Vous êtes sur la page 1sur 13

shrinath.udupa@gamil.

com

@ EiEtr _ffi
t
lTrqrfinmrTil

strTgfrffiErT,fi$ifi ,nu\{ni"\ u nEtgEE

<Vmp* O x EFvnqq eftrrfr{fid Hqq fi sr.r qtstfwq qRq ntR

#na i {g+'figsqi gqitq+t q{t[firir{rffi tsr,{ftqq gfrq, wgfr tfr rmsh mrifr qgffiq rlft KEq flq{ qqqq
rtQtrRT rT[Tqqqq

@g pa vIeIffiq:1 du h.u t
r

il.c am

lFEgiim o

ilq?qqqq qtl-q"t
rl

fiFrHq Filil il AR {Wqr

shrinath.udupa@gamil.com ('o ) xwdiqrqia $tt} .;,., m-{q{ gwir wd r\ I e}nq{fq$ eri {qrfi{ : * ; r ,' j, EIE {{tq: l i .'^,-tt l I fi ow,{tqqrsfistrfq-{1ry*t^ -wrff'ft.; I t, tnr fismq EItTt Qrq qi I eTrT tiht E{'} {Trrr(t,tnrru {lafr$ uqri}dqqr qqi{ . 6N: iltlTtl{ Eq: t qN{lgtrl q1([1 -"'.. frug sq: I qlsttgrn l{ilr_l i SR, iiftfrqqqfr sri qllwtt t, \nr fiunq wrfiT 3 le{ fiwqt qH'( wil) {ifu, lqq[*: ? ,oa ,'.; e{'rn wr ni eiiq qrqr{ frqqrqh qg{R qfi : uffi1fifuwrfiqtfrmrq'll 1 ll qqii qs drstoum *oqdiuqrfl Krr gwil ll eifrtt *Rt, RtR c q iaot6tg{iqtr$qfl il. qqq ffit qeTsswqm,-S Sgfi sq uftq-u{igtr g'rieii iqil t, am qusr.qt^qq: r ruSq* .q sq ,{iqt, qo ( tEt(T tit ) t, \qr sTgF rFIIr qrrrr qrsfi @g FfEr 'sfrh fut qqd t?iq'iiqt rr t il pa g$q rcf ffirrtqr q'q3 I rh qmqrwR u gqqt{rqr +qqpq'i qq, qT{qt{ gitt ud . qiFqmqi qq' iiRF I ^qggwqR ath dqq FfKr ET{rfrsruqf ilr, r urhi l qfr gQ l $ fiqrq qfi {qn s 11n' q+Rfiffih wqEqtq SfBn, dn{ hriil: qqifr ll g\A r fifr*qlq s umi-qrit qq: qgfiwT

.;.. o{Trt'ffiql

u'

R,

ilq

eR gs,qlft=q6' ll R. ll eifqqr d{+- q*i qqtrni,Yfft $r{ f\nq wri I qggqs'qh sTE qqtnnt, \nt

rrR HTil nfifBnruqt I qqE qq R qq R, rret R ili{q R qtE {ilqFr{T Frrqr nwedqgspqi

ilr: I {wrilRdsqRTqrf{rqRqqq

(4)

s{TgffdfiFq I

shrinath.udupa@gamil.com

qq,iorw cGa gng ffit fi{rilq g rwfrt qdnntmrftft dws F{GI hffiqtq frqe I qgrtq qR q 1 qqR, grqrR uwa stcnrt sE ll {rA qg$FtTlttr ll I ll e{q qqs;rTltt isqtt-q6ts rrt {rfi uqt q,ifaiwt gq t $I(t lrr qail eiXlh qltdr stsfu'{isi qq r frnlt qlqfr siqiu,iiti nri +1 r dllt e|qdtnoitfi e? r qtqt qqt dr* .t{sfdfifr gt r ftr aiR Erqh {ii' ilq

mffiar

(q)
EQ'I-

wil

.ud qw fr{ifr fra itor? t nn? q.qfr q6fr{ Rrqr ath ifrq rg? t e{Eqt fr,ii ErenidT qtn qqtt hri tn$ ilrc{6{ s arq u,nt t q{q q=qt qwqii
r\
qfr eiq-qt{-ssiTTtt tt Q n slq EIrrrT{ | Ere'gEfrqqi R+itnqqqt Elqtwn

pa u

om l.c frqqhiqiEilil dir w?, fhbgs tq, qrii m uqta g Rttru, qiiiT qrcfi ufrq u,ig{r *r 6ru @
rnnr eqq uitt gtr, r,i lilrrfic, qir qfith 'rcfrt Sn, $qq gq dn eiqitqdi gfr trft qETRtrT sqft gi g,risii w*"rq{ rqiqrdr eugtr qH fii ! gqni qIFr fiKrg n e il eit r:rrrr I

{Eri ilrrr{iq{rfl q I {Frrwrqgffit $vfuilil{Ef g{twq g* grii rTqrswttqfds{tmfr qrgii Hi qqrft ll ? ll ffi tq1qq lt
r

fuPi qfr F{r8tT${rraqi

qq {fr{fEHggqrT: fitri:lilRT: trIx{iq qtfi' uffiT,il sf,r gilft{ RHr qrtr qqrsrtT qTqqRsi SCIE r ex qi r \aaaaaaafa fi[,q tgq ilT n E $fir sngsTq q[ur

shrinath.udupa@gamil.com
( to

qKttqaq

rrrqr&qrsla

t
r

ll )

{M: I Wumtq aiiq {q Rertqq I wswtq dRqriEr {qprnN gd Rt its"s Et I tr=qHqqii iloqn$ frq$

arq {Tqwr4i{qimwH

iqr itiqqnriqi?q{i qrtrdtq{r qfrq'

$.trqrfrqfr{R,ilqtt
stp{ +t qq qftb 1o,iru <u flQq taooo clqft r{iB51{hqg11l(Eq
qfpr
EEr
\ 9A t +t r qrttft-ilt

1t mh er pa@ qftgql qmunr {Fr{rh wqqs{ ituti, gt: {ittt ttgdi Xit wri tinq {M- u d uqjuqggrnEnE n
qtq sitq*tril qqq

*qtq qqrcr wrgfrgtHt' com qSflfr q q-"irp?T il. Unr flqilqftqi am g qfsrqrEqrifrs{T \rdffi t gffi*eil qR_
rtrT, I
:

ffRf s[s: ll {rtr?tpt {frqi $Ft G{rsrq ili


ggqKr$\nRsqFqq

s.im Ur?qrr'{r {pr{tri mtR Er t

qitst dt r eY e{i qr qu q'qt sTgs gwh qrq qd elrt r {tq qd eil? irqq ti t algtfr iltr ei:qqt qQi qtmq gh flIe{ {gq $ruilir afr | w nidw fit'qm r itf\ qtq qrittr fiqq q{iR I EE q,ii'r dt ffir fuR frq rt q tt

sh

th. ina r

wgti

qrq eftqiqfr

qltrda QET s\ qmrfil'ii q,frqq ftt r w*qfi qqmr ar\ r \ qB qti qqri t e{ffi+"r erufit Eeffir sTrg.

ft

itfr .rlrfi( {th nrq H{ {rqr tit slqqr

{it

-flaffiqgq

tql

trdgE{ iifm fiffiq weqqfr qhil w+


snrdt aflqr Eom{ Ertii

tR cqmq '{it

( tl

shrinath.udupa@gamil.com
eugfrqeq t

flqr&qtia

I t

ftor ihq {ils Efh'qg irt sru tqB qU qrt Qtqk 'm{ qeq ffilirr qiiq fi n q il

wrilrEfrfiqq

ffi
dl qq

fitltf{ fitt tffiR ll e ll


gfrh sre{(

fl\*'r FstEr qriiil{m S.q g.qtq r

itqt q{i aH il \e lt
Etr{

gr rrrors'r itq fi fr nn

qrirtq il

ttqft l r" u qrctrfi nrt frt?r$r tEr +t

eFT ffiqp6: dlqfrfiqrq I a wgfrRtqqffiFFlr qrqqffi$q @g liqtdqfi rqrcq wtrqiltr figfia Eilrffit ggErqlfrfrTiq {18H1ffi 11411 up wgtr frdit Xfiwmq qrttft eilt,{ +q .ud frtR{ftfr q{fr ileil Tfr T{fr 11111 h tdqttan {rt itsrnE tiq frt fr arn Rqd di a inq{ fiqdi urib'iitqf{ qilfiB{qi t}q w? r qEfliiq{{ifi{urq
1

il. m

toom c tt

q)fuiffir

qr$fi Sgqgffit ggqn I wRq

sh

{S tntR ll \
eilU{TFi s{q&

ll

tot i\ulr tq Et qi(ft qE wrgr? t, ft{t qrfi ttq irqt qqErrr n i 1


tr

rrc

gst itarmq Qfi

ri di ma

q*tfiR{fr qc{rndfprfiIqTSti ggqrq I Fffefi rtqR n rR, tt

Rqt qTflq qEft ttq tt ?. rr

('lu
eilgfr

shrinath.udupa@gamil.com
s{rgtffieq
t

rrntfiqriar

(tq)

oils+i

om cntq iisrrq iwh qrqil t oc qrf qrrh erqt im eilt wffi frsrrr frft qmt il. m qRa Rqffi wq * q( ffil fiqt qrir ir * snh ila iiit g",fi ti r frqrq, fiFr irq @g tqt i\ur tt\ di sTqn il trt+i fqilr$t 6rilfrfrfltitorffiQqq fri n tQ pa iw ilr qs(h qin{ itor ! od nq {Ha w l{tq Eil-g{ru{unfgmt rrFT qIfl ggqrq u ud . I " c,flrrrF uqft, gr: efrvfii th iwrq R qA qr[u tiwt, CItrEt fi1t At ft Afgqrq a wrgtdt ffitib grt itom'-H st fr w Rnil wrqi qqR t wgfiRilrrltqr{Hiarin h sTq}f,erils sritrr ti t ungtrsl {Tqt qtih ntq tqut {ilfrrfi' W{r qf,rsn qnqfrqrj{qffi fefiqn wqil {rqt { * srh nG g-fr ilEr{ | eilgilr{R I menqi qrgtiqqrqfitr ggtts] {it fturfi qq * fr sTsr frqrq t
eT.osr
u
r

flsrt flq +t di eililq frq r i R ll trmr wgfrtqfrs.qxrtqqml gg{rffit{ qTsrfr q{fr | qi{qqq effi argqrq Fqt,ii q{Rl 1l ll

ril'iit qfr EoFffi e{r{h q'itr

il{tt$sqifTqqr$Wr q w{'0\r-..

\ ,H! {rc wq ;rrfl sgqn { f{wtre*dqfr rdrfri ggtrt?Fm*ii qqR t


t

ffi

lTFrqq $FlI ETEKQATKqHff5q q qppft q: trrurqfirrrqt rnitu t ? n

qrq

w .eq{rEi sfqft tsTISfr fuq-

irn, Rd, narfifr, elr${rh qo, wwn qul

( lq

ffigfuql

shrinath.udupa@gamil.com

.iF( 10 t[K

ffi tt ffif s"{ ? H{oT qnfrtr Erff fi r 1? ll qffiS.stn ftqrfi{q


I

t fis ) T{ffrrcTiqqgq ilrR whNq


rrnrfffirgla
r

I
\

EFirTr,tqfrrq{frqtilq tu?o, qmdgfr, cw,wrhwqqni wgom Tt{l, ir{(, RT, {tqr frq, qrgtih qu il.c t'h Ufrftil qeq qot st r {i} 1 o c ;tK ffdrw Xtt st r nu {rfi I oc am E[Ts( am {P*cwiwti*ffiqfrfrn 1un g fffihtraqfifr u rq @ pa qgfrgcqfrafret irqrq qFrtil{q I qq q-61fr q du giltfi gq'qqsni? SFl Elgif,T{tf,sdnqqrmrF uffiqdE nfrq .tt hu t qnqf\F q tq qg'ir Effiqr ,t qfi\ry=q ina TEtil q{qR n r{fr qtq ll lc ll hr Etit rfiq ll lE ll s wffir Eqiq qq rRr rfr qqq qwrailWrh qm, frfiw, trciliT, qn*ttq flsr fi q+ft qB qR {Rmr iEt*r qi rt Uq{ q{qst 1 o c iilt {frilst e1i(ffi dq nfruq frqrq il rE ft ffiffi ifr qe q'fr ttq il 1c r
\A.oA\

,tT$qgcqdgni WqTtI q srGE ll

ffi

erfrf,erilffiqfilwq q: tgfr {Tfr u q{rr q{fr ll lu ll

silg{rguqffgifrr Um.Wi'g

ffiq

tt

wtffigqrft ,tM {

rr

( te 1
'rQq q
q(t

engttuar

shrinath.udupa@gamil.com
t

qt${qit{rq{FqFi TIqq | {
qdi rqRrerrgtiwfrgilmt wgqrEwrqq ftFiopir

fr{frr

Irtqdiffiqtat (rq) qf{cil wnh qut flt{fit {tqsi Kq t,

gn{i

{t

iquw

qrutih iqt'rt eTliist i,{ii flqtt.r W qrfr il e{rgiidt wiqqr rc lwfr)dr Eiq
trq

gti q{rner{ ggqnilar$iilt ntqn

rj

stqEfqqssnilrqF

wt'r oqfr qGdG tqnqffit qfiqTil cffi usEIrT ll 10 ll qrqqE I gqfr f$i sgu"frilrErqrsfifrtq ffiriq d'qR om

tr{qrqmi{
ilerT

qrciq6st g1 ilb

ti q} urc ittt wsrm on 6t,gr


t

uK 'f'rt engt itsrq q$ ftq qq qq r\ fr * q{fr qrs trrrr qn


q{r

gqrQ

.ud iluqrfr qRqguilrffirqKtr q{rwi ath ggqrE t wgiiwftfril{rilrfiqfrarin sh w{rqtq HF{r xqtqroqri u$rd
tqruqkrffigqfr
u R,"
u

q{fr a@ { tg{rfr t qfihrqqfr |t qftTA {FTup qi qrffif,r ileil ilFr {TTR

ft{t {qqq mffi rit{ su*nct{r*il$rqt ga 'rfrfr


{ilrFt'
qgmq$S

ffiHRH qiwc{ il.c

qqqEqaf {R}{+qig dtqrwt

qilqqEwTr arr$ qfrqt

qTFTUIT{qFf,

1ffi SFTI
*
fi
qeqTq

rrfrqrsr q{t {c ffr rrtf}urtq{ r(q fre tql r ,rlrgth qfrt i oc il{
{rg{r

ti

aTn{ $qiq tt R.l il qrq* iler t oc efit qtsh


qeff giTtrnB gs orrstl

qecnrq

ffi

rtttt

( Ro )

q{iqq

shrinath.udupa@gamil.com
r

q{in rqmT{r eilt{ +\


srT{opq

qfrr( rsr{i

t, wergsil s^eqFT r {iq gs{t lttfur gofi mt lqndr ag rc qrtr Qlw, tqt qqil ilqril- ,{q} qutqrdr st ft Erh qp iarRrf,r qnr ru Qiqrq, ,(q.+ ilq qrgrr+"r qihqr fr\, nst qrqiqrur t*' gq wnt
E{{K Eilqfi Rtqn

rrrw8ffisla (q(S.),r qqqrqoirflotu'{tq r

6Ri,,
,

$-

nuqr}

qtr

wiqrsr
u

art

rr 1r

flr Fr srqIT-E( qtqqdi Qtfttttt g di tnr8fi qR iqqrfltdt qt qh Enft-a qii $qq qEK 'fr gqif,t ffirtqrdr writt fdi"gt?iior *qn * il lQ lr om c

qrqqt

@ rdqi sRoi qg$qi {fisr1qltqi a up Ef{t {rihqfr EErfrgmKnR{eTrrfu?qar tq Fdiqr I qnh {oitil d u qq frei q{mqditqni qr4q ll R,? ll th. tnr,iiil wr * t 11 ina E{ri qru[rEq tdqqt 'H{Fr w{ hr s
qtwi WRU i,R. u
rr

t,firn'qiq

Tot}Tq

Trrti

ga

il.qqffiqiqnq m

ffitnqqWwquqmftqilf
{RfirR+Rili Eqrtq
n

T$ qu$ilrqqqfiE{ni qRffi aiqrflT{ iqqqi qsffinqrflqqq-

tl

o \ A.\ ril{rt{ roq aitoqoi qnuqt qfi q{q*{ qtqrfr cffiq lr$i etrq w{K tltwt ttift gq fiittih tttt .1rqq qilffit +edfi *qft il RB tt

tt .

(t.l),
.l

sTrg{tfiw

shrinath.udupa@gamil.com
I
I

qq

RqqRiq'q*q t qil${tRqili,tqq n Rq n q:iq: r r*qrfq Gqtrq' l-wFitq qqr'{ wfrqq]qq{r![fl{r wFim ar6r fiaq+ fui uqrq ft?jt-fitq rfrfr .co frq' qigibi\: lRer ttftrtdGa l otu trt, qK ilv, erq{ qq qr{ Qrut, qrfn mi r {q{rt 1 o o " frt r ngtnw{ d; ( qsr ) qsq qni ga ftfr irq t\ ts{sibt qr qqh tet ilqt, dtih'rult rirfirq q-h qtft {rlmr wrtqfigffi *rn rr rq ir a@ tu* 'qfth *Rw qt'it eisffi{ up 'it*iq *q qdlitler'qtEq I h.ud rqttlQrcll t qfiqret {ier{qt *t q6gqlteila{ftu1 | na i hrqqmfr qfrsi Ertfiimr-diq;ffi' rftfr:tqt qriEtrrR{Rili s wmrili itiilwi tri,wnq Errqqqr frq'l .qrh I ili qrq.q1qfiiq, 1 Re il udrq sfEfiil {iq' t Et5{ ETilfr3lt tsT6f {s sqTe{ Erltq ri r ts sq{eq:t {i} ofr qnker I {it titqqptq llR'ell t t'rfi qfrs] *qfi", qnu$rr EITT n Rqu gqr eft' *fii-rf,rtqir erTgtitcqr wqot:
I

qfi ffiK-Tgiwf qRrt iqrcrn{R-i

qifi dRil{.fi qidqH

fr{i qr{q

lrnrftIqlar

(u)

tfi gifr qH E\ r qth frqo{Fkfr ll qq ll


qR

Uqqrd

qffi anR tdt qtqe qqnn o{ft

qsr@

( tv Wt

ilgtqeq

shrinath.udupa@gamil.com sY

fr{ttnq qql I
t

wtt

tt

tw 1t t ftq {11rr w t\ ft tt uq$i I ur{r {ffs tqqfr TI( trqfi tR qqr? I qE tfru {qm gsil nlctt
Aii eTo{{t{r-c,fn wrgiiwqu'i qrqdirr flqffi I

r nfrwstil aRr g{ril Uqrt iiq t qnqH {,r gqrt ttq 51 r fi qqr*n qn ile&tEii T{rt I

ti

er{*vqq6q{ttq

tqtiro q"({ Ra qrsdgft frttqq 'ilfr uoqrFr t$t w fiCw fldr q{rfl qrttsqft

rrqnti

sh

at rin

h.u

a up d

mi fitt ilir ga @
.,
sY

stRI sqrci St nq IQt t

" eY* {qu6 dt tgqtq{R'{tr tt

,f,lt N[ s1q W(f,r Qoc srqfl qtEfit {16 $ o ttq $TIII wq Rorq srTttrt iqsg qq q\ t
dt di f; {nq qrift,ii ioc qq St t ftr qr nfi qgRqt ( ?qqr )

om l.c

semgdt

fr nril "
qti
elt'T

o,fie] qtit qqil ilq r

* qrt ad qriifi {rsr{ qTl q'q

qgrgdi a{fraq'i qq qq'i $e qii, fr q{ tl 6r nKr" l od qK q\ swt(

"#

t
t

lh{frr

qtqk qqffitfttiascqqgirfidr iqt fr wq* silt fi qib r flnt t om sIFFs {ii{q 1 R il c " F qqj .*T{qt Q{t{t m t qosii tTiilttt{T 1 t{tqt t t' KI: 1, qtt{q ga qit" sFGrT ilq qrffi fnr qflE fffl qn fr @ erq,ft,{nrqt fiFI di di nE afi " tsF d 'ii 'tt di d r&tqqrqstrupa iwrrttqt tq vt, me Rq qT Qstt(r ril 1o6 Hr(r " sFqdt {'rfr qr{iil {in bqq t\ ud ioo"l{rtaKRqt*urtqq*t th. ( q{t )}rt a " # qi Bl nsiq ,iqq qrt{ w lHtQI " in h EqS qtq fth fqtsfinrfr'fi qtq erqt sFqs1gtti{ifr qqrf,r ffit frtqq euqfr ([rq gt r+fr, uqr w i r +xqhffi wqiiqerqtfr sq$T'iq wfrtfi fit uosfr w irqt itq q'qq t\ fiefisfrh iut qqr sTfi fr rtd
scqt ftmqn
r

qb .ttttr Tq 6rrT( rtffisq{ atr? .rqh tisr R dt ttail inr ti ,, eF {i ,ftEi dt d r{rrsqftsft di gnq HEr " i oc S q'Et qfHil E'\ u
E

( r,s) irqtnileqq*rr rshrinath.udupa@gamil.com sqinrfi(qqirtr t ,,ssRR sFiqil q ssq qrqtfr qlqrr Eu flqr?fi Aa i* fiq di nErqr(r {n \ ssr qg'qdi inq {dqnh iin {imr,ftdr Tnrsr frqK qq st {tqilstt q{ Qt I q, r. qrr? t oc qh iiq wi, a'i w{ft& r '. Ep ar\ quFrr{mft{i t R Ht(I tt tr
(

lq

"

Sr

1o o o ge[' QEm qq

* qt e+ srqt qqt

st

qrr

qrirt

gm

iq

a'lar

FrKt" t o< eil( qtq rs fr{ ffErE *iqAt itw t qnfiqq qr


gildi

shrinath.udupa@gamil.com ( ra ; sqif,if,Fqqdrrr "sy fr fi sr$dorfr i asl ilE q


r

$q

Wfr rrfr W dK qrqqqdi Rdif.r wa


EnttT

r,

g a@ p du h.u at {i rin sh

w{ttr

snh qrq ( wo ) iefr r snqrr uq {ieii nrdi t'?w q.h {r* f}erq
Eqq

"e5 fr fi uiqtr seqqgrq ailRI rrqrrT r1{rt di St HKq qi HRt,' o o o o qq X fi qEqnr di r il s(finer wrn u

mi a

om l.c