Vous êtes sur la page 1sur 13

B gio dc v o to

cng ho x hi ch ngha vit nam

c lp - T do - Hnh phc

S: 16/2009/TT-BGDT

H Ni, ngy 17 thng 7 nm 2009

THNG T
Quy nh chi tit vic xt cng nhn, hy b cng nhn t tiu chun, b nhim, min nhim chc danh gio s, ph gio s Cn c Ngh nh s 178/2007/N-CP ngy 03 thng 12 nm 2007 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca b, c quan ngang b; Cn c Ngh nh s 32/2008/N-CP ngy 19 thng 3 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Gio dc v o to; Cn c Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph quy nh tiu chun, th tc b nhim, min nhim chc danh gio s, ph gio s; Theo ngh ca Cc trng Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc, B trng B Gio dc v o to quy nh chi tit vic xt cng nhn t tiu chun, hy b cng nhn t tiu chun, b nhim, min nhim chc danh gio s (GS), ph gio s (PGS), c th nh sau: Chng I QUY NH V CNG TRNH KHOA HC QUY I, S DNG THNH THO NGOI NG, THM NIN O TO iu 1. Cc loi cng trnh khoa hc quy i
1. Cc loi cng trnh khoa hc quy i bao gm: bi bo khoa hc c cng b; bo co khoa hc ti hi ngh khoa hc quc gia, quc t; sch phc v o to c xut bn; chng trnh, ti nghin cu khoa hc (NCKH) c nghim thu; hng dn nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s. 2. Cht lng mi loi cng trnh khoa hc quy i nu ti khon 1 iu ny c tnh bng im quy i. 3. Cc cng trnh khoa hc cng b c ni dung trng lp ch c tnh im quy i mt ln. Bi ng bo v sch ph bin khoa hc, bn tm tt kt qu

nghin cu, bo co tng kt, nhn xt, nh gi, dch thut khng c tnh l cng trnh khoa hc quy i. iu 2. Bi bo khoa hc c cng b 1. Bi bo khoa hc c cng b bao gm: bi bo khoa hc c cng b trn tp ch khoa hc, bo co khoa hc ti hi tho khoa hc quc gia, quc t, kt qu ng dng khoa hc, cng ngh. Bi bo khoa hc c cng b phi th hin r tng khoa hc, tnh thi s ca vn nghin cu, tnh hnh nghin cu trong nc v quc t (nu c), cc ni dung cn thit, nhng ng gp chnh v l thuyt v ng dng; phng php, phng tin nghin cu, ngun t liu trch dn v ti liu tham kho. 2. Tnh im quy i cho mi bi bo khoa hc c cng b ch yu da vo cht lng khoa hc ca chnh bi bo, c tham kho uy tn khoa hc ca tp ch cng b bi bo khoa hc . Mi bi bo khoa hc c tnh t 0 n 1 im; ch bi bo khoa hc no c bit xut sc, ng trn cc tp ch c uy tn khoa hc hng u trong nc v quc t mi c th c tnh n 2 im. Hi ng Chc danh gio s (HCDGS) ngnh, lin ngnh ngh danh sch cc tp ch khoa hc chuyn ngnh c tnh im, trnh HCDGS nh nc quyt nh. 3. Bo co khoa hc ti hi tho khoa hc quc gia, quc t c chn ng ton vn trong tuyn tp cng trnh khoa hc ca hi tho, c phn bin khoa hc c tnh t 0 n 1 im. Nu tuyn tp cng trnh khoa hc c cng b Vit Nam th phi c giy php xut bn. 4. Kt qu ng dng khoa hc c cp bng pht minh, sng ch; gii thng quc gia, quc t v ngnh kin trc, nu cha c tnh im cc cng trnh khoa hc quy i khc th c tnh t 0 n 1 im; trong trng hp c bit xut sc th c th c tnh n 1,5 im. Nu c nhiu tc gi th s im c chia u cho cc tc gi. 5. i vi cc ngnh ngh thut, th dc th thao, bi bo khoa hc c cng b c tnh im cng trnh khoa hc quy i do HCDGS ngnh, lin ngnh ngh v HCDGS nh nc xc nh c th ph hp vi tng ngnh. iu 3. Sch phc v o to c xut bn 1. Sch phc v o to c xut bn c tnh im cng trnh khoa hc quy i l sch p ng cc tiu chun khoa hc, tnh s phm, ang c s dng ging dy, gio dc t trnh i hc tr ln, c ni dung ph hp vi chuyn ngnh ca ng vin, c xut bn v np lu chiu trc ngy ht hn np h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS, bao gm: a) Sch chuyn kho l kt qu nghin cu chuyn su v tng i ton din v mt vn khoa hc chuyn ngnh ca ng vin, c c s gio dc i hc (GDH) s dng o to t trnh i hc tr ln, c tnh t 0 n 3 im.

b) Gio trnh l ti liu ging dy, hc tp ph hp vi chng trnh GDH, c th trng c s GDH duyt, la chn hoc c B trng B Gio dc v o to ph duyt c tnh t 0 n 2 im. c) Sch tham kho l sch c c s GDH dng lm sch tham kho cho ging vin v ngi hc, c ni dung ph hp vi chng trnh GDH c tnh t 0 n 1,5 im. d) Sch hng dn l sch c c s GDH dng lm ti liu hng dn ngi hc va hc va lm, hc t xa, t hc c hng dn; ti liu hng dn thc tp mn hc, ti liu thc tp theo gio trnh, thc tp trong bnh vin, thc tp trong c s sn xut c tnh im cng trnh khoa hc quy i t 0 n 1 im. T in chuyn ngnh c tnh im nh sch hng dn. 2. Sch phc v o to c xut bn do tp th bin son th ngi ch bin (nu c) c tnh 1/5 s im cng trnh c tnh cho cun sch , 4/5 s im cn li c chia theo gi tr ng gp ca tng ngi tham gia vit, k c ngi ch bin nu trc tip tham gia vit sch. iu 4. Chng trnh, ti nghin cu khoa hc c nghim thu 1. Ch nhim chng trnh NCKH cp nh nc c tnh im cng trnh khoa hc quy i t 0 n 1,5 im; ph ch nhim chng trnh v th k mi ngi c tnh im cng trnh khoa hc quy i t 0 n 0,5 im. 2. Ch nhim ti NCKH cp nh nc c tnh im cng trnh khoa hc quy i t 0 n 1,25 im. 3. Ch nhim ti NCKH cp b hoc cp tnh, thnh ph trc thuc trung ng v ti nhnh cp nh nc c tnh im cng trnh khoa hc quy i t 0 n 0,5 im. 4. Ch nhim ti NCKH cp c s c tnh im cng trnh khoa hc quy i t 0 n 0,25 im. 5. ti NCKH i vi cc ngnh khoa hc c bn ( ti nghin cu c bn) c cng nhn nh ti cp b tnh iu kin cn theo quy nh ti khon 4 iu 9 v khon 5 iu 10 ca Quyt nh s 174/2008/Q-TTg v khng c tnh im cng trnh khoa hc quy i. iu 5. Hng dn nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s, hc vin cao hc bo v thnh cng lun vn thc s, 1. Hng dn nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s, hc vin cao hc bo v thnh cng lun vn thc s c tnh hon thnh khi nghin cu sinh c cp bng tin s hoc c quyt nh cp bng tin s, hc vin cao hc c cp bng thc s hoc c quyt nh cp bng thc s. 2. Ch tnh im cng trnh khoa hc quy i cho ng vin hng dn nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s. Hng dn mt nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s c tnh 1 im. Nu tp th hng dn th ngi hng dn chnh c tnh 2/3 im, ngi hng dn ph c tnh 1/3
3

im. Nu c t 2 ngi hng dn ph tr ln th s im 1/3 c chia u cho nhng ngi hng dn ph. 3. Hng dn chnh hoc ph hc vin cao hc lm lun vn thc s: a) Trc ngy 8 thng 6 nm 2000, cc ng vin c quyt nh hng dn lun vn thc s cng vi mt hoc nhiu ngi khc, nhng trong quyt nh khng ghi r l hng dn chnh hay ph, c th c xem l hng dn chnh nu c xc nhn l ng hng dn chnh ca th trng c s GDH. b) T ngy 8 thng 6 nm 2000 n trc ngy 5 thng 8 nm 2008, theo Quy ch o to sau i hc ban hnh theo Quyt nh s 18/2000/Q-BGD&T, mi lun vn thc s ch c mt ngi hng dn. ng vin hng dn hc vin cao hc lm lun vn thc s cng vi mt hoc nhiu ngi khc khng c tnh l hng dn chnh mt hc vin cao hc bo v thnh cng lun vn thc s. c) T ngy 5 thng 8 nm 2008 tr i, theo Quy ch o to thc s ban hnh theo Quyt nh s 45/2008/Q-BGDT (khon 1 iu 39), hc vin cao hc lm lun vn thc s c ti a 2 ngi hng dn nn trong quyt nh phi ghi r ng vin l ngi hng dn chnh. 4. ng vin thuc ngnh Y, ngnh Dc hng dn chnh thnh cng mt bc s chuyn khoa cp II hoc mt dc s chuyn khoa cp II c xem l iu kin nh hng dn chnh thnh cng mt lun vn thc s v cn c cc minh chng nh quy nh ti khon 1 v 3 ca iu ny. iu 6. im cng trnh khoa hc quy i xt cng nhn t tiu chun chc danh GS 1. ng vin l ging vin thuc bin ch ca c s GDH phi c 12 im cng trnh khoa hc quy i tr ln, trong : a) C t nht 3 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s; b) C t nht 6 im tnh t cc bi bo khoa hc c cng b, trong c t nht 1,5 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s; c) C t nht 3 im tnh t vic bin son sch phc v o to c xut bn, trong c t nht 1,5 im tnh t bin son gio trnh v sch chuyn kho. 2. ng vin l ging vin thnh ging ca c s GDH phi c 20 im cng trnh khoa hc quy i tr ln, trong : a) C t nht 5 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s; b) C t nht 10 im tnh t cc bi bo khoa hc, trong c t nht 2,5 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s; c) C t nht 3 im tnh t vic bin son sch phc v o to c xut bn, trong c t nht 1,5 im tnh t bin son gio trnh v sch chuyn kho.

3. ng vin thuc cc ngnh Gio dc, Tm l, Kinh t, Lut, Ngn ng, Qun s, An ninh, S, Kho c, Dn tc hc, Trit hc, X hi hc, Chnh tr hc, Vn hc, Vn ho phi c t nht 01 sch chuyn kho vit mt mnh v c 01 gio trnh va l ch bin va tham gia vit. iu 7. im cng trnh khoa hc quy i xt cng nhn t tiu chun chc danh PGS 1. ng vin l ging vin thuc bin ch ca c s GDH phi c 6 im cng trnh khoa hc quy i tr ln, trong : a) C t nht 1,5 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s; b) C t nht 3 im tnh t cc bi bo khoa hc, trong c t nht 0,75 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s. 2. ng vin l ging vin thnh ging ca c s GDH phi c 10 im cng trnh khoa hc quy i tr ln, trong : a) C t nht 2,5 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s; b) C t nht 5 im tnh t cc bi bo khoa hc, trong c t nht 1,25 im c thc hin trong ba nm cui tnh n thi im ht hn np h s. iu 8. Bo co kt qu nghin cu khoa hc, cng ngh v o to Bo co kt qu NCKH, cng ngh v o to do ng vin vit khng qu 10 trang giy kh A4 di dng mt cng trnh khoa hc tng quan, nu ln nhng tng ch yu v hng nghin cu chnh, nhng ng gp v kt qu ni bt trong NCKH, cng ngh v o to. ng vin la chn v lit k ti a 5 cng trnh khoa hc tiu biu nht ca bn thn. iu 9. S dng thnh tho ngoi ng 1. ng vin c xt t tiu chun chc danh GS phi thnh tho 1 trong 5 ngoi ng: Anh, c, Nga, Php, Trung. ng vin c xt t tiu chun chc danh PGS phi thnh tho 1 ngoi ng bt k. T ngy 01 thng 01 nm 2011 tr i, ng vin xt t tiu chun chc danh GS, PGS phi s dng thnh tho mt ngoi ng phc v cho cng tc chuyn mn v giao tip c bng ting Anh. 2. ng vin c cng nhn l s dng thnh tho ngoi ng phi c hiu c cc ti liu chuyn mn vit bng ngoi ng, vit c cc bi bo chuyn mn bng ngoi ng v trao i (nghe, ni) v chuyn mn bng ngoi ng theo quy nh ti khon 1 iu 2 Quyt nh s 174/2008/Q-TTg. 3. Nhng trng hp sau y c cng nhn s dng thnh tho ngoi ng: a) tt nghip v c cp bng i hc hoc bng thc s nc ngoi, vit v bo v lun n tin s bng ting nc ngoi, c thi hn khng qu 5 nm tnh t khi c cp bng n thi im ht hn np h s;

b) tt nghip i hc ngoi ng v c cp bng c nhn ngoi ng, thng xuyn s dng ngoi ng trong chuyn mn ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS; c) ng vin ang ging dy chuyn mn bng ngoi ng. 4. HCDGS c s v HCDGS ngnh, lin ngnh t chc nh gi trnh ngoi ng ca tt c cc ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS khng thuc cc trng hp quy nh khon 3 iu 9 ca Thng t ny. 5. Trong trng hp cn thit, HCDGS ngnh, lin ngnh v HCDGS nh nc c th nh gi li trnh ngoi ng ca ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS thuc din c cng nhn l s dng thnh tho ngoi ng quy nh ti khon 3 iu 9 ca Thng t ny. HCDGS c s, HCDGS ngnh, lin ngnh c th mi chuyn gia v ngoi ng gip xc nh iu kin s dng thnh tho ngoi ng ca ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS. iu 10. Thm nin o to 1. Thm nin o to l thi gian lm nhim v gio dc, ging dy t trnh i hc tr ln ti cc c s GDH tnh theo nm, thng. Mi nm thm nin gm 12 thng. 2. i vi ng vin l ging vin thuc bin ch ca c s GDH phi hon thnh nhim v theo quy nh v ch lm vic ca ging vin tnh theo nm hc ti Quyt nh s 64/2008/Q-BGDT ngy 28 thng 11 nm 2008 ca B trng B Gio dc v o to. 3. i vi ng vin l ging vin thnh ging: a) Thi gian c tnh thm nin lm nhim v gio dc, ging dy t trnh i hc tr ln, gm: thi gian trc tip ging dy trn lp v thi gian hng dn nghin cu sinh lm lun n tin s, hng dn hc vin cao hc lm lun vn thc s, hng dn sinh vin lm n, kho lun tt nghip i hc. b) Thi gian ging dy trc tip trn lp tnh trong 1 nm thm nin c quy i thnh gi chun, nu trong thi gian ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh GS thc hin 120 gi chun, ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh PGS thc hin 90 gi chun th c tnh 1 nm thm nin o to. T ngy 01 thng 01 nm 2011 tr i, ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh GS phi thc hin 190 gi chun, ng vin xt cng nhn t tiu chun chc danh PGS phi thc hin 170 gi chun. 4. Khi xc nhn thm nin o to cho ging vin, Th trng c s GDH phi xc nhn r nhim v giao cho ging vin thuc bin ch v ging vin thnh ging, ghi r tn mn hc, ni dung v yu cu ging dy, nh mc gi chun ging dy, nhim v hng dn lun n tin s, lun vn thc s, n hoc kha lun tt nghip i hc, nhn xt v kt qu o to gn vi thm nin o to v mc hon thnh nhim v ca ging vin.

5. Thi gian ng vin lm chuyn gia gio dc cc c s GDH ca nc ngoi c tnh thm nin o to nu c cng hm hoc hp ng mi ging ca trng i hc nc ngoi, trong c ghi r ni dung cng vic, thi gian ging dy ti trng v c quyt nh ca B Gio dc v o to c i lm chuyn gia gio dc nc ngoi. Chng II H S XT CNG NHN T TIU CHUN CHC DANH GS, PGS, THM NH V QUN L H S iu 11. H s xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS 1. Bn ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS. 2. Bng tt nghip i hc, bng thc s, bng tin s ca ng vin. 3. Bng tt nghip ngoi ng hoc ti liu minh chng s dng thnh tho ngoi ng ca ng vin theo quy nh ti khon 3 iu 9 ca Thng t ny. 4. Quyt nh phong, cng nhn hoc b nhim chc danh PGS, nu ng vin ng k xt chc danh GS. 5. Cc quyt nh giao nhim v hng dn nghin cu sinh lm lun n tin s, hc vin cao hc lm lun vn thc s, bc s, dc s lm chuyn khoa cp II v sinh vin lm n, kho lun tt nghip i hc. 6. Bng tin s, bng thc s, bng chuyn khoa cp II, bng tt nghip i hc ca ngi hc c cp m ng vin c giao hng dn. 7. Hp ng thnh ging, bn nhn xt ca th trng c s GDH v kt qu o to hoc bn thanh l hp ng thnh ging i vi ging vin thnh ging; Quyt nh ngh hu i vi ng vin l ging vin thnh ging ngh hu. 8. Chng trnh, ti nghin cu khoa hc c nghim thu, gm: Quyt nh hoc hp ng giao thc hin chng trnh hoc ti NCKH; Bin bn nghim thu ti; Bo co tm tt thc hin ti ca ch nhim ti khi nghim thu. 9. Bng pht minh, sng ch v cc ti liu km theo. 10. Cng hm hoc hp ng mi ging dy ca c s GDH nc ngoi c ghi r thi gian lm chuyn gia v Quyt nh c i lm chuyn gia gio dc nc ngoi ca B gio dc v o to Vit Nam. 11. Bn bo co tng quan kt qu NCKH, cng ngh v o to. 12. Cc bi bo khoa hc c cng b, sch phc v o to c xut bn. Giy chng nhn mc ch s dng sch ca th trng c s GDH v bin bn thm nh sch ca Hi ng thm nh sch c thm quyn. Ch tch HCDGS nh nc xc nh chi tit mu h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS.

iu 12. Chun b h s 1. Mi b h s xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS ng thnh 2 tp. Tp I gm cc ti liu quy nh t khon 1 n khon 11 iu 11 ca Thng t ny. Tp II gm cc bn chp bi bo khoa hc c cng b, sch phc v o to c xut bn quy nh ti khon 12 iu 11 ca Thng t ny. 2. ng vin t nh gi cht lng khoa hc cc bi bo khoa hc c cng b, sch phc v o to c xut bn v xp theo trt t t cao xung thp, theo tng loi cng trnh, khng xp theo th t thi gian. 3. H s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS c lm thnh 3 b nh nhau, in trn giy kh A4, ng ba, c mc lc v nh s trang. Ngoi ba mi b h s v bn ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS phi ghi r ngnh, chuyn ngnh, tn HCDGS ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS. 4. ng vin phi chu trch nhim v s chun xc ca h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS v cc vn bn sao chp. Khi cn thit, HCDGS nh nc, HCDGS ngnh, lin ngnh, HCDGS c s c th yu cu ng vin np bn chnh hoc ti liu gc cc giy t, vn bn trong h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS i chiu. iu 13. Np h s xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS 1. Mi ng vin np mt bn ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS km 2 nh 4 x 6; ring ng vin thuc cc c s GDH khng t chc HCDGS c s v ng vin l ging vin thnh ging np km theo mt b th dn sn tem v ghi y a ch ca ng vin phn ngi nhn v n ngh c xt ti HCDGS c s no. Cc ti liu, vn bn trn np ti Vn phng HCDGS nh nc trc thi im ht hn np h s 14 ngy. 2. ng vin l ging vin thuc bin ch ca c s GDH np 03 b h s xt cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS ti HCDGS c s ca n v mnh theo ng thi hn quy nh. 3. ng vin l ging vin thuc bin ch ca c s GDH khng t chc HCDGS c s v ng vin l ging vin thnh ging np 03 b h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS ti HCDGS c s do Thng trc HCDGS nh nc gii thiu n theo ng thi hn quy nh. iu 14. Ngi thm nh h s xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS

1. Ngi c chn c tham gia thm nh h s xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS phi l GS, PGS c cng ngnh chuyn mn vi ng vin v c tiu chun theo quy nh ca HCDGS nh nc.
ng vin c th xut ngi thm nh h s c chuyn ngnh khoa hc ph hp vi chuyn ngnh ca mnh HCDGS xem xt, chn c.

2. HCDGS c th mi GS, PGS l ngi Vit Nam nc ngoi hoc GS, PGS l ngi nc ngoi am hiu lnh vc chuyn mn ca ng vin, c uy tn khoa hc cao v phm cht tt thm nh ton phn hoc tng phn m cc GS, PGS c iu kin tham gia. 3. Vic chn c GS, PGS tham gia thm nh h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS phi c gi b mt. Cc GS, PGS c phn cng thm nh h s phi chu trch nhim v kt qu thm nh h s v kt qu thc hin cc nhim v c giao, gi b mt ni dung nhim v ang thc hin trong sut qu trnh tham gia xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS.
iu 15. Qun l h s xt cng nhn t tiu chun v h s hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS 1. Ch tch HCDGS c s chu trch nhim qun l h s, t chc kim tra s y v chnh xc ca cc vn bn, giy t, s liu trong h s ng k xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS np ti HCDGS c s. 2. H s ca ng vin xt cng nhn t tiu chun, hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS v cc ti liu c lin quan phi c HCDGS nh nc, HCDGS ngnh, lin ngnh, HCDGS c s lu gi, bo qun an ton, thun tin cho vic tm hiu, xem xt v thm nh trong sut qu trnh xt cng nhn t tiu chun, hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS. 3. Tng th k HCDGS nh nc t chc qun l v lu gi h s xt cng nhn t tiu chun, hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS ti Vn phng HCDGS nh nc. Chng III BO CO KT QU XT T TIU CHUN CHC DANH GIO S, PH GIO S; CNG NHN V HY B CNG NHN T TIU CHUN CHC DANH GIO S, PH GIO S iu 16. Bo co kt qu xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS ti HCDGS c s 1. Th trng c s GDH, ni c HCDGS c s, xc nhn kt qu xt cng nhn t v khng t tiu chun chc danh GS, PGS ca cc ng vin ti HCDGS c s, cng b cng khai kt qu xt ti c s GDH t nht 7 ngy trc khi gi bo co kt qu v h s xt t tiu chun chc danh GS, PGS ti HCDGS nh nc, ng thi bo co ln th trng c quan ch qun c thm quyn qun l ng vin. Bo co kt qu xt cng nhn t v khng t tiu chun chc danh GS, PGS v h s ca cc ng vin do HCDGS nh nc gii thiu xt ti cc HCDGS c s c gi trc tip v Vn phng HCDGS nh nc.

2. H s bo co kt qu xt cng nhn t v khng t tiu chun chc danh GS, PGS ti HCDGS c s gm:

a) Cng vn ca c s GDH bo co v kt qu xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS c s; b) Danh sch ng vin t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS c s; c) Phiu thm nh ca cc GS, PGS i vi tng ng vin; d) Bn trch ngang cc tiu chun ca cc ng vin;
) 03 b h s ca ng vin t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS c s; e) Bin bn kim phiu v phiu bu ca HCDGS c s; g) Bin bn chi tit cc cuc hp ca HCDGS c s. iu 17. Bo co kt qu xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS ti HCGS ngnh, lin ngnh 1. Ch tch HCDGS ngnh, lin ngnh c trch nhim cng b cng khai kt qu xt cng nhn t v khng t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS ngnh, lin ngnh t nht 7 ngy trc khi bo co kt qu ln HCDGS nh nc. 2. H s bo co kt qu xt cng nhn t tiu chun v khng t tiu chun chc danh ln HCDGS nh nc, gm: a) Cng vn ca HCDGS ngnh, lin ngnh bo co v kt qu xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS ngnh, lin ngnh; b) Danh sch ng vin t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS ngnh, lin ngnh; c) Phiu thm nh h s ca cc GS, PGS i vi tng ng vin; d) Bn trch ngang cc tiu chun ca cc ng vin; ) 03 b h s ca cc ng vin t tiu chun chc danh GS, PGS HCDGS ngnh, lin ngnh; e) Bin bn kim phiu v phiu bu ca HCDGS ngnh, lin ngnh; g) Bin bn chi tit cc cuc hp ca HCDGS ngnh, lin ngnh. iu 18. Cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS

1. HCDGS nh nc t chc thm nh kt qu xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS ca cc HCDGS ngnh, lin ngnh. Cn c kt qu thm nh, Ch tch HCDGS nh nc ra quyt nh cng nhn t tiu chun v cp giy chng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS cho cc ng vin.
2. HCDGS c s, HCDGS ngnh, lin ngnh khng bo lu kt qu xt cng nhn t tng phn hoc ton phn tiu chun chc danh GS hoc PGS
10

ca ng vin cho nm sau nu trong t xt nm ng vin cha c HCDGS nh nc cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS. iu 19. Hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS, tc b phong hoc cng nhn chc danh GS, PGS 1. Nhng ngi c Ch tch HCDGS nh nc quyt nh cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS, nu b pht hin v xc nh l khng tiu chun hoc vi phm cc quy nh ti cc khon 2, 3 v 4 iu 18 Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph th b hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS. 2. Nhng ngi c phong hc hm GS, PGS hoc c cng nhn chc danh GS, PGS trc ngy Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph c hiu lc thi hnh, nu b pht hin v xc nh l khng tiu chun quy nh ti thi im c phong, cng nhn hoc hoc vi phm cc quy nh ti cc khon 2, 3 v 4 iu 18 Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph th b tc b chc danh GS, PGS. 3. HCDGS nh nc s dng hnh thc b phiu kn quyt ngh vic hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS, tc b chc danh GS, PGS. Ngh quyt ca HCDGS nh nc ch c gi tr khi c t 2/3 tng s thnh vin tr ln ca Hi ng b phiu tn thnh. Chng IV B NHIM, MIN NHIM CHC DANH GIO S, PH GIO S iu 20. Xc nh nhu cu b nhim chc danh GS, PGS Cn c mc tiu, nhim v, chng trnh o to v nghin cu khoa hc ca c s GDH; cn c ngh quyt ca Hi ng trng, ngh ca khoa, b mn v kin ca Hi ng khoa hc ca c s GDH; cn c quy nh ca B trng B Gio dc v o to v c cu i ng ging vin trong cc c s GDH, th trng c s GDH xc nh nhu cu b nhim chc danh GS, PGS; thng bo cng khai s lng GS, PGS cc ngnh, chuyn ngnh cn b nhim; iu 21. H s ng k b nhim chc danh GS, PGS 1. Bn ng k xt b nhim chc danh GS hoc PGS; 2. Quyt nh cng nhn t tiu chun chc danh GS hoc PGS do Ch tch HCDGS nh nc cp; 3. Quyt nh b nhim chc danh GS hoc PGS do ngi ng u c s GDH nc ngoi hoc cp c thm quyn nc ngoi cp i vi nh gio c b nhim lm GS hoc PGS ti mt c s GDH nc ngoi;

11

4. Cc vn bn, giy t cn thit khc theo yu cu ca c s GDH. iu 22. Xt v ngh b nhim chc danh GS, PGS 1. Nh gio c cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS hoc c b nhim lm GS, PGS ti mt c s GDH nc ngoi c nguyn vng c b nhim chc danh GS, PGS c th np h s ng k xt b nhim chc danh GS, PGS ti mt c s GDH. 2. Th trng c s GDH t chc thu nhn h s ng k xt b nhim chc danh GS, PGS, phn loi theo ngnh, chuyn ngnh, chuyn cho cc khoa, b mn c nhu cu tin hnh xt ngh b nhim chc danh GS, PGS. Vic t chc xt ngh b nhim chc danh GS, PGS thc hin theo quy nh ti Mc 2 Chng III Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph quy nh tiu chun, th tc b nhim, min nhim chc danh gio s, ph gio s.

3. Th trng c s GDH lp danh sch cc ng vin c tiu chun b nhim chc danh GS, PGS, bo co c quan ch qun c thm quyn qun l nh gio xc nhn v c cng vn km theo ngh B trng B Gio dc v o to v vic b nhim chc danh GS, PGS. 4. Th trng c s GDH ngoi cng lp lp danh sch ng vin c tiu chun b nhim chc danh GS, PGS, bo co Ch tch Hi ng qun tr xc nhn v c t trnh km theo ngh B trng B Gio dc v o to v vic b nhim chc danh GS, PGS. 5. Trng hp b nhim chc danh GS, PGS i vi ng vin t ni khc chuyn n, c s GDH phi hon thin quy trnh thuyn chuyn, iu ng hoc tuyn dng theo quy nh hin hnh ca Nh nc.
iu 23. Min nhim chc danh GS, PGS 1. Nhng ngi b hy b cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS, b tc b hc hm hoc chc danh GS, PGS th ng nhin b min nhim chc danh GS, PGS trong cc c s GDH.
2. Ngi c b nhim chc danh GS, PGS nhng khng hon thnh nhim v c giao theo quy nh ti iu 5 Quy nh tiu chun, th tc b nhim, min nhim chc danh GS, PGS ban hnh km theo Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph th b min nhim chc danh GS, PGS.

Trnh t min nhim chc danh GS, PGS thc hin theo quy nh ti iu 21 Quy nh tiu chun, th tc b nhim, min nhim chc danh GS, PGS ban hnh km theo Quyt nh s 174/2008/Q-TTg ngy 31 thng 12 nm 2008 ca Th tng Chnh ph. iu 24. Gii quyt khiu ni, t co 1. Vic gii quyt khiu ni t co v xt cng nhn, hy b cng nhn t
12

tiu chun chc danh GS, PGS, b nhim, min nhim chc danh GS, PGS thc hin theo quy nh ca php lut v khiu ni, t co. Th trng c s GDH, th trng c quan ch qun ca c s GDH c thm quyn qun l nh gio, HCDGS nh nc phi hp cht ch vi Thanh tra v cc n v c lin quan thuc B Gio dc v o to v cc t chc hu quan khc gii quyt kiu ni, t co. 2. Vic t chc hp li xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS, b phiu tn nhim li cho ng vin ch thc hin khi c kt lun khng nh bng vn bn ca HCDGS nh nc l qu trnh xt cng nhn t tiu chun chc danh GS, PGS vi phm cc quy nh hin hnh. iu 25. T chc thc hin Thng t ny c hiu lc k t ngy 04 thng 9 nm 2009. Cc ng (b) Chnh Vn phng, Cc trng Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc, Th trng cc n v c lin quan thuc B Gio dc v o to, Th trng cc c quan ch qun ca c s GDH c thm quyn qun l nh gio, Ch tch HCDGS nh nc, Th trng c s GDH chu trch nhim thi hnh Thng t ny./.
Ni nhn:
- Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph ( b/c); - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - Vn phng, Ban T chc Trung ng ng; - Vn phng Chnh ph; - y ban VHGDTNTN&N ca Quc hi; - VP BC TW v phng chng tham nhng; - Ta n nhn dn ti cao; - Vin kim st nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - UBTW Mt trn T quc Vit Nam; - C quan Trung ng ca cc on th; - Hi ng Chc danh gio s nh nc; - Cng bo, Website B GD&T; - Nh iu 25; - Lu: Vn th, NGCBQLGD (5b), PC.

B TRNG Nguyn Thin Nhn k

13