Vous êtes sur la page 1sur 3

Ang kauna-unahang Activist Assembly ng Amnesty International Philippines John Abletis AI-PUP Group Ginanap ang kauna-unahang Activists'

Assembly ng Amnesty International Philippines sa Marco Hotel, Cagayan de Oro City noong 30 Abril, 2012, isang araw pagkatapos ng Annual General Assembly sa nasabi ring lugar. Sa loob ng dalawang araw, layon ng programa na mas paigtingin pa ang aktibismo para sa karapatang pantao ng mga kasapi ng Amnesty International Philippines. Nagsama-sama sa pagtitipon ang mahigit 30 mga delegado mula sa iba't-ibang panig ng bansa, kasama ang mga staff at ilang myembro ng board of trustees ng Amnesty International Philippines, para paigtingin ang sigla ng bawat-isa na tumayo at makipaglaban para sa karapatang pantao. Kasama sa nasabing pagtitipon ang pagtalakay sa mga pagbabago sa estruktura ng National Secretariat, mga magagandang kasanayan sa aktibismo (best practices), kalagayan ng aktibismo ng Amnesty International sa Pilipinas at mga hamon na kinakaharap ng organisasyon para mapalawak ang impluwensya nito sa pagpapaunlad ng sitwasyon sa karapatang-pantao dito sa Pilipinas. Katulad ng iba pang mga pagsasanay na ginawa ng Amnesty International Philippines sa mga nakalipas na taon, nagsimula ang pagtitipon (assembly) sa isang team building activity na sinundan ng pagpapahayag ng mga inaasahan (expectation check) ng mga kalahok sa kahihinatnan ng programa at paglalahad ng mga mangyayari sa loob ng dalawang araw. Ang pagpapakilala ay sinundan ng isang lecture ni Atty. Murphy Gonzales tungkol sa mga napapanahong usapin dito sa Pilipinas at sa ibayong-dagat na may kinalaman sa aktibismo sa karapatang pantao. Naging bahagi rin ng kayang paguulat ang mga pandaigdigang estruktura, proseso, mga salik at mga entidad na kasangkot sa mga isyung may kinalaman sa karapatang pantao, gayon din ang legal na aspeto at mga prosesong nakapaloob dito sa lokal na konteksto. Binigyang diin din nya ang kahalagahan ng tungkuling ginagampanan ng mga non-governmental organizations gaya ng Amnesty International Philippines at ilang salik ng civil society sa pagbabantay sa estado na tupdin ang tungkulin nito at pangalagaan ang karapatan ng kanyang mga mamamayan. Nagtapos ang lecture ni Atty. Gonzales sa ilang palitan ng mga kuro-kuro at mga tanong na agad naman nyang sinagot. Sinundan ni Director Aurora Parong, M.D. ang lecture ni Atty. Gonzales ng isa pang lecture tungkol sa mga kasanayan tungo sa epektibong aktibismo (best practices for effective activism). Binigyang diin ni Dr. Parong ang kahalagahan ng pag-asses ng mga aktibista sa mga ginagawa nilang pagkilos (activities). Ayon sa kanya, ang pagiging epektibo ng bawat pagkilos ay nakaugat sa layunin nitong makapaghatid ng pagbabago sa buhay ng mismong mga aktibista, ng mga taong ipinaglalaban nya at ng lipunang ginagalawan nila, gaano man ito kalaki, maging ito man ay sa larangan ng pampublikong pang-unawa, polisiya, at pananagutan ng estado. Sa pangkalahatan, naglalayon ang bawat pagkilos ng Amnesty International Philippines na mabawasan ang mga kaso ng pangaabuso sa karapatang pantao sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Sa bawat pagkilos, kinakailangang planuhin kung ano ang pangangailangan ng pahanon (needs assessment) magiging "impact" nito sa mga kasangkot (pre at postimpact assessment), mga dapat isaalang-alang gaya ng mga panganib na pwedeng kaharapin (risk assessment) at mga resources na pwedeng magamit (halimbawa ay network). Dagdag pa ni Dr. Parong, para mas maging epektibo ang bawat pagkilos na gagawin ng bawat kasapi, kinakailangang isangkot din sa isang nararapat na kampanya ang mga taong dapat na magtamasa ng mga karapatang sangkot sa ikinakampanya. Ito ay bahagi ng "sense of ownership" o pagmamay-ari sa kampanya na dapat madama ng bawat aktibista sa kanyang mga isinasagawang pagkilos. Sa ganitong paraan, matitiyak na

magkakaroon din ng pagbabago hindi lang sa buhay ng mga tinutulugan kundi sa buhay din ng mga nakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang mga paglilinaw sa lecture at pagpapalitan ng mga kuro-kuro at mga kasanayang ginagawa ng ilang mga local groups sa kapwa nila kalahok, pinagawa naman nila Jepie Papa at Ritz Lee Santos ang mga delegado ng isang activism map ng Amnesty International sa Pilipinas. Layunin ng activity na ito na magkaroon ng sipat ang mga kalahok sa distribusyon at kalagayan ng aktibismo ng Amnesty International sa Pilipinas. Sa pagproproseso sa nagawang mapa, lumabas na may mga rehiyon pa rin sa Pilipinas na wala pang presensya ang Amnesty International, gaya ng Timog-katagalugan (IV-A at B), Bicol at Waray. Lumabas din sa pagsusuri na sa mga lugar na may presensya ang Amnesty International, iba-iba ang igting at mga pamamaraang ginagamit ng mga local groups. Sa paglabas ng mga hamon sa aktibismo na kinakaharap ng Amnesty International sa Pilipinas at sa pagtalakay sa mga ito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na ibahagi ang mga nakikita nilang solusyon sa kapwa nila kalahok at sa mga staff. Ang mga naihaing solusyon ay para mas lalo pang mapalawig ng Amnesty International ang presensya nito sa mga nasabing lugar at upang mas makapagdulot pa ito ng malalimang pagbabago. Ilan sa mga ito ay ang pagsasagawa ng mga capacity-building trainings para sa mga kasapi at pagpapaunlad ng mga modules na ginagamit sa mga Basic Orientation Seminars kung saan minamarapat na maglakip ang mga ito ng kahit isang usapin (issue) sa karapatang pantao na sensitibo sa lokal na kalagayan ng bawat pinaggaganapan nito. Isa pang lumitaw na solusyon upang mapalawak ang abot ng Amnesty International Philippines at mapalakas pa ang mga kampanya nito ay ang pangangailangan nito na makipag-network sa mga lokal at nasyunal na mga organisasyon sa bansa. Sa nasabing mga solusyon, mahihinuha ang matinding hamon para sa Amnesty International Philippines na gawing mas may saysay (relevant) ang mga kampanya nito sa lokal na konteksto at sa buhay ng nakararaming mga Pilipino. Sa pagtatapos ng unang araw ng Activist Assembly, maraming mga pananaw ang napagbulay-bulayan at marami ring mga posibilidad ang nabuksan. Isa na rito ang mahigpit na pangangailangan ng bawat local group na makipagtulugan sa isa't isa para magkaroon ng mas malawak na impact, magbahagian ng mga magaganda at epektibong estratehiya sa pangangampanya, at punan ang pagkukulang ng isa't-isa. Sa sumunod at huling araw ng Activist Assembly, mas naging bukas na ang bawa't-isa na ibahagi ang mga karanasan nila sa pangangampanya bitbit ang bandila ng Amnesty International. Naging isa itong malaking pagkakataon para sa mga nagsisimula at bagong tatag palang na grupo na kumuha ng mga ideya at pamamaraan na pwede nilang subukan pag-uwi sa kanya-kanyang mga rehiyon. Nagpresent ang Davao group, Cagayan de Oro, Ilo-ilo, at EARIST-PUP ng ilang mga practices sa pagsasagawa ng flashmobilizations. Nagbahagi rin ang ilan sa mga nagpresent ng mga kasanayan kung papaano sila nakakuha ng malawak na suporta sa bawat kampanya gaya ng paglubog sa mga tao (immerse) para maka-recruit, pakikipag-usap sa mga local groups gaya ng mga home-owners associations at mga lokal na opisyal, pakikipag-network sa mga lokal na grupo ng iba pang mga aktibistang organisasyon, at pagro-room-toroom campaign sa mga paaralan. Sa talakayang lumabas, binigyang diin ang Amnesty International bilang isang inklusibong organisasyon na bukas sa lahat ng gustong sumapi ano man ang oryentasyon o paniniwalang relihiyoso, kultural, o pulitikal nito ngunit nakikiisa sa pandaigdigang panawagan at pagkilos na itaguyod at protektahan ang mga karapatang pantao ng bawat mamamayan ng mundo sa mapayapang pamamaraan. Humarap din sa mga delegado ang mga staff ng Amnesty International Philippines. Tinalakay nila isa-isa ang mga pagbabago sa estruktura ng National Secretariat pati ang mga Standing Committees na nabuo sa ilalim nito. Dito, binigyang linaw ng bawat staff kung ano ang tungkulin at saklaw ng responsibilidad

ng bawat sangay ng National Secretariat, kung sino and dapat lapitan, mga dapat gawin sa pagrerenew ng membership at pagkuha ng ID, at kung ano-ano ang mga prosesong pagdaraanan kung saka-sakaling magre-request ng pondo para sa isang activity. Sunod namang pinagawa ang mga kalahok ng isang coordinated activity plan. Pinag pangkat-pangkat ang mga kalahok batay sa mga panguhaning grupo ng isla sa bansa. Ito ay upang malaman ng nga kalahok ang mga salik sa kampanya na pwede nilang pagtulugan (areas of convergence) at kung ano ang magiging bahagi ng mga standing committees at National Secretariat sa plano. Dito, binigyang halaga ang posibilidad ng isang coordinated na kampanya para mas maging epektibo ang aktibismong gagawin. Hinikayat ang bawat local group na magbahagi ng mga areas of expertise na pwede nilang maiambag sa isang coordinated na kampanya. Pinagisip din ang bawat kalahok kung ano ang dapat gawin para mapanatili ang coordination ng mga grupo sa kampanya, at kung ang kanila bang mga plano ay pasok sa National Strategic Plan. Pagkatapos ng pagpaplano, iniulat ng bawat grupo ang kanilang mga gawa sa harapan. Nagpalitan din ng mga komento at kuro-kuro ang mga kalahok kung papaano mapauunlad ang gawa ng isa't-isa. Sa huli, nagtagumpay ang bawat grupo na makagawa ng mga posibleng coordinated action plans para sa kasalukuyang taon. Natapos ang kauna-unahang Activist Assembly ng Amnesty International Philippines sa isang simpleng seremonya ng pagbibigayan ng certificates sa mga nagsipagdalo at sa isang huling mensahe galing sa direktor. Matagal nanamang panahon ang gugugulin bago magkaroon ng pagkakataon na magkita-kita ang malaking bilang na ito ng mga aktibista ng Amnesty International Philippines sa isang pagtitipon. Pero sa pagtatapos na ito, maraming pintuan ng posibilidad ang nagbukas, kasabay ng mga bagong pagkakaibigan at relasyong nabuo. At sa pagtatapos na ito, muling naghangad ang bawat isa na mas paigtingin pa ang kanyang pagkilos katulong ang Amnesty International Philippines para sa pagbabagong panlipunang isinasapuso ang karapatan ng bawat tao.