Vous êtes sur la page 1sur 20
VERENIGING "ORDE DER VERDRAAGZAMEN’ Kon. Goedgekeurd dd, 22 februari 1958, ne. 58 ~~ GEVESTIGD TE 'S.GRAVENHAGE Giro no. 468974 Ln. de Penning. der “ODV”, DEN HAAS Ultsl voor verstagen en sbonn. Barentzstr. 48 Den Haag tel. 637383 Secretariaat:Graaf Willem de Rijkelaan 15 Leidschendam Tel: 01761 - 5154 nadruk verbodon 14 novombor 1969 x in do kantlijn betckent de vraag anon ” "hot antwoord Goeden avond, vrienden. Aan het begin van onze bijeenkon-t wil ik U er aan herin~ neren,dat wij niet onfeilbaar zijn. Missohien een voor U bekende leuze. Maar het is nooit verkeerd iemand er op te wijzen,dat hij zelf na moet denken. Ons onderverp van heden ie: ANGST Angst is een eigeaardig’versohijnsel. #ij kennen natuur- 1ijk de lichanelijke angst. Dit is een verwarring, o.m. gepaara — gaande mot verhoogde adrenalineafscheiding, gebrekkkige oriénte— tie en verschillende instinoti eve reacties. Deze komt zowel bij nensa ale dieren voor. Voor de mens wordt de angst eohter wel meor bepaald door zijn voorstellingsvermogen: de mens is niet in de eerste pleats bang van b.v. een feitelijk onbekend iets. Hij is bang van een voorstelling,die hij zich mackt. En aangezian er nogal wat ang-— ‘ten in de mensemorcld ° rond schijnen te dolen, lijkt het mij wel juist aan dit 2. de aspect me angst allereerst de aandacht te wijden. Wanneer ik iets aanvaard heb, bestaat er ondanks deze aenvaarding nog een bepaalde vrees. Voorbeeld : U gaat naar de tandarts toe, U aanvaardt vollei ig, wat die tandarts moet gan cen, maar toch hebt u eon wat onplezierig gevoel. Dit ia een nomaal verschijncel.2et blijkt echter,dat mm ind t geval zijn reacties kan beheersen. Het vooratellingsvernogen weet, dat bepaal- de onaangenaamheden nit te voorkomen zijn, maar realiseert ich ~ 181 - ook, dat 2ij overwonnen kunnen worden, dat zij in wezen nict erg Dvelangrijk 2ijn. Op het ogenblik,dat u niet weet,wat dio tendarts gaat doon, kunt u niet werkelijk bang zijn tt de cersie pijn om dean waanzinnig bang te worden, U maakt sich allerhande voorstellingen ontrent hetgoen de man zal gaan doen met zijn mooie verzameling angen en andere martelwerktuigen. Het resultaat is, dat u niet verder kont dan de deur. De tandarts krijgt u niet te sion voor het to leat is en bij aen a een volledig kunstgebit ken verdienen. Deze roactie,waarbij de verwachtingen ean grotere rol spo~ len dan do feiten, is Konmerkend voor de angatpatronen van do mens, In de wereld hebben wij mot deze roort angst het meeste te maken + ondat je als mons steeds weor met grce reeksen voorstellingen on donkbeelden wordt gekonfroneerd. Er zijn mensa,die b.v. bang zijn voor de atoombom. Daar~ voor is natuurlijk wel reden. Maar ik maon,dat mon door de mgt voor de atoombon op alles,wat hiermede te maken kan hebben, inetinc= tief en daardoor mode irrationecl gaat reageren. Het weten,dat con gevaar bestaat, betekent nog niet, dat men moet) andelen, aleof een dergelijk gevaar roeds mu werkelijk zou zijn , zeker niet,wanneor men daardoor zijn beheersing en redelijke vermogens voor een decl zou verliezen, Om in een dergelijk geval de angst toch te kunnen onder drukken ~ dear men geen adoro mogelijkheid siet om het gevaar te keren ~ begint men een reeks van’ actios. De acties. kun je dan weer onderscheien in het z.g. vergote,waarbij men doet, of die atoombon eigenlijk alleen riaar een woord is ~ eon houding,die veel voorkomt bij degenen,die niet alleen do tom vrozonymaar in hot bestaan daarvan ook nog voordelen sien = on aands andere kant de overdrijving,waarbij men ageert, of de atoombom nu metoan het foitélijke cinde van de wereld zou betokenen - waarbij jo door jo voorspilingon je overdragen van eigen angsten aan andoren, tracht gover te komen, dat je op de dimr je eigen agston in mderen ziot herleven. Men heeft dan‘het govool,dat. men de aigaten van do ander dehoerst en lijdt hierdoor niet zodeer crder de eigen angsten., ~ Hot klinkt mi-sschien wel ingewikkeld, maar u moot, daar; too eons over nadenkenJen andere P-eks voor deze tijd. typeronds angsten zien wij in het vervangen ve. 3 ene onbekende door het an— adore: Ben mens voeit aan,dat hij a jn wereld nict aan kan. Hij wil dus bang zijn voor die wereld, Hij voolt ochter wol, dat hij zioh een dergelijke wncut: niet in de‘ werold kn permfteren. Dan > stelt hij willekeurige‘regels, Deze regel echrijft hij. toe aan een grotere macht toe dan hijzelf is en hott zich voor,dat deze regels Dolangrijker zijn dan wat dan ook.Hij ctelt, dat er,wannoor bij zich niot amdie regels zal: houden,voor hen ergera dinga allon gebouren dan alles,wat hij in de wereld vreest. J) ziet dan,dat iemand,dank 2ij dergelijke voorstell°1gen, vexkelijk in‘ staat is buitengewone prestatios te leveron en zijn werelamgsten gehecl te mderdrukkeris Donk ‘aan gezondenen, martelaren e.d, : Waar ook mensen in het aakenleven blijken vaak zozeor door dergelijke ~or'stellingen beinvlodd te worden,dat aij niet meer doen,wat voor cen zakenman normaal is - tegenover eon icder reohtvaardig zijn, dio je niot op de cen of adere manier voor onkele procenten extra kunt pakken. Zij sehaSpen zich cen God, stellen dat die god wetten geeft on vrosen de wrack van die God - die in feite voor hen irregel blijft, omdet zij er niet werkelijk en geheol in geloven, schijnbaar moor dan un eigen wereld en komen zo tot eon rationalisatie van huh gedrag. Kortom: wij verdringm vaak do ene angst mot de andere. Wanneer nen u vertelt,dat hot kommuniene