Vous êtes sur la page 1sur 16

MAANDAG 7 APRIL 1930

. . .

AVONDBLAD A-

BUREAU 'g-3_4^VENNH

PARESTRAAT

25<_

TELEFOON 16220-

EEN EN ZESTIGSTE JAARGANG


lRU8 DER AVVLRTIMT!Van I6 gal.ardregel mat bevl*,nn___mer Elke regel meer , '..... Ingezonden Uededeellng van. 1 regels
Elke regel meer

A__-.__A__> PRIJS VA HST ABONNEMENT PB* _.....->__ / fc^ llvor gU V_d*rl<_nd (Lortt _dj tijdelijke oien_ln, naar een ander adres ' worden extra berekend). ,___> Ooat n We-^lnd .i...... ......*,. l__ Ver Ho. -r............. ...-. N __vlt_er____i, Engeland, Nall, __d__i venenUirke n Noorwegen _,<__.:-. Overige l_stdu n Enr (Alle _bdnneen-l__ blj von_lib___nF).

.__,....

...... . . . _ _ _
,
lltoMN____..

.............

HET VADERLAND
STAAT- EN LETTERKUNDIG NIEUWSBLAD .
_.* i

;., /3.vl
OH

__e_e Dammen

__....._-___,.

IUNIt

'vereellynd tweemaal per dag.

Net Vaderlandt gbetronwe Blf .ek tol In den doel.

Vle__el__ndled_ngeQ

WilhclmHsHed.

l_> eontn. (5 regels) _..., lna__o_u__tn voor abonnementen e_ ___ve__nU_. ._"_*-> 9-19
._

BA* ....,._.__., __-__

rellttek

Notl_-__,er, A.

Directe.! S. DB LANG.

Waar

Algen.

Hoofdredacteur: C M. SCHILT.

ZWEVEN
BOVEN HOLLANDS DUINEN
DE AMATEUR-PILOOT J. E. VAN TIJEN BLUFT MET VEN PANDER-ZUIGELING RUIM DRIE MINUTEN IN DE LUCHT
en

ERNSTIGE AANVARING
OP DE SCHELDE
EEN STOOMSCHIP GEZONKEN Zondagmorgen heeft nabij Walsoorden een aanvaring plaats gehad tusschen een uitgaande Duitsche zeeboot en het voor Antwerpen bestemde riviertankschip Kura, schipper Nortir. De Kura is gezonken. De vrouw van den schipper is vermoedelijk verdronken. De Duitsche zeeboot is omhoog gevaren. _leepb_otcn zijn in de nabijheid. Nader wordt ons gemeld: Het rivicrtankschip Kura was afkomstig uit Rieme bij Gent en was op weg naar Antwerpen met een lading olie. De aanvaring had omstreeks half zeven plaats, Het aanvarende stoomschip was het Duitsche stoomschip Aller van de Norddeutsche I_.o>d, metende 12.000 ton. De vrouw van schipper Nortier is verdronken; De schipper en twee knechts konden zich ternauwernood redden. De Kura is vermoedelijk in twee stukken gebroken. De Aller zit vast bij Walsoorden, doch zal eer waarschijnlijk bij hoog water vlot komen. Gevaar voor de opvarenden bestaat niet. De Aller vlot. Het Duitsche s.s. Aller is Zondagavond te kwart over zeven door een aantal Belgische sleephoten vlot gesleept. Het schip is naar zee vertrokken. De berging van de l_ura Is opgedragen aan W; A. van der I.aks Bergingsbedrijf te Rotterdam.
BELASTINGKATOR.

NOOFDINGOUD
Zweven boven Holland duin (lrooto brand te Tilburg

nieuwe sport voor Nederland


t,t bij alle vaart verloren bad. dook ten voorover n streek vlak aan zee neer. Prachtig. Ng een sprong van bet ztrimd werd gedaan, Toen bet duin op.

(Van onzen verslaggever).


Het zweefvliegtuig, van Pander-is Zondagmiddag' iip bet strand en in de duinen " benoorden Wassenaar les Keer afgeschoten -n-hft tn slotte, een hoogte bereikt van ; ZO M.- boven bet strand n is ruim drie mi 'nuten in de lucht gebleven. Een lichte be 'clladigjng maakte een einde aan de pro * ven. ,Ht bewijs i, gelevrd, dat de loeder .landscbe duinen geschikt zijn om er boven 'De o<vrto_rbare amateur-piloot J. __.. van Tijen is door'de'directie van I.ander met een groote krans.gehuldigd al, eerste . veelvlieger in Nederland.
te zweven.

vind,

Aanvaring op de Schelde Gandhi en zijn volgelingen zijn met bet winnen van -out beg0nnen.......... 12 Men yenvacht lieden in bet legerbuis een aanval der conservatieven op _. IB I-lacvonald De nationale danscompetitie 4B Nederland en Itali spelen gelijk Il ID Hen gelijk spel tusschen Velocltaa o. Willem II 2 _?ortulia wint den eersten promotie2D wedstrijd tegen D.H.C.

........ .............. ............

BitIA IA IA

.......... ........................

bizontier te vaarderen voortvarendheid GROOTE .de aldeeling. Luchtvaart van bet Ministerie .van Waterstaat de toestemming algekomen .om met den Pander-zuigeling proeven te TE nemen 'boven strand n buitenste duinenrij benoorden Wassenaar. En Zondagmiddag . Nederland. reeds is de zweef machine de lucht ingegaan. Inttlsscben varen over bet strand twee Op het laatste moment moest alle georga_>ndere uitbuiter, van den wind gekomen. SCHOENFABRIEK niseerd worden. Jammer genoeg Konden I'vee ieilvagen, vier bestuurder natuurlijk GEDEELTELIJK een kijkje kwamen nemen. daardoor niet alle leden van d eerste Negestart. Vlot lveelvlieger aan derlandscbe groep van Weer naar boven, veer In den nacht van waterdag op bondag wezig zijn. Maar., wie zich vrij Konden ma -boot de Zuigeling vooruit, dadelijk zwenkheeft een hevige brand gevoed in ' liet . Ken, varen Zondagmorgen gekomen en zoo terug naar den duinrand om te de piloot -namen, aan deze historische gebeurtenis, van den opgaanden wind te proliteeren. fabriekscomplex van de N.V. Broekmans * bebalve den piloot.een erKiaaNl aandeel de Rustig klom de vogel omboog, vel dertig Schocnindustric aan de viepenstraat te Til, burg. De brand werd tegen halt ndes tot 'beereN ir. .V. W. E. von Nemert, "feeorge nieter boven bet strand. En toen Oleicbman, tbr. 1.. den Beer ?oorttlgael, alles verbazing," wendde de onverstoorbare nachts ontdekt door een politle-agent. Toen piloot dn neus, Keerde terug, veelde over de brandweer arriveerde had bet vuur reeds W. __.. C. I_indenburg. ir. __. O. von Vaumvan den NijKsstudlede startplaats, lette zijn neus veer in den zen grooten omvang aangenomen en bad bauer, onder-directeur luchtvaart, de constructeur i-wind; m_Ke veer' hoogte,'-keerde- terug, vooral in de magazijnen lel om- zich lMn^ "ditist voor de van de ?anderlabriek I. V. Slot en vele wendde veer den steven en vilde rustig en gegrepen. ' arbeiders van 'D brandweer slaagde er echter in, net de vllcgtuigaldeeling van velberekend op zijn startplaats landen toen van raakte, Daardoor vuur zoodanig aan te tasten, dat bet weinig ..ander (allen vrijwilligers). Het lid een struik een vleugel bet Hoogheemraadschap van Rijnland, dat zwenkte de machine, kwam met den rug in kans kreeg de bedrijfsruimte met de daar er welwillend toestemming gegeven bad, den wind, die wraak nam, den staart optil opgestelde machines in. net., eigenlijke ' ,V. LcbimmelpennincK van der Ove, de, den neus in liet md zette, de machine labrieksgedcelte aan te tasten: Net magaBaron 'en de secretaris van de Koninklijke Ver over den Kop Kantelde, De veiligbeidlband zijn bevindt ziel. in een ruimte van 50 bij 50 eeniging voor Luchtvaart, Kolonel Wal brak, lachend rolde de piloot onder de kra- meter en is gelijkvloers gebouwd en voorlaardt __acri. dle het initiatief genomen Kende machine vandaan. Ook de nej had zien van glazen lichtkappen. Bij liet uitbrebet begeven, maar de piloot bad zelfs geen ken van den brand lag er een grqote voor heeft, bielden den zuigeling mede ten doop. schram. Hij bad niet den juisten tijd Kun raad Afgewerkte schoenen, naar schatting nen opnemen tusscben grond verlaten en wel 20.X ii 40.000 paar. D 'brandweer Aanden voet der duinsn. veer aanraken, maar vast stond, dat hij werkte met drie motorspuiten en tenslotte Een lrisch briesje woei over de duinen en meer dan drie minuten in de tucht was gemet elf stralen, die gevoed werden uit de brandputten. beloofde een praehtkans; een leeuwerik veest. klom de zon tegemoet. Van den __.eidschen Dank zij den gunstigen wind was het geBewezen was, dat de Nederlandsche duiStraatweg af was de vrachtauto van Pander nen geschikt zijn voor de zweefsport. Zoo vaar voor de omliggende perceelen vrij ge ring, ondanks den stuivenden vonkenregen, mt de gedemonteerde machine langs allerlei dra de geringe schade hersteld zal zijn, bekronkelpaadjes naar den voet der binnenste ginnen de leden van de zweefclub dan ook dien d wind af en toe de lucht injoeg. Zondagmorgen tegen balt zes kon de brandweer duinen gereden. Toen men niet verder kon, met lessen. eindelijk aan inrukken denken. Net magain elkander gezet. Dr. van der I-laas van den I-Hksstudlewerd de machine Onder leiding van den heer Slot, die de dienst is zweefvlieger met brevet. H. zal al, zijn was toen geheel uitgebrand, terwijl de naar . _nv.machine rustig,Duitsch model gebouwd leider optreden. Listeren kon hij, wegens bedrijfsruimten voornamelijk waterschade zorgzaam maar hard ongesteldheid, niet komen. Maar dankbaar hadden opgeloopen. . . heeft, werd Tijdens liet blusscblngswerk!s een hoofdgewrkt. In anderhalf uur tgd konden de zullen alle zweefenthousiasten den koenen rollen verdeeld worden om de machine amateurpiloot J. E. van Tijen zijn voor de brandmeester gevallen, zoodat bij zijn enkel rustig en bekwame wijze, waarop hij de er verstuikte. De belangstelling van de zijde ' dwars door de duinen naar het strand te brengen. Daar was een wagentje met breede ste proef boven Hollands blanke duinen van bet publiek was gedurende den gebee len nacht zeer -groot. De nablusscbing duurwielen voor, maar dikwijls waren de paden heeft genomen. de jongelingschap van Nederland, de tot Tondagmidag half <_ln. Voor z nauw en de struiken z hoog. dat de Omtrent liet ontstaan van den brand last Zuigeling gedragen moest worden om hoog is, dank zij het initiatief van kolonel .Valhinderpalen te worden laardt Baere, en de voortvarendheid van de men nog in liet duister; door de recherche hoven de dreigende een onderzoek ingesteld. Net bedrag i.getild. Onder de lij van de buitenste Panderfabriek, een nieuwe, prachtige sport wordt de schade van ingewijd. is zeer aanzienlijk, maar krygsraad gehouden. Er " duinenrij werd staat nog niet vast. In ieder geval wordt stond een prachtige brie, recht op d kust: zij door verzekering gedekt. Net bedrijf, Ideaal zweefweer. Daar de heer van Tijen waarin ongeveer 300 arbeiders werkzaam nog nimmer in een vliegtuig zonder motor zijn, zal wel eenigen tijd moeten stilstaan. BEGRAFENIS Dr. POOL. gezeten had en de machine nog nimmer in Naar wij vernemen, zou de firma ook een de lucht geweest was, werd besloten, eerst Makkinga heeft Zaterdag de begrafenis bedrylsverzekering hebben. Fe een rustigen sprong op het strand te maken. plaats gehad van dr. Fooi, die bij Qldeberkoop Zuigeling over de buitenste rij der door een autoaanrijding 00 treurig om bet leven " Toen de . duinen gedragen werd, verkende de wind kwam. Ds. Prins, predikant bij de Gereforreed, en wilde hem al meerde gemeente te Donkerbroek, vriend van NATIONALE LANDSSPELRAAD. " rijn tegenstander overledene, hield vooraf in het sterfhuis meenemen, maar met singels en vele rappe den lijkrede. De Nationale Landsspelraad. ingesteld tot het een Het aantal bloemstukken was 00 bewaren of weer in ere herstellen van oude handen werd* de vogel vastgehouden. groot, dat een aparte wagen achter de lijkkoels Meeuwen zweefden op den opgaande daarvoor noodig bleek. De belangstelling bij ie volksgebruiken, volkszangen en volksdansen en wind doven de buitenste ry der duinen, ons uitvaart was enorm. Honderden personen, tot het geven van advies aan vereenigingen, ten voorbeeld. Het 120 M. lange eind elaswaaronder veel vrouwen, volgden de lijkbaar. comili's enz. in plaatsen welke zich leenen o op de markt is (Voorlick, het beste dat Uit den wijden omtrek waren doktoren opge het geven van volksfeesten (landsspelen), heeft zich, na toevoeging van nieuwe leden, als volgt zichtigheid is de schutspatrones der vlieg luimen, om hun collega de laatste eer e begeconstitueerd: wijlen. sport), werd in het midden met een ring Generaal Fr. de Wilt Huberts, Zandvoort. Aan de groeve bracht de heer Douwes, burvooralen, die aan den haak, voorop de slee gemeester van Qoslslellingwerf W. namens de ge- voorzitter; G. A. J, Bastiaan. 's-Gravenhage, der machine, geslagen werd. wee monteurs meente dank aan den overledene, den knappen secretaris: J. A. Bakker, Nijmegen, penn-nggroeven zich in bg den staart, om de machine medicus, den hoogstaande, mensch, die met meester; W. Antheunissen, 's-Gravenhage (geschiedenis); A. F. van Beurden, Amerslcort vast te houden, de piloot maakte den zijn patinten meeleefde. veiligheidsriem om het lijf vast en hield de Ds. Ludwig sprak namens de vrijmetselaar, (geschiedenis en folklore); M. Braaksma. loge Ken u (Friesland); J. Gohen, Groningen laatste machine met de klappen in de vleugels in broedergroet zelve te Heerenveen. een hetgeen Leeuwarden W. P. en dankte hem voor al (legenden); F. van Deventer, 's-Graven evenwicht. Klaar? vroeg hg. SpannenI hij voor de lijdende menschheid deed. hage (vreemdelingenverkeer); ds. F. W. DrijRustig en gelijkmatig liepen twee groepen De heer Lweering te Donkerbroek sprak ver. Naarden (folklore en geschiedenis); J. van drie trekkers in V-vorm met het woorden van dankbaarheid aan dr. Fooi, voor Gazenbeek. Ede (G.). (folklore): dr. K. Ph. elastiek vooruit. Loopen, commandeerde de het vele wa hij voor de afdeeling van 't Groene Bernet Kernpers. 's-Gravenhage (muziek); A. piloot, en de Koe, Lochem (Oud-Hollandsche dansen): hard als het elastiek toe- Kruis, gedaan had. Een familielid dankte voor de groote belang G. J. Klokman. Laag-Keppel (folklore): stond, liepen de mannen nn d00r.... Losl . G.. Langeler. Laren (G.) (folklore): A. Pieters. de heide monteurs lieten den staart schieten stelling. ging voor, naar Daana de Zuigeling schoot over de plank, ttalc aanleiding vands. Prins in dankgebedde weg, de 's-Gravenhage (toerisme): Julius Rnlgen. Bilt de woorden: Ik ben hoven (muziek); dr. Feli-c Rullen. Heerlen lijn neus op, de ring schoot los vrij waarheid en het leven. Diep bewogen verliet (folklore, legenden, dramaturgie); J. H. Llicher, weefde het toestel door de groote schare de begraafplaats. 6 A 7 H. 's-Gravenhage (toerisme): J. W. F. Werum.u, Even . hoog. rustig balanceerde de lucht. streek daarna de piloot, Buning. Amsterdam (dansen); dr. B. J. Wes toen op het strand neer. I-juich .<..k van Eerten, Hummelo (folklore) en INVOERRECHT IN DVITSCNLAND. steeg op. 6elul.we___cl.en volgden. De eerste Folklore-Vereeniging voor Brabant, Tilburg. De Directie van den Landbouw deelt mede, sprong was een succes voor den constructeur dat blijkens bericht van den Rijkslandhouwcon Slot. Zijn bouwwerk was uitmuntend. Bij.de sulent te Berlijn het invoerrecht op levende var I'oen de tweede sprong, -Twee g^deped ken, in Duitschland, da met ingang van 28 vereeniging door het bestuur der Womngbouw Algemeen Belang te Honseleisvan vier man spanden nu het ela.llele. Maart j.l. van 18 tot 27 Mark per 100 K.G. was dijk gehouden aanbieding voor den bouw vaN Sneller en hooger schoot de machine verhoogd, met ingang van 7 April a.s. wederom 24 woningen werd het laagst ingeschreven doos' omhoog. De piloot Meld den neus in den is teruggebracht _, __. ><_<__ A. Kmiven_ve__, Naaldwijk^ et l 60.93^

, . Om.ball .n Zaterdagmiddag is, dankvan, zij

Van bt duin al. Zorgvuldig werd een . goede startplaats -.'...gezocht. Het elastiek werd gespannen. Weg schoot.de vogel. Rustig treek hg op het strand. Weer naar boven. Tot nog toe .had de lieer Van Tijen rechtuit tegen den vind gevlogen. Toen hg voor de vijfde maal afgeschoten va, boog hg even terug naar de rij der duinen, kwam daardoor -in n vind, die langs de helling der du'nen opwaarts stuift, de machine teeg, rustig lette de piloot den neus veer in den wind, draaide.iveer al, zette, veer in den vind 1 minuut en 20 seconden bleet hij zoo in de lucht, -vel een K.M. verder kwam hij pa, op bet strabd neer. De piloot bad den slag te pakken. i vat was liet goede moment voor een huldiging. Mevrouw von Hemert bracht een grooten krans van de directie van Zander aan den rsten lveelvlieger in

De Keer

v. Tijen op _W

_iw-i<^

vanihet zeilvHegtulg.

BRAND TILBURG

INBRAAK IN EEN
Tn de heer K. In zyn huls aan de Ko70 te Voorburg, vaar het kantoor der directe belastingen is gevesninginnelaan

EEN

Bestrijding der Kinderverlamming


Samenwerking met Beigi. waterdag j.l. heelt alhier in het gebouw van den Gezondheidsraad, onder voorzitterschap van Dr. N. M. Joscphus Ma eene be spreking plaats gehad met een negental Bel gische Professoren en Inspecteurs van de Volksgezondheid onder leiding van den Directeur-Generaal van Volksgezondheid in Belgi Dr. G. Ilmbal. Namens den Minister van Arbeid, Halluel en Nijverheid ; werden de aanwezigen door den Directeur van de Volksgezondheid Kir. __ietaert Pcerbolte welkom In hoofdzaak werd besproken de toestand hier en in Belgi wat betreft het voorkomen van de kinderverlamming (poliomvelitis) en het heramen van samenwerking bij de be-

VERNIELD...

...

'

werk zijn geweest. Bovendien is vermoedelijk omstreeks den zelfden tijd ingebroken in de villa van den heer 14. 'Ook daar waren, laden en kasten doorzocht, terwijl gepoogd is de brandkast te openen, hetgeen den inbrekers evenwel niet is gelukt. Volgens een voorloopig onder zoek wordt niets vermist.

den verschaft. Bij onderzoek bleek, dat de inbrekers aan de achterzijde van bet perceel door bt lor ceeren van .enige vnsterluiken varen binnengekomen en in de woning alle Kasten en ladeN overhoop hadden gehaald. Uit een der Kasten is ten nadeele van den beer X. f7O en een gouden dameshorloge ontvreemd. Ook in het Kantoor lijn alle Kasten en bureaux geopend, doch daar vordt niets vermist. Een poging om de brandkast te lorceeren "blijkbaar mislukt. De politie stelde een onderzoek in. Ver moed wordt dat geen onbekenden aan het

tigd, Zaterdagavond .buis Kvam bemerkte hij, dat ongenode gasten zich toegang tot zijn huis en tot het Kantoor had

gehceten.

OP DB XALlLllL.lll'l-oDI-Zl.Nl-i-IN'l. Een jeugdige,spruit tr_>_l_t ast! ie spiedende blikken van den keurmeester op de Zaterdag *en Zondag bier gehouden Kattententoonstelling te ontkomen. Ht poesje hangt in en kou, welke aan een lijn is bevestigd.

DN ROTONDE IS OPEN....

strijding. "; Door den Hoofdinspecteur Dr. J. Th. Ter hurgh werd daarbij een uitvoerig rapport over de dlederlandsche gevallen uitgebracht, dat aanleiding gaf tot langdurige en leven dige besprekingen.

Hoe koud het op Scheveningen was


en hoe leeg.
De Rotonde is open, meldden we Zaterdagavond.... Eindelijk!, dachten zij, die heerlijke zonnige herinneringen hadden aan den vorigen Zondag- op Lcheveningen, toen ze dit bericht lazen. Nu al? Veel te vroeg I mompelden anderen, meer pessimistisch ge stemde lezers. Stel je voor! Begin April, met die ijzige kou! 't Leek gisteren wel of de taatsten, de pessimistische nu al* "-mopperaars gelijk hadden. Zoo vol en gezellig het den vorigen Zondag op boulevard en pier was, zoo kaal en ongezellig gaapten gisteren Ie met een triset voorjaarsverfje opgeknapte banken ter piere en de roode, witte en gele stoeltjes voor de

AFSCHEID V. MARCUS. DEMONSTRATIE

MET REDDINGTOESTELLEN.
Zaterdagnamiddag is onder leiding van den beer Grdon, inspecteur, en de beren VrugginK, en I-lelcber, agenten der ZuidNollandscbe Maatschappij tol Redding van Schipbreukelingen een demonstratie gehouden met de op den I-oorderpier te Hoek van Holland geplaatste reddingtoestellen. Van een en ander werden door den filmoperateur Mullens opnamen gemaakt voor de film Nederland in den Vreemde.

JUBILEUM PETTE TE WORMERVEER. 15 April as. zal bet 60 jaar geleden zijn. dat de cacao- en chocoladefabrieken I?ette te 'vVormerveer worden opgericht. Deze fabriek heeft vooral in de laatste 25 jaar een geweldige vlucht genomen. Zij behoort tot een der grootste fabrieken in ons land en werkt met 150 werklieden en ruim 200 meisjes. Ter eere van dit Jubileum werd Zaterdag aan het kantoor- en reizigerspersoneel met hui dames een diner aangeboden. Op 15 April heeft in de nieuwe sociteit te Wormerveer van 3 tot 4j uur een receptie plaats. De feestelijkheden zullen worden besloten met een feestavond voor het geheele fahriekspersoneel op 26 April a.s.

Naar wil vernemen, zal de heer V. lifarcus. algemeen procuratiehouder bij de Amsterdam sche Bank te Amsterdam, zich tegen het inde van deze maand, in verband met zijn leeftijd, uit zijn functie terugtrekken. De heer *_larcus staat in twee opzcihten aan de spits van den staf der Amsterdamsche Bank. Ui. is de oudste in jaren en tevens de oudste procuratiehouder. In dienst getreden in Februari 1891, werd hij in Mei 1900 tot 1procuratiehouder benoemd. liet moge pleiten voor de persoonlijkheid va-, den scheidenden functionaris, dat hij aan het einde van zijn loopbaan bij de Amstcrdamsche Bank zich omringd ziet door een groote schare oprechte vrienden. Ook buiten de kantoren d_r Amstcrdamsche Bank is de heer I-larcus een bekende figuur, die jarenlang ter beurze de belangen van de instelling-, waaraan hij verbonden was, op het gebied van den wissclhandel heeft behartigd.

HAVENVERKEER TE ROTTERDAM.
De malaise in het scheepvaartbedrijf ts niet zonder invloed gebleven op den omvang der havenbeweging e Rotterdam. Ne Antwe.psche

MEJ. W. PELSMA GEHULDIGD , Mej. W. Pelsma ie Hilversum is ter gelegeilheid van haar 70_.cn verjaardag gehuldigd. bied van de

Zij is een der pioniersters geweest op het ge verzorging van ouden van dagen en mocht van verschillende zijden warme be langstelling ondervinden. De vice-voorzitter der vereeniging Pro Leneclute, de heer W. van Naamsdonk Pzn., en de secretaris, de heer A. A. de Jong, kwamen de jubilaresse ' namens deze vereeniging gelukwenschen en boden haar een in lijst gevatte oorkonde aan, waarop alle tehuizen dezer vereeniging zijn afgebeeld. In het midden een foto van de opening van het eerste tehuis. Huize Oranjestein, te Arnhem. Ook bet jubileum-album van de pas opgerichte vereeniging Bloemenfonds prijkte in haar ka mer. Naar het secretariaat van het Bloemenfonds ten bate van ouden van dagen van alle gezindte ons meldt, hadden eenige personen, die mej. Pelsma bij haar 70sten verjaardag op andere wijze dan door bloemen willen eeren. bedragen gezonden, die te zamen als een mooi resultaat voor de ouden van dagen mag worden geboekt. Ook kwamen enige giften van vereenigingen

cijfers, welke reeds in het begin van het 'aar minder gunstig afstaken bij die van vorige jaren, zijn in Maart minder sterk ach .ruitgegaan, waarbij natuurlijk wel in de eerste plaats gedacht moet worden aan de grootere stabiliteit van het te Antwerpen sterker nverheerschende lijnvaartverkeer. De havenb.weging van Hamburg heeft in Maart minder geleden, ook in de Duitsche Noordzcel^vens is het mas_a goederenverkeer van m'n.ere beteekenis, terwijl daar bovendien een wel alleszins waarschijnlijke achteruitgang .11 de oceaanvaart wel schijnt te zijn goedgemaakt door betrekkelijk groote levendigheid in de kleine vaart, welke laatste te Hamburg, vooral na de samenvoeging met Altona en Haf-Hu.k Wilhelmsburg. een grootere plaats inneemt dan in de beide andere havens. Een vergelijking met verleden jaar geel. geen geheel zuiver beeld van den toestand, omdat verleden jaar de scheepvaartbeweging in er sterke mate onder den invloed stond van de stremming der binnenvaart door de strenge

binnen.

Het aandeel van Rotterdam in het ge-amenlijke verkeer van Hamburg. Antwerpen en Rotterdam is voor Maart 31.77 pet., teg^n .2.88 pet. voor februari 1.1., 29.62 pet. voor Maart 1929 en 33.80 pet. voor Maart 1928. De ver houding .usschen de seheepvaartheweging te Rotterdam en die te Antwerpen is 4933 tot 5017. legen 51.20 tot 48H0 voor Februari U, 45.01 tot 54.99 voor Maart 1929 en 50.40 tot 49.60 voor Maart 1928.

vorst.

De afwezigen hadden bij uitzondering eens gelijk, 's Morgens waren er nog een paar helden, die het bestonden, weggedoken in winterjassen, de kraag opgeslagen, buiten te zitten, liefst zoo dicht mogelijk bij de ramen en in de hoekjes van de windschutten. Hun belooning voor dit heldenfeit is, behalve een ongetwijfeld ongeloopcn verkoudheid, een eervolle vermelding in de krant. In de cafs op den boulevard en op bet Gevers Dcynootplein was bet gezellig vol. Tegen half vijf waren in het Victoria-paviljocn en in liet paviljoen Seinpost bijna geen plaatsen meer te krijgen. Ook het Princessepaviljoen zat aardig vol. Geheel in overeen stemming met het Kille weer .varen de ge* blindeerde ramen van de daarnaast gelegen cafs Hacck, Trianon en Casino. __.!<. nog pot- en potdicht. Maar de Rm tonde was open l Als langs een lineaal opgesteld stonden de hagelwitte stoelen tot aan de roode lijn op de stoep. Maar zeer weinigen vaassden bet, de lijn te overschrijden.... De zee trok zich niets niemendal van deze geringe belangstelling aan. Zij bad, vat men noemt, liaar beau jour. voor den lellen Zu-d--Ves.es aangewakkerd, rolden de zware scbuimbedelcte golven op het strand toe. .Vitte schuimkoppen tot aan den horizon. De bezoekers van het .Vandelbnold (vaar je niet bepaald over de hoofden kon wandelen) genoten van de dreigende luchten boven de grauv-ssrijie zee. Een voortecken van het naderend seizoen hebben wc, behalve dan de geopende Rotonde, nog kunnen (mtdelcken: bt mobi!.satic-monument met den landslormer en den matroos is uit zijn winterslaap in bet warme buisje gewekt. Naast bet monument staal veer een agent, trouw op zijn post. De bewaker van onze bewakers.... Overigens ook hier geen nieuws in bet .Vesten. Een nare, kille Zondag. Volgende Meel. en beetje meer warmte alsjeblieft 1

boulevardcafs.

____>_,'VA__lti^o
DEGENERATIE-VERSCHIJNSELEN ONDER DE JODEN.
Lezing

^^,AV 1

APRIL 1030

AVONDBLAD A
PROPAGENDACOMITE VOOR DEOPENBARE SCHOOL.
Faarveralag Bij

Van Duiken Weiland's


GNEVER

HET BUITENGEWOON LAGER


'Nederlandse-, Onderwijzers,
belang van bet buitengewoon lager onderwijs bier ter .ede noodzakelijk, dot in bet centrum van de stad een cb.l voor dl*.,gewoon lager onderwij gevestigd blijft. Daar dit jaar

in

. het Hof van Berlijn.

van dr. I. H. J. Voe.

De ald. -s-Kravenbag- van de Bom) van ,c_t bet in bet

ONDERWIJS.

BOOTZ' LIKEUREN
GEFRAPPEERD

1929. bleven

in het Hof van Berlijn.


GERZON'S RESTAURANT EN TEAROOM.

Op uitnoodiging van de Joodsehe _ov-et-t Sjewc* /.cbiem heeft gisteravond in Hotel voor de vorming van een ernst* klasse naar v. d. -Xbeelen, te Scheveningen, dr. I. 11. J. alle waarschijnlijkheid een voldoend aantal Vo, lid der Tweede Kamer, gesproken over leerlingen aanwezig il lijn. verzoekt lij var, degeneratieverschijnselen onder de Joden. l den Raad en uitspraak, d_r_ de B. L. O school Na een korte introductie door den vo^z-lter. Uen_z_erbui_lr_.at gehandhaafd blijft en du, dle den heer Vos en woord van dank bracht niet 1 Klei a.. zoo mogelijk en eerete klasse voor de wijze waarop bij onlang in d_ Kamer al gevormd worden. HOFBERICHT. e belangen der kleine jsoodsche winkelier, In de toeblbting wordt 0.-, gezegd, dat e N. M. de Koningin-Moeder en N. X. 11. verdedigde, ving dr. Vos voor .en nagenoeg school recht van beslaan beef, en wat aantal Prinses Juliana woonden Zondagochtend in geheel gevulde al zijn rede aan. klassen en leerlingen betreft, ,*''* jaar niet vegene.a.iever.chijnselen, aldus spr., -.omen ongunstig afstak bij de overige B. L. 0.-zcbode Wilhelminakerk de godsdienstoefening voor, zoowel individueel, als collectief. Spr. len. 1 Mei 1929 aren voor een nieuw te vorbij onder gehoor van ds. C. Ferguson. zal zich vanavond beperken tot die van een men le klasse aan de, school 14 leerlingen, geheel volk. terwijl de scholen Nooltkad A en B samen Bij de loden vind men al volk zeen geen voldoend aantal leerlingen badden om C. E. A. COPES VAN HASSELT. degeneratieverschijnselen, hoewel die zich op te vormen. Op 68.ja1-z.e_. leeftijd is hier ter stede den duur bij elk volk voordoen, De joden twee eewte klas moment werden toen de leer Op kapitein der infanterie vormen in ethnologiscben zin geen. volk, daar .ingen.bet laatste overleden de gep. die al aangeschreven wanen voor d? C. E. A. Copes van Hasselt. ze geen eigen land en geen eigen volk.leven' plaatsing aan de Ueni.l. i*bu!_lr___t, geplaatst De ontslapene, die in 1881 tot 2de luitenant hebben; ze vormen een volksgroep, verspreid op de obolen aan de Uoottlkade. Met de be langen van deze leerlingen 'n verband met werd benoemd en in 1896 den militairen over de geheele wereld. lilvoerig ging spr. in op de ontaarding van' verren al,taid, de gevaren op traat, bet gedjenst al kapitein verliet, diende al le luit. volgen, brm, bade van ouder broertje of lusje, werd geen n volk in bij bet toenmalige regiment Grenadiers en noodzakelijk het algemeen, welke, voortvloeit uit een factor, die aan- rekening gebonden. Net lot van de school aan jagers. welig i bij bet individu, maar welke baar in de Nem,terbu_lraat wa hiermee beslist. De begrafenis zal Woensdag a. plaats vloed op famih'e en ten .lotte op geheele vol; Momenteel zijn de omringende scholen, he hebben op Nieuw Eik n. Duinen. Vertrek ken doet gelden: de uiteindelijke uitputting van voorheen de leerlingen leverden voor de B. L. <_< school Uemzterbuizstraat Al leerbngen van bet sterfhuis aan de Valiztraat om balt het kiemplasma. ' '' ' Wij allen kennen de .nckvidueel-gedeeene opgegeven voor onderzoek, n.l. van de Lak twaalf. reefden, de achterlijken, maar ook van familie kertiaat 4, Linemastraat 6. Nemterb_itraat geslachten beeft men een tijd van <_p__nn_t, B 6. Kerkstraat 2, Schelpkalk 1 en Lijnbaan stabiliteit en verval kunnen vaststellen, welk 8.L.0. 1. Van de laatste school uilen tweeTIENJARIG BESTAAN DER verval en degen_ra__Q was, zicb uite-nd in: geen leerlingen na__r de school voor zwakzinnigen n__lOmeli-!_'_p, of slechts vrouwelijke af worden gec den En van dere dient echter INDISCHE CLUB. feestweek, welke de Indische Club alhier, ltammebng> vit verschijnsel, dat op 2 weedin verband met lijn woonplaats, geplaatst te De sche adellijke families betrekking beeft, deed wo-den aan de Hooftstelde. ter-gelegenheid- van baar 2 lustrum, heelt gespr. let, analoog, opmerken in bet uitsterven Waarschijnlijk ullen van al de leerlingen organiseerd, begon Zondagmiddag met en reden naam van vroegere bekende Amstcrvan ceptie in de Twee Steden, vzaar een groot aaneen 12 lal in aanmerking komen om geplaatst tal personen verscheen. Tot hen die het bestuur damache regentengeslachten. Zulke verschijn te worden, een aantal voldoende om een eerste kwamen gelukwenschen, behoorden om. de keer selen hebben bun terugslag op bet volk. Zoo klasse te vormen, In 1929 zijn me aanmerlcekan voor apr. b.v. de achteruitgang van het lijk kleinere aantallen eerste klassen gevormd Doeve, oud-resident van Riobw. de heer Goedhart, oudgouverneur van Atjeb, dr. K. H. E. geboortecijfer van bet 1. ranscbe volk slechts aan de cob-enloltraat, ..loepltraat en Peil uit bovengenoemde natuur straat en en de practljk heeft beween, dat worden verkl.and Immens,: de jong, Raden Mas Noto _*oeroto, vertegenlijke factoren. -Maltbusiani- gedurende den cur' door tu_.entijlzcl.e woordigers van de afd. Amsterdam, van bet Ind-Europeescbe Verbond, van de Indologi me en dei-gelijke komen tegenwoordig in alle plaatzing dit getal steeds grooter wordt. T__an heeft ie gevolgde gedrag.'.! van B. landen voor. Nog een ander .Vesturopeescb sche Vereeniging, van bet Boom- en Bloemenkwartier, van de vereeniging Oost en West, land gaat lijden aan bet Fransche verschijnsel' en XV. tot beden ten offer voor bet openbaar Engeland, waar den laatsten lijd eveneens het onderwij, gekost. Aa nde school Bir_e-n___.ra_,t van Boeatan en van Quo Vadis. Be voorzitter, de heer E. L. ..arkles, dankte geboortecijfer op angstwekkende wijze terug zijn 5 van de 6 leerlingen geschikt bevonden der over voor plaatsing aan de school Uoolt,ka6e. Van met een kort woord de aanwezigen voor bun loopt. Spr. g.looft, dat bier de factor deze leerl-ngen is er n reed overgegaan naar blijk van belangstelling waarna hij na ging de ind3.na_i__-tie en overwegende rol peelt. Moderne volken kunnen, aldus pr., niet bet bijlonder onderwij, terwijl de overige maar geschiedenis en het wezen van de Indische Club, ep de school, waar e leven zonder welke een band van vriendschap wil leggen lus bet evenwicht, en landbouwbevolking, welke maar blijven de ouders meenen, da nu eenmaal de afstand zijn, on-dat dat door de sleden wordt verde hier studeerenden, die ln Indi woon schen broken, herstelt. Verder heeft onze eeuw, ook naar 'ce Iloollbkade te ver i. achtig zijn. Om dezelfde deze Wanneer, aldus spr., wij I.C-ers inwij in dagen op bet platteland een dermatire verbetering twee leerlingen redendehebben de oude? van van school aan d KerkDeltt van hyginische toestanden gebracht, dat een onze gedachten terugvoeren komen bij den heer J. A. F. Gonzalves en zijn bespre vernietiging van volken, zooals dat ln de straat geen genoor gegeven aan de oproeping,kingen met.den heer Van Zuylen en wijlen den middeleeuwen voorkwam, niet meer plaat, om bun kinderen voor plaatsing bij bet 8.L.0. m totaal laatste jaren heeft. De heer I-aprt. over een op te richten voetbalclub. ontzaglijkegroei der steden, die de aangenomen, le laten onderloeken. _! leerbngen onderwij uilen dn geen buitengewoon lager afmetingen heeft 10 April 1920 verenigden zich 'n 70-tal studennoodzakelijk ben ten tdt zulk een vereeniging, waaruit de I. C i leidt tot over-industrialisatie van bet land. cn-vangen, dat voor klasjeboog, bet onderwijs niet oprichters is Zondag l.oodig is, af n toe declen van bet volk ie i. Ze uilen in bun gegroeid. Als buide aan de kunnen volgen, en noodgedwongen voor een morgen een voetbalwedstrijd Den HaagAm zenden naar maagdelijke grond. Het moordende stadsleven vormt een zoo zeer groot ceel aan bun lot moeien worden! sterdam gespeeld, de Amsterdammers wonnen ! met 75, zware belasting voor bet algemeen organisme, overgelaten Namens de afdeeling Nederland van het Indo dat slechte gevolgen niet kunnen uitblijven. Europeescb Verbond feliciteerde de heer de En nu is bet merkwaardige, dat de Joden HET CAF-RESTAURANT Wolf de Jublleerende Club, eindigende met de als groep gn degeneratleverscbijnselen beste wensehen vr een voorspoedige volgende vertoonen, niet achteruit gaan, hoewel het HIER TER STEDE IS periode. Joodsehe volk alle beroepen kent, behalve da Daarna was la de balzaal het woord aan de van den landbouw, in in de groote steden zijn i,Rbvthm lUngs", die zich ln hun genre ware opgehoopt (1)6 millioen in Nieuw-Vorkl). Kiygs toonden en de aanwezigen met de beste Weliswaar is bet geboortecijfer klein, maar PAPESTRAA* 32 trott- en tango-melodietjes tot ze uur aller ook is onder hen het sterftecijfer lang, zoodat TEL. 11713 aangenaamst bezighielden. " er nog steeds en geboorte-overschot is. Maar lndlvidueele verschijnselen van degene M<l,,M^^,. ratie komen stellig pnder de'joden voor, hoe en,prhn.,. copaumn, , v LANDSTORMCOMMISSIE. wel de. Jood in bet algemeen veel.m.er ontl en U blijft bezoeker. " organische- en besmettelijke vergadering van de landstorm In de vatbaar is voor sic 'te 's-Gravenhage op morgen, Dinsdag" 8 ziekten dan de niet-Jood, en het alcoholisme Aanbevelend, IV. F. SCHRAM. April, zal de heer Tb. F. M. Zcbaepman als de Joden lang niet zoo sterk heeft aangetast __,><<>>>>,,!>>!>>>i!PW!>^^ spreker optreden. dan buiten hun volk het geval is. De ont aardingsverschijnselen zijn daardoor des te De zangclub Con Amore, dir. de beer J. D. van Ramsborst, zal als gewoonlijk baar medemeer opvallend; ze openbaren zich in het PE GENEZING VAN TOBIAS werking verleenen met Ons Hollandsch lied. voorkomen van zenuw-, bloedvaat- en constl BIJ REMBRANDT. Koorzang en gemeenschappelijke zang zullen tutioneele ziekten, welke door ,pr. wat nader elkaar afwisselen. worden bezien. Be begeleiding is in handen van den heer Het voorkomen van veel-functioneele ziekten Gemeentegebouw Javastraat 26 reeft' In Anton Goedman. der zenuwen, juist onder de Joden.kan _l_chts dr. J.het de Lint, directeur van het _u_li.uut G. wyrden verklaard door het aannemen van en voor. de geschieden! der Genees-, Wis van degeneratiefactoren, welke b.v. zelfs de manneLeiden, (ven, voorzitter lijke leden der Foolsche Jodenbevolkiul, aan Natuurkunde tetentoonstelling ten bate van het BERGHOKKEN De In bet alg_->:en het comit der De semipermanente gemeentewoningen (de hysterie doen lijden. aan Jood verzwakking van ooglijdersinstituul, Zaterdagavond en lezing -e> lijdt volgens spr. en complexen l_aakwg-Oof en l-aakweg-West. houden over een zeker niet alledaagsch onder zeer weinig bergruimte, waardnor de be let zenuwstelsel, wat de oorzaak Is van boven. werp: D genezing van den Bijbelschen Tobias hebben woners veel ongerief ondervinden. Wasch genoemde ziekten. door zijn zoon, zooals Rembrandt die op een Degenen.lieve ziekten van het bloeivaal machines, vuilnisemmers cd. moeten zij in de bij de Joden zeer algemeen ver van zijn schilderijen heeft afgebeeld.schilderij, open lucht achter de woningen laten staan. Dit stelsel komen In 1897 ontdekte Albertotli een geelt aan het geheel een rommelig aanzien, ter spreid voor. Ook komen bij bin constitutioneele waarop een slaar-operalie in beeld wa gebij niet-Joden. Deze wijl ook de belangen der bewoners er door ziekten meer voor dan bracht. Hij schreef dit toe aan Rembrandt, worden geschaad. In deze leemte kan worden moeten niet (zooals verklaard uit de mate hetgeen later werd tegengesproken. Pi of. worden zijde voeding voorzien door de plaatsing van berghokken van wordt beweerd), van niel-Joodscb " maar uit bet nerveu Greeff uit Berlijn ontdekte vervolgens in 1907 wel achter de woningen. De kosten worden op on tr Brussel en huize van den hertog Ar.i.berg ontaardingsfaclor. dat geveer f 60 per berghok geraamd. Daar in bet element, en den en klein schilderijtje van 48 bij 39 c 1.1.. was Voor de medische wetenschap zal blijken, geheel voor de bovengenoemde complexen 553 komt met en zeker ongetwijfeld van de band van Rembrand werp dat de mensch ter wereld berghokken noodig zullen zijn, zullen de totaalstoffen, die we niet en dat de genezing van Tobias 10l onde ..depot", een kosten ongeveer f 33.500 bedragen. Indien van kennen, maar aantalbet il" is, bet op.ieden bad. Greeff beeft later een evental teekenin dat. als elke woning van deze complexen de buur met van ziekten veroorzaakt. Dit depot ou bij den gen, gedeeltelijk voorstudies voor dit schilderij, f 0.10 per week wordt verhoogd, eggen B. en naar jood kleiner zijn of spoediger zijn uitgeput dan verzameld enboekje aanleiding van deze vondsten uitgegeven, waarin hij de en aardig .V., worden de kosten van rente afschrijving en blj de lat., en dus niet-Joden. Misschien dataangevuld, onderhoud dezer hokken nagenoeg gedekt. Tereproducties van deze teekeningen en het wat tekort kunstmatig gen zoodanige bnurverbooging bestaat b.l. geen e_n verlenging vankan wordenzou beteek.nen. schilderij opnam. Dr. de Lint heeft aan de het leven bezwaar en de stichtingskosten kunnen worden zal ,pr. band van dit boekje het onderzoek voortgezet en Van over bestreden uit het Onderhoudsfonds van den zich in het uitspreken van dezeconclusie onthouden. Zelf en nog twee teekeningen van Rembrandt ook een causerie als Woningdiens*. dit onderwerp gevonden, klaarblijkelijk zal u, zegt spr., na kunnen denken over het voorstudies van de genezing van Tobias. gel-ooi-de. en tot de conclusie kunnen komen, Heeft Tobias nu werkelijk een staaroperatie dat wij, Joden, er nog niet zoo slecht aan toe ondergaan, zooals uit bet schilderij en de blijven BIZONDER ONDERWIJS zijn, en dat wc waard zijn, al, groep ie teekeningen zou zijn af te leiden? Volgen spr. De Bijzondere Raad der Vereeniging van den bestaan. (Applaus). is op en dwaalspoor geb./ebt zijn neen. H. Vincenlius van Paulo te 's Gravenhage heeft De Voorzitter dankte dr. Vos voor eens door Rembrandt bijbelvertaling van __nber. de foutieve van den Raad medewerking verzocht tot: boeiende rede, en hoopte, den spreker nog Deze vertaalde bet woord leukomata een .ndig verandering van inrichting der bijzondere weer in dit milieu te zien optreden. het woord cataract (= staar), terwijl dit lagere scholen Westeinde 99 (2e Burgerschool, De verdere avond werd doorgebracht onder door wat anders beteekent. nl. een soo, ver, le Burgerschool) en (school B. ingang Kor het genot der muzikale prestaties de heeren heel dlkking van bet buitenste oogvlies, ldouchard tenboscb), bestaande in aanbouw van ontbreken I. Tn-tel. voel:,, van het Resld. Orkesl. die aan I_eeuwe_ beeft in 1755 in en dissertatie reeds op deze de localiteiten, wijziging der ventilatie en lichtde piano werd begeleid door mevr. de merkwaardige fout gewezen. toetreding, verandering vervanging, aanvulling Op verschillende teekenii-yen uit den tijd en vernieuwing van kunstverlichting, verwarvan Rembrandt ziet men de vponw van To dng, sanitair en meubilair, wijziging van toebias afgebeeld met en napje in de band. gang tot een dier scholen, bet aanbrengen van DANSINSTITUUT ROGGO DUBOIS. Welke beleekenl moet daaraan toegekend worspeelgelegenheid en daarmee in verband staande den? Het Bijbelverbaal egt. dat de oon van Bal in de Twee Steden. werken en van den bouw van een school vooi Tob: door den engel Gabrill naar een beek u-gebreid lager onderwijs op een terrein aan Het eindbal was een nog grooter succes dan werd gevoerd, en daar op baar aanwijzing een bet Westeinde, bestaat.de uit vijl leslokalen, het kleine bal voor twee weken in Pulcbri. We visch vin?, waaruit hij het hart. de lever en de elk bestemd voor dertig leerlingen, met natuurboeven dan ook voor een bal van den heer gal verwijderde. Deze gal moest bij nu vol-fen kunde lokaal, teekenlokaal en bijbehoorende bang te zijn dal het mislukken zal. opdracht van den emrel op het zieke oog van localiteilen. waarin de thans bestaande school Dubois niet zijn vader meren. Waarschijnlijk diende bet Hij weet door allerlei kleinigheden, door orivoor ULO. aan het .Vesteinde zal kunnen wornapje nu voor het bewaren der gal tijden deze gineele wedstrijden, door heel bijzondere schertsden ondergebracht. artikelen en door zijn gulheid bij bet uitkiezen behandeling, Deze onderetellnnl. wordt gevan prijzen, en prachtige stemming te maken heel bevestigd door een plaats in de papyrus van pl.m. Eber. een Egyptisch rep.enboecal, geneesen te houden. ONINBAAR. j. voor Cbr., waarin de gal Zaterdagavond was een van de Het bal van 1500 B. en W. stellen voor oninbaar te verklaren: groote successen van het op zijn eind loopend middel voor oogaan-loeningen wordt aanbeStraatbelasting 1929 f 570.54; recht gebruik Haagsche winterseizoen. Schitterende costumes, volen. In een leerboek voor oogheelkunde van gemeentegrond 1929 f 33.25; bondenbelasting veel oude bekenden, goede muziek, rijke versie bet jaar 1833 vinden we ongeveer betzellde ver 1928 f 13.50. 1929 f 520.58; schoolgeld bizonder ring enz. lager onderwijs 1926/27 f 3.80. 1927/28 f 43.10. Daar waren '_.alionjachln, wedstrijden op Rembrandt is in later tijd elf gaan twljfelager rollende bankje, een korfbalwedstrijd Delft lenn. of hler werkelijk sprake is geweest van 1928/29 f 232.38.1929/30 f 41.97; openbaar onderwijs 1927/28 f 24.50. 1928/29 f 175.16, Leiden. Een deskundige jury besliste wat het en staar-b_l___.deknir. maar tot het schilderen dan wel1929/30 f 32.53; openbaar uitgebreid lager oudermooiste cosluum bij de dames en bij de heeren van een tweede schilderij, waarop hij afgebeeld wijs 1928/29 f 17.25. 1929/30 f 8.50; buitengewas, wie het origineelste costuum aan had. licht een andere geneeswijze zou welk paar bet meeste smaak en den meesten hebben. is hij nooit gekomen. woon lager onderwijs 1928/29 f 238; avondVerschillende Nch'be^ldeu naar schilderijen nijverheidsonderwijs f 160; centrale school voor geest bad, welke groep de meeste moeite hal machineschrijven 1928/29 f 10; bijzonder uitgechampagne voor en teeken-ogen ver<_-i*_i*ei..il..e-i be gesprokene. gedaan. De prijzen (llesscben Het publiek luisterde met zeer veel aan breid lager onderwijs 1928/29 .30.80; zeevaart de heeren en geweldige dooien bonbons voor kregen en Spaanse.! meisje, een dacht. school 1929/30 f 14. de dames) Buziau, een cowboy, Miss 1930* een levende verfdoos, een Ghineesch paar, een wegwijzer eu

RESIDENTIENIEUWS

...

in 1929 dezelfde organisaties aangesloten van be vorige jaar, nl de VereenigJng Volk onderwij, de verschillende onderwijlerzoigan. alie en de Centrale Oudercomn_i,ie. Alleen beeft in bet comit weer evenals alle jaren eenige mutatie plaats gehad, doordat de beren De Haas en _-o?aard en mevr. van I_ov. allen vertegenwoordiger, van de C.0.C., uittraden. Ze werden vervangen door de beren Kaas en Nanzen, terwijl in en vacature nog moet worden voorzien. Net dagelijklcb bestuur is teruggebracht van drie op twee leden en bestaat thans uit den beer J. M. de Graaf al voorzitter en den beer C. de Groot al secretaris-penningmeester, gironummer 150770. Net gebeele jaar heeft zich gekenmerkt

bet

Itaaglcb propaganda Comit,

l|| PEEK & CLOPPEIiBURG I ||| l| II!


PB Kl-BBPBRMAKBBl)

Hl MAATKLEEDING II II 111 Ijl


BETER WERK
, KtAS <-___?_.>_

II

voorstanders van openbaar onderwij, elke gevonden worden zoowel bij ouder al, bij de scboo-perzoneell.de*!. Vandaar dat maar vier maal 't comit huishoudelijk vergaderde n de verdere leiding berustte bij bet dagelij. bestuur. Nu bet comit en 5 tal jaren begaat, komt er een zekere regelmaat in de nood

door ru-tigen, tillen arbeid van onze

vrienden

Het was en allervriendelijkste uitnoodi ging, welke de fa. Gerzon ons vanmorgen zond, en het heeft ons niet berouwd, dat we er gehoor aan hebben gegeven, Zoo werden we tegen het middaguur rondgeleid op de nieuw-ingerichte derde tage, waar na het verdwijnen der kinderspelgoederen een in <en woord keurige tearoom en gezellig restaurant is ingericht. D hoofdkleur is geel, geel Is de citroenhouten wandbekleeding, geel zijn de stoelen waartegen het grijs van den vloer van' den marmeren lichtkokerwand een rustig, maakt, effect geacheveerd de verdere outillage mag er zijn: een n keurige vestiaire, een telefoon, waarbij het
aardige Gerzn-ventje U gaarne op wat geheimzinnige manier met de stad in contact brengt, een patisserte-toonbank, die en niet te beschrijven collectie gebak bevat .de genteresseerde ga zelf eens zienl). Ben moderne verlichting met tientallen Argentas zorgt, voorzoover het groote boven aam niet genoeg daglicht doorlaat, voor een gezellige sfeer. Aan toi.egelegenheden is de meeste zorg besteed, alles helder, zindelijk hyginisch. Een wandeling achter de coulissen" bracht ons overtuigende bewijzen, dat voor de bereiding van de kostelijke ge rechten (eigen ondervinding, welke hier spreekt!) de allernieuwste installaties op dit gebied zijn aangeschaft. Daar zagen we de Baby dhampion spoelmachine in werking, kregen we een kijkje op de bereiding der lunch-schotel, en werd ons de ijsmachine en de koelinrichting gedemonstreerd, welk bij onderbroken watertoevoer automatisch wordt uitgeschakeld. Daar waren een paar Hongaarsche patissiers bezig met hun kunstproducten! En latent we niet vergeten te noemen de keuken met de groote gasovens, waaraan de warme spijzen hun ontstaan danken. Alles ziet er daar achter de coulissen" even keurig en
Door het geven van let aparts, iets dan van anderen", zal de fa. Ger zon ongetwijfeld met haar nieuwe afdee ling het succes hebben, dat haar in dezen toekomt.

TENTOONSTELLING VAN KERKELIJKE PARAMENTEN EN SIERADEN.

De jaarltjksche tentoonstelling, georganiseerd door de Vereeniging van liet H. Sacrament en ter versiering van behoeftige kerken, heelt Zondag en beden wederom tal van bezoekers naar bet gebouw der St.
I_lduln_-vercc-,iginss aan de Prinsegracht getrokken. In een tweetal vertrekken lag een keur van gewaden, bestemd voor den openbaren
cercdien_t

rende een

uitgespreid, fraai bewerkte alben, amiclen, corporalen, verder en groot aantal Kazullcl, dalmatieken pluvialcn en vaandel door kunstvaardige banden gedujaar

HET HOF VAN BERLIJN

..

...DM. KeM!? ,,, llsitchen

kostbare paramenten bedacht. Net Sverigc bestuur onder leiding van mej. Xren-er, gat den bezoekers de noo dize inlichtingen.
NEDERLANDSCHE
De opleiding.
jl. gehouden beztuurzverIn de '' gadering Zaterdag Xcdcrlandzcben Journalisvan den

Voort lal van geschenken in den vorm van een verguld-zilveren monstrans een vijftal vergulden ciborin, vazen, lantaarn, en vele andere altaar-benoodigdbeden, wllce straks naar de missionarissen worden toegezonden. Verschillende kerken, zoowel in al buiten den Haag, worden niet

bewerkt.

gevraagd. De schoolbesturen, katholieke __owl ,l christelijke, hebben al eenige jaren dl omstandigheid uitgebuit, dat bet gemeente bestuur t.o.v. bet openbaar kleuteronderwijs uitsluitend de sociale voorzorg al lelde_>_l beginsel deed gelden, terwijl den bijzondereschoolbesturen die rem niet werd aangelegd, gevolg, dat in enkele wijken al lleiuidenbouten voomeii- en Nloemenkwartier wel volop bijzondere, maar weinig 'of geen ope___'_ be waarscholen zijn gebouwd. Al meerdere malen heeft bet comit zich daartegen verzet n op maatregelen aangedrongen, om die onrechtvaardigheid ongedaan te maken. Net lukte -naar niet, ook |-,i__ 'bij de behandeling der be "pooling, deze kwestie principieel te doen

zakelijke werkzaamheden, welke ieder jaar terugkeeren. Zoo zijn ook in 1929 weer ..gen den tijd van de vorming zoowel van Maart al _.eptniberkla__n circulaire verzonden aan de scholen en aan de ol_d_rcon.mi.sie_. om tijdig met de propaganda te beginnen, vooral voor die scholen, waar de toeloop niet zoo groot Het l de gewoonte van bet comit, ieder jaar een openbare vergadering te beleggen, om door een bekend preker de booge beginselen, waardoor on openbaar onderwijs word. ge dragen, nog eens uiteen te doen letten en .aar de tegenstanders gelegenheid krijgen, var bun tegengestelde overtuiging te doen blijken, vit jaar werd die vergadering belegd ln 't Bezuiden bontkwartier, omdat daar een neutrale bij _!,_ school zou worden geopend en de oude. In die buurt dus allereer! op de hoogte geb.acbt moesten worden van de tegenstelling openbaar bijzonder onderwij. De bijzondere aandacht i ook In 1920 weer gevraagd door Laakkwartier. Al eerder heeft de openbare school daar la, gehad van oneerlijke praktijken van bet hoofd der _.ildrd!jk_cbool, den. beer Narll.nil,, die door misleidende mededeelingen leerlingen op zijn school wilt geplaatst te krijgen, wier ouder niet op bijlonder onderwij, gesteld waren. Speciale toewijding heeft in bel algelnopen jaar bet bewaar.cboolonderwij van bet comit:

..

..

schoon uit.

anders

POLITIEMAATREGELEN TE SCHEVENINGEN.

JOURNALISTENKRING.

tenkring is bestoten, lat waterdag 24 Mei een algemeene vergadering al worden gehouden te Haarlem, ter behandeling van het praeadvie, door bet bestuur uitgebracht in alle de kwestie van de opleiding der jour-

nalisten.

Bezoek aan Deventer. Op 28 Juni zal een algemeene vergadering gehouden worden te Deventer Ter gelegen he.d hiervan zal de Kring 23 en 29 Juni de gast zijn van het gemeentebestuur. Op het programma van het bezoek slaan een offlcleele ontvangst ten Stadhuize; een maaltijd aangeboden door de gemeente n gevolgd door een concert, aangeboden door Vreemdelingenverkeer; een autotocht en een koffiemaaltijd op den tweeden dag en eenige speciale bezoeken. Het kringbestuur heeft voorts in een aantal plaatsen van ons land, waar geen af zonderlijke lournah'stenorganisatie is gevestigd, een correspondent aangesteld, die ten taak heeft in bepaalde omstandigheden den Kring te vertegenwoordigen en de aandacht van het bestuur op bepaalde gebeurtenissen of toestanden, waarbij opgetreden moet worden, te vcstig-n. Zulk een correspondent is of wordt aangesteld in de volgende gemeenten: Alkmaar, Assen, Amersfoort, Bussurn, Bergen op Zoom, Delft, Dordrecht, Franekcr, Goes, Heerenveen, 's-Hertogenbosch, Heerlen, Hilversum, Leiden, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Schiedam, Utrecht en Zicrikzee.

Contact met Indi. Eindelijk zijn de beren A. J. __.ieveloed, _!. A. Cronj en .V. C. van Meur in een commissie benoemd, die bet Kringbestuur al hebben voor te lichten omtrent de vraag, of er meer en beter contact tusschen den Kring en de Indische journalisten kan wor den gebracht en zoo ja, op welke wijze?
WATERSUBSIDIES.

___.

B. en W. lellen voor over 1929 toe te kennen aan de 1.ed.15r. Gemeente alhier en sub sidie van f 139.24, ten behoeve van tiet kerkeiijk badhuis dier gemeente, alsmede aan de 8->p-_>-_.--cb_.l_ een .nb_d!e van f 67.10; en toe te kennen over dat jaar aan bet Wees- en oudllcdi-_b__i, der Rv.-l_.utberle gemeente t 77.40, _..-. Wee.!- en Oudeliede-dul-, l 241.76. Oude ->s,.nner_l__s, stichting van den beer J. F. van Ueijeren van Schagen, Neer van Heenvliet, f 2540. rond van Liefdadigheid voor .-Xatbol-eken bieernde bet gesticht 8cblel baan-Novii. l 264.4: Waalseb 6e__l. viaeo nle-Armbni, f 100.32; Weetlbni, van de Diaconie der l.d. Nerv. Gemeente l .99.42. Oudel!edn-est,ebt van de Diaconie der l.cd. Nerv.
Gemeente

In den laatste tijd kwamen herhaaldelijk kochten van de bewoners van Keizer beslissen. Toen dan ook een wijziging der verordening, traalp-Badhulsstraat e. a. bg de politie ra regelende den bouw van bijzondere bewaar omtrent overlast door de opgeschoten scholen door Burg. en Wethouders werd voor jeugd. In groepjes verzamelde deze zich ra gesteld, heeft bet comit dele gelegenheid aan portieken of nam plaats in de vensterbangegrepen bm nog en, weer dle^ergerlijkebe. hetgVri^br'Vemrdenlfi51 verboden is. voorreeblipg. van 't bijzonder- voorbereidend! ken Daarbij werden veelal de voorbijgangers. M lager onderwij aan de kaak te tellen. gejouwd of gescholden. Zoodra de politie aangenomen verordening naast Ofschoon de vergoeding erfpachtscanon, in aantocht was, hield het spelletje even p meer faciliteiten meer beperking heeft en verwijderde men zich om later opnieuw pensioen personeel gebracht in de bidieering van bet bijlander te beginnen. bewaarcboolonderwij. al toch de praktijk De politie is er thans toe overgegaan de moeten worden afgewacht om te beoordielen, surveillance door agenten in burger te doen in boeverre aan onze gerechtvaardigde bezwaren geschieden, teneinde de belhamel op hceal worden tegemoet gekomen en of de _cblr stand, waarin bet openbare kleuteronderwijs terdaad te kunnen betrappen. l, geraakt, al worden ingenaaid: in be-lnl is daar geen beslissing over gevallen, va, te meer af te keuren is van een Naad. die m DALOROZE-FEESTSPEL. meerderheid tot de linkcbe partijen bboot en Bij het Dalcroze-feestspel, dat Louise der. dv vr openbaar onderwij I. Eenzelfde onverklaarbare houding neemt de Hollander en haar leerlingen Zaterdagmiddag Raad aan l.a.v. Be verwijt, dat leed, in nieuwe geven in het Gebouw voor K. en W. ten bate wijken de openbare scholen, in tegenstelling van de uitzending van Haagsche kinderen naar met de bijzondere, te laat gebouwd worden, bulten zullen verschillende vertooningen van tot groot nadeel van bet openbaar onderwijs. rbvthmlek en plastiek gegeven worden, terwijl Ook te dezen opzichte ; komt maar geen tal van verrassingen worden beloofd. eldoende verbetering. Zoo hebben in 't _,lge> loopen jaar. zich weer ernstige moeilijkbeden voorgedaan in ltullenburg: een viertal klassen PAARD OP HOL. i. daardoor tijdelijk gehuisvest moeten w.rden Hedenmorgen hall elf sloeg nabij de Groote In een naburige school aan de Hulststra bet paard van den voerman K. uit l_oos Dat alle, bewijst, dat in de kringen . die Kerk duinen, bespannen voor en met tonnen be ten lotte de gelijkstelling, voor over de laden wagen, op bol, doordat het schrikte voor wet dat mogelijk maakt, moeten brengen, die het spuiten der waterleiding. maatregelen kunnen treffen om recht te laten In volle vaut ren^ bet dier door de Toren wedervaren aan onze rechtmatige en billijke straat dwars over den nieuwen verkeersweg Sn e.cben. dat daar niet voldoende de n_l van de Vondelstraat-, waar be bij bet nemen van de -uaeztle wordt beseft; dat men In over_.._en bocht kwam te vallen. Het dier werd niet lichamen, om welke onnaspeurlijke reden?" ook. ernstig aan de lies gewond. riet radikaal een eind wenscht te make . aan De voerman was van den bok gesprongen. de schromelijke bevoorrechting van 't bijzonder onderwijs boven lager en voorbereidend lager 't openbare. AFGESLOTEN VOOR HET VERKEER Zoolang dat zoo i, al er nog veel en beVan heden af zal de Doedijnstraat tijdelijk langrijk werk in 't belang van 't op^ndaar voor het verkeer zijn afgesloten in verband onderwij voor bet comit te doen overblijven met werkzaamheden aan de hoofdgasleiding. en rekent bet daarbij op de medewerking van Met Ingang van Dinsdag 8 April a._> zal de alle ware v-lenden van de openbare school Zuid-Oostelijke rijweg van de Laan van *-e*r* dervoort tusschen de Fahrenheilslrsal en bet Lljsterbesple'n wegen asphalleeringswerkzaamheden afgesleten zijn voor het verkeer. HET PROMOTIERECHTTEKAMPEN. De krris.ng met de Valkenboschkade zal voor het verkeer berijdbaar blijven tb .het tijd. De vergadering van den Kerlceraad der Cede Fabrenbeil reformeerde Kerk te Scheveningen heelt zich stip. waarop de kruising met straat weder zal worden opengesteld. vereenigd met en voorstel van den heer L. van Ouden, hoofd der Lavornin Lohmanscbool te __hevenlngen om de Part Synode van de <_r. VERKEERSONGEVALLEN. Keken van 2. Holl. (N.) te verzoeteen er bij de <0-jig A. A. tic Generale Synode op aan te dringen, de weHedenochtend is deNet, gevallen.J.Hij in bet is me zijn tenschappelijke opleiding aan de Theol. School Noordeinde met n gebroken been overgebracht naar het K.K. ontplooiing te brengen door te besluitot volle lekenhuls. ten, dat de Theol. School bet promotierecht kan op het Spul gevalva -O-jarige A. ts vannachtduozitting van een uitoefenen n daartoe de noodige maatregelen bij het springen op "n len te nemen. motorfiets. Hij kreeg een lichte hersenschudding en werd door den G.G.D. naar het ziekenhuis gebracht AANBESTEDING Vanwege bet Prov. Bestuur van Zuid-Hol___. In verband met bet overlijden van land werd beden aanbesteed: la de voorloopige verbetering van den ProH. lil. de Koningin van Zweden al bet __._ vincialen weg l.ii_wlnisNeenvliet, Nieuw van N. M. de Koningin 6 dagen balven en Beverlandiebe Veer (A. No. 29 van l. rov. 2 dazen lichten rouw aannemen, zulks mei

...

f 58__36; Vereen!,--.-! Armenzorg f 7,70; bet lr. Weeshuis l 73.96; lr. Oude Mannen- en Vronwenbnl- f ltt>.?s: R.-K. 2i_cenbnl vin den H. loanr.e, de Deo l 310,94 en Kinder

l 134.-6;

vlaeon_en-r!btin>-!

AMSTEL BIEREN EEIILUKKoEL ln het Hof van Berlijn.

een A. N. W. B.paal met pasend opschrift, een troep Rembrandt met echtgenoolen en een groep jockeys.

De directie van de Twee Steden had voor deze gelegenheid een fijn souper ln elkaar gezet. Tot lang ver drie blf men bij elkaar.

VOLKSUNIVERSITEIT. Donderdagavond 10 April zal fn de aula van ds H.B_S. aan den Nieuwen Duinweg de film Kinderleed tvi521.5 dnsantl) ontrold worden. Pianobegeleiding door mcl. lfell-- van Irlet.

ziekenhuis f 108,88.

Laagste inschrijver wa H. van Seventer te Vuitbt voor l 48.000.. 2. bet vernieuwen en verbonden van voet schoeiingen, opnemen en herzetten der basaltglooiing en hef ophoogen van de buitenberm van de Oostcnlijke Gouwekade, met betorl.n. van bet natte beloop ten behoeve van den vervan keersweg langs de Oostzijde van de Gouda naar Gouwsluis <cd. Bo_<ooli-^l*l*n Rijn. a/d Rijn onder de gemeente Alpben a/d(>. vul. Laagste inschrijver wa J. v. Loon te Werkendam voor f 81.760-.

Wegenplan).

ingang

De commissaris der Koningin In de provincie Zuid-Holland zal Woensdag 3 dezer geen audintie verkenen. De boer J. llebller, Rembrand-Straat 115, oud-Kameibeivaalder van het departement van Kolomen, on tjp. sergeant van bet 0.-I. lezer, al Woensdag 9 April rijn o,tn verjaardag

van beden.

leren.

"'

Woensdag 9 April hoopt de beer H. 1.. Schothorst .zijn Hs-larl-. jubileum te vieren bij d. N.V. Kon. beltranlnortmlj. v/b de Vrnyter n Co. alhier.

Ben bewoner van 'de Vabrenbeltsttaat l, gisteren op de l.llnt trolled door een bloed, spuwing. va Gencesk. Dienst heeft hem naar het-ziekenhui, vervoerd, waar hij bij aankon,bleek te ailn overleden.

BLOM'S LIMONADES EN SORBETS in.het Hof van Berlijn.

HET VADERLAND

Zitting

MAANDAG 7 APRIL 1930


ZE

AVONDBLAD A
A. G. Dorland. H. Donker, A. van Doornik, A. vullaat. mej. _.. lleriligton, A. G. Veldman., mcl. V. A. Echperger, fam. A. P. Pitch. fam. 1. 0. Prenks. mej. Prenks. me.. M. A. Garvin. fam. H. R. Giessler. fam. G. A. Goldberl. fam Tb. Gors. S. A. de Graaff, fam. J. H. Greve, A. de Grijp. mevr. Gerritsen, D. j. Gonsalves, G. Geene,' S. de Groot, L. L. H. Hageraals, N. 11. Hesselink, Heertjes, fam. E. Hopman, H. G. Hoekwater, fam. G. G. Honing, J, Gh. Gbr. Honing, mej. B. Hoslet, H. J. Hesscling. M. P. Hartman, W. A. H. van der Hevden. G. J. Ihrig. mej. E. D. /meson, hr. )aphet. ir. j. G. G. jelles. fam. H. A. Kevser. mr. N. G. Kis, fam. mr. H. Kraak, fam. E. P. H. Kippenbroek. W. Kok. fam. J. A. rauss. H. Klaucke.

3
Ariadne, 5 April van Valencia n. Malaga. Astre,, 5 April van Nieuw Vork n. Guracao Aurora, arr. 5 April t Triest. Baarn, 6 April van Duinkerken n. Hamburg, llarneveld. 4 Apr. v. Ghristohel n. Buenaventura. Nrion, arr. 6 April te Kopenhagen. Go-nme-.-i.ne. 4 April van Nieuw York n. Port au Pince. Deucallon. arr. 5 April e Valencia. Ilcbe. R'dam n. _.liddl. e pass. 5 April. Gibraltar. Hermes. uitr., pass. 5 April de Aioren. Hos, arr. 5 April te Hamburg, lason, arr. 6 April te Hamburg. Orpheus, 5 April van Gad... n. Lissabon. Perseus, R'dam n. Middl. __cc pass. 6 April

Weerkundige waarnemingen
.
waa______U.) 's-Gravenhaage. 6 April Temp. 8

<___,_.

bonk van ! Veenhuizen. Eende veertig, een kerel, -44 gr. F.. 6.4 gr. G.. 2 uur .m. 46 gr. F., 7,8 naar schatting ven in verweerd gr. C hoogste temp. (gisteren) 45 gr. F,, 7,4 gr. <<_, laagste (heden) 42 gr. F., 5.3 gr. G orgel. Het Gryote _Hazg,cb Jeugd-,' gezicht, vieze loszittende plunje, antwoordde, .Zwaan, ln den beginne kortaf, later meer toeschieteBarometer 8 uur" v.m, 753, n.ra. 2 uur 755. dienst-kerkkoor al eenige liederen zingen. * lijk, op d vragen van den politierechter mr. Temp. 8 uur v.m, 'sGravenhage. 7 April. gr. F.. 6,7 gr. G.. 2 uur n.m. 48 gr. F.. 8.9 44 dr. De,_ker., I/eith. J zeker, hij had onder -Wassebaar in de duinen geloop en en wa. de G., hoogste temp. (gisteren) 46 gr. F.. 7,7 heeftDe minster van Defensie, Ui*. hedenochtend,! vergezeld' van zijn IlHks-.eld---_.ht. . meegenomen toen door hij gr. C laagste (heden) 42 gr. F.. 5,3 gr. G. Ws_t f marine-adjudant. luit! ter zeel kl. Neydt, daar deed? Wat een vraag I Wandeld naBarometer 8 uur v.m. 760, n.m. 2 uur 763 een bezoek gebracht aan .h.t l_.Zkspro:l'- tuurlijk. '"'"'. _i_.tion voor de kustverlichting te Schever Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Waarom deed je dat juist in de duinen 5

uur vm.

solisten zij,: Ankie vlm Wlckvoort Grommelin, opritan, Paul Pul, bas-bariton, l!ug. lluau, viool, en J. A. de
Ferguspn. tzr.vijl

gebobd tn. lering * l^et taan van het Jeugd>.nt'kerkkoo.l, directeur Paul Pul. ,_._'.prekers' worden aan* gekondlgd dr. U. ld. den Hertog en d,. C

een kMnkpmsi
njarig

Donderdagavond word) in de Groote Kerk

JEUGDDIENST-KERKKOOR.

VOOR DEN POLITIERECHTER.


van

KENTHAAR PAPPENHEIMERS

Veenhuizen

7 April.
3 weken Vrij-

Verwachting: zwakkeu tot matigen veranderIjken wind, later uil noordelijke richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter overdag.

Instituut in de Bildt. Hoogste barometerstand 769.8 te __a.n__. Laagste barometerstand 757.6 te Weenen

De barometer staat betrekkelijk hoog .ver .Scandinavi en de llritsche eilanden. Over on .land en Denemarken liggen kleine centra van depressie, terwijl over het Tuiden van het vasteland een uitgebreide depressie ligt. De wind is over het algemeen zwak en waalt over het vasteland uit verschillende lichtingen. ' De bewolking Is zwaar of betrokken ln het 'lftiordzegebied en on land. In hei 1..W e_i .Van de Vritsche eilanden, het Noorden van

'Scandinavi en het l_.W.en van Frankrijk is zij minder waar. De temperatuur Is In het Noorden van het vasteland, Scandinavi n de Oostkust van Engeland boven de normale. Overigens is zij mt kleine afwijkingen daaronder.

Stationair of

langzaam stijgend.

wingen en daar o.a. liezich(igd de inzendiyg vroeg mr. _.eih wantrouwend "' '"' op het gebied van kustvrlicbting, bestemd " Waarom? Nou, je kan toch maar/niet voor de dit jaar te Antwerpen te houden altijd in de stad wandelen? -\ tentoonstelling voor ' kolonin, zeevaart en. Uit de volgende vragen bleek, dat de man Vlaamsche kunst. nog zeer kort geleden, 12 Maart uit'Veen-; huizen was teruggekeerd, met 'een mooie uit De minister van* Defensie.,.dr. Oeckers gaanskas van l 64. In drie weken tijd was dit zal Woensdag 9 dezer, vergezeld door luit. vermogen tot een nikkelen stuivertje gereduter zee le kl. Heydt, marine-adjudant van ceerd. Zeker geld en vrouwen? vroeg de.poliden minitter, den proef tocht medemaken r Waterweg en op de Voordzet .ierechter. -". -"-.-.' den Nieuwen van het dubbel schroef N-Otor-mailsoblp " . Nou, niet zoo zeer. maar bet'leven is -, .duur, Edelachtbare. Laloeran van de Itotterdamsche l^soyd. Kans op werk had hij niet. In de drie paar maal bij . Ds. O. G. Donner. predikant bij de Geref. weken vrijheid was hij nog eenhem naar _ het kerk van l-cheveningen, komt met de predi- de politie aangeloopen, die kanten G. Laarman, Hilversum:, O. cbeele, Tehuis voor Vnbehuisden op de De la l. eijMiddelburg en IJ. van der Zee, __lolerdijk, vookade had verwezen. Ook was hij een keep het op bet viertal bij de Gereformeerde kerk van Paleis van Justitie binnengegaan en had zich Rotterdam, vacature ds. G. lTl.hovo. aangemeld in de wachtkamer van de.-t-i.ksveldwachters. Ook die konden hem n.iet bel De bijeenkomst van Kerk en Vrede, waar- pen. in Ds. llugenblta Vrijdagavond, optrad, werd > Tja, dan maar weer voor een paar, jaar niet geleld door den voorzitter, maar door den naar het hooge Gloorden! Er zit niet veel waarnemenden voorzitter, den heer H. J. japrak mr. kei.h. cobs. De voorzitter, de heer Gerlenbach was anders op, Officier mr. Rijken eiseh. 3 dagen hechverhinderd. tenis en opzending voor een tijd van 3 jaar. Wel een pietsie te lang, meende de zwerver. Kan er niet een jaartje af?..-., " Donderdagavond a.s. wordt in de ChristenAch waarom? zei mr. I. eith. Dan bed je gemeenschap Zeestraat 80 een liturgische dienst gehouden, waarin na een inleidende toespraak een des te grooter uitgaanskas als je vrij over den lijdensweg van Christus, passende ge- komt. Dan kan je weer flink -.an de fuif I deelten uit bet jobanns?Evangelie worden geVonnis: 7 dagen hechtenis en opzending lezen. voor 3 jaar. Wil je nog In cassatie?

i- Waarom heb je twee kainen bij je voor de melk? .loeder wilde graag de melk in de eene, en bet water in de andere kan hebben.

SCHEEPVAART
De volgende passagiersschepen zijn Dinsdag in radio-telegrafische verbinding m.t de daarnaast vermelde kuststalions en via die stations rechtstreeks te bereiken. (Medegedeeld door de N.T.M. Radio-Holland.) Algorab: Cerrito Radio. Alcyone: Rugby Radio. Alpherat: Rugby Radio, (.ottica: Rugby Radio. Plandria: Scheveningen Radio. s_*elria: Darsena Korte Radio, lndrapoera: Scheveningen Radio, lnsulinde: Scheveningen Radio. J P. _*oen: Scheveningen Radio. Joh. de Witt: Scheveningen Radio. Kon. der l_ed.: Scheveningen Radio. l.w. Amsterdam: I_<oulsburg Radio Vas. Hrania: Scheveningen Radio, Oranje Nassau: Rugby Radio. Patria: Scheveningen Radio. Pr. der r,ed.: Scheveningen Radio. Pr. Juliana: Scheveningen Radio. F otterdam: Scheveningen Radio. Slamat:^ Scheveningen Radio. Spaarndam. Rugby Radio. Stuyvesant: Rugby Radio,

Radio-Holland.

UIT RIJSWIJK

" Zona

Licht op: 7.13 n.m.? uit 4.53 v.m. Stand van de Maan: Volle Maan 13 April 6.08 v.m.

14 Fuif 1923 vastgesteld nieuw- librelding_p|an dezer gemeente 'is goedgekeurd, is b Kon.
kracht heeft verkregen.->'
>

UITBREIDINGSPLAN .De eenige appellaptstegen.bet besluit - van <_cd. Staten van Xuid-tlolland, Waarbij .het op

op- e ondergang 5.25 v.m.. 6.43 n.m. oogwater te Bcbevenlngn:

besluit niet ontvankelijk verklaard in zijn ' bc-, toep, zodat bedoeld 'itb.iildh.g_plan* recht,Voor de 'afdeeling *AiJswij__.^ valden Vrijhldsbnd 'zas gttal-2,'ajdor %. "_!" .C. Schoft-maf.,' -Nttpictinr dir artMeri, Woensdag 3 April a.s. hotel Leeuwettdaal^en wserie houden over bet onderwerp: Ontwapening.
-

8.14 v.m.; 9.06 n.m.

7 Aprll 1930.

Waaraemi,. 'lVstern. ten o. a. v.

ArabemTn^... '7^5
Westervoort...
.trieb, (b.)

P"ten Ven tragische"gebe-irtenij had jl'D..ndr ldag ln een der klassen der openbare lagere org. < uur ia .ld. (in meters) school A plaats. De 14-jarige leerling P v B. lkte,N|ft^fjiy^,ji ellz.Rr.e.jiitteHlls-So'liJN ovr^ <_-uiH5-ft_ 52 ll.ule'-,,,.^.. .V.4F I zd.p,.', ,__ ,l._< ..'. -r?_..l' :.-- -'t z
41.89

ond.cb.>^r.
8.17

6 April boog 1"

"**' "^??. ? .

3 2

'

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DEN DIERENTUIN. VOORDURG De directie van den Dierentuin ontving bericht uit Zaoderlandsch-Indl, dat aan haar adres zyn algezonden en ten geschenke werden aangeboden : een zwarte panter, een " . .' "'!''. . ..." .< -. -ogelbekdier, oen boschkip en 4 wilde De afdeeling Voorburg van, de. Nederland; duiven. sche vreniging^v_si.Staatsburgeressen houdt Woensdagavond een openbare bkenkonist.ln Voorts mocht het Genootschap 4 s_MC. lornische kuilkwartels ten geschenke ont- het caf De Burcht aan den Parkweg. Mj der M. Miij^s, directrice"v>an'een'bijkantoor vangen van den heer T. E. Blaauw, den heRotterdawsche Bankvereeniging, kal dan spreken kenden dierenliefhebber wonende Gooilust, over: let over financin. te 's-Graveland.

aangeboden, je halen. Het waren kavjers Xn9,hBi,s,.___ n<,shiLM Hn?gte<:l.U-rH_:tzvee.llibg<.dd,mevdn 'eg' bekend waren! verdwaalden rij en belandden : Zondag-, > eindelijk bjj den achteruitgang. Door den avond "en bathtdlen.. der apotheken van 5 tot 12 April " van 's avon', 8 tuin liepen zij, toen naar den . hoofduitgang, uur tot 'smorgens 8 uur: van, Leeuwenhoek waar zij den auto hadden geplaatst. Terwijl apotheek, Rijswijkscheweg 113, tel. 18030. ij da*.** zo Hepen, de bloemstukken om-! zicht naast zich torsend, hoorden zij 'op

-Laat maar, daar schiet ik toch niks 'mee op' Zoo is 't misschien nog maar het beste. .willig, ging de bonk met de veldwachter de.zaal uit. *> : Een staartje van den ,; a *> d a,S- T" V^nda^g voor vorken een week verfden .ve iets van de belcedigings- .en Mishandelifigzzaak, door den directeur V., dle den ifen Dierentuin aangebracht. geslagen had, uitgescholden en kl^g. taen^en Jfcoete van 7 gulden^ .; Ht Sl?a**.tle ''nn,dze zaak kregen we van.ditmaal, met den >Hie.c'myrgn te lr, .dle verstek Het gaan. Twee. dagen, na bet,gel)<;urd<;7m^t den heer V.'waren twee 'mannen._d_..evn_ls -V.. in-dienst waren, van een 'groote .handelmaatschappij ln boter, margarine, koffie en thee hier. t^s -stede; .'s.morgens per auto naar den Dierentuin gekomen, om de bloemstukken, welke pp-het

Teljer. mej. G. Teljer. mej. J. Teljer. mej. P. Teljer. G. Teljer. fam. G. G. E. Tingey. hr. Tingev. H. P. K. Thielecke. f,m. U. W. E. Thoden van Verzen, mevr. E. H. Thomassen. B. Talen, E. L. G. Throughton, fam. hr. Heling.. M. Vaaon Morel, dr. E. v. d. Velde, J. Verschuur, mevr. G. M. F. Vollegraaf-Lammrs en 1 k., fam. _!, de Vries. mevr. De Vries. mej. De Vries, P. van Veen, W. Veenstr,, mevr. M. L. v. Vendcloo-Engelkamp, A. Vermeer, mevr. A. H. S. Voorhoeve- Tichelman en 2 k., mevr. R. A. de Vvics-Brantl, G. Veenendaal, E. Weill, E. Werkman, mevr. N. W. Willlamson. mevr. Williams, R. Wodschow Pvne. S. J. Wright. P. Westers, mej A. fam. J. J. Wnllerang, P. Wiggers. P. Wnnders. fam. J. W. P. van Weelderen. H. G. Wals. P. Weber. J. de Wil. mevr. Zuid-ma en 2 k., fam. J. B. van der __wan, J. _-wigt,nan.

G. Gbr. Kraa, fam. E. de Lannov, fam. E. P. Lee, fam. E, Th. Landrs. mevr. P Luikinga. S. Lezer, fam. H. van Lingen, A. de Landmeter, f,m. dr. E. L. Marwits, fam. D. H. Me. er. mevr. J. H. Moltier, fam. A. Monlague. cerw. pastoor P. J. W. Muller, mevr. P. E. Morrison, fam. J. E. Meeng. fam. G. I-leulemans, mevr. l. -.loser en 2 k.. fam. H. Muis, mevr. Muller en 3 k., L. P. M. Mustamu. fam. T. H. l-larch. H. M. van Meeteren, H. Mast. fam. H. L. van NouhuH-s, fam. W, Nance Williams. mr. H. Nauta. H. P. Norton, mej. A. M. Norloni fam. Oei Hoo Ki,t. D. G. Oud. A. Oosthoek. H. G. Pfueliner. M. Petlold. mevr. A. G. Poetsma. 1. E. P. Reringlon. P. 11. Riddle. fam. A.k., Th. lam. Rothslein. mevr. S. P. M. Ribbcrs en 2 Rj-ckeG. J. Rmbouls. eerw. pastoor L. M. v. vorsel, fam. j. Raven. J. J. de Ruiter. K. Runia, mevr. van Schleveen en kind, dr. L. Scholi, H. M. Smith. fam. L. van Son, J. Slauber. mevr. G. W. v. ' Slreatfield. H. G. Sandkubl, fam. Snijders, Schalkwijk. H. E. Sewel. fam. H. P. fam. M. Stevens, fam. A. Stber, H. J. Swaag, mevr. G. "E. Schoeman-Wijngaarden en kind. mevr. H. H. M.Schoot-Drost en 3 kind.. I. P. Schrcurs, B. Spit. B. J. Starink. fam. P.

Stella, 6 April v Konstantinopel n. Smvrna. Tellus, 6 April van Piraeus n. Volo. Theseus, pass. 6 April Holtcnau, Amst.

Proleus. Amst. n. Dan__g, pass. 5 April Holtcnau Simon Bolivar, 5 April van Ghristoba. n. Porto Goluml-.a.

Dungeness.

. Kopenhagen. l_.v_.e_. 6 April van Konstantinopel n. _our^___.

n.

blij. Nederland. Poelau Bras, 6 April van Bremen te Antst. /ohan de Wilt, thuisr., 6 April van Port Said, wordt 11 April v.rii^ te Genua verwacht. Kon. d. Neder!., uitr., 5 April van Colombo. Kon. HoU. Lloz-d Waterland, 7 April van Hamburg te Amst. Taanland, uitr., pass. 5 April Madeira. Kenn.m_l._md. thuisr., 5 April v. Monte Maasland, thuisr., pass. 5 April Teneriffe. Drechlerland, uitr., pass. 6 April Dungeness. Salland, thuisr., 7 April te Londen.^ Grani, thuisr. pass. 6 April Pernando Noronha. Delfland, 6 April van Amst. te Hamburg. Gaasterland. 6 April van Amst. te Hamburg.

Vulcanus. thuisr., was 3 April Bu. n.m. 150 mijlen N. van de A_oren. __cus, arr. 6 April te Opor to.

CRANS

&CO.

v. Rens.elaer: Scheveningen Radio.


Passagiers.

Agenten N.V. Stomvaart Mij. Nederland". Plein A, Den Haag. TeL 583 (3 lijnen).

Klipfontein, 7 April van Amst. te Hamburg. Aldabi, 6 April van Dar es Salaam n. __l_-i_iib_.r. Ri.perk.rk. 6 April van Durban n. East Londen. Nias, 6 April van O. Afrika e R'dam. Kilstroom, thuisr., werd 6 April te Freetown verwacht. Het schip beeft ketelschade, Jagersfontein, 7 April van Rdam n. O Afrika. Rott. Llovd. Indrapoera, uitr., pass. 6 April Perim. Patria, thuisr., pass. 6 April Gibraltar; wordt 9 April n.m. 5 u. te Gowes verw. Garoet, 5 April van Singapore n. R'dam. 'Merauke, uitr., pass. 6 April Pcrini. Djember, thuisr., 5 April van Marseille. Java Hew-Vork Lljn. Builenlorg. Nieuw Vork n. Java pass. 5 April de Azoren. Karimoen, 5 April van Nieuw Vork. n. Java. Kon. Paketv. Mij. Maros, R'dam n. Batavia. 5 April van Aden. Toglan, R'dam n. Batavia, pass. 6 April Bevezicr Moesi, R'dam n. Batavia, pass. 6. April Bevezicr. Tomori, R'dam n. Batavia, 5 April van Suez. Mapia, R'dam n. Batavia, pass. 5 April Kaap GuardafuL

HollandAfrikaLijn.

4diVfC.C-ir

twee, dagen geleden gehouden leest,

waren

MnHMlzli!

Eerstvolgende afvaarten: Patria^ gezagvoerder K. J. ter 5.5. Prins der Nederlanden" 8 April a.s. Idarsch, v. Batavia n. ...otterdam, 3 April te m.s. Chrlstiaan Hnygens" 22 April a.s. llarseille aangekomen: Staart. Alexander, mevr. m.s. Johan van Dldenbarnevelt" 6 Mei a.s. van Arkcl,.fam. Anderson. T. Algera, fam. T. Amerongeni mej. s.s. Johan de- -Vilt" 20 Mei a.s. ' Af. van Asma. P. Abbo, j. van Bcelham, mej. H. den Berger, fam. ir. G. F.' Berg, mej. A. Brown, fam. .V. Bushwcll, D. Holland Britsch-Indi Lijn. Baak, mr. Balrd.' fam. D. .V. P.'Bakker, fam. Eemdijk, Pacific Kust n. R'dam. 7 April v. Colon B. N. Bax. . mej. J. Beemer, H. -G. j. Beurs, Sladsdijk, uitr., 6 April van Suez. -fam. L..J. H. ld v. d. Bongaert, fam. j. Bosveld, Veendljk, 4 April van Rotterdam te Calcutta. .W. Bolb. fam. B. Bouglogne, mej. F. H. Boug- Ridderkerk, 6 April v. Antw en te R'dam. Halcyon Lijn. logne, mej. L. Bouglogne, mevr. P. BoumanDupoiit. fam. J. A. Bulssink, R. B. Tj. Buning, Stad Dordrecht, 6 April v. R'dam te Hamburg. Kon. Ned. Stoomb. blij. fam. G. Bunnmk, J. B. Bisschop, F. H. Bronekers en k., J. van Baaien, A. Baars, }. N. Besllereus, 6 April van Kopenhagen te, Amsterdam. -sems, j.Beun, . .van Bordt..A.^F. Bos, fam. Euterpe, .7 April .van Ranzig te Amst, -. ..." . .F. c.ampp. fam.^d. Th. ciileblnskl, mej. Gillis^ Barneveld. nltr., 3 April te Colon. Ohcron, R'dam n. Hliddl. Zee, pass. 6 April .mevr. G. J.-D. lt..l7riidn'en 2 k, fam. G. <7_mnoo, fam. j. C. A. de Chaulepie, j. Gllalk, F. Dungeness. .(.hmehk, mevr. Hf. J, Goosell.ubbers, fan,. A. Ach-lles. zllddl. Zee n. Amst.. was d April 12.45 n.m. 270 mijlen Z.W. van Ouessant. Cave,- J. L. Cave. fam. Th. H. Dragt. 11. M. Duin; fam. .V. C Dumble, A. Deelstra, mevr. Allamemnon. 5 April van Valcncla n. Amst. .V. G. Deck en kind, fam. 11. v. Dorland, H. Ajax, Amst. n. Mlddl. ace, pass. 4 April Gibraltar

van hel st.

Verwachte Nederlandsche passagiers- en pos^ schepen met den datum van vermoedelijke aankomst.

Slamat, 17 April te Marseille: 2. April t k'dam Prinses Juliana, 25 April te Genua; 3 Mei te

Jhan de tVitt. 11 Amsterdam. Amsterdam.

Van Oost-Indiil. Patria, 11 April te Rotterdam.

April te Genua; 19 April ta

...

- , 7

Van V/est-Indi. Van Rensselaer. lil April te Amstcrdain. "' '"' Cottlca; 23 April <" Amsterdam. .--!-. van.Noord-Aihert-j-i.'' .' " '</'-"*., 25''_ 'tt'i' T-"-? -."- '^''' "bus April te Rotterdam. Volendam. 8 Kieuw Amsterdam, 13 April te Rotterdam. Van Zuld-Amcrika. Oranla, 19 April le Amsterdam. <sclr.a, 28 April te Amsterdam.

UIT
"-

van 8Y a,,11Xl meter iemand: schelden. Zii keken achter zich en. vroegen den in hallstlger.''spoed naderenden heer. of
$pn.y .3fst_md

hij het soms tegen hn had? Tegen wie


i

poot gewond.
"

hetzKNHwoord.van den ancters?-MS maakte als de directeur.heer, die zich bekend .Vat was de reden van de scheldpartij? De mannen hadden, klaarblijkelijk door de hloe men,. de zodras zenuwachtig gemaakt: dezo waren gaan draven en een had daarbij zijn

SPORTINSTITUUT
<^_3_NG^^
__________M /TB-R'7. v-HHRfl|^BP;*^ ____________! / Wj^^*^^flj^___i_ mm\\%7VeW\ \W\ WwW^

SCHENKWEG 22 _, BIJ HET iIE2UIDENHOUT


TELEFOON 73524.

HULDIGING VAN DEN HEER

Den kolonel jaren hebben bereikt. Teneinde te laten gevoelen, hoezeer het vele

F.A.HOEFER. 14en April zal de heer F. A. Hoeler. der artillerie b.d. den leeftijd van 80

De Chr/ickiigvereeniging Sursum Corda", directeur de beer C L, Rbsebdom.' geeft Donderdag ter gelegenheid van bot 15-jarig bestaan der vereeniging, en openbare uitvoering in de Geref. kerk aan de Laan van Oostenburg.
"'___.

zien! We konden ze tevoren niet zien. doordat wo de bloemstukken juist aan dien kant droegen, verklaarden de twee knechts
vanmorgen.

wordt gewaardeerd, dat hij op de onbaatzuchtigste wijze voor bet Nederlandsche volk beeft gedaan, heelt zich een buldigingscomili gevormd, waarvan de ministers van Onderwijs. K. en W. en van Defensie bet eerevoorzitter, schap vervullen. Voorzitter van dit comit is de gen. b.d. CJ. Snijders, oud-opperbevelhebber van-Land en Zeemacht, penningmeester de luitenant-kolonel b^l. H. Bax, onderdirecteur van het Ned. Legermuseum. van Hogendorpstraat 3 te

Ter Prinses Juliana

gelegenheid van den verjaardag van organiseert de Christelijke Oranjevereniging een feestelijke . bijeenkomst op Maandag 28 April, In de Ned. Herv. kerk.

Kom kom, was dat schelden nu heusch z erg? Hebt U in uw leven nooit iemand uitgescholden ? vroeg mr. j?eith aan een van

Nog nooit, was het antwoord. Daar ik een veels t behoorlijke opvoeding heb voor genoten I Het vonnis luidde .17 uhs. 7 dagen.
(Nadruk verboden)

hen.

Wc hebben de beesten nauwelijks ge-

>^^ztH jf f*^^"^ ./

/_^ V

/^H/r>^^^)

Alle takken vtn sport.. GYMNASTIEKCLUBJES VOOR DAMES EN HEEREN


Geheel modern ingericht. BOKSEN MASSAGE

WBfl

H^B
VBfl BB

Zijde Msnlelvoering Gordijnvoering zeer mcd. deln_, In zware kwaliteit, breed, 120 centimeter mmm kleur op kleur, 80cm. mmm V breed, per meter 1.85 "" per meter
Mantolvoerlng Msnlelvoering solidekwailteil. -e modernunie-kleuren. Imm 80cm. br, p. m. 1.10 V o cm. Br, per meter __ Unls Kunstzijde Zijde Msnlelvoering

Bfl Bfl BB
***********


C^>""

SPECIALE OEFENINGEN OM SLANK TE WORDEN.


Bezichtiging gaarne
toegestaan.

UIT VOORSCHOTEN
MELKOORLOG. Sedert enkele dagen kent Voorschoten een melkoorlog. Door den melkhande, l, de prijs van de melk verlaagd tot 10 cent per liter. Een landbouwer brengt nu de melk rond voor 8)i cent per liter.
De Hooge Raad heeft behandeld een cassatieberoep van .V. R, die in eerste instantie door de rechtbank te Leeuwarden was veroordeeld tot 4 jaren gevangenisstraf wegens en inbraak in het gebouw der Ceref. Kerk te .Vaaxens (Friesland), In jiooger beroep kreeg R. van het Hof te Leeuwarden 3 jaar wegens diefstal De procureur-generaal hij den Hoogen Raad concludeerde tot verwerping. Arrest Voorts werd behandeld een beroep van A. 2, in hooger beroep door het Gerechtshof te Leeuwarden veroordeeld tot jaar gevangenisstraf wegens bedreiging legen hel loven van een rijksveldwachter bij Dokkum. De conclusie luidde tot-verwerping. Arrest 14 April.
,4 April.

WWX
WDW

Utrecht. De huldiging zal plaats hebben op Dinsdag 15 April te 11 uur v.m. op het kasteel Doorerth

HOOE RAAD.

Hl
888

|fl
***"*

chique dessin,

_, mooletlnten,oorman. m. m 80 m. breed, p. meter 1W te!oerln^Bocm,p.m. Vl

VHM
W flB WW Wfl
mm M

70 cm. breed, per meter

NED. AMBTENAARSBOND. CENTR. Hedenavond houdt de Haagsche . afdeeling tan den Centr. Ned. Ambtenaarsbbnd een huishoudelijke vergadering In het Volksge bouw, waar om. besproken zal worden __> benoeming van een voorzitter, daar de heer Koordhof. tot '__oldigd lid van bet N.V.V.bestuur l benoemd. Het afdeelingsbestuur stelt voor het advies ra. het Hoofdbestuur op te volgen en den hee V.. Luberti, thans bondssecretarls te benoeen tot voorzitter en den heer N. Vijlbrlel bezoldigd hoofdbestuurder, tot secretaris en

RECHTSWEZEN

flB

m lfl|
|fl|

OblNonsstlnet zear aparte de,cr elaapkamera^ordilnen, ampekappen enz, M mm '"" 60 cm. breed Ohltton i-stlnet In plm. 7 verschil< mm. lende kleuren, 70 cm. V_>*
breed, per meter.

Gebloemde

......

W WW mm
W BV

!!
|

OPRICHTING CLUB
VOOR
_zEII_V_7IE(-.___N

m V

<se_ _.

zearand. wsschecht. mmm 70 em.breed,p.meter "


orbk!eedlnalto_en, lampekappen, enz, M mm 100 cm. Br, per meter __ In plm. 200 moderne kleuren, 70 cm. breed, nmm per meter .0.82 V

DE MEPPELSCHE SOCIETEITSKWESTIE.

l^^^fMMT^OEmfi I

80 cm.breed, zeer solide kwaliteit, In mooie FS ces B B deesins, per meter Va JU B

.. . . ..

Gebloemde Ohlifon-saUne In mod.kleurateiilnlen

fl BB fl
fl fl n
H

BB

Ohsrmouss

..

De Hooge Raad heeft an.s geweten In de facteur. za-H van ft V-, g<n, van de 3cistlt -livoli te Meppel. e zich voor den kantonrechter te Meppel e vetantwoorden heef gehad wegens overtreding van de pol!_levero_d<n_g aldaar. GEVAARLIJK SPELLETJE. d_e voorschrijft, dat het verboden is op Iti de Paulinastraat Is de zs-jarige wfelrljder den o.m vierden Dinsdag in April sterken drank te k J. v. d. T. tegen een touw gereden, da verkoopen in voor bet publis, toegankelijke >^e jongens over d straat hadden gespan lokalen. Op dien dag ,s te Meppel paardennen. De man viel en verwondde zijn linker markt. De Sociteit heef echter de bevoegd heen. Hij kon niet loopen en is door den Ce- held, gedurer.de 30 dagen per jaar anderen dsn neeskundigen Dienst naar buis gebracht. leden tot bet gebruik daar ter plaatse van sterken drank toe e laten tart. 9 Drankwel). als iin De directeur had Dinsdag vanApril 30 da-" deze in aangewezen dien 1929. Het TUBERCULOSE-MUSEUM. er nu om. of in sociteit Van Zaterdag lot en met Donderdag 7 ging voor het publiek zoon geval een lokaliteit toegankelijke een April al in het gymnastieklokaal van Dyekstraat $7 alhier, het nieuwe luherculose-museun was. kantonrechter had een veroordeelend De Nn de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bevestigd werd door bestrijding der tuberculose tentoongesteld aijn. vonnis gegeven, hetwelk de rechtbank te Assen, Het museum is geopend van lo uur smorgens De Hooge Raad overwoog, dat in de.dag'.t o. uur 's avond., behalve Zondagmorgen vaarding niet gesteld was. dat de betreffen., 'n Dinsdagmiddag. localileit een voor hel publiek toegankelijke localiteit was, waarvoor vergunning of verlof verleend moest -lijn. Ten principale rechtvond VacantledesighM or doende heelt de Hoog* Raad hel vonnis van i!____^ Hc* a. noounnden houdt Woensdagavond -_ leest je da rechtbank le Assen vernietigd en den * ebynw De Dageraad. Assendelftstraa. re^vlrant ontslagen van rechtsvervolging.

Spoorwegen, dje terecht heeft, gestaan voor de rechtbank te Roermond wegens het veroorzaken van een treinbotsing op zo April 1938 bij hel station Roermond. V. was t.l. door en onveilig signaal gereden. De rechtbank te Roermond heeft hom vrijgesproken, maar het Hof te 's Botch veroordeelde hem tot a maan

EEN TREINBOTSINGBIJ ROERMOND. De Hooge Raad heeft behandeld een cassa..beroep van J. V, machinist bij de lled.

Naar aanleiding Vlm het bericht omtrent bouw van het | eerste NesorlnnsseKe Zeilvliegtuig door de fa. PANDER' j mcdedecling van 1 vragen eenige belangstellenden,mede werken sport- j vrienden, of zy bereid 2ijn s te tot het ! Club voor Zeilvliegen. Bij voldoende j !| oprichten van een deelneming kunnen dan direct een of meer toestellen 1 .vorsen besteld en kan aansluiting gezocht worden met j z se Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart om hulp en beschik- ! baarstelling van terreinen. Brieven onder No. 10899, aan het Bureau van dit Blad. iS i

'

'

BB BB

fl fl fl

ergs Grijze n zwarts Kepervoering Voering voervesten en heerenoliede kwaliteit, 80 cm. breed, m. me% costuums, O cm. mmm VV breed, per mettr ..."'"' per meter Mouwvoering llsnells zwarekwl_wsrHrll oliede kwaliteit, 100 centimeter breed, m. ym en bruin, 140 cm. Br, nw
per meter

den hechtenis voorwaardelijk.

'

VERKOOP VOERIKG3TOFFEI.AFO. (PARTERRE)

*'""'

W W B
B
B

*Wi-___>_<,>!>!>>M>_i!ii>>i>_>___>^!_^^

per

meter

......

!*

mmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmm

"5..1!..tr Laan uit Utrecht lichtte eenige ssat.emiddelen toe. De conclusie van het O. M. werd bepaald op 5 Mei.
I
!
!

>

I Lunchroom H.30 geopend (Ingang Groots I I Marktstraat). Telefonische orders Dinsdags I


t<__^

leders Dinsdagochtend tot 1

uur gesloten.

WIE WIT PAPIER NOODIG HEEFT

houw -schrifteliik of de bereid is, tijdig vdftr den aanstaanden eersten Mei **ood*,nlg eenheid te brengen in de regelingen b(f verschillende rijksdiensten en staats , bedrijven. dat aan de ambtenaren en werklieden in 'Rijk, dienst, ' kennen geven, dl dn wensch daartoe e op dn len Mei gelegenheid wordt gegeven d'en dag heel of gedeeltelijk
__ljal te

VRIJAF- OP MEI? et kamerlid de heer upers heeft aan den minister van Mnnenlandsehe Zaken en Landgevraagd, Regeering

*^Bp

J^fcj^M^

'

..s

ni^.^_^_

voor allerlei doeleinden geschikt, omdat bet goedkoop is. kome bij ons een pak balen, Restanten van beschadigde papierrollen geven we al voor 80 ets. per 5 K.O. Het is er handig voor de vrouw des bolles. Veeg er de messen mee al, gebruik bet als kastpapier. pak er de boterhammen mee in van de kinderen, die tusscben den middag overblijven. Geef bel 's avond om op te rekenen en te teekenen
i
i

--

,'

namen.

...

ADVERTEERT IN DIT BLAD

4
GETROUWD! W. R. VAN DER BEN:, luit. ter zee e klas, T>HEODORA H. A. KOGN, Den Haag, 5 April 1930.
De Heer en Mevrouw VAN DER BENKOGH betuigen hierbij, mede namens hunne wederzijdsche ouders, hun harlelijken dank, voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden.

HET VADERLAND
Heden overleed te 's-Gravenhage, tot mijn diepe droefheid, mijn lieve Vrouw,
PEGGY i-i-.ot-ieii- KLOPPERS,
April 1920.

-.

MAANDAG 7 APRIL 1930

VOOR DE ZEEVAART TE AMSTERDAM


(BESCHERMVROUWE

KWEEKSCHOOL

Z9MDER
CONTANTEN
VBfm l^ Jf MlxT* Jr\ampf )N

AVONDBLAD X

in den ouderdom van .8 jaar.

geboren MOLTZBR,

H. M. DE KONINGIN)

GEDUWD:

Mr. M. ALBERTI
en

Hilgestede", Prins Prederikiaan 50. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. De crematie al plaats hebben Woensdag 9 April op Westerveld", na aankomst van trein 15.16 uur aldaar. Vertrek van Prins Prederiklaan 50 Wassenaar, te 13.30 uur. EENIQB KENNISQEVINQ.

Wassenaar. 5

HERMAN A. KLOPPERS.

K& \ VM7/M^

BURGERS E.N.R. I SIMPLEX RIJWIELEN per


ven f fWO welc. HOOFDKANTOOR i-El__AAf- 3 FILIALEN: PARKSTRAAT 67. FREDERIK HENDRIKLAAN 288

De Inschrijving van Adsplranten ter opleiding voor Stuurman en

die, ook namens hunne wederzijd sehe ouders, hartelijk dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling, die zij. mochten
ontvangen.

Mr. S. G. NEDERBURGH.

b
Heden overleed tot ome dupe I droefheid ome innig geliefde I I Moeder en Schoonmoeder, Weduwe H. J. TYDEMAN, geb. L. POOI., in den ouderdom van 83 jaar.

Eenlge en algemeene kennisgeving.

'5 Gravenhage, 5 April, 1930.

4164

Jonkheer m Mevrouw
hunne dochter

P. C. JOHGNBNI-11.. Telefoon 32634 Valeriusstraat

ONS PRIMA KALFSVLISGH kunnen adviseeren. XALPB3GHIJP ______


wij

Gebouw der Kweekschool, Prins Hendrikkade 189. Elders wonende adspiranten kunnen een week vroeger ingeschreven worden bij H.H. Commissarissen Correspon-

Gezagvoerder ter Koopvaardij voor den nieuwen cursus, aanvangende begin September, zal plaats hebben te Amsterdam op Maandag, 5 Mei as. de, voormiddag, te 10 uur ki

J. H. C. MEROCEL

I l/r_Q VOOR DAMF&^k.,NKATOeN' a\^m\.


____*__

Elastische Ondergoederen I

bet

Voor Dame of Heer, beschikk. over 12 mille, bestaat in Uitgeversbedrijf gelegenheid zich een zelfstandige positie te Rancloenll te vormen. Brieven No. 4172, Bur. van dit Blad. I
DAMES,

ZELFSTANDIGE POSITIE

-
1

IfbbEWilhelm Benger Shne StuHgqr. |


_/_7/->Fe

GEVAERTS geven kennis van de geboorte van JOHANNE BURGNARDINE

N. TYDEMAN. D. HASSELMAN

DIEDERIYUE.

's-Gravenhage. 6 April 1930. Frankenslag u. ltoB6 De Heer en Mevrouw

VAN GELEIN VITRINGA VAN PANHUYS geven kennis van de geboorte van c Zoon 3UHAN LAiNBEIITUS. Villa Elisabeth. 087 's-Gravenhage, 6 April. De Heer en Mevrouw DE MEESTERDE BAS geven kennis van de geboorte van
hun zoon
liopj

G. F. HASSELMAN. R. A. I-IAIMNXBI-NGHNI's-Gravenhage. 5 April 1930. Prederik Hendriklaan 74. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. De teraardebestelling al plaats bebben Dinsdag a. s. hall n op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrek van het sterfhuis te twaalf uur. Volstrekt eenige kennisgeving.

TYDEMAN.

..GA'N'NI.V GNONHNI-DANL" TEL. 76711 ZIJDEWEG 8


Dckkater Kamp. Gyrus of Downside.

ANGORA KATTEN

per pond.

Voor plaatsing op dit Internaat kunnen in aanmerking komen: voor den njarigen Cursus: Ion gelieden met einddiploma H.8.8. 5 jarigen cursus of einddiploma B Gymnasium, voor den Tweejarigen Cursus: Jongelieden met voldoend eindrapport 3e klasse H. B. S. of diploma ld. U. L. O. B. Volledig prospectus kosteloos verkrijgbaar bij den Commandant ' der Kweekschool te Amsterdam en bij ondergeteekende.

dent.

.... ... ---------- Oudste,meest ervaren Bureauvoor

l
de kookkunst

BAGATELLE" V.ij
______________M-

Eerst winkelen en dan dtjeuneren in

offreereu U creaties van Fransche en ons milieu en service is .ncomp_.r__ble. i COMPLETE LUNCH COMPLEET DINER
W

PASSAGE 61
11101-20 f 1.50 12.50

fjecferche en Jtiformatie Afcx.Snataqx*.sN__ Co lia_, 5M DnKaag Tf.


ai^^s/,_>/n^-, dan
/teer

--.

H3/__^e/l^*t/</>_ *
--

II_WW-^_________________-_----------------___---B_|

Mr. ERNST
SPIRITIST, verstrekt hulp in alle
'

te 's'Gravenbage: S. P. LHOXOIt NABER,

De Commissaris-Correspondent

Pieter Bothstraat 18.

omstandigheden, hoe delicaat ook. Consult aanvragen Telefoon 10175.

DOCTOR

FLGRIS WILLEM.
Surbiton, 5 April ,930.

hervat de praktijk

KETTING
TANDARTS
WOENSDAG,

laerlaan

_. ROETMAN

!l WITTEN v. Boet en Zonen,

WERKEN NETJES NI, BILLIJK PROMPTE BEDIENING.

Telefoon SPECIALISTENlo.

5495*.

Besch. Dame, mi., zoekt hall Mei 2 ongem. of gest. kamers en eenige berging, m. pens., event. met verzorging. Omtrek Beauidenhout. Br. No. 1219 Bureau van dit Blad.

PENSION GEVRAAGD

Groote Kolenmaatschappij v.en__eltt in relatie te treden met coperaties, personeelvereenigingen van kantoren, fabrieken enz., alsook met hen, die daartoe hun bemiddeling' kunnen verleenen. Brieven onder lett. A. 11. A., NISGN & VA DITMAR'S Advertentie-bur., Rotterdam

Voordeelige inkoop van Anthraciet

Lo^l-a^ls^zBli,Croinaties eti^l^swrto, CURRLCTL UITVULRING cc W.C.DE ZWAAN &.ZOON


rvAZLRNLSrRAAI. 5t3'56' -TLLLssOON Lil.^l

vms-GRAV. L^Ar^lB-^A^l3^'.'

PAPkiiTNAAT TAILLEUR-COSTUUM naar maat


TT ZIJDE EVOERO VANAF ET ZIJDE OEVORRO VANAF

J. BRAND 26 TELEFOON 16899

TE

FOTOTOESTFX KOOP

D Volstrekt
! huwdD

eenlge kennisgeving.

overleed geheet onver> Heden onze lievegeheel onverwacht, Moeder, BeBe-

VAN EN ASSEM
IS

Busch-l-oyal. 9 X 12, met gordijnsluiter, lens 5.5. Geschikt voor sportopnamen e. d., voor eer lagen prijs.

AANGEBODEN

1 DE TWENTSCHE BANK..,, TMTOMffeM 5 'LsH*/,*,,,,, . Pr.


ENSCHED

Mevrouw M. G. N. HISSINK. Weduwe van den Heer WILLEM VLUG. In leven oud Rijksontvanger. L. M. VLUG. T. VLUGVAN NES. WILLY VLUG.

en Grootmoeder,

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG NIET TE OQNSULTEEREN Spoedgevallen: Tandarts 1. PH. RI5l_U, Waldeck Pyrmontkadc 153

Adres: De .ent 191. MIDDEN IN BOSCH EN HEI AAN DN BUUI.DNIIKA_.IP


(6 bedden). Voor ei f 150.. juni en juli l 200. per maand. Br. met opgaat van den tijd welken men verlangt, onder 1.0. 11122 aan het Bureau van dit Blad.

AMSTERDAM ROTTERDAM ALMELO DORDRECHT HENGELO (O.) OI.DEtI?AAI. UTRECHT ZAANDAM ZWOLLE. KAPITAAL EN RESERVE RUIN / 50,000,000<

--

Maurittptoln 28

ll

MANTEL naar maat

een

TE HUUR geheel Ingericht Landlmlsje,

BELAST ZICH MET:


AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN OP NIH. HEH- EN EUITEHI.AHDBCHE BEURZEN. GEEFT: VOORSCHOTTEN lH REKENING-COURANT TEGEN HAAR COHVEINEEREHDE EFFECTEN. OPEN EN GESLOTEN n__^fAANr_o.

TANDARTS KRAMER ZIJN VAN ZAL


AFWEZIG WOENSDAG 8 APRIL TOT MAANDAG .4 APRIL
Spoedgevallen: Tandarts VI_D_)ORP. Bczuidenhout No. 137. 1188-10 Spreekuren 1315.

ffffJx*^ * 'Jj\jt^ w-*-tf-f-J3___P

tDAMESHOEDEN
M^ H^s-^^
M
V
V___KVe_! VERVEN

DAIVIEBIIEDEI_

. " ""' '


CC

fO" fla -

OF VERVORMEN os VltNVoeD>

W___it^-^

tM
l

H^^Hl^^^^

OP DB NIEUWSTE MODELLEN AFLEVCRINO ALS NIEUW OPGERICHT 186 ONOURsKRRIER

GEDEMPTE BURWAL 4

M. J. AI.EXAI_DE zzil?,ll

's-Gravenhage, 5 April

v. Looslraat 94.

1350

Bel op 14996.

Geen bezoeken. De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 8 April op de begraafplaats Nieuw Eik en Duin-in. Vertrek van het Sterfhuis te 11 uur.

PAASCH
Droste zijn iet bijzonders. In diverse exquise smaken, o.a.t CRME DE CARAQUEeitjes met vloeibare roomchocolade, een bellendevroste-vulUng Ziet toe, dac ge Droste's krijgt.
van

paum^M^^M-annnnnaannannan Heden overleed zacht en kalro onze lieve Vrouw, Moe

DIERENHOSPITAAL

EITJES

VEEL ' GELD voor gedragen Dames en Heerenideeding. Koopt ook geheele en gedeelten van In boedels. Ook witte pakken. HUISMAN, el. S. G. Ged. Gracht 98. tel. 14996. Haag.

M*aiMMIIIIIIIIIIIIIIIIM^

N. V. EERSTE NEVERt.^NOBcHE HYPOTHEEKBRIEFBANK


'-GRAVENNAGE

THANS HET BESTE lATEN ! STOOMEN.

Grootmoeder, Dochter, Zuster en Behuwdzusler, Mevrouw DINA BOLLE,

der.

ABRAHAMSON. den ouderdom van 64 jaar. in


geb.

Inrichting v. RNntgenondera. en Stralentheraple (RUntgen, hoog. tezon en Sollux).


ZUDEWEQ 8, WASSENAAR.
tel. 767.1.

KLINIEK EN TEHUIS VOOR HONDEN EN KATTEN.

2UIVNLIHI.IGHIIHG

GJ. OPLAAT, LOCHEM


'

LANGE VIJVERBERG 9

Namens allen,

DR. Spreekuur B. B, LMENBACH,


11

o.

J. M. BOLLE. Prinsestraat 32.


'-Gravenhage. 6 April 1030. De begrafenis zal plaats hebben Dinsdagochtend 10 uur van het R.K. Ziekenhuis. Westeinde, naar de Isral. Begraafplaats Ie Wassenaar.
Heden overleed lot mijne groote droefheid, mijne trouwe en zorgzame Huisgenoole, Mejuffrouw WILHELMINA

schoolgaand kind beschaafd degelijk MEISJE-ALLEEN, boven 20 jaar, smakelijk kunnende koken en netjes werken. Aanbieden 's avonds ni 7 uur: Waalsdorperweg 93,

GEVRAAGD met met Mei bij dame alleen


1

AITUDWELKpM'
Mei NET MEISJE, als MEISJE-ALLEEN, van 3'A3 u.. dat goed koken kan, liefst boven 30 jaar, en van goede getuigen voorzien. Loon f 9_ per week. Br. Ho. 4175. Bur. v. d. Blad.
per I

van het Wij noteeren deze week voor ome lijne GELD. K00B0^l_!_. fi*. ' Hiermede verklaren wij, dat wij, ingevolge artikel 21 der Overeenper kilo. 'franco- bul. (verzending komst niet de-N. V. Eerste Hederlsr-dsch Hyptheekbriefbznk op 27* kistje, van -3 on 4j_i kilo). November IV7 voor den Notaris. W. J. M. DE BAS te ,'s.l_r_venb_>ge per verleden, op heden ten kantore dier Bank, te '-Cr-lvenh-ge, hare regisVERSCHE EIEREN 6 cent loop van het jaar 1929 ingeters stuk, emballage vrij (in kistje, volgehebben onderzocht en met de in den artikel 20 der genoemde Overeenkomst aan ons verstrekte gevan 60 en 100 stuk,). gevens hebben vergeleken en een en ander ccoord hebben bevonden. MAHONIE SALONDaaruit is ons gebleken, dat de N.V. Eerste-I-ederlsndsche Hypotheelcbriefbsnk sedert hare oprichting tot 31 December 1929 aan leeningen onder eerste hypoth. verband beeft gesloten tot al, nieuw, eerste klas voor bill. l 63.333.400. een bedrag van prijs, met 10 jaar garantie. * f 46.376.107. waarop in genoemd tijdvak i, afgelost geworden

Algemeen Administratie en TruatKantoor te R'am.

RAPPORT

)) M/ ~flu I)Ml __#5S P7f (7/ f M i. mfT^ W >^,<VI nu is het 17(\yyM 18/ wfa W Wg WWkW^ STOOMEN ktts fL JnT^_H ||^^^^^^nvEVEHALLES[JUCg2gI^.M___M
m m

J.C.BOOSgZH
"*=__.. i ) ONVUI.EEREX f 0.75
PRINSESTRAAT 48

FFfifillA I LUUIIfI
,

VLEUGELTJE
PIANO'S

ff liffj 121.. 16855


^^^^^^^^^^

'"

........

GEVRAAGD

Bijzonder voordeeelig aangeboden in huur met recht van koop.

Telefoon 74483.

4'6>

. GHRISTTNA BRUYN. (Tijna acht en twintig jaar heeft zij gedeeld in mijn lief en leed. Mr. G. BAKE.
Riouwstraat lp. Liever geen bloemen. De teraardebeatelling zal plaats
nen. Vertrek van het sterfhuis te twee uur. 11073 R Volstrekt enige kennisgeving.
s-xaM-MOK-M^HMaa^B^^Hnn

aucht Stellung bei einzeln Persn-

Lezeres Madehen Haushaltung. selbststandig


im

VAN DEN BERG. Hl_.G__.H'_.___z_-_2I_AAH 24


'

bock Golumbus^raat.
1

lichkeit. Br. No. 1218, Sped. d. Zeitung

's-Gravenhago, 2 April 030.

reis

betrouwbare, QEVRAAQD voor v. O. Brieven onder No. 12,5, aan 6 het Bureau van dit Blad.
A_.amBatavia 6

BABOE

Mei Joh.

hebben Dinsdag as. op de begraafplaats Nieuw Eik en Dui-

ie tage of parterre, chique gestoff. direct te buur aangeboden in deftig Heerenli. Voll. uitst. pens. Bediening event. verzorging, uitsl. voor deftige lam. Ba<_k. en tel. aanw. Bea. dag. Prins l-lauritsplein iB.

APPARTEMENTEN

DEN Gld. per VOOR-_ cent. GrindTUIN Graszoden

blijft daartegen op 31 December 1929 het saldo van do en dat gecreerde, na aftrek van de vernietigde, Algemeene Hypotheekbrieven, bedroeg l 5.607.100. rentende 4 # f 6.817.200. 4J4 %

116557-293.

175

t 5240.000.-

\Zm^,t&*Z^iG%L?F&i3r

<______ k.R_^___>

-'

H.L. Schelpen, Blad- of I.vinaarde 70 cent per H.L. Aanleggen of bijwerken 'van Tuinen er billijk. Vraag prijs bij: M. NAI.LVNLD. VAN .AVNBll_.Vl.3^ltAA1 22,.

waarvan ij aan ons ingezonden en 200-doende tijdelijk sn den omloop onttrok f ken beeft voor een bedrag van....;
blijft

f 17.664.300.

. 862.000
_ ^.

f 16.802.300.

in Overijssel, in jong, beschaafd gezin kan Volontair geplaatst wor


den tegen vergoeding. Brieven on der No. 1213, Bureau van dit Blad.

OP BOERDERIJ

met of onder pension. Kinderen geen bezwaar. 4171-6 TEN HOVESTRAAT 101.

TE HUUR groote gemeub. Suite met Serre,

luster,

1f eden

overleed onze lieve

Laat JDE PNLIKAAiX" te GOUDA de wascb voor U behandelen, zij doet 't al meer dan

DE Mll AAN HUIS IS niet hyginisch en dus ONGEZOND!


100 JAAR!
Vraagt eens om onze prijscourant No. 24

gelegd, 's-GRAVENHAGE, 26 Maart 1930.

De Juistheid van het saldo der uitstaande leeningen werd ons bevestigd doordat voor iedere leening een onderteekend ssldobiljet werd over

1..V. Algemeen

Administratie- en

Truztlnntoor w.g. W. H. DE MOl-CHV

v^v xx^!^ X^ --^


HV^

BREVET.

WILHELMINA ctIRISTINA

BRUYN.

in den ouderdom van bijna


jaar.

64

's-Gravenhage: M. T. G. BRUYN. M. J. BRUYN

of BoUW_*R____l___T_;X noodig? Wendt U tot Makelaarskantoor, van Boetzefaerlaan 131 Haag, Te" lefoon 55575. Geen kosten vooruit.

HYPOTHEKEN

Arnhem: J. B. BRUYN. Wcenen: 1* AUG. BRUYN.


B.

HAEXTJENS DEKKER.

KAPITAAL
Croote Hotel Mij. ZOEKT BE DRIJFSKAPITAAL of KOOPER. Aanb. onder No. 11081, aan het Bureau van dit Blad.

te koop van Boetaelaerlaan, 11 vertrekken, goed onderh.. eigen grond, vrij op naam _ mille, hypotheek beschikbaar. Br. onder No. rioFo, Bureau van dit Blad.

HEERENHUIS
I

N.V. RESIDENTIE HYPOTHEEKBANK VOOR


gevestigd te 's-Gravenbage.

BRUYN-SWATSGNKE.

's-Gravenhage, 5 April 1930. van Beverningkstraat 15. Liever geen bloemen. De leraardobeslelling zal plaats hebben Dinsdag as. op de be
graafplaats Nieuw Eik en Dui-

nen. Vertrek van Riouwstraat 19 Ie wee uur. 076 Volstrekt eenlge kennisgeving.
Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, G. E. A. GOPES VAN

Bouw en Handel Mij. geeft ult Dbllgatleleenlng gedekt door hypotheken, in stukken van 500 en 100 gulden. Vaste rente zeven procent. Brieven onder No. 11083, aan het Bureau van dit Blad.

GELD.

leerd Benedenbui, met veel ion in Den Haag of ken. liefst nabij de Witte Brieven onder No. 4163, Bureau van dit Blad.

Te huur gevraagd gemeubivan Mei tot


October

tuin en

omstreBrug. aan het

ft labr. Ome bek. twee-pers. Wollen Deken, 10.75. Steeds voorr. extra lange malen. De bek. Anti-rlieu...deken f I*.. Dinsdagmiddag 8 April van _*7 uur is pGt. korting op alle voorradige dekens. Dekenh. v. peykatr. 6, TeL 305.*.
MmmmMmmmmmmmimmmmmmmmmmmmxmu-

LEIDSCHE WOLLEN DEKENS Zuurdeeg Zaalberg o.g.v.kw.

NEDERLAND

ALGEMEENE VERGADERIHQ
op Dinsdag 15 April __, de, namiddag, drie uur, ten kantore der Vennootschap, Anna Paulownastraat 97, te ',-Gravennage.

JAARLIJKSCHE

van

AANDEELHOUDERS

'.Gcavenbage. Aandeelb. op WoensAlg. Verg. lag 16 April 193, de, tun. 4 uur, ten kantore der Venn, 's-Oravenb,ge. Parkstraat 20. Punten v. beb. liggen ter .n__. v. Aandeelb. ten kantore der Venn. De Aandeelb. die de Verg. wenscben bij te wonen en aan de temmingen deel te nemen, moeten hunne aandeelen uiterlijkk 3 dagen voor de Verg. tegen ontvangstbew. deponeeren lep kantore der Venn.

N.V. Bcbeepv^lj. ORANJE-*

X^ X^

Vloerwrijver lijn werk heelt verricht. Op geen andere wijze Krijgt ge zoo gemakkelijk een dienen glans on linoleum e . parketvloeren. Geen beschadl ging van de meubelen, geen moeite. Vraagt eenS; demon stratie in uw huis.

l/^ vloer ls het glanspunt van uwhuis. wanneer de Electrolux

DE RAAD VAN BEHEER.

CENTRUM TE HUUR
voor

WINKELIERS
Het publiek leest graag advertentie en niet alleen de groote. Het komt er op aan, dat de noodige zorg besteed is aan wat in de advertentie vermeld staat. Ge moet met de ruimte woeke-

HAAGSCHE

VRIJ

f 500. per jaar. Barenlaslraat 6.

menschen -ronder kinderen, 1216-6

BOVENHUIS

van HypoUieckbrlelbouder, op datum 1 ten kantore al, boven vermeld, de, namiddag, balk vier

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING

LIQUIDATIE
in groote maten.

in den ouderdom jaar.

HASSELT.

var,

bijna 69

Balislraal 22. Geen bloemen. De leraardebestelling zal plaals hebben Woensdag a.s. op de begraafplaats Nieuw Eik n Duinen. Vertrek van het sterfhuis te half twaalf. 070 Eenlge en atgemeena
kennisgeving.

's-Gravenhage, 5 April 1930.

E. J. C. GOPES VAN HASSELT STORM DE GRAVE.

LAAN v. EERDERVVDRT 19*

A. ____ LEEUW MM MOERAH HEERENGRAGHT SOA M^ INKOOP GEEFT DE HOOGSTE WAARDE VAN BOEKEN
Telefoon s/l

Goud, Zilver en Diamanten, Groot buitenlandse! Modehuis zal Paarlen en Platina te koop gete onzen huize doen uitverkoooel!" vraagd legen er hooge prijzen. zijn fabrieksvoorraad S. LOGHNI-. SPUI 52. JAPONNEN EN MANTELS sde bula vanaf Ast*. Zeer groote voorraad voor Indie

SIERADEN .

ren evenals een architect. Wij zijn de uitvoerders van bet werk en dat is in orde. Daar kunt ge zeker van zijn. Adverteer regelmatig, ook bescheiden van grootte, -n

De Balans en Win,.- en Verliesrekening, alsmede de verdere punten der agenda',, liggen van heden al voor Aandeelhouder en Hypotheekbrielhouder, ter image ten kantore der Bank. 's-Gravenliage, 7 April 19,0.

uur.

/sj&i 11-V-'z-l-Ml.-1 |r i Melkinriclitini

VLORWRUVR
DEN HAAG,
?_^___.lBB'M^<Vl'

2. TELEFOON 17710.

xH/Zlilllll,!,"

worden als NIEUW OVERTROKKEN 14629 werkt, gebaald en bezorgd in n aag. _NE_-._,X<_N. PIET HEINSTRAAT 94. TEL. 3WS. l-eken,brlek B.

OUDE WATTEN EN DONZEN DEKENS en met de mooiste dessins be

HET

VADERLAND
<*_M_-_____-__MMHaH_--MnHMH__l-_M__)M-_B-_

MAATSCHAPPIJ _Al._-_I/M__. VAN DE TOT

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

SUIKERONDERNEMING TJOMAL"

bieden. 4. TOKKIe. Tarfimrfct

en MUZIEK, k contant tegen de hoogste waarde. Dagelijks te ont

voor gebeele of gedeelten van goed onderbonden INBOEDELS, ANTIQUITEITEN en onderwetscl,

MEUBILAIR.

Cagefljks

fc ootMed-*

Wanneer U een kamer of pension vraagt, een woning vraagt of te buur aanbiedt, kunt U ta de Hleuwe ltotterdamsebe Courant reedde voor f Ut e Kleine adver

De gewone jaarlljkscbe algemeene vergadering van aandeelhouders d worden gehouden op Vrijdag as April 1930, des voormiddag, ten 11 ure, ten kantore der Vennootschap, /avaltraat B te 's-Gravenhage, alwaar de te behandelen onderwerpen voor Aandeelhouder, vanaf beden ter visie liggen.

Untie plettsmm

'-_lr_ve_iage. 7 April 's.

o,

__4< yam Cr_n_-___-_rt_a-_.

uitgeloot van de leening 1906: de No. 25, 40. 71, 86A en B. van de leening 1908: de No, 11, 51, 58. 65. van de leening 1910, lste serie: No. 5. ?de serie: de Nos. 95. 100. 102. 105. 149Aen B. legen inlevering der lukken betaalbaar ten kantore der Melkinrichting, N. Havenstraat 15, van eerstgenoemde leening vanaf den Isten I-lei, van de tweede vanaf den lten Juni en van de laatstgenoemde vanaf den Isten Juli 1920. Het dividendbewijs No. 46 l, dtaalbaar met l_H vanaf 10 Aptfl elr. van 10-2 nur, en kantore bavengenoe.!.

LINNEN GOEDEREN u
zeker dat da _.tn__lll koopt U lat bij een Specialist, dan weet goed is; Unnenbuisboudgoed, Ledden- en Tafelgoed. kwaliteit

VAN DM BRIEL & VERSIER FABRIKANTEN SEDERT 1847.


KANTOOR OEI. HAAO
_-

X_-lBTR^_<T SI

m-b

Aj,

MORGEN, DINSDAG 8 APR


10 UUR,

VEILING VA MEUBELEN, TAPIJTEN, SCHILDERIJEN EX ANTIQUITEITEN.

VEILINGZALEN I^NBON & OE M.


PRINS MAURTTSPLEIN

HET VADERLAND

GANDHI WINT ZOUT


DE BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID IN BRHBCHINDIE
BEGONNEN
Gendhi'sda dniet onwettig, talrijke medestanders gearresteerd

MOI-VENHAUER
EN BRUNING VOOR HET FRONT

MAANDAG 7 APRIL 1930

VLAAMSCH MILITAIR
INCIDENT
EEN MILICIEN WEIGERT, OM FRINCIFIEELE REDENEN. FR4NBCHE COMMANDO's UIT TE VOEREN. In de gevangenis opgesloten.
Onze correspondent te Brussel meldt Voor de tweede maal doet zich thans het geval voor, dat een Vlaamsche mil.zicn weigert aan in het Fransch gegeven commando's te gehoorzamen en, om deze reden, in de militaire gevangenis wordt opges'.iten.
_ns:

AVONDBLAD B

BEMAL STRIJDT ZIJN


ZWAARSTEN STRIJD
OM TURKIFE'S FINANCIEELS

GIBSON kRIJST HET VERDRAG VAN DRIE


MAAR HIJ HOOPT NOG OP EEN OVEREENKOMST VAN ALLE VIJV.
Briand brengt verslag uit bij Tardieu.
Hugo Gibson. lid LONDEN, 6 April. van de Amerikaansche delegatie ter Vloot conferentie te Londen, heeft hedenmiddag een voor Amerika bestemde radio-rede ge houden, waarin hij mededeelde, dat er thans definitief een aceoord was bereikt tusschen Amerika, Japan en Groot-Brittanje. Deze overeenkomst is van groote beteekenis en bepaalt, dat 9 groote slagschcpcn zullen worden geschrapt, zonder door andere va" vangen te worden. De Japansche vloot zal volgens deze overeenkomst 9 slagschcpcn tellen. De drie mogendheden hebben de verplichting op zich genomen in de jaren 19301936 in totaal 26 slagschcpcn uit de vaart te nemen. Dit zou een besparing van 800 a 900 millioen dollar bcteekenen. Zoolang het verdrag tusschen de drie genoemde mogendheden van kracht is, zullen geen nieuwe schepen gebouwd worden. Het groote succes van de Londcnzche Vlootconfercnlie is, volgens Gibson, dat men een grondslag heeft gevonden voor de beperking van alle schccpsklassen der drie grootste zeemogendheden der wereld. Dit resultaat overtreft de verwachtingen, die men bij het begin der conferentie koesterde. Gibson meent, dat een gegronde hoop is, dat nog vr het vertrek van de Amerikaansche delegatie naar de Vereenigde Staten, een overeenkomst van vijl tot stand zou kunnen zijn gekomen. PARIJS, 6 April, Briand heeft heden een onderhoud gehad met Tardieu, tijdens het welk hij een uiteenzetting gaf over de En gelschc voorstellen in zake ds uitlegging van artikel 16 van het Handvest van den Volken bond. Maandagmorgen zal onder voorzitterschap van Doumcrguc, den president der republiek, een ministerraad gehouden worden, ten einde Uriand voor zijn vertrek nogmaals de gelegenheid te geven het Engelsche standpunt toe te lichten en met zijn collaga's overleg te plegen over het Fransche antwoord.

BEIDEN DREIGEN MET RIJKSDAGONTBINDING.


Bezuiniging op de werkeloosheldsverzeKering en op de sociale wetten.

ONAFHANKELIJKHEID
Een crr. van de Vo. 2,tg, schrijft aan zijn blad over de financieele moeilijkheden in Turkije. Wij ontleenen aan zijn schrijven het volgende: Turkije zucht reeds bijna twee maanden

onder een economische crisis, welke, naar

Gandhi's campagne voor burgerlijke on gehoorzaamheid is begonnen. Gistermorgen vroeg heeft hij, zooals Reuter meldt, de Gandhi en zijn campagne weinig of niets afweet, dan, zal men wel glimlachen, als men hoort, hoe dle wetsovertreding plaats had. "legen half zeven kwam Gandhi uit zijn eenvoudige hut in Dandi aan de Golf van l.ambay (ten N. van Bombay). Hij werd geestdriftig begroet door een 4000 volgelinten, die den nacht hadden doorgebracht met zwijgend gebed of het zingen van liederen. Gandhi ging naar de zee, nam zijn morgenbad en precies om half zeven, op het vastgestelde uur voor het begin der campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid, bukte hij zich, nam een hand vol zand, dat zoutkorrels bevatte en keerde glimlachend naar zijn hut terug... Gandhi's doel. De man, die bet zoutmonopolie zou breken, neemt er dus genoegen mee een band ongeraffineerd zout met and vermengd van bet strand mee te nemen naar Kuis? die wijle .Wil hij opwil bij. zijn doel bereiken? Ja, dat Natuurlijk verwacht bij niet op die wijld met zijn volgelingen te kunnen voordien in bet outvelbruik van het land. Dat ligt lieelemaal niet in zijn bedoeling. De bedoeling was een symbolische daad te verrichten, waardnor de aandacht gericht wordt op zijn campagne voor de onafhankelijkbeid van Indi. De stille wensch zal daar, bij wel hebben voorgeleten, dat de Indische regeering zijn daad als ongeoorloofd
gou

outwetten overtreden. Wanneer men nu van

De gearresteerden weigerden tegen borg stelling vrijgelaten te worden. Onrust op de spoorwegen. Ook op d spoorwegen begint het weer onrustiger te worden. Op het station Ihurla, acht mijlen van Bombay verwijderd, zijn zeven stakende spoorwegarbeiders vanochtend ernstig gewond, doordat de politie zich genoodzaakt zag op hen te schieten. De stakers namelijk wierpen met steenen naar werkwilligen en Pathans, van wie er vier werden gewond. De voorzitter van den bond van spoorwegpersoneel der Great India and Fcninsula Ra-lwa)-, uikar gehecten, en de voorzitter der Red _?l.ig Union, XbandalKar, benevens de leiders der stakers te Kocrla, zijn gearresteerd, wegens het houden van redevoeringen, waarin lij aanspoorden de orders der politie te overtreden. Ook te Tliana, op 12 mijlen afstand van Nombav, is bet lijdelijk verzet begonnen. Een groep personen was op de spoorbaan
gaan taan,

hoorzamen" gearresteerd, o.a. Gandhi's zoon Ramdas-J Gandhi en nog vijf anderen, we gens het onwettig inzamelen van zout.

of verkoopen van onwettig gewonnen zout. Onder hen was Mam Lal Xothari, een van Gandhi's beste helpers. Ook te Dzjalalpoer is een aantal onge-

De besprekingen die deze week over de financieele vraagstukken en over de maat regelen in het belang van den landbouw zullen worden gehouden, zijn gisteren, zoo meldt men uit Berlijn, eigenlijk ingeleid met redevoeringen van kanselier dr. Brning en den minister van financin Mol denhauer. Vooral deze laatste, die op een bijeenkomst van de Duitsche Volkspartij te Maagdenburg het woord voerde, sprak een taal die niet aan duidelijk te wensehen liet.

Rede van Moldenhaur.


Dr. foldenhauer zeide dat het program ma tot het verminderen van de uitgaven van rijk, landen en gemeenten reeds gereed is. Het zal zeker op sterk verzet stuiten maar een minister van financin, die populair is, vervult zijn roeping niet. Bij de regecringsvcrklaring van het knbinet-Brning, stonden twee dingen op den voorgrond, die het eerst op een oplossing

beschouwen. Om indruk te maken op bet volk heef: Landbi ook den langen tocht gemaakt van Abmedabad, waar zijn school gevestigd is (de 3at?a l-lraba Asjram) via Drjalalpoer naar Dandi. Op dien tocht, die van 11 Klaart tot 5 April geduurd heeft, maakte (.andbi voort durend propaganda voor zijn ongewelddadig lijdelijk verlet tegen de regeering, lijn boyeott van vreemde waren en het maken en dragen van lellgeweven goed. Vaak deed bij gijn best gearresteerd te worden wegens inbreuk op de wetten des lande, maar de regeering, blijkbaar overwegend, dat men het den tegenstander niet naar den zin moet maken, als men anders kan, liet (3andbi vrij

teneinde te bewerken, dat het treinverkeer zou moeten worden stopgezet. Zij werden echter door Pathans verdreven. In Abmedabad beerscbt groote opwinding; jongelieden loopen door de straten en schreeuwen: Lang leve de revolutie". Een aantal meisjes-padvinders, die geweigerd hadden de Britsche vlag te alueeren en God ave the King" te zingen, hebben de
padvindersbeweging vaarwel gezegd.

nl. de hervorming der Rijksfinancin en de hulpver leening aan den landbouw en aan de Oostelijke provincies. Beide zaken staan met elkaar in nauw verband. Tonder de financieele hervorming is de hulp aan den landbouw onmogelijk. Herstel der financin beteekent in de eerste plaats, dat de inkomsten verhoogd moe
ten worden, maar het voornaamste is, dat

wachtten,

trekken.

Oostersch en Westersch.

Met net breken van het __utmohopc>.ie'. Waarover Gandhi een paar maanden geleden kprak, al het zoon vaart niet loopen, al doen zijn volgelingen, naar wc straks zullen zien, hun best bruikbaar zout te m.ken, aldus de wet werkelijk overtredend. De bedoeling is propaganda voor lijdelijk Verzet zonder eenig geweld. Juist nu de artij van het geweld (de activisten in de Indische nationale beweging) veld wint onder het volk, meent Gandhi dat het ..zondig zou zijn de gewelddadige partij kans te geven hem vr te lijn". Nu juist wil hij met zijn twijfelloos en onwrikbaar geloot in de heilzaamheid van ongewelddadig, heid" de menschen winnen voor een andere destrydingswijle van de bestaande regeering. Zulk een methode vau werken is ons Westerlingen, wiet de activiteit in het bloed zit, z vreemd, lij is z in strijd met het diepste van ons wezen, dat wij ge neigd zijn er om te lachen of de schouders r over op te halen. Een man, die liever in slavernij leeft dan geweld te gebruiken", is voor ons en...., och, laten we het leelijke woord maar niet gebruiken en bewaren voor den Westerling, die Oostcrschc nel gingen bij zich zou willen aankweeken. Want wat bij ons op een moreele ziekte en bedenkelijke decadentie zou wijzen, dat is in Britsch-Indic iets, wat in den aard der bewoners ligt al zouden we niet graag zeggen, dat elke Britsch-Indicr zich liever dood laat martelen dan zich te verweren. Wat we echter wel kunnen doen is de beweging van Gandhi naar het uiterlijk beschouwen n de gevolgen er van nagaan, want zy kunnen ernstig genoeg zyn.

TOESPRAKEN VAN oANDNI In een toespraak die volgens Reuter Landn. 'avonds in een bijeenkomst Kiold, prees hij de politie wegens haar hoffelijke houding bjj de inbeslagneming van out in de buurt van Dandi. Hij voegde erbij dat hij de regeering geluk ion wenscben en zich voor den onderkoning zou buigen, indien de wet op de eoutbelasting werd algeschaft. Vanochtend heeft CandKi nader verklaard dat men reden bad om zich geluk te wen selien dat de regeering niet gedraald bad met de in hechtenisneming van baar voornaamste tegenstander, te Cujerat. Er kan geen enkele uitzondering gemaakt worden bij de stelselmatige vervolging en wettige bestraffing van wetsovertreders. Ten slotte wekte hij de studenten op, de Btaatlunder.viizinricl_ti_.Fen te verlaten. UITLATINGEN VAN GANDHI. Vrijdag heeft Gandhi in een gesprek met den correspondent van de Times te Dljalalpur gezegd, dat hij zijn aanval op de zoutbelasting in de eerste plaats deed, omdat de barbaarsche Britsche regeering" even zware belastingen hief van de armen als van de millionairs. Na de loutbelas zou hij zijn op den drankaccijns richten. aanval Toen de correspondent hem vroeg, hoe de regeering zander belastingopbrengst het land zou kunnen regeeren, antwoordde hij, dat hij dit probleem nog niet had overdacht. Hij zag in dat ook een inlandsche regeering het moeilijk zonder belastingen zou kunnen stellen. Bij een afkondiging van de onafhankelijkheid zag hij geen reden voor een aftocht van het Britsche leger. Als de Britsche officieren te trotse! waren om onder een buitenlandsche regeering te dienen, zou dat valsche trots zijn. Hy besloot: /.Hoc zwak ik ook ben, ik zou, als Engeland morgen san den dag het land ontruimde, de verantwoordelijkheid voor de voortzetting van de regeering op mij nemen, met inbegrip van de verdediging van de grens."
DE
ABESSYNISCHEREBELLEN-

ciale verzekering . in 7 zijn geheel' dient te worden verbeterd, loodat ook hier bezuiniging kan plaats vinden. De minister meende, dat aan de onderhandelingen en besprekingen der fracties thans eens eindelijk paal en perk dient te worden gesteld. De Rijksregeering heeft daarom besloten van alle haar ter beschik king staande wettelijke maatregelen ge bruik te maken, om haar programma te doen aanvaarden. Indien redenen van party-politieken aard een oplossing onmogelijk zouden maken, dan zal de Rijksregeering bewijzen, dat ze ook zonder den Rijksdag kan rcgccrcn. Het is onmogelijk weder een nieuw kabinet amen te stelten. Indien de Rijksdag in gebreke blijft,' zal het kabinet Brning niet vreezen een beroep te doen op het gansche Duitsche volk. Brilnlng over zijn politieke positie.
Op de heden gehouden bijeenkomst der Rijkspartijcomniissi van de Duitsche Gentrumpartij, behandelde Rijkskanselier Brning in een uitvoerige rede het acute pro bleem der binnenlandsche politiek, waarbij hij nogmaals een overzicht gaf over de wikkeling der jongste gebeurtenissen. Hij herinnerde er aan, hoe hij toen reeds op de moeilijkheden wees die zich zouden voordoen en hoe hij alles in het werk had gesteld teneinde een politieke crisis te voorkomen. Steeds waren wij tot iedere zakelijke concessie bereid. Hoewel de vorige regcoring tenslotte ten val Kwam wegens de werkloosheidsverzekering, kwam de crisis tengevolge van zekere coalitie-moeheid. Al, het plan-Voung door alle betrokkenen zal zijn geratificeerd, komt het groote probl.em ler internationale leening. Gelooft men in het buitenland, dat daar een leening Kan orden ondergebracht van IZ milliard, als Duitschland, financin en economie niet in orde zijn? En daarvan hangt toch de verdere ontwikkeling af der geldmarkt. Daarvan lal het afhangen, of het werkeloorencijler al stijgen of dalen. Onze politiek is daarop gericht, dat ons parlement niet in een hopclooze positie Komt tcgcovcr het kiezerscorps. Wij wil len het parlement ertoe brengen, moedig zijn verant

vele, ook in de locale (landelijke cri gemeentelijke) verkondingen, diep ingrijpen. Het eerst in aanmerking voor ver la ging der uitgaven Komt de werkelooskeidsver l e k e r in g. Door de uitgaven voor de werkeloosheidsvoorziening is de begrooting van het laat ste jaar geheel overhoop gehaald. Na het tot stand Komen van de leening Kreuger is thans ook besloten, dat voor 501 millioen mark aan preferente aandeden van de KijKsspoorwegen verkocht zullen worden. Voorts verklaarde dr. Moldenhaur met den NyKsminister van Arbeid Ztegerwald te zijn overeengekomen, dat het gebied der spe

de uitgaven verlaagd worden. De begrooting voor 1930 is zoo zuinig mogelijk gehouden. Het kabinet zal den Rijksdag een programma voor het verlagen der uitgaven voorleggen. Men is gisteren gereed gekomen met de voorbereidingen voor een desbetreffend wetsontwerp, dat nog voor Paschen aan het Kabinet zal worden afgehandeld. Dit bezuigingsprogram lal in zeer

Het eerste geval deed zich voor een ,'aar ol wat geleden. Een Antwerpsche mil-cien, Lodewijk Bonten, die dezelfde princip'eele houding aannam, werd ten slotte, zoogenaamd om gezondheidsredenen, hoewel hij nimmer ziek was, met onbepaald verlof huistoc gezonden. Ditmaal is het weer een ..ntwerpsche jongen, Joris De Leeuw, die, ingelijfd bij een te Namen gekazerneerd regiment, naar hij aan de militaire overheid verkliarde, cm prlnclpieele redenen, beslist weigerde een in het Vlaamsch uitgelegd Fr->.nsch bevel uit te voeren. Sedert Donderdag zit hij opgesloten. De Vlaamsch-nationale afgevaardigde Herman Vos heeft, naar aanleiding va/i dit feit, aan den minister van Landsverdediging een brief gericht, waarin gewezen wordt op de Vrijdag in de Kamer door den minister gegeven verzekering, da., met ingang van October 1930, sommige Vlaam sche compagnies in het Ncdcrlandsch zullen worden aangevoerd en dan ook de ver wachting wordt uitgesproken, aan deze behandeling van den Vlaamschen dienst plichtige, die weigert, langer onloochenbaar onrecht in het leger te verduren" onmiddellijk een einde te zien maken. Voldoet het antwoord van minister de Bro.ueville het Kamerlid voor Antwerpen niet, dan zal morgen. Dinsdag, een verzoek om interpellatie van de regeering warden ingediend.

de meening van Kcmal, bcteekcnt, de beslissende strijd om de economische onafhankelijkheid van dit land. De leiding van den strijd heeft _.loestaf._ Kemal, evenals in 1921, tijdens den Anatolischen veldtocht, overgelaten aan lsmct pasja, waarschijnlijk door de ervaring, dat de minister-president de politiek, waarvoor hij de verantwoording draagt, moet voeren zonder dat zich onverantwoordelijke tusschcnpersonen er in
mengen.

Djoemhoerijet de hulp van internationaal kapitaal onmisbaar noemt. Onderhandelingen met de Franschen.

Ismct schijnt besloten, met de hem goed lijkende politiek te staan en te vallen. Hoe de meeningen in Angora nog uileenloopcn, blijkt uit het officieele te Stamboel verschijnend ochtendblad _._illijet, dat elke mede werking van westelijke financin voor het herstel van den Turkschen economischen toestand, van de hand wijst, terwyl de

TROEBELEN IN PALESTINA
DE STAAT VAN BELEG IN HET ZUIDEN.

Jeruzalem wordt via Parijs gemeld, dat in den Hof van Getlisemane vijf bommen lijn gevonden. Men neemt aan, dat de daders, die de bommen daar ter plaatse hebben neergelegd, een aanslag wilden plegen op een Mohammedaansche processie, die ter gelegenheid van de komende Mohammedaan> sche feesten gehouden zou wolden en die dn Hof van Gethlemane zou passeeren. Naar uit stamboel via Moskou gemeld wordt, is in bet Zuiden van Palestina de staat van beleg afgekondigd. De politie heeft verscheidene radicaal-nationalistische Ara bieren gearresteerd.
Uit

bepleitte. Men vecht dezen strijd thans op drie fronten uit. In Angora onderhandelen Ismct en de minister van Financin met de uit Parijs toegesnelde vertegenwoordigers van het beheer der oude Nsmaansche" Staatsschuld. Men schijnt het nog lang niet eens te zijn: de Turken zijn van meening, dat eet financieel herstel van het land alleen moge lijk is, wanneer het een langdurig moratorium toegestaan krijgt voor de schulden uit den tijd der sultansheerschappij. Daarentegen willen de Parijscbe financiers geen moratorium, maar nieuw buitenlandse! ere diet, natuurlijk met voldoende garanties. Maar juist die waarborgen wil Turkije niet geven, omdat het vreest dan lijn onafhankelijkheid kwijt te raken. Voorts overwegen de Parijscbe gedelegeerden benoeming van een buitcnlandschcn financieelen hervormer, terwijl Angora hoogstens wil toestaan, dat het Beheer der Sculdcn op eigen kosten aan een deskundige opdraagt, een ..-...-keurig onderzoek naar de TurKsche financin in te stellen en voorstellen tot het financieel herstel uit te werken.

De strijd over de financieele politiek begon 16 Januari met een artikel van de Millijet, dat een tijdelijk stopzetten der renteuitkeering voor de Turksche obligaties

AANVAL DER TORIEB


HEDEN VERWACHT
OP MACDONNALDS VLOOTPOLITIEK.

Om de stabilisatie.

Arrestaties. LEIDER VERSLAGEN EN GEDOOD. Vrdat Gandhi naar de e ging en lijn kutkorrcls raapte, zei hij tegen een corresADDISABEBA. 6 April. (Vertraagd telepondent van Reuter: Het blijft te bezien, gram. Belga.) Keizerin Judith is overleden of de regeering het schenden van het zout aan longontsteking. Zij is slecht korten tijd monopolie door talrijke personen zal dulziek geweest. Negus van den, zooals zij onzen tocht heeft geduld." het Keizerlijk paleis, enTafari nam bezitedict, publiceerde een De regeering echter heeft opnieuw waarin hij zich uitroept tot alleenheerscher 'Gandhi's wensch niet in vervulling laten over Ethiopi. De stad is rustig. gaan. Zy heeft hem laten loopen en zij laat Er is bevestiging ontvangen van het benu mededeelen, dat er geen reden is tot arricht der overwinning van de geregelde troepen op de opstandelingen. Vliegtuigen statie, want het zout door Gandhi verzanamen aan deze actie deel door op de rebelweid is niet voor gebruik geschikt en de regeering kan het vervaardigen er van dus len bommen neer te werpen. niet al. een overtreding van het zoutmonoADDISABEBA. I April. (Vertraagd in de polie beschouwen. overseining). (Belga). De geregelde troeElders is zij anders opgetreden. pen hebben Ras Gugsa, de aanvoerder der Op den weg van Dandi naar Dzjalalpoer rebellen in het noorden des lands, waren in een bijna droge rivierbedding ruim genomen. Hiermede acht men dengevangen opstand 350 aanhangers van Gandhi bezig zout te feitelijk geindigd. Volgens de laatste berichverzamelen, dat zij in zakken wegbrachten. ten is de leider der opstandelingen Ras Vit bedtyf had plaats met militaire orde: Gugsa. na helfhaftige verdediging, gedood. bevelen werden gegeven door een der leiders. Blijkbaar was deze groep zoutgaarders lang van te vo*cn geoefend. Het was nog vroeg In den morgen, doch de leider, deelden roet De vroegere Sjah van Perzik overleden. trots mede, dat men reed, 1000 pond ver PARIJS, 6 April. Het stoffelijk over meld had. schot van den vroegeren Sjah van Perzie Gistermiddag heeft de politie het op deze Ahmed Mirza werd vanochtend opgebaard wijze verzamelde zout in beslag genomen. in de moskee te Parys. De plechtigheid De dorpelingen namen een passieve houding droeg een intiem karakter en niemand wa, aan. Nadat de politie was weggegaan, zetten daarbij tegenwoordig dan drie broeders van de dorpelingen de zoutwinning voort. den overledene, de vroegere Perzische ge Tal van arrestatie hebben gisteren ook zant te Parijs Samad Khan en de Perzische plaats gehad. consul. De lijkkist zal vervoerd worden naar In het district Ahmedabad zijn 58 schenBavronll via Marseille en dan via Bagdad ders van de zoutwet gearresteerd, die allen naar Kerbela, de heilige stad der Sjiitische beschuldigd werden van het in bezit hebben Muzelmannen

den.

.oordellKheid

te aanvaar

De Kabinetsformatie. al over samen gesteld, Met het oude Kabinet kon niet worden voortgegaan, Naar links had men reed,
tevoren steun gezocht, wat
Vervolgens gal hy een verklaring de -Zie waarop hF lijn Kabinet had

"

mislukt Een Kleine partij stelde eischen, welke 1 leen het Centrum had willen inwilligen. Had ik mij niet bereid verklaard, dan had niemand geweten, aan wien dan de leiding ou orden toevertrouwd. Ook thans, nu par lement en regeering voor buitengewoon moeilijke problemen staan, moeten wij een der grondstellingen van het Centrum doen zelden : gematigdheid betrachten in de middelen om ons doei te bereiken. XV er een vooraf beraamd plan geweest, dan had ik geen 48 uur noodig gehad, om een kabinet te vormen. Van wa, ik in een paar uur gereed geweest. Wat de aanvallen der sociaal-democraten betreft, zoo weet >_r. dat ik herhaaldelijk hob verklaard, te
2,.

In Stamboel strijdt men om den Koers van het Turkscbe pond. De regeering heeft zich door de Nationale Vergadering een dictatoriale volmacht voor drie jaren laten geven, welke ze onmiddellijk heeft aangewend, om den koers van het pond door drastische verordeningen te steunen." Deze maatregelen overtreffen die van den inflatietijd in Duitschland vr. Ze zyn gedeeltelijk niet met de Vestigingsverdragen in overeenstemming te. brengen, en zullen zeker leiden tot protesten of vergeldingsmaatregelen van het buitenland, zoo de Turk BRUNINGSFINANCIEEL sche regeering te lang talmt met de beloofde opheffing van die tijdelijke" inbreuk op het PROGRAM GEREED privaatrecht. De buitenlandsche banken worden niet zonder pressie, er toe geleid met de regeering en met de Turkschc banken en steunconsnrturium" te vormen. En als VERHOOGING VAN DE PREMIES bekroning van deze natuurlijk zeer gelaakte VOOR VERZEKERING TEGEN maatregelen, denkt men over de oprichWERKELOOSHEID. ting van de reed, lang beraamde Staats bank. Haar project is in den loop der jaren Uit RijksdagBERLIJN. 7 April. klingen wordt gemeld, dat het wetsontwerp meermalen veranderd. Men wacht met spanning, hoe de definitieve vorm er uit zal zien. tot voorbereiding van de financieele heren of de gehoopte stabiliteit voor het vorming heden naar den Rijksdag is geOvereenkomstig de mededeelingen Turksche Fond mogelijk zal blijken te lijn. zonden. van den minister van Financien heeft het Voor economischen opbouw. voorstel den oorspronkelijke. vorm behouden. Het bevat dus een verhooging van Op het derde front echter, daar waar de bijdragen voor de verzekering tegen Ismet en zijn aanhangers de eindoverwinwerkeloosheid tot 4 pet. Voorts bevat het ning hopen te behalen, is ten strijd aan ontwerp bepalingen betreffende belastingden gang, welke te Angora is begonnen en verlaging en vermindering van uitgaven. thans in het gchcclc land georganiseerd is: de strijd voor de binnenlandsche produchopen dat de coalitie zou tezamen blijven tie", dus tegen invoer uit het buitenland. Deze actie vormt het voorspel van het tot het einde van dezen Rijksdag. aangekondigde maar Thans moet worden gedaan, wat voor het reeds lang getreden economisch nog niet in werking program". Duitsche volk noodig is. daarbij staat de Ook In deze luaestie loopen de meeningen rijkspresident met lij n ge Kernals Volkspartij heele ge lag aan o n\z e zijde. in den boezem van tijdlang zegevierde de ben ervan overtuigd: ook de groote sterk uiteen. Een Ik meermalen door _.loe_>tafa Kemal verkonmeerderheid van het Duitsche volk. digde opvatting, dat Turkije, als boerenDe financin moeten 'gegemaakt. vat alleen Kan staat, den landbouw tot grondslag van zijn zond orden het buitenlandse! Kapitaal doen toevloeien algemeene economische politiek moest ma ken, en alle beschikbare middelen aanwenen het Duitsche Kapitaal, dat in vertwijfeling naar het buitenland vluchtte, doen te- den, om dien te bevorderen. Den laatsten tijd komt, onder Russizcbcn ruikerren. invloed, liet plan van een industrialisatie, Aan den land bon .moeten stabiele elke het land onafhankelijk ou maken prijzen worden verzekerd. Vooral voor landbouw in het Oosten met iets van vreemde productie, meer en meer naar den buitengewoons worden gedaan, De mcnchcn voren. Ook in l'urkscbe kringen wordt daar en zich in hun bestaan be!.r_igd. vaak betwijfeld, of de boog-gespannen verHun zonen trekken naar de groote steden wachtingen der voorvechters van dit plan en maken het .verlceloosheidsvr2_.ss_.tulc in vervulling uilen kunnen gaan. De crisis, welke thans met nationalisonoplosbaar. Om de herstel-betalingen te kunnen doen, moet onze uitvoer stijgen. tiscbe middelen al -orden bestreden, is Met het aannemen van het plan-V7ung voor een groot deel en gevolg van de wan verdwijnt de controle der herstela^enten trouwige angst, waarmee de l'urkscbe en Komt de volle verantwoordelijkheid aan nationalisten bijna alle buitenlandscbe ere Duitsche yolk. aan den Rijksdag en aan dietoffertes van de band hebben geweien. het Istiklal", onafhankelijkheid, is de hei de regeering. Het .are te wensehen dat verschillende partijen hun houding jegens lige leus der Xemalisten. De garanties, welke de buitenlandscbe het plan-Young nog eens zorgvuldig hadden eredietgever natuurlijk eiscbt. doen hen on nog bepaald. Vele kiezers hebben misschien middellijk denken aan de gebate capitulaniet eens een helder inzicht in onze verplichtingen. Wy moeten hun duidelijk ties", dat zijn de voorreenten, elke de maken, dat hier een nieuw dccl onzer gevreemdelingen in het oude Osm.ian.cbe schiedenis begint en dat ,paaraamhed op Rijk genoten. Op die manier kan men het alle, noodzakelijk is. verstaan, dat liet door vier oorlogen ver blijken, dat het parlement niet armde Turkije dure spoorwegen is gaan Als mocht in staat is zijn taak te volvoeren, dan dr ent aanleggen, een nieuwe hoofdstad heeft ophet volk Il de beslissing ter hand te gebouwd en leger en vloot gereorganiseerd, nemen. Net dient dan te .eten hoe het zich zonder dat bet deze groote uitgaven, tenin de toekomst politiek vil ontwikkelen. minste voor een deel, door credieten uit Volgens een ander bericht zeide llrlning bet buitenland heeft gedekt, hetgeen een nog: Het ongeluk voor de rgeering, linancieele crisis onvermijdelijk maakte. coalitie heeft daarin bestaan, dat het kabinet te zwak tegenover de partyen is

De Daily Mail houdt hem echter de hand boven het hoofd.


De onderhandeLONDEN. 7 April. lingen ter Viootconfcrcntic hebben thans geleid tot ernstige moeilijkheden voof Engeland ook in de binnenlandsche p_lliek. De conservatieven zijn nl. voornemens heden in het Lagerhuis vragen te stellen aan MacDonald, die de vraag, of MacD-mald bereid is ook nieuwe besprekingen met de Franschen over politieke garanties aan te gaan, zal moeten ophelderen. Het is 'oven. dien niet onmogelijk, dat de conservatieven een voorstel zullen doen. Hoewel ook de liberalen in het algemeen het geven van politieke garanties aan Frankrijk afwijzen, zijn toch sommige conservatieven bevreesd, dat een dergelijk parlementair voorstel tot een binner-luldsche politieke crisis kan leiden, die voor hun partij zeer ongunstig zou zijn. .Van. wanneer de regeering een nederlaag zo* leiden door het aannemen van een onsei vatief voorstel, zou dit voor MacDonall. gelijk staan met een motie van wantrouwen. In een hoofdartikel keert de DaiH Mail zich tegen het op zoodanige wijze uiv>^tei van de Vlootconferentie ten behoeve van binnenlandsche politieke doeleinden Het blad constateert, dat het voor de conservatieve partij gevaarlijk kan zijn, vraag* stukken van buitenlandsche politiek rs gebruiken als verkiezingsnianoeiivre. Tevens -.chrijft het blad. dat MacDonald tijder., de moeilijke onderhandelingen zeer vee', ge zond verstand hccit getoond en dat hij niet ricd-ts als partijman, maar ook ah ver_-.genwoordiger der natie heeft gehandeld en voor een eventueel mislukken van de pogingen een Vijfmogendhcdcn-overeenkom.' tot stand te brengen, niet verantwoordelijk
mag worden gesteld. De Dailv Idcgrapb steunt

daarentegen de andere conservatieve richting. .Met nadruk waarschuwt bet blad voor liet gevaar, dat MacDonald en llcndcrson. ge dreven door den wcnscli een overeenkomst van vijf te bereiken, op gevaarlijke wijze in liet I'ranscbe vaarwater terecht komo

NOORD-CHINA LOSVAN NANKING


JEN EISCHT UITLEVERING VAN TSINGTAU.
heeft generaal Jen Si _sjang waterdag officieel bekend gemaakt, dat alle Noordelijke provincies van China sedert gisteren baar betrekkingen met de Nanking regeeiu? hebben verbroken en zich aan zijn rege-ring hebben onderworpen. Jen Si sia.ig ver klaarde voorts, dat bij de rgeering van Nanking niet meer erkent en de macht overdraagt op zijn eigen regeering. Verder verlangt generaal Jen Si Bang van de regeering van Nanking, dat deze hem binnen 43 uur I'singtau al uitleveren. De buitenlanders hebben I'singtau reeds verlaten en zijn op eenige stomschepen naar Zjanbai vertrokken. De politieke toestand is ten gevolge van de onzekere houding van maarschalk I^sjar_g Hsu __.iang (den dictator van I^loekden) in dezen burgerooorlo? eer veraard.
PEKING, 6 April: Naar gemeld wordt,

geweest.

2
BINNENLAND
EEN NATUURBESCHERMINGSWET VERZOCHT.
dam, Utrecht, Leiden, kroningen, hebben

HET VADERLAND

MAANDAG 7 APRIL 1930

AVONDBLAD B

Verhooging der Duitsche

Werkvernriming
Dezer dagen heelt de Rijkscommissie Werkverruiming onder voorzitterschap van prol. dr. W. H. Nolens vergaderd. Gedurende eenigen tijd hield de commissie zich heiig met te trachten verbetering te krijgen in bet volgende, De commissie bad de er varing opgedaan, dat som aan buitenlandscbe inschrijvers een opdracht werd gegeven, omdat rij

DE CODIFICATIE.
CONFERENTIE
INTER-AMERIKAANSCHE
COMMISSIE

invoerrechten

Weeroverzicht
29

GEMENGD NIEUWS
RUMOERIGE DAGEN TL HEERLEN. Zaterdagavond begon het met een brand te Drievogels in een pand bewoond door den heer Habets. Zondagavond moest de brandweer opnieuw uitrukken. Er was toen brand op den Gaumcrsmolen. Hier brandde een alleenstaande schuur uit; er werd vrij veel schade aangericht. Nog was de brandweer met het blusschingswerk op den Gaumersmolen bezig, toen er bericht kwam dat brand was uitgebroken in het caf de Zwaan aan de Geleenstraat. De brandweer trok daar heen en bestreed het vuur met drie slangen op de waterleiding. Alleen de cafruimte bleef voor het vuur gespaard. De bovenverdieping en de achterzijde van het gebouw gingen in vlammen op. Tegelijkertijd, omstreeks half elf, kwam jer bericht van een poging tot brandstichting op Hcerlerbaan: de brandweer beboetde daar evenwel niet heen te gaan, daar de l buren bet vuur met emmers water hadden kunnen blusschen. Ook de aldeeling recherche was gisteren druk in touw met een on derzoek naar een vechtpartij, die Zondag voor acht dagen te Heerlerheide plaats vond. Reeds eerder had de politie getracht in deze zaak Klaarheid te brengen, doch door de geslotenheid van den gewonde, den 40-jarige T. Hanegraal, Kon zij er het juiste niet van te weten komen. Toen H. evenwel Zaterdag in het ziekenhuis tengevolge van de opgeloopen verwondingen overleed, Kwamen de praatjes los en de politie vond in een en ander aanleiding om over te gaan tot de arrestatie van den 35-jarigen mijnwerker H. H. genaamd, te Heerlen. Deze is in arrest gesteld Terwijl men nog met het onderzoek naar deze vechtpartij bezig was, kwam er bericht binnen, dat er andermaal in bet caf van den heer Paffen op Heerlerheide was gevochten. De politie ging er heen en vond in het caf, dat met bloed overstroomd was liggen den 20-jarigcn A. Elands. Hij had een lange snede over het voorhoofd, twee over het achterhoofd en een in den rechterslaap, verder twee steken in den linker schouder, De gewonde had veel bloed verloren en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Zijn toestand is levensgevaarlijk. De politie begaf zich naar de woning van den vermoedelijken dader, waar men evenwel weigerde toegang te verschallen. Eerst na een dreigement om de deur met geweld te lullen openen, kon de politie binnen komen. Terwijl het onderzoek in de woning in vollen gang was, kwam de vader met een familielid van den verdachte in een aut. thuis. Zij hadden klaarblijkelijk den verdachte naar vuitschland en buiten het be reik van de politie gebracht. Een onderzoek wordt hiernaar nog verder ingesteld.

Maart4 April.

Nieuwe voorstellen. Kaar de directie van den Landbouw

De studenten in de Biologie te Amster-

van Natuurmonumenten in Nederland in November 1926 aan den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen deed toeKomen, zich tot den minister gewend met een adres, waarin er op wordt geweren, dat nog steeds verschillende biologisch of geologisch belangrijke terreinen in onvoldoende mate door de gemeenschap als zoodanig erkend worden. Verschillende van onze zoo belangrijke landsehapstvpen, als beide, loolbosch, laagveen, rijn door de zich steeds uitbreidende ontginning deels reeds te gronde gegaan, en worden deels met een spocdigen ondergang bedreigd. Het sparen van landschappen, wetenschappelijk belangrijke terreinen, bepaalde planten- en dierensoorten, nu en ook voor de toekomst geschied, niet alleen in het be lang der wetenschap, maar ook in het be lang van het geheele Volk, daar de vrije na tuur de meest belangrijke rccreatiemogelijkheid biedt. In vele Staten (bijvoorbeeld: Duitschland, Oostenrijk, Zweden, Unie van Zuid-AfriKa, verschillende Sovjet-republieken, in de Verecnigdc Staten van Noord-Amerilca) is natuurbescherming staatszaak, waarom adressanten bun adhaesiebetuiging voegen bij die van vele andere vereenigingen en hun instemming betuigen met den inhoud van genoemde memorie van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Zij verzoeken den minister 't in voorbereiding zijnde Wetsontwerp zoo spoedig mogelijk in gereedheid te doen brengen, opdat de moeilijkheden, ontstaan door onze ge brekkige wetgeving op het gebied der Natuurbescherming opgelost worden, en een vaste, op recht berustende grondslag voor de Natuurbescherming ten onzent geschapen worde.

naar aanleiding van de Memorie wrake het ontwerp eener Natuurbeschermingswet, die het bestuur van de Vereeniging tot Behoud

AANKOOP VAN HET VLROERNOSGH. Van het Staatsboschbeheer te Utrecht is hij het gemeentebestuur van Bergen bericht ingekomen, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken bereid is te bevorderen, dat aan de gemeente Bergen in het belang van het bewaren van natuurschoon voorloopig gedurende tien jaar een bijdrage van f 1600 wordt verleend in de kosten van instandhouding van een deel van het Bcrgcrbosch, ten Westen van de Sparrelaan, ter grootte van 73 HA., dat door de gemeente van den beer .1. van Reenen voor f 96.000 zal worden aangekocht.

konden aanbieden dan Nederlandsche fabrikanten, terwijl ook wel geklaagd werd. dat Neder landsche fabrikanten aangenomen levering! termijnen overschreden, De commissie is tot lijke verbooging van invoerrechten op land- ' de conclusie gekomen, dat het aan betrokkenen zelf moet worden overgelaten, maatregelen te en tuinbouwproducten. 'lot de voorstellers behooren ook de lieer nemen, waardoor de geschetste euvelen iel meer Schicle en 'lreviranus: door de opneming uilen voorkomen of uilen verminderen. Medegedeeld werd, dat onder voorzitterschap van deze beide heeren in het nieuwe Rijksvan bet lid der commissie, den beer daalberg, ministerie hebben die voorstellen zeer aan directeur-generaal van den Arbeid een conferenbetreken!-, gewonnen. tie heelt plaat, gehad van bet Dagelijkse!, BeLenige dier voorstellen -varen nog vr stuur van de Koninklijke Nrandvneervereenigign. eenige fabrikanten van brandbluscbnialeriaal de Kabinetscrisis door den Rijksdag algedaan, nl. die, elke betreking badden op en eenige heeren die over aanschaffing van brandbluschmateriaal gemeentebesturen en anbet invoerrecht op granen en meel, het vesderen van advies dienen, Deze conferentie heeft tigen van een inaisnionopolie en de bestehet gunstigste resultaat opgeleverd, dat in overding der baten, welke dat monopolie zal alleg maatregelen uilen worden beraamd en vastwerpen, het invoerrecht op zemelen, suiker gesteld om te verkrijgen, dat aan en aardappelen. brandbluschmateriaal De nog niet behandelde voorstellen, waarvan de behandeling echter zeer binNederlands.!, dat aan de eiscben voldoet en nenkort moet worden verwacht, betref- fabrikaat' 15, bij aanschaffing van voorkeur zal de fende 0.a.: verhooging van het autonome worden gegeven. Mededeeing werd gedaan van een uitvoerig invoerrecht of eieren van pluimvee van 6 schrijven aan den minister van Waterstaat, tot 30 Mark per 100 K.G., met de bepawaarin de commissie betoogt, dat de Nederling, dat dit recht niet bij handelsverdralandsche industrie in staat moet worden geacht gen verlaagd mag worden; verhooging van het invoerrecht op de bruggen, welke in de eerste jaren noodig zijn, ook in tempo, aardappelmeel van 16 tot 18 Mark, dat nen worden, het bouwen dat vereischt zou kun te voor dextrine, bereid uit aardappelmeel Besloten werd zich nader tot den betrokken van 18 tot 36 Mark per 100 K.G.; minister te wenden inzake bel verstreken van aan den Rijksminister van Voeding en steun aan een bepaalde onderneming. Voorts werd mcdedecling gedaan van een Landbouw machtiging te verleenen, voor erwten een zoodanig invoerrecht vast te belangrijk aantal gevallen, waarin de bemiddeling aan commissie stellen als noodig is om een gemiddelden verkrijgen, dedat order wa ingeroepne om te aan de Nederlandsche erwtenprijs te verzekeren, idem om voor Industrie ten goede zouden komen. zoodanige invoerrechten vast te varkens De commissie nam waar, dat buitenlandsche stellen als noodig zijn om een gemiddelden ondernemingen, welke bepaalde patenten hebben jaarprijs te Berlijn, te verzekeren, voor of bepaald materiaal leveren, beginnen zich te varkens van de klasse G, van ten minste verstaan met Nederlandsche ondernemingen, om zooveel mogelijk de te verkrijgen orders 75 Mark per 50 K.G.; de Rijksregeering te verzoeken onver- bier te lande wijld nieuwe onderhandelingen met Fin in samenwerking uit te voeren. land te openen, ten einde los te komen Een verbetering van de werkgelegenheid zal van de verdragstarieven voor boter en Kiervan, kaas, in het Duitseh-Finsche verdrag vast volg zijn.naar de commissie verwacht, het gegelegd. De commissie stelde tot baar spijt vast, dat de de Rijksregeering te verzoeken onverwijld levering van een gashouder ten behoeve van onderhandelingen te openen met die staten een der grootere gemeenten in bet zuiden van in de handelsverdragen, waarmede 0.a.. ta- ons land, is opgedragen aan een buitenlandsche rieven voor aardappelen, voortbrengselen onderneming, terwijl door bel opdragen aan een andere onderneming de order zoo bad van de fruit- en groenteteelt, zuivelproducten, eieren zijn vastgelegd, teneinde los te kunnen worden uitgevoerd, dat zij niet alleen goedkooper zou geworden zijn, komen van die tarieven en, ingeval van werkgelegenheid hier te lande maar ook de er meer mede nood, die verdragen op te zeggen. zou zijn gebaat.

mededeelt, vestigt de RijKslandbouwconsulent te verlijn er de aandacht op, dat in den loop der vorige maand door een aantal leden van den Rijksdag, voormannen van bet boerenlront" een aantal voorstellen bij den Rijksdag aanbangig is gemaakt, welke bijna alle de strekking hebben, aanmerke-

een korteren leveringstermijn

De bijdrage zal verleend worden onder de bepaling, dat de verpleging en instandhouding van het bosch op oordeelkundige wijze, in overleg en tot genoegen van " het Stads-

Voorts hebben genoemde RHKsdagleden, thans ministers en ruim 50 andere, d.d. 25 Maart j.l. bij den Rijksdag het voorstel aanbangig gemaakt de overeenkomst van Genve inzake een wapenstilstand p tariefgebied niet aan te nemen.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING
TE ESSEN. Men schrijft ons uit Essen in het Koergebied, dat in het algloopen winlerhalljaar al en toe bijeenkomsten zijn gehouden, welke beoogden te geraken tot de oprichting van een club of vereniging die, in samenwerking met de be slaande vereenigingen, in bet belang der in Essen en omgeving wonende Nederlander werkzaam wilde zijn. Verdere besprekingen hebben gevoerd 10l de oprichting eener zoo danige vereeniging, die onder den naam De Nederlandsche Sociteit te Essen naast en behalve representatie van de Nederlandsche kolonie in Essen, het organiseeren van lezingen enz., het bevorderen van een goede verstandhouding tusschen Duilscbland en Nederland, idealen Keelt waarvan de toekomst zal leeren of verwezenlijking mogelijk is. De Nederlandsche consul te Essen, de heer Chr. Scbmid, verklaarde ziek bereid het eerevoorzitterschap e aanvaarden.
traden als lid toe, terwijl ook uit Holland van diverse zijden medewerking werd toegezegd. Tot bestuursleden werden gekozen de beeren W. Jobanknegt, A. Kals en J. van der Spoel (secretaris, Hullropslrasse 98 te Essen).

boschbeheer.zal geschieden. Met het oog op de aflossing en het noodzakelijke onderhoud zal de aankoop van de gemeente jaarlijks een MAXIMUM SNELHEID TE ROTTERDAM offer van l 8000 vorderen. Hierdoor is het voor de gemeente financieel niet mogelijk Verhooging tot 40 K.M. voorgesteld. geworden om ook nog de 9)4 HA. ten WesB. en W. van Rotterdam schrijven den Raad, ten van de Sparrelaan, die reeds in het bedat het wenschelijk is gebleken de in artikel zit zijn van een bouwmaatschappij aan te 101 der verordening op de slraatpolitie vervatte Koopen, voor welken aankoop f 90.000 wordt nelCl-dsbeperkinss voor motorrijtuigen te hergevraagd. Gehoopt wordt, dat hiervoor in zien. Volgens de bestaande regeling is bet ver bet cultureels belang van Noord-Holland boden in de daarbij aangegeven stadsgedeelten den steun van de provincie zal worden ver- met een motorrijtuig te rijden met een grootere snelheid dan 30 X.M. per uur. Naar de comKregen. missie uiteenzet, is enerzijds gebleken, dal
HERZIENING DER HANDELSVERDRAGEN. De Gommisie voor de Herziening der Har.delsverdragen hield dezer dagen baar 76ste vergadering. Voorziler was dr. j. A. Ncderbragi. De gedelegeerden ter conferentie voor een tadeze maximumsnelheid, in verband met verschillende omstandigheden, zonder bezwaar op 40 K.M. kan worden gesteld, terwijl anderzijds de behoefte pan een uitbreiding van oen zoodanige snelheidsbeperking over geheel de bebouwde kom der gemeente zich heelt doen ge voelen. B. en W. lellen den Raad voor de verordening in dien geest te wijzigen.

Verschillende bekende Nederlanders in Essen

riefbestand, als gasten ter vergadering aanwezig, deden uitvoerig niededeeling van liet resultaat dier conferentie, voorts verschillende vragen beantwoordende, die gesteld werden.

De procedure werd geregeld, die gevolgd zal moeten worden bij de voorbereiding der behandeling te Genve van de talrijke onderwerpen, die door voormelde conferentie geplaatst zijn geworden op baar program voor een actioi ultrieure". Beraadslaagd werd over de definitieve redactie van het antwoord aan den secretarisgeneraal van den Volkenbond, te geven inzake de door de Nederlandsche regeering gevolgde handelsvcrdragspolitick en haar standpunt ten opzichte van het werk van Genve ter zake. De commissie bepaalde baar standpunt ten aanzien van het vraagstuk der verhouding van de meest begunstigingsclausule tot de voordeden uitsluitend voortvloeiende uit plurilaterale conventies van algemeenen aard. gestolen onder de auspicin van den Volkenbond en waartoe iedere staat kan toetreden. De procedure, te volgen bij de behandeling van de proeve van een wetsontwerp tot vaststelling van een verhoogd tarief van invoerrechtten. welk proefontwerp door de regeering aan de commissie om advies werd gezonden, werd vastgesteld.

DE SPOORWEGTARIEVEN VOOR HET VERVOER VAN GROENTEN EN FRUIT.

Gedachtenwisseling vond plaats over de vraag of de politiek door de Nederlandsche regeering gevoerd, met belrekking lot den invoer van vee in Nederland, met hel streven van den Volkenhond in zake wegneming van handelsbelemmeringen at dan niet wijziging heelt te ondergaan. Mededeelingen werden gedaan over de kwestie der sluiting van en handels- en veterinairverdrag met Roemeni, waarover de onderhandeugen dezer dagen hier ter stede zullen worden
geopend.

Zaken en Landbouw en van Waterstaat: De Groenten- en Frullveilingen in Nederland, overwegende, dat de vrachttarieven der Nederlandscbe Spoorwegen in absolute wanverhouding staan lot de marktprijzen van groenten en fruit en dat zij daardoor een ernstige belemmering voor den afzet van deze producten vormen; dat de Nederlandsche spoorwegtarieven voor groenten en fruit over bet algemeen zeer belangrijk booger zijn dan die van de concurrcerende landen, Duitschland. Belgi. Frankrijk en Itali, zoodat de producten dezer landen veel goedkoopcr kunnen worden aangeboden, dan de Nederlandsche tuinbouw voortbrengselen; achten een algemeene verlaging van de tarieven voor groenten en fruit noodzakelijk en verzoeken aan de regeering dringend, ten spoedigste een verlaging met ten minste ZO pet. te bewerkstelligen.

Het Centraal Bureau der Tuinbomweilingen in Nederland heelt het volgende telegram gezonden aan de minister van Binnenlandsche

HET GEMEENTEHUIS TE BORNE. liet nieuwe raadhuis te Borne, de vroegere villa van dr. Slomps, is plechtig ingewijd. Aanwezig waren, behalve het college van B. en W. en de raad. de commisaris der Koningin in Overijssel, verschillende burgemeester van omliggende gemeenten en de gevers der diverse geschenken. De burgemeester, de commissaris der koningin, de burgemeester van Almelo, het oudste raadslid en een der directeuren der firma Spanjaard voerden 't woord. Het nieuwe gebouw is uiterst doelmatig en smaakvol ingericht en voorziet in een dringende behoefte.

DE RAADSKELDER TE UTRECHT. In antwoord op de schriftelijke vragen va i het laadslid Ploeg (S.D.A.P.) heelt de burgemeester van Utrecht medegedeeld, dat m den Raa_skldr geen arrestaties hebben plaats gehad. Wel zijn in de eerste dagen na de opening, toen er buitengewoon groote toeloop bestond, enkele personen, cke zich misdroegen, uil den kelder verwijderd. De waard voorkomt zoo krachtig mogelijk elk minder gepaft optreden en heeft hiermede reeds goede resultaten bereikt. Hij streelt ,r ook op die wijze naar, dal het aanzien van het Raadhuis en gemeentebestuur op geen enkele manier geschaad wordt. De op zich zeil staande gebeurtenissen, die 'Ach in hel begin hebben voorgedaan, hebben daaraan naar hel weten van B. en W., geen schade toegebracht.

Met ingang van 7 April worden de dienstren van het telefoonkantoor te De Lier uil gebreid. Op werkdagen I, genoemd kantoor dan bereikbaar van Bl 3 co van 1421 nor.

Te Emmen is een belangrijke vergadering gehouden in verband met de plannen tot stichting van een centraal waterleidingbedrijf voor Yost-Drenle. Blijkens het voorloopig rapport beantwoordt de directeur van het rijksbureau, dr. W. F. J. M. Krul, de vraag of deze mogelijkheid daartoe bestaat, bevestigend. Ir. G. J. de Glee. die bet onderzoek verrichtte, kwam tot de confusie, dat het te verzorgen gebied in drien verdeeld zal moeten worden: ten eerste de gemeente Rolde, die haar water van het gemeei-.ltlijk Op de vragen van het Kamerlid, den heer bedrijf te Assen zou kunnen betrekken; ten Biercma over de toepassing van het speciaal tweede het noordelijk gebied, omvattend de tarief no. 2 voor het vervoer van granen en peul. gemeenten Zuid-Laren, Anlo. Gieten. Gselte en Borger met een bevolking van 26.773 zielen vruchten door de Nederl. Spoorwegen, heelt mien 3678 aansluilbare perecelen; ten derde het nister Reymer medegedeeld, dat de concurrenie met den waterweg, die zich te Amsterdam en zuidelijk gebied, omvallend de gemeenten e Rotterdam met hun uitstekende waterverbin- Emmen, Odoorn, Steen en Ooslerhesselc. met een bevolking van 62.074 zielen en 5597 aandingen sterk deed gevoelen, de spoorwegmaatschappijen reeds sedert jaren genoopt heelt lot sluitbare perecelen. het invoeren van bedoeld speciaal tarief, ten Voor een en ander zal met inbegrip van einde zich zoodoende althans een deel van hel bedrijfskapitaal en reservefonds en kap taal vervoer te verzekeren. Dal hierin de reden voor vereiscbt zijn van l 3.570.000. Op deze basis komt bet rapport tot de conclusie, dat de gedien maatregel is gelegen, blijkt ook uil de omstandigheid, dal bij dat tarief geen onderschei! middelde kosten per jaar per perceel op f26 zijn te ramen, een bedrag, waarop de uitvoetusschen binnenlandlche en buitenlandsche producten wordt gemaakt. Het ontbreken van bel ring van bet plan niet behoeft al te tuilen. speciaal tarief zou dan ook voor de belanghebUit de algemeene bijvalsbetuigingen in de vergadering kan worden geconcludeerd,.dat de bende verzenders elders zonder wezenlijke beteekenis zijn. omdat men in dal geval het ver oplossing van bel watervraagstuk voor de voer langs den goedkooperen waterweg zou betrokken gemeenten een goed stuk nad<>r is gekomen. leiden. De Minister pleegt nader overleg, ln hoeverre tariefmaatregelen in den gewenschlen geest noodig en gerechtvaardigd zouden zijn. DE BINNENDIJK. De sleepboot Roode Zee Is Zondagmiddag om 12 uur ter boogie van hel stoomschip BlnHOLLANDSCHE VERPLEEGSTERS nendijk aangekomen: het stoomschip bevond IN ENGELAND. zich toen op 41' 33' N. en 46' 8' W. Er Gisterochtend zijn vier en twintig Hollandheerschle een zware N.W.storm met hooge sche verpleegster te Londen aangekomen. zee, zoodal de Roode Zee geen verbinding met Zij doen een reis van veertien dagen, om allerhel stoomschip kon krijgen. De Roode Zee be lei Britsche ziekeninricbtingen te bezoeken. vindt zich thans in de nabijheid en zal, zoora Prinses Arthur van Connaught heette hen de weersomstandigheden dit toelaten, vast telegrafisch welkom. aken.

WATERLEIDING VOOR OOST-DRENTE.

Onze weerkundige medewerker schrijft: De afgeloopen week gaf zeer groote tegenstellingen in de weersgesteldheid te De Inter-Amerikaansche Commissie voor zien. Begonnen met regenachtig weer. werd Vrouwen zendt en communiqu, wairaan het spoedig ongewoon zacht en rustig, mooi weer, dat vier dagen aanhield. Daarna kwam bet volgende is ontleend: eerst een lichte, maar den laatste dag een De vrouwen van de Inter-AmeriKaa'ische buitengewoon sterke afkoeling, die een val kommissie, die hier rijn in verband niet de van de temperatuur van ruim 7 graden codif-Catieconfcrcntic, achten rich nog niet bracht. Gaan wij de oorzaken van al deze buiten verslagen, maar werken nog hard in het gewone weersverscbijnsclen na, dan zien wij, Vredespaleis. dat het warme weer veroorzaakt werd door Heden Komt de Kwestie van de nationaliteit een aanvoer van warme, droge lucht uit het der vrouw opnieuw in stemming, ditmaal Zuiden, waarschijnlijk gepaard gaan Ie met naar aanleiding van een aanbeveling, dat foehnwerking in de vrije atmosfeer. Vit de zeer gunstige lucbtdnikverdeeling ontwikde regeeringen verder het vraagstuk bckelde zich gedurende de laatste dagen der studeeren om bet beginsel van gelijkheid op week een Krachtige depressie, waarvan de alle punten in de nationale wetgeving in kern voor den ingang van het Eng. Kanaal haar respectieve landen in te voeren. bleef liggen. In verband met den boogen aanbeveling luidt: De conferentie luchtdruk in Noord-Europa ontstond een De beveelt de regeeringrn aan het vraags'uk te groot luchtdrukverval over de Noordzee en bcstudccrcn, of het niet mogelijk zoo zijn de omgeving van bet Kanaal en een krach stormachtige wind, o.a. over ons tige in baar wetten in te voeren het beginsel land, tot ze:r die koude.lucht uit N.0.-Europa van gelijkheid der geslachten in aangevenaanvoerde. heden de nationaliteit betreffende, en in het De gemiddelde temperatuur der week was bijzonder de belangen der Kinderen te over- tengevolge van de warme dagen ongeveer 2 graden hooger dan de normale, wiet min wegen en bovenal te besluiten, dat in beginsel de nationaliteit van de vrouw niet der dan 5 dagen hadden een maximumleniworde getroffen, zonder baar toestemming, pcratuur van meer dan 15 graden. De totale noch door het feit van haar huwelijk, noch temperatuurdaling na Dinsdag bedroeg bijna door cenige verandering van de nationaliteit 10 graden. * van haar echtgenoot." De regenval was gering en bleef beperkt De vrouwen hadden verwacht, dat dit tot twee dagen, waarvan de eerste zoo goed beginsel Zaterdagavond zou orden aangeal.-- niets opleverde. Terwijl de vorige week in den namiddag nomen in een extra-avondzitting, maar het werd uitgesteld lot Maandagmorgen. De Zonniger weer had dan in den voormiddag; conferentie Kaast zich me! Kaar werk, m de was liet in de afgeloopen week juist andershoop, dat alles de volgende eek gereed om daarmede gesteld. De zonneschijn was al zsjn. f" iets minder dan de vorige week. MerkwaarTot middernacht wachtten de vrouwen lig is, dat de gemiddelde lichtsterkte nog Zaterdag in de gangen van liet Vredesverder onder de normale daalde. paleis, overleg pleeend niet den lieer Cru22 29Klaart cliaga, den Ghilccnschcn leider, den eenigen staart 4 April man uit de hier vergaderde 47 volken, die _.em. temperatuur 6.9 93 stemde tegen elk der artikelen, elke de Hoogste temperatuur.. 16.7 17.7 11/H nationalitcitsrcclttcn van de vrouw schaadLaagste temperatuur.. 3.0 OH 31/3 den. 111 had iel doen kennen als de kam Warmste dag i. 10.9 12.4 1/4 pioen voor de laak van net feminisme. DoKoudste dag 3.0 4/4 5.4 ris Stevens, voorzitster van de Inter-^me Aantal vorstdagen '3 1 rican Commission nl Womcn, dankte hem Gcm. veranderlijkheid. 1.0 1.9 namens de vrouwen over de gekeele wereld Tot. neerslag in m.lil. 1 6 voor zijn ridderlijke houding en verzekerde Aantal regendagen 1 2 hem, dat de vrouwen het nooit zullen ver <3em. betr. vochtigheid 77 80 geten. (lem. bewolking 8 uur 6.6 47 De vrouwen dankten eveneens den Keer <__cm. bewolking 2 uur 2.6 7.1 <_.Ko l-Ku Wu, den Chinecsclicn gekant te _^ant. uren Zonneschijn 46 38 Washington en gedelegeerde bij de con Hem. lichtsom in peL lerentie, voor zijn aanbeveling in de comvan de normale 79 missie ten gunste van gelijkheid der ge Bodemtemperatuur 8 u. 85 slachten, welke wa, verworpen. Klaar de -{- 15 c.zl. 0.5 1.4 vrouwen voelden zich beschaamd, dat 2 e.51 32 6.0 (.Kina aan de spits der beweging staat, ter 15 c.M 4.9 6.4 vijl zoovele Europee__Ke en /^merikaanscke , 25 c.M 5.0 6.4 landen niet zoo vooruitstrevend waren als oude (.Kina. " ve vergadering van de natinalitcitscmmissie werd te middernacht verdaagd tot hedenmorgen. De aanbeveling, welke hedenmorgen in stemming zou komen, is althans een erken ning van het beginsel der gelijkheid van de DR. J. R. GALLENBAGN. geslachten. Net laat den vrouwen hoop voor Naar we vernemen is de toestand van dr. de toekomst. Maar zij kunnen niet begrijJ. R. Cal.enbaoli, Ned. Herv. predikant te Rolpen hoe het mogelijk is, dat de algevaardig den aan den cencn kant het beginsel der terdan- iets vooruitgaande. De patint had gelijkheid, belichaamd in de aanbeveling, gisteren een goeden dag en de behandelende geneesheer geef ook weer eenige hoop. hebben aanvaard, terwijl zij aan den anderen kant artikelen hebben aangenomen, GEREF. KERKEN welke met dit beginsel in strijd zijn. Beroepen: te Sleltendam de heer M. BouDe vrouwen zijn vooral gekant tgen de kema, cand. te Aalsmeer. artikelen 9, 10, 11, 12, omdat deze onderscheid maken tusscben de geslachten. Al Bedankt: voor Alkmaar ds. W. H. v d. Vegt te Bergum. deze artikelen werden met groote meerderheid van stemmen aangenomen. Bedankt: voor Amersfoort ds. W. H. v. Bij de stemming over deze artikelen waren d. Vegt te Bergum. van de 47 landen 7 afwezig, n.l. Bulgarije, Cuba, IJsland, Monaco, Peru, Perzie en bij ROOMSCH KATH. KERK. de stemming over art. 9, 10 en 11 El SalDe Aartblsschopsvacature. vador. Men schrijft uit Rome aan bet Centrum, dat Voor de artikelen 9 en 10 temden Zuid naar alle waarschijnlijkheid de benoeming van Afrika, Duilsehland, Oostenrijk, Belgi, een Aartbisschap van Utrecht als opvolger van Groot Britanni, Canada, Columbia, Der.e wijlen Mgr. H. van de Wetering, nog langen marken, Danzig, Egypte, Spanje, Estland, tijd kan uitblijven, omdat er bij de CongreFinland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, gatie Consistorialis, die de bisschopsbenoeminIndie, lerland, Itali. Japan, Litauen, gen behandeld, tengevolge van het overlijden van haar secretaris Z. Em. Kardinaal Perosi, Luxemburg, Mexico, Noorwegen, Polen, groote stagnatie in het afdoen van haar werkPortugal, Roemeni, Zweden, Zwitserland, zaamheden ontstaan is. Er wachten nog een Tsjecho-Slowakije, Turkije, Yougo-Slavie. vijftigtal bisschopsbenoemingen op behandeling Tegen stemden de Vereen igde Staten van door deze Congregatie. Chili; van stemming onthielden zich bij art. 9 Braille, China, Nederland en UruISR. KERK. guay, bij art. 10 Brazili, Nederland, China, Installatie Opperrabijn A. B. N. Davids. Uruguay en Nicaragua. Op plechtige wijze is gistermiddag de heel Voor art. 11 stemden: Zuid-Afrika, A. B. N. Dads in de synagoge aan de BoterDuitschland, Vereenigde Staten, Belgi, sloot te Rotterdam, gcslalleerd als oppcrrabijn Groot-Brilanni, Canada, Denemarken, van het synagogaal ressort te Rotterdam. Danzig, Egypte, Estland, Frankrijk, GrieTe 2 uur in den namiddag bad in de consistoriekamer van de Nederlandscb Isralitische kenland, Hongarije, Indie, Letland, Luxemburg, Mexico. Nicaragua, Noorwegen, Po gemeente, in tegenwoordigheid van een groot genoodigdcn, aantal len, Roemeni, Zweden en Turkije; tegen Droogtever l-ortuyn en o.w. ook burgemeester wethouder mr. de Jong, Chili, Columbia, lerland, Itali. Japan, Nede administrtieve installatie plaats. derland en Zwitserland; van stemming ontAllereerst werd hel woord gevoerd door den hielden zich Oostenrijk. Brazili, China, heer A. Zanders, voorz. van de Nederlandsche Finland. Spanje. Portugal, Uruguay, Isralitische gemeente te Rotterdam. Daarna nam de heer A. B. N. Davids bet Yougo-Slavi en Tsjeebo-SlovakZe. woord. Spr. zeide dat het Voor artikel 12 temden Zuid-Afrika, on Groningen, waarvan afscheid van het reshij opperrabijn was, Duitschland, de Ver. Staten, Australi, Belhem zwaar gevallen was, maar hier zat bij een gi, Groot-Britanni, Canada, Coldmbi, grooter arbeidsveld vinden en met liefde aanDenemarken. Danzig. Egypte, Spanje, Estvaardt hij zijn nieuwe laak. land. Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Vervolgens sprak opperrabijn S. J. S. Hirsch Indi, lerland, Itali, Japan, Letland, van hel synagogaal ressort Overijssel, die geLuxemburg. Nederland, Polen, Roemenie, durende twee jaar imprimair opperrabijn in hel Zweden. Turkije, Yougo-Slavie; legen ressort Rotterdam is geweest. .Met vreugde beeft spr. zijn werk te slemden Chili, en Noorwegen; van item dam ven-richt. Hel doel hem genoegen,Rotterdat hij ming onthielden zich Australi, Brazili, dit thans kan overdragen aan den jongen opper China, Finland, Mexico, Nicaragua, Porturabijn Davids, die te Rotterdam een dankbaar gal, Salvador, Zwitserland, Tsjecho-Slowaarbeidsveld zat vinden. kne en Uruguay. Daarna voerde de burgemeester van Roller De vrouwen in hotel Wittcbrug ontvindam, mr. 1. Drooglever l'ortuyn bel woord, om zijn voldoening uit te spreken over het feit, gen van de volgende senaatsleden verkladat de heer Davids lot opperrabijn van Rotterringen, welke getuigden, dat zij niet zou den stemmen voor eenig artikel of eenige dam is benoemd. Nadat de wijn was rondgediend begaven alen wet, welke in strijd zou zijn met het bezich naar de synagoge aan de BoterslooL ginsel van de gelijkheid der geslachten en Toen de heer Davids hel kerkgebouw betrad, legen de ratificatie van de conventie inzake zong hel koor van de Amstcrdamsche Groote de nationaliteit zouden stemmen, indien Synagoge, onder leiding van den heer S. A. Engelander, als begroeting psalm 118 : 26-23, waardeze bepalingen bevatte, berustend op verschillende houding ten opzichte van de na de heer Vteescbhouwer niet medewerking van het koor hel middaggebed voordroeg. geslachten: 'Bratton (democratisch SeNa hel zingen van psalm 100 sprak naatsli'd van Nieuw Mexico), Heflin (demo Hirsch de bevestigingsrede uit. opperrabijn craat, Alabama), Capper (republikein. KanNadat opperrabijn Davids een gebed voor sas), Morris Shephard (democraat, Texas), het Koninklijk Huis bad uitgesproken, werd deze plechtige kerkdienst met gebed gesloten. S-4)hcas (dem. Mississippi).

VOOR VROUWEN.

.... .... ... ....

EENMOTORONGELUK.
Zondagavond reden twee motorrijders J. 1 en H. P., beiden uit'Diemen, op den Utrecht scben straatweg te Hilversum, toen P. Be merkte, da T. zijn vaart verminderde en plotseling door onbekende oorzaak viel. Hij bleef bewusteloos ' liggen. De te Hulp geroepen dokter constateerde een ernstige schedels breuk bij hel slachtoffer, dat per ziekenauto naar het Diaconessenbui, te Hilversum werd vervoerd, Zijn toestand is vrij ernstig.

KERKNIEUWS

EEN ONGELUK KOUT NOOIT ALLEEN. Zaterdagavond ell uur kwam een bewoner van het perceel Bakenessergracht te Haarlem, de 42-jarige timmerman T.J.V. thuis. Hij ging naar boven doch viel van de trap en bleef beneden bewusteloos liggen. De 55 jarige broer A. R. V., eveneens timmerman van beroep, hoorde het rumoer en ging kijken. Toen hij zijn broer be wusteloos zag liggen, wilde hij een kussen gaan halen, doch in de kamer gekomen zakte hij ineen en overleed tengevolge van een hartver lamming. De 81-jarig moeder, die ziek te bed lag. was niet bij machte hulp te verleenen. Gelukkig kwam kort nadien de dochter, J. V. thuis. Zij vond haar broer T. J. V. onderaan de trap bewusteloos liggen met een gebroken neusbeen. De ongevallendienst werd gewaarschuwd, die hem verbond en naar het ziekenhuis heeft overgebracht. Zijn toestand is niet ernstig.
Op een Zaterdagmiddag te SiNard gehou den districtsvergadering van den R.K. Bouw vakarbeidersbond, zijn, zooals de werkgevers organisaties reeds eerder deden, de voorstellen van den rijksbemiddelaar, prof. mr. Aalberse, met algemeene stemmen aangenomen. Het dreigende conflict inde bouwvakken in de mijnstreek is dus definitief van de baan.

DUITSCH VRACHTVLIEGTUIG BRANDEND NEERGESTORT. LONDEN. 7 April. Het Duitsche vrachtvliegtuig D. 1649. dat hedenmorgen vroeg uit Croydon naar Berlijn vertrok, is boven Limpsfield Common in het graafschap Surrcy in brand geraakt en neergestort. De piloot en de mecano, die met hun tween aan boord waren, werden gedood. Onmiddel lijk werd Croydon van het ongeval op de hoogte gesteld. De naam van den piloot is XVessell, terwijl de naam van den boordmecano nog niet bekend is. Er word een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. BERLIJN. 7 April. De Deutsche Lult hansa deelt mede, dat hel tweede slachtoffer van het ongeval met de D. 1649, die boven het graafschap Surrey kort na het vertrek van Croydon naar Berlijn brandend neerstortte, de boordmareonist Gustav Connert is. Het vliegtuig D. 1649 deed uitsluitend dienst als post- en vrachttoestel.

DE BENIGE

GESTORVEN.

ZIGEUNER-PRIESTER

Onze Weensche correspondent schrijft on_^ dd. 3 April: Te Vjpesl of Nieuw-Pest, een voorstad van Boedapest, welke ongeveer vijftigduizend in woners telt, is dezer dagen de nige Zigeuner gestorven, welke ooit hel ambt van Roomsch Katholiek priester heelt bekleed. Endre Pozsa, zoo heete hij, stamde uil een familie van Zigeunermuzikanten te Walzen. De bekende Hongaarsche auteur lokai heeft hem indertijd tol voorbeeld genomen bij de beschrijving van een der figuren in een roman.

ZE

GEI.OOVEN NIET MEER AAN VEN OOIEVAAR.

In een verslag van de raadsvergadering vaa I/eberlingen. aan hel meer van Konstanz, wordt gezegd, dat de raad wil afzien van het plaatsen van een ooievaarsnest, daar hij er zich eet succes van voorstelt".

NV? VADERLAND

RESIDENTIENIEUWS
BRAND IN HET WESTBROEK.
PARK, MAAR...
Het vuur ontbrak ! Snerpend-gillende sirenes I Voortjakkerende roode auto! Opgevouwen Jacobs ladder, waaronder zwartbehelmde, met bijl en touwen gewapende brandweerlieden, klaar voor den slryd met het vuur! De voortrazende brandweerauto is nog steeds de gebeurtenis van den dag: de sleurbreekster in het vervelend all?dags> verkeer van tingting-ende trams, loet toet-ende auto's en bellende fietsen. Autorijders benijden den chauffeur, want hij is de uitverkorene, de keizer onder de weggebruikers: voor hem bestaat geen maximum-snelheid 1.. Zaterdagmiddag raasde de auto door Scheveningen. Loeiend en brullend snorde hij voort langs den Ouden Scheveningschen weg, den Kanaalweg, de Haringkade. straat jongens zetten het op een loopen, als wilden zij probeeren, den auto nog een eindje bij te houden. Waar is de brand? Niemand wist het te vertellen. Op de Haringkade, tusschen de brug naar den Nieuwen Duinweg en die van de Waterpartij naar het Westbroekpark werd halt gehouden. Nog voor de auto goed stil stond, waren de mannen al van den wagen gesprongen. Twee van hen haalden de dikke zuigstang te voorschijn, sloten die aan op de machine en brachten het andere inde in het water van het kanaal. De anderen rolden de spuitslangen uit langs den weg.... Kom mee j, zei een groote slungel van een slagersjongen, nog half buiten adem van het harde rijden om den auto bij te houden, tegen een collega: 't is maar zoon flauw oefeningetje. Niks an, hoor. De ander vond er blijkbaar wl wat an, bleef tenminste,

FINANCIEEL NIEUWS
'sHEERENBERGSCHE BANK IN LIQ. Eetz. onderhandsch aceoord van 50pct. * Aan de crediteuren van de 's Heerenbergsche Bank in liquidatie is een onderhandse aceoord
van 50 pet. aangeboden, te

dit voorslei niet aanvaard dan zal faillissement volgen, waarbij de uitkeering aan crediteuren zeker niet meer zal beleopen dan 20 H 25 pet.
PERLAK PETROLEUM MIJ. Voorstel tot statutenwijziging. buitengewone vergadering zal en voorIn de stel aan de orde komen tot wijziging der statuten in verband met de nieuwe wet op de naamlooze vennoolschapp. Weer geen dividend. Naar de Tel. verneemt zal ook dit jaar evenals vorige jaren aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld geen dividend uit te keeren doch het saldo in kas te houden ten behoeve van de terugbetaling op de aandeelen.

15 Mei. Wordt

voldoen

uiterlijk

..

Uitlotingen.. MARINE.STOOMVAARTOIENST Bij beschikking van den Minister van De Premieloten 1894/96. Trekking PARIJS. fensie is de officier van den Marine-stoomop 5 April 1930. Hooge prijzen: 362239 fr 100.000. 420789 fr. 20.000. 310842 en 425088 vaartdienst der 1 klasse G. den Hertog den fr. 10.000. 105886 253446 en 796688 fr. 3500. nen April 1950 geplaatst bij de Rijkswerf te 61281 85602 90514 115036 117362 132122 199536 Willemsoord. * 216633 249054 301550 340109 351371 37?11>6 en Voorts is de officier van den Marine.toom396402 fr. 1000. vaartdienst der ac klasse H. C. Timmer, CRDIT FONCILR DE FRANCE. den loilen April 1930 overgeplaatst aan boord Trekking op 5 April 1930. Hr. Ms. 2- 5. id. T. A. Si zoo den-Men April A. Premieloten 1879. Communales. Hooge 1930 aan boord Hr. Ms. Van Speyki id. R. de prijzen: 449673 fr. 100.000. 6006 fr. 25.000 6473 Bru ij n den _ssten April 1930 aan boord Hr. 158869 492762 517665 606799 en 763700 fr. '000. Ms. 2 7. en id. J. M oer er aan boord Hr. Ms. B. Premieloten 1880. Communales. Hooge Hydra bij indienststelling van dezen bodem. prijzen: 1518 fr. 100.000. 99953 fr. 25.000. 116501 392443 576847 723207 750929 en 756847 fr. 5000. C. Premieloten 1891. Communales. !_coge prijzen: 737642 fr. 100.000. 607443 fr. 10000. 328590 fr. 5000. D. Premieloten 1899. Communales. Hooge prijzen: 236001 fr. 100.000. 473357 fr. 25000. 369507 fr. 5000. E. Premieloten 1909. Foncires. Hooge prijzen: 584835 fr. 50.000. 269975 fr. 10.000. INTREEREDE PROF. DR. JOH. RAHDER 49178 564558 740868 764900 7762/9 9'X296 Dr. Joh. Rabder, benoemd hoogleeraar i.i bet 1331167 1332162 1340561 en 1371074 fr. 1030. Sanskrit en de vergelijkende laa7,vete_:scbap aan de universiteit te Utrecht, heelt vanmiddag zijn ambt aanvaard met een rede over:

MAANDAG 7 Hl/tll. 1330

'-

"

AVONDBLAD 0

3
DE GRAF ZEPPELIN OPGESTEGEN. FRIEDRICHSHAFEN. 7 April. De Graf Zeppelin is hedenmorgen te 8.10 uur opgestegen om zijn tweede proefvlucht te maken. Het commanda berust bij kapitein Flemming. Aan boord bevinden zich 37 passagiers, voor het meerendcel ambtenaren en arbeiders van de litchtschepenwerf. De
vlucht zal eenige uren duren en men zal vliegen over de omgeving van het Meer
van Constanz en Oberschwaben.

AAN HET KNOEIEN?


FORMULES VOOR DE VLOOTCONFERENTIE.
LONDEN, 8 April. (Part.). Reeds de eerste formule, waarvan het een en

LAATSTE

BERICHTEN

Handelsberichten
Tabak. Ondershands werden verkocht door de Dcli Mij. 1498 pakken zandblad tot ongeveer 5^5 c. per half KG. Voorts verkocht deze maat schappij 99 pakken Del! Klij./K/IB tot circa 810 c. aan Nederlandsche fabrikanten. De laatstgenoemde partij was aangeboden op de inschrijving op 11 dezer. De Sencmbah Mij. verkocht ondershands 1296 pakken zandblad lot ongeveer 450 cent. Met dezen verkoop werden alle partijen zand blad der Dcli en Sencmbah maatschappijen verkocht. Er resteeren nog een paar uitschot partijen lA. Voorts verkocht nog de Senembab Mij. aan Amerikaansche handelaren 639 pakken Senembab M1../BK/3 tot 360 cent. Ten -.lotte zijn aan Duitscbe fabrikanten ondersbands verkocht van de Cultuur Mij. Oostkust 195 pakken gemerkt TKL/OK/IA.
Rubber te Londen. Loco 7Z4. Mei 7H. LONDEN. 7 April. Juni 7H, Juli/Sept. 7{|, Oct./Dec. B_>. Slemming koopers kalm. (10 u. 40.) (MedeLONDEN. 7 ApriL gedeeld door Wijnand en Keppler.) Loco sheets '/^, Mei 7-ft, Juli/Sept 7jH. Stemming kalm.

Grootlndi.

Het s.s. Volendam wordt morgenochtend half vier te Rotterdam verwacht

De Beukelaer. Naar onze correspondent te Brussel meldt, hebben de Biscuits en Chocoladefabrieken De Benkelaer, te Antwerpen, over 1929 een -vtnst gemaakt van fr. U.700.000 tegen fr. 4.749.981 bet jaar te voren. Een bedrag van fr. 4.400.000 is voor afschrijving bestemd. Phoenix.
De Vhoenix A. G. fr Httenbetrieb te Dus seldc-rp stelt voor dr bet afgeloopen boekjaar wederom en dividend uit te keeren van

HOCKEY
NEDERLANDDUITSCHLAND.
Nederland te Amsterdam zal spelen, is als volgt samengesteld: Doel: Lincke (Berliner S.V. '92).; Achter: Heymann (Berliner H.C.) en pander (Berliner S.V. '92) Midden: spil: Theo Haag (Frankfort 1880), terwijl een keuze zal worden gedaan voor de rechts- en linkshalfplaats tusschen Kummetz (Brandenburg), St-hafer (Essen) en Schmitz (Dssclodrf). Voor: Mehlitz (Berliner S.V. '92), Muller (Berliner S.C.), Kurl Weiss (Berliner S.C.), Scherbath (Berliner S.V. '92) en Kemmer (Ber liner II.C). VOETBAL. Muiters zal vermoedelijk worden .De heer gevraagd voor bet leiden van den wedstrijd D-iitschlandEngeland op 10 Mei en voor OostenrijkEngeland eenige dagen later.

Het Duitsche elftal. Het Duitscbe elftal, dat op 27 Aprll a.s.

tegen

6H

pet

zijn ellebogen op zijn mand steunend, toe kijken. Opschieten lui! zei een loopjongen van nog geen twaalf. Anders brandt de boel uitl En triomfantelijk wees hij in de richting van het maagdelijke grasveld aan de overzijde van het kanaal, vaar een paar jongens hun vlieger oplieten. , Maar die aanmaning was niet noodig. Binnen enkele minuten was het zakie gezond", zooals de commandant van den auto, de brigadier de Munnik het uitdrukte. Vier gewei dige stralen spoten uit vier spuiten te voor schijn hooger, steeds hooger. Een der brand wachts, dfe reeds met de spuit klaar stond, schrikte klaarblijkelijk z van den plots uit schietenden straal, dat hij de spuit liet vallen. Natuurlijk bulderend gelach van de slagersjongens! ' Afwisselend et de commandant de vier spuiten werken. Een fluitsignaal was het sein voor den chauffeur, en andere spuit aan te sluiten. Het was en prachtig gezicht. De wind dreef het uitgeworpen water in een heel fgnen regen weer terug naar den weg. Voorbijgangers, die de natte zone wilden passeeren, staken gemoedereerd hun parapluie op. Dit is nog eens regen maken I zei er een^ Daar is Veraart niks bij 1....-,'. Na> een minuut of vZf7lied cleeomman dant op volle kracht werken. 4 stralen wierpen toen 1600 liter per minuut uit. Duidelijk was het te zien, dat de vermeer derde druk meer krachten van de vier spuitgasten vergde. Een van hen liet de twintig meter lange straal heen en weer kwispe-

provinz te Dussetdorp werd voor een zoodanig bedrag ingeschreven, dal slechts een zeer gering bedrag zal worden toegewezen. De Shell.

LANDESBANK DER RHEINPROVINZ. Uitgifte overteekend. Bij de Vrijdag opengestelde inschrijving op 5 millioen mark nom. 7 pet belastingvrije goudpandbrieven der Landesbank der Rhein-

Uit Londen wordt geseind, dat' opgericht ls at, dochter-maatschappij van de Shell Transport and Trading Cy. de Shell Company of Malta met een kapitaal van 100.000. Het doel der Mij. is de handel in, en de productie van olie
en ralfinage.

Zweedsche conversieleenlng. Uit Londen wordt geseind: De Zweedsche 5 pet obligatielening- van 1914 ten bedrage van 9.060.000 zal w^den geconverteerd in een nieuwe 4'A pet leening tegen een koers van 99 pet. Op het niet voor conversie gebruikte gedeelte . van de n'euwe leening worden vrije inschrijvingen aangenomen. Fox Film Corporation. Reuter seint uit " Nieuwdat William Fox het controleerend belang in de Fox Films Corporatlon-aan 'H syndicaat Onder leiding van Clarke, president van de General Theatres El>uipmenl Incorporated heeft ver kocht. Fox blijft nog gedurende 5 Jaar met de Mij. verbonden als voorzitter van den raad van advies.

Rubber te Nieuw York. (Slot.) .Tel. NIEUW VORK. 5 ApriL van de firma Allarden' Co., Amsterdam.) Crpe loco 15Xl. heet, 15& Juli/Sept. 15X. Oct/Dec. 16X. Jan./Maarl 17 koopers.

OANDHI'S BEWEGING.
SOERAT (prov. Bombay), 7 April. (Reuter). Nadat een zoon van Gandhi gisteren in hechtenis was genomen is een andere zoon van hem naar Bhuinrad gegaan om zich aan het hoofd van de door den ander aangevoerde, vrijwilligers te stellen. DANDI. 7 April. (Reuter.) Naar verluidt zal Gandhi door zijn aanhangers een verbin tenis laten steekenen, waarbij zij zich verplichten alleen zout te gebruiken, dat op onwettige wijze verkregen is. BOMBAY. 6 April. Te Contal. in Ben galen, is met groot vertoon vertoond hoe men zout kan zieden. Na de bereiding werd het naar Calcutta

Veemarkt te Rotterdam. 7 April. Ter veemarkt aangevoerd: 446 vette runderen, waren heden 273 vette kalveren, 109 schapen of lammeren, 1411 varken. De prijzen waren: koeien 36, 4649 en 52ZH57 et. ossen 40. 4448 en 5255 et. kalveren 47^55. 62'A67yi en 80 et. overjarige schapen 3240 a varkens 35. 35)4 en 36 et, alles per 'A K.G., lam? meren f 22 per stuk.

ROTTERDAM.

AMMERSTOI_,.B April. Vanaf Sr Maart lyl 5 dezer zijn alhier "ter markt aa'-igevrd: 4 wlnterzalnlt-l, wegende _ halve kilo's, prijs f_e._o per Vi KG. Gedurende de maand
'

Visscherilberichten.

gebracht en in kleine hoeveelheden voor fantastische prijzen verkocht.

kend geworden was, werd in Groot Brittanje PARIJS. 7 April. Het onderhoud, dat als een gevaar beschouwd. Wanneer Briand Briand gisteren met Tardieu had, en dat nu naar Parijs is met een nieuwe, moet deze ook betrekking had op de interpretatie van voor Frankrijk gunstiger zijn en volgens wel artikel 16 van het Handvest, duurde drie haast de heele Britsche pers. en dus zeker uren. Na beindiging van het onderhoud, een meerderheid in de openbare meening, waarover het diepste stilzwijgen wordt bevoor Groot-Brittan je onaannemelijk' waard, verklaarden de ministers dat de geMen onderstelt, dat Briand Dinsdag we> ruchten, dat Briand nieuwe Engelsche voorterug zal zijn en dat de Vrijdag uitgestelde voltallige z'rting dan zeer spoedig zal plaats stellen met betrekking op de veiligheidskwestie zou hebben meegebracht, volkomen hebben. Men bericht zelfs, dat Briand zon ongegrond waren. Briand zal Dinsdagmorder de belofte van een zeer spoedige vol gen weer naar Londen terugkceren. tallige zitting, waarop hij het Fransche standpunt uiteen kan zetten, zelfs niet terug zou wallen komen. De Amerikanen AMERIKA's OORLOGSKOSTEN. schijnen mot de gedachte aan een vijf-mo (Reuter.) WASHINGTON. 7 April. In verband met de herdenking van den dag. gendheden-verdrag geheel en al afgerekend te hebben en zouden enkel het drie-mogend dat de Ver. Staten Duitschland den o.rlog hedenverdrag willen binnenhalen. verklaarden (6 April 191?) heel- het Ik ministerie van Financin bekend gemaakt, men, geloof, dat wij veilig kunnen aannedat MacDonald en Henderson bezig dat de oorlogskosten van Amerika circa 51.400 millioen dollar hebben bedragen Tot zijn met nog meer te verknoeien dan al en dat 50 Juni is aan interest op de oorlogzku.ten reeds verknoeid is streven, zij door concessies naar een doel betaald een bedrag van 6748 millioen dollar. bereiken is. Wanneer men dat toch niet t mag aannemen Zestig procent van de jaarlijksche begroting dat het de Britsche regeering niet te doen is voor de nationale verdediging wordt besteed om een verdrag van vier, .vaar Itali buiten voor aflossing en rentebetaling der oorlogszou staan en dat dit land dus van Groot schulden. Brittanje vervreemden zou, dan kan men niet inzien, wat MacDonald met zijn forBELASTINGVERLAGING mule eigenlijk hoopt te bereiken. Dit klemt IN FRANKRIJK VERLANGD. nog te meer, omdat ook blijkens de laatste uitlatingen van de Fransche pers, onder Reuter seint ons uit Parijs: Gistermiddag hebben in het ministerie van haar ook dat deel, dat niet zonder inlichtinformule Binnenlandsche Zaken in tegenwoordigheid gen pleegt te spreken, deFrankrijk in ieder geval onvoldoende is om tot van Tardieu besprekingen plaats gevonden zienlijke verlaging van zijn programmaaan te met het doel in grove lijnen de nieuwe ontbewegen en dus zelfs dit doel klaarblijkelijk werpen op te stellen, betreffende de verlaging van de belastingen, welke de regeering schipbreuk moet lijden. De Parijsche correspondent van de Man aan het parlement zal vragen, nog voor de chester Guardia haalt de meening van Per Paaschvacantie goed te keuren. De nieuwe belastingverlagingen zullen in totaal VA mil tinax aan, volgens wien Eriand enkel met deze onderhandelingen over een formule beliard francs beloopen. gonnen zou zijn, omdat hij stellig overtuigd was, dat Groot-Brittanje iedere concessie RELLETJES VAN COMMUNISTEN. zou weigeren en hij dan die weigering als In de Parijsche voorstad Pantin is het motief zou kunnen aanvoeren voor de van te gisteren tusschen fascastische Italiaansche voren al vaststaande Fransche weigering om tot een belangrijke vermindering van het arbeiders en andere, die men voor commuvlootprogram over te gaan. nisten houdt, tot botsingen en vechtpargekomen, waarbij van revolvers en Het eenige wat MacDonald met zijn on tijen gebruik gemaakt. Drie derhandelingen over een formule bereiken andere wapens is zou, is een sterkere verkoeling tusschen menschen zijn ernstig gekwetst. Frankrijk en Groot-Vrittanje. Volgens Te Lens hadden de communisten een betooging georganiseerd. Toen de betoogers dezen correspondent zou het in het belang zich in een koffiehuis wilden vereenigen, van de toekomstige Engclsch-Fransche betrekkingen veel beter zijn. als Frankrijk de werden ze daaruit door de politie verdreven. De hoofdredacteur van.de Humanite formule maar eenvoudig verwierp en zoo werd wegens uitspreken van opruiende taal, doende een einde maakte aan deze 'betreuin hechtenis genomen, maar aan het eind renswaardige onderhandelingen, die -de ernstigste fout vormen, die de conferentie van den middag weer vrij gelaten. begaan heeft. Zou men het over de formule toch nog eens worden, dan verwacht men ZESTIENDE CONGRES DER voor deze week een zeer moeilijke onder

ander be-

Maart werden totaal aangevoerd 43 terzalmen.

len".

Na een minuut of tien werd het vuur gestaakt." De slangen werden afgekoppeld, netjes over den schouder heen, zoodat het laatste restje water er uk gedreven werd. opgerold, en de zuigstang werd weer in haar kast opgeborgen. Voort ging de auto weer. Als alle branden zoo prachtig vlug on gemakkelijk gebluscht werden als deze dan was bet beroep van brandweerman nog zoo kwaad niet.

Company. seint uit Singapore dat de Straits Reuter Trading Company voorstelt het kapitaal te reduceeren van $6.750.000 lot $900.000 met een correspondeerende vermindering van de nominale waarde der aandeelen van $ 7{6 tol $ I en aan aandeelhouder, terug te betalen $616 per aandeel na 30 Juni.

Strails Trading

AANRIJDING. Hedenmiddag omstreeks halfn is op de Loosduinsche brug de 15-j. H. V., wonen de in de Sirtemastraat door een vrachtauto
aangereden.

Anchor Line. Uit Londen wordt geseind dat de winst in 1929 beeft bedragen 253-353 (v.j. 287.986). voor afschrijving wordt .258.485 bestemd n voor betaling van hel dividend op de preferente aandeelen l 14.370 benoodigd. Op de gewone aandeelen wordt geen dividend uitgekeerd, terwijl op nieuwe rekening 77.977 overgaat.

Hij is door den Geneeskundigen Dienst met inwendige kneuzingen naar het R.-K* Ziekenhuis vervoerd.
De Koningin ls voornemen morgen per auto van Het Loo naar Den Haag terug
te

Margarine Unie 374. Perlak Petroleum 16970.

Nabeurskoersen van heden, Jan Groen, alhier: Koninklijke 421Z520.

BEURS VAN AMSTERDAM. medegedeeld door

Groentenveilingen. Bloemkool LOOSDUINEN. 5 April. le soort f 6f 17, Idem 2e soort f 2.80 5, Kas-komkommers le soort f 20.70 f 23.40, idem 2e soort f 17f 18.30, Komkommer, 3e soort f 12.90 f 15.30, Komkommers rijen I f 16f 21. Idem II f 15, alle, per 100 tuks; Stok-Princesscboonen f 125f 155, Snijbooncn f 116, Komkommerstek f 14f 20, alles per 100 K.G.; Spinazie f o.llf 0.48 per 4 K.G.; Salade le soort f 3.20f 6.60, idem 2e soort f 0.70f 2.10. alles per 100 krop; Prei f 2.40 f 2.50. Radijs f 1.70f 6.80, Rabarber f 15.60. Selderij f 2.10, alles per 100 bos; Stoofsla f o.lBf 0.51 per 6 K.G. RODENRIJS. 5 April. Sla le srt. f 2.76-8.40. la 2e srt. f 1.502.20 per 100 tuks; spinazie f4.706 per 100 K.G.; lavellen f 0.30 0.95 per kist, radijs 16. per 100. Engelscbe komkommers VEUR, 4 April. Ie soort 2023, idim 2e soort 13 16, kroos! 2.906.70. idem 2e soort 1,303.10. stool la Bl3, peen 3312, bloemkool le soort 20- 2<>, idem 2e soort 1218, spinazie 0.300.44 ter 4 KG., postelein 2344, rabarber per 100 bos

VERKIEZINGEN IN ZUID-AUSTRALIE Een overwinning der Arbeiderspartij. LONDEN. 7 April. Uit Adelaide wordt gemeld, dat de verkiezingen, zooals algemeen verwacht werd, een overwinning heb-

ben gebracht voor de Arbeiderspartij, die 9 zetels wint. Het nieuwe Parlement is thans als volgt samengesteld:
Arbeiderspartij 26. zetels; winst 9 zetels. Liberalen 17 zetels; verlies 9 zetels. Plattelandspartij 2 zetels; verlies 1 zetel. , Onafhankelijken 1 zetel, vroeger geen. Men verwacht, dat het kabinet-Butler als gevolg van den verkiezingsuitslag zal aftreden.

KOMT 16 JUNI BIJEEN. KOFNO. 6 April. Volgens berichten uit Moskou heeft Stalin in opdracht van de Centrale Commissie der Communistische Partij aan de gezamenlijke communistische organisaties in de' Sovjet Unie medegedeeld, dat het 16de Partijcongres der Communistische Partij tegen 16 Juni bijeen zal komen. Op de agenda komen de volgende punten voor: Rapport over de werkzaamheden der Centrale Commissie, de verhouding lusschen de Centrale Commissie en de Communistische Partij in Sovjet Rusland, de verkiezing van een secretaris-generaal, alsmede discussie over het plan voor 5 jaren en de collectieve bedrijven.

COMMUNISTISCHE PARTIJ

handeling over tonnernaat. -...." 2al er geen: vHf-mogendhedenverdrag ge sloten worden, dan zal, volgens den Fran schcn correspondent van de Telegraph, Frankrijk waarschijnlijk bereid zijn zich te verbinden om zyn vlootprogramma niet uit te breiden, mits Itali zijn bouwplan zoo inricht, dat de marge, die Frankrijk op het oog heeft, niet in gevaar komt.

REFERENDUM VOOR MINDER DRANKGEBRUIK. Een voorstel tot grondwetsherziening in Zwitserland aangenomen.
2witser_icl_e volk heeft gisteren ge stcmd over het voorstel tot grondwetsherziening in verband met een hervorming der

Nieuwe N.-Ind. Gas 2395.

1216.

keeren.

Uit onzen Lezerskring


DE
Men
schrijft

BEESTENMARKT.
ons:

Bewonen, van de Beestenmarkt, die reeds hun mooie straal zien ingenomen door ontelbare karren en wagen, en verderen rom mcl, zoodat die straat wel een paardenstat en autogarage gelijkt en waanloor zij ondragelijke last en schade ondervinden, zouden gaarne van Ac plaag, die hun onrechtmatig is opgelegd, eindelijk verlost worden. Er zijn waartijk strattn, bijv. de Havens op 'l Spui, waar niemand er' last van zou hsbben.

BEURS VAN NIEUW-YORK. Openingskoersen van heden, medegedeeld door de firma Louis Korijn en Co-, alhier: Koninklijke 56 (v.k. 55). Belhlehem Steel 107 (v3. 107X). Anaconda Copper 77j< (v.k. 78). U. S..Steel Corporatlon 19? (v.k. 196)<). International Nickel 43>< (v.k. 43). liillette Safety Razor 89 (v.k. 88J<). North American 130 (v.k. 129.

Boter, kaas en eieren. OUDEWATER. 7 April. Kaas. Aanvoer 41 partijen 1845 stuks, wegende 9225 K.G. Prijs te soort Gouda met rijksmerk f3640, idem mindere f3235. Handel flauw.

weinig prettige omstandigheden uit Guatemail naar Duitschland moest terugkeeren en toen wegens een veemmoord voor de juryrechtbank te Schwerin in Mecklenburg terecht stond, doch na een behandeling van twee dagen op vrije voeten werd gesteld, is Zaterdagavond opnieuw gearresteerd. Hel Rijksgerecht te Leipzig heeft het revisieverzoek van den procureur-generaal te Schwerin ingewilligd en de zaak voor een nieuwe behandeling verwezen naar het gelcchtshof te Rostock.

Luitenant Eckermann weer gearresteerd. De voormalige BERLIJN, 7 April. luitenant Eckermann, die indertijd onder

DE REGEERING VAN COLUM2IA AFGETREDEN. BOGOTA, 6 April. De regeering is alge treden terzake van meeningsverschillen om trent fiscale aangelegenheden.

Het

Schietme sterin de mijn te Elouges


wordt vervolgd. De BRUSSEL. 5 April. (Belga). in de mijn te Elouges, dle schietmcester door een elcctrische vonk van zijn kabel het mijngas 10l ontploffing heeft gebracht, zal vervolgd worden wegens het veroorzaken van dood door onvoorzichtigheid. De Franseh-Belgische oecononscho
betrekkingen. correspondent te Brussel Onze

Officieele Berichten
ONDERSCHEIDINGEN. Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw de heer Raden Adipati Ario __oero Adiningr al, regent van Djombang, provincie Oost-

genomen wet ter onderdrukking van extremistische neigingen onder de arbeidersklasse is gisteren in werking getreden. Twee jonge vrouwen, die schuldig waren bevonden aan hel verspreiden van communist. sche pamfletten, zijn tot 10 en 5 jaren gevangenisstraf veroordeeld, terwijl aan een harer bovendien nog een boete van 200'! dollar werd opgelegd. De verdachten ontkenden tot geweldpleging te hebhen aangespoord doch de zwaarst gestrafte verklaarde, dal er c;n lijd zou komen dat de arbeiders wel gedwongen zouden zijn tot geweld hun toevlucht te nemen.

OHIO TREEDT OP TEGEN HET COMMUNISME. De in Ohio aanOHIO. 6 April.

alcohoiwetgcving. Het voorstel tol grondwetswijziging was vrijwel eenstemmig door het Zwitscrsche parlement aangenomen, en had lot doel door een verhooging van de belasting op den verkoop van de in Zwitserland gemaakten gocdkoopen brandewijn ot Schnapps", alsmede door een vermindering van de distillccrdenjcn van dezen brandewijn en Schnapps-gcbruik te verminderen. De opbrengst van de belastingverhooging wil men gebruiken voor ouder doms-, weduwen- en weezcnverzckering. Een soortgelijk voorstel tot grondwetsherziening was in 1923 reeds bij referendum verworpen. Het voorstel is nu aangenomen met 491.000 tegen 320.000 stemmen.

Jaren

Thee-Industrie.

Thee Cultuur Mij. Tjitamboer. Productie Maart 30.900 (v.j. 36.700) halve K.G. droge thee en sedert 1 Jan. 125.000 (v.j. 115.300) halve K.G.

WEEKBLADEN.

ln De Haagsehe Dameskronlek *rteti M. van Iltersumvan Ittersum van haar veringen al, ..Rittergutsbesilzerin" in nederBeieren. Haagsche Potsslag is gewijd aan
Rinkleer laat den invloed van bridge op de Mode zien. Een groot artikel vertelt van Dajos e, zijn leven en zijn band. Verder krijgen de Jonge leeuwtje, in Artis, de crocnssen en de "kibbelarij een beurt. Eigen Haard bespreekt het bouwen n Tonen bij den evenaar en heeft een praatje ge """kt met Oscar Toumiaire en Bella. hel "oudje van Friedl Dotza. Na de artikelen over we dood zijn is dat over dat t tracht in denzelfden stijl tekousenaffaire. blijven, de, Guten
*n

in bel Aroot Den Haagkunstje voorjaar. Hendrika v. T. leert nieuwe met bellenblazen. S.
de

Rubberindustrie. Batavia. Het Centraal Kantoor voor de Statistiek maakt de navolgcde voorloopige cijfers bekend, betrekking hebbende op den uitvoer van rubber over Maart 1330 uit: Onderneming Bevolkingrubber rubber Samba, 427 14 Pontianak 50 1658 Bandjermasin 98 2534 Palembang 36 155 Ned.-Indi.
Djambi

DE PATRIARCH DER SERVISCHE ORTHODOXE KERK OVERLEDEN. BELGRADO, 7 April. Aan longontsteking is te Belgrado op 84-jarigen leeftijd overleden de patriarch Dimitri, hoofd van de Orthodoxe Kerk in Servi.

is toegekend de bronzen eremedaille der Oranje Nassau orde aan J. Visser, houlrewerker bij de NV. Houthandel voorheen P. Mot
Gr. te Westzaan. PSYCHOTECHNISCHE CONFERENTIE Bij beschikking vanden Minister van Onderwijs, K. en W. is buiten bezwaar van 's ltijks schatkist aangewezen als vertegenwoordiger van zijn Departement bij de zesde internationale Psychotechnische Conferentie van _y 37 April 1930 te Barcelona. dr. F. Roe Is, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Java;

Belawan

!<*-.*. 5,8 alles in ton, van duizend K.G. netto. (Aneta)

4552

"

2497 41

Minister-president Jaspar gaat deze weck naar Parijs, waar hij deel zal nemen aan de feestvergadering van de Belgische Kamer van Koophandel, welke Donderdag haar 40-jarig bestaan viert. Ook Tardieu heeft toegezegd indien zijn gezondheidstoestand het hem mogelijk maakt, deze vergadering te zullen bijwonen. Jaspar zal een toespraak houden over de Fransch Belgische occonomischc betrekkingen.
Nachtelijke vliegpost Onze correspondent ons:

ons:

meldt

BrusselLonden.
te Brussel meld

FAILLISSEMENTEN
(7

*"* at-viel.
**

_ B Amerikaansche

vv. "rdenburg

tuten heeft en praatje vah G. Knap over stad en J.-D. H. v. Uden i hoe de duivel Faust ml het 'kasteel

Afd. Handelsinformaties). Uitgesproken: P. Pij naar. barbier. Rotterdam; cur. mr. I. Labzowski. Rotterdam. C. Lindhoul. meubelmaker en winkelier. Rotterdam: cur. mr. P. J. J. van Gorcum. Rot

A?..

opgegeven door

d. Graaf & Co. N.V.

terdam.

gedelegeerde bij bel eerste internationaal Congres vr geestelijke Volksgezondheid (first international Congres on mental bvgiene). van slo Mei a.,. te Wash'ngion. dr. K. 11. Bonman. boogteeaar aan de U-i'ver. eit van de gemeente Amsterdam.

CONGRES GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID. Bij Kon. besluit is benoemd tol regeer'ngs-

vliegveld te Newark ter bega eting van dei' Hongaarschen aviateur Sandor Magvar met zijn vliegtuig dat tot opschrift heeft: Rech: voor Hongarije. Er hadden negen arrestatie. plaats. Hel doel der vlucht w?s. de aandach' der Hongaarsch-Amerikanen te vestigen op den toestand van hun vaderland ten gevolge van het verdrag van Trianon.

Relletje te Nieuw Vork hij de komst van een Hongaarsche propatiandav.iesser. NIEUW VORK. 6 April. (Reuter). Vijfhonderd communisten kwamen in botsing met een mbn.gte van vele duizenden Hnn garen, die waren samengestroomd op hc'

3-A"

steurde. P. Kampfraalh-Malle beschrijft een Zuid Afrikaanse, kaffer Z',liff hel l3uil,che wijnmuum in

V. Brand, Rotterdam, <n M. J. v. Dijl, echt genoole van M. ff. Simmennans, beiden Rot lerdan.

Opgeheven: T. Krijgsman, Rotterdam.

AUDINTIE. De'gewone audintie van den Minister van Kolonin zal op Vrgdag II en 18 April niet plaats hebbeu.

De nachtelijke vlicgdienst tusschen Brussel en Londen, die 14 deze wordt ge opend, zal derwijze zijn georganiseerd, dal brieven van de vermelding Per vliegpost" voorzien, en ten laatste om 22 uur te Brussel-Centrum. u.s.l-Noord of BrusselZuid afgegeven, den volgenden ochtend met de eerste post in de Britsche hoofdstad zuilen worden besteld. Tot 30 Juni mogen de aldus verzonden brieven en briefkaarten gewoon worden gefrankeerd. Na dien datum zal het extra-post 50 eentien per 20 gram bedragen .

Vlammenwerpers tegen sprinkhanen. KAIRO. 6 April. De Fgvpiische re .cering heeft bevo.en. dat de -.rinli'i.inc-' die in groote zwermen over het Sue kanaal lre.:l-en. met vlammc-wcrpes zul len worden bestreden.

In de nabijheid Otakjoesjoe heeft een spoorwegErnstig spoorwegongeluk in Japan.

van ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij 17 personen eerden gedood en zeven zwaar gewond
1

TOKIO, 7 April.

GVIIItLKOF.!-: G. R. Simons. wed. v. G. Dieil. v. d. l_nm, v. v. &l. J. Schel, i40 i. G. de Lange, m. v. G. W*. de Moos. At) j. T. 8r,.)!,, v. v. J Bal, ll j I. AbrahamM Kaczmari'k. nn, v. v. J. M. Nolle. KI j. v. v. H. A. l.er-l-n>. .12 j. P G. G. v Onsel,n. m. v. H. C. r. d pek. 49 j. D. R. v. Llnse. o m.. 45 j. H. I.' e.lrpel. m. v. G. M. v. il I's'".. 4S. j. M p. N. Ui',!nk. vrrd. v. W Vin-, /l j. B. licheltinga, m. v. P. F. Lamel. ? i K. Toet. trein v. B. 'V. G. Brnvn, o. r , 63 j. Krommenhoek. ft J. 7>dem_in. 82 j. L. Pool. cd. v. v. 11a-cli. m. v. R. J. O. Strom G. F., A. do Grave. (59 j. U. Th. Krabbe, wed. v, A. - J. Krabbe. 81 j.
monl, Bl*

llronz.

Nl._-s__.l-s7.lI?. 81'.!?l1). 7 Aorii. M.V._l.l.l'.*< : J. 11. van Leeuwen, geb. de Naai! z. V. Managen, geb va. Hijs, d. M. r Bosman, ge. S_m.t-. o. A. D. M. L. M. tlchmldl, geo Gnepke, ce. Greibke. d. lier-enk, gei van l.it, d J. Gieivs, geb. A. v -lirct, ccb. Ilamei'nk, d. Mink. z A. v. Vliet, geb. Koirrr. *. l?. M Nergervot, geb. z 11. J. llensenarink, geb. Tim merwans. z M. ltoodhuizen. gcb Hnnevekl, z. A. K. Wal G. 3 Willem,, Ctt. Willem., d P. J van Reine, raven. g-t K.l,lcil_. z. geb. van l->|bcrgn, L. J. lettoroo, gob. van llunrcn. z 'I ran lln'vcnl _den, geb. 1 iq che.nai, d gcb. ten I oeve, d. L. de lei K. k, cc> v d. Meer, s. H. J. Hanzen gcb. Houtzager, d. U. J. Horsten, gcb. Kop il. M H. lirkkcr, gel,, van Keulen, G J M Knaapcn, pcb Gleophas, d. d. M. 11. W' van liclon.Vilrmst, pcb ikvr. van J. I. van ltiin, ceb. I_eij,e, z. Panliuij-!, z J. M J. van llnijtenen. gcb. Uielwart. z. H J. J. G. A de Groot ceb. Oostdam, i. J 11. Uuiis, Kortenoover, geb. Ls Grom, z. ceb. Mooijnmn, d. 11. liorleman. geb. Ledeboer, z G v. d Klei., geb. Bakker, x. W*. G. Bchi!der. eb. lligetti. z. M. A. NresJ. v d. Pijl, geb. do me, geb. de Meijer, d.


-_

, -

* -

.-

HET VADERLAND

NATIONALE DANSCOMPETITIE
DE FINALE De danssport in moeilijkheden
Gisterenmiddag had !n de lal van Belle rue te Amsterdam dle finale plaats van de Nat. Danscompetitie 1930, georganiseerd door den heer Cor Klinkert dans leeraar aldaar. Zooals men weet, hebben in verschillende plaatsen van ons land voorwedstrijden plaats
Onze opinie. Hoe deze kwestie zal afloopen, b nog zeer twijfelachtig. De organisator had o. i. verstandiger gedaan, zijn fout goed te ma ken door een extra derden prijs ter be schikking te stellen, want hoe ook de afloop

Ngverheidsraad

AAIwAN T APRIL 1980

-,

AVONDBLAD B

Ingezonden Stukken

I
_

Zrich. In zijn welkomstwoord memoreerde de organisator de geschiedenis der wedstrijden en maakte tevens bekend, dat er behalve door Het Weekblad Cinema-Theater eveneens bekers waren beschikbaar gesteld door den oud-kampioen Andr Ceurvorst en door enkele Amsterdamsche firma's. Tevens deelde hij mede, dat het kampioenspaar van het vorige jaar verhinderd was, zijn titel te komen verdedigen en dat ook de Londensche Nabetrachting. dansexpert Santos Casani niet zou komen. Vervolgens had de Voorstelling plaats van De diepere oorzaak der moeilijkheden ligt het uitvoerend comit, dr. Johan van Cogh, daarin, dat men het wedstrijdreglement letterkundige, Erich Winter, red. Cinema en naar buitenlandsch model heelt gemaakt. Theater en R. Belinfante Jr. en die van de Wij wezen er reeds eerder op, dat het ge jury: mevr. van Lier, Jules Monasch vaarlijk is, in een reglement bepalingen op (voorz.). Marcel Prudhomme, Antoine C. te nemen, die men practisch niet kan toe Kroes en J. R. van Hinte. passen. In het buitenland, waar de dansers De heer Monasch wekte de deelnemers in vereenigingen georganiseerd zijn, is het met enkele woorden op tot loyale portiviwellicht mogelijk iemands nationaliteit of telt en waarschuwde voor incidenten, als die amateurschap de controleeren, onze wed ich bij de plaatselijke wedstrijden hadden strijdorganisaties missen de gegevens, om voorgedaan. Alle deelnemers", aldus spr., tevoren na te gaan, of ieder paar aan de zijn amateurs en geen professionals". gestelde vereischten voldoet. Het feit, dat Bij het oproepen der paren bleek het, dat de winnaars der twee grootste plaatselijke bijna de helft van de plaatselijke kam wedstrijden achteraf moesten uitvallen, is pioenen niet opgekomen waren, of omdat daarvan een sprekend voorbeeld. een van de beide partners ontbrak, buiten Herbert A. Polall. mededinging moest deelnemen, terwyl er slechts een drietal tweede prijswinnaars aanwezig was. Totaal werden er 14 paren ingeschreven, die in twee groepen van 7 de voorgeschreven dansen: foxtrot, Engelsche wals en tango uitvoerden. Tusschentyds werd er door het publiek gedans. Alvorens den uitslag bekend te maken, prak de heer Monasch eenige woorden van dank tot jury en comit en van vermaning tot de deelnemers: houding en rhythme De Balair gaat proeven nemen. waren lang niet steeds onberispelijk geweest i bij enkele paren bleek duidelijk, dat heer en dame niet t zamen getraind hadden. De Dieselmotor voor vliegtuigen, die Ook was gebleken, dat niet alle paren aan het reglement voldeden. Een paar was wijPackard in Amerika gebouwd heeft, is door selijk weggebleven, daar gebleken was, dat de Amerikaansche regeering goedgekeurd de dame geen Hederlandscile wa en een en vrijgegeven voor dn handel. ander paar kon geen prijs krijgen, omdat Zooals bekend zit men in luchtvaartkrinde heer geen amateur was. gen feitelijk op de Dieselmotor te wachten, Hierna maakte de heer Klinkert omdat hij vele voordeden heeft boven de Den Uitslag benzinemotoren. Zeer populair uitgedrukt is het verschil tusschen beide oorten van bekends ben cylinder van Kampioen verden de heer Liem motoren dit: In den een sproeier een vergaste zinemotor wordt via Metselaar en mej. Denise Hoobenzine geperst, die door een bougie ont gen dorp (Amsterdam) met 55.4 pt. De wordt. Door de ontploffing wordt heer Eric Winter, redacteur van het week stoken de zuiger weggeduwd. In den cylinder van blad Cinema en Theater, reikte het gelukkige de Dieselmotor wordt eerst lucht gezogen, tweetal de door dit blad beschikbaar gestelde welke samengeperst een hooge temperatuur bekers uit onder lulden bijval van de aan doet ontstaan; dan wordt er ruwe olie in wezigen. gespoten, welke door de heele lucht tot ont 2e prijs: de heer A. Klop en mej. A. Losbranding wordt gebracht, waardoor de zulsche (Hilversum) met 51 pt.; 3e pr. (wegens ger weer wordt weggeduwd. Die Dieseldisoualificatie van den heer A. Olree en mej. motor mist dus de ontsteking, gebruikt Bonja j.ansen, de Amstcrdamsche kamgoedkoopere en minder olie, en is zekerder pioenen, die 43X pt. hadden behaald), de van werking. heer G. C. Voetelink en mej. J. van Tongeren De verwachting is, dat de Dieselmotor met 37 p.; 4e pr. de heer J. Brad en mej. de burgerluchtvaart dichter btj de grens M. Casteleln (Leeuwarden) met 30J4 pt.; loonende exploitatie zal brengen. 5e pr. de heer F. van Heteren en mej. J. Blom van bestaat er grbote belangstelling Daarom voor (Zwolle) met 29 pt., tezamen met den heer dezen motor. Beardmore in Engeland is al W. van Ltrijkel en mej. C. Kooymans (Dorjaren bezig. In Wembley heelt een Diesel drecht), die een even groot aantal punten motor van deze fabriek gestaan. Den laat behaalden. sten tyd hoort men er weinig of niets meer van. De kampioenen, Packard schijnt de eerste te zijn, die een ille hun titel door hun keurige praestaties voor vliegtuigen bruikbaren Dieselmotor ruimschoots verdiend hebben, zijn beide heeft gemaakt. Ditmaal zal in Europa niet dancing-dansers, die nooit les hebben gehad. eens de X.L.M. het nieuwtje beproeven. De gracieuze kleine Denise is verkoopster Men schijnt het te druk te hebben dezen in een groote Amstcrdamsche zaak, danst zomer. Maar naar in luchtvaartkringen pas enkele jaren en kwam dit jaar voor het verluidt zal de Zwltsersche maatschappij, eerst in een wedstrijd uit. Haar succes de Balair, een Packard Dieselmotor koopen
te

gehad, waarbij plaatselijke kampioenen werden aangewezen. Voor de finale waren deze plaatselijke kampioenen en ook de tweede prijswinnaars uitgenoodigd, om elkaar om den nationalen kampioenstitel en de Week bladbeker te bekampen, tevens om het diploma der Internationale Tanz Turnier Liga

moge zijn, steeds zullen onschuldigen de dupe worden en de tegenstanders van de danssport zullen niet nalaten deze onver kwikkelijke geschiedenis als argument tegen al wat dans en danswedstrijd heet, uit te spelen. En waar het niet gaat om een kam pioenstitel, maar om en 3n prijs, is het zeer betreurenswaardig, dat men het zoo ver heeft laten komen. Eenerzijds is het ongeldig-verklaren van een wedstrijd en paardemiddel, dat met dan bij uiterste noodzaak mag worden toe voor zoover gepast. Anderzijds zijn wij onze informaties juist zijn van meening, dat het feit, dat iemand vier jaar geleden een mislukte poging gedaan heeft om pro fessional te worden, een disyualificatie niet rechtvaardigt.

De Dieselmotor voor Vliegtuigen

schrlft zF toe aan de leiding van haar part ner, die verleden jaar no. 2 werd (eveneens in den voorwedstrijd dit jaar) en met wie zij slechts een keer of acht heeft getraind.

en beproeven. Men is natuurlijk zeer benieuwd naar de


ervaringen.

De wedstrijd ongeldig? Na afloop van den wedstrijd deed zie', aar aanleiding van de disqualifieatie van den heer Olree een incident voor. De heer O. betwistte de jury het recht hem e disqualificeeren en hield ten stelligste vol, amateur te zijn. De aanwezige leden van het comit verklaarden bij monde van den heer Belinfante, dat de dizqualificatie, ongeacht haar juistheid, in elk geval te laat was geschied, dat het comit weigerde, de uitspraak der jury te sanctionneeren en van meening was, dat de wedstrijd ongeldig moest worden verklaard. De heer Xlinkert telde zich aan de zijde der jury. Bij informatie bleek ons het volgende: De heer O. was op den Amsterdamschen voorwedstrijd kampioen geworden, ondanks en anoniem telefoonbericht, dat hij vroeger dansleeraar was geweest. De heer O. vond de kwestie nogal pijnlijk en deelde in en brief aan den organisator mede, dat hij vier jaar geleden pogingen had aangewend en dansschool te beginnen, maar dat dit plan door gebrek aan animo niet door was gegaan. Hij liet het aan het comit over, te beslissen, of hij aan den eindstrijd mocht

DAJOS VELA IN HET


CABLTON HOTEL.

In het Carlton Hotel te Amsterdam is Zaterdagavond het grand diner de gala op geluisterd door de schitterende muziek van Dajos Bela en zyn orkest. Er was een enorme toeloop, zoodat het geheele zalencomplex op de beletage in gebruik genomen moest worden. Aanwezig waren meer dan 600 gasbracht een zeer geanimeerde stemming on der de gasten, nog.verhoogd toen Dajos Bla een bloem''"_ille van de directie van het
Dajos Bla en zijn orkest oogstten reeds bij hun eerste optreden veel bijval: De muziek
ten.

deelnemen. Door een misverstand hield de organisator den brief in zijn zak en legde dezen eerst tijdens den wedstrijd aan jury en comit over, met het gevolg, dat de heer O.
geheel te goeder trouw aan den wedstrijd

ceerd werd,

deelnam en eerst na afloop gedisqnalifi

v het comit.

tot groote verontwaardiging

Carlton Hotel te deel viel. Daarna vond de Amerikaansche verkoop plaats van een Ford automobiel, welken de Ford Maatschappij gratis ter beschikking van het Carlton Hotel gesteld had. De opbrengst hiervan liet de directie ten goede komen aan de bekende Veree.uging Trein 828", welke reeds zooveel schitterend werk verricht heeft ten bate van het zwakke kind. Als afslager had zich belangeloos ter beschikking gesteld de bekende schilder Limon I-laris, die zich van zijn taak voortreffelijk kweet, bijgestaan door wethouder Abraham, ere voorzitter van de Vereeniging Trein 828". De avond werd verder opgeluisterd door bet optreden tan een paar ftep-daneer,

In zln laatste vergadering lteft de ISU NEDERLAND-PAYS BAS-HOLLAND Een prima Amerikaansche verheidsraad van gedachten gewisseld over . stofzuiger,voor billijken prijs. het door verschillende Kamers van Koop meteigenschappen, die men handel en Fabrieken verspreide bericht, dat, M. de R. 11 gewoonlijk slechts bij veel Mag ik naar aanleiding van Uw bespre blijkens opgave van den Nederlandschen e., duurdere merken aantreft. vice-consul te Lodz. aldaar vegen, heer king in het Avondblad van 26 januari aan schende gaande het opschrift Pa?s RasNederland n.v. nwwwmi Wii in Antwerpen met een vraag voor den dag R. S. STOKVIS 6 SN. malaise en overproductie komen, die me al eenige jaren heeft dwars ROTTERDAM. WES.EOi.-. 07 OEN AA<_> <*a.EXAiOERST**_AAT in de textielindustrie gelegenheid bestaat, ora gezeten. AMSTERDAM. EtIERSORAONT81 Wat mankeert er toch aan ons korte en tegen 30 tot 50 pet. der werkelijke waarde RONINOEN, NOORNSONEOUII textielgoederen in te koopen. Het heeft den krachtige woord Holland"? Ik erken graag Vra*tif-___vraatl de pozie, die er schuilt in het begrip: de Raad daarbij getroffen, dat genoemde ambbij de Zee, Nederlanden, Pa> tenaar deze belangrijke mededeeling blijk Lage Landen baar rechtstreeks tot een ot meer kamers Ras, Niederlande, Netherlands. Ik weet ook, AGENT: van koophandel en niet, tot de Nederland dat Nederland officieel en Holland populair gebruikt wordt, want de Staat der Nedersche Regeering heeft gericht, zoodat deze niet heeft kunnen beoordeelen of en in hoe landen, de Nederlandsche Maagd, Nederl. De Constant Rebecquestraat 57 verre dit bericht in verband met Nederland Spoorwegen, taal, muntwezen zijn ven belangen verspreid had mogen worden. onveranderlijke uitdrukkingen als Holland sche Op dit geval heeft de Raad de aandacht van sche zeemanschap of kaas. Hoorde U wel alles en niets; de een wil al meer dan de den Minister van Arbeid, Handel en Nijver eens iemand spreken van de Hollandsche ander hebben; zij, die 't minst krijgen, zijn Maagd of Nederlandsche kaas? Ik niet. Wat 't heid gevestigd. ontevredenst. Aangezien een overeen In den loop van het vorig jaar heeft een wij zelf wensehen te doen tusschen de stemming niet te bereiken valt, geef ik (als door den Raad ingestelde Commissie zich Schelde en den Vollard gaat de buitenwacht ik minister was) allen sectarischen om door de hoofden van verschillende Rijks niet aan en is niet het doel van dit be roepen gelijken zendtijd; dit ten eerste Ten diensten laten inlichten over de wijzen toog. verdeeling tweede houd ik mij niet aan Maar ik wil er even op wijzen, dat de be van een week-zendtijd, want de kom ik waarop de aanschaffing van dan woners van die Lage Landen in het Pransch, ook al niet verder; ieder wil graag den goederen voor het Rijk Duitsch, Lngelsch, Spaansch en Italiaanse!, Zondag of Zaterdag of en anderen beplaats vindt. Over de besprekingen heeft die hun naam niet van het woord Nederland her paalden dag hebben en dat gaat nu een leid ontvangen, maar van Commissie overzichten opgesteld, die ge wereld spreekt van een Holland, De heele maal niet. Dus: de oudste sectarische om Hollandais, Hollan. noemde chefs hebben beoordeeld en voor der, Hollander, Holands en Olandese ' en roep is no. 1 (wie het eerst komt, msH't nu eenmaal het eerst), en krijgt een gehilen zoover noodig hebben gewijzigd en aangeniet van een Neerlandais. een Niederlander, dag; de volgende omroepvereenigingen ieder __) e Raad heeft besloten, de overzichten vuld. Netherlander, enz., enz. en volgenden dag zoodat, wanneer r 5 met de conclusies, waartoe deze hem aanleiMen zal mij hier tegenwerpen, dat wij in sectarische omroepen zijn, no. 1 den 6den ding gaven, aan de Ministers, onder welker Engeland en Amerika nog altijd voor dag weer krijgt enz. Op deze manier krijgt departement de diensten ressorteeren, toe te Dutchmen worden uitgemaakt, als een soort iedere omroep en heelen dag, dus even ' zenden. na-neefjes van Duitschland. veel, geen zelfden werkdag en behoeft niet Door bemiddeling van de Afdeeling Vol rijkskundige onnoozelheid vanDat die aardonze Westerte kenbondszaken van het departement van buren nog uit den tijd der zeeoorlogen is ontevreden een zijn over ongunstige indeeling van dag-zendtijd, zooals thans Buitenlandsche Zaken heeft de Raad aan blijven hangen, komt gedeeltelijk, omdat wij mogelijk het geval is. Maar inlichtings het ons goedmoedig hebben laten den Chef van den economischen aanleunen. als ik minister was.... dienst van het secretariaat van den Volken Met de rest! zie elk Engelsch-Hollandsch zou ik tegelijkertijd de verplichting bond op diens verzoek enige gegevens nowoordenboek, waarin een flinke voorraad opleggen, dat elke sectarische omroep pens den scheldtermen, die met Dutch beginnen: vereeniging alleen dit sectarische program Dutch concert, Dutch courage, Dutch ma mag uitzenden, waarvoor de vereeniging scheepsbouw en de kunstzijde-industrie Uncle, enz. is opgericht, dus met verbod van uitzending jaar 1929 verstrekt. Er bestaat hoegenaamd geen bezwaar van algemeene programma's, want dit doet hier te lande over het De samenstelling der Nederlandsche dele tegen en men helpt een einde maken aan de Avro al. Aangezien de Avro de alge de Dutch-Deutschland verwarring (in meene vereeniging is, die algemeene pro gatie naar de conferentie in zake een Amerika heerscht algemeen de opvatting, gramma's uitzendt, is het zeer oneconowapenstilstand op tarief gebied dat onze taal dezelfde is als de Duitsche) misch, zooals thans het geval is, dat voort heeft den Raad doen besluiten, om aan de wanneer men zegt: Pm a Hollander en durend gelijke programma's uitgezonden Regeering zijn standpunt in zake de indus door Holland alt een bFvoegelijk naam worden. Dan mag dus b.v. de K.R.O. niet gebruiken: the Holland language, racer de . muziek van de Hugenoten uit trieele vertegenwoordiging in Nederlandsche woord te tulips, Holland Holland industries enz. zenden. delegaties naar internationale bijeenkomsten Landgenootcn in Engelsoh-sprekende Alles natuurlijk met Inachtneming van te zetten. Daarbij heeft de Raad doen uiteen landen zullen bemerken, hoe verrassend verjaardagen van het Koninklijk Hui.; wij uitkomen, dat hij, hoewel hij in beginsel op gauw gedaan krijgen, dat hun toehoorzijn nu eenmaal een kdninkrijk. de opneming van vertrouwensmannen van de ders zij het woordje Dutch" overboord Als ik minister was.... industrie in afvaardiging naar conferenties, gooien. Mijn vraag Is nu: zou ik verder de Algemeene V. wordt het niet waar belangrijke industrieelc vraagstukken hoog tijd, dat we zelf een eind maken aan R. O. de geheele week laten omroepen, om worden behandeld, prijs stelt, niet wil ontkennen, dat er in bepaalde gevallen bezwaren 'het ratjetoe DutchPays Bas en voortaan dat nu eenmaal algemeen" voor iedereen officieel als populair onzen krach te allen tijde is. Dat er enkele menschen tegen te groote delegaties zouden kunnen tigen huishoudnaam, die door alle vreemzijn, die meenen ook hiertegen bezwaar te bestaan en dat in deze algemeene maatrege- delingen begrepen wordt, in het buiten moeten maken, valt niet te ontkennen, len uiteraard moeilijk zijn te stellen. Duidemaar liet is onmogelijk het tedern naar lijk is er echter op gewezen, dat de industrie land gebruiken en geen ander? Gelooft ofden zin te maken ; dat zou altera posse zijn " fideel Holland werkelijk, dat de taal van er in elk geval aanspraak op mag maken, Zonnekoning en Napoleon nog iltijd en dat overschrijdt mijn verplichtingen, als 'dendat, indien onder de afgevaardigden naar ,d universeels is? En gelooft ik minister was. Maar ik zou de Avro' de het werkeeconomische conferenties geen vertegenlijk, dat Braziliaansche l7aliforniche, lo verplichting opleggen, uitsluitend algewoordiger uit de nijverheid wordt aangerentynsche bezoekers van de Antwerpsche meene programma's uit te zenden, zooals troffen, aan de delegaties en of meer pertentoonstelling op het eerste gezicht van lessen, wetenschappelijke en andere lezinsonen uit industrieelen kring als technisch gen, muziek enz. en tegelijkertijd het ye rde reusachtige baksteenen Pays Ba, beadviseur(s) worde(n) toegevoegd. grijpen, dat daar het paviljoen van Hol bod, godsdienstige en andere sectarische programma's uit te zenden; diirvoor zijn landa, Holland, Olanda staat? Uw Amerikaanse!, medewerker. de sectarische omroepen. De overgroote meerderheid van ons yolk kan dan, iederen NA DE RAMP OP HET STOOMSCHIP NIEHW.VORK. 27 Maart 1920. dag, zoo 't wil, van een algemeen pro VIMEIRA. gramma genieten en tevens krijgt iedere secte om de zooveel dagen gelegenheid, om RADIO-ZENDTIJDVERDEELING. den geheelen dag naar hiir omroep te luis schrijft ons uit Rotterdam: Men Als ik minister was... teren; maar dan ook den geheelen dagl Naar aanleiding van den brand, welke den ....zou ik mg eens de vraag stellen, hoe Katholiek A krijgt dus evenveel als Pro testant B enz. 9en September aan boord van het tankschip men op fatsoenlijke manier een omroepvereDe Avro, als geldende voor iedereen, blijft Vimeira heeft plaats gehad en waarbij een niging, bijv. de Algemeene Vereeniging geaantal menschenlevens te betreuren zijn Radio Omroep, de Avro, uit de kon in Hilversum, met de beste omroepgolf is een onderzoek ingesteld naar de helpen, indien dit noodig bleek wereld Ik natuurlijk, die ook ver buitenslands ge weest, te zijn. vraag, of van overheidswege maatregelen zon dan waarschijnlijk tot de volgende hoord wordt; we behoeven ons werkelijk kunnen worden getroffen, waardoor een heroplossing komen: Wanneer deze vereeniging over onze Hollandsche muzikale of weten haling van scheepsrampen als deze zooveel langzaam moet verdwijnen, dan doet men schappelijke etc. productiviteit niet te scha mogelijk zal worden voorkomen. het best, haar zoolang voortdurend meer men. De lgemeene omroep vormt, De Raad voor de Scheepvaart heeft in haar zendtijd voor haar algemeente programma' behalve deze reclame, tegelijkertijd den hand uitspraak aangegeven, dat de ramp is ver te ontnemen en de andere omroepvereeni tusschen land en onderdanen in den oorzaakt door het in brand geraken van over gingen te verplichten, de uitzending van vreemde; deze laatsten zullen waarschijnboord geworpen en gepompte benzine. deze algemeene programma's over te hemen, lijk van plijtgezwam ln-de-ruimte niet veel Wil men door maatregelen van overheidstotdat de Avro het grootste gedeelte van willen weten. wege scheepsrampen als deze zooveel moge haar zendtijd kwijt is en de De sectarische omroepen blijven in Huizen andere sectari lijk voorkomen, dan zal in de eerste plaats sche omroepen te zamen het grootste ge hulzen: iedere nieuwe sectarische omroeptegen het in de havens en wateren brengen deelte van hun zendtijd (dus nog meer dan vereniging wordt met gelijk recht behanvan deze stoffen ten strengste moeten wornu reeds het geval is) aan algemeene deld en verkrijgt telkens een geheelen dag zendtijd. Zijn er toevallig 7 omroepen, dan den opgetreden. programma's besteden. Want gemeenteverordening slechts op sche omroepvereenigingen zijn deze sectari verwisselt men in de 2de week van plaat en Daar de toch oor een gedeelte van de havens en wateren onder spronkelijk opgericht om wordt no. 2 n, no. I laatste. De derde sectarische pro week eenzelfde verschuiving. Is er gelegentoepassing is en zich over de gramma's uit te zenden, alhoewel nu reeds Rotterdam van Nieuwe Maas niet verder uitstrekt dan ten slechts voor circa 10 pet. van hun zendtijd heid voor een derden zender, dan wordt aanzien van de vaartuigen, welke middellijk (de Radiobode publiceerde verleden jaar de deze aan de sectarische omroepvereeniginof onmiddellijk aan de kaden, steigers of juiste cijfers) sectarisch wordt omgeroepen. gen gegeven. Bouwt de Avro een eigen zenmeerpalen gemeerd liggen, over de Konings De overige zendtijd zijn algemeene der, dan komt Hilversum eveneens voor haven niet verder dan een smalle strook langs programma's, die beter door de Avro zou hen vrij. Altijd: sl j'tais ministre (Pransch klinkt de kaden, zgn B. en W. van oordeel, dat de den kunnen worden uitgezonden en waar weg moet worden ingeslagen, welke ook door voor de Avro beter). toch uitsluitend dien. de Vereeniging voor de Zeevaart wordt aan Dat bovenstaande regeling aanvaard moge Als ik minister was.... worden, dat geve de ministr. gegeven, nl. dat voorloopig, door middel van ....zou ik bovenstaande manier van af door den havenmeester te geven voorschrifEen donn. maken eens vergelijken met het advies van ten, zooveel mogelijk voorziening zal worden Radioraad en ik zou bot de den geboden. Een zoodanige oplossing heeft moeten komen, dat. dit advies nolensslotsom volen, BOYCOT VAN RUSSISCHE voorts het voordcel, dat de te geven vooreigenlyk een groote. stap in die richting be PRODUCTEN. schriften steeds aan de door de omstandig duidt. n.l. dat de Avro op fatsoenlijke ma Onder dezen titel verscheen in uw avondheden geboden elschen zullen kunnen worden nier wordt ..kaltgestellt." En ik zou. als blad van 2 April jl. een ingezonden stuk. aangepast. De gemeenteverordening zal ik minister was, niet willen en mogen duldaartoe slechts op enkele punten gewijzigd den, dat de oudste, grootste en welvarend- waarmede ik het volkomen een, hen. Even behoeven te worden. B. en W. doen tot die ste omroepvereeniging op deze wijze zou wel heb ik n opmerking. De inzender heeft nl. bij de opsomming wijzigingen den Raad het voorstel. verdwijnen. Vernietiging van welvaart is der Russische producten er n vergeten. altyd een ramp voor een land; (welvaart Het voornaamste mX: de _.owjetRussische berust op kapitaal n arbeid). film! Als ik minister was Dat deze kunstwaarde heeft, weet ieder. ....zou ,k deze geheele zendtydverdeehng BURGEMEESTER DE VLUGT Dat de tendens er van schadelijk is, evenniet goedkeuren, alleen al. omdat ik inderNAAR LONDEN. tijd uit overtuiging het petitionnement van eens. En bij eenig nadenken, zal ook wel de Avro onderteekend heb; maar dat was iedereen begrijpen, dat het entreegeld, dat De Lord-Mayor van Londen heeft den Am ten slotte mijn privgenoegen: ik weet niet men voor zulk een film betaalt, ten slotte ten goede komt aan de sovjetregeering, en sterdamseheii burgemeester De Vlugt en mevr. of de tegenwoordige minister onderteekend wat daarmede samenhangt. VlugtFlentrop, als contra beleefdheid voor heeft. De de ontvangst, vorig jaar den Lord-Mayor en Als ik minister was Indien wij ons willen spenen van het zijn sberifs te Amsterdam bereid, ultgenood.gd ....zou ik thans ingezien hebben, dat er kunstgenot dezer films, zouden wij ook hier, tot het groote diner, op den avond van met parlementeeren geen resultaat inzake met voorbijzien dus van persoonlijk voorden HOsten April as. door den Lord-Mayor de zendtijdverdeeling te verkrijgen is, aan deel, het algemeen belang kunnen dienen. in het Mansion House te geven, en om daarna gezien de partyen te onverzoenlijk zijn. Hier is de protestdaad binnen ieders he nog eenige dagen de gasten te zijn van de City Daar ik een nieuwen _lOjarigen oorlog min- reik I Nederlanders, laat ons ook en voor of London. der gewenscht acht, zoo ik van mijn minis al de sovjet-Russische films boycotten I Mevrouw De Vlugt en haar dochter, mevrouw terieele bevoegdheid gebruik maken en met Wat keuring en verbod niet bereiken kun HijmansDe Vlugt, zullen den 23ste April per boot naar Londen vertrekken de burgemeester minlslerieele hand'een ministeriele streep nen, dat kan de boycot van het publiek doen. op den HOsten April d.a.v. per vliegtuig; omdat onder de rekening zetten. Laat de ovjetRussische films van onze Al ik minister was hij Dinsdagavond 29 April a.s. den feestmaal bioscoopprogramma's verdwijnen, dat staat tijd moet presldeeren, door het gemeentebestuur zou ik den zendtijd als volgt over- in ons aller macht! Geeft ook hierin het van Amsterdam aangericht ter gelegenheid van wegend, verdeden: De sectarische omtoepxd- voorbeeld 1 de opening der nieuwe alul te llmuiden. vereenigingen gunnen elkaar en de Avro IK_5.

UNIVIRSAII ITOKUiaiM
,

RECHTSWEZEN
DE MOORD OP DE VELDWACHTERS TE OROOTBOAST
Donderdag 8 Mcl, ', morgen 10 uur, wordt voor het hof te Leeuwarden de behandeling van de moordzaak te Grootegast voortgezet, Er zijn 30 getuigen gedagvaard.

DE LEIDSCHE WONDERDOKTER.

J. RIJPSTRA

onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Verdachte werd rechtskundig bijgestaan door mr. W. de Clerq, advocaat te Leiden. De officier eiscbte bekrachtiging van bet vonnis, met uitzondering van de straf, die hij wenschte te zien veranderd in f 300 boete of 100 dagen hechtenis. Vervolgens werd door den officier van justl tic nog bekrachtigd een vonnis van den kanton rechter t eGoe en een vonnis van den kanton rechter te Terneuzen, waarbij X. telken wegen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst, werd veroordeeld, respectievelijk lot 3 maal f 100 boete of 3 maal 20 dagen hechtenis en _> maal f 150 boete of 2 maal 15 dagen hechtenis,

Voor de rechtbank te Middelburg 1, behandeld de zaak tegen den 35>jarigen, zich noemende chemicus kruidkundige, W. X. te 's-Gravenhage, die in verzet was gekomen van een vonnis van de rechtbank te Middelburg, waarbij hij ia hooger beroep werd veroordeeld tot maal f5O boete of 2 maal 50 dagen hechtenis wegen het

....

HET WINKELWERKTIJDENBESLUIT EN DB FILIAALHOUDERS Naar het HbL verneemt, heeft de procuratie houder der winkelvereenlging V.A.N.A. te Am sterdam hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den' Amsterdamschen kantonrechter mr. L. S. G. de llartog. waarbij hij wegen overtreding van het Winkelwerktljdenbeshi-t tot f 1 boete of tin dag hechtenis werd ver oordeeld.

TE HAARLEM Naar het Weekbl. v. h. Recht verneemt, de staat bij de regeering het voornemen, bij d rechtbank te Haarlem een zevenden rechter ta benoemen. In verband daarmede kunnen gegadigden bun verzoek om benoeming aan d Koningin inzenden.

NIEUWE ARRESTATIES

...

Na de Wasch (heeft

men vaak last van schrijnende handel schrijnen houdt dadelijk op door ?_, Dit

Nu hebt u toch, hoop ik, het beele toestel begrepen. ja, als u me alleen nog maar oven zegge wilt op welke knop ik moet drukken om sox

Box" te booren.

453STASLOERIJ. Tweede Klasse. Eerste l.u Trekking van 7 April. / 00 No. 347. / 1500 No. 7931, 0452. / 1000 No. 1910. 10855, 17114. / 400 No. 242.

/ 100'No. 501/. 9022. 9505. 11176. 139 PRIJZEN VAN / 30. 13 25815303 8604 11363 14084 16150 I&SA 26 2ol 5538 8621 11377 1410116153 1820 54 2715 5669 8633 11442 141011616118253
03 2763 5677 78 23_9 5698 79 2344 5733 64 2891 5792 114 2917 6819 176 3022 5861 913 3002 5877 276 3087 5383 297 3107 5887 330 3103 5913 350 3202 6011 351 326U0094 464 3307 0111 596 3314 6175 6213319 0274 056 3321 6394 090 33316402 722 3424 6441 820 3462 6467 824 3868 6494 906 3928 0495 909 3939 0498 920 4026 6615 926 4034 6639 934 4125 6704 996 4190 6715 1014 4232 6.33

/ 200 No.

9949.

21 6847 1-JO4 W H3M&I 7006 14-56 4394 Sil ?? AA A_3 W% 19% A!" W f&2 W .'3' 125? W ll 8? !3I? K3? lW \l\l 4781 7530 2H9 1Z1? 4/85 7543 W Hl6H !3!3 \V& 8I6780? 2S. M
}046 4855
1562

}_2?

....

1990 4881 7981 2018 4899 8031 2023 4933 8135 2029 4961 8193 2231 5001 8206 2237 5031 8210 2241 5119 8354 2246 5365 8360 2308 5377 838? 2323 6254 120 2333 5332 450 3384 5363 8456 2393 5387 8470 2409 5393 8498 2436 5428 8556 3475 41 573 11306 14034 16145 ____

8718 11535 14105 16162 18254 5740 11575 14114 16176 18556 8701 11701 14157 16203 18643 8799 11723 14215 16238 18057 8993 11724 14232 16294 18677 9003 11767 14242 16312 18701 9009 11818 14323 16315 13721 9025 11890 14355 16359 18749 0042 11904 14359 16449 18776 9067 11970 14426 16493 18836 77 11973 1447110507 18863 9116 11953 14498 16516 18834 9175 11993 14500 16569 18945 9228 12054 14577 10580 18959 9229 1207114002 16588 19038 9264 12083 14610 16391 19113 9465 12099 14615 16623 19133 9468 12113 14045 16641 19153 9469 12135 14652 16678 19173 9484 12177 14664 16683 19276 9558 12257 14683 16723 19305 9623 12288 1.1709 16754 1930 9686 12300 14771 16785 19461 9691 12345 14812 16788 19475 9753 12395 14860 16789 19499 9.61 12403 14890 16807 14514 9777 12463 14922 16840 19552 12490 14939 lffl4B 19M7 9938 12303 14940 16859 19690 7* ,M 12684 14933 10926 19703 10067 1& 14968 16943 19776 )M- ""sa 15000 16949 19779 12a88 1503 WW* 19841 12703 17 IWLO WB4*s o,flo 12735 15070 17053 19347 10 90193 12736 15090 17078 19850 3l 'N' l 284" IS" 17148 19863 10353 12849 15144 17174 19941 10371 12885 15217 17194 19963 10338 12387 15223 17200 19969 10566 12929 15245 17264 20038 10373 13042 15342 17293 20041 10583 13061 15366 17300 2006? 10534 1307? 15430 17345 20075 10097 13176 15478 17390 20132 10699 13244 15494 17401 20267 10749 13270 15593 17416 20275 10791 13308 1567? 17430 20343 10846 13402 15691 17464 20356 10872 13623 16743 17565 20573 10900 13713 15753 17599 20415 11012 13715 15551 17665 2050? 11128 13779 16070 17675 20533 11129 13346 16089 17819 20555 11187 13873 16101 17849 20741 11209 13925 16132 17896 2083? 11296 14000 16135 18024 0965

MAANDAG 7 APRIL 1930

AVONDBLAD G

BUREAU 'SGRAVENHAGE

. PARKSTRAAT 25 - TELEFOON 16220'

EEN EN ZESTIGSTE JAARGANG

HET VADERLAND
NEDERLANDSCH-INDIE
Telegrammen

van 5 April.

HERNIEUWDE CRITIEK OP HET ONTSLAG BIJ DE BAT. PETR. MIJ. Batavia. Verschillende bladen oefenen heilige kritiek uit op het door de Bataafsch Petroleum Mij. aan een gedeelte van het personeel ver(Aneta). leend ontslag.

HET OPIUUDEBIET.
__-vla. Over ' geheel Indie valt en gestadige achteruitgang van het opium-debiet te hemer we* wegens d hee-schende malaise. (Aneta)

WEEROOF? Iledan. Het s.s. der Gouv.inarine Tjahtik, hield bij Poelo Salanama een derde Chineesche tongkang, verdacht van zeeroof, aan. Het onderzoek leverde echter geen positief resultaat op, zoo lat alle drie tongkangs werden vrijgelaten. . .Zooals eerder werd gemeld, werden op deelfde plaats (voor de kust van Assahan) twee tongkangs aangehouden. (Red.). POLITIEBEWAKING. satavl-l- Voor de bewaking van het raffinaderijbedrijf te Soengei-Gerong jrijn n politieopzle ner en 25 politieagenten ter beschikking gesteld van de Ned. Kol. Petr. Mij. De kosten worden gedurende vijl jaren geheel door dl Maatschappij gedragen. (Aneia).
O__.tri_o_. Ben. tot av. en proc. e Semaning r. G. A. Vosmar. Verl. mt 3 JUnl eervol onbsl. aan den h.'ngen., h. der afd. Landsgeb., ir. J. F. van Hoytema, thans m. verlof. Ben. tot .ing., onder-i. blj de afd. Landsgeb., ir. H. F. W. Becikhlg. Batavia. Verl. met 2 l-ept. 8 m. verlof aan den leeraar bij de H.8.3. te Soerabaja, H. L. Kep pelmann; id. met 2 JuL aan len onderw. te Batavia J. Blekdijk. Eervol ontl. verl. aan de ndeiwijzeres te'Samarinda mej. H. W. M. Amade. Overgepl. naar Garoet de onderw. K. kellles: naar Pi-obolinygo de onderwijzeres I. J. A. Smeet,. Ben. tcK onderw. le kl. te Koeta Radja P. N. Lagro; tot id. te Poerwodadi I. J. A. Moorman; tot id. 2 kl. te Loemadjang C. de Bruin; tot id. te Poelworedjo S. Kranendonk.' Vrl. met 2 Mci 1 j. verlof aan den bck ler Gom-ern. Pahdlmizen te Salatlga, L. Brunet de Rochebrune; met 2 Juni 8 m. verl. "an den techn. ambt. le kl. bij de Posterijen. L. C. Lorie. Overgepl. naar Saiatlga-Zuid ie beheerder der Gouv. P-mHimzen P. Winzen.

PERSONALIA.

voor de bewuste jury allesbehalve moeilijk is geweest den naam van den componist uit deze partituur.bladzijden te hooren op klinken vr het dmasqu. Al is dan deze coup d'essai op symphonisch koorgebied uog geen coup de roaitre, er komen toch Vooral in in en uitgang zooveel in-muzikale sferen en sensitieve dtails, zooveel fijne spanningen en sierlijke paletwerkingen, een zoo zuivere observatie dikwijls van wa het 'm op een gegeven oogenblik juist gevoelig doet"; dat dit warme sympathie wekt Het is speciaal de groote middenmoot (van 10 18 partituur) van de durchbebte arme Glieder" die innerlijk zwak is (zie ook juist de herhalingen). Nu was het weliswaar duidelijk, dat het koor. hier juist zijn taak nog niet beheerschte, alhoewel men den dirigent, weer bewonderen moest, die desondanks het geheel wist .te redden en op te voeren in die hachelijke .ogenblikken (ook de solist scheen me even te wankelen). In deze middenmoot is ook m.i. het louter uiterlijk gebruik van de (dus innerlijk vrij werkelooze) sfeer der groote-sccondegamma . fataal (zie hijv. in deze ook iets dergelijks in de Island Saga van Vollerthun). Al is Van Tulder. niet de meest passende solist in. deze (timbre, kracht), met zijn groote muzikale gaven en aanpassingsvermogen heeft hy de tenor-partij veelszins fraai relief gegeven. Over het algemeen viel het koor, niet alleen in. de bewuste episode, me dezen keer lang niet mee. Maar Willem Mngelbergs macht van centrum, zijn opwekken, ophouden en afvoeren der spanningen, bracht het geheel toch in levende expressie en overzichtelijkheid lot ons over. A. d. W.

VANSAVOND LEILA BEDERKHAN.

Diligentia. Als een Koerdische prinses is deze dame aangekondigd, en ik heb geen reden er aan te twijfelen, ook omdat ht mij niet interesseert. Wat mij wl aangaat is, dat volgens 't programma door haar gedanst zal worden een Danse Persane, waaronder ng staat: Harpes Egyptiennes (I), een Egyptische hiroglyph (een dansende hirglyph??), en een Vision Hindoue, enz., terwijl van aparten Perzischen, Egyptischen of Hindoeschen stijl niet de minste sprake was. In Dahs Persane b.v. maakte zij met haar armen en Verl. met 2 Jan. 1931 8 m. verlof aan den res. handen bewegingen zooals zoovl dans ter hesoh. van den Gouv. van Soerakarta, mr. juffrouwen deze de laatste jaren voor P. M. Letterie. Ben. tot adm. ambt. te Pandas Egyptisch laten doorgaan, omdat ze nageJ. J. Hengelbrook en J. V. Spijker. Bandoeng. Overgepl. naar Bandoeng de kapt. bootst, en wel slecht nagebootst zyn van der inf. A. C de Bruyn. Verl. met 1 Febr. 1931 Egyptische beelden en teekeningen, ofschoon 9 m. ver-of naar pur., aan.den len fait,, der,inf. ze.Perzisch heetten te dansen. Het Vision G. H. GdrtmUi.- O^ebl. mr' Tjlihahl'.ck Hih__due (met' een Siahieesche of Annamioff. ah gez. J. J. Brandon; naar Malang de tische hoofdbedekking kwam ze op) had ld. dr. S. Hurwitz. van alles wat, behalve van Hindoese',. Ik De dirig. paardenarts J. van Dulm, verzocht wist dit vooruit, al ik 2 Juli eerv. ontsla?. De paardenarts dr. J. M. erbarmelijk iets toen eenMonsieur Naggiar op schellen vleugel G. Numn, met verlof, is bestemd als zijn opvolger. (Aneta). hoorde klimpern en beuken (want dit kan ik onmogelijk piano spelen noemen), dat hij ons voor Hindoesche muziek wilde 'aten verteren, maar dat er absoluut niets, maar ook niets van had. Ik heb meermalen echte Hindoesche muziek gehoord en kan het met stelligheid verzekeren. In dezelfde verhouding als dit pianistische lawaai tot Hindoesche muziek staat, staat de dans van madame Ia Princesse tot een Hindoesch CONCERTGEBOUWORKEST.

HULDIGING ST. LUCAS. MEVROUW MANN-BOUWMEESTER. Mevrouw Theo Mann-Bouwmeester hoopt 40ste tentoonstelling. 18 April as. 80 jaar te worden. Er heeft zich uit een aantal bekende Nederlanders een comit gevormd om bij deze gelegen Men meldt ons uit Amsterdam: heid de tachtigjarige op dien dag geluk te In tegenwoordigheid van ten groot aanwensehen en te huldigen in het Carlton tal gcnoodigden is gisterenmiddag in het hotel te Amsterdam. Des middags zal er Stedelijk Museum de 40_te jaarlijksche teneen receptie en des avonds een feestmaal toonstelling van St. Lucas geopend. tijd plaats hebben, waar kunstminnend Nevoorzitter, de heer E. R. D. Schaap, De derland de gelegenheid zal hebben zich .met heette de aanwezigen welkom, in het bizondcr de jubilaresse in dit groote feest te verheuden Commissaris der Koningin in Noordgen. Holland jhr. wethouder Ed. De heer Ed. Polak, wethouder van Polak, de mr. dr. A. Rell, de afd. referendaris van kunstKunstzaken te Amsterdam, heeft het voorzaken ten stadhuize mr. Hcnriette van Dam zitterschap van het huldigingscomite aanIsselt, den directeur van het Museum, vaard, terwijl reeds een groot aantal van den heer Baard en den Senaat van het Amst. bekende Nederlanders bericht hebben gezonden, dat zij in het comit van huldiging Studentencorps. Spr. gaat in het kort de geschiedenis van zitting nemen. St. Lucas na; het st>jarig bestaan zal nog feestelijk herdacht worden. In 1880 kwamen MENGELBERG TE GRONINGEN. op de academie eenige jongelui samen, die Wat door velen gewensebt was, maar steeds een soort dispuutco'.lege vormden en vriendvoor onmogelijk gehouden, is gebeurd: het schapsbanden aanknoopten. Later is dit ver Concertgebouworkest uit Amsterdam en dr. uitgeschakeld. W. Mengelberg hebben den grooten afstand, band tiet de Academie geheel Na tien jaar hield men de eerste tentoon gedie Groningen van Amsterdam scheidt, stelling in het Panorama en daarna verhuisde trotseerd en Zondagmiddag en concert gemen naar het Stedelijk Museum. Men ongeven in de groote zaal. der Harmonie. Een commissie, waarin de commissaris van dervond veel medewerking in alle opzichten de Koningin, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van van het gemeentebestuur. Er ontstonden een Starkenborgb, n de burgemeester jhr. mr. dr.' sociteit, een tcekenclub en een bibliotheek. L. H. Bosch ridder van Rosentbal en waar- In 1908 werd de Koningin beschermvrouwe. In ook Kor Kuiler, dirigent van het orkest Zij schonk een gouden medaille voor het der Groninger Orkestvereeniging hadden zitting genomen, heeft het concert voorbereid. ' beste schilderstuk. Deze medaille is dit jaar toegekend aan David Schulman uit Laren Bij aankomst Zondagmiddag te Groningen Mengelberg en orkestleden aan ' het (N. H.) voor zijn schilderij Winter aan de werden station begroet door prof. dr. G. v. d. Leeuw Lek. De St. Lucasprijs is uitgereikt dit jaar en dr. A. A. Boonaeker. aan mevr. B. Westendorp-O-ieck voor het Teer velen, ook uit de provincie n zelfs Portret van haar vader. een niet gering contingent Friezen en DrenNieuw is bovendien, dat aan alle bezoetenaren waren gekomen om dit muzikaal evekers van de expositie een stembiljet wordt nement mee te maken. De leider van het Concertgebouworkest uitgereikt, waarop men wordt uitgenoodigd werd met een langdurig applaus begroet. Hij zijn stem uit te brengen op het volgens hun bracht voor de pauze de Ouverture Oberon van meehing beste kunstwerk. Het bestuur heeft Weber en de Eroca van Beethoven ten g een zilveren medaille beschikbaar gesteld hoore. Evenals na de pauze, toen Don Juan voor het kunstwerk, dat de meeste stemmen van Strauss en Les Prludes van Liszt werzal verworven hebben aan het eind van de uitgevoerd, hij
werd door het enthousiaste publiek geestdriftig gehuldigd. Concert' meester Timmerman en de orkestleden ' liet Mengelberg deelen in de hulde. De Groning sche , muziekvrienden zijn dankbaar voor dit. j concert en de eer, die zij In eigen huis hb ben genoten. Na afloop van het concert heeft men Men gelberg ontvangen 'in de directiekamer val de Harmonie; aan de orkestleden is in de serre een thee aangeboden. ' den
tentoonstellingsmaand.

GERARD VAN VLIET 50 JAAR.


De Amstcrdamsche schilder Gerard van Vliet komt de aandacht vragen voor een overzichtelijke tentoonstelling van zijn werken te Amsterdam, ter gelegenheid van zijn

ZIJLICHTJES

De brave Boy. Vanmorgen heb ik een meneer gesprek, 505tcn geboortedag. Deze kunstenaar, die door een deel van en die was geen melkboer van zijn vak, geen zijn werk de herinnering levendig houdt barn.i-.cr, geen kinderfotograaf, geen refeaan het typische Oud-Amsterdam, werd in rendaris, geen inbreker, geen deken en geen de hoofdstad geboren. Zijn artistieke opleigaan: Meneer ding begon Van Vliet op ongeveer 16-jari- chcf-coupeur.... om kort te was Boy. gen leeftijd aan de Amstcrdamsche AuelliBoy was ie, 't moderne broertje van de nus School onder leiding van Bart van Hove. Daarna studeerde hij aan de Amsterglrl, een vrecsclijk sympathiek beroep, zoo op damsche Academie onder leiding van Aug. een rijtje op het tooneel met je beenen in.de Alleb. In 1903 vestigde van Vliet zich te Am lucht, een twee, n twee.... Nou, u kent sterdam, aan het einde van dat jaar werkte de girls, niet waar? En zoo hebben we tegen hij te Naarden onder Weissenbruch, Gabril woordig ook boys. Guitige boys. Snuit'ge en Wijsmullcr. boys. In mooie pnkkies, netjes gekamde Talrijke studies bevinden zich in collecties mooie gezichten en reusachtig ' te Amsterdam. In de jaren 19011905 werk haren,Een-twee, n-twee.-... Ik ben maatin <l van Vliet te Amersfoort. te vast. Oud-Amsterdam werd wel van Vliets wolken. meest geliefkoosd onderwerp; onder zijn Meneer was al drie jaar boy, had een geoeuvre neemt dit dan ook een belangrijke weldig succes als zoodanig, ze waren met dr plaats in. In het Stedelijk Museum bevindt zestienen, Nico, Japie, Gerardus, Jean, J< zich een aquarel uit dien tijd (Collectie J. rome, Geurt, Proppie, Wouter, Willy, Lau H. van Ecghcn), terwijl ook de Koningin rens. Jel. Chef. Octave, Bram. Dagobert en en de Koningin-Moeder werk van v. Vliet hrlijk. En een succes I bezitten. Later werkte van Vliet in 't Gooi Kees. Nee maar, hoopte nog eenz zijn zilveren feest als Meneer en te Scherpenzcel. Nog maar 22 jaartjes tentoonstelling van v. Vliets boy te mogen vieren. De eerste die zijn z om. En dat de boys zoo'n werk werd in 1912 in het Panoramagebouw en zcdelijken levenswandel hebben, dat ze zulke te Amsterdam gehouden. Ook op de vergoeie huwelijken doen en dat ze zoo trouw schillende kunsttentoonstellingen exposeernaar de kerk gaan.... de v. Vliet geregeld. Daar ben ik blij om. Ik ben altijd blij, In het buitenland exposeerde hij bij George Petit te Parijs, bij Emil Richter te als iets zoo mooi en zoo netjes is. Dan ben
Dresden, bij Lipsius e Ticher te Kiel en in 1920 te Londen. Deze expositie was een groot succes. Van Vliet trok toen de wijde wereld in. Hij werkte in Zwitserland, Itali, Noord Afrika. Voornamelijk __uid-Afr!ka (Cap Martin) trok hem aan. Veel van dit werk bevindt zich in Engelsche collecties. De verdienste van v. Vliet werden reeds erkend door den Prins-Regent van Beieren, die hein benoemde tot Ridder in de Orde van Verdienste van St. Michael va Beieren (Lauwerkrans voor Kunsten en Wetenschappen). De Fransche regeering verleende hem het Olficierskruis van de Nichau. If tik'har

ik zoo vreesclijk blij ! En ik wordt er zoo wee


van.

Ik wt wel, dat je er niet wee van mag worden. Dan worden de menschen boos. Maar ik ben er tch wee van! Van dien levenswandel, die goeie huwelijken en dien trouwen kerkgang van de boys. Met dr keurige ovcrjasjes, dr tronies en dr maat
vaste virtuositeit.

Rembrandt bood de jubilecrend vereeniging bloemen aan en uitte daarbij zijn beste wensehen. Daarna bestond er gelegenheid het ten
schappij toongestelde te bezichtigen.

Jan de Boer, voorzitter van de Maat-

KUNST EN LETTEREN

Weinlese. R-antate van Rudolf


Mengelberg.

De buurschappen waren Zaterdagavond gevaarlijk voor de eerste auditie van R. Mengelbergs jongste opus. Ook daarom heb ik de Indrukken nog eens willen laten bezinken. Al zijn eerste indrukken, na ernstig vr onderzoek, dikwijls de zuiverste, het komt vaak genoeg voor, dat een herhaling de eerste opinie doet wankelen, zelfs wijzigt. Met die reserve dan ook het volgende: Deze Kantate voor tenorsolo, gemengd koor en orkest, verhoogt zoo mogelijk mijn respect voor 's componisten kennis, muzikaliteit, bouwvermogen, maar versterkt mijn liefde voor zyn muze niet. De kwestie Paul Verlaine het staat er by: nach P. V. laat ik geheel buiten spel. daar die er niets toe doet (niets op het oor deel mag nfluenceeren) en we alloen, even als de componist, met het gedicht van Xalckreuth te maken hebben. Zooals het laar ligt, kunnen we niet anders zeggen dan: mooi is anders, en de diepzinnigheid is erg quasi. Maar ik stel me voor, dat de componist erin en eruit gelezen heeft: dat alleen de verandering van het ons onbewust zyn van de goddelijke Waarheden, die m ons leven, in het be wust worden ervan, dat alleen die verandering ons de symbolen van Wijn en Bloed doet verstaan^ en dat dit verstaan pnze zielen diep beroert. Deze ontwikkelingsgang en deze innerlijke verbanden, deze symbolen en geestelijke stormen eenerzyds en de muziek anderzijds, das sind die Dinge, die zusammen passen", om met Mahler te spreken. Maar om dat te verklanken" I Naar myn gevoel Der Vertand irrt. das Gefhl nicht, zegt Schumann " is deze geweldige opgave voor den componist een geestelijke bovenwerp geweest. Toen het stuk uit was, moest ik onwillekeurig denken: Die Botschaft hor ich wohl, __llein mir fehlt der Glaube aan het waar achtig innerlijk gedicteerd zijn door een verklarender Glaube". Met zijn wil, zijn knapheid, scherpe observatie, met zijn muzikaal vernuft en gevoelige fantasie, met zijn kennis der werkmethoden van groote voorbeelden (die daar dan in en door in spiratie oplossen), heeft de componist het een respectabel eind in de richting gebracht. En zeer zeker wil ik niet mijn grte waar deering daarvoor niet achter blijven. Zgn blijkbaar aangeboren instrumentale kleur gevoeligheid (al doet hij daarin geen nieuwe vondsten) komt hem daarbij bizonder te

lade,

Het komt me overigens voor, dat bet

Orde van Tunis de Palmen van Officier DE PRIJS VOOR BEELDENDE d'Academie, de Palmen van officier d'lnKUNST IN BELGIL. stuction-Publi-iue, terwijl van Vliet voorts De groote prijs voor beeldende kunsten ten is Member of the Royal Society of fine ONTHULLING .bedrage van 10.000 frcs., is voor 1929 toegeArts, en drager van het Witte Mobilisatie MESSCHAERTI-IONUMENT. Vlaamzcben schilder De onthulling van het monument voor wijlen wezen aan den dertig jaar neemt deze Richard Kruis. kunsteHet Eere-Comite voor deze tentoonstelJoh. Messehaert zal op Dinsdag 24 Mei.aH; I Naseleer. Sedert plaats hebben te Hoorn in het plantsoen vr < naar aan de driejaarlljksche tentoonstellingen ling bestaat uit de dames en heeren: MeHij is het ook, die samen met Frans deel. het Station.: '.- ..-;.'; * vrouy, A. A. Roll gcb.'Basonesse .de Vos Herman Ruiters zal een herdenkingsrede uitl * Franck geregeld de bekende kunsttentoonstelvan Steenwijk, Mevrouw Tl. , 1.1. Ketelaar lingen te. Antwerpen organiseert. spreken en jhr. h_r. dr.'-E. A.' vah Bi-s-sljh Baleleer is 58 jaar oud; hij is leeraar van Gogh, Dr. C. J. K. van Aalst, Ed. Polak. Richard zal het monument onthullen en aan de gemeente aan het hooger instituut van schoone kunsten Wethouder voor Kunstzaken, Dr. Willem overdragen. Onder leiding van Richard Heuckeroth zal te Antwerpen. Sedert 1925 werd de prijs, die Mengelberg. Ed. Verkade, Th. M. Ketelaar. een aantal zangeressen en zangers uit Hoon hen ditmaal te beurt viel, achtereenvolgens toe Cornelis Dopper, Rob. L. Boissevain, C. D. gekend aan Minne, de Bruycker en Ilorta. en omgeving, begeleid door eeninge harmonievan der Vliet, Notaris Th. C. L. Smit. Voorts is hij bekroond geworden met den en fanfarekorpsen, Hallelujah van Handel uitregeeringsprijs voor de schilderkunst. Deze voeren en daarna de muziekcorpsen den Feestcarl Mescb zal van 14 juli tot 11 Augustus zang van Mendelssohn. prijs bedraagt eveneens 10.000 francs. te lladen-Baden weer een Meistercursus houden. Op den dag der onthulling en eenige daarop volgende dagen, 1 in bet *.Vestl?r_escb Museum een tentoonstelling worden gehouden van REMBRANDTINAMERIKA. De firma Max _?erl te Berlijn zal op 16 en allerlei bijzonderheden, die een beeld geven van 17 Mei een belangrijke verzameling oude graZijn etsen zijn geen onfatsoenlijke plaatjes'. bet leven en werken van den voortrellelijken lick van een Praagscben kunstliefhebber velen. zanger. Men schrijft uit Kieuw Vork d.d. 28 Maart: Bijzonder goed vertegenwoordigd zijn SchonDe beer I*iniotbi* _lurpbx, kunsthandelaar te gauer, Drer. Naldung Green, 2asingr, Mcdezer stede, is eenige dagen geleden op aangifte ckenem, Lucas v. I_e>-den. Nembrandt. Ostade. visioen. HET MUZIEK-AUTEURSRECHT. van den beer John S. Slimmer, voorzitter van ltuisdael, Coltzlus, Callot, Naimonde enz. Om nu maar eens ronduit te zeggen De I.ederlandscbe leden van de Boclst_. des waar het .op staat: wij zijn gisteravond Auteurs, compositeurs et diteurs de Musique de Society lor the Zuppression of Vice, ge Verder zijn r portretten en stadsgezichten. leelijk , hij den neus genomen. Dat veel hebben gisteren in een te Amsterdam gehouden arresteerd wegens bet publiek tentoonstellen en menschen er in zijn gevlogen, verwondert vergadering een motie aangenomen, waarin met verkoopen van onfatsoenlijke plaatjes. Voor bet CONCERT- EN THEATERGIDS. en teekeningen van Rem mij niets. Wat ik Leila Bedrkhan dan wil klem geprotesteerd wordt tegen bet wetsvoor feit, dat bet etsen de ijverige beer Summr de De Ilongaarscbe altzangeres Maria von brandt waren, trok vind? Een vrouw met een mooi, soepel, stel tot wijziging der Auteurswet 1912. Nasllides zal op baar tweeden avond op schouders op. slank-rijzig lichaam, die voorzeker wel wat Misschien zou bet vergrijp niet tot den beer Vrijdag 11 April as. in Diligent,*- liederen van Beethoven, Vaeli, Schubert. Kodal,-. Wolf en modern balletdansen kan, en wel wat met Summer.zijn doorgedrongen, als de beer MurDE STADSSCHOUWBURG gratie heen en weer trippelen en schuiven pb> niet de nieuwsgierigheid van bet publiek Bralims ten geboore brengen. Nicbard TE AMSTERDAM. kan, en zelfs wat acrobatisch is aangelegd. bad trachten te prikkelen, door voor bet winkel begeleiden. Boer al wederom aan den vleugel een bordje te plaatsen: Vrouwen en knagevoel Ook heeft ze een sterk ontwikkeld Zaterdagmiddag heeft den Stads- raam voor maat en rhythme. In een varit of schouwburg de commissie in. bijstand in pen onder de achttien jaar orden niet toegevan Qeopold llodowskz-, die na jaren albar, of in de pauze in een bioscoop zal een liet beheer der aken van kunst uit den laten." Dat trok niet alleen nieuwsgierigen, wezigheid weer een pianoavond zal geven en maar ook den voorzitter van de Society voornummer als Serpent (in een nauwsluitend raad vergaderd, bestaande uit wethouder noemd. wel op Zaterdag 12 April a.s. in r_l.cl.ri. 1 zwart kleed met zilveren strepen slangenPolak, voorzitter, en leden mr. dr. G. van De rechter, aan wiens oordeel de aak is ondien avond werken'van Schumann, 6o<low,k-, huid) het 'm zeker wel doen, maar om een den Uergb, __.. Boekman, mej. N. A. C. derworpen, heeft op bet geval een anderen kijk Zcbubert en Cbopin ten geboore brengen. geheelen avond met dergelijke nummers te crlclars, mej. mr. C. F. Kat-, KI. de Vries gehad. Rembrandt heeft of bad bet recht te durven vullen, daarvoor is 'n enorme zelfoveren mevrouw mr. H. van Dam van Isselt, schilderen wat bij wilde, zoo luidde bet vonnis De jonge danseres dal re de longb schatting noodig. Het weinig serieuze was secretaresse. en zijn teekeningen kunnen niet worden bekoopt deze maand en tournee te maken door doorgaand al te bemerken aan 't liebiiul'len, onfatsoenlijke plaatjes. De kunstheeft besloten De B. en schouwd als alle dansen dr tegen het publiek. Z W. tecommissie den raad vooraan stellen, bandelaar heeft de in beslag genomen etsen Nederland. Kille >larurite sattler. die den len prijs van conservatorium te Straatsburg te adviseeren. teruggekregen en i, in vrijheid gesteld. danst men in nachtelijke caf's van Algiers tot vasten bespeler van den Stadsschouwverkreeg. I baar begeleiden. en Cairo en Tanger. Toen een dergelijke burg, de combinatie Verkade en Vastgesteld lijn voor Rotterdam Tivoli Van valdans mij werd vrgebeend en gearmd en surn te benoemen. Schouwburg, 14 April, voor den Haag DiligenAFFICHE GEZELLE-HULDE. geknipoogd als te worden gedanst in een tia 26 April en voor Amsterdam _.luiiekl>ceum Temple d'lsis (lll), is het mij te machtig Men zendt ons uit Brussel het affiche, ont 24 April as. worpen voor de huldiging der nagedachtenis geworden en ben ik maar heengegaan De MOISSIIN DIE ANDERE SEITE. van Guido Gezelle (18301930). De teekenaar. nummers van de 10 heb ik dus laatste drie De violist ?ritz Krekier ,al ook optreden in In mijn korte artikel over Moissi's 50en vereAalst, M. Derolez, leeraar t sprekendheeft met een- de serie Uleester"concerten van de concertiet gezien. Mijn muzikale zenuwen konden abusievelijk vermeld, dat hij in jaardag heb ik 'effect bovendien niet meer tegen het brute gebeuk Die Andere Seite (Journey's End) van Sheriff voudigeinmiddelen een van het plakaat bereikt. directie dr. de Koo. is de het midden Boven en gehamer op den vleugel en de ver De serie i. tb-iis als volgt samengesteld: het jonge luitenantje zal spelen, een rol die bier kop van den Vlaamsehen dichter in lors.he muzikale Nel Stants en travestie vervulde. Het blijkt nu lijnen en streng zwart en wit geteekend. Daarschrikkelijke Allred Cortot; Gregor Piatigorsky; Pritz Oostersche (?l) composities van meneer Naggiar. Er zijn echter (het luitenantje wordt door een jongen onder de tekt. Links en rechts: twee gouden Kreisler; Maria von Bi!!des: Nenno .>loiseiwitscb en Vera Janacopoulos. grenzen, en z heb ik nog nooit een piano acteur niet travestie gespeeld), dat hij de groote banen, waarin witte wierookvaten bun geuren De concerten worden in Diligentia gegeven hooren afbeulen. Wilt H gelooven, dat er rol van den commandant zal spelen, die bij opzenden. behalve bet concert van Krcisler, dit in bet nog menschen na dit oorverscheurend ge Het Ver. Tooneel Joh. de Meester Jr. vervu'de. De druk van Phobel te Brussel is uitstekend. Gebouw plaats vindt. Deze avondconcerten H. B. klimper en gebak applaudisseerden? worden in abonnement gegeven gedurende de Zeker, zeker, la princesse Leila Bedrkhan Prol. Max Sauer en Leo Bleeh zijn benoemd maanden 0.t./Nov./Dec./jan./rebr. en Maart. kan wel gracieus dansen, zooals men dit in tot eereleden van de Muziekacademie in Stock MARTHAWALDEN. een varit ziet of in een bios in de pauze, holm. en daar vinden de menschen het wel mooi Naar wij in de Java Bode lezen, is te Baals ze haar armen als en paar slappe tavia gearriveerd mevr. Martha Walden, palingen om. zich heen doet slingeren en die vroeger aan het Weekbladen Tooneel . Bij de catalogiseering van de Vatieaansche kronkelen, maar de pretentie van de illusie was verbonden, toen Rotterdamsch was met bibliotheek zijn 40 onbekenden edities van de zij getrouwd Licht opent deze week met een beschouvan een Hiroglyph (I) uit te beelden, en chrispijn Sr., die met van Augustinus gevonden. Mer verTartaud de directie werkennog meer merkwaardigs te zullen vinden. wing over Pre-Historisch Amerka. Aage Neutwacht een Vision Hindoue te dansen en een voerde. Na het overlijden van haar echtgezen schrijft over de Spreuken van Isral, S. A. (I) uit den Tempel van I.is. is Arabeske Lund bespreekt de bereiding van stikltolkun,. zij naar Indi vertrokken. Thans is is wat al te aanmatigend. Dit moet noot Batavia teruggekeerd mest. Een belangwekkend artikel over den onheusch zij te Uit Weenen wordt gemeld, dat de Bondsom in het hu maar eens ronduit gezegd zijn. president van Oostenrijk Georg Reimers van gekroonde!) koning van Arabic Tb. E. Lawrence weiijk te treden met een administrateur. is bet laatste van dit nummer. het Burgtheater, ter gelegenheid van zijn 70en H. B. Panorama geeft deze week op den voor verjaardag, den titel van Holrat heelt verleend. omslag een pracbtbeeltem's van Bcliubrt; ook Bij het uitgeversbureau Boek en Periodiek de inhoud van bet nummer ziet r geslaagd uit. (R. J. Goddard) alhier il binnenkort verschijDe onderhandelingen, die sedert enige jaren Het bevat o.a. een interessant artikel over den nen De Lachende Berg, roman van Levens Men deelt ons mede, dat de lezing van den vreugden en Smarten, door Erbst Vermeer en tusscben de Egyptische regeering en Duitsch arbeid van bepaalde diersoorten, waarin deze heer Antonlo Goicoecba over Los criticos Ho Het Gouden Kalf. roman van land worden gevoerd over het teruggeven van den menscb overtreffen. Verder en IJdelheid en Geld de buste Vim Koningin Nofretete aan Egypte, Ski's, van Noel Copping, lotb's van ennovelle: nieuwe landeses de __ope de Vega, welke gehouden zou prolserij door Herman Kesnig. zijn thans in zoover in een nieuw stadium ge film: Idensebenarsenaal, en een bespreking met worden op V dezer.voor de ald. 's-Gravenliage van het Genootschap NederlandSpanje, in het komeii, dat Egypte bereid gevonden is voor de foto's van de door bet Vereen Tooneel gegeven gebouw van bet Kon. Instituut voor Ingenieurs, In het archief van het conservatorium van de Nofretete-buste een der belangrijkste beelden opvoering van lledda Nabler, met Nel l-lants niet zal plaats hebben, wegens verhindering van Stlermarksche Muziekvereniging heelt kapel uit den pyramidentijd en een beeld uit het Nieuwe in de hoofdrol. Op de achterpagina bezweert en den conferencier, die op bet oogenblik in Spanje meester Seitz een onbekend ballet van Mozart Rijk aan Berlijn te schenken. Volgens vakken aardig liknliguurtje de grillige .kkronkels van .vertoef. ontdekt. Het werk dateert van het jaar 1731. den Alrilcaanscben slangenboom. pers is het aanbod van Egypte zeer belangrijk

"-

heid. Dat was Boy volstrekt niet met mij eens. Hij vond het juist zoo verdie-."'lyk. HZ werd zelfs een beetje nijdig en lo>< -i* ' aar me, uit 't hoekje van zijn mocie ooger Maat ik bleef er bij en hij had geen tijd om te debatteeren, want hij had repetitie voor zijn nieuwe revue en moest weer been heffen in zijn braafheid en uitkijken naar goeie huwelijken en netjes blijven, terwijl ik maar een zondige ziel ben, blootgesteld aan 's werelds? verleiding, znder, gala, met twee .doodgewone.. heenen en vrij weinig briljantinc in m'n haar. Ik vind het best als iemand ambitie heelt in het mooie beroep.van bokstrainer, tramkaartjcscontroleur, cahdidaatnotaris, voor mijn parapluknopol-twerper, of revueboy. Maar waarom moet juist part de laatste soort zoo prat gaan op haar miserabele braafheid? De we_*cld is slecht, alle menseben -lijn slecht en de beele boel is een klein beetje aan lager wal. Maar Boy niet. No/ is zoo keurig! Net is om te builen. Ik word er leelcma.il down van. Hlult-ltuli leefde nog in een goelen tijd. toen je nog schrijven kon: Stik in koffie en verdwijn!" vat is tegenwoordig niet netjes meer. Daar zijn we nu vl te braaf voor. Wij sukkels.... Wij goeiebuwelijk aanbidders... Wij onberispelijke knoeiers... Kom, ik hou op. I-l'n humeur zou er onder gaan lijden!

Ik ben al niet gek op grils en op boys nog net zes graadjes minder. Maar dat die nou k nog zoo braaf zijn, vind ik heelemaal verschrikkelijk. Er z ij n menschen, die hen ben om zoo te zeggen geen rcht op braaf

Garruli Filius

TIJDSCHRIFTEN
TIJDSCHRIFTEN. MVNOItAH.
Dr. (.onrad Oeblricb opent bet -.laar.-Aprl nummer van de >lenorab, jldiscbs _?amilienblalt lr Wissenschaft, Kunst uni *_.....atur (XVien-Nerlin) met een uitgebreid artikel over Die g.opol't._cl_e Nedeutung _?a!astmas beson ders fr das britiscbe Imperium. Helder iet de blijver uiteen van welk een groote beteekenis Palestina, wat de ligging betreft, voor Engeland is. Ken bijdrage getiteld Das Helden beu von der Nadel vertelt met welke moeilijkbeden de loodcbe kleermakers in Amerika, en da* zijn er tienduizenden, te kampen badden voor er betere toestanden in dat bedrijf voor de werknemers intraden. De voorgeschiedenis van enkele groote werkstakingen in bet corfectiebedrijf worden hierin verhaald door de scnrlj ver., Von 3vlvla Kopald en Ben Blekni-ii>. Dij/onder interessant, en voorzien van een aant.-l fraaie afbeeldingen, is een artikel van I__cob I'inkerleld over /dizcbe Priedbolkunst imd in Palestina. Ook de schrijver weet niet welk gebruik bij de joden oud.r is. lt hebben van grafzerken liggende dan wel overeind taande. Ook bij beweert, dal bet el-ruik bij de Lepbardizcbe joden is de steenen le leggen en bij de Askenasiscbe te doen staan. Op de oude joodlcbe begraafplaats aan den !.cbevenil,gcben weg alhier heelt men in na volging niet de Portugeescbe joden, wa'mede men in den allereersten tijd de begraafplaats gemeenschappelijk bad, de steenen ook later leergelegd. Ludwig Ilato geelt een uitvoerige biogialie van den beroemden Weenscben oppembbljn prol. llbajes, die ten vorige jare is ovei leden. Ook in ons land was bij geen onbekende Max Eister geeft aan de hand van en aantal afbeeldingen een artikel over de nieuwe <vnaoge te Amsterdam Oost <Llnnaeusslraat), gebouwd door J. S. Baars. Hij is vol lof vr le llollandsche arcllilec'uur. Het zou hem echter niet gespeten hebben, wanneer de doel looze toren ware vervallen. Maar naar hij mede deelt was dit en iseh van de Amsterdamsche houwautorileiten. Met enige belletrie en de gewone rubriek Is dit zeer fraai gellustreerde nummer het lezen weer alleszins waard.
15. P

HET VADERLAND

MAANDAG 7 APKIL 1930

AVONDBLAD

<?
Mej. E. van der Eerde, wk-kellesster. Arnhem. Cur. mr. Z. Heijmans . Vl.*vr. velp. Mej. H. m der Eerden, winkeliersler. Arnhem. Cur. mr. Z. Heiimar. Visser, velp. Mej. M. van der Eerden, winkeliersler derom 6 pCt dividend uit Arnhem. Cur. mr. Z. Heijmans Visser. Velp. U. Hoek. drogist. Nijmegen. Cur. r. P. C. J. Terheggen. Nijmegen. Faillissementen in het Ver. Koninkrijk M. R. RSth, meubelhandelaar. Arnhem. Volgen Stubbs' VVeekly Gazelle bedroeg Cur. mr. A. A. H M. Ploehg. Arnhem. hel aantal faillissmenten In bet Vereenigd S. de Leeuw, slager, llippolytushoef op Koninkrijk in de week, geindigd 5 April il., Wieringen. Cur. mr. E. H, J. Wijnne. Alk160. zijnde een vermeerdering van 64 bij de maar. *> zelfde week van verleden jaar. L. de Jonge, handelaar in rijwielen, Val tbermond 89, gem. Odoorn. Cur. mr. A. Jon ker, Luimen. ter Nieuw-Yorksche beurs. Koersstand C. P. v. d. Gevel, groentehandelaar, Am De gemiddelde koers van 20 toonaangevende sterdam. J.Cur. mr. L. Bloch, Amsterdam. . poorwegshares is ter NieuwVorksche beurze . Inkoop Kantoor. Am N.V. in de atgeloopen week gedaad met 1.55 tot sterdam Neder.andsch Cur. mr. Mulderye. Amsterdam. 156.39 pet. en van 20 leidende industrieele Th. Spaan, Amsterdam. Cur. mr. M. Schorwaarden gestegen met 3.77 tot 289.96 pet, leshelm. Amsterdam. tgen resp. 15216 en 302.81 pet In dezelfde In de week van 21 Maarts April 1920 week van verleden jaar. werden In Nederland uitgesproken 64 faillisDe omzetten bedroegen in de afgeloopen ' week 28.910.000 tegen 26.192.000 in de vorige inenten. week en 19,971.000 aha. es in dezelfde week van
UNILIIVER. Schlinck en Co. De Lchllnck en Co. A.G. t Hamburg, een dochter-onderneming der Unllever, keert we-

GEMENGD NIEUWS
STRAATROOF TE ROTTERDAM.
Zaterdagavond omstreeks hall twaalf is, meldt liet Dgbl. v. Rott., een van de employi's van den VooruitgangwinKel aan den (ureenen Hilledijk te Rotterdam, de HO-jarlge mej. J.v. V., naar haar woning gegaan. Zij bad bet geld dat die. dag binengekomen was, een bedrag van ongeveer f 400, in een tascb bij zich. Plotseling stonden ln de Laurierstraat twee mannen voor baar. De een gal baar een stomp in bet gelaat, te? wijl de andere trachtte baar de tascb te ontrukKen. Zij viel op straat, doch slaagde er in de tascb vast te houden. Luidkeels riep lij om hulp waardoor van verschillende Kanten menseden toeschoten. Op de Komst van deze menschen vluchtten de beide mannen, elk in een andere, richting. ' Net is aan de politie gelukt de belde ver dachten aan te houden. De een is gepakt op het Vuig. Hofmanplein, waar hij door een tram conducteur, die bet geval bad geilen en den man
Was

TWAALFJARIG KIND VAN MOORD:


VERDACHT.

WETENSCHAPPEN
DE KRACHT VAN HET LICHT.
Dat liet directe -zonlicht de bron is van alle leven hier op aarde is bekend. .Zonder licht geen organisch leven, geen vermenigvuldiging er van, ja, zelfs geen materie, vat laatste deelt ons de wetenschap der astro pb)-sie geleerd, waardoor men deelt Kunnen aantoonen, dat uit golfbewegingen energie centra Kunnen ontstaan, en ook omgekeerd de materie, als e in straling verandert, geheel Kan verdwijnen. D vorm van stralingsenergie bezit de voorthlantiugssneldeid van 300.000 K.M.- per seconde. Deze snelheid is als Karakteristiek van het medium, waarin lick dele vorm van energie voortplant, te beschouwen en dit medium heet de wereldaether. ', Alle energie op aarde wordt door de tril lingen, dezer wereldaetder, van de zon naar ons overgebracht. De energie, welke van de zon" op die wijze in de wereldruimte wordt verplaatst, is zeer groot, alleen de buiten rand van de atmosfeer om de aarde ontvang reeds per min. per vierk, c.M. een hoeveelheid warmte van ongeveer twee calorien. Per jaar is dit voor de geheele aarde circa 1.68 X 1024 calorien, waarvan slechts een miniem deel voor het levensonderhoud van 2 milliard menschen wordt gebruikt. De stralingsenergie van de aetdertrillingen is des te grooter naarmate de elementaire energie, de hoeveelheid licht en naarmate de frequentie van de trillingen (het aantal trillingen per sec.) grooter is. Die energie van de lichttrillingen stijgt dus met de frequentie er van, is enorm groot bI Rntgenstralen en bij de uit de Kosmische ruimte afkomst! ge lgn. vltra-y-stralen, die een groote frequentie hebben en is klein bij de warmtestralen. Bijna geheel verdwenen is ze bij de elec trische stralen. Voor on, leven zijn van het meeste de lang die stralen, welke in wisselwerking met de materie treden, d.w.z. chemisch kunnen inwerken, Het is duidelijk, dat het slecht, die stralen kunnen zijn, welke door de materie worden geabsorbeerd, stralen. die worden doorgelaten of gereflecteerd. kunnen geen werking uitoefenen. Nu is komen vast te taan, dat de stralen, welke door de materie het meest worden geabsorbeerd in het zonnespectrum liggen in het gebied der utravioletle stralen in het in ter val van ongeveer 300200 per ld. Van dit maximum af wordt naar beide zijden van het spectrum de chemische werking der zon 5._... . "

Lenige dagen geleden is te B?a^blyc_ren in en zandkuil, onder een ijzeren plaat, bei lijkje gevonden van de driejarige Annemdrie Zcliolte. De politie verdenkt^ de l_.-i_.r.ge atdarina Rieler er van net Kindje geweld dadig om bet . leven te liedden gebracht, Katdarina beweert, dat lij met Annenlari gebald bad en bet Kindje toen plotseling bleek was geworden en gevallen. Zij heeft het lichaampje daarop in de kuil geworpen, Aangezien in den laatzten tijd enige geval len lijn voorgekomen,.dat Kinderen door een meisje zijn weggelekt, mishandeld en ge worgdj verdenkt mep Xatdarina er van bier bij eveneens betrokken te zijn. . .
brand te chicago. voos een reeks ontploffingen in bet ge bouw van de Western Radio Manufacturing Conip. is Zaterdagochtend 5 uur brand ont staan in oen aantal huilen in het k.g down, town-district te Odicago. De vlammen grepen met ongekende snelheid om zich been. vaar men vreesde, dat nagenoeg de geheele wijk in de ascd zou worden gelegd, gal de commandant der brandweer groot alarm. Alle beschikbare spuiten uit de gedeele stad zijn naar de plaats van de ramp gedirigeerd eu men gelooft, dat de brand een omvang al aannemen als Chicago nog nooit heelt
groote:

--

gevolgd, aan een politieagent werd aangeweien, de andere is gearresteerd aan de Spoor wegbavnbmg, waar bij door een zekere P. ). v. A. aan de politie werd aangeduid. Zij lijn na verdoor in bewaring gesteld. Het waren de 28WNge Kseher G., P. uit de Walravenstraat en de Z_.jarlge Koopman H. T. uit de Dilleyburgstr. De juffrouw was erin geslaagd de tasch te benouden, zoodat de overval in alle oplichten

trekkingskrachten der atomen Kan ovenvinnen, en ,e uit Elkaar Kan doen springen, vaar ecdter <. temperatuur der sterren ook van hun grootte afhankelijk is, volgt hieruit, dat de grootte der hemellichamen beperkt is. Zoo deze de berekenbare grootte op een gegeven moment zou overschrijden, al het hemellichaam door den inwendigen lichtdruk uit elkaar springen. Hoe fijner de materie verdeeld is, doe grooter ook Kaar oppervlak bij hetzelfde gewiekt en volume moet lijn, waardoo/ dus bij een bepaalde verdeedng zoo ongeveer bjj een middellijn van 0-302 micron de lichtdruk de zwaartekracht moet overwinnen en het deeltje in de richting der zonnestralen in de wereldruimte moet vliegen, als het in de hoogste sferen van den dampkring geraakt. Op dele wijle verklaart men bet afwijken van Komeetstaarten. De vraag dringt lied op, of op dele manier het licht de lichte en droge lagere organismen, zooals dv. radiolaren, op dele wijle ia de wereldruimte Kan verspreiden als ze toe vallig in de hoogere regionen der aardat mospdeer Komen, vat nu moet zeer zeker
Het is maar de quaestie, of de organismen de in de wereldruimte heerschende lage temperatuur van 233 tot 223 gr. C. kunverdragen, zonder te gronde te gaan. nen De onderzoekingen van den I.ederland.chen pater Rahm in het laboratorium van Kamerlingh Onnes te Leiden hebben aangetoond, dat dit werkelijk mogelijk is. Slechts moeten deze organismen eerst voorzichtig worden gedroogd en dan langzaam afgekoeld tot een temperatuur tol dicht bij het absolute nulpunt. Ze konden toen In dien toestand eenige maanden worden bewaard, waarna het mogelijk bleek, door voorzichtige ontdooiing" en vochttocvoer die organismen weer te doen opleven. Deze proeven toon den dus aan. dat zelfs bij de laagste temperaturen onder bepaalde omstandigheden deze organismen niet behoeven af te sterven, maar hun levensfunctie een zekeren tijd kunnen opschorten. 2uke levenskiemen in schijndood kan dus het licht op andere planeten overbrengen en op die* manier een voortzetting van het leven op andere plaatsen in de wereldruimte be wrkstellieen. Misschien is ook op deze wijze ons leven door een lichtstraal ontstaan. Op deze lichtvlucht door het heelal staat de slapende kiem aan velerlei gevaren bloot, ultraviolette stralen, kathodestralen kunnen . er vernietigend op werken. Om haar vlucht dus een goeden afloop te geven, moet de klem in n omhulsel ingekoppeld zijn. wat een laagje ijs van zich in vasten toestand bevindende gassen kan zijn. 7 In d wereldruimte vliegen ook nog groote,
mogelijk lijn.

...

....

..^

het vorige jaar.

Venezuela.
De Counell of Poreign llondholders te Londen bericht de ontvangst van een zichtwissel, groot pd. 8.781.10.9, zijnde de helft van den vijlden halfmaandelijkschen termijn van den dienst der 3 pCt. diplomatieke schuld 1915, betaalbaar aan den Council voor het halfjaar eindigende 20 Juni 1920. Betaalbaarstellingen. Dogger-Maatschappij, Viaardingen. Dividend 1929 fsso op bewijs nr. Hl bij R. Mee en Zoonen alhier, direct Cultuur-Mij. Tendjolaja. Dividend 1929 4 pet of f2O. Ind. cour. op bewijs nr. 12.

HAAGSCHE BEURS. 7 April. noteeringen (1112 uur) Niet-olficieele L. 6. B. Marg. Unie 277 i.. 374 _.._.... 413 414 Kon. Olie

is mislukt. De daders^ die bij de politie sleedt aangeschreven staan, hebben bekend.

ERNSTIGE AANRIJDING Zondagmorgen omstreeks 10 uur is mej. L. ti-V de Bijzondere School te Ouderkerk a/d Amstel door een motorfiets van den he-r !1., te Nee, aangereden. Met ernstige verwondingen mej. 1.. Hcor den Amsterdameohen Genees kundigen Dienst naar het Onze Lieve Vrou ven^asthms ondergebracht, ye heer X. Kreeg eveneens vervonHngen en lis per ambulance
ito aar zijn woning vervoerd. LEON BOEDELS OVERLEDEN.

Hij gal t<nn zijn liedjes ten beste in Walhalla of hij vijkman, vaar gedanst werd en ter afwisseling voordrachten verden gehouden. Anutendam Kon in d>e dagen op caf-chantant gebied hozen p het tablissement LnoecK in de Toptstee^, Pittoresk, Zinken op de Rnx t.fkade enz. en daar overal heelt __.eon 2odel, raak maanden achtereen zijn liedjes gezongen"lot in 1893 vijlen Anton l^WeraUi in een ouden stal ln de Amstelstra-rt zijn Flora opende, vaar kwam I_eon Boedels even dagen na ie opening. ven len blaart f894 kwam hij cv hij terug, terwijl hij op 7 April, toen Flora voorgoed .tiilitcitnlngranma' opvoerde, sis' regisseur en huizhumorist optrad ' en er leed bleef. Het repertoire van Noedels voeg de rch naar de omstandigheden. In het begin -nral politie.., heston hij oh later zich op de hymiristisrhi pZnodievn toe te leggen, Flora en l<n Bordels bleven bijna tot het einde een, I*veepiaal heeft hij Ut gebouw en al

Te Amsterdam is overleden de hellende Hol l.ndsche conferencier I<eon Boedels. Zijn eer ste optreden dateert van 1884 te Rotterdam.

Uitgebreide voorzorgsmaatregelen Zn ge nomen. Net verkeer op den luchtspoorveg is stopgezet en het gewone straatverkeer wordt lang een omweg buiten de gevaarlijke zone gehouden. Om 5.30 Zondagochtend va een vierde van de geheele brandweer macht van Chicago ingespannen heiig met de bestrijding der vlammen, die hoog oplaai den. Nader wordt gemeld, dat de brandweer het vupr bedwongen heelt; de schade.is echter ontzaglijk.

geleend.

nr. 47. direct Mij. tot Expl. Hotel de, Pays-Bas, Amsterdam. Dividend 1929 10 pet op bewij, nr. 49,
direct.

pet. gestort en f 76.- op de volgestorte aand. op bewijs nr. 50 en 11570.90 per opriehtersbewijs

direct Assam Thee Onderneming Goenoeng Hedjo. Dividend 1929 10 pet. of (50. Ind. cour. op bewijs nr. 19, direct Amsterdamsche Hypotheekbank, Amsterdam. Dividend 1929 144 op de aand. waarop 20

IJ* Camco '....-.-._.,,-.-. Int. Gew. Beton 160 f 115 Claims De Ned. 1845 f 20 Claims Gebouw Bew. vaste zitpl. Geb. K. en W. f2lO Kampar Goud

....

..

....


120
l)

-
16)F

*220

Ollicieele noteeringen (1212 uur). B. L. G 274 Marg. Unie l) Kon. Petrol. 4 pCt. Idem 91 v... Niet officieel: l_i Gebouw K. en W. 2) Claims De Ned. 1845
Kampar Goud
1) 412Z4-X-Zs-_.-14. 2) f 117.50119120.

1)

flls-74.

............ ....

17

ve

CHICAGO'S LAATSTE WEIDE. De laatste weide van t-hicago, welke ongerept in het hart van hel deftige llvde Parkdistrict ligt, al meer dan 30 jaar, al waarschijn lijk veranderen in een flatgebouw van 10 millioen dollar, De weide behoorde aan den bankier J. vunham, die in 1892 overleed en in zijn testament bepaalde, dat de weide, welke tien acre, beslaat, eerst na den dood van zijn onmiddelijke erfgenamen verkocht mocht worden. , De laatste overlevende dochter is ln Februari

Het dividend 1929 is betaalbaar op 10 der aand. B en op bewij, nr. 10 der bew. v. deelgerecl-.igdlieid, direct

Mij. Eensgezindheid tot Expl. van Onr. Goederen, Amsterdam. Dividend 1929 fBs. op bewijs nr. 20. direct. N.V. Drukkerij G. T. Tbieme. Nijmegen.

bewij'nr.

Handelsberichten
INDISCHE BERICHTEN VAN 7 APRIL.

branden.

INBRAAK TE TILBURG.
Tijden de afwezigheid der bewoners ls ln gebroken in' de woning van H. V., schoenpin heller aan de^Velduzhovenstraat te " Tilburg. Een- vaehlzM^ij,_ngebroKn, waaruit, ver

Pc dader

mli?" vrdei^lvee geldkist


zijn

onbekend.

inhoudende l 700.

DE KILSTROOM MET KETELSCHADE


stoomschip Kilstroosn, van Holland-West Afrika Lijn, van West-Af naar Amsterdam, ligt met schade nabij Kaap palmas geankerd. De kapitein meldde draadloos, dat de reparatien ongeveer zeven dagen in besk-g zouden men. De reederij heelt naar stoomschip Diechtstroom, dat zich nabij Mondirect rovia bevind., opdracht gegeven Kaap ter as sistentie van de Kilstroom naar Palmas te vertref-kn. De IJstroom Hgt in Freetown en kan, indien dit nooHg mocht zijn, eveneens hulp verkenen.

_ _ Het Nederlandech
.

TE KAAP PALMAS.

ONTSPANNINGSFONDS KOOTWIJK
Het

de reis van het Kroonprinselijk paar van Belgi door Ned.-lndi. Het ontspanningslond houdt zich nog gaarne voor bijdragen aanbevolen aan zijn zetel N.V. Persbureau Aneta, 's-Gravenhage, giro 1666?.
VEE TE WATER.

heeft een geldgeschenk van Z.K.H. den Hertog, van Brabant ontvangen. Naar men zich berinnert, heelt Z.K.H. het vorig jaar een telefoongesprek uit Java met Brussel gevoerd, gedurende

comit Ontspanningsfonds Kootwijk,

van dierenmarteling geweest. en koe te Wederom, schrijft het blad. water geraakt in de haven van de nieuwe veemarkt aan de Croeselaan. Door de steile kanten van dit havenwater en door het ontbreken van ieder hulpmiddel om daarmee reddend te kunnen optreden is met dit dier wederom op een erbarmelijke manier gemanoeuvreerd. Men heeft geprobeerd touwen onder het dier vast te sjorren n toen dat eindelijk na veel getob was gelukt, heeft men getracht de koe met geweld naar boven te trekken. Er zijn ongeveer dertig man aan te pas gekomen om het zoover te brengen. Het dier, dat drachtig was en daardoor zeer zwaar, werd met horten en stoeten en op zeer pijnlijke wijze, eindelijk en ten leste, schurend tegen de steile haven-kanten, op den wal geDe marktkooplieden waren verontwaarzeuld.politie digd, die er bij was, wa verontwaardigd, was verontwaardigd. En geen wonder. iedereen Het marktbedrijf ondervindt door zulke geval len belangrijk oponthoud, het vee-lossen stagneert, wat natuurlijk booze gezichten geeft bij den handel. Maar de grootste ergernis gaf wel de omstandigheid, dat men op zulk en kwellende wijze moet omspringen met dieren omdat een eenvoudig reddingsmiddel, een Kouten looptrap, die men in 3 tellen te water kan laten, op onze moderne Htreebtscbe veemarkt ontbreekt. Omdat zoo beet bet zulk een hulpmiddel te kostbaar is voor de stad Utrecht l Lr moet om zulk een trap zijn gevraagd, ook door de markt-directie. maar bet verzoek vond geen gunstig oor. De bande! heeft zich Tater dag tot de vereeniging Dierenbescherming ge wend. Herhaling van zulke dingen als de vorige week en ook weer waterdag jl. aanschouwd zijn, wil men trachten te voorkomen.

Het nieuwe marktterrein te Utrecht i, naar liet U. D. meldt, Zaterdag weer en tooneel

De Nijmeel-e studenten hebben te Nijwegen en collecte gebonden lang de straat voor de hongerlijdende (Hineezen. De collecte Wacht ruim f 4000 op.
De oudste ingezetene der gemeente lkollnmerland, de wed. H. S. van der Land, ia in d onderdo- van 102 laar ovl_en.

De warmtestralen verwarmen den zich in donkere hoeveelheden materie rond die even- de netto-ontvangsten van de twee voornaamste dochter-ondernemingen van bovengenoemde ,__._., . de v u/^l eens een beschermende werkingeenden kun Maatschappij: IZkmatig en zijn zpy de veroorzakers van H Hen uitoefenen. Buenos Aire Lacroze Railway Ltd. Week mijnwerkers tijdelijk in gevaar. Zeshonderd atmosferische verschijnselen. Van de licht" 'Et bestaat du, een zekere waarschijnlijkheid geindigd 30 Maart 1928/9 $14.294 en 1929/30 In de TKinuslchacht van de I^ura-mijn He* stralen bereikt, ht grpo.tz.e deel weinig 'dat zuil. en kiem na millioenen jaren ergens $13.301 min $893. Totaal 39 weken gend'gd Bienianvitl lijn Vrijdag, gevolge van en- zwallt de.aardoppervlakte, waar zi op vex^ rop een planeet belandt, cl<n wailr-d tempera 30 Maart 1928/9 $550.253 en 1929/30 $503073 defect aan den luchttoevoer honderd mijn plantengroei inwerken. De blauwe, violette'- tuur en andere voor de opleving noodige min $47.180. eenigen tijd in levensgevaar geveest. werkers Tramway L.d. Resp. Bueno Aires en ultraviolette stralen, Vier ljnverkens raakten door gebrek aan alle onzichtbaregolflengte < omstandigheden gunstig zijn,' waardoor de 1928/9 $12.124 Laerose en 1929/30 $12.222 plu, $89. een korte hebben. . wordeM verdere ontwikkeling kan geschieden. lrissche lucht bewusteloos. De overige arbei1928/9 ders konden ongedeerd de mijn verlaten. De door de zich in de atmosfeer bevindende^ ; Licht is voor on, alle,. Zonder licht geen $37.125. $493.832 en 1929/30 $456.707 min mijn is stopgezet totdat de luchttoevoer veer stofdeeltjes ten deele diffuus verstrooid.? geen beweging, geen materiel geregeld is. Waarschijnlijk aal de arbeid -.laan waardoor het blauwe licht van den henel -Heven, VERGADERINGEN. .dag veer hervat borden. Voor de vier mijn; ffitffih*?} I?s,,****, reden.ook.^epol^j^ Werkers, die. bewusteloos raakten, bestaat geen , . '....''. "'., io Xprii. "' ' "' "7 ; '.. levensgevaar. ' N.V. Handelmaatschappij Morris n- CA: te Mi-Ww'-vKiiK 'ile " Rotterdam, 11 uur ten kantore (alg.). Aan schau, dat hij eenige jaren geleden de dyr celen deponeeren op 6 dezer bij Llo/d' Rank iringbaarheid van warmtestralen heelt kun te Londen. hen aantoonen. Door die stralen te richten 12 ApriL door een bepaald voorwerp, was het hen, Alg. Handel Mij, v. Onr. Goederen, airier, V. A. met behulp van een voor warmtestralen g?-* 4 uur ten kantore (alg.). Aandeelen fr povoellg gemaakte fotografische plaat, geluk,' '" neeren ten minste 3 dagen te voren. lager liedend. Geen een schaduwbeeld van dat voorwerp te "7.. N.V. Drukkerij v/h De Erven Loosjes, te 'verkrlgeh. Prof. lgdn in Bazel heelt deze ;>Wtt vernemen van de directie der N.V. Haarlem, ll uur ten kantore (but.ngew.). Onze weerkundige medewerker schrijft: Mldelsvereeniging Amsterdam", dat hf niet 14 April. methode voor d^e Uit meteorologisch waarnemingen, ver- aangewend en is tot medicinale wetenschap lhar bedoeling ligt t.z.t. over 1929 een lager N.V. Platmaatschappij Van stlkweg, alhier, de ontdekking gekomen, 3 uur ten kantore (alg.). richt in de nabijheid van den.Haag, kunnen dat b.v. de spieren van het menscheljjk dividend voor te tellen dan over 1923. de volgende bijzonderheden over de weers15 ApriL lichaam deze warmtestralen zeer goed doorN.V. A. P. lcerrebijn', Glashandel. te Alkgesteldheid in Maait worden afgeleid.laten, daarentegen is de long er even ondoor ARCHIPEL BANK. maar, 11 uur Damrak 92 Amsterdam (alg). De gemiddelde temperatuur dor maand dringbaar voor als metaal. De beenderen zijn ! j Aandeelen deponeeren minstens 4 dagen te Dividend fBO <v^. t75). bedroeg 5.8 gr. C. Deze temperatuur was goed doorlaatbaar, de hersenen tamelijk gehouden gewone jaarlijk,che voren. In de heden slecht, 07 graad hooger dan de gemiddelde goed. maar onregelmatig. Een groot arbeids vergadering van aandeelhouder, der N.V. 16 April. temperatuur van Januari, welke hier twee Mij. Nederland tot Lxpl. van Onr. Goederen, veld opent zich hier voor diagnose en theraArchipel Bank zijn de balans en wins. en graden hooger wa, dan de normale, terwijl eveneens voor de verliesrekening goedgekeurd en i, na ruime te Amsterdam, 12 uur Kerkstraat 393 (alg). die van Maart ongeveer .gelijk was aan de pie, maaronderzoekingen naar criminalistiek, afschrijving op safe, kelder en dotatie n de Aandeelen deponeeren op 11 en 12 dezer. voor de normale. Over het algemeen waren de da van moleculaire verbindingen, de structuur buitengewone reserve, het dividend vastgesteld N.V. van Nievelt, Goudriaan en . o.'s en voor de gelijksche schommelingen der temperatuur archeologie b.v. stomvaart Mij., te Rotterdam. 11.30 uur ten op 180 per aandeel (v.j. f75). het lolograleern van oudkantore (2e buitengew.). Aandeelen deponeeren grooter dan normaal, want de gemiddelde De tlrieksche scherven, zooals Dankworth reeds { uit degezamenlijke reserve, worden na dotatie ten minste 5 dagen te voren. winst, gebracht op 50 pet. van hel uitdageltzk_<_h maximum-tomperatuur, welke heelt gedaan. 17 ApriL taande aandeelenkapitaal. 10.8 gr. <_.. bedroeg, was bijna twee graden Naast deze stralen zyn er nog een groot j De aan de beurt van altreding lijnde comDellUehe Leerlooierij en Drijfriemenfabriek te hoog, en de gemiddelde dagelijksche mi Delft. 3 uur soc De Standnimumtemperatuur, die 0-2 gr. C. was, aantal welke ook op het organisme inwerken missaris, de heer E. A. W. van Kiem-dijk. v/h Ale Adam. teAandeelen deponeeren minvastigheid (alg.). en welke de wetenschap der lotochemie nog werd herkozen. bleet ongeveer 1.5 graad beneden de nor nader heelt te onderzoeken, stens 3 dagen te voren. Behalve de male. IS ApriL De hoogste temperatuur, X7J7 gr. O-, werd lichttrillingen komen van de zon ook Hermandad. HandelMij. 7. Th. van Taalingen en Co. (buitengew.). te den 31 sten waargenomen, de laagste, 4,5 gloeiende materieele deeltjes, met een opper 'Naar wij vernemen, zal aan de algemeene Amsterdam, 11 uur ten kantore gr. C, den 12den. De dagen 4, 57 Blo en vlaktetemperatuur van 6000 gr. in den vorm vergadering van de aandeelhouders der XV. N.V. Ned. Sigarenfabriek v/h W. H. Voet en van kathodetsralen. d.w.z. N.stralen, welke Verzekering Maatschappij Hermandad te Zoenen, te Haarlem. 8 uur ten kantore (alg). 26 waren warmer dan normaal, de ove19 April. rige dagen kouder. Het aantal vor_.tdagen door de gaslaag der stratossleer worden Utrecht worden voorgesteld over 19 uit te Mij. tot Rxpl. der Suikerfabriek Tjelnngan. was groot, n.l. 16. Hiermede is het totaal geabsorbeerd en opgehouden. De gassen keeren een dividend van 5 pet. (als v.j.). alhier. 2.30 uur Laan van Meerdervort 9 talg.) aantal vorstdagen, dezen winter van 1 De worden daardoor sterk geoniseerd, waardoor N.V. Cargadoors- en Scheepvaartkantoor op een hoogte van ongeveer 80 K.M een Maart voorgekomen, tot 58 cember Heinekens Bieerhandel. Levant en , Oostzee, te Rotterdam. 3-30 uur gestegen, zoodat de atgeloopen winter een geleidende electronenlaag ontstaat, de zgn. De lnen vergadering van aandeelhou- ten kantore (alg). der meest vorstrijke winters van de laatste lleavvsidelaag. welke men beschouwt als ders van de commanditaire vennootschap Nel N.V. Mij. De Velnw Verttabrlek. te Nunspeet. twintig jaren i, geweest, evenwel zonder reflector der korte electrische (radio) eicel Lierlun^el. te Leiden, heeft de balans 2 uur ten kantore (alg.). dat de vorst veel te beteekenen heelt ge golven. 22 April. en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en Mij. Bosch en Duin. te Amsterdam, 11 uur had. Net zijn ook die kathodestralen, welke in het dividend over 1939 vastgesteld op 6 pet. N. Doelenstraat 24 (buitengew.). * De totale neerslag in Maart bedroeg de bovenste lagen der atmosfeer luminescen(onv.). 23 April. slecht, 27 m.M. tegen 46 m.M. normaal. tieverschijnselen doen ontstaan, die wg kenN.V. Ilzergleterij en Machinefabriek v/h. G. regendagen met 0.1 m.M. of nen als het Noorderlicht. Het aantal H. Broekman Lzn., te Amsterdam. 10.30 uur Faillissement Notaris A. W. P. sterkman. meer bedroeg slechts 11 legen normaal 14 In de verre toekomst zal er eens een tgd ten kantore (alg.). Amsterdam. en het aantal dagen met 1 m.M. of meer moeten komen, waarin voor de mensch N.V. Suikerfabriek Poerwokerto. te Amsterbedroeg 9 tegen normaal 10. Maart was du, heid op aarde niet meer genoeg door de Het weekblad Handelsbelangen van a dam. 3 uur ten kantore (alg). Aandeelen depo in alle opzichten een te droge maand en de aardappervlakte kan worden opgebracht Lr Woensdag zal o.m. bevatten de crediteurenlijst neeren uiterlijk 17 dezer. 24 April. voortzetting van een periode van regenarm zal dus op den duur waarschijnlijk naar moein bovengenoemd faillissement. Deze lijst telt 37 crediteuren met een totaal weer, die reeds aan hel begin van het jaar ten worden gezocht, een N.V. Chem. llunstinr. Poivgraph. te Haarlem. manier te vinden, passiel van f 193.489.42 waarvan f 12.000.09 pre- 8 uur t7 kantore (buitengew). i, aangevangen. Op ttn dag viel een zeer waarop de energie van de zon, op een snel ferent is. De baten zijn nog niet volledig bekend. Eerste Nederl. Zcheepsverband Mij. te geringe hoeveelheid sneeuw, op 4 dagen een lere wijze dan totnogtoe de planten deden, Rotterdam. 1.20 uur Notarishuis (buitengew.). kleine hoeveelheid hagel. voor ons ter beschikking zal zijn. 26 ApriL Het totaal aantal uren met zonneschijn Geldleeningen. Wij hebhen opgemerkt, dat uit golfbeweBerghuizer Papierfabriek v/h B. CraN.V. bedroeg 151, l.i. ongeveer 50 pet. meer dan gingen B. en W. der gemeente olsw a r d zijn onder te Wapenveld gem. Heerde, 3 uur ten kanmer. (alg). het normale aantal. Klaart telde 7 dagen kan ontstaan,zekere omstandigheden materie gemachtigd f 100.000 te leenen. en dat omgekeerd de materie tore gemiddelde bewolking kleiner dan met een De N.V. Waterleiding Mij. Schouw*ndoor golfbewegingen haar geconcentreode 30 ApriL 2/10 en evenzooveel dagen met een gemid- energie in de Dvi vela nd heeft besloten een leening aan wereldruimte kan verbreiden. te gaan groot l 140.000 4)l pet. en wel bij bet N.V. Amsterdamsch Havenbedrijf, te Am delde bewolking grooter dan 8/10. Norsterdam, 10 uur ten kantore (alg.). maal zijn deze getallen 3 en 12, zoodat de Naast de wet van het behoud van energie Reservefonds dier Maatschappij. bestaat er dus nog een wet van de periodici6MeL bewolking over bet algemeen geringer b teit van het gebeuren. Deze wet drukt uit, geweest dan normaal. Op 4 lagen kwam Hollandsche Credlet-Mij. van 1926. te Utrecht. Duitsche dividenden. (buitengew.) mist voor. Mooi, windstil weer kwam voor dat er werelden ontstaan en vergaan om op* Deutsche Elfekten und Wechseibank te Frank 3 uur American Hotel Amsterdam op 3. 5, 8. 9. 27. 28 en 30 lavt. De laatste andere plaatsen weder op te bloeien. Eik14 Mei. 7 p3t. (v. j. 9 pCt.) 5 dagen der maand waren !>ovendlen zacht. golfbeweging oefent een mechanlschen druk fort Rheinische Zchilfahrt AG. vorm. Pendel, te NV. Chem. lcunstinr. Pol>graph, te Haarlem. ult op een haar in den weg staande hindernis. Mannheim 6 pCt. (v. j. nihil). 8 uur ten kantore (alg.). Voor licht is deze druk zeer klein. Zonlicht Badische AG. fr Rheinschilf und Seebv. werkt met een kracht van ongeveer 2/3 transport o pCt. (v. j. nihil) Faillissementen. mgr. op een vlerk. m>l. van het aardopperDE Norddeutsche Kabelwerke AG. te Berlijn VLAAMSCHETOERISTENBOND Heukoln 12 (v. j. 10) pCt. vlak. (5 April opgegeven door v. d. Graaf <_ Co. N.V.) OP BEZOEK. Anhalt-Dessauische Landesbank weder 8 pCt. (Afd. Handelsinformatie) De Vlaamsche Toeristenbond organiseert Die stralingsdruk is niet groot doch kan geBremer Zchleppschiffahrt Gesellschalt nihil tegen Paseben drie autoreisje naar Nederland. weldige uitwerking hebben en bv. reuzes'er (v. i. 7 pCt). Uitgesproken: Het eerste al twee dagen duren: 20 en 21 ren tot explosie brengen. Deze druk is nt, Buderusche Eisenwerke te Welzlar 6 pCt. W. Derksen. koopman In manufacturen. April. bet tweede 2% dag: 13. 20 en 21 April, afhankelijk van de energiedichtheid Alsensehe Portland Cement A.G te Ham Ooterbeek. Cur. mr. H. V. Hogerzeil. Ooster der stra- burg 14 en bet derde drie volle dagen: 20, 21 en 22 dk. <v. j. 15) pet. April. Het programma vermeldt een bezoek aan ling; deze neemt toe met de vierde macht Palminwerke H. Fchlinck Co. AG. te Ham M. Broek koopman, Arnhem. Cur. mr. G. Rotterdam, Delft, Den Haag, Scheveningen. der temperatuur. Vg zeer hooge tempera burg weder 6 pCt. Couvret, Arnhem. turen van 100.000 of millioenen ' graden I Leiden, Haarlem, Amsterdam, de bollenvelden, ___j. v. van der Eerden, winkelierster, VVulibrandt en Stele AG. te Brunswijk weder bet Gooi, Utrecht en de Zuiderzee. lie druk z groot, dal hg de chemische aan- 10 pCt. Arnhem. Cur. mr. Z. Helimans Visser, Velp.

1928 gestorven en haar erfgenamen villen de weide van de hand doen. De vaarde wordt op het oogenblik geraamd op ruim 1.500.000 dollar.

... . . . . . .
n

..

Buenos Aires Central Ridlroad & Terminal Volgen, ontvangen berichten bedroegen Cy.

Spoorwegontvangsten.

Beus te Batavia. Batavia Koninklijke 412. Cert Ned. HandelMij. 173. Ned.-Ind. Handelsbank 156. Cert Ned.lnd. Eseompto' Mij. 87. Internatte 251, H.V.A. 530. Poerworedjo 59, Scbeepvaartunie 178. Kon. Paketvaart Mij. 212. Redjang Lebong (Aneta) 97. n.IJS. 190. Liman 894.

weW

Javasniker. So_raba)__ Tweedebanduikermarkt Superlem ready l 10.37^. April l IOH^. Mei f 10.50. Juni 10.50, Hoofdsuiker ready l 10., alle, oude oogst en vraag. De markt wa, wak. (Aneta)
Prodnetenmarkt Soerabaja. Rubber beet, 39 cent nominaal. Koffie nominaal 136.50, Aug^Oetober f3B 50 ,: """ (AneU.)
Graanmarkt te Rotterdam. (Weekbericht vat de makelaars Hagenbeek & Van der Schalk.) Mals. Hoe de situatie van de graanmarkt ziel in korten tijd totaal kan wijzigen, komt we' het beste tot uitdrukking in de prijzen van disponibele Laplata-mais, die de laatste dagen werden betaald. Voor eenige weken nog was het aanbod van dien aard en de vraag daartegenover zoo gering, dat van een geweldige ineenstorting der prijzen mocht gesproken worden en thans

?r^'dr.'7.

lM

FINANCIFEL NIEUWS
H.

Het veer in Naart

ROTTERDAM. 5 April.

is het juist omgekeerd. Het binnenland, dat op zeer lage prijzen had gerekend, heeft zijn voorraden tot de laatsten korrel oogeruimd en moet thans de prijzen, die dagelijks sprongsgewijze oploopen, noodgedwongen geregeld inwilligen, terwijl de genaars van de zeer beperkte voorraden daarvan dankbaar gebruik maken ten einde op die wijze althans iets van de onlangs geleden geweldige verliezen terug te krijgen. Ltoomende partijen, vooral de meer nabij zijnde, werden eveneens belangrijk hooger betaald: terwijl er ook op April en Mei af lading diverse nieuwe importzaken tot stand kwamen. Op latere aflading was de stemming wel vaster en de prijzen hooger. doch veel gin^ daarin niet om. vermoedelijk ook al. omdat alle belangstelling zich op spoedig leerbaar goed concentreerde. Met Donau-mais e.d. was het al evenzo? gesteld. Ook daarvan nijpend gebrek voor directe en spoedige levering, met aanzienlij, verhoogde prijzen. Alle materiaal, dat maar eenigszins geschikt aan de markt was. vonl dagelijks gretig koopers. , , ..._^ Gerst met uitgebreiden handel in <_>s,oo nibeile Zuid-Russische en vonau-gerst. Daver mend en op aflading. ondanks de "me'mge" hooging. 3fc overigens bijzonder aanneemt, acht men het artikel nog

n.?-'

van "opeesc'e nUplata^oorten eenigszins nen de vraagprijzen van Amerikaansche no. II weder in de lijn te komen. '.j/ Rogge. Nu alle dringend aanbod van dehwrt ide tot ' meer en de prijzen daarvan in korten. ti,dhebben dan de (2 per 100 K.G. gestegen zn. koopers zich in de eerste plaats, geworpen..op Zuid-Russische. die tot de loco voorradenplljzen voor het grootste dagelijks hoogere opgeruimd. deel konden worden kon aanzienlijk hoogere Ook Hongaarsche terwijl de laatst nrilzen opbrengen, offerten men Amenkaanvan dagen zelfs weder sche no. II hoort, die niet meer zoo ver buiten verhouding zijn. valt " oo Haver. De grootste verhooging te vermelDuitsche en Poolsche soorten voor den. Sommige afladers hebben zelf moeite vermelhun vroeger afgesloten contracten te al, den. waardoor ook bij andere soorten slsche en Laplata slechts tot aanzienlijk gere prijzen aan de vraag kon worden daan.

"'N^de^prijzen

?'"''H Lu
'" $"

Duitsih-Poolsche

*"

n^**

nvier^werd IIRAI.INGSCHE VEER. voerd 28 winterzalmen. P"1 f fl^f%& - ' ' ' * per half kilo.
A-w j LEIDEN. 5 Aprtt l Prij. prima boter. goede boerenboter f -"*-- ,-*' * Handel mati^.
Boter. Kaas

Visscherilberichten. gering* 4 April, Door de deze week opkomst der zalm op de met de zalmdrijfnetten niet gevise"^

Al-fl-IERIITOI-.

ItS b^^boter >^0-t * ***

en deren.

HET VADERLAND

,' MAANDAG 7 APRIL 1930

'

AVONDBLAD C

3
UIT DE PERS
KALI EN DE POLITIEK.
De groote kwestie omtrent de overeenkomst met de Zocit dommerciaie des

KERKNIEUWS
DE PROTESTANTENBOND.
Ht was een mooie en verheffende plechtigheid, die gisteren weer heeft plaats gehad l het Nerv. Kerkje te Rijswijk. Leerlingen , den Bond in den Haag, van den religin u Kring in Voorburg, van d Ver. van Ketterden, Vrl-l. Nerv. uit Delft enRotterdam, en-van de Vrije /eugdkerk te werden bevestigd door den voorganger van den Bond te dezer plaatse, ds. H. Nulsman Net wa, een groote schat el De belang

atnV en ten-slotte imoNe^'U^.temmen getuige "amen in het ickooy^ en Wordt' maar ons eelyo^nlet flauni: ver". "'<"^7_> ;;;" Daarna volede de bevestiging: "r veren vele -volwassenen die gedoopt werden " en twee kleine kinderen. v Keer van de Laar k_rafft. de. vooreen er van de jeugdkerk te Rotterdam, sprak daarna een kort woord ' tot Fit eigen leervoor ln linden en tot de gemeente. Hij gingeindigde 'i Onze Veder, en ds. 'Nulsplan Net met den een. -7 Net wa een verheffende ure.

WIJ ARM MANNEN!

telling was meer dan gewoon. De Voorganger ging m zgn toespraak uit an de woorden: JHoud wat gij hebt, opdat niemand u de kroon roove" (Openb. 3 vs, UK.). NV begon met se-.erU-nelen aan het woord van _^llard ?ieron waarin deze het men ekepllert vergelijkt met den tempel van /e. -rusalen.. De tempel had een voorkof waar iedereen werd toegelaten, een heilige, waar de priesters slechts meenten binnen zaan bij Gizondere plechtigheden, en ' een heilige- der Heiligen, waar alleen de Hooge priester een ln fut jaarop den grooten Verzoendag mocht doordringen, om ziek voor Gods aangezicht

BOND VAN NEDERLANDSCHE PREDIKANTEN.


v jaarvergadering van den Vond aal, zooals gemeld, op Maandag 28 April te ._ . Utrecht gehouden gorden. jaarverslag, dat van een ondool Aan het baar vuur getuigt, waar bet de belangen van den predikantenstaat betreft, oolc juist nu de maatschappelijke positie der prediontlee kante schijnbaar, overal in orde nen wij nog l-jve beschouwingen aangaande de interne zijde van Kel predikambt, zoover deze aan de maatschappelijke zijde raakt. Eerst geven wij een opmerking weer;.over, bet groote stadsprobleem, dat het vorig .jaar door' dr.-M. J. A. de Vrijer aan de orde is
..Al, het grootestads-probleem zal mo'ecen worden opgelost,. al dit niet door predikanten, moeten geschieden, noch door hoogere besturen, vit probleem lost ziek zelve, op enkel en alleen door en in de groote steden zelf.
gesteld.

met pogingen 1. Wanneer wij arme 2. ....en al, wij dan, 3. ....dan mogen wij 4 wel een kilometer om een arm vrij te mannen, In de verte met pakjes beladen, maken I van te voren begineen dame en nawillen doppen...
leren, die wij kin-

..

nen.

..

nen;...

Zoo heeft het Kart van den mensek ook en voorhof. Daar liggen, de oppervlakkige overtuigingen, meeningen, gevoelen en leder wordt daar toegelaten. Er is evenwel ook een heilige. Vaar worden de aspiratin en . genegenheden aangetroffen van meer persoonlijken aard en daar zyn slechts de vrienden en bekenden welkom, blaar er is ook een heilige der heiligen in het Kart. Dat is die geheimzinnige plaats, waar de. mensek slechts een enkele maal in zijn leven binnengaat in een Kongepriesterlyke stem ing om ujn God te ontmoeten. De jonge ,00 enscken, die bevestigd werden verondersteld worden .- zijn een mocht .ogenblik in dit allerdiepste heiligdom de iets van' harten geweest, . zij hebhen:. het hoogere gezien en gegrepen en zij zgn thans in het midden der gemeente getomen, om daarvan te getuigen. Na dit woord van inleiding werd de ge dachte uitgewerkt, dut zij in de toekomst noesten zien vast te Kouden, wat zU -Kan,

e tellen.

...

5. van

Luitenstaanders, noch ter eener, noch ter BEROEPINGSWERK. anderer zijde zijn daartoe bij machte. En als schakelen, evenals immer ook in 1918 werd komt, als de groote stadsgemeenten in gezegd, dan ee^st kan er Kier iets tot stand het beweging komen. Koopt het H/B; over vol worden gebracht. En zoover is het vostals Het Kiescollege van de Ned. Herv. .doende' wijsheid te beschikken om hun daar ng niet". bijeen 7 ' Rotterdam zal morgenavond wederom6em. te du de ruimte te gevn.Mer dan dit zullen de V/estrkrk, aangezien bet laatst komen sn Werkprogramma. En dan.zullen"zij zij niet noodig hebben. opgemaakte drietal van predikanten door bet * zlf de middelen vinden, .benoodigd voor ..' Als werkprogramma voor het jaar >IV2 aannemen van het beroep van ds. 6. van betere predikantsefficieucy. Het is naef te publiceert het hoofdbestuur van den Bond Bam^Korst uit Brurnnien naar Nijmegen (vadenken dat een glootestad_.-domi.nee ' zcK ' het vo-V?nZe; cature ds. Posthumus >lyer) thans onvolledig .-...,, efficiency zou .' De Bond verklaart zich in het, gemeen geworden is. Bovendien heeft ds. J. W. P. ie door dn Bond tot meerder Bey, predikant bij de Ned. Herv., Uem. van laten opwekken. Ng naever'misschien te KI voortduring bereid mee te werken tot een Lloterdi.k, die als nummer 1 op bet drietal verwachten, dat n grootestads-kerkeraad , rickiig. uitvoering "der reglementen. Welke voorkwam, telegrafisch doen weten, dat bij of kiescollege zich bij ht beryfpen vpri' prede maatscliappelijke positie der predikant^ voor een vent. beroep naar Rotterdam zou bezaten, dikanten zou rich-n naar ht. Nondsjudi betreffen,. . .';-;. moeten bedanken. ' Er werd gesproken over het onzegbare ' clum ih zake efficiency". ";-''.'.:'" 7 * iiei Irt het bijzonder als no'odzakelyk van het hoogste, over het stille lied, dat/ Verbolgens wrdt ovtzr n^tweede pro-, uit voortvioiende' eisck^ dat d predikante-., opklimt uit de ziel en dat nit in bleem gehandeld.'dat dfr^miNati. daar / ' VOORJAARSVERGADERING. zich er vHn nlKoUdn tegenstrevende in-, woorden te vertolken is, over het geloofs . ' Mutatie,kah wrden bevorderd. * Maar vloeden" te.. be'rdreu7 met name eHeh^ Alg. Synodale Commissie. leven, dat de kroon van het geestesleven * niet. dr de Xerkr Alled Mdr door d 'pre- Koog l.o**r2rim achter de ollicieele ,jr|ca-. ' De opening van de voorjaarsvergadering der genoemd kan worden en dat onder alle om ' dikanten zeM_Ho)t. dat.'zal M"een studie,- 1 diensten te vervullen in;-va-' 'Algemeene synodale Commissie is bepaald op standigheden moet vastgehouden wrden. ', commlssie.'aangven. Maar. dit'aangeven zal " t^rebidrtdn'ow cante7 Amenten. / ,* ' . gbouw der Alge7. < > Dinsdag '13 Mei s.s: Daarna werd duidelijk gemaakt Koe lang-. nergens tplildeiti tezlzg d htMkn^tzre^ ; is'^an7'lrd.eli.dat dericKtlge topaMng- ineene Synode alhier.in bet aam en schier onmerkbaar dit geloofsteven^, dikantn Ket.aannel_jn'7Mp M'a^j'pver d , dezLl-. reglementen in het openbaar bekoort' kan verminderen en soms geheel verdwijnen- biirepihtspKctijksiN. Terecht V!'gelyeeh. 'teblgeg.-. , .. 7. -'%'. . en Koe noodig bet daarom is. alle ziele-* ten vindh-aar ptedMtK op Vaak >#lk NED. NERV. KERK. . voorzoover.reekts.treekscke,ci.rnon^ f zal krachten aan te wenden om ht vast te houwijze. Stellig.'.' Maar dat' dentie daarover is uitgesloten, zijp oordeel ? Beroepen: te Haarlem ds. K. H. M.zktte zeer wonderlijke den. te versterken <n te vermeerderen. nelht niet weg dat de gemeenten de pre zoo noodig in het openbaar uitspreken, & v te Meppel, te Lettelbert ds. L. J. tVesseldijk te *- Onweerde; te Koekengen ds. W; Rijnsburger te Na de toespraak stond de Gemeente op dikanten zoeken op de wijze, en langs den draagt aan Ket^ll. si. op voort en zong Gez. 220 vs. 1: Schaart uom den weg, waarop en waarlangs d predikanten 'mt; de bevordering^, van d verdere tetaatl' Polbroek. 'uitwerGoeden Herder" en de nieuwe leden antgevonden willen worden. Geen kerkeraad zali voor Krabbendijke ds. J. Krader aanhangige pensioenplannen, iypde woordden: Zouden wij niet haastig kie ideer dn turfschipper om 'advies .vragen. king; het in het lven roeven van het {Trede I ,' Bedankt:(bij Arnhem). ; er te Blden " door -_< ?-*- <.

moet de beele lading opnieuw gewororganiseerd den...

en Je '^ '' en dan l, 't iog 7. vraag maai? f de nlets die de det.... te groeten 'dame ja wel ziet.... "._ j,..
.^'..

....

niet voor

moeite

valt!

terwijl bot oprapen van bet noodzakelijk daarbij gevallene k niet mee-

PotasscH Alsaces tot verscheping van kaliproducten, die op het oogendlik de gemoederen te Rotterdam en te Antwerpen in be roering houdt, aldus schrijft het lltrechtsch Dagblad, openbaart op ongezuchte wijze wederom de werkelijkheid in de Nederlandsen-Belgische betrekkingen. Wij zien Antwerpen aanspraak maken op vestiging van den. stapel, uit hoofde van politiek'Belglsche overwegingen. Ja, de openhartigheid, waarmede sommige regeeringsgezinde Vlaamsche bladen in Belgi het monopolie ' voor Antwerpen elschen als de looning voor den door Belgi aan Frankrijk verleenden politieken steun is verbijsterend. Zooals men weet, is het een van de bitterste verwaten van Vlaanderen aan den Belgischen Staat en zijne leiders, dat Belgi door zijn deelnemen aan den wereldoorlog het Vlaamsche bloed zou.hebben opgeofferd aan belangen, die niet de belangen van Vlaanderen waren en dat het, na den oorlog die politiek heeft voortgezet door het duiten . vans juistheid het Fransch-Belgische militaire verdrag. van dit verwijt heeft de Belgi"De sche regeering steeds ontkend, maar thans in de verbolgenheid over de vermeende beI voorrechting van Rotterdam in de kalij"kwestie komt de waarheid plotseling a,n den dag en zegt men openlijk dat men< indien men zou geweten hebben, dat Frankrijk de bewezen diensten met zoo groote ondank baarheid zou beloonen zich wel tweemaal zou hbben bedacht. Openlijk wordt het in Belgi uitgesproken, dat, wanneer Frank rijk voor zijn kali -de uitvoerkaven zou kiezen, die het meest oecnomisch ls, Belgi bij eene volgende gelegenheid zal hebben te overwegen, welke houding het in politiek en militair opzicht zal aannemen. Rotterdam zal den strijd niet kunnen volhouden zonder den steun der rijksregeering. Antwerpen geniet den cordiale steun der Belgische regeering en der BelgscKe diplomatic. En terecht is er in den Rotterdam schen raad met jaloerschheid op gevezen, dat de Rotterdamsche haven dien styun volkomen mist. Net zonderlinge communiqu, dat in de bladen verschenen is, en waarin een men" zich uitliet over een andere

ANTWOORDEN.
1. Er bestaat tot nu toe geen wet, die den motorbooten geru'schloos en reukloos varen voorschrijft; de reden hiervan ligt vermoedelijk in het naar verhouding tot de auto's geringe aantal motorbooten, dat in gebruik is. 2. Een Jodentoer eu en monnikenwerk zijn beide karweitjes, die met veel geduld en groote inspanning kunnen worden opgeknapt. De Jodentoer zal wel verband houden met den zwarcn arbeid, die Isral in .Egypte moest verrichten (-.dus, hoofdst. 1, vers 11 en vgl). Dat monniken met onuitputtelijk geduld een laak kunnen volbrengen, is sinds de middeleeuwen algemeen bekend. Net woord adelborst is samengesteld uit adel f del en borst, dat knaap of jongeling beteekent. Adelborst is dus letterlijk gelijk aan edelknaap: een jongeling uit den adelstand. Oorspronkelijk duidde men met adel borst jongelieden van adel aan, die als vrij willigers in krijgsdienst traden; later werden het speciaal de a.s. oliicieren. onverschillig of zij van adel waren of niet. 4. In Frankrijk werden reeds in 1653 door bet gerechtshof bewijzen van betaald port" uitgegeven, die aan de brieven bevestigd moesten worden; de postzegel, zooals. wij dien kennen, werd echter eerst in 1840 door Kon-land llill in Engeland ingevoerd. 5. De Brugman van: praten- als Brugman ls een minderbroeder geweest, die in 1462 te Amsterdam de z.g. sterke observanties predikte. Hij was beroemd om zijn 'overweldigende welsprekendheid. Zijn toespraken trokken* een grooten toeloop van volk, doch werden door de regeering tegen gewerkt.

. voornemensBuitenlandsche Zaken, die geen men" op kuestrcn,


tot interventie zou heeft de juistheid van deze. niet slechts Rot
terdamsch^, Naar nationale grief, nog eens

in een helder licht geplaatst. Zoolang de dlederlandsck regeering het contact lusschen de stad Rotterdam en de Fransche ~ kali-mijnen blijft beschouwen als een zuiver

A&C' >tek <pf%t

vi^N >)>-^

/-Ol., O

AMSTKMH OENKMC wNpllimro

kffltxffik MKW_M

JAPON-.,

"^i^ffirav /li!_?<!lLi_N__!/

k-^UAD^

W WW? I^isMSnSv

coiWiN-UIN VERSCHILIfWSSCHE

URE N*

ffi+^&fh J*Sic.Bfl
,

Z0.73
MOUWEN

Fl?.''

_TOKir^B_L

ZONDER

aan een beroep te'kome)j< > Gepn geylente i zal meer niet hoorcommissies werken, zoo^ dra ". elke predikant, die . prijs stelt op een , DE ST. JANSKERK TE GOUDA. . juiste waardering van zijn werk, bedankt " voor een beroep dat enkel maar op KooBij de restauratie van de St. Janskerk t^< ren" berust. r* zal wl een, einde kpmep Gouda, zal in het schip der* kerk en kroon . aan het. vele^ongractfsth?. :.de/;fj^enworr'jt ver^chtl/ig 'gorden aangebracht. De commis. ' d-g,be/yOmg^pftltBkn aoodnt. de !predll_' Zfe/.dleMet <l/lew.tig van' d werkzaamheden ' r aan, durven belast. hl_ft kanttMr.voor uiteer I^6_hini dat.pract^i lt^i^lnvproHp gewend tot een aantal bekende .', '&i:WsiV der. een beroepook the ovbHtzlt-g is. Maar.men kan.Ht van^ : laijdgegooteni ten einde den noodigen geldelijk ' gn lcerkeraad _' verwacht zvliing i:het.. steun.te.v_**krijgi.' 7~ . belangrijk 'De Ri.mg_n heeft' reeds be usance dat een predikan^ voor, ven-i , ch^g.'bys'chil!ckaXr gestel^.. en : ? tizeeie bezwaren.tegen het krac!e_nenj.'of d"*...
_r

.teert-er.-vo,r bediinkb^Bn_

itwdli^iJSrjftsJjkafl4^ R^e^..respe<_^.
Wfj^-fin/weif..

xz!!,.^>

kHt^^^:^r

*"* **

OMBCH KATIt. KERK. Nieuwe R.K. kerk te Rotterdam. Onder groote belangstelling werd gister.morgen de nieuwe R.K. kerk van St. Antbonius-Abt aan de Jan de Kruyffstraat te Rotterdam, .gebouwd naar de aanwijzingen van 79en bekenden Margist pastoor F. C. van Beukering, door den bisschop van Haarlem ' /geconsacreerd, die ia de plechtigheid n pntilicalen dienst opdroeg en daarbij en 'toespraak hield.

*,""""'"

iO-ivtl'.*'-.j

,_.," .".Vv3t_..i..._(.-0...i-'

<"'

'."" -i*

'' ".

particuliere aangelegenheid", waa_rmed niet te slaken heeft, voordat ztz. officieel (vooral 'officieel) daarvan heeft kennis ge kregen, zoolang de organisatie van de directie van economische zaken 'zoo gebrekkig is, dat de minister van Buitenlandsche Zaken van eene zoo hoogst belangryke aangelegenheid alleen uit de bladen kennis neemt, zoolang. behoeft Ztottrdap .niet te hppcn, dat,; hei* den1 Hpgxlijlcsn Strijd' tegen Antwerpen., zal kunnen volhouden. En de vraag, waartoe een wenk, onlangs in De Standaard door den heer Colgn gegeven aanleiding biedt, rijst opnieuw; of niet de behartiging der handclsaangelegcnheden elders beter gehuisvest ls dan bg huitenland.che aken. ,

ess

majoor jbr.- De /enge van Ellemeet, generaalmajoor b.d. Celderman, oud commandant van het derde reg. huzaren, ritmeester Boom.baron von Heyden, eerste luit. Wilbrenninck, ritmeester jbr. Teding van Berkhout, ritmeester-adjudant van liet eerste reg. buzaren.ritmeester jlir. Beelaerts van Blokland ritmeester v. d. Wall Bake, en eersten lult. van Htkelen van bet 4c half regiment, oud ritmeester Vlcker, luit. van der Minne, generaalmajoor b.d. Baud, majoor Crommelin, garnizoenscommandant te Deven. ter, en voorts dln burgemeester van Voorst, mr. A. C. baron v. d. Feltz. mr. A. Oudegeest, dr. S. Cualtberi van Wel '5. Berlage. mr. 5, n _.. \V. Dollegnies, oud bprgHneester vai Diepenveen en den beer C. Liesker voor de R.K. MiUtairenvereeniglng. Aan de groeve heeft bet woord gevoerd majoor Crommclin namens bet vierde half reg. huzaren. Hij getuigde van bet strenge eerlijke

BEGRAFENIS GENERAAL G. B. OVERVELDT. Zaterdagmiddag is op de algemeene begraaf plaats te Deventer ter aarde besteld het stllelijk overschot van den beer C, B. Overveldt, ge neraal majoor der.cavalerie. Tal van officieren en vrienden van den overledene volgden de met bloemen bedekte baar. Wij merkten o.m. op

s.

karakter va^de^overledene die Van andereii veel placht te vrg_i>li_aadckaiN. sle6K<liel.Hoor. giiig^Hij^-a^tel<Mi_, vail:ilieiVyM: nijKbart en ziel bet wapen beeft gediend. Hierna, sprak generaalmajoor Baud. als vriend van dei, overledene, die zei, van de Academie al den ontslapene te hebben gekend, een vriendschap die met de jaren was geklommen. H,t wapen de cavalerie lag den ontslapene na aan het hart co hij vond er een mooie en eervolle carrire in Namens de familie heelt luitenant C Tormet en schoonzoon van den overledene bedankt De nieuwbenoemde luits. ter zee 2e kL " van de marine reserve zijn geplaatst als volgt: J. J. Buhre op Medusa, J. Bussehers op Douwe Auks. G. S. van Dijk op Z. 7. J. F. G. Haantjes bij de onderzeedienstkazerne. ' , De kol. 11. Schuursma. der art. van het O. I. leger, wordt begin Mei benoemd tot inspecteur van het wapen.

pastorie

Xi IXV

FRANCO
'

STALEN

//>/1 m^mimmmmmw tt ))] METZ co


FEUILLETON

ving ' zijn ambtelijke bedienirE Ds. der tegenwoordige practZken^zp ztvaar voe?. aan Bavinck te Hazerswou-16 en staat sinds p Sept. 1894 len dat zy, om hiervan verlost te wrden te Rotterdam. zelfs de smaadheid zouden willen dragen, Hij was o.m. lid van de Gen. Synode van dat zij de vocatio dei (roeping Gods) uit Groningen ('927).

minder 7practucKele vensfeer^ ontleend zijn. Zoolang men alleen maar mutatie bevorderen Wiler beter van te worden, Kln er' niet vl van kmen. Eerst als7.de predikanten do onoprechtheid toch aan

w<fH^9n7gKruikt. die,jn! w^ilkeid

een7ietwat

'

De. nestor der predikanten der Ger. Kerk va! Rotterdam. Ds. D. B.'Bavlncls die zo Nov. a.5. 46 dienstjaren heeft..is voornemens 1 Dec. d..v_ : /' met emeritaat te gaan. .

DS. O.B.

SAVINCK.

De nieuwe parochie te Haalderen aan de wolden toegewijd aan de Zeven Smarten van Iderla. Dit s sinds de Reformatie d eerste parochie in ons land, welke daaraan wordt opgedragen.

Waal zal

LAND- EN ZEEMACHT
De off. van adm. 2e kl. H. A. Kevser Is per particuliere gelegenheid uit Oost-Indi teruggekeerd.

s<^a^ 6^a^^ta^^^
kenmerkt.... On the dav after the night beton." Net was ongeveer elf uur 'smorgens. Nog steeds hing de wee rooklucht in de ver trekken. Op de tafels lagen bevlekte lakens, verkreukt servetten en etensresten. In de champagne emmers zwommen lecge flesteken. Op het podium van het orkcstje was een gewirwar van stoelen, standaards, instrumenten en glazen. Over een stoel hing een vergeten kanten shawl en door de reten van de gesloten gordijnen drongen voldoende lichtstralen, om dit onaantrekkelijke beeld te
verlichten. Nergens was een teeken van leven te be peuren. De Yellow Cat ontwaakte eerst later om zich opnieuw voor den avond op te tui gen. Soesjins eerste gang was naar de keuken. Hg scheen het huis goed te kennen en ging er direct naar toe. Ngna was van schrik de bezem uit de hand van de werkvrouw gevallen, toen de gele Mongool met de flik kerende oogen voor haar opdook. Zg begreep niet, waar hg zoo plotseling vandaan kwam. De leveranciers van de dagclijksche gebruiksartikelen, zooals vleesch, groenten, dranken en dergelijke belden aan de achterdeur en zoo lang ze hier werkte, was zij nog nooit in huis een vreemde tegengekomen. Waar zijn Sokoloff en Pierre?" beet Soesjin haar toe. Z sl-*oen nog. Ik mag ze niet voor twee uur roepen." . Ga ze oogenblikkclgk wekken I Zeg hun, dat ze moeten opstaan en zich kleeden 1" Ontsteld maakte de vrouv. dat ze wegkwam. Ze wis niet goed. wat ze doen moest. Noch Sokoloff. de maitre de plaisier en grant van de Yellow Cat, noch Pierre, de Fvanschman, die zoo sterk was als een leeuw en 's avonds als portier dien., deed. waren menschen, die ze graag te vroeg uit hun slaap wekte. Maar de kerel in de keuken was te energiek opgetreden. Dralend sloop de vrouw naar boven. Intusschen deed Soesjin'iets heel eigenaardigs. Hij pakte een arm vol brandhout en wierp dat in het kachelvuur. Hij opende het onderste deurtje van de kachel zoo ver ntogelgl*.. Daarna. haalde hg tusschen zgn hemd en zgn vest een boekje te voorschijn, legde het ia den oven ca loot dien al. Het

pagandaleider meer gewaardeerd dan een goede eerste attach. Maar ook nu was Lees Tin ln het voordeel, want hg kende de combinatie van d' safe in dlcnS kamer. Dat wist Loesjin bovendien bgnj . van elke safe *in " het huls. Uit zgn __landsjoerg,chen tgd bezat HETRAADSEL VAN DE DACIA heel hg de oogen van een valk en hij had scherp toegekeken, wanneer iemand in door 'zijn tegenwoordigheid aan een laleknop drie of aal te hebben 6. PANSTINGL. draaide. Na hetwist hij vlrcombinatie. waargenomen, de. Nu wachtte hij op het oogenblik, waarop de chef den attach voor een bespreking zou Van het tooneel van den brand reed Soes- roepen. jln naar de stad. Hg had vluZ het allernood. Toen sloop hF in diens kamer. Hg bleef zakelijkste gekocht, het in een kotter laten op zgn wagen laten daar geen volle minuut en gleed geluidloos pakken en dezen achter gespen. Toen wa, hg naar zgn legatie ge weer terug. Het kostbare boek bevond zich tusschen zgn vest en zgn hemd. Indien hij reden. Onderweg hoorde hg de schelle kregeen bijzondere pech had, zou men het ten van de krantenjongens: hoogstwaarschijnlijk pas over een paar dagen Groote brand in de (.helislord Avenue 11 '"".' . .-' Woning van den Russische gezant m missen. Nauwelijks ln zFn k.amer teruggekeerd, vlammen ll belde hg om haar Ter wille van de sensatie had men hem een kwartier een typiste. Hg dicteerde huis lang, en verliet toen het aar meteen tot gezant gepromoveerd. Zoo, Ook op de legatie had men reeds van den plaar nu was hij gedekt. ItF bezat een exemn de Zgn stemming brand gehoord. Men wenschte hem geluk rees. Fluitend geheime code. zgn auto terug ging hg naar met zgn redding en uit de manier, waarop de Dan viel zijn blik op het stuur. Daaraan gezant met hem sprak, maakte Soesjin op, hing een reepje papier. Hel was zacht rijst dat 't ontbreken van zgn afrekening hem dit- papier, zooals Chineezen ht gebruiken. Met keer 'niet veel nadeel zou berokkenen. In een penseel waren tegendeel, hg zag. dat men in zijn schik was, derd. Niet in het daar woorden opgeschil maar n slecht. den tlinken propagandaleider niet verloren Russisch, zooals Chineesch de >landsjoerg,che Chite hebben. Nadat de eerste opwinding van nee, het schrijft, die Russisch naar het gede begroeting bedaard was, trok Soesjin zich hoor spelt. In zijn particulier kantoor terug om te wer Denk aan Charhinl". f ken. Zgn hand sidderde, toen hn het papiertje Hij gal de opdracht hem onder geen voor er aftrok. *endsel te toren. Verd.... honden l' Wat wilden Daar zat hg nu als een spin In zijn net en hem? Waarom had hg Chart'in toen"ze van niet in loerde. Loerde op het gunstige oogenblik. alle hoeken tegelijk in branl alen teken? Behalve zgn geheime code waren er op de Waarom had hg het heele gebroed niet legatie nog vier andere exemplaren. Een er geroeid? Wie wa, nit deze vuilste stad uit van was in 't bezit van den gezant zelf. Twee aarde opgestaan, de halve wereld rond der waren in de aldeeling comptabiliteit. En n reisd, om hem p de hielen te zitten? ge was bg den eersten attach Deze was geen Hij rukte den hefboom in de eerste vervland van Soesjin, maar toch in ieder geval snelling, zoodat de raderen knarsten. Daar zDn mededinger. Voor elk v_,n de twee was hoorde hZ naast zich. in zingend Engelsch: 't van belang, dieper in de gunst van die nen e dringen, die boven hen stonden. Mooie .peksteenfigurenl Tot nu toe was Soesjin In het voordeel geEcht chlneescl-l ."_.- **" weee^want l Moskou werd een goede proDirect uit Chardinl

GERRY RICKEBERG

, ken. Soesjins hand vloog naar zijn heup. mhar . kwam leeg terug. Nog te rechter tgd bezon hg zich. Dat was niet de manier, om dezen' man aan te pakken, vat ging wel daarginds in landsjoe.He, maar Londen was toch niet Hlandsjoerge. Soesjin was ontdaan. Maar nog lang niet gebroken. Dat de hst met de geheime code gelukt was, had zijn stemming weer doen stijgen. Dit opnieuw opduiken van den Chinees echter trof doei. Maar hij klemde zgn tanden opeen en Siste..... neen II Niet zonder strijd Het spreekwoord De beste tegenweer is de aanval" was hem niet bekend. Dze wetenschap sproot uit zgn natuur |. voort. Maar om terug te kun, en laan, moeit hF voor alles weten, wie zijn vijanden waren. 'Hij wierp het stuur om en sloeg de richting naar de Yellow Cat in. Om zgn achtervolgers .kwijt te raken, reed hg naar een garage in de nabijheid van de club, depo

Een Chineesch koopman stond aan den kant van de straat en bood den voorbijgangers speksteenfiguren te koop aan.. En blik was voldoende en Soesjin wist. wie het was. Soesjin wa, geen' domme Euro peaan, die het eene Chineesche gezicht nlet van het andere kon onderzen Daar, aan den kant van den weg stond de man. die vannacht het mes naar hem geworpen had. dat zoo diep in den deurpost wa, blgvcn ste-

beide deuren geklopt. Het eenige antwoord, dat ze kreeg, was een Russische vloek van Sokoloff en een Fransche vrn pierre. Wel was haar talenkennis beperkt, maar de toon
wilden worden. Wat Soesjin tusschen zijn tanden siste, begreep ze gelukkig niet. Toen ging hij echter in het Engelsch door: Gooi hout in de kachel, tot e gloeit, maar blijf er verder met je vingers af, want anders beleej je wat!" Toen hij dit gezegd had, snelde hg naar buiten. De vrouw begreep niet veel van wat hg gezegd had, maar in elk geval was het min der vaarlijk, hout in de kachel bij te gooien dan Sokoloff en Pierre te wekken. Dus deed ze. wat haar gezegd was Soesjin ging de graote zaal binnen, nam twee volle champagnekoelers en ging daarmee naar de tweede verdieping, Hg rukte de deur van Sokoloffs slaapkamer open, liep naar zijn bed, trok met n greep de dekens weg c goot den inhoud van 'n emmer over het hoofd van den slapende. Sokoloff vloog met een schreeuw van woede overeind, vie! echter van schrik terug, toen hij Soesjin zag. Deze donderde hem toe: fk moet je spreken 1 Kleed je aan en kom in het kantoor 1" Socsjin wachtte het antwoord niet af en ging naar de kamer van Pierre. Daar her haalde zich hetzelfde tooneel alleen met een kleine variatie. Pierre sprong ook uit bed. opende zgn oogen echter niet wijd genoeg, om te zien, wie voor hem stond, maar sloeg dadelijk met zijn gebalde vuist naai de ge daante. Dat kostte de Yellow Cat bgna een nieuwen champagnekoeler; want Soesjin liet deze op Pierre', hoofd neersuizen. De koeler kreeg een diepe deuk en Pierre sper de zijn oogen wijd open. Zijn plotselinge schrik toonde, welke macht Soesjin over de menschen van de Yellow Cat had. Pierre schoot In zgn kleeren. Soesiia ging weer naar de keuken. Daar

vuur vlamde snel op. Soesjin wierp er opnieuw hout bij en wachtte. Onderwijl had de werkvrouw boven aan

ken en meldde, dat de heeren niet

zei haar genoeg. Ze ging weer naar de keu-

gestoord

stond de vrouw en wierp nog steeds hout bij, ofschoon de kachel reed gloeide. Een fijne doordringende lucht van verbrand papier vulde de ruimte. Soesj'n snauwde de vrouw iets toe en g maakte dat ze weg kwam. Daarna legde ook hij er nog hout bij. De brandlucht werd sterker. Soesjin maakte het fornuis open en haalde het boek

richt. Sokoloff was er reeds, juist toen ze gingen zitten, kwam ook Pierre binnen, Pierre was een Parijzenaar. Eigenlijk heette hij heelemaal niet Pierre, maar i zijn kringen was het niets ongewoons van naam te veranderen. Hij was in Parijs een berucht apache. geweest en medeplichtig aan een reeks misdaden. Sterk, behendig, ruw en vlug met de vuist, evenals met het mes, had hg zich in Parijs een gevreesde naam verworven. Op een goeden dag werd hij gepakt, doch ontsnapte tijdens het transport van de eene gevangenis naar de andere. In de onderwereld bestaan er ook internationale ..connecties". Pierre kreeg een, in de bloemrijke taal van do misdadigers geschreven aanbeveling,brief mee naar Londen. Hij werd door de Londcnsche on-

Het knapte van droogheid en' was reeds erg bruin gebrand. Hg wikkelde het in een schoone keuken doek en schoof het weer tusschen vest en hemd. Daarna ging hij naar de kamer, die tot kantoor van de Vellow Cat was inge-

er uit.

neede zgn wagen daar en vertrok snel door de achterdeur. Soesjin kende zekere straat jes waarlangs men ongemerkt de Yellow Cat bezoeken en verlaten kon. Hg verdween in een aangrenzend huis. LiSung en Pedro zagen hem den wagen neerzetten, maar kwamen te laat, om in ht zijstraatje nog iets van hem te zien. Hg was hun ontglipt. Natuurlijk beteekende dit niet al te veel. De nabijheid van de Yellow Cat zei immers duidelijk genoeg, waar Socjin heengegaan was, maar het zon toch een zeer 'groot voordeel geweest zgn, te weten t komen, langs welke wegen hg deze club be reiken kon. .Soesjin schreed door de vertrekken, die bet. troostelooze beeld toonden van een nachtclub bg dag. Het beeld, dat de En. gelschman met da veelzeggende woorden

derwereld een tijdlang verborgen gehouden, werd door Sokoloff opgediept en als portier hij de Yellow Cat aangesteld. Pierre was daar wel geschikt voor. De Parijzenaar, zelfs de Pargsche apache, heeft een na.uurlijken aanleg zich gemakkelijk te bewegen. Deze eigenschap wa hij Pierre nu wel niet zoo bijzonder ontwikkeld, maar toch aanwezig. Niettegenstaande zijn rechterarm hij niet t^ overtref eens gebroken was. het noodig was, bandeloos gefen zoodra worden gasten in bedwang te houden. Hij was lenig en gespierd, en de rumoerigste" werden door zijn optreden tot bedaren gebracht. Bovendien had hg ook nos; bepaalde andere karweitje, te vervullen. (Wordt vervolgd),

4
^^iiiiiii^__---_.-__________^^-_^^^^^^^^^^^^^^--^^--^------^^"-"------^--^^^^^-^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^

na VADERLAND

KON.

I I I

ONS RESTAURANT IN TEAROOM IS GEOPEND

" uur HIER WAS EEN MAN NOODIG,.


HEDENAVOND
8
,5

NolstaH Toon. N.V. Ver. Dir. Cor v. d. l-uzt ttelsert,

SCHOUWBURG

PRINCESSE- >I
_.____________^_-

MAANDAG 7 APRIL 1930

-_

AVONDBLAD c

Dir. HUGO HELM N.V. Nieuw Neerl. Tooneel

SCHOUWBURG

Concertdir. JoKan Koning M GROOTE XERic T


April Dlndag 8 AprU
8 uur tmr

Theater Excelsior NOORDEINDE leesw. vlak b.K,


D Vereenlzdo Scilomnpeler," Directie: Pierre Uols.
AANVANG 8 uur NET NIEUWSTE SUCCES

Art. Leider: Louis Saalborn. 8 tmr DINSDAG 8 APRIL En enkele opvoering van:

EES LUGT MELSERT in 6. B. Sbav's:

8 uur ,5 Donderdag lt April ANNIE en Ml. VAN DER

GERZON
VEEDVEITAAAT
'___ mawmwmmmmmmamamtmrmmmmmamm^ammmmmmmmammmmmt
..ii
-^ 1

DE KEIZER VAN AMERIKA


'

Groot succes.

UIT DE PERS: Net v-as een mooie avond, waarin we dor v. d. Lugt _.__.._ en zijn s zelschap in hun volle kracht -ledden gezien en ook honderd procent Sbav. hebben genoten..

Een blijde familie-gebeurtenis in 3 bedr. door.N. Nevermans. Medewerkenden Elias v. Praag, Marie !-lunier, Antoinette Sobns. Bart Kreeft, Bets v. Bcrkel. S. de Vries e.aZW Prijzen f 4 tot li (. lnlx)

BESCHUIT HEI MMS

PALESTRINAKOOR
(versterkt)

.IONANNES'PASSIE
JOS VRANKN
rt.
1,. (a. inb.)

ra. medew. v. J. A.' DE ZWAAN

(v. Eek), Albersen en Co. en Hfs avonds aan de l>erkWWM

. (orgel), bij Koordijk

l-M^VDMHW
9

Leeuwe bezig is een eigen publiek In Excelsior*' t lokken.." Tramlijnen 1, 2, 5. 7. 8. 20 en 21. Telefoon 16602. Bespreekt Uwe plaatsen!
_MMM^MMM^^^__M---_MM-__MM_M_M______9

naar 'het BEKBNDE BOEK. H. B. in Net Vaderland": Ik geloot dat Enn> Mol*

VLAMMENDE \ JEUQD

I'

I!

La bnne Soeist apprns a, danser i L'ACADtiMIE DE DANB


-LAHA fE

'Rocco DUBOIS" PIETERSZ. COENSTRAAT 34,


FAN

Tl. 71909

Le TANGO et ses.principales fisures en 2 le^ona privsea

I TIENDE DIUGENA.CNCERT UUR GEBOUW WOENSDAG

I KONINKLIJKE SCHOUWBURG VEREENIGD TOONEEL X.V. Directie: VERRADE VERBEEK


DINSDAGAVOND

P-KON.SCHOUWBURBen jan kluscb.

mm^mvmamammamavamlmmmmmmmammmammmimmH

(Vach R'd. eorr.)

VL"IiISikiiitNiiiI\V T Adr. v. d. Horst T"^


WOENSDAG 9 APRIL

Vrijdag 11 April:

DE KLEINE JOHANNES.
Heeft U iets aan te bieden of te vragen, voor fMO kunt U Inde Nieuwe l^otterlanc_> courant reeds een kleine advertentie plaatsen.

111l I

PRIV LESSEN MODERNE DANSEN Dans-Instituut WILLIAMS, Archlmedesstf. 64, Tel. 37007 Spreekuren uitsluitend 25. 7^B)4.
W

ESMOREIT
Adel spel in 3 partien
gevolgd door bet
overgezet door

8.13

No. 2 (B dur), Branms: 4d S>mpbonie, Mahler. Kaarten Zaal oi Balcon f 4.' (reebten inbegr.) bij Noordijk. Vlamingstr. 38, Albersen, Groot Hert.laan 182 en aan bet Gebouw.
.

VOOR APRIL. 8 NT RESIDENTIE-ORKEST ottder leiding van Dr. PETER,VAN ANROOV. Solisten: ERNU v. DONNANVI. pianist, /IA PELTENBURO. zangeres. Balletmuziek no. 1 uit de Rosamunde, Scbubert; Pianoconcert
X ft W.

, APRIL

en

van HENRIic lESEN. . Regie EDUARD VERRADE. Medespelenden: Nel Stants, Mies Elout. Eduard Verkade, Paul Huf. Hans van Meerten. Nell? Oostbout. Eroukje de Waard. N. ROTTERD. CRT.:.;....een zeer goede voorstelling.... de be-

HEDDA GABLER .
.

t UUR

langstelling as Verblijdend groot." HAAGSCHE CRT.: , Het voortreffelijk samenspel van deze tot in onderdeelen goed verzorgde vertooning."

"

'

-l-^- --

!-

-_-

"

II I

'

'

OU lVv
PER 3 ONS PERSONS
ft

> M^M^

PRINA VERSCHN

AUSTRA__CHE

ROOMBOTER GRAS ROOROTER


.

Pa GRAAF
.___

IV

TELEFOON 34190e34101

Qe HAev,o DOISSTRAAT HOIK JACOB V/D oesssTNAAT

VERSCHE HOENDERPARK- K^aEIEREN per 20 stuks..... 9*


J
"___._____"______"-_______._-& II
_---__a--.l__Ml--__B
II

80 I
I
k

! I I
____!

DIE GLUYTE VAN M. PIETER PATELYN In middel'^ederlandscb


REGIE: cOlt HERMUS. Dicors : W. A. d Maar, naar

' Ten te van Ulti. van Ned. kind. naar bulten. GEBOUW VOOR K. EN W. 2ATERDAG U APRIL. 1 UUR

Jan Walcb.

I-GYM VM HOLLANDER EN
HARE LEERLINGEN
G. DE KOOS DEN HAAG WW DILIGENTIA VRIJDAG APRIL 20 UUR OP VEELVULDIG VERZOEK

DALCROZE-FEESTSPEL
TWEEDE LIEDEN-AVOND
Maria von

BEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN


OP HET BUITENGEWOON CONCERT, HETWELK GEGEVEN WORDT OP DONDERDAG 10 APRIL 1930 DES AVONDS 8 U. KOMEN ALS SOLISTENt DE BEROEMDE ZANGERES

**

ontwerp van Jac. Snoek. Costumes: ateliers Net Scbouwtoo neel" en Fa. A. Sern en Zn.

i CONCERTDIRECTIE Dr.

Gewone prijzen.

****?

PRINCESSE
Dir. NUGG HELM

SCHOUWBURG ,

FRITZ HIRSCH

BASIUDES
NADIGDEN". (A. s. W.) Kaartverkoop en piaatsbespr^cen ad f IJS tot
grepen dagelijks aan DWgentla.

ANNA EL TOUR
N DE GROOTE PRANSCHE PIANIST
MEDEWERKING

EN DEN UITVERKORENEN ONDER DE BEGE-

ROBERT CASAOESUS Met VAN


HET RESIDENTIE -ORKEST
onder leiding van Dr. PETER VAN ANROO? Prijzen ser plaatsen f 4.10, f 2.60, f 1.60.

OPERETTE

<

lies Inde

UsiBWWWflWBflflMflflflflflflflflflfl
*AH--^-^--^-AM--^--M---l-^--aa

HM inaNM-HMl^^-l-M-AIW I

-Ml

H _- II l--- _-------___M---ta---- H

- -a

DONDERDAG 10 APRIL VRIJDAG 11 APRIL

Fhet warenhuis I SPUISTRAAT GROOTN MARKTSTRAAT

ZATERDAG
EIN

12 APRIL

WW feechst'ein vl. la. v. Voornveld & Spoor en la. Rijken & 60. W HB GONOERTDIREGTIE Dr. G. DE KOOS ' DEN HAAG
ZAAL PULeNR

SLECHTS 3 OPVOERINGEN

- riANO-AVOiID EENI6E
2ATERDAG
is

APRIL

UUR

teHTUI
2 EN 8 UUR NOG 2 OPVOERINGEN

I
||

ZUN HALVE PRIJZEN ll l


(VAN 16 UUR).
40 tegel THEEBLADEN, met 72 prima HEEREN OVER. HEMDEN met l boord, mmMA ' nikkelen rand, gewone prijs A aa gewone prlj* 12.28, nu ",1 >a^V 18., nu ..1 dSaT mA MA 70 tuk, JAMPOTTEN met 138 HEEREN BRETELS gewone prijs 10.45, nu ".1 Va>F nikkel montuur, gewone A MA prijs, 10.96, nu , p >VaP 300 tak WAFELDOEKEN ,m amm gewone prijs 10.18, nu. ..1 VaSS 88 CHOCOLADE-KANNEN A aA gewon* prijs f 1.28, nu. Va F 200 KNOTTEN WOL me ZIJDE, 80 gram, gewone 'm a aa 60 nikkelen EIERSTELLEN m AA Vs*__V 8-deellg,gew.prijs 12.78, nu I >sH_rS prlj* 10.49, nu

DINSDAG PRIJZEN

ZONDAG 13 APRIL

P|

*"

GODOWSKY HARTE-VROUW
"
Kaartverkoop

LEOPGLD

SCALA

lEDEREN AVOND 8 UUR , 1"! OPVOERINOEN IN NEDERLAND VAN EEM

n plaatsbespr^klug d 5 tot fj-if es Inbegrepen dagelijks aan aal PULONRI. Becblteltt vL V. Voott_vil_l & Spodt i^ Rijken & Ce. WW

I 1

fl fl
fl fl

fl H


II

R fl

fll
fl .fl . fl B
fl -1

fl fl

220 extra gr. BADDOEKEN fa AA 60 ,120, gew. prijs 1 10, nu VsVV 70 stuks LINNEN DAMAST TAFELLAKENS m. gekleurde mga AA randen, gew.prijs 4.28, nu TaSaVV

.......

''.

......... .... .
-,-.,

Wenn
I

lonn lls der eisse Flieder N ieder blht


Maandag 14 en Dinsdag 15 April

PASSAGE-THEATER H
.-;

HT GROOTSTE OPERETTE SUCCES VAN DE LAATSTE JAREN DOOR HET GEZELSCHAP BIJLEVELT.

. ; . ui HWH)

TELEFOON 17370^-17371 succstilm

",

RUU

10M OPVOERINGEN TE LONDEN. Plaatabeapreklng 2 dagen vooruit dagelijks 106 uur.

iHtatste vertooningsweek van de grotbe laramount

A^L\

200 pr. NAOELBORSTELS m a FA I VaVeV gewone prijs 10.IC, nu 800 koperen PANBALLEN gewone prijs i C.12, nu 240 stuks STOFBLIKKEN gewone prijs 10.28, nu
^

. fl fli.'-'
10.28. nu.

300 stuks THEEDOEKEN extra groot, gewon* prijs a A

f VsTO

280 tuk* RIACCO KINDER* DIRECTOIRS, leekt, van 8 tot m a Aa 12 jaar. gew. prijs 10.60. nu f VaaV 98 stuks DIRECTOIRS, prima maooo met Ijde. gewone mM AA TaVV prijs 11.60. nu

-..... leOaiumlniumFLUiTKETELS 2V_ Liter, merk TUTU, ge* Aaa l VaVO wono prijs 11.80, nu
M 20 ..__. GASSTELLEN, groen I 4 H emallle, gew.prijs 12.60, nu lal

... ... .. ... . ,, .... .,

"

DASDRHDERLHAUSI
CITY THEAtR
Tot en met Donderdag a.s. Matinee 2u. Soiree Bu.

DE VIER VEEREN
"En enthousiast publiek vult ieseren avond ons lntib modern Theater. . *'. . ': ' Als extra nummer in ons uitgebreid Vr-programma D VOETBALWEDSTRIJD HOLLAND ITALI.
De spannendste momenten zijn opgenomen niet bet langzaam .erkend apparaat
m

!>

mA
I

IVaVO
mga mm

AA

VaS^

RAMON NOVARRO
in DE VNOOTE ZINGENDE EN WBIOEENENDE KUNSTFILM

.ii*

I BI fl
ff
E

.1

_,_,,.-'O KOFFERaRAMOFOONS gewone prijs 129.80. nu

.1 495 *

fl

170stuksxljden DIRECTOIRS en CHEMlSES.nonladder, A AA VaVO gewone prijs 11.75. nu. 98 stuk* prima maoeo HEEREN PANTALONS, ge. A AA wone prlj* 12., nu ..* > VaVT

..1

200 RAMOFOONPLATEN het smarilled van Paljas, ge. xongen door Costa Milona. A MA , f Vi-19 I geWone prijs 1 2.75, nu

E I

fl| BB S Hl |

200 stuk* FANTASIE. KLEEDJES, gewone prijs d^ f UaTV 1 0.35, nu NS stuk DAMESCAMISOLES, gewone prijs A mm 10.75, nu. .Va*

100N.EAUDEC0L00NE.90 A AA pCt., gewone prijs 11, nu T VaOV lOC OELDPORTEFEUILLES. f a -WA SatNan, gew. prijs 11.25, nu Va^V
200 grooto stukken ZEEP, fA MM gewone prijs 10.20, nu 1 Wilt

Bespreekt I/w plaatsen een dag te voren. TOEGANG LOVEN 14 3.

HET LIED VAN DE ZUIDZEE

7.

RADIO-PROGRAMMA AVIO PROLRAMIA


DINSDAG 8 APRIL
HILVERSUM, 1071 M. Tot 6 uur 298 M.

. 10.0010.15 Morgenwijding.
3.00 Knipcursus.

6.45 Kerklatijn. 7.15 Lezingen.

2.003.00 Gramofoon.

12.00 Concert

>

"

*'

"

, ;

4.00 Gramofoon. 4.155.00 Solisten. 5.30 Concert

6.45

alliahce friupse
tn

8.01 Kamermuziek. 9-30--10.00 Doedelzak Trio. 10.00 Persber. 11.1012.00 Gramofoon. KALUNDBORO. 1153 M. 11.20 Concert ' 504.50 Concert ' 7.20 Concert

7.45

Engelsch.

Gramofoon.

9-30 Nieuwsber. 9.3011.00 Concert en tot 12.00 * Gramofoon. TOUt.OUSE 381 M. j 6.20 Dansmuziek. 6.55 Concert 7.20 Cabarettiedjes. 7.50 Concert. 8.45 en 10.35 Concert LANGENBERO. 473 M. 6.20, 9.35 en I.3 Gramofoon. 12.2512.50 Concert

4.50 Kamermuziek. 7,35 Concert

HEBERLAMB-FHAHKHUK
Leden van bovengenoemde Voroen! gingen worden herinnerd aan bet
OP APRIL AANSTAANDE in hef GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN en verwegen naar de hun toegezonden circulaire. MENNO P. ?18013_2R.

9.2510.20 Kamermuziek.

8g fl|
Hl

600 stuks zijden LINT, (rlpa) per stukje van 10 Meter, mga gaam gewone prijs 11.20, nu ... Vaat

12 stuks 24 " deellge poree* lelnen EETSERVIEZEN, ge- m MAQft wono prlj* 125., nu. .1 I-V*

D |
|

I
W

..

I CINEMA ODEON van


onder leiding

|
W 10.78, nu
11., nu

200 paar ZIJDEN DAMES* KOUSEN, gewone prlj* A W


I

B KOUSEN, gewone prijs m a 200 paarZIJDEN DAMES. 2

........

DAMESKOUSEN met
klsln* wseffoutjes
AA

VaOO
VeOV
mga

200 paar ZIJDEN DAMES. KOUSEN, gewone prlj* m a aA E 11.28, nu Va S B 200 paar PRIMA ZIJDEN a H KOUSEN, non-ladder, ge m a wone prijs 11.10, nu .1 VaOF 9

. . . ... .

B B

| H

Directie CITY-THEATER. Matinee LX u. Soiree Bu. Tot en met Donderdag a_s.


zingende en muslceernse

4.20 Populair concert 5.50 Zweesche volksmuziek. 6.20 Concert 9-3010.20 Gramofoon. ' PARIJS (Eillel) 1445& M. 7.50 Concert DAVENTRY. 1554.4 M. 12.20 Piano. 1.05 Concert .
2,252.50

MOTALA. 1348 M.

6.35 Nieuwsbericht. 7.00 Concert 8.05 Any Ratzs.

DAVENTRY Jr,. 479 M. 12.20 Concert 1.20 Orgelconcert Populair concert 2.20 6HO Dansmuziek. .

4.20 Concert

Gramofoon.

se

origineele sprekende,

THE SHOWBOAT
(Net Romeslantenscbip).

SUPER-FILM

CONCERT o

iMHiSiHnaaMKrfnHaHasai Wij maken het geacht publiek er op attent, dat onze Lunchroom ook DINSDAGS den geheelen dag Is geopend. Toegang op Dinsdagmorgen VOOR I UUR uitsluitend

Bespreekt uw plaatsen een dag te voren! TOEGANG LOVEN 14 F.

7.00 Cello. 8.05 Concert 8.50 Schotsche muziek. 10.05 De Courvilles Uurtje. 11.0512,20 Dansmuziek. ZESSEN. 1635 M. 11.5012.15 Gramofoon. 120220 Gramofoon. 3.50-4.50 Concert 7.20 Concert 8.50 Verkfungene Wellen. Daar na: Berichten. , 1725 M. 12M220 Gramofoon. 4.05 Concert 8.20 Concert HUIZEN. 1875 M. Uitsl. KRO-mtz.

4.35 Gramofoon; 4.50 Orgel.

8.50 Lezing. 9.20 Nieuwsberichten. . . 9,25 Spring is here. Concert. 10.35 Nieuwsbericht , BRUSSEL. 508,5 M. 5.20 Dansmuziek. 6.50 Gramofoon. 8.35 Concert 8.35 338_2 M. Concert SAROV. WEENEN. 517 M.

6.50 Matth3us Passion. Daarna:


Concert

9.soLezlhg. Daarna:

BOEDAPEST. 550 M.
Concert en

Zigeunerkapel.

RAD^ODISTRIBUTIE. Programma
n

GEMEENTELIJKE

Hilversum met aanvul lingen uit de programma's


I! en 111.

I. Alle uitzendingen

PARIJS RADIO-PARIS".

OROOTE MARKTSTRAAT
TelejoniscJte

B. LOOS & I"


-

Programma 11. Alle uitzendingen van Huizen met aanvul lingen uit de programma'

I en 111.

kunnen niet worden uitgevoerd*

o/ schriftelijke bestellingen op exe artikelen

Stoom-Houtzagtri] in 8lisy,
greenen, voren en dennen bestek bout, Ne soorten buitenlandse!, gezaagd bout, Joffers en. Speels Melt dannMnken tot en Mrto vast M Hl. met messlU > groet

IliMlliliin ti Blikzijl.

WAAROM ADVERTEEREN?
Goed asverteeren schept nieuwe beboetten. Nieuwe vindingen onsen zonder asverteeren slechts zeer langzaam bekend worden en zoo duur zijn, dat ztf buiten bereik van se

8.159.30 Concert * 11.30 Godsdienstig halfuurtje. 12.15 Concert 1.15 Gramofoon. 2.00 Vrouwenuurtje. 4.00500 Rondwandeling door Zeep-fabrieken. 1.00 Concert.

10.00-10.15 Hilversum. 11.1512.15 Loc uitz. gram. 12.15-2.00 Huizen. '* 2.002.50 Daventry. 2.50-4.15 Hilversum. 4.205.35 Daventry. ' 5-6.00 Hulzen. 6.00-6.45 Hilversum. 6.457.45 Loc nitz. ra-.

<

Programma 111.

7.4512.00 Hilversum.

_-^Nsk^ * oevrestS.

maas souden vallen.

'

BET VADERLAND

NEDERLAND-ITALIE 1-1
EEN MOOIE PRESTATIE VAN NEDERLAND
De Nederlandsche achterhoede behoedt ons voor een nederlaag

Het Nederlandselie elftal


Wanneer wij d spelers van het Neder landse! elftal afzonderlijk moeten bespre ken, dan beginnen wij met de verdediging, aangezien zij het beste deel ervan vormde. Van der I.leulen heeft een vari zijn beste wedstrijden gespeeld. Hij was kalm en zeker en maakte geen fout. Net cenig doelpunt kon hij niet voorkoMen. Ven i s was ditmaal de beste back. Hij was het grootste struikelblok voor den Italiaanschel- aanval en over het algemeen deed hij niet voor den Venis van eenige jaren geleden onder. Van Kol heeft eveneens uitstekend gespeeld; maar toch ontbrak het hem v/el eens aan de noodige doortastendheid, ter .vijl hij ook wel wat aan snelheid tekort

MAANDAG 7 APRIL 1930

AVONDBLAD D

werd omgezet. Vit gelijke spel mag ons echter ook niet al te hoovaardig maken. Ook daarvoor is weer geen reden. Er waren nog te veel zwakke punten in ons spel, te veel fouten ook in het elftal zelf, om nu maar zonder meer uit dit succes tegen Itali te mogen besluiten, dat Holland weer leeft. Zoover tijdverdrijf. Wij willen met dit alles slechts zeggen, dat zijn wij nog niet. In de middenlinie en voorhet geen verwondering zou hebben gebaard hoede ging alles nog verre vah een leien wanneer die Italianen, dank zij de groote dakje, en het .vare onverstandig thans in een hiephiephoera-stemming dat alles te vervoordeden welke zij genieten ter beoefening bloemen, Onze grootste fout was, evenals in nog vergroot door de wijze van het spel, regeeringswege wordt be zoovele andere internationale wedstrijden, waarop het van vorderd, met een flinke overwinning naar het gebrek aan snelheid, vat trad steeds weer op den voorgrond. In dit opzicht waren hun land zouden zijn teruggekeerd. de Italianen ons verre de baas. De rechts _.lussolini Daartoe hebben de zonen van buiten (.onstant.no b.v. was Breitner steeds echter geen kans gekregen. Wel is waar kon te vlug af en zelfs Van Kol bleek het tempo Nederland al evenmin een zege behalen, zoovan dezen slanken Italiaan niet te kunnen dat een gelijk spel het resultaat was, maar volgen. Zelfs in onze voorhoede was geen in de gegeven omstandigheden heeft Nederspeler z snel als de beide Italiaansche land meer eer ingelegd met dit gelijke spel achterspelers, die daardoor een groot voor dan Itali, dat ongetwijfeld vast gerekend deel hadden. Ook de balcontrole was bij de had op een overwinning, evenals trouwens Italianen grooter; zij wisten precies wat zij de meeste voetbalkenners in binnen- en buials zij trapten of kopten, tenland. Na de*2 overwinning van Itali met den bal deden gelijke spel, op wat van de Hollanders niet steeds gezegd op Duitschland komt dit kon worden. Vooral het verband van mid volkomen normale en regelmatige wijze bedenliriie en voorhoede trad bij de Italianen vochten, als een voor ons Hollanders aansterk op den voorgrond en en dat contact gename verrassing, maar bij de Duitschers bleek gedurende den ganschen wedstrijd ook zal het ongetwijfeld verwondering en verbestaan, waardoor tenslotte ook over het ge bazing hebben gewekt, want wij mogen niet heel genomen het initiatief het meest aan de vergeten, dat onze Oosterburen zich zoon zijde der gasten was. pas in de tweede helft, heetje als de sterkste voetballers van 't toen het Nederlandsche doelpunt gemaakt Noorden beschouwen. Zij zulten zeker na was, kwam r wat mr verband tusschen hun nederlaag een nog grootere van Nederde Nederlandsche middenlinie en voorhoede, land hebben verwacht. Zoover heeft echter maar toch waren er nog te veel gapingen, het Nederlandsch elftal het niet laten komen, welke het den Italianen gemakkelijker maakdank zij vooral de bezielende leiding welke te om in den aanval te komen dan wel noo er van onzen captain en rechtsachterspeler , dig was geweest. Jlarry venis uitging. Het moge waar zijn groote fout in ons spel was dan ook De dat deze niet meer zoo snel is, dat hij'niet de onvoldoende wijze, waarop de midden ' ongenaakbare * internationaal' -van Heer' d de voorhoede voedde. we eenbaar jaar geleden is, dat alles neemt niet linie meestal zeer slordig en D ballenin. het dikwijls den weg, dat hij gisterenmiddag in het Neder landsch elftal toch weer met Van der _.feu> wilde aangegeven. Daardoor kreeg de voor hoede het zwaarder dan gewenscht was en len het beste deel van onze ploeg vormde. moest zij dikwijls in de moeilijkste posities Hij kan gerust wat langzamer zijn, want zijn trachten zich een kans te scheppen. tactiek en techniek zijn nog zoodanig, dat Toch was ook de voorhoede dikwijls spelers nog steeds een hZHij heeft, kranig onzer beste door vanis.Kol schuld aan slechte afwerking van aanvallen, bijgestaan doordat zij het spel veelal te kort hield en en Xools, in alle opzichten Nederland voor overigens zoo slordig samenspeelde, dat er een nederlaag behoed en zelfs kans gezien altijd wel een snelle Italiaan tijdig kon inom het elftal zooveel bezieling te geven, dat grijpen. Dat was daarom zoo verwonderlijk, het de schier onmogelijke taak volbracht omdat dikwijls ook het samenspel der Oran een nederlaag te ontloopen en een gelijk jemannen zoo Verrassend goed was, dat het spel uit het vuur te sleepen, dat met wat publiek er door in extase raakte l meer geluk zelfs wel een overwinning zou In het hieronder volgende verslag wordt hebben kunnen worden. Er is daartoe alle een getrouw beeld van den wedstrijd gegegelegenheid geweest, o.a. toen een schot van ven zoodat wij van wat het spel betreft, Tap voor de rust rakelings langs ging en een wel kunnen volstaan met deze algemeene tweede maal toen Combi was uitgeloopen opmerkingen. Alteen zouden wij ten op en op den grond liggend den bal miste; zichte aan het spel der Italianen toch ook vooral toen zou met wat meer snelheid en nog wel een kleine beschouwing willen doortastendheid een doelpunt geen overwijden. dreven weelde zijn geweest. En overigens Zooals wij reeds opmerkten was het snel, scheelde het maar weinig of Van den Broek tactisch, rustig en zeker. Maar het gaf toch had, kort nadat hij den gelijkmaker langs of ook wel in vele gevallen den indruk van liever over Combi had geschoten, op even beroepsspel met de fouten daarvan ; de gas onverwachte wijze opnieuw gedoelpunt; ten waren niet bang voor trucjes en al te helaas ging de bal toen rakelings naast. torsch spel, en menigmaal ontging de een Over het geheel genomen zijn wellicht de of andere overtreding nog aan het alziend Hollanders gedurende den heelen wedstrijd oog van den scheidsrechter, die toch uitste

Ofschoon het Nederlandsche elftal er gein kans toe heeft gezien van Itali te winnen, heeft het toch een resultaat bereikt, dat met ere vermeld mag worden en ongetwijfeld niet zal nalaten ook in het buitenland een goeden indruk te maken. Immers Itali.on-olfieieel kampioen van europa staat vooral den laatsten tyd be end als een onverstaanbare tegenstander, die door de intensieve propaganda welke er voor het voetbalspel in het land van lusso lini wordt gemaakt, ook algemeen als het strkste voetballand van Europa wordt be schouwd. Daarbij komt nog. dat men in Itali geen onderscheid maakt ten opzichte van professionalisme en amateurisme, met andere woorden dat vele Ita.iaansche voet ballers ten slotte niet andcis zijn dan be roepsspelers, die dus alle gelegenheid hebben om zich te oefenen in het edele spel en daar door ook een grooten voorsprong kunnen hebben op spelers als de Hollanders voor wie het spel ten slotte niet anders kan en mag zijn dan een gezellig, prettig en nuttig

wij met genoegen constateeren dat alle spelers zich tot het uiterste hebben gegeven en daardoor een resultaat hebben bereikt dat werkelijk fraai genoemd mag worden. Vooral geruimen tijd na den aanvang en nog meer in de tweede helft, toen het gelijk makende doelpunt ter wereld kwam, voer er een oude, opwekkende geestdrift in het spel der Hollanders welke weldadig aandeed en ons herinnerde aan vroegere internationale wedstrijden, waarin door soortgelijk spel een dreigende nederlaag nog in een overwinning

tevredenheid p dezen wedstrijd kan terugzien, vat beteekent niet, dat er geen aanmerkingen zouden zijn te maken en dat er aan deze ploeg niet meer haperde dan wel noodig en wenschelijk was, maar toch mogen
met

kwam. Xoo 1 s kan op een uitmuntend gespeelden wedstrijd terugzien. Hij doemde door zijn groote bewegehjkheid Orsi tot volkomen werkeloosheid. Hij was de beste middenspeler, ook door zijn contact met de voorhoede. Van der Wildt was er in de eerste helft niet zoo goed in als in de tweede. AVcliswaar werkte hij hard, maar daarnaast tevens te slordig, wat van een spil niet ver wacht mag worden. Na de rust werd hij van lieverlede beter en toonde zich toen een nuttig speler. Lreither heeft wel eens beter ge speeld. Hij zwierf te veel over het veld, was te langzaam tegenover den snellen <sonstan tino en doordat hij dezen te veel vrij liet, ontstond het doelpunt. Toch heeft deze speler ook zeer vele goede eigenschappen, welke nog beier tot hun recht zouden komen. wanneer hij ook het voeden der voor hoede beter verzorgde. l^nndaal heeft goede met matige momeuten afgewisseld. Onzes inziens is deze Oosterling geen ideale rechtsbuiten .' voor het Nederlandse! elftal, omdat zijn spel te doorzichtig en te eenzijdig is. j; . Ta p is voor ons altijd weer een moeilijk vraagstuk; Hij is feitelijk de eenige speler in de voorhoede, die voldoende handigheid met den bal bezit om het den tegenstander lastig te maken; maar daardoor krijgt zijn spel ook wel eens een te egostisch karakter, dat in een internationalen wedstrijd geen succes kan opleveren. Ook nu weer wisselde de Hagenaar waarlijk schitterende

Hei NederlandseKe elftal dat gisteren tegen Itali gelijk speelde.

DE WEDSTRIJD
Te 14.43 roept scheidsrechter dr. Bauwerts de aanvoerders bij zich en Denis doet, wat wij van hem gewend zijn, nl. den omgooi winnen. Veel beteckent dit voordeel niet, daar de wind schuin over het veld staat. De eerste aanval gaat uit van de Hol landers en de bal verdwijnt zelfs in de richting van den doelmond, maar Combi, die volgens de Duitsche pers in Frankort a/Mam zulke wdnderen verricht heeft, zendt het leer terug. Ferraris geeft den bal door aan Constantino, doch de kleine Bre.tner werpt zich dapper in den strijd en plaatst den bal naar v. d. Heyden, die op zijn beurt in Rosetta een struikelblok vindt. Opnieuw een aanval der Italianen, dit maal van den linkervletlgl, doch reeds het eerste optreden van Denis waar borgt ons, dat hij in ouderwetsche zal zijn. Weer onderschept conditie" dan Breitner den bal, maar Tap schiet hem naar den gedekt staanden De Kreek in plaats van naar Landaal. Denis zet zijn bekende buitenspelval op, Orsi loopt er in, doch Bauwcns ontgaat het en het gevolg is: de eerste^ hoekschop op ons doel. Constantino neemt dezen goed, Breitner mist, Meazza is echter zoo vriendelijk hoog over te schieten. Lang blijft de bal na den uittrap niyt weg, mist Van Kol

schot, dat chter juist naast ging. Een volgende aanval strandt op Combi. Dan staat Orsi voor de verandering weer eens buitenspel, doch ook nu ontgaat het den scheidsrechter niet. Als de voorhoede het niet kan zal ik het probeeren, denkt Kools en werkelijk is zijn schot verdienstelijk, maar Combi is op zijn post. Ook als Tap een schot lost. Breitner is blijkbaar ge nspireerd door Kools en probeert het ook eens, maar verre schoten zijn voor Combi kinderwerk. Nog eenmaal een mooie kans, waarbij Rosetta als reddende engel optreedt, en het signaal rusten weerklinkt.

De tweede helft
Om 15 u. 45 begint de tweede helft wei een aanval van Holland, welke eindigt met een vrijen schop in de buurt van het strafschopgebied. Landaal plaatst zich achter den bal, maar deze wordt teruggezonden. Even herleeft de hoop, als Combi is gevallen en hij den bal kwijt is, doch er is geen Hollander in de nabijheid, om van deze gelegenheid gebruik te maken. Een aanval van den Italiaanschen linkervleugel strandt -op Denis die. weer even tactisch en handig is als weleer. Magnozzl probeert het met een ooien kopbal, doch v. d. Meuten is onvermurwbaar. Weer werpt Denis zich voor de aanstormende voorhoede en belet Meazza zuiver te schieten. Steeds keeren de blauwhemden terug; eerst redt Breitner en dan raakt Kools, die van de Hollandsche halfs het beste spel te zien gaf, den bal vlak bij het straf schopgebied met de hand. Het lijkt een wonder, dat de bal niet in het doel ver dwijnt. Kools maakt zijn overtreding goed door mooi spel, maar Tap verknoeit de kans. Een volgend bezoek van de gasten wordt onderbroken door buitenspel van Meazza. Dan komt het onverwachte. De Hollandsche voorlinie nadert het vijandelijke doel; v. d. Broek krijgt den bal en van vrij verren afstand lost hij een hard schot, dat Combi blykbaar verrast. Na 18 minuten spelen t

nog juist een doelpunt voorkomen dool den bal tot hoekschop te verwerken. Ors! neemt dezen slecht. Als dan v. d. Broek weer fraai is doorgebroken, zet hij iets te scherp voor, ditzelfde doet even later Lan daal. Het spel blijft nu pp en neer gaan. Weer belandt de bal bij Constantino, die steeds gevaarlijk is, maar ook deze aanval blijft zonder resultaat. Denis en v. Kol passen met succes de buitenspeltactiek toe Meazza is daarvan het slachtoffer. Een volgend oogenblik wordt Denis gepasseerd, doch nu redt Kools. Constantino, die van zijn goede voorzetten niet veel zag terechtkomen, wil het nu zelf met schieten pro

Denis redt
oogenblil-llen met zeer slechte al. En zijn gevaarlijk schot kwam slechts een enkele
op ons geen bijzondeindruk gemaakt. Hij viel niet op en dat ren is bij een middenvoor altijd een bedenkelijk

maal te voorschijn. De Kreek heeft

verschijnsel. Wij zouden hem meer aan 't werk moeten zien om zekerder oordeel over zijn spel te kunnen uitspreken. Van den Broek heeft vele goede eigenschappen als voorspeler, maar ook slechte. Toch was hij niet de minste in den aanval, ware het alleen reeds door het feit, dat hij ten minste eenige malen heeft ge toond ook schutterscapaciteiten te bezitten, wat wij bij de Kreek b.v. volkomen gemist hebben. Voor de rust zou hij b.v. met een ietwat handiger kopbeweging ongetwijleid een verdiend doelpunt heb ben gemaakt. Zijn schot, dat Combi veraste, was een prachtig staaltje voetbal. v. d. Heiden heeft er in de gegeven omstandigheden van ge maakt wat er van te maken viel. Hij werd onvoldoende gesteund door Breitner en kreeg veelal heel moeilijke ballen te verwerken.

ledijk te zijner verontschuldiging kan wellicht dienen, dat het veld nogal glad bleek, maal gelukkig heeft het geen ernstige gevolgen. De, Italianen die een technisch beter spel laten zien en wier middenlinie meer stuwende kracht ontplooit, komen terug. Meazza lost een goed schot op doel, maar v. d. Meulen geeft niet thuis. Weer gaat de slanke Constantino snel langs de lijn en is Breitner te vlug af, maar ook deze aanval blyft^onder resultaat. Na ongeveer een kwartier spelens geschiedt een ongerechtigheid in de buurt van het Italiaansche strafschop. gebied. Duizenden Nederlandsche harten kloppen wat sneller; zouden de Oranjemannen het eerste succes i hebben? De bal wordt tot hoekschop verwerkt en deze levert niets op. Kort daarop houdt Rosetta nabij de gevaarlijke zone een beetje in 't oog loopend v. d. Broek vast. j De Kreek plaatst zich achter den bal, schiet hard doch naast het doel. De Hollanders keeren terug en Caligaris kan slechts radden ten koste van een hoekschop. Landaal neemt dezen goed, v. d. Broek loopr toe, maar de bal suist hoog over het doel. Meazza herhaalt dit kunstje aan de andere zijde. Bij een daarop volgenden uitbal voor Itali zien we het ongewone verschijnsel, dat de bal geheel naar den doelverd_diger wordt teruggegooid. Orsi staat voor de zooveelste maal buitenspel, zonder dat Bauwens het opmerkt, met als gevolg eenige ontstemming bij de toeschouwers. Een nieuwe aanval van den gevaarlijken rechtervleugel wordt den Hollanders noodlottig. Constantino zet schitterend v2o.' en met een lraaten kopbal bezorgt na A minuten spelens aanvoerder Baloncier.

de stand 11.
Dlt onverwachte succes brengt een opleving in de Hollandsche gelederen. Fanatiek vatten de Oranjcmannen aan en een oogenblik dacht men, dat zij de leiding zou den nemen, als v. d. Broek opnieuw keihard inschiet, maar ditmaal gaat de bal juist naast. Dit is den Italianen blijkbaar te erg. Onstuimig wordt thans haar optreden, dicht naderen zij het doel en gevaar dreigt, maar achtereenvolgens redden van Kol en v. d. Meulen. De Italianen keeren echter terug, doch nu zijn het Kools en Denis, die het gebied zuiveren. Geweken is het gevaar echter niet. Constantino snelt weer langs de lijn, hij geeft den bal aan Magnozzi, deze kopt mooi in, doch v. d. Meulen grijpt den bal. Dan is het overwicht der Italianen weer voorbij, v. d. Heyden, die heel den middag een uitstekende partij speelde, na dert het doel, Combi loopt uit, een schermutseling waarbij de Italiaan als overwinnaar uit het strijdperk treedt. Bij een volgenden aanval trapt Tap over. De Italianen geven het echter nog niet op, zij naderen in goede slagorde het doel en Breitner kan

Een grootaen oogenblilc uit den voetbal wedstrijd Holland bet eenige NoUandseKs doelpunt; Combi springt den bal na.
beeren. Hij slaagt erin de verdediging te passeeren en lost een reuzenkci, welke v. d. Meulen op bewonderenswaardige wijze hield. Dan waagt Orsi nog een poging om het paar KoolsDenis te passeeren, doch dezen verstaan elkaar te goed. Kools houdt den snellen Italiaan af om Denis gelegenheid te geven den bal weg te trappen. Orsl

de Italianen de leiding.
Zal dit het eerste doelpunt van een reeks worden?, vragen velen zich eenigszins bedrukt af. Immers, men mist bij onze landgenooten dat heerlijke enthou-

is hevig verontwaardigd, doch geheel ten onrechte. De aanvallen op het doel der onzen blijven voortduren, doch v. d. Meulen staat steeds daar, waar hij zijn moet. Aan het einde maakt een fijne regen het den spelers wel hinderlijk, doch belet hun niet zich tot het uiterste te blijven inspannen. Zoowel de Hollanders als de Italianen doen hun best om van de een een twee te maken, doch geen van beide partijen slaagt hierin en als het eindsignaal weerklinkt is de stand nog steeds I l.

Het Italiaansche eiktal


Ons algemeen oordeel hebben wij* hierboven reeds gegeven. En wij zouden daarmee gevoegelijk kunnen volstaan. Toch dienen wij Combi nog even te noemen,

siasme, dat reeds ~00 vaak tegen sterkere tegenstanders tot succes heeft geleid. Onze landgenooten doen hun best, maar het

(Vervolg bladzijde 2D)

elan ontbreekt. Een ren van Landaal wordt door Caligaris op fraaie wyze onderbroken, de bal belandt bij Orsi en Denis ziet geen anderen uitweg dan het leer
over de

ITALI: BLAUW WIT. COMBI


(Juventus)

Een spannend oogenblilc voor het Italiaanse!. doel


voor het dot gevaarlyker geweest dan de Italianen, die, merkende dat zij niet door onze verdediging konden komen, vooral hun heil zochten in gevaarlijke harde schoten, waarmede echter Van der Meulen als onze betrouwbare doelverdediger wel raad wist. Toch ondanks dit alles was Itali de betere van de voetbalploegen, welke dezen middag op het Ltadionveld aan 't werk waren. Er zat meer systeem in het spel der Italianen, het was rustiger, meer berekenend, zuiverder en sneller, allemaal factoren welke de spelkwaliteit benvloeden. En dat zij desondank, toch niet konden winnen, is een speciaal compliment voor de Oranjeploeg, Wflke ongetwijfeld over het geheel genomen

kend floot. Merkwaardig wa verder dat de Italianen zoo gretig in den bultenspelval liepen. Vooral Orst heen daarvan maar niet genoeg te krijgen. Herhaaldelijk moest er tegen hem voor buitenspel warden gefloten, en minstens evenveel rilalen had er door den scheidsrechter ook nog gefloten moeten worden. De verdediging en de middenlinie der Italianen, waren de beste deelen van de ploeg. Al geheel viel ons de voorhoede niet mee. De heeren speelden weliswaar dikwijls goed samen, vooral ook in combinatie met hun middenlinie, maar h<t was toch geen spel dat veel indruk heelt achtergelaten.

omdat er van dezen doelman een roep is uitgegaan, welke o.i. niet ten volle verdiend lijkt te zijn. Althans te oordcelen naar hetgeen hij gistermiddag liet zien. In de enkele gevaarlyke oogenblikken wa, hij 0... heelemaal niet de virtuoos, waarvoor wy hem hebben versleten. Het was jammer dat hij niet meer en gevaarlijker schoten te verwerken heelt gehad, wellicht zou dan ons oordeel anders zijn geweest. Nu

opnieuw een angstig oogenblik. Constan tino schiet keihard, zuiver op doel, doch de lange v. d. Meulen kan den bal nog juist over de hovenlat tippen. Dit den hoekschop wordt de bal achter getrapt. Weer staat Orsi buiten spel, doch nu begint de scheidsrechter r het oog op te krijgen. De Hollanders trachten weer het vijandelijke doel te naderen, maar de Itatiaansche halftinie is moeilijk te passeeren en vooral de spil, Ferraris, toont zich een lijkt ons de beroemdheid van dezen dnelverspeler van bijzondere klasse; vooral zyn dediger lichtelijk overdreven. koppen is subliem. Magnozzi lost een mooi schot, maar v. d. Meulen toont zich niet De scheidsrechter geneigd een tweeden keer te visschen". Dan laten v. d. Hegden, die wel de beste De heer Bauwens heeft den wedstryd met van onze vuurlinie is, en de Kreek 'n goed vaste hand geleid. Hij heelt weliswaar staaltje voetbal zien, maar ook deze kans eenige overtredingen over het hoofd gezien, gaat voorbij, daar Tap hoog over schiet. maar over het geheel genomen was ook zijn Met een ongelooflijk lraaien omhaal veroptreden een succes. Maar van degelijker rast Meazza de toeschouwers maar niet gehalte dan dat van den Ita.. grensrechter, minder v. d. Meuten, die in topvorm is. Tap die alteen een lachsueces werd door zFn zeer maakt zFn geknoei van vorige keeren goed zonderling, opvatting van zijn taak. znet een lraaien doorbraak en een hard

doellijn te trappen. Ook deze hoekschop blijft zonder gevolg. Als een half uur gespeeld is, ontstaat

(Juventus)

ROSETTA EERRARIS

CALIGARIS
(Juventus)

(A S Roma) (Genova) CONSTANTINO BALONCIERI SIEAZZA (Torino (Ambrosiana) (Bar!)

COLOMBARI

PITTO (Bologna)

MAGNOZZI
(Livorno)

ORSI (Juventus)

Scheidsrechter
(Wageningen) (P.S.V.)

"

Dr. BAUWENS. W.TAP (A.D.0.)


t

VAN DER HEYDEN v.d. BROEK DE KREEK


BREITNER
(A.D.0.)

(Go Ahoad) VAN DER Wll_DT

(A.G.0.V.V.)

LANDAAL

(V.U.C.)

VAN KOL
(Ajax) (H.E.C.)

" DENIS

KOOLS
(N.A.C.)

(H.8.5.)

VAN DER MEULEN

NEDERLAND: ORANJE-WIT. Hieruit blijkt dus dat Barbier! door Colombari is vervangen.

2
De meeningen van anderen
Na een 'eervol resultaat van de eigen kleuren en een uitslag die eigenlijk beide partijen recht doet wedervaren, is het niet alleen prettig daarover de eigen meening neer te schrijven, doch tevens aangenaam de meening van anderen op te teekenen, waarbij we ons natuurlijk beperken kunnen tot enkelen en onze keuze uit den aard der zaak slechts diegenen betreft, wier oordeel ook voor onze lezers van belang te ach

HET VADERLAND

__-.

MAANDAG 7 APRIL 1939

AVONDBLAD O

l|li//ffIBMW

11lPROFITEER VAH ONZEN

A/WHSOMN /zo I
GRATIS

Dr. P. Bau wens, de leider van den wedstrijd, had als leider een aangename taak gehad, omdat beide ploegen een fair spel ontwikkeld hadden en correct optraden. Overigens had hij IS uur een gezonde actie gehad, daar het tempo uiterst snel was. Het enige wat zijn leiding niet be vorderd had was, dat de Italiaansche grens rechter hem dwong veel aan die zyde van het veld te blijven waar deze pur-sang Italiaan de vlag zwaaide l Dr. Bauwens meende in het korte interview, dat wij onlangs van hem publiceerden (ochtendblad 23 Maart) het speltype der Italianen reeds geschetst te hebhen en ook nu. is wel gebleken dat het Holland sche spel den Italianen nicht liegt". Overigens waren de Italianen in technisch opzicht wl beter en hun start, was iets. snel ler. De rechtsbuiten was zr goed en ook de links-midden Pitto viel op. En dan bleek opnieuw de achterhoede zeer hecht. Van de overige spelers had Magnozzi ook superieure momenten, doch Orsi trad evenmin als te Frankfort op den voorgrond waarbij men echter niet uit het oog verliezen mag, dat Kools buitengewoon goed gespeeld heeft. Hij was niet de eenige, ook de geheele ach terhoede was subliem ; die Denis is toch maar een klasse speler van beteekenis en in Van Kol hebt gij al een even geduchte kracht. Zulke backs kan elk land u benijden t Maar ook uw keeper is een groot voetballer. De rest van de ploeg is wel is waar van minder gehalte doch men speelt nu eenmaal een zoo verrassend open spel dat alles moge lijk i. Zoo begon v. d. .Wildt zwak, doch na rust was hH zeer goed. Die linkshalf is een ter rir, doch zijn spel is te slordig. Van de voorhoede is het vleugelspel het beste. Dat is de juiste tactiek om door open spel gevaarlijk te worden. Hier paste v. d. Broek zich het best bij aan, doch de Kreek was wak en Tap past feitelijk niet in het Hollandsch kader 1 is hg een knappe voet halter. Thans remt hy te veel. We stelden speciaal de vraag vergelijking te trekken tusschen den wedstrijd Duitsch landltali te Frankfort en deze ontmoeDe Italianen speelden hier ten minste even goed en zelfs enthousiaster. De wed str'yd -hier was iets levendiger. De Holland sche ploeg heelt sterker en fijner achterhoede dan de Duitsche en speelt meer pen spel dan de Duitsche. Daarom is het Hollandsch elftal zwaarder tegenpartij voor de Italianen geweest dan het Duitsche, wat de uitslag ook.v^elMntoont. -,w > "...-. De uitstekende z^llchterspeler van het Nederlandse! elftal Dolf van Kol, was ,1 weer verkleed en volkomen uitgerust toen hij tegenover ons zat en we ontdekten, dat hij een kleine schram aan zijn linker slaap had. een souvenir van de Italianen. Ik kopte iets te laag en kreeg toen een trap tegen mijn hoofd, waardoor ik enkele momenten niets zag en nog minuten lang wat draaier-g was. Maar het was een on gelukje en bovendien mijn eigen schuld. De Italianen speelden dan ook volkomen fair en van Kol vond het dan ook een prettige, doch tevens een zware wedstrijd voor het Neder landsch elftal. Ongetwijfeld ook een van de beste wedstrijden van het Nederlandsch elf tal, welke hij meegemaakt had. De Italianen waren een weinig tegengevallen en het Nederlandsch elftal had de verwachtingen eenigszins overtroffen. De Italianen speelden ongetwijfeld een beter soort voetbal dan wij, dwz. een fraaier spel, doch geen sterker spel. Zelfs geloof ik aldus van Kol dat wij eerder verdien den te winnen dan zij. De beste speler was wel hun rechtsbuiten en Rosetta toonde zich opnieuw een uitstekenden back. Toch viel het van Kol op, dat toen de Nederlandsche ploeg er na de rust beter in kwam en er pressie op het Italiaansche doel uitgeoefend werd, dat toen het trappen der Italiaansche backs onzuiver werd. Toen raakten ze den bal dikwijls maar half en werd vooral (.al. garis onzeker. Het plaatsen der halfs was ook niet secuur genoeg. Te veel werd hier aan het tempo opgeofferd. Alleen het laatste kwartier voor de rust waren de Italianen gedecideerd sterker, doch overigens was Nederland geenszins zwakker geweest en er waren periodes geweest dat wij het in de achterhoede gemakkelijk afkonden. Combi was evenals de vorige keer een goede doelverdediger, doch de beste keeper van Europa is hij niet, zelfs is hij stellig niet beter dan v. d. Meulen. Van Kol was door Orsi teleurgesteld, De zwakste van den Italiaanschen aanval meende de Ajaxied. Voor het koppen der Italianen had hij alle respect en in verband daarmede maakte hij de opmerking, dat er .door de Hollanders herhaaldelijk nog te hoop gespeeld werd. Klen moet zoo min mogelijk in de kaart van den tegenstander spelen. Wat Denis betreft vindt hij het prettig zijn ouden partner terug te hebben. Wat hem van de Italianen opgevallen was, dat was het angstige, onzekere in hun spel. Zij zgn bang voor ons geweest, wat al een heel ding is voor zulke tegenstanders, meen de v. Kol. I-laar hun fout was toch dat lI het spel herhaaldelijk te kort hielden. Net Ajax af en toe, zei de Amsterdammer lachend. Typisch van de Italianen was ook, dat lij direct mopperden als men hen op zij lette of afhield. Zij deden dan heel verbaasd, als dr. Bauwens niet strafte, zoodat aan te nemen is, dat hun scheidsrechters weer andere opvattingen huldigden. Over Wim Tap zei hF lachend, dat het jammer is dat de A.V.O.'er er niet geheel tot zijn recht komt. Toch vond v. Kol hem voor de rust den besten man in den Hollandschen aanval. Van der He)den vond v. Kol ditmaal heter dan Landaal. Lr was door de ploeg als geheel beter gespeeld dan in den jubileumswedstrijd
ting.

ten is.

nu meer stijl in spel en merkwaardig was, hoe er al het gauw rust in het team kwam. gevolg van het besef, dat men best tegen de tegenstanders op kun. Dat is dan ook wel gebleken en daarom kunnen we tevreden zijn, al kan het ongetwijfeld nog beter worden. De heer K. J. j. L ut s y was over den wedstrijd als geheel en vooral over het Hollandsche spet voldaan. Gedurende de. eerste helft speelde de Hollanders nog iels te veel onder den druk, die ontstaat door de gedachte, dat tegen een sterkere tegenpartij gespeeld wordt. Toen Was het spel eigenlijk niet Holtandsch genoeg. Maar daarna was het juist echt Hollandsch voetbal en dat toen sterk genoeg bleek om een kleine meerderheid tegen de Italianen aan den dag te leggen, is een prettig getuigenis. Overigens waren de Italianen technisch toch wel iets beter, was hun koppen en positiespel ook zuiverder. Het Nederlandsche elftal heeft als geheel alwel voldaan. Ik zou adviseeren willen dus de heer Lotsy laat bet thans zoo, doch tracht nog wel hier en Jaar wat te polijsten, jammer dat de Kreek niet doortastend genoeg was, anders.... Maar hij werd direct na half time geblesseerd wat natuurlijk een handicap voor hem was. Tap is en blijft een speler met groote capaciteiten, doch jammer dat hij ze niet productief maakt. Door zijn solospel al en toe bood hij den Italiaanschen verdedigers te zeer gelegenheid de andere voorwaartsen te' dekken. Denis was zijn plaats zeker waard en kwam er na een wankel begin goed in. De Wildt werd in eens zeer goed toen v. d. Broek gelijk gemaakt had. Als hij dien vorm nu eens bewaarde, dan was het spit vraagstuk opgelost! Maar de prettigste verrassing leverde Kools. Dit was de wedstrijd van Kools kon men zeggen, meende de heer Lotsy. De Italiaansche rechtsbuiten was de beste speler van de ploeg.
tegen de Belgen. Er zat

Ons onderhoud met den heer Lotsy vond plaats toen hij met de leiders der Italianen geruimen tijd in gesprek geweest was. Dat was het meest vleiende voor de Hollanders, dat de Italianen bang" geweest waren voor dezen wedstrijd en dat zij met den uitslag hl content waren. Trouwens zij wisten tevoren wat hen te wachten stond en hadden in hun program ma de stijgende lijn opgemaakt, eerst tegen Zwitserland, toen Portugal, daarna Duitseh land, vervolgens Holland en nu nog Hongarije! Het verrassende, het onberekenbare in het Hollandsche spel had hen eenigszins angstig gemaakt en die angst bleek maar al te zeer gemotiveerd geweest te zyn. De Italianen vonden het Hollandsch elftal gedecideerd sterker dan het Duitsche. Ztj waren over de ontvangst zeer tevreden, prezen dr. Bauwcns als een uitstekend leider en vonden den wedstrijd fraai en aangenaam voor spelers en publiek. Tenslotte gal de heer Lotsy als zijn persoonlijke meening ook nog zijn waardeering te kennen voor de leiding van dr. Bau-< wens al was een enkele maal doorspelen beter geweest dan voor lreekick te straffen. En tenslotte nog Bok de Korver: een heele goede wedstrijd, een van de besten van het laatste tijdperk 1

AJAX EN BLAUW WIT.


De beide Amstcrdamsche vereenigingen, die IJ April in het Stadion voor de eerste maal in de kampioenscompetitie tegen elkaar zullen uitkomen hebben na de nederlagen van j.l. Zondag overwogen of wijziging van het elftal wenschehjk is. In een bespreking van het bestuur met de spelers van het eerste elftal van Blauw Wit is er echter op aangedrongen het elftal zooals het kampioen werd te handhaven, waartoe dan ook is besloten. Bij Ajax overweegt de elftal-commissie alsnog de middenlinie te wijzigen door op neming van Den Boer en Van De>ck en eveneens wordt overwogen een nieuwen rechtsbuiten op te stellen. De vroegere rcchtsbuitenspclcrs Jurriaans en Hamel zijn reeds gcruimcn tijd in training en deze week verscheen ook de Natris weer bij de oefeningen. Men zal hier nader een keuze doen uit ten Have, Hamel, Jurriaans en de Natris.

Huldiging van den heer J. van den Berg. Gistermorgen had in het Americain Ho tel te Amsterdam de huldiging plaats van den heer J. van den Berg, die voor tien jaar ?ijn taak als directeur van het Stadion aan vaardde. Vele vooraanstaande personen hit sportkringen waren aanwezig, o. a. de hee ren Muttcrs van de Nederlandsche scheids rechterscommissie en 3cheltema, president

commissaris van den Baad van Beheer van het Nederlandsche sportpark. Als eerste spreker voerde de heer dr. R.

diger van een groot aantal bonden en ver eenigingen van de A.H.L.O. Als waardig slot van dit jubile.... spreekt dr. I-leurer de hoop uit, dat Haarlem, de vereeniging waaraan de heer van den Berg vele jaren zgn krachten heeft gewijd, in de eerste klasse blijft. Vervolgens spraken nog de heeren Scheltema, Kleerum Terwogt in Twisterling. Met een kort woord dankte de jubilaris voor de gebrachte hulde.
LuxemburgFrankrijk.

J. Th. I-leurer het woord, als vertegenwoor-

N^ar wij vernemen is de heer Chr. L. Aerts, de bekende Belgische schermorofesseur te Am slerdm uitgenoodigd den landenwedstrijd LuxemburgFrankrijk, die op U April te Luxemburg gespeeld wordt, te leiden.

gemaakt. De tegenslag is aan 't spel van ontgaan, doch speelde desniettemin enthouD.H.C. merkbaar, terwijl PoNnn rustig ver siast door. Eenige goede schoten harerzijds der speelt. Van Everdingen schiet in moeihadden beter lot verdiend. Eindelijk wist de lijke positie net naast. Langzamerhand komt linksbuiten de eer te redden. Quick was D.H.C, opzetten, doch de aanvallen zijn niet daarna weer de aanvallende partij, van Eek krachtig genoeg, terwijl de Furtuna-doel zette thans eenige malen goed voor en ook man eenige keeren schitterend redt. Van Blieck deed op den rechtervleugel goed werk. Nellen heeft geen geluk als hij buiten keeUit een voorzet van links kwam de bal bij D. H. C. OP EIGEN TERREIN DOOR kORTVNA GEKLOPT pers bereik togen de paal schiet. Hierop Oete, die ineens inschoot en met succes. Met treedt de rust in. den stand 4l kwam dus het einde van Na de rust- heeft D.H.C, inderdaad'alles dezen aardigen wedstrijd. gedaan, om althans gelijk te maken. Fortuna In. 't Tuiden moeien Wilhelmina en Roermond een beslissingsspeelt nu een verdedigend spel, waardoor D.H.C, meer aanvallend is geweest. Talrijke wedstrijd splen. kanSen krijgt D.H.C, nu, doch steeds is er een Fortuna-been oi de doelpaal, die redding brengt. Als er ongeveer een hall uur ge Er Is gisteren ten gevolge van den der Aa, bleken ware struikelblokken voor speeld is, doelpunt Post eindelijk voor D.H.C, uit een doelworsteling (I2). Thans 'andenwedstrijd Nederlandltali sle-hts de Groningers op hun weg naar het Zuispeelde de eerste van de V.U.C een klein programma van promotie en delijke doel, en het viel ten slotte nit al bereikt de spanning haar hoogtepunt. D.H.C. door haar4 over te spelen wedstrijden. vier De blijft sterker, doch Fortuna is taai en vercompetitiewedstrijden gespeeld. te zeer te verwonderen, dat het deze drie V.U.C.'ers kregen thans op Houtrust. van dedigt met man en macht. Plotseling een Voor het " kwartier bleef bij een aantal hoekschoppen, Fortunauitval, doch Boot houdt het harde H.8.5. 4 met 2l klop. Indien de VU-C-mensciien in de drie resjeerende wedstr^iden waarvan er al te veel achter den doelmond schot. Bijna had v. d. Bragt gelijk gemaakt, geen Kampioenschap van Nederland beter resultaat weten te behalen, dan zal werden geplaatst. Bij de aanvatten der doch Goos redt op de doellijn staande. Hoe de laatste plaats aan B.V.C 3 ontgaan. wist Velocitas tegen Willem II zo-waar ' tricolores dient te worden aangeteekend, D.H.C, ook zwoegt, een doelpunt komt er Celeritas 2 deelde de punten mt Delft 2 ia een gelijk spel te bevechten na een wedstrijd, dat zij in het veld door iets meer balconen snelheid een hetere afwerking niet meer, en spoedig fluit de scheidsrechter een aardig gespeelde ontmoeting, 22. waarin de Groningers zelfs wel let, meer trole dan een doelpunt hadden verdiend. Hoe het ontvingen, dan bij de Velocitanen het ge einde, waardoor Fortuna aan een gelukkige opLaakkwartier 2 behaalde een 32overwilinhlg 0.8. 2 in Delft, terwijl Deltsche Boys i met echter ook zij, voor Velocitas Is het. na het val was. De Tilburgenaren troffen de Gro 2 overwinning komt. cijfers, 6l, de meerdere bleef over Er was enorme slechte begin tegen Ajax, een mooi resultaat, ningsche verdediging echter al evenzeer in wedstrijd, speciaal belangstelling voor dezen flinke 2. Viaardingen. D.H.C.'s Rijswijk uit dat bewijst, dat zij zeer zeker in staat geacht uitstekenden vorm. In het bijzonder WitDuno. 1 laat blijkbaar geheel den moed kansen zijn nu teelyk gedaald. Maar d promag worden om voor verrassingen te kunnen lok met Vah der Wouw c.s. hadden geen zakken, de Duno-mannen verloren heden ten 2 zorgen. moment tijd om te schieten, en Rozcma motie is niet onmogelijk, indien de resteeminste Maar klopte van licheveningen 4 met 4 Deifia het tot aan de rust dan ook maar rende wedstrijden gewonnen worden. na 42 Tonegido 3. Voor Go Ahead Is dit gelijke spel in leder had met dan moeten ze spelen, zooals gisteren de geval weer gunstig, want baar positie wordt heet gemakkelijk. Een gelijk spel leverde de ontmoeting 0.8. 2 rust; vr de rust een er op de eerste plaats weer sterker door, Na de korte periode, waarin beide elf- off'day, behalve de had het heele elftalwer- tegen H.D.V. 2 op. 22, in Delft. spil Pieterse, die tallen zich geheel gaven en waarin de keiijk een zooals uit onderstaanden stand blijkt: Een Wesllandsche derby vond te Loosduinen uitblinker was. Bij Fortuna was plaats tusschen de Postduiven 3 en Naaldwijk 3, beide boven reeds gememoreerde doelpun2 2 0 0 4 6-2 2. Go Ahead gewonnen die door Naaldwijk met slechts 1 gemaakt, had de tweede speel- Everdingen beter dan Hofman. 3 1113 511. ten werden Willem II werd; S.E.P. 3 speelde tegen Duno 3 cc grove trekken wel" een zelfde verhelft in Ajax 21012821 44 gelijk en Delltscbe Boys 3 verloor met 3 10 13 slo I. loop als de eerste. Alleen was er dit verVelocllas 6 van Oranje Blauw 3. Blauw Wit 2 0 0 2 0 27 o. schil, dat de Noordelingen zich tegen het De Ooievaars 4 behaalden een puntje door Vriendschappelijk einde meer. op verdedigen van het eene gelijk spel tegen Oranje Blauw 4, en winstpunt gingen toeleggen, maar ten,aanmaar de Ooievaars 5 kregen een 2 nederlaag Promotie-degradatiewedstrijden zien van de bezoekers had dit slechts tot te slikken tegen B.M.T. 6. gevolg, .dat sterker dan voorheen Voor de tweede ronde om den H.V.8.-beker in 't Westen brachten alleen een ontmoeting zijn gebrekmen nogschotvaardigheid H.V.V.A.D.O. 03. aan kon. kwam D.H.C niet op in haar bekerwed.trijd D.H.C, en Fortuna. Na een tusschen tegen Zwart Blauw 1. De Delftenaren waren spannende maar niet zeer lraaien strijd demonstreeren. blijkbaar liever aanwezig in Delft bij den Over het geheel een meer spannend dan behaalde Fortuna ebn gelukkige overDeze vriendschappelijke wedstrijd werd wedstrijd van het eerste tegen Fortuna! R.V.C winning, waardoor de Vtaardingers hun fraai treffen, dat niettemin wel voldoening onder de correcte leiding van den heer dat voor de derde maal in het veld moest de 5000 toeschouwers, die, onpromotiewedstrijden wel uitstekend hebben schonk aanregen komen tegen Esdo. gaf ditmaal gewonnen, in Be Quicks Stadion, van ir. W. C. Kool gespeeld. ingezet. Voor V.U.C, wordt 3e toestand er danks den Het nut van dergelijke ontmoetingen is waardoor Esdo dus tegen Vios in de volgende daardoor niet gunstiger op, hetgeen duidelijk dezen goed door mr. v. Bisselick geleiden ons niet duidelijk, althans wanneer er in elk ronde zal moeten spelen. wordt als men bedenkt, dat D.H.C, hier wedstrijd getuige waren. B.T.C. kreeg, zeker tegen alle verwachting der beide elftalten slechts vijf eerste elftalin, met 2l klop van Scheveningen. Ook de ter stede tegen V.V.C, gelijk speelde. spelers meedoen en de rest is aangevuld met Jagers zorgden voor een. verrassing en bleven spelers uit het derde en vierde elftal der met Io In de meerderheid tegen S.E.P Te_uis Hier is de stand: beide clubs. Het publiek dacht er blijkbaar zorgde voor een 3O-overwinning op H.D.V. 110 0 2 2l 2. kortun < Promotie en Degradatie ook zoo over, er waren nog geen vijftig Ook Naaldwijk bereikte de volgende ronde V V. C. :.. 10 10 111 I. 2 0 111 22 050 betalende bezoekers aan de Van Hoogen door met 1 te winnen van F.Z.C D. H. C. houcktaan. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden In 't Oosten bracht de wedstrijd PE.C zijn als volgt: De afwezigen hadden groot gelijk, aanA.2.C. een merkwaardig resultaat. Geen V.H.C.FORTUNA 2-1. Bekerwedstrijden: B.T.CScheveningen I2; gezien deze ' wedstrijd het aankijken niet van beide partijen zag hl. kans om te doel de JagersS.E.P. 1-0; Zwart BlauwD H.C. waard was. Zoowel voor als na de rust was D.H.C niet opgekomen: H.D.V.Texas o^3; punten, hetgeen niemand verwacht zal 'Voor de promotie naar de le klas het 'n saaie vertooning, waarin de gemakke- F.Z.CNaaldwijk 01; R.V.CEsdo, door hebben na de stevige nederlagen, welke A.X.C. reeds op eigen terrein tegen P.E.C, K.NV.B. vond bovengenoemde wedstryd lijkste kansen gemist werden en r overigens R.V.C gewonnen gegeven. door de meeste spelers lustig geknoeid werd. VU.C Competitiewedstrijden: IB: HBS. en in Enschede tegen de Boys had geleden. plaats. Om plm. n uur waren reeds duiIn de eerste helft slaagden de gasten er in 4 2l; Celeritas 2 Delft 2 22; IC: 0.8. 2 voor PE.C, zenden toeschouwers aanwezig, die ongeMet dat al begint het er nu Boy 1 Laakkwartier 2 23: Delltscl 4V_i_o dat deze degrndatiecompetitle zoo goed twijfeld getuige geweest zyn van een zeer een 103 voorsprong te krijgen, doordat Rijswijk l 2 6l: 2A: Scheveningen achtereenvolgens Schuurink, van Osch en inzette, slecht uit te zien, want wanneer de spannende kamp. Mooi voetbal is niet ver zagen le Nobel te passeeren. 4l; 2B: Dellia 2Tonegido 3 42; 2C: Enschedesche Boys er in slagen op eigen toond, doch bij dergelijke wedstrijden spre- De Roo kans 2 22: D.H.C 5-o._.nje 0.8. terrein van P.E.C. te winnen, is de kans ken de zenuwen geducht mede, hetgeen In de tweede helft vond A.D.O. het blijkbaar Blauw 3H.D.V. uitgesteld op verzoek van D.H.C: 2 niet gering dat zI met een punt verschil op dezen middag, vooral bH de D.H.C-spelers genoeg en de gastheeren zagen geen kans 3E: Postduiven Naaldwijk 3 0-1} S.E.P. 3 d eerste plaats zullen eindigen en dus weer merkbaar was Voor de rust was Fortuna luax'ook maar n keer het nakijken te Duno 3 44; Dclftsche Boys Oranje Blauw je.Blauw 4de Ooievaars 4 ongetwijfeld de meerdere, de ploeg peelde geven. Toen scheidsrechter Kool het eipcle. 3 36: 3G: in de eerste klas terug zullen keeren. 2 piAhtlg samen hier was een elftal aan^ltel aankondigde,^ was 'iedereen blijde his*.vaart^ !l 31: de Ooievaars SB.M.T. 6kampioensHier is de stand: ' Adspiranlen-compelitie: 3e klas Werk, een ' geheel. De D.HC.spelers te kunnen gaan. wedstrijd: DunoScheveningen Vl; 2B: P. E. C. 3 2 1 O 5 8-1 1.66 met centeren, met schieten, Ensclied. Boys ..210126-41. wachtten te lang een seconde te laat bij den deJagers -1; D.V.V.Schenk I7. 3 0 12 1 ,-9 0.33 z waren steeds A. 2. C. H.V.V.D.V.V. 6-2; 4A: RijswijkDun QUICKNEPTUNUS 4-1. bal, een en ander kwam Fortuna ten goede. 72; V.U.CVios 18; 4B: Transvaal De promotiewedstrijd in 't Noorden Toch geeft de uitslag niet de juist verhouEvennis aan den Wassenaarschen weg had W.I.K. I2; R.V.CS.V.C 27, A.D.O. tusschen M.S.C. en W.V.V., ging wegens ding weer, want na de rust was D.H.C. meer op Nieuw Hanenburg een vriendschappelijke N.B.S. 6-7. afkeuring van het terrein niet door. aanvallend. De Fortunadoelman had met ontmoeting plaats, maar dan tusjchen 2e recht vrouwe Fortuna op zijn hand ; het lat klussers uit verschillende afdeelingen. Het HaagschenKantoor Voetbalbond. De competitie. Van den werk? heeft hem dezen middag geducht ge was over het algemeen een flinke wedstryd Zaterdag zijn: De uitsla-n van het aankijken wel waard was, waartoe Zooals wel te verwachten was, is Longa holpen. Een gelijk spel was d juiste ver- welke bijdroeg Bulten.. ZakenAW 81; DefensieAmdat de elftalle compleet uit badenha B3 LVGWaterstaat 72; Petrolea 2. er door een stevige overwinning op Roer houding geweest. Scheidsrechter v. Moorsel zeker kalme en correcte SVZ J I2; mond in geslaagd zich in veiligheid te heelt dezen wedstrijd opzijn krachtig optre- kwamen. Sportv. Pander 2H; Petrolea Bij Quick was echter van Vliet niet op het brengen. Aangezien ook Wilhelmina het niet wyze geleid, juist door Texaco-Good Vcar 3l; Vogel ISDS 72; appel en werd vervangen dooi Oele. HeptuDVS SVZ 2 8-0. tot een overwinning noch tot een gelijk den heeft hij de leiding in handen gehouden. Hij werd bijgestaan door 2 neutrale nus verblijft in de lagere regionen van de Het programma voor Zaterdag as. luidt: spel kon brengen tegen Eindhoven, is hier heeren Kraats en nu een beslissingswedstrijd tusschen Rt.er grensrechters, de zijn compleet en Zoeters. competitie, doch speelt toch een behoorlijk Blauwl; WitBuitenL Zaken: Petrolea 1 DGSlncasso Bankz'AWDVS l; Belde elftallen zien er spel en al geeft de uitslag reeds blijk van een SVZ mond Wilhelmina noodig, ten einde te DefensieSportver. Pander 1; Vogel ISport volgt uit: flink Ouack-overwicht, de uitslag mocht ge bepalen, wie degradatiewedstrijden zal als Waterstaat; Petrolea 2; Petrolea rust 4 _Hn om de verhouding juist weer ver. Pander SVZ 2DVS 2; I_VGGood Vear. moeten spelen. FOKTUI-A. 3I.VG 2; te geven. De eindstand is hier: v. d. Windt Zooals reeds gezegd, al was het een vriendGoos Beekhuizen 18 14 3 1 31 56-22 1.72 Willem II schappelijke ontmoeting, er werd hard ge v. d. Mark, Kalker, v. d. I_ee P. 5. V. 18 11 3 4 25 64-36 1.38 werkt. De Haantjes-middenlinie was door de Oefenwedstrijd Studentenslftal. 3 4 25 3926 1.38 Berger, v. d. Hoek, Hofman, Everdingen, N. A. C 18 11 aanwezigheid van sliessink en Jonkheidt heel Voorburg. 18 8 4 6 20 40-43 1.11 N O. A. D. Zaterdag ls op het H.F.G.terrein te Haarlem wat solider, dan den vorigen Zondag tegen e.n wedstrijd gespeeld tusschen het studeiten18 8 010 16 514, OH? V. V. V. Scheidsrechter v. Moorsel. A. S. C. en kon deswege den Eotterdamschen elftal dat binnenkort in Belgi zal speten, en M. V. V 18 8 010 16 2641 0.87 Eindhoven ..18 6 3 9 15 3550 0.83 V. d. Bragt, Verberg, Bout, Post, J. V. Nellen aanval nog al in bedwang houden. Deze had een elftal van oud-studenten. L. O. X. G. A. 18 5 211 12 3343 0.66 overigens er goede vleugelspelers, die nog De volgende ploegen bonden den strijd aan de Brutzn, Pieterse, H. Dorjce Wilhelmina ..18 4 212 10 3252 0.55 Studenten Xltal: v. d. Meer (VDG). d.; dikwijls gevaarlijk wisten door te breken Nellen, P. Dorjce al W. v. Roermond ..18 4 212 10 2653 0.55 Bonnen (GVG) en Lebrei (D.F.G). a.; Boot en voor te zetten. Meijer en Goudriaan speel(HW) en Schor*! ( oltholf D.H.C den echter een solide partij, vooral de eerste (HBS), (HW). Roelsema m.; Snouck Hurgronje (HW). jhr. was bijna niet te passeeren Het begin was >. d. Bosch (HW). Pasteur (HW). Goed Fortuna heeft den opgooi gewonnen, zonprecies 2 uur Bout den bal aan het rol direct een aanval op de Kotterdamsche veste, hart (ASG) en Prakke (HW). v. dat Kampioenschap van Nederland len brengt. Fortuna pakt terstond de zaken doch het juiste schot ontbrak voorloopig. In Oud Studenten X I-ttl: Mac Heill (HEG) d.l Uniek) goed aan, en toestond moet Boot al bande de voorhoede wist dele zich nog niet zijn H. Tetiner (Be (HFG). en Neuerberg sHW). Lee (HFG). en waardig te maken, terwijl Elfring vrij a.; Jongencel lend optreden. Fortuna speelt een mooi com plaats werkte van Eek zooals gewoon Bosschart luick). m.; H.v. d.Have (For_vards) ten en binatiespel, over alle linin wordt gespeeld onkundig ir. Thomee (Goncordia). v. d. Griendt CH. VELOCITAS-WILLEM II I-I. D.H.C bepaalt zich tot verdedigen. Bij een lijk te lang treuzelde met voorzetten. Lang- DVS). P. Hofstee (Forwards) en mr. XVaicxer plotselingen D.H.C.-uitval komt de bal bij zamerhand wist Elfring zich een paar kan (Ouick) v. :,, Verberg, die keihard tegen de bovenla! sen voor een mooien kopbal te scheppen, Het Oud-Studentenelftal telde enige inval Op een overwinning op Blauw-Wit heb schiet; vervolgens wordt de bal weggewerkt. waarvan er n doel trof. Een hard schot van lers. Na en half uur opende rasteur met een ben de Groningers gisteren, in hun tweerust- maakte Wanneer Hofman gehaakt wordt, neemt Schoenmaker kon de doelman nauwelijks kalm schot de score. Nog voor de den thuiswedstrijd voor de nationale comgelijk (11). . ,..., A . v i. Griendt vrijen trap, deze keeren, maar tot de rust bleef de stand onpetitie, 'een draw tegen de Zuidelijke kam Kalker den toegestanen doelpaal; In de tweede helft bracht **' gewijzigd. Ha de thee pakten de Haantjes trapt den bal tegen de vandaar pioenen laten volgen na een wedstrijd stand op 2-1. Echter .zetten Thomee en ag opnieuw kans met een bij v. Everdingen, die waarin zij ongetwijfeld in den regel iets komt de bal hard inschiet (0--1). zich niet beter aan. Elfring keeper te verschalken en v. d. Griendt den stand om '",,^^""! De bal acht schot den s. orgde bedenkt en die door v.'d. Bosch sterker waren, dan de bezoekers. kwamen. Maar gebracht; nog is D.H.C even later plaatste eler den bal uit een at de partijen op gelijken*-Het geweldige lan, dat den Zuidelijken wordt aan 't rollen dezen niet hekomen van schrik of Hofman vrijen schop even buiten het beruchte ge juist vwr het* inde 'f '""nee den ouderen een week eerder een overwinning op Aja deponeert (0 den bovenhoek. Heptunus zag "Dr"v^yls.ek cieden opleverde, trad thans slechts spo- Deze beide no. 2 in het D.H.Cnet minuten bied.hard in natuurlijk t 'lers genoegd. . doelpunten werden in 2 wel de overwinning zich thans radisch aan den dag. Het sterkst viel het te bemerken in de eerste minuten van de tweede helft, toen, nadat Van der Velde DE VOETBAL-UITSLAGEN .po-ni-c: 34 DE KORFBAL-UITSLAGEN Re,. 2e klas. de thuisclub de score had weten te 43 voor Gelria llWageningen 11.. 4l EVCKW openen uit een keurig door hleulema ge Kampioenschap van Nederland. Vitesse lIIII I2 AnimoVelox 33 Nooger nomen hoekschop, de Willem Il'ers er inl AFDEELING I. buiden DOS TEC llEendracht II 4l GoudaSLv. H 3^-3 RVG-H. eens een flinke schep opdeden, en met goed Westelijke le klas. Derde klas. 2-2 AFDEELIHG IV. O^A verzorgd samenspel Rozema's goal tot zeer 3-8 Hercules l2 6-3 EmmaSVV dichtbij wisten te benaderen. In enkele ZRGHortus Westelijke 2e klas. 2l Tweede klas. 8lioonl,.LPl: Prom. res. minuten was de stand door toedoen van AFG lllZeebun'a3e klas. 43 12-0 II oo CVVSliedrecht i Box 2? DVD /ulianaAAG 3 maar mr. Buddemever weer gelijk (1 2l EendrachtSportief Arnb. Boys Prom. 3e klas. 22 AFDEELING II. DKC-OSCR de opleving, die deze twee overigens op 2l ZeelandBoeimeer ..""." * 4 Waubachll Deeto, Beadx zichzelf matige doelpunten een bijzonder ? Prom. 3e klas. ol Gudok spel komt de bezoekenBoxtel7*sG PromotieDegradatie. gelijk tij Bil karakter verschafte, bleek al van zeer Merwede I4 Prom. res. 2e klas. 22 de club in de volgende ronde. Blauw Advendo delijken aard te zgn, en liep aldra weer Derde klas. 42 Avanti competitie. AG llLong, II 3-0 terug tot een goed eerste klasse spelletje, Bulten de sl 24 MusschenHDl dat echter vooral door de voorhoedeso GymnasiastenSperwers AFDEELING V. P.enoordl^AQ Oostelijke 2e klas. Vierde klas. spelers te slecht werd afgewerkt om tot 3-5 PevenoordeiAcvet. 12-0 2l Tweede kla. MoordrechtSFG o3 Be QuickEKCA II een bijzonder niveau te kunnen stijgen. NVVADO ' westelijke 3e klas. Res. 2 klas. 2-6 Stadskanaal Noordster.... ol ZFC In de eerste speelhelft was Velocitas, -0-1 II Hooger llF'noord 111 22 2-6 Anlmo-DDV NEO-BVV dat eerder aan het gladde terrein gewend St. Prom. 3 klas. Weerb. 1 3l Volharding Res. 3e klas. LeeuwardenPV<7 gasten, van meet aan iets bleek dan de 23 j FrieslandLSC Black BoysDrachten 3-2 Ons NbernestllVltesse II 6-4 2l HprlghtZnidbr. sterker, ondanks het feit, dat de midden Xerxes lIIRVG II 1-0 l PVcLIC I2 2-2 ADO 111 Oeetos'lli 6-0 taak te kort HVS lIVQL linie in haar aanvallende 6l Net 2-nden Trekvolgels 3l Leeuwarden Fortuna II 22 Voetbalbeker. en veel te veel achterbleef om voor RFC lIGSV II Ter Vouw schoot 63 HSC sl 0301. 11 32 Rozenburg Van der Velde es. van voldoende steun 1-0 RCA Vreewijk 6-0 Net 2-uiden AFDEELING III. t zijn. In de eerste plaats echter Van 4* l Schoten Om. den Zilveren korf. Oosterpark Prom. 3e klas. 3^-2 I Loon, maar daarnaast ook Klaassen en de &- Westerkwartier 7 3)7 Schinkeln.Avant! soms iets te. veel bravour toonend- V lloetinchen?Apeldoorn

VELOCITAS EN WILLEM II SPELEN GELIJK

Van den NaaOeben Voetbalbond

...

. .... .... . ....

...

**

lnev^

Lddi

.... ....

....

......

........ ....

. ...
.... .

......

.....

....

'

. ..

HET VADERLAND

MAANDAG. 7 APRIL 1930

AVONDBLAD D
NEDERLANDSCHOLYMPISCH COMITS. et N.O.C, houdt een buitengewone alge meene vergadering te Amstcrdanx op Woensdag.l 4Mei. . ".''
practische of

3
ethische zijde van den godsdienst deze ook een redelijke zijde heest, welke zeer goed aan jongelieden duidelijk te maken is.

Het Nederlandse!. Elftal


naar Boedapest?
Gedurende de Pinksterdagen wordt te Budapest het congres van de F.I.F.A. gehouden. Ter opluistering van dergelijke congressen is het gebruikelijk, dat een belangryke internationale voetbalwedstrijd wrdt gespeeld. De Hongaren hebben daartoe Spanje uitgenoodigd, doch de Spanjaarden konden aan deze mtnoodiging geen gevolg geven. Men heeft daarna gedacht aan het organiseeren van een drieilandenkamp tusscheh Oostenrijk, Tsjocho-Llovakije en Hongarije, doch ook dit bleek onuitvoerbaar, daar verschillende Oostenrijksche clubs tijdenS de Pinksterdagen internationale wedstrijden spelen, en deze clubs derhalve hun spelers niet wensehen ai te staan. Thans heeft Hongarije zich tot den K.N.V.B. ge wend met een v-_e_ om tijdens het congres een wedstrijd van Nederland tegen Hongarije t spelen te Budapest. Naar men weet heeft tot dusver de K.N.V.B. steeds bezwaren gehad tegen het spelen van inter landwedstrijden tegen beroepsspelers, een bezwaar, dat langzamerhand wel prijsgegeven zal moeten worden, daar men dan juist de sterkste tegenstanders uitschakelt. Feltelijk heeft men dit bezwaar ook reeds ter zijde gesteld met den wedstrijd tegen Itali, daar de Italianen, hoewel niet in naam, toch Inderdaad voor het grootste gedeelte beroepsspelers zijn. Het blijkt dat de K.N.V.B. in beginsel be reid is m aan het verzoek van Hongarije te voldoen, indien men tenminste beschikken kan over de volledige nationale, ploeg. Daar 8 en 9 Juni . de met de Pinksterdagen wedstrijden om het kampioenschap van Ne derland zullen zijn afgeloopen, kan men op medewerking van alle spelers rekenen, zoo dat. wat het elftal betreft, er geen bezwaren tegen het spelen van dezen wedstrijd h staan. WY weten niet welke voorwaarden Nederland voor het spelen van dezen wedstrijd zal stellen, doch wij hopen, dat men als eerste en eenige voorwaarde zal stellen, dat Hongarije met een sterke ploeg een retourwedstryd te Amsterdam zal komen spelen. De Hongaren spelen op het oogenblik voortreffelijk voetbal, zoodat een strijd tegen de Hongaren ia Amsterdam niet al leen een aantrekkelijk schouwspel zal zijn, maar ook een prachtige les voor het Ne derlandsehe voetbal. Door de beide wedstrijden tegen Belgi, waarvan de eerste zal plaats hebben op 4 Mei a_s. te Amsterdam, en de tweede eenige weken later te Antwerpen, blijft odze Ne derlandsehe ploeg voorloopig nog in tra. ning. bovendien is het niet uitgesloten, dat ons vertegenwoordigend elftal als Zwaluwenploeg nog een wedstrijd tegen een sterk buitenlandsch elftal in ons land zal pelen. Wij gaan dus op internationaal snelgebied nog een belangwekkende priode tegemoet.

De Korfbalcompetitie
Het Zuiden wint van D.O.S.

ATHLETIEK
RECLAME.

WIELRENNEN
De Den HaagBrusselrit.
Reeds, vroeg in de moreenuren werd in de 'Wagenstraat hier ter stede door de honderd deelnemers aan den Den Haasrusselrit (lON K.M.) tart. Om half tien werd de Moerdijk bereikt, van waar om tien uur de offioieele start plaats had. Om hall twee kwamen de eerste deelnemers aan de Porte de Tervueren te Brussel aan. De uitstegen zijn: 1 A. J. Kuys (spara. Dn Haag); 2 F. van Gil, (De Baronie, Breda) 3 H. Vaneampen hout (l_nhout Vek. Bruseel); 4 M. Valenti-n (De Btronie, Breda); 5 Rckis, Antwerpen; 6 j. Maas (De Baronie. Breda); 7 P. ld. van der Horst (De Baronie. Breda): 8 L. Vanden merh (Wilde, Brussel); 9 H. Fitters (Peijen oord. Rotterdam); 10 A. Nxen, Aken; 11 A. J. Hees (3p_ra. Den Har-g); 12 J. J. Snoek (sparta. Den HaaF); 13 A. Polak sApollo. ..leenberssen): 14 L. Vanderbo-gt (I_,nt_iout X'lo. Brussel): 15 J. *.Varmoe_kerken (De Ba ronie, Breda) Glubteanis. 1. De Baronie; 2. Sparta. K_se_rl_-I Lpartalcden: 1. J. C. Hollander; 2. F. 17. deurremans; 3. D. Bakker; 4. J. N.

GYMNASTIEK
De turnvedstrljd HollandBelgi.

REN NEDERI.ANDSGNE OVERWINNING.


Gisteren werd te Dordrecht de turnvedstrljd gehouden en on verwachtingen ervan zijn vat de verrichtingen vah beide ploegen betreft, in alle opzichten bevredigd. De vrije oen Ingen eindigden in en succes voor de Hollanders. De oefenstof der Nol lande was zwaarder dan die der Belgen en de oefeningen verden over het geheel genomen beter uitgevoerd. Vermelding verdient de ver richting van Wijnschenk, die keurig uit hoek en hoogstand kwam en die van -UeUcman die een halve draal in kopstand uitvoerde. Ee?naert (Belgi) liet een mooie vrije balans zien. De eindstand was 137 Htegen 125 punten in het voordeel van Holland. 'Het viel op, dat de Hollanders in de uitvoering der vrije oeleningen verder varen dan de

Holland

Belgen.

Aan het paard aren de velgen iets ster lr dan de Hollander,, die te veel lonten maak ten. Alleen Van Dam werkte zeer goed.

Daarentegen presteerden onze landgenooten san den rek stok meer dan de ga,Jen,wat vel bleek uit den eindstand 142}* tegen 121><. De debacle van de Belgen aan den rekstolc gal tel telijk reeds de beslissing. Aan de barren ontliepen de ploegen elkaar niet veel-Wlj noteerden een Iceurigen afsprong van llasse vit handstand^, enden met halven draal. De eindstand kwam met 140 tegen 142

Eindstand 125Htegen 130%. Net werk aan de ringen van de Belgen dwong ieders bewondering af en was veel beter dan dat der Hollanders, die minder vast aren. Eindstand 130tf tegen 139 punten.

Hygiea-feestavond; dat beteekent voor ingeHet Zuiden heeft zich in den eersten wed wijden in de Haagsche wereld van fuifnumstrijd voor het Kampioenschap van Nederland mers in de goede beteekenis van het woord, tegen D.O.S te Enschede technisch zeer ' de en prettigen avond, volle zalen, fraaie toilet meerdere getoond van baar tegenpartij, doch jes en gezellige stemming. desondanks wonnen de Zind-Hollandsche kam Zaterdagavond organiseerde de D.G.V. Hy pioenen slechts met bescheiden cijfers. giea" in de zalen van den Dierentuin een feest D.O.S. pc<igde haar technische tekortkominavond ten bate van de Endat', d.w.z. Eerste gen te vergoeden door enthousiast spel,, het Xederlaadsche Dames Athletiek Tourclub, geen haar gedurende de eerste helft wonderwel welke organisatie zich beijvert de benoodigd gelukte. Wel hadden Bevrdam ca. mei pech gelden bijeen te krijgen voor de uitzending van te kampen, doch dat de rust slechts met en de. Hollandsche dames-alhlelen Ip-voorsprong voor Het Zuiden (v. Rhoon) wenwereldspelen, welke begin naar de vrou September te Inging, was op zichzelf al geen slechte presPraag zullen worden gehouden. van de Enscheders. talie gezegd, Na rust bracht Bevrdam den stand einde inZooalsHaagsche Hygiea heeft 'n goeden klank uitgaande wereld, edoch de de lijk op 2o Dat bracht Het Zuiden meer zelf Endat zijn minder bekende klanken. De groote vertrouwen. Keurig maakte mej. Riedel 3o. zaal van den Dierentuin was dan ook slechts Toe kwam er een ommekeer. De D.0.5.-verck'dsging wist zich een tijdlang sla,_,<se te voor de helft gevuld, toen men even acht uur houden, het midden werkte goed door en zoo de heer Win Boer in zijn dubbele functie van Hygiealeider en Endatvoorzitler de aanwekreeg de thnkclub gelegenheid eenige malen RotterckomsHe doel ernstig in gevaar te zigen hartelijk welkom heette, spciaal de be het scherm vrouwe, mevrouw Patijn brengen. .Brauw. In die periode wist mej. Reys te profiteeren Verder merkten wij Sn de zaal o.m. p 'de vaa en fout van mej. Vaandrager, die overi- heeren j. Moorman. en A. j. G. Slrenghol, gens een uitvemenden wedstrijd speelde, om resp. voorzitter en vice-voorzitter' van de K.N.A.D., D. J. de Vries, oud-I/nie-praeses. voor DH.B. en tegenpunt, te maken (3l). ir. j. Kips. voorzitter K.X.V.8.. H. S. IsWest I Noord. brilcker, voorzitter N. C. 8., de heer Graafvoor de Voor West I Noord werd de laatste wed, land, inspecteur officials Lichamelijke " Oefeuit de athletiek en strijd gespeeld en wel tusschen D.D.V. en Her ning en andere gymnastiek. uien. Eerstgenoemde was verzwakt opgekoDoor de Amsierdamsehe Dilettanten Toomen, waardoor Hercules geen moeite had n neelvereemging A.D.T.V. werd het blijspel in uitslag werd met 8 te winnen. Door dezen Westeikwaitier door baar beter d.lgen_-ddeld vier bedrijven opgevoerd Reclame, in de 'bewerking van mevr. Bels Ranuceleekman. officieel afdeeUngskampioen. Er werd vlot n met entrain gespeeld; zelden In zagen wij dilettanten zoo tooneelspelen. Alle West II C hulde, voor alle medespelenden. Wij zullen eindigde de big-match D.K.C. in geen namen noemen een langdurig in kracheen 22 gelijkspel. Dientengevolge heeft de tig applaus was het welverdiende loom Dclftsche club de beste vooruitzichten op het In de pauzes werd er verloot, na afloop kampioenschap verkregen. tijdens het bal was er Oud-Hollandsche. KerDe opnieuw vastgestelde wedstrijd Deetoe 2 mis", met waarzegtenl, rad van avontuur, Ready bracht onze groen-witte atadgenooten vroolijke keuken, ringen werpen ' enz. enz een 4..nederlaag. De vorige maal werd met Alle factoren voor een prettigen avond* en 33. gelijk gespeeld. Ready miste evenwel een batig saldo voor de Endat" waren er, emle goede krachten. prettige stemming was er ook, doch Voor het Kampioenschap 3 klasse van Zuid de helaas, door de betrekkelijk geringe opkomst Holland stelde Gymnasiasten haar aanhang van de zijde van het publiek zal het finan niet te leur en won met sl van de Rotiercieele resultaat wel niet bevredigend zijn. damscbe kampioene Sperwers. Hetgeen te betreuren is, daar het doel dat Hygia" voor oogen had, sympathiek is en Om het kampioenschap van den Haag. financieele steun aan de Endat" dringend De enige voor gisteren vastgestelde wed gewenscht is. nu de K.X.A.). zelve niets kan strijd ging op Houirust tusschen H.S.V. en bijdragen in de uitzending van de oranjeA L. O. gedames-equipe. Aan Hygiea heeft het Belde partijen hadden lnvollers, H.S.V. o.m. legen, als de benoodigd gelden voor niet training voor Storm en Hebers. Naast enkele jongeren* uitzending naar Praag niet bijeen komen. bad H.S.V. daarvoor de veteranen v. d. Hevden en en Adams in de gelederen, die aangezoch' zijn de Oood old" te helpen Om het le klasseschap De Prins Hendrikbekerwedstrijden. te verdedigen. We hebben reeds den- twijfel Naar wij vernemen zullen de alhleliclcwodgeuit, of H.S.V. daar ged aan zou doe< en wat ons betreft, is die twijfel gisteren indeidaad strijden om de Prins Hendrikbeker dit jaar op bevestigd. Hoewel het spel dezer beide 17 Augustus e Hilversum (in het Sportpark) veteranen soms niet onverdienstelijk was, worden gehouden. Gezien de benarde fln^nclwerden zij doorloopend in de schaduw testeld eele omstandigheden van de Koninklijke NederI door jonge broekjes als Storm Jr. en Dijkgraaf, landsche Atlhietiek Unie, heeft de Utrechtsche Piovinciale Athletiek Bond besloten , zoodat 01. hun opname in de ploeg yore de rijden geheel ten ,ordeole van de deze wedK.N.A.U. degradatiewedstrijden eerder een verzwakking te organiseeren. dan een. versterking zou wezen. Het geheel was overigens een weinig aan .rekkelijke wedstrijd. Er werd slordig ge DeBrusaelsehe veldloop. speeld, dikwijls ook zonder enige vlotheid. Jan Zeegers twaalfde. Hoewel A.L.O. in het veld maar geinig O._VHr rust zwakker was, verloor zij t met " Ze. 12 lc. -M.-veldloop. welke,_stern.tl-_> !<<jlpu-ittin' S-rhi ?r. (2*) Vn'v.' cl,'Hevden. Brussel is gehouden, is uitstekend" gcslastgd. r._- rust mevr. Brizee-Jonkman. Een tegenpunt Van kop al t_aten de Engelsohen Evertson en van Popken werd wegens loopen geannuleerd. A<n>r de leiding, die zij niet meer afstonden. Jan Zeeg (Nederland) .vist zich twaalfde te plaatsen. De uitslag hndt: Evertson (Enge OM NET A.K.B.-SCHILD. land) tijd 41 min. 25 sec.; 2. Arbur (Engeland) Net door den Amsterdamse!..-. Korfbal Bond tijd 41 min. 29 sec.; 3. Ecker^ey (Engeland) georganiseerde tou.nooi ont het A.EH.sehild, lijd 41 min. 39 sec.; 4. Bailey (Engeland) lijd heelt aan de deelnemende N.EB.ploeg geen 41 min. 43 sec; 5. Loucheur (Frankrijk) lijd 41 min. 431/5 sec.; 6. Degu (Frankrijk) lijd groot succes gebracht. De vertegenwoordigers 41 mm. 55 1/5 sec (sters) van het lagere Naagsche korfbal varen in hun eersten wedstrijd. tegen den Gooischen 12. Jan Zeegers (Nederland) 42 min. 36 sec. Korfbal Bond aanvankelijk zenuwachtig en ver loren zoodoende in de eerste speelhellt t veel terrein. Mt rust stond de N.E.B. met o3 RUGBY. achter. Na de hervatting ging het heter ver klemde mej. Dirkzwager den achterstand tot DuitschlandPranlcrijk o3l. 2l en noteerde Noordhoek Uegt, met een ge Rugh) landenvedlr.i! tusschen Frankrijk veldig ver schot .2. Nadien had het met enDe Dmtzchland, die te >Viv.lehen verd gehoueenig geluk gelijk kunnen worden, doch een den .oor ongeveer 7000 toeechouvers, werd doelpunt kwam juist aan den vereerden kant. door de Erl-schen mul grooten voorsprong Einde 24. gewonnen. Met de rost leidden de Eranschen Tegen den A.E.8., welke des morgens met reed met 140, het eindresultaat vas 210. 2o van den G.E.E.B. had gewonnen, speelde het Naagsthe geel-zvarte team het best. Itt tegenstelling met de eerste ontmoeting viel de beginaanval behoorlijk an uitstekend gesteund HOCKEY. door het midden. Net eerst scoorde de A.K.B. doelvisseling maakte Das mooi Het Duitsche elftal tegen Nederland. ft)l). Na de gelijk (11). Met HoogoveenPaap en ie Voor den op 27 April a.s. te Amslerd,m t dames Dirkzwager en Duchlteau in het mid- spelen hockeywedstrijd Nederland ploeg op de vleugelhalve. na den kwam de N.E.B. vervolgen in de meerder is de Duitsche Zij bestaat, naar De courant Wederom bleek het aanvallen echter het samengesteld. heid. zwakke punt, waardoor een verdiende overwinN. v. d. D. meldt, uit de volgende speler: Doel: Lincke, Berliner sportverein 18?.': A. ning uitbleef. slej. v. Booren scoorde een goal, Zander, Berliner 3portverein 1892, en Hermann, welke wegens loopen geannuleerd werd. Net A.K.8.-team verwierf alzoo zijn eigen Berliner H.C.; centerhalf: Theo Haag. j*>'rauk Bondsschild, dat na afloop door den voorzitter, lurt '80; voor: I-lehlitz. Berliner B.V. 1892. H Muller, Berliner S.C; E. XVeiss. N._r mer den heer r. Az. de Wilde werd uitgereikt. Vermeld zij. dat in het N.E.B.team mej. Bos 8.G.. Lcherbarth, Berliner S.V. 1892, Wo.lner, vervangen was door mej. Ijzerman en de heer Lelpu'ger S.C Burgmans door den heer Paap.

"" .

Harnas: 5. P. Bakker.
vu loop.

De wedstrijd had een vlot en

geanimeerd

En de redelijkheid . van den godsdienst gaat boven leerstellige verschillen uit en is door Op de agenda staat om.: Benoeming van te bestuursleden: (a) in de vacature ontstaan allerlei confessies de aanvaarden.bezwaren dus Feitelijk zijn al genoemde door het bedanken van majoor P. W. Schar- " zoovele heenwijzingen naar het religieus pui roo; (b) in de vacature ontstaan door het Helosopiiisclie tekort, dat r in de opleiding der danken van jhr. Mr. E. <!. U. van Doorn; leeraren valt te constateeren." Olympisch Congres te Berlijn tei-^&o Mei): (a) bespreking van de agenda van dit congres; (b) aanwijzing van vertegenwoordigers; deelPROP. DR. G. JELGERSMA neming aan de Olympische Spelen 1932. GEOPEREERD. Prof. dr. G. OYMPISCHCONGRES. psychiatrie bij /elgersma, hoogleeraar in de SECRETARIAAT de faculteit der geneeskunde Sporten verneemt, heeft aan de Leidsche Universiteit, heeft een vrij waar de Revue derhet comit de voorzitter van International ernstige operatie ondergaan. Zijn toestand is Oljmpique. Graaf Baillet-Latour. aan m,joor op het oogenblik bevredigend. P. W. charroo verzocht om zich te w.llen belasten met de belangrijke en veelomvattende functie van secretarisgeneraal va., het VOOR DE OPENBARE SCHOOL. Olympisch Congres, dat van 24 tot 31 Me. as. Berlijn zal worden gehouden. te Te Delft is een vergadering gehouden, uitgeschreven door het Comit van Actie voor de openbare school. CONGRES INT. SPORTFEDERATIES. De heer (_. O. Roos, burgemeester van Lek Sporten verneemt, lullen kerkerk. hield op deze vergadering en rede, Naar de Revue der waarin hij de hoofdmomenten van den school onder leiding van het bureau Permanent gestrijd schilderde en er op wees, dat de openpresideerd door majoor Lcharroo, de InterSportfederaties op 24 Mei as. te bare school een bolwelk is voor de eenheid ralionale Berlijn houder ter bespreking van de agenda van ons volk; voor naastenliefde en verdraag van het Olympisch Congres. zaamheld. voor opleiding tot Ohr. en maat

Een overwinning van Pijnenburg. Goebel en pijnenburg hebben den acht uren wedstrijd, waarmede het winterseizoen in de Rijnlandhal wordt gesloten, gewonnen voor TletzKroll> Linari-Dinari en anderen. Ongeveer vijf duizend perzonen woonden den wedstrijd bij.

ONDERWIJS
Leeuwen, directeur van het tisch instituut van de Leidsche universiteit, zal 10. 11 n 12 Juni weder een artsencursus in de Duitsche taal worden gehouden. 10 m Juni prol. Het programma luidt als volgt: algemeene mieidr. W. Storm van Leeuwen: ding over allargie: prof. G. A. Rost uit Frciburg dr. over: huid- en allargische dispositie; prof. der Leeuwen oven de beteekenis Storm van huidreactie, met demonstratie van patinten. Des middags worden de deelnemers in twee groepen verdeeld: de eene woont de bereiding van extracten dij. uilvoering van huid-reacties en bezichtiging van allargcenvrije installaties in particuliere huizen; de andere groep bezichligt de kliniek voor allargische ziekten en demonstratie van patinten. Verder worden 's middags de deelnemers uitgenoodigd door den heer en mevr. Storm van Leeuwen te. hunnen de huize. 11 Juni spreekt prof. Rost over W.kliniek Storm voor allargische huidziekten, prof. dr. van Leeuwen over funclioneele en echte emphyseem. dr. Dekker uil Wald (Ri.nlandspreekt over de ervaringen van den or?'*t>lcb.n Alarts over allargie. 's Avonds wordt de film mor.argische ziekten" vertoond. Op 12 Juni 's gens spreekt dr. J. van Niekerk. con'erv-.lor aan het pharmacotherapeutisch instituut te Leiden, over asthma en allargische dispositie; prof. Storm van Leeuwen over hooikoorts en aslhmatherapie door den praclischen arts. over sociale beteekenis van de klima-itallergenen

schappelijke deugden. Bpr. constateerde, dat de geest onder de voorstanders der openbare school beter werd. blijkend uit den groei der machtige Vereeniging Volksonderwijs, uit ' meer toewijding en. grooter opoffering, wat hij ais eenv er blijdend en hoopvol teeken voor de toekomst beschouwde.
Vrouwelijke 2ludentenvercnlging is thans sa mengesteld uit de dame, L.' X. S. Homan,, presidente? H. G. Humans. secretaresse; S. M Milborn, penningmteresse.

ARTSENCURSUS Onder leiding van prof. dr. W. Storm van pharmacolherapcu

Hel nieuwe bestuur van de DeHtselio

VILIARTEN
Om het drlebandenkamploenachap.
Rcbijns wint opnieuw het kampioenschap. Zaterckg zijn ln de Sociteit De Vereeniging te Haailem, <lc wedstrijden voortgezet om hot dr-.b__-_de-_k__mp.o_n,chap van Nederland lste
pnt.

klasse. De uitslagen k.dcn:


De Foeljager
Sengers Robijns Grentcman Sengers Koopman Koopman Groenteman

Pool Pool

. . . ......
...........

Pool

Robijn,

47 Sengers De Foelj-ger 50 Robijns 47 Zondag werden de wedstrijden beindigd. De laatste uitslagen waren: .Koopman 50 107 *'"3 0.^67 0-377 De Folj-ger _. .40 106 3 SO 123 4 0.406 Pool Koopman 48 123 3 0.391 50 74 9 0.675 Kobiins 32 74 4 0.432 Sengers De tolaakihslag luidt: gew. verl. h.s. alg. moyenne Robijns 4 l 9 0.671 Pool 3 2 4 0.460 2 3 4 0.557 Sengors 2 9 Koopman 3 0.514 2 De Foeljlger 3 5 0.468 2 3 4 0.46? Groenteman

Groenteman

SO 30 50 35 50 20 50 35 50 37 34 50 50

Brt 1. gem. 4 86 0.581 3 85 0.352 4 78 0.461 77 4 0.454 4 66 0.75? 2 65 0407 76 4 0.657 4 75 0.466 66 9 0.757 4 65 0.569 70 4 0.435 4 0.714 70 83 4 0.602 82 4 0.573 77 5 0.649 5 77 0.610

Middelbare Landbouwschool. Aan de Middelbare' LandGRONINGEN. bouwschool zijn, na gebonden indexamen, di p-oma's uitgereikt aan.de volgende leerlingen: B. Alon, te Utrecht, 5. casleleln te Tietjrrk, P. XV. Heidema te Ilas^uert, gem. llallo, L. Hoen te cbeemdenwaag, gem. Zcieemda, O. __!. Huisman te Xiellw-l.ecr.ai J_ G. Iden,a (e Groningen, J. H. van Leeuwen te" Alphen a/d Rijn, J. H. Manshoft te Westpolder, gem. Hl, rum, T. van der Ploeg te >Ve,lrwijdwerd, gem. Middelslum, 8. 3_-pken te Hornbuiien, gem. Kloosterburen. H. Tu-ee te 'Groningen, M. H. Hbben, te Spijk en I*. K. Veeman te Meeden. De Sloefprijs werd toegekend aan den leer ling T. van der Ploeg te >Ve,tenvijlWerd, ter wijl mede daarvoor in aanmerking kwam de leerling 5. l_astelein te 'lieljerk.

Ex. Apotbellerg-assistent. I.MDI2X. Geslaagd mej. D. 5. Noelng> van Iterson.

de in verband met de tuberculose- en asthmahcstrijding, waarna ton slotte een discussie over het gehoorde gehouden zal worden.

LAND- EN ZEEMACHT
KIDEROEFENINGIN HET TERREIN ONDER LEIDING VAN

GODSDIENSTONDERWIJS BIJ
N. O. EN M. 0.

VOONB.

...

........
4

Nationaal kampioenschap klein kader. Het resultaat van den nationalen biljart ed-ilriid klein kader, georganiseerd door de Biljaltverew?i Breda, luidt als volgt:
1. Verloop

2.Devenvn 3. A. v. Boxtel.. 3

2 4. Gruvlhuzen 5. 3veenng i... 1

.... . ..

gev.

part. ptn.

Brt moyenne serie 1200 61 19.67 101 1200 66 18.18 93 992 57 17.42 124 1071 57 18.78 84 672 42 16. 76

hoogste

een De Vereeniging De.Middaghoogte heeftwen. ingesteld aar de mogelijkheid en en^ute scbelijkbeid van Godsdienstonderwijs op de gymnasia, lycea en hoogere burgerscholen en de vrucht van bet onderzoek uitgegeven (e-cretariaat De Middaglioogte, Jan van Nassaustraat l?. Den Haag). De beer J. Eigenhuis heeft de enqute geleid en bet resultaat samengevat. Hij rond daartoe a, rectoren en directeurs de volgende vragenlijst te: 1. Acht U bet van belang, dat de leerlingen geweien wrden op *- waarde en de redelijkbeid van den Godsdienst in den rulmslen zin des' woord? Zoo ja, a. on de waarde daarvan alleen? b. op de redelijkheid daarvan alleen? e. op beide? . 2. a. Is bet Uwe meening, Bat dit onderricht onder de cultuurgeschiedenis moet worden opgenomen? d. of al, afzonderlijk leervak, indien wet,wijziging dit mogelijk zou maken? 3. Acht U bet wenscbelijk. dat daarvoor een algemeen inleidend leerboek wordt samengesteld? 4. Mogen wij ln dit gedeelte een korte samenvatting van Uw oordeel over dit onderwerp veninnen? Hierop kwamen .01 antwoorden in. De vrees, dat godsdienstonderwijs op een

DEN COMMANDANT
DERLICHTE BRIGADE.

Op 23 en 24 Juni a.. heeft onder leiding van den generaalmajoor Van Men, inspecleur der Cavalerie, tevens commandant der Lichte Brigade een kaderoefening in bet ter rein plaat, in de omgeving van Breda, waar aan door de regimentscommandanten der hu laren en wielrijder, den commandant van bet korps rijdende artillerie en hoofdofficieren en anderen, ritmeester of kapitein der huzaren, wielrijder, en rijdende artillerie al wor den deelgenomen. De kaderoefening brengt een oefening in den verbindingsdienst, in aansluiting van oefeningen in den verbinding dienst en samenwerking met vlieger, welke op 18. 19. 20 en 21 d.a.v. door bet 2e bals regiment huzaren zullen worden gebonden.

KADEROEFENINGEN ONDER LEIDING VAN DEN COMMANDANT


VAN HET VELDLEGER.

Bij het springen liet Boot een goeden .eisprong aan het paard zien. Eindstand 70K tegen 3&H punten. 752)Htegen 720 punDe totaal uitslag! ten, zoodat de Hollanders hebben gevonden met 26)_i punten. De beste individneele prestaties kwamen van Uellcman 99)<l punten, Ee_*nart (B.) 99 pt. en Gibens (B.) 96J4 pt. van het E.. De heer Groenvegen, voorzitter prestaties en G.V. zegde dank voor de mooie spoorde de Hollanders aan niet te verslappen. De heer Eromont (B.) voorzitter der technische commissie in het Noordergouv. noodig de de Hollanders uit om in 1931 naar Antwerpen te komen.

punten.

MOTORSPORT.
Doodelijk ongeluk te Berlijn. BF een motorrijwielwedstrijd die gisteren op de renbaan Berlijn Ruhleben is zehou den, viel een droevig ongeval te betreuren. Tijdens een wedstrld voor motorrijwielen met bijwagens sloeg het toestel van den ren ner /oaehim von Bose uit Dresden, toen het een snelheid van ruim 90 K.M. had be reikt over den kop. Een heer, die in den bZ wagen zat, kwam er met een "breuk van het sleutelbeen af, von Bose werd echter zoo . zwaar gewond, dat hg tijdens zgn transport naar het ziekenhuis overleed. HF is 24 jaar oud geworden. Het slachtoffer studeerde te vresden en nam sinds enkele jaren als vertegenwoordiger van een fabriek voor motorrijwielen aan wedstrijden deel.

zal geven, blijkt overbeerscliend bij de inienDAMMEN , der, der antwoorden. In bel geheel wijzen 56 van de 101 antwoorden alle godsdienstonderwijs op de neutrale scholen al. Kukelen moliOm het kampioenschap van Nederland. veeren de neen_ng. Zie bier eenige der mo Gisteren verd te Amsterdam de 2de ronde tieven: 1. In bun doen en laten moeten de gespeeld om het kampioenschap van Neder leeraren en voorbeeld voor hun leerlingen zijn. Woorden over godsdienst zijn van geen land. De uilslazen varen: Molenkamp remise met Van Dartelen? Fluiter remise met Rus waarde. Hel komt aan op bet kwecken van lenburg; Ris remise met Keiler; Damme re verdraagzaamheid, a. De noodige docenten zijn oeitlijk te vinden. 3. Ethica is op onze schomise met Jacobs: Vos vint van Beers. De stand is thans: Keiler en Ris ieder 4 len noodig, geen godsdienst. 4. Geen lendcnien punten; Damme, Van Dartelen en Vos ieder op de school. 5. Godsdienst is de laak der GOLF. DE SERIEWEDSTRIJDENVAN FLUKS. 3 punten: Rustenhurg, De Schaap en Sluiter oude, 6. Godsdienstonderwijs is onmogelijk jaarlijksche seriewedstrljden van Fluks, tvee pui..,:.: Beers en Jacobs ieder 1 punt. De doordat de bevolking 100 gemengd is. Wat den Om den Lotus-Wisselbeker. Singel te gisteren aan den oetcrvoudschen een zon bevredigen, ion den ander aansloot Gisteren werd hier op de links der goren. 7. Het redelijk beschouwen van den Leiden gehouden, hebben aan de organisecrende Golfclub een wedstrijd tegen Logev Ilaasche gespeeld Van Gulikbeker. vereeniging zelf de erepalm gebracht. godsdienst geelt aanleiding lot dorre verslanonder handicap om den I_o.UsV'.zell,--r. Aan Gisteravond werd in de llaagsclie politic delijklieid. 8. Veel leeraren beU._n een te eiOnze stadgenote H.X.V. was, mit Fluks, de dezen wedstrijd werd door niet minder dan 74 nig positiere overtuiging, 9. Er beslaat geen grootste rol toebedeeld. In het treffen tusschen spelers, allen leden der 11. <_.. (5., deelgenomen. damclub de 2d ronde van dezen wedstrijd beiden, waarmee het tournooi geopend werd, De beker werd gewonnen door jhr. 11. Trip gespeeld. aaltraat godsdienstonderricht, ia Het provas H.E.V. nog niet goed op dreef en verloor (hand. 12), die met 2 up eindigde. De uitslagen waren: gramma is toch al overladen, 11. Godsdienst ij met 2l. Tegen D.T.V. tn Vitesse vlotte is geen wetenschap en behoort daardoor niet W. Z. D. VD. O. S. nog door A. Goed gespeeld het bij de blauwen beter en verd resp. met 2o hoven .hand. 12):verd ook XV. den Neer Kerkpoor I. Cde GrootJ. H. >lr,_h op de Kool. 2. Godsdienstonderricht is de 1 up: jhr. en 3--0 gevonden. In beide overwinningen had lugael taak der kerk. 13. Ware godsdienst boort in _-o .hand. 12): 1 up; R. F. schill (hand. 11): S. v. Lrederode J. v. d. Berg v. Baaien een groot aandeel. de binnenkamer -buis. 14. Slechts enkelen zijn 1 np,<n G. A. HlecKes (hand. 12): all square. Domburg Il /. Nockholt<_l. van D.T.V. kreeg ook van Vitesse en Fluks en in slaat godsdienstonderwijs te geven onder o I. de Vlaming H. v. Eenennaam 2o nederlaag te slikken. De laatsten tegen anderen te kwetsen. 15. De redelijkheid of de 1 H. de Muitero. l3erlol__na elkaar bracht een Il gelijlnp.l. waarde van den godsdienst gaal boven bel Fluks von alzoo met 2 overwinningen en en begrip der kinderen. SCHERMEN. gelijk spel. H.K.V. vas 2e met 2 ovrvlnnin Zeer verschillende en zeer uiteenloopende D. I. O-O. V. B. gen en tin nederlaag. Nederlandsche schennen te vnusel. motieven brachten .lui de 56 tegenstanders van l_ In de 2e afdeeling won Fluks 2. v. v. XieuwlcerKo. G. v. Veen godsdienstonderwijs op de openbare middelbare 0-5 De uitslagen waren: Seliicha 1BS 2 l0; te Zaterdagavond hebben Brouwer en X_int_:e M. B. de JongJ. Nulier scholen tot hun meening. Maar liet aantal van Brussel geschermd. Kerkhof fL. v. Merk '. o Fluks 2Haarlem 2 0-0; HBS 2Haarlem 2 hen, dat liet wijzen der leerlingen op de waarde Neig velporl met c. J. 01; Fluks ellicha l 2-0; Fluks HBS 2 10Vroun.r won tegen den v. v. LeeuwenJ. ToKKie t 2o van den godsdienst ontken, is zeer gering. I 3o; Seliicha IHaarlem 2 3-0; Fluks 3 mettreffers legen 9, Kuntze won legen 't Sas .1. C. J. Verboom Beekhuizen 10 tegen 9 treffers. Nadat de enquteur een resum van de Gymnasiasten 3 02.. antwoorden gegeven heelt, komt hij tot deze 46

school met een

gemengde bevolking aansloot

Dit jaar orden in Mei en Juni kaderoefeningen gebonden onder leiding van den commandant van bet. veldleger, den luitenant generaal losinger. Hieraan l o.m. worden deelgenomen door alle divisiecommandanten, den commandant der lichte brigade en de commandanten der infanterie- en artillerie brigade. Tijdens dele oefeningen worden de staven voor een gedeelte op oorlogssterkte belet en worden du, diviliegroep en divisiestaven gevormd, terwijl de artillerie-brigadecommanten als divisiegroeps-commandanlen zullen optreden. Behalve al deze genoemde autoriteiten met hun laven al ook de directeur der Hoogere Krij^sscbool me toe gevoegde officieren deelnemen. Het hoofdkwartier van bel veldleger heeft lijden, de oefeningen boewei geen volledige, dan toch een sterke bezetting. De kaderoefeningen worden gesplitst in een kadcroelening op de kaart, welke op V en 16 Mci te 's-6r_.venl.age wordt gebonden en in een kaderoefening in bet terrein. welke op 2, 3 en 4 Juni lal worden ge bonden.

....

OPLEIDING TOT MILITAIR KOK. De mini-ter van defensie heeft aan de daarbij betrokken autoriteiten een brief gezonden, in boeverre de opleiding der beroepskok* en de dienstplichtige koks in he leger voldoende is te achten, met verzoek levens te berichten, ol het weder invoeren van cursussen aan de kookschool tot opleiding van kokspersoneel gewensc-il zou zijn. De te Leiden lot arts bevorderde semi-arls H. G. A. s_.a,lerman, I, bestemd tot re, off. van gez. 2e kl. bij het reserve-personeel van het leger hier te lande.

schap de meerdere van Fhoenuc had getoond, yon zij gisteren wederom van haar mede kam pioene, thans in den promotiewedstrijd voor de le klasse (2l). De verdere resultaten waren: I3 4e klasse A: Ready STOP. 2 32 4e klasse B: Seliicha sRood-vVit 4 sO D.fCC '2H.B.S. 2 De wedstrijd voor de laagste plaats der 2e klasse: A.L.O. 2de Kweek 1 werd op verzoek van eerstgenoemde uitgesteld

HAAVScHE KORFBAL BOND Nadat Die Haghe 2 zich reeds in de wed strijden om het algeheel 2e klasse-kampioen-

Om den JavaheKer. voor den jaarlijksehin mrv.d> Al datum strijd op sabel om den /avaheller. die te Xandvoort gehouden wordt 5 Zondag 6 Juli
va^gesieid.
Cattiannaar Amgterdam. Bij hel bestuur der Amsterdanische Scherm lub l telegrafisch bericht ontvangen, dat l_*alllau, de beleende l^rausche schermer, den 12dn April (waterdag) a, in het Ca.l.on zal uitkomen in een gala assaut op den degen legen Kapitein Wvnoldl vaniel,, vit scherm

NaaldwijkH.

13. 1.. v. l.enlrnG. H. J. G. d. lllhoornQ A. v. putten A. Zollevelds. luilce, T. 5o!lvld v. d. Goot I. v. GeestJ. Spijk De
,l-d na

P. V. de Vries

....

ao
o-

_o

- -o

3-,

... .

ie-lei, zijn reed, uitgereikt.

leest

gaat

uit van de A.S.C. AUe plaatshil.

de ade ronde is: D.1.0. *> punten, V.VH. n. Xaa'dwijK io, V/.2.V.V. io. 0.D.8. o en P.V. 7. De vereeniging. welhe de meeste punten he haalt, wordt houdster van den beker, welke _ al achtereen of 3 maal in hel geheel door een vereeniging moet orden gewonnen, o ,'n eigendom over te gaan. .

conclusie : Al de geopperde bezwaren tegen godsdienstonderwijs op school bleken dus van drierlei aard te zijn: ze zijn gelegen in de docenten, in den godsdienst zelf en in de school. De bezwaren in de docenten gelegen zijn vooral terug te brengen ol li.n ->->!..'*'''''. Ilci zou toch heel redelijk zijn. vi eiken docent, d: de rel'g.euse gevo^zlicl-u va .<.:r..ng,n van allerlei richting beiH.n te ontzien, te eisch.n, dal ze bekend walen mei agemeene godsdiensl'eer. et de philcsopliie en de geschiedenis van den godsdienst. Daarmede zouden de bezwaren, die aangeroerd worden. Is in den godsdienst gelegen, grootendeels verdwijnen, men zou beselfen, dat behalve de persoonlijke gevoelszijde en de

Aan den off. vlieger Z kl. al. P. l_lkrboin is vergunning verleend voor het waarnemen van een belrekking builen hel zeewezen voor den tijd van een jaar. onder stilstand van alle inkomsten en opklimming in de ranglijst.

De Ie lulls. jhr. P. E. van der ataesen d Neijman, 8omlrell. van hel He en XV. P. /. A.April reg. inf-, worden van 28 van hel 15e t. nu 10 Mei bij de normaal-schielschool alhier n van

12 lm. 17 Mei in de legerplaats bij Hartkamp gedetacheerd lot het volgen van en cursus in de behandeling van den waren mitrailleur en het pistool M. 25 No. 2.

yWS "IBBgliaifp 7itf-"--" WwM 7 /wnn: Kst."^'^'^ aVotroftLAir^

BEURSOVERZICHT
BEURS VAN AMSTERDAM, 7 APRIL.

gemotiveerd. De productenmarkten bevinden sich over het algemeen nog ln een eer ongunstige positie, hetgeen alleen reeds kan blijken uit de krampachtige pogingen op velerlei gebied om tot controle-afspraken te geraken, controle Inzake deproductie, den afzet en tal van andere factoren, die men met de menschelijke hand meent te kunnen vastgrijpen. Het onregelmatige slot waarin de beu van New-lfvrk Waterdagavond is afgekomen, heeft hier de gemoederen enlgsslns verontdust, met als gevolg een verdeelde stem mlng. Het bericht van de HVA, dat de directie een verlaging van het dividend niet in overweging sou nemen, heeft niet den minsten invloed op denkoers van het aan deel geoefend waaruit moge blijken, dat de geruchten over een mogelijke dividendverlaging btj de HVA wel door niet seriand bankp. 48.25, 48.35. velen in ernst sullen zijn geloofd. (R.B.D.) WISSELKOERSEN. Na zuU-houdend te zijn geopend akte de koers ten slotte enkele punten ln. 7 April 5 AprU LONDEN. 7 April April . Ook de andere suikeraandeelen waren eerder aan New-Xork 486% 486.H/64Boekarest. 818. 818. den lagen kant. 486 A Boedapest 27.85 27.85 ontreal 488% Frankrijk. 124.25 Ta baksaandeelen waren vast gestemd, terwijl rub124.28 B.Ahs- 43% 43% BelgiS- 34.86 der aandeelen eerder lets lager waren. 34.85% Bon_ba?-l/5.!.5/64 1/5.55/64 92.78 Calcutta. 1/5.55/64 1/5.55/64 Zeer vast was de stemming voor petroleum ltldib- 92.79 10.25 aandeelen, en et name aandeelen IloninkUjk hooger. Lwltserl. 25.10% 25.10% onstant 10.25 39.01 Athene 275275Ook Amerikaansche olleaandeelen waren goed Spanje. 38.97 Portugal 108.27 108.27 erin, 10.25 1025 gevraagd. Awstard 12.11% 12.11% ontevltL. 45% 45% Van industrieel? aandeelen waren aandeelen Denemark 18.16% 18.16% Praag^ 164.17/64 164.9/22 Philips nagenoeg onder handel. Br was vrijwel geen Noorw 18.17 5.78 18.16% .^lanelro 5.78 vraag, en een paar stukjes aanbod konden dan ookreeds Zweden 18.09% 18.09% Valparalso 39.89 39.91 Helsingl. 193.35 193.30 Varschau. 43.39 43.40 invloed op den koers oefenen. 34.50 20.37% Vleenensh 34.50 Margarine Unies waren eveneens tets lager, na aan DUltschL 20.38 vankelijk vast te ijn geopend. Er kwam een reactie tot Belgrado. 275. 275. 7ApM 5 April VU de 370, doch het slot kwam weer pp lets hoogere NL.. Bieden Laten Meden Laten koersen. 1.628 1.650 1.654 1.632 Aku's waren weden vast gestemd, terwijl ook de BuenosAl 4.190 4.182 4.183 4.191 kunstsijdeaandeelen, zooals Internat Viscose, dit Canada andere 2.068 2.063 Japan2.072 2.012 waal hun deel van de hetere stemming kregen. 20.565 20.903 Cairo _- . 20.8? 20.91 Aandeelen Van Berkel maakten een verlaten Indruk, konstantinopel ... . " n de koers was weinig veranderd. 20.255 20.385 20.35? 20.397 Londen .../-"

De hausse-stemming van de vorige week heeft het hnbllek niet kunnen verleiden om op groote schaal aan den beurshandel te gaan deelzinnen, en heelt op waar dige wijse zijnkalmte bewaard, en hetgeen dr ln Amerika geburt, maakt hier nog geen grooten Indruk. Natuurlijk aal niemand kunnen eggen, ot het koers peil van vandaag te hoog ol te laag ta, doch dat er onder de gegeven omstandighedeneenige reden ls om rustig den verderen gang van aken at te wachten, lijkt alleszins

Amerikaansche fondsen waren ver het alge NeA-^ork 4.185 4.193 4.185 4.193 810 JaXttbO 0.491 0.493 0.491 0.493 meen vast gestemd. " 3.866 3.874 3.866 Uruguay 3.874 Prolongatie 3 pek ; ;.;. An__t___/N<iUer_i. 168.00 168.34 167.9 168.32 Part. disconto 2/-'/. 5.44 5.43 Athene 5.43 5.44 Brussel/Antwerp. 58.395 58.51 58.395 58.515 80ekan.......... 2.493 2.49? 2.492 2.496 WISSELKOERSEN 73.0 73.32 73.08 73.22 Boedapest 81.3 81.38 81.55 81.54 N'OA. 7 April 4 AprU 7 April 4 April Dantrig 10.52 10.545 10.5 10.545 Helsingfors Londen 12.11% 12.11% openh / 66.70 66.6 ltali 21.94 21.985 21.925 21.9? Berlijn- 59.45 59.45 LtoNolM 66.94 66.95% Joego-SlavlS 7.400 7.414 7.400 7.414 66.69 68.68 Ilowno 9.75 Paris... 24.76 9.75 Oslo 2.49 2.49% 41.79 41.79 41.8? 41.87 _. Belri.- 24.75% N.'^ork. 31.20 112.08 112.30 112.08 112.30 Kopenhagen 2wltserL 48.26% 48.23 Madrid 31.20 1.? 18.82 18.1 18.82 Weenen 25.11 35.11 Milaan 13.05 13.06 Lissabon/Oporto... 2.03 112.25 112.03 112.25 Oslo 777., 16.37 16.415 16.375 16.415 A'DA. 7 April 5 April 7 April 5 AprU Parijs ... 12.394 12.414 12.395 12.415 Londen / 12.11^ 12.UU StokhollN. / 6?. 66.97% Praag 92.12 93.30 92.12 92.30 Reykjavik Berln-. 59.45 59.46% Oslo 6.70 66.70 0.68 80.68 80.84 Parijs-. 9.75 9.75% N.?ork 2.49 2.49% 1Uga?...?.."....... 1.105 80.84 81.08 81.245 81.265 Zwitserland Belg-. 24.76 34.77 letoltlo. 2.034 3.040 3.034 3.040 Sofia .77.7..'...... 2wNserL 48.16 48.26 Madrid-.-. 21.15 2.45 52.55 52.32 52.42 Spanje ItaU- Weenen. 34.12% 35.12% Praag.., _, 13.06 openh M 66.70 66.70 stoeN/Oothend. 112.48 112.70 112.48 112.70 7.27% (Part.) Dollars bankp. 2.47. 2.49: Marken 69.37%, 59.50: Estland 111.53 111.75 111.51 111.72 68.995 59.115 58.975 59.095 Weenen 35.20. 35,32*4; Belgi 34.65. 34.85; Nnscbe mark weenen 025, 6.30; Engeland 12.10%. 12.13%: frankrijk 9.75.9.82%: Praag 7.36, 7.40: Madrid 31.. 31.50: Itali 13.05, 13.08: Boedapest 43.4. 43.52)4; Japan 1.22*4. 1.22%: Warschau BEURZEN EN MARKTEN 27A. 23%; Buenos-Aires 0.98. 0.99; Indi cable 0.99%. 1.00%: Indls richt 0.99%, 1.00: Boekarest 1.47. 1.50; Zwit-

,..
,

.,

.. . . . ..... .... . . .. .. .. ..
55%
55% 11%

...,

'vharU.WaH% OontOauts.^!DalmLMotor. 44DeutsoheErd. 104% Deutseh.Un. 256Nobel 83 Parben-tod- 175-ltH-Gulll 132%


Gels_Be_b-'42%

176%
43%

107%

Ver. Glanst 106-

268% 84
144-

108

178% 132%

1% Westereln 218% 224Ota^ Minen. 01% 01% Deutscherete 63- 62% Slemannsalp 77% 77% oeldanleihe 92.-

V,.hw101-

-;

KOFFIE. ROTTERDAM. 7 April. (Med. d. de Ver. v/d. Goeaerenh. Gemengd contract te ltdam). Oeht Mld. VH. Oeht Md. V-N. ApriL 26% 26% 26% Deo 24- 24% 24Mel 28% 26% 26% Maart-31 33% 23% 23% Sept- 24% 24% 24% April kalm prUsh. kalm Ornaat,..-,.,.,.. _ 3500 Week-omset^. Maand nset Loco: lttihtes 41 et.odusta 25 t AMSTERDAM; 7 ApriL Op termijn contract Oeht Mid. V_lf. Ocbt Mld. V_. April 26% 26% 26% Dcc 24- 24% 2426% 27- 20% Maart-31.23% 24- 23% Mcl Sept 24% _5% 24% April

" Ex-dlvldenH.


"

Omset3ooo Veekomst. --Maandomset Loco. Santos 40 ct.'Bobnsta 35 t

kalm prilsh. kalm

7 Araril April Eend. geld3%^% 4*4-6%


Abl.Anl_o.bes.

(R.B.D.) BEURS VAN BERLIJN.

1-60.000 60.001-90.000 Abl.AnLs.u_. 654 _*U.ksL*2?

87.10 45TurkBagd 1% 4_bD.Tmk.ll 7% Schautungb. 70

..... ......

Nordd. Lloyd. 108% A_g.Deut.ll_r. 117Barmerkv 125Bayr.H.Bnk. 139BeiLHand-g. 176% Dresdner Bk. 15 % lleichsbank 293% A.E.V 172% AugsbHlmb. Bergm. Blekt. 200% Buderus Els 81-

CanadaPacit. 31% Hamb_Pakett. 107%' Hambildam 167Hansa Damp. 157%

7% 7% 68*4 25113% 156% 107% 117% 135%

55% 10.80 87.10

55%

7 April 5 AprU 184% 185ThOoldscbm. 72- 74%


Oe_.l.e_.on_.

Harpenr 130% 131% H-_sch._-.upt. 113% 113% Hlxsch Eisen. 117% HohenlWerke 90-- 91 Bseergbau-. 220% 229* Kali AschrL. 216% 219lNOcknerw. 107% 109% Laurahtte- 153% 153annesmann 109% 112% l__al.Bergh. 108% 108as.vnt_.AO

Motor. Deitts 71 Nordd. WoUe. 96-

0%

71

51% 97% 76%

177% Cemm_Priv_B. 162% 163% Darrast Bnk. 240- 241D.8k.u.D.0.150% 150% 294%

139-

Obers. Koks. 1.0% Oreast. 80% Phvnl__Bgb. 105% llbtgeiswerke 79% BchliigbLink 71Behuck.HCo. 193% l_hulth.Pa_s 200Slem. Halske 26^% Lucifers. 357TeL Berliner.

ObscbLElsb.

"<,

11081-

Hbelnstalh-119%

Beurs van Amsterdam


OBLIGATIKN.
Nsdarlssd.

v^. Noorwegen. ,___ 71% 'i 1888 Off. noteerin, medeg. d. 6. Ver.v. d. Effectenh. Oostenrijk. Sch.l4__fg4% 51 % bieden, /laten. ged. en bied. 7eed. en lat Part. _. W___ % V-K. 2ZO 43% leSer_^g3 5.50 100 dito oB 100% Rent. afg./ dito 1000B RBriSd. % OvllnBA6 %

MAANDAG 7 APRIL.

....,,*

^AA^ELEENMNEN

% 3to?25006102 A BMt p.'567 113% Bft G^Hi % 109% V.Stahlw 1r 8 1910 13f ol nlnH'.l_i.G4 92% 3% oWN? iSS* 1-?^^,_, li***! N.d.rlaads.olosl,B^^B^M 100%^^^, 91% f3 v._lamw.e% %t%1^N.aM4%998' % JggHlwgt e1 fft*^* j* % , 99*9* 2 K.N.aM4 96% _s3tab^7>267 109% % l__aarl____.<ti 99% i BavrLndw? 94 lt li l-" ?A*? '_: n Nml r ito/ A % 1924-1949 6%108%- % G3Z_a?B4 8 *||?S'kL"l Vi|s^ 1 25^.4% 99% % "HlH?'l%. %ZNWB^I% BZr.Vb. Sl^ SKT^&SS 3 M*Ud^tfc|s 8^1I-I' % A Cons.'2lkL 102 1% 1919 / 1005 'A onlon rao.4 96% P3ZI?7%10l8 8 Csssd-. '% ,K*SS."Z!Z BZ?3Z^z ,^3N^z"i"ioo"?3"4%"Bl7o".v^ 103% 2% 1 %"aZN3 zr% B^i"^ioi% CMCtPCS4 _. A .W3"%^B 8 1 dito? 6005 101 % Cons-Ugr-G 102 1% W3S3 3 U^iaNki 8 W__9-I2rt ,a*Ji^Sg^fi 1925.1965 0 2% %uReR.ONDERN. dito/1000B 100 % BerstUgr.B 103%* % nSSSI o SS^./i?! ?z^." 1895^3 88% 8N^5%101 1 553215!4V4% 9 Pr.Centk? f 2' ZeiO.St7 1t01ia^6%102% ? ! 92% 1916/ 1004%1005s $ KAZOr? 96ft % D^-l " S RfSf 76A % NL^64% W* 9% FZ5" 99 9 W^CO^B 105 100 eLCfR- uK. -sI. S,,?m, 7 ,!*fl0i M,ft W 134" % % *P*-0-S* 1920mpklB IM_ % do./ 004%1005s ' "*' " 11 d3/ll>004%100 Ul92ompgr 102% 5U k-___,% 66% 14%100 1842 """ SS "N^l4-W4%99% % iIIBMtH? 100 100% Nationale* 88% % Ntd.rtasd ft Kol.slis. N.d.riasck e. K.1.51. ttvl^ 94% % Wj-WWgli j"wa_J|r4|| !* SSsSo 101% % Amstei B. SS 101% % AH,LEI'3OB 101 1 2"'^U"-''-'N'.^"''3' "7 3 1917/ Tl? 2% 3%^3 N33?^,."NH15/104%99% % LDlsclO-lS 80 2*3 Sf Jr'B w !4 BraaSIIK. d./ 6004%100U 41 1842gr2% 57 S "90 6254 dO_/10004lU H >'"""'"* 8 Hab4% 23% ' L^ib 68 a* 2 NHVeend4% 99 9 l^rghSF.B%M%% 63^38. 101 A' Kolaalle. "80 12504 2% BBl,sr,S. %T %NN_Az3 n* 3 P^teg. 124% 94% % LDiscClO^B N% 9e serie 4 3% 2%^^'"M^P^er7l34%94% % KerkCrlO 100 100 l,Rl,rdcr4% 93% % _>,hs E.B W% 100 NooreGss2% 67% 's VL.Bosch.6 100% % IZH-^/3"' L!^ 4 >^^3,?^% dienst"B 101% % " 101 1 geduittts4 M* ./^""E"'"" _Wm33? 97 ? BW*IB' 815 3s'',"u? 98% Vlucht"267 81A A 10e serie 4 2% % KerkCrH?B 100.100 NmiwB 100 100% BerkP>2B.9B 99% 9 Rotterdam BalfalasD 110-fP-,-, 6% * 1915 B 101% %N-IRandb4 99% % oostelijk. 100% %oentSuUc.7 95 6 BerLStE., 96 9 V-F-Hbuth.7 Vlucht*267 *^-5.i !na U tl RN. 18925 26%'% Ile serie 4 3% % CblIL ,^' fStasSSS&aJi ynstez^^ 85% 3 Mllaa^ A!si,Ua U t! 2 DIVERSEN. U-'l"l%98%< ***" "* K'o"W*MUaanr.6% 83A 3% 97 7 GostelUk 4% l 8 CatBulk6% %" ttt^-266% W6% M^inK%e4" 2% ,dito/ 10004 H VN. 12025 26% 7 323z"t i %B.aF.*2*l 93% % UUB IM % NBk-in^B 9 1925 S %8.aF.28 N_!.**l2'F wit* yzegelL-MB 28% % TMsc9Bgr4 % Al9l, kL..B 92% % 1914-154%1 2% Pr.O^na 99 9 Or.Nass.4%^.9_% % 2^^.B 98A 'A O.StPHL6%^ % Nadoriasd e, KolosNs. }g*,; gj*' l tt Goolehe4 .88.. 2% Munster? 92% 33 98% /Ui,-., 77%' 92% % OveriJseL. 100% %^?r.^B l^ A C^Dsdro?lo4% % Boltaalaack. 99 9 -. r^fal'iPlSu- 3 d.>2.tt.4% 15S-d4 X NHIOO^^^S1 Nv.<,.V74% 25% % GHIS'BOkIB *S X 1916-17 4% 98% % l).ConmB^, 96% dia. OverifteL.4% 100 100% benoord4% 98%/ K OBeiv__let.B 87% 7% AHuN^B i% 2% -"^firt. V?. '% aioedal4 - 96 NnOW'3O496R 6-A 18%* % l.olBdls. SSJj-iSifcou. 3 S O Gouda .g 93 % O_Berv_3oj6 85% frjSw-^llO 100% Ptovljml'B % 4% G^lSTktzr % % 8.aF.27 80 1 m 94% w% %' SiSoed-3% 1 % 'o,*W^*i 't PREMIELEEMiMGirM NH5OO^4 96X ss S 2%* sU.Vnler6% 93%- *eIeLEI_N,NI,EN Nti^^*%^ o,sosrkB. NanscH, 100 -"LPap-t 1925 98%' EMS? i Tl% - BGdl'2sgr B%100 % 8, CServ.W6 85% %< % 3.1007 1 % ResttvN.6 100 N_N/!mHB 72" 2 Nsdarlasd. par. ?ra^>___, 1926'204>z 96% % 3 6000~ S 101% % EttvN.4% 97 6 Leerd.Gi.6% 81% % Con Beige 96% % BlW?' lout V3^33s a1. 190-'l3 4" S % L'ioooold 101% % Rotterd B 101 100% Lever'S2.B%l' IU Gavarnle? 104% 3 ttS -%* ^>s^iu ' 2t0H13%64 3% OW. 1926.8 102% % 95fT. B4 24% 4 v___ss li? .Amsterdam: " % "<>!_rijk.6 " a Gdl >28 4% 94A 4 Rotterd4% 96% % LugB2n.7 ll% % Katang B 100 100 rXiur_-_r_tu cic 3 P.-0r1276 103% A "74/1000 S 11114 u n^^TT^ 102% % * v.SFG*I u *98-1909 3% 89% 8% ni^nttr^A ,^ 0el>l. 102% 4^ j!z.- <xtVLO.L7 106% 7 Belvl2kL4 88 7% *ra!ebo.low__k,e. Z Z-K^2 1 Rottdl4 %/ 3 Maast2ls 98 8 PZR5%106%t 7 !^33!^^? R^ 33 tz IW4^2 8,,% % 102 BlnnL *943 61% % IeEZSOO

fi/Bltt 'Z . 10006102% H 110.pr1955,


1918 / 1005 lOlss 6005 102 101 dito/ 10005 101

1904^4 V_K._L3'A,UUW GoiK^B4 W * . d3j10004%6A , 04%!. - WA ,"2^^'-^'"^^i% ftft*


5%
*
lg,a>
r^ti>na
"""

% V_E^ _t3ol % V-K. o % V_K. 2_n % V-K. _L3O % V-K. 2.30 % V_K. z_3o % v^. _t3O % V-K. JL3O % V_K. 2.30 Mai^.Nosp? 96% .% A.Tdp.p.'ss4 92% %o^.duMO. 98 8 Hoboken-0 98 7%f P^NOL^NIERN. % 1930 4% 99% % Koplo/lk4 85% 5% BoasFrHb 100% % Roof dstad B 98 B. 35 5% UsderN-6 .00 O darlaad as Eoloalla >->>. Spit 7WA ? Centre4 92 2 OHIUwHIBB 95% % % Ned. 5 9% % 1900-*Ol4 94% % BerL 1925 6% 7% % Centrale B 100 iww 1 1904 """""" 8 Ned.-Am.4% 35% % KalMdk7 106 5 % 8erL'250.6% 91% % Centrale 4% 98 3% 1904 4 i ProsperH.T % % CubalettO B 81% f % c_MUwA<U.B 72% % 10OA % Dallas 93 8 Coekeril!N WA" % 1896.2% 92% % Dresd. "33 7 101%lOOA Crediet 9 100% %NedOostfr6 98% %Krupp *2?S 80 80% Rtaafk_?4% 6A Ver. L v. Mexico. Band. "255 100% % Keulen 1, 6% 96 49 Credlet 6% 99 9 sehaiaivart .Maataafc.) OsramGes.7 102% % RUBBERNNOERN. Ruhrverh.6% 91% 7 Flor.O H Penlns. CLustDomO 102 2 Afg. $ 100B 8 Cngr2oLVB x*aam_ 4^ 5% Delft 1925B 101 A 1250.6% 97% H Credlet B 98 100 *-*}t*"!* % OtxgteU3Hlo2li %' Agffi*-". 104 S Ruhrverh..e 94 2% lCons_M.B 9? 6% cdeelgti 100% tere 0n.7 94 3% 92 Devent2o6 105% MiWOh'2Bo6 88% 8 DelfLsche 100 Ruhrwlm.% 89%'90'N11n.G.0.4 90% 2 2 EeLv.Gdl. 103%tA-DordrsEE '/100% AnutSch 98% 9% RbewElbe v^,./. Kansas Rw 3 _ % 99kLafgB 18% 20 Devent2B4% 98% % parijs mm. Tnn.Ba^ 4%, % Me_clcAfg.4% 77% 7 Cr.Nat'l9s 124 4f * 5.90 cum.Opt? 106%7%^ CNEEPV.MUEN. 14 3%Devent_4% 96% % Par O 7 105 5 Dordr^. 4% 9 9 g^-|cS"5i i Kr.o-4 6% 7* Cr.Naf2o6 113% % Boedapl44% X^larlaas es XolOllS. Kr.20004 4% % Mls.K_Rw4 89% % Cuba15%5%96% %-% &s, % .8e.7 7% AraaaL Raaabllak. G_l-li_3_4100 edap974 63% % E^edHU 100% t ottSch.6%loo%/ % sarreAA.6% 95% % 4 4% KNedHbf4 90 90 Mlss>NGM4 80% tt O.SelnekL? 9% % % .__ 6OOB 85 % SPOORWEGEN. a

155-

17578205%

121 81 71 195294265 355-

106%

Bi%

SUIKER. AMSTERDAM, 7 ApriL Witte krist 100 kg. netto ln entr. Heden V.N. Beden VJN. GeLGebGeLGeh. Gel. Geb. Gel. Geb. April- 10% 10% 10% 10% OeUber 11% ,1-11% 11Mei 10% 10% 10% 10% Nov 11% 11% 11% 11% juni 10% 10% 10% 10% Dcc 11% 11% 11% 11% Juli 10% 10% 10% 10% Januari. 11% 11% 11% 11% SPIRITUS. A-ig. 10% 10% 11- 10% Februari 11% 11% 11% 11% Sept 11-10% 11% 10% Maart- 11% 11% 12-11% " SCHIEDAM. 7 April. Moutwljn (off. Not, medegedeeld, door H. Jansen, namens de commissie uit de Kamer kalm kalm Omset 28 Week XOtMaand x 50 ton. van Koophandel) / 15.-- per H_L. ad 46 pet, zonder lust SPECERIJEN. en zonder belasting. Melaaseplrltus ad 100 pet f 26% per Spoeling 90 e. per keteL , ROTTERDAM, 7 ApriL Peper <Lampon). Oeht Mid. VN. Oeht Mid..VH. April 66- 66- 66 Nept 60- 60 60 NtBD.) ANTWERPEN. 7 April. Markt prijsh. Lijn* Mcl 66-66-63 Deo. 56- 66- 56-kalm kalm kalm olie in barr. disp. fob. Antw. 735740, dito ln tamb. disp. Maand omset Antw. 690-692%. dito blnnehl. 682%-685. Ahril 682% Omset. Week'omset AMSTERDAM, 7 ApriL 685. Mei/Aug. 667%70. SoyaoUe geralf. stmd 710 PeperLamp. eden. VN. Nootmuskaat Heden. VN. 715. Katoenolie Eng. Industrie 690695. Malsolle Belg. ln April 61- tamb. binnenl. disp. 535540, dito lnbarr. binnenl. ilsp. 70% 70% April 6166 65 Augustus Mcl 730735. lUelnusoUe le persing in barr. disp. 745750. Huil 64% September dito 2e persing in barr. disp. 720725. Raapolie in barr. 4% September 60% persing dl?p_ 750755. dito in. tamb. disp. 700705. 60% Oetober Cocosolle ruwe in barr. prompt Java 685690. dito December 56% 56% februari geref Belg. disp. 725720, dito Coehin 700705. Grond kalm Nauw kalm kalm notenolie prompt 480485. Olie v. Eeeplabr. in barr. 98 Omset,, bn. kn. 99 % disp. 850855, dito blnnenL UstL 850-855. dito blanke 940945.

ROTTERDAM. 7 ApriL Crepe ep tenniw. , April H september. -7 februari * Mel43 oetober 45% Maart-. _. Juni 43 November 45% April Februari- 44% December-45% Juli... Augustus- 44% Januari Maart Omset " K.O. kal AMSTERDAM. 7 April. Op term. lp. % kg.) vond. Amst Heden VN. .eden VJN. Ail> 41% 41% October. 45% 45% M?_ , 77 42- 43- November 45% 45% jni,..7777^7 - 42- December 45% 45% 41% Oct.,Dee 48% 45% April/Juni 41% Juli 44% 44% Januari Augustus. 44% 44% Februari ' 45- Jan^Maart September 45 JuU/Sept 45 45 Maart K.G-Maand Omset37soo K.G. Week "-" GRANEN EN ZADEN. op ROTTERDAM. 7 ApriL Tarwep. term. Rott Ver. v./d., Termh. in Grenen. Noteeringen 100K.G. Koere v. hcdcnt j Hoogste Laagste Vroegk. Slotk. Vor.sL 1 Mrt "in^l^ ls7W 717% 10.22% 9.85 10.35 10.25 10.N% 9.90 Juli 10.20 9.M September 10.30 10.22% 10. 10.20 10.22% 10.30 9.5 November Omset 29 x 100.000 K.G. ROTTERDAM. 7 ApriL Mals op term. Rott Ver. v./__> Term-b. in Granen. Noteering p. 2000 K.G. Koere v. beden _. Hoogste Laagste Vrok. SNotk. Vos_. 144139 Mel 145% 14^- 144% 139Juli 137137% 137% 134% September O128% 129% 138% 137% 141% 142142- 138% November 143Omset. 92 x 50.000 K.G. 1

RUBBER.


'

'

____

2.30

% V-K. 2_30 Cuba.

'.4%N% '""".

J"',,"" A'Ruhrv^b..?

T^t^'i^!^^

%'^>Eh..4% S '

%^^'^ 3^^3H'%'B^^^^^^
Vl}*

I~tmmm\i

**

*'

%N.W7"i^ioo"'
ICfltf.

/rt

tn

>-._.-,!,

- -

OalUel-iasd. AAW!!,'" * V.***).3N3imi_.^Nuit'24ki 104

bv ir.

-_i

et

l .333 JS ffisSSs-* si!3l,a l^ wn/msuSS


*_!??

Uto 10006 101

<_. DtsGrbZ

H DtsGlb?26 93%
88%

"DtsGrh'436 79% H^33,n12 ftDtsGrb'426 Aft 8^ *? oJi?BJiSjL VDtsGrb'446 79 8%

% 7DtsGlb4o6 81% 79% o*,".. -OtsGrb'4l6 80,, H

89%

% %

% %

...^?_-_ *___?_...

4
u %

WtmfflM *SBB. s WL>u3ft ' ssIJS Prate-<s,H__ TODiSS4%7B% ,s-"i^?!33-f__ !


China.

^-s.'!"^ .i^^^MK " BB^G*2?B 89%


SPW.L^B

62>
49

XJwSSS L2lpwN."Ntt tzl^md^l.4


l 33t8pw.*27?
103

WarL_kL

102' tt 02A'%<

vs^-ung.,

Japaa.

7% %

1%

1000B 100 Bl UOBIOOX%-3.121''1r., 100% * 1910

ft' BinnHkL 3 1899 4

8u1f246%104A A

%%- 76% % 4 73% H

Bsllsslasd. 9 9 Antw. -25 6 99% 9 Antw.<2B-B A Ams^d. 4% W 9 2d.1/114% 96% 2 Bras_h6%lo3^ 74% 9 107% % Arnhms.s 101 100A 3 Enen^B7% 95% uld-HoL4% 9 Luik 1929.6 101% % Arnhems.4% 98% 3 ,^,^.^>ut 96% 91A A Arnhems* ,31!.. >% Dts. L_noL7 92% 192725. 4% % 9 1 HW.rkau * lst iWil.) -son ,6 91% 19384%% 9 K0p.19286 101 S Bat^. _lolLCan.B 19291eL4%99% % Kop.*olkl4 94' 4% Bataafs. 4% 98 'S lBo_LTe .69% 70 Outehoffn.7 96% 100 100 KarpenH,o_ 92% U292eL4%991 % Kop.oBkl4 86% 5% Bataafs. 490 90

1923-8 101% 1925 0 101 1912-14 4% 99% 1916.17 4% 99% 4% 99% M IWB 4%% 19263eL4% .9%

,^'z O J-_s_S!___U-a^_fei'And z^3^^^^^< z.'^^'3^l'^?N'NZ_3^?^^l^^ mfcZfi !ol3t "W-HU '-'Alg.l^es -OlSt %2"^'7,"i,.^ 1918IHB 8 BBW^l, ut 7 o ""U'>z 3 2^i^B loiz %'O.N^o llo" EBlt.slS<. vW3u4% Swfe ". AUt^B a^na,n^ Ma319U4% --
goiSfeT^ -BafisBmi.i
%

cSSf - Ss*i s_
tt

_i_Ni

.N. ;z_'_Z!__?.'-.''ZW!t__fHz

J Shift >z^ il'^^ ' SSST C


WtadJ9l24%

----/l%

100%/ % "^rH/54% 97%, 8% % Alg. 1/11 4% 99 't 9 Alg. 1/8 4% 9 A___ster< B 1% % %

Uants.733%

I3

Zmd. F? .^^.^,^..^

% AHH^D.7 104 9, i*s"Sn2u 1^ 8 AJUIEX>^%IO3 2ws^4% 96% Bv AGHHergb? 83lf |gy!W*


M 8

ANuUiUS? 100% % W_ad-95964 4% ""-'-'"'IIERN. August. 8 3 Nack.riasd e, 8N.V.Tr.7101 %

%' Umb.6t-6K101% % Dns.Ri|kswonf. % 80% 7' SM&breO 1% A __ft__i____ul 96% 5% % ObLUNB 100% % 2.00^*9?4 % ML7n 4 * A ObL 19278 100% % mm_/30 90 g 9 Afrika. 4% 104 % VCb3st^,, 8 nu 3 R Dan___g6% 84% % a_k_^lM% 2% 97% % t BBlisslSs. LMorlg_L6% 97% 6% Vw' "o, V. Amerika l^i 95% % 97A 8% 9 OarMagn.6% 99%100% KreugerkL 03 3 ATopAH.4 94% %cNn__^S 8% _^chw3ll_rs 92% % Kreugergr. 602 2 A.Top.Al_4 87% H %* lH

lt

*
% %

KIBB.

lNst7^loo
?lNi'Bls7

% Wad. 18*14 Wlad. 18984

A A

A A

38r^71d6%

"' " BZNZU ZN'"%%%'SlwHtt6


B 114
101% % 3% "-ttR,

2 J

101% Z.*U-.^*B 236% fV 5


238

% -1

Mli"lf-

**

--lMbrM.7

NV^N "~2i .TLa. c^Nat4% *" Car^at

% VJC. 2,- 2.4,

AANDEELEN.

Kolon_B.A.

BnoCrAnv aderu-*. 246 195 OrAnvers. 154% Dresdnera 54 kubus.i3l I?rHam_2o

,NOUB?R. ONDERN. >.araa as Koloai 3'-s 3*-4% 4 4 4 2%>4 slotkers 3% 94%- % Alg Norll. % Allan ...A "2% AmstLett 160% 59%' 4% % Balsva M Bergn a Pat. 7% O.V.A-. 193 1% A/ 200 103' % B / 200 101% % B,10l 103%
Bergt, E. 2^__2,

2%-2 2-3 0a1v4....A "li- ave_ll?o'^ss% 3%^% 3-% 2% 2% % %-2%


o.Slk.A> 50

Berael's

DelltLeer. ElmDordt G.Valkp. Gouda Ap.

Gouda Bi.

- 4? Aii3?^ iwZ.Z ,^""" *****?" J*ZZ7 ~ uZ.2iA N 3^33^7 oH - .iSSS 3* ffiSSSff 'S_= J*i,',-- A-i',^'^-^7aES^?A%- .*S^Cr ,fsS^ <s_= S8 2 = ! 8-TSSS. 88= i > __^.^,>^^^'.-!l l-N !* ->-'' ^%N'^ Z^^ -1 " *"'' * .-Z.^.VZV 77.. _l.'N =_& 3^'^ ,r="Ki*^-?- il-__...^'N.- -asa.._.. "__? -T*-! "i _= _ {u.~ ' gsflST&'a^Btst -.-- - 2.H3^_.^ NsOO - ,P'IOIA- %Ttodfp?. Z Vg'Zitz ",?; MlihL LtUWI 16^^ ^t fSf'fe 419^1 i_ ChSKn 3" -* W^ 4*_? 2_ Ch!W3m - 65""^^'"-^. JU?^I - %LWM H"Z^'37a^-^%^ - >'""" J 7^ llreugNA ui^sphA Brio^ --------- ?ovreJ Smb.O "^*" " 20? ABl^l^F "A^3^M 1^" 2$ rr l^-7 -^^? 3ttLL' z. BSi?.o?_ lp " HtmlmmtM'Z*Y - Lll AAW - I vShS 1-60^ VBSteelCg. U^dBMo Mo3tecVl E3H0?71 v"h^.A 3->l>"er -7.^ tt^H 7^uz^ l"^!^"4^^Nz3!: Z<^^A-^^^^.H^^WN 3^3,1000 t"I -jojaamale ?z^ _ 601*.. H* \7*~*xatT.A~n i^nuu^Z, Amst-Tip.^l - - Amst^p.^l - ZZ ? aU^" MaSw^" altZ 3 Z % k^oed, lX" ~% " pLl^Z^ I^i.T^T ZZ -ZZ VW^**- ?! 2. pSn^htTn tn Z *?> .* - saw OBtNC^* g .""* lao^d ! ~ - '^ AndJaOT--^4 - 7*EL...Glor3^ " g-"**"** . z^-. - SSSt 8f z 6>""s" S - *:* - KN3H ia**.W*wf&A S-l-J-h. J6 =_ZZ ZZ "* Hfi^CSS , "? ?***** it .' NtK3 - c""?*"!!?^ l 3 3 % " ' "-'"""*' WAL 20%Z "^ ' * s^aSj^ - * JS^.l= !L *^^___ZZ 3l.M_^? &- %} Vt^ava^ ~ .^.^ B?i?_Sc n' g: ?o" N*^^!*?. Lx - N2.Gas^^244 - '"'"''iJ {-^ KchltrAjll*^--Z3IW -- 33dG.A_ Z 27i^dv.Rum. ap^A-^l2^ . " - SSS. Z OeUBa^A !^![^J?ZZ M-|ISS2S wBZ "^l.^3 H" -lH 88 A.tka., .77^ Z,z " s^NN L -" 4.^? W-7? 3 ' -70.^" "R3H 3>z'l,"3v"?o^ 7146- - ysf gZ 11-%^ - M3H. A-Kirnzt o - "5T"., i^eds^-"58%^1. zlB T -, lAw'OOp _6 -^"f-T * G'^pT-t.' 3% - * 4%n, ESS- -, t"le"*G^ * - . _H.CHI.. - * *OX T4O ZI "5, - 8* - WW z c^R^..P.^ "jj- Tgl^J .* J. "g.W"*' ^"'?0 J - ** !r*__r !lfBS -5, ~ Snij aSSSS 38 Z H'Osubl^,lo, 41Z -.. 4-%^2%^ "^7^^,^.l<ZZ?_^bant^ $"- "ZI p333ZA -- 3/l^ finj* NW." C^ 2" Za* "^ "* D^dl^ "'*?^I -^ * . -- 3:^3 33' .'NLW N 'zD-V^i. ... -^I-- "_-__-_.'*= i -'l^Si *3'.."-_7^-*^'?.-ziz: 3^?^.. |y*| *j f'g^saY^-T e. ___"__yj?r: -^^l*7--^^si%,7^^.cJ_"^JJVS?-l--"=: "JS_-S I7A= L SXKKSK ".V"" S I^Sr^TZZ 7; f ESSJSSf g"3Sj_S n-KS OH"- "-.OM-W. *s^2l-= ~^_ sJI . o"sul__.G. ?sssa g^= A____o__.'*ar--l ssTSTfra =^=.*v= "i*ST^T.===^r!?'_v-affi|s= tt gssst as-n j^*a.-^s^Vi = r l, - NHKI Wl*',^2.^^.^_^^'^'_.""''^^ 'i^-.*.- A- zz^^^^^zpn^^ 8, -3 ..___, I pN3^ 21%HGe.<I, 56%z %'^SSS: '%cvntouo.,ltt^zt^KoLouit___ ,^ W- "H ug
Geid.Cr.--g Not_Bv__A

BANK* EN 0RED...N57 oek'sA ollMeelA Nadarlaad ca Koloatis. tt Kunsts. Am-Bank 1_9% .% u^unns. 11% A___s_Li<,___. 3.,
B..ASSHOO
1.4%
69% % % %
2'

Ueng.ElA. englPr

GnvterA. Grultera

% V_K. 2. 2.43 V_K.2^-2.U V_K. 2. 2.4, %V-_____, % V-K. 2. 143 VB^2. 2.4,1 % V.K. &- 2.45 2.4, PhlLn_P.W. 165 Gen. Mot. 506 , a GVHL2. 205 llh?utPr 96 % 12 Dell-Atleh 157%23% t %-%l Lah.Datu> 13% gj %Mld.Cont HUled/K. : Bao 200 2 GllletteC, 69At-%'% K_tacatra 105% -6%24%2 2de koers A-A % 79/ 2 Z, _-s_mapZ U**- 4 PhU.PA. 157% %llv.^ava.. 8 PhMpsP.O.6 40 Lamp-Luw. 3%t GuUao. 727% Intercont- 7AtAt A'-H TABAKS-ONDERN. LettsspM. 14% ,Z U_Re__s_kO 1% 106% 4% RudsonClO 57 % <li%'- 2% PNoenbl 61.-60% 2 % 60* " !B' Lampongs. _____4_____>v__^_v.-!_i_?-__ % LCr_RoltA _0 -% Shell U.0.9 At 1 ft. Dred.A __%'- 1' Kesp.TW 76% No4orlssd Koloaiia MMerHCo 74%** 5%' -H, 34 51 8 tg* Ne Voer, %-A 9t gfi?11^10 A 9 Noiorlasd ca Koloalis A*"-* 2% 91 3, N^Lv^av 19% 1% <zteauR 14,t -36 ,1,.-. <.-. 56%w 65 %"lU"^ k6% *.%^ava._3um. '40% 9a% 39 %-40 f-% *r.WatCg.A 17' %-A NCMhR. 6- 7A L.lHist.z. N-Hpr 100%1% H.A.L.A, 86%- 5 lof

- -- - $85*81 - - ZWeA. - NWw I2SS!._.Mi_**t

Incasso B

Kasvereen

LDiscHLO

123%

100%

wat

2t

- Pti l.Vr^ttC 9%

- _ "-^
"l

-^

.a.^^>

%"A^.-l

T&tlet.

Arende

SSS^ffa

2.4,

~^
lL
%

Vl_Z3?R^ Vs3hl,6 %< " Mlt^N M' 2 90* W_ntoS:6%97% ffl


V_K.2>-

l" O^MttKSt IOO%MH VBw3^ 96 lim\


98% 100%*

7%

2.4
a B

7%

? f
7%

Vasada. W n...n n.a 214%Can_P.ovA

uu

rniMwm i___ TRAMWEO-MIJEN.

Narlaad a Kolos,

lntVia4l%

101

-4

Soleelge

CT%

sollaalaad

Ambakiet 72

.^-

8 Uoil2Alr

20-20

14

6% Bk. 9 L^lbaooo ">-- -7-

145% 6.%-

6 %

O.aLeathZ 11*4
194%

4^l Nd.Amer. NSCUW-CNOERN. MIJNBOUW.ONDERN. *-7t 64% %-% 4-% 4-6 Ned.-A_ner. N^lartaad os Koloaiia Adam RO
rf

40s 40/

102%103%-

l-

4%

380 510

v-- EN.

SEN

N^LM/100

2%175 I*%

% %

322% -30 322%-

N.-Noorsche 7

4-4

*IEE.ONOERN. THEE-ONDERN.

51 61

<-

N.^rL

Rott Bk.

IM.BnkA L.BM_O

113% 140%

1 141% 2
203 W

Saltoslasd.

-6 1 K^harm.A l V-N.Cham. l__Pharm.O 125-6 VNChamP %V.lVul_A KSSchp. 62%l%'-2% l%-2 1%-2 19--21 W.O. 19-20 19-% Llsel. Pr. KUcNAcc.O 24%- 3% 2eeplab.A
eptad

216 139% % 2. Lud_s 316 _16 141% 40% 61%- % ELECT^R^. GAS.

104%-

1% 0*

___-

L. r-A_=-- "^-

-"--

SS

-4

>

o*** 81w WUson^O., H

-***

l eircttE-

421

6% 10u% 100%

1 49-50

5% Al-LELM, % 35-7
%

AN.-LEIA

herlaad as '""""> 33228 sUoenkar 338 40


-.

R-llM,.

3-5
%

161% 3%l-

%'

>-UDHam

H 122 %---- 3baiUadL j


^.

EalatrlPL

26%

NBch.YA 179 __-_--_-

<",.
i

fi Of -6%

_*.

22

16%
,f

'NW.Wat.

209

>^n_et

17,

--9

110%

,as

SolUivdM.

20%.- lt

"> """eRN. Nodorlaad os Koloaiia

12% B all

901
2

Vor. t

9A^

n,u.

" "

20% IntNlckel, 44%6<%

66 90" .

PE^ROLE_I.CNERN
Nadarlaai,

Sumatra

8.U...*

% /tss.GaaClotz%--

Arnh-Pet

es Koloaiia
19%

% G.Anag^.

40

IMMarOlOtz 26%

UMeR-ONNERN.

O^i,.l10. H

2%- 3*-*

OPublSC*6 93

-3

..rlaa. as K 0105... BodJong.A 196-9

AA u 2

7% -9

1"

M"4- M 146 2%^t

**

N.___b_X

4Mt

BelbtOTA

mi

-OJUein !"- -H' M

..

slt 104 126 9,'


93*

51

50 4 6

50% 4%
4%'

____.______.

4 4W42

4%

2%

_3____l___P_

G-Eletr.O. 92%t2f

Cur.__.-M.

116%

154%-

46

6%

BsNOBlSB

% %-%

Ik

tt-*

_11.
_

___

2,

"

bwww-u AMsioik 83%'

--.

&*"<-

6 RLH.VO 34088 BNAlVett 106 NXaOO 2402 HbJUbeft f- b O.V.t.A-1 3%t 63%t Bul__.G_A 200 190* RUIPMXA 72% 4% 0...pA. 88% 9%

"".
64%

*%

WM^

ifc

OELOKIIER.
"

"OOT-ga^

^l

Centres d'intérêt liés