Vous êtes sur la page 1sur 110

FALUN GONG

Li Hongzhi

Tumaczenie polskie 8 listopada 2008

LUNYU1
Fa Buddy jest najbardziej dogbne; ze wszystkich teorii tego wiata jest najbardziej zoon i nadzwyczajn nauk. eby zbada t dziedzin, ludzko musi dokona fundamentalnej zmiany w konwencjonalnym myleniu. W przeciwnym razie prawda o wszechwiecie pozostanie na zawsze tajemnic dla ludzkoci, a zwykli ludzie bd na zawsze peza w granicach wyznaczonych przez ich wasn ignorancj. Czym wic dokadnie jest Fa Buddy? Czy jest religi? Czy jest filozofi? To jest tylko pojmowanie nowoczesnych badaczy Buddyzmu, ktrzy studiuj jedynie teorie. Rozpatruj to jako filozoficzn kategori do krytycznych studiw i tak zwanych bada naukowych. W rzeczywistoci Fa Buddy nie jest tylko t malek porcj udokumentowan w witych pismach, gdy jest to tylko Fa Buddy na poziomie elementarnym. Fa Buddy jest wgldem we wszystkie tajemnice. Zawiera w sobie wszystko i niczego nie pomija - od czsteczek i moleku, do wszechwiata, od czego jeszcze mniejszego do czego jeszcze wikszego. Jest ujawnieniem natury wszechwiata, Zhen-Shan-Ren2, wyraanej na rnych poziomach i majcej rne warstwy znaczenia. Jest rwnie tym, co szkoa Tao nazywa Tao3 albo co szkoa Buddy nazywa Fa4. Jakkolwiek zaawansowana staa si wspczesna wiedza ludzka, jest ona w dalszym cigu tylko czci tajemnic wszechwiata. Gdy tylko wspomnimy o specyficznych zjawiskach Fa Buddy zaraz kto skomentuje: yjemy ju w wieku elektroniki i nauka jest bardzo zaawansowana. Statki kosmiczne dotary ju do odlegych planet, a wy w dalszym cigu przywoujecie te przestarzae przesdy. Mwic wprost, bez wzgldu na to jak zaawansowany jest komputer, w dalszym cigu nie dorwnuje on ludzkiemu mzgowi, ktry do dnia dzisiejszego pozostaje niezgbion enigm. Bez wzgldu na to jak daleko moe lata statek kosmiczny, nie jest on w stanie podrowa poza ten wymiar fizyczny, w ktrym egzystuje nasza ludzka rasa. To, co mona zrozumie za porednictwem wspczesnej ludzkiej wiedzy, jest ekstremalnie powierzchowne i nieznaczne; dalekie jest to od autentycznego zrozumienia prawdy wszechwiata. Niektrzy ludzie nawet nie omielaj si stawi czoa, poruszy tematu albo przyj faktw obiektywnie istniejcych zjawisk, poniewa s zbyt konserwatywni oraz nie chc zmieni konwencjonalnego mylenia. Tylko poprzez Fa Buddy mona cakowicie ujawni tajemnice wszechwiata, czasoprzestrzeni i organizmu ludzkiego. Jest ono w stanie prawdziwie odrni prawo od nikczemnoci, dobre od zego i wyeliminowa wszelkie bdne koncepcje rwnoczenie przedstawiajc to, co jest prawidowe. Wiodca ideologia wspczesnej nauki ludzkiej ograniczona jest w badaniach i rozwoju tylko do tego fizycznego wiata, poda ona drog, na ktrej podmiot nie bdzie badany dopki nie jest uznany. Ludzie nie omielaj si przyjrze zjawiskom, ktre s nieuchwytne i niewidoczne w naszym wymiarze, ale ktre obiektywnie istniej i s odzwierciedlane w naszym wymiarze fizycznym jako rzeczywiste objawy, odrzucajc je jako niewyjanione
1 2

Lunyu (lun ju) wyjanienie za pomoc sowa; komentarz Zhen-Shan-Ren (den-szan-ren) Zhen (prawda, prawdziwo, prawdomwno) Shan (miosierdzie, dobro, yczliwo, wspczucie) Ren (tolerancja, cierpliwo, wytrzymao, opanowanie, wyrozumiao) 3 Tao (dao) Droga; taoistyczne okrelenie drogi natury i wszechwiata 4 Fa (fa) Prawo, Zasady, Droga

zjawiska. Uparci ludzie bezpodstawnie prbuj wyjania, e to s naturalne zjawiska, a ci, ktrzy maj ukryte zamiary, wbrew swoim sumieniom, po prostu pitnuj je jako przesdy. Ci, ktrzy s obojtni, po prostu trzymaj si z daleka od problemu, usprawiedliwiajc si tym, e nauka nie jest jeszcze dostatecznie zaawansowana. Jeeli ludzie bd w stanie na nowo spojrze na siebie i na wszechwiat oraz zmieni swj sztywny sposb mylenia, ludzko zrobi duy krok naprzd. Fa Buddy umoliwia ludzkoci zrozumienie bezgranicznego, niezmiernego wiata. Poprzez wieki, tylko Fa Buddy byo w stanie w kompletny sposb przedstawi jasny opis ludzkoci, kadego wymiaru materialnej egzystencji, ycia i caego wszechwiata.

SPIS TRECI
LUNYU .......................................................................................................................................................... 1 ROZDZIA I WPROWADZENIE ............................................................................................................ 5 1. RDA QIGONG ............................................................................................................................ 5 2. QI I GONG .......................................................................................................................................... 7 3. POTENCJA ENERGII I NADPRZYRODZONE ZDOLNOCI ................................................... 7 (1) POTENCJA ENERGII ROZWIJA SI POPRZEZ KULTYWOWANIE XINXING .......... 7 (2) NADPRZYRODZONE ZDOLNOCI NIE S TYM, DO CZEGO KULTYWUJCY D ............................................................................................................................................................. 8 (3) OBCHODZENIE SI Z POTENCJ ENERGII ...................................................................... 10 4. TIANMU (TRZECIE OKO) ............................................................................................................... 10 (1) OTWARCIE TRZECIEGO OKA .............................................................................................. 10 (2) POZIOMY TRZECIEGO OKA ................................................................................................. 12 (3) WIDZENIE NA ODLEGO .................................................................................................. 13 (4) WYMIARY .................................................................................................................................. 14 5. LECZENIE POPRZEZ QIGONG A LECZENIE SZPITALNE ..................................................... 15 6. QIGONG SZKOY BUDDY A BUDDYZM ..................................................................................... 16 (1) QIGONG SZKOY BUDDY ...................................................................................................... 17 (2) BUDDYZM .................................................................................................................................. 17 7. PRAWE DROGI KULTYWOWANIA I DROGI ZA ................................................................... 18 (1) PANGMEN ZUODAO (NIEZRCZNA DROGA PRZEZ BOCZNE DRZWI) ...................... 18 (2) SZTUKA WALKI QIGONG ....................................................................................................... 19 (3) ODWROTNE KULTYWOWANIE I POYCZANIE ENERGII ........................................... 20 (4) JZYK KOSMICZNY ................................................................................................................ 20 (5) DUCHOWE ZAWADNICIE ................................................................................................. 21 (6) PRAWA PRAKTYKA MOE STA SI Z DROG KULTYWOWANIA ................... 22 ROZDZIA II FALUN GONG .................................................................................................................. 23 1. FUNKCJE FALUN ............................................................................................................................. 23 2. KONFIGURACJA FALUN ............................................................................................................... 24 3. CECHY KULTYWOWANIA FALUN GONG ................................................................................ 25 (1) FA RAFINUJE PRAKTYKUJCEGO .................................................................................... 25 (2) KULTYWOWANIE WIADOMOCI GWNEJ ................................................................ 26 (3) WICZ NIE ZWAAJC NA KIERUNEK I POR .............................................................. 27 4. KULTYWOWANIE ZARWNO UMYSU JAK I CIAA.......................................................... 27 (1) PRZEMIANA BENTI ................................................................................................................. 28 (2) NIEBIASKI OBWD FALUN ................................................................................................ 29 (3) OTWARCIE MERYDIAN ......................................................................................................... 30 5. INTENCJE UMYSU ........................................................................................................................ 30 6. POZIOMY KULTYWOWANIA W FALUN GONG ...................................................................... 32 (1) KULTYWOWANIE NA WYSZYCH POZIOMACH ........................................................... 32 (2) PRZEJAWY GONG .................................................................................................................... 32 (3) KULTYWOWANIE CHU SHI JIAN FA (FA POZA TRJWIATEM) .............................. 33 ROZDZIA III KULTYWOWANIE XINXING ..................................................................................... 34 1. WEWNTRZNE ZNACZENIE XINXING....................................................................................... 34 2. STRATY I ZYSKI .............................................................................................................................. 35 3. JEDNOCZESNE KULTYWOWANIE ZHENSHANREN .......................................................... 37 4. WYZBYWANIE SI ZAZDROCI .................................................................................................. 38 5. POZBYWANIE SI PRZYWIZA ............................................................................................... 39 6. KARMA ............................................................................................................................................... 41 (1) RDA KARMY...................................................................................................................... 41 (2) ELIMINOWANIE KARMY....................................................................................................... 42 7. DEMONICZNE ZAKCENIA....................................................................................................... 44 8. WRODZONA JAKO I JAKO OWIECENIA ...................................................................... 45 9. JASNY I CZYSTY UMYS............................................................................................................... 47 ROZDZIA IV SYSTEM PRAKTYKOWANIA FALUN GONG.......................................................... 49

1. BUDDA POKAZUJE TYSIC RK (FO ZHAN QIAN SHOU FA) .............................................. 49 2. POSTAWA STOJCA FALUN (FALUN ZHUANG FA) ............................................................... 56 3. PENETROWANIE DWCH KRACW KOSMICZNYCH (GUANTONG LIANG JI FA) .... 59 4. NIEBIASKI OBWD FALUN (FALUN ZHOU TIAN FA) ......................................................... 62 5. WZMACNIANIE NIEBIASKICH SI (SHEN TONG JIA CHI FA) .......................................... 66 ROZDZIA V PYTANIA I ODPOWIEDZI ............................................................................................. 73 1. FALUN I FALUN GONG................................................................................................................... 73 2. ZASADY I METODY PRAKTYKOWANIA ................................................................................... 76 3. KULTYWOWANIE XINXING.......................................................................................................... 92 4. TRZECIE OKO (TIANMU) ............................................................................................................... 97 5. UTRAPIENIA ..................................................................................................................................... 103 6. WYMIARY I LUDZKO ................................................................................................................ 104 SOWNIK POJ ....................................................................................................................................... 106

ROZDZIA I WPROWADZENIE
W naszym kraju, [Chinach], qigong5 pochodzi z czasw staroytnych i ma dug histori. Dlatego te Chiczycy maj naturaln przewag w praktykowaniu qigong. Dwie szkoy qigong, szkoa Buddy i szkoa Tao, bdce prawymi metodami kultywowania, udostpniy spoecznoci wiele wielkich metod kultywowania, ktre wczeniej nauczane byy tylko w odosobnieniu. Metoda kultywowania w szkole Tao jest bardzo unikalna, szkoa Buddy te ma swoj wasn metod kultywowania. Falun Gong jest zaawansowan metod kultywowania w szkole Buddy. Na zajciach, na pocztku ureguluj wasze ciaa, doprowadzajc je do stanu pozwalajcego na zaawansowane kultywowanie, nastpnie umieszcz w nich Falun6 i mechanizmy energii (Qiji7). Naucz was rwnie wicze. Dodatkowo, mam rwnie Fashen8, ktre bd was chroni. Jednak posiadanie tylko tych elementw jest niewystarczajce, poniewa nie mog one osign celu, jakim jest rozwj gong9 - niezbdne jest rwnie wasze zrozumienie podstaw kultywowania na wyszym poziomie. Ksika ta tym si wanie zajmuje. Nauczam gong na wyszym poziomie, dlatego te nie bd omawia kultywowania jakiegokolwiek konkretnego merydianu, punktu akupunktury czy miejsca przepywu energii. Nauczam Wielkiej Drogi (Dafa10) kultywowania Dafa, dla prawdziwego kultywowania w kierunku wyszych poziomw. Na pocztku moe to brzmie niewyobraalnie. Ale tak dugo jak ci, ktrzy oddani s praktykowaniu qigong, dokadnie zbadaj i dowiadcz go, odnajd wewntrz niego wszystkie cuda i subtelnoci. 1. rda qigong To, co obecnie nazywamy qigong, w rzeczywistoci oryginalnie nie nazywao si qigong. Qigong wywodzi si z kultywowania w odosobnieniu uprawianego przez staroytnych Chiczykw i z systemw kultywowania wystpujcych w religiach. Dwuwyrazowa nazwa qi gong nie wystpuje w adnych tekstach Dan Jing11, Tao Zang i Tripitaka12. Podczas rozwoju naszej, obecnej ludzkiej cywilizacji, qigong przeszed przez okres, kiedy religie byy jeszcze w pocztkujcych formach. Qigong istnia zanim jeszcze uformoway si religie. Po uformowaniu si religii by przez nie troch zabarwiony. Oryginalnymi nazwami qigong byy: Wielka Droga Kultywowania Buddy (Xiu Fo Da Fa) i Wielka Droga Kultywowania
5

qigong (ci gong) rodzaj tradycyjnej chiskiej praktyki, ktra kultywuje lub rafinuje qi, czyli energi ycia 6 Falun (falun) Koo Prawa 7 Qiji (ci di) mechanizm energii 8 Fashen (faszen) Ciao Prawa 9 Gong (gg) rodzaj energii, uzyskanej poprzez kultywowanie; praktyka, ktra kultywuje tak energi 10 Dafa (dafa) Wielkie Prawo, Wielka Droga 11 Dan Jing (dan dzing), Tao Zang (da dzang) klasyczne chiskie teksty mwice o praktyce kultywowania 12 Tripitaka (tripitaka) Trzy Kosze, znane rwnie jako Pisma Pali. Zbir tekstw, gwnie w jzyku Pali, ktre stanowi teori Buddyzmu Theravada. Jej trzy czci to: nauki Buddy, kodeks monastyczny, oraz specjalne filozoficzne rozwaania

Tao (Xiu Tao Da Fa). Mia on rwnie dodatkowe nazwy takie jak Dziewiciokrotna Wewntrzna Alchemia, Droga Arhata13, Dhyana Vajra14, itd. Obecnie uywamy nazwy qigong, aby lepiej pasowaa do wspczesnej ideologii i aby atwiej j byo popularyzowa w spoeczestwie. W rzeczywistoci qigong jest czym, co istnieje w Chinach wycznie w celu kultywowania ludzkiego ciaa. Qigong nie jest czym wymylonym przez t cywilizacj. Ma do dug histori sigajc zamierzchych czasw. Kiedy wic powsta qigong? Niektrzy twierdz, e qigong ma 3000 lat i by bardzo popularny w czasach dynastii Tang15. Niektrzy mwi, e jego historia ma 5000 lat - tyle ile chiska cywilizacja. Na podstawie odkry archeologicznych niektrzy sdz, e jego historia ma 7000 lat. Osobicie uznaj qigong za co wymylonego nie przez wspczesn ludzko - jest on kultur prehistoryczn. Zgodnie z badaniami ludzi posiadajcych nadprzyrodzone zdolnoci, wszechwiat, w ktrym yjemy jest czym, co zostao zrekonstruowane po dziewiciu eksplozjach. Planeta, ktr zamieszkujemy bya niszczona wiele razy. Za kadym razem po jej rekonstrukcji, ludzko ponownie zaczynaa rozmnaa si. Obecnie odkrylimy ju, e na wiecie istnieje wiele rzeczy, ktre przewyszaj wspczesn cywilizacj. Zgodnie z teori ewolucji Darwina, ludzie wywodz si od map i wiek cywilizacji nie przekracza 10.000 lat. Pomimo to, odkrycia archeologiczne ujawniy freski w jaskiniach Alp europejskich, ktre maj 250.000 lat. Freski reprezentuj wysoki poziom artystyczny, daleko poza zasigiem moliwoci wspczesnych ludzi. W muzeum Uniwersytetu Narodowego w Peru znajduje si duy gaz, na ktrym wyryta jest posta, trzymajca teleskop i obserwujca ciaa niebieskie. Posta ta ma ponad 30.000 lat. Jak wiemy Galileusz wynalaz teleskop powikszajcy 30 krotnie w 1609 roku, zaledwie ponad 300 lat temu. Jak to jest moliwe, eby teleskop istnia ponad 30.000 lat temu? W Indiach znajduje si elazny sup, w ktrym zawarto elaza przekracza 99%. Nawet wspczesna technologia wytapiania nie jest w stanie wyprodukowa elaza o tak wysokiej czystoci, przerasta to poziom dzisiejszej technologii. Kto stworzy te cywilizacje? W jaki sposb ludzie, ktrzy w tamtych czasach byliby mikroorganizmami, mogli stworzy takie rzeczy? Odkrycia te zwrciy uwag naukowcw z caego wiata. Poniewa odkrycia te s nie do wyjanienia, zostay nazwane kultur prehistoryczn. W rnych okresach rny by poziom nauki. W niektrych okresach by dosy wysoki przerasta wspczesn ludzko. Ale cywilizacje te ulegy zagadzie. Dlatego te twierdz, e qigong nie zosta wymylony lub stworzony przez wspczesnego czowieka, ale zosta przez niego odkryty i udoskonalony. Jest kultur prehistoryczn. Tak naprawd, to qigong nie jest wycznie wytworem naszego kraju. Istnieje rwnie w innych krajach, ale tam nie nazywaj go qigong. W krajach zachodnich takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania itd., nazywany jest magi. David Copperfield, magik z USA, jest mistrzem nadprzyrodzonych zdolnoci i kiedy zaprezentowa sztuk przeniknicia przez Wielki Mur Chiski. Przed przenikniciem przez mur nakry si biaym materiaem, wszed w mur i przenikn na drug stron. Dlaczego tak zrobi? W ten sposb wielu ludzi uznao to za magiczne przedstawienie. Musia tak zrobi, poniewa wiedzia, e w Chinach yje wiele osb o wielkich nadprzyrodzonych zdolnociach. Obawia si przeszkd z ich strony i dlatego
13

Arhat (arhat) (chi. Luo Han) owiecona istota w szkole Buddy, ktra wykroczya poza Trjwiat, ale jest podrzdna do Boddisatwy (chi. Pusa). 14 Dhyana Vajra (djana wadra) Dhyana tumaczy si jako medytacja, a Vajra znaczy Piorun, Diament lub Niezniszczalne.; (chi. Jin Gang Chan) 15 Tang (tang) jeden z najbogatszych okresw w chiskiej historii 618 n.e. do 907 n.e.

nakry si, zanim wszed do rodka. Gdy wychodzi wystawi jedn rk, unis materia i wyszed. Eksperci zwracaj uwag na sztuczki, natomiast zwykli ludzie oczekuj rozrywki [powiedzenie chiskie]. W ten sposb publiczno uznaa to za magiczn sztuczk. Te nadprzyrodzone zdolnoci nazywane s magi, poniewa nie s uywane do kultywowania ciaa ludzkiego, ale do czynienia cudw i rozrywki na scenie. Na niskim poziomie qigong jest w stanie zmieni stan organizmu osoby, w rezultacie uzdrawiajc j i polepszajc sprawno fizyczn. Na wyszym poziomie qigong odnosi si do kultywowania pierwotnego ciaa (benti16). 2. Qi i gong Qi17 jak nazywamy to dzisiaj, przez staroytnych nazywane byo i18. W zasadzie s tym samym, poniewa obydwa okrelenia odnosz si do qi wszechwiata - bezksztatnej, niewidocznej substancji, ktra przenika wszechwiat. Qi nie odnosi si do powietrza. Poprzez kultywowanie energia tej substancji zostanie uaktywniona w ciele czowieka. Zmienia stan fizyczny ciaa w rezultacie uzdrawiajc i polepszajc sprawno fizyczn. A jednak qi jest tylko qi - ty posiadasz qi, on ma qi i qi jednej osoby nie moe mie wpywu kontrolujcego na qi innej osoby. Niektrzy twierdz, e qi moe wyleczy z choroby, lub e osoba moe przesa swoje qi do drugiej osoby, aby j uleczy. Tego typu stwierdzenia nie maj podstawy naukowej, poniewa qi wcale nie jest w stanie wyleczy z choroby. Kiedy w dalszym cigu ciao praktykujcego posiada qi, to oznacza, e nie osigno ono jeszcze stanu Mleczno-Biaego Ciaa. Znaczy to, e osoba w dalszym cigu moe by chora. Osoba, ktra poprzez praktykowanie osigna zaawansowane zdolnoci, nie emituje qi. Emituje natomiast wizk wysokiej energii. Jest to wysokoenergetyczna substancja, ktra objawia si w postaci wiata o drobnych czsteczkach i duej gstoci. To jest gong. Tylko gong moe mie kontrolujcy wpyw na zwykych ludzi i tylko gong moe leczy ich dolegliwoci. Jest takie powiedzenie: wiato Buddy promieniuje wszdzie, poprawia i harmonizuje wszystko. Znaczy to, e ci, ktrzy kultywuj wedug Prawej Drogi maj niezmiern energi. Gdziekolwiek pojawi si taka osoba, wszelkie anormalne warunki w zasigu jej energii mog zosta skorygowane i przywrcone do normalnoci. Na przykad, choroba jest anormalnym stanem ciaa i zniknie, kiedy ten stan zostanie skorygowany. Mwic jeszcze prociej gong jest energi. Gong ma waciwoci fizyczne, praktykujcy poprzez kultywowanie mog dowiadczy i spostrzec jej istnienie. 3. Potencja energii i nadprzyrodzone zdolnoci (1) Potencja energii rozwija si poprzez kultywowanie xinxing

16 17

benti (benti) Ciao Oryginalne, Ciao Pierwotne; ciao fizyczne i ciaa w innych wymiarach qi (i) w chiskiej kulturze, uwaane jest za energi ycia; lecz w porwnaniu z gongiem jest nisz form energii 18 Ten termin pisz si inaczej po chisku, ale wymawia si tak samo jak poprzednie sowo qi.

Gong, ktry prawdziwie okrela poziom potencji energii u czowieka nie jest rozwijany poprzez wiczenia. Rozwijany jest poprzez przemian substancji de19 (cnoty) i poprzez kultywowanie xinxing20. Przemiany tej nie osigniemy poprzez uruchomienie pieca i tygla, i rafinowanie dan21 przy pomocy zi leczniczych22 tak jak to sobie wyobraaj zwykli ludzie. Gong, o ktrym mwimy, ksztatuje si poza ciaem i rozpoczyna si od dolnych partii ciaa. Po uszlachetnieniu xinxing, gong ronie wzwy w ksztacie spirali, cakowicie formujc si poza ciaem. Nastpnie, gdy osignie czubek gowy rozwija si w kolumn energii (Gong Zhu). Wysoko kolumny energii okrela poziom gong danej osoby. Kolumna energii istnieje w gboko ukrytym wymiarze, dlatego te przecitny czowiek ma trudnoci z jej ujrzeniem. Nadprzyrodzone zdolnoci wzmacniane s poprzez potencj energii (Gong Li). Im wysza jest potencja energii i im wyszy jest poziom osoby, tym wiksze s nadprzyrodzone zdolnoci i tym atwiejsze ich uycie. Ludzie, u ktrych potencja energii jest nisza maj sabsze nadprzyrodzone zdolnoci, trudniej jest im je zastosowa, a niektre z nich s zupenie niedostpne do uycia. Nadprzyrodzone zdolnoci same w sobie nie reprezentuj ani poziomu potencji energii, ani poziomu w kultywowaniu. To, co okrela poziom danej osoby to potencja energii, a nie nadprzyrodzone zdolnoci. Niektrzy ludzie kultywuj w zablokowanym stanie i chocia ich potencja energii jest bardzo dua nie mog okazywa wielu nadprzyrodzonych zdolnoci. Potencja energii jest decydujcym czynnikiem i rozwijana jest poprzez kultywowanie xinxing. To jest najwaniejsze. (2) Nadprzyrodzone zdolnoci nie s tym, do czego kultywujcy d Wszyscy praktykujcy zainteresowani s nadprzyrodzonymi zdolnociami. W spoeczestwie, nadprzyrodzone zdolnoci s atrakcyjne i wielu ludzi chce pozyska kilka z nich. Ale bez dobrego xinxing, osoba nie bdzie w stanie tych nadprzyrodzonych zdolnoci posi. Zwykli ludzie mog posi niektre nadprzyrodzone zdolnoci wcznie z otwartym tianmu23(trzecim okiem), jasnosyszeniem, telepati, przewidywaniem przyszoci itd. Ale nie wszystkie z tych nadprzyrodzonych zdolnoci pojawi si na etapie stopniowego owiecenia, jako e rni si one u poszczeglnych osb. Dla zwykego czowieka niemoliwoci jest pozyskanie takich nadprzyrodzonych zdolnoci jak przemiana w tym fizycznym wymiarze jednego rodzaju substancji w drug - nie jest to co, co zwykli ludzie mog posiada. Wielkie nadprzyrodzone zdolnoci rozwijane s tylko poprzez kultywowanie po narodzinach. Falun Gong by rozwinity w oparciu o zasady wszechwiata, dlatego te wszystkie nadprzyrodzone zdolnoci istniejce we wszechwiecie istniej w Falun Gong. Wszystko zaley od tego jak praktykujcy kultywuj. Nie uwaa si za co zego myli o uzyskaniu kilku nadprzyrodzonych zdolnoci. Jednak nadmiernie intensywne denie ku ich posiadaniu jest czym poza normaln myl i spowoduje negatywne skutki. Osoba, ktra uzyska nadprzyrodzone zdolnoci na niskim poziomie, bdzie miaa z tego may poytek; chyba tylko taki, e prbujc popisywa si nimi przed zwykymi ludmi stanie si od nich silniejsz. W takim przypadku wskazuje to dokadnie na to, e ta osoba nie ma wysokiego xinxing i e suszne jest nie dawanie takiej osobie nadprzyrodzonych zdolnoci. Jeeli da si
19 20

de (de) cnoty lub zalety; biaa substancja xinxing (sin sing) natura serca i umysu; moralny charakter ; xin serce/umys 21 dan (dan) wizka energii w ciele kultywujcego zebrana z innych wymiarw 22 metafora w taoimie dotyczca wewntrznej alchemii 23 tianmu (tjenmu) Niebiaskie oko znane rwnie jako Trzecie Oko; termin ten moe odnosi si do caego systemu Trzeciego Oka lub poszczeglnej czci tego systemu.

nadprzyrodzone zdolnoci ludziom o zym xinxing, mog oni uy niektre z nich do popeniania zych uczynkw. Poniewa xinxing u takich osb nie jest solidny, nie ma gwarancji, e nie zrobi oni czego zego. Z drugiej strony adna z nadprzyrodzonych zdolnoci, ktra moe zosta pokazana lub zademonstrowana, nie moe zmieni ludzkiego spoeczestwa ani te zmieni normalnego ycia spoecznego. Prawdziwych nadprzyrodzonych zdolnoci o wysokim poziomie nie wolno uy na pokaz, poniewa ich wpyw i niebezpieczestwo ich uycia byyby zbyt due, np. osoba nigdy nie zademonstruje burzenia duego budynku. Z wyjtkiem ludzi, ktrzy speniaj specjalne misje, uywanie wielkich nadprzyrodzonych zdolnoci jest zabronione, nie mog one te by ujawnione. Dzieje si tak, dlatego e s one powstrzymywane przez mistrzw wysokiego poziomu. A jednak niektrzy zwykli ludzie nalegaj na mistrzw qigong, eby robili pokazy i zmuszaj ich do zademonstrowania swoich nadprzyrodzonych zdolnoci. Ludzie, ktrzy takie zdolnoci posiadaj nie chc ich uywa na pokaz, gdy maj zakaz ich ujawniania. Demonstrowanie ich miaoby wpyw na stan caego spoeczestwa. Ludziom, ktrzy naprawd posiadaj wielk cnot (de) zabronione jest publiczne uywanie nadprzyrodzonych zdolnoci. Niektrzy mistrzowie qigong czuj si okropnie w trakcie pokazw, a po ich zakoczeniu chc paka. Nie zmuszajcie ich do robienia pokazw! Ujawnianie tych rzeczy bardzo ich niepokoi. Ucze przynis mi czasopismo. Poczuem odraz, z chwil, gdy zaczem je czyta. Wspominano tam o majcej si odby midzynarodowej konferencji qigong. Ludzie posiadajcy nadprzyrodzone zdolnoci mogli wzi udzia w zawodach, a ci z najwikszymi nadprzyrodzonymi zdolnociami mogli uczestniczy w tej konferencji. Po przeczytaniu tego byem zaniepokojony przez kilka dni. Nadprzyrodzone zdolnoci nie s czym, co mona publicznie demonstrowa na zawodach pokazywanie ich publicznie jest godne poaowania. Zwykli ludzie koncentruj si na praktycznych rzeczach w tym doczesnym wiecie, ale mistrzowie qigong musz zachowa godno. Czym jest motywowana ch posiadania nadprzyrodzonych zdolnoci? Odzwierciedla sfer mylenia praktykujcego i jego denia. Czowiek, ktry ma nieczyste zamiary i zawodny umys bdzie mia mae prawdopodobiestwo uzyskania wielkich nadprzyrodzonych zdolnoci. Dzieje si tak, dlatego e, zanim staniesz si cakowicie owiecony, to co widzisz jako dobro lub zo, oparte jest wycznie na normach tego wiata. Nie jeste w stanie widzie ani prawdziwej natury rzeczy, ani karmicznych zwizkw pomidzy nimi. Walki pomidzy ludmi, wyzywanie i zncanie si s z pewnoci spowodowane przez karmiczne zwizki. Jeeli nie jeste w stanie ich dojrze, moesz bardziej zaszkodzi ni pomc. Wdziczno i uraza, to co jest prawidowe i to, co jest nieprawidowe podlegaj prawom tego wiata, kultywujcy nie powinni si tym zajmowa. Zanim osigniesz pene owiecenie to co widzisz niekoniecznie musi by prawd. Gdy jedna osoba uderzy drug moe to znaczy, e rozliczaj si z dugw karmicznych. Twoje zaangaowanie moe przeszkodzi w rozwizaniu tej sytuacji. Karma jest rodzajem czarnej substancji, ktra otacza ciao ludzkie. Ma form fizyczn w innym wymiarze, ktra moe si przemieni w chorob i niepowodzenie. Kady posiada nadprzyrodzone zdolnoci i chodzi o to, eby je rozwija i wzmacnia poprzez cige kultywowanie. Jeeli bdc praktykujcym, czowiek dy tylko do zdobycia nadprzyrodzonych zdolnoci, jest krtkowzroczny i ma nieczyste myli. Bez wzgldu na to, w jakim celu chce posi nadprzyrodzone zdolnoci, jego denie ma w sobie elementy

egoizmu i na pewno zaszkodzi kultywowaniu. W rezultacie nigdy nie uzyska on nadprzyrodzonych zdolnoci. (3) Obchodzenie si z potencj energii Niektrzy kultywujcy nie praktykuj zbyt dugo, a jednak chc leczy chorych, eby sprawdzi swoj skuteczno. Ci, ktrzy posiadaj niewysok potencj energii, kiedy tylko wycign rk i sprbuj leczy, ich ciaa wchon ogromn ilo czarnego, niezdrowego i brudnego qi, znajdujcego si w ciele pacjenta. Poniewa nie potrafisz odeprze niezdrowego qi, a w dodatku twoje ciao nie posiada tarczy ochronnej, tworzysz jedno wsplne pole z pacjentem. Nie posiadajc wysokiej potencji energii nie moesz obroni si przed niezdrowym qi. W rezultacie sam doznasz ogromnych dolegliwoci. Jeeli nikt si tob nie opiekuje, to po pewnym czasie, zakumulujesz chorob w caym ciele. Dlatego te, kto kto nie posiada wysokiej potencji energii nie powinien leczy chorb u innych. Tylko osoba, ktra rozwina nadprzyrodzone zdolnoci i posiada ju pewien poziom potencji energii moe leczy, stosujc do tego qigong. Nawet, jeeli niektrzy ludzie rozwinli nadprzyrodzone zdolnoci i s w stanie leczy choroby, gdy s na bardzo niskim poziomie, to w rzeczywistoci uywaj nagromadzonej potencji energii swojej wasnej energii do leczenia chorb. Poniewa gong jest zarazem energi i inteligentn istot, nie atw do gromadzenia, emitowanie gong jest w rzeczywistoci wyczerpywaniem si jego w tobie. Rwnoczenie jak emitujesz gong, kolumna energii powyej gowy zmniejsza si i wyczerpuje. Wcale si to nie opaca. Dlatego te nie aprobuj leczenia innych w sytuacji, gdy twj poziom potencji energii nie jest wysoki. Bez wzgldu na to, jakiej uyjesz metody nadal bdziesz zuywa swoj wasn energi. Gdy potencja energii osignie pewien poziom, zaczn ujawnia si rnego rodzaju nadprzyrodzone zdolnoci. Musisz bardzo uwaa podczas stosowania tych nadprzyrodzonych zdolnoci. Na przykad, osoba powinna uywa trzecie oko po jego otwarciu, gdy zamknie si ono, jeeli go nigdy nie bdzie uywaa. Nie powinna jednak patrze przez nie czsto. Jeeli bdzie patrzya si przez nie zbyt czsto, to wyemituje za duo energii. Czy znaczy to, e nie powinna go nigdy uy? Oczywicie, e nie. Jeeli bymy go nigdy nie uywali to jaki byby sens praktykowania? Pytanie tylko, kiedy go uy? Moesz go uy tylko wtedy, kiedy udoskonalie si do pewnego etapu i posiade umiejtno uzupenienia siebie. Po osigniciu przez kultywujcego Falun Gong okrelonego poziomu, Falun jest w stanie automatycznie uzupeni i przetworzy kad ilo wyemitowanego gong. Falun automatycznie utrzymuje poziom potencji energii u praktykujcych i gong nigdy si nie zmniejsza. Jest to cecha Falun Gong. Przed osigniciem takiego poziomu nie wolno uywa nadprzyrodzonych zdolnoci. 4. Tianmu (Trzecie Oko) (1) Otwarcie trzeciego oka Gwny kana trzeciego oka znajduje si pomidzy rodkiem czoa i punktem shangen24. Sposb, w jaki zwykli ludzie widz przedmioty goym okiem, podlega tym samym zasadom,
24

shangen (szangen) punkt akupunktury znajdujcy si pomidzy brwiami

10

co robienie zdj aparatem fotograficznym. W zalenoci od odlegoci od przedmiotu i natenia wiata, zmienia si wielko soczewki i renicy, poprzez nerwy optyczne formuje si na szyszynce znajdujcej si w tylnej czci mzgu obraz. Nadprzyrodzona zdolno wnikliwego widzenia jest po prostu moliwoci szyszynki do bezporedniego patrzenia na zewntrz poprzez trzecie oko. U przecitnej osoby trzecie oko jest zamknite, poniewa gwne przejcie jest bardzo ciasne i ciemne. Nie ma w rodku kwintesencji qi, nie ma rozjanienia. Kanay u niektrych ludzi s zablokowane, w zwizku z czym nie mog widzie. eby otworzy trzecie oko, po pierwsze otwieramy kana, albo moc z zewntrz, lub przy pomocy samokultywowania. Ksztat kanau jest rny u rnych osb, od owalnego do okrgego, od romboidalnego do trjktnego. Im lepiej kultywujesz, tym kana robi si bardziej okrgy. Po drugie, Mistrz daje ci oko; jeeli jednak kultywujesz samodzielnie, wtedy musisz sam je kultywowa. Po trzecie, w miejscu gdzie znajduje si twoje trzecie oko, musisz posiada kwintesencj qi. Zwykle widzimy przedmioty przy pomocy pary oczu i to dokadnie ta para oczu blokuje nasz kana do innych wymiarw. Dziaaj jak tarcza, dlatego te moemy widzie tylko przedmioty istniejce w naszym wymiarze fizycznym. Otwarcie trzeciego oka umoliwi widzenie bez potrzeby uywania tej pary oczu. Po osigniciu bardzo wysokiego poziomu moesz rwnie kultywowa, aby posi Prawdziwe Oko. Moesz wtedy widzie poprzez Prawdziwe Oko Tianmu lub Prawdziwe Oko w punkcie shangen. Zgodnie ze szko Buddy, kady por w skrze jest okiem oczy znajduj si na caym ciele. Zgodnie ze szko Tao, kady punkt akupunktury jest okiem. Gwny kana znajduje si jednak w trzecim oku i musi by otwarty jako pierwszy. Podczas wykadw instaluj w kadej osobie co, co potrafi otworzy trzecie oko. Rezultaty s rne w zalenoci od rnic pomidzy fizycznymi cechami ludzi. Niektrzy widz ciemn dziur podobn do gbokiej studni; znaczy to, e kana trzeciego oka jest ciemny. Inni widz biay tunel. Jeeli moemy widzie jakie przedmioty przed sob, trzecie oko prawie si ju otworzyo. Niektrzy widz, e co wiruje; to jest co, co Mistrz25 zainstalowa w celu otwarcia trzeciego oka. Bdziesz mg widzie, gdy trzecie oko zostanie przewiercone a do otwarcia. Niektrzy ludzie mog widzie poprzez trzecie oko wielkie oko i myl, e jest to oko Buddy. Tak naprawd to jest ich wasne oko. S to przewanie ludzie z dosy dobr wrodzon jakoci (Gen Ji26). Zgodnie z nasz statystyk, za kadym razem, kiedy przeprowadzamy seri wykadw u wicej ni poowy uczestnikw, trzecie oko otwiera si. Po otwarciu trzeciego oka moe pojawi si problem; osoba u ktrej xinxing nie jest wysoki moe z atwoci uy trzeciego oka do czynienia za. eby tego problemu unikn otwieram twoje trzecie oko bezporednio na poziomie Wzroku Mdroci - mwic inaczej na poziomie zaawansowanym, ktry umoliwi ci bezporednio widzie sceny z innych wymiarw, oraz widzie rzeczy, ktre pojawiaj si podczas kultywowania utwierdzi to twoj wiar w nie. Umocni to twoj ufno w kultywowanie. U osb, ktre dopiero zaczy praktykowa, xinxing nie osign jeszcze poziomu ponadprzecitnych ludzi. Kiedy wic posid nadzwyczajne moliwoci to wykazuj skonnoci do czynienia za. Podaj artobliwy przykad: jeeli idc ulic natkniesz si na punkt sprzeday loterii mgby zdoby pierwsz nagrod. Jest to tylko przykad; nie mona dopuci, eby co takiego si stao. Inny powd jest taki, e otwieramy trzecie oko u duej iloci ludzi. Zamy, e trzecie oko kadej osoby zostao otwarte na niszym poziomie.
25 26

Mistrz nazywany rwnie Nauczycielem, sposb zwracania si z szacunkiem do nauczyciela w Chinach Gen Ji (gen dzi) wrodzona jako; dos. podstawa, podstawowe cechy

11

Wyobra sobie, e kady moe widzie poprzez ciao ludzkie lub widzie przedmioty przez cian - czy wci moglibymy to nazywa ludzkim spoeczestwem? Ludzkie spoeczestwo byoby powanie zaburzone, dlatego jest to niedozwolone ani moliwe do osignicia. W dodatku, wcale nie byoby to dobre dla praktykujcych i tylko podsycaoby ich przywizania. Dlatego te nie otworzymy wam trzeciego oka na niskim poziomie. Zamiast tego, otworzymy go bezporednio na poziomie wyszym. (2) Poziomy trzeciego oka Trzecie oko ma rne poziomy. W zalenoci od jego poziomu widzi rne wymiary. Wedug Buddyzmu istnieje pi poziomw: Wzrok Cielesny, Wzrok Niebiaski, Wzrok Mdroci, Wzrok Fa i Wzrok Buddy. Kady z tych poziomw dzieli si z kolei na wyszy, redni i niszy. Na albo poniej poziomu Wzroku Niebiaskiego [trzecie oko] moe tylko obserwowa nasz wiat materialny. Tylko na, albo powyej poziomu Wzroku Mdroci bdzie w stanie widzie inne wymiary. Ci, ktrzy maj nadprzyrodzon zdolno przenikliwego widzenia mog widzie bardzo dokadnie, z czystoci wiksz ni tomograf komputerowy (CT scan). Ale to, co mog oni zobaczy. w dalszym cigu znajduje si w tym fizycznym wiecie i nie wychodzi poza wymiar, w ktrym istniejemy. Nie uznaje si tego za osignicie zaawansowanego poziomu trzeciego oka. Ilo kwintesencji qi, jak rwnie rozmiar, jasno i stopie zablokowania gwnego kanau okrela poziom trzeciego oka u danej osoby. Wewntrzna kwintesencja qi jest decydujca w ustaleniu, do jakiego stopnia mona otworzy trzecie oko. Szczeglnie atwo jest otworzy trzecie oko u dzieci do szstego roku ycia. Nie musz nawet uy do tego rki. Otwiera si jak tylko zaczn mwi, poniewa negatywny wpyw naszego fizycznego wiata na dzieci jest niewielki, nie zrobiy one jeszcze nic zego. Ich kwintesencja qi jest dobrze zachowana. Natomiast coraz trudniej jest otworzy trzecie oko u dzieci powyej szstego roku ycia, poniewa podczas rozwoju podlegaj silniejszym wpywom zewntrznym. Szczeglnie niewaciwa edukacja, rozpieszczenie i niemoralno mog sprawi, e kwintesencja qi si rozproszy. Po osigniciu pewnego stopnia cakowicie zaniknie. Ludzie, ktrzy cakowicie zatracili kwintesencj qi mog poprzez kultywowanie stopniowo j odzyska, ale potrwa to dugo i wymaga wzmoonego wysiku. Dlatego te kwintesencja qi jest niezmiernie cenna. Nie zalecam otwierania ludziom trzeciego oka na poziomie Wzroku Niebiaskiego, dlatego e, gdy potencja energii praktykujcego jest niska, traci on wicej energii patrzc na przedmioty anieli akumuluje j poprzez kultywowanie. Jeeli utracone zostanie za duo duchowej energii (Ling Qi), trzecie oko moe ponownie si zamkn. Kiedy si zamknie nie bdzie go atwo ponownie otworzy. Dlatego te, gdy otwieram trzecie oko u ludzi, przewanie robi to na poziomie Wzroku Mdroci. Bez wzgldu na to czy praktykujcy widz wyranie czy nie, bd w stanie obserwowa przedmioty w innych wymiarach. Wrodzone cechy maj wpyw na to, e niektrzy ludzie mog widzie wyranie, niektrzy widz rzeczy sporadycznie, a jeszcze inni widz niewyranie. Co najmniej jednak bdziesz mg widzie wiato. Pomoe to kultywujcym w robieniu postpw ku wyszym poziomom. Ci, ktrzy nie s w stanie widzie wyranie bd mogli poprawi to poprzez kultywowanie. Ludzie, ktrzy posiadaj mniejsz ilo kwintesencji qi mog widzie poprzez trzecie oko tylko czarne i biae obrazy. Natomiast u ludzi, ktrzy maj stosunkowo wicej kwintesencji qi, trzecie oko jest w stanie widzie obrazy w kolorze i w wyraniejszej formie. Im wicej

12

kwintesencji qi, tym lepsza klarowno. Kady jest jednak inny. Niektrzy ludzie rodz si z otwartym trzecim okiem, u innych jednak moe by bardzo szczelnie zatkane. Obraz otwierajcego si trzeciego oka jest podobny do kwitnicia kwiatu, gdzie otwiera si on warstwa po warstwie. Podczas siedzcej medytacji, na pocztku zauwaysz w obszarze trzeciego oka rozjanienie. Pocztkowo owietlenie nie jest tak jasne, pniej zmienia si w czerwone. U niektrych ludzi trzecie oko jest bardzo szczelnie zamknite, dlatego mog na pocztku mocno reagowa. Odczuj, e minie wok gwnego kanau i punktu shangen zaciskaj si, tak jakby byy wpychane i wciskane do rodka. Odczuj puchnicie, bl w skroniach i czole, wszystko to s objawy otwierania si trzeciego oka. Ludzie, u ktrych trzecie oko atwo si otwiera, mog czasem widzie jakie konkretne przedmioty. S tacy ludzie, ktrzy podczas moich zaj niechccy zobaczyli moje Fashen. Kiedy chc celowo popatrze znika, bowiem wtedy faktycznie posuguj si oczyma cielesnymi. Kiedy zobaczysz co majc zamknite oczy, postaraj si pozosta w takim stanie, a stopniowo bdziesz widzia to wyraniej. Chcc si temu przyjrze bliej, w rzeczywistoci przestawiasz si na wasne oczy i uywasz nerww wzrokowych. Wtedy nie bdziesz w stanie nic zobaczy. Wymiary dostrzegane poprzez trzecie oko s rne w zalenoci od osobistego poziomu trzeciego oka. Niektre naukowe instytuty badawcze nie rozumiej tej zasady, co przeszkadza w osigniciu oczekiwanych rezultatw w niektrych eksperymentach qigong. Czasami niektre eksperymenty mog nawet doprowadzi do przeciwnych wnioskw. Na przykad, pewien instytut opracowa metod testowania nadprzyrodzonych zdolnoci. Poprosili mistrzw qigong, eby zobaczyli zawarto zaplombowanego pudeka. Poniewa poziomy ich trzeciego oka rni si, nie wszystkie odpowiedzi byy takie same. W rezultacie badacze uznali trzecie oko jako koncept faszywy i wprowadzajcy w bd. Ludzie o niszym poziomie trzeciego oka zazwyczaj osigaj lepsze rezultaty w tego rodzaju eksperymentach, poniewa ich trzecie oko otwarte jest na poziomie Wzroku Niebiaskiego poziom odpowiedni jedynie na obserwowanie przedmiotw w tym wymiarze fizycznym. Tak wic ci, ktrzy nie rozumiej trzeciego oka myl, e ci ludzie posiedli najpotniejsze nadprzyrodzone zdolnoci. Wszystkie przedmioty, organiczne czy nieorganiczne, pojawiaj si w rnych ksztatach i formach w rnych wymiarach. Na przykad, w momencie kiedy tylko wyprodukowana jest szklanka, w innym wymiarze rozpoczyna egzystencj inteligentna istota. Co wicej, zanim ta istota rozpocza swoj egzystencj, moga istnie jako co innego. Przy trzecim oku na najniszym poziomie, osoba widzi szklank. Na wyszym poziomie zobaczy istnienie egzystujce w innym wymiarze. Na jeszcze wyszym poziomie, zobaczy materialn form, poprzedzajc istnienie tamtej inteligentnej istoty. (3) Widzenie na odlego Po otwarciu trzeciego oka, u niektrych pojawi si nadprzyrodzona zdolno widzenia na odlego. Osoby te bd w stanie widzie przedmioty oddalone o tysice kilometrw. Kady ma swoj wasn przestrze. W tej przestrzeni, jest on tak duy jak wszechwiat. W jego okrelonej przestrzeni, ma przed czoem lustro, ktre jednak w naszym wymiarze nie jest widoczne. Kady ma takie lustro, ale u niepraktykujcych jest ono zwrcone do wewntrz. U kultywujcych lustro to stopniowo odwraca si. Kiedy si odwrci, lustro moe odzwierciedla to, co kultywujcy chce zobaczy. W swojej okrelonej przestrzeni osoba jest raczej dosy dua - jej ciao jest do due. Tak samo jak lustro tej osoby. Cokolwiek kultywujcy chce zobaczy, moe zosta odbite w tym lustrze. Ale w dalszym cigu nie moe zobaczy obrazu pomimo e lustro go uchwycio. Obraz powinien pozosta w lustrze przez

13

uamek sekundy, po czym lustro si odwraca. Po umoliwieniu ci zobaczenia odbitego przedmiotu, lustro ponownie si odwrci. Odwrci si bardzo szybko, bdzie si tak nieustannie odwraca w jedn i w drug stron. Tama filmowa przesuwa si z prdkoci dwudziestu czterech klatek na sekund, co umoliwia wywietlenie nieustajcego ruchu. Prdko, z ktr odwraca si lustro jest duo wiksza, tak wic obrazy wydaj si cige i wyrane. To jest widzenie na odlego - zasada dziaania jest tak prosta. Byo to okryte wielk tajemnic, ujawniem j jednak przy pomocy kilku zda. (4) Wymiary Patrzc z naszej perspektywy wymiary s bardzo skomplikowane. Ludzko zna tylko ten wymiar, w ktrym obecnie egzystuje, podczas gdy inne wymiary nie zostay jeszcze zbadane lub odkryte. Jeeli chodzi o inne wymiary, my mistrzowie qigong widzielimy ju dziesitki poziomw wymiarw. One te mog by objanione teoretycznie, ale pozostaj niepotwierdzone przez nauk. Pewne rzeczy, mimo, e nie uznajesz ich istnienia, s faktycznie odzwierciedlane w naszym wymiarze. Na przykad, istnieje miejsce zwane Trjktem Bermudzkim lub trjktem diabelskim. W tym rejonie znikno kilka okrtw i znikno take kilka samolotw, ktre po latach pojawiy si z powrotem. Nikt nie jest w stanie wyjani dlaczego. Nikt nie posun si poza granice ludzkich teorii i przemyle. W rzeczywistoci, Trjkt jest przejciem do innego wymiaru. W przeciwiestwie do naszych zwykych drzwi, ktre znajduj si w okrelonych pozycjach, tamte pozostaj w stanie nie do przewidzenia. Jeeli okrt wpynie tam w momencie, kiedy przejcie nieoczekiwanie si otworzy, atwo moe zosta przeniesiony do innego wymiaru. Ludzie nie s w stanie odczu rnicy pomidzy wymiarami i natychmiast przechodz do innego wymiaru. Rnica czasoprzestrzeni pomidzy tym wymiarem i naszym nie moe by wyraona w kilometrach odlego tysicy kilometrw moe tutaj mieci si w jednym punkcie, innymi sowy, obydwa mog istnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Okrt przypadkowo wchodzi na chwil i ponownie wychodzi. W naszym wiecie miny jednak dekady, poniewa rny jest czas pomidzy tymi dwoma wymiarami. Dodatkowo w kadym wymiarze istniej indywidualne wiaty. Podobne to jest do naszego modelu struktur atomu, gdzie jedna kula poczona jest sznurkiem z drug. Mamy tu do czynienia z du iloci kul i sznurkw, co jest bardzo skomplikowane. Cztery lata przed II wojn wiatow, brytyjski pilot peni misj. W trakcie lotu znalaz si w duej burzy. Wykorzystujc swoje dowiadczenie by w stanie odnale opuszczone lotnisko. W momencie, kiedy lotnisko pojawio si w polu jego widzenia, zobaczy przed sob kompletnie inny obraz. Nagle zrobio si sonecznie i bezchmurnie, tak jakby wynurzy si z innego wiata. Samoloty na lotnisku pomalowane byy na to, a na ziemi pracowali ludzie. Pilot poczu si bardzo dziwnie. Kiedy wyldowa nikt go nie zauway, nawet wiea kontrolna nie poczya si z nim. Poniewa przejanio si pilot postanowi odlecie. Wzbi si w powietrze i kiedy znalaz si w takiej samej odlegoci, z ktrej poprzednio zauway lotnisko ponownie wpad w rodek burzy. W kocu udao mu si wrci. Zameldowa o tym co mu si przydarzyo a nawet opisa to w dzienniku lotw. Ale jego zwierzchnik nie uwierzy mu. Cztery lata pniej wybucha II wojna wiatowa i pilot zosta przeniesiony na to samo opuszczone lotnisko. Natychmiast rozpozna dokadnie t sam scen, ktr widzia cztery lata wczeniej. My wszyscy mistrzowie qigong wiemy jak to wyjani. Cztery lata wczeniej zrobi dokadnie to samo, co zrobiby pniej. Zanim rozpocz si pierwszy akt, pilot ju tam by i odegra swoj rol z wyprzedzeniem, potem powrci do normalnego porzdku.

14

5. Leczenie poprzez qigong a leczenie szpitalne W teorii leczenie poprzez qigong cakowicie si rni od leczenia szpitalnego. Zachodnie metody leczenia wykorzystuj techniki stosowane w zwykym ludzkim spoeczestwie. Pomimo stosowania metod takich jak testy laboratoryjne i przewietlenia promieniami Rentgena, mog tylko obserwowa przyczyn choroby znajdujcej si w tym wymiarze, nie mog jednak widzie informacji istniejcych w innych wymiarach. Dlatego nie rozumiej przyczyny choroby. Jeeli pacjent nie jest powanie chory, lekarstwo jest w stanie usun lub odpdzi przyczyn choroby (ktra jest wirusem w rozumieniu zachodnich lekarzy a dugiem karmicznym w qigong). W przypadku powanej choroby lekarstwa bd nieskuteczne. Pacjent moe nie wytrzyma zwikszonej dawki lekarstwa. Nie wszystkie choroby podlegaj prawom tego wiata, niektre z tych chorb s bardzo powane. Wykraczaj poza granice tego wiata i w rezultacie szpitale nie s w stanie ich wyleczy. Chiska Medycyna jest w naszym kraju tradycyjn sztuk medyczn. Jest nierozerwalnie zwizana z nadprzyrodzonymi zdolnociami rozwijanymi w procesie kultywowania ciaa czowieka. Staroytni ludzie zwracali szczegln uwag na kultywowanie ciaa ludzkiego. Szkoa Konfucjaska, szkoa Tao, szkoa Buddy a nawet uczniowie Konfucjanizmu wszyscy przykadali wielk wag do medytacji. Medytacja na siedzco traktowana bya jako umiejtno. Nawet nie wykonujc wicze, i tak po pewnym czasie byli w stanie rozwin potencj energii i nadprzyrodzone zdolnoci. Dlaczego chiska akupunktura tak dokadnie umiejscowia kanay energii w ciele ludzkim? Dlaczego punkty akupunktury nie s poczone poziomo? Dlaczego si nie przecinaj i dlaczego s poczone pionowo? Dlaczego ich umiejscowienie jest tak dokadnie okrelone? Wspczeni ludzie posiadajcy nadprzyrodzone zdolnoci mog na wasne oczy widzie te same rzeczy, ktre zostay przedstawione przez chiskich lekarzy. Dzieje si tak, poniewa staroytni chiscy lekarze na og posiadali nadprzyrodzone zdolnoci. W chiskiej historii Li Shizhen, Sun Simiao, Bian Que i Hua Tuo27 byli w istocie mistrzami qigong posiadajcymi nadprzyrodzone zdolnoci. W procesie jej przekazywania do dnia dzisiejszego, chiska medycyna zagubia element, ktry by poczony z nadprzyrodzonymi zdolnociami a zachowane zostay tylko techniki leczenia. W przeszoci chiscy lekarze uywali oczu (z nadprzyrodzonymi zdolnociami) do stawiania diagnozy. Pniej wyksztacili rwnie metod mierzenia pulsu. Mona powiedzie, e gdyby przywrci nadprzyrodzone zdolnoci do chiskich metod leczenia to Zachodnia medycyna nie byaby w stanie dorwna chiskim lekarzom przez wiele lat. Leczenie poprzez qigong eliminuje podstawow przyczyn choroby. Uwaam chorob za pewnego rodzaju karm. Leczenie choroby jest pomoc w redukowaniu tej karmy. Niektrzy mistrzowie qigong lecz chorob pomagajc pacjentowi w wydaleniu czarnego qi, stosujc metod usuwania i uzupeniania qi. Na bardzo niskim poziomie mistrzowie ci usuwaj czarne qi, nie znaj jednak podstawowej przyczyny jego powstawania. Czarne qi powrci i nastpi nawrt choroby. Prawd jest, e czarne qi nie jest przyczyn choroby - istnienie czarnego qi sprawia tylko, e pacjent niedobrze si czuje. Podstawow przyczyn jego choroby jest inteligentna istota, ktra egzystuje w innym wymiarze. Wielu mistrzw qigong nie wie o tym. Poniewa ta inteligentna istota jest bardzo potna, przecitni ludzie nie mog jej dotkn, ani te nie odwa si tego zrobi. Leczenie poprzez Falun Gong koncentruje si i rozpoczyna od
27

Li Shizhen, Sun Simiao, Bian Que, Hua Tuo (li szy den, san symia, bjen e i a to) znani w historii lekarze chiskiej medycyny.

15

tej inteligentnej istoty, co usuwa podstawow przyczyn choroby. Ponadto w miejscu tym zostaje zainstalowana bariera ochronna tak, eby choroba nie bya w stanie ponownie wtargn. Qigong moe leczy choroby, ale nie moe ingerowa w stan spoeczestwa ludzkiego. Zastosowanie [qigong] na wielk skal moe zakci stan spoeczestwa zwykych ludzi, co jest zabronione; rwnie rezultaty leczenia nie byyby dobre. Jak wszyscy wiecie, niektrzy ludzie otworzyli diagnostyczne kliniki qigong, szpitale qigong i centra rehabilitacyjne qigong. Przed otworzeniem tych biznesw skuteczno ich leczenia moga by dobra. Krtko po otwarciu biznesu leczniczego, skuteczno gwatownie spada. Znaczy to, e ludziom nie wolno stosowa nadnaturalnych praw do penienia funkcji w zwykej ludzkiej spoecznoci. Takie dziaanie z pewnoci obnia ich skuteczno do tak niskiego poziomu na jakim znajduj si zasady zwykego ludzkiego spoeczestwa. Posugujc si nadprzyrodzonymi zdolnociami, osoba moe obserwowa wntrze ludzkiego ciaa, warstw po warstwie, tak jak podczas sekcji. Mona obserwowa tkanki mikkie i kad inn cz ciaa. Co prawda poprzez CT scan (tomograf komputerowy) mona widzie bardzo wyranie, ale w dalszym cigu trzeba uy maszyny; zajmuje to bardzo duo czasu, zuywa ogromn ilo filmu, jest bardzo wolne i kosztowne. Nie jest to tak wygodne i dokadne jak ludzkie nadprzyrodzone zdolnoci. Zamykajc oczy i szybko przeszukujc, mistrzowie qigong s w stanie bezporednio i wyranie widzie kad cz pacjenta. Czy nie jest to wysoka technologia? Ta wysoka technologia jest nawet bardziej zaawansowana ni wspczesna wysoka technologia. Takiego rodzaju umiejtnoci istniay w staroytnych Chinach - bya to wysoka technologia staroytnoci. Hua Tuo odkry guz w mzgu Cao Cao28 i chcia przeprowadzi na nim operacj. Cao Cao nie chcia w to uwierzy i bdnie uzna to za ch zaszkodzenia mu. Rozkaza, aby aresztowano Hua Tuo. W kocu Cao Cao zmar na raka mzgu. Wielu znanych w historii chiskich lekarzy rzeczywicie posiadao nadprzyrodzone zdolnoci. Z tym e ludzie we wspczesnym spoeczestwie d do praktycznych rzeczy a zapomnieli ju o staroytnych tradycjach. Nasze, wysokiego stopnia kultywowanie qigong jest ponownym skonfrontowaniem tradycyjnych poj, przejciem i rozwiniciem ich poprzez praktyk i ponownym uyciem dla poytku ludzkiego spoeczestwa. 6. Qigong szkoy Buddy a Buddyzm W momencie kiedy tylko wspomnimy o qigong ze szkoy Buddy, wielu ludzi pomyli o takiej kwestii: poniewa celem szkoy Buddy jest kultywowanie [do stopnia] Buddy w zwizku z tym zaczynaj odnosi to do elementw Buddyzmu. Z ca powag niniejszym wyjaniam, e Falun Gong jest to qigong szkoy Buddy. Jest to suszna, wielka droga kultywowania i nie ma nic wsplnego z Buddyzmem. Qigong ze szkoy Buddy jest to qigong ze szkoy Buddy, natomiast Buddyzm to jest Buddyzm. Chocia maj ten sam cel w kultywowaniu to obieraj rne drogi. S to dwie rne szkoy praktykowania i maj rne wymogi. Wspomniaem sowo Budda i wspomn je ponownie pniej, kiedy bd wyjania gong na wyszych poziomach. Samo sowo nie zawiera adnych przesdnych konotacji. Niektrzy ludzie wpadaj w sza, kiedy sysz sowo Budda, oskarajc nas o propagowanie przesdw. Tak
28

Cao Cao (tsao tsao) cesarz jednego z Trzech Regionw 220-265 n.e.

16

nie jest. Oryginalny termin Budda wywodzi si z sanskrytu, majc swj pocztek w Indiach. Przetumaczony zgodnie z wymow brzmia Fo Tuo29 [w Chinach]. Ludzie pominli wyraz Tuo zachowujc tylko sowo Fo. W tumaczeniu na chiski znaczy to owiecony; osoba, ktra jest owiecona (patrz odnonik w sowniku Ci Hai30). (1) Qigong szkoy Buddy Obecnie zostay ujawnione publicznie dwa rodzaje qigong szkoy Buddy. Jeden odczy si od Buddyzmu i przez tysice lat rozwoju wyksztaci wielu wybitnych mnichw. Po osigniciu przez nich poprzez kultywowanie bardzo zaawansowanego poziomu, nauczanie kontynuuje mistrz wysokiego stopnia, tak aby osobicie mogli uzyska wiedz z wyszego poziomu. W przeszoci, wszystkie te rzeczy w Buddyzmie byy przekazywane tylko jednej osobie w danym czasie. Tylko przed kocem swego ycia wybitny mnich przekazywa je jednemu z uczniw, ktry kultywowaby zgodnie z doktryn Buddyzmu, doskonalc si holistycznie. Wydaje si, e ten rodzaj qigong jest blisko spokrewniony z Buddyzmem. Pniej w trakcie Wielkiej Rewolucji Kulturalnej mnisi zostali wypdzeni z klasztorw. wiczenia te rozprzestrzeniy si wrd spoeczestwa, gdzie powikszya si ich ilo. Inny rodzaj qigong rwnie wywodzi si ze szkoy Buddy. W historii ten rodzaj nigdy nie stanowi czci Buddyzmu. Praktykowany by zawsze bez rozgosu, albo wrd ludu, albo daleko w grach. Wszystkie te praktyki maj swoje unikalne cechy. Wymagaj wyboru dobrego ucznia kogo z potn cnot (de), ktry naprawd potrafi kultywowa si do zaawansowanego poziomu. Taka osoba pojawia si na tym wiecie tylko raz na wiele, wiele lat. Praktyki te nie mog zosta ujawnione publicznie. Wymagaj one bardzo wysokiego xinxing a ich gong bardzo szybko si rozwija. Tego rodzaju systemw nie jest mao. To samo ma miejsce w szkole Tao. Taoistyczne Qigong, chocia zalicza si do szkoy Tao, dzieli si z kolei na Kunlung, Emei, Wundang, itd. W kadej grupie istniej rne podgrupy, ktre bardzo si rni midzy sob. Nie mog by mieszane i praktykowane razem. (2) Buddyzm Buddyzm jest systemem praktyki kultywowania, przez ktry ponad dwa tysice lat temu w Indiach sta si owiecony sam Sakjamuni31 i ktry opiera si na jego oryginalnej praktyce kultywowania. Mona go podsumowa trzema sowami: nakaz, samadhi32, mdro. Nakaz istnieje w celu samadhi. Chocia Buddyzm nie mwi o wiczeniu gong (Lian Gong), to faktycznie wiczy gong. Buddyci w rzeczywistoci wicz gong kiedy siedz i przechodz w stan uspokojenia. Dzieje si tak dlatego, e kiedy osoba uspokoi siebie i swj umys, wok ciaa zaczyna si gromadzi energia z wszechwiata, co wywouje efekt wiczenia gong. Nakazy w Buddyzmie istniej w celu odrzucenia wszystkich ludzkich dz i zrezygnowania ze wszystkiego do czego zwyka osoba jest przywizana. W rezultacie mnich moe osign stan uspokojenia i bezruchu, ktre umoliwi mu wejcie w samadhi. Osoba w cigy sposb ulepsza si w samadhi, ewentualnie staje si czowiekiem owieconym i osiga mdro. W ten sposb pozna wszechwiat i ujrzy prawd o wszechwiecie.

29 30

Fo Tuo (fo tho) Budda Ci Hai (cy haj) nazwa chiskiego sownika 31 Sakjamuni (sakjamuni) Budda Sakjamuni; Budda; Siddhartha Gautama, uwaany za zaoyciela buddyzmu, y w staroytnych Indiach okoo 5 wieku p.n.e 32 samadhi (samadi) w Buddyzmie - medytacja w transie; Ding

17

W czasie nauczania Dharmy33, Sakjamuni robi dziennie tylko trzy rzeczy: naucza swoich uczniw Dharmy (gwnie Dharmy Arhata), nosi miseczk do zbierania jamuny (ebra o jedzenie) i kultywowa si poprzez siedzc medytacj. Po odejciu Sakjamuni z tego wiata, pomidzy Buddyzmem a Braminizmem powstay tarcia. Pniej, obydwie religie poczyy si w jedn, zwan Hinduizmem. W ten sposb Buddyzm dzi ju nie istnieje w Indiach. W trakcie dalszego rozwoju i ewolucji pojawi si Buddyzm Mahayana34, ktry rozprzestrzeni si wewntrz Chin, stajc si dzisiejszym [chiskim] Buddyzmem. Buddyzm Mahayana nie czci Sakjamuni jako swojego jedynego twrcy jest wiar uznajc wielu Buddw. Wierzy w wielu Tathagata35 takich jak Budda Amitabha, Budda Medycyny itd. Ma wicej nakazw i cel kultywowania sta si wyszy. W tamtych czasach Sakjamuni naucza tylko kilku uczniw Dharm Bodhisattvy. Nauki te pniej zostay zreorganizowane i rozwiny si w dzisiejszy Buddyzm Mahayana, ktrego celem jest kultywowanie do poziomu Bodhisattvy. Do dnia dzisiejszego w poudniowo wschodniej Azji, zachoway si tradycje Buddyzmu Hinayana36 (Theravada), a w trakcie ceremonii uywa si nadprzyrodzonych zdolnoci. W trakcie ewolucji Buddyzmu jedna ze szk oddzielia si i wyksztacia w regionie Tybetu - tak zwany tybetaski Tantryzm. Inna szkoa rozprzestrzenia si na terenie regionu Han37 poprzez prowincj Xinjiang38, i nazywana bya Tantryzmem Tang (zanikna podczas tumienia Buddyzmu w okresie Huichang39). Inny odam przeksztaci si w Indiach w jog. Buddyzm nie uczy wicze i nie praktykuje qigong. Pozwala to na zachowanie tradycyjnej metody kultywowania Buddyzmu. Jest to rwnie wana przyczyna, dla ktrej Buddyzm utrzyma si i nie osab przez okres dwch tysicy lat. Dokadnie dlatego, e nie zaakceptowa niczego obcego to w naturalny sposb przechowa swoje wasne tradycje. Rne s sposoby kultywowania w Buddyzmie. Buddyzm Hinayana koncentruje si na samozbawieniu i samokultywowaniu. Buddyzm Mahayana rozwin si w zbawianie siebie i innych - zbawianie wszystkich czujcych stworze. 7. Prawe drogi kultywowania i drogi za (1) Pangmen zuodao40 (Niezrczna droga przez boczne drzwi) Pangmen zuodao nazywana jest rwnie systemem kultywowania Qimen41. Przed pojawieniem si religii istniao wiele systemw kultywowania qigong. Poza religi rozprzestrzenio si wrd spoeczestwa wiele systemw praktykowania. Nie posiadajc usystematyzowanych podstaw teoretycznych, wikszo z nich nie przeksztacia si w kompletne systemy kultywowania. Jednake praktyka kultywowania Qimen ma swoj wasn usystematyzowan, kompletn i niezwykle intensywn metod kultywowania, ktra rwnie rozprzestrzenia si wrd spoeczestwa. Praktyki te czsto nazywa si Niezgrabn Drog przez Boczne Drzwi. Dlaczego wanie tak? Dosownie, Pangmen oznacza boczne drzwi,
33

Dharma (darma) (sanskryt) oglnie przyjte tumaczenie chiskiego sowa Fa, uywane gdy dotyczy Buddyzmu 34 Mahayana (mahajana) Wielki Wehiku Buddyzmu 35 Tathagata (tatagata) w Szkole Buddy owiecona istota, osigajca status wyszy ni Bodhisattva i Arhat 36 Hinayana (hinajana) Buddyzm Maego Wehikuu, znane rwnie jako Theravada 37 Han (han) najwiksza grupa etniczna w Chinach 38 Xinjiang (sin dziang) prowincja w pnocno-zachodnich Chinach 39 Huichang (hej czang) okres czasu panowania cesarza Wu Zong w dynastii Tang 841-846 n.e. 40 Pangmen zuodao (pangmen o da) niezrczna droga przez boczne drzwi 41 Qimen (ci men) niekonwencjonalna szkoa

18

Zuodao znaczy niezrczna droga. Ludzie uwaaj drogi kultywowania szk Buddy i Tao za prawidowe, inne za niezrczne drogi przez boczne drzwi lub drogi za. Naprawd tak nie jest. Niezrczna droga przez boczne drzwi bya historycznie praktykowana w tajemnicy i przekazywana tylko jednemu uczniowi w danym czasie. Nie wolno jej ujawnia publicznie. Kiedy zostanie ujawniona, ludzie jej dobrze nie zrozumiej. Nawet praktykujcy j twierdz, e nie naley do szkoy Buddy, ani do szkoy Tao. Jej zasady kultywowania maj cise wymagania co do xinxing. Kultywowanie przebiega zgodnie z natur wszechwiata, zalecajc robienie dobrych uczynkw i chronienie xinxing. Wszyscy wysokiego stopnia mistrzowie z tej szkoy posiadaj unikalne umiejtnoci, niektre z tych unikalnych technik s mocne. Poznaem trzech wybitnych mistrzw nalecych do praktyki kultywowania Qimen, ktrzy nauczyli mnie rzeczy niewystpujcych w szkoach Buddy i Tao. Kada z tych rzeczy bya do trudna w procesie kultywowania, a wykultywowany gong by bardzo unikalny. Przeciwnie, pomidzy niektrymi tak zwanymi szkoami kultywowania Buddy i Tao, nie ma cisych wymogw co do xinxing i praktykujcy nie mog kultywowa do zaawansowanego poziomu. Dlatego te powinnimy obiektywnie przyjrze si kadej szkole kultywowania. (2) Sztuka walki qigong Sztuka walki qigong ma dug histori. Ze swoim kompletnym systemem teoretycznym i metodami kultywowania, uformowaa niezaleny system. cile mwic, manifestuje jednak tylko te nadprzyrodzone zdolnoci, ktre zostay wytworzone przez wewntrzne kultywowanie na najniszym poziomie. Wszystkie nadprzyrodzone zdolnoci, ktre pojawiaj si w kultywowaniu sztuki walki, wystpuj rwnie w wewntrznym kultywowaniu. Kultywowanie sztuki walki take rozpoczyna si od wiczenia qi. Na przykad, podczas uderzania w kawaek skay, [praktykujcy] eby przemieci qi, musia na pocztku wykona ruch krenia ramionami. Z czasem, jego qi zmieni swoj natur i stanie si mas energii, ktra pojawi si w postaci wiata. Po osigniciu tego etapu, zaczyna funkcjonowa gong. Gong posiada inteligencj, poniewa jest wyewoluowan materi. Istnieje w innym wymiarze i jest kontrolowany poprzez myli wysyane z mzgu. Kiedy zaatakowany [praktykujcy sztuki walki] nie musi przesya qi; gong pojawi si po prostu na sam myl. W trakcie procesu kultywowania jego gong bdzie si nieustannie wzmacnia, czsteczki zrobi si coraz drobniejsze i wzronie ich energia. Pojawi si umiejtnoci elazno-piaskowej doni i cynobrowej doni. W ostatnich latach w filmach, czasopismach i telewizji pojawiy si umiejtnoci Tarczy Zotego Dzwonu i Koszuli z elaznego Materiau. Wywodz si one z rwnoczesnego praktykowania wewntrznego kultywowania i kultywowania sztuki walki. Pochodz od jednoczesnego wewntrznego i zewntrznego kultywowania. W wewntrznym kultywowaniu osoba musi szanowa cnot (de) i kultywowa xinxing. W teorii, kiedy jego moliwoci osign pewien poziom, sprawi, e gong bdzie emitowa z wntrza na zewntrz ciaa, a poniewa ma du gsto, stanie si tarcz ochronn. Jeeli chodzi o podstawowe zasady, to najwiksz rnic pomidzy sztuk walki, a naszym wewntrznym kultywowaniem jest fakt, e sztuki walki praktykowane s przy pomocy energicznych ruchw i praktykujcy nie przechodz w stan uspokojenia. Poniewa osoba nie jest w stanie uspokojenia, qi przemieszcza si pod skr, poprzez minie, a nie wpywa do dantian42. Tak wic [praktykujcy sztuki walki] nie kultywuj ycia (Xiu Ming43) i nie s w stanie tego robi.
42 43

dantian (dan tjen) pole dan usytuowane w podbrzuszu Ming (ming) dos. ycie ; (Xing Ming Shuang Xiu) dos. rwnoczesne kultywowanie natury i ycia, tumaczone rwnie jako rwnoczesne kultywowanie umysu i ciaa

19

(3) Odwrotne kultywowanie i poyczanie energii Niektrzy ludzie nigdy nie praktykowali qigong. Lecz nagle, z dnia na dzie, pozyskali gong z cakiem mocn energi. Ponadto s w stanie leczy choroby u innych. Nazywani s przez ludzi mistrzami qigong i sami zaczynaj naucza innych. Niektrzy z nich pomimo, e nigdy nie uczyli si qigong lub opanowali tylko kilka jego ruchw, nauczaj innych rzeczy, ktre troch zmodyfikowali. Taka osoba nie jest kwalifikowana do tego, eby by mistrzem qigong. Nie posiada niczego co mogaby przekaza innym. To czego uczy, z pewnoci nie moe by uywane do kultywowania ku wyszym poziomom; w najlepszym przypadku moe pomc pozby si choroby i poprawi stan zdrowia. W jaki sposb pojawi si taki rodzaj gong? Pomwmy najpierw o odwrotnym kultywowaniu. Oglnie znane stwierdzenie o odwrotnym kultywowaniu odnosi si do tych dobrych ludzi, ktrzy maj ekstremalnie wysoki xinxing. S to zazwyczaj ludzie starsi, powyej pidziesitego roku ycia. Nie maj wystarczajcej iloci czasu na kultywowanie si od pocztku, poniewa nieatwo im jest napotka doskonaego mistrza, ktry uczy wicze [qigong], kultywujcych ciao i umys. W momencie, kiedy taka osoba chce si kultywowa, mistrzowie z wysokiego poziomu, w zalenoci od tego jak osoba ta ma podstaw xinxing, naaduj j wielk iloci energii, co umoliwia kultywowanie w odwrotny sposb z gry na d. Taki sposb jest duo szybszy. Mistrzowie wysokiego stopnia dokonuj transformacji [energii] przez powietrze, przez cay czas dodajc osobie energii z zewntrz ciaa; ma to miejsce szczeglnie wtedy, gdy osoba oferuje zabiegi oraz formuje pole energii. Energia przekazana przez mistrzw pynie tak jak przez rurocig. Niektrzy ludzie nawet nie zdaj sobie sprawy skd ta energia pochodzi. Jest to odwrotne kultywowanie. Innym zagadnieniem jest poyczanie energii i w tym przypadku nie ma restrykcji co do wieku. Poza wiadomoci Gwn czowiek posiada rwnie wiadomo Pomocnicz, ktra generalnie znajduje si na wyszym poziomie ni wiadomo Gwna. U niektrych ludzi, wiadomo Pomocnicza osigna tak wysoki poziom, e moe komunikowa si z owieconymi istnieniami. Kiedy tacy ludzie chc kultywowa, ich wiadomo Pomocnicza chce rwnie poprawi swj poziom. Natychmiast kontaktuje si z owieconymi istnieniami i poycza od nich energi. Po otrzymaniu poyczonej energii, zaraz na nastpnego dnia osoba otrzymuje gong. Po pozyskaniu gong osoba ta bdzie w stanie leczy ludzi i uly im w cierpieniu. Zazwyczaj stosuje metod formowania pola energii. Dodatkowo, bdzie w stanie przekazywa energi poszczeglnym ludziom i uczy ich niektrych technik. Tacy ludzie zwykle dosy dobrze rozpoczynaj swoj dziaalno. Posiadajc gong i stajc si dobrze znanymi, osigaj saw i osobiste korzyci. Sawa i korzyci osobiste zaprztaj znaczn cz ich umysu - w wikszym stopniu ni kultywowanie. Od tego momentu ich gong zaczyna opada, robi si mniejszy i mniejszy, a w kocu cakowicie zanika. (4) Jzyk kosmiczny Niektrzy ludzie nagle zaczynaj mwi jakim jzykiem. W wymowie wydaje si on by do biegy, ale nie jest to aden ludzki jzyk. Jak okrelamy taki jzyk? Nazywamy go jzykiem kosmicznym. Tak zwany jzyk kosmiczny, tak naprawd jest jedynie jzykiem istot, ktre znajduj si na niezbyt wysokim poziomie. Obecnie w naszym kraju zjawisko to pojawio si u wielu praktykujcych qigong, niektrzy z nich mog nawet mwi kilkoma rnymi jzykami. Oczywicie jzyki naszej ludzkoci s bardzo wyrafinowane, istnieje ponad tysic odmian. Czy mona uzna jzyk kosmiczny za nadprzyrodzon zdolno?

20

Uwaam, e nie jest jedn z nich. Nie jest nadprzyrodzon zdolnoci pochodzc od ciebie, nie jest te rodzajem moliwoci nadanej ci z zewntrz. Jest raczej manipulacj ze strony istot obcych. Istnienia te maj swj pocztek na nieco wyszym poziomie wyszym przynajmniej od ludzkiego. Jedno z nich przemawia, a osoba, ktra mwi kosmicznym jzykiem wypenia tylko rol przekanika. Wikszo ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z tego co mwi. Tylko ci, ktrzy maj zdolno czytania w mylach s w stanie zorientowa si w oglnym sensie wypowiadanych sw. Nie jest to nadprzyrodzon zdolnoci, ale wiele osb, ktre mwiy tym jzykiem wywyszaj si i s z siebie zadowolone, poniewa uznaj to za nadprzyrodzon zdolno. Tak naprawd to ludzie posiadajcy trzecie oko na wysokim poziomie mog obserwowa, e to z pewnoci ywa istota mwi z gry na ukos poprzez usta danej osoby. Ta istota uczy osob jzyka kosmicznego podczas przekazywania jej czci swojego gong. Lecz od tego momentu, osoba ta bdzie ju pod jej kontrol. Nie jest to wic prawa droga. Pomimo, e znajduje si w troch wyszym wymiarze, istota ta nie kultywuje si poprzez praw drog. Dlatego te nie wie jak nauczy praktykujcych utrzymywania sprawnoci fizycznej czy leczenia chorb. W rezultacie wykorzystuje metod przesyania energii poprzez mow. Poniewa taka energia jest rozproszona ma bardzo niewielk moc. Bdzie skuteczna w leczeniu niewielkich schorze, ale nieskuteczna przy powanych chorobach. Buddyzm mwi o tym jak ludzie w niebie s wolni od cierpie i konfliktw, dlatego te nie mog si kultywowa. W dodatku, nie mog hartowa si i nie s w stanie poprawi swojego poziomu. Szukaj wic sposobu na to jak mog pomc ludziom poprawi zdrowie, eby przez to poprawi samych siebie. I tym wanie jest kosmiczny jzyk. Kosmiczny jzyk nie jest nadprzyrodzon zdolnoci, ani nie jest to qigong. (5) Duchowe zawadnicie Najbardziej szkodliwym przypadkiem duchowego zawadnicia (Xin Xi Futi) jest zawadnicie poprzez duchowe istnienie z niskiego poziomu (Di Ling Futi). Przyczyn tego jest kultywowanie drogi za. Jest to bardzo szkodliwe dla ludzi i konsekwencje dla zawadnitych s przeraajce. Niektrzy ludzie, niedugo po rozpoczciu praktyki wpadaj w obsesj stania si bogatymi myl o tych rzeczach przez cay czas. Na pocztku ci ludzie mogli by cakiem przyzwoici lub mogli mie mistrza, ktry si nimi opiekowa. Mimo to, wszystko zmienia si na gorsze od momentu, kiedy zaczynaj rozwaa leczenie innych i wzbogacenie si. Przycigaj wtedy do siebie tego typu istnienia. Nie znajduj si one w naszym fizycznym wymiarze, ale tak naprawd istniej. Taki praktykujcy nagle czuje, e jego trzecie oko jest otwarte, i e posiad ju gong lecz w rzeczywistoci duch, ktry go optuje (futi) kontroluje jego umys. Przekazuje ono do mzgu czowieka obrazy, ktre widzi, a czowiekowi wydaje si, e jego trzecie oko zostao otwarte. W rzeczywistoci jego trzecie oko wcale si nie otworzyo. Dlaczego duch, ktry go optuje chce mu da gong? Dlaczego chce jemu pomc? Dzieje si tak dlatego, e w naszym wszechwiecie zwierztom nie wolno si kultywowa. Poniewa zwierzta nic nie wiedz o xinxing i nie mog si poprawia dlatego nie wolno im pozyska Prawej Drogi (Zheng Fa). W rezultacie, chc podczy si do ludzkiego ciaa i pozyska ludzk esencj. W tym wszechwiecie istnieje kolejne i jeszcze jedno prawo: bez straty, nie ma zysku. Dlatego one chc zaspokoi twoje denie do sawy i osobistego zysku. Robi ci sawnym i bogatym, ale nie robi tego bezinteresownie. Chc rwnie co pozyska - twoj esencj. Kiedy ci opuszcz, nic ci nie pozostanie, zrobisz si bardzo saby, albo pozostaniesz w stanie

21

wegetacji. Powodem takiej sytuacji jest zwichnity xinxing. Jeden prawy umys jest w stanie poskromi setk za. Jeeli jeste prawy nie przycigniesz do siebie za. Innymi sowy, bd szlachetnym praktykujcym, nie akceptuj adnego nonsensu i kultywuj tylko Praw Drog. (6) Prawa praktyka moe sta si z drog kultywowania Chocia metody praktykowania, ktre niektrzy uprawiaj pochodz z prawych drg kultywowania, nieumylnie mog oni praktykowa drog za dlatego, e nie potrafi narzuci sobie cisych wymogw, nie kultywuj xinxing i podczas wicze pozwalaj sobie na negatywne myli. Na przykad, osoba wykonuje wiczenie w postawie stojcej lub na siedzco, ale tak naprawd jej myli s skoncentrowane na pienidzach i zysku osobistym Ten czowiek mnie skrzywdzi, ale jak pozyskam nadprzyrodzone zdolnoci to mu wtedy poka. Lub te osoba myli o tej lub innej nadprzyrodzonej zdolnoci, dodajc przez to co bardzo zego do swojego gong w rzeczywistoci praktykuje drog za. Jest to bardzo niebezpieczne, poniewa moe przycign niektre, bardzo negatywne rzeczy, jak istoty z niskiego poziomu. By moe osoba ta nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, e je zaprosia. Ze wzgldu na to, e przywizanie tej osoby jest silne a intencjonalne kultywowanie w celu spenienia swoich pragnie jest niedopuszczalne osoba ta nie jest praw i nawet jej Mistrz nie bdzie w stanie jej ochroni. Dlatego te praktykujcy musz utrzymywa swj xinxing z du dyscyplin, musz zachowa prawy umys i niczego nie poda. W przeciwnym razie mog pojawi si kopoty.

22

ROZDZIA II FALUN GONG


Falun Gong wywodzi si z Falun Xiulian Dafa44 ze szkoy Buddy. Jest to specjalna metoda kultywowania qigong szkoy Buddy. Posiada jednak unikalne cechy, ktre odrniaj j od przecitnych metod kultywowania ze szkoy Buddy. Ten system jest specjaln, intensywn metod kultywowania, ktra wymagaa od kultywujcych ogromnie wysokiego xinxing i wielkiej wrodzonej jakoci. Aby umoliwi wikszej liczbie praktykujcych zrobienie postpw i w tym samym czasie wypeni potrzeby ogromnej grupy oddanych kultywujcych, poczyniem zmiany i ujawniem publicznie ten zestaw metod kultywowania, ktry nadaje si do szerszej popularyzacji. Pomimo zmian praktyka ta w dalszym cigu daleko wykracza poza nauki i poziomy innych praktyk. 1. Funkcje Falun Falun z Falun Gong zachowuje t sam natur co wszechwiat, poniewa jest miniatur wszechwiata. Kultywujcy Falun Gong nie tylko szybko rozwin nadprzyrodzone zdolnoci i potencj energii, ale rwnie w bardzo krtkim czasie rozwin nieporwnywalnie potny Falun. Cakowicie rozwinity Falun istnieje jako inteligentna istota. Krci si automatycznie i nieustannie w podbrzuszu praktykujcego, przez cay czas absorbujc i przetwarzajc energi z wszechwiata i ostatecznie zamieniajc j w gong w pierwotnym ciele (benti) praktykujcego. W rezultacie uzyskujemy efekt: Fa rafinuje praktykujcego (Fa Lian Ren). Znaczy to, e nawet jeeli osoba nie praktykuje w kadej minucie Falun, nieprzerwanie j kultywuje. Wewntrznie Falun ofiaruje jednostce zbawienie. Sprawia, e czowiek jest zdrowszy i mocniejszy, bardziej inteligentny, mdry, chroni praktykujcego od dewiacji. Moe rwnie ochroni kultywujcego przed interferencj ze strony ludzi majcych podrzdny xinxing. Zewntrznie, Falun moe leczy choroby i eliminowa zo u innych, korygujc wszystkie anormalnoci. Falun krci si nieprzerwanie w obszarze podbrzusza dziewi razy zgodnie z ruchem wskazwek zegara a potem dziewi razy w przeciwnym kierunku. Krcc si zgodnie z ruchami wskazwek zegara, z du si absorbuje energi z wszechwiata; energia ta jest bardzo mocna. Kiedy potencja energii u osoby zwiksza si, sia rotacji wzmacnia si. Stanu tego nie mona osign poprzez celowe prby wchonicia qi przez czubek gowy. Gdy krci si w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, uwalnia energi i ofiaruje zbawienie wszystkim stworzeniom, korygujc anormalne stany. Korzystaj z tego ludzie znajdujcy si w otoczeniu praktykujcego. Ze wszystkich systemw qigong nauczanych w naszym kraju, Falun Gong jest pierwsz i jedyn metod kultywowania, ktra osigna to, e Fa rafinuje praktykujcego. Falun jest cenny ponad wszystko i nie moe by zamieniony na adne pienidze. Przekazujc mi Falun, mj Mistrz powiedzia, e Falun nie powinien by przekazany nikomu innemu. Wszyscy ludzie, ktrzy kultywowali przez tysice lat chcieliby posiada Falun, ale nie mog. Ten system kultywowania moe by przekazany tylko jednej osobie na bardzo, bardzo dugi okres czasu, nie tak jak te systemy, ktre s przekazywane jednej osobie co kilka dekad. Dlatego te Falun jest niesamowicie cenny. Nawet po opublikowaniu i wprowadzeniu zmian,
44

Falun Xiulian Dafa (falun siuljen dafa) Wielka Droga Kultywowania Falun

23

zmniejszajcych jego si, jest on w dalszym cigu niezmiernie cenny. Kultywujcy, ktrzy go pozyskali, s ju w poowie drogi swojego kultywowania. Pozostaje wam tylko polepszy xinxing, a w rezultacie bdzie was oczekiwa dosy wysoki poziom. Oczywicie ludzie, ktrzy nie s do tego przeznaczeni, mog po krtkim okresie kultywowania zrezygnowa z tego, a wtedy Falun przestanie w nich istnie. Falun Gong wywodzi si ze szkoy Buddy, ale wykracza daleko poza jej zakres: kultywuje cay wszechwiat. W przeszoci, kultywowanie w szkole Buddy zajmowao si tylko zasadami szkoy Buddy, kultywowanie w szkole Tao zajmowao si tylko zasadami szkoy Tao. adna z nich nie wyjaniaa jednak dokadnie wszechwiata na podstawowym poziomie. Wszechwiat podobny jest do ludzkich istnie w tym, e w dodatku do swojej materialnej kompozycji posiada rwnie swoj wasn natur. Mona j podsumowa trzema sowami: ZhenShanRen. Kultywowanie szkoy Tao koncentruje swoje rozumowanie na Zhen: mwieniu prawdy, czynieniu szczerych uczynkw, powrotu do oryginalnego prawdziwego ja i w kocu stanie si Prawdziwym Czowiekiem. Kultywowanie szkoy Buddy koncentruje si na Shan: rozwiniciu wielkiego miosierdzia i zaofiarowaniu zbawienia dla wszystkich istnie. Nasza droga kultywowania, jednoczenie kultywuje Zhen, Shan i Ren; bezporednio kultywuje zgodnie z podstawow natur wszechwiata, ewentualnie asymilujc jednostk z wszechwiatem. Falun Gong kultywuje zarazem umys i ciao. Kiedy u osoby, potencja energii i xinxing osign okrelony poziom, zgodnie z wymogami [naszej szkoy], osoba ta ma osign stan owiecenia (ostatecznego uwolnienia gong Kai Gong) w tym wiecie i pozyska niezniszczalne ciao. Generalnie, Falun Gong jest podzielony na Shi Jian Fa45 (Fa w Trjwiecie) i Chu Shi Jian Fa (Prawo Poza Trjwiatem), ktre zawieraj wiele poziomw. Mam nadziej, e wszyscy oddani praktykujcy bd si pilnie kultywowa i bd bez przerwy polepsza swj xinxing tak, e bd mogli dozna owiecenia i osign Doskonao (Yuanman). 2. Konfiguracja Falun Falun z Falun Gong jest inteligentnym, wirujcym ciaem, [skadajcym si] z wysokoenergetycznych substancji. Krci si zgodnie z porzdkiem caego niebiaskiego kosmicznego ruchu. Falun jest w pewnym sensie miniatur kosmosu. W centrum Falun, znajduje si symbol Szkoy Buddy, srivatsa, , ktry jest rdzeniem Falun (w Sanskrycie, srivatsa znaczy zgromadzenie wszelkiego szczcia (patrz - sownik Ci Hai). Jego kolor jest zbliony do zoto-tego, a to jest jasnoczerwone. Kolor ta zewntrznego piercienia jest pomaraczowy. W omiu kierunkach, naprzemiennie, umieszczone s cztery symbole taichi46 i cztery srivatsa szkoy Buddy. Taichi z czerwonym i czarnym kolorem przynale do szkoy Tao, podczas kiedy taichi zawierajce kolor czerwony i niebieski pochodz z Wielkiej Pierwotnej Szkoy Tao. Cztery mae srivatsa s rwnie zoto-te. To Falun zmienia periodycznie kolor pomidzy czerwonym, pomaraczowym, tym, zielonym, niebieskim, bkitem indygo a fioletowym. S to bardzo pikne kolory
45

Shi Jian Fa (szy dzien fa) wedug Buddyzmu, osoba ktra nie wykroczya poza FawTrjwiecie nie wykroczya poza Trzy Sfery (Trjwiat) i musi nadal przechodzi przez samsar, czyli cykl reinkarnacji 46 Taichi (taici) symbol Szkoy Tao, znany na Zachodzie jako symbol Yin Yang

24

(odsyam do kolorowej wkadki). Kolory centralnego srivatsa i taichi nie zmieniaj si. Srivatsa o rnych rozmiarach krc si samodzielnie, tak jak i Falun. Falun jest zakorzeniony we wszechwiecie. Wszechwiat krci si, wszystkie galaktyki krc si i w zwizku z tym krci si rwnie Falun. Ci, ktrych trzecie oko jest na niszym poziomie mog obserwowa, e Falun krci si jak wiatrak. Ludzie, u ktrych trzecie oko jest na wyszym poziomie mog widzie cay obraz Falun, ktry jest bardzo pikny i lnicy, zachca to praktykujcych do jeszcze bardziej energicznych postpw. 3. Cechy kultywowania Falun Gong (1) Fa rafinuje praktykujcego Ludzie, ktrzy ucz si Falun Gong, nie tylko mog szybko rozwin swoj potencj energii i nadprzyrodzone zdolnoci, ale rwnie poprzez kultywowanie mog zdoby Falun. Falun moe si uformowa w bardzo krtkim czasie, a uformowany jest bardzo potny. Moe uchroni praktykujcych od dewiacji. Dodatkowo, moe ochroni osob przed interferencj ze strony ludzi z podrzdnym xinxing. Biorc pod uwag teori, Falun Gong cakowicie rni si od tradycyjnych metod kultywowania. Po uformowaniu si, Falun sam nieprzerwanie wiruje i egzystuje w formie inteligentnego istnienia; regularnie i nieustannie gromadzi energi w podbrzuszu praktykujcego. Falun podczas wirowania automatycznie absorbuje energi z wszechwiata. Dokadnie dlatego, e nieprzerwanie wiruje, osiga cel, ktrym jest: Fa rafinuje praktykujcego. Znaczy to, e Falun nieprzerwanie kultywuje ludzi, mimo tego, e ci nie wicz przez cay czas. Jak wszyscy wiedz, zwykli ludzie musz pracowa podczas dnia i odpoczywa w nocy, co pozostawia bardzo ograniczony czas na wiczenie. Aby osign nieustanny stan wiczenia przez dwadziecia cztery godziny na dob, metoda zwana: mylenie o wiczeniu przez cay czas nie nadaje si, a stosowanie innych metod te raczej nie pozwala na osignicie celu, jakim jest w penym znaczeniu kultywowanie si przez ca dob. Falun nieprzerwanie wiruje i podczas rotacji dorodkowej absorbuje wielk ilo qi (pocztkowej formy egzystencji energii). Dzie i noc, w kadej chwili Falun akumuluje i przetwarza wchonite qi w kadym swoim miejscu. Przetwarza qi w substancj wyszego poziomu, ostatecznie przemieniajc j, w ciele kultywujcego, w gong. I to jest wanie: Fa rafinuje praktykujcego. Kultywowanie Falun Gong cakowicie rni si od wszystkich innych szk lub metod kultywowania qigong, ktre kultywuj dan. Najwiksz cech Falun Gong jest kultywowanie Falun, a nie dan. Do dnia dzisiejszego, pomidzy metodami kultywowania, ktre zostay ujawnione publicznie - bez wzgldu na to z jakiej wywodz si szkoy czy metody kultywowania; czy s to gazie Buddyzmu czy Taoizmu, ze szkoy Buddy czy Tao, lub gazie rozpowszechnione wrd ludzi - wszystkie kultywuj dan. To samo robi wiele pobocznych drg kultywowania. Nazywane s one qigong metod dan. Kultywowanie stosowane przez mnichw, mniszki i wyznawcw taoizmu obierao drog kultywowania dan. Osoby te po kremacji wydzielaj sarir47, ktrej skad nie zosta jednak rozpoznany przez wspczesny sprzt naukowobadawczy. Sarira jest bardzo trwaa, twarda i pikna. Faktycznie jest substancj o wysokiej energii pozyskan z innych wymiarw nie z naszego wymiaru. To jest wanie dan. Bardzo trudno jest tym, ktrzy praktykuj qigong metod dan osign stan owiecenia w trakcie ich ycia. W przeszoci wielu ludzi, ktrzy praktykowali qigong metod dan, prbowao [z podbrzusza]
47

sarira (sarira) specjalne resztki skadajce si z dan pozostae po kremacji mnicha

25

unie dan. Po przeniesieniu dan do paacu niwan48, nie byli w stanie go wydali i ugrzli w miejscu. Niektrzy ludzie chcieli celowo rozsadzi dan lecz nie byli w stanie tego zrobi. Byy takie przypadki, e dziadek danej osoby nie odnis powodzenia w kultywowaniu, wic pod koniec swojego ycia wyplu dan i przekaza go ojcu tej osoby. Ojciec rwnie nie osign powodzenia w kultywowaniu, wic pod koniec swojego ycia wyplu dan i przekaza go tej osobie. A ta, do dzisiaj te niewiele osigna. Jest to bardzo trudne! Oczywicie istnieje wiele przyzwoitych metod kultywowania. Nie bdzie le, jeeli otrzymasz od kogo autentyczn wiedz, ale raczej bdzie tak, e nie nauczy on ciebie niczego na wysokim poziomie. (2) Kultywowanie wiadomoci Gwnej Kady czowiek ma wiadomo Gwn. Osoba zwykle polega na wiadomoci Gwnej przy dziaaniu i myleniu. Poza wiadomoci Gwn, istnieje rwnie w ciele jedna lub wicej wiadomoci Pomocniczych i przesania (Xin Xi) odziedziczone po przodkach. wiadomo Pomocnicza nazywa si tak samo jak gwna, ale generalnie ma wiksze moliwoci i jest na wyszym poziomie. Nie ginie w labiryncie naszego ludzkiego spoeczestwa i moe widzie swj specyficzny wymiar. Wiele metod kultywowania obiera drog kultywowania wiadomoci Pomocniczej, gdzie fizyczne ciao i wiadomo Gwna funkcjonuj tylko jako rodek przenoszenia. Praktykujcy zazwyczaj nie wiedz o tych rzeczach, a nawet czuj si z tym bardzo dobrze. Ogromnie trudno jest osobie yjcej w spoeczestwie zrezygnowa z praktycznych rzeczy, szczeglnie z tych, do ktrych jest przywizana. Dlatego, wiele metod kultywowania kadzie nacisk na praktykowanie w stanie transu - transu absolutnego. Podczas gdy w stanie transu nastpuje przemiana, faktycznie to wiadomo Pomocnicza zostaje przetransformowana w innym spoeczestwie i ulepszona podczas tego procesu. Pewnego dnia wiadomo Pomocnicza zakoczy swoje kultywowanie i zabierze twj gong. Nic nie zostanie dla twojej wiadomoci Gwnej i pierwotnego ciaa (benti), a twj yciowy proces kultywowania nie zakoczy si sukcesem. To wielka szkoda. Niektrzy bardzo znani mistrzowie qigong dysponuj wszelkiego rodzaju potnymi nadprzyrodzonymi zdolnociami, a co za tym idzie, osigaj reputacj i respekt; w dalszym cigu nie wiedz jednak, e ich gong nie wzrasta na ich wasnym ciele. Nasz Falun Gong bezporednio kultywuje wiadomo Gwn; wymagamy, eby gong wzrasta na twoim ciele. Oczywicie, wiadomo Pomocnicza rwnie otrzyma jego cz, poniewa bdc na drugim miejscu, rwnie si ulepsza. Nasza metoda kultywowania ma cise wymagania co do xinxing, pozwala ci zahartowa twj xinxing i poprawi si w trakcie twojego ycia w ludzkiej spoecznoci, podczas najbardziej skomplikowanych okolicznoci tak jak wyaniajcy si z brudnego bota kwiat lotosu. Dlatego moesz odnie sukces w kultywowaniu. Dlatego Falun Gong jest tak cenny; jest cenny poniewa to ty jeste tym, ktry pozyskuje gong. Ale to te jest bardzo trudne. Trudno polega na tym, e wybrae drog, na ktrej bdziesz hartowany i poddawany prbie w najbardziej skomplikowanych okolicznociach. Celem praktykowania jest kultywowanie wiadomoci Gwnej. Dlatego wiadomo Gwna zawsze musi kierowa procesem kultywowania osoby. wiadomo Gwna powinna podejmowa decyzje, zamiast poddawa si wiadomociom Pomocniczym. W przeciwnym razie nadejdzie dzie, w ktrym wiadomo Pomocnicza zakoczy kultywowanie na
48

Paac Niwan (nian) taoistyczne okrelenie szyszynki

26

wyszym poziomie i zabierze ze sob twj gong; a dla pierwotnego ciaa (benti) i wiadomoci Gwnej nic nie pozostanie. Poniewa kultywujesz si w kierunku wyszego poziomu, nie wolno ci utrzymywa twojej wiadomoci Gwnej w niewiedzy, e wiczysz, tak jakby spa. Musisz wiczy z pen wiadomoci, kultywujc si na wyszy poziom i ulepszajc xinxing - tylko wtedy bdziesz panowa nad sob i bdziesz w stanie pozyska gong. Czasami, kiedy jeste roztargniony, osigniesz co, nawet nie zdajc sobie sprawy z tego jak to zrobie. Jest to wynikiem dziaania wiadomoci Pomocniczej; wiadomo Pomocnicza kieruje tob. Jeeli siedzc i medytujc otwierasz oczy, spogldasz naprzeciwko siebie i widzisz, e naprzeciwko siedzi drugi ty, to bdzie wanie twoja wiadomo Pomocnicza. Jeeli siedzisz zwrcony na pnoc i medytujesz i nagle zorientujesz si, e siedzisz po pnocnej stronie, zdziwisz si, Jak ja wyszedem? To twoje prawdziwe ja wyszo na zewntrz. To co tam siedzi to twoje fizyczne ciao i wiadomo Pomocnicza. Mona je rozrni. Podczas praktykowania Falun Gong nie powiniene by kompletnie niewiadomy samego siebie. Takie postpowanie nie jest zgodne z kultywowaniem Wielkiej Drogi Falun Gong. Gdy praktykujesz, musisz zachowa jasno mylenia. Kiedy twoja wiadomo Gwna jest silna, nie pojawi si podczas praktykowania dewiacje i nic nie bdzie ci w stanie naprawd zaszkodzi. Jeeli wiadomo Gwna jest saba, na ciao mog si dosta pewne rzeczy. (3) wicz nie zwaajc na kierunek i por Wiele metod kultywowania dokadnie okrela kierunek i czas, kiedy najlepiej si wiczy. Nie zajmujemy si tym wcale. Kultywowanie Falun Gong przebiega wedug natury wszechwiata i zasad ewolucji wszechwiata. Dlatego te kierunek i czas nie s wane. W efekcie wiczymy usadowieni w Falun, ktry nieustannie wiruje i jest zwrcony we wszystkich kierunkach. Nasz Falun jest zsynchronizowany z wszechwiatem. Wszechwiat jest w ruchu, Droga Mleczna jest w ruchu, wok Soca krci si dziewi planet, a sama Ziemia rwnie wiruje. W ktrym kierunku jest pnoc, wschd, poudnie czy zachd? Kierunki te zostay wymylone przez ludzi yjcych na Ziemi. Dlatego w jakimkolwiek kierunku si zwrcisz, bdziesz mia przed sob wszystkie kierunki. Niektrzy ludzie twierdz, e najlepiej jest wiczy o pnocy, inni, e w poudnie lub jakim innym czasie. To rwnie nie jest dla nas wane, poniewa Falun kultywuje ci nawet wtedy, kiedy nie wiczysz. W kadym momencie Falun pomaga ci kultywowa, okrelamy to, e Fa rafinuje praktykujcego. W qigong metod dan ludzie kultywuj dan, w Falun Gong to Fa kultywuje czowieka. wicz wicej, gdy masz na to czas, wicz mniej jak nie masz czasu. Jest to do dowolne. 4. Kultywowanie zarwno umysu jak i ciaa Falun Gong kultywuje zarwno umys jak i ciao. Poprzez praktykowanie najpierw przemienia si ciao pierwotne (benti). Nie tracc benti, wiadomo Gwna scala si w jedno z ciaem fizycznym, osigajc w ten sposb pene udoskonalenie caej istoty.

27

(1) Przemiana benti Organizm ludzki skada si z ciaa, krwi i koci, o rnej strukturze molekularnej i skadnikach. Poprzez kultywowanie skad molekularny ciaa ludzkiego przeksztaca si w substancj o wysokiej energii. Tak wic ciao ludzkie nie skada si ju ze swojej oryginalnej substancji gdy doznao zmiany swojej fundamentalnej natury. Lecz praktykujcy kultywuj i yj pomidzy zwykymi ludmi i nie mog narusza stanu spoeczestwa ludzkiego. Wic tego typu przemiana nie zmienia ani oryginalnej struktury molekularnej ciaa, ani porzdku ukadu moleku; zmienia tylko oryginaln kompozycj moleku. Ciao pozostaje mikkie, koci s twarde, a krew pynna. Po skaleczeniu noem osoba nadal bdzie krwawi. Zgodnie z Chisk Teori Piciu Elementw, wszystko zbudowane jest z metalu, drewna, wody, ognia i ziemi. Tak samo jest z ciaem ludzkim. Kiedy u kultywujcego wystpi zmiany w benti, gdzie wysokoenergetyczne substancje zastpi oryginalne skadniki molekularne, od tego momentu ciao ludzkie nie skada si ju z oryginalnych substancji. Taka jest zasada dziaania tego co nazywamy przekraczaniem [granicy] piciu elementw. Najbardziej widoczn cech metod kultywowania, ktre kultywuj zarwno umys jak i ciao jest to, e przeduaj ycie i powstrzymuj proces starzenia. Nasz Falun Gong rwnie posiada t widoczn cech. Falun Gong dziaa w ten sposb: fundamentalnie zmienia kompozycj molekularn ciaa ludzkiego, gromadzc w kadej komrce zebran materi o wysokiej energii i w ostatecznoci pozwalajc tej wysokoenergetycznej materii na zastpienie skadnikw komrek. Metabolizm ju wicej nie wystpuje. Tak wic osoba przekracza [granic] piciu elementw, przemieniajc swoje ciao w takie, ktre skada si z substancji pochodzcych z innych wymiarw. Nieograniczona ju duej przez nasz przestrze i czas, osoba taka bdzie wiecznie moda. Na przestrzeni dziejw byo wielu znakomitych mnichw, ktrzy yli bardzo dugo. Obecnie po ulicach chodz ludzie, ktrzy maj po kilkaset lat i nie jeste w stanie ich rozpozna. Wygldaj bardzo modo, s tak samo ubrani jak zwykli ludzie, wic nie moesz ich odrni [od innych]. ycie ludzkie nie powinno by tak krtkie jakie jest teraz. Z punktu widzenia wspczesnej nauki, ludzie powinni by w stanie y ponad 200 lat. Wedug urzdowych rejestrw w Wielkiej Brytanii y czowiek o nazwisku Femcath, ktry przey 207 lat. Czowiek w Japonii o nazwisku Mitsu Taira doy 242 lat. Za panowania dynastii Tang w naszym kraju y mnich Hui Zhao, ktry doczeka 290 lat. Zgodnie z kronikami okrgu Yong Tai w prowincji Fujian, Chen Jun urodzi si w pierwszym roku okresu Zhong He (881 AD) za panowania cesarza Xi Zong z dynastii Tang. Umar w okresie Tai Ding podczas panowania dynastii Yuan (1324 AD), po przeyciu 443 lat. Wszystkie te przypadki s poparte zapisami w rejestrach i mog by zbadane - to nie s bajki. Poprzez kultywowanie, praktykujcy Falun Gong maj dostrzegalnie mniej zmarszczek na twarzach, a ich twarze nabray zdrowych, rowych rumiecw. Ich ciaa sprawiaj wraenie bardzo lekkich i zrelaksowanych, a oni sami nie mcz si ani troch podczas chodzenia i pracy. Jest to powszechne zjawisko. Ja osobicie, kultywuj od dziesitek lat i inni twierdz, e przez dwadziecia lat moja twarz niewiele si zmienia. Taki jest wanie tego powd. Nasz Falun Gong zawiera bardzo potne rzeczy dla kultywowania ciaa. Praktykujcy Falun Gong pod wzgldem wieku wygldaj inaczej od zwykych ludzi. Nie wygldaj na swj wiek. Dlatego te, najistotniejszymi cechami metod kultywowania, ktre kultywuj zarwno umys jak i ciao s: przeduenie ycia, powstrzymanie starzenia si i wyduenie oczekiwanego okresu ycia ludzkiego.

28

(2) Niebiaski obwd Falun Nasze ciao ludzkie jest maym wszechwiatem. Energia ciaa ludzkiego kry dookoa niego i to nazywa si kreniem maego wszechwiata lub niebiaskim kreniem. Pod wzgldem poziomw mwimy, e czenie dwch kanaw energii, ren i du49 jest tylko powierzchownym niebiaskim obwodem. Nie wywouje ono efektu kultywowania ciaa. Prawdziwy May Niebiaski Obwd pynie od paacu niwan do dantian, krc wewntrz ciaa. Poprzez to wewntrzne krenie otwieraj si wszystkie merydiany, rozszerzajc si od wntrza ciaa na zewntrz. Nasz Falun Gong na pocztku wymaga otwarcia wszystkich merydian. Wielki Niebiaski Obwd jest to ruch Omiu Nadzwyczajnych Kanaw Energetycznych, a jego obieg dookoa caego ciaa stanowi jeden cykl. Otwarcie Wielkiego Niebiaskiego Obwodu doprowadza do stanu, w ktrym czowiek moe lewitowa ponad ziemi. Jest to tym, co w Dan Jing okrelono mianem unoszenia si w biay dzie . Niemniej jednak, zazwyczaj jaki punkt w twoim ciele bdzie zablokowany, tak e nie bdziesz mg lata. Jednak doprowadzi ci do takiego stanu: bdziesz chodzi szybko i bez wysiku, a wchodzc pod gr odniesiesz wraenie, e kto ci z tyu popycha. Otwarcie Wielkiego Niebiaskiego Obwodu moe rwnie wywoa pewien rodzaj nadprzyrodzonych zdolnoci: mianowicie moe umoliwi wymian qi, ktre znajduje si w rnych organach ciaa. Qi serca przemieci si do odka, qi odka przeniesie si do jelit itd. Gdy potencja energii umocni si, moliwo ta stanie si nadprzyrodzon zdolnoci telekinezy, jeeli zostanie wyzwolona poza ciao ludzkie. Ten rodzaj niebiaskiego obwodu zwany jest rwnie Niebiaskim Obwodem Kanaw lub Niebiaskim Obwodem Qiankun. Jednake jego ruchy wci jeszcze nie wystarczaj do osignicia celu, jakim jest transformacja ciaa. Potrzebny jest jeszcze jeden niebiaski obwd, odpowiednik, zwany Niebiaskim Obwodem Maoyou. Niebiaski Obwd Maoyou kry w nastpujcy sposb: wychodzi z punktu huiyin50 lub punktu baihui51, a nastpnie biegnie wzdu bokw ciaa, gdzie jin graniczy z jang52. Niebiaski Obwd w Falun Gong jest duo potniejszy ni obieg Omiu Nadzwyczajnych Kanaw Energetycznych53, ktry jest omawiany w pospolitych metodach kultywowania. Jest to obieg wszystkich przecinajcych si kanaw, umiejscowionych w caym ciele. Wymaga, aby wszystkie kanay (merydiany) caego ciaa zostay cakowicie otwarte jednoczenie i rwnoczenie uczestniczyy w obiegu. Elementy te s ju czci Falun Gong, tak e nie ma potrzeby ani celowo ich wiczy, ani te nie powinno si nimi kierowa poprzez myli. Jeeli bdziecie to robi w ten sposb, pjdziecie niewaciw drog. Podczas naszych zaj zainstaluj na zewntrz twojego ciaa mechanizmy energii (qiji), ktre kr automatycznie. Te mechanizmy energii s czym wyjtkowym dla kultywowania na wyszym poziomie i s czci tego, co sprawia, e nasz system praktykowania dziaa automatycznie. Tak jak Falun, wiruj nieustannie, wprowadzajc wszystkie wewntrzne merydiany w ruch rotacyjny. Nawet
49

ren i du kana du lub gwne naczynie ma swj pocztek w miednicy i przebiega do gry przez rodek plecw. Kana ren albo naczynie poczcia biegnie w gr z miednicy przez rodek przodu ciaa 50 huyin (hej in) punkt akupunktury w rodku krocza 51 baihui (baj hej) punkt akupunktury znajdujcy si na czubku gowy 52 jin i jang (jin jang) szkoa Tao wierzy, e wszystko skada si z przeciwnych si jin i jang, ktre si wzajemnie wykluczaj, ale w tym samym czasie s wspzalene np. kobieta (jin) contra mczyzna (jang), przd ciaa (jin) contra ty ciaa (jang) 53 Qi Jing Ba Mai (ci ding ba maj) Osiem Nadzwyczajnych Kanaw Energii; w chiskiej medycynie, kanay energii, ktre istniej w dodatku do 12 Regularnych Kanaw. Wikszo z tych 8 kanaw przecina si z punktami akupunktury 12 Regularnych Kanaw, dlatego nie s uznawane za kanay niezalene lub gwne.

29

jeeli nie wiczye niebiaskiego obwodu, tamte merydiany rzeczywicie zostay ju wprowadzone w ruch i poruszaj si wszystkie razem, gboko wewntrz i na zewntrz. Stosujemy nasze wiczenia do wzmacniania mechanizmw energii, ktre znajduj si na zewntrz ciaa. (3) Otwarcie merydian Celem otwarcia merydian jest pozwolenie energii na krenie i zmian skadu molekularnego komrek, tak aby przeksztaciy si w substancj wysokoenergetyczn. Merydiany u niepraktykujcych s zatkane i bardzo wskie. Merydiany u praktykujcych stopniowo si rozjani, przeczyszczajc zatkane w nich miejsca. U dowiadczonych praktykujcych kanay te poszerz si, a przy kultywowaniu na wyszym poziomie poszerz si jeszcze bardziej. U niektrych ludzi merydiany s tak szerokie jak palec. Lecz otwarcie merydian samo w sobie nie odzwierciedla ani poziomu kultywowania, ani wysokoci gong. Poprzez praktykowanie merydiany rozjani si i poszerz, a w kocu pocz si i utworz jedn wielk cao. Od tego momentu osoba ta nie bdzie ju miaa merydian lub punktw akupunktury. Przeciwnie, cae ciao stanie si merydianami i punktami akupunktury. Nawet bdc na tym etapie nie oznacza, e czowiek osign Tao. Jest to tylko odzwierciedlenie jednego poziomu w procesie kultywowania Falun Gong. Dojcie do tego etapu oznacza, e czowiek osign kres kultywowania Shi Jian Fa (Fa w Trjwiecie). Rownoczenie doprowadza to do stanu rozpoznawalnego po zewntrznym wygldzie: trzy kwiaty zebrane nad gow. Wytworzya si te dua ilo gong, posiadajcego ksztat i form, a kolumna gong jest teraz bardzo wysoka. Na czubku gowy pojawiaj si trzy kwiaty, z ktrych jeden przypomina chryzantem, a inny lotos. Te trzy kwiaty wiruj kady z osobna, jednoczenie obracaj si wok siebie nawzajem. Kady kwiat ma na wierzchoku bardzo wysoki sup, sigajcy nieba. Te trzy supy rwnie obracajc si, wiruj razem z kwiatami. Osoba ma wraenie, e jej gowa staa si cika. Do tego momentu osoba ta zrobia tylko ostatni krok w kultywowaniu Shi Jian Fa (Fa w Trjwiecie). 5. Intencje umysu Kultywowanie Falun Gong nie ma w sobie intencji umysu. Intencje umysu nie osigaj niczego same w sobie, mimo e mog wysya polecenia. To co naprawd dziaa, to nadprzyrodzone zdolnoci, posiadajce zdolno inteligentnej istoty do mylenia, a take mogce otrzyma polecenia pochodzce z sygnaw mzgowych. Wielu ludzi, szczeglnie ze rodowiska praktykujcych qigong, wyznaje jednak inne teorie. Uwaaj, e intencje umysu mog wiele osign. Niektrzy mwi o uyciu intencji umysu do rozwoju nadprzyrodzonych zdolnoci, wykorzystaniu ich do otwarcia trzeciego oka, leczenia chorb, dokonywania telekinezy, itd. Jest to niewaciwe zrozumienie. Zwykli ludzie na niszych poziomach, uywaj intencji umysu do kierowania zmysami i czterema koczynami. Na wyszych poziomach, intencje umysu kultywujcego wznosz si na wyszy stopie i kieruj jego zdolnociami. Innymi sowy, nadprzyrodzone zdolnoci s kierowane przez intencje umysu. Wanie w taki sposb postrzegamy intencje umysu. Czasami obserwujemy jak mistrz qigong leczy innych. Pacjenci mwi, e ich stan zdrowia si poprawi, a mistrz nawet nie ruszy palcem, myl, e uzdrowienie jest rezultatem dziaania jego intencji umysu. Tak naprawd, to mistrz uywa pewnego rodzaju nadprzyrodzonej zdolnoci i nakazuje jej przeprowadzenie leczenia czy te zrobienie czego innego. Poniewa nadprzyrodzone zdolnoci przemieszczaj si w innym wymiarze, zwykli ludzie nie mog ich zobaczy na

30

wasne oczy. Ci ktrzy o tym nie wiedz myl, e uzdrowienie jest rezultatem dziaania intencji umysu. Niektrzy wierz, e intencje umysu mona uy do leczenia chorb i to wprowadza ludzi w bd. Taki punkt widzenia musi zosta wyjaniony. Myli ludzkie s rodzajem przesania (Xin Xi), rodzajem energii, a take form materialnej egzystencji. Kiedy ludzie myl, ich mzg wytwarza czstotliwo. Czasami bardzo skuteczne jest intonowanie mantry. Dlaczego? Poniewa wszechwiat ma swoj czstotliwo wibracyjn, a gdy czstotliwo mantry jest zgodna z czstotliwoci wszechwiata, wywoa to pewien efekt. eby bya skuteczna, musi by nieszkodliwym przesaniem, poniewa we wszechwiecie nie dopuszcza si istnienia zych rzeczy. Intencje umysu s rwnie specyficznym rodzajem mylenia. Fashen wielkiego mistrza qigong o wysokim poziomie s kontrolowane i kierowane przez myli jego gwnego ciaa. Fashen ma rwnie swoje wasne myli i swoj wasn, niezalen zdolno rozwizywania problemw i wykonywania pewnych zada. Jest cakowicie niezalenym ja. W tym samym czasie Fashen zna zamysy gwnego ciaa mistrza qigong i wypenia zadania zgodnie z tymi zamysami. Na przykad, jeeli mistrz qigong chce leczy jak osob, Fashen uda si do niej. Nie zrobi tego bez tego zamysu. Kiedy zauway, e mona zrobi co nadzwyczaj dobrego, zrobi to samodzielnie. Niektrzy mistrzowie nie osignli jeszcze stanu owiecenia i jeszcze nie wiedz o niektrych rzeczach, ale ich Fashen ju o nich wie. Intencje umysu maj rwnie inne znaczenie, mianowicie natchnienie. Natchnienie nie pochodzi od Gwnej wiadomoci czowieka. Zasb wiedzy wiadomoci Gwnej jest bardzo ograniczony. Liczenie wycznie na wiadomo Gwn nie poskutkuje, gdy prbujemy wymyli co co jeszcze nie istnieje w spoeczestwie. Natchnienie pochodzi od wiadomoci Pomocniczej. Niektrzy ludzie zaangaowani s w prac twrcz lub badania naukowe. Kiedy wyczerpi wszystkie swoje moliwoci intelektualne i utkn [w jednym miejscu], to wtedy odkadaj wszystko na bok, odpoczywaj przez chwil lub wychodz na spacer. Natchnienie pojawia si nagle, bez adnego zastanawiania si z ich strony. Natychmiast zaczynaj wszystko szybko zapisywa i w ten sposb co tworz. Dzieje si tak dlatego, e kiedy wiadomo Gwna jest bardzo silna, kontroluje mzg i pomimo wysiku nic z tego nie wychodzi. Gdy tylko wiadomo Gwna odpry si, zaczyna funkcjonowa wiadomo Pomocnicza i wtedy ona kontroluje mzg. Przynalec do innego wymiaru, wiadomo Pomocnicza nie jest ograniczona przez ten wymiar i jest w stanie stworzy co nowego. wiadomo Pomocnicza nie moe jednak przekroczy granic spoeczestwa ludzkiego lub zakci jego stanu, ani oddziaywa na proces jego rozwoju. Natchnienie pochodzi z dwch rde. Pierwszym rdem jest wiadomo Pomocnicza. wiadomo Pomocnicza nie jest zalepiona przez ten wiat i dlatego moe wytworzy natchnienie. Drugim rdem s polecenia i przewodnictwo inteligentnej istoty z wyszego poziomu. Pod przewodnictwem inteligentnej istoty z wyszego poziomu, horyzonty ludzkich umysw poszerzaj si i ludzie ci s w stanie dokona przeomowych odkry. Cay rozwj spoeczestwa i wszechwiata podlega wasnym, specyficznym prawom. Nic nie dzieje si przez przypadek.

31

6. Poziomy kultywowania w Falun Gong (1) Kultywowanie na wyszych poziomach Kultywowanie Falun Gong przebiega na bardzo wysokich poziomach, dlatego gong tworzy si cakiem szybko. Wielka droga kultywowania jest prosta i atwa do nauczenia si. Patrzc z szerszej perspektywy, Falun Gong zawiera niewiele ruchw fizycznych. Kontroluje jednak wszystkie aspekty ciaa, cznie z wieloma rzeczami, ktre maj by wytworzone. Tak dugo jak xinxing osoby bdzie si wci podwysza, jej gong bdzie rwnie wzrasta bardzo szybko, jako e nie wymaga to wiele celowego wysiku, czy te uycia jakiejkolwiek szczeglnej metody, zmontowania cielesnego tygla i pieca w celu wytworzenia dan z zebranych lekarstw, lub z dodania ognia i zebranych lekarstw. Poleganie na przewodnictwie intencji umysu moe by bardzo skomplikowane i moe atwo spowodowa, e czowiek ulegnie dewiacji. Zapewniamy tutaj najwygodniejsz i najlepsz drog kultywowania, ale rwnie najtrudniejsz. Osignicie stanu Mleczno-Biaego Ciaa poprzez inne metody zajoby kultywujcemu ponad dekad, kilka dekad, a nawet duej. My jednak przenosimy ci w ten stan natychmiast. Moge ju min ten poziom, zanim nawet zdye go odczu, jako e mg on trwa tylko kilka godzin. Nadejdzie taki dzie, w ktrym poczujesz si bardzo wraliwy, a w chwil pniej nie bdziesz czu si a tak wraliwy. W rzeczywistoci przekroczysz wanie w tym momencie znaczcy poziom. (2) Przejawy gong Po przejciu przez etap uregulowania ciaa fizycznego, uczniowie Falun Gong osign stan, ktry jest odpowiedni do kultywowania Wielkiej Drogi (Dafa): stan Mleczno-Biaego Ciaa. Gong rozwinie si tylko po osigniciu tego stanu. Ludzie posiadajcy wysoki poziom trzeciego oka mog widzie, e gong rozwija si na powierzchni skry, a nastpnie zostaje wchonity do ciaa praktykujcego. Proces powstawania i wchaniania gong wci si powtarza, warstwa po warstwie, niekiedy bardzo szybko. Jest to gong pierwszej tury. Po pierwszej turze, ciao praktykujcego nie jest ju zwykym ciaem. Po osigniciu stanu Mleczno-Biaego Ciaa, osoba nigdy wicej nie zachoruje. Pomimo podobiestwa do choroby, bl ktry moe si pojawi tu i tam lub dolegliwo w pewnym miejscu, nie jest chorob - jest spowodowany przez karm. Po drugiej turze rozwoju gong inteligentne istnienia stan si bardzo due oraz bd w stanie porusza si i mwi. Niekiedy bd si one pojawia sporadycznie, czasami pojawi si w duej iloci. Mog one rwnie ze sob nawzajem rozmawia. Zgromadzona jest w tych inteligentnych istnieniach ogromna ilo energii, ktra jest uywana do przemiany benti. Czasami na okrelonym zaawansowanym poziomie kultywowania Falun Gong pojawiaj si w caym ciele Yinghai (Kultywowane Niemowlta). S one bardzo figlarne, lubi zabaw i s bardzo yczliwe. Moe te zosta wytworzone innego rodzaju ciao: Yuanying (Niemiertelne Niemowl). Siedzi ono na siedzeniu z kwiatu lotosu, ktre jest niezwykle pikne. Powstae w wyniku kultywowania Yuanying jest stworzone poprzez scalenie si w ciele ludzkim jin i jang. Kultywujcy, zarwno mczyni jak i kobiety, s w stanie wykultywowa Yuanying. Na pocztku, Yuanying jest bardzo may, potem staje si stopniowo coraz wikszy, a ostatecznie dorasta do rozmiaru kultywujcego. Wyglda dokadnie tak jak kultywujcy i rzeczywicie znajduje si w jego ciele. Kiedy osoby posiadajce nadprzyrodzone zdolnoci popatrz na niego, to powiedz, e posiada dwa ciaa. W rzeczywistoci, kultywujcy odnis sukces w kultywowaniu swojego prawdziwego ciaa. Dodatkowo, poprzez kultywowanie

32

mona rozwin wiele Fashen. Mwic krtko, wszystkie nadprzyrodzone zdolnoci, ktre mog by rozwinite we wszechwiecie mona rwnie rozwin w Falun Gong; nadprzyrodzone zdolnoci, rozwijane poprzez inne metody kultywowania, s take zawarte w Falun Gong. (3) Kultywowanie Chu Shi Jian Fa (Fa Poza Trjwiatem) Poprzez wiczenie, praktykujcy coraz bardziej poszerzaj swoje merydiany, czc je w jedn cao. To znaczy, e osoba kultywuje do stanu, w ktrym ju nie ma merydian lub punktw akupunktury, albo przeciwnie, merydiany i punkty istniej wszdzie. Nie oznacza to jeszcze, e ta osoba osigna Tao - jest to tylko jeden typ przejaww w procesie kultywowania Falun Gong, i odzwierciedleniem tylko jednego poziomu. Po osigniciu tego etapu osoba bdzie przy kocu kultywowania Shi Jian Fa (Fa w Trjwiecie). Rozwinity gong bdzie ju niezwykle potny i cakowicie uksztatowany. Dodatkowo kolumna energii bdzie bardzo wysoka, a na czubku gowy pojawi si trzy kwiaty. Do tego czasu osoba ta zrobia po prostu ostatni krok w kultywowaniu Shi Jian Fa (Fa w Trjwiecie). Po zrobieniu jednego kroku naprzd, nic ju nie pozostanie. Cay gong tej osoby zostanie wtoczony do najgbszego wymiaru ciaa. Wkroczy ona w stan Nieskalanego Biaego Ciaa (Jing Bai Ti), w ktrym ciao stanie si przezroczyste. Robic jeszcze jeden krok naprzd, osoba ta wkroczy na etap kultywowania Chu Shi Jian Fa (Fa Poza Trjwiatem), znany te jako kultywowanie ciaa Buddy. Gong rozwinity na tym etapie przynaley do kategorii mocy boskiej. Od tej chwili osoba bdzie posiadaa nieograniczone moce i stanie si ogromnie potna. Kiedy osignie wysze sfery, osoba bdzie si kultywowa, aby sta si wielk owiecon istot. To zaley od tego, jak kultywujesz swj xinxing. Do jakiegokolwiek poziomu si udoskonalisz, bdzie to twj poziom Guo Wei (Status Osignicia). Powiceni kultywujcy zdobywaj Praw Drog (Zheng Fa) i uzyskuj Prawe Osignicie (Zheng Guo) i to jest Doskonao (Yuanman).

33

ROZDZIA III KULTYWOWANIE XINXING


Wszyscy praktykujcy Falun Gong musz uczyni kultywowanie xinxing swoim najwyszym priorytetem i traktowa xinxing jako klucz do rozwoju gong. Jest to podstaw kultywowania na wyszych poziomach. cile mwic, potencja energii, ktra okrela poziom danej osoby, nie jest rozwijana przez wiczenia, ale poprzez kultywowanie xinxing. Co si tyczy uszlachetniania xinxing, to atwiej to powiedzie ni wykona. Kultywujcy musz by w stanie zrezygnowa z wielu rzeczy, udoskonali swoj jako owiecenia, znosi cierpienie za cierpieniem, wytrzymywa to co jest niemal nie do wytrzymania itd. Dlaczego u niektrych ludzi gong nie wzrasta pomimo praktykowania przez lata? Podstawowe przyczyny to: po pierwsze lekcewaenie xinxing, po drugie brak znajomoci prawej drogi wyszego poziomu. Musimy to wyjani. Wielu mistrzw, ktrzy ucz gong, omawiaj xinxing - ci ucz autentycznych rzeczy. Ci, ktrzy ucz tylko ruchw i technik, nie dyskutujc nigdy xinxing, faktycznie ucz drogi za. Dlatego te praktykujcy musz woy ogromny wysiek w doskonalenie swego xinxing. Tylko wtedy mog wstpi na wyszy poziom kultywowania. 1. Wewntrzne znaczenie xinxing Samo pojcie cnoty (de) nie wyczerpuje w peni znaczenia xinxing omawianego w Falun Gong. Xinxing zawiera w sobie duo wicej ni cnot (de). Obejmuje sob wiele rnych aspektw, wczajc w to aspekty cnoty (de). Cnota (de) jest tylko jednym z przejaww xinxing, dlatego te uywanie tylko pojcia cnoty (de) do zrozumienia znaczenia xinxing jest niewystarczajce. Xinxing obejmuje sposb traktowania dwu zagadnie: zysku i straty. Zysk oznacza uzyskanie zgodnoci z natur wszechwiata. Natura, ktra stanowi wszechwiat to: ZhenShanRen54. Stopie zgodnoci z natur wszechwiata u kultywujcego przejawia si w jego cnotach (de). Strata to pozbycie si negatywnych myli i zachowa takich jak: chciwo, osobisty zysk, dza, podanie, zabijanie, walka, kradzie, rozbj, oszustwo, zazdro itd. Jeeli kto ma kultywowa do wyszego poziomu, musi rwnie porzuci denie [na skutek] poda, co jest czym wrodzonym u ludzi. Innymi sowy, czowiek powinien porzuci wszystkie przywizania i nie powinien przykada wagi do jakiegokolwiek zysku lub sawy. Kompletny czowiek skada si z ciaa fizycznego i charakteru. To samo stosuje si do wszechwiata. Rwnolegle do istniejcych substancji materialnych istnieje rwnie natura: ZhenShanRen. Kada czsteczka powietrza posiada t natur. W spoeczestwie ludzkim natura ta przejawia si w tym, e dobre uczynki s nagradzane, a ze karane. Na wyszych poziomach natura ta przejawia si rwnie jako nadprzyrodzone zdolnoci. Ludzie, ktrzy utosamiaj si z t natur s dobrzy a ci, ktrzy od niej odstpuj, s li. Ludzie, ktrzy dostosowuj si do tej natury i zasymiluj si z ni, bd tymi, ktrzy osign Tao. Aby dostosowa si do tej natury, kultywujcy musz posiada ogromnie wysoki xinxing. Tylko w ten sposb czowiek moe kultywowa do wyszych poziomw.
54

ZhenShanRen (en szan ren) Prawda, Prawdomwno, Prawdziwo; Miosierdzie, Dobro, yczliwo, Wspczucie; Tolerancja, Cierpliwo, Wytrzymao, Wyrozumiao

34

atwo jest by dobrym czowiekiem, ale nieatwo jest kultywowa xinxing - praktykujcy musz si przygotowa do tego psychicznie. Szczero jest warunkiem wstpnym do oczyszczenia umysu. Ludzie yj w wiecie, w ktrym spoeczestwo stao si bardzo skomplikowane. Chcesz czyni dobre uczynki, ale s tacy, ktrzy nie chc aby je czyni; nie chcesz innym robi krzywdy, ale inni mog ci skrzywdzi z wielu powodw. Niektre z tych sytuacji maj miejsce w wyniku nienaturalnych przyczyn. Czy zdoasz zrozumie te przyczyny? Co powiniene zrobi? Stojc w obliczu wszystkich konfliktw tego wiata, twj xinxing bdzie w kadej chwili poddawany prbie. Wtedy, gdy stawiamy czoo upokorzeniom nie do opisania, kiedy naruszone zostaj nasze osobiste, ywotne interesy, kiedy mamy do czynienia z pienidzmi i dz, kiedy walczymy o wadz, kiedy podczas konfliktu wyoni si furia i zazdro, kiedy w spoeczestwie i rodzinie maj miejsce rne konflikty i kiedy wystpi rnego rodzaju cierpienia czy w takiej sytuacji jeste zawsze w stanie prowadzi si zgodnie ze cisymi wymaganiami xinxing? Oczywicie jeeli potrafisz poradzi sobie z tym wszystkim, ju jeste owiecony. Ale przecie wikszo praktykujcych zaczyna jako zwykli ludzie i kultywowanie xinxing jest stopniowe, pnie si w gr pomau. Zdeterminowani kultywujcy powinni by przygotowani na znoszenie wielkich cierpie i na stanowcze stawianie czoa trudnociom, a wtedy ostatecznie uzyskaj Prawe Osignicie. Mam nadziej, e wszyscy, ktrzy kultywuj, bd dobrze dba o swj xinxing i szybko podnios swoj potencj energii! 2. Straty i zyski Spoecznoci qigong i wsplnoty religijne mwi o stratach i zyskach. Niektrzy ludzie uwaaj, e strata to znaczy by charytatywnym, robienie dobrych uczynkw lub pomaganie ludziom w tarapatach, a zysk wedug nich to pozyskiwanie gong. Nawet mnisi w wityniach mwi, e czowiek powinien by charytatywny. Takie rozumowanie zawa sens straty. Strata, o ktrej mwimy, jest czym o wiele szerszym, czym o wikszej skali. To czego wymagamy aby straci to przywizania zwykych ludzi i mentalno, ktra nie pozwala ci na uwolnienie si od tych przywiza. Jeeli moesz porzuci to co uwaasz za wane i zrezygnowa z tego co mylisz, e jest niemoliwe do porzucenia, to jest wanie strata w najprawdziwszym sensie. Ofiarowywanie pomocy i okazywanie charytatywnoci s tylko czci straty. Kady zwyky czowiek chciaby by troch sawny, osign osobiste korzyci, y na wyszym poziomie, mie wicej komfortu i wicej pienidzy. Takie s cele zwykych ludzi. My kultywujcy jestemy inni, to co nabywamy to gong, a nie te rzeczy. Powinnimy mniej dba o osobiste korzyci i nie przywizywa do nich wagi, ale tak naprawd to nikt od nas nie da pozbycia si dbr materialnych; kultywujemy w ludzkim spoeczestwie i musimy y tak jak zwykli ludzie. Kluczem jest zrezygnowanie ze swoich przywiza nie ma wymogu, eby naprawd co straci. Cokolwiek naley do ciebie nie bdzie stracone, natomiast rzeczy, ktre do ciebie nie nale, nie mog by przez ciebie pozyskane. Jeeli zostan pozyskane, to bd musiay by zwrcone innym. Aby zyska, musisz straci. Oczywicie, jest niemoliwe, aby od razu waciwie si ze wszystkim upora, tak jak niemoliwe jest stanie si owieconym z dnia na dzie. Jednak mona to osign poprzez stopniowe kultywowanie i doskonalenie si krok po kroku. Jak duo stracisz, tak duo zyskasz. Co si tyczy kwestii osobistych korzyci, to nigdy nie przywizuj do nich wagi i aeby mie spokj ducha, raczej zyskaj mniej. Jeli chodzi o dobra materialne to moesz ponie pewne straty, ale zyskasz

35

wtedy w kategoriach de i gong. I tu ley prawda. De i gong nie maj by pozyskane intencjonalnie w zamian za saw, pienidze i osobisty zysk. Powiniene to zrozumie dalej zgodnie ze swoj jakoci owiecenia. Kto, kto kultywowa praktyk Taoistyczn wysokiego stopnia powiedzia kiedy Nie chc tego, czego chc inni i nie posiadam tego co inni posiadaj, jakkolwiek, mam co, czego inni nie maj i chc tego, czego inni nie chc. Bdc zwyk osob, czowiek rzadko ma tak chwil, kiedy czuje si usatysfakcjonowany. Chce mie wszystko, z wyjtkiem tego kamienia, ktry ley na ziemi i nikt nie chce go podnie. A jednak ten kultywujcy Taoista powiedzia, To ja podnios ten kamie. Przysowie mwi: Rzadko stwarza kosztowno, a niedostatek rodzi wyjtkowo. Tutaj kamienie s bezwartociowe, ale w innym wymiarze s czym najcenniejszym. Zwyky czowiek nie jest w stanie zrozumie tej zasady. Wielu owieconych mistrzw wysokiego poziomu, z wielk cnot (de), nie ma posiadoci materialnych. Nie istnieje dla nich nic takiego, czego nie mona by porzuci. Droga kultywowania jest najbardziej prawidow, a praktykujcy s rzeczywicie najmdrzejsi. To o co walcz zwykli ludzie i pozyskane przez nich drobne korzyci, trwaj tylko przez krtk chwil. Nawet jeeli co wywalczysz, znajdziesz co za darmo lub uzyskasz niewielk korzy, to co z tego? Istnieje takie powiedzenie wrd zwykych ludzi: Kiedy si rodzisz nie moesz nic ze sob przynie, kiedy umierasz nic ze sob nie moesz zabra. Przyszede na wiat bez niczego i nic ze sob nie zabierzesz, kiedy go opucisz nawet twoje koci zostan spalone na popi. Nie ma to znaczenia czy masz ton pienidzy lub jeste dostojnikiem nic ze sob nie moesz zabra kiedy odchodzisz. Mona jednak zabra ze sob gong, poniewa wzrasta on na ciele twojej wiadomoci Gwnej. Mwi wam, e na gong trzeba ciko zapracowa. Jest tak cenny i trudny do zdobycia, e nie moe by wymieniony na adne pienidze. Kiedy twj gong osignie bardzo zaawansowany poziom i pewnego dnia zdecydowaby, e dalej ju nie kultywujesz to pod warunkiem, e nie zrobisz nic zego, twj gong zostanie zamieniony na jakkolwiek materialn rzecz jak zechcesz moesz je mie wszystkie. Ale nie bdziesz ju mia tego, co posiadaj kultywujcy, a w zamian bdziesz tylko mia to, co mona naby na tym wiecie. Poprzez zamiar uzyskania osobistych korzyci, niektrzy ludzie zdobywaj w niewaciwy sposb co, co do nich nie naley. Osoba taka uwaa, e zrobia dobry interes. Prawda jest taka, e zysk zosta osignity w wyniku wymiany cnoty (de) z innymi, tylko e osoba ta o tym nie wie. U praktykujcego, musi to zosta odjte z jego gong; u niepraktykujcego za musi to zosta ujte z dugoci jego ycia lub czego innego. Mwic krtko ksigi zostan zbilansowane. Takie jest prawo wszechwiata. S te ludzie, ktrzy zawsze zncaj si nad innymi, rani innych obraliwymi sowami itd. Kiedy taki czyn ma miejsce, przerzucaj oni odpowiedni cz swojej cnoty (de) na drug osob, wymieniajc w ten sposb cnot (de) na akt zncania si nad innymi. Niektrzy ludzie uwaaj, e jest niekorzystne by dobrym czowiekiem. Z punktu widzenia przecitnego czowieka [dobrzy ludzie] s w niekorzystnym pooeniu. Jednak to co ci ludzie uzyskuj jest czym, czego zwyky czowiek nie moe uzyska: cnota (de) biaa substancja, ktra jest niezwykle cenna. Bez cnoty (de) nie ma gong - taka jest absolutna prawda. Dlaczego dzieje si tak, e wielu ludzi kultywuje, ale ich gong nie wzrasta? Dzieje si tak wanie dlatego, e nie kultywuj oni cnoty (de). Wielu ludzi mwi o cnocie (de) i wymaga praktykowania cnoty (de), ale nie ujawniaj oni prawdziwych regu przemiany de w gong. Pozostawia si to jednostce do zrozumienia. Blisko dziesi tysicy tomw Tripitaki i

36

reguy, ktrych naucza przez ponad czterdzieci lat Sakjamuni, wszystkie mwi o jednym: cnocie (de). Wszystkie staroytne chiskie ksigi kultywowania Tao dyskutuj cnot (de). Ksiga piciu tysicy sw napisana przez Lao Zi, Tao Te Ching, rwnie rozwaa cnot (de). Jednak w dalszym cigu niektrzy ludzie nie rozumiej tego. Mwimy o stratach. Kiedy co zyskasz, musisz co straci. Jeeli naprawd chcesz kultywowa, napotkasz utrapienia. Gdy naprawd pojawi si w twoim yciu, moesz dozna niewielkiego blu w ciele fizycznym lub czu si niedobrze tu czy tam nie jest to jednak choroba. Utrapienia mog si rwnie ujawni w spoeczestwie, rodzinie lub miejscu pracy wszystko jest moliwe. Nagle pojawi si konflikty na tle osobistych korzyci lub powstan emocjonalne tarcia, ktrych celem jest umoliwienie udoskonalenia xinxing. Zazwyczaj zdarzaj si one bardzo nieoczekiwanie i wydaj si niezwykle intesywne. Jeli napotkasz co bardzo podstpnego, wprawiajcego ci w zakopotanie, co co sprawi, e tracisz twarz lub stawia ci w niefortunnej sytuacji, to jak sobie wwczas z tym poradzisz? Jeeli zachowasz spokj i pozostaniesz niewzruszony jeeli jeste w stanie to zrobi twj xinxing udoskonali si poprzez to utrapienie i twj gong proporcjonalnie si rozwinie. Jeeli zdoasz troch osign, zyskasz troch. Jak duo powicisz, tak duo zyskasz. Typowo, w trakcie utrapienia moemy nie zdawa sobie z tego sprawy, ale musimy prbowa. Nie powinnimy uwaa si za zwykych ludzi; kiedy pojawi si konflikt, powinnimy zachowa wyszy standard. Poniewa kultywujemy wrd zwykych ludzi, nasz xinxing bdzie wrd nich hartowany. Nie unikniemy popeniania bdw i musimy si na nich uczy. Niemoliwe jest rozwijanie gong w warunkach komfortowych bez napotkania adnych problemw. 3. Jednoczesne kultywowanie ZhenShanRen Nasza droga kultywowania jednoczenie kultywuje ZhenShanRen. Zhen oznacza mwienie prawdy, robienie uczynkw zgodnych z prawd, powrt do pierwotnego, wasnego, prawdziwego Ja, a w ostatecznoci stanie si prawdziwym czowiekiem. Shan oznacza rozwj wielkiego miosierdzia, czynienie dobra i zbawianie ludzi. Szczeglnie kadziemy nacisk na zdolno do Ren. Tylko posiadajc Ren czowiek moe kultywowa tak, eby sta si osob o wielkiej cnocie (de). Ren jest czym prawdziwie potnym, przewyszajcym Zhen i Shan. Podczas caego procesu kultywowania wymaga si od ciebie tolerancji, strzeenia xinxing i nie uleganiu swoim zachciankom. Nie jest atwo by tolerancyjnym, gdy stoi si w obliczu problemu. Niektrzy mwi: Czy nie zamieniasz si w AhQ55, jeeli nie oddasz, kiedy ci bij, nie odpowiesz, kiedy ci oczerniaj lub jeli tolerujesz utrat twarzy nawet w obecnoci twojej rodziny, krewnych i dobrych przyjaci?! Powiedziabym, e jeeli pod kadym wzgldem zachowujesz si normalnie, nie jeste mniej inteligentny od innych i tylko nie przywizujesz wagi do kwestii korzyci osobistych, to nikt ci nie powie, e jeste niemdry. Zdolno do tolerancji nie jest saboci, ani nie znaczy to, e jeste AhQ. Jest manifestacj silnej woli i opanowania. W historii Chin by czowiek o nazwisku Han Xin56, ktry kiedy znis upokorzenie polegajce na przeczoganiu si pomidzy czyimi nogami. To bya wielka tolerancja. Jest takie staroytne powiedzenie: Zwyky czowiek, gdy zostanie poniony, wycignie miecz eby walczy. Znaczy to, e kiedy przecitny czowiek zostanie poniony, wycignie miecz eby
55 56

Ah Q (a kju) niemdry bohater w jednej z chiskich nowel Han Xin (han sin) gwny genera Liu Bang, pierwszego cesarza Dynastii Han (206 p.n.e.23 n.e.)

37

wzi odwet, ubliy innym, rzuci si na nich z piciami. Nie atwo jest przyj na ten wiat i przey cae ycie. Niektrzy ludzie yj dla swojego ego. To nie jest w ogle tego warte, a take jest zbyt mczce. Jest takie chiskie powiedzenie: Robic krok do tyu, odkryjesz bezgraniczne morze i niebo. Zrb krok do tyu, kiedy staniesz w obliczu czego problematycznego. Kiedy to zrobisz, zobaczysz przed sob cakiem inn sytuacj. Jako praktykujcy, powiniene nie tylko okaza tolerancj w stosunku do tych ludzi, z ktrymi jeste w konflikcie i tych, ktrzy osobicie wprawili ci w zakopotanie, ale take powiniene przyj postaw wspaniaomylnoci, a nawet im podzikowa. eby nie ich konflikt z tob, to w jaki sposb mgby udoskonali swj xinxing? W jaki sposb podczas cierpienia, czarna substancja mogaby przeksztaci si w bia? W jaki sposb mgby rozwin swj gong? Bardzo ciko jest wtedy, kiedy osoba doznaje utrapienia. Jednak czowiek musi w tym momencie wiczy powcigliwo dlatego, e kiedy jego potencja energii wzronie, utrapienia bd si nieustannie natay. Wszystko zaley od tego, czy potrafisz udoskonali swj xinxing. Na pocztku moe ci to zdenerwowa, rozgniewa nie do wytrzymania bdziesz tak zagniewany, e ci rozboli wtroba lub odek. Mimo to, nie wybuchasz i jeste w stanie pohamowa swj gniew to dobrze. Zacze tolerowa, celowo tolerowa. Wwczas stopniowo i nieprzerwanie udoskonalasz swj xinxing, traktujc te sprawy naprawd lekko. W tej sytuacji zrobisz nawet wikszy postp. Zwykli ludzie traktuj bardzo powanie niektre konflikty i drobne problemy. yj dla swojego ego i niczego nie toleruj. Doprowadzeni w zoci do momentu, kiedy sytuacja staje si dla nich nie do zniesienia, omielaj si zrobi wszystko. Jednak jako praktykujcy stwierdzisz, e to co, ludzie traktuj powanie jest bardzo, bardzo trywialne - nawet a nadto trywialne - dzieje si tak dlatego, e twj cel jest niezwykle dugoterminowy i autentycznie dalekosiny. Bdziesz y tak dugo jak wszechwiat. Kiedy ponownie pomylisz o tych wszystkich rzeczach, nie bdzie miao znaczenia, czy je posiadasz czy nie. Gdy rozwaysz to z szerszej perspektywy okae si, e moesz to wszystko przezwyciy. 4. Wyzbywanie si zazdroci Zazdro jest bardzo du przeszkod w kultywowaniu i ma duy wpyw na praktykujcych. Bezporednio wpywa na potencj energii praktykujcych, wyrzdza krzywd twoim towarzyszom w kultywowaniu i powanie przeszkadza w twoim kultywowaniu do wyszego poziomu. Skoro jeste praktykujcym, musisz wyeliminowa zazdro w stu procentach. Chocia niektrzy ludzie udoskonalili si do pewnego poziomu, wci jeszcze musz si pozby zazdroci. Ponadto, im trudniej jest porzuci zazdro, tym atwiej bdzie ona rosa w si. Negatywnym skutkiem tego przywizania jest to, e uszlachetniona cz xinxing staje si krucha. Dlaczego wybralimy zazdro jako temat do osobnej dyskusji? Poniewa zazdro jest najmocniejsz i najbardziej widoczn cech przejawiajc si wrd Chiczykw, najbardziej obciajc umysy ludzi. Niemniej jednak wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Nazywana zazdroci orientaln lub zazdroci azjatyck jest ona cech charakterystyczn dla Wschodu. Chiczycy s ludmi bardzo zamknitymi w sobie, s bardzo powcigliwi i nie wyraaj si otwarcie, co atwo prowadzi do zazdroci. Wszystko ma jednak dwie strony. Odpowiednio osobowo introwertyczna ma swoje dobre i ze strony. Ludzie Zachodu s stosunkowo otwarci. Na przykad, kiedy dziecko dostanie w szkole sto punktw, bdzie radonie woao w drodze do domu, Dostaem sto punktw! Ssiedzi otworz drzwi i okna i pogratuluj mu. Gratulacje, Tomku! Wszyscy bd si z nim cieszy. Jeeli wydarzyoby si to w Chinach pomyl o tym ludzie bd oburzeni jak to

38

usysz: Dosta sto punktw. No i co z tego? Czym si tu popisywa? Reakcja jest cakiem inna gdy kto ma zazdrosne usposobienie. Zazdrosny czowiek patrzy z gry na innych i nie pozwala, aby inni go przewyszali. Kiedy widzi, e kto inny jest zdolniejszy ni on, wytrca to go z rwnowagi, staje si dla niego nie do zniesienia i wtedy zaprzecza faktom. Chce dosta podwyk wtedy, kiedy dostaj j inni, chce tak sam premi, chce, aby kady by obarczony tak sam odpowiedzialnoci, kiedy co nie wyszo. Zielenieje z zazdroci kiedy widzi, e kto zarabia wicej pienidzy. Tak czy inaczej jest to dla niego nie do przyjcia, e komu si lepiej powodzi. Niektrzy ludzie obawiaj si przyj premi za jakiekolwiek osignicia w badaniach naukowych z obawy, e inni stan si zazdroni. Ludzie, ktrym przyznano jakie odznaczenia, nie omielaj si tego ujawni, poniewa obawiaj si zazdroci i sarkazmu. Niektrzy mistrzowie qigong nie mog znie, kiedy inni mistrzowie qigong nauczaj, wic robi im z tego powodu kopoty. Jest to problem xinxing. Przyjmijmy, e grupa wiczy razem. Niektrzy ludzie zaczli pniej, a mimo to rozwinli nadprzyrodzone zdolnoci. Niektrzy powiedz wtedy: Czym si tu chwali? Praktykowaem przez tyle lat i mam ogromny stos dyplomw. Jak to jest moliwe, e on rozwin nadprzyrodzone zdolnoci wczeniej ni ja? I znw pojawia si zazdro. Kultywowanie koncentruje si na wntrzu. Praktykujcy powinien kultywowa siebie i znale przyczyny kopotw w samym sobie. Powiniene poprzez cik prac nad sob usiowa udoskonali si w tych aspektach, w ktrych nie zrobie jeszcze wystarczajco duo postpu. Jeeli bdziesz prbowa szuka przyczyn u innych, to bdziesz jedynym, ktry tu zostanie, gdy inni zakocz kultywowanie i wznios si. Czy nie zmarnowae caego swojego czasu? Kultywowanie jest po to, aby kultywowa samego siebie! Zazdro szkodzi te innym kultywujcym, gdy na przykad czyja zoliwa obmowa utrudnia innym wejcie w stan uspokojenia; jeeli taki czowiek posiada nadprzyrodzone zdolnoci, moe z zazdroci wykorzysta je w celu zaszkodzenia swoim kultywujcym kolegom. Na przykad, kto siedzi sobie i praktykuje, a kultywowanie idzie mu cakiem niele. Poniewa posiada gong, siedzi jak gra. W tym czasie obok unosz si dwie istoty, jedna z nich bya w przeszoci mnichem, ktry w wyniku zazdroci nie osign stanu owiecenia; pomimo, e posiada on pewn potencj energii, nie osign Doskonaoci (Yuanman). Kiedy przybywaj do miejsca, gdzie ten czowiek medytuje, jedna z nich mwi Taki a taki tutaj praktykuje. Omimy go. Ale druga powie, W przeszoci odciem rg gry Tai. Po czym prbuje uderzy praktykujcego. Ale gdy podnosi rk, nie moe jej opuci. Istota ta nie jest w stanie uderzy praktykujcego, poniewa kultywuje on wedug prawej drogi i posiada tarcz ochronn. Chce skrzywdzi kultywujcego wedug prawej drogi, a wic jest to powana sprawa i istota ta bdzie ukarana. Zazdroni ludzie krzywdz zarwno siebie jak i innych. 5. Pozbywanie si przywiza Posiadanie przywiza odnosi si do nieprzerwanego, gorliwego denia do uzyskania okrelonego przedmiotu lub osignicia celu przez praktykujcego, ktry nie jest w stanie uwolni si od tego lub jest tak uparty, e nie przyjmuje adnej porady. Niektrzy d do osignicia nadprzyrodzonych zdolnoci na tym wiecie i to na pewno wpynie na ich kultywowanie do wyszych poziomw. Im silniejsze uczucia, tym trudniej je porzuci, a emocje staj si bardziej niezrwnowaone i niestabilne. Pniej osoby takie czuj, e nic nie uzyskay i nawet zaczynaj wtpi w to, czego do tej pory si nauczyy. Przywizania maj rdo w ludzkich pragnieniach. Cech tych przywiza jest to, e ich cel jest widocznie

39

ograniczony, w miar jasny i konkretny i czsto osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, e je posiada. Zwyky czowiek posiada wiele przywiza. Mgby uy wszelkich niezbdnych rodkw, aby dy do czego i to co pozyska. Przywizania kultywujcego przejawiaj si w inny sposb, taki jak denie do osignicia konkretnej nadprzyrodzonej moliwoci, dogadzanie sobie [przygldaniem si] jakiej wizji, obsesja na punkcie pewnego zjawiska itd. Dla praktykujcego, bez wzgldu na to do czego dy, jest to niewaciwe - denie musi zosta porzucone. Szkoa Tao mwi o nicoci (Wu). Szkoa Buddy dyskutuje o pustce (Kong) i przechodzeniu przez wrota pustki. W ostatecznoci chcemy osign stan nicoci i pustki, porzucajc wszystkie przywizania. Wszystko to, czego nie moesz porzuci jak denie do nadprzyrodzonych zdolnoci musi zosta porzucone. Jeeli je poszukujesz, to znaczy, e chcesz je uy. W rzeczywistoci, jest to przeciwiestwem natury naszego wszechwiata. Tak naprawd jest to w dalszym cigu kwesti xinxing. Jeeli chcesz je posiada, to w rzeczywistoci chcesz je pokazywa i popisywa si nimi przed innymi. Umiejtnoci te nie s na pokaz. Nawet, jeeli cel ich uycia jest bardzo niewinny, i tylko chcesz je uy do robienia dobrych uczynkw, to te dobre uczynki mog okaza si nie tak znowu dobre. Nie koniecznie dobrym pomysem jest zajmowanie si sprawami zwykych ludzi z wykorzystaniem nadzwyczajnych rodkw. Niektrzy ludzie syszc jak mwi, e u siedemdziesiciu procent uczniw otworzyo si trzecie oko, zaczynaj si dziwi, Dlaczego ja nic nie czuj? Po powrocie do domu i podczas wiczenia, ich uwaga koncentruje si na trzecim oku, nawet a do blu gowy. W kocu, w dalszym cigu nic nie widz. To jest wanie przywizanie. Ludzie rni si pomidzy sob stanem fizycznym i wrodzon jakoci (Gen Ji). Jest niemoliwe, eby wszyscy zaczli widzie przez trzecie oko w tym samym czasie i trzecie oko nie moe by u wszystkich na tym samym poziomie. Niektrzy bd w stanie widzie, a inni nie. Jest to normalne. Przywizania s w stanie powstrzymywa i zwalnia rozwj potencji energii kultywujcego. W powaniejszych przypadkach, mog nawet nakierowa praktykujcego na drog za. W szczeglnoci, niektre nadprzyrodzone zdolnoci mog by uyte przez ludzi z podrzdnym xinxing do czynienia za. Byy przypadki, e osoby, ze wzgldu na niestabilny xinxing, zrobiy przy pomocy nadprzyrodzonych zdolnoci co zego. By gdzie student, ktry rozwin nadprzyrodzon zdolno kontrolowania umysu. Za pomoc tego mg uy swoich wasnych myli do manipulowania mylami i zachowaniami innych, i wykorzysta to do robienia zych uczynkw. Niektrzy ludzie mog dozna podczas praktykowania wizji. Zawsze chc dokadnie im si przyjrze i cakowicie zrozumie. Jest to rwnie forma przywizania. Dla niektrych pewne hobby moe sta si uzalenieniem i nie s w stanie si tego pozby. Jest to rwnie rodzaj przywizania. Poniewa u ludzi wystpuj rnice we wrodzonej jakoci i celach, niektrzy kultywuj po to, eby osign najwyszy poziom, a inni tylko po to, eby pozyska pewne rzeczy. Taka mentalno, na pewno ograniczy cel kultywowania. Bez odrzucenia tego rodzaju przywizania, gong nie rozwinie si, nawet jeeli osoba bdzie wiczy. Dlatego te, kultywujcy powinni przykada mao wagi do materialnego zysku, nie dy do niczego, pozwoli, eby wszystko rozwino si w sposb naturalny i przez to unikn pojawienia si nowych przywiza. Bdzie to zaleao od xinxing praktykujcego. Czowiek nie moe kultywowa si do owiecenia, jeeli jego xinxing fundamentalnie nie poprawi si lub jeeli zachowa jakkolwiek form przywizania.

40

6. Karma (1) rda Karmy Karma jest rodzajem czarnej substancji, ktra jest czym przeciwnym do cnoty (de). W Buddyzmie okrelana jest grzeszn karm, tutaj nazywamy j karm. Popenianie zych uczynkw nazywane jest wic tworzeniem karmy. Karma tworzona jest poprzez ze uczynki czowieka w tym yciu lub w yciach poprzednich. Na przykad: zabijanie, zncanie si, walka z innymi dla osignicia osobistego zysku, obgadywanie kogo za jego plecami, wrogie nastawienie do kogo itd. to wszystko moe wytworzy karm. W dodatku, niektra karma jest przekazywana nam przez przodkw, czonkw rodziny czy bliskich przyjaci. Kiedy kto uderza drug osob przekazuje tej osobie swoj bia substancj, a puste miejsce w ciele zostaje wypenione czarn substancj. Zabjstwo jest najgorszym rodzajem zego uczynku jest zym uczynkiem, ktry doda bardzo cik karm. Karma jest podstawowym czynnikiem wywoujcym chorob u czowieka. Oczywicie, nie zawsze przejawia si w formie choroby moe rwnie zamanifestowa si w formie kopotw itp. Wszystko to jest rezultatem dziaania karmy. Dlatego te praktykujcy nie mog popenia jakiegokolwiek zego uczynku. Jakiekolwiek niewaciwe postpowanie wytworzy negatywne przesania (Xin Xi), ktre w powany sposb wpyn na twoje kultywowanie. Niektrzy ludzie zalecaj zbieranie qi z rolin. Kiedy nauczaj wicze ucz rwnie jak gromadzi qi z rolin; dyskutuj z wielkim zaangaowaniem o tym, ktre drzewo ma lepsze qi i o barwach qi rnych drzew. W parku w pnocnowschodnim regionie [Chin], niektrzy ludzie wiczyli jaki rodzaj tak zwanego qigong, gdzie tarzali si po ziemi. Potem wstawali, obchodzili dookoa sosen i gromadzili z nich qi. Po p roku, cay sosnowy lasek zwid i pok. To byo dziaanie, ktre gromadzio karm! Byo to rwnie zabijanie! Czy patrzymy na to z perspektywy rodowiska, zachowania rwnowagi ekologicznej czy z perspektywy wyszego poziomu, gromadzenie qi z rolin nie jest prawidowe. Wszechwiat jest ogromny i bezgraniczny, w ktrym qi jest wszdzie dostpne dla ciebie do zbierania. Prosz bardzo, id i je gromad po co znca si nad tymi rolinami? Jeste praktykujcym, gdzie jest twoje miosierne i wspczujce serce? Wszystko ma swoj inteligencj. Wspczesna nauka uznaje, e roliny nie tylko yj, ale maj rwnie inteligencj, myli, uczucia i nawet super-zmysy. Kiedy twoje trzecie oko osignie poziom Wzroku Fa, zauwaysz, e wiat wyglda kompletnie inaczej. Pjdziesz na spacer, a kamienie, ciany, nawet drzewa bd do ciebie mwi. Wszystkie przedmioty yj. W tym samym momencie, gdy tworzy si przedmiot, wstpuje w niego ycie. To ludzie yjcy na ziemi skategoryzowali substancje jako organiczne i nieorganiczne. Ludzie yjcy w wityniach po zbiciu miski martwili si, poniewa w momencie gdy zostaa zniszczona, yjce w niej istnienie zostao uwolnione. Nie zakoczyo swojej cieki ycia, dlatego nie bdzie miao miejsca, do ktrego mogoby si uda. Dlatego te istnienie to wyzwala straszn nienawi do osoby, ktra go zabia. Im bardziej staje si ze, tym wicej karmy zgromadzi osoba. Niektrzy mistrzowie qigong nawet chodz na polowania. Co si stao z ich dobroci i miosierdziem? Szkoy Buddy i Tao nie robi nic, co amie niebiaskie zasady postpowania. Kiedy kto robi takie rzeczy, to jest to akt zabijania. Niektrzy ludzie mwi, e w przeszoci zgromadzili duo karmy, na przykad poprzez zabijanie kurczakw lub ryb, owienie ryb itd. Czy to znaczy, e nie mog ju kultywowa? Nie, nie znaczy. Wtedy robie to nie wiedzc o konsekwencjach, dlatego twoje dziaanie nie

41

wytworzyo wicej karmy. Nie rb ju tego w przyszoci i to powinno by w porzdku. Jeeli dalej to bdziesz robi, to nie przestrzegasz zasad, a to jest niedozwolone. Niektrzy z naszych praktykujcych posiadaj tego rodzaju karm. Twoja obecno na naszych seminariach znaczy, e posiadasz Yuanfen (predestynowany zwizek) i masz moliwo kultywowania wzwy. Czy powinnimy zabija muchy albo komary, kiedy wpadn do rodka? Odnonie radzenia sobie z t kwesti na twoim obecnym poziomie, zabijanie much i komarw nie jest uznawane za zy uczynek. Jeeli nie moesz ich wygoni, zabicie nie stanowi wielkiego problemu. Kiedy nadejdzie czas, e co ma umrze, to naturalnie umrze. Gdy Sakjamuni jeszcze y na tym wiecie, chcia zay kpieli, poprosi jednego z uczniw o wymycie wanny. Ucze znalaz w wannie peno robakw, wrci i zapyta co powinien zrobi. Sakjamuni powtrzy, chciaem, eby wymy wann. Ucze zrozumia, wrci i wymy wann. Nie powiniene bra pewnych rzeczy za powanie. Nie chcemy zrobi z ciebie przesadnie ostronej osoby. Uwaam, e w skomplikowanym rodowisku nie dobrze jest by przez cay czas nerwowym i obawia si, e co zrobimy le. Bdzie to rodzaj przywizania obawa sama w sobie jest przywizaniem. Powinnimy mie litociwe i miosierne serce. Kiedy zmagamy si z czymkolwiek, spowodujemy mniej kopotw jeeli zachowamy litociwe i miosierne serce. Traktuj lekko wasny interes, bd yczliwy, a twoje miosierne serce bdzie ci trzyma z dala od czynienia za. Moesz wierzy lub nie, zobaczysz, e jeeli cigle bdziesz zawzity, zawsze bdziesz chcia walczy i spiera si, wtedy nawet dobre rzeczy przeksztacisz w ze. Czsto widz ludzi, ktrzy kiedy maj racj, nie zostawi innych w spokoju. Kiedy maj racj, zachowuj si tak, jakby nareszcie znaleli powd do karania innych. Podobnie, nie powinnimy wznieca konfliktu, jeeli si z czym nie zgadzamy. Czasami to czego nie lubimy, nie koniecznie musi by ze. Jako praktykujcy, kiedy cigle podnosisz swj poziom, kade wypowiedziane zdanie bdzie zawierao energi. Poniewa moesz mie kontrolujcy wpyw na zwykych ludzi, nie moesz mwi tego co chcesz. Szczeglnie wtedy, kiedy nie potrafisz widzie prawdziwej natury problemw i ich karmicznych powiza, atwo bdziesz mg czyni zo i wytwarza karm. (2) Eliminowanie Karmy Zasady tego wiata s takie same jak te w niebie: w kocu musisz spaci to co jeste innym winien. Nawet zwykli ludzie musz rwnie spaci to co s innym winni. Wszystkie trudnoci i problemy, ktre napotykasz w swoim yciu s rezultatem karmy. Musisz zapaci. A co do prawdziwych praktykujcych, drogi naszego ycia bd zmienione. Zostanie zaaranowana nowa droga, dopasowana do twojego kultywowania. Cz twojej karmy zostanie zmniejszona przez twojego mistrza, a to co zostanie, bdzie zuyte do poprawienia twojego xinxing. Poprzez wiczenie gong i kultywowanie xinxing, zamieniasz i pacisz za swoj karm. Od tego momentu kopoty, na ktre natraficie nie s dzieem przypadku, dlatego prosz was: bdcie psychicznie przygotowani. Poprzez doznawanie utrapie, odrzucisz wszystkie te rzeczy, ktrych zwyky czowiek nie moe si pozby. Doznasz wielu kopotw. Pojawi si problemy rodzinne, towarzyskie i z innych rde, lub nagle spotka ci nieszczcie; moesz nawet zosta posdzony o co, co jest win kogo innego itd. Praktykujcy nie powinni chorowa, mog jednak nagle powanie si rozchorowa. Choroba moe pojawi si z du si i osoby bd tak cierpie, e stanie si to nie do zniesienia. Nawet szpitalne badanie nie zdiagnozuje przyczyny. Jednak pniej z niewiadomych powodw, bez adnego leczenia, choroba znika. Tak naprawd, to w ten sposb spacie swj dug. By moe pewnego dnia, bez adnego powodu, twj wspmaonek lub

42

wspmaonka straci panowanie nad sob i rozpocznie ktni. Nawet bardzo mao znaczce wydarzenia mog by przyczyn duych awantur. Po fakcie, on lub ona bdzie si czua zdezorientowana tym, e stracia panowanie nad sob. Praktykujcy powinien w jasny sposb zrozumie przyczyn takiego wydarzenia. Dzieje si tak dlatego, e pojawio si to co i zadao zapaty za twoj karm. eby rozwiza t sytuacj musisz si w tym momencie opanowa i chroni swj xinxing. Bd wdziczny i doce, e wspmaonek lub wspmaonka pomoga ci spaci karm. Po duszej medytacji na siedzco, zaczn bole nogi, czasami strasznie mocno. Ludzie posiadajcy trzecie oko na wyszym poziomie mog zobaczy co nastpuje: kiedy osoba odczuwa bardzo duo blu, duy kawaek czarnej substancji wewntrz i na zewntrz ciaa schodzi na d i zostaje wyeliminowany. Bl doznawany podczas siedzcej medytacji jest okresowy i drczcy. Niektrzy to rozumiej i s zdeterminowani, eby nie rozprostowa ng. W ten sposb czarna substancja zostanie wyeliminowana, przetworzona w bia, a ta z kolei zamieniona w gong. Niemoliwe jest, eby praktykujcy mogli spaci ca swoj karm podczas siedzcej medytacji i wykonywaniu wicze. Musz te poprawi swj xinxing, jako owiecenia i dowiadczy pewnych utrapie. Wane jest to, e jestemy miosierni. Miosierdzie bardzo szybko si pojawia w naszym Falun Gong. U wielu ludzi, w trakcie siedzcej medytacji pojawiaj si bez powodu zy. O czymkolwiek pomyl, odczuwaj al. Komukolwiek si przyjrz, widz cierpienie. Wanie pojawio si u nich serce o wielkim miosierdziu. Twoja natura, twoje prawdziwe ja zaczynaj si czy z natur wszechwiata: Zhen-Shan-Ren. Po pojawieniu si twojej miosiernej natury, bdziesz si zachowywa z du yczliwoci. Od gbi twego serca do zewntrznego wygldu kady bdzie widzia, e jeste naprawd yczliwy. W tym momencie nikt nie bdzie ci ju dokucza. Jeeli kto ci bdzie le traktowa, zadziaa twoje serce o wielkim miosierdziu i nie bdziesz si rewanowa. Jest to pewien rodzaj siy; sia, ktra sprawia, e stajesz si inny od zwykych ludzi. Kiedy doznasz utrapienia, twoje wielkie miosierdzie pomoe ci je pokona. W tym samym czasie, moje Fashen bd czuwa nad tob i chroni twoje ycie, ale musisz dowiadczy utrapienia. Na przykad, kiedy nauczaem w Taiyuan, przyszo na zajcia starsze maestwo. Spieszyli si kiedy przechodzili przez ulic. Kiedy byli na rodku ulicy nadjecha z du prdkoci samochd, momentalnie potrci starsz kobiet i cign j przez ponad dziesi metrw. Kobieta w kocu upada na rodku ulicy. Samochd nie mg si zatrzyma jeszcze przez dwadziecia metrw. Kierowca wyszed z samochodu i powiedzia co niegrzecznego, a pasaerowie w samochodzie te powiedzieli co brzydkiego. Starsza kobieta nic nie powiedziaa i w tym momencie przypomniaa sobie co powiedziaem. Wstaa i powiedziaa, Wszystko w porzdku, nic nie jest zamane. Po czym wesza z mem do audytorium. Gdyby w tym momencie powiedziaa, Boli mnie tutaj i tutaj. Musicie mnie zabra do szpitala, to le by si to skoczyo. Ale nie zrobia tego. Starsza kobieta powiedziaa do mnie, Mistrzu, wiem dlaczego tak si stao. Pomogo mi to zapaci za moj karm! Wielki kawaek karmy i wielkie utrapienie zostay spacone. Moesz sobie wyobrazi jak wielkie byo jej xinxing i jako owiecenia. Bdc w tak zaawansowanym wieku i przy tak duej prdkoci z jak jechao auto, kobieta zostaa potrcona, cignita tak daleko i w kocu ciko upada na ziemi. Jednak majc prawy umys, podniosa si. Czasami, kiedy pojawia si utrapienie, wydaje si ogromne - tak przytaczajce, e wydaje si, i nie ma z niego wyjcia. By moe trwajce kilka dni - nagle ukazuje si cieka i nastpuje wielki przeom. Faktycznie dzieje si tak, poniewa poprawilimy nasz xinxing i problem sam w naturalny sposb znikn.

43

eby ulepszy sfer mylenia, musisz by poddany na tym wiecie sprawdzianom poprzez rnego rodzaju kopoty. Jeeli twj xinxing naprawd poprawi si i ustabilizowa, karma zostanie wyeliminowana w tym procesie, utrapienie minie, a gong si rozwinie. Jeeli w trakcie testowania twojego xinxing, nie uchronisz go i niewaciwie postpisz, nie zniechcaj si. Wyka inicjatyw w wyszukaniu tego czego masz si w tej sytuacji nauczy, zastanw si gdzie s twoje braki i w wicej wysiku w kultywowanie ZhenShanRen. Niedugo moe pojawi si kolejny problem, sprawdzajcy twj xinxing. Podczas rozwoju potencji energii nastpne utrapienie moe ukaza si z wikszym nateniem i jeszcze bardziej z znienacka. Z kadym problemem, z ktrym si uporasz, twoja potencja energii wrasta troch wyej. Jeeli nie moesz przezwyciy danego problemu, twj gong zatrzyma si w miejscu. Mae prby prowadz do maej poprawy, a due prby do duej poprawy. Mam nadziej, e kady praktykujcy jest przygotowany do zniesienia ogromnego cierpienia, jest zdeterminowany i peen woli do stawienia czoa trudnociom. Nie pozyskasz prawdziwego gong bez wysiku. Nie istnieje taka zasada, ktra pozwoli ci komfortowo pozyska gong bez adnego cierpienia lub wysiku. Jeeli twj xinxing nie zmieni si na lepsze i w dalszym cigu zachowujesz osobiste przywizania to nigdy nie staniesz si owiecon istot poprzez kultywowanie! 7. Demoniczne zakcenia Demoniczne zakcenia odnosz si do objawie lub wizji, ktre pojawiaj si podczas procesu kultywowania i zakcaj praktykowanie. Ich celem jest powstrzymanie praktykujcych od kultywowania do wyszych poziomw. Innymi sowy, demony przychodz po to, eby odzyska dug. Gdy kultywowanie osignie wyszy poziom, na pewno pojawi si kwestia demonicznych zakce. Nieuniknione jest, i czowiek w trakcie swojego ycia, tak samo jak jego przodkowie w trakcie ich ycia, zrobili co zego; nazywa si to karm. To, czy wrodzona jako jest dobra czy za, okrela ilo karmy, ktr czowiek nosi ze sob. Nawet jeeli czowiek jest bardzo dobry, niemoliwe jest, eby by wolny od karmy. Poniewa nie praktykujesz kultywowania, nie odczuwasz tego. Jeeli celem twojego praktykowania jest tylko leczenie i polepszenie zdrowia, demony nie dbaj o to. Ale kiedy tylko zaczniesz kultywowa na wyszy poziom, bd ci przez cay czas drczy. Mog ci przeszkadza w rny sposb, ich celem jest uniemoliwienie ci kultywowania na wyszy poziom i sprawienie, e doznasz niepowodzenia w praktykowaniu kultywowania. Demony prezentuj si w rny sposb. Niektre robi to w formie codziennych wydarze, inne uywaj przesa z innych wymiarw. Za kadym razem, kiedy siadasz do medytacji, przywouj co co uniemoliwi ci osignicie uspokojenia, przez co niemoliwe staje si kultywowanie na wyszy poziom. Czasami, jak tylko usidziesz do medytacji robisz si picy lub gow zaprztaj ci rnego rodzaju myli, i nie moesz wej w stan kultywowania. Innym razem, w momencie kiedy zaczniesz robi wiczenia, ciche do tej pory otoczenie, nagle wypenia si odgosami krokw, trzaskaniem drzwi, trbieniem samochodw, dzwonieniem telefonw i innymi rodzajami zakce, co uniemoliwia ci wejcie w stan uspokojenia. Innego rodzaju demonem jest podanie. W czasie medytacji lub we nie moe przed praktykujcym pojawi si pikna kobieta lub przystojny mczyzna. Osoba ta bdzie wabi i uwodzi ci, bdzie wykonywa stymulujce gesty i przyciga twoje przywizanie do podania seksualnego. Jeeli nie bdziesz w stanie oprze si temu za pierwszym razem,

44

bdzie si natao i ci uwodzio tak dugo, a zrezygnujesz z myli o kultywowaniu na wyszy poziom. Jest to trudna przeszkoda do pokonania i wielu praktykujcym nie powiodo si z tego powodu. Mam nadziej, e jeste na to psychicznie przygotowany. Kto kto nie chroni xinxing wystarczajco dobrze i raz mu si nie powiodo, naprawd powinien wycign z tej lekcji wnioski. Powrci i bdzie ci przeszkadza wiele razy, a bdziesz w stanie utrzyma xinxing i cakowicie pozbdziesz si tego przywizania. Jest to dua przeszkoda, ktra musi zosta pokonana. W przeciwnym razie nie bdziesz w stanie osign Tao i nie bdziesz mg zakoczysz z powodzeniem kultywowania. Innego rodzaju demon pojawia si w trakcie wykonywania wicze lub we nie. Niektrzy ludzie nagle widz straszne twarze, ktre s przeraajce i realistyczne lub widz postacie z noami, ktre gro mierci. Lecz mog one tylko ludzi straszy. Nawet jeeliby ci naprawd dgny to nie s w stanie dotkn praktykujcego, poniewa Mistrz ju zainstalowa tarcz ochronn wok ciaa praktykujcego, chronic go przed krzywd. Chc wystraszy czowieka tak, eby zaprzesta kultywowania. Pojawiaj si tylko na jednym poziomie lub tylko w jednym czasie i szybko znikn - w cigu kilku dni, tygodnia lub kilku tygodni. Zaley to od tego jak wysoki jest xinxing i jak podchodzisz do tej sytuacji. 8. Wrodzona jako i jako owiecenia Wrodzona jako dotyczy biaej substancji, ktr czowiek przynosi ze sob przy narodzinach. W zasadzie jest to cnota (de) rzeczywista substancja. Im wicej tej substancji przyniesiesz ze sob tym lepsza bdzie twoja wrodzona jako. Ludzie, z dobr wrodzon jakoci, atwiej powracaj do prawdy i staj si owieceni, gdy nie maj adnych przeszkd w myleniu. Kiedy tylko usysz o qigong lub o czym co dotyczy kultywowania, natychmiast s tym zainteresowani i chc si uczy. Mog kontaktowa si ze wszechwiatem. Dokadnie tak jak powiedzia Lao Zi: Kiedy mdry czowiek syszy o Tao, bdzie pilnie praktykowa. Kiedy syszy o tym czowiek przecitny, bdzie praktykowa z przerwami. Kiedy gupiec syszy o tym, bdzie si gono wymiewa. Jeeli nie bdzie si gono wymiewa, to nie jest to Tao. Ludzie, ktrzy atwo mog powrci do prawdy i sta si owieconymi s mdrcami. Przeciwnie, u czowieka z du iloci czarnej substancji i podrzdn wrodzon jakoci, tworzy si na zewntrz ciaa bariera, ktra sprawia, e niemoliwe bdzie zaakceptowanie dobrych rzeczy. I nawet jeli je napotka, to czarna substancja sprawi, e nie uwierzy w nie. Tak rol faktycznie spenia karma. Dyskusja nad wrodzon jakoci musi rwnie obejmowa zagadnienie jakoci owiecenia. Kiedy mwimy o owieceniu niektrzy myl, e owiecenie jest rwnoznaczne z mdroci. Mdro lub spryt, o ktrych mwi zwykli ludzie bardzo si rni od praktyki kultywowania omawianego przez nas. Takiego rodzaju mdrym ludziom osignicie owiecenia zwykle nie przychodzi atwo. Interesuj si tylko praktycznym, materialnym wiatem tak, aby mogli unikn wykorzystania siebie [przez innych] i eby zapobiec stracie jakichkolwiek korzyci. Szczeglnie niektrzy ludzie, uwaajcy si za oczytanych, wyksztaconych i bystrych, myl, e praktyka kultywowania to bajka. Dla nich, wiczenie gong i kultywowanie xinxing s czym niepojtym. Uwaaj, e praktykujcy s niemdrzy i przesdni. Owiecenie, o ktrym tutaj mwimy nie odnosi si do bycia bystrym, ale do powrotu ludzkiej natury do swojej prawdziwej natury, do bycia dobrym czowiekiem i dostosowaniu si do natury wszechwiata. Wrodzona jako decyduje o jakoci owiecenia. Jeeli wrodzona jako czowieka jest dobra, to jako jego owiecenia za zwyczaj rwnie

45

bdzie dobra. Wrodzona jako decyduje o jakoci owiecenia: Jakkolwiek, jako owiecenia nie jest cakowicie zdeterminowana przez wrodzon jako. Bez wzgldu jak dobra jest twoja wrodzona jako, brak zrozumienia i umiejtnoci pojmowania jest nie do przyjcia. U niektrych, wrodzona jako nie jest zbyt dobra, mimo to, posiadaj oni znakomit jako owiecenia i mog kultywowa si ku wyszym poziomom. Poniewa ofiarujemy zbawienie dla wszystkich czujcych stworze, zwracamy uwag na jako owiecenia, a nie na wrodzon jako. Chocia przyniose ze sob wiele zych rzeczy, tak dugo, jak jeste zdeterminowany do kultywowania si na wyszy poziom, to masz praw myl. Tak mylc, potrzebujesz tylko powici troch wicej ni inni i w ostatecznoci osigniesz owiecenie. Ciaa praktykujcych s ju oczyszczone. Po wytworzeniu gong, ju nie zachoruj, poniewa obecno w ciele substancji o wysokiej energii nie zezwoli na obecno czarnej substancji. Niektrzy ludzie nie wierz w to i zawsze myl, e s chorzy i narzekaj: Dlaczego tak le si czuj? Mwimy, e to co pozyskae to jest gong. Jak moesz nie odczuwa dyskomfortu po otrzymaniu tak dobrej rzeczy? W kultywowaniu musisz co w zamian straci. Tak naprawd, dyskomfort wystpuje tylko na powierzchni i nie ma adnego wpywu na twoje ciao. Wygldaj na chorych, ale z pewnoci nimi nie s. Wszystko zaley od tego jak to rozumiesz. Praktykujcy nie tylko musz by w stanie znosi najgorsze cierpienia, ale musz posiada dobr jako owiecenia. Niektrzy ludzie nawet nie prbuj tego zrozumie, kiedy napotykaj na kopoty. Mwi o wyszych poziomach i o tym jak ludzie mog zmierzy si z zasadami wyszych poziomw, a ci pomimo to w dalszym cigu uwaaj siebie za zwykych ludzi. Nie mog nawet doprowadzi si do etapu prawdziwego kultywujcego w praktykowaniu, nie wierz rwnie, e znajd si na wyszym poziomie. Na wyszym poziomie, owiecenie odnosi si do stania si owieconym; jest skategoryzowane jako nage owiecenie i owiecenie stopniowe. Nage owiecenie odnosi si do procesu, gdzie caa praktyka kultywowania ma miejsce w stanie zablokowanym. Po zakoczeniu caego procesu kultywowania i ulepszeniu xinxing, w ostatnim momencie wszystkie nadprzyrodzone zdolnoci zostan naraz uwolnione, trzecie oko nagle si otworzy na najwyszym poziomie i twj umys bdzie w stanie komunikowa si z istotami wyszego poziomu w innych wymiarach. Natychmiast osoba bdzie w stanie widzie rzeczywisto caego kosmosu, rne wymiary i indywidualne raje, bdzie moga take nawiza z nimi kontakt. Bdzie w stanie uy swoich potnych, nadprzyrodzonych si. Nage owiecenie jest najtrudniejsz drog do przejcia. W historii, tylko ludzie posiadajcy znakomit wrodzon jako byli wybierani na uczniw i wszystko byo im przekazywane indywidualnie i w odosobnieniu. Dla przecitnego czowieka byoby to nie do zniesienia! Droga, ktr obraem bya drog nagego owiecenia. Rzeczy, ktre wam przekazuj przynale do drogi stopniowego owiecenia. Podczas procesu kultywowania, kiedy nadejdzie czas na rozwinicie si pewnej nadprzyrodzonej zdolnoci, to rozwinie si ona. Nie ma jednak pewnoci, e ujawnione nadprzyrodzone zdolnoci bd dostpne dla ciebie do uycia. Jeeli nie udao ci si poprawi swojego xinxing do pewnego poziomu i nie jeste w stanie odpowiednio si zachowywa, to atwo moesz uczyni co zego. Na razie, te nadprzyrodzone zdolnoci nie bd dla ciebie dostpne do uycia. Mimo to, ostatecznie bd one dla ciebie dostpne. Poprzez praktyk kultywowania podniesiesz stopniowo swj poziom i zrozumiesz prawd tego wszechwiata. Tak jak z nagym owieceniem, ostatecznie osigniesz Doskonao (Yuanman). Droga stopniowego owiecenia jest troch atwiejsza i nie zawiera w sobie adnego ryzyka. Trudn czci jest to, e widzisz cay proces kultywowania, dlatego powiniene stawi przed sob jeszcze wysze wymagania.

46

9. Jasny i czysty umys Niektrzy ludzie nie mog podczas praktykowania wicze qigong wej w stan uspokojenia, szukaj wic na to sposobu. Niektrzy pytali mnie, Mistrzu, dlaczego nie mog by spokojny podczas praktykowania? Czy moesz nauczy mnie metody lub techniki, ktra pozwoli mi by spokojnym podczas siedzcej medytacji? Pytam ich: jak moesz si uspokoi?! Nawet gdyby bosko przysza i nauczya ci metody, nie bdziesz w stanie osign stanu uspokojenia. Dlaczego? Dlatego, e twj umys nie jest jasny i czysty. ycie w tym spoeczestwie z wieloma emocjami i podaniami sprawio, e za dua cz twojego umysu zostaa opanowana przez rnego rodzaju korzyci wasne, sprawy twoje, a nawet twojej rodziny i przyjaci, wszystko to stao si dla ciebie wysokim priorytetem. Jak moesz by spokojny podczas medytacji? Nawet jeeli celowo co stumisz i tak od razu automatycznie powrci. Kultywowanie w Buddyzmie mwi o nakazach, samadhi i mdroci. Nakazem bdzie zrezygnowanie z tych rzeczy, do ktrych jeste przywizany. Niektrzy podchodz do tego powtarzajc imi Buddy, wymaga to skoncentrowanego monotonnego intonowania, tak eby osign stan w ktrym jedna myl zastpuje tysice innych. Nie jest to jednak tylko podejcie, ale jest to rwnie rodzaj zdolnoci. Jeeli w to nie wierzysz, sprbuj monotonnego intonowania. Obiecuj ci, e kiedy usta intonuj imi Buddy, to w twoim umyle gromadzi si co innego. Tybetaski Tantryzm jako pierwszy naucza o tym, jak intonowa imi Buddy; wymagane byo monotonne intonowanie imienia Buddy tysice razy dziennie przez cay tydzie. Powtarzali tak dugo, a dostawali zawrotw gowy i a w kocu nic ju nie zostawao w ich umysach. Ta jedna myl zastpia wszystkie inne. Jest to rodzaj umiejtnoci, ktrej moesz nie by w stanie zademonstrowa. Istniej rwnie inne metody praktykowania, ktre ucz jak skoncentrowa myli na dantian lub ucz innych metod, takich jak liczenie, unieruchomienie wzroku na jakim przedmiocie itd. Tak naprawd, to adna z tych metod nie moe wprowadzi ci w stan cakowitego wyciszenia. Praktykujcy musz pozyska jasny i czysty umys, zrezygnowa z troski o wasne korzyci i pozby si serca chciwoci. To, czy kto moe osign stan uspokojenia i bezruchu jest faktycznie odbiciem poziomu i moliwoci osoby. Zdolno wejcia w stan uspokojenia w momencie przyjcia siedzcej pozycji jest wyznacznikiem wysokiego poziomu. Wszystko jest w porzdku, jeeli na razie nie moesz si uspokoi. Moesz to powoli osign podczas kultywowania. Xinxing poprawia si stopniowo tak jak gong. Nie traktujc lekko wasnych korzyci i poda nie ma sposobu na rozwinicie gong. Praktykujcy powinni trzyma si wyszych standardw przez cay czas. Praktykujcy s nieustannie niepokojeni przez rnego rodzaju skomplikowane spoeczne zjawiska, wiele wulgarnych i niezdrowych rzeczy, rne emocje i podania. To co jest promowane w telewizji, w filmach i literaturze uczy ci jak si sta mocniejsz i bardziej praktyczn osob wrd zwykych ludzi. Jeeli nie moesz poza to wyj, jeszcze bardziej oddalisz si od xinxing i stanu umysu praktykujcego i pozyskasz mniej gong. Praktykujcy powinni mie niewielki, albo aden kontakt z tymi wulgarnymi i niezdrowymi rzeczami. Powinni zamkn na to oczy i uszy, pozostajc niewzruszeni ludmi lub rzeczami. Czsto mwi, e umysy zwykych ludzi nie potrafi mnie poruszy. Nie bd si cieszy, kiedy kto mnie chwali i nie bd zdenerwowany, kiedy kto na mnie krzyczy. Bez wzgldu na to jak powane mog by interferencje xinxing pord zwykych ludzi, nie maj one na mnie adnego wpywu.

47

Praktykujcy powinni bardzo lekko traktowa wszystkie osobiste zyski, nie przejmowa si nimi. W tym momencie twoja intencja, eby sta si owieconym stanie si solidna. Nie posiadajc mocnego przywizania do denia do sawy i osobistego zysku, i uznajc je za niekonsekwentne, nie bdziesz sfrustrowany i zdenerwowany lecz zawsze pozostaniesz psychicznie zrwnowaony. Jeeli bdziesz w stanie odrzuci wszystko, w naturalny sposb bdziesz mia jasny i czysty umys. Nauczyem was Wielkiej Drogi (Dafa) i wszystkich piciu zestaww wicze. Uporzdkowaem wasze ciaa, zainstalowaem w nich Falun i mechanizmy energii, a moje Fashen was chroni. To co powinno zosta wam dane, zostao wam dane. Podczas zaj, wszystko zaley ode mnie. Od tego momentu wszystko zaley od was. Mistrz poprowadzi ci poprzez wrota kultywowania, ale od ciebie zaley dalsze doskonalenie. Tak dugo jak dokadnie studiujesz Wielk Drog, uwanie dowiadczasz i rozumiesz j, chronisz w kadej chwili swj xinxing, pracowicie kultywujesz, znosisz najgorsze cierpienia i wytrzymujesz najgorsze trudnoci, to myl, e na pewno odniesiesz sukces w kultywowaniu. Droga do kultywowania gong ley w sercu, d pynca poprzez bezkresne Wielkie Prawo unosi si na cierpieniach.

Gong Xiu You Lu Xin Wei Jing Da Fa Wu Bian Ku Zuo Zhou

48

ROZDZIA IV SYSTEM PRAKTYKOWANIA FALUN GONG


Falun Gong jest specjaln praktyk kultywowania szkoy Buddy. Zawiera unikalne czci, ktre odrniaj j od innych regularnych metod kultywowania szkoy Buddy. Falun Gong jest zaawansowanym systemem kultywowania (Xiu Lian). W przeszoci by rygorystyczn metod kultywowania, ktra wymagaa od praktykujcych ekstremalnie wysokiego xinxing, lub wielkiej wrodzonej jakoci. Z tego powodu system praktyki kultywowania trudny jest do spopularyzowania. Pomimo to, opracowaem zestaw wicze kultywacyjnych odpowiednich dla publicznoci, tak aby wicej praktykujcych mogo poprawi swj poziom, pozna ten system kultywacji i eby speni zapotrzebowanie tej wielkiej liczby oddanych praktykujcych. Pomimo modyfikacji, wiczenia te w dalszym cigu wykraczaj daleko poza przecitne systemy kultywacji jeeli chodzi o to co oferuj i poziomy, na ktrych s praktykowane.

Praktykujcy Falun Gong nie tylko mog szybko rozwin swoj potencj energii (Gong Li) i nadprzyrodzone zdolnoci (Gong Neng), ale mog rwnie pozyska w bardzo krtkim czasie nieporwnywalnie potny Falun. Po uformowaniu Falun automatycznie wiruje bez przerwy w podbrzuszu praktykujcego. Gromadzi nieustannie energi z wszechwiata i zamienia j na gong w ciele pierwotnym (benti) praktykujcego. W ten sposb osignity zostaje cel Fa rafinuje praktykujcego (Fa Lian Ren). Falun Gong skada si z piciu zestaww ruchw. S to nastpujce wiczenia: Budda Pokazuje Tysic Rk, Postawa Stojca Falun, Penetrowanie Dwch Kosmicznych Kracw, Niebiaski Obwd Falun i Metoda Wzmocnienia Niebiaskich Si. 1. Budda pokazuje tysic rk (Fo Zhan Qian Shou Fa)57 Zasada: Podstaw wiczenia Budda Pokazuje Tysic Rk jest rozcignicie, a do otwarcia wszystkich kanaw energii. Pocztkujcy mog pozyska energi w krtkim czasie po praktykowaniu tego wiczenia, a dowiadczeni praktykujcy szybko zrobi postp. wiczenie to wymaga, aby na pocztku wszystkie kanay energii zostay otwarte, co umoliwi praktykujcemu natychmiast praktykowanie na bardzo wysokim poziomie. Ruchy w tym wiczeniu s dosy proste, poniewa z zasady Wielkie Tao jest proste i atwe do nauczenia. Chocia ruchy s proste, w szerszym ujciu kontroluj wiele rzeczy wyewoluowanych przez cay system kultywowania. W trakcie tego wiczenia ciao osoby bdzie ciepe i dowiadczy unikalnego odczucia bardzo mocnego pola energii. Spowodowane to jest rozciganiem i otwieraniem wszystkich kanaw energii poprzez cae ciao. Celem jest przeamanie miejsc, w ktrych jest zablokowana energia, tak eby umoliwi jej swobodne i gadkie krenie, mobilizowanie tej energii w ciele i pod skr oraz energiczne jej krenie i wchanianie wielkiej iloci energii z wszechwiata. Umoliwia to praktykujcemu rwnoczesne szybkie wejcie w stan posiadania
57

Fo Zhan Qian Shou Fa (fo dan jen sza fa)

49

pola energii qigong. wiczenie to jest wykonywane jako podstawowe w Falun Gong i jest zwykle robione jako pierwsze. Jest jedn z metod wzmacniajcych kultywowanie. Wersety (Kou Jue58) Shen Shen He Yi (szen szen he ji) Ding Tian Du Zun (ding tjen du zun) Przygotowanie: Zrelaksuj cae ciao, ale nie rozluniaj si za bardzo. Stj naturalnie, stopy rozstawione na szeroko barkw. Zegnij lekko nogi w kolanach. Rozlunij kolana i biodra. Cofnij lekko podbrdek. Kocem jzyka dotknij podniebienia. Zostaw ma przestrze pomidzy zbami. Zamknij usta i delikatnie zamknij oczy. Zachowaj pogodny wyraz twarzy. Podczas wiczenia bdziesz mia uczucie, e jeste bardzo duy i wysoki. Poczenie rk (Liang Shou Jieyin)59 Unie obie rce, wntrze doni zwrcone ku grze. Koce kciukw lekko si dotykaj. Pocz pozostae cztery palce i na je jeden na drugi. U mczyzn lewa rka jest na grze; u kobiet prawa rka jest na grze. Rce formuj owalny ksztat i s trzymane na wysokoci podbrzusza. Trzymaj przedramiona lekko wysunite do przodu z uniesionymi okciami, tak eby pachy byy otwarte. (Patrz. rys. 1-1). Dong Jing Sui Ji (dg dzing sej dzi) Qian Shou Fo Li (cien sza fo li)

58 59

Ko Jue (ko de) Liang Shou Jieyin (ljang sza dje jin)

50

Maitreya rozciga swoje plecy (Mi Le Shen Yao)60 Rozpocznij od zoenia rk (jieyin). W trakcie wznoszenia zoonych rk, stopniowo prostuj nogi. W momencie, gdy rce bd na wysokoci twarzy, rozcz je i stopniowo odwr donie ku grze. Gdy rce znajd si nad czubkiem gowy, donie bd odwrcone ku grze, a palce obu rk wskazuj wzajemnie na siebie z odlegoci 20-25 cm (rys.1-2). W tym samym czasie unie gow do gry i sta mocno stopami na podou. Nacinij mocno domi w gr i rozcignij ciao na okoo 2-3 sekundy. Potem, natychmiast rozlunij cae ciao; szczeglnie kolana i biodra powinny powrci do zrelaksowanego stanu. Tathagata wlewa energi do wierzchoka gowy (Ru Lai Guan Ding)61 Cig dalszy powyszej pozycji. Odwr rwnoczenie donie obu rk o 1400 na zewntrz, tak eby wewntrzne strony nadgarstkw byy na siebie skierowane, formujc ksztat lejka. Rozprostuj nadgarstki i opu je w d (rys.1-3). Gdy rce znajd si przed klatk piersiow, donie bd zwrcone w kierunku klatki piersiowej w odlegoci okoo 10 cm. Kontynuuj opuszczanie obu rk a do podbrzusza (rys. 1-4).

60

61

Mi Le Shen Yao (mi le szen ja)

Ru Lai Guan Ding (ru laj gan ding)

51

Z rce przed klatk piersiow (Shuang Shou Heshi) 62 W momencie, gdy rce dotr do podbrzusza, natychmiast unie je na wysoko klatki piersiowej i z je razem (heshi) (rys. 1-5). Przy skadaniu rk palce i podstawa doni naciskaj na siebie, pomidzy domi jest pusta przestrze. Trzymaj okcie uniesione do gry, tak eby przedramiona utworzyy lini prost. (Trzymaj rce w Postawie Lotosu63, za wyjtkiem sytuacji, gdy je skadasz razem (heshi) lub czysz (jieyin); to samo dotyczy nastpnych wicze). Rce wskazuj na niebo i ziemi (Zhang Zhi Qian Kun)64 Rozpocznij od postawy heshi. Rwnoczenie roz donie na 2-3 cm i zacznij je odwraca. Mczyni odwracaj lew rk (kobiety praw) w kierunku klatki piersiowej, a praw na zewntrz tak, eby lewa rka bya na grze, a prawa pod spodem. Obydwie rce s w linii prostej z przedramionami (rys. 1-6). Nastpnie, wyprostuj lewe przedrami ukonie do gry w lew stron, do odwrcona na d, a rka osignie poziom gowy. Prawa rka jest w dalszym cigu na wysokoci klatki piersiowej z doni odwrcon do gry. W momencie prostowania lewej rki, rozcigaj stopniowo cae ciao, unie gow i wcinij stopy w podoe. Rozcignij lew rk do gry w lew stron, podczas gdy prawa rka, znajdujca si przed klatk piersiow, rozciga si na zewntrz razem z ramieniem (rys. 1-7). Rozcigaj tak przez okoo 2-3 sekundy a potem natychmiast zrelaksuj cae ciao. Przesu lew rk przed klatk piersiow i do heshi (rys. 15).

62 63

Shuang Shou Heshi (szang sza he szy) Postawa Lotosu trzymanie rk w pozycji, w ktrej rodkowy palec jest lekko wysunity w kierunku doni lecz sam palec w wikszoci pozostaje wyprostowany 64 Zhang Zhi Qian Kun (dang dy jen kun)

52

Nastpnie ponownie odwr donie. Prawa do (u kobiet lewa) jest na grze, a lewa do pod spodem (rys. 1-8). Prawa do powtarza poprzednie ruchy lewej doni: to znaczy, wyprostuj prawe przedrami ukonie do gry, do odwrcona na d, a rka osignie poziom gowy. Lewa rka z doni odwrcon do gry pozostaje przy klatce piersiowej. Po rozprostowaniu (patrz rys. 19) natychmiast zrelaksuj cae ciao. Przesu rce do pozycji naprzeciw klatki piersiowej i z je w pozycji heshi (patrz rys. 1-5).

Zota mapa rozciga swoje ciao (Jin Hou Fen Shen)65 Rozpocznij od pozycji heshi. Roz rce na wysokoci klatki piersiowej i wycignij je w kierunkach przeciwnych do ciaa tak, eby utworzyy prost lini z ramionami. Stopniowo rozcignij cae ciao. Wycignij gow do gry, nacinij stopami na podoe, rozprostuj rce mocno na boki i rozcignij w czterech kierunkach na 2-3 sekundy (patrz rys. 1-10). Natychmiast zrelaksuj cae ciao i z rce razem w heshi (patrz rys.1-5). Dwa smoki wskakuj do morza (Shuang Long Xia Hai)66 Z postawy heshi, rozcz donie i wycignij rce na d przed siebie. Ramiona powinny by rwnolege i wyprostowane, powinny utworzy z nogami kt okoo 300 (patrz rys. 1-11). Rozcignij cae ciao. Wycignij gow do gry i nacinij stopami na podoe. Rozcignij na okoo 2-3 sekundy. Natychmiast zrelaksuj cae ciao. Cofnij rce i z je w heshi.

65 66

Jin Hou Fen Shen (dzin ho fen szen) Shuang Long Xia Hai (szang lg sja haj)

53

Bodhisattva kadzie rce na kwiecie lotosu (Pu Sa Fu Lian)67 Z postawy heshi, roz rce i rozstaw je pod ktem po obu stronach ciaa, zachowujc pomidzy ramionami i nogami kt okoo 300 (patrz rys. 1-12). Stopniowo rozcignij cae ciao, czubki palcw rozprostuj na d z ma iloci siy. Nastpnie, natychmiast zrelaksuj cae ciao. Przenie rce na wysoko klatki piersiowej i z je w heshi.

Arhat niesie na plecach gr (Luo Han Bei Shan)68 Rozpocznij z rkoma w heshi. Rozcz donie i wycignij rce za plecy. W midzyczasie, odwr donie obu rk do tyu. W momencie, gdy rce przesuwaj si obok bioder, powoli napr nadgarstki. Gdy rce znajd si za plecami, kt pomidzy nadgarstkami, a ciaem powinien wynosi 450 (patrz rys. 1-13). Stopniowo rozcignij cae ciao. Po tym jak obie rce znajd si w prawidowej pozycji, wyprostuj gow i wcinij stopy w podoe. Trzymaj ciao wyprostowane i rozcigaj przez okoo 2-3 sekundy. Natychmiast zrelaksuj cae ciao. Cofnij rce i przywr je do pozycji heshi. Vajra przewraca gr (Jin Gang Pai Shan)69 Rozpocznij z rkoma w heshi. Roz rce i pchnij domi do przodu. Palce skieruj ku grze. Ramiona trzymaj na wysokoci barkw. Po wyprostowaniu ramion, wyprostuj gow i wcinij stopy w podoe. Trzymaj ciao wyprostowane (patrz rys. 1-14) i rozcignij je przez okoo 2-3 sekundy. Natychmiast zrelaksuj cae ciao. Z rce przed klatk piersiow i cofnij je do pozycji heshi.

67 68

Pu Sa Fu Lian (pu sa fu ljen) Luo Han Bei Shan (lo han bej szan) 69 Jin Gang Pai Shan (dzin gang paj shan)

54

Za rce, jedn na drug przed podbrzuszem (Die Kou Xiao Fu)70 Rozpocznij z rkoma w heshi. Powoli przesu rce na d, przekr donie tak, aby byy skierowane w stron podbrzusza. W momencie, gdy rce znajd si na wysokoci podbrzusza, za jedn na drug. U mczyzn, lewa rka jest w rodku [bliej ciaa], u kobiet prawa rka jest w rodku. Do jednej rki jest zwrcona ku grzbietowi drugiej. Zachowaj pomidzy rkoma odlego okoo 3 cm, a take 3 cm pomidzy wewntrzn rk a podbrzuszem. Zwykle rce s trzymane w tej pozycji przez 40 do 100 sekund (patrz rys. 1-15). Zakocz wiczenie czc rce w pozycji jieyin (patrz rys. 1-16).

70

Die Kou Xiao Fu (dje ko sja fu)

55

2. Postawa stojca Falun (Falun Zhuang Fa)71 Zasady: Jest to drugi zestaw wicze Falun Gong. To spokojne wiczenie skada si z czterech ruchw obejmowania koa w pozycji stojcej. Ruchy powtarzaj si i kada z postaw musi by zachowana przez do dugi czas. Pocztkujcy moe odczuwa bl i cienie ramion. Po wiczeniach jednak, cae ciao bdzie zrelaksowane, bez odczuwania jakiegokolwiek zmczenia, takiego jak po pracy fizycznej. Gdy czstotliwo i dugo wiczenia zwiksza si, praktykujcy moe odczuwa pomidzy ramionami wirowanie Falun. Czste wiczenie Postawy Stojcej Falun umoliwi kompletne otwarcie caego ciaa i zwikszy potencj energii. Postawa Stojca Falun jest cakowit metod kultywacji zwikszajc mdro, poprawiajc poziomy i wzmacniajc niebiaskie siy. Ruchy s proste, pomimo to mona wiele osign z tego wiczenia; w swojej praktyce zawiera wszystko. Podczas praktykowania, wykonuj ruchy w naturalny sposb. Musisz zdawa sobie spraw z tego, e wiczysz. Nie kiwaj si, chocia lekkie poruszanie si jest normalne. Tak jak w innych wiczeniach Falun Gong, zakoczenie tego wiczenia, nie oznacza zakoczenia rafinowania (Lian), poniewa Falun nigdy nie przestaje wirowa. Czas trwania kadej pozycji moe by rny w zalenoci od osoby; im duej tym lepiej. Wersety: Sheng Hui Zeng Li (szeng hej deng li) Si Miao Si Wu (sy mia sy u) Przygotowanie: Zrelaksuj cae ciao, ale nie rozluniaj si za bardzo. Stj w naturalnej pozycji, stopy trzymaj rozstawione na szeroko barkw. Lekko ugnij nogi w kolanach. Rozlunij kolana i biodra. Cofnij troch podbrdek. Kocem jzyka dotknij podniebienia. Pozostaw ma przestrze pomidzy zbami. Zamknij usta i delikatnie zamknij oczy. Zachowaj pogodny wyraz twarzy. Zcz rce w jieyin (patrz rys. 2-1). Trzymanie koa przed gow (Tou Qian Bao Lun)72 Rozpocznij z rkoma w pozycji jieyin. Powoli unie rce z podbrzusza i rozcz donie. Gdy rce znajd si na wysokoci gowy, donie zwrcone s do twarzy na poziomie brwi. Koce Rong Xin Qing Ti (rong sin cing ti) Fa Lun Chu Qi (fa lun czu ci)

71 72

Falun Zhuang Fa (falun dg fa) Tou Qian Bao Lun (to jen ba lun)

56

palcw obu doni s skierowane do siebie w odlegoci 15 cm. Ramiona tworz koo, a cae ciao jest zrelaksowane (patrz rys. 2-2). Trzymanie koa przed brzuchem (Fu Qian Bao Lun)73 Przesu stopniowo obie rce z poprzedniej pozycji na d. Nie zmieniaj postawy, a rce dotr na wysoko podbrzusza. Utrzymuj dystans okoo 10 cm pomidzy rkoma, a podbrzuszem. Wysu okcie do przodu, trzymaj pachy otwarte. Donie odwrcone do gry. Palce obu rk wskazuj na siebie w odlegoci 10 cm. Ramiona tworz koo (patrz rys. 2-3).

Trzymanie koa nad gow (Tou Ding Bao Lun)74 Z poprzedniej pozycji, unie powoli rce, nie zmieniaj koa utworzonego z rk. Trzymaj koo ponad gow, palce rk wskazuj na siebie. Donie zwrcone na d, utrzymuj pomidzy kocwkami palcw odlego 20-30 cm. Ramiona tworz koo. Rozlunij ramiona, barki, okcie i nadgarstki (patrz rys. 2-4).

73 74

Fu Qian Bao Lun (fu cien ba lun) Tou Ding Bao Lun (to ding ba lun)

57

Trzymanie koa po obu stronach gowy (Liang Ce Bao Lun)75 Powoli opu rce na d z poprzedniej pozycji, a znajd si na poziomie uszu. Donie zwrcone w kierunku uszu, przedramiona w pionie, barki zrelaksowane. Nie trzymaj rk za blisko uszu (patrz rys. 2-5). Za rce na siebie przed podbrzuszem (Die Kou Xiao Fu) Powoli przesu rce z poprzedniej pozycji na d na wysoko podbrzusza. Za rce jedna na drug (patrz rys. 2-6). Zakocz wiczenie z rkoma w pozycji jieyin (patrz rys. 2-7).

75

Liang Ce Bao Lun (ljang cy ba lun)

58

3. Penetrowanie dwch kracw kosmicznych (Guantong Liang Ji Fa)76 Zasady: Celem tego wiczenia jest wymieszanie i poczenie kosmicznej energii z energi w ciele osoby. Wielka ilo energii zostaje wydalona i wchonita. W bardzo krtkim czasie kultywujcy moe wyrzuci patogeniczne i czarne qi z ciaa i przyswoi wielk ilo energii z kosmosu, co uatwi oczyszczenie ciaa i szybkie osignicie stanu CzystoBiaego Ciaa. Podczas wykonywania ruchw rkoma, wiczenie to rwnie uatwia otwarcie czubka gowy i odblokowuje przejcia pod stopami. Przed wykonaniem tego wiczenia, wyobra sobie siebie jako dwie wielkie puste beczki, stojce pomidzy niebem, a ziemi, olbrzymie i niezmiernie wysokie. Z ruchem rk do gry, qi wewntrz ciaa w szybkim tempie wychodzi bezporednio z czubka gowy do najwyszego kraca kosmosu; z ruchem rk na d, przechodzi poprzez stopy do najniszego kraca kosmosu. Zgodnie z ruchem rk energia powraca z obu kracw do wntrza ciaa i jest nastpnie emitowana w przeciwnym kierunku. Powtrz ruchy naprzemiennie dziewi razy. W trakcie dziewitego ruchu trzymaj lew rk (praw u kobiet) w grze i czekaj na przesunicie si drugiej rki. Nastpnie, przesu obie rce razem na d, przez co energia zostaje przeniesiona do niszych kracw, a potem wzdu ciaa z powrotem do wyszych kracw. Po tym jak rce wykonaj dziewi razy ruch w gr i na d, energia powrci do ciaa. Obr Falun w podbrzuszu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazwek zegara (patrzc z przodu) cztery razy, tak eby przenie energi z zewntrz ciaa do wntrza. Z rce w pozycji jieyin, eby zakoczy wiczenie, ale nie rafinowanie (Lian). Wersety: Jing Hua Ben Ti (dzing ha ben ti) Xin Ci Yi Men (sin cy ji man) Przygotowanie: Zrelaksuj cae ciao, ale nie rozluniaj si za bardzo. Stj w naturalnej pozycji, stopy trzymaj rozstawione na szeroko barkw. Lekko ugnij nogi w kolanach. Rozlunij kolana i biodra. Cofnij troch podbrdek. Kocem jzyka dotknij podniebienia. Pozostaw ma przestrze pomidzy zbami. Zamknij usta i delikatnie zamknij oczy. Zachowaj pogodny wyraz twarzy. Zcz rce w jieyin (rys. 3-1), nastpnie z je przed klatk piersiow w pozycji heshi (patrz rys. 3-2). Fa Kai Ding Di (fa khaj ding di) Tong Tian Che Di (tong tjen czy di)

76

Guantong Liang Ji Fa (gantg ljang dzi fa)

59

Ruch jednej rki (Dan Shou Chong Guan)77 Rozpocznij od ruchu jednej rki z pozycji heshi. Rce przesuwaj si wzdu mechanizmw energii poza ciaem. Podajc za ruchem rk energia wewntrz ciaa pynie nieprzerwanie do gry i na d. Dla mczyzn: najpierw podnie do gry lew rk, dla kobiet: najpierw podnie do gry praw rk (patrz rys. 3-3). Unie powoli rk, przesuwajc j wzdu przodu twarzy, wycignij rk powyej gowy. Rwnoczenie, opu powoli praw rk (lew u kobiet). W ten sposb poruszaj rkoma na przemian (patrz rys. 3-4). Donie trzymaj zwrcone w kierunku ciaa w odlegoci 10 cm. W trakcie wiczenia zrelaksuj cae ciao. Jeden ruch rki w gr i na d liczony jest jako jeden raz. Powtrz dziewi razy.

Ruch obu rk (Shuang Shou Chong Guan78) W trakcie dziewitego ruchu jednej rki, lewa rka (prawa u kobiet) pozostaje w grze i oczekuje na podniesienie drugiej rki. Obie rce skierowane s ku grze (patrz rys. 3-5) Nastpnie, w tym samym czasie opu obie rce na d (patrz rys. 3-6). Trzymaj donie skierowane do ciaa w odlegoci 10 cm. Jeden ruch rki w gr i na d liczony jest jako jeden raz. Powtrz dziewi razy.

77 78

Dan Shou Chong Guan (dang sza czg gan) Shuang Shou Chong Guan (szang sza czg gan)

60

Obracanie Falun przy pomocy obu rk (Shuang Shou Tui Dong Falun)79 Po zakoczeniu ruchu obu rk, przesu rce na d wzdu twarzy i klatki piersiowej a spoczn na wysokoci podbrzusza. Nastpnie przekr Falun w podbrzuszu (patrz rys. 3-7, 38 i 3-9), lewa rka w rodku u mczyzn i prawa u kobiet. Utrzymuj odlego 3 cm pomidzy rkoma i pomidzy wewntrzn rk, a podbrzuszem. Przekr Falun zgodnie z ruchem wskazwek zegara (patrzc z przodu) cztery razy, tak eby przenie energi z zewntrz ciaa z powrotem do rodka. W trakcie przekrcania Falun, utrzymuj ruch obu rk w obszarze podbrzusza.

czenie Rk (patrz rys. 3-10) (Liang Shou Jieyin)

79

Shuang Shou Tuidong Falun (szang sza tidong falun)

61

4. Niebiaski obwd Falun (Falun Zhou Tian Fa)80 Zasady: wiczenie to umoliwia krenie energii ciaa ludzkiego po duych powierzchniach. Zamiast przepywa tylko przez jeden lub kilka kanaw, energia kry z caej strony jin ciaa na stron jang, i powtarza si to raz za razem. To wiczenie przewysza przecitne metody otwierania kanaw [energii] lub wielkich i maych niebiaskich obwodw. Jest redniego stopnia wiczeniem Falun Gong. Majc za podstaw trzy poprzednie zestawy wicze, jego celem jest otwarcie wszystkich kanaw w ciele (wczajc w to wielki niebiaski obwd) tak, e wszystkie merydiany w caym ciele stopniowo si pocz od gry do dou. Najznakomitsz cech tego wiczenia jest zastosowanie wirowania Falun do poprawy wszystkich anormalnych stanw ciaa, co umoliwi organizmowi ludzkiemu - maemu kosmosowi - powrt do oryginalnego stanu, a caa energia ciaa moe kry pynnie i bez przeszkd. Po osigniciu tego stanu, praktykujcy osignie bardzo wysoki poziom w kultywowaniu Shi Jian Fa (Fa w Trjwiecie). Ci z wielk wrodzon jakoci mog rozpocz kultywacj Wielkiej Drogi (Dafa). W tym czasie ich potencja energii i niebiaskie siy gwatownie wzrosn. Podczas wykonywania tego wiczenia, przesuwaj rce razem z mechanizmami energii. Kady ruch jest wykonywany bez popiechu, powoli i pynnie. Wersety: Xuan Fa Zhi Xu (en fa dy siu) Fan Ben Gui Zhen (fan ben gi den) Przygotowanie: Zrelaksuj cae ciao, ale nie rozluniaj si za bardzo. Stj w naturalnej pozycji, stopy trzymaj rozstawione na szeroko barkw. Lekko ugnij nogi w kolanach. Rozlunij kolana i biodra. Cofnij troch podbrdek. Kocem jzyka dotknij podniebienia. Pozostaw ma przestrze pomidzy zbami. Zamknij usta i delikatnie zamknij oczy. Zachowaj pogodny wyraz twarzy. Xin Qing Si Yu (sin cing sy ju) You You Si Qi (jo jo sy ci)

80

Falun Zhou Tian Fa (falun otjen fa)

62

Zcz rce w pozycji jieyin (patrz rys.4-1), nastpnie z rce w heshi na wysokoci klatki piersiowej (patrz rys. 4-2). Roz rce z pozycji heshi. Przesu je w d na wysoko podbrzusza, donie skieruj do ciaa. Zachowaj pomidzy domi, a ciaem odlego 10 cm. Po tym jak rce min podbrzusze prostuj je dalej wzdu wewntrznej strony ng. W tym samym czasie zegnij si w pasie i przykucnij (patrz rys. 4-3). W momencie, gdy koce palcw s blisko podoa, zrb rkoma okrg po zewntrznej stronie stp, zaczynajc od czubka kadej stopy do zewntrz pity (patrz rys. 4-4). Nastpnie, zegnij lekko donie w nadgarstkach i przesu rce do gry wzdu tylnych czci ng (patrz rys. 4-5).

63

Wyprostuj krgosup w trakcie podnoszenia rk za plecami (patrz rys. 4-6). Nie pozwl w trakcie wiczenia, eby rce dotkny jakiejkolwiek czci ciaa w przeciwnym razie energia z rk przeniesie si z powrotem do ciaa. W momencie, gdy nie moesz ju podnie rk wyej, lekko zacinij donie w puste pici (patrz rys. 4-7), nastpnie prze rce pod pachami do przodu. Z ramiona przed klatk piersiow; (nie ma szczeglnego wymogu, ktra rka powinna by na grze, a ktra pod spodem, zaley to od przyzwyczajenia. Dotyczy to mczyzn i kobiet) (patrz rys. 4-8). Rozprostuj donie i umie rce tu nad ramionami (zachowujc odstp). Przesu donie wzdu (strony jang) ramion. W momencie dojcia do nadgarstkw, odwr donie tak, eby byy skierowane do siebie w odlegoci 3-4 cm. To znaczy, e zewntrzny kciuk bdzie zwrcony w gr, a wewntrzny w d. W tym czasie donie i ramiona tworz lini prost (patrz rys. 4-9). Odwr donie tak jakby trzyma pik; to znaczy, zewntrzna do przemieszcza si do wewntrz a wewntrzna na zewntrz. Gdy obie donie przesuwaj si wzdu (strony jin) ramion i przedramion, unie je i prze za gow. Rce pozostaj skrzyowane za gow (patrz rys. 4-10).

Nastpnie kontynuuj przesuwanie rk w kierunku krgosupa (patrz rys. 4-11). Rozdziel rce, koce palcw skieruj na d i pocz z energi na plecach. Potem prze obie rce rwnolegle ponad gow na wysoko klatki piersiowej (patrz rys. 4-12). W ten sposb zakoczony zosta niebiaski obwd. Powtrz ruchy dziewi razy. Po zakoczeniu wiczenia, przesu rce w d wzdu klatki piersiowej na wysoko podbrzusza.

64

Za donie na siebie na wysokoci podbrzusza (die kou xiao fu) (patrz rys. 4-13) i z je w pozycji jieyin (patrz rys. 4-14).

65

5. Wzmacnianie niebiaskich si (Shen Tong Jia Chi Fa)81 Zasady: wiczenie Wzmacnianie Niebiaskich Si jest spokojnym wiczeniem kultywujcym w Falun Gong. Jest wielocelow praktyk majc na celu wzmocnienie niebiaskich si (wczajc w to nadprzyrodzone zdolnoci) i potencj energii poprzez obracanie Falun przy pomocy Buddyjskich gestw rk. To wiczenie znajduje si na wyszym ni przecitny poziom i oryginalnie byo utrzymywane w tajemnicy. Majc na celu spenienie da praktykujcych z solidnymi podstawami, specjalnie opublikowaem t metod kultywowania, eby zbawi tych predestynowanych praktykujcych. To wiczenie wymaga pozycji siedzcej ze skrzyowanymi nogami. Preferowana jest pozycja peny lotos, chocia pozycja p lotos jest rwnie do zaakceptowania. Podczas praktykowania, przepyw qi jest mocny, a pole energii wok ciaa jest cakiem due. Rce poruszaj si za mechanizmami energii zainstalowanymi przez Mistrza. Po tym jak rozpoczn si ruchy rk, serce postpuje za ruchem myli. Podczas wzmacniania niebiaskich si, zachowaj pusty umys, z niewielk koncentracj na obu doniach. rodki doni bd ciepe, cikie, naelektryzowane, zdrtwiae, tak jakby utrzymyway ciar, itp. Niemniej jednak, nie wywouj celowo adnego z tych wrae pozwl, eby wystpiy w sposb naturalny. Im duej nogi bd skrzyowane tym lepiej; zaley to od wytrzymaoci. Im duej osoba siedzi, tym bardziej intensywne jest wiczenie i szybciej ronie energia. Podczas tego wiczenia o niczym nie myl nie ma tutaj intencji umysu przejd w stan wewntrznego uspokojenia. Ze stanu dynamicznego, ktry wyglda na spokojny, ale nie jest stanem Ding wejd stopniowo w stan Ding (uspokojony, chocia wiadomy stan umysu). Twoja wiadomo Gwna jednak musi zdawa sobie spraw z tego, e wiczysz. Wersety: You Yi Wu Yi (jo i u i) Si Kong Fei Kong (sy khong fej khong) Zoenie rk (Liang Shou Jieyin) Usid z nogami skrzyowanymi w pozycji lotos. Zrelaksuj cae ciao, ale nie rozluniaj si za bardzo. Pas i szyj trzymaj wyprostowane. Cofnij nieco podbrdek. Koniec jzyka dotyka podniebienia. Pozostaw przestrze pomidzy zbami. Zamknij usta. Delikatnie zamknij oczy. Wypenij serce miosierdziem. Przyjmij spokojny i pogodny wyraz twarzy. Z donie w jieyin na podbrzuszu i stopniowo wejd w stan uspokojenia (patrz rys. 5-1). Yin Sui Ji Qi (in si dzi ci) Dong Ji Ru Yi (dong dzing ru i)

81

Shen Tong Jia Chi Fa (szen tg dzia czy fa)

66

Pierwszy gest rkoma W momencie, gdy rce zaczn si przesuwa, serce poda za ruchem myli. Ruchy powinny poda za mechanizmem energii zainstalowanym przez Mistrza. Powinny by wykonywane bez popiechu, powoli i pynnie. Unie powoli obie rce w pozycji jieyin, a osign wysoko gowy. Potem stopniowo odwr donie na zewntrz do gry. W momencie, gdy donie s zwrcone do gry, rce osigny rwnie najwyszy punkt (patrz rys. 5-2). Nastpnie rozdzielajc obie donie, narysuj nimi ponad gow uk, obracajc je na boki a znajd si przed gow (patrz rys. 5-3).

Natychmiast po tym, powoli opu rce. Staraj si trzyma okcie skierowane do rodka, donie w gr a palce przed sob (patrz rys. 5-4). Nastpnie, napr donie w nadgarstkach i skrzyuj je przed piersi. U mczyzn, lewa rka przesuwa si na zewntrz, u kobiet, prawa rka przesuwa si na zewntrz (patrz rys.5-5). Po uformowaniu przez ramiona i donie linii prostej, nadgarstek zewntrznej rki krci si na zewntrz a do jest zwrcona do gry. Zarysuj pkola i przekr do do gry, palce skierowane s w stron plecw. Rka uywa troch siy. Do wewntrznej rki po przesuniciu si przed piersi, przekrca si na d. Wyprostuj rk. Przekr rami i rk tak, eby do bya skierowana na zewntrz. Rce i ramiona przed doln czci ciaa powinny utworzy z ciaem kt 300. (patrz rys. 5-6).

67

Drugi gest rkoma Z poprzedniej pozycji (patrz rys. 5-6) przesu lew rk (znajdujc si na grze) do rodka. W momencie, gdy prawa rka unosi si do gry, jej do zwraca si w kierunku ciaa. Ruch jest taki sam jak przy pierwszym gecie, z tym, e lewa i prawa rka zamieniaj si rolami. Pozycja rk jest dokadnie odwrotna (patrz rys. 5-7).

Trzeci gest rkoma Wyprostuj praw rk w nadgarstku (lew u kobiet), tak eby do zwrcona bya do ciaa. Po tym jak prawa rka przesunie si przed klatk piersiow, odwr do na d i przesu tam gdzie znajduje si gole. Rk trzymaj wyprostowan. Lewy nadgarstek u mczyzn (prawy u kobiet) w momencie unoszenia do gry i przechodzenia obok prawej rki przekrca si tak, eby do zwrcona bya do ciaa. W tym samym czasie, przesu do w kierunku lewego (prawego u kobiet) barku. W momencie, gdy rka znajdzie si w tej pozycji, do bdzie zwrcona do gry, a palce skierowane do przodu (patrz rys. 5-8).

68

Czwarty gest rkoma Jest to taki sam gest jak powyej z tym, e rce zamieniaj si pozycjami. Lewa rka u mczyzn (prawa u kobiet) przesuwa si do wewntrz, a prawa rka (lewa u kobiet) przesuwa si na zewntrz. Ruch zamienia tylko lew rk z praw. Pozycja rk jest odwrotna (patrz rys. 5-9). Wszystkie cztery gesty rkoma wykonywane s w cigy sposb i bez przerywania. Wzmacnianie niebiaskich si w ksztacie kuli Kontynuujemy po czwartym ruchu rkoma, rka z grnej pozycji przesuwa si do wewntrz, a rka z dolnej na zewntrz. U mczyzn, prawa do stopniowo odwraca si i przesuwa na wysoko klatki piersiowej. Lewa rka u mczyzn (prawa u kobiet) przesuwa si do gry. W momencie, gdy oba przedramiona osign wysoko klatki piersiowej i utworz lini prost (patrz rys. 5-10), roz rce na boki (patrz rys. 5-11) i w tym samym czasie odwr donie na d. W momencie, gdy obie rce dotr do okrelonej pozycji (powyej i poza kolanami), utrzymuj rce na poziomie pasa. Przedramiona i nadgarstki s na tym samym poziomie. Rozlunij rce (patrz rys. 5-12). Ta pozycja ma na celu wyprowadzenie wewntrznych niebiaskich si z wntrza do doni, aby mogy by wzmocnione. Te niebiaskie siy maj ksztat kuli. W momencie gdy siy te s wzmacniane w doniach bdziesz mia uczucie ciepa, cikoci i drtwienia, tak jakby trzyma ciar. Ale nie wywouj tych odczu intencjonalnie - pozwl, eby si pojawiy naturalnie. Im duej utrzymujesz t pozycj tym lepiej. Pozosta w tej pozycji tak dugo, a bdziesz zbyt zmczony, eby to wytrzyma. Wzmacnianie niebiaskich si o ksztacie kolumny Wychodzc z poprzedniej pozycji, prawa rka (lewa u kobiet) odwraca si tak, eby do bya skierowana w gr i w tym samym czasie przesuwa si w kierunku podbrzusza. Po dotarciu do tej pozycji do pozostaje przy podbrzuszu, do skierowana do gry. W tym samym czasie, gdy prawa rka przesuwa si, unie lew rk (praw u kobiet) i rwnoczenie przesu w kierunku podbrdka. Trzymaj rk na wysokoci podbrdka wntrzem doni zwrcon do dou. Przedrami i do s na tym samym poziomie. W tym czasie obydwie donie s nieruchome i zwrcone do siebie (patrz rys. 5-13). Jest to wzmacnianie niebiaskich si o

69

ksztacie kolumny, takich jak grzmoty z doni itd. Utrzymuj t pozycj tak dugo, a poczujesz, e niemoliwym jest pozostanie w niej duej.

Nastpnie, rka znajdujca si w grze rysuje pkole przed ciaem i opuszcza si na podbrzusze. Jednoczenie, unie rk znajdujc si w niszej pozycji do wysokoci poniej brody, w midzyczasie odwr do tak, eby bya skierowana na d (patrz rys. 5-14). Rami jest na tym samym poziomie co bark, donie s zwrcone do siebie. To rwnie wzmacnia nadprzyrodzone siy, tylko e rce s uoone przeciwnie. Utrzymuj t pozycj tak dugo, a rce bd tak zmczone, e nie bdzie mona wytrzyma. Kultywowanie w stanie uspokojenia Z ostatniej pozycji rka znajdujca si w grze rysuje pkole w kierunku podbrzusza. Z rce w jieyin i rozpocznij kultywowanie w stanie uspokojenia (patrz rys. 5-15). Pozosta w Ding (zupenie wyciszony, ale wiadomy stan umysu); im duej tym lepiej. Pozycja kocowa Z rce razem na wysokoci klatki piersiowej w pozycji heshi (patrz rys. 5-16). Wyjd ze stanu Ding i rozprostuj nogi.

70

Podstawowe zasady i kilka sw ostrzeenia odnonie praktykowania Falun Gong 1. Pi zestaww wicze w Falun Gong mona wykonywa po kolei jedno po drugim lub selekcyjnie. Przewanie jednak wymagane jest, eby rozpocz wiczenia od pierwszego zestawu. Przy czym najlepiej jest wykona pierwsze wiczenie trzy razy. Oczywicie i tak mona wykonywa inne zestawy bez pierwszego. Kady zestaw moe by wykonany indywidualnie. 2. Kady ruch powinien by wykonany dokadnie i rytmicznie. Donie i rce powinny porusza si pynnie do gry i na d, do przodu i do tyu, w lewo i w prawo. Poruszaj si za mechanizmem energii powoli, pynnie, bez popiechu. Nie poruszaj si, ani za szybko ani za wolno. 3. Zawsze musisz by pod kontrol swojej wiadomoci Gwnej podczas wicze, poniewa Falun Gong kultywuje wiadomo Gwn. Nie kiwaj si celowo. Jeeli ciao zacznie si kiwa, opanuj to. Jeeli musisz, moesz otworzy oczy. 4. Rozlunij cae ciao, szczeglnie w okolicy kolan i bioder. Jeeli bdziesz sta w zbyt sztywnej postawie, kanay zostan zablokowane. 5. Podczas wicze, ruchy powinny by zrelaksowane i naturalne, pene i szerokie, lekkie i nie skrpowane. Ruchy powinny by zdecydowane, lecz agodne, z uyciem pewnej iloci siy, lecz bez sztywnoci. Jeeli tak zrobisz, zauwaysz widoczne efekty. 6. Za kadym razem gdy koczysz wiczenie, koczysz ruchy, lecz nie mechanizmy kultywowania. Musisz tylko zczy rce (jieyin). Koczenie ze zczonymi rkoma oznacza koniec ruchw. Nie prbuj zakoczy mechanizmu kultywowania przy pomocy intencji, poniewa nie mona zatrzyma rotacji Falun. 7. Ludzie sabi lub cigle chorzy mog wiczy wedug swoich warunkw. Mog wiczy mniej, lub mog wybra do wykonania ktrykolwiek z piciu zestaww. Odnonie tych, ktrzy nie s w stanie wykona ruchw, mog wiczy na siedzco w pozycji lotos. Jednak powinnicie kontynuowa praktykowanie. 8. Podczas wicze nie ma adnych specjalnych wymaga pod wzgldem miejsca, czasu, lub kierunku. Polecamy czyste miejsce i ciche otoczenie. 9. Nie stosuj adnych intencji umysu podczas tych wicze, a nigdy nie ulegniesz dewiacjom. Ale nie mieszaj Falun Gong z adnym innym systemem kultywowania. Inaczej, Falun zostanie znieksztacony. 10. Kiedy podczas wicze naprawd nie moesz wej w stan uspokojenia, moesz intonowa imi Mistrza. Z biegiem czasu, stopniowo bdziesz w stanie wej w stan uspokojenia. 11. Niektre utrapienia mog si pojawi w trakcie wicze. Jest to jedn z metod spacania karmy. Kady ma karm. Kiedy odczuwasz dolegliwo w ciele, nie traktuj tego jako chorob. Aby pozby si twojej karmy i przygotowa drog na twoj kultywacj, niektre utrapienia mog si pojawi do wczenie i szybko.

71

12. Jeeli nie potrafisz skrzyowa ng do wiczenia na siedzco, moesz wykonywa ten zestaw siedzc na krawdzi krzesa. Efekt moe by taki sam. Jako praktykujcy, musisz by w stanie osign pozycj lotos. Z biegiem czasu na pewno bdziesz w stanie to zrobi. 13. Jeeli ujrzysz jakiekolwiek obrazy lub sceny w trakcie spokojnego wiczenia, nie zwracaj na to adnej uwagi i wicz dalej. Jeeli pojawi si jakie przeraajce sceny lub poczujesz, e jeste w niebezpieczestwie, powiniene natychmiast przypomnie sobie: Jestem pod ochron Mistrza Falun Gong. Niczego si nie boj. Moesz rwnie wypowiedzie imi Mistrza Li i wiczy dalej.

72

ROZDZIA V PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Falun i Falun Gong Pyt.: Z czego si skada Falun? Odp.: Falun jest inteligentn istot skadajc si z substancji o wysokiej energii. Automatycznie wytwarza gong i nie istnieje w naszym wymiarze. Pyt.: Jak wyglda Falun? Odp.: Mona tylko powiedzie, e jest zoto-tego koloru. Ten kolor nie wystpuje w naszym wymiarze. Kolor ta wewntrznego krgu jest bardzo jasno czerwony, podczas gdy kolor ta zewntrznego krgu jest pomaraczowy. Znajduj si tam dwa, nalece do szkoy Tao, czerwono-czarne symbole taichi. S tam rwnie dwa inne czerwono-niebieskie symbole taichi przynalece do Wielkiej Pierwotnej Szkoy Tao. To s dwie rne szkoy. Symbol srivatsa jest zoto-ty. Ludzie z trzecim okiem na niszym poziomie widz wirujcy, podobnie jak wiatrak, Falun. Dla kogo, kto moe go wyranie zobaczy, jest bardzo pikny i moe zainspirowa praktykujcego do jeszcze pilniejszej kultywacji i energicznego podania naprzd. Pyt.: Gdzie pocztkowo znajduje si Falun? Gdzie jest pniej zlokalizowany? Odp.: Tak naprawd to daj ci tylko jeden Falun. Znajduje si on w podbrzuszu, w tym samym miejscu gdzie zlokalizowany i kultywowany jest omawiany przez nas dan. Jego pozycja nie zmienia si. Niektrzy ludzie widz wiele wirujcych Falun. S one uywane zewntrznie przez moje Fashen do uregulowania twojego ciaa. Pyt.: Czy mona rozwin Falun przez wiczenie i kultywowanie? Ile ich moemy rozwin? Czy jest jaka rnica pomidzy nimi, a tym otrzymanym od Mistrza? Odp.: Mona rozwin Falun poprzez wiczenie i kultywowanie. Podczas, gdy twoja potencja energii wzmacnia si, rozwija si coraz wicej Falun. Wszystkie Falun s takie same. Jedyn rnic jest to, e Falun umiejscowiony w podbrzuszu nie przemieszcza si, poniewa jest korzeniem. Pyt.: Jak mona czu i obserwowa obecno i rotacj Falun?

73

Odp.: Nie ma potrzeby, eby go czu i obserwowa. Niektrzy ludzie s bardzo wraliwi i bd odczuwa rotacj Falun. Podczas pocztkowego okresu po zainstalowaniu Falun moesz by troch do niego nieprzyzwyczajony, mie ble brzucha, czu, e co si rusza, mie wraenie ciepa itd. Po przyzwyczajeniu si nie bdziesz mia adnych odczu. Mimo to, ludzie z nadprzyrodzonymi zdolnociami mog go widzie. Jest to tak samo jak z odkiem; nie odczuwasz ruchw swojego odka. Pyt.: Kierunek, w ktrym Falun rotuje na emblemacie nie jest ten sam jak ten na przepustce (mwimy o pierwszej i drugiej serii wykadw w Pekinie). Falun wydrukowany na przepustce na seminarium rotuje w kierunku przeciwnym z ruchem wskazwek zegara. Dlaczego? Odp.: Celem jest danie tobie czego dobrego. Emitowanie energii na zewntrz reguluje ciao kadego z was, dlatego Falun nie rotuje zgodnie z ruchem wskazwek zegara. Moecie zobaczy t rotacj. Pyt.: Kiedy Mistrz instaluje u studentw Falun? Odp.: Chcemy to tutaj z wami wszystkimi przedyskutowa. Mamy studentw, ktrzy praktykowali wiele rnych systemw. Problem polega na tym, e musimy pozby si wszystkich nieuporzdkowanych i chaotycznych rzeczy, ktre istniej w twoim ciele, zatrzyma dobre i wyrzuci ze. Jest to dodatkowy etap. Po tym, moemy zainstalowa Falun. Wielko zainstalowanego Falun bdzie si rnia w zalenoci od poziomu kultywacji osoby. Niektrzy ludzie nigdy nie praktykowali qigong. Dziki uregulowaniu [ciaa] i dobrej wrodzonej jakoci, niektrzy ludzie mogli zosta wyleczeni z chorb w trakcie moich zaj, opuszczajc poziom qi i wchodzc w stan Mleczno-Biaego Ciaa. W takich warunkach mona rwnie zainstalowa Falun. Zdrowie u wielu ludzi jest kiepskie, bd oni poddani cigemu procesowi uregulowania. Jak mona zainstalowa Falun zanim zakoczy si proces uporzdkowania? Dotyczy to tylko niewielu ludzi. Nie martwcie si. Ju zainstalowaem mechanizm energii, ktry moe wytworzy Falun. Pyt.: Jak przenoszony jest Falun? Odp.: Nie jest przenoszony. Wysyam Falun na zewntrz i instaluj go w twoim podbrzuszu. Nie dzieje si to w naszym fizycznym wymiarze, ale w innym. Co by si stao z jelitami w twoim podbrzuszu, gdyby zacz wirowa i staoby si to w naszym wymiarze? Istnieje w innym wymiarze i nie zakca tego wymiaru. Pyt.: Czy bdzie Mistrz kontynuowa rozdawanie Falun podczas nastpnych zaj? Odp.: Dostaniesz tylko jeden. Niektrzy ludzie odczuwaj wirowanie wielu Falun. Te s uywane na zewntrz i tylko w celu uregulowania twojego ciaa. Najistotniejsz cech naszych wicze jest to, e podczas emitowania energii wyzwolone zostaje szereg Falun. Wic zanim zaczniesz praktykowa masz ju w ciele wiele wirujcych Falun, ktre je reguluj. Falun, ktry naprawd ci daj to ten umiejscowiony w podbrzuszu.

74

Pyt.: Czy zaprzestanie wiczenia oznacza, e Falun zniknie? Jak dugo Falun moe pozosta w moim ciele? Odp.: Tak dugo jak uwaasz siebie za kultywujcego i stosujesz si do wymogw xinxing, ktre omawiaem, nawet jeeli nie wykonujesz wicze Falun nie tylko nie znika, ale wzmacnia si. Twoja potencja energii bdzie nawet wzrasta. Niemniej jednak, jeeli wiczysz wicej ni inni, ale nie zachowujesz si w sposb zgodny z standardami xinxing, ktrych wymagam, obawiam si, e takie praktykowanie jest na prno. Chocia wiczysz, nie bdzie to dziaa. Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju system uprawiasz, jeeli nie robisz tego zgodnie z wymaganiami [tego systemu], to bardzo prawdopodobne jest, e kultywujesz drog za. Jeeli twj umys jest wypeniony tylko zymi mylami i mylisz Ten czy tamten jest okropny. Policz si z nim, kiedy tylko rozwin nadprzyrodzone zdolnoci, itp., nawet, jeeli uczysz si Falun Gong, kiedy dodajesz te rzeczy do praktyki i zaniedbasz stosowanie si do moich zasad xinxing, czy rwnie nie uprawiasz drogi za? Pyt.: Mistrz mwi czsto, Nie moesz dosta Falun nawet jeeli wydasz 100 milionw dolarw. Co to znaczy? Odp.: Znaczy to, e jest niezmiernie cenny. To co ci daj, to nie jest tylko Falun s tam te inne rzeczy, ktre gwarantuj twoje kultywowanie i s rwnie wartociowe. adna z nich nie moe by zamieniona na jakkolwiek ilo pienidzy. Pyt.: Czy ludzie, ktrzy przyszli pno mog otrzyma Falun? Odp.: Jeeli przyjdziesz przed ostatnimi trzema dniami [wykadw], moesz mie uregulowane ciao i Falun, z wieloma innymi rzeczami, umieszczony. Trudno powiedzie, czy jeeli przyjdziesz podczas trzech ostatnich dni bdziesz uregulowany. Trudno jest zainstalowa rzeczy. By moe, jeeli twoja sytuacja jest fortunna, zostan w tobie zainstalowane. Pyt.: Czy Falun jest jedyn rzecz, ktra jest uywana do poprawiania niewaciwych stanw w ludzkim ciele? Odp.: Poprawianie nie zaley cakowicie od Falun. Mistrz uywa rwnie wiele innych korekcyjnych metod. Pyt.: Co jest prehistorycznym tem utworzenia Falun Gong? Odp.: Myl, e to pytanie jest za obszerne i na zbyt wysokim poziomie. Biorc pod uwag poziom, na ktrym si znajdujemy, wykracza poza to co moemy wiedzie. Nie mog tego tutaj omawia. Ale musicie zrozumie jedn rzecz: to nie jest qigong Buddyzmu jest to qigong szkoy Buddy. Nie jest to Buddyzm, chocia mamy ten sam cel co Buddyzm. Jestemy dwiema rnymi metodami kultywowania, obieramy dwie rne drogi. Nasze cele s takie same.

75

Pyt.: Jak duga jest historia Falun Gong? Odp.: System praktykowania, w ktrym jestem wytrenowany troch rni si od systemu, ktry opublikowaem. Falun, ktry kultywowaem jest potniejszy od tego, czego uczymy i przekazujemy. Rwnie, mj gong rozwin si szybciej ni to, co jest dozwolone w tym systemie. Mimo to, system praktykowania, ktry przedstawiem spoeczestwu w dalszym cigu pozwala na szybki rozwj gong, dlatego wymagania, co do xinxing kultywujcych s bardziej cise i wysze [ni zwykle]. To, co zaprezentowaem ludziom jest zreorganizowane i ma mniejsze wymagania [ni to co ja praktykowaem], ale jest i tak bardziej cise, ni przecitne metody kultywowania. Poniewa rni si od oryginau, nazywany jestem twrc. Jeeli chodzi o dugo historii Falun Gong, nie biorc pod uwag lat, kiedy nie byo opublikowane, moemy powiedzie, e rozpocza si w maju (1992 roku), kiedy zaczem naucza na pnocnym wschodzie. Pyt.: Co nam Mistrz daje, kiedy suchamy wykadw? Odp.: Daj wszystkim Falun. Istnieje Falun do kultywacji i Falun do uregulowania ciaa. W tym samym czasie, moje Fashen opiekuj si wami kadym z was tak dugo jak kultywujecie Falun Gong. Jeeli nie kultywujecie, Fashen nie bd si wami opiekoway. Nie rusz si, nawet gdy im si to nakae. Moje Fashen widz jasno i dokadnie, o czym mylisz. Pyt.: Czy Falun Gong pozwoli mi na kultywowanie Prawego Owocu? Odp.: Wielka Droga (Dafa) nie ma granic. Nawet, jeeli udoskonalie si do poziomu Tathagata, to jeszcze nie koniec. Jestemy praw drog kultywowania id naprzd i kultywuj! To, co osigniesz to bdzie Prawy Owoc. 2. Zasady i metody praktykowania Pyt.: Niektrzy ludzie po ukoczeniu Niebiaskiego Obwodu i po powrocie do domu maj sny, w ktrych wyranie widz siebie unoszcych si na niebie. Jak moemy to wytumaczy? Odp.: Mog wam wszystkim powiedzie, e kiedy podczas medytacji lub snw pojawi si takie rzeczy, to nie s one snami. Przyczyn jest twj zasadniczy duch (yuanshen), ktry opuszcza ciao fizyczne co cakowicie rnego od snw. Kiedy nisz nie widzisz tak wyranie, ani z takimi detalami. Kiedy twj duch opuszcza ciao, to co widzisz i jak unosisz si do gry, moe by realistycznie widziane i wyranie zapamitane. Pyt.: Jeeli Falun zostanie zdeformowany, jakie ze konsekwencje bdzie to miao? Odp.: Oznacza to, e osoba ulega dewiacji, wic Falun straci skuteczno. Co wicej, sprowadzi na ciebie wiele kopotw w kultywowaniu. To jest jakby wybra nie chodzenie gwn drog, lecz po zawiych ciekach, gdzie si gubisz i nie moesz odnale drogi. Napotkasz na problemy i te rzeczy odbij si na codziennym yciu.

76

Pyt.: Jak poradzi sobie z domowym rodowiskiem, gdy praktykujemy samemu? Czy Falun moe by w domu? Odp.: Wielu z was tu siedzcych widziao ju obecno Falun w domu. Czonkowie rodziny ju zaczli z tego korzysta. Jak ju wspomnielimy, w tym samym czasie i w tym samym miejscu istnieje wiele wymiarw. Twj dom nie jest wyjtkiem i potrzebuje opieki. Sposb, w jaki si to oglnie robi polega na wyeliminowaniu zych rzeczy i nastpnie zainstalowaniu tarczy tak, e nic zego nie znajdzie drogi do rodka. Pyt.: Podczas wicze, qi trafia w chore miejsce, czyni je bolesnym i spuchnitym. Dlaczego si tak dzieje? Odp.: Choroba jest zgrupowaniem pewnego rodzaju czarnej energii. Po rozbiciu jej na kawaki, w trakcie pocztkowego etapu zaj, poczujesz, e to miejsce jest spuchnite. Choroba stracia ju swoje korzenie i zacza wydziela si na zewntrz. Bdzie bardzo szybko wydalona i przestanie istnie. Pyt.: Moje stare schorzenia znikny po kilku dniach seminarium, ale nagle pojawiy si kilka dni pniej. Dlaczego? Odp.: Poniewa w naszym systemie kultywowania, ulepszenia nastpuj prdko i twoje poziomy zmieniaj si w bardzo krtkim czasie, zanim si zorientujesz choroba jest wyleczona. Pniejsze objawy s tym, o czym dyskutowaem nadchodzce utrapienia. Czuj i obserwuj dokadnie. Nie s one takie same, jak objawy starej choroby. Jeeli bdziesz szuka innych mistrzw qigong, eby poprawili twoje ciao, nie bd w stanie tego zrobi. Jest to objawem karmy w trakcie wzrostu gong. Pyt.: Czy w trakcie kultywowania nadal potrzebujemy bra lekarstwa? Odp.: T spraw powiniene przemyle i sam zadecydowa. Uywanie podczas kultywacji lekarstw sugeruje, e nie wierzysz w skuteczno kultywacji w leczeniu chorb. Jeeli w ni wierzysz, to dlaczego miaby bra lekarstwa? Jednak, jeeli nie przestrzegasz standardw xinxing, a pojawi si problemy to powiesz, e to Li Hongzhi powiedzia ci, eby nie bra lekarstw. Ale Li Hongzhi powiedzia ci rwnie, eby dokadnie przestrzega wysokiego standardu xinxing. Zrobie to? Rzeczy, ktre istniej w ciaach prawdziwych kultywujcych nie s tym samym, co u przecitnych ludzi. Wszystkie choroby, na ktre zapadaj zwykli ludzie nie mog pojawi si w twoim ciele. Jeeli z praw myl i wiar, e kultywacja moe wyleczy z choroby, odstawisz lekarstwa, nie martw si i nie szukaj terapii, kto naturalnie wyleczy ci z choroby. Kady z was robi si coraz zdrowszy i z kadym dniem czuje si lepiej. Dlaczego tak si dzieje? Moje Fashen byy bardzo zajte, przechodzc tam i z powrotem, pracujc w ciaach wielu z was. Pomagaj wam wykonujc swoje zadania. Nic nie zyskasz jeeli podczas kultywowania twj umys nie jest stabilny i przyjmuje postaw niewiary lub postaw mog tego sprbowa. To czy wierzysz czy nie wierzysz w Budd, okrelone jest przez jako owiecenia i wrodzon jako. Jeeli jaki Budda, ktrego moemy wyranie zobaczy ludzkimi oczyma, pojawiby si tutaj, to wszyscy zaczliby

77

studiowa Buddyzm. Wtedy problem transformacji twojego mylenia przestaby istnie. Najpierw musisz uwierzy, dopiero potem bdziesz mg zobaczy. Pyt.: Niektrzy ludzie chc poprosi Nauczyciela i jego uczniw, aby leczyli choroby. Czy jest to dopuszczalne? Odp.: Nie przyszedem do ludzi, eby leczy choroby. Tam gdzie s ludzie, tam powinny by choroby. Niektrzy ludzie nie mog zrozumie sw, ktre mwi, ale nie bd dalej tego wyjania. Systemy praktykowania szkoy Buddy istniej w celu zbawienia wszystkich czujcych stworze. Leczenie chorb jest do przyjcia. Nasze leczenie ludzi byo zorganizowane i miao na celu promowanie [naszego systemu]. Poniewa dopiero teraz ujawniem si publicznie, nie jestem dobrze znany, inni mnie nie znaj i by moe nikt nie wemie udziau w moich wykadach. Poprzez leczenie chorb, podczas konsultacji, pozwalamy kademu by wiadkiem Falun Gong. Rezultaty tej promocji byy bardzo dobre. Nie zrobilimy tego wycznie dla celw leczenia chorb. Zabronione jest stosowanie potnego gong do zawodowego leczenia chorb, zakazana jest rwnie wymiana praw tego wiata, na prawa spoza tego wiata. W przeciwnym razie rezultaty leczenia chorb nie bd dobre. Z obowizku do kultywujcych uczniw musimy uregulowa ciaa do stanu, w ktrym nie bdzie ju chorb tylko wtedy moesz kultywowa si ku wyszym poziomom. Jeeli zawsze bdziesz si martwi swoimi chorobami to i tak naprawd wcale nie chcesz si kultywowa, i nawet jeeli nic nie powiesz, moje Fashen dokadnie znaj twoje myli i w rezultacie nic nie uzyskasz. Podczas naszych zaj ju uregulowalimy wasze ciaa. Oczywicie, musisz by czowiekiem kultywujcym. Nie rozpoczn leczenia choroby i nie poprosz o wicej pienidzy w poowie wykadw nie robimy takich rzeczy. Jeeli twoja choroba nie zostaa wyleczona, w dalszym cigu odnosi si to do twojej jakoci owiecenia. Oczywicie nie wykluczamy sytuacji, w ktrych niektre osoby s bardzo chore. Reakcje mog nie by widoczne w ciele, ale faktycznie s cakiem mocne. By moe jednorazowe uregulowanie jest niewystarczajce, ale jednak dooylimy ju wszelkich stara. Nie znaczy, e jestemy nieodpowiedzialni; dzieje si tak dlatego, e choroba jest po prostu zbyt powana. Pjdziesz do domu i bdziesz kultywowa, a my bdziemy kontynuowa leczenie, a bdziesz cakowicie wyleczony. Niewiele jest takich przypadkw. Pyt.: Jak moemy wej w stan uspokojenia podczas praktykowania? Czy mylenie podczas wicze o kopotach w pracy uwaa si za przywizanie? Odp.: Traktuj lekko sprawy zwizane z wasnymi korzyciami i przez cay czas utrzymuj jasny i czysty umys. Jeeli jeste przygotowany, wiesz kiedy i w jakiej formie pojawi si utrapienia, to nie bd ju one utrapieniami. Utrapienia zwykle pojawiaj si nagle i nie wiadomo skd. Na pewno je pokonasz, jeeli jeste cakowicie zaangaowany. Tylko w ten sposb twoje xinxing moe by ocenione. Po pozbyciu si przywiza, poprawie xinxing, odrzuceniu wspzawodnictwa i walki z innymi, zapomnieniu o urazach i alach i oczyszczeniu myli, moesz mwi o umiejtnoci uspokojenia. Jeeli w dalszym cigu nie moesz si uspokoi, uznaj siebie za drug osob i te myli przypisz komu innemu. Jakkolwiek rozproszone s twoje myli, powiniene wyj z nich i pozwoli im swobodnie powdrowa. Niektrzy ludzie sugeruj wymawianie imienia Buddy lub liczenie. To wszystko s tylko rodzaje metod, stosowane w praktykowaniu. Kiedy praktykujemy nie wymagamy koncentracji myli na czym. Ale musisz wiedzie, e wiczysz. Odnonie

78

problemw w pracy, nie uznajemy ich za korzyci osobiste. Nie s to przywizania i z natury s dobre. Znam mnicha, ktry rozumie ten aspekt. Jest opatem w wityni i ma wiele obowizkw. Jednak, gdy siada [do medytacji], to oddziela si od tych rzeczy. Na pewno o nich nie myli. Jest to rwnie umiejtno. Podczas wicze nie ma nic w jego umyle nawet najmniejszego ladu osobistych myli czy pomysw. Jeeli nie mieszasz osobistych spraw z tymi z pracy i tak osigniesz powodzenie. Pyt.: Co powinnimy zrobi jeeli podczas wiczenia pojawi si ze myli? Odp.: Podczas wiczenia, od czasu do czasu moe pojawi si wiele zych rzeczy. Dopiero, co rozpocze kultywowanie i niemoliwe jest od razu osignicie bardzo wysokiego poziomu; nie bdziemy rwnie na razie stawia przed tob bardzo wysokich wymaga. Niepraktycznie byoby wymaga od ciebie zapobiegania pojawianiu si jakichkolwiek zych myli, poniewa musi to by osigane stopniowo. Na pocztku wszystko jest w porzdku, ale nie pozwl swoim mylom rozbiega si. Po upywie czasu twj umys wzniesie si i powiniene trzyma si wyszych standardw, poniewa kultywujesz Wielk Drog (Dafa). Po ukoczeniu tych zaj nie bdziesz ju zwykym czowiekiem. To, co masz teraz w sobie jest czym tak unikalnym, e musisz narzuci surowe wymagania swojemu xinxing. Pyt.: Podczas wicze czuj dyskomfort w klatce piersiowej oraz czuj krcenie w gowie i w brzuchu. Odp.: Jest to wstpna faza wywoana przez rotacj Falun. W przyszoci te objawy mog zanikn. Pyt.: Co powinnimy zrobi, jeeli podczas wicze przycigamy do siebie mae zwierzta? Odp.: Kady rodzaj kultywacji, ktry praktykujesz przycignie mae zwierzta. Zignoruj je to wszystko. Dzieje si tak, poniewa istnieje pole pozytywnej energii. Szczeglnie w szkole Buddy, gong ma elementy, ktre s pomocne dla wszystkich yjcych istot. Kiedy nasz Falun krci si zgodnie z ruchem wskazwek zegara, pomaga nam; kiedy krci si przeciwnie do ruchu wskazwek zegara, pomaga innym. Wtedy krci si do tyu i zaczyna od pocztku tak, e wszystko w naszym otoczeniu korzysta. Pyt.: Czy w wiczeniu, Penetrowania Dwch Kracw Kosmicznych liczymy jako raz ruch rk do gry i na d? Czy w trakcie wiczenia Budda Pokazuje Tysic Rk zanim wycign rce, powinienem sobie wyobrazi, e jestem bardzo duy i wysoki? Odp.: Kady ruch rki w gr i na d liczymy jako raz. W wiczeniu Budda Pokazuje Tysic Rk nie myl o sobie. W naturalny sposb poczujesz si duy i wysoki. Potrzebujesz tylko mie poczucie, e jeste najwiksz istot pomidzy niebem, a ziemi. Samo stanie jest wystarczajce. Nie wywouj zawsze celowo tego uczucia, poniewa bdzie to przywizaniem.

79

Pyt.: Co si stanie jeeli w trakcie wiczenia w pozycji siedzcej nie mog skrzyowa ng do pozycji lotos? Odp.: Jeeli nie moesz skrzyowa ng, moesz wiczy siedzc na krawdzi krzesa. Skuteczno jest taka sama. Ale poniewa jeste kultywujcym musisz wiczy nogi i by w stanie skrzyowa je. Usid na brzegu krzesa, gdy wiczysz krzyowanie ng. Ostatecznie bdziesz mg je skrzyowa. Pyt.: Jeeli czonkowie rodziny nie zachowuj si prawidowo i nie przestrzegaj ZhenShan Ren, co powinienem zrobi? Odp.: Jeeli czonkowie rodziny nie praktykuj Falun Gong, to nie jest problem. Gwnym zagadnieniem jest kultywowanie samego siebie kultywuj siebie i nie myl za duo. Musisz te by troch bardziej wyluzowany. W wicej wysiku w siebie. Pyt.: Czasami w codziennym yciu robi ze rzeczy i pniej tego auj, ale potem znowu to robi. Czy robi to dlatego, e mj xinxing jest za niski? Odp.: To, e napisae o tym [w pytaniu], jest dowodem, e twj xinxing ju jest poprawiony i jeste w stanie przyzna si do zych czynw. Zwykli ludzie s niewiadomi tego, e zrobili co zego. Znaczy to, e ju przerose zwykego czowieka. Zrobie co zego za pierwszym razem i nie chronie xinxing. To jest proces. Nastpnym razem jak natkniesz si na problem, sprbuj si poprawi. Pyt.: Czy ludzie w wieku czterdziestu czy pidziesiciu lat mog osign stan trzech kwiatw zebranych ponad gow? Odp.: Wiek nie ma znaczenia, poniewa kultywujemy jednoczenie umys jak i ciao. Tak dugo jak koncentrujesz si nad kultywacj i przestrzegasz zasad xinxing, tak jak to opisaem, zjawisko przeduenia ycia pojawi si w trakcie kultywowania. Czy nie da ci to wystarczajco duo czasu do kultywowania? Jeszcze jedna rzecz odnosi si do wicze, ktre kultywuj umys i ciao. Jeeli twoje ycie zostaje przeduone, a pojawi si problem z xinxing, twoje ycie natychmiast znajdzie si w niebezpieczestwie. Poniewa ycie jest przeduone w celu kultywowania, to kiedy xinxing odbiegnie od normy, twoje ycie natychmiast bdzie zagroone. Pyt.: W jaki sposb powinnimy dostosowa si, eby osign efekt mocny lecz agodny? Odp.: Musisz sam tego dowiadczy. Na przykad, gdy wykonujemy due gesty rkoma, rce wygldaj, e s bardzo mikkie, ale w rzeczywistoci gesty wykonywane s z si. Pomidzy przedramieniem, nadgarstkiem i pomidzy palcami sia jest cakiem dua. Tymczasem, wszystkie wygldaj bardzo mikko. Jest to sia z delikatnoci. Podczas, gdy wykonaem gesty rkoma dla was wszystkich, ju wam to przekazaem. Obserwujcie stopniowo i czujcie podczas praktykowania.

80

Pyt.: Czy prawd jest, e seksualne zwizki pomidzy mczyzn i kobiet s zbdne? Czy modzi ludzie powinni si rozwie? Odp.: Spraw seksualnego podania omawialimy ju wczeniej. Na twoim obecnym poziomie, nie wymagamy od ciebie zostania mnichem czy mniszk. Ty jeste tym, ktry chce tego od siebie [nie my]. Kluczem jest odrzucenie tego przywizania [do seksualnej dzy]. Musisz porzuci wszystkie te przywizania, ktrych nie chcesz odrzuci. Dla zwykego czowieka, jest to jednego rodzaju dza. Jako kultywujcy musimy by w stanie porzuci je i nie przywizywa do tego wagi. Niektrzy ludzie faktycznie goni za tym i ich umysy wypenione s tymi rzeczami. Maj za duo dzy, nawet jak na zwykych ludzi. Dla kultywujcych jest to jeszcze bardziej nieodpowiednie. Poniewa ty kultywujesz, a czonkowie rodziny nie, na twoim obecnym etapie wolno ci prowadzi normalne ycie. Po osigniciu wyszego poziomu, sam bdziesz wiedzia co zrobi. Pyt.: Czy dopuszczalne jest zasn w trakcie siedzcej medytacji? Jak sobie z tym radzi? Czasami trac wiadomo nawet na trzy minuty i nie wiem co si dzieje. Odp.: Nie, nie jest w porzdku zasypia. Jak moesz spa podczas wicze? Spanie podczas medytacji jest rwnie form demonicznych zakce. Drzemanie nie powinno si pojawi. By moe nie wyrazie si jasno piszc pytanie? Utrata wiadomoci na trzy minuty nie oznacza, e co si zego przydarzyo. Stan utraty wiadomoci czsto przytrafia si ludziom z pierwszorzdn moliwoci na osignicie Ding (uspokojony, ale wiadomy stan umysu). Mimo to, jeeli trwa przez dugi czas bdzie problematyczne. Pyt.: Czy prawd jest, e kady, kto jest zdeterminowany na osignicie Prawego Owocu poprzez kultywacj moe to osign? Co jeeli ma podrzdn wrodzon jako? Odp.: Zaley to od tego jakiego rodzaju masz determinacj zasadniczym czynnikiem jest to do jakiego stopnia jeste zdeterminowany. Jeeli chodzi o ludzi z podrzdn wrodzon jakoci, w dalszym cigu zaley to od ich determinacji i jakoci owiecenia. Pyt.: Czy mog wiczy, kiedy jestem przezibiony lub mam gorczk? Odp.: Mwi ci, e po ukoczeniu tych zaj, nigdy nie zachorujesz. Moesz w to nie wierzy. Dlaczego moi studenci maj czasami objawy podobne do przezibienia i gorczki? Jest to przechodzenie przez utrapienia i trudnoci i oznacza, e przysza pora na awansowanie na kolejny poziom. Wszyscy rozumiej, e nie powinni zwraca na to uwagi i to minie. Pyt.: Czy kobieta w ciy moe praktykowa Falun Gong? Odp.: Nie stanowi to problemu, poniewa Falun zainstalowany jest w innym wymiarze. W naszym systemie praktykowania nie ma gwatownych ruchw, ktre mog mie negatywny wpyw na ciarn kobiet. Tak naprawd jest dla niej poyteczne.

81

Pyt.: Kiedy Nauczyciel jest daleko od nas, czy istnieje jaka odlego w przestrzeni? Odp.: Wielu ludzi ma tego rodzaju myli: Nauczyciela nie ma w Pekinie. Co mam robi? To tak samo jak z praktykowaniem innego rodzaju wicze nauczyciele nie mog codziennie nad tob czuwa. Nauczye si Prawa (Fa); nauczye si zasad. Nauczye si tego zestawu wicze; otrzymae kompletny zestaw rzeczy. To jak kultywujesz, jest cakowicie w twoich rkach. Nie moesz powiedzie, e miaby gwarancj bdc przy mnie i nie masz jej nie bdc przy mnie. Podam przykad. Mino ponad dwa tysice lat od mierci Sakjamuni i w dalszym cigu Buddyci kontynuuj kultywowanie bez wahania. Dlatego te, to czy kultywujesz, czy nie jest osobist spraw. Pyt.: Czy praktykowanie Falun Gong doprowadzi do bigu82? Odp.: Nie, nie doprowadzi, poniewa bigu jest metod kultywowania z Wielkiej Pierwotnej Szkoy Tao, drog kultywowania, ktra istniaa nawet przed Buddyzmem i Taoizmem; istniaa przed powstaniem religii. Ta metoda czsto naley do kultywowania w odosobnieniu. Poniewa w czasie Wielkiej Pierwotnej Szkoy Tao nie byo systemu wity i mnichw, mnisi musieli kultywowa w grach, gdzie nikt nie mg dostarczy im jedzenia. Kiedy musieli kultywowa w odosobnieniu, co wymagao przebywania w bezruchu od szeciu miesicy do roku, przyjli to podejcie. Dzisiaj, nasze kultywowanie nie wymaga bigu, poniewa jest to metoda uywana w szczeglnych okolicznociach. Na pewno nie jest to nadprzyrodzona zdolno. Niektrzy ludzie ucz tej metody. Mwi, e jeeli wszyscy ludzie na wiecie nie musieliby je, to zaburzyoby to spoeczne warunki zwykych ludzi. Byby to problem. Jeeli nikt by nie jad, czy byoby to jeszcze ludzkie spoeczestwo? To jest niedozwolone i nie powinno tak by. Pyt.: Do jakiego poziomu moe nas doprowadzi tych pi zestaww wicze? Odp.: Tych pi zestaww wicze pozwoli ci na kultywowanie do niesamowicie wysokiego poziomu. Z pewnoci, kiedy nadejdzie czas bdziesz wiedzia, do ktrego poziomu chcesz si kultywowa. Poniewa ten gong jest bez granic, po dotarciu do pewnego punktu otrzymasz inny predestynowany ukad i osigniesz Wielk Drog (Dafa) na jeszcze wyszym poziomie. Pyt.: Fa rafinuje praktykujcego (Fa Lian Ren). Czy znaczy to, e jeli Falun zawsze wiruje to nie musimy wiczy? Odp.: wiczenie rni si od kultywowania w wityniach. Podczas kultywowania w wityni praktykujcy faktycznie musz te siedzie w medytacji (Da Zuo), s to ruchy, ktre musz by wiczone. Nie moesz powiedzie, e tylko chcesz podnie swj gong bez wykonywania adnych wicze. Mwisz, e na wierzchoku gowy masz gong. Czy nie jeste w takim razie praktykujcym? Kady system ma swj zestaw odziedziczonych rzeczy, ktre musz by rozwijane poprzez wiczenie.

82

Bigu (bigu) bez ziarna; staroytne okrelenie odmawiania jedzenia i picia - postowanie

82

Pyt.: Praktykujcy, ktrzy kultywuj inne systemy twierdz Praktyki, ktre nie uywaj intencji umysu nie s kultywowaniem. Czy jest to prawd? Odp.: Wiele jest rnych komentarzy, ale nikt nie odkry przed tob Wielkiej Drogi (Dafa), tak jak ja to zrobiem. Szkoa Buddy wierzy, e metoda kultywowania, ktra uywa intencje nie moe by metod bardzo wysokiego poziomu; metoda kultywowania, ktra stosuje intencje nie odnosi si do praktyki, ktra zawiera ruchy fizyczne. Ich medytacja i czenie rk (jieyin) s rwnie ruchami, tak wic rozmiar lub ilo ruchw fizycznych nie s problemem. Intencja i nie-intencja (Wuwei) odnosz si do twoich intencji umysu. Jeeli chodzi o denie za czym, jeeli gonisz za czym i masz intencje, s to przywizania. I takie jest znaczenie. Pyt.: Xinxing nie jest rwnoznaczny z cnot. Mwisz, e cnota determinuje poziom osoby, ale potem mwisz, e poziom xinxing determinuje poziom gong. Czy te stwierdzenia nie wykluczaj si? Odp.: By moe nie usyszae tego dokadnie. Xinxing obejmuje szeroki zakres poj, gdzie cnoty (de) s jego czci. Zawiera rwnie tolerancj, umiejtno znoszenia cierpie, jako owiecenia, jak sobie radzisz z konfliktami itp. Wszystkie te elementy s zagadnieniami dotyczcymi xinxing, ktry zawiera rwnie przemian gong i cnoty. Jest to rozlegy temat. Ilo cnoty, ktr posiadasz nie okrela iloci posiadanego gong. Natomiast, wskazuje o ile twj gong moe si rozwin w przyszoci. Tylko poprzez popraw xinxing, cnota moe by przemieniona w gong. Pyt.: Kady z czonkw rodziny kultywuje rny rodzaj qigong. Czy bd one wzajemnie sobie przeszkadza? Odp.: Nie, nie z Falun Gong. Ale nie wiem czy inne systemy praktykowania bd nawzajem sobie przeszkadza. Jeeli chodzi o nasz Falun Gong, nikt nie moe mie na to wpywu. Przyniesiesz rwnie korzy czonkom twojej rodziny, poniewa kultywujesz Praw Drog i nie zbdzisz. Pyt.: W spoeczestwie napotykamy wiele rnych akcji, takich jak acuszek listw. W jaki sposb powinnimy z tym postpowa? Odp.: Mwi wam, e te rzeczy s czystym oszustwem. Nie odsyaj jego listu - to jest beznadziejne. Nie musisz nic z tym robi. Moesz sprawdzi czy jest to prawe przygldajc si temu po prostu. Nasze Fa ma cise wymagania, co do kultywowania xinxing. Nazywam niektrych mistrzw qigong handlarzami qigong, poniewa uywaj qigong jako rodzaj towaru, traktujc go jako kapita, ktry mog zamieni na pienidze. Tacy ludzie nie maj nic prawdziwego do przekazania. Jeeli posiadaj troch czego, to nie bdzie to na wysokim poziomie. Cz tego moe by nawet zem. Pyt.: Jeeli uczniowie Falun Gong formalnie nawrcili si w wityniach na Buddyzm, co powinni zrobi? Czy powinni si wycofa?

83

Odp.: To ma mao wsplnego z nami. Chocia formalnie nawrcie si na Buddyzm, to tylko formalno. Pyt.: U kilku z nas, od czasu, kiedy rozpoczlimy nauk, wystpiy zawroty i opuchlizna gowy. Odp.: Przyczyn moe by to, e jestecie nowymi uczniami i wasze ciaa nie s jeszcze w peni uregulowane. Energia, ktr emituj jest bardzo potna. Gdy chore qi wyjdzie na zewntrz, sprawi, e bdziesz czu jak gowa jest rozdta. Dzieje si to wtedy, gdy leczymy chorob w gowie i to jest dobre. Im szybciej twoja choroba odchodzi tym mocniejsza reakcja. Podczas naszych siedmiodniowych seminariw niektrzy ludzie nie mogli tego znie. Mog pojawi si problemy, jeeli czas bdzie jeszcze krtszy. Wysyana energia jest bardzo potna i reakcje s bardzo mocne, a uczucie rozdcia gowy jest nie do zniesienia. Wyglda na to, e dziesiciodniowe seminaria s bezpieczniejsze. Ludzie, ktrzy przyczyli si pniej reaguj troch mocniej. Pyt.: Czy podczas kultywowania moemy pali papierosy lub pi? A co jeeli musimy pi w zwizku z rodzajem naszej pracy? Odp.: Widz to tak. Nasz qigong szkoy Buddy zabrania picia alkoholu. Jeeli przez jaki czas nie pijesz, by moe bdziesz chcia znowu pi. Porzu picie stopniowo, ale nie rb tego dugo, bo w przeciwnym razie bdziesz ukarany. Jeeli chodzi o palenie, myl, e jest to sprawa siy woli. Tak dugo jak chcesz to rzuci, moesz to zrobi. Zwykli ludzie czsto myl, dzisiaj rzuc palenie. Kilka dni potem nie mog si do tego zastosowa. Potem, po kilku dniach, znowu pomyl o tym i jeszcze raz sprbuj rzuci. Podchodzc do tego w ten sposb nigdy nie bd w stanie rzuci palenia. Zwykli ludzie yj na tym wiecie i nie mog unikn kontaktw spoecznych z innymi. Ale, poniewa rozpocze kultywowanie, nie powiniene ju duej uwaa si za zwykego czowieka. Tak dugo jak bdziesz mia wol, osigniesz swj cel. Oczywicie, niektrzy z moich uczniw w dalszym cigu pal papierosy. Moe sam rzuci palenie, ale gdy kto zaoferuje mu papierosa jest za grzeczny, eby odmwi. Chce pali i po kilku dniach niepalenia nie ma dobrego samopoczucia. Ale gdy ponownie zapali, bdzie mu niedobrze. Musisz si kontrolowa. Niektrzy ludzie pracuj w brany informacyjnej, co wymaga czstego zapraszania goci na obiady i drinki. Jest to trudny problem do rozwizania. Staraj si pi jak najmniej, lub pomyl o innym sposobie rozwizania tego problemu. Pyt.: Czy jeeli pomylimy o tym, eby Falun wirowa zgodnie z ruchem wskazwek zegara, a w dalszym cigu nie moemy widzie jak wiruje, to czy wpynie to na Falun, ktry wiruje przeciwnie do ruchu wskazwek zegara? Odp.: Falun wiruje automatycznie. Nie potrzebuje pomocy twojej intencji umysu. Chciabym to jeszcze raz podkreli: nie uywaj intencji. Tak naprawd intencje i tak nie mog go kontrolowa. Nie myl, e moesz uy intencji i zmusi go, eby wirowa w przeciwnym kierunku. Falun, ktry znajduje si w podbrzuszu nie jest kontrolowany przez intencje. Falun uywany zewntrznie do uregulowania ciaa moe zaakceptowa intencje, jeeli chcesz, eby wirowa w okrelonym kierunku; by moe potrafisz to odczu. Mwi ci: nie rb tego. Nie

84

jeste w stanie praktykowa uywajc intencji. Czy praktykowanie z intencj nie zamienia si w praktykujcy rafinuje gong? Powinno by tak, e to Falun lub Prawo (Fa) rafinuje praktykujcego. Dlaczego tak jest, e nigdy nie moesz poluzowa swojej wadzy nad intencjami? aden system kultywowania, ktry osign wysoki poziom - nawet kultywowanie Taoistyczne - nie jest kierowany przez intencje. Pyt.: Jaki jest najlepszy czas, miejsce i kierunek do praktykowania Falun Gong tak, eby osign najlepsze rezultaty? Ile razy dziennie uznaje si za odpowiednie? Czy ma jakie znaczenie jeeli osoba wykonuje wiczenia przed lub po posiku? Odp.: Poniewa Falun jest okrgy i jest miniatur wszechwiata, kultywuje zasady wszechwiata. Co wicej, wszechwiat jest w ruchu, wic to jest Prawo (Fa), ktre rafinuje praktykujcego. Gdy nie kultywujesz, kultywuje ciebie i to je odrnia od jakiejkolwiek innej zasady lub teorii kultywacyjnych, ktre zostay opublikowane. Mj system jest jedyny, w ktrym Fa rafinuje praktykujcego. Wszystkie inne metody kultywowania obieraj drog dan, w przeciwiestwie do naszej, i intencjonalnie kultywuj gong i dbaj o dan. Nasz system mona praktykowa w kadej chwili, pomimo e nie wiczysz gong i tak ci kultywuje. Nie ma potrzeby wybierania czasu. wicz tak duo jak moesz, zgodnie z tym jak duo masz czasu. Nasze wiczenia nie maj co do tego surowych wymaga, ale mamy cise wymagania co do xinxing. Nasze wiczenia nie przejmuj si rwnie kierunkiem. Dobrze bdzie jakikolwiek kierunek wybierzesz, poniewa wszechwiat wiruje i jest w ruchu. Jeeli jeste zwrcony na zachd, to niekoniecznie to musi by prawdziwy zachd. Jeeli jeste zwrcony na wschd, to niekoniecznie jest to prawdziwy wschd. Poprosiem moich uczniw, eby podczas wiczenia zwracali si na zachd tylko, dlatego, eby okaza respekt. Faktycznie nie ma to adnego wpywu. Moesz wiczy w kadym miejscu, wewntrz lub poza domem. Ale w dalszym cigu uwaam, e powinnimy znale miejsce ze stosunkowo dobrym podoem, otoczeniem i powietrzem. Szczeglnie, powinno by daleko od brudnych rzeczy takich jak mietniki lub toalety. Wszystko inne nie ma znaczenia. Wielka Droga kultywowania nie troszczy si o czas, miejsce, ani kierunek. Moesz wiczy przed i po posiku, ale gdy jeste najedzony to natychmiastowe wiczenie bdzie niewygodne. Dobrze bdzie troch odpocz. Gdy jeste tak godny, e ci burczy w brzuchu, trudno ci bdzie wej w stan uspokojenia. Powiniene tym kierowa zgodnie ze swoj wasn sytuacj. Pyt.: Czy jest jaki wymg po zakoczeniu wicze, taki jak pocieranie twarzy? Odp.: Nie przejmujemy si zimn wod lub innymi czynnociami po wiczeniach i nie musimy te pociera twarzy lub rk. Te metody na pocztkowym etapie maj na celu otwarcie kanaw i punktw akupunktury w ludzkim ciele. Kultywujemy Wielk Drog (Dafa), ktra nie angauje tych rzeczy. Nie jeste obecnie w stanie, w ktrym ciao zostao dopiero co uregulowane. Wydaje si bardzo, bardzo trudne dla zwykego czowieka rozpoczcie kultywowania, a niektre formy wicze [qigong] nie mog bezporednio zmieni ludzkiego ciaa. Niektre z tych wymaga s bardzo skomplikowane. Nie mamy ich tutaj tak jak nie stosujemy tego rodzaju poj. Nie przejmuj si tym, o czym nie mwiem - tylko kultywuj. Poniewa kultywujemy Wielk Drog, po kilku dniach ciao przejdzie przez wstpny stan, w ktrym obawia si tego lub owego, czy proces, w ktrym potrzebuje tego lub tamtego wymogu. Nie twierdz, e jest to rwnoznaczne z kilkoma latami praktykowania w innych metodach kultywowania, ale jest to prawie to samo. Nie mwi o rzeczach na niszych

85

poziomach, takich jak ten kierunek, tamten merydian itd. Dyskutujemy tylko o rzeczach na wyszym poziomie. Kultywowanie Wielkiej Drogi jest prawdziwym kultywowaniem. Jest kultywacj, a nie wiczeniami. Pyt.: Czy moemy skorzysta z toalety zaraz po zakoczeniu wicze? W moim moczu jest duo bbelkw. Czy to qi wycieka? Odp.: To nie jest problem. Poniewa kultywujemy na wyszych poziomach nasz mocz i ka rzeczywicie posiadaj energi. Jednak, zawieraj tylko bardzo ma ilo i nie maj na nic wpywu. Kultywowanie Wielkiej Drogi oznacza rwnie zbawienie wszystkich czujcych stworze. May wyciek nie stanowi problemu, a pozyskujemy znacznie wicej. Energia, ktr wydaliem podczas uczenia tej grupy jest niezwykle potna i pozostaje na wszystkich cianach. Pyt.: Czy moemy szerzy i promowa Falun Gong? Czy moemy nauczy ludzi, ktrzy nie uczestniczyli w zajciach? Czy ludzie, ktrzy nie przychodzili na zajcia mog praktykowa w centrum ochotniczym? Czy mona wysa tamy i ksiki krewnym i przyjacioom mieszkajcym poza miastem? Odp.: Osoba nie zrobi nic zego szerzc nasz system kultywowania i umoliwiajc wikszej iloci ludzi korzystanie z niego. Zrobiem wam wykad o wielu Prawach (Fa), pozwoliem wam pozna Prawo z wyszych poziomw i pozwoliem wam zrozumie i zobaczy rzeczy z wyszego poziomu. Powiedziaem wam o tym z wyprzedzeniem, poniewa obawiam si, e gdy bd zwleka to nie zrozumiecie, gdy si na te rzeczy natkniecie lub je zobaczycie. Moesz uczy innych ludzi jak wiczy, ale nie jeste w stanie zainstalowa Falun. Co powiniene zrobi? Powiedziaem, e moje Fashen opuszcz ci, jeeli kultywujesz z przerwami i naprawd nie praktykujesz. Jeeli naprawd kultywujesz, Fashen bd si tob opiekoway. Jeeli pjdziesz kogo uczy, we ze sob informacj o tym, czego ci nauczyem; niesie to mechanizmy energii formujce Falun. Jeeli osoba, ktr uczysz woy wysiek w praktykowanie to Falun si uformuje. Jeeli jest predestynowany i ma dobr wrodzon jako, moe pozyska Falun od razu. Nasza ksika jest bardzo szczegowa. Dobre kultywowanie w dalszym cigu moe mie miejsce bez bezporedniego nauczania przez kogo innego. Pyt.: Czy Falun Gong zajmuje si oddychaniem? Jak regulujemy oddechy? Odp.: Nie potrzebujesz regulowa oddechu podczas kultywowania Falun Gong. Nie zajmujemy si oddychaniem. Tego osoba nauczyaby si na etapie wstpnym. Nie potrzebujemy tego tutaj, poniewa regulowanie i kontrolowanie oddechu nie jest potrzebne do kultywowania dan, gdzie osoba dodaje powietrza i podtrzymuje ogie83. Oddychanie pod prd lub z prdem lub poykanie liny, kade jest w celu kultywowania dan. Nie kultywujemy w ten sposb. Wszystko, co potrzebujesz osigane jest przez Falun. Trudniejsze i z wyszego poziomu rzeczy zrobione s przez Fashen Mistrza. Faktycznie, adna metoda kultywowania wczajc nawet te ze szkoy Tao, w ktrych bardziej szczegowo dyskutuje
83

Taoistyczna przenonia (metafora), ktra opisuje proces wewntrznej alchemii

86

si kultywowane dan nie jest zrealizowana poprzez zamiar intencji. Tak naprawd, to wielki Mistrz z danej szkoy pomaga osobie kultywowa i przemienia te rzeczy i robi to bez wiedzy tej osoby. Z pewnoci nie moesz tego celowo sam osign, chyba e osigne owiecenie. Tylko owiecony moe to zrobi. Pyt.: Czy podczas wiczenia potrzebujemy skoncentrowa umys? Gdzie w tych wiczeniach znajduje si uwaga osoby? Odp.: Tutaj nie uywamy koncentracji umysu. Mwiem wszystkim, eby nie uywali koncentracji umysu i pozbyli si przywiza. Nie staraj si uywa adnego rodzaju intencji umysu. W trzecim zestawie, gdzie dwie donie przenosz qi do penetrowania dwch kosmicznych kracw, wszystko to, co potrzebujemy to jedna szybka myl. Nie myl o niczym innym. Pyt.: Czy gromadzenie energii jest tym samym, co gromadzenie qi? Odp.: Po co mamy gromadzi qi? To co kultywujemy to jest Wielka Droga (Dafa). W przyszoci nie bdziesz nawet w stanie emitowa qi. To, co kultywujemy to nie jest qi, ktre jest na niszym poziomie. W zamian emitujemy wiato i to Falun gromadzi energi, a nie my. Jednak wiczenie Penetrowanie Dwch Kracw Kosmicznych, na przykad, uyte jest do otwarcia twojego ciaa. Moe rwnie peni funkcj w gromadzeniu energii, ale to nie jest jego gwnym celem. W jaki sposb osoba gromadzi qi? Poniewa kultywujesz Wielk Drog (Dafa) to robic prosty ruch doni poczujesz cienie ponad gow, jako e nadesza wielka ilo qi. Ale, do czego ci to potrzebne? Nie musisz celowo gromadzi energii. Pyt.: Czy Falun Gong obejmuje budow fundamentu przez okres stu dni i oddychanie zarodkowe? Odp.: To wszystko s praktyki z niszego poziomu i my ich nie kultywujemy. Dawno ju przeszlimy przez te wstpne niestabilne etapy. Pyt.: Czy Falun Gong zajmuje si rwnowaeniem jin i jang? Odp.: Te s na poziomie kultywowania qi czego na niszym poziomie. Po przejciu poza ten poziom, zagadnienie balansu pomidzy jin a jang przestanie ju istnie w twoim ciele. Nie ma znaczenia, ktry system kultywujesz; tak dugo jak otrzymujesz prawdziwe instrukcje od Mistrza, masz zagwarantowane, e opucisz niski poziom. Bdziesz musia cakowicie odrzuci wszystko, czego si nauczye w przeszoci, niczego nie zatrzyma. Na nowym poziomie bdziesz kultywowa nowy zestaw rzeczy. Po przejciu przez ten nowy poziom, bdziesz znowu kultywowa nowy zestaw rzeczy. Tak to jest. Pyt.: Czy moemy wiczy podczas grzmotw? Czy praktykujcy Falun Gong obawiaj si dwiku?

87

Odp.: Pozwlcie, e wam podam przykad. Pewnego razu uczyem studentw na dziedzicu duego budynku w Pekinie. Zbierao si na burz i grzmot by bardzo intensywny. W tym czasie wykonywali wiczenia, ktre byy przeznaczone tylko dla uczniw i wymagao to w trakcie chodzenia ruchomej-postawy na Falun. Widziaem nadchodzcy deszcz, ale studenci nie zakoczyli jeszcze wiczenia. Pomimo to duy deszcz nie by w stanie spa. Chmury byy bardzo nisko, przesuway si nad wierzchokiem budynku. Byo bardzo ciemno z grzmotami i hukiem. W tym momencie byskawica uderzya w krawd Falun, ale nam si nic nie stao nie spad nam wos z gowy. Wyranie widzielimy jak byskawica uderzya w ziemi i nie zrobia nam krzywdy. To znaczy, e nasz gong nas chroni. W czasie wiczenia przewanie nie obchodzi mnie, jaka jest pogoda. Kiedykolwiek pomyl o wiczeniu gong, wicz. Tak dugo jak mam czas, bd wiczy. Nie obawiam si rwnie dwikw. Inne metody obawiaj si dwikw, poniewa gdy jeste bardzo, bardzo spokojny i nagle usyszysz bardzo gony dwik, spadnie to na ciebie tak jakby qi na caym ciele miao wybuchn, migoczc i uciekajc poza ciao. Ale nie martw si, nasza kultywacja nie zbacza z drogi. Oczywicie zrb, co w twojej mocy i poszukaj spokojnego miejsca do wiczenia. Pyt.: Czy powinnimy wyobrazi sobie obraz Mistrza? Odp.: Nie ma potrzeby, eby to sobie wyobraa. Podczas, gdy twoje trzecie oko jest otwarte, bdziesz widzia obok siebie moje Fashen. Pyt.: Czy jest jaki wymg podczas wykonywania tych piciu zestaww wicze? Czy musz by wykonywane naraz? Czy moemy liczy po cichu w trakcie wiczenia tych, ktre wymagaj dziewiciu powtrze? Czy jeeli wykonamy wicej ni dziewi powtrze lub niewaciwie zapamitamy pewne ruchy, doprowadzi to do niedobrych rezultatw? Odp.: Moesz wiczy jakikolwiek z tych piciu zestaww. Uwaam, e najlepiej bdzie wykonywa pierwszy zestaw zanim wykonasz inne, poniewa pierwszy zestaw otwiera cae ciao. Powiniene wykona go raz na pocztku. Po tym jak twoje ciao cakowicie si otworzy, przejd do innych zestaww; to jest bardziej efektywne. wicz tak duo jak tylko moesz, zgodnie z tym jak duo masz czasu. Moesz rwnie wybra poszczeglny zestaw do kultywowania. Ruchy w trzecim i czwartym zestawie powinny by powtarzane odpowiednio dziewi razy i w tej ksice napisaem, e moesz liczy po cichu. Moesz sprbowa w domu poprosi dziecko, eby stao obok i liczyo, podczas gdy wykonujesz wiczenia. Po zakoczeniu dziewiciu powtrze, nie wyczujesz ju mechanizmu energii potrzebnego do kontynuowania powtrze, poniewa w taki sposb dziaaj moje rzeczy. Na pocztku musisz myle o tym, ale po tym jak do tego przywykniesz, naturalnie przestaniesz to robi. Jeeli niewaciwie zapamitae jakie ruchy lub wykonae o kilka za duo lub kilka za mao powtrze, popraw je i powinno by w porzdku. Pyt.: Dlaczego zakoczenie ruchw nie jest zakoczeniem wiczenia? Odp.: Falun wiruje automatycznie i natychmiast wie, e przestae wiczy. Zawiera ogromn ilo energii i natychmiast moe odebra to, co wyemitowa, zrobi to zdecydowanie lepiej anieli ty zrobisz to intencjonalnie. To nie jest zakoczeniem wiczenia; a raczej jest odbieraniem energii. Inne metody kultywacji faktycznie kocz si w momencie, kiedy

88

wiczenia s zakoczone. Nasz system rafinuje gong(Lian gong) przez cay czas nawet, gdy ruchy s zakoczone, take rafinowanie(Lian) nie moe zosta zakoczone. Nawet, jeeli chciaby zatrzyma wirowanie Falun, nie bdziesz w stanie tego zrobi. Jeeli bd dyskutowa to na gbszym poziomie nie zrozumiesz. Jeeli mgby zatrzyma wirowanie musiabym zrobi to samo. Czy bdziesz w stanie mnie zatrzyma? Pyt.: Czy moemy wykonywa Jieyin (czenie rk) i Heshi (skadanie doni razem przed piersi) jako wiczenie statyczne? Odp.: Pierwszy zestaw, Budda Pokazuje Tysic Rk, nie moe by wykonywany jako wiczenie statyczne. Jeeli uyjesz za duo siy przy rozciganiu, napotkasz na problemy. Pyt.: Czy wymaga si, eby podczas wykonywania wicze pachy byy otwarte? W trakcie wykonywania pierwszego zestawu moje pachy s bardzo napite. Co si dzieje? Odp.: Czy jeste chory? Podczas wstpnego etapu, gdzie twoje ciao jest regulowane, moesz zauway rne zjawiska. Bdziesz mia pewne objawy, ale nie s one rezultatem wicze. Pyt.: Czy ludzie, ktrzy nie uczestniczyli w zajciach Mistrza Li mog wiczy w parkach razem z innymi studentami? Odp.: Tak. Kady student moe uczy innych jak wiczy. Kiedy studenci ucz wicze innych, nie dzieje si to w sposb w jaki was uczyem ja bezporednio reguluj wasze ciaa. Ale s ludzie, ktrzy pozyskaj Falun jak tylko zaczn praktykowa, poniewa za kadym studentem znajduje si mj Fashen; moe bezporednio zaj si tymi sprawami. Zaley to wszystko od predestynowanych zwizkw u ludzi. Jeeli ich predestynowane zwizki s mocne, mog na miejscu uzyska Falun; jeeli twj predestynowany zwizek nie jest a tak mocny, moesz, poprzez dugotrwae praktykowanie, rozwin samodzielnie wirujcy mechanizm. Im wicej bdziesz praktykowa tym bardziej bdziesz w stanie przeksztaci wirujcy mechanizm w Falun. Pyt.: Jakie jest znaczenie gestw rk w wiczeniu w stanie wyciszenia, Wzmacnianie Niebiaskich Si? Odp.: Nasz jzyk nie moe tego wyjani. Kady gest obejmuje bogactwo znacze. Generalnie, mwic: Rozpoczn wykonywanie ruchw i praktykowanie Fa Buddy. Ureguluj swoje ciao i wejd w stan kultywowania. Pyt.: Czy prawd jest, e wtedy kiedy osigniemy poprzez kultywowanie stan Mleczno-Biaego Ciaa wszystkie pory w skrze zostan otwarte oraz zostanie uformowane oddychanie ciaa? Odp.: Sprbujcie to odczu: przekroczylicie ju ten poziom. eby uregulowa wasze ciao do stanu Mleczno-Biaego Ciaa, musiaem naucza Fa przez ponad dziesi godzin, nie mniej.

89

Natychmiast doprowadzamy ci do stanu, ktrego osignicie, poprzez praktykowanie innych metod kultywowania zajoby dekady lub duej. Poniewa ten krok nie wymaga standardw xinxing, zrobiony jest w oparciu o moliwoci Mistrza. Zanim to nawet odczue, przekroczye ju ten poziom. Trwao to by moe tylko kilka godzin. Jednego dnia moesz by bardzo wraliwy, ale po chwili nie bdziesz ju tak wraliwy. Faktycznie, przeszede ju przez gwny poziom. Jakkolwiek w innych metodach kultywowania pozostaniesz na tym poziomie przez rok, albo duej; s one na niszym poziomie. Pyt.: Czy mylenie o wszystkich ruchach Falun Gong podczas jazdy autobusem czy stania w kolejce jest w porzdku? Odp.: Nasze wiczenia nie wymagaj intencji umysu, czy jakiej specyficznej dugoci czasu na codzienn praktyk. Niezaprzeczalnie, im duej wiczysz tym lepiej. Gdy nie wiczysz, Falun sam ci kultywuje. Gdy ty nie wiczysz, w zamian sama praktyka ci kultywuje. Ale lepiej bdzie wzmocni go i wiczy wicej podczas wstpnego etapu. Niektrzy studenci zauwa, e gdy wyjad subowo na kilka miesicy, to nie maj czasu na wiczenie. Jednak nie bdzie to miao adnego wpywu. Po ich powrocie Falun bdzie w dalszym cigu wirowa, poniewa nigdy si nie zatrzymuje. Tak dugo jak uwaasz si w sercu za kultywujcego i dobrze chronisz swj xinxing, bdzie dziaa. Ale jest tu jeden problem: jeeli nie kultywujesz i uwaasz si za zwykego czowieka zaniknie. Pyt.: Czy mona praktykowa razem, Falun Gong i Tantryzm? Odp.: Tantryzm rwnie uywa Koa Prawa (Falun), ale nie mona go praktykowa razem z nasz metod kultywowania. Jeeli kultywowae Tantryzm i Koo Prawa jest ju uformowane, moesz kontynuowa kultywowanie Tantryzmu, poniewa jest ono rwnie praw metod kultywowania. Nie mog one by jednak praktykowane w tym samym czasie. Koo Prawa Tantryzmu kultywuje centralny kana i wiruje poziomo. Koo Prawa [w Tantryzmie] rni si od naszego Falun i posiada mantry na kole. Nasz Falun jest umiejscowiony pionowo na podbrzuszu zwrcony pask stron na zewntrz. Poniewa miejsce na podbrzuszu jest ograniczone, mj Falun sam cakowicie zakrywa ten obszar. Po umieszczeniu tam jeszcze jednego wszystko bdzie pomieszane. Pyt.: Czy moemy praktykowa inne systemy kultywowania szkoy Buddy, jeeli w tym samym czasie praktykujemy Falun Gong? Czy moemy sucha tam z powtarzanym imieniem Bodhisattva Avalokitesvara? Czy wieccy Buddyci, ktrzy mieszkaj w domach mog powtarza wite pisma po nauczeniu si Falun Gong? Czy moemy uprawia inne wiczenia w tym samym czasie? Odp.: Myl, e nie. Kady system ma swoj drog kultywowania. Jeeli naprawd chcesz kultywowa, a nie tylko leczy choroby lub poprawi stan zdrowia, musisz kultywowa tylko jedn drog. To jest powana sprawa. Kultywowanie do wyszych poziomw wymaga od osoby kultywowania tylko wedug jednej metody. Taka jest absolutna prawda. Nawet drogi kultywowania szkoy Buddy nie mog by mieszane pomidzy sob. Metoda kultywowania, o ktrej mwimy jest z wyszych poziomw i zostaa odziedziczona z przed wielu, wielu laty. Praktykowanie zgodnie z tym, co odczuwasz jest chaotyczne. Patrzc z innego wymiaru,

90

proces transformacji jest niesychanie gboki i skomplikowany. Tak jak z precyzyjnym instrumentem, jeeli usuniesz jedn z czci i zastpisz j czym innym to zaraz si zepsuje. Tak samo z kultywacj: nic nie mona dodawa. Jeeli je zmieszasz razem, to le si to skoczy. Tak samo z innymi drogami kultywacji: jeeli chcesz kultywowa to musisz si skoncentrowa na jednej drodze. Jeeli postpisz inaczej, nie bdziesz mg nic kultywowa. Powiedzenie gromadzenie tego, co najlepsze z kadej szkoy stosuje si tylko do poziomu leczenia chorb i poprawiania zdrowia. Nie doprowadzi ci do wyszych poziomw. Pyt.: Czy bdziemy wzajemnie sobie przeszkadza jeeli wiczymy z ludmi, ktrzy praktykuj inne drogi kultywowania? Odp.: Bez wzgldu na to, jak drog kultywowania on praktykuje ze szkoy Tao, nadzwyczajn praktyk, lub jedn ze szkoy Buddy tak dugo jak jest ona praw drog, nie ma na nas adnego wpywu. Ty rwnie nie bdziesz z nim kolidowa. Jeeli bdzie wiczy obok ciebie to odniesie korzy. Poniewa Falun jest inteligentn istot i nie kultywuje dan, w zwizku z tym automatycznie pomoe. Pyt.: Czy moemy poprosi innych mistrzw qigong, eby uregulowali nasze ciaa? Czy wywrze to na nas jaki wpyw, jeeli bdziemy sucha wykadw innych mistrzw qigong? Odp.: Wierz, e po tych zajciach bdziesz odczuwa, jaki stan osigno twoje ciao. Po pewnym czasie, choroby nie bd ju dopuszczane. Gdy problemy ponownie si pojawi, osoby bd odczuwa objawy przezibienia lub ble brzucha, ale nie s one ju takie same. Natomiast s one utrapieniami i prbami. Jeeli szukasz innych mistrzw qigong to znaczy, e nie zrozumiae lub nie wierzysz w to, co powiedziaem. Jeeli masz mentalno denia, cigniesz na siebie ze przesania (Xin Xi), ktre zakc twoje kultywowanie. Jeeli gong tych mistrzw pochodzi od duchowego zawadnicia (futi), moesz rwnie przycign te istoty. To samo dotyczy suchania wykadw: czy ch suchania nie znaczy, e dysz do czego? Musisz ten problem sam zrozumie. To jest problem xinxing i nie zamierzam si w to wtrca. Jeeli mwi o zasadach bardzo wysokiego poziomu lub sprawach dotyczcych xinxing, moe to by w porzdku. Uczestniczye w moich zajciach i poprzez duy wysiek twoje ciao zostao uregulowane. Z pocztku, przesania z innych praktyk byy bardzo chaotyczne, pomieszay ciao. Wszystko jest teraz uregulowane do najlepszego stanu, ze jest usunite a dobre pozostawione. Oczywicie, nie sprzeciwiam si temu, eby si uczy innych metod kultywowania. Jeeli czujesz, e Falun Gong nie jest dobre, moesz uczy si innych metod kultywowania. Ale utrzymuj, e jeeli uczysz si za duo rnych rzeczy, to nie jest to dobre dla ciebie. Kultywowae ju Wielk Drog (Dafa) i Fashen s tu obok ciebie. Pozyskae rzeczy z wyszego poziomu i teraz chcesz zawrci i znowu szuka od nowa! Pyt.: Jeeli praktykujemy Falun Gong, czy moemy studiowa inne metody takie jak masa, samoobrona, Pojedyczy-Palec Zen, Taichi itd.? Czy jeeli nie praktykujemy adnej z tych metod a tylko czytamy ksiki, bdzie to miao jakikolwiek wpyw? Odp.: Moesz studiowa masa i samoobron, ale jeeli wyzwolisz w sobie okruciestwo, le bdziesz si z tym czu. Pojedyczy-Palec Zen i Taichi s uznawane za qigong. Jeeli je praktykujesz bdziesz dodawa ich rzeczy, a zanieczycisz moje substancje, ktre s w twoim

91

ciele. Jeeli czytasz ksiki o xinxing to jest w porzdku. Ale niektrzy autorzy wycigaj wnioski zanim to wszystko zrozumiej. Pomiesza to twoje myli. Pyt.: Czy jest w porzdku, jeeli podczas wiczenia Trzymanie koa przed gow moje rce czasami si zetkn? Odp.: Nie pozwl, eby rce si zetkny. Wymagamy, eby zachowa may odstp. Jeeli rce si zetkn to energia na rkach powrci do ciaa. Pyt.: Podczas wiczenia drugiego zestawu, jeeli nie moemy ju utrzyma ramion [w grze], czy moemy opuci je i [pniej] kontynuowa wiczenie? Odp.: Kultywowanie jest bardzo gorzkie. Nie bdzie to skuteczne, jeeli w momencie, gdy poczujesz troch blu opucisz rce. Zasady s takie: im duej tym lepiej. Ale powiniene to robi zgodnie z moliwociami. Pyt.: Dlaczego w pozycji peen lotos u kobiet lewa noga znajduje si pod praw? Odp.: Dzieje si tak, poniewa nasz system kultywowania bierze pod uwag jeden podstawowy, wany czynnik: ciao kobiety rni si od ciaa mczyzny. Dlatego te kultywowanie powinno by zgodne z kobiec budow ciaa, jeeli kobieta chce uy benti do swojej przemiany. U kobiet zwykle lewa noga podtrzymuje praw, stosujc si do tej sytuacji. U mczyzn jest odwrotnie, poniewa zasadnicza natura jest rna. Pyt.: Czy dozwolone jest podczas wiczenia suchanie tam z muzyk lub recytowanymi wersami? Odp.: Jeeli jest to przyzwoita muzyka ze szkoy Buddy, to moesz sucha. Jednak prawdziwe kultywowanie nie potrzebuje muzyki, poniewa wymaga moliwoci wejcia w stan uspokojenia. Suchanie muzyki jest prb zastpienia wielu myli tylko jedn. Pyt.: Czy podczas wiczenia Penetrowania dwch kracw kosmicznych powinnimy si zrelaksowa czy uy siy? Odp.: Penetrowanie dwch kracw kosmicznych wymaga, w przeciwiestwie do pierwszego zestawu, zrelaksowanej i naturalnej pozycji stojcej. Wszystkie inne wiczenia wymagaj, eby si zrelaksowa: tym si rni od pierwszego zestawu. 3. Kultywowanie xinxing Pyt.: Chc dotrzyma standardw Zhen, Shan i Ren. Ale wczoraj nio mi si, e si z kim bardzo ostro kc, a kiedy chciaem tolerowa to mi si nie udao. Czy miao to mi pomc w poprawie mojego xinxing?

92

Odp.: Oczywicie, e miao. Powiedziaem wam ju, czym s sny. Powiniene postara si o tym pomyle i sam zrozumie. Rzeczy, ktre pomog ci poprawi xinxing pojawi si nagle i nieoczekiwanie. Nie czekaj, a bdziesz psychicznie przygotowany na ich powitanie. eby oceni czy osoba jest dobr czy z, moesz j podda prbie tylko wtedy, gdy nie jest psychicznie na to przygotowana. Pyt.: Czy Ren z Zhen, Shan i Ren z Falun Gong oznacza, e powinnimy wszystko tolerowa, bez wzgldu na to czy jest to poprawne czy nie? Odp.: Ren, o ktrym mwi odnosi si do poprawy xinxing w sprawach zwizanych z twoim wasnym interesem i wszystkimi tymi przywizaniami, ktrych nie chciae si pozby. Tak naprawd, Ren nie jest czym strasznym, nawet dla zwykych ludzi. Pozwlcie, e wam opowiem histori. Han Xin by wielkim dowiadczonym generaem, ktry od dziecistwa kocha sztuki walki. W jego czasach ludzie, ktrzy uczyli si sztuk walki nosili miecze. Pewnego razu, gdy Han Xin szed ulic wyszed mu na przeciw zbj i prowokowa go: Po co nosisz ten miecz? Czy odwaysz si zabi czowieka? Jeeli tak to najpierw mnie zabij. Mwic to nadstawi kark. Powiedzia, Jeeli nie odwaysz si mnie zabi, przeczogaj si pomidzy moimi nogami! Han Xin przeczoga si pomidzy nogami zbja. Mia on doskonae moliwoci Ren. Niektrzy ludzie uwaaj tolerancj za sabo, tak jakby atwo byo wyywa si na takiej osobie. Prawda jest taka, e ludzie, ktrzy mog tolerowa maj bardzo siln wol. Jeeli chodzi o zo, czy dobro w rnych sprawach musisz popatrze czy zgadzaj si z zasadami wszechwiata. Moesz uwaa, e jakie wydarzenie nie jest z twojej winy i e to inna osoba ci zdenerwowaa. Naprawd, to nie wiesz dlaczego. Powiesz Wiem, chodzio o co trywialnego. To, o czym mwi jest inn zasad, ktra nie moe by zauwaona w tej materialnej przestrzeni. Mwic artem, by moe w poprzednim yciu bye komu co winien. Jak moesz oceni, co jest dobre, a co ze? Musimy by tolerancyjni. Jak moesz najpierw zdenerwowa i obrazi innych, a potem by wyrozumiay? W stosunku do tych ludzi, ktrzy naprawd ci zdenerwowali powiniene nie tylko by wyrozumiay, ale rwnie wdziczny. Jeeli osoba krzyczy na ciebie, a potem ci oskara przed twoim nauczycielem o krzyczenie na ni, powiniene w swoim sercu powiedzie Dzikuj. Powiesz, Czy nie zamienibym si w Ah Q (niemdra posta w chiskiej noweli)? To jest twoja opinia. Jeeli nie podchodzisz do tego wydarzenia w taki sam sposb jak on, to poprawie swj xinxing. On zyska w tym materialnym wymiarze, ale daje tobie co w innym wymiarze, nieprawda? Twj xinxing si poprawi i przemienia czarna substancja. Zyskae w potrjny sposb. Dlaczego nie by mu wdzicznym? Z punktu widzenia zwykych ludzi nie jest to atwo poj, ale ja nie ucz zwykych ludzi. Ucz praktykujcych. Pyt.: Ludzie, ktrzy nie maj duchowego zawadnicia (futi) mog poprawi xinxing, co umoliwi im unikn futi. A co jeeli kto ju ma futi? Jak moe si tego pozby? Odp.: Jeden prawy umys moe poskromi setk za. Otrzymae dzisiaj Wielkie Prawo (Dafa). Od tego momentu, nawet jeeli futi przyniesie ci korzy, nie powiniene tego zaakceptowa. Jeeli przyniesie ci pienidze, saw i osobisty zysk, jeste w swoim sercu szczliwy mylc Zobaczcie jakie mam moliwoci, i chwalisz si przed innymi. Ale gdy czujesz si niedobrze, nie chcesz z tym y i szukasz Nauczyciela, eby ci leczy. Jak to si dzieje, e nie zachowujesz si waciwie, gdy [futi] w dalszym cigu daje ci dobre rzeczy?

93

Nie moemy tej sytuacji dla ciebie rozwiza, poniewa zaakceptowae wszystkie korzyci, ktre ci przynioso. Nie do zaakceptowania jest to, e chcesz tylko korzyci. Zacznie si obawia tylko wtedy, gdy nie bdziesz go chcia ani nawet tych dobrych rzeczy, ktre przynosi, i jeeli kontynuujesz kultywowanie zgodnie z metod uczon przez Nauczyciela i staniesz si prawy, a twj umys bdzie solidny. Jeeli jeszcze bardziej stanowczo odrzucisz go, gdy sprbuje ci da jakie korzyci, nadszed czas, eby ci opuci. Jeeli zostaje do ciebie przyczepione zrobi zy uczynek. W tym momencie ja mog si tym zaj. Zniknie z prostym ruchem mojej rki. Ale nie bdzie to skuteczne, jeeli bdziesz chcia korzyci, ktre ci przynosi. Pyt.: Czy ludzie zostan zawadnici poprzez wiczenie w parku? Odp.: Wyjaniem wam to ju wiele razy. Kultywujemy Praw Drog. Jeeli masz prawy umys, wszystkie ze rzeczy rnego rodzaju zostan poskromione. W kultywowaniu Prawej Drogi umys jest bardzo czysty i uczciwy, a wic nic nie moe podej do praktykujcego. Falun jest czym niesamowitym. Nie tylko ze rzeczy nie s w stanie przyczepi si do ciebie w pobliu ciebie s przestraszone. Jeeli w to nie wierzysz, moesz wiczy w innych miejscach. Wszystkie [futi] boj si ciebie. Gdybym wam powiedzia liczb futi [tam], wszyscy bylibycie przeraeni; wielu ludzi ma futi. Ludzie ci po osigniciu celu, jakim jest leczenie chorb i poprawa stanu zdrowia, kontynuuj praktykowanie. Czego chc? Te problemy pojawi si, gdy ich umysy nie s prawe. Jednak nie moemy tych ludzi obwinia, poniewa nie rozumiej zasad. Jednym z celw mojego publicznego ujawnienia si jest pomoc wam w poprawieniu tych zych rzeczy. Pyt.: Jakie nadprzyrodzone zdolnoci osoba rozwinie w przyszoci? Odp.: Nie chc o tym mwi. Poniewa kada osoba ma swj wasny zestaw uwarunkowa, bardzo trudno jest powiedzie. Na rnych poziomach bd rozwinite rne nadprzyrodzone zdolnoci. Krytycznym czynnikiem jest twj xinxing na kadym poziomie. Jeeli w pewnym aspekcie zostan odrzucone przywizania, to w tym aspekcie moe zosta rozwinita nadprzyrodzona zdolno. Ale ta nadprzyrodzona zdolno musi znajdowa si w pocztkowym stadium tak, eby nie bya za potna. Jeeli twj xinxing nie osign bardzo wysokiego poziomu, nadprzyrodzone zdolnoci nie mog by ci dane. Chocia na naszych zajciach niektrzy maj dosy dobr wrodzon jako. Rozwinli nadprzyrodzon zdolno chodzenia, ktra chroni ich przed deszczem. Niektrzy rozwinli rwnie nadprzyrodzon zdolno telekinezy. Pyt.: Czy kultywowanie xinxing lub pozbywanie si wszystkich przywiza odnosi si do pustki ze szkoy Buddy i nicoci ze szkoy Tao? Odp.: Xinxing i cnota, o ktrych mwimy nie s zawarte w pustce ze szkoy Buddy lub nicoci ze szkoy Tao. Raczej, to pustka ze szkoy Buddy i nico ze szkoy Tao zawarte s w naszym xinxing. Pyt.: Czy Budda zawsze pozostanie Budd?

94

Odp.: Po osigniciu poprzez kultywowanie stanu owiecenia jeste istot owiecon to znaczy, istot z wyszych poziomw. Ale nie ma gwarancji, e nigdy nie bdziesz si le zachowywa. Oczywicie, normalnie nie popenisz za na tym poziomie, poniewa widziae prawd. Ale jeeli le si bdziesz prowadzi, spadniesz na d bez wyjtku. Jeeli zawsze bdziesz robi dobre rzeczy, pozostaniesz tam na zawsze. Pyt.: Jaka jest osoba z wielk wrodzon jakoci? Odp.: Okrelone jest to przez kilka czynnikw: 1. Dobra wrodzona jako; 2. Znakomita jako owiecenia; 3. Doskonaa moliwo tolerancji; 4. Niewiele przywiza, nieprzykadanie wagi do rzeczy tego wiata. Tacy s ludzie z wielk wrodzon jakoci, ktrych bardzo trudno jest znale. Pyt.: Czy ludzie, ktrzy nie maj dobrej wrodzonej jakoci mog rozwin gong, jeeli praktykuj Falun Gong? Odp.: Ludzie bez dobrej wrodzonej jakoci rwnie mog rozwin gong, poniewa kady ma troch cnoty (de). Niemoliwe jest, eby w ogle nie mie cnoty (de) nie ma takiej osoby. Nawet, jeeli nie masz na sobie biaej substancji, w dalszym cigu masz czarn substancj. Poprzez kultywowanie, czarna substancja moe by przemieniona w bia; to jest tylko dodatkowy krok. Jeeli cierpiae podczas kultywowania, poprawie swj xinxing i powicae si to rozwine gong. Kultywowanie jest warunkiem wstpnym. Fashen Mistrza jest tym, co zamienia to w gong. Pyt.: Cae ycie osoby po urodzeniu zostao ju zaaranowane. Czy cika praca robi jak rnic? Odp.: Oczywicie, e tak. Twoja cika praca jest rwnie czym, co zostao zaaranowane, nic na to nie poradzisz i musisz ciko pracowa. Jeste zwykym czowiekiem. Jednak rzeczy o duej wadze nie mog by zmienione. Pyt.: Jeeli trzecie oko nie otworzyo si to w jaki sposb moemy okreli, czy przesania (Xin Xi) ktre otrzymujemy s ze lub dobre? Odp.: Trudno jest to zrobi samemu. W trakcie procesu kultywowania istnieje wiele problemw, ktre poddaj twj xinxing testowi. Ochrona rozpostarta nad tob przez moje Fashen ma na celu zapobieenie zagroeniom twojego ycia. Jednak Fashen moe nie zaj si pewnymi problemami, ktre musz by pokonane, rozwizane i zrozumiane przez ciebie. Czasami, gdy pojawi si ze przesanie, moe ci powiedzie numery loterii, ale te numery mog by prawidowe lub nie. Mog ci rwnie powiedzie inne rzeczy. Wszystko zaley od ciebie. Jeeli masz prawy umys, ze rzeczy nie mog wtargn. Nie powinno by adnego problemu tak dugo jak dobrze chronisz swj xinxing. Pyt.: Czy moemy wiczy gdy jestemy emocjonalnie zdenerwowani?

95

Odp.: Jeeli jeste w zym nastroju, to trudno ci bdzie usi i uspokoi si. W gowie bdziesz mia gonitw zych myli. W kultywowaniu istniej przesania (Xin Xi). Jeeli masz ze myli, te rzeczy wtargn do twojego kultywowania i zamieni go w intencjonaln kultywacj drogi za. wiczenia, ktre wykonujesz mogyby ci zosta przekazane przez Yan Xin84, przez innego Mistrza lub przez yjcego Budd z Tantryzmu. Ale jeeli nie przestrzegasz dokadnie ich wymaga xinxing, to to co praktykowae nie bdzie ich drog kultywowania mimo tego, e to oni byli tymi, ktrzy ci uczyli. Pomylmy o tym: jeeli wiczysz pozycj stojc i czujesz si bardzo zmczony, ale twj umys jest w dalszym cigu bardzo aktywny, mylisz, Dlaczego taki i taki w mojej pracy jest taki nieprzyjemny? Dlaczego donis na mnie? Co musz zrobi, eby dosta podwyk? Ceny rosn powinienem i na zakupy, czy w ten sposb nie kultywujesz celowo, podwiadomie i bezwiednie drogi za? Dlatego te, jeeli dowiadczasz emocjonalnych kopotw, najlepiej bdzie wcale wtedy nie wiczy. Pyt.: Jaki jest standard dla ekstremalnie wysokiego xinxing? Odp.: Xinxing wywodzi si z kultywowania i nie ma ustalonego adnego standardu. Wszystko pozostaje dla ciebie do owiecenia i zrozumienia. Jeeli nalegasz, e xinxing ma standard, to jest to wtedy, gdy napotykasz na incydenty, powiniene sprbowa pomyle, Jeeli przydarzyoby si to owieconej osobie, to co ona by zrobia? Ludzie wzorowi s wybitni, oczywicie, ale s oni w dalszym cigu tylko wzorem dla zwykych ludzi. Pyt.: Nie powinnimy by podejrzliwi w stosunku do rozmw i przemwie innych mistrzw qigong. Ale jeeli natkniemy si na oszustw, ktrzy oszukuj ludzi dla pienidzy, co powinnimy zrobi? Odp.: Nie musi tak by. Najpierw powiniene si przyjrze temu, co omawiaj, a potem samemu oceni czy jest to oszustwem. eby oceni czy mistrz qigong jest uczciwy czy nie, moesz przyjrze si jego xinxing. Gong zawsze jest taki wysoki jak xinxing. Pyt.: Jak eliminujemy karm, albo jak to nazywa Buddyzm dug karmiczny? Odp.: Kultywowanie samo w sobie jest form eliminowania karmy. Najlepszym sposobem bdzie poprawienie twojego xinxing, co umoliwi przemian czarnej substancji w bia substancj, cnot (de). Cnota (de) jest nastpnie zamieniona w gong. Pyt.: Jeeli praktykujemy Falun Gong to czy s jakie przykazania, ktre zabraniaj robienia okrelonych rzeczy? Odp.: Wikszo tego, co jest zakazane w Buddyzmie, nie moe by czynione rwnie przez nas, ale my mamy inne na to spojrzenie. Nie jestemy mnichami lub mniszkami. yjemy pord zwykych ludzi, dlatego jest inne. Jeeli lekko potraktujesz niektre rzeczy to

84

Yan Xin (jan sin) dobrze znany mistrz qigong w Chinach

96

wystarczy. Oczywicie, gdy twoja moc energii ronie i osignie bardzo wysoki poziom, to to co bdzie wymagane od twojego xinxing bdzie te bardzo due. 4. Trzecie oko (tianmu) Pyt.: W czasie gdy Mistrz wykada, widziaem ponad gow Mistrza metrow zot aureol i wiele zotych aureoli wielkoci gowy poza plecami Mistrza. Odp.: Trzecie oko tej osoby osigno ju cakiem wysoki poziom. Pyt.: Widziaem zote wiato wymieszane z winem, wypluwane przez uczniw Mistrza, gdy leczyli innych ludzi. Odp.: Powiedziabym, e ta osoba cakiem dobrze kultywowaa. Moga ona widzie emitowane nadprzyrodzone zdolnoci. Pyt.: Czy otwarte trzecie oko bdzie miao jakikolwiek wpyw na dziecko. Czy otwarte trzecie oko wydziela energi? Odp.: Bardzo atwo jest otworzy trzecie oko u dzieci do szstego roku ycia. Jeeli mae dziecko nie praktykuje, otwarcie jego trzeciego oka doprowadzi do wycieku energii; ale kto w rodzinie musi praktykowa. Najlepiej bdzie pozwoli mu patrze przez trzecie oko raz dziennie, zapobiegajc w ten sposb zamkniciu, jak rwnie wyciekaniu zbyt duej iloci [energii]. Najlepiej, eby mae dzieci same praktykoway kultywowanie. Im wicej uyj [trzecie oko] tym wicej energii wycieknie. To, na co to ma wpyw, to nie jest fizyczne ciao, ale ich najbardziej podstawowe esencje. Jeeli o nie dba, nie bdzie to miao adnego wpywu. To, o czym wanie mwiem dotyczy maych dzieci, a nie dorosych. Niektrzy ludzie maj trzecie oko szeroko otwarte i nie boj si, e energia wycieka, mimo to nie mog widzie czego na bardzo wysokim poziomie. S te ludzie, ktrzy mog widzie na bardzo wysokich poziomach. Kiedy widz, Fashen lub inny Mistrz dostarcza mu energii. To nie jest problem. Pyt.: Widziaem na ciele i na cieniu Mistrza zot powiat, ale znikna w mgnieniu oka. Co si stao? Odp.: To jest moje Fashen. Wykadam i na wierzchoku gowy mam kolumn energii; jest to wyznacznik poziomu, na ktrym jestem. Znikno po mrugniciu okiem, dlatego e nie wiesz jak uywa trzeciego oka. Uye swoich cielesnych oczu. Pyt.: Jak stosujemy nadprzyrodzone zdolnoci? Odp.: Myl, e byoby problemem, gdyby kto stosowa nadprzyrodzone zdolnoci w naukach wojskowych, szpiegostwie lub innej wysokiej technologii. Nasz wszechwiat ma swoj natur. Jeeli uycie nadprzyrodzonych zdolnoci stosuje si do natury, to zdolnoci

97

dziaaj; jeeli nie stosuje si, to zdolnoci nie bd dziaa. Nawet w celu robienia dobrych uczynkw osoba moe nie by w stanie pozyska rzeczy z wyszych poziomw. Moe tylko by w stanie wyczuwa lub czu je. Jeeli osoba uywa tylko mae nadprzyrodzone zdolnoci, nie spowoduje to duej szkody w spoeczestwie. Jeeli osoba chce zmieni pewne rzeczy, musi zrobi znaczny wysiek. A jeeli chodzi o to, czy jest on potrzebny do tego czy nie to, to co on mwi nie ma adnego wpywu, poniewa rozwj spoeczestwa nie zaley od jego woli. Moe chcie osign konkretne rzeczy, ale ostateczna decyzja nie naley do niego. Pyt.: W jaki sposb wiadomo osoby wchodzi i wychodzi z ciaa? Odp.: wiadomo, o ktrej tutaj mwimy, zwykle wychodzi poprzez wierzchoek gowy. Oczywicie, nie jest ograniczona do wychodzenia w ten sposb. Moe wyj przez kady punkt, w przeciwiestwie do tego, co jest podkrelane w innych szkoach kultywowania, gdzie musi wyj przez czubek gowy. Moe opuci ciao w kadym miejscu. Tak samo, gdy wchodzi do ciaa. Pyt.: W obszarze trzeciego oka jest czerwone wiato z czarn dziur w rodku. Gwatownie rozkwita. Czy to trzecie oko si otwiera? Czasami towarzyszy mu wiato gwiazd i byskawice. Odp.: Jak widzisz wiato gwiazd znaczy to, e trzecie oko jest bliskie otwarcia. Jeeli widzisz byskawice, jest prawie cakowicie otwarte. Pyt.: Widziaem na gowie i ciele Mistrza czerwone i zielone aureole. Ale jak zamknem oczy nic nie widziaem. Czy widziaem to peryferyjnym wzrokiem? Odp.: Nie uywae peryferyjnego wzroku. Po prostu nie wiedziae jak widzie majc zamknite oczy, dlatego zdoae tylko widzie majc otwarte oczy. Ludzie czsto nie wiedz, jak uy ju otwartego trzeciego oka. Czasami przypadkowo widz rzeczy majc otwarte oczy. Ale kiedy chcesz si dokadnie czemu przyjrze, to faktycznie zaczynasz uywa swoich wasnych oczu; wic przedmioty znowu znikaj. Gdy nie zwracasz uwagi, ponownie je zobaczysz. Pyt.: Moja crka widzi jakie krgi na niebie, ale nie potrafi dokadnie ich opisa. Poprosilimy j, aby przyjrzaa si symbolowi Falun i powiedziaa, e to jest wanie to. Czy jej trzecie oko jest rzeczywicie otwarte? Odp.: Dzieci do szstego roku ycia mog mie otwarte trzecie oko tylko po jednym spojrzeniu na symbol naszego Falun. Mimo to nie powiniene tego robi. Dzieci mog to widzie. Pyt.: Nie wiem jak uy dopiero, co otwarte trzecie oko. Prosz, czy Mistrz mgby to wyjani?

98

Odp.: Jak trzecie oko bdzie cakowicie otwarte ludzie bd wiedzieli jak je uy nawet, jeeli przedtem tego nie wiedzieli. Jeeli jest bardzo jasne i atwe do uycia ludzie bd wiedzieli jak je uy, mimo, e przedtem tego nie wiedzieli. Widzenie przez trzecie oko zachodzi nie intencjonalnie. Gdy chcesz si lepiej przyjrze, niechccy przestawiasz si na swoje wasne oczy i uywasz nerww wzrokowych. Dlatego te nie moesz tego ju wicej widzie. Pyt.: Czy po otwarciu trzeciego oka zobaczymy cay wszechwiat? Odp.: W otwieraniu trzeciego oka s poziomy. Innymi sowy, ile widzisz prawdy zaley od twojego poziomu. Otwarcie twojego trzeciego oka nie oznacza, e bdziesz w stanie widzie wszystko we wszechwiecie. Ale poprzez dalsze kultywowanie poprawisz stopniowo swj poziom, a osigniesz owiecenie. Wtedy bdziesz w stanie widzie wicej poziomw. Chocia nawet wtedy nie ma gwarancji, e to, co widzisz jest prawd z caego wszechwiata. Poniewa gdy Sakjamuni naucza podczas swojego ycia, on rwnie bez przerwy si ulepsza. Za kadym razem gdy osign nowy poziom odkrywa, e to, czego poprzednio naucza nie byo ostateczne i na jeszcze wyszym poziomie znowu si zmieniao. Dlatego, w kocu powiedzia, Nie ma Dharmy, ktra jest ostateczna, Kady poziom ma swoje zasady. Nawet dla niego niemoliwe byo ujrze prawd caego wszechwiata. Z punktu widzenia przecitnych ludzi jest niepojte, e kto na tym wiecie moe kultywowa si do poziomu Tathagata. Poniewa wiedz tylko o poziomie Tathagata i nie wiedz, e s inne, jeszcze wysze poziomy, nie wiedz lub nie akceptuj rzeczy o wyszej istocie. Tathagata jest bardzo maym poziomem Fa Buddy. Okrelenie Wielkie Fa nie ma granic, odnosi si wanie do tego. Pyt.: Czy to, co widzimy na twoim ciele naprawd istnieje? Odp.: Oczywicie, naprawd istnieje wszystkie wymiary skadaj si z materii. Tylko ich budowa rni si od naszej. Pyt.: Moje przeczucia, co do przyszoci czsto s prawdziwe. Odp.: Jest to nadprzyrodzona zdolno przewidywania, o ktrej mwilimy. Faktycznie jest niszym poziomem przewidywania przyszoci i patrzenia w przeszo (Suming Tong). Gong, ktry kultywujemy znajduje si w innym wymiarze, gdzie nie ma konceptu czasu i przestrzeni; jest taki sam bez wzgldu na to jak odlegy jest dystans lub jak dugi jest czas. Pyt.: Dlaczego podczas wiczenia pojawiaj si ludzie peni kolorw, niebo i obrazy? Odp.: Twoje trzecie oko zostao otwarte i to, co widzisz naley do innego wymiaru. Ten wymiar ma warstwy, dlatego moe widziae jeden z jego poziomw. Jest to tak pikne. Pyt.: Podczas wiczenia syszaem gony dwik i poczuem, e moje ciao jakby pko i otworzyo si. Zrozumiaem nagle wiele rzeczy. Dlaczego?

99

Odp.: Niektrzy atwiej tego dowiadczaj, jest to procesem, w ktrym cz ciaa eksploduje i otwiera si. Osigne w pewnym stopniu owiecenie. Klasyfikowane jest to jako stopniowe owiecenie. Po zakoczeniu jednego z twoich poziomw kultywowania, jego cz eksploduje i otworzy si. Wszystko to jest bardzo normalne. Pyt.: Czasami czuj, e nie mog si ruszy. Dlaczego? Odp.: Podczas wstpnego etapu kultywowania, moesz czu, e nagle nie moesz ruszy rk lub inn czci ciaa. Dlaczego tak si dzieje? Poniewa pozyskae rodzaj nadprzyrodzonej zdolnoci zwanej zamraajcy gong. Jest to jedna z twoich wrodzonych zdolnoci i ma bardzo du moc. Jeeli kto zrobi co zego i ucieka, moesz powiedzie zastygnij i osoba natychmiast bdzie unieruchomiona. Pyt.: Kiedy moemy rozpocz leczenie innych? Leczyem kiedy choroby u innych z pewn skutecznoci. Po nauczeniu si Falun Gong, jeeli ludzie przyjd do mnie na leczenie, czy mog to robi? Odp.: Myl, e jeeli chodzi o kogo w tej klasie bez wzgldu na to, jakie wiczenia praktykowae, jak dugo je praktykowae lub czy osigne poziom umoliwiajcy leczenie chorb czy nie na tym niskim poziomie, nie chc, ebycie leczyli ludzi, poniewa sami jeszcze nie wiecie, w jakim jestecie stanie. By moe leczylicie choroby u innych ludzi. Moglicie to robi, poniewa mielicie prawy umys, co byo pomocne. Mg to by rwnie przechodzcy Mistrz, ktry wam pomg, poniewa robilicie dobry uczynek. Pomimo tego, e energia, ktr rozwinlicie w trakcie kultywowania jest pomocna w robieniu czego, nie moe was ochroni. Podczas leczenia jestecie w tym samym polu, co pacjent. Z czasem czarne qi pacjenta zrobi ci bardziej chore od pacjenta. Jeeli zapytasz pacjenta Czy wyzdrowiae?, odpowie Troch. Co to za leczenie? Niektrzy mistrzowie qigong mwi: Przyjd jutro i znowu pojutrze. Bd ci leczy przez kilka spotka. Robi to rwnie cyklicznie. Czy nie jest to faszywe? Czy nie byoby wspaniale, gdyby mg powstrzyma si od leczenia, a osigniesz wyszy poziom? Kogokolwiek bdziesz leczy to wyzdrowieje. Jakie to bdzie dobre odczucie! Jeeli rozwine ju gong na niezbyt niskim poziomie i jeeli konieczne jest, eby leczy, otworz twoje rce i uwolni twoj nadprzyrodzon zdolnoci leczenia chorb. Ale jeeli masz si kultywowa do wyszych poziomw myl, e najlepiej bdzie, jeli bdziesz trzyma si z dala od tych rzeczy. W celu rozpowszechniania Wielkiego Prawa (Dafa) i uczestnictwa w spotkaniach spoecznych, niektrzy z moich uczniw lecz. Poniewa s przy mnie i s przeze mnie uczeni, s chronieni i nie doprowadzi to do adnych problemw. Pyt. Czy moemy powiedzie innym, e rozwinlimy nadprzyrodzone zdolnoci? Odp.: Nie jest to problem, jeeli powiesz o tym innym praktykujcym Falun Gong, zakadajc, e jeste skromny. Praktykujecie razem, eby mc wymienia [dowiadczenia] i dyskutowa. Oczywicie, jeeli natkniesz si na osoby z zewntrz, ktre posiadaj nadprzyrodzone zdolnoci, moesz im rwnie powiedzie. Nie ma to znaczenia tak dugo, jak si nie chwalisz. Jeeli chcesz si chwali, jakie to posiadasz zdolnoci, spowoduje to kopoty. Jak bdziesz si dugo chwali to zdolno ta zaniknie. Jeeli chcesz tylko mwi o

100

zjawiskach w qigong i dyskutowa o tym bez jakichkolwiek niewaciwych, osobistych myli, uwaam, e nie bdzie to problemem. Pyt.: Szkoa Buddy mwi o pustce a szkoa Tao o nicoci. O czym my mwimy? Odp.: Pustka szkoy Buddy i nico szkoy Tao s unikalne w ich wasnych metodach kultywowania. Oczywicie, my rwnie wymagamy osignicia tego poziomu. Mwimy o celowym kultywowaniu i pozyskaniu gong bez intencji. Kultywowanie xinxing i pozbycie si przywiza rwnie prowadzi do pustki i nicoci, ale nie podkrelamy tego tak mocno. Poniewa yjesz w materialnym wiecie, potrzebujesz zarabia na utrzymanie i mie zawd musisz robi pewne rzeczy. Robienie czego, nieuchronnie stawia ci przed problemem: czy to, co robisz jest dobre czy ze. Co powinnimy zrobi? To, co kultywujemy to jest xinxing, najwaniejsza cecha naszej metody. Tak dugo jak masz prawy umys, a to, co robisz jest zgodne z naszymi wymaganiami, nie bdzie problemu z twoim xinxing. Pyt. Jak odczuwamy rozwj naszych nadprzyrodzonych zdolnoci? Odp.: Jeeli rozwine nadprzyrodzone zdolnoci podczas wstpnego etapu kultywowania, to bdziesz w stanie je odczuwa. Jeeli jeszcze nie rozwine nadprzyrodzonych zdolnoci, ale twoje ciao jest wraliwe, moesz by w stanie je odczuwa. Jeeli aden z tych warunkw nie wystpuje, to nie masz adnego sposobu, aby si dowiedzie. Jedyne, co moesz zrobi to kontynuowa kultywowanie nie wiedzc o nich. Szedziesit do siedemdziesiciu procent naszych uczniw ma otwarte trzecie oko. Wiem, e mog widzie. Chocia nic nie mwicie, obserwujecie z szeroko otwartymi oczami. Dlaczego chc, ebycie razem praktykowali? Chc, ebycie wymieniali [si dowiadczeniami] i dyskutowali wewntrz swoich grup. Ale, eby by odpowiedzialnym do tej metody kultywowania, nie powinnicie rozmawia bez zahamowa poza grup. Wewntrzna wymiana i poprawa kadego z was s do zaakceptowania. Pyt.: Jak wyglda Fashen? Czy ja mam Fashen? Odp.: Fashen osoby wyglda tak samo jak ta osoba. Teraz nie masz Fashen. Jak twoje kultywowanie osignie okrelony poziom, zakoczysz kultywowanie Shi Jian Fa (Fa w Trjwiecie) i wejdziesz na niesamowicie wysoki poziom. Tylko wtedy rozwiniesz Fashen. Pyt.: Po zakoczeniu tych zaj, jak dugo Fashen Mistrza bdzie postpowao za nami? Odp.: W momencie, gdy student rozpoczyna kultywowanie czego z wyszych poziomw, jest to dla niego duy punkt zwrotny. Nie odnosi si to do zmian w myleniu, ale do caej jego osoby. Dlatego, jeeli zwyky czowiek dostanie to, czego nie powinien dosta, jest to niebezpieczne i jego ycie bdzie zagroone. Moje Fashen musz go chroni. Jeeli nie mgbym tego zrobi, a w dalszym cigu rozpowszechniabym Fa, to tak jakbym krzywdzi ludzi. Wielu mistrzw qigong boi si naucza kultywowania i robi to, poniewa nie mog poradzi sobie z odpowiedzialnoci. Moje Fashen bd ci chroniy, a do momentu, w

101

ktrym osigniesz owiecenie. Jeeli zatrzymasz si w poowie drogi, Fashen po prostu same ci opuszcz. Pyt. Nauczyciel mwi, Ludzie z przecitn wrodzon jakoci kultywuj nie poprzez wiczenia, ale przez xinxing. Czy prawidowe jest stwierdzenie, e tak dugo jak xinxing jest bardzo wysoki, osoba moe osign Prawy Owoc bez praktykowania wicze? Odp.: Teoretycznie to jest prawidowe. Tak dugo jak kultywujecie swj xinxing, cnota (de) moe by przemieniona w gong. Ale musicie uwaa siebie za praktykujcych. W przeciwnym razie, jedyne co moecie osign, to cige gromadzenie cnoty. Moesz by w stanie zgromadzi wielk ilo cnoty, jeeli wytrwale jeste prawym czowiekiem, ktry gromadzi cnot. W tym przypadku, nawet jeeli uwaacie si za praktykujcych, nie bdziecie w stanie i dalej, poniewa nie nauczylicie si Fa z wyszych poziomw. Jak wszyscy wiecie ujawniem wiele rzeczy. Bardzo trudno jest kultywowa do wyszych poziomw bez ochrony Mistrza. Byoby to niemoliwe dla ciebie kultywowa na wyszych poziomach nawet przez jeden dzie. Dlatego, osignicie owiecenia nie jest takie atwe. Ale po poprawieniu twojego xinxing, moesz zasymilowa si z natur wszechwiata. Pyt.: Jaka jest zasada zdalnego leczenia? Odp.: Jest bardzo prosta. Wszechwiat moe si rozszerza lub kurczy; tak jak nadprzyrodzone zdolnoci. Pozostaj w oryginalnym miejscu i nie przenosz si, ale wyemitowane nadprzyrodzone zdolnoci mog dotrze do pacjentw tak daleko jak Stany Zjednoczone. [eby leczy osob] mog, albo wysa nadprzyrodzone zdolnoci do jej miejsca, albo bezporednio sprowadzi jej zasadniczego ducha (yuanshen) tutaj. Taka jest zasada zdalnego leczenia. Pyt.: Czy moemy wiedzie ile rodzajw nadprzyrodzonych zdolnoci zostanie rozwinitych? Odp.: Istnieje ponad dziesi tysicy nadprzyrodzonych zdolnoci. Nie jest wane eby wiedzie dokadnie ile ich jest. Znajomo tej zasady i tego Fa jest wystarczajca. Tobie pozostaje kultywowanie. Znajomo tylu rzeczy nie jest tobie potrzebna, ani dobra. Mistrzowie szukaj uczniw i akceptuj uczniw. Ci uczniowie o tym nic nie wiedz, a ich mistrzowie nic im nie powiedz. Zrozumienie tego wszystkiego zaley on ich samych. Pyt.: Kiedy zamkn oczy bdc w klasie, widz Mistrza na podium jak naucza. Twj tors jest czarny. St te jest czarny. Kurtyna za Tob jest rowa. Czasami jeste otoczony zielonym wiatem. Co si dzieje? Odp.: Jest to sprawa poziomu, na ktrym jeste, ci, u ktrych trzecie oko, dopiero co si otworzyo bd postrzega biae jako czarne, a czarne jako biae. Po tym jak twj poziom troch si poprawi wszystko, co bdziesz widzia bdzie biae. Po dalszej poprawie, moesz rozrnia wszystkie kolory.

102

5. Utrapienia Pyt.: Czy utrapienia s testami zaaranowanymi poprzez Mistrza? Odp.: Moesz tak powiedzie. S zaplanowane, eby poprawi twj xinxing. Zamy, e twj xinxing nie osign wymaganego poziomu, czy bdziesz mg osign owiecenie i uwieczy kultywowanie? Czy jeli wylemy ucznia szkoy podstawowej na uniwersytet, to czy bdzie to dziaao? Myl, e nie! Jeeli pozwolimy ci kultywowa na wyszy poziom, a twj xinxing nie zosta na prawd ulepszony i w dalszym cigu nie moesz niczego lekko potraktowa, lub nie moesz niczego si zrzec, to moesz si wykca z osob owiecon o trywialne rzeczy. Tego nie mona zaakceptowa! Dlatego przykadamy tak wiele znaczenia do xinxing. Pyt.: Jaka jest rnica pomidzy utrapieniami praktykujcego, a utrapieniami zwykych ludzi? Odp.: My, kultywujcy nie rnimy si bardzo od zwykych ludzi. Twoje utrapienia zaaranowane s zgodnie z twoj drog praktykujcego. Poniewa zwykli ludzie pac za karm zwykych ludzi, wszyscy doznaj utrapie. Nie znaczy to, e poniewa jeste praktykujcym, to bdziesz poddany utrapieniom, a poniewa on jest zwykym czowiekiem, to nie bdzie. To samo jest w obydwu sytuacjach. Tyle, e twoje utrapienia s zaplanowane w celu poprawy xinxing, a jego utrapienia s zaplanowane jako zapata za jego dug karmiczny. Prawd jest to, e utrapienia s twoj wasn karm, ktr uywam do poprawy xinxing uczniw. Pyt.: Czy utrapienia s podobne do tych 81 trudw, ktre wystpiy w Podry na Zachd85 po wite pisma? Odp.: Jest tu troch podobiestwa. ycie kultywujcych jest zaaranowane. Nie bdziesz mia za duo ani za mao trudnoci i niekoniecznie musi ich by osiemdziesit jeden. Zaley to od tego jak wysoko, moesz kultywowa si z twoj wrodzon jakoci; to zostao zaplanowane zgodnie z tym, jaki poziom moesz osign. Kultywujcy dowiadcz proces odrzucania wszystkiego, co posiadaj zwykli ludzie, a czego praktykujcy nie powinni mie. Jest to naprawd trudne. Pomylimy o sposobach na umoliwienie ci zrezygnowania ze wszystkiego, z czym ci jest trudno si rozsta, poprawiajc twj xinxing poprzez utrapienia. Pyt.: Co robi jeeli podczas naszego praktykowania inni ludzie prbuj to sabotowa? Odp.: Falun Gong nie obawia si sabotau innych ludzi. Na pocztkowym etapie moje Fashen moe ci chroni, ale nie ma pewnoci, e niczego nie napotkasz. Niemoliwe jest rozwin gong, kiedy siedzisz przez cay dzie na kanapie i popijasz herbat. Czasami, gdy napotkasz utrapienia, wykrzyknij moje imi a wtedy zobaczysz mnie przed sob. Mog ci nie pomc, poniewa musisz to sam pokona. Jeeli jednak jeste naprawd w niebezpieczestwie pomog ci. Niemniej jednak, generalnie prawdziwe niebezpieczestwo nie istnieje, poniewa

85

Opowiadanie w klasycznym chiskim dziele, Podr na Zachd

103

twoja droga zostaa zmieniona i niedopuszczalne jest, eby co przypadkowego tobie przeszkadzao. Pyt.: Jak powinnimy sobie radzi z utrapieniami? Odp.: Podkrelaem to ju wielokrotnie: chro swj xinxing! Jeeli zagwarantujesz, e nie bdziesz robi nic zego, to dobrze. Szczeglnie jest to wane, gdy inni z okrelonego powodu zakcaj twoim interesom: jeeli zwalczasz to tak jak zwyky czowiek, ty te staniesz si zwykym czowiekiem. Poniewa jeste praktykujcym, to nie powiniene rozwizywa tego w ten sposb. To co napotykasz i co zakca xinxing, ma twj xinxing poprawi. Wszystko zaley od tego jak sobie z tym radzisz i czy utrzymujesz i poprawiasz swj xinxing. 6. Wymiary i ludzko Pyt.: Ile jest poziomw wymiarw we wszechwiecie? Odp.: Zgodnie z tym co wiem, liczba warstw wymiarw we wszechwiecie jest niepoliczalna. Jeeli chodzi o istnienie rnych innych wymiarw, co istnieje w tych wymiarach i kto tam yje, bardzo trudno jest to okreli przy pomocy obecnych metod naukowych. Wspczesna nauka nie znalaza jeszcze materialnego dowodu. Jednak niektrzy z naszych mistrzw qigong i ludzie, ktrzy posiadaj nadprzyrodzone zdolnoci, mog widzie inne wymiary. Dzieje si tak, poniewa inne wymiary mog by obserwowane tylko przez trzecie oko, a nie przez ludzkie oko. Pyt.: Czy kady wymiar zawiera natur ZhenShanRen? Odp.: Tak, kady wymiar zawiera natur ZhenShanRen. Ludzie dostosowujcy si do tej natury s dobrymi ludmi, natomiast sprzeciwiajcy si jej s li. Ci, ktrzy si z ni asymiluj s owieceni. Pyt.: Gdzie s oryginalne rda pochodzenia ludzkoci? Odp.: Oryginalny wszechwiat nie mia tylu poziomych i pionowych warstw. By cakiem czysty. W procesie rozwoju i ruchu, powstao ycie. Byo to tym, co nazywamy najbardziej oryginalnym yciem. Byo w zgodzie ze wszechwiatem i nic zego nie istniao. Bdce w zgodzie ze wszechwiatem znaczy, e byo takie samo jak wszechwiat, majc takie same moliwoci jak wszechwiat. W procesie rozwoju i przemiany wszechwiata, pojawiy si niektre niebiaskie raje. Pniej pojawio si wicej i wicej yjcych istnie. Uywajc terminw z naszego niskiego poziomu, uformoway si grupy spoeczne, w ktrych rozwiny si wzajemne interakcje. Podczas tego procesu ewolucji, niektrzy ludzie zmienili si odchodzc coraz dalej od natury wszechwiata. Stali si nie tak dobrzy, wic ich boskie siy osaby. Kultywujcy zwracaj wic uwag na powrt do prawdy, co oznacza powrt do oryginalnego stanu. Im wyszy poziom tym bardziej zasymilowany ze wszechwiatem i tym potniejsze moliwoci. W tamtym czasie, w trakcie ewolucji wszechwiata, niektre ycia stay si ze i pomimo tego nie mogy zosta zniszczone. Dlatego te, powstay plany, eby

104

mogy si poprawi i ponownie zasymilowa ze wszechwiatem. Zostay zesane na nisze poziomy, aby znosi cierpienia i poprawi si. Pniej, ludzie przez cay czas przychodzili na ten poziom. Potem na tym poziomie doszo do podziau. Ludzie, u ktrych xinxing pogorszy si nie mogli pozosta na tym poziomie. Dlatego powsta nowy, jeszcze niszy poziom. Powtarzao si to i stopniowo wyodrbniay si coraz nisze i nisze poziomy, a do powstania poziomu, zajmowanego przez dzisiejszy rodzaj ludzki. Takie jest pochodzenie dzisiejszej ludzkoci.

105

SOWNIK POJ
Ah Q (a kju) niemdry bohater jednej z chiskich nowel Arhat (arhat) (chi. Luo Han) owiecona istota w szkole Buddy, ktra wykroczya poza Trjwiat, ale jest podrzdna do Bodhisattvy (chi. Pusa). Baihui (baj hej) punkt akupunktury znajdujcy si na czubku gowy Benti (benti) pierwotne ciao, oryginalne ciao; ciao fizyczne i ciaa w innych wymiarach Bigu (bigu) bez ziarna; staroytne okrelenie odmawiania jedzenia i picia postowanie Bodhisattva (bodisatwa) w szkole Buddy owiecona istota osigajca status wyszy ni Arhat, ale niszy ni Tathagata Cao Cao (tsao tsao) cesarz jednego z Trzech Regionw 220-265 n.e. Dafa (dafa) Wielkie Prawo, Wielka Droga Dan (dan) wizka energii, ktra formuuje si w ciele niektrych ludzi kultywujcych wewntrzn alchemi; w zewntrznej alchemii, nazywa si Eliksirem Niemiertelnoci dantian (dan tjen) pole dan usytuowane w podbrzuszu Dan Jing (dan dzing), Tao Zang (da dzang) klasyczne chiskie teksty mwice o praktyce kultywowania De (de) cnota lub zaleta; biaa substancja Dharma (darma) (sanskryt) oglnie przyjte tumaczenie chiskiego sowa Fa, uywane gdy dotyczy Buddyzmu Dhyana Vajra (djana wadra) Dhyana tumaczy si jako medytacja, a Vajra znaczy Piorun, Diament lub Niezniszczalne.; (chi. Jin Gang Chan) Fa (fa) Prawo, Zasady, Droga Falun (falun) Koo Prawa Falun Xiulian Dafa (falun siuljen dafa) Wielka Droga Kultywowania Falun Fashen (faszen) Ciao Prawa Fo Fa (fo fa) Fa Buddy Fo Tuo (fo tho) Budda Gen Ji (gen dzi) wrodzona jako; dos. podstawa, fundamenty Gong (gg) rodzaj energii, uzyskanej poprzez kultywowanie; praktyka, ktra kultywuje tak energi Han (han) najwiksza grupa etniczna w Chinach Han Xin (han in) gwny genera Liu Bang, pierwszego cesarza Dynastii Han (206 p.n.e. 23 n.e.) Hinajana (hinajana) Buddyzm Maego Wozu (Theravada) Huichang (hej czang) okres panowania cesarza Wu Zong w dynastii tang 841-846 p.n.e. Huyin (hej in) punkt akupunktury w rodku krocza Kong Jian (khg djen) dos. przestrzenie; wymiary

106

Lunyu (lun ju) wyjanienie za pomoc sowa; komentarz Mahajana (mahajana) Wielki Wz Buddyzmu Mai (maj) cay zestaw kanaw energii w ciele, ktre uwaane s za miejsca przepywu qi. W zrozumieniu tradycyjnej chiskiej medycyny i w powszechnym zrozumieniu, choroby objawiaj si wtedy, kiedy qi zostaje zablokowane w tych kanaach Paac Niwan (nian) taoistyczne okrelenie szyszynki Qiji (ci dzi) mechanizm energii Qi (ci) w chiskiej kulturze, uwaane jest za energi ycia; lecz w porwnaniu z gong jest nisz form energii Qi Jing Ba Mai (ci dzing ba maj) Osiem Nadzwyczajnych Kanaw Energii; w chiskiej medycynie, kanay energii, (merydiany), ktre istniej oprcz 12 Regularnych Kanaw. Wikszo z tych 8 punktw przecina si z punktami akupunktury 12 Regularnych Kanaw, dlatego nie s uznawane za niezalene lub gwne kanay Qimen (ci men) niekonwencjonalna szkoa Qing Jing Xin (cing dzing sin) Qing (przejrzysty) Jing (czysty) Xin (serce; mentalno; umys) Ren i Du kana du lub gwne naczynie ma swj pocztek w miednicy i przebiega do gry przez rodek plecw. Kana ren albo naczynie poczcia biegnie w gr z miednicy przez rodek przedniej czci ciaa Sakjamuni (sakjamuni) Budda Sakjamuni; Budda; Siddhartha Gautama, uwaany za zaoyciela Buddyzmu, y w staroytnych Indiach okoo 5 wieku p.n.e. samadhi (samadi) w Buddyzmie - medytacja w transie; Ding sarira (sarira) specjalne resztki skadajce si z dan pozostae po kremacji mnicha shangen (szangen) punkt akupunktury znajdujcy si pomidzy brwiami Taichi (taici) symbol szkoy Tao, znany na Zachodzie jako symbol Jin Jang Tang (tang) jeden z najbogatszych okresw w chiskiej historii lata od 618 n.e. do 907 n.e. Tao (dao) Droga; taoistyczne okrelenie drogi natury i wszechwiata Tathagata (tatagata) w szkole Buddy owiecona istota, osigajca status wyszy ni Bodhisattva i Arhat Tianmu (tjenmu) Niebiaskie oko znane rwnie jako Trzecie Oko Tripitaka (tripitaka) Trzy Kosze, znane rwnie jako Pisma Pali. Zbir tekstw, gwnie w jzyku Pali, ktre stanowi teori Buddyzmu Theravada. Jej trzy czci to: nauki Buddy, kodeks monastyczny, oraz specjalne filozoficzne rozwaania Xin Xi Fu Ti (sin si fu ti) Xin Xi (przesania, wiadomoci); Fu Ti (dos. doczepione do ciaa; duchowe zawadnicie) Xin serce/umys Xinxing (sin sing) natura serca i umysu; moralny charakter Xinjiang (sin dziang) prowincja w pnocno-zachodnich Chinach Yan Xin (jan sin) dobrze znany mistrz qigong w Chinach

107

Jin i Jang (jin jang) Szkoa Tao wierzy, e wszystko skada si z przeciwnych si jin i jang, ktre si wzajemnie wykluczaj, ale w tym samym czasie s wspzalene np. kobieta (jin) kontra mczyzna jang), przd ciaa (jin) kontra ty ciaa (jang) Zhen-Shan-Ren (den-szan-ren) Zhen (prawda, prawdziwo, prawdomwno, rzetelno, szczero) Shan (miosierdzie, dobro, yczliwo, wspczucie) Ren (tolerancja, wytrzymao, wyrozumiao, opanowanie) Zhi Zhuo Xin (dy do sin) przywizania; Zhi Zhuo (dos. chwyta, trzyma, przywizywa, nie puszcza); Xin (serce; mentalno; umys)

www.falundafapolska.net www.falundafa.pl www.falundafa.org www.faluninfo.net

108