Vous êtes sur la page 1sur 1

Baøi khoâng teân soá 50.

2 ««j ««« «« œ» . #œJ»


Vuõ thaønh An
ˆ
« « «
ˆ ˆ
« » » œ»»» œ»»» œ»»» œ»» ‰ Jœ»» «« œ»» «
4 «
======================
& l l ˆ« l » » l l » » l #ˆj «j
« » =ˆ« l
Em baûo "Anh ñi ñi" sao anh khoâng ñöùng laïi Em baûo "Anh ñöøng

« « « « « ‰ « œ»»» »
œ
» œ»»» œ»»» . J
œ
» J
œ
»
» «« Jœ»
& «ˆ« . «j
========================= «
ˆ« l ˆ«« _««ˆ _«««ˆ l «ˆ« «j
ˆ« l l » #ˆ
» l » « »» l
ñôïi" sao anh voäi veà ngay Lôøi noùi thoaûng gioù bay ñoâi maét huyeàn ñaãm

«« ‰ « « « « ««ˆ . «« «« « ‰ « œ» œ»
« « « « «
«
j
ˆ
« «
« ««ˆ« «ˆ l «ˆ« «j
ˆ« l »» »»» »»œ l
=========================
& ˆ« «_j
«ˆ l ˆ
« «
ˆ «
_ˆ« l l #ˆ
«
leä maø sao anh daïi theá khoâng nhìn vaøo maét em maø sao anh daïi

œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» ‰ Jœ»» ««ˆ« «««« «««ˆ « ««« ««
=========================
& l l » l ˆ« l «ˆ« . ««j l «« ««ˆ« «ˆ l
ˆ« _ˆ«
theá khoâng nhìn vaøo maét em khoâng nhìn vaøo maét saàu khoâng nhìn vaøo maét

«« ‰ «« « ««« «««ˆ œ» . #œJ» œ»» œ»»» œ»»» œ ‰ Jœ»» #ˆ««j «


& ˆ
« ˆ
j
« «
l ˆ« «
ˆ l »
»
========================= »
» l » »
»
l » » l « œ»»» «j
ˆ« l
saâu Nhöõng chuyeän buoàn qua ñi xin anh khoâng nhaéc laïi em khuø ngô vuïng

« « « « ‰ « œ»»» œ»» »»»œ œ»» . J


œ
» J
œ
» «« Jœ»
& «ˆ« . « «
ˆ« l ˆ«« _««ˆ _««ˆ« l «ˆ«
«j
========================= «j
ˆ« l l » » » #ˆ
» l » « »» l
daïi anh mô moäng vieãn voâng Ñôøi soáng nghieät ngaõ khoâng cho chuùng mình aám

«« «« « ‰ « œ» œ»
«« ‰ « « « « ««ˆ« . «
«
j
ˆ « ««ˆ« «ˆ l «ˆ« «j
ˆ« l »» »»» »»œ l
«_j
«ˆ «
ˆ
« «
«
ˆ «
=========================
& ˆ« l «
_«ˆ l « l «

«
moäng Thì thoâi xin göûi soùng ñöa tình veà cuoái soâng Thì thoâi xin göûi

œ»»» . Jœ»»» œ» œ»» œ»»» œ»» ‰ Jœ» «« «« «« ««« «« «


& »
l »
========================= l » »» l ˆ« ««ˆ« ˆ« l ««ˆ . «« l «« ««ˆ« «ˆ l «ˆ« . =


« j ˆ« _ˆ«
soùng ñöa tình veà cuoái soâng ñöa tình veà vôùi moäng ñöa tình veà coõi khoâng.