‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬

‫‪www.hebrewbooks.org‬‬

‫ע״י חיים תש״ע‬

‫מצרעת‬
‫עננליע‪-1‬ייר‪¥‬‬
‫ייריעו‪ -‬עכנליעו‬
‫ווערטערכוך‬
‫א ו ר י א ל וויינרייך‬
‫פ ר א פ ע ס א ר פ ו ז י ן ד י ש ע ר ש פ ר א ר ‪ ,‬א י ט ע ר א ט ו ר ארז ק ו א ט ו ר‬
‫אויןמ ד ע ר ק א ט ע ד ר ע א ׳ י נ פ ‪ .‬ז‪ .‬א ט ר א ז ‪ ,‬ק א א א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ם י ט ע ט‬

‫©‬
‫יידישער ו ו י ם נ ש א ‪ 5‬ט ל ע כ ע ר א י נ ס ט י ט ו ט ‪ -‬י י ו ו א‬
‫ניו־יארק ‪1990‬‬

‫מצרעת‬
‫עננליען־יידען‬
‫ייריען־עננליען‬
‫ווערטערבוך‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www.hebrewbooks.org‬‬

‫ע״י חיים תש״ע‬

‫די איצטיקע אויפלאגע פונעם‬

‫״מאדערן ענגליש־יידיש יידיש־ענגליש ווערטערבוך‬
‫פון אוריאל ווי_ינרי_יך‬
‫גייט אתים א דאנק דער ברייטזזארציקער הילף‬
‫פון אוהב־יידיש‬

‫ד ד זעליג ב״ק‪.‬‬

‫ד א ס ז ע צ ן ח ‪ $‬ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ז ס י ג ל ע ך געווארן‬
‫א ד א נ ק א ן אפשרי‪-‬יב ‪ 5‬ו ן ה ׳ ש ל מ ה ב ^ ג א ר א ד )‪ (1964-1884‬פ ו ן ר א ט ש ע ס ט ע ר ‪ ,‬נ״‬
‫א ו ן צוויי באוויליקונגען פ ו ן ד ע ר א ט ר א ן ־ פ ו נ ד א צ י ע‬
‫צ ו ם יידישן ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ן א י נ ס ט י ט ו ט — ייווא‬

‫‪5‬אר מצנע קינדער‬
‫סטעפאניע־שיפרה און דן‬

‫ו‬

‫א תארט ‪5‬ר?ער‬
‫דאס‬

‫איצטיקע‬

‫לערנער‪ ,‬און‬

‫ווערטערבוך האט‬

‫פ א ר זיך צוויי צילן‪:‬‬

‫)א( ק ו מ ע ן צ ו ה י ל ף ד ע ם יידיש־‬

‫)ב( א פ ג ע ב ן ר ע ם יידישן ש פ ר א ך ־ כ ל ל א פראוויזארישן דין־וחשבון וועגן ד ע ר‬

‫ל ע ק ס י ק א ל י ש ע ר אנטוויקלוננ פ ו ן א ו נ ד ז ע ר ל י ט ע ר א ט ו ר ־ ש פ ר א ך ‪.‬‬

‫א גענויערע כ א ר א ק ט ע ר י ז י ר ו נ ג‬

‫פון א ט ד י צ י ל ן ‪ ,‬א ו ן א פ ר ט י מ ד י ק ע ד ע ר ק ל ע ר ו ע פ ו ן ר ע ם אופן‪ ,‬ווי אזוי ד ע ר מ ח ב ר ה א ט גע־‬
‫פרוווט זיי ד ע ר ג ר י י כ ן ‪ ,‬ווערט פ ו ב ל י ק י ר ט ב א ז ו נ ד ע ר ד ו ר כ ן ייווא אין א בראשור‬
‫כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫ה ו נ ד ע ר ט‪,‬‬

‫אין‬

‫דער‬

‫צ ו ו י י ט ע ר‬

‫ה ע ל פ ט‬

‫די‬

‫יל ד יש ע‬

‫צ ו ו א נ צ י ק ס ט ן‬

‫יאר­‬

‫וואס ד י נ ט פ א ר איינס ווי א פ ו ל ע ר ע ר ארי_ינפיר צ ו ם א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫אינעם ״ווארט פ ר י ע ר ״ איז ד ע ר י ב ע ר נענונ צ ו פ ר ע ז ע נ ט י ר ן ד י כוונות און ד י שיטה פ ו נ ע ם ב ו ך‬
‫נאר ב ת כ ל י ת ״ ה ק י צ ו ר ‪.‬‬
‫)א( ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז אויסן ק ו ד ם ־ ב ל צ ו ה ע ל פ ן ד ע ם יידיש־לערנער סי_י בי_ים‬
‫לייענען‬

‫יידיש‪ ,‬םי_י בי_ים שרי‪-‬יבן א ו ן ר ע ד ן ד א ס לשון ק א ר ע ק ט און א י ד י א מ א ט י ש ‪.‬‬

‫אינעם‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז ארי_יעעפרעסט א ה י פ ש ע ר ס כ ו ם א י נ פ א ר מ א צ י ע ‪ ,‬א ו ן צ ו ל י ב אי_ינשפארוננען‬
‫אין א ר ט איז ד י א י נ פ א ר מ א צ י ע ק א נ ד ע נ ס י ר ט אויף וויפל ם ׳ א י ז נאר מ י ג ל ע ך ‪.‬‬

‫מיר עצהן דעם‬

‫ב א נ ו צ ע ר ‪ ,‬אז א י י ד ע ר ע ר גייט צ ו צ ו ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גופא‪ ,‬ז א ל ע ר זיך ב א ק ע נ ע ן מיט ד י םימ־‬
‫ב א ל ן און קירצוננען וואס זגינען ד ע ש י פ ר י ר ט אין ד י ט א ב ע ל ע ס אויף ז׳ ‪ x x i‬און זז׳ ‪x l i i i - x l‬‬
‫און מ י ט ד י א ו י פ ק ל ע ר ו נ נ ע ן אויף זז׳ ינ‪-‬טז‪.‬‬

‫א ח ו ץ ד י ם פ ע צ י ע ל ע ט ע כ נ י ש ע ה מ צ א ו ת וואס‬

‫זי_ינען נייטיק א י ן א ב ו ך מ י ט צוויי א ל ף ־ ב י ת ן )וואס ל י י ע נ ע ן זיך נ א ך ד ע ר צ ו א י ן פ א ר ש י י ד ע נ ע‬
‫ריכטוננען( איז ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נעבויט אויף ד י ז ע ל ב י ק ע פ ר י נ צ י פ ן ווי ד י וואס ווערן געניצט‬
‫אין א נ ד ע ר ע ש פ ר א כ ן ‪.‬‬

‫עם ה א ט א י ן זינען א ן א י נ ט ע ל י נ ע נ ט ן ב א נ ו צ ע ר וואס איז א ב י ס ל נעניט‬

‫א י ן ארגינקוקן א י ן ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ע ר ‪.‬‬

‫ד א ס צונויפשטעלן ״פארגרינגערטע" ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל ע ך פ א ר‬

‫ק י נ ד ע ר א ד ע ר פ א ר ווייניקער ע ב ר י ד י ק ע א ר ג י נ ק ו ק ע ר ס בלי_יבט פ א ר ד ע ר יידישער ל ע ק ס י ק א ־‬
‫נ ר א פ י ע א ן ע ו ב ד ה אויף ל ה ב א ‪.‬‬
‫עם ווילט זיך ה א פ ן ‪ ,‬אז ווי א ש ל י ס ל צ ו ד ע ר יידישער ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר ל י ט ע ר א ט ו ר ‪ ,‬צ ו‬
‫ד ע ר פ ו ב ל י צ י ס ט י ק א ו ן צו ד ע ר ו ו ע ל ט פ ר ע ס ע פ ו ן ד ע ר הגינטיקער צי_יט איז ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך‬
‫גענונ כ ו ל ל ד י ק ‪ .‬א ריי אויספרווון ה א ב ן א ב ע ר נעוויזן‪ ,‬אז אויך ב ע ם לייענען ד י שיינע ל י ט ע ר א ט ו ר‬
‫ק ע ן ד א ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ד י נ ע ן גאר גיט צ ו פ א ר ז י נ ד י ק ן ‪.‬‬
‫ב ה ס ב ס מ י ט ן ה ו י פ ט צ י ל פונעם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך זי_ינען ד י פ ר א ק ט י ש ע אנווניזונגען ווענן זי_ין‬
‫באגוץ גענעבן ב א ר י כ ו ת נ א ד אויף ענגליש )זז׳ ‪. ( x l i i i - x i i i‬‬

‫גראמאטיש‪ ,‬פ א נ ע ט י ש און פ ר א ז ע א ־‬

‫לאניש א נ א ל י ז י ר ט איז נאד ר ע ד יידישער‪ ,‬ניט ד ע ר ענגלישער מ א ט ע ר י א ל ‪.‬‬

‫פארשטייט זיך‪ ,‬אז‬

‫א י ן א געוויסער מ א ס ק ע ן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו גיץ ק ו מ ע ן א ילדיש־קעגער בי_ים ל ע ר נ ע ן זיך‬
‫עגגליש )א שטייגער מ ח ו ץ צ פ ו ן ־ א מ ע ר י ק ע ( ‪.‬‬

‫א ב ע ר פ א ר איין וועגס אנטקעגגקומען ס י ם ט ע מ א ט י ש‬

‫א‬

‫ח‬
‫די‬

‫ווארט‬

‫פרלער‬

‫ב א ד ע ר פ ע נ י ש ן אויך פון יענעם ט י פ ב א נ ו צ ע ר וואלט פ א ר נ ר ע ס ע ר ט ד א ס ב ו ך א י ב ע ר ד י‬

‫נ ר ע נ ע צ ן פון ד ע • מ ח ב ר ס און ד י א ר ו י ם נ ע ב ע ר ס ׳ א י צ ט י ק ע מ י ג ל ע כ ק י י ט ן ‪.‬‬
‫)ב( ווי א דין־וחשבון פון ד ע ם כ ל ל ־ ש פ ר א כ י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ־ א ו צ ר איז ד א ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ־‬
‫ב ו ך א ן ע ר ש ט ע ר פרווו‪ .‬ע ט פ א ר ב ג י ט ניט נ‪ .‬ס ט ו ט ש ק א ו ו ס‬
‫ש פ ר א ך‬
‫לעקסישע‬

‫אוצר‬

‫דער‬

‫פון‬

‫יל ד י ש ע ר‬

‫)ניו־יארק‪ :‬ייווא‪ ,(1950 ,‬וואס איז אויסן נעווען א ר צ נ צ ו נ ע מ ע ן א י ן ז י ך ד א ס נ א נ צ ע‬
‫ה א ב ־ א ו ך נ ו ט ס און ע ס א ו י ס ש ט ע ל ן לויט ס ע מ א נ ט י ש ע ג ר ו פ ע ס ; א ו ן א ו ו ד א י איז ע ס‬

‫פרינציפיעל אנדערש ו ו י ד ע ר‬
‫ש פר א ך‬

‫גרויסער‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך‬

‫ד ע ר‬

‫פ ו ן‬

‫יל ד י ש ע ר‬

‫)ניו־יארק‪ :‬ב א נ ד ‪ ,1961 ,1‬א — אום; ב א נ ד ‪ ,1967 ,2‬א ו ם — אי_ינבינדערי_י(‪ ,‬מ י ט‬

‫זי_ין מ א ק ס י מ א ל כ ו ל ל ד י ק ע ר פ ר א נ ר א ם און מ י ט זי_ינע א י ל ו ס ט ר א צ י ע ס און אויפווי‪-‬יזן‪.‬‬
‫א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך — א ח ו ץ ד ע ם וואס ע ם ע ק ס י ס ט י ר ט‬

‫דאם‬

‫ש ו י ן — קען דורכ־‬

‫פ י ר ן א פ ו נ ק צ י ע וואס ד י א נ ד ע ר ע ‪ ,‬נ ר ע ס ע ר ע ווערק זי_ינען ד ע ר צ ו ניט מסונל‪:‬‬
‫יידיש מ י ט א צווייטער ב ר י י ט א נ ט ו ו י ק ל ט ע ר ק ו ל ט ו ר ש פ ר א ך ‪.‬‬

‫קאנפראנטירן‬

‫א ז א ק א נ פ ר א נ ט י ר ו ע ניט אונדז א‬

‫השנה פ ו ן ד ע ם וואס מ י ר פ א ר מ א נ ן און וואס ע ם פ ע ל ט אונדז‪ .‬זי ר ו פ ט אונדז א ר ו י ס צ ו ב א ל א נ ‪-‬‬
‫ס י ד ן ר ע ם נ ח ת פ ו ן סינאנימעךרי_יכקייט אויף ט י י ל שטחים מ י ט א ד א נ ה וועגן ד ע ם דערווי‪-‬יליקן‬
‫ד ו ח ק אויף א נ ד ע ר ע שטחים‪.‬‬
‫ד י יידישע כ ל ל ־ ש פ ר א ך ה א ל ט ז י ך א י ן איין ב א ר י י כ ע ר ן ‪ ,‬גאר ניט א י ן פ ר א פ א ר צ י ע צום‬
‫קאטאסטראפאלן‬
‫מלחמה‪.‬‬

‫א פ ק ו ם פון ר י י ד ע ר ס א ו ן ש ר נ י ב ע ר ם ב ע ת און נ א ך ד ע ר צווייטער וועלט־‬

‫חידושים ק ו מ ע ן צ ו §ון פ א ר ש י י ד ע נ ע קוואלן‪.‬‬

‫בי! ד ע ר צעזייטקייט און צ ע ש פ ר י י ט ק י י ט‬

‫פ ו נ ע ם יידישן ש פ ר א ך ב ל ל זי‪.‬ינען א ב ע ר ד י ‪ 5‬א ר ש י י ד ע נ ע ב א ר י י כ ע ר ־ פ ר א צ ע ס ן ניט ק א א ר ד י נ י ר ט ‪.‬‬
‫נוציקע ני‪-‬יווערטער פ ו ן איין י ח י ד א ד ע ר איין קרי‪-‬יז ד ע ר נ י י ע ן ניט צ ו א נ ד ע ר ע ‪.‬‬

‫אז זיי ווערן ניט‬

‫פ א ר צ י י כ נ ט אין קיין נ ע ה ע ר י ק איינקוקבוך‪ ,‬זיינען זיי ניטא צ ו ד ע ר ה א נ ט ווען מ ע ד א ר ף זיי ה א ב ן‬
‫א צווייט מ א ל ‪ .‬נ א נ צ ע ז א ר נ ע ו ו ד י ק ק א נ ס ט ר ו ל ר ט ע ט ע ר מ י נ א ל א ג י ש ע ס י ס ט ע מ ע ן לינן פ א ר ג ע ס ע נ ע‬
‫ס׳נייט א י ן ניוועץ ה מ צ א ה ד י ק י י ט אויף אומנייטיקע א י מ פ ר א ו ו י ז י ר ט ע‬

‫אין זעלטענע אויסנאבעס‪.‬‬

‫ד ו ב ל ע ט ן ‪ ,‬ב ש ע ת פ א ר ד ר א ס י ק ע בלויזן בלי_יבן ניט־אויסגעפילט‪.‬‬
‫א י י נ ש פ ר א כ י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ע ר זי_ינען ב א ר ע כ ט י ק ט אנצוטייען פון ד ע ם ניט־‬

‫כוללדיקע‬

‫פ ל א נ י ר ט ן אנוואקס‪ ,‬צ ו זען א י ן א י ם א ס י מ ן פון עשירות א ו ן ל ע ב ע ד י ק י י ט ‪.‬‬

‫א נ ט ק ע ג ן זשע פ י ר ט‬

‫ד י ק א נ פ ר א נ ט י ר ו נ ג מ י ט א צווייטער ל י ט ע ר א ט ו ר ־ ש פ ר א ך ארילן א נ ד ע ר ע מ א ס ן וואס זגינען פ ו נ ק ט‬
‫אזוי ב א ר ע כ ט י ק ט ‪ :‬מ א ם ן פ ו ן שפארעוודיקייט‪ ,‬פון פ ר ע צ י ז ק י י ט ‪ ,‬פ ו ן א ק א ל י ב ר י ר ט ק י י ט מ י ט‬
‫אינטערנאציאנאלע‬

‫באגריפן־סיםטעמען‪.‬‬

‫בי_י א ז ע ל כ ע מ א ם ן ווערן ד י צ ע ו ו א ק ס ו נ נ ע ן און ד י‬

‫בלויזן פ ו ן יידיש א נ ד ע ר ש ב א ל ו י כ ט ן ‪ .‬ד י ש פ ע ק ע ן ד ע מ א ל ט א ו י ס ק ו מ ע ן ווי א ן א י ב ע ר י ק י י ט ‪ ,‬ב פ ר ט‬
‫כל־זמן ע ס פ ע ל ן נייטיקייטן‪.‬‬

‫נ א ד ד י נייטיקםטע וואריאנטן און פ א ר א ל ע ל י ז מ ע ן נ ע ה ע ר ן א י ן א‬

‫צוויישפראכיק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫א י ן יידיש־עעלישן ח ל ק פ ו ן ד ע ם א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך זי_ינען זיי‬

‫נ ע ג ע ב ן מ י ט א ב ר י י ט ל ע כ ע ר ה א נ ט ‪ ,‬ווי א ה י ל ף ר ע ם ל י י ע נ ע ר פ ו ן פ א ק ט י ש ע יידישע ט ע ק ס ט ן ‪.‬‬
‫א י נ ע ם ענגליש־יידישן ח ל ק ק ו מ ע ן זיי א ס ך ש פ א ר ע ו ו ד י ק ע ר ‪.‬‬
‫בי_ים צונויפשטעלן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ה א ט ד ע ר מ ח ב ר ניט נעוואלט א פ ש פ י נ ל ע ן ד א ס‬
‫כלומרשטע‪,‬‬

‫א ו מ ב ע ל ־ ה ב ת י ש ע ״עשירות" וואס ז ע ט זיך‪ ,‬ל א מ י ר זאנן‪ ,‬א י ן ד י ט ע ר מ י נ א ל א נ י ש ע‬

‫אימפראוויזירוננען אויף ד ע ר ה י י ם ע ר מ ע ו ט אויפן ש ט ח פ ו ן מ ל ח מ ה ־ פ י ר ו ע ‪ ,‬ק א ס מ א ס ־ פ א ר ש ו נ נ ‪,‬‬
‫יוריספרודענץ‬

‫אד״נל‪.‬‬

‫ד ע ר י ב ע ר איז א ו י ס ג ע ק ו מ ע ן א ס ך א פ צ ו ק ל ג י ב ן ‪.‬‬

‫ד ע ר א פ ק ל ט ב פון‬

‫צווישן ד ע ר ש פ ע ב א מ ע ר ק ט ע פירלייגן איז נעבויט אויף א ן א ר ט נ ק ל ע ר א י ן זייער פ י נ ק ט ל ע כ ק י י ט ‪,‬‬
‫זייער‬

‫אידיאמאטישקייט‬

‫און‬

‫זייער‬

‫אויסנעשטימטקייט‬

‫מיט‬

‫וואקסנדיקע‬

‫טערמינאלאנישע‬

‫סיסטעמען‪.‬‬
‫אין ד ע ר א ו נ ט ע ר ש ט ע ר שורה זגינען ד י ר ע ק א מ ע נ ד א צ י ע ס וואס ווערן ג ע מ א כ ט אין ר ע ם‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬בפירוש א ד ע ר געדרונגענערהייט‪ ,‬געבויט אויף ד ע ם מ ח ב ר ם געשמאק‪.‬‬

‫קיין רשות‬

‫צו א ס ר ן א ד ע ר כשרן ו ו ע ר ט ע ר א י ן נ א מ ע ן פון כ ל ל ה א ט ע ר ניט; א ב ע ר א ר ו י ס ד ר י י ע ן זיר פונעם‬

‫א‬

‫ווארט‬

‫פריער‬

‫א ח ר י ו ת צ ו ר ע ק א מ ע נ ד י ר ן ה א ט ע ר א ו י ך ניט געקענט‪.‬‬

‫ט‬

‫קיינער נ א ר ט ז י ך ניט‪ ,‬אז א ל ץ וואס‬

‫ו ו ע ר ט ד א ר ע ק א מ ע נ ד י ר ט וועט אננענומען ווערן מ י ט ב י י ד ע ה ע נ ט ‪ 5‬ו ן א ל ע יידיש־ניצערס‪.‬‬

‫סע‬

‫מ ע ג א ב ע ר א פ ש ר י א ה א פ ן ‪ ,‬א ז י ע ר ע ר איינער — א פ י ל ו ד ע ר נ ע נ י ט ס ט ע ר ס ט י ל י ס ט ‪ ,‬ווי ש ט א ר ק‬
‫ע ר ז א ל ניט זי‪.‬ין נעוווינט צ ו בויען אויף זי_ין איינענעם ז כ ר ו ן א ו ן אויף זיינע ה מ צ א ו ת — וועט‬
‫נעפינען א י ן ר ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך פ ו ן וואס נהנה צ ו זי_ין‪:‬‬

‫נוטע ו ו ע ר ט ע ר א ו י ס נ ע ל י י ז ט ע פ ו ן פ א ר ‪-‬‬

‫נעסנקייט א ד ע ר פ א ר ו ו א ר פ נ ק י י ט ‪ .‬ז א ל י ע ד ע ר ע ר נ ע מ ע ן וואט ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גיט א י ם ‪ ,‬א ו ן‬
‫ז א ל ע ר פירליינן ב ע ס ע ר ס אויב ע ר ק ע ן ‪ .‬ד ע ר מ ח ב ר זאגט פ ו ן פ א ר ו י ס זיין ד א נ ק פ א ר ע צ ו ת‬
‫וועגן פ א ר ב ע ס ע ר ן ד א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ן ד י ווי_יטערדיקע א ו י ס נ א ב ע ס ‪.‬‬
‫ד י ס כ נ ו ת פ ו ן ד ו ר כ ל א ז ן נייטיקס‪ ,‬פ ו ן אפטי_יטשן ניט נענוג פ י נ ק ט ל ע ך ‪ ,‬פ ו ן פ א ר ב ר א ק י ר ן‬
‫נוטס א ד ע ר מ ת י ר זי_ין פ ס ו ל ס ט ש א ט ע ו ו ע ן אויפן צ ו נ ו י פ ש ט ע ל ע ר פ ו ן א ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך אויף י ע ר ע ר‬
‫ד א ס ווערטערבוך‬

‫טראט‪.‬‬

‫מוז‬

‫ב א א ר ב ע ט ווערן‪ ,‬ע ס מוז א ר ו י ס ק ו מ ע ן ווידער א מ א ל און‬

‫א ב ע ר א מ א ל א י ן א פ א ר ב ע ס ע ר ט ע ר פ א ר ע ם ; ווענן ד ע ם ק ע ן קיין ס פ ק ניט זי_ין‪ .‬ביי ווגיטער־‬
‫ר י ק ע ב א א ר ב ע ט ו ע ע ן ד א ר ף ווערן פ י נ ק ט ל ע כ ע ר ד י אפמשלונג פ ו ן ד ע ם ש פ ר א כ ב א נ ו ץ ‪.‬‬

‫אבער‬

‫א ח ו ץ ר ע ם וועט ז י ך ד א ך ד ע ר ב א נ ו ץ א ו י ך ווגיטער בניטן — א ו ן א ‪ 5‬ש ר א ‪ 8‬י ל ו צ ו ם ב ע ס ע ר ן ווי א‬
‫פ ע ו ל ה פ ו ן ד ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ :‬א י ן ט י י ל פ ר ט י ם וועט ד ע ר כ ל ל א נ נ ע מ ע ן ד א ס וואס ס ׳ ו ו ע ר ט‬
‫ד א ר ע ק א מ ע נ ד י ר ט ‪ ,‬א י ן א נ ד ע ר ע וועלן י ח י ד י ם ר ע א נ י ר ן מ י ט פירליינן ב ע ס ע ר ס ‪ .‬א כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫וואס ל ע ב ט ד א ר ף ז י ך א פ ט ״ ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ר ן " א ו ן ז י ך א ר א פ נ ע מ ע ן א מ ו ס ר פ ו ן ד י ח ס ר ו נ ו ת‬
‫וואס זי ד ע ר ז ע ט ביי ז י ך א י ן ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ש ן ש פ י נ ל ב י ל ד ‪.‬‬
‫א ר א פ נ ע ר ע כ נ ט ד ע ם ו ו א ק א ב ו ל א ר וואס איז צ ו נ ע ג ע ב ן צ ו ‪ * C o l l e g e Y i d d i s h‬איז איינער‬
‫פ ו ן ד ע ם מ ח ב ר ם פרללקע פרווון א י ן ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ע נעווען ד א ס צונרייטן א ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל‬
‫וואס ה א ט ג ע ה א ט א י ן זינען ד י ב א ד ע ר פ ע נ י ש ן פ ו ן ד י ת ל מ י ד י ם א י ן יידישע אנהייב־ א ו ן מ י ט ל ־‬
‫ד י א ר ב ע ט ה א ט ז י ך אנגעהויבן א י ן ‪ 1948‬אויף ד ע ר איניציאטיוו פ ו ן ל ע ר ע ר ־ ק א מ י ט ע ט‬

‫שולן‪.‬‬

‫וואס פ ׳ יוסף כ ר א מ א ו ו ה א ט נ ע ה א ט געשאפן‪ .‬מ י ט א י א ר ש פ ע ט ע ר איז ד ע ר כ ת ב ־ י ד געווען‬
‫פיל־ווינציק‬

‫א ו י ס נ ע פ א ר ט י ק ט ‪ ,‬א ב ע ר ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל איז קיין מ א ל ניט ארויס‪ ,‬ווגיל פ ׳‬

‫כ ר א מ א ו ו איז אוועק פונעם פ ר א י ע ק ט א ו ן ר ע ד ל ע ר ע ר ־ ק א מ י ט ע ט ה א ט א ו י פ נ ע ה ע ר ט ע ק ס י ס ט י ר ן ‪.‬‬
‫ד ע ר מ ח ב ר וואלט א ב ע ר ד א וועלן ד ע ר מ א נ ע ן מ י ט ד א נ ק פ ׳ י ש ר א ל ז י ל ב ע ר ב ע ר נ ן א ו ן פ ׳ מ ע נ ד ל‬
‫ה א פ מ א נ ע ן און אויך ד י פ א ר ש ט א ר ב ע נ ע יוסף כ ר א מ א ו ו ‪ ,‬ד ״ ר חיים פ א מ ע ר א נ ץ א ו ן ריווע ט ש ע ר י ‪-‬‬
‫ק א ו ו ע ר פ א ר זייער מונטערונג א ו ן ה י ל ף ב ש ע ת ע ר ה א ט ג ע א ר ב ע ט אויף יענעם ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל ‪.‬‬
‫פ ו ן זינט ד ע ם ס ו ף פ ע ר צ י ק ע ר י א ר ן ה א ט ד ע ר א י נ ט ע ר ע ם פ א ר ילדיש א ו ן פ א ר ש ט ו ד י ר ן‬
‫ילדיש ז י ך כ ס ד ר נענומען ש ט א ר ק ן א י ן ד י א י נ ט ע ל ע ק ט ו ע ל ע קרי_יזן פ ו ן א מ ע ר י ק ע ‪ ,‬און צ ו ז א מ ע ן‬
‫ד ע ר מ י ט ה א ט ז י ך א ל ץ ב ו ל ט ע ר ארויסנעוויזן ד א ס ב א ד ע ר פ ע נ י ש א י ן א ן ענגליש־ילדישן‪ ,‬ילדיש־‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך וואם ז א ל א פ ש פ י ג ל ע ן ד י מ א ד ע ר נ ע ילדישע ק ו ל ט ו ר ש פ ר א ך ‪.‬‬

‫ענגלישן‬

‫זינט ד י‬

‫פרללקע פ ו פ צ י ק ע ר יארן ה א ט ד ע ר מ ח ב ר געגרייט ד א ס א י צ ט י ק ע ב ו ך ‪ .‬ע ר ד ע ר מ א נ ט ז י ך מ י ט‬
‫ד א נ ק א י ן ד ע ם א י נ ט ע ר ע ס וואס פ ר א פ ע ס א ר חיים פ י י פ ע ר ה א ט י ע מ א ל ט ארויסגעוויזן צ ו ד ע ר‬
‫ארבעט‪.‬‬

‫ווען ס ׳ ה א ט ז י ך א י ן ‪ 1964‬ג ע ע פ נ ט ד ע ר וועג צ ו פ ו ב ל י ק י ר ן ר א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬ה א ט‬

‫ד ע ר מ ח ב ר ש ט א ר ק א ו י ס ג ע ב ר י י ט ע ר ט א ו ן גרונטיק ר ע ו ו י ד י ר ט זיין מ א ט ע ר י א ל ביז וואנען ע ר‬
‫ה א ט אים ד ע ר ב ר א כ ט צו ד ע ר איצטיקער מדרגה‪.‬‬
‫ע ם בלי_יבט ג א ך ארויסצוזאגן א ן א ו י פ ר י כ ט י ק ן ד א נ ק ד י א ל ע וואס ה א ב ן ג ע ה א ל פ ן מקיים‬
‫זי_ין ד ע ם א ל ט ן ח ל ו ם פ ו ן א צ ו ו י י ש פ ר א כ י ק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ .‬פ ׳ ר ח מ י א ל צ ו ק ע ר מ א ן ה א ט געגעבן‬

‫‪* College‬‬
‫‪Yiddish.‬‬
‫‪A n Introduction to the Yiddish Language and to Jewish Life and‬‬
‫‪Culture by Uriel Weinreich (YIVO, New York, 397 pp.).‬‬

‫ערשטע אויסנאבע ‪ ;1948‬פ ע ר ט ע נ ע ב ע ס ע ר ט ע אויסגאבע‪ ,‬צווייטער ^ פ ד ר ו ק ‪ 399 ,1966 ,‬זז׳‪.‬‬

‫א‬

‫י‬
‫א שפאר ביםל געראטענע עצות‪.‬‬

‫ווארט‬

‫‪5‬ריער‬

‫פ ר א ‪ 5‬ע ס א ר מ א ק ס ותינרייך ה א ט געגעבן צ ו שטייער א ס ך‬

‫צ י ט א ט ן ‪5‬ון זיינע ‪ 6‬א ר צ י י כ ע נ ו ע ע ן א ו ן ר ע ק א מ ע נ ד א צ י ע ס וועגן א פ ק ל י י ב ן וואריאנטן‪.‬‬

‫‪S‬׳ ש מ ע ו ן‬

‫דאווידאוויטש‪ ,‬מ י ט א ר ב ע ט ע ר ©רן ייווא‪ ,‬ה א ט ג ע ג ע ב ן ה י ל ף א י ך ל ש ע ר א י ווי א מ ו מ ח ה א י ן ת ו ך‬
‫ז א כ ן א י ווי א ן ע ר ש ט ק ל א ס י ק ע ר ק א ר ע ק ט א ר ‪ .‬א ב ע ר מ ע ר ווי ו ו ע ל כ ע ר ע ס איז א נ ד ע ר ‪ 6‬א ק ט א ר‬
‫ה א ט ד י מוסר־נ‪5‬שדיקע‪ ,‬ב ק י א ו ת ד י ק ע מ י ט ה י ל ף ‪6‬ון פ ר א ‪ 6‬ע ס א ר מ ר ד כ י ש ע כ ט ע ר ן ‪ 6‬א ר ז כ ע ר ט ‪,‬‬
‫אז א י ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ז א ל ז י ך א פ ש פ י ג ל ע ן ד ע ר ב ע ס ט ע ר מ א ד ע ר נ ע ר ב א נ ו ץ ‪ .‬ד א ס א ח ר י ו ת ‪ 6‬א ר‬
‫וועלכע‬

‫ע ס איז ד ע ‪ 5‬ע ק ט ן ל י ג ט אוי‪6‬ן מ ח ב ר ‪ ,‬א ב ע ר ד ע ם ק ר ע ד י ט ‪ 6‬א ר מ ע ל ו ת וואט ד א ס‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך &ארםאגט מ י ל ע ר י ו ש ר ד י ק ט י י ל ן מ י ט זי‪.‬ינע ה ע ל ‪ 5‬ע ר ס ‪ ,‬א ו ן ד ע ר ע י ק ר ט י ט‬
‫פרא‪5‬עסאר שעכטערן‪.‬‬
‫ד״ר מ א ר י ס ד ז ש י י ק א ב ס איז ת מ י ד געווען גרייט א ו י ס צ ו ‪ 6‬א ל נ ן ד י ה א ר ב ע ד ר ו ק ט ע כ נ י ש ע‬
‫‪ 5‬א ד ע ר ו ע ע ן וואס ש ט ע ל ן ז י ך בי_י א ז א ק א מ פ ל י צ י ר ט ע ר אונטערנעמונג‪.‬‬
‫רעד‬

‫‪ 5‬׳ פ י ש ל הערשטיין‪,‬‬

‫ז ע צ ע ר ‪8‬ונעם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ן ד״ר ד ז ש י י ק א ב ס ע ס ד ר ו ק ‪ ,‬ה א ט מ י ט גרויס אי‪-‬ינ‪5‬עליקייט‬

‫א ו ן א ן א שיעור ט י ר ח ה נ ע ט א ן זיינם צ ו ד ע ר ‪ 6‬י ר ן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו זי‪.‬ין א י צ ט י ק ע ר ט ע כ נ י ש ע ר‬
‫שלמות‪.‬‬
‫מ י ט ג ע ‪ 5‬י ל ן ‪5‬ון ד א נ ק ד ע ר מ א נ ט ז י ך ד ע ר מ ח ב ר א ו י ך א י ן ד ע ר מ ו ט י ק ו ע וואס ע ר ה א ט‬
‫ב א ק ו מ ע ן ‪8‬ון ‪ 6‬א ר ש ט א ר ב ע נ ע ם א ה ר ן ‪8‬ישמאנען ‪5‬ון ‪ 8‬י ל א ד ע ל ‪ 8‬י ע ‪.‬‬
‫צ ו ם ס ו ף וויל ד ע ר מ ח ב ר א ר ו י ס ב ר ע נ נ ע ן זיין ד א נ ק ש א ‪ 6‬ט צ ו זיין ‪5‬רוי‪ ,‬ב י נ ה ס י ל ו ו ע ר מ א ך‬
‫וויינרגיך‪ ,‬וואס ה א ט א נ ט י י ל נענוםען א י ן ד ע ר א ר ב ע ט ‪6‬ון ד ע ר ה ת ח ל ה ביזן ס ו ף א ו ן ה א ט צו־‬
‫געלייגט א ה א נ ט א י ן א י ט ל ע כ ע ר ס ט א ד י ע ‪5‬ון ד ע ר א ר ב ע ט ‪© ,‬ון ד י ס ו ב ט י ל ס ט ע פ ר א ב ל ע ס ע ן‬
‫‪6‬ון פ ל א נ י ר ן ביז ד י ס א מ ע ס ק א ר ב א ו ו ע ט ע כ נ י ש ע ד ע ט א ל ן ‪.‬‬
‫א ר י י נ פ ר ע ס ן א ש פ ר א ך א י ן ‪ 6‬ו ר ע ם ‪5‬ון א צ ו ו י י ש פ ר א כ י ק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך מוז ‪ 5‬א ר ש ט י י ט ז י ך‬
‫ע י ר ן ד ע ר צ ו ‪ ,‬אז א י ר ס ט ר ו ק ט ו ר א ו ן א י ר ה א ב ־ א ו ך ג ו ט ם ז א ל ן זיין פ ר ע ז ע נ ט י ר ט א ב י ס ל ס ו ב ־‬
‫יעקטיוו‪.‬‬

‫א ב ע ר אויף א י י ב ק א פ ש ט ו פ ן ד י ע ו ב ד ה ט א ד מ ע ן ניט‪.‬‬

‫ס ׳ א י ז שוין לאנג צייט‪ ,‬מ ע‬

‫ז א ל ע ר ג ע ץ ווו אנהייבן‪ ,‬א ו ן ד ע ר נ א ך ז א ל ן ק ו מ ע ן ה ו ס ‪ 6‬ו ת וואס וועלן מ ת ק ן זצן‪ .‬ס ׳ א י ז צ ו ה א ‪ 8‬ן ‪,‬‬
‫אז ד י א ו י ס ב ע ס ע ר ו ע ע ן וואט וועלן ק ו מ ע ן וועלן א ו י ס מ א ל ן מ י ט מ ע ר פ י נ ק ט ל ע כ ק י י ט ד ע ם פ ר א ‪ 6‬י ל‬
‫«ון ד ע ר ש פ ר א ך א ו ן א ו י ך א פ ש פ י נ ל ע ן ד ע ם ו ה י ט ע ר ד ק ן ב ט ט וואט וועט ז י ך ‪ 8‬א ר ל ו י ‪ 6‬ן א י ן‬
‫שפראכבאטץ‪.‬‬

‫א ד א נ ק ‪ 8‬א ר ו י ס ‪ 5‬א ר ק ר י ט י ש ע ב א ם ע ר ק ו ע ע ן און ‪ 8‬א ר פירלייגן תיקונים‪.‬‬

‫או‪ .‬וו‪,‬‬

‫א‬

‫ווארט‬

‫יא‬

‫‪5‬רלער‬

‫ד ע ם ט ע ק ס ט פ ו נ ע ם ווארט ‪5‬רלער ה א ט ר ע ד מ ח ב ר ג ע ה א ט א נ נ ע ו ו א ר פ ן אין ד י ל ע צ ט ע ח ד ש י ם‬
‫‪5‬ון זיין ל ע ב ן ‪.‬‬

‫ר ע ם ‪ 3 0‬ס ט ן מ א ר ץ ‪ 1967‬איז א ו ר י א ל וויונרגיך א ו ו ע ק פון ד ע ר וועלט‪ ,‬ווען ע ר‬

‫איז נ א ך ניט נעווען א ל ט קיין ‪ 5‬ו ל ע ‪ 41‬יאר‪.‬‬

‫ע ר ה א ט ניט ז ו כ ה געוויען צ ו זען א פ ג ע ד ר ו ק ט ד א ס‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬א י ן ו ו ע ל כ ן ע ר ה א ט א ר ט ע ע ל י י נ ט אזוי פ י ל י א ר ן ה א ר ע ו ו א נ י ע ‪.‬‬

‫ער האט אבער‬

‫יא באוויזן צ ו ‪ 6‬א ר ע נ ד י ק ן ד ע ם גאנצן פ ת ב ־ י ד פון ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬צ ו לייענען ד י נאנצע ע ר ש ט ע‬
‫ק א ר ע ק ט ו ר א ו ן א היפשן ט י י ל ‪5‬ון ד ע ר צווייטער‪ .‬אויך ה א ט ע ר נ א ך א ר ו מ ג ע ר ע ד ט מ י ט ן פ א ר ‪-‬‬
‫ל א נ מ ע נ ר א ־ ה י ל פ א ר ש י י ד ע נ ע ט ע כ נ י ש ע פ ר ט י ם פ ו נ ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך וואס איז א י ם געווען אזוי‬
‫נאענט צ ו ם ה א ר צ ן ‪.‬‬

‫ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נייט א י צ ט א ר ו י ס אין פ ו ל ן ה ס כ ם מ י ט ד ע ם מ ח ב ר ם‬

‫כוונות א ד א נ ק ר ע ם וואס פ ר ׳ ב י נ ה וויינרייך ה א ט זיך א י ן ד ע ם אריינגעטאן בלב־ונפש א ו ן וואס‬
‫ד י ‪ 6 5‬׳ שמעון דאווידאוויטש א ו ן מ א ק ס ווי_ינרי_יך ה א ב ן צוגעלייגט א ה א נ ט ‪.‬‬

‫פ ר ׳ חנה מ ל א ט ע ק‬

‫ה א ט ‪ 5‬ר י י נ ד ל ע ך מ י ט נ ע ה א ל ‪ 5‬ן ביים ל י י ע נ ע ן ד י ל ע צ ט ע ק א ר ע ק ט ו ר ‪ .‬ה ה ׳ י צ ח ק ה א פ מ א ן א ו ן‬
‫מ א י ר ווייציל א י ן ד״ר ד ז ש י י ק א ב ס ע ס ד ר ו ק ה א ב ן א ו י ס נ ע ש ט ע ל ט ד י זייטן א ו ן ב ש ל מ ו ת א ר ס ‪-‬‬
‫נעענדיקט די ארבעט‪.‬‬
‫ווען מ י ר ה א ב ן זיך א י ן ‪ 1964‬געווענדט צ ו ד׳׳ר א ו ר י א ל ווי_ינרי_יכן וועגן א ר ו י ס ג ע ב ן זי‪-‬ין‬
‫עננליש־ילדיש‪,‬‬

‫ילדיש־עננליש ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ד ו ר כ ן ייווא‪ ,‬ה א ב ן מ י ד ג ע ר ע כ נ ט ‪ ,‬אז זי‪-‬ין כ ת ב ־ י ד‬

‫איז ‪6‬יל־ווינציק גרייט צום זעצן‪.‬‬

‫ד ע ר מ ח ב ר אליין ה א ט ג ע ה א ל ט ן א נ ד ע ר ש ‪.‬‬

‫ער האט נאך‬

‫געוואלט ארי‪-‬יעעבן ה ו נ ד ע ר ט ע ר ני_יע א י ד י א מ ע ן און צ ע נ ד ל י נ ג ע ר א ו י ס ד ר ו ק ן וואס ה א ב ן א שי‪-‬יכות‬
‫צ ו ילדיש ל ע ב ן און ילדישער ק ו ל ט ו ר ; א י ן ר ע ם זגינען נעווען א ה י פ ש ב י ס ל א ו י פ נ ע ק ל י ב ע נ ע ד ו ר כ ן‬
‫ילדישן‬

‫ש פ ר א ך און קולטור־אטלאס‬

‫פון‬

‫ק א ל א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט ‪ ,‬וואס א ו ר י א ל ווי_ינרי_יך‬

‫ה א ט נעשא‪5‬ן און א נ נ ע ‪ 5‬י ר ט ווי זיין ע ר ש ט ע ר ד י ר ע ק ט א ר ‪.‬‬
‫גאנצן‬

‫גראמאטישן‪,‬‬

‫פאנעטישן און‬

‫פ ר א ז ע א ל א ג י ש ן אנאליז‪,‬‬

‫ע ר איז ווידער ד ו ר כ ג ע ג א נ נ ע ן ד ע ם‬
‫צו‬

‫באפרידיקן די הויכע‬

‫פא־‬

‫ד ע ר ו ע ע ן ‪ ,‬צ ו ו ו ע ל כ ע ע ר ה א ט זיך נ ע ה א ט ד ע ר א ר ב ע ט אין זי_ינע פ א ר ש ע ר י ש ע דערגרייכונגען‬
‫‪5‬ון ד י ל ע צ ט ע יארן‪ .‬ע ר ה א ט ה י י ס ט ע ס א י ב ע ר נ ע א ק ע ר ט ד ע ם גאנצן כ ת ב ־ י ד פ ו ן אנהייב ביזן‬
‫סוף‪.‬‬

‫א י ן מ ש ך פון א ק א ד ע מ י ש ן יאר ‪ , 6 6 / 1 9 6 5‬ב ש ע ת ע ר איז געווען פרי! פ ו נ ע ם ח ו ב צ ו געבן‬

‫ל ע ק צ י ע ס א ו ן פ א ר ב ר א כ ט א י ן צ ע נ ט ע ר פ א ר ה ע כ ע ר ע ש ט ו ד י ע ס אין אויפפיר־וויסנשאפטן א י ן‬
‫ס ט א נ ‪ 5‬א ר ד ‪ ,‬ק א ל י פ ' ‪ ,‬ה א ט ע ר א פ נ ע נ ע ב ן ר ע ם ג ר ע ס ט ן ט י י ל צגיט אויפן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫אומגע־‬

‫ק ע ר ט זיך צ ו ם ק א ל א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט אין ס ע פ ט ע מ ב ע ר ‪ 1966‬און ביז א פ א ר ט ע נ פ א ר‬
‫זיין פ ט י ר ה ה א ט ע ר ו ו י ד ע ר צ ו ם מ ע ר ס ט ן ג ע א ר ב ע ט אויפן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬

‫ד ע ר מ א ט ע ר י א ל וואס‬

‫ווערט ד א ד ע ר ל א נ ג ט איז ב כ ן ר ע ד שפיץ פון ר ע ם ‪ ,‬אויף וואס מ י ד מ ע נ ן זיך פ ו נ ע ם מ ח ב ר ר י כ ט ן ‪.‬‬
‫ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז ג ע נ ר ו נ ט פ ע ס ט י ק ט אויף זי_ינע ט י פ ע ש ט ו ד י ע ס א י ן ס ע מ א נ ט י ק און ל ע ק ס י ק א ־‬
‫גרא‪6‬יע‪ ,‬וואס ה א ב ן א י ם נ ע ב ר א כ ט ב ר י י ט ע א נ ע ר ק ע נ ו ע א י ן ר ע ם א י נ ט ע ר נ א צ י א נ א ל ן צ י ב ו ר פ ו ן‬
‫ליננוויסטן‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫יב‬

‫ווארט‬

‫פריער‬

‫א י ן זי_ין ווארט פ ר ל ע ר ד ע ר מ א נ ט ד״ר ווי_ינרי_יך ד י נ ע פ ל א נ ט ע ב ר א ש ו ר‬
‫כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫ה ו נ ד ע ר ט‪,‬‬

‫אין‬

‫דער‬

‫צ ו ו י י ט ע ר‬

‫ה ע ל פ ט‬

‫די‬

‫י י ד יש ע‬
‫יאר­‬

‫צ ו ו א נ צ י ק ס ט ן‬

‫וואס ע ר ה א ט זי נ ע ו ו א ל ט א ר ו י ס ג ע ב ן איינצי‪-‬יטיק ס י ט ן א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ק כ ד י‬

‫ארויסצוברעעען ד י טעארעטישע יסודות און די פראקטישע צילן פונעם ווערטערבוך אין א‬
‫ג ע ה ע ר י ק ן ה י ס ט א ר י ש ן ק א נ ט ע ק ס ט ‪ .‬א ט ד י ש ט ו ד י ע איז ג ע ב ל י ב ן ניט־אנגעשריבן‪.‬‬

‫א ב ע ר ס׳זי‪-‬ינען‬

‫פ א ר א ן א ס ך נ א ט י צ ן וואס ד ע ר מ ח ב ר ה א ט א י ב ע ר נ ע ל א ז ט ‪ ,‬א ו ן מ ע ן ק ע ן ז י ך ס ו מ ך זי_ין אויף‬
‫זי_ינע פ ו ב ל י ק י ר ט ע א ר ב ע ט ן א י ן ד ע ם פ ע ל ד ‪ ,‬אויף זיין ק א ר ע ס פ א נ ד ע נ ץ מ י ט ד י מ י ט ה ע ל פ ע ר ס‬
‫און‪ ,‬פ א ר ש ט י י ט זיך‪ ,‬א ו י פ ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גופא‪ .‬ד ע ר ייווא פ א ר ה א פ ט א ר ו י ס צ ו ג ע ב ן א ט ד י באלייט־‬
‫ש ט ו ד י ע צ ו ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נ א ך א י ן מ ש ך פ ו ן ‪.1968‬‬
‫ד י באצייכענונג‬

‫מ א ד ע ר ן‬

‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז פ א ר נ ע ל י י נ ט געווארן ד ו ר ך ד י ארויס‪-‬‬

‫ג ע ב ע ר ס פ ו ן מ ע ג ר א ־ ה י ל ‪ ,‬און ר ע ד מ ח ב ר ה א ט זי ג ע ה א ט א ק צ ע פ ט י ר ט ‪.‬‬

‫עס שטעקט אין א ט‬

‫ד ע ם נ א מ ע ן א ה ת ח ע ב נ ת צ ו ה א ל ט ן ד י ו ו י י ט ע ר ד י ק ע א ו י ס ג א ב ע ס א י ן ט ר א ט מ י ט ד ע ר צי_יט‪ ,‬א ו ן‬
‫ד ע ר ייווא פ ו ן זיין זייט איז מ ב ט י ח ‪ ,‬אז ע ר וועט ט א ן א ל ץ וואס ס ׳ א י ז א י ן זגינע כ ו ח ו ת ניט צ ו‬
‫ב ל נ י ב ן ה י נ ט ע ר ש ט ע ל י ק ‪ .‬בי_ים ד ו ר כ ‪ 5‬י ר ן שינויים ש פ ע ט ע ר צ ו ‪ ,‬וואס וועגן זייער נייטיקייט ר ע ד ט‬
‫ר ע ד מ ח ב ר אזוי ק ל א ר א י ן זי‪.‬ין ווארט § ר י ע ר ‪ ,‬איז פ א ר ד י ב א נ ו צ ע ר ס פ ו נ ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א ר ך‬
‫אעעצייכנט‬
‫בקשה‪,‬‬

‫א חשו‪5‬ע ר א ל ע ‪.‬‬

‫ב כ ן ווערט ד א מ י ט ן פ ו ל ן מויל א י ב ע ר נ ע ח ז ר ט ר ע ם מ ח ב ר ם‬

‫אז ד י ב א נ ו צ ע ר ס ז א ל ן פ א ר ל י י נ ן ה ו ס פ ו ת א ו ן תיקונים‪ .‬ד י‬

‫קארעספאנדענץ‬

‫דארף‬

‫ווערן א ד ר ע ס י ר ט צ ו ם ייווא‪ 1048 ,‬פ י נ פ ט ע עוועניו‪ ,‬ניו־יארק‪ ,‬נ״י ‪.10028‬‬
‫דער‬

‫ייווא ניט א פ א ה א ר צ י ק ן ד א נ ק זי_ינע נוטע־פרי_ינד וואס ה א ב ן מ י ט נ ע ה א ל פ ן צ ו‬

‫ב ר ע ע ע ן ר ע ם א מ ב י צ י ע ז ן פ ל א ן פ ו ן פ ו ב ל י ק י ר ן א ט ר א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו א גמר‪.‬‬

‫קודם־כל‬

‫ק ו מ ט ד ע ר ד א נ ק ה ׳ ס א ל א מ א ן ב א נ א ר א ד ן ע״ה פ ו ן ר א ט ש ע ס ט ע ר ‪ ,‬נ״י‪ ,‬וואס זי_ין אפשרי‪-‬יב א י ן‬
‫‪1964‬‬

‫ה א ט מ י ג ל ע ך ג ע מ א כ ט פ א ר ן ייווא צ ו נ ע מ ע ן ט ר א כ ט ן ווענן א ר ו י ס ב ר ע נ ג ע ן מ כ ו ח א ל‬

‫ה פ ו ע ל א ו ר י א ל ווי_ינרייכס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬א ו ן ד ע ר א ט ר א ן ־ פ ו נ ד א צ י ע ‪ ,‬נ י ר י א ר ק ‪ ,‬וואס צוויי ברייט־‬
‫ה א ר צ י ק ע באוויליקוננען א י ר ע ה א ב ן נ ע ה א ט א נ ו ו א ל ד י ק ע ו ו ע ר ד ע א י ן ד י ווי_יטערדיקע ס ט א ד י ע ס‬
‫פ ו ן ד ע ר א ר ב ע ט ‪ .‬ווייטער ו ו ע ר ט ד ע ר מ א נ ט מ י ט ד א נ ק ד י צ ו ה י ל ף פ ו ן ד י פ פ ׳ ה ‪ .‬א‪ .‬א ב ר א מ ם א ן ‪,‬‬
‫ל א ה אייזענבערנ‪ ,‬י ו ד ל בארענשטיין‪ ,‬ד י מ ש פ ח ה ס א ל ב ר א ד ס ק י און אי‪-‬ידע ס ע ל צ ע ר ‪ ,‬פ י ל י פ א ו ן‬
‫ע ד ו ו א ר ד ס א ל א מ א ן א ו ן יוסף פ ע ר ל א ו ו צ ו ם א נ ד ע נ ק פ ו ן זי_ין פ ר ו י ד א ר ע ‪.‬‬
‫א פ ר י ל ‪1968‬‬

‫ץדישער ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר אינסטיטוט ‪ -‬ץווא‬

‫אויפקלערונגען ווי אזוי צו ניצן דאם ווערטערבוך‬
‫א ל ע ס י ס ב א ל ן און קירצונגען‪ ,‬סי‪.‬י ילדישע סין עננלישע‪ ,‬זץנען‬
‫אנאליזירט אין ד י ט א ב ע ל ע ס אויף ז׳ ‪ xxi‬און זז׳ ‪. x l i i i - x l‬‬

‫‪ .1‬אויםשטעל פון מ א ט ע ר י א ל אין ילדיש־ענגלישן ח ל ק‬
‫א‪ .‬ס ד ר &ון אלף־בית‬

‫צוויי מינים מ ק ף ‪:‬‬
‫מיטן‬

‫ד ע ר ס ד ר ‪5‬ון א ל ף ־ ב י ת איז ב א ש ט י מ ט פ ו ן ד י‬
‫״תקנות §ון יידישן אויסליינ״ וואס ד ע ר י י ד י ש ע ר‬
‫אין‬

‫קלאמירט‬

‫‪ 3‬נילט‬

‫‪.1936‬‬

‫)ב( א נ ר ע ב ע ר ע ר ‪ ,‬ס א מ ע אויבן אין ד ע ר שורה‬
‫)־(‪ ,‬אנצוווייזן‪ ,‬אז א י ן ד ע ם א ר ט ק ו מ ט ת מ י ד א‬

‫אן אות‬

‫מקף‬

‫וואס איז ב א ז ו נ ד ע ר פ ו ן ב; ד ע ר י ב ע ר ק ו מ ט ל מ ש ל‬
‫פ ר י ע ר פון‬

‫א ב ע ר‬

‫א ב‪.‬‬

‫אין‬

‫כ א ו ן כ ‪ ,‬פ א ו ן פ ‪ ,‬ש און ‪ ,to‬ת א ו ן ת ב א ז ו נ ד ע ר ע‬

‫מיט‬

‫איין אות; ד ע ם ט נלי_יכן ו א ו ן ו‪ ,‬י א ו ן י‪ ,‬יי א ו ן י_י‪.‬‬
‫קומט‬

‫דעריבער‬
‫ו ו יי ז ן‬

‫ט א מ ע ר איז‬

‫לייגט מ ע ן א ר ס‬

‫ד י שורה צו קורץ‬

‫אונ־טער‪,‬‬
‫דינעם‬

‫א‬

‫מקף‪.‬‬

‫ז א ־ פ א ס ‪ -‬ט י ר‬
‫אנטקעגן‬

‫זשע‬

‫ט ע ל ע נ ר א פ ן ־ א נ ע נ ט ו ר ‪,‬‬

‫ו ו א ש ן‪,‬‬

‫ד ע ר ז א ג נ ד י ק‪,‬‬

‫וועד ן‬
‫נ י ט ־‬

‫ק ל א ץ ־ ק ש י א‬

‫תמיד‬

‫אאז״וו‪ .‬נ א ד א י ן‬

‫א ו י ס נ ע ל י י נ ט מ י ט א מ ק ף א ו מ א פ ה ע נ נ י ק פ ו ן זייער‬

‫‪ 5‬א ל ן ווען ד י נ ק ו ד ה איז ר ע ד א י י נ צ י ק ע ר ח י ל ו ק‬

‫א ר ט א י ן ד ע ר שורה; א ו ן ד א נ י צ ט ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ־‬

‫צווישן צורי ו ו ע ר ט ע ר ק ו מ ט א פ א ר א אאז״וו‬

‫בוך דעם גרעבערן מקף‪.‬‬

‫)מאן‬
‫אין‬

‫פאר‬

‫איינעם;‬

‫אריבער‬

‫א נ ט ק ע ג ן זשע ר ע כ ע נ ע ן ז י ך א ‪ ,‬א א ו ן א פ א ר‬
‫ו ו א ר‬

‫ז א פ א ס ט י ר‬

‫א שטייגער‪:‬‬

‫ארי‪-‬ינצונעמען ד א ס ג א נ צ ע ווארט‪ ,‬ט ר א ג ט מ ע ן‬

‫א ו ת י ו ת וואס ק ו מ ע ן א י ן ד ע ם אננעוויזענעם ס ד ר ‪.‬‬

‫פאר‬
‫די‬

‫ו ו י י נ ע ן‬

‫ע ל ־ פ י ד י אויסליינ־תקנות‪.‬‬

‫אונטער‪,‬‬

‫ד ע ס ט נלגיכן זיינען‬

‫‪6‬אר‬

‫ש ו ר ה )־(‪ ,‬אנצוווייזן‪ ,‬אז ד י ש ו ר ה איז‬

‫געווען צ ו ק ו ר ץ ארי_ינצונעמען ד א ס ^ נ א נ צ ע ווארט;‬

‫ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר א י נ ס ט י ט ו ט — ייווא ה א ט פ ר א ־‬
‫פאר‬

‫)א( א ד י נ ע ר ע ר ‪ ,‬נ א ע נ ט צ ו ם‬

‫מאן(‪.‬‬

‫זעלטענע‬

‫‪5‬אלן‪,‬‬

‫ווען‬

‫איינסן‬

‫ד י א ק צ ע נ ט ן א ו ן ב י י ד ע מינים מ ק ף ק ו מ ע ן א י ן‬

‫פון‬

‫יידישע ווערטער אין ביידע ח ל ק י ם ווערטערבוך‪.‬‬

‫ל ש ו ך ק ו ד ש ן א פ ש ט א ם שיידן ז י ך א ו נ ט ע ר בלויז‬
‫א י ן ד ע ר נ ק ו ד ה ‪ ,‬נייען ק ו ד ם ־ כ ל ד י ו ו ע ר ט ע ר מ י ט‬

‫ג‪ .‬געבוי פון ארטיקלען‬

‫שווא )נול( א ו ן ד ע ר נ א ך נייט ד ע ר א ל ף ־ ב י ת ־ ס ד ר‬
‫‪YE1A o u O Y‬‬
‫זכר‪,‬‬

‫אונטער‬

‫ח‪5‬ר‪,‬‬

‫״‬

‫‪E‬‬
‫ס מ ך‬

‫ג‬

‫ל‬
‫אין‬

‫א״אנד‪.‬‬

‫ארטיקל‬

‫יערער‬

‫איז‬

‫דער‬

‫סדר‬

‫פון‬

‫מ א ט ע ר י א ל אזא‪:‬‬
‫דאס‬

‫ב‪ .‬אקצענט; צוויי מינים מקף‬

‫וואס‬
‫ד י מ ע ר ס ט ע מ ע ר ט ר א ‪ 5‬י ק ע יידישע ו ו ע ר ט ע ר‬
‫האבן‬

‫זוכווארט‪ ,‬ד ״ ה ד א ס יידישע ז ו כ ו ו א ר ט‬

‫נ א ך זיין ג ע ש ר י ב ע נ ע ר‬

‫באשטימט‬

‫ד ע ם א ק צ ע נ ט אויפן ‪ 5‬א ר ל ע צ ט ן ט ר א ף ‪.‬‬

‫פ א ר ע ם נ א ך איז‬

‫ד ע ר א ר ט פונעם א ר ט י ק ל אין ס ד ר‬

‫פון אלף־בית‪.‬‬

‫א י ן ו ו ע ר ט ע ר וואס ו ו ע ר ן א ק צ ע נ ט י ר ט ניט א ו י ‪ 5‬ן‬

‫ד י באצייכענוננ פ ו ן נ ר א מ א ט י ש ן ק ל א ס )און‬

‫הויפטאקצענט‬

‫בני ס ו ב ס ט א נ ט י ו ו ן — ד י באצייכענונג ‪5‬ון מין(‬

‫באצייכנט ד ו ר כ ן סימן י לינקס ‪5‬ון נ ע ה ע ר י ק ן אות‪,‬‬

‫צ ו ו ו ע ל כ ן ע ס ג ע ה ע ר ט ד א ס זוכווארט; ב א צ י י כ נ ט‬

‫פארלעצטן‬

‫א ר גי'ן‪,‬‬

‫ד ו ר ך א קירצונג מיט פעטיט־אותיות‪ ,‬ד ע ר ק ל ע ר ט‬

‫למשל‪:‬‬

‫טראף‬

‫ווערט‬

‫ק ע י ש ע נ ע‪,‬‬

‫אוייסנענראבן‪,‬‬

‫דער‬

‫ניטא'‪,‬‬

‫א י ן ר ע ד ט א ב ע ל ע א ו י ף זז׳ ‪. x l i i i - x l i i‬‬

‫מ א ר ש יי ר ט ‪.‬‬

‫די‬

‫אין ד ע ם איצטיקן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ווערן געניצט‬
‫יג‬

‫בייגונג‬

‫פונעם‬

‫ווארט‪,‬‬

‫א ו י ב שייך‪:‬‬

‫אין‬

‫‪I‬‬

‫אויפקלערונוי״‬
‫האלבע‬

‫ל ב נ ו ת ד י מ ע ר צ א ל פ ו ן סובסטאנטיוון‪,‬‬

‫ד ע ר פ א ר נ א נ נ ע נ ע ר פ א ר ט י צ י פ פ ו ן ווערב‪.‬‬

‫ד ע ר ס י מ ן ||‪ .‬ל מ ש ל ) פ א ר פ ש ו ט ע ר ט ( ‪:‬‬

‫ד ע ר י ו ו י ר ט ע פ א ר מ ע ס ‪ :‬דימינוטיוון א ו ן ווצב‪-‬‬
‫ל ע כ ע פ א ר מ ע ס פ ו ן סובסטאנטיוון‪ ,‬ק א ט פ א ר א ט י ו ו ן‬
‫פ ו ן א ד י ע ק ט י ו ו ן ‪ ,‬אויסנעטיילט ד ו ר ך ס פ ע צ י ע ל ע‬
‫ס י מ ב א ל ן )זען ט א ב ע ל ע אויף זז' ‪. ( x l i - x l‬‬
‫אנווי‪-‬יזוננען‬

‫סינטאקטישע‬

‫אויף‬

‫ביינפאל‬

‫ציעס — באהערשטער‬

‫קאנסטרוק־‬
‫פרע־‬

‫אדער‬

‫פאזיציע‪ ,‬דערעיקרשט נאך ו ו ע ר ב ן ) ב ר י ר ה ד י ק ע‬
‫ק א נ ס ט ר ו ק צ י ע ס א י ן ו ו י נ ק ל ד י ק ע ק ל א מ ע ר ן < >(•‬
‫דער‬

‫א ר ו י ם ר ע ד פ ו ן ווארט‪ :‬א י ן ק א נ ט י ק ע‬
‫ביום ר ו ב איינסן פ ו ן‬

‫קלאמערן‪,‬‬

‫ווו• ס ׳ א י ז ניט‬

‫אפשטאם‬

‫ע נ ד י ק ט ע ר אפטי_יטשונג א ו ן א נ ע ס ט ו ו א ר ט ‪ ,‬שטייט‬

‫לשון־קודשן‬

‫ב ל י נ ד •יי ‪b l i n d‬‬

‫בלינד מאכ|ן ‪blind‬‬

‫<^־‪(D‬‬

‫<>־־־©‬

‫©‬

‫אויב נ א ך א ן עננלישער אפטטטשוננ‪ ,‬וואם איז‬
‫פ א ר ע נ ד י ק ט אויף א?א א ו פ ן ‪ ,‬ק ו מ ט א ני_י יידיש‬
‫נ ע ס ט ו ו א ר ט ‪ ,‬איז ע ס א פ נ ע ט י י ל ט פ ו נ ע ם ס ו ף ‪6‬ון‬
‫ד ע ר א פ ט ט ט ש ו ע מ י ט ן ס י מ ן ‪-‬ן‪ .‬ד ע ר ס י מ ן הייסט‪:‬‬
‫לייענען‬

‫קודם־כל‬

‫פ ר י ע ר ד י ק ע ר שורה‪ .‬ל מ ש ל ‪:‬‬
‫בליק‬

‫)ן(‬

‫ד י עננלישע אפטגיטשוגג פ ו ג ע ם זוכווארט‪.‬‬

‫—‬

‫ד‪ .‬נעסטווערטער‬
‫א י ן פ ש ו ט ע א ר ט י ק ל ע ן ווערט א פ נ ע ט צ ט ש ט נ א ד‬
‫ר א ם זוכווארט‪ .‬א ר ט י ק ל ע ן א י ן ו ו ע ל כ ע ע ם גייט‬
‫פארמעס‬

‫פונעם‬

‫)וואריאנטן‬

‫זוכווארט א ד ע ר פ ר א ז ע ס מ י ט ן זוכווארט( ה י י ס ן‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ג ע ס ט ן ‪ .‬א ן אפנעטי‪-‬יטשט ווארט א ד ע ר א‬
‫פ ר א ז ע א י ן א נ ע ס ט ה י י ס ט א געסטווארט‪.‬‬
‫אויב א זוכווארט א ד ע ר נ ע ס ט ו ו א ר ט ה א ט מ ע ר‬
‫ווי‬

‫איין‬

‫עגגלישע‬

‫אפטטטש‬
‫איגעם‬

‫זיך‬

‫די‬

‫לאטטגישן ס ד ר ‪,‬‬

‫פון‬

‫לייענט‬

‫ל י נ ק ס אויף ר ע כ ט ס ‪ .‬למשל‪:‬‬
‫ב א ד י נ ע ר יעי )ס( ‪B‬‬

‫;‪gaze‬‬
‫< >‬

‫® ‪h‬‬

‫<‬

‫‪0‬‬

‫‪glance‬‬

‫>—‪0‬‬

‫אדיין־ •נ‪-‬יט נ א ר ד א ס זוכווארט גופא‪ ,‬גאר א ו י ך‬

‫סעריע‬

‫‪glance,‬‬

‫‪ (- glimpse‬אוי‪6‬ן ערשטן ב ל י ק‬

‫>‬

‫עגגלישן‬

‫דאס‬

‫ר ע כ ט ס ‪ ,‬ווי_יל ד א ס איז ד ע ר ה מ ש ך פ ו ן ד ע ר‬

‫©‪-‬־‬

‫אנדערע‬

‫וואס‬

‫ס׳שטייט‬

‫אויף‬

‫ארויסצודריננען רעם‬

‫א ר ו י ם ר ע ד פ ו ן ד ע ר גראפישער פ א ר ע ם ‪.‬‬

‫יידישע‬

‫‪(D‬‬

‫בדי צו‬

‫‪5‬ארשפארן‬

‫ווערט‬

‫איבערחזרונגען‬

‫ד א ס זוכווארט‪ ,‬אויב ע ס ק ו מ ט ע ט ל ע כ ע מ א ל‬
‫אין ר ע ד נעסט‪ ,‬פארשטריכלט‪ .‬אין ד י אקערשט‬
‫געגעבענע‬
‫בל י נד‬

‫דוגמות ה א ט מ ע ן ד י נעסטווערטער‬
‫אדער‬

‫געקענט איבערנעבן‬

‫בל יק‬

‫ד ו ר ך בי; א ו ן אזוי שטייט‬

‫ט א ק ע א י ן יידיש־‬

‫עננלישן ח ל ק ‪ .‬ט י י ל מ א ל ק ע ן צ ו ד ע ר ‪ 5‬א ר ־‬
‫ש ט ר י כ ל ט ע ר ק י ר צ ו נ ג צ ו נ ע נ ע ב ן ווערן א ן ענדוננ;‬
‫א שטיינער א י ן א י ן נ ע ס ט ו ו א ר ט‬

‫‪servant, a t t e n d a n t‬‬

‫אוינ‬

‫באטייט‬

‫א ו י ג ן‪.‬‬

‫אויב א י ן א שורה ק ל ע ק ט ניט קיין א ר ט צ ו‬

‫א ט איז א ד ו ג מ א ‪ 5‬ו ן א נ ע ס ט מ י ט ב י י ד ע ר ל י י‬

‫א ן עננלישע אפטטטשוננ‪ ,‬נייט ד י‬

‫א פ ט י י ל ־ ס י מ נ י ם ‪ || ,‬א ו ן ‪ ,h‬מ י ט א ן אנווייז א ו י פ ן‬

‫אפטגיטשוננ ווצטער א י ן ד ע ר ר ע כ ט ע ר זי_יט פ ו ן‬

‫סדר‪,‬‬

‫רעם‬

‫ד ע ר ק ו מ ע נ ד י ק ע ר שורה‪ .‬ל מ ש ל ‪:‬‬

‫מ א ט ע ר י א ל ‪ ,‬און מיט א פ א ר ש ט ר י כ ל ט נעסטווארט‪:‬‬

‫פארענדיקן‬

‫מאיטערניש‬

‫)ן( ; ‪t o r m e n t ; labor, p a i n s‬‬

‫‪0‬‬
‫><‬

‫)!(‬
‫‪hardship‬‬

‫<‬

‫אין‬

‫וועלכן‬

‫מע‬

‫דארף‬

‫מ א ר ג ן »ייי‬

‫‪|| t o m o r r o w‬‬

‫<‬

‫‪II (D‬‬

‫>‬

‫לייענען‬

‫איבער מ'‬

‫®‬

‫‪day‬‬

‫>»‪®-‬‬

‫©‬

‫<‬

‫®‬

‫פ א ר א נעסטווארט‪ ,‬א ד ע ר צווישן א פ א ר ־‬

‫‪ \- after t o m o r r o w‬אויף מ ׳ ) ס (‬

‫‪the d a y‬‬

‫><‬

‫‪((7‬‬

‫®‬
‫‪after‬‬

‫‪h(D‬‬

‫אויפקלערוננען‬
‫ד א ס ש ט צי ב ע ל ע‬

‫ה‪ .‬גראמאטישער אנאליז‬
‫נ ו ס ע ר )ן(‪,‬‬
‫אז‬

‫באטצט‪,‬‬

‫נ ו ס ח )אות(‬
‫פון‬

‫נזירים‪,‬‬

‫)—( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז מ ע ר צ א ל א ו ן‬

‫א י י נ צ א ל זצנען אידענטיש‪ ,‬א שטיינער‬
‫פ ע ר ד‪.‬‬

‫איז‬
‫ווענן‬

‫טייל מ א ל ווערט ‪ 5‬ו ן ק ל א ר ק י י ט‬
‫ק א פ‬

‫שטיינער‪:‬‬

‫)וועלדער(‪,‬‬
‫צוואה‬

‫מערצאל־פארמע‪,‬‬
‫)ק ע פ ( ׳‬

‫פור מאן‬

‫)צוואות(‪.‬‬

‫א‬

‫ו ו א ל ד‬

‫) פ ו ר ל צ ט(‪,‬‬

‫אויב ד י‬

‫ראוי‬

‫יי־‬

‫מענטש‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז‬

‫א ב ע ר ניט‪:‬‬
‫לבעת דעם‬

‫פאר־‬

‫נאעענעם‬

‫פ א ד ט י צ י פ פון א ווערב מיט‬

‫ז י ך‬

‫איז ד ע ר‬

‫ז י ך ניט א י ב ע ר נ ע ח ז ר ט ‪ .‬א שטיינער‪:‬‬

‫ראוי‬

‫א יז‬

‫ס׳קען זצן‬

‫רעד‬

‫פ ער ד‬

‫י * )—( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ס צ א י י נ צ א ל ס צ מ ע ר צ א ל‬
‫נענעבן ד י‬

‫‪ s‬י צ י נ ק‪.‬‬

‫ד ע ר‬

‫נ ו מ ע ר ן‪,‬‬

‫פולע‬

‫איז‬

‫די‬

‫ב צ אן א ד י ע ק ט י ו ו ב א צ י י כ נ ט ‪ ,‬א ז ס ע‬

‫ק ע ן א י ם ניצן נ א ד פ ר ע ד י ק א ט י ו ו ‪ .‬א שטייגער‬

‫מערצאל־פארמעס‬

‫ד י ו ו ע ר ט ע ר זצנען‬
‫נוסחאות‪.‬‬

‫קירצונג‬

‫נ ז י ר )ים(‪,‬‬
‫די‬

‫טו‬

‫ראוי‪,‬‬

‫מענטש‪.‬‬

‫ב צ ם נעבן אין ה א ל ב ע‬

‫ז י ך‬

‫ד א כ ט| ן‬

‫)נ ע ד אי כ ט (‬

‫אז ד י פ א ר נ א ע ע נ ע צ צ ט פ ו ן‬
‫איז‬

‫ז י ך‬

‫ה א ט‬

‫באטצט‪,‬‬

‫ד א כט| ן‬

‫ג ע ד א' כ ט ‪.‬‬

‫ז י ך‬

‫אויב ד י‬

‫איינצאל‬

‫פ א ר נ א נ נ ע נ ע צ צ ט פ ו ן א ו ו ע ר ב ווערט נ ע פ ו ר ע מ ט‬

‫פ ו ן סובסטאנטיוו ע נ ד י ק ט ז י ך אויף י א ו ן ד י‬

‫שטייט א י ן ד י ה א ל ב ע‬

‫מ ע ר צ א ל ־ ע נ ד ו ע איז ) ע ן ( ‪ ,‬ו ו ע ר ט א י ן מ ע ר צ א ל‬
‫ד ע ר י א ר ט א נ ר א פ י ש פ א ר ב י ט ן ד ו ר ך י; א שטיינער‬
‫ב ר י‬

‫)ען( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז מ ע ר צ א ל פ ו ן‬

‫ו ו ע ר ט אויסנעליינט‬

‫ברי‬

‫ב ר י ע ן‪.‬‬

‫מיטן העל‪5‬ווערב‬
‫לבנות‬
‫א‬

‫פארן פארנאננענעם פארטיציפ‬

‫א י ז‪.‬‬

‫)אי?‬

‫נ ע­‬

‫שטיינער‪:‬‬

‫ק ו מ| ע ן‬

‫ק ו מ ע ן(‬
‫אי!‬

‫ז צ ן‪,‬‬

‫ת‬

‫ע ר‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ‪ he c a m e‬א י ז‬

‫נ ע ק ו מ ע ן‪.‬‬

‫א ק א נ ו ו ע ר ב וואס אח א י ן א י נ פ ע י ט י ו ו פ ר ע ‪-‬‬

‫ב צ דימינוטיוון מ י ט ד י ס ו פ י ק ס ן ל ‪ ,‬לע« ע ל ע‬
‫איז ד ע ר א ר ט י ק ל א ל ע מ א ל י*־‪ .‬דימינוטיוון וואס‬

‫פ ק ס י ר ט צ ו ם ש ט א ם פ ו ן ו ו ע ר ב א־יז א י ן ד ע ם‬

‫ווערן נ ע פ ו ר ע מ ט מ י ט א נ ד ע ר ע ס ו פ י ק ס ן ב ל צ ב ן‬

‫ווערטערבוך‬

‫אפנעצייכנט דורך א ווערטיקאל‪.‬‬

‫ב צ ם נראמאטישן מ י ן פ ו ן ד ע ר נ ר ו נ ט פ א ר מ ע ‪ :‬א י ן‬

‫א שטייגער‬

‫ד י נ ע צ י י ל ט ע פ א ל ן ווו ד ע ר נ ר א מ א ט י ש ע ר מין‬

‫! ע נ ר א ב ן(‬

‫‪6‬ון דימינוטיוו איז א ן א נ ד ע ר ע ר א י י ד ע ר א י ן ד ע ר‬

‫צ צ ט איז ד י ק א נ י ו נ א צ י ע א י ך ג ר א ב‬

‫נ ר ו נ ט פ א ר מ ע איז ר ע ד א ר ט י ק ל‬
‫צייכנט‪.‬‬
‫‪A‬‬

‫א‬

‫שטיינער‬

‫ה ויז‬

‫בפירוש בא־‬
‫)ה צ ז ע ר(‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ד ע ר‬

‫ה צ ז ל ‪/‬י׳ ה צז ק ע‬

‫א ר ט י ק ל פ ו ן ה צ ז ק ע איז י ׳ ;‬

‫האט‬

‫ה צז ל‬

‫ד ע ם א ר ט י ק ל י*־ )און ד ע ר פ א ר איז ע ר ניט‬
‫באצייכנט(‪.‬‬
‫ש ט א מ פ א ר מ ע ‪ ,‬גאר א י ן ד ע ר געבויגעגער פ א ר מ ע‬
‫ווי א ט י י ל פ ו ן א ילדישער‬

‫פראזע‪ ,‬א ח‬

‫די‬

‫א‬

‫ווערטיקאל‪,‬‬

‫א‬

‫אפגעטיילט‬

‫שטייגער‪ :‬יעי‬

‫נראבסט‬

‫אין‬

‫נאגגעגער פ א ר ט י צ י פ‬

‫ד ע ר פאר־‬

‫א ו יי ס ג ע ג ר א ב ן‪.‬‬
‫‪ 0‬איז ד ע ר פ א ר ‪-‬‬

‫יי‬

‫אי פ פ א ל י ר ט ‪.‬‬

‫דורך‬

‫ק אנטי ק| ער‬

‫ק ל א מ ע ר ‪ :‬יעי‬

‫פ א ל ן ‪ ,‬ווו נ א ך א י ם ק ו מ ט א ן ע ‪:‬‬
‫ציס ט‬

‫אויב‬

‫דו‬

‫געביטן‬

‫ווערן‪,‬‬

‫א‬

‫)קלאמער(;‬

‫אאז׳׳וו‪ ,‬א ב ע ר ‪:‬‬

‫א נ א ט י ר ו מ ווי‬
‫יי ‪O‬‬

‫איבער‬

‫ניט‬

‫טצטש און‬

‫שטייגער‪:‬‬

‫)דעם(‬

‫)דעם(‬

‫נ ו ט ף‬

‫א שטיינער פ ו ן‬

‫מ ע ק ע ן א י ם ניצן נ א ר אטריבוטיוו‪ .‬א שטייגער‬
‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ס ׳ ק ע ן ז צ ן‬
‫ש ט צי ב ע ל ע ‪,‬‬

‫אבער‬

‫ד א ס‬
‫ניט‪:‬‬

‫פ א ר­‬

‫‪improve‬‬

‫מיטן‬

‫פ א ר ב עי ס ע ר ן‬

‫נ ע מ ע ן יי ‪ t a k e‬ד א ר ף מ ע ן‬

‫ט ע ל ע פ אניר ן‬
‫טצט‬

‫)ז י ך (‬

‫‪ improve‬מיטן אומטראנסיטיוון טצטש‪.‬‬

‫דריננען‪ ,‬אז ‪ t a k e me‬איז‬

‫ברוידער‪.‬‬

‫צ יי ‪-‬‬

‫פ א ר ב עי ס ע ר ן‬

‫‪ i m p r o v e v t / v i‬ב א ט צ ט ‪ ,‬אז‬

‫זי ך‬

‫א ש ט ע ר נ ד ל ב צ א ן א ד י ע ק ט י ו ו באצייכגט‪ ,‬אז‬

‫א י ך‬

‫צ י ע ן‪,‬‬

‫צי‪,‬‬

‫ע נ ד יק‪.‬‬

‫פ ר א ז ע ז א ל ק ו מ ע ן גיט א י ן גאמיגאטיוו‪ ,‬ד א ר ף ד י‬

‫פ י צ י נ ק*‬

‫אויס‪,‬‬

‫ד ע ר ש ט א ם פ ו ן ודערב ע נ ד י ק ט ז י ך אויף י‪ ,‬ו ו ע ר ט‬

‫ג ו ט | ע ר ־ ב ר ו ד ע ר ‪ .‬ד א ס ב א ט צ ט ‪ ,‬א ז אויב ד י‬

‫פ יי צ י נ ק ע‬

‫אאזיוו;‬

‫א פ| פ א ל י ר | ן‬

‫טראנסיטידזן‬

‫ענדונג‬

‫אויס‬

‫גאנגענער פ א ר ט י צ י פ א י ז‬

‫ב עי ם ע ד ן‬

‫ק אי נ ט י ק ן‬

‫א ו י ס | נ ר א ב | ן יי‬

‫ד ע ר י א ר ט א נ ר א פ י ש פ א ר ב י ט ן אויף י א י ן ד י‬

‫אויב א ן א ד י ע ק ט י ו ו איז גענעבן ניט א י ן ד ע ד‬

‫ענדוע‬

‫דו‬

‫) א ו יי ס ­‬

‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז א י ן ד ע ר א י צ ט י ק ע ר‬

‫דער‬

‫י‪,‬‬

‫ט ע ל ע פ א נ י י ר‬

‫נעם‬

‫מ י ך‪.‬‬

‫אין‬

‫י ‪ O‬י ‪ telephone‬ב א ‪-‬‬

‫אז‬

‫‪me‬‬

‫מיד‪.‬‬

‫‪telephone‬‬
‫פון‬

‫)י( ‪ h e l p‬ד א ר ף מ ע ן דריננען‪ ,‬אז ב צ‬

‫ה ע ל פ ן‬

‫איז‬
‫מ‬

‫ה ע ל פ ן‬

‫אוי‪5‬קלערוננען‬

‫‪R9‬‬

‫קען נעמאלט זיין אויך א קאנסטרוקציע ווי‬
‫ה ע ל ף ש ר ע ב ן; אבער אויב ס׳קומט אן‬

‫אביעקט אין א ביינ‪5‬אל‪ ,‬דארף ער זטן אין‬
‫דאטיוו‪ .‬א שטיינער ה ע ל ף מ י ר‪.‬‬

‫‪ .2‬אויםשטעל פון מ א ט ע ר י א ל א ץ ענגליש־־ילדישן ח ל ק‬
‫ווי אין יידיש־עעלישן ח ל ק לייענען זיך‬
‫סעריעס עעלישע ווערטער ‪5‬ון לינקס אויף‬
‫רעכטס און סעריעס יידישע ווערטער ‪5‬ון רעכטס‬
‫אויף לינקס‪.‬‬
‫א טראנסקריפציע מיט לאטצנישע אותיות אין‬
‫קאנטיקע קלאמערן רעכנט זיך ווי דער לעצטער‬
‫טייל ‪5‬ון א יידישן ווארט צו וועלכן זי איז‬
‫שייך‪.‬‬
‫אויב אויף א שורה איז ניטא קיין ארט ‪:‬גו‬
‫*!ארענדיקן א יידישע אפטייטשוע‪ ,‬נייט זי ווטטער‬
‫אין דער לינקער העלפט פון דער קומענדיקער‬
‫שורה‪ .‬למשל‪:‬‬
‫י*> אינבייסן)ס(‪ ,‬ד*־‬
‫©‬

‫)‪dinner (main meal‬‬
‫>‬

‫‪0‬‬

‫<‬

‫ווארטעס )ן(‬
‫)‪(3‬‬

‫>‬

‫יי ווידלע‬

‫אויב נאכן סוף ‪5‬ון אזא יידישער אפטצטשונג‬
‫קומט א ני‪.‬י עננליש נעסטווארט ווערט עס אפגע־‬
‫טיילט פון דעם המשך פון דער יידישער‬
‫אפטגיטשונג טיטן סימן \‪ .-‬דער סימן הייסט‪:‬‬
‫קודבדכל לייענען וואס עס שטייט אויף לינקס‬
‫‪8‬ון אים‪ ,‬ווארן דאס איז דער המשך פון דער‬
‫‪8‬ר!ערדיקער שורה‪ .‬למשל‪:‬‬

‫‪ w‬אינבצסן )ס(‪ ,‬י*> )‪dinner (main meal‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪M‬‬

‫יעי םיטאנ ‪ •H (midday) a l s o‬ווארמעס )ן(‬
‫®‬

‫® ‪(D H‬‬

‫><‬

‫>‬

‫)ן(‬
‫®>‬
‫אויף אפצוטיילן אן עננליש נעסטווארט ‪£‬ון‬
‫א יידישער אפטייטשוננ‪ ,‬וואס איז אנגעהויבן און‬
‫‪5‬ארענדיקט אויף דער זעלביקער שורה‪ ,‬נילט‬
‫דער סימן ||‪ .‬אט איז א דוגמא פון א נעסט ווו‬
‫ס׳ווערן געניצט ביידע אפטייל־סימנים‪ ^ ,‬און ||‪,‬‬
‫מיט אן אנווייז אויפן סדר אין וועלכן סע דארף‬
‫לייענען דעם מאטעריאל‪:‬‬
‫||‬

‫(‬

‫‪0‬‬
‫אנ|־‪v.2.‬‬

‫‪ ) h a y‬י ע י באפל )ען( ‪n. 1fork .‬‬
‫—‪© II CD‬‬

‫©‬

‫>»‬

‫|| יעי שיידווענ)ן( )‪) H (road‬ס(‬
‫‪«£H(D—X‬‬

‫®־><־<‪0lld‬‬

‫שטעכ|ן אויף א גאפל‬
‫@‬

‫>‬

‫א‬

‫א‬
any

‫ || א ׳ א ווארט‬a n y ‫אע״‬-‫ איי‬.1 ‫ א י ב י‬/ ‫א ב י י‬

anything; at
anywhere
anyhow,

‫| א ׳ וואס‬- w o r d a t a l l

‫ ־( א ׳ ווו‬the d r o p of a h a t
carelessly, h a p -

‫ || א ׳ וועד‬a n y t i m e
nobody/
as

letter ‫ ; א‬p r o n o u n c e d [A]
per

500

(the L a t i n letter) A
v a r i a n t of t h e

‫ *יי‬.1 ‫א ב י ע ק ט י י ו ו‬

lens (of c a m e r a etc.) (
police r a i d , search

2

.

, ‫ || ר ע ד א‬d e m o n s t r a t i v e

‫א ב ל י ג א ט א ר י ש «יי‬

bond, debenture

‫ || ד א א‬these

absorption
absorb

r i g h t here

‫א ב ם א ^ ו י ט *יי‬

‫ »יי‬.1 ‫א ב ס ו י ר ד‬

obstetrics

(

2

.

and

abstraction

so f o r t h ,

‫ווצטער‬

oasis (‫א א ז י ס יעי )ן‬
‫דעי ) ן‬a n d o t h e r s ; e t c . ‫א ״ א נ ד ־ א ו ן א י נ ד ע ר ע‬

‫א ב ס ט ע ט ר י ק יי‬

c/o

O ‫אבסטראהיר|ן״‬
‫א ב ס ט ר א י ק ט »יי‬
«

‫ון‬5 ‫ן א ד ר ע ס‬5‫=אוי‬5‫אא״‬

l a m p shade

(‫א ב א ז ש ו י ר יעי )ן‬

s u b s c r i p t i o n (fee)

°*‫א ב א נ י ר ־ נ ע ל ט י‬

subscribe (to) <») O ‫א ב א נ י ר | ן יי‬

(‫ )ס‬n ‫אבסטראקציע‬
o

'‫אאז״וו=און אזר‬

etc., a n d t h e l i k e

‫אבסטעיטריקער )ס( ם‬

abstract

( ‫א יעי ) ע ן‬

a n d o t h e r s ; etc. ‫א ״ א ־ א ו ן א י נ ד ע ר ע‬

‫א ב ס א ר ב י ר ו נ נ יי‬

absurdity

•‫א •*י‬

‫ דאס א‬,‫די א‬

(the L a t i n letter) O

O ‫אבסארביר|ן י‬

|| a b s u r d , preposterous

abstract

element

‫ || ד י א‬t h i s

(‫ )ס‬n ‫אבלינאציע‬

‫א ב ס א ^ ו ו ע י נ ט יעי )ן( ם‬
absolute

(‫א יעי ) ע ן‬

[ K O ‫ ׳‬M E T S ‫ ־‬A L E F ] ‫י־‬/‫א דעי‬

l e t t e r ‫ ; א‬p r o n o u n c e d [o]
O, Oh ‫א אמט‬

‫דעי ) ן‬

( ‫א ב ל א ו ו ע יי ) ס‬

compulsory, obligatory
graduate

tions per m i n u t e

(‫א ב י ע י ק ט יעי )ן‬

|| objective, i m p a r t i a l

‫ ארט‬.1 ‫א‬

‫ ט ע נ‬30 ‫א‬

500 r e v o l u -

(‫א ב י ס יי ניע )יי‬

object

(legal) o b s t r u c t i o n ,

|| a ( n )

» 3 .•‫ ||יע‬some 30 d a y s

‫א ב י ט ו ר י ע י נ ט יעי )ן( ם‬

Abyssinia

obstruct,

[PA‫׳‬SEK.h-A*.EF] ‫יי‬/‫א יעי‬

|| some, a b o u t 2. ‫מיה‬

t o be w i t h y o u

obstetrician

(‫ שטומע)ר‬t o d i s -

t i n g u i s h i t f r o m ‫ א‬, ‫ ; א י‬cf. ‫א ל ף‬
v a r i a n t of the

‫ ו ו ע ר‬/ ‫ נ י ט א ׳ ו ו א ס‬f‫ ־‬a n y b o d y

graduate

observer

numerical

‫|| א ׳ ווי‬

‫ ־( א ׳ ווען‬h a z a r d l y

‫| א ׳ צ ו זי_ין מ י ט ד י ר‬- l o n g as, o n l y

(legally)

[ALEF] ‫י׳‬/‫א יעי‬

(not pronounced);

v a l u e : 1; c a l l e d • ^

w .2 (‫ ־‬n o t h i n g t o be sneezed a t

only

letter of Y i d d i s h a l p h a bet

subscription

‫אבסטרויר|ן‬

(‫א ב א נ ע מ ע י נ ט יעי )ן‬

subscriber

(‫א ב א נ ע י נ ט יעי )ן‬

oboe

filibuster
( ‫א ב ס ט ר ו ק צ י ע י• ) ס‬

abortion
abortionist

filibuster
‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ב ס ע ר ו ו א ט א ר יעי‬

‫ נ י צ ע‬- ‫א ב א ר ט נ י ק יעי ) ע ס ( ם‬

abdicate
3

( ‫אבאע י ׳ ) ס‬
(‫א ב א י ר ט יעי )ן‬

<‫ון‬6) O ‫א ב ד י ק י ר | ן יי‬

‫מינויט‬

‫א‬
789

‫אדמיניסטראציע‬

agency
the

Jewish

‫אבסערוואטאריע‬

(‫א ג ע נ ט ו י ר יי )ן‬

‫י י ' ד י ש | ע אנעיבץ‬

‫די‬

observatory

:‫אנעינץ‬

safety p i n

( ‫א ג ע ר יעי ) ס‬

( ‫א ג ר א פ ק ע י׳ ) ס‬

agriculture
agricultural

‫א ג ר י ק ו ^ ט ו י ר יי‬
(—) ‫א ג ר ע ס יעי‬

aggressive
aggression

O ‫א ד א פ ט י ר | ן יי‬

‫ ד ע ס גלי_יכן‬/ ‫ד א ס‬

•‫א ד ו ו א ק א י ט נ ש א פ ט י‬

adverb
‫א׳‬

||

my

lord

‫[ ־| א ׳‬MEYLEKh]

[ADOYNI]

m y lord
..‫ד ו ר כ‬

,‫דורך‬

‫טיטל‬

( ‫א ד י ק צ י ע י׳ ) ס‬

nobility
noble
thaw

parts

‫יי‬8 ‫א י ד ל ד י ק‬

( ‫א ד ל ע ר יעי ) ס‬
(‫א י ד ל פ ר ו י י׳ ) ע ן‬

‫ || א ׳ נ א ק ע ט‬A d a m

also

the

biblical

Patriarchs

earth

[ADOME] ‫א ד מ ה י׳‬

|| be i n a m i s e r a b l e s t a t e
‫ ה א ב | ף‬° || go t o h e l l

loss

‫•טע‬

‫ד ע ר א׳‬

‫אין‬

give a d a m n about
the
(‫)ס‬

‫א ב ד ה יי‬

(‫)ים‬

‫א ב י ו ן יעי‬

pauper, poor m a n
[OVL—AVEYLIM]

‫•טע‬

(‫)ים‬

‫יעי‬

first

man

‫יי‬8 ‫א ד מ י ג י ס ט ר א ט י י ו ו‬
‫י־‬

‫אדמיניסטראציע‬
management

‫אבל‬

mourner
bereavement
touch-

[ A V E Y L E S ] ‫א ב ל ו ת ד*ס‬

[EVN-BO'YKJIN] ( ‫א ב ך ב ו ח ן יעי ) ס‬
stone

[ E ' V N T O V — A V O - ( ‫א ב ך ט ו ב דעי ) א ב ג י ם ־ ט ו ב ו ת‬
NIM-TO'YVES]

stumbling block
||

limb

[EYVER—EYVRIM]

penis
(the

gem,

[AVRO'M

(‫)ים‬

OVINU]

so-called
i n c i d e n t a l l y , b y the
the

way,

in

‫יעי‬

‫אבר‬

‫) מ ע ' ג ל ע כ | ע ר ( א׳‬
»

‫אבינו‬

Patriarch) Abraham Our

by

jewel

[NE'GEF] (‫א ב ך ג ג ף יעי )ן‬

‫אצרהם‬

Ancestor

‫א״ג=אזוי' גערופץ‬

way

[AGEV] rm ‫א ג ב‬

[U'RKIIE] ‫א ג ב ־ א ו ר ח א »ייי‬

passing

‫אין ר ע ד א׳‬

[ODEM-HORI'SIIN] » ‫א ד ם ה ר א ש ו ן‬

administrative

Abra-

[ A V E Y D E ] (m—)

[EVYEN—EVYOYNIM]

incidental

‫גיי|ן* א י ן ד ע ר א ׳‬°

i n contempt, not

‫א ב יעי‬

h a m , Isaac, a n d J a c o b

[ODEM] » ‫א ד ם‬
naked

of
2

ancestor, forefather; ( p i . ) (m)

‫א ד ל יעי‬

(‫אי ד ל יגע יי )ם‬

eagle

administration,

with

July and August

( ‫א י ד ל מ א ן יעי ) א י ד ל ל ג י ט‬

noblewoman

Adam,

calendar, coinciding

‫א ד י י ק ט יעי )ן( • ק ע‬

addiction

hold

‫א ב צ א י ס יעי )ן( ׳עו‬
1

[DY] ‫א ד י ע ' אינט‬

[DY] (‫א ד י ע ק ט י י ו ו יעי )ן‬

addict

‫ליג|ן‬° || (hum.)

‫א פ צ א ם‬

A b , the 11th m o n t h i n the J e w . ‫א ב יעי‬

[PORETS] ‫פ ר י ץ‬

good-bye

stark

‫בעכץ‬
‫א י ב ע ר ע ם ׳עו‬

‫אד״ט=אויף דער טעמע‬

adjective

nobleman

!‫י א ב ע ר ג ל ו י ב ן זע‬

‫ב ר ע ם יעי‬

‫אדוני‬

king

1‫ ׳ע‬. . ‫ א ד ו י ר כ‬, ‫א ד ו י ר ך‬

o n the s u b j e c t

,‫אי_יגגלייבענישי‬

(‫א ד ו ו ע י ר ב יעי )ן‬

sire, m y l o r d

‫א׳ און ווידער‬

he i n t u r n
-‫גליי‬

‫אד״גל=און‬

‫א ד ו ו א ק א י ט יעי )ן( ש‬

b a r (association)
‫מלך‬.

|| t i m e a n d a g a i n

‫א ד א נ ק ־יע־‬

(‫א ד א פ ט י ר ו נ נ י י ) ע ן‬

a d o p t (a c h i l d )
lawyer, attorney

‫ק‬

b u t he; ‫\ ע ר א ׳‬- b u t , h o w e v e r ; i n t u r n

‫יי‬6 ‫א ג ר ע ס י י ו ו‬

‫ || *־יל‬t h a n k s to

the l i k e

* 2 .

O ‫א ב ס ע ר ו ו י ר | ן יי‬

( ‫ א ׳ ) א מ א ל‬:‫ »ייי‬.1 ‫א ב ע ר‬

( ‫א ג ר ע י ס י ע י׳ ) ס‬

adoption
and

|| a t h i r d t i m e

‫יי‬8 ‫א ג ר י ק ו ל ט ו ר ע י ל‬

gooseberry

‫ד א נ ק‬

(‫א ב ס ע ר ו ו א צ י ע יי )ס‬

observe, w a t c h

Agency
stallion

( ‫אבסערוואטאריע י ׳ ) ס‬

observation

legend; Aggadah,

[ 1 ‫אגבדיק‬

[AGODE] ( ‫א נ ד ה י ׳ ) — ו ת‬

the n o n - l e g a l , i l l u s t r a t i v e m a t e r i a l i n
the

Talmud

and

rabbinical

litera-

t u r e , as o p p o s e d t o H a l a k a h
agitation, electioneering
a g i t a t e , electioneer
agent; operative

( ‫א נ י ט א צ י ע יי ) ס‬
O ‫א ג י ט י ר | ן יי‬

‫א נ ע י נ ט יעי )ן( • ק ע‬

788

‫אוואנטוריםט‬
one-way

‫אהיננאס‬

|| o n e - w a y

‫אדמיניסטרירן‬

..‫אהייג‬

administer

street
put

(in

no

(‫)אהייננעטאן‬

‫י‬

where o n e a r t h d i d y o u p u t i t ?

‫ל ע ב | ן ווי נ א ט א י ן א ׳‬
Cologne water

v e i n , b l o o d vessel; ( f i g . )

‫א ה י נ ט ע ר «חז‬

bleed vt.

‫ א ׳‬... ‫ || א ׳‬or

round-trip

‫א ד ר וי ף‬
capillary

...‫אהיין־קרייק־‬

here,

o n the w a y
come

not

‫|| ביז א ׳‬

Aaron

[ARN H A R O Y E N ]

a ‫הכהן‬

means, w i t h the greatest of pleasure

‫אהרן‬

(the letter) U

‫ || א ו י פ ן א ׳ ע ו ן‬address

i n care of, c / o
addressee

‫א ד ר ע ס א י ט יעי )ן( ם‬

address

( ‫א ו י ג ע ר ק ע י־ ) ס‬

pickle; ( f i g . )

directory

wet blanket

(Jew.)
over

friend of the J e w s

structure
the

tomb

I see; so there!

‫א ה א י אינט‬

WOW!

‫א ה א י אעט‬

(divine) love

[OYEL] (‫א ו ה ל יעי )ים‬
of

an

lump sum

blanket

1

‫ארואי אינט‬
!‫אוואו ׳ע‬

( 2 :

‫יעי )ין‬

|| o v a l , e l l i p t i c
o v a l , ellipse

vanguard
adventurer,

there, to

‫א״ו^אינטעליגלנץ־וויפלער‬
‫ווו‬

‫•קע‬

(‫)ן‬

...‫אהויל‬
u

home(ward)

a n d the f o l l o w i n g (‫א ״ ו ו = א ו ן ווי_י'טער)דיקע‬
gosh! dear me! w o w !

[A'AVE] ‫א ה ב ה י׳‬

‫ || א ׳ ־ ס ו מ ע‬l u m p

important
person

I.Q.

O ‫א ד ר ע ס י ר | ן יי‬

( ‫ ) ״ ב י כ ע ר‬°<p ‫א ד ר ע י ס ן ־ ב ו ך‬

[ O Y E V - Y I S R O ‫ ׳‬E L — (‫א ו ה ב ־ י ש ר א ל יעי )אוהבי־‬
O'YEVE]

‫|| געב|ן* א ׳‬

( ‫ ע י ס ן‬. . . ) ‫א ד ר ע ם יעי‬

( ‫א ו יעי ) ע ן‬
‫א ו א ו ו ע ר ט ו ר ׳עז‬

(‫אוי־אויסביינ יעי )ן‬

‫ || ז ו י ' ע ר | ע א ׳‬c u c u m b e r

(‫א ד ר ו י י ף יעי )ן‬

make a down payment

(the P r i e s t ) , b r o t h e r of M o s e s
‫א ווו ע ר ט ו ר‬

[ V E A ‫ ׳‬D ( E ) R A B E ] ‫א ד ר ב א ־ ו א ד ר ב א אעט‬

d o w n p a y m e n t , deposit

‫א ה ל ר צ ו ) צ ו ( יעז‬

U-turn

[ A ‫ ׳‬D ( E ) R A B E ] ‫א ד ר ב א אינט‬

y o u are w e l c o m e
by all

( ‫א ה ע ר | נ ע ב | ן * יי ) א ה ע י ר ג ע ג ע ב ן‬
‫א ה ע ר‬

all, on

‫ קיי‬.2 | ‫ ־‬h e r e
here

hand over

at

the c o n t r a r y ; i n fact; b y a l l m e a n s ;

‫ ־| א ׳ צ ו ווענס‬to this place

‫ || א ה ע ר | ק ו מ | ע ן‬here

‫א י ד ע ר ו י ף יעי זעז‬
( ‫א י ד ע ר ל ייזס ) ע ך‬

w i t h p a r t s of F e b r u a r y a n d M a r c h

‫ *־יי‬. 1 ‫א ה ע י ר‬

( ‫ || א ׳ צ ו ) צ ו‬h i t h e r t o

‫ארעד‬

the J e w . c a l e n d a r , u s u a l l y c o i n c i d i n g

(‫א ה י י ן ־ ק ר י י ק ־ פ א ר לעי )ן‬

here, t o t h i s place, this w a y

‫ק‬

!‫א׳־א׳‬

A d a r , the s i x t h m o n t h i n [ODER] ‫א ד ר יעי‬

round-trip ticket
round trip

*

t a k e i t o r leave i t !

?‫קוטען‬

is he n o w ?
||

‫א ד ע ק ו ו א י ט «יי‬
(‫יעי )ן‬/‫א ר ע ד יי‬

‫ן ש ל א נ | ן י צ ו ד ע ר א ׳‬- v e x

|| either ... o r

‫| ווו א י ז ע ר אהיינגע־‬- c o n . ) become of

‫אי־בי^עט‬

‫אדלס‬

a n n o y , ‫\ ט ר ע נ | ע ן י ד י א ׳ ן‬-streak, s t r a n d

‫א ה י י ן צ ו ) צ ו ( יעז‬

( ‫א ה י נ | ק ו מ | ע ן יז )איז א ה י י נ ג ע ק ו מ ע ן‬

w h a t became of h i m ? where

»

(‫א ד ע ק א ל א י ן יעי ) ע ן‬

adequate

w i t h oneself
‫אה י ן‬

(‫אדע יי)ס‬

|| O d e s s a

l i v e the life of R i l e y

?‫טאן‬

go (to no definite place), d o ‫|| א ׳ ז י ך‬

go; ( r e v .

(‫א ד מ י ר א י ל יעי )ן‬
ode

‫אהינ|טא|ף‬

‫\ ווו ה א ס ט ו ע ס א ה י י ע ע ־‬- definite place)

backward

O ‫אדמיניסטריר|ן ת‬

admiral

back

‫אהו^נע‬

‫ייי‬8 ‫אהייים‬

( ‫ א ׳ ) צ ו צ ו‬, ( ‫ ייייי א ׳ ) צ ו‬.1 ‫א ה י י ן‬

‫ צ ו ר י י ק‬/ ‫ א ׳ א ו ן א ה ע י ר‬h t h a t place

‫ניט א ׳ ניט‬

\- a n d f o r t h , to a n d

‫ || א׳‬neither here nor there
‫ »יי‬.1m a‫ל‬k‫א י‬e‫א ו ו‬u p y o u r m i n d !
|| o n the w a y there

!‫אהעיר‬

fro

‫אהעיר‬
‫אדער‬

‫|| א ׳ צ ו ווענס‬

(‫א ו ו א נ ג א י ר ד יעי )ן‬

‫ || א ה י נ | ט ר א ג | ן‬there, to t h a t place2.‫קיי‬

‫א ו ו א נ ט ו ר י י ס ט יעי‬

‫אהינ|פאר|ן‬

\- c a r r y

to

that

place

t r a v e l there, t r a v e l t h a t w a y

fortune h u n t e r
5

‫אוואנטורע‬

‫‪787‬‬

‫א ו ו א נ ט ו ר ע יי ) ‪( 0‬‬
‫אוואינם יעי )ן(‬

‫‪advance v i .‬‬

‫א ו ו א צ י ע י• ) ס (‬

‫א ו ו ע ק | ו ו א ר פ | ן יי ) א ו ו ע י ק ג ע ו ו א ר פ ן (‬

‫‪outpost‬‬

‫אן אוואציע‬

‫‪cheer, a c c l a i m‬‬

‫א ו ו א ר י ע י־ ) ס (‬

‫‪avocado‬‬

‫א מ ו ' זע!‬

‫א ו ו ע ק | כ א פ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪snatch away, kidnap‬‬

‫‪cer-‬‬

‫‪course,‬‬

‫‪of‬‬

‫‪overwhelm,‬‬
‫‪kill‬‬

‫או ו א‬
‫‪uvula‬‬

‫אויווולע ‪) n‬ס(‬
‫א ו ו ו ע ר ט ו י ר י• )ן(‬

‫‪overture‬‬

‫אוויאין יעי ) ע ן (‬

‫‪aircraft carrier‬‬

‫‪advise, notify‬‬

‫א ו ו ע ק | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬

‫)‪bad o d o r ; (poet.‬‬

‫א ו ו ע ק | ש ט ע ל | ן יי >‪<3‬‬

‫אוונט יעי )ן(‬

‫‪suitor‬‬

‫‪ e v e n i n g‬־( א גוטן א ׳‬
‫איוונטברויט י»ס‬
‫איוונטקלייד‬

‫א ו ו ע ק | ש י ק | ן יי׳‪<£‬‬
‫‪the‬‬

‫‪in‬‬

‫‪good evening‬‬

‫‪evening gown‬‬

‫א ו ז ו ר פ י ר ו ע יי ) ע ן (‬

‫איוונטשול י־ )ן(‬
‫אווע־טאיווע »ייי‬

‫‪no m a t t e r w h a t‬‬

‫א ו ז ע ר יעי ) ס (‬

‫א ו ו ע ל כ | ע ר ׳ע! ו ו ע ל ך‬
‫ינט»‬

‫‪3.‬‬

‫‪ || gone‬ייי« ‪|| a w a y , off 2.‬‬
‫קיי‪a w a y , off, f o r t h4.‬‬

‫‪take away‬‬

‫א ו ו ע ק | נ ז ל | ע ן יי >•< ]‪[GAZL‬‬

‫‪p l u n d e r vt.‬‬

‫א ו ו ע ק | נ י י | ן * י י ) א י ז אוועיקגענאנגען( ‪|| leave v i .‬‬
‫א׳ פון‬

‫‪ || leave vt.‬א ׳ מ י ט ן ר ו י ך‬

‫‪go u p‬‬

‫אויף‬

‫‪|| steal pf.‬‬

‫א׳ א י ן ב א נ א י ז ש ‪ /‬נ א ר ד ע ר א י ב‬
‫‪ °‬א ו ו ע ק | ה ר נ ע | נ ע ן יי >•< ]‪[HARGE‬‬

‫‪utilitarian‬‬
‫‪oh! ( f r i g h t ,‬‬

‫!‪oh-oh! and how‬‬

‫‪if‬‬

‫א ו י ב ן ‪» .1‬חי‬

‫‪locket, medallion‬‬
‫‪ ) || a b o v e ; u p s t a i r s‬פ ו ן ( א׳‬

‫‪ || o n the surface‬ס א מ ע ) פ ו ן ( א ׳‬

‫‪ H u p p e r m o s t‬א ׳ א ן )פון(‬

‫‪sneak a w a y‬‬

‫א ו ו ע ק | נ ע ב | ן * יי ) א ו ו ע י ק נ ע נ ע ב ן (‬

‫‪Utopian‬‬

‫א ו י ב ל דעי ) ע ן (‬

‫‪in s m o k e‬‬
‫א ו ו ע ק | נ נ ב ע | נ ע ן יי >•< ]‪[GANVE‬‬
‫א׳ זין־‬

‫‪pattern‬‬

‫!‪p a i n ) ; ouch‬‬

‫אוי־אר' ‪OTH‬‬
‫א ר ב קאנ‬

‫‪usurpation‬‬

‫‪Utopia‬‬

‫א ו ט י ל י ט א ר י ש »ד־‬
‫אוי אינט‬

‫‪usurper‬‬

‫‪usurp‬‬

‫א ו ט א פ י ע י• ) ס (‬
‫א ו ט א פ י ש איי‬

‫‪w r i t e (a‬‬

‫‪send for‬‬

‫א ו ז ו ר פ א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬

‫‪night school‬‬

‫|| א ו ו ע ק | נ ע מ | ע ן‬

‫‪send a w a y ; t u r n b a c k /‬‬

‫)‪ \- letter‬א ׳ נ א ך‬

‫א ו ז ו ר פ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫א ו ו ע י ק ‪ms .1‬‬

‫‪place, s t a n d ; f o u n d ,‬‬

‫אוועק|שרי_יב|ן יי ) א ו ו ע י ק ג ע ש ר י ב ן (‬

‫‪supper‬‬

‫!‪|| begone‬‬

‫‪wrench‬‬

‫‪w a s h out, erode‬‬

‫‪away‬‬

‫‪ || e v e n i n g‬א י ן א ׳‬

‫)ער(‬

‫‪leave vt.‬‬
‫‪dis-‬‬

‫‪establish‬‬

‫‪cultivate, woo‬‬

‫א ו ו י ר ע ר יעי ) ס (‬

‫‪depart,‬‬

‫אוועיקנעקומען(‬

‫אוועק|רי_יס[ן יי ) א ו ו ע י ק נ ע ר י ס ן (‬

‫‪attentions‬‬

‫א ו ו י ר ע | ן יי ‪O‬‬

‫‪p a c k off v t / v i‬‬

‫‪appear‬‬

‫‪advice, notification‬‬

‫אוויר יעי ]‪[AVER‬‬

‫‪shrug‬‬

‫‪departure‬‬

‫א ו ו ע ק | ק ו מ | ע ן יי )איז‬

‫א ו ו י א צ י ע יי ‪a v i a t i o n ; a i r force‬‬

‫‪air‬‬

‫)‪(fig.‬‬

‫‪off, b r u s h off‬‬

‫‪ h leave v i .‬א ' פ ו ן‬

‫‪airplane‬‬

‫אוויזיר|ן יי ‪O‬‬

‫‪vt/vi‬‬

‫א ו ו ע ק | פ א ר | ן יי )איז א ו ו ע י ק ג ע פ א ר ן (‬

‫‪aviator‬‬

‫‪place‬‬

‫‪sneak a w a y , s l i p‬‬

‫‪ h away‬א׳ מיט ד ע ר האנט‬

‫א ו ו ע ק פ א ר יער )ן(‬

‫א ו י ט א‪...‬‬

‫א ו ו י א מ ו ט ע ר י׳ ) ס (‬

‫אווירוננ יי‬

‫‪ h‬א ׳ זין־‬

‫‪set‬‬
‫;‪pf.‬‬

‫‪put,‬‬

‫‪lie d o w n‬‬

‫א ו ו ע ק | פ ע ק ל | ע ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬

‫א ו ו י א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן ( • ש ע‬

‫אווייז יעי )ן(‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪down,‬‬

‫;‪overcome‬‬

‫א ו ו ע ק | מ א כ | ן ) ז י ך ( יי >‪<S‬‬

‫ווו‬

‫יאווטא‪ ...‬׳ע!‬

‫) ‪set o u t (on a t r i p‬‬

‫א ו ו ע ק | ל י י ג | ן יי >‪l a y , <$‬‬

‫‪tainly‬‬
‫אוווא' ״מ‬

‫א ו ו ע ק | ז ע צ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪seat, p u t , place pf.‬‬

‫א ו ו ע ק | ל א ז | ן ז י ך יי >‪<3‬‬

‫‪accident, crash‬‬

‫]‪[AVADE‬‬

‫‪discard,‬‬

‫‪d u m p ; a b a n d o n , q u i t , forsake, desert‬‬

‫‪ || cheer, o v a t i o n‬געבן* י‬

‫א ו ו א ק א ד א יעי ) ס (‬

‫‪desertion, abandon-‬‬

‫‪ment‬‬

‫)‪advance (payment‬‬

‫א ו ו א נ פ א י ס ט יעי )ן(‬

‫א ו ו ד א י »חי‬

‫אוועיקווארפונג י י ) ע ן (‬

‫‪adventure; scandal‬‬

‫אוואנסיר|ן ת ‪O‬‬

‫אויב ן‬

‫‪at the h e a d‬‬

‫) ‪ h (of table, o r g a n i z a t i o n‬א ר ו י ס | ש ט ע ל | ן‬

‫‪|| g i v e a w a y‬‬

‫א׳ אן‬

‫‪check‬‬

‫‪ || feature‬פ ו ן א ׳ א ר א י פ‬

‫‪con-‬‬

‫‪ d e s c e n d i n g l y , c o n t e m p t u o u s l y‬״\ ק ו ק ן‬

‫‪k i l l pf.‬‬

‫‪6‬‬

786

‫אויטאריטעט‬
supervisor

‫אויבנארף‬

‫א ו י י ג ה א ל ט ע ר דעי ) ס ( ם‬
August

eyeball

(‫א ו י י נ ן ־ א פ ל י*ס )ען‬

glimpse; instant

(‫*אוייננבליק יעי )ן‬

‫ || מ ח ו ץ ר ע ם א ׳‬i n s i g h t

‫ || א ׳ ד ע ר ־‬p a t r o n i z e

(‫אויגויסט יעי )ן‬

(

(‫אויבבאוייף יעי )ן‬

superficial, c u r s o r y , per-

‫אויםנאויפיק >!י׳‬
functory

h e a d (of t a b l e ) , place

(‫א ה ב נ א י ן יעי )יען‬

( ‫ א ו י י ג ן ־ ל ע פ ל דאס ) ע ך‬/ ‫א ו י י ג ך ל ע ד ל‬

conspicuous;

flam-

of h o n o r

‫א ו י י ג ך ר ט ס י ק איי‬

.. ‫א י י ב ע ר‬

‫א ו י ' ג ך ש ט ע כ ) ע ד ( י ק איי‬

||

boyant;

in

public;

(‫)ם‬

flagrant

‫י׳‬

‫אוידיטאריע‬

(inter-

just

car, automobile
bus
autobiography

||

( ‫א ו י ט א דעי ) ס‬

autograph
auto-da-f6 (execu-

|- rcmghly

‫\ א ר ס ן א ׳‬- r o u g h guess

(his)

‫א ר ס ן א׳‬

‫שאטע‬

‫דער‬

‫\ א ו נ ט ע ר פ י ר א י ן‬- father

behind

one's

back;

before, i n the s i g h t of

(‫א ו י ט א ב ו י ס יעי )ן‬

‫ || אויס|־‬be g r e e d y
l o n g desperately

‫א ו י ט א ב י א ג ר א פ י ש »יי‬

autograph

‫א׳‬

‫אין ד י אין‬

‫\ ה י נ ט ע ר ד י א י ן‬- i n the e s t i m a t i o n of

‫א ת ו ן »ייי‬

( ‫א ו י ט א ב י א ג ר א פ י ע יי ) ס‬

autobiographical

‫ד‬

‫אן א׳ מ א ר אן א׳‬

‫ || א י ן ־אס א י ן‬to one's face

o v e n , stove, furnace ‫ אייוול‬A ( ‫א ת ו ן ד ע י ) ס‬
above

like

‫אזינ *ס‬

‫אויף א ׳‬

‫ט ר ע פ | ן אויפן א ׳‬

|| p r i v a t e l y

‫אוי־וויי'! אינט‬

(‫)ן‬

‫|| ש ט ע ל | ן ) ז י ך ( א ׳ א ו י ף א ׳ מ״יט‬

|| j u s t l i k e

( ‫א ו י ד י צ י ע יי ) ס‬

‫ ׳׳ש‬. . ‫י א ו י ב ע ר‬

A

private; face-to‫־‬face

make a

view)
broadcast

‫איינל‬

‫ || א ו י פ ן א ׳‬t i t for t a t

[DY] (‫א ו י ד י ע י נ ץ ד׳ )ן‬

dear me! m y goodness!

e y e ; peephole

|| c o n f r o n t

auditorium
audience

|| a b o v e (-mentioned)

o u t of s i g h t

glaring, conspicuous

audience,

‫פון א ׳ אראיפ אויף‬

‫יעי )ם‬

top

oculist ‫אוייגן־דאקטער יעי)־דאקטוירים( • ש ע‬
eyelid

.

surface

‫ א י ן א ׳‬: ‫אוייגנגרייך י ע י‬

[M1Khu‫׳‬Ts]

2

in

absentia

‫פ א ר י אין די א׳ ן‬

‫|| ח א ב | ף גרוי׳סע א י ן‬
‫ | ן זיך ד י א׳ ן א ר ף‬pip

(‫א ו י ט א ג ר א י ף דעי )ן‬

( ‫ויפ|שטעל|ן א פ א ר א ׳ ן ) א ו י ף‬:‫ א‬, - ( ‫ ־( א ר ס‬f o r

O ‫א ו י ט א ג ר א פ י ר | ן יי‬

‫\ ה א ב | ן * א ן‬- stare, g l a r e ; l o o k p u z z l e d
‫האב|ף‬

(‫א ו י ט א ד א פ ע ' יעי )ען‬

|| h a v e

i n prospect

‫יא׳ אויף‬

t i o n , u s u a l l y b y b u r n i n g , of J e w s a n d

‫ || ה א ל ט | ן‬h a v e a n eye for

‫אן א׳ פאר‬

C h r i s t i a n heretics b y the I n q u i s i t i o n )

keep a n eye o n , w a t c h ,

‫א ן א׳ אויף‬

car, a u t o m o b i l e
motorist

(rev.

(‫א ו י ט א מ א ב י י ל יעי )ן‬
(‫י )ן‬

automate

‫ד ע‬

‫אויטאמאיט‬

O ‫א ו י ט א מ א ט י ר | ן יי‬

automatic

‫אויטאמאטיש מי־‬

automation

‫א ו י ט א מ א צ י ע י׳‬

automate

O ‫א ו י ט א מ י ר | ן יי‬

autonomous

‫אויטאנאים איי‬

a u t o n o m y , home rule

‫א ו י ט א נ א מ י ע י׳‬

‫ ־( ווארפ| ן א ן א ׳ א ו י ף‬supervise

‫ ו ו א ר פ | ן ז י ך ) י ( א י ן ד י‬h c a t c h the f a n c y of

‫א ו י ט א מ א ב י ל י י ם ט יעי )ן( • ק ע‬

automat; automaton

con.)

s t a n d o u t , be c o n s p i c u o u s (to),
lose

‫פארליר|ן פון די אין‬

|| fall asleep

‫ד‬

idolize, obey w i t h devotion

(‫א ו י ט א ס ט ר א י ד יעי )ן‬

flatter;

( ‫אויטאקראיטיע י ׳ ) ס‬

distastefully

authorization

(‫י י ) ע ן‬

‫אויטאריזירונג‬

authorize

O ‫א ו י ט א ר י ז י ר | ן יי‬

authoritarian

‫א ו י ט א ר י ט א ר י ש *י־‬

a u t h o r i t y (power)

(‫ י־ )ן‬.1 ‫א ו י ט א ר י ט ע י ט‬

‫קומ|ען י צו ד י א׳ ן‬

‫ || ק ו ק | ן‬keep a s h a r p l o o k o u t

autocracy

‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ו י ט א ר יעי‬

‫ן‬- b l i n d f o l d

‫\ צ ו | מ א כ | ן א ן א ׳‬- s i g h t of

‫( || ק ו ק | ן‬rev. con.) rue

expressway, freeway
author

‫אין‬

‫| פ א ר ב י נ ד | ן י ד י א ׳ ן‬- s t r i k e the eye of

‫מיט אין‬

‫אין די אין‬

s h o w off ‫|| ק ר י כ | ן <י> א י ן ד י א ׳ ן‬
(before); m a k e a nui~

‫| רי_ים|ן )י( ד י א י ן‬- sance
(‫ש ט ע כ | ן )י( ד י א ׳ ן )מיט‬

of oneself

(‫ ־‬be g l a r i n g

irritate (by);
private, confidential
surveillance

flaunt

‫יי‬8 ‫אויגאויפאויגיק‬
‫אוייגהאלטונג י׳‬

785

‫אויסברייטערונג‬
(‫א ו י ס | ב א ק | ן יי )אוייסנעבאקן‬

b a k e pf.

‫אויטענטיקירן‬
authority

authentic

‫ || א ׳ ה א ט‬also, t o o ; furthermore

(‫א ו י ס ב ״ ג י ע י )ן‬

either (neither), nor
|| not m u c h of a feat

(‫יט י ע י )ן‬-‫אויסבי‬

as w e l l as
‫ || זי איז א ׳‬no more, t h r o u g h

^‫)מיט‬

and

purpose)

<$> ‫א ו י ס | ב ל י י ז | ן יי‬

o u t l o o k , view, v a n t a g e ;

(‫א ו י ס ב ל י ק יעי )ן‬

of, 2.

become stale

‫ ־| א י ן ווענ‬o u t of k i n d n e s s

(‫א ו י י ס ב ל י ק פ ו נ ק ט י ע י )ן‬

(a)

‫ קיי‬.3

<E> ‫א ו י ס | ב ל ע ז ל | ע ן ז י ך יי‬

plete . . . i n g ;

by

(‫א ו י ס ב ע ט י ע י )ן‬

‫אויס|־‬

(‫אויסןבעטןן יי)אוייסגעבעט‬
1

‫יי‬

(‫)אוייסגעבעטן‬

2

f‫ ־‬a

‫( אויס|שיס|ן‬- a d r i n k
‫אויס|קוועטש|ן‬
‫קלי_יב|ן‬

( d ) w a l k the l e n g t h of the street
<$> ‫א ו י ס | א ' ט ע מ | ע ן וו‬

exhale
refine

<$> ‫א ו י ס | א י י ד ל | ע ן יו‬

reconcile; m a k e u n i -

<:> ‫אויס|איינ|ען וי‬

rection
( ‫אוייסבעסערונג י ׳ ) ע ן‬

form

amendment
correct, a m e n d
roast pf.
outbreak,

<$> ‫א ו י ס | ב ע ' ס ע ר | ן יי‬

duction;
w o r k out;

eruption
reject

O ‫א ו י ס | ב ר א ק י ר | ן יי‬

‫א ו י ס ב ר א ך‬
breed
( h u m . ) conclusion
expansion

(‫א ו י י ס א ר ב ע ט ו ע י׳ )ען‬

manufacture, pro-

‫אויסבראך יעי‬

(‫)ן‬

O ‫אויס|אינזשעניר|ן וו‬

engineer

( ‫א ר ס | ב ר א ט | ן יי ) א ו י י ס נ ע ב ר א ט ן‬
outburst,

...ing
‫טרינק|ען‬

‫ ( ־| אויס|ניי|ן* ד י נ א נ צ ע גאס‬c ) u n t a n g l e

(‫יזער‬-‫ )־הי‬w ‫א ו י י ס ב ע ס ע ר ־ ה ו י ז‬

correction, revision,

by

‫ ל א י נ ט ע ר | ן‬5 | ‫ ( || א ו י ס‬b ) p i c k o u t

(‫א ו י י ס ב ע ס ע ר י ע י )ן‬

by

( d ) cover

distance/area

‫ ( || אויס|־‬b ) squeeze o u t

m e n t of c o r r e c t i o n
house of c o r -

farfetched

( c ) undo b y ...ing;

|| ( a ) fire a shot

‫אויס|בעט|ן‬

(‫א ו י י ס ב ע ס ע ר ־ ד ע פ א ר ט ע מ ע נ ט י ע י )ן‬

depart-

(‫ ־‬w a y ;

( b ) empty, extract

( a ) d r i n k to the e n d ; h a v e

pleading, wheedle out
amendment

com-

...ing;

pad

obtain

‫מיט אים‬

‫) א ׳ גלאז‬- o u t of

o u t of the

pad
m a k e (a b e d ) ;

is o v e r

|| he is t h r o u g h

‫־יעפ‬

‫ || א ׳ נוטסקייט‬of glass

prospect

p o i n t of view

holiday

‫ ־| ס ׳ א י ז אויס‬be t h r o u g h , be no more

O ‫א ר ס | ב ל יאק יד | ן יי‬

fade; b l e a c h

uncover, denude, strip

!‫| א ו ן אי‬- the

( r e v . c o n . ) ‫ זי_ין* ™* א ׳ מ י ט‬h t h a t ' s a l l !

(D) ‫א ו י י ס ב י נ ד ע ר י ע י‬

necktie

‫קינד‬

[YONTEV] ‫ ד ע ר יום־טוב איז א ׳‬,‫א ר ס יום־טוב‬

<$> ‫* א ו י ס | ב י ל ד | ן יי‬

educate (for a special

0

!‫ איי‬.1 ‫א ר ס‬

‫ || ס ׳ א י ז‬she is a c h i l d no longer

‫* א ו י י ס ב י ל ד ו נ נ יי‬

education, training

‫ווי א ׳‬

‫אויכעט = א ו י ך‬

s w i t c h ; b a r t e r ; exchange

trade, exchange, interchange

‫|| א ׳ מ י ר‬

‫א׳ מיר אן אויפטו‬

<‫אויס|בי_יט|ן יי )אוייסגעביטן( )אויף‬

change

‫אויך‬

‫\ א ׳ ניט‬- a n o t h e r

|| n o t m u c h of a ; w o u l d - b e

vt/vi

‫ א ׳ ז י ך‬j - vt.;

‫»ייי‬

‫ || א ׳ א‬f u r t h e r m o r e he said ‫ע ר געזאיגט‬

b e n d , c u r v e (‫א ו י ס | ב י י ג | ן ) ז י ך ( יי)אוייסגעבויגן‬

exchange, b a r t e r

‫יי‬8 ‫אויטענטיש‬

‫אויטעינטישקייט יי‬

authenticity

[KhALOYMEs] ‫ח ל ו מ ו ת אויף‬
bend, curve

O ‫א ו י ט ע נ ט י ק י ר | ן יי‬

authenticate

<•> ‫א ו י ס | ב ו י | ע ן יי‬

‫ א ׳‬:[BATL] <•> ‫א ו י ס | ב ט ל | ע ן יי‬

revile

‫י ע י )ן‬

( 2 .
person)

b o r r o w (from)

b u i l d pf.
‫א ל ע וויסטע‬

(trustworthy

(‫א ו י ס | ב א ר נ | ן יי <•> )י‬

(‫ || א ׳ )בי_י‬lend (to)

finish;

produce,

workmanship
‫א ו י ס | א ' ר ב ע ט | ן יי‬

0

manufacture; ( d i a l . ) knit

1‫*אויסברוך ׳ע‬

|| b a t h e v t / p f

(‫א ו י ס ב ר י יעי )ען‬

take a bath

(‫ י ע י )ען‬.‫אויסברי‬

hide,

,

(‫אוייסברייטערונג י׳ )ען‬

pf.

( ‫א ו י ס | ב א ד | ן יי ) א ו י י ס נ ע ב א ד ן‬

(‫)אוייסבאהאלטן‬

‫מ‬

‫א׳ זיך‬

‫אויס|באהאלט|ן‬
conceal

8

||

‫אויסנעפינעריש‬

||

give

pose

(in

as,

784

marriage),, marry

impersonate

‫פאר‬

off

‫זיך‬

expand, widen

|‫י‬

<$> ‫א ו י ס | ב ר י ט ע ר | ן )זיך( יי‬

‫א׳‬

lend itself to

‫|| א ׳ זין־ צ ו‬

longed-for

‫א ו י י ם ג ע ב ע נ ק ט איי‬

e x p i r e d ; (time) u p

‫א ר י ם נ ע נ א ע ע ן איי‬

evaporated

•‫א ו י י ס ג ע ד א מ פ ט אי‬

haggard, emaciated

‫א ו י י ס ג ע ד א ר ט אי־׳‬

retired (official, officer);

‫אדסברייטערן‬

vt/vi
(hum.)
be

conclude

<$> ‫אויס|ברי_י|ען יי‬

‫ || א ׳ ז י ך‬h a t c h vt.

<$> ‫א ו י ס | ב ר י | ע ן יי‬
hatched

b r e a k out,

( ‫א ו י ס | ב ר ע כ | ן יי ) א ו י י ס ג ע ב ר א כ ן‬
erupt; vomit, throw up

‫אוייסגעדינט »י־‬

|‫י‬

squan-

(‫או סגעבראכט‬/>$<) ‫א ו י ס | ב ר ע נ נ | ע ן יי‬

veteran

trite, hackneyed
threadbare

spendthrift

‫א ו י י ס נ ע ד ר י ב ל ט אדי‬

consistent
consistency

burn

beaten

‫אי־‬

lapse;

dressed u p ;

flamboyant

go o u t

spill v i .

settlement,

flamboyant

straighten,
also

(re)con-

(‫)ן‬

‫אויסגלגיך יעי‬

(‫אוי'סגעגליכן‬/>3<)‫אויס|גלי_יכ|ן יי‬

a r r i v e at ‫ ־( א ' ז י ך‬just, reconcile
a settlement
smooth

(‫א ו י ם | ג ל ע ט | ן יי )אוייסגעגלעט‬
wrought

‫א ו י י ס ג ע פ ט נ ט איי‬

‫א ו י י ס ג ע א ר ב ע ט איי‬

crooked, curved, arched

(‫אוייסגעפינס דאס )ן‬

‫אונטער‬

||

pretense

(‫)ען‬

u n d e r false pretenses

cover, find o u t ; devise, i n v e n t

inventor

(‫א ר ס נ ל י ט ש יעי )ן‬

<$> ‫אויס|נליטש|ן ז י ך יי‬

e v e n off, l e v e l ; a l i g n ; e q u a l i z e ; a d -

(‫א ו י ס | ג ע פ י נ | ע ן יי )אוייסגעפונען‬

resourceful, i n v e n t i v e

‫ ־| א׳ ז י ך‬s p i l l vt., v e n t

ciliation; adjustment

‫א ו י י ם ג ע פ ו צ ט איי‬

‫א ו י י ס נ ע פ א ר ץ איי‬

‫( *א׳ )מיט( אסעי‬- die of

slip, lapse

‫אוייסגענייט איי‬

well-trodden

run

‫ א ׳ א‬f‫ ־‬out

‫א׳ נ א ך‬° f‫ ־‬w i d t h of

slip, s k i d

‫א ו י י ם נ ע פ א ש ע ט איי‬

‫א ו י י ס ג ע פ ו ק ל ט איי‬

and

( ‫ א ׳ ד י א ר נ ן ) א ו י ף‬: >$< ‫א ו י ס | נ ל א צ | ן יי‬

‫אוייסגעמישט איי‬

in fancy clothes

learn, dis-

(with)

stare (at)

‫|| א ׳ א י ן ע ס י ק א ו ן א י ן ה א נ י ק‬

invention

length

p o u r out, e m p t y , (‫אויס|ניס|ן יי)אוייסנעגאסן‬

‫א ו י י ס ג ע ס א ר ע ט איי‬

convex

‫*אויסגוס יעז‬

‫א ו י ס | ג ו ס ט י ר | ן יי‬

‫ א ׳ פ א ר‬h y e a r n for; be i n love w i t h

‫א ו י י ס ג ע ל ו נ ק ע ן איי‬

embroidered

O

(‫|גיי|ן* י י ) א י ז אוייסנענאננען‬,‫אויס‬

be i m p a t i e n t for,

‫אוייםגעמישטקייט יי‬

well-fed, p l u m p

dressed u p

the

‫א ו י י ם ג ע מ א ט ע ר ט איי‬

promiscuity

end;

(time, m o n e y , strength)

walk

profligacy

mixed; promiscuous

(‫אויסגאס יעי )ן‬

m a k e the most of

‫א ו י י ס ג ע ל א ס נ ק י י ט י׳‬

famished

the

die, e x p i r e ;

gate

twisted, s p r a i n e d

to

‫אוייסנעטראכט‬

‫א ו י י ם נ ע ט ש ו כ ע ט איי‬

weary, e x h a u s t e d

(‫אויסגאנג יעי )ען‬

savor

profli- •‫א ו י י ס נ ע ל א ס ץ אי‬

lewdness, d e b a u c h e r y ,

o u t l e t ; issue; v e n t

‫א ו י ס נ א ס‬

invented, untrue
fully a w a k e

(‫א ר י ם ג א ב ע י׳ )ם‬

‫אוייםנעטראט־ן‬

*(path)
imaginary,

‫אויסגאב יעי‬

publication; edition
o u t p o u r (ing), discharge

‫א ו י י ס ג ע ט י י ל ט איי‬

‫איי‬

(pottery)

change ( m o n e y returned)

tive

lewd, d e b a u c h e d ,

<‫א ו י ס | ב ר ע נ | ע ן יי <נ‬
fire

‫א ר י ס נ ע ו ו א ר ־ ן אי־‬

conspicuous

fancied,

‫א ו י י ס ב ר ע נ ג ע ר י ש איי‬

(a hole etc.);

‫א ר י ס נ ע ה א ל ט נ ק י י ט י׳‬

[...KhKiRET] ‫א ו י י ס ג ע ח ק י ר ה ט איי‬

well-worn,

‫א ו י י ס ב ר ע נ ג ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬

wasteful, p r o d i g a l

‫א ו י י ס ג ע ה א ל ט ץ איי‬

former; defunct
specula-

der

‫א ו י י ס ג ע ד ר א ש ץ איי‬

intimate

( ‫א ו י י ס נ ע פ י נ ע ר יעי ) ס‬

‫אוייסגעבויגין איי‬
‫י׳‬

‫אוייסנעבונג‬

‫פאלשע א׳ען‬

<‫אוייסנעבונד־ן איי <מיט‬

spend ( m o n e y ) ; (‫א ו י ס | ג ע ב | ן * יי)אוייסגענעבן‬

‫א ו י י ס ג ע פ י נ ע ר י ש איי‬

9

‫‪783‬‬

‫אויסגעצויגן‬
‫אוייסגעצויגן‬

‫‪out-‬‬

‫‪8‬יי‬

‫‪stretched‬‬

‫;‪out‬‬

‫אוייםגעציייכנט »יי‬

‫‪excellent, a d m i r a b l e‬‬

‫א ו י י ס ג ע ק ל י ב י ן ‪8‬יי‬

‫‪the presi-‬‬

‫‪dent-elect‬‬
‫א ו י י ס ג ע ק ר י מ ט איי‬
‫אוייםגערוט איי‬

‫‪(cheaply) b y h a g g l i n g‬‬

‫אוייסגערעכנט‬

‫)‪gouge (out‬‬

‫‪ || expression‬ק ו מ | ע ן צ ו ם א ׳‬

‫א ו י ס ד ר י י יעי )ען(‬

‫‪worn, threadbare‬‬
‫‪8‬יי‬

‫‪sensible,‬‬

‫‪suffer‬‬

‫‪judicious,‬‬

‫‪turn‬‬

‫א ו י ס | ד ר י י | ע ן וי >‪<$‬‬

‫; ‪t u r n vt., t w i s t , s p r a i n‬‬
‫‪turn around‬‬

‫‪ w r i n g‬־( א ׳ ז י ך‬

‫אויס|דרינג|ען מ )אוייסגעדרועען(‬

‫‪prudent‬‬
‫א ו י י ם ג ע ר ע כ נ ט ק י י ט יי ‪prudence, foresight,‬‬
‫‪forethought‬‬
‫אוייסגעשטארב־ן ‪8‬יי‬

‫‪extinct‬‬

‫א ו י י ס ג ע ש ט ע ל ט ‪8‬יי‬

‫‪exposed; o n v i e w‬‬

‫||‬

‫אוייסגעשטערנט‬

‫או יס ד ר ו ק‬

‫א ו י י ס ד ר י ק ל ע ך «יי‬

‫‪expressive‬‬

‫* א ו י ס | ד ר י ק | ן וי <ג<‬

‫‪express; manifest‬‬

‫א ו י ס | ה א ב | ף יו )אוייסגעהאט(‬
‫א ו י ס | ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי >‪<$‬‬

‫‪exposure‬‬
‫‪starry, studded with‬‬

‫ייי׳‬

‫א ו י ס ד ר י ק רעד )ן( זעו‬

‫‪wring out‬‬

‫‪r i d oneself of,‬‬

‫‪stamp out‬‬

‫‪subject to‬‬

‫א ו י י ס ג ע ש ט ע ל ט ק י י ט י׳‬

‫‪obtain‬‬

‫‪be expressed‬‬

‫א ו י י ס ג ע ר י ס ן ויער( ן יי )איז א ׳ געווארן(‬

‫א ו י ם ה א ל ט יעי‬

‫‪raise, b r i n g u p pf.‬‬

‫‪maintenance,‬‬

‫‪support,‬‬

‫‪u p k e e p ; resistance, endurance‬‬

‫‪stars‬‬
‫א ו י י ס ג ע ש ל א פ ץ איי‬

‫)‪(hum.‬‬

‫;‪well-rested‬‬

‫‪latter-day‬‬

‫א ו י י ס ה א ל ט ו ע י׳‬

‫‪maintenance,‬‬

‫‪upkeep,‬‬

‫‪subsistence‬‬

‫אוייסגעשניטין ‪8‬יי‬

‫‪low-necked‬‬

‫;‪out‬‬

‫‪cut‬‬

‫א ו י י ם ה א ל ט י ק ‪8‬יי‬

‫‪resistant, d u r a b l e‬‬

‫א ו י י ס ה א ל ט ־ כ ו ח דעי ]‪[KOYEKII‬‬

‫)‪(dress‬‬

‫א ו י י ס ג ע ש ע פ ט ‪8‬יי‬

‫‪exhausted, s p e n t ; pros-‬‬

‫‪trate‬‬
‫‪pass6‬‬

‫אוייסגעשריי יעי ) ע ן (‬

‫יי‬

‫‪exclama-‬‬

‫‪outcry,‬‬

‫‪dugout‬‬

‫א ו י י ס ג ר א ב ו ע י׳ )ען(‬

‫‪excavation‬‬

‫אויס|גראב|ן יי)אוייסגעגראבן(‬

‫;‪d i g , m i n e pf.‬‬

‫א ו י ס | ג ר ו פ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫זין־‬

‫אויס|דאכט|ן‬

‫מפעי‬

‫‪be‬‬

‫)‪(hum.‬‬

‫יי‬

‫‪supporter‬‬

‫)אוייסגעהאפט‪/‬אוייסגעהאפטן(‬

‫אויס|האק|ן‬

‫יי‬

‫‪chisel,‬‬

‫;‪out‬‬

‫‪knock‬‬

‫י^־איא‬

‫)אוייסגעדאכט(‬

‫)י(‬

‫א ו י ס | ד א מ פ | ן )זיך( מ >‪<S‬‬

‫א ו י ס | ה ו ' ע ע ר | ן יי >•<‬

‫‪famish, s t a r v e vt.‬‬

‫א ו י ס | ה י ט | ן יי )אוייסגעהיט(‬
‫‪evaporate v t / v i‬‬

‫״אויס|דאמפ|ן=אויסדאמפ ן‬
‫‪endurance, perseverance,‬‬

‫‪resistance, s t a m i n a‬‬
‫א ו י י ס ד ו כ ט י ק ייי׳‬

‫אוייסדזאלטעוודיק ‪8‬יי‬

‫‪durable‬‬

‫‪hew pf.‬‬

‫‪( r e v . c o n . ) seem pf.‬‬

‫*אוייסדויער יעי‬

‫א׳ זיך אליי'ן אין קאלעדזש‬

‫‪w o r k one's‬‬

‫‪embroider‬‬

‫‪Americanized‬‬
‫זיך‬

‫‪ t o ; be v a l i d‬־‪ f‬א ׳ זין־ מ י ט‬

‫‪|| subsist o n‬‬

‫אויס|האפט|ן‬

‫‪g r o u p pf., arrange‬‬
‫יי‬

‫‪t a i n ; pass (an e x a m i n a t i o n ) ; l i v e u p‬‬

‫א ו י י ס ה א ל ט ע ר יעי ) ס ( ם‬

‫‪e n g r a v e pf.‬‬
‫>‪<E‬‬

‫)אוייסגעהאלטן(‬

‫‪w a y t h r o u g h college‬‬

‫‪excavate; unearth‬‬
‫אויס|גראוויר|ן יי ‪O‬‬

‫‪endure,‬‬

‫‪s t a n d , resist; m a i n t a i n , s u p p o r t ; sus-‬‬

‫‪tion‬‬
‫א ו י ס ג ר א ב יעי )ן(‬

‫‪s t a m i n a , en-‬‬

‫‪durance‬‬
‫אויס|האלט|ן‬

‫א ו י י ס ג ע ש פ י ל ט ‪8‬יי‬

‫אויס|גרינ|ען‬

‫אויס|דינג|ען‬

‫אויסדרוק יעי)ן(‬

‫‪well-rested‬‬

‫אוייםגעריב־ן ‪8‬יי‬

‫א ׳ אויף‬

‫וו‬

‫‪illusion, delusion‬‬

‫)אוייסגעדונגען(‬

‫אויס|דלובע|ן ״ ‪O‬‬
‫‪crooked‬‬

‫א ו ים ־‬

‫ז י ך‬

‫א ו י י ס ד ו כ ט ע נ י ש ח* )ן(‬

‫‪ || e l e c t e d ; ...-elect‬ד ע ר‬

‫י‬

‫א ו י ס | ד ו כ ט | ן ז י ך ״ ) א ו י י ס ג ע ד ו כ ט ( ׳ע!‬
‫דא כט ן‬

‫‪stretched, p r o s t r a t e ; supine‬‬

‫או 'םגעקליבענ|ער פרעזידעינט‬

‫אויסהסכמען‬

‫‪apparent‬‬

‫‪Pf‬‬‫אויס|הייל|ן מ‬

‫•‬

‫‪g u a r d , protect‬‬

‫‪ || cure‬א ׳ זין־‬

‫‪be c u r e d ,‬‬

‫‪heal u p‬‬
‫א ו י ס | ה ס כ מ | ע ן יי >‪[ H E S K E M ] <$‬‬
‫‪etc.) i n t o line‬‬

‫‪b r i n g (facts‬‬

‫‪782‬‬

‫אויסהעלף‬

‫א ו י ס ה ע ל ף יעי )ן(‬
‫אויסהעלפ‪...‬‬

‫אויסטייטשוע‬

‫א ו י ס | ו ו ע פ | ן ז י ך יי >•<‬

‫‪aid‬‬

‫‪become stale‬‬

‫‪auxiliary‬‬

‫א ו י י ס ה ע ל פ י ק ‪8‬יי‬

‫אויס|זאג|ן יי >‪<$‬‬

‫‪helpful‬‬

‫א ו י ס | ה ע ל פ | ן יי ) א ו י י ס נ ע ה א ל פ ן ( )י(‬
‫א ו י י ס ה ע ע ל י*ס ) ע ך (‬

‫א׳ י‬

‫‪help pf.‬‬

‫)‪(notices‬‬
‫) א ו י י ם ג ע ה א פ ט ן ( זעו‬

‫‪curse, scold pf.‬‬

‫‪(many‬‬

‫א ויט­‬

‫‪have been i n‬‬

‫‪( n o t used‬‬
‫‪present‬‬

‫)‪tense‬‬

‫)‪- places‬ן ע ר וועט א ׳ ד י גאנצע ש ט א ט‬

‫ה א פט ן‬
‫א ו י ט | ה ע ר | ן יי >‪<3‬‬

‫‪the‬‬

‫‪listen to, hear to the‬‬

‫‪in‬‬

‫‪everywhere‬‬

‫]‪[HARGE‬‬

‫‪off,‬‬

‫?‬

‫‪kill‬‬

‫‪massacre‬‬

‫ז‬

‫אויסוואו‪ ...‬׳׳«‬

‫א ו י ס ו ו ו‪...‬‬

‫א ו י ם ו ו א ל ׳עז‬

‫א ו י ס ק ל ‪ !:‬ב‬

‫א ו י ס ז י כ ט זע!‬

‫‪e m i g r a t i o n ; exodus‬‬
‫;‪grow up‬‬

‫אויסזע דעי )ען(‬

‫)זיך( מ >‪3‬‬

‫‪hatch,‬‬

‫‪in-‬‬

‫אויסןען ‪.1‬‬

‫‪outcast, s c o u n d r e l‬‬
‫‪for,‬‬

‫‪criticize‬‬

‫)‪(sb.‬‬

‫‪rebuke,‬‬

‫א ו י ס | ז ע צ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪reproach‬‬

‫אויסוווקס יעי )ן(‬

‫י|‬

‫אויט|חילופ|ן‬

‫'אויס|ווייל|ן ׳ע!‬
‫אוייסווייניק ׳עז‬

‫א ו י ס נו וי י ני ק‬

‫‪suffer‬‬

‫אויס|טא|ן*‬

‫‪be‬‬

‫‪vt.‬‬

‫יי‬

‫>•<‬

‫יי‬

‫]‪[KhANFE‬‬

‫)אוייסנעטאן(‬

‫‪wheedle out‬‬
‫‪off‬‬

‫‪take‬‬

‫‪ (clothes), undress‬־‪ 1‬א ׳ ז י ך‬

‫‪un-‬‬

‫‪d r o p (a respon-‬‬

‫א ו י ס | ט א נ צ | ן יי >•<‬
‫א ר ס | ט א ק | ן יי >•<‬

‫‪c r y one's‬‬

‫‪dance v t / p f‬‬
‫‪t u r n (on a lathe) pf.‬‬

‫א ו י ס | ט א ר א ש ט ש ע | ן יי ‪ : O‬א ׳ ד י א ר נ ן )אויף(‬

‫‪heart o u t‬‬

‫‪stare at‬‬

‫א ו י ס | ו ו י ק ל | ע ן יי >‪<5‬‬

‫‪unwrap‬‬

‫א ו י ס | ט א ש | ן יי ‪O‬‬

‫)‪line, r u l e (paper‬‬

‫אויסטוינ דעי )ן(‬

‫‪d r y , w i p e pf.‬‬

‫‪shuffle (cards) pf.‬‬
‫‪aptitude‬‬

‫א ו י ס | ט ו י נ | ף ז י ך יי >‪) <S‬צו(‬

‫‪weave pf.‬‬

‫‪be a d e p t (at),‬‬

‫)‪be fit (for‬‬

‫א ו י ס | ו ו ע ב | ף ז י ך יי ‪ O‬׳עז א ו י ס ו ו ע פ ן ז י ך‬

‫*אויסטויש ׳עז‬

‫‪o u t l e t ; a l t e r n a t i v e , re-‬‬

‫א ו י ס ב י_י ט‬

‫אויסטגיטש יעי )ן(‬

‫‪course, w a y out‬‬
‫אוייסוועפיק •ויי‬

‫‪convert‬‬

‫)‪sibility‬‬

‫; ‪have a (good) c r y‬‬

‫‪ K c r y enough‬א ׳ ז י ך ד י א ר נ ן‬

‫אויסווענ יעי )ן(‬

‫יי‬

‫אוים|חנפע|נען‬

‫‪i n the throes of‬‬

‫אויס|וויש|ן יי‬

‫>‪<$‬‬

‫]‪[KIIILEF‬‬

‫‪ dress v i .‬־| א ׳ ז י ך פ ו ן‬

‫א ו י ס ק ל י_י ב ן‬

‫אויםןוועבןן יי >‪<S‬‬

‫‪sit d o w n (each‬‬

‫)‪i n his place‬‬

‫‪seem‬‬

‫‪ j - o b t a i n b y suffering‬ה א ל ט | ן א י ן א ׳‬

‫אויט|ווירע|ן יי‬

‫; ) ‪seat (each i n his p l a c e‬‬

‫)‪(money‬‬

‫;‪the p a i n of‬‬

‫אוים|וויינ|ען ז י ך יי >‪<3‬‬

‫‪to a l l appearances‬‬

‫)‪ (teeth etc.‬־| א ׳ ז י ך‬

‫‪eradicate, u p r o o t‬‬

‫א ו י ס | ו ו י ט י ק | ן מ >‪<$‬‬

‫‪seem, l o o k , appear‬‬

‫‪0‬‬

‫‪outgrowth; derivative‬‬

‫אויס|ווי‪-‬יז|ן ז י ך יי)אוייסגעוויזן(‬

‫אויס|־ ‪2.‬‬

‫‪set, compose (in t y p e ) pf.; k n o c k o u t‬‬

‫א וי ס וו א ר ף‬

‫‪1‬‬

‫‪|| looks, appearance‬‬

‫|| ווי ע ס ז ע ט אויס‬

‫)‪b l a m e (sb.) for h a v i n g (stg.‬‬
‫א ו י ס | ו ו א ר צ ל | ע ן יי >‪<3‬‬

‫‪schedule‬‬

‫‪looks, semblance, appear-‬‬

‫ז ע | ף יי )אוייסגעזען(‬

‫א ו י ס | ו ו א ר פ | ן יי )אוייסגעווארפן( ) י ‪(e‬‬

‫‪h a t c h pf.‬‬

‫‪ance‬‬

‫‪cubate v t / v i‬‬

‫*אויסווורף ׳ע!‬

‫אויס|זיע|ען יי)אוייסנעזועען(‬

‫א ו י ס | ז מ נ | ע ן יי >‪[ZMAN] <$‬‬

‫) ‪come i n t o existence; ( h u m .‬‬

‫א ו י ס ו ו א ר ף יעי )ן(‬

‫ה א פ ע נוננ‬
‫‪sing pf.‬‬

‫א ו י ס | ז י צ | ן יי )איז אוייסנעזעסן(‬

‫אויס|וואקס|ן יי )אוייסנעוואקסן(‬
‫אויס|ווא'רעמ|ען‬

‫‪have‬‬

‫א ו יס ב ל י ק‬

‫י א ו י י ס ז י כ ט ל א ז יעז א ן;‬

‫אוייסוואנדערוע י־)ען(‬

‫‪been‬‬

‫‪he‬‬
‫‪will‬‬

‫‪city‬‬

‫‪e n d ; auscultate‬‬
‫א ו י ס | ה ר נ ע | נ ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪(sb.),‬‬

‫‪ || t i p off‬א ׳ אויף‬

‫א ו י ס | ז י ד ל | ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪post, p u t u p‬‬

‫‪tell o n‬‬

‫‪p i c k , select; l o o k up‬‬

‫אויס|זי_יף י י ) א י ז אוייסנעווען( » ‪i n‬‬

‫א ו י ס | ה ע פ ט | ן יי‬

‫‪appear‬‬

‫‪|| r e v e a l , disclose, d i v u l g e‬‬

‫א ו י ט | ז ו כ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪shingle‬‬

‫אויס|העע|ען יי)אוייסנעהאננען(‬

‫ז‬

‫‪e v a p o r a t e ; wear off,‬‬

‫‪interpretation‬‬

‫א ר י ס ט ט ט ש ו נ נ י־ )ען(‬

‫‪volatile‬‬

‫‪planation‬‬
‫‪11‬‬

‫‪i n t e r p r e t a t i o n , ex-‬‬

781

‫אויסלענדער‬

‫אויסטייטשן‬

|| e n d ; leave out, o m i t

<•> ‫א ו י ס | ל א ז | ן יי‬

i n t e r p r e t pf.;

take

(an

on,

distribution; men-

end

(‫ א ׳ ז י ך )מיט‬h w r e a k (anger) o n

emotion)

out

‫צו‬

‫א׳‬

‫זין־ פ ו ן‬

‫א׳‬

||

dispense,
hand

countries

‫ || קיין א ׳‬f r o m a b r o a d
foreign

out;

farm

be d i s t i n c t i v e /

[LEYMER] <S> ‫א ו י ס | ל א מ ר | ן יו‬

b l a b ; scold

distribute,
out;

‫יי‬

[TAYNE] (‫> )סיט‬$< ‫א ר ס | ט ע נ ה | ן ז י ך יי‬

present

(‫אירן‬...)

one's a r g u m e n t s (to);

argue

minister

lapse;

(‫אוייסגעלאפן‬

<$> ‫אוים|לוג|ן לי‬
‫יי‬

things

out (with)
O ‫א ו י ס | ט ע ס ט י ר | ן יי‬

test, test-fire

<•> ‫א ו י ס | ל ו י ב | ן יי‬

‫)איז‬

(by)

<$> ‫א ו י ס | ט י ' נ ק ע ו ו ע | ן יי‬

p l a s t e r pf.

‫א ו י י ס ל א נ ד ־ מ י נ י ס ט ע ר דעי‬

vt.;

distinguish,

(‫ ־| א ׳ זיך )מיט‬set off

a b r o a d , to a n o t h e r c o u n t r y

scan

‫אויס|טייל|ן‬

confer

o u t s t a n d i n g ; be d i s t i n g u i s h e d

‫א ו י ם ל א נ ד דאס‬

‫\ פ ו ן א ׳‬- a b r o a d

eulogize

‫אוייסטיילונג‬

‫א ר י ט ט י י ל י ק «יי‬

O

specify, cite, single out,

scoff at
‫ || א י ן א ׳‬foreign

‫י׳‬

specification

distinctive

end

<•> ‫א ו י ס | ל א כ | ן יי‬

ridicule

(‫)ען‬
tion,

‫| א ׳ זין־ צ ו‬- ( i n ) ; c o m e to, result i n
i n v o l v e i n the

S> ‫אויט|טי_יטש|ן יי‬

construe

oyster

‫אויס|לויפ|ן‬

queer;

quaint,

(‫א ו י ס ט ע ר יעי )ס‬

out-

overflow v i . , b o i l o v e r

‫י־‬8

‫אוייסטערליש‬

landish, bizarre

air, v e n t i l a t e pf.

<3> ‫א ו י ס | ל ו ' פ ט ע ר | ן יו‬

deliver (mail); (‫אויס|טראג|ן יי)אוייסגעטראגן‬

extradition

( ‫אוייסליווערונג י ׳ ) ע ן‬

‫\ ד ע ר ש כ ל ט ר א ג ט אויס א ז‬- a m o u n t

<•> ‫א ו י ס | ל י ' ו ו ע ר | ן יי‬

extradite

spelling

(‫אויסלייג יעי )ן‬

spell;

advance,

lay

out

d e v i s e , i n v e n t ; m a k e up, f a b r i c a t e

(money);

Australia
Australian

i n t e r p r e t (dreams)
| ‫י י‬

redemption
ransom
redemption, ransom

(‫אויסלייז יעי )ן‬

||

drain, d r y up v i .
t r a i n pf.

<•> ‫אויס|לייז|ן יי‬

r i p (sewing, k n i t t i n g )

<•> ‫אויס|לי_י'טער|ן יי‬

pf.

wake

‫א ו י ס | ט ר ע נ | ע ן וי‬

0

com-

Pf‫אויס|טשוכע|ן‬

<$> ‫זיך יי‬

p l e t e l y , shake off sleep; come t o one's

(‫אויס|לי_י|ען יי )אוייסגעליגן( )י‬

b o r r o w (from) pf.

senses

(‫•|| א ׳ )בי_י‬

g i l d ; s p r e a d w i t h foil

<‫א ו ס | ל י י ש | ן יי <׳‬

line, rule

O ‫א ו י ס | ל י נ י ר | ן יי‬

sprain

up

weed pf.

‫י‬

snatch

up,

snatch

(‫א ו י ס כ א פ יעי )ן‬

<$>

‫> א‬$< ‫א ו י ס | ל ע ב | ן יי‬

run

(on

mer-

(‫)אויף‬

‫אויס|כאפ|ן‬

‫א ו י י ם כ א פ ע נ י ש דאס‬

‫\ א ׳ זיך א י ן‬- e n d

foreign, alien

‫יי‬

a w a y ; usurp
chandise)

from ( o c c u p a t i o n , e n v i r o n m e n t )
foreigner, alien

<$> ‫א ו י ס | כ א ו ו ע | ן יי‬

rear

‫> ׳ען‬3< ‫״ א ו י ס | ל י ' פ ע ר | ן יי‬

l i v e (one's life) to the
derive satisfaction

(‫א ו י ס | י ע ט | ן יי )אוייסגעיעט‬
scoop

(‫א ו י ס | ל י נ ק | ע ן יי )אוייסגעלונקען‬

‫א ו י ס ל י ו ו ע ר ן‬

‫א ׳ זיך‬

O ‫א ו י ס | ט ר ע נ י ר | ן יי‬

(‫א ו י י ס ל י י ז ע ר יעי )ם‬

(sky, weather) clear
l e n d (to) pf.

<•> ‫א ו י ס | ט ר י ' ק ע נ | ע ן יי‬

d r a i n pf.

(‫אוייטלייזונג י׳ )ען‬
save

‫ || א ׳ זיך‬p u r i f y

dry,

‫א ו י ס ט ר א ל י ש אי־‬

( ‫א ו י ס | ט ר י נ ק | ע ן יי ) א ו י י ס ג ע ט ר ו נ ק ע ן‬

d r i n k pf.

‫א ו י י ס ל י י ז ג ע ל ט דאי־‬

r a n s o m , d e l i v e r ; redeem,

(‫א ו י ס ט ר א י ל י ע )יי‬

(—) ‫א ו י ס ט ר א י ל י ע ר י ע י‬

‫ם‬

Australian

<$> ‫א ו י ס | ל ד י ק | ן יי‬

d r a i n , e m p t y vt.

redeemer, s a v i o r

( ‫א ו י ס | ט ר א כ ט | ן יי ) א ו י י ס ג ע ט ר א כ ט‬

t h i n k up,

<3> ‫א ר ס | ל י י ג | ן יי‬

s p r e a d , arrange, g r o u p ;

to

it s t a n d s to reason t h a t

[SEYKhL]

unload

‫י־‬8 ‫א ו י י ס ל ע נ ד י ש‬

( ‫א ר ס | ל א ד | ן יי ) א ו י י ט ג ע ל א ד ן‬

e n d i n g , close, c o n c l u s i o n ;

‫א ו י י ס ל ע נ ד ע ר יעי )—( ם‬

(‫א ו י ס ל א ז יעי )ן‬
omission

12

780

‫אויססטיליזירן‬
<$> ‫א ו י ס | מ ע ק | ן יי‬
‫ארס ן = א ר ס רעם‬
mean, intend;
‫ א ׳ זי_יף א‬:‫ ״יעי‬.1 ‫א ו י ס ן‬
‫ ( ־| ר א ם איז ע ר‬r e v . c o n . ) be the p o i n t of
out(side)2.‫קיו‬/‫טז־וו‬
|| t h a t is his p o i n t ‫א ׳‬
be left (‫|| א ׳ בלי_יב|ן=אויסנ|בלי_יב|ן )פון‬
(‫ ־( א׳ ל א ז | ן = א ו י ס נ | ל א ז | ן )פון‬out
(of)
erase, efface, cross out

‫אויסלערנען‬
teach, i n s t r u c t pf.

1

2

obtain by

fraud

(‫א ו י ס ל ע ש יעי )ן‬

(‫א ו י ס | ל ע ש | ן ת )אוייסנעלאשן‬

put out, ex-

tinguish
emaciate
tire out, exhaust
(‫ || א׳ )י‬a m o u n t to

!‫*אויסנאם ׳ע‬

it

(‫< )בי_י‬S> ‫א ו י ס | נ א ר | ן יי‬

terior
‫ א ו י ם נ י צ ן‬1‫ ׳ע‬O ‫אוים|נוצ|ן יי‬
ferret o u t <•> ‫א ו י ס | נ י ו כ ע | ן יי‬
e m b e z z l e m e n t (‫אוייסנייזוע יי )ען‬
embezzle <$> ‫אויס|נייז|ן יי‬
embezzler ‫אוייסנייזער דעי )ס( • ק ע‬
e m b r o i d e r y (‫אוייסנייעכץ יאק )ן‬
e m b r o i d e r <•> ‫אויס|ניי|ען יי‬
sober up v i . <•> ‫א ו י ס | נ י ' כ ט ע ר | ן ז י ך יי‬
m a k e use of, utilize, t a k e <$> ‫אויס|ניצ|ן יי‬
a d v a n t a g e of, exploit, trade o n ; exercise (rights, power)
‫ ׳עז א ו י ם ן‬O ‫אויסנ|לאז|ן יי‬
exception (‫אויסנעם יעי )ען‬
e x c e p t i o n a l ‫אוייסנעמיק איי‬
be a
(‫א ו י ם | נ ע מ | ע ן יי )אוייסגענומען( )בי_י‬
‫ ניט א ׳‬f‫ ־‬success, m a k e a hit (with)
t a k e out (a girl) ‫\ יא׳ *־עי‬- fall flat
‫ א ׳ ז י ך‬II s t i p u l a t e
(‫ אז‬...‫|| א ׳ )בי_י‬

pf.

<•> ‫א ו י ס | מ א ' נ ע ר | ן יי‬
<$> ‫א ו י ס | מ א ' ט ע ר | ן יי‬
<3> ‫א ו י ס | מ א כ | ן יו‬

‫\ ע ס מ א כ ט ס י ר ניט א ר ס‬- m a t t e r (to)

pick

(from); cheat (sb.) of
outside, e x t e r n a l l y ; ‫ איוו‬.1 ‫אוייסנווייניק‬
|| from the outside ‫\ פ ו ן א ׳‬- b y heart
‫ || א ר ס | ל ע ר נ | ע ן‬b y heart
‫ א ו י ף א׳‬/ ‫פ ו ן‬
( 2 .
‫יער )ן‬
|| m e m o r i z e
‫א׳‬
outside, exterior
outside, e x t e r n a l , ex- *‫אוייסנווייניקסט איי‬

‫ ־| א ׳ א‬does not m a t t e r to

me

(teeth etc.)
representation
paint

pf.;

describe,

(‫א ו י י ס מ א ל ו ע י׳ )ען‬
<$> ‫א ו י ס | מ א ל | ן יי‬

‫ א׳ זיך‬h p o r t r a y ; picture, imagine v t .
‫אפלון ן‬/ ‫ ניט א ו י י סאצרו ףמ‬h picture, imagine v i .
u n i m a g i n a b l e , inconceivable
famish
m a r k out, a l l o t ; m a p ;

‫זין־‬

<$> ‫א ו י ס | מ א ר ע | ן יי‬
O ‫א ו י ס | מ א ר ק י ר | ן יי‬

arrange (stg.) so as to
exhaust, r u n d o w n
scold, r e p r o a c h

3> ‫אויס|מוטשע|ן יי‬

[MUSER] <$> ‫א ו י ס | מ ו ס ר | ן יי‬

Pf‫׳‬
t r a i n , d r i l l O ‫אויס|מושטיר|ן יי‬
manage v i / p f
<$> ‫א ו י ס | מ י ט ל | ע ן זיך יי‬
evasion ( ‫א ו י י ס מ י י ד ו ע י י ) ע ן‬
evasive ‫אוייסמיידיק »ד‬
a v o i d , dodge; (‫אויס|מי_יד|ן יי )אוייסנעמיטן‬
miss each
‫\ א ׳ ז י ך‬- evade, elude
other
evasive ‫אוייסמיידנדיק איי‬
c o i n , m i n t <$> ‫אויס|מינצ|ן יי‬
m i x vt/pf,
b l e n d , m i n g l e <$> ‫אויס|מיש|ן יי‬
be m i x e d ‫ א ׳ ז י ך‬h v t . , l u m p together
up, m i x v i .
furnish pf. ( p r o v i d e O ‫א ו י ם | מ ע ב ל י ר | ן יי‬
w i t h furniture)
m i l k pf.
<$> ‫א ו י ס | מ ע ל ק | ן יי‬
become respect- <$> ‫א ו י ס | מ ע נ ט ש ל | ע ן זין־ יי‬
able/mature
‫ || א י ן דרי_י‬d i m e n s i o n (‫א ו י י ס מ ע ס ט ו ע י׳ )ען‬
three-dimensional ‫א ׳ ע ן‬
measure,
(‫א ו י ס | מ ע ס ט | ן יי )אוייסנעמאםטן‬
‫( ניט‬- s u r v e y pf.; dispense (justice)
immeasurable ‫אוייסצומעסטן‬

2

r u n out
s t i p u l a t i o n (‫א ר י ס נ ע מ ע נ י ש דאס )ן‬
t a k i n g of the T o r a h
‫אוייםנעמענס *ס‬
scrolls from the synagogue a r k
sort out O ‫א ו י ס | ם א ר ט י ר | ן יי‬
arrange, p u t i n [SADER] <$> ‫א ו י ס | ס ד ר | ן יי‬
‫ד‬

style

(»™/») ‫|| א׳ ז י ך‬

outage

leave out
‫א וי ס נ ע ם‬

(«) <$> ‫א ו י ס | ל ע ר נ | ע ן יי‬

l e a r n pf.

order
O ‫א ו י ס | ס ט י ל י ז י ר | ן יי‬
13

779

‫אויספעל‬

compliance (with),

(‫אוייספאלגוננ י־ )פון‬
fulfillment

execute, fulfill, i m p l e -

||

(hair

finish,

the

fall

out;

turn

make

file

etch
beside

oneself,

(‫י ־ )ן‬

besides

‫א ו י ' ס ע ר נ ע ו ו י י נ ) ט ( ל ע ך «יי‬
exceptional; eminent

‫דע‬

‫אוייספארקויף‬

‫יי‬8 ‫* א ו י י ס ע ר ל ע ך‬

...‫א ו י ס ל א נ ד ־‬

‫ ׳ען‬. . . ‫י א ו י ס ע ר ך‬

‫א ו י י ס פ א ר ק ו י פ ט *יי‬

out-of-town

‫א ו י י ס ע ר ש ט א ט י ש *•׳‬

( ‫א ו י ס | פ א ר ר י כ ט | ן יי ) א ו י י ס פ א ר ר י כ ט‬

slap the face of

<£> ‫א ו י ס | פ א ט ש | ן יי‬

inquiry, investiga-

w e e d (out)
u n p a c k vt.

(‫אוייספארשונג י־ )ען‬

evaporate v t / v i

tion; exploration; inquest
investigate

pf.,

f o r m , m o l d , fashion

‫א ו י ס | פ ו ' ר ע מ | ע ן יי‬

s h o w off v i . , swagger

‫־‬$< ‫אויס|פי_ינ|ען ז י ך יי‬

show-off

o b t a i n b y persuasion (from)
<$> ‫א ו י ס | פ ו צ | ן יי‬

dress u p v i .
hatch

‫ || א ׳ ז י ך‬peck o u t

‫א׳ זיך‬

‫יק|ן ת‬3|‫אויס‬
vi/pf

°<n ' ‫א ו י ס פ ט נ ע ר נ י‬
spawn v t / v i

‫א ו י י ס פ ט נ ע ר י ש איי‬

beautify

flatten

<$‫ י ' נ ע ר | ן יי ׳‬: ‫א ו י ם | פ‬

boo vt.

<‫ארם|פי_יפ|ן יי <ג‬

(out), fill (in) pf.

<$> ‫א ו י ס | פ י ל | ן מ‬

conclusion, deduction,

out

<‫א ו י ם | פ ל א ד י ע | ן )זיך( יי <ג‬

<‫א ו י ס | פ ל א ' ט ש י ק | ן )זיך( יי <ג‬
vt/vi

disentangle,

un-

<$> ‫א ו י ס | פ ל א ' נ ט ע ר | ן יי‬
tangle

(‫א ו י ם פ י ר דעי )ן‬

‫א ו י ס | פ ל א נ י ר | ן יי < > = א ו י ס פ ל א נ ע ו ו ע ן‬

‫ ־( ק ו מ | ע ן צ ו ם א ׳‬inference

‫ || א ו י ' ס פ י ר ־ ב א א מ ט | ע ר‬e x e c u t i v e

p l a n pf.,

...‫אויספיר‬

raffle off

(‫אוייםפירונג יי )ען‬

feasible, w o r k a b l e ; d e -

<S> ‫א ו י ס | פ ל א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬
(‫> )מיט‬5< ‫א ו י ס | פ ל א צ | ן יי‬

(‫אויס|פלעט|ן יי)אוייסנעפלעט‬

‫א ו י ם פ ר ו ו ו ן‬

ance
,

design

b u r s t o u t (...ing)

executive
execution, perform-

<$> ‫אויס|פויש|ן יי‬

[POYEL] <$> ‫א ו י ס | פ ו ע ל | ן יי‬

|| clean pf.; dress u p vt.

‫אוייספי_ינער יעי ) ס ( • ק ע‬

boastful, ostentatious

conclude

<$> ‫א ו י ס | פ א ש ע | ן יי‬

(‫|| א ׳ ז י ך )מיט‬

ostentation

<3> ‫א ו י ם | פ א ק | ן יי‬

<J> ‫א ו י ס | פ א ר ע | ן )זיך( יי‬

fatten
(‫י‬-‫ || א ׳ )בי‬effect

Pf
s h o w off vt.

O ‫א ו י ס | פ א ל ע | ן יי‬

puff o u t

<3> ‫א ו י ס | פ א ר ש | ן •י‬

in-

q u i r e i n t o ; explore

||

‫יי‬8 ‫א ו י י ס פ י ר ל ע ך‬

trial,

test

tailed
execute,

(-

outward, external

Pf

fill

‫רע‬8 ‫אויסער‬8*

‫א׳‬

|

extraordinary,

t h r o u g h a l l of pf.

correct

‫זיך‬

furious

(«) ( ‫א ו י ס | פ א ר | ן יי )איז א ו י י ס נ ע פ א ר ן‬

sold o u t ; o u t - o f - p r i n t

<S> ‫א ו י ס | ע צ | ן יי‬

]!‫אויסןפאירטיק‬

ready, perfect

(clearance) sale

touches to

O ‫א ו י ס | ע נ צ ל | ע ן יי‬

‫ || י א ׳ ר ע ם‬besides, except

out

‫אין‬/‫א' אום‬

<£> ‫יי‬

<$> ‫א ו י ס | ע ' נ ד י ק | ן יי‬

finishing

accommodate

fall o n (a date)

travel

O ‫א ו י ס | ס י ס ט ע מ י ר | ן יי‬

r o u n d out, p u t

(‫אויס|פאל|ן יי)איז אוייסנעפאלן‬

etc.)

complete,

systemize

(of)

S> ‫א ו י ס | פ א ל נ | ן יי‬

ment; comply with,
(snow) fall;

‫אויססיסטעמירן‬

test,

tryout

‫ || א ׳ ־ פ ל ל ע ר‬d r y r u n

‫א ו י ס | פ ר ו א ו ו | ן יעז‬
(‫א ו י ס פ ר ו ו ו י ע י )ן‬
‫א׳ אויף טרוקן‬
flier

<3> ‫א ו י ס | פ י ר | ן יי‬

accomplish,

effect; p r a c t i c e ; h a t c h ; succeed, pre-

test, t r y out, rehearse

<j> ‫א ו י ס | פ ר ו ו ו | ן יי‬

‫ || א ׳ ז י ך‬i r o n pf.; e x t o r t

<$> ‫א ו י ס | פ ר ע ס | ן יי‬

|| v a i l , w i n out, achieve one's purpose
have

my/your/
frustrate

/‫די_ינס‬/‫מי_ינם‬

Pf

‫א׳‬

‫\ ניט ל א ז | ן א ׳‬- w a y

blast, b u r s t
shortage

‫ ע ם וועט ז י ך א ׳‬h be straightened

(‫אויספלאם יעי)ען‬

out

i t w i l l be a l l r i g h t

(‫א ו י ס פ ע ל יעי )ן‬

sally
14

(‫א ו י ס פ א ל י ע י )ן‬

778

‫אויסראמןןן‬

( ‫א ו י ס | ק ו מ | ע ן יי )איז א ו י י ס ג ע ק ו מ ע ן‬

be r e c o n -

‫אויספעלן‬

be l a c k i n g ; (rev.

(‫< )י‬$> •™-n ‫ ע ל | ן‬5 | ‫א ו י ס‬

v e r t e d t o J u d a i s m ; a m o u n t t o ; seem,
manage, get a l o n g
||

(with);

(rev.

ends

meet

(‫ א ׳ איסי« )י‬J| dispense w i t h

‫א׳ אן‬

|| con.)

make

happen,

con.)

(‫ א ׳ )מיט‬f- a p p e a r
both

have t h e

quiz, poll; inquiry
interrogation;

question, poll; examine;

scout

disbursement

(‫א ו י י ס צ א ל ו ע י• )ען‬
<S> ‫א ו י ס | צ א ל | ן יי‬

pay up; pay installments

‫אן אן א׳‬

default

<•> ‫א ו י ס | ק ו ק | ן יי‬

ac-

(on)

‫ ־( ניט א ׳‬o n ;

counts payable

<$> ‫א ו י ס | ק ל א פ ] ן יי‬

installment

( ‫ פ ל ע נ ע ר‬. . . ) ‫א ו י י ס צ א ל פ ל א ן יעי‬

(‫ א ׳ )אויף ד ע ר מאשי'ן‬h the d u s t o u t of

plan

type

excerpt, e x t r a c t ; state-

(‫א ו י ס ק ל ג י ב דעי )ן‬

elective
‫ || א ׳ זיך‬elect (as)

...‫אויםקלצב‬

<•> ‫א ו י ס | ק ל י י ד | ן יי‬

figment

(‫א ו י ס ק ל ע ר לעי )ן‬

t h i n k u p , devise

<$> ‫א ו י ם | ק ל ע ר | ן יי‬

k n e a d , shape

excel (in)

turn

(inside

emaciate
c a t a l o g pf.

O ‫אויס|קאטאלאניר|ן ת‬

r o l l , w a l l o w pf.

<$> ‫א ו י ס | ק א ט ש ע | ן ז י ך יי‬

<•>

‫יי‬

pf.

devise, c o n t r i v e

O ‫א ו י ס | ק א מ ב י נ י ר | ן יי‬

compose (music) pf.

O ‫א ו י ס | ק א מ פ א נ י ר | ן יי‬

outbid; w i n out over
clear (of s t u m p s ) ,

t u r n v i . ; m a n a g e t o get a l o n g

O ‫א ו י ס | ק א נ ק ו ר י ר | ן יי‬

^ ‫א ו י ס | ק א ' ר ט ש ע ו ו ע | ן יי‬
g r u b pf.

(‫אויס|קריכ|ן יי)איז אוייסגעקראכן‬
squeeze o u t

out
twist, warp v t / v i

<$> ‫ א ו י ם | ק ר ע נ ק | ע ן יי‬°

extermination

(‫אוייסראטונג יי )ען‬

away;

(a

<S> ‫א ו י ס | ק ו י ל ע | ן ת‬
group)

b u y u p ; r a n s o m , redeem
atone (for)

<^ ‫א ו י ס | ק ו י פ | ן ה‬
(‫|| א ׳ ז י ך )פון‬

sustenance

(‫א ו י ס | ר א ט | ן יי )אוייסגעראטן‬
clear,

a l l of

<$> ‫אויס|קוועטש|ן יי‬

<$> ‫א ו י ס | ק ר י צ | ן יי‬

suffer for
exterminate

slaughter

<•> ‫א ו י ס | ק ר י מ | ע ן )זיך( יי‬

engrave pf.

clear

‫א ו י ס | ק א כ | ן יי‬

c o o k pf.

‫אויס|קער|ן‬

sweep

(hair) fall

‫א ו י ס | צ ע ר | ן יי‬

‫א ו י ס ק ע ר דעי‬

<:> ‫א ו י ם | ק ע ' ר ע ו ו ע | ן יי‬

‫ || א ׳ זיך‬t u r n v t / p f

<$> ‫א ו י ס | צ י ר | ן ת‬

forge (e. g . i n a s m i t h y ) <S> ‫א ו י ס | ק א ו ו ע | ן יי‬

(‫א ו י י ס ק ע ר ב ר י י ט י׳ )ן‬

out);

‫ ־| א ׳ ז י ך‬o u t vt.

adorn

<$> ‫א ו י ס | ק ע מ פ | ן יי‬

turnover, volume
leeway, m a r g i n

(‫א ו י ס | צ י | ע ן יי )אוייסגעצויגן‬

s t r e t c h o u t v i . , fall

(‫א ו י ס | ק נ ע ט | ן יי )אוייסנעקנאטן‬
fighting

(‫אוייסצייכענוננ י׳ )ען‬

(‫> )אין‬$< ‫א ו י ס | צ י י ' כ ע נ | ע ן ז י ך יי‬

stretch, draw

Pf
obtain by

O ‫א ו י ס | צ י י ' ט י ק | ן זין־ יי‬

distinction; award

(‫)צו‬

dress (up) vt.

O ‫א ו י ס | צ י ז ע ל י ר | ן יי‬

chisel pf.
mature

‫\ א י פ א ר‬- choose pf.

get a r o u n d to (at last)

(‫אויסצונ יעי )ן‬

m e n t (of a c c o u n t )

( ‫א ו י ס | ק ל י י ב | ן יי ) א ו י י ס ג ע ק ל י ב ן‬

p i c k , select,

<$> ‫א ו י ס | צ א פ | ן יי‬

t a p (contents of) pf.

<3> ‫א ו י ס | ק ל א ר | ן יי‬

c l a r i f y , elucidate
choice, v a r i e t y ; o p t i o n

disburse

[KhEzhBOYNEs] ‫|| חשבונות צ ו ם א ׳‬

‫אוייסקוקער יעי)ס( ם‬

beat o u t ; c o i n ; beat

‫א ו י ט צ א ל יעי‬

the i n s t a l l m e n t p l a n

(j)‫אויסקוק יעי‬

« ‫ || א ׳‬p r y

<3> ‫רעג | ן ת‬51 ‫אויס‬

' ‫ || אויף א‬d i s b u r s e m e n t

‫ א ׳‬OP * ‫|| ה א ב | ן‬

hopeless
await

on

ar ‫אוייסקומעניש‬

make a living

‫אוייספרעגוע‬

q u i z , i n t e r r o g a t e ; debrief

I h a p p e n e d t o be there

|| o u t l o o k , hope, prospect

( ‫י• ) ע ן‬

briefing

occasion

‫ע ס איז מ י ד א ו י י ס ג ע ק ו ם ע ן צ ו זגין ד א ר ט ן‬
sustenance, subsistence

de-

lack

(‫א ו י ס פ ר ע ג יעי )ן‬

compatible

<£> ‫א ו י ס | ר א מ | ע ן יי‬

‫א ו י ס ק ו ם יעי‬

‫א ו י י ס ק ו מ י ק »יי‬

c o m p a t i b i l i t y ‫אוייסקומיקייט יי‬

e m p t y (of m o v a b l e things)
15

‫‪777‬‬

‫אויסרובריקירן‬

‫א ו י ס | ר ו ב ר י ק י ר | ן יי ‪O‬‬

‫א ו י ס ר ו ף יעי )ן(‬
‫א ו י ס | ר ו פ | ן יי‬

‫אוים|שטויב|ן יי >‪<2‬‬

‫‪pigeonhole‬‬

‫א ו י ס | ר ו | ע ן )זין־( יי‬

‫‪out,‬‬

‫‪ex-‬‬

‫‪call‬‬

‫אוייסשטייער יעי )ן(‬

‫‪crier‬‬

‫‪e q u i p m e n t , outfit‬‬

‫א ו י י ס ש ט י מ ל ע ך מיי‬

‫‪exclamation point‬‬

‫‪compatible‬‬

‫א ו י ס | ש ט י מ | ע ן מ <‪< >$‬מיט<‬

‫א ו י ס ר י י ד י ע י ) ן ( ‪r e p r o a c h , r e p r i m a n d ; pre-‬‬
‫‪text‬‬
‫אויס|רייד|ן‬

‫ת‬

‫אוייסשטעלונג י י ) ע ן (‬

‫א ו י ס ־‬

‫ר ע ד ן‬
‫י |‬

‫א ו י ס | ר י י ' נ י ק | ן יי >‪<S‬‬

‫י‬

‫‪e x h i b i t ; m a k e o u t (check‬‬

‫‪c l e a n pf.; purge‬‬

‫)‪ |- etc.‬א ׳ )אויף(‬

‫א ו י ס | ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬

‫א ו י ס ר י כ ט יעי )ן(‬

‫‪outfit; equipment‬‬

‫א ו י י ס ר י כ ט ו ע י׳ ) ע ן (‬

‫א׳ זיך מיט‬

‫‪e q u i p ; fit o u t ,‬‬

‫‪|| expose, subject t o‬‬

‫א ו י ם ש ט ע ל ע ר י י י*־‬

‫‪pstentation‬‬

‫א ו י י ס ש ט ע ל ע ר י ש «יי‬

‫‪ostentatious‬‬

‫אוייסשטראלוע יי)ען(‬

‫‪outfit‬‬
‫א ו י ס | ר כ ט ע ו ו ע | ן יי ^<‬
‫י |‬

‫א ו י ס | ש ט ר א ל | ן יי >‪<$‬‬

‫‪arrange‬‬

‫א ו י ם | ר י נ | ע ן יי ) א י ז א ו י י ס ג ע ר ו נ ע ן (‬

‫‪run, leak‬‬

‫‪radiate‬‬

‫‪out, s t r i k e o u t‬‬

‫;‪reproach, reprimand‬‬
‫‪utter; rebuke, reprimand‬‬

‫|| א ׳ ז י ך <‪5‬אר( )‪51| confide (to‬־נל‬

‫א ו י ס | ש ט ר י ק | ן יי >‪<z‬‬

‫‪k n i t pf.‬‬

‫א ו י ס | ש ט ר ע ק | ן יי >‪<S‬‬

‫‪s t r e t c h o u t , e x t e n d vt.‬‬

‫אויסשיט יעי )ן(‬

‫ב ר ח ל‬

‫ה ק ט נ ה || א ׳ י ד א ס ה א ר ץ‬

‫‪rash‬‬

‫אויס|שיט|ן יי )אוייסגעשאטן(‬

‫‪con-‬‬

‫‪ d u m p vt.‬־| א ׳ ז י ך‬

‫‪sole‬‬
‫אוייסרעכענונג י־)ען(‬

‫‪°‬אויס|שיייגעצ|ן יי >‪<$‬‬

‫‪calculation‬‬

‫א ו י ס | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪enu-‬‬

‫א ו י ס | ר ע פ ע ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫א ו י ס ש א ס יעי )ן(‬

‫;‪c a l c u l a t e pf.‬‬

‫‪blast, report,‬‬

‫‪rinse pf.‬‬

‫|| א ׳ פ ו ן‬

‫‪equipment‬‬

‫א ו י י ס ש ט א פ ע ר יעי )ס(‬

‫‪emerge,‬‬

‫‪s c o u r pf.‬‬
‫‪go off; fire v i .‬‬

‫‪fire‬‬

‫אויס|שלאג|ן יי )אוייסגעשלאגן(‬
‫‪c o v e r one's expenses‬‬

‫‪equipment‬‬

‫אויס|שלאפ|ן‬

‫‪equip‬‬

‫זיך ‪n‬‬

‫]‪[HETSOES‬‬

‫)אוייסגעשלאפן(‬

‫‪get‬‬

‫‪enough sleep; w a k e u p (to a r e a l i z a -‬‬

‫‪extinction‬‬

‫א ו י ס | ש ט א ר ב | ן יי)איז א ו י י ס ג ע ש ט א ר ב ן (‬

‫;‪knock out‬‬

‫) ‪- s t r i k e (the h o u r‬ן א ׳ ) ז י ך ( ד י ה ו צ א ו ת‬

‫‪taxidermist‬‬

‫א ו י י ס ש ט א פ י ר ו נ ג יי ) ע ן (‬
‫א ו י ס ש ט א ר ב יעי‬

‫אויס|שייל|ן מ >‪<$‬‬

‫‪ || d e t a c h‬א ׳ זין־‬

‫אויס|שיס|ן יי )אוייסגעשאטן(‬

‫‪stuff‬‬

‫א ו י ס | ש ט א פ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫אויס|שייד|ן מ >‪<$‬‬
‫‪evolve‬‬

‫א ו י ס | ש ו ל | ן יי >‪s c h o o l , t r a i n , e d u c a t e pf. <S‬‬
‫א ו י ס | ש ט א פ | ן יי >‪<3‬‬

‫‪(process of) secretion‬‬

‫‪secrete‬‬

‫אויס|שי_י'ער|ן יי >‪<$‬‬

‫‪t r a i n i n g , schooling‬‬

‫א ו י י ס ש ט א ט ו נ ג יי ) ע ן (‬

‫‪dress d o w n , s c o l d‬‬

‫אוייםשיידונג י׳ ) ע ן (‬

‫‪training‬‬

‫א ו י י ס ש ו ל ו נ ג י׳‬

‫‪spill v i . ; erupt‬‬

‫)‪stance‬‬

‫‪rehearse pf.‬‬

‫‪firing‬‬

‫‪spill, empty,‬‬

‫אויסשייד־ יעי )ן( ‪secretion (secreted s u b -‬‬

‫‪merate, l i s t ; design‬‬

‫א ו י ם | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<E‬‬

‫‪cross‬‬

‫א ו י ס | ש ט ר י כ ל | ע ן יי >‪cross o u t , s t r i k e o u t <S‬‬

‫‪pretext‬‬
‫א ו י ס | ר ע ד | ן יי >‪<$‬‬

‫‪radiation‬‬

‫אויס|שטרי_יכ|ן יי )<‪/>$‬אוייסגעשטראכן(‬

‫‪out, t r i c k l e o u t‬‬
‫א ו י ס ר ע ד יעי )ן(‬

‫‪display,‬‬

‫‪flaunt‬‬
‫‪,‬‬

‫‪equipment‬‬

‫אוים|ריכט|ן יי)אוייסגעריכט(‬

‫אויסשול‪...‬‬

‫‪showroom‬‬

‫א ו ט | ש ט ע ל | ן יי >‪g r o u p , line u p , l a y o u t ; <S‬‬

‫‪s m o k e pf.; fumigate‬‬

‫‪rank‬‬

‫ב ת ך‬

‫‪display; layout‬‬
‫‪exhibition, show‬‬

‫א ו י י ס ש ט ע ל ז א ל יעי )ן(‬

‫א ו י ס | ר י כ ע ר | ן יי >‪3‬‬

‫‪reconcile, p u t i n‬‬

‫‪tune (with); integrate‬‬
‫א ו י ס ש ט ע ל יעי )ן(‬

‫) א ו י י ס ג ע ר ע ד ט ( ׳עו‬

‫‪ge‬‬

‫‪a‬‬

‫‪vt/vi‬‬

‫)‪c l a i m ; p r o c l a i m ; c a l l the r o l l (of‬‬
‫א ו י י ס ר ו פ ע ר יעי ) ס (‬

‫‪bear,‬‬

‫‪ suffer, p u t u p w i t h‬־| א ׳ ) ז י ך (‬

‫‪exclamation; roll-call‬‬

‫א ו י י ס ר ו ף ־ צ י י כ ן יעי )‪(D‬‬

‫‪dust‬‬

‫אויס|שטיי|ן* יי ) א י ז אוייסגעשטאנען(‬

‫‪rest vt/vi‬‬

‫)אוייסגערופן(‬

‫אויסשליסונג‬

‫)‪tion‬‬

‫‪die out,‬‬

‫‪become e x t i n c t‬‬

‫א ו י י ס ש ל י ם ו ע יי‬
‫‪16‬‬

‫‪exclusion‬‬

776

‫גאננ‬5‫אוי‬
earshot
earmuff
eye

(of a

‫א ו י י ע ר ג ר י י ך יעי‬

( A ‫)אויער‬

(‫)עך‬

large e a r r i n g

‫א ו י ' ע ר ל י*־‬

[AF] ‫ ר ע ־‬2 .

8

(‫אוים|שליס|ן יי)אוייסגעשלאסן‬

exclude, b a r ;

|| e l i m i n a t e ; s w i t c h off,
‫ || א ׳‬p r e c l u d e

foreclose

‫א ו י פ ט יאק‬

|| up, a w a k e

disconnect

[MIMEYLE] ‫) מ מ י ל א ( א ׳‬

(‫אוייעררינג יעי )ען‬

fruit ( c o l l . )

‫אוייסשליסלעך»ייי‬

exclusively

( ‫א ו י י ע ר ־ ל ע פ ל י*« ) ע ך‬

ear lobe

‫אוייסשליםיק »יי‬

exclusive

( ‫ ) ע ך‬0«‫ ע ק ל ד‬T ‫א ו י ' ע ר‬

needle), ear (of a pot)

on,

‫אויסשליסיק‬

»« .1 ‫ר ף‬forge
‫א‬
pf.

(e.g.

( ‫)אין פ א ר ו י י ס‬

( 0 ) ‫אוייטשליסער יעי‬

(electric) s w i t c h
in a

‫אויס|שמיד|ן מ‬

O

u p o n ; i n (a language); at (occasion);
for

(a t i m e , a p u r p o s e ) ; b y

o n the

English

‫ענגליש‬

‫א׳‬

‫ || א ׳ א ק ו ר צ ע ר צייט‬at a b a l l
b y the

(a)

by

on,

seven

up;

7

o u t ; excise
( ‫ || א ׳ ) ז י ך‬b l o w (nose) pf. <•> ‫אויס|שנייצ|ן יי‬
h mile
b l o w one's nose ‫ד י נאז‬

‫אויף‬

...ing;

! 3 .

‫קי‬

( b ) open b y . . . i n g ; ( c ) together; j o i n
(a)

put

up,

‫ אויפ|שטעל|ן‬h by

( b ) untie, open b y

(‫ארט|שני_יד|ן יי )אוייסגעשניטן‬

c u t out, c l i p

‫א׳ א ב א ל‬
5

raise b y

together

building,

a

‫אוייסשעפונג י׳‬
‫יי‬8 ‫א ו י י ס ש ע פ י ק‬
<S‫א ו י ם | ש ע פ | ן יי ׳‬

clipping

(‫אויסשער י ע י )ן‬

(‫א ו י ס | ש ע ר | ן יי )אוייסגעשוירן‬
‫א ו י ס | ש פ א נ | ע ן יי‬

unharness, u n h i t c h

<•> ‫א ו י פ | ב ו י | ע ן יי‬

(‫אויס|שפי_י|ען יי )אוייסגעשפיגן‬

s p i t pf.

<$> ‫א ו י ם | ש פ י ל | ן יי‬

p l a y (a tune) pf.

<•> ‫א ו י פ | ב ו ' נ ט ע ו ו ע | ן יי‬

‫אויסשפיר י ע י‬

( m i l i t a r y ) intelligence

arouse
u n t i e ; tie to-

exhaustion
exhaustive
e x h a u s t ; deplete
c l i p out

‫אויפבוי יעי‬
theory)

incite to rebellion,

‫אויס|שעכט|ן‬

a l l of (a g r o u p )

...ing

on-the-spot, i m m e d i a t e ‫א ו י פ א נ א ר ט י ק «יי‬
(a

‫יי‬

(‫)אוייסגעשאכטן‬

‫( א ו י פ | ב י נ ד | ן‬- raise

construction

<$> ‫אויט|שניצ|ן יי‬

w h i t t l e , c a r v e pf.
slaughter

(c) r o l l up, r o l l ‫ א ו י פ | ו ו י ק ל | ע ן‬f‫ ־‬u n t y i n g

erect

( ‫ידונג י ׳ ) ע ן‬-‫אוייסשני‬

excision

|- w a l l

‫\ א ׳ ד ע ר מגיל‬- for a s h o r t t i m e

five

(‫אויסשניט י ע י )ן‬

c l i p p i n g , c u t ; excision

‫\ א ׳ ד ע ר וואנט‬- m u l t i p l i c a t i o n )

[| in(to)

||

smithy)

(unit;

<•> ‫א ו י ס | ש פ י ר | ן יי‬

ferret out, spot, t r a c k

(‫א ו י פ | ב י נ ד | ן יי )אוייפגעבונדן‬

down

gether
(‫א ו י פ ב ל א ז יעי )ן‬

flurry
blow

up,

(‫)אוייפגעבלאזן‬

‫יי‬

‫ה ב ר ה‬

‫אויפ|בלאז|ן‬

spread, expanse;

flash pf.

m a k e out (a

<$> ‫א ו י פ | ב ל י צ | ן יו‬

p r o b l e m , assignment,

(‫)זיך‬

‫אויס|שפרייט|ן‬
pf.

(‫אויס|שרי_יב|ן יי )אוייסגעשריבן‬
by

m a i l ; discharge (from a n i n s t i t u t i o n )

(‫אויפברויז י ע י )ן‬

exclaim

(‫א ו י פ ג א ב י ע י )ן‬
(‫*אוייפגאבע יי )ס‬

(‫אויס|שרי_י|ען יי )אוייםגעשריגן‬

|| ear;

ear

up

one's ears

to

(of a pot)

p r i c k up one's

(‫)ן‬

‫די אין‬

‫דאס‬/‫דעי‬

‫איבער‬

‫יי‬

listen to, l e n d a n ear

(‫אויפגאנג יעי ) ע ן‬
1

‫אויער‬
‫ביז‬

( ‫|| א נ | ש ט ע ל | ן ד י א י ן ) א ו י ף‬

‫\ צ ו | ל ג | ן‬- ears, listen a t t e n t i v e l y

job, task
rise

(‫אויסשפרייט י ע י )ן‬

c h e c k e t c . ) ; subscribe t o ; order

( ‫א ו י פ | ב ר ע כ | ן יי ) א ו י י פ ג ע ב ר א כ ן‬

deposit, d o w n p a y m e n t

fir-

spread, e x p a n d v t / v i

flourish

(‫א ו י י פ ב ל ע כ ל ע ר י ע י )ס‬
spurt

break open

2

mament
‫יי‬

(‫)אוייסגעשפרייט‬

<$> ‫א ו י פ | ב ל י | ע ן יי‬

to) prosper;
c a n opener

(‫* א ו י ם ש פ ר א ך דעי )ן‬

(‫א ו י פ ב ל י יעי )ען‬
ity; revival

blossom f o r t h ; (begin

;‫א ר ו י ם ר ע ד‬
expression

inflate; exaggerate
b o o m , sudden prosper-

‫* א ו י ס ש פ ר א ך זעז‬
1

(to)

(‫א ן א ׳ )צו‬

‫‪775‬‬

‫אויפניין‬
‫אויפ|ניי|ף מ ) א י ז א ו י י פ נ ע נ א ע ע ן ( ) ‪(sun; d o u g h‬‬

‫א ו י ‪ 5‬ה א ל ט י ע י )ן(‬

‫‪rise‬‬
‫אוייפנייענדיק ‪8‬יי‬
‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫יו‬

‫)אוי'‪5‬נעהאלטן(‬

‫‪ h maintain‬א׳ זיך‬
‫?‬

‫‪charge‬‬

‫א ו י ‪ 5‬ה ו י ב ן ״מ‬

‫אוי‪5‬היט‬

‫) ‪(sb.) w i t h (a t a s k‬‬
‫א ו י י פ נ ע ב ע ר י ע י )ס(‬

‫א ו י י פ ה א ל ט ו נ נ יי‬
‫;)‪serve (food‬‬

‫‪ \- g i v e up, r e l i n q u i s h‬א ׳ )י( ‪v‬‬

‫‪mitter‬‬

‫‪support,‬‬

‫‪stay‬‬

‫א ו י ‪ 5‬ה י י ב ן‬
‫)‪c o n s e r v a t i o n (of resources‬‬

‫יעי־‬

‫א ו י פ | ה י ט | ן יי ) א ו י י פ נ ע ה י ט (‬

‫‪(radio, T V ) t r a n s -‬‬

‫‪preserve, keep,‬‬

‫‪save‬‬

‫א ו י י פ נ ע ב ר א כ ט »יי‬

‫א ו י פ ה י י ב יעי )ן(‬

‫‪enraged, i n d i g n a n t‬‬

‫א ו י י פ נ ע ה א ד ע ר ט »יי‬
‫אוייפנעהויב־ן ‪8‬יי‬

‫‪erect‬‬

‫‪give‬‬

‫‪excited‬‬

‫אוייפנעטראנ־ן »יי‬

‫אוי§|הי_ טער|ן יי‬
‫י|‬

‫‪with‬‬
‫א ו י י פ נ ע ל א ף דאס )ן(‬

‫‪throng, motley crowd‬‬

‫א ו י י פ ג ע ל א פ ־ ן די‬
‫אוייפנעליינט י י‬

‫‪c h i p p e r , cheerful, w e l l -‬‬

‫‪8‬‬

‫‪|| s o u n d v i .‬‬

‫א ו י פ | ה ע ע | ע ן יי ) א ו י י פ נ ע ה א ע ע ן (‬

‫‪h a n g vt/pf,‬‬

‫‪suspend‬‬
‫א ו י י פ ה ע צ ו נ נ יי )ען(‬

‫‪disposed, i n h i g h s p i r i t s‬‬

‫ב ג י ד ה ]‪([BGIDE‬‬

‫אוייפגעפוישט ‪8‬יי‬

‫‪puffy‬‬

‫א ו י פ | ה ע צ | ן יי >‪<$‬‬

‫א ו י י פ נ ע ק א כ ט ‪8‬יי‬

‫‪furious, i n d i g n a n t , ex-‬‬

‫אוי‪5‬הער יעי‬

‫‪asperated‬‬

‫‪ || i n c i t e m e n t‬א ׳ )צו‬
‫‪sedition‬‬

‫‪i n c i t e , inflame, s t i r u p‬‬
‫‪cessation‬‬

‫‪II‬‬

‫)א](‬

‫א!‬

‫א׳‬

‫)‪ceaseless(ly), endless(ly‬‬

‫א ו י ' פ ג ע ק ו מ ע נ | ע ר דעי‪-‬נעב‬
‫א ו י י פ נ ע ק ל ע ר ט ‪8‬י־‬

‫א ו י פ | ה ע ר | ן יי >•<‬

‫‪parvenu, upstart‬‬

‫‪enlightened‬‬

‫א ו י י פ ג ע ר א מ ט ‪8‬יי‬

‫א ו י פ | ו ו א כ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪cleaned, neat‬‬

‫‪prosperous‬‬
‫‪upset, e x c i t e d‬‬

‫א ו י י פ נ ע ש ט א נ ע ן ‪8‬יי‬

‫‪up, arisen‬‬

‫א ו י י פ נ ע ש ט ע ל ט ‪8‬יי‬

‫‪up, erected‬‬

‫אוייפנעשרויפט איי‬

‫‪agitated‬‬

‫‪for/with‬‬

‫‪blame,‬‬

‫)‪r e p r o a c h (sb.‬‬

‫אויפווי_יז י ע י‬

‫‪discovery; unveiling‬‬

‫אויפ|ווי_יז|ן‬

‫‪indication,‬‬

‫)ן(‬

‫;‪instance‬‬

‫א ו י פ | ו ו י ק ל | ע ן וו‬
‫א ו י פ | וועק | ן יי‬

‫‪alert‬‬

‫א ו י פ | ז ו כ | ן יי >‪<S‬‬

‫נ א כ ט‬

‫א ו י פ | ד ר י י | ע ן יי >‪<3‬‬

‫‪|| r o l l u p‬‬

‫א ו י פ | ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי ‪O‬‬

‫‪bring (milk) to a boil‬‬
‫‪a w a k e n , arouse‬‬

‫•‬

‫א׳‬

‫‪find‬‬

‫‪gather, c o l l e c t v t / v i pf.‬‬
‫;‪look up‬‬

‫א ו י ‪ | 5‬ז י ד | ן יי )אוייפנעזאטן(‬

‫זיך‬

‫‪b o i l pf.‬‬

‫א ו י פ ז י כ ט י׳ ‪(legal) c u s t o d y ; *supervision‬‬

‫‪roll up v i . , coil up‬‬
‫א ו פ | ה א ' ד ע ר | ן ז י ך יי >‪<$‬‬

‫‪r o l l up, w i n d u p vt.‬‬

‫א ו י פ | ז א מ ל | ע ן יי >‪<$‬‬

‫ד ע ר ו י ף‬
‫‪vt.‬‬

‫‪0‬‬

‫א ו י פ | ו ו ע ל | ן יו ‪O‬‬

‫ו ו א ך‬

‫א ו י פ ד ע ר ו ו א י ך יעי )ן(‬

‫י )אוייפגעוויזן(‬

‫‪attest, show,‬‬

‫‪prove‬‬

‫‪unveil; discover‬‬

‫אויף ד ע ר ו י י ף ׳ע!‬

‫‪reproof,‬‬

‫א ו י פ | ו ו א ר פ | ן יי ) א ו י י פ נ ע ו ו א ר פ ן ( י »‬

‫;‪u n c o v e r , bare, expose‬‬

‫אויף ד ע ר נ א כ ט ׳ע‪1‬‬

‫)ן(‬

‫‪charge,‬‬

‫‪(piece of) e v i d e n c e‬‬

‫א ו י י פ ד ע ק ו נ נ י׳ )ען(‬

‫א ו י ף ד ע ר וואך ׳ע!‬

‫‪re-‬‬

‫‪grow up‬‬

‫‪proach‬‬

‫נ יי‬

‫א ו י פ | ד ע ק | ן יי >‪<$‬‬

‫‪awaken v i .‬‬

‫א ו י פ | ו ו א ק ס | ן וו )איז אוייפגעוואקםן(‬
‫אויפווארף יעי‬

‫״אוייפגערענט »י•‬

‫‪ || s t o p , cease‬ניט א ׳ צ ו‬

‫‪keep o n ...ing‬‬

‫א ו י י פ ג ע ר י כ ט ו ו ע ד | ן י י ) א י ז א ׳ געווארן( ‪become‬‬

‫אויף ד א ם ני_י ״מ‬

‫לאז|ן א׳‬

‫‪s o u n d vt.‬‬

‫‪swollen‬‬

‫‪8‬‬

‫‪get u p , rise, c l i m b ,‬‬
‫‪exhilarate‬‬

‫א ו י פ | ה י ל כ | ן וו >•<‬

‫א ו י י פ ג ע ט ר א נ נ ק י י ט י׳‬

‫‪bring up‬‬

‫;‪up‬‬

‫‪lift v i . , a s c e n d ; t a k e off‬‬

‫‪o n friendly t e r m s‬‬

‫‪indignation‬‬

‫‪raise, lift, p i c k‬‬

‫; ) ‪(in d i s c u s s i o n‬‬

‫‪ H rise t o‬א ׳ ז י ך‬

‫‪w o r k e d up, e x c i t e d ; i n -‬‬

‫‪ d i g n a n t‬־( א ׳ מ י ט‬

‫‪ascent, c l i m b‬‬

‫אויפ|הייב|ן יי)אוי'‪5‬געהויבן(‬

‫‪a l o f t ; lifted‬‬

‫א ו י י פ נ ע ה ג י ט ע ר ט •־י‬

‫י |‬

‫‪support; stay, sojourn‬‬
‫‪maintenance‬‬

‫אוי‪|5‬האלט|ן‬

‫‪rising, ascendant‬‬

‫א ו י פ | נ ע ב | ן * יי ) א ו י י פ נ ע נ ע ב ן (‬

‫אוי‪6‬זיעען‬

‫אויפ|זינג|ען יי )אוייפנעזוננען(‬

‫‪raise, rear pf.‬‬
‫‪straighten up v i .‬‬

‫)‪song‬‬
‫‪18‬‬

‫‪(a‬‬

‫‪strike up‬‬

774

‫ריילעכן‬5‫אויפ‬

alert, a t t e n t i v e ,

ob‫־‬

•‫" א ו י י פ ס ע ר ק ז א ם מי‬

s e r v a n t ; considerate,
;‫אויפסעו־ק‬

‫יי זעו‬

‫זיצן‬5‫אוי‬

mount

(‫ | ז י צ | ן ה ) א י ז א ו י י פ נ ע ז ע ס ן ( )אויף‬5 ‫א ו י‬

thoughtful

(a horse)

‫*אוייפסערקזאסקייט‬

charge, care, s u p e r v i s i o n

‫א יי נ ז ע ע נ י ש‬

superintendent,

‫ם‬

‫ "אויף ד ע ר‬, ‫א ו י פ ן = א ו י ף ד ע ם‬
open slightly

reception
receive
(guests,

get u p o n

‫ || א ׳ זין־ א ו י ף‬sit u p
stirrup

accomplish,

( ‫נעם י ע י ) ע ן‬5‫אוי‬

e x p l o i t , feat; a c c o m p l i s h -

concussion, shock
appear

‫עט זעו‬6‫אוי‬°

(on stage), perform

0 ‫ | ע ' פ ע נ | ע ן יי‬5 ‫א ו י‬

(‫)אויף‬

rendezvous
snatchy u p ,

watch
‫ פ א ס ע ר יעי ) ס ( ם‬6 ‫א ו י י‬

disentangle

‫א ו י פ | פ ל א ' נ ט ע ר | ן יי‬

edition, printing
swell;

‫ פ א ל י ק מיי‬6 ‫* א ו‬

(‫ן‬8‫געלא‬8'‫אוי‬

(crowd) assemble

be c o n - (‫ א ל ן ( )י‬5 ‫ ג ע‬5 ' ‫' א ו י פ | פ א ל | ן וי )איז א ו י‬

behavioral

boom, revival

b r i n g t o life
encouragement

s h o w i n g ; demeanor, c o n d u c t
behave (well)

cheer

<‫ י ר | ן יי <ג‬5 | 6 ‫א ו י‬

u p vt.,

h o a r d pf.

cheer u p

<$> ‫א ו י פ ן ס י י נ ט ע ד ן ן יי‬
perk u p

( ‫ ו ר ע ם יעי ) ס‬5 ‫ י ר ־‬5 6 ' ‫א ו י‬
^

4

J m a t m e n ] $> ‫ | ס ט ס ו ג ] ע ן יי‬1 ‫א ד‬

|| r e v i v e , i n v i g o r a t e

f i l m , etc.)

flare u p

‫ | ס ג נ ט ע ר | ן יי‬1 ‫א ו י‬

en-

(‫ א ׳ זין־)שיין‬h render

flame u p , flare u p

‫ | ן יי‬3 ‫ | ס א‬8 ‫א ד‬
‫מונטערונג יי‬5'‫א»־י‬

courage, r a l l y

p r o d u c e r (of a p l a y , ‫ י ר ע ר י ע י ) ס ( ם‬5 6 ' ‫א ו י‬
behavior pattern

‫ ל ע ב יעי‬6 ‫א ו י‬

<$> ‫ | ל ע ב | ן יי‬5 ‫א ו י‬

undo

(‫ירוע יי)ען‬65‫אויי‬

stage, produce (a p l a y ) ;

3> ‫|ל׳ייג|ן יי‬6‫אד‬
<$> ‫|לייז|ן יי‬8‫*אוי‬

r e v i v e v t / v i ; c o m e t o life;

(‫ י ר יעי )ן‬6 ‫א ו י פ‬

‫|ן‬8‫|לוי‬5‫א*י‬

<$> ‫ | ל ו י ט ט ״ ק | ן יי‬6 ‫א ו י‬

. . . ‫\ א י‬- i n g , d e m e a n o r

performance, (theater)

‫יי‬

‫)איז‬

dissolve

fast
c o n d u c t , b e h a v i o r ; bear-

‫א׳ ז י ך‬

( ‫אוויי&לאנע י י ) ס‬

fold; dispatch

‫ א ט ו נ ג יען‬5 5 ‫' א ו י‬

( ‫ א ס ט‬5 ‫ נ ע‬5 ' ‫ א ס ט | ן יי ) א ו י‬8 | ‫א ו י פ‬

break a / t h e

(song)

‫ א׳ זיך‬h shrink

cheer u p

spicuous (to)
‫כ א נ ע ם‬

<$> ‫ | כ א פ | ן יי‬1 ‫א ד‬

up

wake up v i .

|‫י‬

conspicuous

pick

|| (sounds, r u m o r s ) ; t a k e up

0 ‫ | פ ר א ל | ן יי‬5 ‫א ו י‬

throw open

(‫ ט ר ע ף יעי )ן‬5 ‫א ו י‬

(‫נעיוירן‬5‫|יער|ן יי)אויי‬6‫«וי‬

ferment pf.

‫אויפ|פאס[ן י‬

c a m p counsellor

^ ‫|טרענ|ען מ‬5‫אוי‬

rip open

(‫א ׳ ז י ך ) ד ע ר פ א י ר וואט‬

supervise, t e n d ,

‫א ו י פ | ט ר י י ס ל | ע ן יי‬

( ‫ י פ | ט ר ע ט | ן יי )איז א ו י י פ ג ע ט ר א ט ן‬1 ‫א‬

( ‫ | ע ס | ן יי ) א ו י י פ נ ע נ ע ס ן‬5 ‫א ו י‬

open up

( ‫טרייסלז׳ננ יי ) ע ן‬5'‫אוי‬

s h a k e (up) pf., s h o c k

!‫א ו י ף ס'ני_י ׳ע‬

‫א ו י ף‬

‫טויקייט יי‬6'‫אוי‬

surface v i . <$> ‫|טונק|ען יי‬1<‫אוי‬

‫א ו י ף ס ׳ כ ו ח »מ‬

‫נ י_י‬

•‫ ט ו י ק מי‬8 ' ‫א ו י‬

efficiency

receptionist 2. ‫יעי ) ס ( ם‬
‫כוח‬

(‫טז יעי )זןן‬5‫אוי‬

p r o d u c t i v e , efficient

( ‫ יעי ) ס‬.1 ‫א ו י י פ נ ע ס ע ר‬

regret b i t t e r l y

‫|טא|ף‬6‫אוי‬

ment, achievement

(guests);

take, react to, respond to

II eat (food) pf.

‫יי‬

(‫)אוייפנעטאן‬

achieve

‫|נעס|ען‬£‫אוי‬

entertain

|| (radio) receiver

‫ א ׳ זין־‬j |

(‫אוייפזעצרוע יעי)ען‬

‫ נ ע ס י ק מיי‬6 ' ‫א ו י‬
‫יי‬

(‫)אוייפגענוםען‬
news);

<$> ‫ | ז ע צ | ן יי‬6 ‫א ו י‬

p u t u p o n (as o n a horse)

Pf
r e c e p t i v e , responsive

‫ ז ע יעי‬£ ‫א ו י‬

‫ ז ע ע ר יעי‬5 ' ‫א ו י‬

foreman, overseer

O ‫|ניינ|ן י‬6‫אוי‬
O ‫א ו י פ | נ י י | ע ן וי‬

m a k e (a g a r m e n t ) , sew

(‫)ס‬

o p e n (a b o o k )

‫ ל א מ | ע ן יי‬5 | 5 ‫א ו י‬

‫ || א פ | ו ו ע נ ד | ן » * ־ א ׳‬a t t e n t i o n

^ ‫א ו י פ | פ ל א י ק ע ר | ן יי‬

‫א' ויך‬

‫סיש|ן יי‬:|8‫אוי‬
‫ מ ע ר ק יעי‬8 ‫א ד‬

divert, distract

3> ‫ ר י י ' ל ע כ | ן יי‬5 | 5 ‫א ו י‬
19

773

‫אויפשיינען‬

b u r s t , blast, e x p l o s i o n

(‫א ר פ ר י י ם יעי )ן‬

explosive
explode,

blow

up

‫א׳‬

pageantry

‫א ו י י פ ר י י ס י ק איי‬

vt/vi;

set

s t a r t up
warhead
(state, process of)

after

off

‫א׳ זיך‬

sincere

exaspera-

seditious

awaken,

arise; o r i g i n a t e , s p r i n g u p , c o m e i n t o

sedition

existence; r i p e n

<$> ‫א ו י פ | ר י ר | ן יי‬

( ‫אויפ|קלי_יב|ן יי ) א ו י י פ ג ע ק ל י ב ן‬

gather, c o l -

‫א ו י י פ ר י ר ע ר י ש איי‬

assemble,

‫ א ׳ רך‬H lect, r o u n d u p

‫זין־ וי‬

draft (rough version)
shudder

gather v i .
tion

‫אויפ|רעד|ן‬

e n l i g h t e n ; clear u p ,

<$> ‫א ו י פ | ק ל ע ר | ן יי‬

‫זיר‬
(‫א ר פ ש ו ו א י ר ץ יעי )ן‬

unbutton

O ‫א ר פ | ק נ ע פ ל | ע ן יי‬

clarify

(‫א ר י פ ש ר ד ע ר יעי )ן‬
|‫י‬

cleaning

woman,

<$> ‫א ו י פ | ש ט ו ' ר ע מ | ע ן יי‬

|| s t a n d

up

‫רך‬

rebel
b o t t l e opener

(‫אויפרו־ף י ע י )ן‬

(‫ן‬5‫אויפ|רופ|ן יי)אוי'פגערו‬

t o r e a d the T o r a h

i n a synagogue;
c a l l u p (troops)

(‫)צורייק‬

c a l l i n g of a b r i d e g r o o m t o

‫א ו י י פ ש ט ע נ ד ל ע ר יעי ) ס ( ם‬

‫א ו י י פ ר ו פ נ ס יאס‬

r e a d the T o r a h i n the synagogue o n

( ‫א ו י י פ ש ט ע ר צ ל ע ר יעי ) ס‬

flare (up), l i g h t u p v i . ;

<i> ‫א ר פ | ר ו ' ד ע ר | ן יי‬

c a l l u p o n (sb.)

|‫ ־‬e s t a b l i s h

reestablish; right

s t i r , excite, i n c i t e ,

a g i t a t e , arouse

<$> ‫א ו י פ | ש ט ע ל | ן יי‬
‫א׳‬

(‫א ו י י פ ר ו ד ע ר ו ע י׳ )ען‬

call, appeal

up; stand up; revolt
‫א׳‬

stir, commotion

‫א ר פ ש ט י י ג יעי‬

( ‫ | ש ט י י | ן * יי )איז א ר י פ ג ע ש ט א נ ע ן‬5 ‫א ר‬

erect; p u t u p , set u p ;

(‫א ו י י פ ר ו ד ע ר י ע י )ן‬

stir, commotion

rection

rise, get

‫אוייפראמערין‬

chambermaid

(‫א ר פ ש ט א נ ד יעי )ן‬

rise, ascent

‫יי‬

(‫)ס‬

shocked
revolt, uprising, insur-

<$> ‫א ו י פ | ר א מ | ע ן יי‬

clean up

<•> ‫א ו י פ | ש ו ד ע ר | ן יי‬

s h o c k ; s h u d d e r , be

pf.

‫א ר י פ ק ל ע ר ו נ ג י׳‬

enlightenment; clarifica-

‫ ־( *א׳ ז י ך‬rouse

‫^ ׳עז‬

arouse, s t i r

(‫א ר פ ק ל י י ב יעי )ן‬

compilation

<$‫* א ו י פ | ר ע ג | ן יי ׳‬

get/be excited

‫א ו י פ ק ו ם יעי‬

( ‫א ו י פ | ק ו מ | ע ן יי )איז א ו י י פ ג ע ק ו מ ע ן‬

( ‫*אריפרעגוע י ׳ ) ע ן‬

excite, upset, a g i t a t e ,
‫צ ו נ ו י פ ר ע ד ן‬

<$> ‫א ו י פ | ק ו י פ | ן יי‬

b u y up

rise, origin(s)

‫א ו י י פ ר י ר ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬

excitement

<S> ‫א ו י פ | ק א כ | ן יי‬

b o i l ; enrage, exasperate

(‫א ו י פ ר י ר יעי )ן‬

s t i r , excite

(‫ )ער‬w ‫אוייפציקינד‬

b o i l pf., b r i n g / c o m e to a

( ‫ ג ע ר י כ ט‬5 ' ‫א ר פ | ר י ב ט | ן יי ) א ו י‬
flurry;

‫א ו י י פ צ י ע ר י ע י )ם( ש‬

foster c h i l d

‫* א ו י י פ ר י כ ט י ק י י ט י׳‬

stir, c o m m o t i o n , excite-

(‫א ו י פ | צ י | ע ן יי )אוייפגעצויגן‬

foster p a r e n t

‫* א ר י פ ר י כ ט י ק איי‬

sincerity

seditionist

‫י‬

vi.
raise, breed

<$> ‫א ו י פ | ר י י צ | ן ת‬

ex-

ment,

‫א ו פ ) צ י ' ט ע ר | ן יי‬

(‫א ו י פ ר י י ץ יעי )ן‬

asperate

restore

‫אוייפצלונג י׳‬

breeding
start, shudder, thrill

(‫אוייפרייצונג יי )ען‬

incitement;

incite,

(‫א ו י פ צ י יעי )ען‬

contraction

tion
provoke,

‫אויפצוג יעי‬

(‫א ו י פ צ ו מ א ר נ נ ס י ע י )ן‬

morrow; morning

(‫א ר י פ ר צ ס ש פ י ץ יעי )ן‬

(source of) p r o v o c a t i o n
provocation,

<•> ‫א ו י פ | צ א פ ל | ע ן יי‬

s t a r t , be s t a r t l e d

( ‫אויפ|רי_יס|ן יי ) א ו י י פ ג ע ר י ס ן‬

tear/pry open;
||

( ‫א ו י פ | פ ר ע ס | ן יי ) א ו י י פ ג ע פ ר ע ס ן‬

d e v o u r pf.

‫ || ש ט א ר ק‬explosives ( c o l l . ) ‫אוייפרגיסווארגיאס‬
h i g h explosives

‫אויפפרעםן‬

the S a b b a t h p r e c e d i n g the

<‫אויפ|שי_ינ|ען ת <ג‬

wedding

(connected w i t h a n e x t e n s i v e celebra-

(sun) rise

tion)
20

‫‪772‬‬

‫אויפשלאגן‬
‫א ו י פ | ש ל א ג | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש ל א ג ן (‬

‫‪pitch‬‬

‫א ו מ א ח ר י ו ת יאי־ ]‪[U'MAKIIRA'YES‬‬

‫;‪break open‬‬

‫;)‪set u p (a business‬‬

‫א ו י פ | ש ל ' ע ר | ן ת >‪<$‬‬
‫י י‬

‫‪open,‬‬

‫‪egg beater‬‬
‫‪unveil‬‬

‫א ו י פ | ש ל ע ס ל | ע ן יי >‪<S‬‬

‫א ו י פ ש נ י ט יעי‬

‫א ו מ א ח ר י ו ת ד י ק איי ] [‬

‫א ו י מ א י י ד י ל איי‬

‫‪unlock‬‬

‫א ו י § | ש נ י י ד | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש נ י ט ן (‬

‫א ו י פ | ש פ י ל | ן יי >‪<$‬‬

‫‪cut o p e n , s l i t‬‬

‫‪coil u p v t / v i‬‬

‫* א ו י מ א נ ש ט ע נ ד י ק איי‬

‫א ו י מ א פ ה ע נ ג י ק איי )פון(‬
‫‪start‬‬

‫א ו י מ א פ ה ע נ ג י ק י י ט יי‬

‫א ו פ | ש ר ו י פ | ן יי >‪<S‬‬
‫א ו י פ ש ר י פ ט י•)ן(‬

‫‪inscription‬‬

‫י‬

‫א ו י פ | ש ר ע ק | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש ר א ק ן (‬

‫א ו י מ א י פ מ ע ק ל ע ך איי‬
‫‪startle‬‬

‫‪ultra‬‬

‫א ו י מ א י פ פ ר ע ג ל ע ך איי‬
‫א ו י מ א י פ ש ר י ‪ -‬י ל ע ך איי‬

‫אוי^טראראדיקאיל‬

‫)‪o d d ( n o t even‬‬
‫) ‪ || o n , d u r i n g ( h o l i d a y‬א ׳‬

‫‪d u r i n g Passover‬‬
‫‪on Saturday‬‬
‫י א ו ם ‪ HP‬יעז‬

‫אום‬

‫קיי‬

‫פסח‬

‫]‪[shABES‬‬

‫כ ד י‬

‫‪(unproductive‬‬

‫‪around,‬‬

‫אוימצופרידץ‬

‫אומ‪..‬לעך‬
‫געיסלעך‬
‫אוימ״עוודיק‬

‫‪dissatisfied‬‬

‫העירעוודיק‬

‫‪indescribable‬‬

‫||‬

‫א ו י מ ב א ג ר י י נ ד ט איי‬

‫‪unfounded, baseless‬‬
‫‪u n l i m i t e d , absolute,‬‬

‫||‬

‫אייו‬

‫‪2 .‬‬

‫‪uncondi‬‬‫שרצבן‬

‫‪to‬‬

‫‪sure‬‬

‫‪be‬‬

‫אוימבא‪-‬‬
‫אוימפאר‪-‬‬

‫‪sible‬‬
‫א ו י מ ב א ו ו א י ר נ ט אי•‬

‫אוימ־‬

‫‪off one's g u a r d‬‬

‫א ו י מ ב א ו ו ג י י ב ט איי ) ‪single ( m a n‬‬
‫א ו י מ ב א ו ו ע י ג ל ע ך איי‬

‫‪immeasurable‬‬
‫‪un-‬‬

‫* א ו י מ ב א ד י י נ ג ט ‪ .1‬איי‬

‫‪absolute,‬‬

‫‪w i t h o u t f a i l ; be sure t o‬‬

‫א ו י מ ב א ה י י י ב ל ע ך איי‬

‫‪inexhaustible,‬‬

‫‪failing‬‬
‫ז‬

‫א ו י מ ב א ג י י י ל ע ך איי‬

‫‪indispensable‬‬

‫‪p r o h i b i t i v e ; unfea-‬‬

‫‪inaudible‬‬

‫א ו מ א ו י פ ה ע ר ל ע ך ׳ע!‬

‫א ו י מ א י ר נ ט ל ע ך איי‬

‫‪dishonest, unfair‬‬

‫‪write me‬‬

‫‪unforgettable‬‬

‫א ו י מ א ו י י ס ש ע פ ל ע ך איי‬

‫י׳)ען(‬

‫א ו י מ ב א ה א י ל פ ץ איי ‪c l u m s y , inept, helpless‬‬

‫‪|| un...able, in...able‬‬

‫א ו י מ א ו י י ס מ ע ס ט ל ע ך איי‬

‫‪disorder‬‬

‫|| " ז א ל ס ט מ י ד א ׳‬

‫‪non-comformist‬‬

‫‪|| un...able, in...able‬‬

‫שרי‪-‬ייבלעך‬

‫א ו י מ א י פ נ ט ל ע ך איי‬

‫‪non-public, unlisted‬‬

‫‪boundless‬‬

‫)‪(negative prefix‬‬
‫א ו מ ‪un..., dis...; . .‬‬
‫ ‪\- t i o nuanl - A m e r i‬‬‫‪ . . .‬־ ‪ n o n‬־| א ו י מ א מ ע ר י ק א י נ י ש‬
‫‪ c a n‬־|‬

‫א ו י מ א פ י צ י ע י ל איי‬

‫א ו י מ ב א ג ר ע י נ ע צ ט איי‬

‫)‪complement‬‬

‫אוימקאנפארמייסטיש‬

‫‪irrevocable‬‬
‫‪unofficial‬‬

‫אוימארדענונג‬

‫]‪ |- [PEYSEK.11‬א ׳ ש ב ת‬

‫‪over‬‬

‫‪unimpeachable; ir-‬‬

‫‪refutable‬‬

‫‪ultraradical‬‬
‫א ו ם א»‬

‫‪unappetizing; nau-‬‬

‫‪seating‬‬

‫‪ultimatum‬‬
‫||‬

‫‪undeniable‬‬
‫‪indelible‬‬

‫א ו י מ א פ ע ט י י ט ל ע ך איי‬

‫‪earring‬‬

‫א ו ^ ט י מ א ט ו ם יעי ) ס (‬

‫;)‪i n d e p e n d e n t (of‬‬

‫‪independence‬‬

‫א ו י מ א י פ ל י י ק נ ד ל ע ך איי‬

‫‪treasury‬‬

‫א ו י י ר י ע ל יאס ) ע ך (‬

‫‪indecision‬‬

‫‪i m p r o p e r , obscene‬‬

‫)‪irrespective, regardless (of‬‬

‫‪up, j u m p u p‬‬

‫‪8‬אום פיע‬

‫‪irresolute; unsettled‬‬

‫* א ו י מ א נ ט ש ל א י ס נ ק י י ט י׳‬

‫‪unbutton v t / v i‬‬

‫‪agitate, excite‬‬

‫אולטרא‬

‫‪unconquerable‬‬

‫)‪(issue‬‬

‫)‪s t r i k e u p (a tune‬‬

‫א ו י צ א ר נ י ע י׳ )ס(‬

‫‪disagree-‬‬

‫* א ו י מ א נ ט ש ל א י ס ץ איי‬

‫אויפ|שפרינג|ען יי)איז אוייפגעשפרונגען(‬

‫‪unpleasant,‬‬

‫‪able‬‬

‫‪unzip‬‬

‫א ו י פ | ש פ ו ^ | ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬

‫‪impolite, improper‬‬

‫א ו י מ א נ י י נ נ ע מ י ק איי‬

‫) ‪cold cuts ( c o l l .‬‬

‫א ו י פ | ש פ י ל י ע | ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬

‫‪irresponsible‬‬

‫א ו י מ א ג י י נ ג ע נ ע ם איי‬

‫אויפ|שליס|ן יי)אוייפגעשלאסן(‬

‫‪irrespon-‬‬

‫‪sibility‬‬

‫‪(tents); m a r k u p (prices); w h i p u p‬‬
‫א ו י י פ ש ל א ג ע ר יעי ) ס (‬

‫אומבאטעמט‬

‫א נ א ו י פ ה ע ר ד י ק‬

‫א ו מ א ח ד ו ת דאס ]‪MAKhDEs‬׳‪d i s c o r d , d i s - [u‬‬

‫‪motionless‬‬

‫א ו י מ ב א ז א י ר ג ט איי‬

‫‪unconcerned‬‬

‫א ו י מ ב א ז ו י נ ג ע ן איי‬

‫‪unsung‬‬

‫* א ו י מ ב א ז י י ג ל ע ך איי‬

‫‪invincible‬‬

‫א ו י מ ב א ט ט י ט י ק איי‬

‫‪insignificant‬‬

‫א ו מ ב א ט ע מ ט אי• ] ‪[ U ' M B A T A ' M T‬‬

‫‪unity‬‬
‫‪21‬‬

‫‪tasteless‬‬

771

‫אומגראד‬

keep

(‫א ו י מ ג ע ג א ע ע ן ( )מיט‬

‫יי ) א ח‬

‫אוסבאטראכט‬

‫אוס|גיי|ף‬

ill-considered, rash

‫א ו ״ ט ב א ט ר א י כ ט איי‬

immaterial

‫א ו י ט ב א ט ר ע י פ י ק איי‬

‫| א ׳ א י ן‬- c o m p a n y , g o a r o u n d ( w i t h )
haunt
invalid

unfavorable,

untoward,

haanimate

single ( w o m a n )

‫א ו י מ ג י נ צ י ק איי‬

unmanned

adverse
u n e q u a l , u n e v e n , rugged
un-

accident,

•‫א ו מ נ ל י י ך אי‬

(‫א ו מ ג ל י ק ד*> )ן‬

‫| צ ו ם א ׳‬- c a l a m i t y ;
unhappy,

stainless; i m m a c u l a t e

obscure, u n k n o w n
(rev.

negligent

‫א ו י מ ג ע ה י י ט ק י י ט יי‬

tremendous, e n o r m o u s

‫א ו י מ ג ע ה ט י ע ר מיי‬
‫א ו י מ נ ע ו ו א י ש ץ איי‬

inconvenient

inconvenience,

|

‫א ו מ ב א ק ו ו ע ' ם ) ל ע ב ( ק י י ט יי‬

discomfort
ill-considered, t h o u g h t - ‫א ו י מ ב א ק ל ע י ר ט איי‬
less
untouchable; inviol-

‫א ו י מ ב א ר י י ר ל ע ך איי‬
able

unjustified, u n w a r -

‫א ו י מ ב א ר ע י כ ט י ק ט איי‬

|

‫א ו מ ג ע ו ו י י י נ ) ט ( ל ע ך איי‬

indefinite (article)

‫א ו י ם ג ע ו ו י י ס י ק איי‬

reciprocal (number)

‫א ו י ם ג ע ו ו ע נ ד ט איי‬

forthwith, without delay
unleavened

ranted

‫א ו י מ ג ע ז ע צ ל ע ך איי‬

merciless

innummerable, untold

‫' א ו מ ג ע פ ע ר ׳עז‬

‫א ו י מ ב א ש ל א י ם ־ ן איי‬

indecision

‫א ו י מ ב א ש ל א י ס נ ק י י ט י׳‬

r i g i d , inflexible
immutable
ignoble;

‫א ו י מ ב י י י ג ע ו ו ד י ק איי‬
‫א ו מ י ב ג י י ט ע ו ו ד ק איי‬

[ U ' M B E K O ' V E D I K ] ‫א ו מ ב כ ב ו ד ק איי‬

‫א ו י מ ג ע צ ו י י מ ט איי‬
‫א ו י מ ג ע צ י י י ל ט איי‬

‫נעב‬-‫א ו ' מ ג ע ק ו מ ע נ | ע ר יעי‬

dishonorable
[U'MBERAKIIMO'NES-

DIK]

merciless,

‫א ו י מ ג ע ר י כ ט איי‬

accidentally, unintentional-

‫אוימגערןאייי‬

‫איי‬

‫אומברחמנותדיק‬

pitiless,

heartless,

ruthless, relentless

tality
u n e x p e c t e d ; unawares

‫א ו י מ ב א ש ט י מ ט איי‬

‫א ו י מ ב א ש ט י י מ ל ע ך איי‬

irresolute; u n d e c i d e d

‫או'סגעטרי_י אי‬

,‫א ר ום‬

‫א ו י מ ב א ר ע מ ה א י ר צ י ק איי‬

indeterminate

‫א ו י מ ג ע ל ו י מ פ ע ר ט איי‬

unbridled, rampant

‫א ו י מ ב א ר ע י כ נ ט •יי‬

vague, indefinite

‫א ו י מ ג ע ט י י י ל ט איי‬

false, faithless
awkward, clumsy

‫א ו מ ב א ר ע ' ב נ ) ד ( ל ע ך איי‬

ill-considered

‫א ו י ם ג ע ז א י מ ט אייו‬

undivided

,

incalculable

‫ י י ע ר ט איי‬- ‫א ו י ס נ ע ז י‬

illegitimate, unlawful

k i l l e d p e r s o n , fa-

|r

c o n . ) be uneasy

mon, novel, extraordinary

(‫ )אן‬, ‫ב ע ר ך‬

‫ןגין* איספ א ׳‬

‫א ו י מ ג ע ה י י ט איי‬

negligence

‫ע ר ך‬

‫י‬

‫א ו י מ ב א ק ו ו ע ם איי‬

‫א ו י מ ג ע ד ו ל ד יי‬

•‫א ו י מ ג ע ד ו י ל ד י ק אי‬

w i t h hands unwashed

‫א ו י מ ב א ק א נ ט איי‬

uneasy, u n c o m f o r t a b l e ,

‫* א ו י מ ג ע ג נ ט יי‬

impatience

uncom-

‫א ו מ ב א פ ר י י ד י ק נ ד י ק איי‬

‫א ו י מ ג ע ב י י ל ד ט «יי‬

impatient

unusual,

‫א ו י מ ב א פ ר י י ד י ק ט איי‬
tent

unsatisfactory

(‫* א ו י מ ג ל י ק פ א ל יעי )ן‬

vicinity

‫א ו י מ ב א פ ל ע י ק ט איי‬

dissatisfied, m a l c o n -

•‫א ו י מ ג ל י ק ל ע ך אי‬

uneducated

‫א ו י מ ב א נ ע י מ ל ע ך איי‬

undoing

wretched
accident

‫א ו י מ ב א מ ע י ר ק ט איי‬

inconceivable

fortunately
unfortunate,

‫א ו י מ ב א מ א י נ ט איי‬
‫א ו י מ ב א מ ע י נ ט ש ט איי‬

unnoticed

i n c r e d i b l e , u n b e l i e v a b l e ‫א ו י מ נ ל י י י ב ל ע ך איי‬
misfortune;

•‫א ל י מ ב א ל ע י ב ט אי‬

‫א ו י ט ג י ל ט י ק איי‬

kill

(‫אוימנעבראכט‬/>$<)‫א ו מ | ב ר ע נ ג | ע ן וי‬

[U'MBETA'RBESDIK]

‫איי‬

‫אומבתרבותדיק‬

l y ; * u n w i l l i n g l y , *grudgingly
u n w i t t i n g , u n i n t e n t i o n a l ‫א ו י מ ג ע י ד נ ד י ק איי‬
w r o n g , unjust
crude

‫א ו י מ ג ע ר ע כ ט איי‬
‫א ו י מ ג ע ש ל י י פ ץ איי‬

o d d (not even)

‫א ו מ ג ר א ד איי‬

rude
intercourse, dealings ‫* א ו מ ג א ע יעי‬
‫ש מ ו ע ס ש פ ר א ך‬

resent, t a k e

‫' א ו מ ג א ע ש פ ר א ך ׳עז‬

‫נעמ|ען פ א ר א ׳‬

:‫א ו מ ג ו ט אייי‬
amiss

770

‫אומנארםאל‬

nonsense, r u b b i s h
fruitless,

futile, useless;

i n 2. ‫אייו‬
||

‫א ו י מ ז י נ ע ן דע!־‬

to

no

avail;

inaccessible

‫ אי־‬.1 ‫א ו מ ז י י ס ט‬

(- g r o u n d l e s s ; g r a t i s ,

vain,

‫אומנרייכלעך‬

free

‫* א ו י מ ד א נ ק ב א ר איי‬

indiscreet

‫א ו י מ ד י ט ק ר ע י ט איי‬

‫ה א ל ב א׳‬

indiscretion

for n o reason, i n n o c e n t l y
futile
invisible

u n d e c i d e d , irresolute

‫אוימזעלק איי‬

merciless

‫אוימזעיעוודיק א י י ־ א ו מ ז ע י ק‬
|| d i s f a v o r , dislike

disfavor
disreputable,

unbearable,

tolerable

undaunted,

tactless

fearless

dis-

un

respect

‫אוימטיידערל‬

n a t i o n , people

incurable

[U'MTO'ESDIK] ‫א ו מ ט ע ו ת ד י ק איי‬

drifter
injustice

agreement, disapproval

‫א ו י מ ט ר א נ ם י ט י י ו ו איי‬

knock down,

(‫אומ|ווארפ|ן מ )אוימגעווארפן‬

unimportant,

insignifi-

‫יבער יעי ) ס ( • ק ע‬-‫אוימטרי‬

strike d o w n

[U'MYOYSIIER] ‫א ו מ י ו ש ר יעי‬

on

cant

‫אומישנע‬/‫אומיסטן‬

reluctance

‫\ ניט א ׳‬- p u r p o s e

‫נומ י ק‬

unconscious

‫א ו מ י ק יעז‬

disgrace,

dis-

‫י‬

f‫ ־‬h o n o r ; disrespect,

snub

snub

‫אן א׳‬

(the) unconscious

[ U ' M K O V E D ] ‫א ו מ כ ב ו ד יעי‬

derogatory

[]

illogical

‫א ו י מ ל א נ י ש איי‬
(‫א ו מ ל י ב «פ)י‬

‫ פ י ר‬5 ‫ || א ׳ | ע ר א ו י‬i m p r o p e r

indignity; unworthi-

ness
the

[ U M E S - H O O ' Y L E M ] ‫טצ‬-‫יי‬

counter-clockwise

‫א ו י מ מ א ר א י ל י ש איי‬

‫א ומז ע י ק‬

‫א ו י מ מ י י ג ל ע ך איי‬

‫א ו י מ מ י י ג ל ע כ ק י י ט י׳‬

‫או מ מיג ל ע ך‬

‫א ו י מ מ ע י ג ל ע ך איי יעז‬

abnormal

volume, turnover

‫א ו י מ ^ ע נ א י ל איי‬

impossibility

‫אומות־העולם‬

gentile n a t i o n s

‫א ו י מ ל י י י ק נ ד ל ע ך איי‬

immoral

(‫*אומוועג יעי )ן‬

•‫א ו י מ ו ו ע ר ד י ק אי‬

(‫ )ן‬n ‫א ו י מ ו ו ע ר ד י ק י י ט‬

disorderly conduct

impossible

w ‫אוימוויסן‬

‫אוימווייסנדיק איי‬

roundabout way; detour

‫א ו י מ ל י י ט י ש איי‬

illegal

‫אוימוויסיק איי‬

ignorance

unworthy

‫אוימווילן יעי‬

‫אוימוויטיקייט י׳‬

ignorant

‫א ו י מ פ ב ו ד י ק אי־‬

disagreeable (to)

undeniable

‫א ו י מ ו ו י כ ט י ק איי‬

[ ] ‫א ו מ י ו ש ר ד י ק איי‬

‫אייו‬

unwittingly

*‫אנ|טא|ן‬

‫* א ו י מ ה י י מ ל ע ך איי‬

[ U ' M H E S K E M ] <‫א ו י מ ה ט כ ם יעי ) ס ( )מיט‬

[UMTAM] ‫א ו מ ט ע ם יעי‬

unjust, unfair
intentionally,

dis-

‫א ו י מ ה י י ל י ק איי‬

‫א ו י מ ה י י י ל ע ו ו ד י ק איי‬

weird, uncanny

infallible
distaste

[UME] (‫א ו מ ה י׳ )—ות‬

unholy
|

‫א ו מ ט י י י ל ) ע ו ו ד ( י ק איי‬

intransitive

( ‫א ו מ ח ־ י י יעי ) ע ן‬

[ U ' M D E R K I I E ' R E T S ] ‫א ו מ ד ר ך א ר ץ יעי‬

blemish, stain

unerring,

‫א ו י מ ד ע ר ש ר א י ק ־ ן איי‬

‫א ו י מ ט א ק ט י ש איי‬

(‫)עך‬

indivisible

‫א ו י מ ד ע ר צ ו י י ג ־ ן איי‬

turn, spin, revolution

[u‫׳‬MK.hEYshEK] ‫א ו מ ח ש ק יעי‬

blot,

‫* א ו י מ ד ע ר ה ע י ר ט איי‬

‫״ א ו י מ ד ע ר ט ר ע י נ ל ע ך אי־‬

ill-bred, naughty

ignoble

(moral)

•‫א ו י מ ד ע ר ב א י ר ע מ ד י ק אי‬

‫ו ו א ר פ | ן א ן א ׳ אויף‬

[U'MKIIESED] ‫א ו מ ח ס ד יעי‬
[ u ‫ ׳‬M K h o s h E v ] ‫א ו מ ח ש ו ב איי‬

reluctance

in-

‫א ו י מ ד י ר ע ק ט איי‬

‫א ו י מ ד ע צ י ד ־ י י ר ט איי‬

unheard-of

[UMKIIEYN] ‫א ו מ ח ן יעי‬

take a dislike t o

( ‫אוימדיסקרעיטקייט י י ) ן‬

indirect, roundabout

‫א ו מ ז י ס ט י ק איי‬

‫א ו מ ד א נ ק יעי‬

thankless, ungrateful

unnecessarily

‫ || א׳־אומניישט‬v e r y c h e a p l y

‫א ו י מ נ ר י י כ ל ע ך איי‬

ingratitude

‫*אומזאץ יעי‬

‫א ו י מ ז י י י ג ע ר ד י ק איי‬

‫י א ו מ ז י כ ט ב א ר יעז‬

unsure, u n c e r t a i n , p r e c a r i -

‫א ו י מ ז י כ ע ר איי‬
ous

‫א ומז ינ ע ן‬

‫א ו י מ נ א ר מ א י ל איי‬

senseless

23

‫״אומזין יעז‬

‫אוימזיניק איי‬

769

‫אומקומען‬

indigestible

‫יי‬8 ‫ י י ל ע ך‬- ‫א ו י מ פ א ר ד י‬

­ ‫ ג ע‬s ‫נ י ט ־ נ ע ה י ט; א‬

needless, unnecessary, u n -

tireless, i n d e f a t i -

‫אוימגייטיק «יי‬

‫י א ו מ פ א ר ז י כ ט י ק ׳עז‬

called-for

‫ ג ע וו א ר נ ט‬,‫ה י ט ן‬
imperishable

‫אומנייטיק‬

i n v a i n , to n o a v a i l , for

‫אומניישט «חי‬

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ל ע י ג ד ל ע ך‬

n o reason

‫א ו י מ פ א ר מ א י ט ע ר ל ע ך »יי‬

sports-

[u'MNATSKho'Nish] ‫אומגצחניש ו ד‬

gable, u n f a i l i n g
direct,

immediate,

‫•ד‬

manly

‫אוימפארמייטלט‬

disorder

outright
inevitable, unavoid-

[U'MSEYDER] ‫א ו מ ס ד ר יעי‬
unstable

‫יידלעך יי‬-‫אוימפארמי‬

disagreeable (to)

8

able
informal
unanswered, moot

‫יי‬8 ‫א ו י מ ס ט א ב י י ל‬

(‫א ו י מ ס י מ פ א ט י ש »י• )י‬

slack

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר מ ע ל‬

illiterate

( ‫א ו י מ ס ע ז א ן רעי ) ע ן‬

[U'MI'VREDIKJ ‫א ו מ ע ב ר י ד י ק «יי‬
illiteracy

‫א ו י מ פ א ר ע י ג ט פ ע ר ט »יי‬

[ ] ‫א ו מ ע ב ר י ד י ק י י ט יי‬

m i s u n d e r s t a n d i n g .(‫אוימפארשטיייענישי*״ )ן‬

‫א ו מ ע ט ו ם‬

incomprehensible,

‫א ו מ ע ט י ק‬

‫״ א ו י מ פ א ר ש ט ע י נ ד ל ע ך •יי‬

incomplete

inconclusive, hesitant
irresolute
fruitless
barren,, fruitless

im-

infinite

‫יי‬8 ‫א ו מ פ ע ס ט‬

infinity
infinity
ineffectiveness,

in-

‫יי‬8 ‫* א ו י מ ע י ג ד ל ע ך‬
‫יי‬8 ‫א ו י מ ע פ ע ק ט י י ו ו‬

‫א ו י מ ע פ ע ק ט י י ו ו ק י י ט יי‬
efficiency

p a r t i a l , dispassionate

discontented,

g l o o m , dejection

[ ] ‫א ו מ צ ד ד י מ ד י ק י י ט י־‬

mistrust, distrust
dissatis-

dishonest, c r o o k e d

‫א ו י מ צ ו ט ר ו י יעי‬

dishonesty

-» ‫א ו י מ צ ו פ ר י ד ץ‬
improper,

‫אוי מ צ ו פ ר ידגקייט יי‬

‫א ו מ ע ר יעי‬

‫יי‬8 ‫א ו י מ ע י ר ל ע ך‬

‫א ו י מ ע י ר ל ע כ ק י י ט יי‬

unwell, indisposed

fied, d i s g r u n t l e d
d i s c o n t e n t , displeas-

‫יי‬8 ‫א ו י מ ע י ג ד י ק‬

‫* א ו י מ ע י נ ד ל ע כ ק י י ט י׳‬

ineffective, inefficient

‫יי‬8 ‫ינדלעך‬-‫אוימפרי‬

[U'MTSDO'DIMDIK] ‫א ו מ צ ד ד י מ ד י ק »יי‬
impartiality

8

‫א ו מ ע כ ט «די‬

‫א ו י מ ע י ג ד י ק י י ט יי‬

infinite

•‫י‬8 ‫א ו י מ פ ר ו כ ט י ק‬

‫אומעטוים‬

‫אוימעטיק יי‬

spurious

(‫א ׳ )בי_י זיך‬

0

‫א ו מ ע ט ו מ י ק איי‬

sad, cheerless, lonesome

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ע י ק‬
‫אוי מ פ ע ל יק »יי‬

‫א ו י מ פ ר ו י כ פ ע ר ד י ק »׳־׳‬

unkind, unfriendly

‫ייו‬8

ubiquitous

‫ס‬8‫א ו מ פ ל י י ט י‬

incapable
||

everywhere

‫' א ו י מ פ ו ל ש ט ע ג ד י ק •יי‬

infallible

(‫א ו מ ע ט יער )ן‬

‫א ו מ ע ט ק ו י = א ו ם קיי‬

‫א ו י מ פ א ר ש ע י מ ט «יי‬

vermin

!‫״ א ו י מ ע ד י ק ׳ע‬

sadness, g l o o m

unintelligible
i m p u d e n t , shameless

!‫״ א ו מ ע ד ו י ם ׳ע‬

unsuitable,

‫־‬8 ‫אומפאט‬

‫יי‬8 ‫אוימפאסיק‬

unbecoming; ill-timed

ure, d i s s a t i s f a c t i o n
immature

‫א ו י מ צ ג י ט י ק »יי‬

impartial

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ט י י י י ש‬

countless, i n n u m e r a b l e

‫א ו י מ צ י י ל י ק איי‬

inaccurate; unpunctual

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ י נ ק ט ל ע ך‬

‫יי‬6 ‫א ו ' מ צ ע ט י י ל ) ע ו ו ד ( י ק‬

bland; corny

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ י ק א נ ט‬

‫יי‬8 ‫א ו י מ צ ע ט ר י י י ס ל ע ך‬

recoilless

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ר א ל י ק‬

|

indivisible
unshakable

inseparable
inconsistent
inconsistency
u n s k i l l e d (labor)

ada-

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ר א פ א ר צ י א נ ע י ל‬

[u‫׳‬MPsho‫׳‬RESD1K] ‫יי‬8 ‫א ו מ פ ש ר ו ת ד י ק‬
mant, uncompromising

(‫א ו י מ ק א ג ס ע ק ו ו ע י נ ץ י׳ )ן‬
fall, t u m b l e

‫יי‬8 ‫א ו י מ ק ו ו א ל י פ י צ י י ר ט‬

(mass) d e a t h ; h o l o c a u s t
p e r i s h , die

disproportionate

‫א ו י מ צ ע ש י י י ד ל ע ך «יי‬
‫יי‬8 ‫א ו י מ ק א נ ס ע ק ו ו ע י ג ט‬

( ‫א ו מ | פ א ל | ן יו )אי? א ו י מ ג ע פ א ל ן‬

irresponsible

‫א ו מ ק ו ם יעי‬

‫יי‬8 ‫*אוימפאראיגטווארטלעך‬
undying

(‫אומ|קומ|ען יי)איז אוימגעקומען‬

incomparable

a violent death
24

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ג י י י י ק‬

‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ג ל י י י כ ל ע ך‬

‫אונטערביין‬

768

rude
‫ || ע ס‬a great d e a l

[ ] ‫א ו מ ת ר ב ו ת ד י ק איי‬

‫ || יי א ׳ מ‬a n d

i t r a i n s a great deal

p a y some a t t e n -

*‫און ק‬

.. ‫א ו מ‬

!‫ זע‬. . ‫א ו נ‬

Hungarian

‫יעי‬/‫יי‬

(‫א ו מ | ק ו ק | ן ז י ך יו ^ )אויף‬

t i o n (to), l o o k a r o u n d

‫רעגנט א׳ רעגנט‬
U.N.

‫אומקוקן זיך‬

fuzzy, unclear, d i m , vague,

obscure, i n d i s t i n c t

‫ז‬

ignorance

‫אמא‬

‫א ו י מ ק ע נ ט ע נ י ש י»ס‬

return

‫אועער יעי)ן( ם‬

‫א ו מ ק ע ר יעי‬

Hungarian

‫א ו י ע ע ר י ש איי‬

r e t u r n vt., restore, r e f u n d ; <i> ‫א ו מ | ק ע ר | ן יי‬

Hungary

(<*!)‫אוי נגער ן‬

return v i . ,

us

‫ א ׳ זיך‬f‫ ־‬m a k e g o o d (loss)

( ‫ מ י ר‬:‫א ו נ ד ז • י * )נאט‬
our

for o u r sake; as far

come back

‫אד׳‬-‫א ו נ ד ז ע ר פאס‬

a t ease

‫ פ ו ן א ׳ וועגן‬: ‫א ו ג ד ז ע ר ט‬

‫א ו י מ ק ר ע מ פ י י ר ט »יי‬

g a d a b o u t , m e r c u r i a l per-

(‫א ו מ ר א ס דעי )ן‬

as we are c o n c e r n e d
ours
bottom; downstairs (

2

under(neath), beneath,
(from)

‫אונטער|־‬

|‫( ־‬a)

6) ‫א ו ג ט ע ר | ־‬

‫ אייו‬.1 ‫א ו נ ט ן‬
.

‫רעפ‬8 .1

| ‫) ־‬

(from)

wait a

‫אונטער‬

‫אוינטערסעקרעטאיר‬

|‫־‬

a n x i o u s ; t u r b u l e n t ; i l l a t ease
‫אוימרויקייט י׳‬
rest
u n c l e a n , foul
impurity; impurities ( c o l l . )
irregular

‫( א ו י נ ט ע ר ק ל א ס‬- w a t e r

innocent

‫מגיסטער‬

<$> ‫אונטער|אי_יל|ן יי‬
(‫א ו י נ ט ע ר א פ ט י י ל יעי )ן‬

non-commissioned

(‫א ו י ג ט ע ר א פ י צ י ר יעי )ן‬

circumstance

(‫א ו מ ש ט א נ ד יעי )ן‬
‫א ו י מ ש ט א ר ב י ק איי‬

immortality
knock over
‫ג ע ־‬

‫א ו י מ ש ט א ר ב י ק י י ט י׳‬

(‫אומ|שטוים|ן יי)אוימגעשטויסן‬

‫מ יש ט י י ג ס‬

D‫געזאיגט ״‬

officer

subconscious

voiceless

‫'אוינטערבאווויסטזגין לאס‬

immortal, undying

‫*אוינטערבאווויסטזיניק »יי‬

subway

immortality

(‫)ען‬-‫אוינטערבאן י‬

(‫אויגטערגעגאנגען‬

‫)איז‬

illiterate
illiteracy

‫א ו י ג ט ע ר ג י ב י ק איי‬
‫יי‬

‫" א ו י מ ש ט ע ר ב ל ע ך איי‬

•‫* א ו י מ ש ט ע ר ב ל ע כ ק י י ט י‬

harmless

(‫א ו י ג ט ע ר ג א ר ן יעי )ס‬

submissive
go

‫אוימשטימיק איי‬

insomnia

(‫אויגטערגאנג יעי )ען‬

doom; epidemic; blight
basement

‫אומשטיייגס‬
‫ז א ג ט‬

<3> ‫א ו נ ט ע ר | א ' ר ד ע נ | ע ן יי‬

decline, (down)fall,

‫א ו מ ש ו ל ד י׳‬

‫א ו י מ ש ו ל ד י ק איי‬

immortal; undying

‫א ו י נ ט ע ר א נ ט ו ו י י ק ל ט איי‬

subdivision

‫אומריינם דאס‬
‫א ו מ ר ע כ ט דאס‬

innocence

‫ע^זאס‬

‫אומריין איי‬

‫א ו י מ ר ע נ ו ל ע י ר איי‬

w r o n g , injustice

‫טערמעינטשיש‬

deputy mayor

(the) subconcious

‫א ו י מ ר ו י ק איי‬

a n x i e t y ; restlessness, u n -

deputy

‫ || א ו י נ ט ע ר ב י י ר ג ע ר ־‬L o w e r A l s a c e

‫אומרו‬

riots, (political) unrest, t u r b u l e n c e

..‫אונטער‬

‫| א ו י נ ט ע ר ו ו א י ס ע ר ד י ק‬- s e c r e t a r y

subordinate

‫יעי‬/‫יי‬

apprehension

(‫א ו נ ט ע ר יעי )ס‬

under-

underdeveloped

f-

*0

(‫א ו מ ר ו יעי )ען‬

(‫)ען‬

uneasy, restless, t r o u b l e d ,

‫ווארט|ן‬

under

hurry v t / p f

‫א ו י מ ר א צ י א נ ע י ל איי‬

uneasiness,

disturbances,

‫שפרינג|ען‬

under..., sub..., i n f r a . . . ; l o w e r ;

infrahuman

‫א ו י מ ר א ט י ק איי‬

pendulum

anxiety,

beneath

little

subordinate

||

\- stairs

to a s l i g h t degree

put

‫ || אוינ־‬subclass

irrational

‫דעי )ס‬

( b ) hop

-‫אוינטער‬

mercurial

‫ קיי‬.2 |‫ ־‬b e l o w

beneath;

‫ א ו נ ט ע ר | ל י י ג | ן‬H (6)

son

‫א ו י נ ד ז ע ר י ק »די‬

below, u n d e r n e a t h , d o w n -

(a)

(at)

‫יי‬8 ‫א ו י מ ק ל א ר‬

un-

[u'MSE'YKhLDiK]

‫אונטער|גיי|ף‬

‫א ו מ ש ל א ף יעי‬

‫א ו י מ ש ע ד ל ע ך איי‬
‫א ו י מ ש ר י פ ט י ק איי‬
‫א ו י מ ש ר י פ ט י ק י י ט י׳‬
‫איי‬

‫אוימשכלדיק‬

reasonable, u n s o u n d

d o w n , (ship) s i n k ; (state, m o v e m e n t ,

rudeness
25

[U'MTARBES] ‫א ו מ ת ר ב ו ת יאס‬

‫אונטערניסן‬

‫אונטערליען‬

‫‪become‬‬

‫;‪extinct‬‬

‫)‪custom‬‬

‫‪decline,‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ה ע ם ד י*! ) ע ר (‬

‫‪(sun) set‬‬
‫אונטער|גיס|ן‬

‫א ו נ ט ע ר | ה ע צ | ן י י >‪3‬‬
‫)אוינטערנענאסן(‬

‫מ‬

‫‪.‬־‪(li‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ד ז ע צ ע ר יעי ) ס (‬

‫‪add‬‬

‫)‪quid); prime (pump‬‬
‫זיך‬

‫אונטער|ננבע|נען‬

‫‪<fc‬‬

‫ת‬

‫]‪[GANVE‬‬

‫‪r a b b l e rouser‬‬

‫‪|| e a v e s d r o p p i n g‬‬

‫‪5‬א'ניש|ער א ׳‬

‫‪sneak u p o n‬‬

‫‪ || o v e r h e a r‬א ׳‬

‫^‬

‫‪pinnings‬‬
‫מ‬

‫אונטער|נעב|ף‬

‫אונטער|וואר‪|6‬ן ת‬

‫‪add‬‬

‫)‪ |- ( s m a l l a m o u n t s of‬א ׳ ז י ך )י<‬

‫‪sur-‬‬

‫)‪render v i . (to‬‬
‫או'נטערנעוואר‪6‬ץ‬

‫)י(‬

‫מיי‬

‫‪ a b a n d o n e d‬־| א ׳ ק י נ ד‬

‫‪submarine‬‬

‫‪a ban-‬‬

‫)או'נטערנעוואר‪5‬ן(‬

‫)‪|| d o n ( c h i l d ) , p l a n t (stolen goods‬‬
‫א ׳ )‪ ... 8‬י(‬

‫;)‪(to‬‬

‫)זיך(‬

‫‪eavesdrop‬‬
‫א ו י נ ט ע ר ו ו א ס ע ר ־ ש י ף י• )ן(‬

‫)אוינטערנענעבן(‬

‫טעלע־‬

‫‪wiretapping‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ה ע ר | ן יי‬

‫א ו י נ ט ע ר נ ע ב צ י*!)ען( ‪substructure; under-‬‬

‫)‪(child‬‬

‫‪incite‬‬

‫א ז י נ ט ע ר ה ע ר יעי‬
‫)צו(‬

‫‪undershirt‬‬

‫|| א '‬

‫‪subject‬‬

‫)‪(to‬‬

‫ז י ך )י(‬

‫‪(to), subject‬‬

‫)‪s u b m i t (to‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ו ו ו ק ס דעי )ן(‬

‫‪found-‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ו ו י ס י ק מיי‬

‫‪ling‬‬

‫‪throw‬‬

‫‪rising generation‬‬

‫‪subconscious‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ו ו י ס י ק י י ט יי‬

‫‪(the) s u b c o n s c i o u s‬‬

‫א ו י נ ט ע ר נ ע ש ו י ר ץ מיי‬

‫‪trim‬‬

‫א ו נ ט ע ר ו ו ע נ ) נ ( ס זעו‬

‫ו ו ע ג‬

‫א ו י נ ט ע ר נ ע ש ל א נ ן מי•‬

‫; ) ‪w h i t e n e d (soup e t c .‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ו ו ע ל ט יי‬

‫‪trim‬‬

‫א ו י נ ט ע ר נ ע פ ו צ ט מיי‬
‫‪,‬‬

‫א ו ' נ ט ע ר ו ו ע ר ‪ 5‬ל י ע יעי ) ע ן (‬

‫)‪b l a c k (eye‬‬
‫א ו ' נ ט ע ר ג ע ש ר י ב ע נ | ע ר יעי‪-‬נענ‬
‫א ו נ ט ע ר | ג ר א ב | ן יי‬

‫א ו י נ ט ע ר ו ו ע ש י*־‬

‫‪undersigned‬‬

‫)אוינטערנענראבן(‬

‫א ו נ ט ע ר | ז א ג | ן וי‬

‫‪under-‬‬

‫‪mine‬‬
‫א ו י נ ט ע ר ‪ -‬ר ו י נ ט י ק מיי‬

‫אונטער|זיד|ן ״‬

‫‪underground‬‬

‫' א ו נ ט ע ר | ד ר י ק | ן יי >‪<$‬‬
‫א ו נ ט ע ר ד ר ע ר ד י ש ׳עז‬

‫‪oppressor‬‬

‫)אוינטערנעהאלטן(‬

‫א׳ זיך‬
‫‪sup-‬‬

‫א׳ זיך‬

‫‪ 5‬א ר ה א נ ד ל ו נ נ ע ן‬

‫א ו נ ט ע ר | ה ו ד ־ י ע | ן יי‬

‫‪s l i g h t l y ; (engine) s p u t t e r‬‬
‫א ו י נ ט ע ר ה י י ב יעי‬
‫א ו נ ט ע ר | ה י י ב | ן יי‬

‫‪lift‬‬
‫)אוינטערנעהויבן(‬

‫א ו נ ט ע ר | ה י י צ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪lift‬‬

‫‪(lifting) j a c k‬‬
‫‪m a k e a fire i n (the‬‬

‫א ׳ זין־‬

‫יי‬

‫‪shock,‬‬

‫‪wait on‬‬

‫יי)אוינטערנעטריבן(‬

‫‪urge o n ,‬‬

‫‪on‬‬

‫^‬

‫‪urge‬‬

‫‪subjugate‬‬

‫א ו ב ט ע ר י מ י ש מיי ]‪[U'NTERYA'MISII‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ל י י נ | ן יי‬

‫‪help‬‬

‫) ‪(a l i t t l e‬‬

‫א ׳ )מ מיט<‬
‫‪26‬‬

‫‪hurry,‬‬

‫||‬

‫‪h u r r y vi.‬‬

‫א ו נ ט ע ר | י א כ | ן יי >‪<3‬‬

‫;‪hobble‬‬

‫י י ) א ו י נ ט ע ר ג ע ה א ל ע ן ( <י<‬

‫)אוינטערנעטראנן(‬

‫א ו נ ט ע ר | י א נ | ן יי‬

‫‪( e x p l a n a t i o n etc.) be f a u l t y‬‬
‫אונטער|העלפ|ן‬

‫א ו י נ ט ע ר ט ע צ ל י*־ ) ע ך (‬

‫‪coaster‬‬

‫‪goad‬‬

‫)‪stove‬‬
‫אונטער|הינק|ען‬

‫" א ו נ ט ע ר | ט ע ' נ י ק | ן יי ‪<fc‬‬

‫‪subject, subjugate‬‬

‫אונטער|טרייב|ן‬

‫יי)אוינטערנעהונקען(‬

‫^‬

‫‪ \- exasperate‬א ׳ )י<‬

‫‪boost, p e r k u p‬‬
‫א ו י נ ט ע ר ה י י ב ע ר יעי ) ס (‬

‫‪subdivide‬‬

‫‪|| s u b m i s s i v e , servile‬‬

‫‪subjugate‬‬

‫אונטער|טראנ|ן‬
‫‪up,‬‬

‫‪II d u c k , submerge vt.‬‬

‫‪d i v e , submerge‬‬

‫א׳ מאכ|ן‬
‫‪cough‬‬

‫‪submerge‬‬

‫||‬

‫‪d i v e , submerge v i .‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ט י י ל | ן יי‬

‫‪drawers‬‬
‫יי‬

‫יי‬

‫א ו י נ ט ע ר ט ע נ י ק מיי‬

‫‪i n c i t e , set a g a i n s t‬‬
‫)אוינטערגעהוסט(‬

‫ם‬

‫‪s i m m e r vi.‬‬

‫‪( p o l i t i c a l ) sub-‬‬

‫‪vt.‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ט ו ק | ן יי ‪0‬‬

‫‪port, s u s t a i n ; bear o u t , u p h o l d‬‬
‫' א ו נ ט ע ר ה א נ ד ל ו נ נ ׳עז‬

‫)אוינטערנעזאטן(‬

‫אונטער|טונק|ען‬

‫א ו נ ט ע ר ע ר ד י ש‬

‫יי‬

‫‪examine‬‬

‫‪ject‬‬

‫‪suppress, oppress‬‬

‫" א ו נ ט ע ר ד ר י ק ע ר יעי ) ס (‬

‫אונטער|הוסט|ן‬

‫^‬

‫‪examination, inquiry‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ט א נ ע ר יעי ) ס (‬

‫* א ו נ ט ע ר ד ר י ק ו ע יי ‪suppression, o p p r e s s i o n‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ה ו י ז ן ‪*0‬‬

‫‪prompt‬‬

‫' א ו נ ט ע ר | ז ו כ | ן יי‬

‫‪underground‬‬

‫‪foundling‬‬

‫‪underclothes, u n d e r w e a r‬‬

‫״אונטערזוכוע יי)ען(‬

‫א ו י נ ט ע ר נ ר ו נ ט יעי‬

‫אונטער|האלט|ן‬

‫‪underworld‬‬

‫^‬

‫‪undersea‬‬

‫)‪(underneath‬‬

‫) ‪line ( w i t h‬‬

‫‪|| p u t‬‬

‫‪766‬‬

‫אונטערלענען‬
‫א ו נ ט ע ר | ל ע נ | ע ן מ <«‪ :‬א ׳ ד ך ר א ם ה א ר ץ‬

‫א ו י נ ט ע ר ק ל י י ד ד*י ) ע ר (‬

‫‪have‬‬

‫‪phant‬‬
‫‪ °‬א ו נ ט ע ר | ס א כ | ן יי >‪<$‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ר ע ד | ן מ >‪<j‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ן ־ א ו נ ט ע ר ר ע ם ‪ ,‬״אונטער ד ע ר‬

‫אונטער|שאצ|ן‬
‫יי‬

‫‪prise; v e n t u r e‬‬

‫יעי‬

‫‪be e q u a l t o‬‬
‫‪enterpreneur,‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ע ר ד יי‬
‫אוישערעירדיש‬

‫‪underground‬‬
‫«יי‬

‫‪underrate,‬‬

‫‪estimate‬‬
‫‪erosion‬‬
‫‪erode vt.‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש ט «יי*‬

‫‪b o t t o m , lower, lowest‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש ט א ט יי‬

‫)‪ || d o w n t o w n (area‬א י ן א ׳‬

‫‪downtown‬‬

‫‪enterprising‬‬
‫‪sub-‬‬

‫יי‬

‫א ו נ ט ע ר | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪contractor‬‬
‫א ו נ ט ע ר נ ע י מ ע ר י ש איי‬

‫‪dub‬‬
‫‪under-‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש ו ו ע נ ק ו ע י׳‬

‫א מ ט ע ר | נ ע ט | ע ן זיך יי ) א ו י נ ט ע ר נ ע ג ו מ ע ן ( <*‪/‬צו<‬
‫)ס(‬

‫‪rupture‬‬

‫‪oneself; m a k e a s t r e n u o u s effort‬‬

‫‪u n d e r t a k i n g , enter-‬‬

‫ם‬

‫‪0‬‬

‫אונטערןרי_יס|ןזיך י י ) א ו י נ ט ע ר ג ע ר י ט ן (‬

‫‪forge, counterfeit‬‬

‫‪ \- u n d e r t a k e‬ק ע נ ע ן ד ך א ׳‬

‫‪s l i p , h a n d secretly,‬‬

‫‪make inconspicuously available‬‬

‫‪j u n i o r h i g h school‬‬

‫אונטערגעמוננ י׳ )ען(‬

‫‪s u b h e a d i n g , sub-‬‬

‫‪title‬‬

‫‪pancreas‬‬

‫א ו י נ ט ע ר מ י ט ל ש ו ל י׳ )ן(‬

‫‪cellar‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ק ע פ ל ד*־ ) ע ך (‬
‫א ו נ ט ע ר | ר ו ק | ן יי‬

‫אוינטערמאגךדריז יי)ן(‬

‫‪slip, petticoat‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ק ע ל ע ר יעי )ן(‬

‫‪a bite to eat‬‬
‫א ו נ ט ע ר | ל ע ק | ן ד ך מ ‪) 0‬צו( ‪f a w n , flatter‬‬
‫א ו י נ ט ע ן ־ ל ע ק ע ר י ע י ) ס ( • ק ע ‪flatterer, s y c o -‬‬

‫אונטערנעמער‬

‫אונטערשמירן‬

‫א ו י נ ט ע ר ש ט א ט י ש איי‬
‫יעי‬

‫‪low-income‬‬

‫אוינטערשטאנד‬

‫‪underground,‬‬

‫‪,‬‬

‫‪downtown ; suburban‬‬
‫‪groups‬‬

‫)‪{coll.‬‬

‫‪terranean‬‬
‫אוינטערפאלקאווניק‬

‫)עס(‬

‫יעי‬

‫א ו נ ט ע ר | ש ט ו פ | ן יי‬

‫‪lieutenant-‬‬

‫‪push along‬‬

‫א ו נ ט ע ר ש ט י צ ו ע י׳ )ען(‬

‫‪colonel‬‬
‫א ו י נ ט ע ר פ ר י ו ו י ^ ע נ י ר ט איי‬
‫אונטער|‪6‬ארדיע|ען‬

‫א ו נ ט ע ר | ש ט י צ | ן יי‬

‫‪underprivileged‬‬

‫יי‬

‫‪sublease‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ‪ 8‬ר ל | ן יי •‪3‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ש ט ע ל | ן יי >•<‬

‫‪|| p u t‬‬

‫א׳‬

‫‪take‬‬

‫זיך‬

‫אונטער?‬

‫‪a short r i d e ; (plane) t a x i‬‬
‫א ו ' נ ט ע ר ‪ $ 6‬ר ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬

‫‪0‬‬

‫‪dorse‬‬

‫)אוינטערפארדועען(‬

‫א ו נ ט ע ר | ‪ $ 6‬ר | ן מ )איז א ו ' נ ט ע ר ג ע ‪ 6‬א ר ן (‬

‫‪dare‬‬

‫)‪(underneath‬‬
‫וואס‬

‫||‬

‫‪hitchhiker‬‬

‫שטעלט‬

‫איר‬

‫זיך‬

‫? ‪how dare y o u‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש ט ר א ם יעי )ען(‬

‫‪u n d e r t o w , under-‬‬

‫‪current‬‬

‫‪ || rot s l i g h t l y‬א ׳ זיך‬

‫אונטער|שטרי_יכ|ן‬

‫‪be a l i t t l e l a z y‬‬
‫אונטער|‪8‬יר|ן מ‬

‫‪support, backing‬‬
‫‪s u p p o r t , b a c k , en-‬‬

‫)^‪/‬אוינטערנעשטראכן(‬

‫יי‬

‫‪u n d e r l i n e ; emphasize, stress‬‬

‫‪accompany; give a‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש י י ד יעי )ן(‬

‫‪lift to‬‬

‫‪difference‬‬

‫א ו י נ ט ע ר פ י ר ע ר יעי )ס(‬

‫‪best m a n‬‬

‫א ו נ ט ע ר ש י י ד ו ע י׳ ) ע ן(‬

‫אז נטער‪6‬ירערין י׳)ס(‬

‫‪bridesmaid‬‬

‫' א ו נ ט ע ר ש י י ד ל ע ך איי‬

‫‪distinctive‬‬

‫א ו י נ ט ע ר צ י נ ד ו נ ג י• )ען(‬

‫‪(act of) a r s o n‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ש י י ד | ן יי >‪<$‬‬

‫‪d i s t i n g u i s h , differen-‬‬

‫|‬

‫אונטער|צינד|ן יי)אוינטערגעצונדן(‬
‫א ו י נ ט ע ר צ י נ ד ע ר יעי )ם(‬
‫א ו נ ט ע ר | צ ע ט י י ל ] ן יי ‪O‬‬
‫אוינטערקאלאנעל‬

‫יעי‬

‫‪ h tiate‬א ׳ זיך‬

‫‪set fire to‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש י כ ט יעי )ן(‬

‫‪arsonist‬‬
‫‪lieutenant-‬‬

‫‪cavil‬‬
‫‪line (a‬‬

‫)‪g a r m e n t etc.‬‬

‫‪colonel‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש ל א ק יעי ) ‪ . . .‬ש ל ע ק (‬

‫‪lining; back-‬‬

‫‪ground‬‬

‫‪bribe‬‬

‫אונטער|קומ|ען י י ) א ת אוינטערגעקומען(‬

‫א ו נ ט ע ר | ש מ י ד | ן יי >‪<z‬‬

‫‪come‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ש מ י ר | ן יי >•<‬

‫‪around; join a waiting group‬‬
‫א ו נ ט ע ר | ק ו ק | ן ד ך יי‬

‫‪substratum‬‬

‫א ו נ ט ע ר | ש ל א נ | ן יי )אוינטערנעשלאנן(‬

‫א ו י נ ט ע ד ק א ל ע ח ש יעי )ן( ‪j u n i o r college‬‬
‫אונטער|קוי‪|6‬ן מ ‪0‬‬

‫‪differ‬‬

‫א ו י נ ט ע ר ש י ס ע ל ע יא<־ )ך(‬

‫‪subdivide‬‬
‫)ן(‬

‫‪differentiation‬‬

‫‪bribe‬‬

‫‪peek, peep‬‬
‫‪27‬‬

‫)‪shoe (a horse‬‬
‫) ‪a d d grease t o ; ( h u m .‬‬

765

great-grand2. ‫יעי‬/‫יאס‬

( ‫ ) ע ך‬°‫ יא‬.1

‫אונטערשניידן‬
under-

‫אויראייניקל‬

(‫א ו נ ט ע ר | ש נ י י ד | ן מ )אוינטערגעשניטן‬

b daughter, great-grandchild

cut; curtail

great-grandson ( ‫) ע ך‬
ancient

‫' א ו ר א ל ט איי‬

Uranus
uranium

bolster, p r o p u p

‫א ו ר א י ן יעי‬

hop, bounce

urbanization

‫א ו ר ב א נ י ז י ר ו ע יי‬

c l a m p , vise

(‫אורוואנט יעי )ן‬

|| s i g n

( ‫אונטער|שרי_יב|ן וו ) א ו י נ ט ע ר ג ע ש ר י ב ן‬

s i g n one's n a m e

( ‫ א ו נ ט ע ר‬/ ‫א ׳ זין־ ) א ו י ף‬
(to)

‫י א ו ר ז א ך ׳עז‬

signature

( ‫אוינטערשריפט י ־ ) ן‬

[OYREKh—ORKhiM] ( ‫א ו ר ח יעי ) י ם‬

d e p a r t m e n t store

(‫א ו נ י ו ו ע ר מ א י נ יעי )ן‬

guest (esp. f r o m a f a r ) ; (poor) guest

universe

for t h e S a b b a t h
‫מ יש פ ט‬

; ‫א ו ר ט ל‬

‫' א ו ר ט י י ל יען‬

‫ ט ן‬s ‫מ יש‬

‫י א ו ר ט י י ל ן יעז‬

sentence
and

0 ‫אונטער|שפאר|ן מ‬

( ‫א ו נ ט ע ר | ש פ ר י ע | ע ן יי ) א י ז א ו י נ ט ע ר נ ע ש פ ר ו ע ע ן‬

‫א ו ר ב א י ן איי‬

‫ס י ב ה‬

Urim

(‫א ו י נ ט ע ר ש פ א ר יעי )ן‬

‫א ו ר א י נ י ו ם דעי‬

urbane

visitor,

prop, support

de‫־‬

university

(‫א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע י ט יעי )ן‬

university

( ‫א ו ר ט ל יעי ) ע ן‬

Unitarian

Unitarian

a b r e a s t p l a t e used
uniform

‫א ו ר י י ן יעי‬

unify
unique copy

, - | ‫ || א פ‬leave, furlough
furlough vt.

O ‫ י צ י ר | ן יי‬5 ‫א ו נ י‬

compulsion

O ‫אוריניר|ן!ו‬

( ‫א ו י נ י ק ו ם יעי ) ס‬
[OYNES] ‫אונס יעי‬

ounce

(‫א ו ר ל ו י ב יעי )ן‬

‫א ונא‬

‫ארויס|לאז|ן אויף א ׳‬

Moses,

David,

whew!

[ushpizN] » ‫א ו ש פ י ז י ן‬

Patriarchs Abraham,
Joseph,

Isaac,

Aaron

who, according

to

way,

Jacob,

and

King

legend,

treas-

natural

‫|| א ׳ ־ ס ע ק ר ע ט א ר‬

treasurer
treasury

[OS‫־‬BEO‫׳‬S] ‫א ו ת ־ ב א ו ת איוו‬

obliquely

for letter
‫א׳‬

‫די‬

||

very

Christ

(expres-

used

‫אותו‬

name
t h a t ; if, w h e n

[ ] (‫אוצר־קאמער יי)ן‬
‫א ו ק א ס יעי‬

great-

the

...‫אוקאס‬

Ukrainian

‫א ו ק ר א י י נ י ש איי‬

the U k r a i n e

(‫א ו ק ר א י י נ ע )יי‬

Ukrainian

[Hoi'sh] ‫אותו־האיש יעי‬
mentioning

[ ] ( ‫א ו צ ר ע ר יעי ) ס‬

oblique

this very instant

to a v o i d

(- T r e a s u r y

‫ || א ו י ף א ׳‬s l a n t

[ ] ‫א ו ת ־ ב א ו ת י ק איי‬

[OYSE] ‫אמיי‬-‫איי‬

[REGE]
sion

the

resources

(a w o r d )

‫רנע‬

of

‫נאטירלעכע איות‬

(‫ זאנ|ן ד י א ׳ י ו ת )פון‬h c h a r a c t e r

literal

( ‫א ו פ ן יעי ) י ם‬

' ‫| א ו י פ ן ב ע ס ט ן א‬- m a n n e r

[OYTSER—OYTSRES] ( ‫א ו צ ר יעי ) ו ת‬

Secretary

[os—OYSYES] ( ‫דאס ) א ו ת י ו ת‬/‫א ו ת דעי‬

literally, letter

‫אוף א״‬
‫נט‬-‫ י א‬$ ‫א ו נ‬

ure, h o a r d ; t r e a s u r y ; a d o r a b l e t h i n g

every J e w
spell

[OYFN—OYFANIM]

at best

c o m e as v i s i t o r s i n t o t h e S u k k a h of
letter,

( ‫אונץ י ׳ ) ן‬
‫א ר ע י ן יעי ׳עז‬

phew!

urn; ballot box ( ‫אורנע י ׳ ) ס‬
guests, i . e. t h e

‫אוניסאיןיעי‬

( ‫ ר מ ע ן‬. . . ) ‫א ו נ י פ א ר ) ע ( ם יי‬

(‫א ו ר ינאי ל יעי )ן‬

urine

‫א ו נ י ט א ר י ש איי‬

unison

as m e d i a for r e v e a l i n g t h e d i v i n e w i l l

urinate

‫א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט י ש איי‬
‫א ו נ י ט א ר י ע ר יעי ) ס ( ם‬

b y the H i g h Priest i n biblical times

urinal

‫א ו נ י ו ו ע ר ס א י ל איי‬

p a r t m e n t store

[ U R I M - V E T U ' M I M ] ‫אורים־ותומים יעי‬
Thummim,

( ‫אוניוועירס י ע י ) ן‬

‫ || א ׳ ־ ק ר א ם‬u n i v e r s a l

‫אוקראיינער יעי)—( ם‬
1

‫ || א ו י ר א ו י ר א י י י נ י ק ל‬great-...

..‫אור‬

great-grandchild

itself)
w ‫אז‬

...‫ק ד מ ו ן ־‬
28

2

‫ יעז‬. . ‫א ו ר‬

?

764

‫אטאמיש‬
as m a n y as ‫ טענטשן‬15 ' ‫ א‬h a l l the w a y

such; a k i n d of

a l l the w a y ‫ א ׳ ביז ניו־יארק‬h 15 people

‫ || א ש פ י ל א ׳‬s u c h a g a m e

u n t i l ; (so m u c h )

( ‫ א ז ע ל כ ע‬: » ) ™•H-TB '$$‫אז‬

nitrogen

‫ ע ר א י ז נ ע נ א ע ע ן א ׳ ע ר א י ז נע־‬1‫ ־‬t h a t
|| he w a l k e d u n t i l he a r r i v e d
(after

s u c h ( e q u i v a l e n t t o ‫ א ז א‬, used

‫קוסען‬

i n f l e c t e d v e r b ) i n fact,

‫|| א ׳ ש פ י ל‬

a k i n d of g a m e

w> . 2 (- t o N e w Y o r k

optionally

*r*» .3

before

words

‫א ז א י ט יעי‬

‫איייי‬-‫א ז א י ן איי‬

with

initial

- ‫ ־[ ע ר א י ז ש ר ע ק ל ע ך מ י ד‬a c t u a l l y , e v e n
he is v e r y t i r e d ;

vowels)

‫ע ר ק ע ן א ׳ ניט שטיין‬

w a t c h o u t ! d o n ' t y o u dare!

i n fact, he c a n n o t s t a n d u p
up to date

‫«ייי‬/»8 ‫אזשויר‬

up-to-date
blackberry
(Jew.)

oneness (of

God);

the last

credo; cf.
unity

‫אזשוריק איי‬
gambler
warning

‫ש מ ע‬

‫ || א ׳ אז‬likewise

[AKIIU'TS] •‫א ח ו ץ •יע‬

thus

after-

[ A K I I E R - H A M A ' Y S E ] ‫ה »י־יי‬1‫אחר־המעע‬

sons) i n the same b o a t

AKJIREN

KhovEv]
responsibility;

‫ח ב י ב «י‬

‫אחרון‬

fair; for n o ‫ || א ׳ זין־‬t h u s
at a l l

‫אחרון‬

make

so-called
‫אזויינס א ו ן א ז ע י ל כ ס‬

‫א ט איוו‬

. . . ‫ || א ט א י מ‬a t o m

a t o m i c scientist
atomic

scientist/

asylum

‫א ט ־ א י ט אייי‬

Asian

(‫אטאים יעי)ען‬

technician

29

‫א ז כ ר ה ׳עז‬

such

‫א ז ע ל כ | ע ר איי‬

lake

( ‫איזערע י ׳ ) ס‬

as m u c h as, as m a n y as;

‫א ט א מ י ש איי‬

‫א י ז י ע י׳‬

‫א י ז י ע ר יעי )•־־( ם‬
‫ה ז כ ר ה‬

‫א ט א י מ י ק ע ר יעי‬

atomic

‫א ז י י ס ט אייי‬

Asia

(‫א ט א י ל יעי )ן‬

‫א זיינער‬

(‫א ז י י ל יעי )ן‬

otherwise; (or) else

‫א ט ־ א י ט י ק איי‬

‫א׳־וויטנשאפטלער‬
(‫)ס‬

[ZY] ‫אזיאטיש איי‬
o'clock

n o w ... n o w

|| a t o m i c

‫א ז ו י ׳ ע ר נ א ך אייל‬

[ZY] ‫א ז י א י ט יעי )ן( • ק ע‬
Asiatic

(‫|| א ט ווי )אזויי‬

atoll

‫אזוינ|ער «יי‬

thus
Asiatic

‫ ־| א ט ו ו א ס ע ר‬this, these

imminent

‫יי‬8 ‫ ץ‬5 ‫א ז ר ' נ ע ר ו‬

|| s u c h

stg. exquisite/delightful

presently

presently, i n a m o m e n t

‫א ' צ ו זאג|ן‬

!‫ א ט א׳‬H i n g w o r d s

w a y ! a t t a b o y ! t h a t ' s better!

P u r i m story

the f o l l o w i n g

‫ ־| אזויי צ ו זאנן‬m i n d !

t h u s ; t h a t ' s the

[ ] ‫א ח ר י ו ת ד י ק אי־‬

reason

!‫ א ׳ צ י א׳‬f‫ ־‬events

up your

|| as follows

rus, P e r s i a n k i n g p r o m i n e n t i n the

‫ א ט‬. . . ‫ || א ט‬as follows

‫ א ׳ נ א ך‬h so

‫ א׳ צ י א׳‬h particular

so t o s p e a k ; i n t h e f o l l o w -

[AidiAshvEYREsh] » ‫אחשוורוש‬

‫ א ט דאס‬,‫ א ט די‬, ‫ אט ד ע ר‬h

‫|| א ׳ נ ו ט ווי ע ר‬

in a certain w a y ; blah-blah; thus a n d

last b u t n o t least

here, there ( i n p o i n t i n g ) ; j u s t ;

‫ א ׳ ווי‬h y o u d o n ' t s a y !

‫ || א ׳ א ו ן א ׳‬as g o o d as he

(fig.)

[AKJIRAYES] ( ‫א ח ר י ו ת ד א ס ) ן‬

responsible, reliable

‫ א ׳‬h so t h a t

as . . . as ‫ ווי‬. . . ‫ ־־| א ׳‬m u c h as; i n v i e w of

liability
Ahasue-

‫א ז ר ' »ייי‬
follows

?‫ א ׳ נאר‬h ( b y t h i s means)

since, as, inas-

w a r d s , after the e v e n t
[AKJIREN

‫ פונקט א׳‬h

(‫ארומער)ט‬/‫ארוים‬

is t h a t so?

besides
[AKh1M-LETso‫׳‬RE] »> ‫א ח י ם ־ ל צ ר ה‬

‫א ז ב ע י ס ט יעי‬

[AZHORE] ‫א ז ה ר ה יי )—ות( ל‬

so, t h u s ; i n s u c h a w a y ; as

‫ א ׳ ר ע ם‬h from, e x c l u s i v e of

(per-

gambling

‫א ז א י ר ט ש פ י ל ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬

‫ || א ז ב ע ס ט ־ ן «יי‬asbestos

of the J e w .
‫ישראל‬

‫א ז א י ר ט יעי‬

(‫א ז א ר ט ש פ י ל יי )ן‬
also

( ‫איזשענע יי ) ס‬

[AKJIDES] ‫א ח ד ו ת יאס‬

except, b u t , a p a r t
moreover,

game of c h a n c e ; ( p i . )

[EKJIO'D] ‫א ח ד יעי‬

word

0™ ( ‫א ז א ' ס ) י ע‬

heat, e x c i t e m e n t ; g a m b l i n g

‫ מייי‬. 1 ‫אזש‬

763

‫איבערבלצבן‬
‫ || א‬every other, alternate

‫ א׳ א‬. . . ‫א‬

‫ || א' א יאר‬every other day

‫נ‬$‫טאנ א׳ א ט‬

day

next

after

‫מארנן‬

‫ א׳‬h

(a) re..., again; 2. ‫קת‬
(6) . . . i n

excess;

(a) recon‫איבער|־‬

||

( c ) transfer

||

( ‫אטאים־מורשטער יעי ) ס‬

atomic pile

year

|‫־‬

(‫אטאמקויפ יעי )ן‬

attack

(‫אטאיק יעי )ן‬

attack

by

O !‫א ט א ק י ר | ן י‬

attach^

(‫אטאשע' יעי )ען‬

...ing

Atlantic

‫ ־| איבער|וועג|ן‬sider

Atlantic

( b ) oversalt

‫איבער|גיס|ן‬

atom smasher

h tomorrow

‫איבער|טראכט|ן‬

|| (a) weigh again

‫אטאם־מורשטער‬

‫איבער|זאלצ|ן‬

( b ) overcook

‫א ט ל א נ ט י ק יעי‬
‫יי‬8 ‫אטלאנטיש‬

atlas

‫קאכ|ן‬

athlete

(‫א ט ל א ס יעי )ן‬

‫אט^עיט יעי )ן( • ק ע‬

( c ) transfer by pouring, pour into

athletics

‫אט^עטיק י׳‬

( c ) re-

athletic

‫אט^עטיש «יי‬

‫ א י ב ע ר | ז ע צ | ן‬h another vessel
seat, transfer to another seat

||

over...,

super...,

‫אייבערסעינ־‬

||

‫אייבערסלוכיש‬

supra

overtired
||

‫יי‬8 ‫ || א י ט ל ע ס י ן‬satin
atmosphere

‫איבער‬

attempted assas-

‫אייבערמייד‬

superhuman

(‫אטנטאיט יעי )ן( )אויף‬

‫טשיש‬

sination (of)

[...MELu'Khish] supranational
next year's
next week's

revise

breath-

[LY] (‫א ט ע ל י ע ' יעי )ען‬

‫ || א ן ) א ן ( א׳‬breath

‫ א פ | כ א פ | ן ר ע ם א׳‬h less, out of breath
catch one's breath

‫א י י ב ע ר א ר ב ע ט יי‬

respiratory

(‫א י י ב ע ר א ר ב ע ט ו ע יי )ען‬

breathing spell

(‫איבער|א'רבעט|ן יי)אייבערגעארבעט‬
resettle

artificial respiration

o ‫א י ב ע ר | ב א ז ע צ | ן יי‬

breathe

‫א י י ב ע ר ב א פ ע י ל ק ע ר ט איי‬

diploma, certificate;

attraction
attribute

(‫א י י ב ע ר ב צ ט יעי )ן‬

‫ || אי ר א ם‬both ... and

‫איבער|בי_יט|ן יי‬

O ‫אטעסטיר|ן ת‬
( ‫א ט ר א ק צ י ע י׳ ) ס‬
(‫אטריבויט יעי )ן‬
‫ אי‬. . . ‫ א י‬:‫אי קאנ‬
even then

switch; interchange
‫ || בלי!ב|ן‬excrescence
breakfast; refresh-

(the letter) I

( ‫אייבערביין יעי ) ע ר‬

remain as a vestige

in

waste

( ‫א י י ב ע ר ב צ ס ן דאי־ ) ט‬

(‫)אייבערנעביסן‬

‫נעניטוננ‬
(rev.

‫אי'בער|בי_יס|ן מ‬

con.)

be

(‫)י‬

survival

‫איא'? אינט‬

[IBED] ‫א י ב ו ד יעי‬

>‫<ג‬

‫אוםפ‬-‫וו‬

!‫יאיבוע ׳ע‬
‫'איבל|ען‬

nauseated

two; breakfast; have a snack
re-

(‫אי יעי )ען‬

isn't that so?

‫ווי אן א׳‬

ments, snack
bite

7

testimonial
certify

one's mind
(‫)אייבערגעביטן‬

!‫א ט ע נ ט א ט <ע‬

(‫א ט ע ס ט א י ט יעי )ן‬

‫אייבערבאשייצעריש איי‬

change, switch

(‫אטע'ן )יאס‬

‫אט נט א ט‬

change ( ‫א י ב ע ר | ב א ש ל י ס | ן י ז ) א י י ב ע ר ב א ש ל א ס ן‬

change,

>3< ‫א ' ט ע מ | ע ן מ‬

Athens

consider
overprotective

...‫אטעמ‬

(‫א י ט ע ם ־ א פ כ א פ יעי )ן‬

‫ || ק י ' נ ס ט ל ע כ | ע א׳‬respiration ‫א י ט ע מ ו ע יי‬

‫|| א׳ זיך‬

( ‫א י ב ע ר | ב א ט ר א כ ט | ן יי ) א י י ב ע ר ב א ט ר א כ ט‬
overpopulated

( ‫אטעם י ע י ) ס‬

<$> ‫איבער|א'נדערש|ן יי‬

overwork
re-

studio, atelier

!‫' א י ב ע ר א ל ׳ע‬

‫אטעלזם יעי‬

‫אטעייסט יעי )ן( • ק ע‬

(‫א י י ב ע ר א ל ץ יא׳־ )ן‬

overwork
revision

atheist

‫א י ב ע ר א כ ט ט א ג י ק איי‬

(pair of) overalls
change, alter pf.

atheism

‫א י ב ע ר א י א ר י ק איי‬

‫אומעטו ם‬

‫א ט ל ע ס יעי‬

(‫א ט מ א ס פ ע י ר יי )ן‬

‫זי ך‬

(‫א י י ב ע ר ב ל צ ב יעי )ן‬

‫געניטן‬

above, over; in excess of;

( ‫איבער|בלי_יב|ן וי )איז א י י ב ע ר נ ע ב ל י ב ן‬

|| across; (unstressed)

main, be left over; persist
30

‫יאיבן זיך ׳עז‬
‫רע‬8 .1 ‫איבער‬9

via; because of

‫‪762‬‬

‫איבערבלצבס‬
‫א י י ב ע ר ב ל צ ב ס ימס )ן(‬

‫‪vestige, relic, rem-‬‬

‫‪nant‬‬
‫א י י ב ע ר ב ל י ק יעי )ן(‬

‫||‬

‫א י י ב ע ר נ ע ט ר י ב ץ מיי‬

‫‪review‬‬

‫‪survey,‬‬

‫אויבן‬

‫‪survey, review‬‬
‫‪easily‬‬

‫‪sur-‬‬

‫‪clear,‬‬

‫‪featherbed‬‬

‫‪top-heavy‬‬

‫אייבערגענויגיק מיי‬

‫‪excessive‬‬

‫א י י ב ע ר ג ע פ א ק ט מיי‬

‫‪overcrowded‬‬

‫אייבערגעפאל־ן איי‬

‫‪timid‬‬

‫אייבערגעצצגטקייט יי‬

‫א י ב ע ר | ב ע ט | ן יי)אייבערגעבעטן( ‪beg pardon‬‬
‫‪of‬‬

‫א י ך ב ע ט א י ב ע ר א צ ע ד כ ב ו ד ]‪[KOVED‬‬

‫אייבערנעשפיצט מיי‬
‫אייבערנרויס מיי‬

‫‪be reconciled‬‬
‫‪break, crisis‬‬

‫איבער|ברעכ|ן מ)אייבערנעבראכן(‬

‫‪break in‬‬

‫‪two‬‬
‫אייבערגאס י ע י ) ן (‬

‫‪oversize‬‬

‫אייבערדעק יעי)ן(‬

‫‪bedspread‬‬

‫א י ב ע ר | ד ע ק | ן ת >•<‬

‫‪cover‬‬

‫אייבערניי"‪...‬‬

‫איבער|דרוק|ן!י ‪0‬‬

‫‪transition, passage‬‬
‫‪transfusion‬‬

‫‪transitional‬‬

‫‪ |- cease‬ס׳גייט ס י ר‬

‫‪pass,‬‬
‫פרעסטל‬

‫)‪(difficulties‬‬

‫‪(conditions) go‬‬

‫א י ב ע ר הויפט מייי‬

‫|| ס׳וועט א י ם א׳ ד י בענקשאפט‬
‫‪nostalgia‬‬

‫‪his‬‬

‫‪ h‬זאל‬

‫מצנס‬

‫א׳‬

‫אייבערוואג י•‬

‫‪re-‬‬

‫‪overweight; preptonder-‬‬

‫‪ance, supremacy‬‬

‫;‪go over, overflow‬‬

‫איבער|ווא'נדער|ן יי‬

‫‪transfusion‬‬

‫איבער|ווארט|ן יי )אייבערגעומןרט( >•<‬

‫‪ h (rev. con.) want no longer‬ע ס ה א ט זיך‬
‫א י ם אייבערנעגלוסט ד י וועיטשערע‬

‫‪he no‬‬

‫א י ב ע ר | ו ו א ר ‪ | 5‬ן ך ך מ )אי׳בערנעווארפן( )טיט(‬

‫א י י ב ע ר ג ל י י ק ל ע ך מיי‬

‫‪throw (things) at each other‬‬

‫‪jubilant‬‬

‫א י י ב ע ר ג ע ב צ יאס )ען(‬

‫איבער|ווייע|ן יי >‪<$‬‬

‫‪superstructure‬‬

‫)אייבערגעגעבן( )י(‬

‫‪hand‬‬

‫;‪over, deliver, relay; turn in, entrust‬‬

‫א י ב ע ר | ו ו י ק ל | ע ן יי‬

‫‪ impart; report, communicate‬־| א׳ )י(‬
‫‪give‬‬

‫איבער|וויש|ן ת >‪<$‬‬

‫||‬

‫‪swab‬‬
‫;‪outweigh‬‬

‫‪prevail, predominate‬‬

‫‪surrender to; devote‬‬

‫איבער|וועל|ן* ך ך י י ‪) « * -‬אייבערגעוואלט( <י<‬
‫‪ (rev. con.) want no longer‬־( ע ס ה א ט‬

‫‪oneself to‬‬
‫אייבערגענעבץ מיי‬

‫‪rewrap; swaddle,‬‬

‫איבער|וועג|ן « )אייבערנעוווינן(‬

‫בעט| ן א ׳ ) י ( אז )‪leave a message (for sb.‬‬
‫‪ that‬־‪ h‬א׳ זיך י‬

‫‪0‬‬

‫‪wink‬‬

‫‪diaper pf.‬‬

‫‪pass the word (to‬‬
‫‪a/the‬‬

‫‪winnow pf.‬‬

‫איבער|ווינק|ען זיך « )אייבערנעווונקען(‬
‫‪at each other‬‬

‫)‪(sb.‬‬

‫‪wait‬‬

‫)‪until after(wards‬‬

‫‪longer wants his supper‬‬

‫;‪that‬‬

‫‪migrate‬‬
‫‪out-‬‬

‫‪grow‬‬

‫א י ב ע ר | נ ל ו ס ט | ן ז י ך וי‪-‬אי» )אייבערנעגלוטט( <י<‬

‫‪message‬‬

‫‪0‬‬

‫‪omit‬‬

‫‪repeat, review‬‬

‫)‪sb.‬‬

‫‪skip, pass over,‬‬

‫איבער|וואקט|ן יי )איז אייבערגעוו^קסן(‬

‫אייבערניסוע י־ )ען(‬

‫איבער|געב|ן* יי‬

‫‪weather‬‬

‫‪mainly, chiefly‬‬

‫איבער|הי'פ)ער(|ן ת‬

‫‪he'll get‬‬

‫‪ let it pass; I defer to you‬־| א׳ מ‬
‫‪ view‬־( א׳ א י ב ע ר‬

‫‪turn over, insert,‬‬

‫א י ב ע ר | ה א ל ט | ן יי )אייבערגעהאלטן(‬

‫‪away, blow over; (rev. con.) get over‬‬
‫‪over‬‬

‫‪reprint‬‬

‫‪reverse‬‬

‫איבער א‬

‫‪ H I feel a thrill‬א׳ )י(‬

‫‪«etell‬‬

‫א י ב ע ר | ד ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬

‫איבער|גיי|ן* ״ )איז אייבערגעגאעען(‬

‫אז‬

‫‪ cunning‬״ ‪c r a f t y‬‬

‫א י ב ע ר | ד ע ר צ י י ל | ן יי ‪o‬‬

‫א י י ב ע ר נ א ע יעי )ען(‬

‫‪that‬‬

‫‪conviction‬‬

‫אייבערגערעשט ^ ]‪takeni aback [...RAshT‬‬

‫‪ j- I beg your pardon‬א ׳ זיך ‪make up,‬‬
‫א י י ב ע ר ב ר א ך יעי )ן(‬

‫‪ || overloaded‬א׳ ‪5‬ון‬

‫אייבערגעלאזט מיי ‪left over? posthumous‬‬

‫‪veyed, lucid‬‬
‫א י י ב ע ר ב ע ט ד*ס )ן(‬

‫‪excessive‬‬

‫אייבערנעלאד־ן מיי‬

‫מ א כ | ן א ן א׳ א י ב ע ר‬
‫א י י ב ע ר ב ל י ק ל ע ך מיי‬

‫א י ב ע ר ו ו ע ל ן זיך‬

‫ז י ך א י ם שדן אייבעו־געוואלט ד י וועיטשערע‬

‫‪devoted, affectionate‬‬

‫אייבערנעגעבנקייט יי‬

‫‪devotion‬‬

‫‪he does not want his supper any‬‬

‫אייבערגעוואקסץ מיי‬

‫‪overgrown‬‬

‫‪longer‬‬
‫‪31‬‬

‫‪761‬‬

‫איבערזאנן‬
‫איבער|זאנ|ן יי >‪<$‬‬

‫א י ב ע ר | ל א ז | ן !י ‪0‬‬

‫‪repeat‬‬

‫איבער|זי_ין* ״ )איז אייבערנעווען(‬
‫)‪tense‬‬

‫‪sojourn‬‬

‫איבער|זיי|ען יי >‪<S‬‬
‫איבער|זענ|ן יי >‪<$‬‬

‫‪saw in two‬‬

‫אייבערזעץ יעי )ן(‬

‫‪check, review‬‬

‫איבער|ליייענ|ען‬

‫א י י ב ע ר ז ע צ ע ר יעי ) ס ( ם‬
‫אייבערחזרוע יי)ען( ‪[ J‬‬

‫‪repetition, review‬‬

‫‪preter‬‬
‫‪repeat‬‬

‫||‬

‫א י י ב ע ר מ א ס ‪) n‬ן(‬

‫א י ב ע ר | ט ר א ג | ן יי‬

‫‪change the‬‬

‫אייבערטראכט יעי)ן(‬

‫||‬

‫‪shunt‬‬

‫‪excess‬‬

‫א י י ב ע ר מ א ס י ק מיי‬

‫‪excessive‬‬

‫א י ב ע ר מארגן ׳׳מ‬

‫מארגן‬

‫איבער|מיש|ן ת ‪0‬‬

‫‪change clothes‬‬
‫‪bear‬‬

‫‪0‬‬

‫‪strain, overtire‬‬
‫‪change, make over,‬‬

‫איבער|מאנעווריר|ן ת ‪O‬‬

‫‪tious‬‬

‫ניט אייבערצוטראנן‬

‫‪undergo‬‬

‫‪experience,‬‬

‫‪alter pf.‬‬

‫א ׳ ז י ך ‪be repeated; recur; be repeti-‬‬

‫‪ h clothes of‬א׳ זיך‬

‫‪illegible‬‬

‫א י ב ע ר | מ א ' ט ע ר | ן יו ‪0‬‬
‫א י ב ע ר | מ א כ | ן יי‬

‫)אייבערנעטראגן(‬

‫)‪turn (leaves of a book‬‬

‫>&‬

‫‪unbearable‬‬

‫אייבערמענטש יעי )ן(‬

‫‪qualm, scruple‬‬

‫א י י ב ע ר ן ־ א י ב ע ר ר ע ם ‪ ,‬״איבער ד ע ר‬

‫אייבערטראכטוע יי)ען(‬

‫‪reflection‬‬

‫א י ב ע ר | ט ר א כ ט | ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ט ר א כ ט (‬

‫||‬

‫‪experience‬‬

‫א י ב ע ר | ל ע ב | ן מ >‪<$‬‬

‫‪translatable‬‬

‫א י ב ע ר | ט א | ף מ )אייבערנעטאן(‬

‫י‬

‫‪pf.‬‬

‫‪read‬‬

‫‪superman‬‬

‫א י י ב ע ר נ א ט י י ר ל ע ך מיי‬
‫‪be ap-‬‬

‫א י ב ע ר נ א כ ט י ק מיי‬

‫‪prehensive, be worried; reflect (on),‬‬

‫‪supernatural‬‬

‫‪overnight‬‬

‫איבער|ני'צעווע|ן מ >‪3‬‬

‫‪consider‬‬

‫‪turn (a coat), re-‬‬

‫‪vamp‬‬

‫א י ב ע ר | ט ר י י ב | ן י )אייבערנעטריבן(‬

‫‪overdo,‬‬

‫א י ב ע ר | נ ע י כ ט י ק | ן יי‬

‫‪carry to excess, exaggerate‬‬

‫א י ב ע ר | נ ע מ | ע ן יי)אייבערנענומען(‬

‫)‪(threshold etc.‬‬
‫איבער|יאנ|ן יי >‪<$‬‬

‫‪take over,‬‬

‫‪ h assume; intercept‬א׳ זיך‬

‫‪pass, overtake; outrun‬‬
‫‪excess(ive),‬‬

‫‪subside‬‬

‫|| א' זיך מיט ‪take to heart; pride one-‬‬

‫אייבעריאר ‪ v‬ע י ב ו ר ־ י א ר‬
‫א י י ב ע ר י ק מיי‬

‫‪overnight,‬‬

‫‪stay‬‬

‫‪spend the night pf.‬‬

‫א י ב ע ר | ט ר ע ט | ן י י ) א י י ב ע ר נ ע ט ר א ט ן ( ‪step over‬‬

‫‪self on‬‬
‫‪superfluous,‬‬

‫‪,‬‬

‫‪ undue; remaining‬־‪ 1‬ד א ס ‪ /‬ד י א ׳ ע‬

‫א י ב ע ר | ס ד ר | ן יי ‪[SADER] <fc‬‬

‫‪the‬‬

‫א י ב ע ר | ע ' נ ט ‪ 5‬ע ר | ן יי‬

‫‪rest‬‬

‫‪rearrange‬‬

‫‪abandon (unto an‬‬

‫‪enemy); deliver, surrender‬‬

‫א י י ב ע ר ק י י ט יי‬

‫‪redundancy‬‬

‫א י ב ע ר | ע ס | ן זיך יי )אייבערנעגעסן(‬

‫אייבעריקנס מייי‬

‫‪incidentally‬‬

‫איבער|פרווו|ן יי‬

‫‪test; reexamine‬‬

‫א י ' ב ע ר ‪ 5‬א ל יעי )ן(‬

‫‪ambush‬‬

‫א י י ב ע ר י ק ס מייי‬

‫ניט‬

‫‪(an experience); survive, outlast‬‬

‫‪translator, inter-‬‬

‫איבער|חזר|ן‬

‫‪0‬‬

‫אייבערלעבוע יי)ען(‬

‫‪change seats‬‬

‫יי >‪[KIIAZER] $‬‬

‫‪put in another place‬‬

‫אייבערצולייענען‬

‫;‪put in another seat‬‬

‫אייבערזעצעוודיק מיי‬

‫‪over-‬‬

‫‪flow‬‬
‫איבער|ליינ|ן יי‬

‫‪translation‬‬

‫א י ב ע ר | ז ע צ | ן מ >•<‬

‫‪ || forsake‬א׳ זיך מ‬

‫א י ב ע ר | ל ו י פ | ן יי )איז א י י ב ע ר נ ע ל א פ ן (‬

‫‪translation‬‬

‫‪ h translate‬א׳ זיך‬

‫‪re-‬‬

‫‪serve, retain‬‬

‫‪i n present‬‬

‫א י ב ע ר | ז ע | ן * יי)אייבערנעזען(‬

‫‪ || leave behind‬א׳ אויף‬

‫נאטם באדאיט‬

‫‪( n o t used‬‬

‫‪strain vt., filter‬‬

‫אייבערזעצוע יי)ען(‬

‫איבער‪5‬ארן‬

‫‪overly‬‬

‫א י ב ע ר | כ א פ | ן יי ‪0‬‬

‫א י ב ע ר | ‪ 5‬א ל | ן מ ) א י ז א י י ב ע ר נ ע ‪ 5‬א ל ן ( ‪ambush‬‬

‫‪have a bite of; over-‬‬

‫‪ hear, intercept‬־‪ 1‬א ׳ ע פ ע ס‬

‫‪have‬‬

‫‪also‬‬

‫א י ' ב ע ר ‪ 5‬א ר יעי )ן(‬

‫איבער|כייטרעווע|ן יי ‪0‬‬

‫‪ford, passage‬‬

‫איבער|פארדיננ|ען יי)אי'בער‪6‬ארדונגען(‬

‫‪a snack, have a bite to eat‬‬
‫‪outwit‬‬

‫א י ב ע ר | ל א ד | ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ל א ד ן (‬

‫‪overeat‬‬

‫‪sub-‬‬

‫‪let‬‬
‫‪overbur-‬‬

‫א י ב ע ר | ‪ 5‬א ר | ן יי)איז א י ' ב ע ר נ ע ‪ 5‬א ר ן (‬

‫‪den, overload‬‬

‫)‪(in a vehicle‬‬
‫‪32‬‬

‫‪run over‬‬

760

‫איבעררעדן‬

supersonic

‫א י י ב ע ר ק ל א י נ ג י ק איי‬

outsmart, outwit

spoil

|| t i d i o u s , be choosy, be
a new

resi-

indiscriminately
fastidious/

v i . , be spoiled
transplant

‫א ן א ן א׳‬

‫א י י ב ע ר פ ל י י ץ יעי‬

obese

particular
(‫זין־ )אין‬

<$> ‫א י ב ע ר | פ ל א נ צ | ן יי‬

overflow

‫א׳‬

d e l i n q u e n t (note)

‫\ ניט א ׳ ד י ק‬- dence)

‫•קע‬

‫א י ב ע ר | פ י ר | ן יי‬

|‫י‬

( ‫איבער|קלי_יב|ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ק ל י ב ן‬
(to

‫א י ב ע ר | פ ו ' ר ע מ | ע ן יי‬

‫ || א׳ ז י ך‬spoil vt.

‫א ב ע ר ק ל י _ י ב יעי‬

indiscriminate(ly)

move

recast

<$> ‫א י ב ע ר | ק ל י ג | ן יו‬

|| choice, d i s c r i m i n a t i o n
be fas-

‫איבערפורעמען‬

delinquency

(of

a

‫א י י ב ע ר פ ע י ט איי‬
‫א י י ב ע ר פ ע י ל י ק »יי‬

‫יי‬

‫אייבערפעיליקייט‬

(‫א י י ב ע ר ק ל ג י ב ע ר יעי )ס‬

note)

fussy / c a p r i c i o u s person
selective; fastidious,

ask a g a i n

<S> ‫א י ב ע ר | פ ר ע נ | ן יי‬

overpay

<•> ‫א י ב ע ר | צ א ל | ן יי‬

‫א י י ב ע ר ק ל ג י ב ע ר י ש איי‬

choosy, s q u e a m i s h , c a p r i c i o u s
hesitation, compunc-

wash

(‫א י י ב ע ר ק ל ע ר יעי )ן‬

(‫)אייבערנעצוואגן‬

‫יי‬

tion
hesitant
recon-

sider v t / v i ;

hesitate; w o r r y ,

r a s h l y , indis-

brainwash

‫א י י ב ע ר ק ל ע ר י ק •יי‬

deliberate,

cover, t i d y ; m o v e (to

<$> ‫א י ב ע ר | ק ל ע ר | ן יי‬
be

(‫א י י ב ע ר צ י יעי )ען‬

a new residence)

ap-

conviction,

belief,

(‫איבערציינוננ י׳ )ען‬

conclusive,

convincing,

‫( ניט א ׳ ד י ק‬- p r e h e n s i v e

persuasion

criminately
reversal, u p h e a v a l ,

(‫)ן‬

‫איבער|צוואג|ן‬

[MOYEKh] ‫( •[ א ׳ י ר ע ם מ ו ח‬the h a i r of)

‫א י ב ע ר צ י י נ י ק איי‬

‫א י י ב ע ר ק ע ר יעי‬

persuasive

overthrow

persuade, c o n v i n c e

<E> ‫איבער|צי_יג|ן יי‬

reversible

‫א י י ב ע ר ק ע ר ל ע ך איי‬

overripe

‫א י י ב ע ר צ י י י ט י ק איי‬

t i p over, o v e r t u r n vt.;

<$> ‫א י ב ע ר | ק ע ר | ן יי‬

timeless

‫א י י ב ע ר צ צ י ט י ש איי‬

t i p over, t u r n o v e r v i . ‫ א׳ זין־‬h i n v e r t
upset, u p h e a v a l ;

trace ( d r a w i n g )

(‫א י י ב ע ר ק ע ר ע נ י ש יאס )ן‬
coup d'etat

seditious, s u b v e r s i v e

‫א י ב ע ר | ק ר י מ | ע ן יי‬

surprise

(‫*איבערראשונג י׳ )ען‬

t a k e a b a c k , surprise

(‫א י י ב ע ר ר ו ק יעי )ן‬

shift

<$> ‫א י ב ע ר | ר ו ק | ן יי‬

‫א י ב ע ר ר ע ד‬

cross

‫א י י ב ע ר ר י י ד יי ״מ‬

prudery

‫א י י ב ע ר ר נ י ס י ק איי‬

(on

prudish

[ ] ‫א י ב ע ר צ נ י ע ו ת ד י ק איי‬
<$> ‫א י ב ע ר | ק ו ל י ע | ן ז י ך יי‬

( ‫א י ב ע ר | ק ו מ | ע ן יי )איז א י י ב ע ר נ ע ק ו מ ע ן‬
(‫א י י ב ע ר ק ו ק יעי )ן‬

view; stocktaking

(‫א י י ב ע ר ר ע ד יעי )ן‬

examine, look over;

<$> ‫א י ב ע ר | ק ו ק | ן יי‬

‫ ־| א ׳ זיך‬s u r v e y , s c a n ; revise, review
exchange glances

(‫> )א‬$< ‫א י ב ע ר | ר ע ד | ן יי‬
a given

pf.

v i v e ; tide over; live down

tion
talk

‫איבער|צלמ|ען‬

[...TSNIES] ‫א י י ב ע ר צ נ י ע ו ת דאס‬

check, i n s p e c t i o n , re-

disconnect, c u t s h o r t ; c a l l i t a d a y

have a

‫ד ך יי‬

turn a somersault
sur-

( ‫איבער|רי_יס|ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ר י ט ן‬

‫ || א ׳ מ י ט‬persuade

‫שטר יקל‬

(‫א י י ב ע ר צ י ע ר יעי )ס‬
oneself

tinuous

argument; conversa-

[TSEYLEM] 0

(‫זין־ )אין‬

‫א׳ ז י ך מ י ט‬

c a r r y t h i n g s to excess
seat c o v e r ; t o p c o a t

mission

interrupt,

‫א י ב ע ר | צ י י ל | ן יי‬

|| m o v e (to a new residence)

(‫אי'בעררי_יס יעי )ן‬

i n t e r m i t t e n t , discon-

(‫א י ב ע ר | צ י | ע ן יי )אייבערגעצוינן‬

‫| א׳ ד א ס‬j be c o v e r e d w i t h

<•> ‫* א י ב ע ר | ר א ש | ן יי‬

shift

interruption; inter-

‫ || א׳‬c o v e r

‫א י י ב ע ר ק ע ר ע ר י ש איי‬

imitate, mimic

<J> ‫א י ב ע ר | צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬

c o u n t pf.

reiterate, repeat a d

subject)

<:> ‫איבער|קי_י|ען יי‬

n a u s e a m ; ( c o n t . ) echo

with
33

759

‫איטאליעניש‬

idiomatic
idiosyncrasy

[DY] •‫א י ד י א מ א ט י ש «י‬

‫י י ) ע ן ( יעז‬

idyll

( 2 .

‫יעי ) ן‬

ideologist

‫ם‬

[PSU-

(‫י•)ן‬

rupt

‫אידענטיטעיט‬

‫א י ד ע נ ט י ש «יי‬

idea

(‫אידעע י׳)ס‬

MiRTshEM]

master key
switch

[IEV] »

‫ודלסטו‬

pf.,

cross, intersect
overtime

‫איוצ‬

‫ א ׳‬I-

‫וואט‬

strung

misdemeanor

offender,

a

‫ם‬

‫א י ב ע ר | ש פ ר ג י ז | ן וו‬

0

(‫)ס‬

‫יעי‬

‫אייבערשפרייזער‬
transgressor

copy,

do?

‫יי‬

(‫)אייבערגעשריבן‬

outshout

( ‫איבער|שרי_י|ען יו ) א י י ב ע ר ג ע ש ר י ג ן‬

scare, (sudden) f r i g h t
frighten,

(‫איזא^אציע יי)ס‬

(‫א י י ב ע ר ש ר ע ק יעי )ן‬

(‫איבער|שרעק|ן יי)אייבערנעשראקן‬
a l a r m , scare

(‫א י ז א ל י י ר יעי )ן‬
ignore, d i s r e g a r d

confinement
(‫י׳)ען‬

isolate; insulate

(the letter) Y

‫איזאלירוע‬

idiot
idiocy

at, deride, b a i t

Italy

O ‫א י ג נ א ר י ר | ן יי‬
(‫א י ג ר ע ק יעי )ן‬
‫י י ד‬

O ‫א י ז א ל י ר | ן יי‬

‫ א י ב ע ר‬O ‫איזדיע'קעווע|ן ז י ך מ‬

ism

‫יב|ן‬.‫איבער|שרי‬

c o r r e s p o n d ‫ ^ א ׳ ז י ך‬rewrite; t r a n s c r i b e

•‫א י ז א ^ א צ י א נ י ס ט י ש •י‬

isolation

( ‫א י י ב ע ר ש פ ר י י ז ל י*־ ) ע ך‬

story)

‫א י ז א ל א צ י א נ י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬

isolation w a r d ; solitary

(‫אייבערשפרייז יעי)ן‬

transgress

‫א י ז א ל א צ י א נ י ז ם יעי‬

isolation, insulation

two

<$> ‫א י ב ע ר | ש פ א ר | ן מ‬

offense, transgression

‫ יי‬.1 ‫א י ז‬

resuming

in

[...shoEN] » ‫א י י ב ע ר ש ע ה ע ן‬

contradict, gainsay

‫א י ו ו ד ע ו ו א ך ״י־‬

(on

isolationist

Italian

‫ י ד | ן וי‬. ‫א י ב ע ר | ש נ י‬

‫ א׳ זיך‬H cut

o v e r s e n s i t i v e , h i g h - ‫א י י ב ע ר ש פ י י ר ע ו ו ד י ק !ויי‬

suffering

(‫זיין‬

shunt

(‫א י י ב ע ר ש נ י י ד יעי' )ן‬

(‫)אייבערגעשניטן‬

a p p a l l i n g news

.2 || is

‫איבער|שליס|ן‬

(‫א י י ב ע ר ש ס ו ע ס יעי )ן‬

intersection
cut

‫ס‬3‫איו‬

what do y o u want to

b u l l y , jeer

‫יו‬

(‫)אייבערגעשלאסן‬

discussion, parley

G o d willing

‫ א י ו ב ס‬1‫ ־‬m e n t ,

isolationism
isolationist

( ‫א י י ב ע ר ש ל י ס ל יעי ) ע ן‬

over,

‫אי״ה=אם‬

[YESURIM] ‫י ס ו ר י ם‬

c o n s e q u e n t l y ; well
?‫טאן‬

3> ‫א י ב ע ר | ש י ק | ן יי‬

(‫איבער|שלאג|ן וי)אייבערנעשלאגן()טיט‬

inter- ‫ | א ׳ י ד י ר י י ד‬- (with), mix (with)

week

well,

<$> ‫א י ב ע ר | ש ט ע ר צ ל | ע ן יי‬

cap

cover

trans-

interchange

•‫א י ד ע י ש «י‬

identical

after this S a b b a t h ; next

«

over;

forward, ship; transmit

( ‫א י ד ע נ ט י פ י צ י ר ו ע י׳ ) ע ן‬

RES]

so, t h e n ,

<•> ‫א י ב ע ר | ש ט ע ל | ן יי‬

switch

O ‫ י צ י ר | ן ) ז י ך ( יי‬6 ‫א י ד ע נ ט י‬

B o o k of J o b

‫בשורות‬

place,

pose,

‫א י ד ע א ל י ס ט י ש »יי‬

[IM Y I R T S E H A S I I E ' M ; ‫י ר צ ה ה ש ם‬

the

another

‫א י ד ע א ל י ז ם יעי‬

ideological

|| J o b ;

‫ «יי‬.1 ‫י ל‬m
‫ע א‬o‫ד‬v‫י‬e‫ א‬a r o u n d , p u t i n

‫א י ד ע א ל א ג י ש «יי‬

idealistic

identity

‫איבער|שטארק|ן‬

<•> ‫א י ב ע ר | ש ט ו פ | ן יי‬

tide over, pull through

‫א י ד ע א ל י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬

identification

<$> ‫יי‬

over-

power

‫' א י ד י ש זע‬
|| ideal

idealism

extreme tor-

overcome,

(‫אידעאלאגיע י׳)ס‬

ideological

i d e n t i f y vt/vi

'‫אידיי‬

(‫א י ד ע א ל א י נ יעי )ן‬

ideology

‫א י ב ע ר | ש א צ | ן יי‬

overrate, overestimate

( ‫א י ד י י ל י ע י׳ ) ס‬

‫י י ד י ש‬

idealist

ize; r e c a l c u l a t e

‫א י ד י א ס י נ ק ר א ט י ש »יי‬

‫א י ד ע ע‬

0

<3> ‫א י ב ע ר | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬

overcharge; item-

[DY] ( ‫א י ד י א ס י נ ק ר א י ז י ע י׳ ) ס‬

idiosyncratic

ideal

‫איבעררעכענען‬

idiocy

(‫א י ט א י ל י ע )יי‬

[DY] (‫א י ד י א י ט יעי )ן‬

34

[DY] U ‫א י ד י א ט י ש‬

[DY] ( ‫א י ד י א י ט י ש ק י י ט י • ) ן‬

idiom

[LY] ‫א י ט א ל י ע נ י ש «יי‬

?

[DY] ( ‫א י ד י א ט י ז ם יעי ) ע ן‬

idiotic

( ‫א י ז ם יעי ) ע ן‬

‫א י ד ׳עז‬

[DY] ( ‫א י ד י א י ם יעי ) ע ן‬

758

‫איידל‬

‫איטאליענער‬

Italian

p r i m a c y , a u t h o r i t y ; a u t h o r i t i e s , es-

[LY] ‫א י ט א ל י ע נ ע ר יעי )—( ש‬

tablishment
graduate school
|| supreme,

each, e v e r y

(‫א י י י ב ע ר ש ו ל י׳ )ן‬

uppermost

*‫•יי‬

‫יי‬8/‫א י ט ל ע ך •י«נ‬

‫ || ע ס ה א ט ניט ד י ו ו ע ר ט‬egg

‫איייבערשט‬

i t is c o m p l e t e l y

( ‫איי י•״ ) ע ר‬

‫קיין א ו י י ס נ ע ב ל א ז ן איי‬

pestle of a m o r t a r ; ‫ד א ס א ׳ | ע פ ו ן שטייסל‬

worthless

( f i g . ) stg. indispensable
upstate

eh! w a t c h i t !

‫ || א י ן א ׳‬u p s t a t e ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט יעי‬

‫ || א י ן א ׳‬u p t o w n (area)

gee! o h b o y ! ( d e l i g h t ,

‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י־‬

miration);

uptown
‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י ש •יי‬

oh, that's

‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י ש •יי‬

but then

(used

‫א י י י ב ע ר ש ט א נ ד יעי‬

introduce

r h e t o r i c a l questions

gimmick
mesh;

‫געב‬-‫א י י ' ב ע ר ש ט | ע ר יעי‬
( ‫א י י י ב ע ר ש פ י צ ל יעס ) ע ך‬

( A m )

(‫)עך‬

he is

‫אייגל י*״‬

‫ || ד י איייגענע‬o w n ; same
folks

‫איייגענע‬

.2 |‫ ־‬e n o u g h !
which
objections)

...‫אי_י פ א ר וואס נייט ע ר ניט? ווי_יל‬

gee ( m o r e

emph.

than

‫;)אי_י‬

m y goodness!

‫אייג־ן •י׳‬
I-

‫מנונע‬

w

‫אינט‬

1

‫ || ניט א ז ר א ׳‬w o n d e r f u l !

«‫אצ־אצ־אי! «י‬

kin

not so h o t
e t e r n a l , e v e r l a s t i n g , timeless,

|| o w n , possess

‫ || ד ע ר וואט‬forever

‫־אס אייננס‬/‫|| ה א ב | ן * • אן‬
‫ד א ם איי'נענע‬

<‫אר‬5< ‫*איייננארטיק •י׳‬

owner

‫״איייננטימער יעי ) ס ( ם‬

eternity

‫יאייננטום יעו א י י ג נ ס‬

self-interested
self-interest
||

property,

possession

Upper Italy

‫אייינננוציק •י׳‬

elevated ( r a i l r o a d )

‫איייגננוציקייט י׳‬

expressly

property, quality, char-

‫ || איי י ב ע ר ־‬chief c o n d u c t o r

‫אייינננוץ יעי‬

°‫ יא‬.1

get the u p p e r

eugenics
r e l y o n oneself, r e l y

peculifar‫י‬

sovereignty

‫ ט י׳‬5 ‫א י י ' ב ע ר ה א ר ש א‬

[...HAZBORE] (‫א י י י ב ע ר ה ס ב ר ה י׳ )—ות‬
‫טיען‬5‫*איי'בערהערשא‬

preponderance
overtone

‫נעב יעז‬-‫א י י ' נ ע נ | ע ר דער‬

surface
superficial

‫ ־| א ׳ נ ע ר ע י ד ט‬frail

( ‫א י י י ב ע ר ל י*׳־ ) ע ך‬

(‫ ל א ן ־ י׳ )ן‬5 ‫א י י ' ב ע ר‬
‫ ל ע כ ל ע ך •י׳‬5 ‫' א י י ' ב ע ר‬

sovereignty, superiority,
35

‫איייבערוואנ י׳‬

( ‫ ט ע נ ע ר‬. . . ) ‫א י י י ב ע ר ט א ן יעי‬

top, cap

‫אייד־ל •י׳‬

teous; refined; precious ( m e t a l ) ; s l i m ,
to put it m i l d l y

(‫א י י י ב ע ר ה א ר יעי )ן‬

‫ ט‬6 ‫א י י ב ע ר ה א ר ש א‬

o n one's o w n m e m o r y
‫א י י נ ן‬

sovereign

fetched i d e a ; s t r a t a g e m

‫איינעניק י׳‬

<$> ‫א י י ' נ ע נ | ע ן ז י ך וי‬

genteel, n o b l e ; p o l i t e , c o u r -

‫א י י י ב ע ר ה א נ ט י׳‬

hand, prevail

arity, trait
‫ט י ׳ ) ן ( = א י י ג נ ק י י ט‬5‫איי'גנשא‬

( ‫איייבערבאן י ׳ ) ע ן‬

( ‫|| ק ר י נ | ן ד י א ׳ ) א י ב ע ר‬

•‫ייי‬

(‫איייגנקייט י׳ )ן‬

acteristic, a t t r i b u t e , feature,

‫קאנדוקטאר‬

[LY] ‫א י ט א ל י ע‬

upper h a n d , s u p e r i o r i t y

‫אייננס‬
2.

..‫אייבער‬

‫איייבערקאמאנדיר‬

‫ || א י י י ב ע ר ־‬h e a d w a i t e r ‫|| א י י י ב ע ר ס א ר ו ו ע ר‬

as a m a t t e r of fact, a c t u a l l y
self-interest

‫ל ע ב ט א׳‬

(‫איייביקייט י׳ )ן‬

|| chief, supreme, h e a d ; upper
commander-in-chief

‫ •י׳‬.1 ‫*איייגנטלעך‬

‫א י י ב י ק •יי‬

‫\ אויף א ׳‬- p e r p e t u a l

the E v e r l a s t i n g

p e c u l i a r (to)

2. «‫ || יח‬a c t u a l , v i r t u a l

‫איי־אייי‬

(consternation)

one of u s / y o u / t h e m ‫א ן א י י ' נ ע נ | ע ר מ ע נ ט ש‬
likewise

doesn't

he leave then? Because ...

‫ א ר ל י ר | ן א ן א ׳‬5 h t h r o w eyes at

my

to

r e a d y ; w h y ( y o u m a y ask)

a r u n ( i n one's s t o c k i n g / k n i t t i n g )
||

well

‫ ־| אי_י נענוינ ש ר ן‬does he sing!

;‫ ע ר איז נרייט‬h a n t i c i p a t e

‫ מ א כ | ן א י י ג ל ע ך י‬1‫ ־‬s t i t c h (in k n i t t i n g )

folks,

oh,

(impatience)

upstate

the L o r d

have

(regret);

uptown
upper-income g r o u p

eyelet;

gosh

‫ אי_י זיננט ע ר‬I-

oh b o y ,

»™ ‫איי‬

a™ .1 ‫איי‬

ad-

‫ ט י׳‬5 ‫א י י ' ב ע ר ש א‬

757

‫אי_ינבונד‬
1

urgent, pressing, h a s t y
‫ה י_י ל י ק‬

‫א צ ל י ק *יי‬
‫איי זעו‬

lubricate
‫זיך‬

‫א׳‬

|| h u r r y ,

rush

‫איידלמוט‬

2

‫אצל יק‬

n o b i l i t y (of c h a r a c t e r )
|| courtesy, politeness

<•> ‫א י י ל | ן יי‬

vt.

amenities

S> ‫א צ ל | ן יי‬

gem, jewel

h u r r y , haste
rush hour
(al)together;
|| 2-‫א י י נ ע ר‬

‫א ׳ זין־‬

°*‫א צ י ל ע נ י ש י‬

[sho] (‫א צ י ל ־ ש ע ה י־ )ען‬

‫ || א י ן א ׳ ע ם‬one
,‫א י י נס‬

‫נל‬

‫ || א ׳ א י ך ק ו ם‬before;
faster

jointly

( ‫ ע ס‬/ ‫ביידעם יעי ) ס‬
than

for the present;
stopgap;

‫ ־| א ׳ וואס ווען‬t h a n I

pre-

(‫^יידער־וואס־וועין יער )ען‬

ice c o l d , i c y

i n u t t e r terror

year i n a n d

iceberg

have

one's

icy

(

2

!2.

‫קי‬

|| be a t a loss

pack, wrap

icicle

( ‫ ) ע ך‬w ‫**ציזליכטל‬

.

‫ א צ י ז ע נ ע ס‬/ ‫יעי ) ס‬
iron bar;

flatiron

railroad

(‫^ צ י ז נ ב א ן י• )ען‬

reinforced concrete

‫א צ י ז ן ־ ב ע ט א ן יעי‬

‫א ׳ א ו ן ווו אויס‬

‫ אצנ|פאק|ן‬h into

‫^ צ ז י ק איי‬

‫<|ייזל יעי )ען( • ט ע‬

‫ ניט וויס|ן* ווו‬h k n o w one's w a y a b o u t
in,

[YAM] ‫אציז־ים יעי‬

d o n k e y , ass

out

bearings,

°*‫^ צ ז ר‬

( ‫ ב ע ר נ‬. . . ) ‫^ צ ז ב א ר נ יעי‬

the A r c t i c O c e a n

‫איינ‬

‫ אייו יאר־א׳ יאר־אוייס‬.1 ‫א צ ן‬

oriented,

‫ || א ׳ ק א ל ט‬ice

‫|| א י י י נ ט ר א פ י ק‬

‫ ווים[ן* ווו א ׳ א ו ן ווו אויס‬h y e a r
be

‫איידער‬

liminaries j

‫ א י ן א ׳ ) ע ( ש ר ע ק‬h i t ' s the same m a t e r i a l

monosyllabic

‫ק‬

before y o u k n o w i t

‫ || ס ׳ א י ז איין געוואינט‬s a m e ; u t t e r2.‫איי‬

u n i c y c l e ‫ || א י י נ ר א ד‬u n i . . . , m o n o

*

‫ ג י כ ע ר א ׳ א י ך‬h before I come

‫ ציי‬.1 ‫איין‬

H

*‫נ‬

( ‫^ י י י ד ל ש ט י י ן יעי ) ע ר‬

son-in-law

‫\ ש ט א ר ק‬- h u r r y , r u s h v i . , m a k e haste
be i n a great h u r r y

‫א י י י ד ל מ ו ט יער‬

(‫^ י י י ד ל ק י י ט !׳ )ן‬

one-eared; m o n a u r a l

‫אייין־אוייערדיק איי‬

scrap iron

‫^ צ י ז נ ב ר ע ך יאס‬

sole, s i n g u l a r , one a n d

‫איין־און־אייינציק איי‬

hardware

0*‫אציזנווארג ר‬

only
inhale

(‫א צ י ז נ ק ר א ם י־ )ען‬

icebox

(‫א צ י ז ק א ס ט ן יעי )ס‬

iron

<j> ‫א צ נ | א ' ט ע מ | ע ן יי‬
<3> ‫א צ נ | א י י ג ל | ע ן יי‬

inoculate
come t o feel a t

h a r d w a r e store

ice c r e a m

<$> ‫א צ נ | א י י ' נ ע נ | ע ן ז י ך יי‬

sleet

home
i d e n t i c a l (twins)
oil, lubricate
get used (to a

vanity

(‫אי_ינ|א'רבעט|ן זין־ יי <•> )אין‬

one's

(‫א צ ט ע ר יעי )ס‬

s u p p u r a t i v e , infected

‫א י י י ט ע ר ד י ק איי‬

suppurate

<$> ‫^ י ט ע ר | ן יי‬

<$> ‫אי_ינ|א'רדענ|ען‬

‫זין־‬

‫א׳‬

1‫־‬

arrange

affairs, settle d o w n
place, p o s i t i o n

(dat.-acc.

of) y o u ( p i . )

embalm

!‫א צ נ ב א נ ד יעי )ן( זע‬
‫א י י י נ ב א ר ט י ק איי‬

book

<•> ‫א צ נ | ב ו כ | ן יי‬

(book) b i n d i n g

(‫א צ נ ב ו נ ד יעי )ן‬

‫א י י כ ל יאי־‬
(‫ייל י׳ )ן‬4<
1

oil

(‫א י י ל יעי )ן‬
2

ale

O ‫אי_ינ|באלזאמיר|ן יי‬

‫א צ נ ב ו נ ד‬

( ‫ א י ר‬:‫^י_יך ־ י * )נאט‬

ell, c u b i t

O ‫אי_ינ|באדינג|ען יי‬

single-breasted

| ‫י‬

h e a r t s (in cards)

( ‫א צ נ | א ר ט | ן יי ) א צ י נ ג ע א ר ט‬

condition

‫א י י ט ע ר יעי‬

udder

a r r a n g e m e n t ; fixture; ( ‫א צ י נ א ר ד ע נ ו נ ג י י ) ע ן‬

arrange

‫א י י ט י ל איי‬

‫א י י י ט ל ק י י ט י׳‬

pus

g i v e n job)

fix up, a c c o m m o d a t e ,

‫א י י ט א נ א י ז י ע י־‬

vain

<$> ‫א צ נ | א י י ל | ן יי‬

facility (installation)

‫<|צ'זקרעם יעי‬

(‫^ צ י ז ר ע ג ן יעי )ם‬

euthanasia

‫אייינאיייק איי‬

‫^ צ י ז ע ר ן איי‬

rush shipment

‫א י י ל יעי‬

‫ || א צ י ל ש ק ו ע‬r u s h

oil p a i n t i n g
olive

...‫אצל‬

( ‫א י י ל ב י ל ד יאט ) ע ר‬
(‫א י י ל ב ע ר ט יעי )ן‬
oily

‫אייל יק איי‬

|| i r o n

‫‪756‬‬

‫איינביינן‬
‫אי_ינ|בייג|ן יי )איייעעבוינן(‬
‫|| א ׳ זין־‬

‫‪ h to c o u r t‬א ׳ זין־ )י(‬

‫‪b e n d vt., i n c l i n e‬‬

‫‪ || t r a d e - i n‬א ו י ף א ׳‬

‫‪ h t r a d e - i n‬א ׳ ־ ה נ ח ה ]‪[HANOKJIE‬‬

‫‪job‬‬

‫‪as a‬‬

‫א י י י ע ע נ ל י י ב ט איי‬

‫‪trade-‬‬

‫‪in allowance‬‬
‫‪trade in‬‬

‫אי‪.‬ינ|בי_יט|ן י י ) א ג י י ע ע ב י ס ן (‬
‫ניט אייינצובי‪-‬יםן‬
‫ץ‬

‫‪tough‬‬

‫א י_י נ ר ע ד ע נ י ש‬

‫אגיינבינדער י ע י )ס(‬
‫א צ י נ ב י ר ג ע ר ו ע י׳‬

‫) ‪b i n d (a b o o k‬‬

‫‪persuade (by‬‬

‫‪ H a s k i n g ) , s w a y , b e n d‬ניט א ג י י נ צ ו ב ע ט ן‬
‫‪ |- u n b e n d i n g ,‬א ׳‬

‫‪pf.‬‬

‫‪ h‬א ׳ זין־‬

‫זיך בי_י‬

‫)‪b r e a k (down‬‬

‫*אגיינגעטרניעט איי‪-‬אסעי‬
‫אי‪-‬יינגעטריקנט איי‬

‫‪save,‬‬

‫א צ י ע ע ל י י ג ט איי‬

‫‪economize o n‬‬
‫‪straddle‬‬

‫אי_ינ|גיי|ן* יי )איז אגיינגעגאנגען(‬

‫אי‪-‬יינגעמאכטם‬

‫‪(rash) go‬‬

‫)‪settle (on‬‬

‫י|‬

‫‪superstition‬‬
‫‪dear to (the‬‬

‫)‪heart of‬‬
‫א ט י נ ג ע ב ו י ר ץ איי‬

‫‪native, inborn, innate‬‬

‫‪enjoyable,‬‬

‫א ג י י נ נ ע פ ו ק ל ט איי‬

‫‪concave‬‬

‫א ג י י נ ג ע פ א ל ץ איי‬

‫‪sunken‬‬

‫אגיינגעפאר־ן אי־‬

‫‪w e l l - t r o d d e n ; routine‬‬

‫אייינגעפינס‬

‫יא־־‬

‫)ן(‬

‫‪(well-)established‬‬
‫‪impression, realization‬‬

‫אי_ינ|געפינ|ען יי )אי_י'נגעפונען(‬

‫‪naturalized‬‬

‫)‪impression‬‬

‫‪administer‬‬

‫י|‬

‫אי_ נגעקלאגט|ער‬

‫‪sue, t a k e‬‬
‫‪37‬‬

‫‪find‬‬

‫‪(have the‬‬

‫א ג י י נ ג ע פ ל א כ ט נ ק י י ט י־‬

‫ ‪( m e d i c i n e ) ; s u b m i t , file (official d o c u‬‬‫) ‪ h m e n t‬א ׳ א י ן ג ע ר י י כ ט אויף‬

‫‪pleasant,‬‬

‫אייינגעפונדעוועט אי־‬

‫אייינגעבויגץ איי‬

‫אי_ינ|געב|ן*‬

‫‪into‬‬

‫‪get‬‬

‫‪agreeable‬‬

‫‪bent, s t o o p e d‬‬

‫יי‬

‫)אגיינגעניט(‬

‫אי_ נגענעמ)ען( אי־‬

‫‪incorporate‬‬

‫)אי‪-‬יינגעגעבן(‬

‫‪bundled up‬‬
‫‪proficient; i n practice‬‬

‫‪practice‬‬

‫‪ h frequenter‬זי_ין* א ן א ׳ אין‪/‬בי_י ‪frequent‬‬

‫אנוינגעבירגערט איי‬

‫‪lie s t i l l ,‬‬

‫‪j a m , j e l l y , preserves‬‬

‫זיך יי‬

‫אי_ינ|געניט|ן‬

‫אייינגלייבעניש דאס )ן(‬

‫)ן(‬

‫דאי־‬

‫אנוינגעניט אי־‬

‫‪agree, consent (to),‬‬

‫אגיינגעבאק־ן איי י ) א י ן ה א ר צ ן (‬

‫)‪i n love (with‬‬

‫‪ || p i c k l e d‬ל י נ | ן א ׳‬

‫אניינגענורעט איי‬

‫אי‪-‬ייננייער יעי )ס( )אין‪/‬בי_י( ‪frequent v i s i t o r ,‬‬
‫י‬

‫א׳‬

‫וועד| ן‬

‫‪not m a k e a m o v e‬‬

‫א י י נ | ג א פ ל | ע ן יי >‪ ) <S‬מ י ט ד י פ י ס (‬

‫י|‬

‫‪|| d r i e d u p‬‬

‫אגיינגעליבט »יי )אין(‬

‫‪gulf, b a y‬‬

‫א י _ נ | ג ל ד ע ר | ן יי >‪<3‬‬

‫‪a c c u s t o m e d , in the‬‬

‫‪dry up v i .‬‬

‫)^‪/‬אגייעעבראכט(‬

‫‪ a w a y‬־‪* f‬א׳ )אויף(‬

‫‪gloomy,‬‬

‫‪habit‬‬

‫‪economical‬‬

‫א ג י ע א ס י ע י )ן(‬

‫‪settled; resident‬‬

‫‪dejected‬‬

‫‪economy, saving‬‬

‫א צ י נ ב ר ע נ ג י ק איי‬

‫‪to, get i n t o the‬‬

‫‪get a c c u s t o m e d‬‬

‫א ג י י ע ע ח ו ש כ ט איי ]‪[...KhoYshEKhT‬‬

‫‪b r o w n sauce‬‬

‫אי_ינ|ברענג|ען יי‬

‫אי!נ|געוויינ|ען יי >•<‬

‫‪ || a c c u s t o m‬א ׳ זיך )אין‬

‫אי‪-‬יינגעזעםץ איי‬

‫‪b r e a k d o w n v i . , collapse‬‬

‫איינברענג יעי )ען(‬

‫אי‪-‬ייננעהויקערט איי‬

‫‪h a b i t of‬‬

‫‪breakdown‬‬

‫א י י נ ב ר ע ן יעי )ען(‬

‫‪temper-‬‬

‫‪hunchbacked‬‬

‫™«(‬

‫‪persuade (by a s k i n g ) , p r e v a i l‬‬

‫א י י נ ב ר א ך יעי )ן(‬

‫י־‬

‫‪restraint,‬‬

‫‪ance, c o n s t r a i n t ; reticence, reserve‬‬

‫‪insight‬‬

‫אי_ינ|ברעכ|ן י י ) א י י י נ ג ע ב ר א כ ן (‬

‫; ‪restrained, t e m p e r a t e‬‬

‫אגייעעהאלטנקייט‬

‫‪be (come) n a t u r a l i z e d‬‬
‫א י י נ ב ל י ק י ע י )ן(‬

‫א ג י י ע ע ד א ר ט אי־‬

‫‪ || d r i e d u p , d r y‬א ׳ ווער־ן ן‬

‫‪reticent, aloof; p e n t - u p‬‬

‫‪ || n a t u r a l i z e‬א ׳ זיך‬

‫אי‪.‬ינ|בעט|ן וי ) א י י י ע ע ב ע ט ן (‬

‫א ג י י ע ע ג ע ס ן איי‬

‫אגייננעהאלט־ן אי־‬

‫‪naturalization‬‬

‫י|‬

‫איייננעגעבין איי‬

‫)‪successful (enterprise‬‬
‫‪unyielding, importunate‬‬

‫‪shrivel, d r y u p v i .‬‬

‫‪bookbinder‬‬

‫א י י נ | ב ר נ ע ר | ן וי >‪<$‬‬

‫‪upon‬‬

‫‪ || superstitious‬א ׳ א י ן זיך‬
‫‪trust‬‬

‫‪implicitly‬‬

‫‪|| bite (into) pf.‬‬

‫אי_ינ|בינד|ן וי ) א ג י י ע ע ב ו נ ד ן (‬

‫‪unyielding‬‬

‫‪1 succeeded i n m y‬‬

‫‪ v a i n ; c o n c e i t e d‬־( זי_ין* א ׳ א י ן‬

‫אי_ינ|בייט|ן י י ) א י י י נ ג ע ב י ט ן (‬

‫אי_ינבילדוע ׳ע!‬

‫‪( r e v . c o n . ) succeed‬‬

‫‪ h i n‬ד י א ר ב ע ט ה א ט זיך מ י ר איייננעגעבן‬

‫‪bend v i . , crouch‬‬

‫אי_ינבי_יט י ע י )ן(‬

‫אייעעקלאנטער‬

‫דעי‪-‬נענ‬

‫‪involvement‬‬
‫‪defendant‬‬

‫‪realize,‬‬

‫אצנזעלנערוע‬

‫‪755‬‬

‫אצנגעשוווירענער‬
‫‪ j| juror‬מ‬

‫אצ'עעשוווירענ|ער מי‪-‬געב‬

‫אגיינהעריק מיי‬

‫‪jury‬‬

‫אציננעשווינ־ן מיי‬

‫‪uncommuni-‬‬

‫א צ י נ נ ע ש ט ע ל ט מיי‬

‫‪set, e s t a b l i s h e d ; p r e v -‬‬

‫אי_ינ|הער|ן‬

‫‪taciturn,‬‬

‫‪attentive‬‬

‫זיך יי <‪>$‬‬

‫‪pay‬‬

‫)‪a t t e n t i o n (to‬‬

‫‪cative‬‬
‫‪ a l e n t ; r o u t i n e‬־| א ׳ א ו י ף‬
‫*אציננעשלאס־ן מיי‬
‫אציעעשפארט‬

‫אצינוואוינער ״מ‬
‫אצינוואנדערוננ יי‬

‫‪set u p o n‬‬

‫‪included‬‬

‫מיי‬

‫א יי נ ו ו ו י נ ע ר‬
‫‪immigration‬‬

‫אי_ינ|ווא'נדער|ן יי >‪3‬‬

‫‪obstinate,‬‬

‫‪immigrate‬‬

‫א צ נ | ו ו א ר פ | ן וי ) א צ י ע ע ו ו א ר פ ן (‬

‫‪stubborn,‬‬

‫‪tear d o w n ,‬‬

‫‪fell; overthrow‬‬

‫‪headstrong‬‬
‫‪ || s h r u n k e n‬א ׳‬

‫א צ י ע ע ש ר ו מ פ ץ מיי‬

‫אצינוווינער דעי )ס( ם ‪i n h a b i t a n t , resident‬‬

‫ווער|ן‬

‫אצינוווינערשאפט יי‬

‫‪shrink, dwindle, shrivel v i .‬‬
‫אציעעשריפטס‬

‫)ן(‬

‫אצנ|נראדיר|ן ת‬

‫‪O‬‬

‫‪inscription‬‬
‫‪(a‬‬

‫‪residents ( c o l l . ) - , po-‬‬

‫‪pulation‬‬
‫אי_ינ|וויג|ן וי >‪<$‬‬

‫‪grade, g r a d u a t e‬‬

‫‪r o c k t o sleep, l u l l‬‬

‫אצנ|ווייק| ן יי >‪<$‬‬

‫)‪scale‬‬
‫אצנ|נראוויר|ן ת ‪O‬‬
‫א צ ע ר ו נ ט יעי )ן(‬

‫‪soakpf.‬‬

‫א צ נ | ו ו י ק ל | ע ן יי‬

‫‪e n g r a v e pf.‬‬

‫‪b u n d l e up,‬‬

‫‪0‬‬

‫‪w r a p pf,‬‬

‫‪swaddle‬‬

‫‪foothold‬‬

‫א צ נ | נ ר ו ' נ ט ע ו ו ע | ן זין־ יי >‪<3‬‬

‫א צ נ ו ו ע נ ד י ע י )ן(‬

‫‪establish a foot-‬‬

‫‪objection‬‬

‫אצינווענדוננ י • ) ע ן ( = א י_י נ ו ו ע נ ד‬

‫‪hold‬‬
‫א צ נ | ד ו ש ע | ן ת >‪<$‬‬

‫‪ || muffle‬־•יל‬

‫א צ נ | ו ו ע נ ד | ן יו <•> )קעגן(‬

‫ט וש ע ן‬

‫א צ נ | ד ע ק | ן יי >‪<$‬‬

‫‪cover, b l a n k e t ; t u c k i n‬‬

‫איינויך י ע י )ן(‬

‫״ א צ נ ד ר ו ק יעי )ן(‬

‫‪ || i m p r e s s i o n‬מ א כ | ן א ן א ׳‬

‫אצינזאגוננ י ׳ ) ע ן (‬

‫אויף‬

‫)אין(‬

‫‪listen,‬‬

‫‪impress‬‬

‫א צ נ | ד ר י י | ע ן יי ‪0‬‬
‫א צ י נ ד ר י נ נ ו ע יי‬

‫‪persuasion‬‬

‫אצנ|דריע|ען יי)אציננעדרונגען()י(‬
‫א צ נ ד ר י ק יעי )ן(‬

‫‪persuade‬‬

‫א צ נ | ד ר ע מ ל | ע ן יי <ג<‬
‫א צ נ ה א ל ט יעי )ן(‬

‫‪restraint, inhibition‬‬

‫א צ נ | ה א ל ט | ן יי ) א צ י ע ע ה א ל ט ן (‬

‫‪h o l d , check,‬‬

‫א צ נ | ז א ל צ | ן יי >•<‬

‫‪salt pf.‬‬

‫‪l o n e l y , s o l i t a r y , lonesome‬‬
‫‪loneliness, s o l i t u d e‬‬

‫‪ h‬א'‬

‫‪restrain‬‬

‫זיך‬

‫אצינזאפונג י ׳‬
‫א צ נ | ז א פ | ן יי‬

‫‪absorb‬‬

‫א צ י נ ז ו י מ ע נ ו ע יי‬

‫‪a b s t a i n from‬‬
‫אי_ינ|האנדל|ען יי <ג<‬

‫‪one-sided, u n i l a t e r a l ; par-‬‬

‫אייינזצטיקייט י ׳‬

‫‪unicorn‬‬

‫איינזצן ״!ס‬

‫‪unity‬‬

‫א י י י נ ה י י ט ל ע ך מיי‬

‫‪inseminate‬‬

‫‪tial‬‬

‫‪purchase‬‬

‫א י י י נ ה א ר ן יעי )ס(‬

‫‪insemination‬‬

‫א צ נ | ז ו י ' מ ע נ | ע ן יי >•<‬

‫‪r e s t r a i n , c h e c k pf.‬‬

‫‪soak i n vt.,‬‬

‫||‬

‫‪soak i n v i . , be a b s o r b e d‬‬

‫אייינזצטיק מיי‬

‫א צ נ | ה א ' מ ע ו ו ע | ן יי >‪<$‬‬

‫‪zone‬‬

‫‪absorption‬‬

‫א׳ זיך‬

‫‪ h oneself; h o l d one's o w n‬א ׳ ז י ך א ו ן ניט יי‬

‫איינהייט י׳‬

‫אי_ינ|זאלב|ן ״ >‪<$‬‬

‫*אייינזאמקייט י ׳‬

‫‪doze off, fall asleep‬‬

‫‪inhibit,‬‬

‫‪brief‬‬

‫א צ נ | ז א נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪impressive‬‬

‫‪briefing‬‬
‫‪salve‬‬

‫"איינזאם מיי‬

‫‪depression, d i p‬‬

‫א צ י נ ד ר י ק ל ע ך מיי‬

‫‪restrain‬‬

‫‪eunuch‬‬

‫א צ נ | ז א נ | ן יי >‪<$‬‬
‫‪twist v t / p f‬‬

‫‪object to, m i n d‬‬

‫‪one-sidedness, p a r t i a l i t y‬‬

‫‪loneliness, solitude‬‬

‫אייינזצנקייט י ־ ־ א י י נ ז צ ן‬

‫‪uniform‬‬

‫א צ נ | ז י י פ | ן יי >•<‬

‫)‪soap (up‬‬

‫א צ נ | ה י י ' ל י ק | ן יי >‪<$‬‬

‫‪consecrate‬‬

‫א צ נ | ז י נ ק | ע ן יי )איז א צ י ע ע ז ו נ ק ע ן (‬

‫א צ נ | ה י מ י ש | ן וי >‪<$‬‬

‫‪m a k e at h o m e ; i n t e -‬‬

‫אצנ|זיצ|ן יי)איז אצינגעזעםן( ;‪remain sitting‬‬

‫י|‬

‫‪ h sit s t i l l‬ניט ק ע נ | ע ן * א ׳ ‪be‬‬

‫‪grate‬‬
‫א צ נ | ה י י צ | ן וי >‪<$‬‬
‫א צ נ ה י ל יעי )ן(‬

‫‪wrapper‬‬

‫א צ נ ז ע י ע י )ען(‬

‫א צ נ | ה י ל | ן יי >‪<3‬‬

‫‪wrap, envelop‬‬

‫אצינזעונג י ׳ )ען(‬

‫‪realization‬‬

‫א צ י נ ז ע ל נ ע ר ו נ ג יי‬

‫‪induction‬‬

‫א צ נ ה ע ר יעי‬

‫‪fidget,‬‬

‫‪i m p a t i e n t / restless‬‬

‫)‪l i g h t a fire (in stove‬‬

‫‪attention‬‬

‫‪sink v i / p f‬‬

‫|‬

‫‪allowance; realization‬‬

‫‪also‬‬

754

‫איינסקייט‬
l u l l , r o c k to sleep

<$> ‫אי_ינ|ליוליע|ן יי‬

pledge, deposit; tear

<•> ‫אי_ינ|לייג|ן יי‬

grow

to

be

at

realize, recog-

‫זיך א י ן‬

(sb.

|| bear w i t h

in)

‫אי_ נלערנער יעי ) ס ( ם‬
|‫י‬

<$> ‫אי_ינ|מאכ|ן יי‬

preserve (food); soil

ac-

‫ה א ב | ן * א׳ מ י ט‬

unreasonable;

incon-

(‫)פאר‬

considerately

‫ מ י ט א ׳‬h siderate

soil

O ‫אי_ינ|מאנטיר|ן יי‬
‫א׳‬

‫צום‬

(tax) collector

(‫אי_י'נמאנער יעי )ס‬
<•> ‫אי_ינ|מאסטע|ן יי‬

memorize

<S> ‫אי_ינ|זעצ|ן מ‬
‫י‬

‫אי_ינ|חז ר|ן יי‬

<$> ‫אי_ינ|חזר|ן יי‬

[KhAZER]

<$> ‫אי_ינ|טא'מעווע|ן יי‬

drab, monotonous
immersion
d i p pf.,

‫אייינטאניק איי‬

<j> ‫א י י נ | ט ו ל י ע | ן יי‬

wrap

‫אי_ינ|מאיצעווע|ן יי‬

0

(‫אגינטונק י ע י ) ע ן‬
<‫אי_ינ|טונק|ען יי <ג‬

i m m e r s e , sub-

merge

reinforce

<$> ‫אי_ינ|מוי'ער|ן יי‬

wall in
snuggle i n

‫א נ ט י י ל‬

<•> ‫אי_ינ|מיד|ן יי‬

tire, fatigue

<•> ‫אי_ינ|נורע|ן זיך יי‬

conquest

quer

(territory);

(the

all

n u m b e r ) one
|| i t e m ,

the

'‫אלץ א‬

regardless

‫מיט‬

get

(‫א י ן י‬

‫י׳‬/‫ דער‬.1

(in

‫יי‬

‫*אגינטריט י ע י‬

i n t o h a b i t (of)
<$> ‫א ט נ | י י ' ד י ש | ן יי‬

Judaize
a l l alone

‫י‬

‫אי 'נינק|ער אלייין»־‬

united, i n accord

‫איינס‬

( 2 .

‫)ן‬

unity

‫דעי‬

grandchild, grand-

counting)

grand-

. . . / ‫ ו ו א ס‬/ ‫ א ל ץ א ׳ ו ו ע ר‬h same

(‫)עך‬

( 2 .

‫דאס‬/‫דער‬
8

some

(‫ וועד| ן א ׳ )מיט‬h t i m e

invitation
invite

[SADER] <•> ‫אי_ינ|סדר|ן יי‬
thread

s h r i n k vt.

<:> ‫אי_ינ|סיליע|ן יי‬

one o ' c l o c k
i n no t i m e , i n s h o r t o r d e r

oneness

.1 ‫א י י ' נ י ק ל‬

\- s o n ; desc

daughter

m e n t , c o m e to t e r m s (with)

file

‫אייניק »יי‬
‫איייניקייט יי‬

‫ד ס )עך‬

at the same ‫\ פ א ר א ׳‬- of w h o / w h a t / . . .
reach a n agree-

‫אי_ינ|טענה|ן‬

; 6 ‫> »סעי )צו א ז‬$< ‫״אי_ינ|טרי_יע|ן זיך יי‬

subdue,

<$> ‫אי_ינ|נעצ|ן יי‬

(‫)ן‬

<S> ‫א ט נ | ט י י ל | ן יי‬

>$<

admission

(‫יינגענומען‬-‫יי )אי‬

unit; entry
H one

(‫אגיינטיילונג י ׳ )ען‬

reason w i t h

°*‫ י‬.1 ‫איויננעמען‬

appease,

moisten, wet pf.
||

(‫אי_ינטייל י ע י )ן‬

[TAYNE]

p a c i f y ; t a k e (medicine)

3. ‫ציי‬

‫ || פ־יל‬p a r t

(‫אייננעם יער )ען‬

|| c o n q u e s t

capture, overrun, con-

‫יטשיק איי‬-‫אייינטי‬

divide, partition; allot
plead,

the h a b i t (of)
2. ‫אי_ינ|נעמ|ען‬

univocal
division, partition

(‫אי_ינ|ניט|ן ז י ך יי )אי_י'ננעניט( )אין‬

get into

‫אן‬
(of)

‫אילינזעעריש »יי‬

[KhAZER]

d a m up; bridle

‫חשבונות‬

place, p o s i t i o n

‫א׳‬

reasonable

counts receivable

fasten; s t r e n g t h e n ;

indulgent,

jail, imprison

<$> ‫אי_ינ|מאנ|ען יי‬

[KhEzhBOYNEs]

‫|| ה א ב | ף א ׳‬
‫|| ב ע ט | ן א ׳ בי_י‬

T

(one's due)

‫איןינזעעניש דאס‬

‫פאר‬

|| beg the indulgence of

‫א ט י נ מ א נ ט י ר ו ע י־‬

install

(sb.)

‫א י י י נ מ א ל י ק »י־‬

single, o n e - t i m e

installation

.

be considerate of (stg.)

considerate,

‫איין מ א ל ׳עז‬

‫מאל‬

collect

2

c o n s i d e r a t i o n , indulgence

‫ א ׳‬1‫ ־‬w i t h

<‫ מיט‬... •< >•< ‫אי_ינ|לערנ|ען יי‬
coach

||

(

nize, u n d e r s t a n d

home in
d r i l l , coach

(‫ יאס )פאר‬.1 ‫אגינזען‬

‫> מ י ט‬3< ‫אי_ינ|לעב|ן זיך יי‬

used to l i v i n g

<$> ‫אי_ינ|זע'לנער|ן יי‬

induct
|| d i s c r e t i o n , r e g a r d

d o w n (a house)
get

‫אי_ינזעלנערן‬

(‫יינגעלאדן‬-‫״ א י י נ | ל א ד | ן יי )אי‬

(‫ייננעלאפן‬-‫אי_ינ|לויפ|ן יי )איז אי‬

fall i n love (with)

‫א י י נ ס ע «ייי‬

||

‫איינס־צורי' &דיי‬

lie s t i l l

(‫> )אין‬$< ‫א י י נ | ל י ב | ן ז י ך יי‬

(‫ייעעלעגן‬-‫)איז אי‬
be restless

‫איינסקייט י׳‬
39

» - ‫״איייניקע א י י‬

(‫יינלאדוע י ׳ )ען‬-‫*אי‬

‫אי_ינ|ליג|ן יי‬

‫ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬

753

‫אצנקעסטלען‬

payment, deposit

(‫א צ נ צ א ל י ע י )ן‬

pay in, make a pay-

n a r r o w vt., q u a l i f y

ment

stockade; restraint;

s t i c k (to),

( ‫אצנ|עס|ן זיך י י ) א צ י ע ע ג ע ס ן ( ) א י ן‬

be(come)

[AKsh'N] <$> ‫א צ נ | ע ק ש נ | ע ן ז י ך יי‬

c l i n g (to)

( ‫אי_ינצאם י ע י ) ע ן‬
( ‫יינצאמונג י• ) ע ן‬-‫אי‬

stubborn

containment

n o one,

<$> ‫א צ נ | צ א מ | ע ן וו‬

|| each o t h e r

fence i n , h e m i n , c u r b

pf.,

tame

indentation

tighten, shrink v t / v i ;

a certain
|| p a c k , w r a p , p a c k a g e pf.

indent

s i n g l y , one b y one

t r a m m e l pf.

‫אייינציקווצז אי״‬

n o t c h , score

for

‫אויף א׳‬

|| b r a i n s t o r m

d i p , depression

(‫א צ נ ק ו ו ע ט ש י ע י )ן‬

tumble, col-

depress ( p h y s i c a l l y )

3> ‫א צ נ | ק ו ו ע ט ש | ן מ‬

(idea) o c c u r t o

(‫א צ נ ק ו י ף י ע י )ן‬

b u y ; s h o p (for)

<•> ‫א צ נ | ק ו י פ | ן וו‬

s h o p p e r ; (profes-

‫ || צ ו ם א ׳‬cost

drive-in

‫די הענט‬

‫י‬

tance)

(‫> )אין‬$< ‫א צ נ | ק ו ק | ן ז י ך יי‬

dampen

‫י*<־‬

‫>•׳‬$<

‫יי‬

(‫י ׳ ) ע ן‬

indict

learn

thoroughly

introduce,

‫אצינקלאנוננ‬

(custom,

institute
system);

<$> « ‫א צ נ | פ י ס ל | ע ן‬
(‫א צ נ פ י ר יעי )ן‬

( ‫א צ י נ פ י ר ו נ נ י׳ ) ע ן‬
<$>

make

n
it a

‫אצנ|פיר|ן‬
rule

that; install, initiate

<$> ‫א צ נ | ק ל א ' מ ע ר | ן יי‬
‫י א צ נ ק ל א נ ג יעז‬

implant, inculcate

<3> ‫א צ נ | פ ל א נ צ | ן יי‬

<•> ‫א צ נ | ק ל ע מ | ע ן יי‬

influence

(‫* א צ נ פ ל ו ם יעי )ן‬

influential
bottle

<$> ‫אצנ|קנייטש|ן יי‬
<j> ‫יי‬

c o a c h (sb.) i n
b o x (in)

‫א צ נ | פ ו ' נ ד ע ו ו ע | ן וי‬

( ‫א צ נ | פ צ כ ט | ן וי ) א צ י נ נ ע פ צ כ ט‬

initiation

vise)
fold pf.

0

custom

‫אצנ|קייטל|ען‬

<$> ‫א צ נ | ק ל א נ | ן יי‬

‫ה ס כ ם‬
c l a m p , c a t c h (as i n a

firmly

p u t i n quotes

cuff

bracket

‫ד‬

c o v e r (a d i s - ( ‫א צ נ | פ א ר | ן י ו ) א י ז א צ י נ נ ע פ א ר ן‬
establish

indictment

( ‫ ה צ ז ע ר‬. . . ) ‫א צ י נ פ א ר ה ו י ז «ס‬

(‫א צ נ ק ו ק י ע י )אין‬
‫אצינקוקבוך‬

‫א׳‬

(‫אצנפאר יעי)ן‬
movie

l o o k (at), peer (at), s c r u t i n i z e
hand-

<3> ‫א צ נ | פ א ם | ן וו‬

‫ || א ׳ ־ ק י נ א‬d r i v e - i n
inn

( ‫אצינקויפפרצז י ע י ) ן‬

(‫ביכער‬...)

look, have a good

(‫ א ׳ )י‬h lapse, c a v e i n

(‫אצינקויפער י ע י )ס‬

attention; scrutiny
reference b o o k

(‫אצנ|פאל|ן ת)איז אציעעפאלן‬

set, m o u n t (jewels)

sional) b u y e r
a t cost

[NY] ‫א ׳‬

( b u d g e t a r y ) contingencies

O ‫א צ נ | ק ו ו א ר ט י ר | ן יי‬

purchase

‫י א י י נ פ א ך יעז‬

(‫א צ נ פ א ל יעי )ן‬

‫ || נ ע נ י א ל | ע ר‬i d e a , n o t i o n

S> ‫א צ נ | ק א ר ט ש ע | ן )זיך( יי‬

'‫א‬

0 ‫א צ נ | פ ע נ ט ע | ן וי‬

‫פשוט‬

<•> ‫א צ נ | ק א ר ב | ן יו‬

‫זין־‬

O ‫א צ נ | פ ל א צ י ר | ן יי‬

place, p o s i t i o n

O ‫א צ נ | ק א ר ב י ר | ן יו‬

crimp

<•> ‫א צ נ | פ א ק | ן מ‬

p a c k one's t h i n g s

‫ י י‬8 ‫איינציק‬

‫א׳ א‬

O ‫א צ נ | פ א נ ע ל י ר | ן יי‬

impanel

dividual; unique

||

‫ ווי ב צ איינעם‬H together

|| i t depends

(‫א צ נ | צ י | ע ן )זיך( יו )אצינגעצויגן‬

put up, quarter

‫א׳ אין ד ע ר וועלט‬

<3> ^ ‫אי_ינ|ציינדל|ען‬

one, o n l y , sole, s i n g l e ; i n -

‫איינ|ער‬

‫ א׳ ד ע ם אינדערן‬H nobody

‫ א י ן איינעם‬h t o a m a n , t o the last m a n

( ‫אצינציינדלונג י י ) ע ן‬

indent

‫ || קיין א ׳ ניט‬one

‫ || ביז איינעם‬u n i q u e

simultaneous ‫אייינצצטיק ז ד‬

double up v t / v i

<3> ‫א צ נ | ע נ ג | ע ן יי‬

( ‫א צ י נ צ א ל ע ר דעי ) ס‬

hedge; c o n t a i n m e n t

‫א י י י נ ע כ ט ן יעז‬

‫אי י ע ר נ ע כ ט ן‬

<•> ‫ ל | ן יי‬$ ‫א צ נ | צ‬

depositor

contract,

‫איינעכטן‬

thread

‫אצנ|קנעל|ן‬
freeze v t / p f

(‫א ׳ )מיט‬

‫* א צ י נ פ ל ו ס ר צ ך »יי‬
<S> ‫א צ נ | פ ל ע ש ל | ע ן יי‬
<$> ‫א צ נ | פ ע ' ד ע מ | ע ן יי‬

(‫אצנ|פריר|ן יי)אציעעפרוירן‬
singular

<$> ‫א צ נ | ק ע ס ט ל | ע ן יי‬
40

(‫א י י נ צ א ל י־ )ן‬

752

‫אצנשפארונג‬

‫אצנקריצן‬

lull
h u s h , silence; appease,
die d o w n ,

(]) ‫א צ נ ש ט י ל דעי‬

summon

<3> ‫א צ נ | ש ט י ל | ן יי‬

be i n d u c t e d i n t o service

a b a t e , subside
unanimous

‫יי‬8 ‫אייינשטימיק‬

agreeable, c o n s e n t i n g

‫יי‬8 ‫א צ י נ ש ט י מ י ק‬

|| agree ( w i t h )
sting

pf.,

lotion

(‫)אציננעשטאכן‬

fix; i n s t i t u t e , e s t a b l i s h ;

<‫אי_ינ|שטעל|ן וו <נ‬

pick a quarrel,

<‫ א ׳ זיך )מיט‬h tear i n
into trouble

in, prevail

‫זיך‬

‫א יי נ א ר ד ע נ ע ן‬

size
trouble (hostility)

( ‫א צ נ | ש ל א פ | ן יי )איז א צ י נ ג ע ש ל א פ ן‬
( ‫אי_ינ|שלינג|ען יי ) א צ י נ נ ע ש ל ו ע ע ן‬

(‫א צ י נ ר ע ד ע נ י ש לאס )ן‬

l u s i o n , fantasy, c o n c e i t ; id6e fixe
monorail

<$> ‫א צ נ | ש י פ | ן ז י ך יי‬

fall asleep

‫ א ׳ ז י ך‬h suade

m i s c o n c e p t i o n ; de-

<$> ‫אי_ינ|שטשערבע|ן ״‬

d e v o u r pf.,

‫> י‬3< ‫אי_ינ|רעד|ן יי‬

delude oneself, f a n c y

‫א צ י נ ש ט ע ל ע ר י ש יי־׳‬

(‫א צ נ ר י ס יעי )ן‬
<$> ‫אי_ינ|ריס|ן יי‬

b l a c k e n w i t h soot
coax, c o n v i n c e , per-

r i s k ; courage

embark v i .

‫י א נ י נ ר י כ ט ף ׳עז‬

<$> ‫אי_ינ|ריעל|ען ת‬

‫א׳‬

‫א צ י נ ש ט ע ל ע ר יעי )ס( • ק ע‬
daring

(‫יינגעריכט‬-‫אי_ינ|ריכט|ף יי )אי‬

ring, circle; parenthe-

(‫< )ן‬HT ‫יינשטעלעניש‬-‫אי‬

notch

‫אי_ינ|ריי|ען יי‬

align
soil

b o l d to

daredevil

(‫א י י נ ר ע ^ ס יעי )ן‬
<3> ‫אי_ינ|רעמל|ען וי‬

frame
(object of) a c q u i s i t i o n
a c q u i s i t i o n , procure-

(‫אנונשאף יעי )ן‬
(‫אגיינשאפונג י׳ )ען‬

gobble
inclusive
lock in, shut

ment

‫א צ י נ ש ל י ם י ק איי‬

acquire,

‫ || א ׳ ז י ך‬p r o c u r e

<$> ‫אצנ!שםוצ|ן ״‬

n o t c h , d e n t ; cut, break,

(‫ י ט יעי )ן‬/ ‫א צ נ ע‬

incisive

‫אי_ נשני_ידיק איי‬

obtain
inauguration
swear

harness pf.,

saving
saving, economy

‫״‬

‫אי_ינ|שווער|ן‬

( ‫אגיינשולדיקונג י ׳ ) ע ן‬

impeach

<$> ‫ןנ|שו'לדיק(ן יו‬:‫א‬

sting; puncture

‫ א ׳ ז י ך‬H segment

h i t c h up

(‫אצינשווערוננ י׳ )ען‬

(‫)אגיינגעשוווירן‬

impeachment

,‫י‬

(‫אי_ינ|שני_יד|ן וו )אטיננעשניטן‬

cut into v i .

in,

...‫ינשווער‬-‫אי‬

inaugurate

incif on
i n t o vt.;

‫י‬

inaugural

<$>«‫אצנ|שלעיפ)ער(|ן‬
soil

cut

<3> ‫א _ינ|שאפ|ן יו‬

(‫אי_ינ|שליס|ן וו )אצינגעשלאסן‬
i n ; "include; s w i t c h o n

put to sleep

with,

r u n afoul of

‫ ד( א ׳ א ו ן וו‬s t i c k u p for, intercede

gamble, venture,

O ‫אי_ נ|רי סטער|ן יי‬

(‫אי_ינ|רי_יס|ן יי )אייינגעריסן‬

b r e a k w i t h , get

|| risk, dare, t a k e chances, g a m b l e
make

‫י‬

‫י‬

make a small

puncture
(‫א צ נ ש ט ע ל יעי )ן‬

‫ || א ׳ זין־ פ א ר‬set

‫י‬

‫אצנ|שטעכ|ן‬

risk, g a m b l e ; a t t i t u d e

‫אייינריייק !זי׳‬
(‫אי_ נר _יס יעי )ן‬
,‫י‬

b o o k , register

<‫א ׳ <אויף‬

‫י‬

(‫אי_י'נרי_יבעכץ דאס )ן‬
gap

‫אי_ינ|שטימ|ען יי‬

(‫)מיט‬

<$> ‫אי!נ|רוק|ן יי‬

single-breasted

‫אייינשטימיקייט י׳‬

consent t o

(‫א צ נ ר ו ף יעי )ן‬

( ‫אי_ינ|רופ|ן י י ) א ט י נ נ ע ר ו פ ן‬
(‫יינגעריבן‬-‫אי_ינ|רייב|ן יי )אי‬

rub in

(‫א צ י נ ש ט י ל ע כ ץ יאס )ן‬

unanimity

<3> ‫אי_ינ|רו'?ק|ן יי‬

pacify
summons

‫ א ׳ זין־‬h c a l m , p a c i f y ; q u e l l
sedative

(‫ )» י‬O n ‫ינ|רוימ|ען‬.‫אי‬

w h i s p e r (stg. to)

restless
<•> ‫א צ נ | ש ט צ פ | ן וו‬

stiffen vt.

<$> ‫אי_ינ|קריצ|ן ת‬

score, engrave

‫י‬

‫בי_י‬/‫ א׳ א ן‬h s t i l l ; h o l d one's o w n
be
‫ ־( ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬s t a y , lodge w i t h

domesticate

(‫ינשטאך יעי )ן‬-‫אי‬
<$> ‫איינןשטו'ביק| ן יי‬

<J> « ‫אי_ינ|שפאנ|ען‬

learn thoroughly

O ‫נ|שטודיר|ן וי‬1‫אי‬

(‫ינשפאר יעי )ן‬-‫אי‬

cage

<3> ‫אי_ינ|שט _יגל|ען וי‬

( ‫אגיינשפארוננ י ׳ ) ע ן‬

stand
41

(‫אצינגעשטאנען‬

‫י‬

‫)איז‬

‫אי_ינ|שט י|ן* יו‬
‫י‬

‫‪751‬‬

‫אצנשפארן זיך‬
‫אי_ינ|שפאר|ן ד ך יי >‪<3‬‬

‫א י ^ ו ס ט ר א צ י ע י־ ) ס (‬

‫‪be(come) s t u b b o r n ,‬‬

‫א י ל ו ס ט ר י ר | ן יד ‪O‬‬

‫‪p u t one's foot d o w n ; persist‬‬
‫איינ|שפ‪$‬ר|ן מ‬
‫אי_ינ|שפיט‪$‬ל|ן יי >‪<j‬‬

‫א י ל ץ מייי‬

‫‪hospitalize‬‬
‫‪store‬‬

‫אי_ינ|שפענטע|ן יי ‪0‬‬
‫א י י נ | ש פ ר י צ | ן יי‬

‫‪r e g i s t r a t i o n fee‬‬

‫אי‪.‬ינ|שרעק|ן ת ) א י י י ע ע ש ר ^ ק ן (‬

‫א י מ ב ע ר יעי ׳ע‪1‬‬

‫)‪a n dpi.‬‬

‫‪intimidate‬‬

‫איייער־בעכער י ע י ) ס (‬
‫א ט ע ר ט ‪ 5 :‬ו ן א ' וועגן‬

‫‪for y o l i r s a k e‬‬

‫א י מ ו נ י ט ע י ט יי‬

‫א י י י ע ר ש ט ^ ק יעי )ן(‬

‫‪ovary‬‬

‫א י י ‪ 6‬ע ס י ז ם יעי )ען(‬

‫‪euphemism‬‬

‫אימיגריר|ן ת ‪O‬‬

‫‪with‬‬
‫‪May‬‬

‫‪parts of A p r i l and‬‬

‫א י י ר ‪ $‬פ ע )יי(‬

‫יאי‪-‬יריש יעו‬

‫‪|| I‬‬

‫א י מ פ ו ל ס יעי )ן(‬
‫‪( 2 .‬‬

‫א י מ פ ע ט יעי‬

‫אי?!יז‪$‬ריש מיי‬
‫א י ^ ו מ י נ א צ י ע יי‬
‫א י ^ ו מ י נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪import‬‬
‫‪impulse‬‬

‫‪self‬‬
‫‪self‬‬

‫‪the‬‬

‫‪of‬‬

‫)ן(‬

‫‪implication‬‬
‫;‪impetus‬‬

‫א י י מ פ ע ט ו ו ע נ יעי )ן(‬
‫‪the‬‬

‫א י י מ פ ע ט ק מי‪-‬‬

‫‪momentum,‬‬

‫‪runway‬‬

‫‪vehement‬‬

‫איימפעטר^ד יי)‪...‬רעדער(‬

‫‪anniversary‬‬

‫א י מ פ ע ר א ט י י ו ו יעי )ין(‬

‫)‪Jerusalem‬‬

‫אי^ויזיע י י ) ס (‬

‫‪impress‬‬
‫)‪import(ation‬‬

‫‪ $ 5 H zest‬ר | ן ‪ 8 /‬ל י | ע ן ט י ט ן אי א ל י י י ן ‪coast‬‬

‫‪B o o k of L a m e n t a -‬‬

‫א י כ ו ת ׳‪) <v‬ן( ]‪[EYKIIES‬‬
‫א י כ ו ת ד י ק מיי ] ‪I‬‬

‫א י מ פ ^ ט ע י נ ץ יי‬

‫‪impotence‬‬

‫א י מ פ ‪ $‬ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪tions, r e a d o n the N i n t h of A b‬‬
‫‪destruction‬‬

‫א י מ פ ‪ $‬ט ל נ ט מיי‬

‫‪impotent‬‬

‫א י מ פ ‪ ' $‬ר ט יעי )ן(‬

‫יעי )ן‬

‫‪ ) H ego‬א י י ' נ ע נ | ע ר ( א '‬
‫א י כ ה ]‪[EYKhE‬‬

‫‪impressive, c o m m a n d i n g‬‬

‫אימפ^ניו־ןן מ ‪) O‬י(‬

‫‪European‬‬

‫‪ex-wife‬‬

‫‪ex-husband‬‬

‫א י מ פ ל י ק א צ י ע י• ) ס (‬

‫איך־גו‪5‬א יעי )ס( ] ‪[ G U ' F E‬‬

‫‪of‬‬

‫‪the‬‬

‫א י ר יש‬

‫א י ך ‪ • .1‬י * ) י ‪ :‬מ י ר ; מ‪ :‬פ י ך (‬

‫‪(the‬‬

‫‪Jew.‬‬

‫א י מ פ ^ ז א י נ ט מי•‬

‫‪European‬‬

‫א י י ר ‪ $‬פ ע ע ר יעי‬

‫ע מ ע צ ) ע ר(‬

‫א י י מ ע ר מ א ן יעי )ען(‬

‫‪Europe‬‬
‫)—(‬

‫‪imitate‬‬

‫א י י מ ע ר ו ו י י ב י*׳‪/‬׳״ ) ע ר (‬

‫‪Eurasia‬‬

‫ם‬

‫‪imitation‬‬

‫א י ' מ ע צ ) | ע ר ( ׳עז‬

‫‪eucalyptus‬‬

‫‪calendar, coinciding‬‬

‫א י י ר ^ פ ע י ש «י־‬

‫‪immigration‬‬

‫‪immigrate‬‬

‫א י מ י ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪(sexual) j e a l o u s y‬‬

‫‪immigrant‬‬

‫‪immigrant‬‬

‫אימיטאציע י י ) ס (‬

‫‪I y a r , the e i g h t h m o n t h i n‬‬

‫א י י ר א י ד ע )יי(‬

‫‪immunity‬‬

‫א י מ י ג ר א צ י ע יי ) ס (‬

‫א י י ' ‪ 8‬ע ר ד כ ט י ק איי <אויף< ‪( s e x u a l l y ) jealous‬‬
‫אייר יעי ]‪[IER‬‬

‫)‪i m n r n n e (from‬‬

‫אימינראנטיש מי•‬

‫‪keen, zealous‬‬

‫א י י ק א ל י י פ ט יעי )ן(‬

‫‪dread(ful), horrible‬‬

‫אימיגראינט י ע י ) ן ( • ק ע‬

‫‪euphemistic‬‬

‫א י י י פ ע ר ד י ק מיי‬

‫‪horror, dread, terror‬‬

‫אימוין מיי)קענן(‬

‫‪d a y before y e s t e r d a y‬‬

‫א י י ' ‪ 6‬ע ר ז ו כ ט יי )ן(‬

‫‪emboss‬‬

‫א ינ ג ב ע ר‬

‫א י מ ה ד י ק מיי ] [‬

‫‪your ( s g . - f o r m a l‬‬

‫‪h i m ; it‬‬

‫)‪imaginary (number‬‬

‫א י מ ה י׳ ]‪[EYME‬‬

‫‪eggcup‬‬

‫א י י ‪ 6‬ע מ י ס ט י ש מי׳‬

‫) ‪still; likewise; * ( d i a l .‬‬

‫איסב‪$‬סיר|ן מ ‪O‬‬

‫‪inscription‬‬

‫א י י י ע ר נ ע כ ט ן מייי‬

‫‪every-‬‬

‫א י מ א ג י נ ע י ר מיי‬

‫‪inject‬‬

‫אי_ינשרי‪6‬ט יי )ן(‬

‫א ל ע ר ל י י‬

‫א י ם ‪.‬רן> )!*>‪ :‬ע י ‪ /‬ע ט (‬

‫‪injection‬‬

‫א י י י נ ש ר צ ב נ ע ל ט ‪ ) «P‬ע ר (‬

‫‪illustrate‬‬

‫‪thing‬‬

‫‪tap‬‬

‫א י י י נ ש פ ר י צ ו ע י׳ )ען(‬

‫‪illustration‬‬

‫א ל ע‬

‫א י ל ע ר ל י י ' זעז‬

‫‪hospitalization‬‬

‫איינ|שפי‪-‬י'כלער|ן יי ‪0‬‬

‫א י י ע ר •מ‪-0‬מי‪-‬‬

‫א י ל ע יעז‬

‫‪s a v e pf.‬‬

‫א י י י נ ש פ י ט ^ ל ו ע יי ) ע ן (‬

‫אימפרעגנירט‬

‫‪quality‬‬

‫אימפעריאליזם יעי)ען(‬
‫אימפעריאלייסט יעי)ן(‬

‫‪imperialist‬‬

‫א י מ פ ע ר י ע יי ) ס (‬

‫‪illusory‬‬

‫‪imperative‬‬
‫‪imperialism‬‬

‫אימפעריאליסטיש‬

‫‪qualitative‬‬

‫‪imperialistic‬‬

‫ןיי־י‬

‫‪empire‬‬

‫א י מ פ ר א ו ו י ז א צ י ע י• ) ס (‬

‫‪illusion‬‬

‫א י מ פ ר ‪ $‬ו ו י ד ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪illumination‬‬

‫א י מ פ ר ע ג נ י י ר ט מיי‬

‫‪illuminate‬‬
‫‪42‬‬

‫‪flywheel‬‬

‫‪improvisation‬‬

‫‪improvise, ad-lib‬‬

‫)‪impregnated (material‬‬

‫‪750‬‬

‫אימפרעזע‬
‫אימפרעזע יי )‪(D‬‬

‫אינרניראהדיק‬
‫א י י נ ד י ט ש ק ע י ־ ) ס ( ‪t u r k e y hen‬‬
‫א י נ ד י ס ק ר ע צ י ע יי ) ס ( ‪i n d i s c r e t i o n‬‬
‫א י י נ ד י ע )יי( ‪I n d i a ; Indies‬‬
‫א י י נ ד י ע ר יעי )—( ם ‪( A s i a n ) I n d i a n‬‬
‫א י נ ד י ק יעי ) ע ט ( ‪t u r k e y‬‬
‫א י נ ד י ק א ט י י ו ו יעי )ן( ‪i n d i c a t i v e‬‬
‫אינדיש איי ‪( A s i a n ) I n d i a n‬‬
‫א י נ ד ל | ע ן זיך ת ‪surf 0‬‬
‫א י נ ד ל ע ר יעי )ס( ם ‪surfer‬‬
‫א י י נ ד נ ב ר א ך יעי ‪surf‬‬
‫א י נ ד ע ך יעי ‪ || i n d i g o‬א ׳ ב ל א •יי ‪i n d i g o‬‬
‫א י ן ר ע י ם •יי! ‪m e a n w h i l e‬‬
‫א י נ ד ע ק ס יעי )ן( ‪index‬‬
‫א י נ ד ע ק ס י ר | ן יי ‪index O‬‬
‫א י ן ד ע ר א מ ת ן ׳ע‪ 1‬א מ ת‬
‫א י ן ד ע ר היים ״מ ה י י ם‬
‫א י ן ד ע ר וואכן ׳עז ו ו ‪ $‬ך‬
‫א י ן דערי_יין ׳עז ד ע ר יי ן‬
‫א י נ ד ע ר ל ע נ נ י ק •יי ‪l o n g i t u d i n a l‬‬
‫א י ן ד ע ר מ י ט <עז מ י ט י‪-‬‬
‫א י ן ד ע ר ‪ 5‬ר י ׳ע! ‪ 5‬ר י‬
‫א י נ ד ע ר ‪ 5‬ר י ' יעי )ען( ‪m o r n i n g‬‬
‫א י נ ד ע ר ‪ 6‬ר י י ק •יי ‪e a r l y - m o r n i n g‬‬
‫א י ן ד ר ו י ם ן ׳ע! ד ר ו י ס ן‬
‫א י נ ד ר ו י ס ן יעי ‪o u t d o o r s‬‬
‫א י ן ד ר ׳ ע ר ד ׳עז ע ר ד‬
‫‪c o n t e n t ( s ) ; subject‬‬
‫א י נ ה א ל ט יעי )ן(‬
‫‪ h m a t t e r ; table of contents‬מ י ט ן א ׳ אז‬
‫‪t o the effect t h a t‬‬
‫א י י נ ה א ל ט ־ צ ע ט ל יעי )ען( ‪table of c o n t e n t s‬‬
‫א י נ מ א י ז י ע יי ) ס ( ‪i n v a s i o n‬‬
‫אינוואזירער יעי ) ס ( ‪i n v a d e r‬‬
‫א י נ ו ו א ל י י ד י ע י ) ן ( ‪i n v a l i d , d i s a b l e d person‬‬
‫איינווייניק יעז א י נ ע ו ו י י נ י ק‬
‫איינוריניקסט זע! א י נ ע ו ו י י נ י ק ס ט‬
‫אינווענטאיר יעי )ן( ‪i n v e n t o r y ; s t o c k‬‬
‫א י נ ו ו ע נ ט א ר י ז י ר ו ע יי )ען( ‪s t o c k t a k i n g‬‬
‫א י נ ו ו ע ס ט י צ י ע יי ) ס ( ‪i n v e s t m e n t‬‬
‫א י נ ו ו ע ס ט י ר ו ע יי ‪(act of) i n v e s t i n g‬‬
‫א י נ ו ו ע ס ט י ר | ן יי ‪i n v e s t O‬‬
‫אינויגוראציע יי ) ס ( ‪i n a u g u r a t i o n‬‬
‫א י נ ר נ י ר א ה יעי ) ס ( ] ‪i n v i s i b l e [ E Y N E - N I ' R E‬‬

‫‪(social) e v e n t ; enter-‬‬

‫‪prise‬‬
‫אימפרעסארי‪ $‬יעי )ס( ‪(artist's) manager,‬‬
‫‪impressario; promoter‬‬
‫יאימשטאנד ׳ע! )אין( ש ט א נ ד‬
‫‪deadly‬‬
‫אימת־מוות יי‪^/‬ס ] ‪[ E Y M E S - M O ' V E S‬‬
‫‪fright‬‬
‫‪|| i n ; a t ; t o ; inside, w i t h i n‬‬
‫אין »‪»m‬‬
‫א׳ ניט מער ווי א שעה ]‪w i t h i n a n [sho‬‬
‫‪ h h o u r‬א ׳ ‪ . . .‬ארוים ‪ || later, hence‬א׳ ‪3‬‬
‫י‪$‬ו־ ארוים ‪ || three years later‬א׳ דרי‪-‬יען‬
‫‪threefold‬‬
‫א י ף ־ א י ן רעם‪ ,‬״אין דער‬
‫אין איינעם ׳ע! א י י נ ע ר‬
‫אינאייינעמדיק מיי ‪j o i n t‬‬
‫אינאיכטנעמוננ יי ‪c o n s i d e r a t i o n‬‬
‫אין אמתן ׳עז א מ ת‬
‫אינ‪$‬קוליר|ן מ ‪i n o c u l a t e O‬‬
‫אין נאנצן ׳ע! נ א נ ץ‬
‫איעבער יעי ‪ginger‬‬
‫אייעבער־וואסער י*> ‪ginger ale‬‬
‫אין ניכן ׳ע! נ י ך‬
‫יאיעל ׳ע! י י נ נ ל‬
‫אי ננעווי‪viscera » T‬‬
‫יאיעער ׳ע! י ו נ נ‬
‫‪1‬‬

‫‪L‬‬

‫איננרעדיעינט יעי)ן( ]‪ingredient [DY‬‬
‫אינד י*)ן( ל ‪w a v e , b i l l o w‬‬
‫אינד‪$‬קטריניר|ן ת ‪i n d o c t r i n a t e O‬‬
‫אינד‪$‬רסיר|ן ת ‪endorse, b a c k O‬‬
‫אינדוסטריאיל יעי )ן( ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬
‫אינדוסטריאלייטט יעי)ן( ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬
‫אינדוטטריע יי)ס( ‪i n d u s t r y‬‬
‫אינדוסטריע־‪i n d u s t r i a l ...‬‬
‫אינדושטריעיל מיי ‪i n d u s t r i a l‬‬
‫אינדוםטריעל|ער י ע י ‪ -‬ג ע נ ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬
‫אינדוקציע יי ‪(logical, electrical) i n d u e -‬‬
‫‪tion‬‬
‫אינדזל יעי )ען( ‪i s l a n d‬‬
‫אינדיאניש מיי ]‪( A m e r i c a n ) I n d i a n [DY‬‬
‫)‪(American‬‬
‫אינדיאנער יעי )—( ם ]‪[DY‬‬
‫‪Indian‬‬
‫אינדיווייד יעי )ן( ‪i n d i v i d u a l‬‬
‫אינדיוויידווט יעי )ט( ‪i n d i v i d u a l‬‬
‫אינדיווידועיל מיי ‪i n d i v i d u a l‬‬

‫‪person‬‬
‫א י נ ו ־ נ י ר א ה ד י ק ] [ מיי‬
‫‪43‬‬

‫‪invisible‬‬

‫‪749‬‬

‫אינזיכדיק‬
‫א י י נ ז י כ ד י ק איי‬
‫אינזשעניריע יי‬

‫‪engineer‬‬

‫א י נ ט ע ר ע ס י ר | ן יי ‪O‬‬

‫אינזשעניר|ן יי ‪O‬‬

‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪engineer i m p .‬‬

‫א י נ ט ו א י צ י ע ״מ‬
‫אינטולטייוו »־׳‬

‫‪intuitive‬‬
‫‪intuition‬‬

‫‪punctuation‬‬

‫א י נ ט ע ר פ ע ר י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪interfere‬‬

‫אינטערקאנטינענטאיל־ראקעט י ע י ) ן ( ‪I . C . B . M .‬‬

‫‪intimacy‬‬

‫א י נ ט ר א ו ו ע י ר ט יעי )ן(‬

‫‪introvert‬‬

‫א י נ ט ע ג ר א י ל «יי‬

‫‪integral‬‬

‫א י נ ט ר א נ י ר ו נ ג ד׳ )ען(‬

‫‪enthronement‬‬

‫א י נ ט ע ג ר א צ י ע יי‬

‫‪integration‬‬

‫א י נ ט ר א נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫אינטעגרירונג י׳‬

‫‪integration‬‬

‫א י נ ט ע ג ר י ר | ן )זיך( יי ‪O‬‬

‫י נ ט ע ל י ג ע י נ ט ‪ .1‬י י‬

‫‪|| i n t e l l i g e n t‬‬

‫•קע‬

‫‪intellectual‬‬

‫‪8‬‬

‫אינטעליגענטיש יי‬

‫‪integrate v t / v i‬‬
‫יער )ן‬

‫‪( 2 .‬‬

‫‪i n t r i g u e , p u z z l e ; scheme,‬‬

‫א י נ ט ר י ג ע יי ) ס (‬

‫‪intrigue, plot‬‬

‫א י נ י צ י א ט א ר דעי ) ‪ . . .‬א י ר ן ( • ש ע‬
‫איניציאטייוו י י ) ן (‬

‫‪I.Q., intelli-‬‬

‫א י נ ט ע ^ ע י ק ט יעי )ן(‬

‫איניצליר|ן יי ‪O‬‬

‫‪intellect‬‬

‫א י נ ט ע ^ ע ק ט ו א י ל יעי )ן(‬

‫א י ן כ ע ס ״מ‬

‫‪intellectual‬‬

‫א י נ ט ע ^ ע ק ט ו ע י ל יזי־‬

‫‪intellectual‬‬

‫א י נ ט ע נ ד א י נ ט יעי )ן(‬
‫א י נ ט ע נ ד א נ ט ו י ר י• )ן(‬

‫כעס‬

‫א י נ ל א נ ד יאס‬
‫‪Interior‬‬

‫‪commissary‬‬

‫‪of‬‬

‫‪the‬‬

‫א׳־דעפארטעמענט‬

‫‪Department‬‬

‫‪Interior‬‬

‫א י י נ ל ע נ ד י ש &יי‬

‫‪intensity‬‬

‫‪angry‬‬

‫‪|| i n t e r i o r‬‬

‫סעקרעטאר‬

‫‪intense, i n t e n s i v e‬‬

‫אינטענסיווקייט יי‬

‫)‪i n i t i a l (letter‬‬
‫‪o r i g i n a t e vt., i n i t i a t e‬‬

‫א י נ כ ע ס איי* ]‪[INKAAS‬‬

‫‪c o m m i s s a r y officer‬‬

‫‪inter‬‬
‫‪ || i n t e r v a l‬שרי_יב|ן מ י ט‬

‫‪domestic, interior; inland‬‬

‫א י ן מ י ט ן ״מ‬

‫‪interview‬‬

‫' א י נ מ י ס ט ן זעו‬

‫מ י ט ן‬
‫א ו מ י ס ט ן‬

‫אינטערוויולר|ן יי ‪O‬‬

‫‪interview‬‬

‫אין־טוף דער ]‪[EYNSO'F‬‬

‫א י נ ט ע ר ו ו ע נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪intervene‬‬

‫א י נ ס ט א ^ א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬

‫‪intervention‬‬

‫אינטערוועינץ י י ) ן (‬
‫א י נ ט ע ר י ע ק צ י ע יי )ס(‬

‫א י נ ס ט א ^ א צ י ע יי‬

‫א י נ ט ע ר ל ו י ד יעי )ן(‬

‫‪interlude‬‬

‫א י נ ט ע ר נ א י ט יעי )ן(‬

‫‪(college) d o r m i t o r y‬‬

‫‪( 2 .‬‬

‫‪Inter-‬‬

‫‪the‬‬

‫)‪(for‬‬

‫‪plumber; ap-‬‬

‫; ‪(object of) i n s t a l l a t i o n‬‬

‫‪facility‬‬

‫‪international‬‬

‫א י נ ס ט א ל י ר ו נ ג יי )ען(‬

‫‪(act of) i n s t a l l a t i o n‬‬

‫||‬

‫א י נ ס ט א ל י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪install‬‬

‫;‪International‬‬

‫א י נ ס ט א י נ ץ יי )ן(‬

‫‪judi-‬‬

‫‪d i v i s i o n (of the‬‬

‫‪ciary); agency; authorities‬‬

‫‪nationale‬‬
‫א י נ ט ע ר ע י ם יעי )ן( ) א י ן ‪ /‬צ ו (‬

‫‪infinity‬‬

‫‪pliance installer‬‬

‫‪interjection‬‬

‫‪» .1‬יי‬

‫‪immense,‬‬

‫‪enormous‬‬

‫‪double-space‬‬

‫אינטערוויו' ד ע י ) ע ן (‬

‫‪ h‬אי־‬

‫‪S e c r e t a r y of the‬‬

‫א י ן ־ ל ש ע ר אפ ]‪[EYN-LESIIA'ER‬‬

‫א י נ ט ע ר ו ו א י ל יעי )ן(‬

‫אינטערנאציאנאיל‬

‫‪originator‬‬

‫‪initiative‬‬

‫א י נ י צ י א י ל יעי )ן(‬

‫‪gence q u o t i e n t‬‬

‫א צורי'לקן א ׳‬

‫‪schemer, p l o t t e r‬‬

‫‪plot‬‬

‫‪intelligentsia‬‬

‫אינטער‬

‫‪introspection‬‬

‫א י נ ט ר י ג א י נ ט דעי )ן( • ק ע‬
‫א י נ ט ר י ג י ר | ן יי ‪O‬‬

‫א י נ ט ע ל י ג ע י נ ץ ־ ו ו י פ ל ע ר יעי ) ס (‬

‫אינטענסייוו איי‬

‫‪introspective‬‬

‫א י נ ט ר א ס פ ע ק צ י ע די‬

‫‪highbrow‬‬

‫‪8‬‬

‫‪enthrone‬‬

‫א י נ ט ר א ס פ ע ק ט י י ו ו «יי‬

‫א י נ ט ע ל י ג ע י נ ץ יי ‪i n t e l l i g e n c e ; i n t e l l e c t u a l s ,‬‬

‫דעי )ן‬

‫‪punctuation‬‬

‫‪mark‬‬
‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק צ י ע יי‬

‫‪intimate‬‬

‫א י נ ט י מ ק י י ט יי‬

‫‪punctuate‬‬

‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק ט י י ר ־ צ י י כ ן דעי )ס(‬

‫‪i n t o n a t i o n , inflection‬‬

‫א י נ ט ו י צ י ע‬

‫אינטולציע יי ) ס (‬

‫‪ || interest‬א ׳ ז י ך )מיט<‬

‫)‪t a k e a n interest (in‬‬

‫‪engineering‬‬

‫א י נ ט א נ א צ י ע יי ) ס (‬

‫‪ || i n t e r e s t i n g‬א ׳ צ י ‪. . .‬‬

‫‪I / w e w o n d e r if ...‬‬

‫‪engineering; technology‬‬

‫אינזשעניריש »י״‬

‫א י נ ט י י ם »יי‬

‫א י נ ט ע ר ע ס א י נ ט ‪8‬יי‬

‫‪introspective, inward‬‬

‫אינזשענייר דעי‪) -‬ן(‬

‫אינטטיטוט‬

‫א י נ ס ט י ט ו י ט יעי )ן(‬

‫‪|| interest (in),‬‬

‫‪ \- c o n c e r n‬א פ | צ ל | ע ן ־‪$‬״ א ׳‬

‫‪stitution‬‬

‫‪divert‬‬
‫‪44‬‬

‫‪i n s t i t u t e ; (social) i n -‬‬

‫‪748‬‬

‫אינסטיטוירן‬

‫א י נ ס ט י ט ו י ר | ן יי ‪O‬‬

‫אינפרא‬

‫‪institute‬‬

‫א י נ ס ט י ט ו צ י ‪ £‬נ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫אינסטיטוציע י • ) ס (‬

‫‪institutionalize‬‬

‫‪incident‬‬

‫א י נ צ י נ ע ר א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬

‫‪instinct‬‬

‫‪incinerator‬‬

‫אינסטינקטייוו איי‬

‫‪instinctive‬‬

‫א י נ צ ע ס ט יעי‬

‫א י נ ס ט ר ו י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪instruct‬‬

‫א י נ צ ע ט ט י ק איי‬

‫‪incestuous‬‬

‫א י נ ק א י נ נ י ט א אייי‬

‫‪incognito‬‬

‫א י נ ס ט ר ו מ ע י נ ט יעי )ן(‬
‫אינסטרומעינט־‪...‬‬

‫‪instrument‬‬
‫‪(music‬‬

‫‪collector‬‬

‫א י נ ק ‪ $‬ר פ א ר י ר | ן יי ‪O‬‬

‫)‪etc.‬‬
‫א י נ ס ט ר ו ק ט י י ו ו אי־‬
‫אינסינו?ר|ן יי ‪O‬‬

‫‪instructor‬‬

‫‪instruction, direction‬‬

‫‪insinuate‬‬

‫א י נ ס פ י ר י ר | ן וי ‪O‬‬

‫)‪Jew.‬‬

‫‪inspiration‬‬

‫א י נ ס פ ע ק ט א ר יעי )‪...‬אירן(‬

‫•שע‬

‫‪inspector‬‬

‫אינסצענ)יז(יר|ן ת‬

‫‪2nd‬‬

‫‪Essene, m e m b e r of a‬‬

‫‪the‬‬

‫‪B . C . to‬‬

‫‪dramatize,‬‬

‫א י ס ל א י ם יעי‬

‫‪Islam‬‬

‫א י ם ל א מ י ש איי‬

‫‪i n t e r i o r , inside‬‬
‫‪inner, inside, i n t e r i o r ,‬‬

‫‪Islamic‬‬

‫א י ס ל א נ ד )יאה(‬

‫‪Iceland‬‬

‫א י י ס ל ע נ ד י ש איי‬

‫‪Icelandic‬‬

‫איסרו־חג יעי ]‪[I'SREKIIAG‬‬

‫‪internal; domestic‬‬
‫אינעם=אין רעם‬

‫‪the d a y‬‬

‫* א י י נ ע ר ל ע ך »יי‬

‫ע ר נ ע ץ‬

‫אי•׳‪-‬־יא־־איעדער‬

‫איעד|ער‬

‫‪internal, inner‬‬

‫א י נ ע ר צ י ע י׳‬

‫‪inertia‬‬

‫א י נ פ א מ י ע י׳‬

‫‪infamy‬‬

‫‪ h hitherto‬פון א׳ אן‬

‫א י נ פ א נ ט ע ר י י ס ט יעי‬

‫)ן(‬

‫‪present‬‬

‫‪ .1‬אייי‬

‫‪at‬‬

‫‪fantryman‬‬

‫א י צ ט י ק אי׳‬

‫‪infantry‬‬

‫א י נ פ א ר מ א צ י ע י• ) ס (‬

‫‪informant‬‬
‫‪i n f o r m e d , abreast‬‬

‫‪(the) present‬‬

‫א י צ ט ע ר ) ט ( ״מ‬

‫א י צ ט‬

‫א י ק ס יעי )ן(‬

‫‪(the letter) X‬‬

‫א י י ק ס ש ט ר א ל ן ס*‬

‫)‪(of‬‬
‫א י נ פ א ר מ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪1‬‬

‫‪inflation‬‬

‫א י נ פ ^ ו ע נ צ י ע י׳‬

‫‪influenza‬‬

‫א י נ פ ע ק ט י י ו ו איי‬

‫‪infectious‬‬

‫‪X-rays‬‬

‫א י ר ‪9‬ר* )י‪/‬א‪ :‬אגיך(‬

‫‪inform‬‬

‫‪incumbent‬‬

‫‪present‬‬

‫א י י צ ט י ק י י ט י׳‬

‫‪information‬‬

‫א י נ פ א ר מ י י ר ט איי )ווענן(‬

‫יעי ‪2.‬‬

‫‪present‬‬

‫‪foot soldier, i n -‬‬

‫א י נ ‪ $ 6‬ר מ א ' נ ט יעי )ן( • ק ע‬

‫‪ || n o w ,‬ביז א ׳‬

‫‪|| hereafter‬‬

‫א י י צ ט ה א ל ט ע ר יעי ) ס ( ש‬

‫א י נ פ א נ ט ע ר י ע י׳‬

‫*־־‪-‬ייזיז‬

‫;‪every‬‬

‫‪everyone‬‬
‫איצט‬

‫א י נ פ ע ק צ י ע י׳‬

‫)‪(Jew.‬‬

‫‪following a holiday‬‬

‫א י ן ע ר נ ע ץ )ניט( יעו‬

‫א י נ פ ל א צ י ע י׳‬

‫‪century‬‬

‫‪2nd‬‬

‫‪the‬‬

‫‪century A.D.‬‬

‫‪2.‬‬

‫איינעווייניקסט «יי*‬

‫‪t i o n , b a n (esp.‬‬

‫‪r i g i d l y ascetic J e w . b r o t h e r h o o d from‬‬

‫‪i n t o a p l a y , stage‬‬
‫יעי‬

‫‪prohibi-‬‬

‫‪isthmus‬‬

‫א י ס י י דעי )ם( ]‪[ISII‬‬

‫‪inspect‬‬
‫‪make‬‬

‫‪incriminate‬‬

‫]‪[ISER—ISURIM‬‬

‫א י ס ט מ א ס יעי )ן(‬

‫אינספעקציע י ׳ ) ס ( '‪inspection‬‬
‫‪O‬‬

‫‪incunabulum‬‬

‫קורץ‬

‫א י ס ו ר יעי )ים(‬

‫‪inspire‬‬

‫א י נ ס פ ע ק ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫אינקוויזיציע י•‬

‫א י נ ק ר י מ י נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪insect‬‬

‫א י נ ס פ י ר א צ י ע י׳ ) ס (‬

‫א י נ ק ו ב א צ י ע י׳‬

‫‪incubation‬‬

‫א י ן ק ו ר צ ן יעי‬

‫‪double jeopardy‬‬

‫‪incubator‬‬

‫‪the I n q u i s i t i o n‬‬

‫א י נ ק ו נ א ב ל יעי )ען(‬

‫א י ך ס כ נ ה ־ ש ט ע ל ו ע יי ]‪ :[SAKO'NE‬צ ו ו י י י מ א ל י ק | ע‬
‫א י נ ס ע ׳ ק ט יעי )ן(‬

‫‪incorporate‬‬

‫א י נ ק ו ב א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬

‫‪instructive‬‬

‫א י נ ס ט ר ו ק צ י ע י• )ס(‬

‫א'‬

‫‪incest‬‬

‫א י נ ק א ס ע י נ ט יעי )ן(‬

‫‪instrumental‬‬

‫א י נ ס ט ר ו ק ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן ( • ש ע‬

‫||‬

‫צ ו ו יש ן‬

‫א י נ צ י ד ע י נ ט יעי )ן(‬

‫‪institution‬‬

‫א י נ ס ט י י נ ק ט יעי )ן(‬

‫‪ || infra‬א י י נ פ ר א ר ו י ט‬

‫א י ן צווישן ׳עז‬

‫‪infrared‬‬

‫‪and‬‬

‫‪you ( s g . - f o r m a l‬‬

‫)‪pi.‬‬
‫‪2‬‬

‫א י ר ‪8‬ראנ )נאפ‪ :‬זי(‬

‫‪her‬‬

‫‪hers‬‬

‫‪her,‬‬

‫איר‬

‫‪infection‬‬

‫־אס‪!-‬זי׳‬

‫א ו י ר יעי‬
‫‪45‬‬

‫) ‪reed; reeds ( c o l l .‬‬

747

‫אלגעברע‬

noteworthy

‫א י כ ט ו ו ע ר ד י ק איי‬

*respect, *regard, "esteem, "de‫ || א ׳‬r e s p e c t f u l l y

•‫א כ ט ו ע י‬

‫| " ט י ט א ׳‬- ference

m i n d , t a k e care (of); l o o k
see t o i t

(‫נעב|ן*)אויף‬

caretaker

Irish
Irishman

persons

‫א כ ט ע אייי‬

‫א י ר ט‬
address

venerable

‫א י כ פ ע ר ו נ נ יי‬

female

integrity
‫כ ל ל‬

alas a n d

‫א כ צ י ק ס ט איי‬

moan

,‫ב י י ז ס‬

‫ || א ׳ ניט‬b u t , b u t i f
but

[ELE]

certainly, w h y not?

‫ || א י כ ט י א ל א י ג‬...ologist

[AKIIZORYES]

‫אלא‬
atrocity

ruthless
consider, t a k e i n t o c o n -

‫איי‬

‫אלאניש‬...

allocation

take

‫ נעמ|ען זיך אין א׳‬H sideration

take

(‫ לייג|ן א ׳ )אויף‬H care of oneself
neglect

(‫אלאקירוע י׳)ען‬

allocate
a l a r m , alert

O ‫א ל א ר מ י ר | ן יי‬
( ‫א ל א ר ע ם יעי ) ס‬

algebraic

seven a n d

to

‫ניט לייג|ן נענויג א ׳ א ו י ף‬

‫ || א י ב ע ר א ׳ ט א ג‬eight

a w e e k ago

‫א ^ א ר ם יעו‬

a l a r m , alert
album, scrapbook

a week

O ‫א ל א ק י ר | ן יי‬

‫א <) א ר ע ם‬

‫א כ ט י׳‬

‫האלט|ן אין א׳‬

|| n o t i c e (of), a t t a c h i m p o r t a n c e

morphological

algebra

[ ] (‫א כ ז ר י ו ת ־ א ק ט יעי )ן‬

/ ‫ || נ ע מ | ע ן‬n o t i c e ; c o n s i d e r a t i o n

( ‫אלאגיע י י ) ס‬...

...ological

‫א כ ז ר י ו ת יאס‬

a t r o c i o u s , c r u e l , savage, [ ] ‫א כ ז ר י ו ת ד י ק איי‬

HP

paleontology
||

(‫)ן‬

atrocity, savagery

ichthyologist

‫מארפאלאניש‬

?‫פ א ר וואס ניט‬

‫ א ל א י נ יעי )ן( ש‬. . .

‫ || פ א ל ע א נ ט א ל א ג י ע‬...ology

2

‫א ך אינם‬

b r u t e , c r u e l person
cruelty,

‫ א ׳ וואס ר ע ן‬h i f not, o r else
k la

1

‫א ך >״ט‬

! ‫ אז א ך א ו ן וויי צ ו י‬1‫ ־‬a l a c k !

!‫א ל ׳ע‬

HP

disapproval)

[ A K h z E R — A K h z o R i M ] ‫א כ ז ר יעי )ים( • ט ע‬

‫א ל יעו נ א ל‬
but

‫א ך אעם‬

‫ || א ך‬c e r t a i n l y , w i t h pleasure

<$> ‫א כ צ | ן יי‬

‫א כלל‬

‫זעו‬

oh!

!‫ || א ך א ו ן וויי‬alas, woe

poor...

‫א כ צ ן ציי‬

‫ א כ צ ע ט איי‬/ ‫א כ צ נ ט‬

,‫נוטס‬

( a d m i r a t i o n ; regret);
(anxiety;

‫א כ צ י ק *י‬

eighteen
eighteenth

ah!

‫א י כ פ ע ר ק י י ט י׳‬

eightieth

‫אירצ|ן‬

[ISII-MEHE'YMEN] ‫איש־מהימן יעי‬

<$> ‫א ' כ פ ע ר | ן יי‬

eighty

‫א י ר ע ט יעו‬

<$> ‫יי‬

‫א י כ פ ע ר ל ע ך «י־‬

pay

reverence

,‫י א ר‬

polite

[ishE—NoshiM] (‫אישה י׳ )נשים‬

m a n of

homage t o

‫רוח‬

the

form (‫)איר‬

erence
venerate,

by

‫א י כ פ ע ר ד י ק איי‬

v e n e r a t i o n , homage, r e v -

‫״איירעדיק‬

3-man c o m m i t t e e

‫א כ ל | ע ן יי‬

[AKhsANYE] (m—) ‫א כ ס נ י א י׳‬
reverent(ial)

» ‫אירע‬

‫ י י ־ א י י ר ע ד י ק ע ק א מ י י ס י ע‬- ‫ || ד ר י‬- m a n

[AKIIILE] ‫א כ י ל ה יי‬
eat

‫א י ד י ש איי‬

(‫א י ר ל א נ ד )יאס‬

‫א י י ר ל ע נ ד ע ר יעי )—( ש‬

‫א כ ט נ ס אייי‬

eight o ' c l o c k

inn

‫איראניש איי‬

‫ פ ו ן א ׳ ווענן‬: ‫א י ר ט‬

Ireland

( ‫א כ ט ל י*׳־ ) ע ך‬

eighthly

(hum.)

ironical

as she is c o n c e r n e d

‫א י כ ט ו ע ־ ג ע ב ע ר יעי ) ס ( ם‬

eating

‫א י ר א ' נ י ע יי‬
‫איראניש איי‬

!‫ א׳‬f- t h a t

eighth

(hum.)

irony
Iranian
for her s a k e ; as far

...‫ זאל‬w ‫ ־( א ׳ ט א | ף‬o u t (for)
attention!

revere,

‫איראניע‬

‫ « י‬.1 ‫א כ ט‬

‫\ פ א ר א ׳ ט א ג ן‬- l a t e r / h e n c e
‫ || א ׳ ה א ל ב ן‬e i g h t h 2. ‫איי‬

||

a half

( ‫א ^ ב א י ם יעי ) ע ן‬

observation

‫א ל ג ע ב ר א י ש איי‬

observe

( ‫א י ל ג ע ב ר ע י• ) ס‬

observer
46

(‫א י כ ט ג ע ב ו נ ג י • ) ע ן‬

(‫אכט|נעב|ן* יי)איכטגענעבן‬
‫א י כ ט נ ע ב ע ר יעי ) ס ( ש‬

‫‪746‬‬

‫אלגעמיין‬

‫‪* || general‬אין א ׳‬

‫אילגעמיין איי‬

‫א י ל ג ע מ י י נ ק י י ט י׳ )ן(‬
‫אל‬

‫אל דאס‪,‬‬
‫יאר‪,‬‬

‫‪generality‬‬

‫ד י ׳ע‪1‬‬

‫נוטס‪,‬‬

‫ב י י ז ס‪,‬‬

‫א ל ד ע ׳ען‬

‫א ל י ט ע ר א צ י ע יי ) ס (‬
‫א ל י י ' י־ ) ע ן ( ׳עז‬

‫א ל י י ' ן אייי‬

‫א ל צ דיננ‬

‫י א ר‪,‬‬

‫א ל ו ו ע ל ט י׳ )ן(‬

‫רוח‬

‫א ל ו ו ע ל ט ל ע ך איי‬

‫א <) ע ע‬

‫‪alone; (one)self; f o r / b y one-‬‬

‫‪the absolute t r u t h‬‬

‫‪universal‬‬

‫אלייינ‬

‫‪allusion‬‬

‫||‬

‫‪self‬‬

‫יעי ‪m o n t h [ELEL12‬‬

‫אליייךבאדינונג‬

‫‪ment‬‬

‫‪th‬‬

‫‪i n the J e w . c a l e n d a r falling i n e a r l y‬‬

‫אליייךאויסקום‬

‫‪a u t u m n a n d c o i n c i d i n g w i t h p a r t s of‬‬

‫אלייין־באכוחט‬

‫י‬

‫‪self-sufficiency‬‬

‫איי‬

‫]‪[BAKO'YEKIIT‬‬

‫ד ע‬

‫א ל ו ל ד י ק איי ] [‬

‫‪early-autumn‬‬

‫אלומייניום יעי‬

‫‪ || a l u m i n u m‬א ל ו מ י י נ י ע ן איי‬

‫א ל י י י נ מ ע ר ד ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬

‫ז‬

‫א ל ז א ׳עז‬

‫ט א ‪) ,‬א( כ ל ל ‪,‬‬

‫היים ן‬
‫)א(‬

‫עס(‪,‬‬

‫)הייסט‬

‫ק י צ ו ר‬

‫) ‪ h a j o u r n a l‬ד י א ׳ | ע צניט ׳עז‬

‫א ל ט צ י_י ט‬

‫‪alto‬‬

‫א ^ ט א י ר יעי )ן(‬

‫‪arbor, bower‬‬

‫‪( C h r . ) altar‬‬

‫א ל ט ־ ג ע ב א י ק ץ איי‬

‫;‪goods‬‬

‫‪(baked‬‬

‫א ל ל ל י ר ט איי‬

‫‪allied‬‬

‫א ל ל ל ר | ן ז י ך יי ‪O‬‬

‫א ל ט ו ו א ר ג דאס‬

‫‪old‬‬

‫‪clothes, o l d t h i n g s‬‬

‫א ל ט ל ע ך איי‬

‫א י ל ט מ א ד י ש איי‬

‫א י ל ט מ ט ס ט ע ר יעי ) ס (‬
‫* א י ל ט ע ר ט ו ם א‪0‬‬
‫ד‬

‫א י ל ט ־ פ ע י ט ע ר י ש אי־‬
‫א ל ט פ ר ע נ ק י ש איי‬

‫‪past m a s t e r‬‬

‫אן א '‬

‫א ל י א י י ר ט ׳ע!‬

‫א לל ל ר ט‬

‫א ל י א י נ ץ י׳ )ן( ]‪[LY‬‬

‫‪|| grass w i d o w‬‬

‫א ל מ נ ה ש א פ ט י׳ ] [‬

‫) ‪a n c i e n t (of A n t i q u i t y‬‬

‫א ל ט ק ל ו ג איי‬

‫א ל מ ע כ ט י ק זעו‬

‫ז‬

‫א ל ע ‪ .1‬איי‬

‫א ל ס יעז‬

‫‪alliance‬‬

‫‪ . a l i a s||2‬קאי ‪alias‬‬
‫‪/‬‬

‫‪|| a l l ; e v e r y‬‬

‫‪all, everyone‬‬

‫א ^ ע ג א ר י ש איי‬

‫]‪NOVE‬‬

‫‪lore, a m i r a c u l o u s s a v i o r of J e w s i n‬‬
‫‪the‬‬

‫‪allegory‬‬

‫‪allegorical‬‬

‫א ל ע ו ו ט ל ע ״מ‬
‫א ל ע ט א ג זען‬

‫מ ע ש ה‬

‫יא־ ) י ‪: • /‬אלע«‪.‬‬

‫א ל ע ו ו צ ל י ק איי‬

‫)‪ distress‬־( א ׳ ס כ ו ס ]‪[KOS‬‬

‫‪closet‬‬

‫א^עגאריע י׳)ס(‬

‫אליהרהנביא » ‪HANO/VI-‬׳‪°ELYE‬־‪[ELYO HU‬‬

‫‪widowhood‬‬

‫ב ת ו ר ת ‪ ,‬ו ו י ‪,‬‬

‫אילעמען(‬

‫‪cup‬‬

‫וועד|ן א ן א׳‬

‫א ל מ א כ ט י ק‬

‫א ל מ ע ר יעי ) ס (‬

‫‪the p r o p h e t E l i j a h ( i n J e w .‬‬

‫‪ || w i d o w‬ש ט ר ו י ׳ ‪-‬‬

‫‪be (come) w i d o w e d‬‬

‫‪old-fashioned, q u a i n t‬‬

‫א^טרולזם יעי‬

‫‪|| w i d o w e r‬‬

‫וועד| ן‬

‫‪be(come) w i d o w e d‬‬

‫ענ|עא ׳‬

‫‪old-fashioned, q u a i n t‬‬

‫‪altruism‬‬

‫‪omnipotence‬‬

‫א ל מ נ ה י ׳ ) — ו ת ( ]‪[ALMONE‬‬

‫‪alternative‬‬

‫‪precocious‬‬

‫‪why, w h y then‬‬

‫‪almighty, omnipotent‬‬

‫א ל מ ן יעי ) ס ( ] ‪[ A L M E N‬‬

‫‪Antiquity‬‬

‫אילטצי‪-‬יטיש איי‬

‫א ל מ א י אייי ] ‪[ A L E M A ' Y‬‬

‫‪Antiquity‬‬

‫א ל ט ע ר נ א ט י י ו ו יי )ן(‬

‫‪alder‬‬

‫א ל מ א י כ ט י ק י י ט יי‬

‫‪old-fashioned‬‬

‫‪diagonal‬‬

‫‪alchemy‬‬

‫א ל מ א כ ט י ק איי‬

‫‪obsolescent‬‬

‫‪a l l y oneself‬‬

‫‪alimony‬‬

‫א ל כ ע מ י ע יי‬

‫אילטילדישיאס‪/‬אי׳ )‪O l d Y i d d i s h (1250-1500‬‬

‫‪ally‬‬

‫א ל כ ס ו ן יעי ) ס ( ]‪[ALAKIISN‬‬

‫א ^ כ ע י׳ ) ס (‬

‫‪also‬‬

‫א ל ט צ ג י ט י׳‬

‫* א ל י י י נ ט יעז‬

‫א ל י י ן‬

‫א ל י מ ע נ ט ן ‪*°‬‬

‫‪stale‬‬

‫‪(per-‬‬

‫‪suicide‬‬

‫‪privacy‬‬

‫א ל ל ל ר ט | ע ר דער‪-‬נעב‬

‫א ^ ט א נ ע י׳ ) ס ( ‪ A‬א ^ ט א נ ק ע‬

‫)‪fig.‬‬

‫;‪old‬‬

‫‪(act of) s u i c i d e‬‬

‫)‪son‬‬
‫א ל י י נ ק י י ט יי‬

‫א ל ט איי ) ‪ A‬ע ל ט ע ר ( ‪b a c k ( n u m b e r of‬‬
‫א ל ט יעי )ן(‬

‫‪self-‬‬

‫‪propelled‬‬
‫א ל י י נ מ א ר ד יעי )ן(‬

‫בכן‪,‬‬

‫‪self-‬‬

‫‪ service‬־ ! א ל י י ' ך פ א ר ו ו א ל ט ו נ ג ‪self-govern-‬‬

‫‪August and September‬‬

‫י )ן(‬

‫‪alliteration‬‬

‫‪ h self; sheer, absolute‬ד י ר י י כ ט י ק י י ט א ׳‬

‫‪universe‬‬

‫א^ויזיע י ׳ ) ס (‬

‫‪at‬‬

‫‪wine‬‬

‫‪of‬‬

‫‪P a s s o v e r feast‬‬

‫רוח‬

‫א ל ד י ' נ ג ) ס ( ׳ע!‬

‫‪]E‬אלול‬

‫‪generally‬‬

‫‪the‬‬

‫‪for E l i j a h‬‬

‫‪poured‬‬

‫אלע‬

‫טאג‬

‫‪intermittent‬‬
‫ו ו י! ל ע‬

‫ט א ג‬

‫‪2‬‬

‫‪/‬‬

745

‫אמטירנדיק‬
den, a l c o v e , c u b i c l e
cubbyhole

( ‫א ^ ק ע ר דעי ) ס‬

‫מאל‬

( A ‫א י ^ ק ע ר ל יא״ ) ע ך ( ) א ^ ק ע ר‬
all right

(cont.)

‫אלע מאל‬

up-

‫אלץ‬

‫עי‬0‫א‬-‫אייו‬/«‫' א ל ר י י י ט א‬

‫ נ י צ ע *יעי‬- ‫א ל ר ג י ט נ י ק י ע י ) ס ( ם‬

a v e n u e , tree-lined street

‫׳עז‬

‫* א ם ׳עז‬

amateur, dabbler

‫אירן( ם‬...) ‫א מ א ט א ר יעי‬

talent show

(‫יז י ע י )ן‬-‫אמאטאירן־באווי‬

former;

old-time,

amortize

‫אמאליק‬
a l e p h ( ‫ ) א‬, the

‫| ערן א ׳‬- letter of the J e w i s h a l p h a b e t i
‫ || ניט ק ע נ | ע ף‬s t a r t from s c r a t c h

‫פון א׳‬

be i l l i t e r a t e

‫קיין א ׳‬

(‫א מ ב א ס א ד ע יי )ס‬
(‫א מ ב א י ר יעי )ן‬

( ‫א מ ב ו ל א ט א ר י ע י• ) ס‬

non-Jewish alphabet
in

(non-Jew.)

(‫א מ ב ו ל א י נ ס יעי )ן‬

[IMOES] »

‫ || א ׳ ז י ך‬e n t e r t a i n , a m u s e

alphabet

‫אמהות‬

‫ נאכן א׳‬h

the

|| after a l l

‫ ־| נ א ך א י ל ע מ ע ן‬t h i n g , a l l

jj the show is o v e r
a l l the

not y e t

identical

dis-

‫אלץ‬

office),

act,

O

omniscient

‫א ס ט י ק איי‬
‫ת‬

omniscience

‫אמטיר|ן‬

alcohol, liquor
alcoholic

officiate
acting

‫א ל צ ד י י ע ־יא־‬

‫אלצוריסער יעי)ס( • ק ע‬:
‫וויייסעריש איי‬

(‫א י מ ט ז ש ו ר נ א ל יעי )ן‬
official

(in

- ‫ || א ל צ‬k n o w - i t - a l l

‫נ א ך א׳‬
‫ןאלצאייין איי‬

‫י א ל ץ איינס ׳עז‬

everything

cussions of the M i s h n a h are i n c l u d e d
(‫א מ ט יעי )ן‬

nevertheless

‫ || נ א ך א ׳ ניט‬s t i l l

one of the a m o r a i m ( r a b b i s of the 3 r d

office

‫|| א ׳ איינס‬

c o n - 2. ‫ | א י ״‬- no m a t t e r

|| s t a n t l y , c o n t i n u a l l y ;

‫א מ ו נ י צ י ע י׳‬

Talmud

‫ ניט מ י ט א י ל ע מ ע ן‬j

same, regardless,

(unemphatic)

[ A M O Y R E — A M O Y R O I M ] (‫א מ ו ר א יעי )—אים‬

serve

‫ס׳איז נאך אילעמען‬

u n w e l l , out of sorts

credence to

i n the

‫^ ל ף ־ ב י ת יעי‬
alphabet) j

alphabetical

‫ ה א ב | ן * א ׳ א י ן‬h confidence

A . D . ) whose

Jew.

e v e r y - ( ‫ א י ל ע מ ע ן‬/ ‫ א ל ע ם‬/ ‫ א ל ץ‬: ‫ »י* ) י‬.1 ‫א ל ץ‬

O ‫א מ ח י ר | ן יי‬

ammunition; munitions

[ A ' L E F B E Y S ] (‫)ן‬
(esp.

and

[ E M U N E ] (‫א מ ו נ ה י• )—ות‬

logbook

‫א ל פ א ב ע ט י ש איי‬
cal order \

enjoy oneself, h a v e a g o o d t i m e

centuries

‫ ל פ א ב ע ט י ז י ר | ן וי‬$ |

a l p h a b e t i c a l order j

Leah

5th

(‫^ פ א ב ל ט יעי )ן‬

O

i n (non-Jew.) a l p h a b e t i -

‫א מ ב י צ י ל ז איי‬

archs S a r a h , R e b e c c a h , R a c h e l ,

to

[TOF] ‫ביז תוו‬

( ‫אמביציע י י ) ס‬

ambitious
biblical M a t r i -

put

(‫אמבוסקאדע י׳)ס‬

ambition

lend

»-‫א^פן פצ‬

[ALEF] (‫יי )ן‬/‫^ ל ף יעי‬

embassy

ambush

also

first

‫ || א נ | ה י י ב | ן‬from A to Z

(for o u t -

creed;

‫א ^ פ י נ י ז ם יעי‬

Alps

O ‫אמארטיזיר|ןיי‬

ambulance

faith;

‫א ל ע ר ל י י י ק איי‬

mountaineering

patients)

the

'‫^'לערליי‬

‫אירן( • ש ע‬...)‫אםבאסאדאריעי‬
warehouse

infirmary

‫אעיי‬-‫איי‬

diverse, m u l t i f a r i o u s

ancient
ambassador

‫אלערהאינט‬

of, v a r i o u s , s u n d r y ;

‫א מ א י ל יעי‬

‫איי‬

(‫א ^ ע ר נ י ש איי )צו‬
sundry

‫י א מ א ל אייי ׳עז‬

past

‫ז‬

( ‫א ^ ע ע י׳ ) ס‬

‫יתיי‬-‫איי‬

a l l k i n d s of, a v a r i e t y

O ‫א מ א ט א ' ר ע ו ו ע | ן יי‬
‫מאל‬

past,

a l l k i n d s of, v a r i o u s ,

2

!‫^ ל ע ס זע‬

(‫^ערגיע י׳)ס‬

allergic

1

(‫א ם י׳ )ען‬

‫צום‬

dabble

allergy

‫אלע מאל‬

!‫א י ל ע מ ע ן ׳ע‬

‫אלץ‬

start, philistine, parvenu
‫נאם‬

‫זעו‬

;‫א ל ע‬

‫א מ ט י י ר נ ד י ק •יי‬

‫| א ' ל צ ו ו י ס י ק י י ט י׳‬
(‫| א ל ק א ה א ' ^ יעי )ן‬

‫! א ל ק א ה א י ל י ק ע ר יעי ) ס ( ם‬
alcoholic

48

‫ן‬

‫א י ל צ ו ו י ם י ק איי‬

‫| א ל ק א ה א ל י ש איי‬

744

(‫אנאנד)ער‬

‫ || מ י י נ | ע ן א ו י ף‬r e a l l y , seriously

‫אמטלעך‬

‫אויף אן א׳‬

be i n earnest, m e a n business

||

named

Atran

after

‫אימטפארנעם יעי‬

‫נאמען‬

‫א״נ א ט ר א ן‬

‫ן‬6‫א״נ=אוי‬

IIM

TshEM]

‫קולטורהויז‬

a, a n (used before words

beginning

with

(Jew.)

‫א ן רט‬

i n t h a t case; if so;

8

»‫א ן •יע‬

omelet

‫ א ן שום‬h aimless

amen

of

by

...ing;

‫ אן‬...‫ון‬5

:‫אייי‬

|| henceforth

(b) fasten

by

‫( || אנ|־‬a) c o o k a heap of
eat one's fill

blackbird

fill

(‫א מ ס ט ל י ע י )ען‬

(‫אמענדירוננ י ׳ )ען‬

amend
t h e n , t h u s ; (followed

‫בינד|ן‬

'‫א‬

|- question)

on

O ‫אסענדיר|ן ״‬
a

HP ‫א מ ע י ר‬

other

hand

by
the

‫ || א ׳ ו ו א ל ס ט ו‬t e l l h i m t h e n

‫|| א נ | ט ר י נ ק | ע ן זין־‬

‫ || א י נ ק נ ע י פ ל ד י ק‬...less

O ‫א ס נ ע ס ט י ר | ן יי‬

amendment

‫ א נ | ע ס | ן זיך‬h ... one's fill

d r i n k one's
button-

amnesty

‫אן‬

‫אנ|קאכ|ן‬

hadn't y o u better help

‫)ד(יק‬..‫אנ‬

an ‫א מ ך ס ל ה‬

( ‫אמנעיסטיע י י ) ס‬

.1 ‫א ן‬

...ing

‫ זיך‬...|‫( || אנ‬b) fasten b y t y i n g

(‫א מ ך ז א נ ע ר י ע י )ס‬

[SE'LO]

amnesty

‫טיר‬

(‫א מ ^ ע י ט י ע י )ן‬

[ O M E ' Y N ] «‫א מ ן *״‬

[O'MEN] ‫• ק ע‬

a m e n (emph.)

•‫א ן •יע‬

|| lean a g a i n s t the d o o r

‫ || ©ון א י צ ט‬from ... o n

yes m a n

8

‫ || א נ | ש פ א ר | ן ז י ך א ן ד ע י‬a g a i n s t , o n

||

‫״אמישנע ׳עז‬

[ I M K E Y N ] ‫א ם ־ כ ן ק*—ל‬
then

1

‫ || א ן א צ י ל‬...less ‫ || א ן א‬w i t h o u t

(a) a c c u m u l a t e2.‫קיי‬

G o d willing

‫א ומי ש נע‬

‫א‬, ‫א‬, ‫ א‬a«<f ‫) ע‬

without any, devoid

‫גל‬

‫אמייין ׳עז‬

H A s h E / ° M 1 R ‫ ׳‬M - ‫אם־ירצה־השם‬

YIRTSE

House

8:‫אין‬

‫ ׳עז‬O ‫״אמיזיר|ן יי‬
‫אטע ר‬

H felt; v e r i t a b l e
‫ון‬8

Culture

!‫״ א ס ט ל ע ך איי ׳ע‬

tenure
‫אט וזיר ן‬

t r u t h f u l ; g e n u i n e , heart- 11 ‫ איי‬.1 ‫א מ ת ד י ק‬
t r u l y2.‫ודיי‬

‫א מ ט י ק‬

‫אן א׳‬

‫זאנ ע ס א י ם‬

‫ן‬5‫א ו נ ד ז נעהאל‬

less
incessant

aside; digression

3> ‫א נ | א י י ל | ן יי‬

‫א נ א ל א ג י ש איי‬

analysis

|| A m e r i c a n

(‫א נ א ל י ז י ע י )ן‬

American
amputation
amputee

‫א נ א ל י י ט י ק ע ר י ע י )ס( ש‬

analytic(al)

amplitude
bickering, wrangling,

(‫)ן‬

(‫א נ א נ א י ס י ע י )ן‬

m u t u a l , reciprocal
each
‫לעבן‬

‫ || נ א ך א ׳‬together

other
||

( ‫אמפליטויד י ׳ ) ן‬

• ‫אנא^פאבעטיש י י‬

issue (in a d i s p u t e )

‫אנא'נד‬

‫״יא־‬

(‫א י מ פ ע ר פ ו נ ק ט י ע י )ן‬

amphibian

2.

‫א נ א נ ד י ק איי‬
(‫אנאנד)ער‬

consecutively

‫אימפערניש‬
argument

fertilization
||

O ‫א מ פ ו ט י ר | ן יי‬

t y p e (actor's s p e c i a l t y ) (‫א ס פ ^ ו א י י ע י )ען‬
<$> ‫א ' מ פ ע ר | ן ז י ך יי‬

cross- ‫ || א ׳ ־ ב א פ ר ו כ פ ע ר ו נ ג‬cross

‫א׳‬

( ‫אמפוטירוע י ׳ ) ן‬

‫יענ‬-‫אמפוטירט|ער דעי‬

argue, b i c k e r , w r a n g l e

pineapple

‫הינטער‬

(—)

‫אנא^פאבעטיזם יעי‬

illiterate

near

‫ש‬

(‫א מ ע י ר י ק ע )יי‬

amputate

‫א נ א ל י ט י ש איי‬

‫א נ א ^ פ א ב ע י ט י ע י )ן( • ק ע‬

illiteracy

‫א מ ע ר ק א נ י ש איי‬

‫אמיי‬-‫ איי‬.1 ‫א מ ע ר י ק א נ ע ר‬

America

O ‫א נ א ל י ז י ר | ן יי‬

analyze

illiterate

American
2. ‫י ע י‬

(‫א נ א ל א ג י ע י ׳ )ס‬

analogous

O ‫א מ ע ר י ק א נ י ז י ר | ן יי‬

become A m e r i c a n i z e d

(‫א נ א כ ר א נ י ז ם י ע י ) ע ן‬

analogy

‫אמעריקאניזירוננ י י‬

‫ || א ׳ זיך‬A m e r i c a n i z e

( ‫אנאטאסיע י י ) ס‬

o i l , l u b r i c a t e pf.

analyst

Americanization

(‫ייט י ע י )ן‬-‫אנאזי‬

anatomy
anachronism

us?

‫א י נ א ר י ^ ז ע ר ד י ק *י־‬

‫א׳‬

‫אייי‬

|| true, real

49

‫ י ע י )ן‬h

‫א מ פ י ב י ש איי‬
‫אי‬

|| t r u t h

( 3 .

in t r u t h

‫ א י ן א מ ת ן ארגיין‬,‫א י ן ) ד ע ר ( אמתן‬

|| to tell the t r u t h

‫ מ י ט א ׳‬h each o t h e r

•1.

[EMES]

truly; admitte

‫|| ר ע ם א ׳ זאיננדיק‬

743

‫אעעלאין‬
tonsillitis; angina

(‫אעינע י י )ס‬

(‫אנ|גיס|ן יי )אינגעגאסן‬

p o u r pf.; fill w i t h

in

‫ ־| גיך נ א ך א ׳‬successive, a l t e r n a t e l y

among

‫ צווישן א׳‬f- q u i c k succession

‫ || א ל ץ‬opposite

liquid
‫ || אנגלא־‬A n g l o - S a x o n

‫אנאניזם‬

altogether
masturbation

‫ס א ק ס י ש איי‬
<$> ‫אנ|גלל|ען יי‬

heat (to a g l o w )
word

of

‫ ק ע ג ן א ׳‬f‫ ־‬each o t h e r

(‫א ע ל א ס א י ק ס י ע י )ן‬

English

(‫)ען‬

|| a n o n y m o u s , nameless

o r i g i n used i n s u b s t a n d a r d Y i d d i s h
c o l d sweat
statement
leaning, s l a n t i n g , b e n t ,

» ‫אנגסטן‬

•‫ אי‬.1 ‫אנאניים‬

anonymous writer

‫אנגליציזם דעי‬

(

2

‫אינגעבויגנקייט י י‬

hint

( ‫א י נ ג ע ב ל י*! ) ע ך‬

i n f l a t e d ; c o n c e i t e d , p o m p - ‫א י נ ג ע ב ל א ז י ן איי‬

commer-

(‫א נ א ' נ ס י ע י )ן‬

advertise

O ‫א נ א נ ס י ר | ן יי‬

advertisement,

cial
advertiser

(‫אנאנסירער יעי )ס‬

anarchist

(‫א נ א ר כ י י ם ט י ע י )ן‬

anarchy
bid,

offer; tender; offering;

s t a t e ; s u b m i t ; pass ( ‫א נ | ג ע ב | ף י י ) א י נ ג ע ג ע ב ן‬

bid,

offer, tender,

|| off; c a r r y o n ( p r a n k s ) ; set (tone)

v o l u n t e e r vi.,

‫אנארכיע י׳‬
(‫א נ ב א ט י ע י )ן‬

ous; s u l k y

a p p l y (for)

supply
(‫אנ|באט|ן יי)אינגעבאטן‬

‫ א׳ זיך‬h v o l u n t e e r vt.

(‫א ׳ )אויף‬

offer one's services

[ . . . B R O ' Y G E S T ] (‫אינגעברוגזט א י י )אויף‬

bidder

fended, a n g r y
b e n d pf., t i l t , slant

expectedly
‫ ן‬I ‫ורעו־‬

‫א׳‬

||

‫אינבאטער י ע י )ס( ם‬
slant

<•> ‫א נ | ג ע ' ג ע נ | ע ן יי‬

come across, meet u n -

(‫אנביינ י ע י )ן‬

(‫אנ|בייג|ן יי)איננעבוינן‬

b e n d vi., stoop

swollen

•‫א י ע ע ד ר א ל ץ אי‬

in a huff

‫איעעדרודלט *י׳‬

‫צ ונ ע ה ע ר י ק י י ט‬

!‫א ע ע ה ע ר י ק י י ט ׳ע‬

‫|| א ׳ ד ך‬

scold pf., r e b u k e , ‫א נ | ב י ז ע ר | ן ז י ך יי <•> א ו י ף‬
| ‫י‬

swell vi.

‫ז י ך‬

‫אנ ק ע ר ן‬

bawl out

hodge-podge

(‫א י ע ע ו ו א ר ף ח * )ן‬
(‫א י נ ג ע ו ו י ד ן א י י )אויף‬

dependence

< ‫אינגעוויזנקייט י ׳ ) א ו י ף‬

sore, p a i n f u l ; grievous,

main meal; lunch

?

‫ ״מ‬o ‫א נ | נ ע ה ע ר | ן * ז י ך יי‬

d e p e n d e n t (on)

(rev.

con.)

‫זי_ין* א ׳‬

T

become i n f l a t e d ; t a k e offense
appearance, resemblance
|| resemble

heap^pile up

standing
e n t r u s t (to)

(‫א י נ ג ע ז ע צ ט איי )מיט‬
<‫ >י‬O ‫א נ | ג ע ט ר ד | ע ן יי‬

c l o u d y , s u l l e n , morose,

‫אינגעכמארעט איי‬

‫ א י נ ג ע כ מ ו ר ע ט איי‬h g l u m
loaded, laden; charged

‫א י נ ג ע ל א ד ־ ן איי‬

!‫אנגאיר י ע י )ן( ׳ע‬
<$> ‫א נ | נ א ' ר ע נ | ע ן יי‬

boundless

d i s t i n g u i s h e d , e m i n e n t , o u t - ‫אינגעזעין איי‬
crammed

O ‫אננאזשיר|ן יי‬

‫ה אננ א ר‬

low spirits

gird
a r r i v e unex-

‫אויפן א׳‬

( ‫א נ ב ר א ך י ע י )אויף ט א ג‬

engage; c o m m i t

be i n

‫|| א׳ ד ך‬

(‫א נ ב ל יק י ע י )ן‬

a t first glance

‫אינגעווענדט איי‬

1

‫אי נגבו ל יק א י י‬

(‫אנ|גורט|ן יי)איננעגורט‬

(‫א נ | ג י י | ף יי )איז אינגענאנגען‬

p e c t e d l y ; pass, be a l l o w e d ; be c u r concern, matter

‫ א ׳ א‬f‫ ־‬r e n t ; ° g o o n

t h i s m a t t e r s to me ‫ ד א ס גייט מ י ך א ן‬H t o
be

T

‫ כ א פ | ן ד ע ם א ׳ פ ו ן‬° / * ‫|| ה א ב | ן‬

daybreak

: ‫אינגעזאליעט א י י‬

be g l u m / d e j e c t e d ,

...‫אנבלאז‬

( ‫א נ | ב ל א ז | ן יי ) א י נ ג ע ב ל א ז ן‬

puff up, inflate

‫אינגעו־ו־ייטיקט א י י‬

applied
‫אויפן ה א ר צ ן‬

( ‫אינבגיסן דאס ) ס‬

inflatable

v e x e d (question)
(‫)י‬

‫י ע י )ען‬

O ‫א נ א נ י ר | ן יי‬

‫אינגעבויגין איי‬

stoop

.

masturbate

(‫א נ ג ע ב יער )ן‬
stooped

of-

‫מיט א׳‬
‫אנאניזם י ע י‬

acceptable,

<‫<פאר‬

‫א׳‬

* ‫|| ק ע נ | ע ן‬

qualify

(as)

742

‫אנהאלטן‬
<3> ‫|ן יי‬5‫י‬-‫אנ|גרי‬

assault

anyway
p e r m a n e n t w a v e (hair

clutter, hastily formed

(‫א י ע ע ל א ף ד*> )ן‬

‫א י ן ד א ס אייי‬

crowd

( ‫א נ ד ו ל י ר ו נ ג יי ) ע ן‬

w e l c o m e , desirable, a p -

‫א י ע ע ל י י נ ט איי‬

setting)
hire
memento,
in

predated

(‫א נ | ד י ע | ע ן יי)אייעעדוננען‬

keepsake,

preferable

( ‫א נ ד ע נ ק יעי ) ע ן‬

well-read

‫ צום א׳ פון‬H souvenir; memory

‫באציי'כענ|ען ר ע ם א׳ פון‬

memento
||

other;

second;

very

‫ ווי א ׳‬h s u i t a b l e , c o m m e n s u r a t e
appropriate

customary, accepted, c o n -

ventional

(‫א י נ ד ע נ ק פ ו נ ק ט יעי )ן‬
next

*‫איי‬

convention

‫אנדער‬

‫ || ד י א ׳ ע ט ע נ‬not a w o r d
the last (two) d a y s

c h o c k - f u l l (of)

o v e r c r o w d e d , stuffed

‫ן ־•נל‬- of

‫א י ע ע צ ו י נ ץ איי‬
strung

tension

Passover

‫אנדערט=א נ ד ע ר‬

chock-full

‫י‬

(of);

swell u p vi.

‫ א ׳ ו ו ע ד | ן‬1‫ ־‬swollen
‫נעב‬-‫א ' ע ע ק ל א נ ט | ע ר דעי‬

accumulated; pent-up

(‫)ווי‬

‫א י ע ע ק ל י ב ־ ן איי‬

sore, infected

p o s i t i v e l y , i n v a r i a b l y , b y a l l means,

filled,

packed,

(‫)מיט‬

v a r y , differ (from)

(‫ון‬5)

else, else-

‫אנדערש‬

‫ווו אייי‬

‫אנ ד ער ש‬

offended, a n g r y ,

(clock); dial

p u l l the

(a

(‫איננעשטויס־ן איי )אויף‬
hurt

congestion,

clutter,

(‫א י ע ע ש ט ו פ ד*־ )ן‬

‫א נ ד ע ר ש ט ׳עז‬

crush

‫א י נ ד ע ר ש ־ ט ר א י כ ט נ ד י ק איי‬
wireless

wind

‫אינגעשטאפט‬
crammed

where
dissident

‫אינגעריסין איי‬

‫איי‬

‫ זי_ין* א נ ד ע ר ש‬h w i t h o u t f a i l ; be sure t o
somewhere

‫א י ע ע צ י ל ט איי‬

(‫א י נ ג ע ק ו ו א ל ץ איי )מיט‬

accused, defendant

‫»ז־יי‬/*» ‫א נ ד ע ר ש‬

n o t h i n g less t h a n ;

‫א י נ נ ע צ ו נ ד י ן איי‬

a i m e d ; purposeful

*‫ס‬-‫א י נ ד ע ר ע *־י‬

‫ || ניט א ׳‬d i f f e r e n t ( l y ) ; else

‫איעעצויננקייט י י‬

b u r n i n g ; furious, i r a t e

w ‫אנדערטהאלבן‬

o t h e r s ; some
but,

‫א י נ נ ע פ ר א פ ט איי‬

‫א׳ ע ווארט‬

‫ד ע ר ש‬

none

‫א י נ נ ע נ ע מ ) ע ן ( ׳עז‬

(‫איננעפיקעוועט איי)מיט‬

t a u t ; t i g h t , tense, h i g h -

[PEYSEK.11] ‫פ ס ח‬

one a n d a half

( ‫איעענומענקייט י י ) ן‬

‫א י_י נ ג ע נ ע מ ע ן‬

‫)אן( א נ ד ע ר‬

‫( ד י א ׳ ע טין־‬- the other, the a l t e r n a t e

‫נייטי‬

‫א י ע ע נ ו מ ע ן איי‬

( ‫א י נ ד ע נ ק ל יא־ ) ע ך‬

‫ ד א ם‬. . . ‫ נ י ט‬h the second, d o o r ; next d o o r

‫א נ ד ע ר ע׳‬

‫א י ע ע מ א ס ט ץ אי״‬

...‫אנדענק‬

°‫א י נ ד ע נ ק ו ו א ר נ יא‬

‫ || ) ד ע ר ( א ' נ ד ע ר | ע ר‬a n o t h e r

‫א נ־‬

‫א י ע ע ל ע ר נ ט איי‬

m a d e t o measure, h i g h l y

commemorate
memorabilia

‫א י נ ג ע ל י י ע נ ט איי‬

forewarned b y experience

h m e m o r y of

memorial

landmark

( A ‫אינגעלייגטער איי )איננעלייגט‬

employee

‫א י נ ד ר א י ט י ק איי‬

‫געב‬-‫א ' ע ע ש ט ע ל ט | ע ר יעי‬

intense; strained

<•> ‫א נ | ד ר י י | ע ן יי‬

filled,

‫ א ׳ י ד י אוייערן‬I- n u m b e r )

infected

crowded
(with

‫אינגעשטרענגט איי‬

(‫איננעשלאנץ אי־)טיט‬

radical

‫א י ע ע ש מ ע ק ט איי‬

snowdrift

( ‫אינגעשניי יאס ) ע ן‬

ideas)

ears o f
pressure, stress

(‫א נ ד ר י ק יער )ן‬

press pf.

<$> ‫א נ | ד ר י ק | ן יי‬

t a u t , tense

‫א י ע ע ש פ א נ ט איי‬

(foot)hold, footing, g r i p ;

(‫א נ ה א ל ט יעי )ן‬

alert

‫א י נ נ ע ש פ י צ ט איי‬

stronghold; support

m a i n t a i n ; last,

persistence

‫א י נ ה א ל ט ו נ נ י׳‬

persistent

‫א י נ ה א ל ט י ק איי‬

scolding, rebuke
prepare,

get

( ‫אינגעשריי י ע י ) ע ן‬

(‫)אינגענרייט‬

‫יי‬

‫אנ|נרייט|ן‬

r e a d y vt.

( ‫א נ | ה א ל ט | ן יו ) א י ע ע ה א ל ט ן‬

assault
51

(‫א נ נ ר ט ף י ע י )ן‬

741

‫אנזען‬
|| i n d i c a t e , i n s t r u c t

(‫אנ|ווי_יז|ן יי)אינגעוויזן‬
p o i n t out

painless
intimate, hint

apply, administer

‫א נ ה י י ב ן‬

,‫א נ ה י י ב‬

(to); b r i n g to bear
p o l i s h , w a x pf.

beginning, start; origin

loss

(‫אנווער דעי )ן‬

start

start,

,‫אנהויב‬

(‫)איעעהויבן‬

...‫אנהייב‬

‫יי‬

‫אנ|הייב|ן‬

‫ א ׳ זיך‬h o r i g i n a t e vt.; i n i t i a t e
‫א׳ ז י ך מ י ט‬° (‫ ־‬s t a r t , o r i g i n a t e vi.

‫ ניט א ׳ צ ו ווים ן‬H a n

argument

with

(‫א נ | ו ו ע ר | ן יי )אינגעוווירן‬

!‫\ ע ם ה י י ב ט ז י ך ) נ א ר ( נ י ט אן‬- h a v e no i d e a

c a n c e l l a t i o n , a n n u l m e n t , ( ‫אנוליו־ונג י י ) ע ן‬

not at a l l ! n o t h i n g of the k i n d !
i n i t i a l l y , at

repeal
cancel,

repeal,

annul;

O

‫יי‬

‫אנוליר|ן‬

beginner, n o v i c e

o v e r r u l e (a r u l i n g )
r e c e n t l y , the o t h e r d a y
recent

‫מייי‬

inkling, premonition
[ONES—ANUSIM]

‫אנונג יעז‬

‫ז‬

‫אגונג י ׳ )ען( ל‬

(‫)אנוסים‬

‫יעי‬

to

Ages
(‫אנזאג י ע י )ן‬

‫אינהייימיק «יי‬

heat/?/.

<J> ‫א נ | ה י י צ ן ן יי‬

(‫אויף‬/‫)אין‬

adherent, p r o p o n e n t , ‫א י נ ה ע ע ע ר י ע י )ם( ש‬
a d m i r e r , s u p p o r t e r , fan, p a r t i s a n
following
a t t a c h (to)

•‫א י נ ה ע נ נ ע ר ש א פ ט י‬

(‫אנ|העפט|ן יי)אינגעהאפטן()אין‬
hook up

hear a lot of,

<j> ‫א נ | ה ע ק ל | ע ן יי‬

» / ‫< מ י ט‬J> ‫זיך יי‬

‫ || א ׳ פרווו‬come o n ; w e l l t h e n
( 2 .

‫י ע י )ען‬

||

sage

(to);

‫אויף‬

weightless

inform;

portend, herald
announcer
g a t h e r pf.,

‫אינזאנער י ע י )ס( ם‬
<$> ‫א נ | ז א ט ל | ע ן יי‬

accumulate

<$> ‫א נ | ז א מ ל | ע ן יי‬

a c c u m u l a t e vi.

‫ א ׳ ז י ך‬H vt.

meaningless, senseless
satiate

pf.;

‫יי‬

8

‫אינזיינענדיק‬

<S> ‫יי‬

‫אנ|זע'טיק|ן‬
saturate

* ‫ || ה א ב | ן‬esteem, i m p o r t a n c e

‫ י ע י‬.1 ‫א נ ז ע ן‬

(‫אנוואקס י ע י )ן‬

(‫)אינגעוואקסן‬

‫א נ | ו ו א ק ס | ן יי‬

surface; accrue
w a r m up vt., heat pf.

<$> ‫א נ | ו ו א ' ר ע מ | ע ן יי‬

w a r m u p , heat u p vi.
draft, o u t l i n e
litter; outline,

‫|| א ׳ זיך‬

(‫א נ ו ו א ר ף י ע י )ן‬

(‫א נ | ו ו א ר פ | ן יי )איננעווארפן‬

‫> ט י ט‬$< ‫א נ | ז א פ | ן זיך יו‬
<S> ‫אנ|זייפ|ן יי‬

‫יי‬8 ‫אינוואיגיק‬

<S> ‫אנןוואילגערןן יי‬

increase
grow over a

‫אויף‬/8 ‫א׳‬

soap up
satisfy,

warn

saddle pf.

absorb

pile u p

<‫א נ | ז א נ | ן יי <•> )י‬

notify,

0™ .1 '‫אנו‬

|| j u s t t r y ; I dare y o u
challenge

w i t h 3 w e e k s ' notice
a n n o u n c e , g i v e a mes-

‫אנ|הער|ן‬

hear one's fill of

‫ ־( זי_ין* א ן א ׳‬n o t i f i c a t i o n ; p o r t e n t , o m e n
‫ וואכן‬3 ‫ || מ י ט א ן א ׳ פ ו ן‬p o r t e n d

‫אנהייבס‬

homeless

C h r i s t i a n i t y at the e n d of the M i d d l e
message, a n n o u n c e m e n t ,

‫«ייי‬

(‫א נ | ה ע נ נ | ע ן יי )אינגעהאנגען‬

P o r t u g a l whose ancestors,

to escape p e r s e c u t i o n , c o n v e r t e d

first

‫א י נ ה י י ב ע ר י ע י )ס( ש‬

h a n g o n (to)

‫אנוס‬

no, secret p r a c t i t i o n e r of J u d a i s m i n
S p a i n or

‫ || א ׳ זיך‬foist

‫א נ ו י מ ל ט ן זען‬

‫י ד י ע ה‬
marra-

‫אנומלט‬

‫אנוימלטיק איי‬

‫א נ ו מ ל ט‬

‫ז‬

(‫א נ ה י י ב י ע י )ן‬

initial
begin,

<•> ‫א נ | ו ו ע ק ס | ן יי‬

‫ז‬

<3> ‫א נ | ה ו י ' פ ע נ | ע ן יי‬

‫א י נ ו ו ע נ ד ל ע ך איי‬
begin,

(to)

(‫אנהאנג י ע י )ען‬

!‫א נ ה ו י ב ן ׳ע‬

heap u p

(‫> )אויף‬$< ‫א נ | ו ו ע נ ד | ן יי‬

lose; forfeit

(parliamentary) rider

‫|| א ׳ אויף‬

( ‫אינווענדונג י י ) ע ן‬

applicable

(‫ ־| א ׳ ז י ך )אין‬c o n t i n u e , persist
on

(‫א נ | ו ו י נ ק | ע ן יי )אינגעווונקען‬

application

hold

‫א ׳ אויף‬

‫יי‬8 ‫אינוויייטיקדיק‬

foreshadow

‫אנהאנג‬

draft, sketch
hint, intimation; inkling

(‫אנווונק י ע י )ען‬

growth, tumor

(‫אנוווקס י ע י )ן‬

indication
indication; instructions

(‫אנווי_יז י ע י )ן‬

(‫יזוננ י• )ען‬-‫אינווי‬

indicative

n» ‫אינווגיזיק‬

‫נאד‬

‫אנטענע‬

740

‫אנזעעוודיק‬

‫״אנטטוישוע ׳ע! א נ ט ו י ש ו נ ג‬
‫״אנטטוישן יעז א נ ט ו י ש ן‬
a n t i - ‫ || אנטיאמעריקאניש‬a n t i ‫אנטי‬
|| a n t i - J e w i s h ‫ ־| אנטי־יידיש‬A m e r i c a n
a n t i - p o v e r - [ D A L E S ] ‫אנטידלות־פראגראם‬
ty program
a n t i b i o t i c (‫אנטיביאטיק י ע י )ן‬
a n t i d o t e (‫אנטידאיט י ע י )ן‬
antithesis (‫אנטיטעיז י ע י )ן‬
|| part, p a r t i c i p a t i o n
(‫אנטייל י ע י )ן‬
take p a r t ; (‫ נעמ|ען אן א׳ )אין‬,‫א׳ נעמ|ען‬
partake, p a r t i c i p a t e
p a r t i c i p a n t ‫אינטייל־נעמער י ע י )ס( ם‬
derive enjoyment
(‫> )פון‬3< ‫אנ|טייע|ן יי‬
(from), d e l i g h t i n
a n t i - S e m i t e ‫אנטיסעמייט י ע י )ן( • ק ע‬
a n t i - S e m i t i s m ‫אנטיסעמיטיזם י ע י‬
a n t i - S e m i t i c ‫אנטיסעמיטיש איי‬
dislike ( ‫אנטיפאיטיע י י ) ט‬
( 2 .
‫י ע י )ן‬
|| ancient, a n t i q u e ‫ איי‬.1
exquisite,
‫ אן א׳‬1‫ ־‬a n t i q u e , r a r i t y
stg. p r e c i o u s / e x q u i s i t e , a h o n e y
a n t i q u a r i a n , second- • ( ‫אנטיקוואיר י ע י ) ן‬

2. ‫אנ|־‬
|| be i n h i g h esteem ‫נרויט א׳‬
be v i s i b l e / e v i - (‫זע|ן* זיך יי )אינגעזען‬
dent/apparent/conspicuous;
be i n
sight; tell (have a n effect)
conspicuous, visible, no- •‫אינזעעוודיק אי‬

h a n d bookseller
shop;
(‫אנטיקוואריאיט י ע י )ן‬
second-hand b o o k shop
a n t i q u a r i a n ; second‫אנטיקוואריש א י י‬
h a n d (book)
a n t i b o d y (‫אינטיקערפער י ע י )ס‬
escaped, fugitive; r u n a w a y ‫אנטלאפץ איי‬
fugitive ‫ ג ע ב‬- ‫אנטלא'פענ|ער ד ע ר‬
escape (‫אנטלוייף י ע י )ן‬
2. ‫אנטלויפ|ן מ )איז‬
|| flight ‫ דאס‬.1 ‫אנטלויפן‬
get a w a y , r u n a w a y , (‫אנטלאפן( )פון‬
escape (from), flee
(object of) l o a n , b o r r o w - (‫אנטלי_ ' י ע י )ען‬
ing
(act of) l o a n i n g , b o r r o w - (‫אנטלגיונג יי)ען‬
antique

‫י‬

ing
lend (to) (‫אנטללען( )י‬/‫אנטלי_י|ען יי )אנטלינן‬
borrow (from) pf. (‫ א׳ )בגי‬h pf.
discourage O ‫*אנטמויטיקון יי‬
c a l l u p ( ‫ ) י‬O ‫אנ|טע^עפאניר|ן יי‬
aerial, a n t e n n a (‫אנטענע י ׳ )ס‬
53

ticeable
b a n k r u p t c y (‫אנזעץ י ע י )ן‬
|| impose pf.; go broke <$> ‫אנ|זעצ|ן יי‬
press, beset, insist, i m - ‫א׳ זיך אויף‬
p o r t u n e ; g a n g up o n
i m p o s i t i o n (‫אינזעצעניש דאס )ן‬
u n w i l l i n g [ . . . K h E Y s h E K . ‫אינחשקדיק איי ] ״‬
shaft (of a n axe etc.) (D) ‫אנטאבע י ׳‬
a n t a g o n i s m (‫אנטאנאניזם י ע י )ען‬
a d v e r s a r y ‫אנטאנאנייסט י ע י )ן( • ק ע‬
a n t h o l o g y (‫אנטאלאניע י־ )ס‬
* 2 .
‫אנ|טא|ן‬
|| clothes, a p p a r e l ‫־‬HP
p u t o n (clothes); dress, ‫יי )איעעטאן( א‬
cause, impose (pain, (‫ ־( א׳ ) י א‬clothe
‫ אנטייק‬get dressed ‫ א׳ זין־‬t‫ ־‬damage)
tangible ‫אינטאפיק איי‬
feel (by touch) pf. <‫אנ|טאפ|ן יי <־‬
the A n t a r c t i c ‫אנטארקטיק י ע י‬
A n t a r c t i c ‫אנטארקטיש איי‬
bare, s t r i p O ‫אנטבלויז|ן יי‬
d i s c o v e r y (‫*אנטדעקוע י ׳ ) ע ן‬
discover O ‫*אנטדעק|ן יי‬
doze (‫אנטדרעמלט וועד | ן יי )איז א׳ נעווארן‬
,

off
c o n t a i n (‫*אנטהאלט|ן יי )אנטהאלטן‬
d i s a r m a m e n t ‫"אנטוואיפענוע י ׳‬
d i s a r m O ‫'אנטווא'פענ|ען יי‬
w e a n O ‫אנטוויינ|ען יי‬
development, e v o l u - (‫אנטוויקלונג י ׳ )ען‬
tion
develop, unfold, e v o l v e O ‫אנטוויקל|ען יי‬
develop, e v o l v e vi. ‫ א׳ זין־‬f‫ ־‬vt.
developer (‫אנטוויקלער י ע י )ס‬
e x c i t a t i o n ( ‫אנטוועקונג י ׳ ) ע ן‬
excite, arouse O ‫אנטוועק| ן יי‬
d i s a p p o i n t m e n t ( ‫אנטוישוננ י ׳ ) ע ן‬
d i s a p p o i n t O ‫אנטויש|ן יי‬
attire, costume (‫אינטועכץ דאס )ן‬
desalinate O ‫״אנטזאלצ|ן יי‬

T

739

‫אנידערזעצן‬
d r i v e (horses),

( ‫נ|טרי_יב|ן יז ) א י ע ע ט ר י ב ן‬$

‫אנטפלעקוע‬
disclosure, r e v e l a t i o n
bare, r e v e a l , disclose,

(‫אינטרייבער יעי )ס‬

become d i s -

coachman

‫ י נ | ע ן א ׳‬6 ‫ || ג ע‬escape; refuge

‫אנטרינוע י י‬

t a k e refuge i n
(‫אנטרונען‬

‫)איז‬

water (ani-

( ‫א נ | ט ר י נ ק | ע ן וי ) א י ע ע ט ר ו נ ק ע ן‬

revealing, telltale

‫א ט פ ל ע י ק נ ד י ק איי‬

revelatory

‫ ט פ ל ע ' ק ע ר י ש איי‬: ‫א‬

‫א נ ט ר י נ | ע ן יי‬

‫ ד ע ר מ א מ ע ס מ י ל ך‬: ( ‫ ט פ א ל | ן יי )איז א נ ט פ א ל ן‬: ‫א‬

escape, a b s c o n d

I / h e / . . . w a s ter-

‫ א ׳‬. . . / ‫ א י ם‬/ ‫איז מ י ר‬
r i b l y frightened;

mals); make drunk
(‫פן‬$‫יעעטר‬$)
anchovy

opposite,

‫ נ | ט ר ע פ | ן יי‬$

happen upon, hit upon
become

delight, charm

‫אנ|טרעט|ן יו)אינגעטראטן( אויף‬

|| e n c o u n t e r

|| go t o meet

(‫אנטשאיוס י ע י )ן‬

• 2 . •‫|| יע‬

|| p a r d o n , excuse
par-

pared

(‫אנטשוילדיקוע י י )ען‬

de-

fall

(‫געווארן‬

up

(‫)אנטשלאסן‬

settle o n

ter balance, offset
a c c o m m o d a t e (sb.) b y ; c a t e r t o (sb.)
what can

I d o for y o u ?
pit,

hook

o‫׳‬n

‫\ ניט א נ ט ־‬- m a k e

||

counterpart,

‫״אנטשעידיקוע י י‬

fill

(‫א ׳ ז י ך )אין‬

(unex-

a stand

cor-

(against)

‫קעיגנצושטעלן זיך‬
( ‫&נטקעיגענער יעי ) ס‬

(‫)איעעטראגן‬

‫א נ | ט ר א ג | ן יי‬

‫ ־| א ׳ א ט י ט‬p e c t e d l y ) , b l o w i n j
(a place) b y b r i n g i n g s t g . j

<$> ‫ג|ן יי‬$‫אנ|י‬

anthropologist

‫א נ ט ר א פ א ל א י ג יעי )ן( ם‬

anthropology

‫א נ י ד ע ר קיי‬

a n t h r o p o l o g i c (al)

•‫^ נ ט ר א פ א ל א ג י ע י‬
‫ פ א ל א ג י ש איי‬$ ‫ ט ר‬%

anthracite

( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) א נ י ' ד ע ר ג ע ו ו א ר‬5 ‫א נ י ד ע ר | ו ו א ר‬
disappear,

throw d o w n , prostrate
‫ || א ׳ זין־‬seat

‫^נטקעגנ|שטעל|ן‬

responding item I
bring

<•> ‫ נ | ט ש ע פ ע | ן יי‬$

down

sit d o w n

‫ת‬

(‫ א ׳ ז י ך )י‬h (stg.) to

O ‫* א נ ט ש ע ' ד י ק | ן יי‬

down

irresistible

(lost t i m e )
‫אל | ן‬51 ‫א נ י ד ע ר‬

(‫)י‬

‫*אנטשליס|ן ז י ך יי‬

p i c k (on)

knock/

oppose

oppose, resist,

catch up w i t h ; make up
fall

? ‫\ מ י ט וואט ק ע ן א י ך אי_יך א ׳‬- b y

‫אנטשלאפן‬

‫ ' א ׳ ז י ך א ו י ף‬h one's m i n d

compensate
attach,

(‫א(נטקעגנ|וועג|ן יי )אנטקעיגעעווויגן( )י‬

O ‫״ א נ ט ש ל י י ' ע ר | ן יי‬

compensation
||

‫א^טקעגנ|ווירק|ן יי‬

(‫)י‬

( ‫א ^ ט ק ע ג נ | ק ו מ | ע ן יי)איז א נ ט ק ע י ג ע ע ק ו מ ע ן ( ) י ט י ט‬

asleep
make

(‫קעגנ|לויפ|ן)י‬

counteract
coun-

• ‫"אנטשלאיסנקייט י‬

unveil

(- versus

ciprocal

‫״ א נ ט ש ל א ס ץ איי‬

‫ווער|ן יי )איז א ׳‬

to;
‫קיי‬

(b) t o meet

‫*אנטשטייוע י י‬

t e r m i n e d , r e s o l v e d (to)
determination

3 .

‫א^טקעיגנדיק אי־‬

‫״אנטשייידנדיק א י י‬

(‫ || א ׳ )צו‬resolute

com-

regard

o p p o s i t e ; o p p o s i n g ; re-

‫*אנטשטיין י מ‬
‫ווער ן‬

decisive, c r u c i a l

in

(b) r u n to meet (sb.)

f r i g h t e n e d ; (blood) c u r d l e
rise

to;

- ‫ א נ ט‬h (a) counterpose, l a y opposite

( ‫א נ ט ש ט א נ ע ן ווער|ן י י ) א י ז א ׳ ג ע ו ו ן ך ן‬

,‫ ק ו מ ע ן‬6 ‫א ו י‬

next

‫ר ע ד | ן )י( א ׳‬
vis-&-vis;

‫ אנטקעגנ|לייג|ן‬H a g a i n s t ;

d o n m e , excuse me

‫נ י צ מ ח‬

‫ ארויס|גיי|ן*)י( א׳‬h hand

opposite,

to;

‫אןטקעגן‬

‫ א ׳ זשע‬h r e t u r n ‫ן‬

(a) counter, opposite,

<‫ >י‬O ‫' א נ ט ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬

( ‫ || * א נ ט ש ו ל ד י ק ) ט‬apologize ‫*א׳ ז י ך‬

become

‫ אייי‬.1

contradict

against;

silent, s h u t u p

O ‫"אנטציק|ן יי‬

vis-^-vis; in

i n t u r n , o n the o t h e r

‫א ׳ אויף‬

(‫אנטשוויגן וועד | ן יי )איז א ׳ געווארן‬
apology

O ‫א ו | ט פ ל ע ק | ן יי‬

‫ ־| א ׳ זין־‬expose, unfold!

closed; r e v e a l oneself; u n f o l d vi.

‫אין‬

disappear,

step o n pf.

( ‫א | ט פ ל ע ק ו ע יי ) ע ן‬

power, r u n vt.

‫^ נ ט ר א צ י י ט יעי‬

( ‫א נ ט ר ו נ ע ן ורעו־|ן יי)איז א ׳ ג ע ו ו ן ך ן‬
escape !

O ‫א נ י ד ע ר | ז ע צ | ן יי‬
54

738

‫אנפארטיייש‬
litter,

fill

with

‫אנידערליינן‬

|| p u t / s e t / l a y d o w n

(‫< )אין‬S> ‫א נ | מ י י ס ט י ק | ן יו‬

<$> ‫א נ י ד ע ר | ל י י נ | ן יי‬
lie d o w n

rubbish
!

2

.

‫אנ|מעסט|ן י‬

fit, t r y o n for size
‫ה ע ר ה‬

||

(‫)איעעמאסטן‬

acceptance
acceptable

(‫א נ | נ ע מ | ע ן מ )איננענומען‬

assume;

accept,

adopt;

employ,

hire;

law);
‫ א׳‬h

carry

(a

catch

(disease);

stick up

pass,

legging

take

credo

‫אני־מאמין‬
‫א י נ י צ ע ׳עז‬

‫א נ י ט‬

‫אניישט ׳עז‬

take

‫מיט‬

‫זיך‬

‫א׳‬

grasp; bully

g r a s p a t ; get

enthusiastic over
become c l o u d y

scowl

!‫י א נ ע ט ש ע ׳ע‬

anemic

come r u n n i n g

inflate

‫אנעסטלזיע יי‬

||

(‫א נ ע ק ד א י ט י ע י )ן‬

anecdotal

‫יי‬8 ‫א נ ע ק ד א ט י ש‬

annex
annex

( ‫אינליינווענ י ע י ) ן‬

a

detour;

go

<$> ‫אנ|ליינ|ן יי‬

by

a

(‫א נ ע י ק ס י ע י )ן‬
‫יי‬8

( ‫ א ר ף‬/ ‫ || א ׳ ז י ן ־ ) א י ן‬recline

0 ‫א נ ' ל ע נ | ע ן ז י ך יי‬

lesson

( ‫אינלערנוננ י ׳ ) ע ן‬

t e a c h (sb.) a lesson 8 <S> ‫א נ | ל ע ר נ | ע ן וי‬
lesson

‫אנערקענונג י ׳‬

O ‫א נ ע ר ק ע נ | ע ן וי‬

m a k e a mess; scribble

<$> ‫א נ | פ א ט ש ק ע | ן יי‬

soil ( w i t h u r i n e or feces)
map, chart

‫אנ|מאכ|ן י‬

<$> ‫א נ | מ א ' פ ע ו ו ע | ן י‬

encourage

<$> ‫א נ | פ א ק | ן יי‬

suggest

‫יי‬8 ‫אינפארטייייש‬
55

‫אינלערעניש‬

(‫אויף‬/‫א׳ )אין‬

suggestion

Pf*
cram

(‫^ )ן‬

|| cause; m a k e a l o t of

ognition, acknowledgment
recognize, a d m i t

‫א׳‬

l e a n vi.

‫אנערכדיק‬
mate

a p p r e c i a t i o n , c r e d i t , rec-

‫ווענ‬

longer r o u t e t h a n necessary

O ‫א נ ע ק ס י ר | ן יי‬

[ANE'REKJIDIK]

maverick

<•> ‫א נ | ל י א פ ע | ן ״‬

pile, s t a c k , heap u p

make

‫|| א ׳ ז י ך‬

(‫א נ | ל ו פ ט | ן « )איננעלופט‬

detour, roundabout w a y

(‫א נ ע ס ט ע ט י ק י ע י )ן‬

anecdote

<$> ‫א נ | ל א ג | ן יי‬

(‫אנ|לאד|ן יי)איננעלאדן‬

slap on

‫אנ|ען‬

eyebrows

( ‫א נ | ל ו י פ | ן יי )איז א י נ ג ע ל א פ ן‬

‫אנעמיש איי‬
‫ל‬-‫יו־‬

1‫־‬

gather momentum

‫אנעמיע יי‬

‫> אז‬$<

anesthesia
anesthetic

‫א ׳ ר א ם פנים‬

l o a d pf., charge

‫אנעם=אן רעם‬
anemia

[PONEM]

l o g (record a d i s t a n c e )

table, u n m i s t a k a b l e , i n d u b i t a b l e
‫א נ י טש ע‬

<•> ‫א נ | כ מ ו ר ע | ן ז י ך יי‬

(person) become g l o o m y ; k n i t one's

‫אנספקדיק‬

‫«יי‬

<$> ‫א נ | כ מ א ר ע | ן ז י ך יו‬

(sky) become c l o u d y ;

<$> ‫א נ | ס י ל י ע | ן י י‬

have a premonition that

‫ ־( א ׳ זין־ א י ן‬i n t o a rage

<S> ‫א נ | נ ע צ | ן ״‬

«$>‫אנ|סטרויע|ןיי‬

[O'NSO'FEKDIK]

°take

c a t c h fire; fly ‫ א ׳ זין־‬h as a n e x a m p l e

[ O ' N S O ' F I K ] ‫א נ ס ו פ י ק איי‬

s t r i n g (onto a thread)

<$> ‫א נ | כ א פ | ן וו‬

g r a b , s n a t c h ; engage, c l u t c h ;

‫ פ א ר‬8 ‫ ) פ א ל ש ( א ׳‬h t a k e for

tune (an i n s t r u m e n t ) pf.

(‫א נ כ א פ י ע י )ן‬

get h o l d of, seize, grasp,

champion

for

approxi-

‫יעי‬

‫ א ׳ ז י ך‬h fill w i t h

wet, d a b

indispu-

‫אנייט‬

( ‫איניטשע י ׳ ) ס‬
(‫)ס‬

[ANI-MA'YMEN]

‫אייי‬

‫א ני טש ע‬

‫ א ׳ ז י ך פ א ר‬1‫( ־‬courage etc.)

infinite, endless

‫אני־הקטן‬

(pose)

‫ א ׳ » פ א ר‬h for, s t a n d b y ,
mistake

otherwise, else; or else, i f n o t

enact

motion);

<S> ‫א נ י ד ע ר | ש ט ע ל | ן וו‬

[ A N I ' - H A K O T N ] ‫ל‬-‫•יאי‬

self

embrace,

(measures); s t r i k e

|| become a c c e p t e d

m y humble

•‫י‬8 ‫א י נ נ ע מ ל ע ך‬

seize, c l a s p ; pre-

(a

p r o s t r a t e oneself
put/set down

‫א נ נ ע ם יער‬

sume,

‫מיט‬

‫ד‬

‫י א נ מ ע ר ק ו נ נ ״מ‬

;‫ב א מ ע ר ק ו נ נ‬

‫א׳ זיך‬

u l e‫ע[ס ט ן‬P‫מ‬A‫ נ‬S‫א י‬K / N ] <•> ‫א נ י ד ע ר | פ ס ק ע נ | ע ן וו‬
fitting o v‫ס‬e«r r.1
fall,
( ‫א נ י ד ע ר | פ א ל | ן יי )איז א נ י י ד ע ר נ ע פ א ל ן‬

(‫א נ מ ו ט י ע י )ן‬

<$> ‫א נ | מ ו ' ט י ק | ן ״‬

(‫אנ|מוט|ן יי)אינגעמוט‬

737

‫אנקלאגער‬
toothless

‫אינציייניק »יי‬

aimless

‫א י נ צ י י ל י ק »יי‬

aim
inflammation

light,

spark,
turn

catch

(‫י • ) ע ן‬

b r i n g forth

switch

lighter
tighten

vt.;

on,

<$> ‫ | פ ל ו י ' ד ע ר | ן יי‬: ‫א‬

dab

<$> ‫ | פ ע ט ש ל | ע ן יי‬: ‫א‬

fire

onslaught
s p r i n k l e (onto)

(‫ פ ר א ל יעי )ן‬: ‫א‬

( ‫|פראשע|ן י י ) א ו י ף‬:$

fit, spell, s t r o k e , seizure;

(‫אינצינדער יעי )ס‬
‫א נ | צ י | ע ן יי‬

(clock);

<$> ‫ ן | פ ו י ש | ן מ‬$

$> ‫ } | פ ל א ד י ע | ן ת‬$

say too m u c h

ignite;

(‫)אינגעצוינן‬

wind

(in great

numbers)

‫א נ | צ י נ ד | ן יי‬

fire; l i g h t u p ; get e x c i t e d ; flare u p
strain,

<t> ‫א | | פ ו י ע | ן יי‬

puff u p

‫אינצינדוע‬

‫| א ׳ זין־‬- arouse, inflame,

stretch,

<$> ‫א נ | פ ו ' ד ע ר | ן יי‬

‫א י נ צ י נ ד ל ע ך »י־‬

(‫)איעעצונדן‬

on,

p o w d e r pf.
w a t e r (animals) pf.

<$> ‫א נ | צ י ל | ן יי‬

flammable
kindle,

‫נפודערן‬$

(‫ א ל יעי )ן‬6 : ‫א‬

a t t a c k , r a i d ; aggression j

string

attack,

(‫ א ל ן ( )אויף‬8 ‫ י ע ע‬$ ‫ א ל | ן יי )איז‬6 | ^

(strings o n a n i n s t r u m e n t ) ; k i d , m a k e

assail

fun of, p u l l (sb.'s) leg
‫ || א ׳ ז י ך‬stuff ( w i t h food)

a s s a i l a n t ; aggres-

sor
‫אנהייבן‬

!‫ א נ נ ע ן ׳ע‬6 ‫ ' א נ‬, ‫ א ע‬6 ‫» נ‬

primer
full-

O ‫ ר ט ע | ן יי‬$ ‫ נ | ק‬$

heap, s t a c k ; a m a s s

formless

(‫א נ | ק ו ט | ע ן יי )איז א י נ נ ע ק ו מ ע ן ( )אין‬
l o t of

( ‫ א ר ן‬6 ‫ ר | ן יי )איז א ' ע ע‬$ ‫^ נ | פ‬
pectedly) j

‫אנקוט דעי‬
(hum.)

( a t / i n ) ; enter (school, o r g a n i z a t i o n ) ;
|| fall t o the

‫ א ׳ י‬h set

‫א ^ א י ס »ייי‬

face p o r t r a i t
a r r i v e (unex-

<$> ‫ נ | ק ו י פ | ן יי‬$

arrival, coming

fill,

cheat

stuff, s t o c k pf.;

in

‫א י נ ^ י ר ע מ ד י ק «יי‬

replenish

(‫• )י‬

‫|ן ת‬3‫י_י‬5|‫נ‬$

(‫< )טיט‬S> ‫ י ל | ן יי‬6 | ‫ נ‬£
‫ צ ו ר י ק א ׳‬h infest

‫ || א ׳ צ ו‬be e a s y / h a r d for ‫שוועו־‬/‫א ׳ י נריע‬

direction, management,

‫ נ א ך‬. . . ‫ ־( א ' צ ו‬receive assistance from

c o n d u c t (of) ( ‫ ־| א י ) ט י ט‬a d m i n i s t r a t i o n

d r a w u p o n (sb.)
be due (to
depend

for; h a v e recourse

be

for

air raid

l o o k at, eye, gaze, r e g a r d ;

inquire

» $> ‫א נ | ק ו ק | ן יי‬

gorge

v i s i t o r , sight-seer

‫ם‬

oneself

(‫אינקוקער דעי )ס‬

accuse (of)
plaintiff, accuser

(‫)אין‬

(on)

‫אנ צ ו ה ע ר ע ניש‬

‫^ י נ צ ו נ ע ה ע ר ע נ י ש י * ־ ) ן ( יעז‬

h i n t , i m p l y , sug-

‫׳‬$ (‫ נעב|ן*)י‬:‫אינצוהערן‬
gest, i n s i n u a t e i

|| h i n t , i n s i n u a t i o n

(child)

‫ ע ט ע ר‬S
accusation

‫א נ | פ ר ע נ | ן זין־ יי‬

(‫ ר ע ם | ן ז י ך יי ) א י ע ע פ ר ע ס ן ( )טיט‬5 | ‫ נ‬£

[o‫׳‬NKDu'shND1K] ‫א נ ק י ד ו ש י נ ד י ק »יי‬
(mother); illegitimate

(‫* נ פ ר ע נ יעי )ן‬

(‫^ )בי_י‬

‫ ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬I- v i s i t (a sight)
sight of

unwed

(‫ ל י יעי )ען‬5 ‫* נ‬
(‫* נ פ ל י י ץ יעי )ן‬

inquiry

(‫א נ ק ו ק י ע י )ן‬

‫א׳ טיט‬

‫ י ר ע ר יעי ) ס ( ם‬6 ‫* ' נ‬

influx, o n s l a u g h t , surge

-!* ‫א י נ ק ו מ ע נ ד י ק‬

inspection
hate the

leader; m a n a g e r

self-sufficient

forthcoming, upcoming

O ‫ י ר | ן יי‬5 | ‫ נ‬$

manage, administer, conduct

*‫|ן‬6‫ דאר‬h arrive)

‫ | ן * א ׳ צ ו ק י י נ ע ם‬6 ‫ ניט ד א ר‬H o n (sb.)

(‫ י ר ו נ נ יי )ען‬5 ‫א ' נ‬

|| d i r e c t ; prosecute (war)

' ‫ | ף א‬5 ‫ ד א ר‬h to, resort t o

‫ך‬$‫ נ‬. . . ‫צ ו‬

?

( ‫א י נ פ א נ ג ע ר יעי ) ס‬

‫ || א י ־ פ א ר ט ר ע ט‬full face

(‫ון‬5< ( ‫ ל ן‬$ ‫ ' ע ע ק ו ו‬$ ) ‫ נ | ק ו ו ע ל | ן י י‬$
j o y (at), be d e l i g h t e d (by)

arrive

,‫א נ ה י י ב‬

O ‫ נ ט ו ר י ר | ן יי‬$ ‫ נ | ק‬$

feed/)/.
beam with

( ‫ א ל ע ר יעי ) ס‬5 ‫^ נ‬

<•> ‫ נ | צ ע ר | ן יי‬$
gain weight

outline

‫ם‬

(iro.)

‫י א נ ק ל ׳עז‬

(‫^ ' נ צ ו ה ע ר ע נ י ש י*־ )ן‬

a broad hint

‫ א ק א פ ו ל י ע ר א׳‬j

ignition

(‫א נ ק ל א נ יער )ן‬

draw, trace; draft;

‫א נ | ק ל א ג | ן יי‬

(‫^ נ צ ו נ ד י־עי )ן‬

$> ‫ נ | צ י י ' כ ע נ | ע ן מ‬£
mark

‫אינקלאנער י ע י )ס( ם‬
56

736

‫אנשטענדיק‬
incite, set (dogs)

(‫> )א אויף‬$< ‫א נ | ר י י צ | ן יי‬

‫אנקלאפן‬
|| k n o c k , r a p (on)

on, t u r n against
contact, touch
touch,

lay

hands

on,

(‫ )אין‬0

b u m p (into)

(‫א נ ר י ר י ע י )ן‬

‫א נ ק ל יי ב ן‬

<$> ‫א נ | ר י ר | ן יי‬

(dial.)

‫א נ | ק ל א פ | ן יי‬
(‫א ׳ ז י ך )אין‬

1‫א נ | ק ל ו י ב | ן ת ) א י ע ע ק ל ו י ב ן ( ׳ע‬

run

(‫אנקלאפן‬

‫|ן יי )איז‬8‫״אנקלוי‬

v i o l a t e ; affect, i n v o l v e ; injure, ruffle,

away

m o v e ( e m o t i o n a l l y ) ; raise, t o u c h u p o n

accumulate,

(a t o p i c )
incite (to)

collect,

foreshadow

(‫אנ|קלינג|ען יי)אינגעקלוננען()אין‬

‫ צ ו‬/ ‫ || א ׳ ד‬r i n g the d o o r b e l l of

<•> ‫א נ | ש א ר פ | ן יי‬

paste o n , glue, m o u n t

<$> ‫א נ | ק ל ע פ | ן יי‬

brate
‫ || א׳ ד ע ם‬instead
substitute
‫ארי_ינ|־‬

(pictures)

‫א נ ש ט א י ט פרעפ‬

hook-up

• ‫\ א׳ ד ע‬- lieu of

l i n k vt., establish (con-

*‫געב|ן‬/‫לייג|ן‬/‫שטעל| ן‬

l i n k up, be l i n k e d vi.

vicarious
|| i n s t i t u t i o n

‫א נ ש ט א ט י ק אי־‬

(‫)ן‬

‫אנשטאילט יעי‬
<3> ‫א נ | ש ט א פ | ן יי‬

surmise
guess,

(‫אנשטויס יער )ן‬

(to),

(‫אנ|שטויס|ן ז י ך יי )אינגעשטויסן( )אויף‬

(‫אויף‬/‫)אין‬
come

be related

‫זיך‬

‫ א׳‬h

across,

surmise,

stumble
thrust

tune ( i n s t r u m e n t )
s t i c k o n t o (a

(‫אינקערעניש יא׳־ )ן‬
<$> ‫א נ | ק ר א כ מ ל | ע ן יי‬

susceptible (to)

(‫אינקרייטיק איי )צו‬

s p a w n pf.

‫ניט א ׳ י‬

set

activate

(‫אנ|רי_יב|ן יי )אינגעריבן‬

s t r i k e ( m a t c h ) ; get a blister o n
m a k e up (face)

<•> ‫א נ | ש ט ע ל | ן יי‬
fix

quotation)
impend

grate pf.; chafe;

‫|| מ א כ | ן א׳ ן‬

(mechanism),

by a direct

‫מאכ|ן‬

‫מאכ|ן ר ע ם א׳ פון‬

(watch), t u r n o n ,

‫זי_ין* א ן א׳‬

(gaze),

(rev.

<$> ‫א נ | ר י י ט ל | ע ן יי‬

|| infection

stuffy

(‫)ן‬

‫אנרי_יס יעי‬

con.) be i n sudden great

|| p o i n t (gun); engage, hire, e m p l o y
assume the a i r of

(‫א נ ר ו ף יעי )ן‬

(‫א נ | ר ו פ | ן יי )אינגערופן‬

creep u p ; ‫ || א׳ זין־‬p u l l over <$> ‫א נ | ר ו ק | ן יי‬

(‫א נ ש ט ע ל י ע י )ן‬

be stuffy

,‫י‬

‫ ־( א ׳ ז י ך‬c a l l , name, d u b

or followed

|| t e n d , fake; keep up appearances
feign, pose as, affect

quote,

say (preceded

(‫א נ | ש ט ע כ | ן יי )אינגעשטאכן‬

‫ א ן א׳‬/ ‫ד ע ם‬

<S> ‫אנ|רוזש|ן יי‬

<$> ‫א נ | ר ו נ ע נ | ע ן יי‬

designation
mention,

sharp o b j e c t ) ; fork, spear
m a k e believe, pre-

pertain

starch

rouge

‫אינשטעיגיק איי‬

II pretense, make-believe

(with),

relation

<3> ‫א נ | ש ט י מ | ע ן יי‬

trackless

(‫א נ ק ע ר יעי )ן‬

we are related as cousins

knock

(‫אנשטופ י ע י )ן‬

the d i g n i t y of

(‫א נ ק ע ר יעי )ס‬

relation
be connected

‫אנ|שטיי|ן* יי )איז אינגעשטאנען( י‬

be beneath

(‫א נ ק ע ט ע י׳ )ס‬

anchor

‫ ס י ר ק ע ר ן זיך א ן ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד ע ר‬h (to)

(against), b u m p ( i n t o ) ; h i t , r u n i n t o
|| befit

‫\ א ׳ זין־‬- tacts)

(‫ נאט‬. . . ‫> ) מ י ט‬$< ‫א נ | ק ע ר | ף זין־ יי‬

divine

(on),

(‫א נ ק נ י פ יעי )ן‬
<$> ‫א נ | ק נ י פ | ן יי‬

questionnaire, poll

institutionalize ‫־|געב|ן* אין אן א׳‬/‫נעמ|ען‬
c r a m , stuff pf.

‫א ׳ ביי‬

c a l l up (phone)

[ O ' N S I I E ' D R E D I K ] ‫א נ ש ד ר ה ד י ק איי‬

i n s t e a d of, b y w a y of, i n

‫אנ|קלי_יב|ן‬

a c c u m u l a t e vi.
II r i n g Pf.

<j> ‫א נ | ש א ' ט ע נ | ע ן יי‬

sharpen, w h e t pf.

‫יי‬

‫| א ׳ ז י ך‬- gather vt., r u n u p

(‫א נ | ר ע ד | ן יי <•> )צו‬

trackless, railless ‫אינרעיי^סיק איי‬

inverte-

(‫)איננעקליבן‬

‫אויף‬

demand

‫א ׳ זין־ פ א ר‬

pick (a b u n c h of);

‫א י נ ש ט ע ל ע ר י ש איי‬

(per-

decent, respectable, h o n - ‫*אינשטענדיק אי־‬

( ‫אנ|רי_יס|ן י י ) א י נ נ ע ר י ס ן‬

(‫( א ׳ )בי_י‬- become s o r e / i n f e c t e d

formance etc.) m a k e a h i t ( w i t h )
inducement, incentive

orable
57

(‫אנרייץ יעי )ן‬

735

‫אסינע‬
fulcrum

(‫א י נ ש פ א ר פ ו נ ק ט י ע י )ן‬

r e c o r d (on tape, records,

‫אנשטענדיקייט‬

decency, r e s p e c t a b i l i t y ‫* א י נ ש ט ע נ ד י ק י י ט יי‬

<$> ‫א נ | ש פ י ל | ן יו‬

s t e n c i l vt.

<$> ‫א נ ש ט ע נ צ ל | ע ן יי‬

infection

( ‫א י ו ש ט ע ק ו נ ג יי ) ע ן‬

etc.)
stuff,

<$> ‫א נ | ש פ י ' ק ע ו ו ע | ן יי‬

fill

<‫)מיט‬

scribble

‫א׳‬

||

(‫)אינגעשראקן‬

m a k e a n effort, s t r a i n vi.
‫א נ ש ט ר ע נ ג י ק‬

embankment,

timidate

rampart,

(of

(‫)ס‬

with (dry material)
|| m a k e d r u n k

‫יי‬

‫נענ‬-‫יער‬

get d r u n k

‫אסאציאציע‬

v i s i t a t i o n (of w r a t h etc.)

be ( p s y c h o l o g i c a l l y ) associated
forbidden, prohibited

asthma
astrology

‫אין‬

(stg.)

‫אסותא‬

whet, sharpen

(‫)אין‬

‫ז י ך יי‬

(‫)אינגעשלאסן‬

O ‫א ס ט ר א ק ר | ן יי‬

appropriation

(‫אסיגנירונג י־ )ען‬

‫"^נ|שליס|ן‬

c o n c u r (in)
grease; smear pf.; (cont.)

3> ‫ | ש מ י ר | ן יי‬, ‫א ו‬

m a k e u p (face); s c r i b b l e pf.
slice

‫א ס ט ר א נ ו י ט י ק י־‬

ostracize

( ‫ | ש נ י _ י ד | ן יי ) א י נ ג ע ש נ י ט ן‬: ‫א ו‬

<‫א ? | ש ע פ | ן יי <׳‬

draw (liquid)

‫י‬

stretch, t a x ; tense
support,

prop;

rest,

O ‫אסיגניר|ן יי‬

0

‫ | | ש פ א נ | ע ן יי‬1 ‫א‬

(‫)ן‬

‫)שפאר י ע י‬1‫א‬

fulcrum;

refuge

lean, rest vt. (against); ( ‫> ) א י ן‬$< ‫ | | ש פ א ר | ן יי‬1 ‫א‬

cate, a l l o t

(‫\ א ׳ אוספ )ד‬- base; reach, come as far as!

‫א ס י י ׳ען‬

‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ס י מ י ל א ט א ר יער‬

‫ ע ס ש פ א ר ט‬h (rev.

con.)

be

impatient

( ‫ || א ׳ ז י ך ) א י ן‬he is i m p a t i e n t

tionist
assimilation

‫| ש ל י _ י פ | ן יי‬

(‫)אינגעשליפן‬

Pf•
join;

‫א ס ט ר א נ ו י י ט י ע י )ן( ש‬

‫איסיי‬

against

‫אםטמע יי‬

‫א ס ט ר א נ א מ י ש אי־‬

assign, a p p r o p r i a t e , a l i o -

‫א ^ | ש ל א ג | ן יי‬

s t r i k e / k n o c k against vi.

‫אםטראנאמיע יי‬

astronautics

a s s i m i l a t e vt/vi

‫\ א ׳ ז י ך‬- s t r i k e

‫ווייס‬

‫א ס ט ר א נ א י ם ל ע י )ען( ש‬

astronomical

assimila-

(‫א ג ש ל א ג דעי )ן‬

(‫)אינגעשלאגן‬

‫| א ׳ א י ן‬- t o ; set (tone); offer, propose!

‫אסטראלאגיע יי‬

astronomy
astronaut

give a beating

( ‫ ) מ י ר‬m* .2 ||

[ A S ( U S ) E ] ‫אינט‬

( ‫א י נ ש י ק ע נ י ש דאס ) ן‬

offer, p r o p o s a l

with

I ' l l be d a r n e d if I k n o w

astronomer

nuisance,

‫א׳ זיך‬

( ‫אנ)שיק י ע י ) ן‬

irksome/troublesome thing/person

[ O S E R ] ‫ א<־‬.1 ‫א ס ו ר‬

‫ || א ׳ א ו י ב א י ך‬G o d f o r b i d !
gesundheit

affliction,

‫אסאצללרט|ער‬

O ‫אסאצללר|ן יי‬

‫ || א ׳ ז י ך מ י ט‬associate vt.

<3> ‫א נ | ש י כ ו ר | ן יי‬

[SIIIKER]

!‫א ס א צ י א י ר ן זע‬
thoughts)

associate

( ‫א נ | ש י ט | ן יי ) א י נ ג ע ש א ט ן‬

fill

bly

association

( ‫אנן&ןיט דעי ) ן‬
levee

heap up, p o u r ,

(‫א ם א נ א י נ ס י ע י )ן‬

‫אם א צ יי ר ן‬

‫א׳ זיך‬

!‫א י ג ש ט ר ע נ ג ע נ ד י ק זע‬

(‫א ס א ב ע י י )ס‬

( p a r l i a m e n t a r y ) assem- ( ‫א ס א מ ב ^ ע ע י ־ ) ס‬
assonance

‫ ש ט ר ע נ ג י ק איי‬: ' ‫א‬

<‫א נ ש ט ר ע נ ג | ע ן יי <ג‬

|| exert, s t r a i n pf., t a x

‫א נ | ש ר ע ק | ן יי‬

personage

( ‫א נ ׳ ט ט ר ע נ ג דעי ) ע ן‬

strenuous

‫אנ|שרי_י|ען יי )אינגעשריגן( אויף‬
in-

‫אנ|שטעק|ן‬

‫א י נ ש ט ר ע נ ג ו נ ג י׳ ) ע ן ( = א נ ש ט ר ע נ ג‬

scold
frighten,

‫יי‬

<3>

effort, s t r a i n , e x e r t i o n

(‫אנ|שרי_יב|ן יי)אינגעשריבן‬

‫ געב|ן* א שרי_יב א ן‬h set d o w n

b a w l out,

infect

become infected, c a t c h

vt/pf
w r i t e (down) pf.,

‫זיך‬

<•> ‫א נ | ש פ ר י צ | ן יי‬

splash, sprinkle (liquid)

‫ ש ט ע ק י ק איי‬: ‫א ' ו‬

catching, contagious

3> ‫א נ | ש פ י צ | ן יי‬

p r i c k u p (ears), p e r k u p

‫|אים אן‬

lean vi. (against)

(‫א ס י מ י ל א צ י ע י י )ם‬

O ‫א ס י מ י ל י ר | ן )זיך( יי‬

save u p , h o a r d

aspen

prod, spur

(‫א ס י נ ע י י )ס‬
58

<$> ‫א | | ש פ א ר | ן יי‬

<•> ‫״ ^ נ | ש פ א ' ר ע נ | ע ן יי‬

734
Appalachians

» - » ‫אפאלאכן‬

oppose (in a debate)

(‫א פ א נ ע יי )ס‬

a s s e m b l y , meet-

camera;

appliances

ing

many

‫א ס א מ ב ^ ע ע‬

» |- (radio) set; u n i t

bathe vt/pf

(‫)איפגעבאדן‬

a s p i r a n t ; research

( ‫א ס פ י ו ־ א צ י ע ד• ) ס‬

aspirin
aspect

‫אספיריין יעי‬

(‫א ס פ ע י ק ט יער )ן‬

offset

(‫א פ ב י י ג י ע י )ן‬

‫ || א ס פ א ל ט ־ ן *יי‬a s p h a l t

(‫א ס פ א י ^ ט י ע י )ן‬

(‫א פ ב ג י ט י ע י )ן‬

asphalt

O ‫א ס פ א ^ ט י ר | ן יי‬

untie; discon-

‫אפ|בי_יט|ן )זיך( יי‬

O ‫א ס צ י ל י ר | ן יי‬
(‫אסקעיט יעי)ן‬

‫א י ס ר ו־ חג‬
(esp.

( ‫א פ | ב י נ ד | ן יי ) א י פ ג ע ב ו נ ד ן‬

Jew.)

b r u s h off

( ‫א פ | ב ע ר ש ט | ן יי ) א י פ ג ע ב ע ר ש ט‬

forbid,

!‫״אסרו־חג ׳ע‬

[ A S E R ] <$> ‫א ס ר | ן יי‬

interdict, prohibit, ban, outlaw

nect
( ‫א פ | ב ע ט | ן ז י ך יי ) א י פ ג ע ב ע ט ן‬

roast pf.

oscillate
‫ || א ס ק ע ט י ש «יי‬ascetic

( ‫א פ | בגיס | ן י י ) א י פ ג ע ב י ס ן‬

be excused

Esther,

the

(‫אסתר)־המלכה‬

»

[ESTER-HAMA'LKE]

heroine

of the

Purim

(‫א פ | ב ר א ט | ן י י ) א י פ ג ע ב ר א ט ן‬

t a n vt/vi

story

(Jew.)

<3> ‫א פ | ב ר ו י נ | ע ן )זיך( יי‬

s c a l d pf.

<$> ‫א פ | ב ר י | ע ן יי‬

(‫)איפגעבו־אכן‬

‫יי‬

(‫א'פגעבראכט‬/>3<)

airplane
aircraft carrier
‫קיי‬

‫א פ | ב ר ע נ ג | ע ן וי‬
<$> ‫א פ | ב ר ע נ | ע ן יי‬

t a n vi.
god, idol
shave vt/vi

(‫א ע ר א פ ל א י ן יעי )ען‬

(‫א ע ר א פ ל א י נ ע ן ־ ש י ף י• )ן‬

a w a y , off;

(a)

send

(b)

finish

(b)

finish

•« .1 ‫א פ‬

...ing;

‫ א פ | ש י ק | ן‬h u n . . . ; (d)

(c)
back

‫ א פ | ע ס | ן‬h a w a y , send off

|| (c) u n t i e

‫ אפ|בינד|ן‬h

eating

(d)

grow back

‫וואקס|ן‬

‫אפגאנג י ע י‬

apogee

(‫אפאגיי' י ע י ) ע ן‬

(‫גריבער‬...) ‫איפגאנערוב יעי‬

opposition

( ‫אפאזיציע י י ) ס‬

apathy

( ‫אפאיטיע י ־ ) ס‬

drainage d i t c h

( ‫איפגאנגראוו י ע י ) ן‬

d r a i n (pipe)

( ‫איפגאנגרער י ׳ ) ן‬

(kitchen) s i n k
divorce

‫אסתר־תענית‬

|| (stage d i r e c t i o n ) exit

(a)

‫אפ|־‬

<$> ‫א פ | ג א ל | ן )זיך( יי‬
sewage

cesspool

‫א׳ זין־‬

(‫אפגאט יעי )איפגעטער‬

pf.

[ E S T E R - T O ' N E S ] ‫יעי‬

fast o n the d a y before P u r i m

(bring back)
|| s c o r c h ; b u r n d o w n vi.

the

‫אפ|ברעכ|ן‬

v o m i t pf.

step aside;

aspiration

alternation

bite off

return

(‫א ס פ י ר א י נ ט דעי )ן‬

‫א׳ זיך‬

vt/vi

2.

‫ם‬

<$> ‫א פ | ב א ' ל ע מ | ע ן )זיך( יי‬

(‫)איפגעביטן‬

off;

O ‫א ס ע ק ו ר י ר | ן יי‬
student

‫א פ | ב א ד | ן יי‬

take a bath
bounce off vt/vi

‫אסעקוראציע יי‬

insure

‫אפארטוניזם יעי‬

‫א פ א ר ט ו נ י י ס ט י ע י )ן( • ק ע‬

!‫י א ס ע מ ב ^ ע ע ׳ע‬

insurance

(‫א פ א ר א ט ו י ר י י )ן‬

opportunism

8

‫אסכערליי‬

k i n d s of

‫אפאו־איט יעי‬

opportunist

‫א סך‬

‫ייי‬2.

[ A S A ' K J I E R L E ' Y ] ‫אעיי‬-‫אדי‬

» ‫אפאקריפן‬

(‫)ן‬

a p p a r a t u s ; appliances

[ASA'KJI]

m u c h , a lot, a great d e a l

(‫א פ א פ ^ ע י ק ס י ע יי )ס‬

apocrypha

break

(‫אסיען יעי )ס‬

[ A S I F E ] (‫א ס י פ ה י י )—ות‬

m a n y , a l o t of1.‫ איטי‬- ‫מ י י‬

(‫א פ א ס ט ר א י ף י ע י )ן‬

apoplexy

alternate

(‫א ס י ס ט ע י נ ט דעי )ן‬

autumn

(‫״אילן‬.) ‫א פ א ס ט א ל יעי‬

apostrophe

||

‫םקע‬/‫ם‬

‫ ם ק ע‬/ ‫א פ א נ ע י נ ט יער )ן( ם‬

apostle

apparatus;

assistant

O ‫אפאניר|ן מ‬

tire
opponent

‫אסיסטענט‬

apathetic
respite

(‫א פ ג א ס י ע י )ן‬

sigh w i t h relief; c a t c h

[GET] (‫אפ|גט|ן ״ )איפגעגט‬

‫יי‬8 ‫א פ א ט י ש‬

(‫א י פ א ט ע ם יעי )ס‬
0 ‫א פ | א ' ט ע מ | ע ן יי‬

one's b r e a t h , breathe more easily

( ‫אפ|גיי|ן* י )איז א י פ ג ע ג א ע ע ן‬

apologetic

|| ( t r a i n , b o a t ) d e p a r t ; recede, a b a t e
59

‫א פ א ל א ג ע ט י ש <ייי‬

|

733

‫אפדרוקן‬
o u t of p r a c t i c e

•‫א י פ נ ע נ י ט מי‬

devious
w o r n (out), shabby
frostbitten

‫( || וואט נייט‬rev. con.) w a n t , l a c k

•‫איפנעניינט מי‬
•‫א י פ נ ע נ י צ ט ויי‬

defrost, t h a w vt.

‫ ר ו י ר ץ מיי‬6 ‫א ' פ נ ע‬

alienated, estranged

(rev.

con.)

( ‫י״א ) א י פ ג ע ג א ל ט ן ( ) י‬-‫א פ | נ י ל ט | ן י יי‬

‫ ר ע מ ד ט *יי‬6 ‫א ' פ נ ע‬

be s u c c e s s f u l / l u c k y J

t e n d e r l y g u a r d e d , s o l i c - ‫א י פ נ ע צ י ט ע ר ט מיי‬
‫א י פ נ ע צ ע ר ט מיי‬

select, c h o i c e

‫א י פ נ ע ק ל י ב ־ ן וזי־‬

threadbare

‫א י פ נ ע ק ר א כ ץ מיי‬

- ‫ || א י ־ א י פ ג ע‬ragged, s h a b b y
in

(‫^פ|נילט|ן יי)איפגענילט‬

|| cast, m o l d pf.

( ‫^ פ | נ י ס | ן יי ) א י פ ג ע ג א ס ן‬

p o u r (stg.) o n
reflection

<5> ‫» | נ ל א נ צ | ן יי‬

g l a z e pf.

‫שליס־ן‬

(rev.

0 ‫|נלייז|ן יי‬

con.) be l u c k y / ‫ י‬0

•‫יים‬-‫^ פ | נ ל י ק | ן יי‬

taggle
|| a r r a n g e d ; self-evident

successful ‫ן‬

‫איפנערעדט‬

worn out, threadbare

pB ‫ א ׳‬mm *‫ || ?יין‬let a l o n e . . . ‫א ׳ דער&וין וואט‬
(rev.

faded

con.) be o u t of the q u e s t i o n
weak, weakened

deliver, h a n d ;

‫א י פ נ ע ש ו ו א כ ט מיי‬

b a c k w a r d , b e h i n d the

‫א י פ נ ע ש ט א נ ע ן מיי‬

l i m p ; lackadaisical

‫ ט מיי‬6 ‫א ' פ נ ע ש ל א‬
‫א י פ נ ע ש נ י ט ץ מיי‬

r a t t l e off

(‫> )י‬$< ‫א פ | נ ר י ס | ן יי‬
3> ‫א פ | נ ר ע ' נ ע צ | ן ת‬

s h e d ; shelter, refuge
t h a n k pf.; r e c i p r o c a t e

fire-ravaged,

d r y u p vi.

phantom
' ‫ || ניט א‬c a u t i o u s , careful

break

‫ ו ן‬6 ‫|| א ׳‬

the

<‫ >©ון‬O

stamp,

im‫־‬

numb
shabby

‫א י פ נ ע כ ו י מ ל ט מיי‬

neglect; negligence

•‫א י פ נ ע ל א ז ־ ן מי‬

•‫א י פ נ ע ל א ז נ ק י י ט י‬

decrepit
faraway, remote

‫א פ ד ר ו ק יעי‬

conventional;

pression
fingerprint

‫א י פ נ ע ט ר א נ ץ מיי‬

s l i p s h o d ; negligent, careless, lax

<S> ‫א פ | ד ע ק | ן יי‬

(‫ || א ׳ )י‬p r i n t pf., r u n off

‫א י פ נ ע ט י י ט מיי‬

worn out
neglected: shabby, dingy,

‫< י‬S> ‫א פ | ד י נ | ע ן יי‬
(‫)ן‬

‫א י פ נ ע ז ו נ ד ע ר ט מיי‬

(‫י״י )איפנעטאנען‬-‫•י״‬/•• ‫איפנעטאן‬

‫א י פ ד ו כ ט י ק מיי‬

tion

imprint,

‫אפ|נעוויינ|ען‬

tary
done

(‫א י פ ד ו כ ט ע נ י ש ימס )ן‬

uncover, unveil

‫ז י ך יי‬

separate; discrete; soli-

con.) h a v e the i l l u s i o n t h a t

compensate; reciprocate

•‫א ' פ נ ע ה י ט ) נ ( ק י י ט י‬

‫א פ ד ו כ ט יעי‬

(‫ י • ״ • ) א י פ נ ע ד ו כ ט ( )י‬- ‫א פ | ד ו כ ט | ן ד ך י י‬

(rev.

‫א ' פ נ ע ה י ט ) ץ ( מיי‬

h a b i t (of); get used t o n o t ...ing

ception

illusion, misconcep-

(‫ד ע ר זון‬

‫א י פ ג ע ד ו כ ט מיי‬
careless

care, c a u t i o n

0 ‫א פ | ד א ר | ן יי‬

illusory; phantom

‫איפגעברענט‬

tanned, sunburned

(‫< )י‬J> ‫א פ | ד א נ ק | ע ן יי‬

phantom; illusion, miscon-

‫א י פ ג ע ב ר ו י נ ט מיי‬
‫מיי‬

pfi) ' ‫ ־| א‬d o w n ; left homeless b y fire \

(‫א פ ד א ך יעי )ן‬

renounce

seem,

burned

(‫א פ נ ר ו נ ט יעי )ן‬

m a r k off, d e m a r c a t e

j

to; attend to

<S> ‫א פ | נ ר א י נ ע ר | ן ת‬

r e t u r n a g r e e t i n g (of)

‫ | נ ע כ | ן * יי‬0 ‫א‬

‫ ם י ט‬/ ‫ א׳ ד ך י‬h dedicate

(sun)tanned

‫א י פ נ ע ש ע פ ט מיי‬

abyss, precipice

•‫א י פ ג ע ב ל י א ק ע ו ו ע ט מי‬

(‫)איפנענעבן‬

p u t i n ( t i m e ) ; cast ( b a l l o t ) ; d e v o t e ,
d e v o t e oneself

ened t h r o u g h grief
skimmed

‫^ ' פ נ ע ב א ר ע ט מיי‬

t u r n i n , surrender; give back, return; \

times; retarded
i s o l a t e d ; (years) short-

‫א׳ מ טיט‬

(‫ופנלאנץ יעי )ן‬

be reflected

‫איפנעריסיןמיי‬

rags a n d t a t t e r s , raggle-

2

gild

itously protected
gaunt, d r a w n

‫א׳ י‬

' ‫ || ל א ז | ן א‬w h a t is i t y o u l a c k ? ? ‫\ ד י ר א פ‬

agreed
it's a deal!

O ‫א פ | ד ר ו ק | ן יי‬

trim

‫יעער‬5 ‫די‬
60

•‫א י פ נ ע ל ע ב ט מי‬
•‫א י פ נ ע ל ע נ ־ ן מי‬
•‫מי‬

‫איפנעסאכט‬

!‫ ־( אי‬u p o n
‫א י פ נ ע נ י נ ל ט מיי‬

732

‫אפזעצן‬

drawback,

tolerance, ‫ ־( ד ע ר ל א ז ט | ע ר א ׳‬d i v e r g e n c e

obstacle;

,

variant, aberrant
deviate, diverge
wipe pf.;

abstention

‫איפווגיכיק י י‬

s t o p vt.; keep,

0 ‫א פ | ו ו י י כ | ן יי‬

w i p e off; o b -

(‫א פ ו ו ע נ ד י ע י )ן‬

t u r n aside, h e a d off, d i ‫־‬

‫א פ | ו ו ע נ ד | ן יי‬

incon-

refrain, a b ‫־‬

s t a i n (from)
treatise,

•‫איפווערטוע י‬

w a r d off

O ‫א פ | ו ו ע ר | ן יי‬

[APETROPES—APE-

guardian-

discourse,

‫)ים( • ט ע‬

‫יעי‬

TROPSIM]

guardian

dissertation
c u t off, c h o p off; inter-

rupt

‫אפוטרופס‬

plane off
clear

one's

(‫)ן‬

dismiss, fire; d e c l i n e ; be‫זיך‬

‫א׳‬

‫אפזאנ י ע י‬

G o d forbid
lift; s k i m ( m i l k ) ;

<$> ‫א פ | ז א נ | ן יי‬

<‫ון‬5) ‫־( א ׳ ז י ך‬

queath

(- r e n o u n c e ;

decline

c u t ( c a r d s ) ; m o v e (corpse) from bed
to
echo,

resound,

<$> ‫א פ | ז א מ ד | ן ת‬
(‫״ א פ ז א ץ י ע י )ן‬

dependent, c o n t i n g e n t

r e c o v e r y ; lost-and-found

(‫א פ ז ו ך י ע י )ן‬

depend on

s e p a r a t i o n , seclusion
off,

seclude,

$>

(not

used

in

present

‫איפזונדערוננ י י‬

turn on,

sit (a c e r t a i n

depend on
helpless;

discouraged,

(a p r i s o n

unhook

grow back

term)

await

‫ ע נ | ע ן יי‬5 ' ‫א פ | ו ו א‬

( ‫א פ | ו ו א ק ס ן יי )איז א י פ נ ע ו ו א ק ס ן‬

pf.;

(‫)איפנעווארט‬
wait until

‫יי‬

‫אפ|ווארט|ן‬

after(wards)

( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) א ' פ נ ע ו ו א ר‬8 ‫א פ | ו ו א ר‬

p r o v e of, t u r n d o w n , repudiate
stop wondering

residue
‫ || א ׳ זין־‬m a r k e t

‫ענוע יי‬6‫א'פווא‬

disarm

reject, d i s a p -

(‫א פ ז ע ץ י ע י )ן‬

<‫א פ | ה ע ק ל | ע ן יי <ג‬

disarmament

<‫ון‬5< ‫א ׳‬

(‫א פ | ז ע נ ל | ע ן יי <•> )קיין‬

sediment; precipitation;

‫איפהענטיק‬

despairing

<$> ‫צ| ן יי‬6‫א פ | ז י‬

d i s m o u n t vi.
set sail (for)

‫ייי־‬

<5> ‫א פ | ז י י י ג ע ר | ז יי‬

( ‫א פ | ז י צ | ן יי )איז א י פ נ ע ז ע ס ן‬

|| t i m e ) ; serve o u t

settle,

‫א פ | ה ע ע | ע ן יי)איז איפנעהאננען( אין‬

s t a y (as l o n g as)

heave a sigh

‫איפהעעיקייט יי‬

‫גענ‬-‫א ' פ ה ע ע י ק | ע ר יעי‬

‫אפ|זו'נדער|ן‬

( ‫אפ|זי_ין* יי )איז א י פ נ ע ו ו ע ן‬
tense)

‫( ־( זיין* א ׳ א י ן‬upon)

dependent

separate
time

(‫א י פ ה ע ע י ק איי)אין‬

dependence

<$> ‫א פ | ז ו כ | ן יי‬

‫יי‬

floor

‫אפ|הילכ|ן‬
nate

office

cut

<S> ‫יי‬

reso-

s a n d (off)

recover

‫זאל א׳‬

(‫אפ|הייב|ן יי)איפנעהויבן‬

‫ || *־יל‬p a r a g r a p h

find,

‫א י פ ה י ט ו ע יי‬

( ( ‫א פ | ה י ט | ן יי ) א ' פ נ ע ה י ט ) ן‬

‫ נ א ט‬h of, c h e r i s h ; observe ( h o l i d a y s )

refuse t o
‫א פז ע ץ‬

‫אפ|הוסט|ן‬

observance
keep, t a k e care

charge
vt/vi,

‫יי‬

throat

‫אפותקי יי)—ות(״מ‬

dismissal, dis-

»‫צ ו אז‬

<$> ‫א פ | ה ו ב ל | ע ן ת‬

(‫)איפנעהוסט‬

ship

refuse

<$> ‫א פ | ה א ק | ן ת‬

<*‫א פ ו ט ר ו פ ס ו ת ד‬

[APETROPSES]

‫פו תי ק י‬
refusal;

(‫אפהאע יעי)ען‬

(‫א י פ ה א נ ד ל ו ע יי )ען‬

‫( א ׳ זין־‬- testable

depreciation

sus-

<pB) ‫ א ׳ זין־‬H (a v i c t o r y )
cliff

‫ ניט א י פ צ ו ו ו ע נ ד ן‬h v e r t , s t a v e off
t u r n aside vi.

(‫איפהאלטוע י׳)ען‬

(‫אפ|האלט|ן יי)איפנעהאלטן‬

p e n d ( a c t i v i t y ) ; h o l d ( m e e t i n g ) ; score

(‫א פ | ו ו ע נ | ן ת )איפנעווויגן‬

feint, d i v e r s i o n

‫אפהאלט יעי‬

p r e v e n t ; deter, d e t a i n , r e t a r d ;

‫א פ | ו ו י ש | ן יי‬

literate, efface
weigh vt/pf

(‫)ן‬

d e l a y ; s t a y , deterrent

leeway

<‫ון‬5<

‫א פ | ו ו ו ' נ ד ע ר | ן זין־ יי‬

<S> ‫א פ | ז ע צ | ן יי‬

at
departure,

precipitate
61

deviation,

(‫)ן‬

‫אפווייך י ע י‬

‫אפלויבן זיך‬
‫ א פ ט ר ע ט‬1‫א פ ט ר י ט י ע ר )ן( יע‬
repellent ‫איפטרייביק מיי‬
drive off, repel ( ‫אפ|טרי_יב|ן י י ) א י פ ג ע ט ר י ב ן‬
repellent (‫איפטרייבעכץ י*ס )ן‬
‫ || א׳ זיך פון‬shake off vt. 0 ‫א פ | ט ר י י ס ל | ע ן יי‬
wash one's hands of
dissident •m ‫איפטריניק‬
restroom; outhouse (‫א פ ט ר ע ט יעי־ )ן‬
digression ( ‫א י פ ט ר ע ט ו ע י ׳ ) ע ן‬
defer,
(‫אר‬5) (‫א פ | ט ר ע ט | ן ת )איפנעטראטן‬
|| yield vt., cede, give way (to)
digress (‫א׳ )פון‬
waylay, ambush, <$> ‫אפ|טשא'טעווע|ן יי‬
stalk
kerchoo ‫אפטשו' איש‬
revive, bring to one's
‫אפ|טשוכע|ן יי‬
senses
‫| א׳ זיך פון‬j detach
<3> ‫אפ|טשעפע|ן יי‬
shake off, leave alone
opium; {fig.) opiate ‫אפיום יער‬
‫״אפיטרופוס ״« א פ ו ט ר ו פ ס‬
|| appeal for funds ‫אפייל י ע י )ן( ממעי‬
United Jew- ‫פאראיי'ניקט|ער י?'דיש|ער א׳‬
ish Appeal
[ A P I K O Y R E S — A P I K O R S I M ] ( ‫אפיקורס י ע י ) י ם‬
(Jew., fig.) heretic
(Jew.,
fig.)
[ A P I K O R S E S ] ‫א פ י ק ו ר ס ו ת ימס‬
heresy ‫ ־( דאס שטיק א׳‬heresy
(Jew.,
fig.)
[APiKORsish] •‫אפיקורסיש «י‬
heretical
hurry through, rattle off <$> ‫א פ | כ א פ | ן יי‬
(an act, a ceremony)
dupe, cheat <$> ‫ א פ | כ ו י כ ע | ן יי‬°
nipple (‫א פ ל י ע י )ען‬
applause ‫א פ ל א ד י ס מ ע נ ט ן סצ‬
applaud ( ‫ ) י‬O ‫א פ ל א ד י ר | ן יי‬
let go, let loose; abandon,
‫א פ | ל א ז | ן יי‬
drop, release, give up; leave alone,
‫ון‬5 ‫ א׳‬H relinquish; abate, desist from
|| also despond ‫ א׳ ?ין־‬h cut down on
haunt ‫ניט א׳ מ‬
laugh at, deride ‫> פון‬$< ‫א פ | ל א כ | ן יי‬
‫ון‬5 ‫ ניט ק ע נ | ע ף זיך א׳‬:>3< ‫אפ|לויב|ן זיך יי‬
rave about, have no end of praise for

731

‫א^זעצעריי‬
(art

or

business

of)

w

'‫אפזעצערע‬

marketing
revive [KhAYE] <$> ‫אפ|חיע|ן יי‬
unseal [ K I I A S M E ]
‫אפ|חתסע|נען יי‬
finish doing;
(‫א פ | ט א | ף יי )איפנעטאן‬
|| play (trick), perpetrate; turn away
play a trick (on)
(‫א׳ א שפיצל )י‬
be turned away; (rumpus) ‫ || א׳ זין־‬:
be going on
prank (‫<|פטו י ע י )ע ן‬
immerse cere- [ T O Y V L ] <$> ‫ ל | ע ן יי‬5 ‫א פ | ט ו‬
monially
dim, subdue (light) <•> ‫<ןפ|טונקל|ען יי‬
prank (‫ )ן‬w ‫*ןיפטועניש‬
deaden (‫אפ|טייט|ן מ )איפנעטייט‬
gloss, translation (‫יטש י ע י )ן‬-‫אפטי‬
section; compartment;
(‫אפטייל י ע י )ן‬
department, division; squad, detachment
department, section (‫איפטיילוע י• )ען‬
‫ || ניט איפ־‬detach, separate <$> ‫אפ|טייל|ן יי‬
inseparable; part and (‫צוטיילן )פון‬
parcel of ‫ן‬
pharmacy, dispensary (‫אפטיייק י• )ן‬
pharmaceuticals ‫^פטייקווארנ ח*ס‬
medicine (A ‫;^פטייקל י מ ״ )עך( )אפטייק‬
chest
druggist, pharmacist ‫^פטייקער י ע י )ס( ם‬
(profession of) pharmacy °*‫י' י‬-‫אפטייקערי‬
drugstore (‫טפטייקקראם י•)ען‬
optimism ‫אפטימיזם י ע י‬
optimist ‫אפטימייסט י ע י )ן( • ק ע‬
optimistic •‫אפטימיסטיש מי‬
type pf. O ‫אפ|טיפיר|ן יי‬
optics •‫אפטיק י‬
optician, optometrist (‫ןאיפטיקער י ע י )ס‬
option (—) ‫אפטיררעכט ימס‬
optical ‫!אפטיש מיי‬
dull, blunt <3> ‫|אפ|טעמפ|ן יי‬
take/carry to (‫|אפ|טראג|ן יי )איפנעטראגן‬
its owner, return (carry back); report
make ‫ א׳ זין־‬h (tattle); wear out vt.
off, run away, get away; wear out vi.
withdrawal, retreat (‫;אפטראט י ע י )ן‬

730

‫אפפראלן‬
a p p a r e n t l y , seem-

[ A P O N E M ] ‫»ייי‬

‫א פניט‬

run

(its

(‫ן‬5‫א'פגעלא‬

‫)איז‬

ingly
wear a n d tear

c a l l for, c l a i m ,
|| p a r a l y z e
his

‫אפניץ יעי‬

<5> ‫א פ | ל י י ג | ן יי‬

‫א פ | נ י צ | ן יי‬

p u t aside, store, l a y b y ;

‫א פ נ ע ט דעי‬

put

( ‫א פ | נ ע מ | ע ן יי ) א י פ ג ע נ ו מ ע ן‬

off,

postpone,

t a b l e (a m o t i o n )

•‫ ־[״״‬fetch; d e l i v e r ( b a b y )

procrastinate;

‫ ^ א ׳ אויפן טיש‬defer

collect (a debt)

‫עס ה א ט אים איפגענומען ד י הענט‬

‫א פ ע ט י ט ל ע ך ידי‬

appeal; roll-call
(legal) a p p e a l

(‫א פ ע ל א צ י ע י ׳ )ס‬

retort

‫ ל*־‬.1
<$> ‫יי‬

extinguish

‫ער|ן‬5‫עינט‬

representation

‫־נל‬8||

p a i n t (object)

<5> ‫א פ | מ א ל | ן מ‬

collect, c l a i m

0 ‫א פ | מ א נ | ע ן יי‬

mimeograph, run

oBpf.

( ‫א י פ ע ר ע יי ) ס‬

operatic
operetta

resuscitate

<$> ‫א פ | מ י ' נ ט ע ר | ן יי‬

minesweeper

( ‫איפמיניר־שיף י • ) ן‬

measure pf.

...‫איפערע״‬

( ‫א פ | מ ע ס ט | ן יי ) א י פ ג ע מ א ס ט ן‬

erase pf.\ efface, raze

(‫א פ ע ר ע ט ע י• )ט‬

b u r n i s h , shine, polish

describe; i l l u s -

trate

V•

deceit, d e c e p t i o n , hoax,

(‫א פ נ א ר יעי )ן‬

deceive, d e l u d e ; t r i c k ;

<S> ‫א פ | נ א ר | ן ת‬

fake

<$> ‫א פ | פ ו צ | ן יי‬
(shoes)

be dis- (‫ ־ ( א ׳ ד ך )אין‬cheat; d i s a p p o i n t

[ P A T E R ] <$> ‫א פ | פ ט ר | ן ט‬

a p p o i n t e d (in)

short shrift of

deceptive, t r i c k y

[ P A S K ' N ] <$> ‫א פ | פ ס ק ע נ | ע ן ח‬

deviation

ruling; condemn
recoil

<S> ‫א פ | מ ע ק | ן יי‬

[MoshL] <S> ‫א פ | מ ש ל | ע ן יי‬

O ‫א פ | פ א ל י ר | ן יי‬

clean off, polish, shine

recoil

<$> ‫א פ | ס ו ' ט י ק | ן יי‬

O ‫א פ | מ י מ ע א ג ר א פ י ר | ן יי‬

( ‫א פ ע ר א צ י ע יי ) ס‬

operate vt., operate w i t h

make a hasty

O ‫א פ | מ א ר ק י ר | ן יי‬

discourage

(») O ‫א פ ע ר י ר | ן יי‬

opera

‫א׳ טיט‬

( ‫א י פ מ א ל ו ע י׳ ) ע ן‬

demarcate, m a r k

‫א פ ע ר יער ) ס ( ל‬

(‫אירן‬...) ‫א פ ע ר א ט א ר י ע י‬

operation

<z> ‫א פ | מ א כ | ן יי‬

arrange w i t h

finish

‫ || א ׳ ט י ט‬operate (on)

‫אפ|לעש|ן‬

bargain, deal; treaty, covenant
|| agree (on a procedure)

‫א ׳ אויף‬

‫ה א ר ץ‬

‫יי‬

agreement, u n d e r s t a n d i n g , ( ‫א פ מ א ך י ע י ) ן‬

‫איפענטפערן‬

(‫ )טיט‬0 ‫א פ | ע ק | ן יי‬

offering, sacrifice

(‫)איפגעלאשן‬

(coals); b l o t ( i n k ) ; slake (lime)

( ‫א פ | ע ס | ן יי ) א י פ ג ע ג ע ס ן‬

settle (things) w i t h ,

b r u s h off; m a k e

<$> ‫א פ | ל ע ר נ | ע ן יי‬
lesson

O ‫א פ ע ל י ר | ן יי‬

rebut

operator

<$> ‫א פ | ל ע ב | ן יי‬

deduce, infer; l e a r n a

(‫איפענטפער יעי )ס‬

|| repartee

eat (a meal) pf.

( ‫א פ ל י ק א צ י ע י׳ ) ס‬

to life; w i t h e r ,

become decrepit

(‫א פ ע נ ד י צ י י ט י ע י )ן‬

retort, repartee
counter,

‫א פ ל י ק א י נ ט יעי )ן( ם‬

(‫ )ן‬°‫א פ ע ל י י ר ־ ג ע ר י כ ט ייז‬

appendicitis

||

come

0 ‫א פ | ל י י ש | ן יי‬

O ‫א פ | ל י צ י ט י ר | ן יי‬

application

(‫א פ ע י ל י ע י )ן‬

appeal

2. ‫א פ | ־‬

applicant

[ S A M ] ‫א פ | ס מ | ע ן יי‬

appetizing, tempting

C o u r t of A p p e a l s

gild
a u c t i o n off

‫א פ | ס מ א ל י ע | ן יי‬
(‫א פ ע ט י י ט י ע י )ן‬

<j> ‫א פ | ל י י ז | ן יי‬

d e n y pf., g i v e the lie to <:> ‫א פ | ל י י ' ק ע נ | ע ן יי‬

a r m s / h a n d s were p a r a l y z e d

appetite

vt/pf

(‫אפלייג יעי )ן‬

deprivation

poison pf.

‫|ן‬5‫אפ|לוי‬

p o s t p o n e m e n t ; deferment

wear out

singe pf.

‫יי‬

course)

deviationist

(‫א פ פ ר א ל י ע י )ן‬

deviate

<$> ‫א פ | פ ר א ל | ן ) ז י ך ( יי‬
63

‫א י פ נ א ר ע ר י ש ייי׳‬
(‫אפנייג יעי )ן‬

‫איפנייגלער יעי ) ס ( ש‬

‫ || א ׳ ד ך‬deflect

<$> ‫אפ|נייג|ן יי‬

729

‫אפקליננען‬
heel (of shoe)
‫ || א ׳ זיך‬d r a i n vt.,

(‫א פ צ א י ס יעי )ן‬

tap

branch; ramification

scum i

d r a i n vi.

fall off; lose

(‫א פ צ ו נ יעי )ן‬

weight;

be

( ‫ א ל ן‬5 ‫ ' פ נ ע‬$ ‫ א ל | ן יי )איז‬5 | ‫^ פ‬
out

(of

consideration),
drop out !

<$> ‫אפ|צווי_ינ|ן זין* יי‬

b r e a k a / t h e fast ( ‫ א ס ט | ן י י ) א י פ נ ע פ א ס ט‬£ | ‫^ פ‬

badge
earmark

(‫א פ צ י דעי )ען‬

departure

( ‫א י פ צ י י כ ן דעי ) ס‬

color, d y e pf.

<3> ‫א פ | צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬

countdown

(‫א פ צ י י ל יעי )ן‬

c o u n t off

<$> ‫ פ | צ י י ל | ן יי‬$

‫ א ' ר ט י ק | ן יי‬5 | ‫א פ‬

be t h r o u g h w i t h , finish w i t h i
depart

( ‫ ר ן‬$ ‫ ' פ ג ע פ‬$ ‫ ר | ן וי )איז‬$ ‫^ פ | פ‬

t a k e (to one's d e s t i n a t i o n ) , <3> ‫ פ | פ י ר | ן וי‬$

(‫ א ׳ ) פ ו ן שול‬h off; d i v e r t ( a t t e n t i o n )

t a k e h o m e ; t a k e b a c k (in a v e h i c l e ) ;

play truant

l e a d aside

‫א י פ צ י ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬
truancy

lose

‫ || א ׳ ז י ך‬e m a c i a t e

laxative

°<n ' ‫א פ צ י ע ר ג י‬

take-off

w e i g h t , reduce
b o i l , c o o k pf.
decompress
cost pf.

<$> ‫א פ | ק א כ | ן וי‬

( ‫ פ | פ ל י ס | ן י! )איז א י פ נ ע פ ל א ס ן‬$

(airplane)

( ‫ ל י | ע ן יי )איז ^ י פ נ ע פ ל ו י נ ן‬5 | ‫ פ‬$

ebb
d e p a r t , t a k e off

O ‫א פ | ק א פ י ר | ן יי‬

refresh, i n v i g o r a t e , re-

O ‫ פ | ק א ר ד א נ י ר | ן יי‬$

refutation

(‫א פ ק ו ם יעי )ען‬

argue vt.,

( ‫א פ | ק ו מ | ע ן וי )איז א י פ נ ע ק ו מ ע ן‬

un-

make amends

hardship, deprivation;

d i s p u t e d (ly)

for

become estranged
caterpillar

(‫א י פ ק י ר צ ו ע יי )ען‬

(‫איפצאלבריק י׳)ן‬

installment

<$> ‫א פ | ק י ר צ | ן יי‬

(‫)ען‬

‫דער‬

‫א פ ק ל א נ נ יעי‬

‫)מיט‬

recipro-

'‫א‬

||

(‫ ל ו ע י־ )ען‬$ ‫ ' פ צ‬$

repay

([MATBEYE]

<j> ‫יי‬
‫מטבע‬

(‫)ען‬

tollgate

‫א פ ק ל ו ע דעי‬

select
resound,

turnpike

(‫א פ ק ל י י ב יעי )ן‬
‫יי‬

m a r k off, fence off

‫אפ|קלינג|ען‬
64

‫יי‬8 ‫ ' פ צ א ל פ ר י _ י‬$

(‫ ' פ צ א ל ש ט ר א ז יעי )ן‬$

enclosure

( ‫אפ|קלי_יב|ן י י ) א י פ ג ע ק ל י ב ן‬

(‫)איפנעקלוננען‬

‫יי‬8 ‫א י פ צ א ל ע ו ו ד י ק‬

( ‫ ' פ צ א ל ־ פ א ר ט ק ע י׳ ) ס‬$

duty-free

tion
a s s o r t m e n t , selection

‫פ|צאל|ן‬$

‫איייגענער‬
cate

dutiable

‫א פ | ק ל ו י ב | ן יי ) א י פ ג ע ק ל ו י ב ן ( זעו‬

resonance, r e v e r b e r a -

(‫א פ צ ^ ל יעי )ן‬
toll ‫י‬

toll bridge

repercussion
‫א פ ק ל יי ב ן‬

‫זיך‬

(‫ ר ע ם ע ר יעי )ס‬5 ‫ ' פ‬$

charge, fee; fare; dues;

<$> ‫א פ | ק י ל | ן יו‬

abbreviate

3> ‫ פ | פ ר ע מ ד | ן יי‬£

atonement

cool off vt/pf

echo, r e v e r b e r a t i o n ,

|| estrange, a l i e n a t e

(‫איפקומעניש י*!)ן‬

t o r t u r e , suffering;

(‫ ר ע נ יעי )ן‬5 ‫ פ‬$
<3> ‫א פ | פ ר ע ג | ן יי‬

‫ ־| ניט א י פ צ ו פ ר ע ג ן‬refute, d i s p r o v e

‫ש ה י־ פ ה‬

‫י‬

abbreviation

contradict,

‫ א׳ מיט‬h guish

‫ ־( א ׳ פ א ר‬off w i t h (a l i g h t sentence)
‫ •יגל‬h a t o n e for,

<$> ‫א פ | פ ר י ש | ן יי‬

new; brush up on

<‫ <בי_י‬8 >$< ‫א פ | ק ו י פ | ן יי‬

decrease
get a w a y w i t h , get

(‫ ל י יעי )ען‬5 ‫א פ‬
(‫ פ פ ל י י ץ יעי )ן‬$

d r a i n vi.,

(‫אפ|קאסט|ן יי)איפנעקאסט‬

b u y (from)

(‫ ס יעי )ן‬$ ‫ ל‬5 ‫ פ‬$

<•> ‫א פ | ק א ל כ | ן יו‬

c o p y pf.

suffer, l a n -

ebb

O ‫א פ | ק א מ פ ר י מ י ר | ן יי‬

c o r d o n off

(‫ י ר ע כ ץ ד*> )ן‬6 ‫ ' פ‬$

ebb

<3> ‫א פ | צ ע ר | ן ת‬

w h i t e w a s h pf.

(‫א פ פ א ר יעי )ן‬

( ‫ ר ב ן‬$ 8 ‫ פ | פ א ר ב | ן יי ) א ' פ ג ע‬$ ‫ן‬

‫ || א ׳ ז י ך ט י ט‬d i s m i s s

(‫א פ | צ י | ע ן ת )איפגעצויגן‬

truant

3

‫ א ל יעי‬5 ‫^ פ‬

(‫א פ צ ו ו ט ג דעי )ן‬

diversion

d r a w aside, d r a i n

garbage, refuse, j u n k ; dregs,

<$> ‫ פ | צ א פ | ן יי‬$

impression, printed copy
b r a n c h off

‫אל‬6*

(‫איפצאמוננ יי)ען‬
‫ פ | צ א מ | ע ן יי‬$

728

‫אפשטאם‬

'‫א‬

‫ערשט|ער‬

||

April

(‫)ן‬

‫יעי‬

‫אפרייל‬

‫אפקליע־קאסע‬

resonate, reverberate,

A p r i l Fool's D a y
drain

(‫א פ ר י ן י ע י ) ע ן‬

c a s h register

d r a i n ‫׳‬1*'.,run off ( ‫א פ | ר י נ | ע ן י י ) א י ז א י פ נ ע ר ו נ ע ן‬
apricot

upon,

(‫א פ ר ע ד י ע י )ן‬

arrange,

b l o t pf.

discourage, advise n o t to,
an

(‫ז י ך )טיט‬

‫א׳‬

seduce

<3> ‫א פ | ק נ ע פ ל | ע ן יי‬

p i t , r e m o v e p i t s from

<$> ‫א פ | ק ע ר ל | ע ן יי‬

dissuade
peel off vi.

(‫א י פ ר ע כ ע נ ו ע י• )ען‬

approval
shave vt/vi

get e v e n ( w i t h )
scrape pf.
‫דער‬

advise not

pf.

‫)איפנעראטן( פון‬

‫)פון‬

‫א׳‬

(‫אפשאף דעי)ן‬

save pf., salvage

‫|| ד ע ר ו ו י ! י ל י ק | ע ר‬

repeal, a b o l i t i o n , d i s -

<$> ‫א פ | ר א ' ט ע ו ו ע | ן יי‬

clearance
clear, r e m o v e

(‫איפשאפונג י• )ען‬

(‫איפראמער יעי )ס‬

‫ || א ׳ אויף א‬rest, r e l a x a t i o n

abolish, repeal; ( ‫ א י פ ג ע ש א פ ן‬/ ^ ) ‫אפ|שאפ|ן י י‬
‫זיך‬

rest vi.

c a l l off, c a n c e l ,
|| speak u p

<S> ‫א פ | ש א צ | ן יי‬

‫ ניט א י פ צ ו ש א צ ן‬t‫ ־‬a p p r a i s e ;

have
answer

no

(‫)י‬
(for),

‫ א ׳ ז י ך‬1‫ ־‬r e v o k e , rescind

appreciate

have

no

interval
|| m o v e o v e r vt.; i n d e n t

‫אפ|שווי_יג|ן יי‬

give w a y (to)

comment;

rinse pf.; erode
‫ || א ׳ זיך‬clear, a c q u i t

mopping-up

(‫)ס‬

( ‫א׳ זין־ ) פ א ר‬

‫י׳‬

‫איפרייניק־אקציע‬

clean, clear

<$> ‫א פ | ר י נ י ק | ן יי‬

‫איפשווענקוננ י־‬

(operation)

<$> ‫א פ | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי‬
3> ‫א פ | ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬

,‫י‬

tear off, sever,

( ‫אפ|רי_יס|ן יי ) א י פ ג ע ר י ס ן‬

celebrate, per-

( ‫א פ | ר י כ ט | ן יי ) א י פ ג ע ר י כ ט‬

purge oneself (of charges)

p r y loose

>‫ א ׳ א וויזייט <<־‬: ( ‫א פ | ש ט א ט | ן יי ) א י פ ג ע ש ט א ט‬
p a y a v i s i t (to)
origin(s), d e r i v a t i o n ,

(‫א פ ר ו ק י ע י )ן‬
<$> ‫א פ | ר ו ק | ן יי‬

operator ‫* א פ ר י י ט ע ר י ע י ) ס ( • ק ע «סעי‬

swallow an insult
erosion

‫א ׳ ז י ך אויף‬

have a n effect o n

<•> ‫א פ | ש ו ו א כ | ן יי‬

(‫)איפנעשווינן‬

‫א י פ ר ו פ י ק »י־‬

( ‫ | ן יי ) א י פ נ ע ר ו פ ן‬5 ‫א פ | ר ו‬

react, respond t o ; affect,

invaluable, inestimable
weaken, undercut

(‫א פ ר ו ף י ע י )ן‬

responsive

judgment;

(book) r e v i e w , c r i t i q u e
value, evaluate,

‫ווי_ילע‬

<$> ‫א פ | ר ו | ע ן יי‬

response, r e a c t i o n

( ‫א י פ ש א צ ו נ נ יי ) ע ן‬

appreciation; evaluation,
rate,

‫ || א ׳‬rest, relax vt.

‫א פ ש א ץ דעי‬

critique, judgment
estimate; estimation,

(‫א פ ר ו יעי )ען‬

respite

dismiss, g i v e n o t i c e t o ( e m p l o y e e ;
(‫)ן‬

‫איפראמוע י׳‬

<•> ‫א פ | ר א מ | ע ן יי‬

busboy

missal

evaluation,

‫אפ|ראט|ן מ‬

to, dissuade

layoff

estimate;

O ‫אפראביר|ן ת‬

O ‫א פ | ר א ז י ר | ן )זיך( יי‬

(‫אפ|שאב|ן יי)איפנעשאבן‬

repeal, a b o l i t i o n , d i s m i s s a l
(‫ארבעט‬

(‫אפראבירוננ י־)ען‬

approve

<•> ‫א פ | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬

‫א׳ זיך‬

( ‫א פ | ק ר י כ | ן יי )איז א י פ נ ע ק ר א כ ן‬

ance, r e c k o n i n g
<‫ || א ׳ ז י ך )מים‬d e d u c t

<$> ‫א פ | ק ע ר | ן יי‬

t u r n aside vi.

a p p o i n t m e n t (with)
d e d u c t i o n ; venge-

<‫א פ | ק נ י פ | ן יי <ג‬

unbutton
|| t u r n aside vt., deflect

(‫ון‬5< « ‫|| א ׳‬
|‫־‬

<!> ‫א פ | ק ל ע ק | ן יי‬

untie (knot), detach

<$> ‫א פ | ר ע ד | ן יי‬

settle; m a k e a n a p p o i n t m e n t ;
make

‫א פ | ק ל ע פ | ן ז י ך יי‬
been g l u e d on)

engagement
agree

ring

(‫איפקליע־קאסע ח )ס‬

come off (what h a d

(‫א פ ר י ק א י ם י ע י )ן‬

arrangement, agreement;

echo vi.)

u p (in a c a s h register)

form (ceremony), m a r k (an occasion)

(‫א פ ש ט א ם דעי )ען‬

‫ || א ׳ פ ו ן‬w o r s h i p [ A V O Y D E ] ‫ ו ד ה‬5 ‫|| א ׳ ד י ע‬

descent, parentage, e x t r a c t i o n

b a c k b i t e , speak i l l of

65

‫פשפאנוע‬$

727

[SIMEN—SIMONIM]

(‫)ים‬

‫ ' פ ש י י ד ־ ס י מ ן דעי‬$

d i s t i n c t i v e feature

descendant

(‫^ןיפשטאסליע יעי )ען‬

be descended f r o m

‫ ו ן‬5 >$< ‫^ פ | ש ט א מ | ע ן יי‬

peel, pare pf.

0 ‫ פ | ש י י ל | ן יי‬$

g a u g e ; i n t e r v a l , *dis-

glare

( ‫פשי_ין י ע י ) ע ן‬$

‫ ־( בריייט־‬t a n c e ; *space

be reflected, glare
s k i n pf

refer t o

‫אפשטאסליע‬

,

<3> ‫פ|שי_ינ|ען יי‬$

(in writing) !

broad-gauge

(‫יפגעשונדן‬$)‫פ|שינד|ן מ‬$

(‫^פ|שטארב| ן יי)איז ^ פגעשט^רבן‬

<‫ פ | ש י פ | ן יי <ג‬$

reference

(‫א פ ש י ק י ע י )ן‬

‫ ׳ מ צ ו‬g || m a i l

<•> ‫ פ | ש י ק | ן יי‬$

d u s t off; v a c u u m pf.

<‫א פ | ש ט ו י ב | ן יי <ג‬

‫'פשיקער יעי)ס( ם‬$

r e p u l s i o n ; rebuff, s n u b

(‫ןןפשטויס י ע י )ן‬

wither
fallout

ward

address
r e p e r c u s s i o n ; reflection
k n o c k off, re-

off;

(‫)איפגעשטויסן‬

(‫א פ ש ל ^ ג י ע י )ן‬

repugnant, repulsive
repulse, s e t b a c k

(‫ פ ש ט ו פ י ע י )ן‬$

p a t h t o the d o o r of

<$> ‫^ פ | ש ט ו פ | ן יי‬

b a c k , r e p e l , repulse

‫ פ | ש ל א מ | ע ן יי‬$

unveil

lag

<$> ‫א פ | ש ל י י ' ע ר | ן יי‬
be a

(‫פ|שטיי|ן* יי )איז א י פ ג ע ש ט א נ ע ן ( )פון‬$

[SIIMAD] <$> ‫ פ | ש מ ד | ן יי‬$

loose

fit;

‫ון‬5

H fall

deodorant

(‫איפשמוכטער יעי )ס‬

a p p o i n t m e n t (to meet)
|| agree u p o n , a r r a n g e

lag

(behind); stand

vote

<‫ז י ך )מיט‬

(‫אפשטים יעי )ען‬

‫ || מ א כ | ן א ן‬v o t e , p o l l

( ‫'פשטיםוע י ׳ ) ע ן‬$

take a vote

<$> ‫ פ | ש ט י ט | ע ן יי‬$

(with)

take a vote

( ‫אפ|שמי_יס|ן י י ) א י פ ג ע ש מ י ס ן‬

unlace

‫א פ | ש נ ו ' ר ע ו ו ע | ן יי‬

(bus, t r a i n ) s t o p ; s t o p -

(‫א פ ש נ י ט י ע י )ן‬

non-stop

‫\ כ א פ | ן א ן‬- ( i n a t e x t ) ; defeat, rebuff

stop, discontinue; shut

be defeated, be rebuffed

d o w n ; suspend

(‫אפ|שני_יד|ן יי )איפגעשניטן‬

|| get off w e l l / b a d l y

‫שלעכט‬/‫גוט‬

get b y safely
shaving;

(‫)עך‬

stop, pause

||

‫'פשניצל‬$

s h a r p e n (pencil)
s k i m (off)
‫זין־‬

<$> ‫ פ | ש נ י צ | ן יי‬$
<$> ‫א פ | ש ע פ | ן יי‬

‫זיך אויף‬

<$> ‫ פ | ש ט ע מ פ ל | ע ן יי‬$
‫| א פ [ ש ט ע ק | ן יי‬
(esp.

\

greet w i t h a c o r d i a l h a n d s h a k e

i

[APshiTE] «> (‫א פ ש י ט א )שרן‬

H give a haircut to

let alone
respect, reverence, a w e
distinctive

(‫פ|שפאלט|ן)זיך( יי)איפגעשפאלטן‬$

vt/vi
relaxation

||

J6W.)

a l l the m o r e ,

cut
s p l i t off

appoint

|| u n p l u g

[sh0LEM-ALE‫׳‬YKhEM]

(‫א פ | ש ע ר | ן יי )איפגעשוירן‬

‫ ׳‬0 ‫ ן‬$ h page
O ‫ פ | ש ט ע ל | ן יי‬$

(‫איפשטעל־צייכן יעי )ס‬

s t a m p pf.
‫י שלום־עליכם‬

(‫ פ ש ט ע ל י ע י )ן‬$

(payment);

punctuation mark

witticism

‫ן‬

‫( א ' זין־‬- (a t i m e , a place)
dwell upon

‫׳ ט ר ו ק ן‬$°
m

I

eschew

<j> ‫א פ | ש מ ו ' ע ס | ן יי‬

segment; sector; passage

off;

b e h i n d ; r e m a i n aloof

(‫ ' פ ש מ ו ע ס י ע י )ן‬$

make an appointment

get a h a i r -

(‫פשטיי יעי )ען‬$

( ‫ ן‬5 ‫אפ|שלי_יפ|ן יי ) א ' פ ג ע ש ל י‬

c o n v e r t (a J e w )

c u t , shear pf.;

‫ריכט‬

‫^'פשטויסנדיק *י׳‬

p u s h b a c k ; s t a v e off, set

dredge

c u t off; get off

‫^פ|שטויס|ן‬

<‫ון‬5)

‫ || א ׳ י ד י ט י ר ן‬b o u n c e off

w h i p , s p a n k pf.

‫יי‬

rebuff

(‫א פ | ש ל א ג | ן יי )איפגעשלאגן‬

p o l i s h pf.

(‫א פ ש ט ו י ב י ע י )ן‬

‫ א ו י מ נ ע ־‬/ ‫ ג ר א ב‬h r e p e l , r e v o l t , nauseate

‫ ־( א ׳ ז י ך‬p e l , repulse; reflect; dissuade

(wood)

‫^'פשטאנדיק‬

1

die d o w n ,

s a i l vi/pf

s e n d e r ; hence, r e t u r n

beat a

(‫א פ ש ט א נ ד י ע י )ן‬

separate, d e t a c h ,

dis-

‫פשיו יעי‬$

‫ י פ ש י י ד י ק מיי‬$

<z> ‫ פ | ש י י ד | ן יי‬$ ;
sociate

(‫ פ ש פ א ן יעי )ען‬$
distinctive

‫ פ ש פ א ן‬$=‫יפשפאנוע י־‬$
66

‫'פשיידנדיק מיי‬$ i

726

‫אפרוח‬

affiliation
affiliate

||

[LY](‫א פ י ל י א צ י ע י׳ )ס‬

vt/vt

O

‫אפשפאנען‬

loosen;

relax

<$> ‫יי‬

vt.

office

‫* ^ פ י ס י ע י ) ן ( »סעי‬

official

savings

‫א פ י צ י ע י ל איי‬

savings

(‫א פ י צ י ׳ ר י ע י )ן‬

p a r r y ; refute, confute

afikomon,

(‫אפיקומן יעי )ס‬

lay

piece of m a t z a h h i d d e n b y the h e a d
of the household d u r i n g the P a s s o v e r

model

(for r e p l i c a t i o n )

2.

( ‫ י ע י ) ן‬.1
‫קיי יען‬

‫א פ ע ל ־‬
poster, (play)bill

unbutton

<$> ‫ פ | ש פ י ל י ע | ן יי‬$

|| stage; p l a y

ajar

candid,

(stg. d r a m a t i c ) t a k e place ‫ד ך‬

‫אפייר‬
||

detection

scoff

at,

sincerity, candor

‫^'פךהארציקייט י׳‬

offshoot, s c i o n ; p r o g e n y

off
exorcise

(‫)איפנעשפראכן‬

offset

‫'פנקייט י׳‬$

( p r i n t i n g process)

‫א פ ס ע ט יעי‬

offense

(military)

(vs. defense);

|‫־‬

behind);
come out

ad-

(‫פשרי_יב יעי )ן‬$

( ‫ ' פ נ ע ש ר י ב ן‬$ ) ‫פ|שרי_יב| ן י י‬$

s h i p of, m a k e over, b e q u e a t h ; c o n fiscate,

( ‫ פ ע נ ס י ו ו ע י• ) ס‬$

effect

to

the

deterrent
frighten

fore

off,

(‫א פ ש ר ע ק י ע י )ן‬

conjure u p
(‫צו‬/‫)א‬

‫א פ ע ר | ב ר ע ע | ע ן יי‬

forbidding

‫א י פ ש ר ע ק נ ד י ק איי‬

aphorism

(‫ריזם יעי )ען‬$5‫א‬

‫זיך‬

at d a y b r e a k

m u c h 2. ‫אייי‬

‫אפער|נעמ|ען‬

often2.‫אייי‬

undertake, m a k e u p one's m i n d t o
racket, swindle, hoax

stick out
feature
snipe

often,

(‫א פ ע ר ע י׳ )ס‬

|| m a n y

‫ייניי‬-‫איי‬

|| frequent, rife

frequently,

some-

‫י‬8 ' ‫א ף ־ ב ר י‬

‫איי‬

frequency

affidavit (of s u p p o r t

<$> ‫א פ ע ר | ש ט ע ל | ן יי‬

(‫)אפעירנעשאסן‬

[EFROYEKh—E F R O Y K h l M ]

‫יעי‬

(‫ ט ק י י ט י ׳ )ן‬6 $

‫י ע י ) ן ( אסעי‬

‫ידייוויט‬5‫א‬

for a p r o s p e c t i v e i m m i g r a n t )

‫א פ ע ר | ש י ס | ן יי‬

(‫)ים‬

.1 ‫ ט‬5 $

‫|| א ׳ מ א ל‬
times

‫א פ ע ר | ש ט א ר צ | ן יי‬

0

‫ז‬

.1 ‫ ו ל ע‬5 ‫א‬

<•> ‫א פ ע ר | ק ו ק | ן יי‬

stick out, look out

‫א ף יעו‬

‫א ו י ף‬

‫א פ ע ר י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬

‫יי‬

‫פ|שרעק|ן‬$

scare off, deter

[ K I S I I E F ] <•> ‫א פ ע ר | כ י ש ו פ | ן יי‬

(‫)אפעירגענומען‬

‫יי‬

(‫)איפגעשראקן‬

v a n c e (example, a r g u m e n t )
racketeer, s w i n d l e r

‫פ|שרי_י|ען‬$

the repeal of, h a v e r e v o k e d

(from under)

(‫אפע'רגעבראכט‬/>$<)

seize (assets)

(‫איפגעשריען‬/‫יי)איפגעשריגן‬

‫א פ ע י ר קיי‬

(from under, from

‫אפער|קומ|ען‬

<$> ‫א פ | ש ר ו י פ | ן יי‬

bequest

‫^ פ ע נ ס י י ו ו איי‬

offensive
forth, out

unscrew

transfer owner-

O ‫א פ ס ע ט י ר | ן יי‬

p r i n t b y offset
offensive

‫ פ | ש פ ר ע כ | ן יי‬$

<$> ‫ פ | ש ק ר א ב ע | ן יי‬$

s c r a p e (off) pf.

‫א י פ נ ט ל ע ך איי‬

ward, outspoken
c a n d o r , frankness

(‫א פ ש פ ר א ץ יעי )ן‬

(off), r e b o u n d , r e c o i l ; (enamel) c h i p

‫א י פ נ ו ו א ר איי‬

rank, candid, straightfor-

‫פ|שפעט|ן‬$

( ‫ פ | ש פ ר י ע | ע ן יי ) א י ז א י פ נ ע ש פ ר ו נ נ ע ן‬$

bounce

spoken

manifest, patent

‫יי‬

‫)איפגעשפעט( פ ו ן‬

r i d i c u l e , deride

‫ פ ץ‬$ ‫|| ה א ל ב‬

‫א י פ ך ה א ר צ י ק איי‬

‫ פ ש פ י ר יעי‬$

<$> ‫ פ | ש פ י ר | ן יי‬$

detect

‫א פ ־ ן איי‬

out-

<$> ‫ פ | ש פ י ל | ן יי‬$

(trick)

s p o k e n ; m o o t ( q u e s t i o n ) ; h i g h (seas)

sincere,

‫'פשפיגלונג‬$

<3> ‫ פ | ש פ י נ ל | ע ן יי‬$

(‫א פ י י ש י ע י )ן‬

open, overt; blunt, frank, out-

<$> ‫ פ | ש פ א ר | ן יי‬$

(‫י׳)ען‬

reflect, m i r r o r

feast for the c h i l d r e n t o "steal" a n d

h o l d o u t for " r a n s o m "

‫'פשפארונג‬$

<$> ‫ פ | ש פ א ר | ן יי‬$

b y , save

reflection

‫א׳ ד ך‬

(‫ פ ש פ א ר יעי )ן‬$

(‫י׳)ען‬

( m i l i t a r y , n a v a l ) officer
[AFIKOYMEN]

‫פ|שפאנ|ען‬$

r e l a x vi.

‫א פ י ל י י ר | ן ) ד ך ( יי‬

not e v e n ,

‫אפרוח‬

‫א ׳ ניט‬

|| e v e n

[AFILE]

‫ילואייי‬5‫א‬

n o t so m u c h as

fledgling
67

T

725

‫אקערן‬

o c c u p y (hostile t e r r i t o r y )

also 2. ‫מדיי‬

O ‫ ק ו פ י ר | ן יי‬$

|| m e t i c u l o u s

||

.1 ‫א ק ו ר א י ט‬

‫מיי‬

‫א«ריער‬

beforehand;

l e a d the

i n advance

midwife

‫אקושן^ריע י־‬

African

( ‫א ק ו ש ע ר ק ע יי ) ס‬

act, d e e d ; p a i n t i n g of a n u d e

African

October

octave

Africa

‫וועלט‬

now,

(‫קטא'וו יי)ן‬$

‫ם‬

( ‫ן א ד ע מ י עי • ) ס‬

( ‫ן א ד ע י ט י ק ע ר יעי ) ס‬

academic

opportunity

newsreel
(days of) t h e O c t o b e r

‫אצינדער)ט(»דיי‬/‫צי'נד‬

academy
academician

•‫א ק ט ו ע י ל מי‬
[NY]

‫• ש ע‬

(‫'רן‬$‫״‬.)

‫יעי‬

(1917) R e v o l u t i o n
active

(

2

.

(‫א ק ט י ^ י ר יעי )ן‬

‫יעי ) ן‬
assets

a c t i v i t y (action)

|| a c t i v e

<‫ >י‬O ‫ מ פ א נ י ר | ן יי‬$ ‫ ק‬$

‫ק י צ ו ר‬

‫*אקייגן זעז‬

g i v e me

‫ ק י י | ע ן יי‬$ "

the

‫א ק י צ ו ר יעז‬

scat!

‫אקייש א«נט‬

‫מיד‬

a n d (if y o u d o ) I

t h e n w e w i l l see

( ‫' א ק ן יעי ) ס‬

axis, axle

‫א ק ע ר ש ט‬

akdomuth, hymn

(‫א ק ט י׳ )ן‬

ox
axiom

(‫ ק ס יעי )ן‬$

aquarium

water color

s h r u g one's shoulders
ocean

painting)

...‫^קעאיך‬

occult
(storage) b a t t e r y

acre

( ‫א ק ע ר יעי ) ט‬

2

( ‫א י ק ע ר ־ א י י ז ן יעי ) ט‬

plow, till

68

[ N y ] ( ‫ ק ו ן יעי ) י ע ט‬$

acoustics

•‫א ק ו ס ט י ק י‬

acoustic

‫א ק ו ס ט י ש מיי‬

(military) occupation

<3> ‫א ' ק ע ר | ן יי‬

‫א ק ו י ט מיי‬
‫ ק ו ' ל ט מיי‬$

(‫אירן‬...)‫א ק ו מ ו ל א ט ^ ר יעי‬

p e r c h (fish)

1

(‫אקער יעי)ס‬

!

( ‫! א ק ו ז א ט י י ו ו יעי ) ן‬

a c u t e (illness)

‫א ק ע ג ן זעז‬

plow
plowshare

( ‫ו א ק ו ו א ר ל ל יעי ) ן‬

accusative

ing
‫אנטק ענ ן‬

( ‫א ק ו ו א ר י ו ם יעי ) ס‬

(paint,

‫ ק ס י ן מיי‬$

(‫ ק ע א ' ן יעי )ען‬$

o c e a n i c ; ocean-going, seago-

‫אקדמות‬

Jews o n the

first d a y of S h a b u o t h

(‫אקסל יעי)ען‬

ox's, o x - l i k e , obtuse

‫ ד ש ט יעז‬$ ‫ ק‬$ ‫י‬

[AKDOMES]

recited b y Ashkenazic

[SY] (‫א ק ס י א י ם י׳ )ען‬

‫ | | ה י י ב | ן טיט ד י א ׳ ע ן‬shoulder

will

‫ ו ו ע ל ן‬, ‫ ל ע ר א ׳ ק ו מ ע ן‬$ ‫ ז‬I- s h o w y o u

let h i m come, a n d (if he does) ‫ז ע ן‬

‫א ק ל י מ א ט י ז א צ י ע י׳‬
!‫׳ע‬

‫ן ^ י ר ש ט •מי״‬

which a r e
conditions

‫ ו ו ע ל א י ך ד י ר ווייזן‬, ‫ ט ב ו ך‬$ ‫א ׳ ד‬

book,

O ‫א ק ל י מ א ט י ז י ר | ן ) ז י ך ( יי‬
‫נאק ן‬

( ‫ פ ע יי ) ס‬$ ‫ ק‬$

( ‫ ' ר ד יעי ) ן‬$

u r g i n g particle,
used with
imperatives
or hyt-clauses
‫ נ י ב מ י ר‬H at the same time

‫מסעי‬-‫״^קייי אעט‬
‫ מ־־עי‬o

acclimatization

(musical) c h o r d

( ‫א ק ט ר י ס ע יי ) ס‬

‫אנטק ענ ן‬
O.K.

instrument)
trench

‫א ק ט י ו ו ק י י ט יי‬

O.K.

a c c l i m a t i z e vt/vi

paniment

a c c o m p a n y (on a n

O ‫א ק ט י ו ו י ר | ן יי‬

actress

‫{ ו ר נ פ‬

( ‫א ק ^ מ פ א נ י מ ע י נ ט יעי ) ן‬

(‫א ק ט י ו ו י ט ע י ט יי )ן‬

a c t i v i t y (being a c t i v e )

£0$

‫ר‬$‫מפאניאט‬$

accompanist I
(musical) a c c o m ‫ מיי‬.1 ‫א ק ט י י ו ו‬

» (- (voice)

a c t i v a t e (a person)

‫] א ד ע מ י ש מיי‬

( ‫]אי ז י ע יי ) ס‬

SCat!

‫ ק ט י א ב ע ר יעי‬$

actor

(‫ ר י ק ע )יי‬8 ' ‫א‬

[ E F S I I E R ] ‫שר מייי‬61

at present

» ‫אקטואליטעטן‬

t i m e l y , t o p i c a l , seasonable

‫ ר י ק א נ י ש מיי‬6 ^

( — ) ‫ ר י ק א נ ע ר יעי‬6 ‫א‬

perhaps, m a y b e

( ‫ ב ע ר יעי ) ס‬$ ‫ ק ט‬$

‫ י ל ם‬6 ‫ || א ׳ ־‬c u r r e n t e v e n t s

‫ם‬

(‫א ק ט יעי )ן‬

‫ון ד ע ר‬6 ‫ || א ן א ׳‬a c t s ; files, r e c o r d s » ||
s t g . unheard-of

' ‫ קוט|ען א‬I

w a y , precede !

exactly
midwifery

‫ ר ! ע ר *־יי‬8 | ‫א‬

‫ || ג י י | ן * א ׳‬precede

( ‫א ק ו פ א צ י ע יי ) ס‬

724

‫אראפקוועטשן‬

turn

down(wards);

O

‫אראפ|דריי|ען ״‬

arable land

wring
depress

‫אקערערד‬

a m o m e n t ago,

<$> ‫א ר א פ ן ד ר י ק | ן יי‬

d r o p ; (steep) cliff

v e r y recent

(‫א ר א פ ה א ע יעי )ען‬

k n o c k d o w n , k n o c k off,

shareholder,

(‫)ן‬

(‫אראפ|הענג|ען יי)איז אראיפנעהאננען‬

throw

(‫)אראיפגעווארפן‬

‫יי‬

excise

‫|ן‬6‫אראפ|וואר‬

also

set d o w n ;

shares, s t o c k

accelerator

» }‫ ־‬c a m p a i g n

accent

(‫א ק צ ע י נ ט י ע י )ן‬

accentuate

‫אראיפ־ווינט»ייי‬

k n o c k off;

(‫א ק צ י י ז י ע י )ן‬
( ‫א ק צ י ע יי ) ס‬

(‫אירן‬...) ‫א ק צ ע ל ע ר א ט א ר יעי‬

‫ ׳ פ ו ן זין־‬8 (- l o w

downwind

(‫א ק צ י ד ע י נ ט י ע י )ן‬

( c a p i t a l ) share; a c t i o n ,

down; overthrow (government); lay
‫ || א ׳ זין־‬shed

‫אקציאנעיר יעי‬
holder

(traffic) a c c i d e n t

sag; d a n g l e

plunge

stock-

‫דיי‬8 ‫א ק ע ר ש ט‬
*‫א י ק ע ר ש ט י ק «יי‬

‫אראפןהאק|ן ת‬
fell

droop,

•‫א י ק ע ר ע ר ד י‬

j u s t now

a c r o b a t ; turn-

<•> ‫א ר א פ | ז ע צ | ן יי‬

‫•קע‬

O ‫א ק צ ע נ ט י ר | ן יי‬
(‫)ן‬

‫אקראבאיט יעי‬

acrobatics; tumbling

‫אקראבאטיק י׳‬

unseat, depose
snapshot

bier

(‫א ר א פ כ א פ י ע י )ן‬

s n a t c h d o w n ; s n a p (a

<j> ‫א ר א פ | כ א פ | ן ת‬

acrobatic
(first) cut, e n d of a

p i c t u r e of)
c h u t e ; descent, l a n d -

(‫א ו י א פ ל א ז דעי )ן‬

loaf

ing
chute

cut
mark

boiling water

(‫או־איפלאז־מולטער יעי )ס‬

t u r n d o w n , lower, let
|| keep u p

Arab

( ‫ ד י ר ע ל ס ן‬pB) ‫א ׳‬

descend; stoop; deign,

orator

reduce

‫אירן( • ש ע‬...)‫אראטאר יעי‬
aroma

‫ נ ע ב | ף זיך א ל א ז א ר א י פ‬H condescend

take d o w n ;

<$> ‫א ר א פ | מ א כ | ן יו‬

(musical) arrange-

ment

(‫אראפ|נעמ|ען מ)אראיפנענומען‬

O ‫)זיך( יי‬

arrange

‫א ר א פ ע ט יעו‬

greenhouse, hothouse
0

‫אראפ|פאראשוטיר|ן‬

splashdown
splash d o w n

d o w n the

lose

‫זיך‬

‫ א ' בי_י‬h

||

downward(s)

2. ‫קיו‬

<!> ‫או*אפ|פלונטש|ן יי‬

|| c a r r y d o w n

‫וי‬

downhill

heart, lose courage

strip

off,

(‫ א ר י ע י )ן‬5 ‫א ר א פ‬

‫א ר א פ‬

‫א ר א י פ צ ו ) צ ו ( זעז‬

(‫)אראיפנעצוינן‬

‫ת‬

river
‫ון פנים‬8

‫אראפ|שטופ|ן‬

‫ || בארנ־א׳‬d o w n

‫־אראיפ‬...

‫א ר א י פ ־ ב א ר נ יוייי‬

(‫ארא'פנעבראכט‬/$<)‫אראפ|ברעע|ען וי‬
from afar

‫אראפ|צי|ען‬

descent

s t r i k e (tents), p u l l d o w n
depress

‫א׳ טיט‬

‫ א׳‬h

‫ א ר א פ | ט ר א נ | ן‬H d o w n ; off

downhill
bring

‫ «ייי‬.1 ‫א ר א י פ‬

[PONEM] '‫א‬

push d o w n / o f f

crash

descent

(‫צ ו )צו‬

|| e m a c i a t e d

‫אל|ן‬5|‫אראפ‬

(airplane)

(‫א ר א נ ז ש ע ר י ע י ׳ )ס‬

‫ || א ׳ ט י ט ן טי_יך‬d o w n

(‫א ר א פ פ ל ו נ ט ש י ע י )ן‬
‫)איז‬

O ‫אראנזשיר|ן מ‬

|| d o w n ( w a r d ) , d o w n s t a i r s

vt/vi

(‫אלן‬5‫ארא'פנע‬

(‫א ר א נ ז ש י ר ו ע י• )ען‬

O ‫אראפ|ני'דער|ן מ‬

‫א ר א פ‬

fall;

!‫א ר א מ ע י ש זע‬

‫ || אראנזש־ן »יי‬orange (color) BH ‫אראינזש‬

l a y off ( w o r k e r s ) ; s u b t r a c t ; h a r v e s t
parachute

‫א ר א ט א ר י ע יי‬

(‫א ר א ט א י ט י ע י )ן‬

‫א ר מ יש‬

swoop d o w n
debunk

‫א ר א ב י ש »יי‬

‫אראבער יעי)—( ם‬

oratory; oratorio

‫ א ׳ ז י ך‬1‫ ־‬d o w n

descend

(‫א ר א ב י ע )יי‬

Arab; Arabic; Arabian

launch

‫ון פרייז‬8 ‫ א ׳‬H d o w n ,

‫א ק ר ע פ יעי‬

Arabia

<$> ‫א ר א פ | ל א ז | ן יי‬

‫ ניט א ׳‬h d o w n ;

‫ון‬6 ‫ || א ׳‬d e r a i l

‫א ק ר א ב א ט י ש «יי‬

( ‫אקרי_יטשיק י ע י ) ע ט‬

go d o w n ,

<$> ‫א ר א פ | ק ו ו ע ט ש | ן וו‬

(‫אראפ|ניי|ף וו)איז אראיפנענאעען‬
get off

69

(‫א ר א פ נ א נ ג י ע י )ען‬

‫ א ׳ ©רן‬h descend

I

‫ארגיע‬

723
workhouse

o p e r a t i o n (of a
(

2

(upon), overlook

(‫ון‬5/‫ דא<־ <מיט‬.1 ‫א י ר ב ע ט ן‬

crash

0 ‫א ר א פ | ק ר א כ | ן יי‬

‫י י ) ג ע א ר ב ע ט‬get
‫ק\ראא'כרן (ב ע ט | ן‬-‫ג ע‬m
‫י פ‬a‫א‬c‫ר‬h‫א‬i n e‫)איז‬etc.)‫יי‬

|| operate, w o r k vi.; (dial.)

knit

operate, w o r k vt.
employee

imp.

‫ביי‬/‫א׳ טיט‬

tear d o w n ,

unemployment

subtract, deduct;

<$> ‫א ר א פ | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬

‫א י ר ב ע ט ס ל א ז איי‬

debit

‫א י ר ב ע ט ס ל א ז י ק י י ט יי‬

(‫)א'רבעטסלי_יט‬

derailment

‫אירבעטסמאן יעי‬

w o r k i n g person

(‫א י ר ב ע ט ס מ ע נ ט ש י ע י )ן‬

‫א ר ב ע ט ק ר א פ ט‬

‫א י ר ב ע ט ס ק ר א פ ט י ׳ יעז‬

|| w o r k e r , w o r k m a n

‫א י ר ב ע ט ע ר דעי־ )ס( ם‬
labor

(in

the

direction

<$> ‫א ר א פ | ש ו ו ע נ ק | ע ן מ‬
of)

‫א ר א י פ ־ ש ט א ט אייי‬
downtown

downstream

labor

‫א י ר ב ע ט ע ר ש א פ ט י־‬
‫א י ר ב ע ט ק ר א פ ט י־‬

T

pf.;

submit to

oracle

(‫א ר א ק ל יעי )ען‬

watermelon

(‫א ר ב ו ' ז יעי )ן‬

‫ || א ר ו י ס | ל א ז | ן א י ן א ׳‬o r b i t

‫ל ע כ | ע ( א׳‬

(‫א ר ב י י ט דעי )ן‬

put into orbit

[ A R B E K O Y S E S ] ‫א ר ב ע כ ו ס ו ת טצ‬

orbital

...‫ארביטייר־‬

c u p s of w i n e d r u n k a t the• P a s s o v e r

T

o r b i t vi.

feast
the

[ A R B E K A N F E S ] (‫)ן‬

undergarment
Jews which

worn
covers

u p p e r p a r t of the
has

an

the

chest

the

and

(hum.)

‫ל א כ | ן אין א׳‬

and

||

sleeve

(‫א ר ג א ז ם י ע י )ען‬

organ

(‫א ר ג א י ן י ע י )ען‬

‫ארביטראיזש‬

(—)

‫א ר ב ל יעי‬

improvise, extemporize
sleeved

‫א י ן וואנט‬

orgasm

‫ד ע‬

‫ שיט|ן פ ו ן א ׳‬I- l i v e from h a n d t o m o u t h

(—) ‫א ר ב ע ס י ע י‬

be i r r e l e v a n t

‫ר‬

‫א ר ב י ט ר א ר י ש איי‬

‫ ע ס | ן פ ו ן א ׳‬h l a u g h i n one's sleeve

tassels o n its four corners
‫ || ק ל ע פ | ן ז י ך ו ו י ) א ן ( א ׳‬pea

(‫א ר ב י ט ע ר יעי )ס‬

arbitrary

which

head

O ‫א ר ב י ט י ר | ן יי‬

arbitration

orthodox

back, and

o p e n i n g for

arbiter

‫ארבע־כנפות יעי‬

by

'‫רעד|ן א‬

|| a d - l i b b i n g

‫יי‬

‫יי‬8 ‫א י ר ב ל ד י ק‬
‫אירבל־פראזע‬
T

organizer

‫•שע‬

w o r k ; job, e m p l o y m e n t ;

(‫אירן‬...) ‫א ר ג א נ י ז א ט א ר י ע י‬

(result of) o r g a n i z a -

function,

(‫א ר ג א נ י ז א צ י ע י ׳ )ס‬

o r g a n i z e vt/vi

paper, c o m -

‫ארגאניזירונג י ׳‬

a day's

O ‫ארגאניזיר|ן )זיך( יי‬

organism
a r g u m e n t (reason)
argumentation
argue (reason) vi.

working

(‫א ר ג ו מ ע י נ ט דעי )ן‬

laborer

( ‫ארגיע י ׳ ) ס‬

employer
70

‫ם‬

theme

‫| א ן א ׳‬- w o r k

‫ || א ר ב ע ט ש י ך‬w o r k i n g

woman worker

O ‫א ר ג ו מ ע נ ט י ר | ן יי‬

work-

‫ ש ר י ' פ ט ל ע כ | ע א ׳‬h (done)

‫\ א ט א ג א ׳‬- p o s i t i o n ,

... ‫א ר ב ע ט ס‬

(‫א ר ג ו מ ע נ ט א צ י ע י ׳ )ס‬
orgy

handiwork;

public works

‫ארגאניש איי‬

ad-lib

(‫א ר ב ע ט די )ן‬

‫ א גוט ש ט י ק ל א ׳‬h m a n s h i p

‫ || ע י פ נ ט ל ע כ ע‬o u t of w o r k

(‫ארגאניזם י ע י ) ע ן‬

organic

task;

a good job

tion
(act of) o r g a n i z a t i o n

(‫א ר א פ | ש ל י נ ג | ע ן יי )אראיפגעשלוגגען‬

‫סצ‬

-‫ || )מעינטש‬l a b o r force

‫ייי‬8 ‫**ראיפ־שטראם‬
T

swallow

‫אפעי‬-‫אירבעטער־טאג יעי‬

manpower

(‫אראפרעלסונג יי)ען‬

erode, flush d o w n

man

Labor Day

( ‫אראפ|רי_יס|ן יי ) א ר א י פ ג ע ר י ס ן‬

raze, d e m o l i s h ; denounce, p a n

(‫טעג‬...) ‫א י ר ב ע ט ס ט א ג י ע י‬

unemployed

‫אראפ|קריכ|ן‬

down, climb down

‫א י ר ב ע ט ־ נ ע מ ע ר י ע י )ס( ש‬

workday

the four

(‫א ר א פ | ק ו ק | ן יי <•> )אויף‬

‫* א י ר ב ע ט ז א ם ייי׳‬

.

working

look/peer down

(‫יזער‬-‫הי‬...)°*‫א י ר ב ע ט ה ו י ז י‬

industrious

‫אראפקוקן‬

!» ‫א י ן‬
...‫ארבעט‬

‫\ *•>ל‬- shoes

(‫א י ר ב ע ט א ר י ן ד־ )ס‬
(‫א ׳ ר ב ע ט א ר ע ר יער )ס‬

(‫א י ר ב ע ט ־ ג ע ב ע ר דעי )ס‬

‫‪722‬‬
‫א ר ג ל י ע י )ען(‬
‫א ר ג ם ט ׳עז‬

‫) ‪s h i r k ; get o u t of (a p r e d i c a m e n t‬‬

‫‪organist‬‬

‫א ר ו י י ס ד ר י י ע ר י ש »יי‬

‫ע ר ג ס ט‬

‫ארגענטינע )יי(‬

‫‪Argentine‬‬

‫ע ר ג ע ר‬

‫א ר ד י נ א י נ ט י ע י )ן(‬
‫א ר ד י נ י ר | ן יי ‪0‬‬

‫‪orderly‬‬

‫||‬

‫‪order, a r r a n g e m e n t‬‬
‫‪usher‬‬

‫‪|| out, f o r t h‬‬

‫א ר ו י ס ו ו א ק ס י ע י )ן(‬

‫אעם ‪get out! 2.‬‬

‫א ר ו י ס | ו ו א ק ס | ן יי )ארוייסגעוואקסן(‬

‫‪ || o u t g o i n g‬א ר ו י י ס ־ ג ע פ א ר‬
‫‪going‬‬

‫ארויס|באגלייט|ן‬

‫)ארוייסבאנלייט(‬

‫א ר ו י ס | ו ו א ר פ | ן יי )ארוייסגעווארפן(‬

‫׳עז‬

‫ארויסווגיז י ע י‬

‫‪v o t e out‬‬

‫ארויס|באלייט|ן ת )ארוייסבאלייט(‬
‫א ר ו י ס | ב א ק ו מ | ע ן יי‬

‫‪out,‬‬

‫‪see‬‬

‫)ארוייסבאקומען(‬

‫‪render‬‬

‫‪elicit,‬‬

‫)‪etc.‬‬

‫)•‪/‬ארוייסנעבראכט(‬

‫;‪evince‬‬

‫‪ex-‬‬

‫‪go out,‬‬

‫זיך יי <‪>$‬‬

‫)פון(‬

‫;‪out‬‬

‫‪say‬‬

‫‪slip‬‬

‫‪elude‬‬

‫‪one's‬‬

‫‪s l i p out,‬‬

‫]‪[GANVE‬‬

‫‪off,‬‬

‫‪e m i t , give‬‬

‫‪re-‬‬

‫ארויסגעבערניי דאס‬

‫‪issue,‬‬

‫ארויס|זעצ|ן‬

‫; ‪lease, p u b l i s h‬‬

‫‪ || realize‬א ׳ זיך‬

‫>‪<$‬‬

‫יי‬

‫‪(passengers,‬‬

‫‪land‬‬

‫‪obtain by‬‬

‫‪cajolery‬‬

‫‪useless, fruit-‬‬

‫א׳ )פון ק ב ר ] ‪( [ K E Y V E R‬‬

‫ארויסדריי י ע י‬

‫‪trace, u n e a r t h‬‬

‫א ר ו י ס | ח נ פ ע | נ ע ן יי >‪[ K I I A N F E ] <$‬‬

‫‪publishing‬‬

‫‪ ) \- less, futile‬ה א ל ב ( א ׳‬

‫א ר ו י ס | ט ו נ ק | ע ן ז י ך יי >‪<3‬‬

‫‪vain,‬‬

‫‪surface vi.‬‬

‫א ר ו י ס | ט ר א ג ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ט ר א ג ן (‬

‫‪thankless‬‬

‫‪c a r r y out-‬‬

‫) ‪(side); r e t u r n , issue ( v e r d i c t‬‬

‫‪|| d i g u p‬‬

‫‪exhume‬‬

‫א ר ו י ס ט ר י ט י ע י )ן( ׳עז‬

‫‪evasion‬‬

‫א ר ו י ס | ד ר י י | ע ן יי >‪<£‬‬

‫‪c o m m i t oneself‬‬

‫‪troops); evict‬‬

‫‪publisher‬‬

‫א ר ו י ס | ג ר א ב | ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ג ר א ב ן (‬

‫‪h‬‬

‫א'‬

‫זיך‬

‫‪show vi.‬‬

‫‪e r a t e ; surrender, b e t r a y‬‬
‫א ר ו י י ט ג ע ב ע ר י ע י )ס( ם‬

‫‪state one's‬‬

‫‪opinion,‬‬

‫א ר ו י ס | ז ע | ן * יי )ארוייסגעזען(‬

‫)ארוייסגעגעבן(‬

‫א ר ו י י ס ג ע ו ו א ר פ י ן »יי‬

‫‪have‬‬

‫א ר ו י ס | ז ו כ | ן יי >‪<S‬‬

‫‪sneak out‬‬

‫א ר ו י ס | ג ע ב | ף יי‬

‫‪t u r n out‬‬

‫‪state, express, u t t e r , p u t‬‬

‫‪ f o r w a r d , speak vt.‬־‪ 1‬א ׳ ז י ך‬
‫)פאר‪/‬קעגן(‬

‫ארויס|גנבע|נען)זיך(‬

‫;‪manifest‬‬

‫‪statement, utterance‬‬

‫א ר ו י ם | ז א ג | ן יי >‪<$‬‬

‫‪d e p a r t (on f o o t ) ; be p u b l i s h e d‬‬

‫יי‬

‫‪ex-‬‬

‫‪hibit,‬‬

‫ארוייסזאגונג י• ) ע ן ( = א ר ו י ס ז א ג‬

‫‪exit‬‬

‫>‪<3‬‬

‫‪display,‬‬

‫‪ h (favors‬א ׳ זין־ ) פ א ר (‬

‫ארויסזאג י ע י )ן(‬

‫ארוים|גיי|ן* יי )איז א ר ו י י ס ג ע ג א ע ע ן (‬

‫‪gen-‬‬

‫)ן(‬

‫‪(to be), p r o v e vi.‬‬

‫‪press; b r i n g forth‬‬
‫ארויסגאנג י ע י )ען(‬

‫‪dis-‬‬

‫‪manifestation,‬‬

‫ארויס|ווי_יז|ן יי )ארוייסגעוויזן(‬

‫‪w o r m out; extract‬‬
‫א ר ו י ם | ב ר ע נ ג | ע ן יי‬

‫‪oust, t u r n‬‬

‫‪play‬‬

‫‪show o u t ; see off‬‬

‫‪vt/vi‬‬

‫‪output‬‬
‫‪ejection‬‬

‫‪out, k i c k out, e x p e l ; eject; e v i c t‬‬

‫א ר ו יס ב א ל י יט ן‬
‫א ר ו י ס | ב א ל א ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪e v o l v e vi.‬‬

‫‪g r o w out of; o u t g r o w‬‬

‫ארויסווארג דאס‬

‫‪out-‬‬

‫‪assist‬‬

‫‪outgrowth‬‬

‫א ר ו י ס ו ו א ר ף י ע י )ן(‬
‫ת‬

‫‪p i c k o u t ; set‬‬

‫‪off; stress, e m p h a s i z e , h i g h l i g h t ,‬‬

‫|| א ׳ פ ו ן‬

‫ארויס|גליטש|ן‬

‫‪emphasis‬‬

‫א ר ו י ס | ה ע ל פ | ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ה א ל פ ן ( )י(‬

‫‪out‬‬
‫ארוייט‪...‬‬

‫ארוייסגע־‬

‫‪up‬‬

‫קיי ‪ || out, forth 3.‬א ר ו י ס | ש ט ו פ | ן ‪p u s h‬‬

‫‪traffic‬‬

‫‪.2‬‬

‫ארויס|הייב| ן יי)ארוייסגעהויבן(‬

‫)‪organization‬‬

‫ארוייס ‪8 .1‬ייי‬

‫ח־ונגען(‬

‫‪play‬‬

‫א י ר ד ע נ ע ר י ע י )ס( ם‬

‫־(‬

‫)איז‬

‫‪infer,‬‬

‫ארוייסהייבוננ י ׳ ) ע ן ( = א ר ו י ס ה י י ב‬

‫; ‪m e d a l ; order ( d e c o r a t o n‬‬

‫א י ר ד ע נ ו נ ג י ׳ )ען(‬

‫‪deduce‬‬

‫‪derive,‬‬

‫)‪follow (be inferred‬‬

‫א ר ו י ס ה י י ב י ע י )ן(‬

‫) ‪o r d a i n (priest, m i n i s t e r‬‬

‫א ר ד ן י ע י )‪(D‬‬

‫‪evasive‬‬

‫א ר ו י ס | ד ר י נ ג ע | ן יי ‪ ) .1‬א ר ו י י ס ג ע ד ר ו ג ג ע ן (‬

‫‪Argentina‬‬

‫א ר ג ע נ ט י נ ע ר »י־‪-‬א־ניי‬
‫א ר ג ע ר ׳ע!‬

‫‪be u n s c r e w e d ; escape, evade, dodge,‬‬

‫‪(musical) o r g a n‬‬

‫ארגלער י ע י )ס(‬

‫ארויסטרי‪-‬יבן‬

‫ארוים|טרי_יב|ן‬

‫‪ || u n s c r e w‬א ׳ ז י ך )פון(‬

‫‪banish‬‬
‫‪71‬‬

‫יי‬

‫א ר ו י ס ט ר ע ט‬
‫)ארוייטגעטריבן(‬

‫‪expel,‬‬

721

‫ארויסשטופן‬

(‫א ר ו י ם צ י יעי ) ע ן‬

withdrawal
extract; withwithdraw

performance, (stage)

(‫א ר ו י ס | צ י | ע ן יי)ארוייסנעצוינן‬
vi.;

o u t p u t (jack)

‫ארוייסטרעטוננ י י ) ע ן ( = א ר ו י ס ט ר ע ט‬

move out

spring

‫ א ׳ פ ו ן‬h o u t p u b l i c l y , appear o n stage

<$> ‫א ר ו י ס | ק ו ו א ל | ן מ‬
(‫)ען‬

( ‫א ר ו י ס | ט ר ע ט | ן יי )איז א ר ו י י ס נ ע ט ר א ט ן‬

come

(‫א ר ו י י ס ־ ק א נ ט א ק ט י ע י )ן‬

upshot;

leave (an o r g a n i z a t i o n ) ; secede from

‫ארויסקום יעי‬
edition

indiscretion

(‫א ר ו י ס כ א פ י ע י )ן‬

slip out

‫ || א ׳ ז י ך‬s n a t c h

<$> ‫א ר ו י ס | כ א פ | ן יי‬

release;

(stock/bond)

( ‫א ר ו י ס | ק ו מ | ע ן יי )איז א ר ו י י ס נ ע ק ו ט ע ן‬

come

blurt out

out, issue; emerge, result, be g a i n e d
what do

(‫א ר ו י ס ט ר ע ט י ע י )ן‬

a p p e a r a n c e ; secession

‫\ א ׳ ז י ך‬- d r a w (a deposit)

outcome,

‫ארויסטרעט‬

? ‫ ו ' ן‬5 ‫|| וואט ק ו מ ט מ י ר א ר ו י י ס ד ע ר‬

‫ א ׳ ז י ך מ י ט‬h vi.
(‫א ר ו י ס ל א ז י ע י )ן‬

issue; g r a d u a t i n g class

I gain by that?

let o u t , e m i t ; issue, p u t

<$> ‫א ר ו י ס | ל א ז | ן יי‬

o u t l o o k , prospect, ex-

(‫א ר ו י ס ק ו ק י ע י )ן‬

o u t ; v e n t , send f o r t h , g r o w (leaves,

pectation

r o o t s ) ; let go, set free; leave o u t , o m i t

look out; stick out, j u t

$> ‫א ר ו י ס | ק ו ק | ן יי‬

a w a i t eagerly,

set o u t ,

‫ || א ׳ זין־‬keep i n

(‫ א ׳ ז י ך )אויף‬h t a k e

‫ ־| א ׳ א ו י ף‬o u t , p r o j e c t

expound

<‫א ר ו י ס | ל י י נ | ן יי <ג‬

obtain b y deception

<$> ‫א ר ו י ס | נ א ר | ן יי‬

( ‫יב|ן ז י ך יי ) א ר ו י י ס נ ע ק ל י ב ן‬.‫ארויס|קלי‬
o u t vi. (of a house etc.)

elicit, exact

‫יי‬

0

‫א ר ו י ס פ א ס ט י־‬

s t a r t i n g p o i n t , p o i n t of ( ‫א ר ו י ס פ ו נ ק ט י ע י ) ן‬

(‫א ר ו י ט ר ו ף דעי )ן‬

(‫ן‬5‫)ארוי'סנערו‬

!‫א ר ו י ס ע ט ׳ע‬

outgoing mail

<$> ‫א ר ו י ט | ר א ' ט ע ו ו ע | ן מ‬

challenge
summon;

‫א ר ו י ס‬

(‫ארויס|קריג|ן יי)ארוייסגעקראגן‬
rescue

out

e m b a r k (on)

look forward to; (view) give onto
move

‫|| ניט א׳‬

off, s t r i k e

‫ארויס|רופ|ן‬

departure

page; d e v e l o p ( p h o t o g r a p h ) ; p r o v o k e

blurt out

‫> מ י ט‬$< ‫א ר ו י ם | פ ל א צ | ן יי‬

(feeling); c a l l f o r t h , l e a d to, cause,

b u n d l e off

<S> ‫א ר ו י ס | פ ע ק ל | ע ן יי‬

(‫ ־( א ' )אויף‬raise (question, objection)

d i s p a t c h , get g o i n g vt.

0 ‫א ר ו י ס | פ ר א ו ו ע | ן יי‬

challenge (to)
‫א ר ו י ט ר ע ד‬
wrest;

get g o i n g vi.

!‫א ר ו י ס ר י י ד י ע י )ן( ׳ע‬
‫יי‬

(‫)ארוייסגעריסן‬

‫יס|ן‬.‫ארויס|רי‬

challenge

w r e n c h ; p u l l (a t o o t h )

challenge (to)

(‫ארויס|רינ|ען יי)איז ארוייטגערונען‬

leak out,

fall o u t ,

(‫א ר ו י י ס פ א ד ע ר דעי )ן‬

<‫ )אויף‬O ‫א ר ו י ס | פ א ' ד ע ר | ן יי‬

( ‫א ר ו י ס | פ א ל | ן יי )איז א ר ו י י ס ג ע פ א ל ן‬

escape

drop out

‫א ר ו י ס | ר י ע | ן יי‬

unearth

drop-out

‫ארוייספאלער יעי )ס( • ק ע‬

pronunciation

(‫א ר ו י ס ר ע ד י ע י )ן‬

d e p a r t u r e ; o u t i n g ; (iro.)

pronounce

O ‫א ר ו י ס | ר ע ד | ן יי‬

start,

(‫ארוייסגעשווומען‬

‫)איז‬

‫מ‬

‫ארויס|שווימ|ען‬

jutting, prominent

leave,

d e p a r t , sail
export

j u t out, protrude
eject

lead out, show out;

(‫ארויסשטויס י ע י )ן‬

(‫א ר ו י ס פ י ר י ע י )ן‬
<‫א ר ו י ס | פ י ר | ן יי <ג‬

e x p o r t ; d e r i v e , trace

(‫ארויס|שטויס|ן יי)ארוייסגעשטויסן‬

push out, oust; dis-

( ‫א ר ו י ס | פ א ר | ן יי )איז א ר ו י י ס ג ע פ א ר ן‬

‫י־‬8 ‫א ר ו י י ס ש ט א ר צ י ק‬
‫ארויס|שטארצ|ן מ‬

ejection; exhaust

(‫ארויספאר יעי)ן‬

‫\ ד ע ר ע ר ש ט | ע ר א ׳‬- p e r f o r m a n c e
beginning; virgin voyage

emerge
s t i c k o u t , project,

‫|| א ׳ ז י ך‬

<$> ‫א ר ו י ס | פ ר ע ס | ן יי‬

exact, e x t o r t

sortie

‫א ר ו י ס | ש ט ן פ | ן יי‬
place; supplant
72

(‫ארויספלי יעי )ען‬

outflow

(‫א ר ו י ס פ ל י י ץ י ע י )ן‬

jet, g u s h o u t

<$> ‫א ר ו י ס | פ ל י י צ | ן יי‬

‫‪720‬‬

‫ארויטשטעלן‬
‫א ר ו י ס | ש ט ע ל | ן יי >‪<$‬‬
‫א ׳ ז י ך )‪5‬אר<‬

‫‪|| p u t out, s t i c k o u t‬‬

‫ארויפ|נייט|ן ו י ) א ר ו י י פ נ ע נ י י ט (‬
‫‪ °‬א ר ו י ‪ 6‬ע ט יען‬

‫)‪t u r n o u t (to be‬‬

‫א ר ו י ט | ש ט ע ק | ן יי >‪<$‬‬

‫;‪vt/vi‬‬

‫‪jut‬‬

‫‪out, p r o t r u d e‬‬
‫‪flow o u t‬‬

‫ארויס|שייל|ן ז י ך יי >‪<S‬‬
‫א ר ו י ס | ש י ק | ן יי >‪<$‬‬

‫א ר ו י ‪ | 5‬ק ר י כ | ן וי‬

‫‪emerge‬‬

‫ארויס|שלאג|ן יי)ארוייסנעשלאנן(‬

‫‪scale‬‬

‫;‪knock out‬‬

‫‪gush out; eliminate‬‬
‫א ר ו י י ס ש פ א צ י ר י ע י )ן(‬
‫א ר ו י ס | ש פ א ר | ן יי >‪<$‬‬
‫יי‬

‫ארוייף‬
‫)‪(prep.‬‬

‫‪hike‬‬

‫א ר ו י פ | ש ו ו ע ב | ן יי >‪<$‬‬

‫ארוייסגעשפרוננען(‬

‫‪emergent‬‬

‫)‪upward(s‬‬

‫‪up-‬‬

‫‪soar imp.,‬‬

‫‪float‬‬

‫‪wards‬‬
‫'ארויפ|שטי_ינ|ן יי‬

‫ארוי'‪6‬נעשטינן(‬

‫)איז‬

‫‪up,‬‬

‫ןןיא׳ טיט‬

‫‪b l a s t off‬‬

‫‪vt/vi‬‬

‫‪u p the r i v e r‬‬

‫א ר ו י פ | ש י ק | ן יי >‪<j‬‬

‫‪ || u p s t a i r s‬א ׳ ‪ . . .‬א ר א י פ‬

‫‪send up, send aloft‬‬

‫א ר ו י פ | ש ל ע פ | ן יי‬

‫‪ h m o r e o r less‬א ד א ל א ר א ׳ א ד א ל א ר‬

‫‪incur‬‬

‫‪a d o l l a r m o r e or less; m o n e y‬‬

‫‪ H is no object‬א ׳ צ ו )צו(‬

‫)אויף(‬

‫‪ascend‬‬
‫ארויפ|שיס|ן)זיך( יי)ארוי'‪5‬געשאסן(‬

‫‪ up‬־( א ׳ ט י ט ן ט י י ך‬

‫אראיפ‬

‫)איז‬

‫‪displace‬‬

‫‪unscrew‬‬

‫|| א ׳ ) ד י ט ר ע פ (‬

‫«‬

‫ארויי‪6‬געשוווטען(‬

‫‪emerge‬‬

‫‪j u m p out, s p r i n g f o r t h‬‬

‫‪.1‬‬

‫ארוייפנעקראכן(‬

‫‪8‬‬

‫‪s p o u t , jet‬‬

‫ארויס|שרוי‪|5‬ן יי >‪<$‬‬

‫)אויף(‬

‫‪blast-off, l a u n c h i n g‬‬

‫ארוייפשווימענדיק י י‬

‫)איז‬

‫•‬

‫‪press o n ; p r y up‬‬

‫)איז‬

‫א ר ו י ‪ 6‬ש א ס יעי )ן(‬

‫‪lock out‬‬

‫‪impose‬‬

‫‪c l i m b vt/vi,‬‬

‫ארוי‪|5‬שוויט|ען‬

‫ארויס|שליס|ן יי)ארוייסנעשלאסן(‬

‫»ייי‬

‫א ר ו י ף‬

‫א ר ו י פ | ק ו ו ע ט ש | ן יי >‪<$‬‬

‫‪send, m a i l , d i s p a t c h‬‬

‫א ר ו י ט | ש פ ר י צ | ן יי‬

‫א ר ו י ף‬

‫א ר ו י י ף צ ו ) צ ו ( יען‬

‫‪stick out‬‬

‫‪impose‬‬

‫״ א ר ו י ‪ | 5‬צ ו ו י ע | ע ן יי )ארוייפנעצוווננען(‬

‫א ר ו י ט | ש ט ר א מ | ע ן יי >‪<$‬‬

‫ארויס|שפריננ|ען‬

‫ארומזען זיך‬

‫א ר ו י ם ‪.1‬‬

‫)‪|| u p w a r d (s‬‬

‫‪ || p u l l u p‬א ׳ א ו י ף ז י ך‬
‫‪9‬‬

‫‪also‬‬
‫ןד־יי‬

‫‪ || a r o u n d‬א ׳ א ו ן א ׳‬

‫‪ H gether‬א י ן ‪ . . .‬א ר ו י ם זעו‬

‫‪alto-‬‬

‫א י ן || ‪• .2‬יע•‬

‫קיי‪ || up, u p s t a i r s ; o n2.‬א ר ו י פ | ל ו י ‪ | 6‬ן ‪r u n‬‬

‫‪ a r o u n d , a b o u t ; a p p r o x i m a t e l y‬־ ‪ f‬ק י י ‪3.‬‬

‫‪draw on‬‬

‫‪run‬‬

‫)‪ h up(stairs‬ארויפ|ציי'כענ|ען‬
‫‪...‬־ארוייף‬

‫‪a buopus t r e a m‬‬

‫‪ || up...‬ש ט ר א ט ־ א ׳‬

‫א ר ו י פ | א י ר ב ע ט | ן ז י ך יי ) א ר ו י י ‪ 6‬ג ע א ר ב ע ט (‬
‫‪up‬‬

‫ארוייף־בארג«ייי‬

‫‪get‬‬

‫א ר ו מ | א ר ב י ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪go u p -‬‬

‫א ר ו מ ד ד י י יעי )ען(‬

‫‪t u r n (sb.) a g a i n s t‬‬

‫‪upwind‬‬

‫יי‬

‫אויף‬

‫א׳ זיך‬
‫ארוי'‪5‬געטראטן(‬

‫)‪step pf. o n (to‬‬

‫ארוימוועגיק »יי‬

‫‪w r e a t h e , w r a p pf.‬‬
‫‪devious‬‬

‫א ר ו מ | ז ו י מ | ע ן יי <‪ >$‬׳עז‬

‫‪keep off, keep d o w n vt.‬‬

‫א ר ו מ | ז ו כ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪p u t u p ; impose, inflict‬‬

‫א ר ו מ | ז י י מ | ע ן יי >‪<$‬‬

‫)‪(punishment‬‬
‫י|‬

‫‪|| r o t a t e , r e v o l v e vt.‬‬

‫‪t u r n , r o t a t e , r e v o l v e vi.; loiter,‬‬

‫א ר ו מ | ו ו י ק ל | ע ן יי‬

‫א ר ו מז י י מ ע ן‬

‫‪search‬‬
‫‪border, s k i r t‬‬

‫א ר ו מ | ז ע | ן * זיך י י ) א ר ו י מ ג ע ז ע ן (‬

‫‪escalation‬‬

‫א ר ו י ‪ | 5‬ל י ט ע ר | ן )זיך( י >•<‬

‫א ר ו מ ד ר י י‬

‫‪hang around‬‬

‫א ר ו י ‪ | 5‬ל א ז | ן יי >•< ‪ || a d m i t ; let ascend‬ניט א ׳‬

‫ארוי'‪5‬לייטערוננ י י‬

‫‪revolution, rotation‬‬

‫א ר ו מ | ד ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪mount‬‬

‫א ר ו י פ | ל י י נ | ן וי‬

‫‪go‬‬

‫‪fence i n , d e l i m i t‬‬

‫א ר ו י מ ד ר י י ו ע י י ) ע ן ( זע!‬

‫א ר ו י ‪ | 5‬ז ע צ | ן יי ‪0‬‬
‫‪vt/vi‬‬

‫א ר ו מ | נ ר ע ' נ ע צ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪cast up‬‬

‫)‪ || seat (high‬א ׳ זיך <אויף<‬

‫ארויפ|טרעט|ן‬

‫‪gird‬‬

‫‪a r o u n d ; circle, s k i r t ; c i r c u l a t e‬‬

‫)ארויי‪5‬געוואר‪5‬ן(‬

‫)איז‬

‫‪roam, ramble‬‬

‫א ר ו מ | ג י י | ף מ )איז ארוימנענאננען( )ארוים(‬

‫‪(stairs); ascend‬‬

‫ארוייף־ווינט‬

‫‪o r b i t vt/vi‬‬

‫א ר ו מ | נ א ר ט ל | ע ן יי >‪<S‬‬

‫ארויפ|ניי|ן* יי )איז ארוייפנענאננען(‬

‫«יוי‬

‫יעי ) ע ן‬

‫א ר ו מ | ב ל א נ ק ע | ן )זיך( יי >•<‬

‫‪ascent‬‬

‫|| אי <‪ ...8‬אויף(‬

‫‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫(‬

‫‪en-‬‬

‫‪vironment, surroundings‬‬

‫‪uphill‬‬

‫א ר ו י ‪ | 5‬ו ו א ר ‪ | 5‬ן יי‬

‫‪(a)round,‬‬

‫‪(- a r o u n d , r u n‬‬

‫‪a h e a d , w o r k one's w a y‬‬

‫א ר ו י פ נ א ע י ע י ) ע ן(‬
‫‪vt/vi‬‬

‫‪about‬‬

‫־|‬

‫ארומ|לויפ|ן‬

‫; ‪look a r o u n d‬‬

‫)‪realize (after consideration‬‬

‫‪escalate vt/vi‬‬
‫‪73‬‬

719

‫ארטיסט‬

‫ארוטטאנצן‬

talk over, discuss

<s> ‫א ר ו ס | ר ע ד | ן יי‬

bustle, fuss

0 ‫ןארומ|טאנצ|ן יי‬

sneak about

‫ארום|שאר|ן זיך ת‬

finger; fumble

‫| א ר ו ט | ט א פ | ן יי‬

float about, hover

‫ארוס|שוועב|ן יי‬

embankment
circum-

(‫)ארוים‬

carry around (‫א ר ו ם | ט ר א נ | ן יי)ארויםגעטראנן‬

( ‫ארומשיט י ע י ) ן‬

carry around, go around

with

navigate
trim, crop;

surrounding, neighboring

(‫ארומ|שנייד|ן ה )ארויםנעשניטן‬

embrace vt., hug; engulf

pare
t r i m (with

‫|| א׳ זיך טיט‬

3< ‫|ן ; ך ך ( ת‬£‫ארום|שי‬

<j> ‫א ר ו ם | כ א פ | ן יי‬

embrace vi.

(‫ארוס|שער|ן יי )ארויםנעשוירן‬

embrace, hug; circum-

(Jew.)

(‫)איבער‬

ference

‫אנ|ען יי‬8‫ארוס|ש‬

comprehensive

( ‫ארון י ע י ) א ר ו נ ו ת‬

[ORN—AROYNES]

embrace vt.,

coffin, casket
concern
|| *down; down a n d under

em-

(‫ארום|נעם|ען ת)ארויסגענומען‬

‫ארוע י י‬

brace vi.

‫א ר ו נ ט ע ר קיי‬

‫א ר ו ס נ ע ט י ק‬
(‫א ר ו ט ע ר )ט‬
through

be i n c l u d e d i n , fall u n d e r

\- through here

through the back,

'‫ ־| הינטן א‬there

how
<‫)איבער‬

(m—)•‫א ר ו ר ה י‬
»

‫ארחי־»רחי‬

;‫טין‬

;‫ז נ א ל‬

;‫ ן‬6 ‫א ו‬

‫׳עז‬

(‫ארויטנעפארן‬

0 ‫ליוכע|ן יי‬5|‫ ארומ‬I
‫ א ר | ן יי )איז‬5 | ‫ א ר ו ם‬j

‫ א׳ ארויט‬I- travel, voyage; cruise; tour

;

go/get around, circle, skirt

j

hoboes
‫ס א ר ט‬

'‫( ווי א‬- where

slop around

T o r a h scrolls in the synagogue
[ARURE]

traveler

‫'ארט‬

‫ ארוימפארער יעי )ס( ם‬j

‫ || •־״י ג ו ט ־ א ר ט‬r o o m , space «*‫ י‬. 1 ‫א ר ט‬

fly

place, s p o t ; l o c a t i o n ;

circle
‫( א׳‬- about/around
‫() ע ר ט ע ר‬in
‫)ארוים( י ע י‬
||

in

(

2

‫ ן א׳‬6 ‫( א ו י‬- seat; locale,

.

(‫לויגן‬6‫ארו'טגע‬

( ‫ ל ע כ ט | ן יי ) א ר ו י ט נ ע פ ל א כ ט ן‬5 | ‫א ר ו ס‬
survey

in place of, i n ‫ אויף •*« א ר ט‬h relevant

pay.off one's debts

uncomfortable

spelling

scallop

‫ר ע ם א׳ פון‬
‫יי‬

‫יע‬8‫ארטאט־א‬

look

o r t h o d o x person

•‫ארטאדאיקסיע י‬
• ‫ארטאדאקסיש • י‬

artillery
actor

‫ || א׳ זיך‬look over

‫א ר ו ס | ק ו ק | ן יי‬

!

‫ איידער מ ע‬I- around

wreathe

‫א ר ט א ד א י ק ס י ע י )ן( ם‬

orthodox

(‫א ר ו מ ק ו ק י ע י )ן‬

before you know it

•‫ארטאנראפיש »י‬

orthodoxy

<$> ‫א ר ו ט | צ א מ | ע ן מ‬
<S> ‫ארומ|ציינדל|ען יי‬

survey, inspection
‫ק ו ק ט זיך ארוים‬

system
orthographical

(‫א ר ו ט ע ר ע נ י ע י )ן‬

<‫א ר ו מ | צ א ל | ן זיך יל <ג‬

enclose, fence in

‫ י נ | ע ן זיך ק י ץ א׳‬6 ‫ ־( ניט ג ע‬off the premises

orthography;

‫ ל י | ע ן יי‬5 | ‫ א ר ו ט‬j
flight)

wreathe

out of place; '‫ ן א‬8 ‫ ניט א ו י‬h (sb.'s) stead

supersede, replace

‫)איז‬

locality

place; o n the premises, o n the spot;

‫ א ר נ ע ט | ע ן‬6 (‫ ־‬fidget, be

0

(‫ארוטער)ט‬

'‫ד א ר ט ן א‬

the H o l y A r k , the repository of the

[ORKhEPORKhEj

‫א ר ו מ ע ט ׳עז‬

through '‫\ ווו א‬- the back way around

[0RNK0YDEsh] (‫א ר ו ך ק ו ד ש י ע י )ן‬

shrew

‫ע|ן יי‬8‫ארומ|סא‬

;‫א ר ו ם‬

'‫ || ד א א‬through, around

(bed etc.)

bums,

‫ארויםנעמענדיק מ י י ״מ‬

hoe

‫ק ר י כ | ן אונטער‬

‫ארונטער|ניי|ן* י י ) א ח ארוינטערנעגאעען( אונטער‬
(Jew.)

‫ארויטנעמיק «י־‬

‫ א' זיך‬h hug, clasp; comprise

- | ‫ || א ר ו נ ט ע ר‬climb down ‫״ארונטער|קריכ|ן‬
get under, c r a w l u n d e r

‫|| א׳ זיך‬

(‫ארוטנעם י ע י )ען‬

shears o r scissors)
pace vt/vi

*‫ארוטיק איי‬

‫א ר ו מ | ק ר א נ צ | ן יי‬

encirclement

‫ארוימריעלוע י י‬

(en)circle; surround; <•> ‫ארומ|רינגל|ען יי‬

‫ארטילעריע יי‬

beset

‫ארטייסט י ע י )ן( • ק ע‬

discussion
74

(‫א ר ו מ ר ע ד י ע י )ן‬

!

‫‪718‬‬

‫ארטיסטיש‬
‫‪actor's‬‬

‫א ר ט י ם ט י ש &יי‬

‫ארטיסטקע י ׳ ) ס (‬

‫אריבער|קלטב|ן‬

‫‪actress‬‬
‫‪magistrate's‬‬

‫‪court‬‬

‫‪be a h e a d of, surpass, exceed; o u t d o‬‬

‫‪articulate‬‬

‫א ר י ב ע ר | ש י פ | ן יי >‪<$‬‬

‫א ר ט י ק ל י ע י )ען( ; ‪a r t i c l e , (learned) p a p e r‬‬
‫‪commodity‬‬

‫)»‪/‬איבער(‬

‫‪artichoke‬‬

‫ארטעריע י ׳ ) ס (‬

‫‪artery‬‬

‫א ר י נ י נ ע י ל יייי‬

‫‪|| over, across‬‬

‫‪ h over, across‬א ר י ב ע ר | ו ו א ר פ | ן‬

‫‪originality‬‬
‫‪arithmetic‬‬

‫א ר י ט מ ע ט י ש •יי׳‬

‫‪across, t h r o w over‬‬

‫א ר ט י ן ‪ .1‬קיי‬

‫‪crossing‬‬

‫‪ h over, pass i n t o‬א ׳ א י ב ע ר‬

‫‪arithmetical‬‬
‫‪|| fly i n‬‬

‫) ‪ || i n ( t o‬א ר ט נ | פ ל ל | ע ן‬

‫איש‪come i n (in stage d i r e c t i o n s ) ;2.‬‬

‫‪go‬‬

‫‪|| exceed‬‬

‫‪enter‬‬

‫‪s w i t c h vi. to‬‬

‫ארנ!'נ‪...‬‬

‫א ר י ב ע ר | ג י ס | ן ז י ך יי ) א ר י י ב ע ר נ ע נ א ס ן ( ) א י ב ע ר (‬

‫‪incoming‬‬

‫א ר ט נ | ב א נ ל י י ט | ן יי)ארי_י'נבאנלייט( יען‬

‫א ר ענ­‬

‫ב א ל י י ט ן‬

‫‪overflow‬‬
‫א ר י ב ע ר ) ג ל י ט ש | ן ד ך יי <‪ >3‬א י ב ע ר‬
‫»יי‪:‬‬

‫ארי'בערנעוואר‪6‬־ן‬

‫א ר ט נ | ב א ל א ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪slur over‬‬

‫ארייבערנעווארפענע‬

‫ארי_ינ|בוצקע|ן ד ך יי <•> א י ן‬
‫א ר ט נ ב ל י ק י ע י )ן(‬

‫א ר י ב ע ר | ו ו א ק ס | ן י י ) א י ז א ר י י ב ע ר נ ע ו ו א ק ס ן ( ‪out-‬‬
‫)‪g r o w (sb.‬‬

‫‪insight‬‬

‫א ר י ב ע ר | ט ר א ג | ן יי ) א ר י י ב ע ר נ ע ט ר א ג ן (‬
‫‪relay,‬‬

‫;)‪carrying‬‬

‫א ר ט נ ב ר ע ך י ע י )ן(‬

‫‪move‬‬

‫‪ m a k e o v e r ; endure vt.‬־‪ 1‬א ׳ ד ך‬
‫א ר י ב ע ר | כ א פ | ן יי <‪ :>$‬א ׳ ד י מ א ם )מיט(‬

‫‪carry‬‬

‫‪ h (stg.) t o excess‬א ׳ ז י ך ) צ ו ‪ /‬ק י ץ (‬

‫‪make‬‬

‫‪burglary‬‬

‫ז י ך יי‬

‫ארטנ|ברעכ|ן‬

‫‪vt.‬‬

‫‪pass,‬‬

‫‪call i n , show‬‬

‫‪in‬‬

‫‪outweigh‬‬
‫‪(by‬‬

‫‪usher i n‬‬

‫‪bump into‬‬

‫א ר ט נ | ב ע ט | ן יי ) א ר ט י נ נ ע ב ע ט ן (‬

‫א ר י ב ע ר | ו ו ע ג | ן יי )ארייבערנעוווינן(‬
‫‪transfer,‬‬

‫‪vote i n‬‬

‫א ר ט נ | ב א ל י י ט | ן יי)ארי‪-‬יינבאלייט(‬

‫‪knickers‬‬

‫)ארטינגעבראכן(‬

‫א ר ט י נ ב ר ע כ ע ר יעי )ס( • ק ע‬
‫ארטננאננ י ע י )ען(‬

‫‪burglar‬‬

‫‪ || e n t r a n c e‬א ׳ פ א ר ו ו ע י ר ט‬

‫‪no a d m i t t a n c e‬‬
‫א ר ט נ | ג י | ן * י י ) א י ז א ר ט י נ ג ע נ א נ ג ע ן ( ) א י ן ( ‪go i n ,‬‬
‫י‬

‫‪a short visit‬‬
‫א ר י ב ע ר | פ ע ק ל | ע ן יי >‪<S‬‬
‫א ד י י ב ע ר פ א ר י ע י )ן(‬

‫‪ enter; frequent; be i n c l u d e d‬־( ניט א '‬

‫‪b r i n g / g e t across‬‬

‫‪no a d m i t t a n c e‬‬

‫‪crossing‬‬

‫אריבער|פאר|ן יי)איז ארייבערגעפארן(‬

‫א ר ט נ | ג י ס | ן יי ) א ר ט י נ ג ע נ א ס ן (‬

‫‪move‬‬

‫‪to a new house; r u n o v e r vt. (in a‬‬

‫‪ pf.‬־‪ f‬א ׳ ד ך‬

‫‪vi.‬‬

‫)‪pour (liquid‬‬

‫‪flow i n , (river) e m p t y vi.‬‬

‫א ר ט נ | ג נ ב ע | נ ע ן ) ז י ך ( יי >‪[ G A N V E ] <$‬‬

‫)‪vehicle‬‬
‫ארי'בער‪5‬יר יעי‬

‫‪transport‬‬

‫א ר י ב ע ר | פ י ר | ן יי >‪3‬‬

‫‪transfer,‬‬

‫ארטנ|געב|ף‬

‫‪transport,‬‬

‫א ר י י ב ע ר פ ל י י ע י )ען(‬
‫יי‬

‫)‪flight‬‬

‫יי‬

‫)ארטיננעגעבן(‬

‫‪vt.:‬‬

‫‪enter‬‬

‫‪place, h a n d i n , s u b m i t‬‬
‫א ר ט י נ ג ע ו ו א ק ס ץ אי•‬

‫‪crossing‬‬
‫)אי?‬

‫‪sneak i n‬‬

‫‪vt/vi‬‬

‫‪m o v e , ferry, c o n v e y‬‬
‫אריבער|פלי|ען‬

‫)אין(‬

‫‪break i n ( t o ) ; b u r g l a r i z e‬‬

‫‪m o v e vi.‬‬

‫)איבער(‬

‫‪original‬‬

‫א ר י ט מ ע ט י ק יי‬

‫‪throw‬‬

‫אריבער|ניי|ן* יי)איז ארייבערנענאננען( אין‬

‫‪original; oddball‬‬

‫א ר י נ י נ ע ל ק י י ט יי‬

‫קיי ‪2.‬‬

‫‪|| more t h a n enough‬‬

‫א ר י י ב ע ר נ א נ נ י ע י )ען(‬

‫‪j u m p over, vault‬‬

‫א ר י נ י נ א י ל י ע י )ן(‬

‫א ר י ב ע ר ‪» .1‬ייי‪ :‬א ׳ א י ב ע ר‬

‫א ׳ אויף‬

‫‪ferry across‬‬

‫א ר י ב ע ר | ש פ ר י נ נ | ע ן יי )איז א ר י י ב ע ר ג ע ש פ ר ו נ נ ע ן (‬

‫א ר ט י ש א י ק י ע י )ן(‬

‫א׳ און א׳‬

‫‪get across‬‬

‫א ר י ב ע ר | ש ט ט נ | ן יי ) א י ז ‪ /‬ה א ט א ר י י ב ע ר נ ע ש ט י נ ן (‬

‫‪articulation‬‬

‫ארטיקוליר|ן ת ‪0‬‬

‫זיך‬

‫א ר י ב ע ר | ק ר י נ | ן זיך יי ) א ר י י ב ע ר נ ע ק ר א נ ן ( )אי‪-‬‬
‫בער(‬

‫ארטיקולאציע י׳‬

‫יי‬

‫)ארייבערנעקליבן(‬

‫)‪m o v e (to a new house‬‬

‫א ר ט י ק ‪6‬יי* ‪ || l o c a l‬א ׳ נ ע ר י י כ ט‬

‫הויזן‬

‫ארטננעטאן‬

‫א ר ט י נ ג ע ט א ן >«־‬

‫ארייבערנעפלוינן(‬

‫‪absorbed‬‬

‫‪cross (in‬‬

‫‪75‬‬

‫‪ingrown‬‬

‫)ארטיננעטאנען‬

‫>ייי(‬

‫‪rapt,‬‬

717

‫ארי_ינקום‬
i n t e r v e n e (as

[shoLEM] ‫א ׳ ז י ך א י ן ש ל ו ם‬
a peacemaker)

get used (to a n

‫ארגיננערעכנט‬
inclusive, included

(») ‫י־׳‬8 ‫^ ר צ י ע ע ר ע כ נ ט‬

i n c l u s i v e of the t a x

‫|| ד ע ם שטגיער א ׳‬

(‫ארי_ינ|לעב|ן ז י ך יי <•> )אין‬

penetration

environment)
festive e n t r y

(‫ארגינמארש דעי )ן‬

infiltrator,

‫•קע‬

(‫^רי_ינדרונג י ע י )ען‬

0 ‫ינ|דריי|ען ז י ך יי‬-‫ארי‬

s l i p i n , sneak i n vi.

(‫^רצינדרינגלער יעי )ס‬

interference, i n t e r v e n t i o n (‫ארי_ינמיש דעי• )ן‬

intruder i

‫ארייינמישוננ י י ) ע ן ( = א ר י_י נ מ י ש‬
mix

‫ || א ׳ ז י ך‬m i x i n vt.

<$> ‫ארי_ינ|מיש|ן יי‬

trate, infiltrate ‫ן‬

i n vi., c u t i n , m e d d l e , interfere
worm

one's w a y

(‫^רי_ינ|דרינג|ען יי )איז ארי_י'עעדרונגען‬

, pene-

invader, i n -

truder
i n p u t (material)

(‫ אין‬... 8) 3< ‫ארי_ינ|נאר|ן יי‬

capacity

‫ינווארג דאס‬-‫^רי‬

( ‫ארי_ינ|ווארפ|ן יי ) א ר ט י נ ג ע ו ו א ר פ ן‬

throw in,

(into)

‫ א ׳ ז י ך‬h d r o p i n vt., i n j e c t ;

(‫די_יננעם י ע י )ען‬£

capacious; compendious
take i n , con-

( ‫יינדריעער דעי ) ס‬-‫^רי‬

<$> ‫ארי_ינ|נאדיע|ן ז י ך יי‬
in

fool, l u r e , entice

‫•קע‬

interject
plunge

‫יי‬8 ‫ארגיננעמיק‬

i n p u t (channel)

( ‫ארי_ינ|נעמ|ען י י ) א ר ג י י נ נ ע נ ו מ ע ן‬

(‫ארי_ינוועג דעי )ן‬

tain, include, embrace; comprise
‫א ר יי ן‬
incoming mail
fall

in;

lapse

in

u‫ינעט ״‬.‫ארי‬°
‫א ר י י נ פ א ס ט יי‬

( ‫;ארי_ינ|טא|ף י י ) א ר נ ו י נ ג ע ט א ן ( ) א י ן‬

put in(to)

become a b s o r b e d (in),

‫| א ׳ א י ן‬- barge i n ; be d e c e i v e d
read i n ( t o )
bring

(‫ארי_ינפאר י ע י )ן‬

in,

( ‫ארי_ינ|טראכט|ן יי ) א ר ג י י נ ג ע ט ר א כ ט‬

cogitate

think through

i n ( t o ) ; c r a s h (into)
(‫)ן‬

‫יעי‬

introductory
lead i n , s h o w i n ; i n t r o -

‫|| א ׳ ז י ך א י ן‬

admission, entry

‫ארגינפיר‬

‫ינטרעט דעי‬-‫ארי‬

step ( ‫ארי_ינ|טרעט|ן י י ) א י ז א ר י _ י ' ע ע ט ר א ט ן ( ) א י ן‬

port(ation)
importation; initiation

‫ןארי_ינ|טראג|ן יי‬

c a r r y i n ; enter vt., file \

(‫ארי_ינ|פאר|ן י י ) א י ז א ר ג י י נ ג ע פ א ר ן ( )אין‬
im-

(‫> )אין‬3< ‫!ארי_ינ|טי_יטש|ן יי‬

(‫)ארגיינגעטראגן‬

a vehicle)

introduction;

(‫|| א ׳ ז י ך )אין‬

plunge (into w o r k )

into

drive

(‫|אריינ|זאג|ן יי <•> )י‬

t e l l off

(‫יינגעפאלן‬-‫ארי_ינ|פאל|ן יי )איז ארי‬

entry, entrance (in/for

i n ( t o ) ; j o i n , enter (an o r g a n i z a t i o n )

...‫ארגינפיר־‬

impact, strike

‫יינפירונג י י‬-‫או־י‬
hit

<3> ‫ארי_ינ|פיר|ן יי‬

the

(‫א ר ט נ ט ר ע ף דעי )ן‬

(‫)ארייינגעטראפן‬

‫ארי_ינ|טרעפ|ן יי‬
mark

duce; initiate; import
put in(to

( ‫ארי_ינ|פלעכט|ן י י ) א ר ג י י ע ע פ ל א כ ט ן‬

snatch

c o n t e x t ) , insert
involvement
(hum.)

spank,

move

up;

(beating,

‫ארגינצי י ע י‬

(‫ארי_ינ|צימבל|ען יי <•> )י‬

0

<$> ‫יי‬

catch

scolding

etc.);

!
1

(‫ א ׳ זין־ )צו‬h o p p o r t u n i t y (to)

(for

a

short

visit

‫ || ניט א ׳‬let i n , a d m i t

i n vi.

let oneself

(‫יין־קאנטאקט י ע י )ן‬-‫ארי‬

with),

slip

<‫ארי_ינ|לאז|ן יי <ג‬

(‫ א ׳ זין־ )אין‬1‫ ־‬keep o u t

i n (to), e m b a r k

<$> ‫ארי_ינ|קוועטש|ן יי‬

entrance, e n t r y ; scene

i

i n (to)

‫ א ׳ ז י ך‬H vt.; i n v o l v e , i m p l i c a t e
i n p u t (jack)

perform/

drop

(‫ייננעצויגן‬-‫ארי_ינ|צי)ען יי )ארי‬

squeeze i n , j o i n i n

‫ארי_ינ|כאפ|ן‬

seize the (‫\ א ׳ ) א ו ן יי‬- c o n s u m e h a s t i l y
in

give a whipping
pull i n ; enlist

!

O ‫ינ|ווע'רעמ|ען זין־ יי‬.‫אהנ‬:

w o r m one's w a y

on

(a v e n t u r e ) ,

go

i n t o ( d e t a i l s ) ; barge i n (to)

( ‫או־יינקום י ע י ) ע ן‬

|| p u t i n , insert; i n v e s t

( p a r t of a n act)

<$> ‫ינ|לייג|ן יי‬.‫ארי‬

|| p u t a l l one's effort i n t o
76

‫א ׳ זין־ א י ן‬

!

716

‫ארעמקייט‬
bearings, presence of

‫אריינקוטען‬
enter ( ‫ארי_ינ|קומ|ען יי )איז א ר י י י ע ע ק ו מ ע ן ( ) א י ן‬

(‫א ר י ע נ ט י ר ו ע י־ )ען‬

vt/vi

mind; orientation
h a v e / g e t ‫ || א ׳ ז י ך‬o r i e n t O ‫א ר י ע נ ט י ר | ן יי‬
one's bearings, b e / g e t o r i e n t e d ; k n o w
one's w a y a b o u t ; have one's w i t s
l o o k i n t o ‫ א ׳ זין* א י ן‬h a b o u t one
a r c h a i s m ; a r c h a i c ex- (‫א ר כ א י ז ם ד ע י )ען‬
pression
a r c h a i c ‫א ר כ א י ש איי‬
(Chr.)
archangel ( ‫א ר כ א ע ל י ע י ) ע ן‬
orchid ( ‫א ר כ י ד ע ע י י ) ס‬
a r c h i v e s (‫א ר כ י י ו ו י ע י )ן‬
a r c h i v i s t ‫א ר כ י ו ו א י ר י ע י )ן( ם‬
a r c h i t e c t ‫א ר כ י ט ע י ק ט י ע י )ן( ם‬
a r c h i t e c t u r e (‫א ר כ י ט ע ק ט ו י ר י י )ן‬
a r c h i t e c t u r a l ‫א ר כ י ט ע ק ט י ש איי‬
archipelago (‫עלא'נ י ע י )ן‬3‫ארכי‬
archaeologist ‫א ר כ ע א ל א י ג י ע י )ן( ם‬
a r c h a e o l o g y ‫א ר כ ע א ל א נ י ע י־‬
archaeological ‫א ר כ ע א ל א ג י ש איי‬
a r m a t u r e ; fitting, fixture ( ‫א ר מ א ט ו י ר י ־ ) ן‬
a r m y (‫ארמיי' י י )ען‬
A r a m a i c [ARAMish] ‫א ר מ י ש איי‬
Armenia (‫ארמעיניע )יי‬
|| A r m e n i a n
‫ י ע י )—( ם‬.1 ‫א ר מ ע נ ע ר‬

‫ || א ׳ א י ן‬l o o k / p e e p i n
<•> ‫ינ|קוק|ן יי‬.‫ארי‬
consult, browse i n
k n o c k i n , d r i v e (nails) <S> ‫|ן יי‬5‫ארי_ינ|קלא‬
m o v e ( ‫אריינ|קלי_יב|ן ז י ך ת ) א ר י י י נ נ ע ק ל י ב ן ז י ך‬
in
c o n t e m p l a t e vt/vi
(‫> )אין‬$< ‫ארי_ינ|קלער|ן!י‬
get i n ( ‫ינ|קרינ|ן )זיך( יי ) א ר י י י ע ע ק ר א ג ן‬.‫ארי‬

vt/vi
s l i p i n vt., insert <S> ‫א ר י י נ | ר ו ק | ן יי‬
r u b i n ; g o b b l e (‫אריינ|רי_יב|ן יי)אריייננעריבן‬
0

0

d o w n , p u t a w a y (food)
break (‫ינ|רייס|ן ז י ך יי )אריייננעריסן( )אין‬.‫ארי‬
i n (to), i n t r u d e (upon), i n v a d e
c o u n t , i n c l u d e <j> ‫ארי_ינ|ו*לכענ|ען יי‬
including (‫ארייינרעכענענדיק«ייי)א‬
stuff i n , j a m i n $> ‫|ן יי‬3‫אריינ|שטא‬
e n c r o a c h m e n t ( ‫וננ י ׳ ) ע ן‬5‫אריי'נשטו‬
|| p u s h i n , pile i n vt. <$> ‫|ן יי‬8‫אריינ|שטו‬
p u s h i n , pile i n vi.; en- (‫א ׳ זין־ )אין‬
c r o a c h (upon)
p u t i n , s t i c k i n , insert <3> ‫ארי_ינ|שטעל|ן יי‬
s t i c k i n , t u c k i n <3> ‫ארי_ינ|שטעק|ן יי‬
p o u r pf. ( d r y (‫ארי_ינ|שיט|ן ת )אריייעעשאטן‬

Armenian • 2 .
‫אי‬
bother; c o n c e r n ; (rev. con.)
<$> ‫א ר | ן יי‬
it doesn't ‫ ע ס א ר ט מ י ך ניט‬H m i n d , care
bother me, I d o n ' t care
ornament
(‫א ר נ א ס ל נ ט י ע י )ן‬
ornamental ‫ארנאמענטאיל איי‬
respectable, honest, fair ‫א י ר נ ט ל ע ך איי‬
honesty, i n t e g r i t y , fair- ‫א י ר נ ט ל ע כ ק י י ט י י‬
ness
‫ || ק י ב ע צ א ר נ י ע‬place of ... ( ‫ א ר נ י ע י ׳ ) ס‬. . .
k i b i t z e r s ' g a t h e r i n g place
arsenal, a r m o r y (‫א ר ט ע נ א י ל י ע י )ן‬
h i g h relief [LY] (‫א ר ע ל י ל ף י ע י )ן‬
poor, destitute ‫א ר ע ם איי‬
a r m (‫א ר ע • י ע י )ס‬
poor m a n (‫א ר ע מ א י ן י ע י )ארעמע־לגייט‬
s q u a l i d ‫א ר ע מ א נ ס ק ע איי‬
p o o r w o m a n (‫א ר ע ם ־ מ ל נ ט ש ד«ס )ן‬
poverty ‫אירעמקייט י י‬
0

77

substance)
send i n , file O ‫ארי_ינ|שיק|ן יי‬
d r o p i n (for a short (‫ארי_ינ|שמעק|ן יי <ג>)צו‬
p r y (into) (‫ א ׳ )אין‬h visit)
push ‫ || א ׳ ז י ך‬wedge i n <3> ‫אר|ן יי‬8‫ארי_ינ|ש‬
one's w a y i n
longev- [ A R I K I I E S - Y O ' M I M ] op ‫א ר י כ ו ת ־ י מ י ם‬
life
‫ ב א ר ע כ נ ט א ׳‬H i t y , long life
expectancy
l o n g - l i v e d [ ] ‫א ר י כ ו ת ־ י מ י ס ד י ק איי‬
life e x p e c t a n c y [ ] ( ‫אריכות־ימים־שאץ י ע י ) ן‬
a r i s t o c r a t ‫א ר י ס ט א ק ר א י ט יעי )ן( • ק ע‬
aristocracy ( ‫או־יסטאקראיטיע י ׳ ) ס‬
a r i s t o c r a t i c ‫א ר י ס ט א ק ר א ט י ש איי‬
a r i a (‫א ר י ע י׳ )ס‬
O r i e n t ‫א ר י ל נ ט יעי‬
O r i e n t a l ‫א ר י ע נ ט א י ל יעי )ן( ם‬
o r i e n t a l ‫א ר י ע נ ט א ל י ש איי‬
l a n d m a r k (‫א ר י ע נ ט י י ר יעי )ן‬

715

‫אתרוג‬
‫ש ט י יג ע ר‬
ashtray

(Jew.)

Medieval

‫ארענדאר‬

‫א שטייגער ׳ען‬

|| lease (of estate etc.)

‫ד‬

[ A ' S I I K E N A Z ! ‫דאס‬

‫א ר ע נ ד א י ר י ע י )ן( יעו‬

‫ר ע נ ד א ר‬

( ‫א י ש ט ע צ ל *> ) ע ך‬
‫אשכנז‬

lease (as lessee/

(‫א ר ע נ ד ע י׳ )ס‬

‫ א פ | ג ע ב | ף אין א׳‬/ ‫נ ע מ | ע ן‬

Germany; Ashkenazic Jewry

lessor)

Ashkenazi,

[AshKENAzi] (‫אשכנזי י ע י )ם‬

one

Jews

of

the

of

central

arena

and

arrest, seizure; d e t e n t i o n ,

n o r t h e r n E u r o p e a n d t h e i r descend-

take into

(‫א ר ע נ ע י׳ )ס‬
(‫ארעיסט יעי)ן‬

‫ שטעל|ן אונטער א׳‬h custody

ants, as opposed t o the S e p h a r d i m
Ashkenazic
­‫[­אשכנ‬ASIIKENEZER]

custody

[ ] ‫אשכנז יש א י י‬
‫א״י‬-‫י‬-‫אי‬

prisoner, c o n v i c t

‫אשכנזער‬

warrant

‫ז יש‬
in-

‫א ר ע ס ט א י נ ט י ע י )ן( • ק ע‬
(‫א ר ע י ס ט ־ ב א פ ע ל י ע י )ן‬
arrest

O ‫א ר ע ס ט י ר | ן יי‬

[EYsh-LEHo'vE] <‫א ש ־ ל ה ב ה א» <אויף‬

ore

furiated
scallions {coll.)
Ashmodai,

prospector

<*r> ‫א ש ל ע ך‬

archbishop

‫ ד ע ר א׳‬: [ A ' S I I M E D A Y ] ‫אשמדאי‬

Palestine

A s m o d e u s , (in J e w . lore) the k i n g of

(‫א ר צ י ב י ס ק ו פ י ע י )ן‬

[ E R T S I S R O E L ] (‫א ר ץ ־ י ש ר א ל )יאק‬

Palestinian

[ ] ‫א ר ץ ־ י ש ר א ל ד י ק איי‬

c r a b a p p l e [ ] (‫א ר ץ ־ י ש ר א ל ־ ע פ ע ל ע יא» )ך‬

demons
ash (wood)

gossamer

‫אש־ ן א י י‬

[ ] » ‫ארץ־ישראל־פעדעם‬

[RoshE] ‫ || א ר צ ע ר ש ע‬a r c h . . . (evil)

' ‫ ק ל א ר )אין י ( ווי א י י ד א י ן א‬: [ A S I I R E ] ‫א ש ר י‬
fully c o n v e r s a n t ( w i t h )
[AShERYO‫׳‬TSERPAPIR]

‫יאס‬

‫אשר־יצר־פאפיר‬

m a r r i e d w o m a n [EYshES-1'sh] ‫אשת־איש די‬
adulteress

[ ] (‫"אשת־אישניצע י י )ס‬

adulterer

[ ] ( ‫אשת־אישניק י ע י ) ע ס‬

the A r c t i c

‫ארקטיק יעי‬

Arctic

‫א ר ק ט י ש איי‬

orchestra

[ATO B O K I I A R T O N U ]

arshin, a

valor

‫ || מ א כ | ן אש א ו ן ב ל א ט ע פ ו ן‬ash(es)
d u s t a n d ashes
ash (tree)

blessings

Sukkoth

^

‫אש‬

s c o r n , m a k e m i n c e m e a t of

a Chosen People

d u r i n g the

‫ארשיין י ע י‬

arsenic ‫א ר ש ע נ י ק י ע י‬

ethrog, [ E S R E G — E S R O Y G I M ] ( ‫אתרוג י ע י ) י ם‬
said

...‫ארקעסטער־‬
(‫)ען‬

t o 28 inches

‫אתה בחרתנו»י‬

referring t o the v i e w of the J e w s as

c i t r o n , a fruit o v e r w h i c h

measure of

l e n g t h f o r m e r l y used i n R u s s i a , e q u a l

h a s t chosen u s , " a p h r a s e i n a p r a y e r

are

(‫א ר ק ע ס ט ע ר י ע י )ס‬

orchestral

0

[ E Y s h E s - K h A ‫ ׳‬Y E L ] ( ‫אשת־חיל י י ) ם‬
of

"Thou

..‫ארצע‬

arch-villain

toilet paper

woman

(‫א ר ץ יאס )ן‬

(‫א י ר צ ז ו כ ע ר י ע י )ס‬

‫אש־און־פאירעך‬

( ‫ ב י י מ ע ר‬. . . ) ‫אשבוים י ע י‬
‫אישה‬

holiday

78

!‫*אשה זע‬

Assyria

(‫אשור )יאס‬

Assyrian

‫אשור יש איי‬

‫ב‬

‫ב‬
fumble a r o u n d , r u m -

<$> ‫ב א ב ר ע | ן ך ך יי‬

l e t t e r of the

gifted
confer u p o n , g r a n t to
in

[BEYS]

‫*באגאיבט איי‬
‫אכט־‬

‫ג ע ב ו ננ‬

‫ב א גאט יש איי‬

‫א כ ט ־‬

,‫א ב ס ע ר ו ו י ר ן‬

!‫' ב א א ב א כ ט ן ׳ע‬

matters; sanctimonious, bigoted
r o b vt.

[BAGAZL]

fertilization

‫געב ן‬

‫ ׳עז‬O ‫ב א ג ו ל | ן יי‬

‫בא נ יל ד ן‬
(of soil)

O

‫וו‬

‫* ב א א ב א כ ט ע ר ׳עז‬

,‫א ב ס ע ר ו ו א ט א ר‬

‫באגזל|ען‬

‫א כטג ע ב ע ר‬

‫באגייטיקונג י י‬

fertilize (soil)

d i s t u r b , a l a r m , per-

O ‫באגי'טיק|ןיי‬

be d i s t u r b e d ,

O

enthusiasm

‫|| ב ׳ ז י ך ט י ט‬

inspire, rouse

gild

.

O ‫לוס|ן יי‬5‫*באאי_י'נ‬

(civil)

‫באאטט|ער‬

‫געב‬-‫יעי‬

officer
cultivation; adapta-

(‫באאירבעטוע יי)ען‬

O ‫ב א מ י ' ט ט ע ר | ן וי‬

validate
2

c l e r k ; official,

‫באגייסטערט איי‬

gilded, gold-plated

‫ב אג י ל ד ן‬

influence

( ‫באגיייסטערונג י י ) ע ן‬

enthusiastic

dawn . (

be a l a r m e d

‫ ב׳ זיך אן‬h c o m m i t

treat, h a n d l e , w i e l d

‫באאו'טרויק|ן מ‬

‫ ־| ב׳ ז י ך‬t u r b , t r o u b l e

(‫ ז י י באגייען; איז באגאנגען‬/ ‫* ב א ג י י י ף וו ) מ י ר‬
d o w i t h o u t , spare

tion, revision

‫באגיילדט איי‬

till, cultivate,

O ‫ב א ג י ל ד | ן יי‬

farm,

|| at d a w n

‫דעי‬

favor, be c o n d u c i v e to
w a t e r , wet, douse

vt.;

‫*־יי‬

c a n v a s s (an

b e a n ; beans (coll.)
.1 ‫באגינען‬

‫ב א ב ל ו י ט ט איי‬
(‫באבניק ח!י )עט‬

old wives'

‫ב א ג ל י י י ב ט אדי‬

hag

liable, t r u s t w o r t h y

|| g r a n d m o t h e r ; m i d w i f e
w h a t d o I care?

‫ יעז‬...‫באגליייט‬

(‫באנלי_יך ׳עז )בי_י‬

area);

‫ ב ע ב ל‬A (‫ב א ב י ע י )עט‬
flowery

womanizer

( ‫ב א ג י ס | ן יי ) ב א ג א ס ן‬

...‫ב א ל י י ט‬

( ‫ב א א ' ר ב ע ט | ן יי ) ב א א ר ב ע ט‬

e l a b o r a t e ; a d a p t , revise

O ‫ב א ג י ' נ צ י ק | ן יי‬

t r u s t e d ; d e p e n d a b l e , re-

‫ג ל יי ך‬

work

O ‫ב א ג י י ל ט י ק | ן יי‬

‫ב א ג י ל ט | ן י י ) ב א ג י י ל ט ( ׳עז‬
‫)ס‬

tall story,

‫ז‬

‫ב א ב ס ק ע איי‬
( ‫באבע י י ) ס‬
(‫ב א ב ע י ׳ )ס‬

! [ D A Y G E ] ‫מגין ב י ס ד א ג ה‬

[MAYSE]

(‫באיבע־מעעוה יי)—יות‬

success

(‫ב א ג ל י י ק לער )ן‬

f a i r y tale

succeed, h a v e g o o d l u c k

O ‫ב א ג ל י ק | ן וי‬

hag

pilfer, rob,

( ‫באיבעשי י י ) ס‬

b a b k a (a sweet c a k e )

steal f r o m

garnish, border

‫ב א ג נ ו ' ג ע נ | ע ן יי ג> ׳׳מ‬

79

(cont.)

( ‫באיבעצע י י ) ס‬

granny

[ B A G A N V E ] O ‫ב א ג נ ב ע | ג ע ן וו‬

‫ב א נוג ע נ ע ן‬

‫ב‬

‫'באאבאכטועיעו‬

,‫אבסערוואציע‬

(‫באגאיזש י ע י )ן‬

religious

‫יי‬/‫יער‬

value: 2

‫ א ט י ט‬O ‫ב א ג א ב | ן יי‬

baggage, luggage
hypocritical

Yiddish

alphabet; pronounced [B]; numerical

mage, s t i r

( ‫באבקע י י ) ס‬

O ‫ב א ב ר ע ט | ע ן יי‬

713

‫באדראטוע‬

regrettably;

‫באננעדיקוע‬

‫\ צ ו ם ב׳‬- a b o u t , deplore

clemency, pardon

unfortunately

show

clemency

(‫באננעידיקוע יי)ען‬

to,

O

‫יי‬

‫באננע'דיק|ן‬

good-for-nothing, rowdy, ( ‫באדיוננ י ע י ) ע ן‬

pardon

loafer
‫ || ע ר וועט ב׳ ק ר א נ ק‬e v e n ; if o n l y
he

would

‫אירבעטן‬

‫ניט‬

bayonet

‫ב א ד י י ' אייי‬

encounter, m e e t i n g ;

'‫ווערן — אבי‬

‫בין‬

‫בייזע‬

||

(‫ב א נ נ ע י ט י ע י )ן‬

(‫באגעינעניש ד*ס )ן‬

adventures

»

‫ ־( ב ׳ ק ו מ ט ע ר‬r a t h e r be s i c k t h a n w o r k
if he w o u l d o n l y c o m e
‫ב א ט י_י ט‬
‫ב א ט י_י ט ן‬
service

|| meet vt., e n c o u n t e r

‫* ב א ד ג י ט ו ע י י ) ע ן( זעו‬

master

...‫באדיינ‬

(‫ב א ד י י נ ג דעי )ען‬

c o n d i t i o n i n g ; *condition

( ‫באדיעוננ י ׳ ) ע ן‬

settle

(‫)וועגן‬

conditioned

‫ב א ד י י ע ט איי‬

conditional

‫ב א ד י ע י ק איי‬

(‫)באדועען‬

‫ז י ך יי‬

desire, l u s t
s c o l d i n g ; rebuff
b u r y ; (hum.)

service s t a t i o n
m a k e use

( b o d y of) s e r v a n t s ,

concept, notion, idea
(hum.)

‫ || ב ׳ ז י ך‬b a t h e vt/imp

undoing

‫ ־( ב׳ זין־ א י ן‬also

l i m i t , confine; a b r i d g e

(‫ב א ד ן יעי )ס‬

‫ב א נ ר ע נ ע צ ט איי‬
O ‫ב א נ ר ע ' נ ע צ | ן יי‬

(rights); restrict, qualify
||

bath(house)

(hum.)

swimming

resort

i n ; w a l l o w i n , float i n , h a v e p l e n t y of;

(‫)ארי_יין‬
(

2

(‫)בעדער‬
‫ב׳‬

‫אין‬

‫יי‬

.1

‫באד‬

‫)אוועק|(פיר|ן‬°

.

‫יא״ )בערער‬
prudent

bask in

‫ב א ד א י כ ט איי‬

cooper

( ‫באדנער י ע י ) ס‬

t h a n k pf.

O ‫ב א ד א נ ק | ע ן יי‬

bottom

(‫באדעם יעי)ם‬

need

(‫ב א ד א י ר ף י ע י )ן‬

c o v e r pf., t o p ; l i n e ; o v e r -

<*‫ ( )א; )צו( יי‬O ; ‫י י ) ע ר ב א ד א י ר ף‬

O ‫ב א ד ע ק | ן יי‬

v e i l i n g of the b r i d e

properly

!*‫ב א ד ע ק נ ס י‬

(‫ )ען‬° ‫ב א י ד ה י ט ל י א‬

regret (s)

need, w a n t , r e q u i r e - (‫ב א ד ע י ר פ ע נ י ש יאס )ן‬
ment
(‫ב א י ד ק א ס ט י ו ם י ע י )ען‬
wiring

‫ווי ס ׳ ב א ד א י ר ף צ ו זיין‬

bathing cap

p r i o r to the w e d d i n g c e r e m o n y

bathing suit

‫באדארפ|ף‬

|| require, need, h a v e t o ; h a p p e n to

run
(Jew.)

0

tion, qualification; abridgment

take a bath
go

‫באנריפיק איי‬

(‫ב א ג ר ע י נ ע צ ו נ נ י ׳ )ען‬

limited; narrow-minded

‫באדמינטאין יעי‬

( ‫ב א ד | ן יי ) נ ע ב א ד ן‬

‫( ניי|ן* זיך ב׳‬- b a t h e vi.,

(‫ב א נ ר י י ף י ע י )ן‬

(‫ב א נ ר ע י ב ע נ י ש ד*ס)ן‬

restriction, limita-

service staff

ground, soil, terrain

action)
‫ב ׳ זין־ מ י ט‬

conceptual

(‫ב א י ד כ א ל א ט י ע י )ן‬

badminton

O ‫ב א נ ר י ס | ן יי‬
(an

greet

(‫ב א ד י י נ ע ר ש א פ ט י ׳ )ן‬

bathrobe

O ‫ב א נ ר י נ ד | ן יי‬
(‫ב א נ ר י ס ו ע י י )ען‬

|| h a i l , s a l u t e ; a p p l a u d

(‫ב א ד י נ ע ר יעי )ס‬

rebuff

(‫ב א נ ר י נ ד ו נ נ י י )ען‬

greet, w e l c o m e ; a c c l a i m ,

‫\ ב ׳ ז י ך מ י ט‬- t e n d ; c a t e r to

0

( 0 / ‫*באגרי_יפ|ן יי ) ב א נ ר י פ ן‬

greeting, welcome

O ‫ב א ד י נ | ע ן יי‬

0

(‫באנראב|ן יי)באנראבן‬

justify, substantiate

(‫ב א ד י י ן־סטאנציע י ׳ )ס‬

servant, attendant

O ‫ב א ג ע ר | ן יי‬

(‫ב א נ ר א י ב י ע י )ן‬

justification

‫באדינג|ען‬

of

bathe

undo,

comprehend

(‫באדינוע יי)ען‬

serve, w a i t o n ; service,

(‫ב א נ ע י ר י ע י )ן‬

s p o i l (an e n t e r p r i s e ) ;

o n (a price etc.)
service

<‫ב ' ז י ך <מיט‬

O ‫ב א נ ע ו ו ע ' ל ט י ק | ן יי‬

desire, c r a v e , c o v e t

charge
condition, provision

date

O ‫ב א ג ע ' נ ע נ | ע ן יי‬

meet vt/vi

!‫"באדי_יט|ן י י ) ב א ד י י ט ( ׳ע‬

‫ || ב א ד י י ן ־ א פ צ א ל‬service

‫ן‬-

vicissitudes

‫ב א ד ו י י ע ר ו נ נ י י יעז‬

deplorable, r e g r e t t a b l e

‫ב א ד ו י י ע ר ל ע ך איי‬

regret, be s o r r y

‫ב א ד ר א ט ו נ נ יי‬
80

‫באדויער י ע י‬

‫ב א ד ו י ע ר‬

‫וואס‬/‫ א‬O ‫ב א ד ר י ע ר | ן יי‬

h dupe,

712

‫באוווםטזגין‬
r e s t r a i n t ; m a s t e r y (of

a ‫"באהערשונג יי‬

‫באדראטן‬
wire, p r o v i d e w i t h

(‫באדראט|ן ה)באח־־איט‬

skill)

wiring

O ‫" ב א ה ע ר ש | ן יי‬

rule, c o n t r o l , d o m i n a t e ;

‫סבנה‬

(‫ב א ד ר א ע ן ׳ע! ) ש ט ע ל ן אין‬

‫ *ב׳ ז י ך‬1‫ ־‬m a s t e r , s u b d u e ; c o m m a n d
control/collect

oneself,

hold

oppression

one's

,...‫ב א ו ו ו‬

‫׳עז‬

...‫*באוואוי‬

oppressive

,...‫באוואו‬

oppressor

...‫ב א ו ו ו י‬
police

‫ || פאליציילש ב׳‬g u a r d

O ‫ב א ו ו א כ | ן יי‬

reforestation

‫באוואלדונג י־‬

irrigation

versed,

armament

- 2 .

‫ב א ו ו א פ נ ט איי‬

proof

‫ || ה י י ץ ־ ב א ו ו א ר נ ט‬...proof

‫איי‬

shelter
‫ב א ה א נ ד ל ו ננ‬

‫באווארנט‬
abuse

take precautions;

‫יי‬

‫קויילךב׳‬

b r a v e vt.

ply

(‫)מיט‬

(‫)באווארפן‬

courage

cere-

‫ב א ה א ר צ ט ק י י ט יי‬

housing

make

‫ט ע נ ה ן‬

,‫ד ר י נ נ ע ן‬

‫י ב א ה ו י פ ט ן ׳עז‬

feasible

‫ב א ו ו א ר פ | ן יי‬

grasp;

manage,

‫י־‬8 ‫ב א ה י י ב ל ע ך‬

(‫)באהויבן‬

‫ב א ו ו א ר פ נ ס יאס‬

be e q u a l to, be

up to

a d m i r e , m a r v e l at
(well-)known,

‫ב י_י ה י ל פ י ק‬

O ‫באוווינ|ען יי‬

affluent

‫ב א ו ו ו י נ ד ע ר ו ע י־‬

affluence

O ‫ב א ו ו ו ' נ ד ע ר | ן יי‬

concealment, hiding;

con-

‫ || *אן ב׳‬consciousness
‫י‬

hide-and-seek

‫ב א ה ע י ל ט ע ר ל ע ך פצ‬

union; uniting

(‫ ט ו נ ג י י )ען‬5 ‫ב א ה ע‬

( ‫ב א ה ע פ ט | ן יי ) ב א ה א פ ט ן‬

join, unite; hy-

‫באוווסטזגין י*״‬

unite vi.; copulate

‫י‬

‫ ב _ ם ב׳‬h conscious, senseless
unconscious

‫ב א ה ע ב י ק איי‬
‫ב א ה ע י ב י ק י י ט יי‬
hide-out

‫באווויסט אי־‬
nent

un-

!‫ב א ה י ל פ י ק ׳ע‬

(‫ב א ה ע י ל ט ע נ י ש י א ס )ן‬

‫ב א ו ו ו י נ ד ע ר ע ר י ע י )ס( ם‬

noted, emi-

‫ב א ה י י צ ו ע י׳‬
O ‫באהייצ| ן יי‬

heat, p r o v i d e w i t h h e a t i n g

‫ב׳ זיך מ י ט ט ר ע ר ן‬

admiration
admirer

heating

(‫באוואש|ן יי )באוואשן‬

occupy, inhabit

‫באהייב|ן‬

‫ ־| ק ע נ | ע ן * ב׳‬power

rice or sweets
m e l t i n t o tears

‫יי‬

negotiate (an obstacle); h a v e i n one's

m o n y of s h o w e r i n g b r i d a l couple w i t h
|| (waves etc.) w a s h

•‫באהויזונג י‬
O ‫באהויז|ן יי‬

house

with
gift shower; (Jew.)

‫יי‬8 ‫ב א ה א פ ט ־ ן‬
‫יי‬8 ‫ב א ה א י ר צ ט‬

‫\ ב׳ ב א נ ע ' נ ע נ | ע ן‬- v a l i a n t

sure
pelt,

‫|| ש ל ע כ ט ב׳‬

b o l d , brave, courageous,

‫באווא'רענ|ען‬

stipulate;

O ‫ב א ה א נ ד ל | ע ן יי‬

‫ || פ א ל ש ב׳‬m a l t r e a t

‫ ב׳ זין־‬h m a k e sure

provisions;

(‫ב א ה א נ ד ל ו נ נ י׳ )ען‬

joined; hyphenated

(‫באוואירעניש לאס )ן‬
O

(‫ב א ה א ל ט ע ר דעי )ס‬

treatment

‫\ א ן בין‬- t i o n , safeguard

safeguard,

inter

‫ב א ה א נ ד ל דעי )ען( ׳עז‬

treat, h a n d l e ; d e a l w i t h

‫ וואיסער־ב׳‬1‫ ־‬heatproof

p r e c a u t i o n , reserva-

‫ «<־׳‬.1 ‫ל ט ־ ן‬

( ‫ה א ל ט | ן יי ) ב א ה א ל ט ן‬
hide vi.

‫ ־ ב א ו ו א ר נ ט איי‬. . .

bulletproof

make

‫באהאיוונטקייט י׳‬

|| h i d d e n ; c o v e r t

‫באוואקס־ן איי‬

(‫)קעגן‬

‫באהאוונט‬

‫\ ב׳ זיך‬- keep (a secret) f r o m ;

(against)

secure,

‫בא‬

hide vt., conceal,

(with); hairy

unqualified

‫*יי‬

skillful

‫באוואיפענונג י־‬

overgrown, grown over

|| w a t e r p r o o f

(‫)אין‬

O ‫ב א ו ו א ' פ ע נ | ע ן )זיך( יי‬

a r m vt/vi

secure(d),

(‫ב א ד ר ע י ע ע נ י ש י«ס )ן‬

proficient;

proficiency

O ‫ב א ו ו א ' ס ע ר | ן יי‬

armed

‫ב א ד ר י י ק נ ד י ק «ד׳‬

‫ב א ד ר י ק ע ר יעי )ס( • ק ע‬

anxiety

‫באוואיסערונג י ׳‬

irrigate

O ‫ב א ד ר יק | ן יי‬

oppress

temper

‫ז‬

‫ב א ד ר י ק ו ע יי‬

‫ ב' זין־‬h phenate

horned

‫ ־| *ניט בגיס ב׳‬scious
81

‫ב א ה ע ר נ ע ר ט איי‬

711

‫באטאנען‬
separate; d i s t i n c t , par2. ‫מיה‬

|| several

.1 ‫ב א ז ו נ ד ע ר‬

‫•ויי‬

‫באוווסטזיניק‬
conscious

(of

one's

(!») |‫ ־‬t i c u l a r ; special
separately, a p a r t

unusually, particularly,

‫«יי‬

m a r r i e d (man)

‫ייי‬8 ‫ב א ז ו נ ד ע ר ש‬

|| t o k e n ; d e m o n s t r a t i o n

evidence *‫ס‬
apparition

O ‫*באזיג|ן יי‬

exhibit, show; demon-

feat
removal, elimination,

make

( ‫באזגייטיקונג י י ) ע ן‬

r e m o v e d , o u t of the w a y

(‫ ב ׳ )צו‬h strate, s u b s t a n t i a t e

appear, show u p

‫ב א ז נ י ט י ק ט »יי‬
‫י‬

grant

pose of; expel
silver-plated

conscious

deign to j

‫יי‬8 ‫ב א ז י נ י ק ט‬

cotton; thread

‫ו ו ל יעי‬

(‫ב א ז י ט י ע י )ן‬

junk, poor merchandise

<%‫ווול י‬

basic

‫ב א י ז י ס ד י ק «י־‬

cotton gin

move

‫*באזייץ י ע י‬

motion; movement

( ‫ ב א ז ע ס ן‬/ 0 ) ‫' ב א ז י צ | ן יי‬

mobility

O ‫באז יר | ן יי‬

base

alkaline
base; a l k a l i

m o v e vt/vi;

‫ייי׳‬

vt/vi

‫באזעיצט‬

m a t e r i a l i z e , realize
[BOU

w

on

of

elderly
panel
sweet p o t a t o
battalion

Jew.

(‫ב א ט י ע י )ן‬

salt

O ‫ל א ז א ל צ | ן יי‬

sand, strew w i t h s a n d

O ‫ א ז א מ ד | ן יי‬3

bazaar

(‫ א ז א ' ר יעי )ן‬3

‫ב א ט א י ג ט איי‬

anxious, worried
a t t e n d to, see t o ; p r o v i d e

(‫ב א ט א ט ע י ׳ )ס‬

besmirch

[ L Y ] (‫ב א ט א ל י א ' ן י ע י )ען‬

O ‫} א ז ו י ' מ ע נ | ע ן יי‬

visit; attendance; stay
search (a person); *visit,

‫ב א ט א נ י ש «יי‬

‫י־‬8 ‫נ^אזאירגט‬
O ‫^ א ז א ר ג | ן יי‬

[ B A Z E V L ] O ‫ א ז ב ל | ע ן יי‬3
seed

•‫ב א ט א נ י ק י‬

‫באטאיניקער י ע י )ס( ם‬

a c c e n t u a t e , stress

‫י‬8 ‫באזאיכט‬

demure, dispassionate |

O ‫ב א ט א ו ו ל | ע ן יי‬

botanical

‫ ־| יי ב ׳‬perforce j

be forced to

slow, leisurely, deliberate,

‫ב א ט א ו ו ל ט מיי‬

botany
botanist

[ B E O Y N E S ] ‫^ א ו נ ס »ייי‬

under compulsion,

[ B A K I I E ' Y N T ] ‫י׳‬8 ‫ב א ח נ ט‬

h a r d - c o v e r (book)

O ‫אוועו־|ן יי‬

NEFEsh] ‫א ו מ י ם ע ד נפש «י‬
their/... tether

‫באזעצנס‬

‫ב א ז ע צ ע ר י ע י )ס( ם‬

(rain/snow) boot

‫א י ו ו ע ל ן «יי‬

w e / t h e y / . . . are a t the e n d of o u r /

wedding ceremony
charming

MAIM A D

‫ב ׳ זין־‬

t r a d i t i o n a l seating of g i r l
part

O ‫וועג|ן )זיך( יי‬
cotton

O ‫ב א ז ע צ | ן יי‬

settle vi.

‫ו ו ע ג ל ע ך »יי‬

‫ו ו ע י ג ל ע כ ק י י ט י־‬

‫באזיש »יי‬

|| m a n ; g a r r i s o n ; t a k e possession of

settler

exercise

(‫באזע י ׳ )ט‬

occupied; manned
seat; o c c u p y , settle vt.;

(‫וועיג יעי )ן‬
(‫ווועגוע י• )ען‬

mobile, movable

‫*באזיצער י ע י )ס( ם‬

as

( ‫' ו ו ל ־ ד ר ע ש ע ר יעי ) ס‬

(‫ב א ז י ם ע כ ץ י*־ )ן‬

possession, o w n e r s h i p
possessor, o w n e r

O ‫ב|אווירק|ן יי‬

affect, influence

basis
icing

chair,

O ‫• א ו ו י ' ל י ק | ן יי‬

‫ || ב ׳ צ ו‬g r a n t , a c c o r d

‫ב א ז י ל ב ע ר ט איי‬
etc.)

bridal

O ‫^ ו ו י י נ | ע ן יי‬

( ‫טאווייליקונג י • ) ע ן‬

(‫באזינג|ען יי )באזונגען‬

celebrate ( i n song

possess, o w n

‫ ב ׳ זין־‬h succeed i n

m o u r n , l a m e n t vt.

O ‫באז _ טיק|ן יי‬
|‫י‬

(‫באווי_יזונג י ׳ ) ע ן‬
(‫ב(טווצז|ן יי)באוויזן‬

(come o n t i m e f o r ) ; h a v e t i m e for;

disposal
remove, eliminate, dis-

‫באווי_י'בט »יי‬
(‫ייז יעי )ן‬-‫באווי‬

especially
c o n q u e r vt., s u b d u e ; de-

‫ווו'סטזיניק‬$)‫מ‬

s t a t u s , cause etc.)j

1

(‫* באזויך יעי )ן‬
O ‫ב א ז ו כ | ן יי‬

*call u p o n ; *frequent

O ‫* ב א ט א נ | ע ן יי‬

visitor
82

‫״ ב א ז ו כ ע ר יעי ) ס ( ם‬

710

‫באלוינען‬
aged
by

no

‫ן‬8‫באטא‬
feel, p a w

‫ב א י א ר נ ט «יי‬

[BEE'YN-O'YFN]

‫ן‬6‫באיךאו‬

‫מדיי‬

O ‫|ן יי‬9‫באטא‬

s t y l e , g i v e (sb.) the t i t l e

O ‫ב א ט י ט ל | ע ן יי‬

m e a n i n g , significance

(‫ב א ט צ י ט דעי )ן‬

means, i n n o case
‫ב ו י ק א ט‬
power; propel
fascinate,

of

1‫י ב א י ק א ט יע‬

[BAKOYEKh] O ‫ב א כ ו ח | ן יי‬
O

[BAKISHEF]

significant, r e l e v a n t

‫|ן‬6‫באכישו‬

‫וו‬

significance

enchant
thump! bang!
river, stream
chromium-plated

(‫ב א ך י ע י )ן‬
1

(‫ב א ל י ע י )ן‬

t a k e p a r t (in),

1‫ ׳ע‬O ‫ב א ל א ב ע ט ש ע | ן יי‬

hand out

(stg.) to,

laden

‫ »יי‬.1

ballad
balalaika

confer (stg.) u p o n
b i d , offer

‫באלאד־ן‬

[ B A T A ' M T ] ‫ב א ט ע מ ט »יי‬
cute

(‫ב א ל א ד ע י ׳ )ס‬

carpeting
carpet

O ‫עכ|ן מ‬8'‫באטע‬

(‫ב א ל א י ן י ע י ) ע ן‬

small battery; battery

( ‫באטערייקע י ׳ ) ס‬

belong, p e r t a i n

0 ‫״ ב א ל א ע | ע ן יי‬

light

‫ב א ל א נ י ע ר ווורשט י ע י‬
(‫ב א ל א י נ ט י ע י )ן‬
O ‫ב א ל א נ ס י ר | ן יי‬

‫נעמ|ען‬
||

balance
encumbrance, bur-

encumber, burden
(an ac-

consideration

‫באטראיכט יעי‬

into

consideration

‫ב׳‬

‫ניט ק ו מ | ע ן א י ן ב ׳‬

deliberation, exami-

(‫ב א ט ר א כ ט ו ע יי )ען‬

(‫ )מעדיצייניש|ע‬h nation, consideration

O ‫ב א ל א ' ס ט י ק | ן יי‬

checkup
w a t c h ; e x a m i n e ; consider,
consider vi.,

‫ זעז‬O ‫ב א ל ב ע ט ש ע | ן יי‬
‫*־״‬

think it over

‫באלד‬

sad
set foot o n

‫|| ב ' ווי‬

amount, sum;

since
i m m e d i a t e , early, p r o m p t
moron

0

‫ב א ל ו ו א נ ס ק ע «יי‬

0

moronic
reward
reward, decoration
(‫ || ב׳ )טיט‬reward

‫* ב א ט ר י י ב ט }יי‬

(‫באטרעט|ן יי)באטראטן‬

value,

(‫ב א ט ר ע י ף י ע י )ן‬

‫ ה א ב | ן * א‬f- i m p o r t ( a n c e ) , significance

•‫ב א ל ד י ק «י‬

(‫באלוואין יעי )עט‬

contem-

‫ ב ' ז י ך‬H plate, deliberate

a l m o s t , n e a r l y ; f r o m the first, at first
‫ || ווי ב ׳‬as soon as

'‫ב‬

observe, r e g a r d , ( ‫ב א ט ר א כ ט | ן י י ) ב א ט ר א י כ ט‬

!‫ב א ל ב א י ס י ע י ) ב א ל ב א ט י ם ( זע‬
presently;

‫אין‬

be o u t of the ques-

( ‫ב א ל א ס ט | ן וי ) ב א ל א י ס ט‬

‫ב א ל ע ב ע ט ש ע ן‬
shortly,

( ‫באטעריע י י ) ס‬

tion

count)
‫ב ע ל ־ ה ב י ת‬

||

take

battery

(‫ב א ל א י ט ט י ק ו ע י• )ען‬
den

award,

‫עכוע י־‬9'‫באטע‬

(‫ב א ל א ל י י ק ע יי )ס‬

balance

whereas,

‫באטייסט‬

(‫)באלאדן‬

poise, balance; counter-

soon,

tasty, delicious;

‫יעי‬

(‫באט|ן יי)געבאטן‬

balloon
bologna

charge

(to)

‫ * ט י ט‬O ‫ב א ט י י ל | ן יי‬

‫ || ב א ט י ס ט ־ ן‬c a m b r i c

‫ויי׳‬

‫ב א ל ע ג ע ר ן‬
||

‫ב א ט י י י ל י ק ו ע יי‬
‫באטיי'ליקט|ער‬

‫געב‬-‫יעי‬

(‫ )אין‬O ‫ב א ט י י ' ל י ק | ן ז י ך יי‬

(‫ב א ל א נ א י ן י ע י )ען‬

load, burden

‫באטי_יט|ן‬

p a r t i c i p a t e (in), be a p a r t y

,‫ ב א ל א ' ג ע ר | ן ״« ב א ל ע ג ע ר ו נ ג‬, ‫ב א ל א י נ ע ר ו ע‬
2. ‫ב א ל א ד | ן ח‬

‫ת‬

participation
participant

(‫ב א ל יעי )בעלער‬

mess, b e d l a m

(‫)באטטיט‬

denote

2

b a l l (festivity)

signify,

0™ ‫ב א ך‬

‫יי‬6 ‫ב א ם ־ א י מ ט‬

playing ball
‫ב א ל ע ב ע טש ע ן‬

mean,

‫ב א ט י י ט י ק «יי‬

•‫באטיייטיקייט י‬

count
significant,

material,

(‫ב א ל ו י י ן י ע י )ען‬

•‫»י‬

‫ב׳‬

‫באטרעפיק‬
weighty

(‫ב א ל ו י נ ו ע יי )ען‬

a m o u n t to

O ‫ב א ל ו י נ | ע ן יי‬

1

‫ מ ע ה א ט א י ט ב א ל ו י י נ ט‬h decorate (with)

‫ב וש ל‬

( ‫ ן‬8 ‫ | ן יי ) ב א ט ר א‬8 ‫ב א ט ר ע‬
‫אינעם( ״מ‬...) ‫באטשאן י ע י‬

affirm, c o n f i r m
83

O ‫באיא|ען ת‬

709

‫באמערק־ווערדיק‬
siege

(‫באללגערוע יי)ען‬

besiege, l a y siege t o

O ‫ב א ל ל ג ע ר | ן יי‬

pamper

$> ‫ב א י ל ע ו ו ל ן יו‬

ballet
temporize,

he

(‫באלעמער י ע י )ס‬
the T o r a h is

which

‫ב א ל י י ב ט מיי‬

portly, stout, corpulent

‫ב א ל י י י ב ט מיי‬

c o v e r , l i n e ; p u t t o b e d ; O ‫ב א ל י י ג | ן יי‬
p u t u p (guests); m a i l (letter)
i n s u l t , offense

ballerina
balcony
(evening) g o w n

if

‫ב׳־סימפטאם‬

escort; accompaniment
escort, a c c o m p a n y ,

see h o m e

O ‫ב א מ א ל | ן יי‬

companion,

( ‫י־ ) ס‬

‫ב א מ ב א ס ט י ש מיי‬
(photo) exposure
lighting; illumination
illumi-

O ‫ב א מ ב א ר ד י ר | ן יו‬

(‫באלציכט‬/‫)באלויכטן‬

<$> ‫ב א מ ב ל | ע ן ) ד ך ( מ‬

[BEEMu‫׳‬NE-shLE‫׳‬YME]

sturgeon

diagonally,

‫באטונה־שלטה‬

(‫ב א י ל י ע י׳ )ס‬
(‫ב א ל י י ק יעי )עם‬

[BALAKIISN]

‫»דמ‬

w i t h complete faith
effort, e n d e a v o r
fertilize,

strew w i t h

(‫ב א מ י ו ע י ׳ )ען‬

diagonal, oblique
‫ב א ל ע מ ו ט ש ע ן‬

‫ב ע ל ־‬

O ‫ב א מ י | ע ן יו‬
en-

note-

(‫)באלעבאטים‬

‫יעי‬

‫באלעבאיס‬
‫ה ב י ת‬

animated, lively, sprightly;

‫ב א ל ל ב ט מיי‬
animate

O ‫באמענטש|ן ת‬

notice
remarkable,

‫״מ‬

‫באלמוטשע|ן‬

(‫ב א ל ן יעי )ס‬

‫ב׳ ד ך‬

deavor, take pains
man

[ ] ‫ב א ל כ ס ו נ ד י ק מיי‬
1‫׳ע‬0‫יי‬

bale

fertilizer
|| t r o u b l e , i n c o n v e n i e n c e

‫באלכסון‬

obliquely

O « ‫באמי'סטיק|ן‬

s t r i v e , m a k e a n effort,

‫באלי_יכט|ן‬

O ‫באלייש|ן ת‬

washtub

( ‫באמבע י י ) ס‬

‫מייו‬

‫ת‬

pose; e l u c i d a t e
g i l d ( w i t h g o l d leaf)

ment
bomb

(‫ב א ל י י י כ ט י ע י )ן‬
(‫באלגיכטונג י ׳ )ען‬

n a t e , l i g h t u p ; ( i n p h o t o g r a p h y ) ex-

(‫באמבארדע י י )ס‬

d a n g l e vt/vi

‫באליייטערין‬

chaperone

ing
bombing, bombard-

‫באלייטער יעי )ס( ם‬
chaperon

(fern.)

(‫באמבארדירוע י י )ען‬

b o m b , shell

‫| ב ׳ א ה י י י ם‬- a t t e n d

‫באמאינט מיי‬

[NY] ( ‫באמבאניערקע י ׳ ) ס‬

shell-

( ‫ב א ל י י ט ו ע יי ) ע ן‬

( ‫ב א ל י י ט | ן יו ) ב א ל י י י ט‬

escort, c o m p a n i o n ;

gering
bombing,

...‫באליייט‬

tendant s y m p t o m

[ B E I ' M ] ‫ל‬-‫ב א ם קאנ‬

inflated, p o m p o u s , s w a g -

‫באל‬

(‫)אויף‬

‫ב א ל י י י ד י ק נ ד י ק מיי‬

|| a t t e n d a n t

‫באלקלייד‬

(‫באלקן יעי )ס‬

married (woman)
box of c a n d y

offensive
at-

(—) ‫ב א י ל ק ן ־ פ ע נ צ ט ע ר י ע י‬
p a i n t pf.

| ‫י י‬

hurt b y ; take umbrage at

(‫ב א ל ק א י ן י ע י )ען‬
(‫)ער‬

‫ב א ל י י ד י ק ט מיי‬

O ‫דיק|ן ״‬

be i n s u l t e d , be offended a t , be

(at)

‫ב א ל ל ר נ ד י ק מיי‬

b e a m , g i r d e r ; rafter
transom

‫ || ב ׳ ז י ך‬i n s u l t , offend

(‫ב א ל ע ר י נ ע י י )ס‬

instructive

(‫ב א ל י י י ד י ק ו ע י י )ען‬

h u r t , offended

(‫ )טיט‬O ‫ב א ל ע ק | ן ז י ך מ‬
fingers

‫ב א ל ט י ש מיי‬

b e l o v e d , favorite, p o p u l a r

read
l i c k one's l i p s /

‫ב א ל ז א ם יעי‬
‫ב א ל ז א ם י ש מיי‬

Baltic

<$>« ( ‫ב א ' ל ע מ | ע ן ) ז י ך‬

platform

‫טיטא‬

balm

(‫באלעם יעי )ט‬

almemar, synagogue
from

‫סעדאיל‬

balmy

O ‫באלעמוטשלן מ‬

(imp.)

a

medal

dilly-dally, procrastinate
b o u n c e vt/vi

was awarded

(‫ב א ל ל ט י ע י )ן‬

playing ball
gibber;

‫באלזאט‬

‫ב א מ ל ר ק יעי‬

‫ב׳‬

‫ווידער‬

||

animate

O

‫י‬

‫באלעב|ן‬

resurrect

‫באמלרק־ווערדיק מיי‬
babble, chatter

worthy
84

O ‫ב א ל ע ב ע ט ש ל ן וו‬

708

‫באעוולען‬
‫ || א ר ו י ס | נ י י | ף פון ב׳‬use, usage

‫באמערקוע‬
remark, observation,

(‫באנייץ יעי)ן‬

(‫ב א ט ע ר ק ו ע יי )ען‬

go o u t of use, fall i n t o disuse
use,

e m p l o y ; c o n s u l t (a

use;

consult

‫מיט‬

‫זיך‬

abuse

f‫־‬

‫ב׳‬

comment

‫ב א נ י צ | ן יי‬

O

noticeable, o b s e r v a b l e

book)

notice, d i s c e r n ; n o t e ;

‫ ק ר ו ם ב׳‬H (a b o o k )

user

be

‫באניצער יעי )ס( ם‬

nickel-plated
conception, comprehen-

ceptible
indeed, r e a l l y ; s i n -

railroad; train

O ‫ב א נ ע צ | ן יי‬

‫ב אנ א ן‬
m a k e a fool of one-

( ‫ב א י נ ק ב ע ט ל י*־ ) ע ך‬

(rev.

(‫)י‬

( ‫ב א י נ ב ע ט ל יאס ) ע ך‬

(‫) ב ׳ געטאין‬

* ‫באנג ט א | ן‬

•‫א״‬-‫יי‬

‫| ב ' ט א | ן * אויף‬- be s o r r y , regret
con.)

(‫ב א נ ק י י ר י ע י )ן‬
ribbon, band,

(‫ב א נ ק נ א י ט י ע י )ן‬

c u p p i n g glass (former-

O ‫ב א נ א ' ר י ש | ן זיך יי‬

sleeping-car b e r t h

‫באנק‬

(rev. con.)

banker

!‫י ב א נ א נ ד ׳ע‬

!‫ב א נ א נ ע י י ) ס ( ׳ע‬

self; c o m m i t a folly, b l u n d e r

‫באנק; ד ו ר ך ס׳באנק‬

b a n k n o t e , (money) b i l l

(‫ב א נ א י ן י ע י )ען‬

‫ב יי נ א נ ד‬

hole
2

O ‫ב א נ א ' מ ע נ | ע ן יי‬

banana

‫ב א נ ע ר י י ' יאס‬

‫יעי‬/‫יי‬

(‫באנאליטעיט י•)ן‬

n a m e , designate

‫י'ן‬.‫א י ן ד ע ר ל א נ נ ע ר ב׳ ארי‬

b u n k , cot

‫ב א נ א י ל איי‬
trite

banality

‫ בענקל‬A (‫באנק' י•)בענק‬

o n the average

(‫ב א ן י• )ען‬

commonplace, hackneyed,

(‫ב א נ ע ר יעי )ס‬

(‫)בענק‬

‫באמת‬

cerely

O ‫ב א נ ע צ ל | ע ן יי‬

railroading

bank

[ B E E M E S ] ‫אייי‬

(‫ )ן‬w ‫ב א נ ע ' מ ע נ י ש‬

railroad worker

re-

‫ב א מ ע י ר ק ע ר י ש איי‬

‫באנעמיק איי‬

m o i s t e n , wet; baste

(financial)

‫ב א מ ע ר ק | ן יי‬

‫( ניט צ ו ב׳‬- m a r k , c o m m e n t

(‫באנעמ|ען יי)באנומען‬

moisten

shelve, pigeon-

O

c o n s c i o u s of;

perceptive, observant

conceive, c o m p r e h e n d ; r o b
obsession

be

‫באניקלט איי‬
sion

‫ || א פ | ל י י נ | ן‬bench

a w a r e of,

imper-

(‫ב א נ ע י ם י ע י )ען‬

cognitive
grasp, u n d e r s t a n d ;

•‫ב א מ ע ר ק ל ע ך «י‬

be s o r r y for

‫ ב ע נ ד ל‬A ( ‫ב א נ ד י• ) ב ע נ ד ע ר‬

[Ny] ( ‫באנקע י ׳ ) ס‬

tape

l y used b y p h y s i c i a n s to d r a w b l o o d

v o l u m e (book)

(‫באנד יעי )בענד‬

to the s k i n , as a r e m e d y for v a r i o u s

bandage

(‫ב א נ ד א י ז ש י ע י )ן‬

banjo

(‫באנדזשא יעי )ס‬

be

‫ | ה ע ל פ | ן ווי א טויטן ב ׳ ס‬- maladies)
useless, be ineffective

banquet,

testimonial

(‫)ן‬

b a n d i t , gangster; rascal

‫באנקעיט י ע י‬

gang, b a n d , p a c k

dinner
banking
bank account
bookworm
(

2

.

(mailing) w r a p p e r

‫ב א נ ק ע ר ג י ' ד*ס‬

be satisfied w i t h

‫ב א ו ו ל‬

‫באינקקוועטשער י ע י ) ס ( • ק ע‬
|| b a n k r u p t

bass (voice or i n s t r u -

(‫באס י ע י )בעסער‬

wronged; underprivileged
abuse, w r o n g

by

an

evil

1‫באנויץ י ע י )ן( ׳ע‬
‫ ׳עז‬O ‫ב א נ ו צ | ן יי‬
‫ב א נ ו צ ע ר י ע י ) ס ( ׳עז‬

renew; renovate

[ B A A V L ] O ‫ב א ע ו ו ל | ע ן יי‬

85

(yell)

‫ב אנ י ץ‬

renewal; renovation

[ ] ‫ב א ע ו ו ל ט איי‬

'‫באנוי‬

(‫באנוס י ע י )ן‬

renewal

(‫ב א ס י י ' ן י ע י )ען‬

‫אייי‬

‫ב א נ ו מ ע ן איי‬

‫בא ניצן‬
‫ב א ני צ ע ר‬

[TY] (‫ב א ס ט י א י ן י ע י ) ע ן‬

pool, b a s i n

(as

bonus

m e n t ) , basso
bastion

‫באנקראיט‬
possessed

spirit); shrieking

bankruptcy
O ‫ב א נ ק ר א ט י ר | ן יי‬

‫באנוול י ע י יעו‬

almost

‫ איי‬.1

go b a n k r u p t , fail

(‫ב א נ ד ע י ׳ )ס‬

(‫ב א נ ד ע ר א י ל י ע י )ן‬

‫ מ י ט‬O ‫ב א נ ו ' נ ע נ | ע ן ז י ך יי‬

(‫ב א י נ ק ק א נ ט ע י־ )ס‬

‫י ע י )ן‬

(‫ב א נ ד י י ט י ע י )ן‬

‫באנטי י ע י‬
‫באני_יוע י י‬

O ‫י|ען יי‬-‫באני‬

707

‫באקאפטערט‬
satisfied, c o n t e n t
satisfy, g r a t i f y ; a c c o m -

‫באעכטיקוע‬

‫ב א פ ר י ד י ק ט *־י‬

probate

O ‫ב א פ ר י ' ד י ק | ן יי‬

modate (objection, request)
satisfactory

|| f a m i l i a r , f r i e n d l y

(‫רי_יוע י י )ען‬5‫בא‬

trimming(s)
decoration, trimming,

ornament
dot; add vowel points

O ‫באפינטל|ען ת‬

s p a t t e r (surface)

O ‫באפלונטש|ן ת‬

s p a t t e r (surface)

O ‫ב א פ ל י ו כ ע | ן יי‬

‫ ב ׳ ז י ך‬h s h i p between

(to letters)

O ‫רי_י|ען יי‬5‫בא‬

discharge; relieve; exempt
liberator

‫ב א פ ר י י ע ר י ע י )ס( ש‬

attack, mugging

p a y pf., r e m u n e r a t e ; (‫אר‬1< ‫ )י‬O ‫ב א צ א ל | ן יי‬
‫ צו ב׳‬h

be

subjugate,

(‫)באצווועען‬

‫» נ ר י ע‬0‫ זגין*אי‬1‫ ־‬assault, p r e y u p o n ; m u g

‫ניט צ ו ב ׳‬

‫ש י_י כ ו ת‬
‫יי‬

!‫ב א צ ו נ ׳ע‬

(rev.
‫ז‬

con.)

frosting, i c i n g
also
(fig.)

ger
predatory

‫י׳‬

color, tinge

‫באציייכענוע‬

l a b e l , tag, t i c k e t
cheek
B a c h e l o r (of A r t s

humidifier

O ‫ב א צ י ר | ן יי‬

gaudy

O ‫ב א צ ע ט ל | ע ן יי‬

‫ם‬

spot, s o i l , s t a i n , t a r n i s h ,
order, c o m m a n d
|| order, c o m m a n d
send w o r d

‫באקאינט‬

to, give

announcement

population

‫|| ב׳ מ א כ | ן‬

fortify, s t r e n g t h e n
fertilize

(‫ב א ק א נ ט ש א פ ט יי )ן‬

‫ב א ק ע נ ע ן‬
hooded

O ‫ב א פ ע ' ל ק ע ר | ן יי‬

fortification; bastion ( ‫באפעיסטיקונג י ׳ ) ע ן‬

‫געב‬-‫ב א ק א נ ט | ע ר דעי‬
ance

acquaintance

(‫ב ׳ א )י‬
‫|| ב׳ י אז‬

( ‫באפעילקערוננ י ׳ ) ע ן‬

populate

(‫* ב א ק א י נ ט ־ מ א כ ו ע י ׳ )ען‬

(person of) a c q u a i n t -

(to)

(sb.)

a / t h e message t h a t

‫ ווי ב׳‬h k n o w n , e m i n e n t

announce, promulgate

(‫ב א פ ע י ל י ע י )ן‬

‫ב א פ ע ל | ן יי ) ב א פ ו י ל ן ( י‬

convey, communicate

(‫ב א ק א ל א ו ו ר א י ט דעי )ן‬
‫איי‬

O ‫ ל ע ק | ן יי‬5 ‫ב א‬

taint; pollute

(‫באקאלאווער יעי )ס‬

acquainted;

‫ב א פ ל יגל ט איי‬
‫ב א פ ל יט ע ר ט איי‬

O ‫ב א פ ל י ' ט ע ר | ן יי‬

spangle

‫ ב ע ק ל‬A (‫ב א ק יי )ן‬

‫ בעקל‬A (‫באק יעי )בעק‬

baccalaureate
as is k n o w n

( ‫באפי_יכטער י ע י ) ס‬

winged

etc.)
familiar;

O ‫ב א פ ו ' ל מ א כ ט י ק | ן יי‬

( ‫י_יכט|ן יי ) ב א פ ג י י כ ט‬5‫בא‬

dampen

(‫ב א צ י | ע ן יי )באצוינן‬
adorn

he-goat

‫געכ‬-‫ב א פ ו י ל מ א כ ט י ק ט | ע ר דעי‬

authorize, empower

‫ב א צ י ע כ ץ יאס‬

(‫באפארבוע י־)ען‬

( 0 / ‫ב א פ א ר ב | ן יי ) ב א פ א ר ב ן‬

plenipotentiary

O ‫ב א צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬

b e d d i n g , bed l i n e n s
cover (with cloth)

(‫ א ' ר ב י ע י )ן‬5 ‫ב א‬

c o l o r i n g s ; hue

designation
l a b e l , m a r k ; designate

‫ב א פ א י ל ע ר י ש איי‬

hue

(‫באציונג י ׳ )ען‬

(‫)ען‬

‫צ ו ב׳ א‬

(‫ב א פ א ל ע ר י ע י )ס‬

‫״באצוויע|ען‬

terms; intercourse

tag;

‫•קע‬

( ‫באצויקערונג י ׳ ) ע ן‬

|| r e l a t i o n , a t t i t u d e

label,

be v u l n e r a b l e

attacker; mug-

overwhelm
»

‫באפאלוע‬

( ‫ א ל ן‬6 ‫ב א פ א ל | ן יי )איז ב א‬

attack; invade;

worthwhile

exorbitant

(‫ב א פ א י ל י ע י )ן‬

‫ א ל‬S ‫יי)ען(=ב א‬

‫ ב ׳ זין־‬h m a k e g o o d , a n s w e r for

|| p a y a b l e

O ‫ב א פ ו צ | ן יי‬

decorate, e m b e l l i s h , t r i m

O ‫רי_ינד|ן יי‬5‫בא‬

free, l i b e r a t e ; r i d ; release,

pay,

(‫ב א פ ו י ץ י ע י )ן‬

(‫ב א פ ו צ ו נ נ יי )ען‬

<‫יינדט אי• <מיט‬-‫באפרי‬
(‫זי_ין* )?ייער( ב׳ )טיט‬

a c q u a i n t , s t a r t a friendm a k e friends

O ‫" ב א ע ר | ן יי‬

O ‫ב א פ א ט ש ק ע | ן יי‬

m a r k u p , mess u p

charge; exemption
be (good) friends

O ‫ב א ע ' כ ט י ק | ן יי‬

honor

‫באפריידיקנדיק איי‬

l i b e r a t i o n ; release, d i s -

(‫באעיכטיקוע יי)ען‬

authenticate, probate

satisfaction; con-

‫ ׳עז‬O ‫ב א ק א נ | ע ן יי‬

O ‫ב א פ ע ' ם ט י ק | ן יי‬
O ‫ב א פ ר ו ' כ פ ע ר | ן יי‬

(‫ב א פ ר י י ד י ק ו ע יי )ען‬
tentment

‫ב א ק א פ ט ע ר ט אי־י‬
86

706

‫בארגארויף‬
(‫ ב ׳ ז י ך )צו‬1‫ ־‬get a c q u a i n t e d (with)
r e v e a l one's i d e n t i t y (to)
s h o r t e n i n g «P ‫ ע ט ס‬6 ‫ב א ק‬
‫ ן ט י ט‬I ‫ || ר ע ד‬m o l a r (‫ציינער‬...) ‫ב א ק צ א ן יעי‬
speak i n no u n c e r t a i n
‫באיקציינער‬
terms, n o t m i n c e w o r d s
b a k i n g o v e n (‫ב א י ק ר י י ע ר יעי )ן‬
s u b s t a n t i a t e , corO ‫ ט י ק | ן יי‬6 ' ‫ב א ק ר ע‬
roborate, v a l i d a t e , bear o u t
‫ב א ק ר י י ע ר‬

comfortable; convenient,
»

comfort

(‫)ן‬

‫יי‬

‫באקוועיטלעכקייט‬

facilities
(‫ב א ק ו ו ע ט ק י י ט יי )ן‬
facilities » ||
get, o b t a i n , receive ( ‫ב א ק ו ס | ע ן י י ) ב א ק ו מ ע ן‬
go d o w n ‫ || ב׳ י‬a v a i l a b l e ‫|| צ ו ב ׳‬
y o u are ‫ א צ ך ווויל ב ׳‬/ ‫ | ז א ל ע ט ד י ר‬- w i t h
welcome, enjoy i t
recipient ‫ב א ק ו מ ע ר י ע י ) ט ( ם‬
examine, l o o k o v e r O ‫ב א ק ו ק | ן יי‬
bacteriology ‫באקטעריאלאגיע י ׳‬
bacterium, germ ( ‫באקטעריע י י ) ס‬
deplorable ‫ב א ק ל א ג ל ע ך • י י‬
c o m - ( ‫ || ב ׳ ז י ך ) א ו י ף‬l a m e n t O ‫ב א ק ל א ג | ן יי‬
p l a i n pf. (about)
(medical) percussion ‫ב א ק ל א פ ו ע י י‬
g a r m e n t i n d u s t r y ‫ב א ק ל י י י ד ־ א י נ ד ו ס ט ר י ע יי‬
clothe O ‫ב א ק ל י י ד | ן יי‬
sensible, well-considered; ‫ב א ק ל ע י ר ט • י ׳‬

«‫ב א ק ר ע ר ״‬

m e r c y of
conference, c o n s u l t a t i o n ( ‫ב א ר א ט ו נ ג י ׳ ) ע ן‬
consult,
(‫״ ב א ר א ט | ן זין־ יי ) ב א ר א ט ן ( )טיט‬

deliberate
t h o u g h t f u l , j u d i c i o u s ‫באהןלעריק • י י‬
foresight, forethought
‫באקלעיריקייט יי‬
‫ || ב ׳ ז י ך‬consider, ponder O ‫ב א ק ל ע ר | ן יי‬

confer
b a r o m e t e r ( ‫ב א ר א מ ע ט ע ר יעי ) ס‬
r a m (‫אינעס‬...) ‫ב א ר א ן יעי‬
b a r o n (‫ב א ר א י ן יעי )ען‬
‫ || ט ר א ג | ן א‬p i c k a b a c k
‫ב א ר א נ ט ש י ק «ייי‬
carry a child pickaback ‫קינד ב׳‬
baroness ( ‫ב א ר א נ ע ס ע יי ) ס‬
b a r r a c k (‫ב א ר א י ק יעי )ן‬
2.
•‫י׳‬
|| b a r o q u e ‫ יעי‬.1 ‫ב א ר א י ק‬
b a r b a r i a n ‫ב א ר ב א י ר יעי )ן( ם‬
b a r b a r i a n ‫ב א ר ב א ר י ש •יי‬
wriggle, s q u i r m <$> ‫ב א ר ב ל | ע ן זין־ יי‬
m o u n t a i n ; heap ‫ ב ע ר ג ל‬A ( ‫ב א ר נ י ע י ) ב ע ר נ‬
o n c r e d i t ; o n ‫ || אויף ב ׳‬c r e d i t ‫ב א ר ג יי‬
loan

t h i n k i t over, reconsider
‫ || ב ׳ ז י ך‬bake vt/imp
(‫באק|ן מ )געבאקן‬
b a k e vi.
w h i s k e r s , sideburns » ‫ב א י ק נ ב ע ר ד‬
rouge ‫באיקן־רייטל י*־‬
boxing ‫באקס יעי‬
b o x (‫ )טיט‬0 ‫ב א ק ם | ן ז י ך יי‬
boxer, prizefighter ( ‫ב א ק ס ע ר י ע י ) ס‬
carob pod, St. John's (‫ב א ק ס ע ר י ע י )ס‬
bread
go w r o n g , go
‫ א ל | ן ב׳‬8 | ‫ א ו י ס‬: ‫ ב א ק ע ט‬°
amiss, m i s c a r r y ; b o o m e r a n g
d u d ( ‫ב א י ק ע מ ל י*־ ) ע ך‬
fight vt., c o m b a t , c o n - O ‫ | ן יי‬6 ‫ב א ק ע ט‬
test
‫ ג ע ב ׳ע! ב א ק א נ ט ע ר‬- ‫ב א ק ע נ ט | ע ר י ע י‬
i n t r o d u c e (to),
(‫ )טיט‬O ‫ב א ק ע נ | ע ן יי‬
|| a c q u a i n t w i t h , familiarize w i t h
meet, be i n t r o d u c e d (to), (‫ב׳ זין־ )טיט‬
1

2

roller-coaster

(ascending)

||

convenience, c o m f o r t

vt. (a v i c t i m )
‫ || אויף איייגענעם‬care, c u s t o d y ‫ב א ר א י ט יעי‬
‫ || א י ב ע ר | ל א ז | ן אויף‬o n one's o w n
‫ב׳‬
at the ‫ן ב׳ ©ון‬5‫ || אוי‬forsake ‫נ א ט ם ב׳‬

(‫בארנ־און־טאיל־באן י׳ )ען‬
downhill
‫בארג־אראיפ»ייי‬
slope,
(‫ב א ר ג א ר א י פ יעי )ן‬

uphill
slope;
(‫)ן‬

‫באקוועים •י־‬
handy

pear (‫ב א ר יי )ן‬
( d r i n k i n g ) b a r (‫ב א ר יעי )ן‬
d r u m (‫ב א ר א ב א י ן יעי )ען‬
d r u m O ‫ב א ר א ב א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬
rob, p l u n d e r , loot
O ‫ב א ר א ' ב ע ו ו ע | ן יי‬

(descending)

‫באקוועם‬

decline
‫בארג־ארוייף •ייי‬
‫ב א ר ג א ר ו י י ף יעי‬
climb
87

‫בארשטש‬

‫‪705‬‬

‫ב ^ ר נ י ק ‪8‬י•‬

‫באריימט »י‬

‫‪mountainous‬‬
‫)‪ || lend (to‬ב ׳ ) ב י י (‬

‫ב|ארנ|ן יי <‪) >$‬י(‬

‫בארימטקייט‬

‫‪borrow‬‬

‫י׳‬

‫)‪(from‬‬

‫בארימ|ען‬

‫‪mountain climbing‬‬

‫)ן(‬

‫‪brag‬‬

‫‪boast,‬‬

‫י ת ר ו ק ן יעי )ס(‬

‫בארד י׳ )בערה( ‪ A‬בערדל‬

‫בארימערי_י' י*> )ען(‬

‫‪|| b e a r d ; c h i n‬‬

‫ו א מעשה מיט א ב א ר ד ] ‪[ M A Y S E‬‬

‫‪an old‬‬

‫‪story‬‬
‫באירהייפטיק‬

‫‪jaw‬‬

‫ייי׳‬

‫בארווע י ׳ )ס(‬

‫‪n a p (of c l o t h ) ; fuzz‬‬

‫^ א י ר ו ו ע ד י ק «יי‬

‫‪fuzzy‬‬

‫ב|ארו'ט איי‬

‫)ן(‬

‫)‪problem‬‬

‫! ‪assure, set at ease; t r a n q u i l i z e ; ap-‬‬

‫‪O‬‬

‫בארעד|ן ת‬
‫‪ca-‬‬

‫‪pease, p a c i f y‬‬
‫‪tranquilizer‬‬
‫‪impress‬‬

‫גאירזי‪-‬יערס ‪w‬‬

‫‪boric acid‬‬

‫^ א ר ט י ע י )ן(‬
‫אראיפ‬

‫באר‬
‫)‪(sb.‬‬

‫ב א ר ע י ד ע ו ו ד י ק «יי‬

‫‪ || ( s h i p ) b o a r d‬ל י נ ק | ע ר ב ׳‬
‫אויפן‬

‫ב׳‬

‫ייי׳‬

‫בארעדערי_י' דאס‬

‫בארט־אראיפ»ייי‬
‫ב א ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬
‫ב א ר ט ן י ע י )ס(‬

‫‪shore, c o a s t‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ : ,‬א ר י ט א ן י ע י ) ע ן(‬

‫)פון(‬

‫‪gossip‬‬

‫בארי_י'כער|ן יי ‪O‬‬

‫‪entitled‬‬

‫‪to‬‬

‫ב א ר י י ד | ן י י ) ב א ר ע י ד ט ( ׳עז‬

‫‪justify, warrant; v i n -‬‬

‫‪dicate; entitle‬‬
‫בארעכנט‬

‫ב א ר ע ד ן‬

‫ייי׳‬

‫‪p r u d e n t , sensible‬‬

‫ב א ר ע י כ נ ט ק י י ט י•‬

‫ב א ר ע ד ע ו ו ד י ק‬

‫‪prudence‬‬

‫ב א ר ע ' כ ע נ | ע ן יי ‪O‬‬

‫‪enrich‬‬

‫‪1‬בארי_יס|ן יי ) ב א ר י ס ן (‬

‫‪justification‬‬

‫‪ || justified‬ב ׳ צ ו‬

‫ב א ר ע ' כ ט י ק | ן יי ‪O‬‬

‫‪baritone‬‬

‫כ א ר י י י ד ע ו ו ד י ק «יי ׳עז‬

‫‪voluble, talkative‬‬

‫בארעיכטיקוע י׳)ען(‬

‫‪aboard‬‬
‫‪aft‬‬

‫‪discuss‬‬

‫‪ || w h e e l e d‬ב ׳ | ע ר אינווענטאיר‬

‫ב א ר ע כ ט י ק ט «יי‬
‫‪board‬‬

‫‪backbite,‬‬

‫‪rolling stock‬‬

‫‪5 || s t a r b o a r d‬ון ב׳‬

‫‪overboard‬‬

‫יי‬

‫; ‪b e h i n d his b a c k , gossip a b o u t‬‬

‫בארעדערט‬

‫||‬

‫‪d i a m o n d , jewel‬‬

‫‪lumniate‬‬

‫^ א ר ו ש מ | ע ן יי ‪[ B A R O Y S I I E M ] O‬‬

‫‪ p o r t i‬־‪ 1‬ר ע כ ט | ע ר ב׳‬

‫;‪contact‬‬

‫ב א ר י ר‬

‫ב א ר ל י א י נ ט י ע י )ן(‬
‫ב א ר נ ע י י ) ס ( ׳עז‬

‫}ארועכץ‬

‫‪touch,‬‬

‫‪t o u c h u p o n ; b r i n g u p (a‬‬

‫‪q u i e t , c a l m , s o o t h e ; re-‬‬

‫)ן(‬

‫‪barricade; roadblock‬‬
‫‪con-‬‬

‫* ב א ר י ר | ן יי ‪O‬‬

‫ב א ר א ב ע ו ו ע ן‬

‫ל א ר ו ' י ק | ן יי ‪O‬‬

‫ב א ר יעי ר י ע י )ן(‬

‫‪barrier‬‬

‫‪boasting‬‬

‫‪tiguity‬‬

‫‪calm, tranquil‬‬

‫ל א ר ו י ב | ן יי ‪ O‬׳עז‬

‫ב א ר י ע ל | ע ן יי ‪O‬‬

‫‪(en)circle‬‬

‫ב א ר י ר ו ע י י ) ע ן ( זעו‬

‫‪barefoot‬‬

‫*״‪*/‬־יי‬

‫‪ || boast‬סצ‬

‫ב א ר יי מ ע ר יש »יי‬

‫בארייר י ע י‬

‫ב א ר ו יק ן‬

‫‪braggart‬‬

‫‪boastful‬‬

‫ב א ר י ק א ד ע י ׳ )ס(‬

‫‪bareheaded‬‬

‫& א ר ו ' א י ק | ן יי ‪ O‬׳עז‬

‫‪O‬‬

‫ב א ר י מ ע ר י ע י )ט( • ק ע‬

‫‪ravine‬‬

‫טארדביין יעי )ער(‬

‫זיך יי‬

‫)טיט(‬

‫)‪(about‬‬

‫‪ridge‬‬

‫ם א ר נ ש פ א ל ט י ע י )ן(‬

‫‪c a l c u l a t e pf., consider‬‬

‫‪ h vt.‬ב א ר ע כ נ ) ט ( נאד!‬

‫‪fleece,‬‬

‫‪one-‬‬

‫‪overcharge,‬‬

‫‪scalp‬‬
‫באריכות‬

‫‪ce-‬‬

‫;‪renown‬‬

‫‪lebrity‬‬

‫^ ' ר ג ־ ק ל ע ט ע ר י י י*<‬

‫ב‪1‬ארוועס‬

‫‪famous, n o t a b l e , e m i n e n t‬‬
‫‪fame,‬‬

‫! ‪ || i m a g i n e‬ב׳ ז י ך‬

‫‪recognize, b e t h i n k‬‬

‫‪consider vi.,‬‬

‫‪self, realize‬‬
‫«ייי ] ‪[ B A R I K I I E S‬‬

‫ב א ר ע ל י ע י ף י ע י )ן( ]‪[LY‬‬

‫‪e x t e n s i v e l y , at‬‬

‫באירעמהארציק‬

‫‪length‬‬
‫‪ 3‬א ר י ' כ ט י ע י )ן(‬

‫‪ || r e p o r t , a c c o u n t‬מצ‬

‫‪ h r e t u r n s :‬א פ | ג ע ב | ן * א ב׳‬
‫^ ב א ר י כ ט ן יי ׳עז‬
‫ב א ר י כ ט;‬

‫מ ו ד י ע‬

‫ב א ר י י כ ט ־ ק א ר ט ל דאס ) ע ך (‬
‫כ א ר י י ם י ע י )ען(‬

‫‪merciful‬‬

‫באירעמהארציקייט יי‬

‫‪also‬‬

‫בארקע י י ) ס (‬

‫‪report‬‬

‫א י ב ע ר ג ע ב ן;‬

‫>ייי‬

‫‪l o w relief‬‬

‫‪mercy‬‬

‫‪barge‬‬

‫בארשט י י )בערשט( ‪ A‬בערשטל‬

‫)איפגעבן א(‬

‫ז י_י ן‬

‫ב א ר ש ט י ע י )ן(‬

‫‪report card‬‬

‫ב א ר ש ט | ן יי ) ג ע ב א י ר ש ט ‪ /‬ג ע ב א ר ש ט ן (‬

‫‪beet soup, b o r s h t‬‬

‫ב א ר ש ט ש י ע י )ן( ׳ע!‬

‫‪boast‬‬
‫‪88‬‬

‫‪brush‬‬

‫ב א רש ט‬

‫‪brush‬‬

704

‫באשמירעכץ‬

‫בארשענקער‬

bartender

o r d e r (for m e r c h a n d i s e ( ‫ב א ש ט ע ל ו נ ג י י ) ע ן‬
m a k e to order
c o v e r ( w i t h erect
order,

book

(‫באשאנקען איי)טיט‬

Creation

‫אויף ב׳‬

create

(‫ א )מיט‬O ‫ב א ש ט ע ל | ן יי‬

(‫־( ב ׳ א )בגי‬

(‫באירשענקער יעי )ס‬

gifted ( w i t h )

‫ ־( מ א כ | ן‬e t c . ) ; a p p o i n t m e n t (to meet)

cheat vt.,

objects)

‫באשאיף יעי‬

( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) ב א ש א‬5 ‫ב א ש א‬

defraud,

O

‫ב א ש ו ו י נ ד ל | ע ן יי‬

( f r o m ) ; a p p r e n t i c e (to)
star-spangled
(ir)radiation

swindle

‫ב א ש ט ע ר נ ט איי‬

cumbersome

(‫ב א ש ט ר א ל ו ע יי )ען‬

implore;

make

(‫ב א ש ו ו ע ר | ף יי )באשוווירן‬

radiation thera- ( ‫באשטראיל־טעראפיע י ׳ ) ס‬

punishable

‫ב א ש ט ר א פ ל ע ך איי‬

p u n i s h pf., d i s c i p l i n e

O ‫ב א ש ט ר א פ | ן יי‬

stud,

(‫)טיט‬

swear; i n v o k e
encumber

py
O ‫ב א ש ט ר א ל | ן יי‬

irradiate

1

(‫באשי ט‬/‫)באשאטן‬
solution

a c c u s a t i o n , charge
accused
accuse

‫ב א ש י ט | ן יי‬

(of),

‫נעב‬-‫ב א ש ו ' ל ד י ק ט | ע ר יער‬

(‫)• אין‬

O

manifest,

O ‫באשיינ|ען יי‬

throw light on

O ‫באשי_ינ|ען יי‬

constituent
permanent
-‫בא‬

‫איז‬

;‫באשטייען‬

‫זיי‬/‫)מיר‬

(‫ || ב ׳ )אויף‬consent, a l l o w

...‫באשייצ‬

|| be a m e n a b l e (to);

con-

‫ב א ש י י צ ט איי‬

appointment, designa-

(‫באשטימונג י ׳ )ען‬

tion;

appropriation;

decision, r e s o l u t i o n

‫ב א ש ל א ג | ן יי‬

(‫*באשלויס י ע י )ן‬

( ‫ב א ש ל י ס | ן יי ) ב א ש ל א ס ן‬

defamation; vilification
defile,

pollute;

O

‫ב א ש מ ו צ ו ע יי‬
‫יי‬

spread

‫ב א ש ט י י מ ט איי‬
‫ב א ש ט י מ י ק איי‬

a p p o i n t , n a m e , desig-

O ‫ב א ש ט י מ | ע ן יי‬

nate;

fix,

determine,

set,

c o n c l u s i v e , decisive

‫באשמוצ|ן‬

confirmation;

smear, b e s m i r c h
smear, coat (with)

definite, set, g i v e n
c o n c l u s i v e , decisive

define,

assign; a p p r o p r i a t e ; d e c i d e ; schedule

m a k e up one's m i n d , d e t e r m i n e
soil,

determination;

regulation; destination

c o v e r ; (sweat, rash) b r e a k o u t o n
‫ || ב׳ בי_י זיך‬decide

‫ב׳ פ ו ן‬

‫באשטי_י׳ערונג י ׳‬
tribute

‫ב א ש י ' צ ע ר יש !יי׳‬

(‫)באשלאגן‬

(upon)

O ‫באשטי_ייער|ן יי‬

, ‫י‬

line,

*‫באשטיי'|ן‬

(‫ || ב ׳ ז י ך )מיט‬t a x

p r o t e c t , shield, preserve O ‫ב א ש ר ע מ | ע ן יי‬
upholster;

*insist

O ‫ב א ש י צ | ן יי‬

‫באשיצער יעי )ס( ש‬

p r o t e c t i v e ( a t t i t u d e etc.)

‫יי‬

(‫שטאנען( )אז‬

taxation

( ‫באשיצונג י י ) ע ן‬

p r o t e c t pf., shelter, defend
protector

‫באשטיייק ייי׳‬

consist of

p r o t e c t i v e gloves
secure, p r o t e c t e d

O ‫ב א ש ט ר ב | ן יי‬

c o m p o n e n t , i n g r e d i e n t , ( ‫באשטייטייל י ע י ) ן‬

( ‫ב א ש י ט | ן יי ) ב א ש א ס ן‬

» j| p r o t e c t i o n

‫באשטויבוע י׳‬

pollinate

‫ינפערלעך ׳עז‬-‫יבאשי‬

‫ || ב א ש י י ץ ־ ה ע נ ט ש ק ע ס‬p r o t e c t i v e

‫*באשטאנדטייל י ע י )ן( ׳עז‬

pollination

obvious

defenses

‫באשטאינד יעי‬
mess

‫באשייידנקייט יי‬

l e n d b e a u t y to

fire u p o n , shell

( ‫ב א ש ט א ט | ן יי ) ב א ש ט א י ט‬

make-up;

‫ב אש ט י י ט י י ל‬

‫ב א ש ג י י מ פ ע ר ל ע ך איי‬

‫ב א ש י_י מ פ ע ר ל ע ך‬

‫ב א ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬

‫באשייד־ן איי‬
O ‫ב א ש י י ד | ן יי‬

modesty
evident,

hide, secure
composition,

‫ב א ש י י ד ל ע ך !זי׳‬

solve

O ‫ב א ש ו כ | ן יי‬

(‫ב א ש ו י ל ד י ק ו נ נ יי )ען‬

charge ( w i t h )

(‫ב א ש י י י ד י ע י )ן‬

modest, u n a s s u m i n g

O ‫באשווער|ף ח‬

shoe

strew (surface); l a v i s h u p o n
soluble; clear, e x p l i c i t

‫באשוועריק »י׳‬

ac-

‫ב א ש ט י י מ ע נ ד י ק איי‬

(‫באשטעיטיקונג י ׳ )ען‬

k n o w l e d g m e n t ; certificate

(‫ )טיט‬O ‫ב א ש מ י ר | ן יי‬

certify, c o n f i r m , cor-

(‫ )ן‬°9‫ב א ש מ י ר ע כ ץ י‬

O ‫ב א ש ט ע ' ט י ק | ן יי‬

roborate; acknowledge; approve
89

‫בדרךבלל‬

(Jew.)

703

with [ B E G I L E - R O ' S I I ] ‫בנילוי־ראש»דיי‬

‫באשעדיקן‬
•‫ || זיין* *״‬h u r t , d a m a g e

h e a d u n c o v e r e d , bareheaded
intoxicated,

[BEGILUFN]

•«

(rev.

endow with,

‫בנילולנין‬

O ‫ב א ש ע ' ד י ק | ן וי‬

con.) be v u l n e r a b l e 1|‫ר י ע צ ו ב׳‬
‫באשענק|ען יי)באשאנקען( טיט‬

tipsy

(Jew.)
as

equal

to

81*

bestow uporl
employment, pur-

[ B E G I M A ' T R I E ] ‫ב נ י ט ט ר י א אייי‬

n u m e r i c a l v a l u e of its
‫נ י ט ט ר י א‬

-

secretly, covertly,

com-

suit

p o n e n t letters

employ

[ B I G N E Y V E ] ‫ב נ נ צ ה »ייי‬

employer

stealthily

( h u m . ) forcibly

(‫)ים‬

(Jew.)

a

entertainer

at

‫יעי‬

‫בדחן‬

[BATKIIONES]

fession of badkhn;

the

‫ער י ע י‬5‫ב&שע‬

i n e v i t a b l e , (pre)destined,

‫ב א ש ע י ר ט איי‬
givers

predestination

senti-

«r

‫ב א ש י ר ע ט ע ן‬

s p r a y (a t a r g e t ) ,

nim

(‫ )טיט‬O ‫ב ^ ש פ ר י צ | ן יי‬

sprinkler

‫בדיל־הדל‬

<‫ )מיט‬O ‫ב א ש פ ר ע נ ק ל | ע ן וי‬

just

[BANSIIER]

vt. (a t a r g e t ) w i t h

[ B E D I E V E D ] ‫ב ד י ע צ ד איוו‬

[ B D I K E ] (‫)—ות‬

(Jew.)

of

(Jew.)

[BD1KEs-Kho‫׳‬METs]

a

because;

(hum.)

ceremonial

search

as,

the

P a s s o v e r , i n w h i c h the

put writing upon;

I should

[BEDALES] *

u n s p e a k a b l e , inde-

‫ ניט צ ו ב׳‬f‫ ־‬u p !
scribable

‫בדלות‬

! ‫ ־| ב י ן א י ך ב י‬embarrassed

‫ב אנ ר ע נ ע צ ט‬

‫' ב א ש ר ע נ ק ט ׳עז‬

volumes

worry!

intend, con-

‫ב א ש ר ט ב י ק איי‬

( ‫באשרי_יב|ן ו ו ) ב א ש ר י ב ן‬

c o v e r w i t h w r i t i n g ; describe, w r i t e j

is

c l e a n e d of a l l traces of l e a v e n
poor; (financially)

‫»ינל‬

‫ האב|ן* ב׳‬:[BEDEYE] ‫ב ד ע ה‬

||

Babylonia

[BOVL]

< ‫ זי_יף ב ׳ ) מ י ט‬: [ A ' K J I E S ]
to eye

[BATKE/BATK‫־‬N]

Babylonian

[ B A V L I ] (‫לי י ע י )ם‬51‫ב‬

(with)

Babylonian

[BAVLish] ‫ ל י ש איי‬5 ‫ק‬

gar-

3> ‫ב ד ק ע | נ ע ן = ב ד ק ע נ | ע ן יי‬

i n s p e c t (esp. s l a u g h t e r e d a n i -

as

[BEDEREKh-KLA‫׳‬L]

[ B E G E D — B G O D I M ] (‫)ים‬

clothes

m a l for i m p u r i t i e s )
‫איוו‬

‫ל‬5|‫ב‬

‫בדעה־אחת‬

(Jew.)
a

‫ב׳=בענד‬3
(‫)יאס‬

‫ב א ו ו ל‬

template, propose to vi.
see eye

‫»שר־בכן‬1‫ט‬

(‫ב|&שרי_יבוע י ׳ )ען‬

descriptive

before

house

HP

since y o u are so c l e v e r

leavened

d o u g h , c a r r i e d out o n the d a y

[BEKIIE'YN]

description

‫ב ד י ק ת ־ ח ט ץ יעי‬

for

‫באשר‬

[KhoKJiEM] ‫ן ב ׳ ד ו ב י ס ט א ז א ' ח כ ט‬- since

for

possible i m p u r i t i e s

the

HP

because i t is s a i d t h a t

‫ב ד י ק ה י׳‬

slaughtered a n i m a l

‫ב א ש פ ר ע נ ק ל ט איי‬

spatter, sprinkle

sequently; in retrospect
i n s p e c t i o n , esp.

(with)i

(‫ב ^ ש פ ר י צ ע ר י ע י )ס‬

speckled

[ ] ‫ב ד י ו ק ד י ק איי‬

tute
afterwards, sub-

‫יזוננ י ׳‬-‫באשפי‬
O ‫באשפי_יז|ן ת‬

s p r i n k l e , s p l a s h , s p a t t e r vt.

[ B E D I E K ] ‫אייי‬/‫ב ד י ו ק א״‬

precise

v O !‫ ש ע י ר ע מ | ע ן י‬£ ‫ב‬

s u p p l y w i t h food, feed

badkho-

[BEDILADA'L]

‫באשערטקייט י׳‬

(food) s u p p l y

‫בדחנות‬

t y p e of i m ‫־‬

p r o v i s a t i o n c h a r a c t e r i s t i c of
precise(ly)

(‫ ע נ י ש י*־ )ן‬5 ' ‫ב א ש ע‬

Creator

mental semi-improvised rhymes

utterly desti-

‫ ט י ק ע ר י ע י )ס( ם‬5 ' ‫ב ^ ש ע‬

wedding,

specializing in humorous a n d

the p r o -

O ‫ ט י ק | ן יי‬6 ‫ב ^ ש ע י‬

creature

[ B I G R A N D E ] ‫ב נ ר א נ ד ע אייי‬

[ B A T K I I N — BATKhoNiM]

(Jew.)

(‫ ט י ק ו ע י־ )ען‬5 ' ‫ב ^ ש ע‬

b y force

‫בדרךכלל‬

‫דן>ס‬/‫דער‬

‫לנד‬

» (- m e n t , piece of c l o t h i n g
[ B I G V A ' L D ] ‫ל נ ו ו א ל ד אייו‬

treason

[ B G I D E ] •‫צ נ י ד ה י‬

treacherous; treasonable [ 1 ‫! ן נ י ד ה ד י ק איי‬

rule, i n general, g e n e r a l l y
90

702

‫בוכשטעבלעך‬
(hum.)

d i - ‫פ א ר פ א ר | ן קיין ב ׳‬

‫בדרךמשל‬

:‫בוייבעריק‬

figuratively

[MO'SIIL]

gress, g o off o n a t a n g e n t
r u b b l e , debris

‫»ייי‬

op ‫ב ו י ב ר ע ך‬

gradually, b y

|| a t t i c , garret
come t o

gradual

‫בוייגן־שיסער י ע י ) ס ( ם‬

‫ב׳‬

‫ || יי‬perforce

[ ] ‫ב ה ד ר ג ה ד י ק »יי‬

‫בוידעם י ע י‬

confusion,

turmoil,

[BEHOLE]

hullaballoo;

(‫)—ות‬

(‫)עך‬

o n l o a n , as a

mortar
abdomen, belly

‫בוייוואפגע י ׳‬

[ B E H E Y M E ] (‫יי)—ות‬

|| c o w ; (mute)

beast; fool,

<$> ‫ב ו י ט ע | ן ) ז י ך ( יי‬

abdominal
stomach

head of c a t t l e ;

bovine; moronic

...‫בויכ‬

in accord-

‫בוייך־גרימעניש יאס‬

‫בהמיש‬

‫יי‬-*

‫בהסכם‬

[BEHESKEM] ‫מיט‬

‫ || ב ׳ ד ע ר ־‬o u t o f k e e p i n g w i t h

digestion
ventriloquist
tree

w i t h the gener-

‫בוי'כטיפוס י ע י‬

comfortably,

‫ ב י י מ ל‬A ( ‫בויט י ע י ) ב י י ט ע ר‬
(‫ב ו י מ ל י ע י )ען‬

oily; bland

‫ב ו י י ט ל ד י ק »יי‬

slaughterhouse

(‫בוינע י־ )ס‬

buoy

( ‫בויע י י ) ס‬

[BEHARKJIOVE]

‫ייי‬8 ‫ ה‬5 ‫ב ה ר ח‬

at ease, unrestrained
be a

( ‫ [) א י ן‬B O Y G E D ] (‫ב ו ג ד זיין* י י ) ב ׳ געוועין‬

t r a i t o r (to), b e t r a y
budget

(‫ב ו ד ז ש ע י ט י ע י )ן‬

budget

‫ || ב ׳ אויף‬b u i l d imp., c o n s t r u c t <‫ב ו י | ע ן יי <ג‬

booth; stall; dog-

O ‫ב ו ח ש ע ט י ר | ן יי‬

‫בודקע‬

A (‫ב ו ד ע י־ )ס‬

c o u n t on, rely on, depend o n , l o o k t o
drill

house

(‫ב ו י ע ר י ע י )ס‬

ex-

[BOYDEK]

bore, d r i l l imp. <$> ‫ב ו י ' ע ר | ן יי‬
building lot/site

‫ ב י כ ל‬A ( ‫ב ו ך י*־ ) ב י כ ע ר‬

bookkeeper

‫ב ו י כ ה א ל ט ע ר י ע י )ס( • ש ע‬

keep b o o k s

bookseller

(Jew.)

O ‫ב ו י ק א ט י ר | ן יי‬

|| b o o k

bookkeeping

[KJIO'METS]

(‫ב ו י ק א י ט י ע י )ן‬

boycott
‫יר|ן‬6

(‫געווען‬

search

‫אות‬

‫בודק‬

‫בודק־חמץ‬

dough,

i . e. p e r f o r m t h e c e r e m o n i a l r e m o v a l

‫ביכער‬

before t h e P a s s o v e r
bull
bosom

inside c o a t p o c k e t

(‫בוכטע י־)ס‬

b o o k (register)

‫ין* ת ) ב ׳‬.‫זי‬

for leavened

‫בוכהאלטעריע יי‬

bay

‫זי_ין* יי ) ב ׳‬

of leaven from t h e house o n t h e d a y

‫ב ו י כ ה ע נ ד ל ע ר י ע י )ס( ם‬

literal

(‫געוועין‬

a m i n e , s c r u t i n i z e , inspect

( ‫ פ ל ע צ ע ר‬. . . ) ‫בויפלאץ י ע י‬
boycott

‫מייט‬

[KU'LEM] ‫בהסכם־כולם»ייי‬

a l consensus

‫י' י*״‬-‫בויכרעדערי‬

(edible) o i l

‫ב׳ מיט‬

accordingly

‫ב ו י י כ ר ע ד ע ר י ע י )ס( • ק ע‬

ventriloquy

»

[ B E H E Y M I S I I ] ‫יי‬8

‫ ־| גיט‬ance/conformity/keeping with

a c h e ; i n - (‫בוייכווייטיק ד ע י )ן‬
t y p h o i d fever

‫בהמה‬

moron

cattle

‫ ב י י כ ל‬A ( ‫בוץ־ י ע י ) ב י י כ ע ר‬
colic

‫בהלוואה‬

loan

garret
shake (esp. l i q u i d ) vt/vi

‫מייי‬

[BEHALVOE]

‫בויידעמשטיבל‬

‫ד*־־‬

‫בהלה‬

stampede

(‫שטיבער‬...) •‫ב ו י י ד ע ט ש ט ו ב י‬

‫)בויידעמשטוב‬

‫י׳‬

consternation;

n a u g h t , fizzle o u t

(A

‫בהכרח‬

be forced t o

(‫• )פון‬m ‫א ו י ס | ל א ז | ן ז י ך א ב ׳‬
loft

‫ודיי‬

[BEHEKJIREKII]

‫ידל‬-‫ בי‬A (‫ב ו י ד י ׳ )ן‬

(‫בייידעמער‬/‫)ס‬

‫ב״ה‬

‫בהדרגה‬

degrees

curve, arch
archer

1‫<ע‬

‫«ייי‬

[BEHADROGE]

sheet; a r c , b o w , ‫ בייגל‬A ( ‫בויגן י ע י ) ס‬

covered wagon

‫בדרך־משל‬

‫ב ר ו ך ־ ה ש ם‬

flask

!‫י ב ו כ ש ט א ב ׳ע‬

(‫יעי)ס‬

(‫יעי)ען‬
(‫)ען‬

structure

-‫* ב ו י כ ש ט ע ב ל ע ך »י‬

hoodlum

91

,

‫בוהיי‬
‫בוזעם‬

( ‫ב ו י ז ע ם ־ ק ע ש ע נ ע י־ ) ס‬
bud

$> ‫ב ו כ | ן יי‬

( ‫יעי ) ע ס‬

‫בוטא'ן‬

‫ב ו ט ל יעי‬

‫בוי יעי‬

( ‫ב ר א י ן יעי ) ע ס‬

701

‫בחינה‬
hub
the

Creator,

the

(D) n ‫ב ו ק ש ע‬

[BOYRE]

‫דעי‬

club,

the

stick;

scepter;

(dial.)

potato; potatoes

bourgeoisie

(coll.)

bourgeois

bulldog

‫בורזשואיזיע י י‬

t a b l o i d news- ( ‫ ב ל ע ט ע ר‬. . . ) ‫ב ו ל ו ו א ר ב ל א ט ד י י ־‬

(‫ב ו ר י ק י ע י )עס‬

bursitis

‫בורסייט דעי‬

gale

(‫בורע י•)ס‬
(‫)ים‬

[BOYRER— BO'RERIM]

paper
o u t s t a n d i n g , clear,

marked, distinct; vivid

arbitrate

[]

boomerang

‫ || זי_יף ייס• א ב ׳‬s h a m e

bushel

r a g e ; be r a m p a n t
(‫)ער‬

‫יעי‬

the

2

!‫•יי‬

the

‫•קע‬

(‫)ן‬

Bund

‫בזול‬

(‫)ות‬

‫בזיון‬

2

‫ ב י נ ט ל‬A (‫ב ו נ ט י ע י )ן‬

rebel, m u t i n e e r

‫!ןונטאיר י ע י )ן( • ק ע‬

rebellious
‫ || ב׳ ז י ך‬incite to rebellion

rebel
buzzard

m•

eating

‫ ־| א ל ט | ע ר ב׳‬m a n ,

(‫)ים‬

[BOKIIER]

‫יעי‬

(feel, see)

clearly,

(‫)ן‬

‫יעי‬

:

(‫ב ו פ ל א ק ס י ע י )ן‬

counter;

china

jostle, b u m p vt/vi

(‫)ן‬

‫}ופעיט י ע י‬

0 ‫ ו צ ק ע | ן )זיך( יי‬1
beech

‫ || ב ׳ ז י ך צ ו‬b o w (to)

(‫}וק י ע י )עם‬

(‫ )צו‬O

‫יי‬

‫} ו ק | ן זיך‬

w o r s h i p vt.

‫בחורעיץ‬
tugboat

[BEichu'sh] ‫בחוש •ייי‬
distinctly

category

‫וסיר‬

c u p b o a r d ; buffet :

[ 1 ( ‫בחורטע י י ) ס‬

[BOKIIERE'TS]

‫ו‬

‫ן י‬1 0

(‫^ופאנאדע י ׳ )ס‬

bachelor

brat

‫וס‬4

(‫וסאירד י ע י )ן‬:(

buffalo

‫בחור‬

youngster; bachelor

lass

imp.
‫יעי‬

s l a p s t i c k (act)

‫בחברותא‬

league (with)
chap, lad, y o u n g

(‫)ן‬

bus

[ ] ‫בזיונדיק • י י‬

(‫)טיט‬

‫ג^ונטאריש איי‬

<•>1^‫ו ' נ ט ע ו ו ע | ןיי‬
bus

» (- shame, d i s g r a c e ; i n d i g n i t y

[BEKhAVRusE]

(‫&ונט י ע י )ן‬

bundle

embarrassment

in

‫נןונט א י י‬
1

m u t i n y , rebellion

(often
hum.)

[ B E Z O ' L J •‫א‬

shameful

‫קונדייסט י ע י‬

colored; gaudy

‫בזה־הלשון‬

‫יעי‬

of

‫בושל‬

person

following words

cheap

‫יעי‬

follower

‫בושת־פנים‬

shy

[BIZOYEN—BIZYOYNES]

grave

(‫)ען‬

[BEZE'-HALO'SIIN]

lows, i n

W o r l d W a r II

1

<$> ‫ב ו ' ש ע ו ו ע | ן יי‬

-PE'NEMER]

fol-

l a b o r p a r t y influential i n P o l a n d a n d j

(‫ב ו ש ל י ע י )ען‬

‫•פעי‬

‫^ נ ד יעי‬

other E a s t E u r o p e a n countries until

‫)י( צ ו‬

I ] ‫בושהדיק • י ׳‬

stork

2

J e w i s h L a b o r B u n d , socialist

[BushE] ‫ב ו ש ה י י‬

ignominious

1

(‫^ ו נ ד י ע י )ן‬

n a n t , alliance, league

‫בורשטיין י ע י‬

be a s h a m e d t o

( ‫בולקע י ׳ ) ס‬

(‫ב ו ס ע ר א י נ נ י ע י )ען‬

tie, b i n d i n g , b o n d ; c o v e -

‫ב ו ר ר | ן יי‬

‫ || ב ו ר ש ט י נ ע ן • י י‬a m b e r

(‫ב ו ל ע ט י י ן י ע י )ען‬

(baked) r o l l

‫בוררות‬

[ B O ' R E R E S ] op

[ L Y ] (‫ב ו ל י א י ן י ע י )ען‬

bulletin

‫בורר‬

‫יעי‬

[ B O Y L E T ] ‫בולט •יי‬

bouillon

trator

[B0YshEs-po‫׳‬NEM—

(‫ב ו ל ו ו א י ר י ע י )ן‬

( ‫ ע ן‬/ ‫בורזשויי ד ע י ) ע ס‬
beet

con.)

(‫ב ן ל ד א נ י ע י )ן‬

boulevard

<$> ‫ב ו ר ט ש ע | ן יי‬

arbitration

(‫בולנאריע )יי‬

‫בורזשואיז א י י‬

rumble, grumble, mutter

as

( ‫ולבע י י ) ט‬1‫*ב‬

Bulgaria

(‫בורזשוא' י ע י )ען‬

bourgeois

(rev.

‫בו|לאווע‬

[ O ' Y L E M ] ‫בורא־עולם י ע י‬

bourgeois

arbi-

•‫י‬

baton, mace

World)

(cont.)

(‫)ס‬

‫בורא‬

Maker
C r e a t o r (of

‫בולאווע‬

[PKhiNE] ( ‫ב ח י נ ה י ׳ ) — ו ת‬

92

(‫כ ו ק ס י י ר י ע י )ן‬

tow

O ‫ב ו ק ס י ר | ן יי‬

bouquet

(‫ננוקעיט י ע י )ן‬

700

‫ביט‬
(usually Christian) Bible
bibliography
librarian

free, g r a t i s ; t o no

(‫ב י ב ל י־ )ען‬

[BEKJIINEM]

‫ב ח י נ ם *־יי‬

( ‫ביבליאגראפיע י י ) ס‬

library
library

‫בחינם‬

avail

(‫ב י ב ל י א ט ע י ק י• )ן‬

gratis

‫ב י ב ל י א ט ע ק ע ר י ע י )ס( ם‬

science, l i -

paragon

'‫ביבליאטעקערגי‬

‫יא׳־‬

[ ] ‫ב ח י נ מ ד י ק אי־‬

i n haste, c u r -

(‫ב ח י ר יעי )ים‬

[BEKIIIPOZN]

‫איוי‬

brarianship
biblical
‫ || ב י י ב ע ר ן איי‬beaver

‫ביבליש איי‬
‫בינאטיע יי‬

poor, wretched

*‫בידנע איי‬

openly, overtly,

very

cheaply, dirt-cheap
‫ב׳‬

i n esteem

office, clerical

also

...'‫ביורא‬

bureaucratic

‫ביוראקראטיש איי‬

[BETUEK.11] «t .1 ‫ב ט ו ח‬

(‫ זיין* ב ׳ )אז‬f‫ ־‬w o r t h y
(‫)ים‬

self-assurance
faith;

con-

‫ ד ע י‬.2

‫ביוראקראיטישקייט י ׳‬

‫וועד־| ן‬

‫יער‬

reliance

[ B O T ‫ ׳‬L ] ‫ב ט ל אדי‬

‫ ב ׳ מ א כ | ן‬h nothing

renounce (agreement)
d i l u t e d be-

‫פאר ב׳‬

[BEshi'shiM] 88 ‫ב ט ל ־ ב ש י ש י מ‬

yond recognition

pending

null and

[ B O ' T L - U M V U ' T L ] •‫ ו ט ל א‬5 ‫ב ט ל ־ ו מ‬

hither- ‫ ב ' א ה ע י ר‬h u n t i l / b y 5 o ' c l o c k

void

to, p r e v i o u s l y
pre-Soviet

‫ || בייזסאוועטיש‬pre

im-

previous

*‫ב י ז א ה ע ר י ק אי־‬
*‫ביזאיצטיק איי‬

inefficiency,

undergraduate
‫נעג‬-‫יעי‬

until

...‫בייזנראדוייר־‬

commen-

».‫ ו ו א נ ע ן ק‬/ ‫ביז ו ו א נ ע ט‬
(‫)ס‬

‫ב ט ל | ע ן יי‬

‫ביאנראפיע‬

(‫)ים‬

‫יעי‬

‫ביאור‬

‫( ד ע ר ב ׳‬- t a r y

o n the B i b l e b y M o s e s M e n d e l s s o h n
a n d his d i s c i p l e s

‫*ביזע‬

biochemistry
biologist

!‫' ב י ז ק ל ׳ע‬

[ B I K I I I D E S ] ‫אייי‬

basin, t u b

‫י׳‬

0

(‫י׳)ס‬

[BIER—BIURIM]

Hebrew commentary

‫בטלניש‬

inefficient

[BATL]

biography

‫בייזנדאדויירטןער‬

‫אמעי‬

‫איי‬

[BATLONISII]

waste

‫ביזאיר איי‬

‫ב י ז‬
alone, p r i v a t e l y

[ B A T L O N E S ] ‫ב ט ל נ ו ת דאס‬

idle;

‫ביזן=ביז דעם; 'ביז ד ע ר‬
busy period, rush

‫בטלן‬

practicality
impractical,

(‫ביזאינץ )יאק‬

bizarre
undergraduate

im-

‫ביזאנט)ינ(יש איי‬

Byzantium

‫יעי‬

p r a c t i c a l / i d l e person

incumbent
Byzantine

[ B A T L E N — B A T L O N I M ] (‫)ים‬

‫ביז‬

‫ || ב ׳ | ע ר ב א א מ ט ע ר‬p r e v i o u s

‫בטחון‬

‫ ־( ד ע ר ק ל ע ר | ן‬v o k e , r e s c i n d , a b r o g a t e

‫ק‬

as;

‫ב ט ו ח ו ת דאס‬

(‫)אין‬

|| v o i d

‫ב׳‬

u n t i l , t i l l ; b y (a c e r t a i n t i m e ) ; * /9‫רע‬9 ‫ביז‬
far

(that)

[BETUKIIES]

[BITOKIIN]

a n n u l , c a n c e l , re-

[BiEsh] ‫ביוש י ע י‬

‫ ־( ש ט ע ל | ן א י ן ב׳‬h u m i l i a t i o n

5 ‫ ב׳‬h as

(‫־‬

fidence,
c o m e to

p u t to shame, h u m b l e , d e n o u n c e
‫א זיינער‬

‫ב ט צ ע אחי‬

trustworthy person; trusty

(‫ב י ו ר א ל י י ס ט י ע י )ן‬
‫ביוראקראיטיע י ׳‬

red tape

t r u s t vi.

[—BETUKhiM]

(‫ב י ו ר א ק ר א י ט י ע י )ן‬

shame, d e g r a d a t i o n ,
humiliate,

confident, t r u s t -

°*‫ב י ו ר א ו ו א ר נ י‬

bureaucracy

[BETEVE]

arily, habitually

'‫ביורא‬

‫יעי‬/‫יאס‬

‫בחרט‬

[BiKhshivES] !‫ב ח ש י ב ו ת אח‬

by nature; custom-

(‫ב י ו ס ט י ע י )ן‬

(‫)ען‬

office supplies
bureaucrat

:[BEKIIEYREM]

(‫ביווואיק י ע י )ן‬

bust

office w o r k e r , c l e r k

(‫פרענ)ט‬

I d o n ' t h a v e the slightest i d e a

knowingly
bivouac

‫מין־‬

‫ביודעים‬

[ B E Y O Y D I M ] ‫אייו‬

b u r e a u ; office

[BEKhoTSEKhiNEM] ! ‫ב ח צ י ־ ח י נ ם א ח‬

(‫ב י ב ע ר י ע י )ס‬

bigamy

‫בחפזון‬

sorily

‫ם‬

‫ב י א כ ע מ י ע יי‬
(‫ב י א ל א י נ יעי)ן‬

biology

‫ביחידות‬

biological

(‫ב י ט י ע י )ן‬
93

‫ב י א ל א ג י ע י׳‬
‫ב י א ל א ג י ש איי‬

699

‫בייזס‬
very small

(A ‫) ך ( )יאס ביינל‬

‫בייינעלע‬

contempt,

sheet; v e r y s m a l l a r c
small bagel;

(A ‫) ך ( ) י ע י ביינל‬

‫בייינעלע‬

b o t h2.‫ א ח י‬- ‫א י י‬

: • / ‫ *י* ) י‬.1

|| b o t h of us

b o t h k i n d s (of)

beatnik
please 2. ‫אינט‬
(‫)י‬

(‫ייהילפיק איי )י‬-‫בי‬

in

‫׳עו‬

the m i n d of; a b o u t , a r o u n d ; o n

‫בי_ים‬

||

by/at/near

m a y n o h a r m befall her

‫מינוט‬
on

15 ‫| בי_י‬- a t

‫שאט ן‬

second-

by-way

presence,

offshore

2

‫ י ס‬.1

at-home
gruff
malignant

small

flexible

(—) ‫ביינל י ע י‬
shaped r o l l

bow

‫ביייז־מיניק איי‬

bend

‫בייזן ׳עז‬

vt/imp,

curve,

‫ ־| ב ׳ ז י ך‬b e n d ;
vi/imp,

annex
flexible,

‫בייזן‬

(‫)נעבוינן‬
lean;

(‫יינעבצ יייס ) ע ן‬-‫בי‬

pliable

flexibility

‫בייזן‬

enclosed
94

‫ביינ|ן יי‬
inflect

c u r v e , slant, b o w , sag

‫בייז|ס‬

‫\ א ן ב ׳‬- e v e r y t h i n g e v i l

‫ || ט א | ן * י ב ׳‬t h r e a t e n

‫בייניק ייי׳‬

small arc
bagel, a h a r d d o u g h n u t -

‫ב י י ז ל ע ך איי‬

‫נעכ‬-^‫י‬

(‫ביינ י ע י )ן‬
( ‫ביינוננ י ׳ ) ע ן‬

‫ייגעווען( )בי_י‬-‫בי‬
‫בי_י|זי_ין* )איז‬
sheet;
( A ‫)בויגן‬
( ‫ביינל י*־ ) ע ך‬

(‫יזייך י ע י )ן‬-‫בי‬

‫ || ד ע ד | ן ט י ט‬b y threats, b y force
harm

,‫י‬

in

tense)

‫ב י יז ס‬
|| e v i l ; h a r m

‫*בייבי דאס ) ס ( אסעי‬
(‫יט י ע י )ן‬5‫בי_ בענע‬

flexion

p l i a n t , supple,

.

present

‫ || ט י ט‬h a r m l e s s

inflection,

‫ביין יין‬

‫מ‬

( ‫בגיבאיק י ע י ) ע ם‬
‫ב י י י ב א י ר ט נ ד י ק ייי׳‬

bend, t w i s t ; c u r v e

*‫ייזטיק ייי׳‬-‫בי‬

ent at, s i t i n o n , a t t e n d (not used

‫א ל ראם ב׳‬

baby
fringe benefit

‫ביייזוויליק ייי׳‬

‫בי_י‬

(‫ב י י י א פ א ר א ט י ע י )ן‬

laggard

‫ביייזוווקסיק איי‬

attendance

(

complement)

‫ ־| בגיוועג‬a r y t h i n g

e x t e n s i o n telephone

tumor

||

house

‫ || בי_יזאך‬s e c o n d a r y , b y -

(‫בייזוווקס י ע י )ן‬

present

m y aunt's

productive

sight

malevolent

‫וואנט‬

‫&ענצטער‬

‫ ־( בי_ים א י נ ק ו מ ע ן‬a b o u t 15 m i n u t e s

(‫בגיזאץ י ע י )ן‬

malignant

wall

o m i inno um
s ,y u ‫שיין‬
n h o l‫ם‬y‫י ס י ר איז ע‬.‫ בי‬f‫ ־‬a r r i v i n g
b y , a l o n g (un-2.‫קיי‬
|- eyes i t ' s p r e t t y

‫בייז־וווינדער דאי־‬

malignancy, malignant

the

‫ || בי_י מי_ין מ ו ס ע‬a t the w i n d o w

‫בייז־אויינ דאס‬

s u b o r d i n a t e clause

‫רע‬8 .1 ‫ביי‬8

‫ בי_י ד ע ר‬f‫ ( ־‬c o i n c i d e n c e ) ; i n the eyes of

‫ איי‬.1 ‫בייז‬

‫ב ייז ס‬
‫ || קיין ב ׳ ז א ל א י ר ניט‬e v i l eye

‫ב י י ט ש ע נ ע ייי׳‬

a t the house of; o n (the person o f ) ;

unfriendly;
sinister,

‫בייטערקייט י׳‬

at, beside, near, b y ; w i t h ,

(to)

‫ | י א ס‬-

‫ביטער‬

‫בייטערזאלץ י׳‬

beech

<$> ‫'בי_י|וווינ|ען יי‬

angry; unkind,

‫איי‬

con.) be miserable

bitterness

‫ביידערערדיק‬

bad, evil, wicked; malicious,

( ‫ י י ) ס‬.1 ‫* ב י ט ע‬
dire

e p s o m salts

ground

attend

bitter;

'‫בייידערליי‬

helpful,

be pres-

‫ביטולדיק‬

‫ נ י צ ע‬- ‫ביטניק יעי )עם( ם‬

(rev.

!‫בי_י ד ע ר נ א כ ט ׳ע‬

(‫)בייזע־וווינדער‬

||

‫מיר ב׳‬

*‫איי‬

amazing

[ ] ‫ייי׳‬

|| request

*‫זי_ין‬

‫ביידע‬

g r o u n d , close to the
of assistance

‫ב׳‬

‫י' ׳עז‬-‫י דערבי‬.‫בי‬

‫איניי‬-‫איי‬

‫נ א כ ט‬

2.

scorn-

ful

(‫ב י י נ פ א ל י ע י )ן‬

‫ד ע ר ב ני‬

vicious,

‫ביטול יעי‬

‫ד‬

( A ‫ ) ע ך ( ) ב ו י ד‬ap ‫ב י י ד ל‬

(‫ביידן‬/‫ביידע‬

[BITL]

c o n t e m p t of c o u r t
contemptuous,

cabin
|| b o t h

(‫)צו‬

(‫ )ן‬0* ‫בי_י'נערע^ס‬

case (of a declension)
booth; bungalow,

dis-

‫ ב׳ צום נערייכט‬h paragement, scorn

pretzel
siding

‫ביטול‬

‫בייינעוודיק ייי׳‬
‫ביייגעוודיקייט י׳‬
‫ב צ י ג ע ל י י נ ט איי‬

698

‫בצשטראך‬
‫האלדז‬

‫ ווי א ב ׳ א י ן‬H t o

the

‫בייז־סימנדיק‬

quick

ominous

‫ א נ | ב ר ע כ | ן י‬H a w k w a r d , unmanageable
‫ || מ י ט ד י‬g i v e a b e a t i n g t o

‫ד י ביינער‬

‫ || ע ר א י ז ד ע ר ט א ט ע ט י ט‬j u s t l i k e
he is the i m a g e of his father

(hum.)

scold
malice

‫ביי נ א כ ט זעו‬
‫׳־״‬8 ‫בגינאי נ ד‬

trade, swap

‫ט א נ‬
daytime

‫בייינערדיק איי‬
‫בייסבאל י ע י‬

(‫ביייסבאל־ווארפער י ע י )ס‬

harsh,

pungent,

biting,

‫איי‬

purse, w a l l e t ;

|| I i t c h
my

bite

imp.

‫זיך‬

‫ביי יער יש איי‬

Bavaria

( ‫ייערן ) י א ״‬-‫בי‬

‫ ב׳‬h

modify;

bacon

‫ || פ א ט ש | ן ז י ך א י ן ב׳‬b e l l y

<$> ‫בייצ|ן יי‬

bulging
b u m p , l u m p (swelling)

enclose, a t t a c h (in a letter)

‫בצישטידל‬

(‫)יט‬

[BA'YLIMED— BA'YLI-

‫|האב|ן* פאר‬-

MUDIM]

‫י׳‬/‫יעי‬

(‫ב צ ל י י נ י ע י )ן‬
^ ‫ב צ | ל י י נ | ן יי‬
‫בצליטוד‬

‫יעי‬

minor in
w h i t e m e a t (of fowl)
c l e n c h imp.

(‫ב צ י ש ט צ ע ר י ע י )ן‬
|| w h i l e , o n

‫בצישטצערוע י•)ען( = ב צ ש ט צ ע ר‬

(tree) n u r s e r y
‫ביזן ב׳‬

(‫ב צ ש ט ר א ך י ע י )ן‬
95

‫א ב׳‬

‫בייליק י ע י‬
<$> ‫ב צ ל | ן יי‬

m ‫ ״ ב צ ד ע ר || ב ׳‬, ‫ ב צ ד ע ם‬- ‫ב צ ם‬

while/on leaving

8 3> ‫ב צ | ש ט צ ' ע ר | ן יי‬

‫בצישטצערער י ע י )ס( ם‬

‫בצל‬

m i n o r (subject)

‫ ב׳ י‬H withstand

comma

(‫)ן‬

(‫*בצילאנע י ׳ )ס‬

enclosure

‫בצישטאט י ׳‬

of h e l p t o

contributor

‫ב צ י כ ל ד י ק איי‬

0 ‫ב צ כ ל | ע ן ז י ך יי‬

s u p p l e m e n t , enclosure

(‫ב צ | ש ט י י | ף יי )איז ב צ י נ ע ש ט א נ ע ן ( )י‬

contribute, donate

‫ב צ כ י ק איי‬

(A ‫ב צ כ ל י * ־ ) ב ר ך‬

bulge

v a n q u i s h ; defeat

donation, contribution

(‫ב צ ט ש י ׳ )ן‬
‫בצטשטראם י ע י‬

c o n g r a t u l a t e oneself, be self-satisfied

(8)(‫ב צ | ק ו מ | ע ן יי)איז בצינעקוסען‬

‫יא׳־‬

»‫בציטענישן‬

big-bellied; bulging

‫ב צ צצטנס‬

[ B A ' Y K E L K I I L ] ( ‫ס ) ע ך‬$‫ב צ ק ו ל ב ל ד‬

(‫)עך‬

vi.

(‫)מיט‬

‫בציטעוודיק‬

( a n i m a l ) w h i p , lash

‫עי‬0»-‫בייקאן יעי‬

suburbia

(money)

‫איי‬

alternating current

*‫בצצציטנדיק איי‬
‫אי־יי‬

variable,

‫>=ב י י צ ן‬3< ‫בימין ן מ‬

s t a n d b y (sb.), be

convert

vary, alternate

ups a n d d o w n s , v i c i s s i t u d e s

2

s t a i n (give hue t o w o o d )

resist,

0 ‫ב צ ט ל | ע ן יי‬

( ‫ב צ ט | ן יי ) נ ע ב י ט ן‬

fickle

1

‫ב י י ץ י ע י ) ב צ י ט ( זעל‬

doorpost

flour)

t a k e t u r n s (at)
changeable,

(‫ב י י ץ י ע י )ן‬

in time, on time

falsetto

‫יי‬8 ‫ב צ י ט ל ד י ק‬

(‫ || ב׳ ז י ך )בצ‬trade, s w a p , s w i t c h

‫בצצצטיק־ב צ צ צ ט נ ד י ק‬
timely, prompt

‫בצטל י ע י‬

baggy

(‫ב צ י ס ע נ י ש יאס )ן‬

(wood) s t a i n

overcome,

(‫ב צ ט צ ך י ע י )ן‬

( ‫חז<> ) ע ך‬/(‫)ען‬

‫ ־( ב ' זיך‬change,

(‫ב ׳ )י‬

Bavarian

‫ב י צ ה‬

‫בציטהאנדל יעי‬

sift (esp.

h a n d itches
itch

barter

change, v a r y , a l t e r vt.,

‫ | ע ט ב י י ס ט מ י ך‬- (rev. con.) i t c h

‫יסט ס י ר‬.‫ || ד י ה א נ ט בי‬i t c h

‫ב צ טאנ‬

pouch

‫בגיס | ן יי‬

(‫)נעביסן‬

!‫>ע‬

*‫יי‬8 ‫ב צ ט א ג י ק‬

tributary

‫בי_יסיק‬

poignant; caustic, scathing
<»> •‫|| *״‬

(‫ב צ ט י ע י )ן‬

‫ מ א כ | ן א ב ׳‬H change; shift

benefit (from)

pitcher

(‫בייט י ׳ )ן‬

c h a n g e ; ex-

(‫ ־( א פ | ל ע ק | ן א ב ׳ )ביי‬fruit)

(game of) baseball

imp.

‫בייזקייט י ׳‬

(garden) b e d
modification,

(A ‫ב י י נ ד ל י*־ ) ע ך ( )ביין‬

bony

‫בייזער י ע י‬

‫ב י י ' ז ע ר | ן ז י ך יי‬

<‫)אויף‬

‫ביינער‬

*‫בצנאכטיק איי‬

side b y side, together
p i t , stone (of

be a n g r y ( w i t h ) ,

‫ד י ביינער‬

‫נ א כ ט‬
night, nighttime

[ S I ' M E N D I K ] ‫יי‬8 ‫ביייז־סיטנדיק‬

anger; indignation

|| bone

‫ב ׳ אוועקגיין‬
( ‫בייימערשול י ־ ) ן‬

‫ ב י י נ ד ל‬A (‫)ער‬

‫ביין י ע י‬

697

ticket

(‫ב י ^ ע י ט יער )ן‬

ding-dong
almemar,

the

bash-

[—BAYshoNiMj ‫בצשן י ע י ) י ט ( • ט ע‬

«n ‫ב י ם ־ ב א ם‬

(‫)—ות‬

[BIME]

‫ביישן‬

f u l / s h y person

‫בימה‬

‫יי‬

‫ || *צום‬e x a m p l e , i n s t a n c e

p l a t f o r m i n a synagogue from w h i c h

‫פון‬

‫ב׳‬

‫א‬

‫״זייף‬

||

(‫*ביישפיל י ע י )ן‬

for

example

the T o r a h is r e a d
substitute,

(D)

[BIMKEM]

s u b s t i t u t e teacher

‫יעי‬

‫בימקום‬

first fruit,

‫\ ב ׳ ־ ל ע ר ע ר‬- p r o x y
bee

am
( p a i r of) o p e r a glasses,

be able,

‫יי‬

bookish

‫בין‬
bookworm

(‫ב י נ א ק ל י ע י )ען‬

conjunction
affiliation,

auditor

( ‫ב י י נ ד ב ר ע ט ל י*־ ) ע ך‬

bookcase

( ‫בינדוננ י י ) ע ן‬

coherent
coherence
|| tie, b i n d , s h a c k l e
also

inter-

‫בינדיק איי‬

balance (of a c c o u n t )
calum-

‫ב ׳ זין־‬

( ‫בינדע י י ) ס‬

(‫)ס‬

‫יעי‬

‫יעי‬/‫י*ס‬

[BEYNE-LEBE'YNE]

pageant

easel

‫ביךהשטשות‬
‫בינו־לבינו‬

(A ‫) ע ך ( ) ב ו נ ט‬
stage

beehive
‫ || א ו י ף ב ׳‬encore

education

‫בילדוע יי‬
...‫בילדונג‬

pictorial

encore!

Jew.

students'

(‫ב י ס י ע י )ן‬

a few; a l i t t l e ,

‫ || א ב ׳‬b i t

piece-

‫ צו‬h

>‫ראי‬

[LY] (‫ביליאין י ע י )ען‬

billiard, pool
poolroom

‫ביסל‬
(hum.)

slightly

•‫ביליק אי‬

dirt-cheap

‫בייסלעכווייז מחי‬

preferred, preferable

little b y little, piecemeal
morsel, b i t e

[LY] ‫ב י ל י א י ר ד י ע י‬
(‫ב י ל י א ר ד ז א ל י ע י )ן‬

‫ || ב ׳ ווי ב א ר ש ט‬c h e a p

meal, little b y little; somewhat
gradually, bit by bit,

‫בילו‬

groms i n Russia
billion

‫ב י ס ט ר ע מיי‬

(‫)עך‬

some,

for

Palestine

w h i c h o r i g i n a t e d after the 1881 po-

‫ביס‬

: » * ‫ב י ס ט יי ) א‬

swift, agile, r a p i d

(‫ב י י ל ד ק א ר ט ל יא״ )עך‬

movement

agricultural settlement i n

1

(‫ז יי ן‬

‫ב י י ל ד ע ר ד י ק איי‬

(‫ב י י ל ד ע ר ש ט ר י י ף י ע י )ן‬

w ‫ ב ׳‬.2 |‫ ־‬encore

( y o u ) are

‫ביסלעך‬

comic strip
picture postcard

(‫ב י נ ש ט א ק י ע י )ן‬
2

‫' ב י ל ד | ן יי‬
...‫בילדער‬

v i v i d , g r a p h i c , p i c t u r e s q u e ‫ב י י ל ד ע ר י ש איי‬

‫בינעריי' דאס‬

(‫ י ע י )ן‬.1

‫שיין‬

‫ביילדנעשטעל‬

educational

‫בינטל‬

( ‫״בינע י י ) ט‬

bite
as a n

‫דאי־‬

pictorial

(‫בינער י ע י )ס‬

beekeeping

(‫)ן‬

educate

b u n c h ; truss
beekeeper

‫א ב׳ אויף‬
( ‫ב י ל ד יאס ) ע ר‬

‫ || ל ע י ב ע ד י ק ב ׳‬gorgeous

w h i l e , i n the m e a n t i m e
bundle, batch,

(‫בילבול יעי)ים‬

c a l u m n i a t e , frame

‫ביךהזמנים‬

‫!זייי‬

‫ביל‬

(‫ב י ל א י נ ץ י ע י )ן‬

[BILBL—BILBULIM]

twilight, dusk
mean-

‫יעי‬

O ‫ב י ל א נ צ י ר | ן יי‬

‫ || ב ׳‬p i c t u r e ; i m a g e ; s i g h t

session
[BEYNAshMoshEs] (‫)ן‬

(‫)ן‬

‫פון ר ע כ ט‬

‫ ־| מ א כ | ן‬n y , false a c c u s a t i o n , frame-up

‫ ב י י נ ד ר י ע ל‬A ( ‫בינדרונג י ע י ) ע ן‬

[BEYNAZMANIM]

‫*־עי‬

b a l a n c e (an a c c o u n t )

(‫ב י נ ד | ן יי )געבונדן‬
sling

link

( ‫בייכער־רעוויזיע י ׳ ) ט‬
(‫שענק‬...)‫בייכערשאנק י׳‬

the B i l l of R i g h t s

‫ביינדיקייט י י‬

c o m m i t oneself

(‫ב י י כ ע ר ־ ו ו י נ ק ל י ע י )ען‬

‫( || ד ע ר ב ׳‬legislative) b i l l

commitment

‫ב י י כ ע ר ד י ק איי‬

‫ב י י כ ע ר ־ ר ע ו ו י ז א ר י ע י )ן( • ש ע‬
audit

(‫ווערטער‬...)‫בינדווארט יא<־‬

association;

» ‫ביכורים‬

(‫ב י י כ ע ר ־ ו ו א ר ע ם י ע י )־ווערעם‬

book end

binoculars
splint

firstlings

( ‫יף ב ׳ ) צ ו‬-‫ זי‬: [ B I K I I O Y L E S ] ‫ב י כ ו ל ת‬
h a v e i t i n one's p o w e r (to)

( ‫בין י י ) ע ן‬

(‫ז יי ן‬

‫ב׳‬

exemplify

priority

(‫ביס ן י ע י )ס‬

b a r k (at)
96

‫ב י ל כ ע ר איי‬

(‫ב י י ל כ ע ר ק י י ט י י )ן‬
(‫ב י ל | ן יי <ג>)אויף‬

696

‫בלא‬

‫ביסקוויט‬

rabbinical court [ B E Z ( D ) N ] ( ‫ב י ת ־ ד י ן י א ס ) ס‬
[BEYSAKNESES

(‫)בתי־כנסיות‬

—BOTE-KNE'SYES]

1‫ב י ת ־ ה מ ד ר ש יע‬

diocese
ceremo-

Temple in Jerusalem
(‫)ן‬

‫דאס‬/‫דער‬

[BESMED-

(‫)בתי־מדרשים‬

[BIER-KJIO'METS] ‫ביעור־חסץ יעי‬

o n the d a y before

cemetery

‫ד*׳־‬/‫יער‬

(beef) steak

pray-

bicycle

( ‫י־*־ ) ס‬/‫דעי‬

the

‫בית־עלסין‬

[BIKER-Kho'YUM]

(Jew.)

t e r y ( u s u a l l y Jew.)
honorably

‫ב׳‬

*‫האב|ן‬

:[BEKAVONE]

cease-fire

beer
Biro-Bidjan, territory

in

be a b l e ‫ ־| זי_ין* ב ׳ צ ו‬u n a b l e , i n c a p a b l e

ately,

in general

Jew.

region, w i t h

tip

[ ] ‫ב כ י ו ו נ ד י ק איי‬

w r i t t e n (language, e v i d e n c e ,

c i t i z e n ; bourgeois

in

‫«יוי‬

vigilante committee

[ ] ...‫בכתב״‬

m e m b e r of v i g i -

(‫ביירגערוואכניק יעי )עם‬

first-

[PKhoR—PKhoYRiM]

mayor

HP ‫ב כ ד י‬

[BIKIIDE'Y]

civil

‫יי‬

civil war (‫יי)ן‬/‫' ב י י ר ג ע ר ק ר י ג דעי‬
»

in a n y

case

[BEKIII-TO'YV]
[BEKIIO'L-OYFN]

‫ב כ ל ל‬

‫«ייי‬

|| c i t i z e n ' s r i g h t

( — ) =>‫ב י י ר נ ע ר ר ע כ ט יא‬

‫בכורה‬

civil rights

precedence
auspiciously

[MiLKhoME] ( ‫ ) — ו ת‬n ‫ב י י ר נ ע ר ־ מ ל ח מ ה‬
war

(‫ב כ ו ר י ע י )ים‬

[PKIIOYRE]

citizenship, national- ( ‫ ) ן‬n ‫ט‬6‫בי'רנערשא‬

‫בכי־טוב‬

ity

‫ןאיוו‬5‫בכל־או‬

by inheritance;

[ B E Y E R U S I I E ] «‫י‬8 ‫ב י ר ו ש ה‬

1‫ [ ׳ע‬B I K I I L A ' L ] ‫ב כ ל ל א ח ז‬

by heredity

|| t h e n , therefore [ B E K 1 1 E ‫ ( ׳‬Y ) N ] ‫ א י מ‬.1 ‫ב כ ן‬

implication

(
blue

‫יי‬8 ‫ב י י ר נ ע ר ל ע ך‬

(‫ביירגער־מייסטער יעי )ס‬

to

born son
primogeniture;

2

...‫בירנער‬

lante committee

in person, personally

‫ || ב ׳ צ ו‬so t h a t

‫ב י ר נ ע ל ט י•״‬

(‫ביירנערוואך י ׳ )ן‬

c i v i l ; bourgeois

‫בכבודו־ובעצמו‬

o r d e r t o , so as t o , w i t h a v i e w

as a n

‫בירנער יעי )ס( ם‬

civil, civic

5‫בכת‬

etc.)

ME]

Yiddish

official language

intentionally

[ B I K S A ' V ] ‫אחו‬

[B1Khv0YDE-uBEA‫׳‬Ts-

(‫ביראביחשאין)יאס‬

U . S . S . R . i n 1928 as a n a u t o n o m o u s

||

[ B I K L A ' L ] ‫ב כ ל ל אי״‬

in writing

°v ‫ב י ר‬

E a s t e r n A s i a designated b y the

[ B E K I V N ] ‫ב כ י ו ו ן איוי‬

intentional

(‫ביקס יי)ן‬

(‫בייקסנשוויינ יעי )ן‬

!‫ב כ ו ו נ ה איי‬

p o t e n t i a l l y 2. ‫א י ״‬

the

( ‫ב י ק ל דאס ) ע ך‬

g u n , rifle

[BEKOYEKh] ‫ב כ ו ח‬

on purpose, deliber-

to visit

(playing) marble

i n t e n d t o , h a v e a n eye t o
(‫ || נ י ט ב ׳ <צו‬able 1. ‫א י י‬

commandment

[ ] ‫ב כ ב ו ד י ק איי‬

dignified; creditable
‫אז‬/‫א‬

(‫ביק יעי)עם‬

‫ביקור־חולים יעי‬

sick; primitive hospital

[ B E K O V E D ] ‫ב כ ב ו ד איוו‬

h o n o r a b l e , respectable,

(‫ביציקל יעי)ען‬

bull

[ B E S O Y L E M ] (‫דאס)ס‬/‫ב י ת ־ ע ו ל ם דער‬

[BESALMEN]

‫טטייק‬6‫בי‬

‫י ע י ) ן ( «פעי‬

synagogue
ceme-

‫ א ק א ' ל איי‬5 ‫ב י‬

testicle [ B E Y T S E — B E Y T S I M ] ( ‫ב י צ ה י י ) — י ם‬

er a n d s t u d y house; s m a l l O r t h o d o x
cemetery

Passover

bifocal

‫בית־מדרש‬

(Jew.)

REsh— BOTE-MEDRo'shiM

•‫י‬8 ‫ב י י ס ק ו פ י ש‬

( ‫ט י י ) ן‬6‫בי'םקופשא‬

n i a l b u r n i n g of the traces of l e a v e n

‫בית־הקברות‬

(Jew.)

(‫ב י ס ק ו פ יעי )ן‬

episcopal

[BEYSAMiGDEsh] ( ‫ י ע י ) ן‬/ ‫ב י ת ־ ה מ י ק ד ש י א ס‬

[BEYSAKVORES]

(‫ביסקווייט יעי)ן‬

bishop

synagogue

‫ב י ת־ מ ד ר ש‬
the

cracker, biscuit

»8‫ב י ת ־ ה כ נ ס ת י‬

6 ‫ב י ט ק ו‬

.

‫) ע ן‬bet,
‫ י ע י‬n a m e of the

‫יי‬8 ‫ב ל א‬

!‫ב י ש ע ף י ע י ) ן ( ׳ע‬

[BEYS]

(‫ח )ן‬/‫ב י ת יעי‬

letter ‫ב‬
97

‫בלוח‬
blueing

9r ‫ב ל א ע כ ץ‬

bluff; h o a x

(‫ב ל א ף יעי )ן‬

bluff

<•> ‫ב ל א § | ן יי‬

block; pulley; (writing) pad

(‫ב ל א ק יעי)ן‬

b l o w , blast, gust
wind

O ‫ ק א ד י ר | ן יי‬$ ‫ב ל‬
( ‫בל^קאדע י י ) ס‬

be

(‫ב ל א ק י י ר יעי )ן‬

||

(writing) pad

stuffy,

(‫ב ל א ק נ א י ט יעי )ן‬

give

oneself

‫לייש‬5 ‫\ אייגן ב ׳ א ו ן‬- m o s i t y ,

make com-

(

2

hostility

filthy

m u d , filth, d i r t ; s m u t ;

blood

‫ מ א כ | ן‬° || i t ' s n o t h i n g
2. ‫יי״‬

||

‫גייט ב ל ו ט פ ו ן‬

(‫)ים‬

vilify

‫פון‬

( ‫ ן‬/ ‫ ט ע ר יעי ) ס‬$ ‫ב ל‬
‫בלא־יודעים‬

‫*־מ‬

[BELO'Y-YO'YDIM]

knowingly
‫ב ל א ע ב ץ‬

‫בלוט־בילבול‬

disgrace, e m b a r r a s s -

‫ב ל א ל ע כ ץ יאי־»מ‬

(‫ב ל א מ א י ז ש יעי )ן‬

b l o o d a c c u s a t i o n , esp. a false charge
(made r e p e a t e d l y since the
Ages)

a c c u s i n g J e w s of
b l o o d vessel

ment

Middle

the

m u r d e r of C h r i s t i a n

disgrace oneself

ritual

stray, ramble (having

(—) ‫ב ל ו י ט ג ע פ ע ס *ס‬
maze
blonde

sanguinary

feud

glossy,

‫ב ל ו ט י ק ייי׳‬

fertilized

egg,

it

bleach
gleam, glitter
s t r a y , n o t k n o w the

feud

...‫בלאנקא‬

O ‫ב ל א נ ק י ר | ן יי‬
‫ב ל א נ ק ע ט איי‬
0 ‫ב ל א נ ק | ע ן יי‬

<E> ‫ב ל א נ ק ע | ן ז י ך יי‬
way

‫בלויט־פארגיסונג י׳‬
$ ‫ב ל‬

m« .2 || bare, b l a n k

‫בלאנק‬

(‫ב ל א נ ק יעי )ען‬

azure

u n d e r J e w . d i e t a r y laws

only,

‫איי‬

b l a n k (form)

[ s i K h s E K h — s i K h s u - (‫ב ל ו י ט ־ ס י כ ם ו ך יעי )ים‬
bloodshed

(‫נדינ)ק(ע יי)ס‬$‫בל‬

brilliant,

b l a n k (check e t c . ) ; b l a n k e t

inedible

KhiM]

( ‫בל^נדזשערי_י' י ׳ ) ע ן‬

spick-and-span

(‫ב ל ו י ט ס ט ר א פ ן יעי )ס‬

making

shiny,

‫ב ל ו ' ט י ק | ן יי‬

[MAK.11 L O Y K E S ] (‫ב ל ו י ט ־ מ ח ל ו ק ת יייס )ן‬

d r o p of b l o o d i n a

‫ נ ד איי‬$ ‫ב ל‬

<E> ‫ב ל ^ נ ד ז ש ע | ן וי‬

lost one's w a y )

‫ד‬

b l o o d t h i r s t y , ferocious, ‫ ר ש ט י ק ייי׳‬$ ‫ב ל ו ' ט ח‬

bleed vi.

O ‫ב ל א מ י ר | ן ז י ך יי‬

b l o n d , fair

children

bloody, sanguinary

‫ב׳‬

(‫ב ל א י ט ע ־ פ ל י ג ל יעי )ען‬

blister, b l o t c h
un-

‫ב ל ו ט ב ^ ד יי‬

‫יעי‬

‫ב ל א ט י ק איי‬

‫ ס ׳ א י ז ב׳‬I- m a r s h

‫ב ל ו י ט א ר ע ם ייי׳‬

carnage
[B1LBL—BILBULIM]

0

( ‫ י׳ ) ס‬.1 ‫ב ל א ט ע‬

pooh-pooh;
fender

(‫ב ל ו י ט א ו י ס ג א ס יעי )ן‬

anemic

‫בלעטער‬
‫ב ל א ט איי‬

nonsense!

‫פ|גיי|ן* ט י ט ב ׳‬$

is b l e e d i n g
hemorrhage

.

m o n cause ( w i t h )
muddy,

‫ ז | ן י ב ׳‬$ ‫ ל‬H the b l o o d of

‫ || ע ט‬bleed vi. h e a v i l y

table)

(‫ שלאג|ן ב׳ )טיט‬f‫ ־‬a p e r m i t

‫ב ח ב׳‬

‫\ ל י נ | ן י א י ן ב ׳‬- be i m p e t u o u s

|| bleed vt.

.1 ‫ב ל א ט‬

(of

i l l e g a l l y , u n d e r the c o u n t e r , w i t h o u t

‫ב ל ו ט ייי־‬

‫ ה א ב | ן * ה י י ס ב ׳‬h o w n flesh a n d
run in

pout

‫ב׳ פ ו ן ז י ך‬

‫יא־־‬/‫דער‬

flap

(news)paper

(‫בלוז)ק(ע יי)ס‬

‫ || ב י ח ב ׳‬u n t i l i t bleeds

airs,

' ‫ || א ו י ף ב‬i l l e g a l , u n d e r w o r l d l y

|| v e r y y o u n g , ‫ ־| ב ׳ י ו ע‬b u x o m person
ani-

( ‫ב ל א ז ן יעי ) ס‬

( ‫ב ל א ז | ן יי ) ג ע ב ל א ז ן‬

|| sheet (of p a p e r ) ;

h e a r t a n d soul
blouse

|| b l o w

‫ ב ל ע ט ל‬A (‫)בלעטער‬

leaf;

‫" ב ל ב ו ל יעז‬

‫ || ב ׳ א ו ן מ י ל ך‬blood

( ‫ ז ע ק‬. . . ) ‫ב ל א ז ז א ק יעי‬

puff; be h a u g h t y

[ B E L E ‫ ׳‬v - v 0 N E ‫ ׳‬F E s h ] ‫ש אייי‬6‫־ונ‬3‫בל‬

youthful/

(‫ ז יעי )ן‬$ ‫ב ל‬

‫ב ל ^ י ז ־ א י נ ס ט ר ו ט ע נ ט יעי‬

clown
‫ב׳ זיך‬

O ‫קיר|ן מ‬$‫בל‬

‫ב י ל ב ו ל‬

(‫)ן‬

ment

blockade
curfew

instru-

bellows

blockade

blockade, block

with

‫בלאז‬

695

pale, p a l l i d , colorless

‫ זען‬-‫ב ל ו י »י‬

pallor

‫ ייי׳‬.1 ‫ב ל ו ח‬
98

‫ב ל א ס איי‬

‫ב ל א ס ק י י ט יי‬

694

‫בליצלען‬
lackluster, d u l l
gap, b l a n k
striptease

‫בלייז • י י‬

‫ב ל י י ז‬

‫«־נל‬

‫יעי‬

bareheaded

(‫בליייזטענצערקע י ׳ )ס‬

full of gaps
pale

flower

‫כלייך • י ׳‬

(‫)ן‬

>‫יייי‬

calyx

‫בלייכעכץ‬

pencil

‫מאכ|ן‬

without

‫בלינד • י ׳‬

humbug, impostor

‫ב ל י ו ננ‬
b l e a c h ; fade (color)
(with

‫בלינדקייט י ׳‬

[ N E ' Y D E R ] ‫•ייי‬

‫בלי־נדר‬

action,

to

avoid

the

risk

doubt,

un-

[GU'ZME]

un-

‫פ ל י וש ט ש‬
w i t h o u t regret,

bloom,

blossom;

prosper,

‫•ייי‬

^revocable

‫בלי־ספק‬

livid

flourish,

||

(‫ב ל י ץ י ע י )ן‬

perous
burst; lightning

instantly
lightning rod

flashy

•‫בליציק •י‬

extra-bright lamp
flash b u l b

residue

(‫ב ל י י ב י ע י )ן‬
‫בלייביק • י י‬

(‫)עך‬

‫בלי_יבל‬

remain,

stay;

‫)איז‬

‫בלי_יב|ן יי‬

‫נ«פ‬

stand

‫ביי‬

(‫ב ל י צ ל ^ מ פ י ע י )ן‬

‫ב׳‬

h

(‫נעבליבן‬
(remain

unchanged)

‫ ב ׳ ביי‬h e n d u p

‫( ב ׳‬-

I am

the

book

.../‫זיינס‬/‫דיינס‬/‫טיינס‬

be d e c i d e d / r e -

•‫ייפ‬

between y o u

‫ יעז‬0 ‫ב ל י צ ל | ע ן יי‬

retaining

(as)

retain

persevere (in one's
‫ || צווישן‬s u r v i v e

( ‫ ) ע ך‬wn ‫ב ל י י צ ל ע מ פ ל‬

‫ב ל י נ צ ל ע ן‬

» ‫בליי־יארן‬

‫ ר א ם ב ו ך ב ל י י ב ט ביי ט י ר‬H con.)

(‫ י ר ע ר י ע י )ס‬5 ‫ פ‬$ ‫ב ל י ' ץ ־‬
•‫יט י‬.‫בליצי‬

‫בלי_י דיי־‬

heyday

stub, tab, butt

keep t o ; (rev.

‫ב׳ ש נ ע ל‬

heyday

[ ] ‫בלי־חרטהדיק • י ׳‬

permanent

thrive

• ‫בלייענדיק • י‬

‫בלי־חרטה‬

‫•ייי‬

$ ‫ || ב ׳ נ ר‬lead

<*r ‫ב ל י ע כ ץ‬
<$> ‫ב ל ל | ע ן יי‬

b l o o m i n g , t h r i v i n g , prosflash,

‫ב ל י ו ש ט ש י ע י יען‬

[KIIARO'TE]

for sure

( ‫בלינצע י ׳ ) ס‬

b l o o m , blossoms (coll.)

•‫ב ל י ו ע י‬

perity

questionably
flower,

(‫)ען‬

future
of

[SO'FEK]

‫בלי־נחמא‬

‫•ייי‬

<$> ‫ב ל י נ צ ל | ע ן יי‬

blintz
no

figures)

b l o o m i n g ; b l o o m ; pros-

a v o i d a b l y b r e a k i n g one's w o r d
t w i n k l e , flash, b l i n k

O ‫ב ל י א ק י ר | ן יי‬

literally, w i t h o u t exaggeration

a v o w , " phrase used b y v e r y p i o u s
J e w s w h e n e v e r s p e a k i n g of a

!‫ב ל י א ו נ נ ׳ע‬
‫בליאסק יעי‬

‫>=ב ל י א ק י ר ן‬$< ‫ב ל י א ' ק ע ו ו ע | ן יי‬

‫בליינחעקייט י׳‬

blindness

‫ב ל י א נ ע י־‬

(‫ב ל י א ג ע ר י ע י )ס‬

glare, luster

street

"without making

‫•קע‬

‫ ב׳‬1‫( ־‬bullet)

‫ב׳‬
...‫בלי‬

[ B ( E ) L I ‫ ] ׳‬...‫בלי־‬

humbug, imposture

cul-de-sac, dead-end ‫\ ב ׳ ג ע ס ל‬- b l i n d l y

b l i n d m a n ' s buff

‫בלי י ע י‬

blooming

(‫ב ל י ט פ י ע י )ן‬

b l i n d ; indiscriminate; stray

‫בלחש‬

‫•דיי‬

in (full) b l o o m , i n one's p r i m e

(‫בלי_ישנור י ע י )ן‬

blimp
‫ || א ו י ף ב׳‬b l i n d

[BELAKhEsh]

( ‫*בלגייפערער י ׳ ) ם‬

p l u m b line

‫בלויטעךציבעלע‬

‫ב ל ו י מ ע נ ק ר ו י ט ד*־‬

( ‫ ר ע כ ט ן‬/ ‫ || א י ן ) פ ו ל ן‬b l o o m , p r i m e

‫*בלציפענדל‬

‫יי*־‬

‫בלוסיק •יי‬

b r e a t h (esp. parts of a p r a y e r )

<$> ‫ב ל ע י ע ר | ן יי‬

(‫)עך‬

one's

under

(‫בלייער י ע י )ס‬

doodle
pencil

(‫יי)ס‬

cauliflower

fellow, s l o w p o k e
pencil

florid

(‫ב ל ו י ס ע ך ב ע כ ע ר ל ד*־ )עך‬

(flower) b u l b

‫בלייען • י י‬

»• ' ^ ‫ב ל ו י נ ע ־ ב ל‬

‫ ב ל י ט ל‬A (‫ב ל ו ם י ׳ ) ע ן‬

flowery,

<$> ‫ב ל י י כ | ן י י‬

‫ || ב ׳ | ע ר פ ו ע ל‬lead(en)

‫*בלויי ז ק ע פ ק • י ׳‬

b l a c k a n d blue

‫בלייזיק • י י‬

bleach
bleach

‫ן‬- j u s t , m e r e l y , e x c l u s i v e l y

(‫בלייז י ע י )ן‬

(‫טענץ‬...) ‫בלייזטאנץ י ע י‬

stripteaser

clumsy

‫בלויזקעפיק‬

‫אז‬

‫ ב׳‬H o p i n i o n )

‫ ־| ב ׳ ל ע ב ן‬s o l v e d t h a t

and

‫ל עט ב׳‬$‫ז‬

‫אונדז‬
me

99

693

‫בן־מלך‬
deliberately, i n -

[ B E M E Y Z E D ] ‫במזיד אי״‬

‫בליצן‬
‫|| ע ס ב ל י צ ט‬

tentionally, willfully
begging y o u r

[BIMKIIILE]

‫במחילה אי״‬

necessity; of

zipper

[ B E M E Y L E ] ‫במילא אי״‬

itself; therefore,

consequently

‫בלייצשלעסל‬

l o o k , glance, gaze; g l i m p s e

(‫ב ל י ק י ע י )ן‬

no doubt at a l l ,

most decidedly
undisputed
||

the course of

[ 1 •‫ב ל י ־ ש ו ם ־ ס פ ק ד י ק אי‬

sparkle, shine; glamor
glamor girl

per-

<$> ‫ב ל י ש ט ש ע | ן ת‬

/

[B(E)LE‫׳‬S-BRE YRE]

‫בלית־ברירה‬

‫איוו‬

of Isaac
man,

[BENODEM— BNEY]

(‫)בני־‬

force

‫בן־אדם‬

‫יעי‬

i n the f o r e i g n / p r o -

mortal, h u m a n being

fane language (used

[ B E N E M O N E S ] ‫בנאמנות אי״‬

equivalents

honestly

(‫)בני־‬

[BEN-BAYES—BNEY]

‫בךבית‬

‫דעי‬

words);

(‫)בני־‬

(hum.)

[BENZU'G—BNEY]

m e m b e r s of

(‫)בני־‬

the h o u s e h o l d

(coll.)

(‫)בני־יחידים‬

‫בן־יחיד‬

‫יעי‬

BNEY-YEK11I‫׳‬DIM]

( h u m . , cont.)

sons

politely

[BONIM]

in

t i n badge; t i n c a n

dazzle

» ‫בנים‬

(‫ || ב ׳ )שיין‬flashy, d a z z l i n g

‫דאס‬/‫דער‬

glamor

[BENYAKER]

(‫)ס‬
(‫)בני־‬

‫יעי‬

(‫)בני־מלכים‬

BNEYMELOKhiM]

‫ב ל ע י נ ד ע נ י ש דאס‬
<3> ‫ב ל ע ' ק ע צ | ן יו‬

t e a c h (sb.) a ‫ ל ע ר נ | ע ן ב ׳ מ י ט‬: [ B O L E K ] ‫ב ל ק‬
h a r s h / i m p r e s s i v e lesson

‫בךישראל‬

B o o k of N u m b e r s

Israelite
[BENMEYLEK.11—

‫ב ל ע נ ד ע כ ץ דאס‬

b l i n d m a n ' s buff

(masc.)
[BEN-YISRO'EL—BNEY]

<•> ‫ב ל ע נ ד | ן וו‬

glamor
chant unintelligibly

‫בן־יקיר י ע י‬

‫בלעינדיקייט י ׳‬

b l i n d , d a z z l e imp.

‫בנין‬

b u i l d i n g , edifice, s t r u c t u r e
darling

‫בלענד יעי‬
‫בלענדיק איי‬

glamorous

‫ב נ י מ צ א אפ‬

(‫)ים‬

‫ב ל ע כ י ן איי‬

‫בלעיכערן=ב ל ע כ ן‬

existence
[BINYEN—BINYONIM]

( 2 .

( ‫ב ל ע כ ל יאס ) ע ך‬

t i n , (of) sheet m e t a l

son

[ ] ‫ב נ י מ ו ס ד י ק איי‬

[BENIMTSE]

‫ דאס‬.1 ‫ב ל ע ך‬

tin pan, tin can

[ B E N I M E S ] ‫בנימוס « י ״‬

urbane, p o l i t e
available,

only

<$> ‫ב ל ע ' ט ע ר | ן יו‬

|| t i n plate, sheet m e t a l

‫בךזוג‬

‫יעי‬

[ B N E Y B A Y E S ] «‫־‬/‫בני־בית דאס‬

[BENYOKIIED—

<$> ‫ב ל ע ז ל | ע ן ״‬

( A ‫ב ל ע ט ל דאס ) ע ך ( ) ב ל א ט‬

leaf t h r o u g h , browse (in)

r e g a r d to, i n reference to, re
mate

‫בלעיזל־נומע י ׳‬

bubble
peruse, t u r n (pages of),

‫יע‬8 ‫בנוגע‬8

[BENEGEYE]

( ‫»־ ) ע ך‬n ‫ב ל ע ז ל‬

bubble g u m
leaflet; washer

temporary
concerning, i n

vernacular

or A r a m a i c

otherwise k n o w n as

‫בךדור‬

‫יעי‬

with

bubble

family
[BENDO'R—BNEY]

[ B ( E ) L A ‫ ׳‬Z ] ‫בלע״ז א י ״‬

of Hebrew

m e m b e r of the h o u s e h o l d , one of the
con-

‫ב ׳ שיין‬

( ‫ב ל י י ש ט ש מ י י ד ל ד*־ ) ע ך‬

s p a r k l e , shine

‫בן‬

J a c o b the son

[ Y A N K E V ... YITSKJIOK]

‫בלישטש י ע י‬

glamorous

complimentary way
[ B E N ] ‫טיפל‬

*‫|ן‬$‫ט‬

‫בלי־שום־ספק‬

[ S O ' F E K ] ‫איוי‬

[ B E M A T O N E ] ‫במתנה אי״‬

‫ || י ע ק ב ב ן י צ ח ק‬the son of

‫|| א ו י פ ן ע ר ש ט ן ב ׳‬

‫״ ב מ ק ו ם ״מ‬

[BEMEshEKh] «‫יע‬8 ‫ב מ ש ך פ ו ן‬

as a g i f t ; i n a

(‫בליצער י ע י )ס‬

g l i m p s e ‫ || כ א פ | ן א ב ׳ אויף‬glance

exist
‫בי מ ק ו ם‬

<•> ‫ב ל י צ | ן ״‬

(‫^ )עך‬

‫ || א ב ׳‬at first glance

‫| זיין* ב ׳‬j a v a i l a b l e [ B I M T S I E S ] »‫ב מ צ י א ו ת א‬

during, i n

lighten

flash g u n

pardon
of

flash;

there are flashes of l i g h t n i n g

[BAMIDBOR] ‫במדבר‬

i n the O l d T e s t a m e n t

‫בךמלך יעי‬

i n cash

prince
100

[ B I M Z U M E N ] ‫במזומן אי״‬

‫)ן‬

‫יי‬

692

‫בעל״ז־בר‬
"by

‫בנמצא‬

[BEEZREs‫־‬HAshE‫׳‬M] ‫בעזרת־השם פ י‬

the h e l p of G o d " ( f o r m u l a used

by

Orthodox

of

Jews

at

the

head

‫ב נ י מ צ א‬

antly

written documents; abbrev. ‫)בע״ה‬
o n one's

‫ || א ו י פ ן ט ו י ט ן ב׳‬bed

graceful,

‫ || ב ע ט א נ ע ן •י׳‬concrete
berth

|| please

townsman
(‫)בני״‬

‫בעטל‬

[B1Nsh1ME-A‫׳‬K.hEs] ‫בנשימה־אחת •ייי‬

<$> ‫ב ע ט ל | ע ן יי‬

breath
[BENshishiM—BNEY]

(‫)בני״‬

(‫בעט|ן יו)געבעטן‬

( ‫ || ב ׳ ) א ו י ף‬p r a y

beg, i m p l o r e , entreat,

‫בךשיבעים י ע י‬

septuagenarian
in one

‫בךשישים י ע י‬

sexagenarian

‫ י ך‬- ‫ א י‬/ ‫ א י ך ב ע ט ד י ך‬1‫ ־‬i n v i t e

‫ || ב׳‬p r a y (for)

‫בנעימותדיק‬

(‫ב ך ע י ר יעי )בני״‬

[BEN-I'R—BNEY]

[BENshiviM—BNEY]

‫ב ע ט ל ע ר י ע י )ס( • ק ע‬

ask; request, b i d , beg;

‫•יי‬

‫בעטאין יעי‬

‫ק*ל‬-‫ב ע י ט ל ב ר ו י ט י«ס‬
beg

beggar

[]

suave
fellow

°*‫ב ע י ט נ ע ו ו א נ ט י‬

(A ‫) ע ך ( ) ב ע ט‬

handouts

pleasant,

(‫י*ס)ן‬/‫ב ע ט יי‬
deathbed

bedding

‫* ב נ מ צ א ׳עז‬

gracefully, pleas- [ B E N E I M E S ] ‫ב נ ע י מ ו ת •ייי‬

[BENshMOYNiM—

‫ב׳ נ א ט‬

(‫)בני״‬

‫יעי‬

BNEY]

(‫ אז‬. . . ‫ז י ך ) ב י י‬

(‫)בני־‬

[BENTOYRE—BNEY]

‫ ב׳ ז י ך‬H beseech, p l e a d w i t h , wheedle

‫בן־שמונים‬

octogenarian
‫בךתורה‬

‫יעי‬

(Jew.)

scholar

‫ ע ס ב ע ט זיך‬j| be n e e d e d / d e s i r a b l e 1™

secretly,

a n o t h e r w o r d is needed

‫א ן א נ ד ע ר ווארט‬

‫ ן ב ׳‬I‫ ־| האלט‬t i a l l y ; c o v e r t l y , p r i v a t e l y

be c o y

‫ ז | ן זיך ב ׳‬$ ‫|| ל‬

bawl
w i n e glass, goblet
sepal
calyx

t i p off

<3> ‫ב ע ט ש ע | ן יי‬

secrecy
v e r y secretly
all

told, in

[ ] ‫בסודיק • י ׳‬
[ ] ‫בסודיקייט י ׳‬

[AKhsA‫׳‬NYE] ( ‫בעל־אכסניא י ע י ) ב ע ל י ־ א כ ס נ י ו ת‬

™ ‫בעיבעכעס‬

babble, m u m b l e

<3> ‫ב ע ב ע | ן ת‬

Bedouin

[BiTo'idiN] ( ‫ב ע ל ־ ב ט ח ו ן י ע י ) ב ע ל י ־‬

‫•קע‬

(‫ב ע ד ע ר י ע י )ם‬
ant

!‫ב ע ל ־ ב י ת ׳ע‬
‫ב ע ז ר ת־ הש ם‬

father of b o y b e i n g ( ‫ב ע ל ־ ב ר י ת י ע י ) ב ע ל י ־‬
circumcised

(said

t y person
‫בעל־נאווהניק י ע י ) ע ט ( = ב ע ל ־ ג א ו ו ה‬

i n view of o u r m a n y

with reference to the
of an unfavorable

man;
Belgian

kulak

sins

inevitability
development)
lilac

[ G U ' F ] (‫בעל־נוף יעי )בעלי־נופים‬
Belgium

‫ב ע ״ ה ׳עז‬

‫בעוונותינו־הרבים •ייי‬

[BAVOYNESE'YNU-HO-

RA'BIM]

haugh- [ G A ' Y V E ] (‫בעל־נאווה יעי)בעלי־נאוות‬

person i n

‫ב ע ד ו י נ ע ר י ע י )—( ם‬

bathhouse a t t e n d -

faith, o p t i m i s t

‫ב ע אינט‬

(A ‫ב ע ב ל י*> ) ע ך ( ) ב א ב‬

( i r o . ) b a g a n d baggage

innkeeper

‫ב ע ל ־ ה ב י ת‬

(‫ב ע י ע י ) ע ן‬

p00h!
bean

sponsible person

corpulent

‫ב ס ך ־ ה כ ל •ייו‬
all

(the letter) B

[ A K h R A ‫ ׳‬Y E s ] (‫בעל־אחריות יעי )בעלי־‬

m a n of

‫ב ס ו ד ־ ס ו ד ו ת •ייי‬

[SO'YDES]

[BES(A)K}1AKL]

[ B A L ‫ ; ־‬pi. B A L E - ] ...‫בעל־‬
of; o w n e r of

re-

‫בסוד‬

( ‫ אנ|זאג|ן ב ׳ ) י‬h keep secret

(‫ב ע ב ע ו ־ י ע י )ס‬

( ‫ב ע י כ ע ר ־ ב ל ע ט ל י*<־ ) ע ך‬

‫•ייי‬

[BESO'D]

secret, undercover

(A ‫ב ע י כ ע ר ל !•<־ ) ע ך ( ) ב ע כ ע ר‬

m a n of, person

confiden-

‫בעז יעי‬

[BEZBushNiK] ‫ נ י צ ע‬- ‫ב ע ז ב ו ש ה נ י ק י ע י ) ע ס ( ם‬

(‫ב ע ^ נ י ע )יי‬

shameless person

‫בע^גיש • י ׳‬

broom

[ D O ' V E R ] (‫ב ע ל ־ ד ב ר יעי )בעלי־‬

(‫)ע(ס‬/‫בעזעם יעי )ער‬
sweep

question; culprit

sweep vt/vi
101

0

‫בעיזעמונג י ׳‬

‫ב ע ' ז ע מ | ע ן )זיך( יי‬

691

‫בעל־נצחון‬

sup-

[KhEYu‫׳‬NE]

(‫)בעלי־‬

‫בעל־חיונה יעי‬

‫בעל־דיקדוק‬

(He-

(‫ י ק ד ו ק ד ע י )בעלי־‬T ‫ב ע ל‬

[DI'KDEK]

porter, wage earner
animal

[BALidiAish] ‫בעל־חילש »יי‬
(‫)בעלי־‬

[KIIALO'YMES]

‫יעי‬

‫בעל־חלומות‬
dreamer

sus-

[ K h s h o ‫ ׳‬D 1 M ] (‫בעל־חשדים יעי )בעלי־‬
picious p e r s o n

bene-

factor
person

[YO'YVL]

whose

anniversary

‫בעל־יובל יעי)בעלי״( • ט ע‬
is

being

celebrated

YETSIM]

adviser

[ K i s h R E N — (‫בעל־כישרון יעי )בעלי־כשרונות‬
KISIIRO'YNES]
perforce

[ ] m*/**

­ ‫)בעלי־דרשערס( = ב ע ל‬

[BAL(E)‫־‬
BESL]

‫בעל־הביתל‬

(‫)בעלי־‬

control
(fern.)

p r o p r i e t o r , o w n e r , mistress; hostess;
housekeeper, housewife; l a n d l a d y

‫בעל־כרחודיק‬

||

(A ‫)בעל־הבית‬

‫בעל־טיצווה ׳עז‬

man,
cataract

artisan

( ‫בע^מע י ׳ ) ס‬
lord

(‫)בעלי־משכנות‬

MAshK‫׳‬0NES]
‫•טע‬

go

(‫)ים‬

‫יעי‬

m a t u r e ; of means; courtly, well-toeconomy,

do,

genteel, c o m f o r t a b l e

[]

(‫)ן‬

for,

have

an

be eager t o / f o r
mind

I wouldn't mind know-

‫צו‬

‫ב׳‬

‫א‬

keep

[BAL(E)BA TEVE]

‫טיט‬/‫איבער‬

‫ב׳‬

h

‫בעל־הבתישקייט‬

O ‫בעל־הבתעווע| ן יי‬

house,

manage

(‫)בעלי־הוצאות‬

‫דעי‬

(‫בעל־נצחון יעי )בעלי־נצחונות‬
victor, conqueror

‫בעל־הוצאה‬
spender

(‫)בעלי־הלוואות‬

[HALVO'E]

‫יער‬

‫בעל־הלוואה‬

( m o n e y ) lender
[HAMTSO'E]

(‫בעל־המצאה י ע ר )בעלי־המצאות‬
ingenious p e r s o n

su‫־‬

[ H A z h c o ' K h E ] (‫בעל־השגחה י ע י )בעלי״‬
pervisor

influ-

[HAshpo'E] (‫בעל־השפעה י ע י )בעלי־‬
ential person

person

[ZIKORN]

(‫בעל־זכרון י ע י )בעלי״‬
with good memory

eagerness, i n - [ B A L O N E S ] (‫בעלנות דאס )ן‬
terest

vi.

rule; bully

‫א ב׳ צו ווים ן‬
ing

NITSKIIO'YNES]

-‫י‬/‫דאס‬

household
/

‫א‬9

*‫ ־( זנין‬u r g e f o r / t o ,

[NITSO'KIIN—

[ ] ‫בעל־הביתלדיק »•״‬

[ B A L ( E ) B A T 1 s h ] *‫בעל־הבתיש ייי‬

‫בעלן‬

‫כ׳בין‬

not

.

p e t t y bourgeois

petit-bourgeois
patrician;

[HETSO'E]

pawnbroker

‫ ?יין* א ב׳ צו אמ‬, ‫בעלן אויף י‬

f‫ ־‬w i s h ,

2

(cont.)

LEKJI]

.1 ‫בעל־הביתל‬

‫ון יעי‬3‫על־מש‬3

*‫( זטן‬- interested p e r s o n ; v o l u n t e e r
in;

(

[BALEBA'TIM-

‫יןיס‬

newly-wed m a n

(‫בעל־מפולת יעי )בעלי״‬

[MAPO'YLES]

[BALN—BALONIM]

(‫)עך‬

(iro.)

L(E)BESL]

‫ ת יעי‬5 ‫ב ע ל ־ מ ו‬

‫ ו ת יעי‬5 ‫ב ע ל ־ מ ח ש‬

( ‫בעל־הביתטע י • ) ס‬

(BAL(E)BOSTE]

(‫בעל־מלאכה יעי )—ות‬

[MELO'KIIE]

interested

BAL(E)BATIM]

‫ ד ע ר ב׳ איבער‬/ ‫ ז י י ן * א‬H m a s t e r ; l a n d l o r d

[BA-

miracle worker

‫ב ר־ מ י צ וו ה‬

be

A

‫בעל־הבית‬

‫יעי‬

p r o p r i e t o r , o w n e r ; h o s t ; boss,

thoughtful person

[MA'SIIKN—

‫בעל־דרשער‬
‫דר ש ן‬

(‫בעל־טום יעי)בעלי־מוטים‬

(‫)בעלי־מופתיט‬

[MAKhsho'vEs]

slum-

preacher

‫דער‬

(‫)בעלי־בתים‬

/

[BAL(E)BO S—

‫בעל־כרחו»ייי‬

[ K ‫ ׳‬0 R K h 0 K h ] ‫ב ע ל ־ כ ר ח ך *דיי‬

[MU‫׳‬M]

MO'FSIM]

crafts-

‫בעל־דרשן דער‬

tedious o r a t o r ; (Jew.)

NIM]

talented person

[KO'RKIIE]

u n w i l l i n g (ly)

[MO'YFES—

in a u t h o r i t y ; influential p e r s o n
[DARshN—DARsho- (‫ים‬/‫)ס‬

(‫בעל־יועץ יעי )בעלי־יועצים‬

[YO'YETS—YO'‫־‬

perforce

(‫ ע ה לער )בעלי־דעות‬T ‫ב ע ל‬

[DE'YE]

(‫ות‬5‫ה יעי )בעלי־טו‬5‫בעל*טו‬

[TO'YVE]

cripple

brew) g r a m m a r i a n
person

debtor

[KIIO'YV]

animal, living

(‫ב ע ל ־ ח ו נ יעי)בעלי־חובות‬
[KIIA'Y]

(‫)יט‬

‫בעל־חי י ע י‬
being

690

‫בערנע‬
‫ צ ו | ש ט ע ל | ן י א‬:(A ‫ב ע י נ ק ע ל ע *ס ) ך ( ) ב ע נ ק ל‬
l o n g , be h o m e s i c k ,
long

(‫ )י‬BOW ‫ז י ך‬

yearn

best

[AGO'LE]

(for)
fiction

[ A ' V L E ] (‫בעל־עוולה יער)—ות‬

writer

(‫בענקשאפט י׳ )ן‬

best seller

orally, verbally, by

w o r d of m o u t h
oral, verbal

(A ‫ב ע ס ע ר איי )גוט‬

assistant

teacher

|| y o u h a d b e t t e r n o t t e l l h i m ‫א י ם ניט‬
y i e l d , come a r o u n d , relent
t a k e a t u r n for the

‫ב׳ ווער|ן‬

reader of the

‫ב ע י ם ע ר ו נ ג יי‬

‫^[=בע ל־‬1‫׳‬£]

(Jew.)

[SIIE'M]

[si'MichE]

ing a celebration
b l o w e r of the
practi-

[ T A ' K I I L E S ] (‫ב ע ל ־ ת כ ל י ת יעי )בעלי־‬

­‫ב ע ל‬

‫ [ ׳עז‬T K I ' E ] ( ‫ב ע ל ־ ת ק י ע ה י ע י ) ב ע ל י ־‬

cal man

( ‫בעיקעשע י י ) ס‬

‫ || ווי_יס|ער ב ׳‬bear

‫תוקע‬

( ‫ב ע ר דעי ) ן‬

peni-

[Tshu'vE] ( ‫) ב ע ל י ־‬

‫בעל־תשובה יעי‬

‫|| ד ע ר ג ר ו י ס | ע ר ב ׳‬

tent

(A ‫ב ע ר ג ל *ס ) ע ך ( ) ב א ר ג‬

D

‫ד‬

hilly
miner
(stock) exchange

( ‫ב ע ר ז ע ד־ ) ס‬

ribbon

(‫ב ע מ א ' ^ י ע י )ן‬
,

‫ב ע ־ מ ע י ־־‬
‫א נ‬

(A ‫ב ע נ ד ל ח * ) ע ך ( )י׳ ב א נ ד‬
gasoline; benzine

(‫בעירזע־מעקלער יעי )ס‬

candles for S a b b a t h

( ‫ב ע ר ט ע י־ ) ס‬
bless (a person);

‫ב ע ר ך אד״‬

(‫ב ע נ ט ש י ע י )ן‬

or

*‫ב ע נ ט ש ל י כ ט ס‬

(Jew.)

<3> ‫בענטש|ן יי‬

also s a y the b e n e d i c t i o n after a meal

mately, roughly

benefit ( p a y m e n t , per-

[ ] ‫ב ע ר כ ד י ק אדי‬

•‫בארד‬

‫בענזייןיעי‬

thud

holiday benediction

‫ב ע ר י א ז ע י ׳ ) ם ( יעז‬

[BEEREKII]

approximate, rough

flat

,

‫ב ע ר ג ע ר נ ! דאס‬

‫ב ע ר עז ע‬

‫|| ר ע ב ׳‬

blah-blah

(‫ב ע ר ג ע ר י ע י )ם‬

knoll

flat

‫ב ע י ר ג ל ד י ק איי‬

mining

approxi-

[ T E K E ' Y E ] ( ‫ב ע ל ־ ת ו ק ע יעי ) ס‬

r a m ' s h o r n i n the synagogue

<•> ‫ב ע ק ע | ן יי‬

(‫בעקערגי' י ׳ )ען‬

long jacket

about,

‫בעל־שימחה יעי‬

‫ב ע ק ע ר דעי ) ס ( • ק ע‬

bakery

stockbroker

(‫)בעלי־שימחות‬

[ ] ‫ב ע צ מ ד י ק איי‬

bleat

‫בעל־שם‬

‫יעי‬

person b e i n g h o n o r e d at or sponsor-

pool; pelvis; roasting/baking pan

the B i g D i p p e r

‫בעל־קריאה‬

miracle worker

‫ ב ע י ק ע ל ע‬A (‫ב ע ק ן ד ע י )ס‬

baker

‫יעי‬

(‫)בעלי־שם‬

[ B E E T S E M ] !‫ב ע צ ם איי‬

fundamental, virtual

hill; knoll

(‫)בעלי״‬

‫ק ו ר א‬

(‫בעפשטיק יעי )ן‬

of fact, i n essence

p o l a r bear

[ K O ' Y R E ] (‫ב ע ל ־ ק ו ד א י ע י )ס‬
T o r a h i n the synagogue

s i c a l l y , f u n d a m e n t a l l y , as a m a t t e r

basin, (artificial)

‫בעל־צדקה‬

‫יעי‬

<$> ‫ב ע ' ס ע ר | ן ז י ך יי‬

beef steak
basically, intrin-

‫ב ע ל פ ע ר יעי‬

c h a r i t a b l e person, p h i l a n t h r o p i s t

‫ב ע י ס ע ר ־ ו ו י י ם ע ר דעי ) ס ( • ק ע‬
improvement

[ ] ...‫בעל־פה־‬

(‫)ם‬

(‫)בעליי‬

[BAL-TSDO‫׳‬KE]

‫ ן איםפ י‬j ‫|| ב ׳ ויער‬

i m p r o v e vi.

in

t r a d i t i o n a l heder

better
smart aleck

‫ב ע ^ ע ט ר י ס ט י ש איי‬
[ B A L P E ' J ‫ב ע ל ־ פ ה אחי‬

( ‫בעיסטיע י ׳ ) ס‬

(‫ב ע י ס ט ס ע ל ע ר יעי )ס‬

‫ || ב ׳ זאג‬b e t t e r ; r a t h e r

‫ב ע ^ ע ט ר י ס ט י ק י׳‬

fictional

[TY] ‫ב ע ס ט י א ל י ש איי‬

beast, b r u t e

‫ב ע ^ ע ט ר י י ס ט דעי )ן( ם‬

fiction

( A A ‫ב ע ס ט איי* )גוט‬

beastly, b e s t i a l

(‫ב ע ל ־ ע נ ל ה יער )—ות‬
driver, coachman

wrongdoer

(‫בעינקעניש יאס )ן‬

longing, nostalgia

‫בעל־עבירה‬

‫ד ע‬

sinner
(wagon)

s l i g h t l y (for)
longing, homesickness

‫ר‬

‫ב׳ פ א ר‬

<‫> )נאך‬$< ‫ב ע נ ק | ע ן יי‬

‫ ב׳‬h

(‫)בעלי־עבירות‬

[AVE'YRE]

‫ד‬

r e p o r t (sb.) t o

‫בעל־עבירה‬

(‫ב ע נ ע פ י י ט י ע י )ן‬
formance)

‫ב ע ר נע ׳עז‬

chair, stool
103

(A ‫ב ע נ ק ל דאס ) ע ך ( )י׳ ב א נ ק‬

I

‫בראש‬

689

mole, w a r t

‫בערעזע‬

(‫ב ר א י ד ע ו ו ק ע י ׳ )ס‬

b o l d , brave, m a n l y

‫ב ע ר ע י ז ע ו ו ע איי‬

‫ב ר א ו ו !זי׳‬

|| b i r c h

‫ || פ א ט ש | ן ב ׳‬b r a v o ! w e l l d o n e ! «‫ב ר א ו ו א «י‬

fracture,

t h e (same)

(‫פי_יער‬

actually

in

[BIFRESYE]

espe-

in detail

‫בראכצאל‬

‫ב ר א נ ד ז ־ ן איי‬

‫ב ר א ם יעי‬

( 2 .

|| b r o n z e

brandmark

perfect h e a l t h
versed, s k i l l e d ,

1

(

[BEKIIM]

(

2

[BOKE] ‫| ב ק י‬

.

proficiency,

I
‫)בקיאים‬

versed/skilled

person

[ B ( E ) K I E S ] ( ‫ ) ן ( ) א י ן‬:‫ בקיאותי?׳‬:

skill, mastery
i n short, briefly

[ B E K I T S E R ] ‫אייו‬

succinct

‫ב ר א ק יעי‬

news b r i e f

trash

soon, s h o r t l y

O ‫ב ר א ק י ר | ן יי‬

request, plea

[ ] ( ‫ב ק י צ ו ר ל יא׳= ) ע ך‬

[ ] *‫איי‬

104

‫ב ק ר ו ב אייי‬
‫בקרובדיק‬

[ B A K O S I I E ] (‫ב ק ש ה י ׳ )—ות‬

wade, p l o d

( ‫ב ר א ש אייי ) פ ו ן‬

‫בקיצור‬

[ ] ‫ב ק י צ ו ר ד י ק איי‬

[BEKOREV]

forthcoming

‫ב ר א ק | ן יי‬

‫ ב ר א ש ק ע‬A (‫ב ר א ש י ׳ )ן‬

[BERo'sh]

.»‫׳)אין‬

‫ ו ו ע ר | ן ) ש ט א ר ק ( ב ׳ א י ן‬h proficient, a d e p t

(‫בראסקע יי)ס‬

shred, c r u m b l e vt.

‫ב ק ו ו ־ ה ב ר י א ו ת אי״‬

[BEKO'L-RO'M] ‫!בקול־רםאי״‬

(‫ב ר א ס ^ ע י ט יעי )ן‬

reject, c o n d e m n imp.

[ ] ‫! ב ק ב ל ה ד י ק איי‬

[BEKAV-HABRI'ES]

aloud

(‫ב ר א נ ע י•)ס‬

damaged/condemned goods;

‫בצימצום‬

frugally

(‫בראנפן יעי)ס‬

toad

‫ו ב צ י ם ׳עז‬

‫»ייי‬

[BEKABOLE] ‫בקבלהאי״‬

traditional
in

distil liquor
bracelet

[BETSIMTSEM]

‫בראנדז‬

<$> ‫ב ר א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬

‫ || ט ר י _ י ב | ן ב ׳‬l i q u o r , w h i s k y

at the h e a d (of)

[ ] (‫ב צ י ב ו ר ־ פ א נ ד י ע י )ן‬

by oral tradition

( ‫ב ר א נ ז ש ע י• ) ס‬

harrow

brooch

[ B E T S I B E R ] ‫ב צ י ב ו ר אי״‬

0> ‫ב ר א נ ד | ן יי‬

harrow

‫ל צ ו ו א ה אי״‬

collectively

‫|| י י ) ן‬

(‫ב ר א י נ ד צ י י כ ן יעי )ס‬

line (of business)

‫ןבפרט‬

‫|| א פ | ז א ג | ן ב ׳‬

‫ב י צ ה‬

(‫ב ר א נ ד ז ע ל ע י ט יעי )ן‬
brand

‫*ייי‬

m u t u a l fund
austerely,

(‫ב ר א י נ ד א פ ע ר יעי )ס‬

bracelet

[BETSAVOE]

bequeath

‫ ב ׳ ט צ ע ר‬1‫ ־‬petrel

burnt-offering

‫ב פ ר ו ט ר ו ט יזייי‬

[BIFRA'T]

( ‫ י ע י ) ן‬.1 ‫ב ר א נ ד‬

g a n g r e n e ; (grain) b l i g h t

8

[ B I F R O ' T I E S ] ‫ב פ ר ט י ו ת אי״‬

i n one's last w i l l

( ‫ב ר א ם י• ) ע ן‬

bromine

‫ייי‬2.
‫פרהסיא‬:}

cially, i n particular

number

e x t r e m e l y expensive

‫יזייי‬

[BIFROYTRET]

particularly,

(‫ב ר א כ ט י י ל י ע י )ן‬

p o r t a l , c i t y gate

‫בפירוש‬

public !
in detail

‫ב ר א כ ו ו א ר ג ד*־‬

(‫י י )ן‬

conflagration, blaze;

[BEFEYRESII]

decidedly, outright
openly,

(‫ב ר א י כ ג א ר ט ל י ע י ) ע ן‬

fractional

[MA‫׳‬MEsh] ‫ג נ פ ו ע ל ־ מ מ ש איוי‬

(‫ב ר א ן ־ י ע י )ן‬

fraction, fractional p a r t

‫ייי‬6 ‫ב פ ו ע ל‬

|| p l i c i t , d o w n r i g h t , d e c i d e d , p o s i t i v e

(‫בראטשפיז יי)ן‬

scrap

fraction,

‫בעת־מעעזה אי״‬

[REPOYEL]

clear, ex-1.‫א י י‬

woe i s m e ! ! ‫ א ב ׳ א י ז מ י ד‬° (‫ ־‬d i s a s t e r
h e r n i a l truss

[BEYS] ‫ב ע ת‬

time

( ‫ב ר א ט ש פ י ז ל יא׳> ) ע ך‬

crack;

‫בערשט|ן‬

‫ק‬

[MA'YSE]

actually

(‫ב ר א ט ע ר י ע י )ס‬

spit

break,

at

( ‫ב ר א י ט ־ ר ע ש א ט ק ע יי ) ס‬

(A ‫) ב ר א ט ש פ י ז‬

* 1 .

during

‫ב ר א ט | ן יו‬

broil

skewer

‫^רשטלהאר‬

‫בראטיויך י׳‬

(‫)געבראטן‬

broiler

(roasting) g r i l l

» 2 .•‫ ||יע‬as, w h i l e

(‫בראזדע יי)ס‬

gravy
‫ || ב ׳‬roast

»

1‫י י ) ג ע ב ע י ר ש ט ( ׳ע‬

<S> ‫ב ר א ז ג ע | ן י‬

furrow

‫)אוינטערן‬

‫ב א ר ש ט ן‬

(‫ב ר א ז ג יעי )ן‬

clatter

!‫ ע ר ש ט י י ן י ע י ׳ע‬£

bristle

applaud
c l a t t e r , peal

( ‫ג ע ר ע ז ע יי ) ס‬

‫ב ו ר ש ט י ן‬

‫י‬

<$> ‫ב ר א ד ע | ן וי‬

‫יעי‬

688

‫ברידערקרינ‬

‫ || ש ט ע ל | ן ז י ך ב׳‬head

|| w e l c o m e [ B O R K I I A B E ] ( ‫ י ע י ) ס‬. 1 ‫ב ר ו ך ־ ה ב א‬
[ B O R E K I I A B O ' ]2.‫איש‬

welcome!

[B0RUKh-Hu7°B0RK.hu‫]׳‬

‫•י‬

booklet, pamphlet

after

»™

genesis; B o o k of

in

Genesis

welcome

primeval

[B0RKhAshE‫׳‬M] ‫ברוך־השםאייו‬

‫בר א כט י י ל‬

sensible

[BRUKhiM-HABo'iM]

‫איש‬

‫ב ר א כ צ א• ל‬

‫ברוכים־הבאים‬

‫י‬6 ‫ש פ ט ר נ י‬

benediction at

M i t z v a h ; (hum.)

son's

h u m ; roar

sore, a n g r y ,

Bar-

out of sorts
be a n g r y , fret

(‫ברום י ע י )ען‬

filth, s q u a l o r

brother
nephew
niece

(‫ברוידערן־טאכטער י׳)־טעכטער‬

b r o t h e r h o o d , frater-

cobblestone
[BEROKhL

(hum.)

gross i n c o m e

‫ברוק יעי‬

brutal

(‫ברוקווע י י )ס‬

brewery

O ‫ב ר ו ק י ר | ן יי‬
‫ברחל‬
bread;

loaf;

‫ברייטל‬

A

(‫)ן‬

(‫ברי יעי)ען‬
breadbox
h a v e to, need

(‫בריגאדע י ׳ )ס‬

black and

( ‫ברוייטניצע י • ) ס‬

(<E> ;‫״ברויכ|ן* ת ) ע ר ברויך‬

‫ || ב ׳ א ו ן ב ל א‬b r o w n

<‫אר‬5< >$< ‫ב ר י ח ע | ן ז י ך וי‬

bridge (game)
civil war

‫ברוין איי‬
blue

g u s t e d (by)
‫ב ר ו ד ע ר י ש‬

‫ברויט י א ־‬

livelihood

[BRIE] (‫בריאה יי)—ות‬
brigade

<$> ‫ברויז|ן יי‬

froth ‫ב ר ו י ז ע כ ץ יאס‬

burn, scald; rankle

loathe, be d i s -

‫ברויזיק א י י‬

sparkle, effervesce

stipulate most explicitly

creature, b e i n g

‫ברויזוגג י ׳‬

frothy; vehement, turbulent

‫ ; א ו י ס | ר ע ד | ן ב׳ ב ׳ ה ׳‬H A K T A N O ]

‫( || א ב ׳ טא|ן* א‬scalding) b u r n

‫ב ר ו ט א י ל איי‬

‫ ב ר י י ז ל‬A (‫ )ן‬n ‫ברויז‬
ferment

( ‫ברוקשטיין י ע י ) ע ר‬

B i T K h o ‫י‬6 ‫ב ת ך ה ק ט נ ה‬

0

[HAidiNosE] ‫ || ב ר ו ט א ־ ה כ נ ס ה‬gross . . . ‫ב ר ו ט א‬

cranberry

pave ( w i t h cobblestones)

‫ברוידערקע‬

(‫ב ר ו י ד ע ר ש א פ ט י ׳ )ן‬

n i t y (organization)

(‫ברויסניצע י ׳ )ס‬

t u r n i p ; t u r n i p s (coll.)

‫ברוידעריש איי‬

(‫ב ר ו י ד ע ר ך ז ו ן י ע י )״זין‬
buddy

( ‫בר וסט י ־ ) ב ר י ס ט‬

‫ברוד דעי‬

‫ברודיק איי‬

(‫ברודער יעי )ברידער‬

b r o t h e r l y , fraternal

‫ברומ|ען ת‬

cobblestone p a v e m e n t

[ ] ‫ב ר ו נ ז ל ע ך איי‬

foul, filthy, s q u a l i d

(‫ברויסטקאסטן י ע י )ס‬

mountain

(at)

(‫ > ] [ )אויף‬$ < ‫ברוגז| ן ז י ך ״‬

( ‫ ב ר י י נ ע מ ע ר‬/ ‫ב ר ו נ ע ם דעי ) ס‬

t h o r a x , chest

sulk

b r o k e n relationship

‫ברונע י ׳ )ס( = ב ר ו נ ע ם‬

cowberry,

(‫ ד ע י )ן‬.2 |‫ ־‬also

friction;

[ ] ‫ב ר ו מ ו ־ ש ל ־ ע ו ל מ ד י ק איי‬

breast

[ B R U I M ] » ‫ברואים‬

[ B R O Y G E S ] ( ‫ א י י ) א ו י ף‬.1 ‫ברונז‬

‫ברוך‬

‫ברומו־של־עולם אייו‬

h u m ; roar

‫בר־דעת‬

(‫ זיין* ב ׳ )אויף‬h offended; sullen, cross

a t the t o p of the w o r l d

well

‫יעי‬

[ ] ‫ב ר ־ ד ע ת ד י ק איי‬

creatures

good riddance

[BERUME-SIIELO'YLEM]

momentous

(‫)ן‬

intelligent, r a t i o n a l

‫״ ב ר ו כ צ א ל י י )ן( יען‬

SIIEPOTRANI]

(fig.)

[BARDA'AS]

person

‫ ב ר ו ך ־ ה ב א‬or ‫ב ר ו כ י ם ־ ה ב א י ם‬

father's

[ ] ‫ב ר א ש י ת ד י ק איי‬

‫״ ב ר ו כ ט י י ל דעי )ן( ׳עז‬

welcome! (to more t h a n one a r r i v a l )
reply to [ H A Y O Y S I I V I M ] ‫ב ר ו כ י ם ־ ה י ו ש ב י ם אזט‬

[BOREKh

‫בראשיירט איי‬

[ B R E Y S I I E S ] ‫בראשית י ע י‬

‫ברוךהנימצא‬

to ‫ ב ר ו ך ־ ה ב א‬said

thank G o d

(‫ב ר א ש ו י ר י• )ן‬

soft-covered, p a p e r b a c k

‫)נאט‬
[BOREKJI-HANI'MTSE]

‫|| שטייןן* ב ׳ פ ו ן‬

h e a d , t a k e the lead

‫ברוךהוא‬

blessed be H e (phrase a d d e d

reply

‫בראשור‬

[BOREKh D A Y E N

‫ברידזש י ע י‬

E M E S ] ‫י‬8 ‫ב ר ו ך דיין א מ ת‬

" B l e s s e d B e the T r u e J u d g e , " w o r d s

‫ב ר י י ד ע ר ל ע ך ׳עז‬

said u p o n b e i n g

( ‫ י י ) ן‬/ ‫בריידערקרינ י ע י‬

informed

of

some-

one's d e a t h
105

687

‫ברימיצווה‬

to make a

?‫בי‬

‫לאנג‬

‫ז א ל א י ך אי_יך‬

‫ברידערשאפט‬
(feeling of) b r o t h e r h o o d , ‫ב ר י י ד ע ר ש א פ ט יי‬

‫וואס‬

long story short
scalding; pungent
baraitha, a

[BRAYSE]

fraternity
loathsome, u g l y , n a s t y

‫ב ר י ל ק איי‬

‫י׳‬

(‫)—ות‬

‫ברייתא‬

efficient,

d i s c u s s i o n b y r a b b i s of the M i s h n a i c

be

p e r i o d w h i c h w a s n o t i n c l u d e d i n the

(‫)—ות‬

‫ ז י י ף א ב ׳ אויף‬h s k i l l f u l
‫ יי‬.2(‫־‬

even if

( 2 .

efficient housewife

(‫ב ר י ל יעי )ן‬

[ B O ' R E L I ] *P ‫ב ד י י ל י‬

|| b r i l l i a n t

‫יעי ) ן‬

•1.

‫אי‬

d i a m o n d ; jewel
d i a m o n d ; precious,

[ L Y ] ‫*־־‬

Brussels

k i c k pf.

<‫א ב ׳ ט א | ן * <י‬

alternative,

[BERYEsh] ‫ב ר י ה ש איי‬

efficiency; a c h i e v e m e n t

[ ] •‫בריהשאפט י‬

d e x t e r i t y , efficiency

[ ] ‫בריהשקייט י י‬

(‫יעי)ס‬

mailman

(‫ברייווךטרעגער יעי )ס‬

stationery

‫בריק‬

mailbox

{1

‫•יי‬

the C o v e n a n t between G o d
and

A b r a h a m ; (Jew.)

‫ו־‬.‫ב ר י י ו ו פ א פ י ר ד‬

(‫ברייווקאסטן יעי )ט‬

bully

‫בריקע‬

(‫בריטאין יעי )עס‬

‫ || ב ׳ א י ב ע ר‬be a b u l l y

$> ‫ב ר י ק ע | ן יי‬
•‫י‬

( A ‫ב ר י ו ו ל יא<־ ) ע ך ( )בריוו‬

<$> ‫ב ר י ט א ' ג ע ו ו ע | ן יי‬

‫ברירה‬

bully

choice, o p t i o n , recourse
optional

British

‫ברירהדיק‬

2.

0‫י!י‬

( ‫ב ר י ת יעי ) ן‬

bread c r u m b s

circumcision

iBRis-KhADo'shE]

‫יעי‬

still,

illegal

(A

‫)בר־ויז‬

with

girl's

birth

(a

(‫)עך‬

w i d e , b r o a d , a m p l e ; far-

‫ברית־חדשה‬

(‫)ס‬

‫יי‬

‫ברייזל‬

‫ !יי׳‬.1 ‫ב ר י י ט‬

r e a c h i n g , e x t e n s i v e ; l i b e r a l , generous
width, breadth; latitude;

‫בריתיצע‬

regional

across, cross-

folk

( 2 .

circum-

[ B R I S M I L E ] ‫יי‬

wise
broadminded

‫ברית״סילה‬

generous,

cision ceremony
blessing, bene-

[BROKIIE] (m—)•‫י‬

‫ב ר י י י ט ה א ר צ י ק איי‬

generosity, m a g n a n i -

‫בריייטהארציקייט יי‬
mity, bounty

[ B A R M A Z L ] ( ‫ב ר ־ מ ז ל יעי ) ס‬
[ B A ' R M E N E N ] ( ‫ב ר ־ ם י נ ן יעי ) ס‬

[BARMITSVE]

(‫)בר־סיצוות‬

relatively broad;

corpse; r e m a i n s
(Jew.)

magnani-

mous

diction; boon
l u c k y person

•‫י‬

.1

‫בריייטגגיסטיק !יי׳‬

‫ב ר כ ה‬

dead body,

‫י י )ן‬

‫ אין ד ע ר ב׳‬h amplitude

custom)

(Jew.)

( ‫ ) ע ך‬°«‫ י‬.1 ‫ל‬

(coll.)

distillery

Testament
celebration connected

‫ב ר י ט י ש איי‬

|| c r u m b , shred

ceremony
New

(—) ‫בריוו י ע י‬

!‫ב ר י י ו ו ט ר ע נ ע ר י ע י ) ס ( ׳ע‬
‫גער‬

note, message

(‫ב ר ק יי)ן‬

(‫)—ות‬

b r a v e vt.

handy,

9sn ‫ב ר י ק ג ע ל ט‬

|| k i c k

[BREYRE]

‫ם־יליאיש‬

‫בריסלער‬

‫י ע י ) ן ( יעו‬

k i c k imp.

cult

‫ב ר י וו ן־ ט ר ע ־‬

<$> ‫ב ר י | ע ן יי‬

bridge t o l l

h

letter, epistle

(‫ב ר י ס ל )י*־‬

*floor

‫ב ר י ק ע‬

[LY]

‫ב׳‬

‫ב ר י ל | ן יי‬

‫מיל‬-‫ק ר ו י ט יאס‬

b r i d g e ; (dial.)

circumstances)

‫זיך‬

deft, dexterous, efficient

» ‫ב ר יל ן‬

0

b o i l , s c a l d , b u r n imp.

L ] <2> ‫ב ר י ה | ן ז י ך יי‬

‫קעגן‬

‫ם־יליאנטן‬

roar
Brussels sprouts

m a n a g e (under diffi-

skillful,

darling
(eye)glasses

‫בריה‬

person

g o o d / a p t / s k i l l f u l at

M i s h n a h b u t i n the G e m a r a
roar

‫ב ר י ד ק ע !יי׳‬

[ B E R Y E ] (‫ י י )—ות‬/ ‫ י ע י‬.1

(A ‫ב ר י י ט ע ר איי* ) ב ר י י ט‬

‫| ווער|ן ב ׳ ווי ל ע ע ע ר‬- c o m p r e h e n s i v e
swell w i t h p r i d e

‫בר־סיצווה‬

B a r M i t z v a h , a boy's coming

brew

<$> ‫ברי_י|ען' יי‬

of age a n d a s s u m p t i o n of religious

|| e x p a t i a t e , t a l k at l e n g t h

<J> ‫ברי_יע|ן יי‬

106

2

||

686

n‫־‬nfca
torrid

‫ב ר ע י נ ע ד י ק »יי‬

flammable
||

burn

vi.,

be

on

no

irk,

‫ יער‬. b e

do

!‫ע ס ברענט‬
to

Bar

‫בראטן‬

[BOKhER]

M i t z v a h boy

crumble

vt.

c r u m b l e vi.;
voluntarily

authority,

expert

tot

<J> ‫ב ר ע ק ל | ע ן יי‬

edge; b r i m ,

be r e l u c t a n t

[ Y A M ] ‫ ־| ד ע ר ב׳ ים‬b a n k , shore, coast
also

[ B E R O T S N ] ‫ב ר צ ו ן א׳־יי‬

border;

Coast Guard
rave
‫ || ב ר ע ז ע ג ט ־ ן יי־‬t a r p a u l i n

[ B E ' S I I U ' M - O ' Y F N ] ‫ייי‬8 ‫ גיט‬. . . ‫ב ש ו ם ־ א ו פ ן‬

[BEshuTFEs]

(‫)טיט‬

joint,

common

I ] •‫•י‬

p a r t y line
next to,

b r e a c h ; v i o l a t i o n ; re-

[BEshoLEM]

‫»יוי‬

fraction
break vt/imp;
fringe
break

‫בשלום‬

at peace (with)

(‫ ב׳ )טיט‬h u n h a r m e d

perfectly, c o m -

[ B I S I I L E Y M E S ] ‫ייי‬8 ‫ב ש ל מ ו ת‬

(rev.

in his t i m e ; at t h a t

[ ] ‫אדיי‬/‫איי‬

upon,
‫זיך‬

con.)

*2.

‫ק‬

at the

(same)

[BESIIA'S]

‫ ב׳ ווען‬h as, w h i l e

[MA'YSE]

crowbar

silently,

(‫ברעם יי)ען‬

armload

(‫ב ר ע ם יעי ) ע ן‬

‫ייי‬8 ‫ב ש ע ת ־ מ ע ש ה‬
b r i n g , fetch;

[ B i s f m K E ] ‫ייי‬8

b r i n g u p (a t o p i c )

‫י׳‬

bring

fuel
burn

107

pass

‫ב ר ע נ ג ע ר יעי )ס( ם‬

firewood

‫בשורה‬

to

‫ ב׳ צ ו ד י י ר‬h i n c u r

bearer

[ ] ‫ב ש ת י ק ה ד י ק אי־‬

[ P S U R E ] (‫)—ות‬

‫ ב׳ צ ו‬h adduce

‫ ב ׳ א ו י ף זיך‬f‫ ־‬e n t a i l ,

‫בשתיקה‬

(‫ברעיגאויוון יעי )ס‬

(‫'כט‬8‫געבר‬/>$<) ‫ב ר ע ע | ע ן יי‬

cause, b r i n g a b o u t ,

reptitiously, s t e a l t h i l y ; u n d e r h a n d
message, a n -

(eye)brow

blast

[ B E S I I E F E ] ‫»ייי‬/9« ‫ב ש פ ע‬

surreptitious

‫ב ר ע כ ע כ ץ דאה‬

(‫ב ר ע כ ש ט א נ ג לעי־ )ען‬

kiln

‫ ־! זי_יף ב׳‬ful, a p l e n t y ; profuse

sur-

vi/imp

•‫ב ר ע י כ ע ו ו ד י ק •י‬

contrary

‫בשעתן=בשעת רעם‬
abound

imp.;
(pages)

‫ב ש ע ת‬b u r n ; fervor, zeal, s p i r i t , v e r v e ‫ב ר ע ן דעי‬
full ‫ || מ י ט ן ©ולן ב׳‬s p i r i t e d ‫|| מ י ט ב׳‬

time
abundant, plenti-

up

vomit

[ B E S I I A T E ] ‫ב ש ע ת ו מייי‬

the

vomit

fragile, b r e a k a b l e

[ B E S I I A T E M ] ‫ב ש ע ת ם *־יי‬

whereas, when o n

violate;

‫ ־( ב׳‬m a k e

‫בשלמותדיק‬

|| d u r i n g 1. ‫פיעפ‬

‫ברעכיק‬

( ‫ב ר ע כ | ן יי ) ג ע ב ר א כ ן‬

(‫ ק ע ר | ן ב ׳ ™« )י פון‬f-

tim£
in their time

in-

be nauseated (by)

pletely
intact

(‫ב ר ע כ ו ג ג יי )ען‬

fragile, frail

‫ב׳|ער טעלעפאין‬
next d o o r to

safely,

( ‫י*> ) ע ר‬/‫ב ר ע ט יי‬

(‫בשותפות)דיק‬

[BishKhEYNEs] (‫ב ש כ ג ו ת »• )טיט‬

intact,

‫ב ר ע ג ו ו א ך יי‬
<$> ‫ב ר ע ד י ע | ן יי‬

debris, r u b b l e ; s c r a p ; w r e c k a g e ° r ‫ב ר ע ך‬

‫ב ש ו ת פ ו ת »ייי‬

in c o m m o n , i n c o n j u n c t i o n (with)
||

‫ב ר ע ג יער‬

(‫ב ר ע ז ע י ג ט דעי )ן‬

board

no a c c o u n t , b y no m e a n s
jointly,

(‫עס‬/‫)ן‬

ashore ‫ א ו י פ ן ב ׳‬1‫ ־‬coast, beach

awares
on

‫בר־גש יעי‬

[BARSAMKhE] ( ‫ב ר ־ ס מ כ א ד ע י ) ס‬

[ B E S I I O Y G E G ] ‫בשוגג*־יי‬

unwittingly, un-

!‫*בר־מצווה ׳ע‬

[ B A R N A ' S I I ] ‫)ן( ל‬

ing

(‫ב ר ע ק ל י*> )עך‬
shred;

||

h u m a n be-

( ‫)אין ה א ר צ ן‬

scrap, c h i p , c r u m b , bit,
‫ב׳‬

‫בר־מיצווה־בחור יעי‬

‫ב ר ־ מ י צ ו ו ה‬

<»p ‫ב ר ע י נ ע נ י ש‬

heartburn

‫זיך‬

(‫)ים‬

« * ‫\ א ב׳ ט א | ן‬- persuade h i m

|| b u r n i n g (sensation)

(‫)בר־מיצוות‬

Bar Mitzvah

dismay
‫ב׳‬

at the age of t h i r t e e n

B a r - M i t z v a h e d||

a b o y a t the t i m e of his

<3> ‫ב ר ע נ | ע ן יי‬

fire!

matter what you

also

responsibility

‫ב ר ע י נ ע ו ו ד י ק *י־‬

fire

‫|| מ ע ז א ל א י ם ב׳ און‬

‫בר־מיצווה־בחור‬

‫י‬

‫ברעגהאלץ‬°9

‫ברעגווארג דאס‬
( ‫ברעגוווגד י ׳ ) ן‬

I

685

‫בית‬

permanently

[BITMIDES]

unfailing
permanent

fixture

on the c o n d i t i o n

‫בעממים‬
nouncement;

‫ב ת מ י ד ו ת *־מ‬

news, t i d i n g s j
spices; (Jew.)

[ ) (‫ב ת מ י ד ו ת ־ ז א ך י׳ )ן‬

‫ || ד י נ ה‬the d a u g h t e r of

Dinah

the

all

|| i n c l u d i n g
the

[BESOYKIIEM]

children,

‫בערל ב׳‬

ceremony
spicy

‫יעקב‬

man,

A

[BASYEKhiDE]

mortal
kosher m e a t

‫קינדער און‬

shops)

(‫)—!ת‬

‫י׳‬

[BAS-YISRO‫׳‬EL]

‫י׳‬

as, i n the sense

sibilities

girl
of

assuming

the

‫ א י ך נ י ב ע ם אי_יך ב׳‬H of; b y w a y of

‫יחידקע‬

I g i v e i t t o y o u as

those p a r t s of

[BATIM]

‫םצ‬

‫|בתים‬

the p h y l a c t e r i e s w h i c h c o n t a i n the

‫בת־מיצווה‬

!

i n s c r i b e d slips of p a r c h m e n t

respon-

a n adult Jewess at

w i t h ex-

her

he

does

!

[BETAKhLEs-HA...] ..‫!בתכלית־ה‬

‫בתכלית־הפיינקט־‬

i n g this e v e n t

‫ ל| ע ר ט ו ט ע ס‬treme ... j

it with

extreme

‫לעכקייט‬

‫ פגינט ה א ב | ן * בתכלית־הע{ינאה‬h p r e c i s i o n J

[ B A S M A L K E ] (‫ב ת ־ מ ל כ ה י ׳ )—ות‬

oracular voice

[ H A L V O E ] ‫הלוואה‬

a loan

(Jew.)

thirteenth b i r t h d a y ; ceremony mark-

princess

‫בתורת‬

‫טיעט‬

‫בת־יע{ראל‬

[ B A S M I T S V E ] ‫י ׳ ) — ו ת ( *«עי‬

Mitzvah,

[BETOYRES]

‫בת־יחידה‬

w o m a n ; Jewess
Bath

‫בשר כשר‬

KoshER]

[BOSER

( i n s c r i p t i o n f o u n d o n kosher b u t c h e r

[ 1‫בתולהשאפט י׳‬

only daughter

Israelite

( ‫בשר־ודם י ע י ) ס‬

[ P S U L E ] (‫ב ת ו ל ה י ׳ )—ות‬

virginity
‫בת־‬

[BOSERVEDO'M]

[ ] ‫ב ש מ י מ ד י ק ייי׳‬

‫ייי‬8 ‫ב ת ו כ ם‬

including Berl
virgin, maiden

[ ] ( ‫ב ^ מ י ם ־ ב י ק ס ל ד*> ) ע ך‬

[ B A S ] ‫ב ת טיטל‬

[DINE ... Y A N K E V ]

‫^שמים‬

t a i n e r for spices used i n the h a b d a l a h

d a u g h t e r of J a c o b
‫אלע‬

[ P S O M I M ] ‫סצ‬

c e r e m o n y a t close of the S a b b a t h
perforated c o n -

[ B i T s h u v E ] ( ‫ב ת ש ו ב ה ?יייי ) א ו י ף‬

(to)
‫בת‬

the

spices smelled d u r i n g the h a b d a l a h \

[ B I T N A ' Y ] (‫ב ת נ א י מייי)אז‬
that, provided that

in answer

(exciting/upsetting)

1 1 ‫ב ת מ י ד ו ת ד י ק ייי׳‬

[ B A S K O L ] ( ‫ב ת ־ ק ו ל ד*! ) ן‬

[SINE]

loathe

j

‫ב‬
vet, n a m e o f the

[VEYS]

(‫ ד )ן‬/ ‫ב י ת י ע י‬

letter of the Y i d d i s h

[VEYS]

‫ב‬

‫יי‬/‫דעי‬

a l p h a b e t ; p r o n o u n c e d [v]; n u m e r i c a l

letter ‫ב‬

value (identical with

2

begin with
108

: (‫ב‬. (No

this

letter)

words

‫ג‬

‫ג‬
m y goodness!

!‫ נ׳ מייגער‬h thank G o d

letter

|| hello!

the

the matter

|| p r o p e r l y
"God

godsend

gabardine

!‫אי_יך‬/‫דיר‬

tapestry

.

‫יעי ) ג ע ט ע ר‬

kind, variety

unforeseeable

egg

flip

|- close of the S a b b a t h
conceit,

impious

d i v i n e service

arrogant, haughty, con-

ceited
slobber
drool

s a l v a t i o n , deliver-

‫ג א ט י ש »י׳‬

‫נ א ל א נ ט ע ר י ע יי‬

|| a t a g a l l o p

safety r a z o r

in-

[GEOYNES]

[GEOYNISII]

‫גאונות‬

‫«יי‬

‫גאוניש‬

genious, b r i l l i a n t

‫נ א ל א י נ ט ייי׳‬

‫ג א ל א נ ט א נ י ש איי‬

g a l l o p2.‫יעי‬

extremely

( ‫נ א ל א נ ט א י ן יעי ) ע ן‬

haberdashery

‫ג א ו ן יעי‬

the 7 t h a n d 1 1 t h centuries A . D .

( ‫ג א ל א י ן יעי ) ע ן‬

sportsmanlike, gallant

[ G O E N — G E O Y N I M ] (‫)נאונים‬

brilliance, genius

‫ ש ל א ג | ן <י> צ ו ד ע ר ג ׳‬°

gallant

‫נאולה‬

J e w . a c a d e m y i n B a b y l o n i a between

‫נ א ל י׳‬

‫ א י ב ע ר | ק ע ר | ן י ד י ג ׳‬7 ‫ צ ע ז ע צ | ן‬° ||
gallon

‫י־‬

l i a n t m a n , genius; G a o n , head of a

» ‫גאטקעם‬

‫א מענטש א ן אנ׳‬

sport, g a l l a n t

O ‫ג א ' ו ו ע ר | ן יי‬

[G(E)ULE]

Messiah
bril-

‫נ א ט ם נ א מ ע ן יעי‬

|| bile, g a l l ; g a l l b l a d d e r ; m a l i c e

‫נ א ו ו ע ר יעי‬

ance, r e d e m p t i o n ; t h e c o m i n g of the

‫* ג א ט ל א ז «י׳‬

u n d e r p a n t s , drawers

‫נאווה‬

[ 1 ‫יי‬8 ‫נ א ו ו ה ד י ק‬

( ‫נ א ט ס ד י נ ס ט יא״ ) ן‬

the d a y a f t e r Y o m K i p p u r

‫י׳‬

haughtiness

‫נ א ט י ע ס »־ ׳עז‬

Gothic

nauseate

[GAYVE]

( ‫נ א ט ז א ך י׳ ) ן‬

‫נ א ט ק ע ס‬

|| spite

<3> ‫נ א ' ג ע ר | ן יי‬

cackle

arrogance,

s t a n c e / f a c t o r / o u t c o m e ; toss-up

g o o d - n a t u r e d person

‫ג א נ א י ט יעי‬

O ‫נ א נ א ט ש ע | ן יי‬

( ‫נ א נ ל ־ מ א י ג ל יעי ) ע ן‬

( ‫ג א ט ה י י ט יי ) ן‬

( ‫ נ ק ע ס‬. . . ) ‫ג א ט ו נ י ק יעי‬

circum-

‫נאבארדייןיעי‬

( ‫ג א ב ע ל ל ן יעי ) ע ן‬

cackle

god, d e i t y
divinity, deity

(‫ג א ב י׳)ן‬

jet (mineral)

‫נאט פון אברהם״‬.

prayer said m a i n l y b y women a t the
2

‫נ=נראם‬

‫ || נ א ט ם נ ׳‬gift, b o u n t y

‫ ווי ג ׳ ה א ט ג ע ב א ט ן‬h you?

of A b r a h a m , " a

‫נ‬

value: 3

‫אין הארצן‬

with

‫יי‬/‫יעי‬

gram

‫ || נ ׳ א י ז‬for G o d ' s sake! ! ‫ל י ב‬

what's

[GIML]

‫האב|ן* נ׳ א י ן ה א ר צ ן‬

‫ || ו ו י נ ׳ א י ז ד י ר‬u n s c r u p u l o u s

(

Yiddish

! ‫ נ ׳ ה ע ל ף‬h entirely innocent

‫ || א ן ג ׳‬be m e r c i f u l

‫מיט‬

of

a l p h a b e t ; p r o n o u n c e d [G]; n u m e r i c a l

[NEshoME] ‫ נ׳ ד י נ ש מ ה ש ו ל ד י ק‬h my G o d !

gas; fume

( ‫ג א ז יעי ) ן‬

gasoline

‫גאזאלייןיעי‬

gas imp.
gas m a s k

‫ אייו‬.1 ‫ג א ל א י פ‬

gauze

( ‫ג א י ל ־ א פ א ר א ט יעי ) ן‬

‫ ד א נ ק ע ן ל‬, ‫ ד א נ ק ע ן‬. ‫ || ג ׳ צ ו‬G o d

109

O ‫ג א ז י ר | ן יי‬

( ‫ג א י ז מ א ס ק ע י׳ ) ס‬
(‫גאזע י׳)ס‬
(‫ )יעי‬. 1 ‫ג א ט‬

683
b a b y carriage

( ‫נ א י ע ־ ו ו ע ג ע ל ע י*״ ) ך‬

gangrene
goose

alto||

gaggle

<E> ‫ג א ' נ ע ר | ן מ‬

complete;

‫ *י׳‬.1

‫ א י ן ג׳ ן‬1‫ ־‬i n t a c t ; full

q u i t e , 2. ‫י ״‬

in

‫ || גאנצשטאטיש‬...wide
wall-to-wall

Gaul

2.

‫נאנץ‬

|| G a l i c i a n

‫יעי‬

of

the

Eastern

between

Poland, and
Poland

razor
r a z o r blade

• ‫גאינצטאיגיק • י‬

shaver
gallery

also

‫ || פצ‬v i s i t o r , guest

visit

(‫^ ע ר י ע י׳ )ס‬

gall bladder

(‫ן ג א י ל פ ע נ כ ע ר יעי )ס‬
golf

‫גאיםאי״יזן דאס‬

w a l k , gait, pace; m o v e

hospitality

set,

suite;

|| at the same t i m e

‫ינדלעך ייי׳‬-‫גאיסטפרי‬

(automobile)

‫ פ א ר איין ג׳‬1‫ ־‬gear

run an errand; °go smooth-

‫גאיסטפרגינדלעכקייט י׳‬

send on

(‫ג א י ס ט צ י מ ע ר י ע י )ן‬

an

‫ שיק|ן א ג׳‬h

‫גיי|ן* א ג׳‬
ly,

launch, start,

street u r c h i n

(‫גאיםניונג י ע י )ען‬

i n progress,

harlot, streetwalker

(‫גאיםנפרוי י ׳ )ען‬

‫ גיי| ן* מ י ט ן ל אז‬V i n o p e r a t i o n ; o p e r a t i v e

gape
f o r k ; (electric) p l u g
silverware,

knives and

||

<S> ‫ג א פ י ע | ן יי‬
(‫ג א פ ל י ע י )ען‬

errand

‫ א י ן ל‬h set off; a c t u a t e
the

assumption

it's a far c r y !

that

!‫פ א ל ג מ י ך א גי‬

t h i s is no s m a l l d i s t a n c e ! t h i s is no

‫נ א פ ל ־ ל ע י פ ל םצ‬

m e a n task!

forks
‫ג א פ י ע ן‬

proceed o n

(hum.)

‫ לאז|ן אין ל‬h

hum

‫ג א ס ט ר א נ א מ י ש איי‬

gastronomical

j

m e t h o d , m a n n e r , h a b i t ; drift, t r e n d ;
complete

‫ בי_י‬O ‫ג א ס ט י ר | ן יי‬

parlor

(‫!נאמע י׳ )ס‬
(‫נאנג יעי )נענג‬1

(in a g a m e ) ; e r r a n d ; course, process;

‫גאיסטגעבער יעי )ס( ם‬

hospitable

( ‫גאמבע י ׳ ) ס‬

scale; g a m u t , range

vt/vi
host

(‫! נ א ל ק ר ע ם יעי )ען‬

chin

(‫זי_ין* צ ו ג׳ )בי_י‬/‫ קומ|ען‬h c o m p a n y

‫!נאלף יעי‬

( ‫ פ ל ע צ ע ר‬. . . ) ‫ג א ל פ פ ל א ץ יעי‬

shaving cream

(‫נאם י ע י )ן‬

‫^אלע‬

(‫!גאילפענדזל יעי )ען‬

golf course

(‫גאסט יעי )געסט‬

be v i s i t i n g

‫איניי‬-‫איי‬

( ‫^ א ל ע ר יעי ) ס‬

shaving brush

(‫גאס י ׳ )ן‬

in Jewish society

‫}אליק‬

<3> ‫|גאל|ן )זיך( יי‬

‫ אויף ד ע ר י י י ד י ש ע ר נ׳‬H J e w i s h q u a r t e r

cast iron

‫ייי׳‬

( ‫^ א י ל מ ע ס ע ר ל יא׳= ) ע ך‬

pure, sheer

‫טעג‬

( ‫גאנצקייט י ׳ ) ן‬

flow, t o r r e n t

the

( ‫^ ' ל מ ע ס ע ר יעי ) ס‬

s h a v e vt/vi

‫גאינצצנייטיק‬

‫ געסל‬A

now \

and

U.S.S.R.

entirety; whole, u n i t y
|| street

Moun-

bitter, malicious; virulent

w h o l e *‫נאנצ־ן »יי‬

wholeness, completeness,
‫יד'דיש|ע נ׳‬

Carpathian

H u n g a r y , t h e n to
split

totality

full-time

(—)

(‫נ א ל י צ י ע )יי‬

t a i n s , b e l o n g i n g f o r m e r l y to A u s t r i a -

‫יש‬..‫גאנצ‬

days on end

‫ם‬

Galicia, a province north

<*n ‫נ א נ צ ב י ל ד‬

a l l - d a y , full-time

(‫נ א י ל י ע )יי‬

.1 ‫ג א ל י צ י א נ ע ר‬

‫אי—אזיי‬

n a t i v e of G a l i c i a

full

(‫גאנצהייט י י )ן‬

‫ ( || נ א י נ צ ע נ ע‬i r o . , emph.)

‫בןאלד־־ן «יי‬

(‫נ א ל ד ש מ י ד יעי )ן‬

‫ג א י נ צ ד י י ל י ק *ייי‬

complete unit, whole,

‫נ א ל ד ד*־‬

golden; darling

‫א י ן נין גענומען‬

overall picture, gestalt

darling

goldsmith

rather, pretty, fairly
citywide

|| g o l d ;

(‫נ ^ א ר ע י ט יעי )ן‬

extremely rare/expensive

(moon)

quite;

|| a t large

‫ט י ט ג׳‬

(‫גאנע )יי‬

(‫נאנער יעי )ס‬

gether, a l l , f u l l y ,

‫גלייך‬

(‫נ א נ ק יעי )עם‬

gander

O ‫ג ^ ל א פ י ר | ן יי‬

jelly

‫ ג ע נ ד ז ל‬A (‫נאנדז יי )גענדז‬
Ghana

entire,

gallop

( ‫נאנגרעין י ׳ ) ע ן‬

porch, stoop

whole,

‫גאלאפירן‬

current

‫> ׳עז‬$< ‫ג א פ ע | ן יי‬

110

‫'גאנגבאר איי‬

‫ן‬

‫גבירימשאפט‬

two-

682

‫ || צוו״'־נ׳‬-storied

‫ן‬6‫גא‬

•‫־גאירגדיק «י‬...
storied

garrison

(‫גארניזאין י ע י )ען‬

‫ג א ר ניש ט‬

<$> ‫ג א פ | ן יי‬
‫ אי־‬.1 ‫גאר‬

‫ || ל ר א ם ג ע ל ט‬i n the w h o l e w o r l d

«‫גארניט ׳׳‬

T

set (of tools, parts, etc.)

gape, gaze a t
‫ || א ו י ף ד ע ר ל ע ר‬w h o l e , entire
‫שטוב‬

‫רעד‬

a l l , 2.

‫אייי‬

‫ל‬

‫ אין‬H all

the

T

( ‫גארגיטויר י ׳ ) ן‬

outfit, s u i t

(‫גארניטער י ע י )ס‬

‫גארגישט־שבגישט‬

!‫גארגיט־שבגיט ׳ע‬

h throughout

the

pletely, e x t r e m e l y ; (unstressed)
? ‫ || ל א ז ר‬not a t a l l ! !‫\ ל‬-

O ‫ג א ר ג י ר | ן יי‬

‫ || ביז ל‬e x t r e m e l y

‫( || ווי ק י ץ מ א ל נ׳‬not) a t a l l ‫ א י ״‬.1 ‫גארנישט‬
*‫•י‬

.2

(‫־‬

as

belittle,

if

nothing

completely

‫ מ א כ | ן צ ו ג׳‬h n o t h i n g , n i l

make l i t t l e / n o t h i n g
nonentity,

‫ ד( ל ־ ל‬is t h a t so?

‫ווי!ס‬

y o u are here,

obliterate

o n the far

‫|| מ א כ | ן ז י ך ג׳ פ ו ן‬

nobody;

surprisingly

‫ ר א ם איז ל‬H e x t r e m e l y , e x c e e d i n g l y

happened

shrug off; u n d o ; d e s t r o y ,

house

altogether, q u i t e , u t m o s t , f u l l y , c o m ,

g a r n i s h imp.

‫ל‬

(‫־‬

that

is a l l

? ‫ ד ו ב י ס ט ל ד א‬1‫ ־‬w h i t e

‫ ל ר ע כ ט ס‬h of a l l places?
right

(‫ י ע י )ן‬.3 1‫ ־‬of
H a n u k k a h top

good-for-nothing
trivial

‫וועלט‬
money

garage

‫גאירגישטיק אי־‬
pledge,

n o t h - ‫ י א נ‬. 1 [shEBEN‫׳‬1sh‫׳‬r] ‫גארגישט־שבגישט‬

guarantee;

(‫גאר י ע י )ן‬

(‫גאראיזש י ע י )ן‬

(‫)ס‬

‫י־‬

‫גאראיגטיע‬

9

complete non-

security

‫ י ע י‬.2 (‫ ־‬i n g w h a t e v e r
guarantee

entity
girdle

(‫גארסעדל יא״ )עך‬

g r o o v e ; furrow
carbuncle
(mechanical) t u m b l e r
office of the gabe
trustee

throat, larynx,

(‫גאשעטקע י ׳ )ס‬
‫יאס‬

(‫)גבאים‬

gargle
larynx
A d a m ' s apple

a gabe;

(‫)ס‬

|| l i m i t , b o u n d s ,
the

domain

bounds

of,

‫גבאיטע‬

wardrobe; cloak room,

checkroom
b e l t ; esp. (Jew.)
‫ל‬

‫א י ן גי‬

|| o u t of b o u n d s (of)

[ M I K I U J ' T S ] (‫)פון‬

within limits

‫|| א י ן א געוויסן ג׳‬

m i g h t , prowess,

|| g a r d e n

‫גבורה‬
rich man

garden

‫פיר|ןאל‬
‫נאירטנווארג י*״‬

mustard

fortitude;

( ‫גאירטשיצע י ־ ) ס‬

gorilla

( ‫גארילע י ־ ) ס‬
yarn

[ ] ‫ג ב ו ר ה ד י ק אי־‬
c r a v e for, y e a r n for

‫ג ב ו ר ה ש א פ ט י ־ ] [ ׳עז‬
floor,

‫גביר י ע י )ים( ם ) י ג ( ט ע‬

the w e a l t h y

prayer

‫ ג ע י ר ט נ ד ל‬A (‫ג א ר ט ן י ע י )גערטגער‬

vegetables (coll.)

e x p l o i t , feat; forte
valiant, stalwart

‫ן‬- d u r i n g

surpass, o u t d o , o u t s h i n e

[ G V U R E ] ( ‫גבורה י ־ ) — ו ת‬

valor, heroism,

belt w o r n ( ‫נ א ר ט ל י ע י ) ע ן‬

‫פארשטעק|ן אין‬°

‫ מ ח ו ץ ר ע ם ג׳‬h w i t h i n the confines of

strength;

(‫ג א ר ד י י ן י ע י )ען‬
(‫גארדעראיב יעי)ן‬

‫*גבור ׳עז‬

(‫ול י ע י )ן‬5‫ג‬
‫פון‬

‫ג א ר ג ל | ע ן יי‬

(‫גא'רגל־שגי_ידער י ע י )ם‬
drape

l a d y trustee
‫גיבור‬

within

‫י׳‬

(‫קעפ‬...) ‫גאירגלקאפ י ע י‬
(‫קנעפ‬...) ‫גאירגלקנאפ י ע י‬

cutthroat

of a H a s i d i c r a b b i
[GA'BETE]

‫ ג ע י ר ג ע ל ע‬A ( ‫גארגל י ע י ) ע ן‬

‫גבאי‬

a synagogue; manager of the affairs
wife of

( ‫יי י ־ ) ע ן‬-‫גארבערי‬

gullet; A d a m ' s apple

‫גבאות‬

‫יעי‬

‫נארבער י ע י )ס( • ק ע‬

tannery

or w a r d e n of a p u b l i c i n s t i t u t i o n , esp.

(Jew.)

* ‫גארב|ן‬

tanner

(‫ג א ר ק י ך י־ )ן‬

[GABOES]

[GABE—GABOIM]

(‫ג א ר ב י ע י )ן‬

t a n (leather)

(‫גארע י ׳ )ס‬

(‫ג א י ר פ י ג ק ל י ע י )ען‬

soup k i t c h e n

O ‫ג א ר א נ ט י ר | ן וי‬

sheaf (of g r a i n )

story; upper story;
flight

‫ג ב י י ר י מ ש א פ ט י־‬

111

‫גארן י ע י‬

‫> נ א ך‬$< ‫גאר|ן וי‬
( ‫גאו״ ן י ע י ) ס‬
of stairs

‫גוטהארציקייט‬

681

tocsin, alarum;

‫יריש‬5‫ג‬

(‫גלעקער‬...)‫נוואלדגלאקיעי‬

affluent; of the w e a l t h y

(burglar) a l a r m
i m m e n s e , m i g h t y , terrific
scream, shriek; rave,

w e a l t h , affluence

‫נ ו ו א ל ד י ק איי‬

testi-

violent rip

mony
strong man, m a n l y

[ G V A R ] (‫ ר יעי )ן‬5 ‫נ‬

(‫נ ו ו א ל ד ר י ס י ע י )ן‬

‫ג ו ו א ל ד‬
(royal) guard
governess

person

‫נ ו ו א ל ט יעז‬

virility

[GAVRES]

( ‫גוואירדיע י ׳ ) ס‬

virile

( ‫גוווערנאנטקע י ׳ ) ס‬

(screw) t h r e a d

manly

(‫גווינט י ע י )ן‬

Guinea

celebrity,

bump, lump

[1

[GVARish] ‫ריש איי‬£‫נ‬

(‫גח י ע י )ן‬

glory,

grandeur;

[GDULE]

w h a t is

decree

?‫ ה א ס איז ד י ג׳‬V boast a b o u t
boast a b o u t ?

conceit, arrogance,

[ 1 ‫גוזמאדיקייט י ׳‬

[ G A D L E S ] 0*-!

[ G O Y Z E R ] (‫גוזר זי_יף ת )ג׳ געוועין‬
(usu.

good;

conceited, v a i n

; ‫ ב ע ס ע ר‬A ) ‫ איי‬.1 ‫גוט‬
0

quite hot; good and
as g o o d as; v i r t u a l l y

‫ג׳ הייס‬° | ‫ ־‬q u i t e

[ ] ‫נ ד ל ו ת ד י ק איי‬

‫ ל ן יעי )ים( • ט ע‬4 ‫נ‬

[GADLEN—GADLONIM]

‫ א ז ר ' ג׳ ווי‬1‫ ־‬h o t

c o n c e i t e d / v a i n person

restraint,

[GEDER—GDORIM]

(‫ || זי_י)ט‬fine; w e l l a n d g o o d ‫|| ג׳ א ו ן ווויל‬
! ‫ || ג׳ א ו י ף י‬please,

kindly

‫א ז ר ' ג׳‬

— ‫) א ( ג׳ ן אווגט‬

(- g o o d

‫ג וו ו ע ר ג אג ט ק ע‬

‫ש ב ת‬

‫ »־ ל‬h g o o d

*‫ || זי_ין‬m a k e g o o d , m a k e u p

(rev.
I

con.) be well-off/

am

‫ג׳‬

be o n g o o d
well;

‫אייי‬

‫איז‬

‫ מיר‬V

(‫)י‬

governor

‫ג׳ י א ר‬

‫נ‬

;‫ו ו א ך‬

LIM]

‫ג׳ י א ר‬

‫ || א ג ׳ ע ג א כ ט — א ג׳ י א ר‬g o o d b y e
||

[GOYEL—GO'YELIM/GOYA-

morning

‫ || א ג׳ ן ) ט א נ ( — א‬g o o d e v e n i n g

government

‫־נל‬8

‫גוט‬

over-

happy/lucky

well-off

invincible,

(‫ג)ובר זי_ין* יי )ג׳ געוועין‬

uncon-

‫|| ניט גובר צ ו זיין‬
querable •

‫ א י ב ע ר נ׳‬/ ‫ || מ י ט‬violence, force
cry,
||

‫גוט־אירט ׳עז‬

favor

raise a c r y

help!

‫נוט־ברוידערשאפט‬

favorable; benevolent

‫ י׳‬.1 ‫ג ו ו א ל ד‬

( ‫ ע ס‬/ ‫ יעי ) ן‬.21‫ ־‬v i o l e n t l y , b y force !

s c r e a m , s h r i e k ; hue a n d c r y ; emer-

‫*גוט־איפ‬

3.

•‫י״‬

‫ מ א כ | ן א ג׳‬h
||

scream

for heaven's sake!

friendship, c o m r a d e s h i p
||

[GOYVER]

come, v a n q u i s h , s u r m o u n t , c o n q u e r \

‫גוט־אוייג יאס‬

‫אפעי‬-»‫א‬

‫ג ו ט ע־ א ר ט‬
‫יי‬

( ‫גןבערגיע י׳ ) ס‬

h terms w i t h

evil eye; h a r m

fellowship,

‫ג ו ב ע ר נ א ט א ר י ש איי‬

in Czarist Russia)

estate ( ‫ ) ג י ט ע ר‬or .3 h a l l r i g h t , O . K .

(good)

redeemer, s a v i o r

(province

‫ג׳ מ א כ | ן‬

‫ זיין* ג׳ מ י ט‬h h a p p y / l u c k y

.2 || ‫ג ו ט ס‬

‫־אווערגאנטקע ׳עז‬1‫ג‬
( ‫ג|־אל יעי ) י ט‬

‫אירן( • ש ע‬...) ‫ג ו ב ע ר ג א ט א ר יעי‬

gubernatorial

night
*‫איס‬

(‫־ר יעי )ים‬1‫נ‬

limitation

‫| א ג׳ן מ א ר ג ן — א ג׳ יאר‬- s e r v e s . . . r i g h t !
‫א‬

‫גדלות‬

vanity

stg. unfavorable)

(‫ בעסט‬A A

‫גדולה‬

there t o celebrate? w h a t is there t o

gant
extravagance

‫יי‬

glee, e x u l t a t i o n , g a i e t y ; s o m e t h i n g t o

‫גוזמאדיק‬

‫ייי׳‬

(‫ג ד ו ל יעי )ים‬

prominent man

e x a g g e r a t i o n ; °10t, ° h e a p
extrava-

mp ‫ ר ו ת‬£ ‫נ‬

[ ] ‫רותדיק‬£‫נ‬

[GODL—GDOYLIM]

( ‫גווינעע ) י י‬

[ G u z M E — G U Z M E S / ( ‫ נ ו ז מ א ו ת‬/ ‫גוזמא יי ) — ו ת‬
GUZMOES]

(‫ י ת ־ ע ד ו ת יעי )ן‬£ ‫נ‬

[GVIES-E'YDES]

<$> ‫נ ו ו א י ל ד ע ו ו ע | ן יי‬
rant

exaggerated;

*‫יריש איי‬5‫ג‬

‫ י ' ר י ש א פ ט יי‬5 ‫נ‬

!‫|| ג׳ געשריגן‬

‫ || גוואילד־‬v i o l e n t ; e m e r g e n c y

‫גויטגינציק איי‬

‫ || ג׳־מעע{ים‬emergency

‫זי_ין* ג׳ צ ו‬

benevolent, k i n d (hearted) ‫ג ו י ט ה א ר צ י ק איי‬

[MAYSIM]

(hum.)

benevolence, k i n d n e s s ‫ג ו י ט ה א ר צ י ק י י ט יי‬
112

gency

‫שרי_י|ען ג׳‬

brake

...‫נוואלד‬
‫טארמאז‬

v i o l e n t acts, v i o l e n c e
terrific

‫גוואלדאווגע איי‬

‫גורטן‬

680

double c h i n (‫גוידער י ע י )ס‬
gentile, n o n - J e w i s h [coish] ‫נוייש איי‬
gentile, n o n - J e w i s h
(‫גוי'ע)טע( י י )ס‬

‫נוטהייסן‬

,‫א פ ר א ב י ר ן‬

,‫א נ נ ע מ ע ן‬

‫י נ ו ט ה י י ס ן ׳׳מ‬

‫ע ט י ק ן‬

g o o d e v e n i n g (said
conclusion

woman
goulash, stew (‫נו^אש י ע י )ן‬
guilder (‫גולדן י ע י )ס‬
[GOYLEM—GOYLOMIM]
(‫ס‬/‫גולם י ע י )ים‬
d u m m y ; a r t i f i c i a l m a n , such as the
one created, a c c o r d i n g to legend, b y
the M a h a r a l i n P r a g u e i n the 16th
also c l u m s y ‫| ליי'מענ|ער ג׳‬- c e n t u r y

‫ב א ש ט‬

at the
of the

‫נ ו ט ־ ו ו א י ך א״־‬

beneficial

‫נ ו י ט ט ו י ק איי‬

Sabbath)

r e p l y t o a n y greeting b e g i n - ‫ג ו ט ־ י א י ר א ״‬
ning with ‫גוט־‬
g r e e t i n g used

[YO'NTEV]

‫נ ו ט ־ י ו ם ־ ט ו ב איש‬

on Jew. holidays
good t h i n g s of life ( ‫ון ל ע ב ן‬5) » ‫ג ו י ט י ק י י ט ן‬
g o o d m o r n i n g ; hello ‫נ ו ט ־ מ א י ר נ ן איש‬
good-natured, b e n i g n ‫ג ו י ט ט ו ט י ק איי‬

fellow
r o b o t [ ] (‫נולטאיט י ע י )ן‬
crude [ ] ‫גולמדיק איי‬
p u p a [ ] (A ‫גולםל י*־ )עך( )גולם‬
‫נומי י ע י ׳עו ג ו מ ע‬
the blessing said b y Jews [ G O Y M L ] ‫גומל‬
‫ בעגטש| ן‬h after escaping a great danger
t o say t h a t blessing ‫ג׳‬
(soft) rubber, elastic (‫גוטע י־ )ס‬
rubber, elastic ‫נומעלאסטיק י י‬
rubber ‫גומען איי‬
palate (‫גומען י ע י )ס‬
sneaker (‫שיך‬...) ‫גוימעשוך דעי‬
cast (‫גום י ע י )ן‬
‫ י ז ן‬- ‫גו'סאי_יזןיאי! ׳עז ג א ס א י‬
‫ || נאך ־*ס נ׳ נאך‬l i k i n g , taste (‫גוסט י ע י )ן‬
to the l i k i n g of
savor, soak i n O ‫גוסטיר|ן וי‬
d y i n g person [ G O Y S E S ] (‫גוסס י ע י )יט‬
d y i n g , m o r i b u n d [ ] ‫גוססדיק איי‬
be i n m o r t a l agony, be [ 1 <$> ‫גוסס | ן יי‬

benign
‫נ ו ט ס‬

‫נ ו י ט ־ ט י נ י ק איי‬
;‫נ ו ט‬

‫נ ו ט ן ׳עז‬

g o o d e v e n i n g ‫נ ו ט ך א י ו ו נ ט איש‬
a l l t h a t is ‫ || א ל ד א ס נ ׳‬g o o d ‫נעכ‬-‫נ ו ט | ס דאס‬
a m i c a b l y , ‫\ ט י ט ג׳ ן‬- g o o d ; g o o d l u c k !
‫בייזן‬

‫ג׳ ן צ י מ י ט‬

‫ מ י ט‬f‫ ־‬b y

persuasion

‫ צ ו ג ׳ ג ס‬, ‫ ־( צ ו ) ם ( ג ׳ ן‬b y h o o k or b y c r o o k
give ‫\ ד ע ר מ א נ | ע ן א צ ו ם ג׳ ן‬- f a v o r a b l y
honorable m e n t i o n to
‫ם‬

( ‫נ ו י ט ס נ י נ ע ר יעל ) ס‬

sportsmanlike

patron

‫ג ו ט ־ ס פ א י ר ט י ש איי‬

s p o r t s m a n s h i p , sport- ‫נ ו ט ־ ס פ א י ר ט י ש ק י י ט יי‬
l y ethics
(Jew.)

(‫גוט־אירט‬

goodness

‫נ ו ט ס ק י י ט י׳‬

‫)א‬

‫גוט|ע־א'רט‬

‫געב‬-‫דאס‬

cemetery
c a n d y , goodies » ‫ג ו ט ע ־ ז א י כ ן‬
com-

(‫)גוטע־בריידער‬

‫יעי‬

‫גוט|ער־ברו'דער‬

rade, b u d d y ; regular fellow
d e v i l ‫נענ‬-‫ג ו ט | ע ר ־ י א ' ר דער‬

dying
‫ [ = ג ו ס ס ן‬G O Y S E ] 3> ‫נוסע|נען יי‬
‫ ||אין ג׳‬b o d y ; flesh; fuselage (‫גוף י ע י )ים‬

Hasidic

(‫)גוטע־ייידן‬

‫געב‬-‫יעי‬

‫גוט|ער־יי'ד‬

rabbi
close

bodily
proper; i n person, m y - , [ G U F E ] ‫גופא אייי‬
‫ דער פרעזידעינט ג׳‬h y o u r - , himself (etc.)

,

(‫רי_י גד‬5‫)גוטע־‬

‫נעב‬-‫דעי‬

‫נוט|ער־פרי_יינד‬

friend
at

peace, o n

friendly

(‫נ ו ט ־ פ ר י י י נ ד אייי)מיט‬

terms (with)
friendship ‫ט י׳‬5‫רי_י'נדשא‬5‫נוט־‬
good evening; good [ S I I A ' B E S ]
‫נוט־שבת‬
m o r n i n g (said on the
Sabbath)
n e i g h b o r l y [sh1thE‫׳‬YN1sh] ‫נ ו ט ־ ש כ נ י ש איי‬
gentile, n o n - J e w ; J e w
( ‫נ ו י יעי ) י ם‬
i g n o r a n t of J e w i s h t r a d i t i o n s

the president himself
p h y s i c a l e x a m i n a - (‫גויף־באטראכטונג י׳)ען‬

OTH

tion
c o n s t i t u t i o n , p h y s i q u e (‫גויף־געבוי י ע י )ען‬
b o d i l y , p h y s i c a l ‫גופיק א י י‬
‫גורט|ן יי )געגוירט( ׳ע! א גג ו ר ט ן‬
113

679

‫ניכער‬

guitar
conversion to Judaism
‫ג יי ע ס‬

( ‫ניטאיר י י ) ן‬

fate,

[GIER] ‫ניוד י ע י‬

‫ [ יעו‬G A Y E S ]

geyser

work,

walk;

function;

lots

‫ניייק איי‬

factor

(clock)

also

to,

tick;

accept

[ ] ( ‫זי_יף י י ) נ ׳ נ ע ו ו ע י ן‬

‫ע ט נייט א י ט נ ו ט‬

be a q u e s t i o n / m a t t e r

‫אין‬

(‫נעוועין‬

‫)נ׳‬

[ G O Y R E S ] ‫זי_ין* וי‬

‫נ ז ל ה‬

c o r n i c e ; ledge
evil

decree;

[GZEYRE]

‫*}ז י ל ה יעו‬

(‫ג^ימט יעי )ן‬

(‫)—ות‬

‫ז׳‬

‫ )י( א י ן‬BOW ‫ ־( נ׳‬of; (rev. con.) be a t issue
‫\ ע ט נייט ניט‬- be i m p o r t a n t
come

n o w ! !(‫ניי)ט‬

( t o sb.)

(‫ניי)ט‬

robbery; booty

|| g o o n !

!(‫ניי)ט‬

(with

imperatives)

h o w c a n one...?

...‫אז‬
||

'‫ארשטיי‬5

‫שוין‬

that

[ G A Z L E V O Y E ] ‫איי‬

p l u n d e r vi.
stock,

line,

[GEZE]

O . K . !

cont.)

‫געב‬-‫דעי‬

gentiles,

sentence;

[ALPI] ‫ע ל ־ פ י נ׳‬
divorce

‫ני_יסטיק איי‬

‫זיך‬

‫|| ג׳ ק ר א נ ק‬

‫ || נ ׳‬d i v o r c e

d i v o r c e vt.

‫נגיסטלעך איי‬

heroic,

soon,
2. ‫י׳‬
in

|| v e r y fast
‫א ו י ף ני‬

resilient,

yielding;

elasticity; fertility, produc-

rapid transit
speedometer
rather

‫יי‬8

‫^יביק‬

‫^ייביקייט י׳‬
tivity I

‫נ ע ב ן‬

‫אויף נ׳‬

‫ו י ) נ ע נ י ב ן ( יען‬

giant

long

(‫יעי)ן‬

gigantic

h speed

the

raising

‫״ניב|ן‬
‫גינאינט‬

‫ג י נ א נ ט י ש איי‬

[GIDL-BO'NIM] ‫גידול־בנים יעי‬

of c h i l d r e n

haste
express t r a i n

‫ו|יבור‬

p r o d u c t i v e , fertile

‫גגיציק איי‬

‫ נ׳־נ׳‬f‫ ־‬before

,‫ א י ן ד ע ר ג׳‬/ ‫א ו י ף‬

‫ל ט | ן יי‬

valiant
elastic,

‫ א י י‬.1 ‫נ י ך‬

‫ || א י ן נין‬q u i c k l y , h a s t i l y

fiat

[ G I B O Y R I S I I / G i ' B E R i s h ] ‫ו ] י ב ו ר י ש איי‬

‫ייציקייט י ׳‬-‫גי‬

|| fast, q u i c k , r a p i d , speedy

(‫)נענט‬

‫יעי ) י ט ( • ט ע‬

‫גייעס‬

p e d d l e r ; t r a m p ; h i k e r - ‫נייער י ע י ) ס ( ם‬
avarice

‫נ ז ר יעי‬

strong person; hero \

Jewish populace
avaricious

(‫)ן‬

|- rescript;

[—GEGE'T]

[GIBER—GIBOYRIM]

•‫ני_יסטרי_יך אי‬
‫יא<־‬

[GZAR]

‫\ ל ז י ך ט י ט‬- get d i v o r c e d :

| ‫י‬

non-

‫גזע‬

[ G E T — G E T N ] (‫ג ט יעי )נטן‬

‫גג סטלעכ|ער‬

witty

(usu.

fateful
b y fiat

( ‫נגיסט ד ע י ) ע ר‬

c l e r i c a l (of c l e r g y )
clergyman, minister

(‫י׳ )ם‬

race, s t r a i n

‫|| נ׳ פ א ר ו י י ס‬

insane

‫נזלעווויע‬

[ G A Z L ] <$> ‫זל|ען יי‬1‫ו‬

breed,

one e a t w h e n there is n o t h i n g t o eat?

spiritual; mental; intellectual

‫מ ל ן‬

tory
murderous

‫ א ז ס ׳ א י ז ניטא' וואט‬, ‫נייט ע ס ט‬

s p i r i t , genius; g h o s t

‫נזלה י׳‬

m u r d e r o u s ; p r e d a - [GAZLONish] ‫נ ז ל נ י ש א י י‬

‫ ניי‬h h o w c o u l d I...?

!‫ || ס׳גייט‬a d v a n c e , progress

(‫)—ות‬

‫יעי ) י ט ( • ט ע‬

robber, bandit

(‫ניי)ט‬

how was I to understand

how c a n

[GZEYLE]

[GAZLEN—GAZLONIM]

\- sue

(‫ניי)ט‬

‫נזירה‬

edict

m o n e y i s n o t w h a t is a t i s - ‫א י ן נ ע ל ט‬
||

‫נן־רס‬

(an i n t e r p r e t a t i o n o r r e a d i n g )

‫( נ׳‬- w e l l

•‫אופ‬

‫נורם‬

effect, b r i n g a b o u t ; e n t a i l

(‫|| נ' ״ » )י‬

he i s w e l l , he fares

I ] ‫ ר ל ד י ק איי‬1 ‫נ‬

[GOYREM—GOYRMIM] ( ‫י ע י ) י ט‬

c a u s e , g i v e rise

(mechanism)

(rev. con.) b e , fare

1‫ ־‬lot, d e s t i n y , d o o m

fateful

w e a r ‫\ נ׳ א‬- m a k e a m o v e (in a g a m e )
||

‫|ן נ׳‬5‫וואר‬

<*!‫ניות‬

( ‫ י נ ע נ א י ן‬/ ‫ זיי נייען; א י ז נ ע ג א נ ג ע ן‬, ‫ניי|ן* יו ) מ י ר‬
( o n foot),

[GOYRL—GOYROLES] (iTl) ‫ י א פ‬/ ‫ ך ל י ע י‬1 ‫ג‬

throw

( ‫נייזער י ע י ) ס‬

current, acceptable, i n vogue
go

‫גורל‬

(‫ג י כ ב א ן י ׳ )ען‬

bias-

[GIDEF—GIDUFIM]

‫גייכטראגספארט י ע י‬

( ‫יעי ) י ם‬

‫גידוף‬

phemy; diatribe

(‫גייכמעסטער דעי )ס‬

hell, inferno

(A ‫ג י כ ע ר א ״ י ) נ י ך‬

[ G ( E H ) E N E M ] ( ‫נ י ה נ ו ם דאס ) ס‬
infernal

114

[ ] ‫נ י ה נ ו מ ד י ק »יי‬

678
lent t o h i g h - s c h o o l a n d j u n i o r c o l -

‫ניכקייט‬

|| speed,

velocity;

lege
c a l i s t h e n i c s , exercise; p h y s -

‫נ י ט נ א ס ט י ק יי‬

‫ג ׳ | ע ר שוך‬

‫נימנאסטיש *־׳‬

|| g y m n a s i u m

‫|| נ ׳ | ע ר ז א ל‬

g y m shoe; sneaker

favorable,
also

•‫ט י‬6‫ניבשרי‬
(‫נילנול יעי )יט‬

[GILGL—GILGULIM]

formation, metamorphosis;
according

to

Jew.

version;

lore, the

being

(human or animal) into which

‫ג י נ צ י ק‬

!‫ינינטטיק ׳ע‬

s o u l of a d e a d person m a y pass t o

•‫נינציק ייי‬

c o n t i n u e life a n d a t o n e for sins c o m -

con-

favor
foundry
imp.,

fluid

(‫)נענאסן‬

[ H A N E ' F E S I I ] ‫ש יעי‬6‫נילגול־הנ‬
t i o n of the s o u l

foundry

(‫ניילדיע י•)ט‬

zloty

‫גיס|ן‬

‫ נ׳ זיך‬f‫ ־‬f u n n e l ; cast, m o l d
watering can

merchants' guild

‫ניס יק‬
‫יי‬

( ‫נ י ל ד ן יעי ) ס‬

w e d d i n g ‫ || נ י ' ל ד ע נ | ע יויך‬g o l d e n

-w ‫נ י ל ד י ן‬

( ‫ניסערייי י • ) ע ן‬
(

soup

9(‫עך‬p‫נ י י ס ע ר ל‬

g y p s u m , plaster of P a r i s ;

(‫נ י פ ס יעי )ן‬

-*

(Jew.)

‫נ י ל ד ן‬

‫ג י י ל ד ע ר ן זעו‬

*1 ‫נילוי־עריות‬

[GILE‫־‬ARO‫׳‬YES]

‫ גיפסין »י׳‬f‫( ־‬surgical) cast
poison, v e n o m
gyroscope
ex-

•‫טיק ייי‬6‫*ני‬

validity

(‫נ י ר א ט ק א י פ יעי )ן‬
a p p l y , be v a l i d , be

greedy; a v i d

pass for, be c o n -

garland
(geographic) globe
2. ‫ימס‬/‫יי‬

main

good

v (‫נ י ל ט | ף יי)נעניילט‬
guillotine

glaze

( ‫גלאזויר י • ) ן‬

( ‫נ ל א י ז ק ע ס ט ל י*־ ) ע ך‬
•‫ •זי‬.1 ‫נ ל א ט‬

‫ארייין‬

‫וועלט‬

O ‫נ י ל י א ט י נ י ר | ן יי‬
‫ג ל י ו ן‬

(Jew.)

(‫)—ות‬

[GIMA‫׳‬TRI£]

‫ג ל א ט י ק ־ ־ נ ל א ט »יי || ניט נ׳‬

s t a l k , s t e m (of cabbage,

‫ניטטריא‬

the letters of a w o r d , e q u a t i n g
words

on

the

basis

of

two

identical

n u m e r i c a l values (a m e t h o d used i n
Jew. mysticism)
gimmel,

n a m e of the

( ‫יי ) ע ן‬/‫נ י ט ל יעי‬
letter ‫נ‬

s t u d e n t of a gim-

‫גיסנאזייסט יעי )ן( • ק ע‬

(‫נ ל א מ פ יעי )ן‬

lettuce); d u m m y , yokel

‫גילן יעז‬

•‫י‬

c o m p u t a t i o n of n u m e r i c a l values of

w i t h o u t purpose
fishy

‫״גיליון יעז‬

‫ג י ל ד ן יעי‬

' ‫ ־( נ׳ א ז ר‬p r i n c i p l e s
reason,

( ‫גיליאטיין י • ) ע ן‬

guillotine

‫ יייס‬.1 ‫נ ל א ז‬

‫ יזייי‬.2 1‫ ־‬g l i b ; u n e v e n t f u l

‫ ג׳ א י ן ד ע ר‬,(‫)זיך‬

he is considered a s c h o l a r
8

‫ נלעזל‬A (‫)נלעזער‬

s m o o t h , e v e n ; fluent; slick,
o n general

‫ א ר‬8 ‫ ג׳‬f‫ ־‬i n effect

‫אפנילטן‬

*•‫י‬8 ‫נלאוונע‬

‫גלאזווארג דאס‬

•‫ג י י ל ט ק י י ט י‬

( ‫נ י ל ט | ף יי ) ג ע נ א ל ט ן‬

‫ א ר א ל ט ד ן‬8 ‫ ע ר גילט‬I- sidered

(‫נ ל א ב ו ט יעי )ן‬

glassware
showcase

no

‫נ ל א ב א י ל ייי׳‬

|| glass (material)

( d r i n k i n g ) glass

[LAMDN]

( ‫ניר^אנדע י י ) ס‬

global
(iro.)

•‫*ניר יק ייי‬

-‫נ י ל ט י ק ויי‬

invalid, void
validity

pulsion, banishment
•‫*נייריקייט י‬

‫נילטוע יי‬

‫ || ניט־ג׳‬v a l i d , g o o d , effective

[GEYREsh—GERushiM] (‫נירוש יעי )יט‬

greed; a v i d i t y

for

incest

(‫ט יעי )ן‬6‫*גי‬

poisonous, v e n o m o u s

the

m i t t e d i n the p r e v i o u s i n c a r n a t i o n
transmigra-

( ‫גיטארניע י ־ ) ס‬

liquid,
flow

trans-

‫לד י*״‬$0‫נינ‬

opportune,

(liquid)

(‫נ י כ ש ט ר א ז יעי )ן‬

shorthand

fine g o l d

‫ ־( זיין* נ׳ פ א ר‬d u c i v e , a u s p i c i o u s

pour

(‫נ י כ ק י י ט יי )ן‬
'‫ס א ק ס י ט א ל | ע נ‬

expressway

ical education
p e r t a i n i n g t o calisthenics

rate

speed l i m i t

nazye
E u r o p e a n school e q u i v a -

( ‫גימנאיזיע י • ) ס‬

‫נלצכנעוויכט‬

677

‫ון טויט‬5 ‫ || ג׳‬j e l l y ; r i g i d i t y

(‫גליווער יעי )ס‬

p o l i s h , g l e a m , luster, gloss,

rigor m o r t i s

glossy, b r i l l i a n t , s h i n y

[ G I L Y E N / G I L O Y E N — G I L Y O Y - (m) ‫גליון יעי‬

NES]
slippery

area; slippery

(‫)ן‬

high point

rinic

(children's) slide

bell

c h i m e ;.glockenspiel

( ‫נ ל י י ט ש ל ק ע יי ; ס‬

‫נ ל י י ב ל ע ך איי‬
‫י‬

whose

I w o u l d n ' t p u t it p a s t her

‫ניט צ ו נ׳‬

superstition

also
at

equal;

like,

a

‫נעלט‬

|| e q u a l

‫ יי־׳‬.

alike;

‫א י ן נ׳ ן‬

\-

flowers
‫זיך‬

«‫יייי‬

||

be

unequaled

‫ נ׳‬H i m m e d i a t e l y ;
‫ נ׳‬h

equal

as i f ; as soon as

to,

on

right
a

par

‫בנ י ל וי־ ר א ש‬
desire
c o v e t , desire

‫|| ל א ו י ף ל‬

‫ || ביי ל מ י ט‬alongside

with equal rights

lascivious

‫יכנילט יעי‬-‫גלי‬

‫ || זי_ין* א י ן ל בי_י‬suffer exile

‫נ ל ג י י כ ג י ל ט י ק !יי׳‬

detachment, unconcern

‫נליייכגילטיקייט י׳‬

casual
‫ג ל י_י כ ו ו א נ‬

!‫' נ ל ג י כ ג ע ו ו י כ ט ׳ע‬

‫ג ל ו ס ט י ק *יי‬

‫יק «יי‬6‫נלו'סטשא‬
‫אפ|ריכט|ן ל‬

be oppressed b y
Chr.

[GALEKh—GALOKhiM] (‫נ ל ח יעי )ים‬
m i n i s t e r , esp. C a t h o l i c priest
glow

l i m b , m e m b e r ; (rocket)

‫נלי יעי‬

( ‫נ ל י ד י*ס ) ע ר‬
stage

third

(‫)ער‬

>*‫נ ל י ד ־ נ ל י י ד ־ ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד ד‬
cousin

nonchalance
indifferent, n o n c h a l a n t ,

(‫נלוסטוע י•)ען‬

[ G O L E S ] (‫יעי )ן‬/‫נ ל ו ת יאס‬

‫* נ ל י י י ך ־ ב א ר ע כ ט י ק ט !יי׳‬

unconcern,

!‫״נלוי־ראש ׳ע‬

‫|| וויפל ר א ם ה א ר ץ נ ל ו ס ט‬

‫ צ ו ל‬... ‫ מ י ט‬f‫ ־‬w i t h , at the same t i m e as

indifference;

||

con.) w i s h for <‫ ־( ל זיךייס•)י‬c o n t e n t

|| exile, d i a s p o r a

‫בי_י ל‬

at the same t i m e as

‫ז‬

(‫נאך‬/«< ( ‫נ ל ו ס ט | ן יי ) נ ע נ ל ו י ס ט‬

to one's h e a r t ' s
(rev.

.2

( ‫ נ א ך‬/ ‫גלוסט י ע י ) צ ו‬

longed-for; desirable

‫ נ׳ ווי‬h t a n t a m o u n t to

|| e q u a l l y , i n t o e q u a l p a r t s
together

with

!‫מ ׳ע‬

(‫גלוייבנבניט יעי )ן‬

desire, lust

‫צו‬

away

in

( ‫ יעי ) ס‬. 1 ‫נלויבן‬

conversion

objectionable

also 2.

shaved,

‫נ ל י י ב ן‬

sensible,

‫א ב ל ו ם צ ו א ב ל ו ם איז ניט נ׳‬

been

faith, belief, c o n v i c t i o n

1 ‫נלייך‬

‫\ זי_ין* נ׳ צ ו‬- reasonable price

‫״נלנול ״ מ‬

v i o l a t i o n of J e w . l a w

(‫ יייכ )ן‬p ‫נ ל י י ב ע‬

‫ ניט ה א ב | ף קיין נין‬1‫ ־‬flowers a n d

‫צו‬

has

‫ ניט נ׳‬h reasonable, r i g h t (idea)

there are

‫מיט‬

beard

‫עט נענליייבט‬

straight; direct; erect; level,

‫* נ ל א ר ר י י ך »יי‬

[GOLUEKh—GLUKhiM] (‫נ ל ו ח יעי )ים‬

‫ נ׳ א י ן‬1‫( ־‬stg.)

‫ || אויף א י ר ו ו א ל ט א י ך‬i n c r e d i b l e

O ‫יציר|ן יי‬6‫נלארי‬
‫ג י ל נ ו ל‬

Jew

‫נלייב|ן מ‬

‫ג ל א ר י ע י׳‬

‫ג ל א י ר י ע ד י ק !יי׳‬

glorious

‫נליי'ביק|ער‬

‫יעב‬-‫יעי‬

credible, plausible
|| believe i n ; profess

glorify

( ‫נ ל י ט ש ע ר יעי ) ס‬

believe ‫ || ג׳ »י‬believe (sb.)

even;

(‫ג ל א י ק נ ש פ י ל י׳ )ן‬

glorious

‫יי‬8 ‫נ ל י י י ב ו ו ע ר ד י ק‬

faithful, believer

<$> ‫ג ל א צ | ן יי‬

glory

skate
ice s k a t e

( ‫גלאסע י ׳ ) ס‬

‫ נ ל ע ק ל‬A ( ‫נ ל א ק יעי ) נ ל ע ק ע ר‬

s k i d ; $> ‫נליטש|ן זין* יי‬

plausible; veracious

(‫נ ל א ס א י ר יעי )ן‬

stare

‫גליטשיק «יי‬

‫ג ל י ט ש ל ע ר יעי )ס( • ק ע‬

slide, g l i d e vi/imp;

‫> יעז‬$< ‫נ ל א נ צ | ן ת‬

gloss

‫א ו י פ ן ג׳‬

‫נ ל א נ צ י ק !יי׳‬
<$> ‫נ ל א נ צ ן ן יי‬

(‫נ ל א נ צ פ ו נ ק ט יעי )ן‬

glossary

‫ן ג׳‬6‫אוי‬.

dupe

s l i p p e r y , sleek, s l i c k ; elusive
ice s k a t e r

‫נ ל א צ ן‬

‫גליטש יעי‬

‫יר|ן‬8|8‫ || ארוי‬go ice s k a t i n g
(fig.)

shine, g l e a m

margin

*‫ גיי|ן‬h c o n d i t i o n s ; ice s k a t i n g

(‫נ ל א נ ץ יעי )ן‬

shine; r a d i a n c e , g l o r y

filament
(first) c o u s i n

( ‫ג ל י י ד ר ע ט ל דאי־ ) ע ך‬

( ‫נ ל י י ד ־ ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד יאס ) ע ר‬

once r e m o v e d ; second cousin
firefly

( ‫ ו ו ע ר ע ם‬. . . ) ‫נ ל י י ו ו א ר ע ם יעי‬

‫נלייכהייט‬

676

fortunately,

‫נ׳‬

‫צום‬

(‫־‬

‫ווערטל‬... A

‫*נלייקזעליקייט י ׳‬

happy

(‫ווערטער‬...)

1‫גליק|ן יי <•> יע‬

equivalence

glass; glass p a r t of a d e v i c e ; lens;
‫|| ל טיי‬

[MAshKE] ‫( ל מ ש ק ה‬- (in sb.'s

honor)

|| m y / y o u r / . . . k i n d

‫ ל‬. . . / ‫ ד י י נ ס‬/ ‫|| מ י י נ ם‬

there is no e q u a l of

‫ניטאי קיין ל צ ו‬

|| meet one's m a t c h

‫ י נ | ע ן •אס ל‬6 ‫|| נ ע‬

(‫ג ל ע ט ל י ע ד ע י )ען‬
(‫ג ל ע ט | ן יי )געגלעיט‬
(‫נ ל ע ט ש ע ר יער )ס‬

and

‫נ ל ע י נ צ נ ד י ק אדי‬

[GAMATEM]

‫ || ווי ק ע נ ס ט ו‬be e q u a l to
com-

like

‫ *ל‬h pare oneself w i t h

‫אםעי‬

equinox
unparalleled,

‫נם זו ל ט ו ב ה‬

?‫ז י ך ל צ ו אים‬

‫ ל ז י ך מ י ט‬f‫ ־‬yourself w i t h h i m ?

likewise!

( ‫ נ ע כ ט‬. . . ) • ‫יכנאכט י‬-‫גלי‬

un-

‫ל‬

‫א‬

‫אן‬

for the best; this, too, is for the best
(‫)ים‬

[GMILES-KJIE'SED—

-KhsoDiM]

esp.

the

Talmud

2. *‫ || י״‬e q u a l , peer

[ G M A R ] (‫נמר י ע י )ן‬
the

which

the

comments

on

uniform

2.

chant

with

[NIGN]

‫אייי‬

run-off elections
(Jew.)

KhsiME
"the

g r e e t i n g ex-

‫ח' ט׳‬

‫נלגיכקייט י ׳‬

equal

‫נ ל י ו י כ ר ע כ ט י ק איי‬

e q u a l i t y of r i g h t s

‫ייכרעכטיקייט י ׳‬-‫נלי‬

rights
G a l i l e e , p r o v i n c e of

of

a

good

the

‫ א ל‬f‫ ־‬s e a l i n g "

‫ב ח י נ ה‬

rolling

up

w r a p p i n g of the

and

and

[GLILE] ‫י׳‬

T o r a h scroll

‫נלילה‬

after

r e a d i n g from i t i n the synagogue
rumor, report

‫ ( «־גל‬- d a y

grace, f a v o r ; m e r c y ; q u a r t e r

[ G O L E L ] (‫נ ל י ל )יאס‬

northern Palestine

the s e v e n t h d a y of the S u k k o t h h o l i ‫ו ח ת י מ ה‬

.1 ‫*נליייכצייטיק‬

‫גמרא־נינון י ע י‬

changed b e t w e e n Y o m K i p p u r
‫ט ו ב ה‬

with

‫נמר ח ת י מ ה ט ו ב ה‬

conclusion

‫איי‬

straightness, e q u a l i t y

[ G M A ' R ] » ‫נמר־וואלן‬

T O Y V E ] ‫אעט‬

‫ייכפארמיק איי‬-‫נלי‬

|| s i m u l t a n e o u s

endowed

w h i c h the T a l m u d is s t u d i e d
[GMAR

.1 ‫גלי_יכ|ער‬
(A ‫) נ ל ט ך‬

s i m u l t a n e o u s l y , at the same t i m e

Mishnah
the

‫נעב‬-‫יעי‬

more reasonable, b e t t e r

[ G ( E ) M O R E ] (‫נ מ ר א י י )—ות‬

G e m a r a , t h a t p a r t of

:‫ייכעניש‬-‫נלי‬
matched

‫נמילות־חסד‬

l o a n w i t h o u t interest

c o n c l u s i o n , decision
the T a l m u d ;

‫יעי‬/‫יאה‬

not

‫ק ע נ | ע ן * זיך ל צ ו‬

how c a n y o u c o m p a r e

‫נם־אתם‬

L E T O ' Y V E ] ‫ר‬6

the l i k e , a n d w h a t

|| l i k e n , c o m p a r e to ‫נלייכ|ן י י ) נ ע נ ל י כ ן ( צ ו‬

<•> ‫נ י ע ק ל | ע ן יי‬

jingle

‫אן א ל‬

‫ ד ע ס ) ט ( ל‬/ ‫ || א ו ן ד א ס‬d i t t o ‫ ד ע ס ) ט ( ל‬/ ‫ד א ס‬

(A ‫* ) ע ך ( ) נ ל א ק‬n ‫נ ל ע ק ל‬

zu

‫נלציך־מיניק א י י‬

the e q u a l of ‫ ||»*< ל‬k i n d , e q u a l ‫נ ל צ כ ן י א ״‬

(‫ג ל ע ט דער )ן‬

(‫גלעיטעניש יאס )ן‬

[GA‫׳‬M

‫נ ל י י י כ מ א ס י ק איי‬

homogeneous

caress

s p l e n d i d , magnificent

it's a l l

( ‫נלייכוע י י ) ע ן‬

‫ || ס ׳ א י ז‬u n e q u a l e d , u n m a t c h e d

glacier

you!

‫יכווערט‬-‫נלי‬

‫נלי_י׳כווערטיק איי‬

uniform, even, equal

( ‫גלעזער דעי ; ס‬

blandishment

to

‫נ ל ט ך ווענס‬

‫ג ל ע י ז ע ר ן »י־‬

pet

same

‫אייי‬

glass

caress, pet, s t r o k e

(door)bell

‫גלטכווארט‬

‫יעי‬/‫יי‬

equation

also c o c k t a i l p a r t y
glazier

(‫)ן‬

equivalent

t i p s y , i n one's cups ‫\ א ו י נ ט ע ר ן ג׳‬- pane

‫גלי_יכוואנ י ׳‬
aphorism

straight, directly

(A ‫ג ל ע ז ל י א ״ ) ע ך ( )גלאז‬

glass of tea; get-together, tea

‫נלטכהייט‬

>*!

w i t t i c i s m , bon mot,

‫נליקלעך אי‬

‫א פג ל י ק ן‬

‫יי‬

balance, e q u i l i b r i u m ; poise

‫*גלייקזעליק איי‬

bliss

equality;

*equality (of s t a t u s etc.)

*» |‫ ־‬l u c k i l y

blissful

small drinking

mathematical

happiness

m a t e r i a l benefits

mica

(‫נ נ א ד י ׳ )ן‬

( ‫ג ל י ט ל י*־ ) ע ך‬
‫נליימערשטיין י ע י‬

glow
g o o d fortune, g o o d l u c k ;

(in battle)
117

<$> ‫גל?|ען יי‬
(‫נ ל י ק ד*־ )ן‬

675

‫געבעקס‬

arm

in

arm

commandment
‫ווי ג א ט ה א ט ג׳‬

‫יד־׳‬

(‫ן‬/—)

|| order

‫גגאטעווען‬

oppress

‫געארעמט‬

‫י ס‬
‫מ‬

‫געבאיט‬

( ‫יי ) ג ע ב א ט ן‬

‫געבאט|ן‬

‫איט‬

‫זאל‬

<S> ‫יי‬

‫גנא'טעווע|ן‬

|| d e r o g a t o r y c o m m e n t

w i t h a l l due respect

properly
‫י ר ן‬

‫ג ע ב ו‬

1‫ת ) ג ע ב א ר ן ( יע‬

construction, structure
‫אויף‬

‫ג׳‬

|| b u i l t ; based

‫זי_יף‬

condemnation

‫ג ע ב ר ' יעי‬

‫ייי׳‬

derogation

‫געבוייט‬

|| g i v e b i r t h t o ; sire
‫געבר'רעג|ע‬

‫א‬

3

.1

(‫יי)געבוירן‬

|| b o r n2.‫!יי׳‬

cial
derogation

|| be

b o r n thief
‫וועד| ן‬

b i r t h rate
‫ג ע ב ו י ר ן ־‬

!‫׳ע‬

(‫יאס )ן‬/‫יי‬

thievish; sneaky,

‫געבוירטיקייט‬

‫זיך‬

‫יעי‬

‫*געבורטסטאג‬

sneak

‫א ג‬

(‫ננביעי)יט‬

(‫)—ות‬

•‫י‬

‫ננבה‬

[ G A N E Y V I S I I ] ‫יי‬8

‫יש‬5‫ננ‬

s h i f t y , furtive, s t e a l t h y

‫געבוירט‬

(‫יי)ן‬

(‫טעג‬...)

‫ננאיי־רייד‬

theft; l a r c e n y

( ‫ג ע ב ו י ר ע ר דעי ) ס‬

birth

»

|| E F — G A N O V I M ] ‫ם ט ע‬
[ G‫ג ׳‬A N

[GANEYVE/G(E)NEYVE]

(‫ג ע ב ר י ר ן ־ ט א ג יעי )־טעג‬

progenitor, sire

‫ננאיי־ווארט‬

‫יי‬8 ‫נ נ א י י ק‬

‫נעבויר|ן‬

f r o m / s i n c e b i r t h ‫ ו ן ג ׳ א ן‬5 \- b i r t h
birthday

...‫ננאי־‬

‫גגאיי־אפשאץ‬

>*‫ח‬

(‫)־ווערטער‬

‫געבויר־ן‬

‫ ג ע ב ו י ר ן י«ס‬.

‫יעי‬

d e r o g a t o r y , adverse, p r e j u d i -

rest o n
n6e

‫גנאי‬
‫צ ו‬

to h i m
derogatory, uncomplimentary

‫געבאר|ן‬

(‫)ען‬

‫יעי‬

‫ק י י ן נ׳ נ י ט זיין‬

|| steal

‫קיי|ג׳‬

[GANVE]

‫ארייג|גנבע|נען זיך‬

<$> ‫יי‬

‫ננבע|נען‬

sneak, s l i p

I-

in, slip in

‫ט‬

T

r e a l m , d o m a i n , field (of

(‫)ן‬

genizah,

‫* ג ע ב י י ט יאס‬

edifice, c o n -

(‫)ען‬

‫יאק‬

leaves of d a m a g e d

'‫געבי_י‬

(‫יי)ס‬

bones, s k e l e t o n ; r e m a i n s
ligament
shrewd,

slippery,

the G a r d e n of

‫ג ע ב י י י ן חיק‬

‫מיי‬

‫ער‬

remaining

‫געבליבץ‬

»

‫געבליטן‬

flowery

‫איי‬

foliage

(cont.)
;‫גיבן‬

,‫גיט‬

,‫גיבן‬

( ‫ ט י ט‬. . . ‫ ג ׳ ) י‬° f‫ ־‬deal
auxiliary
‫ק ל א פ ט‬

he
‫רעם‬

con-

,‫)גיב‬
(8

‫)י‬

(cards);

‫ק ל א פ‬

(‫־‬
‫א‬

‫)אייגער‬

‫יי‬

*‫געב|ן‬

°scold

1‫ ־‬he is k n o c k i n g

‫זיך‬

H knocks
exchange

plea, e n t r e a t y ; p r a y e r
padding
pastry

‫געאגראפיע‬

geographical

‫ייי׳‬

‫געאגראפיש‬

geodesy

‫יי‬

geodetic

‫ייי׳‬

‫געאדעיזיע‬

‫ייי׳‬
‫איי‬

‫ם‬

(‫)ן‬

geological
geometry

‫געבעיט‬

geometrical
wrangle

( ‫ג ע ב ע י ק ס יאס ) ן‬

118

‫געאדעזיש‬
‫ג ע א נ י י ל דאס‬

geology

‫געבעטעכץ‬

‫געאגראיף‬

‫י׳‬

geologist

(once)

‫איי‬

‫יעי‬

(‫)ן‬

geography

hurried

(‫א י נ ר ע ד ן‬

w

‫ם‬

venerable

( ‫ג ע ב ע י ט יייס ) ן‬

upholstered, stuffed

‫גסיסה‬

‫ערי_יי‬..‫גע‬

constant barking

r u s h , haste, h u r r y

aspect

‫ע ר גיט‬

‫י׳‬

‫י׳‬

stant writing

(‫געגעבן‬

for instantaneous
‫ג׳‬

|‫־‬

geographer

... ‫ ג ׳ א‬f- s t r i k e (sb. w i t h )
‫ע ר‬

'‫געשרגיבערגי‬

‫האבן‬

[KSISE]

|| c o n s t a n t ...ing

‫געבלימלט‬

‫ג ע ב ל ע ק ע כ ץ דאס‬

,‫גיסט‬

give; administer (aid);

'‫געבילערגי‬

‫גגעדיק‬

h E d e n ; paradise

‫א‬

a g o n y of d e a t h

‫ג ע ב ל ע ט ע ר דאס‬

litany

,‫גיט‬

‫ייי׳‬

m a y he rest i n peace

‫געבייפט‬

‫איי‬

kept

[ G A N E Y D N ] (‫׳־*״)ס‬/‫ג ן ־ ע ד ן דער‬

‫ל י י כ ט י ק ן ג׳ ז א ל‬

wily
b l o o d ; passion, t e m p e r

b o o k s are

gracious, m e r c i f u l

‫*געבי_ידע‬

( ‫ ) ן‬°‫ג ע ב י י ג ד יא‬

slimy,

‫גגיזה‬

u n t i l t h e y c o u l d be b u r i e d

struction
building

‫יי‬

(‫)—ות‬

[GNIZE]

s t o r e r o o m of a synagogue where t o r n

knowledge)
structure,

the

‫געאטילט‬

‫געאכפערט‬

‫יעי‬

‫געאלאיג‬

‫י׳‬

‫געאלאגיע‬

‫ייי׳‬

‫געאלאגיש‬

‫יי‬

‫געאמעטריע‬

‫ייי׳‬

‫געאמעטריש‬

( ‫ ) ס‬°8‫ג ע א מ פ ע ר י‬

674

‫נעהארכיק‬
|| he lost his patience
provoke

‫געבערנ‬

‫אים נעפלאיצט‬

m o u n t a i n s (coll.)

‫ ו ן נ׳‬5 ‫א ר ו י ס | ב ר ע ע | ע ן‬
patient

puzzle

(‫* נ ע ב ע י ר ־ ט ו ט ע ר י׳ )ט‬

‫נ ע ב וי ר ן‬

«‫״ ג ע ב ע ר | ן י י ) ג ע ב ו י ר ן ( ׳׳‬

‫נ ע ד ו ל ד י ק אדי‬

( ‫נעדוילדשפיל י י ) ן‬

hired; mercenary

‫נ ע ד ו ע ע ן איי‬

mercenary

‫נעדו'עענ|ער‬

‫געב‬-‫לער‬

thunderstorm

roast

vi.,

O

‫יי‬

use
user

‫נעדי_י|ען‬

1

‫שי ר‬

,‫פ א ע ט ע‬

,‫ליד‬

thicket
stew
recollection,

(hum.)

‫ג ע ד י כ ט ק י י ט ד׳‬

gold-plated
jellied
re-

...‫געדעינק‬

...‫ק ע ג נ‬

O ‫נ ע ד ע נ ק | ע ן יי‬

‫ ה א ב | ן * צ ו ג׳‬h

region,

,‫ק ע ג ן‬

bowels, intestines

» ‫געדערעם‬

wiring

‫נ ע ד ר א י ט ל*־‬

varicose

‫ג ע ד ר א ל ־ ן איי‬

‫נ ע נ נ ט יק‬
also d a t a

salary, pay

‫ג ע ר א ט ן‬

esp.

‫פ א ל ש ג׳‬

be m e n t i o n e d (at a l l )
thought, idea; motive

‫ג ע ד ר י י י ט ייי׳‬

,‫ג ע ה א ר כ י ק‬

mentally sound; fully

‫|| ביי א ל ע ביען‬
conscious

reasoning

by divine

‫ || ד י כינעיזישע נ׳‬t h o u g h t

‫נעדאינקען־נאננ יעי‬
n ‫נעדאינקעךוועלט‬

Chinese thought
t r a i n of t h o u g h t

( ‫נעדאינקעךקייט י ׳ ) ן‬

duration

(‫ג ע ד ו י ע ר יעי )ס‬

(‫נ ע ה א י פ ט יאס )ן‬

long-lasting

‫נ ע ד ר י ע ר ד י ק איי‬

‫י ג ע ה א ר כ ז א ם יען‬

last, c o n t i n u e

O ‫נ ע ד ר י ע ר | ן יי‬

imaginary, illusory

‫ג ע וו ד י ק‬
c o m p l i a n t , obedient

‫ ן‬j ‫נ׳ ויער‬

(‫נ ע ד א י נ ק יעי )ען‬

(‫* ג ע ה א י ל ט ד*׳־ )ן‬

illness

‫ א ל ־‬S

‫קיין יידן נ׳‬

|| this never h a p p e n here (or to y o u )

‫ ו ן‬5 ‫ג ע ה א י מ ע ו ו ע ט איי‬

embroidery

‫ג ע ג ר א ט | ן י י ) ג ע נ ר א ט ן ( יעז‬
‫׳‬

i n t e r c e s s i o n ; recover f r o m a c r i t i c a l
handicapped by

(‫געגראיט לןי־ )ן‬

H e a v e n preserve us; m a y

(‫ ן ו ו ע ד | ן יי )איז ג׳ נעווארן‬6 ‫נ ע ה א ל‬

dire s t r a i t s ) ,

‫געגעבין איי‬

‫׳‬

( ‫געדריי' לאס ) ע ן‬

twisted, tortuous

‫*געיגנטלעך‬

» ‫ || ג ע ג ע י ב ע נ ע‬g i v e n

‫ א ר אי_יך ג ׳ ניט פ א ר‬5 ‫ ניט ד א נ ׳ ניט‬: ‫נ ע ד א י כ ט‬

inference

fallacious

‫נעיגנטיק איי‬

=‫אי־‬

lattice

‫ זי_ין* נ׳‬:‫נעדרונגען‬

whirl, eddy; whorl

,‫יגעגן‬

countryside
regional

( ‫ג ע ד ר א י ע ל*ס ) ע ן‬

throng; implication,
|| follow, be i m p l i e d

‫ ׳עז‬. . . ‫ג ע ע‬

¥

(‫ח )ן‬/‫נעננט יעי‬

memorable

object lesson) w e l l

congestion, j a m , rush;

‫נ ע ג ל כ נ ) ט ( ק י י ט יי‬

neighborhood;

f o u n d l y impressed b y ; r e m e m b e r (an

(from

•‫ג ע ג ל י כ נ ) ט ( א‬

|‫י‬

similarity, resemblance

member

be s a v e d

‫געגליווערט איי‬

‫ || זיין* נ׳ צ ו‬s i m i l a r

semble

‫ג ע ד ע י נ ק ע ו ח ־ י ק איי‬

‫ || צ ו נ׳‬r e m e m b e r imp.
be p r o -

‫געגיילט איי‬

‫ג ע ג ל י ד ע ר ט איי‬

‫נ ע ד ע י נ ק ־ ו ו ע ר ד י ק •יי‬

m e m o r a b l e , easy t o re-

‫נעגועימל‬

^‫ל‬

articulate(d)

‫נעדעיכעניש‬

memorial

‫געגארגלט איי‬

passing r o m a n c e

brance, m e m o r y
memorable

0

(‫געגצויל לאס )ן‬

(‫)עך‬

[gagu'iml]

'‫נעברין‬

‫נ ע ב ר ע י נ ט איי‬

domain, realm

(‫ג ע ד י ש ע כ ץ י«ס )ן‬
‫האי־‬

(‫)ען‬

guttural

‫נ ע ד י י כ ט ארי‬

!‫י נ ע ד י י כ ט דאס ׳ע‬

remem-

O ‫״נעברויכ|ן מ‬

( ‫*נעברויכער י ע י ) ס‬

brew

( ‫געדייכטעניש ד י ) ן‬

consistency; density

‫*נעברוייך יעי‬

t e r r i b l e (suffering)

thrive
t h i c k , dense; close; h e a v y

or ‫נעברוייז‬

use

( ‫נ ע ד ו נ ע ר לא״ ) ס‬

prosper,

0<.‫נ ע ב ר א ט נ ס ד‬

turbulence

d u r a b l e , l a s t i n g , i m p e r i s h a b l e ‫נ ע ד י י י ק אדי‬
endure

*p ‫נ ע ב ע י ר נ‬

uterus, w o m b

‫ || ד י נ׳ ה א ט‬patience, t e m p e r

‫נ ע ה א ר כ י ק איי‬
119

‫נ ע ד ו י כ ט אדי‬
‫ל^־‬/‫לי‬

‫נעדוילד‬

‫נעוועדליקט‬

‫געווויער = נ ע ו ו ו י ר‬
l e a r n , find
out,

‫נעהארכיקייט‬

673

c o m p l i a n c e , obedience

(‫נעוווייר ווער|ן י י ) א י ז ג׳ נעווארן‬

discover;

visit

(sb.,

esp.

grand,

‫ || ווי נ׳‬desirable

‫נעהאירכיקייט י׳‬

lofty,

to

‫איי‬

g r a n d e u r , loftiness

‫נעווונטשץאיי‬

‫געהוייבנקייט י י‬

careful, c a u t i o u s

‫געוויאנדזלט איי‬

abode, d w e l l i n g

‫נעהייי לאס‬

lament

(‫נעורי ין דאי־ )ען‬

i m p u d e n c e , nerve

‫נעהי_י' לאס‬

used, a c c u s t o m e d

‫געווייינט איי‬

level (of w a t e r , s n o w , etc.)

‫ איי‬.1 ‫נ ע ו ו י י נ ט ל ע ך‬

secret,

covert,

habit

‫איי‬

get used t o imp.

injunction
uncanny

n» ‫יריש‬-‫נעהי‬

‫ צ ו‬O ‫געוויינ|ען זין־ מ‬

loud sound, reverberation

‫ג ע ה י י ל ך דאס‬

1‫נעוויינשאפט י ׳ ) ן ( יע‬

w e i g h t ( w e i g h i n g de-

( ‫ ע ר‬/ ‫נעווייכט דאי־ ) ן‬

helper, assistant, a i d e

game
victory
grand prize

°*‫געוויילד י‬

riffraff

(‫געוויינס ח>ס )ן‬

compound, (farm)yard

woman in childbed

unheard-of;

( ‫געווינער דעי ) ס‬

properly

‫ || ע ר וועט ג׳‬sure, of course 3. «‫|| ׳־״‬

definite (article)

b e l o n g ‫ צ ו‬/ ‫( י‬0‫נ ע ה ע ר | ן * י י ) ע ר נ ע ה ע ' ר ) ט ( ; ־‬
properly, satisfactorily

‫געוויסיק איי‬

flood

(‫געוויסער יי*־ )ס‬

of the

bold, daring
...‫נ ע ו ו ו י‬

(‫געווייקט לאס )ן‬

‫נ ו ו א ל ד‬
‫נ ע ו ו ו י ר‬

spicy
tissue;

web,

weave;

careful (not) t o
goad

‫געווירציק איי‬

(‫)ן‬

‫וועד|ן צו‬

texture
frame of reference
relative

‫ || נ׳‬used

‫נ ע ו ו א ר ע ׳עז‬

( ‫געוווייךאגיזן י ע י ) ס‬

habit

‫געוועיב לאס‬

fabric, t e x t u r e

‫נעוואיר ׳עז‬
‫נעווארנט איי‬

6TH ‫|| נ׳ )ניט( צ ו‬

‫נ ע ו וו י ר‬

(‫« )ן‬n ‫געוויירץ‬

‫נ ע ו ו א י ל ד ׳עז‬

(‫נעוואינט לאס )ן‬

cautious, wary, circumspect

‫געוויקסיק אי־‬

‫זיין‬

‫׳‬-<» ‫"נעוואיגט‬

‫ נ ע ו ו ו‬v ...‫ ינעוואוי‬,...‫נעוואו‬

‫ || געוואנט־ן »יי‬c l o t h

vegetable k i n g d o m
tall

||

‫ ווי ם ׳ נ ע ה ע י ר צ ו‬h t o ; (rev. con.) possess

‫געווייסנדיק •יי‬

spice

*‫יי‬8 .1 ‫נ ע ה ע ר י ק‬

‫ || ווי נ׳‬d u l y 2. ‫אייו‬

‫פאלן‬

con.) h a v e o n one's conscience

plant; member

:‫נעהעירט‬

sure
(‫געוויסן לאס )ס‬

conscientious, s c r u p u l o u s

(‫ג ע ה ע י ר ל*־ )ן‬

‫) נ א ך ( ניט ג׳‬

a p p r o p r i a t e , p r o p e r , due

*‫ איי‬.1 ‫געווייס‬

‫ || ל י ג | ן י א ו י פ ן ג׳‬conscience

un-

precedented; preposterous

(‫געוויינערין י ׳ )ס‬

‫ || א ו י ף ג׳‬he is sure t o fall

‫נ ע ה ע כ ע ר ט איי‬
(‫נ ע ה ע י פ ט לאס )ן‬

( m u s i c a l ) ear, h e a r i n g

a game)

‫ג ע ה י ר ן מצ‬

(‫נ ע ה ע כ ע ר יאי• )ט‬

high (in pitch)

(‫געווינ|ען יי)געווונען‬

sure 98 .2 || c e r t a i n , g i v e n

°‫ג ע ה י י ל ץ דא‬
‫ג ע ה י נ ט ע כ ץ לאס‬

brains
(musical) pitch

‫ר א ם גרויס|ע ג׳‬

‫ם‬

...‫נעהיילפ‬

timber, lumber

‫ ־| ג׳ ביי‬bear ( c h i l d ) , beget

victor, winner

(‫ג ע ה י י ל ף י ע י )ן‬

assistant m a y o r

( ‫נעווינוע י ׳ ) ע ן‬

|| p r i z e ; w i n n i n g s ; g a i n

‫יסטער‬-‫ || נ׳־ביירגער־מי‬a s s i s t a n t

,

v i c e ) ; w e i g h t ( a m o u n t weighed)

(rev.

(‫געהיייס לאס )ן‬

‫נעוויינלעך יעז‬

‫ג ע ו ו י י נ טש א פ ט‬

win, gain; w i n over;

‫*נעהייים‬

undercover

(‫נעוויינטשאפט יי )ן‬

‫נ ע ו ו י י נ ט ל ע ך‬

(‫נעהיייב לאס)ן‬

private,

also of course 2.‫|| אייי‬

for

‫נ ע ה י י ט איי‬

smoked

u s u a l , c o m m o n , regular

b e a t (in

‫נעהויב־ן‬

exalted, sublime

find o u t h o w h e / s h e is)
as desired

dignified,

to

( ‫״נעוווינהייט י י ) ן‬
‫נעווויינט איי צ ו‬

be (come) used t o

(‫געוועיבס יא״ )ן‬

habit

‫ג ע ו ו ע ד ל י ק יא־־‬

‫נ ע ו ו י י נ ע ן‬

‫ג ע ו ו ע ד ל י ק ט איי‬

120

(‫נעוווינטשאפט י ׳ )ן‬
!‫ ׳ע‬O ‫נעוווינ|ען יי‬

672

‫נעזעץ־ברעכונג‬
‫וווילזטן‬

‫און‬

‫בילדוע‬

|| H e a l t h ,

,‫ גי‬h w e l l - b e i n g

Education and

Welfare

G o d bless y o u , gesundheit
response
(in

to sneeze);

response

(in

you're

to thanks);

used

in

‫»ייי‬

.2 h famous

‫ ע ר ה א ט נ׳‬f‫ ־‬f o r m i n g the
he h a d w r i t t e n
former, past, ex-...
‫ || ניי|ן* א י ן נ׳‬bet, wager

!‫אייך‬/‫צו דיר‬
‫געזוינטערהיייט‬

‫אייו‬

2

.

‫ ן‬/ ‫י«<־ ) ע ר‬

firmament,

vault

d o m i n a t e , rule

‫נעוועילטיקוננ יי‬

(‫ )איבער‬O ‫נ ע ו ו ע ' ל ט י ק | ן יי‬

w e a r i t w e l l , enjoy w e a r i n g i t

(iro.)

depending on, up to;

‫ג ע ז י כ ע ר ט »יי‬

family; household

( ‫געזיינד י*ס ) ע ר‬

bunch

‫ז גי ן‬

( ‫״ ) ע ר‬$‫געזייכט י‬
!‫געזיימס י ע י )ן( ׳ע‬

irrespective

of
‫ז י ך‬

(of people)
‫^ ׳עז‬

jigsaw puzzle
parting, leavetaking,

‫וו ע נ ד ן‬

(of) c l o t h

‫יי‬8 ‫נעווענט־ן‬
‫געוועיקס דאס‬

arms

‫נעזיינט‬

duration; durability

(‫ס )ן‬$‫געזעיג ד‬

durable

( ‫געזעיגענוע י ׳ ) ע ן‬

endure, last
clockwork; mechanism

(‫ )טיט‬O ‫נ ע ז ע ' נ ע נ | ע ן ז י ך ת‬

part (with), say goodbye
jigsaw puzzle

if o n l y this were

(to)

‫ד‬

commonwealth

w h e n is t h i s

society, societal

social, c o m m u n a l

‫נ ע ז ע י ל ש א פ ט ל ע ך «יי‬

glee c l u b
‫ל ענ א ט‬

c l u m p , cluster
seat, b u t t o c k s
‫ || מ ח ו ץ ר ע ם ג׳‬l a w , s t a t u t e

‫ג׳־אנאנס‬

(‫געזאננקלוב יעי )ן‬

,‫ג ע ש י ק ט ע ר‬
‫ע‬

||

‫י‬

‫י נ ע ז א נ ד ט ע ר ׳עז‬

‫י נ ע ז א נ ד ש א פ ט ״ט <) ע ג א צ‬

sought-after;

‫ג ע ז ע מ ד ן סצ‬

‫יי‬8

‫געזויכט‬

wanted ad

( ‫ג ע ז ע מ ל דאס ) ע ך‬

well, healthy;

( ‫ נ ע ז י נ ט ע ר‬A ) ‫ «יי‬.1 ‫געזוינט‬

(‫געזעיס דאס )ן‬

‫שטארק‬

(‫)ן‬

|| farewell, g o o d b y e

‫דאי־‬

‫ג ע ז א ל צ ץ »יי‬

(‫געזאינג י*״ )ען‬

(‫נעזאינג־פאראיין יעי )ען‬

glee c l u b

‫געזעילשאפטלעכקייט יי‬

sands, s a n d y areas

‫געזעיץ‬

‫ | ש ט ע ל | ן מ ח ו ץ ר ע ם ג׳‬- [MIK11U'TS] lawless
outlaw
violation

?‫ווען איז ד א ס נ׳ נעווארן‬

singing; chant

...‫נעזעלשאפט־‬

‫געזעילשאפטיקייט י ׳‬

organized society

!‫ אויף י נ׳ נעווארן‬:‫נעזאיגט‬

applicable?

‫נ ע ז ע י ל ש א פ ט י ק «!־׳‬

sociability

O ‫נעווער|ן יו‬

s a l t y ; r a c y (joke)

( ‫נעזעלשאפט י י ) ן‬

s o c i a b l e ; societal

°*‫ג ע ו ו ע י ר י‬
‫יי‬8 ‫נעוועריק‬

(‫נעוועירק דאס )ן‬

O ‫ג ע ז ע ל | ן ז י ך יי‬

(‫נ ע ז ע י ל נ ש א פ ט י י )ן‬

society

‫נעוועיר‬
2

|| if o n l y this were true of a l l of us!

(‫געזעיל ד ע י )ן‬

‫נ ע ז ע ל ן ד ע י )—(= ג ע ז ע ל‬
associate vi.

1

w

!‫ א ר ף א ו נ ד ז א י ל ע מ ע ן נ׳ נעווארן‬h true o f . . .

(‫געזעיג־רעטעניש « ס )ן‬

journeyman

‫ ׳עז‬O ‫נעווענד|ן ז י ך יי‬

foliage, g r o w t h , v e g e t a t i o n

farewell
t a k e leave (of),

‫נעוועין יעז‬

‫׳ א י ן‬ns ‫נעוועינדט‬

‫ ניט נ׳ א י ן‬f‫ ־‬c o n t i n g e n t o n

(A ‫< ) ע ך ( )געזינד‬w ‫געזינדל‬

‫ג עז י נ ד‬

(‫<־ )ן‬

(‫ג ע ו ו ע ל ב ו ע יי )ען‬

domination

‫ צ ע ר י י ' ס ) ט ( ע ט ג׳‬/ ( ‫ ט ר א נ ) ט‬h b o n v o y a g e

‫גז י מ ס‬

(‫)מיט‬

|| v a u l t
shop, store

‫ א ר ) ט ( ג׳‬5 / ( ‫|| נ י י ) ט‬

assured; secure

‫געוועזץ‬

8

bet (vt.)
(

w r i t e i f y o u l i k e (but d o n ' t b l a m e me)

countenance

‫געשריבן‬
‫יי‬

(‫נעוועיט י*־ )ן‬

‫ שרי_יב)ט( ג׳‬1‫ ־‬l i k e

h a v e a nice t r i p ,

actor

pluperfect

medicine)

enjoy y o u r . . . i n g ; if y o u

enjoy y o u r w r i t i n g ;

formerly

‫ד ע ר נ׳ ב א ר י מ ט ע ר א ק ט י א י ר‬

m a y this help

bless y o u ! a t t a b o y !
imperatives)

.1 ‫נעוועיזט‬

|| sometime,
the f o r m e r l y
particle

‫צו ל‬

welcome

'‫ א נ‬H y o u ( i n administering
in good health; ( w i t h

‫נעוועזט‬

121

buxom;

wholesome

‫ זיי)ט( נ׳‬h r o b u s t

I / w e ' l l be

‫ א ו נ ד ז ( דערווגייל ג׳‬/ ‫זיי)ט( ) מ י ר‬

/‫איר‬

‫ל‬

‫זאלט‬

health,

( ‫נעזעיץ־ברעכוע י ׳ ) ע ן‬

‫ נ׳ א ו ן‬h

•*2.

[‫ ־‬seeing y o u , so
‫ד‬

|| m a n a l i v e !

long
!‫ז א ל ס ט ו זי_ין‬

671

‫געלענק‬
e a s y - g o i n g , leisurely, sedate
stampede

‫נעלאטין איי‬

legislator

‫ א ר‬6 ‫ג ל יי ך || א נ | נ ע מ | ע ן‬

1‫ ־‬g a m b l e

.‫•זגל‬

a c c e p t at face v a l u e
monetary

sweetheart,

legal

regular, l a w f u l

...‫געלט״‬

•‫נ ע ז ע י צ י ק י י ט י‬

legal ( p e r m i t t e d b y l a w ) ,

‫ג ע ז ע צ ל ע ך איי‬

‫נ ע ל ט י ק איי‬

lawful, legitimate
bill

(‫נ ע ז ע י ץ ־ פ ר א י ע ק ט י ע י )ן‬
ghetto

( ‫נעלטשטראף י י ) ן‬

paneling

‫נעליבט|ע‬

‫נעב‬-‫די‬

‫געב‬-‫יעי‬

‫געב‬-‫דער‬

paralyzed; numb

beverage, d r i n k ,

finding

left-handed
chance, occasion; op-

|| t r u s t vt., confide i n

‫געליינקט איי‬

laugh,

laughter;

be r i d i c u -

line-powered
d e v o t e d , f a i t h f u l , l o y a l (to)
keep faith w i t h
devotion;

loyalty;

(‫איי)י‬

(‫)ן‬

‫י׳‬

gaiter

‫געלעכטער‬

‫ א ו י ס | ש י ס | ן ט י ט א ל‬I- lous
‫ א ל א י ן א זי_יט‬h l a u g h i n g

race, h u n t , chase; h u n t i n g
h u n t (vt.)
p r i n t e d (letters)

the l a u g h i n g - s t o c k (of)
‫י*׳־‬

|| leisurely

‫געלעיכטערל‬

railing

( ‫ ) ס‬°*‫נ ע ל ע נ ד ע ר י‬

wrist; joint; aptitude,

(‫ג ע ל ע י נ ק ד«ס )ען‬

( ‫נעטרע י ׳ ) ס‬

lament

become (‫ ו ו ע ר | ן צ ו ) ל י י ט י ש ( ל )ביי‬h aside
(A ‫) ע ך ( ) ג ע ל ע כ ט ע ר‬

‫ט‬5‫נעטריישא‬

rush

‫ ־( זי_ין* א ג׳‬l a u g h i n g - s t o c k

all joking

!‫געטרי‬

allegiance

(mineral) deposit
‫י*־‬

,

‫|| בלי_יב|ן ל י‬

( ‫*< ) ס‬p ‫ג ע ל ע ג ע ר‬

(‫)ט‬

‫ניט ל י‬

‫ || ב ע נ ז י י ך ל‬p o w e r e d ‫ ־ ג ע ט ר י י ב ץ א י י‬. . .

(‫ג ע ל ע י ג נ ה י י ט י• )ן‬

burst out

spoof

‫נ ע ט ר ו י ל ע ך איי‬

‫ י‬O ‫נ ע ט ר ו י | ע ן יי‬

mistrust, distrust
gaso-

a b a b y , be d e l i v e r e d of (a c h i l d )
sleep; ( r i v e r ) b e d ;

(—) ‫נ ע ט ר ו י ב ר י ו ו י ע י‬

trustworthy

work

( ‫ ) ע ך‬0*‫ג ע ל כ ל ד‬

place t o

‫ד‬

(‫ג ע ט ר א י נ ק ר*> )ען‬
freshment

(‫ג ע ל ע ג ן וחגר|ן וי )איז ג׳ געווארן( )טיט‬

c o u c h , bed,

re-

(security) clearance

portunity
have

‫נ ע ט ל ע ך איי‬

(‫נ ע ט ר א י נ *־ )ן‬

•‫ג ע ל י י י מ ט אי‬

I succeeded ‫ י נ ע ן א ר ב ע ט‬6 ‫מ י ר ג ע ל ו ע ע ן צ ו נ ע‬

yolk

( ‫נעטין י ׳ ) ס‬

divine
yield, return

‫נעלי'טענ|ער‬

‫נ ע ט א ו ו ל יאס‬

(‫< )ן‬w ‫נ ע ט א י פ‬

goddess

‫נעליבט|ער‬

(‫'געליננ|ען יי)איז נעלועען‬
in

(‫נעטא י י )ס‬

feel, t e x t u r e

lover

‫ || ״ ע ט א י ז‬succeed

•‫ג ע ז ע י צ ט אי‬
‫נ ע ז ע צ י ק איי‬

r e g u l a r i t y , lawfulness

mistress

victim

‫ג ע ז ע י ץ ־ ג ע ב ע ר י ש איי‬

9r ' ! ‫נ ע ל ט ש א פ ע ר י‬

beloved;

sweetheart, b e l o v e d ;

( ‫נעזעיץ־נעבערי! י ׳ ) ע ן‬

( p e r t a i n i n g to l a w ) ;

(‫ער י ע י )ט‬5‫גע'לטשא‬

fundraising
fine

‫נעזעיץ־געבוע יי‬

(‫נעזעיץ־געבער י ע י )ס‬

s e t t l e d , s t a i d , sedate

‫גוט ג׳‬

monetary

‫ם‬

legislative

( ‫ ן‬/ ‫געלט י * ־ ) ע ר‬
‫|| זיין* ביי ג׳‬

‫נ ע ז ע י ץ ־ ב ר ע כ ע ר י ש איי‬

legislature

‫ג ע ל ז ו כ ט י־‬

‫ || ש פ י ל | ן א ר ף ג׳‬be i n funds

•‫נ ע ז ע י ץ ־ ב ר ע כ ע ר י י י‬

legislation

tioned
jaundice

fundraiser

(‫נ ע ז ע י ץ ־ ב ר ע כ ע ר י ע י )ט‬

delinquent

‫* נ ע ל ו ע ע ן זעז‬

•‫נ ע ל ו פ ט ע ר ט אי‬

funds » || m o n e y ; funds

‫ם‬

delinquency

‫נעל־ברויין איי‬

‫ג ע ר א ט ן‬

air-condi-

de-

linquent

‫נ ע ל ב ל ע ך !זי׳‬

yellow-brown, tan
ventilated;

violator;

( 9 (‫ן‬r ‫ג ע ל א י ף‬

yellowish; sallow
‫ייי־‬

‫נעזעץ־ברעכער‬

‫נעיאיג דאס‬
‫נ ע י א מ ע ר לאס‬

(‫געיעיג ד*! )ן‬

(‫|| גיי|ן* א ר ף ל )אויף‬
[ G E K S I V E T ] ‫איי‬

‫ || ניט ל‬h a s t y

implicated in
w a v y ; corrugated

yellow

122

‫ל אין‬

‫נ ע כ ו ו א ל י ע ט איי‬

patchwork

knack

‫הט‬5‫געבתי‬

‫געכאיפט איי‬

‫נ ע ל איי‬

‫נ ע ל א ט ע כ ץ ד*ס‬

670

‫גענעזונג‬

‫נעלערנט‬

d i s a p p o i n t e d ‫נענאירט «יי‬
b o o b y t r a p (‫נענאיר־מינע י ׳ )ס‬
be d i s a p p o i n t e d (‫ )אין‬O ‫נענאר|ן זיך יי‬
(in)

l e a r n e d ; erudite, s c h o l a r l y ‫נ ע ל ע ר נ ט *׳־׳‬
scholar, scientist ‫ נ ע ב‬- ‫נ ע ל ע ' ר נ ט | ע ר י ע י‬

deceit, d e c e p t i o n , t r i c k e r y
'‫נענארערע‬
gangster ‫נעננסטער י ע י )ס( *פעי‬
t r i c k (AA ‫נעיעעלע ד*ס )ך( )נאנג‬
(rev. con.) ‫ ג׳ » אין בויך‬:>$< •0»-* ‫נענדזל|ען‬
(rev. con.) (‫ ג׳ זיך י)אין‬h be s q u e a m i s h
m y leg ‫ עס גענדזלט זיך מיר אין פוט‬h i t c h

fetched
(‫נ ע ס א ' ך י * ס )ן‬

erudition

labored,

‫נ ע ל ע י ר נ ט ק י י ט י׳‬

far-

‫*י׳‬

‫נעמאטערט‬

edifice; (large) c h a m b e r
leave i n peace, leave ‫ל א ז | ן נ ׳‬

;‫נ ע ט א י ך *ייי‬

alone
c o n t r i v e d , a r t i f i c i a l , affected ‫נ ע מ א י כ ט * י ׳‬
* 1 ‫ ק ע נ | ע‬II p a i n t e d ; i m a g i n e d ‫נ ע ט א י ל ט * י ׳‬

itches
‫גענדזין !יי׳‬
flesh
q u o t a t i o n m a r k s « ‫נעינדזן־פיסלעך‬
‫ || ניט נ׳‬e n o u g h , sufficient, a m p l e ‫נענויגייייי‬
more t h a n
‫ ־( איבער נ׳‬insufficient
suffice ‫ ז ע ף נ׳‬1‫ ־‬enough, a m p l e
sufficient, a m p l e , a d e q u a t e ‫נענוגיק «יי‬
exact, precise, a c c u r a t e ‫גענוי' *י־‬
b r i l l i a n t [NY] ‫געניאיל איי‬
[ G E N I Z E K T ] (‫געניזוקט ווער|ן יי)איז ג׳ געווארן‬

goose

forced,

‫ק ע נ | ע ף נ ר י נ נ נ׳ זגין‬

‫ || געינדזענע הויט‬goose's

|| be

possible

‫נ ׳ זי_ין‬

be p r o b a b l e
d o m a i n , region (‫נ ע ט א י ר ק יאק )ן‬
‫נ א מ ב ע‬

!‫י י ) ס ( ׳ע‬

encouraged
muck

‫נעמבע‬

‫נ ע מ ו ט י ק ט *יי‬

(‫נ ע מ ו י ז ע כ ץ י א ״ )ן‬

patterned

‫נ ע מ ו ס ט ע ר ט *י׳‬

disposition, mood, spirit, (‫נ ע ט י י ט דאי־)ער‬
‫ ג ר י נ ג ג׳‬/ ‫ן ש ו ו ע ר‬- (frame of) m i n d
‫| ה א ב | ף א ן א ל ט ג׳‬- h e a v y / l i g h t heart
be precocious
(‫ || זי_יף נ ׳ )י‬c o z y , g e m i i t l i c h

be injured
experienced, proficient; vet- ‫גענייט איי‬
eran

(rev.

‫נ ע מ ו י ז ע כ ץ‬

genitals » ‫נעניטאלן‬
exercise; w o r k o u t (‫געניטונג י ׳ )ען‬
g e n i t i v e (‫געניטייוו י ע י )ן‬
exercise, practice (‫געניט|ן זיך יי )נענייט‬
experience, s k i l l ‫געניטשאפט י ׳‬
sewing, w o r k being sewn ‫בעניי' י*ס‬
i n c l i n e d , disposed ‫געניייגט איי‬
forced ‫געניייט * י ׳‬
urgent ‫גענייטיק »יי‬
urgency ‫געניייטיקייט י ׳‬
profit ( b y ) , enjoy, (‫נענים[ ן יי)גענאסן()פון‬
benefit (from)
beneficiary ‫געניסער י ע י )ס( ם‬
used, second-hand ‫גענייצט איי‬
neck ‫נענייק ראם‬
n i c k e l - p l a t e d ‫געניקלט איי‬
gene (‫נענע י• )ס‬
genealogy (‫גענעאלאגיע י ׳ )ס‬
convalescent home (‫גענעזהיים י י )ען‬
recovery ( ‫גענעזובב י ׳ ) ע ן‬

‫נ ע מ י ט ל ע ך *י׳‬

con.) be at ease
‫^ יעו‬

mileage

c o m m o n , m e a n , base, vile
,‫א י נ א י י נ ע מ ד י ק‬

‫יעז‬

‫נעטייזעכץ‬

‫נ ע מ ג י י ל דאס‬

‫נ ע מ י י י ן *י׳‬
‫יגעמיינזאם‬

‫ב ש ו ת פ ו ת‬

alleged

mixture, blend, medley
artificial,
[GEMLOKIIET]
illustration;

‫נעמייינט *י׳‬

(‫נ ע מ י י ש דאס )ן‬
‫»!־׳‬

sham
(‫נ ע מ ע י ל דאס )ן‬
diagram

painting;
dimension

(‫נ ע ט ע י ס ט י*ס )ן‬

moderate

•‫נ ע מ ע ס י ק ט *י‬

‫ג נ א ד‬

comrade,

a

title

‫נעמלאכהט‬

(‫)גענאטן‬

‫נ ע נ א י ד י י ׳עז‬

‫*נענאסע יעי‬

f o r m e r l y c o m m o n i n the A m e r i c a n
Jew. labor movement
genocide
deceive, fool,

(‫נ ע נ א צ י י ד י ע י )ן‬

‫ ה א ב | ף ר א ם ג׳ פ ו ן‬: ‫נ ע נ א י ר י א ס‬

m a k e a fool of
disillusionment

23

‫נענארוננ י׳‬

669

‫נעפריר‬
experience

‫נ ע פ ר ו י ו ו ד*״‬

experiential
fried food

‫נענעזן ווערן‬
recover

(‫נ^נעזן וועד | ן יי )איז נ׳ נעווארן‬

‫נ ע פ ר ו ו ו י ק «י־י‬

genetics

( ‫נ ע פ ר ע ג ל ע כ ץ ד*ס ) ע ר‬

c o m p r e s s e d ; concise

‫נ ע פ ר ע י ס ט »יי‬

mumbo-jumbo

«p ‫נ ע פ ר ע פ ל‬

‫ || נ׳ בי_י ז י ך‬fallen; d e c a d e n t

« ‫ || נ׳‬a p p r o a c h , near

b r i n g n e a r ; offer u p (a sacrifice)
‫ ט א | ף א נ׳‬/ ‫נ ע ב | ף‬

generator

fall o n , c o i n c i d e w i t h
captive

•‫נ ע פ א ע ע ן «י‬

c o v e r charge
b r i g a d i e r gen-

feed, fodder

generalization

the

l i e u t e n a n t gen-

‫ ס ׳ א י ז א מ א ד נ ע ג׳‬f‫ ־‬i t feel

feel b a d

‫\ ה א ב | ן* א ש ל ע כ ט ג׳ וועגן‬- f u n n y

eral
m a j o r general

to

postmas-

stuffed

(‫)ס‬

‫ נ ע ר א ' ל ־ פ א ס ט מ י _ י ס ט ע ר יעי‬$

dress rehearsal

‫נ ע פ י י ל ט •יי‬

general staff; gen-

(‫נ ע פ י ל ע כ ץ י*י־ )ן‬

strike

(‫נ ע נ ע ר א י ל ־ מ א י א ר יעי )ן‬
ter general

about

find,

(‫נ ע נ ע ר א י ל ־ פ ר א ב ע י׳ )ס‬
(‫!!ענעראיל־שטאב יעי )ן‬
eral headquarters

guest list
alley

<‫| נ׳ ז י ך )טיט‬- be l o c a t e d / s i t u a t e d i n

alley

please, a p p e a l to

(‫) ע ס ק ע י׳ )ס‬

(‫)—ות‬

‫י׳‬

(‫נ ע פ ל י י י ץ יאס )ן‬
j a m , congestion

(‫נ ע פ ל ע י כ ט י*ס )ן‬

armored

O . K . ! agreed!

b u r s t , c r a c k e d ; flat (tire)

<*‫נ ע פ ע י ס ד‬

ices (coll.)

‫נ ע פ ר ו י ר נ ס י*ס‬

p e r p l e x i t y , bafflement

‫ס‬

‫ד א‬

‫ןנעפלריש‬

(‫נ ע פ ל ע י ף יאס )ן‬

b e w i l d e r e d , baffled, d u m b - ‫נ ע פ ל ע י פ ט »יי‬

rible
(hoar)frost

‫ג ע פ ל א פ ל דאה‬
‫^ ע פ ל א י צ ט «יי‬

small talk, chit-chat

‫נ ע פ עם‬
‫נ ע פ ע ר ל ע ך »יי‬

!‫}עפועלט‬

‫נ ע פ י ל ד ע ר דאס‬

chatter

‫ס‬$‫נ ע פ ע י נ ק ע נ י ש ד‬

‫^עפאיקט «יי‬

[ G E P O Y E L T ] ‫אינט‬

c l a m o r , noise, r a c k e t , d i n

‫נ ע פ ע ל ן ווער|ן י י ) א י ז נ׳ נ ע ו ו א ר ן ( = נ ע פ ע ל ן‬

dangerous, p e r i l o u s ; ter-

‫) ע פ א ם י ק ט איי‬

crowded

that?

‫י נ ע ע ר ט זעו‬

‫| ע פ א נ צ ע ר ט «יי‬

striped

‫ ניט ג׳ י‬H it

‫יל‬-‫ || פ‬dishes (coll.)

(‫ןעעינג לאס )ען‬

‫חשוב‬

[ M A Y S E ] ? ‫אי_יך ד י מ ע ^ ה‬/‫דיר‬

captivity, imprisonment

‫!;עסרחה‬
stench

‫ ע ' ל ט מ י ר‬5 ‫|| ע ם ג ע‬

‫ || ווי נ ע פ ע י ל ט‬displease

‫בלוט־‬

[GESROKhE]

‫עלן( י‬5‫נ ע פ ע ל | ן י י ) א י ז גע‬

i t pleases me, I l i k e
how a b o u t

stink,

‫נ ע פ ל א כ ט ־ ן »יי‬

tide(s)

(‫ו ע י ס ט צ ע ט ל יעי )ען‬

(A ‫ג ע ס ל י*<־ ) ע ך ( )נאם‬

pick a quarrel (with)
t w i s t e d ; (of) w i c k e r

O ‫ג ע נ ע ר י ר | ן יי‬

generate

(‫נ ע פ י י נ ס י*״ )ן‬

(‫נעפינ|ען יי)געפונען‬

g r i d ; lattice

O ‫נ ^ נ ע ר א ל י ז י ר | ן יי‬

(‫נענעראיל־לייטענאנט יעי)ן‬

‫א נ׳ פ א ר‬

i t feels

‫ || ג׳ ז י ך א י ן‬find, locate

(‫נ(ענעראליזירוע י׳ )ען‬

generalize

(‫נ ע פ י י ל י*ס )ן‬

‫ ו ו א ס ע ר ג׳ א י ז ) ע ט ( צ ו‬H feel of

filling

(‫נ ע נ ע ר א י ל ־ ב ר י נ א ד י ר יעי )ן‬
eral

‫נ ע פ א י ר ד*״‬
<n ‫נ ע פ י ט ע ר‬

‫ || ק ר י ג | ן‬feeling, s e n s a t i o n

stuffing,

...‫נענעראיל״‬

(‫נ | ע נ ע ר א ' ל ־ א פ צ א ל יעי )ן‬

(‫״נעפאיר י•)ן‬

( v e h i c u l a r ) traffic

h o w does

general (manager etc.)

‫ט יי‬5‫נעפא'עענשא‬

get a feeling for, get

(‫ יעי )ן‬.1 ‫נ ^ נ ע ר א י ל‬

e r a l ; o v e r h e a d (expenses)

‫נעב‬-‫א'נגענ|ער יער‬5‫גע‬

danger, p e r i l

( ‫ א י ר ן‬. . . ) ‫נ ^ נ ע ר א ט א ר יעי‬

gen- 2. »‫ || יי‬g e n e r a l

‫נ ע פ א י ל נ ק י י ט י׳‬

pf.

<z> ‫נ ע ' נ ע צ | ן יי‬

y a w n imp.

( h o l i d a y ) 2. ‫אל|ן י י ) א י ז ג ע פ א ל ן ( א ו ם‬5‫גע‬

captivity

(‫נ ע נ ע ץ יעי )ן‬
yawn

|| dejected, crestfallen, d o w n h e a r t e d

prisoner, c a p t i v e

|| y a w n

‫יי‬8 .1 ‫אלין‬5‫נע‬

dejection

‫נ ^ נ ע ט י ק י׳‬

(‫ )צו‬O ‫ל‬-‫נ ^ נ ע נ | ע ן יי־‬

founded
stubbly

w ‫נעפרייר‬

124

‫!געפניאקלט «יי‬

‫‪668‬‬

‫גע‪5‬רישט‬
‫נעפריישט‬

‫נ׳ ב ר ר ט ‪ ,‬נ ׳ | ע ח ל ה‬

‫איי‪:‬‬

‫]‪[KhALE‬‬

‫‪wage(s), p a y , r e m u n e r a -‬‬

‫‪tame‬‬

‫נ ע צ א צ ק ע ט איי‬

‫‪jagged‬‬

‫נעצא'ק)נ(ט איי‬

‫‪forced, i n v o l u n t a r y‬‬

‫נעצגיינ ד*־‬
‫‪kit‬‬

‫‪tools‬‬

‫)‪(coll.‬‬

‫‪drawing‬‬

‫; ‪|| k i t‬‬

‫ציייכךנ׳‬

‫שוויייסנעצי‪-‬ינ \‪w e l d i n g 7‬‬

‫נ ע צ י י י ל ט איי‬

‫‪denture‬‬

‫נ ע צ י מ ע ר דאס )ן(‬

‫)‪suite (of rooms‬‬

‫איי ] ‪[ G E T S E Y L E M T‬‬

‫נ ע י צ ך ד י נ ע ר י ע י )ס( • ק ע‬
‫נעצן־דינעריי'‬

‫)ן(‬

‫יאי־‬

‫נ ע ק א י ך י!»‬
‫יאי־‬

‫‪pagan, heathen‬‬

‫נ ע ר א נ ג ל י * )ען(‬

‫‪struggle, conflict‬‬

‫געראיניום י ע י )ס(‬

‫‪geranium‬‬

‫גערגל יאס ) ע ך ( ) נ א ר נ ל ‪(A‬‬
‫נ ע ר ו ד ע ר דא״‬

‫גערויס י ע י )ן( ׳ע‪1‬‬

‫)‪a p a r t (in years‬‬
‫‪gardener‬‬

‫‪gardening, horticulture‬‬

‫דאי־‬

‫‪turmoil‬‬
‫‪bushes ( c o l l . ) ; u n d e r b r u s h‬‬

‫נעריאטריק י׳‬

‫‪regardless of‬‬

‫‪defendant‬‬

‫דער‪-‬נעכ‬
‫דאי־‬

‫‪collage‬‬

‫נ ע ק ל ע י פ דאס )ן(‬

‫‪crackle‬‬

‫יאי־‬

‫נ ע ק נ י י פ ט און נ ע ב ו נ ד י ן איי‬

‫‪linked,‬‬

‫יאי־‬

‫געריייד לאס‬

‫)ן(‬

‫יאי־‬

‫גערייכט‬
‫נערייכט‬

‫‪2‬‬

‫דאי־‬
‫יא־־‬

‫‪rodeo‬‬

‫)ן(‬

‫)‪course (of a meal‬‬
‫‪ || c o u r t‬ר א ם ה ע כ ס ט | ע נ׳‬

‫)ן(‬

‫‪Supreme‬‬

‫‪ || c o o k e d food‬ק א כ | ן ז י ך‬

‫‪junction‬‬

‫‪h a v e one's o w n axe‬‬

‫ג ע ר י כ ט י ק איי‬

‫דערבי‪-‬י' א ן איינן ג׳‬

‫מאכט‬

‫‪to g r i n d‬‬
‫ג ע ק ע ס ט ל ט איי‬
‫געקרי_יזלט איי‬

‫‪curly‬‬

‫ג ע ר י י כ ט ס יאי־ )ן( יעז‬

‫‪shrubbery‬‬

‫נ ע ר א ט ־ ן ‪ .1‬איי‬

‫‪|| successful, g o o d , fair‬‬
‫‪bright/good-looking‬‬

‫ג ע ר י י מ ט איי‬
‫ג ע ר י מ פ ל דאס‬

‫‪ \- c h i l d r e n‬נ ע ר א י ט ע נ ע א ר ב ע ט ‪w o r k t h a t‬‬

‫נ ע ר יי נס‬

‫‪s i m i l a r to‬‬

‫‪ h has t u r n e d out w e l l‬ג׳ א י ן‬
‫‪.‬‬

‫ג ע ר י כ ט‬

‫נערי'כט־שרי_יבער י ע י )ס(‬

‫נערינ|ען‬

‫|| זי‪-‬יף נ׳ א י ן‬

‫‪judicial‬‬

‫‪|| resemble, t a k e after‬‬
‫‪2‬‬

‫)ן(‬

‫‪1‬‬

‫‪re-‬‬

‫‪court‬‬

‫‪porter‬‬

‫‪crop‬‬

‫נעראיטענע קינדער‬

‫)ן(‬

‫גערייכט־יפראטאקאליסט יעי‬

‫‪skew‬‬

‫דאי־‬

‫‪c o u r t order, i n -‬‬

‫‪the j u d i c i a r y‬‬

‫‪checkered, criss-cross‬‬

‫נ ע ר א י ט י ע י )ן(‬

‫‪h‬‬

‫‪ || j u d i c i a r y ; j u d i c i a l‬ד י ג׳|ע‬

‫* ג ע ר י כ ט ל ע ך איי‬

‫נ ע ק ר יי ט ט איי‬

‫שטעל|ן‬

‫צום‬

‫ג׳‬

‫‪a r r a i g n , prosecute‬‬
‫נ ע ר י י כ ט ־ נ ע ה י י ם יאס‬

‫‪k n i t together‬‬
‫)ן(‬

‫געריבין איי‬

‫‪Court‬‬
‫‪closely‬‬

‫‪geriatrics‬‬

‫‪talk‬‬

‫גערגייט‬

‫‪patter, clatter‬‬

‫‪garden‬‬
‫‪gardener‬‬

‫‪smart, crafty‬‬

‫‪1‬‬

‫‪curdle‬‬

‫גרוס‬

‫נ ע ' ר ט נ ע ר | ן יי >‪<$‬‬

‫נ ע ק י י ל ט איי‬

‫נעקעיכטס‬

‫ג ע ר ו י ך דאס )ן(‬

‫‪fragrance‬‬

‫גערונען וועד | ן י י ) א י ז ג׳ געווארן(‬

‫גערטענירער י ע י )ס( ם‬

‫‪cooled, a i r - c o n d i t i o n e d‬‬

‫נעקנא'ק)ל(‬

‫נערוייש יאס )ן(‬

‫גערטנערי_י'‬

‫‪artificial, contrived, stilted‬‬

‫נעקלאנט|ער‬

‫נ ע ר א ם‬
‫‪(faint) noise‬‬

‫ג ע ר ו י ק ט אפ‬

‫)‪d e c i m a l (fraction‬‬

‫נ ע ק י נ צ ל ט איי‬

‫נעקשאיק‬

‫‪neck; throttle‬‬

‫‪stir, c o m m o t i o n , d i s t u r b -‬‬

‫ג ע ר ט נ ע ר י ע י )ם( ם‬

‫‪tent‬‬

‫געקויקט‪ :‬ניט נ׳ אויף‬

‫נעקלאפער‬

‫‪criss-cross‬‬

‫‪idolatry‬‬

‫דאי־‬

‫נ ע צ ע נ ט ל ט איי‬
‫נעקויסט‬

‫‪capacious‬‬

‫גערויים איי זעו‬

‫‪few, n u m b e r e d‬‬

‫נעצייין דאס )ען(‬

‫נעצעילט‬

‫יי‬

‫)אין(‬

‫‪ance, e x c i t e m e n t , h u l l a b a l l o o‬‬

‫‪tools‬‬

‫נעצלמט‬

‫נעראיטנקייט‬

‫)ן(‬

‫)‪con.‬‬
‫‪resemblance‬‬

‫נ ע ר א י ם איי ‪spacious, r o o m y , u n c r o w d e d ,‬‬

‫‪o r n a t e , fancy, precious‬‬

‫נעצווועען איי‬

‫‪flat‬‬

‫‪(rev.‬‬

‫)‪(to‬‬

‫‪tion, salary‬‬
‫נ ע צ א י מ ט איי‬

‫‪ h w e l l‬ניט ג׳‬

‫‪ || fail, fall‬ג׳ י‬

‫‪succeed i n , c o n t r i v e to‬‬

‫‪F r e n c h toast‬‬
‫נ ע צ א ' ל ט ) ס ( י*־‬

‫געריסן‬

‫(‬

‫‪out‬‬

‫‪turn‬‬

‫דאי׳‬

‫יי‬

‫‪court clerk‬‬

‫‪illustrious‬‬
‫‪din‬‬
‫‪trickle‬‬
‫)איז‬

‫נערונען(‬

‫׳עז‬

‫וועד ן‬
‫נ ע ר י ם | ן י י ) נ ע נ ר י ם ט ( זע!‬

‫נ ר י ס ן‬

‫נ ע ר ו נ ע ן‬

‫‪667‬‬

‫גערירט‬
‫נ ע ר י י ר ט אדי‬
‫נ ע ר מ א נ י ש אי‪-‬י‬

‫‪deranged‬‬

‫נ ע ש ט ו פ ל ט איי‬

‫‪,‬‬

‫‪be g l a d to‬‬
‫נעירנקייט ד•‬
‫‪to‬‬

‫‪willing, ready‬‬
‫‪ || s p o k e n‬זיין* נ׳ נעווארן א ו י ף‬

‫נ ע ש ט י י מ ט איי‬

‫‪i n a m o o d ; disposed‬‬

‫נ ע ש ט י י ק ט איי‬

‫‪embroidered‬‬

‫נ ע ש ט ע י ל ט איי )‪settled, e s t a b l i s h e d (in life‬‬

‫‪b u t w i t h the p r o v i s o‬‬

‫נ ע ש ט ר ו י כ ל ט וועד| ן י י ) א י ז נ׳ געווארן( ‪s t u m b l e‬‬

‫; ‪(good) h a r v e s t , c r o p‬‬

‫*נעשטריייפט איי‬
‫נעשנייט איי‬

‫‪plenty‬‬
‫‪ |- a d m i t t h a t (sb.) is r i g h t‬זיין* נ׳‬

‫‪striped‬‬

‫‪clever, smart, crafty‬‬

‫נעשיכטע י • ) ס (‬

‫‪ || r i g h t , fair, j u s t‬נ ע ב | ן * ד נ׳‬

‫*נעשייקט אי־י‬

‫‪also‬‬

‫‪history; story‬‬

‫‪s k i l l f u l , deft, d e x t e r o u s‬‬

‫נעשיקט|ער יעי‪-‬נעב‬

‫‪have a point‬‬
‫נ ע ר ע כ ט י ק אדי‬

‫‪stand, rack,‬‬

‫*נעשיקטקייט ד׳‬

‫‪fair, j u s t‬‬

‫נערעיכטיקייט י׳‬

‫‪ || j u s t i c e‬א ר ס נ׳ צ ו‬

‫‪envoy‬‬

‫‪dexterity‬‬

‫נעשיק|ן זיך יי ‪O‬‬

‫‪in‬‬

‫‪fitting/‬‬

‫‪justice to‬‬

‫נ ע ש ל י ד ע ר יאס‬

‫‪vindicate‬‬

‫נ ע ר ע י ל ס יאס )ן(‬

‫‪(rail) t r a c k‬‬

‫נ ע ר ע י ם דאי־ )ען(‬

‫‪framework‬‬

‫נ ע ר ע ם ד ע י ) ע ר ( יעז‬

‫‪complex; appurtenances‬‬
‫‪(coll.),‬‬

‫‪fixtures‬‬

‫נ ע ש ל י ס ל יא׳־ )ען(‬
‫ג ע ש ל י פ ץ איי‬

‫ג ע ר מ ע‬

‫‪keyboard‬‬

‫‪smooth, polished, glib‬‬

‫נ ע ר ע י ר יאס )ן(‬

‫‪pipe system, p l u m b i n g‬‬

‫נעשלעיג יאק )ן(‬

‫נ ע ר ש ט י ע י )ן(‬

‫‪( g r a i n of) b a r l e y ; s t y (on‬‬

‫נ ע ש ל ע י כ ט יא״ ) ע ר (‬
‫נעשלעיכט‪...‬‬

‫)‪eye‬‬
‫נעשאינק יאס )ען(‬
‫נ ע ש ו ו א ל ץ איי‬

‫‪gift, b o u n t y‬‬

‫‪ || s w o l l e n‬ג׳ ו ו ע ד ן ן‬

‫נ ע ש ו ו ו י ' ר ע נ | ע ר דער‪-‬נעב‬
‫נעשווויירענע‬

‫‪swell vi.‬‬

‫‪ || j u r o r‬ד י )קא?!עגיע(‬
‫דעי )ן‬

‫‪hush‬‬
‫‪swelling‬‬

‫‪rapidly,‬‬

‫ג ע ש ל ע נ נ ל ט אדי‬

‫‪winding‬‬
‫‪|| t a s t y , delicious‬‬

‫‪with‬‬

‫‪( 3 .‬‬

‫‪heartily,‬‬

‫אדיי ‪2.‬‬

‫;‪deliciously‬‬

‫‪ || taste; g u s t o‬ט י ט נ׳‬

‫||‬

‫‪taste-‬‬

‫‪quickly,‬‬

‫‪fast,‬‬

‫‪versatile‬‬

‫נ ע ש מ י י ל ץ דאס )ן(‬

‫‪s h o r t e n i n g ; food c o n -‬‬

‫‪t a i n i n g fat o r s h o r t e n i n g‬‬

‫געשווינדקייט י ׳‬

‫‪speed‬‬

‫געשווייר ד א ס ) ן (‬

‫‪abscess, ulcer‬‬

‫געשמיירט אדי‬

‫ג ע ש מ ע י ל ץ דאס )ן(‬
‫נעשנייט יאק‬

‫ק י נ ד‬
‫;‪cast‬‬

‫‪» I- i m a g e , likeness‬־יל‬

‫‪figure,‬‬

‫‪shape,‬‬

‫ג ע ש ע ד י ק ט אדי‬

‫נעשטאינק י א ־ )ען(‬
‫נ ע ש ט א פ ל יא״ )ען(‬

‫‪carving‬‬
‫‪damaged; sly‬‬

‫נ ע ש ע י ף יי )זיי נעשעען; איז נעשעין(‬

‫‪shape, fashion‬‬
‫‪gradation‬‬

‫‪alloy‬‬

‫‪stubble‬‬

‫געשנייץ יאס )ן(‬

‫ש ט א ל ט‬

‫‪stench‬‬

‫‪|| l u b r i c a t e d‬‬

‫ווי נ׳‬

‫‪very‬‬

‫‪smoothly‬‬

‫ג ע ש ו ו ע ס ט ע ר ק י י נ ד י א ׳ ־ ) ע ר ( ׳ע! ש ו ו ע ס ט ע ר ­‬

‫נ ע ש ט א ' ל ט י ק | ן יי ‪O‬‬

‫נ ע ש ל ע כ ט י ק איי‬

‫נ ע ש מ י י ד י ק אדי‬

‫‪speedily, swiftly‬‬

‫ג ע ש ט א י ל ט י א ״ ‪ /‬י ׳ )ן(‬

‫‪sexual‬‬

‫)‪ful(ly‬‬

‫נ ע ש ו ו י ל ע כ ץ יאי־ ) ן ‪ /‬ע ר (‬
‫אייי‬

‫‪fight,‬‬

‫‪sex‬‬

‫‪sexual‬‬

‫‪gusto‬‬

‫‪eddy‬‬

‫‪scuffle; struggle‬‬

‫נ ע ש מ א י ק ‪ .1‬אדי‬

‫‪jury‬‬

‫נעשוויבל דאי־ )ען(‬

‫נעשוויינד‬

‫‪be p r o b a b l e ; be‬‬

‫‪ \- a p p r o p r i a t e‬נ׳ ז י ך פ א ר ‪behoove, befit‬‬

‫נ ע ר ע ' כ ט י ק | ן יי ‪O‬‬

‫נעשווי‪-‬ייג דאי־‬

‫;‪scaffold‬‬

‫‪easel‬‬

‫‪ H a p p l y‬נ א ד ווען איז ר א ם נ׳ נ ע ו ו א ר ן‬

‫נ ע ר ע י כ ט אדי‬

‫‪defy, w i t h s t a n d‬‬

‫נ ע ש ט ע י ל דאס )ן(‬

‫‪willingness‬‬

‫נ ע ר ע י ט ע נ י ש יא<־ )ן(‬

‫‪pitted, pock-marked‬‬

‫נ׳ א נ ט ק ע נ ן י‬

‫‪ || g l a d l y ; w i l l i n g l y‬זי_יף נ׳ צ ו‬

‫נ ע ר ע י ד ט אדי‬

‫נ׳‬

‫נעפלוינ־ן‬

‫נעשטיי|ן* מ ) מ י ר ‪ /‬ז י י נעשטייען; איז נ ע ש ט א נ ע ן ( ‪:‬‬

‫‪germ‬‬

‫נעירן־וויליק אדי‬

‫ניט‬

‫ניט‬

‫‪entirely‬‬

‫‪untrue‬‬

‫‪Germanic‬‬

‫נערמע י י ) ס (‬
‫נ ע ר ן אי‪-‬יי‬

‫נעשטוינץ‪:‬‬

‫‪moved, disturbed, overcome‬‬

‫|| נ׳ ) פ ו ן זינען(‬

‫נעשעעניש‬

‫‪h a p p e n (to), o c c u r , befall‬‬
‫נעשעיעניש יאי־ )ן(‬
‫‪126‬‬

‫‪event‬‬

‫<ד‪/‬מיט<‬

‫‪666‬‬

‫נעשע&ט‬

‫‪obscenity,‬‬

‫נ ר א ב ק י י ט י ׳ )ן(‬
‫‪profanity‬‬
‫נ ר א ג ע ר י ע י )ם( ‪r a t t l e‬‬
‫נ ר א נ ע ר י י יאס ‪r a t t l i n g‬‬
‫ג ר א ' ג ע ר | ן יי >‪r a t t l e <$‬‬
‫ג ר א ד דעי )ן( ‪grade, degree‬‬
‫נ ר א ד ‪ .1‬איי ; ) ‪s t r a i g h t ; e v e n (not o d d‬‬
‫מדיי ‪|| j u s t n o w 2.‬‬
‫)‪h r i g h t (angle‬‬
‫ג׳ יי ‪h a p p e n to‬‬
‫ג ר א ד א צ י ע יי )‪gradation(s‬‬
‫נ ר א ד ו א י נ ט י ע י )ן( ‪g r a d u a t e B‬‬
‫נראח־ייר־‪g r a d u a t e ; g r a d u a t i n g , g r a d - ...‬‬

‫נ ע ש ע י פ ט י‪9‬״ )ן( ־ ‪business; d e a l , ° p r o p o s i‬‬
‫‪be i n business‬‬
‫‪ h t i o n‬פיר|ן‪/‬טרי_יב|ן ג׳‬
‫נעשעיפט‪commercial; managing ...‬‬
‫אייי ‪o n 2.‬‬
‫ג ע ש ע פ ט ל ע ך ‪ .1‬איי ‪|| business‬‬
‫‪business‬‬
‫געשעיפטן־וועלט י ׳ ‪business w o r l d‬‬
‫‪busi‬‬‫געשעפט)ס(מאן יעי )געשעפט)ס(לייט(‬
‫‪nessman‬‬

‫‪uation‬‬
‫נראדוירוננ י ׳ ) ע ן ( ‪g r a d u a t i o n‬‬
‫גראדולר|ן יי ‪g r a d u a t e O‬‬
‫נ ר א ד י ר | ן יי ‪grade O‬‬
‫י נ ר א ד ע ׳עז ג ר א ד‬
‫נ ר א ד ע ק י ע י )ן( ‪rectangle‬‬
‫*גראוו ז׳מ ג ר א‬
‫גראוויויר י׳ )ן( ‪e n g r a v i n g‬‬
‫גראוויטיר|ן וי ‪g r a v i t a t e O‬‬
‫גו־אוויר|ן יי ‪engrave O‬‬
‫גראווירער י ע י )ס( ‪e n g r a v e r‬‬
‫נראז י*‪ ) °‬ן ‪ /‬ג ר ע ז ע ר ( ‪grass‬‬
‫גראיזגארטן י ע י ) ‪ . . .‬ג ע ר ט נ ע ר ( ‪l a w n‬‬
‫נראיז־שניידער דעי ) ס ( ‪l a w n m o w e r‬‬
‫ג ר א ט ו ל י ר | ן יי ‪c o n g r a t u l a t e O‬‬
‫ג ר א ט ע י ׳ ) ס ( יעו ק ר א ט ע‬
‫גראטע י ׳ ) ס ( ‪grotto‬‬
‫נ ר א ט ע י ס ק איי ‪grotesque‬‬
‫גראטש י ע י )ן( ‪hot-headed person‬‬
‫ג ר א ט ש ק ע י ׳ )ס( ‪r a t r a c e‬‬
‫ג ר א ם י ע י )ען( ‪r h y m e‬‬
‫ג ר א ם י ע י )ען( ‪g r a m‬‬
‫נ ר א ם ‪ /‬נ ר א ם איי ׳ע! ג ע ר א ם‬
‫גראמאטיק יי)עט( ‪grammar‬‬
‫נראמאיטיקער יעי )ט( ‪grammarian‬‬
‫גראמאטיש איי ‪g r a m m a t i c a l‬‬
‫נ ר א מ א פ א י ן י ע י )ען( ‪p h o n o g r a p h‬‬
‫‪r i m e vt/vi‬‬
‫נ ר א מ | ע ן ) ז י ך ( יי >‪<3‬‬
‫גראט־שטראים ) י ע י ( ‪doggerel‬‬
‫גראנאיט י ע י )ן( ‪s h e l l ; grenade‬‬
‫גראנדיעיז איי ]‪g r a n d , magnificent [DY‬‬
‫גראנדיעזקייט י ׳ ]‪g r a n d e u r [DY‬‬

‫‪irony‬‬
‫‪specter‬‬
‫‪space, extension, ex-‬‬

‫‪panse‬‬
‫געשפרייטיק איי ‪s p a t i a l‬‬
‫שמועט‬
‫א י ב ע ר ר ע ד ‪,‬‬
‫י ג ע ש פ ר ע ך ׳ע‪1‬‬
‫‪c l a m o r , c r y , scream,‬‬
‫געשרייי ראס ) ע ן (‬
‫‪shout, y e l l‬‬
‫געשר־ייפטס יאק )ן( ‪w r i t i n g ; w r i t‬‬
‫געתנאי!‪set of c o n d i t i o n s [ G E T N A ' Y ] ay‬‬
‫נר י ע י )ים(‬

‫• ט ע ]‪[GER—GEYRIM‬‬

‫‪convert‬‬

‫‪to J u d a i s m‬‬
‫נ ר א ‪ /‬נ ר ו י איי ‪g r a y‬‬
‫ג ר א ב איי ) ‪ A‬נ ר ע ב ע ר ( ‪t h i c k ; fat; coarse,‬‬
‫‪r o u g h , c r u d e ; h a r s h , gruff; rude, ob‬‬‫‪ \- scene, d i r t y , crass; egregious‬נ ׳ | ע ר‬
‫‪5‬יננער ‪t h u m b‬‬
‫נרא'באי_יזן דא‪) °‬ס( ‪m a t t o c k‬‬
‫נ ר א ב י א י ן י ע י )ען( ‪r u d e / o b s c e n e person‬‬
‫נ ר א ב ל י ע י ׳ )ס( ‪r a k e‬‬
‫נ ר א ' ב ל י ע ו ו ע | ן יי ‪r a k e 0‬‬
‫‪ || s c r a t c h‬נ׳ ז י ך )אויף(‬
‫נ ר א ב ל | ע ן ״ >‪<J‬‬
‫‪scrabble, s c r a m b l e (up a v e r t i c a l sur-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫)‪face‬‬
‫נ ר א ב ן ‪ .1‬י ע י ) ס (‬

‫‪|| d i t c h ; d u g o u t‬‬

‫יי )נענראבן( ‪d i g imp., m i n e‬‬
‫נראב|ער־יו'ע יעי )נראבע־יויעען(‬
‫‪boor‬‬

‫;‪rudeness‬‬

‫‪1‬‬

‫ג ע ש ע ' פ ט ) ס ( ־ פ י ר ע ר י ע י )ס( ם ‪m a n a g e r‬‬
‫געשפאין!*> ) ע ן ( ‪harness; t e a m‬‬
‫געשפאינט איי ‪tense, s t r a i n e d , t a u t‬‬
‫געשפאיס דאס ‪j o k i n g‬‬
‫געשפיין יאס ‪s p i n‬‬
‫נעשפיינס דאס )ן( ‪w e b‬‬
‫געשפייקעוועט איי ‪h u s k y , b u r l y‬‬
‫געשפעיט ד*ס ‪derision, m o c k e r y , r i d i c u l e ,‬‬
‫״געשפעינסט יאי־ )ן(‬
‫נעשפריייט יא״ )ן(‬

‫נראנדיעזקייט‬

‫ג ר א ב | ן ‪2.‬‬
‫‪ruffian,‬‬

‫‪127‬‬

665

‫גרונטפראדוקט‬

‫נ ע ר א ט‬
great,

‫גראניט‬

‫נ ר ו י ט יעז‬

‫איי‬

‫גראניט־ן‬

|| granite

‫ ! ז י ך‬: ‫| נ ׳ ב‬- b i g , large; g r a n d ; m a i n
,‫ג׳‬

‫האלט|ן זיך‬

*

1‫ ־‬h a u g h t y ,

.2 || p u t o n a i r s

gross

conceited

‫האלט|ן ז י ך א י ן נין‬

|| g r a n d ; greater

[ G A N E Y - ‫ג׳־גנבה‬

grand

‫י י ׳עז‬

.3

‫ז‬

||

|| . . . g r a p h

‫ ־| נ ׳ ־ ל א ס ־ א נ ד ז ש ע ל ע ס‬d u k e

Great Britain

‫ם‬

|| ...grapher

‫געאגראיף‬

‫גרוייסהאלטער‬

‫ם‬

‫ג ר ו י י ס ה א ל ט ע ר י ש איי‬

c a p i t a l (letter)

compulsive scribbler
compulsion

‫ג ר ו י י ס ה א ר צ י ק איי‬

‫אמא'ניע י׳‬5‫גרא‬

worthless scribbling
countess

( ‫יניע י׳ ) ס‬6‫גרא‬
1

‫ י ע‬5 ‫ || ל י ט א ג ר א‬...graph

( ‫ ג ר א פ י ע יי ) ם‬. . .

business

(‫י•)ען‬

megalomania
metropolis

of cereal;

ground;

2

.

‫יעי ) ן‬

|| g r a p h i c a r t s
graphic

county

‫גרייפל‬

basis

grace (fulness)

bottom,

sweetbread

‫גשטה‬

‫קריכ|ן י א י ןר ע ד‬

(‫גרונט יעי )ן‬

(

2

.

plot against

‫גרויגט־טיטחר יעי‬

‫ר ו צ ח י ש‬

,‫א כ ז ר י ו ת ד יק‬

horror; shudder
h o r r i b l e , gruesome, a p p a l l -

imp.
staple ( p r o d u c t )

(‫ג ר ו י נ ט פ ר א ד ו ק ט יעי )ן‬

‫גרחגע‬

‫ג ר ו י ׳עז‬

‫י ג ר ו י ז א ם יעז‬

( ‫ג ר ו י ל יעי ) ן‬
‫ג ר ו י ל י ק אי־‬

ing, hideous; dire

real estate dealer
<•> ‫ג ר ו ' נ ט ע ו ו ע | ן יי‬

(‫יי)ס‬

0 ‫ג ר ו ' ז ע ) ו ו ע ( | ן יי‬
‫ג ר א‬

business

p r i m e (before p a i n t i n g )

( ‫ג ר ו ד ע יי ) ס‬

bog

load

‫י׳‬/‫יעי‬

‫ גריבל‬A

‫א ג׳ א ו י ף‬

c l o d (of e a r t h )

‫גרונטיק‬

[soYKhER—soKhRiM] ( ‫ג ר ו י ג ט ־ ס ו ח ר דעי ) י ם‬

‫ג ר ג ר ת יי‬

‫)גריבער‬

‫ || ג ר א ב | ן‬p i t ; d u n g e o n ; g r a v e

o r ‫גרויגטאייגנס‬
‫ייי׳‬

‫ג ר א י ש ג ד י ק איי‬

:[GARGERES]

primary
sweeping, t h o r o u g h ; basic

‫|| א ן‬

get u n d e r t h e s k i n of

‫א ן א ג׳‬

fundamentally

[MISKIIER]

(‫ג ר א ש ן יעי )ס‬

‫א ג ׳ )בי_י ד ע ר‬

petty, picayune
‫ג׳‬

basic, f u n d a m e n t a l , u n d e r l y i n g , . . . ‫ג ר ו נ ט‬

real estate

( ‫ג ר א י ש י צ ע יי ) ס‬

penniless

‫\ «־‬- pellet

' ‫ א י ן ג‬1‫ ־‬f o u n d a t i o n , basis

real estate

‫ג ר א צ י ע י ז איי‬

‫ג ר א צ י ע ז ק י י ט י׳‬

grosz; penny, small coin
([NEshoME]

‫ג ר א פ י ש איי‬

(‫ג ר א צ י ע י׳ )ט‬

graceful

A (‫ג ר ו י פ י י )ן‬

(‫גרונד יעי )ן‬

‫ י י‬.1 ‫א פ י ק‬

(‫גראיפגשאפט י׳)ן‬

grace(fulness)

‫גרוייסקייט־מאניע יי‬

‫ג ר ו י י ט ש ט א ט י ש «!־׳‬

‫גראפיע‬...

graph

‫גרויסקייט יי‬

baseless
basically,

(

‫גרוייסזשורי‬

(‫שטעט‬...)‫גרויסשטאט יי‬

c e r e a l ; (esp.) b a r l e y
|| g r o u n d , reason,

2

‫י׳‬

lithography

(‫ג ר ו י ט מ א כ ט יי )ן‬

metropolitan; urbane

soil,

...graphy

[MISKIIER] ‫גרוייס־מיסחר יעי‬

greatness

grain

||

[KRAKh] ( ‫ג ר ו י י ס ־ ב ר ך ד ע י ) ן‬

great power (nation)
big

lithograph
‫ליטאגראפיע‬

‫גרוייטהארציקייט יי‬

grand jury

megalopolis

‫גראיף‬...

(‫ א מ א ' ן י ע י ) ע ן‬5 ‫ג ר א‬

to write;

‫ג ר ו י י ס ה א ג ט י ק איי‬

magnanimous
magnanimity

2

(‫יעי)ן‬

up person
boastful

‫גראיף‬...

geographer

(‫ג ר ו י י ס ־ ב ר י ט א י נ י ע )יי‬

‫יעי)ס( • ק ע‬

1

spectrograph

Angeles
boaster, stuck-

‫נראם‬

( ‫ג ר א ף יעי ) ן‬

(‫יעי )ן‬

...‫גרויס‬

‫ ־( ג ר ו י ס פ י ר ש ט‬V E ] g r a n d l a r c e n y

Greater L o s

‫נ ר א נ ע ט איי‬

(—)‫יעי‬

count
‫טפעקטראגראיף‬

as m u c h as, t a n t a m o u n t t o ‫א ז ו י ' נ ׳ ו ו י‬
‫ג ר י י ט‬

‫ג ר א נ י י ט יעי‬

d a r k (navy) blue

( ‫ נ ר ע ס ט‬A A ; ‫ נ ר ע ס ע ר‬A ) ‫ א י י‬.1 ‫נ ר ו י ס‬

||

(rev. con.)

shudder

I shudder

( ‫ ) י‬O »‫»ס‬-‫ג ר ו י ל | ן יי‬

‫ע ם גרוילט ס י ר‬

grayish, drab

‫ג ר ו י ל ע ך איי‬

|| m i n e

(

664

‫נרינדונב‬
‫ || א י ן נ׳‬reach, range, scope

(‫ט־ייך י ע י )ן‬

‫עסטיקן‬6‫נרונט‬

establish

firmly,

w i t h i n reach
||

range,

reach,

3> ‫גרייכ|ן יי‬

extend

‫ || ווי_יט‬w i t h i n easy reach

cardinal number

cornerstone

‫ג ר י ע צ ו ג׳‬

far-reaching

greeting(s); re-

‫גריייכנדיק‬

e m i n e n t l y , v e r y m u c h (so),

‫יי‬-* ‫נ ר צ ל ע ך‬

size, m a g n i t u d e , extent

‫ נ ר י ס ק ע‬A (‫נרוס י ע י )ן‬
compliments

sincerely y o u r s

( ‫גרייס י י ) ן‬

( ‫ || ג׳ ד ך ) ט י ט‬e x t o l

grouping

(‫)זיר‬

0 ‫גרייס|ן יי‬

‫ל‬

|| g r o u p

imp.

O

d r y cereal
granulated
g r a i n y ; rough(-textured)
grapefruit

»

cluster

...‫נרי_יפל‬

divorc6

(A ‫נ ר ו פ ק ע י י ) ס ( ) נ ר ו פ ע‬
[GRushE] ( ‫נדושה י ׳ ) — ו ת‬

r u m i n a t e , probe,

(‫)אין‬

(‫ ר ו ) ב ( ט יעי )ן‬6 ‫ג ר י י פ‬

Greece

‫גריכיש איי‬

(‫ג ר י י כ נ ל א נ ד )יא״‬

cricket
grating, harsh
‫ג ר י ל צ י ק‬

!‫נ ר י י ב ע נ ע ם » ׳ע‬
‫נ ר י י ב ע ר ד י ק איי‬

cracklings,

well-browned

‫ג ר י ל צ י ק איי‬

mane
bangs (hair)

‫ נריווקע‬A ( ‫נריווע י י ) ט‬
vexation

(‫גרים יעי )ען‬
‫נר‬

‫ || נ׳ ז י ך‬nibble, g n a w ; n a g

hoary,

‫* || נ׳ ג ר א‬ancient

‫גרייטעגיש ד*־‬
curl

‫ג ר י י מ צ א ר ן יעי‬
green

greenish
light (-weight); e a s y ; j a u n t y

(‫נ ר צ ז י ע י )ן‬
(‫)ן‬

(hair) curl vt/vi

‫גדין איי‬

( ‫נרגיזל ד*־ ) ע ך‬

<$> ‫נרי_יזל|ען)זיך( יי‬

curler

‫ג ר י ג ב ל ע ך איי‬

(‫נ ר צ ז ל ע ר י ע י )ס‬

‫ || מ א כ | ן ז י ך נ׳‬ready, set, willing

‫ איי‬.1 ‫ג ר י ע‬

be r e a d y , s t a n d b y

‫|| ם א כ | ן ז י ך ג׳ ר א ם ל ע ב ן‬

have r o o m a n d

|| he finds r e a d i n g easy

‫|| זצן* א ר ף א ל ע ם ג׳ ן‬
board

‫)י( ג׳‬

‫ || גריייטהאוון‬staging; p r e p a r a t o r y

‫ר א ם ליייענען‬

frivolous,

[DE'YEDIK]

staging

‫גריינננלייביק איי‬

prepare vt., stage (an

‫ג ר י י ע ־ ד ע ה ד י ק אי־‬

set the table
|| prepare

rash
ease; lightness
canker
establishment

...‫גרייט‬

staging port

c a s u a l l y 3. ‫ פ ו ן ד ע ר ג׳‬: ‫י ׳‬
credulous, g u l l i b l e

‫נרייט איי‬

‫ זי_ין* ג׳‬h get r e a d y

‫ || א ג | ק ו מ | ע ן‬easily, r e a d i l y ; l i g h t l y2.‫אייי‬
‫ || ע ם ק ו מ ט א י ם א ן ג׳‬be easy (for)

‫נ ר צ ז איי‬

g r a y (hair)

<$> ‫ג ר י ט פ ל | ע ן יי‬

wrath

‫נריזשע|ן ת‬
fret

error, m i s t a k e

O ‫גרימיר|ן )זיך( יי‬

s t r u m tunelessly

‫נריזאטע י׳‬

0

‫גרים » ׳עז‬

( ‫גריסאסע י י ) ס‬

colic

‫נר יוון‬

(A ‫נריווקע י י ) ס ( )נריווע‬

‫ג ר י י ל צ ג ד י ק איי ׳עז‬

grimace

»

roasted bits of goose s k i n

<•> ‫ג ר י ל צ | ן יי‬

(actor's) m a k e - u p

(actor) m a k e u p vt/vi

‫ג ר י וו ן‬
b u m p y ; rugged

( ‫גריל י י ) ן‬

(sound) g r a t e

‫נ ר י ב ל | ע ן ז י ך יי‬
speculate over

‫ג ר י ך י»י )ן( ם‬

Greek

vt/vi

‫ נרופקע‬A ( ‫נרופע י ׳ ) ס‬

[GOREsh—GRushiM] ( ‫נרוש י ע י ) י ם‬

divorcee

‫ייפל־רענן יעי‬-‫גרי‬

Greek

|| t a k e it easy

group

‫נ ר צ י פ ל ד י ק איי‬

sleet

‫נ ר ו פ י ר | ן יי‬

cluster

(A ‫ ) ע ך ( )נרויפ‬°‫נ ר צ פ ל יא‬

‫דצן‬

(‫נרופירוע יי)ען‬

pride oneself (on)
|| pellet, granule

(‫נ ר ו נ ט צ א ל י־ ;ן‬

( ‫נרונטשטיין יעי ) ע ר‬

/ ‫ ־( ט י ט נ ׳ — א צ ע ד‬g a r d ( s ) ,

most c e r t a i n l y
boast (of),

‫עסטיק|ן‬6‫נרו'ש‬

‫יי—ל‬

l a y the f o u n d a t i o n s of

‫ ג׳ צ ו ם טיש‬H expedition)

(to)

vi/imp

(‫|| ג׳ ז י ך )צו‬

prepare, m a k e p r o v i s i o n s

‫ג ר י ע ק י י ט י־‬

‫גרייטוע יי‬

(‫גרייט|ן יי )געגריייט‬

(‫נ ר י נ ד יעי )ן‬

‫ א ר‬5 ‫ג׳ ז י ך‬
for

‫*נרינדוננ י־‬

readiness, willingness

129

‫גרייטקייט יי‬

‫גשמיותדיק‬

663

(A ‫) ע ך ( )גראז‬

b l a d e of grass

‫גרעזל‬

‫יאי־‬

l a u n d r y , clothes b e i n g (or t o

constituent

assembly
r u n n e r (of a sleigh)

‫יאי־‬

‫נריינדזשעלע‬

‫ג ר וג ט י ק‬

‫י נ ר י נ ד ל ע ך ׳עז‬

(—) ‫נ ר ע ט ש ט ר י ק י ע י‬

found, establish

‫'גו־ינד|ן יו‬

clothesline

‫ י ר ן ד י ג׳‬5 : ‫ נ ר ע נ ד ע‬°

founder

be i n c o m p l e t e charge
border, frontier, b o u n d || boundless

(‫)ך‬

(‫ג ר ע י ט ק ל א מ ע ר י ע י )ן‬

p u l l a l l the strings,

steal across

( ‫ א ר ז א מ ל ו ע יי ) ע ן‬5 ‫נ ר י ' נ ד ו ע ס ־‬

<*‫ג ר ע ט ד‬

be) w a s h e d ; w a s h
clothespin

‫ארזאמלונג‬5‫גרינדועס־‬

(‫)ן‬

‫י׳‬/‫יעי‬

‫*גרינדער י ע י ) ט ( ם‬

greenhorn

‫גרענעץ‬

(‫)ס‬

‫אפעי‬

‫יעי‬

‫ א ן א ג׳‬h a r y , l i m i t ; verge
[GANVE]

tide

‫ע|גען ד ע ם ג׳‬5‫גנ‬

v e g e t a b l e ; green

plants

(‫נרינט י*׳ )ן‬

the frontier
bor-

‫ א ל‬5 ‫ || ג ר ע ' נ ע צ‬b o r d e r l i n e

{coll)

...‫נרענעצ‬

a green person, i.e. a n

d e r l i n e case
frontier (area)

immigrant

w h o has

^ ‫נרעינעצלאנד י‬

landmark
pfi ‫ || זיין* נ׳‬m a j o r

*‫איי‬

‫ || ל א ז | ן ג׳‬send regards t o
send regards

exceed
(‫ג ר ע פ ץ י ע י )ן‬

b e l c h imp.

<$> ‫ג ר ע פ צ | ן יי‬
(‫ג ר ע ק י ע י )ן‬

Greek

(‫*נרעק* י ע י )ן‬

Greek
materiality

[]

‫נרינשטיין י ע י‬
‫גרינשפאן י ע י‬
<$> ‫גריט|ן וי‬

(to), send one's l o v e
grippe

( ‫גריפע י י ) ס‬

vulture

(‫גריף י ע י )ן‬

g r i t s (coll.)

‫*נרעקיש א י י‬

[ G A ' S I I M I E S ] ‫יאי־‬

sensuous,

‫גרינ|ער‬
been

(to)

1

b u n (hairdo)

yet

verdigris

‫נרעסער‬

belch

not
jade

( ‫גרעינעצשטיין י ע י ) ע ר‬

(A ‫)גרויס‬

‫ נ ע ב אםעי‬- ‫ד ע ר‬

Americanized

b o r d e r , verge (on) <‫> <טיט‬$< ‫נ ר ע ' נ ע צ | ן ז י ך יי‬

material,

‫נריינהארן‬

Pentecost, W h i t s u n - [KhoGE] ‫ג ר י י ך ח ג א י ׳‬

‫גשמיות‬

‫גשמיותדיק א י י‬

‫ג ר ק ע יי ׳עז‬

thickness

( ‫גרעב י ׳ ) ן‬

miner

earthy

‫ג ר אג ע ר‬

130

‫גריץ י ׳‬

‫ר ע טש ק ע‬

(‫גרעבער י ע י )ט‬
‫נ ר ע ג ע ר י ע י ) ס ( ׳עז‬

‫ד‬

‫ד‬
local,
‫ || ש ט ר ד ־‬roof
‫ד׳ אייבערן קאפ‬
6 ‫ד׳ אייבערן ק א‬
,

b e l o n g i n g here ‫ד א י ק «יי‬
‫ ד ע כ ל‬A ( ‫ד א ך יעי ) ד ע כ ע ר‬
‫ || א‬t h a t c h
‫ענ|ער ד׳‬
‫ געב|ן* י א‬H shelter

letter

of

the

Yiddish

[ D A L E T ] ‫י׳‬/‫יעי‬

‫ד‬

a l p h a b e t ; p r o n o u n c e d [D]; n u m e r i c a l
value: 4
there i s / ‫ ז נ י נ ע ן ד א‬/ ‫ || ע ס א י ז‬here ‫ד א »ייי‬
‫ ד א‬. . . ‫ || ד א‬hereabout(s) ‫ ד א ע ר ג ע ץ‬H are

shelter
yet, s t i l l ; (unstressed)
ob‫־‬
‫ד א ך »ייי‬
‫| כ ׳אי? ד א ך‬- v i o u s l y , as y o u k n o w
it's M o n d a y , i s n ' t it? ‫ט א נ ט י ק‬
penthouse [ D I R E ] (‫ד א י ך ד י ר ה יי )—ות‬
fantasy, i m a g i n a t i o n (‫ד א כ ט ו נ ג י׳ )ען‬
|| seem (to)
(‫ד א כ ט | ן זיך יי ) ג ע ד א י כ ט ( )י‬
‫נל ג ע ד א כ ט‬-» || suppose ‫ז א ל ז י ך ד ׳‬
shingle, roof tile ( ‫ד א י כ ל ק ע י ׳ ) ס‬
skylight ( ‫ד א י כ ש ך ט ק ע י ׳ ) ס‬
penthouse ( ‫ ש ט י ב ע ר‬. . . ) ‫ד א כ ש ט ו ב י׳‬
t h a t c h ‫ד א כ ש ט ר ו י י׳‬
gable (‫ד א כ ש ע י ץ יעי )ן‬
d o l l a r (‫אירן‬...) ‫ד א ל א ר יעי‬
lot, fate (‫ד א ל י ע י׳ )ס‬
‫ ד ל א ט‬n‫ד א י ל ע ט ע י ׳ ) ס ( ״‬
s m a l l v a l l e y ; depression (‫ד א י ל ע נ ע י׳ )ס‬
i n the g r o u n d
(game of) checkers (‫ד א ט יעי )ען‬
‫ד א מ א ל ס ט יעו ד ע מ א ל ט‬
‫ד א ט ב י ע י ) ד ע ט ב ע ס ( ׳ע! ד ע מ ב‬
dam, dike (‫ד א מ ב ע יי)ס‬
four ells
[DALET
AMES]
» ‫ד אטות‬
(square); one's o w n
dwelling/(fig.)
v e r y close to ' ‫( א י ן » ־ ד א‬- d o m a i n
d o m i n o (‫ד א י מ י נ א יעי )ס‬
d o m i n a n t ‫ד א ס י נ א י נ ט ייי׳‬
dominion ( ‫דאמייניע י ׳ ) ס‬
d o m i n a t e O ‫ד א ס י נ י ר | ן יי‬

n o w . . . now
(the m u s i c a l note) C ‫ד א יעי‬
t h r o u g h here, t h i s ‫ייי‬8 ( ‫ א ר ו ' מ ) ע ר ט‬$ ‫ח‬
way

|| ( h u m . )
worry,

luck

care,

[MA‫׳‬ZL|

‫י«ס‬

‫דאברע־מזל‬

j u s t m y l u c k ‫צ ו טי_ין ד ׳‬
[ D A Y G E ] (m—‫י׳ )־‬
‫דאגה‬

anxiety; bother; concern
w o r r y ; b o t h e r a b o u t (‫ )וועגן‬1 ] >‫ד א ג ה | ן יי <ג‬
keep y o u r c h i n up!
!‫|| נישט געדאגהט‬
don't worry!
d o g m a t i c ‫ד א נ ט א ט י ש איי‬
dogma ( ‫דאגמע י ׳ ) ס‬
here ‫* ד א ד ע ר ט »ייי‬
here, i n this l o c a l i t y ‫ד א ־ ה י ' יח־יי‬
(Jew.)
p r a y <$> ‫ד א ו ו נ | ע ן יי‬
synagogue (‫דאיוונשול י׳ )ן‬
‫ ׳עו ד א ו ו נ ע ן‬0 ‫ד א ' ו ו ע נ | ע ן יי‬
‫ ד י ד א י ־‬, ‫ י ז י ק | ע ר‬$ ‫ ' ז י ק | ע ר •י* ) ד ע ר ד‬$ ‫ד‬
t h i s , these; the s a i d ( . . . / ‫ז י ק | ע‬
dose ( ‫ד א ז ע י י ) ס‬
d a t u m (‫ד א ט יעי )ן‬
d a t i v e (‫ד א ט י י ו ו יעי )ן‬
d a t e ( m a r k the d a y ) O ‫ד א ט י ר | ן יי‬
data » ‫דאטן‬
(calendar) date (‫ד א ט ע י׳ )ס‬
‫ || אויף ד ׳‬c o u n t r y house (‫ד א ט ש ע י• )ס‬
i n the c o u n t r y

131

661
dock, pier

(‫ד א ק דעי )ן‬

‫ד ע ר ק ו טש ע ן‬
document

dominant, commanding

!‫י ד א ק ו ט ש ע ן ׳ע‬

‫ד א מ י נ י י ר ג ד י ק איי‬

ladylike

(‫ד א ק ו מ ע י נ ט יעי )ן‬

document
d o c t o r (holder of

‫דאמינירנדיק‬

ladies'

O ‫ ק ו מ ע נ ט י ר | ן וי‬$ ‫ד‬

ladies!

‫אירן( ם‬...)‫דאקטאר יעי‬

ladies

! ‫ || מי_ינע ד א מ ע ן‬l a d y
and

!‫הערן‬

‫•שע‬

(‫)דאקטוירים‬

‫ד א ק ט ע ר יעי‬

(practice of) m e d i c i n e

ladies'
sanitary napkin

steam
steamroller

slender,
haggard

thin; dried
‫ד ע ר‬

!‫׳ע‬

‫ראד‬
doughnut
D o n Juan
u p t o here

w i t h e r vi/imp
thorn
‫א ר ו מ ע ר ט‬
also

i n the c o u n t r y

rural, country, pastoral
require, need,
|| h a v e

‫ד׳‬

thank-

‫ד א ר פ י ש איי‬

be supposed

‫ א י ב ע ר ד ׳‬H be grateful

grateful, t h a n k f u l ; appre-

ciative

con.) be

Thanksgiving

‫ד א ר ש ט י ק איי‬

(cont.)

[DABER]

!‫* ם ־ ׳ע‬

‫יי‬

»‫ר‬2.

8

‫ד א ג ק ש א פ ט י׳‬

|| the (neuter)

‫ || גיט ד ׳ )און( גיט‬n o w ... n o w
stg. dis-

‫ניט ד׳‬

0

anyway

‫ד׳‬

[SY] ( ‫ד א ס י ע ' יעי ) ע ן‬

instructor, tutor

talk

132

‫יענץ‬

‫\ א י ן ד ׳‬- a p p o i n t i n g
‫ט א פ ל‬

‫דבר|ן‬

‫ איט‬.1 ‫ד א ס‬

‫ ד׳‬. . . ‫ד ׳‬

|| n o n d e s c r i p t

file, dossier

( ‫ד א ש י ק יעי ) ע ט‬
<$>

( ‫< ) י‬S> ‫ד א ג ק | ע ן יי‬

gratitude
|| t h i s

‫ד א ר ש ט | ן יי ) ג ע ד א י ר ש ט ( נ א ך‬
‫ד א רש ט ן‬

babble;

‫ד א ג ק ט א ג יעי‬
Day

thank

thirsty

peak, v i s o r

‫ ט ע ג ( אפעי‬. . . )

‫ד א ר ש ט יעי‬

‫ )געדאירשט( א‬m m ‫דארשט|ן‬

|| t h i r s t for

‫* ד א י נ ק ב א ר ק י י ט י׳‬

(‫ד א ר ש יעי )ן‬

thirsty
(rev.

gratitude

(‫ד א ר פ ס י י ד יעי )ן‬
thirst

to

‫* ד א נ ק ב א ר איי‬

‫צ ו זי_ין‬

a n d what's more
cod

‫מיט ד׳‬

one's w i l l

‫ ווי ע ט ד א ר ף‬h he is due here o n M o n d a y

village Jew

day

ungrateful

‫ד ׳ זי_ין‬

? ‫ || וואט ד א ר פ ט א י ר מ ע ר‬p r o p e r l y

h

gratitude

‫ || א ן ד ׳‬d e e p l y grateful

against

‫אייי‬

(‫אי_יך‬/‫)דיר‬

' ‫ ז א ג | ן י א ד‬/ ‫ ק ו מ | ע ן‬h less,

to

.

(‫ד א ג ק יעי )ען‬

‫ א‬H acknowledgment;

‫ || פ ו ל‬t h a n k s , t h a n k y o u

(<$> ; ‫ד א ר פ | ף יי ) ע ר ד א ר ף‬

to; ought;

2

‫ד א י ג ע ר ש ט י ק ד י ק איי‬

(expression of) t h a n k s ;

‫דארף‬

‫אין ד׳‬

‫ || ע ר ד א ר ף ד א זי_ין מ א ג ט י ק‬be due

‫ פון ד׳‬:‫דאנעט‬

on Thursday

Thursday's

‫ד א י ר ע מ ע ר ט יעז‬
‫יאי־‬

‫דאגאט‬

(‫ יעי )ן‬.1 ‫ד א י נ ע ר ש ט א ג ־ ד א י ג ע ר ש ט י ק‬

<•> ‫ד א ר | ן י י‬

‫דא‬

‫יעי‬

‫דאגען=דא ג ע ט‬
Thurs-

( ‫ד א ר ן יעי ) ד ע ר נ ע ר‬

‫ דערפל‬A (‫)דערפער‬

(‫)ס‬

‫*ראן‬

‫ ביז ד ׳‬h t h i s w a y

( [ G U F E ] ‫|| ד ׳ ) ג ו פ א‬
t h r o u g h there

|| v i l l a g e

‫אפעי‬

‫אייי‬

(‫דאן־זשואין יעי )ען‬

‫ || ד ו ר ך ד ׳‬f r o m here, hence

‫ד א ר ט י ק איי‬

t h e r e a b o u t (s) ‫ || ד ׳ ע ר נעץ‬there ‫ד א ר ט ן אי״‬
( ‫ || ד ׳ א ר ו מ ) ע ר ט‬i b i d ,

( ‫ד א מ ק ע י׳ ) ס‬
then

‫ד א ר ט ׳עז‬

l o c a l , b e l o n g i n g there

(‫ד א מ פ ש י ף י׳ )ן‬

checkers

‫ד א ר ט ־ ג ע ב ו י י ר ץ איי‬

‫ד א ר ט ן‬
native

( ‫ד א מ פ ע ר יעי ) ס‬

steamer

‫ד א ר איי‬

‫ ד ׳ א ו ן ק ו ו א ר‬H (fruit)
‫י׳‬

(‫ד א י מ פ מ א ט א ר יעי )ן‬

steamer

(‫ד א ק ט ר י י ן י׳ )ען‬

‫ד א מ ף יעי‬

(‫ד א מ פ ו ו א ^ ץ יעי )ן‬

s t e a m engine

to d o c t o r s
skinny,

...‫דאמענ‬

(‫ד א י מ ע ן ־ ב א ג ד א ז ש יעי )ן‬

‫ד א ק ט ע ר י י ' יאס‬

<$> ‫ד א ' ק ט ע ר | ן ז י ך יו‬

doctrine

‫|| מי_ינע‬

gentlemen!

doctor, physician
m a k e frequent v i s i t s

(‫ן‬/‫דאמע י׳)ס‬

‫ד א מ ע ן און‬

d o c t o r ' s title)
medical

‫ד א מ י ש איי‬
‫ד א מ ס ק ע איי‬

1‫י ד א פ ל ט יע‬

(‫ד א צ ע י נ ט יעי )ן‬

(Jew.)
perform
[ D U K I T N ] <$> ‫ד ו כ נ | ע ן יי‬
the p r i e s t l y b e n e d i c t i o n , w h i l e t h e
congregation covers i t s heads w i t h
p r a y e r shawls o r closes i t s eyes
m a d , confused ‫ד ו ל איי‬
‫ס ו ב ל‬

, ‫א ר י ב ע ר ט ר א ג ן‬

‫יעז‬

‫דולדן‬

(‫הגיזער‬...)

bedlam
‫דול|ן ת‬

[MOYEKh]
bother

pester

(‫ד ו י ל ע נ י ש דאס )ן‬

brood

[DOVERAKIIER]

‫דומע |ןת‬

stale

( ‫ד ו נ ע ר יעי־ ) ן‬

thunderous

‫ד ו י נ ע ר ד י ק איי‬

thunder

<•> ‫ד ו ' נ ע ר | ן וי‬
(‫ד ו ע י ט י ע י )ן‬

duel

(‫ד ו ע ' ^ י ע י )ן‬

duel

O ‫דועליר|ן זיך ״‬

duplicate

(‫ד ו פ ל י ק א י ט י ע י )ן‬

duplicate

O ‫ד ו פ ל י ק י ר | ן וי‬

count o n

‫ א ר ף‬3< ‫ד ו פ ע | ן יי‬

‫ד פ ק‬

for

perpetual,

h

‫האלט|ן זיך‬°

||

‫איי‬

fife

duumvirate

essential

lucid

‫ד ו י ר כ ב ל י ק ל ע ך »יי‬

[ ] ...‫דווקא־‬

‫ ־ | ד ׳ זי_ין* ד ע ם ק ץ‬t h e p o s t p o n e m e n t of
[KETS]

d e l a y the e n d of the D i a s p o r a
(by one's sinful actions)

lack, dearth,

[ D O Y K I I E K ] (‫ד ו ח ק י ע י )אין‬

‫ מ ח מ ת ד ׳‬h w a n t , shortage, deficiency
for w a n t of [ M A K I I M E S ] ‫א י ן‬
e x h o r t , press,

[ ] ( ‫ד ו ח ק זי_ין* ו י ) ד ׳ ג ע ו ו ע י ן‬

urge

‫* ד ו ר כ א ו י ס יעו‬

<•> ‫ד ו ר כ | א י ק ס | ן יי‬

(‫ד ו ו מ ו ו י ר א י ט י ע י )ן‬

refuse; [ D O Y K I I E ] ( ‫ד ו ח ה ז י י ן * י י — ל ) ד ׳ ג ע ו ו ע י ן‬
t a k e precedence over, a n n u l , cause

perennial, l o n g - l a s t i n g
t h r o u g h , t h r o u g h o u t ; p e r ; ‫ »רעפ‬.1 ‫ד ו ר ך‬
|| v i a ; b y , b y means of, b y w a y of
t h o r o u g h l y , o u t a n d2.‫ ד ׳ א ו ן ד ׳‬: ‫א י ו י‬
|| t h r o u g h 3. ‫קיי‬
H o u t , t o the core
ride t h r o u g h
‫חדכ|רי_יט|ן‬
‫ד ו ר כ א ו נ ד ו ר כ י ק איי‬

‫אויף‬/‫ד ׳ §ון‬

‫ דודקע‬A (‫דודע י־)ס‬

o n l y , necessarily;
[DAFKE]
‫ד ו ו ק א איוי‬
|| none other t h a n , n o t h i n g short of
‫ || ד ׳ ל ו י פ | ן‬m a k e a p o i n t of ...ing ‫ד ׳ וי‬
m a k e a p o i n t of r u n n i n g

‫אויף‬

X-ray

‫דוגמא‬

be left h o l d i n g the b a g ‫ד ע ר ד ׳‬

‫דורותדיק‬

thoroughgoing

‫י׳‬

example, sample

DUGMOES]

<•> ‫ד ו צ | ן יי‬

‫ד׳־דורות‬

‫ד ו ר כ ו י ס‬

*‫זיין‬

(‫ד ו ב ^ ע י ט י ע י )ן‬

(‫ות‬$/‫)—ות‬

exemplify
‫מיט‬

[ D O R — D O Y R E S ] (‫ד ו ר יעי )ות‬

[DO'YRESDIK]

‫ א‬O ‫ר ו ב ל יד|ן ת‬
(‫דובלירער יעי)ס‬

‫א‬

‫ [ יען‬D O Y F E K ] ‫* ד ו פ ק י ע י‬

generations

‫ד״ה=דאס‬

be a n u n d e r s t u d y (for)

[DUGME—DUGMES/

pronoun ( ‫) ד ו‬
|| generation

‫הייסט‬

stand-in, understudy ‫ם‬
d o u b l e t ; double

‫דו׳סט־־דו‬

duet

‫דבר־אחר‬

T

‫דוני!' יעי‬

t h u n d e r (bolt)

‫האסט; ד ו וועסט‬

‫יעי‬

n a m e l y , v i z . [ D E H A Y N E ] HP ‫ד ה י י נ ו‬
y o u (sg. familiar);
( ‫ ד י ך‬:‫ ד י ר ; א‬: ‫ד ו • י * ) י‬
thou

.22 acre
Danube

(‫)ס‬

i.e.

‫ד ו מ פ י ק איי‬

d o n t i m , area measure
(—) ‫ד ו נ א ם י ע י‬
used i n Palestine a n d Israel, e q u a l t o

address b y t h e f a m i l i a r

‫• ט ע‬

profane t h i n g [ D V A R K I I O ' L ] ‫ד ב ר ־ ח ו ל י ע י‬
the B o o k [ D I V R E - H A Y O ' M I M ] ‫ד ב ר י ־ ה י מ י ם‬
of C h r o n i c l e s
the B o o k of D e u t e r o - [ D V O R I M ] ‫ ר י ם‬5 ‫ד‬
nomy
idle w o r d s [ B ( E ) T E ‫ ׳‬Y L I M ] » ‫ד ב ר י ם ־ ב ט ל י ם‬

‫ד ו ל ה ו י ז דאס‬

‫ מ ו ח‬/ ‫ פ‬$ ‫ || ד ׳ י א ק‬a n n o y , b o t h e r

religious
[ D V E Y K E S ] 0$! ‫ ק ו ת‬3 ‫ד‬
attained b y banishing a l l
thoughts a n d communing
with G o d
scoundrel

,

asylum;

(Jew.)
ecstasy,
profane

‫ז‬

‫ ו‬-‫ז י‬

insane

‫דבקות‬

660

‫דורכבליקלעך‬

pout

<S> ‫ד ו י ע | ן ז י ך ״‬

duration

breath
‫ד א כ ט ן‬

133

‫ד ו י ע ר יעי‬

(‫ד ו ך י ע י )ן‬

‫ת ) ג ע ד ו י כ ט ( יעו‬

‫דוכט|ן‬

‫דורכקומען‬

659

t u n n e l vt.
chase a w a y

O ‫ד ו ר כ | ט ו נ ע ל י ר | ן יי‬

‫דורכבלעטערן‬
leaf t h r o u g h , peruse, <$> ‫ד ו ר כ | ב ל ע ' ט ע ר | ן יי‬

(‫דורכ|טרייב|ן יי)דוירכגעטריבן‬
omission

thumb through

(‫ד ו ר כ ל א ז יער )ן‬

ford

0 ‫ד ו ר כ | ב ר א ד י ע | ן יי‬

let t h r o u g h , pass; o m i t

<$> ‫ד ו ר כ | ל א ז | ן יי‬

breach, breakthrough

lucid, translucent

‫יכטיק איי‬-‫דוירכלי‬

break

shine

(‫יכט‬-‫)דוירכנעלי‬

‫יי‬

‫דורכ|לי_יכט|ן‬

passage, aisle

through; X - r a y
go

(‫דוירכגעגאעען‬

im-

O ‫ד ו ר כ | מ א כ | ן יי‬

<S> ‫ד ו ר כ | ט ע ק | ן יי‬

(‫)דוירכגענומען‬

criss-cross

penetration
(‫דוירכנעדרוננען‬

permeate, p e r v a d e

fall

(‫דוירכנעפאלן‬

penetrate,

(‫ד ו ד כ פ א ל דעי )ן‬

‫)איז‬

‫יי‬

impene-

pass

permeate,

in-

filtrate
trable

(‫דורכ|האלט|ן ת )דוירכנעהאלטן‬

(‫ד ו ר כ פ א ר י ע י )ן‬

pull through
throw

(‫)דוירכגעווארפן‬

‫יי‬

‫דורכ|ווארפ|ן‬

t h r o u g h ; intersperse; fail (a s t u d e n t

( ‫ יי )איז ד ו י ר כ נ ע פ א ר ן‬.1 ‫ ר | ן‬$ ‫ד ו ר כ | פ‬

on an exam)

2 .

‫לאס‬

f‫( ־‬on a t r i p )

passable (to a vehicle) ‫ד ו י ר כ ^ ר ע ו ו ד י ק איי‬
transient

w i n n o w pf.

<$> ‫ד ו ר כ | ו ו י י ע | ן יי‬

s o a k pf., d r e n c h

<$> ‫ד ו ר כ | ו ו י י ק | ן ט‬

‫דוירכפארער יעי)ס( ם‬

enforcement; perform-

shortcut; transit

(‫ד ו ר כ פ י ר י ע י )ן‬

‫דוירכפירוננ י י ) ע ן ( = ד ו ר כ פ י ר‬
feasible,

workable,

‫אי־‬

‫ד ו י ר כ ו ו ע נ ט י ל א צ י ע י־‬

p e r m e a t e vi.

<$> ‫ד ו ר כ | ו ו ע פ | ן ז י ך יי‬

exchange ( a n g r y )

perform,

words
throughout;

absolutely,
search

(not

(‫דוירכפירער יעי)ס‬

used

in

(‫ד ו ר כ ק ו ם יעי )ען‬

filter

stay through
<$> ‫ד ו ר כ | ז י י | ע ן יי‬

transparent

‫* ד ו י ר כ ז י כ ט י ק איי‬

s t r a i n , sift, screen

<$> ‫ד ו ר כ | ז י פ | ן יי‬

transparent

ment
come t o

tense)

s t r a i n , sift,

vt/vi

(‫ד ו ר כ ז ו ך י ע י )ן‬

( ‫דורכ|זי_ין* יי )איז ד ו י ר כ נ ע ו ו ע ן‬

the present

( ‫ד ו ר כ | פ ל ע כ ט | ן ) ז י ך ( יי ) ד ו י ר כ ג ע פ ל א כ ט ן‬
ter t w i n e

‫דורכוייס‬

positively

implement ( ‫ ד ׳ )אין ל ע ב ן‬h (electricity)

u n d e r s t a n d i n g , agree-

‫אייי‬

<$> ‫ד ו ר כ | פ י ר | ן יי‬

a d m i n i s t e r , execute, enforce; c o n d u c t
(electrical) c o n d u c t o r

<$> ‫ד ו ר כ | ו ו ע ר ט ל | ע ן ז י ך יי‬

‫דוירכפירלעך‬
practicable

out,

(‫י )ן‬.‫ד ו ר כ ו ו ע נ י׳‬

cross-ventilation

ance

in-

‫דורכ|דריע|ען‬

(‫ד ו י ר כ פ א ר ה ע ר יעי )ן‬

transit

carry

pervade,

‫דורכדרונג יעי‬

‫יי‬

‫ ניט ד ו י ר כ צ ו ד ר י נ נ ע ן‬H

persevere,

transit
cross-examination

‫איז‬/‫)האט‬

‫דורכ|פאל|ן‬

t h r o u g h ; fail vi.
t h o r o u g h f a r e , passage;

‫ד ו י ר כ נ ע ט ר י ב ץ אי־‬

[ T S E Y L E M T ] ‫ד ו י ר כ נ ע צ ל מ ט אי־‬

‫ד ו ר כ | נ ע מ | ע ן יי‬

p e n e t r a t i n g , p i e r c i n g ‫ד ו י ר כ נ ע מ ע נ ד י ק איי‬
f a i l u r e ; "diarrhea

‫ד ו י ר כ נ ע ו ו י י ק ט אי־‬

cunning, crafty

‫ד ו י ר כ נ ע מ י ק איי‬

(re-

‫ד ו י ר כ נ י י ע ו ו ד י ק »י־‬

d r e n c h e d , soggy

‫ ״דורך דער‬,‫ד ו ר ב ן = ד ו ר ך דעט‬
penetrate,

‫ד־רכ|ניי|ף‬

‫ ד ׳ ז י ך‬h passable

passable

<$> ‫ד ו ר כ | מ י ש | ן מ‬

pervasive; penetrating

‫יי‬

‫ ניט ד ו י ר כ צ ו ג י י ן‬h hearse); traverse

take a walk/stroll

undergo
cross o u t

(‫ד י ר כ ג א ס י ע י )ן‬

‫)איז‬

through, undergo; r u n through

=>$‫ד ו ר כ | ל ל כ ע ר | ן יי ׳‬

s t i r pf.

‫דורכ|ברעכ|ן‬

(‫ד ו ר כ ג א ע יעי )ען‬

strait, sound

forate
experience, go t h r o u g h ,

‫יי‬

through, breach

p u n c h , p u n c t u r e , per- 3> ‫ד ו ר כ | ל ע כ ל | ע ן יי‬
‫ד ו ר כ ל ע כ ל ע ן‬

(‫ד ו ־ כ ב ר א ך י ע י )ן‬

(‫)דוירכגעבראכן‬

|| see t h r o u g h

( ‫ד ו ר כ | ק ו מ | ע ן יי )איז ד ו י ר כ ג ע ק ו ט ע ן‬

‫ד ו י ר כ ז ע י ק איי‬

( ‫ד ו ר כ | ז ע | ן * יי ) ד ו י ר כ נ ע ז ע ן‬
show through

terms, c o m e t o a n u n d e r s t a n d i n g

134

‫ד׳ זיך‬

658

‫דיאפאזאן‬

( u p o n ) ; tear (a l i v i n g being) t o pieces

‫דורכקוק‬

perusal,

inspection,

(‫ד ו ר כ ק ו ק יעי )ן‬

(esp. i n anger)

examination

‫ד א ר ש ט‬

!‫י ד ו ר ש ט ׳ע‬

stuffy

‫ד ו ש נ ע »יי‬

stew
peck
jungle

get

‫ד ז ש ו ד ע ז מ ע דאפ‬

Sephardic

(‫)דורך‬

(‫דוירכגעקראכן‬

breach, b r e a k t h r o u g h
(‫)דורך‬

(‫)דוירכנעריסן‬

breach

( ‫ד ז ש י מ ד ז ש ע י־ ) ס‬

‫ד י ע נ ע כ ץ‬

(‫)דורך‬

‫ד ז ש י ן יעי‬

jet a i r p l a n e

have a t a l k

want
* 2.
‫ר‬

(‫)דוירכגעשטאכן‬

thruway

diabetes
( 2 .

[DI] ‫ם‬

cross o u t

‫ ארט‬.1 ‫) ד ו ר ך (ד י‬
push

one's

[DI] ‫ד י א ב ע י ט יעי‬

|| d i a g o n a l1.‫איי‬

|| d i a g n o s i s

diagnose

colander

have a c h a t

( ‫ד ו ר כ ש ל א ק יעי ) ן‬

(with)

mean

[DI] O ‫ד י א ג נ א ז י ר | ן יי‬

diagram

[DI] O ‫ד י א נ ר א מ י ר | ן יי‬

( ‫ד ו ר כ ש נ י ט יעי ) ן‬

o n the average
|| average,

‫יי‬8 .1

siderable distance) o n foot
go

for a w a l k ,

O ‫ד ו ר כ | ש פ א צ י ר | ן ז י ך יי‬

[DI] ( ‫ד י א ל ע י ק ט יעי ) ן‬
[DI] ‫ד י א ^ ע ק ט י ק י׳‬

dialectal; dialectic

[DI] ‫ד י א ל ע ק ט י ש «יי‬

‫ייי‬2.

( ‫> ) ד ו ר ך‬3< ‫ד ו ר כ | ש נ י ר ל | ע ן ז י ך וי‬

s p a n ; c o v e r (a c o n - 3> ‫ד ו ר כ | ש פ א נ | ע ן יו‬

[DI] ( ‫ד י א ל א י ג יעי ) ן‬

dialectic

‫אין ד׳‬

‫דוירכשניטלעך‬

o n the average
permeate

( a c t i v e / p a s s i v e ) voice [DI] (‫ד י א ט ע י ז י ע י )ן‬

range (of voice,

break

( ‫> ) ט י ט‬$< ‫ד ו ר כ | ש מ ו ' ע ט | ן ז י ך יי‬

|| c u t ; average, m e a n

‫ר ע םד ׳‬

[DI] ( ‫ד י א ג ר א י ם י׳ ) ע ן‬

dialect

‫דורכ|שלאג|ן‬

[DI] ‫ד י א ג א נ א י ל‬

graph, chart

dialogue

‫דורכ|שטרי_יכ|ן‬

‫ז י ך יי‬

w a y through,

[DI] ( ‫ד י א ג נ א י ז יעי ) ן‬

diagnose

diameter

(‫יי)דוירכנעשטראכן‬

(‫)דוירכגעשלאגן‬

through

diagonal
‫שטעל|ן‬

<2> ‫ד ו ר כ | ש ט ר א ל | ן יי‬

‫ד י וואט‬

( ‫ד י א ב ע י ט י ק ע ר יעי ) ס‬

‫יעי ) ן‬

‫דורכ|שטעכ|ן‬

( ‫ד ו ר כ ש ט ר א ז יעי ) ן‬

irradiate

these

she w h o . . . ; t h e y w h o
diabetic

pi.)

( ‫ד ו ר כ ש ט א ך יעי ) ן‬
‫יי‬

t h r o u g h , pierce, p u n c t u r e

[ T K I I A K . ] ‫ד ח ק יעי‬

‫( •[ ד י א‬fern.);

‫דורכ|רינ|ען‬

<•> ‫ד ו ר כ | ש ו ו ע נ ק | ע ן ״‬

puncture
run

[DAKhKEs] ‫ד ח ק ו ת דאס‬

9

|| this, these

‫וי‬

(with)
flush

(‫דזשעינטלמעןיעי)ער‬

|| t h e (fern.,

‫)איז‬

( ‫> ) ט י ט‬3< ‫ד ו ר כ | ר ע ד | ן ז י ך יי‬

( ‫ד ז ש ע ט יעי ) ן‬

man

this

‫דורכ|רי_יס|ן‬

‫ד ז ש ע ז יעי‬

vt/vi

extremity, straits

‫זיך‬

‫ ־( ד ׳ ז י ך ד ו ר ך‬t h r o u g h

(‫דוירכגערונען‬

( ‫ד ז ש ע ט | ן ) ז י ך ( יי ) ג ע ח ש ע י ט‬

(chivalrous) gentle-

‫וו‬

( ‫ד ו ר כ ר י י ס יעי ) ן‬

t r i c k l e / l e a k t h r o u g h , percolate

‫ ׳׳מ‬°‫יא‬/‫ד ז ש ע ג ע כ ץ יי‬

jazz

‫דורכ|קריכ|ן‬

m a k e / p u s h one's w a y t h r o u g h , break

°‫ד ז ש י י מ ד ז ש י ק ו ו א ר נ יא‬

g i n (alcohol)

‫וי ) א י ז‬

‫ נ י ט ד ו י ר כ צ ו ק ר י כ ן‬h crawl through
passable

Jews

( ‫ח ש י מ ד ז ש י ק יעי ) ס‬

cymbal

jet, fly b y j e t

( ‫ד ו ר כ | ק ר י ג | ן ז י ך יי ) ד ו י ר כ ג ע ק ר א ג ן ( ) ד ו ר ך‬

im-

(sometimes called L a d i n o )
gadgetry

‫ד ו ר כ | ק ו ק | ן יי‬

through

( ‫ד ז ש א נ נ ל יעי ) ע ן‬

D z h u d e z m o , a language

gadget, g i m m i c k

‫דורך‬/«

inspect, e x a m i n e ; peruse; revise

<•> ‫ד ו ש ע | ן יי‬

‫ד ז ש ו ד ע ז מ י ש איי‬

by many

through;

<•> ‫ח ש א ב ע | ן וי‬

Dzhudezmo

spoken

look

stroll pf.
p u s h one's w a y 0

‫דורכ|שפאר|ן ך ך ת‬
through

[DI] ( ‫ד י א מ ע ט ע ר יעי ) ס‬

(‫)טיט‬

(‫)דוירכנעשריבן‬

[DI] ( ‫ד י א פ א ז א י ן יעי ) ע ן‬

‫יי‬

‫זיך‬

‫דורכ|שרי_יב|ן‬

c o r r e s p o n d (with)

i n s t r u m e n t , etc.)

trample
135

[ D O Y R E S ] ( ‫ד ו ר ס זי_ין* י י ) ד ׳ נ ע ו ו ע י ן‬

8

657

‫דיעער‬
q u e s t i o n s of r i t u a l cleanliness

‫זיטיוו‬$‫דיאפ‬

and

transparency

s e t t l i n g m i n o r disputes
y o u r (sg. familiar);
enough

(for

us)!

thy
‫אינט‬

dibbuk,

‫דיינו‬

that's plenty!
office of the day en

am ‫דיינות‬

[DAYONES]

for y o u r s a k e ; as far

[DI] ( ‫ ר א נ מ ע י י ) ס‬5 ‫ד י א‬

diocese

‫דיין‬

[DAYEYNU]

[DI] (‫ד י א פ א ז י ט י י ו ו י ע י )ן‬

diaphragm

‫ פ ו ן ד ׳ ויענן‬:‫דיינט‬

as y o u are concerned

[DI] (‫ד י ^ צ ע י ז י ע י )ן‬
(‫)ים‬

[DIBEK—DIBUKIM]

of

a

dead

person

residing

in

thigh
you

(sg. familiar);

which

can

magic

be

plain

expelled

!‫ד י י ק ע ׳ע‬

not mince

only

by

‫דעי־‬

‫״ ד י כ ט ו ע יי‬

plywood

‫ד י כ ט ־ ן •יי‬

w r i t e (poetry)
poet

words, speak explicitly
more than

[ D A ' Y - V E H O ' Y S E R ] ‫•ייי‬

r u g ; sofa

( ‫דיוואין י ע י ) ע ן‬

dividend

(‫ד י ו ו י ד ע י נ ד י ע י )ן‬

(army) division

(‫דיווייזיע י ׳ )ם‬

divergence

( ‫דיווערנעינץ י י ) ן‬

‫ד י כ ט ע ר יעי )ט( ם‬

d i v e r s i o n , feint

( ‫דיוועירסיע י י ) ס‬

‫ד ע כ ע ן‬
stage c o a c h

d i v e r s i f y vt.

‫ד י י כ ט ע ר י ש •י׳‬

O ‫דיווערסיפיציר|ן מ‬
dune

‫> זעו‬3< ‫״ ד י כ ע | ן יז‬

floor

(‫)ן‬

'‫י‬/‫דער‬

Diesel

‫דיל‬

‫ ר‬$ ‫ ט‬$ ‫ || ד ׳ ־ מ‬D i e s e l

(‫דיונע י ׳ )ס‬
(‫דיזל י ע י )ען‬

(‫ד י ל י ז ש א י נ ס יעי )ן‬

dilemma
diminutive

engine

(‫ד י ל ע מ ע יי )ס‬

‫ד ט י ו ן‬

‫ד אז י ק ע ר‬

‫״דימיון יען‬

( t o u r of) d u t y

(‫דיטינוטייוו יעי )ן‬

thin

O «‫דיזשוריר|ן‬
ditto

‫ ד י ' מ ע ) נ ( ט ץ •יי‬h a d a m a n t
l a w , esp. J e w . religious l a w

k n e a d i n g t r o u g h for b r e a d ;

‫ד י ן •י׳‬

p l a i n , clear, d i s t i n c t
2. ‫• ק ע‬

(‫י ע י )ן‬

‫דייטלעך • י ׳‬

|| G e r m a n

‫ • י ׳‬.1 ‫דייטש‬

law; lawfully

‫ד י נ א מ י ק יי‬
‫ד י נ א מ י ש •יי‬

rent,

lease,

haggle, b a r g a i n

(Jew.)

‫רגייטשמעריש • י י‬

in

too m u c h like
(said

of

modern

Y i d . but

not

German

accepted

( ‫ד י נ נ ו ע יי ) ע ן‬

used

by cul-

tivated stylists)

‫דיננ|ען מ‬

dime

‫ ד ׳ זיך‬h charter

lessee

‫דיייטשלענדיש • י ׳‬

w o r d s o r phrases s p o r a d i c a l l y

(‫ד י י נ נ א פ מ א ך יעי )ן‬

(‫)געדועען‬

(‫ד י י ט ש ל א נ ד )יאס‬

pertaining to G e r m a n y
German

( ‫דינאיטטיע י י ) ס‬

lease, c h a r t e r
hire,

Germany

‫ד י נ א מ י י ם יעי‬

dynamic
dynasty

‫דטטשיש • י י = ד יי ט ש‬

( ‫ד י נ א מ א יעי ) ס‬

dynamics

lease (agreement)

German

( ‫ד י נ א ז א ו ו ע ר יעי ) ס‬

dynamite

‫דיטא • י ״‬

( ‫דייזשע י ׳ ) ט‬

round water trough

(‫ד י ן יעי )ים‬

[ A L P I ] ‫|| ע ל ־ פ י ד ׳‬

dynamo

‫י ד י ז ע ר ׳עז‬

(‫דיזשויר י ע י )ן‬

be o n d u t y

(‫ד י ט ע ) נ ( ט יעי )ן‬

dinosaur

‫די־והותר‬

enough

( ‫״דיכט|ן מ ) נ ע ד י י כ ט‬

poetic

|| d i a m o n d

‫דיבורים‬
words

(horse) r e a r ‫ד י ב ע ם ; ש ט ע ל | ן ז י ך ד ׳‬

‫דיכט‬

poetry

a c c o r d i n g t o (Jew.)

»

( ‫ד י כ א ט א מ י ע יי ) ס‬
plywood

‫ד׳‬

|| w o r d s

‫ רעד|ן קלארע ד׳‬h

(‫יי)ן‬/‫ד י ך יעי‬
thee

‫הארט‬

‫רע ד׳‬$‫קל‬

( ‫«; ד ו‬v) • - * ‫ד י ך • י‬

dichotomy

the

b o d y of a l i v i n g i n d i v i d u a l ,

means

!‫ [ ׳ע‬D E Y K E ] ‫ד י י ק א‬
‫ד ו ו ק א‬

‫דיבוק‬

J e w . lore a n e v i l s p i r i t o r s o u l

‫די_ינעט=ד יי נ ט‬
‫ד ו ו ק א‬

‫יעי‬

in

assistant

(‫ד י ע ע ר יעי )ט‬

to a rabbi, charged
136

‫•טעי‬

(‫)ען‬

[DAYEN—DAYONIM]

with

‫יעי‬

‫'דייט‬

( ‫דיין י ע י ) י ם‬

deciding

‫דיפערענצירן‬

656

dispatcher

( ‫דיטפאטשער י ע י ) ס‬

h a v e a t one's dis- ‫מ י ט‬

‫דיךוחשבון‬

account, [D1N-vEKhE‫׳‬zhBM] ‫דץ־וחשבוןיעי‬

O ‫ נ י ר | ן יו‬$ ‫ד י ט פ‬

accounting, reckoning

posal
disputation

[D1NE-KA‫׳‬shREs]

‫דיסציפליין י׳‬

disk; record

p u m p k i n ; (dial.)

(‫ד י ט ק י ע י )ן‬

(‫יי )ן‬

2. ‫חזס‬

collect

(on

‫דיטק^טעיק‬

a credit

O

( ‫דייניצע י י ) ס‬

servant

(‫ י י )ן‬.1

(‫ י ע י )ן‬.1

‫מיליטעיר־ד׳‬

‫ג=דינסטיק‬$‫דינסט‬

on Tuesday

‫ד י ס ק א נ ט י ר | ן יי‬

Tuesday's

collection
maid servant

(‫ד י ט ק ו ט א י נ ט י ע י )ן‬

‫ ט י י ד ל‬. . . A (‫ד י נ ס ט מ ^ י י )ן‬

serve; w o r s h i p ( G o d ,

(‫> )י‬3< ‫ד י נ | ע ן ה‬

servant

‫״דינער י ע י )ט( ם‬

O ‫ד י ט ק ו ט י ר | ן יי‬

discussion
of)

dis-

cantaloupe

( ‫דיסקויסיע י ׳ ) ס‬

discrimination
(act

idol)

(‫ד י ס ק ו ט י י ר ־ ט י ש י ע י )ן‬

discuss, d e b a t e

lawsuit

‫יי‬

before a r a b b i n i c a l c o u r t

‫דיסקרימינירוע‬

‫ד ע ז א ו ו ו י ר ן‬
disillusion-

crimination
discriminate
discredit

pitch, tar
(musical)

sharp

[ D Y ] (‫)ן‬

dietary, dietetic

‫ד א ד׳‬

[DI] . . . ‫ד י ע י ט‬

dietetic

[DI] ‫ד י ע ט ע ט י ש !*־׳‬

D . P . , d i s p l a c e d person
(academic)

disinfectant

‫דיעז יעי‬

[DI] (D) ‫ד י ע ט ע יי‬

‫עקציע י׳‬5‫דיסאינ‬

dissonance

(‫ד י ס ^ נ א י נ ץ י ע י )ן‬

‫ד י פ ל א מ א י ט י ע יי‬
‫ד י פ ל א מ א ט י ש »י־‬

diphthong
difference

O ‫צייר|ן י‬$‫דיט‬

O ‫דיסארגאניזיר|ן י‬

disharmony, discord
‫ד׳‬

‫האלט|ן‬

‫ד י ס ה א ר מ א י נ י ע יי‬

|| d i s t a n c e

(‫)ן‬

distill
distillery, still
district
district attor-

‫דיפטערייט יעי‬

O ‫ד י ם ט י ל י ר | ן יי‬
( ‫דיסטרייקט י ע י ) ן‬

(‫דיסטרייקט־פראקוראר יעי)ן‬
ney

dislocation

differentiate

O ‫דיפערענציר|ן מ‬

(‫דיסלאקירוע י׳)ען‬

dysentery

tion
‫ד י פ ע ר ע נ צ י ר ט ק י י ט יי‬

‫דיטטאינץ‬

( ‫דיטטילעריע י י ) ס‬

(‫ד י פ ע ר ע י נ ץ י ׳ )ן‬

(‫דיפערענצירוע י•)ען‬

(state of) differentia-

‫י׳‬

keep one's d i s t a n c e

(‫ד י פ ט א י נ ג י ע י )ען‬

diphtheria

O ‫ ב י ר | ן וי‬$ ‫ד י ס א פ ר‬

disorganize

(‫ד י פ ל א מ א י ט י ע י )ן‬

diplomacy

( ‫דיםאפראבאציע י י ) ט‬

dissociate

degree

(act of) differentia-

disinfection
disapproval

(‫די־פיי י ע י )ען‬

diplomatic

O ‫ד י ס א י נ פ י צ י ר | ן יי‬

(‫ י צ י ר ע כ ץ ייי־ )ן‬5 ‫ד י ט א י נ‬

d i s a p p r o v e (of)

(‫ד י פ ל א י ם י ע י )ען‬

diplomat

[ZY] O ‫דיטאי^וזיאניר|ן מ‬

disinfect

‫יאי־‬/‫ד י ע ג ע כ ץ יי‬

‫ || ה א ל ט | ן ד ׳‬diet

diploma;

ment
disillusion

‫ד י ס ק ר ע י ט יייי‬

C sharp
diet

!‫ זע‬O ‫״ ד י ט א ו ו ו י ר | ן יי‬

[ZY] (‫ד י ס א י ^ ח י ^ נ י ר ו נ ג י ׳ )ען‬

O ‫ד י ס ק ר י מ י נ י ר | ן וי‬
O ‫ד י ס ק ר ע ד י ט י ר | ן יי‬

discreet
||

[Ny] (‫ד י נ ק ע יי )ס‬

(m‫־‬-‫ י י )־‬/ ‫ד י ך ת ו ר ה י ע י‬

[DINTOYRE]

‫דיסקרימינאציע י׳‬

(‫)ען‬

‫ימ‬8.2

‫ד י י נ ס ט י ק ד י ק »יי‬

ist
discussion panel

‫דינסט‬

‫ ס ד ׳‬$ » ‫ צ ו‬h service

m i l i t a r y service
|| T u e s d a y

fee

milk pail
|| at the service of

(‫ד י ס ק א י נ ט דעי )ן‬

instrument), deducting a
discussant, panel-

cantaloupe ( ‫דיניע י י ) ס‬

|| m a i d

library
treble

‫דיני־כשרות‬

dietary laws

O ‫ד י ס צ י פ ל י נ י ר | ן יי‬

discotheque; record

»

(‫ד י ט פ ו י ט י ע י )ן‬

discipline
discipline

Jew.

dissertation
at

tion

‫ד י ט ע נ ט ע ר י ע יי‬

( ‫דיסערטאציע י י ) ס‬

‫ ד ׳‬a!! ‫ || צ ו‬d i s p o s i t i o n

•‫ד י ס פ א ז י צ י ע י‬

the d i s p o s a l of

137

‫דעהידרירן‬

655

[PORETS—PRITSIM]

(‫)ים‬

‫יעי‬

t h i c k , fat, s t o u t

‫דלות־מ־יץ‬

slum lord
[DALFN—DALFO- ‫• ט ע‬

grammar,
ped-

[DIKDUKE-ANI'ES]

[DA'MSOYNE—DA'MSO-

punctilious

‫יעי‬

dictator

announcer

dictate
enunciation

adjudge

apartment, dwell-

g i v e the benefit of

deodorant

housing
rent

doubt

house, t e n e m e n t

(‫דעאדאראינט יעי)ן‬
O ‫ד ע ב א ט י ר | ן יי‬

debate

(‫דעבאטע י־)ס‬

debut

(‫דעביויט יעי)ן‬

m a k e one's d e b u t
debit
degenerate, p e r v e r t

control
c o n t r o l ; c o n d u c t (an

orchestra)
dirigible, blimp

(‫ד ע ב ע ט יעי )ן‬

degradation

O ‫ד ע ב ע ט י ר | ן יי‬
director;

‫•שע‬

(‫אירן‬...)

O ‫ד ע ג ר א ד י ר | ן יי‬

authority, influhave a say

b o a r d of d i r e c t o r s

( ‫ד י ר ע ק ט א ר י ו ט יעי ) ט‬
‫יי‬

(‫)ן‬

‫ד ע ד ו ק ט י י ו ו ייי־‬

( ‫ד ע ד ו ק צ י ע יי ) ט‬

management;

the

(‫)ט‬

(‫דעדקאציע י•)ס‬

w a g o n shaft

[ D E Y E ] ( ‫ד ע ה יי ) — ו ת‬

c h o k e vi.,

‫ ־( זאג|ן י א ד ׳‬h a v e a say

‫ || ד ׳ ז י ך‬c h o k e vt.

p a l m (of h a n d )
‫ד ל ת‬

‫ ט י ט ד ע ר ד ׳ צ ו‬H be frivolous

of

[] ‫•קע‬

<•> ‫ד י ש ע | ן יי‬

to

poverty, squalor
slum area

138

‫דלד‬

<$> ‫ד ל ו ב ע | ן יי‬

[ D A L E S ] ‫ד ל ו ת יעי‬
[ ] ‫ד ל ו ת ד י ק »יי‬

[ ] (‫דלות־הויז יא־ )־הייזער‬

slum dweller

O ‫ד ע ה י ד ר י ר | ן יי‬

( ‫ד ל א נ י ע יי ) ס‬

[ ] (‫ד ל ו ת ־ ג ע נ נ ט יעי )ן‬

squalid
slum

authority

(‫ד ל א ט יעי )ן‬

!‫ [ ׳ע‬D A L E T ] ( ‫ י י ) ן‬/ ‫י ע י‬

p i c k , gouge, scoop

( ‫ד ע ה ־ ז א ג ע ר יעי ) ס‬

dehydrate

(coll.)

gasp

hesitate
person

‫דירעקציע‬

( ‫ ש ל ע ן‬. . . ) ‫ד י ש ע ^ יעי‬

chisel

‫ ב | ן * א ג ר י ע | ע ד ׳‬$ ‫ ה‬, ‫זיין* גרינג א ו י ף ד ע ר ד י‬
‫ ג | ן ז י ך ט י ט ד ע ר ד ׳‬$ ‫ ש ל‬1‫ ־‬i n t e n t i o n

•‫י‬

directors

‫ זאג|ן א ד ׳‬I- (in), h a v e influence ( w i t h )

w i t h the

‫דירעקטאירנשאטט‬

b o a r d of d i r e c t o r s

< ‫ א ץ‬/ ‫ ־( ה א ב | ף א ד ׳ < ב ט‬ence

|| d i c t a t e t o

‫דירעקטאר‬

directorship;

reasoning)
dedication

‫יעי‬

principal

( ‫דענראדאציע י י ) ס‬

deductive

‫ד י ר ע י ק ט ייי‬

straightforward

O ‫ד ע ג ע נ ע ר י ר | ן יי‬

degrade
d e d u c t i o n (as f o r m of

(‫ד י ר י ז ש א ב ל יעי )ען‬

direct, immediate, outright,

(‫ד ע ג ע נ ע ר א י ט יעי )ן‬

degenerate

n ‫דירינירוע‬

(‫ )מיט‬O ‫ד י ר י ג י ר | ן יי‬

(orchestra) c o n d u c t o r ‫ד י ר י ג ע י נ ט י ע י ) ן ( ם‬

O ‫ד ע ב י ו ט י ר | ן יי‬

debit

» (- i n g

[ ] ‫ד י ר ה ־ ג ע ל ט ד*־‬

a p a r t m e n t [ D I ' R E S ] (‫יזער‬-‫דירות־הויז י*=)־הי‬

(‫ד ע יעי )ען‬

debate

‫ד י ק ל ע ך »יי‬

( ‫ד י ק צ י ע יי ) ס‬

[DIRE] (‫דירה יי)—ות‬

also

[KIIO'YV] ‫ ד ן ז ט ף ) י ( ל כ ף ־ ח ו ב‬h the d o u b t
(the letter) D

O ‫ד י ק ט י ר | ן יי‬

chubby

[DAN] (‫ד ן זי_ין* י י ) א ח ד ן נעוועין‬

d e p r i v e of the benefit of the

( ‫דיקטאטויר י ׳ ; ן‬

‫ א י ר ן ( • ש ע‬. . . ) ‫ד י ק ט א ר יעי‬

(‫דנא יעי)ען‬

‫ ־( ד ן זיין* )י( ל כ ף ־ ז כ ו ת‬m e n t ,

(‫ד י ק ט א י ט יעי )ן‬

dictatorship

‫דם־^ונא‬

deadly enemy

bottom

‫דיקדוקי־עניותדיק‬

‫ א י ר ן ( • ש ע‬. . . ) ‫ד י ק ט א ט א ר יעי‬

[DAMESEK] » p v a i

Damascus

[]

dictation

11 ‫ד מ י ו נ ד י ק ויי־‬

(‫)ים‬

NIM]

‫דיקדוקי־עניות‬

‫מי‬

a n t r y ; niceties

[DIMYEN] ‫ד מ י ו ן יעי‬

imaginative

•‫ד י ק «י‬

‫ד י ק ד ו ק יעי‬

Hebrew grammar

poor man
letter ‫ד‬

[LEKA'F-SKIIU'S]

[DIKDEK]

[ D A L E T ! (‫ )ן‬n ^ p ‫ד ל ת‬

imagination

pass j u d g -

(esp.)

( ‫ד ל ע ו ן יעי ) ד ל ע נ י ם‬
NIM]

d a l e t , n a m e of the

‫דיק‬

( ‫דלות־וווינער יעי ) ט‬

‫‪654‬‬

‫דעוויז‬
‫‪foreign »> || m o t t o‬‬

‫דעווייז יעי )ן(‬

‫״דעמער‪...‬‬

‫‪also‬‬

‫‪twilight‬‬

‫״ ד ע מ ע ר | ן יי‪-‬י׳י« >‪3‬‬

‫‪currency‬‬
‫ד ע ז ‪ . . .‬״ע‬

‫דעפוטאציע‬

‫ד י ס ‪...‬‬
‫‪disavow‬‬

‫ד ע ז א ו ו ו י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪deserter, defector‬‬

‫ד ע ז ע ר ט י י ר י ע י )ן(‬
‫דעזערטירוע י•)ען(‬

‫‪desert, defect‬‬

‫דעזערטיר|ן« ‪O‬‬

‫ד י ז ש ו ר״‬

‫*דעזשור‪* ,‬דעזשורירן ׳ע!‬

‫ד ע מ פ י ק איי‬

‫‪humid‬‬

‫ד ע מ פ | ן יי >‪<$‬‬

‫‪stew‬‬

‫דע ן‬

‫‪desertion, defection‬‬

‫איוו‬

‫)‪p r o n . or adv.‬‬

‫‪negative‬‬

‫‪implies‬‬

‫)‪answer‬‬

‫־‪ 1‬וועד די?‬

‫דיזשו־‬

‫רירן‬
‫‪detail‬‬

‫ד ע ט א ל י ר | ן וי ‪O‬‬

‫ד ע כ ע | ן ת >‪<S‬‬

‫דעניש איי‬

‫‪d e t o u r vt/vi‬‬

‫‪detective‬‬

‫ד ע נ ס ט מ א ל ׳ע!‬

‫ד ע ס א ל ט‬

‫דענער יעי)—( ם‬

‫‪*breathe‬‬
‫דע^טע יי)ס(‬

‫‪delta‬‬

‫ד ע ל י ק א י ט *יי‬

‫‪delicate, d a i n t y ; t o u c h y ,‬‬

‫ד ע נ ע ר ו ו י ר | ן יי‬
‫ד ׳ זין־‬

‫)‪s t i c k y (problem‬‬
‫ד ע ל י ק א ט ע י ס י ע י )ן(‬
‫)ס(‬

‫יעי‬

‫דעליקאטקייט י׳‬

‫ד ע נ צ מ א ל זעו‬

‫‪(food) d e l i c a c y‬‬

‫‪delicacy‬‬

‫ד ע ^ ע ג א י ט י ע י )ן( ם‬
‫ד ע ^ ע ג י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪edgy‬‬
‫‪O‬‬

‫ד ע מ א ל ט‬
‫)ן‪.../‬מעלער(‬

‫״ ד ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬

‫‪delegation‬‬

‫דעס‬

‫׳עז‬

‫ד ע ^ פ י י ן יעי )ען(‬

‫ד ע ס א ל י נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫ד ע ל ק ל יא׳־ ) ע ך (‬

‫‪Danish pastry‬‬

‫ד ע ס א י נ ט יער )ן(‬

‫ד ע מ א ג א י ג י ע י )ן(‬

‫‪demagogue‬‬

‫ד ע ס ב ר א י ט י ע י )ן(‬

‫דעטאגאגיע י ׳ ) ס (‬

‫‪demagogy‬‬

‫‪ 5 || t h e n‬ו ן ד ׳ א ן ‪(ever) since‬‬
‫‪contemporary, then‬‬

‫ד ע ט א ל י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪demolish‬‬

‫ד ע ט א נ ס ט ר י ר | ן יי ‪O‬‬
‫ד ע מ א ס ק י ר | ן יי ‪O‬‬

‫ד ע ט א ק ר א ט י ש איי‬
‫ד ע מ א י ר ק י ע י )ן(‬
‫ד ע ט ב י ע י )ן(‬

‫‪democrat‬‬

‫ד ע ס ע י ר ט י ע י )ן(‬
‫ד ע ס פ א י ט י ע י )ן(‬

‫‪despot‬‬
‫‪despotic‬‬
‫‪deposit‬‬

‫ד ע פ א ר ט י ר ו ע יי ) ע ן (‬

‫‪demoralize‬‬

‫ד ע פ א ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪demarcation‬‬

‫‪deportation‬‬

‫‪deport‬‬

‫ד ע פ א ר ט ע מ ע י נ ט י ע י )ן(‬

‫‪ || o a k‬ד ע מ ב ־ ן איי‬

‫דעמייסיע י׳ )ס(‬

‫‪design‬‬

‫ד ע פ א נ י ר | ן יי ‪0‬‬

‫‪democratic‬‬

‫‪destroyer‬‬
‫‪dessert‬‬

‫ד ע ס פ א ט י ש »יי‬

‫‪democracy‬‬

‫ד ע מ י ס י א נ י ר | ן וי ‪[SY] O‬‬
‫י ד ע מ ל ט ׳ע!‬

‫ד ע ס ן יעי )ס(‬

‫‪unmask‬‬

‫דעטאראליזיר|ן« ‪O‬‬

‫די ס ט י ל י ר ן‬

‫ד ע ס ט ר ו י ע ר י ע י )ס(‬

‫‪demonstration‬‬

‫דעמאקראיטיע י ׳ ) ס (‬

‫‪ || o n this a c c o u n t‬פ ו ן ד ׳ וועגן‬

‫ד ע ס ט י ל י ר | ן יי ‪ O‬יעז‬

‫‪demonstrate‬‬

‫ד ע מ א ק ר א י ט י ע י )ן(‬

‫‪daredevil‬‬
‫‪ || likewise, the l i k e‬פ ו ן ד ׳‬

‫‪however‬‬

‫‪demonstrative‬‬

‫דעמאנסטראציע י ׳ ) ס (‬

‫‪desalinate‬‬
‫‪(troop) l a n d i n g‬‬

‫ד ע ס ט ‪ :‬ד ׳ גלגיכן‬
‫האלבן‬

‫‪thinker‬‬

‫ד ע ס ט‬

‫‪dolphin‬‬

‫ד ע מ א נ ס ט ר א ט י י ו ו איי‬

‫‪monument,‬‬

‫‪reason, c o g i t a t e‬‬

‫ד ע נ ק ע ר יעי־ )ס( ם‬

‫‪delegate‬‬

‫ד ע י מ א ל ט י ק איי‬

‫‪|| vex, p u t o n edge‬‬

‫‪memorial‬‬

‫‪delegate‬‬

‫דעלעגאציע י ׳ ) ס (‬

‫‪Dane‬‬

‫‪be n e r v o u s‬‬

‫דענקמאל יעי‬

‫‪delicatessen shop‬‬

‫‪dentist‬‬

‫‪Denmark‬‬

‫ד ע נ ע ר ו ו י י ר ט איי‬

‫ד ע מ א ל ט ‪8‬ייי‬

‫‪denomination‬‬

‫‪Danish‬‬

‫ד ע נ מ א ר ק )יאי־(‬

‫)‪gasp, breathe h a r d ; (dial.‬‬

‫«טעי‬

‫‪who‬‬

‫?‪he i s n ' t here, is he‬‬

‫ד ע נ ט י י ס ט י ע י )ן( • ק ע‬

‫‪detail‬‬

‫ד ע ט ע ק ט י י ו ו י ע י )ן(‬

‫‪(if‬‬

‫‪then‬‬

‫‪(after‬‬
‫;‪then‬‬

‫?)‪ not...‬־| ווו די? ?)‪where t h e n (if not...‬‬
‫ד ע נ א מ י נ א צ י ע י• ) ס (‬

‫דעטוריר|ן)זיך( ת ‪O‬‬

‫‪interrogative‬‬
‫‪(otherwise,‬‬

‫|| ע ר איז ר ע ן ד א ?‬

‫ד ע ט א ' ^ י ע י )ן(‬

‫דעליקאטעסן‬

‫‪be t w i l i g h t‬‬

‫‪(esp.‬‬

‫‪department‬‬

‫) ‪of U . S . g o v e r n m e n t‬‬

‫‪resign‬‬

‫ד ע פ ו ט א י ט י ע י )ן(‬

‫‪resignation‬‬

‫ם‬

‫‪representative, de-‬‬

‫‪puty‬‬

‫ד ע מ א ל ט‬

‫דעפוטאציע י י ) ס (‬
‫‪139‬‬

‫‪delegation‬‬

653

‫דערנאנציק‬

cover, l i d

‫דעפעש‬

1

(A

‫דעקל דאס ) ע ך ( ) ד ע ק‬

recite
d e c l a r a t i o n ; (tax) re-

dispatch, wire

O ‫ד ע ק ל א מ י ר | ן יי‬

w i r e , telegraph

( ‫דעקלאראציע י ׳ ) ס‬

depress

turn
declare

set the

O ‫ד ע ק ל י נ י ר | ן יי‬

coat; span; com-

cap

( ‫דעפיל^אדע יי ) ס‬

definition
define

* 2 . •‫ || ר‬the (masc.)

( ‫ד ע פ ל א צ י ע יי ) ס‬

defensive
defensive
defector

(‫ד ע פ ע י ק ט דעי־ )ן‬

‫ א י ר ן ( אטעי‬. . . ) ‫ד ע פ ע ק ט א ר דעי‬
defective

‫|| ד ׳ וואט‬
‫ד ע ר י׳‬

defect

verbal prefix w h i c h , when attached
to verbs denoting progress,
signifies

..‫דעו־‬
the

defection

decide, resolve, settle (an

reach

goal

|| m a k e u p one's m i n d

consumption, T B

reach

* ‫ ד ע ר ג י י ' | ן‬h reaching
(by

‫דערפאר|ן‬

of a

\-

(on

‫ד ע פ ע נ ס י י ו ו איי‬

( ‫דעפענסיווע י י ) ס‬

defect, i m p e r f e c t i o n

‫ ארפ‬.1 ‫ד ע ך‬
‫ד׳ און ד׳‬

‫ ד ׳ א‬H he w h o

O ‫ד ע פ י נ י ר | ן יי‬
(‫ד ע פ י צ י י ט דעי )ן‬

deflation

O ‫ד ע ק ר ע ט י ר | ן יי‬

so-and-so, s u c h a n d s u c h

‫ד ע פ י נ י ט י י ו ו איי‬
( ‫ד ע פ י נ י צ י ע יי ) ס‬

deficit

(‫*דעקע יי )ס‬

(‫ד ע ק ר ע י ט י ע י )ן‬

decree

O ‫ז ־ ע פ י ל י ר | ן יי‬

definitive

(A ‫ ) ע ך ( ) ד ע ק ל‬°9‫ד ע י ק ע ל ע י‬
decree

this

march-past
m a r c h past, p a r a d e

<$»‫ד ע ק | ן יי‬

(‫נעמען‬...)‫דעיקנאמען יעי‬
blanket

|| t h i s

O ‫ד ע פ א ר מ י ר | ן יי‬

(‫\ ד ׳ זין־ )טיט‬- table

cover name, alias

‫ד ע פ א מ א צ י ע י׳‬

deform

‫ ד ע ט ט י ש‬/ ‫ ד ׳ צ ו ם‬h pensate for

c o r r e s p o n d (to)

( ‫ד ע פ ר ע י ס י ע יי ) ס‬

defamation

( ‫דעקלינאציע י ׳ ) ס‬

decline ( g r a m m a t i c a l l y )
c o v e r imp.;

O ‫ד ע פ ר י מ י ר | ן יי‬

depression

O ‫ד ע ק ל א ר י ר | ן יו‬

declension

(‫ד ע פ ע י ש יי )ן‬
O ‫ד ע פ ע ש י ר | ן יי‬

O

‫ד ע פ ע ק ט י י ו ו איי‬

‫אסעי‬-‫יי‬

(‫)ס‬

‫סעי‬8

( 2 .

r e a c h (a p o i n t ) ‫ ז ־ ע ר | ל י י ' ע נ | ע ן‬h vehicle)

‫)ן‬

‫ ד ׳ ך ך‬h issue)

‫יעי‬

(‫ד ׳ ך ך )אויף‬

|| d e c i m a l

i n r e a d i n g , r e a d as far as
merciful
take p i t y

(‫ )אויף‬o

decimal point

‫דערבא'רעמ|ען ך ך מ‬

mercy

December
decentralization

( ‫ד ע צ ע מ ב ע ר יעי ) ט‬
‫ד ע צ ע נ ט ר א ל י ז י ר ו נ ג י׳‬

‫ד ע ר ב א י ר ע מ ק ״ ט ד׳‬

b o t t o m ; cover, l i d ; blanket
deck

reach w i t h some difficulty
|| be present

(‫ד ע צ י מ א י ל ־ פ ו נ ק ט יעי )ן‬

‫ ב י ז‬/ ‫ צ ו‬O ‫ ד ע ר ב י ו ו ע | ן ז י ך יי‬°

h e r e b y ; a t t h a t ; present, o n

decadent

‫ייי‬8 '‫י‬-‫דעו־בי‬

be absent
anger, m a k e a n g r y
n e a r b y , adjacent,

low-necked

‫ניט זיין* ד ׳‬

d£colletage

‫ד ע ר ב ט א י ק ״״‬

neigh-

decorator

h u m o r , s u i t , satisfy

complementation;

decorate

(‫ד ע ר נ א י נ ץ י ע י )ן‬

(‫)ען‬

‫יי‬

O ‫ד ע ק א ר י ר | ן יי‬

coverage; s e c u r i t y , b a c k i n g ( ‫ד ע ק ו נ ג י ׳ ) ע ן‬

‫דערנאנצוננ‬

bridal

complement
complementary

‫ד ע ק א ר א ט י י ו ו איי‬
( ‫ד ע ק א ר א צ י ע י׳ ) ט‬
stage scenery

(the w h i m s of)
complement

‫אירן( • ש ע‬...) ‫ד ע ק א ר א ט א ר יעי‬

d e c o r a t i o n ; (piece of)

‫ י‬O ‫ד ע ר נ א ד ז ש ע | ן יי‬

(‫ר ע ק א ' ן יעי )ען‬
(‫ד ע ק א נ א י ט יעי )ן‬

decorative

boring

‫ד ע ק א ד ע י נ ץ י׳‬

(‫ד ע ק א ל ט ע ' יעי )ען‬

d e a n ' s office; d e a n s h i p

*‫ד ע ר ב י י י ק אי־׳‬

2

‫ד ע ק א ל ט י י ר ט איי‬

dean

<p> ‫ד ע ר ב י י ' ז ע ר | ן יי‬

1

(‫ד ע ק יעי )ן‬
(‫ד ע ק יעי )ן‬
‫ד ע ק א ד ע י נ ט איי‬

decadence

‫ זי_ין* ד ׳‬1‫ ־‬h a n d , n e a r b y
‫ד ע ר ב י_י י ק‬

‫ איי‬.1

decimal

‫ד ע ר ב א י ר ע מ ד י ק יזי׳‬
(on)

p e n e t r a t e to,

‫דעפעקציע‬

O ‫ד ע צ י ד י ר | ן יי‬

decide, settle (on) vi.

foot)

‫דעפעקטיר|ן‬
‫י־‬

‫ד ע ר ג א נ צ י ק איי‬

‫ ד ע י ק ט י כ ל‬A ( ‫ ט י כ ע ר‬. . . ) ‫ד ע ק ט ו ך יאק‬
veil

140

‫עצימאיל‬

652

‫דערוועגן‬

k i l l , slay,

0

[DERHARGE]

‫דערהרגע|נען‬

‫יי‬

‫דערגאנצן‬

complete, eke out, c o m -

O ‫ד ע ר נ א נ צ | ן יי‬

assassinate pf.
(process of) adolescence
adolescent

piement

‫ד ע ר ו ו א ק ס ו נ ג יי‬

finding

(‫ד ע ר ו ו א ק ס ל י נ נ י ע י )ען‬

d u r i n g (one's) ado-

finding

‫ייי‬8 ‫דערוואיקסליננווייז‬

of)

adoles-

‫י׳‬

ripen;

adult
c h o k e vt.
*expect, *await
wait

long

add

by pouring;

,‫דערגייט‬

‫|[ ד ׳‬

add

2. ‫דער‬

,‫דערגייסט‬

(!) *

.1

aversion

(for),

f a t h o m , get

‫ || ד ר י נ ג | ע ן פון‬stg.

plishment

(‫)ס‬

‫דערנרייכונג י י ) ע ן ( = ד ע ר ג ר י י ך‬
accessible; achievable

‫ד ע ר ג ר י י כ ל ע ך »יי‬

r e a c h , a c c o m p l i s h , at-

O ‫ד ע ר ג ר י י כ | ן יי‬

abominable

‫ || ניט צ ו ד ׳‬fall s h o r t of

‫ ניט ד ׳‬h t a i n

proof

‫נ א ך ניט ד ׳‬

m a i n t a i n ; *re-

‫ד ע ר ו ו צ ז י ק *־י‬

[KhAYES]

‫י‬

‫ד ע ר ו ו ג י ט ע ר ט איי‬

‫דיי‬8 ‫ד ע ר ה ו י פ ט‬

rise (to)

‫ד ע ר ו ו ג י ל י ק איי‬

elevation; exaltation

‫ד ע ר ה י י כ ו נ ג יי‬

august

‫די‬8 ‫ד ע ר ה י י י כ ט‬

interim
elect

update, b r i n g up to

O ‫ ן יי‬I ‫*דעו־ ו ד י ל‬

m e a n w h i l e , for the present,

‫אייי‬

heated (also a r g u -

‫די‬8 ‫* ד ע ר ה י י צ ט‬
ment)

heat, w a r m u p ; enrage
hearing a i d

O ‫דערוויש|ן יי‬

hear, detect (by ear);

down, run down
‫אייי‬

‫י‬

date
flushed;

get w i n d of

a b o u t it, a b o u t t h a t

|‫י‬

O ‫ד ע ר ה _ נ ט י ק | ן יי‬

( ‫ד ע ר ו ו י ם | ן זיך י י ) ד ע ר ו ו ו י ס ט‬

c a t c h , s p o t ; trace, t r a c k

(‫ד ׳ זיך )צו‬

‫דערווי_ילע‬

for the t i m e b e i n g
learn, find o u t ;

(‫ד ע ר ה י י ב ו נ ג ד׳ )ען‬

( ‫ד ע ר ה י י ב | ן יי ) ד ע ר ה ו י ב ן‬

‫* ד ע ר ו ו ״ ל ו נ ג י־‬

election
provisional,

‫ד ע ר ה ו י ב ־ ן יי־׳‬

especially, chiefly, m a i n l y
|| elevate; exalt

‫דערווי_י'ל ׳עז‬

keep alive

august, e l e v a t e d ; exalted
exaltation, elevation

O ‫דערווי_י'טער|ן ז י ך יי‬

‫ד ע ר ו ו י_י ל ע‬

!‫ד ע ר ד א י ז י ק ע ר ׳ע‬

( ‫ד ע ר ה א ל ט | ן יי ) ד ע ר ה א ל ט ן‬

‫ ד ׳ י ד א ם ח י ו ת‬, ‫ בי_ים ל ע ב ן‬8 ‫ ד ׳‬1‫ ־‬ceive

‫יי‬8 ‫יזלעך‬-‫דערווי‬

( ‫דערווי_ ז|ן י י ) ד ע ר ו ו י ז ן‬

e s t r a n g e d ; remote

temporary,

‫ד אז י ק ע ר‬

(‫דערוויייז י ע י )ן‬

conclusive, p r o b a t i v e
provable

out of reach, inaccessible

‫ד ע ר ו ו י ז נ ס יאס‬

beg the q u e s t i o n

w i t h d r a w vi.

(‫ד ע ר ג ר י י י ך יער )ן‬

(to)

‫יי‬8 ‫ד ע ר ו ו י י ד ־ ע ח ־ י ק‬

proved

prove

‫|| ניט ד ׳ י‬

(‫ ז י ך צו‬/ « ) O ‫ד ע ר ג ר ו י נ ט ע ו ו ע ! ן יי‬

achievement, accom-

repulsion
offensive, distasteful,

‫ד ע ר ג ע ב | ף יי‬

to the b o t t o m of

‫דערווידער‬
(‫)צו‬

,‫)דערנייב‬

h o l d out o n

(‫)אויף‬

h nant, o b n o x i o u s ; odious

distaste,

(‫דערניס|ן « )דערגאסן‬

(‫ דערניבן; דערנעבן‬,‫ דערנייט‬,‫דערגיבן‬

O ‫ד ע ר ו ו א ' ר ע מ | ע ן ) ך ך ( יי‬

repug-

‫אז‬
‫יארן‬

replenish

( ‫ד ע ר ו ו א ר ט | ן יי ) ד ע ר ו ו א י ר ט‬

be i m p a t i e n t (for)
w a r m u p vt/vi

‫( אויף געווייס‬8) ‫ד ׳‬

( ‫*דערווארטונג י ־ ) ע ן‬
;‫ז י ך )אויף ד‬

some

a n n o y , bother, pester

‫ ניט ק ע נ | ע ן * ז י ך ד ׳‬H e n o u g h ; l i v e to see

distasteful,

with

‫ || ד ׳ י ד י‬it has c o m e so far as to

‫ט יי‬5‫דערווא'קסנשא‬

( ‫ד ע ר ו ו א ר נ | ן יי ) ד ע ר ו ו א ר ג ן‬

(«™ ‫צ ו‬

foot,

‫אז‬/« ‫ ־( ד ׳‬difficulty)

‫ן ע ט ד ע ר ג י י י ט שוין אזוי' ווגיט‬- r e a c h , a t t a i n

‫ד ע ר ו ו א ק ס ץ »יי‬

‫נעב‬-‫ד ע ר ו ו א ' ק ס ע נ | ע ן ־ דער‬

expectation

(on

‫ || ד ׳ ביז‬ascertain

cence
adulthood

arrive

|| find out, l e a r n

‫דערוואיקסלינגשאפט‬

adult, grown-up

‫דערגייי‬

‫ד ע‬

( ‫דערנייוננ י ־ ) ע ן‬

( ‫ ז י י ד ע ר נ י י ע ן ; איז ד ע ר נ א נ נ ע ן‬/ ‫ד ע ר נ י י ' | ף ו י ) מ י ר‬

lescence
(age

(‫ר )ען‬

O ‫* ד ע ר ה י צ | ן יי‬
( ‫ד ע ר ה ע ר ל דאס ) ע ך‬
O ‫ד ע ר ה ע ר | ן יי‬
get w i n d of

‫דערוועגן‬
141

651

‫דערנידעריקוננ‬

‫ ד׳‬h

pass;

present, s u b m i t ;

‫ || ד ׳ ז י ך‬r e t a l i a t e , s t r i k e b a c k
‫ ד ׳ ז י ך‬jj exchange

‫דערוועגן זיך‬

inflict

dare, v e n t u r e

(«‫ )צו אע‬O ‫ד־ערוועג( ן ז י ך יי‬

(‫)צורייק‬

‫ד ע ר ו ו א ר נ ן‬

‫ד ע ר ו ו ע ר נ | ן יי ) ד ע ר ו ו א ר ג ן ( ׳עז‬

(‫)איינ|ער ד ע ם אינדערן‬

exchange b l o w s
q u i c k - w i t t e d ; q u i c k to

of i t , from i t

‫קלעפ‬

‫ד ע ר ל א י נ נ ע ר י ש איי‬

license,

(‫)ן‬

on that
inferior

‫ד ע ר ל ו י י ב יעי‬

‫ צ ו‬/ 8 ‫|| ד ׳ ז י ך‬

‫ז ע ל ב י ק ע ר‬

to, i n d u l g e i n
permission; permit

drown

‫דערלייז|ןיי‬0

reminder

‫ד ע ר ־‬

O ‫ד ע ר מ א כ | ן יי‬

‫) ד ע ר ט ר ו נ ק ע ן ( ׳עז‬
drowning

( ‫ד ע ר מ א י ן יעי ) ע ן‬

‫ד ע ר ט ר י נ ק | ע ן יי‬

(‫דערטדאנקען‬/0)

‫יי‬

;‫טרונקען‬

(‫י ׳ ) ע ן‬

‫זיך‬

‫ד׳‬

H

‫דערטרענק|ען‬
drown

thunderstruck
k n o c k o u t , stupefy

‫ד ע ר ט ש מ ע ל י ע ט איי‬
O ‫ד ע ר י א נ | ן יי‬

therefore, t h e n , hence, c o n -

‫ד׳ י צו‬

‫ד ע ר י ב ע ר אי־יי‬
sequently

minisce
derivative

‫ ־| ד ׳ זין־ א י ן‬r e c a l l

(‫ד ע ר י ו ו א י ט י ע י )ן‬

(grammatical) d e r i v a - (‫דעריווירוע י ׳ )ען‬

(‫ )ען‬n ‫*דערמארדוגג‬

tion

tion
m u r d e r , assassinate
encouragement
m a k e possible, enable

( h u m . ) therefore
in

O ‫* ד ע ר מ י ' ג ל ע כ | ן יי‬

derrick
anger, enrage

‫יי‬8 ‫ר ע ד נ א ' ך‬

i n the

aftermath, sequel
humiliation

‫ *־יי‬.1

‫דערנאכדעט‬

‫־יל‬2 h t h a t

(‫ד ע י ר י ק ק ר א ן יעי )ען‬

[ D E R K A A S ] O ‫ד ע ר כ ע ס | ן יי‬

admissible, permissible
allow,

‫דערימעך‬

‫דערי')נע(ן«ייי‬

‫טיטן‬

‫ייי‬8 ‫' ד ע ר מ י י ט‬

sequently
afterwards,

‫ייי‬8

‫ || א י ן ד ׳‬h e r e i n ; i n i t

‫ טיט ד׳‬h with it

afterwards, thereafter, s u b -

O ‫ד ע ר י ו ו י ר | ן יי‬

‫יין; א י ן ד ׳ = א י ן ר ע ם ; ט י ט ד ׳ = מ י ט ד ע ם‬.‫״דערי‬

O ‫' ד ע ר מ ו י ט י ק ן ן יי‬

herewith, thereby, hereby;
w i t h it, w i t h this

derive (in grammar)

O ‫*דערמארד|ן מ‬

( ‫" ד ע ר מ ו י ט י ק ו ע יי ) ע ן‬

encourage

vt/vi

O ‫ד ע ר ט ש מ ע ל י ע | ן יי‬

catch up with

‫|| ד ׳ )י> א י ן‬

‫ || ד ׳ ז י ך‬r e m i n d (sb.) t o

‫דערטרענקוננ‬

(‫)זיך‬

( ‫ד ע ר מ א ג ו נ ג י׳ ) ע ן‬

|| r e m i n d (one) of, suggest

m u r d e r , assassina-

( ‫דערטרי_יב|ן י י ) ד ע ר ט ר י ב ן‬

‫ד ע ר ט ר ע נ ק ע ן‬

remembrance

remember, recall

(‫ד ע ר ט ר ו ג ק ע ן ווער|ן י י ) א י ז ד ׳ געווארן‬
g o a d pf.

m e n t i o n , c i t e 8 O ‫ד ע ר ט א נ | ע ן = ד ע ר מ א נ | ע ן יי‬

‫אז‬/8

O ‫ד ע ר ט א פ | ן יי‬

vi.

O ‫ד ע ר ל ע ב | ן יי‬

m a k e (a m i s s i n g p a r t )

recollect,

(‫ד ע ר ז ע י ע ג י ש דאס )ן‬

spot, find ( u n e x p e c t e d l y ) ; get h o l d of

returns

re-

‫ד׳ פ א ר ד י ארגן‬

a p p a r i t i o n , specter

‫איר זאלט ד ׳ א י ב ע ר א יאר‬

reminder;

‫דערזע'|ף‬

(‫דערלייזער יעי)ס‬

/ ‫ || ) ד ו ( ז א ל ס ט‬l i v e t o see

mention;

‫יי‬

feel, detect ( b y t o u c h ) ;

‫ד ע ר ל י י ז ו ע י־‬

redeem, save
redeemer, s a v i o r

‫ר ע ד ז ע ' ל ב ) י ק ( ע ר ׳עז‬

appear (in view)

‫ צו ד׳‬:‫דערליידן‬

redemption, salvation

O ‫ד ע ר ז א ג | ן יי‬

‫זיי‬/‫)מיר‬

‫ || ד ׳ זין־‬set eyes o n

O ‫* ד ע ר ל י ד י ק | ן יי‬

bearable

;‫דערזעען‬

‫|| ד ׳ צ ו‬
| ‫י‬

take care of

‫ד ע ר ו י נ ט ע ר ד י ק איי‬

|| spot, g l i m p s e , sight, notice, d i s c e r n

O ‫ד ע ר ל י י נ | ן יי‬

supplement

many happy

(‫דערזעין‬

(‫<־ )ן‬8‫ד ע ר ל ו י י ב ע נ י ש י‬

lose ( m o n e y i n a business)

B

hold back; imply

<‫ )י צו‬O ‫ד ע ר ל ו י ב | ן יו‬

also p r e s u m e , m a k e b o l d

‫אויף ד ׳‬

B ‫דערונטער‬

‫ || ניט ד ׳‬s a y t o the e n d

permit
allow, permit, grant

‫ייי‬8 ‫ד ע ר ו י י ף‬

under i t

retaliate
permission,

‫ד ע ר ו י י ס •ייי‬

|| h e r e u p o n ; o n i t , for i t

permit, admit,

‫יי‬8 ‫ד ע ר ל א ז ל ע ך‬
O

‫ד ע ר ל א ז | ן יי‬

s t a n d for; tolerate

( ‫ יעי־ ) ס‬.2 (‫ ־‬s e q u e l
hand,

( ‫*דערניידעריקוננ י י ) ע ן‬

142

serve,

reach,

O

‫ד ע ר ל א נ נ | ע ן יי‬

‫דערשטוינען‬

to i t , m o r e o v e r , i n a d d i t i o n ,
= ‫ד׳‬

‫דערנידעריקן‬

650

‫צו‬

h

furthermore;

‫ד ע ר צ ו ' *־יי‬

to

boot

h u m i l i a t e , abase
approach; rap-

O ‫* ד ע ר נ י י ד ע ר י ק ן ן יי‬

( ‫ד ע ר נ ע ' ) ע ( נ ט ע ר ו נ נ יי ) ע ן‬

‫דערצו‬
between

them;

in

be-

‫דערצווישן‬

‫מייי‬

prochement
‫ || ד ׳ ז י ך‬b r i n g closer

O ‫ד ע ר נ ע ' ) ע ( נ ט ע ר | ן יי‬

tween
‫ד׳‬

‫שלעכט‬

|| b r o u g h t

up

approach

‫דערצויג־ן «יי‬

thorny
nourishment, nutrition

ill-bred
upbringing, education
story, tale; narrative,

‫ד ע ר צ י ו ע יי‬

feed vi. (on)

t e l l , relate,

narrate

O

‫ד ע ר צ י י ל | ן יי‬

c o u n t as far as
storyteller; narra-

‫ם‬

‫עיקר‬
chiefly,

[DERIKERSIIT]

‫ד ׳ ביז‬

(‫ד ע ר צ י י ל ע ר דעי )ס‬

O ‫* ד ע ר נ ע ר | ן יי‬

(‫ ד ׳ ז י ך )טיט‬h vt.

account
||

‫*דערנערוננ יי‬

n o u r i s h , m a i n t a i n , feed

(‫ד ע ר צ י י ל ו ע יי )ען‬

‫ד ע ר ע י ק ר ׳׳״‬

‫»׳־יי‬

‫דערעיקרשט‬

especially, m a i n l y
c o m p l e t e , go t h r o u g h

O ‫ד ע ר ע ' נ ד י ק | ן יי‬

tor
stretch

(up t o ) ;

(‫ד ע ר צ י | ע ן ת )דערצוינן‬

b r i n g u p , educate, raise
educator

‫ד ע ר צ י ע ר יעי )ס( ם‬

educational
enrage, infuriate, i n -

with
|| bore, s i c k e n
(rev.

sick of the game
‫דערעסן ווער|ן= ד ע ר ע ס ן‬

‫ד ע ר פ ר עג ן‬

zero i n (on)

O ‫ד ע ר ק ו ו י ק | ן יי‬

pester

O ‫ד ע ר ק ו ט ש ע | ן יי‬

‫ז י ך‬
,

‫נא כ פר עג ן‬

(‫ )צו‬O ‫ד ע ר פ י נ ט ל | ע ן ז י ך יי‬
success

‫נ ע ־‬

,‫א י ב ע ר ל ע ב ו נ נ‬

,

declare

O ‫ד ע ר ק ל ע ר | ן יי‬
,

‫נ ע ני ט‬
||

of

it,

hereof,

thereof

,

‫ ד׳ פ א ר‬h declare, state

one's

‫ליבע‬

‫אין‬

( ‫זיך ) י‬

,

recognize, m a k e
r e v e a l one's

out,

o

'‫ד‬

‫ד ע ר פ י ל ו נ נ יי‬
O ‫ד ע ר פ י ל | ף יי‬

fulfill

O ‫ד ע ר פ י ל | ף יי‬

invention
b r i n g (as far a s ) ;

(‫* ד ע ר פ י נ ד ו נ ג ׳ ״ ) ע ן‬
(‫ )ביז‬O ‫ד ע ר פ י ר | ן יי‬

precipitate, bring

‫ ד ׳ צ ו‬h reduce t o

self
enrage
reach

an

about

[ D E R R A G Z ' N ] O ‫ד ע ר ר נ ז נ | ע ן יי‬
under-

O

‫ז י ך יי‬

hamlet

‫דעררעד|ן‬

come t o the c o n - ‫\ ד ׳ ז י ך צ ו‬- s t a n d i n g
elusion t h a t (in a c o n v e r s a t i o n )
under- ‫ || ניט ד ׳‬a p p r e c i a t e

O ‫ד ע ר ש א צ | ן יי‬

amazement

•‫' ד ע ר ש ט ו י נ ו ע י‬

astounded

‫*דערשטויינט «׳־׳‬
‫י‬

O ‫* ד ע ר ש ט ו נ | ע ן יי‬

(A ‫ ) ע ך ( ) ד א ר ף‬°*r ‫ד ע ר פ ל‬

‫ א ר פ ר וי ר ן‬S

‫ד ע ר פ ר ו י ר ־ ן « י י ׳עז‬

g l a d d e n , surprise p l e a s be

(‫ז י ך )טיט‬

‫ד׳‬

h

O ‫ד ע ר פ ר י י | ע ן יי‬

antly,

delight

delighted (with)
refresh

estimate

amaze, astound

‫דערפוין‬

detect, sense

‫יי‬-‫ד ע ר ק ע נ ן יך‬

‫ לאז|ן זיך ד ׳‬h identity

‫ייייי‬

fulfillment

‫ד ע ר ק ע נ | ע ן יי‬

‫ ־| ג ע ב | ף ז י ך צ ו ד ׳‬i d e n t i f y

manifest one-

,‫פרווו‬
‫' ד ע ר פ א ר ן ׳עז‬

‫ ו ן‬5 ‫פון ד ׳ = ד ע ר‬

l o v e (to), propose (marriage) t o
a g a i n s t i t ; o n the c o n t r a r y

‫' ד ע ר פ א ר ו ע יעו‬

‫פ ר א ק ט י ק‬

tion; statement
|| p r o n o u n c e

‫ א ' ר *־יי‬5 ‫ד ע ר‬

‫ פ א ר ד ׳ = ד ע ר פ א ' ר‬h return

(‫דערקלערונג יי)ען‬

a c c o u n t for, e x p l a i n ;

(‫״ ד ע ר פ א י ל נ י ע י )ן‬

for i t ; therefore, t h e n ; i n

!‫י ד ע ר ק ו נ ד י ק ן ז י ך ׳ע‬

explanation, declara-

(‫זיין* ד ׳ )׳־‬

‫ ־( ד י ש פ י ל איז מ י ר ד ׳‬be s i c k of

‫ד ע ר צ י י ע ר י ש איי‬
cense

:‫ז י ך‬

(‫ד ע ר ע ס | ן יי ) ד ע ר ע ס ן ( )י‬

con.) be b o r e d w i t h ,

I am

O ‫ד ע ר צ ע ' ר ע נ | ע ן יי‬

refresh; d e l i g h t

(‫)צו‬

‫ד ע י ר נ ע ר ד י ק *יי‬

find

out

by

(‫ )ביי‬O

O ‫ד ע ר פ ר י ש | ן יי‬
‫זין־ יי‬

inquiring
p a y (in a d d i t i o n )

‫דערפרעג|ן‬
(from)

O ‫ד ע ר צ א ל | ן יי‬

649

‫דרויב‬
pulsate
op. cit.
,‫ד יקדוק‬

[ ] <$> ‫ד פ ק | ן ת‬

make/supply

(a

O

‫יי‬

‫דצ״וו=דאס ציטירט|ע ווערק‬
!‫׳ע‬

...‫*דקדוקי־‬

Dr.

,‫״דקדוק‬

suffocation; suppression
suffo-

s l a t t e r n , slob
con.) t i n g l e ;

cate vi.

‫ד ר א ב ג ע איי‬

c h o k e vt/pf,

(‫ד ר א ב ק ע י• )ט‬

<‫א״־ <•> <אין‬-‫ ז ש ע | ן יי‬$ ‫ד ר‬

strangle,

O

‫ד ר אש ק ע‬

suppress, repress,

strangle,

‫זיך‬

choke,

‫ד׳‬

(‫)ן‬

‫י*־‬/‫דעי‬

suffocating c o n d i -

tions; crowd
s t a b to d e a t h

‫ד ר א י ט א ר ב ע ט יי‬

phenomenon, mani-

festation
be p u b -

lished

make

‫יי‬

‫דראפייר יעי‬

drape
(up

booster i n j e c t i o n

frighten, scare,
be

(‫ד ר א ק א י ן י ע י )ען‬

(horse)cab
[DA'RDEKE-MELAMED

MELAMDIM]

(‫)יט‬

(Jew.)

(‫דערשרעק|ן יי)דערשראקן‬

frightened (of), get a t u r n
fright
‫ || ביים פ ו ל ן ד ׳‬senses

O ‫ ר י ר | ן יי‬5 ‫ד ע ש י‬

[DAAS] ‫יעי‬/‫יאס‬

‫דעת‬

i n one's senses

‫דרדקי־טלטד‬

public opinion
page (esp.

teacher of

[HAKO'OL] ‫דעת־הקהל י ע י‬

of the

[DAF] (‫ים‬/‫ד ף י ע י )ן‬
Talmud)

the y o u n g e s t c h i l d r e n
g i b l e t s ; s m a l l fry

( ‫דערשרעיקעגיש י א ס ) ן‬

decipher, decode

( ‫דראשקע י י ) ס‬
‫יעי‬

(of)

( ‫דערשרעיק י ע י ) ן‬

(‫| ד ׳ ז י ך )פאר‬- s t a r t l e , g i v e a t u r n

vertical

dragon

(‫ד ע ר ש ר א ק ץ איי )פאר‬

fright

surface)
( ‫דראפעריע י י ) ס‬

O ‫ד ע ר ש פ י ל | ן יי‬

T

O ‫ד ר א פ י ר | ן יי‬

drapery

O ‫ד ע ר ש נ א פ | ן יי‬

(‫ד ע ר ש פ ר י צ ו ע י• )ען‬

frightened, afraid

<•> ‫ד ר א פ ע | ן יי‬
a

O ‫ד ע ר ש מ ע ק | ן יי‬

sense ( i n t u i t i v e l y )
dub in

‫דראטטיש איי‬

drape(ry)

(‫שלאגן‬

feel, detect, sense O ‫ד ע ר ש פ י ר | ן מ‬

<‫ >י‬O ‫' ד ר א | ע ן יי‬
(‫ד ר א פ י ע י )ן‬

scramble

fig.),

‫דראע יעי‬

scratch

scrabble,

detect ( b y smelling)

tall man

drastic

|| depress

detect ( b y s m e l l i n g ; also

(‫ד ר א ע י ע י )ען‬

p o l e ; (hum.)

|| s c r a t c h

‫ד ' זיך צו‬

attain

(‫ד ר א מ ק ר י י ז י ע י )ן‬

‫ דרעעל‬A (‫דרעעער‬/‫עס‬/‫)ען‬

'‫ד‬

‫דערשלאג־ן‬

reach,

( ‫ד ר א מ ע י• ) ט‬

<‫ז י ך <אויף‬

‫ איי‬.1

dramatic
drama

menace, threaten

depressed,

‫ ד ע ר ש ל א ג | ן יי ) ד ע ר ־‬.2 |‫ ־‬d o w n h e a r t e d

‫דראמאטיש «יי‬

striving
bar,

dejected,

( ‫ד ע ר ש י ס | ן יי ) ד ע ר ש א ט ן‬

‫דראמאטיזיר|ן‬

dramatic
drama club

shoot to d e a t h

•‫ד ר א ט א ט ו ר ג י ע י‬

O

(‫ד ע ר ש י ס ו ע יי )ען‬

s h o o t i n g (execution)

tist
dramatize,

( ‫ א י ז ד ע ר ש י נ ע ן‬/ 0 ) ‫*דערשי_ינ|ען יי‬

‫ד ר א ט צ ו ו א ע יי‬

‫ד ר א ט א ט ו י ר נ י ע י )ן( ם‬

playwriting

O ‫* ד ע ר ש י ' ט ע ר | ן יי‬
~(‫*דערשגינונג י׳ )ען‬

•‫ד ר א ט ץ ייי‬

<S> ‫ ' ט ע ו ו ע | ן יי‬$ ‫ד ר‬

pliers
playwright, drama-

(‫*דערשייטערוע י•)ען‬

shock

(‫דראטווע יי)ס‬
wire

w i r e , fix w i t h w i r e

( ‫ד ע ר ש ט ע כ | ן יי ) ד ע ר ש ט א כ ן‬

shock

refinement
cobbler's thread

squash

(‫ד ע ר ש ט י י ק ע נ י ש י*! )ן‬

‫דראט‬

wire
finesse,

h

suffocate vi.

‫ד ר א ז ש ק ע י ) ס ( ״מ‬

‫ || ד ו ר כ | פ י ר | ן ד י ן ד ו ר ך‬w i r e

‫ד ע ר ש ט י ק | ן יי‬

stifle; s t a m p out,

quiver

hence,

‫ד ע ר ש ט י ק ו נ ג יי‬

(‫ ן יי )איז ד ׳ נעווארן‬j ‫ד ע ר ש ט י י ק ט וועד‬

‫ דאקטער‬,‫ד״ר=דאקטאר‬

m i n u t e , fine, nice, petite

filigree;

‫דערשטו'קעווע|ן‬

m i s s i n g piece)

...‫ד י ק ד ו ק י־‬

(rev.

‫דערשטוקעווען‬

pulse

‫ד ר ו י ב דאס‬

144

[DEYFEK] (‫ד§ק יעי)ן‬

648

‫דרייצן‬
(college, h i g h -

(‫ ר ל ע ר יעי )ס‬$ ‫ד ר י ' ט י‬

shred

school) j u n i o r
third

face,

( ‫ד ר י ט ל י*־ ) ע ך‬

thirdly
turn,

‫דרויבל‬

twist; revolution;

(

2

‫י •י‬.‫דרי‬

top, t e e t o t u m ; (hum.)

t w i r l vt/vi

thrum, drum, rumble
south-

southeastern

(‫דרייטיר י•)ן‬

(‫)עך‬

‫דרי_יטל‬

triple

‫ד ר י י י ק •יי‬

southwest

[ M A ' Y R E V ] ‫ד ר ו ם ־ מ ע ר ב יעי‬
[ ] ‫ד ר ו ם ־ מ ע ר ב ד י ק •יי‬

|| pressure, stress; p r i n t

(‫ יעי )ן‬.1 ‫ד ר ו ק‬

set of t r i p l e t s

(‫דרי_ילינג יעי )ען‬

p r i n t i n g press, p r i n t e r ' s s h o p

(‫)־ברידער‬

‫דרציליע־ברודער‬

‫ || א ר ו י י ס פ ו ן ד ׳‬go to press

(female) t r i p l e t

‫יעי‬

(—)‫י׳‬

homebody, stay-

‫ם‬

‫דרייילינג־שוועסטער‬

( ‫דרויקבוינן יעי ) ס‬

( ‫ד ר י י י ט ז י צ ע ר יעי ) ס‬
bold

boldness

ture)

thirty

|| (a n u m b e r ) ; shoot (a

(piece of) p r i n t e d m a t -

(‫ד ר ו ק ז א ך י׳ )ן‬

« ‫דרייסיק‬

three o ' c l o c k

­‫ ד ׳ זין‬II h e m a n d h a w

(‫דרוקגרי_יז יעי )ן‬
error
ter

‫ד ר ט ס י ק ס ט •יי‬

r o t a t e , t u r n vt., t w i s t ; d i a l

misprint, typographical

‫ד ר י י ס ט •יי‬

‫ד ר י י ס ט ק י י ט יי‬

thirtieth

pressure c o o k e r

( ‫ ט ע פ‬. . . ) ‫ד ר ו ק ט א פ יעי‬

‫ד ר י י ע •ייי‬

print

<S> ‫ד ר י י | ע ן יי‬

film);

printer

cheat

p r i n t i n g shop

‫ד׳ טיט דער צוע‬
misprint,

typo-

(‫)ן‬

wriggle, w i n d , t w i s t vi.
‫ || א י ן ד ׳‬three persons

triangular

(Jew.)

(‫ד ר י י ע ק יעי )ן‬

(‫)ס‬

‫יעי‬

the

homiletic

‫ד ר ו ש יעי‬

(‫ד ר י ג ע יעי )ס‬

jerky

‫ד ר י י ג ע ד י ק •יי‬

<‫ <מיט‬0
gland

t w o a n d a half

<$> ‫ | ן יי‬5 ‫ד ר י י‬

‫ || ד ׳ ה א ל ב ן‬t h i r d

neuter gender

w ‫דרי_יצן‬

145

...‫דרוש־‬
‫ד ר י ב נ ע ׳עז‬

jerk, k i c k
jerk, k i c k

(‫ד ר י י פ ו ס יעי )ן‬

thirteen

‫ד‬

‫ד ר א ב נ ע‬

(‫ ל י ג ל יעי )ען‬6 ‫ד ר י י‬
drift

‫ד ר ו ק ר ע כ ט *י‬
(‫)ים‬

homiletic; heuristic

‫דרייער‬

(‫ד ר י י פ ו נ ק ט יעי )ן‬

tripod

‫עלער‬5‫״דרו'ק‬

i n t e r p r e t a t i o n of a sacred t e x t

pussyfoot
pivot

‫ א ר ב י־‬5 ‫ד ר ו ק‬

‫יעי‬

copyright

‫ד ר י _ י ' ע ק ) ע כ ( י ק •י־‬

‫•קע‬

( ‫דרוקעריי' י ׳ ) ע ן‬

graphical error

‫ד ר י י ע ן «י‬

together, threefold
triangle

0 ‫ד ר ו ק | ן יי‬

( ‫ד ר ו ק ע ר יעי ) ס‬

printer's ink

t u r n vi., r e v o l v e , r o t a t e ; w h i r l , s p i n ;

rotor

( 2 .

‫|| ג י י | ף א י ן ד ׳‬

i n press ‫\ א י ן ד ׳‬- off the press
p r i n t e r ' s sheet (signa-

at-home

person;

‫דרוט־טיזרח‬

[ ] ‫ד ר ו ט ־ ט י ז ר ח ד י ק •י׳‬

southwestern

triplet

evasive

<j> ‫ד ר ו מ ל | ע ן יי‬

[ D O R E M - M I ' Z R E K I I ] ‫יעי‬

east

<•> ‫ד ר י י ד ל | ע ן ) ז י ך ( יי‬

revolving door

three

[ ] ...‫דרום־‬

[ ] •‫ד ר ו ם ד י ק •י‬

‫ד ר י י י ד ל ד י ק •י׳‬

three (in cards)

(male)

southern

‫ד ר י י א י ק יען‬

*9 (- scheme

twisted; underhand

[ D O R E M ] ‫ד ר ו ט יעי‬

southern

( ‫ ) ע ך‬°*‫ד ר י י ד ל י‬

chicanery

| ‫י‬

‫געב‬-‫ד ר ו ס נ ד י ק | ע ר יעי‬

south

•‫דרייאיייניקייט י‬

‫ייק‬-‫דרי‬

‫אין ד׳‬

•‫דרוייסנדיק •י‬

w a r d , outdoor, outside
outsider

‫י י‬

three
trinity

‫•ייי‬

weather

exterior, e x t e r n a l , o u t -

trick
... ‫ח־‬

|| o u t d o o r s

outside, o u t d o o r s

‫ד ר י י יעי‬

revolving, rotary

( ‫ד ר ו י ב ל י*« ) ע ך‬

‫יעי ) ט‬

|| e x t e r i o r ; o u t d o o r s ; (dial.)

‫ד ר י ט נ ס *־יי‬

(‫)ען‬

.

‫ד ר י ג ע | ן יי‬
( ‫דריז י ׳ ) ן‬
‫ד ר י ט •י׳‬

‫|| ד ׳ | ע ר מ י ן‬

‫י)ן‬

‫דת‬

647

i n p a s s i n g , b y the

thirteenth

[ A ' G E V ] ‫ד ר ך ־ א ג ב אייי‬

‫ד׳‬

re-

[DERKIIERETS] ‫ד ר ך ־ א ר ץ יעי‬

‫ מ י ט‬H gard,

very
‫אר‬6

‫ד׳‬

‫גרויט‬

‫ב|ף ד׳‬$‫ה‬

esteem;

‫ טיט‬h

about !

decorum

tricycle

r e s p e c t f u l (ly)

(‫ ־‬r e s p e c t f u l l y

(yours)
respect

respectful
the w a y

of
wire staple

(A ‫ ט‬$ ‫) ד ר‬

(A ‫ ע‬$ ‫) ד ר‬

h o b b l e , shuffle

non-literal

(esp.

sermon;

i n d o o r s ; ( d i a l . ) i n the a d j o i n ‫טיטן‬

<*p

[DARshN—DARshoNiM]

‫ד ר ש יעי‬

(iro.)

[ D A R s h E / D A R s h ' N ] <$> ‫יי‬
preach

(esp. J e w . ) ;

‫יעי‬

(‫)אין‬

‫ך־ריינענדיק איי‬

w

‫|־ריטת־הרגל‬

d r i p , ooze
slob, s l a t t e r n

‫דרשה‬

‫ך ר י פ ע | ן יי‬
(‫ךריפקע י־)ט‬

stress, pressure
stress a n d s t r a i n

(‫ר ר י ק ו ע י ׳ ) ע ן‬

press; oppress

‫דרשן‬

‫|־ריק יעי‬

‫רריק־אוךשטייק יעי‬

pressure
oppressive

tedious orator

<3> ‫ד ר יק | ן יי‬
‫ד ר י י ק נ ד י ק איי‬

‫ ו ן ד ׳ וועגן‬5 :[DARKEnsho‫׳‬LEM] ‫ד ר כ י ־ ש ל ו ם‬

‫דרשע|ן=דרשענ|ען‬

for the sake of peace

interpret; orate,

(fig•)

hold forth
religion

‫ך ר י נ ע ן אייי‬

access (to a place) i

‫דרשה־געשאינק‬

(‫)יט‬

‫ריע|ען‬1

‫־יל‬6 ‫ן‬- i n g r o o m

indoor

present (s)

preacher;

,‫ד ע ר י נ ע ן‬

[DRISES-HORE'GL]

speech, o r a t i o n

[DRo'shE]

‫יי‬

be i m p l i e d ( b y ) (‫ון‬6)

‫דרעעל‬

‫ד ר ע ש ע | ן יי‬

[DROSIIE] ( ‫י י ) — ו ת‬

‫״ ד ר י נ ג ל ע ך איי‬

(‫)געדרועען‬

(‫דרעש|ן מ)נעדר^שן‬

(iro.)
wedding

claim;

‫ זיין* צ ו ד ׳‬h g a t h e r , c o n c l u d e , deduce

‫ד ר ׳ ע ר ד ״ס‬

[DRAsh] ( ‫) ן‬

(‫זי־רייעדערווייז י ע י )ן‬

u r g e n t , pressing
argue,

‫ד ר ע מ ל יעי‬

( ‫י* ) ע ך‬

‫> יעז‬$< ‫ז^ריטל|ען יי‬

t i a l e v i d e n c e ; inference

scholastic) i n t e r p r e t a t i o n of a t e x t

(Jew.)

1‫ד ר י ט ל י ע י ׳ע‬

piece of c i r c u m s t a n -

nature

<3> ‫ד ר ע פ ט ש ע | ן יי‬

‫= ד ר ע ש ן‬0

(Jew.)

(‫דריט יעי )ען‬

‫דר ע ט ל ע ן‬

<$> ‫ד ר ע ט ל | ע ן יי‬

‫ע ר ד‬
thresh

‫ז*ריליע י ע י ) ע ן ( יעז‬

‫דר ע ט ל‬

(‫ד ר ע ט ל ע ר יעי )ט‬
|| n a p

nap, doze
stick, rod

(‫יעי )ן‬/‫ך ר י י ש ט ו ל יי‬

‫ד ר י_י ל י נ נ‬

w i s p ; piece of t h r e a d

( ‫ד ר ע ט ל ד*־ ) ע ך‬

stapler
‫כאפ|ן א ד ׳‬

( ‫ ר ע ד ע ר‬. . . ) ‫ד י י‬$‫ד*רי_יר‬

swivel chair

[ ] ‫ד ר ך ־ א ר צ ד י ק *יי‬

[ D E R E K I I - H A T E ' V E ] ‫ד ר ך ־ ה ט ב ע יעי‬

take a nap

‫ק ר י _ י צ נ ט = ד ר י י צ ע ט איי‬

s k i t t i s h person, g a d - ( ‫ ק ע פ‬. . . ) ‫ פ י ע י‬$ ‫ן | ר י י ק‬

way, incidentally
respect,

‫דרייצנט‬

[DEREKh—DROKhiM] ( ‫| ד ר ך י ע י ) י ם‬

way, path

[DAS] ‫ד ת י ע י‬

146

!

‫ה‬
g r o w vt., c u l t i v a t e , raise

<•> ‫ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי‬

letter

raiser, grower, breeder

‫>ייי‬

harbor, port

( ‫ה א ו ו ן יעי ) ס‬

hustle

<$> ‫ה א ו ו ע | ן יי‬

hustle, bustle

‫האיוועניש יאס‬

value: 5
fascicle,

hotel
h o t e l keeper

(the letter) H

property

‫ה א ל ע וו עש ק ע‬

‫ייי׳‬

‫ ה ׳ | ע ר טאג‬H part-time

||

peninsula

contend

with,

‫האלב‬

‫ || א ט ה א ט ט ו‬w a n t
used

to 2. ‫היי‬

' ‫ וועל|ן* ה‬f‫ ־‬g a i n b y

|| there y o u are!

habeas c o r p u s

oatmeal (coll.)

‫יי‬8 ‫ה א י ל ב י א י ר י ק‬

‫»יי=האלביאריק‬

‫האילביעירלעך‬

halve

0 ‫ה א ל ב י ר | ן יי‬

g u a r d e d (speech), n o n -

hail
hail

‫ייי׳‬

upbringing
w a r d , charge

147

«* ‫ה א ד י ע‬

0

<3> ‫ה א ד י ע | ן יי‬

loathe, be nauseated (by)

(‫ ) ע ן‬0$! ‫ה א י ל ב מ י ט ל‬

‫האיבערן‬

(‫> )טיט‬$< ‫ה א ג ל | ע ן יי‬

‫ || ה ׳ ז י ך‬disgust, nauseate

‫ה א י ל ב ט ו י י ל י ק «יי‬

‫האבער‬°8

( ‫האגל י ע י ) ע ן‬

enough! that's plenty!

committal, wishy-washy
half measure

‫י‬/‫יעי‬

» - ‫האיבערגריץ י ע י‬

oat

( ‫ה א י ל ב א י נ ד ז ל יעי ) ע ן‬

semiannual

!‫דיר‬

tense

‫האיבעאס־קאירפוס יעי‬

oat, o a t s (coll.)

‫האלב‬

‫ה א י ל ב ט א י ג י ק מיי‬

with
‫ה׳ קעגן‬

f o r m the past

job

part-time

against

be i n v o l v e d

profit b y , ‫ || ה ׳ ע פ ע ס מ ו ן‬object

‫ה׳|ע נאכט‬

semi

(‫האבן; געהאיט‬
(temperature)

‫ ה׳ צו ט א ן טיט‬h something

‫|| ה ׳ צוויי‬

‫ || ה ׳ ק ל י י ד ל‬m i d n i g h t

‫ ה׳ צו‬h

something to do w i t h ; blame, have

‫האלאוויין‬

‫ ה ׳ איינס‬h fifty-fifty

‫ || ה ׳ | ע ש ט ע ל ע‬half p a s t one
|| n o o n

have; give birth to; run
concern, have

(‫ה א ל א נ ד )יאק‬

‫ || ה ׳ א ו י ף ה ׳‬half; p a r t - t i m e
half past t w e l v e

skirt

, ‫ ה א ט‬, ‫ ה א ב ן‬, ‫ ה א ט‬, ‫ ה א ט ט‬, ‫ יי ) ה א ב‬.1 * ‫ה א ב | ן‬

‫״ ה א ל א ו ו ע ש ק ע יי ) ס ( ׳עז‬
Holland

‫ה א ב י»ס‬

belongings, effects

‫ה א ז י ן *יי‬

or* ' ‫ה א ^ א‬

‫יעי־יןסעי‬

<»‫ה א א‬

(‫ה א י ע י )ען‬

p r o p e r t y , possession(s), <*‫ה א ב ־ א ו ך ג ו י ט ס ד‬

( ‫ ) ס‬-‫ה א ל א ב ל י ע י‬

halloween

‫הא‬

letter ‫ה‬
eh? w h a t ?

[LY] ‫ה א ט ע ל י ע י ר יעי )ן( • ש ע‬

shaft, t h i l l (of a c a r t )

‫ט‬6‫ה׳ =הע‬
journal)

(‫ה א ט ע ' ^ י ע י )ן‬

hello (on telephone)

2

[ H E Y ] (‫ י ׳ )ען‬/ ‫י ע י‬

‫מ י ט איין שאס‬

‫ || »־<ל‬hare's

‫ה ׳ ־ הער‬

(of a

he, n a m e of the

stone
‫ני ס ל‬

number

‫ ה ע ז ל‬A (‫ה א ז ! ע י )ן‬

k i l l t w o b i r d s w i t h one

1

Mr.

<‫> )אויף‬$< ‫ה א ו ו ק ע | ן יי‬

‫ || שיסן צורי ה י ן‬hare

‫ה‬

[HEY] ‫י׳‬/‫יעי‬

‫האדקע‬

c u l t i v a t e , w o o , t r y to please O ‫ ן יי‬j ‫ה א ו ו י ר‬

1

Yiddish

( ‫ה א י ד ע ו ו ע ר יעי ) ס‬

disgusting, loathsome

b a r k (at)

of the

a l p h a b e t ; p r o n o u n c e d [H]; n u m e r i c a l

(plants e t c . ) ; b r i n g up, rear, breed

(‫אר‬6)

‫האדעוואניע י־‬

‫ נ י צ ע‬- ‫האדעוואניק י ע י ) ע ס ( ם‬

645

‫האן‬
‫ || ה ׳ פ א ר‬be o n the
‫פון‬

‫ ה ׳‬1‫ ־‬d e e m ,

side of

consider,

‫מיט‬

take

‫ה׳‬

‫האלבן‬
(with

ordinal

numerals)
2

believe i n , t h i n k h i g h l y of, be fond of;
dishow

does he

last, h o l d
vi.,

‫טיט‬

bear

s t i c k to, adhere to,

up,

keep

neck,

‫ ־( ה ׳ ז י ך ביי‬behave

||

‫ ה ׳ ז י ך א ו י פ ן ו ו א ס ע ר‬h keep to
b e a r i n g , poise
container, holder

come

semicircle

vi.)

‫אייבערן‬

‫האלט ן ך ך‬

(‫)י‬

(‫ה א ל ט ע ר י ע י )ס‬

woodcut
lumberjack, wood-

t o p of

‫פאל|ן‬

enough

necklace

‫רי_יס|ן ז י ך ד ע ט ה ׳‬
voice
(‫יין‬-‫)ארי‬

(‫ה א ל ד ז ־ א ו ך ) נ ( א ק ן י ע י )ס‬
(‫בענדער‬...)‫האלחבאנד י׳‬

‫ || ה א ב | ן הי׳‬t h r o a t p a i n

*‫ה א י ל ע פ צ ע ס ם‬

( ‫האילדזווייטיק י ע י ) ן‬

h a v e a sore t h r o a t

‫ה א ל ץ יאס‬

embrace

‫האילצארבעט י׳‬

embrace vt/vi

( ‫האילצנראוויור י י ) ן‬

uvula

(‫ה א י ל צ ה ע ק ע ר י ע י )ס‬

neck-

( ‫האלדזוננ י ׳ ) ע ן‬

<$> ‫)זיך( יי‬
(‫^ )עך‬

‫האלח|ן‬

‫האילדזציעל‬

‫ ה א י ל ד ז ־ ש נ י ר ל‬A (‫ה א ל ד ז ־ ש נ ו ר י ע י )ן‬

cutter
wood pulp

gobble

!‫ה א י ל צ ע ר ן ׳ע‬

charcoal
woodcut

lace

n ‫האילצמאסע‬

‫ה י ל צ ע ר ן‬

hallucination

homogeneous

halt
l i k e , care for,

‫ה א ט א ג ע י ן איי‬

|| d i s l i k e

‫ ניט ה ׳ ה א ב | ף‬1‫ ־‬be fond of
‫ק ר ינ ן‬

homosexual ‫האמאסעקסואלייטט י ע י ) ן ( • ק ע‬

posture, carriage, poise;

homosexual

‫ה א מ א ס ע ק ס ו ע י ל איי‬
(‫ה א מ א י ק י ע י )ן‬

h o l d , c o n t a i n ; keep,

lobster

(‫ה א מ א י ר י ע י )ן‬

store;

‫אםעי‬

(‫)ט‬

‫יעי‬

‫האימבורגער‬

hamster

(‫האססטער יעי)ס‬

r e s t r a i n , check, b r a k e

<$> ‫ה א ' מ ע ו ו ע | ן יי‬
imp.;

c r u d e , stiff, l a b o r e d ; c o r n y

‫א מ פ ע ר ן‬

c o c k , rooster

‫יל‬-‫ז‬

(‫האלט|ן י )נעהאלטן‬

think,

be

of

maintain, contend,

the

affirm;

observe ( h o l i d a y ) ; l i v e u p t o ( p r o m ? ‫ ווו ה א ל ט ן מ י ד‬h ises, p r i n c i p l e s ) ; s t a n d
be i n

inhibit

not

‫ה א י מ ע ט נ ע איי‬

||

* ‫ ה ׳ א י ן י י‬h where d o we s t a n d ?
8™ ‫ה ׳ א י ן איין‬

cease

to,

(do

H the
stg.)

m i d d l e of
continually

(rev. con.) be i m m i n e n t , be

‫ ה ע י מ ע ר ל‬A (‫ה א מ ע ר י ע י )ט‬

h a m m e r , p o u n d (at)
‫זיך‬

believe,

opinion;

(joke)
hammer

‫ה א ל ט‬

(‫ה א ל ט ו ע י ׳ )ען‬

bearing; attitude

hammock
hamburger

‫האלט‬

‫אינט‬

( ‫ה א ל ט ה א ב | ן * ת )ה׳ ג ע ה א י ט‬

‫האמאנעניירט‬

‫•ייי‬

<$> ‫ה א ' ל ד ע ר | ן וי‬

(‫ה א ^ ו צ י נ א צ י ע י ׳ )ס‬

*‫ה א י ל צ ק ו י ל ן ט‬

(‫ה א ל צ ש נ י ט י ע י )ן‬

homogenized

‫ה׳‬

‫§ון ה ׳‬

|

neck

‫האילענדיש איי‬

wood

throat

be t h o r o u g h l y a s h a m e d

‫ה א י ל ע נ ד ע ר י ע י )—( ם‬

woodwork

‫האלדז יעי‬

‫ן‬-

‫י א ר פ ן ה׳‬

|| m o r e t h a n

the

( ‫האלעוועשקע י ׳ ) ט‬

stuffed c a b b a g e

(‫)העלדזער‬

‫ ש ע מ | ע ן ז י ך א י ן ווי_יטן ה ׳‬Y one's </