Vous êtes sur la page 1sur 30

rlaithdayastotra

r laitbikyai nama

devyuvca
1 devadeva mahdeva saccidnandavigrah
sundary hdaya stotra para kauthala vibho


vara uvca


2 sdhu sdhutvay prje loknugrahakraka
rahasyamapi vakymi svadhnamanu


3 rvidy jagat dhtr sarggasthitilayevar
nammi lait nity bhaktnmiadyin

4 bindutrikoasamyukta vasukoasamanvita
daakoa dvayopeta caturddaa samanvita5 daakesaropeta daaoaaknvita
vttatrayaynvita bhmisadanatrayabhita

6 nammi laitcakra bhaktnmiadyaka


amtbhonidhi tatra ratnadvpa nammyaha

7 nnvkamahodyna vandeha kalpavik


santnavik vande haricandanavik

8 mandravik prijtav mud bhaje


nammi tava devei kadabavanavik

9 puyargamahratnaprkra praammyaha
patmargdimaibhi prkra sarvvad bhaje

10 gomedaratnaprkra vajraprkramraye
vairyaratnaprkra praammi kuevar

11 indranlkhyaratnn prkra praammyaha


muktphalamahratnaprkra praammyaha

12 maratkhyamahratnaprkrya namonama
vidrumkhyamahratnaprkra praammyaha

13 mikyamaapa ratnasahasrastabhamaapa
laite tavadevei bhajmyamtavpik

14 nandavpik vandevimaravpik bhaje


bhaje bltapolgra candrikogrik bhaje

15 mahgraparikh mahpatmav bhaje


cintmai mahratnagharja nammyaha

16 prvnyamaya prvvadvra devi nammyaha


dakinyarpate dakiadvramraye

17 nammi pacimadvra pacimmnya rpaka


vandehamuttaradvramuttarmnya rpaka

18 rddhvmnyamaya vande hyrddhadvra kuevari


laite tava devei mahsihsana bhaje

19 brahmtmaka macapdameka tava nammyaha


eka viumaya macapdamanya nammyaha


20 eka rudramaya macapdamanya nammyaha
macapda mammyeka tava devvartmaka

21 macaikaphalaka vande sadivamaya ubha


nammite hasatlatalpaka paramevar


22 nammite hasatlamahopdhnamuttama
kaustubhstaraa vande tava nitya kuevar
23 mahvitnik vande mahyavinik bhaje
eva pjgha dhytv rcakre riv bhaje

24 svadakie sthpaymi bhge pupkatdikn


amitste mahdevi dpn sandaraymyaha

25 mlena tripurcakra tava sapjyaymyaha


tribhi khaaistavakhytai pjaymi mahevari

26 vyvagni jalasamyukta prymairaha ivai


o dhana caiva karomi plvana tath

27 trivra mlamantrea pryma karomyaha


paakrio bht bhmauye cntarikake

28 karomyanena mantrea tatrayamaha ive


nryaoha brahmha bhairavoha ivosmyaha


29 devoha paramnandosmyaha tripurasundari
dhytv vai vajrakavaca nysa tava karomyaha

30 kumrbjasamyukta mahtripurasundari
m rakaraketi hdi karomyajalimvari31 mahdevysanyeti prakaromysana ive
cakrsana namasymi sarvvamantrsana ive

32 sddhyasiddhsana mantrairebhiryukta mahevari


karomyasmin cakramantrairdevatsanamuttama

33 karomyatha aagkhya mtk ca kal nyase


rkaa keava caiva prapaca yogamtk

34 tatvanysa tata krvve catupa yathcare


laghuoh tata krvve aktinysa mahottama

35 panysa tata kurve devatvhana priye


kukumanysaka caiva cakranysamathcare

36 cakranysa tata kurvve nysa kmakaldvaya


oaramahmantrairaganysa karomyaha

37 mahoh tata kurvve bhava ca mahpriye


tatomla prajaptvtha pdukca tata para

38 gurave samyagarcytha devat hdisabhaje


karomi maala vtta caturara ivapriye

39 pupairabhyarccyasdhra akha sapjaymaha


arccaymi aagena jalampraymyaha

40 dadmi cdima bindu kurve mlbhimantrita


tajajalena jaganmtastrikoa vttasamyuta

41 akoa caturaraca maala praammyaha


vidyay pjaymha trikhaena tu pjana
42 bjenavttaakoa pjaymi tavapriye


tasmin devkaltmn maimaalamraye

43 dhmrrccia namasymi m ca jvalan tath


jvlin ca namasymi vandeha vispuligin

44 suriya ca surpcakapil praammyaha


naumi havyavah nity bhaje kavyavah kal

45 srygnimaal tatra sakaldvdatmaka


arghyapdyamaha tatra tapin tpin bhaje

46 dhmr marc vandeha jvlin maruha bhaje


suumn bhogad vande bhaje viv ca bodhin
47 dhri ca kam vande saurret kalbhaje
raye mamala cndra talkaloatmaka

48 amt mnad vande p tu bhajmyaha


pui bhaje mahdevi bhajeha ca rati dhti


49 raani candrik vande knt jotsan riya bhaje
neaumiprticgatadcaprimmamt bhaje

50 trikoalekhana kurvve krdisurekhaka


haakavarasamyukta spta ta hasabhskara

51 vkkmaakti sayukta hasamrdhaymyaha


vttdbahiaarasya lekhana prakaromyaha

52 puratognydiaoa kakhagenrccaymyaha
rvidyay saptavra karomyatrbhi mantrita

53 samarppaymi devei tasml gandhkatdika


dhyymi pjdravyeu tal sarvva vidyayyuta

54 caturnnavatisanmantrn spv tal prajapmyaha


vahnerddaakal sryakaldvdaaka bhaje

55 raye oaakalstatra candramasastad


sim vddhim smtim vande medhm knteem tathaiva ca


56 lakm dyuti sthit vande sthiti siddhi bhajmyaha
et brahmakalvande jarnt plin bhaje57 nti nammvar ca rat vande ca krik
varad hdin vande prti drgh bhajbhamyaha

58 et viuakalvande tka raudri bhay bhaje


nidr tandr kudh vande nammi krodhin kriy

59 ulkr mtyurp ca et rudrakal bhaje


nl pt bhaje vet vandehamaru kal

60 anantakhy kalceti varasya kalbhaje


nivtticapratihcavidy nti bhajmyaha

61 rodhik dpik vande recik mocik bhaje


par skmt sk prami kuevari62 jnkhycanamasymi naumijnmt kal
pyyin vypin ca modin praammyaha

63 kal sadivasyait oaa praammyaha


viuyoni namasymi mlavidy nammyaha

64 traiyabakam namasymi tadvium praammyaham


viuyonim namasymi mlavidym nammyaham

65 amta mantrita vande caturnnavatibhistath


akhaaikarasnandakare parasudhtmani

66 svacchandaspapuraa mantra ndhehi kuarpii


akuasthmtkre siddhijnakarepare

67 amta nidhehyasmin vastunikinnarpii


tadrpekarasyatva ktvhyetal svarpii

68 bhtv parmtkramayi cil spuraa kuru


ebhirmmanttamairvande mantrita parammta

69 jotimmayamida vande paramarghyaca sundari


tadvindubhirme irasi guru santarppaymyaha

70 brahmsmin tadvindu kualiny juhomyaha


hccakrast-mahdev mahtripurasundar

71 nirastamohatimir skl savil svarpi


nspul parakalmathanirggamaymyaha

72 nammiyonimaddhysth trikhaakusumjali
jaganmtarmahdevi yantretv sthpaymyaha

73 sudhcaitanyamrtt te kalpaymimanu tava


anenadevi mantrayantretv sthpaymyaha

74 mahpatmavanntasthe kranantavigrahe
sarvabhtahite mtarehyapi paramevari

75 deve bhakatasulabhe sarvvbharaabhite


yvatva pjaymhatvattva susthirbhava


76 anena mantrayugmena tvmatrvhaymyaha
kalpaymi nama pdamarghya te kalpaymyaha77 gandhatailbhyajanacamajjalpravea
kalpaymi namastasmai maiphopraveana

78 divyasnnyamni ghodvarttana ubhe


ghodakasnna kalpaymyabhiecana

79 hemakubhyutai snigddhai kalpaymyabhiecana


kalpaymi namastubhya dhaeautena parimrjjana

80 blabhnu pratka dukla paridhnaka


aruena dukulenottarya kalpaymyaha

81 praveana kalpaymi sarvgni vilepana


namaste kalpaymyatra maiphopaveana

82 aagandhai kalpaymi tavalekhanamabike


kgarumahdhpa kalpaymi namaive

83 mallikmltjti capakdi manoramai


arccit kusumairmml kalpaymi namaive

84 praveana kalpaymi namo bhaamaape


upaveya ratnaphe tatrate kalpaymyaha

85 navamikyamakua tatrate kalpaymyaha


araccandranibha yukta taccandraakala tava

86 tata smantasindra kastrtilaka tava


kjana kalpaymi pyugaamuttama

87 maikualayugmaca nsbharaamvar
takayugaa devi laite dhraymyaha

88 athdy bhaa kahe mahcintkamuttama


padaka te kalpaymi mahpadakamuttama

89 muktval kalpaymi caikvali samanvit


channavraca keyrayugan catuaya90 valayvalimln cormikvalimvari
kcdmakastra saubhagybharaa ca te

91 tripure pdakaaka kalpaye ratnanpura


pdgulyaka tubhya pameka karetava

92 anye karekua devi prekudhanua tava


apare pupabaca rmanmikyapduke

93 tadvaraa devei mahmacdirohaa


kmevarkaparyakamupaveanamuttama

94 sudhay pracaaka tatastal pnamuttama


karppravik tubhya kalpaymi nama ive

95 nandollsavilasaddhasa te kalpaymyaha
magartrika vande chatra te kalpaymyaha

96 cmara ygaa devidarppaa kalpaymyaha


tlavrinta kalpaymigandhapupkatairapi

97 dhpa dpacanaivedya kalpaymi ivapriye


athha baindave cakre sarvnandamaytmake

98 ratnasihsane ramye samsn ivapriy


udyadbhnusahasrbh jappupasamaprabh

99 navaratnaprabhyuktamakuena virjit
candrarekhsamopet kastritilakkit

100 kmakodaasaundaryanirjjitabhralatyut
ajancitanetrntu patmapatranibhea

101 maikualasamyukta karadvayavirjit


tblapritamukh susmitsyavirjit

102 dyabhaasamyukt hemacintkasayut


padakena samopet mahpadakasayut

103 muktphalasamopetmekvalisamanvit
kausubhgadasayuktacaturhusamanvit

104 aagandhasamopet rcandanavirjit


hemakubhopamaprakhyastanadvandavirjit

105 raktavastrapardhn raktakacukasayut


skmaromvaliyuktatanumaddhyavirjit

106 muktmikyakhacita kcyutanitaban


sadivakasthabhanmahjaghanamaal

107 kadaistabhasarjadrudvayavirjit
kaplkntisakajaghyugaaobhit

108 grhagulphadveyopet raktapdasamanvit


brahmaviumahedikirasphrjjitghrik

109 knty virjitapad bhaktatra parya


ikukrmukapupeupkuadhar ubh

110 savil svarpi vande dhyymi paramevar


pradaraymyathaive damudr phalaprad

111 tv tarppaymi tripure tridhan prvvati


agnaeau maheadigbhge nairtry mrute tath

112 indrvru bhge aagnyarccaye kraml


dy kmevar vande nammi bhagamlin

113 nityaklinn namasymi bheru praammyaha


vahnivs namasymi mahvidyevar bhaje

114 ivadti namasymi tvarit kua sundar


nity nlapatkca vijay sarvvamaga


115 jvlmlca citrca mahnity ca sastuve
praknandanthkhy paraktinammyaha

116 ukadev namasymi praammi kuevar


paraivnandanthkhy parakti nammyaha


117 kauevarnandantha naumi kmevar sad
bhognanda namasymi siddhaughaca varnane

118 kinnnanda namasymi samaynandamevaca


sahajnandanthaca praammi murmmuhu


119 mnavaugha namasymi gagannandagapyaha
vivnanda namasymi vimalnandamevaca


120 madannandanthaca bhuvannandarpi
llnanda namasymi svtmnanda mahevari

121 praammipriynanda sarvvakmaphalaprada


parameiguru vande paramagurumraye

122 rguru praamasymi mrddhni brahmabilevar


rmadnandanthkhyariguro pduk tath


123 atha prthamike devi caturare kuevari
aim lakhim vande mahim praammyaha

124 itvasiddhi kalaye vaitva praammyaha


prkmyasiddhi bhuktica icchprprtimaha bhaje

125 sarvvakmaprad sarvvakmasiddhimaha bhaje


maddhyame caturareha brhm mhevar bhaje

126 kaumr vaiav vande vrh praammyaha


mhendrmapicmu mahlakmmaha bhaje

127 ttye caturare tu sarvvasakobhi bhaje


sarvvavidrpi mudr sarvvkariik bhaje

128 mudr vaakar vande sarvvonmdinik bhaje


bhaje mahku mudr khecar praammyaha

129 bjmudr yonimudr bhaje sarvvatrikhain


trailokyamohana cakra nammi laite tava

130 nammi yogin tatra prakhakhymabhad


sudhravsana vande tatra te paramevari

131 cakrevari maha vande tripur praammyaha


sarvvasakobhi mudr tatoha kalaye ive|

132 athha oaadae kmkariik bhaje


buddhykariik vandehakrkariik bhaje

133 abdkariik vande sparkariik bhaje


rpkariik vande raskariik bhaje

134 gandhkariik vande cittkariik bhaje


dhairykariik vande smtykariik bhaje

135 nmkariik vande bjkariik bhaje


tmkariik vande amtkariik bhaje

136 arrkariik vande nity rparamevari


sarvvpraka vande kalpayeha tavevari

137 guptkhy yogin vande mtara guptapjyat


potbujsana tatra nammi laite tava

138 tripure namasymi bhajmirtthasiddhid


sarvvavidrviimudr tatrha te vicantaye

139 sive tavapatrehamanagakusum bhaje


anagamekhal vande anagamadan bhaje

140 namoha praasymi anagamadantur


anagarekh kalaye bhajenag ca vegin

141 anagku vandeha managamlin bhaje


tatrha praasymi devy sanamuttama

142 nammi jagatn tatra tripurasundar


sarvvkariik mudr tatrha kalapaymite

143 bhuvanraye tava ive sarvvasakobhi bhaje


sarvvavidrvi vande sarvvakariik bhaje

144 sarvvahdin vande sarvvasammohin bhaje


sakala stabhin vande kalaye sarvvajbhi

145 vaakar namasymi sarvvarajinik bhaje


sakalonmadin vande bhaje sarvvrtthasdhake

146 sapattipurik vande sarvvamantramay bhaje


bhajmyeva tataakti sarvvadvandvakyakar

147 tatrha kalaye cakra sarvvasaubhgyadyaka


nammi jagat dhtr sapradykhyayogini

148 nammi paramen mahtripuravsini


kalayeha tava ive mudr sarvvaakar

149 bahirddare te devi sarvvasiddhiprad bhaje


sarvvasapal prad vande sarvvapriyakar bhaje


150 nammyaha tato dev sarvvamagaakri
sarvvakmaprad vande sarvvadukhavimocini

151 sarvvamtyupraaman sarvvavighnanivri


sarvvgasundar vande sarvvasaubhgyadyin

152 sarvvrtthasdhaka cakra tatrha ne vicintaye


tatrha te namasymi kuottrkhya yogin

153 sarvvamantrasana vande tripurriyamraye


kalaymi tato mudr sarvvonmdana kri

154 antarddare te devi sarvaj praammyaha


sarvvaakti namasymi sarvvaivaryaprada bhaje

155 sarvvajnamay vande sarvvavydhivinin


sarvvdhrasvarpca sarvvappaharbhaje

156 sarvnandamayi vande sarvvaraksvarpi


praammi mahdev sarvepsita phalaprad


157 sarvvarakkara cakra sundar kalaye sad
nigarbhayon vande tatrha praammyaha

158 sddhyasiddhsana vande bhaje tripuramlin


kalaymi tato dev mudr sarvvamahku159 are vain vande mah kmevar bhaje
modin vimalvande arujayin bhaje

160 sarvevar namasymi kauin praammyaha


sarvarogahara cakra tatrha kalaye sad

161 nammi tripur siddhi bhaje mudr ca khecar


mahtrikoaval bhucaturare kuevari

162 nammi jbhaba sarvvasamohin bhaje


pa cpa bhaje nitya bhaje stabhanamakua

163 trikoeha jagaddhtr mahkmevar bhaje


mahvajrevar vande mahrbhagamlin

164 mahrsundar vande sarvvakmaphalaprad


sarvvasiddhiprada cakra tavadevi nammyaha

165 nammyatirahasykhy yogin tavakmad


tripurb namasymi bjmudrmahbhaje


166 mlamantrea laite talbindau pjaymyaha
sarvnandamaya cakra tavadevi bhajmyaha

167 par pararahasykhy yogin tatrakmad


mahcakrevar vande yonimudrmaha bhaje

168 dhpadpdika sarvamarppita kalpaymyaha


tvalprtaye mahmudr daraymi tataive

169 lyanna madhusamyukta pyasppa samyukta


ghtaspasamyukta dadhikrasamanvita

170 sarvvabhakyasamyukta bahukasamanvita


nikipya kcane ptre naivedya kalpaymi te

171 sakalpabindun cakra kucau bindudvayena ca


yonica saparrddhena ktv rlaite tava

172 etal kmakal rpa bhaktn sarvvakmada


sarvvasaubhgyada vande tatra tripurasundar

173 vmabhge maheni vtta ca caturaka


ktv gandhkatdyaicpyarccaymi mahevar

174 vgdavdya namasymi tatra vypakamaala


jalayuktena pau ca uddhamudr samanvita

175 tatra mantrea dsymi devi te balimuttama


namaste devadevei nama strailokyavandite

176 namaivavarkasthe namastrpurasundari


pradakianamaskra manenha karomi te


177 tata sakalpamantr samja paramevari
prajapmi mahvidy tval prtyartthamaha ive

178 tava vidy prajaptvtha naumi tv paramevari


mahdevi maheni mahivamaye priye

179 mahnitye mahsiddhe tvmaha araa ive


jayatva tripure devi laite paramevari

180 sadiva priyakari phim karunidhe


jaganmtarjjagadrpe jagadvaravallabhe

181 jaganmayi jagal stutye gauri tvmahamraye


andye sarvvaloknmdye bhakteadyini

182 girirjendratanaye namastpurasundari


jayrjayadevei brahmamtarmahevari

183 viumtaramdyante haramtassurevari


brahmydi mtsastutye sarvvbharaa samyukte184 jyotirmayi mahrpe phim tripure sad
lakmvydi sa pjye brahmaviuivapriya


185 bhajmi tava pdbja devi tripurasundari
tvalprtyarttha yata kccchakti vaipjaymyaha186 tataca ketan akti tarpaymi mahevari
tathpi tv bhajastoa cidagnau ca dadmyaha

187 tvalprtyartthaya mahdevi mambhrttha siddhaye


baddhv tv khaicarmudr kamasvodvsaymyaha

188 titame hdayenitya tripure paramevari


jagada mahrji mahakti ivapriye

189 hccakre titame nitya mahtripurasundari


etal tripurasundary hdaya sarvakmada

190 mahrahasya satata durllabha daivatairapi
skl sadivenokta guhyl guhyamanuttama

191 ya patel raddhay nitya uydv samhita


nityapjphala devyssalabhenntra saaya

192 ppai samucyate sadya kyavkk sittasabhavai


prvajanma samul bhradatairjnjaktairapi


193 sarvakratuuyal puya sarvatrttheu yarphala
tal puya labhate nitya mnavo ntra saaya

194 acal labhate lakm trailokyenti durlabh


skdviurmahlaky ghrameva bhaviyati

195 aaivarya mavpnoti sa ghra mnavottama


ghaikpduksiddhydiaka ghramanute

rmal tripurbikyai nama

rlait hdayastotra sapra

om tal sal
Please send any corrections/suggestion on this document to menonar@yahoo.com