Vous êtes sur la page 1sur 4

ISI KANDUNGAN Isi kandungan __________________________________________________________ i - ii 1. PENDAHULUAN ______________________________________________________ 1 2. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU _________ 2 3.

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN _________________________________ 3 4. TINDAKAN YANG DIJALANKAN ____________________________________ 4 5 5. PENDEKATAN TEORI PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DI SEKOLAH MENENGAH JINJANG _______________________________ 5 15 5.1. Pengenalan _____________________________________________________ 6 - 7
5.2. Integrasi Unsur Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran ________________7 - 8 5.3. Pendekatan

teori

kecerdasan

pelbagai

dalam

menyelesaikan

masalah

pembelajaran pendidikan moral __________________________________ 8 12 5.4. Kerangka Teoritikal ____________________________________________12 13


5.5. Hasil Kajian Pendekatan Teori Kecerdasan Pelbagai _________________14 15

6. PENDEKATAN TEORI BEHAVIORISME PENDIDIKAN DALAM MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DI SEKOLAH MENENGAH JINJANG _______________________________ 16 - 20 6.1. Teori Behaviorisme ____________________________________________ 16 17
6.2. Teori Edward L. Thorndike (1874-1949) __________________________ 17 20

7. PENDEKATAN TEORI PERKEMBANGAN MORAL KOGNITIF DALAM MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DI SEKOLAH MENENGAH JINJANG ________________ 21 26
7.1. Perkembangan Moral Kognitif __________________________________ 21 25

7.2. Pendekatan Pemikiran dan Pembelajaran _________________________ 25 26


i

8. PENDEKATAN TEORI SKEMATA DALAM MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 DI SEKOLAH MENENGAH JINJANG ____________________________________________ 27 29 8.1. Teori Skemata _________________________________________________ 27 29 9. KESIMPULAN _______________________________________________________ 30

Rujukan _____________________________________________________________ iii iv

ii

RUJUKAN

1) Abdul Rahman Md Aroff.1999 Pendidikan Moral:Teori etika dan amalan moral.Universiti Putra Malaysia. 2) Abdul Rahman Md Aroff.Chang Lee Hoon.1994.Dinamika Guru:Pendidikan Moral.Longman Malaysia Sdn Bhd. 3) Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. 4) Eow Boon Hin.2000.Pendidikan Moral IPTS dan IPTA.Pearson Education Malaysia Sdn Bhd. 5) Hishammuddin Hussein. (2005). Menyemai generasi hari esok: Cabaran yang dihadapi sekolah Malaysia. Ucap Utama Perasmian Sidang Kemuncak Pendidikan Malaysia Kesembilan, Institut Strategi dan Kepimpinan Asia (ASLI). 6) Jasmine, J. (1996). Teaching with multiple intelligence. Westminster: Teacher Created Materials. Lazear, D. (1991). 7) Mook Soon Sang (2003). Ilmu Pendidikan untuk KPLI ( Sekolah Rendah : Komponen 1&2) Psikologi Pendidikan dan Pedagogi.Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 8) Noriati A.Rashid, Boon Pong Yong dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2003). Murid Dan Alam Belajar : Oxford Fajar Sdn Bhd. 9) Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Aplikasi teori kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. 10) Shahabuddin Hashim, Mahani Razali & Ramlah Jantan ( 2007). Psikologi Pendidikan: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. 11) Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor (2008). Siri Pendidikan Guru : Psikologi Pendidikan, Shah Alam : Oxford Fajar Sdn Bhd. Hlmn. 88 (Teori Skemata).
iii

12) Tam Yeow Kwai.1996.Siri Pendidikan Perguruan:Pendidikan Moral 1, Konsep dan Program Pendidikan Moral. 13) Vishalache Balakrishnan.2009.Pendidikan Moral untuk universiti dan kolej.Arah Pendidikan Sdn Bhd. 14) Winn, W. & Sryder, D. (1996). Cognitive perspectives in psychology. In H. J. David (Ed.), Handbook of research for education communication and technology. London: London Prentice Hall International.

iv