Vous êtes sur la page 1sur 20
VERENIGING "ORDE DER VERDRAAGZAMEN’ Kon. Goedgekeurd dd. 92 februari 1958, mw. 58 © - ——- GEVESTIGD TE "S.GRAVENHAGE w Giro no. 448874 Ln. de Penningm. der “ODV, DEN HAAS Ults! voor vorstagen en abonn, Barentzstr. 48 Den Haag tel. 627383 Secretariaat:Graaf Willem de Rijkelaan 15 Leidschendam Tel: 01761 - 5154 PERK BL SAD 14e jaargang nr.16 nadruk verboden 2 januari 19370 KERSTMORGEN Goeden morgen, vrienden. Ik hoop, dat U een prettige Kerstdag hebt gehad.Van- daag is het dus de 2 de kerstdag. Dat is altijd een fan- tastisch leuke dag. Want op de eerste dag van het feest “jn er nog vromen,die, met gebed, gezang en rijkelijke voeding zich hoofdzakelijk met het religieuze aspect van deze da - gen bezig houden. Maar dan komt de 2 de dag, die extra dag waarop een ieder uitbarst in extra materialistische losban- digheden. Dat klinkt misschien nog, of ik veel kritiek heb . Maar waarom zou ik kritiek uitoefenen op de kerstviering. Er zijn al zoveel mensen,die dat op het ogenblik doen. Er zijn mensen,dic hier honger gaan lijden, omdat de biafraantjes honger hebben of omdat iemand in een universi- teit anders denkt dan zij. Er zijn mensen, die protesteren tegen allerhande din- gen. Want het is echt een tijd voor protesten.Het is cen heerlijke kersttijd. Nu meent U misschien weer,dat dit maar cen gemeen grapje van mij is. Vanneer U denkt aan kerstmis, met al die mooie engeltjes,al dan niet in maxi, die boven de stal zwe- ven, hebt u echt het gevoel : dit is'de tijd voor vroomheid en rus’ Muoier nog; 1:njs de hemel dwaalt er een Lichtende ster en op de aarde sjokken er 3 wijzen achteraan met hun kamelen en de herders in de velden liggen,tot iemand komt om hen wakker te maken en hen te zeggen: Opstaan, jongens.Het is kerstfeest ,dus op naar de kribbe. - 297'- De feitelijke situatie, waarin dit kerstgebeuren zich afspeelt ,is echter anders,dan men zich mecstal wel rea- liseert Even maar komt iets daarvan in het verhaal naar voren, maar dan owk maar cven: " In die dagen had de keizer ecn volkstelling bevolen ..." cnz. Dat was een keizer,ergens ver weg in Rome, Wanneer die keizer zei: Jullie hebben je te laten tellen en’ voor mijn gemak zul je daarvoor nog grote afstanden af moeten legaen, dan liet men zich tellen ,dan legde men grote afstanden af. En wanneer dic keizer zei: ik wil zoveel aan belastin- gen ontvangen , aan werd die belasting geind,al hielden de mensen ook niets meer over om te eten, anneer die keizer zei: ik wil de publieke orde hand- haven, dan gebeurée dat.Opstandelingen,degenen,die zich niet aan de regels wilden houden,werden cenvoudig gekruisigd , of op een andere even pijnlijke wijze ter dood gebracht. Zo was het in de dagen voor dit eerste kerstfeest. Wanneer je even.daarover na gaat denken, moet het wel een grootse tijd geweest zijn: cen periode vol van verander- ingen. Na kunnen wij allen wel beseffen,dat de tijd,dat Is ~ ratl werkelijk groot is geweest als natie op de wereld , niet zo heel lang heeft geduurd. Zeker: Braél was cen be - langrijke staat in de cagen van Salomo. Maar het volk werd overheerst door de babyloniérs, de assyri‘es,de egyptenaren. wanneer zij baas in eigen land waren , voerden zij steeds weer oorlog tegen de Filistijnen 9f de amclekicten. De komst van Rome veranderde dan ook nict zo heel veel, naar kK meen. Ook tea.v. de huidige tijd is er niet zo veel verschil met het verleden: het moderne Israél leeft op voortdurende voet van oorlog met de buurlanden. Vanuit het hedendaagse standpunt is dit misschien onnodig en verschrikkelijk. Maar in het verleden ging het altijd zo. Men was dus steeds weer gende landen. Viteindelijk komt men’ ond van Rome. Nu was het keizerrijk Rome ergens een nuchtere ‘et, of in oorlog met omrin~ ler de heerschappij staat, wat aan de bureaucratische kant zclfs. Men had senaat waar de senatoren op dezelfde wijzc, die nu nog gebruike- 1ijk is, met elkander stonden te bekvechten, terwijl de ge neraals ondertussen maar al te vaak dedenwat zij zelf wilden. Want de senaat bepaalde misschicn,wic .gcterd zou worden, maar de genraals bepaalde,wat yeroverd en waar gevochten zou worden. Zij trokken de legers van Rome binnen en zeiden na kore strijd: Benvoudige bevolking, jullie zijn mu voortaan onderdanen van Rome. En wanneer je cr heel veel voor over hebt,of je heel erg: verdienstelijk maakt, kun jc misschie: zelfs wel romeins burger worden. In het evangelie treffen wij dan ook cen paar joden aan,die romeins burger zijn.Ook Paulus was burger van Rome. + 298 = Voor de rest zijn de burgers er alleen voor om het de solda~ ten prettig te maken, belasting te betalen en niemand last te bezorgen. Dat prettig maken gingwel wat anders dan in deze dagen: er was geen christelijk tenuis voor soldaten of zo, maar wel een soort gemengd latijns-jiddische osteria , kompleet met alles,wat cen soldaat van node heeft ~ inclusief het vrou~ welijke geslacht . Nu werden in de tijd rond Jezus' geboorte de lasten in het land der joden wel wat erg 2waar. Ook dit is Legrij- pelijk voor een ieder,die van de situatie ook maar eniggins op de hoogte is: Rome nad in die dagen Egypte nodig. Dit was het land, waar men ondermeer graan vandaan kreeg. Rome w s nu cenmaal een grote ste en de opbrengst aan granen in Italie werd in verhouding steeds minder. De burgers hadden dus brood en spelen nodig, zonder dat men die geheel uit eigen land kon verkrijgen. Dit betekende,dat men een betrekkelijk groot leger , een ambtelijk apparaat en de nodige schepen moest inzetten. Die dingen moeten betaald worden, ook al kan aan hetgeen er naar Rome wordt gezonden, niet worden getornd. Nu zal u bekend zijn,dat een veroveraar bij voorkeur zijn soldaten en kosten laat betalen door een lana, dat hij bezet. Onder de landen,die daervoor in aanmerking kwamen , was Israel belangrijk.Het lag betrekkelijk dicht bij Egypte, beschikte over een goede Middellandsezee haven en was rijk. Maar de rijkeren weten zich veelal van de zwaarste 1as— ten vrij te kopen. Door de eerbied,die de romeinen gemeen ~ 1ijk toonden voor de goden van de volkeren,die zij overmees- terden, kwam de t npelschat voorlopig niet’ in aanmerking voor confiscatie. Maar de landvoogden moesten het nodige afdragen en bovendien voor eigen beurs zorgen. Het is geen wonder,dat er tijden voorkwanen,waarin de boer2n zelfs hun zaaigranen ontnomen werden, terwijl de kleine man,die transporten organiseerae, niet alleen de gewone bezittingen, maar ook wagens en ezels kwijtraakte. Altans wat dit betreft ging het de joodse voerlieden dus nog iets beter dan menige moderne staat, want die raken op de duur alles kwijt,behalve hun ezels. Het is onder deze omstandigheden en in dit lmd, waar veel ellende is en velen lijden onder dikratuur, dat Jezus geboren wordt. In een nogal ongelukkig land dus. Want vergeleken bij de praktijken van de romeinen, zijn zelfs de kolonels in Griekenland nog heel fatsoenlijke jongens ~ fatsoenlijk dus binnen het kader van deze vergelijking in ieder geval. Hier wordt het kind geboren, waarvan . wij de komst op aerde gisteren hebben herdacht. Het kerstevaagelie is in alle kerken gesproken, het heeft met radio en t.v. de wereld omveisd, het heeft op de mogelijke en zelfs de meest onmo- gelijke plaatsen gegalmd. In huiskamers hebben zelfs vrome huisvaders het voorgelezen aaniun gezir. ° Br werd een kind geboren. Ben kleis kind. Bigen 1ijk een beettje een onbenullig kind zelfs, al mag je dat niet