Vous êtes sur la page 1sur 1

1

(Vocabulary)

Nam

Tn

Qu qun / Xut thn

Trng hc

Gio vin

Hc sinh

i hc

Ngi i lm

Cng ty

Nhn vin cng ty (tn)

Bnh vin

Bc s

Ngn hng

K s

Nghin cu sinh

Vit Nam

Nht Bn

Trung Quc

Hn Quc

Hoa K

Anh Quc

Php

Vng Quc Lo

Vng Quc Cam-pu-chia

Vng Quc Thi Lan

Ti

Bn

T gii thiu