Vous êtes sur la page 1sur 4

5

(What time is it now?)

------------------------------------------------------------

8 4

Ln ny, chng ta s hc mu cu hi v thi gian, c th l thi gian xy ra mt s vic, thi


gian din ra mt hin tng,... hay n thun l mt coi hi v thi gian hot ng v thi gian ngh
ca mt trng hc, cng ty, bnh vin,...
i vi cc mu cu ny, vic bit v thuc cc t ch thi gian l v cng cn thit
u tin, chng ta s bt u vi mu cu hi "My gi?". Mu cu ny c cho bi dng cu sau:

s dng cu hi ny, chng ta s thay vo v tr T t ch khong thi gian mun hi, v d nh


(By gi), ngoi ra chng ta cng c th s dng mt cm danh t ch s vic hi thay cho t
ch khong thi gian, lc ny, cu hi s chuyn sang (S vic) bt u lc my gi

By gi l my gi ri?

Ba tic bt u vo my gi?

Ngoi ra, chng ta cn c th thay i t sang hoc cc t hi khc hi v ngy,


thng, nm, ...

Hm nay l th my?

Ngy mai l th my?


Lu :Chng ta cn c th kt hp hi ngy,thng,nm,... vo cng mt cu, bng cch ngn gia
cc hi bng mt du "," hoc ngh mt qung ngn trong trng hp giao tip
tr li cho dng cu hi ny, chng ta s thay vo v tr ca t hi cu tr li ca chng ta

i vi dng cu n gin nht


5

By gi l 5 gi

Ba tic bt u lc 7 gi

i vi dng cu hi ngy thng nm

i vi dng cu hi ngy thng nm phc tp

Hm nay l th 7
Ngy mai l Ch Nht

Hm nay l thng my, ngy my, th my?

Hm nay l thng 11, ngy 11, th 7


Ngoi ra, chng ta cn c th hi thi gian bt u lm vic, kt thc lm vic ca mt c quan,
mt cng ty,... bng mu cu sau

s dng mu cu ny, chng ta s thay vo v tr N tn c quan m mnh mun hi

Lu : Chng ta cng c th s dng mu cu trn hi ngy lm vic bng cch thay bng

Ngoi ra, chng ta cng c th hi ngy ngh ca c quan bng mu cu tng t, ch thm vo
sau N

i hc Sakura lm vic t my gi n my gi vy ?

Cng ty IMC lm vic t ngy no n ngy no trong tun vy ?

Cng ty IMC ngh ngy no trong tun vy ?


V tr li cu hi trn, ta s thay vo v tr cc t thng tin tr li

8 4
i hc Sakura lm vic t 8 gi sng n 4 gi chiu

Cng ty IMC lm vic t th 2 n th 7

Cng ty IMC ngh ngy Ch Nht


Ngoi ra, chng ta c th lm r cho cu tr li hn bng cch thm vo cc t ch bui sng/chiu
Lu rng nu khng bit cu tr li ca cu hi, bn nn tr li bng cu thay cho
trnh ri vo tnh trng tht l v cng tng tnh lch s ca cu ni


Hy in vo ch trng trong cc cu sau

8 4
Vit li cc cu hon chnh t nhng t cho sn di dy
5

6 8

Hy vit li on i thoi sau bng cch thay th cc danh t cho sn vo cc v tr thch hp

7 5

1/7 4
2/8 10
3/8 5
Chn cm t ph hp trong cc cm t sau sao cho ph hp vi on i thoi

5
a/
c/

b/
d/

a/
c/

b/
d/