Vous êtes sur la page 1sur 1

DAMLAY-PUP STAMESA

Samahan ng mga Mag-aaral na Nagpapahalaga sa Wika, Panitikan, Kultura at Kalikasan

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Sta. Mesa, Manila


Anonas, Sta. Mesa, Manila
E-mail Address: kawikapup@yahoo.com

LARAWAN

PORMOLARYONG PANGKASAPIAN
SANGAY PANGALAN TIRAHAN **** POSISYON KALAGAYANG SIBIL TRABAHO ASAWA PETSA NG PAGSAPI KAPANGANAKAN KASARIAN
MOBILE NO.
LALAKE BABAE

LANDLINE E-MAIL
KOMPANYA TRABAHO

KASAPING TAGAPAGTATAG: KATEGORYA NG PAGKAKASAPI MAG-AARAL


MANUNULAT/ALAGAD NG SINING TAGAPANGALAGA NG KALIKASAN MANGGAGAWANG PANGKULTURA

Oo

Hindi

DESKRIPSYON ISANG TAONG PAGKAKASAPI TAUNANG BUTAW

BAYAD PAGKAKASAPI P20.00 P10.00 KABUUANG BINAYARAN

BINAYARAN

EDUKASYONG NATAMO ELEMENTARYA SEKONDARYA KOLEHIYO

PAARALAN

KURSONG NATAPOS

PANAHONG SAKOP

MGA TALENTO PAGSULAT NG TULA PAGSULAT NG KWENTO PAGSULAT NG NOBELA PAGSULAT NG DULA
ARTISTANG PANG-ENTABLADO

IBA PANG KAKAYAHAN/GAWAIN MANGGAGAWANG PANGKULTURA TAGAPAGSULONG NG WIKA PANGKALIKASANG GAWAIN IBA PA (Itala sa ibaba)

MGA MAITUTULONG SA SAMAHAN

PAGPIPINTA

IBA PANG ORGANISASYON

LOKASYON

POSISYON

PANAHONG SAKOP

Ako ay buong katapatang nangangako na tatalima sa mga batas at simulain na pinaiiral ng DAMLAY at buong pusong susuporta sa mga proyekto at gawain ng samahan.
DEKLARASYON: LAGDA PETSA

Espasyong Pantanggapan Lamang:


Petsa ng Pagtangg ap Sinuri ni: Pinagtib ay: