Vous êtes sur la page 1sur 37

CHÆÅNG V: BAÍO VÃÛ KHOAÍNG CAÏCH_BVRZ

NGUYÃN TÀÕC LAÌM VIÃÛC SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ TÊNH TOAÏN THÄNG SÄÚ BVRZ BÄÜ PHÁÛN ÂO KHOAÍNG CAÏCH SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂAÏNH GIAÏ

5.1 NGUYÃN TÀÕC LAÌM

VIÃÛC

baío vãû hoaût âäüng theo nguyãn tàõc so saïnh hai âaûi læåüng doìng âiãûn vaì âiãûn

aïp âæa vaìo baío vãû

ûbaío vãû taïc âäüng theo chiãöu giaím cuía tyí säú U/I = Z âo âæåüc

thåìi gian thay âäøi tæìng cáúp theo khoaíng caïch âo âæåüc tæì chäø âàût baío

vãû âãún vë trê NM

Nguyãn tàõc laìm

viãûc:

E

Nguyãn tàõc laìm viãûc: E RZ U N * l N Z m Z N U
RZ U N
RZ
U N
Nguyãn tàõc laìm viãûc: E RZ U N * l N Z m Z N U
Nguyãn tàõc laìm viãûc: E RZ U N * l N Z m Z N U

*

 • l N

Z m Z N U N
Z m
Z N
U N
 • I N

5.2 SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ

2BI 1MC Âi càõt 1MC Th Th Th 3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT Tæì
2BI
1MC
Âi càõt
1MC
Th
Th
Th
3RI
4RW
5RZ
6RZ
7RT
8RT
9RT
Tæì BU
âãún {

3RI-4RW ( RZ ) _ bäü khåíi âäüng gäöm :

3RI : quaï doìng 4 RW : coï hæåïng

I kâ

xaïc âënh hæåïng

5.2 SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ

2BI 1MC Âi càõt 1MC Th Th Th 3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT Tæì
2BI
1MC
Âi càõt
1MC
Th
Th
Th
3RI
4RW
5RZ
6RZ
7RT
8RT
9RT
Tæì BU
âãún {

5RZ-7RT _ bäü baío vãû khoaíng caïch cáúp I:

5RZ : rå le täøng tråí cáúp I 7RT : thåìi gian baío vãû cáúp I t I

Z kâI

5.2 SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ

2BI 1MC Âi càõt 1MC Th Th Th 3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT Tæì
2BI
1MC
Âi càõt
1MC
Th
Th
Th
3RI
4RW
5RZ
6RZ
7RT
8RT
9RT
Tæì BU
âãún {

6RZ-8RT _ bäü baío vãû khoaíng caïch cáúp II :

6RZ : rå le khoaíng caïch cáúp II 8RT : thåìi gian baío vãû cáúp II

t II

Z kâII

5.2 SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ

2BI 1MC Âi càõt 1MC Th Th Th 3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT Tæì
2BI
1MC
Âi càõt
1MC
Th
Th
Th
3RI
4RW
5RZ
6RZ
7RT
8RT
9RT
Tæì BU
âãún {

3RI-4RW-9RT_ baío vãû quaï doìng dæû træî cáúp III :

3RI-4RW : rå le quaï doìng coï hæåïng :

I

5.3 TÊNH TOAÏN THÄNG SÄÚ :

t nhA t nhB t nhC t nhD 1 2 3 4 5 6
t nhA
t nhB
t nhC
t nhD
1
2
3
4
5
6
t 3 t’ 3 t 2 t t 1
t 3
t’ 3
t 2
t
t 1

Baío vãû cáúp I :

Z kâI = 80%.Z D

t I

0

5.3 TÊNH TOAÏN THÄNG SÄÚ :

t nhA t nhB t nhC t nhD 1 2 3 4 5 6
t nhA
t nhB
t nhC
t nhD
1
2
3
4
5
6
t 3 t’ 3 t 2 t t 1
t 3
t’ 3
t 2
t
t 1

Baío vãû cáúp II :

Z kâII = Z D1 +30%.Z D2

t II

= t I + t

5.3 TÊNH TOAÏN THÄNG SÄÚ

:

t nhA t nhB t nhC t nhD 1 2 3 4 5 6
t nhA
t nhB
t nhC
t nhD
1
2
3
4
5
6
t t 3 t’ 3 t 2 t t 1
t
t 3
t’ 3
t 2
t
t 1

Baío vãû cáúp III :

I

= K.I lvmnax

t III = t III + t

5.3 TÊNH TOAÏN THÄNG SÄÚ :

t nhA t nhB t nhC t nhD 1 2 3 4 5 6
t nhA
t nhB
t nhC
t nhD
1
2
3
4
5
6
t t 3 t’ 3 t 2 t t 1
t
t 3
t’ 3
t 2
t
t 1

Chãú âäü dæû træî vuìng baío vãû chênh

Dæû træî vuìng giao nhau

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

Nguyãn tàõc hoaût âäüng Âàûc tênh laìm viãûc

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.4.1 Nguyãn tàõc hoaût âäüng

So saïnh mämen taïc âäüng cuía doìng âiãûn vaì mämen haím cuía âiãûn aïp ( rå le âiãûn cå )

M = 2 K I I I 2 M = K U U U U K
M
=
2
K I
I
I
2
M
=
K U
U
U
U
K
=
I
=
I
K
U

hs

M I M U I R
M I
M U
I
R

U R

M

LV

=

K I

1

+

K U

2

M

H

=

K U

3

+

K I

4

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.4.1 Nguyãn tàõc hoaût âäüng

Tênh toaïn R vaì X tæì trë säú U R vaì I R âo âæåüc ( rå le säú )

So saïnh våïi trë säú R â vaì X â chènh âënh træåïc

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.4.2 Âàûc tênh laìm viãûc

Täøng tråí trãn cæûc rå le : Z R = U R / I R Sæí duûng màût phàóng phæïc âãø

biãøu diãùn âàûc cuía rå le

tênh hoaût âäüng

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.4.2 Âàûc tênh laìm viãûc

jX Z kâ Vuìng R laìm viãûc
jX
Z kâ
Vuìng
R
laìm viãûc

Vuìng khäng laìm viãûc

Rå le täøng tråí vä

hæåïng = hs Z kâ jX  Z kâ  R R
hæåïng
= hs
Z kâ
jX
Z kâ
 R
R

Rå le täøng tråí coï

hæåïng cos(R + )

Z kâ

=

Z kâmax

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.4.2 Âàûc tênh laìm viãûc

j X Z k â R
j
X
Z k
â
R

Rå le täøng tråí elip

j X X kâ R R kâ
j
X
X
R
R

Rå le âiãûn tråí Rå le âiãûn khaïng

5.4 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.4.2 Âàûc tênh laìm viãûc

Rå le täøng tråí âa giaïc

jX R
jX
R

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY

 • Yãu cáöu:

phaín aính âæåüc vë trê xaíy ra

NM

Våïi rå le säú sæí duûng

khäng phuû thuäüc caïc phæång vaìo caïc phaïp buì ,

daûng NM

hiãûu chènh

Våïi täø håüp rå le råìi sæí

duûng så âäö näúi dáy

thêch håüp

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.1 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

nhiãöu pha

duìng âiãûn aïp dáy _ hiãûu doìng

         
           

pha

 

Rå le

 

I R

 

U R

   

1RZ

 
 • I A - I B

 

U ab

 

2RZ

 
 • I B - I C

 

U bc

           

3RZ

 • I C - I A

U ca

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.1 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

nhiãöu pha

I I I A B C 1RZ 2RZ 3RZ U a I I a b I
I
I
I
A
B
C
1RZ
2RZ
3RZ
U
a
I
I
a
b
I
c
U
b
U
c

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.1 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

nhiãöu pha

Phán têch så âäö:

N (3) :

 • l N

U N

RZ
RZ

N

5.5 RÅ LE KHOAÍNG CAÏCH

5.5.1 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

nhiãöu pha

Phán têch så âäö:

N

I

(2)

R

=

:

( 2)

N

2 I

U U

R

=

BC

=

( 2)

 • 2 z l I

1

N N

Z

=

U

R

=

z l

1 N

 

R

I

R

 • l N

U N

RZ
RZ

N

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.2 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

chaûm âáút

duìng âiãûn aïp pha _ doìng pha

coï

buì doìng

 • I 0

coï buì doìng I 0

Rå le

I R

U R

1RZ

I A +k I 0

U a

2RZ

I B + k I 0

U b

3RZ

I C + k I 0

U c

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.2 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

chaûm âáút

• Så âäö buì thaình pháön thæï tæû khäng 1RZ 2RZ 3RZ I I A B
• Så âäö buì thaình pháön
thæï tæû khäng
1RZ
2RZ
3RZ
I
I
A
B
I
C
U
a
U
b
U
c
N

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.2 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

chaûm âáút

Phán têch så âäö:

N (1)

U

:

a

=

U U

1

+

2

+

U

0

U U

0

=

N

0

+

z l I

0

N

0

U U

1

=

N

1

+

z l I

1

N

1

U U

2

=

N

2

+

z l I

2

N

2

U

N

=

U

N

0

+

U

N

1

+

U

N

2

=

0

 • l N

U N

RZ
RZ

N

5.5 SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅ LE RZ

5.5.2 Så âäö näúi dáy baío vãû NM

chaûm âáút

U

a

=

z l I

1

N

1

+

z l I

1

N

2

+

z l I

0

N

0

U

a

=

z l I

1

N

1

+

z l I

1

N

2

+

z l I

0

N

0

+

(

z l I

1

N

0

-

z l I

1

N

0

)

U

a

=

z l I

1

N a

+

(

z

0

-

z

1

)

l I

N

0

U

a

=

z l ( I

1

N

a

+

z

0

-

z

1

z

1

I )

0

k

=

z

0

-

z

1

z

1

Z

R

=

U

a

I kI

a

+

0

=

z l

1 N

 • l N

U N

RZ
RZ

N

5.6 CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN SÆÛ LAÌM VIÃÛC CUÍA RZ

Âiãûn tråí quaï âäü, âiãûn tråí trung

gian taûi âiãøm NM

Traûm trung gian

MBA, TUÛ BUÌ DOÜC

Sai säú BI, BU

Dao âäüng âiãûn

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH

HÆÅÍNG

5.6.1 Âiãûn tråí quaï âäü

Âo

sai

khoaíng

N R qâ
N
R qâ

caïch

jX

(Z D ) tàng lãn N R R qd ñ
(Z D )
tàng lãn
N
R
R qd
ñ

Thåìi gian baío vãû

Nhåï Z R åí thåìi âiãøm

âáöu

Coï âàûc tênh dëch

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG

5.6.2 Traûm trung gian

Âo sai khoaíng caïch

Thåìi gian baío vãû tàng lãn

A

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.2 Traûm trung gian • Âo sai khoaíng caïch •

I

AB

B

I BN N l BN
I
BN
N
l
BN
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.2 Traûm trung gian • Âo sai khoaíng caïch •
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.2 Traûm trung gian • Âo sai khoaíng caïch •

C

 • l AB

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.2 Traûm trung gian • Âo sai khoaíng caïch •
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.2 Traûm trung gian • Âo sai khoaíng caïch •
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.2 Traûm trung gian • Âo sai khoaíng caïch •
 • I CB

I

AB

<

I

BN

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH

HÆÅÍNG

5.6.2 Traûm trung gian

B

I BN N A I AB l BN l AB C I z l + I
I
BN
N
A
I
AB
l
BN
l
AB
C
I
z l
+
I
z l
1
AB
1
AB
BN
1
BN
Z
=
=
z l
+
z l
RA
1
AB
1
BN
I
k
AB
I
AB
k
=
k
> <
,
1
I
BN

I

AB

>

I

BN

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH

HÆÅÍNG

5.6.3 MBA, Tuû buì doüc

AÍnh hæåíng täø näúi dáy

Tênh dung khaïng cuía tuû buì

B

 • I BN

N

A

I AB
I
AB
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.3 MBA, Tuû buì doüc • AÍnh hæåíng täø näúi
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.3 MBA, Tuû buì doüc • AÍnh hæåíng täø näúi
5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG 5.6.3 MBA, Tuû buì doüc • AÍnh hæåíng täø näúi
A B N X X D C
A
B
N
X
X
D
C

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH

HÆÅÍNG

5.6.4 Sai säú âo læåìng,nhiãøu

Cáúp chênh xaïc cuía BU, BI

Täøng tråí cuía dáy dáùn phuû

Nhiãùu âiãûn tæì

5.6. CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH

HÆÅÍNG

5.6.5 Dao âäüng âiãûn  rA • Taïc âäüng sai • Sæí duûng khoïa chäúng giao
5.6.5 Dao âäüng âiãûn
 rA
• Taïc âäüng sai
• Sæí duûng khoïa chäúng giao
âäüng
U A
A
B

U A

U = 0 I A
U = 0
I
A

U B

 rB U B U B  rB
 rB
U B
U B
 rB

5.7 ÂAÏNH GIAÏ :

Baío vãû âæåüc âaïnh giaï theo caïc tiãu chuáøn

Choün loüc

Nhanh

Nhaûy

Tin cáûy

5.7 ÂAÏNH GIAÏ :

Baío vãû âæåüc âaïnh giaï theo caïc tiãu chuáøn

Tênh choün loüc:

trong caïc maûng coï hçnh daïng báút lç våïi säú nguäön tuyì yï.

Taïc âäüng nhanh:

taïc âäüng khäng thåìi gian âäúi våïi baío vãû cáúp I, baío vãû khoaíng 85% chiãöu daìi pháön tæí âæåüc baío vãû.

Âäü nhaûy:

khi laìm bv chênh vaì dæû træî

Âäü tin cáûy:

phæïc taûp

Tuy nhiãn âæåüc sæí duûng räüng raîi.

5.7 ÂAÏNH GIAÏ :

Baío vãû chênh cho caïc âæåìng

dáy truyãön taíi

Âæåüc hoaìn thiãûn thãm bàòng

tên hiãûu truyãön liãn âäüng