Vous êtes sur la page 1sur 56

www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
^etvrtak, 17. januar 2013. Broj 13.029 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
HRONIKA
Bra~ni par iz Holandije uhap{en kod Lakta{a zbog otmice djece
a 15

VIJESTI

"Fridom haus": Korupcija i pravosu|e kriti~ne ta~ke u BiH


a 2 4

HRONIKA DRU[TVO

Jahorina u jeku sezone ostala bez struje

a a 6

Preduze}e "Nikola Tesla" kupilo "Novoteks" i "Qubiwka-eksport"

Klub delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta BiH uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH

Stvoreni uslovi za zapo{qavawe

a 8

DANAS

Federacija diskrimini{e penzionere iz RS


a 3

FBiH samo djelimi~no otklonila izvor diskriminacije priznav{i pravo na ostvarene penzije samo licima koja su se vratila u Federaciju. Penzionerima koji `ive u RS i inostranstvu to pravo i daqe uskra}eno, naveli srpski delegati
U Skelanima obiqe`ena 20. godi{wica ubistva 69 Srba UO Sindikata zaposlenih u javnim RTV servisima u Sarajevu o~ajan stawem u javnom servisu BiH

Bol za najdra`im ne bri{u godine


a 2

Ori}evi vojnici zarobili nas sedmoro iz porodice Mitrovi}. Od posqedica mu~ewa umrlo ~etvoro, rekla Milenija Mitrovi}

BHRT pred {trajkom


a 7

2 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Hajnc Fi{er, predsjednik Austrije

Svjetski bo{wa~ki kongres Mustafe Ceri}a treba tretirati kao udru`ewe za za{titu `ivotiwa ili filatelista. Mustafa ef. Spahi}, prof. Gazi Husrev-begove medrese

U Skelanima obiqe`ena 20. godi{wica ubistva 69 Srba


Prijave
- MUP Republike Srpske je nekoliko mjeseci poslije zlo~ina u Skelanima podnio prijavu nadle`nom tu`ila{tvu, koju je dopunio 2006. godine. Nadle`ni organi o~igledno ne rade svoj posao iz wima znanih razloga, ali mi }emo istrajati u tra`ewu da procesuiraju po~inioce i nalogodavce zlo~ina, koje je u Skelanima po~inila Armija RBiH - rekao je ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o.

EU mora nastaviti sa {irewem na Balkanu


BE^ - Predsjednik Austrije Hajnc Fi{er zalo`io se za nastavak {irewa Evropske unije na zemqe zapadnog Balkana. On je u obra}awu diplomatskom koru u Be~u poru~io da EU i pored toga {to je koncentrisana na mjere za prevazila`ewe du`ni~ke i finansijske krize ne smije ispustiti iz vida proces {irewa, prenijele su agencije. - Posebno zemqama zapadnog Balkana smo, iz dobrog razloga, du`ni da ih daqe podr`avamo na wihovom te{kom putu u Evropu. Predstoje}i prijem Hrvatske i po~etak pregovora sa Crnom Gorom su va`an signal - naglasio je Fi{er.
FOTO: K. ]IRKOVI]

Tomislav Nikoli}, predsjednik Srbije

Izetbegovi} dobrodo{ao kao gost ili kao doma}in

Bol za najdra`im ne bri{u godine


BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} izjavio je ju~e da o~ekuje da }e se sastati sa ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em. - Izetbegovi} je dobrodo{ao kao gost ili kao doma}in, samo neka ka`e kada treba to da se desi - rekao je Nikoli} na prijemu za novinare stranih medija koji izvje{tavaju iz Srbije. Na pitawe da li je mogu}e odr`avawe trilateralnog sastanka BiH - Turska - Srbija, Nikoli} je odgovorio da nikada ranije taj susret nije bio zakazan, ali da je ranije najava tog susreta bila odgo|ena zbog bolesti predsjednika Turske, prenijela je Anadolija.

Vojnici Nasera Ori}a su zarobili nas sedmoro iz porodice Mitrovi} i odveli u srebreni~ki logor. Od posqedica mu~ewa, koje je trajalo tri sedmice, ubrzo je umrlo ~etvoro, rekla Milenija Mitrovi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

Patrik Mun, ambasador SAD

Neprihvatqiv kanal na hrvatskom jeziku


SARAJEVO - Ambasador SAD u BiH Patrik Mun kazao je da je neprihvatqiva odluka Savjeta ministara BiH koji je usvojio izmjene Zakona o RTV sistemu, {to vodi ka formirawu novog kanala na hrvatskom jeziku. Mun je u intervjuu za Al Yaziru Balkans istakao da Javni RTV servis treba da do`ivi promjene i poboq{awa i da kvalitet i programska {ema moraju odra`avati potrebe svih gra|ana. - Javne servise treba pokretati na principu regija, a ne etni~kih grupa. Podijeqenost je stvar pro{losti. Saradwa, rad na ostvarewu zajedni~kih ciqeva i kompromis su budu}nost. To bi trebalo da bude fokus politi~kih vo|a - dodao je Mun. Govore}i o pristupawu BiH u NATO ameri~ki ambasador je kazao da je BiH veoma blizu Akcionom planu za ~lanstvo, ali da je predsjednik RS Milorad Dodik kriv za zastoj na putu BiH ka ~lanstvu u NATO.

SKELANI - Milica Dimitrijevi}, nijema od bola, ju~e je po ko zna koji put zastajala kod spomenika svojim sinovima, Aleksandru (5) i Radi{i (12), koje su pripadnici Armije RBiH ubili 16. januara 1993. godine. - Moj tre}i sin Slavi{a jedva je tada pre`ivio te{ko rawavawe. I niko nije odgovarao za to - ka`e nesre}na majka, koju dvije decenije osim bola zbog gubitka djece gu{i nepravda {to zbog zlo~ina nad srpskim civilima i vojnicima u Skelanima niko nije odgovarao. Ogor~ena je i Milenija Mitrovi} kojoj su tog dana zaklani mu` Radivoje i nepokretna svekrva Darinka. - Vojnici Nasera Ori}a su zarobili nas sedmoro iz poro-

dice Mitrovi} i odveli nas u srebreni~ki logor. Od posqedica mu~ewa, koje je trajalo tri sedmice, ubrzo je umrlo ~etvoro - rekla je Mitrovi}eva koju su, ka`e, krvni~ki tukli i izbili joj zube jer je padala dok je natjerana morala da nosi vre}u sa p{enicom. Milica i Milena bile su me|u nekoliko stotina mje{tana koji su ju~e kod spomenika u Skelanima odali po~ast za 305 Srba, od kojih su wih 69 ubijeni 16. januara 1993. godine. Episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije slu`io je parastos ubijenima. Na spomen-obiqe`je u Skelanima cvije}e su polo`ile delegacije republi~kih organizacija porodica poginulih i nestalih, logora{a i bora~kih organizacija, te predstavnici lokalnih

vlasti iz Srebrenice i okolnih op{tina. U ime predsjednika Srpske Milorada Dodika cvije}e je polo`io wegov savjetnik Miladin Dragi~evi}.

U PODRIWU i Bir~u ubijeno 3.267 srpskih civila i vojnika


Savjetnik ministra rada i bora~ko-invalidske za{tite Milan Torbica ponovio je da za zlo~in u Skelanima jo{ niko nije odgovarao. On je poru~io da je istina o zlo~inima nad Srbima jedini put da se doka`e {ta se de{avalo na ovim prostorima u posqedwem ratu. - U Skelanima je na dana{wi dan ubijeno 69 Srba, a od 1992. do 1995. godine 305, dok je u Podriwu i Bir~u ubi-

jeno 3.267 srpskih civila i vojnika. Drugi navode neta~ne podatke o svojim `rtvama koji slu`e svjetskim mo}nicima da sprovedu svoju politiku - ocijenio je Torbica. Jake muslimanske snage iz Srebrenice napale su Skelane i okolna sela, gdje su opqa~kane i popaqene sve ku}e, a svirepo ubijeno 69 mje{tana, uglavnom civila. Tog tragi~nog dana te{ko je raweno 165 mje{tana, a od 30 zarobqenih Srba, vi{e od polovine nije pre`ivjelo mu~ewa u srebreni~kim kazamatima. Me|u ~etiri civila, koja se jo{ vode kao nestali, nalazi se i Mi}o Risti} kojem su 16. januara 1993. godine ubijeni otac, majka i sestra, a stravi~an masakr nad ~lanovima ove porodice pre`ivio je samo Cvetko koji je tada imao 14 godina.

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH posjetio SIPA

www.glassrpske.com
Normalno da doktori odlaze! Toliko napora, vremena, `ivaca, novca su ulagali u sebe i svoje znawe i na kraju plata smije{na i na sve to ne mogu ni kwi`ice da ovjere... @alosno. @eqko Vuki} Ako ostavi{ dijete sa wima, pona{aju se kao da si dijete ostavio u logoru, puste ih satima da pla~u. Ako `eli{ ostati sa djetetom, oni ti naplate papreno, a na poslu ti skinu od plate isto tako, papreno. Pa ni u hotelu smje{taj za jednu osobu nije 40 KM. A da ne pri~am o tome kako ni dijagnozu ne znaju da postave. Jadan je onaj ko wima u ruke do|e. Tawa Domuzinovi}

Kriminal se ti~e svih


ISTO^NO SARAJEVO U borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala moraju da funkcioni{u svi segmen ti dru{ tva, a ne sa mo jedan i ovo je poziv institucijama BiH, od Predsjedni{tva, preko Savjeta ministara, do onih koji se bave istragama i pravosudnim organima, za pu nu ko ordi na ci ju u toj borbi. Izjavio je ovo ju~e u Isto~nom Sarajevu predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radma novi} tokom po sje te Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (SIPA).

KRIMINALA i korupcije ima na svim nivoima


On je poslije razgovora sa di re kto rom SI PA Go ra nom Zupcem naglasio da propadaju sve krupne akcije u borbi protiv terorizma i krupnog kriminala kad samo jedan segment u tom lancu ne funkcioni{e.

- SIPA napreduje krupnim koracima u borbi protiv terorizma i kriminala i ciq nam je da ona jo{ vi{e oja~a i bude primjer drugim institucijama. Nadam se da }emo u budu}nosti sve vi{e raditi na koordinaciji institucija, te da }emo postizati boqe rezultate - istakao je Radmanovi}. Naglasio je da kriminala i korupcije ima u svim dru{tvima i na svim nivoima i da se to ne mo`e locirati samo na uski politi~ki vrh.

Zubac je rekao da je Radmanovi}eva posjeta jasna poruka da je ova institucija veoma bitna. - Nastoja}emo da i u budu}nosti radimo svoj posao na najboqi mogu}i na~in - poru~io je Zubac. On nije `elio da komentari{e navode da se narkobos Darko [ari} povremeno nalazi u BiH, kao i detaqe saradwe sa hrvatskom policijom u slu~aju dvije eksplozije u Zagrebu.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 3

Rezolucija o Kosovu va`na za stabilnost regiona


SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinovi} saglasili su se ju~e da je Rezolucija o Kosovu, koju je usvojila Skup{tina Srbije, veoma va`na za odnose i stabilnost u regionu, prenijele su agencije. Radmanovi} i Stojadinovi} su razgovarali i o politi~koj situaciji u BiH, odnosima i situaciji u regionu i o bilateralnim odnosima dvije zemqe. Radmanovi} je istakao da su odnosi BiH i Srbije na bilateralnom planu dobri bez obzira na utisak koji se mo`e ste}i u javnosti na osnovu pojedinih izjava i poja~ane retorike.

Klub delegata srpskog naroda u Parlamentu BiH uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH

Vijesti
SDA

FBiH diskrimini{e penzionere iz Srpske


FOTO: GLAS SRPSKE

Tihi} ostaje predsjednik


SARAJEVO - Na ju~era{woj sjednici Predsjedni{tva SDA postignut je dogovor o Konvenciji stranke, prenijele su agencije. Prema dogovoru Sulejmana Tihi}a i Bakira Izetbegovi}a, mandat predsjednika stranke traja}e dvije godine, s tim da }e Tihi} biti predsjednik, Izetbegovi} zamjenik predsjednika, a stranka }e imati {est potpredsjednika.

Usvojenim zakonskim rje{ewima FBiH samo djelimi~no otklonila izvor diskriminacije priznav{i pravo na ostvarene penzije samo licima koja su se vratila u Federaciju. Penzionerima koji `ive u RS i inostranstvu to pravo i daqe uskra}eno, naveli srpski delegati
PI[E: @EQKA JAVORAC zeqkaj@glassrpske.com

Vije}e naroda RS

Blokiran Zakon o grobqima


BAWALU KA - Vi je }e naroda RS odlu~ilo je ju~e da se o Zakonu o grobqima i pogrebnoj djelatnosti izjasni zajedni~ka komisija Vije}a naroda i Naro dne skup {ti ne RS, nakon {to je Vije}e razmo tri lo odlu ku Klu ba Bo{waka o pokre tawu procedure za za{titu vitalnog nacionalnog intere sa. Pred sjeda va ju }i Vije}a Momir Mali} rekao je da su klu bovi Bo{waka i Hrvata saglasni da je zakonom povrije|en vitalni nacionalni interes Bo{waka i Hrvata, dok su klubovi Srba i ostalih ostali suzdr`ani. V. K.

SARAJEVO - Klub delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta BiH podnio je ju~e Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu FBiH i wegovim izmjenama. U zahtjevu, koji je potpisao pred sjeda va ju }i Klu ba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta BiH Sta{a Ko{arac, navodi se da pomenuta zakonska rje{ewa nisu u skladu sa Ustavom BiH i da su izvor diskriminacije. - Predla`emo da Ustavni sud utvrdi da Zakon o PIO FBiH i iz mje ne i do pu ne ovog zakona nisu u skladu sa Ustavom i nalo`i FBiH da ot klo ni pre os ta li izvor dis kri mi na ci je i stvo ri uslove za primjenu Ustava na cijeloj teritoriji BiH - navedeno je u zahtjevu. Isti~e se da je spornim zakonima FBiH u svom pravnom sistemu samo djelimi-

~no otklonila izvor diskrimi na ci je, jer je pri zna la pravo na ostvarene penzije samo licima koja su se vratila u svoje ranije prebivali{te, a licima koja `ive na pros to ru RS i u inostranstvu to pravo je i daqe uskra}eno.

FBiH od RS treba da preuzme jo{ 23.500 penzionera


- U navedenim propisima i daqe egzistira diskrimi na ci ja gra |a na u ostvarewu prava na imovinu po osnovu pre bi va li {ta naveli su srpski delegati. Dele gat u Do mu na roda Parlamenta BiH Dragutin Rodi} re kao je "Gla su Srpske" da }e apelacija dati odgovor na pitawa koja su godinama otvorena i zbog kojih se i i{lo pre ma Ustavnom sudu BiH. - Na ovaj na~in se poku{ava do}i do odre|enih rje{ewa koja bi stavila u isti

polo`aj qude koji ostvaruju pravo putem fondova penzijsko-invalidskog osigurawa Srpske i FBiH - re kao je Rodi}. Fede ral ni za vod PIO/MIO preuzeo je u oktobru pro{le godine isplatu penzija za 3.402 penzionera iz Srpske koji su je do aprila 1992. godine zaradili na teritoriji FBiH i vratili se da `ive u svojim prijerat-

nim op{tinama, a kojima je penzije godinama ispla}ivao Fond PIO RS. Na te re tu Fonda PIO RS ostalo je i daqe oko 23.500 penzionera koji `ive u Srpskoj, a koji su penziju stekli u FBiH. Zbog {tete koja je po tom osnovu godi na ma dos ti gla iznos od oko 545 mi liona ma ra ka Fond PIO RS je pro tiv Fede ral nog za voda PIO/MIO podnio tu `bu

PRESUDE
U zahtjevu Kluba Srba navodi se da je Ustavni sud BiH ranije presudio da je FBiH diskriminisala podnosioce prijava u u`ivawu wihovog prava na socijalnu sigurnost u skladu sa ~lanom 9. Me|unarodnog ugovora o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Jednoglasno je utvr|eno da se naredi FBiH da preuzme sve zakonske korake i da u roku od {est mjeseci od dana prijema odluke obezbijedi da podnosioci prijava vi{e ne budu diskriminisani u odnosu na penzionere koji su ostali u FBiH za vrijeme oru`anih sukoba. U apelaciji je navedeno i da BiH nije u~inila ni{ta da otkloni diskriminaciju, shodno nalogu Evropskog suda za qudska prava, a da je FBiH preduzela odre|ene korake iskqu~ivo pod pritiskom javnosti i donijela zakon koji je i daqe diskriminatorski.

Evrop skom sudu za qud ska prava u Strazburu. Di re ktor Fon da PIO RS Mladen Mili} ranije je izjavio da nisu zadovoqni djelimi~nim rje{ewem proisteklim iz spornih zakona usvojenih u FBiH navode}i da su ta akta i diskriminatorska. Pred sjednik Udru `ewa penzionera RS Rade Rakuq rekao je da }e o pomenutom problemu obavijestiti Komi tet mi nis ta ra Sa vje ta Evro pe, ko ji je zadu `en za pra}ewe sprovo|ewa sudskih odluka, da Federacija izbjegava da izvr{i svoju obavezu. - FBiH je na {la rje {ewe da obmane Sud u Strazbu ru da iz vr{a va wihovu presudu, a u stvari jo{ niko od pen zi one ra ko ji ima ju pravo da primaju penziju u FBiH nije pre{ao na federalni fond - rekao je Rakuq. Ako Us ta vni sud BiH pri hva ti apela ci ju Klu ba srpskih delegata, o woj bi se moglo raspravqati ve} krajem marta.

Vlada FBiH

Radivojevi} uz SDP
SARAJEVO - Ministar pros tornog ure |ewa FBiH Desnica Radivojevi} na ju~era{woj sjednici Vlade FBiH glasao je u ko rist osam mi nis ta ra SDP-a i dva mi nis tra Narodne stranke "Radom za boqitak", pre ni jeli su por ta li. Radi vo je vi} je glasao prvi put nakon je vra}en na poziciju ministra.

Opstrukcije iz PDP-a i DP-a Tarika Filipovi}a udario BAWALUKA - Centar za humanu politiku iz Doboja zatra`io automobil na prelazu
je od predsjednika Narodne skup{tine RS i skup{tinskog Odbora za izbor i imenovawe da okon~aju postupak izbora predsjednika i jednog ~lana Odbora za reviziju, a od PDP-a i DP-a da prestanu sa opstrukcijama prilikom predlagawa kandidata. - Odbor za reviziju je obezglavqen i u blokadi od kada su predsjednik i jo{ jedan ~lan kandidovani i izabrani za gradona~elnika. PDP ima posebnu odgovornost zbog toga {to jo{ nije predlo`ila zamjenu za predsjednika Odbora za reviziju. Od Dragana ^avi}a bi bilo po{tenije da je, umjesto ostavke na ~lanstvo u Odboru za reviziju, podnio ostavku na mjesto poslanika navodi Centar za humanu politiku. @. J. ZA GREB - Pozna ti hrvat ski vodi teq i glu mac Ta rik Filipovi} do`ivio je ju~e u poslijepodnevnim ~asovima sao bra }aj nu ne sre }u u cen tru Za gre ba kada ga je na pje{a~kom prelazu udario automobil, prenijele su agencije. Od udara automobila Filipovi} je zadobio povredu noge, poslije ~ega je smje{ten u zagreba~ku bolnicu "Sveti duh". U bolnici nisu `eqeli da daju informacije o Filipovi}evom zdravstvenom stawu. Prema nezvani~nim informacijama, voditeq i glumac bi trebalo da bude podvrgnut operativnom zahvatu.

Nema obustavqawa postupka protiv Milana Gvere


HAG - Apelaciono vije}e Ha{kog tribunala odbilo je ju~e zahtjev branioca Milana Gvere da bude obustavqen `albeni postupak protiv wegovog klijenta zbog lo{eg zdravstvenog stawa, javio je Radio Slobodna Evropa. Predsjedavaju}i Apelacionog vije}a Patrik Robinson istakao je da se Gvero dovoqno oporavio od mo`danog udara koji je pretrpio 2010. godine, te da je u stawu da u~estvuje u krivi~nom postupku. Gvero je osu|en na pet godina zatvora u junu 2010. zbog u~e{}a u prisilnom uklawawu civilnog bo{wa~kog stanovni{tva iz Srebrenice u julu 1995. godine.

4 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Ameri~ki "Fridom haus" objavio godi{wi izvje{taj

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Institut
Institut za tra`ewe nestalih BiH pretvoren je u privatnu inostrano-doma}u firmu koja postoji samo zbog privilegije pojedinaca da putem we obavqaju nov~ane mahinacije slu`e}i, usput, politici i interesima samo jedne strane u BiH. Informacija da je sin Amora Ma{ovi}a, koji nije zaposlen u Institutu, slupao ili pokvario slu`beni terenac te institucije, imala je o~ekivani epilog. Dakle, i uprkos neodobravawu srpskog ~lana tog instituta da se za popravku isplati skoro 11.000 KM, s obzirom na to da procedura nije sprovedena kako treba, Ma{ovi} je odlu~io da sam sebi dozvoli isplatu. Jednoj strani u Niko, dakle, nije moInstitutu je sve gao, htio ili smio da mu dozvoqeno, pa stane na put u sprovo|ewu te, odranije uhodane niko ne}e prakse o isplati suma u odgovarati ni iznosu i do 15.000 KM na za kr~mqewe ime nesre}a i kvarova tedr`avnog, renaca za koje je on zaduodnosno na{eg `en. novca, ni u slu~aju Kona~an zakqu~ak o neregularnih tom slu~aju trebalo bi da daju revizori, ali o~iugovora o radu koje je menaxment, gledno je da Ma{ovi} ni wih ne #zarezuje#. Dosauz aminovawe ~lanova Upravnog da{wa praksa pokazala je da Ma{ovi} ve} godii Nadzornog nama manipuli{e `rtvaodbora, ma, mjestima stradawa, potpisivao sa nacionalno{}u i da je spreman ba{ na sve. slu`benicima Jednoj strani u InstiInstituta. Uz tutu je sve dozvoqeno, pa poneki, tako|e niko ne}e odgovarati ni nezakonit, otkaz za kr~mqewe dr`avnog, odnosno na{eg novca, ni u slu~aju neregularnih ugovora o radu koje je menaxment, uz aminovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora, potpisivao sa slu`benicima Instituta. Uz poneki, tako|e nezakonit, otkaz. Tako se Institut olako oprostio od 300.000 KM na{ih para poslije pravosna`nih presuda donesenih u korist slu`benika koji su ga tu`ili. Interesantno je da su slu`benici na vrijeme upozoravali menaxmet Instituta da su ugovori nerealni, ali da ~elni qudi te institucije na to nisu obratili ni najmawu pa`wu. Ali ni tu nije kraj ~udima i nezakonitostima u Institutu. Naime, ~lan Kolegijuma direktora Marko Juri{i}, isto kao {to je Ma{ovi} sam sebi uplatio dr`avni novac za popravku automobila, sam je sebe tu`io i od Instituta tako|e naplatio od{tetu. Ta~no, tu`io je on Institut, ali zbog ugovora o kojima je kao direktor odlu~ivao i koje je li~no potpisivao. To je samo mali dio nezakonitosti na kojima po~ivaju Institut i wegov rad, pa se zato Republika Srpska mora vratiti svojim institucijama i profesionalnom na~inu rada u toj oblasti. Ovakav Institut za tra`ewe nestalih BiH nam ne treba.

Korupcija gu{i slobode u BiH


BiH svrstana u grupu zemaqa u kojima se djelimi~no po{tuju politi~ke slobode i gra|anska prava, jer je izra`en problem korupcije i vladavine prava, navedeno u izvje{taju
PI[E: @EQKA JAVORAC zeljkaj@glassrpske.com

BAWALU KA - BiH je os tva ri la na predak u po gledu poli ti ~kih pra va u odno su na ra ni je godi ne, ali se i daqe nalazi me|u dje li mi ~no slo bodnim zemqama u kojima ima korupcije, vladavina prava je na niskom nivou, a etni~ki i vjerski sukobi su evidentni. Na vede no je to u go di{wem izvje{taju ameri~ke nevladine organizacije "Fridom haus" o politi~kim pravima i slobodama u svijetu, u kojem je BiH svrstana u grupu zemaqa u kojima se djelimi~no po{tuju politi~ke slo bode i gra |anska pra va jer je izra`en problem ko-

rupcije i vladavine prava. U dru{tvu BiH iz regiona su i Kosovo i Makedonija, dok su Srbija, Crna Gora i Hrvatska ozna~ene slobodnim zemqama u kojima postoji politi~ka konkurencija, po{tuju se gra|anska prava i qudske slobode, a dru{tveni `i vot i medi ji su ne za vi sni. "Fridom haus" navodi da

je za razliku od problema sa ko rup ci jom i vla da vi nom prava u BiH ostvaren napredak u po{tovawu politi~kih prava, koji se ogleda u formi rawu vlas ti na ni vou BiH i smawewu uticaja me|unarodne zajednice. Izvr{ni direktor Antikorupcione mre`e "ACCOUNT" Eldin Kari} rekao je "Glasu Srpske" da je ocjena "Fridom hausa" realna, jer se malo radi na spre~avawu korupcije. - BiH svakog sekunda gubi 47 maraka zbog korupcije, {to na godi{wem ni vou iznosi pribli`no milijar-

du i po maraka. Problem je u tome {to mi jo{ nemamo nijednu konkretnu aktivnost da bi se korupcija sprije~ila re kao je Ka ri} i dodao da situacija u BiH nije mnogo lo{ija u odnosu na Srbiju i Hrvatsku jer je i kod wih nivo korupcije jo{ visok.

KARI]: Nema konkretnih aktivnosti u spre~avawu korupcije


Na korupciju u BiH upozorila je nedavno i Evropska ko mi si ja u godi{wem izvje{taju o napretku BiH u evrop skim in te gra ci ja ma. Evropska komisija je naglasila da je korupcija u BiH ras pros trawena u mno gim oblastima javnog i privatnog sektora. U izvje{taju je navedeno da je uspostavqen pravni okvir za borbu protiv korupcije, ali da je politi~ka voqa za to i daqe slaba.

SVIJET
Prema podacima "Fridom hausa", oko 34 odsto svjetske populacije, odnosno 2,3 milijarde qudi `ivi u zemqama koje nisu slobodne i u kojima se ne po{tuju osnovna politi~ka prava, a gra|anske slobode se grubo i sistematski kr{e. "Fridom haus" ocjewuje da je demokratija u svijetu pro{le godine bila u opadawu ~ime je negativni trend produ`en sedmu godinu zaredom.

Filip Riker sa zvani~nicima EU razgovarao o BiH

Ameri~ka politika na Balkanu bez promjena


BRISEL - Nakon {to Yon Keri stupi na du`nost dr`avnog sekretara SAD umjesto Hilari Klinton, mo`e se o~ekivati kontinuitet ameri~kog anga`mana na Balkanu. Ovo je ju~e u razgovoru video-linkom iz Brisela izjavio predstavnicima novinskih agencija iz BiH zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara za Evropu i Evroaziju SAD Filip Riker. Naglasio je da se poslije nove inauguracije predsjednika Baraka Obame o~ekuje da }e imenovawe Kerija pro}i kroz proces provjere u Senatu SAD. - Senator Keri ima veliko iskustvo. Bio je 28 godina senator, a sve to vrijeme je pratio de{avawa na zapadnom Balkanu, posebno u BiH - naglasio je.

Milan Mandi}, predsjednik Udru`ewa porodica nestalih sarajevsko-romanijske regije


Kazao da }e na lokalitetu Alipa{ino poqe u Sarajevu biti obavqena nova ekshumacija posmrtnih ostataka, za koje se pretpostavqa da pripadaju ubijenim sarajevskim Srbima.

FEDERACIJA neefikasna i skupa


Riker je zato siguran da }e Keri kao dr`avni sekretar nastaviti isti anga`man kakav je Hilari Klinton imala prema ovom regionu. On je naveo da boravi u Briselu na po~etku godine da bi s EU nastavio da koordini{e napore prema zapadnom Balkanu, s fokusom na BiH. - Va`no je da se u 2013. fokusiramo na BiH da bi bila boqa od 2012. u kojoj je bilo puno propu{tenih {ansi - kazao je Riker. Riker se u utorak sastao s

Amor Ma{ovi}, ~lan Kolegijuma direktora Instituta za nestale BiH


Zloupotrijebiv{i poziciju u Institutu izdejstvovao isplatu 10.700 KM za popravku slu`benog automobila koji je slupao wegov sin koji ne radi u Institutu.

kolegama iz Evropske unije i ponovo su naglasili da je put BiH naprijed jasan: lideri

moraju da ostave po strani li~ne interese i mawe se fokusiraju na stranke i stalnu reorganizaciju vlasti, a vi{e na kretawe BiH naprijed ka evroatlantskim integracijama. Postoje dvije kqu~ne stvari koje treba da budu brzo rije{ene i u tome se SAD sla`e s Evropskom unijom. To su sprovo|ewe presude "Sejdi}-Finci" i rje{avawe pitawa vojne imovine. Ko men ta ri {u }i na ja ve mogu}ih ustavnih promjena u FBiH, Riker je kazao da Federacija nije efikasna, skupa je i da je javno mi{qewe mo`da jednoglasno u tome da suge ri {e da je re for ma izuzetno va`na.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 5

Menayment ignorisao upozorewa na sklapawe {tetnih ugovora zbog kojih mora da plati od{tetu

Majkl Rouz na su|ewu Ratku Mladi}u

Institut za nestale prosuo 300.000 maraka


Treba pitati menayment, Upravni i Nadzorni odbor Instituta, a posebno reviziju za{to su sklapani {tetni ugovori i za{to za to niko nije odgovarao, kazao Kr~mar
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Ne zna se odakle su pogo|ene Markale


HAG - Britanski general Majkl Rouz potvrdio je ju~e na su|ewu generalu Ratku Mladi}u u Ha{kom tribunalu da je u svojoj kwizi objavio da je, prema rezultatima prve istrage francuskog analiti~ara, utvr|eno da je za ispaqivawe granate na pijacu Markale 5. februara 1995. odgovorna muslimanska strana. Rouz je istakao da se kasnije pokazalo da je napravqena gre{ka u prvobitnom nalazu i da nije sasvim sigurno sa koje je strane granata ispaqena, prenijele su agencije. Nekada{wi komandant UNPROFOR-a je rekao da je "Mladi} imao mogu}nost da kontroli{e snajpersku vatru nad Sarajevom, a da je opsada grada bila ne{to {to je srpska strana koristila radi pritisaka na UN i muslimane". Rouz je posvjedo~io da UN nisu imale zvani~na saznawa o tunelu koji je vodio do aerodroma navode}i da su "vlasti u Sarajevu to ~uvale kao tajnu i tvrdile da tunel ne postoji". Unakrsno ispitivawe Rouza bi}e nastavqeno danas.

Ministarstvo pravde Srbije

Selakovi} u posjeti Srbima u [eveningenu

BAWALUKA - Institut za nestala lica BiH izgubio je pro{le godine sudske sporove, a na osnovu presuda mora da is pla ti 300.000 ma ra ka slu `be ni ci ma te institucije, koji su podnijeli tu`be zbog {tetnih ugovo ra o radu na ~i jem je zakqu~i vawu insis ti rao menayment. Skoro cijela suma je ve} ispla}ena, a preostalo je da Jasminu Odoba{i}u, koji je nedavno presudom Suda BiH vra}en na posao, bude ispla}eno oko 70.000 KM. Sporove protiv Instituta dobili su svi koji su podnijeli tu`be, a wih je najmawe 20. ^lan Kolegijuma direktora Instituta Milutin Mi{i} pot vrdio je "Gla su Srpske" da su u protekloj godini donesene pravosna`ne presude protiv Instituta i da je wima nalo`ena isplata oko 300.000 KM. - To se mora isplatiti po presudama iz radno-pravnog statusa na osnovu tu`bi biv{ih i sada{wih radnika Insti tu ta. Sve pre sude su

izvr{ne i pravosna`ne. Grupa tu`iteqa koji su napustili Insti tut i oti {li u Operativni tim RS za tra`ewe nestalih naplatili su ta sredstva. Ima jo{ jedna grupa zaposlenih za koje je tako|e presuda pravosna`na, kao i za Jasmina Odoba{i}a koji je presudom vra}en na posao - ka`e Mi{i}. Rukovodilac Operativnog

tima RS za tra`ewe nestalih lica Goran Kr~mar ka`e da su on i jo{ pet slu`benika Operativnog tima dobili od{tetu od Instituta.

OBE[TE]ENI svi koji su podnijeli tu`be


- U Institutu sam bio pet mjeseci i podnio sam tu`bu

JURI[I]
Kr~mar ka`e da je sudsku od{tetu dobio i ~lan Kolegijuma direktora Instituta Marko Juri{i} iako je najodgovorniji za sklapawe {tetnih ugovora. - Juri{i} je potpisivao {tetne ugovore sa radnicima, a zatim je i on tu`io Institut, odnosno samog sebe zbog {tetnog ugovora i dobio od{tetu kao i ostali - ka`e Kr~mar. Juri{i} ju~e nije odgovarao na telefonske pozive.

protiv te institucije. Isto je u~inilo i mojih pet kolega. Poslije pravosna`ne presude ispla}eno nam je u prosjeku po oko 10.000 KM. Treba pitati me nayment, Upra vni i Nadzorni odbor Instituta, a po se bno re vi zi ju za {to su sklapani {tetni ugovori i za{to za to niko nije odgovarao - ka`e Kr~mar i dodaje da je upozo ra vao na {te tnost ugovora, ali da se menayment Instituta na to nije obazirao. Jedan od najdrasti~nijih primjera lo{ih poteza ~elnika Instituta bilo je otpu{tawe Odoba{i}a. Sudskom presudom nalo`eno je da on bude vra}en na posao, ali i da mu bude ispla}eno 30 li~nih dohodaka plus kamata, upla}eni doprinosi i pla}eni sudski tro{kovi.

BEO GRAD - Mi nis tar pravde i lokalne samouprave Srbije Nikola Selakovi} otputovao je ju~e u Hag u dvodnevnu posjetu tokom koje }e se sastati sa visokim zvani~nicima Ha{kog tribunala i posjetiti dr`avqane Srbije u pritvorskoj jedinici u [eveningenu, javile su agencije. Selakovi} }e se danas sasta ti sa pred sjedni kom Ha {kog tri bu na la Te odo rom Meronom, tu`iocem Ser`om Bramercom i sekretarom tog

suda Yonom Hokingom. U petak }e po sje ti ti srpske dr`avqane u pritvorskoj jedinici, ali ne}e imati vreme na da obi |e sve zatvorenike. Sigurno }e razgovarati sa Ratkom Mladi}em, Radovanom Karayi}em, Ne boj {om Pav kovi }em i Dragoqubom Ojdani}em. Ministarstvo pravde i lokalne samouprave Srbije potvrdilo je da se Selakovi} ne}e sasta ti sa Vo ji sla vom [e {eqem.

Branilac tra`i razrje{ewe

Odgo|eno su|ewe za zlo~ine u Sijekovcu


SARAJEVO - Su|ewe Zemiru Kova~evi}u, optu`enom za zlo~ine nad srpskim civilima u Brodu, odgo|eno je ju~e nakon {to je branilac optu`enog Branka Praqak zatra`ila da je Sud BiH razrije{i du`nosti, prenijele su agencije. Predsjedavaju}i Sudskog vije}a Davorin Juki} rekao je da je Sud BiH dobio zahtjev Praqkove za razrje{ewe du`nosti zbog "poreme}enih odnosa" izme|u we i optu`enog. Sa zahtjevom branioca saglasan je optu`eni Kova~evi}. - Odnosi su poreme}eni, te je predlo`eno da na mjesto Branke Praqak bude imenovan Bajro Avdi}, ali je potrebno da dobijemo wegovu saglasnost - rekao je Juki}. Dodao je da }e 23. januara biti odr`ana statusna konferencija na kojoj je planirano da se Avdi} izjasni da li se mo`e ukqu~iti u predmet.

Prijedlog 35 delegata Doma naroda Parlamenta FBiH

Zatra`ena smjena Vlade


SA RA JE VO - Dele ga ti Doma naroda federalnog parlamenta uputili su ju~e predsjeda va ju }em Do ma Rado ju Vidovi}u prijedlog za izglasa vawe ne povje rewa Vladi FBiH. U prijedlogu koji je podr`alo 35 delegata navedeno je da nepovjerewe Vladi treba da bude izglasano, jer wen sada{wi sas tav ne od gova ra parlamentarnoj ve}ini u Domu naroda, {to je, kako su naveli, u suprotnosti s op{tim na~elima parlamentarne demokratije. - Sastav Vlade FBiH u posqedwih {est mjeseci ne odra`ava ve}insku voqu gra|ana i naroda izra`enu na op{tim izborima 2010. godine, a Vlada u svom djelovawu ne izvr{ava kvalitetno i u cjelini javne interese gra|ana - navodi se u obrazlo`ewu i dodaje da ~lanovi Vlade ne prisustvuju sjednicama Parlamenta FBiH i ne u~estvuju u parlamentarnoj debati, ~ime se devalvira ustavna uloga parlamenta. Podnosioci prijedloga podsje}aju da je kriza u Vladi nastala nakon {to je osam ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke "Radom za boqitak" blokiralo wen rad i da je zbog toga predsjedniku FBiH @ivku Budimiru podnesen zahtjev za wihovu smjenu. Na vede no je i da je Budimir, prihvatawem ostavke ministra Desnice Radivoje vi }a, prou zrokovao neustavan sastav Vlade. razlog za izglasavawe nepovjerewa Vladi kako bi se pristu pi lo ime novawu i potvr|ivawu nove vlade, koja }e odra`avati strukturu parlamentarne ve}ine. Prije nekoliko dana inicijativu za smjenu Vlade predsjedavaju}em Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH uputilo je i 56 poslanika ovog doma. Ru{ewe Vlade dogovorili su lideri SDP-a, SBB-a i dva HDZ-a, koji ~ine novu parla men tarnu ve }i nu u FBiH kao rje{ewe za vi{emjese~nu krizu u ovom entitetu. V. K.

SMJENU Vlade tra`ilo i 56 poslanika Predstavni~kog doma


Delegati smatraju da su navedeni argumenti dovoqan

Katoli~ki hram Svete Tereze Avilske u meksi~kom gradu Montereju opasan je visokim zidinama, a na izlazu se nalazi semafor koji obavje{tava vjernike da li je bezbjedno da iza|u iz hrama zbog ~este pucwave napoqu. Oko hrama se nalazi betonski zid visok pet metara, a prozori su zatvoreni metalnim okvirima, prenose agencije. Za bezbjednost oko hrama brine devet ~uvara koji patroliraju 24 ~asa dnevno. Osim toga, na izlazu iz hrama postavqen je semafor koji vjernike obavje{tava o tome {ta se de{ava ispred crkve. Crveno svjetlo je znak da je po~ela pucwava ili mobilizacija policajaca, `uto je signal da se u okolini hrama nalaze sumwiva vozila, dok zeleno ozna~ava da je bezbjedno i da vjernici smiju da iza|u iz hrama.

6 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Prevoznici treba da se obrate Ministarstvu transporta BiH

Dru{tvo
FOTO: ARHIVA

BAWALUKA - Ministarstvo saobra}aja i veza RS nije u~estvovalo u raspodjeli dozvola Evropskog komiteta ministara saobra}aja (CEMT), a prevoznici iz Srpske koji smatraju da su o{te}eni treba da se obrate Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, izjavila je po-

mo}nik ministra za drumski saobra}aj Nata{a Kosti}, prenijele su agencije. Kosti}eva je rekla da navodi Udru`ewa prevoznika za unutra{wi i me|unarodni transport RS da Ministarstvo saobra}aja Srpske nije u~inilo ni{ta da za{titi wihove interese ne stoje.

Uprava za indirektno oporezivawe

Uvoznici na dodatnoj provjeri


SARAJEVO - Uprava za indirektno oporezivawe BiH stavila je ju~e van snage pro{losedmi~nu odluku prema kojoj se roba azijskog porijekla mo`e cariniti samo u Mostaru, Gradi{ci, Novom Gradu i Tuzli, potvr|eno je u UIO, prenose portali. Kazali su da je ova odluka, kao i sve prethodne koje su donesene od 10. oktobra 2012, a koje su definisale cariwewe robe azijskog i afri~kog porijekla samo u odre|enim carinskim ispostavama stavqena van snage, jer }e uskoro biti donesena nova odluka, prema kojoj }e poreski obveznicima koji su uredno izmirivali svoje obaveze i nisu imali neregularnosti pri uvozu robe biti omogu}eno da carine robu u najbli`im carinskim ispostavama, dok }e oni kod kojih su u pro{losti uo~ene odre|ene neregularnosti morati i}i u ta~no odre|ene ispostave, gdje }e biti obavqane dodatne provjere.

Skija{ki centar na Jahorini pogodilo swe`no nevrijeme

U je ku se zo ne ostali bez struje


Jedan dio skija{a napustio planinu, iako su planirali da ostanu du`e. Oni koji su bili smje{teni u vikendicama nisu imali ~ime da se griju, rekao Koroman
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

PALE

GRANICE

Smawiti potro{wu struje


PALE - Nacrtom zakona o energetskoj efikasnosti u Republici Srpskoj predvi|ena je u{teda potro{we elektri~ne energije, a javni sektor bi}e obavezan da bude predvodnik u racionalnom upravqawu energijom, rekao je ju~e na~elnik Odjeqewa za elektroenergetiku u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Milan Jankovi}, prenijele su agencije.

Na prelazu Brod ~ekalo se 20 minuta


BAWALUKA - Na Grani~nom prelazu Brod na ulazu u BiH ju~e se ~ekalo 20 minuta, saop{teno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske. Na ostalim grani~nim prelazima zadr`avawa su bila kra}a, prenijele su agencije. Na dionicama preko planinskih prevoja zbog snijega vozila su saobra}ala usporeno i ote`ano, posebno preko ^emerna, na putu Gacko - Tjenti{te.

BAWALUKA - Ski-centar "Jahorina" je u jeku sezone, ka da je naj ve }i broj skija{a u utorak poslijepodne zbog swe`nog nevremena os tao bez stru je, interneta i signala mobilne telefonije, a ski-liftovi nisu bili u funkciji. Di re ktor Olim pij skog centra Jahorina Branko Koroman je istakao da je struja do{la tek ju~e oko 14 ~asova, zbog ~ega su skija{i bili ogor~eni. - Struja je nakratko bila do {la oko de set ~a so va u utorak uve~e i nestala ponovo oko 23.30 ~a sova. Jedan dio skija{a je zbog toga na-

pustio planinu, iako su planirali da ostanu du`e. Najvi {e su oti {li zbog hladno}e, jer oni koji su bili smje{teni u vikendicama nisu imali ~ime da se griju - rekao je Koroman. Ka`e da "Elektrodistribucija" Pale nije na vrijeme obezbijedila rezervni elektrovod za Jahorinu. - Sezona je u jeku, ima vi{e od 3.000 ski ja {a i ovo

nije smjelo da se desi - kazao je Koroman. Kada je rije~ o ski-liftovima, Koroman je istakao da je jedan dio pu{ten u rad ~as poslije dolaska stru je. Pre ma wegovim ri je ~i ma, osim nes tan ka struje, problem su pravili i za vi ja ni pu te vi, jer eki pe koje su zadu`ene za ~i{}ewe nisu do{le. - Zbog toga smo bili prinu|eni da sami sa na{om me-

hanizacijom o~istimo lokalne puteve na Jahorini - istakao je Koroman. U "Elektrodistribuciji" Pale su pojasnili da je do nestanka struje do{lo zbog te`ine mokrog snijega koji je padao.

KOROMAN: "Elektrodistribucija" nije obezbijedila rezervni elektrovod


- Ima li smo prola zne kvarove na koje ne mo`emo uticati, ali zbog tehni~kih pro pi sa ni smo ima li odo brewe da daqe ukqu~u je mo struju. Obi{li smo cijelu trasu gdje je bio kvar, uklonili snijeg i sada Jahorina ima elek tri ~nu ener gi ju rekao je izvr{ni direktor za tehni~ke poslove "Elektrodis tri bu ci je" Pa le Bo {ko Jugovi}.

SOKOLAC
Probleme usqed swe`nog nevremena imaju i stanovnici Sokoca, gdje je ju~e ujutro bez struje ostalo 20 sela zbog kvarova na dalekovodima. I oko 80 doma}instva u mjestu Han Pogled i u vikend nasequ na podru~ju Han Pijeska od utorka ve~e nema elektri~ne energije.

Pojedini prosvjetni radnici u Republici Srpskoj odustali od obustave rada

Akutne respiratorne infekcije

[trajk u Doboju, nastava u Bawaluci i Bijeqini


BAWALUKA - Direktori sredwih {kola na podru~ju bawalu~ke i bijeqinske regije odlu~ili su da ne}e {trajkova ti, te da }e nas ta va u drugom polugodi{tu po~eti 21. januara, dok }e {kole u dobojskoj regiji potpuno obustaviti rad. [kole u ostalim dijelovima Srpske odluku o po~etku nastave donije}e danas ili }e sa~ekati sutra{wi ishod pregovora Sindikata obrazovawa, nauke i kulture i predstavnika Vlade RS. Predsjednik Aktiva direktora sredwih {kola RS Predrag Damjanovi} rekao je da je ju~e odr`an sastanak sa 21 dire kto rom sredwih {kola bawalu~ke regije, na kojem je zakqu~e no da su ove {kole spremne za po~etak drugog polugodi{ta. Dodao je da Aktiv di re kto ra sredwih {kola bawalu~ke regije ne prihvata Uredbu Vlade o minimumu procesa rada, zbog ~ega tra`e od predstavnika Vlade RS i sindikata da nastave pregovore. Direktori sedam sredwih {kola bijeqinske regije odlu~ili su ju~e da }e nastava po~eti u ponedjeqak, 21. januara, uz puno po{tivawe instrukcija Ministarstva prosvjete i kulture RS u vezi sa Uredbom o minimumu procesa rada.

Registrovano 9.600 oboqelih


BAWALUKA - U Srpskoj su od sredine novembra pro{le do 8. januara ove godine registrovana 9.592 oboqela od akutnih respiratornih infekcija, 3.329 oboqelih od infekcija sli~nih gripu i 156 oboqelih od gripa. Rekli su ovo u Institutu za javno zdravstvo RS i dodali da nema zna~ajnijeg pove}awa broja oboqelih od sezonskog gripa, a pove}an je jedino broj oboqelih od akutnih respiratornih infekcija i infekcija sli~nih gripu, {to je uobi~ajena situacija pred epidemiju. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo RS Nina Rodi}-Vukmir isti~e da se svakodnevno sprovodi nadzor zbog pojave gripa, te prati epidemiolo{ka situacija u regionu i {ire. D. K.

MNOGE [KOLE ~ekaju ishod pregovora Vlade i sindikata


Za ra zli ku od bawalu ~kih i bijeqinskih {kola, u dobojskoj regiji }e biti potpuna obustava rada. To je potvrdi la i pred sjednik Sindikata obrazovawa regije Doboj Dra`ena Mihajlovi}, koja ka`e da }e svih 60 {kola sa podru~ja regije Do-

boj u ponedjeqak {trajkovati, bez po{tovawa Uredbe o minimumu procesa rada. Predsjednik Sindikalne organizacije Osnovne {kole "Dositej Obradovi}" iz Doboja Bo`ica Mi}i} istakla je da su svi jednoglasno podr`ali odluku Republi~kog odbora obrazovawa i kulture o generalnom {trajku. - Ne sla`emo se sa Uredbom o minimumu procesa rada, jer je protivzakonita, tako da u ponedjeqak kre}emo sa potpunom obustavom rada - istakla je Mi}i}eva. D.K.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 7

Spoqnotrgovinska komora va`an partner


SARAJEVO - Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} izjavio je ju~e u Sarajevu da je Spoqnotrgovinska komora BiH va`an partner resornog ministarstva, prenijele su agencije. [arovi} je sa rukovodstvom STK BiH, sa predsjednikom Brunom Boji}em na ~elu, razgovarao o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o STK BiH, ~iji je ciq unapre|ewe rada Komore. - Rije~ je o zakonskom projektu koji je dogovorila politi~ka "{estorka". Komora je direktno zainteresovana za u~e{}e u pripremi ovog zakona, tako da o~ekujemo wen zna~ajan doprinos - rekao je [arovi}.

Upravni odbor Sindikata zaposlenih u javnim RTV servisima u Sarajevu o~ajan stawem u javnom servisu BiH

Vijesti
FZO RS

BHRT pred {trajkom


Novac se tro{i neracionalno. Direktori primaju mjese~no po deset ili 12 najni`ih plata zaposlenih u BHRT-u, a mo`da i vi{e jer se ti iznosi kriju, rekao Huski}. Rad BHRT-a dugo }e biti na dnevnom redu institucija BiH, rekao Ko{arac
PI[E: @EQKA JAVORAC zeljkaj@glassrpske.com

Pokretawe postupka bez osnova


BAWALUKA - Fond zdravstvenog osigurawa RS smatra neosnovanim zakqu~ak Kon ku ren cij skog savjeta BiH o pokretawu pos tup ka pro tiv Fon da zbog kr{ewa Za ko na o kon ku ren ci ji BiH. U zakqu ~ku Kon ku ren cij skog savjeta BiH navodi se da pos to ji osnova na sumwa da je Fond putem odredaba Ugovora o snabdi je vawu osi gu ra ni ka li je kovi ma i medi cinskim sredstvima u 2010, 2011. i 2012. zakqu~enim sa apo te ka ma pre kr{io Za kon o kon ku ren ci ji BiH. - Konkurencijski savjet svoj zakqu~ak zasniva na di jelu ja vnog pozi va za apoteke u kojem se tra`i da apoteke dostave izjave da osnovi ca za obra~un doprinosa za zdravstveno osigurawe za zaposlenog magistra farmacije ne}e biti mawa od 2.311 KM, a za farmaceutskog tehni~ara mawa od 1.137 KM na vodi se u sa op {tewu Fonda. D. K.

O RUKOVODSTV BHRT-a ignori{e sindikat

BAWALUKA - Upravni odbor Samostalnog sindika ta za po sle nih u ja vnim RTV servisima (RTV FBiH i BHRT), o~ajan stawem na BHRT-u, najavquje {trajk, ali }e kona~nu odluku o tome donijeti danas. Re kao je ovo "Gla su Srpske" pred sjednik Upra vnog odbora Sindikata Mirza Huski} i dodao da }e na dana{woj sjednici biti donesena odluka i o {trajku i o daqim koracima. - Sporno nam je to {to je odnos plata katastrofalan, pa pojedini direktori primaju po deset ili 12 najni`ih pla ta za po sle nih u BHRT-u, a mo`da i vi{e jer se ti iznosi kriju - rekao je Huski} i dodao da je problem i {to se rukovodstvo BHRT-a oglu{uje na sve zahtjeve Sindikata, a pravilnike i odluke dono si bez wihovog

u~e{}a i znawa. - Ve} mjesecima se oglu{uju na na{e zahtjeve da se isprave Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o platama i naknadama. Novac se tro{i neracionalno, iako je ku}a u dugovima - rekao je Huski}.

Na informacije koje su se pojavile posqedwih dana da menayment BHRT-a planira otpu{tawe nekoliko stotina zaposlenih, Huski} je rekao da nema saznawa o tome. BHRT godi na ma grca u gubicima, a prema Izvje{taju o radu za 2011. godinu, aku-

muli ra ni gu bi tak ovog ja vnog servisa dostigao je 21,7 miliona maraka.

AKUMULIRANI deficit BHRT-a 21,7 miliona KM


U izvje{taju koji je ju~e usvojila Komisija za spoqnu i trgovinsku politiku, carine, saobra}aj i komunikacije Do ma na roda Parla men ta BiH, BHRT je u 2011. godini ostvarila ukupne prihode od 42,1 milion, a rashode od 41,8 miliona, tako da je ostvarila dobit od 315.400 maraka. I pored ~iwenice da je

PLAN
Komisija je ju~e usvojila i izvje{taj o finansijskom poslovawu BHRT-a nezavisne revizorske ku}e i plan sanacije stawa. U Planu sanacije i konsolidacije 2012-2017. godine rukovodstvo BHRT-a nije navelo ta~an iznos akumuliranog duga, ali je planiralo prihode za svih pet godina u iznosu od 41,9 miliona maraka.

izbjegnut negativan bilans, ostali su veliki dugovi kada je rije~ o obavezama i potra`ivawima. Drugi zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za spoqno trgovinsku poli ti ku, carine, saobra}aj i veze Sta{a Ko{arac rekao je "Glasu Srpske" da su i ure|iva~ka politika i finansijsko poslovawe BHRT-a diskutabilni. - Imamo negativan stav kada je rije~ o poslovawu i radu BHRT-a i to }e pitawe dugo biti na dnevnom redu institucija BiH - rekao je Ko{arac.

Francuska

Policiji setovi za otkrivawe droge


SA RA JE VO - Am ba sa dor Francuske u BiH Rolan @il uru ~io je donaciju od deset setova za rano otkrivawe narkoti~kih sredstava koje }e Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH odmah us tu pi ti policijskim agencijama u BiH.

Preminuo Bo`o Mari} Pika

Odlazak bawalu~ke legende i poznatog aforisti~ara


BAWALUKA - Bo`o Mari} Pika, profesor bawalu~ke Gi mna zi je i pozna ti afo ris ti ~ar i hu mo ris ta, preminuo je, poslije te{ke bolesti, 15. januara u Bawaluci u 61. godini. Bo `o Ma ri} je ro |en 1952. godine u Bawaluci. Diplomirao je istoriju na Filozof skom fa kul te tu u Beogradu. Aforizme, epigrame i satiri~ne pri~e objavqivao je u brojnim listovima, od \ev|elije pa skoro do Trsta, a godinama je ure|ivao humoristi~ku stranu "Glasa Srpske". Radio je zama "@ivje}e, avaj, narod" 2004. godine i "Peti, s desna" 2010. godine, kao i kwigu epigrama "Pretjerivawa" 2012. godine. Bio je "na{ Bawalu~anin, tihi ~ovjek koji zna da posmatra, zapa`a, pi{e, ali i objavquje". Bo`o Mari} osta}e u najqep{em sje}awu ~itaocima "Glasa Srpske" kao vjeran saradnik lista, urednik, pisac, zna~ajan tvorac nezaboravnih afo ri za ma, ~u var ri je~i i stalnih nadahnu}a. Godinama je u "Glasu" od sumorne svakodnevice branio qude vedrim tekstovima i duhom ~itaoce uveseqavao i bodrio, nije dao ni priznavao nesmiraj du{e. Naprotiv, svojim pona{awem i djelom bodrio je qude oko sebe, slabe duhom i optimizmom, uvijek ne~im novim, lijepim, veselim Takvog Pika mi poznajemo, sje}amo ga se. onalna moralnost. U svojim aforizmima on je slikao golu dru{tvenu stvarnost bez poetizacije. Narod koji je sklon mitomaniji svake vrste, borbi sa ve}ima i ja~ima, ina}ewu bez potrebe, uzdawu u silu, umjesto u mudrost, iskustvo i znawe ima {ta da nau~i iz djela Bo`e Mari}a. Dobitnik je nagrade "Vuk Gligorijevi}" Satira festa 2010. u Beogradu. Mari} }e biti sahrawen danas u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. Komemoracija }e biti odr`ana u Gimnaziji, danas u 12 ~asova.

Dunav

BiH predsjedava Komisiji za za{titu


BE^ - BiH je zvani~no pre uzela pred sjeda vawe Me|unarodnoj komisiji za za{titu Dunava (ICDPR). Pred sta vnik Aus tri je, ~ija je zemqa predsjedavala ovoj organizaciji pro{le godi ne, Vol fgang [talcer, predao je predsjedavawe ICDPR zamjeniku ministra trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ermini Salki~evi}-Dizda re vi}, pre ni je le su agencije.

GODINAMA ure|ivao humoristi~ku stranu "Glasa Srpske"


Wegove kwige odlikuje sna`an socijalni anga`man, duboki humanizam i emoci-

kao profesor istorije u bawalu~koj Gimnaziji, a `ivio kao satiri~ar. Objavio je kwige afori-

8 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Radnici "Panafleksa" prekinuli {trajk

Panorama
Odbor SDA u Mili}ima

BIJEQINA - Radnici Fabrike savitqivih cijevi i vratila "Panafleks" iz Bijeqine prekinuli su ju~e vi{emjese~ni {trajk jer je ispuwen dio wihovih uslova. - Radnici su, poslije posqedweg sastanka, dobili 2,7 plata, a danas smo dogovorili da u roku od sedam da-

na menayment preduze}a napravi prijedlog mjera izlaska iz ove situacije, te da predlo`i koliko radnika treba da radi u proizvodwi - rekao je predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peuli}, javile su agencije.

Preduze}e "Nikola Tesla" kupilo "Novoteks" i "Qubiwka-eksport"


FOTO: R. MIJANOVI]

Ho}e da smijene potpredsjednika SO


MILI]I - Dvojica odbornika Stranke demokratske akcije u Skup{tini op{tine Mili}i pokrenuli su inicijativu za utvr|ivawe sukoba interesa potpredsjednika mili}ke Skup{tine i doskora{weg ~lana te stranke Senada Hasanovi}a. Podnosioci zahtjeva, odbornici Murat Avdi} i Halil Ja{i}, tvrde da Hasanovi} istovremeno obavqa i du`nost predsjednika Odbora ratnih vojnih invalida (ORVI) Mili}i i predsjednika Fudbalskog kluba Jadar iz Nove Kasabe, koji se finansiraju iz op{tinskog buyeta, te da je stoga u sukobu interesa. Odbornik Avdi}, koji je i predsjednik Op{tinskog odbora SDA Mili}i, ka`e da `eli smjenu Hasanovi}a i izbor drugog kandidata te stranke za potpredsjednika Skup{tine. - On je istupio iz sistema SDA i s obzirom na to da su sve te pozicije bile povezane sa strana~kim djelovawem mi smo pokrenuli tu inicijativu s ciqem da se do|e do novih imenovawa - kazao je Avdi}. Ocjewuju}i inicijativu svojih doju~era{wih strana~kih kolega kao veoma prizemnu, Hasanovi} je zapitao zbog ~ega im nije smetalo kada je, kao potpredsjednik mili}ke Skup{tine u dva ranija mandata, obavqao iste du`nosti u FK i ORVI, dok je bio u SDA. G. P.

Radna mjesta za 2.000 tekstilaca

Nevrijeme u op{tini Sokolac

Snijeg ostavio 27 sela bez struje


SOKOLAC - Elektri~ari su ju~e imali pune ruke posla otklawaju}i kvarove na nekoliko dalekovoda koji su nastali usqed mokrog snijega koji je padao u no}i izme|u utorka i srijede, pa je bez struje bilo 27 sela na podru~ju sokola~ke op{tine. - Uprkos velikim naporima na{ih radnika, snabdijevawe elektri~nom energijom na podru ~ju sokola~ke op {ti ne u to ku ju ~e ra{weg dana nije u potpunosti normalizovano, pa je i daqe jedan broj sela bez stru je rekao je rukovodilac ekipa mre `a i pos tro jewa u sokola~koj ra dnoj jedi ni ci "Elektrodistribucije" Pale @arko Bartula. Prema wegovim rije~ima, najte`e je bilo na dalekovodu Kaqina, gdje je baz napa jawa stru jom bi lo 15 sela. - Problemi ove vrste nastaju prvenstveno u podru~jima obraslim {umom. Mokar snijeg lijepi se za elektri~ne vodove i drve}e koje se pod teretom snijega naslawa na te vodove i izaziva kvarove - rekao je Bartula. B. G.

Stvoreni uslovi za zapo{qavawe


U tekstilnoj industriji u Trebiwu, Bile}i, Qubiwu, Berkovi}ima i Nevesiwu sa partnerom iz Wema~ke planira se otvarawe oko 2.000 radnih mjesta, rekao Vu~eti}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

TREBIWE - Preduze}e "Nikola Tesla" iz Bawaluke ju~e je kupilo staru zgradu tekstilnog preduze}a "Novoteks" Trebiwe u ste~aju za 400.000 KM, kao i zgradu tekstilnog preduze}a "Qubiwka-eksport" iz Qubiwa sa opremom po cijeni od 245.000 KM. Vr{ilac du`nosti direktora preduze}a "Nikola Tesla" Dragan Vu~eti} ra-

nije je izjavio da se u tekstilnoj industriji u Trebiwu, Bile}i, Qubiwu, Berkovi}ima i Nevesiwu sa strate{kim partnerom iz Wema~ke planira otvarawe oko 2.000 radnih mjesta.

"NOVOTEKS" prodat za 400.000 KM


- Poslije vi{e neuspjelih licitacija, preduze}e "Nikola Tesla" prihvatilo je prvu ponudu koja je za 50 odsto ni`a od procijewene

vrijednosti - rekao je ste~ajni upravnik "Novoteksa" Lazar \ur|evi}. Objekat "Novoteksa" devastiran je u proteklom ratu. Ste~ajni upravnik "Qubiwke" Vlado Simovi} pojasnio je da je donesena uslovna odluka o prodaji zato {to punomo}nici Fonda PIO i Poreske uprave moraju zatra`iti saglasnost od svojih pretpostavqenih o cijeni ponude. - Ukoliko u roku od osam dana bude dobijena pisana

Odron na putu Sarajevo - Pale

PRIJAVQIVAWE ZA ZAPO[QAVAWE
U hercegova~kim op{tinama, gdje je planirano pokretawe tekstilne proizvodwe, prijavqivawe za posao zavr{eno je 6. januara, a prijavilo se vi{e od 2.000 zainteresovanih. Osim `enske radne snage evidentiran je veliki broj mu{karaca koji su se prijavili za rad u tekstilnoj industriji. Vu~eti} je dodao da je u prvoj fazi planirano otvarawe 1.760 radnih mjesta u tekstilnoj industriji, i to 600 u Trebiwu, po 400 u Bile}i i Nevesiwu, 240 u Qubiwu i 120 u Berkovi}ima, dok }e jo{ 200 radnih mjesta biti za o{tra~e alata.

Stijene od 30 tona zaustavile saobra}aj

saglasnost, smatra}e se da je ponuda prihva}ena - rekao je Simovi}, te dodao da je preduze}e "Nikola Tesla" du`no da u roku od 30 dana od dana obavje{tewa od ste~ajnog upravnika o prihvatawu ponude isplati iznos u cijelosti. Simovi} je istakao da treba vjerovati u ovaj projekat i da je za Qubiwe veliki napredak zaposlewe i 20 radnika, a da bi za ovu op{tinu bio pravi preporod da se zaposli oko 200 stanovnika. Preduze}e "Nikola Tesla" iz Bawaluke kupilo je krajem 2012. godine dio biv{eg proizvodnog pogona "Bile}anka", u kojem }e biti centar za obuku za rad u tekstilnoj industriji u Hercegovini. Taj pogon }e biti opremqen novim ma{inama, a obuka najmawe 2.000 qudi trebalo bi da po~ne u martu sqede}e godine.

Ozvani~en po~etak rada Kancelarije Vlade RS u Mostaru

SOKOLAC - Radnici preduze}a "Romanijaputevi" iz Sokoca, uz velike napore, uspjeli su da saniraju odron do kojeg je do{lo ju~e na lokalitetu Buloga, na magistralnom putu M5 na dionici Sarajevo - Pale. Saobra}aj na dijelu tog puta od Lapi{nice do Qubogo{te odvijao se ote`ano, jednom kolovoznom trakom u du`ini od 20 metara. Prema rije~ima tehni~kog direktora preduze}a "Romanijaputevi" Dragana Bulo{~i}a, povrije|enih nije bilo, ali je bilo veoma te{ko sanirati ovaj odron. - Na put su se, sa bo~ne strane, obru{ile dvije velike stijene, od kojih je jedna bila te{ka preko 30 tona. Anga`ovali smo dvije gra|evinske ma{ine, dozer, utovariva~ i ostalu mehanizaciju kako bismo sanirali odron i omogu}ili nesmetano odvijawe saobra}aja - rekao je Bulo{~i} i naglasio da se ovakvi problemi najefikasnije rje{avaju minirawem, ali to zahtijeva odre|enu proceduru, a za to nije bilo vremena. B. G.

Sagra|en most izme|u RS i srpskih povratnika


MOSTAR - Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi} ozvani~ila je ju~e u Mostaru po~etak rada Kancelarije Vlade RS, ocijeniv{i da }e ona biti institucionalna veza Vlade sa srpskim povratnicima i gradom Mostarom. Cvijanovi}eva je istakla da }e Kancelarija biti servis koji }e omogu}iti gra|anima da se lak{e obrate Vladi RS i upute svoje zahtjeve, javile su agencije. - Ovdje ima puno povratnika, ali i studenata i ova kancelarija, koja je inkorpori ra na u Vladu RS, pred-

VLADA RS ]E nastaviti da poma`e povratnicima


stavqa most izme|u Mostara i Vlade. Vlada }e nastaviti da pru`a podr{ku povratnicima, a putem ove kancelarije odvija}e se i privredna saradwa rekla je Cvijanovi}eva.

Vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije istakao je da su i Vlada RS i grad Mostar shvatili `eqe i potrebe povratnika i omogu}ili otvarawe kancelarije. - Vlada RS je napravila veliki iskorak otvoriv{i Kancelariju u Mostaru. Grani ca u BiH je tvrdo pos tavqena, treba da bude vi{e pro`imawa i saradwe - rekao je vladika Grigorije. Kancelarija je, ka`e vladika Grigorije, otvorena sa

dobrim namjerama da se pomogne i povratnicima i svima koji `ive na mostarskom podru~ju. - Ovo je prilika da nam pomognu. Pomagali su i do sada u izgradwi Saborne crkve. Nama je bilo va`no da izgradimo i crkvu, ali i `ivot u Mostaru - rekao je vladika Grigorije. Kancelarija Vlade RS nalazi se u Vladi~anskom dvoru u Mostaru, gdje je ranije smje{ten i Konzulat Srbije.

GLAS SRPSKE ~evrtak, 17. januar 2013. 9

Kapi `ivota iz kazneno-popravnog zavoda


TREBIWE - ^lanovi Aktiva dobrovoqnih davalaca krvi Kazneno-popravnog zavoda Trebiwe ju~e su u Slu`bi za transfuzijsku medicinu darovali 18 doza najdragocjenije te~nosti. Na~elnik Transfuziolo{ke slu`be Dragan [arenac rekao je da je ovo prva akcija dobrovoqnog davawa krvi u 2013. godini. - Planirano je da u ovoj godini bude 45 akcija darivawa kapi `ivota - ka`e [arenac. R. Mi.

Proizvo|a~i protestovali ispred mqekare "Vitamilk" u Prijedoru

Vijesti
Bile}a

Sto~arima duguju i po 10.000 maraka


FOTO: P. [PADI]

U minusu 3,5 miliona maraka


BI LE ]A - Op {ti na Bile}a u{la je u ovu godinu sa minusom od oko 3,5 miliona maraka u buyetu, a najve}a dugovawa su prema do bavqa~i ma. U op {tini ka`u da je na ovako veli ki mawak u buyetu uticalo investirawe oko 2,5 mi liona ma ra ka bez mogu}nosti zadu`ewa, te izostanak oko milion KM iz naknada za potopqeno zemqi{te. Odbornici SO Bi le }a na kra ju pro {le godine nisu usvojili izvje {taj o iz vr{ewu buyeta, uz obrazlo`ewe da je deficit nastao neplanskim poslovawem, kojim je za prvih {est mjeseci potro{eno 80 odsto buyeta, javile su agencije.

Ovo je pre{lo svaku mjeru. Nemam djeci kada po|u u {kolu dati marku, a tobo`e ne{to radim. Ovo je bruka i sramota {ta kooperantima rade pojedini mqekari, ka`e [tikovac
PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com

PRIJEDOR - Kooperanti koji su se okupili ju~e ispred sjedi{ta mqekare "Vi ta milk" u Pri jedo ru tra`e}i zaostale isplate ka`u da im ovo preduze}e duguje i po desetak hiqada maraka. Ispri~ali su nam da se danima redovno okupqaju i da ne}e odustati dok im ovo preduze}e ne ispati dugovawa. Mara ]ulibrk iz okoline Novog Grada ka`e da za "Vitamilk" radi godinu i po. - Isplate su bile redovne godinu, a onda od 15. juna 2012. dolazi do ka{wewa. Isplata gotovo da vi{e nije bilo, tako da su kooperantima ostali du`ni i po ~ak 10.000 KM. Imala sam sre}u da mi je upla}en novac za avgust i septembar, ali za ~etiri mjeseca nisam dobila ni marku - pri~a Mara i dodaje da su joj ostali du`ni

Trebiwe

Nezadovoqni kooperanti ne}e odustati od okupqawa

Vodu treba prokuvati


]ulibrkova. Ne nad [ti kovac je do {ao iz Ha{ana, a do~ekala su ga zakqu~ana vrata firme kojoj je isporu~ivao mlijeko. - Ovo je pre {lo sva ku mjeru. Nemam djeci kada po|u u {kolu dati marku, a tobo `e ne {to radim. Ovo je bruka i sramota {ta kooperan ti ma ra de po jedi ni mqekari - pri~a [tikovac. Prijedor~anin Vojo Topi} za "Vi ta milk" ispo ru ~u je mlijeko od novembra ove godine. Ispla}eno mu je, kako tvrdi, mlijeko koje je isporu~io od 25. decembra do 4. januara. - Ispla}en mi je novac za ispo ru ~e no mli je ko za mqekaru iz Grada~ca, koja za sa da pre uzi ma mli je ko od nas kooperanata - ka`e Topi}. U grada~a~koj mqeka ri "COP" ka`u da su samo preuzeli kooperante na molbu rukovodstva "Vitamilka" i da ne ma ju ni ka kve ve ze sa ovim preduze}em. Do vlasnika firme "Vitamilk" Zorana \uki}a ju~e ni je bi lo mo gu }e do }i, na tele fonske pozi ve se ni je javqao. TREBIWE - Voda na trebiwskom izvori{tu Vrelo oko neznatno je zamu}ena, zbog obilnih ki{a, pa je neophodno da se prokuvava, upozoreno je iz trebiwskog "Vodovoda". U "Vodovodu" ka`u da se u Regionalnom zavodu Instituta za za{titu zdravqa RS u Trebiwu rade mikrobiolo{ke i fizi ~ko-he mij ske ana li ze pitke vode i da }e potro{a~i biti obavije{teni o rezultatima. - Do tada je vodu za pi}e neophodno prokuvavati iz preventivnih razloga - dodaju u trebiwskom "Vodovodu". R. Mi.

oko 3.000 maraka. ]uli brkova na gla {a va da mnogi farmeri ne smiju da tra`e svoj novac.

KOOPERANTI tvrde da ih zastra{uju obezbje|ewem i policijom


Prema wenim rije~ima, pla{e se jer ih vlasnici zastra{uju obezbje|ewem i poli ci jom, ko ja je po pozi vu vlasnika firme ju~e ujutro do{la pred "Vitamilk". - Ne bo jim se ni ~e ga. Do{la sam da tra`im svoj novac, a ako ho}e, neka me i uhapse, ne}u odustati - ka`e

"CELPAK"
U Industrijskoj zoni "Celpak" u Prijedoru u toku je izgradwa nove fabrike mqekare "Vitamilk", koja bi trebalo da bude otvorena u aprilu ili maju i gdje bi trebalo da bude otvoreno 50 novih radnih mjesta. Iz ove firme su ranije saop{tili da trenutno imaju 300 kooperanata, a otvarawem vlastitog proizvodnog pogona o~ekuju da taj broj poraste.

Mrkowi} Grad

Jedan od iskqu~enih ~lanova iz GO SDS-a Qubi{a Lazi} optu`uje prvog ~ovjeka Bijeqine

Za studente 300.000 KM
MRKOWI] GRAD - Op{ti na Mrkowi} Grad u buyetu je obe zbi jedi la 300.000 maraka za stipendirawe studenata, a konkurs }e biti raspisan do 31. januara ove godine. Samostalni stru~ni saradnik za odnose s javno{}u u op{ti ni Mrkowi} Grad Swe`a na ]uso ka `e da pravo na konkurisawe za stipendiju imaju oni koji su upisali redovno godinu studija, koji imaju prosjek devet i vi{e za sve godine studija. Ona je dodala da stipendiju mogu da ostvare i studenti prve godine studija koji su zavr{ili sve ra zrede sredwe {kole odli~nim uspjehom. S. D.

Mi}i} se pona{a autokratski


BAWALU KA - Aktuel ni predsjednik bijeqinske orga ni za ci je SDS-a Mi }o Mi}i} vi{e ne zaslu`uje da bude na tom mjestu, a radi se o ~ovjeku koji se pona{a autokratski, a polako nagiwe i ka diktaturi. Izja vio je to ju ~e "Gla su Srpske" Qubi{a Lazi}, koji je zajedno sa jo{ desetak ~la no va GO neda vno iskqu~en iz SDS-a. - Krajem decembra, umjesto ~estitke od na{eg gradona~elnika, dobio sam rje{ewe o iskqu~ewu bez ika kvog obja{wewa - rekao je Lazi} i ocijenio da "`ivimo u takvom vremenu u kome pojedin ci mo gu da se pona {a ju
Mi}o Mi}i}

- Poku{ali smo da ne{to sprije~imo, me|utim, to nije nai{lo na wegovo razumijevawe jer se autokratski pona {ao do sa da, a sa da izgleda po~eo i diktatorski - rekao je Lazi} i najavio da }e ulo`iti `albu na rje{ewe o iskqu~ewu.

^LANOVI iskqu~eni zbog navodnog nepo{tovawa programa i statuta


kako god ho}e". - Tu mislim na predsjednika Gradskog odbora SDS-a Mi}u Mi}i}a - rekao je Lazi}, dodav{i da pojedinci u bi jeqinskoj or ga ni za ci ji SDS-a ve} dvije godine ukazu ju na ne ke Mi }i }e ve ne pra vil nos ti, pro ble me u stranci i slabije rezultate. - Mi}i} mora malo da razmi sli za {to smo radi li neke stvari koje smo radili, a li~no mislim da vi{e ne

zaslu`uje da bude predsjednik odbora SDS-a. To je moje mi{qewe - rekao je on. GO SDS-a u Bijeqini je, naime, iskqu~io oko desetak ~la nova na vodno zbog ne po {to vawa pro gra ma i statuta stranke jer su, prema ne kim in for ma ci ja ma, ja vno podr`a li kan di da ta SNSD-a za gradona~elnika Miroslava Milovanovi}a i usprotivili se na~inu rada Mi}e Mi}i}a. Jedan od onih koji su "{utnuti" iz bijeqinske organi za ci je SDS-a je i Cvijetin Niki}, koji nije `elio da komentari{e ove poteze Gradskog odbora. V. K.

FOTO: ARHIVA

10 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


FOTO: D. JOVI^I]

Centar za poqoprivredu Sokolac

Prodaju imovinu vrijednu 1,8 miliona


SOKOLAC - Kompletna imovina Centra za unapre|ewe poqoprivrede iz Sokoca, koji je u ste~aju, stavqena je na prodaju, a wena procijewena vrijednost je 1,8 miliona KM. Ste~ajni upravnik Centra Novo Kosori} rekao je ju~e agencijama da su na prodaju 53 hektara zemqi{ta, {est magacina, laboratorija, staklenici, kancelarijski prostor. Kosori} je naveo da je vrijednost imovine dovoqna da se pokriju tro{kovi ste~aja i obaveze prema povjeriocima. Odluku o prodaji imovine donio je Odbor povjerilaca Centra za unapre|ewe poqoprivrede. Ovaj centar, u kojem je bilo zaposleno 12 radnika, u ste~aj je oti{ao u martu 2011. godine zbog nagomilanih dugova. Preduze}e se bavilo proizvodwom sjemenskog krompira.

Strategija op{tine Mrkowi} Grad

Prioritet ekonomski i privredni razvoj

Udru`ewe "Izvor" ima 70 ~lanova

Op{tina Srbac poma`e Udru`ewu "Izvor"


FOTO: S. DAKI]

Prostor za djecu sa hendikepom


diwenih nacija UNDP. - Izrada strategije u sqede}ih deset godina najva`niji je dokument u na{oj lokalnoj zajednici. Od dobro planiranog razvoja na realnim resur si ma mno go za vi si i razvoj op{tine - istakla je Ani~i}eva. Ko ordi na tor pro je kta za izradu strategije Tomislav Todo rovi} je na gla sio da stra te gi ja podra zu mi je va ukqu~enost svih aktera lokalne zajednice, javnog, privatnog i nevladinog sektora. S. D.

MRKOWI] GRAD - Op {tina Mrkowi} Grad do kraja ove godi ne do bi }e strategiju razvoja op{tine od 2014. do 2024. godine, a akce nat }e bi ti stavqen na ekonomsku komponentu razvoja privrednog sektora, ali i infrastrukture. Ovo je dogovoreno na prvom sastanku Partnerske grupe za izradu ovog dokumenta. Na~el nik op {ti ne Mrk owi} Grad Divna Ani~i} je istakla da je tehni~ku pomo} za izradu strategije obezbijedio Razvojni program Uje-

@ao mi je {to Srbac predwa~i me|u op{tinama po broju djece sa odre|enim vrstama hendikepa, ali to je na{a dodatna obaveza da im pomognemo, rekao ]iri}
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozr@glassrpske.com

Vrti} u Mrkowi} Gradu

P~elari darovali mali{anima med

SRBAC - Udru`ewe roditeqa i djece sa posebnim potrebama "Izvor" dobi}e na proqe}e objekat u kojem }e 70 mali{ana sa hendikepom mo}i dobiti svu potrebnu pomo} i wegu. Ovu inicijativu je pokrenuo na~elnik op{tine Drago ]iri} nakon {to je ~uo da ovo udru`ewe ve} pet godina poku{ava da prona|e novac za izgradwu sopstvenog prostora. - Ve} sam prona{ao tri donatora koji }e obezbijediti po 10.000 maraka. Proteklog vi ken da je dele ga ci ja iz Srpca obi{la sli~ne objekte u okolnim mjestima kako bismo na pra vi li kva li te tno idejno rje{ewe. @ao mi je {to Srbac predwa~i me|u op{ti na ma po bro ju dje ce sa

odre|enim vrstama hendikepa, ali to je na{a dodatna obaveza da im pomognemo - rekao je ]iri}. On je rekao da je u buyetu za ovu godinu pove}ao izdvajawa za "Izvor" sa 12 na 18 hiqada maraka, a uplatio im je i besplatno kori{}ewe interneta za cijelu godinu da bi bi-

li u stalnom kontaktu sa medicinskim radnicima.

TRI DONATORA }e obezbijediti po 10.000 maraka


- Potrudi}emo se da kupimo i vozilo kojim }e djeca odlaziti u posjetu manastiri-

"MILENIJUM"
Nevladina organizacija "Milenijum" iz Srpca proteklih {est mjeseci organizovala je kreativne radionice u kojima je u~estvovalo 40 djece sa posebnim potrebama. - Anga`ovali smo 30 sredwo{kolaca koji su pomagali mali{anima sa hendikepom da izra|uju ukrasni nakit od stakla, plastike, drveta, `ice i gline, zatim ~estitke i ramove za slike kao i crte`e na staklu i odjevne predmete. Svi ovi eksponati se mogu kupiti na prodajnim izlo`bama ~ime se pru`a direktna pomo} ovom udru`ewu - ka`e izvr{ni direktor "Milenijuma" Sanela Vidovi}.

ma i izleti{tima - rekao je ]iri} i pohvalio gest jednog srba~kog odbornika koji je odlu~io da mjese~no izdvaja 300 maraka od odborni~ke naknade i upla}uje na `iro-ra~un ovog udru`ewa. Pred sjednik udru `ewa Dragi{a Laji} isti~e potrebu za ve}im anga`ovawem ~itave zajednice na zbriwavawu i pomo}i ovim mali{anima. - U na{e udru`ewe redovno dolazi 25 djece na terapije i radionice i sa wima rade brojni defektolozi i logopedi, kao i predstavnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}" iz Bawaluke. Veoma nam godi pa`wa na~elnika koji je ponudio pomo}, jer u sada{wim okolnostima nemamo mogu}nost za kvalitetan rad sa svom djecom - ka`e Laji}.

Prijedorska transfuzija biqe`i sve boqe rezultate

Prikupqeno 2.550 doza krvi


PRIJEDOR - Prijedorska organizaciona jedinica Zavoda za transfuzijsku medicinu RS pro{le godine prikupila je 2.550 doza krvi, od ~ega 60 odsto dobrovoqnim davala{tvom, a 40 odsto namjenskim davawem, rekla je na~elnik prijedorske transfuzije Ana Macura. - Optimalno davala{tvo bilo bi kada bi pet odsto stanovnika bili davaoci. Mi u prijedorskoj regiji smo negdje na 2,5 odsto i ipak nismo izgubili tradiciju davawa - rekla je Macura. Prema wenim rije~ima, zdravi mu{karci krv mogu davati ~etiri puta godi{we, svaka tri mjeseca, a zdrave `ene tri puta godi{we, svaka ~etiri mjeseca. - Kada bi svaki mu{karac da vao krv sa mo jednom go di{we, a svaka `ena samo jednom u dvije godine, nikada ne bismo do{li u krizu kada je rije~ o zalihama krvi - istakla je Macura, najaviv{i da }e omladinska organizacija "^isto srce" Prijedor takvu jednu akciju sprovesti 24. januara.

MRKOWI] GRAD - Predstavnici Udru`ewa p~elara "Mati~wak" iz Mrkowi} Grada posjetili su mali{ane vrti}a "Miqa \ukanovi}" i darovali im tri stotine pakovawa meda. Predsjednik Udru`ewa "Mati~wak" Slavko Savi} je istakao da su se p~elari odlu~ili na ovaj korak u `eqi da djeci pribli`e va`nost konzumirawa p~eliwih proizvoda, ali i bavqewa p~elarstvom. - Da bi jedna p~ela proizvela kilogram meda ona mora da obleti jednom u pre~niku Zemqinu orbitu i da opra{i oko 4.000 cvjetova. Konzumirawe meda i p~eliwih proizvoda je od velike va`nosti za pravilnu ishranu djece, ali i odraslih - naglasio je Savi}. Direktor vrti}a Danijela Proti} je istakla da je posjeta p~elara bila poseban do`ivqaj za djecu. - U vrti}u trenutno boravi 180 djece, a imamo i podru~no odjeqewe u Podra{nici, gdje je {esnaestoro mali{ana rekla je Proti}eva. S. D.

FOTO: S. DAKI]

BENEFICIJE
Svi zdravstveno osigurani davaoci u Srpskoj imaju pravo na dva dana pla}enog odsustva s posla za svako davawe, svako od wih oslobo|en je pla}awa participacije u zdravstvu godinu poslije posqedweg davawa, dok su svi koji imaju vi{e od deset darivawa trajno oslobo|eni pla}awa participacije za sve zdravstvene usluge. Prilikom svakog davawa, krv se testira na hepatitise B i C, na sidu i na sifilis.

AKCIJA darivawa krvi 24. januara


- Na{i davaoci su divni qudi. Tako|e, imamo brojne organizacije koje su uvijek spremne da pokrenu akcije dobrovoqnog davawa krvi, tako da i na taj na~in nastojimo da ne do|e do krize - istakla je Macura. S. Ta.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 11

Opada broj stanovnika u op{tinama gorweg Podriwa

Vijesti
Mrkowi} Grad

Bijela kuga zakqu~ala {kole i ugasila sela


FOTO: R. \EVI]

Konkurs qubavne poezije


MRKOWI] GRAD Klub umjetni~kih du{a iz Mrkowi} Grada raspisao je deveti javni me|unarodni kwi`evni kon kurs qubavne poezije "Pjesma nad pje sma ma" o te mi "Qubavi, ovo je na{a pjesma". Predsjednik Kluba Slobodan ]o}kalo isti~e da je konkurs raspisan povodom Dana zaqubqenih i da se zavr{ava 10. februara. - Pozivamo sve one koji vole ili su voqeli da napi{u svoje pjesme i da ih dostave do 10. februara na internet adresu klubum@teol.net. Za zrele pjesnike qubavnog pjesni{tva bira se pjesma nad pjesmama, a pored ostalih bi}e nagra|ene i mlade nade qubavnog poetskog stvarala{tva - rekao je ]o}kalo. S. D.

ZA TRE]E dijete op{tina Fo~a daje 1.000 maraka

Nekada je {kolu u ^elebi}ima poha|alo 500 u~enika, a danas u selu ima svega osmoro djece. [kola je zato zatvorena, a napu{tene ku}e zjape prazne, ka`e Ostoji}
PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

Mnogi trbuhom za kruhom napustili sela i odselili u gradove

Prijedor

FO^A - Lo {i uslovi `ivota, nerazvijena poqoprivredna proizvodwa i neza po sle nost ne ki su od razloga {to opada broj stanovnika u fo~anskom kraju. U mjesnoj zajednici ^elebi}i od nekada{wih 2.000, danas `ivi svega 350 qudi. - Na`alost, nema normalnih uslova za `ivot na selu. Mnogi su trbuhom za kruhom odlazili godinama sa ovih prostora tra`e}i posao, a neki su se odselili u grad. Nekada je {kolu u ovom mjestu poha|alo 500 u~enika, a danas u selu ima svega osmoro djece. [kola je zato zatvorena, a napu{tene ku}e zjape prazne ka`e predsjednik MZ ^elebi}i Ivko Ostoji}. Prema wegovim rije~ima, ono {to nemaju u selu, mnogi

ne prona|u ni po dolasku u grad i tako se godinama stvara i upotpuwuje lo{a demograf ska sli ka op {ti ne Fo~a, ko ju naj boqe predstavqa statistika. Iz Mati~ne slu `be op {ti ne iz godine u godinu pristi`u zabriwavaju}e brojke. Ro|enih je sve mawe, a stanovni{tvo odumire.

beba, a umro 21 stanovnik, {to je ~etiri puta vi{e - ka`u u Ma ti ~noj slu `bi op {tine Fo~a. Mortalitet predwa~i i u op{tini Novo Gora`de, koja trenutno broji 4.000 stanovnika. - Pro{le godine ro|eno je {est beba, a umrlih je nekoliko puta vi{e. Osnovaca imamo oko 200 i 100

sredwo{kolaca, ostalo je sve populacija sredwih i starijih godina. Imu}niji i mla|i odlaze, sela nestaju. Op{tina nema zvani~nih mjera kako bi to stawe promijenila, ali u pro{loj godini obezbije|en je stambeni prostor za nekoliko mla|ih bra~nih parova sa djecom - ka`e Tomislav ^arapi}, na~elnik Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnos-

BROJ UMRLIH odavno prema{io broj ro|enih


- U pro{loj godini ro|eno je 111 Fo~aka, a umrlo 172. Prije samo dvije godine, ro|enih je bilo 120, a umrlih 193, a u 2009. godini ro|eno je 150 beba, dok su 152 stanovnika umrla. Omjer izme|u ro|enih i umrlih sve je drasti~niji. Samo u decembru pro{le godine rodilo se pet

MIGRACIJE
Fo~a je prije rata imala oko 40.000 stanovnika, a procjewuje se da ih danas ovdje `ivi dvadesetak hiqada. Prije rata je i op{tina ^ajni~e bila jedna od razvijenih op{tina u BiH, a danas broj ^ajni~ana konstantno opada. U ~ajni~koj mjesnoj zajednici Zaborak, u kojoj je u {kolu nekada i{lo i 700 u~enika, danas jedva ima jedno odjeqewe, dok je nekada{wa podru~na {kola u mjesnoj zajednici Me|urje~je uga{ena, upravo, zbog migracija stanovni{tva.

ti u op{tini Novo Gora`de. U op{tini Fo~a su, svjesni lo{e demografske struktu re, pla ni ra li mje re za poboq{awe. - Za svako tre}ero|eno dijete op{tina ve} godinama da je 1.000 ma ra ka, a nova buyetska stavka je i Fond za jednokra tnu po mo} po ro diqama ~iji ~lanovi porodice ne ma ju za po slewe sredstvima od 30.000 maraka, koja }e se dijeliti namjenski svim ne za po sle nim po ro diqama - ka`e zamjenik na~el ni ka op {ti ne Fo~a Radenka Srndovi}. Dodala je da op{tina ra~una i na sprovo|ewe projekata za ruralni razvoj. - Ti projekti su uglavnom iz oblasti poqoprivrede, a ciq je spasavawe sela i zadr`a vawe sta novni{ tva u wima - rekla je Srndovi}eva.

Inspektori poja~ali kontrole


PRI JEDOR - Grad ski inspektori su pro{le godine na podru~ju Prijedora obavili 3.003 kontrole, {to je za 550 vi{e nego 2011. godine, odnosno za 35 odsto vi{e od planiranih, ka`u u gradskoj inspekciji. Inspektori su u istom periodu izdali 120 prekr{ajnih naloga u vrijednos ti 107.650 KM, a od uku pnog bro ja kon trola 175 su bile po zahtjevu gra|ana, te 2.828 po slu`benoj du`nosti. Van prometa je stavqeno razne robe ~ija je vrijednost 37.578 KM, {to je gotovo dvostruko vi{e nego godinu ranije. S. Ta.

Bijeqina Zvorni~ka podru`nica Udru`ewa doktora porodi~ne medicine Republike Srpske

Opremqene prostorije, nedos taje qekara


Zakon
Bir~akovi} je naveo da, prema Zakonu o zdravstvenoj za{titi, od januara u timovima mogu da rade samo specijalisti porodi~ne medicine ili drugih grana sa edukacijom. - Pripremqena je izmjena tog zakona kojom }e se rok produ`iti na 2016. godinu, ali nama ni to ne}e pomo}i, jer nam nedostaje veliki broj specijalista ka`e Bir~akovi}. ZVORNIK - Iako je zahvaquju}i pomo}i op{tine uspjela da obezbijedi i opremi posqedwa u Republici aktivirala rad i to je bilo 2011. godine, ali smo za to vrijeme uspjeli da u saradwi sa zvorni~kim Domom zdravqa, kao jedina podru`nica u Srpskoj, obezbijedimo prostorije za rad koje smo krajem protekle godine opremili - rekao je predsjednik podru`nice doktor Goran Bir~akovi}. ~ne medicine Zvornik u op{tinskom buyetu ove godine planirano 5.000 KM i izrazio zadovoqstvo {to su op{tinske vlasti prepoznale wen zna~aj. Prema wegovim rije~ima, regija Bira~, koju pokriva Podru `ni ca Zvor nik, jedina u RS ima problem sa nedostatkom qekara specijalista porodi~ne medicine, jer u regiji od 54 tima imaju samo troje specijalista porodi~ne medicine i 12 speci ja lis ta dru gih gra na sa edukacijom iz porodi~ne medicine.

Rasprave o statutu grada


BIJEQINA - Na javnoj raspravi o Nacrtu novog sta tu ta grada Bi jeqine u~esnici su iznijeli prijedloge koji se odnose na preciznije definisawe nadle`nosti grada u vi{e oblasti. Rije~ je o nadle `nos ti u oblas ti ma kulture, pred{kolskog vaspi tawa i obra zovawa, odr`avawa vodotoka, djela tnos ti sa mos tal nih preduzetnika i za odre|ivawe novog da tu ma za obiqe`avawe dana grada, javqaju agencije. Tokom sqede}a tri dana javne rasprave o Nacrtu novog statuta bi}e odr`ane sa predstavnicima mjesnih za jedni ca, lokal ne administracije, udru`ewa gra|ana, nevladinih organi za ci ja i poli ti ~kih stranaka.

Goran Bir~akovi}

prostorije, zvorni~ka Podru`ni ca dokto ra po rodi ~ne medicine jedina je u Repub-

lici Srpskoj kojoj nedostaje specijalista ove oblasti. - Na {a podru `ni ca je

ZA RAD Podru`nice op{tina izdvaja 5.000 KM


On je naveo da je za rad Podru`nice doktora porodi-

12 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

"Svarovski" u junu po~iwe gradwu fabrike u Subotici

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 53,32 0,90 92,00 45,37 52,15 88,04 1,53 0,45 0,90 0,76 -2,11 0,04 0,03 -0,65 Promet 42.095,16 27.197,11 26.873,57 24.787,82 23.467,73 13.851,72 11.701,44

BE^ - Ministar finansija i privrede Srbije Mla|an Dinki} najavio je da }e austrijska kompanija "Svarovski" u junu po~eti izgradwu fabrike u Subotici, prenio je Tanjug. Poslije razgovora sa izvr{nim potpredsjednikom kompanije "Svarovski" Karlom Vagnerom i direktorom za straFOTO: AGENCIJE

te{ki razvoj za globalne operacije Volfgangom Viflerom u Be~u, on je objasnio da su mu sagovornici nagovijestili da }e gra|evinski radovi, kao i uno{ewe opreme biti zavr{eno do drugog kvartala 2014. godine, a fabrika }e zaposliti 550 radnika.

- 1 .. - 3 - 6 - 3 - 4 ..

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,34 3,00 3,00 3,74 8,25 0,04 4,00 5,21 6,69 1,18 0,60 3,30 3,83 7,20 0,00 0,00 -2,91 1,91 1,23 2,38 0,00 -6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 4.599,25 419,00 165,00 8.689,46 572,00 687,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.046,40

.. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Zepter ..

Bogati Kinezi iznose imovinu u inostranstvo

"Preseqeno" tri biliona dolara


Kineske bogata{ke "izbjeglice" idu naj~e{}e u Kanadu, SAD, Australiju i na Novi Zeland. Tamo ih privla~i prije svega ~iwenica da mogu da dobiju vizu u zamjenu za investicije u visini nekoliko stotina hiqada dolara
PEKING - Svaki drugi bogati Kinez `eli da se odseli iz svoje zemqe, jer smatra da }e u inos transtvu boqe za{titi ili investira ti svoj novac, pa je u posqedwih deset godina iz Kine "preseqeno" blizu tri biliona dolara. Samo 2011. godine kineski dr`avqani su van granica svo je zemqe prenijeli vi{e od 470 milijardi dolara, {to je otprilike godi{wi privredni rast zemqe, podaci su ameri~kog centra za istra`ivawe Global fajnen{l integriti, prenose agencije. Ra zlozi su, ka ko pi {e wema~ki dne vnik "Zidoj ~e caj tung", ra zli ~i ti. Me |u wima su `eqa nekih qudi da boqe ulo`e svoje pare nego {to je to mogu}e u Kini. Interesovawe za akcije na pekin{koj i {angajskoj berzi nije mnogo Obrazovawe veliko, a ko ima mogu }nos ti, ku pu je Kinezi biraju destinaciju i prema nekretnine. nivou univerziteta i drugih {kola U veli kim za svoje potomke. Upravo obezbje|igradovi ma na vawe dobrog obrazovawa za svoje obali cijene su dijete je zna~ajan razlog zbog kojeg ve} na ni vou bogati Kinezi napu{taju svoju otayevropskih. binu. Osim toga, nisu svi kineski bogata{i bogatstvo stekli zakonskim putem. Veli ku gru pu ~i ne slu `be ni ci ko ji zva ni ~no imaju samo skromne prihode, a u stvari, mnogi od wih su, zbog visokog mita, milioneri. To je gotovo neodvojivo od normalnog rada kancelarija. toga tra`e mogu}nost da odu preko granice sa velikom sumom novca. Kineske bogata{ke "izbjeglice" idu naj~e{}e u Kanadu, SAD, Australiju i na Novi Zeland. Tamo ih privla~i prije svega ~iwenica da mogu da dobiju investitorsku vizu, {to zna~i mogu}nost da dobiju vizu u zamjenu za investicije u visini nekoliko stotina hiqada dolara. Kako pi{e "Zidoj~e cajtung", samo 2009. godine, SAD su 53 odsto investitorskih viza dale upravo Kinezima. U Kanadi je to 2008. godine bilo ~ak 70 procenata. Prema studiji Pekin{kog tehnolo{kog instituta, 2011. godine je 150.000 bogatih ili visokokvalifikovanih Kineza zatra`ilo dozvolu za trajni boravak u inostranstvu.

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo Bosnalijek d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

14.00

0.00 177,268.85

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo ZIF Prevent invest d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

3.75 3.98

0.00 0.00

551.25 1,993.98

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE


Dioni~ko dru{tvo Vispak d.d. Visoko BH Telekom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar IK Banka d.d. Zenica RMU Kamengrad d.d. Sanski Most Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo Solana d.d. Tuzla
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

MNOGI milioneri zbog visokog mita


Mnogo para istovremeno mo`e da predstavqa i veliki problem. Wega Kinezi rje{avaju naj~e{}e prebacivawem imovine u inostranstvo. Ali ni to nije lako. Svaki gra|anin godi{we mo`e da iznese iz Kine samo oko 40.000 evra. U Kini, me|utim, `ivi vi{e od milion qudi sa imovinom ve}om od milion evra. Zbog

4.75 19.04 2.67 31.93 65.00 50.00 60.67 24.00

-5.00 342.00 0.01 115,902.10 2.69 1,335.00 2.66 8,460.50 0.00 6,500.00 0.00 550.00 -0.17 1,698.71 8.40 600.00

Malprex a.d. Bawaluka


Cijena (KM)

DOBITNIK
Promjena

GUBITNIK
ZIF Kristal invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Vlada Srbije usvoji}e sutra prijedlog zakona o gasovodu

0,351

40,40%

5,21

-6,96%

FTSE 100 INDEX MEMBERS


Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC Glencore International PLC HSBC Holdings PLC

Ubrzavawe radova na "Ju`nom toku"


BEOGRAD - Vlada Srbije usvoji}e sutra prijedlog za ko na o ga so vodu "Ju `ni tok", koji }e omogu}iti da se pri pre mni po slovi za iz gradwu tog gasovoda maksimalno ubrzaju, izjavio je ju~e pomo}nik ministra energetike Srbije Petar Stanojevi}. On je objasnio da }e taj zakon rije{iti mnoge probleme u vezi sa eksproprijaci jom zemqi {ta na tra si gasovoda na kojoj postoji oko 10.000 zemqi{nih parcela, a ola k{a }e i do bi jawe svih potrebnih radnih dozvola.

Hrvatska
Rukovodstvo ruskog "Gasproma" sti`e u dvodnevnu posjetu Zagrebu tokom koje }e sa hrvatskim zvani~nicima razgovarati o mogu}oj saradwi u oblasti energetskih projekata, a bi}e rije~i i o gasovodu "Ju`ni tok", prenijele su agencije. Rusku delegaciju predvodi predsjednik Uprave "Gasproma" Aleksej Miler i drugi ~ovjek kompanije Aleksandar Medvedev, a sasta}e se sa hrvatskim ministrom privrede Ivanom Vrdoqakom, te ministrom finansija Slavkom Lini}em.

Cijena
52.25 159.95 289.8 379.05 678.8

Promjena
-3.94% -1.87% -1.90% -3.48% -0.10%

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS


Naziv kompanije
Bank of America Corp Microsoft Corp Hewlett-Packard Co Intel Corp Cisco Systems Inc

ZA IZGRADWU ove godine obezbije|eno 105 miliona evra


Sta no je vi} je re kao da }e usvajawe zakona omogu}iti takvo ubrzawe svih pripre mnih akti vnos ti, da nikakvu ulogu ne}e igrati pi tawe ho }e li se sa iz -

Cijena
11.55 27.21 16.53 21.88 20.98

Promjena
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

gradwom "Ju`nog toka" po~eti mje sec ili dva ka sni je ili ra ni je, pre ni je le su agencije. O pri jedlo gu za kona o "Ju `nom toku" Skup {ti na Srbi je bi tre ba lo da ras pravqa krajem januara. Sta no je vi} je na gla sio da je za iz gradwu dioni ce "Ju`nog toka" kroz Srbiju za ovu godinu obezbije|eno 105 miliona evra, {to je, kako je obja snio, vi {e ne go do voqno za 2013. godinu.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 13

Popis imovine pa prodaja RAOP-a


ISTO^NO SARAJEVO - Plan predsjednika RS Milorada Dodika u vezi sa prevazila`ewem problema u "Energoinvestovoj" Rasklopnoj opremi (RAOP) u Isto~nom Sarajevu po~eo je da se realizuje, potvrdio je predsjednik sindikata RAOP-a Sini{a Milo{evi}, prenijele su agencije. - Poreska uprava RS uputila je u svoje predstavnike koji intenzivno rade na popisu imovine RAOP-a, poslije ~ega bi trebalo da uslijedi licitacija i prodaja te imovine, a sve se odvija u skladu sa planom predsjednika Dodika, koji je krajem pro{le godine posjetio na{e preduze}e i obe}ao nam pomo} u o~uvawu radnih mjesta i pokretawu proizvodwe - rekao je Milo{evi}.

Novi izvje{taj Svjetske banke o ekonomskim izgledima u ovoj godini

Vijesti
Francuska

Pogor{ana prognoza za globalnu ekonomiju


PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

Otvoreno 550.000 preduze}a


PARIZ - U Francuskoj je pro{le godine otvoreno bli zu 550.000 novih preduze}a, {to predstavqa stabilan broj u odnosu na 2011. godi nu, obja vio je fran cus ki Insti tut za statistiku i ekonomska istra`ivawa (INSEE), prenijele su agencije.

VA[INGTON - ^etiri godine poslije izbijawa global ne fi nansij ske kri ze najgore je pro{lo, ali globalna ekonomija i daqe je krhka, navodi Svjetska banka u najnovijem izvje{taju o ekonomskim izgledima, u kojem je o{tro smawila procjenu rasta svjetske privrede u ovoj godini. Svjet ska ban ka pro cjewuje da je u pro{loj godini globalni bruto doma}i proizvod (BDP) porastao 2,3 odsto, dok se u ovoj godi ni o~ekuje rast od 2,4 odsto, {to je znatno mawe od tri odsto, koliko je banka procjewivala u izvje{taju iz juna pro{le godine. Postepeno ubrzavawe rasta globalne ekonomije Svjetska ban ka o~e ku je u 2014. godini, kada bi BDP trebalo da oja~a 3,1 od sto, dok bi 2015. mogao porasti za 3,3 odsto.

O{tro usporavawe privredne aktivnosti i slaba kreditna aktivnost doprinijeli pove}awu nekvalitetnih kredita u nekim zemqama, a posebno u Bugarskoj, gdje iznose 17 odsto ukupnih kredita, BiH 12,7 odsto, Moldaviji 15,3 odsto, navodi se u izvje{taju

Banglade{

[trajk zbog goriva


DAKA - Policija Banglade{a koristila je ju~e su za vac i vode ne to pove pro tiv de monstra na ta okupqenih povodom nacionalnog {trajka zbog pove}awa cijene goriva koji je pa ra li sao ve }i dio zemqe, prenijele su agencije.

@eneva

Lideri se spremaju za Davos


@ENEVA - Ruski premijer Dmitrij Medvedev, wema~ki kancelar Angela Merkel i italijanski pre mi jer Ma rio Mon ti predvodi}e Svjetski ekonomski forum, koji idu}e sedmi ce po~iwe u {vajcarskom odmarali{tu Davos. Tri evropska lidera pa`wu }e us mje ri ti na na~i ne za una pre |ewe glo bal nog eko nom skog oporavka, saop{teno je iz Svjetskog ekonomskog foruma, prenijele su agenci je. Fo ru mu }e pri sus tvovati sko ro 50 {efova vlada i dr`ava i vi{e od 1.000 rukovodilaca svjetskih kompanija.

UBRZAVAWE rasta globalne ekonomije u 2014.


U re gi ji Evro pe i sredwe Azije stopa privrednog ras ta pro {le godi ne o{tro je usporila na tri odsto, po sli je 5,5 od sto za biqe`enih u 2011. godini. U Svjetskoj banci procjewuju da bi privredni rast u toj re gi ji ove godi ne mo gao ubrzati na 3,6 odsto, a u idu}oj na 4,3 odsto. - Sredworo~ni izgledi za ovu re gi ju za vi si }e od na pretka u rje{avawu spoqnih i doma}ih neravnote`a, ne-

Sjedi{te Svjetske banke

dostatka konkurentnosti i strukturnih ograni~ewa - navodi se u izvje{taju. Dodaje se da su i bankarski sistemi u nekoliko zemaqa pod velikim pritiskom. O{tro usporavawe privredne aktivnosti i slaba kreditna aktivnost doprinijeli su pove}awu nekvalitetnih kredita u ne kim zemqama, a po se bno u Bu gar skoj, gdje iznose 17 odsto ukupnih kredita, BiH 12,7 odsto, Moldaviji 15,3 odsto i Rumuniji sa 17,3 odsto.

- Visok nivo nekvalitetnih kredita u bankarskom sistemu regiona mo`e dodatno da ogra ni ~i kredi tni rast koji je ve} prili~no us-

poren - isti~e se u izvje{taju. Kada su u pitawu procjene za BiH, u izvje{taju se isti~e da zbog ograni~enosti

RAZVIJENE ZEMQE
Rast u razvijenim ekonomijama svijeta ove }e godine dosti}i svega 1,3 odsto pod pritiskom smawivawa potro{we, visoke nezaposlenosti te slabog potro{a~kog i preduzetni~kog raspolo`ewa, procjewuje Svjetska banka. Privredne aktivnosti ovih zemaqa idu}e godine mogle bi oja~ati za dva odsto, a u 2015. za 2,3 odsto.

podataka one nisu mogle da budu ura|ene. U regiju Evrope i sredwe Azije Svjetska banka uvr{tava 21 zemqu sa niskim i sredwim dohotkom, odrediv{i kao kriterijum za uvr{tewe na tu listu bruto nacionalni dohodak po gla vi sta novni ka ispod 12.276 dolara, ostvaren u 2010. godini. Zbog toga su iz ovog izvje{taja iskqu~ene Hrvatska, ^e{ka, Estonija, Ma|arska, Poqska, Slova~ka i Slovenija, navode u Svjetskoj banci.

Kompanija "Bosnalijek" dobro poslovala u pro{loj godini

Prihod od prodaje 111,8 miliona KM


SARAJEVO - "Bosnalijek" je u pro {loj godi ni za biqe`io ukupan prihod od prodaje u iznosu od 111,8 miliona KM {to je u odnosu na 2011. vi {e za 5,3 mi liona KM, saop{teno je iz "Bosnalijeka" povodom obiqe`avawa 62 godine postojawa. - U~e{}e izvoza bilo je 65,4 miliona KM ili 58,4 odsto. Ovo je druga godina zaredom u ko joj je pri hod od prodaje u izvozu ve}i od prihoda na do ma }em tr`i {tu, {to je izuzetno ohrabruju}i podatak. Profit "Bosnalijeka" u 2012. godini iznosio je 6,55 miliona KM i ve}i je za 11 odsto u odnosu na 2011. godinu - navodi se u saop{tewu.

Vai za dan 17.1.2013.


Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveka vedska vajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU ifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.514281 1.455453 25.222330 0.255539 1.634036 0.256999 0.218596 1.538205 2.297235 1.428903 1.659074 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.584171 1.522627 26.179485 0.267333 1.699196 0.268861 0.230601 1.606253 2.389124 1.495929 1.790054 1.000000 1.955830

PROFIT 6,55 miliona KM


"Bosnalijek" svojim akcionarima predla`e dugoro~no opredjeqewe u pogledu raspodjele dobiti u omjeru 30 odsto za dividendu i 70 odsto u in-

vesticije. - Na ovaj na~in kompanija namjerava nadomjestiti neadekvatno kretawe cijena akcija na finansijskom tr`i{tu, ali i motivisati investitore na ulagawe u akcije "Bosna li je ka" - is ti ~e se u saop{tewu. Nagla{avaju da u ovoj godini planiraju rast prodaje za 16,8 miliona KM ili 15 odsto u odnosu na pro{lu godinu. J. B.

Banka zadrava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Prisvojio ma{ine vrijedne 140.000 KM

Hronika
Po`ar u Jawi kod Bijeqine

[AMAC - Policiji u [amcu prijavqeno je da je odgovorno lice preduze}a sa podru~ja ove op{tine protivpravno zadr`alo opremu u vrijednosti od preko 140.000 maraka, rekli su u policiji.

Prijavqenom licu je preduze}e iz Sarajeva povjerilo ma{ine na kori{}ewe na osnovu ugovora o lizingu, a koji je istekao u martu pro{le godine i tada je trebalo da vrati ma{ine, {to on nije uradio. G. O.

Starica se ugu{ila u zapaqenoj ku}i


BIJEQINA - Fatima Gruhowi} (77) poginula je u po`aru koji je u utorak kasno uve~e izbio u wenoj porodi~noj ku}i u Jawi kod Bijeqine. Po`ar je uo~io wen sin Sead Gruhowi} iz druge ku}e oko 23 ~asa i o tome obavijestio policiju i vatrogasce. Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice brzo su intervenisali i lokalizovali po`ar. Me|utim, nisu mogli da spasu staricu koja se ugu{ila od dima. Uvi|ajem je utvr|eno da je u po`aru u potpunosti izgorjela krovna konstrukcija, tavanica i jedna prostorija. Uzrok po`ara je, najvjerovatnije, samozapaqewe dimwaka. Prema rije~ima kom{ija, Gruhowi}eva je `ivjela sama u staroj ku}i, a u istom dvori{tu se nalazi i ku}a wenog sina. G. O.

Ibro Topi}

FOTO:AGENCIJE

Okru`ni sud u Bawaluci

Ku}a u kojoj je poku{ano ubistvo

Sandro Kaurin vra}en u pritvor


tvom i iznudama, ponovo je odre |en pri tvor i ju ~e je pre ve zen u KPZ Bawalu ka na Tuwicama. U Okru `nom sudu u Bawalu ci pot vrdi li su da pri tvor Kauri nu mo `e da tra je do pra vo sna `nos ti presude, s tim da }e se wegova opravdanost provjeravati svaka dva mjeseca. Zajedno sa Kaurinom optu`eni su Brani slav Smiqani}, Slav ko Todorovi} i sudski policajac Drago \eni}, a terete ih za zelena{tvo. Oni se nalaze u pritvoru. G. O.

Dr`avqanin BiH Ibro Topi} uhap{en u Hrvatskoj

Poku{ao da ubije biv{u suprugu


Bjegunac iz zatvora u BiH Ibro Topi} spojio gasnu bocu na cijev centralnog grijawa i poku{ao da otruje biv{u suprugu Radojku Topi} i wenog partnera, ali nije uspio
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWALU KA - San dru Kaurinu (35) iz Bawaluke, koji je uhap{en u policijskoj akci ji "Knez 2" zbog sumwe da se bavio zelena{-

Specijalno tu`ila{tvo RS

Optu`en zbog la`nog svjedo~ewa


BAWALUKA - Protiv Zdravka Jovanovi}a iz Modri~e Specijalno tu`ila{tvo RS podiglo je optu`nicu kojom ga tereti za la`no svjedo~ewe u postupku koji se vodio protiv biv{eg generalnog sekretara predsjednika RS Mirka Stoji}a zbog zloupotrebe polo`aja. Stoji} je krajem novembra pro{le godine pravosna`no osu|en na dvije godine zatvora. Jovanovi} je pro{le godine bio uhap{en i osumwi~en kao Stoji}ev sau~esnik. On je tokom istrage potvrdio navode optu`nice protiv Stoji}a i to da je po~etkom 2007. godine po uputstvima Stoji}a kupio sporne nekretnine koje je dao u najam Slu`bi predsjednika RS, odnosno Stoji}u. Me|utim, on je tokom svjedo~ewa na su|ewu u januaru pro{le godine negirao sve {to je rekao u istrazi. Optu`nica protiv Jovanovi}a dostavqena je na potvr|ivawe Okru`nom sudu u Bawaluci. G. O.

ZADAR - Ibro Topi} (52), dr`avqanin BiH za kojim je jo{ od 2007. godine raspisana Interpolova potjernica zbog razbojni{tava i otmice u BiH, zbog ~ega je osu|en na {est godina i tri mjeseca za tvo ra, uha p{en je u hrvatskom gradu Zadru kada je poku{ao da ubije biv{u suprugu Radojku (50) i wenog partnera. Topi} je poku{ao da ih otruje gasom tako {to je spojio gasnu bocu na cijev centralnog grijawa. Iz podruma ku}e gdje `ivi gas je pustio u prizemqe gdje je bila otvorena cijev jednog radijatora, ali wegova supruga i partner koji tamo `ive osjetili su gas i pozvali policiju. To pi} je po sli je to ga uhap{en i predat tu`ila{tvu u Zadru i tada je utvr|eno da on ve} {est godi na izbjegava zatvorsku kaznu na

koju je bio osu|en. Me|unarodna potjernica za To pi }em ra spi sa na je u martu 2007. godine, nakon {to je pobjegao iz zatvora u Zenici gdje je izdr`avao kaznu nakon {to je dvije godine prije toga sa Emirom Softi}em oteo Dragana K. iz Velike Kladu{e. Predstavqaju}i se Draganu K. kao policajci u civilu uzeli su 30.000 maraka, 10.300 evra i automobil. Pravosna`nom presudom osu|en je na {est godina i tri mjeseca zatvora, a uhva}en je u trenutku dok je prelazio

granicu dviju dr`ava. Nakon {to je iz biha}kog Istra`nog centra, poslije izricawa presude, preba~en u Zenicu, pobjegao je poslije dva mjeseca i vratio se u Hrvatsku, u Sveti Filip i Jakov kod Zadra.

OSU\EN U BiH na {est godina i tri mjeseca zatvora


Poslije razvoda nastavio je da boravi u istoj ku}i sa suprugom i dvoje djece, a informacija da je rije~ o bjegun cu sa In ter polove

IZRU^EWE
Ibro Topi}, koji je osumwi~en da je poku{ao da ubije suprugu, trebalo bi do kraja januara da bude izru~en u BiH. Re~eno je ovo u Ministarstvu pravde Hrvatske, koje je zatra`ilo utvr|ivawe wegove adrese nakon {to su krajem oktobra sa BiH potpisali Ugovor o izru~ewu qudi koji su osumwi~eni za najte`e oblike kriminala.

potjernice u malom turisti~kom mjestu pored Zadra postala je "javna tajna". - Svi znaju wegovu pro{lost i qudi su ga uglavnom izbjegavali. On je miran, a najvi{e problema izazove kada malo popije - rekao je jedan od mje{tana. Topi} je i zadarskoj policiji ve} prijavqivan zbog porodi~nog nasiqa. Radojka se 2007. godine obratila novinari ma u Hrvat skoj kada se Ibro vratio u Sveti Filip i Jakov, te po~eo da razbija i provaquje vrata na ku}i. - Od kada je pobjegao iz zatvora obra}ala sam se za po mo} i ra zu mi je vawe na mno ge adre se. Mno go pu ta sam zvala policiju i u Biogradu i u Zadru. Spomiwali su mi mogu}nost smje{taja u sigurnu ku}u, ali ja na to ne mogu pris tati. I ja radim cijeli `ivot i u ovoj ku}i je dio mene - izjavila je tada Radojka Topi}.

Tri godine zbog ratnog zlo~ina


PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWALU KA - Ran ko Stojanovi} iz Kotor Varo{a osu |en je ju ~e u Okru `nom sudu u Bawalu ci na tri godi ne za tvo ra zbog sumwe da je kao sau~e snik po~inio ratni zlo~in protiv ci vil nog sta novni{ tva ubis tvom Ili je Antunovi}a. Presudu je izreklo sudsko vije}e kojem je predsjedavala Olga Panti}, koja je

istakla da je Tu`ila{tvo u potpunosti dokazalo navode optu`nice. Prema navodima u presudi, Stojanovi} je 9. avgusta 1992. godine sa jo{ jednom, za sada nepoznatom osobom, ubio Antunovi}a iz Orahova kod Kotor Varo{a. Stojanovi} je tada iz auto busa ko ji je pre vo zio Hrvate iz sela Orahovo prema Travniku, izveo Antunovi}a i stavio mu lisice na ruke te ga smjestio u poli-

cij sko vozi lo, ko je je tada pratilo konvoj.

OLAK[AVAJU]A okolnost pomo} Bo{wacima i Hrvatima


- Tada se sa jo{ jednim ne po zna tim pri pa dni kom policijske stanice, koji je upravqao slu`benim vozilom, udaqio u pravcu Kne`e va. Na ne ut vr|en na~in ubili su Antunovi}a. Posm-

rtni os ta ci An tu no vi }a prona|eni su na lokalitetu Ko ri }an skih sti je na kod Kne `e va, pri li kom ekshuma ci ja ma ja 2003. godi ne navedeno je u presudi. Panti}eva je rekla da je kao ote `a va ju }a okol nost uzeto to {to je Stojanovi} bio pripadnik policijskih snaga. - Ka da je ri je~ o ola k{a va ju }im okol nos ti ma uzeto je to {to je on porodi ~ni ~ovjek, na gra |i va ni

pripadnik policijskih snaga, protok vremena, kao i da do sada nikada nije osu|ivan. Kao olak{avaju}e okolnos ti uze to je i wego vo ko rek tno pona {awe tokom su |ewa - re kla je sudi ja Panti}. Ona je dodala da je kao posebno olak{avaju}u okolnost vi je }e oci je ni lo to {to je Stojanovi} tokom ratnih sukoba pomagao osobama bo{wa~ke i hrvat ske nacionalnosti.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 15

Kamewem ga|ali brzi voz


RUDO - Protiv P. A. i S. L. bi}e podnesen izvje{taj tu`ila{tvu zbog sumwe da su kamewem ga|ali me|unarodni brzi voz na relaciji Bar Beograd, saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo. Policiji u Rudom je u utorak prijavqeno da dvije osobe na dionici pruge izme|u mjesta [trpci i Jablanica kamewem ga|aju pomenuti voz. - Operativnim radom na terenu i na osnovu izjave ma{inovo|e, do{lo se do saznawa da su ovo krivi~no djelo po~inili P. A. i S. L. dodali su u policiji. Iz policije nije saop{teno da li je nastala {teta na vozu. G. O.

Policija

U Slatini kod Lakta{a policija uhapsila Aleksandra Tenfeldea i Draganu Gvozden

Vijesti
Brod

Bra~ni par uhap{en zbog otmice djece


Izvor blizak istrazi objasnio da je bra~ni par u Holandiji prije vi{e godina usvojio dvoje djece, a kada je sud donio odluku da im se oduzmu oni su zajedno sa wima pobjegli u BiH
PI[U: MARINA ^IGOJA marinac@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com FOTO: A. ^AVI] Vikendica u kojoj se krila porodica iz Holandije

Priveden zbog poslovne prevare


BROD - Pripadnici Grani~ne policije Brod uhapsili su dr`avqanina BiH A. S. (49) za kojim je Ministarstvo unutra{wih poslova Re pu bli ke Srpske raspisalo potragu zbog poslovne prevare, javile su agencije. On je uhap{en prilikom kontrole automobila "pe`o" slovena~kih registarskih oznaka, saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. On je predat slu`benicima Sudske policije Doboj.

Potkozarje

Ukradeno 420 litara goriva


BAWALUKA - Policija traga za nepoznatim osobama koje su u periodu od 28. decembra pro{le do 15. januara ove godine iz podruma ku }e u [i mi }i ma kod Bawaluke ukrale oko 420 litara dizel goriva, saop{teno je iz CJB Bawaluka. Gorivo koje se nalazilo u ku}i u plasti~nim kanisterima, vlasni{tvo je preduze}a iz Dervente. G. O.

LAKTA[I - Holandski bra~ni par Aleksandar Tenfelde i Dragana Gvozden uhap{eni su ju~e u Slatini kod Lakta{a nakon {to je kod wih prona|eno dvoje maloqetne djece za koje postoji sumwa da su oteta. Izvor blizak istrazi objasnio je da je ovaj bra~ni par u Holandiji prije vi{e godina usvojio dvoje maloqetne djece, a kada im je sud oduzeo ovu djecu, zajedno sa wima su pobjegli u BiH. Portparol Ministarstva unu tra{wih po slova Re publi ke Srpske Mirna [o ja rekla je da je u zajedni~koj akciji Uprave kriminalisti-

~ke policije RS i CJB Bawaluka uhap{en pomenuti bra~ni par, jer je za wima Sud u Holandiji raspisao me|unarodnu potjernicu zbog otmice dvoje maloqetnih holandskih dr`avqana, u oktobru pro{le godine. - Prilikom pretresa vikendice u Slatini, u kojoj se ovaj bra~ni par skrivao, policija je u potkrovqu prona{la djecu, brata i sestru, za kojima je raspisana me|unarodna objava za nestalim licima. Wihovo zdravstveno stawe je dobro rekla je [oja. Ona je dodala da je o rezultatima ove akcije obavije{te-

na Ambasada Kraqevine Holandije u BiH, kao i Centar za socijalni rad u Bawaluci i Slu`ba za poslove sa strancima BiH.

U OKTOBRU do{li u Slatinu kod Lakta{a


Prema nezvani~nim informacijama, policijski ata{e iz holandske ambasade odr`ao je u utorak sastanak sa pripadnicima MUP-a RS i obavijestio ih da imaju informaciju da se pomenuta porodica nalazi u okolini Bawaluke i Lakta{a. Opera-

tivnim radom policija je ubrzo prona{la ku}u gdje se kriju. Draganin otac Milovan Gvozden rekao je da su wegova k}erka i zet usvojili dvoje djece u Holandiji prije {est godina, ali da je sud u septembru ili oktobru pro{le godine donio odluku da djecu moraju da vrate dr`avi. Jedan od razloga za ovakvu odluku suda, prema wegovim rije~ima, bio je taj {to je Dragana u ku}i imala obdani{te, u kojem je ~uvala drugu djecu. Sud je smatrao da na taj na~in zanemaruje svoju djecu i donijeli su odluku da se djeca

KOM[IJE
Jedan od kom{ija porodice Gvozden u Slatini, gdje je prona|eno dvoje otete djece, ispri~ao da je Dragana ranije bila udata, ali da se razvela. Potom je oti{la u Holandiju i ponovo se tamo udala. - Ona ima oko 50 godina i starija je nekoliko godina od svog supruga. Djecu sam vi|ao, radila su po dvori{tu sa wima oko vo}aka i nikada nisam primijetio ni{ta ~udno. Nisu se igrali sa drugom djecom, jer ovdje nema wihovih vr{waka - rekao je pomenuti kom{ija.

Holan|ani ispred CJB Bawaluka

vrate dr`avi. Milovan Gvozden je ispri~ao i da su djeca od oktobra neprekidno bila u Slatini, dok ih ju~e policija nije odvela. - Dje~ak ima deset, a wegova sestra oko osam godina. Nakon {to je sud donio odluku da im oduzme djecu i odbio wihovu `albu na tu odluku, oni su spremili djecu i do{li ovamo - rekao je Gvozden. On je istakao da wegova k}erka i zet nisu imali nikakvih problema sa zakonom u Holandiji. Dragana ima kvalifikaciju za rad u pred{kolskom obrazovawu, a wen suprug je u~iteq. Kom{inica porodice Gvozden, koja nije `eqela da se predstavi, ispri~ala je da su Dragana i wen suprug usvojili djecu prije nekoliko godina, a da su pro{le jeseni do{li u Slatinu. - Nekoliko puta sam vidjela djecu u dvori{tu ispred ku}e wihovog djeda i bilo mi je ~udno da ne idu u {kolu - ispri~ala je jedna od kom{inica.

[amac

Prijetili ribo~uvaru
[AMAC - Policija traga za nepoznatim osobama koje su prijetile ribo~uvaru Sprotsko-ribolova~kog dru{tva [amac, jer je prona{ao i izvadio ukupno 11 mre`a za ulov ribe koje su bile postavqene u Tursinovcima kod [amca, na u{}u rijeke Bosne u Savu. U policiji su dodali da je u toku rad na pronalasku osoba koje su po~inile krivi~no djelo. G. O.

CJB Doboj rije{io 68 odsto krivi~nih djela


DOBOJ - Centar javne bezbjednosti Doboj pro{le godine rije{io je 1.417 krivi~nih djela op{teg kriminaliteta ili 68,1 odsto od ukupno 2.080 registrovanih krivi~nih djela, javile su agencije. Zamjenik na~elnika CJB Doboj Mili} Lazarevi} rekao je ju~e na konferenciji za novinare da je za po~iwena djela op{teg kriminaliteta nadle`nom tu`ila{tvu podneseno 1.894 izvje{taja protiv 1.543 osobe, od ~ega su 636 povratnici u izvr{ewu krivi~nih djela, a 130 maloqetnici. Nadle`nim tu`ila{tvima dostavqeni su izvje{taji protiv 123 osobe zbog 85 krivi~nih djela privrednog kriminala, kojim su pri~inili {tetu u iznosu od 1.330.000 maraka.

Automobilom usmrtio rudara dok je ~ekao autobus


KAKAW - Rudar Mustafa Deli} (36) poginuo je kada ga je u uto rak uve ~e, dok je po sli je po sla ~e kao auto bus u Haqini}ima kod Kakwa, udario automobil BMW kojim je upravqao Kemal Ahmetovi}, koji je sletio sa puta. Na pro{irewu pored puta sa Deli}em autobus su ~ekale i wegove kolege Eniz [emi} (46) i Muhamed Begi} (43), koji su od udara odba~eni u stranu, ali nisu zadobili te{ke povrede. Pored puta nalaze se drva, a Deli} je poslije udara automobila odletio na wih. Prvo je udario u jedno drvo, na visinu od ~etiri metra i tu su mu prona{li jaknu. Potom je pao na drugo drvo i na kraju se otkotrqao u dvori{te ku}e. G. O.

Prijete}i no`em oteo pazar iz kladionice "Premijer"


BAWALUKA - Nepoznati razbojnik opqa~kao je uz prijetwu pi{toqem sportsku kladionicu "Premijer" u utorak uve~e u ulici Srpskih ustanika u Bawaluci i tom prilikom ukrao oko 140 maraka. Razbojnik, uzrasta izme|u 18 i 25 godina, u{ao je u kladionicu oko 18 ~asova. Bio je maskiran fantomkom i sa no`em u ruci primorao je radnicu da mu preda pazar, {to je ona i uradila te mu dala oko 140 maraka. Nakon {to je uzeo novac razbojnik je pobjegao u nepoznatom pravcu. - Uvi|aj je obavila bawalu~ka policija i tom prilikom prikupqeni su odre|eni dokazi koji mogu da pomognu u hap{ewu razbojnika - istakli su u policiji. G. O.

16 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Ose}am da ulazimo u fazu sli~nu seriji "Otpisani"

Srbija
Miroslav Laj~ak, {ef slova~ke diplomatije

Milan Lane Gutovi}, glumac

Rezolucija o Kosovu pozitivan znak


BEOGRAD - Rezolucija Skup{tine Srbije o Kosovu i Metohiji je pozitivan znak i ona govori o evropskoj integraciji cijelog regiona, kao i uzajamno prihvatqivom rje{ewu kosovskog pitawa, izjavio je ju~e zamjenik premijera i ministar spoqnih poslova Slova~ke Miroslav Laj~ak, prenijele su agencije. - To je, svakako, pozitivan znak, ali va`nije od rije~i iz Rezolucije jeste da li nas ona uistinu pribli`ava odr`ivom rje{ewu za kosovsko pitawe i ~lanstvu u EU. Verujem da }emo saznati odgovor u veoma bliskoj budu}nosti - rekao je Laj~ak. On je naveo da podr`ava svaku inicijativu ili mjeru koja djelotvorno doprinosi stabilizaciji zapadnog Balkana, uzajamnoj saradwi i integraciji regiona u Evropsku uniju i istakao da je "na{ zajedni~ki ciq definisan u Solunu 2003. godine".

Istekao rok za uklawawe spornog obiqe`ja u Pre{evu

Centralni gradski trg Pre{eva na kojem se nalazi sporni spomenik

Ivan Mrki}, ministar spoqnih poslova

Potrebno ispitati rad ekonomskih diplomata


BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Ivan Mrki} najavio je ju~e da }e uskoro biti preispitan u~inak takozvanih ekonomskih di plo ma ta pri di plo mat skim misijama Srbije, prenijele su agencije. Mrki} je, u raz govo ru za "Me|unarodni radio Srbija", kazao da }e se wihov u~inak analizirati u saradwi sa ministarstvima ekonomije i trgovine i da }e se na osnovu tih nalaza povu}i odgovaraju}i potezi. On je, ipak, na gla sio da inicijativa za preispitivawe rada ekonom skih di plo ma ta, ni je po te kla od Mi nis tar stva inos tra nih poslova. Kao jedan od priori te ta

Albanci tra`e legalizaciju spomenika


Ju~e istekao rok koji je Ministarstvo pravde Srbije dalo vlastima u Pre{evu da uklone spomenik pripadnicima Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Bujanovca i Medve|e
PRE [E VO - Pred sta vnici lokalne samouprave u Pre{evu, koji su ju~e odr`ali vanrednu sjednicu zatra`i}e legalizaciju spornog spo me ni ka OVPBM u tom gradu, rekao je predsjednik op {ti ne Pre {e vo Ra gmi Mustafa, prenijele su agencije. Takvu odluku donijeli su lideri albanskih partija sa juga Srbije, a o~ekuje se da taj potez potvrdi i Skup{tina op{tine Pre{evo, ~ime bi, smatraju, bila zaokru`ena dokumentacija koja nedosta je za po~e tak pro ce sa legalizacije. Sastanak albanskih lidera uslijedio je po{to je istekao rok ko ji im je Ministarstvo pravde Srbije dalo da uklone spomenik. Albanski lideri su, tako|e, razmatrali i opciju prema kojoj je vlastima u Beogradu tre ba lo bi ti ponu |e no da spomenik pripadnicima OVPBM bude izmje{ten pedesetak me ta ra, u dvo ri {te yami je, ali da, zauz vrat, i spo me nik pri padni ci ma @andarmerije kod Lu~ana bude premje{ten u bazu @andarmerije. mogu}e da }e do}i do oru`anih sukoba ako institucije Srbije poku{aju da uklone spomenik. Premijer Srbije Ivica Da~i} je prije petnaestak dana rekao da "spomenika ne}e biti" kada bude i{ao na novi sastanak s kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem 17. januara, a uklawawe spomenika je najavio i prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vu~i}. Zatim je rok za uklawawe spomenika lokalnoj samoupravi dalo Ministarstvo pravde, a ministar Nikola Selakovi} je najavio da }e poslije isticawa tog roka Upravna inspekcija Ministarstva pravde i dr`avne uprave podnijeti zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv na~elnika Op{tinske uprave op{tine Pre{evo. Predsjednik Skup{tine

Filip Riker

Ivan Mrki}

Ministarstva spoqnih poslova Mrki} je naveo boqe i ade kva tni je "us troj sto" vlastite ku}e, {to je od izuzetnog zna~aja za dr`avu Srbiju.

Zamjenik pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara Filip Riker izjavio je ju~e da je spor oko spomenika pripadnicima OVPBM u Pre{evu "balkanska drama" i da se treba usredsrediti na va`nija pitawa, kao {to je napredak dijaloga sa Pri{tinom. Riker je istakao zna~aj nastavka dijaloga Beograda i Pri{tine da bi Srbija {to prije dobila datum za po~etak pregovora o pridru`ivawu Evropskoj uniji.

Umrla princeza Margarita

Preminula majka princa Nikole


LONDON - Princeza Margarita od Badena preminula je u no}i izme|u utorka i srijede u Velikoj Britaniji poslije duge bolesti, saop{tila je Slu`ba za odnose s javno{}u kraqevskog dvora. Princeza Margarita bila je udata za kraqevi}a Tomislava od Jugoslavije (1928-2000), sredweg sina kraqa Aleksandra i od Jugoslavije, s kojim je imala dvoje djece, princa Nikolu i princezu Katarinu. Brak se okon~ao 1981. godine. Prin ce za Mar ga ri ta ro |e na je 14. jula 1932. godi ne u [los Salemu u oblasti Baden u Wema~koj. Bila je k}erka princa Bertolda od Badena i princeze Teodore od Gr~ke i Danske (sestre vojvode od Edinburga). Princeza je bila bliska ro|aka princa od Velsa, navodi se u saop{tewu.

STEFANOVI]: Neprihvatqiv spomenik teroristima u Srbiji


Ju~e je istekao rok koji je Ministarstvo pravde Srbije da lo lokal nim vlas ti ma u Pre{evu da uklone spomenik pripadnicima Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Bujanovca i Medve|e. U Pre{evu je ju~e bilo mirno. Po sla ni ci Skup {ti ne Kosova kazali su ranije da je

Srbije Neboj{a Stefanovi} poru~io je ju~e da je neprihvatqivo da na teritoriji Srbi je pos to ji spo me nik teroristi~koj organizaciji i onima koji su ubijali gra|ane Srbije, isti~u}i da o~ekuje da budu primijewene zakonske mjere u tom slu~aju. Nekoliko stotina gra|ana oku pi lo se ju ~e is pred zgra de Do ma sin di ka ta u Prokupqu, da bi podr`ali institucije Srbije u namjeri da uklo ne spo me nik u Pre{evu.

Podnesen zahtjev Vi{em sudu u Vaqevu

DOBRA VIJEST

PIROT
Na gradili{tu proizvodne hale "Vulkanizacija Tigar" u Pirotu ju~e je poginuo 45-godi{wi M. T., zaposlen u "Varmetalu" iz Pirota, koji je izvodio radove na postavqawu metalnih ku}ica za ventilaciju na limenom krovu.

Rehabilitacija i za Nikolu Kalabi}a


VAQEVO - Vi{em sudu u Vaqevu podnesen je zahtjev za rehabilitaciju ~etni~kog komandanta Nikole Kalabi}a, potvr|eno je u tom sudu, prenijele su agencije. U Vi{em sudu je re~eno da je postupaju}i sudija po tom predmetu "na vi{e adresa poslao zahtev za dostavqawe dokumentacije, za {ta je potrebno vreme". Podnosilac zahtjeva, Kalabi}eva unuka Vesna Dragojevi}, mora}e da doka`e da je Kalabi}ev potomak i ukoliko ne dostavi doku men ta ci ju o vre me nu i smrti ko man dan ta Gor ske garde, to }e u~initi sud po slu`benoj du`nosti. Ka la bi} (1906-1946) je uo~i Drugog svjetskog rata u Vaqevu radio kao geometar i bio na~el nik Ka tas tar ske uprave. U Katastru se i danas nalaze brojna dokumenta "ispisana wegovim krasnopisom".

BEOGRAD
Grad Beograd finansira}e nabavku nove digitalne opreme za Centar "Sava", da bi Beogra|ani i svi gosti prestonice mogli da u najve}oj filmskoj dvorani prate filmske projekcije u najsavremenijim uslovima.

ZAHTJEV podnijela Kalabi}eva unuka


Ro|en je u Podnovqu, kod Dervente na sjeveru Bosne. U braku s koleginicom po struci Borkom, iz mioni~kog sela Rajkovi}, 3. avgusta 1930. godi ne do bio je bli zan ce

LO[A VIJEST

Mir ja nu i Mi la na. Ve sna Dra go je vi} je Mir ja ni na k}i. Po podacima objavqenim na Vikipediji, Kalabi} se, po raspadu Jugoslavije, na Bukuqi 1941. godine prikqu~io ~etnicima vojvode Koste Pe}anca, koga je ubrzo napustio zbog wegove saradwe sa Mila nom Nedi }em, za ko ga je Kalabi} "bio uveren" da }e sara|ivati sa Nijemcima.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 17

Uhap{en Albanac osumwi~en za skrnavqewe pravoslavnog grobqa


KOSOVO POQE - Kosovska policija uhapsila je Albanca osumwi~enog da je oskrnavio pravoslavno grobqe u Kosovu Poqu, potvrdio je predsjednik srpske op{tine Kosovo Poqe Stevica Lazi}. Lazi} je rekao da je ovo lice uhap{eno poslije uvi|aja koji su na grobqu izvr{ili predstavnici KFOR-a i kosovske policije. On navodi da su pripadnici KFOR-a i KPS-a ustanovili da je skinuto 58 nadgrobnih spomenika, a da je veliki broj o{te}en. Vr{ilac du`nosti {efa Misije OEBS-a na Kosovu Paivi Nikander ju~e je sna`no osudila skrnavqewe nekoliko desetina nadgrobnih spomenika na pravoslavnom grobqu u Kosovu Poqu, prenosi Tanjug.

Prvi sastanak Ivice Da~i}a i Zorana Milanovi}a u Beogradu

Vijesti
Beograd

Kqu~ za region dr`e Srbija i Hrvatska


Srbija }e imati te`i posao nego {to su imale zemqe koje su prethodno u{le u Uniju. Obratite nam se za pomo}. Mi }emo biti fer. Hrvatska bez zadwe misli }e dati sve od sebe, poru~io Milanovi}
BEOGRAD - Odnosi Srbije i Hrvatske su kqu~ni u regionu i vlade dve zemqe treba da sara|uju u realizaciji svojih nadle`nosti, izjavio je ju~e premijer Srbije Ivica Da~i} poslije sastanka sa predsjednikom Vlade Hrvatske Zoranom Milanovi}em, prenosi Tanjug. Wegov hrvatski kolega Zoran Milanovi} rekao je da Hrvatska podr`ava evropske integracije Srbije i da je spremna da pomogne kao susjed. Milanovi} je naglasio da }e Srbija imati te`i put u EU od Hrvat ske i pozvao Srbiju da se obrati za pomo}, istakav{i da }e "Hrvatska biti fer". - Hrvat ska podr`a va Srbiju na putu ka EU, a Srbija }e imati te`i posao nego {to su imale zemqe koje su prethodno u{le u Uniju. Obratite nam se za pomo}. Mi }emo biti fer, a vi gledajte da li }e to tako biti. Hrvatska }e bez zadwe misli dati sve od sebe - poru~io je Milanovi}. Poslije sastanka premije{kog tribunala nije novo ve} se o wima govori ve} dugi niz godina. Pitawa raseqenih i izbeglih, procesuirawa ratnih zlo~inaca, utvr|ivawa na{e granice pa onda i me|usobnih tu`bi - istakao je Da~i}. Dvojica premijera su se rukovala u holu zgrade u 12.04 ~asova, a zatim oti{li na sastanak "u ~etiri oka" iza zatvorenih vrata. Kasnije su im se na radnom ru~ku pridru`ili saradnici. Ru~ku su prisustvovali pot pred sjednik Vlade Ra sim Qaji} i ministar spoqnih po slova Ivan Mrki} kao srpski pred sta vni ci, a sa hrvatske strane zamjenik ministra inostranih poslova Jo{ko Klisovi}. Ovo je bio prvi susret dvojice premijera. Susret premijera Srbije i Hrvatske pratilo je oko 150 akreditovanih novinara, snimateqa i fotoreportera iz dvije dr`ave. Kako je objavio hrvatski "Jutarwi list", Milanovi} je u Beograd do{ao automobilom, a na prelazu Bajakovo - Batrovci ga je do~ekao hrvatski amba sador u Srbi ji @eqko Kupre{ak. Dodaje se i da je na ru~ku premijer Hrvatske bio poslu`en ribom na li~ni zahtjev. Do po sje te je do {lo na inicijativu Milanovi}a, koji je u Beogradu razgovarao i sa predstavnicima hrvatske mawinske zajednice u ambasadi Hrvatske. Da~i} }e se danas sastati i sa zamjenikom pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara za Balkan Filipom Rikerom uo~i po~etka nove runde dijaloga Beograda i Pri{tine.

Nastavak dijaloga u Briselu


BEOGRAD - Tehni~ki dijalog Beograda i Pri{tine nas tavqen je ju ~e u Briselu. Radne grupe, koje sa beogradske strane predvodi Dejan Pavi}evi}, a sa pri{tinske Edita Tahiri, razi{le su se u utorak bez izjava za medije. Dijalog ima za ciq da pripremi te ren za susret predsjednika Vlade Srbije Ivice Da~i}a sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~i jem, ko ji je zakazan za sutra.

Zrewanin

FOTO: TANJUG

Osam liga{a pre{lo u SNS


ZREWANIN - Osam ~lanova Lige socijaldemokrata Vojvodine u Zrewaninu pre{lo je u redove Srpske napredne stranke, izjavili su zrewaninski na predwaci. Ivica Rogi}, doju~era{wi predsjednik mjesnog odbora Lige socijal de mokra ta Voj vodi ne "Zeleno poqe", rekao je da je ta odluka odraz li~ne voqe i `eqe, rezultat velikog nezadovoqstva radom Gradskog odbora LSV.

Zoran Milanovi} i Ivica Da~i}

ra Srbije i Hrvatske Da~i} je poru~io da "ne mo`emo mewati pro{lost, ali mo`emo budu}nost", a Milanovi} da "smo samo izgubili pola godine". Milanovi} je istakao da je u Beograd do{ao da vidi da li Hrvatska i Srbija mogu da unaprijede odnose, istakav{i da su sva otvo re na pi tawa izme|u wih problemi iz pro{losti. - Do{ao sam u Beograd da vidimo mo`emo li boqe ... Srbi ja i Hrvat ska su dve zemqe koje su pro{le kroz te-

{ke godine, {to dokazuje da politika nije samo razum ve} i ose}aj - rekao je Milanovi}. Milanovi} je izjavio da je do susreta sa srpskim kolegom Ivicom Da~i}em moglo da do|e i ranije, ali da su neke stvari stajale na putu i da odnosi Beograda i Zagreba nisu bitni samo za te dvije zemqe ve} i za region. Predsjednik Vlade Srbije je rekao da je sa svojim hrvatskim kolegom razgovarao o tri korpusa pitawa, a to su otvorena pitawa iz pro{losti Srbije i Hrvatske, ekonomska

saradwa i evropske integracije. Da~i} je rekao da je dogovoreno da zajedni~ki odnosi, poslije odre|enog zastoja, treba da idu u pravcu normalizacije.

ODNOSI Srbije i Hrvatske kqu~ni za region


Kako je naveo Da~i}, prvo treba razgovarati o otvorenim pitawima iz pro{losti. - Nijedno od tih pitawa osim posledwe presude Ha-

Beograd

Sindikat o direktoru policije


BEOGRAD - Policijski sindikat Srbije saop{tio je da }e na mjestu novog direktora policije podr`ati iskqu~ivo ~ovjeka kojeg odlikuje profesionalizam, stru~nost i po{tewe. Taj reprezentativni policijski sindikat naveo je i da je to wegov dosqedan stav i da je saop{tewe izdao "zbog svakodnevnih spekulacija u vezi sa izborom novog direktora policije".

TOMISLAV NIKOLI]
Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} ju~e je za strane medije kritikovao hrvatskog predsjednika Ivu Josipovi}a {to izbjegava susret sa wim. Nikoli} je rekao da je prvo trebalo da do|e do susreta dvojice predsjednika Srbije i Hrvatske, a tek onda do susreta Da~i} - Milanovi}. - Mislim da je prvo trebalo da bude susret dva predsednika jer to ozna~ava da je do{lo do uspostavqawa dobrih odnosa i ne znam za{to Ivo Josipovi} izbegava taj susret - rekao je Nikoli}.

Olbrajtova odustala DS osudila prijetwe od kosovskog "Telekoma" vlasniku "Kurira"


PRI[TINA - Firma biv{eg dr`avnog sekretara SAD Madlen Olbrajt povukla je ponudu za kupovinu "Po{te" i "Telekoma Kosova", saop{tili su kosovski zvani~nici, prenosi Tanjug. - Kompanija "Olbrajt kapital menayment" povukla je ponudu za privatizaciju PTK-a, uz obrazlo`ewe da postoje drugi projekti u svijetu u koje `eli da ulo`i novac - navedeno je u saop{tewu kosovskog ministarstva za ekonomski razvoj. - Ponuda je zvani~no povu~ena 8. januara - navodi se u saop{tewu. Ameri~ka investiciona kompanija ACM je, u partnerstvu sa portugalskim "Telekomom", bila me|u pet me|unarodnih kompanija i konzorcijuma ~ije je ponude za kupovinu udjela u PTK-u kosovska vlada odobrila u aprilu pro{le godine. BEOGRAD - Demokratska stranka ju~e je najo{trije osudila prijetwe upu}ene vlasniku lista "Kurir" Aleksandru Rodi}u i zaposlenima u redakciji i zatra`ila da se utvrdi ko stoji iza prijetwi, prenosi Tanjug. - Nedopustivo je da iko u demokratskom dru{tvu preti novinarima i tako uti~e na slobodu govora navodi DS u saop{tewu. UNS je ju~e od nadle`nih zatra`io hitnu istragu prijetwi. Redakcija dnevnih novina "Kurir" saop{tila je da su Rodi}u i zaposlenima u redakciji stigle dvije poruke u kojima im se prijeti smr}u. Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je da on ve} godinama radi na tome da se za{tite novinari i dodao da niko ne mo`e sam da dijeli pravdu.

Kova~evi} pisao \ilasu


BEOGRAD - Rediteq Sini{a Kova~evi} ju~e je poslao otvoreno pismo predsjedniku DS-a Draganu \ilasu u kojem nudi odgovor i obja{wewa, umjesto izviwewa koje je \ilas zatra`io. - Uva`eni gradona~elni~e, s obzirom na to da ste me pomenuli u emisiji "Utisak nedeqe", zahtevaju}i od mene izviwewe, nude}i mi, ukoliko ono izostane, titulu la`ova, evo nekoliko obja{wewa. Nikada i nigde nisam izjavio da ste vlasnik celokupnog marketin{kog prostora na RTS, jo{ mawe da ste wegov zakupac - naveo je Kova~evi}. Moje pitawe bilo je - da li je ta~no da se taj ogromni marketin{ki i finansijski potencijal unapred, po desetostruko mawoj ceni, prodaje firmama? Da li je ta~no da su vlasnici tih firmi, u prvom redu, gospoda \ilas i [aper? - naveo je Kova~evi}.

^a~ak

Serija pqa~ki ku}a


^A^AK - U proteklih pet dana zasad nepoznati po~inioci obili su nekoliko vikendica i ku}a u Gorwoj Trep~i kod ^a~ka. Kako je izjavila Biqana Nasti}, portparol ~a~anske policije, registrovana su krivi~na djela te{ke kra|e.

18 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Ne}ete me posva|ati s Italijanima, ja ih volim.

Region
Nesre}a na stazi kod pla`e Mogren

Damir Kajin, saborski poslanik i kandidat za istarskog `upana

Talas odvukao djevojku sa {etali{ta u more


BUDVA - U~enica tre}eg razreda sredwe {kole "Danilo Ki{" iz Budve A. K. (16) vjerovatno je nestala u talasima, dok je sa drugom bila na {etali{tu uz more kod pla`e Mogren, prenijele su agencije. Nesre}a se dogodila u utorak oko 23.30 ~asova kada su djevojka i mladi} krenuli od hotela "Avala" {etali{tem ka pla`i. Zbog velikog nevremena i talasa, koji su zapquskivali brdo, wen drug se pedesetak metara prije nego {to su stigli do pla`e predomislio da daqe nastave put, pa je djevojci rekao da se vrate nazad ka hotelu. Mladi} (17) je ispri~ao u policiji da se on okrenuo ka hotelu, a da je djevojka odbila da odmah krene za wim. Kada se okrenuo na kratko je vidio drugaricu na {etali{tu, a onda je nestala. On je u panici pozvao prijateqe da je tra`e, a kad su shvatili da se mo`da dogodila tragedija slu~aj su prijavili policiji, koja je odmah organizovala potragu.

Vojislav Bla`evi} iz bolnice prevezen u zatvor

FOTO: ARHIVA

Novi detaqi istrage o eksplozijama u Zagrebu


Izvje{taj iz kardinalove palate

Sve{tenici spremaju kampawu protiv Vlade


FOTO: ARHIVA Josip Bozani}

ZAGREB - Kardinal Josip Bozani} pokrenuo je akcioni plan, prema kojem }e od 1. februara oko 2.000 sve{tenika u 1.600 `upa uz pomo} 4.000 redovnika i 1.000 volontera po~eti `estoku kampawu protiv

Vlade, saznaju hrvatski mediji. Svaki dan organizova}e javne tribine protiv zdravstvenog vaspitawa i gej brakova. Za desetak dana u zgradi na zagreba~kom Ksaveru prvi put ove godi ne oku pi }e se vrh hrvatske Katoli~ke crkve - 21 ~lan Hrvatske biskupske konferencije, takozvana crkvena vlada. U tom elitnom dru{tvu svih je pet hrvatskih nadbiskupa, dakle zagreba~ki i ujedno kardinal Josip Bozani}, splitsko-ma kar ski Ma rin Bari{i}, zadarski i ujedno predsjednik HBK @elimir Puqi}, |akova~ko-osje~ki Marin Sraki} i rije~ki Ivan Dev~i}. Najva`nija tema sjednice bi}e samo jedna - zdravstveno vaspitawe u hrvatskim {kolama.

Bomba{ tjerao prolaznike


Istragom utvr|eno da su obje Bla`evi}eve paklene naprave imale relativno jako eksplozivno puwewe trotilom, ali da nisu bile izrazito ubojite
ZAGREB - Osumwi~eni za dva bomba{ka napada u Zagrebu Vojislav Bla`evi}, po sli je pos tavqawa eksplozivne naprave kod autobus ke sta ni ce, na vodno je tjerao prolaznike daqe od bombe, prenijeli su hrvatski mediji. Novi detaqi, do kojih je hrvatska policija do{la prilikom istrage eksplozija u Zagrebu, pokazali su da je Bla`evi} htio da detonira svoju drugu paklenu spravu. Od izvora bliskog istrazi mediji neslu`beno saznaju da je Bla`evi} svojoj nevjen~anoj supruzi neposredno prije eksplozije rekao da se ide na}i s prijateqem. Kada je do{ao na autobusku stanicu, nije bio sam. Stoga nije potpuno jasno da li je na stanici prema planu odlo`io kesu sa eksplozivom ili je to u~inio zbog neo~ekivanih prolaznika. Navodno je na toj lokaciji Bla`evi}a trebalo da "pokupi" jedna `enska osoba s kojom se ne{to ranije telefonom ~uo i dogovorio. No, ta je osoba kasnila desetak minuta. U tom periodu do{lo je do eksplozije. Inspektori su `enu ispitali, pretresli joj ku}u i na kraju zakqu~ili da je ona u privatnom odnosu s Bla`evi}em te da sa bombama nema veze. S druge strane, policiji su najkorisnije informacije o Bla`evi}evom pona{awu i radwama na stanici dali upravo ti slu~ajni prolaznici koji su ga mo`da omeli u postavqawu eksplozivne naprave. Me|u wima svojim je svjedo~ewem najvi{e pomogla jedna maloqetna osoba. Navodno je Bla`evi} te svjedoke, a nejasno je koliko ih je ta~no bilo, poku{ao na neki na~in da "otjera" sa stanice. Upravo su izjave o~evidaca navele policiju da odmah posumwa da bi ba{ raweni mu{karac, Vojislav Bla`evi}, mogao biti "bomba{". Istragom je utvr|eno da su obje Bla`evi}eve paklene naprave imale relativno jako eksplozivno puwewe trotilom, ali da nisu bile izrazito ubojite. Nisu sadr`avale zna~ajnije koli~ine metalnih "dodataka", poput kugli ili sli~no, koje bi se pri eksploziji raspr{ile u smrtonosne {rapnele.

CIQ NAPADA uznemiravawe javnosti


- Da je eksplozivna naprava bila napuwena takvim predmetima, Bla`evi} ne bi bio lak{e povrije|en, nego vjerovatno mrtav - rekao je jedan od policajaca. Zbog toga, ali i nekih drugih okolnosti policija zakqu~uje da ciq napada nije bio izazvati `rtve, nego uz "ukomponovanu" materijalnu {tetu, prije svega, uznemiriti javnost i izazvati paniku me|u gra|anima. Prema dosad prikupqenim podacima, policija i Dr`avno tu`ila{tvo uvjereni su da je Bla`evi} osoba koja je postavila eksplozivne naprave, a vjerovatno ih je i izradila.

Crna Gora zavijana

Metar snijega na @abqaku


PODGORICA - Na @abqaku je visina swe`nog pokriva~a dostigla metar, jer je na stari palo pola metra novog snijega, prenijele su agencije. Novi snijeg pao je i u Beranama, Plavu, Ro`ajama i Kola{inu, a u centralnom i ju`nom dijelu Crne Gore pada jaka ki{a. Zbog obilnih padavina, poplave prijete podru~ju Zete, ju`no od Podgorice, zatim Ulciwu, kao i naseqima uz rijeku Zetu u Nik{i}u. Meteorolozi su obilne padavine najavili i za ~etvrtak, a u petak bi, prema prognozi, snijeg i suswe`ica mogli zamijeniti ki{u i u vi{im predjelima u centralnom i ju`nom dijelu Crne Gore. Novom snijegu obradovali su se jedino turisti~ki radnici u planinskim centrima, jer o~ekuju boqu posjetu skija{a.

KOMANDANT [AMIL
Trogiraninu Damiru Mami}u (42) poslije ispitivawa zbog sumwe da je po~inio krivi~no djelo podsticawa na terorizam - @upanijsko dr`avno tu`ila{tvo u Splitu odredilo je mjere opreza, a tokom istrage bi}e podvrgnut psihijatrijskom vje{ta~ewu. Kao mjere opreza odre|eno mu je da se obavezno jedanput sedmi~no javqa u policijsku stanicu u Trogiru, zabrawena mu je upotreba ra~unara i drugih sredstava komunikacije radi pristupawa internetu.

Jo{ nisu utvr|ene okolnosti ubistva Luke Popovi}a

DOBRA VIJEST

SKOPQE
Veliki po`ar u centralnoj zgradi Po{ta Makedonije u utorak u Skopqu prouzrokovao je veliku materijalnu {tetu, a u objektu je odjeknulo vi{e eksplozija. Po`ar je izbio u centralnom objektu makedonske po{te. Vatrogasne ekipe su uz velike napore stavile po`ar pod nadzor.

[ari}ev biv{i zet u pritvoru


POD GO RI CA - Jovi ci Zindovi}u (37) iz Mojkovca, ko ga `abqa~ka poli ci ja sumwi~i za krivi~no djelo ubistva, vi{i dr`avni tu`ilac u Bijelom Poqu odredio je jednomjese~ni pritvor, prenijele su agencije. Zin dovi }u je pri tvor odre|en da ne bi ometao istragu i uticao na svjedoke. Jo{ se ne zna pod kojim okol nos ti ma je stradao Pqevqak Luka Popovi}a (31) zvani Murga u sobi hotela "Enigma" na @abqaku.

ZAGREB
Swe`ne padavine u prestonici Hrvatske su, pored problema putarima i gra|anima, prouzrokovale i jednu inicijativu za pohvalu - zagreba~ki studenti su na dru{tvenoj mre`i "Fejsbuk" pokrenuli grupu za ~i{}ewe snijega. Izlaze na ulice na poziv gra|ana i za svoje usluge ne tra`e novac.

SAHRAWEN [ari}ev {urjak, najavqena osveta


U policiji je re~eno da je Jovica Zindovi} iz revolvera ispalio dva metka, a tokom

LO[A VIJEST

obdukcije zna}e se koliko je metaka pogodilo Popovi}a, koji je na mjestu ostao mrtav. Zindovi} se kod tu`ioca branio }utawem, ali je policiji, neposredno poslije tragi~nog doga|aja, kazao da je prijateqa usmrtio iz nehata. Dario Luka Popovi} sahrawen je u ponedjeqak na gradskom grubqu u Ravnima kod Pqevaqa, odakle je ubi-

cama poru~eno da }e platiti za zlo~in. Posqedwem ispra}aju Popovi}a prisustvovao je ogroman broj Pqevqaka. Lu ka Popovi} bio je brat od strica Lane Popovi}, nevjen~ane supruge Darka [ari}a. Sa [ari}em je, me|utim, u ro|a~kim vezama bio i ubica Jovica Zindovi} koji je biv{i zet [ari}a.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 19

TOP STORIES CNN

Svijet

Ameri~ki predsjednik Barak Obama priprema se da objavi najsna`nije mjere s ciqem smawewa nasiqa povezanog sa oru`jem, poslije masakra izvr{enog pro{log mjeseca u Osnovnoj

{koli "Sendi Huk" u Wutaunu u Konektikatu kada je ubijeno dvadesetoro djece. Obama }e od Kongresa zatra`iti da uvede zabranu borbenog naoru`awa.

Dvoje poginulih i 13 povrije|enih u padu letjelice

Vijesti
Somalija

Helikopter pao u centru Londona


Uzrok nesre}e do koje je do{lo ujutru, tokom saobra}ajnog {pica, najvjerovatnije magla, a mogu}nost terorizma iskqu~ena. Vjeruje se da je u letjelici bio samo pilot, saop{tila policija
LONDON - Dvije osobe su poginule, a 13 je povrije|eno ju~e kada se sru{io helikopter nakon {to je udario u kran koji se nalazio na vrhu stambene zgrade, nedaleko od `eqezni~ke stanice u centru Londona. Uzrok nesre}e do koje je do{lo ujutru, tokom saobra}ajnog {pica, najvjerovatnije je magla, a mogu}nost terorizma je iskqu~ena. Vjeruje se da je u letjelici bio samo pilot, prenijele su agencije. ^etvrt Voksal je bila potpuno blokirana, dijelovi su i evakuisani, a gust dim je bio nadvijen nad Temzom. Prilikom pada dijelova letjelice i krana na ulicu, o{te}eno je i
FOTO: ROJTERS ^etvrt Voksal potpuno blokirana

Francuski talac osu|en na smrt


MOGADI[ - Somalski islamisti~ki pobuwenici, povezani sa "Al-Kaidom", ju~e su osudili na smrt otetog francuskog agenta, samo nekoliko dana poslije neuspjelog poku{aja francuskih oru`anih snaga da ga oslobode, prenijele su agencije. Pokret Al [abab je u saop{tewu naveo da je odluka o smrtnoj kazni bila jednoglasna i da je uslijedila poslije tri godine "iscrpquju}ih pokuaja pregovora" o wegovom osloba|awu.

Al`ir

Oteto pet Japanaca i Francuz


AL@IR - Islamski ekstremisti oteli su ju~e pet japanskih dr`avqana i jednog Francuza na gasnom poqu naf tne kom pa ni je "Briti{ petroleum" u Ain Amenasu, na jugu Al`ira, rekli su agencijama lokalni i diplomatski izvori. Al`irski zvani~nici nisu mogli da potvrde informaciju o otmici. Za sada je informaciju o otmici potvrdio samo "Briti{ petroleum".

zapaqeno vi{e automobila u kojima je bilo qudi. Veliki broj pripadnika hitnih slu`bi i spasila~kih ekipa dugo su bili na licu mjesta. Prema posqedwim informacijama, helikopter je i{ao ka londonskom heliodromu, ali je morao da promijeni kurs zbog lo{eg vremena. - Iako je jo{ rano govoriti o detaqima nesre}e, jer prikupqamo podatke, nema naznaka da je u pitawu teroristi~ki akt. Trenutno bezbjednosne slu`be nisu anga`ovane na ovom slu~aju. Mo`emo da potvrdimo da su dvije osobe izgubile `ivot - saop{tila je policija. Iz Hi tne Mediji javqaju da je anga`ovana i rijepo mo }i je sa ~na policija, jer je javqeno da je vi|ena op{teno da je jedna osoba u Temzi, a spekuli{e se da povrije|eno 13 je u pitawu pilot. Vatrogasci su potosoba, od kojih vrdili da su spasli najmawe jednu osobu je {est prebaiz jednog od zapaqenih automobila. ~eno u bolnicu,

pet sa lak{im povredama, a jedna sa slomqenom nogom. Sedam lica je zbrinuto na li cu mjes ta. Pre ma dos tu pnim informacijama, uzroci nesre}e su najvjerovatnije tehni ~ki pro ble mi i sla ba vidqivost, ali }e se vi{e znati kada se oglase inspektori za vazdu{ni saobra}aj. Do nesre}e je do{lo, kada

se letjelica zakucala u kran na zgradi "Toraw", jednoj od najvi{ih stambenih zgrada u Evropi. Neboder je tokom jutra bio potpuno obavijen maglom, javqa Bi-Bi-Si. Poslije uda ra heli kop te ra kran je o{te}en, jedan krak je pao na ulicu, a vatrogasci upozoravaju da postoji ozbiqna opasnost da se sru{i i ostatak.
Oblak dima na mjestu nesre}e

Na snimcima sa lica mjesta moglo se vidjeti vi{e automobila i motora u blizini zapaqenih dijelova helikoptera i krana, kao i gorivo u plame nu ra su to po okol nim ulicama.

DO NESRE]E do{lo tokom saobra}ajnog {pica


Poli ci ja je bloki ra la okol ne uli ce i na pra vi la kordon oko mjesta nesre}e, na kojem je vladao pravi haos, pi{e "Indipendent". Pojavile su se i tvrdwe da se helikopter poslije udarca u kran zakucao i u obli`wu zgradu, ali policija nije potvrdila te navode. Na terenu je bilo vi{e desetina vozila policije, vatrogasaca i Hitne pomo}i, uz oko stotinu pripadnika tih slu`bi, a zatvorena je i obli`wa `eqezni~ka stanica.

Venecuela

Nesta{ica hrane u Karakasu


KARAKAS - U glavnom gradu Venecuele, Karakasu, posqedwih sedmica treba sa ti ma tra ga ti za bra {nom, piletinom, uqem, {e}erom i kafom, toaletpapirom, lijekovima, prenose agencije. Nesta{ice izazivaju beskrupulozni trgovci, ali privrednici i stru~waci tvrde da je uzrok dr`avna kontrola cijena i deviznog kursa.

Rije~na policija

Hap{ewe zbog afere u ruskom ministarstvu


MOSKVA - Visoki zvani~nik ruskog Ministarstva odbrane uhap{en je u okviru korupciona{ke afere zbog koje je smijewen ministar odbrane, saop{tile su ju~e ruske vlasti. [ef ekonomskog odsjeka Ministarstva odbrane Nikolaj Rijabih "osumwi~en je za prevaru" u aferi oko firme "Oboronservis", koja je pod kontrolom Ministarstva odbrane, kazala je agenciji Ria Novosti portparol moskovskog suda Darija Lijah. Zvani~nik je uhap{en u ponedjeqak, poslije ispitivawa tokom kojeg nije priznao krivicu i odbio je da odgovara na pitawa. - Istra`iteqi su procijenili da bi mogao da ometa istragu ili da pobjegne - kazala je Darija Lijah.

Rekordne temperature u sqede}oj deceniji


VA[INGTON - Globalne temperature u 2012. bile su iznad prosjeka 36. godinu zaredom, a nove rekordne temperature o~ekuju se u sqede}oj deceniji, usqed globalnog zagrijavawa, upozorili su ju~e ameri~ki nau~nici. Pro{la godina bila je prema podacima NASA deveta najtoplija od 1880. kada se po~elo sa vo|ewem evidencije, prenijele su agencije. Prosje~na temperatura iznosila je 14,6 stepeni Celzijusa, {to je za 0,6 stepeni vi{e od temperatura u 20. vijeku. Jedina godina pro{log vijeka, toplija od 2012, bila je 1998. Prema nacrtu najnovije ameri~ke nau~ne studije o klimi, temperature bi do 2050. godine mogle da porastu izme|u 2,8 i 5,6 stepeni Celzijusa, ukoliko se ne preduzmu odlu~ne mjere.

DOBRA VIJEST

AVGANISTAN
Sna`na eksplozija, a potom i pucwava odjeknule su ju~e u centru avganistanske prestonice - Kabula, u blizini kompleksa avganistanske tajne slu`be. Izvor iz obavje{tajne slu`be navodi da se jo{ ne zna koliko je bilo napada~a, ali da je najvjerovatnije bio samoubila~ki napad.

VENECUELA
Venecuelanski predsjednik Ugo ^aves je napravio pomak naboqe u oporavku poslije nedavne operacije tumora, ~etvrte zaredom izvedene u Havani na Kubi, rekao je ju~e potpredsjednik Venecuele Nikolas Maduro. Mo`emo re}i da se na{ komandant pewe uz brdo, napreduje, kazao je Maduro.

LO[A VIJEST

20 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


FOTO: AGENCIJE

Likvidiran jedan od vode}ih ruskih kriminalaca

Swe`na me}ava u Turskoj

Detektorima tra`e vozila pod snijegom


ANKARA - Zbog obilnog snijega koji je zatrpao autoput Hakari - Sirnak u Turskoj, koji je van funkcije ve} sedam dana, vojska je odlu~ila da detektorima za mine krene u potragu za automobilima koji su ostali zatrpani pod snijegom. Na pojedinim mjestima visina swe`nih nanosa iznosi i do ~etiri metra. Voza~ kamiona Jusuf Erener rekao je da je morao da napusti svoje vozilo i ostavi ga u blizini jednog sela. - Nekako sam stigao ovamo. Ali ne znam gdje mi se sada nalazi kamion. Ili je pod lavinom ili se negdje prevrnuo - kazao je Erener. Predsjednik mjesne zajednice Cigli Abdurahman Ecer rekao je da su do sada prona|ena samo dva vozila.
Policija ispred restorana "Karetni dvor"

Mafija{ki bos ubijen u Moskvi


Aslana Usojana ubio snajperista dok je izlazio iz restorana "Karetni dvor". Tjelohraniteq poku{ao da ga za{titi svojim tijelom, ali nije uspio
MOSKVA - Aslan Usojan, ~ovjek koji se smatra jednim od naj ve }ih ma fi ja {kih bosova u Rusiji, ubijen je ju~e iz snajpera u centru Moskve dok je napu{tao restoran poslije ru~ka, saop{ti lo je rus ko ministarstvo unutra{wih poslova. Aslana Usojana, poznatog po nadimku Deka Hasan, ubio je snajperista dok je izlazio iz restorana "Karetni dvor" u moskovskom distriktu Arbat. Tjelohraniteq je poku{ao da ga za {ti ti svo jim tijelom, ali nije uspio, javile su agencije. - On je rawen i prevezen u bolnicu, gdje je podlegao povredama - izjavio je zvani~nik Mi nis tar stva unu tra{wih poslova. Jedna `ena je tom prilikom rawena u nogu, prenosi AFP. Ona je pre ba~e na u bol ni cu, gdje je us ta novqeno da je samo lak{e povri je |e na. Kocka i droga Policija je saop{ti la da je ona bi la slu ~aj ni Usojanov izvor prihoda predprola znik i da stavqali su ilegalna kocka, narkonema nikakve vetici i trgovina naoru`awem, kao i ze s Usojanom. iskori{}avawe prirodnih resursa. Usojan je preAslan Usojan

INDONEZIJA

MEKSIKO

Evakuacija zbog poplava


YAKARTA - Monsunske ki{e i nado{le rijeke natjerale su ju~e hiqade qudi da napuste svoje ku}e u glavnom gradu Indonezije, javile su agencije. Agencija za pru`awe pomo}i u nesre}ama saop{tila je putem svog sajta da je 10.825 qudi u Yakarti smje{teno u privremenim skloni{tima nakon {to je voda visine i do tri metra preplavila wihove ku}e. U zapadnoj Yakarti poginuo je jedan 13-godi{wi dje~ak, kojeg je odnijela nabujala rijeka. Mediji su prenijeli da je nabujala voda poplavila pirin~ana poqa i puteve u centralnoj Javi.

Prona|ena tijela u kesama


SIJUDAD MEKSIKO - Be`ivotna tijela 11 qudi prona|ena su na dvije lokacije nedaleko od Sijudad Meksika, saop{tilo je meksi~ko tu`ila{tvo. U jednom automobilu u mjestu Sina~antepek prona|eno je {est tijela spakovanih u plasti~ne kese, naveli su tu`ioci. U drugom slu~aju prona|eno je pet tijela u jednoj ulici u Toluki, prestonici dr`ave Meksiko. Kancelarija dr`avnog tu`ioca saop{tila je da se vodi istraga o okolnostima ubistava i da nema indicija da su ova dva slu~aja povezana. Grupno ostavqawe tijela ubijenih qudi ~esta je taktika koju koriste narko-bande.

`ivio poku{aj ubistva u septembru 2010. godine, kada se napad desio ispred wegove ku}e u ulici Tverskaja 12, a raweni su on i wegov tjelohraniteq.

USOJAN pre`ivio poku{aj ubistva u septembru 2010.


On je bio bliski saradnik ruskog mafija{kog bosa Vja~eslava "Japon~ika" Ivankova, koji je ubijen 2009. Za sada se ne zna uzrok napada, ali neki misle da je u pi tawu wegovo su prot-

stavqawe ostalim kriminalnim grupama. - Prva stvar koja mi pada na pamet u vezi sa Usojanom je sukob rivalskih grupa - rekao je jedan neimenovani policijski zvani~nik vezan za is tra gu. Pre ma wegovom mi{qewu, ubistvo Deke Hasana je rezultat pojave novih kri mi nal nih gru pa i rast konflikata me|u wima. - Oba ubistva su o~igledno bila naru~ena i u oba slu ~a ja je u pi tawu po sao profesionalnog ubice - rekao je policijski zvani~nik. Ivankov i Usojan su bili u konfliktu zbog grupe lopova koju su predvodili qudi porijeklom iz Gruzije. Prema nekim izvorima, Usojan se zakleo da }e osvetiti ubistvo Ivankova. Deka Hasan je porijeklom bio Kurd, rodio se u Tbilisiju 1937. godine. Ruski mediji pi{u da je kontrolisao "ve}inu bandi u Rusiji i susjednim zemqama".

Francuske trupe krenule u kopnenu ofanzivu na islamiste

Po~ela bitka za Mali


BAMAKO - Francuske kopne ne tru pe ra spo re |e ne u Maliju zapo~ele su ju~e kopnenu ofanzivu ka sjevernim teritorijama koje su pod kontrolom islamista, prenijele su agencije. - Francuske kopnene trupe napreduju ka sjeveru - rekao je francuski ministar odbrane @an Iv le Drijan, na kon {to je Fran cus ka otpo~ela kopnenu ofanzivu u svojoj biv{oj koloniji, koja ozna~ava drugu fazu intervencije zapo~ete u petak vazdu{nom kampawom. Le Drijan je saop{tio i da francuska intervencija rekao je on, napomenuv{i da se u zapadnoj zoni nalazi vi{e od hiqadu islamisti~kih pobuwenika koji bi mogli da dobiju i poja~awe.

Skandal u Indoneziji

Sudija silovawe nazvao u`ivawem


YAKARTA - Na pitawe o mogu}nosti odre|ivawa smrtne kazne za po~inioce silovawa jedan sudija u Indoneziji je svojom "neslanom {alom" izazvao o{tre reakcije tamo{we javnosti, prenijeli su portali. Sudija Muhamed Daming Sunusi izjavio je da se "silovawe mo`da svi|a i napada~u, ali i `rtvi". - Moramo imati u vidu ~iwenicu da mo`da i napada~, ali i `rtva napada u`ivaju u ~inu silovawa. Zato moramo dva puta dobro razmisliti prije nego {to odlu~imo da smrtnom kaznom ka`wavamo po~inioce silovawa - kazao je Sunusi. Ovim odgovorom i neo~ekivanom izjavom izazvao je o{tre reakcije {irom zemqe, a posebno me|u `enama i mladim djevojkama. Poslije toga, Sunusi se izvinio javnosti i dodao da se radilo samo o "neslanoj {ali".

LE DRIJAN: Predstoji duga i te{ka borba


Francuska je od po~etka svjesna da }e to biti veoma te{ka operacija, rekao je ministar odbrane. Istovremeno, na~elnik General{taba francuske vojske Eduar Gijo rekao je da }e francuske snage ubrzo biti u direktnom suko bu sa isla mis ti ~kim pobuwenicima u Maliju.

te~e po planu, ali da }e borba biti "duga i te{ka". - Malo je te`e na zapadu,

gdje se suo~avamo sa najtvrdokornijim, najfanati~nijim i najorganizovanijim grupama -

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 21

Britanci tvrde da je sirijski predsjednik prona{ao uto~i{te izvan Damaska

Vijesti
Egipat

Asad `ivi na brodu pod za{titom Rusa


Ba{ar al Asad ne vjeruje u sopstvenu bezbjednost i sada `ivi na brodu s porodicom, dok na sastanke u Damask u predsjedni~ku palatu putuje helikopterom
DAMASK - Sirijski predsjednik Ba{ar al Asad, protiv kojeg traje vi{emjese~na pobuna, pobjegao je s porodicom na brod i `ivi pod za{titom ruske mornarice, pi{e britanska {tampa, prenose portali. On se, navodno, nalazi na radnom brodu koji je na sirijskoj obali. Razlog za to je, kako prenose britanski mediji, taj {to je Asad ne vjeruje u sopstvenu bezbjednost i sada `ivi na brodu s porodicom, dok na sastanke u Damask u predsjedni~ku palatu putuje helikopterom. Obavje{tajni izvori su rekli za saudijske dnevne novine "Al-Vatan" da predsjednika Sirije {tite Rusi, koji bi mu rado dali politi~ki azil. I taj list pi{e da je jedan od glavnih razloga zbog ~ega se
Zgrada univerziteta u Alepu Ba{ar al Asad strahuje za bezbjednost porodice FOTO: ARHIVA

Sru{ila se zgrada, pet poginulih


ALEKSANDRIJA - Najmawe pet osoba poginulo je ju~e kada se sru{ila dvanaestospratna zgrada u egipatskom gradu Aleksandriji, a strahuje se da se na desetine qudi nalazi ispod ru{evina, izjavio je agencijama egipatski zvani~nik. Slu`be za spasavawe spasile su deset osoba i poku{avaju da do|u do pre`ivjelih. U zgradi su `ivjele 24 porodice. U Egiptu se ~esto doga|aju ovakve nesre}e zbog nepo{tovawa bezbjednosnih standarda prilikom izgradwe objekata i lo{eg odr`avawa. U julu 19 osoba je poginulo kada se, tako|e u Aleksandriji, sru{ila zgrada i uni{tila jo{ tri susjedne ku}e.

SAD

Smrznute qudske glave u po{iqci


^IKAGO - Rutinsko skenirawe po{iqke na me|unarodnom aerodromu u ^ikagu otkrilo je neugodan i morbidan sadr`aj. Obezbje|ewe je u po{iqci uo~ilo 18 smrznutih qudskih glava, javile su agencije. Ipak, mjesta za paniku i uzbunu nije bilo, jer su te glave bile na povratku iz Italije, gdje su bile dio medicinskih istra`ivawa, a vra}ene su da bi bile kremirane. Po{iqke te vrste uobi~ajene su u SAD, a smrznute glave, poput prona|enih, obilaze planetu avionima i dostavnim vozilima.

Asad preselio s porodicom na brod taj {to je u strahu od napada na sebe i svoju porodicu. Tako|e, wegova trenutna adresa je pogodna za brz bijeg u Moskvu, ukoliko za to bude potrebe, zakqu~io je list. Ina~e, Rusija podr`ava Asadov re`im od samih po~e-

taka pobune u toj zemqi, uprkos tome {to je do sada stradalo oko 60.000 qudi.

ASADOVA adresa pogodna za brz bijeg u Moskvu


Posqedwi napadi dogodi-

li su se u utorak Alepu, a dvije eksplozije pogodile su univerzitet. - Prema postoje}im podacima, poginulo je najmawe 82 qudi, a vi{e od 160 je raweno u teroristi~kom napadu ~ija su meta bili studenti prvog dana ispitnog roka na univerzitetu

POBUWENICI
Univerzitet u Alepu se nalazi u kvartu koji je pod kontrolom sirijske vojske, dok su drugi dijelovi grada od jula 2012. pod kontrolom pobuwenika. Dok pobuwenici tvrde da je rije~ o vazdu{nom napadu vojnih aviona, sirijska vojska navodi da su pobuwenici ispalili raketu vazduh-zemqa, koja je eksplodirala u okviru univerziteta.

u Alepu - rekao je guverner provincije Alepo Mohamed Vahid Akad. Isto je potvrdio i jedan qekar na Univerzitetskoj klinici u Alepu, a studenti su postavili na internet snimke na kojima se vide pre`ivjeli koji bje`e u zgradu kampusa, dok ispred zgrade le`e tijela poginulih. Osim studenata, u kampusu boravi jo{ oko 30.000 qudi koji su napustili svoje domove u dijelovima grada u kojima se vode `estoke borbe od jula pro{le godine. Dr`avni mediji su javili da su "teroristi" ispalili dvije rakete na univerzitetski kompleks.

Kanada

Otmice i trgovina qudima unosan biznis u Jemenu

Primaju 5.000 izbjeglica


OTAVA - Kanada }e primiti 5.000 izbjeglica iz Turske koje }e u sqede}ih pet godina imati {ansu da se nas ta ne u novoj zemqi, saop{teno je ju~e u Otavi. Ve}ina izbjeglica bi}e upu}ene u Kanadu posredstvom Visokog komesarijata UN za izbjeglice (UNHCR). Kanadsku odluku najavio je ministar za imigraciju Yejson Keni tokom posjete Turskoj. Sa pove}awem nasiqa u regionu sve vi{e qudi tra`i uto~i{te u Turskoj i na{ do pri nos da pri mi mo 5.000 izbjeglica do 2018. godine, mahom iz Iraka i Irana pomo}i }e Turskoj da se izbori sa stalno rastu}im pritiskom, rekao je ministar Keni.

Otmi~ari prodali taoce "Al-Kaidi" za 8,5 miliona


BE^ - Jemenski otmi~ari su svoje taoce, jednog Austrijanca i dvoje Finaca, prodali "Al-Kaidi" za 8,5 miliona evra, prenose danas austrijski mediji. Student arabistike iz Be~a, koji je zajedno sa jednim bra~nim parom iz Finske pred katoli~ki Bo`i} otet u glavnom gradu Jemena, bio je vi{e sedmica zato~enik jednog plemena u regionu Kavlan. Otmi~ari su za pu{tawe taoca tra`ili pet miliona dolara, pu{tawe ~lanova plemena iz zatvora i isporuku
Pripadnici jemenskog ogranka "Al-Kaide"

oru`ja. Sedmicama su jemenske, austrijske i finske vlasti pregovarale sa otmi~arima, dok sada, kako prenose austrijski mediji, predsjednik Jemena Abd Rabuh Mansur Hadi nije saop{tio ambasadoru Austrije Gregoru Kesleru da su taoci predati "Al-Kaidi".

VLASTI sedmicama pregovarale sa otmi~arima


Otmi~ari su Evropqane prodali teroristi~koj organizaciji za 30 miliona jemen-

skih rijala, {to je oko 8,5 miliona evra. Nadle`ne vlasti pretpostavqaju da su taoci preba~eni u provinciju Bajda na jugu Jemena, region koji je pod kontrolom "Al-Kaide" i u kojem jemenske vlasti nemaju nikakav uticaj. Otmice u Jemenu nisu rijetkost, a u proteklih 15 godina oteto je vi{e od 200 qudi. Otmi~ari su bili prete`no predstavnici raznih plemena koji su tra`ili da im se ispune politi~ki zahtjevi ili wihovi zemqaci puste iz zatvora.

22 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

djevoj~ice

dje~aka

Studenti Ekonomskog fakulteta organizovali akciju davawa krvi

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Humanost mladih spasava `ivote


Drugi put darujem krv i nadam se da ne}e biti posqedwi. Studenti treba da se posvete i humanom radu tako da se na{e studirawe ne svede samo na nauku, ka`e ]urli}
PI[E: VESNA POPOVI] vesnap@glassrpske.com FOTO: V. TRIPI]

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-222 463-025 216-661 324-310 235-444

prevoz
Autobuska stanica 922-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Jedna do za krvi ne predstavqa veliki gubitak za nas, ali ne ko me mo `e zna~i ti `i vot - mo to je gru pe stude na ta Eko nomskog fakulteta koji su ju~e u Zavodu za transfuzijsku medicinu darovali dragocjenu te~nost. Mi lan ]urli} student ~etvrte godine ekonomskog fakulteta i jedan od inicijatora ove akcije je pojasnio da su `eqeli da apeluju i na os ta le fa kul te te da se ukqu~e u ovu akciju. - Drugi put darujem krv i nadam se da ne}e biti posqedwi. Studenti treba da se posvete i humanom radu tako da se se na{e studirawe ne svede samo na nauku, iako je to na{ primarni ciq - smatra ]urli}. Obja{wava da je akcija organizovana u sklopu aktivnos ti Sa ve za stude na ta Ekonomskog fakulteta. Wegov kole ga Da rio

Studenti u Zavodu za transfuzijsku medicinu

Stankovi} student prve godine Ekonomskog fakulteta obja{wava da prvi put daruje krv iako je i ranije poku{avao.

- U sredwoj {koli sam se prijavio za u~e{}e u sli~noj akciji ali nisam mogao darovati krv zato {to sam bio ma loqetan. Svi ko ji mo gu

treba da daruju krv jer ona }e sigurno nekome pomo}i - rekao je Stankovi} dodaju}i da planira i daqe da u~estvuje u ovakvim akcijama.

MALI INTERES
Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu poru~uju da bi interes gra|ana za darovawe krvi trebao biti ve}i. - Najvi{e bi za ovu humanu misiju trebali biti zainteresovani mladi jer va`no je da shvate da je ~ovjek jedina fabrika krvi i niko drugi ne mo`e da je stvori - rekla je {ef slu`be za prikupqawe krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Jasmina Jovani} i naglasila da je ju~e samo pet studenata Ekonomskog fakulteta moglo da daruje krv, a ukupno su prikupqene 42 doze.

APEL i drugim kolegama da daruju krv


Iako je ju~era{wa akcija organizovana za studente Ekonomskog fakulteta, akci ji se pri dru `io i Nemawa Roqi}, student tre}e godine pravnog fakulteta. - Ovo ni je prvi put da darujem krva a po{to imam nekoliko prijateqa na tom

fa kul te tu odlu ~io sam da im se pridru`im - dodao je Roqi}. [ef slu `be za pri kupqawe krvi u Za vodu za transfuzijsku medicinu Jasmina Jovani} je naglasila da ovakve akcije imaju veliki zna~aj. - One su posebno zna~ajne u vrijeme poslije praznika ka da smo ima li ve }u potro{wu. Na{a slu`ba za prikupqawe krvi nije radila tokom praznika pa je va`no da nadoknadimo mawak dragocjene te~nosti i popunimo rezerve - precizirala je Jovani}eva.

REPERTOAR
MULTIPLEKS "PALAS" \ANGOVA OSVETA @anr: drama, vestern Uloge: Yejmi Foks, Don Yonson, Leonardo Dikaprio Termini: 12.30, 15.45, 19, 22.15 POTRAGA ZA NEMOM 3D @anr: animacija, avantura, komedija Uloge: Albert Bruks, Elen Deyeneres, Vilijam Dafo Termini: 15, 17 GANGSTERSKI ODRED @anr: kriminalisti~ka drama Uloge: [on Pen, Ema Stoun, Rajan Gosling Termini: 20, 22.15 HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE @anr: komedija Uloge: Lisa Adario, Bili Kristal, Lovel Ganz, Termini: 18, 19.30 PIJEV @IVOT 3D @anr: avantura, drama Uloge: Suraj [arma, Irfan Kan Termin: 16.45 ZAMBEZIJA 3D @anr: animirani Uloge: Semjuel L. Yekson, Ebigejl Breslin Termini: subotom i nedjeqom u 12 HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVAWE 3D @anr: fantazija, avantura Uloge: Martin Frimen, Ijan Mekelen Termini: 21.15, subotom i nedjeqom u 13.45 PET LEGENDI 3D @anr: avantura, animirani Uloge: Alek Boldvin, Hju Yekmen, Ajsla Fi{er Termini: subotom i nedjeqom u 11 TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D @anr: horor Uloge: Alehandro Dadario, Tawa Rejmond, Skot Istvud Termin: 19.15 YEK RI^ER @anr: akcija, drama Uloge: Tom Kruz, Rozamund Pajk, Robert Duval Termini: 15.30, 21.30 KR[ I LOM 2D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: subotom i nedjeqom u 11.30 KR[ I LOM 3D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: subotom i nedjeqom u 13 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Pet decenija bawalu~kog jeseweg salona GALERIJA UDAS Izlo`ba radova "[kole crtawa i slikawa" BANSKI DVOR Izlo`ba crte`a i grafika ~etiri mlada umjetnika Marija Igwi}a, Nenada Marina, Ogwena Latinovi}a i Dejana \ebeyija

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 23

Na klizawe upola cijene


Cijena karte za klizawe u Vodenom parku "Akvana" od ju~e je upola ni`a, pa }e tako radnim danom ulaz ko{tati dvije, a vikendom tri marke, potvrdila je portparol Vodenog parka Dijana Vrhovac. Ona je navela da je pojeftinilo i iznajmqivawe klizaqki, pa }e i radnim danom i vikendom ko{tati marku. - @elimo da {to vi{e qubiteqa klizawa mo`e da u`iva u ovoj zimskoj zabavi na ledu - rekla je Vrhovac. D. S.

Slobodan Gavranovi} i Srebrenka Goli} o bespravnoj gradwi


Sastanak u slu`bi grada FOTO: G. [URLAN

GRADSKE VIJESTI

Vazduh dobar
Na podru~ju grada kvalitet vazduha je ovog mjeseca, za razliku od prethodnih godina, iznena|uju}e dobar, a koncentracija polutanata pripada drugoj klasi, rekla je koordinator za analitiku i odnose sa javno{}u Odjeqewa za komunalne i stambene poslove i poslove saobra}aja Danira Pipi}-Manojlovi}. Ona je podsjetila da je prethodnih godina polovinom januara bila najve}a koncentracija polutanata u vazduhu. - ^esto se znalo desiti da to bude i tre}a i ~etvrta klasa, odnosno da se ponekad prekora~e ciqane i grani~ne vrijednosti u skladu sa Pravilnikom o grani~nim vrijednostima kvaliteta vazduha - rekla je Pipi}-Manojlovi}. Ona je istakla da slab intenzitet vjetra, odnosno odsustvo provjetravawa i ostali klimatski parametri znaju ~esto pove}ati koncentraciju polutanata u vazduhu. D. S.

Polomqeni stubi}i kod Hitne pomo}i

Legalizacija po novom zakonu


U izradi je prijedlog novog zakona o ure|ewu prostora i gra|ewu, koji predvi|a daleko kra}i postupak legalizacije, a pred poslanicima treba da se na|e krajem marta, kazala Goli}eva
Svi podneseni zahtjevi za legalizaciju objekata na podru~ju grada bi}e va`e}i, ali postupci }e biti vo|eni pre ma novom za konu o ure|ewu prostora i gra|ewu. Ovo je ju~e poslije sastan ka sa gradona~el ni kom Slo boda nom Ga vra novi }em izjavila ministar za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Srebrenka Goli}. Ona je navela da je u izradi prijedlog novog zakona o ure|ewu prostora i gra|ewu, koji predvi|a daleko kra}i postupak legalizacije i da }e se pred po sla ni ci ma na }i krajem marta. - Svi koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju bespravno sagra|enih objekata ne}e biti o{te}eni, jer inspekcijski ograni ne}e imati pravo da reaguju, pa tako ne}e biti ugro`ena elementarna prava podnosioca zahtjeva - naglasila je Goli}eva. Kada je rije~ o nezaobilaznom problemu legalizacije bes pra vno sa gra |e nih objekata, Goli}eva je istakla da trenutno ne postoji propis ko jim se ure |u je ta oblast, jer je nedavno Ustavni sud poni{tio kao naustavnu odluku grada. - Mi smo razgovarali kako prevazi}i taj period i na{li kom pro mis - re kla je Goli}eva. Ona je naglasila da Ministarstvo radi kao servis gra|ana, te da to o~ekuje i od Admi nis tra ti vne slu `be grada. - Kod odre|enih postupaka bilo je problema, kada smo mi kao drugostepeni organ odre|ena rje{ewa slu`be grada i ostalih op{tina rje{avali u negativnom kontekstu. Gradona~elniku smo ukazali na to da je do toga do{lo zbog odre|enih nedostataka, jer organi koji su vodili postupak nisu uzimali u obzir da moraju pozvati i saslu{ati stranku u tom postupku - rekla je Goli}eva i dodala da je u interesu Mi nis tar stva da gra |a ni imaju dobru saradwu sa nadle`nima, te da svoja prava ostva ru ju za koni to, po {to kra}em postupku.

INSPEKCIJA ne}e smjeti da reaguje


Gavranovi} je istakao da je sa Goli}evom razgovarao o pitawima koja su od kqu~nog zna~aja za zajedni~ke aktivnosti u sferi prostornog ure|ewa, planirawa, razvoja grada, gra|ewa i izgradwe komunalne strukture i to s ciqem zadovoqavawa potreba, kako gra|ana i investitora, ta ko i svih onih ko ji koriste ovu infrastrukturu. - Razjasnili smo pitawe u vezi sa legalizacijom objekata i povodom odluke Ustavnog suda, sve zahtjeve koji su u toku, rje{ava}emo u skladu sa zakonom ~ije dono{ewe o~ekujemo u martu. Izvr{i}emo sve tehni~ke pripreme da mo`emo staviti u funkciju ~itav aparat i u}i u te procese poslije dono{ewa zakona rekao je Gavranovi}.

Komunalni policajci su u utorak obavili 146 kontrola i u ulici Sime Matavuqa, na trotoaru kod Hitne pomo}i, zatekli polomqene stu bi }e ko ji spre~a va ju ne pro pi sno parkirawe. - Na Trgu Krajine i u Gajevoj ulici utvr|ena je nele gal na uli ~na proda ja, dok su u Kara|or|evoj ulici nepropisno parkirana vozila - saop{teno je iz

Administrativne slu`be grada. Iz Odjeqewa za inspekcijske poslove saop{tavaju da su Inspekcija za hranu, Poqoprivredna i Vodna inspekcija utvrdile po jednu nepravilnost, a rije~ je o radniku klicono{i, dok je u prodavnici "Eurobenc" utvr|ena prodaja nedeklarisanog alkoholnog pi}a. D. S.

Izlo`ba dje~ijih crte`a


U okviru projekta "Zdrava okolina - zdrava djeca", koji je pokrenulo Udru`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece "^etiri plus", a gradska uprava podr`ala sa 3.000 KM, u subotu }e u Domu omladine biti odr`ana izlo`ba dje~ijih radova, ~ime }e projekat zvani~no biti zavr{en. - Izlo`bu organizujemo da bismo pokazali {ta su to djeca uradila i nau~ila o biqnom i `ivotiwskom svijetu tokom {est radionica, kroz koje je pro{lo vi{e od 200 djece iz na{ih porodica - rekao je predsjednik Udru`ewa "^etiri plus" Jovan Radovanovi} i dodao da }e se pored pojedina~nih crte`a, koje su djeca stvarala tokom radionica, na izlo`bi na}i i dva zajedni~ka rada. N. D.

POMO]NI OBJEKTI
Gavranovi} je rekao da na podru~ju grada ima oko 15.000 bespravno izgra|enih objekata, ali da je zna~ajnije pitawe o kojoj je vrsti objekata rije~. - Ogroman je broj pomo}nih objekata koji se lako mogu ukloniti i vjerovatno ne}e biti u postupku legalizacije - rekao je Gavranovi}.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Vawa Ga zi ba ri}, sin Zo ra na i Mirjane; Stefani Tica, k}i Jovice i Svjetlane; Lana Mari}, k}i Rade i Tatjane; Hana Lihovi}, k}i Nihada i Yevade; Anis Prqa, sin Mevludina i Elijese; Dragoqub Zec, sin Du{ka i Jelene; Nik{a Majstorovi}, sin Borisa i @eqane; Kristijan ]osi}, sin @eqka i Brankice; Pavle Ivankovi}, sin Dra `e na i Su za ne; Du {an ka Mi li}, k}i Mi ro sla va i Daliborke; Ana Topalovi}, k}i Petra i @a ne; Mi li ca Ja vo rac, k}i Dragana i Qiqane; Ivan Cerovi}, sin Pe tra i Dra ga ne; Anas ta si ja Cviji}, k}i @ivka i Jovane; David Vajki}, sin Mile i Jelene; Milica Kraji{nik, k}i Du{ka i Mladenke; Nemawa Trnini}, sin Ranka i Sandre; Katarina \uji}, k}i Igora i Milene; Hristina \uri}, k}i Zorana i Bojane; Stefani Topalovi}, k}i Radenka i Milane; Jana Kapuranovi}, k}i Ran ka i Sla vi ce; Da ja na Drakuli}, k}i Milivoja i Qubice; Pavle Babi}, sin Sini{e i Bo`ane.

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Bukvalek, Dowa Kola, Gali}i, Gole{i, Vukli{evi}i, Han Kola, Konotari, Zelenci, Subotica, Dowi Pervan, Ruji{ta, Mi{i}i, Rekavice i Krupa na Vrbasu od devet do 14.30 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". D. S.

24 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Kultura
Spilbergov "Linkoln" favorit publike
FOTO: D. DUJI]

Pablo Neruda LOVE POEMS

Dante Aligijeri PAKAO

Istra`ivawa o nagradi "Oskar"

LOS AN\ELES - Mnogi Amerikanci vjeruju da Stiven Spilberg i wegov "Linkoln" treba da odnesu ku}i glavne "Oskare" sqede}eg mjeseca, javile su agencije. Gotovo ~etvrtina Amerikanaca koji su u~estvovali u "Rojtersovoj" i "Ipsosovoj" anketi smatraju da drama "Linkoln" treba da dobije "Oskara" za najboqi film na 85. dodjeli nagrada Ameri~ke filmske akademije u Los An|elesu 24. februara. Spilberg je tako|e glavni izbor za najboqeg rediteqa jer ga je izabralo 36 odsto ispitanika. Samo ~etiri procenta Amerikanaca smatra da "Argo" - film koji se bavi spasavawem ameri~kih diplomata iz Irana 1970-ih, treba da dobije "Oskara" za najboqi film. Rezultati ovog istra`ivawa ne}e imati gotovo nikakvog uticaja na realnu situaciju jer odluku o "Oskarima" donose profesionalci iz filmske industrije.

Drago Handanovi}

Lapidarijum Regionalnog muzeja u Doboju

Kwi`evna nagrada

"Milovan Vidakovi}" Radomiru Mitri}u


novine" autoru najboqe kratke pri~e na srpskom jeziku. @iri je radio u sastavu: dr Dragan Nikodijevi}, profesor univerziteta iz Beograda i Dragomir Dujmov, profesor kwi`evnosti i kwi`evnik iz Budimpe{te. U obrazlo`ewu odluke isti~e se da je Mitri} u svojoj pri~i upe~atqivo iskazao evokaciju ne~ega {to je i istorijsko i kulturolo{ko podsje}awe, a {to je po svom si`eu blisko temi nagrade. ^lanovi `irija navode da se Mitri}eva pri~a odlikuje arhai ~nim je zi kom u ko jem o`ivqavaju stariji jezi~ki slojevi. A. M.

Ste}ak, za koji se vjeruje da je grob Mom~ilove supruge Vukosave, na vrhu zavr{ava kupolom u obliku jabuke, iz koje se na sve strane spu{taju brazde i 14 poqa bez ikakvih drugih ornamenata, kazao Handanovi}
PI[E: DIJANA DUJI] kultura@glasske.com

Ste}ci uspomena na vojvodu Mom~ila


Doboju Neboj{a Dragojlovi}. Autor kopija ste}aka je dobojski vajar Drago Handanovi}, koji je rekao da je izrada kopija trajala gotovo godinu, u saradwi sa stru~wacima Muzeja u Doboju. Istakao je da su kopije ra|ene po jedinstvenoj tehnologiji od armiranog natur betona, a po izgledu, dimen zi ja ma i pros tornom polo`aju odgovaraju originalu sredwovjekovne nekropole u Bawi Vru}ici. - Sva tri ste}ka sadr`e 19 gipsanih i armiranih betonskih dijelova. Izvedeni su da je grob Mom~ilove supruge Vukosave, duga~ak je 110, {irok 80, a visok 170 centimetara i okrenut je u pravcu sjever-jug. Na vrhu zavr{ava kupolom u obliku jabuke, iz koje se na sve U LAPIDARIJUMU strane spu{taju brazde i 14 poqa bez ikakvih drugih orna{est ste}aka menata - kazao je Handanovi}. Dodao je da je radu u muNeboj{a Dragojlovi} nazejskoj radionici prethodio gla{ava da su ste}ci i nemadesetodnevni boravak na te- terijalni ostaci nasqe|a, o re nu, gdje su na pra vi li 19 ~emu svjedo~e brojne legende, otisaka od gipsanih negativa predawa, pri~e i `iva svjesa tri ste}ka u Bawi Vru}i- do~anstva. Pri~e o ste}cima ci, koja ~ine nekropolu. su djelimi~no zastupqene u - Ste}ak, za koji se vjeruje stalnoj izlo`benoj postavci dobojskog muzeja iz 2010. godine, koja je smje{tena u tri izlo`bene sale i sadr`i oko ZA[TITA 700 arheolo{ko-istorijskih i etnolo{kih eksponata. Neboj{a Dragojlovi} je nekoliko tona postavqen - Lapidarijum broji ukukazao da je osnovni motiv je krajem pro{le godine. pno {est ste}aka, od kojih su formirawa lapidarijuma, - Rije~ je o ste}ku koji potri kopije i isto je toliko pored prezentacije sredti~e iz sredweg vijeka, originala. Pet ih je smje{tewovjekovnih spomenika prona|enom u {umskom dino u dvori{tu muzeja, a jedan je kulture, bila wihova zajelu naseqa Kakmu` na u okviru stalne izlo`bene {tita od propadawa. Ozrenu - rekao je Dragojpostavke - rekao je DragojloPosqedwi ste}ak te`ak lovi}. vi}. i u sitnozrnastoj frakciji, tako da mre`a i kvalitetan beton garantuju neograni~enu traj nost ste }a ka - ka zao je Handanovi}.

BEOGRAD - Kwi`evnik Radomir D. Mitri} dobitnik je kwi`evne nagrade "Milovan Vidakovi}" za pri~u "Zavet". Priznawe dodjequju budimpe{tanske "Srpske nedeqne

Poklon ~itaocima "Glasa Srpske"

Ulaznice za film "\angova osveta"

DOBOJ - Ste}ak iz mjesta Kakmu` kod Doboja i tri kopije ste}aka iz sredwovjekovne nekropole u Bawi Vru}ici kod Tesli}a, poznatije kao grob vojvode Mom~ila, dio su lapidarijuma Regionalnog muzeja u Doboju. - Odre|eni istra`iva~i smatraju da kompleks od tri ste}ka u Bawi Vru}ici predstavqa nadgrobne spomenike bra~nog para vojvode Mom~ila i wegove supruge Vukosave. Pretpostavqa se da su oni `ivjeli u periodu izme|u 13. i 16. vi je ka. Tre }i ste }ak ozna~ava wihovo dostojanstvo - rekao je direktor Muzeja u

Nova postavka u Nacionalnoj biblioteci Atine

BAWALUKA - "Glas Srpske" i bawalu~ki multipleks "Palas" nagra|uju i ove sedmice ~itaoce ulaznicama za novi film na repertoaru. ^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona 051/342-900, a tri najbr`a dobi}e po dvije ulaznice za film "\angova osveta", koji je na repertoaru u 19 ~asova. Radwa filma "\angova osveta" u re`iji Kventina Tarantina smje{tena je na jugu Amerike, samo dvije godine prije po~etka gra|anskog rata. Naslovnu ulogu u filmu "\angova osveta" tuma~i Yejmi Foks. \ango je rob, koga surova pro{lost i iskustvo sa prethodnim vlasnicima dovode licem u lice sa wema~kim lovcem na glave, dr Kingom [ulcem (dobitnik "Oskara" Kristof Volc). [ulc je u{ao u trag smrtonosnoj bra}i Britl i jedino ga \ango mo`e odvesti do wegove nagrade. Neobi~ni [ulc pridobija \anga uz obe}awe da }e ga osloboditi poslije hvatawa bra}e Britl, mrtvih ili `ivih. A. M.

Otvorena izlo`ba o Andri}u i Seferisu


ATINA - Izlo`ba "Ivo Andri} i Giorgos Seferis: Two Nobel Laureates - Two Di plo mats" otvo rena je ju ~e u Na cional noj bi blioteci Atine, javile su agencije. Pos tav kom su predstavqeni lik i djela dva pisca nobelovca ~ije `ivote je obiqe`ila i diplomatska ka ri je ra. Ivo An dri} je pred stavqen izlo `bom "Ivo An dri}: pi sac i/ili diplomata" kus to sa Mu ze ja grada Beograda Tatjane Kori}anac, a Giorgos Se fe ris doku men tarnim filmom nacionalne televizije Gr~ke.

PREDSTAVQENI lik i djelo dva nobelovca


Odlomke iz djela ova dva pis ca ~i tao je po zna ti gr~ki glumac Konstantinos Konstan to pulos, a mode ra -

tor na otvarawu bio je pisac i aka de mik Ta na sis Valtisnos. Rije~ je o izlo`bi koja je zajedni~ki projekat Nacionalne biblioteke Gr~ke i Am ba sade Srbi je u Ati ni, pod pokroviteqstvom Ministarstva za kulturu i informisawe Srbije. Posjetioci }e mo}i da razgledaju izlo`bu do 23. januara.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 25

Srpski dokumentarac u trci za "Zlatnog medvjeda"


BEOGRAD - Dokumentarni film "Ja, kad sam bila klinac, bila sam klinka" Ivane Todorovi} na{ao se u trci za "Zlatnog medvjeda" po{to je uvr{}en u glavni takmi~arski program kratkometra`nih filmova berlinskog festivala, javio je Tanjug. Jedan od najzna~ajnijih filmskih festivala na svijetu, ovogodi{wi 63. me|unarodni filmski festival u Berlinu, odr`ava se od 7. do 17. februara.

Filmski i muzi~ki festival u Drvengradu

Vijesti
Bawaluka

Hausman i Radulovi} prvi gosti "Kustendorfa"


PRIREDILA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Poetsko ve~e
BAWALUKA - Poetsko ve~e "Stihovi i note me|u sli ka ma" bi }e odr`a no sutra u 19 ~asova u novoj zgradi Akademije nauka i umje tnos ti Re pu bli ke Srpske, najavili su organizatori - Dru{tvo ~lano va Ma ti ce srpske u Republici Srpskoj. U okviru poetske ve~eri predstavi}e se bawalu~ki kwi`evnici koji }e svojim pjesmama zatvoriti izlo`bu akvarela "Dunavom do slike" Zorana Egi}a. A. M.

Radulovi}, koga u Francuskoj zovu "vje{tac na violini", prvi put gost Emira Kusturice, koga smatra jednim od najve}ih umjetnika svijeta. Hausman sletio u Drvengrad dan uo~i otvarawa festivala
(1941-1996). U galeriji "Macola" otvorena je izlo`ba posve }e na tom auto ru pod nazivom "K{i{tof Ki{lovski, znaci i se}awa". Srpska premijera filma "Cvjetovi rata" kineskog re`isera Yanga Jimoua, gosta fes ti va la, ta ko |e je na javqena za prvo ve~e, a gostima si no} na otva rawu festivala svirao je srpski violinista svjetske slave Nemawa Radulovi}. U intervjuu Tanjugu Radulovi} je rekao da svira sa gru-

Tokio

Preminuo Nagisa O{ima


TOKIO - Japanski rediteq Nagisa O{ima, poznat po fil movi ma "U carstvu ~ula" i ratnoj drami "Sre}an Bo`i}, gospodine Lorens", umro je u blizini Tokija u 80. godini, javile su agencije. - Moj otac je mir no umro - rekao je rediteqev mla|i sin Arata. Nagisa O{ima umro je od upale plu}a.

MOKRA GORA - Slavni ameri~ki filmski producent Majkl Hausman i violinista Nemawa Radulovi} prvi su doputovali na [esti me|unarodni filmski i muzi~ki festival "Kustendorf", za ~i je je sve~a no otvarawe u Drvengradu sve bilo spremno do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske". Za otvarawe ovogodi{weg festivala, posve}enog budu}im filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma, oko 19.30 bila je najavqena hologramska projekcija obra~una rediteqa Emira Kus tu ri ce, osni va~a "Kustendorfa" i holivudskog glumca Brusa Vilisa. Akcioni filmski serijal "Umri mu{ki", kojim se Vilis proslavio, poslu`io je kao inspiracija Kusturici i prethodnih godina, kada je organizovao "sahranu" holivudskih blokbastera na Grobqu lo{ih filmova. Program {estog izdawa "Kustendorfa" po~eo je ve} u prijepodnevnim ~asovima prikazivawem filma "Kinoamater" (1979), jednog od najzna~ajnijih poqskih autora K{i {to fa Ki {lov skog

Majkl Hausman stigao na "Kustendorf"

pom francuskih muzi~ara sa kojima je ve} bio u Beogradu, "\avoqi trileri". Najavio je da }e na koncertu pre}i put kroz istoriju muzike. Radulovi}, koji svira iz

dubine du{e, sa emocijama i osobenom energijom, kojeg u Francuskoj, zemqi u koju se preselio sa porodicom 1999. godine, odmila zovu "vje{tac na violini", prvi put je gost Emira Kusturice, koga smatra jednim od najve}ih umjetnika u svijetu.

HOLOGRAMSKA borba Kusturice i Vilisa na otvarawu


Ameri~ki filmski producent Majkl Hausman helikopterom je sletio na Mokru Goru, u Drvengrad, dan uo~i otvarawa {estog "Kustendorfa". Vanredni profesor Univerziteta Kolumbija radio je na vi{estruko nagra|ivanim fil movi ma: "Svla~ewe" (1979), "Kosa" (1979), "Regtajm" (1981), "Amadeus" (1984), "Valmont" (1989), "Narod protiv Larija Flinta" (1996), "^ovjek na mjesecu" (1999) i "Goji-

Monika Belu~i u Andri} gradu


Emir Kusturica rekao je da }e Monika Belu~i posjetiti i Andri} grad u Vi{egradu. - Monika }e nam gost biti ~etiri dana i sa drugom popularnom go{}om Odri Totu pro{eta}e i ulicama Andri} grada - kazao je Kusturica.

ne utvare" (2006). Hausman }e, kao ~lan me|unarodnog `irija, odlu~ivati o najboqim studentskim filmovima koji se takmi~e za nagrade festivala - Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje. Specijalni gosti festivala su poznate glumice Moni ka Belu ~i, ko ja bi na Mokru Goru trebalo da stigne u subotu, i Odri Totu, ~iji dolazak se o~ekuje ve} sutra. Osim Yanga Jimoua, kome je posve}en program "Retrospektiva velikana", do 22. januara gosti "Kustendorfa" bi}e i rediteqi Ben Zejtlin (SAD), Ale ksej Ba la ba nov (Rusija), Mateo Garone (Italija), Elija Sulejman (Palesti na), Pe ter Go tar (Ma |ar ska) i tur ska redi teqka Je{im Ustaoglu. I novinar "Glasa Srpske" ju~e je stigao na Mokru Goru, odakle }e vas redovno izvje{ta va ti o de {a vawima na "Kustendorfu".

Izlo`ba

"Tajni `ivot"
BEO GRAD - Ja vno vo |ewe kroz izlo `bu Qubo mi ra [i mu ni }a "Tajni `ivot beogradske periferije" bi}e odr`ano u subotu, 19. januara, u 14 ~asova u Muzeju savremene umetnosti, najavili su iz ove institucije. Po sje tioci }e ima ti priliku da pogledaju filmove i fotografije (19732012), ali i da razgovaraju sa kustosom izlo`be Dejanom Sretenovi}em. Izlo`ba }e biti otvorena do 24. februara. A. M.

Narodna i univerzitetska biblioteka RS

Nagra|ivana predstava Favi teatra

Beograd

Odr`ana radionica Jubilej "Posledwe {anse" BEO "Kwige su u modi" sledwaGRADsa"Monodrama "Po-{an po tekstu Mirja
BAWALUKA - Radionica "Kwige su u modi" odr`ana je ju~e u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Gost ove radionice bila je prvi bibliotekar Amerike u 2011. godi ni Nensi Perl. Ona je govorila o kolegama bibliotekarima i najnovijim trendovima u bibliotekarstvu u 21. vijeku, kao i o upo tre bi moderne tehnolo gije u bibliotekarstvu. Raz go vor sa Nen si Perl bio je izuzetno iskustvo za sve bibliotekare koji su sa wom ra zmi je ni li znawe i is kus tvo. Ovu svjet ski pozna tu bi bliote kar ku "Wujork taj ms" na zi va "te mom razgovora me|u bibliotekarima". A. M. ne Bobi}-Mojsilovi} i izvo|ewu Suzane Petri~evi} do`ivje}e jubilej, 100. igrawe, 25. januara u Akademiji 28, najavili su iz Favi teatra. - "Posledwa {ansa", u kojoj igra Su za na Pe tri ~e vi}, najuspe{nija je monodrama u Beo gradu. Za pro te kle tri godine predstava je pobedila na mnogim festivalima, a 2012. godine bila je naj-

Konkurs za pisce
BEOGRAD - Udru`ewe "Krokodil" raspisalo je konkurs za 2013. godinu za rezidencijalni boravak pisaca iz evropskih zemaqa u "Ku}i za pisce" u Beogradu, javio je Tanjug. Konkurs je otvoren do 15. februara, a mogu se prijaviti prozni pisci, esejisti, dramski pisci i pjesnici iz evropskih zemaqa.

boqa na festivalu "Zlatni vitez" u Moskvi. Na putu do 100. izvo |ewa igra la je u Kanadi, Nema~koj, Londonu,

[vaj car skoj, Crnoj Go ri, Republici Srpskoj... - saop{teno je iz Favi teatra. A. M.

26 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

@ena ulazi u kuhiwu i zati~e mu`a kako stoji sa muvolovkom u ruci i gleda po kuhiwi. - [ta to radi{? - Lovim muve. - Je li? Jesi li ubio koju?

- Da, tri mu`jaka i dvije `enke, odgovori joj. @ena iznervirana upita: - A kako zna{ da razlikuje{ mu{ke od `enskih muva? On joj odgovara: - Tri su bile na konzervi od piva, a dvije na telefonu.

Bugarka prevodi pjesmu Ace Lukasa


Uskoro }e veliki hit "Daleko si", koji izvode Aca Lukas i Ivana Selakov, biti prepjevan na bugarski jezik. Pjesmu koja je na "Jutjubu" u protekloj godini imala vi{e od 26 miliona pregleda snimi}e atraktivna pjeva~ica Kali, pi{u srpski mediji. - Stavila sam potpis na ugovor s bugarskom zvezdom i televizijskom voditeqkom koja }e obraditi ~uvenu numeru "Daleta", kako mi od milo{te tepamo pesmi. Kroz saradwu s Acom i Ivanom dobila sam priliku da se oprobam u drugom muzi~kom stilu. Sada sa mnom sve ~e{}e kontaktiraju narodwaci i `ele da sara|ujemo - ka`e Aleksandra Milutinovi}, autorka hita i trenutno jedan od na{ih najtra`enijih kompozitora i tekstopisaca mla|e generacije. Poslije saradwe s Lukasom stigao joj poziv i za saradwu sa Svetlanom Ra`natovi} i Lepom Brenom. Aca nije bio upoznat da }e uskoro stihovi koje je otpjevao sa Ivanom da odjekuju i na bugarskom. A nas je interesovalo da li }e mo`da tu pjesmu s Kali on da otpjeva. - Lepo je {to je kupila pesmu. Ne znam ko je koleginica, nisam ~uo kako peva i onda ne mogu da vam odgovorim na pitawe o eventualnoj saradwi - kratko je prokomentarisao Lukas. Sve je vi{e kombinacija na temu loso sa, ko jem se nerijetko pripisuju i za slu ge za o~u vawe mladena~kog izgleda. Imiy mu je sasvim realno zasnovan na bogatstvu vitamina i omega-3 ma snih ki se li na. Pro vje ri te pri premaju}i {pagete s lososom. Priprema tra je oko 60 mi nu ta i la ko je nau~iti. To je ru~ak za ~etiri osobe.

[pageti s lososom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 27

Slavio Piro}anac Novu godinu pa ~uo kako kom{ija puca iz pu{ke Do|e do wega i zamoli ga da i ispred wegove ku}e opali dva-tri metka.

Poslije nekog vremena do|e kom{ija, ispuca tri metka u vazduh i ode, a Piro}anac ka`e djeci: - Ku-ku, ubi{e Deda Mraza!! Nema poklona ove godine...

Mali Perica dobio keca iz vladawa pa donio svjedo~anstvo ku}i. Mama sva u {oku:

- Sine, kako si mogao dobiti jedinicu iz vladawa. [ta }e ti re}i otac kad se u nedjequ vrati iz zatvora?

Sastojci
400 g 250 ml 1 1 {pageta pavlake za kuvawe ka{ika kapara ka{ika narendane limunove korice bijelog vina ka{ike limunova soka dimqenog lososa komora~a ka{ike maslinova uqa luka celerove stabqike ka{ike "vegete" grubo narendan parmezan

Priprema:
1. [pagete skuvajte u posoqenoj vodi i ocijedite 2. Na maslinovom uqu ispr`ite nasjeckani luk, a zatim dodajte narezani komora~, stabqiku celera narezanu na ve}e komade i "vegetu" za ribu. Dinstajte podlijevaju}i malo vode oko deset minuta. 3. Dodajte vino, limunovu koricu i nastavite da dinstate dok te~nost napola ne ispari. Povr}u dodajte trake dimqenog lososa. Umije{ajte pavlaku, limunov sok i {pagete.

Cijene u KM
{pageti pavlaka za kuvawe bijelo vino dimqeni losos luk celerove stabqike parmezan 3,5 1,2 1,3 6,2 0,5 0,3 0,5

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Bave}i se specifi~nim problemima bje`ite od te{ke situacije koja vas je ve} odavno zadesila. Prosto izbjegavate da se sa wom otvoreno suo~ite. Uquqkujete se raznim `eqama i nadama. Izbjegavajte emotivno u`ivqavawe u tu|e te{ko}e, jer sopstvenih imate na pretek.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Budu}i da na materijalnom planu imate pote{ko}a, okrenite se duhovnosti. Bi}ete mirniji, a samim tim i zdraviji. To je te{ko sprovesti u djelo, posebno Vagama, jer su sklone da tro{e znatno vi{e nego {to zarade. Sa partnerom - sve same nesuglasice. On misli da daje, a da vi rasipate.

200 ml 2 250 g 200 g 3 80 g 100 g 2

Poslu`ivawe:
[pagete s lososom poslu`ite posute sirom parmezanom.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Svjesni ste trenutnih okolnosti i kreativniji nego ina~e. Finansijska situacija mijewa se muwevitom brzinom i to naboqe. Dan je povoqan za nov~ane transakcije, ugovore i poslove. Ukoliko planirate usavr{avawe, krenite odmah, jer su vam zvijezde naklowene. Qubav mo`e da pri~eka.

Savjet:
Svje`e i krupno narendan parmezan u potpunosti }e zaokru`iti ukus ovog jela.

CIJENA RU^KA

12,5
Postoje pogre{na ubje|ewa da osobe koje imaju probleme sa bubuqicama ne vode ra~una o higijeni ili da rade ne{to pogre{no i da na taj na~in uzrokuju bubuqice. Naravno, to je potpuno neta~no

Lo{a procjena ko{ta vas nerava. Planirate unaprijed ne{to {to zavisi od vi{ih okolnosti, pa se nemojte iznenaditi ako ne do|e do realizacije. Od partnera previ{e o~ekujete, a dajete mu malo. Daleko ste od idealnih odnosa, mada niste ni svjesni koliko. Snagu vam ulijevaju novi planovi.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Imate osje}aj da se sva vrata pred vama zatvaraju. Kao da su se sile okomile protiv vas, pa nikako da se pomjerite s mjesta. Po{to je proces mi{qewa trenutno ograni~en, ne kukajte nad sopstvenom sudbinom, ve} nastojte da se zabavite stvarima koje relaksiraju. I kupovina poma`e.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Dan je u znaku prijatnog i veselog iznena|ewa. O~ekuje vas uspjeh u kreativnim poslovima, budu}i da posjedujete mnoge talente. Nije vam lo{e, mada mislite da bi moglo biti boqe. Tek kad stvari krenu nizbrdo, shvati}ete {ta ste imali. Po`eqno je biti svjestan qepote trenutka i u`ivati u wemu sada.

Kako lije~iti bubuqice

Rak
(21.6 - 20.7)
Rakovi su opsjednuti zdravqem. Niste svjesni toga da zbog iscrpqenosti i lo{e komunikacije sa okolinom, uz dodatnu preosjetqivost, odlazite u bolest. Slaba ta~ka organizma je individualna. Ovih dana ukaza}e se {anse za nove poslove. Sa Djevicama mo`ete do}i u sukob, pa je po`eqno }utati.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Po{to znate da sve posti`ete sopstvenim radom, pomirite se sa tom ~iwenicom. Takva vam je sudbina. Na wu mo`ete da uti~ete, ali ne `elite. Ponosni ste, pa od drugih ne tra`ite usluge, dok na sebe svaqujete wihove obaveze. Partner je pri~a za sebe, a veza u kojoj ste - ~ista simbioza.

Lav
(21.7 - 21.8)
Sa jedne strane nedostaje vam voqa i upornost, dok sa druge pravite megalomanske planove bez realne osnove. Treba nekako na}i ravnote`u, zlatnu sredinu. Budu}i da ste u negativnoj fazi, krhke tjelesne, a i mentalne gra|e, po`eqno je biti pasivan i mirno sa~ekati pravi trenutak.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Na sve strane ograni~ewa. Imate osje}aj da }ete puknuti od muke. Iako to spoqa ne pokazujete, stawe inhibicije je evidentno. Stoga je dobro ne izazivati sukobe sa okolinom i ne komplikovati stvari, ukoliko `elite da {to prije iza|ete iz krize. Partnera izbjegavajte koliko mo`ete.

Bu buqice se ugla vnom javqaju tokom adolescencije. Kqu~ za uspje{no lije~ewe je da se krene sa lije~ewem ~im se pojave. Ranim i pravovremenim lije~ewem mo`e se pomo}i djetetu i bubuqice svesti na minimum. Bubuqice se uglavnom pojave na samom po~etku puberteta. U adolescentskom dobu su normalna pojava i evidentirane su kod ve}ine tinejyera. Pojavqivawe bubuqica ne zavisi od pola. Svi tinejyeri mogu dobiti bubuqice. Obi ~no ti nejyer ske bu buqice po~iwu od no sa i daqe se {ire na ~elo, bradu i obraze. U nekim te`im slu~ajevima bubuqice se pro-

{ire na vrat, ramena, prsa i na gorwe dijelove ruku. Tinejyerske akne obi~no nestanu u dvadesetim godinama. Ponekad, mogu}e je da se zadr`e i u odraslom dobu. Me|utim, biti tinejyer je dovoqno te{ko i bez bubuqica. Postoje pogre{na ubje|ewa da osobe koje imaju probleme sa bubuqicama ne vode ra~una o higijeni ili da rade ne{to pogre{no i da na taj na~in uzrokuju bubuqice. Naravno, to je potpuno ne ta~no. Bu buqice se formiraju od vi{ka masno}a u ko`i. Sqede}ih nekoliko savjeta mo`e pomo}i u lije~ewu bubuqica: Lice se ne treba prati vi{e od dva puta dnevno. Jed-

nom ujutro i jednom nave~e prije spavawa. U odre|enim okolnostima mo`e se oprati i ~e{}e, na primjer poslije vje`bawa.

TINEJYERSKE akne obi~no nestanu u dvadesetim godinama


Na tr`i {tu pos to je mnogi proizvodi protiv tinejyerskih bubuqica, ali blagi sapun je sve {to je potrebno za ~i{}ewe. Proizvodi ko ji sadr`e dos ta alkohola se trebaju izbjegavati, jer alkohol samo mo`e da pogor{a stawe. Prirodni biqni ekstrakti, kao {to su kokosovo uqe

i aloa vera, su se pokazali vrlo korisnim u uklawawu pu ber tet skih bu buqica. Osim toga, postoje i mnogi drugi prirodni tretmani za bubuqice koji su poznati po svojoj uspje{nosti. Ako je ikako mogu}e, potra`ite i koristite prirodne proizvode za wegu ko`e. Prirodni tretmani za tinejyerske bubuqice su sve popularniji, jer lije~ewe farmaceutskim preparatima koji sadr`e hemikalije mo`e da stvori sekundarne problem. Postoje situacije kada je savjet stru~waka najboqe rje{ewe. Ukoliko problem ne bude rije{en navedenim metodima, konsultujte se sa medicinskim radnicima.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Puno radnih obaveza, li{avawa i duboke koncentracije, pod uslovom da ste zdravi. Po{to ve}ina Djevica to nije, lije~i se uz ograni~eno kretawe. Ne donosite ovih dana krucijalne odluke, po{to mogu biti na va{u {tetu. Samo smireno{}u prevazilazite krizu. Nagla{ena je sklonost ka infekcijama.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Na materijalnom planu su mogu}a ograni~ewa, ali su zato duhovna iskustva bogata. Budite sre}ni zbog toga. Ne zakerajte kad su odnosi sa okolinom u pitawu, ve} se bavite hobijem i stvarima koje pokazuju vidqive rezultate. Neki planovi stagniraju zbog vi{ih okolnosti.

28 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Feqton

IDENTITET EVROPE Dr`avna mo} mora da obezbedi prava za sve

(7)

[arm Divqeg zapada, zakon ja~eg


TOMAS MAJER

U kulturi religija zauzima daleko Fundamentalizam sa Atlantika va`nije mjesto nego Iako SAD mogu poslu`iti kao primer za u politi~kom sistemu, versku i kulturnu raznolikost, u ve}inskoj po{to je sasvim liti~koj kulturi vlada predstava da su oni suprotstavqeno evropskom hri{}anska nacija koju je Bog izabrao za to da obezbedi slobodu vere na zemqi. Prema idealu svetovnosti. ovakvom shvatawu izabrana nacija ne samo da Izabrana nacija ima pravo, ve} ima i obavezu da spasi ostatak sveta. Ideja o hri{}anskom misionarstvu i ne samo da ima pravo, ogroman potencijal mo}i katkad se na skoro ve} ima i obavezu glamurozan na~in pove`u i istupaju naspram zapadne ideje legitimiteta, tj. demokratije, da spasi ostatak pluralizma i qudskih prava. svijeta Ovakvu ve}insku politi~ku kulturu karaIdeja o hri{}anskom misionarstvu i ogroman potencijal mo}i katkad se na skoro glamurozan na~in pove`u i istupaju naspram zapadne ideje legitimiteta, tj. demokratije, pluralizma i qudskih prava

U SAD i Evropi postoje mnoga podudarawa po pitawu osnovnih politi~kih vrednos ti, ali pos to je i veli ka razmimoila`ewa koja najvi{e dolaze do izra`aja tamo gde je za Evropu va`na usagla{enost. Kon zer va ti vna Ame ri ka zas tu pa predstave koje su ukorewene u politi~koj i kulturnoj tradiciji ove zemqe i koje se te{ko mogu pomiriti sa stanovi{tem u Evropskoj uniji. U kulturi religija zauzima daleko va`nije mesto nego u politi~kom sistemu, {to je sasvim suprotstavqeno evropskom idealu svetovnosti.

kteri{e ne mala primesa fundamentalizma. Ukoliko su dati uslovi za to, on uvek iznova mo`e dobiti na snazi i time uticati na politi~ke tokove i u zemqi i u celom svetu. Bu{ova po ru ka o to me da je Bog sve tu dao

slobodu i da su SAD ~uvar te slobode nije tek neka metafora, ve} wu prema dvostrukom kodirawu koje je uobi~ajen u wegovim krugovima treba shvatiti i kao najbukvalniju legitimaciju bo`anskog zadatka da razvija sopstvenu mo}. Najve}i deo medija u SAD je ovu poruku preneo bez distance. Tako je element fundamentalizma u glavnoj struji ameri~ke politi~ke kulture postao problem za ceo svet. Pri predsedni~kim izborima ~esto je upravo on pre sudan fa ktor u pi tawu ko }e vodi ti zemqu. A evropskoj politici je ne samo stran, ve} dobrim delom predstavqa upravo ono protiv ~ega je usmeren wen politi~ki identitet. Ameri~ki intelektualac koji se bavi politi~kim pitawima Robert Kegan (Kagan) ponudio je razoru`avaju}e jednostavno tuma~ewe za sve o~iglednije kulturne i politi~ke razlike izme|u SAD i Evrope, sa kojim su se i u Evropi mnogi slo`ili. Prema wegovom stanovi{tu Evropa je u pogledu svetske politike zapravo nezrela i dr`i se Kantove iluzije o mogu}nosti ~isto pravnog svetskog poretka, dok SAD predstavqaju realno stawe stvari i Hobsov rat svih protiv svih, koji u prirodnom stawu, a u tom stawu se svet kao celina naprosto nalazi, predstavqa jedini zakon delawa. Ovde je Kant sinonim za sve ono {to jo{ nije sasvim odraslo, {to jo{ nije razbilo iluzije i dostiglo spoznaju da u ovom svetu posledwu re~ naprosto ima sila.

tomi{qenika i sa one i sa ove strane Atlantika. Mnogi su se slo`ili sa wegovim tuma~awem, po{to, kako ka`u, prema stvarnom stawu stvari svet na`alost nije mesto za blagost kantovskog tipa, jer bi onda i mimo wene voqe lo{i momci vladali ulicom. No niko nije primetio da je isticawem upravo Tomasa Hobsa kao oca ameri~kog duha na najgrubqi mogu}i na~in zanemarena jedna tradicija koja je od samog osnivawa zemqe veoma va`na. Osniva~i Sjediwenih Dr`ava nisu se naime pri nacrtu Ustava, kojim se zemqa dandanas ponosi, rukovodili Hobsom, ve} Yonom Lokom, koji na poqu politi~ke filozofije predstavqa najo{triju suprotnost Hobsu.

Otac ameri~kog duha


Dok Hobs zastupa stanovi{te da je pri o~uvawu dru{tvenog reda jedino va`an goli `ivot i da upotreba mo}i i sile ne sme biti ograni~ena, Lok se `estoko ogradio od ovog shvatawa i razvio ideju da adekvatno ure|ewe treba da garantuje slobodu i jednaka prava za sve. Pitawe koje se postavqa gra|anima Sjediwenih Dr`ava jeste koliku dozu Hobsa zemqa mo`e da podnese pre nego {to se pretvori u ne{to {to u trenutku osnivawa nije trebalo da postane. Za Evropqane je odgovor sasvim izvestan: ni najmawu dozu, jer smo kroz to ve} pro{li. To je ona ta~ke gde po~iwe za~arani krug gde je, da bi se postigli vi{i ciqevi, potrebno da se ti ciqevi vremenom svedu na sama sredstva kako bi poduhvat uop{te uspeo. Sada ideja koja je hvaqena kao realisti~na i prema kojoj je na kraju delotvorna jedino si la ukoli ko u sve tu `eli mo na postignemo ne{to trajno deluje nezrelo, kao nekakva politi~ka adolescencija. Ova ideja u sebi ima i {arm Divqeg zapada, gde zakone odre|uje onaj najja~i, i veoma je primamqiva. Ona izgleda kao siguran recept protiv sveg onog beskrajnog natezawa iz kog bi ina~e u ovakvom svetu kakav on jeste sa ovim qudi koji u wemu `ive nastala uglavnom neizvesna pravila koja bi ti qudi zatim prihvatili na neko vreme. (Nastavi}e se)

POLITIKA SAD je u znaku Marsa, a evropska politika u znaku Venere

A Hobs predstavqa princip iskustva i zrelosti, uz koje ide i saznawe da bez oklevawa moramo posegnuti za bi~em kada je potrebna disciplina, kako bi se obezbedio red Na osnovu istorijskih i savremenih analiza u i sigurnost. Stoga je politika SAD u znaku ovom serijalu se istra`uje da li Evropska uniMarsa, a evropska politika u znaku Venere. ja, koja je za sada politi~ki savez bez zajedniPri tom ve} i odabir mitskih likova suge~kog identiteta, mo`e prerasti u demokratsku ri{e da bi Venera mo`da bila pogodna bozajednicu sa kojom bi se gra|ani poistove}ivagiwa za {ti tni ca za sfe ru pri va tnog li. Posebno je uo~qiv dio istra`ivawa o `ivota, ali ne i za javni prostor. odnosu Evrope i islama, o sukobu ili uzajaRobert Kegan je sa prostim pore|ewem mnom razumijevawu tih kultura. nai{ao na odobravawe kod velikog broja is-

Budu}nost

17. januar 395. godine

17. januar 1706. godine

17. januar 1961. godine

Umro car Teodosije Veliki


395 - Umro je vizantijski car Teodosije I, nazvan Teodosije Veliki, vladao je od 379. do 392. kad je uspio da obnovi Carstvo u punom obimu. Do smrti je upravqao Rimom kao posqedwi vladar jedinstvene imperije. Konsolidovao je prilike na Balkanu i uspostavio primirje sa Vizigotima, zabranio paganske obrede i proglasio hri{}anstvo jedinom zvani~nom religijom. Poslije pregovora sa Persijom, mirovnim ugovorom uspio je da u~vrsti isto~ne granice carstva. Zapadno carstvo je zbacivawem posqedweg rimskog cara Romula Avgustula 476. sru{io germanski vo|a Odoakar, a Isto~no po`ivjelo je jo{ 1000 godina.

Ro|en Benxamin Frenklin


1706 - Ro|en je ameri~ki politi~ar i fizi~ar Benyamin Frenklin, borac za ameri~ku nezavisnost, jedan od tvoraca "Deklaracije o nezavisnosti". Najpoznatiji je po pronalasku gromobrana. Bio je {tampar, kwi`ar, novinar, guverner Pensilvanije, poslanik u Londonu i Parizu, ~lan Kraqevskog dru{tva u Londonu. Osnovao je prvu javnu ~itaonicu u Americi, filozofsko dru{tvo Pensilvanije i Akademiju koja je prerasla u Pensilvanijski univerzitet. U~estvovao je u pisawu ustava SAD. Prona{ao gromobran i otkrio tok i karakteristike Golfske struje. Djela: "Novi eksperimenti i opa`awa o elektricitetu"...

Ubijen Patris Lumumba


1961 - Ubijen je kongoanski dr`avnik, pjesnik, Patris Lumumba, predsjednik vlade Konga, tvorac nezavisnosti te zemqe i heroj "crne Afrike". Prema nalogu samoprogla{enog predsjednika Katange Moiza ^ombea - koji je poku{ao da tu rudama izuzetno bogatu provinciju odvoji od Konga, u dosluhu s vlasnicima velikih zapadnih kompanija. Lumumba je protivustavno smijewen s polo`aja predsjednika vlade 5. septembra 1960, a 1. decembra je otet. Patris Lumumba je bio omiqen me|u afri~kim narodima i me|u najpoznatijim li~nostima koje su za~ele pokret nesvrstanih.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 29

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 9h7 na Pobr|u kod Gimnazije, dvori{ni objekat, plac 400 m2, Sime Pandurevi}a, cijena 65.000 KM, tel. 065/788-215 Prodajem ku}u, Gorwi Kobatovci, Lakta{i, tel. 065/749-423 Prodajem u Dervi{ima ku}u 8h9 na placu od 740 m2, tel. 065/785-526 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo - Buyak: cijene 200.000 KM; 230.000 KM; 260.000 KM; 810.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 285.000 evra (reg.planom predvi|ena zgrada), tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{ta pored rijeke, 20.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, 220.000 KM i 275.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ku}a + dv. objekti, naseqe Zdena, cijena 33.000 evra, tel. 065/549-687 Na lijepoj lokaciji u Karanovcu na 500 m2 oku}nice prodajem ili za mawi stan mijewam ku}u 9h8 P+S+P, tel. 051/212-357 Prodajem ili mijewam nedovr{enu ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/297-732 Prodajem novoizgra|enu ku}u, podrum, prizemqe i mansarada, unutra sve opremqeno, plac 500 m2, Bawaluka - ^esma, tel. 065/569-294 Hitno prodajem ku}u u Palama, centralno grijawe, pomo}ni objekti, 1.000 m2 vo}waka, povoqno, tel. 057/224-695 Prodajem povoqno ku}u na Paprikovcu, papiri uredni, vl. 1/1, tel. 065/794-304 Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u u Motikama, tel. 066/130333 Prodajem ku}u u Novoj varo{i, ul. 14. sredwobosanske, tel. 066/130-333 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 065/925186 Prodajem ku}u u Srpcu 9,5h8 metara, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, tel. 051/280-037 Prodajem ku}u, 450 m2, sa dva dunuma zemqe, na putu Slatina - Kla{nice, u cijenu mo`e i stan, tel. 066/668-612 Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734 Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1, povoqno, op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091091 Prodajem ku}u u ulici Du{ka Ko{~ice, tel. 065/925-186 Prodajem ku}u kod auto-{kole "Volan", tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/601772 Prodajem ku}u u Trnu na glavnom putu, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 metara od centra prema Gradini, tel. 065/522-838 Ku}u sa svim pomo}nim objektima u Sanskom Mostu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746 Prodajem ku}u na Lau{u, na placu od 862 m2, cijena 62.000 KM, tel. 065/561-918 Prodajem novu ku}u, Lakta{i kod "Jezera", oku}nice 500 m2, tel. 066/136-177 Prodajem ku}u P+S,670 m2 oku}nice,u Rosuqama, tel. 066/633-885 Prodajem namje{tenu ku}u i prate}e objekte, godina gradwe 2003. kod Srpca, tel. 065/751-710 Prodajem dvije starije ku}e na placu od 1.100 m2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj veja", povoqno, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u u centru grada P+S, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra. Tri posebna stana po 100 m2, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u P+S+M u Lazarevu, 760 m2 oku}nice, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u 8h9, visoka prizemnica sa svim prikqu~cima, u Kne`ici, op{tina Kozarska Dubica, tel. 051/307088 Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1300 m2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581 Prodajem useqivu ku}u - dupleks veli~ina 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawme, plac 500 m2 Bawaluka Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353 Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m, P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003 Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823 Prodajem ku}u i zemqu na Tuwicama, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni + gara`a + stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/644-785 Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/449-9077 Prodajem u Glamo~anima ku}u 8h9, P+1 useqiva na placu od 1.000 m2, tel. 066/913106 Prodajem staru ku}u na 500 m2, zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+2, tel. 066/528-897 Prodajem staru ku}u v. p., 10h10 metara, na 800 m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", u ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897 Prodajem ku}u sagra|enu 2008. godine, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena 80.000 KM, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 m2, u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat, 170 m2, u Bugojnu u ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636545 Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Pincipa. Hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u, prelaz Trn - Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719 Prodajem ku}u na placu od 640 m2, preko puta bolnice Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795 KUPOVINA Kupujem staru ku}u pored puta u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, tel. 066/113-778 ZAMJENA Mijewam ku}u u Dowem Vukufu (ku}a+{tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/549-687 Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, plac-zemqa, tel. 065/549-687 IZDAVAWE Izdajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena, mo`e i prodaja, tel. 065/920111 Namje{ten stan, 60 m2, privatna ku}a, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, Lau{, tel. 065/512-216 Izdajem komplet namje{tenu ku}u, 150 m2 (predvi|ena za osam osoba sa odvojenim sobama), 100 KM po osobi, ukqu~eno grijawe, ulica Vasilija Ostro{kog br. 1, Lazarevo (iznad "Centrum marketa"). Zvati do 17 ~asova, tel. 066/117-190 Izdajem prizemqe ku}e, 74 m2, nenamje{teno, novogradwa, poseban ulaz, kod "Eliosa", ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, tel. 065/075-500 Izdajem namje{ten sprat ku}e komplet, poseban ulaz, Obili}evo, dvije sobe, kuhiwa, kupatilo, predulaz, tel. 065/513795 Izdajem namje{tenu ku}u, dvosoban stan, Petri}evac, grijawe - lo`ewe ili struja termo pe}, ul. J. Savinovi}a, tel. 065/739250 Izdajem luksuzno opremqenu ku}u sa parkingom kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mjewam za mawi dvosoban, tel. 065/262-917 Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 52 m2,49 m2 i 43 m2, tel. 066/633-885 Prodajem stanove u Novoj varo{i 87 m2,65 m2 i 45 m2, u izgradwi, povoqno, tel. 066/633-885 Mijewam ili prodajem garsoweru, prvi sprat, 32 m2, gradwa 2003, kod Fonda PIO za stan od 45 m2 sli~ih karakteristika uz doplatu, tel. 063/118-063 Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m2, ~etvrti sprat, lift, centralno, kablovska, 65.000 KM, tel. 065/324-935 Prodajem dvosoban stan 55 m2 (baraka) u Lazarevu 3, cijena fiksna 51.000, tel. 065/328-695 Prodajem dvosoban stan od 57 m2, ~etvrti sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 065/662-919 Prodajem stan na Lau{u, 45 m2, sa namje{tajem, blizu {kole, vrti}a, po{te i "Maksija", tel. 065/485-811

Prodajem stan 105 m2/IV, stan saniran, naseqe "Pentagon", cijena 105.000 evra, tel. 065/549-687
Prodajem stan 101 m2/VI, dvoeta`ni Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena 200.000 KM mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549-687 Prodajem nov stan 53 m2 u Bawaluci, naseqe Zalu`ani, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan 58 m2/P-suteren, Star~evica, ul. Kosovke djevojke, cijena 60.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 56 m2/II i 70 m2/II, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan u centru grada, potkrovqe mo`e zamjena za mawi uz doplatu, tel. 061/244-938 Prodajem u centru Bawaluke, nov dvosoban stan 64 m2, peti sprat, lift i podzemna gara`a, tel. 065/785-526 Prodajem stan na Star~evici 52 m2, peti sprat, cijena 1.400 KM/m2, tel. 063/950-189 Prodajem dvosoban stan, 61 m2, u Obili}evu, tel. 066/125-704

Prodajem stan 54 m2 Ko{utwak, Beograd, tel. 051/437-505 Prodajem jednosoban stan, 47 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740356 Prodajem dvosoban stan, 57 m2, centar, ~etvrti sprat, tel. 065/227-292 Prodajem stan 57 m2, prvi sprat, generalno renoviran, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/569-294 Prodajem garsoweru 31 m2, prvi sprat, godina gradwe 2007, naseqe Mjesec, cijena 65.000 KM ili zamjena za ve}i stan, tel. 065/794-304 Prodajem ~etvorosoban stan, drugi sprat, bli`e centru, mo`e zamjena za jedan ili dva dvosobna do 50 m2, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/048-109 Prodajem stan 95 m2, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772 Prodajem stan trosoban 72 m2, centar, ul. Mihajla Pupina, tre}i sprat, tel. 065/601772 Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714 Izdajem trosoban stan, kompletno namje{ten, cijena 350KM + re`ije, tel. 066/635-275 Prodajem stan, 65 m2, drugi sprat, Borik ili mijewam za mawi do 35 m2 uz doplatu, tel. 066/113-778 Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, Kozarska ulica, tel. 066/130-333 Prodajem garsoweru u Malba{i}evoj zgradi, 33 m2, 75.000 KM, tel. 065/906-228 Hitno prodajem dvosoban stan, 74 m2 (potkrovqe), zgrada kod Ne{kovi} pumpe, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/178-840 Prodajem nov stan, 63 m2, u Novoj varo{i, ~etvrti sprat, zgrada, ima lift, tel. 066/633-885 Prodajem stan u izgradwi 95 m2,drugi sprat,preko puta Ekonomske {kole, tel. 066/633-885 Prodajem stan 64 m2 u ul. Rajka Bosni}a,tre}i sprat, tel. 066/633-885 Prodajem stan, 57 m2, u nasequ Ante Jaki}a, ~etvrti sprat, dva lifta, tel. 066/633-885 Prodajem stan u ul. Stepe Stepanovi}a,48 m2,tre}i sprat, tel. 066/633-885 Prodajem nov stan, 56 m2, u ulici Stepe Stepanovi}a, drugi sprat, dvije sobe + dnevni boravak, tel. 066/633-885 Prodajem garsoweru 33 m2,drugi sprat, kod SUP-a, tel. 066/633-885 Prodajem nov stan, 55 m2, u Kozarskoj ulici, Hiseta, prvi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem stan, 48 m2, u ulici Stepe Stepanovi}a, blizu studentskog centra, tel. 065/685-800 Prodajem stan, 57 m2, prvi sprat, ^aire, renoviran, tel. 065/685-800 Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem stan kod "Intereksa", 50 m2,povoqno, tel. 065/685-800 Stan na prodaju kod Ekonomske {kole, 92 m2, tel. 065/685-800 Prodajem stanove na Lau{u kod {kole, 43 i 53 m2, povoqno, tel. 065/685-800 Prodajem namje{ten jednosoban stan 40 m2 u ul. Kraqa Petra II br. 43 IV sprat crvene zgrade, tel. 051/436-009 Prodajem polusuteren 39 m2, adaptiran, hitno i povoqno, cijena 1.550 KM/m2, tel. 066/187-694 Prodajem stan 38 m2, ~etvrti sprat, Star~evica, 75.000 KM, bez posrednika, tel. 051/437-407 Prodajem stan u Zagrebu - Slobo{tina, 35 m2, ~etvrti sprat, uredni papiri, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/354-353 Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 kvadrata u Budvi za Bawaluku, tel. 065/400-458 Bawaluka - Bulevar, prodajem stan, 48,70 m2, tel. 065/569-294 Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem stan, 67 m2, tel. 065/569-294 Prodajem jednosoban stan 41 m2, sa gara`om 18 m2 stan je preko puta CIPS-a, tel. 065/582-485 Prodajem stan, 70 m2, u ulici Vase Pelagi}a, prvi sprat, tel. 065/926-305 Prodajem dvosoban saniran namje{ten stan u Obili}evu, ul. Vilsonova, tel. 065/623-331 Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2,

prvi sprat, tel. 065/603-637 Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959 Prodajem dvoiposoban stan, 57 m2, drugi sprat, preko puta supermarketa "Maksi", Borik, tel. 065/763-941 Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, kod Poqoprivredne {kole u Bawaluci, tel. 065/763-941 Prodajem renoviran dvoiposoban stan 63 m2 u crvenim zgradama, tre}i sprat, tel. 065/763-941 Prodajem dvosoban stan 61 m2 sa gara`om, 18 m2, u novoj zgradi kod "Mqekare", tel. 065/763-941 Prodajem trosoban stan 86 m2, tre}i sprat, na Star~evici - ulica Ogwena Price, tel. 065/763-941 Prodajem dvoiposoban stan, 74 m2, nov, u nasequ Sunce, ulica Maksima Gorkog, mo`e zamjena za mawi stan, tel. 065/763941 Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, Kozarska ulica, drugi sprat, tel. 065/601772 Prodajem stan, 95 m2, tre}i sprat u podno`ju Star~evice, vrlo povoqno, tel. 066/130-333 Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897 Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897 Prodajem stan 64 m2 u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545 Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, sa podrumom od 12 m2, u ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655 Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012 Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698012 Veoma povoqno prodajem dvosoban stan, 74 m2 (potkrovqe) u Lazarevu, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/814-376 Prodajem stan u Obili}evu, tel. 065/399243 Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 i 61 m2, cijena po dogovoru i papiri uredni, 1/1, tel. 065/868-551 KUPOVINA Kupujem mawi jednosoban stan za gotove pare, tel. 065/601-772 Kupujem trosoban stan u u`em centru grada, za gotovinu, tel. 065/601-772 Kupujem ~etvorosoban stan u centru, prvi ili drugi sprat, tel. 065/763-941 Kupujem mawi dvosoban stan do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956-300 ZAMJENA Mijewam u Bawaluci nov dvosoban stan, 2 52 m , drugi sprat za trosoban, tel. 066/913-106 Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 55.000 evra, tel. 065/526-708 Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888 Mijewam stan od 69 m2 za mawi uz dogovor, tel. 065/687-458

30 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


Mijewam trosoban stan, 76 m2, u Boriku, za mawi uz dogovor, tel. 066/026-002 Mijewam za Bawaluku dvosoban stan, 64 m2, gara`a 23 m2, u Kru{evcu, ul. 21. srpske divizije 3/1, tel. 00381373500496 Mijewam u centru Bawaluke, jednosoban renoviran stan, 44 m2, prvi sprat, za trosoban, tel. 065/785-526 IZDAVAWE dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/909-611 Izdajem studentkiwama dvosoban stan u Boriku, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/548-490 Izdajem prazan dvosoban stan, 57 m2, tre}i sprat, ul. Omladinska 85, (ima ugra|ene kuhiwske elemente), 320 KM + re`ije, tel. 065/729-212 Izdajem jednosoban stan, namje{ten, dvori{na ku}a, kod stadiona, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 051/282-872 Izdajem jednosoban polunamje{ten stan na Star~evici u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 051/423-331 Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, prvi sprat, tel. 065/822-382 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem u ul. Koste Jari}a, novogradwa, tel. 065/971-583 Izdajem namje{ten stan u centru kod parka "Petar Ko~i}", tel. 065/544-657 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na prvom spratu, tel. 065/512-216 Izdajem prazan stan, 46 m2, ulica Desanke Maksimovi} 2, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/227-280 Izdajem stan, 70 m2, u centru Lakta{a, useqiv od 1. aprila, Kara|or|eva 59, tel. 065/378-617 Izdajem nov, namje{ten, dvosoban stan sa dnevnim boravkom, 450 KM sa ukqu~enim grijawem, Nikole Pa{i}a 16, Trn, tel. 065/310-799 Izdajem jednosoban, super namje{ten stan, cijena povoqna, Obili}evo, tel. 065/697-062 Izdajem nov trosoban potpuno namje{ten stan, klima, centralno, parking, gara`a ul. Majevi~ka 11-C Petri}evac, tel. 065/010-531 Izdajem mla|em bra~nom paru ili zaposlenim djevojkama namje{ten stan u ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/305-308 Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609 Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem u ul. Jovana Cviji}a br. 2, tel. 065/644-933 Izdajem studentima dvosoban stan kod PMF-a, Nova varo{, Bawaluka, tel. 066/973-063 Izdajem luksuzno opremqen stan kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem studentima smje{taj kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897 Izdajem jednosoban stan, prazan, Koste Jari}a 9A, 051/437-698, tel. 065/187-383 Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja sa centralnim grijawem u ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/900-474 Izdajem namje{ten stan 40 m2 na Star~evici, ul. Save Quboje 18, tel. 066/067-818 Izdajem jednoiposoban namje{ten stan na Star~evici, tre}i sprat, centralno grijawe, 300 KM, tel. 065/988-047 Izdajem namje{ten stan, 40 m2, Rosuqe, cijena 240 KM, tel. 065/667-484 POTRA@WA Potrebna cimerka, stan u centru Bawaluke, tel. 066/406-551 Vrbas, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, 370 m2, idealno za kancelariju u stanu, prizemqe, prvi sprat, ve}i broj parking mjesta, tel. 066/650-000 Poslovni prostor na prodaju, 69 m2, za vi{e djelatnosti, sve u staklu, prizemqe i sprat, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, 95 m2, atraktivna lokacija, dvostrano orijentisan, sve u staklu, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m2, prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546-333 Prodajem poslovni prostor, 100 m2, vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889 IZDAVAWE Izdajem u RK "Kastel" pet namje{tenih kancelarija, 95 m2 i 100 m2, prazan prostor za agencije, predstavni{tva, kwigovo|e... Grijawe, klima, obezbje|ewe, lift, tel. 065/613-418 Izdajem lokale u RK "Kastel": 18 + 22 + 34 + 37 + 55 m2 - mo`e spajawe, a u prizemqu 15 m2, grijawe, klima, obezbje|ewe, tel. 065/613-418 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 50 m2, tri kancelarije, strogi centar, cijena 650 KM, tel. 065/729-212 Izdajem poslovni prostor u krugu "Incela", 1.800 m2, 350 m2 i 300 m2, tel. 065/518741 Izdajem poslovni prostor 32 m2 u centru Zalu`ana, tel. 051/388-104 Izdajem poslovni prostor 18 m2, Aleja Svetog Save br. 59. br. 4, lokal na spratu, SD "Borik" Bawaluka, tel. 066/286-960 Izdajem dva poslovna prostora 1.600 m2 i 300 m2, restoran sa opremom i grijawem, tel. 065/518-741 Izdajem poslovni prostor od 74 m2 u strogom centru, Jevrejska ulica, prvi sprat, ulaz i izlog u prizemqu, tel. 065/936-831 Izdajem kancelarijski prostor 85 m2 sa grijawem u`i centar grada, u ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/176-559 Izdajem poslovni prostor 64 m2/P za kancelariju (kod Indir.oporez.), 500 KM/mj, namje{teno, tel. 065/549-687 Izdajem poslovni prostor 82 m2/I u centru Bawaluke kod RK "Centar", cijena 800 KM/m2, nije namje{teno - za kancelariju, tel. 065/549-687 Izdajem poslovni prostor 15+15 m2, centar "Olimpus" u Juki}evoj ulici, tel. 065/632-750 Izdajem poslovni prostor za restoran u Bawaluci, povr{ine 300 m2, sa opremom za kuhiwu i grijawem, tel. 065/826-429 Izdajem skladi{ni poslovni prostor u Bawaluci (krug "Incela") povr{ine 300 m2. Mogu} rad sa viqu{karom, tel. 065/826-429 Izdajem skladi{ni poslovni prostor u Bawaluci (krug "Incela") od 1.600 m2 sa utovarnom rampom. Mogu} rad sa viqu{karom, tel. 065/826-429 Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/217-909 Izdajem kancelariju u centru Bawaluke veoma povoqno, tel. 066/263-040 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke kod hotela "Bosna", 20 m2, tel. 065/051-310 Izdajem poslovni prostor, 40 m2, u ul. Dr M. Stojanovi}a 93, tel. 065/769-537 Izdajem novoizgra|eni poslovni prostor za sve namjene, povr{ine 72 m2, Gradi{ka, tel. 066/794-250 Izdajem povoqno poslovni prostor u starom zanatskom centru, tel. 066/808-510 Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za trgova~ku djelatnost, ul. Jovana Ra{kovi}a br. 7, tel. 065/367-413 Izdajem poslovni prostor, 12 m2, prizemqe, Borik, tel. 065/512-292 Izdajem prostor, 200 i 20 m2 ili prodajem u centru Bawaluke, tel. 066/136-177 Izdajem poslovni prostor, 80 m2, u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, cijena 200 KM, tel. 065/394-908 Izdajem poslovni prostor od 142 m2, pet kancelarija, klima, alarm, tre}i sprat, lamela 2, Jevrejska kod "Boske" (cijena po dogovoru), tel. 065/623-658 Izdajem poslovni prostor 30 m2, za vi{e namjena u Lazarevu, tel. 065/566-527 Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima, lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel. 066/117-186 Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141 Izdajem lokal u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637 Izdajem kancelarijski prostor 85 m2, sa grijawem, u`i centar grada, ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/176-559 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, 52 m2, sigurnosni sistem, klima, vlastito grijawe, dva ulaza, telefon, parking, upotrebna dozvola, tel. 065/902-804 Izdajem kancelarijski prostor, 100 m2, prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 55 m2, u ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870 Izdajem namje{ten kafi} "MM" na Paprikovcu u ulici Zelengorskoj, tel. 065/956-967 Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/635-449 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{tewa gara`e, povoqno, tel. 066/528897

OGLASI
Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, cijena po dogovoru, tel. 065/260-932 Prodajem plac od 600 m2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250 Prodajem plac, 460 m2, iza "Obija", Dervi{i. Mo`e i sa monta`nom ku}om od 90 m2, nova, tel. 065/685-800 Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, 1.488 m2, tel. 065/685-800 Prodajem plac 958 m2 na po~etku ulice Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/085-097 Prodajem dva gra|evinska placa od 700 i 500 m2, dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, ul. Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862 Atraktivan plac 2.000 m2 uz put i rijeku iza kasarne Zalu`ani, tel. 065/882-511 Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, povoqno za p~elarewe, tel. 065/178-581 Povoqno prodajem gra|evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/709-382 Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m2 (mo`e i mawe), uz asfalt, ima struja, telefon i voda, tel. 066/408-499 Prodajem plac, 1.000 m2, u Slatini, struja, voda i telefon, povoqno, tel. 065/510-918 Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno, tel. 066/791-259 Prodajem plac od 930 m2 u Gorwem Drakuli}u, papiri uredni, 1/1, tel. 066/225-568 Prodajem plac, 700 m2, Bawaluka, tel. 065/303-811 Prodajem plac na moru, 227 m2, cijena 9.000 evra, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818-425 Prodajem zemqi{te 1.500 m2 pored Vrbasa u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e P+S+M 10h10 cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941 Prodajem placeve 500, 800, 900 i 1.050 m2 u Kuqanima, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941 Prodajem plac 1.650 m2 u Kuqanima vl. put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941 Prodajem dva placa po 1.000 m2 uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, tel. 065/607-482 Prodajem plac 500 m2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889 Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819-555 Prodajem plac 500 m2, 1/1, kraj asfalta, voda, struja, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, Star~evica, tel. 066/523-197 Prodajem plac sa vo}wakom, Veliko Bla{ko, 1/1, struja, asfalt, vodovod, cijena povoqna, tel. 051/436-448 Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744 Prodajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853 Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897 Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648-424 Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2, za gradwu stambenih objekata na lokaciji Prije~ani, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem gra|evinske placeve u ul. @. Zgowanina od 600 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897 Prodajem plac 1.000 m2 u Novoseliji izme|u magistralnog puta Bawaluka Jajce i Vrbasa, pogodno za poslovni prostor, vikend ku}u, dozvoqena gradwa, tel. 065/763-941 Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545 Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698012 Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012 Prodajem 2.140 m2 zemqe kod "Frika" uz asfalt, struja, voda, asfalt, tel. 066/325606

Izdajem namje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem, internet, kablovska, tel. 065/583103
Iznajmqujem potpuno opremqen stan u zgradi, prvi sprat, 40 m2, vlastito grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada "Centrum", Bawaluka, tel. 066/888-718 Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu `utih zgrada, Majevi~ka ulica, cijena 180 KM, tel. 066/946-555 Izdajem dvosoban namje{ten stan kod bioskopa Kozara, prednost imaju studentkiwe, tel. 065/684-271 Izdajem jednosoban stan, kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska TV, tel. 065/439-072 Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{noj ku}i, 32 m2, cijena povoqna, tel. 051/282-871 Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada, tel. 065/241-551 Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i, tel. 065/636-195 Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, cijena 420 KM + re`ije, stan je renoviran, posjeduje klimu, tel. 066/367-890 Izdajem jednosoban stan namje{ten ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka jeftino, tel. 065/635-449 Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Srpskih rudara 48, tel. 066/988-431 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, centralno grijawe, kablovska, tel. 065/720-472 Izdajem stan, 71 m2, kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ije (voda, struja), tel. 065/935-204 Izdajem dvosoban stan kod zgrade Vlade, ul. Prvog kraji{kog korpusa 35, tel. 066/420-296 Izdajem garsoweru, novogradwa, ulaz poseban, tel. 051/306-392 Izdajem jednosoban stan, prazan Koste Jari}a br. 9 A, Bawaluka, tel. 051/437-698 Iznajmqujem namje{ten dvosoban stan u strogom centru Bawaluke, ima sve pogodnosti, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241 Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/318-350 Izdajem trosoban stan na spratu, naseqe Ko~i}ev vijenac ispod "Kosmosa" ul. Stojana Novakovi}a 16, tel. 065/371-983 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centra, 051351680, tel. 065/450-544 Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, privatna ku}a, u nasequ Ada, ul. Stepe Stepanovi}a, kod "Incela", tel. 065/368-341 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan, sprat ku}e, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/057-536 Izdajem namje{ten dvosoban stan u zgradi, ul. Marka Kraqevi}a 20, Obili}evo, tel. 065/008-562 U centru Lakta{a izdajem dvosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, grijawe, KTV, mogu i samci, tel. 065/580-730 Izdajem namje{ten dvosoban stan 70 m2 kod Gradskog mosta, tel. 066/320-436 Izdajem trosoban stan, namje{ten, u centru grada, tel. 066/130-333 Izdajem dvosoban stan u Boriku, namje{ten, u ul. Majke Kne`opoqke, tel. 065/703-784 Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem kod {kole na Petri}evcu, tel. 051/355-758 Izdajem mawi jednosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem, cijena 230 KM + re`ije, blizu kampusa, tel. 065/384-318 Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Petri}evac, slobodan od 1.2.2013, tel. 065/327-349 Izdajem potpuno namje{ten stan, 69 m2, Gunduli}eva 82, cijena 550 KM, tel. 065/518-784 Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom u Lazarevu 3, ulica Kwaza Milo{a 45 A, tel. 051/327-050 Izdajem stan u strogom centru Bawaluke, 60 m2, ul. Srpska, drugi sprat, tel. 065/601772 Izdajem namje{ten stan u centru Bawaluke, 72 m2, tel. 065/601-772 Izdajem studentima ili porodici

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u u Obili}evu ispred nove zgrade "Tropik", tel. 066/944-700 Prodajem gara`u zidanu, strogi centar, Bawaluka, izgra|ena 1975. god. bez papira, povoqno, tel. 065/370-454 Prodajem gara`u u ul. An|e Kne`evi}, Ko~i}ev vijenac, vl. 1/1, tel. 065/708-733 Prodajem zidanu gara`u, Filipa Macure - Kozarska, tel. 065/776-192 Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m2, vl. 1/1, tel. 065/512-822 Prodajem gara`u, vl. 1/1, 15 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050 Prodajem zidanu gara`u, 18 m2,kod CJB, prilaz iz ul. Vojvode Mom~ila 3, Bawaluka, tel. 065/582-485 Prodajem zidanu gara`u u centru, 14 m2, u ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka (kod parkinga Rajfajzen banke), tel. 065/461655 IZDAVAWE Izdajem gara`u, 17 m2, u ulici Skendera Kulenovi}a br. 3 u Bawaluci, povoqno, tel. 065/979-805

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem osam dunuma zemqe 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 038552543601 Prodajem 2.744 m2 placa u Jablanu. Cijena osam maraka po kvadratu, tel. 065/518375 Prodajem {est dunuma zemqe i tri dunuma {ume, dozvoqena gradwa, prema "Popovi}" otpadu u Glamo~anima, tel. 065/692-136 Prodajem placeve u Pavlovcu, tel. 065/819-544 Prodajem plac u Adi, tel. 065/925-186 Prodajem plac u Trnu kod plavog mosta uz Vrbas, 700 m2, povoqno, tel. 065/601-772 Prodajem plac - zemqu 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 u ^arda~anima (reg. planom predvi|ene dvije hale), tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu 11.500 m2, Kr~marice, cijena 120.000 KM, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod "Vitaminke", 8.000 m2, cijena 800.000 KM, pogodno za stanogradwu, tel. 065/549687 Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m2, tel. 065/549687 Prodajem plac 1.700 m2 za gradwu ku}evikendice Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 065/635-449 Prodajem plac 1.000 m2 u Slatini, struja, voda i telefon, tel. 051/460-693 Prodajem zemqu u [u{warima 3.000 m2, atraktivna lokacija, asfalt, voda, struja, isparcelisano, povoqno, tel. 066/859-479 Prodajem plac za ku}u 600 m2 u Prije~anima - Bawaluka ({est kilometara od centra) registrovana struja, voda, asfalt na placu 1/1, tel. 065/970-068 Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka Zalu`ani, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569-294 Prodajem tri placa, iza "Obija", Bawaluka - Dervi{i, tel. 065/569-294 Prodajem vi{e placeva od 1.000 m2, Sara~ica, uz asfaltni put prema ^okorskim poqima, tel. 065/607-482 Prodajem plac u Pavlovcu, 700 m2, dozvoqena gradwa, tel. 066/130-333 Prodajem ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, i nekori{}enu ku}u 1+1, u Jablanu, tel. 065/575-903

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Obili}evo-Mejdan, 68 m2/P, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra|enovi}a 38 m2/P, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, naseqe Tuwice na placu 3.100 m2, cijena 285.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod dvorane "Borik", 64 m2, sa namje{tajem, tel. 065/601-772 Prodajem poslovni prostor 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 066/633-885 Prodajem poslovni prostor, 13 m2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/685-800 Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685-800 Prodajem skladi{ni prostor, 38 m2, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650000 Prodajem poslovni prostor, 145 m2, atraktivno, u staklu, uz restoran "Marko Polo", orijentacija na {etali{te i

OGLASI
Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719 Prodajem plac 1.000 m2 1/1 sa dva monta`na objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772 Prodajem plac od 1.680 m 2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 metara od "Vodovoda";tel. 051/413-257, 066/354-500 Prodajem plac od 350 m2 Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713 Prodajem plac, 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713 Prodajem 3,5 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 200 metara od kowi~kog kluba, struja i voda na parceli, papiri uredni, tel. 066/646-702 KUPOVINA Kupujem plac u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, pored puta, tel. 065/422-818 Kupujem plac ili mawu ku}u uz Vrbas od Krupe na Vrbasu prema Bawaluci, tel. 063/956-300 ZAMJENA Mijewam u Trnu uz autoput plac od 200 m2 za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 066/913106 Izdajem `enskoj osobi namje{tenu sobu sa grijawem, upotrebom kuhiwe i kupatila, u blizini centra, 051351680, tel. 065/450-544 Izdajem dvije dvokrevetne sobe, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072 Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, kablovska TV, tel. 065/713-688 Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, u blizini "Merkatora", cijena 75 KM po le`aju,, tel. 065/907-773 Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe, centar grada, tel. 066/267-673 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935 Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707 Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543 Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u Boriku, tel. 065/735-506 POTRA@WA Tra`im djevojku nepu{a~a za stanovawe u dvokrevetnoj sobi, cijena po dogovoru, tel. 051/466-699 istrovan do 7/13, prvi vlasnik, tel. 065/069-087 Aluminijumske felge BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" orginal ~etrnaestke, "mercedes" `i~ane "BBS", tri komada, Bawaluka, tel. 063/962-774 Skuter "jamaha 125", 94, o~uvan, kompletan, prvi lak, 110 km/h, istekla registracija, Bawaluka, 799 KM, tel. 065/659-817 Prodajem "ford orion", dizel, 86, pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno Bawaluka, tel. 065/416-311 "Mercedes E",220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu-felge, 13.500 km/h, mogu}a zamjena za jeftinije, Bawaluka, tel. 065/204-890 "Nisan targa", kabriolet 100-nh 2.OI 94, ko`a, spojleri, 150 KS, alu-feuge, registrovan, bijela boja, 220 km/h, 3.500 KM, tel. 065/317-474 "Ford sijera" 1.8, limuzina, 90, novi model, Ghia oprema, tamnocrvena, o~uvan, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/549-568 "Opel kalibra" 2.oi 16 v, 90, o~uvana, klima, alu-felge, crna boja, istekla ragistracija, povoqno, mogu}e zamjena, Bawaluka, tel. 065/843-252 Prodajem "golf 1,4" benzin, stranac, 1997. g. p., povoqno, cijena 700 KM fiksno, tel. 065/438-980 Prodajem "golf 5" SDi, GP 11/2004, petoro vrata, drugi vlasnik, u odli~nom stawu, pre{ao 163.000 km, tel. 065/156-249 Prodajem "opel korsu" 1,2 g. p. 2000, registrovana, sva oprema, bez ulagawa, tel. 066/399-121 Prodajem "golf", g.p. 1985, dizel, o~uvan, povoqno, tel. 065/996-999 Prodajem "golf 5", tel. 065/372-927 Prodajem "golf IV", 2003. g. p., ja~ina 1,4, benzin, pre{ao 76.000 km, cijena po dogovoru, tel. 065/512-018 Prodajem "golf 4" dizel, 66 KV, 1.9 TD, model 2000. godine, ~etvoro vrata, crne metalik boje, registrovan i o~uvan, tel. 065/688-888 Prodajem kombi "ford tranzit" dizel, 88. g. p. odjavqen, tel. 065/218-600 Prodajem "{kodu oktaviju" 1,9 TDI, "elegans" 2008. g. p. registrovan od 22.11.2013. godine, tel. 065/481-999 Prodajem "opel astru" G20 DTCI - dizel 99. god. siva metalik, 190.000 kilometara, registrovan do 1.9.2013. cijena 5.450 KM, tel. 065/633-378 Prodajem "folksvagen golf" 1,9 TDI, 2001. godina, troje vrata, sivi metalik, u odli~nom stawu, nove gume i alu felge, pla}ena carina i PDV, 7.800 KM, tel. 065/826-640 Prodajem "pe`o 407" 1.6 HDI, 2004, sivi metalik, kao nov, ful oprema, pla}ena carina i PDV, 10.900 KM, tel. 065/040-404 Prodajem "folksvagen polo" 1.9 TDI, 2007, petoro vrata, crveni, kao nov, pla}ena carina i PDV 11.900 KM, tel. 065/040-404 Prodajem crnu "opel astru" limuzinu, 1,6, ful oprema, alu felge, registrovana do novembra 2013, benzin-gas, tvorni~ki, 2000. godi{te, tel. 066/794-250 Prodajem "reno lagunu 1,6", 16 V, 2000. g., registrovan, ful oprema, cijena 2.600 evra, hitno, tel. 066/716-484 Prodajem "audi A-6" tamnoplavi, 2,5 TDI, g. p. 1994, 290.000 km i dobro stawe, prva ruka, cijena 4.200 evra, tel. 066/996016 Prodajem "mercedes 190" dizel, 1989. godina, servo, centralna, el. podiza~i, {iber, 3.900 KM, tel. 065/933-231 Prodajem "ford sijeru" i "moskvi~" u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 051/280-302 Prodajem "polo" 1.9 SDi, 1996. g. p., registrovan do 8/13, tel. 065/988-065 Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/250-989 Prodajem "mazdu 2002" 20 dizel premak, crna metalik, klima, registrovan godinu, cijena 6.100 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "fijat bravu" 1.6, 1998. godina, crvena metalik, klima, u odli~nom stawu, 2.900 KM, ura|en veliki servis, tel. 065/611-359 Prodajem "megan sedan", 2006. g. p., 1,6-16 V, plavi metalik, alu. felge, klima, odli~an, registrovan do avgusta 2013. godine, cijena 8.000 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528238 Prodajem "mercedes gen{er" 3000 cm3, dizel, g. p. 1985.; tel. 051/924-198, 063/893982

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 31


Prodajem "reno megan" g. p. 2003. 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163 Prodajem "pasat 3" karavan, 1.600 cm3, benzin-gas, ispravan, o~uvan, neregistrovan. 93. godi{te, tel. 065/600-993 Prodajem "mercedes" E300 TD, 1997. godina, povoqno ili mijewam za "mercedes" E220, 2005. godina, tel. 065/631-613 Prodajem "trabant", tel. 065/631-613 Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm3, "jamaha", tel. 065/631-613 Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897 Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem "pasat"1.8T-karavan, 1998. g. p., ful oprema, ko`a, zeder, zimski qetni set guma i felga, gas Zavolli u odli~nom stawu, gara`iran, tel. 065/530-290 Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/644-550 KUPOVINA Kupujem "fijat punto" sa dvoje vrata mo`e i udaren 051/316-244, tel. 065/919-895 Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel. 065/631-613 Kupujem skuter do 500 E, tel. 065/631-613 DIJELOVI I OPREMA Prodajem ~etiri nove ~eli~ne felge za "audi A4", A6 ili "golf 4", tel. 065/518-375 Prodajem ~etiri felge i gume "danlop" za "reno", pet rupa, gume 185/65/15, tel. 065/517-781 Prodajem "mercedes" C klase, 95. g. p. benzin, u dijelovima, tel. 065/218-600 Prodajem po ~etiri gume 265/70/16, 235/60/18, 235/65/18, 235/65/17, 225/55/16, 225/60/13, tel. 065/513-795 Prodajem "vektru", 1994. godina, 1.7 DTI, u dijelovima, veoma jeftino, tel. 066/344099 Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, auspuh, ~etiri gume, hladwak, sve {ajbe, tel. 065/979-210 Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048 Prodajem ~etiri felge al. "opel vektra", 4 rupe 16 C, 4 felge al. "fijat tipo" 4 rupe sa zimskim gumama, tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri felge "mercedes" A klasa 14 C, ~etiri felge E klase 15 C i ~etiri felge za "{kodu" 14 C, tel. 065/931383 Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383 Prodajem dvije gume 255-35+20, tel. 065/931-383 Prodajem {top svjetla za "{kodu oktaviju", 2010. g. i ~etiri zimske gume za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri felge za "opel astru", pet rupa i ~etiri gume tel. 145-65-15, 065/931-383

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Izdajem namje{ten kafi}, kafe ro{tiqnicu i 60 m2 poslovnog prostora u Obili}evu, tel. 065/643-621 Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 komada, mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/977-080 Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, rostfrajnu napu, 850 KM, dva okrugla barska stola, 80 KM po komadu, tel. 065/414-555 Prodajem kafe-aparat "San Marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena 1.500 KM, tel. 051/366-814

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem sijeno 800 kg, cijena 200 KM, tel. 051/460-008 Prodajem baliranu p{eni~nu slamu, tel. 066/416-004 Prodajem balirano sijeno, tel. 051/279043 Prodajem balirano sijeno i male prasi}e, tel. 051/272-647 Prodajem sija~icu za krompir, tel. 035/931-383

[UME
PRODAJA
Prodajem 10.200 m2 {ume - pa{waka, selo Mali Prwavor, prema ^okorima, asfalt, struja, voda, cijena tri KM/m2, tel. 065/218101

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem hitno i jeftino mawu vikendicu, Slatina, plac 800 m2, uredni papiri, uz asfalt, {aht, voda, struja, ogra|eno, vo}e, pet minuta od centra i bawe, tel. 065/404-140 Prodajem vikendicu u Slatini, 50 m2, struja, voda plac, 3.200 m2, povoqno, tel. 065/566-276 Prodajem mawu vikendicu na 1380 m2,u Malom Bla{ku, tel. 065/210-975 Prodajem vikendicu i {est dunuma zemqe, op{tina Prwavor, tel. 051/437-698 Prodajem vikendicu i 1.000 m2 zemqi{ta u Ko`uhama kod Doboja, tel. 053/227-567 Prodajem vikendicu u Slatini, 800 metara od bawe, na placu od 1.014 m2, vo}wak, asfalt, gradski vodovod, tel. 066/876-324 Prodajem vikendicu, Bawaluka - Kola, tel. 051/483-706 Prodajem vikendicu, 6.000 m2 zemqe, u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449683 Prodajem vikendicu dimenzije 6h5 sa 15 dunuma zemqe (dvori{te, vo}wak i {uma, ^okorska poqa - Gogi}i; asfalt, struja, voda, tel. 066/633-885 Prodajem ili mijewam vikendicu u Zelenom Viru 6h5 m, P+S,sa 4.600 m2 zemqi{ta, hitno, tel. 066/633-885 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449683 Prodajem vikendicu i 1.500 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vikendicu sa 6.000 m2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837 IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 le`aj, 30 KM, sedam dana minimalno, tel. 065/811-058

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem salonit plo~e malo kori{}ene 70 komada, tel. 065/530-861 Prodajem polovan crijep "Polet" Novi Be~ej, 2.100 komada, tel. 065/776-192 Prodajem prozore ostakqene sa roletnama 210h140 1 kom. 80h90 1 kom, ulazna vrata 105h242 2 kom. lijeva, tel. 065/265314

IMAWA
PRODAJA
Prodajem posjed od 5.500 m2 sa poslovnim objektom, vo}em i velikm brojem smre~a, borova, Bawaluka, Barlovci, tel. 065/909662 Prodajem ili mijewam imawe u Ivawskoj za Hrvatsku, ku}a + mawa ku}a, pomo}ni objekti i 30 dunuma zemqe, tel. 0038544719145 Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, teku}a rijeka, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294 Prodajem imawe, starija prizemna ku}a, zemqi{te 16.000 m2 u Kuqanima, tel. 065/763-941

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Mobilni telefoni starije generacije sa i bez kamere, baterije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/532-379

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem polovnu harmoniku "rojal standad", 120 basova, cijena 400 KM, na podru~ju Bawaluke, tel. 066/469-404 Prodajem harmonike od 60 i 32 basa u odli~nom stawu, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem metalni kiosk 20 m2, pogodan za razne djelatnosti, mogu}a zamjena, tel. 065/544-215 Prodajem tri aluminijumska kioska u Prijedoru "NI[P" Oslobo|ewe na lokacijama, tel. 065/983-794 Prodajem mawi metalni kiosk postakqen od polovine sa svih strana, pogodan za ~uvara 200 KM; 051258744, tel. 066/679-527

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem ma{inu za prawe ve{a, tel. 051/302-835 Prodajem dvije pe}i na gas za centralno i toplu vodu, "Junkersove" wema~ke, cijena povoqna, tel. 066/996-016 Prodajem elektri~ni {poret "gorewe", bijeli, u idealnom stawu, cijena povoqna, tel. 065/357-498 Prodajem povoqno polovan fri`ider "gorewe" sa nastavkom - kombinacijom zamrziva~a, tel. 065/716-678 Prodajem dva televizora ekran 60 cm i 50 cm, tel. 065/931-383

SOBE
IZDAVAWE
Dvokrevetna soba, centralno grijawe za studente mu{karce, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 065/426-359 Izdajem sobu za mu[karce, poseban ulaz, internet, grijawe, tel. 065/064-605 Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama i djacima, grijawe, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz, centar, 130 KM, tel. 065/671-417 Izdajem namje{tene sobe, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno, ve{-ma{ina, tel. 066/641-408 Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/695-156 Izdajem djevojkama sobu sa grijawem, tel. 065/846-256 Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982 Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem, internetom, kablovskom, televizorom, poseban ulaz, u blizini fakulteta, dvokrevetna soba, tel. 065/093-187 Izdajem sobu studentkiwi, upotreba kuhiwe, grijawe, kablovska TV u neposrednoj blizini kampusa (pet min), tel. 065/195881 Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, studentikwama poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, internet - Borik, tel. 051/254-408 Izdajem namje{tenu sobu u Boriku, studentu, u zgradi, centralno grijawe, upotreba kupatila, tel. 051/252-191 Izdajem sobu u stanu, kori{}ewe drugih prostorija, bez gazda, tel. 065/735-897 Izdajem namje{tenu jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, Obili}evo, tel. 065/513795

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem stalarsku ma{inu "abrihter", cijena povoqna, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 052/333-092 Prodajem pisa}u i {iva}u ma{inu, tel. 051/302-835 Prodajem prekrupa~ sa mrvilicom, tel. 065/189-137 Prodajem povoqno nov kruwa~, mo`e se montirati i na traktor, tel. 051/355-933 Prodajem elektromotor od ~etiri kilovata, trofazni, 2.900 obrtaja, "Sever" Subotica, tel. 051/280-037 Prodajem ma{inu za proizvodwu ading rolni za fiskalne kase, 12.000 m papira "micubi{i", mo`e i kompenzacija po dogovoru, tel 053202800, 065/270-736 Prodajem povoqno torket ma{inu za bacawe maltera u tunelima i nabacivawe hidroizolacije, tel. 065/630-561 Prodajem kafe-aparat sa mlinom i fiskalnu kasu Altera, tel. 065/429-104 Prodajem ru~nu ma{inu za vo}e, 3 PVC roletne 170h120, o~uvane i pogon za pecane dva ra`wa, tel. 065/548-744 Prodajem aparat za prawe automobila, ima vru}u vodu i kompresor sa dvije glave 065/931-383 Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB-26, profesional MK-2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem malo kori{}en bra~ni krevet sa madracima, tel. 065/530-861 Povoqno prodajem dobro o~uvan regal, proizvodwa "Brest", Slovenija, tel. 065/634-857 Prodajem povoqno dobro u~uvan regal, proizvodwa "Best" - Slovenija, tel. 065/634-857 Prodajem trosjed sa klasi~nim stranicama kao nov, tel. 065/980-038 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, o~uvan, 200 KM i polukau~, 50 KM, tel. 066/772-145 Prodajem ugao, se}iju, o~uvana, 250 KM, eko ko`a, mo`e se i spavati, tel. 066/772145 Prodajem ugaonu garnituru, cijena povoqna, tel. 065/069-087 Prodajem sto sa ~etiri stolice, komodu, sve puno drvo i ugaonu garnituru, tel. 065/857-636 Prodajem kompletnu kuhiwu u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 066/642-971 Prodajem vrlo o~uvan dvosjed i trosjed, zbog selidbe, tel. 065/548-744 Prodajem povoqno trosjed sa stranicama kao nov, tel. 065/980-038

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "opel vektru" 17D, 93. g. p., servo, CD, alu-felge, cijena 3.100 KM, tel. 065/614-870 Prodajem "opel vektru" 1.8, g.o. 1996, tek registrovana, tel. 065/385-405 Prodajem "audi" 2.0, g. p. 1992, benzin i gas, tek registrovan, tel. 065/385-405 Prodajem "pasat" 1.6 D, karavan, registrovan do kraja maja, cijena 1.550 KM, tel. 066/944-700 Prodajem "fijat uno", 2000. g. p., registrovan do novembra 2013, povoqno, tel. 065/949-750 Prodajem neregistrovan "pe`o 205", benzinac, tel. 065/977-533 Prodajem "lancia kappa" 24 JTD, 1998. god., 200.000 KM, u vrlo dobrom stawu, o~uvan, gara`iran, ful oprema, tel. 065/254-628 Prodajem "shevrolet tasima", 1,6, 2008. god. 44.000 KM, prvi vlasnik, kao nov, tel. 065/254-628 Prodajem "reno 4", proizvodwa 1976, reg-

32 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


Prodajem muzi~ku liniju i tepih, povoqno, tel. 051/302-196 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, za 160 KM, se}ija, ugao, mo`e se spavati, na razla~ewe, 250, tel. 066/772-145 Prodajem se}iju, eko ko`a, o~uvana, odjeqak za posteqinu, razvla~i se, 250 KM, tel. 066/772-145 Ugaona garnitura, kolor TV, kompjuterski minitor, kihiwski bojler "tiki", povoqno, Bawaluka, tel. 063/674-534 Prodajem sanduk za posteqinu i tri vise}a kuhiwska elementa, tel. 065/385-405 Prodajem nov hidraulik za vrata 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643 Prodajem "funkuhren radio", neraspakovan, tel. 066/429-643 Prodajem polovan dvosjed, fotequ, {poret struja - gas, TA pe} 2 KW i iznajmqujem vjen~anice, tel. 065/974-841 Idealan poklon, novo kuhiwsko posu|e "solingen", medicinski ~elik, kuvawe bez vode i masno}e, tel. 065/398-182 Prodajem grobno mjesto u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/746-117 Prodajem elektri~ni {poret, pola gas, mali sto sobni, 100 KM, tel. 066/772-145 Prodajem "eva rojal" {iva}u ma{inu, 200 KM, uvoz, `enski mantil {tep, tel. 066/772-145 Prodajem sajlu za kanalizaciju, du`ina 18 m, fiksna cijena 120 KM, Bawaluka, tel. 065/478256 Prodajem kadu 120h70, bijele boje, tel. 065/357498 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308895 Prodajem bakarnu prskalicu, 50 KM, tel. 065/919-895 Prodajem doma}u lozu, garancija kvaliteta, tel. 065/920-111 Prodajem ko{nice za p~ele sa satnim osnovama, tel. 065/920-111 Prodajem pi{toq "~e{ka zbrojevka", kalibar 7,65, registrovan, tel. 066/722-558 Prodajem {poret za parno grijawe, tel. 065/696-071 Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu, pogodno za grobnicu ~etvorku, tel. 066/316-867 Prodajem plamenik za grijawe, Koste Jari}a 9A, tel. 051/437-698 Prodajem DVD odli~an, digitalni fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, usisiva~ 1.400 W, tel. 065/011-065 Prodajem risiver za digitalnu kablovsku televiziju, 50 KM, nov, tel. 065/260-309 Prodajem tu{ bateriju, dvije slavine za ve{ma{inu, dvije baterije, kuhiwu, bateriju za umivaonik, bijeli lavabo, sve odvojeno, tel. 065/011-065 Prodajem bagremovo koqe, prva klasa, tel. 065/189-137 Veoma povoqno prodajem grobnicu ~etvorku u grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, tel. 065/681426 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378 Prodajem ve{ ma{inu i TV, oboje u ispravnom stawu, tel. 065/930-090 Prodajem japanske prepelice i jaja, sve po dogovoru, tel. 065/547-933 Prodajem TA pe} trojku i tepih 2,5h3 metra, tel. 051/219-898 Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel. 066/437725 Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu, pi{toq "italijanska bereta", 7,65 mm, tel. 066/437-725 Prodajem pi{toq marke "bereta" sa dozvolom, tel. 051/460-963 Prodajem `eqeznu kasu-sef, tel. 065/522-220 Prodajem pi{toq 7,62 sa dozvolom, dobro o~uvan, tel. 066/301-364 Povoqno prodajem vuneni tepih, kao nov, dimenzija 3,5h2,4 metra, Gradi{ka, tel. 066/794-250 Prodajem tepih, povoqno, tel. 065/672-507 Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/953-305 Prodajem Veliki atlas svijeta u ekstra stawu (izdawe SN Liber, 250 strana, tvrdi povez), cijena 70 KM, tel. 065/819-819 Prodajem "Pelagi}ev narodni u~iteq" (tvrdi povez, 957 str, 40 KM) i "Trave i melemi - Jovo Mijatovi}" (tvrdi povez, 284 str, 15 KM)sve u dobrom stawu, tel. 065/819-819 Povoqno prodajem grobnicu {esticu na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528 Prodajem {poret na lo`ewe "plamen" 70h60, tel. 051/461-108 Prodajem nov fotoaparat sa blicem, 20 KM, 051316244, tel. 065/919-895 Prodajem tinte slike grafika na platnu 90h50 cm 051316244, tel. 065/919-895 Prodajem dvije mehani~ke pisa}e ma{ine, nove, nekori{}ene, jedna ve}a, a jedna mawa, povoqno, tel. 051/307-514 Prodajem ili izdajem kompletnu {tampariju u ispravnom stawu u Bawaluci, tel. 065/595-447 Prodajem razne kwige i rje~nike ruskog jezika, tel. 065/980-038 Prodajem povoqno nekori{}en vitafon, tel. 065/830-352 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308805 Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. Proizvo|a~ "Celfa" Italija. Kontakt: Goran, tel. 066/117-189 Prodajem odli~nu rakiju {qivu, pogodna za sve prilike, slave, svadbe, restorane, proba prije kupovine, tel. 065/206-060 Prodajem univerzalni rukohvat "teleoptik" brener 2-25 bara 5,3,kao novo, za autogeno zavarivawe, bocu za automobil, gas 80 litara, pogodna za kombi, kompresor, tel. 065/011-065 Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, {ezdesetak koqena, T nastavak, tri propusna ventila 3/4 cola, tri ventila 1/2 cola, dva podna sifona, tel. 065/011-065 Yepna konzola "soni plejstej{n", PSP, model PS-VITA, osam igrica, otkqu~ana, puwa~ o~uvan, Bawaluka, 200 KM, tel. 063/674-534 Prodajem grobnicu u Drakuli}u, zavr{ena dva mjesta, tel. 065/565-949 Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/449-9077 Prodajem nov risiver za satelitsku antenu, tel. 064/449-9077 Prodajem pozla}en mu{ki ru~ni ~asovnik marke "roleks", tel. 064/449-9077 Prodajem sobni stalak, lampu uspravnu 130 cm visine, dvije pomo}ne reflektorke na woj, tel. 065/011-065 Prodajem fiskalnu kasu "digit" upola cijene, tel. 065/382-379 Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu "Car Lazar", Drakuli}, tel. 051/380-798 Prodajem umjetni~ku sliku "Makovi" Bekira Mesirli}a, uqe, tel. 066/168-191 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772 Prodajem "Rojalovo" posu|e, dva kompleta 6x2, dvanaest osoba, u koferu, kraqevsko posu|e, plava boja, mo`e i pojedina~no, tel. 066/168-191 KUPOVINA Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama, tel. 065/927-809 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 066/381-700 Kupujem ambala`u sa litarskim fla{ama 12/1 litar, tel. 065/923-045 Kupujem monofazni mlin za mqevewe `ita, tel. 065/631-613 Kupujem rakijski kazan, tel. 065/631-613 POTRA@WA Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/631613

OGLASI

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

USLUGE
OSTALO
Profesor razredne nastave veoma uspje{no bi radila sa va{im osnovcem, govorim wema~ki jezik, tel. 065/867-635 Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala i sli~nih ure|aja prevoz i dijagnostika besplatni, tel. 065/965-291 Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/212-669 ^istimo septi~ke jame i ot~epqavamo sve vrste odvoda, tel. 065/605-183 Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349 Vr{im usluge prevoza putnika, automobilom u zemqi i inostranstvu, po dogovoru, veoma povoqno, tel. 066/034-484 Dajem instrukcije iz hemije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 065/305-559 Limarsko-bravarske poslove obavqam brzo, kvalitetno i povoqno, dugogodi{we iskustvo, tel. 065/513-672 Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu, tel. 065/670-639 Kre~ewe, gletovawe, tapete, fasade, hidroizolacije, rigips, adaptacije i sanacije objekata, zavr{ni radovi, tel. 066/449-783 Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373906 Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318 Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/011-183 Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika tel. 051/465-553, 066/430-105 Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih odijela, du{eka, neoprema i zavarivawe plastike, tel. 065/990-944 Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196 Besplatno odvozim stare ve{-ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589 Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/898-454 Radim metalne ograde, kapije i nadstre{nice, tel. 065/321-392 Ku}ni majstor - voda, struja, popravke, ot~epqavawe odvoda, ostalo, stru~no i povoqno, tel. 065/882-511 Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878 Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038 Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401 Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318227 Povoqno pru`am usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le|a deset KM, cijelo tijelo 20 KM, tel. 051/200-221 Izra|ujem {amote za "alfa" {porete sedmicu i devetku, {amotiram i ostala lo`i{ta, 051/350-923, tel. 065/831-729

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tence bernskog planinskog psa, tel. 065/902-087 Prodajem mangulice, tel. 065/902-087 PONUDA Mu`jak mangulice slobodan za parewe, tel. 065/902-087 POTRA@WA Primam na poklon psa maltezera, tel. 065/631613

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Potreban ugostiteqski radnik, kafe u Bawaluci, tel. 065/949-750 Ako vam treba dodatna zarada, nemate puno slobodnog vremena, ovo je prilika, tel. 065/886-125 Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000 Potrebna dva saradnika za marketing - dodatni posao - SSS ili vi{e obrazovawe, tel. 066/247-277 Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi starije osobe i djecu (mogu i djeca sa posebnim potrebama), tel. 065/904-705

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem `enski {tepani mantil, uvoz Wema~ka, povoqno, 100 KM, ko`nu jaknu velur, tel. 066/772-145 Prodajem ko`nu velur jaknu, 100 KM, kupqena u Wema~koj, ~ist nerc, tel. 066/772145 Prodajem dva nova zimska duksa "Northbrook" (veli~ina L i XL, boja siva, 75 odsto pamuk, 25 odsto poliester), cijena 56 KM oba, tel. 065/819-819 Prodajem par novih zimskih `enskih i mu{kih jakni, 70 odsto jeftinije, tel. 066/429643

TURIZAM
IZDAVAWE
Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 065/934-310

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

LI^NI KONTAKTI
Slobodan mu{karac iz Bawaluke, 52 godine `elio bi da upozna slobodnu gospo|u radi dru`ewa, tel. 066/220-727 Tra`im `ensku osobu za povremene susrete, naravno diskrecija, ozbiqan 45 g., Bawaluka, tel. 065/787-112

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff timpatic 1035", tel. 065/529-275

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 33

Na osnovu ~lana 7. Odluke o stipendijama studenata na visoko{kolskim ustanovama (prvog ciklusa studija) za {kolsku 2012/2013. godinu ("Slu`beni glasnik Op{tine Kne`evo", broj: 10/12) na~elnik Op{tine raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija na visoko{kolskim ustanovama (prvog ciklusa studija) za {kolsku 2012/2013. godinu

I Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija iz buyeta Op{tine Kne`evo za {kolsku 2012/2013. godinu

II Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti svih javnih fakulteta osim studenata prve godine i to studenti koji imaju stalno mjesto prebivali{ta na podru~ju Op{tine Kne`evo najmawe godinu dana prije raspisivawa javnog konkursa za dodjelu stipendije, Da roditeqi studenta imaju prebivali{te na podru~ju Op{tine Kne`evo, Da ne primaju stipendiju od bilo kog drugog stipenditora u zemqi i inostranstvu, Da prvi put upisuju godinu studija na javnom fakultetu.

III Bli`i podaci o op{tim i posebnim uslovima, kriterijumima i potrebnim dokumentima mogu se dobiti u Centru za usluge ({alter sala), putem telefona broj 051/594215, na oglasnoj tabli i na zvani~noj internet stranici op{tine www.opstinaknezevo.org. IV Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave se mogu predati li~no u prijemnu kancelariju ({alter sala) Op{tinske administrativne slu`be ili putem po{te na adresu: Op{tina Kne`evo, Gavrila Principa broj 3, 7830 Kne`evo. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Broj: 02- 67-1/13 Datum: 4.1.2013. god. NA^ELNIK OP[TINE dr Bore [KEQI]

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 Ip 035816 11 Ip Bijeqina, 26.12.2012. godine Osnovni sud u Bijeqini, po sudiji Milici Peri}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{ewa Pavlovi} International Bank a.d. Slobomir- Bijeqina, protiv izvr{enika DOO "Hori}" Bijeqina i Zijaha Hori}a iz Bijeqine, radi prinudne naplate mjeni~nog potra`ivawa, dana 26.12.2012. godine, objavquje sqede}i:

OGLAS
Rje{ewem o izvr{ewu broj gorwi od dana 01.02.2012. godine, Sud je, na osnovu mjenice sa klauzulom bez protesta PC 420676179, izdate u Bijeqini dana 14.04.2009. godine, s rokom dospije}a na dana 14.12.2011. godine, obavezao izvr{enike, DOO "Hori}" Bijeqina, sada sa nepoznatim sjedi{tem poslovawa, i Zijaha Hori}a iz Bijeqine, ul. Ive Andri}a broj 15, da u roku od 3 dana po dostavi tog rje{ewa, namire potra`ivawe tra`iocu izvr{ewa u iznosu od 11.525,08 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 14.12.2011. godine i tro{kove izvr{nog postupka koji su odre|eni na iznos od 500,00 KM, i obuhvataju taksu na prijedlog i rje{ewe o izvr{ewu, o ~emu su isti du`ni dostaviti dokaz ovom Sudu, a ukoliko izvr{enici to ne u~ine i ne namire tra`ioca izvr{ewa, odredio izvr{ewe u svrhu prinudne naplate gore navedenog tra`io~evog potra`ivawa koje se ima provesti na potra`ivawu izvr{enika DOO "Hori}" Bijeqina po transakcionim ra~unima istog kod Pavlovi} International Bank a.d. Slobomir Bijeqine, Bobar banke a.d. Bijeqina, ProCredit banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen banke d.d. Sarajevo i UniCredit a.d. Bawaluka, zatim na pokretnim stvarima oba izvr{enika, te na suvlasni~kom dijelu nekretnina izvr{enika Hori}a, upisanim u zk. ul. broj 1802, 8994, 1796 i 8988 K.O Bijeqina. Protiv tog rje{ewa dozvoqen je prigovor ovom Sudu u roku od osam dana od dana prijema istog, a rje{ewe se smatra uredno dostavqenim izvr{eniku DOO "Hori}" Bijeqina, protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa istog na oglasnoj tabli suda i dnevnim novinama sa distribucijom u RS.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 I 012019 09 I Bijeqina, 26.12.2012. godine Osnovni sud u Bijeqini, po sudiji Milici Peri}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{ewa "UniCredit Bank" AD Bawa Luka, koga zastupa Advokatska firma "Saji}" o.d. Bawa Luka, protiv izvr{enika Slovenka Nedi}a iz Bijeqine, radi prinudne naplate mjeni~nog potra`ivawa, dana 26.12.2012. godine, objavquje sqede}i:

OGLAS

Rje{ewem o izvr{ewu broj gorwi od dana 12.10.2009. godine, izmijewenim rje{ewe broj gorwi od 14.06.2012. godine, Sud je, na osnovu protestovane mjenice PC419811667, izdate u Bijeqine dana 25.05.2006. godine, s rokom dospije}a na dana 10.11.2008. godine, obavezao izvr{enika, Slovenka Nedi}a iz Bijeqine, da u roku od 3 dana po dostavi tog rje{ewa, namiri potra`ivawe tra`iocu izvr{ewa u iznosu od 3.298,10 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos po~ev od 10.11.2008. godine, tro{kovima protesta mjenice od 55,00 KM i tro{kove izvr{nog postupka koji se odre|eni na iznos od 200,00 KM i obuhvataju taksu na prijedlog i rje{ewe o izvr{ewu, i to uplatom na ra~un tra`ioca izvr{ewa broj 551000-99999999-32 s pozivom na broj 93903006706, o ~emu je du`an dokaz dostavi ovom Sudu, a ukoliko izvr{enik to ne u~ini i ne namiri tra`ioca izvr{ewa, odredio izvr{ewe u svrhu prinudne naplate gore navedenog tra`io~evog potra`ivawa koje se ima provesti na nekretninama upisanim u zk. ul. broj 9857 k.o. Bijeqina 2, s pravom vlasni{tva u koristi izvr{enika-dio 1/1. Protiv tog rje{ewa dozvoqen je prigovor ovom Sudu u roku od osam dana od dana prijema istog, a rje{ewe se smatra uredno dostavqenim izvr{eniku protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa istog na oglasnoj tabli sudu i dnevnim novinama sa distrubucijom u RS.

34 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 35

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJEQINI Broj: 59 0 Mals 023687 11 Mals Bijeqina, 15.1.2013. godine

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJEQINI Broj: 59 0 Ps 024157 12 Ps Bijeqina, 15.1.2013. godine

OGLAS
Okru`ni privredni sud u Bijeqini, po sudiji Bo`ana Gu`vi}, u pravnoj stvari tu`ioca BiH-Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bawa Luka, koga zastupa Pravobranila{tvo BiH Sarajevo, protiv tu`enog d.o.o. "Velefarm" Bijeqina, ul. Raje Bawi~i}a br. 157 a sada na sudu nepoznatoj adresi, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, objavquje da je dana 15.1.2013. g. donijeta presuda zbog propu{tawa kojom se obavezuje tu`eni da tu`iocu plati dug u iznosu od 1.220,00 KM sa zateznom kamatom i to za iznos od 720,00 KM po~ev od 15.11.2010. g. a na iznos od 500,00 KM po~ev od 25.8.2010. g. do kona~ne isplate i tro{kove ovog postupka u iznosu od 351,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Protiv ove presude `alba nije dozvoqena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{we stawe u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, a ako je tek kasnije saznao za propu{tawe, od dana kada je za to saznao. Po proteku roka od 60 dana od dana propu{tawa povrat u prija{we stawe ne mo`e se tra`iti. Presuda zbog propu{tawa objavqena je i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama "Glas Srpske" a.d. Bawa Luka.

OGLAS
Okru`ni privredni sud u Bijeqini, po sudiji Bo`ana Gu`vi}, u pravnoj stvari tu`ioca Pavlovi} International Bank a.d. Slobomir Bijeqina, protiv prvotu`enog BMV-ZICER d.o.o. Isto~no Sarajevo, drugotu`enog PLANEX d.o.o. Isto~no Sarajevo i tre}etu`enoga PETRONI] d.o.o. Isto~no Sarajevo, radi isplate duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, objavquje drugotu`enome na sudu sada nepoznatoj adresi, da je dana 15.1.2013. g. donijeta presuda zbog propu{tawa kojom su obavezani svi tu`eni da tu`iocu solidarno plate dug u iznosu od 26.972,67 KM sa obra~unatom kamatom od 24% na godi{wem nivou po~ev od 19.3.2012. g. do isplate te tro{kove parni~nog postupka, od ~ega drugotu`eni iznos od 1.101,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Protiv ove presude `alba nije dozvoqena. Drugotu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{we stawe u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, a ako je tek kasnije saznao za propu{tawe od dana saznawa. Po proteku roka od 60 dana od dana propu{tawa, povrat u prija{we stawe ne mo`e se tra`iti. Presuda zbog propu{tawa objavqena je za drugotu`enoga i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste drugotu`enome se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog oglasa u dnevnim novinama "Glas Srpske" a.d. Bawa Luka

MEDICINSKI FAKULTET U BAWOJ LUCI

Prodajem POSLOVNI PROSTOR

OBAVJE[TEWE
Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu obavje{tava da }e kandidat Stanko Tomi} javno braniti magistarsku tezu pod nazivom "Povezivawe morfolo{kih karakteristika i motori~kih sposobnosti sa rezultatima brzine tr~awa kod djece osnovnih {kola". Odbrana }e se odr`ati u ~etvrtak, 31.1.2013. godine, sa po~etkom u 12 ~asova na Fakultetu fizi~kog vaspitawa i sporta. Zainteresovani mogu pogledati magistarsku tezu u biblioteci Fakulteta svakim radnim danom od 10 do 15 ~asova.

OBJAVQUJE
Javna odbrana doktorske disertacije mr Lane Ne`i} pod nazivom "Uloga simvastatina u apoptozi inflamatornih }elija u eksperimentalnom endotoksi~nom {oku", odr`a}e se dana 23.1.2013. godine u 15 ~asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta. Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskim radom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvovati javnoj odbrani.

75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.

POVOQNO!

Telefon: 065/620-717.

36 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


Na osnovu ~lana 43. stav 1. alineja 5 Zakona o lokalnoj samoupravi Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 70/06), ~lana 4. i 5. Pravilnika o uslovima i na~inu davawa u zakup nepokretnosti poqoprivrednim zadrugama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 123/10 i 57/12), ~lana 47. stav 1. alineja 4. Statuta op{tine Mili}i ("Slu`beni glasnik Op{tine Mili}i", broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08, 4/08, 1/12 i 6/12), Na~elnik Op{tine r a s p i s u j e

OGLASI

GIMNAZIJA SA TEHNI^KIM [KOLAMA DERVENTA Datum: 28.12.2012. godine Broj: 01-1083/12 Na osnovu ~lana 14. stav 3. Pravilnika o izvo|ewu ekskurzija i izleta ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 19/10 i 82/11) direktor raspisuje sqede}i

JAVNI OGLAS
o davawu u zakup nepokretnosti 1. Predmet zakupa Predmet zakupa su nepokretnosti ozna~ene kao: 1.1. k.p.br. 570/1 Begovac wiva 3 klase povr{ine 77 190 m2, novog premjera upisana u Pl.br 19 KO Zaklopa~a na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.2. k.p.br. 570/4 Begovac wiva 3 klase povr{ine 515 m2, novog premjera upisana u Pl.br 19 KO Zaklopa~a na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.3. k.p.br. 583/1 Begovac wiva 3 klase povr{ine 41 080 m2, novog premjera upisana u Pl.br 19 KO Zaklopa~a na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.4. k.p.br.583/2 Begovac livada 3 klase povr{ine 17 197 m2, novog premjera upisana u Pl.br 19 KO Zaklopa~a na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.5. k.p.br. 592/1 Pavkovi}a Poqe, wiva 3 klase, povr{ine 13 330 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.6. k.p.br. 592/1 Pavkovi}a Poqe, wiva 2 klase, povr{ine 27 280 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.7. k.p.br. 592/2 Pavkovi}a Poqe, pa{wak 1 klase, povr{ine 4 686 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.8. k.p.br. 595/1 Pavkovi}a Poqe, wiva 3 klase, povr{ine 36 456 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.9. k.p.br. 595/1 Pavkovi}a Poqe, wiva 2 klase, povr{ine 38 894 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.10 k.p.br. 595/2 Pavkovi}a Poqe, livada 3 klase, povr{ine 14 741 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.11. k.p.br. 595/2 Pavkovi}a Poqe, livada 4 klase, povr{ine 125 334 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1 1.12. k.p.br. 595/3 Pavkovi}a Poqe, pa{wak 3 klase, povr{ine 4 922 m2 , novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1 1.13. k.p.br. 642 Pavkovi}a Poqe, livada 2 klase, povr{ine 7 029 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1 1.14. k.p.br. 652 Pavkovi}a Poqe, pa{wak 3 klase, povr{ine 2 760 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1 1.15. k.p.br. 655 Pavkovi}a Poqe, livada 1 klase, povr{ine 6 321 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1 1.16. k.p.br. 660 Pavkovi}a Poqe, wiva 4 klase, povr{ine 5 885 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1; 1.17. k.p.br. 660 Pavkovi}a Poqe, wiva 3 klase, povr{ine 8 417 m2, novog premjera upisana u Pl.br 165 KO Mili}i na ime Op{tine Mili}i sa dijelom posjeda 1/1 2. Pravo u~e{}a na oglasu Pravo u~e{}a na oglasu imaju poqoprivredne zadruge i druga pravna lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti poqoprivrede, koja su stekla svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar (u daqem tekstu: pravna lica). U postupku dodjele nepokretnosti u zakup ne mogu u~estvovati poqoprivredne zadruge i pravna lica: - koja ne obavqaju registrovanu djelatnost du`e od jedne godine i - koja su u predste~ajnom i ste~ajnom postupku. Pravo u~e{}a na oglasu nemaju poqoprivredna gazdinstva. 3. Potrebna dokumentacija Uz ponudu potrebno je prilo`iti sqede}u dokumentaciju: 1. rje{ewe o upisu u sudski registar 2. potvrdu APIF-a da su upisani u registar poqoprivrednih gazdinstava kao nosioci 3. uvjerewe da nije pokrenut ste~ajni ili predste~ajni postupak u zadruzi/pravnom licu 4. bilans stawa i uspjeha 5. poslovni plan o aktivnostima zadruge/pravnog lica koji doprinosi razvoju i kori{}ewu nepokretnosti 6. dokaz o ovla{tenom kori{tewu nepokretnosti (dostavqaju samo zadruge koje su bile ovla{teni korisnici nepokretnosti u prethodnom periodu) 7. broj zadrugara u zadruzi 8. mi{qewe zadru`ne revizije 9. ponu|ena zakupnina i 10. broj zaposlenih u zadruzi/pravnom licu Ponu|a~i su du`ni potrebnu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 4. Period na koji se nepokretnosti daju u zakup Nepokretnosti navedene u ~lanu 1. ovog Javnog oglasa izdaju se u zakup na period od pet (5) godina. 5. Po~etna zakupnina poqoprivrednog zemqi{ta Po~etna godi{wa cijena za zakup poqoprivrednog zemqi{ta iznosi: - za prvu klasu poqoprivrednog zemqi{ta (wive, livade, pa{waci, vrtovi itd.).........................100 KM/ha, - za drugu klasu poqoprivrednog zemqi{ta (wive, livade, pa{waci, vrtovi, itd.)..........................80 KM/ha, - za tre}u klasu poqoprivrednog zemqi{ta (wive, livade, pa{waci, vrtovi, itd.).........................60 KM/ha, - za ~etvrtu klasu poqoprivrednog zemqi{ta (wive, livade, pa{waci, vrtovi, itd.)......................60 KM/ha, 6. Na~in i uslovi pla}awa zakupnine Prije zakqu~ewa ugovora o zakupu izabrani ponu|a~ upla}uje jednogodi{wu zakupninu. Uplata prve zakupnine umawuje se za iznos upla}enog depozita, a ostale godi{we zakupnine izabrani ponu|a~ upla}uje svake godine unaprijed za narednu godinu 30 dana prije isteka roka od godinu dana od dana zakqu~ewa ugovora. 7. Vrijeme i na~in uvo|ewa u posjed Op{tina Mili}i }e uvesti u posjed zakupca nakon zakqu~ivawa ugovora o zakupu. 8. Rok do kada se primaju pisane ponude Rok za podno{ewe pisanih ponuda na javni oglas je 20 dana od dana objavqivawa. 9. Vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Komisija za davawe u zakup nepokretnosti }e otvoriti ponude prispjele na javni oglas 8.2.2013. godine u 12 ~asova u sali za sastanke u zgradi Op{tine Mili}i. Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i, odnosno wihovi punomo}nici. 10. Na~in polagawa depozita Depozit u iznosu od 10% od jednogodi{we zakupnine ponu|a~i su du`ni uplatiti na JRT Op{tine Mili}i broj 555-006-00004417-53, kod Nove Banke a.d. Bawa Luka sa naznakom da je svrha uplate depozit za zakup nepokretnosti i uplatnicu dostaviti uz ponudu. 11. Op{ti uslovi Op{ti uslovi koje moraju ispuwavati zadruge i druga pravna lica za u~estvovawe u postupku dodjele nepokretnosti su: a) da imaju sjedi{te na teritoriji Republike Srpske, b) da su upisani u Registar poqoprivrednih gazdinstava kao nosioci i v) da su organizovani u skladu sa zakonom. 12. Kriterijumi za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a su: 12.1. Kriterijumi za izbor zadruga kao najpovoqnijeg ponu|a~a a) poslovawe zadruge, bilans stawa i uspjeha, b) poslovni plan o aktivnostima zadruge, koji doprinosi razvoju zadruge i kori{}ewu nepokretnosti, v) ovla{teno kori{tewe nepokretnosti u prethodnom periodu, g) broj zadrugara u zadruzi, d) mi{qewe zadru`ne revizije, |) ponu|ena zakupnina i e) broj zaposlenih u zadruzi. 12.2. Kriterijumi za izbor pravnih lica kao najpovoqnijeg ponu|a~a su a) poslovawe pravnog lica, bilans stawa i uspjeha, b) poslovni plan o aktivnostima pravnog lica, koji doprinosi razvoju i kori{}ewu nepokretnosti, v) ponu|ena zakupnina i g) broj zaposlenih 13. Ponude sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Op{tina Mili}i, Jovana Du~i}a broj 2, Mili}i sa oznakom: "NE OTVARATI-PONUDA ZA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP NEPOKRETNOSTI". Ponude se podnose neposredno ili preporu~enom po{iqkom putem po{te u zatvorenim kovertama sa imenom ponu|a~a. Rok za prijem pisanih ponuda je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA MILI]I NA^ELNIK Broj:01-022-122/12 Mili}i, 11. januara 2013. godine NA^ELNIK OP[TINE @ivojin Juro{evi}, s.r.

KONKURS
za izbor najpovoqnije turisti~ke agencije za izvo|ewe ekskurzije u Gr~ku

1. Pozivaju se zainteresovane turisti~ke agencije da dostave ponude za izvo|ewe ekskurzije u Gr~ku na bazi 110 putnika, u terminu od 11.5.2012. godine do 19.5.2012. godine. 2. Ciqevi i sadr`aj ekskurzije istaknuti su u tenderskoj dokumentaciji. 3. Ponude se vrednuju u skladu sa Pravilnikom o izvo|ewu ekskurzija i izleta po sqede}im kriterijumima: - cijena aran`mana, - kvalitet smje{taja, - kvalitet prevoza i starost autobusa, - uslovi i na~in pla}awa, - referentne liste. 4. Tenderska dokumentacija objavqena je na sajtu {kole www.gimnazija-derventa.rs.sr, gdje je mogu preuzeti sve zainteresovane agencije. 5. Sva dostavqena dokumentacija kojom se dokazuje ispuwenost uslova iz Konkursa mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. 6. Rok za dostavqawe ponuda je 10 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". 7. Ponude slati na adresu: Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa, sa naznakom - Ponuda za izvo|ewe ekskurzije 8. Sve agencije }e biti obavije{tene o izabranom ponu|a~u pismenim putem u roku od pet dana od dana dono{ewa odluke. Direktor Branislav Vidi}, prof.

Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Elektrotehni~ki fakultet Vuka Karayi}a, 30, 71123 Isto~no Sarajevo etfss@teol.net +387 57 342 788 www.etf.unssa.rs.ba IGOR TADI], dipl. el. in`. brani magistarski rad sa temom: "Za{tita saobra}aja i raspolo`ivost u SDH mre`ama novije generacije, sa osvrtom na SDH mre`u elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine". Dan i ~as odbrane: 1. februar 2013. godine u 17 ~asova. Mjesto odbrane: Sala za sjednice ETF-a u Isto~nom Sarajevu

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA LAKTA[I NA^ELNIK Administrativna slu`ba Odjeqewe za prostorno ure|ewe

OBAVJE[TEWE
"Obavje{tava se javnost da se Nacrt izmjene dijela "Regulacionog plana za prostor koridora magistralnog puta Bawaluka-Gradi{ka na podru~ju op{tine Lakta{i", stavqa na javni uvid, u prostorije preduze}a "Zavod za izgradwu Bawaluka", ulica Marije Bursa} broj 4, i u prijemnu kancelariju Odjeqewa za prostorno ure|ewe Op{tine Lakta{i (broj 17), svaki radni dan u vremenu od 7.30 do 15.30 ~asova. Za vrijeme javnog uvida vlasnici nekretnina na podru~ju obuhva}enom Planom, odnosno, svako fizi~ko i pravno lice mogu dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e Nacrt biti izlo`en ili u formi dopisa. Izlagawe Nacrta na javni uvid traja}e 30 dana, u vremenu od 18.1 18.2.2013. godine."

OGLASI
KOMUNALNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. NOVI GRAD

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 37

Na osnovu ~lana 19. Statuta "JU Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i", broj:01-32524a/08, od 20.5.2008. god., Direktor JU Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i, Lakta{i, dana 19.12.2012. godine, objavquje:

Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.75/04), ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.41/03) i ~lana 51. Statuta KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, a u vezi sa Odlukom o uslovima, standardima i kriterijumima za izbor ~lanova Nadzornog odbora od 17.12.2012., r a s p i s u j e s e

KONKURS
za izbor zvani~nog suvenira op{tine Lakta{i I PREDMET KONKURSA 1. Predmet Konkursa je izbor zvani~nog turisti~kog suvenira op{tine Lakta{i. 2. Suvenir treba da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne ba{tine i da izra`ava autenti~ne prirodne i turisti~ke atraktivnosti op{tine Lakta{i. 3. Suvenir treba da bude izra|en od materijala prema zamisli autora, s opisom izrade, veli~ine, boje i materijala od kojeg }e se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti samo stabilni i ekolo{ki prihvatqivi materijali, npr. keramika, kamen, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir i sl. 4. Radovi mogu biti materijalni predmeti, u nekoj od sqede}ih formi: - Tradicionalni suvenir: ru~ni radovi, ukrasni i upotrebni predmeti od keramike, drveta, papira, ko`e, tekstila, slame i sl., odjevni predmeti, vez, tkani predmeti, i sl. - Urbani suvenir: razglednice, okviri za fotografije, privjesci, magneti, markeri za kwige, podmeta~i za ~a{e i sl. - Drugi ukrasni ili upotrebni predmeti: {oqe, fla{e, replike gradskih zdawa i drugih prepoznatqivih gra|evina ili autenti~nih prirodnih vrijednosti op{tine Lakta{i i sl. II USLOVI KONKURSA 1. Pravo u~e{}a na Konkursu imaju sva pravna i fizi~ka lica. ^lanovi Komisije za izbor suvenira op{tine Lakta{i i wihova bliska rodbina nemaju pravo u~e{}a na Konkursu. 2. Autor treba da dostavi jedan primjerak suvenira u originalnoj veli~ini i materijalu, s obja{wewem ideje, a dostavqawe prijedloga se vr{i na sqede}i na~in: a) U zatvorenoj koverti (kutiji) sa naznakom "Konkurs za suvenir", dostavqa se suvenir sa {ifrom autora, anonimno bez imena i oznaka autora, b) U posebnoj zatvorenoj koverti, prilo`enoj uz kovertu ili kutiju, ozna~enu istom {ifrom, dostavqaju se kontakt podaci o autoru uz naznaku "Suvenir podaci o autoru" sa sqede}im podacima: podaci o autoru (ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona, e-mail), opis materijala i postupak izrade i pakovawa, izjava da je predlo`eni rad autorsko djelo i potpis autora. 3. Svaki autor mo`e dostaviti vi{e prijedloga. U tom slu~aju, svaki rad mora biti dostavqen kao posebna po{iqka i na na~in utvr|en u ta~ki II-2 ovog Konkursa. 4. U slu~aju da suvenir bude izabran, autorska prava, odnosno pravo na komercijalno iskori{}avawe istog, prelaze na JU Turisti~ka organizacija op{tine Lakta{i, a pod uslovima koji }e biti regulisani posebnim ugovorom. III KRITERIJUMI KONKURSA 1. Turisti~ki suvenir Op{tine Lakta{i predstavqa proizvod prilago|en masovnoj proizvodwi, namijewen turisti~koj promociji op{tine Lakta{i, razli~ite materijalne vrijednosti, koji }e cijenom biti prihvatqiv na slobodnom tr`i{tu. 2. Suvenir treba da ima upotrebnu vrijednost, odnosno da u granicama dobrog ukusa bude stilizovan, izgledom i izradom treba da zadovoqi umjetni~ke i proizvodne standarde. 3. Suvenir mora imati elemente prepoznatqivosti lokalne sredine i biti odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne ba{tine op{tine Lakta{i. 4. Za izradu se ne mogu koristiti nerazgradivi, ve} iskqu~ivo ekolo{ki prihvatqivi materijali (npr. keramika, glina, gips, vosak, kamen, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir, biqke i sl.). IV KOMISIJA ZA IZBOR SUVENIRA 1. Direktor JU Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i, Lakta{i, osniva Komisiju za izbor zvani~nog suvenira op{tine Lakta{i. Komisija obavqa postupak izbora suvenira i sastavqena je od stru~nih lica iz oblasti umjetnosti, etnologije, dizajna, arhitekture, turizma i sl. 2. Pri izboru }e se vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatqivost, veza sa tradicijom i kulturnim nasqe|em, originalnost, tehni~ka izvodqivost i mogu}nost serijske proizvodwe, racionalnost i realnost rje{ewa, prakti~nost i mogu}a primjewivost u svakodnevnoj upotrebi, kao i ekonomska pristupa~nost proizvoda. V NAGRADE 1. Ukoliko Komisija za izbor zvani~nog suvenira op{tine Lakta{i utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoqavaju}i, donije}e odluku o dodjeli jednokratnih otkupnih nagrada, i to: - 1. nagrada: 1.000,00 KM - 2. nagrada: 700,00 KM - 3. nagrada: 500,00 KM Predvi|ena je mogu}nost da se sa autorom nagra|enog rje{ewa, ukoliko autor mo`e proizvoditi suvenir koji je nagra|en i otkupqen, sklopi ugovor o izradi suvenira. Za realizaciju izrade suvenira sklopi}e se poseban ugovor. 2. Ako Komisija odlu~i da nijedan od prispjelih prijedloga ne zadovoqava kriterijume Konkursa, Komisija zadr`ava pravo da ne izabere nijedno rje{ewe, kao i mogu}nost preraspodjele konkursnih nagrada. 3. Isplatom nagrade autoru, autorska prava prelaze na JU Turisti~ku organizaciju op{tine Lakta{i. 4. Ukoliko se naknadno utvrdi da je suvenir plagijat, Komisija zadr`ava pravo da poni{ti Odluku o nagradi, a nagra|eno lice je du`no vratiti nov~ani iznos nagrade. VI ROK ZA DOSTAVQAWE RADOVA I DONO[EWE ODLUKE O IZBORU 1. Prijedloge dostaviti najkasnije do 15.3.2013. g. , do 16 ~asova; po{tom ili li~no, na adresu: JU TURISTI^KA ORGANIZACIJA OP[TINE LAKTA[I, KOZARSKA 24, 78250 LAKTA[I. 2. Radovi koji budu dostavqeni poslije navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavqeni u formi i na na~in pod uslovima utvr|enim u ta~ki II-2 ovog Konkursa, ne}e biti ocjewivani. 3. Svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima Konkursa. Prijedlozi suvenira koji ne budu izabrani }e biti vra}eni autorima, uz mogu} otkup suvenira na prijedlog Komisije. 4. Dodatne informacije se mogu dobiti u JU Turisti~ka organizacija op{tine Lakta{i, ili putem telefona: 051/533-269 i 051/532-772, ili elektronske po{te tool@teol.net. 5. Prijavom na Javni Konkurs u~esnici neopozivo prihvataju sve uslove Konkursa. 6. Ovaj Konkurs se objavquje na "Radiju078", u dnevnom listu "Glas Srpske", "Radio Televiziji Republike Srpske", oglasnim plo~ama Op{tine Lakta{i i Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i i na slu`benim internet stranicama Op{tine Lakta{i i Turisti~ke organizacije op{tine Lakta{i. DIREKTOR: Dragan Mari} dipl. geograf-turizmolog s.r. Datum: 19.12.2012. godina Broj: 01-325-110/12

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala Op{tine Novi Grad I - Skup{tina KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, od ukupno tri ~lana, imenova}e na osnovu ovog konkursa dva ~lana kao predstavnike Op{tine Novi Grad. II - Nadle`nost Nadzornog odbora propisana je ~lanom 7. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 75/04) i ~lanom 55. Statuta KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad. III - Mandat za ~lanove Nadzornog odbora traje ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog izbora. IV - Kandidati za ~lanove Nadzornog odbora treba da ispuwavaju sqede}e uslove. Op{ti uslovi: 1. da su dr`avqani Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri godine prije dana objavqivawa Konkursa, 5. da nisu osu|ivani za krivi~na djela koja ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova ~lanova Nadzornog obora, 6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH, Posebni uslovi: 1. da ima VSS (VII stepen), 2. radno iskustvo pet godina u struci, 3. poznavawe sadr`aja i na~ina rada u Preduze}u, 4. dokazani rezultati ostvareni tokom dosada{weg rada. V - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama: - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.34/02), - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.75/04), - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.41/03). VI - Potrebna dokumenta Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), 3. ovjerenu kopiju diplome, 4. uvjerewe o sta`u, 5. biografiju o kretawu u slu`bi, 6. uvjerewe da se nalazi pod istragom, da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca. Za dokaze iz ta~ke IV Op{ti uslovi- t.4. i 5. i ta~ke V, koja se odnosi na sukob interesa, kandidat dostavqa li~nu izjavu. VII - Objavqivawe Konkursa Ovaj Konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. VIII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti i li~no na protokol u Upravu KP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, ul. Wego{eva br.4. Novi Grad ili po{tom na istu adresu sa naznakom "Komisiji za Nadzorni odbor-ne otvaraj". Po zakqu~ewu Konkursa, sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove Konkursa i u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Predsjedavaju}i Skup{tine

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA KOSTAJNICA NA^ELNIK Broj: 02-020-44/13 Datum: 16.1.2013. Na osnovu Odluke o pristupawu izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Blok 1" i "Blok 2" ("Slu`beni glasnik op{tine Kostajnica", broj:08/12), na~elnik op{tine Kostajnica, 16.1.2013. godine, objavquje

POZIV
Na~elnik op{tine poziva sve zainteresovane gra|ane, pravna i fizi~ka lica, kao {to su: vlasnici nekretnina, korisnici prostora i u~esnici u wegovoj izgradwi i ure|ivawu, organi uprave nadle`ni za vodoprivredu, {umarstvo, poqoprivredu, saobra}aj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, {kolstvo, kulturu, za{titu `ivotne sredine, te za{titu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutra{wih poslova i Privredne komore RS da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{ewa na zemqi{tu ili objektima, odnosno objektu u wihovom vlasni{tvu. Obuhvat izmjena i dopuna Regulacionog plana "Blok 1" i dio "Blok 2" mo`ete pogledati i preuzeti na internet stranici: http://www.opstina-kostajnica.com/images/stories/01a_Postojeca_namjena-Layout3.pdf Prijedloge i sugestije mo`ete dostaviti na na sqede}e kontakte: tel.broj: 052/663-113, lokal 23 adresa: Svetosavska 11, 79224 Kostajnica email: nacelnik@opstina-kostajnica.com Na~elnik Bundalo Drago, dipl. ek.

38 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLAS
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`iteqa JP[ "[ume Republike Srpske" AD Sokolac [umsko gazdinstvo "Ribnik" Ribnik iz Gorweg Ribnika, protiv tu`enog "PAJI] Co" preduze}e za trgovinu d.o.o. Bawa Luka iz Bawaluke, radi naplate duga, v.s. 74.096,49 KM donio je sqede}u: PRESUDU zbog propu{tawa Obavezuje se tu`eni "PAJI] Co" Preduze}e za trgovinu DOO Bawa Luka, da tu`iocu Javno preduze}e {umarstva "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, [G "Ribnik" Ribnik, na ime glavnog duga isplati iznos od 74.096,49 KM, na `iro ra~un broj 5620990000348142 kod NLB Razvojne banke, sa kamatama po Zakonu o visini zatezne kamate pojedina~no po~ev - od 10.9.2009. godine na iznos od 1.200,42 KM, kao dana dospje}a pa do isplate - od 10.9.2009. godine na iznos od 379,08 KM, kao dana dospje}a pa do isplate - od 11.9.2009. godine na iznos od 4.754,82 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 14.9.2009. godine na iznos od 1.054,58 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 14.9.2009. godine na iznos od 2.228,85 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 14.9.2009. godine na iznos od 1.054,58 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 16.9.2009. godine na iznos od 1.539,49 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 16.9.2009. godine na iznos od 1.502,29 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 18.9.2009. godine na iznos od 1.284,66 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 18.9.2009. godine na iznos od 1.368,90 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 19.9.2009. godine na iznos od 1.701,12 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 19.9.2009. godine na iznos od 1.531,59 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 21.9.2009. godine na iznos od 1.581,08 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 23.9.2009. godine na iznos od 1.472,09 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 23.9.2009. godine na iznos od 1.608,46 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 23.9.2009. godine na iznos od 1.677,96 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 23.9.2009. godine na iznos od 3.935,00 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 23.9.2009. godine na iznos od 858,80 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 24.9.2009. godine na iznos od 1.722,71 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 24.9.2009. godine na iznos od 4.177,69 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 25.9.2009. godine na iznos od 436,36 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 26.9.2009. godine na iznos od 4.209,82 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 21.10.2009. godine na iznos od 4.450,17 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 23.10.2009. godine na iznos od 5.683,65 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 29.10.2009. godine na iznos od 595,86 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 29.10.2009. godine na iznos od 3.256,80 KM kao dana dospje}a pa do isplate - od 27.10.2009. godine na iznos od 4.562,25 KM - od 29.10.2009. godine na iznos od 827,85 KM - od 29.10.2009. godine na iznos od 4.032,66 KM - od 26.11.2009. godine na iznos od 5.570,13 KM - od 26.10.2009. godine na iznos od 3.706,62 KM, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.500,00 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa Obrazlo`ewe Tu`iteq je dana 3.3.2010. godine kod Osnovnog suda Sokolac, podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga. Stupawem na snagu Zakona o sudovima RS cio spis je ustupqen ovom sudu na nadle`nost. U tu`bi je predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09) u daqem tekstu: ZPP. Utvr|eno je da tu`eni kome je uredno dostavqena tu`ba sa prilozima dana 27.2.2012. godine, a na osnovu ~lana 346 stav 3 ZPP-a, nije u zakonskom propisanom roku od 15 dana od dana prijema tu`be sa prilozima podnio pismeni odgovor na tu`bu, mada je prilikom dostavqawa tu`be na odgovor upozoren na posqedice propu{tawa te radwe. Kako osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~iwenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati, primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a, odlu~eno je kao u dispozitivu. Odluku o tro{kovima postupka osniva se na propisu ~lana 386 stav 2. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 1.000,00 KM i takse na presudu zbog propu{tawa u iznosu od 500,00 KM, u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM. SUDIJA Almina Oru~ Pouka: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{we stawe (~lan 183. stav 1. ZPP-a)

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 90. Zakona o za{titi `ivotne sredine ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 7/06 i 21/10) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

O DONO[EWU RJE[EWA O EKOLO[KOJ DOZVOLI


Za MHE "GLAVICA" na rijeci Plivi, op{tina [ipovo, instalisane snage 1,473 MW Podnosilac zahtjeva: DOO "BBB" [IPOVO, op{tina [ipovo Dana 12.11.2012. godine podnosilac zahtjeva DOO "BBB" [IPOVO, op{tina [ipovo, predao je Ministarstvu za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS, zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za MHE "GLAVICA" na rijeci Plivi, op{tina [ipovo, instalisane snage 1,473 MW. Dana 11.1.2013. godine Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju donijelo je rje{ewe kojim se daje ekolo{ka dozvola za postrojewe. S obzirom da je Ministarstvo, cijene}i dokaze prilo`ene uz zahtjev, utvrdilo da su ispuweni uslovi predvi|eni odredbama ~lanova 89. i 90. Zakona o za{titi `ivotne sredine i da je zahtjev osnovan, donijelo je ovakvu odluku. MINISTAR Srebrenka Goli}

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 39

S neizmjernim bolom i tugom opra{tamo se od kolege i prijateqa

BO@E MARI]A
prof. Gimnazije Bawaluka 1952 - 2013.

Sahrana je u ~etvrtak, 17.1.2013. godine, u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawaluci. Komemoracija }e se odr`ati u 12 ~asova u ~itaonici Gimnazije istog dana. Kolektiv Gimnazije Bawaluka B-7 F
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 15.1.2013. godine, u 61. godini `ivota, preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom zetu

BO@O MARI]
Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 17.1.2013. godine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. Sa tugom se opra{tamo od voqenog mu`a i oca Bo`e. Supruga Jasna i sin Lujo 28838 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

BO@I
od brata Dragoquba, snahe Ru`ice, sinovaca Mile i Momira. 28838 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav prijatequ

BO@I
od porodice ^au{evi}. 28838 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom profesoru

BO@I MARI]U

BO@I MARI]U
od II 8 razreda Bawaluka. Gimnazije 28867 A-3 G

BO@I
od sestre Bo`ice [krbi} sa porodicom. 28838 A-8 G od porodice Romi}.

BO@I
Dragan Davidovi} 28838 A-8 G A-4

40 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom kolegi

Tu`nog srca obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 15.1.2013. godine u 68. godini `ivota iznenada preminuo na{ voqeni

MILO[U
od porodice Pu{ara. 28872 A-1 G

MI[I
od porodice Gvozden. 28842 A-1 G

MILO[U
S tugom i po{tovawem Savo Roganovi} 28857 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILO[ (\or|e) VRHOVAC


28.5.1945 - 15.1.2013.

MILO[U MILO[U
od Ankice Koprenovi} sa porodicom. od brata Lazara Vrhovca i snahe Mike sa porodicom. 28837 A-3 G

MILO[U
od Milivoja Jovani}a sa porodicom. 28843 A-3 G

28837 A-3 G

Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav dragom ~i~i

Posqedwi pozdrav dragom

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 17.1.2013. godine, u 13 ~asova na grobqu Rebrovac u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Nada, sin Slavi{a, k}erke Jasna i Maja, sestra Miqa, brat Lazar, zetovi Boris i Ilija, unuci Boris, Uro{, Nikola, Jovan, Stela i Jana

MILO[U MILO[U
od Dragana Mar~ete sa porodicom.

MILO[U
od Zorana Jovani}a. ZU Belident

28837 B-5 G
Posqedwi pozdrav ~ika Posqedwi pozdrav ~ika

28846 A-3 G

28843 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom priki

28843 A-3 G

Posqedwi pozdrav dugogodi{wem poslovnom partneru i dragom prijatequ

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

Posqedwi pozdrav dragom

MILO[U MILO[U VRHOVCU


Kolektiv stomatologije Kr~i} A-2 UP Posqedwi pozdrav

MI[I
od kolektiva "Full Dent". 45 A-2 Q

MI[I
od kolektiva Total Dent. 45 A-2 Q Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MILO[U
od Rade i Nata{e Zrili}.

MILO[U
od Ivice, Gine i Oqe Sapun. od Voje i Milke Travar.

28837 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

28837 A-2 G

28837 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MILO[U MILO[U MILO[U


od Bradeksa. od kompanije "Krajinalijek" a.d. Bawaluka. 28846 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom tati i djedu A-8 F 28846 A-3 G 28846 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom tati i djedu 28846 A-3 G

MILO[U
od Aleksandre Jak{i}.

MI[I VRHOVCU

od Ace Latinovi}a.

od Qube [u{ware.

MILO[U MILO[ VRHOVAC


Hvala za svu qubav i podr{ku u `ivotu. K}erka Jasna, zet Boris, unuci Uro{ i Stela 28837 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Cicko i kolektiv Denta De-a A-6 UP

MILO[U

S qubavqu i neizmjernom tugom K}erka Maja, zet Ilija, unuci Nikola, Jovan i Jana 28837 A-6 G

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 41


Posqedwi pozdrav velikom ~ovjeku i prijatequ Posqedwi pozdrav na{em dobrom i po{tovanom

Posqedwi pozdrav

MILO[U VRHOVCU
direktoru preduze}a DENTAL SM od kolektiva preduze}a DENTAL SM: Dragan, Nemawa, Qubo, Aleksandar, Jasminka, Aleksandra, Brada i Boris. 28837 A-8 G

MILO[U VRHOVCU
Dr Du{an i Svjetlana Basta{i}, radnici Menayer kompanije i BL dentala A-8 F

MILO[U VRHOVCU
od Du{ana, \or|a, Dragana sa porodicama i osobqa ambulanata "Prizma-Dent". 28874 A-8 G

Posqedwi pozdrav kumu Posqedwi pozdrav voqenom bratu Posqedwi pozdrav dragom ujaku Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i poslovnom partneru

MILO[U
od sestre Miqe Igwati} sa porodicom. 28837 A-3 G

MILO[U
od sestri}a Nemawe. 28844 A-3 G S po{tovawem i tugom Stomatolo{ka ordinacija "Dr Vukovi}" od Dragoquba, Jasne, Bojana i Kristine Jovanovi}. 28875 A-8 M 28849 A-8 G

MILO[U VRHOVCU

MILO[U

Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav bratu

Posqedwi pozdrav dragom tati i djedu

U ~etvrtak, 17.1.2013. godine, navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{

MILO[U
od Sukara Rade i Jasminke sa djecom. 43 A-1 Q

MILI VRHOVCU
od brata Guge Grabovca sa porodicom. A-1 B.G. S qubavqu i po{tovawem, Sin Slavi{a i unuk Boris

MILO[U

DU[AN MOM^ILOVI]

Sa qubavqu ~uvamo uspomene. Tvoji najmiliji 28837 A-6 G Sje}awe na Tu`no sje}awe na voqenog sina i brata 28772 A-6 G

Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

Posqedwi pozdrav dragom kom{iji Posqedwi pozdrav dragom

MILO[U VRHOVCU
od porodice Kremi}. 28837 A-2 G

MILO[U
od porodice Vu~enovi}.

GORANA - GOGU TODORI]A MILO[U


17.1.1993 - 17.1.2013. Na{a qubav ne da da ode{ u zaborav. Tvoja teta Vojna sa porodicom 28733 A-2 M od Ogwena Igwati}a sa porodicom.

28845 A-2 G

GORANA - GOCU TODORI]A


17.1.1993 - 17.1.2013. Postoji{ i traje{ u srcima onih koji te vole. S velikom qubavqu ~uvamo uspomene na tebe. Otac ^edo, majka Rada i brat Dejan sa porodicom

Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

Posqedwi pozdrav dragom kom{iji 28838 A-3 G

SLU@BA ^ITUQA TEL. 051/223-210

28850 A-8 G

MILO[U
od porodice Boji}. 28845 A-2 G

MILO[U
od porodice Laji}. 28845 A-2 G

Posqedwi pozdrav bratu

MILI VRHOVCU
od sestre Grozde Bawac sa porodicom. A-1 B.G.

42 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE Posqedwi pozdrav drugu, radnom kolegi i ~lanu Samostalnog sindikata radnika Klini~kog centra Bawaluka

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 15.1.2013. u 78. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

RANKO (Gojka) [KRBA NUSRETU OV^INI


Kolektiv Neurologije 28868 B-2 G
Tu`nim srcem javqamo da se dana 15.1.2013. godine preselio na ahiret na{ sin u 49. godini Posqedwi pozdrav mom dragom bratu

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 17.1.2013. godine, u 13.30 ~asova na porodi~nom grobqu u selu Kozice, op{tina Stolac-Hercegovina. O`alo{}eni: supruga Radmila, sin Zoran, k}erka Tatjana, snaha Danijela, unuk Aleksandar, unuka Valerija, sestra Nada, sestri} @eqko, sestri~ine Branka i Ranka, porodice [krba, [akota, Stoku}a, Vujani}, Perovi}, Arnaut, Komad, Pe{ut, Turawanin, Ru`i}, Vukojevi}, Stankovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijateqi 28848 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom bratu i ujaku

NUSRETU

RANKU RANKU
od sina Zorana, snahe Danijele, unu~adi Aleksandra i Valerije. od supruge Radmile i k}erke Tatjane. 28848 A-3 M

RANKU [KRBI
od ses tre Na de, ses tri }a @eqka, ses tri ~ni Bran ke i Ranke, zeta Dragana, sa djecom Sawom, Nemawom, Draganom i Dejanom. 28860 A-3 M

NUSRET (Hamdije) OV^INA


Yenaza }e se obaviti u subotu, 19.1.2013. godine, u 15 ~asova u Stupnici. O`alo{}eni: otac Hamdija, majka Rahima, supruga Armina, k}erke Irma i Sajra, sestre Kadira, Sabira, Sabina i Nura, tetke Sala i Dervi{a te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 28869 A-8 M

od sestre Sabine sa porodicom. 28869 A-2 M 28848 A-3 M Posqedwi pozdrav mom dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom

Dana 17.1.2013. godine navr{ava se godi na da na od smrti na {eg dragog brata

Tu`no sje}awe na voqenog brata

S tugom u srcu javqamo da nas je 15.1.2013. godine iznenada napustio na{ dragi suprug i otac

NUSRET OV^INA

NUSRETU
od sestre Nure sa porodicom. 28869 A-2 M

NUSRETU
od Ahmeta sa porodicom. 28872 A-2 M

DESIMIRA RADUKI]A
Sestra Mileva sa porodicom 36 A-2 Q

@EQKA NOVAKOVI]A
Osta}e{ vje~no u na{im srcima. Sestra @ana i zet Jovan sa djecom A-2 F

Supruga Armina, k}erke Irma i Sajra 28869 A-6 M Posqedwi pozdrav mom jedinom dajiyi

Posqedwi pozdrav na{em dragom Posqedwi pozdrav na{em dragom taji, koji nas je iznenada napustio 15.1.2013. u 49. godini

Tu`no sje}awe na dragog brata

Dana 17.1.2013. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine kako nije sa nama voqeni sin

NUSRET OV^INA NUSRETU NUSRETU


od Amele i Vesida sa porodicama. K}erke Irma i Sajra 28869 A-6 M 28869 A-2 M 28871 A-2 M Posqedwi pozdrav mom dragom bratu Posqedwi pozdrav mom dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu Dana 17.1.2013. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage Posqedwi pozdrav tetki od porodice Ov~ina iz [vedske.

DESIMIRA
od brata Momira i snahe Mire sa djecom. 36 A-1 Q

@EQKO NOVAKOVI]
Bol i tuga osta}e vje~no u srcu tate i mame. Otac Rade i majka Radoslavka A-3 F

BORKI VUKLI[EVI] NUSRETU NUSRETU NUSRETU


od sestre Sabire sa porodicom. 28869 A-2 M od sestre Kadire sa porodicom. A-2M 28871 A-2 M U subotu, 19.1.2013. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu ^okori. Suprug Ratko, k}erke Milena i Nena, sinovi Milenko i @eqko, snahe Zorica i Miqa, unu~ad Sa{a, Lidi ja, Duwa, Ale ksan dar, Dubravko, Ogwen i praunuk Filip 28823 A-5 G od sestre Azemine i Stefana. od Radoslava Sladojevi}a sa porodicom. 28839 A-1 G

JOVANKE PAJI]

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 43

Obavje{tavamo svu rodbinu, prijateqe i poznanike da je dana 16.1.2013. godine, u 90. godini, preminula na{a draga

ZORA (Svetka) [IPKA


Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti u ~etvrtak, 17.1.2013. godine, u 14 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erke Danica, Stana, Dragica i \uja, unuke Milica i Jelena, unuci Ranko, Dejan, Milo{ i Nikola, zet Dragan, snahe Mileva, Koviqka, Jelena i Qiqana, praunuke Branka, Bojana i Sara, praunuk Mladen, te ostala rodbina i prijateqi 28881 B-7 M
S neizmjernom tugom u srcu se opra{tamo od na{e voqene majke i bake S neizmjernom tugom se opra{tamo od na{e voqene majke i bake

ZORE ZORE
Hvala ti za svu qubav i plemenitost koju si nam darovala. K}erka Danica i unuka Milica sa ocem Miloradom 28881 B-2 G
S neizmjernom tugom se opra{tam od svoje voqene majke Posqedwi pozdrav dragoj bakici

Hvala ti za svu qubav i plemenitost koju si nam darovala. K}erka Dragica i unuk Dejan 28881 B-2 G S neizmjernom tugom se opra{tamo od na{e voqene majke i bake

ZORI

ZORE
od wenih Kosovke i Bojane. Hvala ti za svu qubav i plemenitost koju si mi darovala. K}erka Stana 28881 A-8 G 28881 A-3 G

ZORE
Hvala ti za svu qubav i plemenitost koju si nam darovala. K}erka \uja, zet Dragan i unuk Nikola

SLU@BA ^ITUQA TEL. 051/223-210

28881 B-2 G

44 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE


S neizmjernom tugom se opra{tamo od na{e voqene bake i prabake S neizmjernom tugom se opra{tamo od na{e voqene svekrve, bake i prabake S neizmjernom tugom se opra{tam od svoje voqene svekrve

ZORE ZORE
Unuk Ranko, snaha Jelena, praunuke Branka i Bojana Unuk Milo{, snaha Qiqana, praunuci Sara i Mladen 28881 A-8 G S neizmjernom tugom se opra{tam od svoje voqene bake 28881 A-8 G S neizmjernom tugom se opra{tam od svoje voqene svekrve Snaha Mileva

ZORE

28881 A-8 G

Posqedwi pozdrav na{oj dragoj baki

ZORE ZORE
Unuka Jelena 28881 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj baki Posqedwi pozdrav staroj kumi Posqedwi pozdrav dragoj priji Snaha Koviqka 28884 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri Mira i Quba sa porodicama 28884 A-8 G Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini i prijateqima da je dana 15.1.2013. godine, u 79. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga majka

ZORI

ZORI [IPKA ZORI


Brana Marinkovi} sa porodicom 28881 A-3 G Posqedwi pozdrav od porodice Adamovi}. 28854 A-1 G Posqedwi pozdrav

SOFIJI SOFIJI
od prijateqa Mile i Dragice s porodicom ]urkovi}. 47 A-1 Q Posqedwi pozdrav dragoj tetki od sestre Miqe. 47 A-1 Q Posqedwi pozdrav dragoj

SOFIJA (ro|. Zubovi}) MILETI]


Sahrana }e se obaviti dana 17.1.2013. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Star~evica - Zubovi}i. O`alo{}eni: sin Dragan, k}erka Dragica, sestra Miqa, snaha Dragana, zet Goran, unu~ad @eqka, \or|e, Sr|an i Vawa, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 47 A-8 Q Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na dragog kuma

SOFIJI SOFIJI NUSRETU


od Zinke i Rajka. Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj tetki od Slobodana, Zorana i snahe Du{anke. 47 A-1 Q od porodice Miqkovi}. 47 A-1 Q

NUSRETU
od radnih kolega iz Jedinice za mo`dani udar. 28900 A-3 G Dana 17.1.2013. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti mog dragog supruga

28897 A-2 G Posqedwi pozdrav

AN\A KUKOQ
17.1.2006 - 17.1.2013. K}erka Du{anka, sin Uro{, snaha Miwa, unuci Igor i Sr|an te prija Desa

@EQKA MIJOVI]A
Kum Predrag Kova~evi} sa porodicom 28890 A-3 M

SOFIJI MILETI]
od porodice Vrawe{. 28863 A-1 G

28899 A-2 M

SOFIJI
od Slobodana i Zorana Zubovi}a sa porodicom. 28879 A-1 G Tu`no sje}awe na voqenog oca Posqedwi pozdrav

NUSRETU
Tu`no sje}awe na voqenog oca od Mile i Stefana. 28898 A-2 G

SVETOZARA MANDI]A
Supruga Milena-[aza,

PIKI
Azra i Caja

SVETOZARA
28885 A-2 M K}erka Jasna, zet Bruno, unu~ad Antonio i Aleksandra 28885 A-1 M

28896 A-1 M

SVETOZARA
Sin Zlatko, snaha Drena, unuke Teodora i Romera 28885 A-1 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 45

Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav ~ika

Posqedwi pozdrav velikom prijatequ i gospodinu

MILO[U VRHOVCU MI[I


Osobqe firme "Nezbi" d.o.o. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Ivana i Sa{a Trkuqa 28887 A-2 G Posqedwi pozdrav A-6 014147 E Posqedwi pozdrav dragom kolegi, prijatequ i iznad svega velikom ~ovjeku Posqedwi pozdrav po{tovanom kom{iji

MILO[U VRHOVCU

MILO[U
od porodice [akan.

MILO[U - MI[I VRHOVCU


Vi{wa i Nedeqko Milovac 28902 A-3 G

MILO[U VRHOVCU
od porodice \or|i}. 28901 A-1 G

SLU@BA ^ITUQA TEL. 051/223-210

28893 A-2 G Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima da se dana 13.1.2013. godine u 77. godini `ivota Posqedwi pozdrav

Udru`ewe privatnih doktora stomatologije RS

MILO[U
od porodice Tramo{qanin. 28893 A-2 G

YEMSIJA - SEKA (ro|. Pandi}) SKORUP


preselila na ahiret. Yenaza }e se obaviti u petak, 18.1.2013. godine u 15 ~asova u haremu kod Jama yamije. O`alo{}eni: k}erke Alma i Amira, zetovi Selim i Nedo, sestre \i|a i Zumra, unu~ad i praunu~ad te mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 28891 A-8 G Dana 22.1.2013. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada vi{e nije s nama moja draga k}erka

28892 B-5 G
Posqedwi pozdrav ~i~i Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i saradniku Posqedwi pozdrav

VALENTINA ROKVI]-VUKELI] MILO[U MILO[U


od sestri}a Jove sa porodicom. U subotu, 19.1.2013. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Marko", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Puno te voli i misli na tebe svaki dan. Tvoja mama Zorica 28904 A-6 G Tu`no sje}awe na dragu suprugu i majku

MILO[U VRHOVCU
od Ivice i Tawe sa djecom i osobqa stomatolo{ke ordinacije "Timident". 28886 A-8 G Cijewenom poslovnom partneru

dr Savo Kostadinovi} sa porodicom. 28894 A-3 G Posqedwi pozdrav

28893 A-2 G Posqedwi pozdrav ~i~i

VELENTINU MILO[U
od sestri~ine Danke sa porodicom. 28893 A-2 G Suprug Miroslav, sinovi David i Filip 28904 A-1 G

MILO[U
dr Suzana Basta{i} sa porodicom. 28894 A-3 G

MILO[U - MI[I VRHOVCU


Osobqe stomatolo{ke ambulante "EURODENTAL" Bawaluka 28903 A-8 G

Posqedwi pozdrav

MILO[U
od porodice Vran~i}. 28893 A-2 G

46 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Sport

Zvezda je institucija sporta i dr`ave ma {ta mislile mla|e generacije. Meni su strani motivi kojim se oni rukovode. Sa{a Ili}, kapiten Partizana

Pobjedom protiv Saudijske Arabije "orlovi" zadr`ali stoodstotan u~inak

Protiv Poqaka za lak{eg rivala


Pobjeda nad Poqskom obezbijedila bi Srbiji jedno od prva dva mjesta u grupi C i izbjegavawe izuzetno jakih [panije i Hrvatske u osmini finala, a duel sa ne{to slabijim Ma|arskom ili Egiptom
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com Momir Ili} FOTO: AGENCIJE

SRBIJA S. ARABIJA

30 (12) 20 (10)

Dvorana: "Princ Felipe" u Saragosi. Gledalaca: 1000 Sudije: Al Marzuki i Al Nuami (UAE) SRBIJA: Draga{, [e{um 3, Vujin 2, Nik~evi} 7, Toski}, Stani}, M. Ili} 8 (4), Zelenovi} 2, Gaji} 20 odbrana (jedan sedmerac), Prodanovi} 4, Vu~kovi} 1, Mitrovi}, Stankovi} 3, N. Ili}, Nenadi}, Marseni}. Selektor: Veselin Vukovi}. S. ARABIJA: Al Saed Manaf (10 odbrana), Alsalem Muhamed (1 odbrana), Alsalem Mahdi 2, Almoh{in 1, Alhabib 5, Alobaidi, Alenbavi 1, Alharbi, Alobaidi, Alhamad, Alabad 1, Alzajer 1, Alabdulali, Alzaer, Alabdulali 9, Alzaer, Alhanabi, Altavel. Selektor: Nenad Kqai}.

SARAGOSA - Rukometna reprezentacija Srbije, trijumfom nad Saudijskom Arabijom (30:20) u tre}em kolu grupe C Svjetskog prvenstva, napravila je dobar uvod za najva`nije utakmice koje sli jede. Ve~e ras pro tiv Poqske i u subotu, protiv Slovenije, "orlovi" }e tra`iti pobjede a samim tim prvo mjesto u grupi kojim bi obezbijedili lak{eg rivala u osmini finala. Ba{ kao i na me~evima prvog i drugog kola Srbija je i pro tiv "si nova pus tiwe" krenula ne{to sporije, tako da su uporni Saudijci u nekoliko navrata imali prednost od dva pogotka. Ipak, poluvrijeme je zavr{eno 12:10 u korist Srbije, a ve} otvarawe drugog dijela pokazalo je o~iglednu razliku u klasi. "Orlovi" su zahvaquju}i Ivanu Nik~evi}u i Momiru Ili}u, kao i odli~nom Ivanu Gaji}u, na golu, brzo stekli prednost od desetak golova razlike i do kraja me~a rutinski je ~uvali.

Sat za [e{uma
Kapiten rukometa{a Srbije Momir Ili} progla{en je za najboqeg igra~a me~a sa Saudijskom Arabijom (30:20), a poklon koji je dobio od organizatora namijenio je saigra~u @arku [e{umu. - Lep gest Momira Ili}a, poklonio mi je sat koji je dobio za najboqeg igra~a... Veliki sportista!! napisao je [e{um na svom "Tviter" profilu. poluvremenu protiv Slovenije, ali su potpuno pali u drugom dijelu, {to su "zmaj~eki" iskoristili i do{li do vrlo va`ne pobjede. - Ako `elimo da ostvarimo na{ ciq a to je ~etvrtfina le mo ra mo da do bi ja mo

Dijego Simone (Argentina) FOTO: AGENCIJE

utakmice. Poqska je iskusna i veoma kvalitetna ekipa ali dobro poznajemo wene vrline i mane. Sti`e ih umor u drugom poluvremenu jer nemaju dovoqno igra~a u rotaciji pa }emo nastojati da ih slomimo ritmom. Kroz na{e prethodne utakmice dodatno smo podigli formu tako da se nadamo pobjedi - kazao je bek "orlova" Petar Nenadi}. U tre }em me~u gru pe C Bjelorusija je savladala Ju`nu Koreju i vrlo blizu je plasmana u drugi krug. Derbi cijelog tre}eg kola, ali samo na papiru igrali su Hrvatska i Ma|arska, jer su izabranici Slavka Golu`e pregazili susjede 30:21. U ostalim me~evima nije bilo velikih iznena|ewa, a stoodstotan u~inak zadr`ale su Francuska, Danska i doma}in [panija.

Grupa

A
Tabela
1. Francuska 2. Wema~ka 3. Tunis 4. Argentina 5. Brazil 6. Crna Gora 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 89:69 87:75 79:78 75:81 69:80 71:87 6 4 4 2 2 0

HRVATSKA deklasirala Ma|arsku


- Ovo su uta kmi ce ko je prave ekipe ba{ i ne vole da igraju. Hajde da ka`emo da smo i mi do{li do toga da ne voli mo, ali mi slim da su momci od poluvremena shvatili da i ovakvi dueli mogu da poslu`e dobro za pripremu onoga {to nas o~ekuje u me~evima sa Poqskom i Slovenijom - rekao je selektor Srbije Veselin Vukovi}. Pobjede protiv Ju`ne Koreje, Bjelorusije i Saudijske Arabije su o~ekivane, ali ve~eras po~iwe rasplet u grupi C. Prva od dvije va`nije utakmi ce za Srbi ju na Svjetskom prvenstvu, ona sa Poqaci ma po ~iwe u 20.15 ~a sova, a eventualna pobjeda obezbijedila bi ~eti Veselina Vuko-

Tre}e kolo: Francuska - Brazil 27:22, Tunis - Crna Gora 27:25, Wema~ka - Argentina 31:27. Sino} su igrali: Brazil - Tunis, Wema~ka - Crna Gora, Island Danska, Argentina - Francuska.

Grupa

B
Tabela
1. Danska 2. Island 3. Rusija 4. Makedonija 5. Katar 6. ^ile 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115:78 1 86:71 1 86:78 1 83:81 3 79:104 3 74:111 6 4 4 4 0 0

vi}a jedno od prva dva mjesta u grupi i gotovo si gurno iz bje ga vawe [panije ili Hrvatske u osmini finala i vjerovatan susret protiv Ma|arske ili Egipta. "Orlovima" stari pozna nik Poqska `eqna je re van {a, jer zbog Srbije nisu

putovali na Olimpijske igre u London. Kao i "orlovi" krenuli su sa dvije pobjede, ali su po ra zom od Slove ni je (24:25) u tre}em kolu ve} ispunili kvotu poraza ukoliko `ele da izbjegnu te{kog rivala u osmini finala, tako da im je ovaj me~ prakti~no biti ili ne biti. Izabranici Bogdana Vente vodili su u prvom

Tre}e kolo: Danska - ^ile 43:24, Makedonija - Island 19:23, Katar - Rusija 22:29. Sino} su igrali: Island Danska, Makedonija - Rusija, ^ile - Katar.

Grupa

C
Tabela
1. Srbija 2. Slovenija 3. Poqska 4. Bjelorusija 5. J. Koreja 6. S. Arabija 3 3 0 0 3 3 0 0 3 2 0 1 3 1 0 2 3 0 0 3 3 0 0 3 95:70 91:73 76:61 76:78 69:91 56:90 6 6 4 2 0 0

VUKOVI]
Selektor Srbije Veselin Vukovi} morao je da plati pi}e svim igra~ima zbog iskqu~ewa koje je zaradio na me~u protiv Arabije. To je rezultat dogovora me|u igra~ima da svako ko dobije iskqu~ewe zbog prigovora ~asti pi}em cijelu ekipu. - Ne znam ko se setio tog dogovora, ali ta~no je, tako da svima pla}am turu pi}a. Ali, kako se niko nije setio da ka`e to kad je Nik~evi} zaradio kaznu - kroz smijeh je izjavio Vukovi}.

Tre}e kolo: Bjelorusija - Ju`na Koreja 26:20, Srbija - Saudijska Arabija 30:20, Slovenija - Poqska 25:24 ^etvrto kolo: Slovenija - Bjelorusija (15.45), Saudijska Arabija - Ju`na Koreja (18), Poqska Srbija (20.15).

Grupa

D
Tabela
1. [panija 2. Hrvatska 3. Ma|arska 4. Egipat 5. Al`ir 6. Australija 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 107:49 0 97:54 1 96:66 2 71:85 2 58:82 3 37:130 6 6 4 1 1 0

Nikola Karabati} (Francuska) FOTO: AGENCIJE

Tre}e kolo: Hrvatska - Ma|arska 30:21, [panija - Australija 51:11, Al`ir - Egipat 24:24. ^etvrto kolo: Australija - Al`ir (16.45), Ma|arska - [panija (18), Hrvatska - Egipat (21.15).

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 47

Kapiten Igokee Milan Dozet optimista pred subotwi okr{aj

Evroliga

Pobjeda nad Zvezdom viza za Evroligu


I daqe ne razmi{qamo o nastupu u Evroligi, ali bilo bi dobro da se to re{i odmah u subotu i da mi trijumfujemo. Onda bi im pobegli prakti~no na tri pobede i to bi nas rasteretilo, rekao Dozet "Planule" karte
Svih 3.000 karata, koliko je {tampano za ovu utakmicu, rasprodate su ju~e u Lakta{ima samo nekoliko ~asova poslije pu{tawa u prodaju, tako da }e samo odre|eni sre}nici imati priliku da u`ivo posmatraju derbi 18. kola Jadranske lige. - Zaista je neverovatno da su karte tako brzo rasprodate pa tako da sada i mi igra~i imamo problem kako da ih nabavimo za ~lanove na{ih porodica kao i za one prijateqe koji nas podr`avaju tokom cele sezone. Odli~na atmosfera bila je protiv Partizana pa se nadam da }e tako biti i ovoga puta. Nadam se da }e biti vi{e na{ih navija~a u dvorani nego Crvene zvezde i da }emo uz wih sti}i do pobede - kazao je Dozet.
Milan Dozet FOTO: GLAS SRPSKE

@algiris do~ekuje CSKA


BARSELONA - Ko{arka{i CSKA gostuju @algirisu u ~etvrtom kolu top 16 faze Evrolige, gdje }e poku{ati da zadr`e maksimalan u~inak i poslije ovog kola. Osim ovog, "vatre" bi trebalo da bude i u {panskom derbiju izme|u Unikahe i Real Madrida dok "kraqevski" klub, kao i Moskovqani, `eli da zadr`i maksimalan u~inak u ovoj rundi takmi~ewa. Parovi, ~etvrtak: Broze Baskets - Anadolu Efes (19 ~asova), Unikaha - Real Madrid (20.45), @algiris CSKA (20.45), Be{ikta{ Barselona (20.45). Petak: Himki - Makabi (17), Fenerbah~e - Kaha Laboral (19.30), Olimpijakos - Montepaski (21). Sino} su igrali: Alba - Panatinaikos.

- Ovu utakmicu mi shvatamo kao i svaku drugu, iako ona, mora se priznati, ima specifi~nu te`inu jer prakti~no mo`e da odlu~i o plasmanu u Evroli gu. I daqe ne ra zmi{qamo o nastupu u najkvali te tni jem evropskom klupskom takmi~ewu, ali bi bilo dobro da to bude re{eno odmah u subotu i da mi trijumfujemo. Onda bi im pobegli prakti~no na tri pobede i to bi nas rasteretilo za daqe susrete. Euforije nema, po{to svi imamo ve} dovoqno iskustva i dosta ovakvih utakmica iza sebe. Mirno se spremamo, svesni smo svoje snage i sigurno je da }emo maksimalno anga`ovano u}i u ovaj susret. I centar Nenad [ulovi} bi}e spreman za okr{aj, {to nam je veliko poja~awe - naglasio je Dozet.

Pep Gvardiola

[ULOVI] potpuno spreman


PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Od qeta u Bajernu
MINHEN - Bomba prelaznog roka, mo`da i transfer godine, odjeknula je u Minhenu! Trofejni {panski trener Pep Gvardiola postigao je dogovor sa minhenskim Bajernom na ~iju }e klupu sjesti idu}eg qeta. Svi wema~ki mediji, na ~elu sa "Bildom", prenijeli su informaciju da su Bavarci sve utana~ili sa Gvardiolom koji }e na wihovoj klupi sjedjeti do 2016. godine. On }e na tom mjestu naslijediti Jupa Hajnkesa, kojem ugovor isti~e za {est mjeseci i, bar zasad, ne}e ispuniti sopstvenu `equ da trenira neki klub iz Premijer lige. Pep je visoku reputaciju stekao dok je bio na kormilu Barselone, sa kojom je za ~etiri godine osvojio 14 trofeja, od ~ega Ligu {ampiona u dva navrata 2009. i 2011. godine.

BAWALUKA - Imamo recept za Crvenu zvezdu i nadam se trijumfu kojim bi ove ri li vi zu za Evroli gu. Ove sezone kod ku}e nismo izgubili nijedan me~ pa se nadam da }e tako biti i posle subotweg derbija. Ovo je ju~e "Glasu Srpske" izjavio kapiten Igokee Milan Dozet pred najzanimqiviju utakmicu dosada{weg toka ko{arka{ke ABA lige koja se u subotu od 19 ~asova igra u Lakta{ima. Ovaj susret nosi veliku te`inu. U slu~aju trijumfa,

Igokei se {i rom otva ra ju vrata Evrolige, po{to bi tada ima la tri po bjede vi {e u odno su na Crve nu zvezdu i

boqi me|usobni skor ako bi slu~ajno na kraju regularnog dijela takmi~ewa zavr{ili sa istim brojem pobjeda i poraza.

NE ZNAJU ZA PORAZ
Igokea i Crvena zvezda odigrali su u posqedwe tri godine tri utakmice u Jadranskoj ligi i u sve tri Aleksandrov~ani su bili uspje{niji. Igosi su ostvarili i pobjedu u revijalnom susretu igranom u Lakta{ima 14. novembra 2011. godine. - Nadamo se da ne}emo biti generacija koja }e prekinuti taj niz pobeda. Imamo velike {anse da dobijemo ovaj me~ i napravimo veliki korak ka prvom mestu koje donosi plasman u Evroligu. Protivnik je zaista zvu~no ime i ova utakmica je bitna, ali nije najbitnija, jer ima jo{ dosta da se igra do kraja - izjavio je Dozet.

Tokom karijere Dozet je nosio dres beogradskih "crveno-bijelih", ali to su bila neka druga vremena i neki drugi tim Zvezde. Izabranici Vlade Vukoi~i}a sino} su igrali susret Evrokupa protiv Galatasaraja na doma}em terenu, ali kapiten lidera "Jadrana" ne vjeruje da }e se to osjetiti na Beogra|anima. - Stvarno su iskusna ekipa koja odli~no igra u posledwe vreme. Uveren sam da se na wima ne}e osetiti umor jer je ekipa projektovana za takmi~ewe na dva jaka fronta, kao {to smo mi spremali ekipu za nastup u Jadranskoj ligi - rekao je Dozet.

BiH i sqede}e sezone sa dva predstavnika u ABA ligi

Igokea obezbijedila drugo mjesto za BiH


BEOGRAD - Zahvaquju}i fenomenalnim igrama Igokee u ovoj sezoni Jadranske lige, BiH }e najvjerovatnije i sqede}e sezone imati sigurna dva predstavnika u regionalnom takmi~ewu. Do sada je BiH imala zagarantovano samo jedno mjesto. Za dru go mjes to u ABA ligi moralo je da se stekne pravo kroz liga{ki dio (na osnovu koeficijenta i raspodjele mjesta) uz pla}enu pozivnicu, {to dogodine ne bi trebalo da bude slu~aj. BiH poslije 17 odigranih kola ima koeficijent deset, {to joj prakti~no obezbje|uje dva mjesta idu}e sezone i imala bi isti broj predstavnika kao i Slovenija koja bi tre}i klub dobila tek ukoliko bi Olimpija i Krka nadma{ile pred sta vni ke BiH, {to je skoro nemogu}e jer Slovenci sada imaju koeficijent osam. Shodno sada{woj situaciji, Srbija }e u sqede}oj sezoni imati pet predstavnika, jednog vi{e nego ove sezone, i to na ra~un Hrvatske. naspram samo sedam Hrvatske, koja je federacija sa najslabijim u~inkom u ligi. Protekle sezone Cedevita, Cibona i Zagreb su imali boqi u~inak od srpskih ti mova, pa zbog toga Srbija ima tri, a Hrvatska ~etiri kluba u ligi (umjes to Za gre ba, Zadar i Split). Ko efi ci jent se do bi je nakon {to se saberu sve pobjede klubova iz jedne dr`ave i podijele sa brojem ekipa iz te dr`ave. Crna Gora ima jedno zagarantovano mjesto, a to je skoro sigurno Budu}nost. Tako|e, rukovodstvo lige daje i specijalne pozivnice zainteresovanim klubovima, a ove sezone wih su dobili Solnok i MZT.

Beograd

Vujani} napustio Partizan


BEOGRAD - Dosada{wi pomo}ni trener Ko{arka{kog kluba Partizan Milo{ Vujani} sporazumno je raskinuo ugovor sa srpskim {ampionom. Vujani} je proteklog qeta postao dio stru~nog {taba "crno-bijelih", a Humsku 1 je napustio zbog privatnih obaveza koje nisu mogle da budu usagla{ene sa poslovnim. Po zavr{etku ko{arka{ke karijere, biv{i igra~ Partizana i reprezentativac Srbije na po~etku sezone 2012/2013. vratio se u Partizan i postao asistent trenera Du{ka Vujo{evi}a.

SRBIJI dogodine pet mjesta


Srbija i Hrvatska za sezonu 2013/2014. imaju garantova na tri mjes ta u li gi, a ~etvrtog }e dobiti federacija sa boqim koeficijentom. Nakon {to su u 17. kolu pora`ena sva ~etiri hrvatska tima, Srbi ja ima ubjedqivu prednost, koeficijent 10,67,

Ko{arka{i Igokee FOTO: GLAS SRPSKE

48 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

Derbi u tre}em kolu Melburna

Ana protiv Jelene za osminu finala


Ana Ivanovi} FOTO: ROJTERS

Novak \okovi} FOTO: ROJTERS

MELBURN - Srpski derbi u tre}em kolu Australijen opena odigra}e Ana Ivanovi} i Jelena Jankovi}. Ivanovi}eva je savladala Jung Jan ^en iz Kineskog Tajpeha sa 7:5, 1:6, 6:4, dok je Jankovi}eva bila boqa od Marije @oao Keler iz Portugalije rezultatom 2:6, 7:6 (5), 6:2. Pobjednica srpskog duela igra}e u osmini finala Australijen opena, a ovaj me~ igra se u no}i sa ~etvrtka na petak. Rezultati drugog kola (`ene): A. Kerber - L. Hradecka 6:3, 6:1, I. Begu - A. Radvanska 3:6, 3:6, K. Flipkens - K. Zakopalova 6:1, 6:0, D. Cibulkova - V. Saviwak 6:7, 4:6, J. Gerges - R. Oprandi 6:3, 6:2, K. Pervak - H. Votson 6:4, 6:7, 2:6, Li Na - O. Govorcova 6:2, 7:5, M. Kejs - T. Pa{ek 6:2, 6:1, E. Makarova - S. Gason 6:3, 6:3, M. @. Keler - J. Jankovi} 6:2, 6:7, 2:6, V. Dolonc - M. Bartoli 5:7, 0:6, @. @eng - S. Stosur 6:4, 1:6, 7:5, K. Piskova - S. Kirstea 6:1, 3:6, 2:6, A. Ivanovi} - J. J. ^an 7:5, 1:6, 6:4, M. Doi - M. [arapova 0:6, 0:6, V. Vilijams - A. Korne 6:3, 6:3.

Najboqi teniser svijeta lako stigao do tre}eg kola u Melburnu

\okovi} ekspres
Posle svega 20 minuta poveo sam protiv Herisona sa 1:0 u setovima i to je bilo dovoqno da steknem nedosti`nu psiholo{ku prednost, rekao \okovi}
MEL BURN - Prvi te niser svijeta Novak \okovi} oci je nio je da je ostvario ekspresnu pobjedu nad Amerikancem Rajanom Herisonom rezultatom 6:1, 6:2, 6:3 u drugom kolu Australijen opena zahvaquju}i psiholo{koj prednosti. - Posle svega 20 minuta poveo sam sa 1:0 u setovima i to je bilo dovoqno da steknem nedos ti `nu psi holo {ku prednost - re kao je \okovi}. {ansu. Uspeo sam da do|em do va`nih ranih brejkova i to je pre sudi lo - re kao je \okovi}. \okovi} je odr`ao ~as tenisa mladom Amerikancu, koji u me~u prakti~no nije imao nikakve {anse. Srbin je jo{ jednom po ka zao da pro ti vni ci ma pri la zi sa podjedna kom ozbiqno{ }u, bez obzira na to da li su u prvih deset, ili su na dnu teniske tabele. Najboqi svjetski teniser je poslije efektnog po~etka me~a, koji je trajao svega 20 minuta, i u drugom demonstrirao silu, da bi u zavr{nom dijelu igre malo usporio tempo i dopustio protivniku da osvoji jo{ poneki gem. Trostru-

Igra parova za `ene

Bojana uspje{na u dublu


MELBURN - Srpska teniser ka Bo ja na Jo va nov ski startovala je pobjedom i u dublu na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu po{to je u paru sa Ma|aricom Melindom Cink savladala holandsko-rumunsku kombina ci ju Aran ~a Rus/Si mona Halep sa 4:6, 6:2, 7:6 (2). Jo va nov ski je pla sman u drugo kolo prvog grend slem turnira sezone u pojedina~noj konkurenciji obezbijedila pobjedom nad Marijom Te re zom To ro-Flor, dok je ra no ju tros igra la pro tiv Lusi [afarove.

[tepanek prijeti Noletu


U me|usobnim duelima \okovi} protiv [tepaneka vodi sa 7:1. Ipak, to nije obeshrabrilo ^eha da poru~i Novaku da u ovaj me~ ne ulazi sa bijelom zastavom. - U~ini}u maksimum da savladam prvog igra~a svijeta. Razmi{qam samo o tome da pobijedim. Nemam {ta da izgubim. Za me~ sa \okovi}em }u spremiti ne{to posebno. Poku{a}u da ga iznenadim - rekao je [tepanek. ki osvaja~ grend slema u Melburnu istakao je da mu protivnik o~i gledno "ni je u najboqoj formi". - @e lim mu u sva kom slu~aju sve najboqe u nastavku karijere - poru~io je \okovi}, ko ji se u sqede }em kolu sastaje sa ^ehom Radekom [tepanekom, a taj me~ na rasporedu je sutra.

Polovi~an uspjeh srpskih dublova

Zimowi} pro{ao, Troicki ispao


Nenad Zimowi}

REZULTATI
Rezultati drugog kola (mu{karci): J. Janovic - S. Devarman 6:7, 3:6, 6:1, 6:0, 7:5, K. Berlok - K. Ni{ikori 6:7, 4:6, 1:6, N. Almagro D. Himeno Traver 6:4, 6:1, 6:2, @. Rufin - T. Berdih 2:6, 4:6, 4:6, T. Kamke - S. Vavrinka (predaja Kamkea), S. Kveri - B. Bejker (predaja Bejkera), J. Melcer - R. Bautista 6:7, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2, D. Ferer - T. Smaj~ek 6:0, 7:5, 4:6, 6:3, T. Ito M. Bagdatis 6:3, 3:6, 2:6, 2:6, F. Lopez - R. [tepanek 2:6, 2:6, 4:6, @. Beneto - E. R. Vaselin 4:6, 7:5, 7:6, 7:6, N. \okovi} - R. Herison 6:1, 6:2, 6:3, J. Tipsarevi} - L. Lacko 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 7:5, M. Ju`ni - J. Donskoj 6:3, 6:7, 2:6, 6:3, 3:6, K. Anderson - A. Kuzwecov 6:1, 7:5, 6:4, K. Malis - F. Verdasko 1:6, 3:6, 2:6.

PRVI SET dobio za 20 minuta


Prvi reket svijeta i Srbije naglasio je da je od po~et ka me ~a bio po tpu no fokusiran, jer je znao da }e mu pro ti vnik igra ti "na sve, ili ni{ta". - Bio sam koncentrisan od po ~et ka me ~a, jer sam znao da on nema {ta da izgubi, da }e sna`nim servisima po ku {a ti da tra `i

MELBURN - Srpski teniser Nenad Zimowi} i [ve|anin Robert Lind{tet plasirali su se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u konkurenciji parova po{to su im Francuzi Nikolas Mau i Mikael Qodra predali me~ po~etkom tre}eg seta. Mau i Qodra dobili su prvi set sa 6:3. Drugi je pripao Zimowi}u i Lind{tetu sa 7:5, a onda je francuski dubl odlu~io da preda me~. Za razliku od wih, Viktor Troicki je i u dublu zavr{io u~e{}e na Australijen openu. Wega i ^eha Luka{a Rosola savladali su Italijani Flavio ]ipola i Andreas Sepi sa 6:3, 6:4.

Srpski teniser izborio plasman u tre}e kolo Australijen opena

Tipsarevi} kraq drame


MELBURN - Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasi rao se u tre }e kolo Otvorenog prvenstva Australije po{to je poslije prave drame savladao Slovaka Luka{a Lacka sa 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 7:5, nakon tri ~asa i 51 minut igre. Po sli je ubjedqivog starta i vo|stva od 2:0 u setovima, Tipsarevi} je naglo po pus tio i dozvolio Lacku da izjedna~i u setovima, ali se u odlu~uju}im trenucima vratio u igru i na kraju, u triler zavr{nici, iskoristio tre}u me~ loptu. Slova~ki teniser iskoristio je pad u igri Tipsarevi}a, ~ija je koncentracija naglo popus ti la u tre }em se tu, naro~ito kada se iznervirao poslije jedne lopte koja je zavr{ila u mre`i.

Debitantkiwa eliminisana

Bartoli ipak prejaka za Dolonc


MELBURN - Srpska teniserka Vesna Dolonc zavr{ila je ovogodi{we takmi~ewe na Australijen openu u drugom kolu. Poslije velike borbe boqa od we bila je Marion Bartoli sa 7:5, 6:0. Vesna je do duela sa 11. favoritom turnira stigla kroz kvalifikacije i pokazala je da mo`e da igra na vrhunskom nivou. Srpska teniserka je veliku pri li ku pro tiv Fran cus kiwe propustila u prvom setu. ^ak tri pu ta je ima la prednost brejka u tom periodu, a presudan je, ~ini se, bio osmi gem, kada je Do lonc imala 4:3 i 40:0, ali je dopustila rivalki da dobije pet vezanih poena i u fini{u seta do|e do prednosti (7:5). Poslije toga Vesna je psihi~ki potpuno pala i do`ivjela je poraz.

ME^ trajao tri ~asa i 51 minut


Taj kiks izbacio je iz ravnote`e Tipsarevi}a, koji je potpuno prepustio inicijativu Slovaku. Lacko je stabilizovao udarce, u petom gemu napravio brejk vi{ka i po tom poveo sa 4:2. Tip sa re vi} kao da je u tim trenucima bio u nokdaunu, servis mu je izgubio na preciznosti, {to je Slovak obi la to koristio i na kraju izjedna~io u se tovi ma.

Janko Tipsarevi}

Srpski teniser, koji je do tada djelovao potpunio demoralisano, okrenuo je list u petom, odlu~uju}em setu. Poslije spasene brejk lopte u tre}em gemu za vo|stvo od 2:1, Tipsarevi} potpuno preokre}e stawe na terenu i dolazi do vo|stva od 5:2, ali onda propu{ta dvije me~ lopte na servis protivnika (5:3), potom gubi sqede}e dva gema (5:5). Ipak, smogao je snage da osvoji gem svojim po~etnim udarcem (6:5) i na kraju iskoristi tre}u me~ loptu. Tipsa re vi} u sqede }em kolu igra protiv Francuza @ilijena Benetoa, sa kojim se do sada sastajao dva puta i rezultat je izjedna~en.

FOTO: ROJTERS

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 49

Fudbaleri Slavije zapo~eli pripreme za nastavak sezone

FK Borac

Punom parom ka Evropi


U klubu se mora znati ko {ta radi i ako svi budemo obavqali svoj posao na pravi na~in, kao kompaktna cjelina, vjerujem da mo`emo iza}i na me|unarodnu scenu, rekao [e{lija
PI[E: GORAN ANDRI] sport@glassrpske.com

Na meti Ra{~i}, Gruji} i Karamati}


BAWALUKA - Napada~ Novog Pa za ra Admir Ra{~i}, doskora{wi vezni fudbaler AEK Paposa sa Kipra Vladan Gruji} i @arko Karamati}, koji je igrao jesenas za Sarajevo, ali je sporazmno raskinuo ugovor, na meti su bawalu~kog Borca. Ra{~i} ba{ nije zadovoqan tre tma nom u srpskom superliga{u, Gruji} je "zavr{io" posao na Kipru i `eli da se vrati u sredinu u kojoj je ponikao, a Karamati}, ko ji je ta ko |e napada~, u ovom trenutku je slobodan, tako da bi se bar dvojica od wih trojice trebalo da skrase na Gradskom stadionu. Po{to su "crveno-plavi" de fi ci tarni na ovim pozicijama, ne}e biti nikakvo ~udo da sva tro ji ca pos ta nu igra~i Borca, a sve bi trebalo da bude poznato do kraja sedmice. Bek Bawalu~ana Nikola Vasiqevi} je uzeo nekoliko dana slobodno i oti {ao na pro bu u Austriju, dok je Marko Ma ksi movi} za vr{io karijeru i ubudu}e }e raditi kao trener pionira FK Borac. D. P.

ISTO^NO SARAJEVO Novoizabrani {ef stru~nog {taba Slavije Milomir [e{lija obavio je ju~e prozivku igra~a, sa ~im su po~ele pripreme za nastavak prvenstva u kojima je ciq izboriti plasman na evropsku scenu. Prvih 15 dana popularni "sokolovi" radi}e u Isto~nom Sarajevo, a zatim }e se preseliti u toplije krajeve, u crnogorsku luku Bar, gdje }e odigrati ve}i broj prijateqskih susreta.

Fudbaleri Slavije
FOTO: G. ANDRI]

ti~u da Upravni odbor kluba vjeruje da igra~i posjeduju kvalitet za izlazak u Evropu, te da se ciq mo`e ostvariti uz naporan rad. [to se ti~e igra~kog ka-

dra, na prozivci se nisu pojavili Marko Mirosavqevi}, Marko Mijatovi} i Nikola Jankovi}, igra~i za koje se jo{ ne zna da li }e nastaviti karijeru u ovom klubu, dok se

Haris Be{lija oprostio od fudbalske karijere. Niko od igra~a nije napustio "sokolove", a stiglo je i prvo poja~awe Igor Radovanovi}, dok se o~ekuje da Filip Osman u skori-

PRVIH 15 dana treninzi u Isto~nom Sarajevu


Predsjednik kluba Slobodan Uji} i direktor Zdravko [avija po`eqeli su ju~e na prvom okupqawu mnogo uspjeha igra~ima i stru~nom {tabu u pripremnom periodu. Oni is-

IGRA^KI KADAR
Pored {efa stru~nog {taba Milomira [e{lije, trenera Gorana Simi}a, Aleksandra Simi}a i Dragana Macana, te fizioterapeuta Branka Tu{evqaka, prozivci su prisustvovala 24 fudbalera. To su: golmani Ratko Dujkovi}, Stefan Tomovi}, Milo{ Kubura, te igra~i Predrag Papaz, Radosav Aleksi}, Branko Ojdani}, Vuka{in Benovi}, Jovan Svitlica, Goran Popovi}, Sa{a Radovanovi}, Edin Dudo, Haris Fazlagi}, Marko Peri{i}, Dejan Ra{evi}, Ivan Mami}, Milo{ Urta, Zoran Kokot, Nemawa Pu{ara, Lazar Vidi}, Arman Idrizovi}, kao i povratnik u redove "plavo-bijelih" Igor Radovanovi}. Iz omladinskog pogona prvom timu su prikqu~eni Dragan Ikoni}, Nikola Radovi} i Miqan Govedarica.

je vrijeme zavr{i papire sa Smederevom i prikqu~i se pripremama Slavije. Ovih dana u klub sti`e i kondicioni tre ner iz Beo grada Du {an Mom~ilovi}. - @elimo da stvorimo pozitivnu atmosferu u klubu i da igra~i napreduju, a sa wihovim napretkom i napornim radom ne}e izostati ni dobri rezultati. U klubu se mora znati ko {ta radi i ako svi budemo obavqali svoj posao na pravi na~in, kao kompaktna cjelina, vjerujem da mo`emo iza}i u Evropu - rekao je [e{lija.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica Sarajevo Pale Bijeqina

Beograd
Subotica

Ki{a i snijeg
U Republici Srpskoj ujutro }e biti malo hladnije i prete`no obla~no, mjestimi~no na jugu i jugozapadu sa ki{om, a na planinama i u ni`im predjelima na sjeverozapadu Krajine sa slabim snijegom. Od sredine dana i popodne obla~no u svim krajevima sa snijegom, a na jugu sa ki{om. Jutarwe temperature od -4 do 1, a na jugu od 2 do 5, a najvi{e dnevne od -1 do 5, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
Mostar

U Srbiji }e biti obla~no bez padavina, osim na planinama, gdje }e biti slabog snijega. Minimalne temperature kreta}e se na planinama od -5 do -2, u ostalim krajevima od 1 do 4, a najvi{e dnevne na planinama od -1 do 2, u ostalim krajevima od 6 do 10 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

7 oC 3 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik


Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

3 oC 1 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 0 14 0 1 3 -5
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 4 7 12 7 -1 15 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz -1 9 -1 -12 -4 -4 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -1 7 5 -2 -3 -5

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE

B92

21.00

Antena
RTRS 23.30

Kolateralna {teta
Vinsent je hladnokrvni, prora~unati pla}eni ubica na vrhuncu karijere od kog meksi~ki narko-bos naru~uje pet ubistava. Kao svaki poslodavac, bos je dao precizna uputstva o petorci koja na skora{wem su|ewu mo`e da mu do|e glave. Vinsent studiozno priprema svoj krvavi pohod. Da bi bio {to neupadqiviji, u akciju kre}e taksijem. Ideja mu je da ga taksista odveze na prvu adresu, sa~eka dok Vinsent obavi posao, a zatim ga odveze na idu}u adresu. Kada Vinsent pozove taksi, sti`e Maks, ~ovjek velikih planova i zanemarqivih rezultata. Maks odvozi Vinsenta do prvog "klijenta" i tamo ga ~eka. Me|utim, slu~ajno postaje svjedok ubistva. Sada Vinsent uvla~i taksistu u svoj plan, koji nema namjeru da mijewa. Maks nema na~ina da se izvu~e, ve} mora da poku{a da sprije~i Vinseta da daqe ubija i u isto vrijeme spase sopstvenu glavu. Jedna no}, pet koraka, pet hitaca i bijeg. Uloge: Tom Kruz, Yejmi Foks, Yejda Pinket Smit, Mark Rafalo Re`ija: Majkl Man

Kameleon
Nevjerovatna istinita pri~a o Frederiku Fortenu, koji se, premda ve} prerastao pubertet, predstavqa kao 13-godi{wi Niklas Berkli, Amerikanac koji je nestao prije tri godine. Niklasova porodica prima ga kao svoga sina, na zgra`awe Interpola i FBI.

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 10.00 10.20 10.30 11.30 12.00 12.10 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 17.50 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Su|ewa u Hagu Bili jednom jedni pronalaza~i, crtani film Enciklopedija velikih li~nosti Gradwa imperije Qetne qubavi, serija Dnevnik Vjetar palate, serija Za.Druga Vijesti Strasti, serija U fokusu Kvadrat na znawe Srpska danas Mu}ke, serija Vjetar palate, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Rije~ vi{e 13.00 Nijesmo mi od ju~e 14.00 Novosti 14.05 Zabrawena qubav, serija 15.00 Serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 23.00 Zabrawena qubav, serija 23.40 FILM Statista 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.00 9.40 9.50 10.20 11.00 11.30

RTS1
Jutarwi program Dome slatki dome, serija Gastronomad Sasvim prirodno Moja lijepa Srbija Kako se to radi ^arobwaci sa Vejverli Plejsa, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija
FILM

RTS2
6.00 7.00 7.20 8.00 9.00 9.40 9.50 11.00 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 14.30 15.40 16.30 17.00 17.20 17.40 19.00 20.00 21.40 22.10 23.00 1.00 1.30 2.00 Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu FILM Ma~ak u ~izmama Program za djecu [kolski program Beograd - vje~iti grad Srpske sportske legende Obrazovni program Koncert U svijetu Trezor Program za djecu FILM Lopov nad lopovima TV lica Filozofija Metropolis Epizode, serija Odbojka (`): Spartak - Crvena zvezda Koncert hora Sretewskog manastira iz Ruske Federacije Rukomet: Poqska - Srbija @ivot i standardi Titanik: Krv i ~elik, serija FILM Vjetar koji wi{e je~am Reli: Dakar I ja imam talenat Reprizni program 7.30 8.20 9.30 10.00 10.30 12.00 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.30 23.50 1.10 -

B92
U zdravom tijelu Najboqe godine, serija Ho}u da znam Vijesti Internat, serija Crtani film Ninxa ratnici Nikita, serija Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Xoi, serija Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Kolateralna {teta Vijesti Sportski pregled Internat, serija Najboqe godine, serija Info 6.00 7.00 9.40

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Qubav navika panika, serija Info top Simar, serija Brze pare Prequbnici Nasqednici, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija 24 sata s kraqevstvom Info top Prequbnici Mala nevjesta, serija

10.50 11.10 12.30 13.30 14.30 15.40 16.00 16.50 17.40 18.00 18.20 19.20

11.50 12.10 12.20 13.10 14.40 15.00 15.50 16.40 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

I ja imam talenat Ovo je Srbija Boqi `ivot, serija Gastronomad Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica Dnevnik

17.10
7.30 9.00 9.10 9.50

ATV
Dolina sunca, serija Moji ku}ni qubimci, crtani film Bratz, crtani film Bakugan, crtani film Bejblejd, crtani film Virus atak, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Kursaxije Vijesti Ekskluziv

12.10
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Vijesti TV ordinacija SMS box Vijesti Vjetar u le|a, serija Zemqa izvor `ivota Pod sretnom zvijezdom, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Bliznakiwe, serija Stav Novosti Mjesto zlo~ina, serija 6.00 8.00 8.40 10.20 10.50 11.50 12.00 13.00 13.40 14.40 16.00 17.00 17.05 17.30 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.30 23.30 0.20 1.20 2.00 3.00 4.50

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Ejra, serija Gorki `ivot, serija Sto za 4 Oluja u raju, serija OBN info Ru`a vjetrova, serija Naku{a, serija Oluja u raju, serija Odba~ena, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Sto za 4 Naku{a, serija Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Telering Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN info In magazin Fudbal ^uvari planete

19.20

MU]KE, SERIJA
20.10 Pe~at 21.00 FILM Totalni opoziv 23.00 Dnevnik 23.30 FILM Kameleon 1.10 FILM Totalni opoziv 3.00 Dnevnik 3.30 U fokusu 4.20 Pe~at 5.00 Kvadrat na znawe 5.30 Muzika

10.10 10.40 10.50 11.50 12.00

SPORT PLUS
20.00 Boqi `ivot, serija 21.00 Da mo`da ne 22.00 Trista trinaesta 23.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.40 Dnevnik 0.00 Misterije Hejvena, serija 0.50 FILM Kobno povjerewe 2.20 Reprizni program

12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

MALA NEVJESTA, SERIJA


21.00 Trenutak istine 22.00 Zabraweni forum 23.40 FILM Po{aqi ih u pakao Meloun 1.40 Siti ekskluziv 2.00 Balkanska posla 2.40 Prequbnici

13.00 14.30 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 FILM 0.30 Zauvijek susjedi, serija 1.00 No}ni program

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Riznica znawa 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
2310
NOVA

Okrutne namjere

Ketrin i Sebastijan, dvoje bogatih i manipulaciji sklonih tinejyera sa Menhetna, upu{taju se u zamr{enu pri~u protkanu zavodni~kim spletkama i izdajom. U namjeri da se osveti momku koji je upravo ostavio zbog nevine Sesil, Ketrin izaziva Sebastijana da zavede Sesil. Ubije|ena da je to prete`ak zadatak, Ketrin pristaje na opkladu u kojoj Sebastijan nudi svoj "jaguar" iz 1956. a ona wemu obe}ava no} neobuzdanog zadovoqstva o kojoj on godinama sawa. Uloge: Sara Mi{el Gelar, Rajan Filipe, Riz Viterspun Re`ija: Royer Kambl

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 51

RTRS

21.00

RTS 2

23.00

Totalni opoziv
Za virtuelni godi{wi odmor Dag izabere putovawe na Mars. Za vrijeme "odmora" ne{to je krenulo pogre{no te se doktori trude izbrisati iz wegovog sje}awa ovo putovawe. Ubije|en da je tajni agent s Marsa, krene na put kako bi otkrio o ~emu je rije~. Glavni junak Daglas Kvejd se budi iz ko{mara u kome se nalazi na Marsu. @ivi tipi~nim, prijatnim i "bezbri`nim" `ivotom: on je fizi~ki radnik na gra|evini, ima lijepu `enu, jo{ qep{u ku}u u kojoj ne nedostaje nijedna posqedwa rije~ tehnike: on i wegova draga mogu u svakom trenutku zidove svojih prostorija da pretvore u bilo koji predio. Uloge: Arnold [varceneger, Majkl Ajronsajd, [eron Stoun, Roni Koks Re`ija: Pol Verhoven

Vjetar koji wi{e je~am


Irska, dvadesete godine. Irski radnici ujediwuju se da bi formirali gerilsku vojsku koja }e se suo~iti s nemilosrdnim "Black and Tan" odredom, koji sti`e iz Britanije da ugu{i irske te`we ka nezavisnosti. Vo|en dubokim osje}awem obaveze i qubavi prema svojoj zemqi, Damien O'Salivan napu{ta svoju perspektivnu doktorsku karijeru i pridru`uje se svom bratu Tediju u opasnoj i nasilnoj borbi za slobodu. Kako taktika boraca za slobodu dovodi Britance do sloma, obje strane odlu~e da sklope sporazum o primirju. Uloge: Kilijan Marfi, Padreik Delani, Lijam Kaningam, Orla Ficyerald, Meri O'Riordan, Lorens Beri Re`ija: Ken Lou~

BHT1
7.00 8.15 8.45 9.10 9.20 9.40 10.10 11.00 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.30 15.30 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 19.00 19.35 20.00 22.00 22.30 23.20 1.10 1.30 Dobro jutro Gorko-slatko, serija Crtani film Bje`awe, drama Aleksandra Mini {kola Obalska stra`a, serija Nerije{en slu~aj Vijesti Euroimpuls BH gastro kutak Dalmo Biznis magazin Vijesti Crtani film Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti Ekologika BHT popodne Robiwa Isaura, serija Dnevnik Gorko-slatko, serija FILM Zvijezda je ro|ena Dnevnik Popularna muzika vijeka FILM Zvijezda je ro|ena Hronika regija BHT popodne 6.00 7.00 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 14.30 15.00 15.40 16.40 17.40 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Religijski program Dobro jutro Hrvatska Vijesti Amerika: Pogled odozgo Preurediti ili se preseliti Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Jelovnici izgubqenog vremena Vijesti Trenutak spoznaje Pozitivno Punom parom, serija Hrvatska u`ivo Na{i i va{i, serija Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.10 6.00 7.00 7.30

HRT 2
Amerika: Pogled odozgo Prkosna qubav, serija Mala TV Vesele trojke, crtani film Teletabis @ivot s Derekom, serija Vremeplovci, serija [kolski sat Idemo na put s Goranom Mili}em Drugi format FILM Ona je prava Merkatska dinastija FILM Bili smo Malvaniji Ru`ica [areni}, crtani film [kolski sat Regionalni dnevnik Dolina sunca, serija Susreti s autizmom Mala TV Rukomet: [panija - Ma|arska 6.00 7.00

NOVA
Zauvijek susjedi, serija Pinki i Mozgalo, crtani film Speed Racer, crtani film Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxa ratnici In magazin Sila, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxa ratnici, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik 6.20 7.00 7.50 8.10 8.30 8.50 9.20 10.10 10.30 11.40 12.10 13.00 14.10 15.10 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

RTL
RTL danas Ru`a vjetrova, serija Ben 10, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Virus atak, crtani film Flashpoint, serija TV aukcija Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 9.40 10.10 10.40 11.30 12.30 13.20 Sekunde do katastrofe Ameri~ki Cigani Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Poverqivo Nisam znao da Poznati kosmos Zlo~ini protiv prirode Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Poverqivo Megafabrike Avionske nesre}e Iznutra Norve{ki masakr o~ima svjedoka

7.30

7.50 8.20 8.40 9.00 10.00 10.40 11.30 13.00 13.20 14.50 15.10 16.00 16.20 17.20 18.00 18.50

8.10 9.20 10.20 11.30 12.00 12.40 14.30 15.30 15.50 17.00 17.20 18.00 19.10

14.20 14.40 15.30 16.10 17.20 18.00 19.00

TV1
6.00 7.00 8.00 8.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 0.20 1.20 3.00 3.40 4.00 Predaj se srce, serija Tek ro|eni, serija Red magazin Ekstremni sportovi Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Ekstremni sportovi Tek ro|eni, serija Predaj se srce, serija Vjetar u le|a, serija Junska no}, serija Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Red magazin Dnevnik Bliznakiwe, serija Ja biram goste Vijesti Mjesto zlo~ina, serija Dnevnik Ja biram goste Bliznakiwe, serija Red magazin No}ni program

13.20

1.30

15.50

15.10

21.00

DR OZ
Na rubu Spektar Paralele Pola ure kulture 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Kuduz 1.00 FILM 2.40 Skladi{te 13, serija 3.30 Dr Oz 4.50 Idemo na put s Goranom Mili}em 5.30 Pozitivno 20.00 20.40 21.30 22.00

SEKS I GRAD, SERIJA


20.40 Rukomet: Hrvatska - Egipat 23.10 Dva i po mu{karca, serija 23.30 Skladi{te 13, serija 0.00 La`i mi, serija 0.50 Tra~erica, serija 1.30 Seks i grad, serija 2.00 Muzika

ZAUVIJEK SUSJEDI, SERIJA


20.00 Sila, serija 21.50 Vijesti 22.10 Provjereno 23.10 FILM Okrutne namjere 0.50 FILM Misti~na rijeka 3.00 Mr. San{ajn, serija 3.50 Ezo TV 4.50 Dnevnik 5.40 In magazin

FLASHPOINT, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.00 Kosti, serija 1.40 Astro {ou 2.40 Kosti, serija 3.20 RTL danas

SEKUNDE DO KATASTROFE
20.00 Ameri~ki cigani 21.00 Sekunde do katastrofe 21.50 Ameri~ki Cigani 22.50 Avionske nesre}e 23.40 Sekunde do katastrofe 0.40 Ameri~ki Cigani 1.30 Avionske nesre}e 2.30 In`ewerske veze 3.20 Nisam znao da 4.20 In`ewerske veze 5.10 Nisam znao da 6.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Megafabrike

2340
PINK BH

Po{aqi ih u pakao Meloun

2000
BHT 1

Zvijezda je ro|ena

Tvrdokorni privatni detektiv Meloun }e se zamjeriti lokalnim mafija{ima da bi sa~uvao vrijednu tajnu. Pro}i }e kroz pakao da bi u tome istrajao i sa~uvao vrijednu informaciju. Uloge: Tomas Yejn, Ving Rejms, Elza Pataki, Fren~ Stjuart, Kris Jen Re`ija: Rasel Malkehi

Rimejk istoimenog filma iz 1937. Karijera filmske zvijezde Normana Maina se bli`i kraju, a Ester Bloyet, talentovana mlada glumica, ga spasava u neprijatnoj situaciji. Norman joj pomogne da postane zvijezda i wih dvoje se vjen~aju. Ali, zbog problema s karijerom, Norman se odaje pi}u. Uloge: Yudi Garland, Yejms Mason, Yek Karson, ^arls Bikford Re`ija: Yory Kjukor

"Jadnici" zaradili 13 miliona dolara

Luda planeta

lmska verzija popularnog mju zi kla "Jadnici" za prvi vi kend pri ka zivawa u Velikoj Britaniji zaradi la je 8,1 mi lion fun ti (13 miliona dolara) {to je boqi rezultat od prethodnog rekorda koji je dr`ao mjuzikl "Mamma Mia", sa zara|enih 6,62 miliona funti (10,6 miliona dolara). Pro je kci je fil ma izazvale su emotivni izliv kod fanova, a pri~a se da publika pla~e i aplaudira za vrijeme na ju pe~atqivijih nu me ra, kao i to da na kra ju fil ma poka zu je svo je odu {evqewe stoj e } i m ov a c i j a m a , {to je karakte ris ti ~no sa mo za pre mije re na kojima je prisutna glu ma~ka pos ta va. "Ja dni ci" su filmska adaptacija voqene globalne pozori{ne se n z a c i j e koju je po-

Gola prodaja
Po{to je poku{ala da proda haqinu na "eBay", nepoznata djevojka automatski je postala internet senzacija jer se ona u pozadini vidi gola. Menayeri "eBay" povukli su oglas prije nego {to je haqina prodata. Me|utim, djevojka je ponovo stavila haqinu na prodaju, samo {to je drugi put bila obu~ena. Wena `uta haqina je zbog sporne fotografije dobila na cijeni.

gledalo vi{e od 60 miliona qudi u 42 zemqe na vi {e od 20 je zi ka i jo{ oba ra re korde po posje}enosti i u 27. godini izvo|ewa. Re `i ju potpisuje "Oskarom" nagra-

|eni rediteq filma "Kraqev govor" Tom Huper, a u filmu igraju Hju Ye kmen, os ka ro vac Ra sel Krou, En Hatavej, Amanda Sajfred, Helena Bonam Karter, Sa{a Baron Koen i mnogi drugi. Smje {te ni u 19-vje ko vnu Fran cus ku "Ja dni ci" pri ~a ju uzbudqivu pri ~u o slomqenim snovima i neuzvra}enoj qubavi, stras ti, `rtvo vawu i is kupqewu. To je vje~ni tes ta ment iz dr`qivosti qudskog duha.

Yekmen igra biv{eg zatvorenika @ana Val`ana, koga poslije prekr{ene uslovne kazne nemilosrdni policajac @aver (Krou) juri ve} decenijama. Kad Val`an pristane da se stara o Ko ze ti, mla |oj }er ki Fan ti ne (Hetavej), radnice u fabrici, wihovi `ivoti }e se zauvijek promijeniti.

Besplatan hotel za Bonda


Svi oni koji se zovu Yejms Bond mo}i }e besplatno boraviti u jednom hotelu u Londonu dok bude trajala dodjela nagrada u Los An|elesu. Iako su nominacije za "Oskara" zaobi{le novi film o Bondu u svim va`nijim kategorijama, hotel "Premier In" je preimenovan u "The PremierIAN", u ~ast Ijana Fleminga, autora romana o Yejmsu Bondu. Soba 107 je promijewena u sobu 007.

Leonardo Dikaprio platio "sastanak" sa Bilom Klintonom


Leonardo Dikaprio iz plemenitih pobuda platio je svoj "sastanak" sa biv {im ame ri ~kim predsjednikom Bilom Klintonom. Zvijezda filma "\angova osveta", koji je kandidat za "Oskara", na dobrotvornoj aukciji kolege [ona Pena isprsio se za pomo} Haitiju, a tokom sve~ane ve~ere prikupqeno je vi{e od ~etiri miliona dolara za `rtve potresa. Za po~eo je li ci ta ci ju sa 100.000, ali na kraju je odlu~io da }e on i jo{ dva suparnika udru`iti finansijske snage i s predsjednikom ve~erati u~etvoro. Iznos se na kraju popeo do 200.000 dolara. Ve~e je vodio Anderson Kuper, a me|u slavnim gostima na{li su se i Eva Longorija i Pamela Anderson.

Debqina joj spasila `ivot


Ulanda Vilijams iz Wujorka propala je kroz otvor na trotoaru koji se pod wom uru{io, a tvrdi da je `iva zahvaquju}i svojoj debqini. @ena te{ka 180 kilograma sklonila se od ki{e ispred jednog restorana kad se iznenada tlo pod wom uru{ilo. Upala je rupu duboku dva metra i slomila ruku na dva mjesta. Izvukli su je vatrogasci posebnom dizalicom koja ima mre`u.

NEKAD BILO...
Ameri~ki glumac i komi~ar Yim Keri ro|en je na dana{wi dan 1962. godine. Keri je 1981. godine snimio svoj prvi cjelove~erwi film "Upoznati Yenet" u kojem tuma~i lik neuspje{nog komi~ara Tonija Moronija. Igra i u filmu "Maska", velikom bioskopskom hitu iz 1994. godine. Video i DVD izdawa filma "Maska" se i danas odli~no prodaju, a napravqeni su i strip-izdawe i crtani filmovi sa Maskom. Yim Keri imao je mnogo qubavnih veza. Melisa Vomer, konobarica u klubu u kojem je nastupao, bila je wegova prva supruga. Bio je u braku sa Lorin Holi, a poslije we imamo je vezu sa {vedskom manekenkom Betinom Holt.

POSQEDWA
Ledi Gaga kupuje imawe Majkla Yeksona
Kontroverzna pjeva~ica Ledi Gaga kupuje imawe kraqa popa Majka Yeksona, imawe "Nedo|iju" u Kaliforniji, javile su agencije. Majkl Yekson je "Nedo|iju" sagradio kao ogroman zabavni park, ali posqedwih godina `ivota nije mogao da ga odr`ava, a od wegove smrti ono je pusto. Papiri o kupoprodaji su, navodno, ve} potpisani i obnova samo {to nije po~ela jer Ledi Gaga `eli da se {to prije useli na imawe koje je pripadalo wenom idolu. Osim toga, Gaga je veoma dobra prijateqica sa Majklovom sestrom La Tojom Yekson. Obje `ele da "Nedo|iji" vrate sjaj koji je imala po~etkom devedesetih.

Ro|en Xim Keri

DODATAK ZA KLADIONI^ARE:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

DERBI SEDMICE
Roma - Inter

2.10

3.10

3.20

Fran~esko Toti (Roma) i Esteban Kambijaso (Inter)


FOTO: AGENCIJE

Derbi sedmice: Italijanska Serija A, 21. kolo, Roma - Inter (nedjeqa, 20.45 ~asova)

Vu~ica na "Olimpiku" napada "neroazure"


LAGANO
Genk - [arlroa PSV - Cvole Liverpul - Norvi~ Man~ester S. - Fulam Tvente - RKC Valvijk 1 (1,40) 1 (1,15) 1 (1,30) 1 (1,25) 1 (1,30) Lorijen - Troa Tuluz - Nansi Lil - Nica Bajer L. - Ajntraht

REALNO
VBA - Aston Vila 1 (1,65) 1 (1,50) 1 (1,55) 1 (1,65) 1 (1,60)

RIZI^NO
E{toril - @il Visente ^elzi - Arsenal Vesthem - KPR Wukasl - Reding Marseq - Monpeqe 1 (1,90) 1 (1,85) 1 (1,95) 1 (1,80) 1 (1,85)

IZAZOVNO
Palermo - Lacio AZ Alkmar - Vitese Volfzburg - [tutgart Totenhem - Man~ester j. Bordo - PS@ H (3,10) 1 (2,30) 1 (2,25) 2 (2,30) 2 (2,00)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

3,40

10,45

22,82

73,80

2 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE TIKET

ENGLESKA PREMIJER LIGA, 23. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Man~ester j. 2. Man~ester S. 3. ^elzi 4. Totenhem 5. Everton 6. Arsenal 7. VBA 8. Liverpul 9. Svonsi 10. Stouk 11. Vest Hem 12. Nori~ 13. Fulam 14. Sanderlend 15. Sautempton 16. Wukasl 17. Vigan 18. Aston Vila 19. Reding 20. KPR 22 22 21 22 22 21 22 22 22 22 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22 18 14 12 12 9 9 10 8 7 6 7 6 6 6 5 5 5 4 3 2 1 6 5 4 10 7 3 7 9 11 5 8 7 7 6 6 4 7 7 8 3 2 4 6 3 5 9 7 6 5 9 8 9 9 10 11 13 11 12 12 56:29 43:19 43:19 39:27 35:26 40:24 31:30 34:28 31:26 21:24 24:27 24:34 33:38 24:29 28:38 27:39 23:40 17:42 26:42 17:36 55 48 41 40 37 34 33 31 30 29 26 26 25 25 21 21 19 19 16 14

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Man~ester j. 2. Man~ester S. 3. VBA 4. Totenhem 5. Everton 6. Stouk 7. ^elzi 8. Liverpul 9. Vest Hem 10. Nori~ 11. Arsenal 12. Wukasl 13. Fulam 14. Svonsi 15. Sanderlend 16. Reding 17. Sautempton 18. Aston Vila 19. Vigan 20. KPR 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 2 2 1 0 2 1 3 5 5 3 3 3 3 2 1 3 6 3 5 4 4 3 5 1 1 3 2 1 1 2 3 3 3 3 5 4 2 4 3 4 5 6 5 30:14 25:9 17:9 17:11 17:12 14:11 22:8 17:10 19:13 13:13 25:15 13:14 18:15 19:17 14:12 18:21 15:14 8:16 13:22 8:19 30 26 22 21 20 20 18 18 18 18 17 16 15 15 15 14 13 10 9 8

TABELA GOST
1. Man~ester j. 2. ^elzi 3. Man~ester S. 4. Totenhem 5. Arsenal 6. Everton 7. Svonsi 8. Liverpul 9. VBA 10. Sanderlend 11. Fulam 12. Vigan 13. Stouk 14. Aston Vila 15. Vest Hem 16. Nori~ 17. Sautempton 18. KPR 19. Wukasl 20. Reding 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10 11 11 11 8 7 6 6 4 4 4 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 4 1 5 5 3 4 2 4 4 1 6 3 2 5 2 3 5 2 2 2 1 4 2 2 4 4 6 5 5 7 4 6 6 5 6 7 6 9 26:15 21:11 18:10 22:16 15:9 18:14 12:9 18:18 14:21 10:17 15:23 10:18 7:13 9:26 5:14 11:21 13:24 9:17 14:25 8:21 25 23 22 19 17 17 15 13 11 10 10 10 9 9 8 8 8 6 5 2

KPR - Totenhem 0:0 Aston Vila - Sautempton 0:1 Everton - Svonsi 0:0 Fulam - Vigan 1:1 Nori~ - Wukasl 0:0 Reding - VBA 3:2 Stouk - ^elzi 0:4 Sanderlend - Vest Hem 3:0 Man~ester junajted - Liverpul 2:1 Arsenal - Man~ester Siti 2:0

PAROVI
19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 18.30 20.1. 14.30 20.1. 17.00 21.1. 21.00 Liverpul - Nori~ Man~ester S. - Fulam Wukasl - Reding Svonsi - Stouk Vest Hem - KPR Vigan - Sanderlend VBA - Aston Vila ^elzi - Arsenal Totenhem - Man~ester j. Sautempton - Everton 1 1 1 1H H 1H 1 1H 2 H

ENGLESKA ^EMPION[IP, 28. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Kardif 2. Hal 3. Lester 4. Kristal P. 5. Midlsbro 6. Votford 7. Milvol 8. Brajton 9. Notingem 10. Barnli 11. Lids 12. Derbi 13. Blekburn 14. ^arlton 15. Blekpul 16. Bolton 17. Hadersfild 18. Vulverhempton 19. Ipsvi~ 20. Birmingem 21. [efild V. 22. Piterbro 23. Barnsli 24. Bristol S. 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 18 15 14 13 15 13 11 10 10 11 11 10 9 9 8 8 8 9 8 7 8 8 6 6 3 4 5 8 2 4 8 10 10 6 5 7 9 9 10 9 9 5 7 9 4 1 6 4 6 8 8 6 10 9 8 6 7 10 11 10 8 9 9 10 10 13 12 11 15 18 15 16 48:29 38:30 48:23 50:35 47:38 49:37 40:36 37:27 38:36 41:40 38:44 41:40 36:34 36:37 44:40 40:41 32:44 33:39 27:48 34:43 31:43 38:51 28:43 38:54 57 49 47 47 47 43 41 40 40 39 38 37 36 36 34 33 33 32 31 30 28 25 24 22

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Kardif 2. Midlsbro 3. Lester 4. Kristal P. 5. Hal 6. Lids 7. Derbi 8. Barnli 9. Notingem 10. Bolton 11. Milvol 12. Brajton 13. Votford 14. Blekburn 15. Blekpul 16. Hadersfild 17. ^arlton 18. Vulverhempton 19. Birmingem 20. Ipsvi~ 21. Barnsli 22. [efild V. 23. Piterbro 24. Bristol S. 14 14 13 13 14 13 13 14 14 14 13 14 13 12 13 14 14 14 13 13 14 13 13 13 12 10 9 8 8 8 7 7 7 6 7 5 6 6 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 1 2 4 2 2 4 4 4 5 2 6 2 1 6 6 5 5 4 4 4 1 0 2 1 3 2 1 4 3 2 3 3 3 4 3 5 5 3 4 5 5 5 6 7 8 9 8 25:8 29:16 32:11 33:16 21:14 19:17 29:16 22:14 21:16 21:15 20:15 20:13 20:15 14:14 24:17 18:19 19:21 17:20 16:20 16:21 12:19 16:25 21:28 24:33 37 31 29 28 26 26 25 25 25 23 23 21 20 19 18 18 17 17 16 13 13 13 12 11

TABELA GOST
1. Votford 2. Hal 3. Kardif 4. Brajton 5. ^arlton 6. Kristal P. 7. Lester 8. Milvol 9. Ipsvi~ 10. Blekburn 11. Blekpul 12. Midlsbro 13. Notingem 14. Vulverhempton 15. [efild V. 16. Hadersfild 17. Birmingem 18. Barnli 19. Piterbro 20. Lids 21. Derbi 22. Bristol S. 23. Barnsli 24. Bolton 13 13 13 12 13 14 14 14 14 14 14 13 13 13 14 13 14 13 14 14 14 13 13 13 7 7 6 5 5 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 6 3 8 4 1 6 0 3 3 5 2 1 3 3 2 2 4 4 4 5 3 4 5 6 4 6 3 6 7 4 8 7 6 6 7 9 8 8 8 8 7 29:22 17:16 23:21 17:14 17:16 17:19 16:12 20:21 11:27 22:20 20:23 18:22 17:20 16:19 15:18 14:25 18:23 19:26 17:23 19:27 12:24 14:21 16:24 19:26 23 23 20 19 19 19 18 18 18 17 16 16 15 15 15 15 14 14 13 12 12 11 11 10

Hal - [efild V. 1:3 Barnsli - Lids 2:0 Bolton - Milvol 1:1 Brajton - Derbi 2:1 Bristol S. - Lester 1:4 Barnli - Kristal P. 1:0 Kardif - Ipsvi~ 0:0 ^arlton - Blekpul 2:1 Hadersfild - Birmingem 1:1 Midlsbro - Votford 1:2 Notingem - Piterbro 2:1 Vulverhempton - Blekburn 1:1

PAROVI
18.1. 20.45 19.1. 14.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 18.20 Lester - Midlsbro Derbi - Notingem Birmingem - Brajton Blekburn - ^arlton Kristal P. - Bolton Ipsvi~ - Barnsli Lids - Bristol S. Milvol - Barnli Piterbro - Hal [efild V. - Vulverhempton Votford - Hadersfild Blekpul - Kardif 1 1H 1H 1 3+ 1 1 1 H2 1 H H2

[KOTSKA PREMIJER LIGA, 22. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Seltik 2. Invernes 3. Madervel 4. Hibernijan 5. Aberdin 6. St. Yonston 7. Kilmarnok 8. Dandi j. 9. Harts 10. St. Miren 11. Ros Kaunti 12. Dandi FK 21 21 22 22 22 22 21 21 21 22 20 21 13 8 9 9 8 7 7 6 6 6 4 3 4 10 7 5 7 9 7 8 8 7 9 3 4 3 6 8 7 6 7 7 7 9 7 15 40:15 44:35 37:30 31:29 30:28 24:26 32:27 33:34 20:22 30:38 21:30 13:41 43 34 34 32 31 30 28 26 26 25 21 12

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Seltik 2. Hibernijan 3. Harts 4. Invernes 5. St. Yonston 6. St. Miren 7. Kilmarnok 8. Madervel 9. Aberdin 10. Dandi j. 11. Ros Kaunti 12. Dandi FK 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 10 6 6 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 3 2 5 5 6 5 0 2 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 8 14:6 17:11 13:13 23:17 12:12 18:22 16:15 16:16 13:13 21:20 9:9 8:21 20 20 18 17 16 15 14 14 14 12 11 6

TABELA GOST
1. Seltik 2. Madervel 3. Invernes 4. Aberdin 5. Kilmarnok 6. Dandi j. 7. St. Yonston 8. Hibernijan 9. St. Miren 10. Ros Kaunti 11. Harts 12. Dandi FK 11 11 10 11 10 10 11 11 11 11 10 11 7 6 4 5 3 4 3 3 2 2 1 1 2 2 5 2 5 2 5 3 4 4 5 3 2 3 1 4 2 4 3 5 5 5 4 7 26:9 21:14 21:18 17:15 16:12 12:14 12:14 14:18 12:16 12:21 7:9 5:20 23 20 17 17 14 14 14 12 10 10 8 6

Harts - Hibernijan 0:0 Aberdin - Dandi j. 0:0 Seltik - Madervel 1:0 St. Miren - Kilmarnok 1:1 St. Yonston - Dandi FK 2:0 Odgo|eno: Ros Kaunti - Invernes

PAROVI
19.1. 13.45 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 19.1. 16.00 20.1. 15.15 St. Miren - Ros Kaunti Seltik - Harts Hibernijan - Dandi FK Invernes - Aberdin Kilmarnok - Dandi j. Madervel - St. Yonston 1 1 1 H2 1H 1

TURSKA SUPER LIGA, 18. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Galatasaraj 2. Be{ikta{ 3. Antaliajspor 4. Fenerbah~e 5. Eski{ehirspor 6. Bursaspor 7. Trabzonspor 8. Karabukspor 9. Kasimpa{a 10. Sivaspor 11. Gen~lerbirligi 12. Bujuk{ehir 13. Orduspor 14. Gazijantepspor 15. Kajzerispor 16. Elazigspor 17. Mersin 18. Aki{ar 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 8 9 7 6 5 6 7 6 6 4 6 4 5 5 3 3 3 6 6 3 6 6 9 6 3 5 4 9 3 8 5 4 7 6 6 2 3 5 4 5 3 5 7 6 7 4 8 5 7 8 7 8 8 34:20 38:25 28:22 25:19 32:23 26:20 19:15 23:26 24:20 21:24 25:26 19:20 19:19 16:24 22:29 11:27 18:27 12:26 33 30 30 27 24 24 24 24 23 22 21 21 20 20 19 16 15 15

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Fenerbah~e 2. Antalijaspor 3. Galatasaraj 4. Be{ikta{ 5. Eski{ehirspor 6. Sivaspor 7. Gazijantepspor 8. Trabzonspor 9. Orduspor 10. Bursaspor 11. Kasimpa{a 12. Kajzerispor 13. Mersin 14. Karabukspor 15. Gen~lerbirligi 16. Bujuk{ehir 17. Elazigspor 18. Aki{ar 9 8 8 9 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 9 9 6 6 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0 2 4 3 3 0 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 4 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 18:10 19:13 16:9 21:12 19:10 16:13 13:11 9:7 14:9 12:7 14:12 10:7 10:9 7:7 14:13 8:10 4:11 5:13 19 18 17 16 15 15 15 15 14 13 13 12 12 12 10 9 8 7

TABELA GOST
1. Galatasaraj 9 2. Be{ikta{ 8 3. Bujuk{ehir 9 4. Antalijaspor 9 5. Karabukspor 9 6. Bursaspor 8 7. Gen~lerbirligi 9 8. Kasimpa{a 8 9. Trabzonspor 8 10. Eski{ehirspor 9 11. Fenerbah~e 8 12. Aki{ar 8 13. Elazigspor 8 14. Sivaspor 8 15. Kajzerispor 9 16. Orduspor 9 17. Gazijantepspor 8 18. Mersin 9 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 4 2 0 3 0 5 5 1 3 3 5 2 2 1 1 6 5 3 1 2 5 3 5 1 2 4 3 4 2 4 4 5 6 3 3 6 18:11 17:13 11:10 9:9 16:19 14:13 11:13 10:8 10:8 13:13 7:9 7:13 7:16 5:11 12:22 5:10 3:13 8:18 16 14 12 12 12 11 11 10 9 9 8 8 8 7 7 6 5 3

Antalijaspor - Eski{ehirspor 2:1 Trabzonspor - Galatasaraj 0:0 Bursaspor - Gen~lerbirligi 0:0 Gazijantepspor - Mersin 2:1 Sivaspor - Elazigspor 3:1 Fenerbah~e - Karabukspor 1:3 Kasimpa{a - Bujuk{ehir 0:2 Aki{ar - Orduspor 0:0 Be{ikta{ - Kajzerispor 3:1

PAROVI
18.1. 19.00 Kasimpa{a - Galatasaraj 2 19.1. 15.00 Sivaspor - Gazijantepspor 1 19.1. 18.00 Be{ikta{ - Bujuk{ehir 1 19.1. 18.00 Bursaspor - Kajzerispor H 20.1. 12.30 Antalijaspor - Gen~lerbirligi 20.1. 15.00 Trabzonspor - Karabukspor 20.1. 18.00 Fenerbah~e - Elazigspor1 21.1. 19.00 Aki{ar - Eski{ehirspor H2 21.1. 19.00 Orduspor - Mersin1

H 1

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 17. januar 2013. 3

ITALIJANSKA SERIJA A, 21. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Juventus 20 2. Lacio 20 3. Napoli (-2) 20 4. Inter 20 5. Fjorentina 20 6. Roma 20 7. Milan 20 8. Udineze 20 9. Parma 20 10. Katanija 20 11. Kjevo 20 12. Torino (-1) 20 13. Atalanta (-2) 20 14. Bolowa 20 15. Sampdorija (-1)20 16. Peskara 20 17. Kaqari 20 18. \enova 20 19. Palermo 20 20. Sijena (-6) 20 14 13 13 12 10 10 9 7 8 8 7 5 7 6 6 6 5 4 3 4 3 3 3 2 5 2 4 9 6 5 3 9 3 3 4 2 4 5 6 5 3 4 4 6 5 8 7 4 6 7 10 6 10 11 10 12 11 11 11 11 41:14 30:19 40:18 32:22 37:24 43:34 36:27 32:27 28:26 27:27 21:33 23:24 18:30 25:26 22:28 17:37 19:36 21:32 16:32 19:31 45 42 40 38 35 32 31 30 30 29 24 23 22 21 21 20 19 17 15 11

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Lacio 2. Napoli 3. Fjorentina 4. Katanija 5. Juventus 6. Parma 7. Inter 8. Udineze 9. Milan 10. Kjevo 11. Roma 12. Atalanta 13. Bolowa 14. Torino 15. Peskara 16. Palermo 17. Sijena 18. Sampdorija 19. Kaqari 20. \enova 11 11 10 11 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 8 7 7 7 6 6 5 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 4 2 4 0 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 0 2 1 4 2 2 3 3 4 5 3 4 5 5 5 22:9 28:11 21:8 18:9 20:7 17:8 16:12 19:12 16:9 12:9 23:14 11:12 18:11 14:14 10:17 12:12 8:12 8:10 10:15 14:19 28 26 23 23 22 22 20 19 18 18 17 16 15 14 13 12 12 11 11 9

TABELA GOST
1. Juventus 2. Inter 3. Napoli 4. Roma 5. Lacio 6. Milan 7. Fjorentina 8. Udineze 9. Sampdorija 10. Torino 11. \enova 12. Parma 13. Atalanta 14. Kaqari 15. Peskara 16. Bolowa 17. Katanija 18. Kjevo 19. Sijena 20. Palermo 10 10 9 11 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 9 10 10 11 7 6 5 5 4 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 2 0 1 0 2 4 3 5 2 7 2 2 2 2 1 0 3 0 2 3 1 4 3 6 3 3 4 3 5 2 6 6 7 6 7 8 5 8 7 8 21:7 16:10 12:7 20:20 8:10 20:18 16:16 13:15 14:18 9:10 7:13 11:18 7:18 9:21 7:20 7:15 9:18 9:24 11:19 4:20 23 18 16 15 14 13 12 11 11 10 8 8 8 8 7 6 6 6 5 3

Sampdorija - Milan 0:0 Kaqari - \enova 2:1 Katanija - Roma 1:0 Lacio - Atalanta 2:0 Napoli - Palermo 3:0 Parma - Juventus 1:1 Udineze - Fjorentina 3:1 Torino - Sijena 3:2 Inter - Peskara 2:0 Bolowa - Kjevo 4:0

PAROVI
19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 18.00 20.45 12.30 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Palermo - Lacio Juventus - Udineze Fjorentina - Napoli Milan - Bolowa Atalanta - Kaqari Kjevo - Parma \enova - Katanija Peskara - Torino Sijena - Sampdorija Roma - Inter H2, 2 1 1H 1 1H, 1 1H 1H 1H 1H 1H

WEMA^KA BUNDESLIGA, 18. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Bajern 2. Bajer (L) 3. Borusija (D) 4. Ajntraht (F) 5. Frajburg 6. Majnc 7. [alke 8. Borusija (M) 9. [tutgart 10. Hamburger 11. Hanover 12. Verder 13. Fortuna (D) 14. Nirnberg 15. Volfsburg 16. Hofenhajm 17. Augzburg 18. Grojter Firt 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 10 8 9 7 8 7 6 7 7 7 6 5 5 5 3 1 1 3 3 6 3 5 2 4 7 4 3 2 4 6 5 4 3 6 6 1 4 3 5 5 7 6 4 6 7 8 7 6 7 8 11 10 10 44:7 33:22 35:20 33:27 24:18 24:21 27:25 25:26 21:28 18:21 32:31 28:29 20:22 17:22 17:27 23:41 12:29 11:28 42 33 30 30 26 26 25 25 25 24 23 22 21 20 19 12 9 9

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Bajern 2. Bajer (L) 3. Ajntraht (F) 4. Majnc 5. Hanover 6. [alke 7. Hamburger 8. Borusija (D) 9. Borusija (M) 10. Frajburg 11. Verder 8 12. Fortuna (D) 13. Nirnberg 14. [tutgart 15. Hofenhajm 16. Augzburg 17. Volfsburg 18. Grojter Firt 9 8 9 8 9 9 8 8 8 9 4 9 8 8 9 9 8 9 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 2 3 3 3 2 1 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 1 24:6 0 16:5 1 23:15 2 14:6 2 20:13 2 15:9 3 10:8 2 17:8 2 14:9 3 14:10 14:11 2 12:13 2 10:8 3 11:13 5 13:22 5 7:15 4 6:14 6 4:15 20 20 20 18 17 17 15 14 14 14 14 13 12 11 8 6 6 3

TABELA GOST
1. Bajern 2. Borusija (D) 3. [tutgart 4. Bajer (L) 5. Volfsburg 6. Frajburg 7. Borusija (M) 8. Ajntraht (F) 8 9. Hamburger 10. Fortuna (D) 11. Verder 12. [alke 13. Majnc 14. Nirnberg 15. Hanover 16. Grojter Firt 17. Hofenhajm 18. Augsburg 8 9 9 9 9 8 9 3 9 8 9 8 9 9 8 8 8 8 7 4 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 4 2 1 1 3 5 4 3 2 2 2 2 2 0 3 1 3 0 20:1 1 18:12 3 10:15 4 17:17 4 11:13 2 10:8 2 11:17 10:12 4 8:13 4 8:9 5 14:18 4 12:16 5 10:15 5 7:14 6 12:18 4 7:13 6 10:19 5 5:14 22 16 14 13 13 12 11 10 9 8 8 8 8 8 6 6 4 3

Verder - Nirnberg 1:1 Hofenhajm - Borusija (D) 1:3 [alke - Frajburg 1:3 Fortuna (D) - Hanover 1:1 Grojter Firt - Augsburg 1:1 Bajer (L) - Hamburger 3:0 Majnc - [tutgart 3:1 Volfsburg - Ajntraht (F) 0:2 Bajern - Borusija 1:1

PAROVI
18. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 18.30 15.30 17.30 [alke - Hanover Bajern - Grojter Firt Hofenhajm - Borusija (M) Bajer (L) - Ajntraht (F) Majnc - Frajburg Volfsburg - [tutgart Verder - Borusija (D) Nirnberg - Hamburger Fortuna (D) - Augsburg 1H 1, 3+ H2 1H, 1 1H 1H H2 1H 1

GR^KA SUPERLIGA, 18. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Olimpijakos 17 14 2. PAOK 17 10 3. Asteras T. 17 9 4. Atromitos 17 7 5. Levadiakos 17 7 6. Jawina 17 6 7. Panionios 17 7 8. Pantrakikos 17 6 9. Panatinaikos (-2) 17 5 10. OFI Krit 17 5 11. Platanias 17 4 12. Ksanti 17 4 13. Aris 17 3 14. Veria 17 3 15. AEK 17 4 16. Kerkira 17 2 3 5 4 8 3 5 1 3 8 5 6 6 7 7 3 6 0 2 4 2 7 6 9 8 4 7 7 7 7 7 10 9 39:10 25:10 23:11 17:12 13:14 16:15 19:23 18:21 17:17 18:21 15:20 14:17 14:25 11:21 13:20 7:22 45 35 31 29 24 23 22 21 21 20 18 18 16 16 15 12

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Olimpijakos 8 2. Asteras T. 8 3. PAOK 8 4. Atromitos 8 5. OFI Krit 9 6. Ksanti 8 7. Levadiakos 9 8. Panionios 9 9. Platanias 8 10. Aris 9 11. Pantrakikos 9 12. Jawina 9 13. AEK 9 14. Panatinaikos8 15. Veria 8 16. Kerkira 9 8 7 6 6 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 1 0 1 2 1 4 2 2 1 4 4 1 3 3 5 3 4 0 0 0 1 1 2 3 4 1 2 4 3 3 1 3 4 22:2 19:4 12:3 10:4 12:7 11:6 8:6 12:9 10:7 9:9 10:11 6:7 7:10 9:7 7:9 4:10 24 22 20 19 16 14 14 13 13 13 13 12 12 11 9 7

TABELA GOST
1. Olimpijakos 2. PAOK 3. Panatinaikos 4. Jawina 5. Atromitos 6. Levadiakos 7. Asteras T. 8. Panionios 9. Pantrakikos 10. Veria 11. Platanias 12. Kerkira 13. OFI Krit 14. Ksanti 15. AEK 16. Aris 9 9 9 8 9 8 9 8 8 9 9 8 8 9 8 8 6 4 3 3 1 3 2 3 2 1 1 1 1 0 1 0 3 3 3 2 7 1 3 0 2 4 2 2 1 4 0 3 0 2 3 3 1 4 4 5 4 4 6 5 6 5 7 5 17:8 13:7 8:10 10:8 7:8 5:8 4:7 7:14 8:10 4:12 5:13 3:12 6:14 3:11 6:10 5:16 21 15 12 11 10 10 9 9 8 7 5 5 4 4 3 3

Kerkira - Asteras T. 0:1 PAOK - Atromitos 0:0 OFI Krit - Aris 2:0 Panionios - Veria 1:1 Jawina - Panatinaikos 0:0 Levadiakos - Olimpijakos 0:1 AEK - Ksanti 1:0 Pantrakikos - Platanias 1:1

PAROVI
19. 1. 19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 16.15 16.15 18.30 14.00 16.15 16.15 18.30 18.30 OFI Krit - Panionis 1H Panatinaikos - Pantrakikos 1H, 1 Asteras T. - PAOK 1H Atromitos - Platanias 1 Olimpijakos - Jawina 1 Ksanti - Kerkira 1H, 1 Aris - AEK 1H Veria - Levadiakos 1H

HOLANDSKA EREDIVIZIJA, 19. KOLO


TABELA UKUPNO
1. PSV 2. Tvente 3. Ajaks 4. Fejenord 5. Vitese 6. Utreht 7. NEC Najmehen 8. Den Hag 9. Valvajk 10. Herakles 11. Groningen 12. AZ Alkmar 13. Herenven 14. Cvole 15. Roda 16. Venlo 17. NAC Breda 18. Viqem Drugi 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 12 10 11 10 8 6 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 1 4 7 4 5 6 6 8 7 8 5 6 6 6 6 6 5 6 4 2 1 3 3 4 6 5 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 60:18 35:14 42:20 37:23 34:18 24:19 24:30 30:29 24:22 35:35 18:28 23:32 27:38 17:29 22:37 22:38 15:37 16:38 40 40 37 37 35 30 24 23 22 20 20 18 18 15 15 15 14 12

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. PSV 9 2. Fejenord 9 3. Tvente 8 4. Ajaks 9 5. Valvajk 10 6. Utreht 9 7. Herakles 9 8. Vitese 9 9. Herenven 9 10. NEC Najmehen 9 11. Roda 8 12. Den Hag 9 13. Groningen 9 14. AZ Alkmar 9 15. Viqem drugi 9 16. Venlo 10 17. NAC Breda 9 18. Cvole 9 8 7 7 6 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 4 3 5 5 2 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 3 2 2 3 3 4 5 6 5 7 33:6 25:9 19:5 18:6 14:8 10:7 23:16 17:11 16:15 10:14 9:5 12:15 11:14 11:13 12:22 18:29 8:19 7:18 24 23 22 20 16 15 14 14 14 11 10 10 10 9 8 8 8 4

TABELA GOST
1. Vitese 2. Tvente 3. Ajaks 4. PSV 5. Utreht 6. Fejenord 7. Den Hag 8. NEC Najmehen 9. Cvole 10. Groningen 11. AZ Alkmar 12. Venlo 13. Valvajk 14. Herakles 15. NAC Breda 16. Roda 17. Herenven 18. Viqem Drugi 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 10 9 9 7 5 4 5 4 4 3 4 2 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 3 5 1 3 2 4 1 5 1 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 0 3 2 3 2 4 2 5 4 3 4 5 5 7 5 5 17:7 16:9 24:14 27:12 14:12 12:14 18:14 14:16 10:11 7:14 12:19 4:9 10:14 12:19 7:18 13:32 11:23 4:16 21 18 17 16 15 14 13 13 11 10 9 7 6 6 6 5 4 4

Venlo - Roda 2:3 Fejenord - Groningen 2:1 Utreht - Ajaks 0:0 Valvajk - Viqem drugi 0:0 NAC Breda - PSV 1:6 Den Hag - NEC Najmehen 2:0 Herakles - Cvole 1:1 Herenven - Vitese 2:1 AZ Alkmar - Tvente 0:3

PAROVI
18. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20.00 18.45 19.45 19.45 20.45 12.30 14.30 14.30 16.30 PSV - Cvole Herenven - Herakles NAC Breda - Venlo Tvente - Valvajk AZ Alkmar - Vitese Groningen - Utreht Ajaks - Fejenord Viqem Drugi - Den Hag Roda - NEC Najmehen 1, 3+ 1H 1H 1 H2, 2 1H 1H, 1 H2, 2 1H

4 ~etvrtak, 17. januar 2013. GLAS SRPSKE TIKET

[PANSKA PRIMERA LIGA, 20. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Barselona 2. Atletiko M. 3. Real Madrid 4. Betis 5. Malaga 6. R. Vaqekano 7. Valensija 8. Levante 9. R. Sosijedad 10. Vaqadolid 11. Hetafe 12. Seviqa 13. Saragosa 14. A. Bilbao 15. Selta 16. Espawol 17. Granada 18. Majorka 19. Deportivo 20. Osasuna 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 14 11 11 9 10 9 9 7 7 7 6 7 6 5 4 4 4 3 3 1 2 4 1 4 1 3 3 5 4 4 4 1 3 3 6 5 5 7 6 0 3 4 7 6 8 7 7 7 8 8 9 11 10 11 9 10 10 9 10 64:20 40:18 45:20 30:29 29:16 27:34 27:27 24:27 28:25 27:25 24:30 23:28 21:28 23:39 19:24 20:30 16:29 18:33 23:40 14:20 55 44 37 34 31 31 30 30 26 25 25 22 22 21 18 18 17 17 16 15

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Atletiko M. 2. Barselona 3. Real Madrid 4. Valensija 5. Malaga 6. Levante 7. R. Vaqekano 8. R. Sosijedad 9. Seviqa 10. Vaqadolid 11. Selta 12. Betis 13. A. Bilbao 14. Hetafe 15. Espawol 16. Deportivo 17. Majorka 18. Osasuna 19. Saragosa 20. Granada 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 10 10 9 10 9 9 10 9 9 10 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 2 3 1 0 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 0 2 2 3 2 2 4 0 4 0 0 0 2 3 2 3 2 3 3 2 5 4 3 4 4 4 4 6 4 30:6 29:7 28:8 22:15 24:12 18:12 14:13 14:6 15:11 19:13 12:7 13:12 12:13 12:14 12:15 11:13 10:15 8:7 11:12 7:10 30 25 23 22 19 19 19 18 16 15 15 15 14 14 12 11 11 10 9 7

TABELA GOST
1. Barselona 2. Betis 3. Real Madrid 4. Atletiko M. 5. Saragosa 6. Malaga 7. R. Vaqekano 8. Hetafe 9. Levante 10. Vaqadolid 11. Granada 12. R. Sosijedad 13. Valensija 14. A. Bilbao 15. Espawol 16. Seviqa 17. Majorka 18. Osasuna 19. Deportivo 20. Selta 10 9 10 9 10 9 9 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 6 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 3 0 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 5 0 0 2 4 3 5 3 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 9 35:13 17:17 17:12 10:12 10:16 5:4 13:21 12:16 6:15 8:12 9:19 14:19 5:12 11:26 8:15 8:17 8:18 6:13 12:27 7:17 30 19 14 14 13 12 12 11 11 10 10 8 8 7 6 6 6 5 5 3

Hetafe - Granada 2:2 Malaga - Barselona 1:3 Atletiko M. - Saragosa 2:0 R. Sosijedad - Deportivo 1:1 Betis - Levante 2:0 Valensija - Seviqa 2:0 Osasuna - Real Madrid 0:0 Espawol - Selta Vigo 1:0 Vaqadolid - Majorka 3:1 A. Bilbao - R. Vaqekano 1:2

PAROVI
18. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 21. 1. 21.00 16.00 18.00 20.00 22.00 12.00 17.00 19.00 21.00 21.30 Espawol - Majorka 1 Granada - R. Vaqekano 1 R. Sosijedad - Barselona 2 Hetafe - Seviqa 1H Malaga - Selta 1 Osasuna - Deportivo 1 Vaqadolid - Saragosa 1 Atletiko M. - Levante 1 Valensija - Real Madrid 1H Betis - A. Bilbao 1

FRANCUSKA LIGA 1, 21. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Lion 2. PS@ 3. Marseq 4. Bordo 5. Nica 6. Ren 7. Lorijen 8. Lil 9. Monpeqe 10. Valensijen 11. Sent Etjen 12. Tuluz 13. Bastija 14. Brest 15. A`aksio 16. Rems 17. So{o 18. Evijan 19. Troa 20. Nansi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 11 12 7 8 10 8 7 8 8 7 7 7 7 5 4 5 5 2 1 5 6 2 11 8 2 7 9 5 5 7 6 4 3 7 7 4 4 7 9 3 3 6 2 4 8 5 4 7 7 6 7 9 10 8 9 11 11 11 10 35:18 36:12 25:23 23:14 31:26 29:26 32:31 26:20 31:24 31:29 26:16 27:22 28:42 22:28 21:29 17:22 20:30 22:34 21:39 17:35 41 39 38 32 32 32 31 30 29 29 28 27 25 24 20 19 19 19 13 12

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Lion 2. Nica 3. PS@ 4. Valensijen 5. Lorijen 6. Monpeqe 7. Lil 8. Snet Etjen 9. Marseq 10. Tuluz 11. Rems 12. Brest 13. Ren 14. Bordo 15. Bastija 16. A`aksio 17. So{o 18. Troa 19. Evijan 20. Nansi 10 11 11 10 10 10 9 11 9 10 11 9 10 9 9 9 10 11 10 11 8 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 3 3 2 2 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 1 1 6 0 3 2 5 4 5 1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 3 3 4 0 4 3 5 4 4 5 23:8 23:12 18:6 20:9 18:13 18:8 14:6 16:8 13:12 17:12 13:9 13:10 13:11 9:6 17:19 7:7 14:15 15:18 12:16 8:14 25 24 21 21 19 18 18 17 17 16 16 16 16 15 15 12 11 11 10 8

TABELA GOST
1. Marseq 2. PS@ 3. Bordo 4. Lion 5. Ren 6. Lil 7. Lorijen 8. Sent Etjen 9. Tuluz 10. Monpeqe 11. A`aksio 12. Bastija 13. Evijan 14. Nica 15. Valensijen 16. Brest 17. So{o 18. Nansi 19. Rems 20. Troa 11 9 11 10 10 11 10 9 10 10 11 11 10 9 10 11 10 9 9 9 7 5 4 4 5 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 0 0 0 0 3 5 4 1 6 3 5 2 2 4 4 0 5 2 2 2 4 3 2 4 1 2 2 4 3 4 2 5 5 5 5 7 3 6 7 6 5 6 7 12:11 18:6 14:8 12:10 16:15 12:14 14:18 10:8 10:10 13:16 14:22 11:23 10:18 8:14 11:20 9:18 6:15 9:21 4:13 6:21 21 18 17 16 16 12 12 11 11 11 10 10 9 8 8 8 8 4 3 2

So{o - Marseq 3:1 Nica - Valensijen 5:0 Rems - Bastija 1:2 Evijan - Brest 0:2 Monpeqe - Lorijen 2:0 Nansi - Lil 2:2 Ren - Bordo 0:2 Troa - Lion 1:2 PS@ - A`aksio 0:0 Sent Etjen - Tuluz 2:2

PAROVI
18. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20.30 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.00 17.00 21.00 Lion - Evijan 1 Marseq - Monpeqe 1 A`aksio - Valensijen 1 Brest - Sent Etjen H2 Lorijen - Troa 1 So{o - Rems 1 Tuluz - Nansi 1 Bastija - Ren 1 Lil - Nica 1 Bordo - PS@ H2

PORTUGALSKA ZON SAGRE[ LIGA, 15. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Benfika 2. Porto 3. Braga 4. P. Fereira 5. Rio Ave 6. E{toril 7. V. Gimarae{ 8. Maritimo 9. Sporting 10. Nacional 11. V. Setubal 12. Olhanen{e 13. Beira Mar 14. Akademika 15. @il Visente 16. Moreiren{e 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 11 10 8 6 6 5 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 3 2 7 3 3 5 6 6 3 5 5 5 7 6 5 0 0 4 1 5 6 5 5 5 7 5 6 6 5 6 8 37:11 30:8 30:18 17:10 17:17 20:20 14:21 12:22 13:16 19:26 18:24 16:22 19:25 19:23 12:19 14:25 36 33 26 25 21 18 17 15 15 15 14 14 14 13 12 8

PRO[LO KOLO
6 5 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 4 3 1 2 2 2 4 4 1 3 3 0 4 3 0 2 0 0 3 3 3 3 2 2 4 2 3 5 3 5 19:5 13:11 8:4 11:7 12:9 8:10 6:12 7:15 8:8 7:8 9:14 7:9 6:10 7:13 7:13 7:17 19 15 13 12 10 8 8 8 7 7 7 6 6 6 4 3

TABELA DOMA]IN
1. Porto 2. Benfika 3. Braga 4. P. Fereira 5. E{toril 6. V. Setubal 7. Nacional 8. V. Gimarae{ 9. Olhanen{e 10. Sporting 11. Beira Mar 12. Maritimo 13. Rio Ave 14. Akademika 15. @il Visente 16. Moreiren{e 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 6 7 5 5 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 3 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 0 0 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 19:1 18:6 18:9 9:6 12:10 11:11 12:13 8:9 10:12 6:8 10:11 5:7 4:6 11:15 5:10 7:8 21 17 16 12 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6 5

TABELA GOST
1. Benfika 2. Rio Ave 3. P. Fereira 4. Porto 5. Braga 6. E{toril 7. V. Gimarae{ 8. Maritimo 9. Akademika 10. Sporting 11. Beira Mar 12. @il Visente 13. Olhanen{e 14. Nacional 15. V. Setubal 16. Moreiren{e 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8

Beira Mar - E{toril 0:1 Benfika - Porto 2:2 Olhanen{e - Sporting 0:2 P. Fereira - Akademika 1:0 @il Visente - Rio Ave 0:1 V. Setubal - Moreiren{e 5:0 Nacional - Braga 3:2 V. Gimarae{ - Maritimo 1:1

PAROVI
18. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 21. 1. 21. 1. 21.00 Sporting - Beira Mar 21.15 Porto - P. Fereira 17.00 E{toril - @il Visente 17.00 Maritimo - Olhanen{e 19.00 Braga - V. Setubal 21.15 Rio Ave - V. Gimarae{ 17.00 Akademika - Nacional 21.00 Moreiren{e - Benfika 1 1 1 1 1 1 1 2

BELGIJSKA JUPILER LIGA, 23. KOLO


TABELA UKUPNO
1. Anderleht 2. Varegem 3. Lokeren 4. Klub Bri` 5. Standard L. 6. Genk 7. Mons 8. Kortrijk 9. Mehelen 10. Leuven 11. [arlroa 12. Gent 13. Beveren 14. Ber{ot 15. Lirs 16. Serkl Bri` 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 13 12 11 12 9 9 8 8 6 7 5 5 5 3 3 4 5 4 6 2 9 4 5 5 10 3 7 7 3 9 5 2 4 6 5 8 4 9 9 9 6 12 10 10 14 10 14 57:20 36:23 41:30 51:34 45:28 43:33 37:42 24:23 31:31 39:34 22:40 24:34 22:37 23:45 23:43 26:47 52 44 40 39 38 36 31 29 29 28 24 22 22 18 18 14

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Anderleht 2. Standard L. 3. Klub Bri` 4. Genk 5. Varegem 6. Lokeren 7. Mons 8. Leuven 9. Mehelen 10. Kortrijk 11. Serkl Bri` 12. Gent 13. [arlroa 14. Ber{ot 15. Lirs 16. Beveren 11 11 11 11 12 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 8 6 6 6 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 2 1 0 3 3 3 4 2 5 1 3 3 2 2 2 5 5 0 3 2 2 3 2 4 2 5 3 5 6 6 6 4 4 30:7 26:12 21:10 24:14 22:17 21:15 19:20 22:16 17:17 17:13 14:18 11:14 11:19 16:28 11:17 9:16 31 24 21 21 21 19 17 17 16 15 12 11 11 11 11 11

TABELA GOST
1. Varegem 2. Lokeren 3. Anderleht 4. Klub Bri` 5. Genk 6. Standard L. 7. Kortrijk 8. Mons 9. [arlroa 10. Mehelen 11. Beveren 12. Leuven 13. Gent 14. Ber{ot 15. Lirs 16. Serkl Bri` 10 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 6 5 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0 2 0 3 3 6 2 2 2 1 4 2 5 5 1 4 2 1 4 2 3 2 5 6 5 6 4 6 4 4 8 6 9 14:6 20:15 27:13 30:24 19:19 19:16 7:10 18:22 11:21 14:14 13:21 17:18 13:20 7:17 12:26 12:29 23 21 21 18 15 14 14 14 13 13 11 11 11 7 7 2

Anderleht - Lirs 4:1 Standard Lije` - Ber{ot 3:0 Klub Bri` - Kortrijk 0:0 [arlroa - Mons 1:2 Lokeren - Serkl Bri` 3:0 Mehelen - Gent 1:0 Beveren - Genk 1:1 Varegem - Leuven 2:1

PAROVI
19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.30 18.00 Gent - Standard L. 1 Genk - [arlroa 1 Kortrijk - Ber{ot 1 Leuven - Lokeren 1 Lirs - Beveren 1H Mons - Mehelen 1 Serkl Bri` - Klub Bri` 1 Anderleht - Varegem 1