Commencer à écouter

Angielski – Grammar Master: Gramamr Tenses + Grammar Practice – New Edition (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B1-C1 – S?uchaj & Ucz si?)

Notes :
5 heures

Résumé

Chcesz opanowa? gramatyk? na poziomie zaawansowanym i bezb??dnie pos?ugiwa? si? j?zykiem angielskim?

Ucz si? z kursem „Angielski Grammar Master. Grammar tenses + Grammar Practice – New edition”, który stopniowo uczy wszystkich najwa?niejszych czasów oraz przydatnych form gramatycznych niezb?dnych do poprawnego porozumiewania si? w ró?nych sytuacjach.

Dlaczego warto wybra? kurs „Angielski Grammar Master. Grammar tenses + Grammar Practice – New edition”?

Aby udoskonali? swój styl wypowiedzi i bez trudu tworzy? zdania z?o?one, nie wystarczy pozna? zasady gramatyczne. Wa?ne jest, aby rozumie? ró?nice w u?yciu gramatyki i wiedzie?, w jakich sytuacjach zastosowa? dan? form?. Potem wystarczy po prostu zastosowa? t? wiedz? w praktyce i to w?a?nie znajdziesz w tym kursie. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W ka?dej lekcji:
• ciekawa historyjka ucz?ca gramatyki w kontek?cie,
• praktyczne wskazówki zwracaj?ce uwag? na u?ycie danej konstrukcji,
• zestaw ?wicze? utrwalaj?cych poznane formy w typowych sytuacjach,
• samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora,
• nagrane przejrzyste wyja?nienia z przyk?adami.

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu: dialogi, ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz dodatkowo Appendix zawieraj?ce t?umaczenie wszystkich zasad gramatycznych, a tak?e trudniejszych s?ów i zwrotów na j?zyk polski.

Lire sur l'application mobile Scribd

Téléchargez la première application mobile Scribd pour lire n'importe quand, n'importe où.