Vous êtes sur la page 1sur 39

Lk jest narzdziem stworzonego przez czowieka diaba.

Pena ufnoci wiara w siebie jest zarwno broni, ktr czowiek pokona tego diaba, jak i narzdziem, dziki ktremu uczyni swoje ycie triumfalnym. I jest jeszcze czym wicej. To wi z nieodpartymi siami wszechwiata, wspierajcymi czowieka, ktry wierzy w to, e klska i poraka s dowiadczeniem jedynie tymczasowym.
NAPOLEON HILL

Napoleon Hill

DIABA
Sekret wolnoci i sukcesu
SHARON LECHTER
z Fundacji Napoleona Hilla
Sowo wstpne: Mark Victor Hansen Posowie: Michael Bernard Beckwith

PRZECHYTRZY

komentarzami opatrzya

Redakcja: Natalia Paszko Skad komputerowy: Piotr Pisiak Projekt okadki: Piotr Pisiak Tumaczenie: Ryszard Olizo

Wydanie I Biaystok 2012 ISBN 978-83-7377-540-4

Tytu oryginau: OUTWITTING THE DEVIL Copyright 2011 By The Napoleon Hill Foundation Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Biaystok 2012. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 redakcja 85 654 78 06 sekretariat 85 653 13 03 dzia handlowy hurt 85 654 78 35 www.talizman.pl detal sklep firmowy: Biaystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20 Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

SPIS TRECI
Nota do Czytelnika Sharon Lechter .................................... 11 Sowo wstpne Mark Victor Hansen ................................... 15 Rozdzia 1: Moje pierwsze spotkanie z Andrew Carnegiem .. 17 Rozdzia 2: Odsania si przede mn nowy wiat ............... 51 Rozdzia 3: Dziwny wywiad z Diabem ............................... 73 Rozdzia 4: Dryfujc z Diabem ........................................... 95 Rozdzia 5: Wyzna cig dalszy .......................................... 125 Rozdzia 6: Hipnotyczny rytm .............................................. 151 Rozdzia 7: Nasiona lku ..................................................... 173 Rozdzia 8: Precyzja celu ..................................................... 183 Rozdzia 9: Edukacja i religia .............................................. 197 Rozdzia 10: Samodyscyplina ................................................ 227 Rozdzia 11: Nauka z przeciwnoci losu ............................... 245 Rozdzia 12: rodowisko, czas, harmonia i rozwaga ............ 267 Podsumowanie ....................................................................... 293 Posowie Michael Bernard Beckwith ..................................... 303 Refleksje Sharon Lechter ......................................................... 307 Podzikowania ......................................................................... 311 O Autorach ............................................................................... 313 O Fundacji Napoleona Hilla ................................................... 316 Podziel si swoj histori ........................................................ 317

Sowa uznania za ksik PRZECHYTRZY DIABA:


Przechytrzy Diaba raz jeszcze dowodzi, e przesania i filozofia Napoleona Hilla s ponadczasowe. Niniejsza ksika podpowiada, jak wyzwoli si od nawykw i postaw, ktre nie pozwalaj odnie sukcesu, a take uczy, jak osign szczcie i dostatek. Jeli chcesz pokona wasne blokady, przeczytaj t ksik! T. HARV EKER, autor bestsellera New York Timesa Secrets of the Millionaire Mind [Sekrety umysu milionera] Jeli chcesz posiada wasne ycie, musisz posiada pienidze. W ksice Przechytrzy Diaba Napoleon Hill opowiada o tym, co moe przeszkadza ci w sferze finansw, a take wskazuje, w jaki sposb moesz przej kontrol i y yciem, o jakim marzysz. JEAN CHATZKY, dziennikarka specjalizujca si w finansach i autorka The Difference: How Anyone Can Prosper in Even the Toughest Times [Rnica: jak kady moe prosperowa nawet w najciszych czasach] Zgbiaem dzieo Napoleona Hilla, jak chyba kady. Pidziesit lat mino, odkd signem po Myl i boga si. Mam t ksik przy sobie przez cay czas i czytam j codziennie. Kiedy Sharon Lechter przysaa mi egzemplarz Przechytrzy Diaba, pomylaem, e to kolejne udane dzieo Hilla, zmieniajce wiat. Ta ksika zlikwiduje duchowy zamt odczuwany obecnie przez wielu ludzi na caym wiecie i zburzy mur ignorancji, ktry odgradza miliony ludzi od wolnoci, jakiej pragnie ich dusza. BOB PROCTOR, zaoyciel Life Success, www.bobproctor.com Wikszo ludzi osiga swj najwikszy sukces, czynic jeden krok poza to, co wygldao na ich najwiksze niepowodzenie. Ksika Myl i boga si Napoleona Hilla wytyczya drog wiodc do sukcesu, za Przechytrzy Diaba pomoe przeama powstrzymujce ci bariery. BRIAN TRACY, autor Way to Wealth [Droga do bogactwa]

Portret modego Napoleona Hilla

Po prawej: Napisane na rcznej maszynie do pisania i opatrzone odrcznymi notatkami Wprowadzenie pochodzce z oryginalnego maszynopisu.

Przechytrzy Diaba!

autorstwa kogo, kto zama kod diaba i zmusi go do wyzna.


Sekret, dziki ktremu autor osign wolno fizyczn i finansow.

***********
Najmielszy i najbardziej inspirujcy z wszystkich poradnikw, napisany przez amerykaskiego naczelnego filozofa sukcesu, ktry po trzydziestu latach skrupulatnego myszkowania odnalaz Diaba i wycisn z niego zdumiewajce wyznanie, zdradzajce, gdzie zamieszkuje, dlaczego istnieje i jak przejmuje kontrol nad ludzkim umysem, a co wicej, ujawnia, w jaki sposb kady moe go przechytrzy. Niniejsza ksika stanowi obszerny kurs psychologiczny, wyjaniajcy zasady funkcjonowania ludzkiego umysu. Po lekturze tej opowieci o Diable bdziesz wiedzia znacznie wicej o bogu.

***********
Napoleon hill autor

thiNK aND GrOW rich

Uniwersalny klucz do bogactwa

[myl i boga si]

NOTA DO CZYTELNIkA
Sharon Lechter Przechytrzy Diaba to najbardziej wnikliwa ksika, jak kiedykolwiek czytaam. Po pierwsze, spotka mnie niewymowny zaszczyt, kiedy Don Green, dyrektor generalny Fundacji Napoleona Hilla, okaza mi swoje zaufanie, zapraszajc do udziau w tym projekcie. A pniej przeczytaam ten maszynopis! Nie mogam spa przez tydzie. Napisany na rcznej maszynie do pisania w 1938 roku przez samego Mistrza Napoleona Hilla, maszynopis ten trzymaa pod kluczem rodzina autora przez siedemdziesit dwa lata. Dlaczego? Poniewa obawiano si reakcji, jakie ksika mogaby wzbudzi. miao, z jak Hill odsania dzieo Diaba w codziennym yciu kadego z nas, w naszych kocioach, szkoach i polityce, stanowia zagroenie dla samej istoty wczesnego spoeczestwa. kiedy zapytaam, dlaczego rodzina ukrywaa maszynopis, Don Green ujawni nastpujce kulisy tej historii:
Chodzio o obiekcje ony Hilla, Annie Lou. Bya sekretark dr. Williama Plumera Jacobsa, rektora Presbyterian College [Kolegium Prezbiteriaskie] wClinton, w Karolinie Poudniowej. Jacobs by te wacicielem Jacobs Press i doradc w grupie firm wkienniczych w Karolinie Poudniowej. Zatrudni Hilla, ktry przyby do Clinton, eby dla niego pracowa, aAnnie Lou
11

napoleon hill

nie chciaa, by opublikowano t ksik ze wzgldu na rol Diaba. Obawiaa si reakcji ze strony zorganizowanej religii (i, by moe, baa si oprac swego ma). Hill zmar w1970 roku, jednak Annie Lou ya do roku 1984. Po jej mierci maszynopis wszed w posiadanie dr. Charliego Johnsona, wczesnego przewodniczcego Fundacji Napoleona Hilla. Charlie by siostrzecem Annie Lou Hill. Jego ona Frankie znaa i podzielaa uczucia Annie Lou. Powiedziaa Charliemu, e rwnie nie chce, by ksika zostaa opublikowana za jej ycia. Zmara kilka lat temu, a Charlie wreszcie wrczy mi maszynopis, oprawiony w czerwon skr z wytoczonymi zotymi literami Przechytrzy Diaba na okadce. Fundacja uwaa, e zawiera on potne przesanie, ktrym trzeba si podzieli.

Po rozmowie z Donem dowiadczyam potnego olnienia. Ta ksika, mimo e napisana w 1938 roku, miaa zosta opublikowana wanie teraz, w dzisiejszych czasach eby wstrzsn wspczesnym spoeczestwem! Jej zadaniem jest dostarczenie nam odpowiedzi w tych niepewnych pod wzgldem gospodarczym i duchowym czasach. Zawiera wskazwki, dziki ktrym kady bdzie mg przechytrzy Diaba we wasnym yciu. Podpowiada, jak obra kurs na sukces i w ten sposb wzbogaci otaczajcy nas wiat. Tak jak ksika Myl i boga si pomoga nam si podnie i osign sukces po Wielkim kryzysie, Przechytrzy Diaba napisano po to, by pomc nam si podnie i osign sukces w dzisiejszych czasach! Moesz zapyta, czy Hill wierzy, e naprawd rozmawia z Diabem, czy te by to tylko wytwr jego wyobra12

Przechytrzy Diaba

ni. Wybr naley do ciebie. Niemniej jednak zapytaam Dona Greena rwnie o myli zawarte w innych tekstach Hilla, eby sprawdzi, czy uda nam si odkry, co jeszcze dziao si w jego gowie. Don odpowiedzia nastpujco:
Wykorzystanie wymylonych rozmw nie byo dla Hilla niczym nowym. W1953 roku opublikowa ksik How to Raise Your Own Salary [ Jak powikszy swoj pensj], napisan w formie rozmowy midzy autorem i Carnegiem. W1908 roku Hill naprawd przeprowadzi wywiad z Carnegiem, ktry zmar w 1919 roku, na dugo przed jego publikacj. Nie po raz pierwszy Hill posuy si wymylonymi spotkaniami, aby przekaza to, oczym pisa. WMyl iboga si, piszc o szstym zmyle, wspomnia o wymylonym spotkaniu z dziewicioma mczyznami, ktrych dorobek ycia wywar na nim najwiksze wraenie. Tymi dziewicioma uczestnikami wymylonego zebrania byli: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford iCarnegie. Hill napisa wMyl iboga si, e wtrakcie swoich spotka z Niewidzialnymi Doradcami jego umys stawa si najbardziej otwarty na pomysy, myli iwiedz, ktre docieray do niego wanie wtedy, gdy uaktywnia si jego szsty zmys. Zpewnoci Przechytrzy Diaba nie by pierwsz jego ksik traktujc oreligii. Po opublikowaniu Law of Success [Prawo sukcesu] w1928 roku, krytykowano go za jego stanowisko w sprawie szk i religii. W Myl i boga si, wrozdziale zatytuowanym Sze duchw lku, Hill napisa, e win za lk przed mierci, w wikszoci przypadkw, mona obarczy fanatyzm religijny. Wtej czci
13

napoleon hill

swojego klasycznego bestsellera Hill mia wiele do powiedzenia oprzywdcach religijnych. Temat religii poruszy nawet wswym Hills Golden Rule Magazine [Magazyn zotej zasady Hilla]. Napisa artyku zatytuowany ASuggestion to Ministers of the Gospel [Sugestia dla gosicieli ewangelii], w ktrym nakania przywdcw kocioa, by nauczali swoich wyznawcw zachowywania harmonii.

A zatem wybr naley do ciebie. Czy Hill naprawd rozmawia z Diabem, czy jest to przypowie stworzona po to, by chwyci ci za serce? Dziki wyjtkowemu stylowi autora, lektura tej ksiki wcignie ci i poruszy bardziej, ni mgby si spodziewa. Sowa, ktre tu znajdziesz, s sowami samego Hilla. Poniewa oryginalny maszynopis by do obszerny, z ostron precyzj zredagowaam jego tekst, zachowujc gbok moc zawartego w nim przesania. Zachowaam oryginalny jzyk nawet tam, gdzie wspczesna gramatyka wymagaaby naniesienia poprawek. Starajc si podkreli niektre kwestie, wyjani sowa autora i pokaza, jak jego przewidywania stay si rzeczywistoci, uzupeniam maszynopis wasnymi przemyleniami, dla odrnienia zapisujc je inn czcionk. Dziki temu, w trakcie lektury niniejszej ksiki moesz albo czyta moje komentarze, albo je pomija. ycz miej lektury i prosz, podziel si t potn ksik ze swymi przyjacimi i rodzin. Moc zawarta w sowach Hilla moe zmieni i zmieni wasze ycie.

Rozdzia drugi

ODSANIA SI PRZEDE MN NOwY wIAT

o oczywiste, e przeyem nowe narodziny, dziki ktrym uwolniem si od wszystkich form lku. Teraz miaem odwag, jakiej nie dowiadczaem nigdy wczeniej. Pomimo e jeszcze nie wskazano mi, jak ani z jakiego rda bd w stanie zdoby niezbdne fundusze, ktrych potrzebuj, jednak tak mocno wierzyem, e pienidze si pojawi, i wyranie widziaem je ju w moim posiadaniu. Tylko w nielicznych chwilach swojego ycia dowiadczyem takiej wiary. Byo to uczucie, ktrego jeden czowiek nie jest w stanie opisa drugiemu. W jzyku angielskim nie ma sw, ktrymi mona by je opisa jest to fakt, ktry z atwoci moe potwierdzi kady, kto przey co podobnego. Natychmiast zaczem wypenia otrzymane instrukcje. Wszelkie poczucie, e podjem si niewykonalnej misji, teraz znikno. Jedno po drugim, przywoywaem na myl nazwiska wszystkich znajomych, o ktrych wiedziaem, e s w stanie zapewni mi potrzebn sum dwudziestu piciu tysicy dolarw, poczynajc od Henryego Forda, ktry znalaz si na czele listy liczcej sobie ponad trzysta nazwisk. Moje drugie Ja powiedziao po prostu: Szukaj dalej.

53

napoleon hill

NAjMROCZNIEjSZA gODZINA jEST Tu PRZED wITEM


Ale w kocu znalazem si u kresu wytrzymaoci. Wyczerpaem ca list, skoczya si te moja fizyczna energia. koncentrowaem si na tej licie nazwisk przez ponad dwa dni i dwie noce, przerywajc prac tylko na kilkugodzinny sen. Odchyliem si na krzele, zamknem oczy i na kilka minut zapadem w pewnego rodzaju drzemk. Wyrwao mnie z niej co, co wydao mi si eksplozj. Gdy odzyskaem wiadomo, do gowy przyszo mi nazwisko Alberta L. Peltona a wraz z nim pojawi si plan, ktry (byem tego pewien) mia mi umoliwi przekonanie pana Peltona do opublikowania moich ksiek. Pamitaem tylko, e by ogoszeniodawc w magazynie Zota Zasada, ktry kiedy wydawaem.
Podwiadomy umys Hilla wskaza na znajomego ogoszeniodawc wjego magazynie jako potencjalne rdo rodkw finansowych. Wywierasz jakie wraenie na kadej spotkanej osobie, tak jak kady, kogo spotykasz, wywiera wraenie na tobie. Nigdy nie wiesz, kiedy jaki znajomy moe sta si twoim wsplnikiem winteresach. Wsieci kontaktw tkwi potna sia.

Posaem po maszyn do pisania, zaadresowaem list do pana Peltona w Meriden w Connecticut i opisaem plan w taki sposb, w jaki zosta mi on przedstawiony. Odpowiedzia mi telegramem, w ktrym napisa, e na54

Przechytrzy Diaba

stpnego dnia przyjedzie do Filadelfii, eby spotka si ze mn. kiedy przyjecha, pokazaem mu maszynopisy, w ktrych opisaem swoj filozofi, a nastpnie krtko wyjaniem, na czym, moim zdaniem, polega jej misja. Przez kilka minut przewraca kartki, a potem nagle przesta to robi, na kilka sekund zapatrzy si w cian i wreszcie powiedzia: Wydam paskie ksiki. Przygotowano umow; wypacono mi pokan zaliczk na poczet tantiem, a maszynopisy zostay przekazane panu Peltonowi, ktry zabra je do Meriden. Nie pytaem go wtedy, co spowodowao, e postanowi wyda moje ksiki, zanim je przeczyta, ale wiem, e zapewni niezbdny kapita, wydrukowa ksiki i pomg mi sprzeda wiele tysicy kompletw jego klientom mieszkajcym praktycznie w kadym anglojzycznym kraju na wiecie.

MOjE DRugIE jA CZYNI DOBRO


Po trzech miesicach od dnia, w ktrym pan Pelton odwiedzi mnie w Filadelfii, postawiono przede mn na stole peny komplet moich ksiek, a dochody z ich sprzeday zaczy rosn wystarczajco, eby zaspokoi wszystkie moje potrzeby. ksiki te znajduj si obecnie w rkach moich uczniw na caym wiecie. Pierwszy czek z tantiemami za sprzeda moich ksiek opiewa na sum omiuset pidziesiciu dolarw. Gdy otwieraem kopert, w ktrej zosta przysany, moje drugie Ja powiedziao: Twoimi jedynymi ograniczeniami s te, ktre sam tworzysz w swoim umyle!.
55

napoleon hill

Twoimi jedynymi ograniczeniami s te, ktre sam tworzysz wswoim umyle! Czy to zdanie wydaje ci si rwnie prawdziwe, jak mnie? Tyle razy byam swoim najgorszym wrogiem i niepotrzebnie powstrzymywaam siebie tylko dlatego, e nie wierzyam wsiebie. Hill chce, abymy wszyscy odkryli swoje drugie Ja, ebymy mogli zrealizowa swj maksymalny potencja.

Nie jestem pewien, e rozumiem, czym jest to drugie Ja, ale wiem, e nie poniesie trwaej poraki ani mczyzna, ani kobieta, ktrzy je w sobie odkryj i mu zaufaj. Nastpnego dnia po spotkaniu z panem Peltonem w Filadelfii, moje drugie Ja przedstawio mi pomys, ktry rozwiza mj najpilniejszy problem finansowy. Pomylaem mianowicie, e metody sprzeday samochodw trzeba cakowicie zmieni i e przyszli sprzedawcy bd musieli nauczy si sprzedawa, a nie tylko wymienia uywane auta na nowe za dopat, jak wwczas najczciej to wygldao. Przyszo mi rwnie do gowy, e modzi mczyni, ktrzy wanie skoczyli college i dlatego nie znali starych trickw stosowanych w handlu samochodami, bd najlepszym materiaem, z ktrego moe powsta ten nowy rodzaj sprzedawcw. Pomys by tak wyrany i sugestywny, e natychmiast zadzwoniem do dyrektora ds. sprzeday w General Motors Company i w rozmowie midzymiastowej krtko wyjaniem mu swj plan. On rwnie by pod wrae56

Przechytrzy Diaba

niem tej idei i skierowa mnie do filii Buick Automobile Company w zachodniej Filadelfii, ktrej wacicielem i dyrektorem by wwczas Earl Powell. Spotkaem si z panem Powellem i objaniem mu swoje plany, a on natychmiast mnie zaangaowa, abym przeszkoli pitnastu starannie wybranych modych studentw collegeu, za porednictwem ktrych mj plan mia zosta wprowadzony w czyn. Uzyskane z tego tytuu honorarium a nadto wystarczyo mi na pokrycie wszystkich wydatkw w cigu kolejnych trzech miesicy, kiedy to zaczy spywa pienidze ze sprzeday moich ksiek; wystarczyo mi rwnie na opacenie kosztw drogiego apartamentu, uregulowanie ktrych tak bardzo mnie wczeniej martwio. Moje drugie Ja mnie nie zawiodo. Potrzebne pienidze znalazy si w moich rkach we waciwym czasie, tak jak mnie zapewniao. Dotd byem przekonany, e mj wyjazd do Filadelfii by bez wtpienia misj szaleca, jak podpowiada mi rozsdek, zanim wyjechaem z Wirginii Zachodniej. Od tamtej chwili a do teraz wszystko, czego potrzebowaem, przyszo do mnie i to pomimo e na caym wiecie trwa wanie kryzys gospodarczy, a zaspokojenie swoich najniezbdniejszych potrzeb yciowych byo dla wielu ludzi nieosigalne. Czasem rzeczy materialne, ktrych potrzebowaem, pojawiay si z niewielkim opnieniem, ale mog zgodnie z prawd powiedzie, e kiedy znajdowaem si na rozdrou, moje drugie Ja zawsze wychodzio mi naprzeciw i wskazywao, ktr drog powinienem pj. Drugie Ja nie chodzi utartymi drogami, nie uznaje adnych ogranicze i zawsze znajduje sposb, eby zre57

napoleon hill

alizowa wybrany cel! Moe ulec chwilowej porace, ale nie grozi mu trwaa klska. Jestem tak pewny susznoci tego stwierdzenia, jak faktu, e wanie zapisuj te sowa.
Drugie Ja moe ulec chwilowej porace, ale nie grozi mu trwaa klska. Jak czsto pozwalamy, aby chwilowa poraka wpywaa na nas tak, jakby bya trwa klsk, zamiast wycign z niej nauk i ruszy dalej? Jak pisze Hill, on sam zmierzy si zwieloma komplikacjami, ktre znalazy si na jego drodze, ale za kadym razem umia znale wnich zalek wikszej korzyci iruszy wkierunku pokaniejszego sukcesu.

Tymczasem mam szczer nadziej, e niektrzy z tych milionw mczyzn i kobiet, w ktrych ugodzi kryzys gospodarczy i inne nieprzyjemne dowiadczenia, odkryj w sobie t dziwn istot, nazwan przeze mnie drugim Ja, i e to odkrycie pozwoli im, jak pozwolio mnie, nawiza blisz relacj ze rdem mocy, ktre pokonuje przeszkody i opanowuje trudnoci, zamiast pozwala im zapanowa nad sob. W swoim drugim Ja moesz odkry potn moc! Szukaj szczerze, a znajdziesz j.
Dziea Hilla opublikowano wczasie Wielkiego Kryzysu i naprawd pomogy one milionom ludzi odnale nadziej iodwag, by y zwiar, e znajd swoj drog do sukcesu. Uwaam, e moemy dopatrzy si wielu podobiestw midzy jego i naszymi czasami. Wanie w okresach wielkiego napicia odnajdujemy w sobie
58

Przechytrzy Diaba

wol iwewntrzn si. Wsytuacji biecych niewiadomych gospodarczych ludzie postanawiaj albo s zmuszeni znale nowe sposoby utrzymania siebie iswoich rodzin, awielu osiga wtedy wielki sukces. To oni bd bohaterami wspaniaych historii sukcesu, o ktrych przeczytamy za kilka lat. Czy znajdziesz si wrd nich, czy te pozostaniesz widzem przygldajcym si zboku?

kLSkA: BOgOSAwIONE wSkuTkACH NIESZCZCIE


W wyniku niniejszego wprowadzenia, zapoznajcego ci z drugim Ja, poczyniem kolejne odkrycie, a mianowicie, e kady uzasadniony problem ma swoje rozwizanie, niezalenie od tego, jak trudny moe si wydawa.
Kady uzasadniony problem ma swoje rozwizanie, niezalenie od tego, jak trudny moe si wydawa. Chocia ta koncepcja moe by trudna do przyjcia, kiedy znajdujesz si wsamym rodku nawanicy, to jednak po wszystkim zwykle okazuje si ona suszna.

Odkryem take, e wraz z kadym dowiadczeniem chwilowej poraki, kadej klski i kadego rodzaju przeciwnoci losu przychodzi rwnowana mu korzy. Zwr uwag, e nie mwi o sukcesie w penym rozkwicie, ale o nasionku, z ktrego taki kwiat moe wykie59

napoleon hill

kowa i wyrosn. Nie znam ani jednego wyjtku od tej reguy. By moe nasionko, o ktrym mwi, nie zawsze jest widoczne, ale moesz by pewien, e istnieje, w takiej czy innej postaci. Nie udaj, e rozumiem wszystko, co dotyczy tej dziwnej siy, ktra doprowadzia mnie do ubstwa i niedostatku, napenia lkiem, a nastpnie pozwolia, by odrodzia si we mnie wiara, dziki ktrej zyskaem przywilej suenia pomoc dziesitkom tysicy, ktrzy znaleli si w trudnej sytuacji. Wiem jednak, e taka sia przenikna do mojego ycia i e robi wszystko, co w mojej mocy, aby take inni ludzie nawizali z ni kontakt. W trakcie moich trwajcych wier wieku bada nad przyczynami sukcesu i poraki odkryem wiele skutecznych zasad, ktre okazay si pomocne dla mnie i dla innych, ale nic, co zaobserwowaem, nie zrobio na mnie wikszego wraenia ni odkrycie, e kady wielki przywdca z przeszoci, o ktrym czytaem, by nkany trudnociami i spotka si z chwilowymi porakami, zanim pojawi si na scenie.
Kady wielki przywdca zprzeszoci, oktrym czytaem, by nkany trudnociami ispotka si zchwilowymi porakami, zanim pojawi si na scenie. Klska ichwilowa poraka s czci drogi wiodcej do prawdziwego sukcesu.

Od Chrystusa a do Edisona, wikszo ludzi, ktrzy osignli sukces, wczeniej zetkna si z najbardziej
60

Przechytrzy Diaba

uporczywymi formami chwilowej poraki. Wydaje si to potwierdza wniosek, e Nieskoczona Inteligencja ma plan bd prawo, na mocy ktrego otacza czowieka przeszkodami, zanim udzieli mu przywileju przywdztwa bd da okazj suenia w znaczcy sposb. Nie chciabym ponownie by naraony na dowiadczenia, przez ktre przechodziem podczas tej brzemiennej w skutki Wigilii Boego Narodzenia w 1923 roku, a pniej tego obfitujcego w wydarzenia wieczoru, kiedy spacerowaem wok budynku szkoy w Wirginii Zachodniej, walczc ze swoim strachem, ale cae bogactwo tego wiata nie byoby w stanie przekona mnie do wyzbycia si wiedzy, jak przyniosy mi tamte przeycia.

wIARA NABRAA DLA MNIE NOwEgO ZNACZENIA


Powtarzam, e nie wiem, czym dokadnie jest to drugie Ja, ale wiem o nim do, aby oprze si na nim i obdarzy je cakowitym zaufaniem w trudnych chwilach, kiedy zwyka zdolno rozumowania wydaje si by nieadekwatna do biecych potrzeb. kryzys gospodarczy, ktry rozpocz si w 1929 roku, unieszczliwi miliony ludzi, nie zapominajmy jednak, e tamto dowiadczenie przynioso rwnie wiele korzyci, z ktrych wcale nie najmniejsz bya wiadomo, e istnieje co niepomiernie gorszego ni to, e jest si zmuszonym do pracy. Znacznie gorzej jest, gdy jestemy zmuszeni, by nie pracowa. Oglnie rzecz biorc, kryzys ten by w wikszej mierze bogosawiestwem ni
61

Rozdzia szsty

HIPNOTYCZNY RYTM

P: Jak brzmi to tajemnicze prawo, dziki ktremu przejmujesz trwa kontrol nad ludzkimi ciaami, jeszcze zanim opanujesz ich dusze? Cay wiat bdzie chcia dowiedzie si wicej na temat tego prawa i sposobu jego dziaania. O: Trudno bdzie opisa je tak, eby zrozumia, ale mona je nazwa hipnotycznym rytmem. To samo prawo pozwala hipnotyzowa ludzi. P: A zatem dysponujesz moc posugiwania si prawami natury jak sieci, ktr omotujesz swoje ofiary, osigajc nad nimi wieczn kontrol. Czy to wanie twierdzisz? O: To nie tylko moje twierdzenie. To prawda! Opanowuj ich umysy i ciaa, jeszcze zanim umr, gdy tylko zdoam je zwabi lub przestraszy tak, e popadaj w rytm hipnotyczny. P: Czym jest rytm hipnotyczny? Jak go wykorzystujesz, aby trwale opanowa ludzk istot? O: Bd musia cofn si w czasie i przestrzeni, eby pokrtce opisa ci sposb, w jaki natura wykorzystuje rytm hipnotyczny. W przeciwnym razie nie bdziesz w stanie zrozumie, w jaki sposb ja wykorzystuj to uniwersalne prawo, by kontrolowa ludzi.
153

napoleon hill

P: Zaczynaj wic, ale ogranicz si do prostych przykadw, mieszczcych si w obrbie mojego wasnego dowiadczenia i znajomoci praw natury. O: Bardzo dobrze, zrobi, co w mojej mocy. Wiesz, oczywicie, e natura utrzymuje idealn rwnowag wszystkich ywiow i caej energii we wszechwiecie. Widzisz, e gwiazdy i planety poruszaj si z doskona precyzj, a kada z nich zajmuje swoje miejsce w czasie i przestrzeni. Widzisz, e pory roku przychodz i odchodz z doskona regularnoci. Widzisz, e db wyrasta z odzia, a sosna z nasionka pochodzcego od swoich przodkw. Z odzia nigdy nie wyronie sosna, a z nasion sosny nie wyronie db. S to proste kwestie, ktre kady rozumie; jednak tym, czego nikt nie dostrzega, jest uniwersalne prawo, dziki ktremu natura utrzymuje idealn rwnowag w niezliczonych wszechwiatach. Wy, ziemskie istoty, uchwycilicie zaledwie czstk tego uniwersalnego prawa, kiedy Newton odkry, e utrzymuje ono wasz Ziemi na swoim miejscu i sprawia, e obiekty materialne s przycigane w kierunku rodka Ziemi. Nazwa to prawem grawitacji. Ale nie posun si dalej w swoich badaniach nad tym prawem. Gdyby to zrobi, odkryby, e to samo prawo, ktre utrzymuje Ziemi na swoim miejscu i pozwala na utrzymanie idealnej rwnowagi w przyrodzie na przestrzeni czterech wymiarw w ktrych zawiera si wszelka materia i energia stanowi sie, ktr opltuj i kontroluj umysy istot ludzkich. P: Powiedz co wicej na temat tego zdumiewajcego prawa hipnotycznego rytmu.
154

Przechytrzy Diaba

O: Jak ju stwierdziem, istnieje uniwersalna forma energii, dziki ktrej natura utrzymuje idealn rwnowag midzy materi i energi. W wyspecjalizowany sposb wykorzystuje ten uniwersalny budulec, dzielc go na rne dugoci fal. Proces ten jest nieprzerwanie kontynuowany. Lepiej zrozumiesz to, co prbuj ci przekaza, jeli porwnam to do metody nauki muzyki. Najpierw trzeba nauczy si na pami nut. Nastpnie naley powiza je ze sob przy pomocy melodii i rytmu. Melodia i rytm utrwalane s w umyle poprzez ich powtarzanie. Zauwa, e muzyk musi nieustannie powtarza dan melodi, zanim j opanuje. Dziki powtarzaniu, nuty scalaj si ze sob i powstaje muzyka. kady impuls mylowy, nawykowo powtarzany w umyle raz za razem, tworzy uporzdkowany rytm. Niepodane nawyki mona przeama. Trzeba to zrobi, zanim przeksztac si w rytm. Nadasz za mn? P: Tak. O: C, kontynuujc, rytm stanowi ostatnie stadium nawyku! kada myl bd ruch fizyczny powtarzany raz za razem, zgodnie z zasad nawyku, w kocu osiga si rytmu. Wtedy nawyku nie mona ju przeama, poniewa kontrol nad nim przejmuje natura, czynic go trwaym. To tak jak w przypadku wiru wodnego. Obiekt moe nieskoczenie dugo unosi si na wodzie, dopki nie wpadnie w wir. Wwczas wiruje dookoa, nie mogc si wyrwa. Energi ludzkich myli mona porwna do wody w rzece.
155

napoleon hill

P: A zatem w ten wanie sposb przejmujesz kontrol nad ludzkimi umysami? O: Tak. Aby zyska kontrol nad czyim umysem, wystarczy, e skoni czowieka do dryfowania. P: Czy mam rozumie, e nawyk dryfowania jest gwnym zagroeniem, za spraw ktrego ludzie trac swe prawo bd przywilej samodzielnego mylenia i ksztatowania wasnego ziemskiego przeznaczenia? O: Tak, a nawet wicej: dryfowanie jest te nawykiem, dziki ktremu przejmuj kontrol nad dusz czowieka, gdy utraci on ciao fizyczne. P: W takim razie jedynym sposobem na ocalenie przed wiecznym unicestwieniem jest utrzymywanie kontroli nad wasnym umysem, dopki czowiek znajduje si na ziemi. Czy to prawda? O: Doskonale uje t prawd! Ci, ktrzy kontroluj swj umys i korzystaj z niego, nie wpadaj w moj sie. Wszystkich pozostaych dopadam w sposb tak oczywisty, jak to, e soce zachodzi na zachodzie.
Diabe mwi: Ci, ktrzy kontroluj swj umys ikorzystaj zniego, nie wpadaj wmoj sie.

P: Czy to ju wszystko na temat ocalenia przed wiecznym unicestwieniem? Czy twoja konkurencja, jak j nazywasz, nie ma nic wsplnego ze zbawieniem ludzi? O: Widz, e naprawd gboko mylisz. Moja konkurencja moc, ktr wy, ziemskie istoty, nazywacie Bo156

Przechytrzy Diaba

giem ma bardzo wiele wsplnego z ocaleniem ludzi przed wiecznym unicestwieniem i z tego powodu to wanie moja konkurencja obdarza kadego czowieka przywilejem korzystania z wasnego umysu. Jeli korzystasz z tej mocy, utrzymujc kontrol nad wasnym umysem, stajesz si jej czci, kiedy porzucasz swe ciao fizyczne. Jeli z niej nie korzystasz, to wwczas ja mam przywilej wykorzystania twego zaniedbania dziki prawu hipnotycznego rytmu. P: W jakim stopniu przejmujesz wadz nad czowiekiem, kiedy zyskujesz nad nim kontrol? O: Przejmuj wszystko, co pozostaje po tym, jak rezygnuje on z kontroli i korzystania z wasnego umysu. P: Innymi sowy, kiedy zyskujesz kontrol nad dan osob, przejmujesz wszystko, co pozostao z jej osobowoci do chwili, w ktrej zarzucia korzystanie z wasnego umysu? Mam racj? O: Wanie tak dziaam. P: Co robisz z ludmi, ktrych kontrolujesz zanim umr? Po co ci oni za ycia? O: Wykorzystuj ich, albo to, co z nich pozostao po przejciu nad nimi kontroli, jak propagandystw, ktrzy pomagaj mi przygotowywa umysy innych ludzi do dryfowania. P: Nie tylko oszukujesz ludzi, niszczc ich moc kontrolowania wasnego umysu, ale jeszcze wykorzystujesz ich, by pomagali ci usidla innych? O: Tak, nie przepuszczam adnej okazji.
157

napoleon hill

P: Wrmy do tematu hipnotycznego rytmu. Opisz dokadniej, w jaki sposb to prawo dziaa. Poka mi, jak wykorzystujesz ludzi, by pomagali ci zdobywa kontrol nad innymi. Chc si czego dowiedzie o twoim najskuteczniejszym sposobie wykorzystywania hipnotycznego rytmu. O: Och, to proste! Tym, co lubi najbardziej, jest napenianie ludzkiego umysu strachem. kiedy ju to zrobi, bez wikszych problemw nakaniam czowieka do dryfowania tak dugo, a omotam go sieci hipnotycznego rytmu. P: Jaki lk ludzki najlepiej suy twemu celowi? O: Lk przed mierci. P: Dlaczego lk przed mierci jest twoj ulubion broni? O: Poniewa nikt nie wie, a z uwagi na sam natur praw wszechwiata nikt nie moe jednoznacznie dowie, co dzieje si po mierci. Ta niepewno miertelnie ludzi przeraa. Ludzie, ktrzy pozwalaj, by opanowa ich strach strach przed czymkolwiek przestaj posugiwa si wasnym umysem i zaczynaj dryfowa. W kocu wpadaj w wir hipnotycznego rytmu, z ktrego mog si ju nigdy nie wydosta. P: Wic nie masz nic przeciwko temu, co przywdcy religijni sdz lub mwi o tobie, kiedy opowiadaj o mierci? O: Nie, pod warunkiem, e co jednak mwi! Gdyby w kocioach przestano o mnie mwi, moje noto158

Przechytrzy Diaba

wania gwatownie by spady. kady atak na mnie ugruntowuje strach przede mn w umysach wszystkich, ktrzy znajd si pod jego wpywem. Widzisz, sprzeciw powstrzymuje niektrych ludzi przed dryfowaniem! Pod warunkiem, e mu nie ulegaj. P: Skoro twierdzisz, e kocioy wspomagaj zamiast utrudnia realizacj twego celu, powiedz mi, co przyczynioby ci zmartwie? O: Moim jedynym zmartwieniem jest to, e pewnego dnia na ziemi moe pojawi si prawdziwy myliciel. P: Co by si stao, gdyby naprawd pojawi si taki myliciel? O: Pytasz, co by si stao? Powiem ci, co by si stao. Ludzie nauczyliby si najwikszej ze wszystkich prawd e gdyby czas, ktry powicaj na to, by si czego ba, wykorzystali inaczej, mogliby zdoby wszystko, czego pragn w wiecie materialnym, a po mierci uchroniliby si przede mn. Czy nie warto o tym pomyle?
Diabe mwi: Gdyby czas, ktry [ludzie] powicaj na to, by si czego ba, wykorzystali inaczej, mogliby zdoby wszystko, czego pragn wwiecie materialnym, apo mierci uchroniliby si przede mn.

P: Co powstrzymuje takiego myliciela przed pojawieniem si na wiecie? O: Obawa przed krytyk! By moe zainteresuje ci informacja, e strach przed krytyk jest jedyn skutecz159

napoleon hill

n broni, jak dysponuj przeciwko tobie. Gdyby nie obawia si opublikowania tych wyzna, gdy ju je ze mnie wydobdziesz, utracibym swoje ziemskie krlestwo. P: A jeli ci jednak zaskocz i opublikuj je, jak dugo potrwa, zanim stracisz swoje krlestwo? O: Tylko tyle, ile potrzeba, aby jedno pokolenie dzieci zaczo rozumie. Nie odbierzesz mi ju dorosych. Zbyt mocno ich zdominowaem. Ale wystarczyoby opublikowa te wyznania, eby powstrzyma mnie przed zyskaniem kontroli nad jeszcze nienarodzonymi i tymi, ktrzy z racji wieku nie nabyli jeszcze zdrowego rozsdku. Nie omieliby si opublikowa tego, co powiedziaem ci o przywdcach religijnych. Ukrzyowaliby ci! P: Sdziem, e brutalna praktyka krzyowania ludzi wysza z mody dwa tysice lat temu. O: Nie mwi o powieszeniu ci na krzyu. Mam na myli ukrzyowanie spoeczno-finansowe. Odcito by ci dochody. Staby si wyrzutkiem spoecznym. Przywdcy religijni i ich uczniowie traktowaliby ci z pogard. P: A jeli zdecyduj si zwiza swj los z tymi nielicznymi wybracami, ktrzy stwarzaj pozory korzystania z wasnych umysw, zamiast obawia si niemylcych mas, ktre kontrolujesz, a ktre podobno stanowi 98 procent spoeczestwa? O: Jeli masz do odwagi, by to zrobi, napytasz mi biedy.
160

Przechytrzy Diaba

Poczuam przenikajcy mnie dreszcz, kiedy po raz pierwszy przeczytaam te sowa... poniewa okolicznoci naprawd przeszkodziy w publikacji tej napisanej w 1938 roku ksiki, a do teraz, wiele lat po mierci Hilla w1970 roku. Czy to opnienie naprawd zostao spowodowane obaw jego ony przed krytyk oraz przed reakcj przywdcw religijnych i zwolennikw szk publicznych, czy te raczej byo wynikiem dziaalnoci samego Diaba? Ateraz, decyzj rodziny iFundacji, nadszed czas, by podzieli si tym dzieem ze wiatem. Czy powinnimy zway na mdro Hilla, odkry swoje drugie Ja iprzej kontrol nad wasnym umysem, upominajc si oswoje przeznaczenie?

P: Dlaczego nie wysuwasz adnych roszcze do naukowcw? Nie lubisz naukowcw? O: Och, tak, lubi wszystkich ludzi, ale prawdziwi naukowcy s poza moim zasigiem. P: Dlaczego? O: Poniewa myl za siebie i powicaj swj czas studiowaniu praw natury. Badaj przyczyn i skutek. Zajmuj si faktami. Ale nie popenij bdu, sdzc, e naukowcy nie wyznaj adnej religii. Maj bardzo konkretn religi. P: Co jest ich religi? O: Religia prawdy! Religia praw natury! Jeli wiat kiedykolwiek wyda prawdziwego myliciela, obdarzonego zdolnoci pojmowania gboko ukrytych sekre161

napoleon hill

tw ycia i mierci, moesz by pewien, e to nauka bdzie winna tej katastrofie. P: katastrofie dla kogo? O: Dla mnie, rzecz oczywista! P: Wrmy do tematu hipnotycznego rytmu. Chc dowiedzie si wicej na ten temat. Czy ma on co wsplnego z zasad, dziki ktrej ludzie mog si wzajemnie hipnotyzowa? O: Jest to ta sama zasada. Ju to mwiem. Dlaczego powtarzasz swoje pytania? P: Jest to mj stary zwyczaj, Wasza krlewska Mo. Gwoli wyjanienia powiem, e zmuszam ci do powtarzania wielu twoich stwierdze, aby je podkreli. Staram si rwnie sprawdzi, czy uda mi si przyapa ci na kamstwie! Nie uchylaj si przed t kwesti. Wr do hipnotycznego rytmu i powiedz mi wszystko, co o nim wiesz. Czy padem jego ofiar? O: Nie teraz, ale ledwo unikne wpltania si w moj sie. Dryfowae w kierunku wiru hipnotycznego rytmu, dopki nie odkrye, jak zmusi mnie do poczynienia tych wyzna. Wtedy straciem nad tob kontrol! P: Bardzo ciekawe. Chyba nie prbujesz teraz mnie odzyska, posugujc si pochlebstwem? O: Byaby to najlepsza apwka, jak mgbym ci zaoferowa. Bya w twoim przypadku skuteczna, dopki nie zyskae nade mn przewagi.
162

Napoleon Hill amerykaski pisarz iprzedsibiorca, prekursor nowoczesnego rodzaju pisarstwa, znanego jako literatura osobistego sukcesu. Autor kilkudziesiciu wiatowych bestsellerw. Jego nauki wywary wpyw na cae pokolenia ludzi poszukujcych sukcesu, wyznaczajc standardy dla dzisiejszych fundamentw myli motywacyjnej.

PIEKIELNIE WCIGAJCA LEKTURA!


W1938 r. Napoleon Hill wyjawi, e zama Kod Diaba, zmuszajc go do wyznania sekretw. Maszynopis, bdcy wynikiem tego odkrycia, okaza si by tak kontrowersyjny, e przez bardzo dugi czas pozostawa wukryciu. Dopiero siedemdziesit lat pniej zosta zrcznie opracowany przez Sharon Lechter zFundacji Napoleona Hilla iwreszcie ujrza wiato dzienne. Ksika ma charakter wywiadu zDiabem. Hill skorzysta ze swojej legendarnej umiejtnoci docierania do rda ludzkiego potencjau. Zdoa ustali, e najwiksze przeszkody jakie spotykasz realizujc swoje osobiste cele to przede wszystkim lk, zo izazdro. Wanie one nale do arsenau samego Diaba. Te tajne metody kontroli mog Ci zniszczy, ale Hill odkrywa siedem praw dobra, ktre pozwol Ci ostatecznie nad nimi zatriumfowa iodnie peny sukces.
Przechytrzy Diaba raz jeszcze dowodzi, e przesania i filozofia Napoleona Hilla s ponadczasowe. Niniejsza ksika podpowiada, jak wyzwoli si od nawykw ipostaw, ktre nie pozwalaj odnie sukcesu, atake uczy jak osign szczcie idostatek. Jeli chcesz pokona wasne blokady, przeczytaj t ksik! T. HARV EKER, bestsellerowy autor New York Timesa

Cena: 39,30 z
ISBN 978-83-7377-540-4

PATRONI:

9 788373 775404