Vous êtes sur la page 1sur 566

YOS NANAMN

QUISOCRISTO ANITOTRINOASO

El Nuevo Testamento de nuestro Seor Jesucristo en el idioma chayahuita

El Nuevo Testamento de nuestro Seor Jesucristo en el idioma chayahuita

Primera edicin, 1978 Segunda edicin, 2008

Publicado por La Liga Bblica 2008 Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar pblicamente la obra bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento. Debe reconocer los crditos de la Liga Bblica (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). No comercial. No puede utilizar esta obra para nes comerciales. Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

CONTENIDO
Matio ninshitrinpoa Quisocristo naporinso nitotacaso mar (San Mateo Marco ninshitrinpoa Quisocristo naporinso nitotacaso mar (San Marcos) Nocas ninshitrinpoa Quisocristo naporinso nitotacaso mar (San Lucas) Coansha ninshitrinpoa Quisocristo nohuitathua nanpimiatahuaso mar (San Juan) Quisoso ca tano sannpita napopiso (Hechos de los Apstoles) Paonori Nomaqu ya hupisopita ninshitrinso (Carta a los Romanos) Paonori Corintoqu ya hupisopita ninshitrinso (1a Carta a los Corintios) Paonori Corintoqu ya hupisopita ninshitantarinso (2a Carta a los Corintios) Paonori Carasiaqu ya hupisopita ninshitrinso (Carta a los Glatas) Paonori Ipisoqu ya hupisopita ninshitrinso (Carta a los Efesios) Paonori Piriposqu ya hupisopita ninshitrinso (Carta a los Filipenses) Paonori Corosasqu ya hupisopita ninshitrinso Carta a los Colosenses) Paonori Tisaronicaqu ya hupisopita ninshitrinso (1a Carta a los Tesalonicenses) Paonori Tisaronicaqu ya hupisopita ninshitantarinso (2a Carta a los Tesalonicenses) Paonori Timotio ninshitrinso (1a Carta a Timoteo) Paonori Timotio ninshitantarinso (2a Carta a Timoteo) Paonori Tito ninshitrinso (Carta a Tito) Paonori Pirimon ninshitrinso (Carta a Filemn)
El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

7 80

120 190 240 305 334 366 387 399 412 421 429 435 439 448 454 458

Cotioro sa Quisocristo imapisopita ninshitrinso (Carta a los Hebreos) Santiaco ninshitrinso (Carta de Santiago) Pitrori Yos piyapinnpita ninshitrinso (1a Carta de San Pedro) Pitrori imapisopita ninshitantarinso (2a Carta de San Pedro) Coanshari imapisopita ninshitrinso (1a Carta de San Juan) Coanshari ninshitantarinso (2a Carta de San Juan) Isonta Coanshari ninshitantarinso (3a Carta de San Juan) A na Cotas ninshitrinso (Carta de San Judas) A na tahuri ma sha onpocaso Coansha ninshitrinso (Apocalipsis)

460 485 494 504 510 518 520 522 526

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2 Pedro 1.21 Iraca co inahuara nohuanton, ninshitopihu . Yosri acorin nanamn anitotinpoaso mar . Ispirito Santo nohuanton, Yos yonquirinso chachin ninshitopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

Matio ninshitrinpoa Quisocristo naporinso nitotacaso mar


Quisocristo shimashonnpita (Lc. 3.23-38)
1 Quisocristo 7 Saromon hui nin Nopoamo itopi. Ina hui nin Apias itopi. Apiasnta hui nahuantahuachina, Asa itopi. 8 Asa hui nin Cosahuato itopi. Cosahuatonta hui nahuantahuachin, Coramo itopi. Ina hui nin Osias itopi. 9 Osiasnta hui nahuantahuachina, Cotamo itopi. Ina hui nin Acaso itopi. Acasonta hui nahuantahuachina, Isiquias itopi. 10 Ina hui nin Manasis itopi. Inanta hui nahuantahuachina, Amono itopi. Amono hui nin Cosias itopi. 11 Ina hui nin Iconias itopi. Iinpitanta ya hurin. Naporo inimicoro sa Papironia quran hucatona , canapi. Minsrahuatona , napopinchin ya hupi pa qupantapi asacatacaiso mar . 12 Ina piquran Iconias hui nahuanpachina, Saratiri itopi. Ina hui nin Soropapiri itopi. 13 Inanta hui nahuantahuachina, Apioto itopi. Apioto hui nin Iriaquimo itopi. Ina hui nin Asoro itopi. 14 Asoronta hui nahuantahuachina, Satoco itopi. Satoco hui nin Aquimo itopi. Ina hui nin Irioto itopi. 15 Iriotonta hui nahuantahuachina, Iriasaro itopi. Iriasaro hui nin Matan itopi. Ina hui nin Cacopo itopi. 16 Cacoponta hui nahuantahuachina, Cosi itopi. Cosi yasa apachina, Maria manin. Ina hua huinso Quisoso. Cristo itopiso . Cristo, Yosri a paimarinso , tapon naporin.

nanamn sha huitaranquma . Inaso Yos hui nin. Iraca qura huar rin ina a paimacaso mar . Copirno Tapico nn. Apranconta shimashonn chachin, iraca antico ya hurinso . Ya ipi shimashonnpita iraca ya hupisopita sha huichinquma , nitotoco . 2 Iraca Apran hui nahuanpachina, Isaco itopi. Ina quran Isaconta hui nahuanpachina, Cacopo itopi. Cacoposo na a hui ninpita ya hutrin. A naso Cota itopiso . 3 Cotanta hui nahuanpachina, Parais, Saro, inapita itopi. Tamara hua huinpita inahuaso . Ina quran Paris hui nahuanpachina, Isromo itopi. Inanta hui nin ya hutantahuachina, Aramo itopi. 4 Aramonta hui nahuantahuachina, Aminatapo itopi. Ina hui nin Nasono itopi. Nasononta hui nahuantahuachina, Sarmon itopi. 5 Sarmon yasa apachina, Nacapa manin. Hui nin ya hutohuachina, Pooso itopi. Poososo Rota macaton, hui nahuanin. Opito itopi. Opitonta hui nahuantahuachina, Isai itopi. 6 Isainta hui nahuantahuachina, Tapi itopi. Inaso copirno ya conin. Ina quran Oriasco sa in masahuaton, hui nahuanin. Saromon itopi.
7

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

1 2
17 Nani Quisocristo shinpita sha huitranquma . Apran quran Tapi copirno ya conaqu huar shonca catapini shimashonnpita ya hutrin. Ina quran Papironiaqu qupaqu huar shonca catapini shimashonnpita ninshitantaranquma . Ina quran Quisocristo nasitaqu huar shonca

taranquma huachi.
Quisocristo nasitrinso (Lc. 2.1-7)
18 Apira Quisocristo nasitrinso sha huichinquma , nitotoco . Iraca nani Cosi nontrin Maria macacaso mar . Nontopirinhu , co huara mashat hu , Ispirito Santo nohuanton, inaora cayorin. 19 Cosi nitotahuaton, pa yanin. Noya qumapi ni ton, yonquiarin. Ma cha onpo iya? Maria nani hua hua ma patrin. Co maca huaso ya hurinhu . Co piyapi sa sha huitarahu , Maria tapanpachin. Coisichin sha huitahuato, hu , ta ton, yonquirrin. 20 Hu so , Yos anquninni ya notimarin nontacaso mar . Tashita, Cosi. Carinqun nohuit ranqun. Qumaso Tapico shinqun. Pi pian sha huitaponqun o marahu. Maria noya maqu . Co qumapiri s huarinhu . Ispirito Santo nohuanton, inaora cayorin. Napoaton noya maqu . 21 Huaicaso nanihuachin, qumapia huaya nasitapon. chin, Quisoso itqu . Quisoso, nicha sarinpoaso , tapon naporin. Piyapinnpita oshanna inquitaton, nicha sarin ni ton, ina nininn acoqu , itrin anquniri. Itahuaton, panantarin huachi. 22,23 Iraca Yos nohuanton, pnntona pi ninorin. Ninoton, Yos quiricannqu chachin ninshitrin.

A na tahuri nanon inaora hua huanapon. Co qumapiri s huapirinhu , hua huanapon. Qumapia huaya huaihuachin, Imanino tosapi. Yos chachin o maton, yacaparinpoa , tapon naporin, itrin. hu , ipora huar rin. 24 Cosi capayatahuaton, Sinioro anquninn natton, Maria manin huachi. 25 Mapirinhu , co ichihu rinhu . Hua huin nasitrin piquran huar ichihu rin huachi. Qumapia huaya nasitohuachina, Quisoso itopi.

Tayora nitotona piro sa qunanpiso

1 Quisososo Pirinqu nasitrin. Cotia parti chachin nasitrin. Naporo Irotisri inaqu hua anntrin. Ina quran tayora nitotona piro sa canquipi. Pi i pipirin parti quran canquipi. Canquihuachinara, rinqu pa pi. Inaqu copirno ya hurinso . Inatohua paatona , natantapi. 2 Insquta nasha hua an nasitrin? Cotio copirno ya conacaso nani nasitrin ipora. Ya huarai parti ya huasocoi, nasha tayora ya norinso qunanai. Ina nicatoi, Yos a paimarinso nasitrin huachi, ta toi, hu nai ina chinotapoi, itra piapi. 3 Ina natanahuaton, copirno Irotis pa yanin. Quirosarinqu ya hupisopitanta pa yanpi. 4 Copirno pa yanaton, Cotio maistro sa , corto hua ano sa , inapita amatrin. Amatahuaton, natanin. Insquta Yosri a paimarinso nasitapon? Cristo itopiso , itrin. 5 Cotia parti chachin nasitapon. Pirinqu nasitapon, itopi. Iraca pnntona pi ninoton, qu ninshitrin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2
6

Cotia parti a na ninano ya hurin. Pirin itopiso . Co onpopinchin panca ninanoyahu niponahu , inaqu a na hua an nasitapon. Na a hua ano sa Cotia parti ya hupirinahu , inaso chini chiniqun nanantapon. Ya ipi piyapinhupita hua anntapon. Cotioro sa topiso hua anntapon, tnin Yos, itrin ninshitaton, itopi. 7 Copirno natanahuaton, co a ninquchin yasha huitrinhu . Po oana quran tayora nitotona piro sa amatrin. Hu pachinara, inaora quparahuaton, nontrin. Ma yoquiquta nasha tayora ya nan ya norinso ? itrin. Sha huitohuachinara, itantarin: 8 Pirin pa nasha hua an nasitrin ipora. Inatohua paatoma , noy yonico . Hua huasha qunanpatama , hu huatama , sha huitico canta paato chinochi, itrin copirnori, nonpintaton. 9 Ina natanahuatona , pa pi huachi. Pa sapirinahu , a nanaya tayora qunantapi. Ina tayora ya hupiqu ni piso chachin inapaqu paaton, quchitrarin. Hua huasha ya hurinqu aipi chiniconin huachi. 10 Ina ni sahuatona , pa yatatona , nya cancantopi. 11 Noya cancantatona , piqu ya conpi. Inaqu hua huasha qunanconpi. A shionta ya huarin. Maria itopiso . Hua huasha qu tona , isonconahuatona , chinotopi huachi. Ina quran caposoa huayannpita i soatahuatona , ma sha pa ton nininso qutopi. Oro, yonarin pochin pimochin nininso , pimo hua sai , inapita pa ton nininso qutopi. 12 Ina quran tashi hu sahuasoi , Yos nohuanton, hua napi. Ama copirno ya hurinqu pantatoma , sha huitocosohu , itrin

anquniri. Napoaton a na ira pa tahuatona , ya hupi pa canconpi huachi.


Iquipito pa ta arinso

tayora nitotoro sa pa pachinara, Cosi hu pirinhu . Hua narso pochin Yos anquninni ya notrin nontacaso mar . Copirno nani chinotrin hua huasha tpacaso mar . Apira sontaro sa yaa parin hua huasha yonicaso mar . Napoaton hunsrahuaton, manoton ichita aqu . A shin chachin Iquipito pa qupaqu . Inaqu yacapat qu . Noya hunantacaso nipachin, sha huitantaranqun, itrin anquniri. 14 Natanahuaton, a naroachin Cosi hunsintarin. Tashi nipirinhu , hua huasha quparin. A shin chachin ichita arahuaton, Iquipito pa pa pi. 15 Irotis chiminaqu huar inaqu ya hupi. Iraca Yos nohuanton, pnntona pi ninorin. Hui nahu Iquipito pa yacapatopirinhu , ina quran ocoiarahu, tnin Yos. Inapochachin ipora huanta Yos hui nin chachin Iquipitoqu yacapatrin.
Hua huasha yatparinso

13 Nani

Irotisso nipirinhu tayora nitotoro sa ninarpirinhu , co ya nopihu . Nonpintrinco ipora, ta ton, chiniqun no huitrin. No huitaton, sontaro sa Pirin pa a parin qumapia huayaro sa tpacaiso mar . I hu chachin tayora ya norin, itrinaco ni ton, co canopia huayaro schin tpacaso ya hurinhu . Cato pi ipitrinqu huarnta tpaco , itahuaton, a parin. Pa pachinara, ya ipi qumapia huaya Pirinqu ya hurinsopita tiquipi. Ya cariyanta yonitona , cato

16 Copirno

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2 3

10

pi ipitrinqu huar tpapi. 17,18 Iraca ninoton, Yos quiricannqu ninshit rin. Namaqu na a Cotio sanapi sa na nrpi, natanahu. Na nrpi, ayanpi. Hua huinpitaco yonquiatona , a shina na nrapi. Ama stocosohu , hu . Nani chiminpi ni ton, stpi, tnin Irimias. Iraca naporinso pochachin iporanta hua huaro sa tpantapi ni ton, a shina na nrpi. 19 Ya hur Cosiso Iquipitoqu ya huarin. Irotis chiminpachina, Yos anquninni nontimantarin. Hua narinso pochin Cosi qunanin. 20 Hua huasha tpana pi nani chiminin ni ton, Cotioro sa ya qu . Hua huasha a shin chachin qu taqu huachi, itrin. 21 Ina natanahuaton, natrin. Quisoso a shin chachin quparahuaton, Cotioro sa ya hurinqu panantapi huachi. 22 Cotia parti canconahuaton, nanan natantrin. Irotis hui nin ya hur hua anntantarin huachi. Ariquirao itopiso pa pin ya hurtrin, topi, natantrin. Ina t huataton, co nohuantrinhu inatohua ya hucaso . Naporahuaton, hua nantarin. Ama copirno ya hurinqu chachin panantaqusohu , itrin anquniri. Ina natanaton, Cariria parti pa nin ya hucaso mar . 23 Inatohua a na ninano ya hurin, Nasarito itopiso . Inaqu ya hurarin. Iraca pnntona piro sa ninopi. Cristo hu pachin, Nasarito qumapi itapona , topi. Napoaton Yos nohuanton, inaqu ya huaton, hui napitrin huachi.
Coansha Paotista pnntrinso (Mr. 1.1-8; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)

1 Naporo tahuri sa Coansha Paotista pnntarin. Cotia parti pancana inotro schin ya hurin. Co

inaqu piyapi sa ya hupihu . Inaqu ya huaton, Yos nanamn sha huirarin. Na a piyapi sa hu pi natanapona . 2 Yos hua anntinpoaso tahuri, iyaro sa , nani ya cariarinpoa . Napoaton co noyahu toma , Yos pochin cancantoco , itarin. Nani tahuri ina pochin pnnarin. 3 Iraca Yos nohuanton, Isaias ninorin. Ninshitaton, naporin: Co piyapi ya hurinquhu a na qumapi pnntpon. Sinioro o macaso tahuri naniriarin, yonquico . Ni co . Hua an chiniqun nanantona pi ni ton, a na parti yapa pachina, nn a parin ira tapatacaso mar . Ira otrin noya pa tacaso mar . Inapochachin iporaso nma anoyatoco Sinioro o main. Ya ipi co noyahu pita naniantoco , tapon ina qumapi, pnntohuachin, tnin. Coansha ninoton, naporin. 4 Coanshaso co noyapiachin a morinhu . Ponira pochin a morin, camiyo anporo quran nipiso . Sha hut quran nitonporin. Ca yora pochin nininso macaton, inaya tranta ca nin. Ninoi qunanpachina, irorin. 5 Inaqu na a piyapi sa hu pi natanacaiso mar . Quirosarin quran hu pi. Ya ipi Cotia parti quran hucatona , natanpi. Cortani ya cariya quraonta hu pi. 6 A naya a naya hucatona , Thunchachin co noyahu nicato, oshahuanahu. Catahuaco, Sinioro, nanianchi, tnin. Ina topachina, Coanshari aporintarin. qu aporintarin. 7 Ina quran na a Parisioro sa , Satosioro sa , inapita hu sapi. Yos quiricann nya nitotopirinahu , co cancanna quran yanatpihu . Quiyanta aporintocoi, hu , Coansha co nohuantrinhu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11

3 4 Quisoso aporihuaninso (Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22)

Canpitaso ya tatoma , co noyahu ninama . nama . Yos isoro pa ana intohuachin, cha poi quiyanta , topiramahu , ti? Co topinan cha saramahu . 8 Co noyahu toma , noya nico huachi. 9 Ama canpitaora ninonpintocosohu . Apran shinpitacoi ni toi, coi, ama tocosohu . Yos nohuantrin naporini, na piro sa ananpitacaso nanichitonhu . Inapochachin co noyahu nipisopitanta caso nanitrin. Nisha piyapi sa oshanna inquitaton, piyapinnpita pochin ni sarin huachi. 10 Nani Yos yonquirin oshahuano sa ana intacaso . Ni co . Nararo sa hu , a nr . A npatra, pnqu t yatr huiquitacaso mar . chin ipora ana intacaso rin. Co noyahu nipatama , chiniqun ana intarinquma huachi. 11 Co noyahu yonquiramasopita naniantohuatama , i qu aporintaranquma . Ca piquranso nipirinhu a na qumapi hu sarin. Inaso chini chiniqun nanantrin. Caso co pi pian tranta ina pochin chiniqun nanantrahu . Noya noya inaso . Tapanato, co sapatn i quirita huaso tranta nanitarahu . Inaso hu pachin, a naquma Ispirito Santo aya coancantarinquma . A naqumaso nipirinhu chiniqun ana intarinquma . 12 Ni co . Aros mapatra, to norar . Ina quran pintiarahuat , piqu acor . Sha hutnso nipirinhu , pnqu ahuiquitr . Inapochachin Yos a paimarinso o mahuachin, imapisopita qupantarin huachi. Co noyahu nipisopitaso nipirinhu pnqu ana intarin huachi. Co onporonta tacopiarinhu . Parsitpona huachi, tnin Coansha.

quran Quisoso Cariria quran hu nin. Cortaniqu canquirahuaton, Coansha nontrin aporintacaso mar . 14 Aporintoco, itopirinhu , co Coansha nohuantrinhu . Ma marta napotiranco? Co aporinta huanqunso ya hurinhu . Quma aporintocoso , topirahu , itrin. 15 Napotopirinhu , Quisosori itrin: Yos nohuantrin ni ton, ya ipi natca huaso ya hurin. Napoaton ipora noya quma aporintoco, itrin. Ina natanahuaton, Noyahua , itahuaton, i qu aporintrin. 16 Ina quran nonshihuachina, a naroachin inapaqu pi iro t ni soatrin. Ispirito Santo np pochin nohuaraimarin, ni nin. Nohuaraimarahuaton, Quisoso ya coancantimarin. 17 Naporo inapa quran Yosri nontrin. Qumaso ca hui nahunqun. Na con nosororanqun. Nya ni nanqun, itrin.
Sopairi Quisoso yaminspirinhu (Mr. 1.12-13; Lc. 4.1-13)

13 Ina

1 Ina quran Quisoso inot parti pa nin. Inatohua co piyapi ya hurinhu . Inaqu Ispirito Santori a parin sopairi tnicaso mar . Sopairi sha huitopirinhu ama Yos natcaso marhu . 2 Catapini shonca tahuri tashir chachin inaqu ya huaponahu , co manta ca ninhu . Ina quran tanarin huachi. 3 Naporo sopairi hucapairin. Qumaso Yos hui ninqun nipatan, iso na piro sa quran cosharo atarantqu , itopirinhu , 4 Inca, co nohuantrahu . Yos quiricannqu pnninpoa . Co cosharochin yonquicaso ya hurinhu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12

Ya ipi Yos noninso yonquicaso ya hurin, tnin, itrin. 5 Ina quran Quirosarin pa sopairi quparin. Yos chinotopiso piqu quparahuaton, pi motonanqu huar qupantarahuaton, itrin: 6 Qumaso Yos hui ninqun nipatan, no paqu niiqu . Quiricann quran nani sha huitrinqun. Yos nohuanton, anquninn a patimarinqun, co ma sha onpoaranhu . Imirin quran masarinqun ama na piqu ya quiamaso marhu , tnin ni ton, no paqu niiqu a painqun, itrin sopairi. 7 Inca, co nohuantrahu . Yos quiricannqu pnninpoa . Ama Yos tnicosohu . Ama camaicosohu . Ina nohuantrinsochin yonquicaso ya hurin, tnin quiricannqu, itrin Quisosori. 8 Ina quran a na motopi pa sopairi qupantarin. Inaqu ya ipi ninanoro sa , ma shannpita, inapita a notrin. chin nininsopita ya ipiya qunanin. 9 Nathuatanco, qun, ya ipi isopita hua anntapon. Isonahuaton, chinotoco chiniqun nanan quchinqun huachi, itrin sopairi. 10 Inca, co nohuantrahu . Qumaso sopai hua anqun. Paqu . Patoco huachi. Yos quiricann quran sha huitrinpoa : Sinioroichin chinotoco . Inasachin natcaso ya hurin. Inaso hua anntrinpoa , tnin, itrin Quisosori. 11 Napotohuachina, sopairi patrin huachi. Patohuachina, anquniro sari hucapaimarahuatona , Quisoso catahuaimapi.
Quisoso ya nan pnntrinso (Mr. 1.14-15; Lc. 4.14-15)

napotopi. Ina natanahuaton, Quisoso pa nin Cariria parti. 13 Inatohua pa pirinhu , co huachi Nasaritoqu ya hurinhu . Sono yonsanqu paaton, Capinaomoqu yacapatonin. Saporonoro sa , Nipitariro sa , inapita iraca ya hupiqu yacapatonin. 14,15 Iraca chachin Yos nohuanton, Isaias ninorin. Ninshitaton, naporin: Nisha piyapiro santa Cariria parti ya huatona , imasapi huachi. Cortani aqutran ya hupi, sono yonsanqu. Inaqu iraca Saporonoro sa , Nipitariro sa , inapita ya hupi. 16 Inapitaso co Yos nohuitatonahu , tashi pochin cancantopirinahu , Yosri anitotarin huachi. A pintrinso pochin nanamn anitotarin huachi. tona , chimimiatacaiso ya hupirinhu , Yosri anitotarin noya cancantacaiso mar . Tahuri pochin a pintarin huachi, tnin iraca. Ninorinso pochachin Quisoso inatohua paaton, a chinarin huachi. 17 Naporo qura huar Quisosori pnnarin. Iso tahuri sa Yos yahua anntarinquma . Napoaton ya ipi co noyahu yonquiramasopita naniantatoma , toco , itra piarin pnnaton.
Sami camayoro sari imapiso (Mr. 1.16-20; Lc. 5.1-11)
18 Cariria sono yonsanqu pa sahuaton, cato sami camayoro sa qunanconin. A naso Simon. Pitro itopi anta . Riti i qu qupararin sami macacaso mar . Iin chachin pa sarin. Antris itopiso . 19 Huco , iyaro sa , ca imaco a chinchinquma . Sami manamaso

piquran Coansha tashinan piqu po mopi. A chininso mar

12 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13

4 5 Noya cancantopisopita (Lc. 6.20-23)

pochachin piyapi sa masarama Yos imacaiso mar , itrin Quisosori. 20 Ina natanahuatona , tona , Quisoso imasapi huachi. 21 Ina quran pantarahuaton, catoya pi qunancoantarin. A naso Santiaco, a nanta Coansha itopiso . Pa pin montriaqu hunsatona , ritinnpita pasonapi. Pa pinso Sipitio itopi. Huco pa ahua , ca imaco, itohuachina, 22 montria qu tona , Pa sarai, tata, Quisoso imapoi huachi, ta tona , Quisoso imasapi huachi.
Na a piyapi sa a chintrinso (Lc. 6.17-19)

ipi Cariria parti paaton, piso piro saqu pnna piarin. Noya nanan a chinrin. Yos yahua anntarinquma , itra piarin. Na a cania piro sa a naroachin anoyatrin, nisha nisha caniori maninsopita. 24 Ya ipi Siria parti nahuinin ni ton, notohuaro cania piro sa qupi Quisosori anoyatacaso mar . Nisha nisha canio inquitra piarin. A naquonta sopairi ya coancantrin ni ton, co huachi inaora yonquirinso yonquirinhu . A naqun a nanaya anotaton, chiminpi pochin niconin. Sa po sa po niconin. A naqun co nanitrinhu huanicaso . Ya ipiya Quisosoqu qupahuachinara, a naroachin anoyatrin. 25 Hua huayatrahu piyapi sari Quisoso imasapi huachi. Cariria quran, Ticaporis quran, Quirosarin quran, Cotia parti quran, Cortani aqutran quran, inaquranpita hu pi Quisoso natanacaiso mar .

23 Ya

Pannqu a chininso
1 Ina

quran notohuaro piyapi sa niyontonpi. Inapita qunanahuaton, Quisoso pannqu pa sahuaton, hunsconin. huachinara, 2 na con a chintrin.

iyaro sa , a chinchinquma . Yos huntonnqu yaya conpatama , caso ya hurin. Caora co nanitrahu noya nica huaso . Catahuaco, Sinioro, topatama , Yos noya ni sarinquma ni ton, noya cancantarama . qu chachin aya conarinquma . Naporahuaton, a na tahuri inapaqu qupantarinquma huachi. 4 Stohuatama , rinquma . Oshanma mar s tama , Yos noya ni sarinquma . Catahuarinquma noya cancantacaso mar . 5 A napita no huipirinqumaonta , co yai hurtohuatamahu , Yos noya ni sarinquma . Ina nohuitatoma , nya ya huarama . Naporahuaton, a na tahuri nasharo paqu ya humiatarama huachi. 6 Pa pi yamorohuatra, i sachin yonquir . Inapochachin Yos na con nohuantoco . sochin yonquihuatama , Yos noya ni sarinquma . Catahuarinquma nya cancantacaso mar . narinquma huachi. 7 A napita nosorohuatama , Yos nosoroarinquma canpitanta . Noya cancantarama huachi. 8 Ya ipi cancanma quran imapatama , Yos nohuitarama . Naporahuaton, a na tahuri ina qu contahuatama , noy nohuitarama huachi. 9 Isoro paqu na a piyapi sa nino huipirinahu , canpitari catahuaco noya ninonchina . Ina mar Yos noya ni sarinquma . Hui tarinquma . 10 Yos natramaso mar apar huachinquma , Yos noya

3 Natanco,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14

ni sarinquma . Huntonnqu chachin nani aya coninquma huachi. A na tahuri inapaqu ya hucontarama huachi. 11 Imaramacoso mar a naqun no huiarinnquma , ahuarinnquma , pinosarinnquma , nisha nisha nonpinapiarinnquma . qumahu , ama stocosohu . Ina mar Yos noya ni ninquma ni ton, nya cancantoco . 12 Iraca Yos piyapinnpita pnntohuachinara, a chin no huipi. Napoaton, iyaro sa , a napita no huihuachinnquma , noya cancantoco . Parsitramaso mar Yos pa na con acanaarinquma . Ina yonquiatoma , capa cancantoco , itrin Quisosori.
Yamora pochin nininso (Mr. 9.50; Lc. 14.34-35)
13 Canpitaso , iyaro sa , yamora pochin nisarama . Ma sha yamoraqu acotohuatra, co chanatrinhu . Inapochachin Yos isoro paqu acorinquma ama piyapi sa aqut oshahuanacaiso marhu . Nipirinhu , yamora soquihuachina, mo shichin nimarin. Co huachi noyatrinhu . Napoonin ni ton, aipiran t yatr . Canpitanta huatamahu , co a hu noya cancantacaiso . Ina mar Yos ana intarinquma huachi. 14 A pintrinso pochin nisarama . Yos acorinquma nanamn sha huicaso mar . Ni co , iyaro sa . Ninano pannqu ya huhuachina, ya ipi piyapi sari ni sapi. 15 Nanparionta i chinpihuatra, co yo manaqu po morhu . A ninquchin acor pi acoana a pinacaso mar . Piyapi sa inaqu ya huhuachinara, noya qu topi. 16 Inapochachin canpitanta a pintrinso pochin nicatoma ,

noyaschin nico . A quma , rin ni ton, noya nisapi huachi, tosapi, tnin.
Iraca ninshitopiso

quran itantarin: Iraca Moiss, pnntona piro sa , inapita na con pnntopi. Pnntatona , ninshitopi. Yos quiricann iraca ninshitopiso , tnhua . caso ya hurinhu , tnahu. No tqun yonquicaso mar a chinchinquma . 18 Thunchachin itranquma . Isoro pa ta huantaqu huar Yos quiricann iraca ninshitopiso ya hupon. Co a na hui sharinso tranta topinan quran ninshitopihu . Ya ipi ninorinso naniarin huachi. 19 Napoaton pi pian tranta co nathuatamahu , oshahuanama . Ama natqusohu , itohuatama , co noya a chinaramahu . Natcaso ya hurin, itohuatama , noya a chinarama . Nathuatama , Yos noya ni sarinquma . 20 Cotio maistro sa , Parisioro sa , inapita Yos quiricann noya nitotaponaraihu , co cancanna quran imapihu . Canpitanta co ya ipi cancanma quran huar imapatamahu , co onporonta Yos huntonnqu ya conaramahu , tnin.
Co no huitacaso ya hurinhu (Lc. 12.57-59)

17 Ina

quran itantarin: Iraca pnntopiso nani nitotrama . Mashocoro sa iraca pnnpi. Ama tpatocosohu . Tpatohuatama , ana intinqumaso ya hurin, hu . 22 Co tpatrso marchin ana intinpoaso ya hurinhu , tnahu. A na piyapi no huihuatama , Yos ana intarinquma . Pinotohuatamanta , Cotio ansiano sa ana inchinquma .

21 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15

Sopainqun, itohuatama , pnqu chachin parsitacaso ya hurin, tnahu. 23 Napoaton, iyaro sa , a naroachin nanan anoyatacaso ya hurin. Yos yachinotohuatama , yonquico . Pi pian tranta nanan ya huhuachin, 24 a naroachin paatoma , anoyatoco . Nani nanan anoyatohuatama , naporo huar Yos pinnqu paantaco . Yos chinotatoma , ma sha yaqutramaso qutoco huachi. 25 Ni co , iyaro sa . Nihuitrso mar yaqupahuachinnpora, a naroachin nanan anoyatr . Co anoyatohuat hu , coisqu quparinnpo . Coisqu qupahuachinnpora, sontaroqu yo coninpo , tashinan piqu po morinpo huachi. 26 Tashinan piqu po mohuachinnpora, ya ipiya pahur taqu huar pipir . Inapochachin canpitanta co noyahu nipatama , a naroachin nanan anoyatoco , Yos ana intochinquma , tnin Quisoso.
Monshihuaninso

nisarama . Ya pirama ocoirama naporini, noya noya niitomahu . Somaraya nipomarahu , Yos pa pa itomahu . Cato ya pirahuanapomarahu , parsitopiqu t yatohuachinquma , pa pi co noyahu nisarama . Co ya pirama chachin ocoicaso mar pnnpiranqu mahu , ya ipi anishacancantrinqu sopita a naroachin naniantacaso ya hurin, tnahu. 30 Imiramanta ya hutrinquma s qutacaso mar . Nipirinhu , imirama quran pi pian tranta co noyahu nipatama , oshahuanama . Ninishitimiratrama naporini, noya noya niitomahu . Apia nipomarahu , Yos pa pa itomahu . Ya ipi aoshahuaninqumaso a poco , tnin.
Sa ahuano sa pnninso (Mt. 19.9; Mr. 10.11-12; Lc. 16.18)
31 Isonta iraca mashocoro sa pnntopiso . Sa anpo co topinan t yatrhu . Yat yatohuatra, coisqu aninshitohuatra, a par huachi. Napohuatra, co oshahuan hu , tnin iraca pnntaton. 32 Caso nipirinhu nisha pnnanquma . Co sa anpo t yatacaso ya hurinhu , tnahu. Co sa anpo hu , t yatohuatra, oshahuan . Sanapinta so yantahuachina, huaninso pochin Yosri ni sarin. Nasha so ionta monshitrinso pochin ni sarin. Co sa anpo t yatacaso ya hurinhu , tnahu, tnin.

quran itantarin: Isonta mashocoro sa iraca pnntopiso . hu , tnin iraca, natantrama . 28 Nipirinhu , co monshihuanso marachin ana intinpoaso ya hurinhu , tnahu. A na sanapi noyapatra, cancannpo qu shitohuatra, ina marnta oshahuan . Monshitrso pochachin Yosri ni nin. 29 Ma sona tranta huachinquma , a poco . Sacai hu , a pocaso ya hurin. Co a pohuatamahu , parsitopiqu a paarinquma . Iso pochin yonquico . Ya pira ya hutrinpoa noya ni tacaso mar . Nipirinhu , ya pirama quran qunanamaso mar co noyahu yonquihuatama , pa pi co noyahu

27 Ina

No tqun nonacaso

quran itantarin: Isonta mashocoro sa iraca pnntopiso . Yoscoar no tqun nontaranqun, itohuatra, no tqun nontacaso ya hurin, Yos ana intohuachinpoa , topirinahu .

33 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

16

tqunachin nonpatra, r ta caso ya hurinhu . Co onporonta nonpintacaso ya hurinhu , tnahu. A naqunso nipirinhu tona , tapona : Pi iro t ya huarin ni ton, no tqun nontranqun, toconpi. Ina pochin nontohuato, nonpintopirahu , co Yos ana intarincohu , topirinahu . Pi iro tnta Yos nininso . Inapaqu ya huaton, ya ipiya hua anntarin. Napoaton co ina pochin nonacaso ya hurinhu . 35 A naquonta tapona . Isoro pa ya hurin ni ton, no tqun nontranqun, topi. Yanonpinatona , napopirinahu . Isoro panta Yosri ninin. Chini chiniqun nanantaton, isqunta hua anntarinpoa . rin ya hurin ni ton, no tqun nontranqun, toconpi a naquonta . A na tahuri inaqu Yosri a paimarinso hua anntapon huachi. Napoaton co ina pochin nonacaso ya hurinhu . 36 Moto ya hutrinco ni ton, no tqun nontranqun, topi a naquonta , yanonpinatona . Ama ina pochin noncosohu . Acatohuatama , co nanitramahu a na ainma tranta ayararintantacaso . Yosichin nanitrin. 37 Ma sona tranta , iyaro sa , nonpatama , no tqunchin nonco . Yos chachin ni sarinquma ni ton, co onporonta nonpinacaso ya hurinhu . Co Yoscoar itapomarahu , no tqun nontoco . Pi pisha tranta tama , sopai nohuanton, napoarama , tnahu, tnin Quisoso.
Yai hurtopiso (Lc. 6.29-30)

34 No

i hurtacaso mar . Natonta huachin, coisqu qupaqu i hurchin, topirinahu . 39 Co canpita capiniso nii hurtacaso ya hurinhu , tnahu. Ma quma , ama no huicosohu . Ahu chinnquma , ama manta i hurtocosohu . Naquranchin ahuantahuachinnquma , co naporo tranta i hurtacaso ya hurinhu . 40 A naqun no huitnquma , coisqu yaquparinnquma . Nihuirancoso mar cotonn qutoco, quma , qutoco . Saconta qu nnqumahu , co no huicaso ya hurinhu . 41 Sontaro sha huitohuachinquma : P ptonhu macaton, a na quiromitro pochin qupatoco, itohuachinnquma , ama no huicosohu . Noyahua , qu qun nipachin. Nohuantohuatan, cato quiromitro qupachinqun, itoco . 42 A naqun Ma sha qutoco, itohuachinnquma , hu , qutoco . Canta ma sha a nanco, topirahu , itohuachinnquma , a nanco . Onpopionta nosorocaso ya hurin, tnin.
Inimicoro sa (Lc. 6.27-28, 32-36)

quran a chintantarin: Isonta iraca mashocoro sa pnntopiso . A na qumapiri ahuaton, atapirayahuachin, coisqu qupaqu . Inaqu no tqun ana inchin

38 Ina

iraca mashocoro sa p piso . Amiconnpita nosoroco . pitaso nipirinhu co nosorocaso ya hurinhu , topirinahu . 44 tanta , iyaro sa , nosoroco , tnahu. Aparsitopirinnqumaonta , nosorocaso ya hurin. Inapita mar noya Yos nontoco inahuanta catahuain. 45Inapotohuatama , Yos pochin cancantarama . Inaso ya ipi piyapi sa nosororin. Ina nohuanton, pi i, o nan, inapita ya hutrinpoa noya nanpicaso mar . Co imarinsopita marchin pi i a pininhu . Noya nipisopita, oshahuano santa , ya ipiya a pintrin.

43 Isonta

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

17

5 6

Naporahuaton, o naonta napopianachin acotrinpoa ma sha apapotacaso mar . 46 Amiconnpitarchin nosorohuatama , co ina mar Yos noya ni sarinqumahu . Oshahuano sarinta amiconnpita nosoropi. No huipirinnqumaonta , nosorocaso ya hurin. 47 tama , co noya noya ninamahu . Qumaro santa iinpitar noya ninontopi. Nisha piyapiro santa noya nontoco . 48Tata Yos pochin cancantacaso ya hurin. Noyaschin ninin ni ton, canpitanta ina pochin cancantatoma , noyaschin nico , tnin.

A napita catahuacaso ya hurin


1 Naquranchin Quisoso pnntantarin.

A naqun nani tahuri nani tahuri niyontonpiso piqu ya conpirinahu , co cancanna quran Yos yonquipihu . Piyapi sari nicacaiso mar napopi. Ni ton, co ina mar inapaqu canaapihu . Ama, iyaro sa , inapita pochin cancantocosohu . 2 Ma sha sa ahuaro sa qutohuatama , ama a ninquchin qutocosohu . A naqun niyontonpiso piqu ya conahuatona , coriqui sa ahuaro sa mar qutopirinahu , a ninquchin qutopi. Ina mar noya ni sarinacoi, ta tona , napopi. Caniqunta coriqui qutopi piyapi sari nicacaiso mar . Co thunchachin nosoroaponaraihu , napopi. Piyapi sariso nya ni sapirinahu , Yosriso co noyahu ni nin. Co ina mar inapaqu acanaarinhu , tnahu. 3 Canpitaso nipirinhu , sa ahuaro sa ma sha qutohuatama , ama a ninquchin qu sohu . Ama a naya tranta sha huitocosohu . 4Co piyapi sa nahu , Tata inapaqu ya hurinso ni sarinquma . Ina acanaarinquma , itrin.
Yos nontacaso a chininso (Lc. 11.2-4)

nontohuatama , iyaro sa , ama nonpina piro

5 Yos

sohu . Inapitaso niyontonpiso piqu huanirahuatona , na nahu , co cancanna quran huar nontopihu . Caniqunta a ninquchin Yos nontopirinahu , piyapi sa nicacaiso mar napopi. Co t chin Yos yonquipihu . Piyapi sariso noya ni sapirinahu , Yosriso co noyahu ni nin. hu . 6 Canpitaso nipirinhu , Yos yanontohuatama , canpitaorchin onpopiyanqu tranta Yos nontacaso ya hurin. Qumaorachin Yos nontqu . Co qunanpiranhu , nataninqun. Co piyapi sa nnqunhu , Yosso qun. Ina acanaarinqun. 7 Yos nontohuatama , ama inachin inachin itocosohu . Co Yos imapisopitahu ina pochin yonquipi. Hua qui nontohuato, natanatonco, rinco, topirinahu . nahu , napopi. 8 Ama inapita pochin cancantocohu . Co trasnqumahu , ya ipi pahuant qumasopita nitotrin. 9 Napoaton Yos yanontohuatama , iso pochin nontoco : Quma, Tata Yos, inapaqu ya huaponahu , natanancoi. Hui nan pochin ni nancoi ni ton, Tata itrainqun. Qumaschin noya noyanqun ni ton, ya ipi piyapi sa chinochinnqun. 10 Chini chiniqun nanantran ni ton, ya ipicoi natiinqun. Inapaqu no tqun nat qun. Catahuacoi, Tata, isoro paqunta inapochachin natiinqun. 11 Nani tahuri catahuacoi cosharo ya huchincoi. 12 Co noyahu nicatoi, oshahuanai. coi, Tata, oshanhui inquitocoi. Quiyanta nanan anoyatraiso pochachin oshan

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

18

coi, anoyacancantocoi huachi. noyahu yonquihuatoi, catahuacoi a chii. Catahuacoi ama sopai minsincoisohu . Qumasachin, Tata, noya noyanqun. Ya ipiya hua anntran. Ya ran. Ipora qura huar ya ipiya natinnqun, Amen, itoco , Yos nontohuatama . 14 A naqun ma sha onpotopirinqu maonta , noya nontacaso ya hurin. Nanan anoyatohuatama , Tata Yosnta canpita oshanma inquitarinquma . 15Co nanan anoyatohuatamahu , Yosnta co oshanma inquitarinqumahu , itrin Quisosori.
13 Co

Ma shari p yarin. Ihuarinnpoa . Ni ton, isoro paqu ya hurinsopita co ya humiatrinhu . 20 Inapaqu ya hurinsopitaso nipirinhu ya humiatarin. Yos na toma , noya nico . Ina mar na con sacatoco quma . Inatohua co manta hu . Co ma shari p yaponhu . Co ihuaponnpoahu . Noya noya ya humiatarihua huachi. 21 Ma sharachin nohuantohuatama , co Yos yonquiaramahu . Nipirinhu , Yos na con nohuantohuatama , ina na con na con yonquiarama , tnin Quisoso.
Nitapicancaninso (Lc. 11.34-36)

Co coshatatonahu , Yos nontrinso

quran itantarin: A naqun Yos nontacaso mar ya ipi tahuri co manta coshatrinhu . Inaporahuaton, co nitapamantarinhu . Strso pochin ya norin a napita nitotacaiso mar . Co cancann quran chinotaponahu , a napitari nicacaiso mar naporin. Ni pachinara, Ma noya Yos chinotrin, topi. Piyapi sariso noya ni sapirinahu , Yosriso co noyahu ni nin. 17 Canpitaso hu Yos nontacaso mar huatamahu , ama piyapi sa sha huitocosohu . toma , nitapaco . 18 Ama a napita nitotacaiso marhu inapoco . Tata Yosichin nitotarin huachi. Co qu pirhuahu , ya ipiya ni sarinpoa . Ina mar inapaqu acanaarinquma , itrin.
Canamiatrhuaso (Lc. 12.33-34)

16 Ina

quran a chintantarin. Ya piranpo quran ma sha qunan . Co ptorayatohuatrahu , noya ni tr . Nitapirayahuatra, co manta qunantrhu . Inapochachin canpitanta ya ipi cancanma quran Yos yonquihuatama , rama . Nipirinhu , ma sharachin yonquihuatama , rama . Nitapicancantohuatama , pa pi co noyahu cancantarama huachi, itrin.
Coriqui yonquipisopita (Lc. 16.13)
24 Cato patron ya hutohuachinpoara, nisha nisha camairinpoa . Co nanitrhuahu cato chachin natcaso . A naso nohuantat hua , noya natrhua . A naso hu co onpopinchin nohuantat hu , co natrhuahu . Inapochachin canpitanta tama , co nanitramahu Yos natcamaso . Coriquir huatama , co Yos nosoroaramahu , tnin.

22,23 Ina

iyaro sa , ma sharchin yonquicosohu . Ama na con coriqui, ma sha, inapita yontoncosohu . Isoro paqu ya ipi ma sha a naroachin mocarin, a naroachin chanatrin.

19 Ama,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

19 Yos noya a pairinpoaso (Lc. 12.22-31)

6 7

quran Quisosori itantarin: A naqunso ma sharachin yonquipi. Capacaiso , o ocaiso , a mocaiso , inasachin yonquipi. Nani ma sha ya hutohuachinco, nya ya huarahu huachi, topirinahu yonquinna quran. Ama, iyaro sa , hu . Yos chachin ananpirinpoa . Nonnpoa qutrinpoa . Co capacaso marachin isoro paqu acorinpoahu . Noyapiachin a mocasonta co onpopinchin yonquicaso ya hurinhu . Yos na con na con yonquihuathua , catahuarinpoa noya ya hucahuaso . 26 Ni co . Nisha nisha inairaro sa ya hupirinahu , co manta sha pihu . Co ma sha sha ninso macatona , pinnaqu acopihu . Inaso nipirinhu , Tata Yosri catahuarin. Ina nohuanton, cosharo qunanpi. Canpitaso inapita quran na con na quma . Hui ninpita pochachin ni ninquma ni ton, ama ma sharachin yonquicosohu . Yos catahuarinquma . 27 Ina nohuanton, nisha nisha nin pita. A naqunpoa naporopi. A naqunpoanta mo copin ninhua . Chiniqun yonquiapomarahu , co nanitaramahu pi pisha tranta pitacamaso . Yosichin nanitrinso . Inapochachin chiminacaso tahuri nanihuachin, co aqut nanpicaso ya hurinhu . hu , co a na tahuriya tranta i huataramahu . Napoaton co nisha nisha yonquicaso ya hurinhu . thua , ya hua ahua . 28 Ma marta nitapacaso rama ? Ni co . Yancoro sa topinan noya papotopi. Co sacatopihu . Co manta a mocaso nipihu . Nipirinhu , chin yancotopi. 29 Iraca copirno Saromon nani ma sha ya hutrin.

25 Ina

cha a morin paya, topi. Yancoro saso nipirinhu ina quran noya noya ya nopi. 30 Pacatro qura huar Yosri yonquirin. A na tahurichin ya hupirinhu , ahuipachina, ahuiquitr huachi. Co hua qui ya hupirinhu , Yosri yonquirin. Ina nohuanton, noya papotrin. Canpitaso ina quran na con na quma . Onpoatomata nipachin, co natramahu ? Yos catahuarinco mini, ta caso nipirinhu . 31 Ama ma sha yonquiatoma , pa yancosohu . Ma cha ca n poya? Ma cha o or poya? Ma cha a mor poya? ama tocosohu . 32 Co Yos imapisopitahu ina pochin yonquipi. Ma sharachin yonquipi. Canpitaso nipirinhu tatanma inapaqu ya hurinso yonquirinquma . Ya ipi pahuantrinqumasopita nani nitotrin. 33 Napoaton Yos na con na con yonquico . A napitanta catahuaco huntonnqu ya conacaiso mar . Yos nontoco noyasachin yonquicamaso mar . Ina pochin cancantohuatama , quma . Ina nohuanton, ma sha pahuant rinqumasopita ya hutarinquma . 34 Ama nani tashiraya nani tashiraya ma ptaso yonquiatoma , pa yancosohu . A naqunso nani tahuri pa yanpi. Tashiraya ma sha onpoapo nimara, ta tona , pa yanpi. Ama inapita pochin cancantocosohu . Tashirayanta Yos catahuarinquma . Ipora tahuri ma sha onpoapomarahu , ama stocosohu . Yos catahuarinco, ta toma , capa cancantoco , tnin Quisoso.
A napita nocanpiso (Lc. 6.37-38, 41-42)
1 Naquranchin

Quisoso p tarin. Ama, iyaro sa , a napita nocancosohu . Paso qumapi co noyahu ni ton, ana intacaso ya hurin, ama itocosohu , Yos ana intochinquma . Co nipinocaso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

20

ya hurinhu . 2A napita pinopatama , Yosnta co noyahu ni sarinquma . Piyapi chiniqun nonapihuatama , Yos chiniqun ana intarinquma . 3,4Ni co . Cato qumapi ya hupirinhu . A naso pi pian mo shiri ya conayatohuachina, a nari nocanin. Qumaso napoonin ni tran. Carinqun noya nicatnqun, ocoichinqun, itopirinhu , inanta narasratri nani ya conayatrin ni ton, co pi pian tranta nanitrinhu qunantacaso . Co iin nocanacasohu nipirinhu , nocanin. Inapochachin a naquma co no tqun yonquiramahu . A napita yap hu , na con na con oshahuanama . 5 Canpitaso nonpintnquma ninama . Qumapi narasratri ya conayatrinso pochin ninama . Inaso narasrat ocoitohuachina, noya qunantrin. Naporo huar nanitrin iin mo shi ocoitacaso . Inapochachin canpitanta ya ipi co noyahu yonquiramasopita naniantoco . Naporo huar no tqun yonquiatoma , nanitarama a napita pnnacamaso , itrin. 6 Isonta a chinchinquma . Ni niro sa , coshiro sa , inapita co yonquipihu . Na pira huaya pa ton nininso co qutacaso ya hurinhu . A notrama naporini, co ma paitnqumahu . Pa ton nipirinhu , no paqu acorama naporini, i nachitonahu . Canpitanta yaqutitnqumahu . Cosharoachin nayatona , hu . Inapochachin a naqun Yos nanamn a chintohuatama , co pi pisha tranta nohuantopihu . Pa ton nininso pochin niponahu , thuapi. Chiniqun no huirinnquma . china , tananpitatoma , nohuantopisopita a chintoco huachi, itrin.
Yos nataninpoaso (Lc. 11.9-13; 6.31)

nipatama , qutarinquma . Ma sha yonirso pochin cancantatoma , nontco catahuainquma . 8 Yos nontohuatama , natanarinquma . Hua qui ma sha yonihuatra, qunan . Ya conacaso mar nontohuatra, isoatrinnpo . Inapochachin Yos yanohuitohuatama , anohuitarinquma . Chiniqun ina nontohuatama , nya catahuarinquma . 9 Hui nama tanahuachina, noya a carama . Cosharo nayarahu, itohuachinqumara, co na pi qu hu . 10 Sami nayahuachina, co ya huan qutaramahu . Sami qutarama . 11 taso co noyahu yonquiapomarahu , hui nama nosororama . Noya ma sha qutrama . Yosso noya noya ni ton, na con na con nosororinquma . Inpaqu ya huaponahu , hui ninpita pochin ni ninquma . Nontohuatama , noya nininso qutarinquma . quma noya cancantacamaso mar . 12 Noya ninosorocaso , iyaro sa , ya hurin. Canpita nohuantrama a napita nosoro inqumaso . Napoaton canpita nohuantramaso chachin inapitanta nosoroco . Ninosoroatoma , nicatahuaco . Yos nohuanton, Moiss, pnntona piro sa , inapita na con pnnpirinnqumahu , ninosorocaso na con na con nohuantrin. huatama , noya imasarama , tnahu, itrin Quisosori.
Cato ira ya hurinso (Lc. 13.24)
13,14 Ni co , iyaro sa . Cato ira ya hurin. A naso pancana. Co sacaihu pa tacaso ni ton, na a piyapi sa ina pa tapi. Ya coanamnso pancana nipirinhu , ina pa tohuatama , parsitopiqu pa sarama . rama huachi. A na iraso nipirinhu , sacai pochin pa tacaso . Ya coanamnso

quran itantarin: Nani tahuri Yos nontoco quma . Pahuantrinqumaso

7 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21

yamiyanasha huaya. Caraichin piyapi ina qunanin. Inaqu ya conpatama , nanpimiatarama huachi. Ina ira pa toco huachi. Sacai Yos imacaso hu , chiniqun cancantatoma , imaco huachi, tnin Quisoso.
Nisha a china piro sa (Lc. 6.43-44)
15 Ni cona, iyaro sa , nisha a china piro sa nonpintochinnquma . Quiyanta imarai, itopirinnqu hu , co cancanna quran imapihu . Tanan ni ni yamaninpoaso pochin cancantatona , yatapicancaninquma . Co no tqun a chinpihu . 16 Napoaton noya yonquico . china , noya nisapi. Co noyahu cancantohuachina , co noyahu nisapi. Co no tqun a chintarinnqumahu . Ni co . Nararo sa nitrin quran nohuitr . Nahuanso co misra nitrinhu . Naporahuaton, shihuarin quran co qupa manhu . 17 Nara noya nipachina, noya nitrin. Co noyahu nipachina, co nitrinhu , napoonin. 18 Nitacaso nara nipachina, inachachin noya nitrin. A naso nipirinhu , co nitacaso narahu ni ton, co onporonta nanitrinhu nitacaso . 19 Co noya nitohuachinahu , a nhuachinara, pnqu ahuiquitopi huachi. 20 Nitrin quran nara nohuitrhua . chin a china piro sa nohuitrhua . Noya yonquihuachina , noya nisapi. Co noyahu yonquihuachina , co noyahu nisapi. Co no tqun a chinapihu , itrin.

cancanna quran imarinacohu . Ni ton, co Yos ya hurinqu pa sapihu . Yos natpisopitarchin inatohua ya hucontapi huachi. 22 Ayaro tahuri nanihuachin, na a piyapi sa nontaponaco: Quma nanamn, Sinioro, a chinai. Quisoso nanan qutrincoi, ta toi, sopairo sa a parai. Nani ma sha sacai nininso ninai. Quiyanta imarainqun, itaponaco. 23 Cariso nipirinhu itapo: Nonpintatomaco, napopiramahu , co noyahu cancantrama . Co piyapin hupitanqumahu . Co onporonta imaramacohu . Paco huachi, itapo, itrin Quisosori.
Cato pirinso (Mr. 1.22; Lc. 6.47-49)

Yos huntonnqu ya conpisopita (Lc. 13.25-27)

quran itantarin: Na a piyapi sa Imarainqun, Sinioro, itopirinacohu , a naqun co

21 Ina

quran huachi pnantarin: Na aquma , iyaro sa , coso mar hu nama . Nathuatamaco, a na qumapi pochin nisarama . Ina qumapi natricho quran yapirin. Yapihuachina, noya yonquiaton, noya piaqu yonirin. Na pit qu ton, inaqu noya pirin. 25 Chiniqun o nanpachina, panca ihuan pa nin. Pamatohuachina, opotopirinhu , co anotrinhu . Chinii niponahu , co yat yatrinhu . hu , na pitqu pirin ni ton, noya huanirin. Co yat yatrinhu . 26 A naqunso nipirinhu china, co noya yonquirinhu . Inotqu tranta pi i, ta ton, hu . 27 Ina quran panca o nanin huachi. Pamatohuachina, chiniiri t yatrin. Panca ihuantohuachina, pi a naroachin t yatrin. Ya ipi noy quiquirin huachi. Inapochachin topinan natanpatamaco, co nathuatamacohu , co cha saramahu . Nipirinhu , ya ipi cancanma quran nathuatamaco, noya nisarama . Panca ihuan pa ninso

24 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

7 8

22
8 Qumaso , Sinioro, noya noyanqun. Co caso hu . Co pinhuqu huar hucamaso ya hurinhu . Topinan nontqu noyachin, tnahu. 9 Caso hua anhu natrahu. Capitanco ni ton, sontaro sa natrinaco canta . Paqu , itohuatra, pa nin. Huqu , itohuatra, hu nin. Piyapinhupitanta camairahu. Sacatqu , itohuatra, sacatarin. Inapochachin qumanta topinan nontohuatan, a naroachin piyapinhu noyatarin, tnahu, itrin capitani. 10 Quisosori natanahuaton, piyapi sa itrin: Ma noyacha iso qumapi natrinco paya. Nisha piyapi niponahu , Cotioro sa quran noya noya natrinco. 11 Iporaso huachi nisha nisha parti quran hu sapi, tnahu. Nisha piyapi sa niponaraihu , imatona , Yos huntonnqu ya conapi. Inapaqu pa pachina , Apranco , Isacoco , Cacopoco , inapita nohuitapi. Inapitar noya cancantapi. Noya coshatrso pochin nya ya hurapi huachi, tnahu. 12 A naqumaso nipirinhu , Cotioro sacoi ni toi, Yos piyapinnpitacoi, hu , co natramahu ni ton, co huntonnqu ya conaramahu . qu t yatarinquma . Inaqu na narama , chinqun parsitarama huachi, itrin Quisosori. 13 Ina quran capitan itantarin: Ya huranqu, iyasha, paantaqu huachi. Natranco ni ton, apira miachin piyapinn noyatarin, itrin. Naporo chachin piyapinn noyatrin. huachina, sano qunanconin huachi.

pochin ma sha onpotopirinqumaonta , chiniqun cancantarama huachi, itrin Quisosori. 28 Ya ipi piyapi sa tona , noya natanpi. Ma noya a chintrinpoa . 29 Co hua anhu niponahu , chiniqun nanantaton, a chintrinpoa . Co Cotio maistro sa ina pochin a chinpihu , topi.
Chana caniori maninso (Mr. 1.40-45; Lc. 5.12-16)
1 Ina

quran pann qu huachinara, na a piyapi sari imasapi. 2 Pa sapirinahu , a na cania pi hu nin. Chana caniori maninso . Ya ipiya noy chanatarin. ton, ton, nontrin. Nohuantohuatan, Sinioro, quma nanitran anoyatancoso . Anoyatoco topirahu , itrin. 3 Quisosori s huarahuaton, itrin: Nohuantrahu mini, iyasha. Apira miachin anoyataranqun, itrin. Itohuachina, a naroachin noyatrin. Canio inquirin huachi. 4 Ama piyapi sa sha huitqusohu . Corto hua an ya hurinqu paaton, noyatranso a notonqu ni inqun. Naporahuaton, Moiss sha huirinso qupaqu noyatranso nitotacaiso mar , itrin. Napotohuachina, pa nin huachi.
Capitan piyapinn anoyatrinso (Lc. 7.1-10)
5 Ina quran Capinaomoqu paantarin. Canconpachina, a na capitani hucapairin. 6 Piyapinhu, Sinioro, chiniqun caniorin. Pinhuqu quhunrin. Co huachi nanitrinhu iratacaso . Parsit rin, itrin. 7 Inta nipachin, pa ponqun, itrin.

Pitro a shatn a naroachin anoyatrinso (Mr. 1.29-31; Lc. 4.38-39)


14 Ina quran Pitro pinnqu pa pi. A shatn chiniqun sapoton, quhu rin, qunanconpi. 15 rahuaton, a naroachin anoyatrin. Co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

23

huachi saporinhu . Huanirahuaton, inari chachin nocomarin huachi.


Na a cania piro sa anoyatrinso (Mr. 1.32-34; Lc. 4.40-41)

Inapitari pa pichina . Qumaso hu ca na con na con yonquiatonco, imaco huachi, itrin.


Ihuan a parinso (Mr. 4.35-41; Lc. 8.22-25)
23 Ina quran Quisoso montriaqu ya conin. Ya conpachina, ca tano sannpitanta ya conpi anta . 24 Paaquya , a nanaya panca ihuairi manin. Pnca sono ni ton, co sacairi montria opot opototapirinhu . Nani yamntairapirinhu . Ya hur Quisososo hu sapirinhu , 25 ca tano sannpita t huatatona , ochinanpi. Catahuacoi, Sinioro, chimiitarihua canpoaso , itopi. 26 Onpoatomata t huaramaso ? Co noya natyatraramacohu , ti? itahuaton, hunsintarahuaton, ihuan a parin. Sononta nontrin. Sanoqu huachi, itohuachina, a naroachin co sacai sanoirin huachi. 27 Ca tano sannpita ni sahuatona , pa yanpi. Ma qumapicha isoso ni ton, ihuan a parin paya. Sononta a naroachin asanoirin paya, nitopi.

huaraya huar na a piyapi sa hucatona , cania piro sa qupi Quisosori anoyatacaso mar . A naqun sopairi ya coancantrin ni ton, co inaora yonquirinso yonquirinhu . Quisosori topinan noncharapirinhu , sopairo sa pipipi huachi. Ya ipi cania piro sa anoyatrin huachi. 17 Iraca Isaias ninoton, ninshitrin. Caniopirhuahu , anoyatarinpoa . Canio inquitarinpoa huachi, tnin. Ipora huar cania piro sa anoyatarin huachi.
Ya ipi cancanna quran imapiso (Lc. 9.57-62)

16 I

piyapi sa chinara, ca tano sannpita itrin: Montria maconco . Aqutran pa ahua , itopirinhu , 19 Cotio maistrori nontiirin. Canta , Maistro, imainqun. Insqu sona pa patan, canta pa i, tnahu, itrin. 20 Yaimaranco, ti? Sacai imancoso , tnahu. Ma sha tananqu ya hurinsopita hu shinantn ya hutrin, inaqu hu rin. Inairanta p ptn ya hutrin. Caso nipirinhu Yos quran qumapico niporahu , co pi ya hutrincohu . Pa spato, co ya humiatrahu , itrin. 21 A narinta hucapairahuaton, itiirin: Canta oshaquran imainqun, topirahu , co apira nanitrahu . Tatahu nani noy mashotrin. pachin, cari pa pitarahu. Ina quran imasaranqun huachi, itopirinhu . 22 Quisosori itrin: A naqun co nohuantopihu imainacoso . Chimipi pochin cancantopi.

18 Notohuaro

Sopairo sari ya coancantopiso (Mr. 5.1-20; Lc. 8.26-39)

quran aqutran canconpi huachi, Catara parti itopiso . Inaqu cato qumapi ya hupi. Na a sopairo sari ya coancantopi ni ton, co huachi yonquipihu . Pa pi hua yantopi huachi. Na pi naninqu chimipiro sa pa pitopiqu ya hurapi. A naroachin yaahutopi ni ton, co inatohua pacacaso ya hurinhu . Quisoso nonshihuachina, sopairi ya coancantrinsopita na pi nanin quran pipirahuatona , hu sapi, nacapirin. 29 Quisoso qunanahuatona , chiniqun nontapi.

28 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

8 9

24
3 Ina natanahuatona , Cotio maistro sa yonquipi. Ma qumapita isoso ? Oshann inquitaranqun, toconin. Yosichin nanitrinso , topi, tona . 4 Topinan yonquinna quran napoapirinahu , Quisosori nitotrin. Onpoatomata co noyahu rapiramaco? 5 Piyapinpoa co nanitr huahu oshannpoa inquitacaso , tnama . A naroachin anoyatacasonta co nanitaparamahu . 6 Nipirinhu , Yos quran caso qumapico ni to, nanan qutrinco piyapi sa oshanna inquita huaso mar . Canpitanta ina nitotacamaso mar iso cania hu, tnin. Ina quran cania pi itantarin: Huaniqu , apia hua. Nantt masahuaton, ya huranqu paqu huachi, itrin. 7 Itohuachina, a huaton, ya hurinqu pa nin huachi. 8 Piyapi sa ni sahuatona , pa yanpi. Ma noyacha Yosri catahuarin paya. Chiniqun nanan qutrin paya, nitopi.

Nohuitrainqun, Sinioro. Ma ta onpotaponcoi? Qumaso Yos hui ninqun ni ton, co huara ayaro tahuri naniyatrasohu , apar coi, ti? itopi sopairo sari. 30 Ina ya cariya na a coshiro sa ya hurin. Huntonn coshatarin. 31 Inapita qunanahuatona , itantapi: Yaocoihuatancoi, coshiqu tranta a pacoi ya coanta ii, itantapi. 32 Inta nipachin, inaqu paatoma , ya conco , itohuachina, qumapi sa quran pipirahuatona , coshiro saqu ya concoantapi huachi. Inaqu ya conpachinara, coshiro santa hua yantatona , a naroachin tahuan pa topi huachi. tona , inaqu chimiitopi huachi. 33 Coshi p tahuana piro sa ni sahuatona , pa yanatona , ninanoqu ta aconpi. Inaqu ya ipiya sha huitonpi. Sopairo sa qumapi sa quran pipirahuatona , coshiro saqu ya conconpi. Ya conconpachinara, hua yantatona , tahuan pa topi. Ya ipi miachin chimiitopi huachi, itopi. 34 Natanahuatona , na a piyapi sa hu pi Quisoso nohuitacaiso mar . Nani nohuitohuachinara, t huatopi. A na parti paqu huachi, itopi.
Apia anoyatrinso (Mr. 2.1-12; Lc. 5.17-26)

Matio imarinso (Mr. 2.13-17; Lc. 5.27-32)

1 Montriaqu ya coantarahuatona , aqutran pntoantapi huachi. Quisoso ninanonnqu chachin paantapi. 2 Inaqu catapini qumapi hucatona , cania pi qupi. Nanttqu qupi. Hua qui co nanitrinhu huanicaso , quhunrin. Ma noya isopita natrinaco, ta ton, Quisosori cania pi itrin: Noya cancantqu , apia hua. Apira miachin quma oshann inquitaranqun huachi, itrin.

quran Quisoso paantarahuaton, Matio qunanconin. nn ni ton, ina mar coriqui ma patrin. Coriqui ma rinhu , Quisosori itrin: Huqu , iyasha, imaco huachi, itrin. Itohuachina, a naroachin huanirahuaton, imarin huachi. 10 A na tahuri pinnqu Quisoso coshatapatarin. Ca tano sannpitar coshatapatapi. Na a piyapi sa hu pi Quisosor coshatatona nohuitacaiso mar . A naqunso pita, copirno mar coriqui ma patona piro sa . A nanta oshahuano sa itopiso . 11 Parisio piyapi sa ina ni sahuatona , Quisoso ca tano sannpita itonpi:

9 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

25

Copirno comisionnpita na con oshahuanpi. Onpoatonta Maistronma oshahuano sapitar coshatarin? itopi. 12 Natanahuaton, Quisosori itrin: Isopitaso thunchachin nohuant rinaco imainacoso . Ni co . Cania piro sari notoro nohuantopi. Nipirinhu , Co caniorahu , topatra, co notoro nohuantrhu . 13 chin oshahuano sa nohuantrinaco. Inapita pnna huaso mar o marahu. Co noyahu tatoma , Yos pochin cancantoco , itrahu. A napitaso Quiyaso co oshahuancoihu , topiso mar co na con a chintrahu . Paatoma , Yos quiricann noya nitotoco no tqun yonquicamaqu. piso . A naqun topinan quran chinotopirinacohu . Oshanna mar ma sha tpapirinahu , co a napita nosoropihu . Nosorocaso na con na con nohuantrahu, tnin Yos, itrin Quisosori.
Nasha nanan a chininso (Mr. 2.18-22; Lc. 5.33-39)

huachi. Inapochachin canta naco, imarinacosopita stapi huachi. Statona , co huachi coshatacaiso yonquiatonahu , Yos nontpona , tnin. 16 Ina quran a chintantarin. Ni co . Coton noy mocahuachina, co nasha n mtqu pa pitrhu . Nasha n mtqu pa pitr naporini, naquranchin noshatantaitonhu . Napoonin ni ton, t yatacaso ya hurin. Inapochachin iraca a chininso co huachi imacaso ya hurinhu . Nasha a chintaranquma . Co cato chachin imacaso ya hurinhu . 17 Sha moronta yonquico . Huino sha moro nipachina, co sha hut morsaqu mocaro nininqu co ta panhu . Sa potohuachina, a naroachin nopoit rin. Nopoitohuachina, huino chiniar . Morsanta tapir . Sha moro huinoso nasha morsaqu ta pan . Huino, morsanta noya nisarin huachi. Inapochachin canta nasha a chintranquma . Iraca a chininso naniantatoma , nasha nananschin imaco , tnin Quisoso.
Hua an hui nin ananpitantarinso (Mr. 5.21-43; Lc. 8.40-56)
18 A chinaquya , a na Cotio hua an hu nin. rin. Hui nahu apira chiminin. Hu ton, Sinioro, s huaquiqu nanpianta in, topirahu , itrin. 19 Inta nipachin, tosahuaton, huanirahuaton, inar chachin pa nin. Ca tano sannpitanta pa pi anta . 20 Paaquya , a na sanapiri imaquiarin. Hua qui panca hunai a parin. Nani shonca cato pi ipi co sanorinhu . Parsitrin. 21 Cotonn tranta s huatohuato, anoyataponco, ta ton, pinn quran imaquirin. Imaquiton,

quran Coanshari a chintrinsopita hucatona , Quisoso itiipi: Quiyaso co coshatatoihu , Yos nontarai. Parisio piyapi santa inapopi. Quma imarinnsopitaso nipirinhu , noya coshatapi, o osapi, inapopi. Onpoatonta hu ? itopi. 15 Ca ya huarahu ni ton, co stopihu . Ni co . Qumapi sa acaso mar piyapi sa amatohuachinara, capa cancantopi. Nipayarinsopita hu pachinara, inapitar coshatatona , capa cancantapi. A na tahuriso hu inimiconni hucatona , sa ana pi masapi. Qupatohuachina , co huachi coshatacaiso yonquiapihu . Stapi

14 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

26

coton huirotnchin s huaquirin. 22 Quisosori tahurtahuaton, sanapi qunanin. Noya cancantqu , imoya. Natranco ni ton, noyataran, itrin. Naporo chachin noyatrin huachi. Hunai no narin huachi. 23 Ina quran hua an pinnqu canconpi huachi. Na a piyapi sa qunanconpi, na nrpi, ayanpi. Quinatoro santa qunanconpi. caiso mar pa pirinahu , 24 Quisosori nontrin. Ya ipinquma pipico huachi. Co sanapia hua chimimiatrinhu . Hu sarin, itrin. Co hu rinhu . Nani chiminin huachi. Somarayanqun ni ton, co ni nanhu , ti? itopi. 25 Ya ipi piyapi sa aipiran a parahuaton, acopoana chimipi ya hurinqu ya conin. ton, ananpitantarin huachi. A naroachin huanirin huachi. 26 Napohuachina, ya ipi parti nanan nahuinin.
Cato somaraya nininso

naroachin qunantopi huachi. Anoyatranqumaso , iyaro sa , ama insonta sha huitocosohu , itopirinhu , 31 pipirahuatona , na a piyapi sa sha huitra piapi. Quisoso anoyarayatrincoi. Noya qunantrai huachi, itrapi. Ya ipi parti quran natantopi.
N hurinso
32 Ina quran pa pachina, a napitanta canquipi. Apia qupi. Sopai nohuanton, co nanitrinhu nonacaso . 33 Quisosori nosoroaton, sopai a patrin huachi. A patohuachina, a naroachin noyatrin. Noya nonsarin huachi. Piyapi sa ni pachinara, pa yanpi. Co onporonta iso pochin ni chinaihu . Iraca qura huar co insonta naporinhu , topi. 34 Parisio piyapiro saso nipirinhu , tona , co yanatpihu . Sopai hua ani catahuarin ni ton, nanitrin sopairo sa a pacaso , toconpi.

30 A

Piyapi sa nosororinso

quran pipirahuaton, pa sapirinhu , cato rin. Co manta qunantrinhu . Quisoso imaraton, chiniqun nontarin. Nosorocoi, Sinioro. Quma nohuit rainqun. Tapico shinqun qumaso . Yos a paimarinqun ni ton, toncoi, anoyatocoi, topiraihu , itopi. 28 Piqu canconahuatona , Quisoso ya conin. Somarayaro santa ya conpachinara, Quisosori itrin: Cari anoyatarahuso natramaco ipora, ti? itrin. Natrainqun mini, Sinioro. Ya ipiya nanitaparan, tnai, itopi. 29 Napotohuachinara, s huarayarahuaton, itrin: Natramaco ni ton, apira miachin anoyataranquma huachi, itrin.

27 Ina

quran Quisoso pa spaton, nisha nisha ninanoro saqu a chintra piarin. Niyontonpiso piro saqu noya nanan sha huitra piarin. Yos yahua anntarinquma , itra piarin. Insqusona pa pachina, ya sopita anoyatrin. Nisha nisha canio inquitrin. 36 Paaton, notohuaro piyapi sa qunanin. nahu , co napinhu cancantopi. Ohuicaro sa pochin inahuaso , co macariso a pairinhu . Incha catahuaincoi paya? ta tona , nisha nisha yonquipi. Napoaton Quisosori nosororin. 37 Nosoroaton, ca tano sannpita itrin: Notohuaro piyapi sa ya hupirinahu , co incariso tranta

35 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

27

9 10

catahuarinhu caiso mar . Isoro pa pnca imin pochin ninin. Cayarinso manso pochachin piyapi sa man Yos imacaiso mar . Notohuaro piyapi sa ya huaponaraihu , caraichin piyapi pnntarin Yos imacaiso mar . 38 Napoaton Yos nontoco a napitanta a pa in pnnchina . Ina sha huitrinpoa a chinacaso mar , itrin Quisosori.
Shonca cato ca tano sannpita acorinso (Mr. 3.13-19; Lc. 6.12-16)

10

1 Shonca cato qumapi sa Quisosori nani huayonin na con na con a chintacaso mar . Ca tano sannpita itopi. ton, chiniqun nanan qutrin sopairo sa a pacaiso mar . ton, nisha nisha caniori maninsopitanta anoyatapi. 2 Shonca cato acorin nanamn a chinacaiso mar . Simon ton acorin. (Pitro itopi anta .) Iionta acorin. Antris itopiso . Santiaco, Coansha, inapitanta acorin. (Sipitio hui ninpita inahuaso .) 3 Pinipi, Partoromi, Tomas, Tatio, inapitanta nohuantaton, acorin. Mationta coriqui copirno mar ma patopirinhu , acorin ca tanacaso mar . Arpio hui nionta acorin. Santiaco itopiso . 4 A na Simonta acorin. (Iraca copirno no huina piro sa imapirinhu , iporaso Quisoso imasarin huachi.) Cotas Iscariotinta hu , a na tahuri inari yasha huirapiarinso .

A chinacaiso mar a parinso (Mr. 6.7-13; Lc. 9.1-6)


5 Nani shonca catoya pi acohuachina, sha huitrin paatona a chinacaiso mar . Paatoma , iyaro sa , noya pnntoco . Ama nisha piyapiro sa

ya hurinqu pacosohu . Ama Samaria ninanoro saqunta ama pacosohu . 6 Cotioro saso a chintonco . Ohuicaro sa chihurinso pochin ni tona , co Yos yonquipihu . Napoaton pnnacaso ya hurin. 7 Paatoma , a chintoco . Iso tahuri sa Yos yahua anntarinpoa . A paimarinso nani o marin, itoco . 8 Cania piro sa a naroachin anoyatoco . A naqun chimimiatopirinhu , tantaco . Chana caniori maninsonta qunanpatama , anoyatoco . A napitanta sopairo sari ya coancantrin ni ton, co huachi yonquipihu . Pa pi hua yantopi. Qunanpatama , sopairo sa a patoco piyapi sa noyachina . Co manta pahurtapomarahu , Yosso inaora nohuanton, na con catahuarinquma . Inaora nohuanton, catahuarinquma ni ton, canpitanta inapochachin a napita catahuaco . 9 A chinacamaso mar pa patama , ama, iyaro sa , coriqui qupacosohu . 10 Ama nasha morsa, pitana, coton, sapat , inapita tranta qupacosohu . Sacatohuatra, a cainnpoaso ya hurin, topi. Napoaton a chintohuatama , a caarinnquma , catahuaarinnquma ama ma sha pahuantinqumaso marhu . 11 Nisha nisha ninanoqu a chintoco . Ninanoqu canconpatama , insosona noya natanpachinquma , ina pinnqu yacapaco . Inaqu yacapatohuatama , inaquschin ya huco . 12 Pinnaqu ya conpatama , quma , itoco . 13 chinnquma , Yosri catahuarin. Nipirinhu , co noyahu nnquma , co Yosri catahuarinhu . 14 A na ninanoqu pa patama , Ama isqu hucosohu . Co yanatanainqu mahu , itohuachinnquma , patoco . Yapa patama , pnnco . Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10

28
21 A naqun imasarinaco. A naqunso nipirinhu co nohuantarinacohu ni ton, qumopinnpita capini nino huiapi. A naqun iin chachin niponahu , sha huirapiarin tpacaiso mar . A naquonta hui nin niponahu , imapachinco, pa pini chachin sha huirapiarin. A naquonta a shin chachin, pa pin chachin niponahu , imapachinaco, hui ninpitari sha huirapiapi. 22 Imaramaco ni ton, na a piyapi sa no huiarinnquma . Nipirinhu , co a pohuatamacohu , nicha saranquma huachi. 23 Apar huachinnquma , a na ninanoqu paantaco . Inaqunta a chiantaco . Na a ninanoro sa Cotio parti ya hurin. Co ya ipiya ninanoro saqu pa shatrasnqumahu , canta huantarahu. Yos quran caso qumapico ni to, a rahu Yos hua anntrinso acoca huaso mar . 24 Ni co , iyaro sa . Patron ya huhuachina, co piyapinnpitaso chini chiniqun nanantrinhu . Canta canpita maistronmaco ni ton, chini chiniqun nanantrahu. 25 Napoaton no huihuachinquma , co ina mar stacaso ya hurinhu . Nani no huirinaco canta . Sopainqun, itrinaco ni ton, imaramacosopita ina pochachin nontarinnquma , itrin Quisosori.

sha huitopiranqumahu . Co nohuant ramahu ni ton, canpitaora thun qu nina intarama , itoco . Ina quran a na parti paco huachi. 15 T chin itranquma . Ayaro tahuri nanihuachin, inapitaso chiniqun parsitapi. Iraca Sotomaro sa , Comoraro sa , inapita pa pi co noyahu cancantopi ni ton, Yosri chiniqun ana intrin. Co natrincosopitasohu nipirinhu , chini chiniqun ana intarin huachi, itrin Quisosori.
Aparsitacaiso ninorinso

quran itantarin: Ni co , iyaro sa . Ohuicaro sa co nanitopihu nia paicaiso . A naroachin tanan ni niro sari manin. Huntonn ni niro sa pochin a naqun piyapi sa no huiarinnquma . A chintohuatama , no huiarinnquma . Napoaton, iyaro sa , noya yonquico . No huipirinnqumaonta , ama no huicosohu . Noya cancantatoma , oshaquran nontoco . 17 Ni cona a naroachin ano huitotama . A naqun no huitnquma , masarinnquma . Mapachinquma , coisqu qu nnquma . Niyontonpiso piro saqu chachin huihuiarinnquma . 18 macoso mar hua ano sa ya hurinqunta sha huirapiarinnquma . Ca nohuanto, inaqu qupaarinnquma nanamhu sha huitacamaso mar . Inaqu nisha piyapiro santa a chintarama . 19 Coisqu sha huirapihuachinnquma , ama, iyaro sa , pa yancosohu . Ma cha tono pocoya? ama tocosohu . Naporo Yos anitotarinquma no tqun a panitacamaso mar . 20 Co canpitaora yonquinma quran nonsaramahu . Ispirito Santo ayonquiarinquma noya nonacamaso mar .

16 Ina

Yos t huatacaso ya hurin (Lc. 12.2-9)

quran itantarin: Piyapi sa no huipirinnqumahu , ama, iyaro sa , t huacosohu . Noya nipatama , co ipora a hu . A na tahuriso nipirinhu Yosri a ninquchin anitotarin huachi. Naporo noya nininsopita, po oana quran nininsopitanta , ya

26 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

29

10

rin. 27 Iporaso co ya ipi piyapi sa a chintarahu . Carayanquma tranta canpitaora quparahuatnquma , na con a chintaranquma . A na tahuriso nipirinhu ya ipi piyapi a ninquchin sha huitoco nitochina . 28 Ama, iyaro sa , piyapi t huatocosohu . T hunta , co hua yannpoa poahu . Yosso t huatacaso ya hurin, tnahu. Ina nohuanton, chimin . Co noyahu nipachina , parsitopiqu a paarin huachi. Inatohua hua yannar chachin parsitomiatapi huachi. Napoaton Yos na con na con t huatacaso ya hurin. Co piyapi sa t huatacaso ya hurinhu . 29 Yosso a pairinquma . Ni co . Inairaro sa co pa tonhu . Catoya a na sorochin pa taponahu , co a naya tranta Yosri naniantrinhu . Co ina nohuantohuachinhu , co chimininhu . 30,31 Canpoaso nipirinhu na con na con a pairinpoa . Ya ipinpoa a naya a nayanpoa yonquirinpoa . Ainnpoa hua huayatrahu nipirinhu , ya ipiya pichirin. Napoaton ama t huacosohu . Ni srinpoa . 32 Quisoso imarahu, topatama , ayaro tahuri carinqumanta taranquma . Imarinaco mini, itarahu Tata Yos. 33 Nipirinhu , a pohuatamaco, carinqumanta a poaranquma . Co imarinacohu , itarahu Tata Yos, tnin Quisoso.
Nisha nisha yonquipiso (Lc. 12.51-53; 14.26-27)

qura huar a na piqu ya hupisopita nisha nisha yonquiapi. A na piqu pa pin nohuantarin. Hui ninso nipirinhu hu . A na piqunta hui rin. Pa pinso nipirinhu rinhu . Sanapi santa nisha nisha yonquiapi. A shin co nohuantarinhu . Hua huinso nipirinhu nohuantarin. A shatn nohuantapirinhu , notainso co nohuantarinhu . Napoapi. 36 macoso mar qumopinma no huiarinnquma . Co nishahu niponaraihu , inimiconn pochin ni sarinnquma . 37 Yaimapatamaco, iyaro sa , ca na con na con nosoroco. Tatama , mamama , inapita co onpopinchachin nosorocaso ya hurinhu . Co na con na huatamacohu , co thunchachin imaramacohu . 38 Imapatamaco, a napita aparsitarinnquma . Yat pirinnqumaonta , imamiatoco huachi. Corosqu chiniqun parsitr . Inapochachin canpitanta imapatamaco, aparsitarinnquma . tamahu , co t cohu , tnahu. 39 chin yonquihuatama , topinan quran nanpiarama . Chimimiatarama . Parsitopiqu pa miatarama . hu , imaramacoso mar apar chinnquma , noya cancantoco . Yos acanaarinquma . Tpapirinnqu maonta , noya noya nanpimiatontarama huachi, itrin.
Yosri noya ni ninsopita (Mr. 9.41)

35 Ipora

quran pnantarin: Cristo o mahuachin, ya ipiya nohuantapi, topiramahu , co ya ipiya, iyaro sa , nohuantarinacohu . Pnnpato, nisha nisha yonquiapi. A naqun nohuantarinaco. A naqunso nipirinhu co nohuantarinacohu .

34 Ina

iyaro sa , chinnquma , noya natanarinaco canta . Yos a paimarinco ni ton, Yos nanamn chachin imasapi huachi. 41 A chinamaso mar Yos noya ni sarinquma .

40 Insosona,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10 11

30

quma . A quma , Yos nanamn chachin a chintarinpoa , ta tona , rinnquma . Ina mar inapitanta inapaqu canarapi. Thunchachin noya piyapi sa catahuacaso ya hurin. Yos imarin ni ton, noya qumapi inaso , ta toma , catahuaco . Ina mar Yos acanaarinquma . 42 Inso tranta imapachinaco, nahu , inanta nosorocaso ya hurin. Imarincoso mar i sha tranta o shitohuatama , rinquma . Thunchachin noya i hurtarinquma , itrin Quisosori.
Coansha Paotistari piyapi a parinso (Lc. 7.18-23)

11

Nani ma sha, iyaro sa , ni nama , natanama . Somaraya nininso hu pachina, ca nohuanto, ni trin. Apiaro santa a naroachin anoyatrahu. Noya iratrin huachi, ni nama . A naquonta chana caniori maninsopita anoyatrahu. N huro santa ca nohuanto, noya natantopi huachi. Chiminpisopitanta ananpitantarahu. Notohuaro piyapi sa tonahu , nosorotopirinahu , iporaso huachi noya nanan a chintarahu huachi, natanama . Paatoma , ya ipiya Coansha sha huitonco no tqun nitochin. 6 Ya ipi cancanma quran nathuatamaco, noya cancantarama huachi. macoso ya hurinhu , itrin Quisosori.
Coansha noya pnntrinso (Lc. 7.24-28)
7 Ina natanahuatona , Coansha sha huitapona pa pi. Nani pa pachinara, Quisosori huanipapisopita a chintantarin. Natanco, iyaro sa , Coansha nininso a chinchinquma . I hua canpitaso co piyapi ya hurinquhu pa nama . Coansha no tqun pnntrin, ta toma , pa nama nicapoma . Co inaso nisha nisha yonquirinhu . 8 chin a moton a chininhu . Noyapiachin a mopisopita hua an piro saqu ya hupi. Coanshaso nipirinhu co nani ma sha ya hutrinhu . 9 Pnnt rinso natanacaso mar pa nama , tnahu. Coansha thunchachin nya pnntrin. Co topinan quran pnnt rinhu . Yosri chachin a parin p caso mar . 10 Iraca quiricannqu ninorin. Co huara Cristo a paimayatrasohu , comision hu a paarahu. Paaton, p pon Cristo noya natanacaiso

1 Nani ca tano sannpita sha huitohuachina, pa pi huachi a chinacaiso mar . Ina quran Quisosonta pa nin. qu pa sahuaton, a chinrin. Pnna piarin. 2 Ya hur Coansha Paotistaso nipirinhu naporo tashinan piqu ya hurin. Inaqu Quisoso naporinso natantrin. Na a cania piro sa a naroachin anoyatrin. Sopairo sa a parin. Chiniqun nanantaton, pn coi, topi, natantrin. Ina natantaton, cato imarinso a caiso mar . 3 Canconpachinara, Quisoso natanatona , ni sapi. Ina quran itopi: Coansha Paotista a pairincoi. Nonta huainqunso mar hu sarai. I hu chachin Coansha na con sha huitrincoi. A na tahuri Cristo o mararin, Yosri a paimarinso , itrincoi. Qumaso Cristo nimaranqun. Pahuanarin Cristo o macaso nimara. Co nitotatoihu , natanapoinqun hu nai. Sha huitocoi quiyanta Coansha sha huitoanta ii, itopi. 4,5 Napotohuachinara, Quisosori itrin:

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

31

11

mar , tnin Yos. Coansha ninoton, naporin. 11 Iraca qura huar na a piyapi sa pnntopirinahu , Coansha Paotistaso noya noya pnntrin. Pnntrinso , iyaro sa , noya, nipirinhu , inso tranta imapachinaco, noya noya nisarin. Yos huntonnqu chachin ya conarin huachi, tnahu. 12 Coansha pnntrin qura huar na a piyapi sa hu sapi natanacaiso mar . A naqunso nipirinhu co nohuantopihu Yos huntonnqu ya conacaiso . pitaso yaya conpi huachi. 13 Iraca qura huar Moiss, pnntona piro sa , inapita ninopi. Yos yahua anntrinpoa . A na tahuri acorinso a paimaarin huachi, topi. Coanshanta ninotona , itapona : Co huara Sinioro tahurinn naniyat rasohu , Iniasco huantarin p caso mar , topi iraca. Coansha ninotona , napopi. 14 Ipora huar Coansha pnntarin huachi. Iniasco pochin cancantaton, pnntarin, tnahu. Nohuantohuatama , natco huachi. 15 Hurathuanpatama , noya natanatomaco, yonquico , tnin.
Nisha nisha yonquipiso (Lc. 7.29-35)

hu ayacaiso . Inapochachin ipora nisha nisha yonquiarama . 18 Coansha Paotistaso hu pachina, co aqut cosharo yonquirinhu . Co noya coshatrinhu . Co pi pian tranta huino o orinhu . Napopirinhu , Inaso hua yantaton, naporin, topiramahu . 19 Caso nipirinhu Yos quran qumapico ni to, coshatrahu, o orahu. Ina mar pinoramaco canta . Quisoso coshatrin, o opatrin. Oshahuano sar nipayarin, toconama . Nisha nisha yonquiconama . A naqunso nipirinhu tona , Yos natapi huachi. No tqun pnnahu ni ton, no tqun yonquiapi huachi, tnin Quisoso.
Nisha nisha ninanoqu ya hupisopita (Lc. 10.13-15)

, iyaro sa , piyapi sa nisha nisha yonquipi. Ma pochinso tomarai ? Hua huaro topi, tnahu. Hua huaro sa caniqu ya nipihuachina , a naqun tapona : Huco pita pochin ni thua , ya nipiahua , ta tona , 17 hu , co a napita nohuantopihu nansacaiso . Ina qu huachinahu , tantapona : Inta nipachin, huco , chimipi pochin ni thua , ya nipiahua , nitantapi. Ayapirinahu , co a

16 Iporaso

nisha ninanoro saqu nani pnntrin. Inaqu na a cania piro sa a naroachianoyatrin. Ya huhuano saso ni saponaraihu , inachachin inachachin yonquiantapi. Co oshanna yaa popihu . Napoaton chiniqun pnnin. 21 Corasinoqu ya hupisopita itapon: Na con, iyaro sa , pnnpiranqu mahu , co natramacohu . Ina mar parsitarama . Pitsaitaqu ya huramasopitanta chiniqun parsitarama . Na con nitotopiramahu , co yaimaramacohu . Tiroqu, Sitonqu, inaqupitaso nipirinhu co pnnt hu . Co inaqu cania piro sa a naroachin anoyatrahu . Inaqu naporahu naporini, oshanna mar statona , na nitonahu , co noyahu yonquipisopita nanianchitonahu . 22 Napoaton ayaro tahuri nanihuachin, chini chiniqun ana intarinquma . Inapitaso co onpopinchin ana intarinhu . 23 Capinaomoqu ya huramasopitanta co no tqun

20 Nisha

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11 12

32

yonquiramahu . Noyacoi ni toi, Yos pa pa sarai, topiramahu , co ina mar inatohua pa saramahu . Parsitopiqu pa miatarama huachi. Hua qui a chintranquma . Na a cania piro sa a naroachin anoyatrahu. Nani nicapomaracohu , cohu . Sotomaqu naporahu naporini, natitonacohu . Co oshanna mar Yosri ana inchitonhu . Ipora huanta ya huaitonahu . 24 Ayaro tahuri nanihuachin, chini chiniqun ana intarinquma . Sotomaro saso nipirinhu co onpopinchin chiniqun ana intarinhu , tnahu, itrin Quisosori.
P pto pochin nininso (Lc. 10.21-22)

noya cancantaton, Yos nontrin: Ma noyacha, Tata, yonquiran paya. Qumaso chini chiniqun nanantran. Inapaqu ya hurinsopita, isoro paqu ya hurinsopita, ya ipiya hua anntran. A naqun, Tata, nani ma naraihu , Quiyaora noya noya nitotarai, topiso mar , co nanamn anitotranhu . Imarinacosopitaso nipirinhu raihu , Catahuaco, Sinioro, co caora nanitrahu , topachinara, quma nanamn chachin anitotran. Ina mar Yosparinqun, itranqun. 26 Qumaora nohuanton, Tata, naporan, itrin, Yos nontaton. 27 Ina quran piyapi sa a chintantarin. Tata Yos nohuanton, pnnarahu. Ya ipi nanamn anitotrinco piyapi sa a chintaca huaso mar . Hui ninco ni to, inasachin noya nohuitrinco. chin Tata Yos nohuitrahu. Casachin noya nohuitrahu. A naquonta cari anohuitohuato, nohuitapi anta . 28 Huco cas

25 Naporo

quma . Isoro paqu ma sha onporama ni ton, starama . Naporahuaton, nisha nisha yanatpiramahu , co nanit hu noya cancantacamaso . P pto ququn nipachina, Onpo qupachicha nicaya, ta toma , co napinhu tarama . Inapochachin oshahuanatoma , co noyahu cancama . Napoaton huco catahuainquma . Imapatamaco, oshanma inquitatnquma , cantaranquma . Sano cancantarama huachi. 29 Co carinquma nocananqu mahu . Oshaquran pnnanquma . Casachin natanco a chinchinquma . Nani tahuri catahuaranquma noya cancantacamaso mar . Ina pochin imapatamaco, capa cancantarama huachi. 30 Sha huitohuatnquma , catahuaranquma noya nicacamaso . Catahuaranquma ni ton, co sacaihu imasaramaco huachi, itrin Quisosori.
Chinoto tahuri naporinso (Mr. 2.23-28; Lc. 6.1-5)
1A

12

china, Quisoso ca tano sannpitar pa sapi. Tricoro pntontapi huachi. Ca tano sannpita tanatona , papona pochin a naya a naya tricoraya maraapi. I shorayarahuatona , ca pi. 2 Parisio piyapi saso ni sapi. Ni qu , Maistro. Chinoto tahuri nipirinhu , ca tano sannpita tricoraya i shorayapi, co ipora tahuri pi pisha tranta sacatacasohu nipirinhu . Co Moiss pnntrinso natpihu , itopi. 3 Napotohuachinara, itrin: Yos quiricann nani nontrama . Iraca Tapi tanahuachina, 4 qu ya conin. Inaqu ya conahuaton, cosharo Yos mar acopiso ca nin. Ca taninsopitanta tanatona , ca pi. Corto hua ano sarchin ina cosharo capacaso nipirinhu , Tapi ca nin. Ca pirinhu , co ina mar Yosri

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

33

12

ana intrinhu . 5 Isonta yonquico . Nani chinoto tahuri corto hua ano sa Yos pinnqu sacatopi. Piyapi sa oshanna mar ohuicaro sa tpapi. hu , Yos pinnqu napopi ni ton, co ina mar oshahuanpihu . nnqu chachin naporin. 6 Yos pinn noya nipirinhu , caso chiniqun nanantato, noya noya a chinchinquma , tnahu. 7 A naqun iraca pnntrinso natpirinahu , co noya cancantopihu . Ma sha oshanna mar tpapirinahu , co noyahu yonquipi. Ama topinan quran chinotocosohu . Piyapi sa nosorocamaso na con na con nohuant rahu, tnin Yos quiricannqu. Nontopiramahu , hu cancantrama . No rama naporini, co topinan quran sha huirapitomahu . Co tricoraya i shorayarinso mar oshahuanpihu . 8 Yos quran caso qumapico ni to, chiniqun nanantrahu. Ma sona noya nicacaso sha huichinquma . Chinoto tahuri ma sona nicacasonta sha huichinquma , itrin.
Imirin tachitrinso (Mr. 3.1-6; Lc. 6.6-11)
9 Ina quran paantarahuaton, niyontonpiso piqu ya conconin. 10 Inaqu a na qumapi qunanconin. A na imirin tachitrin ni ton, co pi pisha tranta nanitrinhu s qutacaso . Parisio piyapi sari inaqu nispi. Ipora tahuri co piyapi sa anoyatacasohu nipirinhu , ta tona , ni sapi. Quisoso yasha huirapirahuatona , nontopi. Chinoto tahuri nipirinhu , cania piro sa anoyatacaso ya hurin, ti? itopi. 11 Ni cochi, iyaro sa , ohuicaro sa p tahuahuatamara, a naya tranta panca nanincatqu anotohuachina, ocoirama . Chinoto tahuri nipirinhu ,

masahuatoma , ocoirama . 12 Piyapi saso nipirinhu noya noya ni ton, na con na con nosorocaso ya hurin. Napoaton chinoto tahurinta piyapi sa caso ya hurin, itrin. 13 Itahuaton, apia nontrin. Imiran, iyasha, ihuqu , itrin. Natton, ihupachina, a naroachin noyatrin. A na imirin pochachin noyatrin. 14 Parisio piyapi sa ina ni sahuatona , pipirahuatona , ninontopi. Quisoso tpacaiso mar yonquiapi huachi.
Iraca ninorinso

nitotaton, Quisoso pa nin a na parti. Na a piyapi sari imasapi. Cania piro sa hu pachina, ya ipiya anoyatrin. 16 Ama a napita sha huitocosohu itrin. 17 Iraca Quisoso ninoton, Isaias ninshitrin. 18 Yos yonquirinso chachin ninshitaton, naporin: Iso qumapi nani acorahu piyapi sa nicha caso mar . Noya natarinco. Iraca qura huar yonquirahu a paima huaso mar . Na con nosoroato, nya ni nahu. Hua yanhu chachin aya coancantarahu. Nisha piyapiro santa no tqun a chintahuaton, anoyacancantarin huachi. 19 Co no huiarinhu . Co chiniqun nonsarinhu . Co caniqu paaton, piyapi sa ano huitarinhu . 20 Ya ipiya nosoroarin. A naqun nara nopantrinso pochin nicatona , co huachi chiniqun cancantopihu . Inapitaso achinicancanarin. Pn tona , pi pianchin Yos shia poapi. Co inapitanta no huiarinhu . Nosoroaton,

15 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12

34

catahuarin noya nattacaiso mar . No tqun a chintahuaton, na a piyapi sa anoyacancantarin. Inapotaton, sopai minsarin huachi. 21 Nisha nisha piyapi sa natanahuatona , Inasachin nicha sarinpoa , tosapi huachi, tnin Yos quiricannqu. Iraca Isaias ninopirinhu , ipora huar Quisosori oshaquran pnnarin huachi.
Sopai hua an a parinso (Mr. 3.19-30; Lc. 11.14-23; 12.10)
22 Ina quran a na qumapi qupi Quisosori anoyatacaso mar . Sopairi ya coancantrin ni ton, co nanitrinhu nonacaso . Co qunantacaso tranta nanitrinhu . Sopai a parahuaton, a naroachin anoyatrin. Noya ni trin. Nonacasonta nanitrin huachi. 23 Piyapi sa ni sahuatona , pa yanpi. Ma pitacha nanitaparin paya. Isoso Tapico shin. Yos a paimarinso nimara, ti? nitopi. 24 Parisio piyapi saso nipirinhu natanahuatona , co natpihu . Satanasri catahuarin ni ton, nanitaparin sopairo sa a pacaso . Inaso ya ipi sopairo sa hua anntrin. Co inari catahuarinhu naporini, co nanichitonhu , topi. 25 Topinan yonquirapirinahu , inaora yonquinn quran Quisosori nitotrin. Co Satanas catahuarincohu sopairo sa a paca huaso marhu . Inaso sopairo sa hua ann ni ton, co inapita no huirinhu . Ni co . Ninanoqu ya hupisopita nino huipi naporini, yanqu itonahu . Co huachi inaqu ya hu itonahu . Huntonnqu ya hupisopitanta nino huipi naporini, inapitanta yanqu itonahu . 26 chachin Satanas sopairo sar nino huipi naporini, co huachi hua an niitonhu , co huachi piyapi sa

hua anntacaso nanichitonhu . catahuarinqun, cohu , co no tqun yonquiramahu . Co ina catahuarincohu . A naqun a chintramasoarinta sopairo sa yaa papi. Macariso catahuamara. Satanas catahuarinco naporini, inapitanta catahuaitonhu , tnahu. Inapita natanco sha huichinquma . 28 Ya hur caso nipirinhu , Ispirito Santo catahuarinco sopairo sa a paca huaso . Napoaton Yos chachin a paimarinco hua annta huanqumaso mar , tnahu. 29 Qumapi chiniqun nipachina, pinn noya coidarin. Co insonta nanitrinhu ya conatona ma shannpita matacaiso . A naso nipirinhu ina quran chini chiniqun ni ton, hucapairahuaton, minsrin huachi. Tonporahuaton, ma shannpita quiquitrin huachi. Inapochachin Satanas chiniqun ni ton, na a piyapi sa hua anntarin. Caso hu ina quran chini chinqunco ni to, Satanas minsrahuato, piyapi sa nicha sarahu huachi. 30 Co imapatamacohu , maco. Co catahuahuatamacohu , sopai natarama huachi. Piyapi sa cantarama ama Yos imacaiso marhu . 31 Pinopatama , oshanma mar stohuatama , Yos oshanma rinquma . Ya ipi co noyahu sopita inquitarinquma . Nipirinhu , Ispirito Santo pinopatama , co ina oshanma chachin co inquitarinqu hu . 32 Pinopatamaco, ina mar oshahuanpiramahu , oshanma mar stohuatama , inquitarinquma . Nipirinhu , Ispirito Santo pinopatama , ina a pohuatama , nma quran nontarinqumahu . Napoaton co oshanma inquitarinqu
27 Satanas

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

35

12

mahu . Co onporonta inquitarinqu mahu , itrin Quisosori.


Nonhuasopita (Lc. 6.43-45)

quran itantarin: Nara noya nipachina, noya nitrin. Co noya nitohuachinahu , napoonin, topi. Nitrin quran nara nohuitr . Inapochachin piyapinpoanta ninhua . Noya yonquihuathua , no tqun nonarihua . 34 Canpitaso nipirinhu ya huan pochin cancantatoma , yanonpinama . Co noyahu toma , co nanitramahu no tqun nonacamaso . thua , inaschin nonarihua . 35 Noya yonquihuathua , noya cancantathua , no tqunchin nonarihua . Co noyahu yonquihuathuara, co noyahu nonarihua . 36,37 tama , noya nonsarama . Ayaro tahuri Yos noya ni sarinquma . Co noyahu cancantohuatama , co noyahu nonsarama . Ina mar ayaro tahuri ana intarinquma huachi. Ayaro tahuri nanihuachin, quma . Ya ipi nonamasopitanta aipitarinquma . A naquma co noyahu nonpatama , hu , naporahu, itopiramahu , ina marnta ana intarinquma , tnahu. Co noyahu cancantohuatama , no tqun ana intarinquma huachi, itrin Quisosori.
Chiniqun pnntrinso (Mr. 8.12; Lc. 11.29-32)
38 Ina quran Parisioro sa , Cotio maistro sa , inapita hu pachinara, Quisoso nontiipi. Yos pochin niqu ni iinqun. Ina ni patoi, natarainqun, toconpi. 39 Canpitaso co noyahu cancant rama . Co pi pisha tranta Yos

33 Ina

yanatramahu . Yos pochin niqu ni iinqun, itopiramacohu , co Yos nohuantrinhu . Iso quma . A na tahuri Conas pochin nisarahu. 40 Iraca Conas marqu t yaitohuachinara, panca sami pochin nininsoari mi trin. Sapana pochin niponahu , ina quran panca panca nininso . Inari mi tohuachina, sami yo nannqu pa nin. Cara tahuri tashir chachin inaqu ya huapirinhu . Ina quran Yos nohuanton, cara tahuri quran cha rin. Inapochachin canta Yos quran caso qumapico ni to, chiminpato, cara tahuri tashir chachin acoporo ya huaporahu , cha sarahu huachi. 41 Conas cha rahuaton, Ninihuiqu pa nin. Inaqu pnntrin huachi. P china, co noyahu yonquipisopita naniantopi. Napoaton ayaro tahuri nontarinnquma . Onpoatomata co canpitaso natramahu ? quma . Caso chiniqun nanantato, noya noya pnnpiranqumahu , co yanatramacohu . Napoaton ayaro tahuri Yos na con ana intarinquma . 42 Inapochachin iraca Saromon hua anntohuachina, sanapi copirno aqu quran hu nin Saromon nontacaso mar . Nya nitotrin, ta ton, hu nin natanapon. Napoaton ayaro tahuri ina atapanarinquma . Saromon quran caso na con na con nitotato, noya noya a chintopiranqumahu , co yanat macohu . Ni ton, Yos chiniqun ana intarinquma , tnin.
Sopai ya coancantantarinso (Lc. 11.24-26)

quran Quisosori a chintantarin. A na qumapi ya hupirinhu . Sopairi ya coancantopirinhu , ina quran pipirin. Pipihuachina, co piyapi

43 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12 13

36 Pa sarayarinso (Mr. 4.1-9; Lc. 8.4-8)


1 Naporo

ya hurinquhu pa srin. Insqusona ya hucaso mar yonisapirinhu . Co qunanatonhu , 44 naquranchin ina qumapiqu chachin huantarin. Topinan ya hurin qunanquiantarin. Co manta Yos yonquirinhu . Co Ispirito Santori ya coancantrinhu ni ton, sopairi naquranchachin yaya coancantantarin. 45 Napoaton paantarahuaton, canchis sopairo sa maantarin. Aqu aqut co noyahu nipisopita maantarin. Posa sopairo sari chachin qumapi ya coancantantapi. Inaqu ya hupi huachi. Qumapi aqu aqut co noyahu yonquirin huachi. Inapochachin ipora na a piyapi sa sopai nattona , co noyahu cancantopi. Ina quran Co huachi sopai natarahu , taponaraihu , hu , oshaquran aqu aqut co noyahu cancantantapi huachi, itrin Quisosori.
Quisoso qumopinnpita (Mr. 3.31-35; Lc. 8.19-21)
46 Piyapi sa nontaso , a shin, iinpita, inapita hu pi. hu , na a piyapi sa yamorapi ni ton, co nanitopihu ya conacaiso . Quisoso yanontrai, ta tona , aipiran huani nahu . 47 A na qumapiri sha huitrin: Ni qu , Maistro. Mamaparinqun, iyaparinqun, inapita hucatona , aipiran huanirapi. Yanontrinnqun, itopirinhu , 48 Quisoso tapon: Co mamahu, iyahupita, chin nosororahu , itahuaton, 49 imirin quran tasatahuaton, Isopita imarinaco ni ton, iyahupita pochachin nosororahu. 50 Yos natpisopita iyahu pochin ni nahu. Sanapi santa Yos nanamn nathuachina , oshihupita pochin ni sarahu. Payaro santa Yos imapachina , mamahu pochin ni sarahu, tnin Quisoso.

13

tahuri pi quran pipirahuaton, sono yonsanqu hunsconin. 2 Inaqu notohuaro piyapi sa niyontonpi natanacaiso mar . Hua huayatrahu nara, montriaqu ya conahuaton, hunsmarin. Inaqu yanponapirarin. I yonsnshara huayaqu piyapi sa yamorapi. 3 Na con a chintrin. Onpopinsona Yos nanamn a chintrin yonquicaiso mar . A chintaton, itapon: A na qumapi sha tapon pa nin. 4 Tricoraya iminqu pa caso mar . Pa sarayahuachina, a naqun ya pirin iraqu huar pa sarayarin. Iraqu huar anotrin ni ton, inairari hucapairahuaton, p yaquirin huachi. 5 A naqun ya pirin na piroqu pa sarayarin. Pi pian pi pian no pa ya hurinqu. Shimnshin no pa ni ton, shiarahuaton, papotopirinhu . 6 Pi iri chiniqun pi cahuachina, rin. Pi pishara huaya ithuanin ni ton, ahuirin huachi. 7 A nanta nahuan pacatro ya hurinqu pa sarayarin. Inaqu papotopirinhu , nahuaonta papotrin. A shinahuaton, imotrin huachi. Napoaton co nitrinhu . 8 A naqunso nipirinhu nyaro paqu pa sarayarin. Papotahuaton, a shinahuaton, sha nin quran na con na con nitrin. A naqun cara shonca, cara shonca nitrin. A naqun saota shonca, saota shonca nitrin. A naqun pasa, pasa nitrin. 9 Hurat tama , noya natanatomaco, yonquico , itrin Quisosori.
Sacai nanan (Mr. 4.10-12; Lc. 8.9-10)

sa pa pachinara, ca tano sannpitari nontopi.

10 Piyapi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

37

13

Onpoatonta , Maistro, piyapi sa a chintohuatana, sacai pochin a chintran? itopi. 11 Yos hua anntrinpoaso co insonta inaora yonquinn quran nitotrinhu . Canpitaso ya ipiya a chintaranquma . A napitaso hu co ya ipiya a chintarahu . Sacai pochin a chintarahu. 12 Insosona noya natanpachinaco, Yosri catahuarin noya yonquicaiso mar . Na con na con nitotapi. A napitaso nipirinhu co yanathuachinacohu , tarin ni ton, ya ipiya naniantapi huachi. 13 Napoaton inapita hu pachinara, sacai pochin a chintrahu. hu , co natantapihu . Ma sha ninahu sopitanta nicaponaraihu , pihu . 14 Iraca Isaiasri ninoton, naporin: Inapitaso t naraihu , co natantapihu . Nicaponaraihunta , pihu . 15 Co nattochinachinhu cancantapi. Co pi pisha tranta yanatanpihu . tona , napopi. Noya ni pi naporini, no tqun yonqui itonahu . Noya natanpi naporini, cancanna quran imaitonacohu , nahu . Imarinaco naporini, anoyacancanchitohu , tnin Yos iraca. Ipora huanta na a piyapi sa ina pochin cancantopi. 16 Canpitaso nipirinhu ma noya Yos catahuarinquma ni ton, noya ni namaco, noya natanamaco. Napoaton noya cancantarama . 17 Iraca qura huar na a pnntona piro sa , noya piyapi sa , hu , co hu shamatrarahu ni ton, co nohuitrinacohu . Yani pirinacohu , co ni ninacohu .

hunta , co nataninacohu . Canpitaso nipirinhu nohuitaramaco, itrin Quisosori.


Tricoraya tapon naporinso (Mr. 4.13-20; Lc. 8.11-15)
18 Ina quran ca tano sannpita a chintantarin. Natanco, iyaro sa , ya pirin sha nso pochin nininso a chintanta inquma no tqun nitotacamaso mar . 19 raya pa sarayarso pochin Yos nanamn ya ipi parti a chintr . A naqun piyapi sa ira pochin nipi. Nanamn natanpirinahu , hu . Inaira pochin a naroachin sopai hu nin. Hu sahuaton, Yos nanamn natanpiso osrtiirin. Ananiantrin huachi. 20 A naqun piyapi saso hu na piro pochin niconpi. Yos nanamn natanahuatona , a naroachin pa yatatona , natpirinahu , 21 co cancanna quran huar natpihu . Co chiniqun cancantatonahu , co natmiatopihu . Ma nara, a naroachin yaa popi. Imapiso mar aparsitohuachinara, a popi huachi. 22 A naqun piyapi santa nahuan pacatro ya hurinso pochin niconpi. Yos nanamn natanpachinara, yaimapirinahu , ma tona , naniantopi. Na a coriqui, ma sha, inapita ya hutohuachincoi, nya cancantarai, topirinahu , co ina quran noya cancantacasohu hu . Napoaton nahuano sari imotrinso pochin, ma sharachin yonquiatona , Yos nanamn naniantopi. Co imapihu . 23 A naqun piyapi saso nipirinhu , nyaro pa pochin nipi. Yos nanamn natanahuatona , cancanna quran huar natpi. Cara shonca, cara shonca nitrinso pochin a naqun noya miachin imapi. A naquonta saota shonca, saota shonca nitrinso pochin

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13

38

noya noya imapi. A naquonta pasa, pasa nitrinso pochin ya ipi cancanna quran imatona , Yos pochchin cancantapi huachi, itrin.
Pacatro sha trinso
24 A nanta , iyaro sa , a chintanta inquma Yos hua anntrinso nitotacamaso mar . A na patron imianatohuachina, noya trico sha nin. 25 Ina qu china, hu soi , inimico hu nin. Hu sahuaton, inaqu chachin pacatro sha quirin anta . Trico sha ninso huancanaya ina huancanaya sha quirin anta . Nani sha pachina, pa nin huachi. Co incari tranta ni ninhu . Ina pacatro pichopitahuaton, tricor napopianachin ya norin. Cato chachin papotopirinhu . 26 Pacatroso a shinahuaton, hunsharatopirinhu , co nitrinhu . Naporo huar nohuitopi huachi. Isoso co tricohu . Pacatro , topi. 27 Ina ni sahuatona , tari sha huitonpi. Noyarayasachin asha topiranhu , onporahuatonta ina huncana ina huancanachin pacatro papotarin huachi? itonpi. 28 Co ta inimico sha quirinpora, tnin. Piyapinnpitari itapon: Ma cha onpotro po paya? Paatoi, hua chii topiraihu , itopi. 29 hu . Ipora hua tohuatama , triconta ocoiarama . 30 Tananpitoco cato chachin a shiin. Nani macacaso nanihuachin, sacatoro sa sha huitarahu. Pacatro ton masahuatoma , tonpoco pnqu ahuiquitacaso mar . Ina quran tricosachin masahuatoma , pinhuqu acotoco huachi, itarahu, tnin patron, itrin Quisosori.

Yos hua anntrinpoaso a chintanta inquma . Mostasaraya pochin ninin. Ya pirinso pi pira huaya niponahu , 32 iminqu sha patra, papotohuachina, panca ta an ninin. Nani a shinpachina, inairaro sa hucatona , inaqu pirin. Inapochachin ya nan nipon, caraichin piyapi Yos imapirinahu , a na tahuri notohuaro piyapi sa Yos imasapi huachi, itrin.
Asho pochin nininso (Lc. 13.20-21)
33 Naquranchin, iyaro sa , Yos hua anntrinpoaso a chintanta inquma . Asho pochin anta nininso . To narahuat , huno ayontr . Ayontohuatra, oshaquran huno s cotrin. Ya ipi cashirin huachi. Inapochachin ya nan nipon, caraichin piyapi imapirinahu , oshaquran a napitanta nohuantapi. Naporahuaton, na a piyapi sa noya cancantapi huachi, itrin Quisosori. 34 Notohuaro piyapi sa chinara, na a pnnto nanan sha huitrin. Onpopinsona nininsoachin sha huitrin. 35 Iraca pnntona piri ninoton, ninshitrin. Piyapi sa a chintahuato, sona nininso a chintarahu. Iraca qura huar co piyapi sa pirinahu , a chintarahu huachi, tnin iraca ninoton. Ipora huar ina pochin Quisosori a chintarin.

Pacatro tapon naporinso

Mostasaraya pochin nininso (Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19)


31 Ina

quran itantarin:

quran piyapi sa patahuaton, piqu ya conconin huachi. Inaqu ca tano sannpitari itapona : Achin sacai nanan a chintopirancoihu . Pacatro sha trinso co nitotraihu . Ma ta tapon naporan? A chintantacoi nitochii, itopi.

36 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

39
37 Inta, nipachin, a chinchinquma . Patron sha trinso pochin piyapi sa a chintrahu. Yos quran caso qumapico ni to, nanamn a china huaso mar hu nahu. 38 Isoro pa panca imin pochin ninin. Imarinacosopitaso noya ya pirin pochin nipi. Co imarinacosopitasohu hu pacatro pochin niconpi. Co noyahu cancantatona , sopai natpi. 39 Inimico pacatro sha ninso pochin sopai chachin nohuanton, co noyahu nipi. Nitrinso manso pochachin ayaro tahuri naniriarin. Nanihuachin, anquniro sa a paarahu piyapi sa macacaiso mar . 40 Pacatro ahuiquit rso pochin ayaro tahuri pnqu ana intarahu. 41 Anquniro sa a pahuato, ya ipi co noyahu nipisopita ayontonarin huachi. sopitanta masapi. 42 tona , pnqu t yatapi huachi. Inaqu chinqun parsitatona , na nrpona huachi. 43 Noya cancantopisopitaso nipirinhu trico nitrinso pochin ni tona , Yosri nya ni sarin. Napoaton Yos ya hurin pa pantarapi huachi. Inatohua noya noya ya huapona huachi. Hurathuanpatama , noya natanatomaco, yonquico , itrin Quisosori.

13

na con nohuantrin. Ina pochachin Yos huntonnqu ya conacamaso na con na con nohuantoco , tnin.
Na pira huaya pa ton nininso

nanta a chinchinquma . A na qumapi pa srin na pira huaya pa ton nininso yonicaso mar . 46 A na tahuri noya noya nininso qunanin huachi. Na con pa trin ni ton, ya ipi ma shannpita pa anahuaton, coriqui canarahuaton, pa anconin huachi. Ina na con na con nohuantrahu, ta ton, pa anin huachi. Inapochachin chiniqun yonquico Yos huntonnqu ya conacamaso . Ya conpatama , noya noya cancantarama huachi, itrin.
Sami pochin nininso

45 A

Oro pochin nininso

quran itantarin: Isonta , iyaro sa , a chinchinquma Yos huntonnqu ya conso maso mar . A na qumapi ya hupirinhu . A na canpo pa taton, oro pochin nininso qunanconin. Acoporo ya hupirinhu , qunanconin. Pa yataton, imotahuaton, pa nin huachi. Ya ipi ma shannpita pa anahuaton, coriqui canarahuaton, ina canpo pa anconin huachi. Ma sha qu huso noya nya, ta ton, ina na con

44 Ina

nanta , iyaro sa , a chintanta inquma qu ya conso nitotacamaso mar . Sami manso pochin ninin. Panca riti marqu qupahuatra, notohuaro sami man . Nisha nisha man . 48 Na a sami ya conpachina, yonsanqu oshir . Ina quran sami camayoro sa huns tona , sami nisha nisha yontonapi. Noya sami yo mqu po morapi. Napoonin nininsopitaso nipirinhu t yatopi. 49 Ayaro tahuri ina pochachin nisarin. Anquniro sa o marahuatona , ya ipi piyapi sa nisha nisha huayonapi. Yos yonquipisopita noya acoapi huachi. A naqunso nipirinhu , co noyahu cancantopi ni ton, 50 pnqu t yatapi huachi. Inaqu chiniqun parsitatona , na nrpona huachi, itrin Quisosori. 51 Ina quran ca tano sannpita natanin: Nani a chintranqumaso nitotrama , ti? itrin. Nani nitotrai mini, itopi. 52 Yos quiricann nani nitotarama . Noya a chintranquma . Pi hua ann

47 A

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13 14

40 Coansha Paotista tpapiso (Mr. 6.14-29; Lc. 9.7-9)


1 Ya

pochin nisarama . Ni co , iyaro sa . Pi hua ann noya nipachina, ya qu ya hupisopita noya nocomarin. Ma sha noya taparin. huachina , a naya a naya qutra piarin. Inapochachin canpitanta a napita catahuaco inahuanta nitochina . Nani na con a chintranquma Yos nanamn a chinacamaso mar . Iraca ninshitopiso anitotranquma . huaton, a nanta nasha miachin a chintaranquma . Ya ipiya nitotatoma , a chintra piarama , itrin Quisosori.
Ya hurinqu chachin paantarinso (Mr. 6.1-6; Lc. 4.16-30)

14

a chintohuachina, pa nin huachi. hurinqu ninanonnqu chachin paantarahuaton, niyontonpiso piqu a chintantarin. Piyapi sa natanahuatona , nisha nisha yonquiatona , ninontopi. Ma pitacha nitotrin paya. rahuatoncha nani ma sha nanitaparin paya? 55 Hua huatapon qura huar nohuitrhua . Pa pinso nontcamayo. A shinso Maria itopiso . Iinpitanta nohuitrhua . Santiaco, Cosi, Simon, Cotas, inapita topi. 56 Oshinpitanta isqu ya huarin. Co Quisoso chiniqun nanantrinhu . Onporahuatonta nipachin ina pochin nitotrin? nitopi. 57 Co nitotatonahu , co yanatpihu . Napohuachinara, Quisosori itrin: Iraca qura huar napopi. Ya ipi piyapi sa pnntona pi noya natanpi. Ninanonnqu ya hupisopitaso nipirinhu co noyahu natanpi. Co qumopinnpitari tranta yanat hu , topi iraca. No tqun napopi, tnin Quisoso. 58 Co Yos quran o marinhu , toconpi ni ton, co na a piyapi sa a naroachin anoyatrinhu . Carachin cania piro sa anoyatrin.
54 Ya

53 Nani

ipi Quisoso naporinso nahuinin. Cariria hua aonta natantrin. Irotis itopiso . 2 Ma pitata nanitaparin. Cania piro sa a naroachin anoyatrin. Coansha Paotistaco nanpiantarinso nimara. Napoaton mini nani ma sha nanitaparin, tnin, piyapinnpita nontaton. I hua miachin Coansha atpatrin ni ton, ina yonquiaton, naporin. 3,4 Iraca chachin Coansha nanpiso , Irotis co noyahu ninin. Iin sa in osrtrin. Pinipi sa in chachin osrtrin. Irotiasa itopiso . Napoaton Coansha Paotistari chiniqun pnnin. Yos co nohuantrinhu qun sa in osrtaton macamaso , itopirinhu . Natanahuaton, chiniqun no huitaton, sontaro sa a parin macacaso mar . Masahuatona , tonporahuatona , tashinan piqu po mopi. 5 Chiniqun no huiton, yatpapirinhu , piyapi sa co nohuantopihu tpacaiso . Yosri chachin Coansha a parin pninpoaso mar , ta tona , noya ni pi. Inapita t huataton, co hua ani atpat hu . 6 Ina quran Irotis hua huatrinso tahuri nanihuachina, pita ninin. Na a piyapi sa amatrin. Naporo Irotiasa hua huin ya conahuaton, ya ipi piyapi ni trantapaqu nansarrin. Nanon nansarinso ni sahuaton, hua an pa yatrin. 7 Ma sona tranta , apia hua, huatan, nico quchinqun. Yoscoar quchinqun, itrin. 8 Itohuachina, a shin natanconin. Ma ta , mama, ma pachi? itoconin. A shionta Coansha Paotistari pnninso mar chiniqun no huirin. Napoaton hua huin sha huitrin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

41

14
18 Inaya tranta qushico, china, qutipi. 19 Ina quran piyapi sa sha huitrin pastoqu hunscaiso mar . Nani hunshuachinara, Quisosori a natrapoya pan, catoya sami, inapita manin. Masahuaton, inapaqu n ptahuaton, Yos nontrin. Ma noyaqun, Tata, ni ton, cosharo acotrancoi capa huaiso . Ina mar Yosparinqun, itahuaton, pan, sami, inapita s panahuaton, ca tano sannpita qutrin. Piyapi sa qutonco ca ina , china, qutra piapi. 20 Ya ipi piyapi sa coshatopi. Nataqu huar coshatopi. Ina quran p sotopiso mapi. Shonca cato yo m mntatopi. 21 A natrapo huaranca pochin qumapi sa coshatopi. Sanapi santa hua huinar chachin coshatopi anta .

Coansha anishitconotahuaton, motn qutoco, itqu , itrin a shini. Manorahuaton, hua an ya hurinqu paantarin. Coansha motn nohuant rahu. Snanqu acorahuaton, apira miachin qutoco, itoconin. 9 Natanahuaton, hua an strin. Coansha noya qumapi, ta ton, co huachi yonquirinhu tpacaso . Co yatpapirinhu , Ya ipi piyapi sa nataninaco, Yoscoar itrahu, ta ton, sontaro sa a parin tpacaiso mar . 10 Pa sahuatona , tashinan piqu nishitconotahuatona , 11 snanqu acorahuatona , nanon qutopi. Nanonta a shin qutonin. 12 Coansha ca huatona , hu pi. Nonn qu tona , pa pitopi huachi. Ina quran Quisoso sha huitonpi huachi.
Cosharo ana atrinso (Mr. 6.30-44; Lc. 9.10-17; Jn. 6.1-14)

tparinso natantahuaton, piyapi sa patahuaton, Quisoso pa nin. Montriaqu ya conahuaton, co piyapi ya hurinquhu pa sapirinhu . Piyapi sa natantahuatona , imapi. Ira pa tahuatona , inahua ton canconpi. 14 Quisoso canconahuaton, ton, notohuaro piyapi sa qunanconin. Qunanconahuaton, na con nosororin. Noya nontaton, ya ipi cania piro sa anoyatrin. 15 I huararahuaso , ca tano sannpitari itiipi: Nani i huarin. Co manta isqu ya hurinhu . Piyapi sa a paqu ninanoro saqu pa ina . Inaqu cosharo pa anatona ca ina , itopirinahu . 16 Co, iyaro sa , paacaiso ya hurinhu . Canpitari a caco , itrin Quisosori. 17 Capa isqu capacaso . A natrapoyachin pan, catoyachin sami, inaichin ya hutrincoi, itopi.

13 Coansha

I aipi i narinso (Mr. 6.45-52; Jn. 6.16-21)

quran ca tano sannpita sha huitrin. Montriaqu ya conahuatoma , aqutran paco . Nani piyapi sa nontohuato, canta pa sarahu, itohuachina, pa pi huachi. Ina quran piyapi sa nontrin huachi. 23 Nani nontohuachina, pannqu inaora pa nin Yos nontacaso mar . Inaqu Yos nontaso , tashitrin. Inaora Yos nontrin. 24 Ca tano sannpitaso hu , sono huancanai tashitopi. Ya ipi tashi maitopirinahu , chiniqun ihuaitarin. Ihuai huncapiatona , co nanitopihu chiniqun paacaiso . Montria opot opototarin. 25 Co tahuriyatrasohu , Quisoso hu sapirinhu , co nitotopihu . I aipi i narahuaton, no paqu pochin pa tarin. Montriaqu yacantirarin. 26 Ca tano sannpitari qunanpirinahu .

22 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14 15

42
36 Quma cotonn piconotranso tranta s huatoi noyachii, itopi. Inta nipachin s huaco, itohuachina, s huapi. Insoarisona s huahuachina, a naroachin anoyatrin huachi.

I aipi i narinso ni sahuatona , pa yanpi. Hua yan ta ma topirinahu . T huatatona , Yai, topi. Chiniqun pa yanpirinahu , 27 a naroachin Quisosori nontrin. Co ta ca hu sarahu. Ama, iyaro sa , pa yancosohu . Chiniqun cancantoco huachi, itrin. 28 Ina natanahuaton, Pitrori itrin: Quma, Sinioro, ni quhuar , sha huitoco pa i. Canta i pa tato, nacapi inqun, itrin. 29 Inta, nipachin, huqu , china, Pitro montria qu tahuaton, i aipi huanirin. Quisosochin yonquiaton, amasha huancanai miachin noya pa sapirinhu . 30 I chiniqun ihuaitrin ni sahuaton, t huatrin huachi. T huataton, acopoi pa sapirinhu , Catahuaco, Sinioro, itrin. 31 A huaton, oshirahuaton, ahuaniintarin huachi. Co ya ipi cancann quran nat cohu ni ton, acopoi pa sapiranhu . Onpoatonta co nya natrancohu ? itrin. 32 Ina quran montriaqu qu ton, ichiya conin huachi. Ya conpachina, a naroachin ihuan sanoirin huachi. 33 Napohuachina, na con yonquipi. Qumaso , Sinioro, thunchachin Yos hui ninqun, ta tona , chinotopi huachi.
Na a cania piro sa anoyatrinso (Mr. 6.53-56)
34 Ina quran aqut tona , Quinisariti parti nonshipi. 35 Ya huhuano sari nohuitahuatona , nanan a papi. Quisoso nani canquirin, topachinara, na a cania piro sa qupi anoyatacaso mar . Nisha nisha parti quran hu pi.

15

Mashocoro sa napopiso (Mr. 7.1-13)


1 Ina

quran a naqun Parisioro sa , Cotio maistro sa , inapita Quirosarin quran hu pi Quisoso natanacaiso mar . 2 Onpoatonta ca tano sannpita co quiya pochin nipihu ? Iraca mashocoro sa inachintopiso a chintrinacoi. Co huara coshachat smahu , i shaqu pi toco ama oshahuanacaso marhu , topi iraca. Qumaso nipirinhu co ina pochin nicacaso a chintranhu , itopi. 3 Napotohuachinara, Quisosori itrin: Yosichin natcaso ya hurin, tnahu. Canpitaso nipirinhu piyapi yonquirinsochin imatoma , co Yos natramahu . 4 Quiricann quran pnninpoa . Tatama , mamama , inapita noya nattoma , catahuaco . Pinopatama , co nosoroaramahu . Inso tranta pa pina pinopachina , tpaco , tnin Moiss iraca. 5 Canpitaso nipirinhu nisha a chinama . Ma sha ya hutrincoso nani acorahu Yos quta huaso mar , topatra, co tatanpo qutacaso ya hurinhu , toconama . Napoaton tatama ma sha pahuantohuachinara, apiratatoma , co qutramahu . 6 Co qutacaso ya hurinhu , toconama . Ina pochin a chinatoma , co Yos quiricann natramahu . 7 Yos imarai, hu , co imaramahu . Canpitaso nonpintnquma . ton, no tqun ninorinquma . 8 Yos naporin: Iso piyapi sa nanamna qu nacohu , co cancanna quran

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

43

15
16 Co canpita tranta natant hu , ti? Inta nipachin, a chinchinquma . 17 Nani ma sha ca nhuaso mar , co ina mar oshahuanhuahu . Co cosharo cancannpoaqu ya coninhu . Chi chirinamnpoaqu ya conin. Ina quran inquiantarhua . 18 hu , cancanma quran co noyahu yonquihuatamara, co noyahu nonama . Ina mar oshahuanama . 19 Co noyahu yonquihuatamara, huanama , sanapirachin yonquirama , ihuatrama , nonpintrama , pinotrama , no huitohuatamara, yatpatrama . 20 huatamara, oshahuanama . Co i shaqu niopoimiratarihuarahunta , huathuara, co ina mar oshahuan huahu . Cancannpoa quran nya yonquicaso ya hurin. Ina Yos nohuantrin, itrin Quisosori.

imarinacohu . Co ca pochin cancantapihu . 9 Yos pnnt rinso a chinarai, topirinahu , inahuara yonquinna quran a chinpi. Napoaton topinan quran chinotrinaco, tnin Yos. Iraca Isaias ninshitaton, naporin, itrin Quisosori.
Onporahuathuasona oshahuanhuaso (Mr. 7.14-23)

quran piyapi sa prasahuaton, a chintrin. Ya ipinquma natanco no tqun yonquiamaqu. 11 Coshatrso mar co oshahuanhu . Cancannpo quran yonquirso mar oshahuanso . Thunchachin co noyahu nonpatra, oshahuan , itrin. 12 Ina quran ca tano sannpitari sha huitiirin. Achin, Maistro, pnnancoi ni ton, Parisio piyapi sa no huirinnqun, itopi. 13,14 Ama ina mar pa yancosohu . Oshaquran Yosri ana intarin. Ni co , iyaro sa . Ma sha sha patra, co pacatro pa ararhu . Ocoirahuat , t yatr . Inapochachin co nanamn imapisopitahu Yosri a pararin huachi. Inapitaso somaraya pochin cancantopi. Somaraya nipachina, co ina nanitrinhu a na somaraya noya qupacaso . Quparin naporini, cato chachin panca naninqu anochitonahu . Inapochachin Parisioro sa co Yos nanamn imatonahu , co nanitopihu no tqun a chinacaiso . Inahuara yonquipisorachin a chinatona , co no tqun a chinpihu . pitar chachin chihurso pochin niconpi. Chimimiatapi huachi, itrin Quisosori. 15 Achin, Maistro, a chintrancoiso a chintantacoi quiyanta no tqun nitochii, itrin Pitrori.

10 Ina

Nisha sanapi natrinso (Mr. 7.24-30)


21 Ina quran Cotio parti quran pipirahuaton, nisha piyapi sa ya hupiqu pa sarin. Tiro, Siton, inapita ya cariya pa sarin. 22 A na Canania sanapi inaqu ya hurin. Quisoso qunanahuaton, chiniqun nontiirin. Nosoroco, Sinioro. Yos chachin acorinqun piyapi catahuamaso mar . Hua huahu parsitrin. Sopairi ya coancantaton, chiniqun aparsitarin. Inquitoco, topirahu , itrin. 23 Quisososo co a panitatonhu , pa sapirinhu . Sanapiriso ton, Nosoroco, Sinioro, itriarin. Ina ni sahuatona , ca tano sannpitari pi pian no huipi. Iso sanapi a paqu pa in. tonpoa , pinatano niriarin, itopi. 24 Napotohuachinara, sanapi itrin:

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15 16

44

Qumaso , imoya, qun. Cotioro sa catahua huaso mar hu sarahu. Ina mar Yos a parinco, Yos piyapinnpita inahuaso . Ohuica chihurinso pochin nipi ni ton, rahu, itrin. 25 Sanapiso nipirinhu ton, moshaquirin. Nisha sanapico nipirahu , canta , Sinioro, catahuaco, topirahu , tnin. 26 Ni qu , imoya. Hua huaro sa a cahuatra, co cosharonn osr t , ni nira a carhu , itrin Quisosori. 27 Naporin mini, Sinioro. hu , pi pian tranta cosharo china, ni nira huayari capitrin ni ton, quiyanta catahuacoi, topirahu , tnin. 28 Ma noya, imoya, natranco. Ya ipi cancann quran huar yonquiranco ni ton, anoyachinqun, itrin. Itohuachina, a naroachin hua huin anoyatrin huachi.
Nisha nisha cania piro sa anoyatrinso

quran Cariria sono yonsanqu pa sahuaton, a na pannqu pantarin. Inaqu hunscoantarin huachi. 30 huachina, notohuaro piyapi sa hu pi. Nisha nisha caniori maninsopita qusapi. A naqun sonpacha, a naqun somaraya nininso . N huro sa , apiaro sa , inapita qusahuatona , Quisoso pirayan acoipi. Inaqu acoihuachinara, ya ipi miachin anoyatrin huachi. 31 Piyapi sari ni sahuatona , pa yatopi. Ni co . N huro sa nonsapi. Apiaro sa nani noyatopi. Sonpacharo santa noya iratapi. Somaraya nininsopitanta noya qunantopi huachi. Ma noyacha Yosso paya. Ma noyacha ni ton, piyapinpoa ninhuasopita catahuarinpoa paya, topi.
Cosharo ana atantarinso (Mr. 8.1-10)

29 Ina

Piyapi sa nosororahu. Nani cara tahuri pochin natanarinaco ni ton, co huachi manta cosharo ya hutopihu capacaiso . Co topinan yaa parahu . Tanar na pa pachina , rin. Co ya hupi pa cansapihu . A ca ahua pa ina , itrin. 33 Ma notohuaro piyapi sa yamorapi. Intohuacha cosharo ma t isonapo piyapi a car paya. Capa pi isqu. Co ya hurinhu , itopi. 34 Onpo panta ya hutrinquma ? itohuachina, Canchisyachin pan, caraichin sami, inachin ya hutrincoi, itopi. 35 Ina quran piyapi sa sha huitrin no paqu hunscaiso mar . Sha huitohuachinara, hunspi. 36 Nani hunshuachinara, canchis pan, sami, inapita masahuaton, Yos nontrin. Yosparinqun, Tata, itahuaton, s panahuaton, ca tano sannpita qutrin piyapi sa qutacaiso mar . Ya ipi piyapi sa qutra piapi. 37 Nani qu chinara, ya ipiya coshatatona , natpi huachi. Ina quran p sotopiso tona , canshis yo m mntatopi. 38 Catapini huaranca qumapi sa pochin coshatopi. Sanapi santa hua huinar chachin coshatopi. 39 Ina quran piyapi sa nontrin pacacaiso mar . Pa sarahu huachi, ta ton, montriaqu ya coantarahuaton, aqutran pntonin. Macatan parti canconin huachi.
Co yanatpisopitahu (Mr. 8.11-13; Lc. 12.54-56)

16

quran ca tano sannpita prarin. Hu pachinara, nontrin.

32 Ina

1 Ina quran Cotio maistro sa hu pi Quisoso nontacaiso mar , Parisioro sa , Satosioro sa topiso . Nonpintatona , nontopi sha huirapicaiso mar . Yos a paimahuachinqun, sacai nininso niqu quiyanta nicatoi, natiinqun, itoonpi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

45
2 Onpoatomata , iyaro sa , co no tqun yonquiramahu ? Ni co . O nan nitoninorama . I huanahuanqu noyapihuayanchin nipachina, Tashiraya noyahuantapon, tnama . 3 Ina quran tashirayamiachin yaratohuachina, Ipora tahuri o nanapon nimara, tnama . Ina nitotapomarahu , co Yos pnnt rinso yonquiramahu . Aqu aqut co noyahu nipatama , Yos ana intarinpoa , ta caso nipirinhu , co ina yonquiramahu . 4 Ipora ya huramasopita co noyahu tarama . Co pi pisha tranta Yos yanatramahu . Yos pochin niqu natiinqun, itopiramacohu , co Yos nohuantrinhu . A na tahuri Conas pochin nisarahu canpita nitotacamaso mar . Inaichin anitotaranquma , itrin. Ina quran patrin huachi.

16

Parisioro sa yanonpintopiso (Mr. 8.14-21)

a natrapo paninchin nipirinhu a natrapo huaranca piyapi ananit hu. Ina naniantrama , ti? Naporo p sotopiso shonca cato yo m mntatrama . 10 Ina quran canchis paninchin nipirinhu catapini huaranca qumapi sa ananitrahu. Naporo canshis yo m p sotopiso manama . 11 Onpoatomata co yonquiramahu ? Pan asairinso pochin nininso toco , itohuatnqumara, co cosharo yonquirahu , itrin. 12 Naporo huar yonquipi huachi. Co pan chachin yonquiaton, naporinhu . Cotio maistro sa a chininso ton, pnnin. Inapitaso co no tqun a chinpihu . Pi pisha pan asairinso po mohuachina, a naroachin s cotrin. Inapochachin Cotio maistro sa nonpin nanan a chintohuachinara, a naroachin na a piyapi sa nisha cancantopi. Ama inapitaso natcaiso marhu ca tano sannpita pnnin.
Pitro natrinso (Mr. 8.27-30; Lc. 9.18-21)
13 Ina quran Sisaria Pinipi parti pa pi. Inaqu ca tano sannpita natantrin. Nani ma sha nanitaparahu ni ton, ma ta piyapi sa yonquiarapirinaco? itrin. 14 Nisha nisha yonquiarapirinn. Coansha Paotistaco nanpiantarinso ni ton, nani ma sha ninin, tnin a naqun. Co inahu . Tata Iniasco mara, tnin a naquonta . Ninotona pi iraca chiminpirinhu , nanpiantarinso nimara. Irimias nimara, tnin a nanta . Nisha nisha yonquipi, itopi. 15 Canpitaso nipirinhu , ma ta yonquirama ? itohuachina, 16 Simon Pitrori itrin: Qumaso Cristonqun. Yos hui nin chachinqun. Ina nanpiton, a paimarinqun, itrin.

tano sannpita sono aqutran pntonpirinahu , naniantopi pan qupacaiso . 6 Ina quran Quisosori itrin: Pan asairinso pochin nininso Parisioro sa ya hutrin. Satosioro santa ya hutrin. Ina, iyaro sa , tananpitoco , itrin. 7 Natanahuatona , ca tano sannpita capini ninontapi. Ma marta naporin? itrin a nari. Ahun. Capa pan. Co qunhuahu ni ton, napotrinpoa nimara, tnin a nanta . 8 Yonquirinso nitotaton, Quisosori itrin: Ma marta Capa pan, toconama ? Co noya natyat hu . 9 A chintpiranqumahu , ipora huanta co yonquiramahu , ti? Yonquico , iyaro sa . I hua chachin

5 Ca

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

16
17 Ma noya, iyasha, qun ni ton, naporan. Napoaton noya cancantran. Co qumaora yonquinn quran nitotranhu . Tata Yos chachin anitotrinqun. Qumaso Conas hui ninqun. Simon itopirinnqunhu , 18 nasha nininn acoinqun. Pitro itaranqun. Pitroso na pi pochin tapon naporin. Chiniqun cancantaran ni ton, napotaranqun. Ca nohuanto, na a piyapi sa a chintaran imainacoso mar . A chintohuatan, huntonhuqu aya conarahu. Oshaquran na asarama huachi. Sopai imapisopita chiniqun no huiarinnquma . Yaminsapirinqu hu , co nanitapihu . 19 A na tahuri chiniqun nanan quchinqun a napita a chintacamaso mar . Yos huntonnqu ya conacaiso a chintaran. Pnco i soar pochin piyapi sa catahuaran ya conacaiso mar . Ina quran ma sona noya nicacaiso a chintaran. Insosona co yanat qunhu , sha huitqu : Thunchachin co Yos ya hurin pa pa saranhu , itqu . Yosrinta inachachin sha huitarin. A naqunso nipirinhu noya natanpi quran cha sapi huachi. Yosrinta noya ni sarin. Natrinaco ni ton, oshanna inquitarin huachi. Napoaton Yos huntonnqu ya conapi huachi. 20 Ca Cristoco. Yos chachin acorinco piyapi sa nicha ca huaso mar . Nitotapomarahu , ama, iyaro sa , iporaso sha huitocosohu , itrin.

46

Chiminacaso ninorinso (Mr. 8.31-9.1; Lc. 9.22-27)


21 Naporo qura huar chiminacaso ninoton, ca tano sannpita sha huitrin. Quirosarinqu pa pato, na con parsita huaso ya hurin. Cotio ansiano sa , corto hua ano sa , maistro sa , inapita co huachi qu yarinacohu . Tpaarinaco. Chimimiataporahu , cara tahuri

quran Yos ananpitantarinco huachi, itrin. 22 Ina natanahuaton, a naroachin Pitrori amasha quparahuaton, chiniqun nontrin: Ama, Sinioro, napoqusohu . Ama Yos nohuanchinsohu , itopirinhu , 23 Quisosori tahurtahuaton, itrin. Ta tqu , iyasha. Sopai nohuanton, napotranco. Yaanishacancantranco, ti? Co Yos pochin yonquiranhu . Piyapinqun ni ton, qumaora nohuant ransoachin yonquiran, itrin Quisosori. 24 Ina quran ya ipi ca tano sannpita itrin: Yaimapatamaco, canpitaora nohuantramaso naniantoco . Yos nohuantrinsorachin imaco huachi. Corosqu chiniqun parsitr . Canpitanta parsitapomarahu , imamiatoco. 25 Canacamasochin yonquihuatama , topinan quran nanpiarama . A rama huachi. Nipirinhu , caschin yonquihuatamaco, parsitapomarahu , co topinan quran nanpiaramahu . Yos nohuitatoma , noya nanpiarama . Naporahuatoma , a na tahuri Yos pa nanpimiatarama huachi. 26 Ya ipi ma sha isoro paqu canapiramahu , co hua yanma cha pachinhu , co canamiataramahu huachi. Onpnta pahurtapiramahu , co huachi hua yanma nanitrinhu cha caso . 27 Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri o mantararahu. Tata hunaratrinso pochin canta hu rahu. Anquniro sapitar co o mantararahu. Naporo cois pochin no tqun sha huitarahu huachi. Noya nipachina , noya acoarahu. Co noyahu nipachina , ana intarahu huachi. 28 Thunchachin isoro pa hua anntapo huachi. A naquma co huara chimiyantrapomahu , hua anntarahuso ni sarama , itrin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

47 Nisha pochin ya norinso (Mr. 9.2-13; Lc. 9.28-36)


1 Saota

17

17

tahuri quran Quisoso pa nin motopi pa . Pitro, Santiaco, Coansha, inapitarchin quparin. 2 Inapitari nicasoi , nisha pochin ya norin. Ya ipi ya pirin pi i pochin a pinin. A morinso hunarachin hunarachin ninin. 3 A nanaya Moissco , Iniasco , inapita qunanpi. Iraca chiminpi niponahu , huatona , ya nopi. Quisosor ninontapi. 4 Ina ni sahuaton, Pitrori itrin: Ma noya, Sinioro, isqu hu nhua . Nohuantohuatan, cara imnama huaya nii, a nara quma mar , a nanta Moiss mar , a nanta Inias mar , topiraihu , itrin. 5 Nonaquya , chistorori imotrin. Hunarachin hunarachin ninin. Chistoro huancana Yosri sha huitrin. Caqun hui nahu isoso . Nya ni nahu. Ina na con natanco , itrin. 6 Ina natanahuatona , chiniqun pa yanpi. Isonahuatona , nipa copirayatahuatona , monsho nahu , 7 Quisosori s huaquirahuaton, Ama huachi, iyaro sa , t huacosohu . Huaniantaco , itrin. 8 Napotohuachina, n ptintapirinahu , Quisosorchin qunanpi. 9 Ina quran motopi qu mapona pochin, Quisosori itrin: Achin ni namaso ama insonta sha huitocosohu . Yos quran caso qumapico ni to, a tararahu. Naporo huar a napita sha huitoco , itrin. 10 Pi pian, Sinioro, yanatanainqun. Maistro sa Yos quiricann a chintohuachinpoara, sha huitrinpoa : Co huara Cristo o mayatrasohu , Iniasco ton huantarin, itrinpoa .

Onpoatonta naporin? itrin ca taninsopitari. 11 No tqun napopi. Inari pn caso mar hu nin. Yos nanamn yonquiantacaiso mar pnnin. 12 Nani mini hu pirinhu , co nohuitopihu . Co yanattonahu , nna quran no huipi huachi. Canta Yos quran qumapico nipirahu , inapochachin aparsitarinaco, tnin. 13 Napohuachina, ca tano sannpita yonquirapi. Thunchachin i hua Coansha Paotista pnntrin. Iniasco pnntrinso pochachin p hu , co yanatpihu , tona .
Hua huasha hua yantrinso (Mr. 9.14-29; Lc. 9.37-43)

nohuaraimantahuachinara, na a piyapi sa qunanquimarin. A na qumapiso hu sahuaton, isonquirin. 15 Hui nahu, Sinioro, nosorotoco. Chiniqun parsitarin. Sopai nohuanton, no paqu nit yatahuaton, sa po sa po niconin. Pacoro pacorotarin. A na tahuri pnqu anotrin. A na tahuri i qu nit yaitrin. Naporrin. 16 Ca tano sannpita sha huitopirahu , Sopai inquitoco, itopirahu , co nanitopihu , itrin. 17 Ma huantacha ninama paya. Canpitaso co Yos natramahu . Co natantochinachinhu cancantrama . Nani hua qui a chintopiranqumahu , onporo hurta yanatramaco? itahuaton, Hua huasha qushico, itrin Quisosori. 18 Quntahuachina, Quisosori sopai nontrin. Iso hua huasha tananpit qu . Pipimiatqu huachi, itohuachina, a naroachin sopai pipirin. Hua huasha noyatrin huachi. 19 Ina quran inaora ya huaso , ca tano sannpitari natanquirin.

14 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

17 18

48

Onpoatonta , Sinioro, co quiyaso nanitraihu inquita huaiso ? itopi. 20 Co ya ipi cancanma quran huar natramacohu ni ton, co nanitramahu . Natramaco naporini, catahuaitnqumahu . Yosso ya ipiya nanitaparin. Pi pian tranta ina nathuatama , nontohuatama , rinquma . Nani ma sha nanitaparama . Yos nohuanton, iso motopi chi huinca in, tnama naporini, ina nohuanton, chi huincaitonhu . Inapochachin ya ipi cancanma quran natramaco naporini, sacai nininso catahuaitnqumahu . Yos na con catahuarinco, topatama , na con catahuarinquma . 21 Isanpi sopaiso nipirinhu sacai inquitacaso . Co coshatathu , chiniqun Yos nontaqu huar inquitr , itrin.
Chiminacaso ninoantarinso (Mr. 9.30-32; Lc. 9.43-45)

qunanconin. Co huara sha huichatrasohu , Quisosori ninoton, itrin: Pi pian, iyasha, yonquia a. Copirnoro sa coriqui nohuantohuachin, inpitata ma parin? Qumopinnpita quran ma patrin, ti? itrin. 26 Co qumopinnpita quran ma patrinhu . Nisha piyapi sa quran ma patrin, tnin Pitro. Naporinchi paya. Napoaton co hui ninpita chachin qutacaso ya hurinhu . Inapochachin Yos pinnqu nicacaso ya hurin. Co caso quta huasohu nipirinhu , 27 ama no huitacaiso marhu carinta quchi. Sono yonsanqu pa sahuaton, yo nat qu . Ya nan ohuararanso sami nanamnqu ni qu . Inaqu coriquimia qunanaran. Masahuaton, comision qutonqu . Catonpo mar naniarin, itrin. Pitro pa sahuaton, Quisoso ninorinso qunanconin huachi.
Chiniqun nanantacaso nohuantopiso (Mr. 9.33-37; Lc. 9.46-48)

parti papona pochin, Quisoso sha huitantarin. Yos quran caso qumapico nipirahu , piyapi sa masarinaco. Sha huirapihuachinco, masarinaco. 23 Mapachinaco, tpaarinaco. taporahu , cara tahuri quran Yos ananpitantarinco huachi, itrin. huatona , pa yanatona , stopi.
Coriqui Yos pinn mar qutopiso

22 Cariria

18

canconpachina, a na comision hu nin, Cotio hua ano sari a parinso . Hucaton, Pitro itrin: Nani pi ipi Yos chinotopiso pi tapapi. Ina mar pi pian coriqui ya ipinpoa qutacaso ya hurin. Quma maistrononta nani pi ipi coriqui qutrin, ti?, tnin comision. 25 Naporin mini. Nani pi ipi qutrin, itrin Pitrori. Ina quran pinnqu pa pachina, inaqu Quisoso

24 Capinaomoqu

1 Ina quran ya ipi ca tano huatona , Quisoso natanpi. A na tahuri isoro paqu hua anntohuatan, insota chini chiniqun nanan qutaran piyapi sa hua anntacaso mar ? itopi. 2 Chiniqun nanantacaso nohuant rama , ti?, itahuaton, a na hua huasha prasahuaton, rin. 3 Natanco, iyaro sa , pi pian a chinchinquma . Co no yatraramahu . Hua huasharo sa yonquico . topihu . Co a napita nocanpihu . Co inapita pochin cancantohuatamahu , co onporonta Yos hua anntrinqu ya conaramahu . 4 Hua an pochin

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

49

18

cancantacamaso naniantatoma , hua huasha pochin sano cancantoco . Ina quran Yos noya noya ni sarinquma huachi. 5 Imaramaco ni ton, ya ipiya nicatahuacaso ya hurin. Hua huaro santa tama , nosoroaramaco canta . Ya ipi hua huaro tanta noya ni co .
Anishacancantrinso (Mr. 9.42-48; Lc. 17.1-2)

huasha natrincoso cantohuatama , Yos chiniqun ana intarinquma . A naquonta imasapirinacohu , co chiniqun cancanchatrapihu . Inapitanta anishacancantohuatama , Yos chiniqun ana intarinquma . Co huara anishacancanchatrapomahu , marqu chimiitrama naporini, noya noya niitomahu . Pancara piqu a sonconotahuatnquma , t yaitrinnquma naporini, co aqut oshahuaintomahu . cantacaso pa pi co noyahu , tnahu. 7 Isoro paqu sacai Yos imacaso . Nisha nisha ya hurin piyapi sa tacaiso . Ina mar oshahuanpi. Anishacancantona piso nipirinhu na con oshahuanin. Yosri chiniqun ana intarin huachi. 8 Ma sona tranta chinquma , a poco . Sacai nipirinhu , naniantoco . Co naniantohuatamahu , chini chiniqun parsitarama . Iso pochin yonquico . Imiranpoa ya hutrinpoa s qutacaso mar . Nipirinhu , imirama quran pi pian tranta co noyahu nipatama , oshahuanama . Ninishitimiratrama naporini, noya noya niitomahu . Apia nipomarahu , Yos pa pa itomahu . Nantnpoa ya hutrinpoa iratacaso mar . Nipirinhu , ma sona mar

6 Hua

tranta co noyahu yonquiatoma , iratohuatama , na con oshahuanama . Ninishitranttrama naporini, noya noya niitomahu . Apia nipomarahu , co parsitopiqu pa itomahu . Ayonquica huanqumaso mar ranquma . Co nantma chachin yonquiarahu . Insqusona tranta paatoma , yanishacancantohuatama , ama inatohua pacosohu . Ya ipi co noyahu ninamasopita a pocaso ya hurin, tnahu. 9 Ya piramanta ya hutrinquma noya ni tacaso mar . Nipirinhu , ya pirama quran qu maso mar co noyahu tama , oshahuanarama . Ya pirama ocoirama naporini, rahu , Yos pa pa itomahu . Noya ya pirama ya hutrinquma rahu , parsitopiqu t yatohuachinquma , pa pi co noyahu nisarama . Co ya pirama chachin ocoicasohu nipirinhu , ma sona tranta ni namaso cantohuachinquma , ama pi pian tranta ina ni cosohu , itrin.
Ohuica chihurinso pochin nininso (Lc. 15.3-7)

quran Quisosori itantarin: Ama hua huaro sa tranta sohu . Inahuanta Yosri nosororin. Nani anquniro sa sha huitrin a naya a naya coidacaiso mar . Tata Yos pa ya huaponaraihu , ya ipiya ni spi. Topinan piyapi santa noya nicacaso ya hurin. 11 Na a piyapi sa co noyahu cancantatona , chihurso pochin cancantopi. Yos quran caso qu pico ni to, o marahu inapita nicha ca huaso mar . 12 Ni co . A na qumapi pasa ohuicaro sa p tahuapirinhu , ya ipiya nosororin. Pastoqu coshatacaiso mar qupahuachina, a naya tranta

10 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

18

50

chihuhuachina, yonipon pa sarin. A napitaso inaquranchin patahuaton, hua qui yonisarin. 13 Qunanahuaton, pa yatarin. Iscon shonca iscon ohuicannpita co chihupirinahu , co inapitarachin yonquirinhu . A nachin chihurinso qunanahuaton, na con pa yatrin. 14 Inapochachin Tata inapaqu ya hurinso nososorinpoa . Hua huaro santa nosororin. trinhu a naya tranta parsitopiqu paacaiso , tnin.
Nanan anoyatacaso ya hurin (Lc. 17.3)

quran Quisosori pnantarin. Imapatamaco, iyaparima pochin ninicamaso ya hurin. A naquma ma sha onpotohuachinquma , paatoma , inaorachin nontoco . Noya nontatoma , nanan anoyatoco . Pinorinqumahu nipon, ma sha ihuarinqumahu nipon, nonpinapirinqumahu nipon, nanan anoyatacaso ya hurin. Qumaora paaton, nanan anoyatqu . Ina quran oshaquran pnnqu noya yonquianta in. Noya nathuachinqun, oshann mar thunchachin stohuachin, noya cancantantarin. Iyaparima pochin ninosoroantarama huachi. 16 Nipirinhu , co yanathuachinqunhu , cato iyaro sa quparahuaton, nontoantaqu natanacaso mar . Iyaro sa quparansonta noya nataina ama pi pian tranta nonpinacaso marhu . Inapitarinta pnina . 17 Co inapita tranta yanatantahuachinhu , ya ipi imaramasopita niyontonpachina , ya ipiya sha huitqu inahuarinta nanan anoyachina . Inapitarinta p hu , co inapita tranta hu , ama huachi iyama pochin ni cosohu . Co imarinso pochinhu ni co huachi. 18 Oshahuanacaso chinhu , sha huitqu : T

15 Ina

chin, iyasha, oshahuanan. Co naniant ranhu ni ton, hu , itqu . Yosrinta inachachin napotapon. Nipirinhu , oshann mar staton Yos yonquiantahuachin, noyatapon. Quma oshann, iyasha, inquitarinqun, itqu . Yosrinta oshann inquitaton, noya ni sarin huachi. 19 Yos nontohuatama , catoyanquma tranta napopianachin yonquihuatama , Yos natanaton, catahuarinquma . 20 Chinotamacoso mar tama , canpitaro co ya hurarahu. Carayanquma tranta tama , canta inaqu ya hurarahu, tnin Quisoso. 21 Ina quran Pitrori itrin: A na iyahu, Sinioro, ma sha onpotohuachinco, nanan anoyachi, tnahu. Nipirinhu , naquranchin naquranchin ma chinco, onporo onporota nanan anoyachi? Canchisro pochin nimara, ti? itrin. 22 Co canchisroichin nanan anoyatacaso ya hurinhu . Canchis shonca canchisro anoyatoco , tnahu. Co onporonta , iyasha, no huicaso ya hurinhu , tnin Quisoso.
Co nanan anoyatona pihu

quran itantarin: Yos hua anntrinpoaso a chinchinquma , natanco . A na hua an pochin nininso . Na pitari nihuirin ni ton, a naya a naya amatrin natanacaso mar . 24 huachina, a nara quntarin shonca huaranca huaranca nihuitrinso . Co pahurtochinachinhu nihuitrin. 25 Hua huaytrahu nihuirinco ni ton, co onporonta nanitarinhu pahu coso , ta ton, inpriatonn sha huitrin. Iso qumapi co nanitrinhu

23 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

51

18 19
35 Inapochachin Tata Yos na con nosoroatnquma , ya ipi oshanma yainquitopirinqumahu , co canpita capini nanan anoyatohuatamahu , co oshanma inquitarinqumahu . Chiniqun parsitarama . Ya ipi cancanma quran huar nanan anoyatacaso ya hurin, itrin Quisosori.

pahurincoso . Chiminaqu huarnta sacatopirinhu , co onporonta pahur rarincohu , tnahu. Napoaton ya ipi ma shannpita matonqu . Ina quran inaora chachionta pa anqu huachi. Sa in chachin, hui ninpitar chachin pa anqu pi pian tranta canai, itrin hua ani. 26 Ina natanahuaton, nihuitona pi chiniqun pa yanin. Isonahuaton, nohuntaso mosharin. Nosoroco, sinioro, oshaquran ya ipiya pahur inqun. Ama pa ancoisohu , itrin. 27 Napotohuachina, hua ani nosororin. Nosoroaton, ya ipi nihuirinso ayatrin huachi. Noya a parin huachi. 28 Nihuitona piso nipirinhu pipirahuaton, a na iin qunanconin. Pasa soro hu , maconorahuaton, chiniqun no huirin. Ya ipi nihuirancoso apira michin pahurco huachi, itrin. 29 Ina qumapinta isonahuaton, na con mosharin. Nosoroco, iyasha, oshaqu ran ya ipi pahuraranqun, hu , 30 co pi pian tranta hu . Tashinan piqu apo motrin. Pahurtaqu huar pipiin, itrin. 31 Ya hur hua an piyapinnpitaso ina ni sahuatona , no huitopi. Ma huantacha ninin paya. Co pi pian tranta nosororinhu , ta tona , hua ann ya ipiya sha huitonpi. 32 Ina natanahuaton, nihuitona pi amatantarin. Qumaso pa pi co noyahu cancant ran. Nosoroco, itranco ni ton, hua huayatrahu nihuipirancohu , ya ipiya topinan ayatranqun. 33 qun nosororanqunso pochachin a na iyasha nosorocamaso nipirinhu , co pi pian tranta nosororanhu , ti? itrin. 34 Ina quran chiniqun no huiton, sontaro sa amatahuaton, tashinan piqu apo motrin anta huachi. Pahurtaqu huar chiniqun aparsitqu , itrin.

19

Sa arinsopita yonquirinso (Mr. 10.1-12; Lc. 16.18)


1 Nani

a chinahuaton, Cariria quran pipirin. Cortani aqut ran paaton, Cotia parti cancoantarin huachi. 2 Notohuaro piyapi sa imasapi. Inaqu na a cania piro sa anoyatrin. 3 Ina quran Parisioro santa hu pirinahu . Nonpintatona , nontopi sha huirapicaiso mar . 4 Ma ta onpohuachina, sa anpo t yatacaso ya hurin? itopi. Co Yos quiricann nitotramahu , ti? Iraca ya nan piyapi nipon, catoichin Yosri ninin. A na qumapi, a na sanapi, inachin ninin. 5 Napoaton qumapi sa apachina, pa pin, a shin, inapita patahuaton, sa in nichinpitacaso ya hurin. Cato piyapi nipirinhu , a naichin pochin ninin huachi, tnin Yos. 6 Catoya pi nipirinhu , a naichin pochin inari ni nin. Nani Yosri as qurin ni quhuar , co onporonta sa anpo t yatacaso ya hurinhu , tnahu, itrin Quisosori. 7 Onpoatonta nipachin, iraca Moiss pnninpoa t yatacaso ? Sa anpo yat yatohuatra, coisqu aninshitahuat , t yatr , tnin, itopi Parisioro sari. 8 Co t yatacaso pnninqumahu . Co natantochinachinhu cancantrama ni ton, napotrinquma . Coisqu ninshitaqu huar t yatr , qumahu , ya nan nipon qura huar co Yos nohuantrinhu t yatacaso .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

19
9 Napoaton carinquma pninquma . Co sa anpo monshihuanpirinhu , t yatohuatra, oshahuan . Ina quran a na sanapi mapatra, co inaso sa anpohu . Monshitrso pochin Yosri ni nin, itrin. 10 Ina natanahuatona , ca tano sannpitari itapon: Ina pochin nipatra, co huachi noyahu sa acaso nimara, itopi. 11 A naqun mini Yos nohuanton, co sa apihu . Na con na conso hu noya sa acaso . 12 A naqun apia ni ton, co nanitopihu sa acaiso . A naquonta ma sha onporin quran co huachi nanitopihu . A naquonta Yos mar na con sacatohuachinara, co manta sanapi yonquipihu . Ni ton, co sa apihu . Ina pochin nicacamaso nohuantohuatama , inapoco , tnin Quisoso.

52

Hua huaro santa nosororinso (Mr. 10.13-16; Lc. 18.15-17)

quran hua huaro sa qupi Quisosori s huamotocaso mar . S huamotorahuaton, inapita mar Yos nontrin. Na a hua huaro sa quntapirinahu , ca tano sannpitari co nohuantopihu . hu . Quisoso apinama , itopi. 14 soso nipirinhu tnin: Tananpitoco hua huaro santa hu ina . Ama a pacosohu . Hua huaro sa a naroachin yaimarinaco. Inapita pochin cancantohuatama , Yos huntonnqu ya conarama , itahuaton, 15 hua huaro sa s huamotorahuaton, Yos nontrin noya catahuacaso mar . china, pa nin huachi.
Ma huan yaimarinso (Mr. 10.17-27; Lc. 18.18-27)

13 Ina

quran a na qumapiri hucapairin.

16 Ina

Qumaso , Maistro, noyanqun, tnahu. Ma ta caso onpo i nanpimiata huaso mar ? Sha huitoco canta noya nii, itrin. 17 Ma marta natananco? Yosichin noya noyaso . Ina pochin cancantamaso nohuantohuatan, pnntrinso natqu , itrin. 18 Ma ta onpo iso ?, tnin. Ama piyapi tpaqusohu . Ama monshihuanqusohu . Ama ihuatqu sohu . Ama nonpinapiqusohu . 19 Tata natqu . Mamanta natqu . Qumaora ninosororanso pochachin a napitanta nosoroqu , itrin. 20 Hua huatapo qura huar inapita natrahu. Ma ta onpo iso noya noya nica huaso mar ? itrin. 21 Yos pochchin cancantamaso nohuantohuatan, ya ipi ma shannpita pa anconqu . Pa anconahuaton, coriqui canaranso sa ahuaro sa qutqu . Ina quran imaquico huachi. Co huachi ma sharachin yonquihuatanhu , inapaqu canamiataran huachi, itrin Quisosori. 22 Ina natanahuaton, co huachi noya cancantrinhu . Hua huaytrahu ma sha ya hutrinco, ta ton, strin. Staton, pa nin huachi. 23 Nani pa pachina, ca tano sannpita itrin: Sacai quran ma huano sa Yos huntonnqu ya conpi. 24 Ni co , iyaro sa . Nahuan huratn pi pira huaya naninn ya hutrin. Camiyo panca masho ni ton, co nanitrinhu inaqu ya conacaso , co pi pisha tranta . Inapochachin ma huano sa , coriquirachin cancantatona , co nanitopihu Yos huntonnqu ya conacaiso , itrin. 25 Ina natanahuatona , pa yanpi. Incha nicaya cha r poya? nitopi. 26 Ya ipiya notrahuaton, sha huitrin: Co insonta inaora nanitrinhu cha caso . Yosichin nanitrin

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

53

19 20

anoyacancantinqumaso . Ya ipiya nanitaparin, itrin Quisosori.


Yos acanarinpoaso (Mr. 10.28-31; Lc. 18.28-30)
27 Ni quchi, Maistro. Quiyaso ya ipi ma shanhui patahuatoi, imarainqun huachi. Ma ta ina marso canapoi? itrin Pitrori. 28 Thunchachin, iyaro sa , canaarama . Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri ya ipiya anoyatarahu. Nasharo panta ya huapon. Naporo ya ipiya hua anntarahu. Cois pochin no tqun ana intarahu. Canpitanta acoaranquma ya ipi Cotioro sa sha huitacamaso mar . Shonca catonquma napotarama . Co noyahu nipachina , ana intacaso sha huitarama huachi. 29 A naquma mini imacamacoso mar ma shanma patarama . Ina mar Yos acanaarinquma . Na con na con qutarinquma . A naquma iyaparima , oshiparima , tataparima , mamaparima , sa ama , hui nama , inapita patarama a chinacaso mar . A naquma pinma , no panma , inapita patarama . Inapita quran ca na con na maco, Yos na con catahuarinquma . Ina nohuitatoma , noya nya cancantarama . Naporahuatoma , Yos pa rama huachi. 30 Nipirinhu , a naqun ipora a napita nocanpi. Quiyaso noya noya ninai, topirinahu . Ayaro tahuriso tapanapi huachi. Co Yosri noya ni sarinhu . A napitaso nipirinhu co ipora chiniqun nanantaponaraihu , ayaro tahuriso nya cancantapi. Yosri noya noya ni sarin huachi, itrin Quisosori.

20

Sacatoro sa canapiso
1 Natanco,

iyaro sa , Yos hua anntrinqumaso a chintanta inquma . A na qumapi ya hurin. Pancana no pa

hua anntrinso . Inaqu opasachin sha nin. Panca imin ya hutrin ni ton, piyapi sa nohuantrin iminnqu asacatacaso mar . Tashirayamiachin pa nin sacatoro sa nicapon. 2 A naqun qunanconahuaton, Sacatoco , itohuachina, natanpi. Onpo marta asacatarancoi? itohuachina, A napita canapiso napo pahuraranquma , itrin. Noyahua . Ina napo mar ni quhuar , sacatarai, topachinara, iminnqu a parin sacatacaiso mar . 3 Ina quran yono pi iriahuaso , caniqu paantarin a na sacatoro sa yoniantacaso mar . A naqun qunancoantarin. 4 Canpitanta iminhuqu sacatoco no tqun pahur inquma , itohuachina, Noyahua . Sacachii nipachin, ta tona , inahuanta paantapi sacatapona . 5 Ina quran camotchin naquranchin caniqu paantarahuaton, a napitanta iminnqu a parin sacatacaiso mar . Thurnahuaso , inapotantarin. 6 I huaraya huar naquranchin caniqu paantarahuaton, qumapi sa qunancoantarin. tomata topinan huaniarama ? Ya ipi tahuri ipora co sacatramahu ni sora, itoonin. 7 Co sacachat hu . Co inso tranta asacachat coihu ni toi, ninaarai, itopi. Inta nipachin, canpitanta iminhuqu sacatoco , itrin. A na oraichin pi i ya conacaso nisapirinhu , pa nin sacatapon. 8 Nani tashihuachina, hua anni inpriatonn sha huitrin. Ya ipi sacatoro sa amatahuaton, pahurqu . I huaraya huar sacatrinsopita ton pahurqu , itrin. 9 A na oraichin sacatopirinahu , hu pachinara, ya ipi tahuri nanirinso pahurrin. 10 rayamiachin sacatopisopita ina ni sahuatona , yonquiapi. Na con na con canpoaso pahurarinpoa ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

20

54

ta tona , hu pirinahu . Ina napo chachin pahurrin anta . 11 Coriqui ma pataponaraihu , hua ann no huiconpi. 12 Paso qumapi saso a na oraichin sacatopi. Quiyaso hu , ya ipi tahuri sacatrai. miachin qura huar pi i pi carincoi. Hua qui sacatopiraihu , napopianachin pahurrancoi. Co no tqun pahur rancoihu , itrin a nari. 13 Co chi nonpintranqumahu paya. Ina napo coriqui mar ya ipi tahuri sacatarai, itramaco ni ton, no tqun pahur quma . 14 Canaranso masahuaton, paqu huachi. A napitaso co hua qui sacatopirinahu , caora nohuanto, ya ipi tahuri nanirinso pahurrahu. 15 Caoranqun coriqui ni ton, onposona tranta pahurta huaso nipachin, no tqun pahurta huaso ya hurin. Inapita nosoroato, na con qutrahu. Ina mar no huiramaco, ti? itahuaton, a parin huachi. Inapochachin Yosnta inaora nohuanton, piyapi sa nosororin. 16 A naqun co hua qui imapirinahu , Yosri noya ni sarin. A naqunso nipirinhu , Quiyaso noyacoi ni ton, noya noya ni sarincoi, topirinahu , co noya ni sarinhu . Na a piyapi sa hu , caraichin huntonnqu aya conin, itrin Quisosori.
Chiminacaso sha huitantarinso (Mr. 10.32-34; Lc. 18.31-34)

tosahuatona , nisha piyapiro sa sha tapi aparsitinacoso mar . T tonaco, chiniqun huihuiarinaco. Huihuitonaco, p shaarinaco. Ina quran corosqu apatanantarinaco chimina huaso mar . hu , cara tahuri qu hu huachi, itantarin ca tano sannpita.
Santiaco, Coansha inapita nohuantopiso (Mr. 10.35-45)

quran Quirosarinqu paantapi. Papona pochin ca tano sannpita amasha miachin quparahuaton, inapitarachin sha huitantarin. 18 Natanco, iyaro sa . Quirosarinqu paantarhua . Inatohua ya huashua , Yos quran qumapico nipirahu , sha huirapiarinco. Cotio hua ano sa , maistro sa , inapita masahuatonaco, Tpacaso ya hurin, itarinaco. 19 Ina

17 Ina

quran cato ca tano sann hu pi Quisoso nontacaiso mar . Sipitio hui ninpita inahuaso . A shin chachin hu pi. A shinso isonahuaton, Pi pian, Sinioro, nonchinqun, topirahu , itrin. 21 Ma ta , imoya, nohuantran? itrin Quisosori. Hua an ya conpatan, hua huahupita chiniqun nanan qutqu , topirahu . Quma pirayan ahunsqu , a nara inchinan quran, a nanta ahunan quran ahunsqu , itrin. 22 Canpitaso co ya ipi nitochat mahu ni ton, co no mahu . Chiniqun, iyaro sa , par hu. Canpitanta apar quma , ahuantapoma , ti? itrin. Ahuantarai, topi cato chachin. 23 Imaramaco ni ton, canpitanta parsitapoma mini. Napoaponahu , co caso nanitrahu chiniqun nanan quta huanqumaso . Tata Yosichin yonquirinso . Inari nohuantrinsopita acoarin huachi, itrin. 24 Ina quran oshaquran a napita ca tano sannpitari natanpi. Chini chiniqun nanantacaiso nohuantopi, ti? ta tona , no huipi. 25 Quisososo nipirinhu ya ipi ca tano sannpita prasahuaton, pnnin. Nisha piyapiro sa chiniqun nanantacaiso pa yatopi. Hua ano sari nanquran yahua anntopi. Chiniqun nanantatona , camairapi. 26 Canpitaso

20 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

55

20 21 Hua an pochin Quirosarinqu canconinso (Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)
1 Nani

nipirinhu tocosohu . Yos huntonnqu ya conpatra, co chiniqun nanantacaso nohuantrhu . Noya noya, iyaro sa , yanipatama , ya ipi piyapi sa catahuaco . 27 toco . Catahuacaso tama , Yos noya noya ni sarinquma . 28 Canta Yos quran qumapico niporahu , co a napita camaica huaso mar o marahu . Piyapi sa catahuaca huaso mar o marahu. Chiminarahu na a piyapi sa nicha ca huaso mar , itrin Quisosori.
Somaraya nininso (Mr. 10.46-52; Lc. 18.35-43)
29 Pantarahuatona , a na ninanoqu canconpi, Quirico itopiso . Ina quran pipihuachina, na a piyapi sari imasapi. 30 Ya hur cato qumapiso qu hunsapi. Somaraya ni tona , inaqu hunsrapi coriqui ma patacaiso mar . Quisoso na tona , chiniqun prapi. Nosorocoi, Sinioro, quiyanta . Qumaso Tata Tapico shinqun. Yos quran o maran ni ton, nosorocoi quiyanta , itopi. 31 A tona , no huipi. Ta toco , hu , aqut chachin chiniqun nontopi. Yos mar , Sinioro, nosorocoi quiyanta , itantapi. 32 Ina natanahuaton, Quisosori chiniconahuaton, Sha huitoco hu ina , itrin. Napotohuachina, hu pi. Ma ta , iyasha, onpochinquma ? itrin. 33 Anoyarayatocoi, Sinioro, quiyanta , ni chii, itopi. 34 Itohuachina , nosoroaton, s huarayarin. A naroachin noya ni topi huachi. Napotohuachina, Quisoso imapi huachi.

21

Quirosarinqu ya caritrapi huachi. Ya caritahuatona , Oripos pannqu canconpi. Ina ya cariya a na ninano ya hurin. Pitpaqui itopiso . Inaqu canconahuaton, cato ca tano sann sha huitrin. 2 Paso ninanoqu paco . Pi ya natimarinqu canconpatama , mora tonpopinan qunanconarama . Hua huin chachin ya huarin. Hua huayaripo nininso . Cato chachin i quiritahuatoma , qushico. 3 taomata i quiritaramaso ? quma , Sinioro nohuantrin, itoco . Qupaqu nipachin, quma , qushico, itrin. 4,5 Iraca co traponhu , ninotona pi itapon: Quirosarinqu ya hupisopita sha huitqu : Ni co , iyaro sa . Hua anma hu qumaso mar . Yos a patirinqumaso . Chiniqun nanantaponahu , topinan piyapi pochin cancantaton, mora aipi hunsriarin. Hua huayaripo aipi hu sarin huachi, itrin. Iraca ninopirinhu , ipora huar yonquirin mora aipi hucacaso . 6 Ca tano sannpita pa sahuatona , mora qunanconpi. nara, i quiritopi. 7 I quiritahuatona , cato chachin quntapi. pita hutohuachinara, ina aipi Quisoso ya mitontarin. 8 Na a piyapi sa qu tahuatona , cotonna caniqu hutopi. A naquonta panp mono pochin nininso masahuatona , no paqu hutopi. Inaqu Quisoso pa sarin huachi. Chiniqun hua an pochin nicatona , napopi. 9 A naqun quchit

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21

56

rapi. A naquonta imasapi. Papona pochin chiniqun nonsapi. Ma noyacha Quisososo paya. Tapico shin inaso . Yos chachin a patimarinpoa hua anntinpoaso mar . Siniorori chachin chiniqun nanan qutrin. Ma noyacha Tata Yosso paya, itopi. 10 Quirosarinqu canconpachina, ya huhuano sa pa yanatona , noncaropi. Ma qumapita inaso ni ton, hua an pochin hu sarin? topachinara, 11 Co ta, Quisoso inaso . Cariria parti ya hurinso . Nasarito quran hucaton, na con pnnincoi, itopi.
Yos pinnqu naporinso (Mr. 11.15-19; Lc. 19.45-58; Jn. 2.13-22)

Ma noyacha Quisososo paya. Tapico shin inaso . Yos chachin a patimarinpoaso , tosapi. huatona , hua ano sari no huipi. 16 No huitona , Quisoso itopi: Ma pitata hua huaro sa tosapi. Yos acorinqun pochin cancant qun. Co natantranhu , ti? itopi. Natantarahu mini. No tqun nonsapi. Yos quiricannqu naporin. Quma nohuanton, hua huaro sa nya nonapiarinnqun. Hua huaro sa niponaraihu , Ma noyanquncha qumaso paya, itarinnqun, tnin. Nani nontapomarahu , co yanat hu , ti? itrin Quisosori. 17 Ina tosahuaton, pipirahuaton, Pitaniaqu pa nin. Inaqu hu patrin.
Nara ahuirin quran a chininso (Mr. 11.12-14, 20-26)
18 Tahuririnqu ninanoqu papon pochin, Quisoso tanarin. 19 Aqu quran iquira nara qunanin, ira yonsanqu huanirinso . Ina tranta nitrinso ma to iro i, ta ton, pa pirinhu . Na con monohuanaponahu , co manta nit hu . Ina ni sahuaton, Ipora qura huar iso huayo co onporonta hu , tnin Quisoso. Napohuachina, nara ahuirin huachi. Inapochachin Yos nanamn natanpathua , cancannpoa quran huar natcaso ya hurin. Topinan quran Imarahu, topathua , ana intarinpoa huachi. 20 china, ni sahuatona , ca tano sannpita pa yanpi. Onporahuatonta , Maistro, iso nara a naroachin ahuirin? itopi. 21 Nara aahuicaso sacai tnama , ti? Ni co , iyaro sa . Yos ya ipiya nanitaparin. Ina nontohuatama , ya ipi cancanma quran natco . Co Yos yacatahuarincohu , ama tocosohu .

quran Yos chinotopiso piqu paaton, ya conconin. Inaqu na a nipa antopisopita qunanconahuaton, a parin huachi. A naqun coriqui nicanpiarapirinahu , misannpitanta pitatra pirahuaton, coriqui inquitrin, ta satrin huachi. Np pa aninsopitanta a paton, hunspiqu t yatrin. Ya ipinquma paco huachi. 13 Yos quiricann quran pnninpoa . Ca pinhu noya ya hu in. coso mar acotranquma , tnin Yos. Canpitaso nipirinhu ihuatoro sa ya hurinso pochin niconama . rachin cancantatoma , inaporama , itrin Quisosori. 14 Ina quran na a cania piro sa Yos pinnqu ya caso mar . A naqun somaraya nininso . A naquonta apiaro sa . Inapita hu pachinara, a naroachin anoyatrin huachi. 15 Ya hur Cotio maistro sa , corto hua ano sa , inapitaso ni spi. Hua huaro saso nipirinhu pa yatatona , chiniqun nonsapi.

12 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

57

21

Ya ipi cancanma quran ina nat tama , sacai nininso nanitaparama canpitanta . Yos nohuanton, iso motopi chi huinca in, tnama naporini, ina nohuanton, chi huincaitonhu . 22 tama , noya natco . Thunchachin Yos catahuarinco, topatama , na con catahuarinquma . Ma sona tranta nipatama , acotarinquma , tnin.
Chiniqun nanantrinso (Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)
23 Ina quran Yos chinotopiso piqu paantarin piyapi sa a chintantacaso mar . A chinaquya , Cotio ansiano sa , corto hua ano sa , inapita hu pi. Onporahuatonta chiniqun nanantaton, nipa antopisopita a paran? Inta nanan qutrinqun a chinamaso mar ? Sha huitocoi, itopi. 24 Inta, nipachin, carinqumanta natanaranquma . Ina sha huitohuatamaco, nanan qutrincoso sha huichinquma . 25 Incarita Coansha nanan qutrin piyapi sa aporintacaso mar ? Yosri nanan qutomara. Co inari qu hu , inaora yonquinn qu mara. Ma ta tnama canpita, toma ? Sha huitoco carinqumanta nanan qutrincoso sha huichinquma , itrin Quisosori. Natanahuatona , inahua capini nisha nisha ninontapi. Ma ta itahua ? Yosri nanan qutrin aporintacaso , itohuathua , Onpoatomata nipachin co Coansha natramahu ? itarinpoa . 26 hu , Co Yosri nanan qutrinhu . Inaora yonquinn quran aporintrin, itohuathua , na a piyapi sa no huiarinnpoa . Yosri a parin pnntacaso , topi ya ipiya, nitopi. 27 Nani ninontohuachinara, Quisoso itapona :

Ahun. Co quiyaso nitotraihu . Incariso Coansha nanan qutomara? Co nitotraihu , toconpi. Inta, nipachin, co carinqumanta sha huitaranqumahu . Insona nanan qutrincoso co sha huitaranqumahu , itrin Quisosori.
Cato hui napi sa

quran itantarin: Apira, iyaro sa , a chinchinquma , yonquico . A na qumapi ya hupirinhu . Opa sha na pi inaso . Cato hui nin ya hutrin. A naso sha huitrin: Ipora tahuri, conpa, iminqu sacatonqu , itopirinhu , 29 Inca, tata, co yasacatrahu , itrin. Napotaponahu , oshaqu tarin huachi. Noya cancantaton, sacatapon pa nin huachi. 30 A na hui nionta camairin iminqu sacatacaso . Noyahua , tata. Pa i nipachin canta sacachi, itaponahu , co pa ninhu . 31 Cato hui nin chachin sha huitopirinhu , insoarita natrinso ? itrin Quisosori. Ya nan camairinso pa pin natton, sacatrin, itopi. No tqun tnama . A naso Pa i nipachin, taponahu , co yapa ninhu . Inapochachin coriqui ma patoro sa , monshihuaninsopita, inapita co noyahu yonquipirinahu , iporaso huatona , Yos imasapi. Imatona , thunchachin huntonnqu ya conapi. Canpitaso nipirinhu co yaya conamahu . 32 Coansha Paotista pnnpirinqumahu , co yanatramahu . Noya cancantacaso mar pnnpirinqu mahu , co yanatramahu . Oshahuano saso nipirinhu a naroachin nattona , noya cancantopi. rahu , co yonquiramahu . Co nat nachinhu cancantarama , itrin.

28 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21 Inpriatoro sa co noyahu yonquipiso (Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19)

58

, iyaro sa , a chinchinquma , natanco . A na qumapi pancana imianatrin. Inaqu oparachin sha nin. ton, na pi quran nanpi ninin opa to poitona huino nicacaiso mar . Naporahuaton, inapa p sat pi ninin. Inaqu piyapinn ya huaton nocorarin ama ihuatacaiso marhu . Nani tiquihuachina, inpriatoro sa acorin coidacaiso mar . Sacatramaso mar patoma nitrinso qun mar maco . Patomachin canta acotoco, itrin. Itahuaton, a na parti pa nin huachi. 34 Ina quran nani nitohuachina, aqu ya hurin quran piyapinnpita a parin patoma nitrinso matacaiso mar . 35 A papirinhu , inpriatonnpitari masahuatona , ahupi. A naso tpapi. A nanta na piqu t yaratona , tpapi. 36 Topinan hu tahuachinara, naqurachin hua anni a napita a paantapirinhu . Na a piyapinnpita a paantapirinhu , inachachin nitantapi. tona , topinan a paantapi huachi. 37 Ina quran huachi hua anni yonquiantarin. Ma cha onpochiya? Na aya pi a papirahu , co manta qutopihu . Hui nahu chachin nipachin a pa i. Ina thunchinso natapona nimara, ta ton, hui nin chachin a papirinhu . 38 Ya caritraso , inpriatoro sari qunanpi. Ni cochi. Hui nin chachin hu sarin huachi. Pa pin chiminpachin, iso no pa chachin hua anntantapon. Huco tpa ahua ya ipi ma shannpita matahua , nitopi. 39 Naporahuatona , hua ann hui nin masahuatona , aipiran t yatopi. Ina quran tpapi huachi. nara, 40 ma ta onpotintapon hua anni,

33 Isonta

hui nin chachin tpatopi ni quhuar ? itrin Quisosori. 41 Chiniqun no huiton, a naroachin tpapon nimara. Pa pi co noyahu nipi ni ton, chiniqun aparsitaton, tpaarin huachi. Ina quran nasha inpriatoro sa acoantarin huachi. Inapitaso opa nitohuachin, no tqun qutapi huachi, itopi. 42,43 Naporinchi paya. Canpitanta co nohuantramacohu ni quhuar , Yos a poarinquma . Nisha piyapiro sa piyapinnpita pochin ni sarin. Inapitaso noya imasapi huachi. Ina chachin Yos quiricann quran sha huitrinpoa , nani nontrama ipora. Ninshitaton, naporin: Na pi quran yapihuachina, a na na pi qunanpirinahu , sacatoro sa co nohuantopihu . Napoonin, ta tona , t yatopirinahu . Hua anni maantarahuaton, Iso na pi na con na con nohuantrahu pica huaso mar , ta ton, noya acoantarin huachi. Yosri chachin napotrin. Napoaton noya tnhua , tnin quiricannqu. 44 Na pi i patohuatra, anotat , ya pan . A na tahuriso nipirinhu ina na pi chachin anotahuaton, a naqun ni shariarin. Inapochachin a naqun piyapi natanpachincora, Sacai imacaso , toconpi. Na pi i patrso pochin cancantatona , co yaimapihu . Insosona co nohuantohuachinacohu , a na tahuri Yosri chiniqun ana intarin huachi. Ni sharirinso pochin nitarin, itrin. 45 Natanahuatona , Cotio hua ano sa , Parisio piyapiro sa , inapita yonquipi. Canpoa chinotatonpoa , pn poa , ta tona , no huipi. 46 No huitona , tashinan piqu yapo mopirinahu , piyapi sa t huatatona , co mapihu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

59

21 22

Notohuaro piyapi sa nani niyontonpi Quisoso natanacaiso mar . Yosri chachin acorin pninpoaso mar , topi. Napoaton Cotio hua ano sa hu macacaiso .

22

Coshatapacaso mar amatrinsopita


1 Ina

quran Quisosori p tarin. Yos huntonnqu ya conacaso a chintanta inquma , iyaro sa . 2 A na hua an naporinso pochin ninin. Hua huaytrahu piyapi sa hua anntrinso . Hui nin yasa apachina, panca pita pochin nisarin. 3 Napoaton comisionnpita a parin piyapi sa sha huitacaiso mar . Sha huitopirinahu , co nohuantopihu hucacaiso . 4 Hua ani natanahuaton, a napita comisionnpita a paantapirinhu . Sha huitonqu manoton hu ina . Nani ohuaca atpat rahu. Amoshin nininsopita nani tpapi capaquhuaso mar . Nani huachi ya ipi tapatrahu. Huco huachi ca ahua , itonco , itahuaton, a parin huachi. 5 Pa sahuatona , sha huitantapirinahu . Co chi nanitraihu paya, toconpi a naya a naya. A naqun iminqu pa nin. A naqun ma sha pa anapon pa nin. 6 A naquni comisionnpita masahuatona , ahuatona , tpapi. 7 Hua an natantahuaton, chiniqun no huitrin. Sontaro sa a parin ana intacaiso mar . Comisionnpita tpatopi ni ton, huatona , tpapi huachi. 8 pita amatantarahuatona, sha huitrin. Pita mar nani tapatopiraihu . Amatrahu nahu , co nohuantopihu hucacaiso . Napoaton co huachi canta nohuant hu . 9 Nisha nisha ira pa tatoma , a napita piyapi sa qunanpatama , sha huitonco hu ina . Inso tranta

qunanpatama , sha huitoco hu ina . Hui nahu sa acaso mar noya pita nisarahu huachi, itrin. 10 pita pa sahuatona , na a piyapi sa sha huitra piapi. Noya nipisopita, co noyahu nipisopitanta , na a piyapi sa sha huitra piapi. Hu pachinara, nasha n mt topinan qutopi a motona ya conacaiso mar . Noya nitapatona , ya ipi ya conpi. Pita pi noy ya sotopi huachi. 11 Hua an pita piqu ya conpachina, a naya a naya noya nontrin. A na qumapiso nipirinhu co nasha n mt a morinhu . 12 Ina ni sahuaton, hua ani itrin: Onpoatonta , iyasha, co nasha n mt a moranhu ? Noya a mot ya conacaso nipirinhu , co ma parancohu , ti? itrin. rinhu , co manta tninhu . ton, ta trin. 13 Iso qu toma , noy tonpotoco . Pa on, tanpaqun, inapita noy tonpotoco . Nani tonporahuatoma , tashinanqu t yatoco huachi. Inatohua na nrapi, chinqun parsitapi huachi, itrin piyapinnpita. 14 Inapochachin notohuaro piyapi sa Yosri amatrin huntonnqu ya conacaiso mar . Na a natanpirinahu , caraichin ya conpi. Yos nohuanton, ya conpi huachi, itrin.
Coriqui ma patrinso (Mr. 12.13-17; Lc. 20.20-26)

sa natanahuatona , ninontopi. Huco nonpintathua , nisha nisha natahuan . Co no tqun a panihuachinpoahu , sha huirapiahua , nitopi. 16 Napoaton a naqun a parin Quisoso natanacaiso mar . Cotio hua an amiconnpitanta pa nin. Canconahuatona , nonpintatona , noysha nontonpi.

15 Parisioro

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

22

60
24 Iraca, Maistro, Moissco pn poa . Qumapiri sa in ayananpihuachin, capa hua huin nipachin, ina iini chachin imoron maantacaso ya hurin. Hui nahuanpachin, iinco apoin inari chachin ya hurtacaso mar . Ina quran mashotohuachin, ma shann, no pann, inapita maantarin, tnin Moissco , ninshitaton. 25 Canchis iyaro sa ya hurin. Paninanso sa apirinhu . Co hui nin ya huyatrasohu , sa in ayananpirin. 26 Ina iini chachin maantarin. Moiss tninso chachin manin. Inanta co hui nin ya huyatrasohu , chimiantarin. A na iionta inapoantarin. Canchis iinpita chachin inapoantapi. Co a naya tranta hui nahuanaponaraihu , ya ipi taquipi. 27 Ina quran sa ionta chiminin huachi. 28 Canchis iinpita chachin sa ara piapirinahu . Nanpiantacaso tahuri nanihuachin, insoari chachincha sa in nin poya? itopi. 29 Canpitaso co no mahu . Yosso pirinhu , co nohuitramahu . nonta nontapomarahu , co cancanma quran natantramahu . Napoaton co nanitramahu no tqun yonquicamaso . Yos ya ipiya nanitaparin. 30 pita nanpiantahuachina , co huachi sa asapihu . Sanapi santa co huachi so yapihu . Anquniro sa pochin nisapi huachi. 31 Chiminpisopita thunchachin nanpiantarapi. Moiss nontohuachina, Yosri chachin sha huitrin. 32 Caso Yosco. Apran chinotarinco. Isaco, Cacopo, inapitanta chinotarinaco, itrin. Cara chachin iraca chiminpirinahu , naporin. Nanpirhuasopitarchin Yos chinotar hua . Napoaton inapitanta raihunta , nanpiantarapi, itrin Quisosori. 33 Piyapi sa natanahuatona , pa yatopi. Ma noyacha a chintrinpoa paya, topi.

Qumaso , Maistro, noyanqun. Co onporonta nonpinanhu . Yos pn poaso no tqun a chintrancoi. Piyapi sa no huipirinnquonta , co ina yonquiranhu . Co hua an tranta t huatranhu . 17 Napoaton yanatanainqun. Nomano copirno hua anntrinpoaso . Inaso nisha piyapi niponahu , ya ipinpoa hua anntrinpoa . Nani pi ipi coriqui ma painpoaso mar comisionn a pairin. Hu pachina, noya ipora qutacaso , ti? Ma ta Yos nohuant rin nica huaiso ? Sha huitocoi nitochii, itopi. 18 Yanonpintopiso Quisosori nitotaton, itrin: Canpitaso nonpintnquma . Ma marta yanonpintaramaco? Yasha huirapitomaco, natanaramaco ipora ni sora. 19 Coriqui copirno qutacaso a notoco ni i, itrin. huachina, coriquimia a notopi. 20 Inta isoso nonanpiso ? china, Nomano copirno, itopi. Inta nininonta isqu ninshitopi? itantarin. 21 Nomano copirno chachin, itopi. Copirno ma shann inachachin qutantaco . Copirno ni quhuar , qutoco . Naporahuaton, Yos nininpoa ni ton, hua anntinpoaso ya hurin. Ya ipi cancanma quran ina natco , itrin. 22 Natanahuatona , pa yanpi. Ma noyacha a panirinpoa paya, ta tona , tapanatona , patopi huachi.
Ananpitantarinpoaso (Mr. 12.18-27; Lc. 20.27-40)

tahuri a napita Cotio maistro sa hu pi. Satosioro sa itopiso . Inapita nisha a chinpi. Piyapinpoa chiminpathua , co onporonta tarihuahu , toconpi. Inahuanta Quisoso yanonpintatona , nontiipi.

23 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

61 Yos na con nohuantrinso (Mr. 12.28-34)

22 23

, Parisio piyapi santa niyontonpi. Quisoso no tqun a panitaton, Satosioro sa atapanin, ta tona , niyontonpi ina nontantacaiso mar . 35 A na maistro iraca nanan noya nitotrinso hu sahuaton, Quisoso nontiirin athucaso mar . 36 Pi pian, Maistro, yanatananqun. Yos na con pnninpoa . Ma ta na con na con nohuantrin nicacaso ? itiirin. 37 Inta, nipachin, sha huichinqun. Tata Yos hua anntrinpoa . Ina na con nosorocaso ya hurin. Ya ipi cancanma quran nosoroco . Inaschin yonquiatoma , nosoromiatoco , tnin. 38 Ina na con na con nohuantrin. 39 Isonta Yos nohuantrin. Qumaora ninosororanso pochachin a napitanta nosoroco , itrin. 40 Nosorocaso na con na con nohuantrin. Ya nn quran inasachin pnninpoaso . Ya ipi yonquinma qu tama , Yos yonquirinso chachin imasarama , itrin Quisosori.
Yos a paimarinso (Mr. 12.35-37; Lc. 20.41-44)

34 Natanahuatona

Tapicori chachin ninorin. Cristo ninoton, ninshitrin. Yosri sinioronhu sha huitrin. Inchinanhu quran hunsqu inimiconnpita cari mins qun, itrin Yosri, tnin Tapico . 45 Shia huain niponahu , Cristo yonquiaton, sinioronhu, tnin. Piyapi chachin nipirinhu , Tapiri chinotrin. Onpoatonta naporin? itrin Quisosori. 46 Natanaponaraihu , co manta a panitopihu . Yos hui nin chachin ni ton, naporin, ta caiso nipirinhu , co yanatpihu . Ina quran tapanatona , co huachi nohuantopihu Quisoso natanacaiso . Naporo qura huar co huachi ina natanpihu .
Cotio maistro sa pnninso (Mr. 12.38-39; Lc. 11.43,46; 20.45-46)

23

piyapi nani niyontonpi ni ton, Quisosorinta natanarin no tqun ayonquicaso mar . 42 Iraca Yos quiricannqu sha huitrinpoa . A na tahuri a na qumapi acoarahu piyapi sa nicha caso mar . Inaso Cristo itopiso , tnin Yos. Inta shin inaso ? itrin Quisosori. Tapico shin inaso , topi Parisioro sa . 43,44 Naporinchi paya. Inaso hu , iraca Ispirito Santo nohuanton,

41 Parisio

1 Ina quran piyapi sa a chintantarin. Ca tano sannpitanta natanin. 2 Thunchachin, iyaro sa , Cotio maistro sa , Parisio piyapi sa , inapita na con a chintrinnquma . Moiss pnninpoaso no tqun a chinchinquma , topi. 3 Yos nanamn a chintohuachinquma , noya natco . Nipirinhu , ama inapita nonancosohu . Pnnpirinnqu hu , co cancanna quran imapihu . 4 Ni co . Panca p pto qupahuatra, sacai iratacaso . Inapitaso chin a chintrinnquma . Co Yos quiricannachin a chinpihu . Inahuara yonquinna quran nisha pnntopi anta . Panca p nama . A chintopirinnqumahu , co pi pisha tranta catahuarinnqu hu Yos imacamaso . 5 Pi pian Yos quiricann ninshitahuatona , t yainqu achinpipi piyapi sari nicacaiso mar .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

23

62

Naporahuatona , naporopi a mopi nohuitacaiso mar . Inapohuathua , piyapi noya ni sarinpoa , ta tona , napopi. Napoaponaraihu , co aqut Yos yonquipihu . 6 Pita nipachina, huancanachin yahunsconpi. Niyontonpiso piqu ya conpachinara, hua ano sapitar yahunsconpi. 7 Caniqu pa pachinara, na a piyapi sari noya nontopi. Hu cama, Maistro, itohuachinara, pa yatopi. 8 Canpitaso nipirinhu , ama inapita pochin cancantocosohu . Caora no tqun a chinchinquma , natco, ama tocosohu . Iyama pochin nini toma , ya huco . Yosichin no tqun a chintrinpoa . 9 Ama a na piyapi na con na con pa yatocosohu . Qumaso tata pochin ni nanqun. Nataranqun huachi, ama itocosohu . Yoschin natcaso ya hurin. Inaso tatanpoa inapaqu ya hurinso . 10 Ama hua tocosohu . Ca natco, ama tocosohu . Yos chachin caso acorinco ni to, casachin camaiaranquma . 11 Yos huntonnqu ya conpatra, co chiniqun nanantacaso ya hurinhu . Noya noya yanipatama , ya ipi piyapi sa catahuaco . 12 Caso noya noyaco, topatama , Yos atapanarinquma . Nipirinhu , Caora co nanitrahu noya nica huaso . Catahuaco, Sinioro, topatama , Yos catahuaarinquma . Noya noya acoarinquma huachi, itrin Quisosori.
Nisha nisha nonpinpiso (Mr. 12.40; Lc. 11.52; 20.47)

quran Cotio maistro sa , Parisio piyapi sa , inapita pnantarin. Canpitaso maistro sanquma nipomarahu , nonpintnquma . Co no tqun a chinamahu ni ton, Yos irann ya copiat pochin ninama . Co

13 Ina

Yos pochin cancantatomahu , co canpita tranta Yos huntonnqu ya conaramahu . A napitanta yaya conpirinahu , co catahuaramahu ya conacaiso . Canpita nonaninquma ni ton, inapitanta co ya conpihu . Napoaton Yos ana intarinquma . 14 Quyorono sa nonpintarama . Noya nontapomarahu , a naya a naya nonpintatoma , ma shannpita matarama . Ina quran niyontonpiso piqu ya conpatamara, hua qui Yos nontapomarahu , co cancanma quran imaramahu . Ina mar aqu aqut ana intarinquma . 15 Canpitaso nonpintnquma . Ira iratrantarama nisha piyapi sa a chintacamaso mar . Aqu paatoma , a naya a naya a chintrama canpita pochin yonquicaiso mar . A chintopiramahu , imapachinquma , aqu aqut co noyahu cancantapi. Ya ipinquma parsitopiqu pa sarama huachi. 16 A napita yaa chintopiramahu , co no tqun yonquiatomahu , somaraya pochin cancantarama . Somaraya nininso co pi pian tranta nanit hu a napita qupacaso . Inapochachin canpitaso co Yos nohuitatomahu , co nanitramahu a napita a chintacamaso . Yoscoar topatra, no tqun nontacaso ya hurin, topi ya ipi piyapi sa . Canpitaso nipirinhu nisha nisha tnama . Yos chinotopiso pi ya hurin ni ton, no tqun nontaranqun, itopiramahu , co no tqun nonamahu . Co ina mar Yos ana intarinpoahu , toconama . Yos pinnqu oro ya hurin ni ton, no tqun nontaranqun, topatra, naporo huar no tqun nontacaso ya hurin, topiramahu . 17 Co no tqun yonquiramahu . Yos pinnso noya. Inaqu Yos nontr

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

63

23

hua . Oro inaqu ya hurinso co aqut yonquicaso ya hurinhu . qu ya hurinhu naporini, co Yosri noya ni itonhu . 18 Yos chinotopiso piqu misa huaya ya hurin. Inaqu ma sha Yos mar acopi. Misa huaya ya hurin ni ton, no qun, tapomarahu , nonpinama . Co ina mar Yos ana intarinpoahu , toconama . Ma sha inaqu acopiso ya hurin ni ton, no qun, topatra, naporo huar no tqun nontacaso ya hurin, topiramahu . Yanonpintatoma , napotrama . 19 raya pochin cancantatoma , co pi pian tranta yonquiramahu . Co ma sha acopiso yonquicaso ya hurinhu . Yos pinnqu acopi ni ton, Yosri noya ni nin. 20,21 Ya ipi Yos chinotopiso piqu ya hurinsopita inachachin pochin yonquicaso ya hurin. Inaqu Yos chinotrhua ni ton, noya ninin. Yos pinnqu ya hurin ni ton, no tqun nontaranqun, topatra, Yos ni sarinco no qun, tapon naporin. 22 Inapochachin Pi iro t ya hurin ni ton, no tqun nontaranqun, tapomarahu , tarama . Inapaqu ya huaton, Yos chachin ni sarinquma ni ton, no tqun ana intarinquma huachi. Co onporonta nonpintacaso ya hurinhu , itrin.
Co cancanna quran huar natpisopitahu (Lc. 11.39-42,44)

quran Quisosori itantarin: Ma sha canahuatra, pi pian Yos qutacaso ya hurin, itrinpoa Moiss. Ina natpiramahu , tnquma canpitaso . Ma sha sha patamara, pi pian qutarama . Ya ipi ca nso huron tranta mapatamara, pi pian qutarama . Inaso noya

23 Ina

nipirinhu , Yos na con na trinso naniantrama . Co no tqun nontramahu . Co sa ahuaro sa nosororamahu . Co cancanma quran huar Yos natramahu . Ina mar ana intarinquma . 24 Somaraya pochin cancantatoma , co no tqun a chintramahu . Ni co , iyaro sa . A naqunso yao opachina, noy pansharin ama o oso tranta o ocaso marhu . Ina qu hu , ma sha panca masho nininso a naroachin mi trin. Inapochachin canpitaso cancantonama . Ya ipi mashocoro sa napopiso yanat hu , Yos na con na con nohuantrinso co yonquiramahu . 25 Thunchachin yanonpintrama . Ni co . A naqun min , snan, inapita pa mohuachinara, aipichin pa motopi. Acopo nipirinhu , n hunanttrin. Inapochachin canpitaso piyapi sa qunanacasoachin yonquipiramahu . Aipichin yonquirama . Acopo cancanma qu hu . Nonpintatoma , yaihuatarama . Apiratarama . Ma rama . Ina mar Yos ana intarinquma . 26 Ma huntacha canpitaso ninama paya. macha co no tqun yonquiramahu paya? Cancanma ton anoyatoco . Ina quran noya cancantatoma , noya nisarama huachi. 27 Yos quiricann a chintopiramahu , yanonpinama . Ni co . Chimipi pa pitohuatra, na pi naninqu po mor . Ina quran huiri huirchinqu pashitr . Noyapiachin ya nopirinhu , acopo nans, nosha chanatrinso , inapita co nishinahun nisarin. 28 chachin canpitaso ninama . Piyapi sa noya ni pirinnqumahu . Ma noya maistro sa natpi huachi, topirinahu . Acopo cancanma qu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

23 24

64

toma , nosha chanatrinso pochin cancantrama . Pa pi co noyahu cancantrama , tnin Quisoso.


Yosri ana intrinso (Lc. 11.47-51)

quran Parisioro sa itantarin: Nonpintrama ni ton, Yos ana intarinquma . Iraca Yos piyapinnpita pnntohuachinara, mashocoro sari no huitona , tpapi. Iporaso nipirinhu pa pitopiqu noya taparapirama . Nya qumapi sa ni ton, pia huaya niahua tahuaso marhu . 30 Iraca chachin ya hurai naporini, co quiyariso tpa itiihu , topiramahu . 31 rima qupatoma , canpitanta tpatona piro sa pochin cancantarama . 32 Inapita pochin yanipatama , nisarama , na con na rama canpitanta . 33 Ya huan pochin cancantatoma , pa pi co noyahu nisarama . Par qu pa sarama huachi. Co cha saramahu . 34 cosopita a pataranquma . No tqun yonquiatona , noya pnnapirinnqu mahu , no huiarama . No tqun a chintapirinnqumahu , a naqun tpaarama . A naqun niyontonpiso piqu chiniqun huihuiarama . Nisha nisha ninanoqu imatoma , apar rama . A naquonta coros tatoma , tpaarama . 35 Iraca qura huar noya qumapi sa p hu , na a tpapi. Apiri ton noya qumapi nipirinhu , iini tparin. Ina piquran a naya a naya noya p rinahu , tpara piapi. Na a pi ipi napopi. Napoin quran Sacarias tpapi anta . Piriquias hui nin inaso . Yos pinnqu chachin tpapi. Ya hur canpitaso ina nitotapomarahu , co natantochinachinhu cancantrama .

29 Ina

Napoaton Yos chiniqun ana intarinquma . 36 Iraca qura huar shimashonmapita co noyahu topi. Ipora huanta canpitanta inapita pochachin cancantarama ni ton, Yos n con ana intarinquma huachi, tnahu, itrin.
Quisoso strinso (Lc. 13.34-35)

quran itantarin: Ya ipi Quirosarinqu ya huramasopita yonquiatnquma , chiniqun strahu. Na a piyapi sa Yos a patrinquma pninqumaso mar . A papirinhu , tparama . A naqun na piqu t yaratoma , tparama . Ya ipinquma qumahu , na aro yacatahuapiranqu mahu , co ca tranta nohuant hu . Atari to cohutrinso pochin yaya shopipiranqumahu , tramacohu . 38 Napoaton Tata Yos patarinquma . qumahu . Noquitarama huachi. Carinqumanta tananpitaranquma . 39 Co huachi qunanaramacohu . O manta huaso tahuri huar qu taramaco huachi. Naporo a naquma nohuantaramaco. Ma noyanqun qumaso . Sinioro chachin a paimarinqun, itaramaco huachi, itrin Quisosori.
Yos pinn ohuatapiso (Mr. 13.1-2; Lc. 21.5-6)
1 Ina

37 Ina

24

quran chinotopiso pi quran pipihuachina, ca tano sannpitari itapon: Ni qu , Maistro. Ma noyapiachin Yos pinn, itrin. 2 Iporaso ya ipiya noyapiachin ni piramahu , a na tahuriso ya ipiya ohuatapi huachi. Co a na na piya tranta niya huiritarinhu huachi, itrin Quisosori.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

65 Ayaro tahuri ya caritrinso (Mr. 13.3-13; Lc. 21.7-19)

24

quran Oripos pannqu pa sahuaton, inaqu hunsconin. Ca tano sannpitarachin ya hurin. Onporota , Maistro, ohuatapi? Ayaro tahuri ya caritohuachin, ma ta onporahuatoi nitochii? Sha huitocoi quiyanta nitochii. Onporota o mantararan? itopi. 4 Ni cona, iyaro sa , quma . 5 A naqun hu sapirinahu . Caso Cristoco. Yos chachin a pairinco, tosarin. Nonpint hu , na a piyapi sari imasapi. 6 Nisha nisha parti piyapi sa nino huiapi. Niahurahuatona , quira nisapi. Natanpatama , ama pa yancosohu . Thunchachin nisha nisha parti naporapi. Napoaponahu , co isoro pa ta huanchtraponhu . 7 Nisha nisha nananqu nonpisopita nino huitona , quira nisapi. Copirnoro sa capini nino huitona , piyapinnpita camairapi quira nicacaiso mar . Nisha nisha parti cosharo pahuanpachin, tanari tiquirarin. Naporahuaton, a na parti a na parti ocohua pa sarin. 8 china, na a piyapi sa parsitapirinahu , co o maca huaso tahuri naniyat ponhu . Pahuanarin ni ton, na con na con parsitapi huachi. 9 Naporo tahuri sa , iyaro sa , co noyahu piyapi sa masarinnquma . Imaramacoso mar apar quma . Nisha nisha piyapi sa no huiarinnquma . Co yaa poramacohu ni ton, a naquma tpaarinnquma . 10 Inapotohuachina, na a piyapi sa imasapirinacohu , co ahuantatonahu , Yos naniantapi huachi. Pipirahuatona , imarinsopita chachin no huitona , sha huirapirapi. 11 A naquonta nonpin nanan

3 Ina

a chinapon. Nonpintapirinahu , na a piyapi sa nattona , nonpin nanan imasapi huachi. 12 Piyapi sa pa pi co noyahu cancantatona , na con na con oshahuanapi. hu . 13 Canpitaso nipirinhu noya ahuantoco . Co a pohuatamacohu , noya nicha saranquma huachi. 14 Yos huntonnqu ya conacaso a chintranquma . Ina nanan chachin ya ipi parti a chinacaso ya hurin. Ya ipi piyapi sa nitochina . Nanquran a chintohuachina , naporo ayaro tahuri naniarin huachi, itrin Quisosori.
Chiniqun parsitapiso (Mr. 13.14-23; Lc. 21.20-24)

quran itantarin: Iraca Naniri ninoton, ninshitrin. A na tahuri a naqun ya huapona . Yos pinnqu ya conahuatona , pa pi co noyahu ni tona , tapiapona . Napotohuachina , co huachi inaqu Yos chinotapihu , tnin iraca. No tqun ninorin ni ton, iso quirica nontohuatama , yonquico . 16 Naniri ninorinso nanihuachin, Cotia parti ya huramasopita motopi pa manoton ta aco , chiniqun apar quma . 17 P sat piqu ya huhuatama , ama ma shannpita qupacaso mar ya concosohu . A naroachin topinan ta aco . 18 Imin qu sacatasnquma nipachin, ama a naya tranta ma shanma cosohu . Manoton ta aco . 19 Cayorono sa , hua huahuaninsopita, inapitaso sacai quran ta arapi ni ton, parsitpi. 20 Yos nontoco ama o napiqu ta acaso ya hu insohu . O napiquhu nipon, chinoto tahu hu nipon, saca sacai ta acaso . 21 Ina quran piyapi sa chini chiniqun parsitapi. Isoro pa ninin qura huar

15 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

24

66

co ina pochin parsichatrapihu . Co onporonta ina pochin par hu . 22 Yos nohuanton, co hua qui aparsitapihu . Ya ipi piyapi sa taquihuachina , ta ton, co Yos nohuantrinhu hua qui parsitacaiso . Piyapinnpita nosoroaton, a naqun nicha sarin. 23 Naporo tahuri sa nisha nisha sha huitarinnquma . Ni cochi, iyaro sa , Cristo nani hu nin. Pasqu ya huarin, itohuachinquma , ama natcosohu . 24 Na a nonpina piro sa pnntapona . Ca Cristoco. Yos a parinco. Nicha a huanqumaso mar hu nahu, tosapi. A naya a naya napoapi. Sopairi catahuarin ni ton, nani ma sha nanitaparin. Sopai imacaiso mar napoarin. Imaramacosopitanta yanonpintapirinqumahu , 25 nani sha huitranquma ama naporo tahuri nonpintinqumaso marhu . 26 Huco inot parti pa ahua . Inatohua Cristo ya huarin, quma , ama pacosohu . Paso piqu ya hurarin, itohuachinquma , ama natcosohu . 27 Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri o mantararahu. O mantahuato, ya ipi piyapi sa ni sarinaco. O cori hunsha hunsha topachina, ya ipi parti a pintrin. Inapochachin a na tahuri hunarachin hunarachin o mantararahu, ni saramaco. 28 Ma sharo sa chiminpachina, a narochin soporo sari hucapairin. topisopita ana intacaso ya huapon huachi, itrin Quisosori.
O macaso tahuri (Mr. 13.24-37; Lc. 21.25-33; 17.26-30, 34-36)

quran itantarin: Nani parsitohuachina , pi rin. Yoquinta tacopiarin.

29 Ina

ton, na a tayoraro sa anotarin. Ya ipi inapaqu ya hupisopitanta nacon nacntapon. 30 Naporo o mantararahu. Yos quran caso qumapico ni to, inapa quran o mantararahu huachi. Nisha nisha nananqu nonpisopita Ana intarinpoa , ta tona , stpi huachi. Chiniqun nanantato, chistoro huancana o mantararahu, ni sarinaco. Hunarachin hunarachin ya noarahu. 31 O mantarahuato, na a anquniro sa a pararahu. Cornita pochin nininso pihuihuachina, ya ipi parti pa sapi imarinacosopita ayontonacaiso mar . Paatona , nisha nisha parti qura huar ayontonapi huachi. 32 Nara papotrin quran nitotoco . Nara ta amnqu monoantahuachina, Nani o napi naniriarin huachi, topi. 33 Inapochachin nani ma china , nitotarama . O macaso tahuri naniriarin huachi, tosarama . 34 No tqun sha huitranquma . Co huara ya hupisopita ta huanchatrasohu , nani ma sha onporapi. 35 Isoro pa ta huantarin. Pi iro tnta ta huantarin. Ca nanam huso nipirinhu co onporonta ta huantarinhu . No tqun nonahu ni ton, ya ipi sha huitranqumaso chachin naniarin huachi. 36 Onporosona o maca huaso tahuri nipachin, co insonta nitotarinhu . Anquniro santa co nitotapihu . Yos hui ninco niporahu , co ca tranta nitotrahu . Tata Yosichin nitotrinso . 37-39 Iraca Noe nanpiso , na a piyapi sa co Yos natpihu . Topinan ya hucaisorchin cancantopi. Coshatapi, o osapi, sa asapi, hui ninpitanta as quapi. Napoatona , co Yos yonquipihu . Noeso hu , Yos natton, panca nancha ninin. Nani tinihuachina, inaqu ya conin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

67

24 25

A napitaso co yonquipirinahu , a nanaya panca pama pa sarin. Naporo ya ipiya chimiitopi huachi. chin canta a nanaya o mantararahu. Na a piyapi sa co yonquipirinacohu , o mantararahu. 40 Naporo cato qumapi ina iminqu hu , a nara imarinco ni ton, anquniri qupantararin. A naso nipirinhu patarin huachi. 41 Cato sanapi inaqur chin shi shi p sanapirinahu , a nara imarinco ni ton, qupantararin. A naso nipirinhu patarin huachi. 42 Ni cona, iyaro sa , naniantotamaco. Onporosona o maca huaso tahuri nanihuachin, co nitotaramahu . 43 Ni co . Ihuat a nanaya hu pachina, piqu ya conin. Hua ann co nicasohu , ma sha ihuarin. Onporosona hucacaso nitotrin naporini, hua anni ninaitonhu , co pinnqu ya conacaso nanichitonhu . 44 Inapochachin ninatomaco, noya ya huco . Hua quihuato, Co yao marinhu , ama tocosohu . Co nitotasnqumahu , a nanaya o mantararahu, itrin.
Inpriato pochin nininsopita (Lc. 12.41-48)

rinhu , ta ton, 49 piyapinnpita ahuapon. Pita nicacaso pon. No pirpon. 50 Napohuaso , patronni qunanquintapon. Co nitotasohu , a nanaya canquipon. 51 Co natrinhu ni ton, chinqun ana intarin. Inapochachin o mantahuato, co natrinacosopitahu ana intarahu huachi. Nonpintro sapitar chachin par qu pa sapi huachi. Inaqu chiniqun parsitatona , na npona , tnin Quisoso.

25

Sanapi nipayarinsopita
1 Naquranchin

quran itantarin: Ni co , iyaro sa . O maca huaso tahuri a na patron pochin nisarahu. Inaso aqu yapa pachina, inpriatonn sha huitrin. Piyapinhupita noya ni qu . Cosharo , ma sha, inapita pahuantohuachina , qutra piraqu , itahuaton, pa nin huachi. Inpriatoso noya yonquiaton, no tqun natrin. Patronni hucapaintahuachina, noya ni sarin. Ina mar noya cancantarin. 47 Noya natrin ni ton, acorarin ya ipi piyapinnpita camaicaso mar . 48 Nipirinhu , inpriatonn co noyahu cancantohuachin, tapon: Patron hua quirarin. Co a naroachin hu

45,46 Ina

Quisosori pnantarin: Yos huntonnqu ya conacaso a chintanta inquma , noya natanco. Hua an sa arinso pochin ninin, aqu quran hu ninso . Onporosona canquicaso co nitotopihu . Tahuri yananihuachina, sa in nipayarinsopita ninarapi hua an hucacaso mar . Hua qui quran canquipon nimara, ta tona , nanparin chachin ninarapi. 2-4 A natrapo sanapichin noya yonquipi. Quirosin pochin orotrinso ta pantatona , mntaiqu huar qupapi. A natrapo sanapi saso nipirinhu co yonquiatonahu , nanparin co noya ta pantaponahu , qupapi. 5 Hua an hua quirin ni ton, tashitopi. Yahu tona , ya ipi miachin hu sapirinahu . 6 Yono tashi a nanaya chiniqun nonin, natanpi. Ma tana, hu sarin huachi. Hunsco pa ahua nacapia ahua , nitopi. 7 A naroachin shonca sanapi chachin capayatahuatona , nanparinnpita anoyatapi i chinpicaiso mar . 8 Noya yonquirinsopita tapatahuatona , a naroachin i chinpipi huachi. A napitaso nipirinhu nanparinnpita mapirinahu , co ta pantopihu ni ton,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

25

68

co nanitrinhu orotacaso . Ta pantocoi quiyanta i chinpi ii. Nani tacopirin huachi, topirinahu . 9 Co chi nanitraihu ta panta huainqumaso . Ta pantohuatinquma , co huachi quiyanta orotarinhu . Ya ipinpoa tacopianarihua . Manoton paatoma , pa anco huachi, itopi. 10 nara, a natrapo chachin manoton pa pi orotrinso pa anapona . Pa pirinahu , co huara hu shantatrasoihu , hua an canquirin huachi. A natrapo sanapi noya yonquirinsopitaso imapi huachi. Imatona , piqu ya conpi huachi. Inaqu sa acaso mar pita huaya pochin nisapi huachi. Nani ya conpachinara, oncorapipi huachi. 11 Ina quran a napita co yonquirinsopitahu hu tapirinahu . I soatocoi, Sinioro, quiyanta ya coiin, itopirinahu . 12 Hua ani co nohuantrinhu . Co canpitaso piyapinhupitanqumahu . Co nohuitranqumahu , ta ton, co aya coninhu . 13 Napoaton canpitanta toma , o manta huaso tahuri ninaco . Onporoso nanipon nimara, co nitot mahu . Ni cona patontatnquma , itrin.
Yos acanarinso

, iyaro sa , a chinchinquma . A na qumapi ya hurin, aqu yapa sarinso . Yapa pachina, inpriatonnpita amatrin camaicaso mar . Hu pachinara, itapon: Aqu pa pato, oshaquran hu hu huachi. Inatohua ya huasoco, noya sacatoco . Apira coriquinhu qu quma ina quran na con na con canacamaso mar . Ma sha pa anatoma , oshaquran ana atoco huachi, itrin. 15 Itahuaton, a naya a naya qutra piarin. Co napopianachin qutrinhu . Nanitinpichin tantiaton,

14 Isonta

nisha nisha qutrin. A naso a natrapo shonca huaranca qutrin. A naso cato shonca huaranca qutrin. A nanta shonca huaranca qutrin. Nani inpriatonnpita qutahuaton, pa nin huachi. 16 Qumapi a natrapo shonca huaranca ma parinso a naroachin natrin. Paaton, na a ma sha pa anin. Ina quran inapita pa anaton, na con na con coriqui canarin. Nani tahuri inapoaton, oshaquran a natrapo shonca huaranca aqut canantarin huachi. 17 Inapochachin cato shonca huaranca qutrinsonta noya sacatrin. Inanta ma sha pa anahuaton, aqu aqut canarin anta . Cato shonca huaranca aqut canantarin. 18 A naso nipirinhu shonca huaranca ma parinso co yanatrinhu . No paqu ihuatahuaton, coriquinn pa pitrin inaqu tapacaso mar . 19 Hua qui quran hua ann hu huaton, inpriatonnpita amatantarin nontacaso mar . 20 Na con na con qutrinso hu sahuaton, coriqui a notirin. Ni qu , sinioro, a natrapo shonca huaranca soro qutopirancohu , ina quran a natrapo shonca huaranca aqut nani canarahu huachi, itrin. 21 Ma noyacha sacatran paya. Natranco ni quhuar , chiniqun nanan quchinqun na con hua anntacaso mar . Pinhuqu huqu , noya cancantahua , itrin hua anni. 22 Ina quran a nanta hu nin. Ni qu , sinioro, cato shonca huaranca soro qutopirancohu , nani cato shonca huaranca aqut nani canarahu, itrin. 23 Ma noyacha qumanta sacatran paya. Natranco ni quhuar , nanan quchinqun na con hua anntacaso mar . Pinhu qu huqu , noya cancantahua , itrin anta hua anni. 24 Topi qutrinso nipirinhu hu sahuaton, itrin:

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

69

25

Qumaso , sinioro, hu . Co qumaora shacaponahu , nitrinso manan. Co sacataponahu , canaran. 25 Napoaton t huatatnqun, co sacatrahu . Coriqui qutrancoso acoporoqu po orahu. Ma tana, ya huarin, itahuaton, coriqui a notrin huachi. 26 Napotohuachina, co noya ni ninhu . Qumaso hu . Chiroton, co natrancohu . Co no tqun yonquiranhu . nahu , canaran, itranco, ti? 27 Onpoatonta nipachin, co coriqui piqu acoranhu ? Inaqu acoran naporini, pi pian tranta canaitonhu , itrin. 28 Ina quran a na piyapinn sha huitrin. Iso qumapi topinan quran coriqui qutrahu. Osr ton, paso qumapi qutqu , na con na con canarinso . 29 Noya natrinco ni quhuar , na con na con qu hu. Co manta pahuantarinhu . A naso nipirinhu co natrincohu ni quhuar , pi pian ma sha ya hutrinsopitanta osrtarahu huachi. 30 Co noyahu ni ton, qu t yatqu huachi, itrin hua anni. Inapochachin Yos sha huitrinpoa ina mar sacatacaso . Noya nipathua , noya ni sarinpoa . Nipirinhu , insosona co noyahu nipachina, a paarin huachi. qu stpi huachi. Chiniqun par tona , na nrapi huachi, tnin Quisoso.
Nisha nisha nananqu nonpisopita ana intrinso

quran Quisosori itantarin: Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri o mantararahu hua annta huaso mar . Ya ipi anquniro sapitar co chachin o mantararahu. Hunarachin hu chin ya norahuato, ya ipiya hua anntarahu huachi. 32 Yos

31 Ina

nohuanton, ya ipi piyapi sa inaqu niyontonapi. Nisha nisha nananqu noninsopita niyontonpachina , cois pochin ana intarahu huachi. P tahuatona pi pochin nisarahu. Ni co . Tahuri nipachina, ohuicaro sa , chiporo sa napopianachin pa sapi coshatacaiso mar . Inaqurachin ya hupirinahu , tashihuachina, nisha nisha acorin huachi. A na hunton ohuicaro sarchin acorin. Chiporo saso nipirinhu nisha acorin. Inapochachin canta ya ipi piyapi sa nisha nisha acoarahu. Cato hunton pochin nisapi. 33 Noya cancantopisopita inchinanhu quran acoarahu. Co noyahu topisopitasohu nipirinhu ahunan hu quran acoarahu. 34 Ina quran inchinanhu quran ya hurinsopita itarahu: Ya ipinquma huco huachi. Ma noyacha Tata Yos nosororinquma paya. Iraca qura huar quma huntonnqu ya conacamaso mar . 35 Canpitaso noya nosororamaco. Tanahuatra, a caramaco. tra, o shitramaco. cohu , hu patra, noya nontramaco. Pinmaqu chachin aya conamaco. 36 Capa a moca huaso nipachina, qutramaco. Caniohuatranta , hucatoma , nosoroquiramaco. Tashinan piqu ya huasoconta , ni quiramaco. Napoaton huco , inapaqu noya ya hua ahua , itarahu. 37 Ina quran noya nininsopita natanarinaco. rota , Sinioro, tanaran nicatinqun, a carainqun? Onporota yamororan ni ton, o shitrainqun? 38 Onporota co nohuitapoinquranhu , pinhuiqu aya conainqun? Onporota , Sinioro, a mocamaso pahuantrinqun ni ton, qutrainqun? 39 Onporota canioran ni ton, nosororainqun? Onporota tashinan piqu parsitran, ni conainqun? Onprochana

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

25 26

70

napotrainqun nicaya? hu , itarinaco. 40 Co ta, pita parsitohuachinara, catahuarama . Topinan piyapi sa , sa ahuaro sa , inapita ma sha pahuantohuachinara, qutrama . Imatomaco, a napita catahuarama ni ton, canta macoso pochin ni nahu, itarahu. 41 Ina quran ahunanhu quran acorahusopitaso nipirinhu sha huitarahu. Ya ipinquma paco huachi. Tata Yos co noyahu ni ninquma ni ton, ana intarinquma huachi. Panca pn nani acorin sopairo sa ana intacaso mar . Inaqu pn co onporonta tacopiarinhu . Inaqu paco canpitanta . 42 hu , co a caramacohu . hu , co o shitramacohu . 43 Pin qu yaya conpirahu , co aya conamacohu . Capa a moca huasonta nipirinhu , co qutramacohu . Caniopirahu , co hucatoma nosororamacohu . Tashinan piqu ya hupirahu , co ni quiramacohu . Napoaton par qu paco huachi, itarahu. 44 rota , Sinioro, tanapiranhu , co a carainqunhu ? Onporota piranhu , co o shitrainqunhu ? Onporota co pinhuiqu aya conainqunhu ? Onporota ma shanta pahuantopirinqunhu , co qutrainqunhu ? Onporota ranhu , co nosororainqunhu ? Onporota tashinan piqu par ranhu , co catahuarainqunhu ? Co onporonta ina pochin ni nainqunhu , itarinaco. 45 Co ta, imarinacosopita parsitopirinahu , co catahuaramahu . Sa ahuaro sa ma hu , co qutramahu . Co inapita nosororamahu ni ton, co canta nosororamacohu , itarahu. Itahuato, a pararahu huachi. 46 Parsitopiqu

pa sahuatona , inaqu ya humiatapi huachi. Noya nininsopitaso nipirinhu inapaqu noya ya humiatontapi huachi, itrin Quisosori.
Cotioro sa chinotopiso (Mr. 14.1-2; Lc. 22.1-2; Jn. 11.45-53)
1 Nani

26

a chintahuaton, ca tano sannpita sha huitrin. 2 Cato tahuriychin pahuanarin Pascoa nanicaso . Naporo Yos quran caso qumapico niporahu , naco. Masahuatonaco, corosqu patanantarinaco, tpaarinaco, itrin. 3 Ina quran corto hua ano sa , Cotio ansiano sa , inapita niyontonpi. Hua an Caihuas pinnqu chachin niyontonpi. Inaso chini chiniqun nanantrin. 4,5 Inaqu niyontonahuatona , ninontapi Quisoso tpacaiso mar . sohu , piyapi sa no huihuachinnpoa . Quisoso pa yatapi ni ton, poa . Napoaton po oana quran maahua , nitopi.
Quisoso motnqu opomototrinso (Mr. 14.3-9; Jn. 12.1-8)

nipirinhu Pitaniaqu pa nin. rin. hu , anoyatrinso . 7 soi , a nara sanapi hu nin. Potiria huaya huirina pi quran nininso qunin. Inaqu pimo hua sai ya hurin, na con pa trinso . Quisoso nosoroaton, ya cariconahuaton, pashimototrin huachi. 8 Ca tano sannpita ni sahuatona , no huitatona , ninontopi. Onpoatonta iso hua sai pa ton nipirinhu chiniarin. 9 Pa anin naporini, na con coriqui canaitonhu , sa ahuaro sa qutacaso ya huitonhu , nitopi. 10 Quisosori natanahuaton, itrin:

6 Quisososo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

71

26

Ma marta iso sanapi no huiarama ? Tananpitoco . Nya nosoroatonco, inapotrinco. 11 Nani tahuri sa ahuaro saso ya hurapi. Caso nipirinhu , co hua quiyahu canpitaro co ya huarahu huachi. 12 Co huara chimiyntrasocohu , nosoroatonco, nonhu hua saiqu pashitrinco pa pitinacoso mar . 13 No tqun itaranquma . Ya ipi parti noya nanan sha huihuachina , iso sanapi napotrincoso sha huirapi anta . Na con nosoroaton, napotrin, tapona . Co naniantapihu , itrin.
Cotasri yasha huirapirinso (Mr. 14.10-11; Lc. 22.3-6)
14 Ina quran Cotas Iscarioti pa pi co noyahu yonquirin. Quisoso ca tano sann niponahu , yasha huirapirin. Corto hua ano sa ya hurinqu pa sahuaton, itoonin: 15 Po oana quran Quisoso a notohuatnquma , onpo coriquita qutaramaco? itrin. Cara shonca coriqui prata quran nininso quchinqun, itohuachinara, Noyahua . Qutoco nipachi, a nochinquma , topachina, qutopi huachi. 16 Naporo qura huar Cotas yonquirarin po oana quran a nocaso mar .

Ichicoshatrinso (Mr. 14.12-21; Lc. 22.7-14, 21-23; Jn. 13.21-30)

conpatama , sha huitonco . Maistro a parincoi. Yosri ninorinso nani naniriarin ni ton, quma pinnqu Pascoa cosharo yaca nin. Ca tano sannpitar coi coshatarai, itqu , itrin ca tano sannpita. 19 Pa sahuatona , Quisosori sha huitrinso chachin qunanconpi. Qumapi qunanconahuatona , nontopi. Nani natanconpachinara, inaqu Pascoa cosharo taparapi capacaiso mar . 20 Nani tashihuachina, Quisoso ca tano sannpitar chachin hu pi. Hu sahuatona , misaqu hunsipi. 21 Coshatapona pochin itrin: No tqun ipora itaranquma . Shonca catonquma ca tanpiramacohu , a naquma sha huirapiaramaco, itrin. 22 Natanahuatona , stopi. Statona , a naya a nayari Quisoso natanpi. Incoita , Sinioro, yasha huirapirainqun? Co cahu nimara, ti? itopi a naya a nayari. 23 Thunchachin a naquma car quma chachin coshatapomarahu , yasha huirapiramaco. 24 Yos quiricann qu hu. Sha huirapirincoso nipirinhu , chiniqun parsitapon. Co nasitrinhu naporini, noya noya niitonhu , itrin. 25 Itohuachina, Cotasrinta itrin: Incoita yasha huirapirainqun? Co cahu nimara, ti? itohuachina, Quma mini, itrin.
Yonquicaiso mar coshatopiso (Mr. 14.22-26; Lc. 22.15-20; I Cor. 11.23-26)

tahuri nipachina, nisha pan ca pi, co asairinsohu . Ina tahuri nanihuachina, ca tano sannpitari hucapaipi. Intohuata , Maistro, paatoi, Pascoa cosharo tapaii capacahuaso mar ? itopi. 18 Ninanoqu paco . Inaqu a na qumapi qunanconarama . Ina qu

17 Pascoa

, cosharo masahuaton, Yos nontrin. Yosparinqun, Sinioro, itahuaton, s panahuaton, ca tano sannpita qutrin. Ca co , iyaro sa . Ca nonhu pochin iso , itrin.

26 Coshatasoi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

26
27 Tasa huayanta masahuaton, Yosparinqun, Sinioro, itahuaton, inanta qutrin. Ya ipinquma o oco . 28 Ca hu nhu pochin iso . Hunainhu pa sarin ni ton, nasha nanan sha huichinquma . Chiminarahu na a piyapi sa oshanna inquita huaso mar . 29 Co huachi isqu opai o osarahu . Chiminarahu huachi. A na tahuri Yos hua anntrinso chin, noya noya ya huarihua huachi. Naporo ya ipiya nasha nipon. chin o tarihua huachi, itrin.

72

hunta , co onporonta qunhu , Yoscoar , itrin Pitrori. Co quiyarionta ta ananpiarainqunhu , itopi a napitarinta .
Inaora Yos nontrinso (Mr. 14.32-42; Lc. 22.39-46)
36 Ina quran nararoqu canconpi, Quisimani itopiqu. Inaqu ca tano sannpita sha huitrin. Isqu hunstaraco . Pasyaqu pa sarahu Yos nontapo, itrin. 37 Carachin ca tano sann amasha miachin quparin. Pitro, Sipitio hui ninpita inapitaso . Naporo staton, co noya cancantrinhu . 38 Chiniqun, iyaro sa , strahu. Stochinachin cancantrahu. Isqu hunstaco . Ama hu tomahu , yonquico, itrin. 39 Amasha miachin pa sahuaton, isonconahuaton, no paqu huar monshomarin. Yos nontarin. Quma nohuantohuatan, Tata, nicha co ama ma sha onpo isohu . Co parsita huaso nohuantaporahu , quma nohuantohuatan, ma sona yaonpotohuatanconta noya, tnahu. No tqun yanatranqun huachi, itrin. 40 Ina quran hunantapirinhu , cara chachin hu srin qunanquintarin. Onpoatomacha, iya Pitro, hu srama paya? Ama hu tomahu , yonquico, itopiranqumahu . Co a na ora tranta nanitramahu ni tacamaso , ti? 41 Ama hu tomahu , ni tco . Yos nontoco ama sopai minsinqumaso marhu . Cancanma quran Yos yanatpiramahu , mahu , itrin. 42 Ina quran paantarahuaton, Yos nontantarin. Nohuantohuatan, Tata, nicha co, ama ma sha onpo isohu . Nipirinhu ,

Pitrori nonpinapicaso ninorinso (Mr. 14.26-31; Lc. 22.31-34; Jn. 13.36-38)


30 Ina qu huatona , pipipi. Pipirahuatona , Oripos pannqu pa pi huachi. 31 Inaqu Quisosori itrin: Iraca quiricannqu ninoton, Yos naporin: Ca nohuanto, p tahuatona pi tpaapi. Tpahuachina , ohuicannpita ta arapi, tnin. Inapochachin yatpahuachinaco, ya ipinquma co chiniqun cancantatomahu , ta ananpiaramaco. Ipora tashi chachin napoarama . 32 Napoapomarahu , qunancoantaramaco. hu , Yos ananpitantarinco. tahuachinco, ca ton Cariria pa pa sarahu. Inatohua qu maco, itrin. 33 Co caso ta aarahu . A napita ta ananpipirinnquonta , co caso ta aarahu , itrin Pitrori. 34 No tqun, iyasha, itaranquma . Ipora tashi chachin co huara atari prashatrasohu , cararo ranco. Co caso Quisoso nohuit hu , toconapon, itrin Quisosori. 35 Co, Sinioro, napoarahu . Quma imasaranqun ni ton, yat

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

73

26
53 Tatahu nontrahu naporini, shonca cato huaranca anquniro sa a patimaitoncohu . A naroachin catahuaitonacohu . Co ina nitot hu , ti? 54 Napoaponahu , trahu cha ca huaso . Nicha rinaco naporini, co Yos natitohu . Ina nohuanton, chiminarahu. Quiricann quran ninorinacoso chachin masarinaco, itrin ca tano sannpita. 55 Ina quran piyapi sa itapon: Sahuni, shonqui, inapita s qurahuatoma , hucapairamaco. Matararo pochin cancantatomaco, yamanamaco, ti? Co tana nani tahuri Yos pinnqu hunsato, a chinrahu. Nicapomaracohu , co manamacohu . 56 Napoaponahu , Yos nohuanton, iporaso masaramaco. Quiricann quran ninorinacoso chachin masaramaco, itrin. Ina quran ya ipi ca tano sannpitari ta ananpipi huachi.

co nohuantohuatanhu , ma sona yaonpotohuatanconta noya, tnahu. No tqun yanatranqun huachi, itantarin. 43 Ina quran hunantapirinhu , naquranchin hu antapi, qu nantarin. Hu i iquitatona , hu spi. 44 Tananpitahuaton, paantarin. rahuaton, inachachin Yos nontantarin. Nani cararo inachachin Yos nontrin. 45 Ina quran hunantahuaton, itrin: Ipora huanta hu sarama , ti? Nani ora nanirin huachi. Yos quran caso qumapico nipirahu , sha huirapiarinco oshahuano sa macainacoso mar . 46 Hunsco huachi pa ahua . Ni co , sha huirapirincoso nani canquiarin, itrin.
Quisoso mapiso (Mr. 14.43-50; Lc. 22.47-53; Jn. 18.2-11)
47 Nontaso , Cotas canquirin. Inanta ca tano sann niponahu , yasha huirapirin. Inar na a piyapi sa hu sapi. Corto hua ano sa , Cotio ansiano sa , inapitari a paipiso hu sapi. Sahuni, shonqui, inapita s qurahuatona , hu sapi. 48 Co huara canshatrasohu , Cotasri nani sha huitrin Quisoso nohuitacaiso mar . Cari apinorahuso Quisososo . Maco huachi, itrin. 49 Napoaton canquirahuaton, Quisoso ya yoranquirahuaton, Tashita, Maistro, itirahuaton, apinorin huachi. 50 Ina mar , iyasha, hu nan, ti? itrin Quisosori. Ina quran piyapi sari chiniqun masapi huachi. 51 Ca tano sannpita inaqu huaniapi. A nara sahuninn ocoirahuaton, corto hua an inpriatonn ahurin. Ahuaton, nishithurattrin. 52 Quisososo nipirinhu co nohuantrinhu . Sahuninn, iyasha, po moantaqu . Sahuniqu niahuhuatra, nitpar .

Corto hua ano saqu sha huirapipiso (Mr. 14.53-65; Lc. 22.54-55, 63-71; Jn. 18.12-14, 19-24)

masahuatona , corto hua an ya hurinqu qupapi. Caihuas itopiso . Inaqu Cotio maistro sa , ansiano sa , inapita nani niyontonpi Quisoso ninacaiso mar . 58 Pitroso nipirinhu aqu quran imaquiarin. I iratqu huar imaquirin. Pairatrinqu ya conahuaton, ponisiaro sapitar hunsquirin. Ma ta onpotapona ? Tpapona nimara, ta ton, ni srin. 59 Ya ipi hua ano sari yatpapi ni ton, a naya a naya sha huitopi Quisoso nonpinapicaiso mar . 60 tona , nisha nisha nonpi. Co inachachin nonpihu . Napoiyan quran catoya piri nontiipi. 61 I hua chachin Quisoso noninso natanai. Yos chinotopiso pi

57 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

26 27

74
70 Ma qumapita napotranso ? Co caso nohuitrahu , itrin. Ya ipiya natanpi. 71 Ina quran pipirahuaton, ya coanaqu huaniantaso , a rinta qunanquiantarin. Qu ton, huanipapisopita itapon: Iso qumapi Quisoso Nasaritoqu ya hurinso ca tanin anta , hu . 72 Co chi nohuitrahu , Yoscoar , itantarin. 73 Ina quran hua qui miachin nisahuaso , a napitarinta itantarin: Co ta qumanta ca tanan. Cariria piyapi pochin nonan ni quhuar , Quisoso nohuitran, itopi. 74 Co chi, iyaro sa , paya. Yos ni srinco, co cariso nohuitrahu . Nonpintohuatnquma , Yos ana intarinco, tnahu, itrin. Naporo chchin atari prarin huachi. 75 Ina natanahuaton, Quisosori napotrinso yonquirin huachi. Co huara atari prashatrasohu , cararo ranco, itrinco, ta ton, aipiran pipirahuaton, na nrin. Chiniqun staton, na nrin huachi.

ata huantahuato, caora nanitrahu anoyatanta huaso . Cara tahuri quran anoyatantarahu, toconin, itopi. 62 Corto hua an huanirahuaton, Quisoso itapon: Co manta tnanhu , ti? Ma ta tapona isopita, nonapiarinnqun? itrin. 63 Quisososo nipirinhu co manta tninhu , ta trin. Ina quran corto hua ani itantarin: Yoscoar ta ton, no tqun sha huitocoi. Qumaso Cristo, Yos hui nin chachinqun, ti? itrin. 64 Ca mini inaco. Yos quran caso qumapico ni to, a maco. Inapaqu pa pato, nn quran ahunsarinco. Ina quran chistoro huancana o mantararahu, niantaramaco huachi, itrin. 65 Corto hua ani natanahuaton, chiniqun no huitaton, nioshacotonin. Caso Yos hui ninco, toconin, nonpinaton. Nani natanama . Inaora chachin sha huitrinpoa ni ton, co a napita nohuantarihuahu sha huitinpoaso . 66 Ma ta onpotahua Quisoso? tnin. Pa pi co noya qumapihu ni ton, tpacaso ya hurin, topi ya ipiya. 67 Ina quran ipirayatahuatona , ahupi. A naquninta tona , chiniqun panpirayapi. 68 Inta ahurinqun? Qumaso Cristonqun nipatan, ninoton, no tqun sha huitocoi, itopi.
Pitrori nonpinapirinso (Mr. 14.66-72; Lc. 22.56-62; Jn. 18.15-18, 25-27)

27

Pirato qutonpiso (Mr. 15.1; Lc. 23.1-2; Jn. 18.28-32)


1 Tahurianpitantohuachina,

ya ipi corto hua ano sa , Cotio ansiano sa , inapita niyontoantapi. Piratoqu sha huirapithua , atpatahua , nitopi. 2 Ina quran noy tonporahuatona , quparahuatona , copirno Pirato ya hurinqu qupapi huachi.
Cotas nitparinso (Hechos 1.18-19)
3 Ya hur Cotasso nani sha huirapiponahu , nan qupahuachinara, ni srin. Ina

nipirinhu aipiran hunsaso , a na cosona hu nin. Hu sahuaton, Pitro qunanin. Co ta qumanta Quisoso ca tanan, Cariria quran hu ninso , itopirinhu .

69 Pitroso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

75

27 Pirato naporinso (Mr. 15.2-5; Lc. 23.3-5; Jn. 18.33-38)

ni sahuaton, yonquirin huachi. Ma tana tpacaiso mar quparapi huachi. Onpotapocha sha huirapirahu paya? ta ton, stopirinhu . Hua ano sa ya hurinqu paantarahuaton, coriqui qutopiso yayo coantapirinhu . 4 Co huachi iso coriqui nohuant hu . Pa pi co noyahu ninahu. Quisoso nya qumapi nipirinhu , sha huirapirahu. Ina mar hu, itoonin. Ma marta sha huitirancoi? Co huachi quiyaso ina yonquiraihu . Quma naporanso , itopi. 5 Napotohuachinara, Yos pinnqu chachin coriqui t yatonahuaton, pipirin huachi. Pa sahuaton, nihunqu huaton, nitparin huachi. 6 Ya hur corto hua ano saso coriqui maantapirinahu , Tpacaiso mar pahurtopiso ni ton, co Yos qutacaso ya hurinhu . Mapathua , oshahuanar hua , ta tona , co nohuantopihu . 7 Ina coriquiqu no pa pa ahuan nisha piyapi sa pa pitaquhuaqu, topachina , Noyahua , topi ya ipiya. Napoaton pa sahuatona , ina coriquiqu no pa pa anpi. Tshiro pa canpo itopiso pa anpi huachi. Inaqu aqu quran hu pisopita chiminpachinara, pa pitopi huachi. 8 Napoaton ipora huanta inaso Hunai No pa , itopi. 9 Quisoso atpatacaiso mar pahur piqu ina no pa pa anpi ni ton, napotopi. Iraca Irimias ninoton, Yos quiricannqu ninshitrin. Cara shonca coriqui prata quran nininso qutapi. Ina napo Cotioro sa nohuantopi ni ton, qutapi. huatona , 10 tshiro pa canpo pa anapi huachi. Yos sha huitrincoso chachin napoapi, tnin, ninshitaton. Iraca napopirinhu , ipora huar ina napo coriqui masahuatona , no pa pa anpi huachi.

Pirato notnanqu huanirin. Qumaso Cotioro sa hua anqun, ti? itrin Piratori. Ca mini, tnin. 12 Corto hua ano sa , Cotio ansiano sa , inapitari na con nonpinapipirinahu , co manta tninhu . 13 Nani ma sha nonapirinnqun, co natananhu , ti? itopirinhu Piratori. 14 Co manta tninhu . Co pi pisha tranta a panitrinhu . Ma qumapita isoso ni ton, co manta yaa panitrinhu , tnin.
Tpacaso sha huirinso (Mr. 15.6-15; Lc. 23.13-25; Jn. 18.38-40, 19.1-16)
15 Nani Pascoa tahuri a nara apina pi tashinan pi quran ocoirin noya pipicaso mar . Pita tahuri ni ton, copirno naporin. Piyapi sa piso ocoirin. 16 Tashinan piqu a na apina pi ya huarin. Inaso pa pi co noyahu . Ya ipi parti nahuininso . Parapas itopi. 17 Piyapi sa hu pachinara, Piratori itrin: Ipora Pascoaqunta a nara apina pi ocoianta i, topirahu . Insota nohuantrama ocoica huaso ? Cato chachin ya huapi. A na Parapas. A nanta Quisoso, Cristo itopiso . Insochachinta nohuantrama ocoica huaso ? Canpita huayonco , itrin piyapi sa . 18 Hua ano sari apiratona , Quisoso mapi. Ina nitotaton, Piratori napotrin. 19 Sa ionta nanan a parin Quisoso ocoicaso mar . Apina piro sa nonpiso piqu chachin nanan a parin. Achin tashi a ninquchin hua hu. Quisoso hua nato, chiniqun

11 Quisososo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

27

76

pa yanahu. Inaso noya qumapi. Co manta onporinhu ni ton, nicha qu . Co tpacaso ya hurinhu , itrin sa ini. Ina marnta Piratori co yatparinhu . 20 Corto hua ano sa , Cotio ansiano sa , inapitaso nipirinhu a naya a naya piyapi sa sha huitra piapi. Parapas ocoirahuaton, Quisoso tpaqu , itoco , itra piapi. 21 Ina quran Piratori natanin huachi. Insochachinta ocoi i? itantarin. Napotantahuachina, Parapas ocoitocoi, itopi. 22 Ma ta caso onpochi Quisoso, Cristo itopiso ? itohuachina, Coros qu patanantqu chimiin, tosapi ya ipiya. 23 Ma marta tpa i? Ma ta onporin? itopirinhu , aqut chachin chiniqun itantapi: Corosqu patanantqu chimiin, itantapi. 24 Napotohuachinara, nisha yonquirin huachi. Piyapi sa co yanatrinacohu . Chiniqun no huitatona , yaahurinaco, ta ton, co huachi yonquirinhu Quisoso ocoicaso . Nipirinhu , co ina mar oshahuanacaso nohuantrinhu . Napoaton i sha masahuaton, piyapi sa ni trantapaqu hui srin. Iso qumapiso noya. Co manta onporinhu , tnahu. Co ca nohuanto, tpaapihu . Co ina mar ana intincoso ya hurinhu . Canpita ana intinqumaso ya hurin, itaton, hui srin. 25 Thunchachin quiya yonquirai tpaca huaiso . Ana inchincointa nipachin Yos. Hui nahuipitar coi chachin ana inchincoi, topi. 26 Napohuachinara, Piratori sha huitrin Parapas ocoicaso . Quisososo nipirinhu chiniqun ahuihuitrin. Chiniqun huihuitona , p sha pshatopi.

nara, sha huitrin corosqu tpacaiso mar .


Sontaro sari tcaripiso (Mr. 15.16-20; Jn. 19.2-3)
27 Sha huitohuachina, qu qupapi. Inaqu notohuaro sontaro sa nani niyontonpi tcariatona thuacaiso mar . 28 Cotonn ai nanpiratahuatona , quhuan coton a motopi. Hua an a morinso pochin nininso a motopi. 29 Yancot nahuan quran sihuisahuatona , ayancotopi. Ma tana, huarann maqu huachi, itatona , piquiranan as qupi. T tona , napotopi. Naporahuatona , isonconpi huachi. I huata, sinioro hua an. Qumaso Cotioro sa hua anqun, ti? itopi. 30 Iraiqu ipitahuatona , piquiranan matantahuatona , ahumototarapi. 31 Inapotatona , thuapi. Nani t huatona , qu tona , cotonn chachin a motantapi huachi. Ina quran corosqu tpacaiso mar qupapi huachi.

Corosqu patanantopiso (Mr. 15.21-32; Lc. 23.26-43; Jn. 19.17-27)


32 Ninano quran pipirahuatona , a na qumapi nacapipi, Siriniqu ya hurinso . Simon itopiso . Ina masahuatona , coros Quisoso quparinso sontaro sari apitntopi. Inari qupatrin huachi. 33 Pa sahuatona , pana huayaqu canconpi huachi, Corocota itopiso . Corocotaso , nans moto pochin tapon naporin. 34 Inaqu canconahuatona , huino main nimirio ayontahuatona , yao shitopirinahu , pi psha pi nirahuaton, co o orinhu . 35 Ina quran sontaro sari corosqu patanantopi. Nani patanantahuatona , ninontopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

77

27

Huco , ya nipithua Quisoso a morinso nicanahua , nitatona , ya nipirapi. Naporahuatona , a naya a naya mapi. 36 Nani masahuatona , inaqu hunsapi nicacaiso mar . 37 Onporinso marsona tpapiso nani ninshitrin. Isoso Quisoso. Cotioro sa hua an, tnin, ninshitaton. Nani ninshitohuachina, corosqu chachin achinpitopi. Motn ptcha achinpitopi huachi. 38 Ina pirayan cato apiro santa patanantopi. Nisha patanantopi. A nara inchinan quran, a nanta ahunan quran acopi. 39 Piyapi sa na hupona pochin, Quisoso thuaconpi. 40 Nani ma sha nanitaparan, ti? I hua naporan: Yos chinotopiso pi ata huantohuato, cara tahuri quran anoyatantarahu, itrancoi. Inta nipachin, cha qu . Yos hui ninqun chachin nipatan, coros quran nohuararahuaton, cha qu , itoonpi. 41 Inapochachin corto hua ano sarinta thuaantapi. Cotio ansiano sa , maistro sa , inapitanta thuapi. 42 A napitaso yanicha ponahu , qumaoraso co nanitranhu cha camaso , ti? Cotio hua anqun nipatan, coros qu ton, cha qu . Inapohuatan, qun huachi, toconpi. 43 Ina quran ninontopi. I hua chachin naporin. Yos hui ninco chachin ni ton, rinco, topirinhu . Yacatahuahuachin, apira miachin nicha in, topi thuatona . 44 Ina pirayan patanantrinsonta inapochachin thuarin.
Quisoso chimininso (Mr. 15.33-41; Lc. 23.44-49; Jn. 19.28-30)
45 Camotchin nisahuaso , ya ipi parti tashirarin. I huaraya huar yono tashi pochin nisarin. 46 Naporo Quisoso

chiniqun nonin. Cotio nananqu Yos nontaton, Iri, iri, nama sapachitani, tnin. Inaora nananqu nonaton, naporin. Onpoatonta , Tata, patranco huachi? tapon naporin. 47 A huatona , Iniasco prasamara, topi. 48 A naso manorahuaton, pi shiro pochin nininso manin. Ina masahuaton, huino main nininso as cotrahuaton, nara huayaqu achinpitrin. huaton, ihutaton, o shitrin. 49 A napitariso nipirinhu hu . Tananpitqu nia ahua . Inias o maton nicha pon nimara, ta tona , thuapi. 50 Quisososo nipirinhu chiniqun nonsahuaton, Nani huachi, itahuaton, chiminin huachi. 51 Naporo Yos pinnqu tanontn n mt pa copitrinso noshatrin. Inaora noshataton, catot huar ninin. Inapa quran no paqu huar noshatomarin. Naporahuaton, pnca ocohua pa nin. Na piro sa inaora nopaatrin. 52 tohuachina, a naya a naya pa pitopiso nii soatrin. A naqun Yos imarinsopita iraca ayarinsopita nanpiantapi huachi. 53 Quisoso nanpiantarinso piquran inapitanta pa pitopi qu tona , Quirosarinqu pa sapi. Na a piyapi sari qunanapi. 54 Quisoso chiminpachina, capitan, sontaro sar chachin ni sapi. Ocohua pa ninso , na pi nopaatrinso , inapita ni sahuatona , chiniqun pa yanpi. Thunchachin iso qumapi Yos hui nin, topi. 55 Sanapi santa aqu quran notrapi, Cariria quran hu pisopita. Quisoso imaquipi nocomacaiso mar . Iporaso chimininso ni sapi anta . 56 A naso Maria Mactarina itopiso . A nanta Maria. (Inaso Santiaco, Cosi,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

27 28

78
65 Inta nipachin, sontaro sa ya huarin. Qupaco . Canpitari chachin paatoma , sontaro sa qupaco noya ni ina ama piyapi sa hucatona qupacaiso marhu , itrin Piratori. 66 Napohuachina, pa pi. Pancara pi to niqu noy pa pirapitopi. tona , sontaro sa acopi. Noya ni co , itahuatona , patopi huachi.

inapita a shin.) A nanta Sipitio hui ninpita a shin. Inapitaso aqu quran notrapi.
Pa pitopiso (Mr. 15.42-47; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42)
57 I huararapaso , a na qumapi hu nin, Arimatiaqu ya hurinso . Cosi itopiso . Ma huan niponahu , Quisoso imarin anta . 58 Ina Pirato ya hurinqu pa nin. Co t huatatonhu , pa nin Quisoso nonn natantacaso mar . Qutoco cari pa pichi, itoonin. Napotohuachina, Noyahua . Qupaqu nipachin, itahuaton, sontaro sa a caiso mar . Anohuararahuatona , qutopi huachi. 59 Nonn masahuaton, noya morinqu so qutahuaton, 60 na pi naninqu po morin, nasha nininqu. Inaora mar pa anpirinhu , inaqu po morin. Ina quran pancara pi msho pinapirahuatona , pa copitopi huachi. Pa copitahuatona , patopi huachi. 61 Maria Mactarina, a na Maria, inapitaso nipirinhu pa pitopi not qu chachin hunspi.

28

Quisoso nanpiantarinso (Mr. 16.1-8; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)

Sontaro sari a paipiso

Pascoa tahuri chachin ni ton, corto hua ano sa , Parisioro sa , inapita niyontonahuatona , pa pi Pirato nontacaiso mar . 63 Quisosoco nonpint , tnai. Nani yonquirai. Co huara chimiyant hu , piyapi sha huitrin. T naco, cara tahuri qu hu huachi, toconin. 64 Napoaton sontaro sa a paqu pa pitopiqu nicacaiso mar . Cara tahuri chachin noya ni ina , nonn qupahuachina . Ca tano sannpitari qupahuachina , Nani nanpiantarin huachi, toconapona . Napohuachina , aqu aqut piyapi sa imapona , itopi.

62 Tahuririnqu

1 Chinoto tahuri piquran Maria Mactarina, a na Mariar naquranchin paantapi pa pitopiqu nicacaiso mar . yamiachin na pi nanin pa pa sapirinahu . 2 A nanaya panca ocohua pa nin. Sinioro anquninn inapa quran o marahuaton, pancara pi pa copitopiso chi huincarin huachi. Nani chi huincarahuaton, ina aipi hunsarin huachi. 3 Hunarachin hunarachin ya norin. O cori pochin ya norin. Huirichin ponira a morin. Pi shiro quran huiri huirichin a morin. 4 Ina ni sahuatona , sontaro sa pa yanpi. Pa pi t huatopi. Ropa roptahuatona , chimipi pochin no paqu anotopi. 5 Ina quran sanapi santa canquihuachinara, anquniri itrin: Ama pa yancosohu . Quisoso yonisapiramahu , caso nitotrahu. Corosqu chimimiataponahu , nani nanpiantarin. 6 Co huachi isqu ya hurinhu huachi. Sha huitrinqumaso chachin nanpiantarin huachi. Huqu ni quiriqu po mopiqu. Capa huachi. 7 Ina quran manoton paatoma , ca tano sannpita sha huitonco . Nani nanpiantarin huachi. Ina ton Caririaqu pa sarin. Inatohua qunancoantarama , itoco . Nani sha huitranquma , itrin anquniri.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

79
8 Natanahuatona , a naroachin na pi nanin quran pipipi huachi. Pa pi pa yanpirinahu . tona , ta arapi ca tano sannpita sha huitacaiso mar . 9 Pa sapirinahu , a nanaya iraqu chachin Quisosori ya notrin. Hu cama, imoyaro sa , itrin. Ina nohuitatona , ya carionpi huachi. Monshorahuatona , nantn iporant huatona , chinotapi huachi. 10 Ama huachi pa yancosohu . Paatoma , iyahupita sha huitonco Cariria pa pa ina . Inatohua qu coantarinaco, itahuaton, pa nin huachi.

28

Pa sahuatona , piyapi sa nonpintopi. Hua ano sari sha huitrinso chachin nonpinpi. Ipora huanta na a Cotioro sa ina nonpin nanan natpi huachi.
Ca tano sannpita pnninso (Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)

Sontaro sa napopiso

sa paasoi , sontaro santa pa pi ninanoqu. Corto hua ano sa sha huitacaiso mar pa pi. Quisoso pa pitopiqu noya ni sapiraihu , a nanaya panca ocohua pa nin. Naporo anquni inapa quran o marahuaton, pancara pi pa copitrinso chi huincarin huachi. Ni piraihu , Quisoso nonn capa huachi. Ma ta onporin nimara? Co quiyaso nitotraihu , itonpi. 12 Corto hua ano sa , Cotio ansiano sa inapita niyontonahuatona , ninontpi. Nani ninontahuatona , sontaro sa rahuatona , na con coriqui qutopi. 13 Piyapi sa sha huitoco . Yono tashi Quisoso ca tano sannpita hu pi. Hu socoi, nonn qupapi, itoco . Ina mar iso coriqui quchinquma . 14 Copirnonta natanpachinquma , ina mar no huihuachinquma , quiyari anoyatarai ama ana intinqumaso marhu , itopi. 15 Noyahua . Napo ii nipachin, tosahuatona , coriqui ma patopi.

11 Sanapi

quran shonca a na ca tano sannpitaso pa pi Cariria pa . A na pannqu pa pi Quisosori sha huitrinso chachin. 17 Inaqu Quisoso qunanconahuatona , chinotapi huachi. A naqunso nipirinhu pi pian co natrinhu . Co Quisosohu nimara, hu . 18 Quisosori ya carirahuaton, sha huitrin. Tata Yos nohuanton, chini chiniqun nanantrahu huachi. Inapaqu ya hurinsopita, isoro paqu ya hurinsopita, ya ipiya hua anntarahu huachi. 19 Napoaton canpita paatoma , ya ipi piyapi sa a chintoco . Nisha nisha nananqu nonpisopita a chintoco imainaco. Insosona nathuachinaco, aporintoco . Yos chachin nanan qutarinquma aporintacamaso . Aporintohuatama , sha huitoco . Tata Yos imarama ni ton, aporintaranquma . Hui nin chachin nicha rinquma . Ispirito Santo catahuarinquma ni ton, quma , itahuatoma , aporintoco . 20 Ina quran ya ipi sha huitranqumaso a chintoco natinaco. Insqusona pa patama , carinquma ca tanaranquma . Nani tahuri catahuaranquma . Ayaro tahuri naniqu huar ca tanaranquma . Co onporonta pataranqumahu , itrin Quisosori. Nani huachi.

16 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

Marco ninshitrinpoa Quisocristo naporinso nitotacaso mar


Coansha Paotista pnntrinso (Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
1 Apira,

iyaro sa , Quisocristo nanamn ninshitaranquma . Inaso Yos hui nin chachin. Iraca isoro paqu o marin nicha inpoaso mar . 2 Co huara o mayatrasohu , a na qumapi ninorin. Isaias itopiso . Yos nohuanton, quiricannqu ninshitrin. Yosri hui nin itrin: Co huara pa shamatrasnqunhu , comisionhu a pararahu piyapi sa ayonquicaso mar . 3 Co piyapi ya hurinquhu a na qumapi pnntpon, Ni co . Hua an chiniqun nanantona pi ni ton, a na parti yapa pachina, comisionn a parin ira tapatacaso mar . Ira otrin noya pa tacaso mar . Inapochachin iporaso , iyaro sa , cancanma anoyatoco Sinioro o main. Ya ipi co noyahu yonquiramasopita naniantoco , tapon ina qumapi, tnin Yos, itrin ninshitaton. 4 Ninorinso chachin Coansha hu nin pnntacaso mar . Co pi ya hurinquhu ya huaton, piyapi sa pnnarin. Co noyahu yonquiramasopita naniantatoma , Yos pochin cancantoco oshanma inquichinquma . Ina quran aporihuanco , itrarin. Na a piyapi sa
80

aporintarin. 5 Inaqu notohuaro piyapi sa hu pi natanapona . rin quran hu pi. Ya ipi Cotia parti quran hucatona , natanapi. Thunchachin co noyahu nicatoi, oshahuanai. Catahuacoi, Sinioro, nanianchii, topachinara, Cortaniqu Coanshari aporintarin. 6 Co inaso noyapiachin a morinhu . Ponira pochin a morin, camiyo anporo quran nipiso . Sha hut quran nitonporin. Ca yora pochin nininso macaton, inaya tranta ca nin. Ninoi qunanpachina, irorin. 7 Piyapi sa sha huitarin. Ca piquran a na qumapira hu sarin. Inaso chini chinqun nanantarin. Caso co pi pian tranta ina pochin chiniqun nanantrahu . Noya noya inaso . Tapanpato, co sapatn i quirita huaso tranta nanitarahu . 8 Caso i qu aporintranquma . Inaso nipirinhu Ispirito Santo aya coancantarinquma , tnin p ton.
Quisoso aporihuaninso (Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)

tahuri sa Quisoso Cariria parti quran hu nin. Nasaritoqu ya hupirinhu , Coansha pnntrinqu hu nin. Hu pachina, Coanshari Cortaniqu aporintrin. 10 I quran nonshihuachina, a naroachin inapaqu pi iro t ni soatarin. Ispirito Santo np

9 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

81

pochin nohuaraimarin, ni nin. Nohuaraimarahuaton, Quisoso ya coancantimarin. 11 Naporo inapa quran Yosri nontrin. Qumaso ca hui nahunqun. Na con nosororanqun. Nya ni nanqun, itrin.
Sopairi yaminspirinhu (Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Ina quran Ispirito Santori inot parti a parin co piyapi ya hurinquhu . 13 Inatohua catapini shonca tahuri ya hurarin. Tanan ni niro sa pa srinqu inaora ya hurin. Sopai hua ani hu rahuaton, sha huitpirinhu co Yos natcaso marhu . Co Quisoso nohuant rinhu sopai natcaso . Inca, co nohuantrahu , tnin. Nani sopai pipihuachina, anquniro sari o marahuatona , Quisoso nocomapi huachi.

pochachin piyapi sa masarama Yos imacaiso mar , itrin Quisosori. 18 Ina natanahuatona , tona , Quisoso imasapi huachi. 19 Aqu miachin pa sahuaton, Santiaco, Coansha, inapitanta qu coantarin. Sipitio hui ninpita inahuaso . Pa pin montriaqu hunsatona , ritinnpita pasonapi. 20 Huco pa ahua , ca imaco, itoachina, pa pin, inpriatonnpita, inapita nonqu patahuatona , pa pi. Pa sarai, tata, Quisoso imapoi huachi, ta tona , Quisoso imapi huachi.
Sopai a parinso (Lc. 4.31-37)
21 Ina quran Capinaomoqu canconpi huachi. Chinoto tahuri nanihuachina, Cotioro sa niyontonpiso piqu ya conconin. Inaqu a chinarin. 22 qun nanantona pi pochin a chinarin. Co Cotio maistro sa pochin a chininhu . Napoaton a chininso natanahuatona , piyapi sa pa yanpi. Ma pitacha Quisoso nitotrin paya, topi. 23 Naporo a nara qumapi inaqu ya hurin. Sopairi ya coancantaton, camairin ni ton, pa pi co noyahu yonquirin. Quisoso qunanahuaton, chiniqun nontrin. Sopairi chachin ichinonin. 24 Tananpitocoi. Qumaso Quisoso Nasaritoqu ya huranso . Nohuit qun. Yos quran o maran. Noya noya ninan. Ma ta quma onpotaponcoi? Tpaponcoi, ti? itopi. 25 Itohuachina, Quisosori itrin: Ta tqu . Iso qumapi quran pipimiatqu huachi, itrin. 26 Napotohuachina, qumapi apacoro apacorotahuaton, chiniqun toquiso , sopairi pipirin huachi. 27 Ya ipi piyapi sa pa yanahuatona , ninontapi huachi. Ma ptata Quisoso nitotrin. Nisha a chinarin. Chiniqun nanantaton,

Noya nanan sha huirinso (Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)


14 Ina quran Coansha tashinan piqu po mopi. Ina natantahuaton, Quisoso pa nin Cariria parti pnntapon. Noya nanan Yos noninso sha huirarin. 15 Tahuri nani nanirin huachi. Iso tahuri sa Yos yahua anntarinquma . Napoaton ya ipi co noyahu masopita naniantatoma , Yos pochin cancantoco . Noya nanan nattoco Yos nicha inquma , itrarin.

Sami camayoro sari imapiso (Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)


16 Ina quran Cariria sono yonsanqu pa sahuaton, cato sami camayoro sa qunanconin. A naso Simon itopi. Iin riti qupararin sami macacaso mar . Iin Antris itopiso . 17 Huco , iyaro sa , ca imaco a chinchinquema . Sami manamaso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

82

sopairo sa ocoirin. Sopairo sa nattona , pipipi huachi, topi. 28 Shiarahuaton, Quisoso naporinso ya ipi Cariria parti nahuinarin.
Simon Pitro a shatn anoyatrinso (Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)

quran niyontonpiso pi quran pipirahuatona , pa pi Simon, Antris, inapita ya hupiqu. Santiaco, Coansha, inapitanta pa pi. 30 Simon a shatn sapoton, quhunin ni ton, Quisoso sha huitopi. A shacha saporin ta a, itopi. 31 Inaqu paaparahuaton, huaton, opatrin. A naroachin sapo otanotrin huachi. Nani noyatahuaton, inari chachin nocomarin.
Na a cania piro sa anoyatrinso (Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 I huanahuanqu nani pi i ya conahuaso , na a cania piro sa qupi. A naqun sopairi ya coancantrin ni ton, co inaora yonquirinso yonquirinhu . Inapitanta qupi. 33 Ya ipi ninanoqu ya hupisopita niyontonpi ya coanaqu Quisoso nicacaiso mar . 34 Na a cania piro sa anoyatrin. A naratipita caniori maninsopita anoyatrin. Na a sopairo sari ya coancantrinsopita inquitrin huachi. Sano yonquipi huachi. Sopairo sa ina nohuitopi ni ton, Ama insonta sha huitocosohu , itrin. Itohuachina, ta topi huachi.

29 Ina

yonipon. A napita inaqu ya hupiso pa pi anta . 37 Quisoso qu tona , Notohuaro piyapi sa nnqun, itopirinahu . 38 Huco , iyaro sa , a na parti pa ahua . Ya cariya ninanoro saqu pa ahua . Inaqunta pnnarahu. Ina mar Yos a pairinco ni ton, hu sarahu huachi, itrin Quisosori. 39 Ina quran ya ipi Cariria parti pa sahuaton, niyontonpiso piro saqu pnna piarin. Naporahuaton, sopairo sari ya coancantrinsopita inquitra piarin.
Chana caniori maninso (Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Ina quran cania pi hu nin, chana caniori maninso . Quisoso hu huaton, isonquirin. Nohuantohuatan, nanitran anoyatancoso . Anoyatoco topirahu , itrin. 41 Quisosori nosororahuaton, s huarin. Nohuantrahu, iyasha. Apira miachin anoyataranqun, itrin. 42 Itohuachina, a naroachin canio inquirin. Nani noyatrin huachi. 43,44 Napotohuachina, Quisosori chiniqun pnnin. Ama insonta sha huitqusohu . Corto hua an ya hurinqu paaton, noyatranso a notonqu ni inqun. Moiss sha huirinso qupaqu noyatranso nitotacaiso mar , itrin. Ina quran a parin huachi. 45 Inaso nipirinhu , papon pochin ya ipi piyapi sha huitrarin. Quisoso anoyatrinco, itra piarin. Ya ipi naporinso nitotopi. Napoaton piyapi sa ni trantapaqu co huachi Quisoso iratrinhu . Co huachi nanitrinhu a ninquchin ninanoro saqu pacacaso . Co pi ya hurinquhu ya hurarin. Ina

Caririaqu a chintra piarinso (Lc. 4.42-44)


35 Tashrayamiachin co huara noya hunihuayantrasohu , huns ton, pa nin. Ninano qu ton, inaora pa nin co piyapi ya hurinquhu . Inaqu Yos nontarin. 36 Ya hur Simon capayatopirinhu , co Quisoso qunanpachinahu , pa nin

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

83

1 2

niponahu , ya ipi parti quran hu pi nicapona .


Apia anoyatrinso (Mt. 9.1-8; Lc. 5.17-26)

1 Cara tahuri quran pochin Capinaomoqu huantarin. Pinnqu Quisoso ya huarin, topi. 2 Natanahuatona , notohuaro piyapi niyontonpi. Pi ya sotahuatona , ya coanaqu huar ya shotopi. Yos nanamn sha huirarin, natanapi. 3 Inaqu catapini qumapi hucatona , apia nanttqu qupi. Hua qui co nanitrinhu huanicaso , quhunin. 4 Quisosoqu yaqupapirinahu , hua huayatrahu piyapi ni ton, co nanitopihu ya conacaiso . Ya shotopi. Napoaton pi nanptahuatona , caraya socat o quirahuatona , nanttr chachin anohuaraimapi. Quisoso pirayan acomapi huachi. 5 Quisosori ni sahuaton, Ma noya isopita natrinaco, ta ton, apia itapon: Oshann, iyasha, inquitaranqun huachi, itrin. 6 A naqun Cotio maistro sa inaqu hunsrahuatona , cancanna quran yonquirpi. 7 Ma qumapita isoso ? Yos yaya hurtrin. Co nsonta nanitrinhu oshannpoa poaso . Yoschin nanitrin, topi, yonquiatona . 8 Yonquirapirinahu , inaora yonquinn quran Quisosori nitotaton, itapon: Onpoatomata co noyahu rapiramaco? 9 Piyapinpoa co nanitr huahu oshannpoa inquitacaso , tnama . A naroachin anoyatacasonta co nanitaparamahu . 10 Nipirinhu , Yos quran caso qumapico ni to, nanan qutrinco piyapi sa oshanna inquita huaso mar . Canpitanta ina nitotacamaso mar hu, tnin. 11 Ina quran apia itantarin:

Huaniqu , iyasha. Nantt masahuaton, ya huranqu paqu huachi, itrin. 12 Itohuachina, a naroachin noyatahuaton, huanirin huachi. Quhuntrinso masahuaton, ya hurinqu paantarin. Piyapi sa ni pachinara, pa yanpi. Ma noyacha Yos ni ton, a naroachin anoyatrin paya. Co onporonta ina pochin ni chinhuahu , topi.
Nihuiri Quisoso imarinso (Mt. 9.9-13; Lc. 5.27-32)
13 Naquranchin panca sono qu paantarin. Inaqu hua huayatrahu piyapi sa hu pachinara, Quisosori a chintarin. 14 Ina quran na hupon pochin, Nihui qunanconin. Arpio hui nin inaso . (Matio itopi anta .) Coriqui copirno mar ma patarin. rin. Huqu , iyasha, imaco huachi, itrin Quisosori. Itohuachina, huaton, Quisoso imasarin huachi. 15 Ina quran pinnqu Quisoso amatrin coshatacaso mar . Ca tano sannpitar coshatapatapi. Na a piyapi sa hu pi coshatatona Quisoso nohuitacaiso mar . A naqun copirno mar coriqui ma patona piro sa . A napitanta oshahuano sa topiso . Quisosor coshatapatapi. 16 Cotio maistro sa , Parisio piyapi sa , inapitari ni sahuatona , ca tano sannpita itopi: Coriqui ma patona piro sa na con oshahuanpi. Onpoatonta maistronma oshahuano sapitar coshatapi? itrin. 17 Natanahuaton, Quisosori itaon: Inapitaso thunchachin nohuant rinaco imainacoso . Ni co . Cania piro sa notoro nohuantopi. Co caniorahu , topatra, co notoro

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2 3

84

nohuantrhu . Inapochachin canta oshahuano sa pnna huaso mar o marahu. Co noyahu sopita naniantatoma , Yos pochin cancantoco , itrahu. A napitaso Quiyaso noyacoi, topiso mar co na con a chintrahu , itrin.
Nasha nanan a chininso (Mt. 9.14-17; Lc. 5.33-39)

naporini, a naroachin nopoichitonhu . Huino nichinia itonhu , morsanta tapi itonhu . Sha moro huinoso nasha morsaqu ta pan . Huino, morsanta noya nisarin huachi. Inapochachin canta nasha a chintranquma . Iraca a chininso naniantatoma , nasha nanansachin imaco , itrin Quisosori.
Chinoto tahuri naporinso (Mt. 12.1-8; Lc. 6.1-5)

quran a naqun itantapi: nahu , Yos nontapi. Inapochachin Parisio imarinsopita nipi. Quma imarinnsopitaso nipirinhu noya coshatapi, o osapi, naporapi. tonta imarinnsopita nisha yonquipi? itrin. 19 Ca ya huarahu ni ton, co stapihu . Ni co . Qumapi sa acaso mar piyapi sa amatohuachina, capa cancantopi. Nipayarinsopita hu pachinara, coshatopi. Coshatatona , capa cancantopi. 20 A na tahuriso nipirinhu inimiconni sa ana pi masapi. Qupatohuachina , stapi huachi. Co huachi yonquiapihu coshatacaiso . Inapochachin canta mapachinaco, imarinacosopita stapi huachi. Statona , co coshatacaiso yonquiatonahu , Yos nontpona , tnin. 21 Ina quran a chintantarin. Ni co . Coton noy mocahuachina, co nasha n mtqu pa pitrhu . Nasha n mtqu pa pitr naporini, naquranchin noshatanta itonhu . Napohuachina, t yatacaso ya hurin. Inapochachin iraca a chininso co huachi imacaso ya hurinhu . Nasha a chintaranquma . Co cato chachin imacaso ya hurinhu . 22 Sha moronta yonquico . Huino sha moro nipachina, co sha hut morsaqu mocaro nininqu co ta panhu . Inaqu ta pan

18 Ina

quran a na chinoto tahuri nanihuachina, tricoro tarin. Ca tano sannpita papona pochin, a naya a naya tricoraya maraapi. 24 Parisio piyapi saso ni spi. Ni qu , Maistro, chinoto tahuri nipirinhu , ca tano sannpita tricoraya i shorayarapi. Co ipora tahuriso pi pisha tranta sacatacasohu hu . Co Moiss pnntrinso natpihu , itrin. 25,26 Yos quiricann nani nontrama . Iraca Tapi tanahuachina, Yos pinnqu ya conin. Apiataro corto hua an ni so , ya conahuaton, cosharo Yos mar acopiso ca nin. Ca taninsopitanta qutrin, ca pi anta . Corto hua ano schin ina cosharo capacaso nipirinhu , co ina mar Yosri no huirinhu . 27 Piyapinpoa nosoroatonpoa , chinoto tahuri acorin noya ya hucahuaso mar . Co tahuri chinotacaso na con na con yonquirinhu . Piyapinpoaso na con na poa . 28 Yos quran caso qumapico ni to, chiniqun nanantrahu. Ma sona noya nicacaso sha huichinquma . Chinoto tahuri ma sona nicacasonta sha huichinquma .
Imirin tachitrinso (Mt. 12.9-14; Lc. 6.6-11)

23 Ina

1 Naquranchin niyontonpiso piqu Quisoso ya conconin. Inaqu apia qunanconin. Imirin tachitrin ni ton,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

85

co nanitrinhu s qutacaso . 2 Chinoto tahuri nonnamara, ta tona , Parisio piyapi sa ni spi sha huirapicaiso mar . 3 Naporo apia itaon: Huanirahuaton, huancanachin huqu , itrin Quisosori. 4 Ina quran piyapi sa itaon: Chinoto tahuri noya nicacaso ya hurin. Co ahucaso , co tpacaso , co inapita nicacaso ya hurinhu . Cania pi tananpitohuatoso , co nosoroarahu . Nipirinhu , nosoroato, anoyata huaso ya hurin, tnahu caso . Ma ta canpitaso yonquirama ? itrin Quisosori. Natantaponaraihu , co manta topihu . 5 Co a panitohuachinarahu , a naya a naya ni sarin. Co yanatantochinachinhu cancantopi ni ton, no huir pochin cancantaton, co noyahu ni nin. Co nosoropihu , ta ton, pa pi strin. Imiran, iyasha, ihuqu , itrin. Ihutohuachina, a naroachin noyatrin huachi. Noya sanorin. 6 Parisio piyapi saso no huitatona , pipipi. Irotis piyapinnpita qunanconahuatona , ninontapi Quisoso tpacaiso mar .
Sono yonsanqu a chininso

anoyatarinco, ta tona , naporapi. Napoaton ca tano sannpita itaon: Montria amasha ququ inaqu hunsato a chinchi. Notohuaro piyapi chiniqun ya qutoachinaco, itrin. 11 Sopairo sari ya coancantrinsopitanta hu pi. Quisoso qunanahuatona , ina nocotahuataqu isonquipi. Qumaso Yos hui ninqun, itopi, chiniqun nontatona . 12 Quisososo nipirinhu chiniqun pnntrin. Ama piyapi sa anohuitocosohu , itrin.
Shonca cato ca tano sannpita acorinso (Mt. 10.1-4; Lc. 6.12-16)

hur Quisososo panca sono yonsanqu paantarin. Ca tano sannpitar pa nin. Na a piyapi sa imasapi. A naqun Cariria parti quran hu pi. 8 A naquonta Cotia parti quran hu pi. Quirosarin quran, Itomia quran, Cortani aqutran quran, Tiro parti quran, Siton parti quran, ina quranpita hua huayatrahu hu pi. Quisoso naporinso natanahuatona , nicapona hu pi. 9,10 Na a piyapi sa nani anoyat rin ni ton, ya ipi cania piro sa hu sapi. Na a piyapi sa ni ton, ya sratrahuatona , hu sapi Quisoso s huacaiso mar . S huahuato,

7 Ya

quran Quisoso pannqu paantarin. Nohuantrinsopita amatohuachina, hucapaipi. 14 Shonca cato qumapi huayonahuaton, acorin. Nani tahuri, iyaro sa , ca tanco a chinchinquma . Ina quran a pararanquma piyapi sa pn maso mar . 15 Chiniqun nanan quchinquma sopairo sa maso mar . Cania piro santa a naroachin anoyatarama , itrin. 16 Shonca cato ca tano sannpita acorin. A naso Simon. ( rin. Pitro itrin.) 17 Santiaco, Coansha, inapitanta acorin. (Sipitio hui ninpita inahuaso . Nisha nininn inapitanta acoantarin. Chiniqun nona piro sa ni ton, Poaniquis itrin. Huira pochin, tapon naporin.) 18 Antris, Pinipi, Partoromi, Matio, Tomas, Tatio, inapitanta acorin. A nanta Santiaco itopi. (Arpio hui nin inaso .) A na Simonta acorin. (Iraca copirno no huina piro sa imapirinhu , iporaso Quisoso imasarin huachi.) 19 Cotas Iscariotinta acopirinhu , a na tahuri inari sha huirapiarinso . Ina napo Quisoso acorin ca tanatona noya noya nitotacaiso mar .

13 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

3 4 Satanas minsrinso (Mt. 12.22-32; Lc. 11.14-23; 12.10)

86

Ina quran pinnqu pa pi. 20 Naqu ranchin notohuaro piyapi sa hucapaipi ni ton, co nanitopihu capacaiso tranta . 21 Quisoso qu nnpitari natantahuatona , Nani yahua yantrin, topirinahu . Napoaton Quisoso qupacaiso mar hu pirinahu . 22 Cotio maistro santa Quirosarin quran o marahuatona , tapona : Sopai hua ani ya coancantrin ni ton, nani ma sha nanitaparin. Inari chiniqun nanan qutrin sopairo sa inquitacaso mar , toconpi. 23 Ya hur Quisososo piyapi sa prasahuaton, pnnto nanan sha huitrin ayonquicaso mar . Thunchachin, iyaro sa , Satanas sopai hua an ni ton, co nohuantrinhu sopairo sa ocoicaso . 24 Ni co . qu ya hupisopita nino huipi naporini, yanqu itonahu . Co huachi inaqu ya hu itonahu . 25 Huntonnqu ya hupisopitanta nino huipi naporini, inapitanta yanqu itonahu . Co huachi inaqu ya hu itonahu . 26 chin Satanas sopairo sar nino huipi naporini, co huachi Satanas hua an niitonhu . Co huachi chiniqun nanan ya huchitonhu . 27 Qumapi chiniqun nipachina, pinn noya coidarin. Co insonta nanitrinhu ya conatona ma shannpita matacaiso . A naso nipirinhu ina quran chini chiniqun ni ton, hucapairahuaton, minsrin huachi. Tonporahuaton, ma shannpita quiquitrin huachi. Inapochachin Satanas chiniqun ni ton, na a piyapi sa hua anntrin. Caso hu ina quran chini chiniqun nanantrahu ni ton, Satanas mins

huato, piyapi sa nicha sarahu huachi. Ispirito Santo catahuarinco ni ton, sopairo sa inquitrahu huachi. 28 Co noyahu nipatama , oshanma mar stohuatama , Yosri oshanma inquitarinquma . Pinotohuatama , inanta inquitarinquma . 29 Nipirinhu , Ispirito Santo pinopatama , ina a pohuatama , co huachi yonquinma quran nontarinqumahu . Napoaton co oshanma inquitarinqumahu . Co onporonta inquitarinqumahu , itrin. 30 Sopairi ya coancantrin, topiso mar Quisosori napopnntrin.
Quisoso qumopinnpita pochin nininsopita (Mt. 12.46-50; Lc. 8.19-21)
31 Ina quran a shin, iinpita, inapita hu pi. Pi aipiran huanirahuatona , Quisoso amatapi. 32 Na a piyapi sa yamopi ni ton, co nanitopihu ya conacaiso . A naquni sha huitrin. Ni qu , Maistro. Mamaparinqun, iyaparinqun, inapita hucatona , aipiranqu huanirapi. Yanont qun, itopirinhu . 33,34 Co mamahu, iyahupita, inapitarachin nosororahu , tnin. Piyapi sa tahuishi miachin huns paiso ni sarin. Isopita imarinaco ni ton, iyahupita pochachin nosororahu. 35 Yos natpisopita iyahu pochin ni nahu. Sanapi santa Yos nanamn nat china , oshihupita pochin ni sarahu. Payaro santa imapachinaco, mamahu pochin ni sarahu, itrin.

Pa sarayarinso (Mt. 13.1-9; Lc. 8.4-8)

1 Naquranchin sono yonsanqu Quisoso a chiantararin. Inaqu notohuaro piyapi sa niyontonpi natanacaiso mar . Hua huayatrahu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

87

tancapitohuachinara, montriaqu ya conahuaton, hunsmarin. Inaqu yanponapirarin. I yonsanshara huayaqu piyapi sa yamorapi. 2 Na con a chintarin. Onpopinsona Yos nanamn a chintarin yonquicaiso mar . A chintaton, itapon: 3 Natanco, iyaro sa , imoyaro sa , a chinchinquma . A na qumapi sha tapon pa sarin. 4 Na a trico pa sarayarin papotacaso mar . Pa sarayahuachina, a naqun iraqu huar pa sarayarin. Inainshirari hucapairahuaton, p yaquirin huachi. 5 A naqun ya pirin na piroqu pa sarayarin. Pi pian pi pian no pa ya hurin. Shimnshin no pa ni ton, shiarahuaton, papotopirinhu . 6 Pi iri chiniqun picahuachina, yaahuirin. Pi pishara huaya ithuanin ni ton, ahuirin huachi. 7 A naqun ya pirionta nahuan pacatro ya hurinqu pa sarayarin. Inaqu papotopirinhu , nahuaonta papotrin. A shinahuaton, imotrin huachi. Napoaton co nitrinhu . 8 A naqunso nipirinhu nyaro paqu pa sarayarin. ton, a shinahuaton, sha nin quran na con na con nitrin. A naqun cara shonca, cara shonca nitrin. A naqun saota shonca, saota shonca nitrin. A naqun pasa, pasa nitrin. 9 Hurat huanpatama , noya natanatomaco, yonquico , itrin Quisosori.
Sacai nanan (Mt. 13.10-17; Lc. 8.9-10)
10 Niyontonpisopita pa pachina, a naqun co pa pihu . Ca tano sannpitar chachin co pa pihu . Maistro, apira a chintrancoiso co noya natanaihu . Ma ta tapon naporan? itopi. 11 Yos hua anntrinso co a napita nitotopirinahu , canpitaso carinquma

a chinchinquma . Yos nanamn no tqun nitotacamaso mar a chinchinquma . A napitaso hu sacai nananschin sha huitarahu. 12 Inapitaso co yanatrinacohu ni ton, natanaponaraihu , hu . Ma sona ninahusonta raihu , co yonquiapihu . Imarinaco naporini, anoyacancanchitohu , oshanna inquichitohu , itrin.
Tricoraya tapon naporinso (Mt. 13.18-23; Lc. 8.11-15)
13 Naquranchin Quisosori ca tano sannpita itantaon: Achin sha huitranqumaso co natant hu , ti? Co ina natantohuatamahu , onporahuatomacha ya ipiya nitotr pnqumaya? Carinquma a chinchinquma , nitotoco . 14 Trico pa sarayarso pochin Yos nanamn ya ipi parti a par . 15 Ya pirin pa nin pochin nanamn sha huitopirinahu . A naqun piyapi sa ira pochin nipi. Yos nanamn natantopirinahu , a naroachin Satanas hu nin. Yos nanamn natanpiso osrtiirin. Ama natcaiso marhu ananiantrin huachi. 16 Inapochachin a naqun piyapi sa na piro pochin nipi. Yos nanamn natanahuatona , a naroachin pa yatatona , natpirinahu , 17 co cancanna quran huar natpihu . Co chiniqun cancantatonahu , co natmiatopihu . Yos nanamn yaimapi ni ton, a na piyapiri thuaconpi, no huipi. Napohuachinara, Yos nanamn yaa popi. Ma huachinara, a naroachin nanamn a popi huachi. 18 A naqun piyapi santa nahuan pacatro ya hurinso pochin nipi. Yos nanamn natantopirinahu , 19 noya ya hucasoachin yonquiatona , naniantopi. Na a coriqui, ma sha, inapita ya hutohuachincoi, noya

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

88

cancantarai, topirinahu , co ina quran noya cancantacasohu hu . Napoaton nahuano sari imotrinso pochin, nani ma sha nohuantatona , Yos nanamn naniantopi. Co imapihu . 20 A naqunso nipirinhu noyaro pa pochin nipi. Yos nanamn noya natanpi. Natantahuatona , cancanna quran nattona , noya imapi. Sharo sa nisha nisha nitrinso pochin nattopi. A naqun noya noya imapi. A naquonta ya ipi cancanna quran imatona , Yos pochachin cancantapi huachi, itrin Quisosori.
Nanparin pochin nininso (Lc. 8.16-18)

rin. Nani tahuri naporrin. Oshaquran sha ninso pichopitahuaton, papotrin huachi. Onporohuatonta papotrinso co nitotrhuahu . 28 Sha patra, inaora nohuanton, no pa quran papotrin huachi. Nani a shinpachina, trin. Nani hunsharatahuaton, nitrin huachi. 29 Ya pirin yanipachina, hua anni sha huitrin macacaiso mar . Nani noya macacaso ni ton, mapi huachi. Inapochachin Yos nanamn sha huitohuathua , a naqun natapi. Nanamn yonquiatona , oshaquran Yos pochin cancantapi huachi. Tahuri nanihuachin, Yos ya ipiya hua anntarin huachi, itrin Quisosori.
Mostasaraya pochin nininso (Mt. 13.31-32; Lc. 13.18-19)

Quisosori itantarin: Ni co , iyaro sa . Nanparin i chinpihuatra, co yo manaqu po morhu . Co p saranaqu acorhu . Nanparin aconanqu acor noya a pintacaso mar . Inapochachin Yos nanamn sha huitahua a napita nitochina . 22 A naqun po oana quran ma sha onpotrin. Iporaso co insonta nitotrinhu . Ayaro tahuriso hu ya ipiya nitotapi huachi. 23 Hurat huanpatama , noya natanatomaco, yonquico . 24 Natanpatama , noya natanco . Na con yonquihuatama , Yos aqut anitotarinquma . 25 Noya nathuatama , na con na con nitotarama huachi. A naqunso nipirinhu , Nani nitotrahu, topirinahu , co yanat hu . Pi pian tranta nitotopirinahu , Yosri ayatarin huachi, itrin.
Ya pirin sha nin quran papotrinso

21 Naquranchin

quran sha huitantarin. Thunchachin Yos yahua anntrinquma . Ma pochinsona nininso sha huitanta inquma canpitanta nitotacamaso mar . 31 A na ya pirin no paqu sha ninso pochin ninin. Mostasa itopi. Mostasarayaso hua huishin. A napita ya pirin quran pi pi pi pishara huaya. 32 Pi pira huaya niponahu , sha patra, panca pnca papotrin. A napita sharo sa quran panca panca ta an ninin. Panca s huachina, inaqu inairaro sa na iyatona , inaqu pirin. Inapochachin ya nan nipon, caraichin piyapi Yos imapirinahu , a na tahuri notohuaro piyapi sa imasapi huachi, itrin.
Ma pochinsona nininso

30 Ina

quran sha huitantarin. Yos hua anntrinso a chinchinquma . Iminqu sha trso pochin ninin. 27 Sha trinso piquran tashihuachina, hua ann hu rin huachi. Tahurihuachina,

26 Ina

sa hu pachinara, ma pochinsona nininso a chintrin. Na con ina pochin a chintarin. Co aqut nanitopihu natantacaiso . 34 Napoaton ma rachin sha huitrin. Ina quran ca tano sannpitarachin

33 Piyapi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

89

4 5

ya huhuachinara, oshaquran a chintantarin no tqun yonquicaiso mar .


Ihuan a parinso (Mt. 8.23-27; Lc. 8.22-25)
35 Naporo tahuri chachin nani pi i ya conahuaso , ca tano sannpita itaon: Aqutran pa ahua , itrin. 36 Quisoso montriaqu hunsrarin. Nani piyapi nontahuachina, mont qu chachin ca tano sannpitari qupapi. Naporo a napitanta nisha montriaqu pa pi. 37 Paaquya , pnca ihuani manin. Co sacai montriaqu opot opoto itapirinhu . Nani yamntairapirinhu . 38 Ya hur Quisososo nipirinhu huanconnqu motonan quhuntahuaton, hu sapirinhu . Ca tano sannpita ihuai t huatatona , ochinanpi. Catahuacoi, Maistro, chimiitarihua , itopi. 39 Ni tiintarahuaton, ihuan a parin. Sononta itrin: Sanoqu . Nani huachi, itohuachina, ihuan copi tnin huachi. A naroachin sanoirin huachi. 40 Onpoatomata t huataramaso ? Co Yos natyatraramahu , ti? itrin. 41 Pa pi pa yanahuatona , ninontapi. Ma qumapicha isoso ni ton, ihuan a parin paya. Sononta a naroachin asanoirin paya, nitopi.

tranta nanitopihu tonpocaiso . aro catinaqu tonpopirinahu . Tanpaqun tonpotahuatona , pa on tonpotopirinahu , oshitrachinin. Co incariso tranta nanitrinhu minscaso . 5 Nani tashi , nani tahuri iratrin. Na pi naninqu, motopiqu pa spaton, chiniqun nonsarin. Na piqu nip sharrin. 6 Quisoso aqu quran qunanahuaton, ta aquirin.
4 N

Sopairo sari ya coancantrinso (Mt. 8.28-34; Lc. 8.26-39)

1 Sono aqutran canconpi huachi. Catara parti itopiso . 2 Quisoso nani nonshihuachina, a na qumapira na pi nanin quran pipirahuaton, nacapirin. Sopairi ya coancantrin ni ton, co huachi yonquirinhu . Hua yantrin. 3 Na pi naninqu chimipiro sa pa pitopiqu ya hurarin. Co catinaqu

ton, monshoquirarin. 7,8 Napohuachina, Quisosori nosoroaton, a naroachin sopai nontrin. Iso qumapi quran pipico huachi, itrin. Ina natanahuaton, sopairi chiniqun a panitrin. Ma ta yaonpotarancoi? Qumaso Quisosonqun, Yos hui ninqun. Yos mar ama apira aparsitocoisohu , itrin. 9 Ma ninqunta qumaso ? itrin Quisosori. Na acoi ni ton, Huaranca itrinacoi. 10 Ama a na parti a pacoisohu , tosapi. 11 Ina ya cariya notohuaro coshiro sa ya hurin. Huntonn coshiro sa pannqu coshatarin. 12 A pacoi coshiro saqu tranta ya coanta ii, tosapi. 13 Inta, nipachin, inaqu paatoma , ya conco , itrin. Itohuachina, sopairo sa pipirahuatona , coshiro saqu ya conpi. Ina quran ya ipi coshiro sa , cato huaranca nipirinahu , hua yantatona , ta api. Tahuan pa tatona , sonoqu niitatona , taquiitopi. 14 Coshi p tahuana piro sa ni sahuatona , ta arahuatona , qu ya hupisopita sha huitonpi. Ninano pirayan ya hupisopitanta a naya a naya sha huitra piapi. tona , Ma ta onporinso ? ta tona , pa pi nicapona . 15

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

90

huatona , hua yantona pi ni quipi. Nani nitaparahuaton, noya hunsrarin huachi. Achin na a sopairo sari ya coancantopirinahu , tarin. Co huachi hua yantrinhu . Napoaton pa yanpi. 16 Quisosori anoyatrin. Sopairo sa a pahuachina, coshiro saqu ya conconpi. Ya conconpachinara, tahuan pa tahuatona , sonoqu taquiitopi huachi, itopi ni pisopitari. 17 Natanahuatona , piyapi sa t huatopi. A na parti paqu , itopi. 18 Quisoso montriaqu ya conaso , qumapi achin hua yantrinsoari hucapairin. Canta imainqun, itrin. 19 soso nipirinhu co nohuantrinhu . Ya huranqu, iyasha, paantaqu . Piyapi sa sha huitonqu . Sinioro noya anoyatrinco. Na con nosororinco, itqu , itrin Quisosori. 20 Napotohuachina, pa nin. Shonca ninanoro sa ya hurinso parti sha huira piarin. Quisoso nya anoyatrinco, itra piarin. Natanahuatona , Ma pitata naporinso . Ma noya catahuarin, topi ya ipi piyapi.
Hua an hui nin ananpitantarinso (Mt. 9.18-26; Lc. 8.40-56)

hur Quisososo aqutran pntoantarahuaton, na a piyapi sa qunanconin. Sono yonsanqu hucapairahuatona , tancapitopi. Quisoso huancanachin huaniarin. 22 Naporo a na Cotio ansiano hu nin. Cairo itopi. Quisoso qunanquirahuaton, nantn pirayan isonquirin. 23 Hui nahu, Sinioro, yachiminarin. Huqu . S huatitonco, anoyatoco, chiminpachin, itarin. 24 Inta nipachin, tosahuaton, inar pa nin. Na a piyapi santa imasapi

21 Ya

ni ton, Quisoso ya qutrapi. , a nara rin. Hua qui panca hunai a parin. Nani shonca cato pi ipi co sanorinhu . 26 Na a notorori nonnpirinhu , na con parsitrin. Nani ya ipi coriquinn i quiaponahu , co manta noyat hu . Aqut chachin nisarin. 27,28 soso nahuininso natantahuaton, pinn quran imaquiarin. Cotonn tranta s huatohuato, anoyatarinco, ta ton, piyapi sa pnsaratrarahuaton, cotonn s huaquirin. 29 A naroachin hunai no narin. Canio quran nani noyatrin ninatanin huachi. 30 Quisososo co qunanaponahu , inaora nitotrin. A naso nattonco, s huaquirinco. Ca nohuanto, noyatrin, ta ton, Quisoso a naroachin tahurtintarin. Inta cotonhu s huatrinco? tnin. 31 Ni quchi, Maistro, nponta piyapi ya qutapirinqunhu , Inta s huarinco? tnan, ti? itrin. 32 Tahuisahuaton, a naya a naya ni sarin. Inta s huarinco? tapon, ni sarin. 33 Sanapiso nipirinhu , Nani anoyatrinco, ta ton, Quisoso hu rin. Pa yanaton, ropa roptriarin. Isonquirahuaton, no tqun sha huitrin. Hua qui caniorahu ni ton, s huaranqun, Sinioro. S huatnqun, a naroachin noyatrahu huachi, tnin. 34 Natranco ni ton, nani, imoya, anoyatranqun. Noya paqu huachi. Nani noyatran huachi, itrin. 35 Nontaso , a na qumapira Cairo pinn quran hu nin. Hui nan nani chiminin huachi. Ma marta topinan quran Maistro qusaran? itrin. 36 Quisososo nipirinhu piyapi noninso natanaponahu , co ina yonquirinhu .
25 Paaquya

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

91

5 6

Ama, iyasha, pa yanqusohu . Natco, itrin. 37 Ama a napitaso hu inasohu , topachina, Pitro, Santiaco, Coansha, inapitarachin pa pi. Coanshaso Santiaco iin inaso . 38 huatona , na a piyapi natanconpi. Chiniqun na ntona , ayanpi. 39 Ya contarahuaton, inapita nontrin. Onpoatomata na nraramaso ? Co sanapia hua chimimiatrinhu . Hu srin, itrin Quisosori. 40 Co hu rinhu . Nani chiminin huachi. Somarayanqun ni ton, co ni nanhu , ti? itopi. Quisososo nipirinhu piyapi sa aipiran a parin. Pa pin, a shin, cara ca tano sann, inapitarachin quparin. Sanapia hua ya hurinqu ya concontarin. 41 raconahuaton, inaora nananqu Tarita comi, itrin. Hunsqu , apia hua, tapon naporin. 42 A naroachin sanapia hua hunsrahuaton, huanirin. Nani shonca cato pi ipitrin ni ton, iratrin huachi. Ina ni sahuatona , ya ipi piyapi pa yanpi. Ma ptacha nitotaton, rin paya, topi. 43 Quisososo nipirinhu , Ama a napita sha huitocosohu , itahuaton, Nanon a caqu , itrin.
Nasaritoqu paantarinso (Mt. 13.53-58; Lc. 4.16-30)

hua . Nontcamayo inaso . A shin Maria itopiso . Iinpitanta nohuitrhua . Santiaco, Cosi, Cotas, Simon, inapita topi. Oshinpitanta isqu ya hurin. Co Quisoso chiniqun nanantrinhu . Canpoa pochachin inanta , ta tona , co yanatanpihu . 4 Napohuachinara, Quisosori itaon: Ya ipi piyapi sa pnntona pi noya natanpi. Ninanonnqu ya hupisopitaso nipirinhu co noyahu natanpi. Qumopinnpita, huntonnqu ya hupisopita, inapitanta co noyahu ni pi, topi iraca. No tqun napopi, tnin Quisoso. 5 Co Yos quran o marinhu , toconpi ni ton, co nanitrinhu piyapi sa anoyatacaso . Carachin cania piro sa s huarahuaton, anoyat rin. 6 Onpoatonta isopita na con nitotaponaraihu , co yanatrinacohu ? tnin. Ina quran ya cariya ninanoro saqu pa sahuaton, piyapi sa a chintarin.
Ca tano sannpita a chinacaiso mar a parinso (Mt. 10.5-15; Lc. 9.1-6)

1 Ina quran pipirahuaton, ya hurin pa paantarin. Ca tano sannpita imasapi. 2 Chinoto tahuri nanihuachina, niyontonpiso piqu a chinarin. Na huatona , ninontapi. Ma ptacha Quisoso nitotrin paya. Macariso a chintomara? Noya noya yonquirin. Piyapi sa a naroachin anoyatrin. Onporahuatoncha nani ma sha nanitaparin paya? 3 Hua huatapon qura huar nohuitr

quran shonca cato ca tano sannpita nontrin paatona a chinacaiso mar . Catoya catoya a parin. Chiniqun nanan qutrin sopairo sa a pacaiso mar . 8 Pa patama , ama ma sha qu sohu . Ama pan, morsa, coriqui, inapita tranta qupacosohu . Pitanarachin qupaco . 9 Sapat po morahuatoma , a naichin coton a moco . Ama cato qupacosohu . 10 Inso piqusona yacapatohuatama , ina piqurachin ya huco . Ina ninano quran pipiamaqu huar inaqu ya huco . 11 A na ninanoqu ya hupisopita no huihuachinquma , Ama isqu hucosohu . Co

7 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

92

yanatanainqumahu , quma , patoco . Yapa patama , pnnco . Nani sha huitopiranqumahu . Co nohuant ramahu ni ton, canpitaora thun qu nina intarama , itoco . T chin Yosri chiniqun ana intarin huachi, itrin Quisosori. 12 Ina quran ca tano sannpita pa sahuatona , piyapi sa pnnapi. Ya ipi co noyahu yonquiramasopita naniantatoma , Yos cancann maco , itra piapi. 13 Naporahuatona , na a sopairo sa inquitapi. Na a cania piro sa tomaqu pashitatona , anoyatapi.
Coansha Paotista tpapiso (Mt. 14.1-12; Lc. 9.7-9)
14 Ya ipi Quisoso naporinso nahuinin. Piyapi sa natanahuatona , nisha nisha yonquipi. Hua an Irotisnta natantrin. I hua miachin inari sha huitaton, Coansha Paotista atpatrin ni ton, yonquirin. Iso qumapi Coansha, i trinso . I hua chiminaponahu , nanpiantarin. Napoaton nani ma sha nanitaparin, topi a naqun. 15 Co inahu . Inias nimara, topi a naquonta . Co inahu . Ninotona pi, iraca ya hurinso pochin, topi a naquonta . 16 Hua anso nipirinhu co nisha nisha yonquirinhu . Inaso thunchachin Coansha nishitconotrahuso . Nanpiantarin, tnin. 17,18 I hua chachin Coansha nanpiso , Irotis hua an ya conin. Copirnori acopirinhu , co noyahu cancantrin. Iinso Pinipi itopi. Iin sa in chachin osrtaton, manin. Irotiasa itopiso . Napoaton Coanshari chiniqun pnnin. Yos co nohuantrinhu qun sa in osrtaton macamaso

nipirinhu , itrin. Napotohuachina, sa in nohuanton, hua ani sontaro a parin. Coansha masahuaton, tashinan piqu po morin. 19 Irotis sa inso pa pi no huitaton, Coansha tpacaso nohuantopirinhu . 20 Hua aniso noya natanin. Nya qumapi inaso . Co oshahuanhu , ta ton, co nohuantrinhu tpacaso . Coansha pnnpachina, Ma ta onpochi? Co noyahu ninahu, tnin, yonquiaton. Napoaponahu , noya natanin. 21 Ina quran hua an hua huatrinso tahuri nanihuachina, pita nisarin. Na a piyapi sa amatrin. Coisro sa , capitano sa , ma huano sa Caririaqu ya hupisopita, inapita amatrin. Naporo tahuri ya hurin Coansha tpacaso . 22 Coshatasoi , Irotiasa hua huin ya conahuaton, nansararin. Nanon nansarin ni sahuatona , coshatapaisopita pa yatopi. Hua aonta pa yatrin. Ma sha nohuantohuatan, apia hua, nico, quchinqun. 23 Yoscoar qu qun. Ma sona tranta nipatanco, qutaranqun. Pancna no pa hua anntrahu. Patomaqu huar qutaranqun, itrin hua ani. 24 huaton, a shin paahuarin. Ma ta , mama, ma pachi? itoonin. Coansha Paotistari pnninso mar chiniqun no huirin ni ton, hua huin itrin: Coansha nishitconotahuaton, motn qutoco, itqu , itrin. 25 Manorahuaton, hua an ya hurinqu paantarin. Coansha motn nohuantrahu. Snanqu acorahuaton, apira miachin qutoco, itrin. 26 Natanahuaton, hua an pa pi strin. Napoaponahu , Ya ipi piyapi sa nataninaco, Yoscoar itrahu, ta ton, co yanonpintrinhu . 27 Ina quran

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

93

sontaro sha huitahuaton, a parin Coansha motn macacaso mar . Pa sahuaton, tashinan piqu nishit notrin. 28 S ton, nanon qutrin. Nanonta a shin qutonin. 29 Coansha ca tano huatona , hu pi. Nonn qu tona , pa pitopi huachi.
Cosharo ana atrinso (Mt. 14.13-21; Lc. 9.10-17; Jn. 6.1-14)

quran ca tano sannpita huantarahuatona , Quisoso sha huitiipi. Nani a chintra piarai. Cania piro santa anoyatrai. Noya natanpi, itiipi. 31 Na a piyapi hu sapi Quisoso nicapona . Ina quran paantapi. A napita ya hur huantapi, ina quran paantapi. Naporpi ni ton, Quisoso ca tano sannpitar chachin co capacaiso tranta nanitopihu . Huco , iyaro sa . Co piyapi ya hurinquhu pa ahua . Pi pian chinotahua , itrin ca tano sannpita. 32 Itohuachina, montriaqu ya conahuatona , pa pi. Co piyapi ya hurinquhu pa sapirinahu . 33 Pa pachinara, na a piyapi sari notrapi. Quisoso nohuitahuatona , na a paahuapi. Nisha nisha ninano quran pa pi. Ira pa tatona , ta arahuatona , inahua ton canconpi. Co Quisoso canshatrasohu , canconpi. 34 Na a piyapi sa yamorapi. huaton, Quisosori qunanconin. Inahuaso ohuica pochin, co macariso a pairinhu , ta ton, nosororin. rahuaton, na con a chintarin. 35 Nani i huararahuaso , ca tano sannpita Quisoso hucapaipi. Nani, Maistro, i huarin. Co mnta isqu ya hurinhu . 36 Piyapi sa a paqu pa ina . Isosha huaya piro sa

30 Ina

ya hurin. Ninanoro santa co aqu hu . Inatohua pa ina cosharo pa anatona , ca ina , itrin. 37 Canpitari a caco , itrin Quisosori. Pan na a huaranca pa trinso pa anatoi, a ca ii, ti? itopi. 38 Onpo panta ya hutrinquma ? Paatoma , ni conico , itrin. Pa sahuatona , ni conpi. A natrapoya pan, catoyachin sami, inachin ya hutrincoi, itiipi. 39 Itohuachinara, Quisosori sha huitrin. A na hunton, a na hunton pastoqu piyapi sa ahunsco , itrin. 40 Napotohuachina, inaqu hunspi. A naqun a natrapo shonca, a natrapo shonca, a naqun pasa, pasa hunspi. 41 Ina quran a natrapoya pan, catoya sami, inapita ma parin. Inapaqu n ptahuaton, Yos nontrin. Ma noyanqun, Tata, ni ton, cosharo acotrancoi capaca huaiso . Ina mar Yosparinqun, Tata, itrainqun, itahuaton, pan s panahuaton, ca tano sannpita qutrin piyapi sa qutacaiso mar . Samir chachin qutra piapi. Inaichin nipirinhu , ya ipi piyapi ananitrin. 42 Ya ipi piyapi sa coshatapi. Nataqu huar coshatapi. 43 Ina quran pan, sami, inapita p sotopiso mapi. Shonca cato yo m mntatopi. 44 A natrapo huaranca qumapi sa coshatopiso .
I aipi i narinso (Mt. 14.22-27; Jn. 6.16-21)
45 Ina quran ca tano sannpita sha huitrin: Montriaqu ya conahuatoma , aqutran paco . Apira canta pa sarahu. Pitsaita pa pa ahua , itrin. Ca tano sannpita nani pa pachinara, piyapi sa nontarin ya hupiqu paacaiso mar . 46 Nani nontahuaton,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

6 7

94

inaora pa nin pannqu Yos nontacaso mar . 47 Ina quran tashitrin huachi. Ya hur ca tano sannpitaso montriaqu pa sapirinahu , sono huncoanai tashitopi. Quisososo inaoraichin no paqu huanirarin. 48 Ca tano sannpita ya ipi tashi maitapirinahu . Ihuairi huncapirin ni ton, co nanitopihu chiniqun pacacaiso . Canotopi huachi. Ina ni sahuaton, co tahuriytarasohu , Quisoso hu sarin. I aipi i narahuaton, no pa pochin pa tarin. Montria ya caririarin. 49 I aipi i narinso ni sahuatona , pa yanpi. Hua yan ta ma topirinahu . Yai, topi. 50 Ya ipi ni sahuatona , t huatopi. Nipirinhu , a naroachin Quisosori itrin: Co ta ca hu sarahu. Ama pa yancosohu . Chiniqun cancantoco , itrin. 51 Ina quran montriaqu ya conapatrin. Ya conpachina, ihuan sanorin huachi. Ca tano sannpita pa yanpi huachi. Onporahuatonta nanitaparin? topi yonquiatona . 52 Achin pan ana atopirinhu , co yonquichinachinhu cancantopi.
Quinisariti parti pa ninso (Mt. 14.34-36)

Quma cotonn piconotranso tranta s huaton, noyachin, tospi. Inta nipachin, s huainco, topachina, s huapi. Insosona s huahuachina , a naroachin noyatopi huachi.
Mashocoro sa napopiso (Mt. 15.1-9)

canconahuatona , riti parti nonshipi. Yonsanqu montria oshipi. 54 Nonshihuachinara, Quisoso nohuitopi. 55 Manorahuatona , ya ipiya piro saqu pa pi. Na a cania piro sa nanttqu qupi anoyatacaso mar . Pasqu Quisoso ya huarin, chinara, inaqu qupi. 56 Intohuaso tranta Quisoso pa pachina, inatohua cania piro sa quparapi. Nisha nisha ninanoqu pa sarin. A naqun pancana. A naqun caraichin piyapi ya hupirinhu , insqusona pa pachina, caniqu cania piro sa acopi.

53 Aqutran

1 Ina quran a naqun Parisioro sa , Cotio maistro sa , rin quran hu pi Quisoso natanacaiso mar . 2,3 Quisoso ca tano sannpita coshatasoi , qunanquipi. A naqun co niopoimirataponaraihu , coshatapi. Parisio piyapi sa , ya ipi Cotioro sa co huara coshachatraponahu , i shaqu pi pian niopoimiratopi. Co inapohuathuahu , oshahuanarihua , topirinahu . Mashocoro sa piso ni ton, inapopi. 4 Mircatoqu pa pi quran co huara coshachatraponahu , i qu niopoimiratopi. Tasa, hu ta, hua na hu ta, inapita pa mopi. Iraca qura huar mashocoro sa napopi ni ton, iporahuanta hua tanta inachachin naporpi. 5 Onpoatonta , Maistro, quma ca tano raihu , coshatapi? Mashocoro sa napopi nipirinhu , ca tano sannpita co napopihu , itopi. 6 Co no tqun, iyaro sa , mahu . Yos imarai, topiramahu , co imaramahu . Canpitaso quma . Iraca Yos quiricannqu no tqun ninorinquma . Yos naporinso . Iso piyapi sa nanamna quran noya nontopirinacohu , co cancanna quran imarinacohu . Co ca pochin cancantopihu . 7 Yos pnntrinso a chinarai, topirinahu , nna quran a chinpi. Napoaton

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

95

7
18,19 Co canpita tranta natant mahu , ti? Inta nipachin, a chintanta inquma . Nani ma sha ca nso mar co ina mar oshahuan hu . Co cosharo cancannpoqu ya coninhu . Chi chirinamnpoqu ya conin. Ina quran inquiantar . Napoaton ya ipi cosharo noya capacaso . Coshatrso mar co oshahuanhu . 20 Napoaponahu , cancannpo quran co noyahu yonquihuatra, co noyahu non . Ina mar oshahuan . 21 nnpo quran co noyahu yonquir . Co noyahu yonquihuatra, monshihuan . Ihuatr . Yatpatr . 22 Sa anpo ya hupirinhu , a na sanapi monshit r . A na piyapi ma r . Co noyahu nin . Nonpintr . Pnninnposo co pi pisha tranta nattrhu . Apirar . Pinotr . Caso co a napita pochincohu . Noya noyaco, tn , yonquihuatra. Co na yonquirhu . 23 Co noyahu huatra, ina pochin nin . Ina mar oshahuan , itrin Quisosori.

topinan quran chinotrinaco, tnin Yos. Iraca Isaias ninshitaton, naporin. 8 Inapochachin canpitanta Yos pnninpoaso naniantahuatoma , piyapi a chintrinqumaso natrama huachi. 9 Tehunchachin Yos pnntrinso a porama piyapi a chintrinqumaso natcaso mar . 10 Tatama , mamama , inapita noya nattoma , catahuaco . Pinopatama , co nosoroaramahu . Inso tranta pa pina pinopachina , tpaco , tnin Moiss iraca. 11 Canpitaso nipirinhu nisha a chinama . Ma sha ya hutrincoso nani acorahu Yos quta huaso mar , topatra, co tatanpo qutacaso ya hurinhu , toconama . Napoaton tatama ma chinara, apiratatoma , co qut hu . 12 Co qutacaso ya hurinhu , toconatoma , co catahuaramahu . 13 Ina pochin a chinatoma , co Yos quiricann natramahu . Hui namanta a chintrama inapochachin nicacaiso mar . Ina pochin a chinpatamara, co Yos nanamn natramahu , itrin Quisosori.
Onporahuathuasona oshahuanhuaso (Mt. 15.10-20)

Nisha sanapi nattrinso (Mt. 15.21-28)


24 Ina quran pipirahuaton, nisha piyapi ya hurinqu pa nin. Tiro, Siton, inapita ya cariya pa nin. trin. Ama isqu hu nahuso a na piyapi sa sha huitocosohu , hu , ya ipiya nahuinin. 25,26 Inaqu a na sanapi ya hurin. Co Cotio sanapihu . Nisha piyapi. Siropinisia parti hua huatrin. Hua huinso parsitarin. Sopairi ya coancantrin ni ton, co inaora yonquirinso yonquirinhu . Quisoso hu ninso natantahuaton, hu sahuaton, Quisoso nantn pirayan isonquirin. Hua huahu, Sinioro, parsitrin. Sopairi ya coancantaton, chiniqun

piyapi sa p ton, a chintantarin. Ya ipinquma natanco no tqun yonquicamaso mar . 15 Coshatrso mar co oshahuanhu . Cancannpo quran yonquirso mar oshahuan . Thunchachin co noyahu nonpatra, oshahuan . 16 Hurathuanpatama , noya natanatomaco, yonquico , itrin. 17 Nani a chintahuaton, piyapi sa patahuaton, piqu ya conconin. Ca tano sannpitanta ya conpi. Nani ya conpachinara, Achin naporanso co natanaihu . Ma ta tapon naporan? itopi.

14 Naquranchin

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

7 8

96
37 Ma pitacha Quisoso nitotrin paya. N huro sa anoyatohuachina, noya natantopi huachi. hu , a naroachin anoyatrin ni ton, noya nonsapi huachi. Ya ipiya noya naporin, topi.

aparsitarin. Inquitoco, topirahu , itiirin. 27 Ni qu , imoya. Hua huaro sa a cahuatra, co cosharonn osr t , ni nira a carhu . Hua huaro sa ton coshachin noya nataqu huar , itrin Quisosori. 28 Naporin mini, Sinioro. nahu , pi pian tranta ataatohuachina, ni nira huayari capitrin ni ton, quiyanta catahuacoi topirahu , itrin. 29 Naporinchi, imoya, paya. Ma noya natranco ni ton, ya huran pa paantaqu . Nani sopai hua huan quran pipirin huachi, itrin. 30 Sanapi pa sahuaton, pinnqu canconahuaton, hua huin nya quhuanin huachi, qunanconin. Nani sopai pipirin huachi.
N huro sa anatantrinso

Cosharo ana atantarinso (Mt. 15.32-39)

quran Tiro parti quran pipirahuaton, Siton parti na hutrin. Shonca ninanoro sa ya hurinso partinta na hutirahuaton, Cariria sonoqu canquirin. 32 Inaqu apia qupi Quisosori anoyatacaso mar . Noy n hurin. Co pi pisha tranta natant rinhu ni ton, co noyahu nonin. Iso qumapi s huaqu noyachin, itopi. 33 Napotohuachinara, apiarachin amasha miachin quparin. Qu ton, s huahuratrin. ton, nnrain s huatrin. 34 Inapaqu n ptahuaton, Yos nontaton pochin nisarin. Ina quran inaora nananqu Ipata, itrin. N hu , iyasha, inquitaranqun huachi, tapon naporin. 35 Naporo n hu inquirin huachi. Nnrain nani noyatrin. Noya nonin huachi. 36 Ama a napita sha huitocosohu , itrin Quisosori. Piyapi sa nipirinhu pa sahuatona , sha huira piapi. Na con na con pnnpirinhu , aqu aqut piyapi sa sha huitra piapi.

31 Ina

1 Naporo tahuri sa na a piyapi sa niyontoantapi. Capa cosharo nipachina, Quisosori ca tano sannpita prarin. Hu pachinara, itrin: 2 Piyapi sa nosororahu. Nani cara tahuri imarinaco. Co huachi manta cosharo ya hutopihu capacaiso . 3 Co topinan yaa parahu . Tanar na pa pachina , tanari minsarin. Co ya hupi pa cansapihu . A naqun qu quran hu pi, itrin. 4 Capa piro sa isqu. Notohuaro piyapi sa ya huapi. Onpotahuatcha isonapo piyapi a car paya? topi. 5 Napohuachinara, Quisosori itrin: Onpo panta ya hutrinquma ? itohuachina, Canchisyachin ya hutrincoi, itopi. 6 Ina quran piyapi sa sha huitrin: No paqu hunsco , itrin. huaton, canchis pan ma parin. Yosparinqun, Tata, itahuaton, pan s panin huachi. S panahuaton, ca tano sann qutrin piyapi sa qutacaiso mar . Ya ipi piyapi sa qutra piapi. 7 Caraichin saminta ya hutrin. Inapita mar qun, Tata, itahuaton, ca tano sann sha huitrin. Saminta qutoco ca ina , itrin. 8 Nani qutohuachinara, coshatahuatona , natpi huachi. P sotopiso masahuatona , canchis yo m mntatopi. 9 Catapini huaranca piyapi pochin coshatopi. huachinara, piyapi sa nontrin pacacaiso mar . 10 Nani nontohuachina,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

97

montriaqu ya conin. Ca tano sannpitar ya conahuatona , pa sahuatona , Tarmanota parti chinpiconpi.


Co Yos natpisohu (Mt. 16.1-4; Lc. 12.54-56)

Parisio piyapi sa hu sahuatona , Quisoso no huipi. Yos a paimahuachinqun, Yos pochin niqu , quiyanta nicatinqun natiinqun, itoonpi. 12 Napotohuachinara, Co yanat cohu , ta ton, strin. Ma marta yani nama ? tnahu yonquiato. Yos pochin niqu ni iinqun, hu , co Yos nohuantrinhu a nota huanqumaso , tnin. 13 Ina quran montriaqu ya conanpirahuaton, aqutran pa sarin.
Yanonpintrinso (Mt. 16.5-12)

11 Inaqu

ramahu . 19 I hua chachin a natrapo paninchin nipirinhu , a natrapo huaranca piyapi ananitrahuso naniantrama , ti? Onpo yo mta mntatrama p sotopiso ? itrin. Shonca cato yo m , itopi. 20 Panso canchisichin nipirinhu , catapini huaranca piyapi ananitahuato, onpo yo mta p sotopiso ? itrin. Canchis yo m , itopi. 21 Parisio piyapi sa a chininso yonquiato, pnnanquma . Ni cona anishacancantochinnquma , tnahu. Co nitochatraramahu , ti? itrin Quisosori.
Somaraya anoyatrinso

pntonapirinahu , ca tano sannpita naniantopi pan qupacaiso . A naichin pan montriaqu ya hutarin. 15 Quisososo nipirinhu pnnarin. Ni cona, iyaro sa , Parisioro sa nonpintochinnquma . Pan asairinso pochin nininso tananpitoco . Inapita ya hutrinso . Irotis imapisonta ina pochin nininso tananpitoco , itrin. 16 Natanahuatona , ca tano sannpita capini ninontapi. Capa pan. Co ya hutrinpoahu , nitopi. 17 Ninontopiso Quisoso nitotrin. Ma marta capa pan, toconama ? A chintpiranqumahu , co yonquiyatraramahu . nachinhu cancantrama nica. 18 Ya pirahuanapomarahu , co ni namahu . Huratma ya hutopirinqumahu , co yanatant

14 Nani

quran Pitsaitaqu chinpiconpi. Inaqu somaraya nininso Quisosoqu qupi. S huaqu , Sinioro, noyachin, itopi. 23 Itohuachinara, ton, ninano aipiran quparin. ratahuaton, s huarayarin. Nani s huarayarahuaton, Ma ta , iyasha, qunanan huachi? itrin. 24 Piyapi ni pirahu , co a ninquchin ni nahu . Pa sapirinhu , nara pochin ni nahu, itrin. 25 Naquranchin s huarayantahuachina, noya ni trin huachi. Nani noyatrin ni ton, ya ipi nya ni trin huachi. 26 Ya huran pa , iyasha, no tqu . Ama ninanoqu paqusohu , itrin Quisosori.
Pitro nattrinso (Mt. 16.13-20; Lc. 9.18-21)
27 Ina quran Quisoso paantarahuaton, Sisaria Pinipi parti pa sarin nisha nisha ninanoqu a chinacaso mar . Papona pochin, ca tano sannpita itapon: Nani ma sha nanitaparahu ni ton, ma ta piyapi sa yonquirapirinaco? itrin.

22 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

8 9
28 Nisha nisha yonquirapirinnqun. Coansha Paotistaco nanpiantarinso ni ton, naporin, toconpi a naqun. Co inahu . Tata Iniasco nanpiantamara, toconpi a naquonta . Ninotona pi iraca chiminpirinhu , nanpiantarinso nimara, toconpi a nanta , itopi. 29 Canpitaso nipirinhu , ma ta yonquirama ? itrin. Qumaso Cristonqun. Yos chachin a paimarinqun, tnin Pitro. 30 No tqun, iyasha, naporan. Nipirinhu , ama ipora a napita sha huitocosohu , itrin.

98

Chiminacaso ninorinso (Mt. 16.21-28; Lc. 9.22-27)


31 Naporo qura huar chiminacaso ninoton, ca tano sannpita sha huitrin. Yos quran caso qumapico niporahu , na con parsita huaso ya hurin. Cotio ansiano sa , corto hua ano sa , maistro sa , inapita co huachi qu yarinacohu . Tpararinaco. Chimimiataporahu , cara tahuri quran nanpiantarahu huachi, itrin Quisosori. 32 No tqun sha huitochinarin. Ina natanahuaton, Pitrori amasha miachin quparahuaton, Ama, Sinioro, napoqusohu , itrin. 33 Quisososo nipirinhu tahur ton, ya ipi ca tano sannpita ni sarin. Ta tqu , iyasha. Sopai nohuanton, naporan. Co Yos pochin yonquiranhu . Piyapinqun ni ton, qumaora nohuant ransoachin yonquiran, itrin.

toco . Yos nohuantrinsorchin imaco huachi. Corosqu chiniqun parsit r . Inapochachin canpitanta par pomarahu , imamiatoco. 35 soachin yonquihuatama , topinan quran nanpiarama . A na tahuri chimimiatarama huachi. Nipirinhu , casachin yonquihuatamaco, noya nanan a chinamaso mar parsitapiramahu , co topinan quran nanpiaramahu . Noya noya nanpimiatarama huachi. 36 Ya ipi ma sha isoro mahu , co hua yanma cha pachinhu , co canamiataramahu huachi. 37 Onponta pahur hu , co huachi nanitaramahu cha camaso . 38 Ipora tinpo ya hupisopita co noyahu cancantapi. Sa ina a popiso pochachin Yos a popi huachi. Imapatamaco, t quma . Tapanatoma , a pohuatamaco, a na tahuri carimanta a poaranquma . Nanamhu a pohuatama , carimanta o mantahuato, a poaranquma . Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri o mantararahu. Tata pochin hunaratahuato, noya anquniro sapitaro co o mantararahu, itrin. 1 Thunchachin, iyaro sa , Yos isoro pa hua anntapon. Chiniqun nanantaton, hua anntapon, ni sarama . A naquma co huara chimiyant qumahu , ni sarama , tnin.
Quisoso nisha pochin ya notrinso (Mt. 17.1-13; Lc. 9.28-36)
2 Saota tahuri quran Quisoso motopiqu pa nin. Pitro, Santiaco, Coansha, inapitarachin quparin. Inapita nicasoi , nisha pochin ya notrin. 3 A morinso hunarachin hunarachin ninin. Co inso tranta nanitrinhu p sainaton, ina pochin huirchin acocaso . Huiri huirchin

Onporahuatsona Quisoso imacaso

a piyapi sa ya cariya huaniapi. Amasha huco , iyaro sa , a chinchinquma , itohuachina, hu pi natanacaiso mar . Ca tano sannpitanta natanapi. Yaimapatamaco, iyaro sa , canpitaora nohuantramaso

34 Na

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

99

inaso . 4 A nanaya Iniasco , Moissco , inapita qunanpi. Iraca chiminpi. Niponaraihu , nanpiantatona , ya nopi. Quisosor ninontapi. 5,6 Ina ni sahuatona , Pitro, Santiaco, Coansha, cara chachin pa yanpi. Na con pa yanahuaton, Pitrori itrin: Ma noyacha, Maistro, isqu hu nhua paya. Cara imnama huaya nii, topirahu , a nara quma mar , a nanta Moiss mar , a nanta Inias mar , tnin. Napoaponahu , co yonquiatonhu , naporin. 7 Naporo chistorori imotrin huachi. Chistoro huncana Yosri nontrinso natanpi. Caqun hui nahu isoso . Nya ni nahu. Ina na con natanco , itrin. 8 Napotaso , ca tano sannpita ni sapirinahu , co a napita qu hu . Quisosorchin qunanpi. 9 Motopi quran nohuaramapona pochin, Quisosori itrin: Achin ni namaso ama insonta sha huitocosohu . Yos quran caso qumapico ni to, a tararahu. Naporo huar a napita sha huitoco , itrin. 10 Napoaton co insonta sha huitopihu . Inahua capini ninontapi. Onporahuatonta nanpiantaponso ? nitopi. 11 Achin Iniasco qunanpi ni ton, inanta yonquiapi. Pi pian, Sinioro, yanatanainqun. Maistro sa Yos quiricann a chintohuachinpoara, sha huitrinpoa : Co huara Cristo o mayatrasohu , Iniasco ton huantarin, itrinpoa . Onpoatonta naporin? itopi. 12,13 Thunchachin Inias ton hu nin pnntacaso mar . Yos nanamn ayonquicaso mar hu nin. Nani mini hu pirinhu , hu . Co yanatanatonahu , inahuara yonquinna quran no huipi huachi. Yos quiricannqu naporin. Canta

Yos quran caso qumapico niporahu , inapochachin no huiarinaco. Aparsitarinaco. Yos quiricannqu iraca ninorin ni ton, parsita huaso ya hurin, tnin Quisoso.
Hua huasha hua yantrinso (Mt. 17.14-21; Lc. 9.37-43)
14 Ina quran motopi qu marahuatona , a napita ca tano sannpita qunanquimantapi. Cotio maistro sar chiniqun ninontapi. Na a piyapi sa yamorapi ni quimapi. 15 Quisoso qunanahuatona , Ma tana, Quisoso hu sarin, ta tona , tona , Quisoso nacapirapi. I huata, Maistro, itopi. 16 Ma ta ninontaramaso ? itrin. 17 A na qumapiri itapon: Hui nahu, Maistro, qunahu, anoyatoco. Sopairi ya coancantrin ni ton, co huachi nanitrinhu nonacaso . 18 Insqusona sopairi mapachina, no paqu nit yatahuaton, sa po sa po niconin. Snraconahuaton, pacororrin. Sopai inquitoco, itopirahu ca tano sannpita. Co nanitopihu inquitacaiso , itrin. 19 Ma huantacha ninama paya. Canpitaso co Yos natramahu . Co natantochinachinhu cancantrama . Nani hua qui a chintopiranqumahu , onporo huarta yanatramaco? itahuaton, Hua huasha qushico, itrin Quisosori. 20 Inaqu quntapirinhu . Quisoso qunanahuaton, sopai no huitaton, hua huasha apacoro apacorotarin. No paqu anotahuaton, rin. Sa po sa po niconin. 21 Onporo qura huarta hui nan naporinso ? itrin. Hua huatapon qura huar naporin. 22 N aro pnqu sopairi t yatrin. I qunta t yaitrin tpacaso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

100

mar . Nosorocoi, Sinioro. tan, anoyatqu , itrin. 23 Nanitohuatan, itranco, ti? Yos nathuatra, ya piya nanitapar , itrin. 24 Nani caso pi pian natranqun, Sinioro. Catahuaco noya noya natinqun, tnin pa pin. 25 Na a piyapi sa niyontonapi. Ni sahuaton, a naroachin sopai yaa parin. Qumaso sopainqun. Piyapi ya coancantohuatana, co huachi nanitrinhu nonacaso . Co huachi nanitrinhu natantacaso . Napoaton carinqun itaranqun. Iso hua huasha quran pipirahuaton, ama huachi onporonta ya coancantantaqusohu , itrin. 26 Sopai chiniqun nonsahuaton, apacoro apacorotrin. Pipirin huachi. Hua huasha chiminpi pochin ninin. Napoaton Nani chiminin, hu . 27 Quisosori maimirarahuaton, opatrin. Hua huasha huanirin huachi. 28 Ina quran Quisoso, ca tano sannpitarachin piqu ya conin. Onpoatonta , Maistro, quiyariso co nanitraihu inquita huaiso ? itopi. 29 Isanpi sopaiso scai inquitacaso . Chiniqun Yos nontaqu hur inquitr , itrin Quisosori.
Chiminacaso ninoantarinso (Mt. 17.22-23; Lc. 9.43-45)

taporahu , cara tahuri quran nanpiantararahu huachi, itrin. 32 Natanaponaraihu , co nattacaiso nanitopihu . Onpoatonta ina pochin nontrinpoa ? topi yonquinna quran. Pa yanatona , co nohuantopihu natanacaiso .
Chini chiniqun nanantrinso (Mt. 18.1-5; Lc. 9.46-48)
33 Ina quran Capinaomoqu canconpi. Piqu ya conpachinara, ca tano sannpita itapon: Ma ta iraqu hucapoma pochin ninontrama ? itohuachina, 34 co manta topihu . Inqunpoacha ipora chini chiniqun nanantr phuaya? topiso mar , co yasha huitopihu . 35 Napoaton inaqu hunsrahuaton, Hu co , iyaro sa , natanquico pninquma . Noya noya yanipatama , ama chiniqun nanantacamaso yonquicosohu . Moshasho pochin cancantoco . Ya ipi piyapi nosoroatoma , catahuaco. Ina pochin cancantohuatama , Yos noya noya ni sarinquma , itrin. 36 Ina quran hua huaton, huancanachin ahuanirin. Ina iporahuaton, ca tano sannpita itapon: 37 Ca imaramaco ni ton, hua huasha tranta nosorohuatama , maco canta . Nosorohuatamaco, co casachin nosoroaramacohu . Yosnta nosoroarama . Inaso isoro paqu a paimarinco, tnin.

quran paantahuatona , Cariria parti pa sapi huachi. Ama hu nahuso nitochinasohu , tnin Quisoso. 31 Ca tano sannpita a chintpaton, naporin. Yos quran caso qumapico nipirahu , qumapi sa masarinaco. Sha huirapihuachinco, masarinaco. Mapachinaco, tpararinaco.

30 Ina

Yosri acanarinso (Lc. 9.49-50; Mt. 10.42)


38 A na qumapi, Maistro, ni nai. Quisoso nanan qutrinco, ta ton, sopairo sa a pararin. Inaso nipirinhu , co quiya pochin imasarinqunhu ni ton, co nohuantraihu . Ama inapotqusohu , itrai, tnin Coansha.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

101
39 Tananpitoco , iyaro sa . Quisoso nanan qutrinco, ta ton, piyapi anoyatohuachina, inaso noya, co apipora sha huirapiarincohu . 40 Insosona co inimicotohuachinpoahu , catahuarinpoa . 41 Ca Cristoco. coso mar quma , Yos nitotrin. I sha tranta o shitohuachinquma , ina mar a na tahuri acanaarin. Thunchachin noya i hurtarin, tnin.

9 10

Anishacancantrinso (Mt. 18.6-9; Lc. 17.1-2)


42 Hua huasha natrincoso cantohuatama , Yos chiniqun ana intarinquma . A naquonta rinacohu , co chiniqun cancanchat hu . Inapitanta anishacancantohuatama , Yos ana intarinquma . Co huara anishacancanchatrapomahu , marqu chimiitrama naporini, noya noya niitomahu . Pancara piqu a sonconotahuatnnquma , t yaitrinnquma naporini, co aqut oshahuaintomahu . tacaso pa pi co noyahu , tnahu. 43-44 Ma sona tranta , iyaro sa , cantohuachinquma , a poco . Sacai nipirinhu , naniantoco . tamahu , chini chiniqun parsitarama . Iso pochin yonquico . Imiranpoa ya hutrinpoa s qutacaso mar . Nipirinhu , imirama quran pi pian tranta co noyahu nipatama , nama . Parsitopiqu pa patama , chinqun parsitarama . Inaqu pn co onporonta tacopirarinhu , parsitpoma huachi. Ninishitimiratrama naporini, noya noya niitomahu . hu , Yos pa pa itomahu . Co imirama chachin nishittacaso ya hupirinhu , ina pochin sha huitaranquma yonquicamaso mar . Ya ipi aoshahuaninqumaso a pocaso ya hurin. 45 Nantnpoa

ya hutrinpoa iratacaso mar . Nipirinhu , ma sona mar tranta co noyahu yonquiatoma , iratohuatama , na con oshahuanama . Ninishitrantt rama naporini, noya noya niitomahu . Apia nipomarahu , co parsitopiqu pa itomahu . 46 Inaqu chiniqun parsitpoma . Pn co onporonta rinhu . 47 Ya piramanta ya hutrinquma noya ni tacaso mar . Nipirinhu , ya pirama quran qu maso mar co noyahu yonquihuatama , oshahuanarama . Ya pirama ocoirama naporini, somaraya nipomarahu , Yos pa pa itomahu . Cato ya pirahuanapomarahu , parsitopiqu t yatohuachinquma , pa pi co noyahu nisarama . Co ya hu nipirinhu , ma sona tranta anishacancantohuachinquma , a naroachin naniantoco huachi. 48 Inatohua pa patama , chiniqun parsitarama . Pn co onporonta rinhu . Napoaton noya yonquiatoma , ya huco . 49 Pn ahuiquitrso pochin Yosri ya ipi piyapi sa tniarin noya noya cancantacaso mar . Ni co , iyaro sa . Ma sha yamoraqu acotohuatra, co huachi chanatrinhu . Inapochachin Yos nanamn qutrinquma qumaso mar . 50 Yamora noya acashicaso niponahu , soquihuachina, mo shichin nimarin. Co huachi noyat hu . Inapochachin ama topinan quran Yos nanamn natancosohu . Ya ipi cancanma quran, iyaro sa , natco . Noya nini toma , ya huco , itrin ca tano sannpita.
Sa ahuano sa pnninso (Mt. 19.1-12; Lc. 16.18)

10

1 Ina quran pa sahuaton, Cotia parti paantarin. Naporahuaton, Cortani aqutran pa nin. Inaqu naquranchin na a piyapi sa hucapaipi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10

102

Quisosori a chintantararin. Nani tahuri hu pachinara, noya a chintarin. 2 Parisioro santa hu pirinahu . tona , nontopi sha huirapicaiso mar . Ma ta onpohuachina, sa anpo t yatacaso ya hurin? itoonpi. 3 Ma ta iraca Moissco pnnt rin? itrin Quisosori. 4 Sa anpo yat yatohuatra, coisqu aninshitr . Nani sa ahu te yatarahu, ta caso ninshitr . Ina quran noya t yatacaso huachi, tnin Moissco , itopi. 5 Co t yatacaso pnninqumahu . Canpitaso co natantochinachinhu cancantrama ni ton, Moissco napopnntrinquma . 6Ya nan nipon, ina pochin nicacaso co Yos nohuantrinhu . Iraca isoro pa nisahuaton, cato piyapchin ninin. A na qumapi, a na sanapi, inaichin ninin. 7Napoaton qumapi sa apachina, pa pin, a shin patahuaton, sa in caso ya hurin. 8Cato piyapi nipirinhu , a naichin pochin ninin. Catoya pi nipirinhu , a naichin pochin Yosri ni nin. 9Nani Yosri as qurin ni quhuar , co onporonta sa anpo t yatacaso ya hurinhu , tnahu, itrin Quisosori. 10 Nani piqu ya conpachina, naquranchin ca tano sanni itrin: Achin naporanso a chintantacoi nitochii, itopi. 11 Sa anpo t yatohuatra, a na sanapi mapatra, inaso nipirinhu , co sa anpohu . Monshitrso pochin Yosri ni nin. 12 chachin sanapi santa , so in ta ananpirahuaton, a na qumapi so yatohuachin, inaso nipirinhu , co so inhu . Monshin pochin Yosri ni sarin. Ina mar oshahuanarin, itrin.
Hua huaro sa mar Yos nontrinso (Mt. 19.13-15; Lc. 18.15-17)

S huamotorahuaton, inapita mar Yos nontrin. Na a quntapirinahu , ca tano sannpitaso yaa papi. Ama napotocosohu . Quisoso apinama , itopi. 14 Ina ni sahuaton, yaa papiso mar co noyahu ni nin. Chiniqun nontrin. Tananpitoco , iyaro sa , hua huaro santa hu ina . Ama a pacosohu . Hua huaro sa pochin cancantopisopita Yos hua anntrinqu ya conapi. 15 Thunchachin carinquma itaranquma , hua huaro sa a naroachin yaimarinaco. Co so ina pochin cancantohuatamahu , co onporonta Yos huntonnqu ya conaramahu , itrin. 16 Ina quran hua huaro sa ton, s huamotorahuaton, inapita mar Yos nontarin.
Ma huan yaimarinso (Mt. 19.16-30; Lc. 18.18-30)

quran hua huaro sa qupi Quisosori s huamotocaso mar .

13 Ina

qu hu . A nara qumapi manorahuaton, isonquirin. Qumaso , Maistro, noyanqun. Ma ta caso onpo i nanpimiata huaso mar ? Sha huitoco canta noya nii, itiirin. 18 Ma marta natananco? Yoschin noya nyaso . 19 Iraca pnntrinso nani nitotran. Ama tpatocosohu . Ama monshihuancosohu . Ama ihuatocosohu . Ama nonpinapicosohu . toma , na con canacosohu . Tatama natco . Mamamanta natco , tnin Yos, pnntaton, itrin Quisosori. 20 Co manta , Maistro, onporahu . Hua huatapo qura huar ya ipi inapita natrahu huachi, itrin. 21 Ina natanahuaton, nirayarin. Thunchachin noya yonquirin, ta ton, nosororin. Isonta , iyasha, Yos nohuantrin. Paaton, ya ipi ma shannpita

17 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

103

10

pa anahuaton, coriqui canaranso sa ahuaro sa qutqu . Ina quran huqu imaco huachi. Inapotohuatan, a na tahuri Yos pa canamiataran, itrin. 22 Ina natanahuaton, co huachi noyahu cancantrin. Hua huayatrahu ma sha ya hutrinco, ta ton, strin. Staton, pa nin huachi. 23 Ina quran Quisosori ca tano sannpita ni sahuaton, itapon: Scai quran ma huano sa Yos huntonnqu ya conacaso , tnin. 24 Ina natanahuatona , Ma pitacha naporin paya, nitopi ca tano sannpita. Thunchachin, iyaro sa , ma sharachin yonquihuatra, sacai Yos huntonnqu ya conacaso . 25 Ni co . Nahuan huratn pi pira huaya naninn ya hutrin. Camiyo panca masho ni ton, co nanitrinhu inaqu ya conacaso , co pi pisha tranta . Inapochachin ma huano sa coriquirachin cancantatona , co nanitopihu Yos huntonnqu ya conacaiso , itrin. 26 Ina natanahuatona , pa yanpi huachi. Incha nipachin cha r poya? nitopi. 27 Ya ipiya notrahuaton, itapon: Co insonta inaora nanitrinhu cha caso . Yosichin nanit tinqumaso . Ya ipiya nanitaparin, itrin. 28 Ni qu , Maistro, quiyaso nani ya ipi ma shanhui patahuatoi, imasarainqun huachi, itrin Pitrori. 29 Thunchachin, iyaro sa , coso mar nani ma sha patohuatama , na con na con Yos catahuarinquma , tnahu. A naquma mini nanamhu a chinamaso mar co huachi ya humiataramahu . Pinma , no panma , inapita patarama . A naquma iyaparima , oshiparima , tatama , mamama , sa ama , hui nama , inapita patarama . 30 Ca mar tama , Yos na con na con qu

quma . Imaramacosopita capini noya ninosoroarama . Iyama pochachin cancantarama . Imatomaco, nya cancantarama huachi. Imaramacoso mar parsitapiramahu , a na tahuri Yos pa nanpimiatarama huachi. 31 Ni co , iyaro sa . A naqunso ipora a napita nocanpi. Quiyaso noya noyacoi, topirinahu . Ayaro tahuriso tapanapi huachi. Co Yosri noya ni sarinhu . A naqunso nipirinhu , hu ni ton, a napitari nocanpirinahu . Inapitaso ayaro tahuri Yosri noya ni sarin. Napoaton noya noya cancantapi huachi, itrin Quisosori.
Chiminacaso sha huitantarinso (Mt. 20.17-19; Lc. 18.31-34)
32 Ina quran ira pa tahuatona , Quirosarin pa paantapi huachi. Ni ton, ca tano sannpita pa yanpi. tanta t huatopi. Quisososo nipirinhu quchitrarin. Naquranchin ca tano sannpita amasha miachin quparahuaton, sha huitantarin: 33 Quirosarin pa , iyaro sa , pa sarhua . Inatohua nani ma sha onpotarinaco. Yos quran caso qu pico nipirahu , inaqu sha huirapiarinco. Corto hua ano sa , maistro sa , inapita masahuatonaco, Tpacaso ya hurin, itarinaco. Ina tosahuatona , nisha piyapi sa sha tapi tpainacoso mar . 34 Inapita thuarahuatonaco, ipitarinaco. Chiniqun huihuiarinaco, p shararinaco. Ina quran tpararinaco. Chimimiataporahu , cara tahuri quran nanpiantarahu huachi, itantarin.

Santiaco, Coansha, inapita nohuantopiso (Mt. 20.20-28)

quran Santiaco, Coansha, inapita Quisoso hucapaipi.

35 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10 11

104 Somaraya anoyatrinso (Mt. 20.29-34; Lc. 18.35-43)

Pi pian, Maistro, nonchinqun, topiraihu , itopi. 36 Ma ta , iyaro sa , nohuantrama ? itrin. 37 Quma hua an ya conpatan, chiniqun nanan qutocoi. A nacoi quma inchinan quran ahunscoi, a nanta ahunan quran ahunscoi, topiraihu , itopi. 38 Canpitaso nipirinhu , co no tqun yonquiramahu . Co ya ipi nitochatraramahu . Chiniqun, iyaro sa , parsitarahu. I imotrinposo pochin pa pi parsitarahu. Canpitanta aparsitohuachinnquma , poma , ti? itrin. 39 Ahuantarai, topi cato chachin. Ca pochin parsitarama mini. I imotrinposo pochin parsitapoma canpitanta . 40 Napoaponahu , co caso nanitrahu chiniqun nanan quta huanqumaso . Tata Yosichin yonquirinso . Inari nohuantrinsopita inchinan quran ahunsarin huachi, itrin. 41 Chiniqun nanan nohuantopiso natanahuatona , a napita ca tano sannpita no huitopi. Chini chiniqun nanantacaiso nohuantopi, ti? ta tona , no huipi. 42 Quisososo nipirinhu , ya ipi ca tano sannpita prasahuaton, pnnin. Nisha piyapi sa caiso pa yatopi. Hua ano sari nanquran yahua anntopi. Chiniqun nanantatona , camairapi. 43 Canpitaso nipirinhu , ama inapita pochin cancantocosohu . Yos huntonnqu ya conpatra, co chiniqun nanantacaso nohuantrhu . Noya noya yanipatama , ya ipi piyapi sa catahuaco . 44 Piyapinn pochin cancantoco . casochin yonquihuatama , Yos noya noya ni sarinquma . 45 Canta Yos quran qumapico niporahu , co a napita camaica huaso mar o marahu . Piyapi sa catahuaca huaso mar o marahu. Chiminarahu na a piyapi sa nicha ca huaso mar , itrin Quisosori.

quran paantarahuatona , qu canconpi. Na a piyapi sari imasapi. Pipirahuatona , paasoi , somaraya nininso ira yonsanqu hunsarin, qunanconpi. Timio hui nin ni ton, Partimio itopiso . Somaraya ni ton, nani tahuri coriqui topinan ma patrin. 47 Quisoso hu sarin, Nasaritoqu ya hurinso , topi, natantrin. Nosoroco, Sinioro. Qumaso Tapico shinqun. Yos quran o maran ni ton, nosoroco canta , itrin, chiniqun nontaton. 48 A napitari natanahuatona , no huipi. Ta tqu , itopirinahu , aqu aqut chachin chiniqun nontantarin. Nosoroco canta . Onpopionta catahuaco, itantarin. 49 Quisososo natanahuaton, chiniconin. Sha huitqu hu in, itrin. huachina, sha huitopi. Noya cancantqu , iyasha. Huanirahuaton, huqu . Quisoso nontiiqu . Nani prarinqun, itopi. 50 Saconn t yatahuaton, ton, Quisosoqu hu nin. 51 Ma ta , iyasha, onpochinqun? itrin Quisosori. Anoyatoco, Maistro, canta noya ni chi, itrin. 52 Inta, nipachin, noya paqu . Natranco ni ton, carinqun anoyataranqun, itrin. Napotohuachina, noya ni trin huachi. Noyatahuaton, Quisoso imasarin huachi.
Hua an pochin Quirosarinqu canconinso (Mt. 21.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)
1 Quirosarinqu

46 Ina

11

ya caritohuachinara, qui pa canconpi. Ina ya cariya Pitania ya hurin anta . Oripos pannqu canconahuaton, cato ca tano sann sha huitahuaton, a parin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

105
2 Paso ninanoqu paco . tama , mora tonpopinan qunanconarama . Hua huayaripo nininso . Co incari tranta hunschatrarinhu . I quiritahuatoma , qushico. 3 Onpotaomata i quiritarama ? itohuachinquma , Sinioro nohuantrin. Apiora isqu acoquiantarai, itoco , itrin Quisosori. 4 Pa sahuatona , mora tonpopinan ya coanaqu qunanconpi. Cani yonsanqu huanirarin. Qunanahuatona , i quiritonapi. 5 Onpotaomata moraso i quiritarama ? itopi huanipapisopitari. 6 Sinioro nohuantrin, itohuachina, Inta nipachin, qupaqu , itopi. 7 huachinara, Quisosoqu qupi. Cotonnpita masahuatona , mora aipi hutopi. Nani hutohuachinara, ina aipi Quisoso huns huaton, pa sarin. 8Na a piyapi sa qu huatona , caniqu cotonna hutapi. A napitanta panp mono pochin nininso nishittahuatona , no paqu hutrantapi. Chiniqun hua an pochin nicatona , napotapi. Inaqu Quisoso pa sarin huachi. 9 Piyapi sa quchitrapi. A naquonta Quisoso imasapi. Ya ipi piyapi pa yatahuatona , chiniqun nonsapi. Ma noyacha Quisososo paya. Siniorori chachin chiniqun nanan qutrin. 10 Tapico shin ni ton, Yos chachin a patimarinpoa hua anntinpoaso mar . Ma noyacha Yosso paya, tosapi. 11 Quirosarinqu canconahuaton, Yos chinotopiso piqu ya conconin. Ya ipi ma sha inaqu ni srin. Nani i huarin ni ton, pipiantarin. Shonca cato ca tano sannpitar chachin Pitania pa pa pi.

11

manta nitrinhu . Monoqunachin qunanconin. Co tahurinn naniyat hu ni ton, co nitrinhu . 14 Ipora quranchin iso huayo co onporonta nitarinhu , tnin Quisoso. Ca tano sannpita natanpi.
Nipa antopisopita Yos pinn quran a parinso (Mt. 21.12-17; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)
15 Ina quran Quirosarinqu canconpi. Yos chinotopiso piqu ya conahuatona , na a nipa antopisopita qunanconpi. Quisosori qunanconahuaton, co noyahu ni nin. Napoaton yaa parin. A naqun inaqu coriqui nicanpiarapirinahu . Misannpita ohurra pirahuaton, coriqui nicanpiarapisopita ta satrin huachi. Np pa anpisopitanta a parahuaton, huns qu t yatrin. Ina quran ya ipi piyapi sa pnnin. 16 Ama nisha nisha ma sha Yos pinnqu quntacosohu . 17 Yos quiricannqu sha huitrinpoa . Ca nohuanto, pinhu ya hu in ca nontinacoso mar . Ya ipi piyapi sa nisha nisha nananqu nonpisopita nontinacoso marchin acot quma , tnin Yos. Canpitaso hu , ihuatro sa ya hurinso pochin niconama . toma , naporama , itrin Quisosori. 18 Ma pitacha nitotrin paya, topi ya ipi piyapi sa . Napoaton corto hua ano sa , maistro sa , huatona , t huatopi. Ya ipi piyapi sa yaimasapi, ta tona , Quisoso tpacaiso chinotapi. 19 I huararahuaso , Quisoso ninano quran pipiantarin.

Nara co nitrinsohu yonquiarapirinso (Mt. 21.18-19)

Pitania quran hu tahuaton, Quisoso tanarin huachi. 13 Aqu quran iquira nara qunanin. Na a monohuanin ni ton, Inaya tranta nitrinso iro i, ta ton, paahuapirinhu , co

12 Tahuririnqu

Iquira nara ahuirinso (Mt. 21.20-22)


20 Tashirayamiachin hu tona , iquira nara ni pirinahu , nani ahuirin huachi. Itn qura huar

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11 12

106

ahuirin huachi. 21 Ina ni sahuaton, Pitro yonquirin. Ni quchi, Maistro. Iquira nara i huara yonquirapiranso nani ahuirin huachi, Onporahuatonta naporin? itrin. 22 Ya ipi cancannpoa quran Yos natcaso ya hurin. 23 Ni co , iyaro sa . Yos ya ipiya nanitaparin. Ina nontohuatama , chiniqun natco . Co Yos catahuarincohu , ama tocosohu . Ya ipi cancanma quran ina nathuatama , catahuarinquma . Yos nohuanton, iso motopi chi huinca in, tnama naporini, ina nohuanton chi huincaitonhu . 24 ton Yos nontohuatama , ma sona nipatama , natco . Thunchachin Yos catahuarinco, topatama , na con catahuarinquma huachi, tnahu. 25 Noya cancantatoma , Yos nontoco . A na piyapi ma sona tranta huachinquma , pi pian tranta no huihuatama , ina naniantoco . Ya ipi cancanma quran huar nanan anoyatoco Tata Yos oshanma inquichinquma . 26 huatamahu , Tata Yosnta co oshanma inquitarinqumahu , itrin Quisosori.
Chiniqun nanan qutrinso (Mt. 21.23-27; Lc. 20.1-8)
27 Ina qu rin. Yos chinotopiso piqu ya concoantahuachina, Cotio ansiano sa , corto hua ano sa , inapitari hucapaipi. 28 Onporahuatonta chiniqun nanantaton, nipa antopisopita a paran? Inta nanan qutrinqun a chinamaso mar ? Sha huitocoi, itopi. 29 Inta nipachin, carinqumanta natainquma . Ina sha huitohuatamaco, nanan qutrincoso

sha huitaranquma . 30 Incarita Coansha nanan qutrin piyapi sa aporintacaso mar ? Yosri nanan qutomara. Co inari qutohuachinhu , inaora yonquinn quran aporintomara. Ma ta tnama canpita yonquiatoma ? Sha huitoco carinqumanta nanan qutrincoso sha huichinquma , itrin Quisosori. 31 Natanahuatona , inahua capini nisha nisha ninontapi. Ma ta itahua ? Yosri nanan qutrin, itohuathua , a paniarinpoa . Onpoatomata nipachin co ina yanatramahu ? itarinpoa . 32 hu, Co Yosri nanan qutrinhu . Inaora yonquinn quran aporintrin, itohuathua , na a piyapi sa no huiarinnpoa . Yosri Coansha a parin pnntacaso , topi ya ipi piyapi, nitopi. 33 Nani ninontohuachinara, Quisoso itapona : Ahun. Co quiyaso nitotraihu . Incariso Coansha nanan qutomara? Co nitotraihu , toconpi. Inta, nipachin, co carinqumanta sha huitaranqumahu . Insona nanan qutrincoso co sha huitaranqumahu , itrin hua ano sa .
Co noya inpriatoro sahu (Mt. 21.33-46; Lc. 20.9-19)

12

1 Ina quran Quisosori pnnto nanan sha huitantarin. A na qumapi pancana imianatrin. Inaqu opasachin sha nin. rahuaton, na pi quran nanpi ninin opa to poitona huino nicacaiso mar . Naporahuaton, inapa p sat pi ninin. Inaqu piyapinn ya huaton, nocorarin ama ihuatacaiso marhu . Nani tiquihuachina, inpriatoro sa acorin coidacaiso mar . Sacatramaso mar nitrinso patomachin canpitaoranqun

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

107

12

mar maco . Patomachin canta acotoco, itrin. Itahuaton, a na parti pa nin huachi. 2 Nitrinso china, piyapinn a parin. Ya hurin pa a papirinhu patoma nitrinso matacaiso mar . 3 Inpriatonnpitari masahuatona , ahupi. Ahurahuatona , mopinan a papi. 4 Naquranchin hua anni a na piyapinn a paantapirinhu . Inanta motn p shatahuatona , chiniqun no huipi. 5 Ina quran a nanta a paantapirinhu . Inaso huachi tpapi. Ina quran n a a paantapirinhu . A naqun ahupi. A naqun tpapi. 6 Napohuachinara, hua anni yonquiantarin. Ma cha onpochiya? Na aya pi a papirahu , co manta qutopihu . Hui nahu chachin nipachin a pa i. Ina thunchinso natpona nimara, ta ton, hui nin chachin a papirinhu . 7 Inpriatonnpita nipirinhu hui nin qunanahuatona , ninontapi. Paso hui napi a na tahuri pa pin chiminpachin, hua anntarin huachi. Huco tpa ahua . Ya ipi ma shannpita canpoari matahua , nitopi. 8 Naporahuatona , hui nin masahuatona , tpapi. Aipiran t yatopi. 9 Pa pin natantohuachina, ma ta onpotintapon, hui nin chachin tpatopi ni quhuar ? Chiniqun no huitohuachin, a huaton, inpriatonnpita tparahuaton, nasha inpriatoro sa acoapon huachi, tnahu. 10 Iraca Yos nohuanton, ninorin. Quiricannqu ninshitrinso nani nontrama . Ninshitaton, naporin: Na pi quran yapihuachina, a na na pi ya hupirinhu , sacatoro sa co nohuantopihu . Napoonin, ta tona , t yatopirinahu . Hua anni maantarahuaton, Iso na pi na con na con nohuantrahu

pica huaso mar , ta ton, noya acoantarin huachi. 11 Yosri chachin napotrin. Napoaton noya tnhua , nnqu, itrin Quisosori. 12 Natanahuatona , Cotio hua ano sa chiniqun no huipi. Chinotatonpoa , pnnarinpoa , ta tona , rinahu tashinan piqu po mocaiso mar . Piyapi sa niyontonpisopita t huatatona , co mapihu . Patopi huachi.
Copirno mar coriqui ma patrinso (Mt. 22.15-22; Lc. 20.20-26)
13 Ina quran Parisioro sa yonquiapi Quisoso nonpintacaiso mar . A naqun a papi nontapona . Caraichin Irotis imarinsopitanta a papi. Paatoma , Quisoso nonpintoco copirno pinoin. Ina quran sha huirapihuatama , copirnori tashinan piqu apo motarin, itatona , a papirinahu . 14 Canconahuatona , nonpintatona , noysha nontapi. Ma noya, Maistro, nontrancoi. Yos pnninpoaso no tqun a chintrancoi. Piyapi no huipirinnquonta , co ina yonquiranhu . Co hua an tranta t huatranhu . qun. Nomano copirno nisha piyapi niponahu , ya ipinpoa hua anntrinpoa . Nani pi ipi coriqui ma painpoaso mar comisionn a parin. Hu pachina , noya ipora qutacaso , ti? Ma ta Yos nohuantrin nica huaiso ? Sha huitocoi nitochii, itopi. 15 Yanonpintopiso ninoton, Quisosori itrin: Canpitaso nonpintnquma . Ma marta yanonpintaramaco? Yasha huirapitomaco, natanaramaco, tnahu. Coriquimia qushico ni i, itrin. 16 Napotohuachina, qutopi. Inta isoso nonanpiso ? china, Nomano copirno, itopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12

108

Inta nininonta isqu ninshitopi, itantarin. Nomano copirno chachin, itantapi. 17 Copirno ma shann inachachin qutantaco . Copirno ni quhuar , qutoco . Naporahuaton, Yos nininpoa ni ton, hua anntinpoaso ya hurin. Ya ipi cancanma quran ina natco , itrin. Natanahuatona , pa yanpi. Ma noya a panirinpoa , nitopi.
Piyapi nanpiantarapiso (Mt. 22.23-33; Lc. 20.27-40)
18 Ina quran a napita Cotio maistro sa hu pi. Satosioro sa itopiso . Inapita nisha a chinpi. Piyapinpoa chiminpathua , co onporonta tarihuahu , toconpi. Inahuanta Quisoso yanonpintatona , nontiipi. 19 Iraca, Maistro, Moissco ninshitrin pninpoaso mar . Qumapi sa in ayananpihuachin, capa hua huin nipachin, ina iini chachin imoron maantacaso ya hurin. Hui nahuanpachin, iinco apoin inari chachin ya hurtacaso mar . Ina quran mashotohuachin, ma shann, no pann, inapita maanta in, tnin Moissco . 20 Canchis iyaro sa ya hurin. Paninanso sa apirinhu . Co hui nin ya huytrasohu , sa in ayananpirin. 21 rin. Moiss tninso chachin manin. Inanta co hui nin ya huytrasohu , chimiantarin. A na iionta inapoantarin. 22 Canchis iinpita chachin inapoantapi. Co a naya tranta hui nahuanaponaraihu , ya ipi taquipi. Ina quran sa ionta chiminin. 23 s iinpita chachin nani sa ara piapirinahu . Nanpiantacaso tahuri nanihuachin, cha sa in nin poya? itopi. 24 Canpitaso co no mahu . Yosso chini chiniqun

nanantopirinhu , co nohuitramahu . Quiricanonta nontapomarahu , co cancanma quran natantramahu . Napoaton co nanitramahu no tqun yonquicamaso . Yos ya rin. 25 china , co huachi sa aponahu . Sanapi santa co huachi so yaponahu . Anquniro sa pochachin nisapi huachi. 26 Chiminpisopita thunchachin nanpiantarapi. Ina a chinchinquma . Moiss chachin ninshitrinso nani nontrama . Nara huaya nicaso , Yosri nontrin. Caso Yosco. rinco. Isaco chinotarinco. Cacoponta chinotarinco, itrin Yosri. 27 Nanpir huasopitarchin Yos chinotarhua . Napoaton Apran, Isaco, Cacopo, inapita chiminaponaraihunta , nanpiantarapi. Co no tqun yonquiramahu , itrin Quisosori.
Yos na con na con nohuantrinso (Mt. 22.34-40)

piyapir ninontasoi , Cotio maistro hu nin. Natanahuaton, Ma noyacha Quisososo nitotrin paya, ta ton, itapon: Yos na a pnninpoa . Ma ta na con na con nohuantrin natcaso ? itrin. 29 Inta, nipachin, iyasha, a chinchinqun. Yos quiricann quran chachin sha huitrinpoa . Ya ipi Cotioro sanquma , natanco. Yosichin hua anntrinpoa . Inaschin natrhuaso . 30 Ina na con na con nosorocaso ya hurin. Ya ipi cancanma quran nosoroco . Inaschin yonquiatoma , nosoromiatoco , tnin. Ina na con na con nohuantrin nicahuaso . 31 Isonta Yos nohuantrin. Qumaora ninosororanso pochachin a napitanta nosoroco , tnin. Nosorocaso na con na con nohuantrin, itrin Quisosori.

28 Satosio

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

109
32 Thunchachin, Maistro, no tqun nonan. A naichin Yos ya hurin. Capa a na . 33 Ya ipi cancannpoa quran Yos nosorocaso ya hurin. Ya ipi yonquinma quran nosoromiatoco, tnin. Canpora ninosororso pochachin a napitanta nosorocaso ya hurin. Iraca Moiss pnninpoa . Yos yachinotohuatama , oshanma mar ma sha tpatoma , Yos pinnqu ahuiquitoco , itrinpoa . Inapotopirhuahu , co nosorohuat hu , Yosso co onpopinchin noya ni sarinpoahu . Nosorocaso na con na con nohuantrin, itrin. 34 No tqun, iyasha, yonquiran ni ton, Yos huntonnqu nani yaya conaran, itrin Quisosori. Ina quran ya ipi piyapi tapanatona , co huachi nohuantopihu natantacaiso .

12

niyontonpisopitaso nipirinhu nya natanpi.


Maistro sa pnninso (Mt. 23.1-36; Lc. 11.37-54; 20.45-47)

Yosri a paimarinso (Mt. 22.41-46; Lc. 20.41-44)

quran Quisosori a chintantarin. Ni cona Cotio maistro sa chinnquma . A naqun naporopi a mopi piyapi sari nohuitacaiso mar . Ina pochin a mosahuatona , caniqu pa pachinara, na a piyapi sari noya nontopi. Hu cama, maistro, itohuachinara, pa yatapi. 39 Cotio niyontonpiso piqu ya conpachinara, hua ano sapitar yahunsconpi. Pita nipachina, huancanachin yahunspi. 40 Noya nontaponaraihu , a naya a naya quyorono sa nonpintatona , ma shannpita matopi. Hua qui Yos nontopirinahu , co cancanna quran natpihu . Ina mar aqu aqut Yosri ana intarin, tnin.
Quyoroni coriqui qutrinso (Lc. 21.1-4)
41 Ina quran coriqui cacon not qu Quisoso hunsrin. Piyapi sa ni srin. Notohuaro piyapi hu sahuatona , coriqui Yos mar inaqu po moquirapi. Na a ma huano saso n con coriqui po morapirinahu . 42 Ina quran a nara quyoron hu nin, sa ahua nininso . Catotra huayachin coriqui po moirin. A na sorochin nanirinso po moirin. 43 Ca tano sannpita oshaquran prasahuaton, Quisosori itrin: No tqun itranquma . Na a piyapi sa na con coriqui po morapirinahu , iso quyoronso nipirinhu , na con na con po moirin, tnahu. 44 Ma huano saso na huanatona , ya sotrinso po morapirinahu . Iso sanapiso hu , pi pian ya hucharinso ya ipi

38 Ina

quran Yos chinotopiso piqu Quisosori a chintantarin. Iraca quiricann quran Yos tapon: A na tahuri a na qumapi acoarahu piyapi sa nicha caso mar . Inaso Cristo, tnin. Cotio maistro sa a chinpachinara, Cristoso Tapico shin, topi. Ina, iyaro sa , yonquico . 36 Iraca Ispirito Santo nohuanton, Tapi chachin ninshitrin. Cristo ninoton, naporin: Yosri sinioronhu sha huitrin. Inchinanhu quran hunsqu inimiconnpita cari mins qun, itrin Yosri, tnin Tapi. 37 Shia huain niponahu , Cristo yonquiaton, Sinioronhu, tnin Tapi. Piyapi chachin nipirinhu , Tapiri chinotrin. Onpoatonta naporin? itrin Quisosori. Yos hui nin chachin ni ton, naporin, ta caiso nipirinhu , co manta topihu . Notohuaro piyapi sa

35 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12 13

110

po moirin. Tiquirin huachi. Co huachi ya hutrinhu . Napoaton na con na con Yos qutrin, tnahu, tnin Quisoso.
Yos chinotopiso pi ohuatapiso (Mt. 24.1-2; Lc. 21.5-6)
1 Ina

13

quran Yos chinotopiso pi quran pipihuachina, ca tano sannpitari itrin: Ni qu , Maistro. Ma noyapiachin pipiso . Pncara pi quran nipi, itrin a nari. 2 Iporaso ya ipiya noyapiachin ni piramahu , a na tahuri ya ipiya ohuatapi huachi. Co a na na piya tranta niya huiritarinhu huachi, itrin.
Ayaro tahuri (Mt. 24.3-14; Lc. 21.7-19)

quran Oripos pannqu pa sahuaton, inaqu hunsconin. Ca tano sannpitarachin ya hupi. Aqu quran Yos chinotopiso pi notrapi. Pitro, Santiaco, Coansha, Antris, inapitari itapona : 4 Onporota , Maistro, ohuatapi? Ya ipiya yata huantohuachina, ma ta onporahuatoi nitochii? Sha huitocoi, quiyanta nitochii, itopi. 5 Ni cona, iyaro sa , quma . 6 A naqun hu sapirinahu . Caso Cristoco. Yos chachin a pairinco, tosarin. Nonpint hu , na a piyapi sari imasapi. 7 Nisha nisha parti piyapi sa nino huiapi. Niahurahuatona , quira nisapi. Natanpatama , ama pa yancosohu . Thunchachin nisha nisha parti naporapi. Napoaponahu , co isoro pa ta huanchtraponhu . 8 Nisha nisha piyapi sa capini quira nisapi. Copirnoro sa capini nino huitona , piyapinnpita camairapi quira nicacaiso mar . A na parti a na parti ocohua pa sarin. Cosharo

3 Ina

pachin, tanari tiquirarin. Na con parsitapirinahu , co o macaso tahuri naniyatraponhu . Na con na con parsitapi huachi. 9 Ni cona canpitanta naniantotamaco. A na tahuri masarinnquma . coso mar coisqu sha huirapiarinnquma . piso piro saqu huihuiarinnquma . Imaramaco ni ton, copirno ya hurinqunta sha huirapiarinnquma . Ca nohuanto, inaqu quparinnquma nanamhu sha huitacaso mar . 10 Co huara isoro pa ta huanchatraponhu , nanamhu ya ipi piyapi sa sha huitacaso ya hurin. Nisha nisha nananqu nonpisopita nataina . 11 Mapachinnquma , Ma cha tono pocoya? ama tocosohu . Cois pa qupahuachinnquma , naporo Yos catahuaarinquma noya nonacamaso mar . Co canpitaora nonsaramahu . Ispirito Santo ayonquiarinquma noya nonacamaso mar . 12 Naporo tahuri sa nisha nisha yonquiapi. A naco. A naqunso nipirinhu tarinacohu ni ton, qumopinnpita capini nino huiapi. A naqun iin chachin niponahu , sha huirapiarin tpacaiso mar . A naqun hui ninpitahu nipon imapachinaco, pa pini chachin sha huirapiarin. A naqun a shinhu nipon, pa pinhu nipon, imapachinaco, hui ninpitari chachin sha huirapiapi. 13 Imaramaco ni ton, ya ipi piyapi no huiarinnquma . Napoaponahu , chiminaqu huar imamiatohuatamaco, cha sarama huachi, itrin Quisosori.
Cotioro sa parsitapiso (Mt. 24.15-28; Lc. 21.20-24)

quran itantarin: Iraca Naniri ninoton, ninshitrin. A na tahuri inimicoro sa qu ya conahuatona , Yos chachin

14 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

111

13 Quisoso o macaso tahuri (Mt. 24.29-31; Lc. 21.25-28)

yaya hurtapi. Pa pi co noyahu nisapi ni ton, hu , tnin. ( tama , noya natanco .) Ina ni patama , naporo ta aco . Cotia parti ya huhuatama , motopi pa ta aco . 15 P sat piqu ya huhuatama , ama ma shannpita qupacaso mar ya concosohu . A naroachin topinan paco . 16 Iminmaqu sacatasnquma nipachin, ama cotonma tranta maquintacosohu . Manoton ta aco . 17 Naporo tahuri sa cayorono sa parsitapona . Hua huahuan nipisopita sacai quran ta arapi ni ton, par pona . 18 Yos nontoco . Ama o napiqu ta a huaiso ya hu insohu , itoco . 19 Naporo tahuri sa piyapi sa chini chiniqun parsitapi. Isoro pa ninin qura huar piyapi sa co ina pochin parsichatrapihu . Co onporonta ina pochin parsitantarapihu huachi. 20 Yos nohuanton, co hua qui apar tapihu . Hua qui aparsitapi naporini, ya ipi piyapi sa taqui itonahu . Nipirinhu , piyapinnpita nosoroaton, co nohuantrinhu hua qui par caiso . A naqun nicha sarin huachi. 21 Naporo tahuri sa nisha nisha sha huitarinnquma . Ni cochi, Cristo nani hu nin. Pasqu ya huarin, itohuachinnquma , ama natcosohu . 22 Nonpintro sa ya huapona . Caso Cristoco, toconarin a naqun. Caso ninotona pico, tosarin a naquonta . Sacai nininso nisapi piyapi sa tacaiso mar . Ni sahuatona , Ma pitata nitotrin. Yos quran o mamara, ta tona , na a piyapi sari imasapi huachi. Yosri huayoninsopitanta pirinahu . 23 Canpitaso nipirinhu ni cona nonpintochinnquma . Nani sha huitranquma ama naporo tahuri sa nonpintinqumaso marhu , itrin.

quran, iyaro sa , nani chiniqun parsitohuachina , pi i tashitarin huachi. Yoquinta co huachi a pinarinhu . 25 Naporahuaton, na a tayoraro santa anotarin. Ya ipi inapaqu ya hupisopitanta nacon nacontapon. 26 Ina quran ya ipi piyapi ni sarinaco. Yos quran caso qu pico ni to, chistoro huancana o mantararahu. Chiniqun nanantato, hunarachin hunarachin o mantararahu. 27 O mantahuato, anquniro sa a pita ya ipi parti quran ayontonacaiso mar . Pa sahuatona , nisha nisha parti qura huar ayontonapi huachi, tnin.
Nara papotrinso pochin ninin (Mt. 24.32-35; Lc. 21.29-33)
28 Ina quran ca tano sannpita itantarin: Nara papotrin quran, iyaro sa , nitotoco . Nara ta huachina, Nani o napi naniriarin huachi, topi. 29 Inapochachin nani ma sha onporahuachin, nitotarama . O macaso tahuri naniriarin huachi, tosarama . 30 No tqun sha huitranquma . Co huara ya hupisopita ta huanchatraponahu , nani ma sha onporapi. 31 Isoro pa ta huantarin. Pi iro tnta ta huantarin. Ca nonahuso nipirinhu , co onporonta ta huantarinhu . No tqun nonahu ni ton, ya ipi sha huitranqumaso chachin naniarin huachi, itrin.

24 Ina

Isoro pa ta huantarinso (Mt. 24.36-44)

o maca huaso tahuri nipachin, co insonta nitotrinhu . Co

32 Onporosona

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13 14

112

anquniro sa tranta co nitotapihu . Yos hui ninco niporahu , co ca tranta nitotrahu . Tata Yoschin nitotrinso . 33 Ni cona naniantotamaco. Onporosona o maca huaso tahuri nanihuachin, co nitotaramahu . Napoaton Yos nontatoma , ninco. Noya yonquiatoma , ya huco . 34 Qumapi aqu yapa ninso pochin nisarin. Yapa pachina, pita camairin. A naya a naya sha huitrin ma sha nicacaiso mar . Ya coana ninana pinta sha huitaton, Pi noya ni qu , itrin. 35 Onporosona pi hua ann hunantacaso co nitotopihu . I huaraya huar hucapon nimara. Yonotashi huar a na hucapon nimara. Atari prasahuaso , hucapon nimara. Tashrayamiachin hucapon nimara, topi. Inapochachin canpitanta hu . 36 Ni cona a nanaya hucato, hu snquma qunanquichinquma . 37 Nani a chintranquma huachi. Ya ipi piyapi nitochina . Ama hu rso pochin cancantocosohu . Ninco, itarahu ya ipi piyapi, itrin Quisosori.
Quisoso macacaiso mar chinotopiso (Mt. 26.1-5; Lc. 22.1-2; Jn. 11.45-53)
1 Cato

14

tahuri pahuanarin Pascoa nanicaso . Naporo Yos iraca nicha rinso yonquiatona , coshatapi. Pan co asairinsohu ca sapi. Pascoa naniriahuachina, Cotio hua ano sa , maistro sa , inapita chinotapi Quisoso macacaiso . Po oana quran maahua . 2 Ama niyontonpiso hu , piyapi sa no huihuachinnpoa . Quisoso pa yatapi ni ton, ahuarinnpoa . Napoaton po oana quran maahua , nitopi.
Hua saiqu opomototrinso (Mt. 26.6-13; Jn. 12.1-8)

tarin. hu , anoyatrinso . soi , a nara sanapi hu nin. Potiria huaya huirina pi quran nipiso qunin. Inaqu pimo hua sai ya hurin, na con pa trinso . Potiria huaya nishincatahuaton, Quisoso motnqu hua sai pashimototrin. 4 A naqun ni sahuatona , inahua capini ninontapi. Onpotaonta iso hua sai pa ton nipirinhu chiniarin? 5 Pa anin naporini, cara pasa tahuri mar pahurrinso pochin coriqui canaitonhu . Sa ahuaro sa qutacaso ya hu itonhu , nitopi. Ina pochin yonquiatona , sanapi no huipi. 6 Quisososo nipirinhu tapon: Ma marta iso sanapi no huirama ? Tananpitoco . Noya nosoroatonco, inapotrinco. 7Nani tahuri sa ahuaro saso isqu ya hurapi. Nohuantohuatama , nosoroarama . Napoaponahu , caso co hua qui canpitaro co ya huarahu . 8Iso sanapi noya cancann quran yonquiaton, pashitrinco. Co huara chimiyant hu , nosoroatonco, nonhu hua saiqu pashitrinco pa pitinacoso mar . 9No tqun itaranquma . Insqusona noya nanan sha huitohuachina , iso sanapi napotrincoso sha huirapi anta . Co naniantapihu , tnin.
Cotasri sha huirapirinso (Mt. 26.14-16; Lc. 22.3-6)

catoya piri Quisoso ca tanpirinhu . A nara corto hua ano saqu pa nin. Cotas Iscarioti itopiso . Quisoso sha huirapicaso mar nontrin. 11 Natanahuatona , pa yatopi. Ina mar coriqui quchinqun, itopi. Ina quran Cotas yonquirarin po oana quran Quisoso a nocaso mar .
Pascoa tahuri coshatopiso (Mt. 26.17-25; Lc. 22.7-14; Jn. 13.21-23)

10 Shonca

hur Quisososo Pitaniaqu ya hurin.

3 Ya

nanihuachina, nisha pan ca pi, co asairinsohu . Naporo tahuri

12 Pascoa

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

113

14

chachin ohuica iraca tpapiso pochin tpaantapi yonquicaiso mar . Nani pi ipiqu Cotioro sa naporapi ni ton, Quisoso ca tano sannpitari itapona : Intohuata , Maistro, paatoi Pascoa cosharo tapaii capaquhuaso mar ? itopi. 13 Napotohuachinara, cato ca tano sann nontrin pacacaiso mar . Ninanoqu paco . A na qumapi nacapiarama . Yonqu i sha chi yatarin. Ina imaco . 14 Piqu ya conconpachin, pi hua ann natanconco . Insquta coarto ya hurin Pascoa cosharo capa huaiso ? tnin Maistro, itoco . 15 Napotohuatama , panca coarto inapaqu nininso a notarinquma . Inaqu misa, hunsnan, inapita ya hurarin hunscahuaso mar . Nani taparin huachi. Inaqu cosharo acoco canpoa capaquhuaqu, itrin. 16 Pa sahuatona , ninanoqu canconpi. Quisosori sha huitrinso chachin qunanconpi. Inaqu Pascoa cosharo taparapi capacaiso mar . 17 Nani pi i ya conahuaso , Quisoso ca tano sannpitar chachin hu pi. 18 Hu sahuatona , misaqu hunsquipi. Coshatasoi , Quisosori itapon: No tqun, iyaro sa , itranquma . A naquma car quma rahu , sha huirapiaramaco, itrin. 19 Natanahuatona , stopi. Statona , a naya a nayari Quisoso natanpi. Incoita , Sinioro, yasha huirapirainqun? Co cahu nimara, ti? topi a naya a naya. 20 Shonca catonquma ca tanapomaracohu , a naquma yasha huirapiaramaco. Car quma chachin coshatapomarahu , yasha huirapiaramaco. 21 hu. Yos quran caso qumapico niporahu , chiminarahu. hu , qumapi sha huirapirincoso

chiniqun parsitapon. Co nasitrinhu naporini, noya noya niitonhu . Co parsichitonhu , itrin.


Yonquicaiso mar coshatopiso (Mt. 26.26-30; Lc. 22.15-20; I Co. 11.23-26)
22 Coshatasoi , cosharo masahuaton, Yos nontrin. Yosparinqun, Tata, itahuaton, s panahuaton, ca tano sannpita qutra piarin. Ca co , iyaro sa . Ca nonhu pochin iso , itrin. 23 Tasa huayanta masahuaton, Yosparinqun, Tata, itahuaton, inanta qutrin. Ya ipinquma o oco , itrin. Qutohuachina, ya ipi o opi. 24 Ca hunainhu pochin iso . Hunainhu pa sarin ni ton, nasha nanan sha huichinquma . Ca nanam hu chachin imasarama huachi. Chiminarahu ni to, na a piyapi sa nicha sarahu huachi. 25 No tqun itaranquma . Co huachi isqu opai o osarahu . Chiminarahu huachi. A na tahuri Yos hua anntrinso chin, noya noya ya huarihua huachi. Naporo ya ipiya nasha nipon. chin o tarihua huachi, itrin.

Ta acaiso ninorinso (Mt. 26.30-35; Lc. 22.31-34; Jn. 13.36-38)


26

tona , Oripos pannqu pa pi. 27 Inaqu Quisosori itapon: Iraca quiricannqu ninoton, Yos naporin. Ca nohuanto, p tahuatona pi tparapi. Tpahuachina , ohuicannpita ta arapi, tnin. Inapochachin yatpahuachinaco, ya ipinquma co chiniqun cancantatomahu , ta ananpiaramaco. Ipora tashi chachin napoarama . 28 Napoapomarahu , qunancoantaramaco. hu , Yos ananpitantarinco.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14

114

tahuachinco, ca ton Cariria pa pa sarahu. Inatohua qu maco, itrin. 29 A napita ta ananpipirinnquonta , co caso ta aarahu , tnin Pitro. 30 No tqun, iyasha, itaranqun. Ipora tashi chachin co huara atari catoro prashatrasohu , cararo nonpinapiaranco. Co caso Quisoso nohuitrahu , toconapon, itrin Quisosori. 31 Quma imasaranqun ni ton, yatpapirinacohunta , co onporonta nonpinapiaranqunhu , Yoscor , itrin Pitrori. Inachachin topi ya ipiya.
Quisoso staton, Yos nontrinso (Mt. 26.36-46; Lc. 22.39-46)

quran nararoqu canconpi, Quisimani itopiqu. Isqu, iyaro sa , hunstaco . Yos nontri i, tnin Quisoso. 33 Pitro, Santiaco, Coansha, chin amasha miachin quparin. Naporo staton, pa pi co noyahu cancantrin. 34 Chiniqun, iyaro sa , strahu. Stochinachin cancantarahu. Isqu hunstaco . Ama hu tomahu , yonquico, itrin. 35-36 Amasha miachin pa sahuaton, isonconahuaton, no paqu huar monshomarin. Inaqu Yos nontarin. Quma nohuantohuatan, Tata, nicha co, ama ma sha onpo isohu . Co parsita huaso nohuantaporahu , quma nohuantohuatan, ma sona yaonpotohuatanconta noya, tnahu. No tqun yanatranqun, itrin. 37 Ina quran hunantapirinhu , cara chachin hu spi qunanquintarin. Onpoatoncha, iya Simon, hu saran paya? Co a na ora tranta nanitranhu ni tamaso , ti? 38 Ama hu tonahu , ni tqu . Yos nontqu

32 Ina

ama sopai minsinqunsohu . Cancann quran Yos yanatpiranhu , co qumaora nanitaranhu , itrin. 39 Naquranchin paantarahuaton, Yos nontantarin. Inachachin itantarahuaton, 40 hunantapirinhu , naquranchin hu antapi qunanquinantarin. Hu i iquitatona , hu spi. Tapanatona , co nanitopihu ma sha ta caiso . 41 Naqu ranchin paantarahuaton, rin. Ina quran hunantahuaton, ca tano sann itapon: Ipora huanta hu sarama ti? Nani huachi. Nani ora nanirin huachi. Yos quran caso qumapico nipirahu , sha huirapiarinco oshahuano sa macainacoso mar . 42 Hunsco huachi, pa ahua . Ni co sha huirapirincoso nani canquiarin, itrin.
Quisoso mapiso (Mt. 26.47-56; Lc. 22.47-53; Jn. 18.2-11)

nonaso , Cotas canquirin. Inanta Quisoso ca tanaponahu , sha huirapirin macacaiso mar . Inar na a piyapi hu sapi. Corto hua ano sa , Cotio maistro sa , ansiano sa , inapita a papisopita. Sahuni, shonqui, inapita s qurahuatona , hu sapi. 44 Co huara canshatrasohu , Cotasri nani sha huitrin Quisoso nohuitacaiso mar . Cari apinorahuso Quisososo . Ina maco . Noya a pairatoma , qupaco , ta ahuachin, itrin. 45 Canquirahuaton, Quisoso ya yoranquirahuaton, Tashita, Maistro, itirahuaton, apinorin huachi. 46 Ina quran Quisoso chiniqun masapi huachi. 47 Ya hur a naso sahuninn ocoirahuaton, corto hua an inpriatonn ahurin. Ahuaton, nishithurattrin. 48 Quisosori itapon:

43 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

115

14

Sahuni, shonqui, inapita s qurahuatoma , hucapairamaco. Matararo pochin cancantatomaco, yamanamaco, ti? 49 Co tana nani tahuriya Yos pinnqu hunsato, a chinrahu. Nicapomaracohu , co manamacohu . Napoaponahu , Yos quiricann quran ninorinacoso chachin masaramaco, itrin. 50 Ina quran ya ipi ca tano sannpitari ta ananpipi huachi. 51 Ya hur a na hui napiso saqurachin niso qutahuaton, Quisoso imasapirinhu , yamatopi. hu , 52 sahuanasachin matohuachinara, i nanpirapi ta arin huachi.
Cotio hua ano saqu qupapiso (Mt. 26.57-68; Lc. 22.54-55, 63-71; Jn. 18.12-14, 19-24)

Quisoso masahuatona , corto hua an ya hurinqu qupapi. Inaqu ya ipi corto hua ano sa , ansiano sa , Cotio maistro sa , inapita nani niyontonpi. 54 Pitroso nipirinhu , aqu quran imaquiarin. Corto hua an i iratnnqu huar imaquirin. Pairatrinqu ya conahuaton, ponisiaro sapitar hunsquirahuaton, napntarin. 55 Ya ipi hua ano sari yatpapi ni ton, a naya a naya sha huitopi Quisoso nonpinapicaiso mar . 56 Na a nonpinapiaponaraihu , nisha nisha nonconpi. Co inachachin nonpihu . 57 A naqun huanirahuatona , tapona : 58 I hua chachin Quisoso naporin, natanai. Yos pinn piyapi nipiso ata huantarahu. Cara tahuri quran anoyatantarahu. Co piyapi nipisohu acoantarahu, toconin, itopi. 59 Co inahua tranta inachachin nonpihu . Nisha nisha nonpi. 60 Corto hua ani huncanachin huanirahuaton, Quisoso itapon:

53 Nani

Ma ta tapona qun? Co manta tnanhu , ti? itrin. 61 Quisososo nipirinhu , co manta tninhu . Ta trin. Ina quran corto hua ani itantarin: Qumaso Cristonqun, Yos hui ninqun chachin, ti? itrin. 62 Ca mini inaco. A na tahuri ni saramaco. Yos quran caso qu pico ni to, Yos inchinan quran ahunsarinco. Ina quran chistoro huncana o mantararahu, maco, itrin Quisosori. 63 Corto hua ani natanahuaton, chiniqun no huitaton, nioshacotonin. Caso Yos hui ninco, toconin, nonpinaton. Nani natanhua . Co a napita nohuantarhuahu sha huitinpoaso . 64 Nani huachi Yos yaya hurtrinso natanhua . Ma ta onpotahua Quisoso? tnin. Pa pi co noya qumapihu ni ton, tpacaso ya hurin, topi ya ipiya. 65 Naporahuatona , Quisoso iroiqu ipitopi. Tonporayatahuatona , chiniqun panpirayapi. Qumaso Cristonqun nipatan, ninoton, no tqun sha huitocoi. Inta ahurinqun? itoonpi. Ponisiaro sarinta chiniqun ahurayapi.
Pitrori nonpinapirinso (Mt. 26.69-75; Lc. 22.56-62; Jn. 18.15-18, 25-29)
66 Pitroso nipirinhu , i iratqu huanirpirinhu . A na sanapira hu nin, corto hua an cosonann inaso . 67 Pitro napntaquya , inari ni nin. Noya ni sahuaton, Co ta qumanta Quisoso Nasaritoqu ya hurinso ca tanan, itrin. 68 Ma qumapita napotranso ? Co caso ina qumapi nohuitrahu , itrin. Ina quran pipirahuaton, paira ya coanaqu pa nin. Naporo atari

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14 15

116

prarin. 69 Inaqu sanapiri qunantarin. Qunanahuaton, huanipapisopita itapon: Iso qumapi Quisoso ca tanin anta , itrin. 70 Co chi nohuitrahu paya, itantarin. Ina quran a napitari itantapona : Qumanta Cariria piyapi pochin nonan ni quhuar , Quisoso ca tanan ipora qumanta , itopi. 71 Co chi nohuitrahu . Yoscoar co caso nohuitrahu . Caso huatnquma , Yos ana intarinco, tnin. 72 Naporo chchin atari prantarin. Atari natanahuaton, Quisosori napotrinso Pitro yonquirin huachi. Co huara atari catoro prashatrasohu , cararo ranco, itrinco, ta ton, chiniqun strin. Staton, na nrin huachi.
Piratoqu qupapiso (Mt. 27.1-2, 11-14; Lc. 23.1-5; Jn. 18.28-38)
1 Tahurianpitohuachinara,

15

Cotio ansiano sa , maistro sa , corto hua ano sa , inapita niyontonahuatona , ninontapi. Ina qu tona , quparahuatona , Pirato qutonpi. 2 Qumaso Cotioro sa hua anqun, ti? itrin Piratori. Ca mini, tnin Quisoso. 3 Ina quran corto hua ano sa na con nonpinapipirinahu , co manta tninhu . 4 Nani ma sha nonapipirinnqunhu , co manta tnanhu , ti? itrin Piratori. 5 Quisososo nipirinhu co manta tninhu huachi. Napoachina, Ma qumapita isoso ni ton, co manta tninhu , tnin Pirato yonquiaton.
Tpacaso sha huirinso (Mt. 27.15-26; Lc. 23.13-25; Jn. 18.38-19.16)

pipicaso mar . Cotio niyontonpiso tahuri ni ton, copirnori napotrin. Piyapi sa nohuantopiso ocoirin. 7 Tashinan piqu copirno no huipisopita ya hupi. Copirno piyapinnpita tpapi ni ton, tashinan piqu po mopi. A nara Parapas itopiso . 8 Piyapi sa hu sahuatona , Pirato nontiipi. Ipora Pascoaqunta apina pi ocoitantacoi, itopi. 9 Inta ocoichinquma ? Hua anma ocoichinquma nimara, itrin Piratori. 10 Corto hua ano sari apiratona , Quisoso nani mapi. Ina nitotaton, Piratori naponont rin. 11Napoaponahu , corto hua ano sari a naya a naya piyapi sa sha huitra piapi. Co Quisososo nohuantraihu . Parapas ocoitocoi, itqu , itra piapi. Napoaton Parapas ocoitocoi, tosapi. 12 Ma ta caso onpochi Quisoso? Cotioro sanpoa hua annpoa , tnamaso , itrin Piratori. china, 13 Corosqu patanantqu chimiin, itapi, chiniqun nontatona . 14 Ma marta tpa i? Ma ta onporinso ? itopirinhu , aqut chachin chiniqun itantapi: Corosqu patanantqu chimiin, itantapi. 15 Ina natanahuaton, ama piyapiri no huicaso marhu Parapas ocoitrin. Quisososo chiniqun huihuitona , p sha p shatopi. Ina quran sha huitrin corosqu tpacaiso mar .
Quisoso thuaconpiso (Mt. 27.27-31; Jn. 19.2-3)
16 Ina quran sontaro sari qupapi. Copirno pinnqu ichiya conahuatona , ya ipi sontoro sa amatopi niyontonacaiso mar . 17 Niyontonpachinara, caninchin coton Quisoso a motopi, amasha quhuann. Hua an a morinso pochin nininso . Yancot nahuan quran sihuisahuatona , ayancotopi.

Pascoa tahuri a nara apina pi tashinan pi quran ocoirin noya

6 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

117
18 I huata, sinioro hua an. Qumaso Cotioro sa hua anqun, ti? itoonpi. 19 Piquirananqu ahumotopitrapi. Ahurahuatona , iroiqu ipirayatopi. Isonahuatona , monshoconapi. 20 tatona , thuaconapi. Ina quran caninchin coton ocoitahuatona , cotonn chachin a motantapi huachi.

15

Corosqu Quisoso patanantopiso (Mt. 27.32-44; Lc. 23.26-43; Jn. 19.17-27)

Ninano quran qupapi corosqu patanantacaiso mar . 21 Pipirahuatona , a na qumapi Sirini parti hua huatrinso nacapipi. Iminn quran huntararin. Simon itopiso . Cato hui nin ya hutrin. Aricantro, Nopo, itopiso . Simon nacapirahuatona , sontarori masahuatona , Quisoso corosnn apitntopi inari qupacaso mar . 22 Pa sahuatona , pana huayaqu canconpi huachi, Corocota itopiso . Corocota, nans moto tapon naporin. 23 Huino main nimirio ayontahuatona , yao shitopirinahu , co o orinhu . 24 Ina quran sontaro sari corosqu patanantopi. Ina quran Huco , nicanathua , Quisoso a morinso maahua , nitatona , ya nipirapi. Nicanatona , a naya a naya mapi. 25 Yono pi irirahuaso , corosqu patanantapi. 26 Onporinso marsona tpapiso nani ninshitrin. Isoso Cotioro sa hua an, tnin ninshitaton. Motn ptcha achinpitopi. 27 Quisoso pirayan cato apiro santa patanantopi. Nisha patanantopi. A nara inchinan quran, a nara ahunan quran acopi. 28 Iraca Yos quiricannqu ninorin. Apiro sapitar acorapi, qu. Iraca ninorinso chachin ipora huar inapitar acorapi. 29 Piyapi sa na hupona pochin Quisoso tcariatona , thuaconpi.

Yos pinn ata huantohuato, cara tahuri quran anoyatantarahu, itrancoi. 30 Inta nipachin, coros quran nohuararahuaton, cha qu , itoonpi. 31 Inapochachin corto hua ano sa , maistro sa , inapitanta Quisoso thuaconpi. A napitaso nicha rin, inaora cha caso nipirinhu co nanitrinhu . 32 Caso Cristoco, Cotioro sa hua anco, toconin. Inta nipachin, coros quran nohuarain. Ina ni pathua , natarihua huachi, nitopi. Ina pirayan patanant rinsonta Quisoso thuarin.
Quisoso chimininso (Mt. 27.45-56; Lc. 23.44-49; Jn. 19.28-30)
33 Camotchi nisahuaso , ya ipi parti tashitarin. I huaraya huar yono tashi pochin nisarin. 34 Naporo Quisoso chiniqun nonin. Iri iri nama sapachitani, tnin. Inaora nananqu nonaton, naporin. Onpoatonta , Tata, patranco? tapon naporin. 35 A huatona , Natanco . Inias prasamara, topi. 36 A na qumapiso manorahuaton, pi shiro pochin nininso maconin. Main huino as cottrin. Nara huayaqu achinpitahuaton, inapaqu ihu ton, o shitrin. Ninaco . Iniasco hu samara coros quran anohuaracaso mar , ta tona , thuapi. 37 Ina quran Quisososo chiniqun nonsahuaton, chiminin huachi. 38 Naporo Yos chinotopiso piqu tanontn n mt pa copitrinso noshatrin. Inaora noshataton, catot huar ninin. Inapa quran no paqu huar noshatomarin. 39 pachina, capitan notrarin. huatonsona Quisoso chimininso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15 16

118

ni sarin. Ina ni sahuaton, T chin iso qumapi Yos hui nin, tnin. 40 Sanapi santa aqu quran notrapi. A nara Maria Mactarina, a naso Saroma, a nanta Maria. Inaso Cosi, nisha Santiaco, inapita a shin. 41 Quisoso Caririaqu ni so , imatona , nocomapiso . A napita sanapi santa Quisoso notrapi. I hua miachin Quisoso Quirosarinqu hu pachina, inapitanta hu pi.
Quisoso pa pitopiso (Mt. 27.57-61; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42)
42 Ina tashiraya chinoto tahuri ni ton, Cotioro sa tapatapi chinotacaiso mar . 43 I huararahuaso , Cosi hu nin. Inaso Arimatiaqu ya hurinso . Cotio hua an niponahu , noya Yos chinotarin. A na tahuri Yos o mararin hua anntinpoaso mar , tnin yonquiaton. Napoaton co t huatatonhu , Piratoqu pa nin Quisoso nonn ma patacaso mar . 44 Co chimiyntramarahu , ta ton, capitan amatahuaton, natantrin. Nani Quisoso chiminin? itrin. 45 Nani mini chiminin, itrin capitani. Napotohuachina, Cosi itapon: Nonn qupaqu nipachin, itrin. 46 Morin nani pa anahuaton, coros quran nonn anohuarahuatona , qupapi. So pinahuatona , na pi naninqu po mopi. Ina quran pancara pi masho pi napirahuatona , pa copitopi huachi. 47 Maria Mactarina, a na Maria (Cosi a shin nininso ), inapita ni sapi. Insqusona Quisoso acopiso ni sapi.

hua sai pa anpi. nacaiso mar pa anpi. 2 Tomio tahuri tashirayamiachin pi i nhu huaso , na pi nanin pa pa pi. 3 Inahua capini ninontapi. Pncara piqu nanin pa copitopi. Incha iporaso chi huincatr ponpoya? nitopi. 4 Canconahuatona , notpirinahu , na pi panca nipirinhu , nani chi huincarin ni pi. 5 Na pi naninqu ya conahuatona , hui napi pochin nininso ni pi. Huirichin a morahuaton, inchinan quran hunsarin. Ni sahuatona , pa yanpi. Anquniri itrin: 6 Ama pa yancosohu . Quisoso Nasaritoqu ya hurinso hu , co huachi isqu ya hurinhu . Corosqu chiminaponahu , nani nanpiantarin. Intana acopiqu ni nicona. Capa huachi. 7 Napoaton paatoma , ca tano sannpita sha huitonco . Pitronta sha huitonco nitochin. Quisoso ton nani pa sarin Cariria pa . Inatohua qunanconarama , i hua sha huitrinqumaso chachin, itoco , itrin. 8 Pipirahuatona , na pi nanin quran ta api huachi. Pa pi pa yanahuatona , ropa roptrapi. Co manta topihu . Pa yanatona , co piyapi sa sha huitopihu .
Maria Mactarina ton ya notrinso (Jn. 20.11-18)

16

Quisoso nanpiantarinso (Mt. 28.1-10; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)

1 Chinoto tahuri piquran Maria Mactarina, Saroma, a na Maria (Santiaco a shin nininso ), inapita

tahuri tashirayamiachin Quisoso nanpiantarin. Nanpirahuaton, Maria Mactarina ton ya notrin. Ina sanapi iraca canchis sopai Quisosori nani inquitrinso . 10 Nani Quisoso ni sahuaton, pa nin imapisopita sha huitacaso mar . Inapitaso statona , na napi. 11 Quisoso nani nanpiantarin. Cari ni nahu, itopirinhu , co natpihu .

9 Tomio

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

119 Catoya pi ya notrinso (Lc. 24.13-35)

16

piquran cato imapisopita ninano quran pipiapi. Paaquya , Quisosori nisha pochin ya notrin. 13 Nani nohuitahuatona , huatona , ca tano sannpita sha huitontapirinahu , co inapita tranta natpihu .
Ca tano sannpita ya notrinso (Mt. 28.16-20; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)
14 Ina quran shonca a nara ca tano sannpita misaqu coshatasoi , Quisosori ya notiirin. Onpoatomata , iyaro sa , co nattramahu ? Co natantochinachin cancantramahu . Quisoso nani nanpiantarin. Cari ni nahu, qumahu , co nattramahu , tnin. 15 Ina quran sha huitantarin. Ya ipi parti, iyaro sa , paco . Ya ipi piyapi noya nanan carinquma sha huitranqumaso sha huitoco . 16 Insosona noya nanan nathuachina , cha sapi. Aporihuanahuatona , imapachinaco, cha sapi huachi. Co

12 Ina

nanamhu nathuachinahu , Yosri ana intarin huachi. 17 Nathuatama , nani ma sha nisarama piyapi sa nitotacaiso mar . Chiniqun nanan quchinquma sopairo sa maso mar . Nisha nisha nananqu nonsarama . 18 Ya huan mapatama , co manta onpotarinqumahu . Sonimaonta nipirinhu , o opatama , co chiminaramahu . Cania piro sa topinan s huahuatama , noyatapona , itrin Quisosori.
Inapaqu panantarinso (Lc. 24.50-53)

ca tano sannpita nontahuaton, inapaqu Quisoso panantarin. Inasachin hua anntrinpoaso . Yosri qu huaton, inchinann quran ahunsrin. 20 Ina quran ca tano sannpita pa sahuatona , Quisoso nanamn sha huirapi. rin ni ton, ya ipi parti sha huira piapi. Yos nohuanton, piyapi a naroachin anoyatopi. Nani ma sha nanitapapi ayonquicaiso mar . Ina ni sahuatona , No tqun nontrinpoa , topi ya ipi piyapi. Nani huachi.

19 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

Nocas ninshitrinpoa Quisocristo naporinso nitotacaso mar

Ma marsona ninshitrinso
1 Quisocristo

isoro paqu o maton, nya ninin. Na a piyapi sari ina naporinso nani ninshitopi. 2 Ca tano sannpita iraca qura huar imatona , naporinso ni sapi. Nani ya ipi no tqun sha huitrinacoi. 3 Canta ya ipi nanamn nitotrahu. Hua qui natanato, nani noya nitotrahu huachi. Napoaton, iya Tiohuiro, ninshichinqun, tnahu. Qumaso nya piyapinqun ni ton, ninshitaranqun. Ya nan nininso qura huar ya ipiya ninshitaranqun. 4 Na a piyapi sa nani sha huitopirinnqunhu , iporaso carinqun ninshitaranqun no tqun nitotamaso mar .
Coansha Paotista nasitacaso ninorinso

5 Iraca Irotis Cotio parti hua an nipon, a na corto hua an ya hurin. Sacarias itopiso . Ina huntonn Apias itopiso . Sa inso Isapira itopi. Inanta Aaron shin, irca corto hua an ya coninso . 6 Cato chachin noya Yos imarin. Ya ipi pnntrinso no tqun natrin. 7 Sa inso nipirinhu co hua huana pihu . Co a naya tranta hua huin ya hutrinhu . Nani paya. So ionta nani mashotrin huachi. 8 A na tahuri Sacarias huntonn Yos chinotopiso piqu pa caiso mar . Naporo

caiso ya hurin. 9 Nani Sacarias huayonpi yonarin pochin nininso a pcaso mar . Acohuana ya conahuaton, pimoton nininso a prin Yos yonquicaso mar . 10 A pso , na a piyapi sa aipiran huanirahuatona , Yos nontapi. 11 Naporo acohuana Sinioro anquninni ya notimarin. Misa huaya inchinan quran huanitimarin. 12 Anquni qunanahuaton, pa yanin. Pa pi t huarin. 13 Anquniriso hu noya nontrin. Ama pa yanqusohu . Qumaso Sacariasnqun, nohuitranqun. Hua qui hui nahuanacaso ranhu . Ina mar Yos nontranso nataninqun. Sa an hua huanarin. Huaihuachin, nininn cari sha huitaranqunso acoqu . Coansha itqu . 14 Nasitohuachin, taran huachi. Na a piyapi sari pa yatapi. 15 Inaso nya qumapi nipon. Yosri catahuarin ni ton, noya noya nisarin. Naporahuaton, co pi pian tranta main o oponhu . Nasitrin qura huar Ispirito Santori ya coancantarin. Inaschin natarin huachi. 16 huachin, pnntapon. Pnntohuachin, na a Cotioro sa Yos natapi huachi. 17 Iraca Inias pnntrinso pochin nya pnntarin. Ina pochin chiniqun nanantarin inanta . Sinioro yao mahuachin, pnntapon. P huachin, na a piyapi sa

120
El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

121

pona huachi. Iraca noya imapiso pochin naquranchin shinpita noya imapona . Iporaso co Yos natpirinahu . Ina natanahuatona , no tqun yonquiapona huachi. Inari a chintohuachin, Sinioro nohuantapona huachi, itrin anquniri. 18 Caso mshoco. Sa ahunta nani paya. Onpotrcha hua huanin paya? Co chi nanitrinhu hua huanacaso , topirahu . No tqun nontohuatanco, ma sona a notoco no tqun nitochi, tnin Sacarias. 19 Caso Capirico. Yos ya hurin quran o marahu. Ina a paimarinco nonta huanqunso mar . Noya nanan sha huitopiranqunhu . 20 Co nat hu ni quhuar , hua qui hu . Hui nan nasitaqu huar co nonacamaso nanitaranhu . hu , no tqun nontranqun. Hui nahuanaran. Tahurinn nanihuachin, sa an huaiarin huachi, itrin anquniri. 21 Ya hur piyapi saso nipirinhu Sacarias ninarapirinahu . Onpoatonta hua quiarin? nitopi. 22 Ina quran acohuana qu hu , co huachi nanitrinhu nonacaso . Imirin quran anquitaponahu , co nanitrinhu piyapi sa nontacaso . Acohuana ya conpachina, ton, hua narso pochin qunamara, nitopi. 23 Nani Yos chinotopiso piqu sirihuitohuachina, Sacarias ya hurin pa paantarin. 24 Ina quran co hua quiya quranhu sa in cayorin huachi. A natrapo yoqui pochin co intoaso pa ninhu . Pinnqu ya huarin. 25 Ma noyacha Yosso catahuarinco ni ton, hua huanarahu paya. Ina nohuanton, co huachi tapan ya hutarincohu huachi, tnin, yonquiaton.
Anquniri Maria nontrinso

saota yoquitohuachina, naquranchin anquni isoro paqu

26 Nani

o mantarin. Capiri itopiso . Nasaritoqu Yosri a paimarin, Cariria parti ya hurinso . 27 Inaqu a nara nanon ya hurin. Maria itopiso . Cosi nani nontrin Maria macacaso mar . Tata masho Tapico shin inaso . 28 Anquni o marahuaton, Maria itapon: I huata, Maria. Sinioro noya ni ninqun. Ina chachin catahuarinqun, itrin. 29 Ina natanahuaton, Maria pa yanin. Ma marta napotrinco? tnin yonquinnqu. 30 Ama, Maria, pa yanqusohu . Yos noya ni ninqun. 31 Natanco sha huichinqun. Qumaso hua huanaran. Qumapia huaya hua huanpatan, Quisoso itqu . 32,33 Mashotohuachin, chiniqun nanantarin. Inaso Yos hui nin. Yos nohuanton, hua an ya conarin huachi. Iraca Tata masho Tapico Cotioro sa noya hua anntopirinhu . Ina quran chiminin huachi. Iporaso nipirinhu hua huani hua anntomiatarin huachi. Co onporonta pipirarinhu , tnin anquni. 34 Onporahuatota caso hua huanapo? Co so yahuancohu , tnin Maria. 35 Ispirito Santo nohuanton, qumaora hua huanaran. rapirinqunhu , cayoaran. Napoaton hua huan Yos hui nin chachin nisarin. Co pi pisha tranta oshahuanaponhu . 36 Ni qu . Qumopinn Isapira itopiso paya niponahu , Yos nohuanton, nani cayorin. Co hua huana pihu hu , nani saota yoquitarin. Qumapia huaya huaipon. 37 Ya ipiya Yos nanitaparin, itrin anquniri. 38 Noya nipachin. Yosichin caso natarahu huachi. Ina nohuanton, hua huahu ya hu in nipachin, tnin Maria.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

122

Napotohuachina, anquni pa nin huachi.


Isapira nicapon pa ninso

quran manorahuaton, Maria pa nin qumopinn nicapon. Cotia pann parti ya hurin. Ninanoqu canconahuaton, 40 Sacarias pinnqu ya conconin. Isapira qunanconahuaton, I huata, a shacha, itrin Mariari. 41 Isapira natanpachina, hua huin yo namnqu to mo to motarin. Isapiranta nya cancantrin. Ispirito Santori ya coancantrin ni ton, 42 pa yataton, chiniqun nontrin. I huata, hua huata hua. Ma noya Yos catahuarinqun. A napita sanapi sacoi quran noya noya ni ninqun. Hua huaonta noya noya ni sarin. 43 Inaso ya ipiya hua anntarinpoa . Co caso chiniqun nanantaporahu , ma noyacha ina a shinqun nicaponco hu nan paya. 44 Quma nontohuatancora, a naroachin hua huahunta yo namhuqu to mo to motarin. Noya cancantaton, naporin. 45 Yos no tqun nontrinco, tnanso mar inaso noya ni ninqun. Sha qun, itrin Isapirari. 46 Naporin mini. Ma noyacha Tata Yosso paya, tnahu. 47 Anoyacancant rinco ni ton, nya cancantrahu. 48 Topinan piyapico nipirahu , rinco. Ipora qura huar na a piyapi sa nohuitarinaco. Ma noyacha Yosri catahuarin paya, tosapi. 49 Yosri ya ipi nanitaparin. Inaso nya catahuarinco. Noya noya ninin. 50 pita nosororin. Ipora huanta ina chinotohuathua , nosoroarinpoa . 51 Chiniqun nanantaton, nani ma sha ninin. Nocanpisopita atapantrin. 52 Hua ano santa co noyahu nara, ocoirin. Topinan piyapi sa noya

39 Ina

acorin huachi. 53 Pahuantrinsopita catahuarin nya ya hucaiso mar . Ma huano saso nipirinhu topinan a parin. 54,55 Piyapinnpita noya catahuarin. Iraca Apranco nontaton, Nosororanqun. tanta nosoroato, catahuarahu, itrin Yosri. Ina yonquiaton, rinpoa huachi, tnin Maria. 56 Cara yoqui pochin inaqu yacapat rin. Ina quran ya hurin pa paantarin huachi.
Coansha Paotista nasitrinso

nani tahu china, huairin. Qumapia huaya huairin. 58 Qumopinnpita, ya cariya ya hupisopita, inapita natantopi. Ma noya Yosri catahuarin ni ton, noya huairin, ta tona , nya cancantopi. 59 Hua huasha posa tahuritohuachina, Cotio marca yaacopi huachi. Aporintqu . Sacarias itqu , topi a naqun. 60 A shinso nipirinhu co nohuantrinhu . Coansha itarai, tnin. 61 Ama nisha nininn acoqusohu . Qumopinnachin apoqu . Ina noya, itopi. 62 Ina quran pa pin ipora huanta n hu ni ton, imirin quran nontopi nininn nitotacaiso mar . 63 Pa pinso quirica ma patahuaton, ninshitrin. Coansha itarahu, tnin, ninshitaton. Ina nicatona , Ma pitacha yonquirin paya, topi. 64 Naporo n hu huaton, a naroachin noantarin huachi. Ma noyacha Tata Yosso ni ton, catahuarinco paya, tnin. 65 Ina ni sahuatona , piyapi sa pa yanpi. Ya ipi Cotia parti nanan nahuinin. 66 Ina natanatona , yonquiapi. Onpoaponta iso hua huasha? Yosri na con yonquirin. Na con na con catahuapon, ti? topi.

57 Isapira

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

123 Sacarias ninorinso


67 Ina quran Ispirito Santori noy ya coancantohuachina, pa pionta tapon: 68 Ma noyacha Tata Yosso hua anntrinpoa paya. poa yonquiatonpoa , nicha sarinpoa . 69 Ina nohuanton, Tata masho Tapico shin chachin nicha sarinpoa . Inaso chini chiniqun nanantapon huachi. 70 Iraca qura huar pnntona piro sa ninopi. Yos nohuanton, sha huitrinnpoa : 71 A na tahuri nicha saranquma . Co huachi inimicoro sa minsarinnqumahu . No huipirinnqumahu , nicha saranquma huachi, tnin Yos, itopi. 72 Iraca shimashonnpoapita nosoroaton, naporin. Ipora huanta nosororinpoa . Sha huitrinso co Yosri naniantrinhu . 73 Tata masho Apranco sha huitrinso yonquirarin. 74 Napoaton nicha sarinpoa . poa minsarinnpoahu huachi. Ina quran co t huatathuahu , Yos chinotarihua huachi. 75 Ina pochin cancantathua , inasachin chinotarihua . Chiminahuaqu huar nya nisarihua huachi. 76 Yosri hui nahu a pararin piyapinnpita pnnacaso mar . Sinioro isoro paqu yao marin ni ton, hui nahu pnntarin piyapi sari natcaiso mar . 77 Inari noya a chintarin. Oshanma quma , quma , itarin hui nahuri. 78 Yos nosoroatonpoa , inpa quran a pintarinpoa . Hui nin chachin a patimarinpoa . 79 No huachinpoa , co huachi tashinan pochin cancantarihuahu . tarihuahu . poa ,

1 2

hu . Noya nohuitarihua huachi, tnin Sacarias. Ispirito Santori catahuarin ni ton, ninorin. 80 Ina quran hui ninso so sorahuaton, hui napitarin huachi. Yos yonquiarin ni ton, chiniqun cancantarin huachi. Co piyapi ya hurinquhu paaton, inaqu ya huarin. Ina quran oshaqu ran Yosri sha huitrin Cotioro sa pnnacaso mar .
Quisoso nasitrinso (Mt. 1.18-25)

1 Naporo tahuri sa Nomano copirno nanan a parin. Aocosto itopiso . Ya ipi parti a parin. Ya ipinquma paco . Quiricaqu nininma niacotoco , tnin. 2 Naporo huar ya ipi piyapi sa pichirapi. Sirinioso Siria parti hua anntohuachina, naporin. 3 Natanahuatona , ya ipi piyapi sa pa pi nininna niacotacaiso mar . Hua huatopiso ninanonnaqu pa pi. Nisha nisha pa pi. 4 Cosiso Cariria parti ya hurin. Nasaritoqu ya hupirinhu , ina quran pipirahuaton, Cotia parti pa nin. Inaqu canconahuaton, Pirin pa pa nin. Iraca Tata masho Tapico inaqu hua huatrin. Ina shin ni ton, inaqu pa nin nininn niacotacaso mar . 5 Mariar chachin pa nin. Nani ina macacaso mar nontaponahu , co ichihu shatrarinhu . Yos nohuanton, inaora cayorin. Nani naniarin huaicaso ni ton, 6 inatohua ni so , huairin huachi. 7 Paninan huairin, qumapia huaya. N mtrinqu so qutahuaton, nona huayaqu acorin. Ohuaca coshatrinqu acorin. Hu caiso pi nani ya sotopi ni ton, co inaqu hu patrinhu . Napoaton nona huayaqu hua huin acorin.

Ohuica p tahuana piro sa qunanpiso

tashi ohuica p tahuana piro sa pastoqu ya hurapi.

8 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

124

Pirin ya cariya ya hurapi. Tashir chachin ohuicannpita a pairapi. 9 Inaqu ni soi , a nanaya Sinioro anquninni ya notimarin. Hunarachin hunarachin a pintimarin. Yos pochin a pinin. Anquni qunanahuatona , qumapi sa pa yanpi. 10 Anquniriso itapon: Ama pa yancosohu . Noya nanan sha huichinquma ya ipi piyapi sa noya cancantacaiso mar . 11 Ipora tashi a nara qumapia huaya nasitrin. Pirinqu nasitrin. Inaso Cristo, Yosri a paimarinso . Sinioro ni ton, caso ya hurin. Nani o marin piyapi sa cancanna anoyatacaso mar . 12 Inaqu pa patama , hua huishin qu rama . N mtrinqu so qutahuaton, ohuaca coshatrinqu acorin. Ina quran nohuitarama , itrin. 13,14 Ina quran a naroachin na a anquniro sari ya notantapi. Ma noyacha Yosso paya. Inapaqu ya huaponahu , piyapinquma rinquma . Catahuarinquma nya cancantacamaso . Isoro paqu ya huramasopita nosororinquma ni ton, sano cancantarama . Co huachi pa yanacaso ya huaponhu , itopi anquniro sari. 15 Nani inapaqu panantahuachinara, p tahuatona piro sa ninontapi. Pirin pa pa ahua nipachin. Sinioro anitotrinpoaso nia ahua , nitopi. 16 Manorahuatona , pa pi. huatona , hua huasha, Maria, Cosi, inapita qunanconpi. Hua huasha ohuaca coshatrinqu quhuanin. 17 Ni sahuatona , na a piyapi sa sha huitra piapi. Qumapia huaya nani nasitrin. Inaso Cristo, Yosri a paimarinso . Anquni sha huitimarincoi, itra piapi. 18 huatona , Ma ptata itrinpoa , topi ya ipi piyapi. 19 Mariaso nipirinhu

napotrinso na con yonquirarin. 20 Ina quran p tahuatona piro sa ya hupi pa paantapi. Ma ptacha natanhua paya. Ma ptacha ni nhua paya. Anquniro sa itrinpoaso chachin qunanhua . Ma noyacha Tata Yosso paya, topi.
Yos chinotopiso piqu qupapiso

huasha posa tahuritohuachina, Cotio marca acotopi. Naporo nininn acopi huachi. Quisoso itopi. Co huara hua huayantrasohu , anquniri sha huitrin ina nininn acocaso ni ton, Quisoso itopi. 22 Moiss iraca pnntrin: Sanapi huaihuachin, a na yoqui pochin ya hu in. Ina quran Yos chinotopiso piqu ya coanta in, tnin. Cotioro sa napopiso chachin a na yoqui pochin nanihuachina, Maria so in chachin Quirosarin pa paantarin. Hua huin Yos chinotopiso piqu qupapi inaqu Yos nontacaiso mar . Iso hua huasha, Sinioro, noya a paiqu quma piyapinn niin, topi. 23 Paninanso nasitohuachin, Yos piyapinn ninin, tnin Moiss iraca pnntaton. Napoaton ina pochin nontrin. 24 Naporo cato np atpapi Yos chinotacaso mar . Inanta Cotioro sa napopiso ni ton, chinotopiso piqu Quisosoa huaya qupapi.
Simion sha huirinso

21 Hua

chachin a na qumapi ya hurin. Simion itopiso . Nya qumapi inaso . Nani tahuri Yos chinotrin. A na tahuri Yos nicha sarinpoa , ta ton, Cristo a paimacaso ninararin. Ispirito Santo noy ya coancantrin. 26 Ina nohuanton, Simion nani ninorin. Sinioro a paimarinso nohuitapo. Co huara chimiyantrapohu , o mararin,

25 Quirosarinqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

125

ni sarahu, tnin yonquiaton. tahuri Ispirito Santo nohuanton, Yos chinotopiso piqu pa nin inanta . Cosi sa in inaqu ya conpi ni ton, hua huasha qu nin. Pnntopiso nattona , inaqu qupapi, Simion qunanconin. 28 Hua huasha qunanahuaton, Simion nya cancantrin. Iporahuaton, Yos nontrin. Ma noyanquncha qumaso , Sinioro, ni ton, a paimaranso nani anohuitranco paya, Cristo itopiso . 29 Napoaton noya ipora caso chimiin, tnahu. Sha huitrancoso chachin nanirin huachi. 30 Iso hua huasha nani ni nahu. Nicha incoiso mar a paimaran. 31 Ya ipi piyapi sa ton, a paimaran. 32 Piyapinnpita noya noya acorarin. Nisha piyapi santa a pintarin no tqun yonquicaiso mar , itrin. 33 Ina natanahuaton, Ma ptacha naporin paya, tnin Cosi. Marianta inachachin yonquirin. 34 Yos noya a painquma , itrin Simioni. Ina quran a shin itantapon: Hua huan mashotohuachin, ya ipi parti pnntarin. Natanahuatona , a naqun nattona , Yos pochin cancantapi huachi. Na a piyapi saso nipirinhu co nohuantatonahu , Yos a poapi huachi. Ina nohuitacaiso mar no tqun pnntapirinhu , chiniqun no huiapi. 35 Inahuara cancanna quran nisha nisha yonquiapirinahu , inari a ninquchin anitotarin. Hua huan no huihuachina , qumaso chinqun staran huachi, itrin. 36 A na sanapinta inaqu ya hurin. Panioro hui nin. Ana itopi. Inaso Asir hunton sanapi. Yos nohuanton, nitoninorin. Nani paya. Nanon nipon, a na qumapiri manin. Canchis pi ipiachin so yatopirinhu , 37 so ini
27 Naporo

ayananpirin ni ton, nani hua qui quyoron ninin. Nani posa shonca catapini pi ipitrin. Yos chinotopiso piqu ya humiatarin. Tahurir chachin, rin. Apira apira Yos yonquirin. Co cosharo yonquiatonhu , Yos nontrin. 38 Naporo inanta hucaton, Quisosoa huaya ni nin. ton, Yos nontrin. Iso hua huasha nasitrinso mar Yosparinqun, Sinioro, itranqun, tnin. Ina quran Yos imapisopita sha huitrin. Yos nohuanton, a paimarinso nani nasitrin. Inaso nicha sarinpoa huachi, itrin. Inapitanta Cristo a paimacaso ninarapi ni ton, napotrin.
Nasaritoqu pantapiso

ipi iraca pnntopiso nani nathuachina, Cosi sa in chachin Cariria parti paantarin huachi. qu ya huantarin huachi. 40 Quisoso so sorahuaton, chinirarin. rin. Yosri na con catahuarin.
Hui napitahuaton, Yos chinotopiso piqu pa ninso

39 Ya

Pascoa tahuri a shin, pa pin, inapita Quirosarinqu pa mapi. 42 Quisoso shonca cato pi ipitohuachina, pa mantapi. Quisosonta pa nin. Cotio niyontonpiso tahuri na hucaiso mar pa mapi. 43 Nani na huhuachinara, ya hurin pa paantapirinahu , Quisososo co huachi pantarinhu . Hui napi niponahu , inaqu inaora quparitrin. A shinso co nitotrinhu . Cosinta co nitotrinhu . 44 Na a piyapi sa pa sapi ni ton, Nisha hu sarin, ta tona , a na tahurira iratopirinahu . I huanahuanqu Quisoso yonisapirinahu , co qu hu . Qumopinnpita, nohuitopisopita, inapita natanpirinahu . 45 Co qu

41 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2 3

126

chinarahu , yonicaiso mar nantapi. 46 Cara tahuri qu piso piqu qunanpi huachi. Maistro sa a chinpiqu hunsrahuaton, a chinpiso natanarin. Natanahuaton, natantarin anta . 47 Na a piyapi sa natanpi. Ma noyacha inaso yonquirin paya. Nya a panitrin, topi. 48 Inaqu hua huin qunanahuaton, a shin pa yanin. Onpoatonta , conpari, napot coi? Ni qu . Pa yana moi, cara tahuri yonispirainqunhu . Ipora huar qunanainqun huachi, itrin. 49 Onpoatonta yonisaramaco? Tatahu pinnqu ya huca huaso co nitotranhu , ti? itrin. 50 Natanaponahu , co nitotopihu . 51 Ina quran pipihuachina, a shin, pa pin inapitar ya hurin pa rin. Inaqu paaton, a shin, pa pin natrin huachi. Naporinso a shini cancann quran yonquirarin. 52 huaton, Quisoso hui napitarin huachi. Noya noya yonquirin. Yosri noya ni nin. Piyapi sarinta noya ni pi.
Coansha Paotista pnntacaso ninorinso (Mt. 3.1-6; Mr. 1.1-6; Jn. 1.19-28)
1 Naporo

Co noyahu yonquiramasopita naniantatoma , Yos pochin cancantoco oshanma inquichinquma . Ina quran aporintaranquma , itra piarin. 4 Iraca Isaias ninorin. Ninshitaton, naporin: Co piyapi ya hurinquhu a na qumapi pnntpon. Ni co , iyaro sa . Hua an chiniqun nanantona pi ni ton, a na parti yapa pachina, comisionn a parin ira tapatacaso mar . Ira otrin noya pa tacaso mar . 5 Iconant mntarotrin. Pann taparorin. Co shoninso otrin. Tomashin acorin huachi. china, hua an pa nin huachi. Inapochachin iporaso co noyahu yonquiramasopita naniantatoma , cancanma anoyatoco Sinioro o ma in. 6 Ya ipi piyapinpoa nicha inpoaso mar o mararin, tapon ina qumapi, p chin, tnin Isaias iraca ninoton. Nani ipora inachachin Coansha p rin huachi.
Coansha pnntrinso (Mt. 3.7-12; Mr. 1.7-8; Jn. 1.19-28)
7 A naqun aporihuanacaiso mar hu pirinahu , Coansha co nohuant rinhu . Canpitaso ya tatoma , co noyahu ninama . nama . Yos isoro pa ana intohuachin, cha poi, topiramahu , ti? Topinan aporihuanpatama , co cha saramahu . 8 Co noyahu tatoma , Yos pochin cancantoco . Ina quran noya nico . hu . Quiyaso Apranco shinpitacoi ni toi, Yos noya ni nincoi, ama tocosohu . Yos nohuantrin naporini, na piro sa ananpitacaso hu . Inapochachin co noyahu

tahuri sa Tipirio Nomano copirno ninin. Ya coninso nani shonca a natrapo pi ipitrin. Ponsio Piratonta Cotia parti hua anntarin. Irotis Cariria parti hua anntarin. Iin Pinipi Itoria parti, Traconiti parti, inapita hua anntarin. Nisaniaso Apirinia parti hua anntarin. 2 Anas, Caihuas, inapita corto hua an ya conpi. Naporo Coansha pnntarin. Sacarias hui nin inaso . Co piyapi ya hurinquhu ya hupirinhu , Yosri sha huitrin paaton pnntacaso mar . 3 Napoaton ya ipi Cortani parti pa trin pnntacaso mar .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

127

nipisopitanta anoyacancantacaso nanitrin. Nisha piyapi sa oshanna inquitahuaton, piyapinnpita pochin ni sarin huachi. 9 Nani Yos yonquirin oshahuano sa ana intacaso . Ni co . Nararo sa co noya nitohuachinahu , a nr . A npatra, pnqu t yatr huiquitacaso mar . Inapochachin ipora ana intacaso tahuri naniriarin. Co noyahu nipatama , chiniqun ana intarinquma huachi, tnin. 10 Ma ta onpo ii? itrin a naquni. 11 Piyapi ma huachina, ama apiracosohu . Cato coton ya hutohuachinquma , a nara qutoco a mo in. Tanahuachina , a caco ca in, itrin Coanshari. 12 A napitanta aporihuanacaiso mar hu pi. Inapitaso coriqui copirno mar ma patona piro sa . Ma ta , maistro, quiyaso onpo ii? itiipi. 13 No tqun coriqui ma patoco . Ama nonpinatoma , na con na con ma patocosohu , itrin. 14 Sontaro santa hu pi. Ma ta quiyaso onpo ii? itiipi. Ama piyapi ahuatoma , coriqui ma patocosohu . Canacaso mar ama nonpinapicosohu . Nani pahur chinquma , ama na con na tocosohu , itrin. 15 Piyapi saso yonquirapirinahu . Ma noyacha Coanshaso pnntrin paya. Inaso Cristo nimara. Nicha inpoaso mar Yos a paimarin nimara, ti? nitopi. 16 Ina natanahuaton, Coanshari itrin: Aporintranquma mini. hu , co caso Cristocohu . Ca piquran inaso hu sarin. Chini chiniqun nanantrinso . Caso co pi pisha tranta ina pochin chiniqun nanantrahu . Noya noya inaso . Tapanato, co sapatn i quirita huaso tranta nanitarahu .

Inaso hu pachin, a naquma Ispirito Santo aya coancantarinquma . A naqumaso nipirinhu , chiniqun ana intarinquma . 17 Ni co . Aros mapatra, to norar . Ina quran pintiarahuat , piqu acor . Sha hutnso nipirinhu pnqu ahuiquitr . Inapochachin Cristo hu pachin, imapisopita qupantarin huachi. Co noyahu nipisopitaso nipirinhu , pnqu ana intarin huachi. Co onporonta tacopiarinhu . Parsit pona huachi, tnin Coansha. 18 Na a tahuri sa piyapi pnnarin. Yos nanamn a chintrin.
Quisosonta aporintrinso (Mt. 3.13-17; Mr. 1.9-11)
19-22 Na a piyapi sa aporintarin. Ina quran Quisosonta hu caso mar . Nani aporihuanahuaton, Yos nontrin. Nontaso , pi iro t ni soatrin. Ispirito Santo np pochin ya noton, nohuaraimarin. rahuaton, Quisoso ya coancantimarin. Naporo inapa quran Yosri itrin: Qumaso hui nahunqun. Na con nosororanqun. Nya ni nanqun, itrin. Ina quran Coansha pnntantarin. Irotisnta hua an nipirinhu pnnin. Qumaso pa pi co noyahu ninan. Naporahuaton, iyaparin sa in osr ton, manan. Pinipi sa in manan. Irotiasa itopiso . Ina mar oshahuanan, itrin. Napotohuachina, Irotis aqu aqut co noyahu yonquiaton, Coansha tashinan piqu apo motrin huachi.

Quisoso shimashonnpitaso (Mt. 1.1-17)


23 Ya nan pnntapon, Quisoso cara shonca pi ipitrin. Cosi hui nin ta ma , topirinahu . Cosi pa pin Iri itopi. 24 Iri pa pin Matato itopi. Ina pa pin Nihui

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

3 4

128

itopi. Nihui pa pin Miriqui itopi. Ina pa pin Cano itopi. Cano pa pin Cosi itopi. 25 Cosi pa pin Matatias itopi. Ina pa pin Amos itopi. Amos pa pin Naomo itopi. Ina pa pin Isiri itopi. Isiri pa pin Nacai itopi. 26 Ina pa pin Maato itopi. Maato pa pin Matatias itopi. Ina pa pin Simi itopi. Simi pa pin Cosi itopi. Ina pa pin Cota itopi. 27 Cota pa pin Coano itopi. Ina pa pin Niso itopi. Niso pa pin Soropapiro itopi. Ina pa pin Saratiro itopi. Ina pa pin Niri itopi. 28 Niri pa pin Miriqui itopi. Miriqui pa pin Ati itopi. Ina pa pin Cosamo itopi. Cosamo pa pin Irmotamo itopi. Ina pa pin Iri itopi. 29 Iri pa pin Cosoi itopi. Cosoi pa pin Iriasiro itopi. Ina pa pin Corimo itopi. Corimo pa pin Matato itopi. Ina pa pin Nihui itopi. 30 Nihui pa pin Simion itopi. Ina pa pin Cota itopi. Cota pa pin Cosi itopi. Cosi pa pin Conano itopi. Conano pa pin Iriaquimo itopi. 31 Ina pa pin Mirio itopi. Mirio pa pin Mainano itopi. Ina pa pin Matato itopi. Matato pa pin Natano itopi. Ina pa pin Tapi itopi. 32 Tapi pa pin Isai itopi. Ina pa pin Opito itopi. Opito pa pin Pooso itopi. Ina pa pin Sarmon itopi. Sarmon pa pin Nasono itopi. 33 Nasono pa pin Aminatapo itopi. Ina pa pin Aramo itopi. Aramo pa pin Isromo itopi. Isromo pa pin Paris itopi. Ina pa pin Cota itopi. 34 Ina pa pin Cacopo itopi. Cacopo pa pin Isaco itopi. Isaco pa pin Apran itopi. Apran pa pin Tari itopi. Ina pa pin Nacoro itopi. 35 Nacoro pa pin Siroco itopi. Ina pa pin Nacao itopi. Nacao pa pin Parico itopi. Ina pa pin Ipiri itopi. Ipiri pa pin Saro itopi. 36 Ina pa pin Cainano itopi. Cainano pa pin Arpasato itopi. Ina pa pin Simo itopi. Simo pa pin Noe itopi. Noe pa pin Namico itopi. 37 Namico pa pin Matosarin itopi. Ina pa pin Inoco itopi. Inoco pa pin Carito

itopi. Ina pa pin Marariri itopi. Ina pa pin Cainano itopi. 38 Cainano pa pin Inos itopi. Inos pa pin Sito itopi. Ina pa pin Atan itopi. Atanso Yosri ninin.
Sopairi yaminspirinhu (Mt. 4.1-11; Mr. 1.12-13)
1 Quisoso

Cortani qu ton, huantarin. Ispirito Santori noy ya coancantrin huachi. Inasachin natrin. Naporo ina nohuanton, co piyapi ya hurinquhu pa nin. 2 Inaqu catapini shonca tahuri ya hurarin. Naporo sopairi hucapairahuaton, sha huitopirinhu ama Yos natcaso marhu . Catapini shonca tahuri ya huaponahu , co manta ca ninhu . Ina piquran tanarin. 3 Tanahuachina, sopairi itrin: Qumaso Yos hui ninqun nipatan, iso na pi quran cosharo atarantqu , itopirinhu . 4 Inca, co nohuantrahu . Yos quiricannqu pnninpoa : Co cosharochin yonquicaso ya hurinhu . Ya ipi Yos nanamn natcaso ya hurin, tnin, itrin. 5 Ina quran a na motopi pa sopairi qupantarin. Ya ipi ninanoro sa , ma shannpita, inapita a notrin. A naroachin noyapiachin nininsopita, ya ipi qunanin. 6 Cari catahuaaranqun ya ipi isopita hua anntamaso . Chiniqun nanan quchinqun. Nohuantohuato, nanitaparahu. Caso piyapi sa hu. Camaihuatra, natrinaco. 7 tohuatanco, catahuaaranqun ya ipiya hua anntamaso , itrin. 8 Inca, co nohuantrahu . Qumaso Satanasnqun. Paqu . Patoco huachi. Yos quiricannqu sha huitrinpoa . Siniorochin chinotqu . Inasachin natcaso ya hurin. Inaso hua anntrinpoa , tnin, itrin Quisosori.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

129
9 Ina quran Quirosarin pa quparin. Yos chinotopiso piqu quparahuaton, pi motonanqu huar qupantarin. Qumaso Yos hui ninqun nipatan, no paqu niiqu . 10 qu nani sha huitrinqun: Yos nohuanton, anquninn a paiarinqun, co ma ranhu . 11 Imirin qu qun ama na piqu ya quicaso marhu , tnin ni ton, no paqu niiqu a painqun, itrin sopairi. 12 Inca, co nohuantrahu . Yos quiricannqu pnninpoa . Ama Yos tniqusohu . Ama camaiqusohu . Ina nohuantrinsochin yonquicaso ya hurin, itrinpoa , tnin Quisoso. 13 Nani hua qui sopairi sha huitopirinhu , co yanatrinhu . Napoaton patrin huachi. A na tahuri minsapo nimara, ta ton, pa nin huachi. 18

Quisoso ya nan pnntrinso (Mt. 4.12-17; Mr. 1.14-15)


14 Ina quran Cariria parti Quisosori huantarin. Ispirito Santori catahuarin nya nicacaso . Ya ipi ya hupisopitaqu nahuinin. 15 Nisha nisha niyontonpiso piqu a china piarin. A chinpachina, Ma noyacha yonquirin paya, topi.

Nasaritoqu paantarinso (Mt. 13.53-58; Mr. 6.1-6)

quran Nasaritoqu paantarin. Inaqu so sorinso . Chinoto tahuri nanihuachina , niyontonpiso piqu pa nin. Nani simana inaqu pa nin ni ton, naporo paantarin. Inaqu ya conahuaton, Yos quiricann nontacaso mar huanirin. 17 Isaias pnntrinso qutohuachina, manin. Quirica oporinahuaton, nontrin natanacaiso mar .

16 Ina

Ispirito Santo ya coancantrinco ni ton, noya catahuarinco. Na a piyapi sa hu , nosorotopi. Napoaton Yos acorinco noya nanan a chinta huaso mar . Sopairi minspirinhu , ocoiarahu noya yonquicaso mar . Somaraya nininsopita anoyatarahu. raya pochin cancantopisopitanta anoyacancantarahu. Par sopita nicha sarahu. 19 Ipora tahuri sa quma , nicha sarinquma huachi, tnahu. Ina sha huica huaso mar acorinco, tnin Isaias, itrin, quirica nontaton. 20 Quirica so nanahuaton, a na qumapi qutantahuaton, rin. Ya ipi inaqu ya hupisopita ni spi. 21 Thunchachin, iyaro sa , iraca Isaias ninorincoso , ipora huar Yos a paimarinco nicha a huanqumaso mar , itrin Quisosori. Ina quran na con a chintrin huachi. 22 Ya ipiya natantapi. Ma ptacha nitotaton, naporin paya. Nya a chintrinpoa . Isoso Cosi hui nin, ti? topi. 23 Ina quran Quisosori itantarin: Anoyatacaso nitotohuatan, nonnqu ni ii, topi iraca. Ina pochachin canpitanta yonquiarama nimara. Capinaomoqu na a cania piro sa a naroachin anoyatran. Isqunta anoyatqu ni ii, itramaco, ti? tnin. 24 Ina quran itantarin: Co yanattomacohu , napot maco. Ni co . Pnntona pi p china, nisha nisha parti nya natanpi. Ninanonnqu ya hupisopitaso nipirinhu , co noya natanpihu . 25 Thunchachin iraca Iniasco nanpipon, cara pi ipi miria co pi pian

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

130

tranta o naninhu . Ya ipi parti tanarotopi. Naporo na a quyorono sa Cotio parti ya hupirinhu , 26 co Yosri catahuarinhu . A na quyoronso nipirinhu Saripitaqu ya hurin. Siton parti ya hurinso . hu , Yosri catahuarin. Inaqu Inias a parin cosharonn ana atacaso mar . 27 Irisionta yonquico . Iraca pnntaso , na a chana caniori maninsopita Cotio parti ya hupirinhu , co a naya tranta anoyatrinhu . Namano itopiso Siria piyapi nipirinhu , Yos nohuanton, Irisiori anoyatrin. A naroachin canio inquirin huachi, tnin Quisoso. 28 Ina natanahuatona , chiniqun no huipi. Yos co yacatahuarinqu mahu , itrancoi, ti? itopi. 29 huatona , mapi. Ninano quran qupapi. Ninano yonsanqu tahuan ya hurin. Inatohua qupapi t yatacaiso mar . 30 Yat yatopirinahu , Quisososo huancanachin paaton, noya cha antarin huachi.
Sopai a parinso (Mr. 1.21-28)

Ta tqu . Iso qumapi quran pipimiatqu huachi, itrin. Sopaiso qumapi no paqu t yatahuaton, pipirin huachi. Co manta onpotrinhu . 36 Ya ipi piyapi sa nicatona , pa yanpi. Ma ptata Quisoso nitotrin. Chiniqun nanantaton, sopairo sa ocoirin huachi, topi. 37 Naporinso ya ipi parti nahuinin.
Simon Pitro a shatn a naroachin anoyatrinso (Mt. 8.14-15; Mr. 1.29-31)
38 Ina quran niyontonpiso pi quran pipirahuaton, Simon pinnqu pa nin. Simon a shatn chiniqun saporin ni ton, Quisoso sha huitopi. A shacha chiniqun saporin. Qumari anoyat qu , itopi. 39 Inaqu paahuarahuaton, sapo a naroachin inquitrin. Noyatrin huachi. Nani noyatahuaton, huaton, inapita nocomarin huachi.

Na a cania piro sa anoyatrinso (Mt. 8.16-17; Mr. 1.32-34)


40 I huanahuanqu pi i yaya conahuaso , na a cania piro sa Quisosoqu qupi. Nisha nisha caniori maninsopita. A naya a naya s huarahuaton, ya ipiya anoyatrin huachi. 41 Sopairi ya coancantrinsopitanta quntapi. Quisosori nontohuachina, sopairo sa pipipi huachi. Pipirahuatona , ina nohuitatona , chiniqun nontapi. Qumaso Cristonqun. Yos hui ninqun, itopi. Ta tqu . Ama insonta sha huitqusohu , itohuachina, ta topi huachi.

quran Cariria parti paantarin. Capinaomoqu paaton, chinoto tahuri a chiantarin. 32 Chiniqun nanantona pi pochin a chinarin ni ton, tona , pa yanpi. Ma noyacha a chintrinpoa paya, topi. 33 Niyontonpiso piqu chachin a na qumapi ya hurin. Sopairi ya coancantrin ni ton, pa pi co noyahu yonquirin. Quisoso qu huaton, chiniqun nontrin. Sopairi chachin ichinonin. 34 Tananpitocoi. Nohuitranqun. Qumaso Quisoso Nasaritoqu ya huranso . Yos quran o maton, noya noya ninan. Ma ta qumaso onpotaponcoi? Tpaponcoi, ti? itrin. 35 Itohuachina, Quisosori itrin:

31 Ina

Nisha nisha parti a chininso (Mr. 1.35-39)


42 Tahuririnqu tashirayamiachin Quisoso hunsrahuaton, pa nin. Ninano quran pipirahuaton, co piyapi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

131

4 5

ya hurinquhu pa pirinhu . Na a piyapi sa ina yonipona pa pi. Qu huatona , Ama paqusohu . Isqu ya huaton, a chintocoi, itopirinahu , co nanitrinhu . 43 Nisha nisha ninanoro saqu paca huaso ya hurin. Inaqunta Yos nanamn a chinchi huntonnqu ya coina . Ina mar Yos a pairinco, tnin. 44 Ina quran ya ipi Cariria parti pa sahuaton, niyontonpiso piro saqu a chinarin.
Quisosori catahuarin sami macacaiso mar (Mt. 4.18-22; Mr. 1.16-20)

1 Ina quran Quisoso Quinisariti sono yonsanqu a chinarin. Na a piyapi sa yamorapi. Yos nanamn natanacaiso mar hu pi. 2 Chiniqun ya qutopi. Napotohuachinara, cato montria ni nin, yonsanqu oshirinso . Hua annpita nonshirahuatona , pita pa moapi. 3 A na montriaso Simonqun. Inaqu ya conahuaton, Amasha paqu , itrin. Itohuachina, amasha pa nin. Inaqu hunsrahuaton, piyapi sa a chintantarin huachi. 4 Nani a chintahuaton, Simon itapon: Huqu , iyasha, amasha anpoqu pa ahua . Inaqu ritinn t yatqu sami macamaqu, itrin. 5 Capa sami, Maistro. Ya ipi tashi riti t yatopiraihu , co manta manaihu . Nipirinhu , quma sha huitranco ni quhuar , naqu chin t yatanta i, tnin Simon. 6 Ina quran riti t yatohuachina, notohuaro sami manin. Hua huayatrahu ni ton, riti yaoquirin huachi. 7 Amiconnpita a na mont qu ya hurinso prarin. Huco catahuacoi, tnin. Itohuachina, hu pi. Cato montriaqu chachin sami

amntatopi. Napohuachina, trin huachi. 8,9 Ina napo sami ma ton, Simon Pitro pa yanin. Quisoso nantn pirayan isonahuaton, itrin: Ma ptata , Sinioro, nanitaparan. Caso topinan piyapico ni to, oshahuanco. Co ya cariancoso ya hurinhu , itrin. 10 tanta pa yanpi. Santiaco, Coansha itopiso . Sipitio hui ninpita inahuaso . Ina quran Simon itapon: Ama, iyasha, pa yanqusohu . Nani catahuaranqun sami macamaso . Ipora qura huar nipirinhu qun piyapi sa macamaso mar . Inapitanta imainacoso mar masaran, itrin. 11 Ina quran nonshirahuatona , ma shannpita patahuatona , Quisoso imapi huachi.
Chana caniori maninso (Mt. 8.1-4; Mr. 1.40-45)

quran a na ninanoqu paantapi. Inaqu a na qumapi ya hurin, chana caniori maninso . Noshinn noy p yatrin. Quisoso qunanahuaton, nantntaqu isonahuaton, itrin: Nohuantohuatan, Sinioro, nanitran anoyatancoso . Anoyatoco, topirahu , itrin. 13 Quisosori s huarahuaton, itapon: Nohuantrahu mini. Apira miachin anoyataranqun, itrin. Itohuachina, a naroachin canio inquirin huachi. 14 Ama, iyasha, piyapi sa sha huitqusohu . Corto hua an ya hurinqu paaton, noyatranso a notonqu ni inqun. Naporahuaton, Moiss sha huirinso qupaqu noyatranso nitotacaiso mar , itrin. 15 Napotopirinhu , ya ipi parti nahuinin. Ina quran hua huayatrahu piyapi sa hu pi Quisoso natanacaiso

12 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

132

mar . Cania piro santa hu caso mar . 16 Quisososo nipirinhu apira apira piyapi sa patrin. Co piyapi ya hurinquhu pa nin Yos nontacaso mar .
Apia anoyatrinso (Mt. 9.1-8; Mr. 2.1-12)
17 A na tahuri Quisoso a chintohuachina, Parisio piyapi sa , Cotio maistro sa , inapita inaqu chachin hunsapi, nisha nisha ninano quran hu pisopita. Cariria parti, Cotia parti nininsopita. A naquonta rin quran hu pi. Nani a chintohuachina, cania piro sa anoyat rin. Yosri catahuarin ni ton, na a cania piro sa a naroachin anoyatrin. 18 Ina quran catapini qumapi hucatona , cania pi nanttqu qupi. Hua qui co nanitrinhu huanicaso , quhunin. Quisosoqu yaqu hu . 19 Hua huayatrahu piyapi sa ya sopi ni ton, co nanitopihu ya conacaiso . Napoaton pi nanp huatona , caraya socat o quirahuatona , nanttr chachin anohuaramapi huachi. Huancanachin Quisoso pirayan acomapi huachi. 20 Ma noya isopita natrinaco, ta ton, Quisosori cania pi itapon: Oshann, iyasha, inquitaranqun, itrin. 21 Ina natanahuatona , Cotio maistro sa , Parisio piyapi, inapita yonquipi. Ma qumapita isoso . Yos yaya hurtrin. Co insonta nanit hu oshannpoa inquitinpoaso . Yosichin nanitrinso , topi, tona . 22 Yonquiarapirinahu , nn quran Quisoso nitotrin. Onpoatonta co noyahu rapiramaco? 23 Piyapinpoa co nanitr huahu oshannpoa inquitacaso ,

tnama . A naroachin anoyatacasonta co nanitaparamahu . 24 Nipirinhu , Yos quran caso qumapico ni to, nanan qutrinco piyapi sa oshanna inquita huaso mar . Canpitanta ina nitotacamaso mar iso cania pi anoyatarahu, tnin. Ina quran cania pi itantapon: Huaniqu , iyasha. Nantt masahuaton, ya huranqu paqu huachi, itrin. 25 Itohuachina, a naroachin huanirin. Ya ipi piyapi sa ni pi. Ma noyacha Yosso ni ton, anoyat rinco paya, tnin. Quhuntrinso masahuaton, ya hurinqu pa nin huachi. 26 Piyapi sa ni pachinara, pa yanpi. Ma noyacha Yosri catahuarin ni ton, a naroachin anoyatrin paya. Ma ptacha ipora ni nhua paya, nitopi.
Nihuiri Quisoso imarinso (Mt. 9.9-13; Mr. 2.13-17)

quran Quisoso paantarahuaton, a na copirno comisionn qunanconin. Nihui itopiso . (Matio itopi anta .) Coriqui copirno mar ma patona pi. Coriqui ma patopiso rinhu . Huqu , iyasha, imaco huachi, itrin. 28 A naroachin huanirahuaton, ma shannpita patahuaton, Quisoso imarin huachi. 29 Ina quran na a amiconnpita amatrin pinnqu coshatacaiso mar . Quisoso nohuitacaiso mar amatrin. Na a copirno comisionnpitanta hu pi. 30 Quisoso inaqu ni sahuatona , Cotio maistro sa , Parisio piyapi sa , inapita no huitona , ca tano sannpita itopi: Copirno comisionnpita na con oshahuanpi. Onpoatonta oshahuano sar quma coshatarama , o opatarama ? itopi.

27 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

133

5 6

Quisosori itrin: Inapitaso thunchachin nohuant rinaco imainacoso . Ni co . Cania piro sa notoro nohuantopi. Co caniorahu , topatra, co notoro nohuantrhu . 32 Inapochachin canta oshahuano sa pnna huaso mar o marahu. Co noyahu sopita naniantatoma , Yos pochin cancantoco , itrahu. A napitaso , Quiyaso noyacoi, topiso mar co na con a chintrahu , itrin.
Nasha nanan a chininso (Mt. 9.14-17; Mr. 2.18-22)

31 Natanahuaton,

quran piyapi sari itantapi: nahu , Yos nontapi. Inapochachin Parisio imarinsopitanta nipi. Quma imarinnsopitaso nipirinhu noya coshatapi, o osapi, naporapi. nata imarinnsopita nisha yonquipi? itrin a naquni. 34 Ca ya huarahu ni ton, co stopihu . Ni co . Qumapi sa acaso mar piyapi sa amatohuachina, capa cancantapi. Nipayarinsopita hu pachina , coshatatona , capa cancantapi. 35 A na tahuriso hu inimiconni sa ana pi masapi. Qupatohuachina , caiso yonquiapihu . Stapi huachi. Inapochachin canta mapachinaco, imarinacosopita stapi huachi. Statona , co coshatacaiso hu , Yos nontpona huachi, tnin. 36 Ina quran pnnto nanan a chintantarin. Ni co . Coton iraca nininso noshatohuachina, co nasha coton yanorhu pa pitacaso mar . Nasha coton yanohuatra, tapir . ton, nasha n mtqu pa pitohuatra, co inachachin ya norinhu . chin iraca a chininso co huachi

33 Ina

imacaso ya hurinhu . Nasha a chintaranquma . Co cato chachin imacaso ya hurinhu . 37 Huino sha moro nipachina, co sha hut morsa mocaro nininqu co ta panhu . Sa potohuachina, a naroachin nopoit rin. Nopoitohuachina, huino chiniar . Morsanta tapir . 38 Sha moro huinoso nasha morsaqu ta pan . Huino, morsanta noya nisarin huachi. Inapochachin canta nasha a chintranquma . Iraca a chininso naniantatoma , nasha nananschin imaco huachi, tnahu. 39 Huino sa potrinso o opatra, co apira nipiso nayarhu . I hua nininso noya noya, topi. Inapochachin caso nisha a chinahu. A naqun natanahuatona , co nohuantopihu . Iraca a chininso noya noya, toconpi, itrin Quisosori.
Chinoto tahuri naporinso (Mt. 12.1-8; Mr. 2.23-28)
1A

china, Quisoso ca tano sannpitar pa sarin. Tricoro pntontatona , ca tano sannpita a naya a naya tricoraya marapi. I shorayarahuatona , ca pi. 2 Parisio piyapi sari ni sahuatona , itopi: Onpoatomata chinoto tahuri nipirinhu tricoraya i shoarama ? Co ipora tahuri sacatacasohu hu . Onpoatomata Moiss pnnt rinso co natramahu ? itopi. 3,4 Itohuachina, Quisosori itrin: Quiricaqu nani nontrama . Tata masho Tapi tanahuachina, qu ya conahuaton, cosharo Yos mar acopiso ca nin. Ca taninsopitanta tanarin ni ton, qutrin. Inapitanta ca pi. Corto hua ano schin ina cosharo capacaso nipirinhu . Tata masho Tapi chachin napopirinhu , co ina mar Yosri ana intrinhu . 5 Yos quran

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

134

caso qumapico ni to, chiniqun nanantrahu. Ma sona noya nicacaso sha huichinquma . Chinoto tahuri ma sona nicacasonta sha huichinquma , itrin.
Imirin tachitrinso (Mt. 12.9-14; Mr. 3.1-6)
6 Ina qu china, niyontonpiso piqu paantahuaton, nanamn a chiantarin. Inaqu a na qumapi ya hurin. Imirin tachitrin ni ton, co nanitrinhu s qutacaso . 7Chinoto tahuri nipirinhu , Quisosori anoyatapo nimara, ta tona , Cotio maistro sa , Parisio piyapi sa , inapita ni spi sha huirapicaiso mar . 8Topinan yonquiapirinahu , Quisosori ninorin. Napoaton apia itrin: Huanirahuaton, iyasha, isqu huqu , itrin. Napotohuachina, huanirahuaton, inaqu pa nin huachi. 9Inaqu huanihuachina, Quisosori Parisio piyapi sa itrin: Chinoto tahuri noya nicacaso ya hurin. Co ahucaso , co tpacaso , co inapita nicacaso ya hurinhu . Cania pi tananpitahuato, hu . Napoaton anoyatacaso ya hurin, tnahu caso . Ma ta canpitaso yonquirama ? itrin Quisosori. 10 Napotopirinhu , co manta topihu . Co a panitohuachinarahu , a naya a naya ni sarin quran apia itrin: Imiran, iyasha, ihuqu , itrin. Ihutohuachina, a naroachin noyatrin huachi. 11 Ina mar Parisio piyapi sa chiniqun no huitona , inahuara capini ninontopi. Quisoso co noyahu naporin. Tpacaso ya hurin. Onpotahuatcha tpar paya? nitopi.

nontrin. 13Tahurihuachina, imarinsopita amatrin. Hu pachinara, shonca cato acorin na con na con a chintacaso mar . A napitanta a chintacamaso mar a pararanquma , itrin. 14A naso Simon. (Nisha nininn acoantarin. Pitro itrin.) Iionta acorin. Antris itopiso . Santiaco, Coansha, Pinipi, Partoromo, 15Matio, Tomas, inapitanta acorin. A na Santiaconta acorin. (Arpio hui nin inaso .) A nanta Simon itopi. (Iraca copirno no huina piro sa imapirinhu , iporaso Quisoso imasarin huachi.) 16Ina quran cato Cotas acorin. A naso Santiaco hui nin. A naso Cotas Iscarioti. (Inanta Quisoso acopirinhu , a na tahuri sha huirapiarinso .) Inapitaso Quisoso acorin ca tanacaiso mar .
Na a piyapi sa a chintrinso (Mt. 4.23-25)

nohuaraimahuaton, pastoqu a chinarin. Na a imarinsopita inaqu ya huapi. Notohuaro piyapi sa hu pi Quisoso natanacaiso mar . Quirosarin quran hu pi. Ya ipi Cotia parti quran hu pi. Mar yonsan quran a napitanta hu pi. Tiro, Siton, inapita ya cariya ya hurinsopitanta hucatona , noya natanpi. Ina quran cania piro sa a naroachin anoyatrin. 18 A naquonta sopairi ya coancantrin ni ton, parsitapi. Inapitanta anoyatrin huachi. 19 Ya ipiya Quisoso s huacaiso nohuantopi. S huahuachinara, ina nohuanton, a naroachin noyatopi.
Noya cancantopisopita (Mt. 5.1-12)
20 Ina quran ca tano sannpita notrahuaton, a chintrin. Canpitaso co na a ma sha ya hutopirinqumahu , Yos noya ni ninquma ni ton, rama . Caora co nanitrahu noya nica huaso . Catahuaco, Sinioro,

17 Inapitar

Shonca cato ca tano sannpita acorinso (Mt. 10.1-4; Mr. 3.13-19)

paantarin Yos nontacaso mar . Ya ipi tashi Yos

12 Ina quran Quisoso motopi pa

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

135

topatama , Yos noya ni sarinquma . Catahuarinquma maso . Huntonnqu chachin aya conarinquma . Naporahuaton, a na tahuri inapaqu qupantarinquma huachi. 21 Iporaso tanapomarahu , Yos noya ni ninquma . Yos pa co onporonta tanararamahu huachi. rama . Thunchachin Yos pochin cancantacasochin yonquihuatama , Yos noya ni sarinquma . quma ina pochin cancantacamaso mar . Isoro paqu na npiramahu , Yos noya ni ninquma . rama huachi. Thunchachin oshanma mar stohuatama , oshanma quma . Capa cancantarama huachi. 22 Yos quran caso qumapico ni to, imaramaco. Imaramacoso mar a naqun no huiarinnquma . Co huachi qu yarinnqumahu . quma . Nonpinapiarinnquma . Inaso nipirinhu , ama stocosohu . Ina mar Yos noya ni sarinquma ni ton, nya cancantoco . 23 Iraca Yos piyapinnpita pnntohuachinara, shimashocoro sa inapochachin no huipi. Napoaton a napita no huihuachinnquma , noya cancantoco . Parsitramaso mar Yos pa na con canaarama . Ina yonquiatoma , capa cancantoco , itrin Quisosori.
Yosri ana intrinsopita

Iporaso capa cancantopiramahu , a na tahuriso huachi statoma , na narama . 26 Piyapi sa noya nicainqumaso mar a naquma co Yos nat hu . Co insonta pinopachinqumahu , ama ina mar noya cancantocosohu . Iraca nonpin nanan pnntohuachinara, shimashocoro sa pa yatopi. chin iporanta a naquma niantarama . Yosso nipirinhu ana intarinquma , tnin.
Inimicoro santa nosorocaso ya hurin (Mt. 5.38-48; 7.12)

quran itantarin: A naqumaso nipirinhu nani ma sha ya hutopirinqumahu , coriquirachin cancantatoma , co Yos yonquiramahu . Canpitaso Noya cancantarhua , topiramahu , Yos co noya ni ninqumahu . 25 Iporaso noya coshatatoma , noya ya huarama . A na tahuriso nipirinhu co manta ya hutarinqumahu .

24 Ina

, iyaro sa , p quma , natanco. Ya ipi piyapi sa nosorocaso ya hurin, tnahu. Inimiconnpitanta nosoroco . No huipirinqumaonta , ama i hurtocosohu . Catahuaco . 28 rinqumaonta , noya nontoco . Ahu rinqumaonta , ama no huicosohu . Yos nontoco inahuanta imaina . 29 Ahuhuachinnquma , ama manta i hurtocosohu . Naquranchin acoantahuachinquma , co naporo tranta no huicaso ya hurinhu . A naquma saconma ihuarinquma . Cotonta qupatohuachinquma , ama no huicosohu . 30 Ma sha qutoco, itohuachinquma , ama apiracosohu . Qupahuachina, ama ma patantacosohu . 31 caso ya hurin. Canpita nohuantrama a napita nosoro inqumaso . Napoaton canpita nohuantramaso chachin inapitanta nosoroco . Ninosoroatoma , nicatahuaco .
32

27 Carinquma

tama , co ina mar Yos noya ni sarinqumahu . Oshahuano santa inahua capini ninosoropi. 33 Noya nontrinqu tama , co ina mar Yos noya

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

136

ni sarinqumahu . Oshahuano santa inahua capini nicatahuapi. 34 No tqun pahurtopisopitarachin coriqui a nanpatama , co ina mar Yos noya ni sarinqumahu . Oshahuano santa inahua capini nia nanpi. Oshaquran niqutanta a, ta tona , nia nanpi. 35 Canpitaso nipirinhu inimicon manta nosoroco . Inapitanta catahuaco . Piyapi sa china , coriqui a nanco . Co i hurtaponcohu nimara, hunta , a nanco . Ina pochin nipatama , Yos pa na con canaarama . Yos pochachin cancantarama . Inaso ya ipi piyapi sa nosoroaton, catahuarin. Oshahuano santa nosororin. rinqun, itopirinahu , catahuarin. 36 Tata Yosri ya ipi piyapi nosororin. Inapochachin canpitanta nosoroco , itrin.
A napita nocanpiso (Mt. 7.1-5)

iyaro sa , a hu . Caso noya piyapico. Paso piyapi co noyahu ni ton, ana intacaso ya hurin, topi a naqun. hu , Yos ana intochinquma . A napita pinotoma , sha huirapihuatama , Yosnta inapochachin sha huirapitnquma , ana intarinquma . A napita ma sha onpotohuachinquma , nanan anoyatoco oshanma Yos inquichinquma . 38 Ama apiracosohu . Ma sha qutoco . Ina mar canpitanta Yos acanaarinquma . Na con na con qutarinquma . Co manta nonpintarinqumahu . Piyapi sa nosorohuatama , Yosnta na con na con nosoroarinquma . Apirahuatama , canpitanta co Yos pa canaaramahu . 39 Isonta a chinchinquma . Somaraya nipachina, co nanitrinhu a na somaraya nininso qupacaso . Quparin naporini, cato chachin panca naninqu

37 Ama,

anochitonahu . Inapochachin canpitanta co noyahu tama , co nanitramahu piyapi sa no tqun a chintacamaso . 40 Na a maistro sa ya hupi. A chintrinsopita quran na con na con nitotopi. A chintohuachina, inapochachin nisapi. Napoaton noya maistro natanco . Inso tranta natanpatama , oshaquran ina pochin yonquiarama . Co no tqun a chintohuachinqumahu , tama , ina pochachin cancantarama huachi. 41,42 Ni co . Cato qumapi ya hupirinhu . A naso pi pian mo shiri ya conayatohuachina, a nari nocanin. Qumaso napoonin ni tran. Carinqun noya nicatnqun, qun, itopirinhu , inanta narasratri nani ya conayatrin ni ton, co pi pian tranta nanitrinhu qunantacaso . Co iin nocanacasohu nipirinhu , nocanin. Inapochachin a naquma co no tqun yonquiramahu . A napita yap mahu , na con na con oshahuanama . Canpitaso nonpintnquma ninama . Narasrat ocoitohuachina, noya qunantrin. Naporo huar nanitrin iin mo shi ocoitacaso . Inapochachin canpitanta ya ipi co noyahu masopita naniantoco . Naporo huar no tqun yonquiatoma , nanitarama a napita pnnacamaso , itrin.
Nara pochin nininso (Mt. 7.17-20; 12.34-35)

co noyahu nipachina, napoonin nitrin. Noya naraso hu noya nitrin. 44 Nitrin quran nara nohuitr . Nahuanso co qupa nitrinhu . Naporahuaton, shihuarin quran co misra manhu . 45 chin piyapinpoanta ninhua . Noya yonquihuathua , noya nirihua . Co noyahu yonquihuathua , co noyahu

43 Nara

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

137

6 7

nirihua . Ma sona yonquihuathua , ina chachin nonhua , ina chachin nirihua , tnin.
Cato pirinso (Mt. 7.24-27)
46 A naquma Imarainqun, Sinioro, itapomaracohu , co nat cohu . 47 Na aquma natanamacoso mar hu nama . Nathuatamaco, a na qumapi pochin nisarama . 48 Ina qumapi natricho quran yapirin. Yapihuachina, noya yonquiaton, noya piaqu yonirin. Na pit qu ton, na pitqu chachin natricho quran pirin. Pamatohuachina, opotopirinhu , co anotrinhu . Chinii niponahu , co yat yatrinhu . 49 A naqunso nipirinhu china, co noya yonquirinhu . Inotqu tranta pi i, ta ton, hu . Ina quran pamatohuachina, chiniiri a naroachin t yatrin. Ya ipi noy quiquirin huachi. Inapochachin topinan natanpatamaco, co nat macohu , co cha saramahu . hu , ya ipi cancanma quran nat tamaco, noya nisarama . Noya nattoma , chiniqun cancantarama . Cha sarama huachi, itrin.

Capitan piyapinn anoyatrinso (Mt. 8.5-13)

1 Nani a chintohuachina, Quisosori Capinaomoqu pa nin. 2 Inaqu a na capitan ya hurin. A na piyapinn chiniqun canioton, yachiminin. Hua anni noya nosororin. 3 Quisoso canquirinso natantahuaton, Cotio ansiano sa amatrin. Paaton, Quisoso sha huitonqu hu in piyapinhu anoyachinco, itahuaton, a parin. 4,5 Quisosoqu canconahuatona , nontoonpi. Huqu pa ahua , Sinioro. Paso capitan amatrinqun. Inaso nisha

piyapi niponahu , nya qumapi. Nosororinpoa . Inaora coriquinn quran niyontonpiso pi ninin Yos yonquicaiso mar . Napoaton huqu piyapinn anoyatqu , chiminpachin, itopi. 6,7 Ina natanahuaton, inapitar pa nin. Capitan pinnqu ya caritrahuaso , amiconnpitari nacapipi. Capitani nani a parin Quisoso nontacaiso mar . Capitan sha qun. Caso , Sinioro, nontaponqun yapa pirahu . Tapanato, co pa nahu . Co caso quma pochin noyacohu . Co pinhuqu tranta ya conamaso ya hurinhu . Topinan nontqu piyapinhu noyachin. 8 Canta hua anhu natrahu. Capitanco ni to, sontaro sa camaihuatra, natrinaco. Paco , itohuatra, pa pi. Huco , itohuatra, hu pi. Piyapinhupitanta camairahu. Sacatoco , itohuatra, sacatopi. Napoaton natranqun. Chiniqun nanantran ni ton, tan, a naroachin noyatapon, tnahu, tnin capitan, itiipi. 9 Quisoso natanahuaton, trin. Tahurtahuaton, piyapi sa itrin: Ma noyacha ina qumapi natrinco paya. Nisha piyapi niponahu , Cotioro sa quran noya noya natrinco. Napoaton ca nohuanto, apira miachin piyapinn noyatarin, tnin. 10 huachina, capitan amiconnpita ayancoantapi. Cania pi nani noyatrin qunanconpi huachi.
Hui napi ananpitantarinso

Quisoso Nainqu pa nin. Ca tano sannpitar pa nin. Na a piyapi sa imasapi. 12 Ninano ya coanaqu ya caritrahuaso , na a ya huhuano sari nacapirapi. Chimipi pa pitacaiso mar qusapi. Hui napi

11 Tahuririnqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

138

niponahu , a shin ayananpirin. A shini imasarin. Inaichin hua huin nipirinhu , chiminin. So ionta iraca ayarin ni ton, sa ahua paiya inaso . 13 Ina qu ton, Quisosori nosororin. Ama, imoya, na nqusohu , itrin. 14 Napotahuaton, chimipi acopiqu s huaconin. S huarahuachina, quparapisopita huaniconpi. Chimipi nontrin. Hunsqu , api, itrin. 15 Napotohuachina, ton, hunsrin. Ina quran nonsarin huachi. Ya huranqun, imoya, qu qu huachi, itrin Quisosori. 16 Ya ipi piyapi sa nicatona , pa yanpi. Ma noyacha Tata Yosso paya. Ma noya qumapi a patimarinpoa p poaso mar . Nani ma sha nanitaparin. Yos co naniantrinpoahu . rinpoa huachi, topi. 17 Ananpitrinso ya ipi Cotia parti nahuinin. Ya ipiya natantopi.
Coansha Paotista natantrinso (Mt. 11.2-6)

hu pachinara, sopai a patrin. huaton, ina nohuanton, somaraya nininsopitanta ni trin. 22 Ni co , iyaro sa . Ca nohuanto, somaraya nininso ni trin. Apiaro sa a naroachin anoyatrahu. Noya iratrin huachi. Chana caniori maninsopitanta anoyatrahu. N huro santa noya anatantrahu. tantarahu. Notohuaro piyapi sa co Yos nohuitatonahu , hu , noya nanan a chintarahu huachi. Ya ipi nani ni nama , nani natanama . Paatoma , Coansha sha huitonco no tqun nitochin. 23 Ya ipi cancanma quran nathuatamaco, rama huachi. macoso ya hurinhu , itrin Quisosori.
Coansha noya pnntrinso (Mt. 11.7-15)
24 Ina natanahuatona , Coansha sha huitapona pa pi. chinara, Quisosori a chiantarin. Coansha naporinso a chinchinquma . I hua canpitaso Coansha nicapoma pa nama . Co piyapi ya hurinquhu pa nama . Co inaso nisha nisha yonquirinhu . 25 Co noyapiachin a morinhu . Noyapiachin a mopisopita hua an piro saqu ya hupi. Coanshaso nipirinhu co nani ma sha ya hutopirinhu . 26 P trinso natanacaso mar pa nama . Coansha thunchachin nya pnnt rin. Co topinan quran pnntrinhu . Yosri chachin a parinso . 27 Iraca quiricannqu ninorin. Co huara Cristo a paimayatrasohu , comision hu pochin nininso a pararahu. Paaton, pnntapon Cristo noya natanacaiso mar , tnin Yos. Coansha ninoton, naporin. 28 Iraca qura huar na a piyapi sa p

imarinsopitanta paatona , Quisoso naporinso sha huitonpi. Coansha natanahuaton, yonquirin. Quisososo Yosri a paimarinso nimara. Pahuanamara a na o macaso , ta ton, cato imarinso a parin Quisoso natanacaiso mar . 20 Quisoso qunanconpachinara, itapona : Coansha Paotista a pairincoi natana huainqunso mar . Qumaso Cristonqun nimara. Pahuanarin o macaso nimara. Co nitotraihu . Sha huitocoi quiyanta nitochii, itrin. 21 Naporo na a cania piro sa ya hurin. pita. Quisosori a naroachin anoyatrin. Sopairi ahua yantrinsopitanta

18,19 Coansha

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

139

hu , Coansha Paotistaso noya noya pnntrin. Pnntrinso , iyaro sa , noya. Nipirinhu , inquma tranta imapatamaco, noya noya nisarama . Yos huntonnqu chachin aya conanquma , tnin Quisoso.
Nisha nisha yonquipisopita (Mt. 11.16-19)
29 Nani na a piyapi sari Coansha noya natanpi. Coriqui ma pana piro santa Yos noninso no tqun pnninpoa , ta tona , aporihuanpi. 30 Ya hur Parisio piyapi saso co nohuantopihu . Coansha no tqun pnntopirinhu , co huachi nohuantopihu Yos pochin cancantacaiso . pihu . Cotio maistro santa co yanat hu . 31 Ina yonquiaton, Quisosori itrin: Iporaso piyapi sa nisha nisha yonquipi. Ma rai ? 32 Hua huaro tonpi, tnahu. Hua huaro sa caniqu ya nipihuachina , nino huipi. A naqun tapona : Huco pita pochin ni thua ya nipiahua , ta tona , hu , co a napita nohuantopihu nansacaiso . Ina quran tantapona : Inta nipachin, huco , chimipi pochin ni thua ya nipiahua , nitantapi. Ayapirinahu , co a napitaso pihu ayacaiso . 33 Inapochachin ipora nisha nisha yonquirama . Coansha Paotistaso hu pachina, co aqut cosharo yonquirinhu . Co noya coshatrinhu . Co pi pian tranta huino o orinhu . Napopirinhu , Inaso hua yantaton, naporin, toconama . 34 Ina quran caso Yos quran qumapico ni to, coshatrahu, o orahu. Ina mar pinoramaco. Quisoso coshatrin. O opatrin. Oshahuano sar nipayarin, toconama . Nisha nisha yonquiconama . 35 A naqunso nipirinhu , noya

yonquiatona , Yos natapi huachi. Pnntrahuso natanahuatona , no tqun yonquiapi huachi, tnin Quisoso.
Sanapi co noyahu yonquirinsopita naniantrinso

quran a na Parisio qumapiri Quisoso amatrin. Pinhuqu huqu coshatahua , itrin. Itohuachina, pa nin. Pinnqu ya conconahuaton, misaqu huns nin. 37 A na sanapi natantahuaton, inaqu pa nin. Inaso oshahuana pi, topiso . Pimo hua sai potiria huayaqu qunin. 38 Quisoso ya yoranconahuaton, oshann mar staton, na nrin. Na nhuachina, na ni Quisoso nantn hui shitrin. Ainn quran amirant huaton, apinorantrin. Ina quran pimo hua saiqu pashiranttrin. 39 Ina ni sahuaton, pi hua ann co noyahu ni nin. Inaora yonquinn quran yonquirarin. Quisoso nitoninorin naporini, iso sanapi nohuichitonhu . Oshahuan ni ton, co s huacaso nohuanchitonhu , tnin yonquiaton. 40 Yonquirinso nitotaton, Quisosori itrin: Iya Simon, pi pian yasha huitranqun, itrin. Inta, Maistro, sha huitoco, itrin. 41 Cato qumapi ya hupirinhu . Cato chachin patron nihuirin. A naso a natrapo huaranca nihuitrin. A naso a natrapo pasaichin nihuitrin. 42 Capa coriqui pahurtacaso ni ton, cato chachin nihuitrinso ayatrin. Topinan ayatrin. Insoarita patronn na con na con nosororin? Ma ta quma yonquiran? itrin Quisosori. 43 Na con na con ayatrinso na con na con nosororin, topirahu , tnin. Ina mini. No tqun yonquiran, tnin.

36 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

7 8
44 Ina tosahuaton, sanapi tasatahuaton, Simon itrin: Iso sanapi ni qu . qu ya conpirahu , co i sha tranta qutrancohu pa morantcaso mar . Iso sanapiso nipirinhu na ninn quran pa morantrinco. Ainn quran amirantrinco. 45 Canquipirahu , co iporancohu . Iso sanapiso nipirinhu apinorantrinco. 46 Ni toro sa hu pachina, tomaqu pashimototacaso ya hupirinhu , qumaso totrancohu . Co hua an pochin ni nancohu . Iso sanapiso nipirinhu nya nicatonco, pimo hua saiqu pashiranttrinco. 47 Thunchachin na con oshahuanaponahu , oshann inquitarahu huachi. Napoaton na con na con nosororinco, tnahu. A naqunso nipirinhu , Co aqut oshahuanahu , taponarahu , co onpopinchin nosororinacohu , tnin. 48 Ina quran sanapi itantarin: Oshann, imoya, inquitaranqun huachi, itrin. 49 A napita natanahuatona , ninontopi. Ma qumapita isoso ? Oshann inquitacaso nanitrin, ti? nitopi. 50 Quisososo nipirinhu sanapi itrin: Natranco ni ton, nicha ranqun. Noya paqu huachi, itrin.

140

Canchis sopairo sari ya coancantopirinhu , Quisosori inquitrin huachi. 3 Coananta imarin. Chosa sa in nininso . So inso hua an comisionn. Sosananta imarin. Inapita imatona , inahuara coriquinna quran cosharo pa anpi Quisoso, ca tano sannpita, inapita coshatacaiso mar .
Sha napi pochin nininso (Mt. 13.1-9; Mr. 4.1-9)

A chinapon pa ninso
1 Ina

quran nisha nisha ninanoqu Quisoso pa nin a chinapon. A naqun pancana, a naqun co pancanayahu niponahu , inaqunta paaton, noya nanan a chinarin. Yos yahua anntarinquma , itra piarin. Shonca cato ca tano sannpita imasapi. 2 A naqun sanapi santa imasapi, canio quran anoyatrinsopita. A napita sopairi ya coancantohuachinara, hua yantopirinahu , nani anoyatrin huachi. A naso Maria Mactarina.

nisha ninano quran hu pi Quisoso natanacaiso mar . Notohuaro niyontonpachinara, pnnto nanan sha huitrin. 5 A na qumapi sha tapon pa nin. Tricoraya iminqu pa caso mar . Pa sarayahuachina, a naqun iraqu huar pa sarayarin. Inaqu piyapi sa iratatona , i natrin. Inairaro santa hu sahuatona , p yaquirin huachi. 6 A napita ya pirin na piroqu pa sarayarin. pirinhu , pi pian pi pian no pa ya hurin ni ton, yanirorin. Napoaton ahuirin huachi. 7 A naqun ya pirin nahuan pacatro ya hurinqu pa sarayarin. Inaqu papotopirinhu , nahuaonta papotrin. A shinahuaton, imotrin huachi. Napoaton sha ninso chiminin huachi. 8 A naqun ya pirinso nipirinhu noyaro paqu pa sarayarin. A shinahuaton, nya nitrin. Sha nin quran na con na con nitaton, pasa, pasa nitrin huachi. Hurat tama , noya natanatomaco, yonquico , itrin Quisosori.
Sacai nanan (Mt. 13.10-17; Mr. 4.10-12)
9 Ina quran ca tano sannpitari natanpi. Achin, Maistro, naporanso co natantraihu . Ma ta tapon naporan? itopi.

4 Nisha

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

141
10 Yos hua anntrinso co a napita nitotopihu . Canpitaso nipirinhu ya ipiya a chinchinquma . Yos nanamn no tqun nitotacamaso mar a chinchinquma . A napitaso hu co ya ipiya a chintarahu . Sacai pochin nininso a chintarahu. Co yanathuachinacohu , hu , co nitotapihu . Ma sona ninahu sonta nicaponaraihu , hu , itrin.

huachi. Ma sha onpoaponaraihu , co a popihu . Oshaquran noya noya nisapi huachi, tnin.
Nanparin pochin nininso (Mr. 4.21-25)

Tricoraya tapon naporinso (Mt. 13.18-23; Mr. 4.13-20)

quran itantarin: Apira, iyaro sa , a chintanta inquma , nitotoco . Yos nanamnso tricoraya pa sarayarinso pochin ninin. 12 A naqun piyapi sa ira pochin ninin. nahu . Inaira pochin a naroachin sopai hu nin. Yos nanamn natanpiso osrtiirin. Ama natcaiso marhu ananiantrin. Natpi naporini, Yosri cancanna anoyachitonhu . 13 A naquonta na piro pochin ninin. Yos nanamn natanahuatona , a naroachin pa yatatona , nat hu . Co chiniqun cancantatonahu , co natmiatopihu . Ma chinara, Yos a popi huachi. 14 A naquonta nahuan pacatro ya hurinso pochin ninin. Yos nanamn natantopirinahu . Ma sha yaonpotr pochin yonquiatona , co nanamn yonquipihu . Coriquirchin cancantonpi. Nipa yatacasochin yonquirapi. Nahuano sari imotrinso pochin ma sharachin yonquiatona , Yos nanamn naniantopi huachi. Co huachi natpihu . 15 A naqun piyapi saso nipirinhu noyaro pa pochin ninin. Yos nanamn noya natanpi. huatona , noya cancantatona , nattopi. No tqun yonquiatona , natmiatopi

11 Ina

quran a chintantarin. Nanparin i chinpitohuatra, co yo manaqu po morhu . Co p saranaqu po morhu . Nanparin aconanqu acor noya a pinacaso mar . Piyapi sa hu pachinara, noya qunantopi. Inapochachin Yos nanamn sha huitahua a napitanta nitochina . 17 A naqun po oana quran ma sha onporin. Iporaso co insonta nitotrinhu . Ayaro tahuriso hu ya ipiya nitotapi huachi. 18 Napoaton noya natanco . Noya nathuatama , na con na con nitotarama huachi. A naqunso nipirinhu , Nani nitotrahu, topirinahu , co yanat hu ni ton, pi pian tranta nitotopiso Yosri ananiantrin huachi, itrin.
Quisoso qumopinnpita (Mt. 12.46-50; Mr. 3.31-35)

16 Ina

quran Quisoso a shin, iinpita, inapita hu pi. hu , na a piyapi sa yamopi ni ton, co nanitopihu ya conacaiso . 20 Napoaton a naqun sha huitrin. Ni qu , Maistro. Mamaparinqun, iyaparinqun, inapita hucatona , aipiran ya huapi. Yanontrinnqun, itopirinahu , Quisoso tapon: 21 Yos natpisopita iyahupita pochin ni nahu. Sanapi santa Yos nanamn nathuachina , mamahu pochin ni nahu, itrin.
Ihuan a parinso (Mt. 8.23-27; Mr. 4.35-41)

19 Ina

quran a na tahuri ca tano sannpita itapon:

22 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

142

Aqutran pa ahua , itrin. Montriaqu ya conahuatona , pntonapi. 23 Quisososo huanconnqu hu sapirinhu . Paaquya , panca ihuani manin. Co sacairi montriann opot opototapirinhu . rapirinhu . 24 Ca tano sannpita pa yanatona , Quisoso ochinanpi. Catahuacoi, Maistro, chimiitarihua , itopi. Quisosori hunsrahuaton, ihuan a parin. Sononta panca co sacaitapirinhu , asanoirin. A naroachin sanoirin huachi. 25 Onpoatomata co nat hu? itrin. Inapitaso nipirinhu pa yanatona , ninontapi. Ma qumapicha isoso ni ton, ihuan a parin paya. Sononta a naroachin asanoirin paya, nitopi.
Sopairo sari ya coancantrinso (Mt. 8.28-34; Mr. 5.1-20)

quran Cariria aqutran canconpi. Catara parti itopiso . 27 pachina, a na qumapi nacapirin, na a sopairo sari ya coancantopiso . Ya coancantopi ni ton, co huachi yonquirinhu . Hua qui co manta a morinhu . Co huachi piqu ya hurinhu . Na pi naninqu chimipiro sa pa pitopiqu ya huarin. 28,29 Na aro sopairo sari ahua yantarin. Catinaqu tonporahuatona , pa onta tonpotopirinahu , oquirachinin. Sopai nohuanton, co piyapi ya hurinquhu ta antarin. Quisoso qunanahuaton, nocotahuataqu isonquirahuaton, rarin. Napohuachina, ton, a naroachin sopai itrin: Iso qumapi quran pipico huachi, itrin. Ina natanahuaton, chiniqun itrin: Ma ta yaonpotarancoi? Qumaso Quisosonqun. Yos hui ninqun. Yos mar ama aparsitocoisohu , itrin.

26 Ina

ninqunta qumaso ? itrin. Huaranca itrinacoi, topi. Hua huayatrahu sopairo sa ya coancantopi ni ton, ina nininhuanin. 31 Ama parsitopiqu a pacoisohu , itantapi. 32 Ina yacariya na a coshiro sa ya hurin. Pannqu coshatapi. Coshiro saqu tranta a pacoi ya coanta ii, itantapi. Inta, nipachin, inaqu ya conco , itrin. 33 Itohuachina, qumapi quran pipirahuatona , coshiro saqu ya conpi huachi. Inaqu ya conpachinara, coshiro santa hua yantatona , a naroachin tahuan pa topi. Panca sonoqu niitatona , inaqu chimiitopi huachi. 34 Coshi p tahuana piro sa ni sahuatona , ta aconpi. Ninanoqu sha huitonahuatona , ninano pirayan ya hupisopitanta a naya a naya sha huitra piapi. 35 Natanahuatona , Ma ta onporinso ? ta tona , pa pi nicapona . Canquirahuatona , qumapi hua qui hua yantrinso qunanquipi. Iporaso Quisoso ya cariya hunsarin. Nani a moanahuaton, noya yonquirin huachi. Co huachi hua yantrinhu . Ina nicatona , pa yanpi. 36 Quisosori anoyatrin. Sopairo sa a patahuaton, anoyatrin huachi. Co huachi hua yantrinhu , topi ni pisopitari. 37 Natanahuatona , ya huhuano sa pa pi t huatopi. T huatatona , Quisoso itopi: A na parti paqu huachi, itopi. Itohuachinara, montriaqu ya coantarin huachi. 38 Yapa pachina, qumapi achin hua yantrinso itrin: Canta imainqun, topirahu , tnin. Ama ipora huqusohu . 39 Ya huranqu paantaqu . Piyapi sa sha huitonqu . Yos noy anoyat rinco, itqu , itrin Quisosori.

30 Ma

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

143

8 9

Napotohuachina, pa nin. Ya ipi ninanonnqu sha huitra piarin. Quisoso noy anoyatrinco, itra piarin.
Hua an hui nin ananpitantarinso (Mt. 9.18-26; Mr. 5.21-43)

aqut huaton, na a piyapi sa qunanconin. Inaqu Quisoso ninarapi ni ton, pachina, nya nontopi. 41 Naporo a na Cotio hua an hu nin. Niyontonpiso pi hua an ya coninso . Cairo itopi. Quisoso qunanquirahuaton, nantn pirayan isonquirin. A naroachin, Sinioro, pinhuqu huqu . 42 Hui nahu yachiminarin, itrin. A naichin hui nin ya hutrinso chinqun caniorin. Shonca cato pi ipitrin. Napotohuachina, inar pa nin. Na a piyapi sari imasapi ni ton, Quisoso ya qutrapi. 43 Paaquya , a na sanapiri imaquiarin. Hua qui panca hunai a parin. Nani shonca cato pi ipi co sanorinhu . Parsitrin. Na a notoro hu . Ya ipi coriqui i quiaponahu , co manta noyatrinhu . 44 Quisoso pinn quran hucaton, coton huirotnchin s huaquirin. S huahuachina, a narochin hunai no narin huachi. 45 Inta s huarinco? tnin Quisoso. Co carinqunso s huaranqunhu , topi ya ipiya. Ni quchi, Maistro, notohuaro piyapi sa ya qutriarinn. Inta s huarincoso ? tnan, ti? itrin Pitrori. 46 A naso nattonco, s huarinco. S huahuachincora, nitotrahu. Ca nohuanto, noyatrin, tnin. 47 Nani nitotrin, ta ton, sanapi hu nin. Pa yanaton, ropa roptriarin. Isonquirahuaton, Quisoso sha huitrin. Hu qui caniorahu ni ton, s huaranqun, Sinioro.

40 Quisosori

S huahuatnqun, a naroachin noyatrahu huachi, tnin. Ya ipi piyapi sa natanpi. 48 Natranco ni ton, nani, imoya, anoyatranqun. Noya paqu huachi, itrin. 49 Quisoso nonaquya , a na qumapi Cairo pinn quran hu nin. Hui nan nani chiminin huachi. Ma marta topinan quran Maistro qusaran? itrin. 50 Quisososo nipirinhu piyapi noninso natanaponahu , co ina yonquirinhu . Ama, iyasha, pa yanqusohu . Natco, hui nan anoyachinqun, itrin. 51 Pinnqu canconahuaton, inaora ya conconin. Pa pin, a shin, Pitro, Coansha, Santiaco, inapitaichin quparin. Ama a napita hu inasohu , tnin. 52 Na a piyapi sa na ntona , ayanpi. Ama na ncosohu . Co sanapia hua chimimiatrinhu . Hu sarin, itrin Quisosori. 53 Co hu rinhu . Nani chiminin huachi. Somarayanqun ni ton, co ni nanhu , ti? itopi. 54 Quisososo nipirinhu sanapia ton, Hunsqu , apia hua, itrin. 55 A naroachin hua yann ya coantahuachina, nanpiantarin huachi. Huanirin huachi. Nanon a caqu , tnin Quisoso. 56 A shin, pa pin, inapita pa yanpi huachi. Ma pitacha nitotaton, ran paya, itopirinahu , Ama a napita sha huitocosohu , itrin Quisosori.
A chinacaso mar a parinso (Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13)

1 Shonca cato qumapi sa Quisosori nani huayonin na con na con a chintacaso mar . Ca tano sannpita itopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

144

ton, chiniqun nanan qutrin sopairo sa a pacaiso mar . ton, nisha nisha caniori maninsopitanta anoyatapi. 2 Paatoma , iyaro sa , piyapi sa a chintonco . Yos yahua anntarinquma . Huntonnqu ya conpatama , noya catahuarinquma huachi, itoco . Cania piro santa anoyatoco . Catahuaranquma camaso mar . 3 Pa patama , ama manta qupacosohu . Pitana, morsa, pan, coriqui, inapita ama qupacosohu . Ama cato coton tranta qupacosohu . 4 Inso piqusona yacapatohuatama , ina piqurachin ya huco . Ina ninano quran pipimiataqu huar inaqu ya huco . 5 A na ninanoqu pa patama , Ama isqu hucosohu . Co yanatanainqumahu , quma , patoco . Yapa patama , pnnco . Nani sha huitopiranqumahu . Co nohuant ramahu ni ton, canpitaora thun qu nina intarama , itoco . Ina quran a na parti paco huachi, itrin Quisosori. 6 Ina quran ca tano sannpitari pa sahuatona , noya nanan a china piapi. Nisha nisha ninanoqu pnna piapi. Na a cania piro sa anoyatopi.
Coansha Paotista tpapiso (Mr. 14.1-12; Mr. 6.14-29)
7 Napopiso ya ipi parti nahuinin. Cararia hua anonta natantrin. Irotis itopiso . Natanahuaton, nisha nisha yonquirin. Inta Quisososo ? itohuachinara, Coansha Paotista nanpiantarinso nimara, topi a naqun. 8 Co inahu . Iniasco ya noantarinso nimara, topi a naquonta . Co inahu . A na ninotona pi iraca chiminpirinhu , nanpiantarinso , topi a naquonta . 9 Natantahuachina, hua ani itrin: Cari sontaro a pahuatra, Coansha

atpatrahu, nishitconotopi. Iso qumapiso nipirinhu , nani ma sha nanitaparin, natantrahu. Inta inaso nimara? Canta nohuichi, ta ton, Quisoso yani pirinhu .
Cosharo ana atrinso (Mt. 14.13-21; Mr. 6.30-44; Jn. 6.1-14)
10 Ca tano tona , Quisoso sha huitiipi. Nani a chintrai. Cania piro santa anoyatrai, itiipi. Huco , iyaro sa . Co piyapi ya hurinquhu pa ahua , chinotahua , itrin Quisosori. Itohuachina, Pitsaita ya cariya pa pirinahu . 11 Na a piyapi sari natanahuatona , imapi. Canquihuachinara, Quisosori noya nontrin. Yos huntonnqu ya conacaiso a chintarin. Nani a chintahuaton, cania piro sa a naroachin anoyatrin. 12 Nani i huararahuaso , ca tano sannpitari itrin: Nani i huarin. Co manta isqu ya hurinhu . Piyapi sa a paqu pa ina . Isoshara huaya ninanoro sa , piro sa , inapita ya hurin. Inaqu cosharo pa anatona , ca ina . Inaqu hu ina , itopi. 13 Canpitari a caco , itrin Quisosori. Capa isqu capacaso . A natrapoya pan, catoya sami, inachin ya hutrincoi. Ntohuaro piyapi ya hurin. Quiyaso pa anconahuatoi, ina npo piyapi sa a ca ii, ti? itopi. 14 A natrapo huaranca pochin qumapi sa ya hupi ni tona , napopi. Ina quran ca tano sannpita itrin: Piyapi sa sha huitoco huns ina . A natrapo shonca, a natrapo shonca pochin huns ina , itrin. 15 Sha huitohuachinara, ya ipiya ahunspi. 16 Naporahuaton, Quisosori a natrapoya pan, catoya sami, inapita

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

145

ma patrin. Inapaqu n ptahuaton, Yos nontrin: Ma noyanqun, Tata, ni ton, cosharo acotrancoi capa huaiso . Ina mar Yosparinqun, Tata, itrainqun, itahuaton, pan, sami, inapita s panahuaton, ca tano sannpita qutrin. Piyapi sa qutonco ca ina , itrin. 17 Qutohuachinara, ya ipi piyapi coshatopi. Nataquhuar coshatopi. Ina quran ca tano sannpitari p sotopiso mapi. Shonca cato yo m mntatopi.
Pitro natrinso (Mt. 16.13-19; Mr. 8.27-29)

Napoaponahu , cara tahuri quran nanpiantarahu huachi, itrin.


Quisoso imamiatacaso ya hurin (Mt. 16.24-28; Mr. 8.34-9.1)

na tahuri Quisoso inaora pa nin Yos nontacaso mar . Ca tano sannpitarchin inaqu ya hupi. Nani Yos nontohuachina, Quisosori itrin: Nani ma sha nanitaparahu ni ton, ma ta piyapi sa yonquiarapirinaco? itrin. 19 Inaso Coansha Paotistaco nanpiantarinso , topi a naqun. Co inahu . Tata Iniasco nanpiantarinso , topi a naquonta . Co inahu . A na ninotona pi iraca chiminpirinhu , nanpiantarinso nimara, topi a nanta , itopi. 20 Canpitaso nipirinhu ma ta yonquirama ? itrin Quisosori. Qumaso Cristonqun, Yos a patimarincoiso , tnin Pitro.
Chiminacaso ninorinso (Mt. 16.20-23; Mr. 8.30-33)
21 Ama ipora a napita sha huitocosohu . 22 Yos quran caso qumapico niporahu , na con parsita huaso ya hurin. Cotio ansiano sa , corto hua ano sa , maistro sa , inapita co huachi qu yarinacohu . Tpararinaco.

18 A

quran piyapi sa pnantarin. Yaimapatamaco, canpitaora nohuantramaso naniantoco . Yos nohuantrinsorchin imaco huachi. Corosqu chiniqun parsitr . Canpitanta parsitapomarahu , nani tahuri imamiatoco. 24 chin yonquihuatama , topinan quran nanpiarama . A rama huachi. Nipirinhu , caschin yonquihuatamaco, parsitapomarahu , co topinan quran nanpiaramahu . Yos nohuitatoma , noya nanpiarama . Naporahuatoma , a na tahuri Yos pa nanpimiatantarama huachi. 25 Ya ipi ma sha isoro paqu canapiramahu , co hua yanma cha pachinhu , co canamiataramahu . nponta pahur tapiramahu , co huachi hua yanma nanitrinhu cha caso . 26 maco, thuaarinnquma . toma , a pohuatamaco, a na tahuri carinqumanta a poaranquma . Nanamhu a pohuatama , carinqu manta o mantahuato, a poaranquma . Yos quran caso qumapico ni to, o mantararahu. Tata hunaratrinso pochin canta hunaratarahu. Noya anquniro sapitaro co o mantararahu. 27 No tqun itaranquma . Yos isoro pa hua anntapon, ni sarama . A naquma co huara chimiyant mahu , ni sarama , itrin.
Nisha pochin ya norinso (Mt. 17.1-8; Mr. 9.2-8)
28 Posa tahuri quran Quisoso motopiqu pa nin. Pitro, Coansha, Santiaco, inapitarachin quparin. Yos nontacaso mar pa nin. 29 Yos

23 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

146

nontaquya , nisha pochin ya noarin. A morinsonta hunarachin hunarachin ninin. Huiri huirchin. 30,31 A nanaya Moissco , Iniasco , inapita ya nopi. Inahuanta hunarachin hunarachin nipi. Quisosor ninontapi. rinqu pa pato, tpararinaco, itrin Quisosori. 32 Ya hur ca tano sannpitaso hu i iquitatona , hu spirinahu . nara, Quisoso hunarachin nininso qunanpi. Moissco , Iniasco , inapitanta qunanpi. 33 Inapitaso yapanantohuachina, Pitrori itrin: Ma noyacha, Maistro, isqu hu nhua paya. Cara imnama huaya nii, a nara quma mar , a nanta Moiss mar , a nanta Inias mar , topirahu , tnin. Co yonquiatonahu , naporin. 34 Nonaquya , chistorori imotrin. Ya ipiya imotrin ni ton, pa yanpi. 35 Chistoro huancana Yosri nontrin, natanpi. Ca hui nahu isoso . Nya ni nahu. Ina na con natanco , itrin. 36 Nani nontohuachinara, ni sapirinahu , co a napita qu hu . Quisosorchin qunanpi. Ina yonquiatona , co manta topihu . Nani ni pirinahu , naporo tahuri sa co insonta sha huitopihu .
Hua huasha hua yantrinso (Mt. 17.14-21; Mr. 9.14-29)
37 Tahuririnqu motopi quran nohuaraimantarahuatona , na a piyapi sa qunanquimapi. Quisoso yonipona hu pi. 38 A naya piri nontiirin. Huqu , Maistro, hui nahu nitiico. Inachin hui nahu nipirinhu , 39 a nanaya sopairi ya coancantohuachina, huiyon tnin. Onporosona sopairi mapachina, no paqu nit yatrin. Sa po sa po

niconin. Pacororarin. Napon quran sopai patohuachina, noy iquirorin. 40 Ca tano sannpita nontopirahu , Sopai inquitoco, itopirahu , co nanitaparinhu , itrin. 41 Ma huantacha ninama paya. Canpitaso co Yos natramahu . Co natantochinachinhu cancantrama . Nani hua qui a chintopiranqumahu , onporo hurta yanatramaco? tnahu. Hua huasha qushico, itrin Quisosori. 42 Inaqu quntapirinhu , no paqu sopairi ataatrin. Apacoroantarin. Quisosori ni sahuaton, sopai itrin: Hua huasha tananpitqu . tqu huachi, itrin. A naroachin sopai pipirin. Hua huasha noyatrin huachi. Pinnqu, iyasha, qupantaqu , itrin. 43 Ya ipi piyapi sa nicatona , pa yanpi. Ma noyacha Yosri catahuarin ni ton, sopai a parin paya, topi.
Chiminacaso ninoantarinso (Mt. 17.22-23; Mr. 9.30-32)

Ya ipiya pa yanatona , anoyatrinso yonquirpirinahu , ca tano sannpita itantarin: 44 Noya, iyaro sa , natanco . Yos quran caso qumapico niporahu , a na tahuri piyapi sa masarinaco. Sha huirapihuachinco, masarinaco. Ina yonquirco , itrin. 45 Natanaponaraihu , co nattacaiso nanitopihu . Onpoatonta ina pochin nontrinpoa ? topi yonquinna quran. Pa yanatona , co nohuantopihu natanacaiso .
Chini chiniqun nanantrinso (Mt. 18.1-5; Mr. 9.33-37)
46 Ina quran ca tano sannpita capini ninontopi. Inqunpoata ipora chini chiniqun nanantrhua ? nitopi. 47 Co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

147

natanaponahu , inaora yonquinn quran Quisoso nitotrin. Napoaton hua huasha maimirarahuaton, ya cariya ahuanirin. 48 Chiniqun nanan nohuantrama , ti? Ama chiniqun nanantacamaso yonquicosohu . Co hua huasha tranta nocanacaso ya hurinhu . Ya ipi piyapi sa nosoroatoma , catahuaco . Ina pochin cancantohuatama , Yos nya ni sarinquma . Imaramaco ni ton, hua huasha nosorohuatama , maco canta . Nosorohuatamaco, co casachin nosoroaramahu . Yosnta nosoroarama . Co hua huaro sa huatamahu , co Yosnta hu . Inaso isoro paqu a paimarinco, itrin Quisosori.
Pi pian nisha imarinso (Mr. 9.38-40)
49 A na qumapi, Maistro, ni nai. Quisoso nanan qutrinco, ta ton, sopairo sa a pararin. Inaso nipirinhu , co quiya pochin imasarinqunhu ni ton, co nohuantraihu . Ama inapotqusohu , itrai, tnin Coansha. 50 Tananpitoco sopai a pa in. Insosona co inimicotohuachinpoahu , catahuarinpoa , itrin.

Yos nonchii, Sinioro, inapa quran pn a paimain isopita huiquichin. Iraca Inias inapochachin naporin ni ton, quiyanta napo ii, topirahu , itrin. 55 Tahurtahuaton, Ama, iyaro sa , napocosohu . Co noyahu rama . Tananpitoco , tnahu. 56 Yos quran caso qumapico ni to, co piyapi sa ata huanta huaso mar o marahu . Piyapi sa nicha ca huaso mar o marahu, itrin. Ina quran a na ninanoqu paantarin.
Ya ipi cancann quran imacaso ya hurin (Mt. 8.19-22)

Ca tano sannpita no huipiso

ya caritriarin Quisoso inapaqu panantacaso . Napoaton Quirosarinqu pa sarahu huachi, tnin. 52 Yapa paton, catoya pi a parin. Paso ninanoqu pa i, topirahu . Paaton, sha huitonqu tapachinpoa , itrin Quisosori. Inaqu Samaria piyapi ya hupirinahu . 53 Natanahuatona , co Quisoso hucacaso nohuantopihu . Quirosarinqu paaton, Cotioro sarachin a chintarin, ta tona , co Quisoso nohuantopihu . 54 Ina mar Santiaco no huirin. Coanshanta no huirin.

51 Nani

pochin a na qumapi nacapirin. Canta , Sinioro, imainqun. Insqu sona pa patan, canta pa i, topirahu , itrin. 58 Yaimaranco, ti? Sacai imancoso , tnahu. Ma sha tananqu ya hurinsopita hu shinantn ya hutrin hu caiso mar . Inairanta p ptn ya hutrin. Caso nipirinhu Yos quran qumapico niporahu , co pi ya hutrincohu . Pa spato, co ya humiatrahu , itrin. 59 A nanta hu pachina, Imaquico, itopirinhu , co nohuantrinhu . Oshaquran, Sinioro, imainqun. Tatahu nani noy mashotrin. pachin, cari pa pitarahu. Ina quran imainqun, topirahu , tnin. 60 A naqun co nohuantopihu imainacoso . topi. Inapitari pa pichina , tnahu. Qumaso nipirinhu ca na con na con yonquiatonco, Yos nanamn sha huiqu , itrin Quisosori. 61 A na qumapinta hu pirinhu . A na tahuri canta , Sinioro, imasaranqun. Ipora qumopinhupita nontri i. Nani nontohuato, imainqun, itopirinhu , 62 Quisosori itrin:

57 Papona

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

9 10

148

Ama, iyasha, nisha nisha yonquiqu sohu . Ni qu . A ntohuatra, noya nicat ahuhuatra, no tqun ahur . Niqu nottahuat , ahuhuatra, co noya ahurhu . Inapochachin yaimapatamaco, ya ipi cancanma quran imamiatoco. huatama , co Yos nohuantarinqu hu . Inaso yahua anntrinpoa ni ton, ya ipi cancanma quran imamiatacaso ya hurin, tnin.

10

Canchis shoncaya pi a parinso

1 Ina quran a napitanta sha huitrin pnntacaiso . Canchis shonca qumapi sa huaton, catoya catoya a parin. Nisha nisha ninanoqu a parin. Oshaquran ina ninanoro saqu chachin pa sarin ni ton, inapita ton a parin pnntacaiso mar . 2 Thunchachin, iyaro sa , isoro pa pnca imin pochin ninin. Cayarinso manso pochachin piyapi sa man Yos imacaiso mar . Na a piyapi sa ya hurapi Yos imacaiso mar . Ya hupirinahu , caraichin piyapi pnntarin. Napoaton Yos nontoco a napitanta a pa in pnnchina . Ina sha huitrinpoa a chinacaso mar . 3 Iporaso , iyaro sa , a paranquma . Ni co . Ohuicaro sa co nanitopihu nia paicaiso . A naroachin tanan ni niro sari manin. Inapochachin a naqun piyapi sa ni niro sa pochin cancantatona , no huiarinnquma . A chintohuatama , no huiarinnquma . Napoaton, iyaro sa , noya yonquico . No huipirinqumaonta , ama no huicosohu . Noya cancantatoma , oshaquran nontoco . 4 Pa patama , iyaro sa , ama manta qupacosohu . Ama morsa, coriqui, sapat tranta qupacosohu . Piyapi sa tama , ama hua qui ninontocosohu .

Manoton paco . 5 A tama , hua ann nontoco . I huata, iya. Yos imapatan, catahuainqun, itoco . 6 Noya natanpachinquma , Yos catahuaarin mini. Co so qumahu , co Yosri catahuaarinhu . 7 Nohuantohuachinquma , ina pinnqu yacahuatoco . A cahuachinquma , ca co . O shitohuachinquma , o oco . A chintarama ni ton, topinan ca co . Ama cosharoachin yonquiatoma , nisha nisha piqu pacosohu . 8 A qu pa patama , quma , inaqu a chintoco . Ma sona a cahuachinquma , iyaro sa , ca co . 9 Cania piro sa inaqu ya huhuachina , anoyatoco . Yos a patimarinpoaso nani o marin. Ina imaco noya hua annchinquma , itoco . 10 A naqun piyapi saso nipirinhu co nohuantarinqumahu . Ina ninanoqu canconpatama , caniqu paco . Inaqu paatoma , pnntoco . 11 Nani p ranqumahu . hu , canpitaora thunmaqu nina intarama . Co natapomarahu , Yos yahua anntarinquma . A paimarinso nani o marin huachi, itoco . 12 Ayaro tahuri nanihuachin, inapitaso chiniqun parsitapi, tnahu. Iraca Sotomaro sa pa pi co noyahu ni ton, Yosri chiniqun ana intrin. Co natrinacosopitaso nipirinhu chini chinqun ana intarin, itrin Quisosori.
Nisha nisha ninanoqu ya hupisopita (Mt. 11.20-24)
13 Ina quran nisha nisha ninanoro saqu ya hupisopita p tarin. Corasinoqu ya hupisopita itapon: Na con, iyaro sa , p qumahu , co natramacohu . Ina mar parsitarama . Pitsaitaqu ya huramasopitanta chiniqun

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

149

10

parsitarama . Na con nitotopiramahu , co yaimaramacohu . Tiroqu, Sitonqu, inaqupitaso nipirinhu co pnnt hu . Co inaqu cania piro sa a naroachin anoyatrahu . Inaqu naporahu naporini, oshanna mar schitonahu , na ntona co noyahu yonquipisopita nanianchitonahu . 14 Napoaton, iyaro sa , ayaro tahuri nanihuachin, chini chiniqun ana intarinquma . Inapitaso co onpopinchin ana intarinhu . 15 moqu ya huramasopitanta co no tqun yonquiramahu . Noyacoi ni toi, Yos pa pa sarai, topiramahu , co ina mar inatohua pa saramahu . Parsitopiqu pa miatarama huachi, tnin. 16 Ina quran yaa parinsopita itantarin: Iporaso , iyaro sa , pnntacamaso mar a pararanquma . Ca ya hurnamn pnntarama . Noya natanpachinquma , natanarinaco canta . Co so nohuantohuachinqu hu , co canta nohuantarinacohu . Co nohuantohuachinacohu , co Yosnta nohuantapihu , itrin Quisosori. Itohuachina, pa pi huachi. Nisha nisha ninanoqu pnntra piapi.
A parinsopita huantapiso

quma canpitanta sopai minscamaso mar . Ca yonquiatomaco, sopairo sa nontohuatama , patarinquma . Ya huan yaqutrinposo pochin sopainta yaacorinquma . Canpitariso hu minsarama . Co manta nanit hu minsinqumaso . 20 Sopairo sa a papiramahu , ama ina marachin noya cancantocosohu . Imaramaco ni ton, Yos pa pantarama . Inatohua nininma nani ninshitrinquma . Ina mar thunchachin nya cancantoco , itrin.
Tata Yos anitotrinpoaso (Mt. 11.25-27; 13.16-17)

pnntohuachinara, canchis shoncaya tona , Quisosoqu huantapi. Sopairo santa , Sinioro, nontrai. Quisocristo nanan qutrincoi ni ton, a paranqun huachi, itohuatira, pipirin huachi, itopi. 18 Napotohuachinara, Quisosori itrin: Sopai nani minsrahu mini. Inpaqu ya hupirinhu , Yosri t yatrin. A naroachin pipirin, ni nahu. Co minsinqumaso ya hurinhu . 19 Nani nanan qut

17 Nani

Ispirito Santo nohuanton, Quisoso nya cancantrin. taton, Yos nontarin. Ma noyacha, Tata, yonquiran paya. Qumaso chini chiniqun nanantran. Inapaqu, isoro paqu, ya ipi parti hua anntaran. Quma nohuanton, a naqun nani ma sha nitotaponaraihu , co nanamn nitotopihu . Quiyaora noya noya nitotarai, topiso mar , co nanamn anitotranhu . Imarinacosopitaso nipirinhu catahuaran. Catahuaco, Sinioro, co caora nanitrahu , nn, quma nanamn chachin anitotran. Ina mar , Tata, Yosparinqun itranqun, tnin, Yos nontaton. 22 Ina quran piyapi sa a chintantarin. Tata Yos nohuanton, chinqun nanantrahu. Ya ipi nanamn anitotrinco piyapi sa a chinta huaso mar . Hui ninco ni to, tatahuschin noy nohuitrinco. Inapochachin canta Tata Yos nohuitrahu. Casachin noy nohuitrahu. A naqun piyapi santa caora nohuanto, anohuitrahu. Inapitanta Yos nohuitapi huachi, itrin. 23 Nani a chintohuachina, ca tano sannpita amasha qu ton, sha huitrin:

21 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10

150

Isoro paqu o mato, nani ma sha naporahu. quma ni ton, ni nama . 24 Iraca qura huar na a hua ano sa , pnntona piro sa , rinacohu , co hu shamatrarahu ni ton, co nohuitrinacohu . Yani pirinacohu , co qunaninacohu . Yanatanpirinacohunta , hu . Canpitaso nipirinhu maco, itrin.
Yos na con na con nosorocaso

quran a na cois huanirin Quisoso nontapon. Tnicaso mar itrin: Ma ta , Maistro, onpo iso nanpimiata huaso mar ? itrin. 26 Iraca Yos quiricann quran pnninpoa . Ma ta tninso ? itrin. 27 Tata Yos hua anntrinpoa . Ina nosoroco . Ya ipi cancanma quran nosoroco . Inasachin yonquiatoma , nosoromiatoco . Canpita iyama capini ninosororamaso pochachin a napitanta nosoroco , tnin, itrin coisri. 28 No tqun naporan. Ina pochin nipatan, Yos pochin cancantaton, nanpimiataran huachi, itrin Quisosori. 29 Ina nitotaporahu , ma ta onpo i? Inpitaqu huarta nosoro i? itantarin.
Nosorona pi naporinso

25 Ina

hunton qumapi ni ton, corto hua an catahuarinso . Inarinta qu nahu , na hutrin. 33 Ina quran Samaria piyapi ira pa taponahu , qunanconin. Nisha piyapi niponahu , nosororin. 34 Ya cariconahuaton, catahuarin. P sharinso tomaqu pashitrin. Huinoqunta pashitrin. Noya pashitahuaton, p sharinso tonpotrin. Ina qu nnqu acorahuaton, hu patacaso piqu quparin. Inaqu nocomarin. 35 Tahuririnqu pi pian coriqui pi hua ann qutrin. Paso ninanoqu pa sarahu. Qumari nocomaqu . Coriqui pahuantohuachin, hu huato, qutanta inqun, itrin. 36 Ni qu , iyasha. Caraya piri ahurinso qunanconin. Insota iyaparin pochin nosororin? itrin Quisosori. 37 Nisha piyapi nosororinso , tnin. Ina mini. Paaton, qumarinta inapochachin nosoroqu , itrin.
Maria naporinso

nipachin, a chinchinqun. A na Cotio qumapi Quirosarinqu ya hurin. A na tahuri Quiricoqu pa sapirinhu , paaso , matararo sari mapi. Ahuatona , ihuatopi. Ai nanpiratopi. Yachimianin patopi huachi. 31 Ina quran Cotio corto hua an ina ira chachin pa tapirinhu . Qumapi qunanconaponahu , na hutrin. Co catahuarinhu . 32 Ina piquran a na qumapinta pa sarin. Inaso Nihui

30 Inta

quran paantahuaton, a na ninanoqu canconin. Inaqu Marta ya hurin. Huqu , Sinioro, ni quicoi, itohuachina, ya conapatrin. 39 Marta cain ya hutrin. Maria itopiso . Quisoso hu pachina, ya cariya hunsquirin. A chininso noy natanarin. 40 Martaso nipirinhu sacatrin. A naratipita cosharo nisarin. ton, Quisosoqu hucapairahuaton, itrin: Caihu, Sinioro, topinan huns rin. Caora cosharo nisarahu. Sha huitqu catahuainco, itrin. 41 Nisha nisha ma sha, imoya, ton, co noya cancantranhu . 42 Casachin natanancoso na con na con nohuant hu. Mariaso natanatonco, noya noya nisarin. Na con yonquirinco ni ton, noya cancantomiatarin huachi, itrin Quisosori.

38 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

151 Yos nontacaso a chininso (Mt. 6.9-15)


1A

11

11

na tahuri Quisosori Yos nontarin. Nani nontohuachina, ca tano sanni itrin: A chintocoi, Sinioro, Yos nonta huaiso . Coanshari imarinnsopita a chintrin. Quiyanta a chintocoi nitochii, itrin. 2 Inta, nipachin, a chinchinquma . Yos yanontohuatama , iso pochin nontoco . Quma, Tata Yos, inapaqu ya huaponahu , natanancoi. Hui nan pochin ni nancoi ni ton, Tata itrainqun. Qumasachin noya noyanqun ni ton, ya ipi piyapi sa chinochinnqun. Chini chiniqun nanantran ni ton, ya ipicoi natiinqun. Inapaqu no tqun natrinnqun. Catahuacoi, Tata, isoro paqunta inapochachin natiinqun. 3 Nani tahuri catahuacoi cosharo ya huchincoi. 4 Co noyahu nicatoi, oshahuanai. coi, Tata, oshanhui inquitocoi. Quiyanta nanan anoyatraiso pochachin oshan coi, anoyacancantocoi huachi. Co noyahu yonquihuatoi, coi a naroachin nanianchii, itoco , Yos nontohuatama , tnin.
Apira apira Yos nontacaso ya hurin (Mt. 7.7-11)

quran a chintantarin. Ni co , iyaro sa . Ni toro sa hu pachina, capa a cacaso nipachina, a na piyapi pinnqu pa n . Yono tashi nipirinhu , ma sha niton . Cosharo qutoco, iyasha. 6 Amicon hu hu pirinhu , co manta a ca huaso ya hutrincohu , tn . 7 Yono tashi

5 Ina

ni ton, co nohuantaponhu nimara. Paqu , iyasha. Co caso nanitrahu . Nani chinotarai huachi. Hui nahupitanta hu spi. Co nanitrahu quta huanqunso , tapon nimara. 8 Iin niponahu , rinhu . Naquranchin naquranchin nitantohuachina, ami ami natanpachin, hunsintarahuaton, cosharo qutapon nimara. Ina pochin a naqun piyapi sa niconpirinahu , Yosso na rinpoa . 9 Napoaton nani tahuri Yos nontoco catahuainquma . Pahuant rinqumaso nipatama , qutarinquma . Ma sha yonirso pochin cancantatoma , nontco na con catahuainquma . 10 Yos nontohuatama , quma . Hua qui ma sha yonihuatra, qunan . Ya conacaso mar tra, i soatrinnpo . Inapochachin Yos yanohuitohuatama , anohuitarinquma . Chiniqun ina nontohuatama , nya catahuarinquma . 11 Hui nama tanahuachina, noya a carama . Cosharo nayarahu, itohuachinquma , co na pi qutaramahu . Cosharo qutarama . Sami nayarahu, itohuachinquma , co ya huan qu hu . Sami qutarama . 12 Ataricayonta nipachinquma , co yonpinca qu hu . Noya cosharo qutarama . 13 taso co noyahu yonquiapomarahu , hui nama nosororama . Noya ma sha qutrama . Yosso noya noya ni ton, na con na con nosororinquma . Inpaqu ya huaponahu , hui ninpita pochin ni ninquma . Nontohuatama , Ispirito Santo aya coancantoco, itohuatama , aya coancantarinquma , itrin.
Satanas minsrinso (Mt. 12.22-30; Mr. 3.19-27)
14 Ina quran a na qumapi hu nin. Sopairi ya coancantrin ni ton, co nanitrinhu nonacaso . Quisosori

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11

152

qunanahuaton, sopai a parin. Nani a pahuachina, qumapi noya noantarin huachi. Piyapi sa nicatona , pa yanpi. Ma noyacha ni ton, a naroachin sopai a parin paya, topi. 15 A naqunso nipirinhu nisha yonquirin. Satanas ya ipi sopairo sa hua anntrin. Inari catahuarin ni ton, nanitaparin sopai a pacaso , toconpi. 16 A napitarinta Quisoso itrin: Yos pochin niqu ni iinqun, itonpi. Tnicaiso mar napotopi. 17,18 soso nipirinhu yonquirinso nitotaton, itrin: Co Satanas catahuarincohu sopairo sa a pacaso . Inaso sopairo sa hua ann ni ton, co sopairo sa no huirinhu . Ni co . Ninanoqu ya hupisopita nino huipi naporini, yanqu itonahu . Co huachi inaqu ya hu itonahu . Huntonnqu ya hupisopitanta nino huipi naporini, yanqu itonahu . Inapochachin Satanas sopairo sar nino huipi naporini, co huachi hua an niitonhu . 19 A naqun a chintramasoarinta sopairo sa yaa papi. Macariso mara. Satanas catahuarinco naporini, inapitanta catahuaitonhu , tnahu. Napoaton natanco sha huichinquma . 20 Ya hur caso nipirinhu , Yos catahuarinco sopairo sa a paca huaso . Ina nohuanton, a parahu. Napoaton Yos chachin a paimarinco hua annta huanqumaso mar , tnahu. 21 Qumapi chiniqun nipachina, pinn noya coidarin. Sahuni, irapa, inapita ya hutrinco ni ton, co insonta nanitrinhu ma coso , tnin. 22 A naso nipirinhu ina quran chini chiniqun ni ton, hucapairahuaton, minsrin huachi. Sahuni, irapa, inapita manin. Ma shannpitanta quiquirahuaton,

amiconnpita qutra piarin. chin Satanas chiniqun ni ton, na a piyapi sa hua anntrin. Caso hu chini chinqunco ni to, Satanas minsato, piyapi sa nicha sarahu huachi. 23 Insosona co imapachinacohu , inimicotarinaco. hu , sopai natapi huachi. Piyapi sa anishacancantapi ama Yos imacaiso marhu , itrin.
Sopai ya coancantantarinso (Mt. 12.43-45)

quran a chintantarin. A na qumapi ya hupirinhu . Sopairi ya coancantopirinhu , ina quran pipirin. Pipihuachina, co piyapi ya hurinquhu pa srin. Insqusona ya hucaso mar yonisapirinhu . Co qunanatonhu , naquranchin ina piyapiqu chachin huantarin. 25 Topinan ya hurin, qu quiantarin. Co cancann quran Yos yonquirinhu . Co Ispirito Santori ya coancantrinhu ni ton, sopairi yaya coancantantarin. 26 Napoaton paantarahuaton, canchis sopairo sa maantarin, aqu aqut co noyahu nipisopita. Posa sopairo sa chachin inaqu ya coancantantapi. Inaqu ya hupi huachi. Qumapi aqu aqut co noyahu yonquirin huachi. Napoaton Yos na con yonquico , sopai minschinquma , itrin.
Yos noya ni ninsopita

24 Ina

a piyapi sa natanapi. A na sanapi natanahuaton, itrin: Ma noya a chintrancoi. rinqun hua huarinqun ni ton, ma noya Yosri ni nin. Aso sorinqun ni ton, nya cancanchin, tnahu, tnin, chiniqun nonaton. 28 Napoaponahu , insosona Yos nanamn natanpachin, inaso noya noya cancantarin. Nathuatama , Yos noya

27 Na

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

153

11

noya ni sarinquma , tnahu, itrin Quisosori.


Co Yos imapisopitahu (Mt. 12.38-42; Mr. 8.12)
29 Na con na con piyapi sa hu pachinara, pnantarin. Iporaso na a piyapi sa co noyahu yonquipi. Yos pochin niqu ni iinqun. Ina ni patoi, natarainqun, hu , co Yosri nohuantrinhu ina pochin nica huaso . Isochin anitotaranquma . A na tahuri Conas pochin nisarahu. Iraca Yos nohuanton, Conas chimirin quran cha rin. 30 Ninihuiro sa co noyahu nipachinara, Yosri a parin pnnacaso mar . Chimirin quran nicha rin ni ton, natpi. Inapochachin iporaso Yos quran caso qumapico ni to, chimirin quran Yos nicha sarinco canpitanta yonquicamaso mar . 31,32 Ayaro tahuri nanihuachin, Ninihuiro sa sha huirapiarinnquma . Conas pnnpachincoi, oshanhui mar strai. Ina naniantatoi, Yos cancann manai. Canpitaso nipirinhu noya noya pnnpirinqumahu , co natramahu . Napoaton na con na con oshahuanama , itarinnquma . chin Saromon hua anntohuachina, qu quran sanapi hua an hu nin ina natanacaso mar . Noya nitotrin, ta ton, natanapon hu nin. Napoaton ayaro tahuri inanta atapanarinquma . Saromon quran caso na con na con nitotopirahu , co yanatramacohu . Ina mar na con na con oshahuanama , itrin Quisosori.

aconanqu acor . Ina quran piyapi hu pachina, noya qunantrin huachi. 34 Ya piranpo nanparin pochin ninin. Ina quran ma sha qunan . Noya ya piranpo nipachina, noya qunant r . Ya piranpo co noyahu nipachina, co noyahu qunantr . Inapochachin noya yonquihuatra, noya cancantr . Co noyahu yonquihuatra, tashi pochin cancantr . 35 Napoaton ni cona tashi pochin cancantotama . No tqun a chintopiranqumahu , co noya natanpatamahu , tarama huachi. 36 huatama , mahu . Noya orotrinso pochin nisarama . Noypiachin cancantarama huachi, itrin.
Parisioro sa pnninso (Mt. 23.1-28; Mr. 12.38-40; Lc. 20.45-47)
37 Nani a chintohuachina, a na Parisio piyapiri amatrin coshatapacaso mar . Pinnqu pa sahuaton, coshatacaso mar hunsrin. 38 Parisioro saso yacoshatohuachinara, i shaqu pi pian niopoimiratopi. Inapohuathua , oshannpoa inquiarhua , topi. Quisososo nipirinhu china, co ina pochin nininhu . Ina mar pi hua ann pa yanin. tonta topinan coshatrin? ta ton, yonquirarin. 39 Yonquirinso Quisosori ninoton, itrin: Canpitaso ma sha qu chin yonquipiramahu , acopo cancannpoa quran yonquirhuaso na con na con Yosri ni nin. Ni co . A naqun min , snan, inapita pa mohuachinara, pinnchin pa mopipi. Acopo nipirinhu n hunanttrin. Inapochachin canpitaso tohuatamahu , oshahuanarama , topiramahu . Ina pochin

Tashi pochin cancantopisopita (Mt. 5.15; 6.22-23)

quran a chintantarin: Nanparin i chinpihuatra, co ma sha acohuana po orhu . Co yo manaqu po morhu . Nanparin

33 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11

154

a chinapomarahu , cancanma quran co noyahu yonquirama . toma , yaihuatarama . Apiratarama . Pa pi co noyahu cancantarama . 40 Co no tqun yonquiramahu . Co nonnpochin Yos acotrinpoahu . Cancannpoanta acotrinpoa . 41 Co noyahu toco . Ina quran a tama , noyapiachin cancantarama huachi. 42 Ma sha canahuatra, pi pian Yos qutacaso ya hurin, itrinpoa Moiss. Ina natpiramahu , co noya ninamahu . Ma sha sha patamara, pi pian qutarama . Ya ipi ca nso huron tranta mapatamara, pi pian qutarama . Napoaponahu , co Yos nosororamahu . Piyapi santa co nosororamahu . Yanonpintrama . Ina mar Yos ana intarinquma . Ma sha Yos qutacaso noya nipirinhu , nosorocaso na con na con nohuantrin. 43 Canpitaso niyontonpiso piqunta piyapi nocanama . Hua ano sapitar yahunsconama . Ma noyacha qumaso nitotrama , quma , pa yatarama . Caniqu pa patama , Hu cama, maistro, itohuachinquma , pa yatarama . 44 Canpitaso nonpintnquma . Chimipi pa pitopiso pochin niconama . Ni co . Chimipi pa pitohuatra, co marca acotohuatrahu , co nohuitrhu . Inaqu pa pitopirinahu , co a napita nitotopihu . Inapochachin canpitaso piyapi sa nonpintrama . Noya piyapicoi, topiramahu , co noyahu cancantrama . Ina mar Yos ana intarinquma , itrin Quisosori.
Cotio maistro santa pnninso (Mt. 23.4, 29-36)

na Cotio maistro natanahuaton, no huirin.

45 A

Chiniqun pnnancoi quiyanta , Maistro, itrin. 46 Yos ana intarinquma canpitanta . Na con piyapi sa p ramahu . Nani ma sha natcaiso sha huitopiramahu , co canpitaso cancanma quran Yos imaramahu . Co pi pisha tranta catahuaramahu Yos imacaiso . 47 Iraca Yos piyapinnpita p rinahu , canpita shimashonmapita co nattonahu , tpapi. Canpitanta pa pitopiso taparapiapomahu , co pnntrinso natramahu . 48 huaton, shimashonma pochin cancant rama . Tpapiso mar rama . 49 Yos no tqun ninorinquma . Iraca quiricannqu ninshitrin. Na a qumapi sa a pararahu pninqu maso mar . A chintapirinnqumahu , no huitoma , ahuarama . A naqun tpaarama , itrinquma . 50,51 Isoro pa ninin qura huar noya qumapi sari pnntopirinahu , na a tpapi. Apiri ton noya qumapi nipirinhu , iini tparin. Ina piquran a naya a naya noya pnntopirinahu , tpara piapi. Na a pi ipi napopi. Napoin quran Sacarias tpapi anta . Yos chinotopiso piqu chachin tpapi. Ya hur canpitaso ina nitotapomarahu , co natantochinachinhu cancantrama . Napoaton Yos na con na con ana intarinquma . 52 Quiricann quran Yos nohuitr . Nipirinhu , co no tqun a chintramahu ni ton, co piyapi sa Yos nohuitopihu . Co canpita tranta ina nohuitramahu . A napitanta imacaiso co nohuantramahu , tnin Quisoso. 53 Ina quran pa nin huachi. Parisioro sa , maistro sa , inapitaso chiniqun no huipi. No huitatona , nisha

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

155

11 12

nisha Quisoso natantopi athucaiso mar . 54 Co no tqun nonpachinhu , sha huirapiahua tashinan piqu po moina , nitopi.

12

Po oana quran nipiso


1 Hua

Canpitaso na con na quma . Noya noya a pairinquma . Noy nohuitrinquma . Ainma hua huayatrahu nipirinhu , ya ipi pichirin. Napoaton ama t huacosohu . Ni srinquma , itrin.
Ispirito Santo a popisopita (Mt. 10.32-33; 12.32; 10.19-20)
8 Thunchachin, iyaro sa , Quisoso imarahu, topatama , ayaro tahuri canta nohuantaranquma . Imarinco mini, itarahu Yos pa . Anquniro santa natanapi. 9 hu , Yos quran caso qumapico nipirahu , a pohuatamaco, carinqu manta a poaranquma . Co nohuit nacohu , itarahu Yos pa . 10 A naqun no huitonaco, pinorinaco. Ina quran oshanna mar s china , Yosri oshanna inquitarin. A naqunso nipirinhu Ispirito Santo no huitona , pinosapi. Ina pinopachina , co huachi yonquinna qu hu . Napoaton co oshanna hu . 11 A na tahuri mapachinquma , Cotio hua ano saqu qupaarinquma . Inaqu qupahuachinquma , Ma cha tono pocoya? ama tocosohu . 12 Naporo quma noya a panitacamaso , itrin Quisosori.

huayatrahu piyapi sa niyontonpi Quisoso natanacaiso mar . Na a huaranca yamorapi ni ton, nipiqurapi. Ca tano sannpita a chintarin. Thunchachin, iyaro sa , Parisioro sari nonpintopi. Noya piyapicoi, topirinahu , co Yos cancann mapihu . Asairinso pochin niconpi. S cotrinso pochin a naroachin piyapi sa anishacancantopi. Ni cona anishacancantochinquma . 2 A naqun po oana quran co noyahu nipi. A na tahuriso nipirinhu ya ipi piyapi sa nitotapi huachi. Yos aipitarinpoa . 3 Tashi napopirinahu , Yosri anitotarin. Pi pirinahu , a na tahuri a ninquchin sha huitarin. Ya ipi piyapi sa nitotapi huachi. Yanonpintopirinahu , topinan quran napopi. Co insonta nanit hu Yos nonpintacaso , tnin.
Yos t huatacaso ya hurin (Mt. 10.28-31)

iyaro sa , piyapi sa t huatocosohu . T hunta , co hua yannpoa mat poahu . 5 Yosso t huatacaso ya hurin, tnahu. Co noyahu nipatama , chiminpatama , par qu a pamiatarinquma . Napoaton ina na con na con yonquico . Co piyapi sa t huatacaso ya hurinhu . 6,7 Yosso a pairinquma . Ni co . Inairaro sa co pa tonhu . A natrapopi cato sorochin pa topirinhu , co a naya tranta Yosri naniantrinhu .

4 Ama,

Nani ma sha nohuantopiso

a piyapi sa natanasoi , a nara hucapairin. Maistro, tatahu nani chiminin. Nani ma sha ya hutopirinhu , patrin huachi. Iyahu nipirinhu apiratrinco. Co nohuantrinhu nipatomatacaso . Sha huitqu patomachinco, tnin. 14 Co caso coiscohu . Co ina pochin sha huita huaso ya hurinhu , itrin.

13 Na

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12

156

ya ipiya pnnin. Ama, iyaro sa , ma chin yonquicosohu . Nani ma sha ya hutohuachinquma , inapitarachin yonquihuatama , hu . Topinan ya huarama . 16 Ni co . A na ma huan ya hurin. Ma sha sha pachinara, hua huayatrahu nitrin. 17 Napoaton ya ipi pinnpita ya sotopi huachi. Insqucha ma sha aco iya? ta ton, yonquiarin. 18 huachina, tapon: Piro sa i quitahuato, a na piro sa niantarahu. Panca panca nisarahu huachi. Inaqu ya ipi ma shanhupita acoarahu huachi. 19 Na a ma sha ya hutrinco. Co appora nohuantarahu . hu . Noya coshatapo. Noya o opo. Capa cancantato, nya ya huapo huachi, tnin yonquinn quran. 20 hu , Yosri itrin: Qumaso co manta yonquiranhu . Ipora tashi chachin ca nohuanto, chiminaran. Nani ma sha canapiranhu , ya ipiya pataran huachi. A napitari masarin huachi, itrin. 21 Canpitanta nani ma hu , co Yos yonquihuatamahu , ina ma huan pochin nisarama . Co manta ya hutomiatarinqumahu . Co Yospa canamiataramahu , tnin Quisoso.
Yos noya a pairinpoaso (Mt. 6.25-34)
22 Ina quran ca tano sannpita pnantarin. A naqun ma sharachin yonquipi. Capacaiso , o ocaiso , a mocaiso , inasachin yonquipi. Nani ma sha ya hutohuachinco, nya ya huarahu huachi, topirinahu yonquinna quran. Ama, iyaro sa , ina pochin cancantocosohu . 23 Yos chachin ananpirinpoa . Nonnpoa qutrinpoa . Co capacaso marachin isoro paqu acorinpoahu . Noyapiachin

15 Napotahuaton,

a mocasonta caso ya hurinhu . Yos na con na con yonquihuathua , catahuarinpoa noya ya hucaso . 24 Ni co . Inairaro sa co ma sha sha pihu . Co imin ya hutrinhu . Cosharo tapacaso mar co pi ya hutopirinahu , Yosri catahuarin. Ina nohuanton, cosharo ya hutrin. Canpitaso inapita quran na con na con nosororinquma . Hui ninpita pochachin ni ninquma ni ton, ama ma hu . Yos catahuarinquma . 25 Ina nohuanton, nisha nisha ninhuasopita. A naqunpoa naporopi. A naqunpoanta mo copin ninhuaso . Chiniqun yonquiapomarahu , co nanitaramahu ninaporopitacamaso . Yosichin nanitrinso . Inapochachin chiminacaso tahuri nanihuachin, co aqut nanpicaso ya hurinhu . Chiniqun yonquiapomarahu , co a na tahuriya tranta i huataramahu . 26 Canpitaora co manta hu . Yos nohuanton, noya ya hurama . Napoaton ama nisha nisha yonquicosohu . 27 Ni co . Yancoro sa co sacatopihu . Co manta a mocaso nipihu . hu , noypiachin yancotopi. Iraca copirno Saromon nani ma sha ya hutrin. Ma noyapiachincha a morin paya, topi. Yancoro saso nipirinhu ina quran noya noya ya nopi. 28 A na tahurichin ya hupirinhu , tahuririnqu anotohuachina, ahuirin huachi. Ina quran ahuiquitopi huachi. Co hua qui ya hupirinhu , Yosri yonquirin. Ina nohuanton, noya papotrin. Canpitaso ina quran na con na quma . Ina nohuanton, a mocamasonta ya hutarinquma . Onpoatonta nipachin co natramahu ? Yos catahuarinco mini, ta caso nipirinhu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

157

12

Yos imapisopitahu ma sharachin yonquipi. Ma sha capacaso , o ocaso , ina na con na con yonquipi. Canpitaso nipirinhu ama inapita pochin cancantocosohu . Tata Yos nosororinpoa . Ma huachinpoa , nitotrin. 31 Yos na con na con yonquico . A napitanta catahuaco huntonnqu ya conacaiso mar . Ina pochin cancantohuatama , Yos catahuarinquma . Ina nohuanton, ma sha pahuantrinqumasopita ya hutarinquma .
Canamiatrhuaso (Mt. 6.19-21)

29,30 Co

iyaro sa , pa yancosohu . Caraichinquma nipomarahu , Yos noya ni sarinquma . Huntonnqu chachin aya coninquma . 33 Ama na con ma sha yontoncosohu . Ma sha ya hutohuachinquma , sa ahuaro sa qutoco . Inapotohuatama , Yos acanaarinquma . Isoro paqu ma sha a naroachin mocarin. Ihuarinnpoa . Ma shari p yarin. Inapaquso hu Yos acanahuachinpoa , ya hutomiatarinpoa huachi. 34 Ma sharachin nohuantohuatama , co Yos yonquiaramahu . Nipirinhu , Yos na con nohuantohuatama , ina na con na con yonquiarama , itrin.
Hu rso pochin cancantopisopita

32 Ama,

nitotasnqumahu , a nanaya o mantararahu. Yono tshihu nipon, tahuri ya cariyahu nipon, o mantararahu. Napoaton ninco. Ama hu rso pochin cancantocosohu . Noya ninahuatamaco, nya ni saranquma . 39 hu , co noya cancantaramahu . Ni co . Ihuat a nanaya hucaton, piqu ya conin. Hua ann co nicasohu , ma sha ihuarin. Onporosona hucacaso nitotrin naporini, hua anni ni itonhu , co ma hu . 40 Inapochachin ninatomaco, ya huco . Hua quihuato, Co a naroachin o mantararinhu , tosapi a naqun. Co nitotasnqumahu , a nanaya o mantararahu, itrin Quisosori.
Inpriato pochin nininso (Mt. 24.45-51)
41 Inta , Sinioro, pnnaran? Quiyasachin pnnarancoi? itrin Pitrori. 42 Ya ipi piyapinhu hu. O maca huaso tahuri a na patron pochin nisarahu. Inaso aqu yapa pachina, inpriatonn sha huitrin. Piyapinhupita noya ni qu . Cosharo , ma sha, china , qutra piraqu , itahuaton, pa nin huachi. Inpriatoso noya yonquiaton, no tqun natrin. 43 nni hunantahuachina, noya ni sarin. 44 Noya natrin ni ton, acorin ya ipi piyapinnpita camaicaso mar . 45 Nipirinhu , tohuachin, tapon: Patron hua quirarin. Co a naroachin huntaponhu , ta ton, piyapinnpita ahuapon. tanta ahuapon. Pita nicacasochin cancantapon. No pirpon. 46 Napohuaso , a nanaya patronn hunantapon. Co nitotasohu , a nanaya canquipon. Co

quran a chintantarin. Ni co , iyaro sa . Patron aqu quran yahunantahuachina, piyapinnpitari ninacaso ya hurin. Nitaparahuat , nanparin i chinpirahuat , ninar . Canquihuachina, onconan pi nihuachina, a naroachin i soatr . 37 Piyapinnpita ninarapi qu china, hua anni nya ni sarin. Inari chachin pa yataton, piyapinnpita nocomarin. 38 Inapochachin canta co

35,36 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12 13

158 Ana intacaso tahuri yonquicaso ya hurin (Mt. 16.1-4; Mr. 8.11-13)
54 Ina quran ya ipi piyapi sa a chintantarin. No tqun, iyaro sa , yonquico . Tashinantohuachina, O nanapon nimara, tnama . Ina quran o nanin. 55 Chiniqun ihuantohuachina, Shun hu sarin, tnama . Naporo shun hu nin. 56 O nan, shun, inapita noya ninorama . Yos pnntrinso hu co natanamahu . Aqu aqut co noyahu nipatama , Yos ana intarinpoa , ta caso nipirinhu , co ina yonquiramahu . Noya yonquirai, topiramahu , co nattomacohu , co no tqun yonquiramahu , tnin.

natrinhu ni ton, ana intarin. huaton, chiniqun ahuihuitarin huachi. 47 Patronni sha huitopirinhu , co yonquirinhu . Noya nitotaponahu , co natrinhu . Co ma shannpita noya tapatrinhu . Napoaton chiniqun ahuihuitarin. 48 A naqunso nipirinhu co onpopinchin nitotrinhu . Co noyahu nipachina, co chiniqun ahuihuitrinhu . Inapochachin canpitanta na con a chintranquma ni ton, noya natco. Na tama , noya noya natcaso ya hurin, tnin.
Nisha nisha Quisoso yonquirapipiso (Mt. 10.34-36)
49,50 Thunchachin, iyaro sa , pn matohuachina, a naroachin huiquitrin. Inapochachin piyapi sa a chintohuato, nisha nisha yonquiapi. A naqunso no huiapirinacohu , pnnta huaso mar o marahu. Napoaton noya, tnahu. Canta chimina huaso ya hurin. Ina yonquiato, strahu. A naroachin nipachin napochinaco. Ina quran noya cancantantarahu huachi. 51 Cristo o mahuachin, ya ipiya nohuantapi, topiramahu , co ya hu . Pnnpato, nisha nisha yonquiapi. A naqun nohuantarinaco. A naqunso nipirinhu , co nohuantarinacohu . 52 Ipora qura huar a na piqu ya hupisopita nisha nisha yonquiapi. Yos nanamn natanpachina , tapi, patoma co nohuantapihu . 53 A na piqu pa pin nohuantarin. Hui ninso nipirinhu co nohuantarinhu . A na piqu hui nin nohuantarin. Pa pinso nipirinhu co nohuantarinhu . Sanapi santa nisha nisha yonquiapi. A shin nimara co nohuantarinhu . Hua huinso nipirinhu nohuantarin. A tarin. Notainso nipirinhu rinhu , tnin.

Nanan anoyatacaso (Mt. 5.25-26)


57 Onpoatomata canpitaora cancanma quran co no mahu ? 58Ni co , iyaro sa , nihuitrso mar no huihuachinpora, nanitohuatra, a naroachin nanan anoyatr . huatrahu , coisqu quparinpo . Coisqu qupahuachinpora, sontaroqu yo coninpo , tashinan piqu po morinpo . 59Tashinan piqu po mohuachinpora, ya ipiya pahurtaqu huar pipir . Inapochachin canpitanta co noyahu nipatama , a naroachin nanan anoyatoco , Yos ana intochinquma . Co ya ipi oshanma inquitohuachinqumahu , parsitopiqu pa miatarama huachi, tnin Quisoso.

13

Co noyahu yonquipisopita naniantacaso ya hurin


1A

na piyapi hu sahuaton, Quisoso sha huitrin. Caririaro sa Yos pinnqu chinotopirinahu . Pirato hucaton, inaqu chachin tpatirin, itrin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

159
2 A napita quran na con na con oshahuanpi ni ton, Yos nohuanton, tpatrin, topiramahu , ti? Co inapita na con na con oshahuanpihu . 3 tanta co noyahu yonquirama . Co ina naniantohuatamahu , ana intarinquma canpitanta . Chimimiatarama huachi. 4 Siroiqunta a na tori anotaton, shonca posa piyapi tparin. Inapitanta co na con na con oshahuanpihu . Na a piyapi sa Quirosarinqu inachachin oshahuanpi. 5 Canpitanta mahu , parsitpoma . Co noyahu yonquiramasopita naniantoco huachi, itrin Quisoso.

13

Nara co nitrinsohu

quran pnnto nanan sha huitrin. A na qumapi imianatohuachina, inaqu huayonta sha pirinhu . huachina, a shinpirinhu , hua qui co nitrinhu . 7 Ina quran inpriatonn itrin: Iso huayo napoonin. Nani a shinaponahu , cara pi ipi co manta nitrinhu . Topinan quran sha nahu. A nqu inaqu a na ma sha sha i, itopirinhu , 8 Ama, sinioro, ipora a nqusohu . A na pi ipira tananpit qu . Iso pi ipi noya pacarapiarahu. Ma sha acotarahu noya nitacaso mar . 9 Iso pi ipi nitapon nimara. chinhu , a narahu huachi, itrin inpriatonni. Inapochachin Yosnta co a naroachin ana intarinhu . Na con nosoroatnquma , yacatahuarinquma . Nipirinhu , mahu , ana intarinquma huachi, itrin Quisosori.
Chinoto tahuri apia anoyatrinso

6 Ina

sanapi qunanconin, apia nininso . Nani shonca posa pi ipi monconpirin. Co nanitrinhu no tpicaso . 12 Quisosori qunanahuaton, prarin. Isqu huqu , itrin. Hu huachina, Nani, imoya, noyataran, itrin. 13 S huapihuachina, a naroachin no tqun huanirin. Ma noyacha Yosso ni ton, anoyat rinco paya, tnin. 14 Cotio ansianoso nipirinhu no huitrin. Chinoto tahuri anoyatrin ni ton, no huirin. Napoaton piyapi sa itapon: Saota tahuri sacatacaso ya hurin. Naporo huco noyatinqumaso mar . Chinoto tahuri co noyahu caso , itrin Cotio ansianori. 15 Quisoso natanahuaton, itrin: Canpitaso nonpintnquma . Co no tqun yonquiramahu . Ohuaca p tahuahuatama , chinoto tahurinta i quiritrama . I ya hurinqu qu huatoma , o shitrama . 16 Iso sanapiso nipirinhu Yos piyapinn niponahu , hua qui parsitrin. Nani shonca posa pi ipi Satanasri aparsitopirinhu , ipora huar nicha rahu. Chinoto tahurinta anoyatacaso ya hurin, tnin. 17 Natanahuatona , inimiconnpita tapanpi. A napita piyapi saso pa yatopi. Ma noyacha Quisoso nanitaparin paya, topi.
Yos hua anntrinso (Mt. 13.31-32; Mr. 4.30-32)
18 Ma pochinta Yos hua anntrinso ? tnama . Inta, a na pnnto nanan sha huitanta inquma canpitanta nitotamaqu. 19 Mostasaraya pochin ninin. Ya pirin hua huishin niponahu , iminqu sha patra, panca ta an ninin. Nani a shinpachina, inairaro sa hucatona , inaqu pirin.

tahuri nanihuachina, niyontonpiso piqu pa sahuaton, piyapi sa a chintarin. 11 Inaqu a na

10 Chinoto

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13

160

Inapochachin ya nan nipon, caraichin piyapi Yos imapirinahu , a na tahuri hua huayatrahu imasapi huachi, tnin.
Asho pochin nininso (Mt. 13.33)

hua anntrinso a chintanta inquma . 21 Asho pochin anta nininso . To narahuatra, huno ayontr . Nanshitohuatra, oshaquran s cotrin. Ya ipi huno cashirin huachi. Inapochachin ya nan nipon, caraichin Yos imapirinahu , oshaquran a napitanta nohuantapi. Naporahuaton, na a piyapi sa nya cancantapi huachi, tnin Quisoso.
Ya coana pochin nininso (Mt. 7.13-14; 21-23)

20 Yos

quran nisha nisha ninanoqu pa sahuaton, a chintra piarin. rinqu huar pa sarin. 23 A chintohuachina, a na qumapiri itapon: Onpo piyapita cha pona ? Carayachin nimara, ti? itrin. 24 Yos huntonn pi pochin ninin. Ya coanannso yamianasha. Na a piyapi saso yaya conpirinahu , co noyahu cancantatona , co nanitopihu ya conacaiso . Canpitaso nipirinhu Yos pochin cancantatoma , ya conco . 25 Ayaro tahuri nanihuachin, hua anni ya coanann oncotarin huachi. Aipiran huanirahuatoma , yaya conpiramahu . I soatocoi, Sinioro, tosapiramahu , co nohuantarinhu . Co nohuitranqu hu . Co canpitaso piyapinhu qumahu , itarinquma . 26 Co ta nohuitrancoi. Qumaro coi coshatrai, o orai. Quiyataqu a chintrancoi, tosapiramahu . 27 Co mini nohuit qumahu . Co noyahu ninama ni ton, co piyapinhupitanqumahu . Paco

22 Ina

huachi, itahuatnquma , a paarinquma huachi. 28 Parsitopiqu pa sahuatoma , na narama , chinqun parsitarama . Apranco , Isacoco , Cacopoco , ya ipi Yos piyapinnpita Yos pa ya hurapi, ni sarama . Canpitaso nipirinhu co ya conamahu ni ton, starama . 29 Nisha nisha parti quran hucatona , Yos ya hurinqu ya conapi. Inaqu noya coshatrso pochin nya ya hurapi huachi. 30 A naqun iporaso a napita nocanpi. Quiyaso noyacoi ni toi, Yos noya ni sarincoi, hu . Ayaro tahuriso tapanapi huachi. Co Yos pa pa sapihu . A naqunso nipirinhu topinan piyapi sa ni tona , a napitari nocanpirinahu , ayaro tahuri noya cancantatona , Yos pa pa sapi huachi. Yosri nya ni sarin huachi, itrin Quisosori.
Quirosarinqu ya hupisopita yonquiaton, strinso (Mt. 23.37-39)
31 Naporo a naqun Parisioro sa Quisosoqu hu nin. A naroachin ta aqu . Irotis yat rinqun, itrin. 32 Inca. Co yapa nahu . Irotis nonpint . Paaton, sha huitonqu . Nani Yos sha huitrinco ma sha nica huaso . Iporaso natto, sopairo sa a parahu. Na a cania piro sa anoyatarahu. Cara tahurichin pochin pahuanarin tiquia huaso . Ina sha huitonqu nitochin. 33 Co ina tpaarincohu . Cara tahuri pochin a chianta huaso ya hurin. Ina quran Quirosarinqu pa sarahu huachi. Iraca qura huar na a piyapi sa inaqu p hu , tpapi. Inaqu tpaarinaco canta , tnin. 34 Ina quran ya ipi Quirosarinqu ya hupisopita yonquiaton, strin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

161

13 14

Thunchachin, iyaro sa , tnquma , chiniqun starahu. Na a piyapi Yosri a patrinquma p qumaso mar . A papirinhu , tparama . A naqun na piqu t yaratoma , tparama . Ya ipinquma nosoropiranqumahu . Na aro yacatahuapiranqumahu , co ca tranta nohuantramacohu . Atari to cohutrinso pochin yaya shopipiranqumahu , tramacohu . 35 Napoaton Tata Yos patarinquma . qumahu . Noquitarama huachi. Carinqumanta tananpitaranquma . Co huachi qunanaramacohu . O manta huaso tahuri huar qu taramaco huachi. Naporo a naquma nohuantaramaco. Ma noyanqun qumaso . Sinioro chachin a paimarinqun, itaramaco huachi, itrin Quisosori.

china, chinoto tahuri nipirinhu , a naroachin ocoiantarama . Inapita quran na con na con iso qumapi nosorocaso ya hurin, tnahu, itrin. 6 Parisioro saso nipirinhu pihu a panitacaiso .
Pita pochin nininso

14

Chinoto tahuri anoyatantarinso


1A

na hua ani Quisoso amatrin coshatapacaso mar . Parisio piyapi inaso . Amatohuachina, inaqu pa nin. Chinoto tahuri nipirinhu piyapi anoyatamara, ta tona , ni spi. 2 Naporo a na cania pi Quisosoqu hu nin, panca pomatrinso . 3 Cotio maistro sa , Parisioro sa , inapita notrahuaton, Quisosori itrin: Noya chinoto tahuri cania pi anoyatacaso , ti? Ma ta tnama canpitaso ? itrin. 4 Natanahuatona , ta tpi. Co manta topihu . Co a panitohuachinarahu , cania pi s huarahuaton, a naroachin anoyatrin. Noya paqu huachi, itrin. 5 Ina quran piyapi sa p rin. Ohuacaro sa , moraro sa , inapita p tahuahuatama , topinan ma sharo sa p tahuaramasopita.

misaqu pa pirinahu . Na a piyapi sa hua an pirayan yahunspi. Hua an pirayan hunshuato, chiniqun nanantona pi pochin ni sarinaco, ta tona , inaqu hunsconpi. Ina ni sahuaton, Quisosori itrin: 8 Natanco, iyaro sa , pi pian p quma . A na tahuri qumapi yasa apachina, amatrinquma pacaiso mar . Hua ano sa , maistro sa , inapitaso hua ann ya cariya ahunspi. Inaqu amatohuachinquma , ama hua an pirayan hunscosohu . Tapona a na qumapi chini chiniqun nanant rinso hu samara. 9 Hu pachin, hua an itarinqun: Po shaqu iso qumapi huns in. Pasqu tranta huns qu , itohuachinqun, tapanaran. 10 Napoaton amatohuachinqun, piyapimia ya hurinqu hunsqu . Hua an hu pachin, noya nontarinqun. Huqu , iyasha, is qu , itohuachinqun, ya ipi piyapi sa noya noya ni sarinqun. 11 Caso noya noyaco, topatama , quma . Nipirinhu , Caora co nanitrahu . Catahuaco, Sinioro, topatama , Yos catahuarinquma . Noya noya acoarinquma huachi, itrin Quisosori.
Sa ahuaro santa nosorocaso ya hurin
12 Ina quran pi hua ann pnnaton, itantarin: Coshatapacaso mar piyapi amatohuatama , ama qumopinnpita,

7 Yacoshatohuachinara,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14

162

amiconnpita, inapitarachin ama amatocosohu . Ma huano sa amatohuatama , inapitanta huachinquma , i hurtarinnquma . 13 Sa ahuaro sa , apiaro sa , somaraya nininsopita, inapitanta nosoroatoma , amatoco . 14 Ina qu rama . Inapitaso co nanitopihu amatanta inqumaso . Co i hurtopirinqumahu , Yosso i hurtarinquma . Noya ninama ni ton, ayaro chinquma , acanaarinquma huachi, itrin.
Yos amatrinsopita

coshatasoi , a naso huaton, Quisoso itrin: Yos chachin hua anntohuachinpoa , hua . Noya noya cancantarihua huachi, itrin. 16 Napotohuachina, pnnto nanan sha huitrin. A na qumapiri na a piyapi sa amatrin coshatapacaiso mar . 17 Tahuri nanihuachina, inpriatonn a parin sha huitantacaso mar . Huco huachi. Nani taparin huachi, itrin. 18 Nani amataponahu , co huachi nohuantopihu . Co chi nanitraihu , toconpi a naya a naya. No pa nani pa anahu. Nahuitapo pa sarahu. Napoaton co nanitrahu , tnin a naso . 19 Na a miachin ohuaca pa anahu. Tnipo pa sarahu. Napoaton co ipora nanitrahu , tnin a nanta . 20 I huara sa arahu. Napoaton co canta nanitrahu , tnin a nanta . 21 Inpriato ayanahuaton, hua ann sha huitiirin. hu , itrin. Natanahuaton, no huitrin. Manoton pantaqu . Caniqu tranta paaton, piyapi maconqu . Sa ahuaro sa , apiaro sa , somaraya nininsopita, inapita maconqu , itrin.

15 Inaqu

Itohuachina, pa sahuaton, macontarin huachi. 22 Hunantahuaton, sha huitiantarin. Nani maconpirahu . Ipora huanta na a cosharo ya hurin. Pahuanarin piyapiri nanitacaso , tnin inpriatonn. 23 Ninano quran pipirahuaton, macoantaqu . Nisha nisha ira pa taton, sha huitonqu hu ina . Na a piyapi sa nohuantrahu. 24 Ya nan amatrahusopitaso hu co huachi nohuantrahu . Co manta coshatapatapihu , itrin hua ani. Inapochachin ipora na a piyapi sa co Yos yonquicaiso topihu . Ayaro tahuri nipirinhu nohuantaponaraihu , co huachi nanitapihu ya conacaiso . Yosri a paarin huachi, tnin Quisoso.
Sacai imacaso

quran Quisoso paantarin. Na a piyapi sa imasapirinahu , tahur huaton, itapon: 26 Yaimapatamaco, ca na con na con nosoroco. Tatama , mamama , inapita co onpopinchin nosorocaso ya hurinhu . Sa ama , hui nama , iyaparima , oshiparima , inapitanta co onpopinchin nosorocaso ya hurinhu . Canpitaora nohuantramasonta tatoma , caschin imaco huachi. Co na con na con nosorohuatamacohu , co thunchachin imaramacohu . 27 Imapatamaco, a napita apar quma . Yatpapirinnqumaonta , imamiatoco huachi. Corosqu chiniqun parsitr . Inapochachin canpitanta imapatamaco, apar nnquma . Co ahuantohuatamahu , co thunchachin imaramacohu . 28 A na qumapi panca pi nohuantohuachin, co a naroachin nininhu . Pa trinso ton yonquirin. 29 Ina quran coriquinn nanihuachina, piarin huachi. Co coriquinn nanihuachinhu , co

25 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

163

14 15

pirinhu . Patomachin a canin naporini, a napitari thuaitonahu . 30 Ni co . Panca yapipirinhu , co nanitrinhu a canacaso , hu . Canpitanta , iyaro sa , no tqun yonquico . Sacai nipirinhu , ya ipi cancanma quran huar imamancoso ya hurin. 31 A na copirnonta ya hurin, shonca huaranca sontaro sa ya hutrinso . Inimiconnso hu cato shonca huaranca sontaro sa camairin. Ina napo hu pachinara, copirnoso co a naroachin ahupon pa sarinhu . Sacai minscaso , ta ton, yonquirarin. 32 Co chi nanitraihu minscaso . Comisionhu a pa i, tapon. Co canquiyatrasoihu , nanan anoyatacaso mar a pa itonhu . Inapochachin pnnanquma . Sacai imamancoso , tnahu. Napoaton yonquiatoma , imaco. 33 Ama ma sharchin yonquicosohu . Yos na con na con nohuantoco . Caschin yonquihuatamaco, thunchachin imaramaco, tnin Quisoso.
Yamora pochin nininso (Mt. 5.13; Mr. 9.50)

noya acashicaso hu , soquihuachina, mo shisachin nimarin. Co huachi cashirinhu ni ton, co huachi noyatrinhu . 35 Napoonin huachi. Co insonta nohuantrinhu . T yatr . Canpitanta co Yos pochin cancantohuatamahu , tarinqumahu . Hurathuanpatama , noya natanatomaco, yonquico , itrin Quisosori.
Ohuica chihurinso (Mt. 18.10-14)

34 Yamora

ni sahuatona , Parisioro sa , Cotio maistro sa , inapitari no huipi. Ma qumapita Quisoso ni ton, oshahuano sa pa yatrin? Inapitar coshatarin, co napocasohu nipirinhu , toconpi. 3 Ina natanahuaton, Quisosori a na pnnto nanan sha huitrin ayonquicaso mar . 4 A na qumapi pasa ohuicaro sa p tahuapirinhu , ya ipiya nosororin. Nani tahuri aqu quparin panpatro capacaiso mar . A naya tranta chihuhuachina, yonipon pa sarin. A napitaso inaquranchin patahuaton, hua qui yonisarin. Qunanaqu huar yonisrin. 5 Qunanahuaton, pa yatarin huachi. Pitnahuaton, qumantarin huachi. 6 Canquiantahuachina, amiconnpita sha huitarin huachi. Ohuicanhu chihupirinhu , qunanahu. Ina mar hua , itrin. Chihurinso qu ton, na con na con pa yatrin. 7 chachin Yos ni ninpoa . Noya piyapi ya huhuachin, Yosri noya ni sarin. Nipirinhu , oshahuano santa rin. A naya tranta co noyahu rinso naniantohuachina, Yosri n con pa yatarin huachi, itrin Quisosori.
Coriqui ayatrinso

15

1 Nisha nisha piyapi sa hu pi Quisoso natanacaiso mar . Coriqui ma patona piro sa , oshahuano sa , inapitanta hu pi. 2 Ina

quran a na pnnto nanan sha huitantarin. A na sanapi shonca coriqui prata quran nininso ya hutopirinhu , a nara ayatrin. Nanparin i chinpitahuaton, noy huittrin. Qunanaqu huar yonisrin. 9 Qunanahuaton, amiconnpita sha huitrin. Coriquinhu ayatopirahu , qunanahu. Ina mar hua , itrin. 10 Inapochachin a na piyapi tranta co noyahu yonquirinsopita naniantohuachina, anquniro santa noya cancantapi huachi, itrin.

8 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15 Oshahuana pi huantarinso

164

quran Quisosori a chintantarin. A na qumapi cato hui nin ya hutopirinhu . 12 Hua hua nininso pa pin itrin: A na tahuri ya ipi ma shannpita nipatomatarancoi. Caso nipirinhu apira nohuantrahu. Ipora, tata, qutoco, topirahu , itrin. Itohuachina, ma shannpita nipatomat rin. 13 Cara tahuri quran pochin hua hua nininso yapipirin. Ya ipi ma shannpita pa anahuaton, coriqui canarinso masahuaton, aqu pa nin huachi. Inaqu no pirrin, nansarrin, monshihuanrin. Na a coriquinn i quirin huachi. 14 Inapopaton, ya ipi coriquinn i quihuachina, inaquso tanarotopi ni ton, co manta capacaso ya hurinhu . Inanta tanarin huachi. 15 Napoaton a na patronqu pa nin. Canta sacachi, topirahu , itrin. Noyahua . Sacatqu nipachin, tosahuaton, pastoqu a pita a paicaso mar . 16 Inaqu paaton, coshiro sa a cararin. Tanaton, coshi ca ninso nayapirinhu , co insoari tranta cosharo qutrinhu . 17 Ina quran yonquirin huachi. Ma huntacha ninahu paya. Tata piyapinnpitaso noya coshatapi. Caso nipirinhu tana yatparinco ta a. 18 Tatahuqu paato, nonchi. Co noyahu , tata, ninahu. Nonpint qun. Co Yos nattohu , hu. 19 Co noyahu ninahuso mar co huachi hui nan pochin cancantancoso ya hurinhu . Piyapinn pochin tranta ni co huachi, ichi, tnin yonquinnqu. 20 Ina quran pa pin ya hurin pa paantarin. Ya caritriahuaso , aqu quran pa pini qunanin. Qunanahuaton, na con nosoroaton, ta aparin. ton, apinorin huachi. 21 Co noyahu

11 Ina

ninahu, tata. Nonpintranqun. Co Yos nattohu , oshahuanahu. Co noyahu ninahuso mar co huachi hui nan pochin cancantancoso ya hurinhu , itrin pa pin. 22 pirinhu , pa piniso na con nosororin. Piyapinnpita camairin. Manoton paaton, noyapiachin coton nininso maconahuaton, a motiqu . Po moitranta noyapiachin nininso po motiqu . Sapatnta matonqu po moin. 23 Ina quran ohuaca huaya amoshin nininso ma toma , tpaco ca ahua . Capa cancantahua . 24 Iso hui nahu chiminin pochin niponahu , iporaso ya noantarin huachi. Ayat pochin nipirinhu , iporaso hu, itrin. Ina quran pita pochin nisapi huachi. 25 Paninanso nipirinhu iminqu sacatrin quran huntararin. Piqu ya caritriahuaso , mosica natanin. Pi nirarin. Pita nicatona , tapi, natanin. 26 Natanahuaton, pa yanin. Piyapinn prasahuaton, Onpoatonta pita pochin nisapi? itrin. 27 Co ta, iyaya nani hunantarin. tarin ni ton, tata pa yatrin. Ohuaca huaya amoshin nininso atpat rin capacaso mar , itrin. 28 huaton, no huitrin. No huitaton, co yaya coninhu huachi. Pa pini pipirahuaton, itrin: Huqu , conpa, capa cancantahua , itopirinhu . 29 Inca, tata. Na a pi ipi quma mar chiniqun sacatrahu. Sha huitohuatancora, ya ipiya nat qun. Napoaponahu , co chipo tranta qutrancohu pita nica huaso mar . 30 Iso hui nanso nipirinhu aqu paaton, no pirin. Monshihuanrin. Coriquinn qutopiranhu , ya ipi i quirin huachi. Ina qu china, qumari nosoroaton, pa yataran, ohuaca huaya amonshin nininso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

165

15 16

atpatran coshatacaso mar . Co caso ina pochincohu nipirahu , rancohu , itrin. Napotohuachina, pa pini itrin: 31 Nosororanqun mini, conpa, qumanta . Ya humiataran. Ya ipi ma shanhupita quchinqun. Ya ipiya qumaqun nisarin huachi. 32 Iyaparinqunso nipirinhu nani hunantarin. hu , ya noantarin. Ayatrso pochin nipirinhu , niantarhua . Ina mar noya cancantacaso ya hurin, itrin pa pini. poa . Oshahuano santa co noyahu yonquirinsopita naniantohuachina , na con nosororin anta , tnin Quisoso.

pita amatrin. A naya a naya hu pi. A naso hu pachina, natanin. Onpota hua an nihuiran? itrin. 6 Pasa lata toma ma parahu ni ton, ina napo nihuirahu, tnin. Inta nipachin, catahuaranqun. A natrapo shonca latachin ninshitqu . Canta hua an hu. Iporaso a natrapo shonca latachin mar nihuitran, itrin. Itohuachina, pa nin huachi. 7 Ina quran a nanta hu nin. Hu pachina, itrin: Onpota qumanta nihuitran? itrin. Aros ma parahu ni ton, pasa costaro mar nihuirahu, tnin. Inta nipachin, catahuaranqun. Posa shonca ninshitqu . Canta isqu inachachin ninshitarahu. Iporaso posa shonca marchin nihuitran, itrin. Inapo tra pirahuaton, na pita catahuarin ama na con nihuicaiso marhu . 8 Hua ani natantahuaton, amatantarin. Naqu taranco. Nipirinhu , ma noyacha mototran paya, tnahu, itrin hua anni. Ni co , iyaro sa . Na a piyapi sa co noyahu nipisopita na con yonquipi nonpinacaiso mar . A naqumaso nipirinhu , cohu , co onpopinchin yonquiramahu noya ninicatoma ya hucaso mar . Canpitanta yonquico qu. 9 Coriqui ya hutohuachinquma , ama topinan quran i quicosohu . A napita pahuantohuachina , qutoco . Inapohuatama , Yos pa na con canaarama . Chiminpatama , Yos inapaqu qupantarinquma . nma patopiramahu , inatohua canaarama . 10 Ni co , iyaro sa . Hua anma sha huitohuachinquma , natcamaso ya hurin. Pi pian tranta sha huitopirinqumahu , nathuatama , noya ni sarinquma . Chini chiniqun

16

Inpriato na con yonquirinso

1 Ina quran ca tano sannpita a chintantarin. A na ma huan ya hurin. nn chiniqun nanan qutrin piyapinnpita camaicaso mar . Inari asacatrin. Chiniqun nanantaton, nihuirinso ninshitrin. Inaso hu , nonpintaton, inaora mar coriqui masarin. 2 Ma huanso natantahuaton, amatrin. Qumaso nonpintaranco, natantrahu. Coriqui qutranqunso qumaora mar manan ni quhuar , ocoiaranqun. Ya ipi nihuirinacoso ninshitoco nitochi, itrin. 3 Inpriatonn pipirahuaton, yonquirarin. Ma cha onpo i paya? Hua anhu ocoiarinco. Co nanitrahu chiniqun sacata huaso . Tapanato, co nohuantrahu coriqui topinan ma pata huaso . 4 Na a amicon hupita hua anhu nihuipi. Iporaso

piso ayatacaiso mar . Ina quran hua an ocoihuachinco, inahuanta catahuarinaco nanpica huaso mar . Inapitaqu yacahuatarahu, tnin yonquiaton. 5 Naporahuaton, co huara hua ani ocoiyatrasohu , nihuit

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

16

166

nanan qutarinquma , noya noya natarama huachi. Co so nat hu , co chiniqun nanan qutarinqu mahu . Nonpintarinco, ta ton, co huachi natarinqumahu . 11 chin Yos nitarinquma . Ya nma canpitaora mar i quihuatama , co Yos noya ni sarinqumahu . Na con yacatahuapirinqumahu , Co yanat nacohu , ta ton, tananpitarinquma . 12 Iporaso Yos nohuanton, ma sha, coriqui, inapita ya hutarinquma . A naninqumaso pochin qut quma . Topinan quran i quihuatama , co Yos pa acanaarinqumahu . 13 Cato patron camaihuachinquma , co nanitramahu cato chachin natcamaso . A na nathuatama , a naso co huachi nataramahu . Inapochachin canacamasochin yonquihuatama , co nanitaramahu Yos natcamaso . Coriquirchin cancantohuatama , co Yos nosoroaramahu . Ya ipi cancanma qu tama , ramahu , itrin Quisosori.
Quiricann quran pnninpoaso (Mt. 19.1-12; Mr. 10.1-12)
14 Parisioro sa coriquir topi. Napoaton Quisoso a chininso natanahuatona , thuapi. 15 T hu , Quisosori itrin: Canpitaso Yos imaramaso pochin nipomarahu , co thunchachin imaramahu . Nonpintrama . maso chachin Yos nitotrin. Piyapi sa noya ni pirinnqumahu . Cancanma quran nonpintrama ni ton, Yos co pi pian tranta noya ni sarinqumahu . 16 Iraca Moiss pnntrin. Ina piquran a naya a naya pnntona piro sa pnntopi nani ma sha natcaso . Coansha Paotistaso nipirinhu noya nanan sha huirin. Ina

qura huar Yos huntonnqu ya conacaiso a chintarainquma huachi. Na a piyapi sa nohuantomiatatona , ya conapi huachi. 17 Quiricann quran Yos no tqun pnninpoa . Isoro pa , pi iro t , inapita ta huantapirinahu , ya ipi Yos nanamnso ya humiatpon huachi. Co a na hui sharinso tranta topinan quran ninshitopihu . 18 Quiricann quran sa ahuano sa pnnin. Co sa anpo t yatacaso ya hurinhu . Noya nichinpitacaso ya hurin, tnin. Napoaton sa ama t yatohuatama , a huatama , oshahuanarama . ninso pochin Yos ni sarinquma . Inapochachin sanapinta co so in chinpitohuachinhu , a na qumapiri mapachin, monshitrinso pochin Yosri ni sarin, cato chachin, itrin Quisosori.
Ma huan parsitrinso

quran a chintantarin. A na ma huan ya hurin. Nani ma sha ya hutrin. Morin pa ton nininso a morin. Noyapiachin a moton, nani tahuri nya coshatrin. Co manta pahuantrinhu . 20,21 Ina ya cariya a na qumapinta ya hurin, sa ahua nininso . Nasaro itopiso . Apia ni ton, co nanitrinhu sacatacaso . Ma sha topinan ma pataton, nanpirin. Ma huan pinn aipiran acopi. Inaqu quhu rin. Tanaton, ma huan p sotrinso tranta nayapirinhu , co manta qutopihu . Ta tarachin niconin ni ton, ni niro sari hucatona , irotiipi. 22,23 Napoin quran Nasaro chiminin huachi. Chiminpachina, Yos pa anquniro sari quparin. Apran pantarinqu chachin pantarin inanta . Ina quran ma huaonta chiminin. Pa pitopi huachi. Co Yos pa pa ninhu inaso . Parsitopiqu paaton, parsit rin. N prahuaton, aqu quran Nasaro

19 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

167

16 17

qunanin. rin. 24 Napoaton prarin. Tata Apran, nosoroco canta . Pnqu parsitrahu. Nasaro a patimaco i sha pi pian tranta api nichinco, itopirinhu . 25 Co chi nanitrahu paya. Ni qu . Qumaso nanpipon, nani ma sha ya hutopirinqunhu , inasachin yonquiran ni ton, iporaso parsitran. Nasaroso nipirinhu nanpipon, parsitpirinhu , iporaso noya ya huarin huachi. 26 Naporahuaton, Yos pa pa patra, co onporonta pipirhu . Inapochachin par qunta pa patra, co onporonta Yos pa pa nhu , itrin. 27,28 pirinhu , itantarin: A natrapo iyahupita ipora ya hurapi. Nasaro a paqu iyahupita pnnacaso mar . Co nohuantrahu isqu hucacaiso . Parsitrahu, itrin. 29 Napohuachina, Aprani itrin: Co ta Yos quiricann ya hutopi. Inaqu Moiss, pnntona piro sa , inapita ninshitopi nontatona nitotacaiso mar . Inapita natina , itrin Aprani. 30 Nani nontaponaraihu , co natpihu . Nipirinhu , chimininso chin, pnnconpachin, natpona nimara. Co noyahu yonquipisopita naniantatona , pona nimara, topirahu , tnin. 31 Co Yos quiricann nathuachinhu , chimininsonta nanpiantapirinhu , co onporonta natapihu , itrin Aprani, tnin Quisoso.
Anishacancantopisopita (Mt. 18.6-7; 21-22; Mr. 9.42)
1 Ina

a napitanta nonanpachinquma , co noyahu nisapi. Ina mar Yos chiniqun ana intarinquma . 2 A naqun imasapirinacohu , co chiniqun cancanchatrapihu . cantohuatama , Yos ana intarinquma . Co huara anishacancanchat hu , marqu chimiitrama naporini, noya noya niitomahu . Pancara piqu a sonconotahuatnquma , t yaitrinnquma naporini, co aqut oshahuaintomahu . Hua huaro santa anishacancantacaso pa pi co noyahu , tnahu. 3 Napoaton noyaschin nico a napitanta nonanainqumaso mar . Iyaya nonpinapihuachinquma , pnnco . Nonpinapirinqumaso mar stohuachina, nanan anoyatoco . 4 A na tahuriychin nipirinhu , canchisro nonpinapihuachinquma , canchisro chachin Co noyahu , iyasha, ninahu, itohuachinquma , noya nontantaco . Co onporonta no huicaso ya hurinhu , tnin.
Ya ipi cancanna quran natcaso ya hurin

quran ca tano sannpitari itopi: Catahuacoi, Sinioro, Yos noya noya nat ii, itopi. 6 Pi pian tranta Yos nattoma , nontohuatama , noya catahuarinquma . Yos nohuanton, iso nara no pa quran pipirahuaton, marqu pa in, tnama naporini, ina nohuanton, pa itonhu . Inapochachin Yos no tqun nontrinco, topatama , sacai nininso nanitaparama , itrin.
Yos chini chiniqun nanantrinso

5 Ina

17

quran ca tano sannpita pnantarin. Nisha nisha ma sha ya hurin anishacancantinpoaso . Nipirinhu , anishacancantona piso pa pi co noyahu . Co noyahu nipatama ,

quran itantarin: Patron ya huhuachina, pita camairin. Camaihuachina, qu sacatopi. P tahuannpitanta a paipi. Nani sacatohuachina, imin

7 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

17

168

quran hunantahuachina, patroni co a naroachin a carinhu . 8 Patron ton yacoshatrin. Napoaton piyapinn sha huitrin. A cotqu huachi. Ina quran nitaparahuaton, o huintoco ca i. Nani coshatahuato, o shitoco huachi, itrin. Nani coshatohuachina, piyapinnpitanta coshatopi, o opi. 9 Piyapinnpita camaihuachina, natpi huachi. Ma noyanquma ni ton, natramaco, co tninhu . pita ni ton, natcaiso ya hurin. 10 Thunchachin, iyaro sa , Yos hua anntrinquma . Piyapinnquma ni ton, natrama . Co chiniqun nanantaramahu . poa ni thua , natrhua , nitoco . Ya ipiya natcamaso ya hurin, itrin Quisosori.
Chana caniori maninsopita anoyatrinso
11 Ina quran Cariria parti na hutahuaton, Quirosarinqu pa sarin. Samaria yonsan ya cariya pa nin. 12 Inaqu paaton, a na ninanoqu canconin. Canconpachina, shonca qumapi qunanconin. Shonca chachin chana caniori maninso . Ina caniori manin ni ton, co nanitopihu ya caritacaiso . Napoaton aqu miachin huanirahuatona , 13 chiniqun nontopi. Quiyanta , Maistro, nosoroatoncoi, anoyatocoi, topiraihu , itopi Quisoso. 14 Napotohuachinara, ni sahuaton, itapon: Anoyataranquma , iyaro sa . Paatoma , corto hua an nia notoco noyatramaso nitochin, itrin. Itohuachina, pa pi. Paaponara, a nanaya canio inquipi. Noyatopi huachi. 15 Nani noyatrahu huachi, ta ton, a nara ayanquintarin. Iratapon pochin Ma noyacha Yosso ni ton, anoyatrinco paya, tosarin. 16 Quisosoqu hunantahuaton,

taquchin isonquirin. Isonquirahuaton, Yosparinqun, Sinioro, itrin. Inaso Samaria piyapi niponahu , natrinco, tnin Quisoso yonquiaton. Napoaton ca tano sannpita itrin: 17,18 Co ta shoncaya pi anoyat hu. Nipirinhu , a naichin hu huaton, Yosparinqun, itrinco. Inaso nisha piyapi niponahu , rin. A napitaso nipirinhu rinqun, co itirinacohu , tnin. 19 Ina quran itantarin: Huanirahuaton, iyasha, noya paqu huachi. Natranco ni ton, anoyatomiat ranqun huachi, itrin.
O macaso tahuri naniarinso (Mt. 24.23-28, 36-41)
20 Ina quran Parisio piyapi sa hucapairahuatona , natanquipi. Onporota Yos isoro paqu o mahuachin, hua anntarinpoa ? itopi. Yos hua anntohuachinquma , iyaro sa , co a ninquchin ya norinhu . 21 Ya coancantohuachinquma , hua anntarinquma . Napoaton co qunanhu . Pasqu ya huarin, co ta caso ya hurinhu , itrin. 22 Ina quran ca tano sannpita itantarin: A na tahuri, iyaro sa , hu. Naporo nohuantaramaco. Yos quran caso qumapico ni to, o mantararahu. Manoton o manta in, tosapiramahu , co naporo qu macohu . 23 A quma . Nani o mantarin. Pasqu ya huarin, itarinquma a naqun. Trpa ya huarin, quiyaso nitotrai, itarinnquma a naquonta . Ina pochin nontohuachinquma , ama nat hu . Ama inapita imacosohu . 24 A nanaya o mantararahu. O cori hunsha hunsha topachina, ya ipi parti a pintrin. Inapochachin a na

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

169

17 18

tahuri ya ipi piyapi sa ni sarinaco. nipirinhu chiniqun parsita huaso ya hurin. Na a piyapi sa co nohuantarinacohu . No huiarinaco. 26,27 Iraca Noe p rinhu , co natpihu . Co nattonahu , topinan ya hucaisorchin cancantopi. Coshatapi, o osapi, sa asapi, hui ninpitanta as quapi. Napoatona , co manta Yos yonquipihu . Noeso nipirinhu Yos natton, panca nancha ninin. Nani tinihuachina, inaqu ya conin. A napitaso hu , a nanaya panca pacon pa sarin huachi. Naporo ya ipiya chimiitopi huachi. Inapochchin a na tahuri topinan ya huasoi , a nanaya o mantararahu huachi. 28 Lotonta iraca Sotomaqu ya hupirinhu . Inaqu a napitaso topinan ya huatona , coshatapi, o osapi, nipa antapi, ma sha sha sapi, piapi. Ma tona , inahuasoi , Lotoso Yosri itrin: 29 Ninano quran pipiqu piyapi sa ana inchi, itrin Yosri. china, naporo tahuri chachin inapa quran pn a paimarin. A nanaya ta huantopi huachi. 30 Inapochachin canta a nanaya o mantarahuato, ayaro tahuri naniriarin huachi. Naporo ana intacaso ya huapon huachi. 31 Nanihuachin, co ma shanmapita yonquicaso ya huaponhu . Inapa p satqu ya huhuatama , ama ma sha macacaso mar tranta ya concosohu . A naroachin ta aco . Iminqu ya huhuatama , ama pinmaqu paantacosohu . Topinan paco . 32 Iraca Loto sa in ma shannpita yonquiaton, co a naroachin ta arinhu . Napoaton co cha rinhu . Ina yonquiatoma , ama ma sharchin cancantocosohu , ana intochinquma . 33 Canacasochin yonquihuatama , topinan quran nanpiarama . A
25 Iporaso

rama huachi. Parsitopiqu pa sarama huachi. Nipirinhu , huatamaco, noya cancantarama . Imaramacoso mar apar quma , co topinan qu hu . Yos acanaarinquma . T nnqumaonta , tontarama huachi. 34 O mantahuato, cato qumapihu nipon, ina piquchin hu sapirinahu , a nara imarinco ni ton, anquniri inapaqu qu rin. A naso nipirinhu patarin huachi. 35 Cato sanapi shi shi p sanapirinhu , o mahuato, a nara qupantararin. A naso nipirinhu patarin huachi. 36 Cato qumapi ina iminquchin sacatapirinahu , a nara qupantararin, a nara patarin huachi, tnin Quisoso. 37 Insquta , Sinioro, patarin? itopi. Ma sha chiminpachina, sopori ca nin. Inapochachin chimipi pochin cancantopisopita Yosri ana intarin huachi, itrin.

18

Cois naporinso
1 Chiniqun

cancantat , apira apira Yos nontacaso ya hurin, ta ton, pnnto nanan sha huitantarin ama amitona a pocaiso marhu . 2 A na ninanoqu a na cois ya hurin. Co manta Yos t huatrinhu . Piyapi santa rinhu . 3 Ina ninanoqu chachin a na quyoron ya hupirinhu , inimiconni na con ihuarin. Napoaton coisqu pa nin. Paso qumapi ihuarinco. Sha huitqu qutanta inco. Ana intqu huachi, itopirinhu , co nohuantrinhu catahuacaso . Nani tahuri paantahuaton, inachachin inachachin itantarin. 4 Hua qui co coisri ana intopirinhu , nani tahuri

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

18

170

sha huitrin ni ton, ami ami natanin. Co mini Yos t huatrahu . Piyapi santa co nosoropirahu . 5 Iso quyoronso apininco. Apira apira hucapaihuachincora, pinatanahu. Co huachi ahuantarahu . Napoaton inimiconn ana intarahu huachi, itrin. 6 Ni co . Cois co noyahu niponahu , napoin quran quyoron catahuarin. 7 Yosso nipirinhu nya ni ton, piyapinnpita na con na con cathuachi ahuantarahu . Napoaton inimiconn ana intarahu huaahuarin. A napita aparsitohuachinquma , Yosri ana intarin. Tahurir chachin, tashir chachin ina nontrama ni ton, rinquma . Co naniantarinqumahu . 8 Tahuri nanihuachin, aparsitrinqu masopita a naroachin ana intarin huachi. Napoaponahu , o mantahuato, na a piyapi sa co huachi imasapihu . Canpitaso nipirinhu imamiatoco huachi, itrin Quisosori.
Cato piyapi Yos nontrinso

simana catoro na nahu. Pasa coriqui canahuato, shonca qutantaranqun. Naporahu, itrin, Yos nontaton. 13 A naso nipirinhu co ya caritrinhu . Tapanaton, rin. Oshann mar strin. Caso , Tata Yos, oshahuanco. Nosoroatanco, oshanhu inquitoco, itrin. 14 Ina oshann inquitaton, Yosri noya ni nin. Parisio piyapiso nipirinhu co noyahu ni nin. A napita nocanpatama , a na tahuri Yos atapanarinquma . Nipirinhu , Caora co nanitrahu noya nica huaso . Catahuaco, Sinioro, topatama , nya acoarinquma huachi, tnin Quisoso.
Hua huaro sa nosororinso (Mt. 19.13-15; Mr. 10.13-16)

naqun piyapi sa ya hupirinahu . Quiyaschin no tqun Yos natrai. A napitaso co quiya pochin natpihu , topirinahu . 10 Inapita pnnacaso mar Quisosori itrin: Cato qumapi Yos chinotopiso piqu pa nin Yos nontacaso mar . A naso Parisio piyapi. A nanta coriqui copirno mar ma patrinso . 11 Parisio piyapi huanirahuaton, sacaron Yos nontopirinhu . Quma, Tata Yos, yanontranqun. Caso noyaco. Ina mar noya ni nanco ni ton, noya cancantrahu. Co a napita piyapi sa pochincohu . Co ihuatrahu . Co nonpinahu . Co monshihuanahu . Paso qumapi co noyahu . Caso nipirinhu co ina pochincohu . 12 Nani

9A

quran hua huaro sa qupi Quisosori s huamotocaso mar . S huamotorahuaton, inapita mar Yos nontrin. Na a qupirinahu , ca tano sannpita co nohuantopihu . Ama napotocosohu . Quisoso apinama , itopi. 16 Quisososo nipirinhu itrin: Tananpitoco hua huaro santa hu ina . Ama a pacosohu . Hua huaro sa pochin cancantohuatama , Yos huntonnqu ya conarama . 17 Thunchachin itranquma . Hua huaro sa a naroachin yaimarinaco. Co so hu , co Yos huntonnqu ya conaramahu , itrin.
Ma huan yaimarinso (Mt. 19.16-26; Mr. 10.17-27)

15 Ina

quran a na hua ani Quisoso hucapairin. Qumaso , Maistro, noyanqun, tnahu. Ma ta caso onpo i nanpimiata huaso mar ? Sha huitoco canta noya nii, itrin.

18 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

171
19 Ma marta natananco? Yoschin noya noyaso . 20 Iraca pnnt rinso nitotran. hu . Ama piyapi tpacosohu . Ama ihuatocosohu . hu . Tatama noya nicatoma , natco . Mamamanta natco , tnin Yos iraca pnntaton, itrin. 21 Hua huatapo qura huar ya ipi natrahu, itrin. 22 Ina natanahuaton, Quisosori itantarin: Isonta Yos nohuantrin. Paaton, ya ipi ma shannpita pa anconqu . Coriqui canaranso sa ahuaro sa qu qu . Ina quran imaquico huachi. Inapotohuatan, Yos pa na con canamiataran huachi, itrin. 23 Ina natanahuaton, co huachi noya cancantrinhu . Hua huaytrahu ma sha ya hutrinco, ta ton, strin. Staton, pa nin huachi. 24 Napohuachina, Quisosori itrin: Sacai quran ma huano sa Yos huntonnqu ya conpi. 25 Ni co , iyaro sa . Nahuan huratn pi pira huaya naninn ya hutrin. Camiyo panca masho ni ton, co nanitrinhu inaqu ya conacaso , co pi pisha tranta . Inapochachin ma huano sa , tona , co nanitopihu qu ya conacaiso , itrin. 26 Ina natanahuatona , pa yanpi. Incha nicaya cha r poya? itopi. 27 Co insonta inaora nanitrinhu cha caso . Yosichin nanitrin anoyacancantinqumaso . Ya ipiya nanitaparin, itrin Quisosori.

18
29 Thunchachin, iyaro sa , Yos natcaso mar nani ma tama , na con na quma , tnahu. A naquma Yos imarama ni ton, qumopinnpitari no huirinnquma . Iyaparima , tatama , mamama , inapita patrama . A naqumanta Yos nanamn a chinacamaso mar pinma , sa ama , hui nama , inapita patarama . 30 Nat macoso mar qumopinmapita, ma shanmapita, inapita patohuatama , Yos na con na con qutantarinquma . Ina nohuitatoma , rama . Ina quran a na tahuri Yos pa nanpimiatarama huachi, itrin Quisosori.

Chiminacaso sha huitantarinso (Mt. 20.17-19; Mr. 10.32-34)

quran ca tano sannpita amasha miachin quparahuaton, sha huitantarin. Yos quran caso qumapico ni to, iraca pnntona piro sa ninotonaco, ninshitopi. Yos quran o mahuachin, chiniqun parsitarin, topi, tona . Iporaso Quirosarinqu pa pato, chiniqun parsitarahu mini. 32 Hua ano sa masahuatonaco, nisha piyapi yo conarinaco. Thuaarinaco, no huiarinaco, ipitarinaco. 33 Nani huihuirahuatonaco, tpararinaco. Napoaponahu , cara tahuriya quran nanpiantararahu huachi, tnin Quisoso. 34 Natanaponaraihu , co natpihu . Cristo co parsitaponhu , ta tona , co natantopihu .
Somaraya nininso anoyatrinso (Mt. 20.29-34; Mr. 10.46-52)
35 Ina quran Quiricoqu ya caritohuachina, a na qumapi qunanconin. Ira yonsanqu hunsarin.

31 Ina

Yos pa canapisopita (Mt. 19.27-30; Mr. 10.28-31)


28 Ni qu , Maistro, quiyaso ya ipi ma shanhui patahuatoi, qun huachi, itrin Pitrori.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

18 19

172

Somaraya ni ton, nani tahuri inaqu hunsaton, coriqui topinan ma patarin. 36 Na a piyapi sa iratapi, natanin. Inta hu sarin? itohuachina, 37 Quisoso Nasaritoqu ya hurinso hu sarin, itopi. 38 Ina natanahuaton, chiniqun nontrin: Nosoroco, Sinioro, canta . Qumaso Tata Tapico shinqun. Yos quran o maran ni ton, nosoroco canta , itrin. 39 A naqun quchitopiso tona , no huipi. Ta tqu , hu , aqut chachin chiniqun nontrin. Nosoroco, Sinioro, canta . Yos mar catahuaco, itantarin. 40 Quisososo chiniconahuaton, itrin: Paso qumapi sha huitqu hu in, itrin. Itohuachina, qupi. 41 Ma ta , iyasha, onpochinqun? itrin. Anoyarayatoco, Sinioro, canta ni chi, itrin. 42 Inta nipachin. Natranco ni ton, carinqun anoyarayataranqun, itrin. 43 Itohuachina, a naroachin noya ni trin huachi. Ma noyacha Yosso ni ton, anoyarayatrinco, ta ton, Quisoso imarin. Piyapi santa pa yatopi. Ma noyacha Yosso ni ton, anoyarayatrin paya, topi.

19

Saquio anoyacancantrinso

1 Quiricoqu canconahuaton, ninano huancana pa sarin. 2 Inaqu a na ma huan ya hurin. Saquio itopi. Coriqui copirno mar ma patona piro sa hua ann ni ton, chiniqun nanantrin. 3 Quisoso inaqu hu pachina, na a piyapi sa yamorapi. Saquionta Canta Quisoso nohuichi, ta ton, hu pirinhu . Mo copiya ni ton, co nanitrinhu qunanacaso . 4 ton ta aconahuaton, piyapi

na hutrahuaton, naraqu nanpconin. Isquchin Quisoso hu sarin, ta ton, inaqu hunsarin Quisoso nococaso mar . 5 Quisososo ton, n pconin. Iya Saquio, manoton nohuaraqu . Ipora tahuri quma pinnqu yacahuaranqun, itrin. 6 Napotohuachina, manorahuaton, nohuaraimarin. Pa yataton, Noya, Maistro. Huqu ni quico, itrin. Ina quran pinnqu quparin huachi. 7 Piyapi sa qunanahuatona , ninontapi. Onpoatonta oshahuan pinnqu yacahuatonin? nitopi. 8 Saquioso nipirinhu Quisoso a chininso huaton, noya natrin huachi. Napoaton itapon: Nani ma sha, Sinioro, ya hutrinco. Ipora patoma sa ahuaro sa qutarahu. Iraca a naya a naya nonpintato, coriqui ma patopirahu , piyapi ihuarahuso na con na con qutantarahu. Shonca ihuahuato, catapini shonca qu hu, itrin. 9 Itohuachina, Quisosori itrin: Ipora tahuri chachin Yos anoyacancantrinqun. Apran pochin cancantran ni ton, Yos piyapinn chachin nisaran huachi. 10 Na a piyapi sa co Yos nattonahu , chihupi pochin nipi. Inapita yonica huaso mar o marahu. Cancanna anoyacancanta huaso mar o marahu, tnin Quisoso.
Canacaso mar coriqui qutrinso

a piyapi sa natanapi. Paatona , Quirosarinqu ya caritriapi. A naqunso nipirinhu co no tqun yonquiapihu . Hua qui Nomanoro sa hua anntopirinnpoahu , ipora tahuri sa Yos nicha sarinpoa . Ina nohuanton, Nomanoro sa

11 Na

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

173

19

t yatahuaton, Quisoso hua anntarinpoa huachi, topirinahu . Ina nitotaton, Quisosori itantarin: 12 A na hua yan ya hurin. Aqu yapa sarin hua an ya conacaso mar . Yapa pachina, piyapinnpita itapon: Inatohua pa pato, copirno chiniqun nanan qutarinco naro pa hua annta huaso mar . Oshaquran chiniqun nanan qutohuachinco, huantarahu, itaton, 13 shonca inpriatonn amatrin. Hu pachinara, a naya a naya coriqui qutrin. nachin qutra piarin. Iporaso aqu pa sarahu. Iso coriqui quchinquma na con na con canacamaso mar . Ma sha pa anatoma , na con na con canararama , itrin. Itahuaton, pa nin huachi. 14 A naqun piyapinnpitaso nipirinhu co nohuantopihu . No huipi. Napoaton comisionn a papi copirno sha huitacaiso mar . Ina qumapi co nohuantraihu hua anntincoiso . Ama acoqusohu , itoonpi. 15 Copirnoso nipirinhu co piyapinnpita nattonhu , chiniqun nanan qutrin. Napotohuachina, ya hurinqu huantarin huachi. Canquirahuaton, inpriatonnpita amatantarin. Hu pachinara, Onpota canarama ? itra piarin. 16 A naso hu sahuaton, itrin: Huaranca soro qutranco. Pa anato, nani shonca huaranca canarahu, itrin. 17 Ma noya sacatran. Natranco ni quhuar , hua an aco inqun. Shonca ninanoro sa hua anntaran huachi, itrin. 18 Ina quran a na inpriatonn hu pachina, itrin: Huaranca soro qutranco canta . Pa anato, a natrapo huaranca canarahu, itrin. 19 Natranco ni quhuar , qumanta hua an aco inqun. A natrapo ninanoro sa hua anntaran, itrin. 20,21 A naso nipirinhu hu sahuaton, itrin:

Qumaso , sinioro, hu . Co sacataponahu , canaran. Canahuato, topinan osrtarinco, ta to, co sacatrahu . Huaranca soro qutrancoso panioqu so pinahuato, taparahu. Ma ta ya huarin, toconin. 22 Qumaso co noyanqunhu . Co pi pisha tranta natrancohu . Co no tqun yonquiranhu . nahu , canaran, itranco, ti? 23 Onpoatonta nipachin co coriqui piqu acoranhu ? Inaqu acoran naporini, pi pian tranta canaitonhu , itrin. 24 Ina quran piyapinnpita sha huitrin. Iso qumapi topinan quran coriqui qutrahu. Coriqui osrtahuaton, paso qumapi qutqu , na con na con canarinso , itrin. 25 Co ta, nani shonca huaranca soro ya hutrin. A nanta qutanta i, ti? itrin piyapinni. 26 Ina mini qutqu . Noya natrinco ni quhuar , na con ya hutarin. Na con na con qutantarahu. A naso nipirinhu co natrincohu ni quhuar , pi pian ya hutrinso tranta osrtarahu, tnin. Inapochachin Yos nanamn yonquicaso ya hurin. Noya nat tama , noya noya cancantarama huachi. A naqunso nipirinhu , Nani nitot hu, topirinahu , co yanatpihu . Napoaton pi pian tranta rinso ayatarin. Co manta hu . 27 Ina quran piyapinnpita co nohuantopisohu hua ani ana intrin. Amatahuaton, inaqu chachi atpatrin huachi, itrin Quisosori.
Quirosarinqu canconinso (Mt. 21.1-11; Mr. 11.1-11; Jn. 12.12-19)

tosahuaton, paantarin. qu ya caritriarin huachi. 29 Ya caritahuaton, Oripos pannqu canconin. Ina ya cariya cato ninano ya hurin. A naso Pitpaqui itopi. A nanta

28 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

19 20

174

Pitania itopiso . Inaqu canconahuaton, cato ca tano sann sha huitrin. 30 Paso ninanoqu paco . Pi ya natirinqu canconpatama , mora tonpopinan qunanconarama . Hua huayaripo . Co incari tranta hunschtrarinhu . I quiritahuatoma , qushico. 31 taomata i quiritarama ? quma , Sinioro nohuantrin, itoco , tnin Quisoso. 32 Itohuachina, pa pi huachi. Pa sahuatona , mora tonpopinan qu conpi. Quisoso ninorinso chachin qu conpi. 33 I quiritaquya , Onpotaomata moraso i quiritarama ? itrin hua anni. 34 Sinioro nohuantrin, itohuachina, Inta nipachin, qupaqu , itrin. 35 Quisosoqu qupapi huachi. Mora aipi cotonnpita hutohuachinara, ina aipi Quisoso hunsrahuaton, pa sarin. 36 Na a piyapi sa quchitahuatona , cotonna caniqu hutopi. Chiniqun hua an pochin nicatona , napopi. Inaqu Quisoso pa sarin huachi. 37,38 Oripos pann quran nohuararahuatona , imarinsopita chiniqun nontapi. Ma noyacha Quisososo paya. Ma ptata nitotrin. Yos nohuanton, na a cania piro sa a naroachin anoyat rin, ni nai. Sinioro chachin chiniqun nanan qutrin. Ina nohuanton, hua anntarinpoa . Ma noyacha Yosso paya. Nanan anoyatrinpoa ni ton, noya yonquirinpoa , itopi. tatona , napopi. 39 Parisio piyapi sa natanahuatona , no huipi. Imarinnsopita, Maistro, sha huitqu ta china , itopi. 40 Ta tapi naporini, na piro sa tranta chiniqun nointonahu , tnin Quisoso.
Cotioro sa yonquiaton, strinso

yonquiaton, Quisoso strin. Staton, na nrin. 42 Hua qui pnnpiranqumahu , co yanatanamacohu . Ipora tranta no tqun yonquirama naporini, hu . Iporaso nipirinhu mahu . Co natantochinachinhu cancant rama . 43Napoaton a na tahuri par rama . Inimiconnpita hu quma , tancapitarinnquma . Ya ipi parti quran ahuarinnquma huachi. Pairapit rinso inapaqu niponahu , ma sha a mit a mittapi ninanoqu ya conacaiso mar . 44 Ya conahuatona , pinmapita ohuatapi huachi. Co a na na pi tranta niya huiritarinhu . Ya ipinquma ta huantarama huachi. Nicha a huanqumaso mar o mapirahu . Co nohuantramacohu ni ton, Yos ana intarinquma huachi, tnin Quisoso.
Nipa antopisopita Yos pinn quran a parinso (Mt. 21.12-17; Mr. 11.15-19; Jn. 2.13-22)

quran Yos chinotopiso piqu ya conahuaton, nipa antopisopita a parin. Ya ipinquma paco huachi. 46 nn quran Yos tapon: Ca nohuanto, pinhu ya hu in ca nontinacoso mar , tnin. Canpitaso nipirinhu ihuatoro sa ya hurinso pochin niconama . chin cancantatoma , inaporama , itrin Quisosori. Itahuaton, a parin huachi. 47 Ina quran nani tahuri inaqu a chinin. Corto hua ano sa , Cotio maistro sa, ninano hua ano sa , inapitaso no huitona , Quisoso yatpapirinahu . 48Na a piyapi sa nya natanpi ni ton, co nanitopihu macacaiso .
Chiniqun nanantrinso (Mt. 21.23-27; Mr. 11.27-33)

45 Ina

quran Quirosarinqu canconpi huachi. Canconpachina, piyapi sa

41 Ina

20

1 Ina quran Yos chinotopiso piqu paantarahuaton, piyapi sa a chintantarin. Noya nanan pnntaquya , Cotio ansiano sa , Cotio

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

175

20

maistro sa , corto hua ano sa , inapita hu pi. 2 Onporahuatonta chiniqun nanantaton, nipa antopisopita a paran? Inta nanan qutrinqun a chinamaso ? Sha huitocoi, itopi. 3 Inta, nipachin, cariqumanta natanaranquma . Ina sha huitohuatamaco, nanan qut coso sha huichinquma . 4 Incarita Coansha nanan qutrin piyapi aporintacaso mar ? Yosri nanan qutomara. Co inari qutohuachinhu , inaora yonquinn quran aporintomara. Ma ta tnama canpita yonquiatoma ? Sha huitoco carinqumanta nanan qutrincoso sha huichinquma , itrin Quisosori. 5 Natanahuatona , inahua capini nisha nisha ninontopi. Ma ta itahua ? Yosri nanan qutrin aporintacaso , itohuathua , Quisoso a paniarinpoa . Onpoatomata nipachin co Coansha natramahu ? itarinpoa . 6 Nipirinhu , Co Yosri nanan qutrinhu . Inaora yonquinn quran aporintrin, itohuathua , na a piyapi sa chiniqun no huiarinnpoa . Na piqu t yaratona , tpamarinpoa . Yosri a parin pninpoaso mar , topi ya ipiya, nitopi. 7 Nani ninontohuachinara, Quisoso itapona : Ahun. Co quiyaso nitotraihu . Incariso Coansha nanan qutomara? Co nitotraihu , toconpi. 8 Inta, nipachin, co carinqumanta sha huitaranqumahu . Insona nanan qutrincoso co sha huitaranqumahu , itrin Quisosori.
Inpriatoro sa co noyahu yonquipiso (Mt. 21.33-44; Mr. 12.1-11)

quran pnnto nanan sha huitantarin:

9 Ina

A na qumapi pancana imianatrin. Inaqu opasachin sha nin. Nani tiquihuachina, inpriatoro sa acorin coidacaiso mar . Sacatramaso mar nitrinso patomachin canpitaoranqun mar maco . Patomachin canta acotoco, itrin. Itahuaton, a na parti pa nin huachi. Hua qui inaqu ya hurin. 10 Nitrinso china, piyapinn ya hurin pa a parin. Patoma nitrinso ma caso mar pa pirinhu , inpriatonnpitari masahuatona , ahupi. Ahurahuatona , topinan a papi. 11 A na piyapinn ya hur , a pantapirinhu . Inanta chiniqun no huitona , ahuantapi. Ahuatona , topinan a papi. 12 A nanta a pantapirinhu . P sharahuatona , a papi inanta . 13 Napoin quran hua anni yonquirin. Ma cha onpochi paya? Na aya pi a papirahu . Ahurahuatona , topinan a papi. Hui nahu nosoropirahu , ina huachi a paarahu. Ina natapona nimara, ta ton, hui nin chachin a papirinhu . 14 Inpriatonnpitaso hui nin qunanahuatona , ninontopi. Paso hui napi a na tahuri pa pin chiminpachin, iso no pa chachin hua anntapon huachi. Huco tpa ahua . Ya ipi ma shannpita canpoari matahua huachi, nitopi. 15 rahuatona , hui nin masahuatona , aipiran quparahuatona , tpapi. Pa huachin, ma ta onpotintapon, hui nin chachin tpatopi ni quhuar ? 16 A naroachin huntarahuaton, nnpita tparahuaton, nasha inpriatoro sa acoantararin huachi, tnahu, itrin Quisosori. Napotohuachina, Ama napo insohu , topi. 17 Napohuachinara, itantarin: Chiniqun ana intarin mini. Iraca Yos nohuanton, ninorin. Ninshitaton, naporin:

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

20

176

Na pi quran yapihuachina, a na na pi ya hupirinhu . Sacatoro sa co nohuantopihu . Napoonin, ta tona , t yatopirinahu , hua anni maantarin. Iso na pi na con na con nohuantrahu pica huaso mar , ta ton, noya acoantarin huachi, tnin. 18 Ina na pi i patohuatra, anotat , ya pan . A na tahuriso nipirinhu ina na pi chachin anotahuaton, a naqun ni shariarin. Inapochachin a naqun piyapi natanpachincora, Sacai imacaso , toconpi. A na tahuriso nipirinhu , chinacohu , Yosri chiniqun ana intarin huachi. Ni sharirinso pochin nitarin huachi, itrin Quisosori.
Copirno mar coriqui ma patrinso (Mt. 21.45-46; 22.15-22; Mr. 12.12-17)
19 Natanahuatona , corto hua ano sa , Cotio maistro sa , inapita no huipi. Chinotatonpoa , pnnarinpoa , ta tona , yamapirinahu . Tashinan piqu yapo mopirinahu . Piyapi sa imapisopita t huatatona , co mapihu . 20 Ninarapi macacaiso mar . Napoaton a naqun qumapi sa amatahuatona , itapona : Nonpintatona , Quisosoqu paco . Yaimaramaso pochin nicatoma , ina nontoco copirno pino in. Ina quran sha huirapihuatama , copirnori sontaro a paarin ina macacaso mar . Tashinan piqu po moapi huachi, itopi. 21 chinara, pa pi Quisoso nontapona . Ma noya, Maistro, nontrancoi. No tqun a chinan. Co na hua an tranta t huatranhu . Yos nanamn no tqun a chintrancoi. 22 Napoaton yanatanainqun. Nomano copirnoso nisha piyapi niponahu , ya ipinpoa hua anntrinpoa . Nani pi ipi coriqui

ma painpoaso mar comisionn a parin. Hu pachina , noya ipora qutacaso , ti? Ma ta Yos nohuantrin nica huaiso ? Sha huitocoi nitochii, itrin. 23 Quisososo nipirinhu pita nitotrin. Onpoatonta hu ? 24 Coriquimia qushico ni i, itrin. Napohuachina, qutopi. Inta isoso nonanpiso ? china, Nomano copirno, itopi. Inta nininonta isqu ninshitopi? itantahuachina, Nomano copirno chachin, itopi. 25 Copirno ma shann inachachin qutantaco . Copirno ni quhuar , qutoco . Naporahuaton, Yosso nininpoa ni ton, hua anntinpoaso ya hurin. Ya ipi cancanma quran ina natco , itrin. 26 Na a piyapi sa natantopirinahu , co nanitopihu Quisoso athucaiso . Ma noya a panitrin, ta tona , co huachi natanpihu .
Piyapi nanpiantarapiso (Mt. 22.23-33; Mr. 12.18-27)

quran a napita Cotio maistro sa hu pi. Satosioro sa itopiso . Inapita nisha a chinpi. Piyapinpoa chiminpathua , co onporonta tarhuahu , toconpi. Inapitanta Quisoso yanonpintatona , hucapaipi. 28 Iraca, Maistro, Moissco pn poa : Qumapiri sa in ayananpihuachina, capa hua huin nipachina, ina iini chachin imoron maantacaso ya hurin. Hui nahuanpachin, iinco apo in inari chachin ya hurtacaso mar . Ina quran mashotohuachin, ma shann, no pann, inapita maantacaso mar , tnin Moissco , ninshitaton. 29Canchis iyaro sa ya hurin. Paninanso sa apirinhu . Co hui nin ya huyatrasohu , sa in ayananpirin. 30Ina

27 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

177

20 21

iini chachin maantarin. Moiss tninso chachin manin. Inanta co hui nin ya huyatrasohu , chimiantarin. 31A na iionta inapoantarin. Canchis iinpita chachin inapoantapi. Co a naya tranta hui nahuanaponarahu , ya ipi taquipi. 32Ina quran sa ionta chiminin huachi. 33Canchis iinpita chachin sa ara piapirinahu . Nanpiantarinso tahuri nanihuachin, insoari chachincha sa in nin poya? itopi. 34 Co no tqun, iyaro sa , hu . Isoro paqu piyapi sa sa api, so yapi, inapopi. Ina quran chiminpi huachi. 35 A naqun Yosri noya ni ninsopita inapaqu pantarapi. Nanpiantahuachina , co huachi sa apihu . Sanapi santa co so yapihu huachi. 36 Inatohua co huachi chiminarihuahu . Anquni pochin nisarihua . Yos ananpitantarinpoa ni ton, hui nin pochin nirihua . 37 Chiminpisopita thunchachin nanpiantarapi. Ina a chinchinquma . Moiss chachin ninshitrinso . Nara huaya nicaso , Yosri nontrin: Caso Yosco. tonco, chinotarinco. Isaconta chinotarinco. Cacoponta inapochachin chinotarinco, tnin Yos. 38 Nanpirhuasopitarchin Yos chinotarhua . Napoaton inapitanta chiminaponaraihunta , nanpiantapi. Chiminpirhuahunta , ina imapathua , nanpimiatantarihua huachi, itrin Quisosori. 39 Cotio maistro sa natanahuatona , pa yanpi. Ma noyacha, Maistro, yonquiran paya, tnin a na . 40 Ina quran huachi co huachi tnicaiso mar natanpihu .
Yos a paimarinso (Mt. 22.41-46; Mr. 12.35-37)

nicha caso mar . Inaso Cristo, tnin Yos iraca. Cotio maistro sa a chintohuachinara, Cristoso Tapico shin, topi. Napoaponaraihu , 42 iraca Ispirito Santo nohuanton, Tapiri chachin Cristo ninorin. Sarmoqu ninshitaton, naporin: Yosri sinioronhu sha huitrin: Inchinanhu quran hunsqu 43 inimiconnpita cari mins qun, itrin Yosri, tnin Tapi. 44 Shia huain niponahu , Cristo yonquiaton, sinioronhu, tnin Tapi. Piyapi chachin nipirinhu , Tapiri chinotrin. Onpoatonta naporin? itrin Quisosori. Natanaponaraihu , co manta a panitopihu .
Cotio maistro sari yanonpintopiso (Mt. 23.1-36; Mr. 12.38-40; Lc. 11.37-54)

ipi piyapi sa natantapaqu, ca tano sannpita pnnin. 46 Ni cona Cotio maistro sa chinquma . Noya noyacoi, ta tona , naporopi a mopi piyapi sari nicacaiso mar . Caniqu pa pachinara, na a piyapi sari nontopi. Hu cama, maistro, itohuachinara, pa yatapi. Niyontonpi piqu ya conahuatona , hua ano sapitar yahunsconpi. Pita nipachina, chin yahunsconpi. 47 hu , a naya a naya quyorono sa nonpintatona , ma shannpita matopi. Niyontonpiqu hua qui raihu , co cancanna quran natpihu . Ina mar aqu aqut Yosri ana intarin huachi, itrin.
Quyoroni coriqui qutrinso (Mr. 12.41-44)
1 Yos

45 Ya

quran Quisosori itapon: Iraca Yos quiricannqu sha huitrinpoa . A na tahuri a na qumapi acoarahu piyapi sa

41 Ina

21

chinotopiso piqu a na cacon ya hurin. Inaqu coriqui Yos mar po mopi. Quisosori not huaton, na a ma huano sa ni nin. Na con coriqui inaqu po mopirinahu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21
2 Ina quran a nara quyoron hu nin. Sa ahua nininso . Catotra huayachin coriqui po moirin. 3 Ina ni sahuaton, Quisosori itrin: No tqun itranquma , na a piyapi sa na con coriqui po morapirinahu , iso quyoronso nipirinhu na con na con po moirin. 4 Ma huano saso na a coriquihuanatona , ya sotrinso po morapipirinahu . Iso sanapiso nipirinhu pi pian ya hucharinso , ya ipi po moquirin. Tiquirin huachi. Co huachi ya hutrinhu . Napoaton na con na con Yos qutrin, tnahu, tnin Quisoso.

178

Yos pinn ohuatapiso (Mt. 24.1-2; Mr. 13.1-2)

huatona , quira nisapi. tama , ama pa yancosohu . Piyapi sa co noyahu nicatona , na a quira nisapi. Napoaponahu , co isoro pa ta huanchtraponhu . 10 Nisha nisha piyapi sa capini quira nisapi. Copirnoro sa capini nino huitona , piyapinnpita camairapi quira nicacaiso mar . 11 A na parti a na parti panca ocohua pa sarin. Cosharo pahuantohuachin, tanari tiquirarin. Nisha nisha parti chiniqun canio matarin. Na a taquirapi. ton, nisha nisha ma sha inapaqu ya norapi. Qunanahuatona , piyapi sa pa yanapi. Ya ipiya t huatapi huachi. Ayaro tahuri ya caritohuachin, ayonquicaso mar ya norapi, itrin.
Parsitacaiso ninorinso (Mt. 24.9-14; Mr. 13.9-13)

ninontapi. Ma noya Yos chinotopiso pi . Noyapiachin na pi quran nipi. A na na piro sa noyapiachin ninshitrinso , piyapi sari nicanapiso , tnin a naqun. 6 Napohuachinara, Quisosori itrin: Iporaso ya ipiya noyapiachin ni piramahu , a na tahuri ya ipi ohuatapi huachi. Co a na na piya tranta niya huiritarinhu huachi, itrin Quisosori. 7 Onporota , Maistro, ohuatapi? Ina tahuri sa naniriahuachin, ma ta onporahuatoi, nitochii? Sha huitocoi quiyanta nitochii, itopi.
Ayaro tahuri ya caritrinso (Mt. 24.3-8; Mr. 13.3-8)
8 Ni cona, iyaro sa , quma . A naqun hu sapirinahu , Caso Cristoco. Yos chachin a pairinco, tosarin. A nanta nonpin nanan sha huirarin. Nani o macaso tahuri naniriarin, nitotrai, tosarin. Ama inapita natcosohu . 9 Nisha nisha parti piyapi sa nino huiapi. Niahu

5 Huanipapisopita

quran itantarin: Co huara ma sha onpoyatrasohu , masarinnquma . Imaramacoso mar aparsitarinnquma . piso piqu sha huirapiarinnquma . Tashinan piqu po morarinnquma . Imaramacoso mar copirno ya hurinqu qupararinnquma . 13 Naporo inapitanta Yos nanamn sha huitohuatama , natanapi huachi. 14 Mapachinnquma , Ma cha tono pocoya? ama tocosohu . 15 Catahuaranquma noya nonacamaso . Ca nohuanto, noya yonquiarama . Inimiconnpita co nanitapihu a paniinqumaso . 16 Tataparima co imatonahu , sha huirapiarinnquma . Iyaparima , qumopinmapita, amicon mapita, inapita sha huirapiarinnquma . A naquma tpararinnquma . 17 Imaramacoso mar na a piyapi sa no huiarinnquma . 18 Napoaponahu , Yos ni sarinquma . Co inquma

12 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

179

21

tranta chimimiataramahu . 19 Noya imamiatohuatamaco, cha sarama huachi, itrin.


Cotioro sa parsitapiso (Mt. 24.15-28; Mr. 13.14-23)
20 Notohuaro sontaro sa nisha parti quran hucatona , tapi. Ina ni patama , nani ora nanirin huachi, nitotarama . Quirosarin ata huantapi huachi, tosarama . 21 Naporo ta acaso ya hurin. Cotio parti ya huhuatama , motopi pa ta aco . Ninanoqu ya huhuatama , a naroachin pipico . Iminnqu ya huhuatama , ama ninanoqu ayancontacosohu . 22 Ina tahuri sa nanihuachin, na con parsitapi. Iraca Yos quiricannqu ninorin. Naporo huar Yosri chiniqun ana intarin huachi. 23 Cayorono sa , hua huahuano sa , inapita sacai quran ta arapi. Ya ipi piyapi sa parsitapi. Yosri no huiton, Cotioro sa ana intarin huachi. 24 Inimicoro sa hucatona , na a piyapi sahuniqu tparapi. Nisha nisha sontaro sari ya hurinqu quparapi asacatacaiso mar . Nisha piyapi sa Quirosarinqu ya conahuatona , camairapi huachi. Hua qui inaqu ya hurapi. Oshaqu ton, pipiapi huachi. Pipihuachina , Cotioro sa ya huantapi. Hua qui quran ya huantapi huachi, itrin.

ta tona , pa yani yatpapon. 27 Ina quran ni sarinaco huachi. Yos quran caso qumapico ni to, chistoro huancana o mantararahu. Chiniqun nanantato, o mantararahu. Hu chin hunarchin ya noarahu.
28

china , nisha nisha ma china , ama pa yancosohu . O ma huaso tahuri naniriarin ni ton, nya cancantoco . O mantahuato, noya nicha saranquma huachi. Yos pa qupantaranquma huachi, itrin Quisosori. 29 Ina quran pnnto nanan sha huitrin. Nara papotrin quran nitotoco . 30 Nara ta amnqu monoantahuachina, Nani o napi naniriarin huachi, topi. 31 Inapochachin nani ma china , nitotarama . O macaso tahuri naniriarin. Yos hua anntarinpoa huachi, tosarama . 32 No tqun itranquma . Co huara ya hupisopita ta huanchatraponahu , nani ma sha onporapi. 33 Isoro pa ta huantarin. Pi iro tnta ta huantarin. Ca nanamhuso nipirinhu co onporonta ta huantarinhu . No tqun nonahu ni ton, ya ipiya sha huitranqumaso chachin naniarin huachi, itrin.
Imamiatacaso ya hurin

Quisoso o macaso tahuri (Mt. 24.29-35; 42-44; Mr. 13.24-37)


25 Ina quran pi iso huachi tashiarin. Co huachi yoqui a pianinhu . Tayora inapa quran anotarin. Mar pnca co sacaitapon ni ton, tnntapon. Ya ipi piyapi sa pa yanapona huachi. 26 qu ya hurinsopita nacon nacontapon. Piyapi sa nisha nisha yonquiatona , t huatapona . Ma cha onporo poya?

cona, iyaro sa , naniantotamaco. Ama pita pa yatocosohu . Ama no picosohu . Ama ma sharachin yonquicosohu . tama , co aqut yonquiaramacohu . A nanaya o mantararahu. Co noya ninahuatamacohu , tapanatoma , pa yanarama . 35 O mantahuato, ana intarahu huachi. Ya ipi piyapi sa ma sona tranta onpopisopita aipitarahu. 36 Napoaton, iyaro sa , noya cancantatoma ,

34 Ni

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21 22

180

Yos nontoco achinicancainquma cha camaso mar . Yos quran caso qumapico ni to, co imapisopitahu ana intarahu huachi. Apira apira Yos nontohuatama , naporo tahuri co tapanatomahu , noya huaniparamaco, tnin Quisoso. 37 Nani tahuri Yos chinotopiso piqu a chinin. Tashi nipachina, Oripos pannqu hu caso mar pa nin. 38Tashrayamiachin na a piyapi sa chinotopiso piqu pa pi Quisoso natanacaiso mar .
Quisoso macacaiso mar chinotopiso (Mt. 26.1-5, 14-16; Mr. 14.1-2, 10-11; Jn. 11.45-53)
1 Cato

22

tahuri pahuanarin Pascoa nanicaso . Naporo Cotioro sa niyontonpi Yos iraca nicha rinso yonquicaiso mar . Ina tahuri nanihuachina, nisha pan ca sapi, co asairinsohu . 2 Corto hua ano sa , Cotio maistro sa , inapita chinotapi Quisoso macacaiso . Piyapi sa t huatatona , co nanitopihu a ninquchin macacaiso . huathuacha man poquhuaya? nitopi. 3 Shonca catoya piri Quisoso ca tanpirinhu , a nara sopairi ya coancantrin, Cotas Iscarioti itopiso . Sopairi ya coancantohuachina, 4 corto hua ano saqu pa nin. Cotio sontaro santa nontrin Quisoso sha huirapicaso mar . 5 Natanahuatona , pa yatopi. Ina mar coriqui quchinqun, itopi. 6 Inta nipachin, a nochinquma , ta ton, Cotas yonquirarin po oana quran a nocaso mar .
Pascoa mar tapapiso (Mt. 26.17-29; Mr. 14.12-25; Jn. 13.21-30)
7 Pascoa tahuri sa nipachina, nisha pan ca sapi, co asairinsohu . Naporo tahuri chachin ohuica iraca tpapiso pochin tpantapi yonquicaiso mar .

Nani pi ipiqu Cotioro sa naporapi ni ton, Quisosonta yonquirin ina pochin capacaso . 8 Napoaton Pitro, Coansha, inara sha huitrin. Paatoma , Pascoa cosharo tapaco capaquhuaqu, itrin. 9 Intohuata paatoi tapachii? itrin. 10 Ninanoqu paco . Inaqu a na qumapira nacapiarama . Yonqu i sha chi yatarin. Ina imaco . Piqu ya conconpachin, canpitanta ya conco . 11 Pi hua ann qunanconpatama , natanconco . Maistro a pairincoi. Insquta coarto Pascoa cosharo coshata huaiso ? tnin Maistro, itoco . 12 Napotohuatama , panca coarto a notarinquma , inapaqu nininso . Misa, hunsnan, inapita nani ya hurarin hunscahuaso mar . Inaqu cosharo acoco canpoa capaqu huaqu, itrin Quisosori. 13 Itohuachina, paatona , ninanoqu canconpi. Quisoso sha huitrinso chachin qunanconpi. Inaqu Pascoa cosharo acopi capacaiso mar .
Yonquicaiso mar coshatopiso

nanihuachina, Quisoso ca tano sannpitar hu pi. Hucatona , misaqu hunsquipi. 15 Apira Pascoa cosharo ca sarhua . Pa pi nohuantrahu canpitaro co ina capa huaso . Ipora tranta ca ahua co huara chimianahu. 16 Yos natto, chiminarahu. Iporchin Pascoa cosharo ca sarahu. Ina quran co huachi ina ca sarahu . A na tahuri Yos hua anntrinso nanihuachin, ya ipi ninorinacoso naniarin huachi. Naporo huar noya noya ya huarihua huachi. Noya coshatrso pochin nya cancantarihua huachi. 17 Tasa huaya masahuaton, Yos nontrin. Yosparinqun, Tata, itahuaton, ca tano sannpita qutrin.

14 Ora

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

181

22

Canpitanta o oco . Pi pian pi pian o ora piaco . 18 Ipora qura huar co huachi huino o osarahu . Co hua quiya quranhu huachi Yos hua anntrinso naniarin huachi. Nanihuachin, noya noya cancantarihua huachi, itrin. 19 Ina quran cosharo masahuaton, Yosparinqun, Tata, itrin. S panahuaton, a naya a naya qutrin. Ca nonhu pochin iso . Canpita mar chiminarahu. Ca chinotatomaco, ca co , itrin. 20 Nani coshatohuachinara, tasa huaya maantarin. Hunainhu pochin iso . Hunain hu pa sarin ni ton, nasha nanan sha huichinquma . Iraca qura huar pnntrinso nanan ya hurin. Iporaso nipirinhu nasha nanan sha huichinquma imacamaso mar . Hunainhu quran nicha saranquma huachi itrin. Ina quran itantarin: 21 A naquma car quma pomarahu , sha huirapiaramaco. 22 Yos quran caso qumapico niporahu , ina nohuanton, hu. Napoaponahu , sha huirapirincoso chiniqun par pon. Yosri ana intarin huachi, tnin Quisoso. 23 Inqunpoata yasha huirapirhua ? nitopi.
Chini chiniqun nanantacaso nohuantopiso

noyaco ni ton, Coidatona pi itoco, toconpi. 26 Canpitaso nipirinhu ama ina pochin yonquicosohu . Insosona chiniqun nanantohuachin, a napita na con na con catahuacaso ya hurin. Hua an yanipatama , piyapinma pochin cancantoco . 27 Ni co . Hua anso hunsrahuaton, coshatarin. pitaso nipirinhu sacatapi. Co hua hu . Caso nipirinhu piyapimia pochin cancantrahu. Apira apira a napita catahuarahu, nonanco. 28 Canpitaso noya imaramaco. Parsitopiramahu , co a poramacohu . 29 Ina mar Yos pa canaarama . A na tahuri Yos nohuanton, hua anntarahu huachi. Naporo canpitanta acoaranquma hua an pochin nicamaso . 30 Yos pa noya ya hucontarama huachi. Inaqu catahuaramaco ya ipi Cotioro sa hua anntacaso . Co noyahu nipachina , ana intacaso sha huitarama huachi, itrin.
Pitro pnninso (Mt. 26.31-35; Mr. 14.27-31; Jn. 13.36-38)

quran inahua capini ninontopi. Quisoso hua anntahuachin, poata chini chiniqun nanantarihua ? nitopi. Ya ipiya chiniqun nanan nohuantatona , pi pian nino huipi. 25 Napoaton Quisosori itrin: Nisha piyapi sa hu . Hua tona , piyapinnpita camaipi. Caso

24 Ina

quran Simon Pitro pnnin chiniqun cancantacaso mar . Thunchachin, iya Simon, sopai yaminsrinquma . Inari nani Yos natanin. Tni i, topirahu , itrin. Inta, nipachin, tniriqu , itrin Yosri. Napoaton sopai chiniqun sha huitarinqun naniantancoso mar . 32 Caso nipirinhu nani Yos nont hu, iyasha. Ama a poancoso marhu Yos nontrahu. cohu . Yos pochin cancantantahuatan, iyanpita catahuaqu noya noya imainaco, itrin. 33 A napita ta ananpipirinnquonta , co caso ta aarahu . Tashinan piqu

31 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

22

182
41 Ina quran amasha miachin pa sahuaton, isonahuaton, inaora Yos nontarin. 42 Quma nohuantohuatan, Tata, nicha co, ama ma sha onpo isohu . Co parsita huaso nohuantaporahu , quma nohuantohuatan, ma sona yaonpotahuatanconta noya, tnahu. No tqun yanatranqun huachi, tnin, Yos nontaton. 43 Nani nontohuachina, anquni inapa quran o marahuaton, achinirin. 44 Ina quran staton, tarin. Oncainn hunai pochin no paqu anoirin. 45 Nani Yos nontohuachina, ca tano sannpita paahuantapirinhu . Hu spi qunanconin. Statona , hu sapirinahu . 46 Onpoatomata , iyaro sa , hu sarama ? Hunsatoma , Yos nontoco ama sopai minsinqu hu , itrin.

po mohuachinqun, canta ya co in. Yatpapirinacohunta , co caso t huarahu , tnin Pitro. 34 No tqun, iyasha, itaranqun. Ipora tashi chachin, co huara atari prashatrasohu , cararo ranco. Co caso Quisoso nohuit hu , toconapon, itrin Quisosori.
Tniarinso
35 Ina quran ya ipi ca tano sannpita itrin: Iraca a chinacaso mar a paranquma . Pa patamara, co coriqui, morsa, sapat , co inapita tranta quparamahu . Topinan pa patamara, co manta pahuantrinqumahu , ti? itrin. Co manta pahuantrincoihu . Noya pa nai, itopi. 36 Iporaso nipirinhu sacai nipon. Napoaton ama topinan pacosohu . Coriqui, morsa, inapita ya hutohuachinquma , qupaco . Co sahuni ya hutohuachinqumahu , saconn pa anatoma , sahuni pa anco . 37 Iraca Yos quiricann quran ninorinco. Apiro sar acorapi, tnin. Ipora huar ina pochin yonquiarinaco huachi. Na a ninorinacoso rin. Tpararinaco huachi, tnin. 38 Ni qu , Maistro. Cato sahuni ya hutrincoi, itohuachina, Ama ina yonquicosohu . Nani huachi ipora. Pa ahua , tnin Quisoso.

Quisoso mapiso (Mt. 26.47-56; Mr. 14.43-50; Jn. 18.2-11)


47 Nontaso , na a piyapi sa canquipi. Cotas quchitriarin. Inanta ca nahu , a notiarin huachi. Quisoso ya yoranquiahuaton, apinorin. 48 Ma marta , iya Cotas, hu saran? Yos quran caso qu pico nipirahu , sha huirapitonco, apinoranco, ti? itrin. 49 Ca tano sannpitari qu tona , Quisoso yamasapi, ta tona , yaahupi. Sahuniqu, Sinioro, ahu ii? itopirinahu . 50 Co huara a panichatrasohu , a naso corto hua an piyapinn ahu rinhu . Inchinan huratn nishithu ttrin. 51 Tananpitqu , iyasha. Ama ahuqusohu , itrin Quisosori. Ina

Quisoso staton, Yos nontrinso (Mt. 26.36-46; Mr. 14.32-42)


39 Ina quran pipirahuaton, pa nin huachi. Oripos pannqu paantarin. Na a tashi inaqu hu patarin. Ca tano sannpitanta imapi. 40 Inaqu canconpachinara, itrin: Yos nontoco , iyaro sa , ama sopai minsinqumasohu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

183

22 23

quran s huahuratahuaton, a naroachin anoyatrin. 52 Ina quran corto hua ano sa , capitano sa , ansiano sa , inapita itrin: Sahuni, shonqui, inapita s qurahuatoma , hucapairamaco. Matararo pochin cancantatomaco, yamanamaco, ti? 53 Co tana nani tahuri Yos chinotopiso piqu pa nahu. Nicapomaracohu , co manamacohu . Napoaponahu , Yos nohuanton, iporaso masaramaco. Tashi pochin cancantarama ni ton, sopai camairinquma co noyahu nicacaso , itrin.
Pitrori nonpinapirinso (Mt. 26.57-58, 69-75; Mr. 14.53-54, 66-72; Jn. 18.12-18, 25-27)

Pitro notrin. Ni sarin ni ton, ninorinso Pitrori yonquirin. Co huara atari prashatrasohu , cararo nonpinapiaranco, itrinco, ta ton, 62 aipiran pipirahuaton, na nrin. Chiniqun staton, na narin huachi.
Quisoso thuapiso (Mt. 26.67-68; Mr. 14.65)
63 Ina quran Cotio hua ano sa , ponisiaro sa , inapita Quisoso thuapi. Thuarahuatona , ahupi. 64 tahuatona , ahurayapi. Inta ahurinqun? Ninoqu , itopi. 65 Qumaso hua anqun, ti? itatona , nisha nisha thuapi.

Cotio hua ano saqu sha huirapipiso (Mt. 26.59-66; Mr. 14.55-64; Jn. 18.19-24)

masahuatona , corto hua an pinnqu qupapi. Pitrori aqu quran imaquiarin. 55 I iratqu huar rahuaton, pairatrinqu ya conin. Inaqu ponisiaro sa nani a ptopi napntacaiso mar . Panaqu huns huaton, inanta napntarin. 56 quya , a na cosonari ni nin. Noy ni sahuaton, Co ta, qumanta Quisoso imaran, itrin. 57 Co, imoya, caso nohuitrahu , itrin. 58 Ina quran a na ora pochin nisahuaso , a na qumapiri niantarin. Qumanta Quisoso imaran, topirahu , itrin. Co chi, iyasha, imarahu , itantarin. 59 A na ora pochin nisahuaso , a narinta itantapon: Qumanta Cariria piyapi pochin nonan ni quhuar , Quisoso ca tanan, itrin. 60 Co chi, iyasha, paya. Co cariso nohuitrahu , itantarin. Nonaso , atari prarin. 61 Naporo chachin Quisosori tahurtahuaton,

54 Quisoso

Cotio ansiano sa , corto hua ano sa , Cotio maistro sa , inapita niyontonpi. Niyontonahuatona , Quisoso qupapi. Cotio hua ano sa ya hurinqu qupapi. 67 Yos a paimarinco, tnan, ti? No tqun sha huitocoi, itopi. Sha huitohuatnquma , macohu . 68 Iraca ninorinacoso tnquma , co a paniantaramacohu . 69 Nipirinhu , Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri Yos inchinann quran hunsarahu. Inaqu hua anntarahu huachi, itrin. 70 Qumaso Yos hui ninqun, ti? itopi. Ca mini inaco, itrin. 71 Co huachi aqut sha huirapicaiso nohuantarihuahu . Nani Yos yaya hurtrin, natanhua huachi, nitopi.
Piratoqu qupapiso (Mt. 27.1-2, 11-14; Mr. 15.1-5; Jn. 18.28-38)

66 Tahurihuachina,

23

1 Huanirahuatona , tona , Piratoqu Quisoso qupapi. 2 Inaqu sha huirapipi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

23

184

Iso qumapi piyapi sa nonpintarin. Nomano copirnori coriqui yama pahuachinquma , ama qu sohu . Caso hua anco. Yos a paimarinco hua annta huaso mar , toconin, itopi. 3 Qumaso Cotioro sa hua anqun, ti? itrin Piratori. Ca mini, itrin. 4 Nonapipiso natanaponahu , co Piratori natrinhu . Iso qumapi noya, tnahu. Co manta onporinhu . Co ana intacaso ya hurinhu , itopirinhu , 5 aqut no huitatona , itantapi: A chintohuachina, piyapi sa nisha nisha yonquipi. Naporahuaton, copirno yano huipi. Ya ipi parti a chinrin. Cariria parti quran hucaton, ya ipi Cotio parti pa trin. Isqunta a chinarin, itopi.
Irotisqu a parinso

Noyapiachin ponira hua an a morinso pochin nininso a motahuaton, Piratoqu a paantarin. 12 Nani hua qui Pirato Irotisr nino huipirinahu , naporo co huachi niinimicotopihu , noya ninontantapi huachi.
Tpacaiso sha huirinso (Mt. 27.15-26; Mr. 15.6-15; Jn. 18.39-19.16)
13 Ina quran Piratori piyapi sa amatrin. Corto hua ano sa , Cotio hua ano sa , inapitanta ton, itrin: 14 Canpitaso na con Quisoso sha huirapirama . Piyapi sa sha rin niahucaiso mar , hu . Nani hua qui nontrahu, canpitanta natanama . Iso qumapi noya. Sha huirapipiramahu , co manta onporinhu , tnahu. 15 Irotisnta inachachin naporin. Nani a paantarinco huachi. Co tpacaso ya hurinhu . 16 Ahuihuitahuato, ocoi i, topirahu , itrin. 17 Nani Pascoa tahuri a nara apina pi tashinan pi quran ocoirin pipicaso mar . Iso pi ipinta a nara ocoicaso ya hurin. 18 Piyapi saso nipirinhu chiniqun nontopi. Quisososo tpaqu . Parapas ocoitocoi, itopi. 19 Parapasso co noya qumapihu . Tpatona pi inaso . Ninanoqu piyapi sa sha huitrin niahucaiso ni ton, tashinan piqu nani po morin. 20 Quisoso ocoi i, topirahu , itantarin Piratori. 21 Corosqu patanantqu chimi in, itantapi. Chiniqun nontapi. 22 Ma marta ? Nani natantopirahu . Co manta onporinhu . Co tpacaso ya hurinhu , tnahu. Ahuihuitahuato, ocoi i, topirahu , itantapirinhu . 23 Corosqu patanantqu chimi in, itantapi. Chiniqun nontapi

parti quran hu nin, ti? itrin Piratori. 7 Ina quran mini, itopi. I hua miachin Cariria hua rinqu hu nin nicapon. Irotis itopiso . Inaqu ya huarin ni ton, Quisoso yaa parin Irotise nontacaso mar . Ina piyapinn ni ton, inari ana inchin, ta ton, a parin. 8 Inaqu canconpachina, Irotis pa yatrin. Hua qui Quisoso yani pirinhu , co nohuichatrarinhu . Nani ma sha naporinso nani natantrin. Yos pochin ninin. Piyapi a naroachin anoyatrin, topi natantrin. huachin, canta ni i, tnin. 9 Napoaton Quisoso canquihuachina, hua qui nontopirinhu , co a panitrinhu . Na con natanpirinhu , ta trin. 10 Corto hua ano sa , Cotio maistro sa , inapita hucatona , Quisoso sha huirapiapirinahu , co manta tninhu . 11 Napohuachina, Irotis thuarin. Sontaronnpitarinta tcaripi.

6 Cariria

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

185

23 Corosqu patanantopiso (Mt. 27.33-37; Mr. 15.22-32; Jn. 19.18-27)

ni ton, Inta, nipachin, atpatarahu, itrin. 24 Naporahuaton, sontaro sa sha huitrin corosqu patanantacaiso mar . 25 Parapasso tpatona hu , tashinan pi quran ocoirin. Piyapi sari huayonpi ni ton, ocoirin. Quisososo nipirinhu co ocoirinhu . Tpacaiso mar sha huitrin. Cotioro sa nohuantopiso chachin naporin.
Tpacaiso mar qupapiso (Mt. 27.32; Mr. 15.21; Jn. 19.17)
26 Ninano quran quparahuatona , a na qumapira nacapipi. Siriniqu ya hurinso . Simon itopiso . Imin quran huntaso , nacapipi. Sontaro sari masahuatona , coros apitntopi. Quisoso piquran qupatrin. 27 Na a qumapi sa imasapi. Sanapi santa imasapi. Quisoso yatpapi ni ton, chiniqun statona , na nrpi. 28 Tahurtahuaton, Quisosori itapon: Ama, imoyaro sa , ca mar na ncosohu . A na tahuri canpitaso na con parsitarama . Hua huanpitanta parsitapi. Ina yonquiatoma , stoco . 29 Naporo tahuri sa hua huahuaninsopita na con na con pa yanapi. Hua huinpita yonquiatona , parsitapi. Co hua huaninhu naporini, noya noya niitonhu . Co onpopinchin parsichitonhu . 30 Chiniqun parsitapi ni ton, Motopi quran na piro sa imotrinpoa , chiminhua naporini noya niitonhu , tosapi. 31 Ni co , imoyaro sa . Nanpim co hu hu , yanimso nipirinhu a naroachin huyarin, topi. Inapochachin canta nanpim pochin nisarahu. Co oshahuanpirahu , tpararinaco. Oshahuano saso nipirinhu ana intacaso ya hurin. Yanim huyarinso pochin na con na con parsitapi huachi, itrin Quisosori.

apiro santa qupapi inanta tpacaiso mar . 33 Pa sahuatona , a na pana huayaqu canconpi. Nans moto itopiso . Inaqu canconahuatona , corosqu patanantopi. Cato apiro santa nisha patanantopi. A na ahunan quran, a na inchinan quran. Quisoso ahuancanapipi. 34 rinahu , Yos nontrin. Tparinacoso mar , Tata, ama na intqusohu . hu , napotarinaco, itrin. Ina quran sontaro sa capini ninontopi. Huco , ya nipithua , Quisoso a morinso nicanahua , nitatona , ya nipirapi. Naporahuatona , a naya a naya manin. 35 Na a piyapi sa inaqu ni sapi. Cotio hua ano sariso thuapi. A napitaso yanicha ponahu , qumaoraso co nanitranhu nicha camaso , ti? Yos chachin a paimahuachinqun, qumaora coros quran nohuararahuaton, cha qu , itonpi. 36 Sontaro santa thuapi. Ya cariahuatona , huino main nininso ihutopi. O oqu , Maistro. 37 Qumaso Cotioro sa hua anqun nipatan, coros quran nohuararahuaton, cha qu , itonpi. 38 Onporinso marsona tpapiso nani ninshitrin. Cotioro sa hua an, tnin ninshitaton. Nani ninshitohuachina, corosqu chachin achinpitopi. Motn ptcha achinpitopi huachi.
Cato apiro sa (Mt. 27.38-44; Mr. 15.32)

32 Cato

apiro santa corosqu parsitapi. A nara Quisoso no huirin.

39 Cato

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

23 24

186 Quisoso pa pitopiso (Mt. 27.57-61; Mr. 15.42-47; Jn. 19.38-42)

Cristoco, tnan, ti? Inta nipachin, coros qu ton, cha qu . Quiyanta nicha coi, itrin. 40 A nariso nipirinhu co yat hu . Ta tqu . Co pi pisha tranta Yos t huatranhu , ti? Tparinqun qumanta . 41 Canposo co noyahu nin . Napoaton no tqun cois ana intrinpo . Iso qumapiso hu nya. Co manta onporinhu , tnin. 42 Ina quran Quisoso itapon: Qumaso hua anqun mini. Hua an ya conpatan, yonquico, itrin. 43 Thunchachin, iyasha, ipora tahuri chachin car qun Yos pa ya hucontaran, itrin.
Quisoso chimininso (Mt. 27.45-56; Mr. 15.33-41; Jn. 19.28-30)
44 Camotchin nisahuaso , ya ipi parti tashiarin. I huaraya huar yono tashi pochin nisarin. 45 Naporo Yos pinn acoana tanontn n mt noshatrin. Yos caconn ya hurinqu pa copitrinso . Inaora catot huar noshatomarin. 46 Napohuachina, Quisoso chiniqun nontrin. Apira, Tata, chiminarahu. Hua yanhu qupaqu huachi, itahuaton, chiminin huachi. 47 Ina ni sahuaton, capitani Yos chinotrin huachi. Thunchachin iso qumapi co manta onporinhu , nya nipirinhu , tnin. 48 Na a piyapi sa Quisoso chimininso ni sapi. Nani chiminpachina, pa yanpi. Statona , ya hupi pa paantarapi huachi. 49 Imarinsopitaso nipirinhu , aqu quran notrapi. Sanapi santa Cariria parti quran imaquipirinahu , inaqu ni spi.

na Cotio hua an ya hurin. Cosi itopiso . Arimatiaqu ya hurinso . Cotio hua an niponahu , noya qumapi. Yos no tqun chinotrin. A na tahuri Yos acorinso isoro paqu hua anntapon, ta ton, Yos chinotrin. A napitari Quisoso yatpahuachinara, Ama tpacosohu , itopirinhu , co yanatpihu . 52 Quisoso chiminpachina, Piratotaqu pa nin. Quisoso nonn qutoco pa pichi, itohuachina, hua , qupaqu , itrin. 53 Itohuachina, pa nin. Coros qu rahuatona , morinqu so qutopi. So qutahuatona , na pi naninqu po mopi. Inaqu co insonta chimipi po moyatrarinhu . Quisoso po moconahuatona , na piqu pa copitopi huachi. 54 Ina tashiraya chinoto tahuri ni ton, pi i yaya conahuaso , manoton pa pitopi huachi. 55 Sanapi santa Cariria qu piso pa sahuatona , na pi nanin qu conpi. Po mopiso ni pi. 56 Nani ni pachinara, ya hupi pa paantapi. Inaqu no morain pimton nininso tapapi. Pimo hua sainta tapapi Quisoso nonn pashitacaiso mar . Chinoto tahuri nanihuachina, chinotopi. Moiss sha huirinso chachin chinotopi.
Quisoso nanpiantarinso (Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Jn. 20.1-10)

50,51 A

24

1 Tomio tahuri nanihuachina, tashrayamiachin sanapi sa pa pi. Pimo hua sai , no morain pimoton nininso inapita qupatona , na pi naninqu pa pi. 2 Canconpachinara, pncara pi pa copitopiso nani chi huincarin ni conpi. 3 Na pi naninqu ya conpirinahu , Quisoso nonn co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

187

24

qunanpihu . 4 Ma ta onporin nimara? ta tona , huaniapirinahu , a nanaya cato anquniri ya notimarin. Piyapi pochin niponahu , a morinso hunarachin hunarachin ya norin. 5 Sanapi sa pa yanpi. T huatatona , monshoapi. Onpoatomata chimipi po mopiqu Quisoso yonirama ? Nanpirin. 6 Co isqu ya hurinhu huachi. Nani nanpiantarin. Caririaqu ya huaso , sha huitrinquma . hu , ti? 7 Yos quran caso qu pico niporahu , ina nohuanton, oshahuano sa masarinaco. Corosqu patanantarinaco. Tpapirinacohu , cara tahuri quran nanpiantarahu huachi, itrinquma , tnin anquni. 8 Itohuachina, yonquipi huachi. 9 Chimipi po mopi qu tona , shonca a na ca tano sannpita, imapisopita, inapita sha huitonpi. Quisoso nonn capa. Nanpiantarin huachi, itrincoi anquni, itopi. 10 Maria Mactarina, Coana, Maria (Santiaco a shin), a napita sanapi santa napopi. Quisoso ca tano sannpita sha huitpirinahu , co natpihu . 11 Inahuara yonquinna quran napopi, toconpi. 12 Pitroso nipirinhu a naroachin na pi nanin pa ta aconin. ton, nhuconin. Morin so pinpisorchin qunanconin. Capa mini. Ma ta onporinso ? ta ton, ya hurin pa paantarin.
Catoya pi iratapon pochin qunaninso (Mr. 16.12-13)

tahuri chachin cato imarinsopita Quirosarin quran pipirahuatona , ninanonnqu paantapi. Imaos itopiqu paantapi. Shonca a na quiromitro aqurinso . 14 Papona pochin ninontapi.

13 Naporo

Quisoso tpapi mini. Na pi naninqu nani po mopi. Inaso hu , Nani nanpiantarin, tnin Maria. Ma ta onporinso nimara? nitopi. 15 Ninontasoi , Quisoso chachin ya caritirin. Inapitar iratopirinhu , 16 Yos nohuanton, co nohuitopihu . 17 Iratapoma pochin ma ta ninont riarama ? itrin Quisosori. Statona , chiniconpi. 18 Ma cha co nitotranhu paya. Quirosarinqu yacapapiranqunhu , i hua naporinso co nitotranhu , ti? itrin Criopasri. 19 Ma ta onporin? itrin Quisosori. Co ta, Quisoso Nasarinoqu ya hurinso tpapi. Nya qumapi nipirinhu , tpapi. Ma noya Yos nanamn a chintrincoi. Cania piro sa nosoroaton, a naroachin anoyatrin. Yosri nya ni nin. Piyapi santa noya ni pirinahu . 20 Corto hua ano sa ansiano sa , inapitari mapi. tona , Piratoqu qupapi tpacaiso mar . Sha huirapihuachinara, corosqu apatanantrin. Nani chiminin huachi. 21 Ina ta ma Cotioro sacoi nicha sarincoi, topiraihu . Nani chiminin huachi. Nani cara tahuritrin. 22 Tashrayamiachin cara sanapi sa imapisopita ni ton, na pi naninqu po mopiqu pa pirinahu . 23 Co nonn qunanpihu . Hunantarahuatona , sha huitirinacoi. Anquniro sa qunanai. Quisoso nani nanpiantarin, itrincoi anquni, tnin. 24 A napitanta natantahuatona , na pi naninqu pa pi. Sanapi sa sha huitrinacoiso chachin qunanconpirinahu , co Quisoso qunanpihu , tnin. nahu , co nohuitrinhu . 25 Canpitaso co yonquiramahu . Iraca qura huar pnntona piro sa ninopirinahu , co yanatramahu . 26 Cristo parsitacaso ya hurin. Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

24

188
38 Ma marta pa yanama ? Onpoatomata rama ? 39 Ca mini. Imirahu ni co . Nanthunta ni co . Ohuaninacoso nicatoma , nohuitoco huachi. Co hua yancohu . S huaco. Hua yanso co nonn ya hutrinhu . Caso ya hutrinco, itrin. 40 Ina tosahuaton, imirin, nantn, inapita a notrin. 41 Ina ni sahuatona , pa pi pa yatapi. Thunchachin quma, ti? itopi. Ya hurin capacaso ? itrin. 42 Ya huarin, tosahuaton, sami qusharinso qutrin. 43 Masahuaton, inapitari nicasoi , ca nin.

quran hua anntarin huachi, itrin Quisosori. 27 Ina quran Yos quiricannqu ninorinso a chintarin. Moiss ton ninoton, Yos quiricannqu ninshit rin. Ina piquran na a pnntona piro sa ninoantapi. Ya ipiya Cristo ninopiso no tqun a chintarin. 28 Ninanonnqu ya caritohuachina, Quisoso yana hupirinhu . 29 Nani i huarin. Huqu , iyasha, quiyataqu hu quiqu , itrin. Noyahua , tosahuaton, pinnqu pa nin. 30 Yacoshatohuachina, Quisosori cosharo manin. Yosparinqun, Tata, itahuaton, s panin. S panahuaton, qutrin. 31 Pan s panaso chachin, Yos nohuanton, Quisoso nohuitopi huachi. Ni sapirinahu , ina quran chachin ayarin. Capa huachi. 32 Napotohuachina, ninontopi. Hucapon pochin Quisoso chchin nontrinpo . Ma noya Yos quiricann a chintrinpo . Ma noysha natan paya, nitopi. 33 A naroachin Quirosarinqu ayanconpi. Ca tano sannpita ya hurinqu pa pi. Inaqu a napita imarinsopitanta nani hu pi. 34 T rin. Iya Simon nani ni nin, itopi. 35 Quiyanta ni nai. Paasocoi, ya notirincoi. Hua qui a chintopirincoihu , co nohuitraihu . Ina qu tira, pan s panin. S panpachina, a naroachin nohuitrai huachi, itopi.
Ca tano sannpita ya notrinso (Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Jn. 20.19-23)
36 Ninontasoi , a nanaya Quisosori

Inapaqu yapanantahuachina, pnantarinso

ya notrin. Huancanachin huanirahuaton, Tashita, iyaro sa . Sano cancantoco , itrin. 37 Ina qunanahuatona , pa yanpi. Hua yan ta ma , topirinahu . Pa pi t huatopi.

i hua chachin, iyaro sa , sha huitranquma . Yos quiricannqu na con ninorinaco. Moiss, pnntona piro sa , inapita ninorinaco. Sarmoqunta ninshitopi. coso , ipora huar chiminaporahu , nanpiantarahu huachi, itrin. 45 Yos quiricannqu naporinsopita a chintantarin. A chintaton, catahuarin no tqun yonquicaiso mar . 46 Iraca ya ipi ninotonaco, ninshitopi. Cristo parsitaton, chiminapon. nahu , cara tahuri quran nanpiantarin huachi, tnin. 47Chiminahu ni ton, noya nanan sha huicaso ya hurin. Co noyahu yonquiramasopita naniantohuatama , oshanma inquitarinquma , itoco . Quirosarinqu sha huicaso ya hurin. Ina quran nisha nisha parti sha huicaso ya hurin. 48Canpitaso ni namaco. Natanamaco. Ya ipiya sha huitonco . 49 Ispirito Santo a patimaranquma ya coancantinqumaso mar . Tatahunta nani sha huitrinquma . Ispirito Santo a patimarahu, tnin iraca. Napoaton isqu ninaco . Ispirito Santo

44 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

189

24

ya coancantohuachinquma , quma noya noya nicacamaso . Nani ya coancantohuachinquma , noya nanan sha huitonco huachi, itrin Quisosori.
Inapaqu panantarinso (Mr. 16.19-20)
50 Ninano quran quparahuaton, Pitania

pirayan pa nin. Canconpachinara, imirin

ihutahuaton, Yos nontrin. Isopita, Tata, noya a paiton, noya catahuaqu , itrin. 51 Nonin qu rin huachi. 52Ina ni sahuatona , Quisoso chinotopi huachi. Nya cancantatona , Quirosarinqu ayamantapi. 53Nani tahuri Yos chinotopiso piqu pa pi. Ma noyacha Yosso paya, tosapi. Nani ninshitranquma huachi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

Coansha ninshitrinpoa Quisocristo nohuitathua nanpimiatahuaso mar

Iraca Quisocristo Yos pa ya hurinso


1 Quisocristo

iraca qura huar ya hurin. Inaschin Yos anohuit rinpoa . Nanamnpoa quran ninohuit rhuaso pochachin anohuitrinpoa . Iraca co huara isoro pa ya huyatrasohu , Quisocristo ya hurin. Yosr ya hurin. Yos pochchin ninin. 2 Iraca antico Yos pa ya huarin. 3 Naporo Yos yonquirin ya ipi ma sha acocaso . Ina nohuanton, hui nini acorin. Ya ipiya ninin. Co a naya tranta inaora ya hurinhu . Co acorinhu naporini, co manta ya hu itonahu . 4 Iraca qura huar ya huaton, piyapi ninin. Inarichin nanpicaso qutrin. huaso mar Quisocristo acotrinpoa . Ma sha a pintrinso pochin inaschin no tqun anitotrinpoa . 5 Tashinant rinso a pintohuatra, a naroachin tahuri pochin ninin. Tashi a paat pochin ninin. Co tashiri tacopitrinhu . Inapochachin co noyahu nicathua , tashinan pochin cancantopirhuahu , Quisocristo a pintrinpoa . Co noyahu nininsopitari yaminspirinahu , co nanitapapihu . 6 A na qumapi ya hurin. Ca pochachin Coansha itopiso . Yosri a parin a pininso sha huitinpoaso mar . 7 A na qumapi hu tinpoaso mar , itra piarin. Ya ipi

piyapi sari natcaiso mar naporin. co a pintrinpoahu . Yosri a parin a pininso anohuitinpoaso mar . 9 Sha huitrinpoaso chachin Quisocristo isoro paqu o marin huachi. O marahuaton, ya ipi piyapinpoa a pintimarinpoa . Inaschin no tqun anitotrinpoa huachi. 10 Isoro paqu o marin. Iraca ya ipiya ninin. Inari hua anntacaso nipirinhu , co piyapi sari nohuitopihu . 11 No pannqu chachin o mapirinhu , co piyapinnpitari nohuantopihu . Nipirinhu , 12 Quisocristo cancann mapathua , hui nin pochin Yos ni ninpoa . Natrhuasopitarachin huntonnqu aya coninpoa huachi. 13 Ya ipinpoa piyapi quran nasitr huaso nipirinhu , co ina quran Yos huntonnqu ya conhuahu . Co piyapi nanitrinhu aya co inpoaso . Co canpoara nohuanton, ya conhuahu . Yosichin aya coninpoa . Ina quran hui ninpita pochin ni ninpoa huachi. 14 Quisocristo isoro paqu nasitimarin. Yos niponahu , piyapi chachin nasitrin. Canpoar chachin ya hurin. Quiyaso ni nai. Inaso nya, tnai. Yos pochchin ninin. Inachin hui nin inaso . Thunchachin nosororinpoa . No tqun nontrinpoa . 15 Coansharinta ni nin. Ni pachina, piyapi sa sha huitrin: I hua chachin sha huitranquma . Ca piquran a na qumapira hu sarin.
8 Coanshaso

190
El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

191

Co huara ca nasichatrapohu , inaso Yos pa ya hurin. Napoaton ca quran chini chiniqun nanantrin inaso , itranquma . Nani o marin huachi, itrin. 16 Yos hui nin chachin ni ton, ya ipi nanitaparin. Pa pi nosororinpoa . Nosoroatonpoa , na con catahuarinpoa . Co canpoara nanitopirhuahu , ina imapathua , poa . 17 Iraca Yos nohuanton, Moiss pnntrin nani ma sha natcaso . Pnntopirinhu , co ya ipiya anitot poahu . Quisocristoso nipirinhu nosororinpoa . No tqun nonaton, ya ipi nanamn anitotrinpoa . 18 Co inqunpoa tranta Yos qunan hu . Hui ninso nipirinhu noy nohuitrin. Inaichin hui nin nininso . Inaschin Yos anohuitrinpoa huachi.
Coansha Paotista sha huirinso (Mt. 3.11-12; Mr. 1.7-8; Lc. 3.15-17)

pnntohuachina, corto hua ano sa , catahuarinsopita, inapita pa pi nontacaiso mar . Cotio hua ano sari a papi ni ton, Quirosarin quran pa sahuatona , Coansha natanconpi. Inqunta qumaso ? itoonpi. 20 Ca inaco. Co caso Cristocohu . A naqun napotopirinacohu , co caso inacohu , itrin Coanshari. 21 Qumaso Iniasnqun, iraca chiminaponahu , nanpiantamaranqun, ti? itrin. Co caso inacohu , tnin. Qumaso pnntona pinqun ninarainqunso nimara, ti? itrin. Co caso inacohu , tnin. 22 Inta nipachin, inqunta qumaso ? Sha huitocoi hua ano sa sha huichii. Ma marta pnntaran? itrin. 23 Yos nohuanton, pnntarahu. Iraca Isaiasco ninorincoso chachin.

19 Coansha

Ipora huar co piyapi ya hurinquhu ya huato, pnntarahu. Ira co shon co shon toconpachina, otcaso ya hurin. Inapochachin cancanma anoyatoco Sinioro o ma in, itarahu, itrin Coanshari. 24 Ina quran Parisio piyapiri itantarin: 25 Co qumaso Cristonqunhu . Co Iniasnqunhu . Co pnntona pinqun ninarainqunsohu . Onpoatonta nipachin, piyapi aporintaran? Inta nanan qutrinqun aporintamaso ? itrin. 26 I qu mini aporintarahu. hu , iporaso a na qumapi ya hurin. Co nohuitramasohu . 27 Inaso chini chiniqun nanantrin. Caso co ina pochin chiniqun nanantrahu . Noya noya inaso . Tapanato, co sapatn i quirita huaso tranta nanitarahu . Ca piquran ina pnntipon, itrin. 28 Cortani aqutran Coanshari aporintarin, Pitania itopiqu. Inaqu Cotioro sari natanconpi.
Quisoso anohuitrinso

inaqu Quisoso hu sarin. Coanshari qunanahuaton, piyapi sa itrin: Paso qumapi ni co . Yosri a paimarinso . Inaso Yos ohuicann pochin, tnahu. Oshannpoa poaso mar chiminapon. 30 I hua chachin sha huitranquma . Ca piquran a na qumapira hu sarin. Co trapohu , inaso Yos pa ya hurin. Napoaton ca quran chini chiniqun nanantrin inaso , itranquma . Nani o marin huachi. 31 Co canta hu , nani nohuitrahu. Yos a parinco ya ipi piyapinnpita anohuita huaso mar . Ina mar pnnato, i qu aporintarahu. 32,33 Co Quisoso nohuichatrapohu , Yos sha huitrinco. A na tahuri

29 Tahuririnqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

192 A napitanta imapiso


43 Tahuririnqu Quisoso Caririaqu yapa sarin. Pa sahuaton, Pinipi qu conin. Huqu , iyasha, imaco huachi, itrin. Itohuachina, imarin huachi. 44 Pinipiso Pitsaitaqu ya hurin. Ina ninanoqurachin Antris, Pitro, inapitanta ya hupi. 45 Pinipiri Natanino qunanconahuaton, itrin: Nani, iyasha, Cristo nohuitrai. Yos quiricann quran ninopiso . Moiss, pnntona piro sa , inapita ninotona , inaqu ninshitopi. Inaso Quisoso, Cosi hui nin. Nasaritoqu ya hurin, itrin. 46 Nasaritoro sa pa pi co noyahu piyapi sa . Co chi inaqu noya piyapi ya hurinhu paya, tnin Natanino. Huqu pa a, nohuitonqu , itrin. 47 Natanino ya carirahuaso , Quisosori qunanin. Paso qumapi ni co . Noya Cotio piyapi inaso . Co pi pisha tranta nonpininhu , itrin Quisosori. 48 Onporahuatonta nohuit coso ? itrin. Co huara Pinipi nonchat qunhu , ninoto, qunananqun. Iquira naranaqu hunsasnqun, qu qun, itrin. Aqu ni ton, co ya pirin quran chachin qunanaponahu , napotrin ni ton, Natanino pa yanin. 49 Qumaso , Maistro, Yos hui ninqun. Cotioro sa hua anqun, tnahu, itrin. 50 Ninoto qunananqunso mar natranco, ti? Noya noya nininso ni saran. 51 No tqun itranquma . Iraca Cacopo nanpiso , pi iro t ni soarin. Ni soatohuachina, anquniro sari hucapaimapi. Hu marahuatona , panantarapi huachi. Inapochachin iporaso Yos quran caso

Ispirito Santo o mararin. A na qumapi rarin, ni saran. Qumaso i qu aporint ran. Ina qumapiso nipirinhu Ispirito Santo aya coancantarinquma , itrinco Yos. Ispirito Santo inapa quran o mahuachina, ni nahu. Np pochin ya noton, o marahuaton, Quisoso rin. 34 Cari ni nahu. Napoaton nohuitato, sha huitaranquma . Iso qumapi Yos hui nin, tnahu, itrin Coanshari.
Ya nan Quisoso imapiso

Quisoso na huso , Coanshari qunantarin. Qu ton, catocoi imaraiso nontrincoi. Paso qumapi ni co . Inaso Yos ohuicann pochin, tnahu. poa inquitinpoaso mar chiminapon, itrincoi. 37 Natanahuatoi, Quisoso imarai. 38 Ina quran tahur ton, qunanincoi. Onpoapomata ? itrincoi. Yanohuitrainqun, Maistro. Insquta ya huaran? itrai. 39 Huco ni quico, nohuitiico, itrincoi. Pa sahuatoi, ya hurinqu canconai huachi. I huaraya ni ton, inaqu i huatrai. Hua qui ninontrai. 40 Catoya picoi Coansha natanahuatoi, Quisoso imaraiso . A naso Antris itopi. Simon Pitro iin inaso . 41 huaton, iin qunanconin. Iya Simon, Cristo nani qunanai, Yosri a paimarinso , itrin. 42 Itahuaton, Quisosoqu quparin. Quisosori notrahuaton, itrin: Carinqun nohuitranqun. Qumaso Simonqun. Coansha hui ninqun. Nisha ninin aco inqun huachi. Pitro ichinqun huachi, itrin. Pitroso , na pi tapon naporin. Chiniqun cancantapon ni ton, napotrin.

35,36 Tahuririnqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

193

1 2

qumapico ni to, o marahu Yos anohuita huanqumaso mar , itrin Quisosori.

Yos pochin nininso


1 Cara

tahuri quran Canaqu canconin, Cariria parti ya hurinso . Inaqu a na qumapi pita pochin nisarin sa acaso mar . Inatohua Quisoso a shin ni tapon pa nin. 2 Quisosonta amatopi. Pa nin inanta ni tapon. Ca tano sannpitacoi imarai. 3 Huino ta quihuachinara, a shini Quisoso nontrin. Capa huino o ocaso . Ta quipi huachi, itrin. 4 Ma marta , mama, napotranco? Pahuanarin piyapi sa nohuitinacoso , itrin Quisosori. 5 Napotohuachina, inpriatoro sa qunanahuaton, a shini sha huitrin: Ma sona Quisoso sha huitohuachinquma , natco , itrin. 6 Inaqu saota orinan ya hurin, na pi quran nininso . Pnca orinan, a na orinainchin catapini lata pochin ya coninso . Cotioro sa hui scaiso mar acopiso . 7 Ina quran inpriatoro sa sha huitrin: I sha mntaitoco , itrin Quisosori. Nattona , huirotnqu huar i sha mntaitopi. 8 Pi pian macaton, pita hua ann api nitqu , tnin Quisoso. china, masahuaton, api nitonin. 9 Orinan quran masapirinhu , pita hua ann co nitotrinhu . Inpriatoro sarchin nitotopi. I sharchin ta panpirinahu , nani huino taranin. Napoaton pi nirahuaton, sa ana pi amatrin. 10 Hu pachina, itrin: Ma pitacha ninan paya. Iso huinoso noya noya, yashin yashin o ocaso . Ya ipi piyapi sa noya noya huino nininso ton o shitopi. Ina quran nani

nathuachinara, co onpopinchin noyahu nininso o shitantarapi huachi. Qumaso nipirinhu ipora huar noya noya huino o shitrancoi, itrin. Quisoso naporinso co nitotatonhu , naporin. 11 Naporo huar Quisoso Yos pochachin ninin piyapi sa natcaiso mar . Canaqu naporin. T chin Yosri catahuarin ni ton, rin, topi. Ca tano sannpitacoi ni sahuatoi, natrai huachi. Quisososo Yosri a paimarinso , tnai. 12 Ina quran Capinaomoqu pa marin. A shin, iinpita, quiyanta imarai. Cara tahuri pochin inaqu ya hurarai.
Nipa antopisopita Yos chinotopiso pi quran a parinso (Mt. 21.12-13; Mr. 11.15-18; Lc. 19.45-46)

tahuri Cotioro sa niyontonpi Yosri Iquipito quran nicha rinso yonquiantacaiso mar . Ina naniriahuachina, rai. 14 Yos chinotopiso piqu pa sahuatoi, nipa antopisopita qu conai. Ohuaca , ohuica, np , inapita pa antopi. Yos chinotatona tpacaiso mar pa antopi. A naquonta misaqu hunsatona , coriqui nicanpiarapi. 15 Inapita qunanconahuaton, Quisosori co noyahu ni nin. Nonin masahuaton, sihuirintahuaton, ohuica, ohuaca , inapita hunintaton, a parin huachi. Pa aninsopitanta Yos pinn quran a parin. Coriqui nicanpiapisonta misann quran ta sarin. Coriqui ta sarahuaton, misanonta t yatrin. 16 Np pa aninsopita sha huitrin: Isopitanta qupaco . Ama Tatahu pinn mircato pochin nicosohu . Isqu ina yonquicaso mar nipirinhu , itrin Quisosori. 17 Yos quiricannqu ninshitrinso chinotrai. Ya ipi piyapi sa , Tata,

13 Pascoa

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2 3

194

chinochinqun, tnahu. Ina na con yonquiato, quma pinn apiratrahu. Ina mar no huiarinaco, qu. 18 Ina quran Cotioro sari hucapaipi. Onpoaponta hua an pochin nisaran? Chiniqun nanantohuatan, Yos pochin niqu quiyanta qun, itopi. 19 Iso pi ata huantohuatama , cara tahuri quran anoyatantarahu, itrin Quisosori. 20 Yos chinotopiso pi catapini shonca saota pi ipi quran tinipi. Cara tahuri quran naqu taran, ti? itopi Cotioro sari. 21 Quisososo nipirinhu co ina pi chachin yonquirinhu . Inaora nonn pi pochin yonquirin. Cara tahuri quran nanpiantacaso ninoton, naporin. 22 Quisoso nanpiantahuachina, naporinso yonquirai. Cara tahuriya quran nanpiantarin ni ton, Yos quiricann quran no tqun ninorin, tnai. Quisoso noninsonta natrai huachi.
Yonquipisonta nitotrin

tahuri inaqu ya huasocoi, Quisoso Yos pochachin ninin. Piyapi sa a naroachin anoyatrin. Yosri catahuarin, ta tona , a naqun natpirinahu . 24,25 Quisososo hu ya ipiya noy nohuitrin. Co piyapiri sha huitopirinhu , yonquipiso chachin nitotrin. Napoaton Co natmiatrinacohu , ta ton, co inapita natrinhu .

23 Pascoa

Nicotimo a chintrinso
1,2 Tashi

nisahuaso , a na qumapi hu nin Quisoso nontacaso mar . Nicotimo itopiso . Cotio hua an inaso . Parisio piyapi niponahu , Quisoso nontiirin huachi.

Yos, Maistro, a pairinqun a chintancoiso mar . Yos pochin ninan, sacai nipirinhu . Napoaton Yos a pairinqun, tnai. qunhu naporini, tonhu , itrin. 3 No tqun, iyasha, sha huitranqun. hu , co onporonta Yos hua anntrinqu ya conaranhu , itrin. 4 Nani mashotohuatra, co huachi mamapo yo namnqu ya conhu . Onporahuatta nasitantar ? itrin. 5 No tqun sha huitranqun. I qu amarso pochin cancanma caso ya hurin. Oshanma mar stohuatama , ya ipi co noyahu yonquiramasopita naniantoco . Ina naniantohuatama , Ispirito Santo anoyacancantohuachinquma , tar pochin nisarama . Ina quran, iyasha, Yos hua anntrinqu ya conarama huachi. 6 Piyapi quran nasitohuatra, piyapi pochin cancant r . Ispirito Santo quranso tra, Yos pochin cancantr . 7 ton nasitantacaso ya hurin. Ama ina natanaton, pa yanqusohu . 8 Ni qu . Ihuan inaora nohuanton, pa nin. Natanarihuarahu , intohua quranso ihuan hu mara? Intohuaso pa mara? Co nitotrhuahu . Co qunanpir hu , natanhua . Inapochachin Ispirito Santo co qunanpiramahu , ya coancantarinquma camaso mar . Ya coancantohuachinquma , rso pochin nasha cancan qu quma huachi, tnin. 9 Onporahuatta nasitantar ? itantarin. 10 Qumaso Cotio maistronqun niponahu , co nitotranhu , ti? 11 No tqun itaranqun. Nitotatoi,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

195

a chintarainquma . Ni naiso sha huitarainquma . Canpitaso hu co natramacoihu . 12 Isoro paqu nininso nani a chintopiranqumahu , co natramacohu . Inapaqu ya hurinsonta yaa chintopiranqumahu . Co nanitaparamahu natcamaso . 13 Co inso piyapi tranta inapaqu pantarahuaton, o mantarinhu . Caschin ina quran o marahu. Yos quran caso qumapico ni to, inapa quran o marahu. Napoaton casachin inapaqu ya hurinso a chintaranquma . 14 Iraca mashocoro sa inot parti paasoi , na a piyapi sa ya huanarin. Co noyahu cancantopi ni ton, Yosri ana intrin. Na a ya huano sa hucatona , qutra piapi. Ina quran Moiss ya huan nonanpiso ninin. Hua na quran nisahuaton, naraqu achinpirin. Achinpirahuaton, inapaqu ahuanirin. Ina n phuachina , noyatapi, tnin Yos. Ina nattona n phuachinara, noyatopi huachi. Inapochachin Yos quran qumapico niporahu , a na tahuri inapaqu achinpiarinaco. 15 Nathuatamaco, Yos nohuitatoma , nanpiarama huachi. Ina mar rinaco, itrin Quisosori.
Yos nosororinpoaso

nani Yosri yonquirin ana intacaso . Inaichin hui nin nipirinhu , co natpihu . Napoaton ana intarin huachi. 19 Quisoso isoro paqu o maton, oshannpoa anitotrinpoa . A pintrinpoaso pochin oshannpoa anitotrinpoa . A naquniso nipirinhu co nohuantopihu caiso . Co noyahu nicacaisoachin pa yatopi. Tashi pochin cancantopi. Co yanatpihu ni ton, Yosri ana intarin huachi. 20 Co noyahu nipisopita co tahuri nohuantopihu . A pininqu co nohuantopihu huanicaiso . Tahuri nipachina, ma sha co noya nipisohu qunan . Quisocristo a pintrinpoa ni ton, co ina yanohuitopihu . 21 Nipirinhu , noya yonquihuathua , Quisoso yanohuitarihua . Ina quran a napita nicatonpoa , Ma noya Yosri catahuarin ni ton, noya nisapi, tosapi.
Naquranchin Coansha sha huirinso

ya ipi piyapi sa pa miatrin. Napoaton a naichin hui nin nipirinhu , isoro paqu a paimarin chiminacaso mar . Ina natthua , Ca mar chiminin, topathua , co parsitopiqu pa sarhuahu . Yos nohuitathua , nanpimiatarhua huachi. 17 Co ana intinpoaso marhu hui nin a paimarin. Nicha inpoaso mar a paimarin. Hui nin quran cha rihua . 18 Hui nin nathuathua , co Yos ana intarinpoahu . Co natpisopitahu

16 Yosri

quran Quisoso Cotia parti pa nin. Ca tano sannpitacoi imarai. Inaqu ya huconahuatoi, piyapi sa aporintrai. Quisoso sha huitohuachincoi, aporintrai. 23 Coanshanta Inonqu aporintarin. Sarimo ya cariya inaso . Inaqu na a i ya hurin ni ton, inaqu aporintarin. Na a piyapi sa hu pachinara, rin. 24 Naporo Coansha noya pa sarin. Co tashinan piqu po moyatrapihu . 25 Quisoso sha huitohuachincoira, aporintrai. Ya hur Coanshanta aporintarin. Napoaton a na Cotio qumapi hucaton, Coansha ca taninsopita itrin: Insota noya noya aporintrinso ? itrin. Nisha nisha ninontopi. 26 Ina quran Coansha sha huitonpi. Ni qu , Maistro, Cortani aqutran ya huasquhua , inaqu Quisosonta ya hurin. Anohuitrancoi. Iporaso

22 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

3 4

196

inanta aporintarin. Na a piyapi sari imasapi huachi. Co ina napo nnqunhu , itopi. 27 Co Yos nohuantrinhu naporini, co napo itonahu . Ya ipinpoa Yos acorinpoa ma sona nicacahuaso . 28 Nani sha huitranquma . Co caso Cristocohu , itranquma . Inaso Yosri a paimarin nicha inpoaso mar . Co huara ina hu shatraponhu , Yos a parinco piyapi sa pnna huaso mar . Ina imacaiso mar pnnarahu. 29 Ni co . Qumapi yasa apachina, amicononta noya cancantrin. Noya nipayapi ni ton, ina natantaton, nya cancantrin. Inapochachin canta ninahu. Na con piyapi sa Quisoso imapi ni ton, nya cancantrahu. 30 Co caso nohuantrahu piyapi sa nacoso . Quisoso na con na con yonqui inaso , tnin Coansha.
Inapa quran o marinso

natpisopitahu co nanpiantarapihu . Co Yos pa pantapihu . Nani Yosri yonquirin ana intacaso mar . A na tahuri parsitopiqu a pararin huachi.

Quisoso Cariria parti paantarinso

1,2 I huaso na a piyapi sa Coansha imapi. Na a aporintrin. Iporaso na con na con Quisoso imasapi. Ina sha huitohuachincoi, ca tano sannpitacoi aporintarai. Na con na con aporintarai. Ina natanahuatona , Parisio piyapi sari apiratapi. 3 Ina nitotaton, Quisoso pa nin. Cotia parti quran pipirahuaton, Cariria parti paantarin huachi.

Samaria sanapi sha huitrinso

inapa quran o maton, chini chiniqun nanantrin. Noya noya ninin. Piyapinpoaso nipirinhu isoro parachin nohuitrhua . Inasachin nohuitathua , nisha huitrhua . Cristoso nipirinhu inapa quran o maton, chini chiniqun nanantrin. 32 Yosqu ya hurinsopita nohuitrin. Nani ni nin, natanin. Ina nohuitaton, sha huitarinpoa . Sha huitopirinpoahu , notohuaro piyapi saso co nattopihu . 33 A naqunpoaso nipirinhu nattr hua . Yos no tqun nonin. Inari a paimarin, ta thua , nattrhua huachi. 34 Quisoso Yos nanamn chachin nonin. Ispirito Santori noy ya coancantrin ni ton, no tqunchin nonin. 35 Tata Yosri hui nin pa pi nosororin. Chini chiniqun nanan qutrin ya ipiya hua anntacaso mar . 36 Hui nin nat tona , nanpimiatapi huachi. Hui nin co

31 Cristo

Samaria parti na hucaso ya hurin. 5 Inatohua a na ninano ya hurin. Sicar, itopi. Ina ya cariya Cosi iminn ya hurin. Iraca Cacopori hui nin qutrinso . 6 Inaqu poso ya hurin. Cacopo posonn itopi. Camotchin inaqu canconai. Quisoso canotaton, posoqu hunsconarin. 7,8 Ca tano sannpitacoi ninanoqu pa nai cosharo pa ana huaiso mar . Nani paasocoi, Samaria sanapi hu nin i sha mapon. Nani mapachina, Quisosori nontrin. I sha matoco canta o oi, itrin Quisosori. 9 Caso Samaria sanapico nipirahu , I sha matoco canta o oi, itranco, ti? itrin. Cotioro sa Samariaro sar co noya ninontopihu ni ton, napotrin. 10 Yos yanicanapirinqunhu , co qumaso nitotranhu . I sha matoco canta o oi, itranqun nipirinhu , co nohuitrancohu . Nohuitranco naporini, niitoncohu , carinqun nanpirin i sha quchitnqunhu , itrin Quisosori. 11 Qumaso , sinioro, co manta ya hutrinqunhu i sha macamaso .

4 Paaton,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

197

Acopo i sha ya hurin. Onporahuat cha nanpirin i sha man ponqunya? 12 Iraca Tata Cacopoco iso poso ninin. Isquran i sha macaton, o orin. Hui ninpita, p tahuapisopitanta isqu o opi. Inaso noya qumapi, chiniqun nanantrin, topi. Ina quran na con na con qumaso nanitaparan, ti? itrin sanapiri.
Nanpirin i sha

shamia, imoya, o opatra, naquranchin yamoroantar . 14 Nisha i sha carinqun qutaranqun. Ina ya hutohuachinqun, co huachi yamoror pochin cancantaranhu . Ni qu . Pancai no pa qu china, noyapiachin pipirrin. Co onporonta yanimarinhu . chin nanpirin i sha qutohuatnqun, acopo cancannqu chachin ya hutarinqun. Inaqu ya hupon huachi. Yos nohuitaton, ina pochin cancantaran huachi, itrin. 15 Ina natanaponahu , hu . Ina i sha, sinioro, qutoco ama yamoroto, i sha masa isohu , itrin. 16 Paqu , imoya, so yan maconqu hu in, itrin. 17 Co caso so yahuancohu , itrin. No tqun naporan. Co so yahuanqunhu . 18 Nani a natrapo qumapi so yataponahu , iporaso qumapi yacaparanso co so yanhu . No tqun nontranco, itrin. 19 Qumaso , sinioro, ninotona pinqun, tnahu. 20 Napoaton ma sona sha huitoco no tqun nitochi. Paso motopiqu shimashonhupita Yos chinotopi. Cotioro sanquma hu , Quirosarinqu caso ya hurin, tnama . Insquta noya noya chinotacaso ? itrin. 21 Natanco, imoya. A na tahuri Yos yachinotohuachina , co paso

13 I

motopiqu pa sapihu . qu tranta pa sapihu huachi. Cancanna quran chachin Yos chinotacaso ya hurin. 22 Canpita Yos chinotopiramahu , co nohuitramahu . Cotio piyapicoi nipoirahu , Yos nohuitrai. Cotio qumapi nicha sarinquma canpitanta . 23 Ipora qura huar Yos yachinotohuatama , ya ipi cancanma quran huar chinotoco . No tqun yonquiatoma , ina chinotoco . trin chinotacaso . 24 Yos co nonn ya hutrinhu . Co qu hu , ya ipi parti ya hurarin. Hua yannpoa quran nohuitarhua . No tqun yonquiathua , ya ipi cancannpoa quran ina chinotacaso ya hurin, itrin Quisosori. 25 A na tahuri Cristo hu sarin, Yosri a paimarinso . Ina hu pachin, ya ipiya a chintarinpoa , tnin. 26 Caso Cristoco, sha huitaranquma , itrin.
Ma sha nitrinso pochin nininso

chachin ca tano sannpitacoi o mantarai. Sanapi nontarin, qunanquimarai. Ma marta iso sanapi nontarin? Ma ta nohuantrin? ta toi, yonquin hui quran pa yanpiraihu , co natanaihu . 28 Sanapiso nipirinhu yonn patahuaton, manoton ninanoqu paantarin. Pantarahuaton, piyapi sa sha huitrin. 29 Huco pa ahua . Pasqu qumapi nohuitoco . rahu , Nani a natrapo so yahuanqun, itrinco. Ya ipiya ninorin. Inaso Cristo nimara, ti? itrin. 30 Natanahuatona , na a ya huhuano sa pa pi Quisoso nicapona . 31 Co huara canchitrasoihu , Quisoso yaa capiraihu .

27 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

198

Ca qu , Maistro, itopiraihu , co nohuantrinhu . 32 Cosharo pochin nininso ya hutrinco, co nohuitramasohu . Ina achinirinco, itrincoi. 33 A napitari cosharo qutiimara, nitopiraihu , co coshachatrarinhu . 34 Yos a paimarinco. Nani sha huitrinco piyapi sa catahua huaso mar . Ya ipiya yanatrahu. Ina yonquiato, co huachi cosharo hu . Cosharo pochin achinirinco, itrin Quisosori. Ina quran itantarin: 35 Iporaso catapini yoqui pahuanarin nitrinso macacaso , topi. Caso nipirinhu nisha yonquirahu. Ni cochi. Isoro pa pnca imin pochin ninin. Cayarinso manso pochachin piyapi sa man Yos imacaiso mar . Ipora tahuri sa chachin na a piyapi sa ya hurarin Yos imacaiso mar . Inapita a chintacaso ya hurin. 36,37 Piyapi sa a chintohuatama , Yos pa canaarama . Noya noya nanpimiatarama huachi. Cato piyapi sha trinso pochin nisarama . A naso ma sha sha nin. Nitohuachina, a na piyapiri manin. Mapachina, tatona , cato chachin canapi, topi. Inapochachin Yos nanamn a chin . A naso ya nan a chintopirinhu , co a naroachin yanatpihu . Ina quran a nari a chintantohuachina, imasapi huachi. Napohuachina, cato a china piro sa chachin nya cancantapi. 38 Na a piyapi sa ya hurin, co Yos nohuitopisohu . A naquni nani a chintopirinahu , co yanatpihu . Iporaso nipirinhu a paranquma a chintacamaso mar . Yos huntonnqu ya conacaiso mar a chintoco . A chintohuatama , imasapi huachi, itrincoi. Ina quran ya huhuano sa hu pi Quisoso nohuitacaiso mar . 39 Na aya pi Quisoso natpi. Sanapiri Ya ipi ninorinco, itrinso mar natpi

huachi. 40 Nontohuachinara, Huqu . Isqu yacapairahuatoncoi, a chintocoi, itopi. Itohuachinara, cato tahuri inaqu i huatrai. A chintarin. 41 A chintohuachina, na con na con piyapi sa natrapi. 42 Sanapi itopi: I hua quma sha huitrancoi ni toi, pi pian Quisoso natrai. Iporaso hu quiyanta natantrai. Nani quiyanta nohuitatoi, cancanhui quran huar natrai huachi. T chachin inaso Cristo, nicha rinpoaso . Insosona imapachina , oshanna inquitaton, anoyacancantarin huachi, tnai, itopi.
Capitan hui nin anoyatrinso

tahuri quran paantarai huachi. Paantarahuatoi, Cariria parti canconai huachi. 44,45 Caririaro sari nohuitatona , noya natanpi. I hua chachin niyontonpiso tahuri na huhuachina , inahuanta Quirosarinqu pa pi. Naporo Quisoso nohuitopi. Nani ma sha Yos pochin ninin ni ton, iporaso a chintohuachina, noya natanpi. Ya hurin ninanonnqu chachinso nipirinhu co a chininhu . Ya hurinqu chachin pnntona pi co yanatpihu , ta ton, co inaqu a chininhu . 46 Ina quran Canaqu canconai. Inaqu i hua i sha huino atarantrin. Inaqu canconpatira, a na capitani natantrin. Copirno inpriatonn inaso . Hui ninso qumapia huaya nininso chiniqun caniorin. Capinaomoqu ya hupirinhu , nanan nahuinin. 47 Quisososo Cotia parti quran pipirahuaton, Cariria parti canquirin, topi, natantrin. ton, Quisoso paahuarin. Huqu , Maistro, hui nahu anoyatimaco. Nani yachiminin, itrin. 48 Canpitaso co a naroachin natramacohu . Co so Yos pochin nipatohu , co nataramacohu , itrin.

43 Cato

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

199
49 Manoton, Sinioro, huqu , hui nahu chiminpachin, itrin. 50 Napotohuachina, itrin: Ya huran pa pa mantaqu . Hui nan co chiminaponhu . Noyatarin huachi, itrin. No tqun nontrinco, ta ton, ya hurin pa pa mantarin huachi. 51 Yacanconahuaso , nnpitari nacapipi. Hui nan nani noyatrin, itrin. 52 Inschinta pi i nisahuaso noyatrinso ? itrin. I huara camtchin sapo otanotrin huachi, itrin. 53 Naporo chachin Quisoso nontrinco. Hui nan noyatarin, itrinco, ta ton, Quisoso natrin huachi. Ya ipi pinnqu ya hupisopitanta natpi huachi. 54 Nani catoro inaqu Yos pochin niantarin piyapi sari nohuitacaiso mar . I hua chachin i sha huino atarantrin. Iporaso capitan hui nin a naroachin anoyatrin. Cotia parti quran pipirahuaton, Caririaqu hucaton, inapoquirin.

4 5

a naroachin noyatrin, ta tona , ninarapi. 5 Inaqu a na qumapi ya hurin. Nani cara shonca posa pi ipi caniorin. Co nanitrinhu huanicaso . 6 Inaqu quhunpirinhu , Quisosori qunanquirin. Nani hua qui caniorin, ta ton, apia nontrin. Nohuantran noyatamaso , ti? itrin. 7 Nohuantopirahu , Sinioro. Sa ahuaco. Co insonta ya hurinhu i qu po moitincoso . I sha co sacaitohuachina, yaya conpirahu . A na ton ya conin, itrin. 8 Napotohuachina, Huaniqu , iyasha. Quhuntranso masahuaton, iratqu huachi, itrin. 9 Napotohuachina, a narochin apia noyatrin huachi. Quhuntrinso masahuaton, iratrin huachi. Chinoto tahuri chachin naporin.
Cotioro sari no huipiso

Apia anoyatrinso
1 Ina

quran Cotio niyontonpiso tahuri naniriarin. Naporo Quisoso Quirosarinqu paantarin. 2 Inaqu i sha huaya no pa quran pipirin. Cotio nananqu Pitista itopi. A na ninano ya coana pirayan ya hurin. Ohuica ya coanann topiso . I sha huaya pirayan a natrapo imnam pochin nininso ya hurin. 3,4 Inaqu na a cania piro sa quhunarin. A naqun somaraya. A naqun sonpacha. A naqun nantn tachitrin ni ton, co nanitrinhu huanicaso . Inaqu ninarapi. Hua qui quran hua qui quran Sinioro anquninn o maton, i sha aco sacaitrin, topi. china, inso tona i qu ya conpachina,

hua ano sari qunanahuatona , apia hucapaipi. Ipora tahuri chinoto tahuri ni ton, co ma sha qupacaso ya hurinhu , itopi. 11 A nara qumapi nani anoyat rinco. Inaso sha huitrinco. Quhunt ranso masahuaton, iratqu huachi, itrinco, tnin. 12 Ma qumapita ina sha huitrinqunso ? itrin. 13 Ahun. Co nohuitrahu , tnin. Hua huayatrahu piyapi inaqu ya hurin ni ton, nani Quisoso pa nin huachi. 14 Ina quran anoyatrinso Yos pinnqu pa nin. Inaqu Quisosori qunanahuaton, itrin: Ni qu , iyasha. Nani qumaso noyatran. Ama huachi oshahuanqu hu , na con na con ma sha onpotan, itrin. 15 Ina natanahuaton, Yos chinotopiso pi quran pipirahuaton, Cotioro sa sha huitonin.

10 Cotio

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

200

16 Napoaton

Quisoso anoyatrinco, itrin. Quisoso no huirapi. Chinoto tahuri anoyatrinso mar co qu yapihu . 17 Quisosoriso nipirinhu itrin: Tatahuso co ipora huanta chinot rinhu . Sacatrin piyapi sa caso mar . Canta co chinotrahu . Nani tahuri piyapi sa catahuarahu, tnin. 18 Chinoto tahuri piyapi anoyatrin ni ton, Cotioro sari yatpapi. Yosso tatahu, topachina, Yos pochachin niconin, ta tona , aqu aqut yatpapi.
Yos hui nin ni ton inachachin nininso

quran Quisosori itantarin: No tqun itaranquma . Caora yonquinhu quran co manta ninahu . Tatahurchin nonanahu. Hui ninco ni to, inapochachin canta ninahu. 20 Tatahu na con nosororinco. Nosoroatonco, yonquirinso chachin anitotrinco. A na tahuri catahuaarinco saca sacai nininso nica huaso . Canpitaso ni patama , pa yanarama . 21 Tatahu chimipi ananpitantarin. Inapochachin canta nohuantohuato, ananpitantarahu. 22 A na tahuri ya ipi piyapi sa natanarahu. Cois pochin nicato, oshahuano sa no tqun ana intarahu. Tatahuri co ana intarinhu . Nani nanan qutrinco ana inta huaso mar . 23 Ina quran ya ipi piyapi sa noya ni sarinaco. Tatahu ni piso pochachin ni sarinaco. Ina mar nanan qutrinco. Co noya ni patamacohu , Tatahunta co noya ni namahu . Ina a paimarinco. 24 No tqun itaranquma . Yos chachin a paimarinco. maco, cancanma quran huar ina imapatama , nanpimiatarama huachi. Co onporonta ana intaranqumahu . Co chimimiataramahu . Nani Yos

19 Ina

nohuitarama ni ton, a na tahuri Yos pa nanpiantarama huachi. 25 Caso Yos hui ninco. Iporaso huachi a naqun chimipi pochin nipisopita natanarinaco. Thunchachin na a piyapi sa natona , chimipi pochin nipi. Co Yos nohuitopihu . naco, Yos anohuitarahu. huachina , nanpimiatapi huachi. 26 Tata Yos inaora nohuanton, nanpirin. Inari ananpicaso qutrin. Inapochachin canta ina nohuanton, nanitaparahu ananpita huaso . 27 Naporahuaton, Yos quran caso qumapico ni to, nanan qutrinco piyapi sa ana inta huaso mar . 28 Ama ina yonquiatoma , pa yancosohu . A na tahuri ya ipi chiminpisopita natanarinaco. 29 pachinaco, po oro qu tona , nanpiantarapi. Noya nipisopita noya noya nanpiantarapi huachi. Co noyahu nipisopitaso nipirinhu ana intarahu huachi, tnin Quisoso.
Yos a paimarinso

caora nohuanto manta ninahu . Tata Yos sha huitohuachincora, inachachin sha huirahu. Co caso hu . Tata yonquirinsorchin nohuant rahu. Napoaton no tqun ana intarahu. 31 Caso Cristoco. Yos quran o marahu, tnahu. Casachin naporahu naporini, co natitonacohu . 32 Nipirinhu , Coanshanta inachachin sha huitarinquma . Yosri a paimarinso , tnin. No tqun nonin, tnahu. 33 Piyapi a parama Coansha natanacaso mar . Co caso hu . Inaso Cristo, Yos a paimarinso , itrin. No tqun naporin. 34 Caso co piyapi noninsoachin yonquirahu . Nipirinhu , ina sha huitranquma canpita nattoma cha camaso mar . 35 Coanshaso noya qumapi. Huaroro

30 Co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

201

5 6

noya orotrinso pochin ni ton, noya anitotrinquma . Ya nan natanpatama , noya natanpiramahu . Ina quran a porahuatoma , co natmiatramahu . 36 Coansha no tqun sha huitrinquma . Yosri chachin Quisoso a paimarin, itrinquma . Nipirinhu , co inasachin naporinhu . Yosnta anitotarinquma . Ina a paimarincoso anitotarinquma . Ina catahuarinco ni ton, sacai nininso ninahu. Cania piro sa a naroachin anoyatrahu. Yos nohuanton, ina pochin ninahu. Ina mar na con na con natamacoso ya hurin. 37 Tatahunta quiricann quran nani sha huitopirinqumahu . namahu . Co ni chinamahu . 38 mnso co cancanma quran nat hu . A patimapirincohu , canpitaso co natramacohu . 39 Yos quiricann nontco . Ina nontohuathua , Yos nohuitarhua huachi, tnama . ramahu , co thunchachin nat hu . Quiricaqu chachin ninorinaco. 40 No tqun ninopirinacohu , co yaimaramacohu . Ananpitanta huanqumaso nipirinhu , co nohuantramacohu . 41 Co noyahu ni piramacohu , co ina yonquirahu . 42 Nani nohuitranquma . Co cancanma qu hu , tnahu. 43 Yos chachin a paimarinco ni ton, o mapirahu , co nohuantramacohu . A naqunso nipirinhu inaora yonquinn quran a chintohuachinquma , nohuantarama . 44 Canpita capini nipa yatatoma , co pi pian tranta Yos yonquiramahu . Napoaton co natramacohu . 45 Co carinquma Yosqu sha huirapiaranqumahu . Moissso sha huirapiarinquma . hu , co natramahu ni ton, sha huirapiarinquma . 46 Iraca

ninotonco, ninshitrin. Ina natrama naporini, canta natitomacohu . 47 Ninshitopirinhu , co natramahu . Carinqumanta a chintopiranqumahu , Co no tqun nonanhu , itramaco, itrin Quisosori, Cotio hua ano sa nontaton.
Cosharo ana atrinso (Mt. 14.13-21; Mr. 6.30-44; Lc. 9.10-17)

1 Ina quran panca sono aqutran pntonin. Quiyanta pa nai. Ina sonoso cato nininhuan. Canpoaso Cariria sono tnhua . Nisharo sariso Tipiria sono itopi. 2 Aqutran pa patira, notohuaro piyapi sa imasarinacoi. Na a cania piro sa Quisosori a naroachin anoyatrin. Ina ni sahuatona , imasapi huachi. 3 rahuatoi, pannqu pomosocontarai. Inaqu hunsconpatira, a chintrincoi. 4 Pascoa tahuri naniriarin. Naporo Cotioro sa niyontonpi Yos yonquicaiso mar . 5 Quisoso natanacaiso mar notohuaro piyapi sa canquirapi. Inapita qunanahuaton, Quisosori itapon: Intohuacha cosharo pa an paya isopita capacaiso mar ? itrin Pinipi. 6 Nani yonquirin cosharo ana atacaso niponahu , Pinipi natanin tnicaso mar . 7 Na a huaranca pa trinso pa anhua naporini, co pi pian tranta nanitonahu , itrin Pinipiri. 8 Antrisnta ya huarin. Simon Pitro iin inaso . Natanahuaton, itrin: 9 A na hua huasha qunanahu. Pi pian cosharo ya hutrin. A natrapoichin pan nisahuaton, catoyachin sami ya huarin. Inaichin nipirinhu , co iso napo piyapi nanirarinhu , itrin. 10 Inaya tranta noya. Piyapi sa sha huitoco huns ina , itrincoi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

202

Quisoso. Inaqu noya pastoa huaya ya hurin. Sha huitohuatira, inaqu hunspi. A natrapo huaranca qumapi sa pochin hunspi. Notohuaro sanapi sa , hua huaro sa , inapitanta ya hupi. 11 Quisosori a natrapopchin pan masahuaton, Yos nontrin. Ma noyanqun, Tata, ni ton, cosharo ya hurin capa huaiso . Yosparinqun, Tata, itahuaton, piyapi sa qutrin capacaiso mar . Samir chachin qutra piarai. Ya ipiya ca pi nataqu huar . 12 Nani nat chinara, ca tano sannpitacoi nont coi. Pan, sami, inapita p sotopiso maconco , chiniahuachina , itrincoi. 13 Napoaton p sotopiso masahuatoi, shonca cato yo m mntatrai. 14 Cosharo ana atrin ina napo piyapi sa capacaiso mar . Ina ni sahuatona , piyapi sa ninontopi. Thunchachin iso qumapi Yosri a paimarinso . Hua qui ninpir hu , nani o marin huachi, nitopi. 15 Huco maahua , hua an acoa ahua huachi, topi a naqun. Co Quisosori natanaponahu , inaora yonquinn quran nitotrin. Nitotaton, Co ina mar o marahu , ta ton, inaora pannqu pantarin.
I aipi i narinso (Mt. 14.22-27; Mr. 6.45-52)

qunanapoirahu , co a naroachin nohuitraihu . I aipi i narahuaton, no pa pochin hu shirarin. Montria ya caririarin. Ina ni sahuatoi, pa yanpiraihu . 20 Co ta ca hu sarahu. Ama pa yancosohu , itrincoi. 21 Ina quran noya cancantatoi, Ya conquiqu , itrai. Ya conin huachi. Ya conpachina, a naroachin Capinaomo yonsanqu canconai huachi.
Quisoso yonisapirinahu

saso nipirinhu ina qu chin quparitopi. Tahuririnqu Quisoso yonisapirinahu . Co qunanatonahu , ninontopi. Intohuaso pa mara? I huara a naichin montria ya hupirinhu . Inaqu ca tano sannpita ya conahuatona , pa pi huachi. Quisososo nipirinhu co pa ninhu , nitopi. 23 Co Quisoso qunanpirinahu , cara montria pochin qunanconpi, Tipiria quran hu piso . Quisoso cosharo ana atrinqu ya cariya ya hupi. 24 Co ca tano sannpitacoi ya huaraihu ni ton, Huco pa ahua , Quisoso yoniahua , nitatona , montriaro saqu ya conpi. Ya conahuatona , Capinaomoqu pa pi Quisoso yonipona .
Cosharo pochin nininso

22 Piyapi

pannqu pa sahuaton, inaora i huatrin. Ca tano sannpitacoiso ya huapiraihu , i huanahuanqu sono yonsanqu pa mantarai. 17 Montriaqu ya conahuatoi, piraihu . Huancoanai tashitrai. Co Quisoso hu shatrasohu , 18 nai panca ihuan manincoi. Panca co sacaitrin. 19 Saota quiromitro pochin nani maitopiraihu , Quisoso hu sarin

16 Quisososo

nonshirahuatona , Quisoso qunanconpi huachi. Onporota , Maistro, isqu hunan? itopirinahu . 26 hu , pnntarin. No tqun itranquma . I huara cosharo ana atrahu nohuitamacoso mar . Nipirinhu , co aqut yanohuit ramacohu . Nataqu huar coshat rama ni ton, yoniramaco. Cosharo yonquiatoma , yoniantaramaco.

25 Inaqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

203

a naroachin chanatrin. Ama inasachin nohuantocosohu . Cosharo pochin nininso ya hurin. Cancanma mar qutaranquma . Ina co onporonta chanatarinhu . Ya hutohuachinquma , toma nanpiarama huachi. Ina na con na con yonquico . Yos quran caso qumapico ni to, qutaranquma . Ina mar Tata Yos acorinco. ton, nani ma sha nanitaparahu nohuitamacoso mar , itrin. 28 Ma ta Yos nohuantrin noya nica huaiso ? itopi. 29 Thunchachin Yos yanat tama , imaco. Ina a paimarinco ni ton, cancanma quran huar imaco. Ina Yos nohuantrinso , itrin Quisosori. 30,31 Inta nipachi, Yos pochin niqu . Ina nicatoi, nat iinqun. Co topinan nata huainqunso ya hurinhu . pita Iquipitoqu parsitapirinahu , Moissri qupahuachina, noya cosharo qutrin. Cosharo inapa quran o marinso qutrin capacaiso mar , tnin Yos quiricannqu. Inot parti pa pachinara, nani tahuri qutrin, coshatopi. Iporaso ma ta qumaso onpoaran? itopi. 32 No tqun itranquma . Cosharo inapa quran o marinso co Moissri qutrinhu . Tata Yosri qutrinso . Iporaso noya noya nininso qu quma . 33 Inapa quran a patimarinquma piyapi sa ina pochin nanpicaiso mar , itrin. 34 Inanpi cosharo , Sinioro, qutocoi. Nani tahuri capatoi, noya nanpii, itopi. 35 Ca inaco. Caso cosharo pochin ni to, piyapi sa achinicancanarahu. Imapatamaco, co huachi tanarso pochin cancantaramahu . Nat maco, co huachi yamororso pochin cancantaramahu .

27 Cosharomia

tama , sano cancantarama huachi. , nani sha huitranquma . Natanpiramacohu , co natramacohu . 37 A naqun Tata Yos nohuanton, imasarinaco. Insosona imapachinaco, co onporonta a pararahu . 38 Co caora nohuanto, ma sha ninahu . Inapa quran o marahu Tata Yos natca huaso mar . 39 A naqun Yos nohuanton, imasarinaco. Inapitaso noya a paiarahu ama sopairi minscaso marhu . Ayaro rahu huachi. Ina Yos nohuantrin. 40 Qumaso thunchin Yos hui ninqun, itohuatamaco, maco, Yos nohuitatoma nanpiarama huachi. Ayaro quma . Ina thunchachin Yos nohuantrin, itrin Quisosori. 41 Ina natanahuatona , Cotioro sa no huipi. Caso cosharo pochin ninahu. Inapa quran o marahu, tninso mar no huipi. No huitona , ninontapi. 42 Co ta inaso Quisoso. Cosi hui nin. A shionta nohuitrhua . Onpoatonta Inapa quran o marahu, toconin? nitopi. 43 Ama no huitomaco, hu . 44 Co insonta inaora nanitrinhu imaincoso . rchin imasarinaco. Ayaro tahuri inapitaso ananpitantararahu huachi. 45 Pnntona piro sa iraca ninshitopi. Ya ipi piyapi sa Yosri a chintarin, topi, ninshitatona . tama , ina nathuatama , imasaramaco. 46 Co insonta Tata Yos qunaninhu . Caschin qunanahu. Ina ya hurin quran o marahu. 47 No tqun sha huitranquma . Imapatamaco, Yos nohuitatoma nanpimiatarama huachi. 48 Ca cosharo pochinco. Piyapi sa anoyacancantarahu Yos nohuitacaiso mar . 49 Shimashonnpoapita inot
36 Nipirinhu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

204

parti ya huconahuatona , cosharo Yos acorinso ca pi. Mana itopiso ca pirinahu , nani iraca chiminpi. 50 Nisha cosharo inapa quran o marinso ya hutohuachinquma , co chimimiataramahu . 51 Ca cosharo pochinco. Inapa quran o mato, noya noya ananpitarahu. Ca nonhu chachin qutarahu. Ya ipi piyapi sa anoyacancanta huaso mar chiminapo. Ni ton, cancanma quran huar imapatamaco, nanpiantarama huachi. Coshatrso pochin nohuantomiatoco ya coancanchinquma , itrin.
Co natantopisohu

nanpimiatacaso mar . 58 Ca cosharo pochinco. Inapa quran o marahu. Shimashonnpoapita cosharo Yos acorinso ca pirinahu , iraca chiminpi. Nipirinhu , nohuitohuatamaco, nanpimiatarama huachi, itrin. 59 Cotioro sa niyontonpiso piqu naporin, Capinaomoqu ya hurinso .
Ca tano sannpita imamiatopiso
60 Na a piyapi sa hu . Ina nanan natanahuatona , a naqun nisha yonquipi. A chininso sacai imacaso . cha nitotohuachin, natr poya? nitopi. 61 Napohuachinara, Quisoso inaora nitotaton, itrin: A chintopiranqumahu , yaa poramaco, ti? 62 Yos quran caso qumapico ni to, a na tahuri Yos ya hurin pa panantararahu. Ina ni patama , ma ta yonquiarama ? 63 Ispirito Santor rinquma . Piyapiso inaora co nanitarinhu . Yos yonquirinso chachin sha huitranquma . Ina nathuatama , Yos nohuitatoma nanpimiatarama huachi. 64 Nipirinhu , a naquma co natramacohu , itrin. Iraca qura huar ya ipi piyapi sa yonquirinsopita nitotrin. A naqun co yanattopihu . A nanta yasha huirapirin. Ina nitotaton, napotrin. 65 Ina quran itantarin: Napoaton itaranquma . Co Yos nohuantohuachinhu , co insonta nanitapihu imainacoso , itrin. 66 Naporo qura huar na a miachin co huachi imapihu . Pipipi huachi. 67 Napohuachinara, ca tano sannpitacoi itaponcoi: Co canpitanta pipipomahu ipora to? itrincoi. 68 Co, Sinioro, pipiaraihu . Co a na ya hurinhu imaca huaiso . Quma nya a chintarancoi Yos nohuita huaiso mar .

sa tona , ninontopi. Ca nonhu chachin qutarahu, toconin. Onporahuatoncha nonn qutr ponpoa paya? nitopi. 53 No tqun itranquma . Caso Yos quran qumapico ni to, ya ipi cancanma quran yonquico huachi. Thunchachin coshatrso pochin ninin. Cancanmaqu chachin ya coancanchinquma . Ni co . Hunai capa nipachina, co huachi nanpirhu . Inapochachin canpitanta huatamacohu , co pi pian tranta Yos nohuitaramahu . 54 Coshatrso pochin yaya coancantaranquma . Ina quran Yos nohuitatoma nanpiarama huachi. Ayaro tahurinta quma huachi. 55 Nonhu cosharo pochin ni ton, achinicancanaranquma . Hunainhu pa sarin ni ton, maco, anoyacancantaranquma . 56 Thunchachin cosharo pochin ninahu. Ya coancantohuatnquma , noya ninohuitarihua huachi. 57 Tatahu nanpimiatarin. Ina a paimarinco. Catahuarinco noya nanpica huaso mar . Inapochachin imamiatohuatamaco, catahuaranquma Yos nohuitatoma

52 Cotioro

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

205

6 7

natrainqun huachi. Qumaso noya noyanqun. Yos acorinqun, tnai huachi, itrin Simon Pitrori. 70 Shonca catonquma quma imacamacoso mar . A naqumaso nipirinhu sopai pochin cancantrin, itrincoi. 71 Cotas Iscarioti yonquiaton, naporin. Inarinta ca tanpirinhu , yasha huirapiarin.

69 Nani

Quisoso iinpita napopiso


1 Ina

quran hua qui miachin Cariria parti ya hurarai. Inaqu papon pochin, Quisosori a chintra piarin. Cotioro sari yatpapi ni ton, Cotia parti co yapa ninhu . 2 Ina quran a na Cotio niyontonpiso tahuri naniriarin. Naporo tahuri sa piyapi sa Quirosarinqu paatona , na a imnam nipi simana pochin inaqu ya hucaiso mar . Shimashonnpita iraca ira iratrantapiso yonquicaiso mar napopi. 3 Napoaton iinpitari itapona : Qumanta Cotia parti paaton, Yos pochin niqu imarinnqunsopita ni ina . 4 Po oana quran ma sha nipatan, piyapi sa co nohuitarinnqunhu . Yos pochin yanipatan, a ninquchin niqu ya ipi piyapi ni innqun, itopi. 5 Iinpitari tranta co natyatrapihu . 6 Pahuantarinco caso paca huaso . Yos nohuantohuachin, naporo huar pa sarahu. Canpitaso nipirinhu sona yapa patama , noya paco huachi. 7 Piyapi sa co no huirinnqumahu . Caso nipirinhu no huirinaco. Co noyahu ninama , itrahuso mar no huirinaco. 8 Napoaton paatoma , niyontonpiso tahuri na huco . Co yapa shatrarahu . Pahuanarin, itrin. 9 Ina tosahuaton, Cariria parti ya hurrin.
Quisosonta Cotia parti pa ninso

tahuri na hucaso mar . Pa pirinhu , co piyapi sa ni trantapaqu pa ninhu . Pa ninso co nitotopihu . 11 Inaqu Cotioro sari yonisapirinahu . Intohuata Quisoso? tosapi. 12 Nisha nisha yonquiatona , ninontopi. Inaso noya qumapi, itrin a naquni. Coaso noyahu . Yanonpint poa , tnin a naquonta . 13 Napopirinahu , hua ano sa t huatatona , oshaquran ninontopi.
Yosri anitotrinso

nani pa pachinara, Quisosonta pa nin niyontonpiso

10 Iinpita

huancana Quisoso Yos chinotopiso piqu pa nin. Inaqu a chinarin. 15 Cotio hua ano huatona , pa yanpi. Onporahuatonta iso qumapi co canpoa pochin na con estudiaponahu , na con nitotrin? topi. 16 Napohuachinara, Quisoso inaora nitotaton, itrin: Co caora yonquin hu quran a chinahu . Tata Yos sha huitohuachincora, canta a chinarahu. 17 Cancanma quran huar Yos yanathuatama , no tqun anitotarinquma . Co caora yonquin hu quran a chinahu . Yos nanamn chachin a chinarahu. Thunchachin yanathuatamaco, Yos nohuanton, nataramaco huachi. 18 A naqunso inaora yonquinn quran a chinpachina, co Yos yonquirinhu . Piyapi sari noya nicacaiso mar nohuantrin. Caso nipirinhu Yoschin yonquiato, no tqun a chinahu. Yoschin imaina , tnahu. Co nonpintranqu mahu . 19 Moiss iraca p hu , co natramahu . Onpoatonta yatparamaco? itrin. 20 Qumaso sopai ya coancantrinqun ni ton, hua yantran. Co insonta yatparinqunhu , itopi.

14 Simana

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

7
21 Chinoto tahuri a na qumapi anoyatrahu. hu , co chinotrinhu , ta toma , canpitaso pa yanama . Pa yanatoma , no huiramaco. 22 Ni cochi. Co canpita tranta ya ipi chinoto tahuri chinot ramahu . Iraca shimashonnpoapita sha huitrinpoa Cotio marca acocaso . Hui nanpita posa tahuritohuachina , Cotio marca acotoco , itrinpoa Moissnta . Posa tahuri nanihuachina, marca acotrama . Chinoto tahurinta acorama . 23 Chinoto tahuri niponahu , Cotio marca niacotrama . Pnntrinso natcaso mar naporama . Inaso nipirinhu , chinoto tahuri caso qumapi noy anoyatrahu ni ton, no huiramaco. 24 Ama qunanamasor chin yonquiatoma , sha huirapicosohu . Yonquinnpoa quran huar Yos ni sarinpoa . Ina nitotatoma , no tqun yonquico . Co topinan quran sha huirapiamacoso ya hurinhu , itrin hua ano sa .

206

nohuitrhua , itopiramacohu , co thunchachin nohuitramacohu . Co caora nohuanto, o marahu . Yos nohuanton, o marahu. Inaso no tqun nonin. Nipirinhu , inanta co nohuit ramahu . 29 Caso nipirinhu ina nohuitrahu. Inaqu ya hupirahu , isoro paqu a paimarinco, itrin. 30 Ina topachina, hua ano rinahu . Tashinan piqu yapo mopirinahu , co mapihu . Yos nohuanton, co chiminacaso naniyat rinhu . 31 Hua ano sariso no huipirinahu , na a piyapi sari Quisoso yanatpi huachi. Cristo o mahuachin, Yos pochachin niquimapon, topi. Quisososo inachachin nisarin. Inaso Cristo nimara, nitopi.
Tashinan piqu yapo mopiso

Cristo inapa quran o marinso

quran ya huhuano sari Quisoso qunanahuatona , ninontopi. Iso qumapi yatpapiso , ti? itrin a naquni. Ina mini, itopi. 26 Ni cochi. A ninquchin a chinapirinhu , co incariso tranta no huipihu . Hua ano sarinta nat rai . Inaso Cristo, Yos a paimarinso , tomarai , nitopi, ninontatona . 27 Napomara, nipirinhu , nn nohuitrhua . Pa pin, a shin inapita nohuitrhua . Cristo inapa quran o mahuachin, co pa pin, a shin, inapita nohuitarihuahu , nitopi. 28 Quisososo nipirinhu piso piqu chiniqun a chiantarin. Nohuitramaco, ti? Ninanonn nohuitrhua . A shin, pa pin, inapita

25 Ina

Parisio piyapi sa natantopi. Natantahuatona , Cotio hua ano sa sha huitonpi. Napoaton sontaro sa a papi Quisoso macacaiso mar . 33 Hu pirinahu , Quisosori itrin: Co hua qui isqu ya huarahu huachi. Pa miatarahu. Yos nohuanton, o marahu. hu huachi. 34 Yonisapiramacohu , co qunanaramacohu huachi. Inatohuaso pa pato, canpitaso co nanitaramahu pacacamaso , itrin. 35 Hua ano sa capini ninontopi. Intohuata yapaaton naporinso ? Co qunanaramacohu , tnin. Nisha piyapi sa ya hurin parti yapaaton, Cotioro sa yacapaton, a chintapon nimara. Nisha piyapi santa a chintapon nimara. 36 Ma pitata naporin. ramacohu , co qunanaramacohu . Inatohuaso pa pato, co canpita nanitaramahu pacacamaso , toconin. Ma ta tapon naporin? nitopi.

32 Ninontopiso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

207 Nanpirin i sha


37 Niyontonpiso tahuri yana huhuachina, na con na con piyapi sa niyontonpi. Naporo Quisosori huanirahuaton, chiniqun itrin: Yamororso pochin cancantohuatama , huco imaco huachi, quma . 38Nathuatamaco, cancanmaqu nanpirin i ya hutarinquma . Inaqu ya hupon anoyacancantinqumaso mar . Ni co . Pancai no pa quran pipihuachina, noyapiachin pipirrin. Co onporonta yanimarinhu . Inapochachin canpitanta imapatamaco, noyapiachin cancantarama huachi. Yos quiricannqu naporin, itrin. 39 Quisoso imapathua , Ispirito Santo ya coancantarinpoa . Ina yonquiaton, napotrin. Naporo Quisoso co inapaqu pa shantatrarinhu . Napoaton Ispirito Santo co ya coancanchatrarinpoahu . Ina ya coancantohuachinpoa , na con catahuarinpoa noya cancantahuaso mar . Ina quran a napitanta Yos anohuitarihua huachi.

7 8

Nisha nisha yonquipiso

natanahuatona , nisha nisha yonquipi. Thunchachin inaso pnntona pi. Yosri a pairinso , topi. 41 Inaso Cristo, tnahu, tnin a naqun. Co inahu nimara. Cristo co Cariria parti nasitaponhu . 42Tapico shin ni ton, ina ninanonnqu chachin nasitapon. Pirinqu nasitapon, qu, topi a naquonta . 43Ina pochin ninontatona , nisha nisha yonquipi. 44 A naquni tashinan piqu po mocaiso mar yamapirinahu , co mapihu .
Hua ano sa co natpisohu

40 Quisoso

Onpoatomata co manamahu ? itrin. 46 Co ta nya a chinin. Co insonta ina pochin a chinchininhu , itrin. 47 Nonpintrinquma ni ton, canpitanta natrama , ti? 48 Ni cochi. Hua ano sari co a nayari tranta natpihu . Parisio piyapicointa co natraihu . 49 Topinan piyapi sariachin natpirinahu , inapita Moiss pnnt rinso co nitotopihu ni ton, ana intacaso ya hurin, tnai, itopi. 50 Nicotimonta inaqu ya hurin. I huapo tashi Quisoso nicapon pa ninso . Inanta Cotio hua an ni ton, itrin: 51 Moiss pnntrinso natrhua . Nani pnninpoa . Ama topinan quran ana intocosohu . No tqun nitotaqu huar ana intacaso ya hurin, tnin Moiss. Napoaton canpoanta Quisoso a chininso natahuan . Naporinsonta nitotahua . Co topinan quran ana intacaso ya hurinhu , tnahu, itrin Nicotimori. 52 Qumanta Cariria piyapi pochin ni ton, imaran, ti? Yos quiricann nontqu . Pnntona pi co onporonta Caririaqu nasitrinhu , itopi. 53 Ina quran piyapi sa yanqurahuatona , ya hupi pa paantapi huachi.

Oshahuana pi sha huirapirinso


1 Ya

mar sontaro sa nani a papi. Hua ano sari chachin a papirinahu , topinan hunantapi.

45 Ina

hur Quisososo Oripos pannqu pa sahuaton, hu rin. 2 Tahuririnqu tashirayamiachin Yos chinotopiso piqu paantarin. Na a piyapi sa hu pi ina natanacaiso mar . Inaqu hunsrahuaton, a chintopirinhu . 3 Parisio piyapi sa , quirica nitotoro sa , inapita hu pi. A na sanapi qupi. So yahuan nipirinhu , nisha qumapiri ichihu rin. Nani qunanpi ni ton, masahuatona , Quisosoqu qupi. Sanapi huancanachin ahuanirahuatona , Quisoso itapona :

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

8
4 Maistro, iso sanapi so yahuan nipirinhu , nisha qumapiri ichihu rin, qunanai. 5 Iraca Moissco pnninpoa . Monshihuanpisopita na piqu t yaratoma , tpaco , tnin. Ma ta tnan quma ipora? Tpa ii, ti? itopi. 6 Quisoso sha huirapicaiso mar natanapi. Yanonpintopi. Quisososo nipirinhu i chorahuaton, imirin quran no paqu ninshitrin. 7 Ma ta quiyaso onpochii? Sha huitocoi, itantahuachinara, huaniantarin. Noyahua . Insonquma tranta co pi pian tranta oshahuanpatamahu , inari ton na piqu t yarain, itrin. 8 Ina quran i choantarahuaton, ninshitantarin. 9 Ina natanahuatona , yonquinna quran yonquipi. Canta oshahuanahu, ta tona , a naya a naya pa pi huachi. Mashoro sa ton pa nin. Ina quran a naya a naya pa pi huachi. Ya ipiya pa pachinara, sanapchin huaniarin. 10 ton, itapon: Insquta , imoya, qumapi sa yaana intrinnqunso ? Co huachi no huirinnqunhu , ti? itrin. 11 Nani capa, Sinioro, itrin. Co carinquonta ana intaranqunhu . Paaton, ama huachi aqut co noyahu niantaqu sohu huachi. Noya huachi niqu , itrin. Napotohuachina, pa nin huachi.

208

Quisoso a pintrinpoaso

quran piyapi sa a chintantarin. Ma sha a pintrso pochin ya ipi piyapi sa no tqun anitotarahu. Yos chachin anohuitaranquma . maco, co huachi tashinan pochin cancantaramahu . Tahuri pochin cancantarama . tama , Yos nohuitatoma rama huachi. 13 Parisio piyapi sari natanahuatona , itapona :

12 Ina

Qumaora yonquinn quran naporan. Co natca huainqunso ya hurinhu , itopi. 14 Thunchachin caso naporahu, no tqun nonahu. Caso intohua quransona o marahu nohuitrahu. A rahu. Caschin ina nohuitrahu. Canpitaso nipirinhu co nohuit hu . Napoaton natcamacoso ya hurin. 15 Canpitaso yonquinmar chin yonquiatoma , sha huirapiramaco. Caso nipirinhu co insonta sha huirapirahu . 16 Sha huitohuatra, no tqun nonahu. Co carimarachin sha huitranqumahu . Tatahunta ina pochachin sha huitarinquma . Ina a paimarinco. 17 Moiss pnntrinso ya hutrinquma . Inaqu iraca ninshitrin. A na piyapichin sha huitohuachina, nonpimara. hu , cato piyapi inachachin sha huitohuachinpora, nattacaso ya hurin, tnin. Quiricaqu naporin. 18 Carinquma nani sha huitaranquma . Tatahunta quma . Ina a paimarinco, itrin Quisosori. 19 Insquta tata? itopi. Canpitaso co nohuitramahu . Canta co thunchachin nohuit cohu . Nohuitramaco naporini, tatahunta nohuichitomahu , itrin. 20 Yos chinotopiso piqu a chintahuaton, napotrin. Coriqui cacon notnanqu a chintarin. Yos nohuanton, co chiminacaso naniyat rinhu . Napoaton co insoari tranta maninhu .
Quisoso pa miatarinso

quran sha huitantarin: A na tahuri pa miatarahu. Ina quran nohuantapiramacohu , co qunanaramacohu .

21 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

209

Oshanmar rama . Caora pantahuato, co canpitaso nanitaramahu inatohua pacacamaso , itrin. 22 Ina tninso mar Cotioro sa ninontopi. Yanitparin, ti? nitopi. 23 Caso inapa quran o marahu ni to, Yos pochin yonquirahu. Canpitaso nipirinhu , isoro paqu ya huatoma , mahu . 24 Napoaton napotranquma . Co nathuatamacohu , oshanmar rama , itrin. 25 Napohuachina, Inqunta qumaso ? itopi. Nani iraca qura huar sha huitranquma . Ca inaco, tnahu. 26 Nani ma sha yasha huitranquma . Co noyahu ninamaso mar sha huirapia huanqumaso ya hupirinhu , pahuanarin cois pochin nica huaso . A paimarincoso no tqun nonin. Ina sha huitohuachincora, inachachin sha huitaranquma , tnin. 27 Tata Yos tapon naporinso co nitotopihu . 28 Yos quran caso qumapico niporahu , inapaqu achinpiarinaco. Naporo huar nohuitaramaco. T chachin co inaora yonquinn quran co a chininhu . Pa pini a chintrinso chachin a chinin, tosarama . 29 Tatahu a paimarinco ni ton, ca taninco. Ina nohuantrinsorachin no tqun natrahu ni ton, co patarincohu , itrin. 30 Itohuachina, na a piyapi sari No tqun nontrinpoa , ta tona , yaimapi huachi.
Sopairi camairinso

quran nasha imarinsopita sha huitantarin:

31 Ina

Carinquma a chintranqumaso . Noy nathuatamaco, maco huachi. 32 Imamiatohuatamaco, no tqun yonquiarama huachi. Co insonta camaiarinqumahu huachi, itrin. 33 Quiyaso Apranco shinpitacoi. Co onporonta a napita camairinacoihu . Onpoatonta Co insonta camaiarinqu mahu , itrancoi? itopi. 34 No tqun itranquma . Co noyahu nipatama , sopai hua an camaiarinquma . Co canpitaora nanitaramahu oshanma maso . Sopai camaihuachinquma , co noyahu nisarama huachi. 35 Ni co . Patron ya huhuachina, piyapinn co chiniqun nanantrinhu . Patronni nohuantohuachina, ocoiantarin. Co ya humiatarinhu . Hui ninso hu ya humiatarin. Inapochachin canta Yos hui ninco ni to, chiniqun nanan qutrinco. 36 Yos hui ninco ni to, catahuahuatnquma , cha sarama . Co huachi sopai hua an camaiantarinqumahu . 37 Canpitaso Apranco shinpitanquma hu , yatparamaco. A chintopiranqumahu , nonahuso co yanatramahu . Co cancanhu manamahu . 38 chinco, sha huitranquma . Canpitaso nipirinhu , ma sona tatanma camaihuachinqumara, natrama huachi, itrin Quisosori. 39 Tata mashonhui Apranco nattoi, imarai. Co a napita natraihu , itopi. Apran pochin cancantrama naporini, ina pochin noya niitomahu . 40 Yos anitotrincoso chachin no tqun sha huitopiranqumahu , yatparamaco. Apranso co ina pochin yonquirinhu . Yos nanamn noya natanin. 41 Canpitaso nipirinhu tatanma nonanama , itrin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

8 9

210

Co chi quiyaso nisha piyapicoihu paya. Apranco shinpitacoi ni ton, Yos chachin tatanhui. Inaschin natrai, itopi. 42 Yosso tatanma naporini, nosoro itomacohu . Yos quran o marahu. Co caora nohuanto, o marahu . Yos a paimarinco. 43 A chintopiranqumahu , co natant ramahu . Co natantochinachinhu cancantrama ni ton, co nanit hu natanamacoso . 44 Sopai hua anso tataparinquma . toma , inasachin natarama . Iraca qura huar piyapi sa tpana pi inaso . Co no tqun nitononinhu ni ton, co pi pisha tranta natcaso ya hurinhu . Pa pi nonpint inaso . Inachin, nonpinacasorchin cancantrin. Ina nohuanton, nonpin . 45 No tqun pnnanquma ni ton, co yanat cohu . 46 Co caso oshahuancohu , tnahu. Co no tqun nonatonhu , oshahuanan, itohuatamaco, co no tqun nonamahu , nonpinarama . Caso no tqun nontaranquma , nipirinhu , onpoatomata co natramacohu ? tnahu. 47 Yos piyapinnpita ina nanan noya natanpi. Canpitaso nipirinhu co Yos piyapinnqumahu ni ton, co yanatanamahu , itrin.
Apran naporinso

hua ano sari itantapi: Qumaso Samaria piyapinqun. Sopai ya coancantrinqun ni ton, hua yantran, topatira, no tqun napotrainqun, itopi. 49 Co sopai ya coancantrincohu . Caso Yos natrahu huachi. Canpitaso nipirinhu nocanamaco. Pinoramaco. 50 Co noyahu ni piramacohu , co ina yonquirahu . Yos noya ni ninco. Inaso

48 Napotohuachina,

no tqunchin yonquirin. 51 No tqun itranquma . Nathuatamaco, co onporonta chimimiataramahu , itrin hua ano sa . 52 Sopai mini nani ya coancantrinqun. ranhu . Apranco nani chiminin. Pnntona piro santa chimipi anta . Qumaso nipirinhu , Nathuatamaco, co onporonta chimimiataramahu , itrancoi. 53 Tata Apranco , pnntona piro sa , inapita chiminpi. Inapita quran chini chiniqun nanant ran, ti? Inqunta nipachin qumaso ? itantapi Cotioro sari. 54 Casachin sha huirahu naporini, topinan quran napo itohu . hu , Tata Yos noya ni ninco. Canpitanta Ina chinotrai, hu . 55 Co nohuitramahu . Nonpint rama . Caso nipirinhu nohuitrahu. Ya ipi noninso natrahu. Co canpita pochin nonpinahu . 56 Tata Apranco yonquirinco. A na tahuri Yosri a paimarinso o mararin, ta ton, noya cancantrin. Nani ni ninco ni ton, noya cancantrin huachi, itrin Quisosori. 57 Co qumaso a natrapo shonca pi ipichatraponahu , Apranco ni nan, ti? itopi. 58 No tqun sha huitranqun. Co huara Apran nasichatrasohu , caso ya hurahu, itrin. 59 Ina quran na piro sa tona , yat yarapi. Quisososo hu na pirahuaton, Yos chinotopiso pi quran pipirin huachi.

Somaraya nininso anoyatrinso


1 Quisoso

pa sahuaton, a na qumapi qunanconin, somaraya nininso . Hua huatrin qura huar co manta ni trinhu . 2 Ca tano sannpitacoi imarai ni ton, quiyanta ni nai.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

211

Onpoatonta , Maistro, iso qumapi apia nasitrin? Inta oshann mar po ninso ? Inaora oshann mar nica. A shin, pa pin oshanna mar nica. Sha huitocoi nitochii, itrai. 3 Co inso oshann mar ina pochin nasitrinhu . Yos nohuanton, ina pochin hua huatrin. Anoyatacaso mar naporin. Piyapi sa ni pachina , na con na con Yos yonquiapi. Ma noyacha Yosso rin paya, tosapi. 4 rahu. Yos natto, ina mar sacatarahu. Co hua qui isoro paqu ya huarhuahu . A na tahuriachin pochin ninhua . Shiarahuaton tashihuachin, co huachi nanitarihuahu ma sha nicacaso . 5 Isoro paqu ya huasoco, ya ipi piyapi sa a pintarahu, itrincoi. 6 Tosahuaton, no paqu ipirin. Pi pian shipiro masahuaton, yatrin. 7 Paaton, Siroiqu nipa morayaqu , itrin. Siroi , a parinqu i , tapon naporin. Inaqu no pa quran i sha pipiarin. Itohuachina, pa nin. Inaqu nipa morayaconahuaton, noya ni trin huachi. Noya ni tahuaton, ya hurin pa pa nin huachi. 8 Ya cariya ya hupisopitari qu huatona , pa yanpi. Nani hua qui hunsaton, coriqui ma patrin. Somaraya ni ton, topinan qutopi. Napoaton na a piyapiri nohuitopi. Inapitanta qunanahuatona , pa yanpi. Iso qumapi i hua coriqui ma pat rinso , topirahu , itopi. 9 Ina mini, tnin a naqun. Co chi inahu niponahu , ina pochin ya norin paya, topi a naquonta . Ca mini, co nishacohu , tnin qumapi. 10 Onporahuatonta ipora noya ni tran huachi? itopi. 11 A na qumapi ya hurin. Quisoso itopiso . Ina no paqu ipitahuaton,

shipiro masahuaton, pashirayatrinco. Ina quran sha huitrinco. Paaton, Siroiqu nipa morayaqu , itrinco. Inaqu pa sahuato, nipa morayaconahuato, ni trahu huachi, itrin. 12 Intohuata ipora inaso ? itopi. Ahun. Co caso nitotrahu , tnin.
Nani anoyatohuachina, natantopiso
13 Itohuachina, Parisio piyapi saqu qupapi. 14 Chinoto tahuri chachin Quisosori no paqu ipitahuaton, shipiroqu pashirayataton, anoyarayatrin. 15 Parisio piyapi sari qunanahuatona , itopi: Onpotahuatnqunta anoyarayat rinqun? itopi. Quisoso shipiroqu pashirayat rinco. Nipa morayarahuato, noya ni trahu huachi, itrin. 16 Ni quchi. Chinoto tahuri nipirinhu , co Quisoso chinotrinhu . Napoaton co Yos quran o marinhu , topi Parisio piyapi sa . Napoaponahu , somaraya nininso a naroachin anoyatrin. Quisoso oshahuan naporini, co nanitapaitonhu , topi a naqun. Nisha nisha yonquipi. 17 Napoaton qumapi itantapona : Nani anoyarayatrinqun ni quhuar , ma ta quma yonquiran? itopi. Yosri acorin pnntacaso mar , tnahu, itrin. 18 Hua ano saso nipirinhu co natpihu . Iso qumapi co somaraya hua huataponahu , nonpimara, itopi. Napoaton a shin, pa pin amatopi natanacaiso mar . 19,20 Hu pachina, natanpi. Isoso hui nan, somaraya hua huatrinso , ti? itopi. nara, Iso mini hui nahu. Somaraya hua huatrin, itrin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

212

Onporahuatonta ipora noya ni trin huachi? itopi. 21 Co quiyaso nitotraihu . Incariso anoyarayatomara? Nani mashotrin. Ina natanqu sha huichinqun, tnin pa pin. 22 Cotio hua ano sa t huataton, napotrin. I hua chachin hua ano sa capini ninontopi Quisoso imarinsopita ana intacaiso mar . Quisososo Cristo chachin, topachina , ocoia ahua . Ocoihuathua , co huachi nanitapihu niyontonpiso piqu hucacaiso , nitopi. 23 Napoaton Nani mashotrin. Ina natanqu , itrin pa pini. 24 Ina quran pa pin a parahuatona , hui nin amatantapi. Yos ni sarinqun ni quhuar , no tqun sha huitocoi. Quisososo co noyahu ni ton, oshahuanin, tnai, itopi. 25 Ahun. Oshahuamara. Co ina nitotrahu . Nipirinhu , anoyarayat rinco. I hua co manta qu hu , nani noya ni trahu huachi. Inaichin nitotrahu, itrin. 26 Ma ta onpotahuatnqun, anoyarayatrinqun? itopi. 27 Nani sha huitopiranqumahu , co yanatramacohu . Onpoatomata naquranchin yanatantaramaco? Canpitanta Quisoso yaimarama , ti? itrin. 28 Napohuachina, no huipi. Qumari imasaran. Co quiyaso nohuantraihu . Moiss imarai. 29 Yosri iraca Moiss nontrin. Quisososo nipirinhu intohua quranso hu mara. Co nitotraihu , itopi. 30 Ma pitata isoso . ramahu , anoyarayatrinco. 31 Oshahuano sari Yos nontopirinahu . Co natanatonhu , co catahuarinhu . Nipirinhu , Yos chinotohuathua ,

noya nathuathua , natanarinpoa . Ina nitotrhua . 32 Somaraya hua huatohuachina, co onporonta anoyarayatrhu . 33 Co Yos quran o marinhu naporini, toncohu , tnahu, itrin. 34 Ina natanahuatona , chiniqun no huipi huachi. Qumaso hua huatapon qura huar oshahuanaponahu , yaa chintopirancoihu , ti? itopi. Ina quran ocoirahuatona , a papi huachi.
Somaraya pochin nipiso

ano sari ocoirinso ton, Quisoso pa nin yonipon. Qumapi qunanconahuaton, itrin: Qumapi Yos quran o marinso natran, ti? itrin. 36 Inta , Sinioro, inaso ? Yanat rahu , itrin. 37 Nani nohuitranco ipora. Caso inaco mini, itrin. 38 Natranqun, Sinioro, itahuaton, isonahuaton, Quisoso chinotrin huachi. 39 Napotohuachina, Quisosori itrin: Isoro paqu o marahu piyapi sa no tqun sha huita huaso mar . A naqun natanpachinaco, natarinaco. Co quiyaso nanitraihu . Catahuacoi, Sinioro, itohuachinaco, inapitaso catahuarahu, anoyacancantarahu. A naqunso nipirinhu Quiyaora nitotrai. Co manta pahuantrincoihu . Noya ninai, topirinahu , co yanat nacohu ni ton, somaraya pochin cancantapi huachi. tona , co noyahu yonquipi, itrin. 40 A naqun Parisio piyapi sa inaqu huanirahuatona , Quisoso natanapi. Canpitanta somaraya pochin cancantarama , itrancoi, ti? itopi. 41 Somaraya pochin cancantrai ni ton, catahuacoi, itramaco naporini, co oshahuaintomahu . Nipirinhu , Co

35 Hua

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

213

9 10

somaraya pochin cancantraihu . Quiyaora noya nitotrai, tnama ni ton, oshahuanama huachi, itrin.

10

Ohuicaro sa pochin nininsopita

1 Ina quran Quisosori a chintantarin. Ohuicaro sa pochin nininso no tqun sha huitaranquma . Ohuicaro sa a paicaiso mar pairapipi. A naichin ya coana ya hurin. A naqun hucaton, co ya coana quran ya coninhu . Nanprahuaton, ya conin. Inaso co hua annhu . Ihuatro sa , matararo, inapita ina pochin ya conpi ohuica ihuatacaiso mar . 2 Hua annso nipirinhu ya coana quran ya conahuaton, ohuicannpita a pairin. 3 Ina hu pachina, ya coana ni na piso nohuitaton, i soatrin. tanta natanahuatona , nohuitopi. A naya a naya nininn pratohuachina, co t huatatonahu , a naroachin hu pi. Hu pachinara, quparin panpatro capacaiso mar . 4 Ohuicannpita qupahuachina, quchitrarin. Noninso nohuianantatona , imapi huachi. 5 Nisha piyapiri yaqupahuachina, hu . Co nohuitatonahu , ta ananpipi, itrin Quisosori. 6 Pnnto nanan sha huitopirinhu , co nitotopihu . Ma ta tapon naporin? itopi. 7 Napoaton a chintantarin. Thunchachin caso ya coana pochin ninahu. Ohuica pairapipiqu yaya conpatra, ya coana quran ya con . qu yaya conpatama , carinquma aya conaranquma . 8 A napitaso ihuatro sa pochin nipi. tacaiso mar a chinapi. taso nipirinhu co inapita natpihu . 9 Casachin ya coana pochin ninahu. Ca quran ya conpatama , cha sarama .

Ohuicaro saso pipirahuatona , noya coshatopi. Ina quran ya coantapi huachi. Inapochachin imarinacosopita noya pa sapi. Co manta pahuantapihu Yos pochin cancantacaiso mar . 10 Ihuatro sa co noyahu yonquipi. Ihuatacaiso , tpatacaiso , inapita nicacaisorachin yonquipi. Inapochachin nisha a china piro sari parsitopiqu yaqupapi. Caso nipirinhu o marahu imarinacosopita Yos nohuitacaiso mar . Noya noya nanpicaiso mar o marahu.
Ohuica hua ann pochin nininso

ohuica hua ann pochin ninahu. Imarinacosopita noya a pairahu. Hua ann noya nipachina, ohuicannpita a paiton, co chiminacaso t huatrinhu . Inapochachin canta imarinacosopita mar chiminarahu. 12 Pa pini hu pachina, inpriatonni qunanahuaton, ohuicaro sa ta ananpirin. Pa piniri a nara macaso , ya ipi ohuicaro sa yanqupi. Inpriatoso co hua annhu ni ton, co ohuicaro sa a pairinhu . 13 Canacaso marachin sacatrin ni ton, co inapita yonquiatonahu , ta ananpirin. 14 Caso nipirinhu noya hua ann pochin ninahu. Imarinacosopita nohuitrahu. Canta nohuitrinaco. 15 Tatahur co ninohuitraiso pochin ninohuitrai. Nosoroato, inapita mar chiminarahu. 16 A napita piyapi santa oshaquran imasarinaco. Nisha piyapiro sa niponaraihu , yaimarinaco. Inapitanta nohuantrahu imainacoso mar . A chintacaso ya hurin. Nanam hu natanpachina , natarinaco. Ya ipi imarinacosopita a na huntona nisapi. Carisachin hua anntarahu huachi. 17 Imarinacosopita nosoroato, caso chiminarahu noya noya nanpianta huaso mar . Napoaton

11 Caso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10

214

Tatahu noya ni ninco. 18 Caora nohuanto, imarinacoso mar rahu. Co nohuantrahu naporini, co tpainacoso nanichitonahu . Tatahu sha huitrinco ni ton, chimina huaso nohuantrahu. Ina nohuanton, nanpiantararahu huachi, itrin.
Quisoso no huipiso

tantararahu huachi. Co parsitopiqu pa sapihu . Noya a paiarahu. Co insonta osrtarinacohu . 29 Tata Yos nohuanton, imarinaco. Inaso chini chiniqun nanantrin. Co insonta nanitrinhu Yos quran osrcaiso . 30 Tatahu, ca inachachincoi, itrin Quisosori, hua ano sa nontaton.
Yatpapiso
31 Ina natanahuatona , naquranchin na piro sa maantapi. Tpacaiso mar maantapirinahu , 32 Quisosori itantarin: Tata Yos sha huitrinco ni ton, na a piyapi sa anoyatrahu, nya ninahu. Ina mar na piqu yat maco, ti? itrin. 33 Co ina mar na piqu yat qunhu . Yos yaya hurtranso mar napotarainqun. Qumaso piyapi chachinqun niponahu , Yos pochinco, toconan. Ina pochin nonan ni ton, Yos yaya hurtran, itopi. 34,35 Napotohuachinara, itantarin: Yos quiricannqu ninshitrinso canpitanta nitotrama . Ya ipi Yos quiricannso no tqun. Co pi pisha tranta nonpininhu . Quiricannqu Yosri hua ano sa itapon: Canpitaso Yos pochin ninama , itrin. Piyapi sa hua anntacaso mar Yosri acorin. Napoaton ina pochin nontrin. 36 Tata Yos chachin acorinco nanamn a china huaso mar . Ina mar chincora, isoro paqu a paimarinco. Caso Yos hui ninco, topatra, no tqun nonahu. Co ina mar no huiamacoso ya hurinhu . 37 Co Yos pochin ninahu naporini, co natcamacoso ya hu itonhu . 38 Co yanatpiramacohu , nani ma sha Yos pochin ninahu ni ton, natco huachi. Ina quran nitotarama huachi. Tata Yosso tatahu chachin. Ina pochachinco canta ninahu, itrin.

natanahuatona , Cotioro sa nisha nisha yonquipi. 20 Sopairi nani ya coancantrin ni ton, hua yantrin. Ma marchana natanama paya? topi a naqun. 21 A naqunso nipirinhu noya natanpi. Co sopairi ya coancantrinhu . Noya a chintrinpoa . Hua yantona piso co ina pochin noninhu . Sopairi co nanitrinhu anoyarayatacaso , topi. 22 Ina quran a na Cotio niyontonpiso tahuri naniantarin. Naporo Yos pinn iraca anoyatopiso yonquiatona , Yosparinqun, Sinioro, itopi. Ina mar na a piyapi sa Quirosarinqu hu sapi. Quisosonta Yos pinnqu pa nin. 23 O napi tahuri ni ton, qu pa sarin. Iraca Saromon acorinso . 24 Na a Cotioro sa canquirahuatona , Quisoso ahuancanapipi. Na aro natanpirainqunhu , co yasha huitrancoihu . Qumaso Cristonqun nipatan, no tqun sha huitocoi nitochii, itopi. 25 Nani sha huitopiranqumahu , co yanatramacohu . Tata Yos chachin catahuarinco, ta to, sacai nininso ninahu canpita nohuitamacoso mar . 26 Nipirinhu , co imaramacohu ni ton, co natramacohu . 27 Caso ohuica p tahuana pi pochin ninahu. cosopita ohuicanhupita pochin ni nahu. Nohuitrahu. Noya nataninaco. Nontohuatra, nattonaco, imarinaco. 28

19 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

215
39 Ina natanahuatona , naquranchin tashinan piqu po mocaiso mar yamantapirinahu , cha rin. 40 Ina quran Cortani aqutran paantarin. Iraca Coansha aporintrinqu ya hurarin huachi. 41 Na a piyapi sa ina nicapona pa pi. Ina ni sahuatona , ninontopi. Coanshaco co piyapi sa a naroachin anoyatopirinhu , no tqun sha huitrincoi. Quisososo Yosri a paimarinso , itohuachincoira, no tqun nonin, nitopi. 42 Na a piyapi sa inaqu paatona , Quisoso natrapi huachi.

10 11

11

Nasaro chimininso
1,2 Pitaniaqu

a na qumapi ya hurin. Nasaro itopiso . Cato oshinpita ya hutrin. Maria, Marta itopiso . (Ina Maria a na tahuri Quisoso pa morantarin. Hua sai pa qu pa morantrahuaton, ainn quran amirantrarin.) Co huara pa morantyatrasohu , yo in chiniqun caniorin. 3 Caniohuachina, oshinpitari piyapi a parin Quisoso sha huitacaso mar . Nosororanso , Sinioro, chiniqun caniorin. Hucaton, ni quiqu , itrin. 4 Ina natanahuaton, Quisosori itrin: Thunchachin yo in chiniqun canioponahu , co chimimiatacaso mar caniorinhu . Noyatohuachin, na a piyapi sari nicatona , na con na con Yos yonquiapi. Ma noyacha Yosso ni ton, anoyatrin paya, tosapi. Canta ina hui ninco ni ton, noya ni sarinaco. Ina mar caniorin, itrin. 5 Nasaro, Marta, Maria, inapita nya nosororin. Cara chachin nosororin. 6 Napoaponahu , caniorinso huaton, cato tahuri ya hurinqu i huatantarin. 7 Ina quran ca tano sannpitacoi itaponcoi:

Huco , iyaro sa , Cotia parti paanta ahua , itrincoi. 8 I hua miachin, Maistro, inaqu ya hupisopita Na piqu t yarathua , tpa ahua , itopirinnqunhu , naquranchin inatohua yapaantaran, ti? itrai. 9 Co iporaso tpaarinacohu . Yos qutrinpoa nanpicaso . huachina, nanpirhua . huachina, chiminhua . Tahuri pochin nininso yonquico . Shonca cato ora quran i huarin. Tahuri iratohuatra, co i parhu . Noya qunantat , noya pa n . 10 Tashiso nipirinhu tra, i par . Capa a pininso ni ton, i par . Inapochachin canpoanta co chiminacaso rahu , noya pa nhua , ma sha ninhua , itrincoi. 11 Ina quran itantarincoi: Iya Nasaro hu sapirinhu , ochinanconapo, itrincoi. 12 Hu pachin, Sinioro, noyatapon, itrai. 13 Topinan hu sarin ta ma , hu . Nani chimininso nitotaton, naporin. 14 Napoaton no tqun sha huitantarincoi: Nasaro nani chiminin. 15 I huara aqutran co paatorahu , co anoyat hu . Canpita na con na coso mar isqu ninarahu. Inaso noya tnahu. Iporaso nipirinhu huco inatohua pa ahua , itrincoi. 16 Huco , iyaro sa , pa ahua canpoanta inar qunpoa chiminaqu huaqu, itrincoi Tomas, catopia hua nininso .
Marta nontrinso

Pitaniaqu pa nai huachi. Inaqu canconpiraihu , nani Nasaro chiminin qunanconai. Nani catapini tahuri po oroqu

17 Napotohuachincoira,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11

216

ya hurin. 18 Quirosarin ya cariya ya hurin. Cara quiromitro pochin aqurinso ya hurin. 19 Ina quran na a Cotioro sa nani hu pi. Marta, Maria, inapita nicapona hu pi. Yo in chimininso mar nontapi ama aqut stacaiso marhu . 20 Quisoso nani hu sarin, nara, Marta pa nin nacapiapon. Mariaso nipirinhu pinnqu hunsrin. 21 Quisoso nacapirahuaton, Martari itapon: I hua, Sinioro, isqu ya huran naporini, co yo yohu chimiintonhu . 22 Chimimiatopirinhu , natranqun, Sinioro. Ma sona Yos nipatan, qun, tnahu, itrin. 23 Yo yoparinqun nanpiantararin, itrin Quisosori. 24 Nanpicaso tahuri nanihuachin, nanpiantararin, nitotrahu, tnin Marta. 25 Cari ananpitantarahu. Casachin Yos pochin nanpicaso qutrahu. Insopitasona nathuachinaco, ponaraihu , nanpiantarapi huachi. 26 Natrinacosopita co thunchachin chimimiatapihu . Nanpiantarapi huachi. Co onporonta ta huantapihu . No tqun nontaranqun. Natranco, ti? itrin Quisosori. 27 Natranqun mini, Sinioro. Thunchachin qumaso Cristo. Yos hui ninqun. Isoro paqu a paimarinqunso , itrin.
Nasaro chimininso mar stopiso

quparitrin. Co ninanoqu canshat rinhu . 31 Maria manorahuachina, Cotioro sa hu pisopitari ni sapi. Po oroqu na nconapon pa samara, ta tona , imapi. 32 Ya hur Mariaso Quisosoqu canconahuaton, nantn pirayan isonconin. I hua, Sinioro, isqu ya huran naporini, yo yohu co chimiintonhu , itrin. 33 Ina tosahuaton, na nrrin. Cotioro santa na nrapi. Ina ni sahuaton, Quisoso co noyahu cancantrin. Co thunchachin natrinacohu , ta ton, chiniqun strin. 34 Insquta pa pitopi? itrin. Huqu , Sinioro, ni quiqu , itrin. 35 Inapita nosoroaton, Quisosonta na nrin. 36 Ni co . Na nrin anta . Pa pi nosororin inarinta , itopi. 37 Somaraya a trin. Isqu ya hurin naporini, Nasaro co chimiintonhu , anoyachitonhu , topirahu , topi a naqun.
Nasaro ananpitantarinso

tosahuaton, pa nin cain sha huitapon. Canconahuaton, oshaqu ran sha huitrin. Maistro nani hu nin. Yanont qun, itrin. 29 Ina natanahuaton, a naroachin huanirahuaton, nontapon pa sarin. 30 Martari nacapirinqu Quisoso

28 Ina

staton, pa pitopiqu pa nin, na pi naninqu pa pitopiso . Pancara piqu nani pa copitopi. 39 Na pi chi huincaco , itrin Quisosori. Co , Sinioro. Nani anarotarin. Nani catapini tahuritrin, itrin oshini, Marta itopiso . 40 Ama, imoya, ina pochin yonquiqu sohu . Nani sha huitranqun. Yos ya ipiya nanitaparin. Nathuatanco, Yos pochin ninahuso ni saran, itrin. 41 Ina quran na pi chi huincatopi. Quisoso inapaqu n ptahuaton, Yos nontrin: Nani, Tata, nont coso mar . Nani natananco.

38 Quisoso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

217

11
49 Ina quran hua ani nontrin. Caihuas itopiso . Naporo pi iqu inaso chini chiniqun nanantrinso . Ya ipiya natanahuaton, inari itrin: Co canpitaso yonquiramahu . 50 Tpacaso ya hurin, tnahu. Co ina tpahuathuahu , na anpoa hua . Copirnori sontaro sa a paihuachin, tpaarinnpoa . Ama ya ipinpoa chiminahuaso marhu ina chimi in, tnahu, itrin hua ani. 51 Co inaora yonquinn quran naporinhu . Corto hua an ni ton, Yos nohuanton, ninorin. Thunchachin Quisoso Cotioro sa mar chiminarin. 52 Nipirinhu , co Cotioro sa marrachin chiminarinhu . Ya ipi piyapinpoa ya hurnamnpoa chiminarin. Nathuathua , Yos hui ninpita pochin ni sarinpoa . Nisha piyapi santa aqu ya hupirinahu , imapachina , a na huntona pochin nisarhua , tnahu caso . 53 Naporo tahuri qura huar Cotio hua ano sa yonquipi Quisoso tpacaiso mar . 54 Napoaton Quisoso co huachi nohuantrinhu Cotio ninanoro saqu paacaso . Inot parti pirayan paaton, Ipirainqu yacapatarin. Inaqu ca tano sannpitacointa yacapatonarai. 55 Pascoa tahuri naniriahuachina, na a piyapi sa Quirosarinqu pa pi. Co huara Pascoa naniyatrasohu , Yos chinotopiso piqu pa pi. Nisha nisha Moiss pnntrinso natcaiso ya hurin. Ina nathuathua , co oshahuanarihuahu , ta tona , napopi. Ina mar pa pi. 56 Inatohua pa sahuatona , Quisoso yonispi. Chinotopiso piqu ya conahuatona , ninontonpi. Pascoa na hupon Quisoso hu samara, topi a naqun. Co a na hu samarahu , topi a naquonta .

tonco, catahuaranco mini. Ina mar Yosparinqun, itranqun. 42 Nani tahuri natanatonco, catahuaranco noya nica huaso mar . Quma chachin isoro paqu a paimaranco. Caso nitotopirahu , co isopita nitotopihu . Inapita natinacoso mar a ninquchin nontaranqun, tnin. 43 Ina tosahuaton, chimipi chiniqun nontrin. Iya Nasaro, pipirahuaton, huqu , itrin. 44 Napotohuachina, rahuaton, pipirin. Pa on, imirin, inapita n mtrinqu ya ipi so pinpinan pipirin. Ya pirionta yatopinan. Cotioro sa inachintrinso ni ton, ina pochin pa pitopi. I quiritoco pa in, itrin Quisosori. Napotohuachina, i quiritopi huachi.
Hua ano sa chinotopiso (Mt. 26.1-5; Mr. 14.1-2; Lc. 22.1-2)

sa huanipapisopitanta ni pi. Nanpiantarinso ni sahuatona , na a natpi huachi. Thunchachin Quisoso Yosri a paimarinso ni ton, naporin, topi. 46 A naqunso nipirinhu paatona , Parisio piyapi sa sha huitonapi. 47 tona , ya ipi Cotio hua ano sa niyontonpi. Parisio piyapi sa , corto hua ano sa , inapita niyontonpi ninontacaiso mar . Ma ta onpotahua ? Ina qumapi na a piyapi sa a naroachin anoyatarin. Iporanta a na piyapi chiminpirinhu , ananpitantarin. Yosri chachin catahuarin, topi. 48 Tananpitohuat hua , ya ipi piyapi sari natrapi huachi. Nattona , hua hu . Napotohuachina , Nomano copirno no huihuachin, sontaro sa a paiarin. Hu pachina , piso pi ohuatahuatona , hua anpoa ocoiarinnpoa . Ya ipi Cotioro sanpoa ata huantarinnpoa nimara, nitopi.

45 Cotioro

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

11 12
57 Parisio piyapi sa , corto hua ano sa , inapita nani sha huitopi: Quisoso qunanpatama , sha huitocoi maii, itopi. Tashinan piqu po mocaiso mar napotopi.

218

12

Hua saiqu pashiranttrinso (Mt. 26.6-13; Mr. 14.3-9)


1 Saota

tona , hu pi Quisoso nicapona . Naporahuaton, Nasaronta yani pi. Quisosori ananpitantarin ni ton, yani pi. 10,11 Ananpitantarinso mar na aya pi co huachi Cotio hua ano sa yanatpihu . Inapita a porahuatona , Quisoso imasapi huachi. Napoaton hua ano sari yonquipi Nasaronta tpacaiso mar .
Hua an pochin Quirosarinqu canconinso (Mt. 21.1-11; Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40)

tahuri pahuanarin Pascoa nanicaso . Naporo Quisoso Pitaniaqu paantarin. Inaqu Nasaro ya hurin, ananpitantarinso . 2 Inaqu canconpatira, piyapi sa amatrinacoi coshatapata huaiso mar . Quisoso nosoroatona , napopi. Martaso cosharo o huinarin. Nasaronta rin. 3 Naporo Mariaso panca potiria manin, noya hua sai mntai nininso . Pa ton nipirinhu , inaqu Quisoso nantqun pashiranttrin. Ina quran ainn quran amirantrin. Ya ipi pi pimoanarin. 4 Cotas Iscariotiso nipirinhu co noyahu ni nin. Inaso Quisoso ca tanpirinhu , yasha huirapirin. 5 Onpoatonta iso hua sai chiniarin? Pa anin naporini, cara pasa tahuri mar pahurrinso pochin coriqui canaitonhu . Canarin sa ahuaro sa quchitonhu , itrin Cotasri. 6 Nipirinhu , co sa ahuaro sa rinhu . Yaihuataton, naporin. Inari chachin ya ipi coriquinn a pairin. Coriqui morsa a pairin ni ton, pi pian pi pian ihuatarin. 7 Napopirinhu , Quisosori itrin: Iso sanapi tananpitqu . Noya napotarinco. Co hua quiya quranhu chiminapo. Nosoroatonco, ina mar pashiranttrinco. 8 Nani tahuri sa ahuaro saso ya hurarin. Caso nipirinhu co isqu ya humiatarahu , itrin.
Nasaronta yatpapiso

Pitaniaqu ya huarin, na a Cotioro sa natantopi.

9 Quisoso

huayatrahu piyapi sa Quirosarinqu pa sapi. Pascoa na hucaiso mar inatohua pa sapi. Tahuririnqu Quisosonta inatohua chachin pa sarin. Ina natantahuatona , 13 mrm pochin nininso tona , nacapiapona pa sapi. Pa yatahuatona , hunintahuatona , chiniqun nontapi. Ma noyacha Quisososo paya. Sinioro chachin chiniqun nanan qutrin. Ina nohuanton, hua anntarinpoa . Ma noya hua an nisarin. Ma noyacha Tata Yosso paya, tosapi. 14 Mora qunanconahuaton, ina aipi Quisoso hunsrin. nnqu ninotona pi ninshit rinqu ya hupisopita nitotacaiso mar . 15 Ama, iyaro sa, pa yancosohu . Ni co . Hua anma hu sarin. Mora aipi hunsrahuaton, hu sarin huachi, it ton. 16 Yos quiricann quran ninorin. Ca tano sannpitacoiso nipirinhu co ina yonquiraihu . huachina, naporo huar yonquirai huachi. Mora aipi chachin huns huaton, Quirosarinqu hu nin, tnai. 17 Nasaro ananpitantarinso ni pisopita ipora huanta sha huirpi. T chin chimimiatopirinhu , catapini tahuri quran Quisosori ananpitantarin

12 Hua

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

219

12

huachi. Pa pitopi quran apipirin huachi. Quiyari ni nai, tosapi. 18 Ina mar notohuaro piyapi sa Quisoso nacapiapona pa pi. 19 Natanahuatona , Parisio piyapi sa ninontopi. Topinan quran pnnpirhuahu , co piyapi sa pi pisha tranta nat poahu . Ni cochi. Na con na con piyapi sa Quisoso imasapi huachi, nitopi, ninontatona .
Cricoro sari Quisoso yanontopiso

inapaqu nanpimiatarama huachi. 26 Yaimapatamaco, toco . Insqusona pa pato, piyapinhu pita imasarinaco, nonanarinaco. Canpitanta Yos mar sacatohuatama , nya ni sarinquma huachi, itrin Quisosori.
Chiminacaso ninorinso

naqun Crico piyapinta rinqu hu pi. Nisha piyapi niponahu , Yos yonquiapi anta . Niyontonpiso tahuri ni ton, Yos chinotacaiso mar hu pi. 21 Quisoso yanohuitatona , Pinipi nontiipi. Pinipiso Cariria Pitsaitaqu hua huatrin ni ton, itiipi: Quiyanta , iyasha, piraihu , itopi. 22 Ina natanahuaton, Antris sha huitonin. Naporahuaton, cato chachin paaton, Quisoso sha huitonin. 23 Natanahuaton, itrin: Noya, iyashahua . Nani tahuri nanirin huachi. Yos quran caso qumapico ni to, na a piyapi sa noya ni sarinaco. Nisha piyapi santa rinaco huachi. 24 No tqun sha huitranquma . Tricoraya co sha patrahu , co na arinhu . Inasachin nisarin huachi. hu , sha patra, chiminin pochin niponahu , papotantahuachina, noya nitrin huachi. Inapochachin canta chiminarahu ni ton, na con na con piyapi sa nicha sarahu huachi. 25 Canpitanta isoro paqu ya hurinsopitarachin yonquihuatama , topinan quran nanpiarama . hu , Yos na con na tama , ina nohuitatoma nanpiarama huachi. Canpitaora nohuant chin naniantohuatama , a na tahuri

20 A

quran itantarin: Iporaso stochinachin cancant hu. Ma ta Yos ichi? tnahu, yonquiato. Co parsita huaso pirahu , Catahuaco, Tata, ama parsichisohu , co itarahu . Chimina huaso mar o marahu, itahuaton, Yos nontrin. 28 Catahuaco, Tata, no tqun natinqun. Ina quran piyapi sa nya ni sarinnqun, itrin, Yos nontaton. Itohuachina, inapa quran Yosri itrin: Nani catahuaranqun. Natranco ni ton, piyapi sa nya ni ninaco. Iporaso catahuaantaranqun. Nat coso mar noya noya ni sarinaco, itrin Yosri. 29 Piyapi sa natanahuatona , ninontopi. Huiratarin, topi a naqun. Co huirahu . Anquniri nontrin nimara, topi a nanta . 30 Napohuachinara, Quisosori itrin: Co ca marrachin inapa quran nontrincohu . Canpitanta natamacoso mar nontrinco, natanama . 31 Iporaso co natpisopitahu no huiarinaco ni ton, ana intacaso ya hurin huachi. Hua qui sopairi piyapi sa camaipirinhu , cari minsrahuato, ocoiarahu huachi. 32 Co hua quiya quranhu naco. Ina quran nisha nisha piyapi sa imasarinaco huachi, itrin. 33 Corosqu chachin chiminapo, ta ton, naporin. 34 Ina qu pitari itapon:

27 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12

220

Cristo nanpimiatarin. Co onporonta chimianinhu , tnai. qu naporin, nontrai. Qumaso nipirinhu nisha nonan. Yos quran caso qumapico niporahu , inapaqu achinpiarinaco, tnan. Onpoatonta naporan? Ma qumapinqunta qumaso ? itopi. 35 Iporchin tahuri pochin a pintaranquma . Co hua qui ya huarahu . Pa miatarahu huachi. A pininso pochin no tqun anitot quma . Anitotohuatnquma , noya nico . Ni totama . Tashinanqu iratohuatra, chihur . Inapochachin tashinan pochin cancantohuatama , co noyahu yonquiarama . 36 Carinquma a pintaranquma . Co huara pa shantatrasocohu , natco. Nat tamaco, canpitanta tahuri pochin cancantarama huachi, itrin. Ina tosahuaton, pa nin huachi. Co huachi a ninquchin iratrinhu .
Tanshirso pochin cancantopisopita

Noya natanpi naporini, tonahu . Imarinaco naporini, anoyacancanchitohu , tnin. 41 Iraca co huara Quisoso isoro paqu hu shamatrasohu , Isaiascori hua narso pochin ninorin. Quisososo Yos pochachin nya ni ton, ina yonquiaton, naporin. 42 Na con Cotio hua ano sa co natpirinahu , na a miachin pi pian natapi. Inaso Yos hui nin, raihu , Parisio piyapi sa t huatatona , co piyapi sa sha huitopihu . Yos pinn quran ocoihuachinnpoa , ta tona , ta tpi. 43 Yosachin pa yatacaso nipirinhu , piyapi sa pa yatacaiso na con na con yonquipi.
Co natpiso marhu ana intarinso

na a piyapi sa a naroachin anoyatrin. Cosharo ana atrin. Yos pochin nininso ni saponaraihu , co yanatpihu . 38 Iraca Isaiasco ninshit rinso . A chintopirahu , Sinioro, co yanat rinacohu . Quma nohuanton, sacai nininso nani a notopirahu , co yanatpihu , tnin. No tqun ninorin. 39 Napoaton co nanitopihu nattacaiso . Isaiasco chachin itantarin: 40 Yosri tananpitrin ni ton, tanshirso pochin cancantatona , co nattochinachinhu topi. Hua qui co yanatpihu ni ton, napotrin. Noya ni pi naporini, qunanchitonahu .

37 Nani

quran Quisosori chiniqun a chintantarin ya ipiya natanacaiso mar . No tqun a chintranquma . Nathuatamaco, cohu . Tata Yosnta natarama anta . Ina a paimarinco. 45 maco, Yosnta nohuitarama . 46 quma a pintranquma . maco, mahu huachi. Ina mar isoro paqu o marahu. 47 A naquma cohu , co natramacohu . Co nat tamacohu , co apira ana intaranqumahu . Co ina mar o marahu . Piyapi sa nicha ca huaso mar o marahu. 48 macohu , a chintranqumasonta co nathuatamacohu , canpitaora thun maqu nina intarama . hu , co natramacohu ni quhuar , ayaro tahuri ana intarinquma huachi. 49 Co caora yonquinhu quran a chinahu . Tata Yos sha huitrinco nani ma sha a china huaso . 50 Yos a chininso imapatama ,

44 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

221

12 13

toma nanpiarama huachi, tnahu. Sha huitohuachincora, inachachin carinqumanta sha huitaranquma , tnin Quisoso.
Quisosori ca tano sannpita pa morantrinso
1 Pascoa

13

tahuri naniriarin. A na tahurchin pahuanarin nanicaso . rin. Chiminpachin, Tata Yos pa pantararin. Ina nitotaton, na con nosororincoiso anitotarincoi huachi. Thunchachin ya ipi imarhuasopita na con nosororinpoa . 2,3 Inaro coi coshatarai. Sopai hua ani nani Cotas Iscarioti ayonquirin Quisoso sha huirapicaso mar . Simon hui nin inaso . Quisososo nipirinhu ya ipi nitotrin. Yos ya hurin quran nani o marin. Co hua quiya quranhu naquranchin inatohua panantararin. Tata Yosri chini chiniqun nanan qutrin ya ipiya hua anntacaso mar . Inanta nitotaton, coshatasocoi, 4 Quisoso misa quran huaniantarin. Aipi a morinso ocoirahuaton, paniocara masahuaton, niso nantrin. 5 Ina quran i sha panticaqu oporahuaton, nanthui pa morantra piarincoi. A naya a naya pa morantatoncoi, paniocaraqu amirant rincoi. Moshashochin inapocaso nipirinhu , nosoroatoncoi, Quisoso chachin napotrincoi. 6 Ya hur Simon Pitroso nipirinhu yapa morantpirinhu , co nohuant hu . Quma, Sinioro, yapa morantranco, ti? itrin. 7 Ma marsona yapa morantpiranqunhu , co ipora nitochatraranhu . Oshaquran nitotaran huachi, itrin. 8 Co onporonta caso pa morantrarancohu , itrin Pitrori.

Co napotohuatnqunhu , co ca pochin cancantaranhu , itrin Quisosori. 9 Inta nipachin, ama, Sinioro, nanthurachin pa motocosohu . Imirahu, motohunta , inapita ya ipi pa motoco, itrin. 10 Co ina nohuantrhu . Nani amahuatra, co huachi n hutrhu . Nantichin pa morantr . Inapochachin nani anoyacancantranquma . Ina piquran co noyahu nipatama , inanta inquitantaranquma . Ina quran noya cancantantarama huachi. Canpitaso noyapiachin cancantarama . A naichinquma co noyapiachin cancantaramahu , itrin. 11 Cotasri yasha huirapirinso ninoton, naporin. Napoaton A naichinquma co noyapiachin cancantaramahu , tnin. 12 Nani ya ipicoi pa morantra pirahuatoncoi, a moantarahuaton, hunsantarin. Hunsantarahuaton, a chintrincoi. Ma marsona pa morantranqumaso , iyaro sa , a chinchinquma . 13 Canpitaso tamaco, Maistro itramaco. Sinioro itramaco inanta . No toma , napotramaco. Canpita maistron maco mini. Sinioroco ni to, natramaco. 14 Canpita maistronmaco niporahu , pa morantranquma . Napoaton canpita capininta ina pochachin cancantoco . Nipa morantrso pochin nicatahuaco noya noya cancantacamaso mar . 15 Moshasho pochin cancantato, pa morantranquma . Canpitanta ca pochin cancantatoma , ninosoroatoma nicatahuaco . 16 Thunchachin, iyaro sa , nonanamacoso ya hurin. Ni cochi. Patronso chiniqun nanantrin. Piyapinnpitaso nipirinhu chin chiniqun nanantrinhu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13

222
26 Iso cosharo i shirahuato, qu hu. Insosona qutohuato, yasha huirapiarincoso nitotqu , itrinco, oshquran nontatonco. Ina tosahuaton, i shirahuaton, Cotas Iscarioti qutrin. Simon hui nin inaso . 27 Ina ma pahuachina, sopairi ya coancantrin huachi. Naporo Quisosori itapon: Ma sona yaninanso , manoton niqu , itrin. 28 Itohuachina, natanpiraihu , ma marsona nontrinso co nitot hu . 29 Cotasri coriqui morsa a pairin ni ton, cosharo pa anacaso mar a pamara, topirinhu a naqun. Sa ahuaro sa nicanacaso mar a pamara, topirinhu a naqun. Pascoa tahuri naniriarin ni ton, naporin, topiraihu . Hua ano sa yaa notrinso co nitotraihu . 30 Ya hur Cotasso nipirinhu cosharo qutrinso nani ma parahuaton, pipirin huachi. Naporo nani tashiarin. Tashi pa nin huachi.

nonta co hua an pochin chiniqun nanantrinhu . Napoaton ama hua an pochin nicacamaso yonquicosohu . Ca pochin cancantoco . 17 Nani nitotrama ipora. Ca pochin nipatama , nya cancantarama huachi. 18 Co ya ipiima noya cancantaramahu . Shonca catoya pinquma acoranquma ca tanamacoso mar . Ya ipiima noy nohuitranquma . Yos quiricannqu iraca naporin: A nara car hu , sha huirapiarinco, tnin. 19 Apira nitotato, sha huitranquma . Ma sha onpotohuachinco, yonquiarama huachi. Inaso thunchachin Cristo ni ton, ninorin, tosarama . 20 No tqun sha huitranquma . Carinquma a paranquma piyapi sa a chintacamaso mar . Nathuachinquma , natarinaco canta . A paranquma ni ton, quma . Insosona nathuachinco, Yosnta natarin huachi. Ina a paimarinco, itrincoi.
Cotasri sha huirapicaso ninorinso (Mt. 26.20-25; Mr. 14.17-21; Lc. 22.21-23)
21 Naporo

Ninosorocaso pnninso

Quisoso strin. Chiniqun

strin. No tqun sha huitranquma . Shonca catonquma ca tanpiramacohu , a naquma yasha huirapiaramaco, itrincoi. 22 Ina natanahuatoi, a naya a nayacoi nini nai. Inqunpoacha yasha huirapirhua nicaya? tnai, yonquiatoi. 23 Caso Quisoso inchinann quran coshatrahu. Na rinco ni ton, inaqu coshatrahu. 24 Simon Pitrori imirin quran prasahuatonco, Nataniqu . Incarita yasha huirapirinso ? itrinco. 25 Itohuachincora, amasha ya carirahuato, oshaquran natanahu. Inta , Sinioro, yasha huirapirinqun? itrahu.

nani pipihuachina, Quisoso itantarincoi: Yos quran caso qumapico ni to, apira no tqun Yos natarahu. Napoaton nya ni sarinco. Piyapi sa ni pachinaco, Ma noyacha Yosso ni ton, na con catahuarinpoa paya, tosapi. 32 Ina hui ninco chachin ni ton, piyapi sa nitotatona , na con na con Yos yonquiapi. Ina quran Yos noya noya acoarinco huachi. Co hua quiya quranhu inapotarinco huachi. 33 Hui nahupita pochin ni piranqumahu , co huachi hua qui ya huapohu . Pa miatarahu huachi. Yonisapiramacohu , intohuaso pa pato, co nanitaramahu pacacamaso . I hua inachachin Cotioro sa sha huitrahu. 34 Iporaso nasha pochin pn

31 Cotas

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

223

13 14
5 Intohuata , Sinioro, pa saranso ? Co nitotraihu . Onporahuatoita ira nohuichii? itrin Tomasri. 6 Ca ira pochinco. Ya ipiya no tqun a chintranquma . Caschin nanpicaso qutranquma . sopitarachin Yos pa cancontarama huachi. 7 Noy nohuitramaco naporini, Tatahunta nohuichitomahu . Ipora qura huar ina nohuitarama . Ca nohuitramacoso pochin nohuitarama , itrincoi. 8 Tata a notocoi ni ii. Ina ni patoi, Sinioro, nya cancantarai huachi, itopirinhu Pinipiri. 9 Isonpo pi ipi, iyasha, canpitaro co ya hupirahu , co nohuichatraramacohu , ti? Ni patamaco, tatahunta nohuitarama . Onpoatonta nipachin, Tata a notocoi ni ii, itranco? 10 Yosso ca Tatahu. Ina pochchinco ninahu. Co ina, iyasha, natyatraranhu , ti? A chintohuatnqumara, co caora yonquinhu quran a chinahu . Yos yonquirinso chachin yonquiato, a chintaranquma . Ina nohuanton, nani ma sha nanitaparahu. 11 Tatahu pochinco caso . Napoaton ya ipinquma natco. Piyapi sa a naroachin anoyat rahu. Nani ma sha nanitaparahu. Ina yonquiatoma , natco huachi, itrincoi.

quma noya ninosorocamaso mar . Nosororanqu cosopita capininta ninosoroco . 35 sorohuatama , imaramacoso nohuitapi huachi. Quisoso imatona , noya noya ninosoroapi huachi, tosapi huachi, itrin.
Pitrori nonpinapicaso ninorinso (Mt. 26.31-35; Mr. 14.27-31; Lc. 22.31-34)
36 Intohuata , Sinioro, pa saran? Canta pa i topirahu , itrin Simon Pitrori. Intohuaso pa pato, co ipora nanitranhu imaancoso . A na tahuri canpitanta inatohua pa sarama , itrin. 37 Onpoatonta , Sinioro, co apira nanitrahu ima huanqunso ? qun ni ton yatpapirinacohunta , imamiataranqun huachi, itrin. 38 Yatpapirinnqunhunta , imamiataranco, ti? No tqun sha huitaranqun. Ipora tashi chachin co huara atari prashatrasohu , quma cararo nonpinapiaranco. Co canta Quisoso nohuitrahu , toconapon, itrin, Pitro nontaton.

14

A na tahuri Yos pa niqunantarihua

1 Ama, iyaro sa , pa yancosohu . Amana stocosohu . Yos natco . Canta natco. Co naniantarincoihu , ta toma , nani tahuri natco. 2 Tatahu ya hurinqu na a pi ya hurin. Co ya hurinhu naporini, sha huichitnqumahu . Inatohua panantarahu canpita ya hucamaso mar tapachinquma . 3 Inatohua pa pato, tapatontahuatnquma , o mantararahu. O mahuato, maquimaranquma . Car quma ya huapoma huachi. Ina mar o mantararahu. 4 Intohuata pa sarahuso nitotrama . mata canpitanta inatohua pacacamaso nitotrama ipora, itrin.

Ispirito Santo catahuarinpoaso

, iyaro sa , no tqun sha huitaranquma . Thunchachin imapatamaco, ca pochin nani ma sha nanitapaarama . Tata Yos ya hurin pa panantarahu ni ton, saca sacai nininso nanitapaarama . Ya ipinquma catahuaaranquma nanamhu a chinacamaso mar . Canpitari a chintohuatama , na con na con piyapi sa imasarinaco huachi. 13 Ca pochin yonquihuatama , nanan qu

12 Natanco

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14

224

quma Tatahu nontacamaso mar . Hui nan chachin nanan qutrinco, ta toma , ina nontoco . Ina pochin nontatoma , ma sona nohuantramaso nico acotaranquma . quma ni ton, Tatahu noya noya nohuitarama huachi. Ma noyacha Yosso paya, tosarama . 14 Ca pochin yonquihuatama , ma sona nipatamaco, acotaranquma . 15 Nani pnnanquma . maco, nataramaco huachi. 16 Inapaqu panantahuato, Tata sha huitarahu, Ispirito Santo a patimarinquma . Ca pochachin catahuarinquma , canarinquma . Co onporonta qumahu . 17 Ispirito Santoso no tqunachin nonin ni ton, no tqun anitotarinquma . Inaso Yos hua yann chachin. sohu nipirinhu co ina natpihu . Napoaton co nohuitapihu . Canpitaso nipirinhu nohuitarama . Nani tahuri catahuarinquma . Ya coancantarinquma . 18 taranqumahu . Ca nohuanto, Ispirito Santo ya coancantarinquma . Ca pochachin catahuarinquma . 19 Co hua qui isqu ya huarahu . Pa pato, co imarinacosopitahu co huachi qunanarinacohu . Canpitaso hu qunantaramaco. Cancanma quran nohuitaramaco huachi. tarahu ni ton, Yos nohuitatoma nanpimiatarama huachi. 20 Nani nanpiantahuato, maco huachi. Thunchachin Tata Yos yonquirinso chachin yonquirahu. Imamiataramaco ni ton, canpitanta yonquirahuso pochin yonquiarama . Carinqumanta ya coancantaranquma ni ton, nya ninohuitarihua huachi. 21 Nani pnnanqumaso tama , nathuatamaco, thunchachin nosoroaramaco, tnahu.

maco, Tata Yosnta nosoroarinquma . Carinqumanta nosoroaranquma . Inapaqu panantaporahu , cancanma quran nontaranquma . Noya noya nohuitaramaco huachi, itrin Quisosori. 22 Onpoatonta , Sinioro, chin noy nohuitarainqun? Co ya ipi piyapi sa nohuitarinnqunhu , itrin Cotasri. A na Cotas inaso . Co Cotas Iscariotihu . 23 Napotohuachina, Quisosori itrin: Co ya ipi piyapi sa nanitopihu nohuitinacoso . naco, natarinaco. Nathuachinaco, Tata Yosri nosoroarin. Ispirito Santori ya coancantarin ni ton, Yos noya nohuitapi huachi. Canta rinaco. 24 Co so nosorohuachinacohu , co natarinacohu . Co caora yonquin hu quran sha huitranqumahu . Tata Yos sha huitohuachincora, inachachin sha huitranquma . Ina a paimarinco. 25 Co huara pa shantatrasohu , sha huitranquma . 26 Inapaqu pantahuato, tatahu nontarahu, Ispirito Santo a patimarinquma . Ca ya hurnamhu o mararin. Inaso catahuaarinquma . Ya ipi Yos nanam a chintarinquma . Catahuaarinquma a chintranqumaso maso marhu . Catahuahuachinquma , nya yonquiarama huachi, tnin.
Asanocancaninpoaso

quran Quisoso sha huitantarincoi: Pantaporahu , quma . Tata Yos natto, co manta t huatrahu . Catahuaaranquma ca pochachin cancantacamaso mar . Piyapi sa hu . A naroachin pa yanpi. Carinqu maso nipirinhu catahuaaranquma sano cancantacamaso mar . Ama

27 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

225

14 15

pa yancosohu . Ama t huacosohu . sha huitranquma . Inapaqu pantaporahu , ya coancantimaranquma . T chin nosorohuatamaco, Tatahutaqu panantarahu ni ton, rama . Inaso chini chiniqun nanant rin. 29 Co huara pa shantatrapohu , sha huitaranquma . Inapaqu pantahuato, yonquiarama huachi. Thunchachin ninoton, sha huitrinpoa , ta toma , noya noya nataramaco huachi. Ina mar sha huitaranquma . 30 Co huachi hua qui nontaranqu hu . Sopai hua an nohuanton, naco. Inari camairin ni ton, nani hu sapi macainacoso mar . Co caso pi pian tranta ina camaincosohu nipirinhu , 31 co ta ararahu . Tata Yos nosoroato, ina no tqun natrarahu. Ina nohuanton, ma sha onpoarahu. Piyapi sa nicatonaco, Thunchachin Yos nosoroaton, natrin, ta caiso mar co ta ararahu . Huco pa ahua huachi, itrincoi Quisoso.
28 Nani

Nipirinhu , insosona thunchachin imapachinaco, Yosri noya ni sarin. Nara niquitrso pochin, ina nohuanton, pi pian ma sha onporin noya noya cancantacaso mar . 3 Carinquma nani anoyacancantranquma . A chintranqumaso natrama . Ina yonquiatoma , rama . 4 Imamiatatomaco, nani tahuri yonquirco catahuainquma . Noya nichinpitrinso pochin nico . Nara s pa nohuishatohuachina, co nitrinhu . hu , co nanitaparamahu noya nicacamaso . 5 Ca nara ya hu pochinco. Canpitaso nara s pa pochinquma . Ya coancantaranquma . Nani tahuri yonquihuatamaco, catahuaaranquma , noya nisarama huachi. Nara noya nitrinso pochin noya nisarama . Canpitaora co nanitaramahu Yos pochin cancantacamaso . 6 Nara s pa nohuishatohuachina, ahuirin. tona , pnqu t yatopi, ahuiquitopi huachi. tamacohu , Yos a poarinquma . Ana intarinquma huachi. 7 Caschin yonquihuatamaco, na con catahuaaranquma . A chintranqumasonta sohu . Ina yonquiatoma , Yos nontoco . Thunchachin imamiatohuatamaco, ma sona nohuantohuatama , sha huitoco acochinquma . 8 Nara na con nitrinso pochin canpitanta noya noya nico . Yos pochachin nico . Ina quran a napitanta nicatnquma , Yos yonquiapona huachi. Naporahuatoma , noya noya imasaramaco huachi, itrincoi.
Ca tano sannpita iinpita pochin ni ninso

15

Nara huaya nitrinso pochin nininso


1 Canpitaora,

iyaro sa , co nanitramahu maso . Caschin catahuahuatnquma , nya cancantarama . Nara huaya nitrinso pochin ninin. Ni co , iyaro sa . Opa nara huaya noya nitrin. Ca ina pochinco. Imaramacosopita nara s pa pochin ninama . Tata Yosso hua ann pochin ninin. 2 A na s paqun co nitohuachinahu , nishittahuat , t yatr . A naqunso nipirinhu pi pian nitrin. Ina s para huain pi pian niquitr na con na con nitacaso mar . Co niquitohuatrahu , co noya nitrinhu . Inapochachin a naqun Imarai topirinahu , co natrinacohu ni ton, Yosri co noyahu ni nin.

quran itantarincoi: Tata Yos nosororincoso pochachin nosororanquma . Ina na con yonquico .

9 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15
10 Tata

226

Yos no tqun natrahu ni ton, pa pi nosororinco. Inapochachin nathuatamaco, carinqumanta pa pi nosoroaranquma . 11 Ya ipi cancanhu quran Tatahu natrahu ni ton, nya cancantrahu. Nathuatamaco, ca pochachin noya cancantarama . Co pi pisha tranta staramahu . Ina mar a chintranquma . 12 Nani pn quma noya ninosorocamaso mar . Carinquma nosororanqumaso pochachin canpitanta ninosoroco . Ina pa pi nohuantrahu nicacamaso . 13 Ni co , iyaro sa . Na quma . quma . Na con nosoroatnquma , canpita nicha ca huanqumaso mar chiminarahu. Co a napita ina pochin nosororinqumahu . 14 Natpatamaco, thunchachin iyaparin pochin ni saranquma . 15 Co caso patron pochin cancantranqumahu . Patronso piyapinnpita camairin. Camaipirinhu , yonquirinso chachin co sha huitrinhu . Iin chachinso hu sha huitrin. Inapochachin carinqumanta ya ipiya sha huitranquma . Co piyapinhu pochin ni nanqumahu . huso pochachin ni nanquma . Ya ipi Tatahu sha huitrincosopita anitotranquma . 16 Co canpitaora nohuanton imaramacohu . Ca nohuanto, imaramaco. Carinquma huayonanquma piyapi sa coso mar . Acoranquma ni ton, paatoma , nanamhu a chintoco a napitanta imainacoso mar . Noya a chintoco imamiachinaco huachi. Quisoso nanan qutrinco, ta toma , Yos nontoco catahuainquma . Ca pochin yonquihuatama , ma sona nipatama , acochinquma . 17 Nani pnnanquma .

pita capini ninosoroco , itranquma huachi, tnin.


Piyapi sa no huirinnpoaso

quran sha huitantarincoi: Co imarinacosopitahu no huihuachinnquma , ama pa yancosohu . Ca ton no huirinaco, nitotrama . 19 Co noyahu cancant rama naporini, noya ni itnnqumahu . Inahua capinir chin nipa yatopi. Nipirinhu , nani nicha ranquma . Ca nohuanto, co inapita pochin cancantramahu . Imaramaco ni ton, no huiarinnquma . 20 No huirinaco ni ton, canpitanta no huiarinnquma . Nani sha huitranquma : Hua anmaco ni ton, co canpitaso noya noya ni sarinnqumahu , itranquma . Aparsitrinaco ni ton, canpitanta aparsitarinnquma . Ya ipi piyapi sa natrinaco naporini, canpitanta natitnnqumahu . Co ya ipiya natrinacohu . Ina yonquico . 21 Tata Yos a paimapirincohu , co ina nohuitopihu . Napoaton imaramacoso mar no huiarinnquma , apar nnquma . 22 Co o mato, a chintrahu naporini, co a porinacoso mar hu . Nani a chintopirahu . Co nattonacohu , oshahuanpi. Ni ton, Yosri ana intarin huachi. 23 Insopitaso no huihuachinaco, Tata Yosnta no huirapi. 24 Na a piyapi sa a naroachin anoyatrahu. Nani ma sha Yos pochin ninahu. A napita piyapi saso co nanitapapihu . Yos anohuita huaso mar sacai nininso a notrahu. Co a notrahu naporini, co ina mar oshahuaintonahu . Nani nicaponaracohu , no huirinaco. Tata Yosnta no huipi. 25 nnqu ninshitopi. Topinan quran

18 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

227

15 16

no huirinaco, tnin ninshitaton. Iporaso naporinso chachin topinan quran no huiarinaco. 26 Yos pa pantahuato, Ispirito Santo a patimaranquma . Inaso quma . No tqunachin nonin. Yos quran o marahuaton, piyapi sa ayonquirarin huachi. Nonahuso chachin no tqun ayonquimarinquma huachi. 27 Canpitanta a chinarama a napitanta nohuitinacoso mar . Iraca qura huar nohuitramaco ni ton, naporahuso sha huitarama , itrincoi Quisoso.

16

Imarinsopita aparsitacaiso ninorinso


1 Ina

qu coi: Chiniqun cancantatoma , iyaro sa , imamiatoco. Co huara ma trasnnqumahu , sha huitaranquma ama pa yanatoma a pocamacoso marhu . 2 Niyontonpiso pi quran ocoiarinnquma . A na tahuri yatpararinnquma . Yos pinorin ni ton, tpahuato, Yos noya ni sarinco, ta tona , a naquma tpararinnquma . 3 Co Tata Yos nohuitopihu . Hui ninconta co nohuit rinacohu ni tona , apar quma . 4 Napoaton, iyaro sa , ama pa yancosohu . Nani sha huitranquma . A na tahuri aparsitohuachinnquma , ina yonquiarama . Thunchachin no tqun ninoton, sha huitrinpoa , tosarama . Iraca co ina pochin sha huitranqumahu . Canpitaro co ya huato, catahuaaranquma . Napoaton ipora huar sha huitaranquma .
Ispirito Santo a patimarinso

itranqumaso mar chiniqun stapiramahu . 7 No tqun itranquma . Panta huaso noya, tnahu. Co pantahuatohu , Ispirito Santo co o mararinhu catahuainqu maso mar . Nipirinhu , pantahuato, ina a patimaranquma . 8 Ispirito Santo isoro paqu o mahuachin, oshahuano sa ayonquiarin. Yosso noyaschin cancantrin. Piyapinqumaso hu co noyahu nicatoma , nama . Ina mar ana intarinquma , itarin. 9 Co Quisoso natramahu ni ton, pa pi oshahuanama , itarin piyapi sa , pnnpachin. 10 pato, inapaqu pantahuato, co huachi qunanaramacohu . Nipirinhu , imapatamaco, Yos noya ni sarinquma huachi. Ispirito Santo o mahuachin, oshahuano sa na con ayonquirarin imainacoso mar . 11 Sopai hua ani hua qui piyapi sa hua anntopirinhu , Yosri ocoiarin. Ana intarin huachi. Ni cona ana intochinquma canpitanta , itarin Ispirito Santori. 12 Na con yaa chintopiranqumahu , co ipora nanitaramahu ya ipiya yonquicamaso . 13 Nipirinhu , Ispirito Santo o mahuachin, ya ipi nanamhu a chintarinquma . No rinquma . Co inaora yonquirinso a chintarinqumahu . Yos yonquirinso chachin a chintarinquma . A na tahuri ma sha onpocaisonta anitotarinquma . 14 Ca nonahuso chachin a chintarinquma ni ton, noya noya ni saramaco. 15 Ya rinso nitotrahu. rahu canta . Napoaton ca nonahuso a chintarinquma , tnin.
Sto inquitarinso

Yos pa pantararahu, itopiranqumahu , Onpoaponta ? co itramacohu . 6 Pantararahu,

5 Iporaso

quran itantarincoi: Pi pian pahuanarin paca huaso . Co qunanaramacohu . Ina quran co

16 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

16

228

hua quiya quranhu qunantaramaco, itrincoi. 17 Ca tano sannpitacoi ninont rai. Ma ta tapon? Pi pian pahuanarin paca huaso . Co qunanaramacohu . Ina quran qunantaramaco, tnin. Tatahu ya hurin pa pantararahu, tnin anta . 18 Co hua quiya quranhu qunantaramaco, topachina, co nitotrhuahu . Ma ta tapon naporin? tnai ninontatoi. 19 Yanatanpiraihu , tapanatoi, co natanaihu . Quisososo nipirinhu nitotrin. Napoaton itrincoi: Ma ta tapon naporin? ta toma , yanatanpiramacohu , hu . Thunchachin pi pian pahuanarin paca huaso . Co qunanaramacohu . Ina quran co hua quiya quranhu qunantaramaco. 20 Thunchachin, iyaro sa , chiminpato, na narama , starama . Co natrinacosopitasohu nipirinhu Nani chiminin huachi, ta tona , capa cancantapi. Ya hur canpitaso stapiramahu , co hua qui staramahu , a tantarama huachi. 21 Ni cochi, iyaro sa . Sanapi yahuaihuachina, iquitaton, co noyahu cancantrin. china, a naroachin nya cancantrin. Co huachi iquitrinso yonquirinhu . Hua huahu nani huairahu, ta ton, nya cancantrin. 22 Inapochachin canpitanta ipora stapiramahu . Naquranchin qunantaramaco. Naporo nya cancantarama huachi. Ina quran ma sha onpotopirinnqumaonta , nya cancantomiatarama huachi. 23 Naporo hu . Cancanma qu rinquma huachi. No tqun sha huitranquma . toma , Tata Yos nontoco . Quisoso nanan qutrincoi, ta toma , ma sona nipatama , acotarinquma . 24 Iraca co

thunchachin nohuitramacohu . Yos nontohuatama , co tata pochin nont mahu . Quisoso imarai ni ton, hui nan pochin ni nancoi, co itramahu . Iporaso nipirinhu toma , ma sha nitrso pochin Yos nontoco catahuainquma . Quisoso nanan qutrincoi, ta toma , nani tahuri nontco nya cancantacamaso mar , itrincoi.
Sano cancantacaiso mar sha huitrinso

nananqu nani a chintranquma . A na tahuriso nipirinhu co sacai nananqu a chintaranqumahu . A ninquchin tatahu nininso sha huitaranquma . 26 Naporo ca pochin yonquiatoma , tatahu nontarama . Ca pochin nontarama ni ton, Catahuaqu , Tata, co ita huaso ya hurinhu . 27 Tatahu chachin nani nosororinquma . ramaco ni ton, nosororinquma . Ina a paimarincoso natrama ni ton, nosororinquma canpitanta . 28 Tatahu quran o mato, isoro paqu ya hupirahu . Co hua qui quranhu tatahu ya hurin pa panantararahu huachi, itrincoi. 29 Iporaso co sacai nananqu nontrancoihu . A naroachin natanai. 30 Qumaso ya ipi nitotran. Yos quran o maran, tnai. Co huachi natana huainqunso ya hurinhu , itrai. 31 Nani natramaco, ti? nahu , carinquma itaranquma . 32 Ipora tashi chachin ya ipinquma ta ananpiraramaco. Yanqurahuatoma , pinmaqu pa sarama . hu , co caora ya huapohu . Tatahu ca tanrinco. 33 Nani na con sha huitranquma maso mar . maco, sno cancantarama . Co

25 Sacai

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

229

16 17

pa yanaramahu . Piyapi sa apar rinnqumahu , chiniqun cancantoco . Sopai natpisopita nani minsarahu huachi, itrincoi Quisoso.

17

Quisosori Tata Yos nontrinso

1 Ina tosahuaton, inapaqu n ptahuaton, Yos nontrin. Nosoroatoncoi, inaqu chachin nontrin natana huaiso mar . Nani, Tata, ora naniarin chimina huaso . Aparsitohuachinaco, catahuaco quma pochachin cancantato, noya natinqun. Ina quran a napita nicatonaco, qun. Quma hui nanco ni to, ranqun. 2 Chiniqun nanan, Tata, nani qutranco ya ipi piyapi sa hua annta huaso mar . Quma nohuanton, a naqun imasarinaco. Inapitaso anoyacancantrahu quma nohuitatnn nanpimiatacaiso mar . 3 Qumasachin Yosnqun. Isoro paqu a paimaranco. Piyapi sa nnqun, canta nohuitohuachinaco, noya noya cancantatona , nanpimiatapi huachi. 4 Piyapi sa nicha ca huaso mar a paimaranco. Ya ipi sha huitrancoso natarahu. Ya ipi tiquiarahu huachi. Qumasachin natranqun ni ton, piyapi sa noya ni sarinnqun. 5 Iraca co huara isoro pa ya huyatrasohu , qumaro co nya ya hupirahu , a paimaranco, o marahu. Iporaso , Tata, qumataqu naquranchin acoantaco qumaro co chachin ya huanta i huachi, itrin Yos.

Ca tano sannpita mar nontrinso

quran Yos itantarin: Quma nohuanton, a naya a naya imasarinaco. Isoro paqu ya hupirinahu , huayonan imainacoso mar . Ni ton, imasarinaco huachi. Nani

6 Ina

a chintrahu huachi. Onpopinsona quma cancantran nani anitotrahu ni ton, nohuitrinnqun. Inapitaso quma piyapinnpita. Iraca qura huar yonquiran imainacoso . ton, imasarinaco huachi. Quma nanamn natpi huachi. 7 nhu quran co manta ninahu . Quma sha huitohuatancora, nat qun huachi. Ina nitotopi. 8 Sha huitohuatancora, inachachin a chintrahu. Nattopi huachi. Quma quran o marahu. Quma chachin a paimarancoso natpi huachi. 9 Imarinacosopita mar chiniqun nontaranqun. Hui nanpita pochin ni nanso . Iraca qura huar yonquiran imainacoso . A napitaso sopitahu , co ipora inapita mar nontaranqunhu . 10 Ya sopita imarinnqun qumanta . Qumari hui nanpita pochin cancant ran. Napopianachin imarinnpo . Noya natrinaco ni ton, piyapi sa noya ni sarinaco. 11 Co hua quiya quranhu qumataqu panantararahu. Isoro paso patarahu huachi. Imarinacosopitaso nipirinhu isqu ya huapona . Quma nohuanton, imasarinaco. Qumaso , Tata, nyanqun ni ton, noya a paiqu imamiachinaco. Ya ipiya nanitaparan ni ton, catahuaqu napopianachin yonqui ina . Canpo ninosororso pochin ninosoro ina . 12 Inapitaro co ya huasoco, quma nanamn a chintrahu, pnnahu, na con catahuarahu imamiatinacoso mar . Noya a pairahu. Co a naya tranta a poarinacohu . Cotasichin pipirin. Inaso co onporonta t hu . Parsitopiqu pacacaso ya hurin. Quma quiricannqu ninoranso chachin inaqu parsitomiatarin huachi. Ya hur a napitaso noya a coso mar .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

17 18
13 Iporaso nipirinhu ya huranqu panantararahu huachi. Co huara pa shantatrapohu , natantasoi , nontaranqun natanatona tacaiso mar . Pa sapirahu , ya ipi cancanhu quran natranqun ni ton, noya cancantrahu. Catahuaqu ca pochachin noya cancanchina . 14 Quma nanamn chachin nani a chintrahu. Co imarinacosopitarihu no huipi. Co inapita pochin cancantopihu ni ton, no huipi. Imarinacosopitaso nipirinhu ca pochin cancantatona , caiso nohuantopihu . 15 Co nohuant hu isoro pa quran ocoicamaso . Isqu ya hupirinahu , catahuaqu ama sopairi minsinsohu . 16 Na a piyapi sa co noyahu nipirinahu , co caso inapita pochin cancantrahu . Imarinacosopitanta co inapita pochin cancantopihu . 17 Catahuaqu , Tata, noya noya cancanchina . No tqun ayonquiqu noya nicaiso mar . Quma nanamn quran no tqun anitotran. 18 Isoro paqu, Tata, a paimaranco. Inapochachin inapitanta a pararahu piyapi sa a chintacaiso mar . 19 nacosopita yonquiato, qumasachin nataranqun. Inapita mar hu anoyacancanta huaso mar . Anoyacancantohuato, inapitanta no tqun yonquiatona , qun, itrin.

230

Ya ipi imarinsopita mar nontrinso

quran huachi itantarin: Co isopita marachin, Tata, nontaranqunhu . A na tahuri a chintohuachina , a napitanta naco. 21 Inapitanta catahuaqu napopianachin yonqui ina . Canpo ninosororso pochin ninosoro ina . Quma hui nanco ni to, yonquiranso chachin yonquirahu. Inapitanta catahuaqu canpo pochachin

20 Ina

yonqui ina . Ina quran a napitanta natarinaco. Yos hui nin imatona , napopianachin yonquiapi, tosapi. 22 Quma nohuanton, noyapiachin cancantrahu. Imarinacosopitanta ya tacaiso mar . Ina quran a na hunton pochin napopianachin yonquiapi. Canpo pochachin cancantapi huachi. 23 Quma pochachin yonquiato, inapita ya coancantrahu canpo pochachin yonquicaiso mar . Ina quran a napita nicatona , Thunchachin Yosri hui nin a paimarin. Hui nin nosororinso pochin imarinsopitanta nosororin, tosapi. 24 Quma, Tata, nohuanton, naco. Inapita nohuantrahu car ya hucaiso . Iraca qura huar quma nosororanco. Co huara isoro pa ya huyatrasohu , nosoroatonco, nya acoranco. Inatohua inapitanta pantahuachina , noya noya ni sarinaco huachi. Ina na con nohuantrahu. 25 Quma, Tata, noya cancantran. Co imarinacosopitahu co nohuit qunhu . Caso nipirinhu nohuit qun. Quma isoro paqu a paimaranco. Imarinacosopita nitotopi huachi. 26 Quma nanamn nani a chintrahu nohuitinnqunso mar . Ipora huanta catahuarahu ni ton, noya noya nohuitarinnqun. coso pochachin inapitanta ninosoro ina . Carinta nosoroato, ya coancantarahu huachi. chinnqun, ca pochachin cancantapi huachi, tnin Quisoso, Yos nontaton.
Quisoso mapiso (Mt. 26.47-56; Mr. 14.43-50; Lc. 22.47-53)

18

1 Nani Yos nontohuachina, pipirai huachi. Pa sahuatoi, i shanant aqutran pa nai. Sitron itopiso . Inaqu nara ttpiroa huaya ya hurinqu pa nai.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

231
2 Inatohua pa patira, na aro niyontonai. Napoaton Cotasrinta nohuitrin. Inariso yasha huirapirinso . 3 Corto hua ano sa , Parisioro sa , inapita nani sha huitoonin. Natanahuatona , sontaro sa , ponisia, inapita a papi Quisoso macacaiso mar . Nansa, sahuni, inapita qupapi. Tashi ni ton, nanparin, yonarin, inapitanta qupapi. Cotasri quparahuaton, a notrin. 4 Quisososo ya hu , co ta arinhu . Nacapiapon pa nin. Inta yonisarama ? itrin. 5 Quisoso Nasaritoqu ya hurinso , itopi. Ca inaco mini, itrin. Cotasnta inaqu huaniarin anta . 6 Ca mini inaco, itohuachina, pa yanpi. Pinn quran ninant tona , anotopi. 7 Ina quran naquranchin itantarin: Inta yonisarama ? itantarin. Quisoso Nasaritoqu ya hurinso , itantapi. 8 Nani sha huitranquma . Ca mini. Ca nohuantohuatamaco, isopitaso tananpitoco pa ina , itrin. 9 Achin Yos nontaton, nani itrin: Quma nohuanton, isopita imasarinaco. Noya a paiarahu. Co a naya tranta a poarinacohu , itrin. Co chiniqun cancanchatrapihu ni ton, Tananpitoco pa ina , itrin. 10 hu , Simon Pitroso sahuninn ocoirahuaton, corto hua an inpriatonn ahurin, Marco itopiso . Nicoitaton, inchinan huratn quran nishithuratt rin. 11 Quisososo nipirinhu co nohuant rinhu . Sahuni, iyasha, po moantaqu . Tananpitqu mainaco. Tatahu nohuanton, masarinaco, itrin.

18

Quisoso mapi. Masahuatona , tanpaqun noy tonporahuatona , 13 Anastaqu qupapi. Inaso corto hua an mi sn. Naporo pi ipi Caihuas corto hua an ya conin. 14 I hua inaso Cotioro sa sha huitrin: Quisoso tpacaso ya hurin, tnahu. Co ina tpahuat huahu , na anpoa chiminarihua . Ya hurnamnpoa chimi in, itrin. Inaqu qupapi natanacaiso mar .
Pitrori nonpinapirinso (Mt. 26.69-70; Mr. 14.66-68; Lc. 22.55-57)
15 Ca tano sannpita pa pi huachi. Ya hur Simon Pitroso nipirinhu Quisoso imaquirin. Canta imaquirahu. Caso corto hua an piyapinnpita nohuitrinaco ni ton, Quisoso acoana qupahuachinara, pairanaqu chachin ya conahu canta . 16 Pitroso nipirinhu ya coana aipiran huaniapirinhu . Napoaton pipiahuato, sanapi ya coana a pairinso nontrahu Pitronta ya conacaso mar . Nontohuatra, ya conai huachi. 17 Pitro ya conpachina, sanapiri itrin: Qumarinta iso qu ranqun, ti? itrin. Co caso nohuitrahu , itrin. 18 Naporo tashi shun ni ton, ponisia, inpriatonnpita, inapita pyara quran nani a ptopi. huatona , napntapi. Pitronta inaqu napntarin anta .

Corto hua ani nataninso (Mt. 26.59-66; Mr. 14.55-64; Lc. 22.66-71)
19 Ya hur Quisososo natanapi huachi. Ma ta a chintaran? Inpitata imarinnqun? itrin corto hua ani. 20 Co ta a ninquchin piyapi sa a chintrahu. Niyontonpiso piqu, Yos chinotopiso piqu, inaqupita Cotioro sa niyontonpachinara,

Corto hua an pinnqu qupapiso (Mt. 26.57-58; Mr. 14.53-54; Lc. 22.54)

quran sontaro sa , capitan, Cotio ponisia, inapita hu sahuatona ,

12 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

18

232

a chintrahu. Co po oana quran a chintrahu . 21 Onpoatonta natananco? Na a piyapi sa nataninaco, nani nitotopi. Inapita nataniqu sha huichinqun, itrin. 22 Itohuachina, ponisiari imirin quran ahurayarin. Inaso corto hua an nipirinhu , ina pochin a paniran, ti? itrin ponisiari. 23 Nonpinahu naporini, a napita no tqun sha huirapitonacohu . Nipirinhu , no tqun nontrahu. Onpoatonta ahuranco? itrin. 24 Ina quran hua ani a parin Caihuas nontacaso mar . Tonpopinan qupapi huachi.
Naquranchin Pitro nonpiantarinso (Mt. 26.71-75; Mr. 14.69-72; Lc. 22.58-62)

hur Simon Pitroso huaniton, napntarin. Qumarinta iso qu ranqun, ti? itrin ponisiari. Co chi nohuitrahu paya, itantarin. 26 Ina quran Cotio hua an piyapinni qunanin. Ina qumopinn chachin Pitrori nani nishithurattrinso ni ton, pi pian nohuitrin. Pitro qunanahuaton, itrin: Co ta Quisosor qun ya huran. Mapiqu qunananqunpora, itrin. 27 Co chi caahu paya, itantarin Pitrori. Naporo atari prarin, natanin.
Pirato qutonpiso (Mt. 27.1-2, 11-14; Mr. 15.1-5; Lc. 23.1-5)

25 Ya

hur Quisososo hua qui natanapi. Ina quran nani Caihuasri natanpachina, ina pinn quran qupapi. Tashrayamiachin nisahuaso , copirno pinnqu qupapi. Cotioro saso nipirinhu co inaqu ya conpihu . Nisha piyapi pinnqu ya conpathua , oshahuanarihua . Ina quran co nanitarihuahu Pascoa

28 Ya

cosharo capacaso , topi. 29 Napoamon Pirato pipirahuaton, inapita nontrin. Iso qumapiso , ma ta onporinso ? itrin. 30 Pa pi co noya qumapihu . Noya ninin naporini, co quchitinqunhu , itopi. 31 Canpitari qupaco . Iraca qura huar nipnnamaso co nat hu , ana intoco , itrin. Co quiyaso nanitraihu . Co Nomano copirno nohuantrinhu piyapi tpaca huaiso , itopi. 32 I hua Quisoso nani sha huitrin: A na tahuri inapaqu achinpiarinaco, tnin. Corosqu tpacaiso ninorin. Cotioro saso ana intohuachina , co onporonta corosqu tpapihu . Nomano piyapichin corosqu tpatopi. Napoaton Yos nohuanton, copirnoqu sha huirapipi corosqu tpacaiso mar . Co corosqu tpapihu naporini, co ninorinso pochin inapaqu achinpi itonahu . 33 Quisoso yatpapiso natantahuaton, Pirato yonquirarin. Iso qumapi hua an yaya comara, tnin yonquinnqu. Napoaton piqu ya coantarahuaton, Quisoso itapon: Qumaso Cotio hua anqun, ti? itrin. 34 Inta napotrinqunso ? Qumaora yonquinn qu ranco, ti? itrin. 35 Co caso Cotio piyapicohu . Nishaco. Cotioro sa sha huirapirinnqun. Corto hua ano sa chachin quma qutirinaco ana inta huanqunso mar . Ma ta onporan ni ton, yatparinnqun? itrin. 36 Co isoro paqu copirno yaya conahu . Ina nohuantrahu naporini, imarinacosopita sontaro sa pochin niitonahu . Ama Cotioro sa

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

233

18 19

maca inacoso marhu chiniqun ahu itonahu . Caso nipirinhu nisha pochin hua anntarahu, itrin. 37 Qumaso hua anqun, ti? itrin Piratori. Hua anco mini. Ina mar rahu. O marahu no tqun pnnta huaso mar . No pisopita natarinaco, itrin. 38 Onpoahuatcha no tqun yonquir paya? tnin Pirato.
Piratori co yatparinsohu (Mt. 27.15-26; Mr. 15.6-15; Lc. 23.13-25)

Iso qumapi a notantaranquma , ni co . Co manta onporinhu , tnahu, itrin. 5 Naporo Quisosonta pi quran pipirin. Yancot nahuan quran nipisopita ayancotopi. Caninchin coton a motopi, pipirin. Ni co iso qumapi, sa ahua, itrin piyapi sa . Nosorocaiso mar rinhu , co nosoropihu .
Tpacaso sha huirinso (Mt. 27.24-26; Mr. 15.15; Lc. 23.23-25)
6 Corto hua ano sa , ponisiaro sa , inapitari qunanahuatona , chiniqun nonpi. Corosqu patanantqu chimiin, itopi. Inachachin inachachin itantapi. Canpitari qupaco . Corosqu patanantatoma , tpaco . Co caso nohuantrahu tpa huaso . Co manta onporinhu , tnahu caso , itrin Piratori. 7 Iraca pnntrinso co natrinhu ni ton, chimi in. hu , Yos hui ninco, toconin, itopi hua ano sari. 8 Ina natanahuaton, Pirato chiniqun pa yanin. 9 Ya coantarahuaton, Quisoso itrin: No tqun sha huitoco. Intohua quranta hu nan? itrin. Quisososo nipirinhu co manta tninhu . 10 Copirnoco nipirahu , co yanont rancohu , ti? Ca nohuantohuato, ocoiaranqun. Nohuantohuato, at ranqun. Co ina nitotranhu , ti? itrin. 11 Co Yos nohuantrinhu naporini, co manta toncohu . Tpahuatanco, ina mar oshahuanaran. Nipirinhu , Cotio hua ano sa na con na con oshahuanapi, itrin. 12 Ina qu hu , Cotioro sari itantarin:

Ina tosahuaton, pipiantarahuaton, Cotioro sa itantarin: Iso qumapi noya, tnahu. Co manta onporinhu . Co ana intacaso ya hurinhu . 39 Napoaton sha huichinquma . Nani Pascoa tahuri a nara apina pi tashinan pi quran ocoirahu pipicaso mar . Iporaso Cotio hua an ocoichinquma , topirahu , itrin. 40 Natanahuatona , chiniqun a panitantapi. Ama ina ocoiqusohu . Parapas ocoiqu huachi, itopi. Inaso matararo nipirinhu napotopi.
Chiniqun huihuipiso (Mt. 27.27-31; Mr. 15.16-20)
1 Ina

19

natanahuaton, sontaro sa camairin Quisoso huihuicaiso mar . Ina masahuatona , chiniqun huihuitona , p sha p shatopi. 2 Yancot nahuan quran sihuisahuatona , ayancotopi. Nahuan ni ton, ohuanin. Naporahuaton, caninchin coton a motopi, amasha quhuann. Hua an a morinso pochin a motopi thuacaiso mar . 3 I huata, Sinioro hua an. Qumaso Cotioro sa hua anqun, ti? itopi. Napotahuatona , imirin quran ahu yarpi. 4 Ina qu huaton, piyapi sa nontantarin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

19

234

Iso qumapi ocoipatan, Nomano copirno no huiarinqun. Ca hua anco, tninso mar copirno inimiconn nisarin. Atpatqu , itrainqun, itopi. 13 Ina natanahuaton, Co chi nanit hu Quisoso ocoica huaso paya, ta ton, aipiran qupantarin. Qupantarahuaton, ana intacaso shirannqu hunsrin huachi, shancoriro huancanaqu ya hurinso . Quiya nananqu Capata, itrai. 14 A na tahurichin pahuanarin Pascoa nanicaso . Naporo tahuri chachin Pirato sha huitrin tpacaiso mar . Camotchin nisahuaso , Cotioro sa itrin: Canpita hua anma ni co , itrin. 15 Co quiyaso nohuantraihu . A naroachin atpatqu . Corosqu apatanantqu chimiin, itopi hua ano sari. Canpita hua anma nipirinhu , atpachi, ti? itrin. Nomano copirnochin natrai quiyanta . Co a na hua an ya hutrincoihu , itopi. 16 Napotohuachinara, Piratori itrin: Inta nipachin, Quisoso qu toma , corosqu patanantoco , itrin sontaro sa .
Tpacaiso mar qupapiso (Mt. 27.32-44; Mr. 15.21-32; Lc. 23.26-43)

Quisoso masahuatona , qupapi. apitntohuachinara, inaora quparin. Pa sahuatona , a na pana huayaqu canconpi, Corocota itopiso . Corocota, nans moto tapon naporin. 18 Inaqu coros topi. Cato apiro santa tparapi anta . Nisha patanantopi. A na ahunan quran, a nanta inchinan quran patanantopi. Quisoso ahuancanapipi. 19 Ina quran Pirato aninshitrin ma sona onporinso nitotacaiso mar . Nani ninshitahuatona , corosqu
17 Coros

chachin achinpitopi. Motn ptcha achinpitopi. Isoso Quisoso Nasaritoqu ya hurinso . Cotioro sa hua an, tnin, ninshitaton. 20 Cotio nananqu, Nomano nananqu, Crico nananqu, cara nananqu chachin ninshitrin. Ya ipi piyapi sa inahuara nananqu nontacaiso mar naporin. Ninano ya cariya ni ton, na a Cotioro sa ina nontopi. 21 Corto hua ano saso nipirinhu , co noyahu ni pi. Ama Cotioro sa hua an, ninshit qusohu . Cotioro sa hua anco toconinso , ninshitqu , itonpi Pirato. 22 Co nohuantrahu . Nani ninshit rahu huachi. Co huachi a rahu huachi, itrin. 23 Ya hur sontaro saso , huatona , a morinso mapi, topi. Catapini sontaro sa ni ton, a naya a naya manin. Cotonnso nipirinhu , co pipitrinso ya hurinhu . Ya ipit a nantrinso . 24 Ama oshahuasohu . Huco ya nipithua a morinso nicanahua , ta tona , ya nipirapi. Naporahuatona , a nara manin. Iraca pnntona pi ninoton, Yos quiricannqu ninshit rin. A morahuso nipatomatapi. Cotonhu matainacoso mar nicanarapi, tnin ninshitaton. Ipora huar ninorinso chachin mapi. 25 Coros ya cariya catapini sanapi huaniapi. A naso Quisoso a shin. A nanta a shatn. Criopas sa ionta inaqu huaniarin, Maria itopiso . A nanta Maria Mactarina. 26 Canta inaqu huaniarahu. A shin, ca qunanahuatoncoi, a shin itrin: Iso qumapi, mama, hua huan pochin ni qu . Ina ni sarinqun huachi, itrin Quisosori. 27 Ina quran nontrinco. Qumanta , iyasha, Mamahu mamaparinqun pochin ni qu ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

235

19 20

itrinco. Naporo tahuri ca pinhu qu quparahu ya hucaso mar . Inaqu ya humiatarin huachi.
Quisoso chimininso (Mt. 27.45-56; Mr. 15.33-41; Lc. 23.44-49)
28 Nani Quisoso nontahuatoncoi, yachimianin huachi. Nani ya ipi Yos sha huitrincoso natrahu huachi, ta ton, Yamororahu, tnin. Yos quiricannqu ninorinso chachin naporin. 29 Huino main nininso tasonqu ya hurin. Pi shiro pochin nininqu ashipitahuaton, nara trin. Ihutahuaton, qu paquanantrin. 30 Pi pian o osahuaton, Nani ya ipiya natrahu huachi, itrin. Monshorahuaton, chiminin huachi.

ninshitrin. Co a na nans tranta nipantapihu , tnin. 37 A nanta ninshitrin. A na tahuri ohuanpiso ni sapi, tnin Yos quiricannqu. Ipora huar ninorinso chachin napotopi.
Quisoso pa pitopiso (Mt. 27.57-61; Mr. 15.42-47; Lc. 23.50-56)
38 Ina quran Cosi Arimatiaqu ya hurinso pa nin Pirato nontapon. Inanta Quisoso imapirinhu , Cotioro sa t huataton, co a ninquchin sha huirinhu . Inaso nipirinhu , chiniqun cancantaton, pa nin copirno nontapon. Quisoso nonn nohuantrahu. Qutoco cari pa pichi, itrin. Itohuachina, Noyahua . Qupaqu , itrin. huachina, pa nin nonn coros quran anohuaracaso mar . Anohuararahuatona , qupapi huachi. 39 Nicotimonta hu nin. Inaso iraca Quisosoqu paaton, tashi nontonin. Ina hu pachina, no morain pimchin nininso qunin nonn pashitacaso mar . Cara shonca quiro pochin qu ninso qunin. 40 Quisoso nonn masahuatona , morinqu noya so pinpi. No morain pimchin nininsoqu noya pashitahuatona , so pinpi. Inapotatona , Cotioro sa chimipi pa pitopi, piso . 41 Ina ya cariya imia huaya ya hurin. Inaqu na pi nanin nani ihuapi po mocaiso mar . Co insonta chimipi po moyatrapihu . 42 Nani i huararin. Tahuririnqu Pascoa tahuri chachin ni ton, manorapi. Tpapiso ya cariya ni ton, inaqu po morapi. Pancara pi pinapirahuatona , pa copitopi huachi.

Sontarori ohuaninso

tashiraya chinoto tahuri ni ton, Cotioro sa co nohuantopihu inaquranchin chimipi patacaiso . Pascoa tahuri chachin inaso . Napoaton Pirato paahuantapi. Sontaro sa sha huitqu tonaina nipanchina , a noroachin chimiina . Chiminpachina , quparahuatona , pa pichina , itopi hua ano sari. 32 tohuachinara, Noyahua , itahuaton, sontaro sa a parin tonaina nipantacaiso mar . Pa sahuatona , cato apiro sa chachin nipantonatonpi. 33 Ina quran Quisoso hucapaipirinahu , nani chiminin qunanquipi. Napoaton co nipantonatopihu . 34 A na sontaroso nipirinhu nansaqu nininpitn ohuantrin. Hunai i shapitar chachin pipirin huachi. 35 Cari chachin ni nahu. No tqun sha huitaranquma canpitanta nitotatoma natcamaso mar . 36 Iraca Yos quiricannqu

31 Ina

20

Maria pa pitopiqu pa ninso (Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Lc. 24.1-12)

1 Tomio tahuri nipachina, tashiyachin Maria Mactarina pa nin Quisoso pa pitopiso nicapon. Co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

20

236
13 Onpoatonta na naran? itrin anquniri. Sinioronhu nonn nani qupapi. Intohuata qupapiso ? Co nitotrahu , itrin. 14 Tahurconahuaton, Quisoso chachin qunanpirinhu , co nohuit hu . 15 Onpoatonta , imoya, na naran? Inta yonisaran? itrin Quisosori. Sacatona pi ta ma , topirinhu . Napoaton itrin: Qumari, imoya, Quisoso nonn qupahuatan, sha huitoco maconta i, itrin Mariari. 16 Maria, itrin Quisosori. Tahur tintarahuaton, nohuitrin huachi. Cotio nananqu nontaton, Raponi, itrin. Quma mini, Maistronhunqun, tapon naporin. 17 Ama huachi s qurantcosohu . Co tatahu ya hurin pa yapa shantatrarahu . chin, pantararahu huachi. Apira paaton, ca tano sanhupita sha huitonqu nitochina . Iyahupita pochin ni nahuso . Yos ya hurin pa pantarahu huachi. Ina chinotramaso chachin. Tata itrahu. Canpitanta imaramaco ni ton, Tata itarama . Inatohua pantarahu huachi, tnin Quisoso, itonqu , itrin Maria. 18 Ina natanahuaton, Maria sha huitiirincoi: Sinioro chachin nani ni nahu, itrincoi. Ya ipi sha huitrinso chachin sha huitiirincoi.

noya tahuriyatrasohu , canconin. Canconahuaton, ni pirinhu . Na pi pa copitopiso chi huincapinan qu conin. 2 Quisoso nonn nani qupapi huachi, ta ton, ta aquirahuaton, sha huitiirincoi. Simon Pitro, ca catoya picoi sha huitiirincoi. Sinioro nonn pa pitopi quran nani qupapi. Capa huachi. Intohuata ipora qupapi? Co nitotraihu , itrincoi.
Pitro, Coansha, inapita qunanpiso

pa pitopi pa pa nai. 4 Napopianachin ta apiraihu , Pitro na hutrarahuato, ca ton canconahu. 5 Monshorahuato, nhu nahu. Morinqu so pinpisoachin qunanconahu. Nipirinhu , co ya conahu . 6 Ca piquran Simon Pitro canconahuaton, ya conin. Morinqu so pinpiso qunanin anta . 7 Paniocara so pinayapisonta qunanin. So pinayapiso nisha quhuanin. Inanta so pinpinan. 8 Ina quran canta ya conahu. N mt so pinpiso inachachin nisarin. Ina ni sahuato, natrahu huachi. Thunchachin Quisoso nanpiantarin huachi, tnahu.
9

3 Napotohuachincoira,

hu . Nanpiantararin, itopirinhu , co yonquiyatraraihu . 10 Nani ni patira, ya hurai pa paantarai huachi.


Maria ya notrinso (Mr. 16.9-11)

hur Mariaso nipirinhu huantarahuaton, Quisoso pa pitopi pirayan huaniquiantarin. Chiniqun na nrarin. Na nrin quran monshorin na pi naninqu nhucaso mar . 12 Nhupirinhu , cato anquniro sa qunanin, huirichin a mopiso . Quisoso nonn acopiqu hunsarin. A na motn quran hunsarin. A nanta nantn parti quran hunsarin.

11 Ya

Ca tano sannpita ya notrinso (Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-39)

tahuri Tomio tahuri. Tashihuachina, piqu ya huarai. Cotioro sa t huatatoi, ya coana noya oncotopiraihu , Quisoso a naroachin huancanachin huaniquirin.

19 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

237

20 21
27 Ina quran anquirahuaton, Tomas itrin: Imirahu, iyasha, ni qu . S huaqu . Nininpithunta s huatoco. Ama nisha nisha yonquiqu sohu . Natco huachi, itrin. 28 Quma mini Sinioronhu. Natranqun. Yosnqun ni ton, chinotaranqun huachi, itrin. 29 Ni nanco ni ton, iyasha, natranco. A napitaso hu , natarinaco. Inapitaso nya cancantapi huachi, itrin.

Tashita, iyaro sa . Ca mini hu sarahu. Ama pa yancosohu . Sano cancantoco , itrincoi. 20 Itahuatoncoi, imirin a notrincoi. Nininpitonta a notrincoi. Ohuanpiso ni nai. Sinioro chachin ni sahuatoi, pa yanai. Ina mini, ta toi, nya cancantrai huachi. 21 Oshanma , iyaro sa , nani inquit ranquma ni ton, sano cancantoco . Tatahu a parincoso pochachin canpitanta a pararanquma . Piyapi sa a chintacamaso mar a pararanquma , itrincoi. 22 Ina quran pihuirahuaton, Ispirito Santo ya coancanchinquma , tnahu. Ya coancantohuachinquma , rinquma ni ton, 23 nanan qu quma paatoma pnntacamaso mar . Insosona nathuachinquma , Oshann, iyasha, Yos inquitarinqun, itoco . Inquitarin mini. Nipirinhu , co yanathuachinqumahu , Co oshann, iyasha, inquitarinqunhu , itoco . Thunchachin co inquitarinhu , itrincoi. Itahuatoncoi, pa nin huachi.
Tomasri qunanaton, natrinso

Ma marsona Coanshari ninshitrinso

nani ma sha Yos pochin ninin piyapi sari natcaiso mar . Ca tano sannpitacoi ni piraihu , co ya ipiya isqu ninshitranqumahu . 31 Isopita nani ninshitranquma Quisoso natcamaso mar . Inaso thunchachin Cristo, Yos hui nin chachin. Ina a paimarinso , ta toma , ina imaco huachi. Imapatama , Yos nohuitatoma nanpimiatarama huachi.

30 Quisoso

shoncayachincoi ya hurai. Tomas co ya hurinhu . Catopia hua itopiso . Quisoso qunanahuatoi, Tomas sha huitonai. Sinioro ni nai, itopiraihu , co yanatrincoihu . 25 Co so imirin ohuanpiso ni patohu , co natarahu . Ina s huata huar natarahu. Nininpitonta ohuanpiso co so s huatohuatohu , co natarahu , itrincoi Tomas. 26 Posa tahuri qu huatoi, Tomasnta ya hurin. Naquranchin ya piraihu . Quisoso a nachin huaniquiantarin. I huata, iyaro sa . Sano cancantoco , itrincoi.

24 Naporo

21

Yonsanqu ya notantarinso
1 Ina

quran Tipiria sono yonsanqu Quisoso ya notantarincoi. Ni naiso sha huichinquma . 2 Inaqu canchis chincoi ya hurai. A naso Simon Pitro. A nanta Tomas, catopia hua itopiso . A nanta Natanino, Canaqu ya hurinso . Sipitio hui ninpitacointa ya hurai. A napitanta Quisoso imapisopita, catoya pi nininso , inapitaro coi canchiscoi ya hurai. 3 Yo natapo pa sarahu, itrincoi Simon Pitro. Pa sarai quiyanta , itrai. Mont qu yanquirahuatoi, pa nai. Pa piraihu , ya ipi tashi riti t yatopiraihu , co manta manaihu . 4 Pi i yapipirirahuaso ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21

238

qu huaniarin, ni piraihu . Co noya qunanatoihu , co nohuitraihu . 5 Co, iyaro sa , manta manamahu , ti? itrincoi. Co chi, iyasha, manaihu paya, itrai. 6 Inchinan quran riti t yatoco . Inaqu thunchinso a naroachin masarama , itrincoi. Ina quran inchinan quran t yatohuatira, notohuaro sami manai. Na a ni ton, co nanitaparaihu oshica huaiso . 7 Naporo Sinioro nohuitrahu huachi. Pasoso Sinioro chachin, itrahu Pitro. Itohuatra, i nanpirapi sacatarin ni ton, cotonn a ton, a morin. Manorahuaton, i qu niit caso mar . 8 A naquncoiso mont qu pa nai. Riti ohuararahuatoi, yonsai pa quparai. Co aquyahu . Pasa mitro pochin aqurinso . 9 conahuatoi, pn qunanconai. Inaqu sami chinsarin, ni conai. Panonta ya huarin. 10 Sami achin manamaso caraichin maconqu , itrincoi Quisoso. 11 Simon Pitro montriaqu ya conahuaton, riti yonsanqu oshirin. Pasa a natrapo shonca cara sami ya hurin, panca samisachin. Ina napo niponahu , co riti oquirinhu . Caraya masahuaton, Quisoso qutonin, chinsarin. Ina quran nani pi ipachina, 12 Huco , iyaro sa , coshatahua , itrincoi Quisoso. Inqunta qumaso ? co itapoirahu , Sinioro nohuitrai. 13 Pan masahuaton, qutrincoi. Saminta qutrincoi. Ca nai. 14 Nanpiantarin piquran nani cararo ca tano sannpitacoi qunanai.
Pitro nontrinso
15 Nani

Iya Simon, isopita quran na con na con nosoromiatranco, ti? itrin. Nosororanqun, Sinioro, ina nitotran, itrin. Imarinacosopita ohuica huaya pochin ni nahu. Patohuato, co incariso a pairarinhu . Qumari noya a chintqu , itrin. 16 Ina quran itantarin: Nosoromiatranco, ti? itrin. Nosororanqun mini, Sinioro, ina nitotran, itantarin. Imarinacosopita a paiqu noya imamiachinaco, itrin. 17 Ina quran naquranchin itantarin: Iya Simon, t ranco, ti? itantarin. Cararo natanin ni ton, Pitro strin. Ya ipi, Sinioro, nitotran. ranqun mini, ina nitotran, itrin. Imarinacosopita noya a paiqu . 18 No tqun, iyasha, itaranqun. Qumaso hui napitapon, qumaora nohuanton, ma sha ninan. Intohuaso yapa patana, nitaparahuaton, pa nan. Nipirinhu , a tan, ma sha onpotarinnqun. Catoqu ranchin anquiran so tonpoarinnqun. Co qumaora nohuantopiranhu , qupararinnqun, itrin Pitro. 19 A na tahuri Yos imarin ni ton, inapotatona , tparapi. Ina ni pachina , na a piyapi sa Yos imasapi huachi. Ina ninoton, Quisoso naporin. Ina quran toco huachi, iyasha, itrin.
Coansha napocaso

coshatohuatira, Quisosori

itrin:

hua coshatapoi, Quisoso ya cariya hunsrahu. Naporo Inta , Sinioro, sha huirapiarinqunso ? itrahu Pitro nitotacaso mar . Iporaso sono qu Pitro tahurrahuaton, qunaninco. 21 Qunanahuatonco, Quisoso itapon: Iso qumapiso , Sinioro, ma ta onpo inso huachi? itrin Pitrori.

20 I

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

239
22 Ama ina, iyasha, yonquiqu hu . Ca o manta huar nanpiapon nimara. Co so nohuantohuatohu , chiminapon nimara. maso ya hurinhu , itrin. 23 Naporo qura huar imapisopita ninontopi. Coanshaso co onporonta chiminarinhu , nitopi. Quisososo nipirinhu hu . Ca o manta huar nanpiapon nimara. Co so nohuantohuatohu , chiminapon nimara.

21

maso ya hurinhu , itrin Quisosori. 24 Nani carinqumaso sha huitranquma . No tqun ninshit ranquma huachi. Ya ipiya nicatoi, nitotrai. 25 Na con Quisoso a chinin. Nani ma sha ninin. Co insonta hu ya ipiya ninshitacaso . Ina napo quirica ninshitrai naporini, co isoro pa tranta nanichitonhu , topirahu . Nani huachi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

Quisoso ca tano sannpita napopiso


Quisoso nanpiantarahuaton, imapisopita ya notrinso
1I

huata, iya Tiohuiro. Noya qumanta ya huaran? Noya canta ya huarahu. A na quiricaqu nani ninshitranqun. Ya ipi Quisoso naporinso sha huitranqun. A chininsonta anitotranqun. 2 Ya ipiya inapaqu panantaqu huar naporinso ninshitranqun no tqun nitotamaso mar . Iporaso naqu chin ninshitantaranqun. Quisoso inapaqu panantaponahu , co naniant rinpoahu . Ca tano sannpita acorin pnntacaiso mar . Inari catahuarin ni ton, noya pnntopi, notohuaro piyapi sa imasapi huachi. Inanta sha huichi, ta to, ninshitantaranqun, nitotqu . Co huara Quisoso inapaqu pa shantatraponhu , ca tano sannpita sha huitrin paatona a chinacaiso mar . Ispirito Santo nohuanton, sha huitrin. 3 Inaso thunchachin chimimiatopirinhu , nanpiantarin huachi. Ina piquran catapini shonca tahuri isoro paqu ya huantarin. Ca tano sannpita ya notra piarin. Yos hua anntrinpoaso a chintantarin. Nanpiantarahu ni ton, huntonnqu chachin aya conanquma , itrin. 4 A na tahuri inapitar coshataso , sha huitrin: Ama a naroachin Quirosarin quran pipicosohu . Isqu ninaco Ispirito

Santo o main. Ispirito Santo a patimaranquma , tnin Tata Yos. I hua chachin sha huitranqumaso . 5 Coanshaso i qu aporintrinquma . Co noyahu tohuatamara, aporintrinquma huachi. Iporaso nipirinhu Ispirito Santo aya coancantaranquma catahuainqu maso mar . Co hua qui quranhu ya coancantarinquma huachi, itrin ca tano sannpita. 6 Ina quran niyontoantarahuatona , Quisoso natantapi: Iraca, Sinioro, Cotioro sa pancana hua anntopirinahu . Iporaso chiniqun nanantaton, inapochachin acoantaran, ti? itopi. 7 Co ina, iyaro sa , yonquicamaso ya hurinhu . Tata Yosichin chini chiniqun nanantrin. ton, ma sha acorin. Ma tahuriso acoamara. Onporosona naporinso co Yos nohuantrinhu maso . 8 Iporaso nipirinhu Ispirito Santo na con catahuarinquma . Ya coancantohuachinquma , nya pnntarama . Ina nohuanton, nani ma sha nanitaparama . Ya huso ni nama , nani nitotrama . A napitanta sha huitoco . Quirosarinqu chachin sha huitoco . Ina quran ya ipi Cotia parti paatoma , sha huitonco . Samaria partinta sha huitonco . Ya ipi parti paatoma , sha huitra piaco , tnin Quisoso.
240

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

241 Inapaqu pantarinso


9 Ina topachina, Yosri inapaqu qupantarin huachi. Ca tano sannpitari nicasoi , inapaqu pantarin huachi. N prpirinahu , chistorori imotrin. Co huachi qunanpihu . 10 Inpaqu pantaquya , n prapirinahu , a nanaya catoya piri ya notiimarin, huirton a morinso . 11 Ma marta , Caririaro sa , inapaqu n ptapiramahu ? Quisoso nani pantarin huachi. Yosri inpaqu qupantapirinhu , ina chachin o mantararin. Inapaqu pa ninso pochachin a na tahuri o mantararin huachi, itrin. 12 Ina natanahuatona , Oripos pann quran nohuaramarahuatona , qu paantapi. Co aquyahu . A na quiromitro pochin aqurinso . 13 huatona , a na piqu pa pi. Inapa p sat pi ni ton, nanppi. Inaqu naporo yacapatapi. Pitro, Coansha, Santiaco, Antris, Pinipi, Tomas, Partoromi, Matio, inapita ya hurapi. A nanta Santiaco. (Arpio hui nin inaso .) A na Simonta ya hurin. (Iraca copirno no huina piro sa imapirinhu , iporaso Quisoso imarin huachi.) A na Cotasnta ya hurin. (Santiaco hui nin inaso .) 14 Inapitaso siempre niyontonatona , Yos nontpi. Quisoso iinpitanta hu pi Yos nontacaiso mar . Sanapi santa inaqu hu pi. A naso Maria, Quisoso a shin inaso . chin yonquiatona , inaqu na con Yos nontpi.

Matias acorinso

quran na a Quisoso imapisopita niyontonpi. Pasa cato shonca piyapi sa pochin ya hupi. Pitro huancanachin huanirahuaton, itrin: 16,17 Shonca catoya picoi, iyaro sa , Quisoso nani acorincoi a napita

15 Ina

a chinta huaiso mar . hu . Quiyar Quisoso ca tanpirinhu , inimiconnpitari yamapachina, Cotasri sha huirapirin. A notonpachina, mapi. Iraca Ispirito Santo nohuanton, Cotas napocaso ninorin. Tapicori ninoton, Yos quiricannqu ninshitrin. Iraca ninorinso chachin naporin. 18 Sha huirapirinso mar coriqui qutopi. Ina coriquinnqu no pa pa anin. Cotasso nitparahuaton, no paqu anotaton, ya poirin. Chi chin pipirin huachi. 19 Ya ipi Quirosarinqu ya hupisopita natanpi. Natanahuatona , ina no pa nininn acopi. Inahuara nananqu Aquirama topi. Aquiramaso Hunai No pa tapon naporin. 20 Yos quiricannqu ninoton, ninshitrin. Ama insonta pinnqu ya hu insohu . No pitqu pantachin. Ina qumapi ocoirahuaton, a na acoantaqu , tnin Sarmo quiricaqu. 21,22 Napoaton, iyaro sa , a na qumapi acoanta ahua Cotas ya hurtacaso mar . Iraca Coansha aporintaso , Sinioro Quisoso caniaririn a chinacaso . Naporo na a miachincoi Quisoso imarai. Nani tahuri ca tanai. Inapaqu panantaqu huar ca tanai. A nara Quisoso ca tanhuaso chachin acoanta ahua . Quisoso nanpiantarin. Canta ni nahu, ta caso mar acoa ahua , tnin. 23 Cato huayonpirinahu . A naso Matias. A nanta Cosi Parsapa. Costo itopi anta . 24 Ina quran Yos nontopi. Qumasachin, Sinioro, ya ipi cancanhui yonquiraiso nitotran. Insota nohuantran acoa huaiso , 25 ina paaton, a napita a chintacaso mar anta ? Cotas co huachi nanitrinhu . Nani a porinqun inaora yonquirinso imacaso mar ni ton, parsitopiqu pa nin huachi, itopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

1 2
26 Ina quran cato piyapi nininnpita na pita huayaqu ninshitopi. Yontra huayaqu po morahuatona , pa tan pa tantahuatona , Matias nininn chachin ocoipi huachi. Shonca a nara ca tano sannpita ya hupirinahu , iporaso huachi shonca cato ca tano sannpita ya huantapi huachi.

242
8 Onporahuatonata canpoa nisha nisha nananqu nonhuaso pochachin inahuanta a naroachin nonpi anta ? topi. 9 Nisha nisha parti ya hupisopita nani hu pi. Partiaro sa , Miriaro sa , Irano sa , Misapotamiaqu ya hupisopita, Cotia parti ya hupisopita, Capatosiaro sa , Pontoro sa , Asiaro sa , inapita natanapi. 10 Priquiaro sa , Panpiriaro sa , Iquipitoro sa , Nipiaro sa (Sirini pirayan ya hurinsopita), inapitanta nani hu pi. Ni toro sa Noma quran hu pisopitanta natanapi. A naqun Cotioro sa , a naqun nisha piyapi sa niponaraihu , Yos chinotopi. 11 Critaro sa , Arapiaro sa , inapitanta hucatona , natanapi. Nisha nishanpoa nicarihuarahu , canpoa nanamnpoaqu chachin nontarinpoa . Yos nya naporinso sha huitarinpoa , natanhua . 12 Ma pitata napopi. Onporahuatonata naponontrinnpoa ? ta tona , pa yanpi. 13 A naqunso nipirinhu t tona , No pitona , napoapi, toconpi.

Ispirito Santo o marinso


1 Ina

quran a na simana pochin nisahuaso , Pinticosti tahuri nanirin huachi. Naporo ya ipi Cotioro sa rinqu niyontonpi. Ma sha nitrinso mar Yosparinqun, Sinioro, itopi. Ina tahuri chachin Quisoso imapisopitanta nani niyontonpi. 2 A nanaya panca ihuan pochin natanpi. Tnntrimarin. Inapa quran o mararin. Ya ipi piqu ya hupisopita natanpi. 3 Ina quran pn pochin nnrinso ya noimarin. Ya ipiya a naya a naya motoanshirainqu ya noimarin. 4 china, Ispirito Santoso ya ipiya ya coancantrin. Ina qu rin nisha nisha nananqu nonacaiso mar . Co nitotaponaraihu , a naroachin nonpi huachi. Ma noyacha Tata Yosso paya. Hui nin chachin a paimarin nicha inpoaso mar , tosapi. Ispirito Santo nohuanton, napopi. A naya a naya nisha nisha nananqu nonsapi. 5 Ina ninanoqu chachin na a Cotioro sa ya hurin, Yos chinotopiso . Nisha nisha parti quran hu pi ni ton, nisha nisha nananqu nonpi. 6 Quisoso imapisopita nisha nisha nananqu nonsapi, natanpi. Natanahuatona , notohuaro piyapi niyontonpi. A naya a naya inahuara nananqu nonpiso natanahuatona , pa yanpi. 7 Chiniqun pa yanatona , ninontopi. Ma pitata natanhuaso . Isopita Cariria piyapi sarchin, topirhuahu .

Pitro pnntrinso

cato ca tano sannpitaso nipirinhu , co t huatopihu . Pitroso huanirahuaton, chiniqun sha huitrin ya ipiya natanacaiso mar . Noya natanco, iyaro sa . Ya ipiima Quirosarinqu ya huramasopitanta natanco, no tqun sha huichinquma . 15 Isopita no pipi, topiramahu , co no piraihu . Co yono pi iytrarinhu . Co tashirayamiachin no pirhu . Ispirito Santo ya coancantrincoi ni ton, naporai. 16 Iraca Coiro iso ninoton, ninshitrin. Yos noninso chachin ninshitaton, naporin: 17 A na tahuri Ispirito Santo a pamarahu nisha nisha piyapi sa ya coancantacaso

14 Shonca

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

243

mar . Ina nohuanton, hui nanpita ninorarin. Mashoro sa hua nararin. Hui napi santa co hu ponahu , hua narso pochin qunanarin. Yosri anitotrinso qunanarin. 18 Naporo ya ipi natrinacosopita Ispirito Santori ya coancantarin. Ina nohuanton, nanamhu sha huirarin huachi. 19 Ca nohuanto, ma sha inapaqu ya norarin. Qunanpachina , pa yanapi. Isoro paqunta ma sha acoarahu piyapi sa ayonquicaso mar . Hunai , pn, conai tomontarinso , inapita ni sapi, tnin Yos. Inapita ni pachina , Thunchachin Yosri acorin, tosapi. 20 Sinioro o macaso tahuri na caso ya hurin. Co trasohu , nani ma sha onporapi. Pi i tashirarin. Yoqui quhuashin hunai pochin nisarin. Yos yonquicaiso mar inapoarin. 21 Nicha co, Sinioro, topachina , nicha sarin. cancantahuaton, nicha sarin huachi, tnin Coiro, taton. 22 Natanco, iyaro sa . Canpitanta Cotioro sanquma ni ton, Yosri nanamn anitotarinquma . Quisoso naporinso sha huichinquma , nitotoco . Inaso Nasaritoqu ya hurinso , nani ma sha nanitaparin. Piyapi a naroachin anoyatrin. Co ina pochin ni chinhuahu . Yosri catahuarin ni ton, naporin. Napoaton, T chin Yos quran o marin, topi. Canpitanta nicatoma , nitotrama . 23 Napoaponahu , canpitari atpatrama . Masahuatoma , nisha piyapi sa qutonama corosqu tpacaiso mar . Co Yos natpihu

ni ton, tpapi. Iraca Yosri yonquirin hui nin chiminacaso . Ina nohuanton, oshannpoa mar chiminin. trinhu naporini, co macacamaso nanichitomahu . Canpitari at mahu , 24 Yosri ananpitantarin. Chimirin quran nicha rin. Co chimirini minsrinhu . 25 ton, Tapico iraca naporin: Nani tahuri Sinioro ca tanarinco. Inchinanhu quran ya hurarin achinicancaincoso mar . Catahuarinco ni ton, co pa yanahu . 26 Napoaton noya cancantrahu. Yos nohuanton, co chimimiatarahu . Ma noyacha Tata Yosso paya, tnahu. Co naniantarincohu , ta to, co chimina huaso t huatrahu . 27 Yos yonquiato, nontarahu. Hua yanhu, Sinioro, rinqu patarancohu . Qu chin natranqun ni ton, co nohuantranhu non tacaso . 28 Quma irann a notranco. A chintranco quma nohuitatnqun nya nanpica huaso . Nani tahuri ca tananco ni ton, rahu, tnin Tapico , iraca ninshitaton, itrin Pitrori.
Quisocristo nanpiantacaso ninorinso

quran Pitrori itantarin: Ni cochi, iyaro sa . Tata Tapico nani chiminin. Iraca nani pa pitopi. Pa pitopiso ipora huanta ya hurarin. 30 Iraca Yosri itrin: A na tahuri quma shiparinqun acoarahu hua anntacaso mar . Quma ya hurnamn hua anntarin. Caso Yosco ni to, co nonpintaranqunhu , itrin Tapico . Napoaton shia huain ninoton, ninshitrin. 31 Quisocristo nanpiantacaso ninorin. Chimirinqu

29 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

244

co patarancohu . Co non rinhu , tnin iraca ninoton. 32 Iporaso Quisoso chachin Yosri ananpitantarin. Quiyari ni nai. 33 Ina quran Yosri inapaqu qupantarin. Chiniqun nanantarin ni ton, inchinan quran ahunsrin huachi. Ahunsrahuaton, sha huitrin: Ispirito Santo a pamaqu piyapi sa ya coancanchin. I hua sha huitranqunso , tnin Yos. Ina quran Quisosori Ispirito Santo a paimarin, ya coancantrincoi. Napoaton nisha nisha nananqu nonai, natanama . 34 Tapico co nanpiantaton, inapaqu pantarinhu . Nipirinhu , ninshitrin. Yosri sinioronhu sha huitrin: Inchinanhu quran huns qu 35 inimiconnpita cari minschinqun, itrin Yosri, tnin ninshitaton. 36 Yos hui nin chachin, iyaro sa , corosqu apatanantrama . Quisoso atpatopiramahu , Yosri noya noya ni nin. Inaso Cristo, a paimarahuso . Sinioro ni ton, natcaso ya hurin, tnin Yos. No tqun, iyaro sa , nani sha huitranquma , tnin Pitro.
A napitanta imapiso

sa natanahuatona , na con stopi. Co noyahu ninai. Ma ta onpo iiso ? itopi ca tano sannpita. 38 Napotohuachinara, Pitrori itrin: Ya ipi co noyahu pita naniantatoma , Yos pochin cancantoco . Quisocristo imarahu, ta toma , aporihuanco . Ina imapatama , Yos oshanma inquitarinquma . Ina quran Ispirito Santo aya coancantarinquma canpitanta . 39 Yos nohuanton, Ispirito Santo a patimarinpoa . Canpitanta ya coancantarinquma . Hui nanpitanta

37 Piyapi

ya coancantarin. A naquonta aqu ya hupirinahu , Yos nohuanton, imasapi. Imapachina , Ispirito Santori ya coancantarin inahuanta , itrin. 40 Itahuaton, na con pnnin. Ipora ya hupisopita co manta Yos yanatpihu . Ina mar ana intarin huachi. Canpitaso nipirinhu ama inapita pochin cancantocosohu . Yos nontoco anoyacancanchinquma . Ina quran cha sarama huachi, itrin. 41 Napotohuachina, na a nattopi huachi. Naporahuatona , i qu aporihuanpi. Naporo tahuri cara huaranca pochin piyapi sa ya conpi. Quisoso imasapi huachi. 42 Ca tano sa a chinpachina , pa yatopi natanacaiso . Noya natanatona , natpi huachi. Noya nini tona , ya hurapi. Quisoso chimininso yonquiatona , tapi. Naporahuatona , apira apira Yos nontapi. 43 Siniorori catahuahuachina, ca tano sa nani ma sha nanitapapi. Na a piyapi sa a naroachin anoyatopi. Ya ipi piyapi sa nicatona , pa yanpi. Thunchachin Yosri catahuarin, topi. 44 Ya ipi Quisoso imapisopita niyontonapi. A naya a naya ma sha pahuantohuachinara, nicatahuapi. Co niapiratopihu . 45 A naqunso ma shannpita pa anahuatona , coriqui ma patopiso ca tano sannpita qutopi. Ina quran a naquonta chinara, qutopi huachi. 46 Nani tahuri Yos chinotopiso piqu niyontonpi. Quisoso chimininso yonquiatona , a naya a naya pinnqu coshatapatapi. Co apiratonahu , noya cancantapi. Nya cancantatona , coshatapatapi. 47 Ma noyacha Yosso paya, tosapi. Ya ipi piyapi sari noya ni pi. Nani tahuriya a napitanta imasapi ni ton, Yosri anoyacancantrin. ton, inapitanta ya conpi huachi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

245 Apia anoyatrinso

3 Pitro Yos chinotopiso piqu pnninso


11 Apia anoyatrinso nipirinhu , Ama patocosohu , ta ton, Pitro, Coanshanta co a porinhu . Cara chachin Saromon patoanamnqu pa pachinara, notohuaro piyapi sa manorahuatona , inaqu niyontonpi. Ma noyacha ni ton, apia a naroachin anoyatrin paya, ta tona , pa yanpi huachi. 12 Inapita ni sahuaton, Pitrori chiniqun pnnarin. Onpotapomata , iyaro sa , iso qumapi nicatoma , pa yanama ? tomata ni saramacoi? Co quiyaora nanitaparaihu anoyata huaiso . Co quiyaso noya noyacoihu . ton, noyatrin, iratarin huachi. 13 Iraca shimashonnpoapita Apranco , Isacoco , Cacopoco , inapita Yos chinotopi. Ina Yosri chachin Quisoso a paimarin nicha inpoaso mar . Ina quran noya noya acorin huachi. Inaso Yos hui nin nipirinhu , canpitari masahuatoma , hua ano sa qutonama . rinhu , co canpita nohuantramahu . 14 Quisososo noyasachin ninin. Co pi pisha tranta oshahuanpirinhu , co nohuant ramahu . Inta ocoichinquma ? itohuachinqumara, tpatona pi huayonama . 15 Quisoso ananpirinpoaso nipirinhu atpatrama . Inasachin catahuarinpoa Yos nohuitathua nanpicaso nipirinhu , atpatrama . Tpapirinahu , Yosri ananpitantarin. Quiyaso ni nai. 16 Quisoso catahuarincoi, ta toi, iso apia nohuitramaso anoyatrai. Quisocristo nanan qutrincoi ni ton, anoyataranqun, itohuatira, noyatrin huachi. Inaso catahuarinco mini, ta ton, noya pa sarin huachi. Ni nama canpitanta . 17 Quisoso Yos quran o mapirinhu , co nitotramahu . Napoaton, iyaro sa , tparama . Hua anmanta co nitotopihu .

1 A na tahuri pi i thurnahuaso , Pitro pa sarin Yos chinotopiso piqu. Naporo ora niyontonatona , Yos nontapi. Coanshar pa sapirinhu . 2 Inaqu a na qumapi qunanconin. Nasitrin qura huar co nanitrinhu iratacaso . piso piqu qupapi. A na ya coanaqu acopi, noyapiachin topiso . Inaqu acopi coriqui ma patacaso mar . Piyapi sa Yos chinotopiso piqu ya conpachinara, coriqui ma patrin. 3 Pitro, Coansha, inapita ya conasoi , apiari qunanin. Yos mar coriqui qutoco, itrin. 4 Pitro Coanshar ni spi. Ni coi, iyasha, itrin Pitrori. 5 Coriqui qutarinco, ta ton, not rin. 6 Pitroso nipirinhu itrin: Co coriqui ya hutopirincohu , nanitato, anoyataranqun. Quisocristo Nasaritoqu ya hurinso nanan qutrinco ni ton, anoyataranqun. Ina nohuanton, noyataran huachi. huaton, noya iratqu huachi, itrin. 7 Inchinan imira quran masahuaton, ahuanirin huachi. A naroachin ca yopirain nantr chachin chinirin huachi. 8 huaton, pashitquintarahuaton, huanirin huachi. Iratarin huachi. Pitro, Coansha, inapita Yos chinotopiso piqu ya conpachinara, apianta ya conin anta . Noya irataton, niirin huachi. Ma noyacha Yosso paya, tosrin. 9 Inapohuachina, ya ipi piyapi sari ni pi. Ma noyacha Tata Yos catahuarinco paya, ta ton, iratrin huachi. 10 Ni sahuatona , piyapi sari nohuitopi ni ton, pa yanpi. Iso qumapi Yos chinotopiso piqu ya coanamnqu huns ton, coriqui ma patrinso . toncha noya iratrin paya? nitopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

3 4
18 Iraca

246

pnntona piro sa ninotona , ninshitopi. A na tahuri Cristo par pon, topi. Yos nohuanton, ninopi. Ninopiso pochachin parsitrin. 19 ton, iyaro sa , ya ipi co noyahu masopita naniantatoma , Yos pochin cancantoco oshanma inquichinquma . Ina quran achinicancanarinquma noyapiachin cancantacamaso mar . 20 Quisocristo imapatama , a na tahuri Quisocristo chachin a patimantarinquma . Canpita mar nani acorin. 21 Iraca qura huar Yos nohuanton, noya pnntona piro sa ninorin. A na tahuri Yosri ya ipiya anoyatarin, topi. qu huar inapaqu Quisoso ya huantarin. 22 Iraca Moissri ninoton, sha huitrin: A na tahuri Yos nohuanton, a na pnntona pi ya huapon, ca pochin nininso . Cotio qumapi inaso . P chinquma , ya ipi natco . 23 Insosona co nathuachinhu , Yosri ana intomiatarin huachi, tnin Moiss. 24 Ya ipi pnntona piro sa Cristo o macaso tahuri ninopi. Samoiro qura huar naporin. 25 Yos nohuanton, ninshitrinnquma , nitotarama . Yos chachin naporinso natanama . nnpita nontohuachina, yonquirinquma canpitanta . Iraca Apran itrin: Caora nohuanto, catahuaranquma . Quma shinparin quran ya ipi piyapi sa noya cancantapi huachi, itrin Yosri. 26 Canpita ton yonquiatnquma , hui nin isoro paqu a paimarin. chinquma , co noyahu ninamasopita naniantarama . Ina qu rama huachi. Ina mar Quisoso a paimarin, itrin Pitrori.
Cotio hua ano sari mapiso
1 Pitrori

a chintahuachina, na a piyapi sa natanpi. Coansharinta pnnin. Pnntasoi , Cotio hua ano sa canquipi. Capo Yos chinotopiso pi

a pairinso , Satosio piyapi sa , inapitanta canquipi. 2 Piyapi sa a chintrinso mar no huipi. Quisoso nanpiantarin ni ton, nanpiantacaso ya hurin, tninso mar no huirpi. 3 Napoaton Pitro Coanshar chachin mapi. I huaraya ni ton, tashinan piqu po mopi. Tashiraya natahuan , ta tona , po mopi. Naporo tashi inaqu tahurianpitopi. 4 Na a piyapi saso nipirinhu nanamn natanahuatona , natpi huachi. Nani a natrapo huaranca pochin qumapi sa Quisoso imasapi huachi. Na a sanapi santa imasapi. 5 Tahuririnqu ya ipi Cotio hua ano sa niyontonpi. Corto hua ano sa , ansiano sa , maistro sa , inapita hu pi. Quirosarinqu chachin niyontonpi. 6 Nisha nisha corto hua ano sa hu pi. Anas chini chiniqun nanantrinso , Caihuas, Coansha, Aricantro, inapita hu pi. Hua an qumopinnpitar chachin niyontonpi. 7 Pitro, Coansha, inapita maconahuatona , ahuancanapipi natanacaiso mar . Onporahuatomata chiniqun nanantatoma , apia anoyatrama ? Inta nanan qutrinquma maso ? itopi. 8 Ispirito Santo nani ya coancantrin ni ton, a naroachin catahuarin noya a panitacaso mar . Natanco, sinioro hua ano sa . 9 Thunchachin co quiyaora nanit hu apia anoyata huaiso . huatomata anoyatrama ? itramacoi ni ton, 10 no tqun sha huitaranquma , nitotoco . Ya ipi Cotioro sa nitochina . Quisocristo Nasaritoqu ya hurinso nanan qutrincoi anoyata huaiso . Ina catahuarincoi ni ton, anoyatrai. Yosri a paimapirinhu , canpitaso atpat rama . Tpapiramahu ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

247

tantarin. Quisocristo nohuanton, iso qumapi nani noyatrin huachi. Isqu huanirarin. 11 Ni cochi. Sacatoro sa pihuachina , a na na pira qu nahu , co nohuantopihu . Napoonin, ta tona , t yatopirinahu . Hua anni maantarahuaton, Iso na pi na con na con nohuantrahu pica huaso mar , ta ton, noya acoantarin huachi. Quisocristoso ina na pi pochin. Canpita co nohuantopiramahu , Yosri noya noya ni nin. 12 Quisocristoichin anoyacancantrinpoa . Co a na nanitrinhu nicha inpoaso . Inachin nanitrin nicha inpoaso , itrin Pitrori.
Hua ano sa pa yanpiso

Ni naiso sha huitarai. Natanaisonta sha huitarai. Co Yos natcaso ya hurinhu , tnama , ti? itrin. 21,22 Co nathuatancoihu , ana intarainqun, itahuatona , a papi huachi. Apia anoyatrinso nani catapini shonca na con pi ipitrin ni ton, ya ipi piyapiri pa yatopi. Yosichin nanitrin anoyatacaso . Ma noyacha Yosso paya, topi ya ipi piyapi. Napoaton hua ano sa co nanitopihu ana intacaiso .
Yos nontopiso

natanahuatona , Cotio hua ano sa ninontopi. Isopita topinan piyapi. Co maistrohu . Co na hu , co t huatrinpoahu . Ma pitacha nitotrin paya. Quisoso ca tanpi ni ton, ina pochin cancantapi, nitopi. 14 Qumapi nani noyatrinso inaqu huanirarin ni ton, co nanitopihu Nonpintarinpoa , ta caiso . 15 Pitro, Coansha, inapita aipiran a parahuatona , inahua capini ninontapi. 16 Ma ta onpo iiso ? Apia nani anoyatrin. Ya ipi Quirosarinqu ya hupisopita nitotopi. Nani ni pi. Co nanitrhuahu Nonpintrinpoa , ta caso . 17 Nipirinhu , ama aqut piyapi sari natcaiso marhu pn hua . Ama huachi Quisoso nanamn sha huitocosohu , itahua , nitopi. 18 Ina quran amatantarahuatona , pnnpi. Ama aqut a chintantacosohu . Ama Quisoso nanamn sha huitantacosohu , itopi. 19,20 rinahu , Pitro Coanshar chachin co yanattrinhu . Yos nattoi, co nanitraihu canpita natca huainqumaso . Co quiyaso nanitraihu tonica huaiso .

13 Ina

Pitro, Coansha, inapita a pahuachinara, rahuatona , sha huiconpi huachi. Corto hua ano sa , ansiano sa , inapita chiniqun pnninacoi ama a china huaiso marhu , tnin. 24 Ina natanahuatona , napopianachin yonquiatona , Yos nontapi. Qumaschin, Sinioro, chini chiniqun nanantran. Isoro pa , inapaqu ya hurinsopita, iiro sa , ya ipi ma sharo sa , inapita acoran. 25 Quma nohuanton, iraca Tata Tapico ninshit rin. Inaso noya natrinqunso . Ispirito Santori ayonquirin ni ton, no tqun ninshitaton, naporin: Onpoatonta , Sinioro, nisha piyapi sa chiniqun no huipirinnhu ? Topinan quran chinotopirinnqunhu , co nanitopihu qunso . 26 Copirnoro sa pirinnhu . Hua ano santa niyontonahuatona , pirinnhu . A paimaransonta co qu yapihu , tnin Tapico , iraca ninshitaton. 27 Iso ninanoqu chachin, Sinioro, piyapi sa yonquipi hui nan tpacaiso mar . Inaso nya nipirinhu , tpapi. Qumari acoranso nipirinhu , co

23 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

4 5

248

qu yapihu . Irotis, Ponsio Pirato, nisha piyapiro sa , Cotioro sa , inapita Quisoso no huipi. 28 Qumaso hu chini chiniqun nanantran. Co nohuantranhu naporini, tonahu . Iraca qura huar yonquiran chiminacaso ni ton, aparsitopi. 29 Iporaso , Sinioro, quiyanta no huiarinacoi, nitotran. Qumasachin yanatrainqun ni ton, catahuacoi chiniqun cancantatoi, quma nanamn sha huichii. 30 Cania piro sa qumari anoyatqu . Yos hui nin chachin nanan qutrincoi, topatoi, catahuacoi piyapi sa anoyachii. Ina ni pachina , Yosri catahuarin mini, tosapi, itopi, Yos nontatona . 31 Nani Yos nontohuachinara, ina nohuanton, pi nacontarin. Ispirito Santori ya ipiya ya coancantrin. Chiniqun cancantatona , Yos nanamn sha huitapi huachi.
Imapisopita ninosoropiso

hua huatrinso . 37 Inanta no pann pa anin. Pa anahuaton, ya ipi coriqui canarinso ca tano sa qutrin pahuant rinsopita qutacaso mar .

Ananias nonpininso

ipi Quisoso natpisopita noya nini tona , ya hupi. Napopianachin yonquipi. A naya a chinara, niqutopi. Co manta pihu . 33 Quisoso ca tano sannpita na con sha huirapi. Sinioro Quisoso nanpiantarin. Nani ni nai, topachinara, na a piyapi sa noya natanpi. Yosri ya ipiya catahuarin. 34 Napohuachina, co a naya tranta ma sha pahuantrinhu . A naya a naya no pann, pinn, ma shann, inapita ya hutohuachinara, pa antopi. 35 Pa anahuatona , coriqui canapiso ca tano sannpita qutopi piyapi sa qutacaiso mar . A naya a naya pahuantohuachinara, qutopi. 36 Naporo a na qumapi ya hurin. Cosi itopiso . Ca tano sari nisha nininn acorin. Pirnapi itopi. Pirnapiso achinicancana pi tapon naporin. Inaso Nihui hunton qumapi, Chipriqu

32 Ya

1 Ya hur a na qumapiso hu , co ya ipi cancann quran imarinhu ni ton, yanonpintrin. Ananias itopiso . Sa in Sahuira itopi. Inanta no pann pa anpirinhu , co nohuantrinhu ya ipi canarinso yocacaso . 2 Napoaton sa in ninontrin. Coriqui qutontahuat , onposona canarso ama sha huitasohu . Ya ipi miachin qutrso pochin quta noya ni innpo , itrin sa in. Inta nipachin, inapota, topachina, patoma coriqui canarinso po orahuaton, taparin. Napopinchin ca tano sa qutontarin huachi. Sa ionta nitotrin. 3 Ya hur Pitroso co sha huitopirinhu , Yos nohuanton, nitotrin. Nitotaton, Ananias itrin: Onpopinta cancantaton, iyasha, naporanso ? tnahu. Sopai ya coancantrinqun ni ton, Ispirito Santo yanonpintran ipora. Patoma coriqui canaranso qumaora mar taparan. 4 Co huara pa ayantraponhu , no pann qumaqun. Qumaora nohuanton, pa ananso . Ina quran nani pa anpatan, coriqui canaranso qu qun. Co nohuantohuatanhu , co ya ipi qutacaso ya hurinhu . Ya ipi miachin coriqui Yos qutarahu, topatana, nonpinan. Onpoatonta , iyasha, naporan? tnahu. Co piyapi chin nonpintranhu . Yosnta yanonpintopiranhu , co nanitranhu ina nonpintacaso , itrin. 5 Ananias natanahuaton, a naroachin no paqu anotrin, chiminin huachi. Piyapi sa ni pachinara, pa yanpi. A napitanta natanahuatona , pa pi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

249

t huatopi huachi. 6 Ina quran hui napi sari nonnso so pinahuatona , quparahuatona , pa pitopi huachi. 7 Cara ora pochin nisahuaso , sa ionta hu nin. So in chimininso co nitochat rarinhu . 8 Hu pachina, Pitrori itrin: Pi pian, imoya, yanatananqun. Achin so yan isonapo coriqui qu coi. Isonapo soro mar no panma pa anama , ti? itrin Pitrori. Inanapo mar mini pa anai, tnin sanapi. 9 Onpoatonta , imoya, canpita capini ninontatoma , Ispirito Santo yanonpintrama ? Co ina ana intarinpohu , ta toma , mahu . Natanqu . Qumapi sa so yan pa pitopisopita nani hunantarapi. Qumanta qupantarinnqun pa pitainnqunso mar , itrin Pitrori. 10 Itohuachina, a ton, inaqu chachin anotrin anta . Hui napi sa huantarahuatona , chimipi qunanquinantapi. Inanta qu huatona , so in pirayan pa pitopi huachi. 11 Ya ipi Quisoso huntonnqu ya conpisopita t huatopi. A napitanta natanahuatona , Ana intohuachinpoa canpoanta , ta tona , pa pi t huatopi.
Yos pochin nipiso

qumapi sa sanapi sar chachin ya conachinpi. 15 Quisosori catahuarin ni ton, ca tano sannpita nani ma sha nanitaparin, ta tona , na a cania piro sa quntarahuatona , caniqu acoonpi anoyatacaiso mar . A naqun nanttr chachin acoonpi. A naquonta sahuanasaqu tranta aquhunpi. Pitrori s huahuachina, noyatapon. Pa pachin, hua yann tranta tashinantohuachin, noyatapon nimara, ta tona , quntapi. 16 Nisha nisha ninano quran hu sapi. Ya cariya ya hupisopitanta Quirosarinqu hu sahuatona , cania piro sa qusapi. Sopairi ahua yantrinsopitanta qusapi. Yos nohuanton, ya ipiya anoyatopi.
Cotio hua ano sari no huiantapiso

tahuri sa Yos nohuanton, ca tano sa nani ma sha nanitapapi. Na a cania piro sa s huarahuatona , a naroachin anoyatopi. Piyapi sari ni pachinara, Thunchachin Yosri catahuarin, topi. Ya ipi imapisopita Saromon patoanamnqu niyontonapi. 13 Imapisopitarachin inaqu niyontonpi. A napitaso Ana intohuachinpoa , ta tona , co inaqu niyontonpihu . Napoaponahu , Inapitaso nya piyapi, topi ya ipiya. 14 Naporahuaton, na con na con piyapi sari Quisoso nattona , imasapi anta . Na a

12 Naporo

corto hua an chini chiniqun nanantrinso no huitrin huachi. Na con na con Quisoso imasapi, ta ton, apiratrin. Satosio piyapi sarinta no huiapi. 18 Napoaton ca tano sannpita masahuatona , tashinan piqu po mopirinahu . 19 Yono tashi Sinioro anquninn hu sahuaton, pnco i soatiirin. Ca tano sannpita aipiran qu ton, sha huitrin: 20 Yos pinnqu paco . Inaqu pa sahuatoma , piyapi sa a chintoco nasha pochin nanpicaiso mar , itrin anquniri. 21 Ina quran tashirayamiachin Yos pinnqu pa pi. Piyapi sa hu pachinara, a chintapi huachi. Ya hur corto hua an, Satosio piyapi sa , inapitaso co nitotopihu . Niyontonahuatona , ya ipi Cotio hua ano sa , ansiano sa , inapita amatopi. Hu pachinara, ponisia a papi. Tashinan piqu paatoma , apiro sa maconco , itahuatona , a papi. 22 Ponisiaro saso tashinan piqu

17 Napohuachina,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

250

pa pirinahu , co insonta qunanpihu . Huantarahuatona , sha huitiipi. 23 Tashinan pi noya niahuitopinan qunanconai. Pncoqu sontaro sa a pairpirinahu . I soapiraihu , capa piyapi huachi, itiipi. 24 Natanahuatona , corto hua ano sa , capo, inapita pa yanpi. Pa yanahuatona , ninontopi. Intoacha pacaiya? Ma ta onpoapon naporin? nitopi. 25 Naporo a na qumapi hu sahuaton, sha huitiirin. Qumapi sa tashinan piqu po moramaso Yos chinotopiso piqu ya huarin. Piyapi sa a chintarin, itrin.
Ca tano sa parsitopiso

quran capo ponisiaro sar pa sahuatona , macoantapi. Piyapi sa t huatatona , co ahupihu . Na piqu t yarahuachinpoa , ta tona , oshaqu ran mapi. 27 Hua ano sa niyontopiqu qupapi. Inaqu qupahuachinara, hua ani chiniqun no huirin. 28 Nani pnnanqumapora. Ama huachi Quisoso nanamn a chincosohu , itopiranqumahu , aqu aqut a chinarama . Ya ipi Quirosarinqu ya hupisopita natanapi huachi. Inapotohuatama , Quisoso chimininso mar na intaramacoi, itrin. 29 Pnnpiramacoihu , Yos na con na con natcaso ya hurin. Napoaton canpitaso co nanitraihu natca huainqumaso . Yosichin natarai huachi. 30 Thunchachin corosqu patanantatoma , Quisoso tpapiramahu , Yosri ananpitantarin. 31 Ananpitantarahuaton, nya nicaton, inchinan quran acorin huachi. Inaso hua annpoa , natarai. Nicha inpoaso mar acorin. Cotio piyapinpoa yanicha rinpoa . Co noyahu yonquir huasopita naniantohuathua , poa inquitarinpoa . 32 Ina nitotatoi,

26 Ina

sha huitarai. Ispirito Santonta inachachin anitotarin huachi. Yos natrai ni ton, Ispirito Santo aya coancantrincoi huachi, itrin Pitrori. 33 Cotio hua ano sari natanahuatona , chinqun no huiantarahuatona , yatpapirinahu . 34 Ama napocosohu , tnin a na hua an. Inaso Cotio maistro. Camariro itopi. Parisio piyapi niponahu , Noya qumapiaso , topi ya ipi piyapi. Inaso huanirahuaton, itrin: Isopita aipiran ocoiqu pi pian nonchinquma . Apira hunanta ina , itrin. 35 Nani ocoihuachinara, pnnin. Ni cona, iyaro sa , co noyahu nitama . Co isopita tpacaso ya hurinhu , tnahu. 36 Ni cochi. Iraca Tiotas ya hurin. Ca hua an ya coanahu, topachina, catapini pasa pochin qumapi sari imasapirinahu . Tpahuachinara, ya ipi imapisopita yanqurahuatona , pipimiatopi huachi. 37 Ina quran copirno sha huitrinpoa nininnpoa niacotacaso . Naporo a nanta ya hurin. Cotas Caririaqu ya hurinso . Huco quira niahua , topachina, na con miachin piyapi sari imasapirinahu , inanta chiminin. Imapisopitari yanqunanpipi huachi. 38 Napoaton ama isopita tpacosohu . Tananpitoco , tnahu. Inahuara yonquinna quran a chintohuachina , oshaquran imapisopita pipimiatapi huachi. 39 Nipirinhu , huachin, co canpita nanitaparamahu apipicamaso . Ni tama , itrin. Itohuachina, hua ano sari nattona , co tpapihu . 40 Quisoso ca tano sannpita naqu chin amatantarahuatona , chiniqun huihuirapi. Ama huachi insonta Quisoso nanamn sha huitocosohu ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

251

5 6
5 Natanahuatona , Noyahua nipachin, acoa ahua , topi ya ipiya. Ina quran Istipan huayonpi. Inaso Yos nya natrin. Ispirito Santori noy ya coancantrinso . Pinipi, Procoro, Nicanoro, Timon, Parminas, Niconas, inapitanta huayonpi. Niconasso Antioquiaqu hua huatrin. Co Cotio qumapihu niponahu , Cotioro sa pochin Yos chinotrin. Iporaso Quisoso imasarin anta . Ina canchisya pi huayonpiso . 6 Inapita huayonahuatona , Quisoso ca tano sannpitaqu qupi. Yos nontahuatona , s huamotopi acocaiso mar . Inapotatona , acopi huachi. 7 Ina quran ca tano sannpita nani tahuri pnntapi. Yos nanamn a chinpi. Aqu aqut nahuinin. Quirosarinqu na con na con piyapi sa imasapi huachi. Na a corto hua ano santa Quisoso nanamn natpi huachi.

itahuatona , a papi huachi. 41 A pahuachinara, pipipi huachi. Yos noya ni nincoi ni toi, Quisoso mar parsitarai, ta tona , nya cancantapi huachi. Co manta stopihu . 42 Nani tahuriya Yos chinotopiso piqu a chinapi. Co tonipihu . Piro saqunta Quisocristo nanamn sha huirapi.

Catahuacaso mar acopiso

1 Naporo tahuri sa Quisoso imapisopita na asapi. Notohuaro ya huapi huachi. A naqun Cotio nananqu nonpi. A naqunso hu Crico nananqu nonpi. Inapitanta Cotioro sa niponaraihu , Crico parti hua huatopi ni ton, inahuara nananqu nonpi. Inapitari Cotio nananqu nonpisopita no huipi. Nani tahuriya quyorono sa hu pachinara, a naya a naya cosharo ma patopirinahu , co napopianachin qutopihu , apiratrinacoi. Crico quyorono sa pahuantarin, tnin Crico piyapiri. 2 Ina natanahuatona , ca tano sannpitari ya ipi Quisoso imapisopita ayontonpi. nara, itopi: Natancoi, iyaro sa , pi pian sha huichinquma . Yos nanamn a china huaiso mar Quisocristo acorincoi. Inaso nipirinhu , nani tahuri cosharo qutpatoi, co nanitraihu Yos nanamn a china huaiso . Co a chinpatoihu , co noyahu inapocaso , tnai. 3 Napoaton, iyaro sa , canchisya pinquma quma , aco inquma catahuancoiso mar . Ispirito Santori ya coancantrinso huayonco , noya yonquipiso . Noya qumapischin acoa ahua cosharo yocacaiso mar . 4 Quiyaso nipirinhu Yos nonta huaisochin yonquiarai. Yos nanamn a china huaisochin yonquiarai huachi, topi ca tano sa .

Istipan mapiso

nya pnntrin, topi ya ipiya. Ispirito Santori catahuarin ni ton, sacai nininso nanitaparin. Piyapi a naroachin anoyatohuachina, Thunchachin Yosri catahuarin, topi. 9 A naqun Cotioro saso hu , nisha niyontonpiso pi quran hucatona , Istipan no huipi. Inapitaso Sirini quran, Aricantria quran, ina quranpita hu pi. Patron quran pipipisopita, topi. A napitanta Sirisia parti, Asia parti, inatohua ya hupirinahu , Quirosarinqu ya huiapi huachi. Inapitanta Istipan no huipi. Hua qui ninontapi. 10 Ya hur Istipanso nya yonquiaton, noya noya nontrin. Ispirito Santori catahuarin ni ton, no t no tqun nonin. Co nanitopihu a panicaiso . 11 Napoaton po oana quran qumapi sa

8 Istipanso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

6 7

252

pahurtopi sha huirapicaiso mar . Inapotohuachinara, sha huirapipi huachi. Iso qumapiso co noyahu . Moiss pinorin. Yosnta pinorin anta , natanai, tospi. 12 Itatona , na a piyapi sa ano huipi. Cotio ansiano sa , Cotio maistro sa , inapitanta ano huipi. Co huachi Istipan noya ni pihu . Napoaton maconpi. Maconahuatona , qupapi Cotio hua ano sari natanacaiso mar . 13 Nani niyontonpachinara, naquranchin sha huirapiantapi. Nonpinatona , co no tqun sha huirapipihu . Iso qu rin. Yos chinotopiso pi caso nipirinhu , ina yonquiaton, co noyahu nonsarin. Moiss iraca pnntrinso co natcaso ya hurinhu , toconin. 14 Quisoso Nasaritoqu ya hurinso imaton, naporinso a chinrin. A na tahuri Quisosori Yos chinotopiso pi ata huantarin. Moiss pn sonta ananiantatonpoa , nisha a chintarinpoa , toconin Istipan, natanai, topi, sha huirapitona . 15 Ina quran hua ano sari Istipan ni sapi. Ya pirin anquni pochin ni trin.

Istipan sha huirinso


1 Ina

quran Cotio hua an chini chiniqun nanantrinso natantrin huachi. Thunchachin naporan nonapon, ti? itrin Istipan. 2 Co onporonta , api, hu . Natanco, apiro sa . Iyaro santa , natanco no tqun sha huichinquma . Iraca qura huar shimashonnpoapita Yos imapi. Canta ina imarahu. Ni cochi. Tata Yosso noya noya. Inaora nohuanton, anohuitrinpoa . Iraca Tata Apranco nisha no paqu

ya hurin. Misopotamiaqu ya hupirinhu , inaquya Yosri ya notimarin. 3 Ya huran quran pipimiatqu . Qumopinnpitanta patomiatqu . A na parti paaton, inaqu ya huqu . Carinqun a notaranqun, inaqu ya humiatqu huachi, itrin Yosri. 4 Natanahuaton, Apran pipirin. Cartia parti quran pipimiatrin huachi. Caranqu paaton, inaqu ya hupirinhu . Ina quran pa pin chiminpachina, Yos nohuanton, Canaan parti hu nin. Ya hurhuaqu chachin hu nin huachi. 5 Hu pirinhu , Yos nohuanton, co no pa ya hutrinhu . Co pi pisha tranta hua anntrinhu . A na tahuri Canaan parti ya humiatarama . Quma shiparinpita na asahuatona , ina no pa hua anntapi huachi, itrin Yosri. Co hui nahuayantrasohu , napotrin. Co manta no pa hua anntopirinhu , Yos no tqun nontrinco. tarincohu , ta ton, noya cancantrin. 6 Ina quran Yosri itantarin: A na tahuri quma shiparinpita nisha parti yacapatonapi. Inaqu nisha piyapiri chinqun asacatapi. Co pahu hu , asacatapi. Catapini pasa pi ipi aparsitapi. 7 Nipirinhu , nisha piyapiri asacatopisopita ana intarahu huachi. Ina quran shiparinpita pipirapi. Isqu chachin hunantahuachina , naco, itrin Yosri. 8 Ina quran Cotio nanan sha huitrin huachi. Caora nohuanto, catahuaranqun. Hui nanpita, ya ipi shiparinpita, inapitanta rahu huachi. Piyapinhupita pochin ni saranquma . Nya a paiaranquma . Napoaton Cotio marca niacotoco imaramacoso anitotacamaso mar . Ya ipi shiparinpitarinta hui ninpita Cotio marca acochina , itrin. Ina quran Apran hui nin ya hutrin huachi. Isaco itrin. Posa tahu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

253

china, Cotio marca acorin. Isaco mashotohuachina, hui nin ya hutrin. Cacopo itopi. Ina quran inanta hui ninpita ya hutantarin. Shonca cato ya hutrin. Ya ipiya Cotio marca niacotra piapi. Inapita quran shonca cato hunton Cotioro sa ya hurarin huachi. Ni ton, inapitaso poa , tnhua . 9 A nara Cosi itopi. tona , no huipi. Iin chachin nipirinhu , co qu yapihu . Napoaton nisharo sa ya nohuachinara, pa antopi asacatacaiso mar . Nisha piyapiri Iquipito pa qupapi. Yosriso nipirinhu rin. 10 Parsitopirinhu , nicha rin. Ina nohuanton, Iquipito copirnori noya ni nin. Cosi noya qumapi. Noya yonquirin, ta ton, chiniqun nanan qutrin. Ya ipi copirno ma shannpita coidarin. Ya ipi Iquipito piyapi sa camairin. 11 Naporo Iquipito parti cosharo co noya papotrinhu . Hua qui co manta papotrinhu ni ton, tanarotopi. Canaan partinta capa cosharo . Shimashonnpoa co manta ya hutopihu capacaiso . Parsitpi. 12 Iquipito parti trico ya huarin, topiso mar Cacopori hui ninpita a parin cosharo pa anacaiso mar . Iin quran chachin ma patonpirinahu , nani mashotrin ni ton, co nohuitopihu . Ina pa anatona , ya hupi pa cosharo qupaantapi capacaiso mar . Ina capatona , nanpipi huachi. 13 Ina quran p yahuachinara, pa pini a paantarin. Naporo Cosiri sha huitrin. Ca co nishacohu . Cosico. Iyaya, itoco, itrin. Copirnonta iinpita anohuitrin. 14 Ina quran Cosiri pa pin amatrin. Ya ipi qumopinnpitanta amatrin. Ya ipi quran canchis shonca a natrapo piyapi ya hurin. 15 Huqu , tata, isqu ya hua ahua

huachi, itohuachina, Cacoponta Iquipito pa pa marin. Ya ipiya pa mapi. Aqu nisharo paqu pa sapirinahu , Yosri ni sarin. Co naniantrinhu . Inatohua Cacopo chiminin. Ya ipi hui ninpitanta inaqu ya humiatopi quran chiminpi huachi. 16 Inaqu chiminpirinahu , nonna isqu chachin qunantapi pa pitacaiso mar . Siquinqu pa pitopi huachi. Ina no pa chachin iraca Apranco pa aninso . Camoro sa pa antopiso , itrin Istipani, hua ano sa nontahuaton.
Moiss nasitrinso
17 Ina quran itantarin: Iraca napopiso ,

iyaro sa , nitotopiramahu , sha huitantaranquma yonquicamaso mar . Yosri nani Apran sha huitrin Canaan parti hua anntacaso . Nipirinhu , shinpita co a naroachin panantapihu . Hua qui Iquipitoqu ya huapi huachi. Inaqu na asapi huachi. Panantacaiso tahuri ya caritohuachina, notohuaro Cotioro sa ya hurapi huachi. 18Naporo Iquipito parti nisha copirno ya conin. Cosiso iraca chiminin ni ton, co nohuitrinhu . 19Co ina yonquiaton, Cotioro sa nosororinhu . Napoaton inapita nonpintaton, chiniqun aparsitrin. Ahuihuitahuaton, chiniqun asacatrin. Naporahuaton, Sanapi sa huaihuachinara, hua huinpita aipiran t yatoco chimiin, itrin. 20Naporo , iyaro sa , Moiss nasitrin huachi. Yosri noya ni nin. Pa pini nosororin ni ton, cara yoqui po orahuaton, pinnqu acanopitrin. 21 Ina quran aipiran acohuachina, Yos nohuanton, copirno hui nini chachin manin aso socaso mar . Hua huin pochin ni nin. 22 Iquipito maistrori noya a chintrin. Ya ipi nitotrinsopita a chintrin. Inapotohuachina, noya noya nonin. Nani ma sha nitotrin. 23 Catapini shonca pi ipitohuachina, a napita Cotioro sa yonquiaton, pa nin ni tapon. 24 Inaqu a na Cotio qumapi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

254

qunanconin. Co manta onpopirinhu , Iquipito qumapiri ahuaton, shitparin, qunanconin. Qu rin ni ton, Cari i hurchi, ta ton, Iquipito qumapi ahuaton, tparin huachi. 25 Cotioro saso iyahupita. Yos catahuaarinco inapita nicha ca huaso , tnin Moiss yonquinnqu. Cotioro saso nipirinhu nicha caso co nitotopihu . 26 Tahu rinqu cato Cotioro sa capini nino huirapi, Moissri qunanconin. Onpoatonta , iyasha, hu , niahuarama ? Nanan anoyatoco , itrin. 27 Ahutona piso nipirinhu co nohuantrinhu natcaso . Inta hua an acorinqun? Co cois pochin sha huitancoiso ya hurinhu . 28 I huara Iquipito qumapi tparan. Inapochachin canta yatparanco, ti? itrin. 29 huaton, t huatrin. huachin, no huiarinco, ta ton, ta arin. Pipimiatrin huachi. Mitian parti yacapatrin. Inaqu sa aton, cato hui nin ya hutrin, tnin Istipan.
Moiss a parinso

quran hua ano sa itantarin: Catapini shonca pi ipi Moiss inaqu ya hurin. Ina quran a na tahuri co piyapi ya hurinquhu pa nin. Sinai motopi ya cariya ni so , nara huaya orotarinso qunanin. Inaqu chachin, iyaro sa , anquniri ya notimarin. 31 Ina ni sahuaton, pa yanin. Ma ta inaso nimara? ta ton, ya cariconin. Naporo Yosri nontrin. 32 Ca Yosco. Quma shimashonnpita chinotrinaco. Apran, Isaco, Cacopo, inapita chinotrinaco, itrin. Moiss t huataton, ropa ropatarin. Monshorarin huachi. 33 huachina, Yosri itantarin: Sapatn ocoiaton, ca chinotoco huachi. Apira

30 Ina

ma sona nicacamaso sha huichinqun, natanco. Isqu nontaranqun ni ton, isqu chachin chinotancoso ya hurin, tnahu. 34 Piyapinhupita Iquipitoqu ya hupirinahu , parsitpi, ni nahu. Chiniqun aparsitopi ni ton, tartpi, natanahu. Napoaton nicha sarahu huachi. Huqu inatohua a painqun nicha camaso mar , itantarin. 35 Napoaton, iyaro sa , inatohua chachin paantarin huachi. Iraca Cotioro sa yacatahuapirinhu , co yanatpihu . Inta hua an acorinqun? Co cois pochin sha huitancoiso ya hurinhu , itopi. Yosso nipirinhu Moiss chachin hua an acorin. Nara huaya quran anquniri ya notaso , Yosri sha huitrin Cotioro sa nicha caso mar . 36 Ina quran Iquipitoqu paantarahuaton, nani ma sha Yos pochin ninin, sacai nininsopita. Ina ni sahuatona , T chachin Yos a patirincoi, topi. Inapotaton, Cotioro sa Iquipito quran ocoirahuaton, nicha rin huachi. Inapochachin Quhuai marqu, inot partinta Yos pochin ninin. Catapini shonca pi ipi inot parti paatona , inapotarin. 37 Moissri chachin Cotioro sa itrin: A na tahuri Yos nohuanton, a na pnntona pi ya huapon, ca pochin nininso . Cotio qumapi nisarin inanta . Yosri acoarin ni ton, natco huachi, tnin Moiss. 38 Iraca inot parti shimashonnpoa niyontonpachinara, Moissri Yos nanamn anitotrin. Sinai motopiqu pa pachina, anquniri nontrin. Yos nanamn sha huitrin noya nanpicaiso mar . Canpoa marnta sha huitrin. 39 Shimashonnpoaso nipirinhu co Moiss natpihu . Yaa popi. Iquipito parti na huanatona , inatohua tapi. 40 Napoaton Moiss motopiqu ya huaso , iin chachin, Aaron itopiso ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

255

nontopi. Mamanshi niqu , ina imahua . Moiss Iquipito quran ocoipirinpoahu , intohuaso pa mara? ta tona , mamanshi nipi. 41 Ohuaca huaya pochin nininso nipi. Ma sha tparahuatona , mamanshi moshapi. Inahuara nipiso niponahu , pa yatopi. 42 Napoaton Yosri tananpit rin huachi. Tananpitohuachina, ma sha inapaqu ya hurinsopita moshapi. Pi i, yoqui, tayora, inapita moshapi huachi. Pnntona pi iraca Yos quiricannqu ninshitaton, naporin: Cotioro sa catapini shonca pi ipi inot parti pa spirinahu . Nani ma sha tpapirinahu coso mar , co thunchachin chinotrinacohu . 43 Nisha piyapiro sa moshapiso rapi. Moroco artaronn qu huatona , ina chinotapi. A na tayora Yos pochin chinotapi, Ninpan itopiso . Mamanshi piyapiri nipisopita moshapi. Napoaton ana intarahu huachi. Ca nohuanto, inimicoro sa hu sahuatona , minsapi huachi. Minsrahuatona , Papironia parti aqutran quparapi huachi, tnin Yos, itrin pnntona piri ninshitaton. Nisha nisha moshatopi ni ton, ana intrin huachi, itrin Istipani, hua ano sa nontaton.
Pa spatona , Yos chinotopiso

quran itantarin: Isonta , iyaro sa , sha huirapirinaco. Yos chinotopiso pi yonquiaton, co noyahu nonin, itopirinacohu , co naporahu . Iraca shimashonnpoa co panca piqu na pi quran nipiqu chinotopihu . Inot parti ya huapona , n mt pi quparapi inaqu Yos chinotacaiso mar . Yosri chachin

44 Ina

Moiss sha huitrin ina pochin nicatona , chinotacaiso mar . A notrinso pochachin nipi. Inaqu Yos chinotopi huachi. 45 Ina quran hui ninpitanta inachachin pi ya hutopi. Nisha piyapi sa isqu ya hupirinahu , Yos nohuanton, a papi huachi. Cosoiri minshuachina, a papi isqu ya hucaiso mar . Ina n mt pi chachin isqu qupi Yos chinotacaiso mar . Tapi hua an ya conaqu huar ina piqu Yos chinotopi. 46 Yosri noya catahuarin ni ton, Tapi noya hua anntrin. Inaso pancana yapimar . Ina n mt pi chachin isqu qupi Yos cpirinhu inaqu Yos chinotacaiso mar , co Yosri nohuantrinhu . 47 Ina quran hui ninso , Saromon itopiso , panca pi ninin inaqu chinotacaiso mar . 48 Nipirinhu , Yosso chini chiniqun nanantrin. Co nipiso piqurchin ya hurinhu . Pnntona pi inachachin sha huitrinpoa . 49 Inpaqu hunsrahu hua annta huaso mar . Ya ipiro pa ya hunanhu i natrahuso pochin ni nahu. Onpopin chachinta ramacohu ? Co piqurachin ya huca huasohu nipirinhu . 50 Cari ya ipi ma sha ninahu, itrin Yosri, tnin. Quiricann quran naporin. poa quran huar ina chinotacaso ya hurin, tnahu. 51 Canpitaso nipirinhu co pi pisha tranta yanattramahu . nachinhu cancantrama . Co onporonta Ispirito Santo yanatramahu . Iraca shimashonmapita co noyahu cancantopi. Inapita quparama . chin cancantarama . 52 Na a pnntona piro sa pnntopirinahu , shimashonmapitari aparsitopi. A na

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

7 8

256

tahuri noya noya nininso o mararin. Inaso Yosri a paimarinso , itatona , no tqun ninopirinahu , tpapi. Ina quran Cristo chachin o mahuachina, canpitanta sha huirapitoma , atpatrama . 53 Yos iraca pnntrinso anquni sha huitopirinqumahu , canpita co nattramahu , itrin Istipani.
Istipan tpapiso
54 Natanahuatona , chinqun no huitona , yatpapi. 55 Istipanso nipirinhu Ispirito Santori noy ya coancantrin ni ton, inapaqu n ptrin. Yos ya hurinso chachin ni nin. Hunarachin hunarachin ya norin. Quisoso Yos inchinann quran huanirin, ni nin. 56 Ni cochi, iyaro sa , inapaqu nii soatrin, ni nahu. Quisocristo chachin Yos inchinann quran huaniarin, qunanahu, itrin Istipani. 57 Ina natantahuatona , nipicopihu ttopi. Chinqun no huitona , huatona , a naroachin maconpi. 58 Ninano quran quparahuatona , na piqu t yaratona , tparapi huachi. Sha tona , Saono qutopi coidacaso mar . Inanta Tpaco , tnin. 59 Na pira masahuatona , t yararapi. Istipanso chiniqun parsitaponahu , co tpayat rasoihu , Quisoso itrin: Hua yanhu, Sinioro, tonco, qupaqu , itrin. 60 Ina quran isonahuaton, chiniqun itantarin: Tparinacoso mar , Sinioro, ama isopita ana intqusohu . Nosoroqu , itrin. Ina tosahuaton, chiminin huachi.

aparsitopi. Quirosarinqu napopi. Aparsitatona , ayanqupi. Ya ipi Cotia parti, Samaria parti, inaqupita yanqu rapi. Quisoso ca tano sannpitarachin co pa pihu . Istipan tpahuachinara, Saononta ni sarin. Inanta Tpaco , tnin. 2 Nani tpahuachinara, Yos chinotrinsopitari pa pitopi. Statona , na nrpi. 3 Ya hur Saonoso hu Quisoso huntonnqu ya conpisopita yatpahuachina, pitaqu ya cona piarin. Qumapi sa masahuaton, tashinan piqu po morin. Sanapi santa inaqu po morin.
Samaria parti noya nanan sha huirinso

naqunso nipirinhu yanqu huatona , pa sapi. Yos nanamn sha huira piapi. 5 Pinipiso Samariaqu pa nin. Inaqu Quisocristo naporinso sha huirarin. Yos a paimarinso imaco canpitanta , itarin. 6 Na a piyapi sa niyontonahuatona , natanapi. Nya natanpi. A chintohuachina, cania piro santa hu sapi. ton, Pinipiri anoyatrin. Ni sahuatona , aqu aqut yaimapi. rin ni ton, a naroachin anoyatrin, topi. 7 A naqun sopairi ya coancantohuachina, hua yantaton, co yonquirinhu . Pinipiri sha huitohuachina, sopairo sa chiniqun nonsahuatona , pipira piapi. A naquonta caniorin quran co huachi nanitrinhu iratacaso . Quhunrin. A naqun apia ni ton, sonparin. Inapitanta hu pachinara, anoyatrin. 8 Napoaton inaqu ya hupisopita nya cancantapi huachi.
Nisha Simon pnotrinso

4A

Saonori aparsitrinso
1 Naporo

qura huar Cotio hua ano sa no huitatona , Quisoso huntonnqu ya conpisopita chiniqun

a na qumapi ya hurin. Simon itopi. Co huara Pinipi hu shatrasohu , na con pnotrin.

9 Inaqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

257

8 Simon nohuantaparinso
18,19 Simonta ni nin. Ca tano sari s huamotorahuaton, Ispirito Santo aya coancantrin, ta ton, Pitro nontrin. A chintoco canta quma pochin nii. Ina mar coriqui quchinqun. Ispirito Santo aya coancanchi canta , topirahu , itrin. 20 Ma pitacha yonquiran paya. Coriqui mar Ispirito Santo yama paranco, ti? Co ina mar Yos qutrinpoahu . Co inaso pa anhu . Ina pochin yonquihuatan, parsitopiqu pa saran. Coriquir qun chachin inaqu pa saran. 21 Co Yos pochin cancant hu ni ton, co pi pisha tranta Yos nanamn imaranhu . 22,23 Pa pi co noyahu yonquiran. Catinaqu tonporso pochin sopai nitrinqun ni ton, co pi pian tranta Yos yanatranhu . Napoaton co noyahu yonquiransopita naniantaton, Yos nontqu oshann inquichinqun, itrin Pitrori. 24 Qumari Yos nontqu ama ana inchincosohu , itrin. Chiniqun pa yanaton, naporin. 25 Ina quran Pitro Coanshar chachin piyapi sa a chintantapi. Quisocristo naporinso anitotapi. Ya ipi Yos nanamn sha huitantapi. Nani sha huitohuachinara, Quirosarinqu paantarapi. Samaria parti paatona , a naya a naya ninanoro saqu noya nanan sha huitra piapi. Inaporatona , ya hupiqu canconpi huachi.

Nani hua qui piyapi sa nonpintrin. Caso chinqun nanantrahu, tninso mar pa yatopi. 10 Ya ipi Samariaqu ya hupisopita natpi. Ya ipiya, hua ano sa quran huar natpi. Iso qumapi Yos pochin ninin. Nani ma sha nanitaparin, topi. 11 Hua qui pnotaton, piyapi sa nonpintarin. Napoaton natpi. 12 Nipirinhu , Pinipiri noya nanan sha huitohuachina, noya natanpi. Yos yahua anntrinpoa . Quisocristo inapa quran o maton, canpoa mar chiminin. Ina imaco canpitanta , itohuachina, natpi huachi. Ina quran qumapi sa sanapi sar chachin aporihuanpi. 13 Simonta natpirinhu , co cancann quran huar imarinhu . Aporihuanahuaton, Pinipi ca tanin huachi. Pinipiri cania piro sa a naroachin anoyatrin. Nani ma sha nanitaparin. Thunchachin Yosri catahuarin, topi. Ina ni sahuaton, Simon pa yanin. Ma pitacha nanitaparin paya, tnin, yonquiaton. 14 Naporo Quisoso ca tano sannpita Quirosarinqu ya hupi. Samaria piyapi santa Yos nanamn natpi huachi, natantopi. Natantahuatona , inahua capini ninontopi. Pitro Coanshar chachin pa matona , ni ina , nitopi. nara, pa mapi nicapona . 15,16 Samariaro sa nani aporihuanpi. Quisocristo imarai, ta tona , aporihuanaponaraihu , Ispirito Santori co ya coancanchatrarinhu . Napoaton Pitro o marahuaton, Yos nontrin Ispirito Santori ya coancantacaso mar . 17 Ina quran s huamototohuachina, Ispirito Santori ya coancantrin. Ina nohuanton, a naya a naya nisha nananqu nonsapi.

Itiopia qumapi natrinso

quran Sinioro anquninni ya notimarahuaton, Pinipi sha huitrin: Huanirahuaton, patoro pa paqu . Paso ira pa tqu , Casa pa pa ninso , itrin. Quirosarin quran hu pachinara,

26 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

8 9

258

ina ira pa topi huachi. Inatohua inotrachin ya hurin. 27 Sha huitohuachina, pa nin. Pa sapirinhu , a na qumapi qu nin, Itiopiaqu ya hurinso . Inaso chirinchi. Itiopia copirnori nani acorin ya ipi coriquinn a paicaso mar . Copirnoso sanapi, Cantasi itopiso . Chirinchiso Quirosarin quran nani hunantarin. Aqu ya hupirinhu , inaqu pa nin Yos chinotacaso mar . 28 Torona huaya cahuariori quparinqu paantararin. Inaqu hunsaton, Yos quiricann nontarin. Isaias iraca ninshitrinso nontapirinhu . 29 Ispirito Santori Pinipi sha huitrin: Manoton ya yoranconahuaton, imaraaqu , itrin. 30 Pinipiso ta aquirahuaton, ya yoranquirin. Isaias ninshitrinso nontaquya , natanquirin. Nontranso , iyasha, nitotran, ti? itrin Pinipiri. 31 Co chi, iyasha, nitotrahu paya. Co insonta a chintrincohu ni ton, co nanitrahu . Huqu , iyasha, qu . Sha huitoco nitochi, itrin. Noyahua , itahuaton, inaqu hunsrin. Papona pochin ninontrapi. 32 Iso , iyasha, nontapirahu , ma ta tninso co nitotrahu , itahuaton, quirica nontrinso a notrin nontacaso mar . Yos quiricann masahuaton, Pinipiri nontrin. Nontaton, itapon: Thunchachin co tpacaso ya hupirinhu , yatpahuachina , co manta taponhu . Ohuica pochin ta tpon. Ni cochi. Ohuica tpahuachinara, co na nrinhu . Ohuica huayanta ya ihuachinara, co na nrinhu . Inapochachin ina qumapi yatpahuachina , co manta taponhu . 33 pipi ni ton, cois co no tqun sha huirinhu . Tpapi ni ton, co

a na hui nin tranta ya hurrinhu , nnqu. 34 Ma qumapita yatpapiso ? Isaias chachin nimara. A na qumapi nimara. Co caso nitotrahu . Sha huitoco canta nitochi, itrin. 35 Quisoso ninoton, Isaias ninshit rin, itrin Pinipiri. Itahuaton, ina quirica chachin nontaton, ya ipi Quisoso nanamn a chintrin. 36 Nani a chintohuachina, ira pa tapona pochin i qunanconpi. Ni qu , iyasha, i ya hurin. Canta aporintoco, topirahu , itrin chirinchiri. 37 Ya ipi cancann quran huar nathuatan, aporintaranqun, itrin. Quisocristo Yos hui nin chachin, tnahu, itrin chirinchiri. 38 Noyahua , itohuachina, torona huaya asanorin huachi. Nohuararahuatona , cato chachin i qu pa mapi. Inaqu aporintrin huachi. 39Nonshipirinahu , a nanaya Pinipi ayarin, capa huachi. Ispirito Santori quparin ni ton, chirinchiri co huachi qunaninhu . Co qunanaponahu , noya cancantaton, pa sarin huachi. 40Ya hur Pinipiso a na ninano pa ya hurin. Ispirito Santo nohuanton, Asotoqu ya hurin huachi. Ina quran pa sahuaton, ninanoro saqu noya nanan sha huitra piarin. Sisariaqu huar sha huira piarin huachi.

Quisosori Saono ya notrinso


1 Saonoso

nipirinhu no huitrin. Quisoso imapisopita no huiton, yatparin. Napoaton corto hua anqu pa nin. 2 Quirica ninshitoco piyapi maca huaso mar . Tamascoqu qu huato, Cotio ansiano sa qutarahu. Inaqu Quisoso imapisopita qunanpato, masarahu. Qumapi sa tonporahuato, isqu chachin qusarahu. Sanapi saqu huar masarahu, tnin Saono.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

259

china, quirica ninshitahuaton, qutrin. 3 Ina quran Tamascoqu pa sapirinhu . Ya caritrahuaso , a naroachin inapa quran hunarachin hunarachin a pintrin. 4 No paqu anotahuaton, inapa quran nontrinso natanin. Saono, Saono, onpoatonta apar tranco? itrin. 5 Ma ninqunta qumaso , Sinioro? itrin Saonori. Ca Quisosoco, aparsitarancoso . Imarinacosopita aparsitaran ni ton, canta aparsitaranco. 6 Iporaso huanirahuaton, ninanoqu paqu . Inaqu a na qumapi sha huitarinqun ma sona nicamaso , itrin. 7 Ca taninsopitaso pa yanatona , co manta topihu . Nontrinso raihu , co manta qunanpihu . 8 Saono huaniintarahuaton, ni topirinhu , co qunantrinhu . Napoaton a napitari matanparahuatona , s qurahuatona , Tamascoqu qupapi. 9 Cara tahuri co qunantrinhu . Co manta ca ninhu . Co manta o orinhu . Inaqu ya huaton, Yos nontrin.
Saono imarinso

ninanoqu chachin a na qumapi ya hurin, Quisoso imarinso . Ananias itopiso . Yos nohuanton, co hu ponahu , hua narso pochin ni nin. Nontrinsonta natanin. Ananias, itrin Quisosori. Isqu, Sinioro, ya huarahu, itrin. 11 A na caniqu paqu . No tqun itopiso . Inatohua Cotas pinn ya hurin. Inaqu a na qumapi yacapatarin. Saono itopiso , Tarsoqu ya hurinso . Apira inaso nontarinco. 12 Inanta hua narso pochachin qunanarinqun. Qumari s huarayahuatan, ni tintarahuaton, qunantarin huachi, itrin Quisosori. 13 Ananiasso nipirinhu co yapa ninhu .

10 Ina

Ina qumapiso , Sinioro, pa pi co noyahu , topi natantrahu. rinqu quma imarinnqunsopita chiniqun aparsitrin. 14 Corto hua ani chiniqun nanan qutrin isqunta piyapi macacaso mar . Nont sopita tonporahuaton, tashinan piqu yapo morin, itrin Ananiasri. 15 I hua mini co noyahu hu , nani imasarinco huachi. Napoaton paaton, nontqu . Nani huayonahu ca nanamhu a chinacaso mar . Nisha nisha piyapi sa a chintarin imainacoso mar . Hua ano sannpitanta sha huitarin. Cotioro santa a chintarin imainacoso mar . 16 Nanamhu a chinacaso mar na con parsitapon. Inanta hu. Paaton, sha huitqu nitochin, itrin Quisosori. 17 Ina natanahuaton, Ananias pa nin. Cotas pinnqu ya conconahuaton, Saono qunanconin. I huata, iya Saono. Quisoso imaran ni ton, iyahui pochin ni nainqun. Sinioro Quisoso a pairinco catahua huanqunso mar . Iraqu ya notrinqunso chachin sha huitrinco, hu nahu. Ina nohuanton, apira noya ni taran huachi. Naporahuaton, Ispirito Santo ya coancantarinqun ipora qura huar catahuainqunso mar . Ina mar a pairinco, itrin. Itahuaton, s huarayarin. 18 Naporo chachin ma sha ya pirin quran anotrin. A naroachin noya ni tantarin huachi. Ina qu tarahuaton, aporihuanin. 19 Nani coshatahuaton, rin huachi. Hua qui miachin inaqu Quisoso imapisopitaqu yacapatarin.
Saono ya nan pnntrinso

Cotio niyontonpiso piqu pa sahuaton, pnntarin huachi. Quisoso Yos hui nin, ta ton, na con a chinarin huachi. 21 Ya ipi piyapi sa

20 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

260

natanahuatona , ina nohuitatona , pa yanpi. Quirosarinqu ya huapon, Quisoso imapisopita chiniqun aparsitrin. Isqunta hu nin imapisopita macacaso mar . Tonporahuaton, corto hua anqu qupararin, topiraihu . Ni quchi. Nani a chinarin inanta , topi. 22 Saonoso chiniqun cancantaton, nya a chinarin. Cotioro saso hu natanahuatona , co yanatpihu . Quisosoco co Yos hui ninhu , toconpi. Saonoso nipirinhu noya noya a chinarin. Thunchachin Yosri Cristo a paimarin. Inaso Quisoso chachin. Yos quiricann quran anitotrinpoa , tnin. Ina quran quiricann na con a chintaton, Cotioro sa minsrin. Co huachi nanitopihu a panitacaiso . 23 Napoaton hua qui miachin quran Cotioro sari tpacaiso yonquipi huachi. 24 Yatparinso natanaton, Saono co huachi a ninquchin paacaso nohuant rinhu . Nani tahuri ninano ya coanamnqu sontaro sa ninarapi Saono tpacaiso mar . Tashir chachin ninarpi. 25 A na tashiso nipirinhu imapisopita hucatona , Saono qupapi. Natricho tahuirin qu mapi. Yo mapi, pa nin huachi.
Saono Quirosarinqu paantarinso

Tamascoqu chiniqun cancantaton, Quisoso nanamn sha huitrin, itrin. 28 Ina quran ca tano sannpitaqu Saono yacapatarin huachi. r nica tanatona , pa sapi huachi. 29 Inaqu co t huatonahu , Sinioro nanamn sha huirrin. A naqun Cotioro saso Crico nananqu nonpi. Saonori chiniqun pnnpachina, no huitona , yatpapi. 30 Yat hu , imapisopita natanahuatona , Sisariaqu qupapi. Ina quran Tarsoqu a papi. Yos nohuanton, inaqu pa nin huachi.
Inias anoyatrinso

canconahuaton, Quisoso imapisopita ya hurinqu pa pirinhu . Co thunchachin Quisoso imamarahu , sha huirapihuachinpoa , ta tona , t huatopi. 27 Ya hur Pirnapiso natrin. Natton, Saono quparin Quisoso ca tano sannpita nontacaso mar . Saono ira pa taso , Quisoso qunanin. Nontrinso natanin inanta .

26 Quirosarinqu

quran Quisoso huntonnqu ya conpisopita noya ya huapi huachi. Co huachi insoari tranta aparsitrinhu . Cotia parti, Cariria parti, Samaria parti, inaqupita sano ya huatona , noya noya imasapi huachi. Sinioro chiniqun nanantrin, ta tona , nya natpi huachi. Ispirito Santori catahuarin ni ton, na aya pi ya conpi huachi. 32 Ya hur Pitroso nisha nisha parti pa sarin imapisopita nicacaso mar . Nitaqu canconpachina, imapisopita qunanconin. 33 Inaqu a na qumapi ya hurin. Inias itopi. Posa pi ipi quhunrin. Co nanitrinhu huanicaso . 34 Iya Inias, qun. Huanirahuaton, sahuanasa so nanqu huachi, itrin Pitrori. huachina, a naroachin huanirin. 35 Inaqu ya hupisopitari ni pi. qu ya hupisopitanta ni pi. Napoaton na a piyapi sa iraca yonquipisopita naniantatona , Quisoso imasapi huachi.
Tapita ananpitantarinso

31 Ina

a na sanapi ya hurin. Tapita itopi. Crico nananqu Torcasa itopi. Inanta Quisoso imarin. Noya

36 Copqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

261

9 10

sanapi ni ton, sa ahuaro sa nosoroaton, nani tahuri catahuarin. chinara, ma sha topinan nicanarin. 37 Naporo ina sanapi caniorahuaton, chiminin huachi. Nonn pa morahuatona , a moantapirinahu . Pitro yonquiatona , co a naroachin pa pitopihu . Inapa pa cot nininqu acopi. 38 Pitroso Nitaqu ya huarin, natantopi. Co aquyahu ni ton, cato qumapi a papi. Canconahuatona , Manoton huqu , itopi. 39 Napoaton Pitro imatiarin. huachina, inapa pa cotqu qupantapi. Inaqu na a quyorono sa chimipi huaniparahuatona , na nrapi. Coton, ponira Tapitaco i hua pipitrinso sa ahuaro sa qutacaso mar a notopi. 40 Ya ipinquma pipico Yos nontri i, itohuachina, pa pi. Nani pa pachinara, isonahuaton, Yos nontrin. Ina quran nonn tahur huaton, nontrin. Imoya Tapita, hunsqu huachi, itrin. A naroachin ni tintarin. Pitro qunanahuaton, hunsrin. 41 Pitrori maimirarahuaton, ahuanirin. Ina quran imapisopita prarin. Quyorono sa , a napitanta hu sahuatona , nanpirin qunanquipi huachi. 42 Ya ipi ninanoqu nahuinin huachi. Na a piyapi sa Quisoso natpi huachi. 43 Inaqu hua qui Pitro yacapatarin. Simon pinnqu yacapatarin. Sha hut tapana pi inaso .

nontrin. 3 Pi i thurnahuaso , co hu ponahu , hua narso pochin qunanin. A nnquchin qunanin. Yos anquninni hucapaimarin. Cornirio, itrin. 4 Ni sahuaton, pa pi t huatrin. Ma ta , Sinioro, nohuantran? itrin. Qumaso na con Yos nontran, nataninqun. Sa ahuaro sa nosoroaton, ma sha topinan qutran. Ni ton, co Yos naniantrinqunhu . 5 Napoaton Copqu piyapi a paqu Simon Pitro maconta in. 6 Sha hut tapana pi pinnqu yacapatarin, Simon itopiso . Mar yonsanqu ya hurin. Ina hu pachin, noya natanqu , itrin. 7 Anquni pa pachina, cato piyapinn amatrin. A na sontaronta amatrin, nani tahuri camairinso . Inanta Yos chinotrin. 8 Anquniri nontrinso sha huitahuaton, Copqu a parin, pa sapi huachi.
Pitrori qunaninso

10

Cornirio qunaninso
1 Sisariaqu

a na qumapi ya hurin. Cornirio itopi. Inaso capitan. Itariano sontaro sa camairin. 2 Nisha piyapi niponahu , Yos chinot rin. Ya ipi pinnqu ya hupisopitanta Yos chinotopi. Cotioro sa ma sha pahuantohuachinara, nosoroaton, topinan qutrin. Nani tahuri Yos

yacamotriahuaso , intoyanqu canquirapi huachi. Naporo Pitro inapa pa cotqu pa nin Yos nontacaso mar . 10 Tanaton, pirinhu . A na piyapiri cosharo nitahuaso , Pitro hua narso pochin qunanin. 11 Pi iro t ni soatarin, ni nin. Panca ta na pochin nininso o mararin. Catapini yonsantn quran hunt rin. 12 Inaqu nani ma sha ya hurin. Tananqu ya hurinsopita, phuara pochin nininsopita, anpianthuano sa , inapita ya hurin, ni nin. 13 Ina quran noninso natanin. Huqu , Pitro, tpaton, ca qu , itrin. 14 Inca, Sinioro. Sopai inapitaso . Co onporonta ina pochin ca chinahu . Iraca Moissco pnnincoi ama ina pochin capa huaiso marhu , itrin Pitrori.

9 Tahuririnqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10
15 Noya capacaso , tnahu. Ma sona Yosri noya ni ninso , ama qumari sopai itqusohu . Co huachi tananpitacaso ya hurinhu , itrin. 16 Cararo inachachin sha huitantarin. Ina quran inapaqu ta na pochin nininso qupanantarin huachi. 17 Pitroso yonquirarin. Yos nohuanton, hua narso pochin qunanahu. Ma ta onpotaonco napotrinco? qu. Naporo Corniriori a parinsopita canquirapi. Insquta Simon pinn? ta tona , natantirahuatona , Simon ya coanamnqu canquipi. 18 tona , natanpi. Simon Pitro isqu ya huarin, ti? topi. 19Ya hur Pitroso co nataninhu . Co nohuaramayatrarinhu . Hua narso pochin ni ninso yonquirrin. Yonquiaso , Ispirito Santori itrin: 20 Apira cara qumapi canquiapi. Amatarinqun. Nohuaramarahuaton, paqu . hu , imaqu . Ca nohuanto, hu pi ni ton, noya imaqu , itrin. 21 Pitro nohuaramarahuaton, piyapi nontrin. Ca Simon Pitroco. Onpoapomata hu namaso ? itrin. 22 Capitan Cornirio a pairincoi. Inaso nya qumapi. Nisha piyapi niponahu , Yos chinotrin. Ya ipi Cotioro sari noya ni pi. I huara ya huaso , a nanaya anquniri ya notimarahuaton, sha huitimarin. Piyapi a paqu Pitro maconta in. Ina a chintarinqun, noya natanqu , itrin ni ton, a pairincoi, hu nai, itrin. 23 huachina, Ya cointaco , iyaro sa . Isqu hu patoco , itrin Pitrori. Napotohuachina, ya coontapi. A cahuachinara, hu patopi huachi.

262
24 Ina tashiraya Sisariaqu canconpi. Inaqu Corniriori ninararin, qu conpi. Qumopinnpita, pita, inapita amatohuachina, nani niyontonpi natanacaiso mar . 25 Pitro canconpachina, huaton, moshapirinhu . 26 A naroachin Pitrori ahuaniantarin. Huaniqu , iyasha. Co caso moshancoso ya hurinhu . Piyapico canta , itrin. 27 Ninontahuatona , piqu ya conpi. Inaqu na a piyapi sa niyontonpi qunanconpi. 28 nara, Pitrori itrin: Cotioro sacoi inachintraiso , iyaro sa , nani nitotrama ipora. Co onporonta nisha piyapiro saqu ni tapoi pa naihu . Co inapitaro hu . Co Yos nohuantrinhu , topiraihu . Iporaso nipirinhu Yos nani anitotrinco. Insosona Yosri noya ni pachina, canta noya ni i. Ya ipi piyapi napopianachin noya nica huaso ya hurin, tnahu. 29 Napoaton amatohuatancora, noya hu nahu. Ma marta amatranco? itrin. 30 Napotohuachina, capitani itrin: I huapo isqu Yos nontarahu. I huaraya nontasoco, a na qumapi ya notirinco. A morinso hunarchin ni nahu. 31 Ya notirahuatonco, itrinco: Qumaso na con Yos nontran, nataninqun. Sa ahuaro sa nosoroaton, ma sha qutran. Ni ton, co Yos naniantrinqunhu . 32 Napoaton Copqu piyapi a paqu Simon Pitro maconta in. Sha hut tapana pi pinnqu yacapatarin, Simon itopiso . Mar yonsanqu ya huarin, itrinco. 33 Napoaton amatranqun. Ma noyanqun ni ton, hu nan. Iporaso ya ipicoi niyontonai. Yosnta ni sarincoi. Ma ta ina sha huitrinqun natca huaiso mar ? Yanatanai, itrin.

Capitan nicapon pa ninso

Tahuririnqu paantahuachinara, Pitronta pa nin. A napitanta Quisoso imapisopita Pitro imasapi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

263 Cornirio a chintrinso

10

Pitrori itrin: Thunchachin Yosri ya ipi piyapi nosororin. Co quiyas hu . Cancannpoaqu yonquir pita nitotaton, no tqun yonquirinpoa , tnahu. 35 Nisha piyapinquma nipomarahu , cancanma quran huar ina chinotohuatama , rinquma . Noya cancantohuatama , noya ni sarinquma huachi. 36 cristo nanamn nani natantrama canpitanta . Iraca Cotioro sacoi noya nanan sha huitrincoi. Piyapinnpita pochin nicatoncoi, Yos anitotrincoi. Oshahuanhua ni ton, co Yos natpir huahu , Quisocristo a paimarin nanan anoyatinpoaso mar . Inaso ya ipi piyapinpoa yahua anntarinpoa . Anoyacancantohuachinpoa , sano cancantarihua huachi. 37 Caririaqu nanan nahuinin. Ina quran ya ipi Cotia parti nahuinin ni ton, canpitanta natantrama . Yos nohuanton, Coansha pnntrin co noyahu yonquipisopita naniantacaiso mar . Piyapi sari nathuachinara, aporintrin. 38 Ina piquran Quisocristo chachin hu nin, Nasaritoqu ya hurinso . ton, Ispirito Santori noy ya coancantrin. Napoaton nani ma sha nanitaparin nicacaso . Nisha nisha parti paaton, nya ninin. Na a cania piro sa a naroachin anoyatrin. A naqun sopairi ya coancantrin ni ton, chiniqun parsitopirinahu , inari anoyatrin. Yosri catahuarin ni ton, a naroachin anoyatrin. 39 Quirosarinqu naporin. Ya ipi Cotioro sa ya hupiqu inaporin. Ina quran coros tatona , tpapi. Ya ipiya quiyari ni nai. 40 Chimimiatopirinhu , cara tahuri quran Yosri ananpitantarin huachi. Nanpiantahuachina, Yos nohuanton,

34 Itohuachina,

ya notrincoi. 41 Co ya ipi piyapi ni pihu . Yos nohuanton, quiyaso ni nai a napita sha huita huaiso mar . Nani nanpiantahuachina, quiyar coshatrin, o orin. Quisocristo t chachin nanpiantarin, tnai. 42 Naporo sha huitrincoi paatoi pnnta huaiso mar . Paatoma , ca nanamhu sha huitoco china . Yos chachin acorinco ni ton, a na tahuri cois pochin nipato, piyapi sa ana intarahu. Nanpipisopita, chiminpisopita, ya ipiya co noyahu nipachina , ana intarahu huachi. Inanta sha huitoco nitochina , itrincoi ni ton, sha huirrai. 43 Iraca qura huar pnntona piro sa Quisoso ninotona , sha huitrinnpoa ina natcaso mar . Cancannpoa quran huar ina natcaso ya hurin. Oshannpoa mar chiminin ni ton, imapathua , ya ipi oshannpoa inquitarinpoa . Ca oshanhu mar mini Quisocristo chiminin, topathua , inquitarinpoa huachi, itrin Pitrori.
Nisha piyapi santa ya coancantrinso

natanatona , ya ipiya natpi huachi. Nontaso , Ispirito Santori ya coancantrin huachi. 45,46 Ina nohuanton, nisha nisha nananqu nonsapi. Co nitotaponaraihu , Ispirito Santo nohuanton, napoapi. Ma noyacha Yosso paya, tosapi. Natanahuatona , Cotioro sa Pitro imaquipisopita pa yanpi. Nisha piyapi niponaraihu , Yos nohuanton, Ispirito Santori ya coancantrin, topi. 47 Isopitanta canpoa pochin Ispirito Santori ya coancantrin ni ton, aporihuaina , tnahu. 48 Quisocristo imarai huachi, topachina , aporint qu , itrin Pitrori. Napotohuachina, aporintopi huachi.

44 Noninso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

10 11

264

Isqu, iyaya, yacapatoncoi, hua qui miachin a chintocoi, itopi. Napohuachinara, inaqu hua qui miachin yacapatarin huachi.

11

Pitro Quirosarinqu natanpiso

1 Nisha piyapi santa Yos nanamn natpi ni ton, Cotia parti a naroachin nahuinin. Quisoso ca tano sannpita natantopi. Ya ipi imapisopita inaqu ya hupiso nitotopi. 2 Napoaton Pitro Quirosarinqu hu pachina, a naqun Cotioro sari no huipi. Moiss pnntrinso pa yatatona , Pitro yano huipi. 3 Nisha piyapiqu yacapatran, ti? Co inapitaso ma sha a popihu . Onpoatonta inapitar qun coshat ran? itrin. 4 Pitroso nipirinhu ya ipiya sha huitrin. 5 Natanco, iyaro sa , no tqun sha huichinquma . Co caora nohuanto, pa nahu . Yos sha huitrinco ni ton, pa nahu. Copqu ya hupirahu , Yos nontasoco, co hu porahu , hua narso pochin qunanahu. Panca ta na pochin nininso inapa quran o mararin. Catapini yonsantn quran huntnimarin. 6 Ca pirayan o marin. Noy nicato, nani ma sha qunanahu. Tananqu ya hurinsopita, tanan ni ni pochin nininso , phuara pochin nininso , nisha nisha anpianthuano sa , inapita qunanahu. 7 Nontrincoso natanahu. Huqu , Pitro, tpaton, ca qu , itrinco. 8 Inca, Sinioro. Sopai inapitaso . Co onporonta ina pochin ca chinahu . Iraca Moissco pn coi ama ina pochin capa huaiso marhu , itohuatra, 9 inapa quran itantarinco: Ma sona Yosri noya ni ninso ama qumari sopai itqu hu . Co huachi tananpitacaso ya hurinhu , itrinco. 10 Cararo

inachachin sha huitantarinco. Ina quran inapaqu qupanantarin huachi. 11 Naporo cara qumapi Simon pinnqu canconpi. Sisaria quran hu pi. Capitan Corniriori a parinso . 12 Ispirito Santo sha huitrinco: Inapita imaqu . hu , noya paqu , itrinco. Napoaton pa nahu. Isopita iyaro sa ca taninaco, saotaya pi chachin ca taninaco. qu canconahuatoi, ya conai. 13 Ya conpatira, Cornirio itrincoi: Pinhuqu Yos nontasoco, anquni ya notirinco, ni nahu. Copqu piyapi a paqu Simon Pitro maconta in. 14 Inaso nanan sha huitarinqun cha camaso mar . Ina nathuatan, Yos anoyacancantarinqun. Qu nnpitanta anoyacancantarin huachi, tnin anquni, itrinco. 15 Quisoso nanamn sha huitasoco chachin, inapitanta Ispirito Santori ya coancantrin. Ya nan canpoa ya coancantrinpoa pochachin inapitanta ya coancantrin. 16 Sinioro sha huitrincoiso yonquiarahu. Coanshaso i qu aporintrinquma . Co noyahu tohuatamara, aporintrinquma huachi. Iporaso nipirinhu Ispirito Santo aya coancantaranquma catahuainqu maso mar . Co hua qui quranhu ya coancantarinquma huachi, itrincoi Quisoso. 17 Sinioro Quisocristo imapathua , Yos nohuanton, Ispirito Santo ya coancantrinpoa . Inapitaso nisha piyapi sa niponaraihu , imapachinara, inapochachin Ispirito Santori ya coancantrin. Yosri noya ni pachina, inapochachin canta noya ni i, tnahu. Co caso nanitrahu nisha yonquia huaso , itrin Pitrori. 18 Natanahuatona , co huachi no huipihu . Thunchachin Yos nohuanton, nisha piyapi santa co noyahu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

265

11 12

pisopita naniantatona , imasapi. Inari catahuarin ni ton, nanpimiatapi huachi. Ma noyacha Yosso paya, itopi.
Antioquiaqu imapiso

hua chachin Istipan t nara, Quisoso imapisopita aparsitopi. Ni ton, aqu yanqupi. A naqun Pinisia parti pa pi. A naquonta Chipriqu pa pi. A napitanta qu pa pa pi. Panca ninano inaso . Nisha nisha parti paatona , Quisoso nanamn sha huitopi. Sha huitaponaraihu , Cotioro sarachin sha huitopi. 20 A naqunso nipirinhu Antioquiaqu canconahuatona , nisha piyapi santa sha huitopi. Quisoso naporinso a chintopi. Inaso yahua anntrinquma . Oshanma inquitatonquma , quma huachi, itopi. Chipri quran hu pisopita, Sirini quran hu pisopita, inapita napotopi. 21 Yosri catahuarin ni ton, na a piyapi sa nattona , imapi. Iraca yonquipiso naniantahuatona , Quisoso imasapi huachi. 22 Quirosarinqu nahuinin. Quisoso huntonnqu ya tona , Pirnapi a papi Antioquiaqu ya hupisopita nicacaso mar . 23,24 Inaqu canconahuaton, Thunchachin nisha piyapi santa imasapi. Yosri na con catahuarin, ta ton, noya cancantrin. Pirnapiso noya qumapi. Yos noya natrin huachi. Ispirito Santori noy ya coancantrin ni ton, piyapi sa pnnin: Ama Sinioro a pocosohu . Ya ipi cancanma quran imamiatoco huachi, itrin. Pnnpachina, a napitanta Quisoso imapi huachi. 25 Ina quran Pirnapi paantarin Tarsoqu Saono yonipon. Inaqu yoniraton, qunanin huachi. Huqu pa a Antioquiaqu a chinta, itohuachina, Inta nipachin

19 I

pa a, ta ton, imarin. Antioquiaqu paantapi huachi. 26 A na pi isa inaqu ya hurapi. Quisoso huntonnqu ya conpisopita pnnarin. Na a piyapi sa a chintarin. Inaqu chachin Quisoso imapisopita nisha nininn acoantapi. Quisocristo piyapinnpita, itopi.
Coriqui a papiso
27 Naporo tahuri sa ninotona piro sa Antioquiaqu hu pi. Quirosarin quran hu pi. 28 A nara Acapo itopiso . Ispirito Santo nohuanton, ninorin. Co hua qui quranhu ya ipi parti tanarotapi, itrin ninoton. Ina quran Craotio copirno ya conaso , t chin tanarotopi. 29 Napohuachina, imapisopita tapona : Iyaro sa Cotia parti ya hupisopita parsitapi. Inahuanta imasapi ni ton, catahuahua ama aqut sohu , nitatona , ya ipi imapisopita coriqui qutopi a pacaiso mar . Coriquihuano sa nininso na con qutopi. Co coriquihuano sahu nininso pi pian qutopi. 30 Nanitopiso qutopi huachi. Nani yontonahuatona , Pirnapi, Saono, inapita qutopi qupacaiso mar . Quirosarinqu quparahuatona , ansiano sa qutonpi pahuantrinsopita qutacaiso mar .

12

Hua an Irotis aparsitrinso

1 Naporo tahuri sa a na hua an ya hurin. Irotis itopiso . Quisoso huntonnqu ya conpisopita no huiton, a naqun maconin apar caso mar . 2 Santiaconta maconin. Inaso Coansha iin. Quisoso ca taninso inanta . Ina masahuaton, sahuniqu atpatrin. 3 Tparin ni ton, Cotio hua ano sa pa yatopi. ton, Pitronta hua ani maconin. Naporo Cotioro sa niyontonapi nisha pan

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

12

266

capacaiso mar . Co asairinsohu ca sapi. Pascoa ya caritriahuaso , Pitro manin. 4 Masahuaton, tashinan piqu po morin. Shonca saota sontaro sa acorin a paicaiso mar . Catapini, catapiniri ni sarin. Niya hurton, tashir chachin ni sarin. Pascoa na huhuachin, piyapi sa ni trantapaiqu, Pitro ana intarahu huachi, tnin hua an yonquiaton. 5 Pitro tashinan piqu ya huapirinhu , Quisoso huntonnqu ya conpisopita Yos nontapi. Pitro mar chinqun Yos nontapi.
Pitro tashinan pi quran nicha rinso

pochin hua ani ana intacaso nisahuaso , Pitro hu sarin. Cato pipi. Cato catinaqu tonpopi. Ahunan quran a na sontarori nitonpotanpat rin. Inchinan quran a narinta tanpatrin. Inapotahuatona , ya ipi hu sapi huachi. Ya coanamnqu cato sontaro sa chachin tashinan pi ni sapirinahu . 7 A nanaya Sinioro anquninn inaqu ya notimarin. Hunarachin a pinin. ton, ochinanin. Manoton hunsqu pa a, itrin. Napotohuachina, tanpain quran catina inaora nii quitrin. Cato quran chachin nii quitrin huachi. 8 Nitonporahuaton, sapat po moqu , itrin. Itohuachina, inaporin. Saconn a mosahuaton, imaquico, itrin. 9 Ina quran pipirahuaton, imarin huachi. Co ta ma hu . Topinan hua namaraco, hu . 10 Sontaro ya natontarinso na hutirin. Ina quran a na ya hur , na cotiantarin. Pianshinanqu huar

6 Tashiraya

canquirin. Inaqu pnco hua na quran nininso ya hupirinhu , inaora pnco ni soatrin. Pipirahuaton, a na caniqu pa nin. Inaqu a naroachin anquniri patrin huachi. 11 Naporo Pitro no tqun yonquirin huachi. Co hua namaracohu . Sinioro chachin anquninn a patimarinco nicha incoso mar . Irotis, Cotio hua ano sa , inapita yatpapirinacohu , nicha rinco huachi, tnin. 12 Ina yonquiaton, Maria pinnqu pa nin. Coansha Marco a shin inaso . Inaqu na tona , Yos nontapi. 13 Paira tahuirinqu canconahuaton, ya coanamnqu pi nitonin. Pi nitohuachina, a na nanon hu nin. Rota itopiso . 14 Pitro noninso nohuianantahuaton, pa yanarin. Pa yanaton, co pnco i soaponahu , ta acontarahuaton, piqu ya coontarin. Pitro aipiran huaniarin, tocontarin. 15 Qumaso hua yantran, hu . Co hua yantrahu . Thunchachin Pitro inaqu huaniarin, itrin. Co inahu . Hua yann nimara, itopi. 16 Ya hur Pitroso pi niantarin. Naporo huar i soatopi huachi. Pitro qunanahuatona , pa yanpi. 17 Pitroso nipirinhu imirin quran anquitrin ama noncarotacaiso marhu . Sinioro chachin anquninn a patimarinco. Tashinan pi quran ocoirinco. Iya Santiaco sha huitonqu nitochin. Ya ipi imapisopita sha huitonqu , itrin. Ina quran a na parti pa nin huachi. 18 Tahurihuachina, sontaro sa pa pi pa yanpi. Intoacha Pitro pacaya? nitopi. 19 Ya hur hua anso Pitro maconqu , itopirinhu . Capa huachi, itohuachina, a na sontaro a na sontaro natanpirinhu . Co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

267

12 13

nitotohuachinarahu , Tpaqu , itrin. Napoaton sontaro sa Pitro a paipisopita tpapi huachi. Ina quran hua anso Cotia quran pipirahuaton, Sisariaqu pa nin huachi. Inaqu ya hurarin huachi.
Irotis chimininso
20 Hua an ya hurinqu nisha nisha piyapi sa hucatona , cosharo pa anquipi. A naqunso cosharo yapa anpirinahu , hua ani chiniqun no huiton, co nohuantrinhu qutacaso . Tiroqu ya hupisopita, Sitonqu ya hupisopita, inapita no huirrin. tona , inaqu hu pi. Po oana quran inpriatonn nontipi. Prasto itopiso . Qumari hua an nontqu ama huachi no huiincoisohu . Ina mar coriqui quchinqun, itopi. Noyahua , tosahuaton, pa sahuaton, hua ann nontoonin. 21 Sha huitqu hunta ina nonchi, itrin hua ani. Niyontonpachinara, saconn noypiachin nininso a morin. Hua an shirannqu hunsrahuaton, piyapi sa nontrin. 22 Piyapi huatona , chiniqun nontapi. Ma noyanquncha qumaso paya. Yos chachin pochin chinotarainqun, itopi. 23 Topinan piyapi niponahu , huaton, hua ani pa yatrin. Yoschin chinotacaso nipirinhu . Napoaton a naroachin Sinioro anquninni acaniorin. Chiniqun canioton, shonari p yarin. Parsitrarin quran chiminin huachi. 24 Yos nanamnso nipirinhu nahuinarin. Nisha nisha parti sha huirarin ni ton, na a piyapi sa natapi huachi. 25 Pirnapi, Saono, inapitaso nani yonquipi Antioquiaqu paantacaiso .

Imapisopita coriqui a papiso nani qutonpi ni ton, Quirosarin quran pipirahuatona , paantapi. Coansha Marco quparahuatona , paantapi huachi.
Pirnapi Saonor a chinacaso mar pa piso
1 Antioquiaqu

13

na a Quisoso huntonnqu ya conpisopita ya hupi. Na a niyontonahuatona , Yos chinotapi huachi. A natrapo qumapi sa ansiano pochin nipi. A naqunso Quisoso nanamn sha huitona , pnntapi. A naquonta imapisopita a chintapi noya imacaiso mar . Pirnapi, Simon, Nosio, Manain, Saono, inanapo ya hupi. Simonso yanarona qumapi. Nosio Sirini quran hu nin ni ton, Crico nananqu nonin anta . Manainso hua qu so sorinso . Saonoso Nomano nananqu Paono itopi. Ina nininn na con na con nohuitopi ni ton, Paono itarahu huachi, ninshitatonquma . 2 A na tahuri co coshatatonahu , Sinioro chinotopi. Napohuachina, Ispirito Santori sha huitrin. Pirnapi nohuantrahu paaton, piyapi sa a chintacaso mar . Paononta nohuantrahu. Ina mar inapita acorahuatoma , a paco a chinchina , itrin. 3 Napoaton co coshatatonahu , inapita mar chiniqun Yos nontopi. Nani Yos nontohuachinara, s huamotorahuatona , acopi paatona a chinacaiso mar . Ina quran a papi huachi.
Nisha nisha parti a chinpiso

Santo nohuanton, pa sapi. Siriosiaqu pa pi mar pa tacaiso mar . Ina quran ihuan botiqu pa sahuatona , Chipri parti canconpi. Panca so ton

4 Ispirito

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13

268

inaso . Inaqu na a ninano ya hurin. 5 Saraminaqu nonshirahuatona , Cotio niyontonpiso piqu pantarahuatona , Yos nanamn sha huitopi. Nisha nisha niyontonpiso piqu sha huitra piapi. Coansha Marconta pa nin catahuacaso mar . 6 Inaqu sha huirahuatona , ya ipi Chipri parti pa topi. A chintra piapi. Inapotatona , Paposqu huar canconpi. Inaqu a na pnoton qu conpi. Inaso Cotio qumapi, Parquisoso itopiso . Crico nananqu Irimas itopiso . Yos catahuarinco no tqun ninoca huaso , itaton, piyapi sa nonpintarin. 7 Inaso chirinchi pinnqu ya hurarin. Chirinchiso Sirquio Paono itopiso . Inaso noya yonquirin. Canta Yos nanamn natain, ta ton, Pirnapi, Paono, inapita amatrin. 8 Pnotonso nipirinhu co nohuantrinhu . Ama natqusohu , toconin. 9 Ya hur Paonoso pnoton notrin. Ispirito Santori noy ya coancantrin ni ton, ninorin. 10 Qumaso sopai pochin cancantran. Yosso noya noya nipirinhu , yainimicot ran. Thunchachin nonpintnqun, pa pi co noya qumapinqunhu . Sinioro no tqun sha huitopirinpoahu , qumari nonpintaton, a napita anishacancantaran.
11

pa sarin. Botiqu ya conahuatona , mar pa tantapi huachi. Panpiria parti nonshirahuatona , a na ninanoqu pa pi. Piriqui itopiso . Coansha Marcoriso nipirinhu co huachi ca taninhu . Quirosarinqu ayamantarin. 14 Ya hur Paonoso Pirnapir chachin paantapi. Piriqui na hutahuatona , aqu iratopi. Pa spatona , nisha Antioquiaqu canconpi, Pisitia parti ya hurinso . Chinoto tahuri nipachina, Cotio niyontonpiso piqu pa pi. Inaqu ya conahuatona , hunspi. 15 Cotio ansiano sa quirica nontapi. Moiss iraca pnntrinso , pnntona piro sa ninshitopiso , china , natanpi. Yapnnpatancoi, iyaro sa , sha huitocoi nataiin, itrin. 16 Napotohuachina, Inta nipachin, carinqumanta pninquma , ta ton, Paono huanirin. Huanirahuaton, imirin quran tasatrin piyapi sari natanacaiso mar . Natanco, iyaro sa . A naqumanta nisha piyapinquma nipomarahu , Yos chinotrama . Canpitanta natanco. 17 Iraca qura huar Cotioro sanpoa Yos chinotrhua . Iraca chachin pita nicacaiso mar . Iquipitoqu yacapona , Yos nohuanton, na api huachi. Ina quran Yos chachin chiniqun nanantaton, catahuarin Iquipito quran cha caiso mar . 18 Catapini shonca pi ipi inot parti pa pachinara, Yosri nosoroaton, co no huirinhu . Co yanatpirinahu , na con catahuarin. 19 Ina nohuanton, Canaan parti pa pi huachi. Inatohua nisha nisha piyapiro sa ya hupi, nisha nisha nananqu nonpisopita. Canchis ya hupirinahu , co Yos nat hu . Ina nohuanton, ta huantopi. Inaqu chachin shimashonnpoapita

ton, co manta qunantaranhu . Hua qui miachin co pi i qunanaranhu , itrin. Napotohuachina, a naroachin pnoton chistoro pochin ni trin. Tashitaton, co manta qunantrinhu . Si pinantpirinhu . A naya pi nohuantrin matanpaquirahuaton, qupacaso mar . 12Chirinchiri ni sahuaton, Yosri napotrin mini, ta ton, natrin. Sinioro nanamn natanahuaton, pa yanin huachi. Inaso chiniqun nanan, tnin.
Caratas parti pnntrinso

quran Paono a na parti pa sarin huachi. Ca taninsopitar chachin

13 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

269

13

ya hupi huachi. Yosri catahuarin ni ton, ina no pa hua anntopi huachi. 20 Inaqu catapini pasa a natrapo shonca pi ipi ya hupi. Yos nohuanton, hua ano sa acopi noya ya hucaiso mar . Ina piquran Samoironta piyapi sa pnnarin. 21 Ina quran Copirno nohuantrai huachi, nara, Yosri Saono acorin. Inaso Mincamin hunton piyapi, Quis hui nin. Catapini shonca pi ipi Saono hua an ya coninso . 22 Ina quran ina ocoirahuaton, Tapi acorin huachi. Isai hui nin inaso . Nya qumapi ni ton, Yosri noya ni nin. Tapiso ca pochin cancantrin. Noya ni nahu. No tqun natarinco, tnin Yos. 23 Iraca chachin Yosri sha huitrin: A na tahuri Tapico shin nicha sarinquma , itrin shimashocoro sa . Iporaso , iyaro sa , nani Quisoso a paimarin nicha inpoaso mar . Sha huitrinso chachin a paimarin. 24 Co huara Quisoso hu shatrasohu , Coansha pnntarin. Na a Cotioro sa pnnarin. Co noyahu toma , Yos pochin cancantoco . Ina quran i qu aporintaranquma , itrin. 25 Coansha nani hua qui p china, itrin: Qumaso Cristonqun, itopiramacohu , co caso inacohu . Nipirinhu , ca piquran hu sarin. Inaso noya noya ni ton, chini chiniqun nanantarin. Co caso ina pochin chiniqun nanantrahu . Tapanato, co sapatn i quirita huaso tranta nanitarahu , itrin. Coansharinta Quisoso natrin, tnin Paono.
Apran shinpita

quran itantarin: Canpoa , iyaro sa , poa ni thua , Yosri nanan a patirinpoa nicha inpoaso mar . Nisha piyapinqumanta

26 Ina

huatama , nicha sarinquma canpitanta . Napoaton ya ipinquma sha huitaranquma . 27 Quirosarinqu ya hu . Ni pirinahu , co nohuitopihu . Co hua ano sari tranta nohuitopihu . Pnntona pi ninshitrinso nani chinoto tahuri nontopi, natanpirinahu , co yonquipihu . Quisoso tpaqu , itopi. Iraca ninorinso chachin yatpapi. 28 Co tpacasohu nipirinhu , Pirato sha huitopi: Tpaqu , itopi. 29 Tpapi huachi. Ina quran ya nnqu ninorinso nanihuachina, coros quran anohuararahuatona , pa pitopi. 30 Pa pitopirinahu , rin huachi. 31 Nanpiantarahuaton, a na yoqui miria pochin ya huantarahuaton, ca taninsopita ya notra piarin. Co huara chimiyantrasohu , na a Caririaqu ya hupisopita ca tanapi. Quirosarinqu huar imapi. Quisoso nanpiantahuachina, inapitari qunanpi. Qunanahuatona , ya ipi piyapi sha tapi huachi. Nanpiantarin mini. Quiyari ni nai, tosapi. 32 Quiyanta , iyaro sa , noya nanan sha huitarainquma . Iraca Yosri sha huitrinso chachin. poapita nontaton, naporin. 33 Nani Quisoso a patimarinpoa . Shinpitanpoa ni thua , canpoanta yonquirinpoa . Yos quiricannqu iraca ninshitrin. Qumaso hui nahunqun. Ipora chachin acoaranqun hua anntacaso mar , tnin Tapi. Sarmo catoqu naporin. 34 Yosri ananpitantacaso ninorin. Co nonn chanatomiatarinhu . Iraca quiricann quran itrin: Tapi no tqun nontrahu. Nosoroaton, na con catahuarahu. Qumanta inapochachin catahuaranqun, tnin Yos. 35 Napoaton Tapiri ninshitantarin. Qumasachin natranqun ni ton, co nohuantranhu nonhu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

13

270

chanata huaso , tnin, Yos nontaton. Sarmo quiricaqu naporin. 36 Ya hur Tapiso Yos natton, piyapi sa catahuarin. Ina quran chiminin. Shimashonnpita pirayan pa pitopi. Nani chanatrin huachi. 37 Quisososo nipirinhu Yosri ananpitantarin huachi. Co nonn chanatrinhu . Quisoso nonn chachin ninoton, Tapico iraca ninshitrin. 38 Napoaton, iyaro sa , sha huichinquma . Quisosoichin nanitaparin oshanma inquitinqu maso . 39 Iraca pnntrinso Moissri ninshitopirinhu . Ina imapatama , co oshanma inquitarinqumahu . Nipirinhu , Quisoso nathuathua , oshannpoa inquitarinpoa . poa mar chiminin ni ton, poa . Ina quran Yos noya ni sarinpoa huachi. 40,41 Nani natanamaco ni ton, a naroachin, iyaro sa , natco . Ni cona naniantotama . Iraca quiricann quran Yosri itrin: Canpitaso na con thuaconama . Iso tahuri sa ca nohuanto, na con ma sha onpoarama . huso sha huitarinnquma . Natanapomarahu , co natt mahu . Napoaton pa yanatoma , yonquico . Chiniqun ana intaranquma ni ton, ta huantarama huachi, tnin Yos. Pnntona pi nani ninshitrin. Canpitanta ni cona inapochachin ana intochinquma , tnin Paono, pnntaton.
Nisha piyapi sa yanatanpiso

piyapi santa Cotioro sa pochin Yos chinotopisopita imasapi. Imapachinara, Paono, Pirnapi cato chachin a chintantapi. Yos nosororinpoa , ta toma , imamiatoco huachi, itopi.
Cotioro sari no huipiso

quran niyontonpiso pi quran pipihuachina, A na chinoto tahuri inapochachin a chintantacoi, itopi. 43 Piyapi sa noquitopirinahu , na a Cotioro sari Paono imasapi. Nisha

42 Ina

na chinoto tahuri nanihuachina, ya ipi ninanoqu ya hupisopita niyontonpi Yos nanamn natanacaiso mar . Caraichin piyapi co pa pihu . 45 Cotioro saso nipirinhu notohuaro piyapi ni sahuatona , apiratopi. Isopitaso nisha piyapi sa ni ton, co canpoa pochin iraca pnntrinso natpihu , ta tona , no huitopi. Paono co no tqun a chininhu . Inaso nonpint , itopi. 46 Paonoso nipirinhu chiniqun cancantaton, co t huatrinhu . Pirnapinta chiniqun cancantrin. Canpita ton Yos nanamn sha huita huanqumaso ya hupirinhu , a porama . Yosichin catahuarinpoa ina nohuitathua nanpimiatacaso . Co nohuantramahu ni ton, co nanitramahu maso . Napoaton canpita a porahuatinquma , nisha piyapi sa a chintarai huachi. 47 Sinioro sha huitrincoi. Qumaso acoranqun nisha piyapi sa a coso mar . A pinso pochin nanamhu anohuitaran. Ya ipi parti paaton, piyapi sa a chintra piapon cha caiso mar , itrincoi, tnin Paono. 48 Nisha piyapi sa natanahuatona , pa yatopi. Ma noyacha Yos sha huitrinpoa paya, topi. A naqun Yos nohuanton, nattona , Quisoso imasapi huachi. Ina nohuitatona , nya nanpiapi huachi.

44 A

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

271

13 14
5 Paono, Pirnapi, cato chachin noya nipirinhu , a naquni chinotopi ahucaiso mar . Cotioro sa , nisha piyapi sa inahua capini chinotopi ahucaiso . Hua ano sarinta no huipi. Na piqu yatpapirinahu , 6 huatona , ta api. Niconia parti pa pi huachi. Inaqu cato ninano ya hurin, pancana nininso . A na Nistra, a na Tirpi itopiso . 7 Inatohua paatona , noya nanan sha huiantarapi. Quisoso o poaso mar , itrapi. Ya cariyanta sha huirapi.

ipi Pisitia parti Sinioro nanamn nahuinin. 50 Ya hur Cotioro saso nipirinhu ninano hua ano sa nontopi. Sanapi santa chiniqun nanantopisopita nontopi, Yos chinotrinsopita nininso . Paono co noya qumapihu . Pirnapinta co noyahu . Co isqu nohuantrhuahu , toconpi. tona , aparsitahuatona , a papi huachi. 51 Thunchachin co natramahu ni ton, Yos ana intarinquma , itahuatona , Iconioqu pa pi huachi. 52 Patopirinahu , nani a chintopi ni ton, Quisoso imapisopitaso noya cancantapi huachi. Ispirito Santori nani ya coancantrin.

49 Ya

Pirnapi yamoshapiso

14

Nisha piyapi sa a chintantarinso

1 Paono, Pirnapi, inapita aqu pa sapi Quisoso nanamn sha huicaiso mar . Aqu iratahuatona , Iconioqu canconpi huachi. Inaqunta chinoto tahuri nanihuachina, Cotio niyontonpiso piqu ya conpi. Nya a chinpi ni ton, na a Cotioro sa natpi huachi. Na a nisha piyapi santa Quisoso imasapi. 2 A naqun Cotioro saso nipirinhu co yanatpihu . Ni ton, nisha nisha nonsapi. Quisoso imapisopita co noya piyapihu , itopi. Napoaton a naqun co yaimatonahu , imapisopita no huipi. 3 Hua qui inaqu Paono yacapatarin. Pirnapir chachin inaqu ya huarin. Chiniqun cancantatona , Sinioro nanamn sha huirpi. Quisoso na con nosoroatonpoa , yacatahuarinpoa , itapi. huachina, piyapi sa a naroachin anoyatrin. Ni sahuatona , T chachin Yos catahuarinqun, itopi. 4 Napoaponahu , nisha nisha yonquipi. A naqun Cotioro sa pochin cancantopi. Ya hur a naqunso Quisoso ca tano sannpita pochin cancantopi.

apia ya hurin. Co nanitrinhu iratacaso . Nasitrin qura huar co onporonta huanirinhu . 9 Paonori a chintohuachina, nya natanarin. Napohuachina, Paonori notrin. Iso qumapi noya nattrin. Quisocristo nanitrin anoyatincoso , tninso mar anoyatarahu, tnin yonquinnqu. 10 Napoaton chiniqun nontrin: Huaniqu , iyasha, itrin. A naroachin huanirahuaton, noya pa sarin huachi. 11 Piyapi sa ni sahuatona , Niconia nananqu ninontopi. Yosro sa isqu o maton, piyapi taranarin huachi, itopi. 12 Inaqu ya hu . Nisha nisha yosro sa ya hurin, topirinahu . Pirnapi masho masho ni ton, Inaso Copitiro nimara, nitopi. Paono na con na con a chinin ni ton, Inaso Mircorio chinotrhuaso , nitopi. Inahuara nananqu ninontapi ni ton, Paono co nataninhu . Co Pirnapi tranta nataninhu . Napoaton piyapi sa yonquipiso co nitotrinhu . 13 Ninano piso pi ya hurin. Ina hua ann

8 Nistraqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

14

272

ohuaca masahuaton, yancoro sa sihuisahuaton, ap pconotrin. Ya coanaqu quparahuaton, inaqu yatparin Pirnapi moshacaiso mar . 14 Naporo huar Pirnapi, Paono, inapita nitotopi huachi. tona , Tata Yoschin chinotacaso nipirinhu , ta tona , nioshacotonpi. Huancanachin ta aconahuatona , chiniqun nontopi. 15 Ama, iyaro sa , moshacoisohu . Thunchachin co quiyaso coiso ya hurinhu . Quiyanta piyapicoi, canpita pochachin ninai. Noya nanan sha huita huanqumaso mar hu nai. Quisoso nanamn, iyaro sa , a chinchinquma , natanco. Mamanshi topinan quran mosharama . Yosso nipirinhu nanpirarin. Ama huachi mamanshi moshacosohu . Inapita naniantatoma , Yos imaco huachi. Isoro pa , inapaqu ya hurinsopita, marro sa , ya ipi ma sharo sa , inapita inari ninin. 16 Iraca piyapi sa co Yos nohuitopihu . Ma sona yonquihuachinara, moshatopi. Naporo Yosri tananpitrin inahuara yonquipiso imacaiso mar . 17 hu , nosoroatonpoa , nani ma sha acotrinpoa ina nohuitacaiso mar . Ina nohuanton, o nanin. Ina nohuanton, ma sha papotrin. Ina nohuanton, cosharo ya hutrinpoa capathua noya cancantahuaso mar . Inapotaton, noya yonquirinpoaso anitotrinpoa . Napoaton, iyaro sa , canpitanta Tata Yos imaco huachi, tnin Paono. 18 Ina topachina, na a moshatacaiso nohuantopirinahu , oshaquran nattona , co huachi ohuaca tpapihu , co moshatopihu .
Na piqu t yarapiso

, co hua qui qu hu nisha cancantatona , Paono

19 Napoaponahu

no huipi huachi. Cotioro sari hu rahuatona , anishacancantopi. A naqun Antioquia quran hu pi. A napitanta Iconio quran hu pi. Hu sahuatona , Paono, Pirnapi, inapita sha huirapipi. Isopita nonpintro sa . Huco tpa ahua , itopi. Noyahua , topachinara, Paono mapi. Masahuatona , na piqu t yaratona , tpapirinahu . huatona , ninano intonqu t yatonpi. Nani chiminin huachi, ta tona , inaqu patopi huachi. 20 Quisoso imapisopitari hu sahuatona , nocoirapi. St hu , a nanaya nanpiantarahuaton, huaniantarin huachi. Ninanoqu paantarin. Tahuririnqu Tirpiqu pa nin. Pirnapinta pa nin. 21 Inaqu noya nanan sha huitahuachina, na a piyapi sa Quisoso imasapi huachi. Ina quran Paono Pirnapir ninontopi. Huqu paanta a nisha nisha ninanoqu a chinqu imapisopita nianta a chiniqun cancanchina , nitopi. Nitatona , Nistraqu ayamantapi. Ina quran Iconioqunta paantahuatona , Antioquiaqu cancoantapi huachi. 22 Cara ninanoqu chachin Quisoso imapisopita pnna piapi. Ama, iyaro sa , Quisoso a pocosohu . Nya imaco huachi. A napita apar nnpoa . Parsitacaso ya hurin. Parsitat hua , Yos huntonnqu ya conarhua . Napoaton noya ahuantoco , itopi. P chinara, chiniqun acancantopi. 23 Yapa pachinara, a naya a naya Quisoso imapisopitaqu ansiano sa acora piapi. Noya nipisopitarchin acora piapi. Co coshatatonahu , Yos nontapi. Yos nontahuatona , acopi huachi. Ina quran Yos nontantapi. Ya ipi isopita, Sinioro, noya natrinnqun. Noya a paiqu , itopi. Cara ninanoqu chachin napopi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

273 Hua qui quran ya hupiqu paantapiso


24 Ina quran paantahuatona , Pisitia parti na hucoantarahuatona , Panpiria parti cancontapi. 25 Piriquiqu Yos nanamn sha huitantarahuatona , Atariaqu pa pi huachi. 26,27 Ina quran botiqu pa sahuatona , Antioquiaqu paantapi. Ya hupiqu chachin paantapi huachi. Canquirahuatona , Quisoso imapisopita ayontonahuatona , ya ipi sha huitopi. Nani hua qui quran a paramacoi. A na parti ya hupisopita sha huitonco . Insqusona pa patama , Yos noya catahuainquma , macoira, pa nai. Nani sha huitrai. Yos nya catahuarincoi. Ina nohuanton, nisha piyapi santa Quisoso nattona , Yos huntonnqu ya conapi huachi, itopi. 28 Inaqu hua qui ya hurapi. Imapisopitar ninontatona , noya ya hurapi huachi.

14 15

sha huichinqumapa ? ta tona , Paono, Pirnapi, a napitanta a papi. 3 A pahuachinara, pa pi. Pinisia parti, Samaria parti, inaqupita pa sahuatona , sha huira piapi. Nisha piyapi santa Quisoso imasapi huachi, itra piapi. Quisoso imapisopita natanahuatona , nya cancantapi huachi.
Quirosarinqu ninontopiso

15

Iraca pnntrinso
1 Ina

quran a naqun qumapi sa Cotia parti quran canquipi. Quisoso imasaponaraihu , Moiss pnntrinsonta imasapi.

nara, imapisopita nisha a chintapi. Iraca Moiss pnninpoa Cotio marca niacotacaso . Co ina nat mahu , co Yos anoyacancantarinqu mahu , itopi. 2 Paonoso nipirinhu co ina pochin yonquirinhu . Co niacotacaso ya hurinhu , tnin Pirnapinta . Napoaton ni toro sar ninontpi. Co no tqun a chintaramahu , nitatona , chiniqun ninontapi. Napoaton imapisopitari itapona : Quirosarinqu paco . Quisoso ca tano sannpita, ansiano sa , inapita natanco . Ma tama

canconahuachinara, ya ipi Quisoso huntonnqu ya conpisopita noya nontapi. Ca tano sannpita, ansiano sa , inapitanta noya nontapi. Ina quran Paonori ya ipi sha huitrin: Aqu, iyaro sa , pa nai Quisoso nanamn sha huita huaiso mar . Yos noya catahuarincoi. Nisha piyapi santa Quisoso imasapi huachi. Nisha nisha ninanoqu niyontonapi huachi, itrin. 5 Ina natanahuatona , a tona , huanipi. Parisio piyapi sa raihu , Quisoso imasapi huachi. Inapita huanirahuatona , itopi: Nisha piyapi sa yaimapachina , Cotio marca acotacaso ya hurin. Ya ipi Moiss iraca pnntrinso imacaso ya hurin. Inapitanta a chintoco imaina , itopi. 6 Napoaton Quisoso ca tano sannpita, ansiano sa , inapita niyontonapi nisha nisha yonquipiso ninatanacaiso mar . 7 Hua qui ninontohuachinara, Pitro huanirahuaton, itrin: Canta , iyaro sa , pi pian sha huichinquma . Nani iraca Yos acorinco nisha piyapi sa sha huita huaso mar . Ina nohuanton, Quisoso nanamn sha huitrahu. Nisha piyapi santa natanahuatona , natpi huachi. Nattona , imasapi. Ina nitotrama canpitanta . 8 Ya rhuasopita Yos nitotrin. Inapitanta

4 Quirosarinqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15

274

cancanna quran noya natrinaco huachi, ta ton, Ispirito Santo aya coancantrin. Canpoa ya coancantrinpoaso pochachin inapitanta ya coancantrin. 9 Ya ipinpoa poa . Nisha piyapi santa nosororin. Quisocristoichin imasarahu, nara, cancanna anoyatrin. 10 Moiss pnntrinso iraca nisha huitopirinhu . Shimashonnpoa co nanitopihu no tqun natcaiso . Canpoanta co nanitaparhuahu . Ma marta nipachin nisha piyapi a chintr ? tnahu. Yosri noya ni pachina, co canpoari nisha ayonquicaso ya hurinhu . Quisoso imapisopita tananpitahua , Yos ana intohuachinpoa . 11 Sinioro Quisoso nathuathua , nicha sarinpoa . Nosoroatonpoa , oshannpoa mar chiminin ni ton, anoyacancantrinpoa . Inapochachin nisha piyapi sa co iraca pnntrinso natpirinahu , cantrin, tnin Pitro.
Napopianachin yonquipiso

natanahuatona , ya ipi ta tpi. No tqun nonin, ta tona , co a panipihu . Ina quran Pirnapi, Paono, inapitanta sha huitantarin. I hua pa patira, Yos na con catahuarincoi. Quisoso nanamn sha huitohuatira, na a nisha piyapi sari natpi. Inapitanta caniohuachinara, Yos nohuanton, anoyatra piarai. Ni sahuatona , Thunchachin Yosri catahuarin, topi, tnin Paono. 13 Nani nontohuachina, Santiaconta tapon: Natanco, iyaro sa . 14 Simon Pitro nani sha huitrinpoa . Yos nohuanton, ina ton nisha piyapi sa a chintrin. A chintohuachina, a naqun imasapi, Yosri huntonnqu aya conin.

12 Ina

Inapitanta piyapinnpita pochachin ni sarin. 15 Inachchin pnntona piro sa ninshitrin. Iraca Yos quiricannqu ninshitaton, naporin: 16 Yosri chachin itrin: A na tahuri huantarahu. Tapico shinpita catahuantarahu. Inapitaso naniantrinaco ni tona , pi mocarinso pochin nisapi. Co noya cancantopirinahu , cancantantarahu. rahu 17 a napita piyapi santa nohuitinacoso mar . Nisha piyapi santa nohuitohuachinaco, chinotarinaco. Ca nohuanto, a naqun imasarinaco huachi, 18 tnin Yos. Iraca qura huar yonquirin nisha nisha piyapi sa nicha caso . Ina yonquiaton, anitotrinpoa , tnin pnntona pi. 19 Napoaton nisha piyapi sa Yos imapachina , noya nia ahua , tnahu. Ya ipi Moiss pnntrinso ama a chinta huasohu . 20 Nipirinhu , pi pian pnnacaso mar ninshitahua . Nisha piyapi sa ma shi moshacaiso mar . Ina nosha Quisoso imapisopita tananpichina . Naporahuatona , a huatona , ma sha tpapi. Co hunainn noya inquipihu . Inapitanta ama ca inasohu . Naporahuatona , ama monshihuainasohu , Inaichin pnahuan . 21 Iraca qura huar Moiss pnntrinso ya hurin. Na a ninanoqu a chintapi. Nani chinoto tahuri niyontonpiso piqu nontapi. Napoaton ama Cotioro sa pinoinpoaso marhu iso quirica a patahua Quisoso imapisopita pnnacaso mar , itrin. 22 Noyahua . hua , topi ya ipiya. Ina quran ca tano sannpita, ansiano sa , inapita yonquipi catoya pi a patacaiso mar .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

275

15

Paono, Pirnapi, china , inahuanta ca taina , nara, Inanta noya, topi ya ipi imapisopita. Napoaton cato qumapi sa nya nininsopita huayonpi paatona sha huitacaiso mar . A naso Siras. A nanta Cotas. Parsapas itopi anta . 23 Ina quran quirica ninshitopi Antioquiaqu ya hupisopita qu caiso mar .
Pnnacaiso mar ninshitopiso

I huata, iyaro sa . Noya canpitanta ya huarama ? Noya quiyanta ya huarai. Quiyaso Quisoso ca tano sannpitacoi ninshitarainquma . Ansiano saro coi chachin quirica a patarainquma , ni co . Co Cotioro sanqumahu nipomarahu , canpitanta Quisoso imarama ni ton, iyahuipita pochin ni nainquma . Ya ipi imaramasopita Siria parti, Sirisia parti, inatohua ya huramasopita iso nanan chachin a patarainquma nitotacamaso mar . 24 I hua a naqun isquran pa pachinara, nisha a chintrinnquma . Co Moiss pnntrinso nathuatamahu , co Yos huntonnqu ya conaramahu , itrinnquma . Co quiyari a papiraihu , pa pi. Natanatoma , nisha nisha yonquiarama . Pirnapi Paonor chachin hucaton, nani sha huitirincoi. Ipora huar nitotatoi, quma . 25 Napoaton niyontonpatira, catoya pi sha huitatoi, a patarainquma . Pirnapi, Paonor chachin ya huramaqu pa pachina , inapitanta pa sapi. Pirnapi, Paono cato chachin nya qumapi sa , tnai. 26 Sinioro Quisocristo nanamn sha huipiso mar na con parsitopi. A naqun no huitona , pi pshachin shitpapi. 27-29 Nani, iyaro sa , ninont rai. Ispirito Santo catahuarincoi

no tqun yonquica huaiso mar . Napopianachin yonquiatoi, quma . Co ya ipi Moiss pnntrinso natcaso ya hurinhu , tnai. Pi pisha sha huichinquma natcamaso mar . Ama, iyaro sa , monshihuancosohu . Co Yos nohuantrinhu caso . Ya ipi cosharo noya capacaso nipirinhu , a na piyapi ma sha tpapi mamanshi moshatacaiso mar . Ina nosha tananpitoco , tnai. ton, a naqun maconorahuatona , ma sha tpapi. Co hunainn noya inquipirinhu , ca pi. Ina noshanta ama ca cosohu . Moiss na con p rinhu , inachin natcaso ya hurin, tnai. Cotas, Siras, inapitaso inachachin pnnarinnquma . Nathuatama , iyaro sa , noya nisarama . Nani huachi, tona .
Antioquiaqu paantapiso

a pahuachinara, pa sahuatona , Antioquiaqu canconpi. Piyapi sa niyontonpachinara, quirica qutopi. 31 Nani nontohuachinara, Ma noyacha pnninpoa paya, ta tona , topi. 32 Cotas, Siras, inapitaso pnntona piro sa ni ton, hua qui Quisoso imapisopita pnnpi. Noya pnnpi ni ton, noya noya imasapi huachi. 33 Hua qu yacapatapi. Ina quran ya hurin pa yapanantahuachinara, Osharan paco huachi, itopi. 34 Sirasso nipirinhu Co yapa nahu , ta ton, co pa ninhu . Cotasichin paantarin huachi.
Naqurachin a chinacaso mar paantapiso
35 Ya hur Paonoso Pirnapir chachin hua qui Antioquiaqu ya hurapi. A chinpi. Sinioro nanamn

30 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

15 16

276
2 Timotio nya qumapi, topi ya ipi Quisoso imapisopita. Nistraqu ya hupisopita, Iconioqu ya hupisopitarinta napotopi. Noya imarin, itopi. 3 Huqu , api, imaquico, itrin Paonori. Noyahua , pa i canta , tnin. Inaqu na a Cotioro sa ya hurin ni ton, Cotio marca acotrin. Pa pin Crico qumapi ni ton, naporin. 4 A na ninanoqu, a na ninanoqu pa sahuatona , pnna piapi. Quisoso ca tano sannpita, ansiano sa Quirosarinqu ya hupisopita, inapita ninshitopiso sha huirapi. Ina imahua , itrapi. 5 Ina quran Quisoso huntonnqu ya conpisopita nattona , noya noya imasapi huachi. Nani tahuri a napitanta ya conapi huachi.

sha huirapi. A napitar chachin a chinapi. 36 Nani hua qui miachin ya huhuachinara, Paonori itrin: Huqu pa a, iyasha. I hua na a ninanoqu Sinioro nanamn sha huitr . Paat , Quisoso imapisopita nianta a. Onpopita mahua ni coantara a, itrin. 37 Noyahua , iyasha. Pa a nipachin. Coansha Marconta qupanta a, itrin Pirnapiri. 38 Co , iyasha. Ama qupa asohu . I hua pi ipi Panpiriaqu canconpatra, patrinpo . Co yacatahuarinpohu . Ya hurin pa paantarin huachi. Napoaton co nohuantrahu , itrin Paonori. 39 Hua qui ninontapirinahu , co napopianachin yonquiatonahu , nisha nisha pa pi. Pirnapiso Coansha quparahuaton, botiqu pa sahuatona , Chipriqu paantapi. 40 Paonoso hu Siras nontrin ca tanacaso mar . Yapa pachina, Quisoso imapisopitari Yos nontopi. Isopita pa pachina , Sinioro, a paiqu noya pa ina . Nosoroaton, catahuaqu noya a chiina , itahuatona , a papi. A pahuachinara, pa pi huachi. 41 Ya ipi Siria parti pa tatona , nisha nisha ninanoqu pa pi. pita pnna caiso mar . Sirisia partinta tona , inachachin pnantapi. Quisoso nanamn sha huitatona , imapisopita chiniqun acancantopi huachi.

Ispirito Santo nohuanton, hua narinso


6 Asia parti Yos nanamn yasha huipirinhu , Ispirito Santo co nohuantrinhu inaqu a chinacaso . Napoaton Priquia parti pa sahuatona , Carasia partinta canconpi. 7 Misia parti ya caritonahuatona , Pitinia parti yapa sapirinahu . Naquranchin Ispirito Santori ya copirin. Co Quisoso nohuantrinhu inaqu a china huaiso , ta tona , co inatohua pa pihu . 8 Napoaton Misia parti na hutahuatona , Troasqu canconpi huachi. 9 Inaqu Yos nohuanton, tashi Paono hua narin. Masitonia piyapi huanirarin, qunanin. Huqu isqu. Nosoroatoncoi, catahuacoi, itrin. 10 Ina natanahuaton, Yos nohuantrincoi inatohua noya nanan sha huica huaiso , ta toi, manorai inatohua paca huaiso .

16

Timotio ca taninso
1 Ina

quran Tirpiqu pa pi. Inaqu a chintahuatona , paantarahuatona , Nistraqu canconpi. Inaqu a na hui napi qunanconpi. Timotio itopiso . Inanta Quisoso imarin. A shinso Cotio sanapi. Quisoso imarin anta . Pa pinso nipirinhu Crico piyapi.

Sanapi sa noya natanpiso

yonsanqu ya hurai ni ton, ihuan botiqu ya conai paca huaiso mar . Ya conahuatoi, pipirai. Panca

11 Mar

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

277

16

so ton huancoanai nininqu canconai. Samotrasia itopiso . Inaqu hu patrai. Tahu huatoi, Niaporisqu canconai. Inaqu nonshirai. 12 Nani Masitonia parti canconpatira, ira pa tatoi, Piriposqu canconai. Inaso pnca ninano . Copirnori acorinso ni ton, inaqu ya hupisopita piyapinnpita pochin ni nin. Napoaton Nomanoro sa itopi. Hua qui miachin inaqu ya huarai. 13 Chinoto tahuri nanihuachina, ninano quran pipirahuatoi, i yonsanqu pa nai. Inaqu Yos chinotapi, topi natant rai. Sanapi sa nani niyontonpi, qu conai. Inaqu hunsrahuatoi, a chintrai. 14 A na sanapi inaqu Yos chinotarin. Niria itopiso . Tiatira quran hu nin. Inaso tintahuan. Cannton n mt pa ton nininso pa anin. Inaso nisha piyapi niponahu , Yos chinot rin ni ton, Paonori a chintohuachina, nya natanin. Yos nohuanton, a naroachin cancann quran huar yaimarin huachi. 15 Quisocristo imarin ni ton, aporintrin. Pinnqu ya rin. Canta Sinioro imarahu ni ton, huco pinhuqu yacapaco, itrincoi. Na con itohuachincoira, inaqu huachi yacaparai.
Sopai a papiso

na tahuri yonsanqu paantarai Yos chinota huaiso mar . Paasocoi, a na nanon qunanconai. Sopairi ya coancantrin ni ton, ninotrin. Ina sanapiso a napitari pa anpi asacatacaiso mar . Ninotrinso mar hua annpita na con canapi. 17 Nanonso qu toncoi, imaquirincoi. Imaratoncoi, chiniqun nonsarin ya ipi piyapi sa natanacaiso mar .

16 A

Isopita qumapi saso Yos piyapinnpita. Yos chini chiniqun nanantrinso nohuitatona , natpi. A chintarinnquma canpitanta nitotatoma cha camaso mar , itrarin. 18 Na a tahuri imatoncoi, naporarin. Ya hur Paonoso yonquirarin. Co Yos nohuantrinhu sopairi anonacaso , ta ton, no huir pochin cancantrin. Tahurmarahuaton, sopai ya coancantrinso nontrin. Quisocristo nanan qutrinco ni ton, a paaranqun huachi. Iso sanapi quran pipimiatqu huachi, itrin. Naporo chachin pipimiatrin huachi. Pipihuachina, nanonso sano yonquirin huachi. Co huachi sopairi aparsitrinhu . 19 Hua annpitaso nipirinhu no huitopi. Co huachi ninorinhu ni ton, co huachi canarhuahu , ta tona , Paono, Sirasnta mapi. Caniqu quparahuatona , hua ano sa sha huitonpi. 20 Ina quran chirinchiqu qupapi. Isopita qumapi saso Cotioro sa . Apisarinpoa . Nisha a chintohuachinara, ya ipi piyapi sa nisha nisha yonquipi. 21 Canpoaso nipirinhu Nomano piyapinpoa ni ton, co ina pochin natcahuaso ya hurinhu , itopi. 22 Huanipapisopitanta no huitatona , Paono ahupi. Chirinchiro sarinta camaipi. Ai nanpiratahuatoma , ahupico , itopi. Ai nanpiratahuatona , naraqu ahupipi. Chiniqun ahupipi. 23Chiniqun ahu huatona , tashinan piqu po mopi. Po mohuachinara, capo sha huitopi. Noya a paiqu , ta ahuachin, itopi. 24 Ina natanahuaton, huancanachin po morin. huaton, catinaqu niahuitrin.
Tashinan piqu cantapiso

, co stopihu . Cato chachin Yos nontpi.

25 Parsitaponaraihu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

16 17

278

tona , cantarapi. Prisoro sa natantapi. Yono tashi nisahuaso , 26 a nanaya pnca ocohua pa nin. Tashinan pi nacon nacontarin. Na pi paqumarinqu huar nacon nacontarin. Naporo ton, pncoro sa inaora nii soatarin. Ya ipi prisoro sa catinann nii quiritopi. 27 Capo ochinanin. Pncoro sa nani nii soarin, ni nin. Ya ipi prisoro sa capa, nani ta api huachi. Ina mar aparsitatonaco, tpaarinaco, ta ton, sahuninn ocoirahuaton, yanitparin. 28 Paonoriso nipirinhu a naroachin nontrin. Ama, iyasha, nitpaqusohu . Co ta araihu , itrin Paonori, chiniqun nontaton. 29 Ina natanahuaton, Naporin, ti?, tosahuaton, pa yanin huachi. Nanparin qushico ni i, itohuachina, piyapinnpitari qutiipi. Manorahuaton, ya conin. Pa yanaton, ropa ropatarin. Paono pirayan isonahuaton, mosharin. 30 Ina quran Paono, Sirasr chachin ocoirin huachi. Ma ta , iyaro sa , onpo i cha ca huaso mar ? itrin. 31 Quisocristoichin nicha rinpoa . Ina nathuatan, cha saran. Sa an qun chachin natco quma . Ya ipi hui nanpitar qun chachin imaco huachi. 32 Ina tosahuaton, Quisocristo nanamn a chintrin. Ya ipi pinnqu ya hupisopita natanapi. 33 Capori noya natanahuaton, natrin huachi. Tashi nipirinhu , qu ton, p sharinso pa mopirin. china, Quisoso imapi huachi ni ton, ya ipiya aporintrin. 34 pachinara, pinnqu quparin huachi. Inaqu a carin huachi. Yos nattona , ya ipiya noya cancantapi huachi.
Nomano qumapi ni ton pa yanpiso

Capo sha huitonco catoya pi i huara po moraiso ocoi in pa ina , itohuachinara, pa pi capo sha huitapona . 36 Ina natanahuaton, Paono sha huitrin: Chirinchi nanan a patirinco ocoia huanqumaso mar . Napoaton huco huachi, noya pipico huachi, itrin capori. 37 Paonoso nipirinhu sontaro itrin: Co po oana quran pa saraihu . Quiyaso Nomano piyapicoi nipiraihu , ahurinacoi. Co coisqu sha huirapiponaracoihu , caniqu chachin ahurinacoi. Ina quran tashinan piqu po morinacoi. Nomano piyapicoi co topinan ana intinacoisohu nipirinhu . Iporaso po oana quran yaocoiantarinacoi. Co nohuantraihu . Sha huitqu inapita chachin hu ina . A ninquchin ocoi inacoi, itrin. 38 Sontaro sa paantarahuatona , chirinchiro sa sha huitonpi. Inapita Nomano piyapi, nara, pa yanpi. Co topinan quran Nomano piyapi ahucasohu hu , ahupi. 39 Napoaton tashinan piqu pa sahuatona , noya nontopi. Canpitanta quma , ti? itohuachina, Inacoi mini, tnin Paono. Co chi nitotraihu paya. hu , ahurainquma , co ahuca huainqumasohu nipirinhu , itrin. Ina quran noya ocoirahuatona , A na parti paco huachi, itopi. 40 huachinara, tashinan pi quran pipipi huachi. Pipirahuatona , Niria pinnqu paantapi. Quisoso imapisopita qu huatona , pi pian pnantapi. Chiniqun cancantatoma , imamiatoco huachi, itopi. Ina quran pa pi huachi.

hur chirinchiro saso co nitotopihu . Tahurihuachina, sontaro sa amatahuatona , itopi:

35 Ya

17

Tisaronicaqu a chininso
1 Ina

quran Anpiporisqu na hutrahuatona , qunta na hutrantarahuatona ,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

279

17

Tisaronicaqu canconpi huachi. Inaqu Cotioro sa niyontonpiso pi ya hurin. 2 Nani simana a chinrin ni ton, inaqunta paaton, Yos quiricann a chinarin. Cara chinoto tahuri inaqu a chinin. 3 Quisocristo imaco canpitanta . Inaso inapa quran o marin. Yosri a paimarin. Ina nohuanton, oshannpoa mar chiminin. Chimimiatopirinhu , Yos nohuanton, nanpiantarin huachi. Iraca quiricann quran ninorinso chachin naporin. Inaso Cristo, Yos acorinso , tnin. 4 A naqun natanahuatona , natpi. Nattona , imasapi huachi. Na a Crico piyapinta imasapi huachi. Nisha piyapi niponaraihu , Yos chinotopi ni ton, nanamn natanatona , Quisoso imasapi. Na a miachin sanapiro santa chiniqun nanantopisopita imasapi. 5 A naqun Cotioro saso nipirinhu , co yanat hu . Na a piyapi sa Quisoso imasapi huachi, ta tona , apiratopi. tona , no huipi. Caniqu pa sahuatona , no huitrayaro sa , chirotro sa , inapita nontonpi. Huco . Paono, Siras, inapita maahua . Ana intahua , ta tona , piyapi sa aniyontonapi. No huitrarahuatona , qu pa pi. Inaqu Paono yacaparin ni ton, macacaiso mar pa pi. Ya coana papaatahuatona , ya conpirinahu , 6 co Paono ya hurinhu . Co ina qu nahu , Casono mapi. A napitanta Quisoso imapisopitanta masahuatona , hua ano saqu qupapi. Paono ya ipi parti pa srin. A chintaton, notohuaro piyapi sa anishacancantarin. Sirasnta inachachin nisarin. 7 Isqunta hu pachinara, Casonori pinnqu aya conin ni ton, inaqu yacapapi. Isopitanta imatona , co huachi Nomano

copirno nattonahu , nisha imasapi. A na copirno ya huarin. Inaso Quisoso, toconpi, itopi. 8 Piyapi sa natanahuatona , pa yanpi. Hua ano santa pa yanahuatona , Casono, a napita imapisopita, inapita chiniqun pnnpi. 9 Cato chachin sha huitoco ama aqut a chinacaiso marhu , itopi hua ano sari. Noyahua , topachinara, hua ano sari coriqui ma parin ama nonpinacaiso marhu . Nani pahur tohuachinara, a papi huachi.
Yos quiricann na con nontopiso

imapisopita pipirahuatona , ya hupi pa paantapi. Naporo tashi Paono, Siras, inapita a papi. Piriaqu a papi huachi. Inaqu canconahuatona , Cotioro sa niyontonpiso piqu pa pi a chinacaiso mar . 11 Inaqu ya hupisopita nya piyapi sa . Co Tisaronicaqu ya hu . Paono a chintohuachina, nya natanpi. Paono no tqun a chimara, ta tona , nani tahuri Yos quiricann nontapi no tqun nitotacaiso mar . 12 Naporahuatona , na a Cotioro sa natpi huachi. Na a miachin Crico sanapi santa chiniqun nanantopisopita natpi. A naqun Crico qumapi santa imapi huachi. 13 Tisaronicaqu nahuinin. Cotioro sa natanahuatona , Piriaqunta Paonori Yos nanamn a chintarin anta , ta tona , inatohua pa pi. Canconahuatona , Paono sha huirapitona , piyapi sa ano huipi. 14 Napohuachinara, tari Paono a papi huachi. A naroachin a papi. A naquni ca tanapi, mar yonsanqu pa pa pi. Siras, Timotio, inapitaso nipirinhu co pa pihu . 15 Atinas pa Paono qupapi. tohuachinara, Siras, Timotio, cato chachin sha huitonco manoton hu ina ,

10 Quisoso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

17

280 Yos nohuitacaso mar sha huirinso


22 Paono inaqu huanirahuaton, Atinasqu ya hupisopita itrin: Natanco, iyaro sa , pi pian sha huichinquma . Canpitaso ya ipinquma na con moshatrama , tnahu. 23 Caniqu pa patra, ya ipi moshatramaso ni nahu. A na artaro qunanahu. Inaqu ninshitrama . Iso Yos co nohuitrhuasohu moshahua , tnama ninshitatoma . Co nohuitatomarahu , moshatarama . Co nohuitopiramahu , apira cariima a chinchinquma , nohuitoco huachi. 24 Ina Yosso chini chiniqun nanant rinso . Iraca isoro pa acorin. Ya ipi ma sha isqu acorin. Inaso hua annpoa . Isoro paqu ya hurinsopita, inapaqu ya hurinsopita, ya ipi michin hua anntarinpoa . Moshatopi piqu piyapiri nipiqu co Yos ya hurinhu . 25 Co piyapi ma shannpita nohuant hu . Co manta pahuantrinhu . Inarchin ya ipi ma shannpoa qutrinpoa . Ina nohuanton, nanpir hua . Ina nohuanton, cosharo , ma sha, inapita ya hutrinpoa . 26 Iraca a na qumapira ninin. Inaya quranchin ya ipi piyapi sa na api. Nisha nisha nipisopita na api. Co huara ya huyatrashuahu , yonquirinpoa . Nisha nisha parti ya hucahuaso mar acorinpoa . Onporosona nanpicahuasonta yonquirin. Ina nohuanton, nanpirhua . 27 Ya ipinpoa acorinpoa ina nohuitahuaso mar . Co qunanarihuarahu , ina na con yonquicaso ya hurin. Co inaso aqu patrinpoahu . Co ipora naniant hu . 28 Ina nohuanton, nanpiarhua , pa nhua , ya huarhua . A naquma ninshitatoma , naporama : Canpoaso Yos hui ninpita pochin ninhua , tnin ninshitona pi.

itrin Paonori. Napotohuachina, ya hupi pa pa pi huachi.


Nisha nisha moshapiso
16 Ya hur Paonoso nipirinhu Atinasqu ninararin. Inaora ya huaton, ninano conitaton, notohuaro shi qunanin. Inapita qunanahuaton, stochinachin cancantrin. 17 Napoaton na con pnntrin. Niyontonpiso piqu pa sahuaton, Cotioro sa a chintrin. Cotio pochin chinotopisopitanta natanapi. Quisoso nanamn a chintohuachina, ninontpi. huaton, nani tahuriya caniqu pa nin. Inaqu a naya a naya hu pachinara, nontarin. Nisha piyapi santa natanapi. 18 Inaqu maistro santa hu pi, nisha nisha yonquipiso . A naqun Ipicorioro sa itopi. Pa yatacasoachin yonquipiso . A naquonta Istoicoro sa itopi. Inapitaso nisha a chinpi. Capa cancantacaso co ya hurinhu , topi. Paono qunanahuatona , ninontopi. Iso qumapi ma ta tapon na con na con nonsrin? itopi a naqun. Ahun. Nisha moshatacaso a chinamara, itrin a naqun. Quisoso chinotacaso ya hurin. Naporahuaton, Yos ananpitantarinpoa , tninso mar napopi. 19 A naqun natanahuatona , panca niyontonpiqu qupapi. Ariopaco itopiqu Paono qupapi. Inaqu maistro sa , coisro sa , inapita niyontonpi nisha nisha nanan a chininso natanacaiso mar . Paono inaqu quparahuatona , itopi: Ma nisha nanancha a chinan nicaya. Yanitotrai quiyanta . 20 Co onporonta natanchinaihu . A chintocoi quiyanta nitochii, topi. 21 Inaqu ya hupisopita nasha nanano sa pa yatopi. Nisha nisha a chininso ynatanpi. Nisha piyapi sa hu pisopitanta nanan natanapi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

281
29 Napoaton Yosnta canpoa pochin nanpirrin anta . Co inaso mamanshi pochinhu . Mamanshiso nipirinhu piyapi sari inahuara yonquinna quran nipi. Oro quran, prata quran, na pi quran, ina quranpita nipi. Ama Yosso hu . 30 Iraca co Yos nohuitopihu ni ton, co Yosri ana intrinhu . Iporaso nipirinhu , ya ipi piyapinpoa pnninpoa : Ya ipi co noyahu yonquiramaso naniantatoma , casachin chinotoco huachi, itrinpoa Yos. 31 A na tahuri co noyahu nipisopita ana intarin. No tqun ana intarinpoa . Nani Quisoso acorin cois pochin nicacaso . Inaso qumapi chachin ni ton, chimimiatopirinhu , Yosri ananpitantarin. Napoaton ina Yos acorinso , tnhua , tnin Paono. 32 Ananpitantarin, tninso mar , Thunchachin ta ma ananpitca, ta tona , thuapi a naqun. A naqunso nipirinhu co thuapihu . A na tahuri a chintantacoi, itopi. 33 Ina quran Paono pa nin huachi. 34 A naqunso nipirinhu nattona , imapi. Quisoso natpi huachi. A naso Tionisio, Ariopacoqu cois ya coninso . A nanta sanapi, Tamarisa itopiso . A napitanta imasapi huachi.

17 18

mar . Aquironta n mt pi nina pi ni ton, inaqu yacapatrin. Nicatahuapi. 4 Nani chinoto tahuri Cotioro sa niyontonpiso piqu pa sahuaton, Cotioro sa a chintarin. Crico piyapi santa a chintarin. Ninontpi. Quisoso natco canpitanta , itrin. 5 Ina quran Siras Masitonia parti quran hu nin. Timotionta ina quran chachin canquirin. Canquihuachinara, Paono na con na con a chinarin huachi. Nani tahuri Quisoso nanamn a chinrin. Yos a paimarinso ninar hu , nani o marin huachi. Inaso Quisoso, Cristo itrhuaso , itrin Cotioro sa . Na con pnnin. 6 Inapitaso nipirinhu no huipi. No huitona , Paono pinopi huachi. Napoaton tananpitrin huachi. Thunchachin Yos ana intarinquma . Nani ya ipi a chintopiranqumahu , co yanat mahu ni ton, canpitaora nina intarama huachi. Iporaso huachi nisha piyapi sa a chintarahu huachi, tnin Paono.
Hua narin quran Quisocristo achinicancaninso
7 Ina quran co huachi Cotioro sa niyontonpiso piqu a chintrinhu . Pipirahuaton, Costo pinnqu pa nin. Inaso nisha piyapi niponahu , Yos chinotrin. Niyontonpiso pi pirayan ya hurin. Ina pinnqu pa nin a chinacaso mar . 8 Cotio niyontonpiso pi hua aonta natanahuaton, natrin. Crispo itopiso . Ina pinnqu ya hupisopitanta Quisoso imasapi huachi. Na a ya huhuano sa Yos nanamn natanahuatona , nattopi huachi. Nattohuachinara, aporihuanpi huachi. 9 A na tashi Paono hu sapirinhu , Yos nohuanton, hua narin. Hua nahuachina, Quisosori chachin itrin:

18

Corintoqu sacatrinso
1 Ina

qu ton, Corintoqu pa nin huachi. 2 Inaqu a na Cotio qumapi qu nin. Aquiro itopi. Pontoqu nasitrinso . Sa inso Prisira itopi. I hua miachin Itaria parti ya hupi. Nomaqu chachin ya hupirinahu , copirno Craotiori camaihuachina, ya ipi Cotioro sa pipipi huachi. Aquiroso ina qu ton, Corintoqu hu nin. Ina pinnqu Paono pa nin ni tapon. 3 Paonoso n mt piro sa ninin pa anacaso

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

18

282

Ama t huaton, tananpitqusohu . A chinqu . 10 qun. A naqunso no huipirinnqunhu , noya a paiaranqun. Co insonta qunhu ahuinqunso . Na a piyapi isqu yaimarinaco. Napoaton a chintqu , itrin. 11 Inaqu a na pi ipi miria ya huaton, Yos nanamn a chinrin. 12 Ina quran Cariono Acaya parti hua anntarin, copirnori acorinso . Naporo Cotioro sari Paono no huitona , niyontonpi. Ina masahuatona , hua ano saqu qupapi ana intacaiso mar . 13 Moiss iraca pnnincoiso pochin Yos chinotrai. Iso qumapiso nipirinhu nisha a chinarin. Piyapi sa anishayonquiarin, itopi. 14 Paonori yanontapirinhu , hua ani itapon: Canpita Cotioro sanquma co yanatananqumahu . Paso qumapi co noyahu ninin naporini, nata intohu . Ihuatrin naporini, ahutrin naporini, thunchinso natanacaso ya hu itonhu . 15 Nipirinhu , topinan quran nino huirama . Nisha nisha nanan Cotioro sanquma ya hutrinquma . Canpita capini nipnnamaso co caso yayonquirahu . Canpitaora yonquico , itrin. 16 Itahuaton, a parin huachi. 17 Na a piyapi sari ni sapi. Ni sahuatona , Cotio niyontonpiso pi hua an mapi, Sostinis itopiso . Masahuatona , inaqu chachin ahupi. Carionori ni saponahu , co manta tninhu . Co ina yonquirinhu .
Ya hupiqu paantapiso

botiqu ya conahuaton, Siria parti yapantapirinhu . Sincris huaton, inaqu nonshirin. Nani Yos nontrin ma sha nicacaso . Yoscoar napoarahu, ta ton, niya irin. Iraca Cotioro sa inachintopiso . 19 Ina quran botiqu ya coantarahuatona , huatona , Ipisoqu canconpi. Inaqu nonshipi. Aquiroso inaqu quparitrin. Sa in chachin inaqu ya hurarin huachi. Ya hur Paonoso yapaantarin huachi. Co huara pa shatraponhu , Cotio niyontonpiso piqu ya conahuaton, a chintrin. Cotioro sar ninontapi. 20 Hua qui ya huaton, a chintantacoi, itopirinahu , co nanitrinhu . 21 A chin, huantarahu, tosahuaton, botiqu ya coantarahuaton, paantarin huachi.
Naquranchin a chintra piarinso Iporaso cararo pa ninso

nonshiconahuaton, Quirosarinqu pa nin. Ya ipi Quisoso imapisopita inaqu ya hupiso nontrin. Ina quran Antioquiaqu paantarin huachi. 23 Hua qui miachin inaqu ya hurin. Ina quran naquranchin yonquirin paaton nasha imapisopita nicacaso mar . Carasia parti pa sahuaton, pnna piarin. Naporahuaton, Priquia partinta pa sahuaton, pnna piarin. A naya a naya ninanoro saqu Quisoso imapisopita achinicancana piarin. Achinicancanpachina, noya noya imasapi huachi.
Aporos Ipisoqu pnntrinso

22 Sisariaqu

qui Paono inaqu ya huantarin. Ina quran Quisoso imapisopita nontahuaton, pa nin huachi. Aquiro sa in chachin pa nin anta . Ihuan

18 Hua

tahuri sa a na Cotio qumapi Ipisoqu pa nin. Aporos itopiso . Aricantriaqu nasitrin. Cotio qumapi niponahu , Quisoso imarin. Inaso noya nitotrin a chinacaso . Yos

24 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

283

18 19

quiricann na con nontaton, noya nitotrin. 25 Hui napitaon qura huar Yos nanamn a chintopi ni ton, noya nitotrin. Ya ipi cancann quran a chinin. Quisoso naporinso no tqun a chintopirinhu , Coansha aporint sorchin nitotrin. Ya ipi Quisoso nanamn co nitochatrarinhu . 26 Cotioro sa niyontonpiso piqu ya conahuaton, chiniqun cancantaton, a chinpirinhu . Prisira, Aquiro, inapita natanahuatona , Co ya ipi Quisoso nanamn nitochatrarinhu , ta tona , pinnqu qupapi. Inaqu ya ipi Quisoso nanamn a chintopi no tqun nitotaton, Yos irann pa tacaso mar . Ina natanahuaton, natrin huachi. 27 Ina quran Acaya parti yapa sarin a chinacaso mar . Acaya parti a chinchi, topirahu , topachina, Noya, iyasha. Noya paqu huachi, itopi Quisoso imapisopitari. Naporahuatona , quirica ninshitopi qutontacaso mar . I huata, iyaro sa . Aporos hu pachin, noya nontoco . Inanta Quisoso imarin ni ton, noya natanco , itopi ninshitatona . Quirica ma patahuaton, Acaya parti pa nin huachi. Inaqu Quisoso imapisopita qunanconin. Yosri catahuarin ni ton, Quisoso imapi huachi. Inapita qu conahuaton, noya a chintaton, achinicancanarin. 28 Piyapi sa pachinara, Yos quiricann a chinrin. Iraca qura huar Cristo o macaso ninopi. Iporaso nani o marin huachi. Inaso Quisoso, tnin. Quiricann quran anitotrin huachi. Noya noya nonin ni ton, Cotioro sa co nanitopihu a panicaiso .

Quisoso imarai, topachinara, Paonori itrin: 2 Quisoso nathuatama , Ispirito Santo ya coancantrinquma , ti? itrin. Co Ispirito Santo nohuitraihu . Co ina a chintrinacoihu , itopi. 3 Ma ta onpoapomaso nama ? itrin. Coansha pnntrinso nattoi, aporihuanai, itopi. 4 Coansha pnninquma co noyahu yonquiramaso maso mar . Ina quran aporint quma . Nipirinhu , co inasachin sha huirinhu . Ina quran a chiantarin. Ca piquran a na qumapi hu sarin, Yos a paimarinso . Ina imaco huachi, itrin anta . Napoaton Quisoso imaco huachi, itrin Paonori. 5 tona , Quisoso imasarai. Ina natarai huachi, ta tona , aporihuanpi. 6 Ina quran Paonori s huamotohuachina, Ispirito Santori ya coancantimarin. Ina nohuanton, nisha nisha nananqu nonpi. Co nitotopisopitahu a naroachin nonpi anta . Naporahuaton, rinso chachin sha huicaiso mar . 7 Shonca catoya pi pochin napopi. 8 Hua qui inaqu Paono ya hurin. Cara yoqui pochin Cotioro sa a chintrin. Nani simana niyontonpiso piqu pa nin. Co t huatonahu , a chintarin. Nani a chintohuachina, ninontapi. Yos yahua anntarinpoa . Ina mar Quisoso a paimarin. Ina imaco huachi, itarin. 9 A naqunso nipirinhu co natantochinachinhu cancantopi. Co yanattopihu . Piyapi sa chinara, no huitopi. Co Quisoso imacaso ya hurinhu , toconpi. Napoaton Paono pipirin huachi. Quisoso imapisopita quparahuaton, escuela

19

Ipisoqu cato pi ipi a chininso

1 Aporos Corintoqu ya huaso , Paono pann ira pa tahuaton, Ipisoqu canconin. Inaqu na a miachin qumapi sa qunanconin.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

19

284

piqu pa nin. Tirano a chininqu pa nin. Inaqu nani tahuri a chintarin. 10 Cato pi ipi inaqu ya huaton, a chintarin. Sinioro nanamn ya ipi Asia parti nahuinin. Cotioro sa natantopi. Na a nisha piyapi santa natantopi. 11 Yos nohuanton, Paono nani ma sha nanitaparin. Cania piro sa s huahuachina, a naroachin noyatopi. 12 Panionn, a morinso , inapita tranta quparahuatona , cania piro sa qu pachinara, a naroachin noyatopi. Sopairo santa pipipi huachi.
Canchisya piri sopai yaa papiso

hur a naqun Cotioro saso nisha nisha ninanoqu pa spatona , na con pnotapi. Sopairo sa yaa papi anta . Paono nicatona , yanonanpi. A naqunso Cotio ansiano hui ninpita, Isipo itopiso . Canchis hui ninpita chachin napopiso . raihu , sopairi ya coancantrinso nontopi. Quisoso Paono a chininso nanan qutrincoi ni ton, a paarainqun. Pipiqu huachi, tnai, itopirinahu , 15 sopairi a panirin. Quisoso nohuitrahu. Paononta nohuitrahu. Canpitaso nipirinhu co nohuitranqumahu . Ma marta yaa papiramacohu ? itrin. 16 ton, qumapi hua yantrinso niirin. Niitahuaton, canchisya pi chachin manin. Chiniqun ahuaton, p sharin. Hunai a patrin. A naya pichin niponahu , canchisya pi minsrin. A mopisonta oshato oshatotrin. I nanpirapi ta api huachi. 17 Ya ipi ninanoqu nahuinin. Cotioro sa , nisha piyapi sa , ya ipiya natanahuatona , pa yanpi huachi. Sinioro Quisoso chini chinqun nanantrin, topi. 18 Ina quran na a miachin Quisoso imapisopita hu pi.

13,14 Ya

Quiyanta pnotopiraihu . Co noyahu ninai, a poarai huachi, itopi. 19 A naqunso pnoton quirica ya hutopi. Inapita a porahuatona , quntapi ahuiquitacaiso mar . Na a piyapi sa nicasoi , ahuiquitopi huachi. Onpota pa trinso ? itohuachina, pichirin. A natrapo pasa huaranca soro pa trinso ahuiquitopi huachi. 20 Pnotono santa pnotopiso a porahuatona , cancanna quran huar imasapi ni ton, Sinioro nanamn ya ipi parti nahuinin. Na con na con imasapi huachi. 21 Ina quran Paono yonquirin a napita imapisopita ni coantacaso mar . Masitonia parti ni coantarahu. Acaya partinta nisha nisha ninanoqu imapisopita niantarahu. Nani p tahuato, Quirosarinqu paantarahu huachi. Ina quran Nomaqu pa paca huaso ya hurin, ton. 22 Timotio, Irasto, inapita inaqu catahuapirinahu , Paonori a parin Masitonia parti imapisopita sha huitacaso mar . Ya hur inaso nipirinhu , hua qui miachin Asia parti quparitantarin.
Tiana moshapiso

na a piyapi sa Sinioro imasapi ni ton, mamanshi moshana piro sa no huitopi. 24 Inaqu moshapiso Tiana itopi. Na a mamanshi nina piro sa ya hupi. Artaroa huaya prata quran nipi Tiana moshacaiso mar . Ina pa anatona , na con canapi. A nara Imitirio itopi. 25 Inari ya ipi mamanshi nina piro sa ayontonin. A napita ma sha nina piro santa amatrin. Ya ipi niyontonpachinara, nontrin. Ni co , iyaro sa . Mamanshi ninhua quran na con canarhua . 26 Paonoso nipirinhu isqu hucaton, pnntarin.

23 Naporo

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

285

19 20

A naichin Yos ya hurin. Piyapi nipiso co inaso Yoshu , tosarin, natanama canpitanta . Ya ipi Asia partinta nahuinin. Na a piyapi sa natanahuatona , natpi huachi. Nattatona , mamanshi a popi huachi. 27 Napohuachina , co huachi noya ni sarinnpoahu . Co onpopinchin canarihuahu . Tianaonta naniantapi huachi. Inaso chini chinqun nanant rin. Ya ipi Asiaro sa moshapiso . Ya ipi parti quran nohuitopi. Aqut chachin Paono nathuachina , co huachi moshato piqu hu sapihu . Tiana nya nipirinhu , hu , itrin. 28 Natanahuatona , Paono chiniqun no huipi. Ma noyacha Tianaso paya. Ina chinotrhuaso , tosapi, chiniqun nonatona .
Co imapisopitahu no huipiso

quran ya ipi piyapi sa noncaroapi. No huitatona , Paono ca taninsopita mapi. Acayo, Aristarco itopiso . Inapitaso Masitonia quran hu pirinahu , tona , niyontonpiso i iratqu qupatona , huntntrarapi. 30 Paononta yapa pirinhu piyapi sa nontacaso mar . Quisoso imapisopitari to shitatona , ya copiapi. Ama paqusohu , itopi. 31 A naqun Asia chirinchiro santa ton, nanan a papi. Ama niyontonpiso i iratqu paqusohu , itopi inahuarinta . 32 Piyapi saso noncaropi. Nisha nisha nonspi. Ma marcha niyontoanhua nicaya? topi a naqun. 33 Ina quran Cotioro sari pa yanatona , Aricantro sha huitopi piyapi sa nontacaso mar . Napoaton huancanachin huanirahuaton,

29 Ina

anquirarin piyapi sa ta tacaiso mar . 34 Inaso Cotio qumapi, ta tona , co yanatanpihu . Ma noyacha Tianaso paya. Ina chinotrhuaso , tosapi, chiniqun nonatona . Cato ora pochin naporpi. 35 Napoin quran chirinchiri atonirin huachi: Thunchachin, iyaro sa , Tiana chini chiniqun nanantrin. Iraca mamanshi inapa quran anotimarin. Iso ninanonnpoaqu chachin anotimarin. Canpoari chachin a paiarhua . Ya ipi parti nahuinin ni ton, 36 ya ipi piyapi sa nitotopi. Napoaton ama huachi no huitocosohu . Ama ahutocosohu . 37 Iso qumapi sa qupiramahu . Co Tiana sha huirapipihu . Co moshato piqu ihuatopihu . 38 Imitirio, shi nina piro sa , inapita yasha huirapihuachina , coisqu pa ina . Hua ano santa ya hurarin. Inaqu quparahuatona , sha huirapiina . 39 Ya ipiima aqut yasha huirapihuatama , niyontonpiso tahuri sha huirapico . 40 Ipora tahuri topinan quran noncaroarama . Co manta onpocasohu nipirinhu , naporama . Ni cona, copirno no huihuachinpoa . 41 Ya huramaqu paco huachi, topachina, yanqupi huachi.

20

Ya ipi Masitonia parti a chiantarinso

1 Piyapi sa nani yanqu nara, co huachi no huitantapihu . Ina quran Paono yapantarin huachi. Ya ipi imapisopita amatahuaton, achinicancanin. Ina quran Pa sarahu huachi, topachina, Osharan paqu , itohuachinara, Masitoniaqu pa nin huachi. 2 Masitonia parti pa taton, pnna canacaso mar . Inapotaton, Crisia parti canconin huachi. 3 Inaqu cara yoqui

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

20

286 Botiqu pa piso

yacapatrin. Ina quran Siria parti yapa pirinhu . Botiqu yaya conaso , Cotioro sari yatpapiso natantrin. Napoaton co botiqu pa ninhu . Masitonia parti paantarahu, ta ton, ira pa trin huachi. 4 Na a piyapi sari ca tanapi. Timotio, Sopatiro (Piriaqu ya hurinso ), Aristarco, Siconto, (Tisaronicaqu ya hupiso ), Acayo (Tirpiqu ya hurinso ), Tiquico, Tropimo (Asiaqu ya hupiso ), inapita Paono ca tanpiso . 5 Inapitaso quchit rahuatona , Troasqu ninarinacoi. 6 Pascoa tahuri nanihuachina, Piripos quran pipirai. Botiqu ya conahuatoi, mar pa trai. A natrapo tahuri quran Troasqu canconahuatoi, inapita qunanconai. Inaqu a na simanara i huatrai.
Hui napi inapa quran anotrinso

Paono sha huitrincoi: Canpita ton botiqu paco . Asonqu ninataco, itohuachincoira, pa nai. Inaso nipirinhu ira pa trin. 14 Asonqu canconahuatoi, ninarai. Paononta canconpachina, botiqu ya conahuarincoi. Ina qu qu canconai. 15 Tahuririnqu Quio notnanqu na hurai. Ina tashiraya Samosqu canconai. Ina tashiraya Miritoqu nonshirai huachi. 16 rinqu Pinticostis tahuri yana hurahu, ta ton, co Paono nohuantrinhu Asia parti hua quicaso . Napoaton manorahuatoi, co Ipisoqu nonshiraihu .
Ansiano sa pnnahuaton, patrinso

13 Nani

tahuri nanihuachina, niyontonai. Quisoso chinotatoi coshata huaiso mar niyontonai. Niyontonahuatoi, Paonori a chintarin. Tashiraya pa sarai huachi, ta ton, yono tashiqu huar a chintarin. 8 Inapa p sat piqu nani niyontonai. Inaqu na a nanparin orotarin. 9 A na hui napi huintanaqu hunsapirinhu . Iotico itopiso . Paono hua qui nontohuachina, hu i iquitaton, hu rin huachi. Cara pa cot quran anotrin. Piyapi sa nohuararahuatona , chiminin qunamapi. 10 Paono nohuararahuaton, masahuaton, iporin huachi. Ama pa yancosohu . Nanpiarin, itrin. 11 Ina qu tarin. Quisoso chimininso yonquiatona , coshatopi. Nani coshatohuachinara, ninontatona , tahurianpitopi. huaton, pa nin huachi. 12 Ya hur hui napiso nanpiantahuachina, qupanantapi. Napoaton co stopihu . Noya cancantopi huachi.

7 Tomio

nonshirahuaton, Ipisoqu nanan a parin. Ya ipi ansiano sa sha huitqu hu ina , itrin. Sha huitonpachina, a naroachin hu pi Paono nicacaiso mar . 18 Hu pachinara, Paonori nontrin chiniqun cancantacaiso mar . Iporaso , iyaro sa , pi quma , noya natanco. Ya taqu pa nahu qura huar nohuit maco. Ya ipi ninahuso ni nama . Ya ipiya nitotrama . Co caso hu . Nani tahuri pnnranquma . 19 Quisocristoichin natto, Yos mar sacatrahu. Co a napita nocanahu . Caso noya noyaco, co tnahu . A naqun co noyahu nipachinara, stato, na nrahu. Cotioro sa na con chinotrinaco tpainacoso mar . Chiniqun aparsitrinaco. 20 Inaso niponahu , ahuantato, pnn quma . Co t huarahu . Quisoso nanamn no tqun sha huitranquma noya imacamaso mar . mara, a chintranquma .

17 Miritoqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

287

20

ton, a naya a naya pinmaqunta paato, a chintantaranquma . 21 Co Cotioro sarachin pnnahu . Cricoro santa pnnrahu. Co noyahu toma , Yos pochin cancantoco . Sinioro Quisocristo natco huachi. Inasachin anoyacancantrinpoaso , itranquma . Ya ipinquma a chintranquma . 22 Iporaso nipirinhu , iyaro sa , Quirosarinqu pa sarahu. Ispirito Santo natto, pa sarahu. Ma so naco nimara, co caso nitotrahu . 23 A naya a naya ninanoqu pa pato, Ispirito Santo nohuanton, sha huitra piarinaco. Quirosarinqu pa patan, tashinan piqu po moarinnqun, chiniqun apar rinnqun, itrinaco. 24 Yat hunta , co caso t huatrahu . Co ina yonquirahu . Sinioro Quisoso nata huasochin cancantrahu. Iraca ina sha huitrinco a china huaso mar . Yosri ya ipi piyapi nosoroaton, anoyacancantacaso nohuantrin. Ina noya nanan chachin a chintonqu , itrinco. Napoaton paato, a chintrahu. Co chimina huaso t huatrahu . 25 Hua qui ya huramaqu pa spato, Yos hua anntrinpoaso a chintopiranqumahu , apira pa sarahu huachi. Co huachi qu ramacohu . 26,27 Ya poaso nani sha huitranquma . Napoaton no tqun itranquma . Insosona co nathuachinahu , ina mar Yos co ana intarincohu . Inahuara thunnaqu nina intapi, parsitopiqu pa sapi huachi. 28 tanta ni cona pi pian tranta Yos naniantotama . Quisoso imapisopitanta noya ni co . Ispirito Santo nani acorinquma hua ann pochin nicacamaso mar . Inapitanta Yos huntonnqu ya conpi. Quisoso

chiminaton, aya coninpoa . 29 Nani pa pato, co noyahu qumapi sa hu sapi. Canoniri ma sha maninso pochachin yaocoiarinnquma . Pa spatona , anishacancantapi. Co nosoroarinnqumahu . 30 A naquonta Quisoso imaponaraihu , a porahuatona , nisha a chinapona huachi. Yanonpintarinnquma . Inahuara yonquinna imacamaso mar napotarinnquma . 31 Napoaton, iyaro sa , ni quma . Cara pi ipi catahuaranquma . Tahurir chachin, tashir chachin pnnanquma . Na quma ni ton, na nto, a naya a nayanquma pnnanquma . Ina yonquiatomaco, nipnnco , nicatahuaco , itrin Paonori, ansiano sa nontaton.
Thunchachin catahuarinpoaso

quran itantarin: Pa pato, Yos noya a painquma . Quiricann quran nontarinquma . Ina quran nosororinpoaso anitotarinpoa . Ina nathuatama , quma . Oshaqu tarama huachi. Quisocristo imarhua ni ton, anoyacancantrinpoa huachi. Ina nohuanton, a na tahuri inapaqu noya noya ya hucontarihua huachi. 33 A chintohuatnqumara, co aqut coriqui yonquirahu . A na piyapi coriquinn co nohuantapatrahu . Coni ma shanna tranta co noyapatrahu . 34 Caora sacatonhu quran coshat hu, ma sha pahuantrincoso pa anahu. Ca tanincosopitanta qutrahu. Ina nitotrama . 35 tanta nonanco. Sacatatoma , pahuant rinsopita ma sha qutoco . Sinioro Quisoso noninso yonquico . A napitari ma sha topinan qutohuachinquma , noya cancantrama . Nipirinhu ,

32 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

20 21

288

canpitari nosoroatoma , topinan qutohuatama , aqut huar noya noya cancantarama huachi, tnin Quisoso, itrin Paonori. 36 Ina quran isonahuatona , Yos nontopi. 37 Statona , na napi. Paono iporahuatona , apinopi. 38 Co huachi qunanaramacohu , tninso mar na con stopi. Ina quran botiqu huar imapi huachi.
Co t huatonahu , Quirosarinqu paantarinso

mar . Canchisya pi acohuachinara, inanta acopi. Iporaso huachi Sisariaqu noya nanan sha huirrin. 9 Catapini hui nin ya hutrin. Nanono sa raihu , co so yahuayantrapihu . rinso chachin sha huicaiso . 10 Inaqu hua qui miachin ya huasocoi, a na pnntona pi o marin. Cotia parti quran o marin. Acapo itopiso . 11 Hu sahuaton, Paono sintoronn ocoirahuaton, inaora tanpaqun nantn chachin nitonporin. Ispirito Santo nohuanton, iyasha, ninorahu. rahuso pochachin tonpoarinnqun. Quirosarinqu pa patan, inapochachin Cotioro sa tonpoarinnqun. Nisha piyapi saqu yo coaninnqun ana intiinnqunso mar , itrin. 12 Natanahuatoi, Ama Quirosarinqu paqusohu , itopiraihu . Inaqu ya hupisopitanta rinahu , co yanatrincoihu . 13 Na nrama ni ton, strahu. Ama huachi na ncosohu . Inatohua pa pato, yatonpoarinaco. Nipirinhu , yapa sarahu. Sinioro Quisoso imarahuso mar yat hunta , pa sarahu huachi, itrin. 14 Hua qui nontopiraihu , inachachin yonquirin ni ton, Noyahua . Sinioro nohuantohuachin, paqu huachi, itrai.
Quirosarinqu canconinso
15 Ina quran ma

21

1 Imapisopita nani nontahuatoi, botiqu pipirai. Cosqu notrai. Tahuririnqu Notasqu canconai. Ina quran Pataraqu canconahuatoi, nonshirai. 2 Inaqu a na boti qunancoantarai, Pinisia parti yapa sarinso . Inaqu ya conahuatoi, paantarai. 3 Chipri qunanconahuatoi, ahunan quran na hutrai. Pa sahuatoi, Siria parti canconai huachi. Tiroqu ma sha oshicaso ni ton, inaqu nonshirai. 4 Quisoso imapisopita qunanconahuatoi, inaqu a na simana pochin yacapatonai. Ispirito Santo nohuanton, Paono pnnpi: Ama Quirosarinqu paqusohu , aparsitochinn, itopirinahu . 5 Simana nanihuachina, paantarai. Yapa patira, ninano yonsanqu imarinacoi. Ya ipiya sa inar chachin, hui ninpitar chachin imarinacoi. Yonsanqu isonconahuatoi, Yos nontrai. 6 Ina qu toi, botiqu ya coantarai. Ya hur ya huhuano saso ya hupi pa paantapi huachi. 7 Pipirahuatoi, Torimaitaqu canconai. Imapisopita nontahuatoi, a na tahurira i huatonai. 8 Tahu huatoi, Sisariaqu canconai. Inaqu nonshirahuatoi, Pinipi pinnqu yacapatonai. Inaso iraca Quirosarinqu acopi ca tano sannpita catahuacaso

toi, Quirosarinqu paantarai huachi.


16 Paatoi, a naqun imapisopita ca taninacoi.

Mason pinnqu quparinacoi yacapata huaiso mar . Inaso Chipri quran hu nin. Nani na a pi ipi Quisoso imarin.
Santiaco nontrinso

canconpatoi, imapisopita nya nontrinacoi.

17 Quirosarinqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

289

21

18 Tahuririnqu

Hu naiso mar noya cancantopi. Paono pa nin Santiaco nicapon. Quiyanta pa nai. Ya ipi ansiano sa inaqu nani niyontonpi. 19 Hu cama, iyaro sa . quma hu sarai, tnin Paono. Huqu , iyasha, ni quicoi. Noya ya huarai, itrincoi Santiaco. Nani hua qui , iyaro sa , Quisocristo nanamn a chinai. A na parti a na parti pa nai. Yos catahuarincoi, nisha piyapi sa a chintra piarai. Na a imasapi huachi, itrin. Ya ipi a chininso sha huitrin. 20 Natanahuatona , Ma noyacha Yosso ni ton, nisha piyapi santa imasapi paya, topi a naya a naya. Ina quran itantapi: Noya, iyasha, nipirinhu , isqu na a huaranca Cotioro sa Quisoso imaponaraihu , Moiss iraca pnnt rinso yanatpi anta . Inanta natcaso ya hurin, topi. 21 Inapitaso nonpin nanan natantopi. Paono nisha piyapi ya hurinqu paaton, Cotioro sa inaqu ya hupisopita nisha a chintrin. Moiss pnntrinso a poco huachi. Ama huachi hui nanpita Cotio marca acotocosohu , tnin Paono p ton. Co nohuantrinhu iraca napopiso natcaiso , topi, natantopi. 22 Ma ta iporaso onpoa ahua naporanso no tqun nitotacaiso ? topiraihu . Nani hu nanso nitotopi. 23 Nani yonquirai ni ton, natancoi sha huichinqun ma sona nicamaso . Catapini qumapi isqu ya hupi. Nani Yos nontopi ma sha nicacaso . 24 Iso qumapi sa quparahuaton, qu iraca pnntrinso natcaiso mar . Yos chinotopiso piqu quparahuaton, pahurrapitqu ma sha Yos mar tpacaiso . Ina quran niya irapi huachi. tan, ya ipi piyapi sa ni sarinnqun.

Paononta Moiss pnntrinso natrin. Nonpin nanan natantrhua , tosapi. 25 Ya hur nisha piyapi saso nani ninshitrai. Quisocristo imapatama , co iraca pnntrinso natcamaso ya hurinhu . Isoichin sha huichinquma ama nicacamaso marhu . A na piyapi ma sha tpapi mamanshi moshacaiso mar . Ina noshaichin tananpitoco . Naporahuaton, a naqun maconorahuatona , ma sha tpapiso . Co hu hu . Inapitanta ama ca cosohu . Naporahuaton, hu . Cotioro sacoi pnntraiso na con ya hupirinhu , inaichin natcamaso ya hurin, tnai, nisha piyapi sa ninshitatoi, itrin Santiacori.
Paono mapiso

Noyahua . Napo i nipachi, itrin Paonori. Tahuririnqu catapiniya pi quparin. Iraca pnnt rinso natrahuatona , Yos chinotopiso piqu ya conpi. Ya conahuatona , sha huitopi. A na simana pochin huantarai. Hunantahuatoi, ma sha qusapi tpacaiso mar , tnin Paono. 27 china, Yos chinotopiso piqu paantapi. Inaqu Asiaro sari qunanpi. Cotioro sa chachin inapitanta . Paono qu tona , mapi. Ya ipi piyapi sa ano huitapi. 28 Huco , iyaro sa , catahuacoi. Iso qumapi ya ipi parti paaton, nisha a chinarin. Cotioro saso co no tqun a chinpihu . Moiss pnntrinso a poco huachi, tnin. Naporahuaton, Yos chinotopiso pi co huachi noya ni ninhu . Ni cochi. Crico piyapi isqu chachin ichiya conin ni ton, Yos pinn atapiarin. Co inapita ya conacasohu nipirinhu , toconpi. 29 I hua Paonori Tropimo qu ton, ninano pa trin, Cotioro sari

26 Itohuachina,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

21 22

290

qunanpi. Ipisoqu ya hurin ni ton, Crico piyapi inaso . hu , Yos pinnqu ichiya conin, topirinahu . Napoaton chiniqun nontopi. 30 Natanahuatona , notohuaro piyapi sari no huipi. Yos pinnqu ta aquirahuatona , Paono mapi. Masahuatona , ohuararachinpi, ocoipi huachi. Nani ocoihuachinara, pnco oncotopi. 31 Paono yatpapirinahu , capitano sa hua anni natanin. Ya ipi Quirosarinqu ya hupisopita yaniahu rapi, natantrin. 32 Natantahuaton, sontaro sa , capitano sa , inapita amatahuaton, quparin. Ta arahuatona , piyapi sa niyontonpiqu pa sapi. Sontaro sa ya caritrahuachinara, Cotioro sari qunanpi. Qu tona , co huachi Paono ahupihu . 33 Capitano sa hua ann canconahuaton, Paono maconin. Cato catinaqu tonpotanpatqu , itohuachina, a trin. A na tanpain quraonta a na sontarorinta nitonpotanpatrin. Ma ninta iso qumapi? Ma ta onporinso ? itopirinhu . 34 Chiniqun nonatona , nisha nisha sha huitopi. Noncaroapi ni ton, co nanitrinhu no tqun natanacaso . Napoaton, Sontaro sa ya hupiqu qupaco , itrin. 35,36 Qupahuachinara, ya ipi piyapi sari imasapi. Tpachinaco , itrapi. Pi nanp qu canconahuatona , na con na con no huitopi. Napoaton sontaro sari Paono a mitrahuatona , qupapi huachi.
No huitona piro sa nontrinso

Crico nananqu nonan, ti? itrin. Ina nananqu mini nonahu, itrin. 38 Qumaso Iquipito piyapinqun ta ma , topirahu . Inaso i hua miachin copirno no huiton, catapini huaranca matararo sa camaiton, inot parti qupapirinhu . Inanqun ta ma , topirahu , itrin. 39 Co inacohu . Caso Cotio qu pico. Tarsoqu nasitrahu. Inaso panca ninano , Sirisia parti ya hurinso . Ya ipi piyapi nohuitopi. Piyapi sa nonchi, topirahu , itrin. 40 Inta nipachin, nontqu , itrin. Paono nanpnanqu huanirahuaton, anqui anquita parin. Piyapi sa ni sahuatona , copica topi huachi. Napohuachina, Paonori Cotio nananqu nontrin.

22

Paono iraca naporinso


1 Natanco,

yaya conpachinara, Paonori itrin: Sinioro capitan, pi ranqunhu , itrin.

37 Piqu

iyaro sa , apiro sa , yasha huitranquma . Co caso manta onporahu , tnin. 2 Cotio nananqu nonin, natanahuatona , ta tpi. Napohuachinara, itantarin: 3 Canta , iyaro sa , Cotio piyapico. Tarsoqu nasitrahu. Sirisia parti nasitopirahu , isqu hucato, hui napitrahu. Maistro Camariro a chintrinco. Shimashonnpoa pnnt rinso chachin ya ipi a chintrinco. Hua huatapo qura huar chiniqun Yos yonquirahu. A naya tranta nisha yonquihuachinara, canpita pochachin no huirahu. 4 Iraca na a Quisoso imapisopita aparsitrahu. Yat hu. Qumapi sa tonporahuato, tashinan piqu po morahu. Sanapi sa quran huar inaqu po morahu. 5 Yanatanpatama , corto hua aonta inachachin itarinquma . Cotio ansiano santa nitotopi. Inapitaso quirica ninshitrinaco iyaro sa Tamascoqu ya hupisopitaqu

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

291

22

qutona huaso mar . Inatohua pa nahu Quisoso imapisopita maca huaso mar . Tonporahuato, Quirosarinqu qumaarahu ana intacaiso mar , ta to, pa nahu, tnin.
Quisoso ya norinso sha huiantarinso (Hechos 9.1-19; 26.12-18)

quran itantarin: Pa patra, camotchin nisahuaso , Tamascoqu ya caritrapasoco, a naroachin inapa quran a pintrinco. Hunarachin hunarachin a pintrinco. 7 No paqu anotahuato, inapaqu noninso natanahu. Saono, Saono, onpoatonta aparsitaranco? itrinco. 8 Ma ninqunta qumaso , Sinioro? itrahu. Ca Quisosoco, apar coso , itrinco. Iraca Nasaritoqu ya hurinso chachin nontrinco, hu. 9 Ca tanincosopitanta a pininso ni pi. Nipirinhu , nontrincoso co natanpihu . 10 Ma ta , Sinioro, onpo iso ? itrahu. Huanirahuaton, ninanoqu paqu huachi. Inaqu a na qumapi sha huitarinqun ma sona nicamaso , itrinco. 11 Hunarachin hunarachin a pintrinco ni ton, co manta qunantrahu . Napoaton ca tanincosopita matanparahuatonaco, s quatonaco, Tamascoqu qu naco. 12 Ina ninanoqu chachin a na qumapi ya hurin, Yos noya chinot rinso . Ananias itopiso . Moiss iraca pnntrinso no tqun natrin. Inaso noya qumapi, topi ya ipi Cotioro sa . 13 Yosri sha huitrin ni ton, huqu hu nin. Hucaparahuatonco, nontirinco. I huata, iya Saono. Sinioro nohuanton, apira noya ni taran huachi, itrinco. Naporo chachin ni tahuato, ina qunanahu huachi. 14 Ina quran sha huitrinco: Yos chinotrhuaso

6 Ina

nani huayoninqun nohuantrinso chachin nitotamaso mar . ton, Quisoso ya notrinqun. chin inaso . Nontrinqunso natanan. 15 Yos acorinqun ya ipi piyapi sa sha huitamaso . Ni nanso , natananso , inapita sha huiaran. Ina mar ya notrinqun. 16 Napoaton ama hua quiqusohu . Apira miachin huaniqu . Quisoso imasarahu huachi, ta ton, aporihuanqu . Ina nontohuatan, oshann inquitarinqun, itrinco, tnin Paono.
Nisha piyapi sa a chintacaso mar a parinso

quran sha huitantarin: Quirosarinqu paantahuato, Yos chinotopiso piqu pa nahu. Inaqu Yos nontasoco, hua narso pochin ni nahu. 18 Quisoso nontantarinco. Manorahuaton, Quirosarin quran pipiqu huachi. Ca nanamhu sha huitohuatan, qunhu , itrinco. 19Isopita, Sinioro, nohuitrinaco. A na parti a na parti pa pato, ya ipi niyontonpiso piro saqu ya conahuato, imarinnqunsopita ahurahu. Tashinan piqu po morahu. 20 Istipan quma nanamn a chininso mar tpahuachinara, canta ni nahu. Tpaco , itrahu carinta . Tpatona pi cotonnpita ocoirahuatona , qutrinaco, ni nahu. Ya ipiya nohuitrinaco ni ton, sha huitahuato, natarinaco, topirahu , itrahu. 21Ina nipirinhu , paqu . Aqu yaa paranqun nisha piyapi sa a chintamaso mar , itrinco. Napoaton nisha piyapi sa a chintarahu, tnin Paono.
Capitan hua ani maninso

17 Ina

sa noya natanpirinahu . Nisha piyapi sa a chintarahu, topachina, no huipi huachi. Tpachinaco . Pa pi co noya qu pihu . Chiminchina in, itopi. 23

22 Piyapi

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

22 23

292 Cotio hua ano sa Paonori sha huitrinso


1 Paono ya conahuaton, hua ano sa no trahuaton,

qun nonsapi. No huitatona , coton pita pa porinapi. Inapaqu mo shiqupita pa satapi, chiniqun no huitatona . Cotioro sa inachintopiso . 24 Capitan hua ani ni sahuaton, itrin: Ma marcha no huitopiya? Piqu quparahuaton, huihuiqu no tqun sha huichincoi, itrin. 25 Inaqu qu huatona , tonpopi huihuicaiso mar . Tonpopirinahu , naporo Paonori itapon: Caso Nomano piyapico nipirahu , yahuihuiramaco, co napotinacosohu nipirinhu . Co coisqu tranta sha huirapiponacorahu , maco, ti?, itrin Paonori. 26 Ina natanahuaton, capitan hua an sha huitapon pa nin. Paso qumapi Nomano piyapi nipirinhu , yahuihuitran. Ni quna copirno no huihuachinqun, itrin. 27 Napotohuachina, capitan hua ani hucapairin. Qumaso Nomano piyapinqun, ti? itiirin Paono. Inaco mini, tnin. 28 Na con pahurtaton, Nomano piyapi ya conahu, itrin capitani. Caso nipirinhu nasitrahu qura huar Nomano piyapico caso . Tatahu Nomano piyapi ni ton, canta chin ninahu, tnin Paono. 29 Ina natanahuatona , sontaro sa co huachi yahuihuipihu . Patopi huachi. Capitan hua aonta t huarin. Nomano piyapi nipirinhu , catinaqu tonporinso mar copirno t huatrin.
Capitan hua ani amatrinso

23

capitan hua an yanatantrin. Ma marta Cotioro sa sha huirapipi? ta ton, Paono ocoirin. Ocoirahuaton, Cotio hua ano sa , ansiano sa , inapita amatrin. Nani niyontonpachinara, inaqu Paono quparin natanacaiso mar .

30 Tahuririnqu

itrin: Ipora, iyaro sa , pi quma , natanco. Hua huatapo qura huar noya ninahu. Yos ni sarinco, co manta onporahu , itaquya , 2 Ahuananqu , tnin corto hua ann, chini chiniqun nanantrinso . Ananias itopiso . Huaniparinsoari ahuananin. Napotohuachina, Paonori itapon: 3 Noyasha nonaponahu , qumaso nonpintnqun. Yos ahuarinqun qumanta . Moiss pnntrinso natto, ana intarahu, topiranhu , sha huitran ahuincoso . Moiss chachin pnninpoa ama topinan quran ahucaso marhu , itrin Paonori. 4 Ama corto hua ann no huiton, nonapiqusohu . Ina Yosri acorinso , itopi. 5 Co chi, iyaro sa , nohuitatorahu , naporahu paya. Thunchachin Yos quiricann quran pnninpoa . Co hua annpo nonapicaso ya hurinhu , tnin, itrin Paonori. 6 Cotio hua ano sa hu pisopita co napopianachin yonquipihu . Patoma Satosio piyapi topi. Patoma Parisio piyapi topi. Ina yonquiaton, Paonori itantarin: Caso , iyaro sa , Parisio piyapico. Shimashonhupitanta Parisio piyapi sa chachin. Yos ananpitantarinpoa , tnahuso mar isopita sha huirapirinaco, itrin. 7 Ina natanahuatona , Parisio piyapi sa , Satosio piyapi sa , inahua capini nino huipi. Nisha nisha yonquipi huachi. 8 Satosioro saso co nattona piro sahu . tantarinpoahu . Co hua yannpoa

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

293

23

ya hutrinpoahu . Co anquniro sa tranta ya hupihu , toconpi. Parisio piyapi saso nipirinhu natpi. Hua yannpoa ya hutrinpoa ni ton, Yos ananpitantarinpoa . Anquniro santa ya hurin, topi. 9 Napoaton ninontatona , noncaroapi. Parisio maistro sa huanirahuatona , chiniqun nontopi. Iso qumapi noya, tnai. Co manta onporinhu . Anquni noninso mara. Yos nohuanton, piyapi hua yanni nontomara, tnin a naqun. Napohuachinara, Satosioro sa no huitopi. 10 Chiniqun nino huitona , niahurapi. Napoaton capitani sontaro sa camairin. Maconco , tpahuachina , itrin. Napotohuachina, sontaro sa pa pi. Paono osrsahuatona , sontaro sa ya hupiqu qupantapi. 11 Naporo tashi Siniorori ya notimarin. Ya notimarahuaton, Paono itrin: Ama t huaqusohu . Chiniqun cancantqu . Quirosarinqu nanam hu nani sha huitran. Inapochachin Nomaqu panta paaton, sha huitantaran huachi, itrin.
Paono yatpapiso

a naqun Cotioro sa chinotopi Paono tpacaiso . Ama huachi ca ahuasohu . Ama o oahuasohu . Paono tpaqu huar ca ahua huachi. Yoscoar tpaarhua , nitopi. 13 Catapini shoncaya pi pochin napopi. 14 Naporahuatona , paatona , Cotio hua ano sa , ansiano sa , inapita nontopi. Nani huachi ninontrai. Co huachi coshataraihu . Paono tpaqu huar coshatarai. Yoscoar tpaarai, tnai. 15 Napoaton capitan sha huitoco Paono qunta in. Tashiraya yanontantarai

12 Tahuririnqu

no tqun nitota huaiso mar , itoco . Quiyaso nipirinhu na pitatoi, ninaarai. Yacanquiahuachin, a naroachin masahuatoi, tpaarai huachi, itopi. 16 Paono apia huainso nipirinhu yatpapiso natanin. Oshin hua huini nataninso . Natanahuaton, sontaro piqu paaton, Paono sha huitrin. 17 Sha huitohuachina, a na capitan amatrin. Iso hui napi hua annqu qupaqu nanan sha huichin, itrin. 18 Napohuachina, hua annqu quparahuaton, itonin: Tashinan piqu Paono amatrinco. Iso hui napi hua annqu qupaqu nanan sha huichin, itrinco ni ton, qunahu huachi, tnin. 19 Capitan hua ani matanparahuaton, amasha miachin quparin ama piyapiri natanacaiso marhu . Ma ta yasha huitrancoso ? itrin. 20 Cotio hua ano sa nani chinotopi Paono amatacaiso mar . Tashiraya Paono qunantaqu nontanta ii. No tqun yanatanai, itarinnqun. 21 Nipirinhu , ama natqusohu . Catapini shonca na con piyapiri chinotopi tpacaiso mar . Po oana quran ninarapi tpacaiso mar . Co huachi coshatapihu . Co o osapihu . Paono tpai huar coshatacaiso yonquipi. Iporaso quma ninarinn sha huicamaso mar , itrin. 22 Sha huitrancoso , api, ama insonta sha huitqusohu , itahuaton, hui napi a parin huachi.
Paono a na parti qupapiso

quran cato capitan amatrin. Apira ma sha tapaqu Sisariaqu pacacamaso . Cato pasa sontaro sa sha huitonqu pa ina . Cahuarioqu pa na piro sa canchis shonca

23 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

23 24

294

qupaqu . Nansahuano sa cato pasa qupaqu . Ya ipi tapatqu shirahuaso pacamaquma . 24 Paono cahuarioqu acorahuatoma , qupaco . Noya a pairahuatoma , copirno Piris qutonco huachi, itrin. 25 Ina quran quirica ninshitrin copirno qutacaiso mar . 26 I huata, Copirno Piris. Ca Craotio Nisiasco ninshitaranqun, ni qu . Qumaso chinqun nanantran ni ton, pi pian sha huichinqun. 27 Iso qumapi a pataranqun, Cotioro sari mapiso . Yatpapirinahu , qunanahuato, sontaro sa a parahu osrtacaiso mar . Inaso Nomano qumapi ni ton, osrtrahu. 28 Ma marta sha huirapipiso ? ta to, Cotio hua ano saqu quparahu nitota huaso mar . 29 Cotio pnntrinso co natrinhu , toconpi. Inaichin sha huirapipi. Co manta onporinhu . Co chiminacaso ya hurinhu . Coni tashinan piqu tranta po mocaso ya hurinhu . 30 Ina quran Cotioro sa chinotopi tpacaiso , natantrahu. Napoaton a naroachin yaa pataranqun. Cotioro sa nani sha huitrahu ya huranqu paatona sha huirapicaiso mar . Nani huachi, itrin, ninshitaton. 31 Ina quran sontaro sa nat tona , Paono qupapi. Tashi hu , Antipatris pa qupapi. 32 Tahu huachina, sontaro sa ya hupiqu ayanconantapi. Cahuarioqu pa na piro saichin Paono quparapi huachi. 33 Sisariaqu canconahuatona , quirica copirno qutonpi. Paononta qutonpi. 34 Ya hur copirnoso quirica nontahuaton, itapon: Inso partita hua huatranso ? itrin. Sirisia parti hua huatrahu, tnin Paono. 35 Sha huachina , ya ipiya natanarahu, itrin.

Ina tosahuaton, sontaro sa camairin Paono qupacaiso mar . Irotisco piro sannqu qu huatona , a paico , ta ahuachin, itrin.

24

Copirnori Paono nataninso

1 A natrapo china, corto hua an chini chiniqun nanantrinso canquirin. Ananias itopiso . A naqun Cotio ansiano sari ca tanpi. A na coisnta hu nin. Tirtoro itopiso . Inaso noy nitotrin a na piyapi mar copirno nontacaso . Copirno ya hurinqu hu sahuatona , Paono sha huirapipi. 2 Paono quntahuachinara, Tirtorori itrin: Ipora, sinioro copirno, pi pian nonchinqun, natanco. Ma noya qumaso piyapitrancoi ni ton, nya ya huarai. Co noyahu hua ano sa nani ocoirahuaton, no tqun ana intran. 3 Ina mar ya ipicoi nya ni nainqun. Yosparinqun itrainqun. Qumaso thunchachin chiniqun nanantran. 4 Apira pi pisha yanontaranqun, noya natanco. Co hua qui nontaranqunhu . 5 Iso qumapi Paono itopiso pa pi co noyahu , tnai. Ya ipi parti paaton, piyapi sa nisha nisha ayonquirin. A chinpachina, Cotioro sa nino huipi. Ya ipi parti naporin. Nisha imarin. Nasarinoro sa nohuitran. Inapitaso Quisosoco imapisopita. Paononta ina imaton, na a piyapi sa a chintarin imacaiso mar . 6 Yos chinotopiso pionta yatapirin. Nisha piyapi inaqu yaqupapirinhu , co ya conacasohu nipirinhu . Naporo quiyari manai. Quiyaora coisqu yaqupapiraihu ana intacaso mar . 7 Capitan Nisiasso nipirinhu hu sahuaton, manin. Osrtrincoi. 8 Copirno ya hurin pa paatoma , sha huirapico , itrincoi. Napoaton isqu hu nai. No tqun

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

295

24

sha huirapirai. Qumari Paono natanqu inachachin sha huichinqun, itrin Tirtorori. 9 Cotioro sa hu pisopitanta chin napotopi. No tqun sha huitrinqun, itopi. 10 Ina quran copirnori imirin quran prarin Paono nontacaso mar . huachina, Paonori itrin: Na a pi ipi, sinioro copirno, quma piyapitrancoi. Napoaton co t huatatnqunhu , nontaranqun. 11 I rahu Yos chinota huaso mar . Shonca cato tahurichin nisarin pa nahuso . A napita natanpatan, inachachin sha huitarinnqun. Co hua quiyatrarahu . 12 Yos chinotopiso piqu pa patra, co insonta no hu . Niyontonpiso piqunta noya pa nahu. Co caniqu tranta chiniqun a chinahu . Piyapi sa nara, co sha huitrahu nino huicaiso . 13 Topinan quran nonpinapirinaco. 14 Nisha imarin, topi. Inaichin no tqun nonpi. Thunchachin nisha imaporahu , Yos no tqun chinot hu. Shimashonhupita chinotopiso chachin chinotrahu canta . Ya ipi Yos quiricann natrahu. Iraca pnnt rinso , pnntona piro sa ninshitopiso , inapita yonquirahu. 15 Yos no tqun nontrinpoa , ta to, natrahu. A na tahuri ya ipi piyapi sa hu. Noya piyapi sa , co noyahu piyapi sa , ya ipiya ananpitantarahu, tnin Yos. Ina tahuri caso ninarahu. Isopitanta ina ninarapi. 16 Napoaton nani tahuriya Yos no tqun yanat hu huachi. Piyapi santa co yanonpint rahu . 17 Iraca Quirosarinqu ya hupirahu . Na a pi ipi a na parti pa nahu quran i hua miachin inaqu paantarahu. Iyaro sa nosoroato, coriqui quta huaso

mar pa nahu. Ma sha Yos quta huaso marnta pa nahu. 18 Iraca pnntrinso natto, Yos chinotopiso piqu ya conpirahu , co manta onporahu . Co piyapi sa ayontonahu . Co ca nohuanto nino huipihu . Inaqu Asiaro sa qunanconinaco. 19 Inapita yasha huirapihuachinaco, isqu hu ina , topirahu , co hu pihu . 20 I hua ansiano sa niyontonpachinara, amatrinaco. Isopita nataninaco. Ma sona onporahuso sha huichinn. 21 Naporo isochin napotrahu. Yos ananpitantarinpoa tnahuso mar ipora sha huirapirinaco, itrahu, tnin Paono.
Copirnori co yaocoirinsohu

natanahuaton, Noyahua . Nani huachi natananqun huachi. Capitano sa hua an o mahuachin, iso nanan yonquiantarahuato, sha huichinquma , tnin copirno. Quisoso imapisopita a chininso noya nitotaton, co aqut natantrinhu . 23 Ina quran capitan sha huitrin: Paono noya a paiqu ama ta ainsohu . Nipirinhu , ama tonpoqu sohu . Nipayarinsopita hu pachina , noya ya coina . Cosharo qu china , a ca ina , itrin copirnori. 24 Hua qui miachin quran Paono amatantarin. Sa rin. Sa inso Cotio sanapi. Torosira itopiso . Paono hu pachina, itapon: Ma ta imaranso ? Sha huitocoi nitochii, itohuachina, Quisocristo imarahu. Inasachin natcaso ya hurin, tnahu. 25 Yos sha huitrinpoa noya cancantacaso mar . Ina catahuarinpoa co noyahu yonquirhuasopita naniantacaso . A na tahuri cois pochin nicaton, ya ipi piyapi sa natanarin huachi. Co noyahu nipisopita ana intarin huachi,

22 Ina

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

24 25

296

tnin Paono. Napotohuachina, copirno pa pi pa yanin. Nani huachi ipora. Paqu huachi. A na tahuri yanontantahuatnqun, amatantaranqun, itrin. 26 Paono pahurrarinco pipicaso mar nimara, ta ton, hua qui quran hua qui quran amatantarin nontacaso mar . Na aro Paono nontopirinhu . 27 Cato pi ipi nanihuachina, nisha copirno ya coantarin huachi. Porsio Pisto itopiso . Piris pipirin huachi. Pipiponahu , co Paono ocoirinhu . Cotioro sa no huihuachinaco, ta ton, co ocoirinhu .

25

Nomano copirno yanontrinso

1 Nasha copirnoso canquirin huachi. Pisto itopiso . qu hucaton, cara tahuri i huatrin. Ina quran Quirosarinqu pa nin. 2 Inaqu pa pachina, Cotio hua ano sa , ansiano sa , inapitari Paono sha huirapipi. 3 Quirosarinqu qunantaqu , natanta ii, topiraihu , itopi. Nani chinotopi na pirahuatona , iraqu tpacaiso mar . 4 hu , co nohuantrinhu . Inca. Co yaa paquirahu . qu a pairapi. Co hua qui quranhu inaqu canta paantarahu. 5 Napoaton pa pato, caraichin hua anquma huco pa ahua , tnahu. Paono co noyahu nipachin, inaqu sha huirapico , itrin. 6 Inaqu shonca tahuri pochin i huatantarahuaton, rin huachi. Tahuririnqu hua an shirannqu hunsrahuaton, Paono amatrin. 7 Cotioro sa Quirosarin quran nani o mapi ni ton, Paono hu pachina, ahuancanapirahuatona , na con sha huirapiapi. Nisha nisha sha huirapipirinahu , co insonta ni ninso ya hurinhu . Cari ni nahu, co topihu ni ton, co natcaso

ya hurinhu . 8 Ina quran Paonori itrin: Iraca qura huar , sinioro copirno, noya ninahu. Co manta onporahu . Moiss pnntrinso Cotioro sari nathuachinara, co ina mar no hu . Yos chinotopiso pinta co tapirahu . Co nisha piyapi ichiya conahu . Nomano copirnonta natrahu. Co onporonta piyapi sa sha huitrahu ina no huicaiso . Topinan quran sha huirapirinaco, itrin. 9 No tqun nontopirinhu , copirno co nohuantrinhu Cotioro sa ano huicaso . Napoaton Paono itrin: Quirosarinqu pa ahua . Inaqu sha huirapihuachinn, cari natanpato, sha huitaranqun, itrin. 10 Co nohuantrahu . Quma Nomano copirno coisnnqun ni ton, qun. Sha huirapihuachinaco, isqu sha huitancoso ya hurin. Co manta Cotioro sa onpotrahu . Nani sha huitranqun, nitotran. 11 Tpatona pi, copirno no huitona pi, inapita tpacaso ya hurin. Ina pochinco canta naporini, tpainacoso ya hu itonhu . Nipirinhu , nonpinapihuachinaco, co Cotioro saqu yocancoso ya hurinhu , tnahu. Nomano copirno chachin yanontarahu. Ina nataincoso ya hurin, itrin Paonori. 12 Nomano copirnoso chini chiniqun nanantrin ni ton, co topinan a parhu , ta ton, coisnnpita nontrin. Nani nontohuachina, Paono itantarin: Nomano copirno yanontran, ti? Noyahua . Ina ya hurin pa a paaranqun. Aqu nipirinhu , inatohua a paaranqun, nontonqu , itrin.
Hua an Acripa canquirinso

qui miachin nisahuaso , a na hua an chiniqun nanantrinso rin. Acripa itopiso . Sisariaqu hu nin

13 Hua

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

297

25 26

copirno nicapon. A na sanapinta hu nin, Pirinisa itopiso . 14 Hua qui inaqu yacapatarin ni ton, copirnori itrin: Tashinan piqu a na qumapi ya hurin. Paono itopiso . Iraca Pirisri po morinso . 15 I hua Quirosarinqu ya huasoco, Cotio hua ano sa , ansiano sa , inapitari na con sha huirapipi. Chiniqun ana intqu , itrinaco. 16 Ina itohuachinacora, cari itapo: Nomano piyapicoi co topinan quran ana intraihu . Piyapi ma sha onpohuachina, cato chachin coisqu quparahuat , sha huirapihuatra, piyapinta a panitrin. Ina quran coisri noya yonquiaton, no tqun nipachina, ana intrin. Inachincoi Nomano piyapicoi naporaiso , itrahu. 17 Napoaton isqu hu pachina , co hua quirahu . Tahuririnqu hua an shirannqu hunsrahuato, Paono amatrahu. 18 Ina quran Cotioro sari sha huirapipi. Paono co copirno nat hu ni ton, sha huirapirapi ta ma , topirahu , co ina sha huitrinacohu . 19 Paono co quiya pochin Yos chinot rinhu . Quisoso chimimiatopirinhu , nani nanpiantarin huachi, toconin, itrinaco. 20 Cotioro sa moshapiso co pi pisha tranta nitotrahu . Napoaton Quirosarinqu yaqupapirahu aqut natanta huaso mar . Inaqu sha huirapiarinn, itopirahu , co nohuantrinhu . 21 Nomano copirno yanontarahu. Ina nataincoso ya hurin, tnin. Napoaton tashinan piqu po moantarahu. Nanitohuato, Nomano copirno nontacaso mar a paarahu huachi, tnin copirno. 22 Canta nata in, tnin hua an. Noyahua . Tashiraya natana a, itrin. 23 Tahuririnqu Acripa Pirinisar chachin hu nin.

tona , natanacaiso piqu ya conin. Piyapi sa moshatat pochin nisapi. Capitano sa , ninano hua ano sa , inapitanta ya conpi. Naporahuatona , Paono amatrin. 24 Hu pachina, copirnori itapon: Noya, sinioro hua an, hu nan. Canpitanta , iyaro sa , noya hu nama . Ya ipinquma yanontaranquma , natanco. Iso qumapi ma ta onporin ni nama . Ya ipi Cotioro sari no huipiso . Quirosarinqu ya hupisopita, isqu ya hupisopitanta , ya ipiya sha huitrinaco. Co noya qumapihu . Atpatqu , itopirinacohu . 25 Sha huitohuachinacora, natanpirahu . Co manta onporinhu . Co tpacaso ya hurinhu , tnahu. Nomano copirno yanontarahu, itrincoso mar inaqu yaa papirahu , co nanitrahu topinan a paca huaso . 26 Quiricanta yaa papirahu . Co nitotrahu ma sona onporinso ninshita huaso nipirinhu . Ma ta Nomano copirno ichi? ta to, Paono amatrahu natanamaso mar . Qumari, sinioro hua an, noya natanqu . Nani natanpatan, catahuaco ninshichi, topirahu . 27 Co topinan quran a pacaso ya hurinhu . Sha huirapito ninshichi, tnahu, itrin.

26

Hua an Acriparinta nataninso


1 Ina

quran hua ani itapon: Sha huitocoi. Ma ta ranso ? itrin. Itohuachina, Paono anquitahuaton, nontrin. 2,3 Inta nipachin, sinioro hua an, nonchinqun, natanco. Cotioro sa nani na a sha huirapirinaco ni ton, cari no tqun yasha huitaranqun. Qumaso Cotioro sa a chininso noya nitotran. Nisha nisha inachintrhuaso ya ipiya nitotran. Napoaton noya cancantato, sha huitaranqun. Ama no huitatonahu , noya natanco.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

26
4 Hui napitapo qura huar Cotioro saqu ya hurahu. qu ya hurahu. Naporo qura huar Cotioro sa nohuitrinaco. 5 Caso Parisio piyapico. Quiyaso Cotioro sa pnnt rinso no t no tqun natrai. Ya ipi Cotioro sa nitotopi. Nohuantopi naporini, inachachin sha huichitnnqunhu . 6,7 Iraca Yos sha huitrinpoa . Shimashonnpoa chachin itrin: A na tahuri nicha saranquma , nanpimiatarama huachi, itrin Yosri. Ya ipi Cotioro sanpoa ina ninarhua . Nani tahuri Yos chinotrhua . Tashir chachi ina chinotathua , ninarhua huachi. Canta ina ninarahu. Ina mar , sinioro hua an, Cotio hua ano sa sha huirapirinaco. 8 A na tahuri Yos ananpitantarinpoa , tnai. mata canpitaso co yanatramahu? tnahu. 9 Canta iraca co Quisoso imarahu . Imapisopitanta no huirahu. Aparsita huaso ya hurin, topirahu . 10 Quirosarinqu ya huasoco, Quisoso cancann mapisopita tashinan piqu po morahu. Cotio hua ano sa nanan qutrinaco po moa huaso mar . Yatpahuachinara, carinta Tpaco , itrahu. 11 Niyontonpiso piqu ya conahuato, na aro aparsitrahu. Quisoso a pocaiso mar apar hu , co yaa popihu . Chinqun no huito, nisha piyapi sa ya hupiqu paato, aparsitrahu, itrin, hua an nontaton. 13 camotchin

298

Paono ya nan imarinso (Hechos 9.1-19; 22.6-16)

quran itantarin: A na tahuri Cotio hua ano sa nanan qutrinaco Tamascoqu paca huaso mar . Imapisopita maca huaso mar pa sapirahu ,

12 Ina

iratrasoco, inapa quran chiniqun a pintimarincoi. Pi i quran chini chinqun a pintrincoi. Hu chin hunarachin ni nahu. Ca tanincosopitanta ni pi. 14 Ya ipicoi no paqu anotasocoi, Quisoso nontrinco. Cotio nananqu nontrinco, natanahu. Saono, Saono, onpoatonta aparsitaranco? Ni qu . Cahuario yaa pahuatra, nara huaya inshin nininqu ohuan . Cahuariori no huitaton to tahuachina, aqut iquitrin. Inapochachin qumanta no huiranco ni ton, aqu aqut co noyahu cancantaran, itrinco. 15 Ma ninqunta qumaso , Sinioro? itrahu. Ca Quisosoco, apar coso . 16 Iporaso nipirinhu huaniqu . Nani acoranqun piyapi sa sha huitamaso . Nani ni nanco. A na tahuri ya notantaranqun. Ni nanso sha huitonqu . Ina mar ya notimaranqun. 17 Cotioro sa yat huachinnqun, nicha saranqun. Nisha piyapi sa ya hupiqunta a paaranqun. Inapitanta yat nnqun, nicha saranqun. 18 Nisha piyapi santa a chintqu nanamhu nitochina . tona , co nohuitrinacohu . Nanam hu a chintohuatan, nohuitarinaco huachi. Iporaso topi. Nohuitohuachinaco, tahuri pochin cancantapi huachi. Iporaso sopai hua ani camaihuachina, natpi. A na tahuriso Yos natrapi huachi. Imapachinaco, oshanna rin huachi. Ya ipi natrinacosopita nasha cancan qutarahu. A na tahuri noya noya ya hurapi huachi, itrinco Quisoso, tnin.
Paonori natrinso

sinioro hua an, Quisoso inapa quran ya notimarinco ni ton,

19 Napoaton,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

299

26 27

a naroachin imarahu. Ya ipi sha huitohuachincora, no tqun natrahu huachi. 20 Tamascoqu ya hupiso ton sha huitrahu. Ina quran Quirosarinqunta sha huiantarahu. Ya ipi Cotia partinta inachachin sha huiantarahu. Nisha piyapi santa a chintrahu. Co noyahu toma , Yos imaco huachi. Ina quran Yos pochin cancantatoma , noya nico huachi, itrahu. 21 Ina a chinahuso mar Cotioro sa no huirinaco. Yos chinotopiso piqu masahuatonaco, yatpapirinacohu , 22 Yosso rinco, cha rahu. Napoaton ipora huanta natarahu huachi. Ya ipiya sha huitarahu. Hua ano sa qura huar sha huitarahu. Moiss, pnntona piro sa , inapita ninopisor chin a chinarahu. 23 Yos nohuanton, Quisocristo chiminin. hu , Yosri ananpitantarin huachi. Ina ton nanpiantarin huachi. Ina quran a chintrinpoa tahuri pochin cancanta huaso mar . Co Cotioro sarachin nicha rinhu . Nisha piyapi santa nicha sarin huachi, tnin.
Hua aonta imacaso Paono nohuantrinso

pnntona piro sa ninshitopiso natran, tnahu, itrin Paonori. 28 Pi pian nontopirancohu , quma pochin canta Quisoso imai, ti? itrin. 29 Pa pi nohuantrahu ca pochchin nicamaso . Ya ipinquma natanamacosopita ca pochachin nicacamaso nohuantopirahu . Catinaquachin tonpoinmaso co nohuantrahu . Ina mar pi pian nontaranquma . Hua quinta ranquma imacamaso mar , itrin Paonori. 30 Ina natanahuaton, hua an huanirin. Copirno, Pirinisa, ya ipi inaqu hunspisopita huanipi huachi. 31 huatona , inahuara capini ninontopi. Iso qumapi co manta onporinhu . Co tpacaso ya hurinhu . Co tashinan piqu tranta po mocaso ya hurinhu , nitopi. 32 Ina quran copirno itapon: Co Nomano copirno nontapon yapa ninhu naporini, ocoicaso ya hu itonhu , itrin hua ani.

27

Nomaqu Paono a parinso


1 Ina

pochin nontahuachina, copirnori chiniqun itrin: Paono, qumaso hua yantran. Na a quirica nontaton, hua yantran, itrin. 25 Co hua yantarahu , sinioro copirno, no tqun nonahu. Sano yonquiato, nontaranquma . 26 Ya ipi sha huitranqumaso hua an Acripa nani nitotrin. Co po oana quran napopihu . Ya ipi piyapi nitotopi. Inanta nani natantrin. Napoaton co t huatohu , ina nontarahu. 27 Qumanta , sinioro hua an,

24 Ina

quran copirnori Paono yaa parin huachi. Nomano copirno Itaria parti ya hurin ni ton, Ihuan botiqu a pa i, ta ton, a na capitan nontrin inatohua qupacaiso mar . Orio itopiso . Aocosto sontaro sa camairin. Ina amatahuaton, copirnori itapon: Paono, prisoro sa , inapita qupaqu huachi, itohuachina, hua . Qupa i nipachin, tnin. 2 Inaqu boti ya hurin, Atramitio quran hu ninso . Asia parti yapa sarin. A naya a naya ninanoqu yanonshirarin. Inaqu ichiya conahuatoi, pipirai huachi. Aristarco ca tanincoi. Inaso qu ya hurin, Masitonia parti nininso . 3 Tahuririnqu Sitonqu nonshirai.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

27

300

Inaqu Paono nosoroaton, capitani itrin: Nipayaransopita ya hurinqu yapa patan, noya paqu , itrin. Pa patira, noya a carinacoi. Pahuant rincoiso qutrinacoi. 4 Ina quran pipirahuatoi, Chipriqu canconai. Ihuan pitarincoi ni ton, coninan hu shirai. 5 Ina quran notnan quran pntonai. Sirisia parti, Panpiria parti, inapita pirayan pntonai. Pntonahuatoi, Nisia parti canconai. Miraqu nonshiconai huachi. 6 Inaqu capitan a na boti qunanin, Aricantria quran hu ninso . Itaria parti yapa sarin ni ton, inaqu ichiya conincoi. Panca boti inaso . Notohuaro piyapi sa ya coninso . 7 Pipirahuatoi, sacai pa nai. Oshaquran paatoi, na a tahuri quran Nitoqu canconai. Ihuan huncapirincoi ni ton, Crita ya cariya pa trai ama ihuan huncapicaso marhu . Sarmona ya cariya pa nai. 8 Inaqu yonsai pa trai. Sacai pa sahuatoi, Puerto Buenoqu canconai. Ya cariya a na ninano ya hurin. Nasia itopiso . 9 Hua quirai ni toi, pi ipi shina huanatrai. Naporo qura huar co noyahu mar pa tacaso . Napoaton Paonori sha huitrin. 10 Ama, siniororo sa , pa ahuasohu , ma sha onpohuathua . Pa pathua , boti tapirarin. Ma sharo sa ayaitarin. Piyapinpoanta chimiitarihua nimara, itrin. 11 Capitanso nipirinhu co natt hu . Boti hua ann, boti qupana pi, inapita manorapi. Pa ahua , itohuachinara, hua , pa ahua nipachin, tnin capitan. 12 O napi naniriarin. Iso nonshinanqu co noyahu o napi na huanatacaso . Pinisiqu tranta canconamarhua . Inaqu o napi na huanatahua , topi.

Napoaton manorapi. Pinisiso Crita parti ya hurin. Nonshinann quran pi i pipirinso parti notrin.
Panca ihuairi maninso

ahunan qu huachina, Iporaso noya pacacaso , topachina, pipirai huachi. Crita yonsai pa trai. Noya pa sapiraihu . 14 ton, panca ihuai manincoi. Pi i pipirinso parti quran hu nin. 15 Chiniqun mapachincoira, co nanitraihu notca huaiso . Topinan hunsrahuatoi, ihuansachin qupaconincoi. 16 Mar huancoanai so ton ya hurin. Craota itopiso . Co pancanayahu niponahu , insquchinsona co ihuan chiniqun pa nintaquchinhu pa nai. Ina pa tasocoi, sacai niponahu , montria quparaiso a sonai ama ihuani oshitcaso marhu . 17 Ohuararahuatona , botiqu po mopi. Ina quran caporin quran boti a sonpi ama ya paacaso marhu . Ina ya cariya panca sa mairo ya hurin. Inotrachin ninin. Sirti itopiso . Nohuitatona , ama inaqu pacacaso marhu panca n mt ahuanipiso amasha ayaporitomapi. Inapotohuachinara, ihuai qupantarincoi. Tpinan pa nai. 18 Tahuririnqu co sacairi chinqun ayanpon yanpontarin. Chiniqun ihuai ni ton, ma shannpita qupapiso inquirasapi. 19 Ina tashiraya boti ma shannpitanta inquirai huachi. 20 Ina quran na a tahuri co pi i qunanaihu . Tayoranta co ya norinhu . Intohuaso quparincoi nimara. Co nitotraihu . Chiniqun ihuantarin ni ton, T chin chimiitarihua , topiraihu . 21 Nani hua qui co coshatraihu . Chiniqun manincoi ni ton, co nanit hu . Co huachi chiniraihu . Ya hur Paonoso huancanachin huanirahuaton, achinicancaincoiso mar nontrincoi. Natanco, iyaro sa , no tqun sha huichinquma . Ni co . Critaqu

13 Ihuan

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

301

27

quparitahuaso nipirinhu , co nat cohu ni ton, hu nhua . Co hu nhuahu naporini, co ma sha onpo itrihuahu . Co ma sha aya itonhu . 22 Iporaso nipirinhu chiniqun cancantoco . Co inqunpoaso tranta chiminarihuahu . Botischin ayatarihua . 23 Caso Yos natrahu. Inasachin imarahu. Ina nohuanton, achin tashi anquninn ya notimarinco. 24 Ya notimarahuatonco, itrinco: Ama, Paono, t huaqusohu . hu . Yos nohuanton, a na tahuri Nomano copirno ya hurin pa cansaran copirno chachin nontamaso mar . Yos nontran ni ton, ya ipi botiqu ya huramasopita nanpiarama . Co a nayanquma tranta chiminapomahu , itrinco anquni. 25 Napoaton, iyaro sa , chiniqun cancantoco . Thunchachin Yos natrahu. Co inaso nonpint hu . Sha huitrincoso chachin co a nayanpoa tranta chiminarihuahu . 26 Nipirinhu , a na no pa huayaqu ihuai t yatarinpoa , itrincoi Paono.
No pa qunanpiso

anohuaraimantapirinahu . 31 chinara, Paonori nicaton, capitan, sontaro sa , inapita itrin: Iso qumapi sa pipihuachina , co canpitanta cha pomahu , itrin. 32 Ina natanahuatona , sontaro sa manorahuatona , caporin nishit tona , montria pitapi huachi. 33 Tahuri ya caritohuachina, Paono itantarincoi: Iporaso , iyaro sa , cato simana co chinotatoma , coshatramahu .
34

quma . Co chiminarihuahu . Co manta onpoarihuahu , itrincoi. 35 Itahuatoncoi, cosharo manin. Ya ipiya ni trantapaiqu, Yos nontrin. Yosparinqun, Tata, itahuaton, s panahuaton, ca nin. 36 Napohuachina, ya ipicoi chiniqun cancantatoi, coshat rai huachi. 37 Cato pasa canchis shonca saotaya picoi botiqu ya hurai. 38 Nani ya ipiya nathuachinara, trico p sotrinso inquipi. Inquihuachinara, boti niotintarin.
Boti quran cha piso

cato simana naniriahuaso , Atria marqu yanponarai. Ipora huanta ihuai qupararincoi. Yono tashi pochin No pa ya cariarhua , topi boti qupana piro sa . 28 Napoaton caporin quran paniitrin. Cara shonca saota mitro anpotrinso , tnin. Amasha miachin pa sahuatoi, ina pochachin paniitoantarin. Cato shonca canchis mitroichin anpotrinso , tnin. 29 Na piqu ya parapihuathua , ta tona , huanconn quran catapini hua na moto t yaitopi ama pacacaso marhu . Onporohuarcha tahuri anpitantar poquhuaya? topi. 30 Boti qupana piro saso nipirinhu yata ananpipirinacoihu . Motonanqu a na hua na moto a pamarai, ta tona , montria i qu

27 Nani

no pa qu nahu , co nohuitopihu . Coninanqu inot qunanpi. Nanitohuathua , paso inotqu chinpia ahua , nitopi. 40 Napoaton hua na moto nishittatona , i qu a paitopi huachi. Naporo chachin no soratn i shiritopi. Ina quran panca n mt ahuaniantapi. Ihuan qu chincoira, inotqu pa sapiraihu . 41 Sa mairo ni ton, motn quran ya tararin. Co yapa ninhu huachi. Huanconn quran co sacairi chinqun opotaton, nipaatrin huachi. 42 Huco prisoro sa tpa ahua , yonatona ta ahuachina , topi sontaro sa . 43 Capitanso nipirinhu co

39 Tahurihuachina,

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

27 28

302

nohuantrinhu Paono tpacaso . Napoaton Ama tpacosohu . Ya ipinpoa pa ahua huachi. tama , canpita ton niitatoma , yonsaiqu paco huachi. 44 Ina quran a naquma nont s qurahuatoma , yonsaiqu paco . Capa nont nipachin, boti ma shannpita tranta s qurahuatoma , paco huachi, itrin capitani. Naporahuatoi, cha rai huachi. Ya ipicoi yonsaiqu canconai huachi.

chiniqun caniorin. Apira apira saporin. Nani hua qui chi chirin. Paonori nicapon pa nin. Yos nontahuaton, s huamotorahuaton, a naroachin anoyatrin. 9 Napohuachina, na a cania piro sa hu pi. Inapitanta anoyatrin. 10 Ina mar nya ni ninacoi. Naporahuaton, ma sha nicanarinacoi. Cara yoqui inaqu ya hurai. Yapa patira, cara huaiso qutrinacoi.
Nomaqu canconinso

28

Paono ya huanarinso
1 Ya

ipicoi cha rahuatoi, no paqu nonshiconai. Ma ninta iso parti? itohuatira, Marta, itopi. 2 Ya huhuano sa noya nosororinacoi. O natatoi, shunai ni ton, a ptopi. Huco napntiico , itrinacoi. 3 Paono ihu masahuaton, pnqu acopirinhu . Acoaso , ya huan pipirahuaton, qutimirarin. 4 Ya huani naquimirarin, ya huhuano sa qunanpi. Iso qumapi tpatona pi ipora ni sora. Napoaton Yos nohuanton, ma sha onpoarin ana intacaso mar . Mar quran cha ponahu , chimianin huachi, nitopi. 5 Paonoso nipirinhu imirin pa tanahuaton, pnqu t yatrin. Co manta onporinhu . 6 Apira pomatarin. A naroachin anotahuaton, chiminapon, topirinahu . Hua qui ni sapirinahu , co manta onporinhu . Napoaton Co Paonoso tpatona pihu . Yos pochin niponahu , piyapi taramara, nitopi.
Hua an pa pin anoyatrinso

ya cariya a na hua an ya hurin. Popirio itopiso . Noya qumapi ni ton, pinnqu ahu trincoi. Noya nontrincoi. Cara tahuri cosharo qutrincoi. 8 Ya hur Popirio pa pinso

7 Ina

cara yoqui nisahuaso , yapa nai huachi. Inaqu nisha boti ya hurin. Aricantria quran hu pirinhu , inaqu o napi na huanatrin. Ina hui nin motonqu catopi mamanshi ya hurin. Castoro, Porosi itopiso . 12 Inaqu ya conahuatoi, pipirahuatoi, Siracosaqu nonshirai. Cara tahuri inaqu i huatrai. 13 Ina quran yonsai pa tahuatoi, Niquioqu canconai. Inaqu a na tahurira i huatrai. Tahuririnqu pinhui parti quran ihuan hu sahuaton, qu coi. Cato tahuri quran Potioriqu canconpatira, nonshirai. 14 Inaqu imapisopita qunanconai. Huco ni quicoi, itohuachincoira, inaqu a na simana yacaparai. huatoi, Nomaqu ya caritrai huachi. 15 Ya caritohuatira, pita natantahuatona , hu pi. Apio mircatoqu a naqun nacapirai. huaton, Tres Tapinas tira, a napitanta qunancoantarai. Imasapi anta ni ton, nacapiaponacoi hu pi. Inapita qunanahuaton, Paono noya cancantrin. Noya cancantaton, Yos nontrin. Ma noya, Tata, catahuarancoi ni ton, co naniantrinacoihu . Ina mar Yosparinqun itranqun, tnin, Yos nontaton. Naporahuaton, chiniqun cancantrin huachi. 16 Ina

11 Nani

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

303

28

quran Nomaqu chachin canconai huachi. Capitanso pa sahuaton, prisoro sa quparin tashinan piqu po mocaiso mar . Paonoso nipirinhu co inaqu po mopihu . Nohuantohuatan, qu qu ya huqu , itopi. Napoaton inaora pinnqu pa nin. Nipirinhu , a na sontarori a pairarin ama ta acaso marhu . Inaqu ya huarin.
Nomaqu Paonori pnninso

tahuri quran Cotio hua ano sa amatrin. Inaqu hu pachinara, Paonori itrin: Nani, iyaro sa , isqu hu nahu. Pi pian tranta nonchinquma , ta to, amataranquma , hu nama . Topinan quran, iyaro sa , sha huirapirinaco. Canta Cotio qumapico ni to, co a napita Cotioro sa no huirahu . Shimashonnpoapita napopiso co yonquiato, pinorahu . Nipirinhu , Quirosarinqu pa pato, maconinaco. Masahuatonaco, Nomano hua ano saqu yo coninaco ana intinacoso mar . 18 Hua ano sa natanahuatonaco, Co manta onporinhu ni ton, co tpacaso ya hurinhu . Ocoi i, itrinaco. 19 Cotioro saso nipirinhu pihu . Napoaton Nomano copirno yanontarahu, itrahu. cohu ni ton, isqu huar huca huaso ya hurin. Co Cotioro sa sha huirapica huaso mar hu nahu . Co no huirahu . 20 Napoaton amat quma . Yanohuitranquma . Huco ninontahua . Ya ipinpoa Yos a paimarinso ninarhua . Canta ninarapirahu , nani o marin ni ton, imarahu huachi. Ina mar maninaco, catinaqu tonpoimiratrinaco, itrin. 21 Co chi, iyasha, manta nitot hu quiyaso paya. Cotio parti ya hupisopita co quirica

17 Cara

a patirinacoihu . Hu pachinara, co a naya tranta sha huitrinacoihu . 22 Nipirinhu , yanatanainqun. Quisoso imapisopita co noyahu , topi, natantrai. Ya ipi parti napopi. Napoaton sha huitocoi. Ma ta quma a chinan? 23 A na tahuri hu toi, sha huitocoi nitochii, itopi. Noyahua , iyaro sa . Naporo tahuri hunantaco ya ipinquma sha huichinquma , itohuachina, pa pi. Ina quran tahuri nanihuachina, na aya pi hu pi. Paono ya hurinqu niyontonpi natanacaiso mar . miachin hu pi. Hu pachinara, Paonori a chintrin. Yos yahua anntrinpoa . Na con nohuantrin huntonnqu chachin aya coinpoaso . Ina mar hui nin a paimarin. Quisoso itopi. Quiricann quran ina na con ninopi. Moiss pnntrinso ninshitaton, ninorin. Pnntona piro santa ninopi, itrin. Quiricann quran na con a chintrin. A chintaton, chiniqun pnnin Quisoso natcaiso mar . A chintochinaso chachin i huatrin. 24 Natanahuatona , a naqun natpi. A naqunso hu co natpihu . 25 Nisha nisha yonquiatona , yapipiapi huachi. Yapipihuachinara, Paonori itantarin: Ma no tqun, iyaro sa , Ispirito Santo nontrin. Iraca pnntona pi sha huitrin shimashonnpoa pn caso mar . Quiricannqu ninshitaton, naporin: 26 Paaton, piyapi sa sha huitonqu . Natanapomarahu , ramahu . Ni sapomarahu , co thunchachin qu hu , itqu . 27 Iso piyapi sa co natantochinachinhu cancantopi. N hu pochin cancantatona , co yanatantopihu . Tanshirin pochin cancantatona , co

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

28

304

yaqunanpihu . Noya ni pi naporini, qunaintonahu . Noya natanpi naporini, nataintonahu . Cancanna quran natpi naporini, nitochitonahu . naco naporini, nicha itohu , itrin Yosri, taton. Ispirito Santo nohuanton, naporin. 28 Napoaton sha huichinquma nitotoco . Yosri nisha piyapi sa nani sha huitrin cancanna anoyatacaso mar . Inapitaso natrapi huachi, tnin Paono. 29 Ina

itohuachina, huatona , pipipi huachi. 30 Ina quran cato pi ipi Paono inaqu ya hurarin. A nantrinso piqu ya huhuachina, na a piyapi sari ni capona hu pi. 31 Hu pachinara, na con pnnin. Yos huntonnqu ya conco canpitanta , itrin. Sinioro Quisocristo naporinso a chintarin. Co t huatonhu , na con a chinin. A chinpirinhu , co insoari tranta atonirinhu . Nanamn nahuinin huachi. Nani ninshitranquma huachi.

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

Paonori Nomaqu ya hupisopita ninshitrinso


Paonori imapisopita yonquiaton, ninshitrinso
1I

huata, iyaro sa . Ca Paonoco ninshitaranquma . Quisocristochin natrahu. Ina acorinco paato nanamn a china huaso mar . Yos nohuanton, noya nanan a chinrahu. 2 Co huara Quisocristo o mayatrasohu , ina nanan chachin Yos sha huitrinpoa . Quiricann quran anitotrinpoa , iraca ninshitopiso . Ina nohuanton, na a pnntona piro sa ninopi. 3 Hui nahu a paimarahu, tnin Yos. Napoaton Quisocristo isoro paqu o marahuaton, piyapi chachin nasitimarin. Tapico shin inaso . 4 Yos pochachin ni ton, noyaschin ninin. Chimimiatopirinhu , Yosri ananpitantarin huachi. Inaso thunchachin Yos hui nin. Chini chiniqun nanantarin, tnhua . Ananpitantarin ni ton, nitotrhua . Quisocristo chachin hua anntrinpoa ni ton, Sinioro itrhua . 5 Ina nosoroatonco, acorinco nisha nisha piyapi sa a chinta huaso mar . Inapitanta nanamn natcaiso mar pnnarahu. Nathuachina , cristoso noya noya, tosapi huachi. 6 Canpitanta nisha piyapinquma nipomarahu , Quisocristo imarama . Yos nohuanton, imarama . 7 Napoaton Nomaqu ya huramasopita ninshitaranquma . Yos pa pi nosororinquma . Nani

acorinquma piyapinnpita nicacamaso . Ni ton, inas caso ya hurin. Tata Yos nosoro inquma . Catahuainquma sano cancantacaso mar . Quisocristonta catahuainquma . Inaso hua anntrinpoa .
Inapita mar Yos nontrinso

noya Yos natrama , natantrahu. Ya ipi piyapi napopi. Ina natantato, Yosparinqun, Sinioro, itrahu Yos. Ina ton napotrahu. Quisocristo catahuarinco ina pochin Yos nonta huaso mar . 9 Yos ni sarinco, no tqun nontaranquma . Ya ipi cancanhu quran huar Yos imarahu. Hui nin nanamn a chinrahu. Nani tahuriya canpita yonquiatnquma , Yos nontarahu. Noya catahuaqu , itrahu. 10 Iraca qura huar nicapnquma yapa pirahu , co nanitrahu . Ipora huanta paca huaso yonquiarahu. Quma nohuantohuatan, Sinioro, catahuaco onpopionta pa i, tnahu, Yos nontato. 11 Yani nanquma . Yacatahuaranquma Yos pochachin cancantacaso mar . Ina quran noya noya imasarama huachi. 12 Canpitanta noya imapatama , achinicancanaramaco canta . Noya ninontohuathua , noya noya cancantarihua huachi. 13 Thunchachin, iyaro sa , iraca qura huar nicapnquma

8 Canpitaso

305
El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

306

yapa pirahu . Ipora huanta co nanitrahu paca huaso . Nisha nisha parti a chinpatra, piyapi sa nattona , Quisocristo imasapi huachi. Canpitanta yaa chintranquma noya noya imacamaso mar . 14 Ya ipi piyapi sa pnna huaso ya hurin. Quisocristo sha huitrinco. Nisha nisha nananqu nonpisopita a chintqu . Quirica nitotoro sa , co nitotoro sahu , ya ipiya pnnqu , itrinco. 15 Napoaton canpitanta yaa chintranquma . A napitanta Nomaqu ya hupisopita Quisocristo nanamn a chinchi, tnahu.
Quisocristo nanamn

caso tapanahu Quisocristo nanamn a china huaso mar . Piyapi sa nathuachina , Yosri anoyacancantarin huachi. Ina poa inquitinpoaso . Cotioro sari ton nathuachina , anoyacancantrin. Iporaso nisha nisha piyapi santa anoyacancantarin huachi. Napoaton pa yatrahu nanamn sha huita huaso . 17 Yoschin anoyacancantrinpoa , topathua , Yos noya ni sarinpoa . Oshannpoa inquitatonpoa , co huachi inapita yonquiarinhu huachi. nn quran ina anitotrinpoa . nma quran huar Yos nathuatama , oshanma inquitarinquma . Ina quran noya ni sarinquma . Ina nohuitatoma , noya noya nanpiarama huachi, tnin Yos quiricannqu. Co canpoara nanitrhuahu noya cancantacaso . Ina imapathua , anoyacancantarinpoa huachi.
Iraca qura huar oshahuanpiso

16 Co

huachi, tnin Yos. No tn nanan nitotaponaraihu , co nohuantopihu natcaiso . 19 Yos nohuitacaso ya hupirinhu , co yanatpihu . Inari chachin anitotrinpoa . 20 Isoro pa ninin qura huar piyapi sa nitotopi. Yosso co qunanpirhuahu , nani ma sha ninin. Ina nicatona , Thunchachin Yos ya hurin. Ya ipiya nanitaparin ni ton, ina chinotahua , ta caso hu , co nohuantopihu . Napoaton na inpi huachi. 21 Yos ya hurinso nitotaponaraihu , co ina chinotopihu . Ina nohuanton, nani ma sha ya hutopirinahu , co ina mar Yosparinqun, Sinioro, co itopihu . Nisha nisha yonquiatona , co noyahu yonquipi. Tashi pochin cancantopi huachi. 22 Ya ipiya nitotrai, hu , co noya yonquipihu . 23 Yosso noyasachin ninin. Co onporonta chiminaponhu . Inaso nipirinhu , co ina yonquipihu . Ina naniantatona , mamanshi nipi moshacaiso mar . Mamanshi piyapi nonanpiso moshapi. Co piyapi ya humiatopirinhu , ina yamoshapi. Nisha nisha ma sharo santa moshapi. A naqun anpianthuano sa , a naqun no paqu niohuaratrinsopita, inapita moshapi.
Yosri a porinsopita

inapaqu ya huaponahu , cancannpoa quran anitotrinpoa . Piyapi sa co noyahu nipi. Co ca pochin cancantopihu . Ana intarahu

18 Yos

Yosri tananpitrin co noyahu yonquipisopita nicacaiso mar . A porin huachi. A pohuachina, pa pi co noyahu nipi. Taparosachin yonquiatona , nis huapi. Co ina pochin nis huacasohu nipirinhu . 25 Yosri no rinhu , ina a porahuatona , nonpin nanan natpi huachi. Ma sha isoro paqu ya hurinsopita moshatona , chinotapi. Yosriachin ya ipiya ninin nipirinhu , co inaso chinotopihu . Thunchachin inaschin chinotacaso ya hurin, tnahu. Amen.

24 Napoaton

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

307
26 Napoaton Yosri tananpitrin pa pi co noyahu cancantacaiso mar . Sanapi sa co huachi so ina nohuantopihu . Sanapi capini nis huacaiso nohuantopi. Co ina pochin nicacasohu nipirinhu . 27 Qumapi santa co huachi sa ina nohuantopihu . Qumapi capini ninayapi. Ina mar na inpi. Yosri ana intarin huachi. Cancannanta tapipi huachi. 28 Co Yos yanatpihu ni ton, inari a porin co noyahu nicacaiso . Ni ni pochin cancantopi huachi. 29 Pa pi co noyahu nipi. Nimonshitacaisorachin yonquipi huachi. Na con oshahuanpi. A na piyapi ma papi. Piyapi chinotopi. Niapiratopi. A naqun tpapi. Nino huipi. topi. Yno huitopi. A pipi. 30 Nipinopi. Yos inimicotopi. Ma tona ma tona nonpi. Caso noya noyaco, ta tona , a napita nocanpi. Yonquirpi co noyahu nicacaiso . Co pa pina , a shina , inapita tranta co natpihu . 31 Co huachi yonquipihu . Nonpinpi. Co qumopinnpita tranta nosoropihu . No huitochinachin cancantopi. 32 Co noyahu nipisopita chiminpachina , parsitopiqu pa sapi huachi, tnin Yos. hu , inachachin niantapi. tona , a napitanta co noyahu nara, pa yatopi.

1 2

Yos no tqun ana intrinso


1A

naquma , iyaro sa , naporama : Paso qumapi co noyahu ninin, tnama . Inaso nipirinhu , ina pochachin canpitanta co noyahu ninama . Napoatoma , nina intarama huachi. 2 Co noyahu nipatama , ana intaranquma , tnin Yos. No tqun inaso ana intarin, nitotr hua . 3 A napita oshahuanpi, tnama . Nipirinhu , canpitanta co noyahu nipatama , ana intarinquma . Co

cha saramahu . 4 Yos nosororinpoa . Co a naroachin no huirinpoahu ni ton, co Yos t huatramahu . Co a naroachin ana intarinpoahu , ta toma , co noyahu ninama . Yos na con nosoropirinqumahu , co ina yonquiramahu , ti? Thunchachin co a naroachin ana intarinqumahu . Oshaquran co noyahu pita naniantapona nimara, ta ton, ninarrin. 5 Canpitaso nipirinhu nachinhu cancantrama . Co oshanma yaa poramahu . Napoaton ayaro tahuri chini chiniqun ana intarinquma . Naporo ya ipi piyapi sa no tqun ana intarin huachi. 6 Ya ipi ninhuasopita Yos nitotrin. Ayaro tahuri ina yonquiaton, no tqun sha huitarinpoa . Noya nipathua , noya acoarinpoa . Co so noyahu nipathua , ana intarinpoa . 7 Noyasachin nipathua , noya ni sarinpoa . Ina pa yatohuathua , ananpitantarinpoa . Inar qunpoa ya humiatarihua huachi. 8 Nipirinhu , co Yos yonquihuathuahu , no huiarinpoa . No poahu , co nathuathuahu , ana intarinpoa . Co noyahu nipathua , chiniqun ana intarinpoa huachi. 9 Ya ipi co noyahu nipisopita no tqun ana intarin. Naporo chiniqun parsitapi. Cotioro sa ana intarin. A napitanta co noyahu nipachina, ana intarin. 10 topisopitaso nipirinhu noya ni sarin. Noya noya acorarin. Asanocancanarin huachi. Cotioro sanpoa , nisha piyapi sanquma , ya ipinpoa noya nipathua , nicha sarinpoa huachi. 11 Ayaro tahuri nanihuachin, no tqun ana intarin huachi. Insosona tranta co noyahu nipachina, co nicha sarinhu .

El Nuevo Testamento en Chayahuita del Per, 2da ed. 2008, Liga Bblica Internacional

2 Cancannpoa quran anitotrinpoaso


12 Iraca Moissri Cotioro sa pnnin nani ma sha natcaiso . Cotioro sarchin pnnin. Co nathuachinahu , oshahuanpi. Ina mar Yosri ana intarin huachi. A napitaso hu co pnntrinso nitotopihu . Co nitotatonahu , co ina natcaiso ya hupirinhu . Co noyahu nipachina , ana intarin inahuanta . 13 Ya hur Cotioro saso Moiss pnntrinso natanaponaraihu , co nattopihu . Napoaton co Yosri noya ni ninhu . No tqun natpi naporini, Yosri noya ni itonhu . 14 Ya hur nisha piyapi saso co pnntrinso nitotaponaraihu , inahuara yonquinna quran nitotopi ma sona noya nicacaiso . A naqun noya nipi. A naqun nitotopirinahu , co noyahu nipi. 15 Cancanna quran Yosri anitotrin noya nicacaiso . Co noyahu nipachinara, inahuara nitotopi. Co napocasohu nipirinhu , naporahu, topi yonquiatona . Inapochachin noya nipachinara, inanta cancanna quran nitotopi. 16 Ayaro tahuri ya ipi co noyahu yonquir poa huachi. Po oana quran ma sona tranta onporhuasopita a ninquchin anitotarinpoa . Naporo tahuri Tata Yos nohuanton, Quisocristo no tqun sha huitarinpoa . Co noyahu nipathua , ana intarinpoa huachi. Ina nanan ya ipi parti quran huar sha huitarahu.

308

Yos quiricann a chintrinnquma ni ton, nitotrama noya nicacaso . 19 Nisha piyapi santa yaa chintrama . Inapitaso co Yos nohuitatonahu , somaraya pochin niconpi. Tashi pochin cancantopi. 20 Co Yos nanamn nitotopihu ni ton, yaa chintarama . Yos no tqun pnnincoi ni ton, noya noya nitotrai. A napitaso co quiya pochin nitochatrapihu , toconama . 21 A napita a chintopiramahu , co canpita tranta natramahu . Ama ihuatocosohu , itapomarahu , canpitanta inapochachin ihuatrama . 22 Ama a na qumapi sa sohu , tapomarahu , canpitanta monshihuanama . Piyapi sa mamanshi moshahuachinara, no huirama . Yoschin chinotacaso nipirinhu , tnama . Napoapomarahu , canpita tranta co cancanma quran huar chinotramahu . Co canpitaso moshapiramahu , moshatopiso piqu ihuatrama . 23 Quiyasachin Moiss pnntrinso nitotrai, tnama . Nipirinhu , co natramahu ni ton, a napitanta co nohuantopihu Yos imacaiso . 24 Co noyahu cancantrama ni ton, nisha nisha piyapi sa co Yos noya ni sapihu . Yos co noyahu ni ton, imapisopitanta co noya nipihu