Vous êtes sur la page 1sur 6

I8&6.

NIEUWE

Donderdag 17 Aprii.
ROTTERDAMSCHE

COURANT.

No. 107.

ttoZiT. &ti? lQi 7 ver^kv

van den 2de om te Mermillod, die door een troep kwaadwilligen voor den verdreven H. E. Koning, die op genoemd wachtschip zal terugkeeren. welke de scheepvaart aan den mond der Sulina, zoo lang heeft bisschop Marilley werd gehouden. Hij is , hoewel ernstig gewond, Raar mea zegt, zal de betrekking van equipagiemeester op 'srijks te worstelen gehad. Er is tot dat einde nog veel te doen, maar echter voor als nog buiten gevaar. werf te Amsterdam, welke vacant is geworden door het overlijalles voorspelt, dat deze pogingen in het belang van het handels\ Het diner, dat de prefect van policie gisteren aan de gevolmag- den van den kapt.-luit.-tej-zee titulair Tadsea, worden opgedragen Werp tot daarstelling van 'een nieuw droog dok te verkeer , weldra met he'c be3te gevolg zullen bekroond worden. tigden heeft gegeven, was zeer luisterrijk Behalve de gevol- aan den kapt.-luit ." ter zee J. H. Volmer Knollaert. ' Voor eenigen tyd werd gemeld dat lord Howden, de Engelsche m*oord; 3. de memorie van beantwoording betrefgezant te Madrid, Deum en het ge- magtigden, de ministers ende leden van den Wij vernemen dat de definitieve goedkeuring van artikelen van hel met Oostenrijk zant aldaar gegevenhet te ter gelegenheiddoor den Franschen van er ook verscheidene maarschalken en anderegemeenteraad waien den r\jktelegiaaf op handen is, regeling van het personeel van hooge ambtenaren. bal van de bevalling waarbij het tot 200 zalworden op n handels- en scfieepvaartverdrag. _^ keizerin Eugenie, niet had bijgewoond, hetgeen aanleiding tot Het aantal couverts bedroeg 90. gevoerd, terwijl 1/10 van de eersto, 3/10 van de tweede en de 1 De tooneelvoor3te:ling, dio na afloop van het diner plaats had , overige van de derde klasse en leerlingen zullen zijn. De velerlei opmerkingen heeft gegeven. Thans schrijven brieven uit Spanje deze afwezigheid van lord Howden aan eene ongesteld- beantwoordde volkomen aan de groote verwachting, die daarvan ge- menten zullen op / 800, 1000 en 1200 gebragt worden. traeteAlleen heid toe. koesterd werd. *>n kan een telcgrafist kan WRGEMEESTER en WETHOUDERS vanRotterdam, doen Volgens den Londenschen correspondent van den-Nord , heeft zaal heeft gezien gelijk dezeggen, dat men nimmer eene schouwburg- aau J 200 niet teeerste klasse gaan. eene toelage verstrekt worden feestgakrij bij deze gelegenheid, die met die boven mag Zij gaan orer in het kader Weten dat is afgekondigd eene Verordening op het Rijden te de heer Dallas, de nieuwe Amerikaansche gezant hare fraaije teekeningen, ncarmerea 'Verdam, en dat deze verordening is opgenomen in het Ge- net van St. Jame3, uit naam zijner regering een bij het kabi- en fluweelen behangsels, harehet ware in beelden, gouden, zijden der burgerlijke ambtenaren, en maken alzoo deel uit van het penvoorstel geals eene tooverzaal herschasioenfonds. De bevordering geschiedt bij keuze. (M. Ct.) W'bfod van Rotterdam en ter Plaatselijke Secretarie verkrijg- daan tot vereffening van het geschil betreffende het Bulwer-Clayton pen scheen. '*i legen betaling van 18 centen, Men meldt uit Assen, dd. 14 April, dat al de aandeelen in de Het verlrek van graaf Buol en den baron v. Manteuffel is tractaat, hetwelk daarin bestaat, dat Engeland in naam een otterdam , den 16den April 1856. protectoraat over het Mosquito gebiedzal behouden, maar geenszins op aanstaanden Woensdog bepaald; lord Clarendon vertrekt eerst vennootschap voor de daarstelling van het kanaal van Assen op Groningen zijn gepjc.atst. Men mag dus verwachten dat deze beB*ni -, De Secretaris , De Burgemeester. het regt zal hebben, om er vestingwerken op te rigten of er troepen Vrijdag of Zaturdag. langrijke onderneming spoedig voortgang zal hebben, en steile VAN 'b GRAVE3ANDE. Het gerucht, dat de Spaansche gezant alhier, de heer OloJ. F. HOFFMAN. te onderhouden. Het eiland Ruatan, dat thans door de Engelschen is, zou weer aan Honduras afgestaan vorden; Belize zou in zaga, zij'T ontslag zoude hebben aangeboden, wordt thans bepaald ons daarvan voor Assen en inzonderheid voor de provicie vel? bezet voordcelen voor. (>,.. _T)r Q\ de magt der Engelschen blijven en Greytown een handelshaven tegengesproken. a Morgen zal de suikerwet in de afdeelir.gen van het wetgezonder eenige fortlficatien zijn. De invoer op Java en Madura van den Oostersehe Archipel n T,T?iHITING VAN DE KIEZERSLIJSTEN. ligchaam in behandeling komen. Te San eene nieuwe van ROTTERDAM gelet op de vaa heeft w* B RGEMBESTER(Staatsblad No. 37). regelende het kies- expeditie, Francisco sprak men veel overnaar men zeidevrijbuiters vendeNa de uitwisseling der ratificatien zal graaf Orloff zich naar in het derde kwartaalvan 1855 en bestaan uit het volgende: welke georganiseerd werd, tegen de Jul 1850 Jan voortbrengselen Europa Amerika f 70,425, de West. Het i Napels begeven, om zijn zoon, die in de Krim ernstig gewond van ladie en landengte van Tehuantepec. miDg van afgeTftBl,di?den ter Eerste en Tweede Bengalea J 121,508, China, Manilla en Siam Kamer de St werd en zich Met de laatste berig'en uit 270,177, den Oosterschen Archipel/1,417,471. Tot. J 1,879,581. a/en"Generaal .mitsgaders denrooster hunne aftrediag; men, dat de verkiezingen voorZuid-Amerika ontvangen, verneemt te bezoeken. thans iot herstel zijner gezondheid te Napels bevindt, f De Doet te het presidentschap in Montevideo uitvoer hevoecdb 'Tt dat de bjsten, de personen aanwijzende, die de met meer kalmte plaats vonden dan men wel verwachtte. Er waZeker landeigenaar op het eiland Eunion, moet voor eeni- in hetzelfde op Java en Madura naar den Oosterschen Archipel zitten tofc bet kiezen van leden der TweedeKamer ren slechts twee tijdvak beloopt aan voortbrengselen van den Oostervaa de t ontdekking gekomen zijn, dat de strandkeijen op schen kandidaten, namelijk: Gabril Antonio Pereira, gen tijd tot de den Archipel / 1,681,089, de West van Indie en Bengalen Tan de Provinciale Gemeente ? Generaal > a's d^a ls,er> nu Staten en vanfinaal die ondersteund wordt door de partij van Flores ca Oribe, en dat eiland gouddeelen bevatten. Het Crdit Mobilier, voegt het zn herzien en / 16,470, China, Manilla en Siam/ 41,560, Japan 133,000, gesloten '' zoodan'g generaal Dias, die geschraagd de conservatieven en gerucht or bij, heeft de door de regering verleende concessie tot Europa en n Amerika f 821,749. Totaal f 2,693,868. hier waMTan aailgeplakt onder de galerijen der Groote Beurs al- de tegenwoordige regeringspartij wordt door ' van Buenos-Ayres. Deze laatste exploitatie vaa een zekere uitgestrektheid strand op dat eilandt e OVrino U den toegang aan de "jde der beursbrug morgen en had echter niet veel kans van te worden gekozen. De generaal, van den ontdekker overgenomen voor eene som van 3,500.000 fres, Volgens ingekomen berigt van de Pruissisch-post-administratie geheelen *ordt wardt de dienst der stoompakketbooten tusschen Stialsund en ' e^een dag, den tijd waarop gewoonlijk beurs die Buenoi-Ayres is, evenwel openstaan U^e.n bjsten uitgezonderd, voor een ieder zalvooreen ie- postgezant vanom in persoontezijne belangen voorhad staan. zijn alsmed fl e verlaten, te Yetad op den 17den April aanstaande hervat, en zullen de booop do Secretarie der Gemeente der ter S* Volgens andere berigten was de heer Pereira reeds tot presif ton dit jaar voor het laatst op dea 27sten November van Stra!/_.,_ |? zage zijn nedergelegd. I dent gekozen, en had deze verkiezing bij de bevolking veel vreugde 0"rdaWide J i 6den Ap 1856 en op dea 28sten November van Ystad afvaren. ril BrHSSeI , 16 April. De kamer vau vertegenwoordigers heeft sund, " De booten vertrekken van Stralsund des Zondags en Donder' verwekt. De Burgemeester voornoemd, heden zonder discussie aangenomen een wetsontwerp betreffende Te Buenos-Ayres was men gelijk reeds gemeld is, beducht voor dags van elke week, des middags ten 12 ure, na de aankomsf J. E. HOPEMAN. het toezigt op de fabrieken van beetwortelsuiker. " een inval der Indianen. De gouverneur der provincie had zich In dezelfde zitting heeft de minister van binnenlandsche zaken van do po3t die des daags te voren met den spoortrein van bV., ij aan het hoofd van troepen op weg begeven, om met hunne opper- een wetsontwerp ingediend, betreffende eene algemeene volkstelling are des avonds uit Berlijn vertrekt en van Vstadt des Maandags en Vrijdags, na de aankomst van de post- vaa Stockhclm Algemeen Overzigt | hoofden te onderhandelen. en in het dat bij S In Corrientes, eene provincie der Argentijnsche confederatie tevens rijk,sprakedaarbij verklaardworden de behandeling er van Zij die verlangen dat hunne brieven, bestemd voor Zweien , gebragt koade ter April. Rotterdam, 16 eece eventuele vermeerde| had eene poging tot opstand plaats gehad. Deze poging werd ring van hei aantal senatoren en vertegenwoordigers , waaromtrent langs dezen weg worden verzonden , behooren dit op het adres aan in 21"' S der Tweede Kamer van heden, ingekomen eea ontdekt en in den aanvang gestuit; het hoofd der *etom ?erPriSiomtrent het hegraven van lijken, opis de begraafplaat- j kolonel Vifaaoro, werd gevangen genomen. Het beweging, zekere in eene vroegere zitting een lid der kamer zijn voornemen had te te duiden met de woorden: over Stralsund. (St.-Ct.) ten m [overige gedeelte j De Beijersehe regering heeft thans concessie verleend aan rie begrafeniskosten. Daarna zijn do algemeene diseussin der confederatie genoot de volmaaktste rust en do regering onder- kennen gegeven de regering te interpelleren. gatoe Op den spoorweg van Bergen naar Manage is een passagiersheeien Rothschild, Bisclioffsheim, d'Eichlhal eu von Hirsch, tol .D6 jj I oTer het oatwerp tot regeling der banken van leening. I handelde met Brazili, aangaande een handelstractaat. De buiBtoupot ten Cate, Meijltnk en Schimmelpenninck van tengewone gezant van laatstgenoemd rijk was te Parana aange- trein uit het spoor geraakt; de machinist heeft hierbij zijne beide het lggea^van eenen spoorweg, a. van Neurenberg over Amder Q, lebben beenen verloren, terwijl de stoker zware kwetsuren berg naar bij die gelegenheid het woord gevoerd. Zoowel komen en in de bij zijne de _fo__l' { uitgesprokenerede had device- sommige reizigers hebben mede kneuzingen bekomen. bekwam; Donau; c.Regensburg; b. vaa Mnchen over Landshut vaar den 0 van Regensburg over Straubiog naar Passau en de a'Je'ykheid der wet als de doelmatigheid van hare hoofd- president der confederatieontvangst bepjv destaatkunde der Argentijnsche regering grenzen; en d. een zijtak van laatstgenoemde ]\jn naar Pilsen. De _^en werd door hen beaamd, teiwijlondergeschikte bezwa- i ontwikkeld. Deze staatkunde heeft tot beginsel: de intrigifeit der fen regering heeft thans ook de statuten goedgekeurd, en eerstdaags Mini8t 'w'JziSing vatbaar, tegelijk werden aangewezen. De vereenigde provincin, de onafhankelijkheid der Orieniijnsche zullen de aandeelea verkrijgbaar zijn dragt oege daaroP kortelijk de algemeene strekking der voor- , republiek en eindelijk de vrije scheepvaart op de stroomen vaa Deze onderneming onderscheid i zich daardoor in soliditeit boven 'icbt, en zn daarop de algemeene beraadslagingen ge- het gebied van Rio de la Plata. poten ' vele andere, dat de Beijersrhe slaat, wiens 4 1/2 pCts. aflosbare Op art. 1 is met 27 tegen 26 stemmen asngenomen I De algemeene verkiezingen van afgevaardigden op liet nationale eu 6n ILosedeia, 16 April. De heer F. Peel heeft gisteren in hot .ment Tan den heer tian Goltstein, om weg te nemen de al de Mi dei B*wyrigde voordragt gestelde omschrijving, dat de banken congres hadden incongres provincin plaats gehad en waren gunstig |I Lagerhuis medegedeeld, dat de vreemde troepen in Engelsche fondsen zich steeds op den koers vaa pari handhaven, asn de ijn " uitgevallen; het zoude zijne werkzaamheden op den bij dienst, zoo spoedig mogelijk onis'agen zouden worden en verder, aandeelhebbers ia de bedoelde spoorweg-ondeme.rang, gedurende 42 jarenheeft gewaarborgd ecu minimum van interest van 4 I dj." t e'''ngen van openbaar nut, tot voorkoming van armoc- j de wet bepaalden dag hervatten. 1/2 pCr., n dat zij geen regt ontwerp waren die woorden niet op e- De Atralo is met de mail uit "West-Indien en de Stillen Oceaan || schadeloosstelling hoegenaamd op pensioen , maar alleen op eene niet alleen over het geraamde kapitaal van 60 millioen fl. , maar oorflPron^e!k tiomen en > gelijk de voorsteller meent, te regt. Van daar zijn te Southampton aangekomen. hadden. ook zelfs over de verdere kapitalen, welke daartoe benoodigd moei5 eQ 111611* Ook verklaarde hij nog dat do Pransche mi.ilaire medaille san ten zijn, De aaudeelhebbers zuilen dus, bebalre het uitzigt op inrigtin 0n m et art' *te <*oen 'uidon :banken van leening zijn i tien man van eike duizend zal worden uitgereikt. de waarschijnlijk zc-er hooge dividenden van eea spuorncgen-net, ds jTan openbaar nut en bevoegd tot het uitoefenen van eene meerderheid van 26 stemmen dat de groote Europesche linin in verbinding biengt met Weef Het huis heeft dco. de wet aan zedelijke ligchamen toegekend. De l>ood4ii | aangenomen eene mot'e ran den heer Spooner, waarbij eea nieuw nen, de zekerheid hebbea vaa ten minste eene rente va.-; 4 1/2 Jkboid van dit geheele artikel werd door den heer Thorbed_e et onderzoek door het huis gevraagd wordt, van de dotatie aan het pCt. over eene reeks van 42 jaren. Het verwondert ons dau o,k oog op het eigenlijk karakter der banken van lesDing' ,*" Z | seminarium van Maynoolh. niet ie vernemen, dat de actin nu reeds met een aanzienlek agio krigtiiigen van gemeentelijken aard, herhaaldelijk Engelsche ' betwiBt 200 'in zn "n Brt'l Scheel zou kunnen wegvallen. 1 Eeue vergadering vau alle kieiers der Ciiy, onder voorzit- in Duitschland verhaadeid worden. dcliK atlen ' Loiatietf .13 April. De regering za', naar men zegt, bij het terschap van den lord-mayor gehouden, heeft zich verklaard tegen Aan het hoofd van dea raad van adminiatnne stoata do prins oTer dit P unt waarb de beer de Kempenaer en ] v. Thura en axis, die voor een vijfde der uit te geven aaadeelan ' -r ontkenden > dat de banken van leening naar deze wet ' Hoogerhuis een voorstel indienen, volgens hetwelk zij speciaal i het wetsontwerp tot hervorming der corporatie vau de City. heeft ingeschreven. lnSteUingeu zouden zn' is art- X zo a!s het door het gemagtigd zal worden om pairs voor hun leven te benoemen. | Loilll, 16 Aprit. Granen eer flaauw. (H.) * Goltstein is gewijzigd, aangenomen met 34 tegen 19 Daarbij zal echter uitgemaakt worden, dat niet meer dan vier zulke "*nen * Tijdingen vaa ce Kaapstad melden, dat de eigenlijk gezegde Lives-po! 16 April. Heden zijn 15000 bn Katoen verhani pairs zitting kunnen hebben, welke waardigheid verleend zal wormijnspecuiatin meer en meer in duigen spatten. Dc kompsjn;! aacgenomen een amend. van den heer Thorbecke ! den aan magistraatepersonea, die door taleaten uitmunten en deld met vaste markt. waarbij"!' die op lossen vost waren opgerigt zonder eenige zekerheid le hebi den titel zullen bekomen van lords van appel. Elk hunner zal "gelascht, dat reglementen aaa de 2Bmr3 vsn Londen', 16 April. ben, dat de gronden iv Naaakwaland, waarvan de oprigtejs cua-*" worden v(J rgBdra ge" die de herziene het verslag van ged. * eene bezoldiging ontvangen van T 5000 jaarlijks. deze daa met huu onderzoek Slot. cessie hadden aangevraagd, werkelijkkopermijnea bevatten, missen Slot. Van komst Tan nBknings goedkeuring onderwerpen.- De tusschen. f gezondea de troepen uit de Krim zulleu 10,000 man naar Canada Consols cont.. 93Ji Spanje U/4 %. 24} f haar doel, nu, zonder eenig resultaat te hebbeu verkregen, de terverandering, deze worden. * st' is e" eigenlijk punt, van dito op Aprl *erd iv het dito 3 % buit. mijnen van betaling elkander opvolgen. De verstandiger, nemen ontWerp gemist. ofschoon in de gewisselde stukken j In 1852 is een order van den geheimen raad uitgegaan, Mexico nieuwe 23 i Certificaten... 454 f 6|.| 'k raadnW het overigens den gouverneur zeer kwalijk dat hij den gejloog WvWercl toegezegd die echter nu in de wet zelra I waarbij aan Hr. Ms. onderdanen vergunning verleend werd , om ] Grenada Passive 2i}-i 7J JPgenomen lie niet dadelijk, na diens komst in de kolonie, naar Namakwakolonin te stichten op de zoogenaamde Baai eilanden (de Mosquito = dito Uitgest 7i J Sardini laad heeft gezonden om de kopermijnea te onderzoekeu Dat toch 3 Werden me*e eenigo wijzigingen voorgedragen, deels f kust). De Moming Adoertiser wil thans weten, dat deze order | Peru Grieken in verhan'i was het doel van zijne komst. dito Uitg... dto Uitgest... met de zo even aangenomea tussoheakomst vaa ged. j van dea geheimenraad herroepen is, ten einde het hangende ge- 1 "tat ,}? k ,0t 1 dhoN.bet.teNewy. Rusland 4 1/2 % 9<i De eigenlijke Engelsche pariij was er in geslaagd dien geoloog ver<luidelijkmg van redactie. De diseussin schil met Amerika te beter vereffend worde. 15;.} | Ecuador % daT T6r daa dito 5 % 105 naar de oostelijke provincie te zenden, en hem s.oo de. OranjeriTiM.iiwffi 9ff i^mwKMmmm. d tot morgen. Bij het uitbrengen vau ver- | e!; 6 8 Holland 4 %... 94 lagen dito nieuwe ' vier te doea naderen, tea eiade aau do Engelachea te Smithfieid 3 dito Landw. 5i \ dito 2 1/2 %.. 63i het Onderwijs, heer 6" Petltien nopens de wet opop een nader te heeft de de gelegeaheid te verschaffen, den gouverneur Grey te verzoe66n Toorstel toegelicht, dat bepalen Mexicanen stijgend op gunstige politieke berigten. 'kg ken den heer Wylie een uitstapje naar den Vrijstaat te doen WOrd*n behandeld, om namelijk van de menigvuldige PMHin Keurs van Weenen, maken, om in het distrikt Smithfieid de zoogenoemde goudmijnen * Fra&kfraf 14 April. Er is hier eene maatschappij op I Nieuwe Metal. 84 7;3j!Bankactieu. .;1135 1 April. 10.02 e Wet )Dgekomen, een algemeen geleidelijkoverzigt aandeelen gevormd, welke te doen fi,,,. ,-Lond.; over aanzienlyke geldmiddelenbeschikte onderzoeken. Hunne verwachting is echter op nieuw te leur maen, door eene commissie van vijfteleden uit elke af I kende, ten doel heeft in onze omstreken , verscheidene fabrieken 8 Nieuwe Leer.. "'^'.Psrijsi dee!in Lomb. 5%. gesteld geworden, want de heer Wylie heeft noch in die nabuurVd<sr a6 *f? *e kiezen, ten eiade dat verslag doen ronddeelen op te rigten ter vervaardiging vaa zwavelzuren, salpeterzuren i Nat. I-eening. 85 7/3aLotea 1854.. 1109 ij iiivri 2 1/2 schap , noch omstreeks Aliwal sporen van goud gevoadea , welke, ile jjje discussie over de wet, of zoo zij in deze zitting, niet aaa vitriool enz. | Pr Oost. 258, Credit 337. ook bij den gunstigen uitslag, hoop koaden geven op eenige ver niogt komen , dan ronddeeling vddr de sluiting der zitting. h_ Naar men uit Hamburg verneemt, zullen de stoombootvaar- I , April. goeding van kosten. Men heeft reden om zich daaromtrent ie de |w Was et belang von het onderwerp , de veelvuldigheid teu vaa daar nasr New Vork, den lsten Junij geopend worden. { Rente 4| %.',Beurs vaia Farys922 16=Sj. r . ;Fr. Oostenr llix -" verheugen voor de rust van den Oranje-Vrijstaat. e nood,akelijkheid van een algemeen overzigt. Dit Dezen zomer zal Stettin door 40 zeestoomvaartuigen, met f dito 3%....l 74. llOost.Cred.Mob.l fe. Met. 5 %Slot >o'rtitel ' ader behandeling komen. Morgen 11 ure voorDe geruchten alsof de Kaffer-koning Panda-in Nttal een mml Cred. Mob.! 1780 |Sp. Binn. 3 %.| N. Met, 5xJ ?. ic'tinfc er diseussin E | 18 havens in verbinding staan. in den zia had, om de Europesche kolonisten aldaar te bemoei j Weinig atfate. over de banken van leening. De Pruissische regering heeft hare sanctie verleend voor het jelijken , zijn even onwaar als de geruchten, dat een Kdfir-hoofd, Somvilie, met behulp van Moshesh of vaa Maselikatje, in het '"id niet higJBU het sluiten der Parijsebe confereatien is nog aanleggen van den ontworpea spoorweg van Bingen over KreuzZoela-gebied zou vallen om Panda te verdsijrea en dea Eurostl,kken on 1 6n bovendien zijn daardoor nog niet alle vraag- nach naar Neunkirchen. Deze linie is bestemd, om langs den peschen landverhuizers op het lijfte jagen. Het zijn louter praatT&n Itali rpBt' Toora' o*et d' 9 der.-Donau-Vorstendommen en kortsten weg met de Par{jscbc linie, in verbindiag gebragt te worden. ***& ligt ' 'en aanzien van de reorganisatie der Vorstendomjes , zoo als men daar veicn heeft, die niet den minsten grond hebOp de scheepstimmarwerven te Rotterdam, 16 Aprii. worden thans ben. Die voortdurende rust komt aan Zuid-Afrika zeer goed,daar jt"1' "onuui " ia het duistere en zal het later door eene spe- sleepvaartuigen gebouwd, welke voor Aschafenburgde nevenstrooden Rijn en Naar men verneemt is H. M. de koningin in goeden welstand, er sedert eenigen tijd zoo weiuig Europesche troepen ziju. *U te ste^en onderzoek, moeten afgewacht worden. '8 jnist -1 daarom, dat van vele zijden wordt beweerd, dat men bestemd zijn en elk 7000 centenaren vrachtgoederen kun- Zaturdag nacht ten 12 ure te Haanover aaagekomea en heeft H. M. aldaar in het koniaklijk paleis H. D. intrek genomen. " Mogt de vrede met Ruslaad tot stand komen ," zoo schrijft men, dan zullen wij van de ongerustheid worden veriot om bezetting voorloopig gehandhaafd zal worden, nen laden. Volgens de jongste berigten uit Stuttgardt was Z. M de kocdt to dien aanzien gemeld, dat graaf Buol inde misschien den eea of anderen dag eeaRussisch eskader ia de Tael ning van Wurtemberg zoo goed als hersteld, zoodat Z. M. weldra felbaai te zien aankomen." waar de toezegging gedaan heeft, dat de Vor"endommok d de (A. C.) insgelijks naar Hanno?er zou kunnen vertrekken. ? I naar rt a* *bij Oostenryksche troepen zullen ontruimd wort Het Staatsblad n. 15 bevat het besluit vaa dea lOden Aprii "'^oering al tevens verklaarde, dat zulks niet eerder ten *f* ParSJs, 15 April. Mea verzekert, dat de gevolmagDe Engelsche bladen van Maandag en Dingadag zijn nog niet 1856, houdende vernietiging den "?, Eran. ! 0611 " dan nadttt het Turksche grondgebied mede tigden in de zitting van gisteren zich hebben bozig gehouden met aangekomen. De mail-boot, die Maandag-avoad van Dover naar van Rotterdam tot opheffing van het besluit vandaar gemeenteraad van het veer van 'UOelijke op Delft, op zijn. De de kwestie der neutralen en voor het geval vaa eea volgeaden oor- Ostende vertrok, is gisteren ia atarij te Calais bianengeloopen, en bezetti der Engelsche troepen zal ontruimd volgende gronden: noodzakelijk e Vorstendommen wordt te Weenenvolstrekt log, de volgende hegiaselea vastgesteld hebben: I. dat de be- en de mail-boot, die van Dover naar Calais bestemd was, is in de dat art. 121 der gemeentewet bepaalt, dat besturen van twee reorganisatie dier gewestente bewaken, vrieade vlag do bevriende lading dekt; 2. dat de vlag van den avarij te Bouiogne binnengevallen. y ag meer d of meer gemeenten gemeenschappelijke zaken, belangen enz., na ." Itali ag^-T 11 Turkije aan vreemden invloed zijn blootgesteld. vijaad de bevrieade ladiag niet in gevaar brengt; eene en 3. dat 'anc>s zeer aann, ,gt daar verergert de inwendige toestand des blokkade van geen kracht is, Het drietal predikanten, door den algemecnea kerkeraad dor magtiging en onder goedkeuring van gedeputeerde staten, kundan voor zoover zij werkelijk bestaat. *ekel>jk, en dit vereischt zelfs z dringend voor" De heer Buol was, betreffende deze punten zonder instructie, Ned. Hervormde Gemeeate alhier opgemaakt, ter voorziening in nen regelen; idB, dat eene algedat in 3daaromtre!? Slooft, dat men op de Parijsche eonferentiea doen ontving weldra door middel vaa de telegraaf de mededee- de bestaande vacature, bestaat uit de HH.: J. G. Schuuring, te meene het woord regelen niet dit wets artikel blijkbaarhetgeea nog alleen het oprigten van strekking heeft en ling , dat zijn gouvernement zich met deze beginselen kon ver- Hoorn; dr "T. K. M. von Baumhauer, te Zutphen, en H. L. gensde c "og eene beslissing zal nemea. r,i i niet bestaat, maar ook het wijzigen en opheffen van het bestaande Mt*g alg 16' zou Pns GWka aan den sultan zija eenigen. Morgen zal de conferentie overgaan tot het lezen der Vinke, te Leeuwarden. T*n den in zich bevat; slechten * Tan MWavie hebben gezonden, op grond protocollen van de beide laatste zittingen. Na afloop daarvan Heden morgen is alhier in het water aan den Coolsingei, Uit Berlijn zal de graaf Wau>wski eeae aanspraak tot de vergadering rigten. dat toch eeue andere opvatting van het artikel niet wel aannezijner gezondheid. Yvm**' drijvendegevonden, het lijk van een oabekend manspersoon , gekleed melijk is, daar het in den aard der zaak ligt, dat indien twee "n het Heden hebben de eerste gevolmagtigden reeds eenige afschlidsvoorstel "geschreven dat Denemarken niet wil treden met zwart vest, dito pantelon, gestreepte boezeroen en laarzen. gemeeaten tot het daarstellen eener zaak zija overeengekomen, daar " den Sondtol ia een tijdsverloop veertien *tn .stelde iar * geland om ca dat gevolgelijk dedoorAme- visitea algelegd.omloop zijade geruchten hebben aangewend en betrekkingen Onder de ia bohoort, dat het gouverT h* itt S amor.fciserea 15 Jnnij zal Aan de Utrechtsche Coulant wordt het volgende geschreven: voor kosten niet zonder goedviadea van de aangegaan , eene der de expeditie naar Madagaskar heeft afgezien partijen zich andere er aan kan temya van virloopen, zouder nement van Tl Ik Men verneemt, dat ds tot en in Amerika .et gf^ge kwestie tot eenige besliasing zal komen. meen u dit reeds vroeger voorzegd te hebben. Ook van den 'veld- hoofdofficier adviserendevoor bevordering Graveahage den rang van onttrekken, maar eene zamenwerkiag van beide noodig ii, om commissie to 's is vergaderd, hetgeen gemeenschappelijk tot stand is gebragt, weder op te heffen. togt naar Kabylie zal niet komen, naar men zegt. Dit laatste onder presidium van den schout bij mcht F. X. K. 't Hooft. dat evenwel tot de opheffing van 1 Wel k waa* St- Thomas niet be- komt mij echter voor nog bevestiging te vereissohen. den nieue r* 6n te Zr. Ms. stoomschip Gedeh , komm. kapit.-luit. ter zeevon Valen- gemeenteraaa van Rotterdam besloten het bedoelde veer door met is, zonder hieromtrent 811 Heden heeft het hof van assises den moordeaaar van de gravin tiai, wordt in den loop der volgende maand te Hellevoetsluis { het gemeentebestuur doch het moet om xn Wl ep Sond to zenden vau Delft, na bekomen magtiging van gedeeTe zvne Wh en na den loden Mei doorden da Caumont-Laforce, wegens verzachtende omstandigheden tot binnen gewacht. "i e Met den loden dezer is gedetacheerd aan puteerde staten, overeengekomen te Sondttol niet meer bestond; het zal altijd durenden dwangarbeid veroordeeld. ziju. Botterdam, de op het boord van Zr. Ms. kstschip Arend, yoor

UREACX: H. NIJGH, Amsterdam ,M. A n , P. BICKEJ gf Voor'i^nfa,/, ,BBBSasE^__J.OndeRotterdam, CAARTEN &Groote 10, Cullum-Street, voor i^sw'- SCHOONEVELD & ZOON, Beurssteeg. >-S driemonden ff jfo^ VAN pe.^posTloor het g^hel bK*' SSSJ. ' 39 ' > of Denemarken die behooi't een bcBrieven hier ontvangen, dat te wachtschip te Hellevoetsluis dienende vattenkdi?^ beraadslagingen BIJVOEGSEL., van dan afwachten ontzien,Oostenrijkschevaartuigen zal durven altijd Chne-Tonneu kanton Van de zijde der regering worden moordaanslag heeft plaats gehad op den abt A. Koops, en zulks ter vervanging luit.-ter-zee 2de kl. A. L Tweede Kamer der 's st n' luit.-ter-zee kosten kl. de belemmeringen op heffen , met
Co.,

Markt, D, 61.

AJ.gmMMTB-fHgfl.

GmveJiaErp

per

HOOGSTRATEN & ZOO W anco


melden,

v..ti~.

mnr,"^,

-r.^

mei'

6'

'.t // r?!J el'm9 dervan l dezer, leening;het2.ontwerp van . ei?eraal l/anken van over de hoofd'kk Ul* memorie van beantwoording, betreffende

geene

aantas'.en. nog

uit het eon

Genpe

o"*

__

KENNISGEVING.

KENNISGEVING.

"l 6V

St'

r^

Belgishce

Post.

ren,

por, t*

-^

Per Telegraaf.
....

re'f

'

BUITENLAND.
Post.

_
I

Jfii'T neen **n<mdei^

\ '"

""

G^ zal" Te

v.

Duitsche Post. ,

v!.
j

"

...

BINNENLAND.

81/! -Reenen conferentie

or..^

, *"

Fransche Post.

lk mom

'

hosZf""'*""

"C !!"

* * Heden voormiddag omstreeks tien ure ontstond er brand in de haven vau de Yachtclub aan het IJ, zeer nabij deNieuwe Stads-Herberg. Tei gevolge van denhevigen oosteawiad lagen spoedig vier houten gebouwen in de asch, doch gelukte het aan de doel1250: 19783. " Z. __%.. heeft benoemd tot inspect. der registr. en dom. le. kl., matig aangebragte hulp van het brandwezea, de vlam te stuitea " " 1000: " 400: ii 5878,7208,11233,12524,16649. * mr. O. G. van Sandick , thans 2e. Kl; tot inspect. der registr. en en daardoor de overige gebouwea, ten getale vaa omstreeks veer'i 1740,5277, 8029,10262,10922,13189, 2e. kl., E. H. F. W. Mathon, thans 3e. Kl; tot inspect. tig, die dom. '" ii in dreigend gevaar waren, zoo door de rigting van de 16946. der registr. en dom. 3e. Kl, F. H. van de Poll, thans ontv. der vlam als door hunne zamenstelling, te 141,2012, 7648, 8363,14 627. Men vermoedt, * " ' 200: * registr. te Doesburg; tot ontvanger der registr. te Doesburg, P. dat de brand is ontstaan door het keken sparen. 920,9023,10321,13054. van teer, door de werk" 100: Carbasius, thans te Groenlo; te Groenlo, R. Formijne , thans te lieden die bezig waren herstellingen aan de steigers te doen. Prijs van 30 : Gennep; te Lochem, M. Timmeiman, thans te Texel; te Gennep, van de arrondissements-regtbank te dezer 25 1922 3856 5866 7790 10013 12155 14293 16624 18510 D.- H. de Raadt ; te Texel, D. Raven , surn ; tot surn , jhr. stede, Ter teregtzittingbehandeld worden de zaak van het openbaar C. zal op morgen 40 1925 3896 5872 7868 10117 12255 14312 16636 18568 W. van de Poll, te Arnhem , en mr. W. Hemsing, te Nijmegen ministerie tegen den redacteur en uitgever van het Weekblad de 120 1954 3909 5893 7885 10125 12283 14367 16669 18589 Z. M. heeft eervol ontslag verleend aan mr. J. G- Becking, als Asmodfe, wegens later en hoon tegen Z. E. denminister van kolo125 1976 3959 5911 7918 10134 12325 14377 16728 18603 ontv. der registr. en dom. Fe Lochem, behoudeas aanspraak op nin, den heer mr. Mijer, gepleegd. Naar wij vernemen, zal het 224 1985 3967 5943 7922 10173 12349 14442 16771 18626 pensioen. ministerie alsdan worden heer 374 1997 3986 5969 7942 10231 12392 14581 16817 18640 Z. f. heeft aan de na te melden officieren bij de dd. schutterij , openbaar justitie mr. Hartogh. waargenomen, door den 414 2112 4022 5979 7944 10415 12523 14655 16888 18670 , eervol ontslag verleend, te Rotterdam : aan A. Jayen officier van op verzoek te 16894 18685 * Leeuwarden, 14 April. het leggen eener Joure de 509 2121 4036 5996 8111 10437 12592 14715 17006 18689 . CD. Hanegraaff, als kapis.. en aan D. H Pomp e, A. aanbesteding plaats gehad van: I.Vrijdag jl. heeft aardebaan 515 2142 4069 6038 8114 10507 12611 14744 van Ravesteijn, als lste luits., en benoemd te Vlierboom en S. Heerenveen, met van do stad Sloten naar Terbandsterschaas 544 2173 4081 6050 8185 10511 12624 14783 17047 18690 Rotterdam: tot kapts. W. L. Pluijgers en W. S. Burger, thans de hepnining of begrinding daarvan; 2. hetbij leggen eener aarde568 2183 4123 6130 8290 10520 12705 14844 17206 18693 lste luits.; tot lste luits. D. S. Wachter, P. A. G. M. A. Harbaan voor den zijtak van het Huis ter Heide naar Langweer, met 611 6132 10599 14846 , J. van der Hoop Az. en P. J. Bezcet cle Bic, thans 2de de bepuining of begrinding daarvan; 3. het wegruimen der aanwe- 623 2222 4153 6190 8355 10669 12736 14874 172i9 18698 teveld 2287 4172 8417 12760 17345 18711 luits.; tot 2de luits. P. L. H. Pozzoli, thans serg.-maj. W. Moens, zige en het leggen eener nieuwe brug over het vaarwater de 643 2316 4276 6213 8420 10691 12811 14896 17490 18756 W. F. Browne, H. Moens en W. C. Rekm , thans schutters. Scharster-Rien, in genoemden weg. Aannemers zyn geworden: van 734 2341 4304 6243 8457 10702 12825 14937 17519 18758 Z. M. heeft verleend de volgende pensioenen, als aan: J. L. het le en het 3e perceel, de heer J. Zwolsman te Kuinre, voor 744 2392 4306 6245 8549 10741 12886 14974 17523 18805 A. Jacobze , ontv. der reg. te 's Hage; G. Commijs, boekh. ten / 133,000, en f 2,600 ; van het 2e perceel.de heer S. J. deBoer 808 2471 4325 6257 8628 10843 12926 15027 17549 18946 kantore van de in- en uitg. regt. en ace. te Dordrecht; J. Flet- te Lemmer, voor f 21,000 863 2544 4362 6280 8645 10344 12934 15044 17624 18962 lennan, hoomsnoeijer bij de dom. te 's Hage. April. Donderdag e. k. zal. de heer 905 * Kroningen,van14Boneval Eaurc, benoemd tot buitenge- 1024 2554 4419 6324 8665 11030 12957 15096 17626 19005 R.T.H.P.L.A. 2618 4429 6373 8711 11060 13046 15260 17637 19013 16 April. Ia de gisterea gehouden bui*'S raenlisge, woon professor in de regtsgeleerde faculteit, deze betrekking aan1058 2687 4521 6431 8745 11189 13092 15282 17706 19059 tengewone vergadering der Provinciale Staten vaa Zuidholland, is vaarden met het houden eener Oratio de vero codicum legum civiU44 2698 4560 6476 8865 11193 13173 15342 17707 19133 overgegaan tot de benoeming van een lid der Eerste Kamer van lium pretio. (Aan de levensbeschrijving door den rector magni1185 2716 4623 6482 8898 J.1263 13178 15364 17752 19247 de Staten Generaal, ter vervangmg van wijlen den heer mr. A. ficus bij deze gelegenheid uitgegeven, oatieeaen wij , dat de heer 1188 2736 4648 6635 9026 11383 13199 15379 17817 19248 Boxman. Paure geboren is in 1826 , gehuwd met eene dochter van prof. 1193 2803 4738 6651 9076 11440 13248 15458 17826 19269 stemmingen plaats gehad Er hebben drie van Hall en au laatstelijk was refereadaris bij het departement 1241 2825 4750 6769 9118 11443 13332 15525 17836 19348 Bij de eerste stemming bekwamen van de 71 ia de bus gevon- van finantien). Door de studenten dezer hoogeschool zal, naar 1245 2872 4768 6876 9129 11489 13387 15578 17841 19371 den briefjes, de heerea P. L. Begram van Jaarsveldt 19 ,A. Hargewoonte, aan den nieuw benoemde eene serenade worden gebragt. 1275 2890 4830 6939 9205 11494 13412 15715 17842 19382 Jzn., lid van de Staten van Zuidholland 19, BaronGroeteveld Onderdendam 14 April. Nadat zich voor omstreeks 1297 2994 4877 6986 9215 11506 13432 15855 17855 19388 ninx van Zoelen van Ridderkerk, oud lid der Eerste Kamer,9, 14* dagea eea getal van 25 personen, meestal uit de gemeente 1375 3004 4905 7030 9219 11615 13448 15869 17874 19439 D. J. H.Boellaard, M. A. F. H. Hoffman en Joostvan Vollenhoven, Uithuitermeeden, alhier had ingescheept om via Rotterdam naar 1409 3021 4941 7053 9256 11622 13509 15876 17^88 19441 ieder 3, mr. P. Bluss van oud Alblas en Graaf van Limburg Noord-Amerika te vertrekken, zijn heden morgen rnst dat doel 1459 3062 5028 7190 9272 11623 13627 15974 17910 19443 Stirum, Burgemeester te Leiden, ieder 2 Btemmen, en Z. K. H. hier wederom 11 personen uit de gemeente TJsquert gepasseerd, 1492 3185 5034 7230 9546 11700 13693 15990 17938 19508 der Nederlanden , en deheeren J. E. Hoffman, RenPrins Frederik waaronder een man, reeds vroeger derwaarts vertrokken, doch 1539 3203 5100 7302 9603 11720 13773 16005 17944 19528 Cock, A. J. C. Maas Geesteranus, van daar teruggekeerd gers van Warmenhuijsen, A. om zijne geliefde af te halen, die bij zijn 1564 Graaf van Bijlandt, C. Schiffer van Bleiswijk , T. T. Gleichman , eerste vertrek had geaarzeld hem te volgen, doch daarin nu geea 1565 3220 5134 7333 9670 11842 13790 16043 17952 19568 3242 5180 7378 9675 11910 13807 16054 18008 19597 jhr. H. J. Caan en A. T. T. Prins ieder 1 stem, terwijl 1 briefje niet zwarigheid meer voad, daar hij in betrekkelijk korten tijd zooveel 1576 3267 5253 7396 9701 11918 13960 16060 18164 19620 was ingevuld. had oververdiend, meer dan voldoeade om de kostea vaa over1590 3386 5373 7445 9703 11933 14006 16159 18236 19650 Aan de tweede vrije stemming namen 71 leden deel. Daarbij te betalen. hen 1646 3491 5445 7457 9736 11937 14011 16281 18270 19680 erlangden de heeren A. Harteveld Jzn., te Leidea 34, mr. P. L. vaart voor voor beiden nog personen derwaarts vertrekken, kan en na Hoewel 1667 3514 5484 7466 9799 11987 14060 16308 18302 19735 Begram van Jaarsveldt 24. R E. baron Groeninx vaa Zoelen men echter aannemen, dat de meeste lust in deze streken daar1715 3526 5556 7473 9813 12006 14097 16315 18308 19771 Ridderkerk 6, M. A. F. H. Hoffman, lid van de tweede ka- voor grootelijks is geweken. van 1798 3548 5557 7506 9842 12023 14114 16329 18357 19802 mer der staten generaal 3, en de heeren A. M. Begram, O. W. 14 April. tusschen *Jtteventer 1814 3645 5718 7602 9873 12066 14145 16389 18387 19823 Graaf v. Limburg Stirum, Boellaard en Maas Geesteranus ieder hier en Twello, een bejaard manGisteren middag werd een voor levenloos gevonden in 1833 3712 5738 7629 9899 12091 14258 16404 18451 19875 1 stem. staande put, door zijne vrouw, die daaruit water 1859 3788 5768 7758 9966 12152 14284 16476 18487 19927 De derde stemming had plaats tusschen deheeren A. Hartereld zijn huis Nog eenige oogenblikken te voren had hij bij haarwilde gezeputten. 19955 Jzn. die 43 en mr P. L. Begram van Jaarsveld, president bij ten; hij was onderhevig aan vallende ziekte. de arrond. regtbank' e Gorinchem, die 27 stammen bekwam j zoodc werkzaamheden op het chemisch laMen verneemt dat dat de heer A. Harteveld Jzn. te Leiden, lid van de provinciale boratorium hervat zyn. Ingezonden itaten van Zuidholland is gekozen tot lid van de eerste kamer der Heden nacht omstreeks 12 * Zalt-Boemel 15 April. toebehoorende aan Jan van ure He redactie houde mij ten goede, dat ik haar nogmaals lastig toten-generaal. ontstond er in den korenmolen, der De heer Harteveld heeft de vergadering bijionder bedankt voor Vlier , onder het naburige dorp Haatte , brand , welke zoodanig in val met eenige regelen tot toelichting ever het niet verleenen der blijk van vertrouwen, dat zij hem heeft gegeven, hevigheid toenam, dat or aan geen bluschen te denken viel, en concessie tot denaanleg van een zijtak der internationale telegraafhet vereerend maar achtte de vervulling van de hem opgedragene betrekking dezelve alzoo totaal door de vlammen ia vernield; de oorzaak is on- maatschappij naar Rotterdam. op zijn leeftijd waarlijk moeijelijk. Uit dien hoofde kon hij zich bekend ; de molen is naar men verneemt tegen brandschade geasIs de in der tijd door de maatschappij aangevraagde concessie op dit oogenblik over de aanneming daarvan niet uitlaten, maar sureerd. door het gouvernement geweigerd, zoo is dit zeker geschied, verzocht dat hem de tijd vaa beraad gegund werd, dien de wet Heden is de wind uit het oosten zoo sterk, dat de over- omdat het gouvernement geene cohcessien tot oprigting van parhem verleende. ticuliere telegraaflijnen verleent , , is, na eenige discussie, overeenkomstig vaart bijna oamogelijk is terwijl buitendien doorden lagen water- f > de behoefte kunnen voorzien. daar waar de rijkslijnen zelve in Na het doen dier keuze stand , de gierpont sedert geruimen tijd geen dienst heeft kunnen het voorstel van gedep. staten, door de vergadeiing magtiging Dat de rijkslijnen in die behoefte tusschen , verleend, om, namens de provincie, ak verweerderesop te treden doen en .de overvaart steeds per aak ofroeiboot tjxoet geschieden. ] sterdam kunnen voorzien eu dat ook doen, Rotterdam en Ambewijst genoegzaam gemeente Schoonhoven is ingesteld, in een reghgeding, dat door de het korte tijdsverloop tusschen de aanbieding der berigten te AmBURGERLIJKE STAND van 16 April. ter zake van de opruimiDg der sluis te Schoonhoven. Uit de dessterdam en de aankomst te Rotterdam , dat tegenwoordig hoogstens wege gedane mededeelingen is gebleken, dat de weg om tea deze OVERLEDEN: C Hurg, huisv. van A. Schoonbrood, 37 j. C. 14 a 15 minuten bedraagt. Eene zij-lijn. der internationale maatte geraken, niet is afgesneden en tot eene mianelijke schikking Voort, D. 16 d. M. J. Sanders, huisv. van S. J. Polak, schappij van Amsterdam naar Rotterdam zou dus nergens toe dat het regtsgeding alleen is ingesteld als voorzorgmaatregel, tot A. van der Aalsloot, Z. 1 j. E. J. Peeters, Z. 3m.M. C. Verdienen. Worden de Engelsche berigten door Amsterdam aange54 j. _W. handhaving van he; goed regt. De onderhandelingen tot vereffe- steeg, Z. 7j. W. Kuyk, Z. 1 j. L. Slag, echtg. van C. H. Hol- nomen , hetgeen evenwel in den regel niet gebeurt en geheelkan ophouden, zoodra alle onderzeesche lijnen in orde zijn, zoo is ning dezer zaak bij minnelijke schikking, zullen worden voortgezet lander , 53 j. J. C. Pehling, D. 3j. A. B Slagter, Z. 2m. zeer gering en zou dan natuurlijk toch en in de aanstaande gewone zomervergadering, hopen gedep. staSillman, geb, Genesis, levenl.D. M. S. het oponthoud daardoor BEVALLEN: A. A. moeten plaats hebben. Zijn de Engelsche berigten, als zij in ten daaromtrent een bepaald voorsiel te kunnen doen. Bouwens, geb Ouburg, D. A.K. Oosterlaan, geb. Klok, D. S. Ten andere heeft de commissie, belast met het onderzoek van Beuse, geb. Hendriks, Z. J, Wilschut, geb. Vuurens, D. L. Rotterdam aankomen eenige uren oud, zoo kan men doorgaande polders in Zuidholland, bij moade het ontwerp-reglement voor de van der Struyff, Z. rekenen dat zij bijna evenzoo lang in Engeland zijn opgehouden van den heer Metelerkamp, een voorloopig rapport uiigebragt. Elze, geb. Danielson, Z ME. Vruggink, geb. AUan, geb. Keiler, Z J. Kraak, geb.Pons, D. M. van ie- en komen zij veeltijds allen te gelijk in Rotterdam aan, dan kan M. B. Daaruit blijkt, dat tea gevolge vaa de werkzaamheden dier com- Krul, geb. Volkers, Z. L. Content, gob. Saruco, Z. D. men er ook van verzekerd zijn dat zij in diezelfde volgorde uit van missie en de overwegingen , die nopens het ontwerp hebbenplaats Graaf, geb. Been, Z. en D. A. Treu, geb. van Nimwegen, D. der Londen worden geseind. gehad, het ontwerp in verschillende opzigten door de commissie Over het algemeen is men, nadat op het afschrift der berigten GEHUWD: H. L. Takkenburg, jm. 33 j. en J. yaa Lit. jd. ook is gewijzigd. Zij stelt derhalve voor, dat veranderd ontwerp op den tijd van aanbieding wordt vermeld, dikwijls geneigd het ca B. W- Brouwer, jd. 28 j. R. jm. 37 j. W. nieuw ter inzage van dc belanghebbenden te leggen, en de be- Rutte, jm. Kop, ca 25 jde Jong, jd. ___. Pijpers, jm. oponthoud op rekening der rijkslijnen te schuiven, terwijl dit 29 j. J. j. A. 40 denkingen waartoe het mogt aanleiding geven, aan de eommisie Stronek, jd. 27 j. , A. Coearaad, wedr. 30 j. meestal op vreemde lijnen plaats heeft. Men kan zich daarvan te doea toekomen, ten einde zij in de zomervergadering haar 23 j. ca A. M. C. vaa Zadel, jm. 23 j. en L. van ligtelijk overtuigen, door aan de telegraaf kantoren te informeren, verslag kunne uitbrengen ca dc zaak geen vertraging onderrinde. en J. C. Weasel, jd. 21 j. Vismans, wedr. 61 j. en M. Schavers, wanneer het berigt, indien het door een rijkskantoor is overge. Voet, jd.29 j, der G. Dienovereenkomstig is besloten. Jaasen, 44 j. J. W. Mller, jm. 31 j. en M. J. nomen, aldaar is aangekomen en men vergelijke de opgegeven Daarna is de buitengewone vergadering der staten door den wed. vaa J.26 j. t. B. P. O Ouwehand, jm. 25 j. en P. W. Pietirsz, tdenDiefjes jd. voorzitter, in naam des konings, gesloten. 's Hage, 2 April 1856. H. W. van Loon, jm., 24 j. en M. M. Valkenburg jd. In dc gisteren gehouden 2itting van den gemeenteraad zijn jd. 24 j. ( Wegens plaatsgebrek kan dit stuk eerst heden opgenomen worden.) j. C. C. Sandifort, jm. 34 j. en A.C. Cristijn , jd. 29 j. 0.a.: 1". de twee nieuw benoemde leden vau den raad de heeren 24 Tussehenbroek, jm. 21 j. en E. J. Schelling, jd. 19 j. Camp e Smissaert als zoodanig geinstalleerd; 2. is ingekomen C. Besrijpe het, wie het kan het verslag yan den toestand der gemeente over 1855; 3 D. is bij } Ter openbare teregtzitting van het kantongeregt n. 1 alhier, is het slot van een artikel in de N. R. C. van 6 April 11., no. burg. en weth. ran de commissie tot herziening der belastingen zijn op 16 April de navolgende vonnissen in strafzaken gewezen: 96 , lste bladz., 4de kolom. ingekomen eene memorie bevattende eenige voorstellen vsn plaatP. W. wegens niet zorgen dat een reiziger, welke hij had aanZou de volgende daadzaak misschien ter opheldering kunnen selijke belastingen voor deze gemeente. Drukken en ronddeegenomen te vervoeren met zijne omnibus, tijdig aangekomen is om strekken ? len; 4. zijn benoemd: a. tot gemeente geneesheer de heer Vorstmet de stoomboot to vertrekken, in eene geldboete van f 10 of 3 Jaren geleden had eene geachte familie, wonende op de Gelman ; b. tot lid der commissie tot herziening der belastingen, de dagen gevangenisstraf en de kosten. dersche kade binnen deze stad, in langen tijd geen tijding bekoheer Collot d'Escury, e tot lid der commissie van bijstand voor M. v. d. H wegens het werpen van vuilnis in het wafcr, in men van een harer bloedverwanten, die zich naar de Oost-Indien de plaatselijke werken en eigendommen , de heer Camp; s. is eene geldboete van 1 of 1 dag gevangenisstraf en de kosten. Men wit niet of hij leefde of dood was, maar Soury een voorstel gedaan, dat de raad burg. en door den heer A. v. L. wegens wasschen van glasramen aan den openb. weg begeven had. weth. verzoeke, om", namens den raad, alle middelen aan te wen- buiten den bep. tijd, in eene geldboete van J 1 of 1 dag gevan- vermoedde het laatste. Een vriend van mij , had te dier tijd eene somnambule clairvoyante, welke dien naam met regt verdiende. den tot afwijzing van het verzoek tot oprigting van kalkovens te genisstraf en de kosten. Scheveningen dit voorstel is met algemeene stemmen aangenomen. | H. W. wegens het verrigten van datgene aan den openb. weg, Men vroeg hem of het mogelijk was door middel van de magneDaarna zijn goedgekeurd t I. De verordening ep de jaarmarkt of buiten de openb. waterplaatsen, waartoe die inrigtingen bestemd tische clairvoyanco iels te vernemen omtrent het leven of den diens persoons. Als eerlijk man antwoordde mijn vriend kermis; en 2. de instructie voor de marktmeesters. 1 of 1 dag gevangenisstraf en de dood zijn, in eene geldboete van zulks niet te weten, maar het te willen beproeven. Dit werd Amsterdam, 16 April. Gisteren avond hield de crediet- |, kosten. vereeniging hare jaariijksche algemeene vergadering. Door den j J. S. wegens gieten van water op de straat, in eene geldboete gedaan en men bekwam tot antwoord van de somnambule : dat die persoon in leven en gezond was te Batavia , en op het oogenwerd een zakelijk vcorzitter-eommissaris mr. J Heenukerk Az, voorgedragen. De Si van 3, of 1 dag gevangenisstraf en de kosten. blik des onderzoeks, op zijn kantoor." Te gelijk voegde zij er verslag van de verrigtingen en den toestand v. B. wegens tappen buiten bep. tijd, in eene geldboetevan bij dat men binnen eenigen tijd een briefvan hem bekomen zoude. commissie tot verificatie der balans bragt daarop haar verslag f 5, en drie dito van / 3 of bij onvermogen 3 dagen gevangenis- Alles werd opgeteekend, later onderzocht en waar bevonden. De J, W. Tijdeman, en ingevolge de conmit, bij monde van mr. I straf en de kosten. brief kwam werkelijk aan, langvoor dathet onderzoek had kunnen clusie van dit rapport, werd de balans door de vergadering met i J. O. C. huisvr. C.v.8., wegens bij herhaling buiten noodzaak plaats hebben. aangenomen. Volgens deze balans zal, na ij belemmeren van den openb weg, ia eene geldboete van algemeene stemmen 2.50 Ik-zelf heb nog veel onbegrijpelijker en treffender gevallen met aftrek van geledene verliezen, administratie-kosten en reserve,]i en de kosten en 3 dagen gevangenisstraf. dezelfde en andere magnetische clairvoyantes ondervonden. de deelhebbers 6 7/8 pCt. van de door haar gestorte gelden aan P. D. wegens buiten noodzaak belemmeren van den openb. weg, Het is aan te nemen, dat het z. g. D. M. lang reeds bekend worden uitgekeerd. jj in eene boete van / 2.50 en de kosten. was en beoefend werd bij de Oostersehe volken, voor de Euro, Heden hield de gemeenteraad weder eene zitting; waarin o.'a. aai sa garm i peanen er iets van wisten; en misschien weet men daarreeds sints wai iagekomen een verzoek om wachtgeld of tegemoetkoming van den eeuwen, wat wy hier, nu nog niet eens vermoeden en eerst later C.Pierson, vroeger gedurende 16 jarengemploijeerde aan de gedaan op het Koninklijk MeteoroWAARNEMINGEN, heerA. zullen leeren kennen. logisch Observatorium te Utrecht. stads publieke werken, hetwelk ter visie werd gelegd. Hetzelfde Het beperkt menschen verstand, kaa het grenzenloos vermogen geschiedde met het rapport der commissie ad hoc over devroeger door van 's menschen geest, begrijpen noch omvatten. eenige makelaars gedano klagte over het uitoefenen van dat ambt, | Wind8 f, dat burg. Rotterdam. P. J. van Wageninge , Sb. door onbevoegde personen. Voorts berigtte de voorzitter, uit te geanticipatie billetten hadden besloten en weth. omtrent de kr. | ven tot een bedrag van 5 tonnen gouds als: 60 & f 1000, 1100 $ | Beurstidingen 200; 1400 &fBO en 2700 uJ 40 De inschrijving zal den a f plaata hebben. Thans 28aten dezer bij den stedeljjken ontvanger I I Beurs van Rotterdam. 12.0 754.7 11.5- 0.5 12.2 0.88 9 4 0.5 betr regen Werd besloten om burgem. en weth. te magtigen een adres aan 14 2 NO. het verzoek van magtiging, om over 10 NO. Laagste Hoogste Gebleven 20.0 754.7 10.4+2.8 0.92 9.3 7.6 gedep. staten te rigten met WOENSDAG, 16 APRIL. 26.C 756.6 81- 1.4 8.0 0.79 6 8 5.3 zw bew. koers. koers. koers. de helft der buitengewone uitgaven op de begrooting voorkomende 15 8 NO. 2,N0. Nederlandsche werk. schuld 4 %93 1/4 1410 758.2 125+0.4 12 6 0.43 4.9 0 helder to mogen beschikken. Hierop berigtte de voorzitter, dat bij burSpanje 3% thans |10 NO. 11/4. 24 1/2 2.0 762.6 44 -3 3 0.64 4.5 0 gemeester en wethouders was ontvangen van gedeput. staten eene !ortug. te Lende 1853.. 45 3 16 8 ONO. !120 765.2 3.2 -65 0 3 0.70 4.6 0 nota van bedenkingen op de algemeene verordening op de heffing Russ N.bet te Amst. 6 Lg. 1855 5 -89 15/16 der plaatselijke accijnaen. De voorgestelde wijzigingen en toelichOostenr. Metall. 1547/1852... 2 1/2 "> 40 13/16 41 40 13/16 dito betaalb. te Amst f 53/8 tingen werden allen met gerjpge of zonder verandering aangeno 85 1/4 5 85 1,2 dito Nationale 1854 5 HO 7 8 81 1/16 80 7/8 men. Het concept-antwoord omtrent de bedenkingen der gedep. Aanbestedingen. 21 7/8 Mex. te Londen 1851 100... 3 staten aan dat collegie te rigten, werd goedgekeurd, nadat vooraf 21 16/16 21 15/16 dito dito Onbep. Stukk.... 3 21 7/8 Op 22 April e. k , des voormiddags ten l ure, door het eene voorgestelde bijvoeging derfinancieele commissie zonder stem' 5 % Uitg. nu Venez. 1 3/4 13 1/16 ming daaraan was toegevoegd. Door het niet aannemen der be- Gemeentebestuur van Biervliet, in het Gemeentehuis aldaar: Ecuad. Event 6% nu I 5 3/S trekking van lid der commiie voor den stads-sohouwburg door Het mftken der Aardebaan en begrinden van den Weg, gelegen Ook heden was de stemmiag iets flaauwer en werden mee3t alle heer J. WilUr'mg, moest eene nieuwe verkiezing plaats heb- tusschen IJzendijke eu opgeroeide gemeente, ter lengte van 5105 fondsen lager afgegeven, met uitzondering van Mexicanen, elke den hen voor die betrekking, waartoe ac heer H. J. Modderman met trekkende el. iets vaster waren.

Van regeringswege zijn ten behoeve van de kamers van koophandel en fabrieken verzonden: I. een algemeen overzigt der koopwaren, gedurende 1855 in het Zwitsersch bondgenootschap ten in-, uit- en doorvoer aangegeven; 2. een overzigt der scheepvaartbeweging in de haven van Altona over 1855 en de vijf voorgaande jaren.

19 van de 28 stemmen, werd gekozen. Tot aanvulling der vacature in het collegie van curatoren der Clinische school, in plaats

van den heer S. van Iddekinge, werd de heer H. J. Koenen met 26 van de 28 stemmen, benoemd. Daarna is de vergadering

229ste STAATS-LOTERIJ.
2de Klasse, 3de Lijst. GETROKKEN NOMMERS (naar de officile lijst.) Prijs van / 20000: No. 6597. 2500: 14767.
Trekking van 16 April.

gesloten.

Beurs van Amsterdam.

WOENSDAG, 16

APRIL.
koers.

Laatste

-H-

.
1/4

Laagste Hoogste Gebleven

koers.

koers

mistere.

vau

'i

i.

ii I.

A?rt;:Spcaat. ^lfo s1'3 * * Schbe SV.V- I** |J B /"


51
Portugal te Londen.. 3 Rus. llope 1798/1816 5 dito dito 1828/1829 5 Cert.van Assign.... 6

Bewtof^uiL Ktisal^eTchuid

eC:i& 31 1 JJ SS "39 l6
8
111-

2i sB
5

'*
.

3/4 "*

g
2*

w? 7;8 ml 7 102 m 'B


.*

? 79 \ l" vi i *80 liifi uil Milii S fi'^'s2 si 5i t SiSSSkv.:::: 5 : g gjg * g$ 250 395: .11 lB2nr>i7mt"Aw t,lt/?l'- L. Ween<*-Lot.nc fl ,vt Wil Rnihsdi 1804 1/2; Nap. Cert. bn 1- en B. s v. 106 1/4, Mex. 217/8, 15/16: dito Onb. 2 X%XG 7%' 7 s rSJ? M?.
Pol.Aaud. / 155 jj Oostenr. Metallieken 5 fn dto nationale 5 V 8 ditol47 2 1/2. f,

rn.Lst.fl.soS

.. \%"
'
r,
,

is'

40

/lb

sB , M

39 45

15/M 1/1
.

..,, '18

* * S? l%,\\ . ' *"? '?; J ,S


a

7Q

l7

Koers vau het Geld bij de Nederlandsche bank: disconto promessen 41/2%, beleening op effecten 4 %,dito op goederea 4 *>> 41/2 % Koers van het Geld ter beurze van heden: beleenine prolon4. r
Van Holl. fondsen waren 3 % meer aangeboden. \ an vreemde effecten was de stemming meestal wederom flaauw, vooral waren Oost. , ten gevolge van onderscheidene veikjop-coiu" missien. zeer gedrukt. Mexik bij eenige affaire, iets vaster. te 5 ure: InteBr- 2W% 6i 15/16, Spanje 11/4 % oa o fJ F.l^? 24 9;16, dUoinn. 3% 3915/16, Met. 5X79 3/4.
gatie

4% , disconto 4%.

'

Rom.

" 55 3/4 P dito 185? 5 \l2? f"*2J& % Pt"Jedi! o,4 1/2 %S6iP" "dito Uinnel- % 1001/20 ' % 243/ 3 % 4001

,urs
e

TOn

Antwerpen, 15 April.

90P'

1/2 % 55 G., dito 4 1/2 X 96 5/BP., Metall 5%84 i 841/4 ; dito Lot. ff. 250f1. dito Sp. 11/4 24 14 G ! , 1852 S% 1001/2G.S dito Binn. 3 % 40. B eTS v> Frankfort, 14 April. 41 s*: 93 *i**u- 84 3/4 P.iHesMOth.L.' 112 3/BP.|Holl. 4 X.. 40 1/4 Dara.L. 50 j} ???' 75 3/4 Sp.Sxbi.i.. 1/8 B* 43 25 33 1/4 ditoliXgee. 24 7/8 J dito v. 11.Z 31 1 4 Fu^OOO 87 t*lto*l' Weenerb... 1334 sNass.L.fl. Sard.Bethm. A.L.fl. 500 222 44 1/2 lusl.St4v dito fl. *>0 134 Bad. L. 3.50' 80 Ne de beurs 1 dito v. f1.35i 47 3/8 Met. 81/2* 43 ditsienweloB i>Sp.3*Bimi. 40 1/8 Pr.S. 31,'X! 87 3/8 Holl. Sl/8 *l 63 Beurs van Berlftn, 15 April. Rusland 5 % 105 3/4. Beurs van Frankfort, 15 April. Metali. b% 83 1/2, Spanje 1 1/4 %24 3/4, dita 3 % 40. Beurs van Hamburg, 15 April. Spanje 1 1/4 %373 8, dito 3X 23 3/8; Rusland 5 % 1031/2, Mcx \ 3 % 13 1/4. (A. C )

Belg. 2

'

11

Stukken

ROTTERDAM, 15 Apr'l.
Lond 11.80 11.95 do. 3/m 56 3/8 Parijs 55 7/8 56 1/8 Bord 35 Hamb 35 5/16 6 weken Fr. a/M 93 7/8 ANTWERPEN, 16 April Amst 1/2 av. G. 3 m I 34 v. G. PARIJS, 15 April. I zigt I 190 dagen | Amst 21T 3/8 I I 210 LONDEN, 11 April. raamden I K. 12,2ja i 11.19 al 12,2i i i "mkiu FRANKFORT, 14 April. K . |
-2 maanden

K.

. -

AMSTERDAM. 15 April2 maanden. K. Lond 11 77 1/2 g. 11 92 1/2 P55 7/8 g 50 1/2 fr Parijs Bord 55 5/8 g. 56 1/8 fr Genua 46 g. Livorn 39 i/4 g.
Napels

13

Amst Weenen

100 117

1/4 5/8 |

iM.

Suiker. Heden zijn 114 kn. Havana afgedaan. BIJ' ongepelde Aracan hadden vrij aanzienlijke omzettingen plaat voor uitvoer, bedragende ca. 7500 bn. tot de vorige prijzen. tsirts nen teruggaande en er gaatbijna niets om. Eene partij inlandsche Rogge is tot 10 gedaan.
In

AFLOOP der heden gehouden Broogerjf en Veiling: 420 zakken IVOOBNOTEN, tot f 4 opgehouden. 63 vaatjes cuBApAOSCHIiIiEN, tot 30 ets. opgehouden. 60 11 3 i, 342 vaten tamabinde, gedeeltelijk verk. en opg. tot/12 1/2 4/ fi" 15 matten en 2 vaten gum copa tot 45 c. opgehouden. 60 kistjes geconf. gembeb tot 55, 56, 57 4 58 e. verkocht. 37 balen gbana pabadisi tot 18 a 18 3/4 c. verkocht. 3 vaten tonca boonen tot 135 & 137 c. verkocht. 900 stuks MAIACCA stokken, tot 15 1/2 verkocht. De heden in veiling opgehouden Tamarinde is voor het grootste gedeelte uit de hand verkocht; prjjs geheim. Schiedam, 16 April. _ vanen. Rogge verkocht: 147/2 ff gedr. Deousche / 3 6/w. Gerst. 132/2 ff Engelsche f 245 3/m. Moutwijn, per Ned. vat zonder fust / 18., zouder del*' Jenever, 23 50, , 24.75, Amst. Proef, * Amsterdam 16 April. Gisteren zijn afgedaan ca. 1200 stuks Java Runder- en 8y stuks dito Bujfel-Hulden , aanvoer per Gravina; de besteede prijzen zyn ons niet bekend geworden. Heden zijn uit de eerste hand verkocht 25 v. MarylandTaliaH' , aangevoerd per Adonis. Ter Haas-markt van heden waren de prijzen als volgt: Goudsche geschept / IJ>. Liverpool, 14 April. Katoen. Heden zijn 20.000 bn. verkocht tot 1/16 l/"* --verhooging op de prijzen van 11. vrijdag. Antwerpen, 15 April.

Rotterdam, 16 April.

...
Porto

g 87 peterb 179 g Hamb. 34 15/16 g. 35 5/16 gK 3 maanden. gMadr .243 g Cadix 243 gSevilla 242 g. Bilbao 242 Lissab. 41 1/2 g

2 6 weken Ween. 134 3/4 g Augsb. 35 1/2 g Fr g 99

41 12

g.
i

a/Ml

'

"

K -

'

..

..

,_,

| !lf|||

||| Hlgffll

Fondsen
rr.^-.

'

en

16 April. Kofijf. Heden zyn ca. 1200 bn. Brazil afgedaan. Van K|)*t zijn ca. 400 bn. gepelde Aracan verkocht, ftraiif li voortdurend zonder omgang en zeer flaauw. Havre, 14 April. vraag was heden zeer levendig tot vooruitgaande Katoen De prijzen; tot drie uren zijn 3255 bn. omgezet in de verhouding van fr. 87 voor ias New-Orleans, zijnde ten volle fr. 1 hooger. Bezlers, 1 April. Voorloop. Aan onze markt van heden is de koers van disponibele 3/6 gefixeerd op fr. 145 voor 67 stukken. Sew-oik, 3 April. (per Perzia.) STAAT van Katoen in alle havens sedert 1 September-1856. 1855. 2,823,000 bn. 1,903,000 bn Totale aanvoeren

" Uitvoer naar Engeland 1,134,000 963 000 * Frankrijk 353,000 249,000 " andere vreemde hav. 351,000 "> 167 000 " d' y. ""-;;,'. 665,000 320,000 " Te Mobile wordt middhng op 9 1/2 c. genoteerd. r, w ? e*nabncco, 19 Naart. De markt is in de afgeloopen maand gedrukt geweest, <<"" wijl er een ongekenae stilstand in zakenzeer heerschte, hetwelk is*f te schrijven aan de verwoestingen door de cholera aangerigt. nog toe is de sterfte voornamelijk onder de kleurlingen ge***,*; het aantal sterfgevallen bedroeg gemiddeld 90 per dag. I" _Z districten van het binnenland iB de toestand even ongunstig " tot nog toe toont zich geene verbetering. Zulks heeft noodweg een aanmerkelijke invloed gehad op de toevoeren van

uitvoeren..

1,838,000

1,379,000

Tor.&J?^

**

"***

geen derde gedeelte van hetgeen men in dit saizoen kon veraangebragt. De werkzaamheden zyn in verscheidene stricten gestaakt moeten worden djor gebrek aan arbeiders; het riet verrot op de velden en het is buiten twijfel, dat het deficit V&n den oogst veel belangrijker zal zijn dan Daar de voorraad zeer beperkt is, hebben demen verwacht had. prijzen weinig verandering ondergaan .niettegenstaande de berigten van Europa; alleen bruin is 50 k 100 rs. per arroba (5 k 10 d. per cwt.) geZIJU-a'8 Vo'gt: wit V23*600 il 3*850 7_j- an boor<3); " 3 3*400 4 3*500 No. 9004 3*300(26/Bil 30/-); moscovados (/ "S/l)\ regulier 2*look 2*200 20/2) De a9 1 0 haar Da ,*-' Srootendeels wit. Kcguher bruin is zeer gedurende de affeeloopen maand bedragen 5456 ton meer gevraagd; de voorraad bepaalt zich tot 1150 bn.' welk P.hooePr'jen worden gehouden. Van Maceio en ParabahHJ en'ge verkoopen plaats tots*Booil 6*ooo (5 11/31 5 17/31 d per U vrij aan boord), doch voor Panaiba vordert men
"n

Jachten, is

?^/r\^!/7 nTn
t

.fuiZtMlMPa&! TIO

z^tt^V^ TT* F*"* "" KftlT

"S

thans 6*400 (5 28/31 d.). Droog gezouten Holden zonder voorraad en nominaal op 260 rs. (8 7/32 d. per tt.) Met Vrachten is het ongunstig gesteld door de schaarschte en hooge prijzen van de producten. Een schip is aangenomen voor hetKanaal tot 30/--en een via Paraba tot 40/- De charter partij van een Hollandsch schip A 1, van 4200 zakk. is in veiling verkocht tot 25/- naar het Kanaal. Wisselkoersen op Londen lager; eerst werd gedaan tot 27 1/2 a 27 3/4 d., vervolgens tot 27 1/4 d. op 60 dagen en 27 3/8 k 27 1/2 d. op 90 dagen. Calcutta, 8 Maart. IndlgO ferm. Suiker gewild. Koers opLonden 2/2% k 2/2 _\, doen met weinig ff witb. Poolsche / 625; 130 ff n. Geld. / 410. Bogge bij gerijven merkelijk hooger verkocht, bij partij ook wat meer te bedingen; 123 ff Kost. J 290; 117, 120 ffn.lnL/266, f 275; 118 ff dito 265 op levering, alles bij gerijven; 117 ff

Zweeds,

, Graanmarkt.een Amsterdam 16 April. Tarwe in handel; 132

Gerst merkelijk loger; 112 tt n. Deens, f 215; 113 tt jar. Deens. / 192, bij groote partij. Koolzaad. Voorjaar < 1/2 hooger, najaar onveranderd; op 9 vaten Olie te leveren in April 100 1/2; Sept. en Oct. e 70 1/2. Raapolie dadelijk lager afgegeven; voorjaar prijshoudend, najaar willig; op 6/w. / 501/2; vliegend f 49 3/4, f 49; op I. Mei f 48 3/4, 1/2, 3/4; Sept. f 40 3/4; Oct. 4O 1/2, 3/4, 1/2; Nov. en Dec. / 401/2. Lijnolie traag; op 6/w. 35; vlieg, f33 3/4 1/2; Mei 33 1/2, 1/4; Sept., Oct,, Nov. en Dec. 31, 1/4. Hennepolie op 6/w. f 49 1/4 ; vlieg. / 48. Raapkoeken per I4O st. J 102 k 107; per 104 st. / 12 k 14

260 bij partij.

Publieke Verkoopingen.
/n liet Notarishuis aan de Geiderschekade, te Rotterdam. WOENSDAG, 16 APRIL. Een Huis en Erve, staande en gelegen op de Botersloot

'" Beetijdingen

Yreemde Havens.
FcB-nambucq. In Lading.
20 Maart. Marianne, Tjebbes,

wijk 9, n. 549. In trekgeld / 6,450. Een Huis en Erve, staande en gelegen als voren, wijk 9, n". 550. In trekgeld / 2,000. Gecombineerd verkocht voor / 9750. Een Winkelhuis , Bovenhuis en Erve, staande eu gelegen op de Kipstraat, wijk 10, n. 159. In trekgeld 6,000. Een Huis en Erve, staande en gelegen als voren , wijk 10 , n: 159. In trekgeld f 1,000. Gecombineerd opgehouden voor 10,400. Een Pand en Erve, staande en gelegen in de Peperstraat, wijk 5, n. 87. In trekgeld 4,050. Drie Huisjes en Erve , staande en gelegen als voren, wijk 5 , n. 88 , 89 en 91. In trekgeld 1,400. Gecombineerd opgehouden voor 6000. Eene Blcekerij, genaamd de Hoop , f Erve , staande en geen legen op de Binnenweg, wijk 15, No. 587. In trekgeld f 10,100. Hen lum, Tuinhuis en Erve, staande en geleeen in de Warmoezierslaan, wijk 13, n. 601. In trekgeld 1275.

rouwershaven. (ONO) riL Niets gepasseerd.


M_3.
Alphard, Roelfsema, Earl ofAuckland (s), Maas(_), Gratitude , Jonas ,

Vertrokken. "-HCVoctslnls. (NO.) Aangekomen. Antwerpett Klontje, 14 April. Meinsina, Flensburg u*Pnl. Blandina, Schuldt, Ebeltoft Caen . Aangekomen. Wceon, Clausen, Bonesa 5/12 April. Anna, Plukker, Rotterdam -. Vertrekken. Malta. Aangekomen. Vereeniging , den Breems, Lissabon 5 April. Maria, Hendriks, Bclfast
Triest Londen Bristol Newcastle

Kanaal

Mamburg. Aangekomen, 12 April. Alida, Oldenburger, Nizza Janna, Brouwer, Delfzyl 14. Sietskina, Dost, Amsterdam Irientje,Loop, dito Soukje Alida, Hazewinkel, Triest Zwijger, Witkop, dito Tschesme en Smyrna Vertrokken. 12. Georgina, Heins, Amsterdam 13. Hillechina Cath., Mooi, Bordeaux Aaltina Helena, Meijer, Groningen 14. Prospero, Mller, Soerabaija Marchina Cath., Mulder, Stockholm Elizabeth, Brouwer, Dantzig Jantina Jikkina, Kieft, dito Margaretha, de Winter, Koningsbergen Marg Augusta, Jongman, Newcastle BrUUShausen. Aangekomen. 12 April. Hoop en Liefde, Nieland, Amst. Cuxhaven. Aangekomen. Londen 14 April.Agneta Juliana, Haan, Vertrokken. Aurora,Knudtsen, Amsterdam Bremerhaven. Aangekomen. 11 April. Bouwina Lammcchina, Veenhuisen, Genua Vriendschap, de Boer, dito 12.Itjea, Huisman, Greetsiel Vertrokken. Amsterdam Vr.Reina, Kruizinga, * Alida Adr iana, Foiken, Colmar Emden. Aangekomen. 9 April. Stadt Emden, Kat, Amslerdam dito 10. Jonge Jan,Luken, -r-TT-i mm im Leer. Aangekomen. Amsterdam 10 April. Wilhebnine, Otten, Rivierberigt. Flensburg Aangekomen. Rotterdam 17 April. Hoog water: lste 7April. Fr. Alida, v. d. Werf, Newcastle Travemunde. Aangekomen. "Hjde 2 ure 5 m.; 2de getijde 2 ure 29 m. Newcastle leulen 15 April Rijnh.: 7 v.3% d. R. 13. Jacobus Gezina,Reinders,

Chevy Chase (s), dito Bordeaux (s), Bordeaux Elve (s), Hamburg ligt achter de Kwak ten anker. lelie. (NO.) Vertrokken. 16 April. Ythan, Kyle, Hellevoetsluis Norfolk(ts), Goole Concordia (a), Londen Maassluis. (NO.) Vertrokken. 'h April. Belmont, Hamm, Sunderland /op-nde Visscher, van Rossen, Noordzee dezer dagen, zonder uitklaring en ronder betaling van loodsgelden, in ze? geteildescnip,is volgens informatie |eWeken te zijn, de Eng. sloep Ann, "pt- Friar, bestemd naar Duinkerol bonden. (, 15:N0.t.O.,harde wind.) Aangek. 15 Ai Goede Hoop,Haijer,Christiaansand 16 ]S "MargarelhMitchelt, Stiles, Batavia Morton, Graham, Sunderland 'rentad, Madsen, Olberg Christensen, Frederikstad *<"niUtn, Fredrikscn, Drammen Vertrokken. j. " Teensma, Batavia wouc. Gen.Rochussen, La Seur, dito "Mercator,yan der Valk, dito Heerenveen, Prins, Triest Toulon j Borfau.x, *Wortelboer, Mulder, Batavia e His'en niet aangekomen. Vli " jV'SSlngen Aangekomen. Liverpool j-^ril./.'oene, Hegevich, V'PaquereUe, Joy, Bordeaux Memel Herman, Jansen, Vertrokken. j. 1"Piedad, Garay, Havana Otto Venius, Delfs, Vera-Cruz Blessing, Marshall, Londen Friendship, Depledge, dito dito "**%, Flym, Yarmouth PotAm'ne, Harrison, oochristy, Nefors, Liverpool Adan, Gastenage, Bordeaux Ocectn, Main, Londen

Genua. Aangekomen. 10April. Felicitas, Wildeboer,

2 April. Libra, Oostra,

Livorno.

7. Hervatting, Visser,.. Hillecldna, Hoogland,

Vertrokken.

Vierdingen Antwerpen
Amsterdam

Amsterdam

PlymtOUth. Aangekomen. 15 April. Koning Willem III, Zeylstra, Banjoewangie n. Amsterdam alles wel aan boord NB. De Engelsche bladen zijn heden niet aangekomen.

Vertrokken. Emma Maria, Sap, de Ooszee Memel Aangekomen. 8 April. Afiena Hillech., Drewes, Carlsham BantZlg. Aangekomen. 12 April Jantina,Vos, Amsterdam Agatha, Schuur, Harburg Antje, Brouwer, dito Caroline, Bonjer, Rensburg Vr. Geertruida,Bontekoe, Otterndorf Iilbau Vertrokken. 8 April. Johann Jacobi, Saugeon, Amsterdam Kopenhagen. Aangekomen. 11 April. Annegina Elsina, Kuiper, Newcastle Vertrokken. 10 April. John, Looit, Oost-Indien Elseneur. Aangekomen. (11. ZZO.-W., 12 morg. WZW.) 11 April jBoo, Jonkhoff, Newc. n. Kopenhlida, Harding, Antwerpen n. Rostock Christina Jantina,Dood, Amst. n. Stockh. Joseph, Abrahams, Dordt n. Oostzee Ida k Cornelia, Schenk, Harlingen n. dito Cath. Charlotta, Eisenga, Amst. n. Stettin hngelina </ant,Rosema,Lond.n.Koningsb. Tonningen. Aangekomen. 10 April Catharina, de Jonge.Bremen n.Rost. 11. Jonge Timen, Swiers, Amst. n. Stettin Johannes,Bohn, Friedrichst. n. Amst.

...

Carga-Lysten.
HULL, Ircvell Th. Sadler, 870 stav. 210 boss. en 6 platen IJzer, E. S. de Jonge.
AMTERBAM.

ROTTERBAM.

BATAVIA, Rabenhaupt. Rijkens.805 k. Suiker, 2201 b. Rijst, 95 k. Gom Damar, 34 kr. Gom Elastiek, 2865 b. Bindrotting, Order. NEW-YORK, Hermanus Franciscus, Maasdo'p: 37640 st. Duigen, 400 v. Harst. Order. LISSABON, Preciosa, Ouwehand. 54 mooi Zout, 150 b. Wol, 8 b. Zaad,Kerkhoven & Coutinho; 15 p. Kurk, 90 k. China'sAppelen, 50 z. Castanjes, A.U.Bohlman; 145 z. Castanjes, 3/2 en 4/4 p., 36 kn. Wijn, 36 b. Orseflle, Order. CETTE, Ctaronne, Smit: 3 f. Voorloop, 3 f. Brandewijn, 53 f. Wijn, 2ktjs. Vruchten, G. Schimmelpenninck A Co., te Deventer; 192 f. Wijn, 2 ktjs.Vruchten, 1 ktj. Likeur, Hens & Schaapman, te Zwolle; 14 f. Wijn, Order te Amsterdam. FREDERIKSTAD, Maria, de Jong: 1 lad. Hout, Jean deBooy.

*""

Schepen in Lading.
ROTTERBAM.
BARCBLONA. Sp. schip Maria, Kapt. P. de Garteiz. Adres P. A. van Es en Co. BATAVIA en SOURABATA. Ned. Bark Abel Tasman , Kapt. J. Hensing. Adres :

Koekelis. Adres: Vlierboom 4 Suermondt. BATAVIA, SAMARANG en SOURABATA. Ned. Campagne-Bark Vondel, kapt. B. Verhagen. Adres : Wambersie 4 Crooswijck. BATAVIA. Ned, fregat President Plate, kapt. C. O. Hansen. Adres: D. Burger & Zoon. BATAVIA. Ned. Fregat India , kapt. K. W. F d'Arnaud Gerkens. Adres: Kuyper, van Dam 4 Smeer en Hudig& Blokhuyzen. BATAVIA. Ned. Bark Pieter Schoenmakers, kapt. J. J. van Varelen. Adres: Vlierboom & Suermondt. BATAVIA. Fregat 2 Gezusters, kopt. J. J. de Wilde. Adres: Wm. Ruys J.Dz. BATAVIA. Ned. Camp. Bark Generaal de Steurs, Kapt. F. Fokkens. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen. BATAVIA. Ned. Bark Australi, kapt. J.C. Harten. Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam & Smeer. BATAVIA. !Ned. Brik Bengalen, kapt. T. Keus. Adres: Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, van Dam 4 Smeer. BERGEN (in Nooewbsbh). Noordsche Schoener Amsterdam Paquet, kapt. O. Mowinckel. Adres: Johs. Ooms Ez. 4 Co. BILBAO en SANTANDER. Spaansch schip Joven Justita , kapt. Ml. Anto. de Anzorandia, Adres : P. A. van Es 4 Co. BOSTON. Nederl. bark Nederland, kapt. F.Ruiter. Adres: Hudig4Blokhuizen, Adres: Wambersie & Crooswyck. BOSTON. N.-Am.Fregatamosrf, kapt. John K. Greenougb. Adr.: Hudig 4 Blokhuyzen. BREMEN. Ned. schip Twee Gezusters, kapt. G. J. Geltea. Adres: Seeuwen 4Co BREMEN en OLDENBURG. Het Oldenburgsche Kofschip Helene, kapt. J. Watje. Adres: Seeuwen 4 Co. DANTZIG. Ned. Kof Hillechina, kapt. G. J. Fijn. Adres : Johs. Ooms Ez. 4 00. DANTZIG. Ned.SchoenerKof Bellamy,kapt. E. O. van Driesten. Adres i Ch. Cornelder 4 Zonen. DANTZIG. Ned. Schip Vrouw Hillechina, kapt. D.J. Joosten. Adres: Seeuwen 4Co GIBRALTAR. Ned. Schip Dankbaarheid, kapt. A. Kostert Adres: Seeuwen & Co. GENUA. Ned. Gekop. Schoener Backenhagen, kapt. J. Hakker. Adres: Kuyper, van Dam & Smeer. HAMBURG. Ned. Kof Derkina, kapt. K. J. Bronsema. Adres: Seeuwen 4 Co. HARBURG. Han. Schip Magretha, kapt. H. T. Pauls. Adres: Seeuwen 4 Co. HAVANA. Spaan. Schoener-Brik Balbina, kapt. D. F. Landa. Adr.: P.A. vanEs 4 Co. HONGKONG. Ned. Bark Anna Eiizabeth,

k*. V arkevisser & Zonen en Ch. Oornelder en Kapt. J.P.Hueaer. Adres Wm. Ruys 3Dz. Zn. alhier en De Coningh 4; Bert, te Amst. JERSEY, GUERNSEY, PLYMOUTH en BATAVIA, SAMARANG en SOERASOUTHAMPTON. Eng. Schoener Sybil, BAIJA. Bark Soolo, kapt. P. O. van der kapt. Cts. Nuttall. Adree: Hudig 4 Blokhuyzen, Meuien. Adres : de GrootRoelants & Co., te Schiedam en P. A. van Es 4 Co., alhier. KOPENHAGEN. Ned. Kof Jantina,kapt. BATAVIA. Ned. Bark Zwerver, kapt. D. A. RF. de Jonge. Adres: Seeuwen 4 Co.

Seeuwen & Co. TRIEST. Ned. Kof Alphard, kapt. H.L. Roelfsema. Adr.: Vlierboom& Suermondt. TRIEST. Ned. Brik Abeona, kapt. A.Hoogendijk Az. Adres : Johs. Ooms Ez. & Co TROMSOE, WADSOE en HAMMERLISSABON. Ned. Schip Visscherij 4 HanFEST. Ned. Schoener Arend, kapt. J.B. del, kapt. L. v. d.Borden. Adrei:SeeuGoosser-s. Adr.:Kuyper, van Dam & Smeer. wen 4 Co. VALPARA1SO. Driemast Schoener Julia, kapt. A. v. d.Kolff. Adres: Kuyper, van LONDEN. Eng. Schoener Nymph, kapt D. Howard. Adres: Seeuwen4Co. Dam & Smeer. MA.OASSAR. Ned. Driemast SchoenerPrewXAARBIWGEJ. sident van Buren , kapt. D. Visser. Adres : GIBRALTAR en MALTA. Ned. Hoeker Wambersie 4 Crooswyck. Koophandel & Zeevaart, kapt. H. den MEMEL. Ned.Kof Vereeniging, kapt. J.van Breems. Adr.: Kuyper, van Dam & Smeer. Reen. Adres : Seeuwen 4 Co. LISSABON. Ned.Hoekerschip Vereeniging, MEMEL. Ned. SchoenerkofAnnegiena, kapt kapt. D. denBreems. Adres : Knyper, nn D. J. Blouw. Adres: Seeuwen & Co. Dam k Smeer. MEMEL. Ned. Schoener-Galjoot Magrietha, BORBRECKT, kapt. E. W. Panman. Adr..- Seeuwen 4 Co. HONGKONG. Bark Jacob Cats, kapt. A. NAPELS. Het Napolitaansche Brikschip van der Windt. Adres : Visser k van der Maria, kapt. L. Cacaee. Adres: VlierSande, alhier, Kuyper, van Dam & Smeer, boom 4 Suermondt. te Rotterdam, en J Daniels & Zoon en NEW-CASTLE. Ned. Kof Helena, kapt. G. Arbman , te Amsterdam. J. v. d.Velde. Adres: Visser 4 v. d. Sande. AHSTERBAM. NEWYORK. Amer.Fregat Reoenue, kapt.P. BILBAO, ST. ANDER en GYON. Howes. Adres: Hudig4 Blokhuyzen en Spaansch Sch. i5-/.n, kapt. T. G. AlvaWambersie 4 Crooswijck. roz. Adres: de Grijs & Oo. NEWYORKenBALTIMORE.Pruiss.Camp. CURACAO. Schoener Brik Peqasus , kapt. Fregat Arnold Bninger, kapt. D. HaaJ. Hofker. Adres.- Oolgaardt k Bruinier. llagen. Adres: Wambersie 4 Crooswijck. GENUA. Ned. BarkLouiza Christina, kapt. NEW-YORK. Amer.Fregat South- Carolina, L.C. Peters. Adres: van den Beij k Co. kapt. James Stewart. Adres: Wambersie LIVORNO. Ned. Bark Lcwe uan Nijenstein, & Crooswijck. kapt.R.H.Borchers. Adr.: vandenBeij& Co. NEW-YORK. Ned. Schoener Maasnumph, MELBOURNE en SYDNEY. Ned. Bark kapt. A. H. Kuypers. Adres: de Groot, Macasser , kapt. H. v. d. Meyden. Adres : Roelant3 & Co. te Schiedam ofP.A.van Es B. D. Bosscher k Zoon te Amsterdam en 4 Co. alhier. Vlierboom & Suermondt te Rotterdam. PADANG. Ned. bark Julie, Kapt. J.van NAPELS. Ned.Schoen. Clasina Aidina, kapt. Vollenhoven. Adres: deReeders van OverJ. B. Wirtjes. Adres: van denBeij k Co. zee 4 Co. en de Cargadoors Hudig en BlokNEW-YORK. Gekop. Bremer Schoener huyzen en Kuyper , van Dam 4 Smeer. Tony , kapt. H. Warncke. Adres : van SAMARANG (direct). Nederl. Bark Vijf den Beij k Co. Vrienden, kapt. C. Johan. Adres: Kuyper, STOCKHOLM. Ned. Galjoot Eendragt, van Dam & Smeer en Hudig 4Blokhuyzen. kapt. A. J.Bos. Adres : van der Wouden SOERABAYA. Ned. Bark Gouv.-Generaal k Luber. Duymaer van Twist, kapt. O. E. Hoeksma. VENETI. Ned.Sohoen.iSrondi6urS, kapt. Adres: Kuyper, van Dam 4 Smeer en HuH. S.Dethmers. Adres: van den Beij A Co. dig 4 Blokhuyzen. STETTIN. Ned. Sohoenerschip Ida, kapt. J. J. Mulder. Adr.: Vlierboom 4 Suermondt. S5 I-iABKfS). STETTIN. Ned. Kof Hillechina Schellens, ANTWERPEN en BRUSSEL. Het Schip kapt. G. J. Scholtens. Adres: Ch. Corde Hoop, kapt. J. Hoek. Adres: H. nelder& Zonen. Braakman & Co. STOCKHOLM. Ned. Kof Themis, kapt. J. ANTWERPEN enBRUSSEL. Het Schip H. Jonker. Adres: Johs. Ooms Et. & Co. Vrouw Maria, kapt. Pieterman. Adres: H. ST. PETERSBURG. Ned, Kofschip Jantje Braakman & Co. Doornbos, kapt. H. S. Addens. Adres GENT. Het Schip La PauUne, kapt. P. J. de Kuyper, van Dam 4 Smeer. Landtsheer. Adrea: H.Braakman kOo. ST. PETERSBURG. Ned. Schoener Kof MAASTRICHT. Het Schip Elisabeth , kapt. Petrus Jacobus, kapt. F. P. de Jonge. M. Verschuren. Adres: 6. Steinweg. Adres: Johs. Ooms Ez. 4 Co. MAASTRICHT.Het schipdeVrouwAdriana, kapt. C. van Bcusekom. Adr : C. Steinweg. ST. PETERSBURG. Ned.Kof Gebroeders, kapt. H. J. Wegener. Adres: Kuyper, MAASTRICHT. Het Schip Niets voor 't weldoen, kapt. G. Paridon. Adres : G. P. van Dam 4 Smeer. ST. PEfERSBURQ. Ned. Sohip Drie Ittmann k Zoon.

tSroeders, kapt. J. d.

Legger.^Adrs:

Riviervaart.

Van een tot te* regeli Per gewonen regel J. W. MLLER, en otterdam, (3548) 16 April 1856. M. J. DIETJENS. Strekkende deze tot bijzondere en Algemeene Ken, zoowel Binnen als Buiten de Stad.

- 0.10.

f 1.80.

ADVERTENTIN.

Bovendien 45 Cents voor Zegelregt en een Nommer der Courant. Groote letters berekend naar plaatsruimte.

Getrouwd:

AIJLATff BeTallen van een ZOON, MARY B. Kelleb.

op den Singel, bij het Spui alhier. Men wordt VERHUISD: verzocht zich te voorzien van de Aa ideelen, niemand zal worden toegelaten , dan die door van COMMANDITAIRE VENNOOTEN der So- daar de vertooning derzelve zich als Deelhebber justi- Huisonderwijzer in Talen en Wetenschappen, van de o'.eteit ter Exploitatie van de Pijp-Gaz-Faficeert. Melkmarkt naar de Nleuwstraat, wijk 4, (3543) brleken , onder de Ondergeteekende Firma, te No. 143. (3575) Houden op Woensdag den 30sten April 1856, des C' DE BRUIJN ZOHENmiddags ten n ure precies , in de Garnalen Doelen,

ALGEMEENE TERGADERING

O. G. BROEDELET,

/"l

otterdam

i>

>

""

16 April 1856.

tAm?) Bevallen van een ZOON,M. J.USSELV N ' ~ G*MANS. ___*rtkzee, 15 April 1856.
Reliefde Echtgenoote van 16 J' J' MELCHEBS Jz Eeniae Kennisgeving(34B9) Heden overleed tot diepe droefheid van "HJ en mijne Kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtl eoot, de Wel-Ed. Zeer Gel. Heer GABRIL AN CHARANTE , Doctor in de Genees- en Verossunde, in den ouderdom van ruim 64 jaren. -Kotterdam, M. MOLL, Si^Pril 1856. Wed. G. van Chabante. Heden trof mij en mijne Kinderen ten ted e gevoeligste slag des levens. Het beGod mijne GadeTRIJNTJE ZONNEVELD, "Hl weg te nemen, na een smartelijk lijdon Va^ jaren t, Inaanden, in den ouderdom van ruim 55 m*e in haar eene dierbare Gade, mijne KincW mogen berojj' n eene liefderijke Moeder. Dat wij dat de ln Zuen Alwijzen raad, in hope, Heere h Schipfcj z'Jne genade heeft geschonken. J- DE BRUIJN. ^PriUtis (3553T~R-r r S drie ma en morgen is na eene ziekte van ruim RODENBRO ?">rleden, de Heer ABRAHAMjaren; n ouderdom van ruim 75 Oversi-n' KLAAS RODENBURG. 15 Anril o. APnl 1856. jacob VAN DER KOOU. JACOB HOOGERBRUGGE.

* BEPALINGEN VOOR DE TENTOONSTELLING van


,
te Amsterdam, voor den Jare 1856.

IS^AprillsVe.

Koninklijke Nederlandsche

J^LfflKat^\\
_wW__nWTMT

ll|L

tyJgA

Te

lAgt ln Lading

Rotterdam,

om in den loop der maand Mei

BATAVIA,

**6t "Ne<Jer^- Snelzeilend Cam-

(3571) Heden verloste voorspoedig van eene welesehapen DOCHTER, ANNA MARIA GEURTS,

Voortbrengselen van Schilder-, Teeken-, Bonw-, Beeldhouw- en Graveerkunsl

April"iBs6.

hJ^Jenmale
i

'*

r de menigTuldige blyken van deelne&emjn betoond selif' ""!htgenoote bij het overlijden van mijne ANA HENDRINA BWi LANDT _U S k by deze, ook namens myne Kinderen'

rrtre

Excuteurs-Testamentair. . .

-_

"

den dank

** Behuwd-K>n<*em, mijnen wclgemeenRotterdam, H. J. MINDEROP. IL^P^_lBs6^

*2? TAN "ZEKEN,

BTTn BURGEMEESTER en WETHOUDERS dezer Stad, in vereeniging met den Raad van Bebtuub deb Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, hebt en besloten, dit jaar alhier de vijfentwintigste Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Kunstenaars te doen plaats hebben. De Ondergeteekenden, van wege deze Stad en den Raad voornoemd gekommitteerd, brengen de volgende bepalingen ter kennis van alle Besturen, Maatschappijen, Beoefenaars', Verzamelaars, Voorstanders en Bevorderaars van Beeldende Kunsten. Art. 1. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, Teeken-, Bouw-, Beeldhouw- en Graveerkunst van levende Kunstenaars, zoowel binnen als buiten dit Rijk gevestigd, zal plaats hebben in het Lol; aal der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten. Art. 11. Deze Tentoonstelling zal op Dingsdag 9 September eerstkomende geopend, en op Maandag 6 October daaraanvolgende gesloten worden. Art. 111. Alle Kunstwerken, zullen vr of uiterlijk op Maandag 25 Augustus vrachtvrij moeten bezorgd worden aan het gemelde lokaal, en de Schilderijen, Teekeningen en Prenten met behoorlijke lijsten voorzien zijn; zij moeten geadresseerd worden aan de Kommissie, met eenen brief, houdende den naam en de juiste woonplaats van den vervaardiger, met eene korte omschrijving van het onderwerp , alsmede, des verkiezende, opgave van den koopprijs der Kunstwerken; zullende al wat na der. 25sten Augustus mogt worden ingezonden, alleen kunnen geplaatst worden, indien de ruimte zulks toelaat. Art. IV. Alle geplaatste stukken, hetzij al dan niet verkocht, zijn en blijven tot de finale sluiting der Tentoonstelling, onder het opzigt der Kommissie, die zoo veel mogelijk zal zorg dragen voor eene goede bewaring, zonder echter voor schade of gemis in te staan; zullende echter geene stukken gedurende de Tentoonstelling worden afgegeven. Art. V. Men zal niet toelaten stukken, die bevorens op stedelijke Tentoonstellingen alhier geweest, noch welke, volgens het gevoelen der Kommissie, niet genoegzaam geschikt zijn ; en houdt de Kommissie het oordeel deswege ganschelijk aan zich; ook uit de stukken van die vervaardigers, welke onderscheidene Kunstwerken mogten inzenden, en uithoofde van de beperktheid van het Lokaal, niet allen zouden kunnen geplaatst worden, zal de keuze ter plaatsing door de Kommissie gedaan worden; kunnende men, ingeval van teruggave, van de behoorlijke geheimhouding en bescheidenheid verzekerd zijn. Art. VI. Geene stukken, die door anderen dan door de vervaardigers zelven worden ingezonden , zullen toegelaten worden, dan met byvoeging eener schriftelijke toestemming van deze laatsten. Art. VIL Een Catalogus zal de namen en woonplaatsen der Kunstenaars, en tevens de Kunstwerken welke te koop worden aangeboden, aanduiden. Art. VIII. Gedurende de week, volgende op de sluiting der Tentoonstelling, zullen de Kunstvoorwerpen weder afgegeven of met den meesten spoed vrachtvrij terug gezonden worden. De Kommissie, wenschende de belangstelling in de Beeldende Kunsten bij het algemeen te verlevendigen , noodigt ieder nit, die tot bereiking van dit doel zou kunnen bijdragen, om hare pogingen daartoe welwillend te ondersteunen. , De Vereenigde Kommissie tot voornoemde Tentoonstelling, Amsterdam j BROUWER ANCHER, Voorzitter. 29 Maart 18..6. L ROVER, Vice-Voorzitter. C. J. FODOR, Penningmeester. Is. WARNSINCK. J. W. KERKHOVEN. J. DE VOS, Jz. A. B. B. TAUREL. C. P. VAN EEGHEN. J- WITTERING , Secretaris. (3542)
#

WW Twee Gezusters , Kapt. J. J. Db Wilde, hebbende uitmuntende Inrigtingen voor PASSAGIERS en voerende eenen De RAAD der Koninklijke Nederlandsche Vacht- bekwamen Scheepsdoctor. Adres bij Wm. RUYS J.D.Zn. Club maakt bekend, dat _.. M. de Koning heeft (3555) goedgevonden te bepalen, dat de Voorwaarden, gesteld op het Bouwen, Tuigen en Uitrusten van Vaartuigen, die bij gelegenheid van den op den 19 Julij e. k. te houden Wedstrijd mededingen naar de door Foor PASSAGIERS en GOEDERE. Z. M. dbn Koning uitgeloofde MEDAILLES, De Stoomschepen: Levant, Kapt. DAY, WIET VAN TOEPASSEND zijn op BuiAdmiraal Ver-Huell, Kapt. HUS, tenlanders, die hier te lande zijn gevestigd. vertrekken geregeld van: (3563) De Raad, van JOOST VAN VOLLENHOVEN, Vice-Pres. ROTTERDAM, 4, 9, 14, 19, 24, 29* HAVRE, 4, 9, 14, 19, 24, 29)iedere maand. E. O. J. VAN SCHELLE, Secretaris. De Admiraal Ver-Huell, vertrekt Zaturdag 19 dezer. Hete Dienst is in Directe Verbinding met de Packetsehepen van Havre naar New-York en NewOrltam. vertrekt Ultimo April, JjS/fll*"}^. Adres bij KUYPER, VAN DAM A SMEER, mede voor PASSAGIERS, ||OTUIX\\ (3465) Rotterdam. waartoe uitmuntend is ingerigt'" **et kederl. Gekoperd Njm'

ROTTERDAn-HAVRE.

flki

HONGKONG,

IlSS" ISwB \\

IflmS^Vx

Anna EUzabeth, | gevoerd door Kapitein J.P. |g|g, Hueseb. Adrea ten Kantore van Wm. RUYS .T.D.Zn. (3416)

____yj_\_\ Tll|flffiw' s*[ v

ROTTERDAM EN HDLL
Het Stoomschip

In lading

vertrekt van Rotterdam naar Huil , lEDEREN ZATURDAG. (1034) Adre bij de Agenten SEEUWEN &. 00.

Ocean Queen, Kapt. Ths. Farr.

De Stoomboot Sea Cfull Kapitein M. \Het kederl. Gekoperd Schip SAWEIJER, vertrekt van RotterdamR.naar Wilhelmina, Huil , Zaturdag den 19den Aprit, de morgens W Kapt. C. van deb Sloot. _S ten tien ure. "^g____Wg*\\W Adres bij SEEUWEN& Co. Adre by J. 8. GROL k Co. (3576)

|jSk /S^RnwA

ST. *,nn"l

%l svK\

"'"

PETERSBURG*
weinige dagen

Stoomboot-Taart
TUSSCHEN

ROTTERDAM ES HOLL. ,

^fffcMlifr

In verband met de daartoe noodige vergunning met betrekking tot het vertrek der Stoomboot van te ZAASfDAM om de eerste Spoortreinen de kunnen bereiken, is de Directie te rade geworden het Stoomboot lUcrcurius uit te stellen tot Maandag remplaceren van de Stoomboot Fr Iso door aanstaande den 2lsten dezer. (3560) D_ directeur der voorn. Maatschappij, Amsterdam, 16 April 1856. PAUL VAN VLISSINGEN.

STOOMVAART
,

Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
tusschen

AMSTERD *1 en ZAANDAM.

4 Openbare Vrij willige TER OVERNEMING WORDT AANGEBODEN S: T M HniillllfACt eene van ou<?s bekende J I , |11 I % v B il If Terkooping, Koekbakkerij en KruideVkJf ?-" Tv^^jfPfetj op Woensdag den osien April 18b6, Hoofdsrteeg, wijk 11, No. ISO, nierswinkel, "A^J3f||2& des morgens ten 9y, ure, aan de zijnde en Nl^g e Is&j^K?S?j& Westzijde van de Haven te Vlaar- nog iv volle Werking in Huur. dadelijk te aanvaar- ru_il_^_f2$L den, met het HUIS Adres met franco _h_T^ w gS Kleedjes. De Stoom-Pakketten vertrekken met Passagiers en Goederen dingen, van een VICHHOE,' onder het Nommer dezer Adrertentie , aan ktbttwlw w r, "Z'! aJ! mecle Ac' KERSCP, gekaamd de Lijnbaan, Brieven geregeld iederen Woensdag ca Zaturdag. het Bureau dezer Courant. (3547) , met ManUe? f

GENERAL STEAM-NAVIGATONCOMPANY.

J*m^

m,r

WOENSD VG 23 APRIL, 'smidd. ten 13 ure. ZATURDAG 19 APBIL, 's morg. ten 11 ure. wekelyks, naar gelang van omstandigheden, extra StoomBovcndleH booten, volkomen Ingerigt tot het Laden van fiaillKES en VEE. (1099) De Agenten & P. ES.

W. SMITH

nwwiMga*^w"t' wiwbwfj^mmm_ma_tWumm__wi_w._ammAtt^'ttitnMm

ffw i^wa^^wmi^y^wf^^^wii^

A. TAN

LQHDEM. ROTTERDAM E EH VEE. CM>m GOEDEREN

fi. MASTEN, RONDStuurman JanNeEHSMAAT at heden zullen gepresenteerd worden. i - .f HOUT, Staand en Loopend WANT en verderen Completen INVENTARIS en uitgeboe'e HARINGVLEET, eerst in Kavelingen en daarna in Massa. Te bezigtigen op den morgen van de Verkooping. Nader onderrigt to bekomen ten Kantore van HOOGBTRAAT en den Notaris Mr. ./. H. KNOTTENBELT, te berigten hunne Oeachie Begunstigers de ontvangst der STEIGER Nieuwste Parijsche Modellen van (3535) Vlaardingen.
"

BAHLIANN & Co., ,


MANTILLES,
wederom

Va"

CERES
(355i)

Het Snelvarend Schroefstoomschip

(3462) BURGEMEESTER en WETHOUDERS gepresenteerd worden, Eim Magaijn is in tle der Gemeente Rotterdam, voornemens zijnde wederom dewelke van af WOENSDAG 16 APRIL zullen aars-Artikelen over te gaan tot den verkoop van een ruim

wm

vertrekt

MOTTSIMSJAIi naar IiOIVDEIVt 19 April. Adres ten Kantore v&n Phs. TAK OMMEREW.
vaia

*0

Tons, Kapt. G. BkTEH.k.I,

lOTf HMM M UTIBPOOL


Het

en zulks op dezelfde Voorwaarden als vorige Verkoopen hebben plaats gehad, waarop MET ONVERANDERLIJK LfaSEK-jrORURET noodigen bij deie alle Gepatenteerde COMMISSIO- ] Goedgekeurd door de Academie van Geneeskunde te Fariie in deze Gemeente uit, /I NAIRS in EFFECTEN Geautoriseerd door den Geneeskundigen Raad van St. Petersburg om op Maandag den 21ten April 1856. des namiddags ten 2 ure, ter Vergaderkamer van BurgomersBeproefd in de Hospitalen van Franlerijle, Relgie, lerland, Turkije ter en Wethouders hunne INSCHRUVINGSBILEervolle vermeldingen op de Wereld-Tentoonstellingen ian LETTEN te komen Inleveren. 153
Schuld

Inschrijving

50,000 MIIMAL KAPITAAL VAN Werkelijke 2 */2 pCt.


de'

Nieuwste Toorj

PILLEN

M"mficiLlD

gesorteerd.

Lz.

Bchroefstoomschit

Vertrekt
(3550)

G. GAMET 5 Kapiteinnaar vaa


ROTTERDAM
ZONDAG- 30 APRIL.
Tan

1) O

NN \N,

I.VZRPOOI*,

Adres ten Kantore

P. A. TAK ES fe Co.

Afvaarten van beide havens S4, 9, 14, 1.,34, 39 van teaWe "i VAK 1 In verbinding, voorPASSAGIERS en GOEDEREN, De 9totrenscket Seine, Kap*. WITTEN- met de geregelde Amerik. Postschepen tus- Meubelen, Huissleraden, enz. , New-Orleans en met de en iffie Havre, Zaturdag 'W ehen Havre, BERC De Notaris ABRAM VANRIJCKEV ORSELWz. Transatlantische Stoomschepen tusresiderende te Rotterdam , als lasthebbende van zijne dezer, schen Havre en New-York en Havre en Brazili. Principalen , is voornemens onder directie van VAN MARLE & DE SILLE, op Maandag den Sisten April 1856 des morgens ten 10 ure, aan het LoDIRECTE DIENST in 3 a 4 dagen. caal voor Publieke Verkoopingen aan de Geldersche , publiek te verkoopen: I)e Siompaelet SSordcauX Kapt. DE WIN- I In Correspondentie met den Spooraeg tuechen Kade te Rotterdam Gemaakt GOUD en ZILVER, PORCELEIN-, TER, vertrekt vau Rotterdam den 5 Mei, ca I Bordeaux en Bayonne, en do Stoombooten tusschen I Bayonne, St. Sebastien, Bilbao en Santander. GLAS- en VERLAKT-WERK, BEDDEN met van Bordeanx den 15 dito, Toebehooren, MATRASSEN, KATOENEN en WOLLEN-DEKEN3, LEDEKANTEN met BEHANGSELS OVER- en GLASGORDIJNEN, (CttOMTAT), KABINETTEN, KASTEN, SECRETAIRE, CHIFFONNIRES , COMMODE SCHRIJF- en Tia LADETAFELS PENDULE en CANDELABRES, ,, , BTW < van ROTTERDAM den lsten ) SPIEGELS, STOELEN en FAUTEUILS, diverse AFVAARrEN j m crojsstat 15den )n elke maand. TAFELS , KLOK, BRANDKAST HAARHet Stoomschip CSlronde, Kapt. VAN EMMERIK, vertrekt van Rotterdam den lsten Mei. DEN, VLOERKLEEDEN, MANGELS, PERA-ii-e ten Kantore van SMITH Sc Co te Rotterdam, P. GRANDIN te Bavre, SEN, KOPER, TIN en andere GOEDEREN meer. (3493) ALBRECHT & FILS te Bordeaux. Vrijdag en Zaturdag te voren van 10 tot 5 ure, voor een ieder te zien. NB. Bij deze Verkooping kunnen geene Goe(3268) deren worden bijgebragt. TUSSCHEN

ROTTERDAN-HAVRE. '
N^-York

(3215) De Notaris VAN WEEL, gevestigd te Oosterhout, in Noord-Brabant, zal voor zijne Principalen , op Maandag den 2lsten April 1856 , in het Gebouw Utile Duld , te Oosterhout , in het openbaar, benevens meer andere MEUBELAIRE GOEDEREN, Verkoopen: Eene zeer goede, van alle benoodigde Voorwerpen voorziene DRAAI-of SPRINGBANK , geschikt tot het vervaardigen van KWISPEL of KEPERBORDEN voor LOOIJER3, RADERWERKEN voor KLOKKEN en UURWERKEN, en alle andere mogelijke VOORWERPEN uit HOUT , KO(3215) PER of anderins.

VERKOOPING

XewTovTt en Par-ijs 18. De eigenschappen van het Jodium en van het IJzer bevattende, zijn deze PILLEN vooral dienstig in de CMoro'ieke, Klierachtige, Enobbelachtige , Kankerachtige Aandoeningen, bij Ler.corrhe, Amnorre, Anemie, enz. Evenwel is het aan te raden, voor dat men de kuur aanvangt, zijnen Geneesheer te raadplegen, die beter dan iemand andors in staat zijnde, den toestand van den zieke op prijs te stellen, de dosis pillen altijd in overeenstemming kan brengen met de verschillende eischen van de ziekte en den lijder. NB. Voor bewijs van de echtheid en authenticiteit, der Piilan , lette men op het Cachet van reactief znver en de Handteekening vau den maker, welke zich bevinden onderaan in een gro?n ctiquet. Men wachte zich voer namaaksels. (1907) BLANCARD, Apotheker, Rue Bonaparte, 40, te Parijs Algemeen Dpt b'u Algemeene DptS : in Belgi. bij den Hier ED. DAM, Droogist to Brussel; in Bolland, b'} den Heer "f EVAN SANTEN KOLFF, Apotheker te Rotierdam; m Rusland, bij den Heer L. G. HARDY Droo'ist te St. Petersburg. Onder-Dpts in de voornaamste Apotheken van Frankrijk en in het Buitenlaiv 1 en wel in Ne Seriand, bij H. H. ULOTH , Apotheker, Zeedijk , No. 188 ,te Amsterdam Fk ROMEIJN Ez , te Arnhem; J. J. VERLINDEN, Bergen op-Zoom; A. P- MAASSEN, Breda; p. J. b SCHULTZE', Gorinchem; J. M. VAN RENE3SE, 's Hage; G. GROSSIER, Maastricht; h. G. GROOTE.VDORST Utrecht; J. H. COENEN, Nijmegen.

ROTTERDAM-BORDEAUX.
,
Elseneur & Kopenhagen.

ROTTERDAM-ST. PETERSBURG
.
,

STOOMVAART

AMSTIEDAM, eCMISTIANII m STOKHOLH VICE VEHSA..


Voor PASSAGIERS en GOEDEREN

vertrekDen SOstea April aansxaande, zal van AMSTERDAM naar opgemelde Plaatsen het N'euw Gebouwde IJzeren, Nederlandsche Schroefstoomsohip ken

van ruim 600 Tonnen. STORMQLM en CHRI9TIASIIA , *al later worden aangekondigd. Het vertrek van Nadere Informatin ijn te bekomen bij den Heer PAUL VAN VLISSINGEN, Directeur der Onder(3558) neming en de Cargadoors BLIKMAN & Co. , te Amsterdam.

LOUISE Kapt. P. J. BAKEMA, AMSTERDAM & LEJMEE


en

1856, des voormiddagsten 11 ure, 'in haar Vergaderkamer op het Stads Timmerhuis, aanbesteden : De LEVERANTIE van circa 800 El of O Einden, ieder lang 33 El genaaide ZEILDOEKSCHE BRANDSPUITSLANG volgens Monster. En zulks op de Voorwaarden die daarvan ten Kantore op het Stads Timmerhuis, van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure, ter lezing (3488) liggen.

COMMISSIE voor de PLAATSELIJKE WERKEN, enz , zal op Woensdag den 23sten April

OPENBARE AABJSSTEDING. De

Deze Siroop is goedgekeurd door de Academie van Geneeskunde en de Artzenijmengkundige School, te Parijs. Het blijkt uit proefnemingen, gedaan onder alle luchtstreken, dat de Sirop Larosee zamengesteld uit bittere, zenuw-sterkende bast van verschillende soort, voortdurend de beste resultaten heeft geleverd in zenuwziekten, als waarin dit middel steeds wordt aangewend. Zoowel genecheoren aU zieken , hebben de resultaten immer waargenomen in de verzwakking der maag en ingewanden, waarvan de Siroop de functien herstelt; de spijsvertering wordt er door bevorderd , diarrhea, tijdelijke of Chronische onderbuiks-kwalen en bedorven maag er door genezen; ze vorkoomt verval van krachten, tering, en bevordert de herstelling der zieken. Deze in de Geneeskundige wereld behaalde voordcelen hebben de hebzucht der namakers gewekt, die onder mijn Naam en Handteekening hun ellendig voortbrengsel verkoopen. Ten einde aan dien schandelijken handel een einde te maken, heb ik de merken mijner fabriekatie veranderd. Elke Flacon mijner Siroop is gebikkeld in een geel en rood gewaterde reep papier, waarop.aan de eene

SIROP LAROZE

IMISII DE PARIS. en
Omde Leliestraat, 391, ie Amsterdam Volgens de MODELLEN, zullen de Bloemen en Veer*, n meer dan ooit worden gedragen. Wij zn dan ook in staat aan WINKELIERS en WODEWERKSTERS , een Assortiment aan te bieden , van de (3567)

A PERRDf

Cie.

Fijnste tot deminste Soorten


zoo

ONZE PRIJZEN verschillen bijna niets van de PARIJSCHE PRIJZEN, tei wijl wij het groote voordcel aanbieden, Partijen BLOMEIV ter fegfclgjiigng te zenden, zoo dikwijls envoorzoJ vipt, of zoo weinicg als mlks gevraagd wordt.

groot als nooit is gezien, bestaande in : Batist, Sirao, Krip, Gaas, Bloemen voor Hoeden, Mutsen en om te Kappej, Panaches, Marabouts Struis- en Fantaisic-Veeren.

"^^-rtF"
D-AGLIJK.S

nnarLenimer, SSnek, Leeuwarden en ClronngeD en vice versa. Van AMSTERDAM, ten 10 Ure 's Ochtends of Dadelijk na Aankomst van den lsten Trein van den Rhijn Spoorweg. Van CrROJSIjMSKM ten 5% Ure 's Ochtends om den Laatsten Trein van Amsterdam naar
Rotterdam te bereiken. TOT VERMINDERDE VRACHT: Van de Lemmer naar Groningen per BINNEN STOOMBOOT. Van AMSTERDAM DNO3DAG, DONDERDAG en ZATURDAG, 10 Ure 's Ochtends. en ZONDAG, 's Avonds ten 11 Ure. Van ROWIWCHESr, WOENSDAG, VRIJDAG naar Groningen vice versa. Vrachten van Amsterdam Groote Kajuit / 6.40. Voor Kajuit 4.5 Informatin Kartoor FRIESCHE REEDERIJ, te Amsterdam, op de IJbrug. Amsterdam over Harlingen naar Leeuwarden en Groningenen ZATURDAG, AMSTERDAM, DISGBDAG. och(ead . deB HARLIKEIS, ZOIML'AG, WOENSDAG en VRIJDAG, Van (3340) Ten 7 Ure van Amsterdam. Ten 8 Ure van Harlingen.

stoomvaart. * ML ROOT BILIGEKCES ran van Gend loos per


&

,-^g*

DOOR TOEVAL UIT DE HAND TE KOOP: Een Nieuwe bijzonder geschikt Kantoorgebruik, tot het ken van Autographisehe berigten. Te bezigtigen en franco ie bevragen ter Handeldrukkerij J. W. VAN LEENHOFF. (3552)
MEN BIEDT TE KOOP AAN:

STEENDRUKPERS, voor ma-

DER; t Middelburg, bij W. P. VAN DE KAMER; te Utrecht, bij GROOTEVORST; te Amersfoort, bij W. COLHAAS; te Groningen, bij KUILENBERG; te Deventer, bij L G. jn zoodanige Zaak geplaatst te worden , zonder beSMEENK: te Breda, bij A. J. JANSSEN, looning, doch tegen Kost, Inwoning en Bewasschen. t Apothcker. (7303) Adres met franco Brieven, onder lett. K. , Post(3556) kantoor te Steenbergen. Noord-Brabant.

RENESSE; teHaarl, bijKUENENbn SCHREU-

zijde de naam van J. F. LAROZE en aan de andere zijde in groote kapitalen deze drie letters J. P. L. gedrukt staan, benevens het stempel van het Fransche gouvernement, dat er niet mag aan ontbreken. De Siroop is verkrijgbaar te Parijs bij J. P. LAROZE, Apotheker, straat Neuve-des PetitsChamps, 26 ; Depots in Bolland .- te Amsterdam bij H. H. ULOTH , Zeedijk , 188 ; te Rotterdam bij VAN SANTEN KOLFF; te 's Hage, bij

Schiedam, West Vat, wijk B, No. 38, De Ondergeteekenden berigten, dai zij hunne DIEREN in prijs hebben verminderd. alsnu van HEDEN af zullen verkoopen: (3569) 8 gulden PRINCESSE h f 3.60 ) fnn fi ii P Br 3 id. ot > id 2 in " 3 id. HO kannen.

Bierbrouwerij de Griffioen.

, ,

SSF**^!!!

15 April 1856.

Schiedam ,

J' M' VAN DER SCHALK i $P>_

'

-f ::?50 ''
,i

Een JONGELING, oud 21 jaren, jjlfea'vfpl^-____i ] e gedurende ruim 3 jaieu mei W*m___mt^m n i B s LEERLING werkzaam is in eene uitgebreide Tabaks-Affaire, verlangt mot ultimo Mei a. s. als

__

*"

BEDIENDE,

V*

DONDERDAG

irn-nr---

'~

sT^ai-sga^siHswr^^

fIAWDE L-MAATSCHAPPIJ
-..^m.^..

NEDERLANDSCHE

Velling van

Te AmUendam, op Donderdag

24 April des middags teu Iwaalj ure, in de Brakke Grond, in de Nes, als: 422 Kale, liggende te Amsterdam, Rotterdam. er. 33 * " (2742) Amsterdam, 22 Maart 1856. "

Noord-Amerikaansche HLATOESf. meerder en minder door 1856,

Maandag 21 April 1856. des voormiddags ten half elf ure, in het Logement de Zon, aan den Steiger te
Zeewater beschadigd, aangebragt van New-York met het Schip Catharina Pemberton, Kapitein G. T. OVBHBBN; liggende iv Ligters. Nadere onderrigting ten Kantore van de Heeren MENSING & DE KUYPER en If. & (3577) A. SMALT & Co.

Publieke Verkooping,

"nTT-i i, ___i_m

tmL, vsn" omtrent 32 Lasten ROGGE,

. HANDELMAATSCHAPPIJ.
NEDERLANDSCHE ,
mn^,..

"^_\i LACL
i "h

YERKOPIW
E- J- RIETVELD, Makelaar, zal, als lasthebbende van zijnen Principaal, ten overstaan van een daar,oe
de Nieawe Stads Herbera

39,113 Kranjangs ca Manassers .iAVA SUIHESft, gg <e Rotterdam *,544 Kranjangs en Kanassers,
1,50 dubbele

c.p Donderdag dei l-ien Mei 1856, Tav:

VEILISTG te Motterdam.,

Ban den me^tUmwiSl_&& aan het U' hoogshnijnende, of --il__________t____\

rtKa\ VIB^X

M Wj^ l_\'_\TiWr\\

fOSSi^

fco'egd Beambte, op

WORDT VERLANGD: Een deskundige in de VERLOTING de K. N. lEMAND Tentoonstelling, in het jaar 1854. 1e Arnhem, gewerkende onder eene drukking van 300,000 kilo , houden, eene verbeterde SCHAAL voor in eene in werking zijnde ZOIJ'ffZiEDERI.** metende het Blad 0,82 El vierkant, alsmede EEN het wegen van GRAAN, getrokken hebbende, tegen Salaris naar bekwaamheid, onder over eggirg DITO, klein model, drukking 15,000 kilo. wordt vriendelijk verzocht hiervan berigt te geven, van de vereischte bescheiden. Adres Brieven franco , onder lett. W, aan het Bu- onder letter B. aan de Boekhandelaren GEBROEMogt lEMAND genegen zijn, zich op billijke DERS HENDRLKSEN, te Rotterdam. (3564) Voorwaarden met dea Eigenaar te associren , reau der Utrechtsche Courant. (3557) alfdan wordt de gelegenheid daartoe aangeboden. TEGEN PRIMO JULIJ OF EERDER, A J. vriendelijk W_B verzoekt, bepaalde aan J. on- Zich te adresseren aan de Boekhandelaars VAN VERLANGT MEN TE HUREN: gj M meening, No. 19 & JUT'IING, te Middelburg, onder Ten huize vau Fatsoenlijke en Zindelijke Lieden, Al .Wm a de- Situatie is geheel en Letters, BENTHEM Brieren Jranco. der hetzelfde Adres (3536) de letters AN. der vorige Brieven: veranderd het eeniget verlangen blijft aan de ingestelde doch "eb wordt gevraagd 7~ met ALCOVE of SLAAPVERTREKmiszegde pogingen verbonden; de opregtheid zal Een Bekwaam JE, daarbjj, ten dienste van een HEER van mid- erkend worden! (3514) delbaren leeftijd, die zijne bezigheden buiten 'sHuis heeft, en bij voorkeur in de nabijheid van de Groote Vaurwcrker. Adres bij Kerk woonde. HieropReflecterende verzoeke opgave G. BEUMERS, Mr. S-niii, Pemberton, van buiten de Oostpoort. (3559) van Stand en Huurprijs in te zenden. onder de let- Kapt.het Engelaohe Barkschip Catherine G. T. Ovbndon, liggende Boompjes, alhier: ter X , bij E. T. HENDRIKSEN, Boekhandel Twee Duitsche JUFVROUWEN, van i Een BOOT , van boven zwart en van onderen (3578) Hoogstraat. wit geverwd, zynde op den Spiegel geschilderd, de SaudS^goeden Huize , verscheidene jaren hier te BIJ TOEVAL TE HUUR: woorden: Catherine Pemberton London, en aan de Lande in het Vak van Manufacturen werktegen Augustus aanstaande een Logeabel en ruim ' binnenzijde, de woorden: George T. Ovendon. zaam geweest. wenschten hier ter Stede of Elders m Degene, die deze Boot mogt opgevischt hebben, genoemd Vak of eenige inlichtingen daarover zou kunnen geven, Geplaatst te op een der Havens, in de Buitenstad. Te bevragen wordt verzocht zich ten Kantore van WAMBERfranco, onder de letter M., bij H. T. BENhij de Boekhandelaars VANDER MEER & VERSIE k CROOSWIJCK, of bij den Kapitein aan Adres (3579) DRIKSEN, Boekhandel, Hoogstraat. BRUGGEN , te Rotterdam. Boord te vervoegen. (3572) (3565) TE HUUR MET PRIMO MEI AANSTAANDE: alle Boekwinkels te dezer Stede, te heeft verkrijgbaar gestold: ue geheel VRIJ en van alle GEMAKKEN voorzien. I Huurprijs f 155 per Jaar. Te bevragen en te bezigtigen in de Kerklaan, Wijk 15, No. 252, bij H. (3574) DE L INGE. STERFGEVAL TERSTOND TE HUUR: DOOR Een ruim en luchtig

ERNE HYDRAULISCHE PERS,

"lees

hier.

MEESTERKNECHT

EEI IT GEMEUBELEERDE KAMER, ,

VERMIST

SCHEEPS-SMIDSKWECHT;

WOONHUIS

Ef""!!!

worden.

Een BOYENWONING, |

Rotterd^

nitge^eVeTin

rLMidliiMM MlKlSlsifl MMMlli,


ROT T E M & A WL
Uitsluitend ten behoeve
(356 Door P. K. BBAAT

AiXa SIJIItER' !ii te Amsterdam O.ft Kranjangs en Kanassers

Mattcn-Zakken

Ainthrd'm-,.?;) Aj>ri! 1856.

"fAVA tMJHtjSR, ligg. te Dordrec'-t G,l Kranjangs en Kanassers JAVA SUIKER, ligg. te Schiedm 1,543 Kranjangs en Kanassers Ji^JPti^lKE, lig Ie Middel* Urg.

(3568)

ZOLDER, KELDER en verdere GEMAKKEN. Oppert, wijk 6, No. 55 , te bevragen aan het Bovenhuis aldaar (3544) 7Prmi ie onder Nederl. 'Vlag, genaamd Dank(3545) Een HEER vraagt te Huur tegen I. Mei, baarheid, laatst gevoerd door KapiteinW. Potma, en gemeten op 257 Toreen of 152 Las- liefst iv een Gesloten Huis : Een geheei! of geten Ie* voorz. Barkschip. hetwelk is liggende aan deeltelijk GEMEUBELEERD de Werf di Zicarte Reef, heeft twee Poorten, zeer geschikt fer Inlading van Sont ; lematHl nader onderrigt begeerende, spreke met met ALCOVE of SLAAPVERTREK. Opgave van Prijs en Stand, onder het Nommer dezer Adverde Cargadoors HOYborengem. Makelaar of mei (3323) tentie, aan het Bureau dezer Courant. I MANT & SCHUURMAN.
bijzonder Groot,

"SBBWS^.^^^^' ,koopen: Een Extra Ordinair Welbezeild, Gekoperd I3AK.SCIIP,

in Publieke Veiling, Ver-

bevatlende vijf Vertrekken

BENEDENHUIS, , waaronder KEUKEN, Groote

een I

Trr=r^:rrr _^^_r^^

toeselieh^en^sehelderd:
,
te
__"

KAMER.

Mn

a Lu jtZee lste Kl. Roijal B. met Platen en Kaarten in Linnen Stempelband 6.50.
Sa

Il Minnir, lil m I W
1M& waanwaaii

mtcbkusdige beschrijving der zti 5 Aanteekeningen vertaald Ame"kaan3ch Bijdrage en "i m'
hot

Dordrecht, is uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld:


en met eeno

vermeerderd door M.M.

JTATV SENT.

Uitgegeven en Gedrukt by

El. NIJCtH "

*c Rotterdam.

HANDELINGEN DER STATEN-GENERAAL BIJVOEGSEL


runmii
im

behoorende tot de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 April 1856, No. 107. .
tot bepaling dat de banken van leening ijn inrigtingen van openbaar nut. De voorsteller merkt op, dat het denkbeeld der hervorming van de banken van leening, van ieder lid bijval heeft ondervonden, maar de verwezenlijking dier hervormingen is wegens de bestaande gebreken aan vele bezworen onderhevig; z. i. is de omschrijving in art. 1 niet juist en hij meent, dat dit tot vele verkeerde bepalingen aanleiding zal geven. Hij wensoht, dat art. 254 der gemeentewet in toepassing worde gebragt. Hij is het eens, dat de banken van leening zijn inrigtingen van openbaar nut, maar hij acht do definitie in art 1, dat ze zijn instellingen tot voorkoming van armoede niet juist. De oorspronkelijke omschrijvirg der Regering in art 1, was de juiste en, zoo men die aanneemt, dan zal alleen die rente gevorderd worden, die noodig is voor rente van het kapitaal en de onkosten, meer niet. De heer van Danse was ook voor het beginsel in het oorspronkelijk art. 1 opgenomen; hij, is het niet eens met de nu in het artikel gebragte wijziging. Daarom is hij voor het amendement van den heer van Goltstein. De heer Thorbecke vraagt, of artikel 1 wel noodig is. Het openbaar nut van de banken van leening is, naar men gehoord heeft, zeer twijfelbaar. Maar ten anderen zegt het artikel ook, dat zij bevoegd zijn tot het uitoefenen der regten door de wet aan zedelijke ligchamen toegekend. Hij vraagt waartoe die qualiflcatie dient en waarom men de banken niet gemaakt heeft tot inrigtingen van gemeentelijke administratie. De gelden worden dan even afzonderlijk, als de andere gemeente-eigendommen beheerd. Hij beschouwt een afzonderlijk bestaan der banken meer schadelijk voor de vrije controle, dan wel in het algemeen belang noodzakelijk. Hij herhaalt dus zijne vraag, of art. 1 niet geheel overbodig is. Sprekor wijat op de Belgische wet van 1848; daarbij is niet gedacht om aan die instellingen de regten van une personne civile te geven, en nogtans bevat de Belgische wet de meest mogeljjke waarborgen. De Minister van Binnenlandsche Zaken herinnert, dat dit punt tot langdurige beraadslagingen in de Belgische kamer heeft aanleiding gegeven; men heeft daar besloten geene definitie der banken van leening in de wet op te nemen. Werden zij gemeente instellingen, dan vreest hij dat de misbruiken niet met diekracht, als noodig is zullen worden gekeerd. Alle denkbeeld van winst voor de gemeente is nu uitgesloten, en dat is de groote reden voor deze definitie. Met het amend. van den heer n>an Goltstein, kan de minister zich niet vereenigen, de beleenbanken blijven altijd instellingen van openbaar nut, al staat er ook in art. 1 bij, dat zij trekken ter voorkoming van armoede. Die bijvoeging is alleen daarom in het art. opgenomen om dat dit meer het karakter der banken omschrijft, zoodat er uit blijkt, dat zij alleen voor minvermogenden toegankelijk zijn. Overigens wordt bij deze wet weldegelijk art. 254 der gemeente-wet toegepast, wautart. 20 drukt dat denkbeeld uit. De heer van Goltstein zegt dat, als de uitlegging van den minister opgaat, er dan moest staan, dat de banken strekkeu ten behoeve der mindere standen, maar niet ter voorkoming van armoede. De heer Thorbecke merkt op, dat niemand het betwist, dat dc banken van leening zelfstandige besturen moeten hebben, maar de vraag is, of zij dezelfde regten als zedelijke ligchamen zullen hebben. Spr. vraagt of dat noodig en nuttig is; men kan dan met alle gemeente-inrigtingen hetzelfde doen. Waartoe dienen zoo vele afzonderlijke kleine zedelijke ligchamen? Spr. is het zeer eens dat de banken geen winst moeten opleveren, maar hij weet niet wat dat gemeens heeft met het verleenen der bevoegdheid tot uitoefening der regten, door de wet aan zedelijke ligchamen toegekend. Hij wijst op nieuw op de Belgische wet, waarin geene bepaling als artikel 1 voorkomt. De heer Storm van 's Gravesande zal daarlaten het verschil over de noodzakelijkheid van art. 1. Hij is het wel eens met den minister, dat de banken van leening uitsluitend ter beschikking moeten zijn van minvermogenden maar-dan wil hij ook geene onnaauwkeurige benaming, dan moet er staan dat zij strekken te* voorkoming van armoede, vooral als men let op het gebruik dat van de banken en het misbruik, dat van de afgenomene gelden wordt gemaakt. Het oorspronkelijk karakter der banken van leening moge zijn geweest: instellingen van liefdadigheid, maar zij zijn het nu r.iet meer. De heer Mackay merkt op, dat er geene zedelijke ligchamen worden gecreerd, maar dat aan de bestaande inrigtingen het karakter van zedelijke ligchamen wordt gegeven. De heer de Brauw kan zich eerder vereenigen met het denkbeeld van den heer Thorbecke, dat, artikel l onnoodig is. Maar zoo het artikel behouden blijft, don vereenigt hij zich met het amendement van den heer van Goltstein. Zijns inziens hebben de I banken van leenini; niet het karakter van voorkoming van armoede, maar zijn zij credietinstellingen voor de mindere standen. De aard van de instelling brengt niet mede dat zij strekt tot voorkoming van armoede, want dat hangt af van het gebruik, dat de geldopnemer er van maakt. De heer de Kempenaer bestrijdt het denkbeeld, dat do banken van leening gemeentelijke instellingen moeten zijn. Men moet juist eene klove graven tusschen de gemeentebesturen en de banken van leening; men moet aan de gemeentebesturen de hand in die instellingen niet geven. Het moeten instellingen zijn die op zich zelf moeten staan onder toezigt der gemeentebesturen maar niet als gemeente-instellingen zelven. Dc heer Thorbecke zegt, dat ze volgens deze wet gemeenteinstellingen zijn, want de reglementen en voorzorgen worden door den gemeenteraad gemaakt. Als er dus eeue klove moet gemaakt worden, dan moet eerst deie wet verworpen en eene andere aangeboden worden. De Minister van Binnenlandtche Zaken moet opmerken dat, als de bankeir van leening gemeentelijke instellingen waren, dat dan niet aan de gemeente-raden de bevoegdheid behoefde gegeven te worden om daarvoor reglementen vast te stellen, want dan moesten zij die bevoegdheid reeds bezitten. De wet wil niet dat de banken van leening gemeentelijke instellingen zullen zijn, maar wel, dat zij aan het toozigt der gemeentebesturen onderworpen, om daardoor misbruiken voor te komen worden de ceen om meentebesturen geene voordcelen uit die instellingon te doen trekken. Bij verdedigt de benaming in het artikei voorkomende, dat de binken strekken ter voorkoming van armoede, als bestemd om de minvermogenden tegemoet te komen. Het amend. vaa den heer van Goltstein wordt daarna aangenomen met 27 tegen 26 stemmen. VOOR de heeren: van Foreest, Thorbecke, Dullert, van der Veen, Schinimelpenninck van der Oye Storm van 's Gravesande, Nollh.nius, Beens, Hochussen, de Brauw, Meeussen, Westerhojj, van Eik, Gcd-froi, van Bosse van Zuylen van Nyeveldt, Heemskerk , van Deinse, Hugenholtz, van Hooell, Hoynck van Papendrecht, van Goltstein, Anemaet, Groen van Prinsterer, van dor Poel, Mackay en Wijbenga. Het gewijzigd artikel wordt daarna aangenomen met 34 tegen 19 stemmen, zoodat het nu luidt, even als in de oorspronkelijke voordragt, namelijk: De banken van leening zijn inrigtingen van openbaar nut en bevoegd tot het uitoefenen der regten door de wet aan zedelijke ligchamen toegekend." TEGEN het artikel hebben gestemd deheeren: Hugenholtz , van HoSoeli, Hoynck van Papendrecht Anemaet, Groen Mackay , Slicher van Domburg, Thorbecke, Dullert, van der Veen, Storm van s Gravesande, van Lennep, de Brauw Meeusen, Wctnterhojf, Jilout van Soeterwoude, van Eek, van Bosseenv. Zuylenv.Nyevelt. Art. 2 : De reglementen der thans bestaande banken worden, binnen eenen door ons voor te schrijven termijn door den gemeenteraad, met inachtneming van de bepalingen dezer wet, herzien en aan onze goedkeuring onderworpen ; Bij gebrek daarvan, of indien de aangeboden reglementen niet at z voor goedkeuring vatbaar zijn,wordt de opheffing en sluiting der bank door ons bevolen en het tijdWaarP Z'J Vr het beleen" Panden wordt

Tweede Kamer
Zl.Uiy van Woensdag, 16 April, JiZZiTTt bttvr 1; dfvis inglonr ee?PlaatBenerp t ,r en begrafeniskosten -CV ? de begraaf -"ruKken, ronddeelen en verzending nanr fe de afdeelingen
.._. v^-,;,

den da z'Jn de beraadslagingen oTer bet ont reSeling der banken van leening. Un Vale zet voorop, dat het hier betreft een allerbela maar k eeQ zeer teeder onderwerp , gelijk professor nog onderwerp is von Te"cnillende dezer dagen uiteenzette. Het ook in beschouwingen vatbaar, vooral verband ol6* armwezen en den toestand der mindere klassen. Hi' voet vooraf hulde aan JH de stukken zoowel de ,a e legering als der kamer zorg, waarmede onderzoekt wat bewerkt zijn. Spr. , oe' banken van leening vroeger was en wat zij nu zijn. Hij n'6t te chrijven. ' dat *lun oor9Pl'ong aan loutere liefdadigheid is toe Hij treedt vervolgensin historische opgaven met betrekj?.?t?t de vroegere geschiedenis en gesteldheid dier banken, bepaal'Jkin Nederland. Ook hier waren zij niet in harenoorsprong van en liefdadig karakter. Zij gaven bij de behoeftige klassen aaneiding tot misbruik en om aan de neiging tot vertering en vermakelijkheden toe te geven. Het valt ook te betwijfelen of zij van udsher tot voorkoming van armoede hebben gestrekt. Uit dit alles volgt, dat eene goede regeling veel kwaad kan verhoeden. Spr. onderzoekt alsnu die voorgedragen regeling zelve, naar aanleiding van de hoofdbeginselen dezer wet, waardoor het karakter der banken, in vergelijking van vorige tijden, zeer veranderd wordt, vooral ook omdat de rentestandaard verminderd is. Ook voor de geheimhouding iq beter gezorgd. Maar spr. heeft ookeenige bedenkingen tegen het ontwerp, die hij alsnu ontwikkelt. Hij is tegen het stelsel der inbrengers als de pest voor de mindereklassen, en is zeer voor de hulpkantoren. Het houden van beleenbanken door bijzondere personen Is niet genoeg gebonden door de bepaling van art. 37. JJie banken staan verre beneden de spaarkassen en hulpbanken; deze verdienen de aanmoediging en ondersteuning van alle weluenkenden. Maar daarmede staan de banken van leening niet gelijk, opreker hoopt, dat deze eenmaal de banken van leening en en nog niet morel"verTan^daarom onnodig maken, maar dit is nu en goede en is des te meer eene hervorming reeeli nodzakelijk. Van daar, dat hij de hoofdbeginselen en 'en der ts er der wet goedkeurt en er voor zal stemmen, te eernog eenige verbeteringen bij amendement worden -," ' ""ngebragt. r eyti"k betuigt zijne vreugde dat dc minister den moed gehad zulk een gewigtig huishoudelijk belang door de wet ' regelen. Spr. treedt in een overzigt zoowel van denbestaanden estand en de plaats hebbende misbruiken, gestaafd door onderp"Wdene werken van vreemden oorsprong en ook van den heer '.- van Heel Dtn., omtrent Nederland. Allen achten eene Ulvering der misbruiken en hervorming door wettelijke bepalinj*n noodzakelijk, even als dit in andere landen en speciaal in e'gie heeft plaats gehad. Deze wet is te meer noodzakelijk , ornaat hot koninklijk besluit van 31 October 1826 de zaak niet be'oorlijk regelde en omdat zelfs de verbindbaarheid van dat besluit *rd betwist. Deze) wet bevat de goedebeginselen, waarop de banken *n leening moeten steunen, zich kunnen ontwikkelen en goed erken. Z. i. moeten er banken van leening bestaan, niet als een , .dzakelijk kwaad, maar om de hulpbehoevenden en geringere l*Bse te gemoet te komen. Hij beaamt uit dien hoofde de hoofdeginselen en bepalingen der wet, welke hij in eenige hoofdtreken omschrijft en in aard en strekking uiteenzet, gepaard met ei opmerkingen omtrent sommige, puuten nopens inrigting en erking der banken van leening, naar deze wet, in vergelijking *et de bestaande regeling. Spreker ontwikkelt thans, dat ook e bepalingen dezer wet uitvoerbaar zijn en hij beroept zich, tot r^'oog daarvan, op Belgi en Frankrijk en de aldaar plaats gehad
wero
vn

De hee ;

't *' a^l' -

Vaa

t -

bestanJ\

..

heeft*

delen en herziening van bestaande reglementen, die hij, wat e'gie betreft, alle heeft kunnen raadplegen. Omtrent derzelver erking heeft hij zich door persoonlijke nasporingen en verkregen "lichtingen nader overtuigd. Vooral hebbeu deze hervormingen ,et gevolg gehad, dat de banken gaandeweg eigen kapitalen heb,6n Tlkregen. De slotsom van zijn betoog is, dat hij de hoofdrrking der wet beaamt en dat sommige ondergeschikte punten jn den loop der discussie kunnen worden verbeterd of aangevuld. beer Schimmelpenninck van der Oye wijst op de belangrijke vdoor den vorigen spr. en den heer ien Catemeded*eld. Spr. zou het woord niet gevraagd hebben, zoo hij niet r* bezwaar bad, waarbij hij even stilstaat. Hij ziet niet in, dat de anken van leening het karakter van liefdadigheid hebben. Zij *jn in het klein, wat men bij den handel in het groot ziet b. v. ?"Dg P effecten, met dat verschil, dat d&&r tegen weinig en b de banken J van leening tegen hooge renten geld wordt opgemen. Hij kan ze ook niet beschouwen als instellingen van nut Tooral als hij let op de misbruiken en winsten die iio u bestaan ca genoten worden. Hij wil ze dus niet. als instel' j^B60 gew T?n liefdadigheid, noch van openbaar nut, maar als bloote n

'bbende

onderzoekingen en daarop gegronde wetgevende maat-

'JJonderheden

met de dat z- ""*Jer van Binnenlandsche Zaken begint ontwerpopmerking Jac taat hot woord is; de sprekers die over het hebbe met de strekkiog van "*t gevoerd> hebben zich in het algemeendoor hen ter sprake .' ontwerp vereenigd; de andere punten, k besproken den d Unnen bij de behandeling der artikelenstrekking worvan het zrl z''b dua bepalen tot de algemeene ont "werp en hare beginoelen ontwikkelen, vooral naar den briefvan Pfotesaor Ackersdijk; hij heeft dien ook gelezen en toen daarbij I. dat die hoogleeraar verhinderd was het onderwerp "'tebreider te behandelen; en 2. dat, nu hij daarin verhinderd fd, hij in dit kort geschrift de zaak niet zoo als hetplan was, ""voerjg heeft behandeld en dat hij hier en daar eene min juiste arderjng der wet heeft gegeven. Hij gelooft toch niet, dat het ?SiUel van don heer Ackersdijk zoo zeer verschilt van het beMnsel van het ontwerp, als men oppervlakkig zou meenen. De eerste raag die de regering zich ter beantwoording heeft voorgesteld is goeet, of de banken van leening alsnog noodzakelijk zijn. Geen der prekers heelt die noodzakelijkheid betwijfeld. Hij moent ook, dat het der banken, nadeeligvoor de mindereklasse zou werken en '?6 tot grooter kwaad, den woeker , geven. Hij wijst er op, dat ln een Jaar 41* W| enbeid aneene som Tan -f 6>500,000 is opgenomen ; werd zoo velen ontnomen, dan zou dit schroomo'an na z'c'l a'6?611- Maar bjj de erkenning der noodzavf WSS e regering ook overtuigd, dat het noodig was de wPrkin k*achti t anken op dp best mogelijke wijze te regelen. Een is op behoorlijke wijze verzekerd-riei'?t'7ail'16''0Penkaar 86ag dienaangaandeuiteen. Maar niiiister zet do bepalingen ft jg ' e n'et noeg; de banken van leening moeten ook het best 'pckm ingesteld. De bnken va W<?orden aan bet doel, waarmedp zij zijn nut tot voorkoming van zn instellingen van openbaar van liefdadigheid. De kosten van 0e(k ' 81 niet' instellingengedekt, maar niet meer, dit ia het _. inistratie moeten worden nsel van art. 20; daardoor wordt het denkbeeld van winst der gedekt w ? uitgesloten; alleen de uitgaven en renten moeten a!inea Ta" artlkel -20. De rent m en dtt bliJkt te meer uitworden,2 dat de banken gewaarbo^j ete^ echter zoo gesteld Z'Jn tegen mogelijke schade, maar nu regelt de wet ook wat Is er dat rt gedaan moet worden, zoo er eenig overschot is. het gebruikt worden gevsrs zel'vp ? oet10' tot het vormen vanten behoeve der pandeen reservefonds, en -3 tot Wii daardoor 7,,11 a l" 0"1^ om daarmede te kunnen handelen;om banken in de gelegenheid worden gesteld de Kttite W de aeWnh 8 nd ,e verminderen. De- regering moet echter Pawioulieren openlaten om in kleine plaat en waar geen t 8-anom bijzondere fIB eenebankop openbaar gezag aan te leggen, d wet L" knop te "&en- Maar ook voor dat geval bevat borgen dat d h bohelat de wet de noodige waarglementen. btmlsl,ouderB zich onderwerpen aan de wetten en

instellingen aangemerkt hebben,

h"\

Jtrcurd:

e^

WlS b2?l

beraadsla'ngen worden artikelen ge^pe d


B

gesloten en die over de

riwn" gcsPlotenP" yan

door den heer van Goltstein een amend. voorgesteld

raamde cijfer niet zullen bereiken, niettegenstaande de kosten van het dok te Willemsoord daarop zullen voorkomen. Dat de tegenwoordige voordragt is te beschouwen als een uitvloeisel van eene vroegere mislukking, wordt door de regering evenzeer betreurd; zij kan echter niot veronderstellen, dat het gestaten. voelen zoude zijn, dat men volstrekt geene pogingen had behooren Bij stemming wordt het door den hoer Thorbecke voorgestelde aan te wenden tot het herstellen van het eenmaal bestaande, in amend. aangenomen met 37 tegen 15 stemmen. den aanleg gebrekkig bevonden werk. TEGEN de heeren: Nolthenius, van Lennep , Baud, van Nis 2. De regering heeft mot genoegen ontwaard, dat bij het pen , Hoekwater, Sander, dc Kempenaer , Taets van Amerongen , onderzoek van het we'sontwerp op den voorgrond is geplaatst Stolte, Vegeltn van Claerbergen, van Franck, Hojfman ,de Poor- geworden de vraag, of het bestaan van eone gelegenheid tot het ter , Schimmelpenninck en de Voorzitter. dokken van schepen aau het maritiem etablissement te WillemsArt. 3: '/De oprigting van nieuwe banken geschiedt krachtens oord noodsakelyk is te beschouwen; en dat de meerderheid zich, een besluit van den gemeenteraad, houdende tevens vaststelling ten opzigte van dit punt, met het gevoelen van de regering heeft van het reglement. vereenigd. Dat besluit wordt binnen veertien dagen nadat het ia genomen, Hieruit toch is het blijkbaar dat men er over het algemeen, aan onze goedkeuring onderworpen. zoowel als de regering, van doordrongen is , dat het daarstellenvan Indien de banken voor meer dan eene gemeente heatemd zijn, eeue marine naar den eisch van het tijdvak, en het daarsiellen van worden, onverminderd de inachtneming dezer wet, de artt. 121 een droog dok, daaraan gevenredigd, hand aan hand moeten gaan , en 122 der wet vanden 29sten Junij 1851 (SM n". 85), nageleefd." en hieruit vloeit tevens voort dat mea de hoop mag voedea, dat De heer Thorbecke vraagt of ook in dit artikel geene bepaling er eene gelegenheid tot het dokken der schepen, die men aangemoet worden opgenomen, dat de reglementen aan gedep. staten vangen heeft te bouwen, tot stand zal komen; en dit is alles wat moeten worden ingezonden, Hij stelt voor om de 2e alinea aldus voor de marine verlangd kan worden, dewijl de goedkoopste, zete doen luiden: Dat besluit wordt, binnen 14 dagen, nadat het kerste en spoedigste wijze om tot die gelegenheid te geraken, onis genomen, aan gedeputeerde staten voorgedragen." getwijfeld voor haar ook de wensohelijkste is. De heer an Nispen vraagt of dan ook niet de woorden: en aan Andere leden echter ontkenden wel niet het nut, doch de on, onze goedkeuring onderworpen," in do alinea moeten blijven. misbaarheid van de daarstelling van een nieuw dok, omdat de De Minister meent, dat deheer Thorbecke dit ook bedoeld heeft. dokken te Vlissingen en te Hellevoetsluis konden gebruikt werden. De heer Thorbecke zegt, dat deminister juistzijne meening heeft Aan deze leden wordt herinnerd, dat die onmisbaarheid wordt uitgedrukt; er is geen twijfel of de besluiten, in dit artikel ge- beweerd ten aanzien van notmd, moeten aan 's konings goedkeuring worden onderworpen. schepen (in het stelsel vaneen dok voor het grootste charter van den minister), namelijk voor de freDe heer Dirks vraagt of art. 171 der gemeentewet hier niet gatten van 400 paardenkracht; dat; die soort van schepen niet moet worden aangehaald. eens geheel ledig in de haven van Hellevoetsluis zoudeu kunnen De Minister acht dit oveabodig , want hij meent, dat hier geene komen, en dat het fregat van 44 stukken, van oud model, geafkondiging noodzakelijk ia. heel ledig gemaakt en tot op de enkele masten afgetuigd moet De diseussin over dit artikel worden tot morgen verdaagd. worden, om het met spnngtij in het dok te Vlisaingen De commissie van verzoekschriften brengt verslag uit over eenige halen; zoodat zeer klaarblijkelijk voor een fregat van eente kunnen zwaarder in hare handen gestelde adressen, o.a. betreffende de wet op het charter dan het tegenwoordige van 60 stukken , voorzieu van de onderwijs. Bij deze gelegenheid vraagt de heer Groen van Prinste- machines, de ketels on de schroefas, liet dok te Vsingen niet rer het woord en wijst in de eerste plaats op het groot aantal verpractiabol kan zyn; wordende gemeld dok slechts uit nood, ielfs zoekschriften over dit onderwerp, en op de menigte onderteekena- voor de tegenwoordige soort van zeilschepen met opoffering van ren waarmede die adressen voorzien zijn, met .name dat uitLeeuveel tijd en kosten, benuttig 1. warden. Het zijn geene enkele petitien, maar het is een petition 3. Ter beantwoording van de vraag, of de aanbouw vau een nement. Nu heeft de spr. zich afgevraagd wat de bevoegdheid, drijvend dok niet verkieslijk zoude zijn, meent de regering niet de roeping van de Tweede Kamer in deze medebrengt. Men zal alleen in het afgetrokkene beschouwd, maar op grond van de zeggen, dat de petitien ter griffie worden nedergelegd , maar, hoe delijk uiteengezette, stellige en eenparige verkiariDgen, welke duidaardoelmatig dit ook in gewone gevallen zij, zal men het wel eens zijn, omtrent door de commissie, belast geweest met het onderzoek van dat het hier betreft een buitengewoon geval, en dan vraagt spr. het dok, door dn afgetreden minister; door den hoofdingeuieur, , of eene bloote nederlegging ter griffie wel genoegzaam zij, en of directeur van scheepbouw en door civile en militaireingenieurs in , niet de uitwerking daarvan, hoe doeltreffend ook anders , onvolde Vereenigde Staten'zijn gegeven, in overeenstemming met het gedoende , ja, of zij niet veeleer belagchelijk zou zijn. Hij vraagt uiie gevoelen van den tegenwoordigen minister alle welke vervoorts of het niet het eenvoudigste zou wezen om een algemeen klaringen bij de toelichting van het wets-ontwerp zijn overgelegd, overzigt van al deze stukken te maken, eene beredeneerde statistiek te moeten besluiten, dat de onderneming tot daarstelling vau een als het ware van getal, inhoud, hoofdgedachte; en of uiet daaruit vast dok vorkieselijk is boven die van een drijvend dok, zoowel ten menige nuttige wenk zou zijn te putten. Men zegt welligt dat dit aanzien van de kosten op den duur, als ten aanzien van de kans niet doenlijk is ; maar spreker heeft de proef genomen dat het van slagen. wel degelijk doenlijk is; gedurende de paasohvacuntie heeft hij al Er wordt wel degelijk eu op goede gronden betwijfeld, of het de petitien, waarover tot dus ver verslag iq uitgebragt, op die uitvoerjk is om een drijvend droog dok te vervaardigen dat gewijze behandeld, en het geschiedt dagelijks als het sectie onder- noegzame waarborgen tegen ongelukkken oplevert bij langdurige zoek in een voorloopig verslag wordt bijeengebragt en zoo doende herstelling, waarbij de buitenhuid wordt afgenomen, voor fregatten de individuele opinien gerangschikt en zamengevat. Spreker zou, van 400 p k., met ketels en machines erin. VolgeDS het gemeld naar aanleiding van het Reglement van orde eu dc antecedenten overlegd uittreksel uit het rapport van den president der Vereevoorstellen eene commissie van vijf leden, uit elke afdeeling een, nigde Staten is dit niet raadzaam te ondernemen, en de regering te benoemen, om van de petitien een algemeen verslag op te vindt geene vrijheid zich op een veld van proefneming te wagen, maken en rond te deelen vr de discussie der wet, of zoo de dat nog door geene zeevarende mogendheid is betreden. wet in deze zitting niet in behandeling mogt komen, vr het Daar tegenover vermeent de regering aan de Nederlandsche wasluiten der zitting. De hoofdbezwaren, die spr. verwacht zijn, dat terbouwkundigen , die ook buiten 's lands gunstig bekend zijn, haar men zoo min mogelijk van die adressen nota moet nemen , dat vertrouwen niet te mogen onthouden, en dat to moeten schenken het onkundige volk in deze slechts het slagtoffer is van eene powanneer het eene onderneming geldt, waarvan de te bestrijden litieke kunstenarij; maar nu moet hij vragen: l c. mag men aanbezwaren zoo duidelijk aan het licht ziju gebragt. nemen, dat, wanneer de Proteatantsche bevolking zich tot de kaDoor den heer J. D. Diets, boekhouder en directeur der drijmer wendt over dergelijkegewigtige belangen, als de opvoeding der vende dokken te Amsterdam , is de aanvraag gedaan tot bekoming , , jeugd, men dankan spreken van hetonkundige volk; 2. daargelaten van toestemming, om eon drijvend droog dok op 's rijks werf te of er politieke kunstenarij plaats hebbe, behoeft men dit dan aan Willemsoord op te te rigten, tot gemengd gebruik voor schepen te nemen bij een petitionnement over zulk eone wet, in verband van het rijk en van particulieren. met de twee omstandigheden, dat hier gezegd is, dat onze natie Ofschoon do voorwaarden van dat aanbod oppervlakkig niet geen Christelijk volk is en met de andere omstandigheid dat in onze onaannemelijk voorkwamen, heeft de minister vermeend dat te openbare instellingen op het Christendom niet behoeft te worden moeten van de hand wijzen; vooreerst, omdat de ligplaats van het gelet. 3. Indien dergelijke kunstenarij, gesteld zij had bestaan, dok zoude zijn de maritime binnenhaven te Willemsoord, en desaanwezig ware, gelooft men dan niet datdc tegenstand ware ach- zelfs onbeperkt gebruik 'srijks etablissement geheel open zoude terwege gebleven? stellen voor particuliere werklieden en equipagien van schepen , Spr. verzoekt dat de dag nader bepaald worde om dit voorstel hetgeen moeijolijl: zoude zijn overeen te brengen met de goede orde te behandelen. Daartoe wordt besloton. en de verantwoordelijkheid voor de materialen op 's rijks werven; Hierna wordt de zitting verdaagd tot morgen ochtend ten elf ure. ten andere werd in het adres geheel onaangeroerd gelaten het aanmerkelijk bezwaar, verbonden aan de genoegzame uitdieping van Door den heer van Goltstein is het volgende amendement voorde voorgestelde ligplaats, de zeer onzekere kosten tot het ondergesteld in het wets-ontwerp tot regeling der banken van leening: houd dier diepte en de kosten van de met deondernemicg in ver15 wordt aldus veranderd: Art. band staande verwijding van het natte dok ; alle welke bozwareu " Het gebruik van inbrengers bij de banken houdt op, uiterlijk zijn uiteengezet iv de bij de Memorie van Toelichting gevoegde twee jaren na het uitvaardigen dezer wet. bijlage, het antwoord vau deu afgetreden minister daaromtrent "De koning behoudt de bevoegdheid, dieu teriuiju , op.ecu met beheizende. redenen bekleed verzoek van den gemeenteraad, na verhoor van Vooral werd echter in voorstel niet getreden , omdat den gemeenteraad, voor den tijd van hoogstens n jaar te ver- bijaldien de adressant alhet gedane bekend mogt zijn met de' naauwkeurig lengen." nog niet dargestelde fregatten van 400 p. k , en hij eene zaak , wilde wagen te ondernemen waarvoor de regering , met minder beUit de memorie van beantwoording op het verslag der afdee- perkte hulpmiddelen, terugdeinsde, het althans aan haar niet vrij, lingen nopens het ontwerp tot daarstelling van een nieuw droog dok stond om 'g rijks schepen aan dekansen van die onderneming te wate Willemsoord , ontleenen wij het volgende: ven ; redenen waarom de voorslag van den genoemden adressant werd 1. Er is te kennen gegeven, dat deze voordragt algemeen met van de hand gewezen, met kennisgeving dat van de jijde van marine leedwezen is ontvangen, omdat men daarbij niet uit het oog ver- de hoop werd gevoed om binnen drie jaren tijds over een vast liezen kon , dat de begrootingen van het Departement van Marine droog dok te kunnen beschikken, zoowel ten behoeve van de voor de jaren 1855 en 1856 reeds eene zeer aanzienlijke verhooging schepen van het rijk als van die van particulieren. hadden ondergaan, en dat inzonderheid deze voordragt eenen alge 4. " Het gevoelen van de geraadpleegde commissie, dat een meen onaangenamen indruk maakte, omdat door haar de zekerheid goed droogdokter aangeduide plaatsekan gebouwd worden, steunt werd verkregen , dat vele tonnen gouds , aan het bestaande dok op de bekendheid met de geaardheid der ondergronden , verkregen besteed, geene wezenlijke vrucht hebben gedragen, hoewel de Rebij den bouw van zoovele groote waterwerken in dien omtrek; die , , gering vroeger in de te kennen gegeven vrees daarvoor niet deelde. ondervinding gaf' meer zekerheid dan door het doen van enkele De Regering moet ten volle erkennen dat de gevraagde en toehoringen ware te verkrijgen. Een lid der , commissie is in 1820 , gestemde sommen tot herstel van 's rijks marine zeer aanzienlijk bij den bouw van het bestaande drooge dok, van het natte dok te noemen zijn ; maar zij acht zich aan den anderen kant verpligt om en van de groote sluizen te Willemsoord tegenwoordig geweest. er de aandacht op gevestigd te houden, dat het verval, waarin Door onderscheidene omstandigheden in de Mem. v. Beantw. de marine was en waarin zij no? verkeert, geenszins denkbeeldig opgegeven, is de regering tot het gevoelen gekomen, thans voor is , zoo als men wel eens heeft trachten te beweren , maar dat het de herstelling van het drooge dok volstrekt geene werkzaamheden gekenmerkt wordt zoowel door de ongenoegzaamheid der hulp- en uitgaven verder te mogen voorstellen, welke tot onzekere uitmiddelen om eene eenmaal bestaande goede marine te onderhou- komsten en ti'dverlies zouden kunnen leiden. u,BmBfv* den, als door de verouderde soort der schepen van een gesloten Dat de werken aan het drooge dok zijn mislukt, moet daaraan tijdvak, waaruit het aanwezig materieel der marine is zamengesteld worden toegeschreven, dot men door de aangewende middelen niet In verband met dit tweeledige verval acht zij zich daarom ver- geslaagd is, de gemeenschap van het water tusschen htt drooge pligt om, na de plaatg gehad hebbende goedkeuring van uitgaven en het natte dok af te snijden, en de gebezigde middelen tot beDe heer Thorbecke zet de noodzakelijkheid uiteen der tusschn- tot den aanvankelijken van dat doel onvoldoende ijn eene komst ged^-staten met betrekking tot de herzienereglementen van pen , ook het noodigeaanbouw vandoen, nieuwe eoort vaninsche- reiking oorzaak van het kwaad ligt, in geweest. onder water, Do dc diepte voorstel te om die schepen het de bestaande banken. Hij wil ook hier den bestaanden eonstituti vervolg to kan, zoo als reeds werd opgemerkt, zonder voorafgaande zeer veronclen weg, b. v. ra zaken van belasting-heffing, gevolgd hebben kieslijker, kunnen repareren; on acht de regering het zelfssche_ eu thans nog ten kostbare afdamming eu droogmakiug niet met stellige zekerheid de Daarom stelt hy een amend. voor om artikel 2 aldus te lezen pen van het voorgejlelde eenenmale vanzien,daarstelling van charter af te dan die te onderne. opgespoord worden.
ii

De reglementen der thans bestaande banken worden binnen eenen door ons voor te schrijven termijn, door den gemeenteraad met deze wet in overeenstemming gebragt. De aldus herziene reglementen worden voorgedragen aan de gedeputeerde staten , welke die met het verslag van hun onderzoek, aan onze goedkeuring onderwerpen. De banken, wier reglementen niet binnen het door ons te bepalen tijdstip met deze wet in overeenstemming gebragt en voor onze goedkeuring vatbaar zijn, worden opgeheven." De Minister van Binnenl. Zaken zegt, dat dit amendem. geheel in het stelsel ligt van den heer Thorbecke , dat de banken van leening zijn gemeente-instellingen; maar dat zijn zij volgens de regering met. De gemeentebesturen handelen bij de herziening der reglementen, krachtens de tegenwoordige wet, waaraan zij hunne bevoegdheid ontleenen. Van daar, dat de tusschnkomst , van gedeput. staten niet als verpligtend is opgenomea. Men zal ize evenwel niet voorbij gaan, maar de reglementen om consideratie en advies opzenden. Dit heeft de regering ook gezegd in de memorie van beantw., zonder het daarom noodig te achten, daartoe eene uitdrukkelijke bepaling in de wet op te nemen. De heer Thorbecke verdedigt nader zijn amendement, alg geheel uitdrukkende de roeping van het gouvernement met betrekking tot deze wet. Hij wil gelijkmatige uitvoering dezer wet en dat zal te eerder bereikt worden door tusschnkomst van gedeputeerde
i. ii

Imen

schepen te kunnen onderhouden De behoefte van den tegenwoordigen tijd maakt, ook voor de particuliere zeevaart, de daarstelling van een droog dok te Willemsoord dringender wenschelijk. Reeds te lang is het doen van een voorstel daartoe vertraagd geworden, Het eerste fregat, Wassenaar, dat dit jaar te Amsterdam zal worden te water gelaten, zal alleen, om gekoperd te kunnen worden, moeten worden gekield, en wanneer in het volgende jaar dat schip, na machines en ketels ontvangen te hebben, zal moeten worden in dienst gesteld, weet men niet te zeggen op welke wijze eene eventueel benoodigde herstelling van dat schip zoude moeten plaats hebben. Bij de goedkeuring van dit voorstel eohter wordt het cijfer van de vroeger voorgestelde globale raming van de kosten der marine niet overschreden; en de minister van marine heeft door de opgedane ondervinding integendeel de hoop verkregen, dat de begrootingen van de opvolgende jaren, zonder dat de voorgestelde aanbouw eenigzina wordt verminderd, het jaarlijks als noodig ge-

zonder hetvooruitzigt op de verkrijging der middelen , om die

"

nen. Het iq dus overbodig dat d regering betrekkelijk dit punt in ontwikkeling trede, omtrent overwegingen welke b haar zelve nog niet tot rijpheid zijn gekomen en ook dan, wannee zulke , hes geval ware, moeijelijk voor openbaarmaking geschikt zou den zyn. Aaa het algemeen verlangen om ene omstandige en naauwkeurige opgave te verkrijgen van de voorregten welke Oostenrijk, , blijkens de slotbepaling vau art. 15 van het verdrag, reeds nu aan het Tolverbond verleent, kan de regering niet betor voldoen dan door overlegging van het verdrag van 19 Februarij 1853 tusschen Pruissea en Oostenrijk te Berljjn gesloten. (1) 2. De opmerking wordt gemaakt, dat het onderwerpelijk verdrag in sommige punten niet onbelangrijk afwijkt van hetgeen ten behoeve van Nederland in vroegere tractaten is bedongen. De regering moet echter de aandacht op de omstandigheid vestigen, dat een verdrag eene overeenkomst is tusschen twee verschillende partijen, zoodat Nederland niet uitsluitend bij magtc is om bij voorkeur die uitdrukkingen te doen bezigen, v-elke in zijne verdragen met andere staten voorkomen. Zoo beide partijen alleen , , zoodanige verdragen wilden aanga-m. waarin geene derzelve afwijkt van hetgeen door elk harer reeds met anderen vroeger waa overeengekomen, zou het tot stand brengen van tractaten wel ondoenlijk worden. 3. Eene algemeene stelselmatige herziening van het tarief der , regten van in- en uitvoer, welke door de regering in uitzigt gesteld is, staat iv naauw verband met overwegingen vermeld in bouwmeester binden, en hem banden opleggen, weinig stroohet antwoord hierboven ad f 1, en ook daaromtrent kan dus voor kende met de groote verantwoordelijkheid, die h\j bij het maken het oogenblik geene meer bepaalde opening gegeven worden. en itvoeran van ecu nieuw ontwerp op zich moet laden. 4. De regering ziet geen bezwaar om ook art. 9 aan de bekrachtiging van den wetgever te onderwerpen. Eene daartoe beDe Memorie van Beantwoording betreffende Goedkeuring vnn trekkelijke wijziging ,van hot ontwerp van wet is bij de Memorie artikelen van het met Oostenrijk gesloten handels- en scheepvaartvergevoegd. drag , luidt ala volgt: Art. 6. Dit artikel bepaalt dat datde wederzijdscheregeringen b 1. Met eenige bevreemding hfeft de regering door vele ledeu aankoop of verkoop voor hare rekening of op haren last van ruwe op nieuw het nut zien betwijfelen vau verdragen, welke, zonder en bewerkto voortbrengselen uit de landen van eene der beide pareenen bevoorregten toestand vojr den handel van een bijzonder tijen afkomstig en in die der andere ingevoerd, geen onderscheid land te scheppen, bloot bedingen bevatten van wederkeerige be- zullen makeu met opzigt tot de nationaliteit der schepen waarmede handeling van de schepen en goederen der beide contraherence die goedereu zijn aangebragt. Indien de bewoordingen van art. 6 uiet gelijkluidendzijn met die partyen op den voet der naiijmalen of der meest begunstigde van art. 9 van het verdrag van het Duitche Tolverbond, dan meent vreemde Datien. Het nut van dergelijke verdragen acht de regering echter voor Nederland boven alle bedenking, vooral omdat de regering dat de strekking toch dezelfde is en dat de voorwaarNederlands handel eu scheepvaart daardoor waarborg en zekerheid den van het laatstgenoemde artikel meer in gchijn dan in wezenlijheverkrygen dat zij in vreemde staten, waarmede die verdragen zijn id grootere voordcelen aanbieden, daar toch een staat, die hy gesloten, niet bij anderen zulien achterstaan. Zonder verder den aankoop van goederen voor eigen rekening ten begungtiging daarop te wijzen dat er na de wet van 8 Augustus 1850 vele en vau de nationale schepen voorregten 'wenscht toe te kennen zeer belangrijke handelstractaten hebben moeten worden gesloten , aan derzelver ladingen, steeds ruimschoots middelen hoeft om zoo schijnt het voor Nederland geen gelukkig denkbeeld om a's dat doel, ondanks do bewoordingen van art. 6 of van art. 9 begincl aan te nemen, dat uitsluitend vertrouwd moet worden hierboven genoemd te bereiken, en daartoe slechts de tusschnop de kracht van bepalingen, waardoor eigene wetgeving de reci komst van een bijzonder persoon heeft te bezigen, door wien de prociteit heeft trachten te verzekeren. Met dat beginsel zou een ladingen aan het gouvernement worden verkocht. Dat door de bewoordingen: provenant det potsessions de I'une eenzijdig standpunt worden Dgcnomen, waarop tot nog toe geen andere staat, ze.fs magtiger dan Nederland , zich gesteld heeft , des Hautes Porties contraetantes et importe's dans le territoire de en de regering meent dat het belang van handel en scheepvaart Cautie, niot zoowel het gebied van den staat zelven ala zyne kolonin en bezittingen in andere werelddeelen zou zijn te verstaan, zoodanigen buitengewonen toestand niet aanbeveelt. Indien in de wet van 8 Augustus 1850 niet bij wijziging, vau kan de regerng geenszins toogeven. Overigens zij opgemerkt dat eon beding, zoo als dat waarvan de zijde der kamer afkomstig, waren opgenomen de bepalingen omtrent de vaart van en op de kolonin , en indien die wet niets hier sprake is, weinig practische waarde bezit, en dat, zoo er anders dan eene onvoorwaardelijke gerjkstelliiig vau de vreemde geene zwarigheid bestaat om daar waar de andere partij het vervlaggen met de Nederlandsche had vastgesteld, dan zou de stel- laugt, hetzelve in een tractaat op te nemen, er ook geene redeling , dat er voortaan geene tractaten meer zouden noodig zijn en nen aanwezig zijn om hetzelve als onvermijdelijk te beschouwen, dat men alles aan eigene wetgeving behoorde over te laten, wel- ge:ijk dan ook in de meeste door Nederland geslotene tractaten ligt eenigen schijn kunnen hebben. Thans echter iq dit het geval zoodanige bepaling niet wordt aangetroffen. niet. De leden van de afdeelingen, van welke deze bodenkin Ari. 8. Artikel 8 is gelijkluidend met art. 7 van het Nederafkomstig is, schijnen dan ook voorbijgezien te hebbeu, datiudiea landsch verdrag met het tolverbond. Het geeft voor bijleggei's er geene overeenkomst met Oostenrijk wiord aangegaan , he onden waarborg eener behandeling op den voet der nationalen. Na vermijdelijk gevolg daarvan ziju moest, dat juist krachtens rie de afschaffing hier te laude van het tonnegeld was het niet meer gestrenge bepaling van artt 1 en 6 der wet van 8 Augustus 185') noodig de vrijstelling dier belaatiug voor bijleggers in het bijzonde regering lerpiigt zoude wezeu om ten gevolge vau eene, men der in het verdrag op te uemeu. Bovendien geeft art. 2 van hot mag het noemen minder beteekenendo omstaudigheid, aau de verdrag met betrekking tot alle scheepsongelden eene volkomene Ooatenrijksche vlag eene gelijkstelling te ontnemen welke die vlag gelijkstelling met de nationale schepen. Van de Nederlandgche thans geniet. De regering toch is verpligt de wet na te leven, schepen zal in Oostenrijk alzoo in geen geval meer kunnen gemaar het gevolg daarvan zoude ongetwijfeld geweest zijn, datNevorderd worden dan vaa de Oostenrijksche. Die zekerheid is volderland de voordcelen had moeten missen aan hetzelve door dit doende, want niemand zal toch grootere voordcelen toekennen tractaat thans verzekerd , en dat zijne vlag en handel in de Oosaan vreemde dan aan eigene seheepvrart. Ook een beding ala dat tenrijksche atat.cn groote nadeelen zouden te lyden hebben en bij van nrt. 8 van hot Oostenrijksch-Belgisch verdrag van 2 Mei 1854 kan niet door Nederland worden aangegaan. Bijleggers toch zijn, die van andere staten merkelijk zouden achterliggen. Indien men hierop het oog vestigt en daarbij tevens nagaat dit volgens de wet van 13 Augustus 1849 (Staatsblad no. 40), vuur-, verdrag aan Ne.ierland en Uoatem-ijk den waarborg geefttegen dif- ton- en bakengeld verschuldigd, en van die voor de Nederlandferentile regten, en dat de uitzondering op dien waarborg waar- sche bij leggers verpligte betaling mogten de Oostenrijksche niet omtrent nader bij de aanmerking op art. 15 slechts eene geringe af- worden vrijgesteld. Omtrent de regelen, welke in Oostenrijk gelden ten aanzien van wyking van de Nederlandsche wet noodzakelijk maakte, dan kan deBegering niet begrijpen hoe men nog kan twijfelen, of bet ver de nationale schepen, die als bijleggers oetenrijksche havene aandrag metOostenrijk voor Nederland noodig en nu:tig is, en hoe doen, houdt de regering het er voor, dat deze vrij zijn van de men kan beweren, dat bij dit verdrag eene geheel overgoldcne betaling van alle scheeps- en haven ongelden ten behoeve van uitzondering op de Nederlandsche wet zou zijn gemaakt ten le- 's rijks schatkist. Immera bij art 8 van het Oostenrijksch-Belgische tractaat is zoodanige volkomen vrijstelling aan de Belgische schehoeve van de Oostenrijksche scheepvaart. Uit het bovenstaande zal reeds voldoende blijken, dat het bo staan of de opzegging van het verdrag met Belgi op het aangaan (l) Dit stuk is, ter inzage van de leden der Kamer, ter griffie van het tractaat met Oostenrijk geen invloed behoefde uit te oefe- nedergelegd.

Het aangegeven denkbeeld, om het drooge dok te Medembiik te stichten, werd te regt beantwoord door de [opmerking, dat er overgroote kosten aan de verwezenlijking daarvan zouden verbonden zijn, al ware het alleen omdat de werf daar ter plaatae door het aan te leggen dok weder in het leven zoude worden geroepen. De Regering vertrouwt door de gegevene inlichtingen genoegzaam te hebben aangetoond, dat de hinderpalen, bij de vroegere stichting van een droog dok ondervonden niet aan terreinmoeijeiijkheden maar aan een onvolledig ontwerp zijn toe te schrijven, en dat zn de overtuigirg heeft erlaDgd, dat bij het bouwen van een nieuw droog dok hoegenaamd geene meerdere kansen vau te genspoeden zijn te verwachten dan bij groote waterwerken altijd bestaan, maar waarover de kungt van den ingenieur en de meer volmaakte wertuigen, waarover hy thans kan beschikken, geroepen zijn te zegevieren ' 5. Bij de regering bestaat thans het voornemen niet om, na de stichting van een nieuw droog dok , tot de herstelling vau het oude dok over te gaan. De afbreking vau het oude dok wordt evenwel onraadzaam geacht vooral dewijl daarmede groot e kosten gepaard gaan die dooide waarde van de oude bruikbare materialen niet zouden vergoed Worden, vooral niet doordien het nieuwe gebouw dan inde aan ie nemen vorenen te veel \a i hot oude zo ade afhankelijk zijn, om dea afkomenden bardsteen, het eenige goede materiaal welligt dat men verkrijgen zou wederom te kunnen in hot werk brengen. Zon der gevenredigd voordeel zou men de handon van den nieuwen

pen verzekerd, en er bestaat geene reden om te onderstellen dat drag daarvan afhing, een verdrag waarin de regering vooral voor de Oostenrijksche regering ten deze zoude zijn afgeweken van het de Nederlandsche scheepvaart overigens groot belang stelt. beginsel om de vreemde vlag niet boven de nationale te bevoorBij de 2de zinsnede van art. 15 meende men een voorbehoud te moeten maken met opzigt tot de regten van de ladingen der regten. Art. 11. Ofschoon de vergelijking van het verdrag met Oosten- schepen in den ludisohen Archipel te huis behoorende, welke in rijk tegen dat met het Tolverbond aangegaan, en waarbij in de art. de Nederlandsche kolonin steeds aan bijzondere regten onderworI 14 pen zijn. De Oostenrijksche gevolmagtigde daarin toegestemd heb21 onder anderen tegenover ene geheele vrijstelling van regbende, zoo werd de bedoelde 2de zinsnede , overgenomen uit art. ten aan de zijde van Nederland slechts eene gedeeltelijke verminderen dier regten door Pruissen wordt verleend, reeds eene vol- 32 van het Nederlandschtractaat met het Tolverbond, in art 15 ingdoende oplosging zoude kunnen geven waarom in het Ooatenrijksohe laacht, doch vergat men daarbij achter de woorden: a aceorderpar tractaat niet volkomen gelijkatclling met de nationalen maar slechts la suite. te voegen; dans les colonies Neerlandaistss des Indes Oritnmet de meest begunstigde natie is bedongen, zoo meent men even- tales. Deze vergiasing onmiddelijk na de onderteekening van het wel , dat de Nederlandsche handel en scheepvaart, welke zoo wei- tractaat ontdekt en onverwijld by den Oostenrijkschen onderhandelaar ter gprake gebragt zijnde, zoo heeft deze teratond de verzekering nig bij de Oostenrijksche riviervaart betrokken zijn, alle wenschelijke waarborgen verkrijgen, wanneer zij de zekerheid erlangen, gegeven dat de bijvoeging in alinea 2 van art. 15 der bedoelde dat zij op gelijken voet met de Engelsche, Franache, Russische woorden; dans let coknie* Neerlandaises de* Indes Orintale* ,geen en andere vreemde vlaggen zullen behandeld worden. bezwaar zal ontmoeten. Deze verzekering is nader Bchriftelijk herDat Oostenrijk bepaalde gunsten aan zijne nationale vlag bij de haald en bij de uitwisseling der ratificatien zal eventueel gezorgd riviervaart zou verleenen is niet gebleken, doch welke gunsten het worden dat daarvan blijke. eventueel daaromtrent mogt verlangen daar te stellen, is thang De 3de zinsnede van meergemeld art. 15 strekt ter voldoening niet op te geven. aan de voorwaarden sub lit. c. in art. 1 der wet van 8 Auguatua Door de woorden: en pareille circonstance wordt vergtaan dat 1850 (Staatsblad n. 47), en ia daarmede volkomen in overeende gelijkheid alleen betrekking heeft tot dien waterweg, welke gtemming. door het gchip bevaren wordt, in dier voege, dat de bepalingen De vraag, of het niet atrijdig zou zyn met de bepalingen van op den Donau geldende voor schepen en ladingen van de meest art. 15, mdien Ooatonrijk den Amerikaanschen tabak enz. aan de landzyde tot een lager regt dan den tabak uit Nederlrnd op gelyke begunstigde natie, ook zullen worden toegepast op de Nederlandsche schepen en ladingen welke dien stroom bevaren. Zoo ook met wyze aangevoerd, toelaat, en of door het woord haven uiteluitend zeebetrekking tot de Elbe en tot andere Oostenrijksche vaarwaters, n niet Kier-haven zou zijn te verstaan, die vragen in het midelk in het bijzonder. den latende, kan men evenwel gaaf toegeven hetgeen in het verArt. 12. Betreffende het begrip van kustvaart in Oostenrijk mag slag wordt opgemerkt," dat Oostenrijk bevoegd zal zyn Franaehe men aannemen, dat daaronder niet wordt begrepen de vaart uit wijnen tot lagere regten toe te laten dan Spaansche wijnen, en den haveng aan de Adriatische Zee naarde plaateen aan den Donau, of invoer van die wijnen bij de aanvoeren uit de landen van producvervoer van goederen naar havens aan den mond dierrivier gelegen, tie te begunstigen boven die bij invoer uit Nederland, mitsslechtg om verder stroomopwaarts naar Oostenrijk te worden vervoerd. die hoogere regten evenzeer bij invoer onder Oostenrgksche ala Daargelaten toch dat de schepen, welke die vaart uitoefenen, onder Nederlandeche vlag worden geheven. Zooveel bekend 'v* de Dardanellen en de Zwarte Zee moeten pasgeeren , zoo liggen de bestaan er tot dusverre geene verdragen, waarbij de eene ataat waarmonden van den Donau niet alleen niet op Oostenrijkach grondge- borgen bedongen heeft dat in den anderen staat de goederen van bied , maar zijn de nuest nabijgelegene Oostenrijkache steden , eenen derden staat niet hooger dan gelijksoortige goederen van Orsowa en Semlin, daarvan nog op zeer grooten afstand verwij- andere landen belast zullen worden. Eene zoodanige bezorgdheid derd, zoodat er tusschen die plaatsen en de havens aan de Adri- voor vreemde goederen schijnt dan ook aan de regtstreeks daarby atisohe Zee bezwaarlijk aan zee- of kustvaart te denken valt. betrokkene producenten te moeten overgelaten worden, en de Art. 14. Daar het tonnegeld in Oostenrijk niet ia afgeschaft en Nederlandsche wet van 8 Augustus 1850 heeft dan ook dergelijke bij 73 der keizerlijke ordonnantie van 15 Mei 1851 , op de orga- voorwaarde niet gesteld. nisatie der havendiensten enz, de bevoegdheid aan de regering is Bij die wet worden van de meest gunstige wijze van behandeling voorbehouden om aan kleinere vaartuigen gunatenot vrijstellingen in Nederland slechts uitgesloten de staten die differentile regten te dien opzigte te verleenen, zoo kan de vermelding van vrijdom beffen ten nadeele van de voortbrengselen der Nederlandsche kovan tonnegeld voor de visschcrsvaartuigen in dit artikel niet overlonin of ten nadeele van den aanvoer van voortbrengselen uit bodig genoemd worden. andere werelddeelen uit Nederlandsche havens. Van het heffen van Art. 15. Nadat bij het tractaat in de voorgaande artikelen was differentile regten bij den aanvoer van voortbrengselen van Eurobedongen: I. gelijkstelling met de nationale schepen van alle on- pesche ataten wordt in de wet geen gewag gemaakt, omdat men gelden , welke van het schip worden geheven; en 2. gelijkstelling wiat dat de mogendheden, in wier gebied het stelsel van differenmet betrekking tot de regten op de ladingen door Nederlandsche tile regten na de opheffing der Engelsohe navigatie-acte nog in schepen aangebragt met die onder Oostenrijksche vlag aangevoerd, werking is gelaten , in den regel geene differentileregten naar geheeft de regering het wenachelijk geacht, dat ook in het belang lang van herkomst op Europesche producten toepassen. van Nederlands nijverheid en landbouw, zoomede van die zijner Ten aanzien van Oostenrijk, alwaar zoodanige differentile regkolonin, een waarborg wierd verkregen, dat de daartoe behoo- ten noch vroeger geheven werden noch tegenwoordig heitaan, kwam rende voortbrengselen aan geen hoogere of andere regten op den het alzoo wel het aUerminat te pas om bij het verdrag meerdwe ia-, uit- of doorvoer zouden onderworpen worden dan gelijksoor- waarborgen te vorderen dan de wet van 8 Augustug 1850eigcht.. tige" van eenig ander land. Wat eindelijk betreft de opmerking, dat het voorbehoud van Volgens de eerste zinsnede van art. 15 mogen dan ook van Ooetenrijk ten aanzien van de begunatiging van het lolvertwid boter, kaas, gedistilleerd, tabak, bewerkt of onbewerkt, van sui- ruimer gesteld zou zijn dan bij 15 van het protocol, gevoega ker , ruw of geraffineerd, van koffij, tin, indigo, uit Nederland bij het tractaat met het Tolverbond, meent de regering datdit beof zyne kolonin afkomstig, geene andere of hoogere regten worzwaar wordt opgeloat door de plaatsing van het voorbehoud ia den geheven dan van gelijksoortige vreemde producten, op welke het artikel waarin blootelijk de reden is van regten van in-,jutwijze aan de land- of zeezijde, en onder welke vlag de invoer en doorvoer, en van het toekennen in de toekomst van voordcegeschiede, met uitzondering ec liter van de voortbrengselen van len op dat stuk aan andere landen. den grond en nijverheid van het Duitsche tolverbond. De regering vertrouwt in hen boven opgeteekende voldoende w Bij art. 28 van het Nederlandsch verdrag met het tolverbond hebben aangetoond, dat er werkelyk toereikende redenen bestonis deze waarborg aan de zijde van genoemd verbond beperkt tot den om het verdrag aan te gaan, en dat de bepalingen van hetaelv de voortbrengselen van de Nederlandsche visscherijen en tot die voor Nederland niet alleen nuttig zijn, maar zelfs in vele opzigvan de kolonin, niettegenstaande bij art. 29 van hetzelfde verten voordeeliger dan die van andere in de laatste jaren geslotene drag Nederland eene verbindtenis aanging, uitgestrekt tot alle verdragon, en zij gelooft dat men zioh te gereeder met ditNedervoortbrengselen va den grond en der nijverheid van de staten landich-Oostenrijksch verdrag zal kunnen vereenigen, indien men van het Jtolverbond, zonder eenige uitzondering. nagaat, dat laatstgenoemde ataat, die reeds een verdrag met O Met hot oog op deze voor het Tolverbond zoo bijzonder gunStaten van het Tolverbond tot stand gebragt heeft om zyne verstige en niet op wederkeerigheid gevestigde verbindt enis, behelsde eeniging met hetzelve voor te bereiden, bij de verwezenlijking van het eerste Oostenrijksche voorgtel dan ook niet hetgeen later, op die vereeniging, op grond van art. 34 van het Nederlandsche veraandrang van de Nederlandsche regering, in de eerste zinsnede drag met het Tolverbond, tot dit laatste zou kunnen toetreden; van het tegenwoordig art. 15 thans ia bedongen. Maar daarentezooefat Ooatenryk aledan al de voordcelen van dat verdrag zoo gen meenden de Nederlandsche onderhandelaars danook in billijkdeelaohtig worden, zonder evenwel vepligt te zijn tot ht toeataan heid te moeten toegeven aan de meer beperkte bepaling van de van al datgene wat Nederland thans vau dien staat heeft bedongenlaatste zinsnede van dit artikel, waarbij aan Oostenrijk, niet gelijk aan het tolverbond, de bevoegdheid is gelaten om bijv. vreemde boter, kaas, gedistilleerd of geraffineerde suiker lager te belasten dan de Nederlandsche, maar blootelijk die gunat te verleenen aan voortbrengselen van de staten van het tolverbond zelf, en de regering meende die inwilliging te eerder te kunnen doen, dewijl, Uitgegeven en Gedrukt bfl H. HUQH ten gevolge van de verbindtenis tugachen Oostenrijk an het tolte Rotterdam, aangegaan, de gluiting van het onderwerpelijk ververbond reeds