Vous êtes sur la page 1sur 20
VERENIGING "YORDE DER VERDRAAGZAMEN” Won. Goadgekeurd dd. $9 februast 1958, or. 5 ‘GEVESTIGD TE ‘S.GRAVENHAGE ~ Giro no. 460874 tnx. de Penningm, der “OD, DEN HAAG Uitst voor versiagen en abonn, Rarentzstr. 48 Den Haag tel. 637393 Secretariaat:Graaf Willem de Rijkelaan 18 Leidschendam Tel: 01761 - 5154 WEEKBLAD 14e jaargang nr.37 nadruk verboden 29 mei 1970 x in de kantlijn betekent de vraag en ” ” het antwoord Goeden avond vrienden. Zoals gebruikelijk wijs ik U er allereerst op, dat wij, sprekers van deze groep , niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij open, dat U door deze waarschuving er aan 2ult denken, uzelf een mening te vormen en tot een zelfstandig denken over het gebrachte zult komen. ons onderverp voor heden kunt U zelf kiezen. x Er zijn er meerdere ingediend. Verkeersontwikkelingen in de nabije toekomst, sociale wetgeving of sociale ondergang en de vraag, of U heden een vocabularium kunt geven van gees telijke termen, zoals die in de orde worden gebruikt. De ontwikkelingen vanrhet verkeer in de nabije toekomst kan omschreven worden als een blikkongestie met toenemende kans op koolstofmonoxidevwegiftigingen .. Ik zou iets meer willen zeggen over: SOCIALE WETGEVING OF SOCIALE ONDERGANG Houden wij tijd over, dan kunnen wij misschien nog iets doen in de richting van een vocabularium. Maar wij hebben 2 allereerst deze mooie titel. Ik vraag mij echter af, of het geen zij impliceert, wel juist is. Ik meen, dat je beter zou kunnen zeggen: Sociale wetgeving en sociale ondergang. Dit zal voor’menigeen een schok zijn. Maar de wat te sterke sociale bewogenheid,of wat daarvoor door moet gaan , heeft in uw land b.v. gevoerd tot een sociale wetgeving, die een vrije ontwikkeling van de gemcenschap steeds minder’ moge lijk maakt. “717 - Daar ‘elke gemeenschap cen mogelijkheid tot eigen en natuur lijke ontwikkeling van node heeft, om eon eniggzins gelijkmatig verloop der dingen mogelijk te maken, zou men mogen stellen, dat een steeds verdergaande sociale. wetgeving de neiging heeft plotselingc en vergaande sociale omwentelingen te b vordere . op ogenblikken , dat de gemeenschap zelf nog niet in staat is dergelijke veranderingen snel en op de juiste wijze te verwerken. Tk doe een greep uit de argumenten, die in verband met nu bestaande sociale mogelijkheden kunnen worden gesteld.De zekerheid van de wieg tot het graf, dic men nastreefr, neeft op de duur gevoerd to! een reeks wat wonderlijke regelingen; Er is ecn voor de meesten verplichte: medische verze kering ontstaan. Wat betekent, dat men reeksen van maatrege len is gaan treffen, die misschien theoretisch goed zijn, maar in de praktijk’niet geheel deugen. Ik ben zo vrij om te stellen, dat de gemiddelde kosten van zickenverzorging , verpleging enz. ,dus alle medische verzorgingen, tot meer dan 400% boven het noodzakelijke zijn gestegen door maatregelen, die ojuist getroffen zijn. Voorbeelden hiervan zijn er te over. Br zijn veel zieken huizen, die cen tekort-aan personeel hebben. Men houdt echter geen rekening bij bouw met de mogelijkheid en de noodzakelijke middelen om voldoende personeel aan te trekken. Men gaat uit van de wenselijkheid, zoveel bedden ter beschikking te hebben.De inverstering maakt een voldoende be loning van het verplegende personeel moeilijk. Het resultaat is, dat er in Nederland alleen een 1300 @ 1400 ziekenhuis bedden zijn, die door personeelsgebrek niet gebruikt kunnen worden. De "investeringen blijven cchter bestaan en maken de verpleeggelden hoger dan noodzakelijk bij een verplegings mogelijkheid, die vaak ternauwernood voldo:nde is. Br zijn. veel in wezen cespecialiseerde zickenhuizen die ook mensen verplegen, die een meer algemene zorg.van node hebben. Hierdoor treft men in vele ziekenhuizen vaak zeer Kostbare voorzieningen aan, terwijl het beter zou zijn voor patient en personecl, wanneer er meer verpleeghuizen waren , die samenverkten met enkele grote alround ziekenhuizen, die over een werkelijk voldoende en goed team van alleen hier werkende specialisten zouden kunnen beschikken. Bovendien vormen deze te specialistisch opgezette ziekenhuizen vaak een gevaar, omdat secundaire kwalen en buiten het specialisme vallende komplicaties vaak niet snel genoug,of deskundig genovg, behandeld kunnen worden. Hoezeer de opzet van geschciden specialismen in de ziekenhuizen voor de patient nadelig kan zijn,blijkt zelfs in academische ziekenkhuizen, waar men bij een’patient op de chirurgische afdeling vaak te laat besluit, dat deze in de eerste plaats onderzoek