Vous êtes sur la page 1sur 12

ARAHAN KESELAMATAN

dikeluarkan oleh jemaah menteri menetapkan darjah keselamatan mengikut prinsip tertentu tanggungjawab ketua jabatan pastikan arahan difahami dan dipatuhi pkpkkm menjadi kuasa pusat untuk keluarkan arahan tambahan serta tafsiran

ARAHAN KESELAMATAN

ANCAMAN
* * * * * SABOTAJ ESPIONAJ SUBVERSIF KELEMAHAN MANUSIA PENCEROBOHAN SISTEM MAKLUMAT/SIBER * PELAMPAU

SABOTAJ
. satu perbuatan atau omitan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingan-kepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif

ESPIONAJ
kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah di sisi undang-undang bagi tujuan-tujuan yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan-kepentingan Malaysia

SUBVERSIF
kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan-pertubuhan atau orang perseorangan di dalam atau di luar Malaysia yang tidak sampai kepada perbuatan peperangan yang bermaksud menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada dengan cara-cara yang salah di sisi undang-undang atau yang bertentangan dengan perlembagaan

KELEMAHAN MANUSIA
keinginan menunjuk-nunjuk kecuaian mematuhi arahanarahan keselamatan tidak cermat ketika bercakap melalui telefon atau di tempat awam kecuaian kerana ketagihan minuman keras atau dadah

PELAMPAU
. Sesuatu tindakan/perbuatan oleh seseorang individu/kumpulan, jikalau tindakan itu melebihi sesuatu nilai biasa & bertentangan dengan undang-undang Perlembagaan Negara & boleh menimbulkan masalah kepada unsur keselamatan ataupun ganggu kestabilan ketenteraman awam & keselamatan negara

KESELAMATAN PERLINDUNGAN
merujuk kepada apa-apa langkah untuk kawalan maklumat terperingkat daripada kebocoran, juga merujuk kepada langkahlangkah untuk kawalan bangunan atau pepasangan daripada kerosakan fizikal (sabotaj) atau melindungi orang daripada serangan

PENGGUNAAN LANGKAH KESELAMATAN


mengandungi beberapa cara yang saling bergantung antara satu sama lain & jika dilaksanakan semua sekali dapat menjamin keselamatan yang maksimum

LANGKAH KESELAMATAN
LANGKAH KESELAMATAN

Meliputi semua premis atau tempat di mana perkara terperingkat disimpan; Memberi perlindungan keselamatan yang secukupnya terhadap perkara terperingkat; Meliputi semua orang yang dibenarkan melihat perkara terperingkat

Direncanakan untuk mengetahui orang-orang yang mungkin membahayakan keselamatan perkaraperkara terperingkat dan hendaklah juga diadakan peraturan untuk mengecualikan mereka daripada melihat perkara-perkara terperingkat itu;

LANGKAH KESELAMATAN

LANGKAH KESELAMATAN

Menghalang sesiapa yang tidak diberi kebenaran melihat perkara terperingkat dan mestilah dibuat dengan tujuan untuk menghadapi bahaya komproni dari perbuatan-perbuatan yang cuai dan kelakuan yang tidak bijaksana;

Berasaskan prinsip bahawa perkara terperingkat hanya dimaklumkan kepada mereka yang benarbenar Perlu Mengetahui

LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL


mencegah (defer) mengesan (detect) melengah (delay) mengambil tindakan (response)

KESELAMATAN FIZIKAL
memastikan keselamatan bangunan, premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi menguruskan perkara-perkara terperingkat dan sensitif

KESELAMATAN FIZIKAL

LANGKAH KESELAMATAN
* Hadkan jalan keluar masuk & adakan kaunter * Sediakan atau kukuhkan tingkaptingkap dan pintu dan dilengkapi dengan kunci-kunci keselamatan * Kukuhkan dinding dan siling

Tujuan : untuk mengawal ekses supaya terhad kepada yang punya kebenaran untuk menghalang ekses kepada dokumen rasmi kerajaan

LANGKAH KESELAMATAN LANGKAH KESELAMATAN

* Pasang alat pengalisan bunyi, penggera ceroboh atau lain-lain alat teknik, mekanik, elektrik dan elektronik * Sediakan tempat atau bilik khas untuk pelawat * Wujudkan perkhidmatan pengawalan keselamatan

* Adakan pagar dan lampu keselamatan serta hadkan pintu keluar masuk * Adakan papan kenyataan di tempat yang sesuai * Peruntukkan dan sediakan peti-peti keselamatan termasuk bilik kebal, peti besi, kabinet/almari keluli atau beg berkunci dan kawalan kunci yang sempurna

LANGKAH KESELAMATAN

PAS KESELAMATAN TETAP


diberikan kepada warga tetap dalam sesuatu kawasan/tempat larangan

* Wujudkan sistem Pas keselamatan atau Kad Pengenalan Jabatan (3 bentuk)

PAS KESELAMATAN SEMENTARA

PAS KESELAMATAN PELAWAT


diberikan kepada bukan warga tetap tetapi dikehendaki berurusan selalu (urusan rasmi) ke sesuatu kawasan/tempat larangan diberikan kepada mereka yang datang berurusan sebentar sahaja ke kawasan/tempat larangan

LARANGAN KUNCI KESELAMATAN Tidak boleh dilabel dan ditanda Tidak boleh dirangkaikan dengan anak kunci lain Tidak boleh buat pendua tambahan tanpa kebenaran Anak kunci pendua disimpan di PKPKKM dengan guna dua lapis sampul surat kecuali peraturan lain telah dibuat dengan persetujuan beliau

LARANGAN KUNCI KESELAMATAN (PETI BESI/BILIK KEBAL)


Perlu tukar setiap tahun atau seseorang yang mengetahuinya bertukar atau tinggalkan perkhidmatan Tidak boleh ditulis di merata-rata tempat Kunci disimpan di PKPKKM dengan guna dua lapis sampul surat kecuali ada peraturan lain telah dibuat dengan persetujuan beliau

KEHILANGAN ANAK KUNCI


KEHILANGAN ANAK KUNCI

Lapor kepada Pegawai Keselamatan Jabatan/Ketua Jabatan Siasat dan kemuka laporan pada PKPKKM dalam masa 24 jam. Laporan mengandungi pandangan dan tafsiran bahaya terhadap keselamatan

Dianggap tidak selamat selagi tidak diganti kecuali dalam keadaan tertentu bila dibuktikan bahawa kunci tidak mungkin jatuh ke tangan orang yang tidak dibenarkan

KESELAMATAN DOKUMEN
KESELAMATAN DOKUMEN

merangkumi antaranya : # pengurusan dokumen terperingkat # peringkat keselamatan # tanda keselamatan # penyimpanan # penghantaran

# bawa keluar pejabat # pelepasan perkara terperingkat # pemusnahan # kehilangan

KESELAMATAN DOKUMEN

KESELAMATAN DOKUMEN

langkah-langkah kawalan bagi menentukan keselamatan dokumen termasuk bahan-bahan dan maklumat-maklumat terperingkat, sensitif dan bernilai

Tujuan : memastikan orang-orang yang tidak dibenarkan daripada mendapat ekses ke atas dokumen terperingkat, sensitif dan bernilai;

KESELAMATAN DOKUMEN

KESELAMATAN DOKUMEN

menghalang mana-mana orang yang mempunyai ekses ke atas dokumen dan maklumat terperingkat daripada terdedah kepada perbuatan mengkomprominya;

Membantu penyiasatan ke atas kebocoran rahsia rasmi dan pelanggaran keselamatan

KESELAMATAN DOKUMEN

KESELAMATAN DOKUMEN

langkah ditetapkan untuk pastikan setiap penjawat awam yang mengetahui perkara terperingkat yang diuruskan meliputi ; #APA dokumen dan maklumat terperingkat, sensitif dan bernilai yang ada di pejabatnya;

# DI MANA diuruskan dan disimpan; # SIAPA pegawai/kakitangan mempunyai ekses # BAGAIMANA melindunginya daripada diperolehi tanpa kebenaran.

PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT


KESELAMATAN DOKUMEN

hanya dapat ditentukan melalui sistem mengawal dokumen yang baik dan efisen

Wujudkan satu sistem menerima, memproses, menyimpan dan menghantar berasingan daripada dokumen tidak berperingkat Dilaksanakan oleh bahagian terasing Pendaftaran Rahsia Tugas/tanggungjawab ini diserah pada jawatan tetap iaitu Pendaftar Rahsia

PERINGKAT KESELAMATAN
Terbahagi kepada 4 peringkat * Rahsia Besar * Rahsia * Sulit * Terhad

TANDA KESELAMATAN
BERJILID KEKAL Huruf Cerai Huruf Besar di penjuru atas sebelah kiri, penjuru bawah sebelah kanan

TANDA KESELAMATAN TANDA KESELAMATAN

Tidak kurang 7 mm tinggi di luar kulit hadapan dan belakang, muka tajuk, muka pertama dan penghabisan, di kesemua mukasurat yang bercetak

TIDAK BERJILID KEKAL Huruf Cerai Huruf Besar Di kesemua mukasurat yang bercetak di penjuru atas sebelah kiri, penjuru bawah sebelah kanan

PENYIMPANAN RAHSIA BESAR disimpan di bilik kebal RAHSIA

PENYIMPANAN

disimpan di peti besi

PENYIMPANAN

PENYIMPANAN

TERHAD SULIT disimpan di dalam kabinet/almari keluli berpalang dan berkunci disimpan di dalam kabinet/almari keluli berpalang dan berkunci atau dalam lain-lain peti berkunci yang dibenarkan oleh Pegawai Keselamatan Jabatan

UTUSAN SELAMAT
PENGHANTARAN
Menggunakan Utusan Selamat Menggunakan Sistem Dua Lapis Sampul Surat Menggunakan Sistem Beg Berkunci Disertakan satu Resit Akuan Terima Penghantaran ke luar negeri mesti melalui Kementerian Luar Negeri

Perkhidmatan penghantaran Semboyan Tentera oleh Angkatan Tentera Malaysia yang berkhidmat antara negeri-negeri dalam Malaysia melalui pemandu kapal terbang Angkatan Tentera Udara Di Raja Malaysia atau sistem Penerbangan Malaysia

KEBENARAN BAWA KELUAR


UTUSAN SELAMAT

Melalui seseorang yang dibenarkan melihat perkara-perkara yang sama peringkatnya dengan dokumen yang hendak dihantar lain-lain cara tertentu yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan setelah mendapat persetujuan Pegawai Keselamatan Kerajaan

tidak boleh dibawa keluar dari pejabat kecuali untuk rujukan rasmi di tempat lain ada sebab yang terkecuali untuk berbuat demikian sama ada sesekali atau sebagai amalan biasa

KEBENARAN BAWA KELUAR KEBENARAN BAWA KELUAR

RAHSIA BESAR & RAHSIA perlu mendapat kebenaran bertulis dari orang tertentu kebenaran bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian kebenaran bertulis dari Setiausaha Kerajaan Negeri

PEMUSNAHAN
KEBENARAN BAWA KELUAR

SULIT & TERHAD kebenaran bertulis dari Ketua Jabatan memadai

Tidak boleh dimusnahkan melainkan ikut arahan Kerajaan kecuali jika terdapat arahan khas di dokumen Sijil Pemusnahan hendaklah dihantar pada pemula Penurunan Taraf oleh Pemula Rujukan kepada PKPKKM serta Ketua Pengarah Arkib Negara terlebih dahulu

PROSES PEMUSNAHAN Hendaklah dirincih/dikoyak sekecilkecilnya dengan mesin perincih dibakar ikut peraturan yang selamat di bawah seliaan penjawat awam yang dibenarkan kendalikan dokumen tersebut

PROSES PEMUSNAHAN

abunya hendaklah dihancurkan sehingga tidak dikenali lagi akhirnya ditanam dan buangan terperingkat diberi perlindungan keselamatan yang sepatutnya sehingga dimusnahkan

KEHILANGAN
PROSES PEMUSNAHAN

rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat untuk lain-lain cara pemusnahan.

cari segera lapor pada Ketua Jabatan/Pegawai Keselamatan Jabatan & siasat kemuka laporan mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam

KEHILANGAN KEHILANGAN

Kehilangan disahkan pemula hendaklah dimaklumkan supaya taksiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat dan pembetulan keadaan dapat diambil

jika terbukti hilang, budibicara Ketua Jabatan untuk ambil tindakan Tatatertib atau tidak atau siasatan bawah Akta Rahsia Rasmi 1972(1986) patut diambil laporan pada pihak polis yang terdekat hanya sekiranya difikirkan sesuatu jenayah telah berlaku

10

KESELAMATAN PERIBADI
memastikan penjawat awam adalah bersih daripada kesalahan jenayah atau mempunyai kaitan dan hubungan secara langsung mahupun tidak langsung dengan agen-agen negara asing atau pertubuhan subversif serta sedar akan tanggungjawab mereka apabila berkhidmat dengan kerajaan

KESELAMATAN PERIBADI

Tujuan : untuk memastikan seseorang yang diragui kesetiaannya kepada negara tidak dilantik dalam perkhidmatan kerajaan atau jika seseorang itu telah pun menjawat jawatan di dalam perkhidmatan kerajaan kedudukannya tidak akan diteruskan dalam bidang tugas dan tanggungjawab yang mengendalikan urusan rahsia rasmi

KESELAMATAN PERIBADI

TAPISAN KESELAMATAN
Confidential General Circular. Memorandum No. 1 of 1962 bertarikh 4 Januari 1962 Surat Pekeliling JPA Sulit 376/Bhg 10/5 bertarikh 2 Mei 1979 Kuasa pusat pengurusan dan dasar TP di bawah PKPKKM

Pengurusan Keselamatan Peribadi meliputi Tapisan Keselamatan Kesedaran Keselamatan Penggunaan Prinsip Perlu Mengetahui Perakuan ARR 1972 mengikut Lampiran D & E Arahan Keselamatan Rekod Pemegang Jawatan Keselamatan Berjadual

TAPISAN KESELAMATAN

TAPISAN KESELAMATAN

Terbahagi 2 : Tapisan Halus - ditemuduga oleh Pegawai Cawangan Khas Bukit Aman Tapisan Kasar - diselidiki oleh Cawangan Khas Bukit Aman Bah. Jenayah & Sivil

Keputusan : Tiada apa-apa yang buruk diketahui setakat ini Tiada halangan keselamatan setakat ini/Rujuk Pejabat KPKK untuk mendapatkan penerangan lanjut

11

Sekian Terima Kasih

12