Vous êtes sur la page 1sur 2

7

(Vocabulary)

Ma xun

Ma h

Ma thu

Ma ng

Khu gii tr

Restaurant

Nh hng

Nh sch

Tim nc

Bu in

K tc x

Qu

Quc gia

Mu sc

Hoa

Tr (Tr xanh)

Ma

Thnh ph

Bike

Xe p / Xe my (Ni chung)

Bus

Xe bus

My bay

Xe la

Xe in

Tu cao tc (Ca Nht)

Taxi

Xe taxi

i b

Nh ga

i s qun

Department Store

Trung tm mua sm