ANALITIČKI KONTNI PLAN

ZA PRIVREDNA/GOSPODARSKA DRUŠTVA i druga pravna lica koja vode poslovne knjige po Kontnom okviru za privredna društva

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA/GOSPODARSKA DRUŠTVA i druga pravna lica koja vode poslovne knjige po Kontnom okviru za privredna društva

d.o.o. za istraživačko-razvojne usluge i poslovni konsalting BiH - 71000 Sarajevo, Envera Šehovića 14 Tel/faks: + 387 33 72 05 80, 72 05 81 e-mail: revicon@revicon.info www.revicon.info ID BROJ 200491380008 Podružnica Tuzla 75000 Tuzla, Turalibegova 30 Tel: + 387 35 26 50 30; Faks: + 387 35 26 50 31 e-mail: revicon.tz@bih.net.ba

Žiro-računi UniCredit Bank BiH d.d: 3383202200308627 Intesa Sanpaolo banka BiH: 1549995000532995 Nova banka A.D: 5550050001608033 Union banka: 1020500000075755 ProCredit banka d.d: 1941011354700156 Raiffeisen Bank BiH d.d: 1610000060920085 Hypo Alpe Adria Bank d.d: 3060350000444164 Volksbank a.d. Banjaluka: 5673831100002975

ZA IZDAVAČA: UREDNIK: DTP: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU:

Marin IVANIŠEVIĆ Milan DMITROVIĆ Lejla ALIĆ i Adnan MAHMUTOVIĆ Štamparija FOJNICA, Fojnica Šehzija BULJINA

© Strogo zabranjeno svako umnožavanje i preštampavanje ovog djela bez odobrenja izdavača. Neovlašteno kopiranje, umnožavanje i preštampavanje predstavlja krivično djelo iz čl. 111. Zakona o autorskom pravu (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02).

ANALITIČKI KONTNI PLAN
ZA PRIVREDNA/GOSPODARSKA DRUŠTVA i druga pravna lica koja vode poslovne knjige po Kontnom okviru za privredna društva

januar/siječanj 2011.

Sadržaj

Klasa 0 - STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI 01 - Nematerijalna sredstva ............................................................................................9 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema...........................................................................10 03 - Investicijske nekretnine .........................................................................................14 04 - Biološka sredstva ...................................................................................................15 05 - Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva ......................................................16 06 - Dugoročni finansijski plasmani .............................................................................17 07 - Druga dugoročna potraživanja...............................................................................18 09 - Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja..........................................19 Klasa 1 - ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI 10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar ............................................21 11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge ........................................24 12 - Gotovi proizvodi ....................................................................................................26 13 - Roba .......................................................................................................................27 14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji ............29 15 - Dati avansi .............................................................................................................31 Klasa 2 - GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI 20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti..........................................................................33 21 - Potraživanja od prodaje .........................................................................................35 22 - Potraživanja iz specifičnih poslova........................................................................36 23 - Druga kratkoročna potraživanja ............................................................................37 24 - Kratkoročni finansijski plasmani ...........................................................................39 27 - Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez ..........................................................41 28 - Aktivna vremenska razgraničenja ..........................................................................43 29 - Gubitak iznad visine kapitala ................................................................................44 Klasa 3 - KAPITAL 30 - Osnovni kapital ......................................................................................................45 31 - Upisani neuplaćeni kapital.....................................................................................45 32 - Rezerve ..................................................................................................................46 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici ........................................46 34 - Neraspoređena dobit ..............................................................................................47 35 - Gubitak do visine kapitala .....................................................................................48 36 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli ........................................................................48
© R E V ICO N

5

Klasa 4 - OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA 40 - Dugoročna rezervisanja (i razgraničenja) i odložene porezne obaveze ................49 41 - Dugoročne obaveze ...............................................................................................51 42 - Kratkoročne finansijske obaveze ...........................................................................52 43 - Obaveze iz poslovanja ...........................................................................................54 44 - Obaveze iz specifičnih poslova..............................................................................55 45 - Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih ........................56 46 - Druge obaveze .......................................................................................................58 47 - Obaveze za PDV ....................................................................................................60 48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine ...........................................61 49 - Pasivna vremenska razgraničenja ..........................................................................62 Klasa 5 - RASHODI 50 - Nabavna vrijednost prodate robe ...........................................................................65 51 - Materijalni troškovi ...............................................................................................65 52 - Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica .......................66 53 - Troškovi proizvodnih usluga .................................................................................68 54 - Amortizacija i troškovi rezervisanja ......................................................................70 55 - Nematerijalni troškovi ...........................................................................................72 56 - Finansijski rashodi .................................................................................................74 57 - Ostali rashodi i gubici ............................................................................................75 58 - Rashodi/gubici iz osnova umanjenja vrijednosti sredstava ...................................77 59 - Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina, promjena vrijednosti zaliha učinaka i prenos rashoda...............79 Klasa 6 - PRIHODI 60 - Prihodi od prodaje robe .........................................................................................81 61 - Prihodi od prodaje učinaka ....................................................................................81 62 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka ................................................82 64 - Promjena vrijednosti specifičnih stalnih sredstava ................................................82 65 - Ostali poslovni prihodi ..........................................................................................83 66 - Finansijski prihodi .................................................................................................84 67 - Ostali prihodi i dobici ............................................................................................86 68 - Prihodi/dobici iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava .................................88 69 - Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina i prenos prihoda ..........................................................................90 Klasa 7 - OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA 70 - Otvaranje glavne knjige .........................................................................................91 71 - Zaključak konta uspjeha ........................................................................................91 72 - Račun dobitka i gubitka .........................................................................................91 73 - Zaključak konta stanja ...........................................................................................92
6
© R E V ICO N

Klasa 8 - VANBILANSNA EVIDENCIJA 88 - Vanbilansna aktiva .................................................................................................93 89 - Vanbilansna pasiva ................................................................................................95 Klasa 9 - OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA 90 - Konta odnosa sa finansijskim računovodstvom.....................................................97 91 - Materijal i roba ......................................................................................................97 92 - Konta mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih djelatnosti .............98 93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova ..........................................................99 94 - Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti ...................................99 95 - Nosioci troškova ..................................................................................................100 96 - Gotovi proizvodi ..................................................................................................101 97 - Slobodna grupa ....................................................................................................101 98 - Rashodi i prihodi .................................................................................................101 99 - Konta dobitka, gubitka i zaključka ......................................................................102 UPOREDNI PREGLED PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA prilikom otvaranja početnih stanja 01. 01. 2011. godine .......................................105

© R E V ICO N

7

Klasa 0 - STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
01 - Nematerijalna sredstva
010 - Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 - Dugoročna ulaganja u razvoj materijala i proizvoda 0101 - Dugoročna ulaganja u razvoj tehnologije procesa proizvodnje 0102 - Dugoročna ulaganja u razvoj tržišta 0103 - Dugoročna ulaganja u razvoj usluga 0107 - Ostala dugoročna ulaganja u razvoj 0108 - Ispravka vrijednosti ulaganja u razvoj po osnovu amortizacije 0109 - Vrijednosno usklađivanje ulaganja u razvoj
Napomena: Izdaci za razvoj se mogu priznati kao nematerijalno sredstvo u skladu sa uslovima iz MRS 38. Za razliku od toga, izdaci učinjeni u fazi istraživanja ne mogu biti priznati kao sredstvo, nego samo kao rashod u periodu u kome su učinjeni (MRS 38, tač 54.).

011 - Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava 0110 - Koncesije i druga slična prava korištenja 0111 - Patenti 0112 - Licence 0113 - Specijalne licence (prava na prikazivanje filmova i sl.) 0114 - Pravo na zaštitni znak (robni ili uslužni žig), model ili uzorak 0115 - Industrijska znanja (know-how) 0117 - Ostala dugoročna prava 0118 - Ispravka vrijednosti koncesija, patenata, licenci i sl. prava po osnovu amortizacije 0119 - Vrijednosno usklađivanje koncesija, patenata, licenci i sličnih prava 012 - Goodwill 0120 - Goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji sticanja 0121 - Goodwill stečen u poslovnoj kombinaciji spajanja 0129 - Vrijednosno usklađivanje goodwilla
Napomene: Goodwill se priznaje samo kada je rezultat poslovnih kombinacija, sticanjem drugog pravnog lica i/ ili spajanjem pravnih lica. “Interno stečeni” goodwill ne može biti priznat kao kao sredstvo (MRS 38, tač. 48.) Goodwill se početno vrednuje kao pozitivna razlika između troška sticanja i sticateljevog udjela u neto fer vrijednosti prepoznatljivih sredstava, obaveza i potencijalnih (nepredviđenih) obaveza stečenog pravnog lica (MSFI 3, tač. 51.). Goodwill se ne amortizuje. Nakon početnog priznavanja, goodwill se testira na umanjenja vrijednosti, najmanje jednom godišnje, na datum bilansa, pa i češće, ako događaji ili okolnosti upućuju na mogući gubitak od umanjenja njegove vrijednosti (MSFI 3, tač. 54. i 55.).

© R E V ICO N

9

013 - Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 0130 - Ulaganja na tuđem zemljištu uzetom u dugoročni operativni najam 0131 - Ulaganja na tuđim građevinskim objektima uzetim u dugoročni operativni najam 0132 - Ulaganja na tuđim postrojenjima uzetim u dugoročni operativni najam 0133 - Ulaganja na tuđoj opremi uzetoj u dugoročni operativni najam 0137 - Ostala ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 0138 - Ispravka vrijednosti ulaganja na tuđim stalnim sredstvima po osnovu amortizacije 0139 - Vrijednosno usklađivanje ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 014 - Ostala nematerijalna sredstva 0140 - Računarski programi (software) koji nisu sastavni dio hardware-a 0141 - Izdaci za komasacije i dr. dugoročna unapređenja u poljoprivredi 0142 - Izdaci za arondacije 0143 - Izdaci za višegodišnje pravo korištenja ili zakup biološke imovine 0144 - Izdaci za priključak i korištenje infrastrukturne mreže 0147 - Ostala nematerijalna ulaganja 0148 - Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava po osnovu amortizacije 0149 - Vrijednosno usklađivanje ostalih nematerijalnih sredstava 015 - Nematerijalna sredstva u pripremi 0150 - Ulaganja u razvoj u periodu pribavljanja 0151 - Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava u pripremi 0153 - Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima u pripremi 0154 - Ostala nematerijalna sredstva u pripremi 0159 - Vrijednosno usklađivanje nematerijalnih sredstava u pripremi 017 - Avansi za nematerijalna sredstva 0170 - Avansi za troškove razvoja 0171 - Avansi za koncesije, patente, licence, zaštitne znakove i druga prava 0173 - Avansi za ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 0174 - Avansi za sticanje ostalih nematerijalnih sredstava 0179 - Vrijednosno usklađivanje datih avansa za nematerijalna sredstva

02 - Nekretnine, postrojenja i oprema
020 - Zemljište 0200 - Poljoprivredna zemljišta 0201 - Građevinska zemljišta 0202 - Šumska zemljišta
10
© R E V ICO N

0203 - Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0204 - Zemljišta za eksploataciju rudnog bogatstva 0205 - Zemljišta pod višegodišnjim zasadima, parkovima i sl. 0206 - Zemljišta pod objektima, dvorištima, prometnicama, parkiralištima i sl. 0207 - Poboljšanja na zemljištima (sa ograničenim vijekom trajanja) 0208 - Ostala zemljišta 0209 - Vrijednosno usklađivanje zemljišta
Napomena: Zemljište se, kad god je to moguće, iskazuje odvojeno od građevina ili drugih sredstava na tom zemljištu (pa i ako se pribavljaju zajedno, odnosno i ako nisu zavedeni kao odvojeni vlasnički oblici i sl), pošto su to sredstva sa različitim ekonomskim, pa i računovodstvenim karakteristikama. Zemljišta se, kao trajna vrijednost, ne amortizuju, ali se preispituju na umanjenje vrijednosti (MRS 36). Ulaganja u zemljišta koja trajno povećava vrijednost zemljišta, tretiraju se kao naknadni izdaci koji uvećavaju vrijednost tog zemljišta. Posebno se iskazuju (0207) ona ulaganja u poboljšanja zemljišta koja imaju ograničeni vijek trajanja, koja se i amortizuju u tom očekivanom vremenu trajanja.

021 - Građevinski objekti 0210 - Upravni/administrativni objekti 0211 - Proizvodni i prateći objekti 0212 - Trgovinski objekti 0213 - Hoteli, moteli, restorani i sl. 0214 - Skladišta, silosi, sušionice, hladnjače i sl. 0215 - Putevi, mostovi, garaže, dvorišta, parkirališta, staze i sl. 0216 - Objekti vodovoda, kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda 0217 - Ostali građevinski objekti 0218 - Ispravka vrijednosti građevinskih objekata po osnovu amortizacije 0219 - Vrijednosno usklađivanje građevinskih objekata
Napomena: Zavisno od djelatnosti pravnog lica, analitika građevinskih objekata se može razraditi i na drugi način. Unutar toga, a u cilju adekvatnog obračuna amortizacije, graevinski objekti se mogu i dodatno analitički razvrstati prema očekivanom vremenu njihovog trajanja, zavisno od vrste materijala od kojeg su izgrađeni (objekti od betona, kamena i opeke; objekti od metala; objekti od drveta; montažni objekti i sl.) i drugih elemenata koji utiču na vijek trajanja građevinskih objekata.

022 - Postrojenja i oprema (mašine) 0220 - Postrojenja i oprema za proizvodnju, preradu i obradu 02200 - Postrojenja i oprema za primarnu proizvodnju ili eksploataciju 02201 - Postrojenja i oprema za primarnu preradu 02202 - Postrojenja i oprema za obradu 02203 - Postrojenja i oprema za internu manipulaciju 02204 - Postrojenja i oprema pakiranje 02207 - Ostala postrojenja i oprema za proizvodnju, preradu i obradu 0221 - Uredska oprema 02210 - Elektronski računari - PC 02211 - Ostala elektronska oprema za obradu podataka

© R E V ICO N

11

02212 - Elektronski štampači 02213 - Aparati za kopiranje 02214 - Telefonska i telefaks oprema 02215 - Računske mašine 02217 - Ostala uredska oprema 0222 - Oprema za grijanje, ventilaciju, održavanje prostorija i klima uređaji 0223 - Oprema za protupožarnu i protivprovalnu zaštitu 0224 - Telefonske i telegrafske centrale 0225 - Laboratorijska oprema 0226 - Oprema za građevinarstvo 0227 - Ostala postrojenja i oprema 0228 - Ispravka vrijednosti postrojenja i opreme po osnovu amortizacije 0229 - Vrijednosno usklađivanje postrojenja i opreme
Napomena: Zavisno od djelatnosti pravnog lica, analitika i subanalitika postrojenja i opreme se može razraditi i na drugi način. Unutar toga, a u cilju adekvatnog obračuna amortizacije, treba izvršiti dodatno razvrstavanje postrojenja i opreme prema očekivanom korisnom vijeku njiove upotrebe.

023 - Alati, pogonski i kancelarijski namještaj 0230 - Specijalni alati 0231 - Univerzalni i ostali alati 0232 - Mjerni i kontrolni instrumenti 0233 - Pogonski i skladišni namještaj (stalaže, ormari, skele i dr.) 0234 - Namještaj u trgovini, ugostiteljstvu i dr. uslužnim djelatnostima 0235 - Kancalarijski namještaj 0236 - Ostali krupni inventar za opremanje i uređenje 0237 - Ostalo 0238 - Ispravka vrijednosti alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja 0239 - Vrijednosno usklađivanje alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja
Napomena: Zavisno od djelatnosti pravnog lica, analitika alata i pogonskog i kancelarijskog namještaja se može razraditi i na drugi način. Unutar toga, a u cilju adekvatnog obračuna amortizacije, treba izvršiti dodatno razvrstavanje prema očekivanom korisnom vijeku njihove upotrebe.

024 - Transportna sredstva 0240 - Transportna sredstva u cestovnom prometu 02400 - Putnički automobili 02401 - Dostavna vozila 02402 - Teretna i vučna vozila (kamioni i tegljači) 02403 - Priključna vozila (prikolice) 02404 - Autobusi 02405 -Trolejbusi 02406 - Motocikli 02407 - Bicikli 02408 - Ostalo
12
© R E V ICO N

0241 - Transportna sredstva u željezničkom prometu 02410 - Električne lokomotive 02411 - Dizel lokomotive 02412 - Putnički vagoni 02413 - Teretni vagoni 02414 - Vagoni cisterne 02415 - Specijalni vagodi za prevoz rasutog tereta 02416 - Ostali vagoni 02418 - Ostalo 0242 - Transportna sredstva u riječnom i pomorskom prometu 02420 - Teretni brodovi 02421 - Putnički brodovi 02422 - Tegljači 02423 - Skele 02424 - Motorni čamci 02425 - Ostali čamci 02428 - Ostalo 0243 - Transportna sredstva u zračnom prometu 02430 - Vlastite letjelice 02431 - Letjelice u finansijskom lizingu 02438 - Ostalo 0247 - Ostala transportna sredstva i uređaji 0248 - Ispravka vrijednosti transportnih sredstava po osnovu amortizacije 0249 - Vrijednosno usklađivanje transportnih sredstava
Napomena: Zavisno od djelatnosti pravnog lica, analitika transportnih sredstava se može razraditi i na drugi način. Unutar toga, a u cilju adekvatnog obračuna amortizacije, treba izvršiti dodatno razvrstavanje prema očekivanom korisnom vijeku njihove upotrebe.

025 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0250 - Investicije u toku: zemljišta 0251 - Investicije u toku: građevinski objekti 0252 - Investicije u toku: postrojenja i oprema (mašine) 0253 - Investicije u toku: alati, pogonski i kancalarijski namještaj 0254 - Investicije u toku: transportna sredstva 0256 - Investicije u toku: stambene zgrade i stanovi 0259 - Vrijednosno usklađivanje nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi 026 - Stambene zgrade i stanovi 0260 - Stambeni objekti u cjelokupnom vlasništvu pravnog lica 0261 - Stambeni objekti u djelimičnom vlasništvu pravnog lica 0262 - Stanovi u vlasništvu pravnog lica 0265 - Stambeni objekti i stanovi u procesu restitucije
© R E V ICO N

13

0267 - Ostalo 0268 - Ispravka vrijednosti stambenih zgrada i stanova po osnovu amortizacije 0269 - Vrijednosno usklađivanje stambenih zgrada i stanova 027 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0270 - Avansi za zemljišta 0271 - Avansi za građevinske objekte 0272 - Avansi za postrojenja i opremu (mašine) 0273 - Avansi za alate, pogonski i kancalarijski namještaj 0274 - Avansi za transportna sredstva 0276 - Avansi za stambene zgrade i stanove 0279 - Vrijednosno usklađivanje datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu

03 - Investicijske nekretnine
Napomena: Prema MRS 40 - Ulaganja u nekretnine, investicijske nekretnine (ulagačke nekretnine) su posebna kategorija dugotrajne imovine (zemljišta ili zgrade, ili dijelovi zgrada, ili i jedno i drugo) koja se (bilo da je u vlasništvu ili je unajmljena) drži u cilju ostvarivanja zarade od iznajmljivanja ili od kapitalnog povećanja njihove vrijednosti, ili radi i jednog i radi drugog (a ne za potrebe vlastitog poslovnog korištenja niti radi daljnje prodaje u kratkom roku).

030 - Ulaganja u vlastito zemljište 0300 - Vlastito zemljište dato u najam 0301 - Zemljište pribavljeno radi kapitalnog povećanja vrijednosti 0309 - Vrijednosno usklađivanje vlastitog zemljišta - investicijske nekretnine 031 - Ulaganja u unajmljeno zemljište 0310 - Zemljište u finansijskom najmu dato u podnajam 0311 - Zemljište u operativnom najmu dato u podnajam 0319 - Vrijednosno usklađivanje unajmljenog zemljišta - investicijske nekretnine 032 - Ulaganja u vlastite građevine 0320 - Vlastite građevine date u najam 0321 - Građevine pribavljene radi kapitalnog povećanja vrijednosti 0322 - Oprema zgrade koja je sastavni dio ulaganja u nekretnine 0328 - Ispravka vrijednosti (primjena metode nabavne vrijednosti) 0329 - Vrijednosno usklađivanje (primjena metode fer vrijednosti) 033 - Ulaganja u unajmljene građevine 0330 - Građevine u finansijskom najmu date u podnajam 0331 - Građevine u operativnom najmu date u podnajam 0338 - Ispravka vrijednosti (primjena metode nabavne vrijednosti) 0339 - Vrijednosno usklađivanje (primjena metode fer vrijednosti)
14

© R E V ICO N

035 - Ulaganja u nekretnine u pripremi 0350 - Investicije u toku u vlastito zemljište - investicijske nekretnine 0351 - Investicije u toku u unajmljeno zemljište - investicijske nekretnine 0352 - Investicije u toku u vlastite građevine - investicijske nekretnine 0353 - Investicije u toku u unajmljene građevine - investicijske nekretnine 0359 - Vrijednosno usklađivanje investicijskih nekretnina u pripremi 037 - Avansi za investicijske nekretnine 0370 - Avansi za vlastito zemljište - investicijske nekretnine 0371 - Avansi za unajmljeno zemljište - investicijske nekretnine 0372 - Avansi za vlastite građevine - investicijske nekretnine 0373 - Avansi za unajmljene građevine - investicijske nekretnine 0379 - Vrijednosno usklađivanje datih avansa za investicijske nekretnine

04 - Biološka sredstva
Napomena: Računovodstveni tretman bioloških sredstava (živih životina i biljki), poljoprivrednih proizvoda u trenutku ubiranja (žetve) i subvencija u poljoprovredi uređuje MRS 41. Prilikom početnog priznavanja i najmanje na svaki datum bilansa, biološka sredstva se vrednuju po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove prodaje. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano ili adekvatno utvrditi, biološko sredstvo se vrednuje po nabavnoj vrijednosti, uz obračun amortizacije i testiranje na umanjenje vrijednosti.

040 - Šume 0400 - Bjelogorične šume 0401 - Crnogorične šume 0402 - Mješovite šume 0407 - Ostale šume 0408 - Ispravka vrijednosti šuma 0409 - Vrijednosno usklađivanje šuma 041 - Višegodišnji zasadi 0410 - Voćnjaci 0411 - Vinogradi 0412 - Hmeljnici 0413 - Maslinici 0414 - Brzorastuće drveće 0415 - Parkovi, zelenila, zasadi i travnjaci 0417 - Ostali višegodišnji zasadi 0418 - Ispravka vrijednosti višegodišnjih zasada 0419 - Vrijednosno usklađivanje višegodišnjih zasada 042 - Osnovno stado 0420 - Priplodno stado (subanalitika po vrstama stada) 0421 - Muzno stado (subanalitika po vrstama stada)

© R E V ICO N

15

0422 - Radna stoka (subanalitika po vrstama stoke) 0423 - Osnovno stado kod kooperanata 0427 - Ostalo osnovno stado (osim stoke / životinja u tovu) 0428 - Ispravka vrijednosti osnovnog stada 0429 - Vrijednosno usklađivanje osnovnog stada 045 - Biološka sredstva u pripremi 0450 - Investicije u toku: šume 0451 - Investicije u toku: višegodišnji zasadi 0452 - Investicije u toku: osnovno stado 0459 - Vrijednosno usklađivanje bioloških sredstava u pripremi 047 - Avansi za biološka sredstva 0470 - Avansi za šume 0471 - Avansi za višegodišnje zasade 0472 - Avansi za osnovno stado 0479 - Vrijednosno usklađivanje datih avansa za biološka sredstva

05 - Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
050 - Ostala stalna materijalna sredstva u upotrebi 0500 - Knjige trajne vrijednosti 0501 - Muzejski eksponati 0502 - Predmeti arhivske građe 0503 - Spomenici kulture 0504 - Predmeti prirodnih rijetkosti 0505 - Predmeti historijske vrijednosti 0506 - Djela likovne umjetnosti, kiparstva i primijenjenih umjetnosti 0507 - Ostala specifična stalna materijalna sredstva 0508 - Ispravka vrijednosti (eventualna) 0509 - Vrijednosno usklađivanje specifičnih stalnih materijalnih sredstava 055 - Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi 0550 - Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi (subanalitika po vrstama) 0559 - Vrijednosno usklađivanje ostalih materijalnih sredstava u pripremi 057 - Avansi za ostala stalna materijalna sredstva 0570 - Avansi za ostala stalna materijalna sredstva (subanalitika po vrstama) 0579 - Vrijednosno usklađivanje datih avansa za ostala materijalna sredstva

16

© R E V ICO N

06 - Dugoročni finansijski plasmani
060 - Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica (unutar grupe za konsolidaciju) 0600 - Učešća u dionicama povezanih pravnih lica u zemlji 0601 - Učešća u dionicama povezanih pravnih lica u inostranstvu 0602 - Učešća u udjelima povezanih pravnih lica u zemlji 0603 - Učešća u udjelima povezanih pravnih lica u inostranstvu 0607 - Ostala učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u zemlji 0608 - Ostala učešća u kapitalu povezanih pravnih lica u inostranstvu 061 - Učešća u kapitalu drugih pravnih lica (izvan grupe za konsolidaciju) 0610 - Učešća u dionicama drugih pravnih lica u zemlji 0611 - Učešća u dionicama drugih pravnih lica u inostranstvu 0612 - Učešća u udjelima drugih pravnih lica u zemlji 0613 - Učešća u udjelima drugih pravnih lica u inostranstvu 0617 - Ostala učešća u kapitalu drugih pravnih lica u zemlji 0618 - Ostala učešća u kapitalu drugih pravnih lica u inostranstvu 062 - Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima (unutar grupe za konsolidaciju) 0620 - Dugoročni finansijski krediti/zajmovi dati povezanim pravnim licima u zemlji 0621 - Dugoročni finansijski krediti/zajmovi dati povezanim pravnim licima u inostranstvu 0623 - Dugoročni robni krediti dati povezanim pravnim licima u zemlji 0624 - Dugoročni robni krediti dati povezanim pravnim licima u inostranstvu 0627 - Ostali dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima u zemlji 0628 - Ostali dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima u inostranstvu 063 - Dugoročni krediti dati u zemlji (izvan grupe za konsolidaciju) 0630 - Dugoročni finansijski krediti/zajmovi dati drugim pravnim licima u zemlji 0631 - Dugoročni robni krediti dati drugim pravnim licima u zemlji 0632 - Dugoročni potrošački krediti dati u zemlji 0633 - Dugoročni krediti dati zaposlenicima u zemlji 0638 - Ostali dugoročni krediti dati drugim pravnim i fizičkim licima u zemlji 064 - Dugoročni krediti dati u inostranstvo (izvan grupe za konsolidaciju) 0640 - Dugoročni finansijski krediti/zajmovi dati drugim pravnim licima u inostranstvu 0641 - Dugoročni robni krediti dati drugim pravnim licima u inostranstvu 0642 - Dugoročni potrošački krediti dati u inostranstvu
17

© R E V ICO N

0643 - Dugoročni krediti dati zaposlenima u inostranstvu 0648 - Ostali dugoročni krediti dati drugim pravnim i fizičkim licima u inostranstvu 065 - Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0650 - Dugoročne obveznice raspoložive za prodaju 0651 - Dionice raspoložive za prodaju 0652 - Certifikati o dugoročnom depozitu raspoloživi za prodaju 0653 - Dugoročni finansijski derivati raspoloživi za prodaju 0657 - Ostali vrij. papiri s rokom dospijeća preko godinu dana raspoloživi za prodaju 066 - Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 0660 - Dugoročne obveznice koje se drže do roka dospijeća 0662 - Certifikati o dugoročnom depozitu koji se drže do roka dospijeća 0663 - Dugoročni finansijski derivati koji se drže do roka dospijeća 0668 - Ostali vrij.pap. s rokom dospijeća preko godinu dana koje se drže do roka dospijeća 068 - Ostali dugoročni finansijski plasmani 0680 - Obavezna (propisana) dugoročna ulaganja 0681 - Dugoročna ulaganja u zajedničke investicije 0682 - Dugoročna ulaganja iz drugih poslovnih interesa 0683 - Dugoročno oročeni depoziti kod finansijskih organizacija 0688 - Ostali dugoročni plasmani 069 - Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana 0690 - Ispravka vrijednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 0691 - Ispravka vrijednosti učešća u kapitalu drugih pravnih lica 0692 - Ispravka vrijednosti dugoročnih kredita datih povezanim pravnim licima 0693 - Ispravka vrijednosti dugoročnih kredita datih u zemlji 0694 - Ispravka vrijednosti dugoročnih kredita datih u inostranstvo 0695 - Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0696 - Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava koja se drže do roka dospijeća 0698 - Ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih plasmana

07 - Druga dugoročna potraživanja
070 - Potraživanja od povezanih pravnih lica (unutar grupe za konsolidaciju) 0700 - Potraživanja po osnovu prodaje na kredit povezanim pravnim licima u zemlji 0701 - Potraživanja po osnovu prodaje na kredit povezanim pravnim licima u inostranstvu
18
© R E V ICO N

0702 - Dugoročna potraživanja od povezanih lica po ugovorima o finansijskom lizingu 0703 - Dugoročno dati depoziti povezanim pravnim licima u zemlji 0704 - Dugoročno dati depoziti povezanim pravnim licima u inostranstvu 0705 - Dugoročno date kaucije povezanim pravnim licima u zemlji 0706 - Dugoročno date kaucije povezanim pravnim licima u inostranstvu 0707 - Druga dugoročna potraživanja od povezanih pravnih lica u zemlji 0708 - Druga dugoročna potraživanja od povezanih pravnih lica u inostranstvu 071 - Potraživanja po osnovu prodaje na kredit (izvan grupe za konsolidaciju) 0710 - Potraživanja po osnovu prodaje na kredit u zemlji 0711 - Potraživanja po osnovu prodaje na kredit u inostranstvu 072 - Potraživanja po ugovorima o finansijskom najmu (lizingu) - razrada po predmetima lizinga, korisnicima lizinga itd., sa sljedećom mogućom podrazradom: 072...0 - Potraživanja za otplatu 072...1 - Potraživanja za kamatu 072...2 - Potraživanja za ušeće 072...3 - Potraživanja za naknade, itd. 078 - Ostala dugoročna potraživanja (izvan grupe za konsolidaciju) 0780 - Dugoročno dati depoziti drugim licima u zemlji 0781 - Dugoročno dati depoziti drugim licima u inostranstvu 0782 - Dugoročno date kaucije drugim licima u zemlji 0783 - Dugoročno date kaucije drugim licima u inostranstvu 0787 - Ostala dugoročna potraživanja u zemlji 0788 - Ostala dugoročna potraživanja u inostranstvu 079 - Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja 0790 - Ispravka vrijednosti potraživanja od povezanih pravnih lica 0791 - Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje na kredit 0792 - Ispravka vrijednosti potraživanja po ugovorima o finansijskom lizingu 0798 - Ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih potraživanja

09 - Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja
090 - Odložena porezna sredstva (na period duži od jedne godine) 0900 - Odložena porezna sredstva iz osnova odbitnih privremenih razlika 0901 - Odložena porezna sredstva iz osnova neiskorištenih poreznih gubitaka 0902 - Odložena porezna sredstva iz osnova neiskorištenih poreznih kredita 0908 - Ostala dugoročna odložena porezna sredstva
© R E V ICO N

19

0909 - Promjene vrijednosti odloženih poreznih sredstava usljed promjene porezne stope
Napomena: Odložena porezna sredstva se utvrđuju i iskazuju u skladu sa MRS 12, a na osnovu važećih propisa o porezu na dobit.

091 - Unaprijed plaćeni troškovi (za period duži od 12 mjeseci) 0910 - Unaprijed plaćena zakupnina (operativni najam) 0911 - Unaprijed plaćeno osiguranje 0918 - Ostali unaprijed plaćeni troškovi 098 - Ostala dugoročna razgraničenja 0980 - Obračunati ostvareni prihod 0981 - Dugoročna rezervisanja za rizike 0982 - Dugoročna rezervisanja za obaveze 0988 - Ostala razgraničenja za period duži od 12 mjeseci

20

© R E V ICO N

Klasa 1 - ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
100 - Obračun troška nabavke 1000 - Fakturna vrijednost po obračunu dobavljača 10001 - Fakturna vrijednost sirovina i materijala 10002 - Fakturna vrijednost rezervnih dijelova 10003 - Fakturna vrijednost autoguma i ambalaže 10004 - Fakturna vrijednost alata i sitnog inventara 1001 - Zavisni troškovi nabavke (transport, manipulativni troškovi, osiguranje, čuvanje, atestiranje i sl.) 10011 - Zavisni troškovi nabavke sirovina i materijala 10012 - Zavisni troškovi nabavke rezervnih dijelova 10013 - Zavisni troškovi nabavke autoguma i ambalaže 10014 - Zavisni troškovi nabavke alata i sitnog inventara 1002 - Carine, druge uvozne dažbine i nepovratni porezi 10021 - Nepovratne dažbine i porezi za sirovine i materijal 10022 - Nepovratne dažbine i porezi za rezervne dijelove 10023 - Nepovratne dažbine i porezi za autogume i ambalažu 10024 - Nepovratne dažbine i porezi za alat i sitan inventar 1003 - Špediterski i drugi posrednički troškovi 10031 - Posrednički troškovi za sirovine i materijal 10032 - Posrednički troškovi za rezervne dijelove 10033 - Posrednički troškovi za autogume i ambalažu 10034 - Posrednički troškovi za alat i sutan inventar 1008 - Ostali troškovi nabavke 10081 - Ostali troškovi nabavke sirovina i materijala 10082 - Ostali troškovi nabavke rezervnih dijelova 10083 - Ostali troškovi nabavke autoguma i ambalaže 10084 - Ostali troškovi nabavke alata i sitnog inventara 1009 - Obračun nabavke 10091 - Obračun nabavke sirovina i materijala 10092 - Obračun nabavke rezervnih dijelova 10093 - Obračun nabavke autoguma i ambalaže 10094 - Obračun nabavke alata i sitnog inventara 101 - Sirovine i materijal 1010 - Sirovine i materijal u vlastitom skladištu (subanalitika po skladištima i vrstama materijala)
© R E V ICO N

21

10100 - Zalihe osnovnih sirovina i materijala 10101 - Zalihe pomoćnih sirovina i materijala 10102 - Zalihe goriva i maziva 10103 - Zalihe poluproizvoda i dijelova/komponenti 10104 - Zalihe materijala na osnovu zajedničke nabavke 10105 - Zalihe primarnog ambalažnog materijala 10106 - Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu 10107 - Zalihe materijala u građevinarstvu 10108 - Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala 10109 - Zalihe ostalih sirovina i materijala 1011 - Sirovine i materijal u javnom ili drugom skladištu 1012 - Sirovine i materijala kod kooperanata 1013 - Sirovine i materijal u obradi, doradi i manipulaciji 1014 - Zalihe uredskog materijala i pribora 1015 - Zalihe materijala za servisne usluge 1017 - Sirovine i materijal na putu 1018 - Zalihe ostalog materijala, pribora i sl. 102 - Rezervni dijelovi (analitika po vrstama rezervnih dijelova, skladištima i dr.) 1020 - Rezervni dijelovi proizvodnih postrojenja i opreme 1021 - Rezervni dijelovi transportnih sredstava 1022 - Rezervni dijelovi uredske opreme 1023 - Rezervni dijelovi opreme za grijanje, ventilaciju, obezbjeđenje i dr. 1024 - Rezervni dijelovi opreme za obradu zemljišta 1025 - Zalihe rezervnih dijelova za servisne usluge 1026 - Rezervni dijelovi opreme za građevinarstvo 1027 - Rezervni dijelovi na putu 1028 - Ostali rezervni dijelovi za vlastitu upotrebu 103 - Autogume i ambalaža 1030 - Autogume na zalihi 1031 - Ambalaža na zalihi 1032 - Autogume u upotrebi 1033 - Ambalaža u upotrebi 1035 - Autogume i ambalaža za servisne usluge 1036 - Autogume i ambalaža u obradi, doradi i manipulaciji 1037 - Autogume i ambalaža na putu 1038 - Ostalo
Daljnja razrada: prema vrstama autoguma (novih, obnovljenih, prema vrstama vozila i dr.), odnosno prema vrstama ambalaže (za zbirna pakovanja, palete, po vrstama materijala: papir, karton, drvo, staklo i dr.).

22

© R E V ICO N

104 - Alat i sitan inventar 1040 - Alat na zalihi 1041 - Sitan inventar na zalihi 1042 - Alat u upotrebi 1043 - Sitan inventar u upotrebi 1045 - Alat i sitan inventar za servisne usluge 1046 - Alat i sitan inventar u obradi, doradi i manipulaciji 1047 - Alat i sitan inventar na putu 1048 - Ostalo
Daljnja razrada: prema vrstama alata i sitnog inventara (tekući alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, uredski sitan inventar i dr.).

108 - Odstupanje od cijena 1081 - Odstupanje planskih od stvarnih cijena sirovina i materijala 1082 - Odstupanje planskih od stvarnih cijena rezervnih dijelova 1083 - Odstupanje planskih od stvarnih cijene autoguma i ambalaže 1084 - Odstupanje planskih od stvarnih cijene alata i sitnog inventara
Napomene: - u skladu sa MRS 2, menadžment određuje računovodstvenu politiku vrednovanja i evidentiranja zaliha (vrste zavisnih troškova nabavke koji se uključuju u zalihe, stvarne ili planske cijene itd.), kao i metodu obračuna utroška zaliha prilikom njihovog davanja u upotrebu (prosječne ponderirane cijene, FIFO ili dr.), što treba objaviti i u finansijskih izvještajima; - sitan inventar, ambalaža i autogume dati u upotrebu se, po izabranoj računovodstvenoj politici (a zavisno od očekivanog vijeka trajanja, pojedinačnih vrijednosti i dr.) otpisuju ili jednokratno (prilikom stavljanja u upotrebu) ili metodom 50%-tnog otpisa (50% prilikom stavljanja u upotrebu, a 50% prilikom konačnog otpisa); - kriterij pojedinačne nabavne vrijednosti (npr. do, odnosno iznad 250 KM, što je nekada bilo uobičajeno), može, ali i ne mora biti odlučujući niti prilikom svrstavanja pojedinačnih stvari u stalna ili tekuća sredstva (inventar) niti prilikom izbora načina njihove amortizacije/otpisa. Bez obzira na pojedinačnu vrijednost, u računovodstvenom smislu bitnijim se, ipak, smatra očekivani vijek upotrebe, s tim da se sredstva ispod neke vrijednosti (koju odredi pravno lice) mogu tretirati kao inventar čak i ako im je vijek trajanja duži od jedne godine; - neovisno od navedenog, može biti primjereno da se stvari male pojedinačne vrijednosti jednokratno otpisuju na teret troškova, u onom periodu u kome su dati u upotrebu/trošenje; - u okviru konta 103 se evidentira vlastita i višekratna (povratna) ambalaža, dok se nepovratna ambalaža tretira kao materijal u okviru konta 101; - tuđa (povratna) ambalaža se evidentira vanbilansno.

109 - Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, dijelova i inventara 1091 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti sirovina i materijala 1092 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti rezervnih dijelova 1093 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti autoguma i ambalaže 1094 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti alata i sitnog inventara

© R E V ICO N

23

1099 - Otpis neupotrebljivih zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, autoguma, ambalaže, alata i sitnog inventara
Napomena: Prema MRS 2, zalihe treba vrednovati i iskazivati po trošku nabavke (nabavnoj vrijednosti) ili neto prodajnoj (utrživoj, ostvarivoj) vrijednosti, zavisno koja je niža. Ako neto prodajna vrijednost padne ispod nabavne, zalihe se vrijednosno usklađuju tako da se njihova vrijednost ispravlja (djelimično otpisuje) do te niže, neto prodajne vrijednosti. U slučaju naknadnog povećanja neto prodajne vrijednosti tih zaliha, povrat vrijednosti ne može ići iznad stvarnog (početnog) troška nabavke istih. Trajno neupotrebljive, nekurentne i sl. zalihe se otpisuju u cjelini.

11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
110 - Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi 1100 - Proizvodnja u toku (razrada po potrebi) 111 - Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje 1110 - Vlastiti poluproizvodi (razrada po potrebi) 1115 - Dijelovi vlastite proizvodnje (razrada po potrebi) 112 - Proizvodnja kod kooperanata 1120 - Proizvodnja kod kooperanata (razrada po potrebi) 1125 - Dijelovi vlastite proizvodnje kod kooperanata (razrada po potrebi) 113 - Obustavljena proizvodnja 1130 - Privremeno obustavljena proizvodnja (razrada po potrebi) 1135 - Trajno obustavljena proizvodnja (razrada po potrebi) 114 - Poluproizvodi u doradi i obradi (kod ostalih lica, osim kod kooperanata) 1140 - Poluproizvodi u doradi i obradi (razrada po potrebi) 1145 - Dijelovi vlastite proizvodnje u doradi i obradi (razrada po potrebi) 115 - Nedovršene usluge 1150 - Nedovršene usluge (nefakturisane usluge čije izvršenje nije okončano do datuma bilansa stanja, razrada po potrebi) 118 - Odstupanje od cijena 1180 - Odstupanje od cijena proizvodnje u toku - nedovršenih proizvoda 1181 - Odstupanje od cijena poluproizvoda i dijelova vlastite proizvodnje 1182 - Odstupanje od cijena proizvodnje kod kooperanata 1183 - Odstupanje od cijena obustavljene proizvodnje 1184 - Odstupanje od cijena poluproizvoda u doradi i obradi 1185 - Odstupanje od cijena nedovršenih usluga

24

© R E V ICO N

119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje 1190 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti proizvodnje u toku - nedovršenih proizvoda 1191 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti poluproizvoda i dijelova vlastite proizvodnje 1192 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti proizvodnje kod kooperanata 1193 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti obustavljene proizvodnje 1194 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti poluproizvoda u doradi i obradi 1195 - Ispravka (umanjenje) vrijednosti nedovršenih usluga 1199 - Otpis neupotrebljivih zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
Napomene: Prema članu 12. st. 11. i 12. Pravilniku o Kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni Kontnog okvira za privredna društva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 82/10), podaci o proizvodnji učinaka se mogu voditi: a) na kontima grupe 11, u okviru finansijskog knjigovodstva, u kom slučaju se na kontima grupe 11 iskazuje početno stanje tih zaliha na početku perioda, povećanje tih zaliha tokom perioda, prenos dovršene proizvodnje u korist konta grupe 12 - Gotovi proizvodi i druge promjene na tim zalihama u toku perioda, uz evidenciono odobrenje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 595 - Povećanje vrijednosti zaliha učinaka, odnosno evidenciono zaduženje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka, ili b) tako da se podaci o proizvodnji učinaka obezbjeđuju na kontima klase 9 - Obračun troškova i učinaka, u kom slučaju se na kontima grupe 11 iskazuje samo početno stanje, a na kraju obračunskog perioda povećanje ili smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga. U tom slučaju, na osnovu izvještaja iz obračuna troškova i učinaka (pogonskog obračuna) o promjeni stanja zaliha na datum bilansa, povećanje vrijednosti zaliha proizvodnje u toku knjiži se na kraju obračunskog perioda zaduženjem odgovarajućeg konta grupe 11 u korist odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 595 - Povećanje vrijednosti zaliha učinaka, dok se smanjenje vrijednosti zaliha na kraju obračunskog perioda knjiži odobrenjem odgovarajućeg konta grupe 11 na teret odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka. MRS 2 dozvoljava izbor između više različitih metoda obračuna troškova proizvodnje (sistem direktnih troškova, apsorpcioni sistem, varijabilni sistem, sistem ukupnih troškova i sl.), od čega presudno zavisi i vrsta i visina troškova koji se uključuju u vrijednost učinaka (s tim da, u svakom slučaju, nije dozvoljeno da se u vrijednost učinaka uključuju opći administrativni troškovi i troškovi distribucuje i prodaje). Prema MRS 2, trošak proizvodnje u toku čine direktni troškovi sirovina i materijala i troškovi konverzije; - troškovi konverzije obuhvaćaju troškove direktnog rada i indirektne (opće) troškove proizvodnje; - opći (indirektni) troškovi proizvodnje mogu biti fiksni i varijabilni, od čega zavisi i njihov tretman u obračunu proizvodnje; - varijabilni opći troškovi proizvodnje (indirektni materijal, indirektni rad i dr.) se u cjelini priznaju u obračun proizvodnje; - raspored fiksnih općih troškova proizvodnje na troškove konverzije se zasniva na normalnom kapacitetu proizvodnje; - neraspoređeni opći troškovi su u cjelini trošak perioda u kome su nastali.

© R E V ICO N

25

12 - Gotovi proizvodi
120 - Proizvodi u skladištu 1200 - Proizvodi u vlastitom skladištu (razrada po potrebi, po skladištima, grupama i vrsti proizvoda itd.) 1201 - Proizvodi u tuđem skladištu (razrada po potrebi) 1202 - Proizvodi iz zajedničke proizvodnje (razrada po potrebi) 121 - Proizvodi u maloprodajnim objektima 1210 - Proizvodi u vlastitim maloprodajnim objektima (razrada po potrebi, po prodavnicama, grupama i vrsti proizvoda itd.) 122 - Ukalkulisana razlika u cijeni 1220 - Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda u vlastitim prodavnicama (razrada po potrebi, po prodavnicama, grupama i vrsti proizvoda itd.) 1222 - Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda u skladištu (ako se veleprodajne zalihe vode sa ukalkulisanim RUC-om, razrada po potrebi, po skladištimama, grupama i vrsti proizvoda itd.) 1224 - Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda datih u komisionu prodaju (ako se i ti proizvodi vode sa ukalkulisanim RUC-om, razrada po potrebi) 1225 - Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda datih u konsignacionu prodaju (ako se i ti proizvodi vode sa ukalkulisanim RUC-om, razrada po potrebi) 123 - Ukalkulisani PDV 1230 - Ukalkulisani PDV u cijeni proizvoda u vlastitim prodavnicama (razrada po potrebi, po prodavnicama, grupama i vrsti proizvoda itd.) 124 - Proizvodi u komisionu i konsignaciji 1240 - Proizvodi dati u komisionu prodaju (analitika po potrebi, po komisionarima, vrsti proizvoda itd.) 1245 - Proizvodi dati u u konsignacionu prodaju (analitika po potrebi, po konsignaterima, vrsti proizvoda itd.) 125 - Proizvodi izvan upotrebe (razrada po grupama, vrstama proizvoda itd.) 1250 - Proizvodi čija je prodaja privremeno obustavljena ili ograničena 1255 - Proizvodi čija je prodaja trajno obustavljena 126 - Proizvodi u obradi i doradi 1260 - Proizvodi dati u obradu i doradu kod kooperanata 1261 - Proizvodi dati u obradu i doradu kod ostalih lica

26

© R E V ICO N

128 - Odstupanje od cijena 1280 - Odstupanje od cijena proizvoda u skladištu 1281 - Odstupanje od cijena proizvoda u maloprodajnim objektima 1284 - Odstupanje od cijena proizvoda datih u komisionu prodaju 1285 - Odstupanje od cijena proizvoda datih u konsignacionu prodaju 1286 - Odstupanje od cijena proizvoda datih u obradu i doradu 1288 - Odstupanje od cijena ostalih proizvoda 129 - Ispravka vrijednosti proizvoda 1290 - Ispravka (usklađivanje) vrijednosti proizvoda u skladištu 1291 - Ispravka (usklađivanje) vrijednosti proizvoda u maloprodajnim objektima 1294 - Ispravka (usklađivanje) vrijednosti proizvoda datih u komisionu prodaju 1295 - Ispravka (usklađivanje) vrijednosti proizvoda datih u konsignacionu prodaju 1296 - Ispravka (usklađivanje) vrijednosti proizvoda datih u obradu i doradu 1298 - Ispravka (usklađivanje) vrijednosti ostalih proizvoda 1299 - Otpis neupotrebljivih zaliha gotovih proizvoda

13 - Roba
130 - Obračun troška nabavke robe 1300 - Fakturna vrijednost robe po obračunu dobavljača 1301 - Zavisni (direktni) troškovi nabavke robe (transport, manipulativni troškovi, dodatno pakovanje, osiguranje, čuvanje, atestiranje i sl.) 1302 - Carina i druge nepovratne dažbine 13020 - Carina 13028 - Druge nepovratne dažbine 1303 - Akciza (trošarina) za uvezenu akciznu robu 1304 - Špediterski i drugi posrednički troškovi 1308 - Ostali troškovi nabavke robe 1309 - Obračun nabavke robe
Napomena: U smislu MRS 2, trošak nabavke robe čine neto kupovna (fakturna) cijena po obračunu dobavljača, uvozne carine, carinske dažbine, akcize/trošarine i dr. (osim onih koje se mogu povratiti, kao što je odbitni PDV pri uvozu ili nabavci robe), kao i zavisni troškovi prevoza, manipulacije i drugi troškovi koji se mogu direktno propisati nabavci robe. Troškovi pozajmljivanja (kamata i dr.) se, najčešće, ne mogu uključivati u troškove zaliha (MRS 2, tač.17.) Trgovački popusti, rabati i dr. slične stavke, odobrene prije momenta nabavke, oduzimaju se kod određivanja troška nabavke (MRS 2, tač. 11.).

131 - Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje 1310 - Zemljišta nabavljena radi dalje prodaje 1311 - Objekti nabavljeni radi dalje prodaje 1318 - Druga dugotrajna sredstva nabavljena radi dalje prodaje
Napomena: Na kontu 131 se evidentiraju nekretnine koje se po MRS 2 tretiraju kao zalihe (tj. kao roba).

© R E V ICO N

27

132 - Roba u prodaji na veliko 1320 - Roba u svom skladištu (razrada po skladištima, vrsti robe itd.) 1321 - Roba u tuđem skladištu (razrada po potrebi) 1322 - Roba na čuvanju (razrada po potrebi) 1329 - Nekurentna roba (razrada po potrebi) 133 - Roba u maloprodajnim objektima 1330 - Roba u maloprodajnim objektima (razrada po potrebi, po prodavnicama, vrsti robe itd.) 134 - Roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji 1340 - Roba u tranzitnoj prodaji (razrada po vrstama robe, kupcima, reksport i dr.) 1341 - Roba data u komisionu prodaju (razrada po komisionarima, vrsti robe itd.) 1342 - Roba data u konsignacionu prodaju (razrada po konsignaterima, vrsti robe itd.)
Napomena: Tuđa roba koja primljena u komision i konsignaciju se iskazuje vanbilansno, uz iskazivanje prihoda samo po osnovu vlastite naknade (provizije).

135 - Roba na putu 1350 - Roba na putu u zemlji 1351 - Roba na putu u inostranstvu
Napomena: Prema članu 14. stav 5. Pravilnika, na kontu 135 se iskazuje vrijednost robe isporučene kupcu, do momenta kada kupac potvrdi prijem, nakon čega se zadužuje kupac po fakturi, uz odobrenje prihoda i uz istovremeno zaduženje konta 501 - Nabavna vrijednost prodate robe, u korist konta 135.

136 - Roba u obradi i doradi 1360 - Roba na doradi i obradi 1361 - Roba na pokovanju 1362 - Troškovi obrade i dorade robe 137 - Ukalkulisana razlika u cijeni 1370 - Ukalkulisana razlika u cijeni robe u maloprodaji (dalja razrada po potrebi: po prodavnicama, vrsti robe, visini marže itd.) 1371 - Ukalkulisana razlika u cijeni robe u veleprodaji (ako se i veleprodajne zalihe robe vode sa ukalkulisanim RUC-om, dalja razrada po potrebi: po skladištimama, vrsti robe, visini marže itd.) 1374 - Ukalkulisana razlika u cijeni robe u tranzitnoj prodaji (ako se i ta roba vodi sa ukalkulisanim RUC-om, razrada po potrebi) 1375 - Ukalkulisana razlika u cijeni robe date u komisionu prodaju (ako se i ta roba vodi sa ukalkulisanim RUC-om, razrada po potrebi) 1376 - Ukalkulisana razlika u cijeni robe date u konsignacionu prodaju (ako se i ta roba vodi sa ukalkulisanim RUC-om, razrada po potrebi)

28

© R E V ICO N

138 - Ukalkulisani PDV 1380 - Ukalkulisani PDV u cijeni robe u maloprodaji (dalja razrada po potrebi: po prodavnicama, grupama i vrsti proizvoda itd.) 139 - Ispravka vrijednosti robe 1391 - Vrijednosno usklađivanje nekretnina nabavljenih radi dalje prodaje 1392 - Vrijednosno usklađivanje zaliha robe u prodaji na veliko 1393 - Vrijednosno usklađivanje zaliha robe u maloprodajnim objektima 1394 - Vrijednosno usklađivanje robe u tranzitu, komisionu i konsignaciji 1396 - Vrijednosno usklađivanje robe u obradi i doradi 1398 - Vrijednosno usklađivanje/ispravka vrijednosti ostalih zaliha robe 1399 - Otpis neupotrebljivih zaliha robe
Napomena: Zalihe robe treba mjeriti po trošku nabavke ili neto prodajnoj (utrživoj, ostvarivoj) vrijednosti, zavisno koja je niža. (To, naravno, ne sprečava evidenciona ukalkulusavanja razlike u cijeni i PDV-a, što je u maloprodaji i obavezno, dok se ukalkulisavanje RUC-a u veleprodaji može, ali i ne mora vršiti.) Ukoliko neto prodajna vrijednost zaliha bilo koje robe padne ispod troška, te zalihe se vrijednosno usklađuju tako da se njihova vrijednost ispravlja (djelimično otpisuje) do niže, neto prodajne vrijednosti. U slučaju naknadnog povećanja neto prodajne vrijednosti, povrat vrijednosti ne može ići iznad stvarnog (početnog) troška nabavke. Trajno neupotrebljive, nekurentne i sl. zalihe se otpisuju u cjelini.

14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
Napomena: U skladu sa MSFI 5 i prema članu 15. Pravilnika, na kontima grupe 14 se iskazuju stalna sredstva (nematerijalna sredstva, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka sredstva i ostala stalna sredstva) koja su dotad korištena za poslovanje i druge potrebe pravnog lica, a koja se, na osnovu odluke o prodaji, prenose sa konta korištenih sredstava na odgovarajuća konta grupe 14 (što treba razlikovati od nekretnina i drugih dugotrajnih sredstava koja su i početno nabavljena s namjerom dalje prodaje, koja se iskazuju na kontu 131). Također, na kontima grupe 14 se iskazuju i sredstva poslovanja koje se obustavlja, u smislu MSFI 5.

140 - Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji 1400 - Kapitalizirana ulaganja u razvoj namijenjena prodaji 1401 - Koncesije, patenti, licence i druga prava namijenjena prodaji 1403 - Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima namijenjena prodaji 1404 - Ostala nematerijalna sredstva namijenjena prodaji 1405 - Nematerijalna sredstva u pripremi namijenjena prodaji 141 - Zemljište namijenjeno prodaji 1410 - Poljoprivredno zemljište namijenjeno prodaji 1411 - Građevinsko zemljište namijenjeno prodaji 1418 - Ostala zemljišta namijenjena prodaji

© R E V ICO N

29

142 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji 1420 - Upravni/administrativni objekti namijenjeni prodaji 1421 - Proizvodni i prateći objekti namijenjeni prodaji 1422 - Trgovinski objekti namijenjeni prodaji 1423 - Hoteli, moteli, restorani i sl. namijenjeni prodaji 1424 - Skladišta, silosi, sušionice, hladnjače i sl. namijenjeni prodaji 1425 - Građevinski objekti u pripremi namijenjeni prodaji 1426 - Stambene zgrade i stanovi namijenjeni prodaji 1428 - Ostali građevinski objekti namijenjeni prodaji 143 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji 1430 - Postrojenja namijenjena prodaji 1431 - Oprema (mašine) namjenjene prodaji 1432 - Alati (stalna sredstva) namijenjeni prodaji 1433 - Pogonski i kancelarijski namještaj namijenjen prodaji 1434 - Transportna sredstva namijenjena prodaji 1435 - Postrojenja i oprema u pripremi namijenjeni prodaji 1438 - Ostala postrojenja i oprema namijenjeni prodaji 144 - Investicijske nekretnine namijenjene prodaji 1440 - Zemljište klasifikovano kao investicijska nekretnina namijenjeno prodaji 1442 - Građevinski objekti klasifikovani kao investicijske nekretnine namijenjeni prodaji 1445 - Investicijske nekretnine u pripremi namijenjene prodaji 145 - Biološka sredstva namijenjena prodaji 1450 - Šume namijenjene prodaji 1451 - Višegodišnji zasadi namijenjeni prodaji 1452 - Osnovno stado namjenjeno prodaji 1455 - Biološka sredstva u pripremi namijenjena prodaji 146 - Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji 1460 - Knjige trajne vrijednosti namijenjene prodaji 1461 - Muzejski eksponati namijenjeni prodaji 1466 - Djela likovne i dr. umjetnosti namijenjena prodaji 1468 - Ostala stalna materijalna sredstva namijenjena prodaji 147 - Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji (grupe za otuđenje) 1470 - Nematerijalna sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1471 - Zemljišta obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1472 - Građevinski objekti obustavljenog poslovanja namijenjeni prodaji

30

© R E V ICO N

1473 - Postrojenja i oprema obustavljenog poslovanja namijenjeni prodaji 1474 - Investicijske nekretnine obustavljenog poslovanja namijenjene prodaji 1475 - Biološka sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1476 - Ostala stalna sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji 1478 - Obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima obustavljenog poslovanja
Napomena: Na kontu 147 se iskazuju sredstva i povezane obaveze organizacionog dijela čije se poslovanje obustavlja, u smislu MSFI 5.

149 - Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 1490 - Vrijednosno usklađivanje nematerijalnih sredstava namijenjenih prodaji 1491 - Vrijednosno usklađivanje zemljišta namijenjenog prodaji 1492 - Vrijednosno usklađivanje građevinskih objekata namijenjenih prodaji 1493 - Vrijednosno usklađivanje postrojenja i opreme namijenjenih prodaji 1494 - Vrijednosno usklađivanje investicijskih nekretnina namijenjenih prodaji 1495 - Vrijednosno usklađivanje bioloških sredstva namijenjenih prodaji 1496 - Vrijednosno usklađivanje ostalih stalnih sredstava namijenjenih prodaji 1497 - Vrijednosno usklađivanje sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji

15 - Dati avansi
150 - Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima (unutar grupe za konsolidaciju) 1500 - Dati avansi za zalihe povezanim pravnim licima u zemlji 1501 - Dati avansi za zalihe povezanim pravnim licima u inostranstvu 1502 - Dati avansi za usluge povezanim pravnim licima u zemlji 1503 - Dati avansi za usluge povezanim pravnim licima u inostranstvu 1507 - Dati avansi povezanim pravnim licima za nekretnine koje se pribavljaju radi prodaje 151 - Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima (izvan grupe za konsolidaciju) 1510 - Dati avansi za zalihe ostalim pravnim licima u zemlji 1511 - Dati avansi za zalihe ostalim pravnim licima u inostranstvu 1512 - Dati avansi za usluge ostalim pravnim licima u zemlji 1513 - Dati avansi za usluge ostalim pravnim licima u inostranstvu 1514 - Dati avansi za zalihe obrtnicima/preduzetnicima u zemlji 1515 - Dati avansi za usluge obrtnicima/preduzetnicima u inostranstvu 1517 - Dati avansi ostalim licima za nekretnine koje se pribavljaju radi prodaje

© R E V ICO N

31

159 - Ispravka vrijednosti datih avansa 1590 - Ispravka vrijednosti datih avansa dobavljačima povezanim pravnim licima u zemlji 1591 - Ispravka vrijednosti datih avansa dobavljačima povezanim pravnim licima u inostranstvu 1592 - Ispravka vrijednosti datih avansa ostalim pravnim licima u zemlji 1593 - Ispravka vrijednosti datih avansa ostalim pravnim licima u inostranstvu 1594 - Ispravka vrijednosti datih avansa obrtnicima/preduzetnicima u zemlji 1595 - Ispravka vrijednosti datih avansa obrtnicima/preduzetnicima u inostranstvu 1597 - Ispravka vrijednosti datih avansa za nekretnine koje se pribavljaju radi prodaje

32

© R E V ICO N

Klasa 2 - GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti
200 - Transakcijski računi - domaća valuta 2000 - Transakcijski računi (razrada po bankama) 2001 - Tekući računi (razrada po bankama) 2002 - Računi dijelova pravnog lica 2006 - Dačuni za ulog domaćeg lica 2007 - Vrijednosno usklađenje depozita u bankama u stečaju 2009 - Transakcijski računi - prelazni konto 201 - Transakcijski računi - strana valuta 2010 - Devizni računi u bankama u zemlji (razrada po bankama/valuti) 2011 - Devizni računi u inostranstvu (razrada po bankama/valuti) 2012 - Devizni računi izvođača investicijskih radova u inostranstvu 2013 - Devizni računi poslovnih jedinica u inostranstvu 2014 - Devizni računi uvozno/izvoznih poslova 2015 - Devizni računi agencija i konsignacionih skladišta 2016 - Devizni računi za ulog stranog lica 2017 - Vrijednosno usklađenje depozita u bankama u stečaju 2018 - Ostali devizni računi 2019 - Devizni račun - prelazni konto 202 - Izdvojena novčana sredstva 2020 - Izdvojena novčana sredstva rezervi 2021 - Izdvojena novčana sredstva za isplatu plaća 2022 - Izdvojena novčana sredstva za isplatu čekova 2023 - Izdvojena novčana sredstva za plaćanja po mjenicama 2024 - Izdvojena novčana sredstva za kupovinu deviza 2025 - Izdvojena novčana sredstva za investicije 2026 - Izdvojena novčana sredstva plaćanje carina i drugih dažbina 2028 - Ostala izdvojena novčana sredstva 2029 - Ostala izdvojena novčana sredstva - prelazni konto 203 - Akreditivi - domaća valuta 2030 - Neopozivi dokumentarni akreditivi 2031 - Otvoreni akreditivi za investicije

© R E V ICO N

33

2032 - Otvoreni akreditivi za uvozno/izvozne poslove 2034 - Otvoreni akreditivi poslovnim jedinicama 2038 - Ostali akreditivi 204 - Akreditivi - strana valuta 2040 - Neopozivi dokumentarni akreditivi 2041 - Akreditivi za plaćanje uvoza robe 2042 - Akreditivi za plaćanje usluga u inostranstvu 2043 - Akreditivi za troškove predstavništva u inostranstvu 2048 - Ostali devizni akreditivi 205 - Blagajne - domaća valuta 2050 - Glavna blagajna 2051 - Blagajne organizacionih dijelova (analitika po org. dijelovima) 2052 - Blagajne prodavnica 2053 - Blagajne servisa 2054 - Porto blagajna (bonovi, poštanske i dr. vrijednosnice) 2055 - Blagajna recepcije/šanka 2056 - Blagajne mjenjačnica 2058 - Blagajne za ostale potrebe 206 - Blagajne - strana valuta 2060 - Glavna devizna blagajna 2061 - Devizne blagajne organizacionih dijelova 2062 - Devizne blagajne prodavnica, servisa i dr. 2063 - Devizna blagajna za službena putovanja u inostranstvo 2064 - Devizna blagajna carinske prodavnice (free-shop) 2066 - Blagajne mjenjačnica 2068 - Devizne blagajne za ostale potrebe 207 - Gotovinski ekvivalenti 2070 - Čekovi 20700 - Čekovi u domaćoj valuti 20701 - Čekovi u domaćoj valuti predati na naplatu 20702 - Čekovi u stranim valutama 20703 - Čekovi u stranim valutama predati na naplatu 20704 - Čekovi građana 20705 - Čekovi građana predati na naplatu 20709 - Protestirani čekovi 2071 - Mjenice 20710 - Mjenice u domaćoj valuti 20711 - Mjenice u domaćoj valuti predate na naplatu

34

© R E V ICO N

20712 - Mjenice u stranoj valuti 20713 - Mjenice u stranoj valuti predate na naplatu 20714 - Vlastite vučene mjenice 20719 - Protestirane mjenice 2072 - Tekuća visokolikvidna ulaganja 20720 - Komercijalni zapisi 20721 - Blagajnički zapisi 20728 - Ostala visokolikvidna ulaganja koja kotiraju na berzi 2073 - Vrijednosnice (markice, kartice i si.) (razrada po vrsti) 2078 - Ostali novčani ekvivalenti 2079 - Ispravka vrijednosti gotovinskih ekvivalenata
Napomena: U smislu MRS 7, novčani (gotovinski) ekvivalenti su kratkoročna, visokolikvidna ulaganja koja se drže za podmirivanje kratkoročnih novčanih obaveza (a ne radi zarade od ulaganja ili u druge svrhe), a koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose novca, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti. Uobičajeno, takvo ulaganje se tretira kao novčani ekvivalent ako je naplativo po viđenju, odnosno ako mu je dospijeće kraće od tri mjeseca od datuma sticanja (MRS 7, tač. 6. i 7.).

208 - Ostala novčana sredstva 2080 - Sudski depoziti 2081 - Plemeniti metali 2082 - Predmeti od plemenitih metala 2088 - Ostala novčana sredstva 2089 - Ostala novčana sredstva - prelazni konto 209 - Oročena novčana sredstva 2090 - Oročena novčana sredstva u zemlji (analitika po bankama i ročnosti) 2091 - Oročena novčana sredstva u zemlji (analitika po valutama i ročnosti)

21 - Potraživanja od prodaje
210 - Kupci - povezana pravna lica (iz grupe za konsolidaciju) 2100 - Potraživanja od kupaca - povezanih pravnih lica u zemlji 2101 - Potraživanja od kupaca - povezanih pravnih lica u inostranstvu 2109 - Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca - povezanih pravnih lica 211 - Kupci u zemlji (izvan grupe za konsolidaciju) 2110 - Potraživanja od kupaca u zemlji za prodate proizvode 2111 - Potraživanja od kupaca u zemlji za prodatu robu 2112 - Potraživanja od kupaca u zemlji za pružene usluge 2113 - Kupci nekretnina, postrojenja, opreme i prava u zemlji 2114 - Kupci materijala, sitnog inventara, otpadaka i sl. u zemlji

© R E V ICO N

35

2117 - Potraživanja za još nefakturisane isporuke u zemlji (privremeno) 2118 - Ostala potraživanja od kupaca u zemlji 2119 - Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji 212 - Kupci u inostranstvu (izvan grupe za konsolidaciju) 2120 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za prodate proizvode 2121 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za prodatu robu 2122 - Potraživanja od kupaca u inostranstvu za pružene usluge 2123 - Kupci nekretnina, postrojenja, opreme i prava u inostranstvu 2124 - Kupci materijala, sitnog inventara, otpadaka i sl. u inostranstvu 2127 - Potraživanja za još nefakturisane isporuke u inostranstvo (privremeno) 2128 - Ostala potraživanja od kupaca u inostranstvu 2129 - Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u inostranstvu 219 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca 2190 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca - povezanih lica 2191 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji 2192 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu 2198 - Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca

22 - Potraživanja iz specifičnih poslova
220 - Potraživanja od izvoznika 2200 - Potraživanja od izvoznika - povezanih pravnih lica 2201 - Potraživanja od izvoznika - drugih pravnih lica 2209 - Sumnjiva i sporna potraživanja od izvoznika 221 - Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun 2210 - Potraživanja po osnovu uvoza za račun povezanih pravnih lica 2211 - Potraživanja po osnovu uvoza za račun ostalih pravnih lica 2219 - Sumnjiva i sporna potraživanja po osnovu uvoza za račun 222 - Potraživanja po osnovu konsignacione i komisione prodaje 2220 - Potraživanja od komisionara - povezanih pravnih lica u zemlji 2221 - Potraživanja od ostalih komisionara u zemlji 2222 - Potraživanja od konsignatera - povezanih pravnih lica u inostranstvu 2223 - Potraživanja od ostalih konsignatera u inostranstvu 2229 - Sumnjiva i porna potraživanja od komisionara i konsignatera 223 - Potraživanja iz zajedničkih poslova 2230 - Potraživanja iz zajedničkog prihoda u zemlji 2231 - Potraživanja iz zajedničkog prihoda u inostranstvu
36
© R E V ICO N

2232 - Potraživanja iz zajedničke dobiti u zemlji 2233 - Potraživanja iz zajedničke dobiti u inostranstvu 2237 - Ostala potraživanja iz zajedničkih ulaganja u zemlji 2238 - Ostala potraživanja iz zajedničkih ulaganja u inostranstvu 2239 - Sumnjiva i sporna potraživanja iz zajedničkih poslova 228 - Ostala potraživanja iz specifičnih poslova 2280 - Potraživanja iz ostalih specifičnih poslova od povezanih pravnih lica u zemlji 2281 - Potraživanja iz ostalih specifičnih poslova od povezanih pravnih lica u inostranstvu 2282 - Potraživanja iz ostalih specifičnih poslova od drugih lica u zemlji 2283 - Potraživanja iz ostalih specifičnih poslova od drugih lica u inostranstvu 2284 - Potraživanja od lica zastupanih pred državnim organima 2289 - Sumnjiva i sporna potraživanja po osnovu specifičnih poslova 229 - Ispravka vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova 2290 - Ispravka vrijednosti potraživanja od izvoznika

2291 - Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun 2292 - Ispravka vrijednosti potraživanja od komisione i konsignacione prodaje 2293 - Ispravka vrijednosti potraživanja iz zajedničkog ulaganja 2298 - Ispravka vrijednosti potraživanja iz ostalih specifičnih poslova

23 - Druga kratkoročna potraživanja
230 - Potraživanja za kamatu i dividendu od povezanih pravnih lica 2300 - Potraživanja za ugovorenu kamatu od kupaca - povezanih pravnih lica 2301 - Potraživanja za ugovorenu kamatu po osnovu zajedničkog poslovanja od povezanih pravnih lica 2302 - Potraživanja za zateznu kamatu iz dužničko-povjerilačkih odnosa od povezanih pravnih lica 2303 - Potraživanja za dividendu i učešća u dobiti povezanih pravnih lica 2309 - Sumnjiva i sporna potraživanja za kamatu i dividendu od povezanih pravnih lica 231 - Potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata 2310 - Potraživanja za ugovorenu kamatu od kupaca - drugih lica 2311 - Potraživanja za ugovorenu kamatu po osnovu zajedničkog poslovanja od drugih lica 2312 - Potraživanja za zateznu kamatu iz dužničko-povjerilačkih odnosa od drugih lica 2313 - Potraživanja za dividendu i učešća u dobiti drugih subjekata 2319 - Sumnjiva i sporna potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata

© R E V ICO N

37

232 - Potraživanja od zaposlenika 2320 - Akontacije za službena putovanja u domaćoj valuti 2321 - Akontacije za službena putovanja u stranoj valuti 2322 - Akontacije zaposlenima za gotovinske nabavke i plaćanja 2323 - Potraživanja od zaposlenih za manjkove 2324 - Potraživanja od zaposlenih za naknadu štete, kazne i dr. 2325 - Potraživanja od zaposlenih za korištenje nenovčanih beneficija 2326 - Potraživanja od zaposlenih za više isplaćene plaće i naknade 2327 - Potraživanja za kratkoročne pozajmice zaposlenima 2328 - Ostala potraživanja od zaposlenih 2329 - Sumnjiva i sporna potraživanja od zaposlenih 233 - Potraživanja od državnih organa i institucija 2330 - Potraživanja iz budžeta (države, entiteta, kantona i općina) 2331 - Potraživanja za premije, regrese, stimulacije, dotacije, subvencije i sl. 2332 - Potraživanja iz osnova povrata carina i drugih dažbina 2333 - Potraživanja za povrat akciza na izvezenu robu 2334 - Potraživanja za refundacije naknada plaća i drugih prava zaposlenih za vrijeme bolovanja i dr. 2338 - Ostala potraživanja od državnih i drugih institucija 2339 - Sumnjiva i sporna potraživanja 234 - Potraživanja za više plaćeni porez na dobit 2340 - Potraživanja za više plaćeni porez na dobit 235 - Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose 2350 - Potraživanja po zahtjevu za povrat više plaćenog PDV-a 2351 - Potraživanja za više plaćene akcize 2352 - Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak 2353 - Potraživanja za više plaćenu naknadu za zaštitu od nesreća i opću vodnu naknadu 2354 - Potraživanja za više plaćene doprinose za PIO 2355 - Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje 2356 - Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje 2357 - Potraživanja za više plaćene članarine (turističkim zajednicama, komorama) 2358 - Potraživanja za ostale više plaćene poreze, doprinose, članarine i dr. 2359 - Sumnjiva i sporna potraživanja 238 - Ostala kratkoročna potraživanja 2380 - Potraživanja za naknadu osiguranih i drugih šteta 2381 - Potaživanja od drugih lica za obaveze plaćene u njihovo ime

38

© R E V ICO N

2382 - Potraživanja za tantijeme za korištenje patenata i dr. prava 2383 - Potraživanja stečena cesijom 2384 - Potraživanja stečena asignacijom 2385 - Potraživanja stečena preuzimanjem duga 2386 - Potraživanja za date garancije i učinjene radnje 2387 - Potraživanja za neiskorištene avanse 2388 - Ostala nepomenuta kratkoročna potraživanja 2389 - Sumnjiva i sporna potraživanja 239 - Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja 2390 - Ispravka vrijednosti potraživanja za kamatu i dividendu od povezanih pravnih lica 2391 - Ispravka vrijednosti potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata 2392 - Ispravka vrijednosti potraživanja od zaposlenika 2393 - Ispravka vrijednosti potraživanja od državnih organa i institucija 2394 - Ispravka vrijednosti potraživanja za više plaćeni porez na dobit 2395 - Ispravka vrijednosti potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose 2398 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja

24 - Kratkoročni finansijski plasmani
240 - Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima (iz grupe za konsolidaciju) 2400 - Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima u zemlji 2401 - Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima u inostranstvu 2402 - Dospjeli dio dugoročnih kredita povezanim pravnim licima u zemlji 2403 - Dospjeli dio dugoročnih kredita povezanim pravnim licima u inostranstvu 2404 - Kratkoročni vrijednosni papiri primljeni od povezanih pravnih lica u zemlji 2405 - Kratkoročni vrijednosni papiri primljeni od povezanih pravnih lica u inostranstvu 2408 - Ostali kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 2409 - Sumnjiva i sporna potraživanja 241 - Kratkoročni krediti dati u zemlji 2410 - Kratkoročni finansijski krediti i zajmovi dati pravnim licima u zemlji 2411 - Kratkoročni robni krediti dati pravnim licima u zemlji 2412 - Kratkoročni finansijski krediti dati fizičkim licima i građanima 2413 - Kratkoročni robni krediti dati fizičkim licima i građanima 2414 - Kratkoročni finansijski krediti dati zaposlenima 2415 - Kratkoročni robni krediti dati zaposlenima
© R E V ICO N

39

2418 - Ostali kratkoročni krediti i zajmovi dati u zemlji 2419 - Sumnjiva i sporna potraživanja 242 - Kratkoročni krediti dati u inostranstvo 2420 - Kratkoročni finansijski krediti i zajmovi dati u inostranstvo 2421 - Kratkoročni robni krediti i zajmovi dati u inostranstvo 2428 - Ostali kratkoročni krediti i zajmovi dati u inostranstvo 2429 - Sumnjiva i sporna potraživanja 243 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita 2430 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita povezanim pravnim licima u zemlji 2431 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita povezanim pravnim licima u inostranstvu 2432 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita drugim licima u zemlji 2433 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita drugim licima u inostranstvu 2435 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita zaposlenima 2438 - Kratkoročni dio ostalih dugoročnih kredita 2439 - Sumnjiva i sporna potraživanja 244 - Kratkoročni dio dugoročnih vrijednosnih papira 2441 - Kratkoročni dio dugoročnih obveznica koje se drže do roka dospijeća 2442 - Kratkoročni dio certifikata o dugoročnom depozitu koji se drže do roka dospijeća 2448 - Kratkoročni dio ostalih dugoročnih vrijednosnih papira koje se drže do dospijeća 2449 - Sumnjiva i sporna potraživanja 245 - Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 2450 - Dionice namijenjene trgovanju 2451 - Obveznice namijenjene trgovanju 2452 - Derivatni finansijski instrumenti namijenjeni trgovanju 2453 - Komercijalni zapisi namijenjeni trgovanju 2454 - Državni zapisi namijenjeni trgovanju 2455 - Certifikati o depozitu namijenjeni trgovanju 2457 - Kratkoročni vrijednosni papiri predati na naplatu 2458 - Ostali vrijednosni papiri (koji nisu novčani ekvivalenti) 2459 - Sumnjiva i sporna potraživanja/usklađivanje vrijednosti 246 - Druga finansijska sredstva označena po fer vrijednosti 2460 - Dionice označene po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2461 - Obveznice označene po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

40

© R E V ICO N

2462 - Derivatni finansijski instrumenti označeni po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2463 - Komercijalni zapisi označeni po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2464 - Državni zapisi označeni po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2465 - Certifikati o depozitu označeni po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2468 - Ostali vrijednosni papiri označeni po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2469 - Sumnjiva i sporna potraživanja/usklađivanje vrijednosti 248 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani 2480 - Udjeli u investicijskim fondovima (kratkoročni) 2481 - Ulaganje u poslove otkupa kratkoročnih potraživanja (faktoring) 2482 - Ulaganje u eskontne poslove (kratkoročne) 2483 - Date kaucije 24830 - Kaucije za robu 24831 - Kaucije za ambalažu 24838 - Ostale kaucije 2488 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani 2489 - Sumnjiva i sporna potraživanja 249 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana 2490 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih kredita povezanim pravnim licima 2491 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih kredita datih u zemlji 2492 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih kredita datih u inostranstvo 2493 - Ispravka vrijednosti kratkoročnog dijela dugoročnih kredita 2494 - Ispravka vrijednosti kratkoročnog dijela dugoročnih vrijednosnih papira 2495 - Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju 2496 - Ispravka vrijednosti drugih finansijskih sredstava označenih po fer vrijednosti 2498 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana

27 - Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez
270 - PDV u primljenim fakturama 2700 - Odbitni ulazni PDV u primljenim fakturama za zalihe i usluge 2701 - Odbitni ulazni PDV u primljenim fakturama za nekretnine 2702 - Odbitni ulazni PDV u primljenim fakturama za opremu 2708 - Ostali odbitni ulazni PDV u primljenim fakturama 271 - PDV plaćen pri uvozu dobara 2710 - Odbitni ulazni PDV u vezi uvoza zaliha 2712 - Odbitni ulazni PDV u vezi uvoza opreme 2718 - Ostali odbitni ulazni PDV u vezi uvoza
© R E V ICO N

41

272 - PDV sadržan u datim avansima 2720 - Odbitni ulazni PDV sadržan u avansima datim za zalihe i usluge 2721 - Odbitni ulazni PDV sadržan u avansima datim za nekretnine 2722 - Odbitni ulazni PDV sadržan u avansima datim za opremu 2728 - Odbitni ulazni PDV sadržan u ostalim datim avansima 273 - PDV obračunat na usluge stranih lica 2730 - Odbitni ulazni PDV obračunat na usluge stranih lica vezane za zalihe i usluge 2731 - Odbitni ulazni PDV obračunat na usluge stranih lica vezane za nekretnine 2732 - Odbitni ulazni PDV obračunat na usluge stranih lica vezane za opremu 2738 - Odbitni ulazni PDV obračunat na ostale usluge stranih lica 274 - Paušalni iznosi PDV-a isplaćeni poljoprivrednicima 2740 - Paušalni iznosi PDV-a isplaćeni poljoprivrednicima (razrada po potrebi) 275 - Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi 2750 - Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi u građevinarstvu 2751 - Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi za porezne dužnike 2758 - Ulazni porez uplaćen po drugim posebnim šemama (ako se uvedu) 276 - Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka 2760 - Privremeno neodbitni ulazni PDV za zalihe i usluge 2761 - Privremeno neodbitni ulazni PDV za nekretnine 2762 - Privremeno neodbitni ulazni PDV za opremu 2768 - Ostali privremeno neodbitni ulazni PDV 278 - Druga potraživanja iz osnova PDV-a 2780 - Druga potraživanja iz osnova PDV-a 279 - Potraživanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV 2790 - Potraživanja za pozitivnu razliku ulaznog poreza u poreznom periodu 2791 - Pozitivna razlika ulaznog poreza koja se prenosi u naredni porezni period 2792 - Pozitivna razlika ulaznog poreza koja se prebija s drugim dospjelim obavezama 2793 - Potraživanja za koja je podnesen zahtjev za povrat PDV-a
Napomena: Ukoliko je potrebno (npr. zbog specifičnosti poslovanja pravnog lica), kao i u slučaju izmjene i dopune propisa o PDV-u, navedena analitička razrada konta ulaznog poreza, odnosno potraživanja za PDV se mogu i na drugi način prilagoditi vlastitim potrebama, odnosno izmijenjenim PDV propisima, u cilju potpunijeg, preglednijeg i tačnijeg evidentiranja stavki po ovom osnovu.

42

© R E V ICO N

28 - Aktivna vremenska razgraničenja
280 - Unaprijed plaćeni rashodi (za period do 12 mjeseci) 2800 - Unaprijed plaćeni troškovi investicionog održavanja 2801 - Unaprijed plaćena najamnina/zakupnina (operativni najam) 2802 - Unaprijed plaćeni troškovi reklame, propagande i sl. 2803 - Unaprijed plaćeni troškovi ogrjeva i energije 2804 - Unaprijed plaćene premije osiguranja imovine i osoba 2805 - Unaprijed plaćeni troškovi kamata narednog perioda 2806 - Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise 2807 - Unaprijed plaćeni troškovi pripreme ulaska na nova tržišta 2808 - Unaprijed plaćeni ostali troškovi (za period do 12 mjeseci) 281 - Potraživanja za nefakturisani prihod 2810 - Obračunati ostvareni prihodi (kratkoročno) 2818 - Ostali ostvareni prihodi koji još nisu fakturisani (kratkoročno) 282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza 2820 - Plaćeni transakcioni troškovi iz osnova primljenih kredita koji se vode po amortizovanoj vrijednosti 2821 - Plaćeni transakcioni troškovi iz osnova emitovanih dužničkih instrumenata koji se vode po amortizovanoj vrijednosti 283 - Nerealizovani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire 2830 - Nerealizovani gubici od držanja dionica 2831 - Nerealizovani gubici od držanja obveznica 2838 - Nerealizovani gubici od držanja drugih vrijednosnih papira 288 - Odložena porezna sredstva (na period do 12 mjeseci) 2880 - Odložena porezna sredstva iz osnova odbitnih privremenih razlika 2881 - Odložena porezna sredstva iz osnova neiskorištenih poreznih gubitaka 2882 - Odložena porezna sredstva iz osnova neiskorištenih poreznih kredita 2888 - Ostala kratkoročna odložena porezna sredstva 2889 - Promjene vrijednosti odloženih poreznih sredstava usljed promjene porezne stope
Napomena: Odložena porezna sredstva se utvrđuju i iskazuju u skladu sa MRS 12, a na osnovu važećih propisa o porezu na dobit.

289 - Ostala kratkoročna razgraničenja 2890 - Razgraničeni troškovi po osnovu investicionog održavanja 2891 - Razgraničeni troškovi po osnovu najamnina/zakupnina (operativni najam)

© R E V ICO N

43

2892 - Razgraničeni troškovi po osnovu reklame, propagande i sl. 2893 - Razgraničeni troškovi ogrjeva i energije 2894 - Razgraničeni troškovi po osnovu osiguranja imovine i osoba 2895 - Razgraničeni troškovi kamata 2896 - Razgraničeni troškovi pretplate na službena glasila i stručne časopise 2897 - Razgraničeni troškovi po osnovu ulaska na nova tržišta 2898 - Ostala kratkoročna razgraničenja

29 - Gubitak iznad visine kapitala
290 - Gubitak iznad visine kapitala 2900 - Gubitak iznad visine kapitala 2901 - Višak rashoda nad prihodima iznad visine kapitala/trajnih izvora

44

© R E V ICO N

Klasa 3 - KAPITAL
30 - Osnovni kapital
300 - Dionički kapital 3000 - Osnovni dionički kapital - obične dionice (prema registru vrijednosnih papira/knjizi dioničara) 3001 - Osnovni dionički kapital - povlaštene dionice (prema registru vrijednosnih papira/knjizi dioničara) 302 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću 3020 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću (analitika prema udjeličarima/knjizi udjela) 303 - Zadružni udjeli 3030 - Udjeli zadrugara (analitika po zadrugarima) 304 - Ulozi 3040 - Ulozi članova društva sa neograničenom odgovornošću (analitika po članovima) 3041 - Ulozi članova komanditnog društva (analitika po članovima) 305 - Državni kapital 3050 - Kapital preduzeća i drugih pravnih lica koja nisu korporatizovana (nije izvršena pretvorba u smislu Zakona o privrednim društvima) 309 - Ostali osnovni kapital 3090 - Ostali osnovni kapital/trajni izvori neprofitnih subjekata

31 - Upisani neuplaćeni kapital
310 - Upisane neuplaćene dionice (dugovno stanje) 3100 - Neuplaćene upisane obične dionice (analitika po dioničarima) 3101 - Neuplaćene upisane povlaštene dionice (analitika po dioničarima) 312 - Upisani neuplaćeni udjeli 3120 - Neuplaćeni upisani udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću (analitika po udjeličarima) 319 - Ostali upisani neuplaćeni kapital 3190 - Ostali upisani neuplaćeni kapital/trajni izvori neprofitnih subjekata

© R E V ICO N

45

32 - Rezerve
320 - Emisiona premija 3200 - Emisiona premija od prodaje običnih dionica 3201 - Emisiona premija od prodaje povlaštenih dionica 3202 - Emisiona premija po osnovu konverzije povlaštenih u obične dionice 3203 - Premija po osnovu ugovorene revalorizacije upisanog neuplaćenog kapitala 3204 - Premija po osnovu kursnih razlika na upisani neuplaćeni kapital 3205 - Premija po osnovu ponovne prodaje otkupljenih vlastitih dionica 3206 - Emisiona premija od prodaje udjela 3207 - Premija po osnovu ponovne prodaje otkupljenih vlastitih udjela 3208 - Emisiona premija po drugim osnovama 321 - Zakonske rezerve 3210 - Obavezne rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom 322 - Statutarne i druge rezerve 3220 - Statutarne rezerve (analitika po potrebi) 3221 - Druge rezerve (analitika po potrebi)
Napomena: Zakonske rezerve su obavezna imati dionička društva (član 188. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima) U fond rezervi dionička društva izdvajaju najmanje 10% (nakon pete godine 20%) godišnjeg iznosa neto dobiti, sve dok fond rezervi ne dostigne iznos od 25% osnovnog kapitala. Društva sa ograničenom odgovornošću mogu formirati slobodne (statutarne) rezerve, iz dobiti i drugih izvora, što se predviđa ugovorom/odlukom članova, odnosno statutom društva.

33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici
330 - Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava 3300 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalnih sredstava (analitika i subanalitika po vrstama nematerijalnih sredstava) 3301 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nekretnina (analitika po vrstama i subanalitika po nekretninama) 3302 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije postrojenja i opreme (analitika po vrstama i subanalitika po sredstvima) 3305 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije ostalih stalnih sredstava (analitika po vrstama i subanalitika po sredstvima) 331 - Razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u valutu prezentacije 3310 - Razlike nastale preračunavanjem fin. izvještaja u drugu funkcionalnu valutu 3311 - Razlike nastale preračunavanjem fin. izvještaja u drugu valutu prezentacije

46

© R E V ICO N

332 - Nerealizovani dobici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 3320 - Nerealizovani dobici iz osnova dugoročnih obveznica raspoloživih za prodaju 3321 - Nerealizovani dobici iz osnova dionica raspoloživih za prodaju 3322 - Nerealizovani dobici iz osnova certifikata o dugoročnom depozitu raspoloživih za prodaju 3323 - Nerealizovani dobici iz osnova ostalih dugoročnih vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 333 - Nerealizovani gubici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 3330 - Nerealizovani gubici iz osnova dugoročnih obveznica raspoloživih za prodaju 3331 - Nerealizovani gubici iz osnova dionica raspoloživih za prodaju 3332 - Nerealizovani gubici iz osnova certifikata o dugoročnom depozitu raspoloživih za prodaju 3333 - Nerealizovani gubici iz osnova ostalih dugoročnih vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 339 - Ostale revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici 3390 - Ostale revalorizacione rezerve 3391 - Ostali nerealizovani dobici 3392 - Ostali nerealizovani gubici

34 - Neraspoređena dobit
340 - Neraspoređena dobit ranijih godina 3400 - Neraspoređena dobit ranijih godina 3401 - Neraspoređena dobit ranijih godina koja se izuzima od isplate 34010 - Akumulirana (zadržana) dobit iz osnova ulaganja u investicije po ranijim propisima o porezu na dobit 44018 - Akumulirana (zadržana) dobit koja se izuzima od isplate po drugim osnovama 341 - Neraspoređena dobit izvještajne godine 3410 - Neraspoređena neto dobit izvještajne godine 3411 - Neraspoređena neto dobit izvještajne godine koja se izuzima od raspodjele 342 - Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina 3420 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina 3421 - Neraspoređeni višak prihoda koji se izuzima od raspodjele

© R E V ICO N

47

343 - Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine 3430 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima izvještajne godine 3431 - Neraspoređeni višak prihoda koji se izuzima od raspodjele

35 - Gubitak do visine kapitala
350 - Gubitak ranijih godina 3500 - Gubitak ranijih godina do visine kapitala 351 - Gubitak izvještajne godine 3510 - Gubitak izvještajne godine do visine kapitala 352 - Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 3520 - Višak rashoda nad prihodima iz ranijih godina do visine kapitala/trajnih izvora 353 - Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 3530 - Višak rashoda nad prihodima izvještajne godine do visine kapitala/trajnih izvora

36 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli
360 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli 3601 - Otkupljene vlastite dionice 3602 - Otkupljeni vlastiti udjeli 3603 - Otkupljeni ostali vlastiti kapital
Napomena: Otkupljeni ili stečeni vlastiti vlasnički instrumenti se oduzimaju od kapitala (konto 360 ima dugovno stanje). Prilikom otkupa, sticanja, izdavanja ili poništenja vlastitih vlasničkih instrumenata ne priznaje se nikakav dobitak ni gubitak u bilansu uspjeha. Plaćena ili primljena naknada priznaje se direktno u rezerve.

48

© R E V ICO N

Klasa 4 - OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA
40 - Dugoročna rezervisanja (i razgraničenja) i odložene porezne obaveze
400 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku (dugoročna) 4000 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku za prodata dobra 4001 - Rezervisanja za za troškove u garantnom roku iz ugovora o izgradnji 4002 - Rezervisanja za troškove iz datih garancija za izvršene usluge 4008 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku po drugim osnovama 4009 - Ispravka vrijednosti rezervisanja za troškove po osnovu garancija 401 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (dugoročna) 4010 - Rezervisanja za obnavljanje zemljišta 4011 - Rezervisanja za obnavljanje šuma 4018 - Rezervisanja za obnavljanje drugih prirodnih bogatstava 4019 - Ispravka vrijednosti rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 402 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite (dugoročna) 4020 - Rezervisanja za zadržane kaucije za pravovremeno i kvalitetno izvršenje posla 4021 - Rezervisanja za zadržane depozite za pravovremeno i kvalitetno izvršenje posla 4029 - Ispravka vrijednosti rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 403 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja (dugoročna) 4030 - Rezervisanja za troškove prodaje ili prestanka rada proizvodne linije 4031 - Rezervisanja za troškove zatvaranja ili premještanja poslovnih lokacija u zemlji 4032 - Rezervisanja za troškove zatvaranja ili premještanja poslovnih lokacija u inostranstvu 4033 - Rezervisanja za troškove planiranih promjena u upravljačkoj strukturi 4034 - Rezervisanja za troškove suštinske reorganizacije poslovanja pravnog lica 4038 - Ostala rezervisanja za troškove restrukturiranja 4039 - Ispravka vrijednosti rezervisanja za troškove restrukturiranja 404 - Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika (dugoročna) 4040 - Rezervisanja za penzije

© R E V ICO N

49

4041 - Rezervisanja za otpremnine kod odlaska u penziju 4042 - Rezervisanja za otpremnine kod otpuštanja radnika 4043 - Rezervisanja za jubilarne nagrade 4044 - Rezervisanja za dugoročno plaćena odsustva sa posla 4045 - Rezervisanja za učešća u dobiti i premije 4048 - Rezervisanja za ostala dugoročna primanja zaposlenih 4049 - Ispravka vrijednosti rezervisanja za dugoročna primanja zaposlenih 405 - Rezervisanja po započetim sudskim sporovima (dugoročna) 4050 - Obračunata rezervisanja iz osnova sudskih sporova (dugoročna) 4059 - Ispravka vrijednosti rezervisanja po započetim sudskim sporovima 406 - Rezervisanja po štetnim ugovorima (dugoročna) 4060 - Obračunata rezervisanja iz osnova štetnih ugovora (dugoročna) 4069 - Ispravka vrijednosti rezervisanja po štetnim ugovorima 407 - Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi (dugoročni) 4070 - Unaprijed naplaćena zakupnina (najamnina) 4071 - Unaprijed naplaćeni ostali prihodi 4072 - Odloženi prihodi iz donacija i pomoći 4073 - Odloženi prihodi po osnovu datih zajmova 4078 - Ostali unaprijed naplaćeni i odloženi prihodi 408 - Odložene porezne obaveze (dugoročne, na period duži od jedne godine) 4080 - Odložene porezne obaveze iz osnova oporezivih privremenih razlika 4081 - Odložene porezne obaveze iz osnova razlike amortizacije na revalorizovanu i amortizacije na nabavnu vrijednost 4088 - Odložene porezne obaveze po drugim osnovama 4089 - Promjene vrijednosti odloženih poreznih obaveza usljed promjene porezne stope
Napomena: Odložene porezne obaveze se utvrđuju i iskazuju u skladu sa MRS 12, a na osnovu važećih propisa o porezu na dobit.

409 - Ostala dugoročna rezervisanja i razgraničenja 4090 - Rezervisanja po osnovu datih garancija i drugih jamstava 4091 - Rezervisanja za troškove demontiranja i uklanjana stalnih sredstava 4092 - Rezervisanja za troškove restauracije područja 4093 - Ostala dugoročna rezervisanja 4095 - Dugoročna razgraničenja 4099 - Ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih rezervisanja

50

© R E V ICO N

41 - Dugoročne obaveze
410 - Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 4100 - Dugoročni krediti koji se mogu konvertovati u kapital 4101 - Dugoročni vrijednosni papiri koji se mogu konvertovati u kapital 4108 - Ostale dugoročne obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 4109 - Ispravka vrijednosti obaveza koje se mogu konvertovati u kapital 411 - Dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima (iz grupe za konsolidaciju) 4110 - Obaveze po emitovanim dugoročnim obveznicama prema povezanim pravnim licima 4111 - Obaveze po drugim dugoročnim vrijednosnim papirima prema povezanim pravnim licima 4112 - Obaveze po dugoročnim finansijskim kreditima i zajmovima od povezanih pravnih lica u zemlji 4113 - Obaveze po dugoročnim finansijskim kreditima i zajmovima od povezanih pravnih lica u inostranstvu 4114 - Obaveze po dugoročnim robnim kreditima od povezanih pravnih lica u zemlji 4115 - Obaveze po dugoročnim robnim kreditima od povezanih pravnih lica u inostranstvu 4118 - Ostale dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima 4119 - Ispravka vrijednosti dugoročnih obaveza prema povezanim pravnim licima 412 - Obaveze po emitovanim dugoročnim vrijednosnim papirima 4120 - Obaveze po izdatim obveznicama sa rokom dospijeća preko jedne godine 4121 - Obaveze po dugoročnim certifikatima o depozitu i po finansijskim derivatima kojima se trguje na berzi 4128 - Obaveze po ostalim dugoročnim vrijednosnim papirima 4129 - Ispravka vrijednosti obaveza po osnovu dugoročnih vrijednosnih papira 413 - Dugoročni krediti uzeti u zemlji 4130 - Dugoročni finansijski krediti od banaka u zemlji 4131 - Dugoročni zajmovi od drugih pravnih i fizičkih lica u zemlji 4132 - Dugoročni robni krediti u zemlji 4138 - Ostali dugoročni krediti i zajmovi uzeti u zemlji 414 - Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu 4140 - Dugoročni finansijski krediti od banaka u inostranstvu 4141 - Dugoročni krediti i zajmovi od drugih lica u inostranstvu 4142 - Dugoročni robni krediti u inostranstvu 4148 - Ostali dugoročni krediti i zajmovi uzeti u inostranstvu

© R E V ICO N

51

415 - Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u zemlji 4150 - Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga građevinskih objekata 4151 - Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga opreme 4155 - Kamate sadržane u dugoročnim obavezama po finansijskom lizingu u zemlji 416 - Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u inostranstvu 4160 - Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga građevinskih objekata 4161 - Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga opreme 4168 - Kamate sadržane u dugoročnim obavezama po finansijskom lizingu u inostranstvu 417 - Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 4170 - Dugoročne obaveze po kreditima po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 4171 - Dugoročne obaveze po emitovanim vrijednosnim papirima po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 4178 - Ostale dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 419 - Ostale dugoročne obaveze 4190 - Obaveze za primljene depozite i kaucije sa rokom preko jedne godine 4191 - Dugoročne obaveze za avanse 4192 - Dugoročne obaveze po osnovu zajedničkih poslova 4193 - Dugoročne obaveze iz osnova investicijskih nekretnina u operativnom lizingu 4198 - Ostale razne dugoročne obaveze za koje nije predviđen poseban konto 4199 - Ispravka vrijednosti ostalih dugoročnih obaveza

42 - Kratkoročne finansijske obaveze
420 - Obaveze prema povezanim pravnim licima (iz grupe za konsolidaciju) 4200 - Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima prema povezanim pravnim licima u zemlji 4201 - Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima prema povezanim pravnim licima u inostranstvu 4202 - Obaveze po kratkoročnim finansijskim kreditima i zajmovima od povezanih pravnih lica u zemlji 4203 - Obaveze po kratkoročnim finansijskim kreditima i zajmovima od povezanih pravnih lica u inostranstvu 4204 - Obaveze po kratkoročnim robnim kreditima od povezanih pravnih lica u zemlji 4205 - Obaveze po kratkoročnim robnim kreditima od povezanih pravnih lica u inostranstvu
52
© R E V ICO N

4208 - Ostale kratkoročne obaveze prema povezanim pravnim licima 4209 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih obaveza prema povezanim pravnim licima 421 - Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima 4210 - Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima prema drugim pravnim i fizičkim licima 4211 - Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima emitovanim na donosioca 4219 - Ispravka vrijednosti za kamate u emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima 422 - Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 4220 - Kratkoročni finansijski krediti od banaka u zemlji 4221 - Kratkoročni zajmovi od drugih pravnih i fizičkih lica u zemlji 4222 - Kratkoročni robni krediti u zemlji 4228 - Ostali kratkoročni krediti i zajmovi uzeti u zemlji 423 - Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu 4230 - Kratkoročni finansijski krediti od banaka u inostranstvu 4231 - Kratkoročni krediti i zajmovi od drugih lica u inostranstvu 4232 - Kratkoročni robni krediti u inostranstvu 4238 - Ostali kratkoročni krediti i zajmovi uzeti u inostranstvu 424 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita 4240 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita od povezanih pravnih lica u zemlji 4241 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita od povezanih pravnih lica u inostranstvu 4242 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita od drugih lica u zemlji 4243 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita od drugih lica u inostranstvu 425 - Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu 4250 - Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu građevinskih objekata 4251 - Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu opreme 4258 - Kamate sadržane u obavezama po finansijskom lizingu koje dospijevaju u periodu do godinu dana 427 - Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 4270 - Kratkoročne obaveze po kreditima po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

© R E V ICO N

53

4271 - Kratkoročne obaveze po emitovanim vrijednosnim papirima po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 4278 - Ostale kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze 4290 - Obaveze po pozajmicama i druge obaveze prema članovima društva 4298 - Ostale razne kratkoročne obaveze za koje nije predviđen poseban konto 4299 - Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih finansijskih obaveza

43 - Obaveze iz poslovanja
430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije 4300 - Primljeni avansi od povezanih pravnih lica u zemlji 4301 - Primljeni avansi od povezanih pravnih lica u inostranstvu 4302 - Primljeni avansi od drugih pravnih i fizičkih lica u zemlji 4303 - Primljeni avansi od drugih pravnih i fizičkih lica u inostranstvu 4304 - Primljeni depoziti i kaucije od povezanih pravnih lica u zemlji 4305 - Primljeni depoziti i kaucije od povezanih pravnih lica u inostranstvu 4306 - Primljeni depoziti i kaucije od drugih pravnih i fizičkih lica u zemlji 4307 - Primljeni depoziti i kaucije od drugih pravnih i fizičkih lica u inostranstvu 431 - Dobavljači - povezana pravna lica (unutar grupe za konsolidaciju) 4310 - Obaveze prema dobavljačima - povezanim pravnim licima u zemlji 4311 - Obaveze prema dobavljačima - povezanim pravnim licima u inostranstvu 4312 - Obaveze prema dobavljačima - povezanim pravnim licima u zemlji za nefakturisane nabavke 4313 - Obaveze prema dobavljačima - povezanim pravnim licima u inostranstvu za nefakturisane nabavke 432 - Dobavljači u zemlji (izvan grupe za konsolidaciju) 4320 - Dobavljači u zemlji - PDV obveznici 4321 - Dobavljači u zemlji koji nisu PDV obveznici 4322 - Dobavljači kooperanti - PDV obveznici 4323 - Dobavljači kooperanti koji nisu PDV obveznici 4324 - Dobavljači poljoprivrednici - PDV obveznici 4325 - Dobavljači građani 4326 - Obaveze prema dobavljačima u zemlji za nefakturisane nabavke 4328 - Ostali dobavljači u zemlji 433 - Dobavljači u inostranstvu (izvan grupe za konsolidaciju) 4330 - Dobavljači dobara u inostranstvu 4331 - Dobavljači usluga u inostranstvu
54
© R E V ICO N

4336 - Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu za nefakturisane nabavke 4338 - Ostali dobavljači u inostranstvu 439 - Ostale obaveze iz poslovanja 4390 - Obaveze za izdate čekove 4391 - Obaveze za izdate mjenice 4392 - Obaveze za akceptirane mjenice 4393 - Obaveze za naknadu štete 4398 - Ostale nepomenute obaveze iz poslovanja 4399 - Ispravka vrijednosti ostalih obaveza iz poslovanja

44 - Obaveze iz specifičnih poslova
440 - Obaveze prema uvozniku 4400 - Obaveze prema uvoznicima - povezanim pravnim licima za izvršeni uvoz 4401 - Obaveze prema uvoznicima - drugim pravnim licima za izvršeni uvoz 4408 - Ostale obaveze prema uvoznicima 441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđi račun 4410 - Obaveze u domaćoj valuti prema povezanim pravnim licima po osnovu izvoza 4411 - Obaveze u devizama prema povezanim pravnim licima po osnovu izvoza 4412 - Obaveze u domaćoj valuti prema drugim licima po osnovu izvoza 4413 - Obaveze u devizama prema drugim licima po osnovu izvoza 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje 4420 - Obaveze prema povezanim pravnim licima po osnovu komisione prodaje 4421 - Obaveze prema drugim licima po osnovu komisione prodaje 4422 - Obaveze prema povezanim pravnim licima po osnovu konsignacione prodaje 4423 - Obaveze prema drugim licima po osnovu konsignacione prodaje 443 - Obaveze iz zajedničkih poslova 4430 - Obaveze iz zajedničkih poduhvata sa povezanim pravnim licima 4431 - Obaveze iz zajedničkih poduhvata sa ostalim licima 449 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova 4490 - Obaveze prema povezanim pravnim licima u zemlji iz ostalih specifičnih poslova 4491 - Obaveze prema povezanim pravnim licima u inostranstvu iz ostalih specifičnih poslova 4492 - Obaveze prema drugim licima u zemlji iz ostalih specifičnih poslova
© R E V ICO N

55

4493 - Obaveze prema drugim licima u inostranstvu iz ostalih specifičnih poslova 4494 - Obaveze prema licima zastupanim pred državnim organima 4499 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova

45 - Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
450 - Obaveze za neto plaće i naknade plaća 4500 - Obaveze za neto plaće tekućeg perioda 4501 - Obaveze za neto naknade plaća tekućeg perioda 4502 - Obaveze za neto plaće iz prethodnih godina 4503 - Obaveze za neto naknade plaća iz prethodnih godina 4504 - Obaveze za neto plaće koje se nadoknađuju od drugih pravnih lica 4505 - Obaveze za neto naknade plaća koje se nadoknađuju od drugih pravnih lica 4506 - Obaveze za neto plaće po osnovu premija 4507 - Obaveze za neto naknade plaća po osnovu premija 4508 - Obaveze za ostale neto plaće i naknade plaće 451 - Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća 4510 - Obaveze za porez na dohodak iz plaća zaposlenih 4511 - Obaveze za porez na dohodak iz naknada plaća zaposlenih 4512 - Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od nesreća na plaće 4513 - Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od nesreća na naknade plaća 4514 - Obaveze za opću vodnu naknadu na plaće 4515 - Obaveze za opću vodnu naknadu na naknade plaća 4517 - Obaveze za ostale dažbine na plaće (ako se uvedu) 4518 - Obaveze za ostale dažbine na naknade plaća (ako se uvedu) 452 - Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća 4520 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO iz osnovice 4521 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO na osnovicu 4522 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz osnovice 4523 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovicu 4524 - Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz osnovice 4525 - Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti na osnovicu 4527 - Obaveze za ostale doprinose iz osnovice (ako se uvedu) 4528 - Obaveze za ostale doprinose na osnovicu (ako se uvedu) 453 - Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju 4530 - Obaveze za neto naknade plaća tekućeg prerioda za koje postoji pravo na refundaciju 4532 - Obaveze za neto naknade plaća iz prethodnih godina za koje postoji pravo na refundaciju
56
© R E V ICO N

454 - Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade plaća koje se refundiraju 4540 - Obaveza za porez na dohodak na naknade plaća koje se refundiraju 4543 - Obaveza za naknadu za zaštitu od nesreća na naknade plaća koje se refundiraju 4545 - Obaveza za opću vodnu naknadu na naknade plaća koje se refundiraju 4548 - Obaveza za ostale dažbine na naknade plaća koje se refundiraju (ako se uvedu) 455 - Obaveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju 4550 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO iz naknada plaća koje se refundiraju 4551 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO na naknade plaća koje se refundiraju 4552 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz naknada plaća koje se refundiraju 4553 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na naknade plaća koje se refundiraju 4554 - Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz naknada plaća koje se refundiraju 4555 - Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti na naknade plaća koje se refundiraju 4557 - Obaveze za ostale doprinose iz osnovice iz naknada plaća koje se refundiraju (ako se uvedu) 4558 - Obaveze za ostale doprinose na naknade plaća koje se refundiraju (ako se uvedu) 456 - Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih 4560 - Obaveze za dnevnice i naknade troškova službenih putovanjau 4561 - Obaveze za naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) 4562 - Obaveze za naknadu za smještaj i ishranu na terenu (terenski dodatak) 4563 - Obaveze za naknadu troškova prevoza na posao i s posla 4564 - Obaveze za regres za godišnji odmor 4565 - Obaveze za otpremnine 4566 - Obaveze za jubilarne nagrade 4567 - Obaveze po osnovu pomoći zaposlenima po raznim osnovama 4568 - Obaveze za ostale isplate, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih 457 - Obaveze za porez i posebne dažbine na ostala primanja zaposlenih 4570 - Obaveze za porez na dohodak na ostala primanja zaposlenih 4571 - Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od nesreća na ostala primanja zaposlenih 4572 - Obaveze za opću vodnu naknadu na ostala primanja zaposlenih 4578 - Obaveze za ostale dažbine na ostala primanja zaposlenih (ako se uvedu)

© R E V ICO N

57

458 - Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih 4580 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih 4581 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih 4582 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih 4583 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih 4584 - Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih 4585 - Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih 4587 - Obaveze za ostale doprinose iz osnovice u vezi ostalih primanja zaposlenih (ako se uvedu) 4588 - Obaveze za ostale doprinose na osnovicu u vezi ostalih primanja zaposlenih (ako se uvedu)

46 - Druge obaveze
460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 4600 - Obaveze po osnovu kamata iz odnosa sa povezanim pravnim licima 4601 - Obaveze po osnovu kamata iz odnosa sa ostalim licima 4602 - Obaveze po osnovu realizovanih kursnih razlika iz odnosa sa povezanim pravnim licima 4603 - Obaveze po osnovu realizovanih kursnih razlika iz odnosa sa ostalim licima 4608 - Obaveze po osnovu ostalih troškova finansiranja 461 - Obaveze za dividende 4610 - Obaveze za dividende po osnovu prioritetnih dionica 4611 - Obaveze za dividende po osnovu običnih (redovnih) dionica 4612 - Obaveze za međudividende 4618 - Ostale obaveze za dividende 462 - Obaveze za učešće u dobiti 4620 - Obaveze za učešće u dobiti članova društva sa ograničenom odgovornošću 4621 - Obaveze za učešće u dobiti društva sa neograničenom odgovornošću 4622 - Obaveze za učešće u dobiti komanditnog društva 4623 - Obaveze za učešće u dobiti koje se isplaćuje prije isteka obračunskog perioda 4628 - Ostale obaveze za učešće u dobiti
58
© R E V ICO N

463 - Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl. 4630 - Obaveze za naknade i troškove članovima upravnog odbora 4631 - Obaveze za naknade i troškove članovima nadzornog odbora 4632 - Obaveze za naknade i troškove članovima odbora za reviziju 4633 - Obaveze za naknade i troškove članovima drugih odbora 4634 - Obaveze za naknade i troškove članovima skupštine društva 4635 - Obaveze za naknade i troškove članovima raznih komisija 4636 - Obaveze za naknade i troškove prokuristima 4638 - Obaveze za ostale naknade i troškove članovima odbora, komisija i sl. 464 - Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima odbora, komisija i sl. 4640 - Obaveze za porez na dohodak na naknade članovima odbora, komisija i sl. 4641 - Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od nesreća na naknade članovima odbora, komisija i sl. 4642 - Obaveze za opću vodnu naknadu na naknade članovima odbora, komisija i sl. 4648 - Obaveze za ostale dažbine na naknade članovima odbora, komisija i sl. (ako se uvedu) 465 - Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl. 4650 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO na naknadu članovima odbora, komisija i sl. 4651 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz naknade članovima odbora, komisija i sl. 4658 - Obaveze za ostale doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl. (ako se uvedu) 466 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 4660 - Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o autorskom djelu 4661 - Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu 4662 - Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima 4668 - Ostale obaveze prema fizičkim licima po osnovu formalnog ili faktičkog ugovornog odnosa 467 - Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim licima 4670 - Obaveze za porez na dohodak na naknade fizičkim licima 4671 - Obaveze za posebnu naknadu za zaštitu od nesreća na naknade fizičkim licima 4672 - Obaveze za opću vodnu naknadu na naknade fizičkim licima 4678 - Obaveze za ostale dažbine na naknade fizičkim licima (ako se uvedu)

© R E V ICO N

59

468 - Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima 4680 - Obaveze za doprinos za PIO/MIO na naknadu fizičkim licima 4681 - Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iz naknade fizičkim licima 4688 - Obaveze za ostale doprinose u vezi naknada fizičkim lici (ako se uvedu) 469 - Ostale obaveze 4690 - Obaveze za članarine poslovnim i drugim udruženjima 4691 - Obaveze za plaćanja drugima po osnovu odgovornosti 4692 - Obaveze za naknadu štete drugim licima 4693 - Obaveze za obustave iz plaća zaposlenih 4698 - Ostale razne kratkoročne obaveze

47 - Obaveze za PDV
470 - PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a 4700 - PDV po izdatim fakturama - negotovinsko plaćanje 4701 - PDV po isporukama naplaćenim u gotovini 4708 - PDV po ostalim isporukama drugim PDV obveznicima 471 - PDV po primljenim avansima (uz obavezu izdavanja avansne fakture) 4710 - Obaveze za PDV po avansima primljenim za dobra i usluge 4711 - Obaveze za PDV po avansima primljenim za nekretnine 4712 - Obaveze za PDV po avansima primljenim za opremu 4718 - Obaveze za PDV po ostalim primljenim avansima 472 - PDV po osnovu vlastite potrošnje u neposlovne svrhe (uz obavezu izdavanja interne porezne fakture) 4720 - Obaveze za PDV po osnovu vlastite potrošnje dobara u neposlovne svrhe 4721 - Obaveze za PDV po osnovu davanja dobara u neposlovne svrhe 4722 - Obaveze za PDV po osnovu utvrđenih manjkova dobara na teret pravnog lica 4723 - Obaveze za PDV po osnovu pružanja vlastitih usluga u neposlovne svrhe 4728 - Obaveze za PDV u ostalim slučajevima u kojima je obavezno izdavanje interne porezne fakture 473 - PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a (krajnja potrošnja) 4730 - PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a - Federacija BiH 4731 - PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a - Republika Srpska 4732 - PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a - Brčko Distrikt BiH

60

© R E V ICO N

474 - PDV obračunat na usluge stranih lica (usluge koje se smatraju oporezivim u BiH) 4740 - PDV obračunat na usluge stranih lica vezane za zalihe i usluge 4741 - PDV obračunat na usluge stranih lica vezane za nekretnine 4742 - PDV obračunat na usluge stranih lica vezane za opremu 4748 - PDV na ostale usluge stranih lica koje se smatraju oporezivim u BiH 475 - Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj šemi 4750 - Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj šemi u građevinarstvu 4751 - Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj šemi za porezne dužnike 4758 - Obaveze za uplatu PDV-a po drugim posebnim šemama (ako se uvedu) 478 - Druge obaveze iz osnova PDV-a 4780 - Obračunate a nedospjele obaveze za PDV 4781 - Obaveze za PDV po osnovu nezaračunatih isporuka 4788 - Ostale obaveze iz osnova PDV-a 479 - Obaveze za razliku između obaveza za PDV i ulaznog poreza 4790 - Obaveza za uplatu PDV-a za porezni period
Napomena: Ukoliko je potrebno (npr. zbog specifičnosti poslovanja pravnog lica), kao i u slučaju izmjene i dopune propisa o PDV-u, navedena analitička razrada konta obaveza za PDV mogu se i na drugi način prilagoditi vlastitim potrebama, odnosno izmijenjenim PDV propisima, u cilju potpunijeg, preglednijeg i tačnijeg evidentiranja stavki po ovom osnovu.

48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
480 - Obaveze za akcize 4800 - Obaveze za akcizu na duhan i duhanske prerađevine 4801 - Obaveze za akcizu na alkohol i alkoholna pića 4802 - Obaveze za akcizu na bezalkoholna pića 4803 - Obaveze za akcizu na pivo 4804 - Obaveze za akcizu na kafu 4805 - Obaveze za akcizu na naftu i naftne derivate 4806 - Obaveze za putarinu na gorivo 4808 - Obaveze za ostale akcize/trošarine 481 - Obaveze za porez na dobit 4810 - Obaveze za akontacije poreza na dobit 4811 - Obaveze za poreza na dobit po poreznom bilansu 4812 - Obaveze za poreza po dobitku

© R E V ICO N

61

482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova 4820 - Obaveze za carine i druge carinske dažbine 4821 - Obaveze za porez na imovinu 4822 - Obaveze za porez na promet nepokretnosti 4828 - Obaveze za ostale dažbine iz nabavke ili na teret troškova 483 - Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. koje terete troškove 4830 - Doprinos za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti 4831 - Doprinos za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti 4832 - Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje u inostranstvu 4833 - Obaveze za poseban doprinos Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom 4834 - Obaveze za članarine privrednim komorama 4835 - Obaveze za članarine turističkih zajednica 4836 - Naknade za vode 4837 - Naknada za korišćenje šuma 4838 - Obaveza za ostale doprinose, članarine i sl. na teret troškova perioda 484 - Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu 4840 - Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu 489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 4890 - Obaveze po osnovu takse na istaknutu firmu, reklamu i sl. 4891 - Obaveze po osnovu naknade za korišćenje puteva 4892 - Obaveze za protivpožarnu, protivgradnu i dr. zaštitu 4893 - Obaveze za boravišnu taksu 4894 - Obaveze za komunalne takse 4895 - Obaveze za ostale propisane takse, naknade, pristojbe i dr. 4898 - Obaveze za ostale nepomenute poreze, doprinose i druge dažbine

49 - Pasivna vremenska razgraničenja
490 - Unaprijed obračunati rashodi perioda 4900 - Obračunati troškovi perioda za koje nije primljena faktura 4901 - Obračunata zakupnina (najamnina) - operativni najam 4902 - Obračunati troškovi reklame, propagande i sajmova 4903 - Obračunati troškovi tekućeg održavanja 4904 - Obračunati troškovi premije osiguranja 4905 - Obračunati/ukalkusirani kalo, rastur, kvar i lom 4906 - Obračunati kapitalizirani troškovi 4907 - Obračunani troškovi za neplaćena službena glasila i stručne časopise 4908 - Obračunati ostali troškovi poslovanja za koje nije primljena faktura
62
© R E V ICO N

491 - Obračunati prihodi narednog perioda 4910 - Unaprijed naplaćeni prihodi od prodaje učinaka 4911 - Unaprijed naplaćeni prihodi od prodaje robe 4912 - Unaprijed naplaćene zakupnine (najamnine) 4913 - Unaprijed naplaćene ili obračunate kamate 4914 - Odloženi prihodi zbog neizvjesnosti naplate 4915 - Odloženo priznavanje prihoda za naknadne popuste 4916 - Odloženo priznavanje prihoda za mogući povrat robe 4917 - Odloženi prihodi do ispunjenja uslova iz ugovora 4918 - Ostali unaprijed naplaćeni ili obračunati prihodi narednog perioda 492 - Razgraničeni zavisni troškovi nabavke 4920 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi nabavke stalnih sredstava 4921 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi nabavke sirovina i materijala 4922 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi nabavke rezervnih dijelova 4923 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi nabavke autoguma i ambalaže 4924 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi nabavke alata i sitnog inventara 4925 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi nabavke robe 4928 - Obračunati nefakturisani zavisni troškovi ostalih nabavki 493 - Odloženi prihodi za primljene donacije i sl. (kratkoročni) 4930 - Odloženi prihodi po osnovu donacija od državnih organa 4931 - Odloženi prihodi po osnovu donacija od od povezanih pravnih lica 4932 - Odloženi prihodi po osnovu donacija od ostalih lica 4938 - Ostali odloženi prihodi 494 - Razgraničeni prihodi po osnovu plasmana 4940 - Razgraničeni prihodi od naplate transakcionih troškova po osnovu datih kredita 4941 - Razgraničeni prihodi od naplate transakcionih troškova po osnovu kupljenih vrijednosnih papira 4948 - Razgraničeni prihodi od naplate transakcionih troškova drugih plasmana 495 - Odložene porezne obaveze (kratkoročne, na period do 12 mjeseci) 4950 - Odložene porezne obaveze iz osnova oporezivih privremenih razlika 4951 - Odložene porezne obaveze iz osnova razlike amortizacije na revalorizovanu i amortizacije na nabavnu vrijednost 4958 - Odložene porezne obaveze po drugim osnovama 4959 - Promjene vrijednosti odloženih poreznih obaveza usljed promjene porezne stope
Napomena: Odložene porezne obaveze se utvrđuju i iskazuju u skladu sa MRS 12, a na osnovu važećih propisa o porezu na dobit.

© R E V ICO N

63

499 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja 4991 - Kratkoročna rezervisanja za troškove u garantnom roku 4992 - Kratkoročna rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 4993 - Kratkoročna rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 4994 - Kratkoročna rezervisanja za troškove restrukturiranja 4995 - Kratkoročna rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika 4996 - Kratkoročna rezervisanja po započetim sudskim sporovima 4997 - Kratkoročna rezervisanja po štetnim ugovorima 4998 - Ostala kratkoročna rezervisanja 4999 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja

64

© R E V ICO N

Klasa 5 - RASHODI
50 - Nabavna vrijednost prodate robe
500 - Nabavka robe 5000 - Nabavka robe (ako se zalihe vode u okviru klase 9) 501 - Nabavna vrijednost prodate robe 5010 - Nabavna vrijednost robe prodate na malo 5011 - Nabavna vrijednost robe prodate na veliko 5012 - Nabavna vrijednost izvezene robe 5013 - Nabavna vrijednost robe prodate u tranzitu i reeksportu 5015 - Nabavna vrijednost robe prodate povezanim pravnim licima 502 - Nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje 5020 - Nabavna vrijednost prodatog zemljišta nabavljenog radi prodaje 5021 - Nabavna vrijednost prodatih objekata nabavljenih radi prodaje 5025 - Nabavna vrijednost nekretnina prodatih povezanim pravnim licima 5028 - Nabavna vrijednost prodatih drugih dugotrajnih sredstava nabavljenih radi prodaje

51 - Materijalni troškovi
510 - Nabavka sirovina, materijala, rezervnih dijelova i inventara 5100 - Nabavka sirovina, materijala, rezervnih dijelova i inventara (ako se zalihe vode u okviru klase 9) 511 - Utrošene sirovine i materijal 5110 - Utrošene sirovine i materijal za izradu učinaka 51100 - Utrošeni osnovni materijal i sirovine za izradu učinaka 51101 - Utrošeni pomoćni materijal za izradu učinaka 51108 - Utrošeni ostali materijal za izradu učinaka 5111 - Troškovi ambalaže koji ulaze u vrijednost učinaka 5112 - Troškovi režijskog materijala 51120 - Utrošeni materijal u prometu proizvoda i usluga 51121 - Materijal i dijelovi utrošeni za tekuće održavanje osnovnih sredstava 51128 - Utrošeni ostali režijski materijal 5113 - Ukalkulisani kalo, rastur, kvar i lom materijala 5118 - Ostali troškovi sirovina i materijala

© R E V ICO N

65

512 - Utrošena energija i gorivo 5120 - Utrošena električna energija 5121 - Utrošeni ugalj i druga čvrsta goriva 5122 - Utrošeni plin i para 5123 - Utrošeni mazut i ulje za loženje 5124 - Utrošeno dizel gorivo 5125 - Utrošeni motorni benzin 5126 - Utrošeno gorivo i mazivo za transportna sredstva 5127 - Utrošeno gorivo i mazivo za automobile za lični prevoz 5128 - Ostali troškovi energije i goriva 513 - Utrošeni rezervni dijelovi 5130 - Utrošeni rezervni dijelovi čija vrijednost ulazi u cijenu koštanja učinaka 5138 - Ostali utrošeni rezervni dijelovi 514 - Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma 5140 - Utrošeni sitan alat i inventar za izradu učinaka 5141 - Otpis sitnog alata i inventara koji se ne uključuju u cijenu koštanja učinaka 5142 - Otpis ambalaže čija vrijednost ne ulazi u cijenu koštanja učinaka 5143 - Otpis ambalaže u trgovini 5144 - Otpis HTZ opreme koja se ne uključuje u cijenu koštanja učinaka 5145 - Otpis autoguma 5148 - Otpis ostalog sitnog inventara, ambalaže i auto guma 519 - Odstupanje od cijena 5190 - Odstupanja planskih od stvarnih cijena utrošenog materijala za izradu 5191 - Odstupanja planskih od stvarnih cijena ostalog materijala 5192 - Odstupanje od cijena potrošene (uskladištive) energije i goriva 5193 - Odstupanje od cijena rezervnih dijelova 5194 - Odstupanje od cijena sitnog alata i inventara 5195 - Odstupanje od cijena ambalaže 5196 - Odstupanje od cijena autoguma

52 - Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica
520 - Troškovi plaća 5200 - Bruto plaće zaposlenih koje ulaze u cijenu koštanja učinaka 5201 - Bruto plaće zaposlenih koje ne ulaze u cijenu koštanja učinaka

66

© R E V ICO N

521 - Troškovi naknada plaća 5210 - Naknade plaće za vrijeme bolovanja, na teret poslodavca 5211 - Naknade plaća za vrijeme godišnjih odmora 5212 - Naknade plaća za vrijeme plaćenih dopusta 5213 - Naknade plaća za vrijeme državnih praznika, blagdana i drugih neradnih dana 5218 - Ostale naknade plaća na teret poslodavca 523 - Troškovi službenih putovanja zaposlenih 5230 - Dnevnice za službena putovanja u zemlji 5231 - Troškovi prevoza na službenim putovanjima u zemlji 5232 - Troškovi smještaja na službenim putovanjima u zemlji 5233 - Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu 5234 - Troškovi prevoza na službenim putovanjima u inostranstvu 5235 - Troškovi smještaja na službenim putovanjima u inostranstvu 5236 - Naknade i prateći troškovi (putarina i dr.) za upotrebu privatnog automobila na službenim putovanjima u zemlji 5237 - Naknade i prateći troškovi (putarina i dr.) za upotrebu privatnog automobila na službenim putovanjima u zemlji 5238 - Ostali troškovi službenih putovanja 524 - Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih 5240 - Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) 5241 - Naknada za smještaj i ishranu na terenu (terenski dodatak) 52410 - Kada je osiguran samo smještaj 52411 - Kada je osigurana samo ishrana 52412 - Kada je osiguran i smještaj i ishrana 5242 - Naknada troškova prevoza na posao i s posla 52420 - Sredstvima javnog prevoza 52421 - Privatnim automobilom 5243 - Regres za godišnji odmor 5244 - Otpremnine 52440 - Prilikom odlaska u penziju 52441 - U ostalim slučajevima 5245 - Jubilarne i druge nagrade zaposlenima 5246 - Naknade za odvojeni život 5247 - Pomoći i naknade troškova zaposlenima po raznim osnovama 52470 - Liječenje, lijekovi i nabavka ortopedskih pomagala 52471 - Pomoći i naknade troškova sahrane u slučaju smrti 52472 - Pomoći i naknade troškova zaposlenima u ostalim slučajevima 5248 - Ostale isplate, naknade troškova i materijalna prava zaposlenima 52480 - Kotizacije za seminare, savjetovanja, simpozije

© R E V ICO N

67

52481 - Školarine za srednje, više i visoko obrazovanje 52482 - Školarine za postdiplomski studij i doktorate 52483 - Naknade za stručno usavršavanje i osposobljavanje 52488 - Naknade ostalih troškova i druga materijalna prava zaposlenih 527 - Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl. 5270 - Troškovi naknada članovima upravnog odbora 5271 - Troškovi naknada članovima nadzornog odbora 5272 - Troškovi naknada članovima odbora za reviziju 5273 - Troškovi naknada članovima drugih odbora 5274 - Troškovi naknada članovima skupštine društva 5275 - Troškovi naknada članovima raznih komisija 5276 - Troškovi naknada prokuristima 5278 - Troškovi ostalih naknada članovima odbora, komisija i sl. 529 - Troškovi naknada ostalim fizičkim licima 5290 - Troškovi naknada po osnovu ugovora o autorskom djelu 5291 - Troškovi naknada po osnovu ugovora o djelu 5292 - Troškovi naknada po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima 5298 - Troškovi ostalih naknada po osnovu formalnog ili faktičkog ugovornog odnosa sa fizičkim licima

53 - Troškovi proizvodnih usluga
530 - Troškovi usluga izrade i dorade učinaka 5300 - Usluge dorade, izrade, prerade, popravke učinaka i sl. 5301 - Usluge kooperanata na doradi učinaka 5302 - Usluge studentskog servisa na doradi učinaka 5303 - Usluge pripreme teksta za štampu 5304 - Grafičke usluge 5305 - Vanjske usluge popravke prodatih dobara u garantnom roku 5308 - Ostale usluge na izradi, doradi i popravci učinaka 531 - Troškovi transportnih usluga 5310 - Transportne usluge u cestovnom prometu 5311 - Transportne usluge u željezničkom prometu 5312 - Transportne usluge u riječnom i pomorskom prometu 5313 - Transportne usluge u zračnom prometu 5314 - Transport cjevovodima 5315 - Usluge utovara, istovara i pretovara
68
© R E V ICO N

5316 - Usluge rent-a-car prevoza 5317 - Usluge taksi prevoza 5318 - Troškovi ostalih transportnih usluga 532 - Troškovi usluga održavanja 5320 - Troškovi usluga tekućeg održavanja 5321 - Troškovi usluga investicionog održavanja 5322 - Usluge održavanja transportnih sredstava 5323 - Usluge čišćenja 5324 - Usluge održavanja softvera 5325 - Usluge održavanja i uređenja okoliša 5328 - Ostale usluge održavanja 533 - Troškovi zakupa 5330 - Troškovi zakupa poslovnog prostora 53300 - Od vlasnika 53301 - Putem operativnog lizinga 5331 - Troškovi zakupa skladišnog prostora 53310 - Od vlasnika 53311 - Putem operativnog lizinga 5332 - Troškovi zakupa uredskog prostora 53320 - Od vlasnika 53321 - Putem operativnog lizinga 5333 - Troškovi zakupa transportnih sredstava 53330 - Od vlasnika 53331 - Putem operativnog lizinga 5334 - Troškovi zakupa postrojenja i ostale opreme 53340 - Od vlasnika 53341 - Putem operativnog lizinga 5335 - Troškovi zakupa zemljišta 53350 - Od vlasnika 53351 - Putem operativnog lizinga 5338 - Ostali troškovi zakupa 534 - Troškovi sajmova 5340 - Troškovi zakupa sajamskog prostora 5341 - Troškovi zakupa izložbenog prostora 5342 - Troškovi usluga za uređivanje štandova 5343 - Ostali troškovi izlaganja proizvoda na sajmovima 5344 - Utrošeni sopstveni proizvodi i roba za uređivanje štandova 5348 - Ostali troškovi sajmova

© R E V ICO N

69

535 - Troškovi reklame i sponzorstava 5350 - Troškovi reklame u novinama, časopisima i sl. pisanim medijima 5351 - Troškovi reklame putem elektronskih medija 5352 - Troškovi reklame putem panoa, plakata i sl. 5353 - Troškovi priručnika i drugih publikacija koje se daju besplatno 5354 - Dati sopstveni proizvodi i roba za reklamu i propagandu 5355 - Usluge sponzorstava u cilju reklame i prezentacije 5358 - Ostali troškovi reklame i sponzorstava 536 - Troškovi istraživanja 5360 - Usluge primarnih istraživačkih aktivnosti 5361 - Usluge ispitivanja mogućnosti primjene rezultata istraživanja 5362 - Usluge istraživanja alternativnih rješenja za materijale, pronalaske, proizvode, procese, sisteme ili usluge 5363 - Interno dobiveni zaštitni znakovi, oznake, naslovne strane novina, naslovi publikacija, popisi kupaca i sl. 5368 - Ostale troškovi istraživanja 537 - Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju 5370 - Troškovi razvoja novih tehnologija koji se ne kapitalizuju 5371 - Troškovi razvoja novih proizvoda koji se ne kapitalizuju 5378 - Ostali troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju 539 - Troškovi ostalih usluga 5390 - Troškovi za proizvodne usluge 5391 - Troškovi za usluge u prometu proizvoda i usluga 5392 - Troškovi za usluge zaštite na radu 5398 - Troškovi ostalih nepomenutih proizvodnih usluga

54 - Amortizacija i troškovi rezervisanja
540 - Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda 5400 - Amortizacija nematerijalnih sredstava (koja se amortizuju) 5401 - Amortizacija građevinskih objekata 5402 - Amortizacija postrojenja i opreme 5403 - Amortizacija alata, pogonskog i kancalarijskog namještaja 5404 - Amortizacija transportnih sredstava 5405 - Amortizacija stambenih zgrada i stanova 5406 - Amortizacija investicijskih nekretnina (koje se amortizuju) 5407 - Amortizacija bioloških sredstava (koja se amortizuju) 5408 - Amortizacija ostalih stalnih sredstava

70

© R E V ICO N

541 - Amortizacija - privremeno porezno nepriznati rashod Analitička razrada po sredstvima i osnovama poreznog nepriznavanja 542 - Amortizacija - trajno porezno nepriznati rashod Analitička razrada po sredstvima i osnovama poreznog nepriznavanja 543 - Troškovi rezervisanja iz osnova datih garantnih rokova 5430 - Rezervisanja iz osnova datih garantnih rokova dužih od 12 mjeseci 5431 - Rezervisanja iz osnova datih garantnih rokova do 12 mjeseci 544 - Troškovi rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava 5440 - Rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava u periodu dužem od 12 mjeseci 5441 - Rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava u periodu do 12 mjeseci 545 - Troškovi rezervisanja za zadržane kaucije i depozite 5450 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite u periodu dužem od 12 mjeseci 5451 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite u periodu do 12 mjeseci 546 - Troškovi rezervisanja za restrukturiranje 5460 - Rezervisanja za restrukturiranje u periodu dužem od 12 mjeseci 5461 - Rezervisanja za restrukturiranje u periodu do 12 mjeseci 547 - Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika 5470 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije za period duži od 12 mjeseci 5471 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije za period do 12 mjeseci 548 - Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore 5480 - Rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore za period duži od 12 mjeseci 5481 - Rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore za period do 12 mjeseci 549 - Troškovi ostalih dugoročnih rezervisanja 5490 - Troškovi ostalih dugoročnih rezervisanja
Napomena: Rezervisanja za rizike i obaveze uređuje MRS 37. Ukoliko se radi o (samo) potencijalnoj obavezi za događaje koji još nisu nastali (tj. za koji ni osnov još nije nastao), takva obaveza se ne rezerviše, nego samo objavljuje uz finansijske izvještaje. Štetnim ugovorom u smislu MRS 37 (tač. 10.) smatra se takav ugovor u kojem neizbježni troškovi podmirenja obveza prema ugovoru prelaze ekonomske koristi koje se od njega očekuju (na primjer, ugovori o građenju kod kojih je vjerovatno da će ukupni troškovi ugovora biti veći od ukupnih prihoda ugovora, MRS 37, tač. 66. do 69., te se priznaje kao obveza tač. 167.)

© R E V ICO N

71

55 - Nematerijalni troškovi
550 - Troškovi neproizvodnih usluga 5500 - Troškovi zdravstvenih usluga 5501 - Troškovi komunalnih usluga 5502 - Troškovi računovodstvenih usluga 5503 - Troškovi revizijskih usluga 5504 - Troškovi advokatskih usluga 5505 - Troškovi notarskih usluga 5506 - Troškovi procjene, vještačenja i slični troškovi 5507 - Usluge čišćenja prostorija 5508 - Troškovi ostalih neproizvodnih usluga 551 - Troškovi reprezentacije 5510 - Troškovi reprezentacije u sopstvenim poslovnim prostorijama 5511 - Troškovi reprezentacije na sajamskim i drugim manifestacijama 5512 - Troškovi ugostiteljskih usluga 5513 - Troškovi za poklone date za reprezentaciju 5514 - Vlastiti proizvodi i roba dati za reprezentaciju 5515 - Usluge izvršene kao reprezentacija 5519 - Ostali troškovi reprezentacije 552 - Troškovi premija osiguranja 5520 - Troškovi premija osiguranja stalnih sredstava 5521 - Troškovi premija osiguranja zaliha 5522 - Troškovi premija osiguranja potraživanja 5523 - Troškovi premija osiguranja od odgovornosti prema trećim licima 5524 - Troškovi premija osiguranja sredstava u transportu 5525 - Troškovi premija za obavezna osiguranja lica 5526 - Troškovi premija osiguranja zaposlenih od posljedica nesrećnih slučajeva (osim premije životnog osiguranja) 5528 - Ostali troškovi premija osiguranja 553 - Troškovi platnog prometa 5530 - Troškovi platnog prometa u zemlji 5531 - Troškovi platnog prometa sa inostranstvom 5532 - Troškovi za druge bankarske usluge 5538 - Ostali troškovi platnog prometa

72

© R E V ICO N

554 - Trošovi poštanskih i telekomunikacionih usluga 5540 - Poštanske usluge 5541 -Telefonske usluge 5542 - Usluge brze pošte 5543 - Usluge interneta 5548 - Ostale poštanske i telekomunikacijske usluge 555 - Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica 5550 - Porez na imovinu 5551 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 5552 - Naknade za vode 5553 - Naknada za šume 5554 - Taksa na istaknutu firmu, reklamu i sl. 5555 - Porez i naknade na automate za igre na sreću i zabavne igre 5556 - Ostale posebne naknade/porezi 55560 - Naknada/porez za korištenje puteva i javnih površina 55561 - Naknade za izvršene obavezne preglede, ateste i sl. 55562 - Naknade za puteve 55563 - Naknade za osiguranje od požara 55568 - Ostale posebne naknade/porezi 5557 - Takse 55570 - Komunalne take 55571 - Administrativne takse 55572 - Sudske takse 55578 - Ostale takse 5558 - Ostali porezi, naknade, takse i dr. dažbine na teret pravnog lica 556 - Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza 5560 - Članarine turističkim zajednicama 5561 - Članarine privrednim komorama 5562 - Članarine strukovnim udruženjima i asocijacijama 5563 - Članarine udruženjima građana 5568 - Ostali troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza 559 - Ostali nematerijalni troškovi 5590 - Stipendije i krediti studentima i učenicima 5591 - Naknade za rad članova učeničkih, omladinskih i studentskih zadruga 5592 - Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima (osim reklamnih) 5593 - Sudski i prateći troškovi 5594 - Troškovi pretplate na službena glasila i stručne publikacije 5598 - Ostali nematerijalni troškovi

© R E V ICO N

73

56 - Finansijski rashodi
560 - Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima (iz grupe za konsolidaciju) 5600 - Rashodi po osnovu kamata iz odnosa sa povezanim pravnim licima u zemlji 5601 - Rashodi po osnovu kamata iz odnosa sa povezanim pravnim licima u inostranstvu 5602 - Rashodi po osnovu realizovanih negativnih kursnih razlika iz odnosa sa povezanim pravnim licima 5603 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule iz odnosa sa povezanim pravnim licima 5604 - Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana iz odnosa sa povezanim pravnim licima u zemlji 5605 - Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana iz odnosa sa povezanim pravnim licima u inostranstvu 5606 - Gubici po osnovu ulaganja u povezana pravna lica 5607 - Gubici preduzeća i drugih oblika organizovanja u inostranstvu 5608 - Ostali finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima 561 - Rashodi kamata 5610 - Rashodi kamata po kreditima banaka 5611 - Rashodi kamata po zajmovima od pravnih lica 5612 - Rashodi kamata po zajmovima od fizičkih lica 5613 - Rashodi kamata u odnosima lizinga 5614 - Rashodi kamata po emitovanim vrijednosnim papirima 5615 - Rashodi kamata po drugim finansijskim obavezama 5616 - Zatezne kamate iz dužničko-povjerilačkih obaveza 5617 - Zatezne kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode 5618 - Ostal i rashodi kamata 562 - Negativne kursne razlike 5620 - Negativne kursne razlike na stanja na deviznim računima 5621 - Negativne kursne razlike po osnovu potraživanja od kupaca 5622 - Negativne kursne razlike po osnovu datih zajmova 5623 - Negativne kursne razlike po osnovu drugih potraživanja 5624 - Negativne kursne razlike po osnovu obaveza prema dobavljačima 5625 - Negativne kursne razlike po osnovu obaveza po kreditima i zajmovima 5628 - Negativne kursne razlike po osnovu drugih potraživanja i obaveza 563 - Rashodi iz osnova valutne klauzule 5630 - Rashodi po osnovu valutne klauzule za zaštitu potraživanja 5631 - Rashodi po osnovu valutne klauzule za zaštitu plasmana
74

© R E V ICO N

5632 - Rashodi po osnovu valutne klauzule za zaštitu obaveza 5638 - Ostali rashodi po osnovu valutne klauzule 569 - Ostali finansijski rashodi 5690 - Gubici po osnovu dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnih papira 5691 - Gubici privrednih društava i drugih oblika organizovanja u inostranstvu 5692 - Kasa skonto odobren kupcima 5698 - Ostali rashodi finansiranja po drugim osnovama

57 - Ostali rashodi i gubici
570 - Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 5700 - Gubici od otuđenja i rashodovanja nematerijalnih stalnih sredstava 5701 - Gubici od otuđenja i rashodovanja zemljišta 5702 - Gubici od otuđenja građevinskih objekata 5703 - Gubici od otuđenja postrojenja i opreme (mašina) 5704 - Gubici od otuđenja alata, pogonskog inventara i kancelarijskog namještaja 5705 - Gubici od otuđenja transportnih sredstava 5706 - Gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi 5707 - Gubici od otuđenja stambenih zgrada i stanova 5708 - Gubici od otuđenja ostalih stalnih materijalnih sredstava 571 - Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 5710 - Gubici po osnovu otuđenja zemljišta - investicijskih nekretnina 5711 - Gubici po osnovu otuđenja građevinskih objekata - investicijskih nekretnina 5712 - Gubici po osnovu rashodovanja zemljišta - investicijskih nekretnina 5713 - Gubici po osnovu rashodovanja građevinskih objekata - investicijskih nekretnina 5714 - Gubici po osnovu otuđenja investicijskih nekretnina u pripremi 5718 - Ostali gubici po osnovu otuđenja ili rashodovanja investicionih nekretnina 572 - Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 5720 - Gubici po osnovu otuđenja šuma 5721 - Gubici po osnovu otuđenja višegodišnjih zasada 5722 - Gubici po osnovu otuđenja osnovnog stada 5723 - Gubici po osnovu rashodovanja šuma 5724 - Gubici po osnovu rashodovanja višegodišnjih zasada 5725 - Gubici po osnovu rashodovanja osnovnog stada 5726 - Gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava u pripremi 5728 - Ostali gubici po osnovu otuđenja ili rashodovanja bioloških sredstava
© R E V ICO N

75

573 - Gubici od prodaje sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 5730 - Gubici od prodaje nematerijalnih sredstava klasificiranih za prodaju 5731 - Gubici od prodaje materijalnih sredstava klasificiranih za prodaju 5732 - Gubici od prodaje sredstava obustavljenog poslovanja 5738 - Gubici od prodaje ostalih stalnih sredstava klasificiranih za prodaju 574 - Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira 5740 - Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 5741 - Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu ostalih pravnih lica 5742 - Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira povezanih pravnih lica 5743 - Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira ostalih pravnih lica 5748 - Ostali gubici po osnovu prodaje kapitala i vrijednosnih papira 575 - Gubici (rashodi) od prodaje materijala 5750 - Nabavna vrijednost prodatih sirovina i materijala 5751 - Nabavna vrijednost prodatih rezervnih dijelova 5752 - Nabavna vrijednost prodatog sitnog inventara 5753 - Nabavna vrijednost prodatih autoguma 5754 - Nabavna vrijednost prodate ambalaže 5755 - Nabavna vrijednost prodatih otpadaka 5758 - Nabavna vrijednost prodatog ostalog materijala 576 - Manjkovi 5760 - Manjkovi stalnih sredstava 5761 - Manjkovi sirovina i materijala 5762 - Manjkovi rezervnih dijelova 5763 - Manjkovi sitnog inventara, autoguma i ambalaže 5764 - Manjkovi nedovršenih proizvoda i poluproizvoda 5765 - Manjkovi gotovih proizvoda 5766 - Manjkovi trgovačke robe 5767 - Manjkovi novca i novčanih ekvivalenata 5768 - Ostali utvrđeni manjkovi 577 - Rashodi iz osnova zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da budu iskazani u okviru revalorizacionih rezervi 5770 - Rashodi po osnovu zaštite od rizika iz odnosa sa povezanim pravnim licima (unutar grupe za konsolidaciju) 5771 - Rashodi po osnovu zaštite od rizika ugovorenom revalorizacijom potraživanja i obaveza 5772 - Rashodi po osnovu zaštite od rizika ostalim oblicima ugovorene zaštite, osim valutne klauzule

76

© R E V ICO N

578 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 5780 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica (unutar grupe za konsolidaciju) 5781 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja od ostalih kupaca 5782 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa ostalih potraživanja od povezanih pravnih lica 5783 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa ostalih potraživanja od ostalih lica 579 - Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe i ostali rashodi 5790 - Kalo, rastur, kvar i lom materijala 5791 - Kalo, rastur, kvar i lom robe 5792 - Troškovi sudskih i drugih sporova 5793 - Naknadno odobreni rabati po osnovu prodaje 5794 - Kazne za privredne prestupe i prekršaje 5795 - Naknada štete trećim licima 5796 - Izdaci za humanitarne i kulturne namjene, sportske ciljeve i sl. 5798 - Ostali nepomenuti ostali rashodi

58 - Rashodi/gubici iz osnova umanjenja vrijednosti sredstava
580 - Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 5800 - Gubici od umanjenja vrijednosti kapitaliziranih ulaganja u razvoj 5801 - Gubici od umanjenja vrijednosti koncesija, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava 5802 - Gubici od umanjenja vrijednosti goodwill-a 5803 - Gubici od umanjenja vrijednosti ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 5804 - Gubici od umanjenja vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava 5805 - Gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalnih sredstava u pripremi 5807 - Gubici od umanjenja vrijednosti avansa za nematerijalnih sredstava 581 - Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 5810 - Gubici od umanjenja vrijednosti zemljišta 5811 - Gubici od umanjenja vrijednosti građevinskih objekata 5812 - Gubici od umanjenja vrijednosti postrojenja i opreme (mašina) 5813 - Gubici od umanjenja vrijednosti alata, pogonskog inventara i kancelarijskog namještaja 5814 - Gubici od umanjenja vrijednosti transportnih sredstava 5815 - Gubici od umanjenja vrijednosti stambenih zgrada i stanova 5816 - Gubici od umanjenja vrijednosti ostalih stalnih materijalnih sredstava 5817 - Gubici od umanjenja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava u pripremi 5818 - Gubici od umanjenja vrijednosti avansa za materijalna stalna sredstva
© R E V ICO N

77

582 - Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija 5820 - Gubici od umanjenja vrijednosti zemljišta - investicijskih nekretnina 5821 - Gubici od umanjenja vrijednosti objekata - investicijskih nekretnina 5822 - Gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina u pripremi 5823 - Gubici od umanjenja vrijednosti avansa za investicijske nekretnine 583 - Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija 5830 - Gubici od umanjenja vrijednosti šuma 5831 - Gubici od umanjenja vrijednosti višegodišnjih zasada 5832 - Gubici od umanjenja vrijednosti osnovnog stada 5833 - Gubici od umanjenja vrijednosti bioloških sredstava u pripremi 5834 - Gubici od umanjenja vrijednosti avansa za biološka sredstva 584 - Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 5840 - Gubici od umanjenja vrijednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 5841 - Gubici od umanjenja vrijednosti učešća u kapitalu drugih pravnih lica 5842 - Gubici od umanjenja vrijednosti dugoročnih kredita datih povezanim pravnim licima 5843 - Gubici od umanjenja vrijednosti dugoročnih kredita datih u zemlji 5844 - Gubici od umanjenja vrijednosti dugoročnih kredita datih u inostranstvo 5845 - Gubici od umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživa za prodaju 5846 - Gubici od umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava koja se drže do roka dospijeća 5847 - Gubici od umanjenja vrijednosti ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 5848 - Gubici od umanjenja vrijednosti drugih dugoročnih potraživanja 585 - Umanjenje vrijednosti zaliha 5850 - Umanjenje vrijednosti zaliha sirovina i materijala 5851 - Umanjenje vrijednosti zaliha rezervnih dijelova 5852 - Umanjenje vrijednosti zaliha autoguma i ambalaže 5853 - Umanjenje vrijednosti zaliha sitnog alata i inventara 5854 - Umanjenje vrijednosti proizvodnje u toku i poluproizvoda 5855 - Umanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda 5856 - Umanjenje vrijednosti zaliha robe 5858 - Ostala vrijednosna usklađenja zaliha 586 - Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana 5860 - Umanjenje vrijednosti kratkoročnih kredita datih povezanim pravnim licima 5861 - Umanjenje vrijednosti kratkoročnih kredita datih u zemlji 5862 - Umanjenje vrijednosti kratkoročnih kredita datih u inostranstvo

78

© R E V ICO N

5863 - Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju 5864 - Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka namijenjenih prodaji 5865 - Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava označenih po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 5868 - Umanjenje vrijednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana 588 - Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 5880 - Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava namijenjenih prodaji 5881 - Umanjenje vrijednosti zemljišta namijenjenog prodaji 5882 - Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata namijenjenih prodaji 5883 - Umanjenje vrijednosti postrojenja i opreme namijenjenih prodaji 5884 - Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina namijenjenih prodaji 5885 - Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava namijenjenih prodaji 5886 - Umanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava namijenjenih prodaji 5887 - Umanjenje vrijednosti sredstva obustavljenog poslovanja 589 - Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 5890 - Umanjenje vrijednosti avansa za zalihe i usluge datih povezanim pravnim licima 5891 - Umanjenje vrijednosti avansa za zalihe i usluge datih drugim licima 5892 - Umanjenje vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata 5898 - Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava

59 - Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina, promjena vrijednosti zaliha učinaka i prenos rashoda
590 - Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika 5900 - Rashodi po osnovu promjena računovodstvenih politika za koje nije izvršena izmjena početnih stanja
Napomena: Prema MRS 8, pomjena računovodstvene politike zahtijeva, po pravilu, retroaktivnu primjenu te promjene. Izuzetak čine slučajevi kada je neizvodljivo da se utvrde, bilo efekti promjene koji se odnose na određeni period, bilo kumulativni efekti izvršene promjene. U kontekstu navedenog, uporište za upotrebu konta 590 prevashodno treba tražiti u dozvoljenim odstupanjima od retroaktivne primjene propisanog postupka za promjenu računovodstvene politike. Kada je na početku tekućeg perioda neizvodljivo da se utvrdi kumulativni efekat primjene nove računovodstvene politike na sve prethodne periode, pravno lice treba da izvrši prilagođavanje uporednih informacija kako bi novu računovodstvenu politiku primijenilo unaprijed, od najranijeg mogućeg datuma. Prilikom primjene nove računovodstvene politike na priznate ili već objavljene elemente finansijskih izvještaja, često je neophodno vršiti određene procjene u vezi sa transakcijama, drugim događajima ili okolnostima. Pri tom je sasvim realno da se procjene vrše nakon datuma bilansa stanja. U opisanim okolnostima, efekte prilagođavanja salda na bilansnim pozicijama koja se mijenjaju kao rezultat promjene računovodstvene politike neophodno je uključiti u bilans uspjeha tekućeg perioda.

© R E V ICO N

79

591 - Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina 5910 - Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni 595 - Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 5950 - Povećanje vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda (razrada po potrebi) 596 - Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 5960 - Smanjenje vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda (razrada po potrebi) 599 - Prenos rashoda 5990 - Prenos rashoda

80

© R E V ICO N

Klasa 6 - PRIHODI
60 - Prihodi od prodaje robe
600 - Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima (iz grupe za konsolidaciju) 6000 - Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u zemlji 6001 - Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u inostranstvu 6005 - Prihodi od prodaje robe nekretnina (kao robe) povezanim pravnim licima 6008 - Ostali prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 601 - Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu (kupcima izvan grupe za konsolidaciju) 6010 - Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavnicama) 6011 - Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po skladištima) 6012 - Prihodi od prodaje robe u tranzitu 6013 - Prihodi od prodaje robe na robni i potrošački kredit 6014 - Prihodi od prodaje robe date u komison i konsignaciju 6015 - Prihodi od prodaje nekurentne robe 6016 - Prihodi od prodaje nekretnina nabavljenih radi prodaje 6017 - Prihodi od prodaje drugih dugotrajnih sredstava nabavljenih radi prodaje 6018 - Ostali prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 602 - Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu (kupcima izvan grupe za konsolidaciju) 6020 - Prihodi od neposredne prodaje robe na stranom tržištu 6021 - Prihodi od prodaje robe preko izvoznika 6022 - Prihodi od prodaje robe u reeksportu 6028 - Ostali prihodi od prodaje robe na stranom tržištu

61 - Prihodi od prodaje učinaka
610 - Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima (unutar grupe za konsolidaciju) 6100 - Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u zemlji 6101 - Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u inostranstvu 6102 - Prihodi od prodaje usluga povezanim pravnim licima u zemlji 6103 - Prihodi od prodaje usluga povezanim pravnim licima u inostranstvu 611 - Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu (kupcima izvan grupe za konsolidaciju) 6110 - Prihodi od prodaje proizvoda na malo na domaćem tržištu 6111 - Prihodi od prodaje proizvoda na veliko na domaćem tržištu

© R E V ICO N

81

6112 - Prihodi od prodaje proizvoda na robni i potrošački kredit 6113 - Prihodi od prodaje proizvoda datih u komison i konsignaciju 6114 - Prihodi od prodaje nekurentnih proizvoda 6115 - Ostali prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 6116 - Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu 6117 - Prihodi od prodaje usluga neposredno povezanih sa izvozom 6118 - Ostali prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu 612 - Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu (izvan grupe za konsolidaciju) 6120 - Prihodi od direktne prodaje proizvoda na stranom tržištu 6121 - Prihodi od prodaje proizvoda preko izvoznika 6122 - Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu 6128 - Ostali prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu

62 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
620 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe 6200 - Prihodi od aktiviranja robe kao svog stalnog sredstva 6201 - Prihodi od upotrebe robe za ostale vlastite potrebe 621 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka 6210 - Prihodi od upotrebe vlastitih proizvoda za investicije 6211 - Prihodi od upotrebe vlastitih proizvoda za ostale vlastite potrebe 6212 - Prihodi od upotrebe vlastitih usluga za investicije 6213 - Prihodi od upotrebe vlastitih usluga za ostale vlastite potrebe

64 - Promjena vrijednosti specifičnih stalnih sredstava
640 - Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizujuju (koje se vrednuju po metodi fer vrijednosti) 6400 - Povećanje vrijednosti zemljišta - investicijskih nekretnina 6401 - Povećanje vrijednosti objekata - investicijskih nekretnina 641 - Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju (koja se vrednuju po metodi fer vrijednosti) 6410 - Povećanje vrijednosti šuma 6411 - Povećanje vrijednosti višegodišnjih zasada 6412 - Povećanje vrijednosti osnovnog stada 642 - Povećanje vrijednosti ostalih specifičnih sredstava koja se ne amortizuju 6420 - Povećanje vrijednosti ostalih specifičnih sredstava koja se ne amortizuju

82

© R E V ICO N

643 - Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju (koje se vrednuju po metodi fer vrijednosti) 6430 - Smanjenje vrijednosti zemljišta - investicijskih nekretnina 6431 - Smanjenje vrijednosti objekata - investicijskih nekretnina 6432 - Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina u pripremi 6433 - Smanjenje vrijednosti avansa za investicijske nekretnine 644 - Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju (koja se vrednuju po metodi fer vrijednosti) 6440 - Smanjenje vrijednosti šuma 6441 - Smanjenje vrijednosti višegodišnjih zasada 6442 - Smanjenje vrijednosti osnovnog stada 6443 - Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava u pripremi 6444 - Smanjenje vrijednosti avansa za biološka sredstva 645 - Smanjenje vrijednosti ostalih specifičnih sredstava koja se ne amortizuju 6450 - Smanjenje vrijednosti ostalih specifičnih sredstava koja se ne amortizuju

65 - Ostali poslovni prihodi
650 - Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl. 6500 - Prihodi od premija 6501 - Prihodi od subvencija 6502 - Prihodi od dotacija 6503 - Prihodi od regresa 6504 - Prihodi od kompenzacija 6505 - Prihodi od povraćaja poreznih i drugih dažbina 6508 - Ostali slični prihodi 651 - Prihodi od zakupa (operativni najam) 6510 - Prihodi od izdavanja nematerijalnih sredstava u zakup 6511 - Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup 6512 - Prihodi od izdavanja objekata u zakup 6513 - Prihodi od izdavanja postrojenja i opreme (mašina) u zakup 6514 - Prihodi od izdavanja transportnih sredstava u zakup 6515 - Prihodi od izdavanja ostalih stalnih sredstava u zakup 6518 - Ostali prihodi od zakupa 652 - Prihodi od donacija 6520 - Tekući prihodi po osnovu donacija od državnih organa 6521 - Prenos sa odloženih prihoda po osnovu donacija od državnih organa 6522 - Tekući prihodi po osnovu donacija od povezanih pravnih lica
© R E V ICO N

83

6523 - Prenos sa odloženih prihoda po osnovu donacija od povezanih pravnih lica 6524 - Tekući prihodi po osnovu donacija od ostalih lica 6525 - Prenos sa odloženih prihoda po osnovu donacija od ostalih lica 6528 - Ostali prihodi po osnovu donacija 653 - Prihodi od članarina 6530 - Prihodi od članarina 654 - Prihodi od tantijema i licencnih prava 6540 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja patenata i licenci 6541 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja softvera 6542 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja muzičkih i drugih autorskih prava 6543 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja master kopija i igranih filmova 6544 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja prava na model, uzorak, robni žig i sl. 6545 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja industrijskih znanja 6548 - Prihodi po osnovu omogućavanja drugim licima korišćenja ostalih prava 655 - Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja 6550 - Prihodi iz budžeta 6551 - Prihodi iz fondova 6552 - Prihodi od zavoda 6553 - Prihodi od doprinosa, naknada i sl. 6558 - Ostali prihodi iz drugih namjenskih izvora 659 - Ostali prihodi po drugim osnovama 6590 - Ostali poslovni prihodi za koje nije propisan poseban konto

66 - Finansijski prihodi
660 - Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica (iz grupe za konsolidaciju) 6600 - Prihodi po osnovu kamata iz odnosa sa povezanim pravnim licima u zemlji 6601 - Prihodi po osnovu kamata iz odnosa sa povezanim pravnim licima u inostranstvu 6602 - Prihodi po osnovu realizovanih negativnih kursnih razlika iz odnosa sa povezanim pravnim licima
84
© R E V ICO N

6603 - Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule iz odnosa sa povezanim pravnim licima 6604 - Prihodi od dividendi i učešća u dobiti povezanih pravnih lica u zemlji 6605 - Prihodi od dividendi i učešća u dobiti povezanih pravnih lica u inostranstvu 6608 - Ostali finansijski prihodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima 661 - Prihodi od kamata 6610 - Prihodi kamata po kreditima/zajmovima u domaćoj valuti 6611 - Prihodi kamata po kreditima/zajmovima u devizama 6612 - Prihodi kamata po emitovanim vrijednosnim papirima 6613 - Prihodi kamata po kupoprodajnim odnosima u zemlji 6614 - Prihodi kamata po kupoprodajnim odnosima u inostranstvu 6615 - Zatezne kamate u zemlji 6616 - Zatezne kamate u inostranstvu 6617 - Kamate za neblagovremeni povrat indirektnih poreza 6618 - Ostali prihodi od kamata 662 - Pozitivne kursne razlike 6620 - Pozitivne kursne razlike na stanja na deviznim računima 6621 - Pozitivne kursne razlike po osnovu potraživanja od kupaca 6622 - Pozitivne kursne razlike po osnovu datih zajmova 6623 - Pozitivne kursne razlike po osnovu drugih potraživanja 6624 - Pozitivne kursne razlike po osnovu obaveza prema dobavljačima 6625 - Pozitivne kursne razlike po osnovu obaveza po kreditima i zajmovima 6628 - Pozitivne kursne razlike po osnovu drugih potraživanja i obaveza 663 - Prihodi od efekata valutne klauzule 6630 - Prihodi po osnovu valutne klauzule za zaštitu potraživanja 6631 - Prihodi po osnovu valutne klauzule za zaštitu plasmana 6632 - Prihodi po osnovu valutne klauzule za zaštitu obaveza 6638 - Ostali prihodi po osnovu valutne klauzule 664 - Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja 6640 - Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja 669 - Ostali finansijski prihodi 6690 - Prihodi od dividendi i učešća u dobiti drugih pravnih lica u zemlji 6691 - Prihodi od dividendi i učešća u dobiti pravnih lica u inostranstvu 6692 - Kasa skonto odobren od strane dobavljača 6698 - Ostali finansijski prihodi po drugim osnovama

© R E V ICO N

85

67 - Ostali prihodi i dobici
670 - Dobici od prodaje nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava 6700 - Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava 6701 - Dobici od prodaje ostalih prava 6702 - Dobici od prodaje zemljišta 6703 - Dobici od prodaje građevinskih objekata 6704 - Dobici od prodaje postrojenja i opreme (mašina) 6705 - Dobici od prodaje alata, pogonskog inventara i kancelarijskog namještaja 6706 - Dobici od prodaje transportnih sredstava 6707 - Dobici od prodaje stambenih zgrada i stanova 6708 - Dobici od prodaje ostalih stalnih sredstava 671 - Dobici od prodaje investicijskih nekretnina 6710 - Dobici od prodaje zemljišta - investicijskih nekretnina 6711 - Dobici od prodaje građevinskih objekata - investicijskih nekretnina 6718 - Ostali dobici po osnovu prodaje investicijskih nekretnina 672 - Dobici od prodaje bioloških sredstava 6720 - Dobici od prodaje šuma 6721 - Dobici od prodaje višegodišnjih zasada 6722 - Dobici od prodaje osnovnog stada 6728 - Ostali dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava 673 - Dobici od prodaje sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 6730 - Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava klasificiranih za prodaju 6731 - Dobici od prodaje materijalnih sredstava klasificiranih za prodaju 6732 - Dobici od prodaje sredstava obustavljenog poslovanja 6738 - Dobici od prodaje ostalih stalnih sredstava klasificiranih za prodaju 674 - Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira 6740 - Dobici od prodaje dionica 6741 - Dobici od prodaje udjela 6742 - Dobici od prodaje dugoročnih obveznica 6748 - Dobici od prodaje ostalih dugoročnih vrijednosnih papira 675 - Dobici (prihodi) od prodaje materijala 6750 - Prihodi od prodaje sirovina i materijala 6751 - Prihodi od prodaje rezervnih dijelova 6752 - Prihodi od prodaje sitnog inventara 6753 - Prihodi od prodaje autoguma 6754 - Prihodi od prodaje ambalaže
86

© R E V ICO N

6755 - Prihodi od prodaje otpadaka 6758 - Prihodi od prodaje ostalih zaliha za vlastite potrebe 676 - Viškovi 6760 - Viškovi stalnih sredstava 6761 - Viškovi sirovina i materijala 6762 - Viškovi rezervnih dijelova 6763 - Viškovi sitnog inventara, autoguma i ambalaže 6764 - Viškovi nedovršenih proizvoda i poluproizvoda 6765 - Viškovi gotovih proizvoda 6766 - Viškovi trgovačke robe 6767 - Viškovi novca i novčanih ekvivalenata 6768 - Ostali utvrđeni viškovi 677 - Naplaćena otpisana potraživanja 6770 - Naplaćena otpisana potraživanja od povezanih pravnih lica 6771 - Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca 6772 - Naplaćena otpisana potraživanja od zaposlenih 6773 - Naplaćena otpisana potraživanja po osnovi prodaje na kredit 6774 - Naplaćena otpisana potraživanja po osnovu prodaje u komisonu i konsignaciji 6775 - Naplaćena otpisana potraživanja po osnovu finansijskog najma (lizinga) 6776 - Naplaćena otpisana potraživanja od državnih i drugih institucija 6778 - Naplaćena ostala prethodno ispravljena ili otpisana potraživanja 678 - Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 6780 - Prihodi po osnovu zaštite od rizika iz odnosa sa povezanim pravnim licima (unutar grupe za konsolidaciju) 6781 - Prihodi po osnovu zaštite od rizika ugovorenom revalorizacijom potraživanja i obaveza 6782 - Prihodi po osnovu zaštite od rizika ostalim oblicima ugovorene zaštite, osim valutne klauzule 679 - Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 6790 - Prihodi po osnovu otpisa obaveza prema povezanim pravnim licima (unutar grupe za konsolidaciju) 6791 - Prihodi od otpisa obaveza iz kupoprodajnih odnosa 6792 - Prihodi po osnovu otpisanih ostalih obaveza 6793 - Prihodi od ukidanja rezervisanja za troškove u garantnom roku 6794 - Prihodi od ukidanja rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 6795 Prihodi od ukidanja rezervisanja za zadržane kaucije i depozite

© R E V ICO N

87

6796 - Prihodi od ukidanja rezervisanja za restrukturiranje 6797 - Prihodi od ukidanja rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih 6798 - Prihodi od ukidanja ostalih dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja 6799 - Ostali nepomenuti prihodi

68 - Prihodi/dobici iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava
680 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 6800 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ulaganja u razvoj 6801 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti koncesija, patenata, licenci i ostalih prava 6802 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti goodwill-a 6803 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 6804 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava 6805 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava u pripremi 6807 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti avansa za nematerijalna sredstva 681 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 6810 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zemljišta 6811 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti građevinskih objekata 6812 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti postrojenja i opreme (mašina) 6813 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti alata, pogonskog inventara i kancelarijskog namještaja 6814 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti transportnih sredstava 6815 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti stambenih zgrada i stanova 6816 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih stalnih materijalnih sredstava 6817 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava u pripremi 6818 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti avansa za materijalna stalna sredstva 682 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija 6820 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zemljišta - investicijskih nekretnina 6821 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti objekata - investicijskih nekretnina 6822 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina u pripremi 6823 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti avansa za investicijske nekretnine 683 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija 6830 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti šuma 6831 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti višegodišnjih zasada 6832 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti osnovnog stada
88
© R E V ICO N

6833 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava u pripremi 6834 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti avansa za biološka sredstva 684 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 6840 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 6841 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti učešća u kapitalu drugih pravnih lica 6842 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih kredita datih povezanim pravnim licima 6843 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih kredita datih u zemlji 6844 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih kredita datih u inostranstvo 6845 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživa za prodaju 6846 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava koja se drže do roka dospijeća 6847 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 6848 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti drugih dugoročnih potraživanja 685 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha 6850 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha sirovina i materijala 6851 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha rezervnih dijelova 6852 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha autoguma i ambalaže 6853 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha sitnog alata i inventara 6854 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti proizvodnje u toku i poluproizvoda 6855 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha gotovih proizvoda 6856 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha robe 6858 - Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha 686 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana 6860 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih kredita datih povezanim pravnim licima 6861 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih kredita datih u zemlji 6862 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih kredita datih u inostranstvo 6863 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju 6864 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka namijenjenih prodaji 6865 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava označenih po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 6868 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana

© R E V ICO N

89

687 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 6870 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti nabavne vrijednosti u odnosu na fer vrijednost stečene prepoznatljive neto imovine u poslovnim kombinacijama
Napomena: Upotreba konta 687 veže se za primjenu MSFI 3 - Poslovne kombinacije, odnosno priznavanje pozitivne razlike između fer vrijednosti prepoznatljive neto imovine pribavljene u poslovnoj kombinaciji u odnosu na fer vrijednost gotovine ili drugih ekonomskih koristi prenesenih prodavcu neto imovine od strane sticaoca. Prema odredbama MSFI 3, ako je udio sticaoca u neto fer vrijednosti prepoznatljivih sredstava, obaveza i potencijalnih obaveza pribavljanog pravnog lica veći od troškova pribavljanja, sticalac treba da: • preispita i ponovo provede postupak identifikovanja i vrednovanja pribavljanih prepoznatljivih sredstava, obaveza i potencijalnih obaveza, odnosno da ponovo procijeni visinu troškova pribavljanja neto imovine kroz poslovnu kombinaciju; te da • u bilansu uspjeha odmah prizna sav višak pribavljene neto imovine preostao nakomn ponovo izvršene procjene.

688 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 6880 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava namijenjenih prodaji 6881 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zemljišta namijenjenog prodaji 6882 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti građevinskih objekata namijenjenih prodaji 6883 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti postrojenja i opreme namijenjenih prodaji 6884 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina namijenjenih prodaji 6885 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava namijenjenih prodaji 6886 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih stalnih sredstava namijenjenih prodaji 6887 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstva obustavljenog poslovanja 689 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava 6890 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti avansa za zalihe i usluge datih povezanim pravnim licima 6891 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti avansa za zalihe i usluge datih drugim licima 6892 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata 6898 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava

69 - Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina i prenos prihoda
690 - Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika 6900 - Prihodi po osnovu promjena računovodstvenih politika za koje nije izvršena izmjena početnih stanja
Napomena: Vidjeti napomenu uz konto 590.

691 - Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina 6910 - Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina koji nisu značajni 699 - Prenos prihoda 6990 - Prenos prihoda
90
© R E V ICO N

Klasa 7 - OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
70 - Otvaranje glavne knjige
700 - Otvaranja glavne knjige finansijskog računovodstva 7000 - Konto otvaranja glavne knjige finansijskog računovodstva

71 - Zaključak konta uspjeha
710 - Ukupni prihodi 7100 - Konto ukupnih prihoda 711 - Ukupni rashodi 7110 - Konto ukupnih rashoda 712 - Prenos rezultata perioda 7120 - Konto prenosa ukupnog rezultata

72 - Račun dobitka i gubitka
720 - Dobit ili gubitak 7200 - Konto dobiti ili gubitka 721 - Porezni rashodi perioda 7210 - Tekuće porezne obaveze 722 - Odloženi porezni rashodi i prihodi perioda 7220 - Rashodi po osnovu odloženih poreznih obaveza 7221 - Prihodi po osnovu tekućih poreznih sredstava 7222 - Prihodi po osnovu odloženih poreznih sredstava 723 - Obračunate međudividende i drugi vidovi raspodjele dobiti u toku perioda 7230 - Obračunate međudividende 7231 - Obračunata učešća u dobiti u toku perioda 7232 - Troškovi osnivanja pravnog lica obračunati u skladu sa aktom o osnivanju 7233 - Drugi vidovi raspodjele dobiti u toku perioda

© R E V ICO N

91

724 - Prenos dobiti ili gubitka 7240 - Prenos neto dobiti 7241 - Prenos neto gubitka

73 - Zaključak konta stanja
730 - Zaključak konta stanja 7300 - Izravnavanje i zaključak konta glavne knjige finansijskog računovodstva

92

© R E V ICO N

Klasa 8 - VANBILANSNA EVIDENCIJA
88 - Vanbilansna aktiva
880 - Tuđa roba 8800 - Roba primljena u javnom skladištu 8801 - Roba iz inostranstva primljena u konsignacionu prodaju 8802 - Roba primljena u komisionu prodaju 8803 - Roba iz uvoza za tuđi račun 8804 - Roba za izvoz za tuđi račun 8805 - Preuzeta roba za zajedničko poslovanje 8806 - Roba primljena na doradu i obradu 8807 - Nepomenuta tuđa roba 8808 - Ukalkulisani PDV na tuđu robu 8809 - Ukalkulisana RUC na tuđu robu 881 - Tuđi materijal 8810 - Tuđi materijal primljen na obradu i doradu 8811 - Tuđi materijal primljen na popravku 8812 - Materijal iz uvoza za tuđi račun 8813 - Materijal za zajedničko poslovanje 8814 - Materijal primljen od naručioca radi ugradnje u njregov proizvod (lohn posao) 8815 - Materijal primljen na uskladištenje i čuvanje 8816 - Tuđa povratna ambalaža 8819 - Nepomenuti tuđi materijal 882 - Tuđi poluproizvodi i proizvodi 8820 - Tuđi poluproizvodi i proizvodi primljeni na obradu i doradu 8821 - Tuđi poluproizvodi i proizvodi primljeni na popravku 8823 - Tuđi poluproizvodi i proizvodi za zajedničko poslovanje 8824 - Poluproizvodi i proizvodi primljeni od naručioca lohn posla 8825 - Tuđi poluproizvodi i proizvodi primljeni na uskladištenje i čuvanje 8829 - Nepomenuti tuđi poluproizvodi i proizvodi 883 - Tuđa osnovna sredstva 8830 - Zemljište dobijeno na korišćenje 8831 - Nekretnine dobijene na korištenje 8832 - Postrojenja i oprema dobijena na korištenje 8833 - Tuđa stalna sredstva primljena na ispitivanje, kontrolu, popravku i sl. 8834 - Tuđa stalna sredstva primljena na uskladištenje i čuvanje 8839 - Ostala nepomenuta tuđa stalna sredstva

© R E V ICO N

93

884 - Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije 8840 - Mjenice po potrošačkim kreditima 8841 - Mjenice po stambenim kreditima 8842 - Bjanko akceptirane mjenice 8843 - Bjanko avalirane mjenice 8844 - Akceptni nalozi 8845 - Tuđi patenti 8846 - Tuđe licence 8849 - Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji 885 - Vrijednosni papiri van prometa 8850 - Bonovi za ishranu radnika 8851 - Ulaznice za sportske, kulturne i druge priredbe 8852 - Srećke (lozovi) 8853 - Obveznice zajmova 8859 - Ostali vrijednosni papiri van prometa 886 - Primljeni avali i garancije 8860 - Primljeni avali na mjenicama 8861 - Primljene garancije 887 - Dati avali, garancije i druga jamstva 8870 - Dati avali na tuđim mjenicama 8871 - Date garancije za obaveze drugih lica 8872 - Data druga jamstva 888 - Ostala vanbilansna aktiva 8880 - Uknjižene hipoteke na imovinu 8881 - Odobreni kratkoročni krediti 8882 - Odobreni dugoročni krediti 8889 - Ostala vanbilansna aktiva

94

© R E V ICO N

89 - Vanbilansna pasiva
890 - Obaveze za tuđu robu 8900 - Obaveze za robu primljenu na skladištenje 8901 - Obaveze za robu primljenu iz inostranstva primljena u konsignacionu prodaju 8902 - Obaveze za robu primljenu u komisionu prodaju 8903 - Obaveze za robu uvezenu za tuđi račun 8904 - Obaveze za robu za izvoz za tuđi račun 8905 - Obaveze za robu preuzetu za zajedničko poslovanje 8906 - Obaveze za robu primljenu na doradu i obradu 8909 - Obaveze za nepomenutu tuđu robu 891 - Obaveze za tuđi materijal 8910 - Obaveze za materijal primljen na obradu i doradu 8911 - Obaveze za materijal primljen na popravku 8912 - Obaveze za materijal iz uvoza za tuđi račun 8913 - Obaveze za materijal za zajedničko poslovanje 8914 - Obaveze za materijal primljen od naručioca lohn posla 8915 - Obaveze za materijal primljen na uskladištenje i čuvanje 8916 - Obaveze za tuđu povratnu ambalažu 8919 - Obaveze za nepomenuti tuđi materijal 892 - Obaveze za tuđe poluproizvode i proizvode 8920 - Obaveze za poluproizvode i proizvode primljene na obradu i doradu 8921 - Obaveze za poluproizvode i proizvode primljene na popravku 8923 - Obaveze za poluproizvode i proizvode za zajedničko poslovanje 8924 - Obaveze za poluproizvode i proizvode primljene od naručioca lohn posla 8925 - Obaveze za poluproizvode i proizvode primljene na uskladištenje i čuvanje 8929 - Obaveze za nepomenute tuđe poluproizvode i proizvode 893 - Obaveze za tuđa osnovna sredstva 8930 - Obaveze za zemljište dobijeno na korišćenje 8931 - Obaveze za nekretnine dobijene na korištenje 8932 - Obaveze za postrojenja i opremu dobijene na korištenje 8933 - Obaveze za tuđa stalna sredstva primljena na ispitivanje, kontrolu, popravku i sl. 8934 - Obaveze za tuđa stalna sredstva primljena na uskladištenje i čuvanje 8939 - Obaveze za ostala nepomenuta tuđa stalna sredstva

© R E V ICO N

95

894 - Obaveze za ostala sredstva 8940 - Dužnici po mjenicama za potrošačke kredite 8941 - Dužnici po mjenicama za stambene kredite 8942 - Dužnici po bjanko akceptiranim mjenicama 8943 - Dužnici po bjanko avaliranim mjenicama 8944 - Dužnici po akceptnim nalozima 8945 - Obaveze za tuđe patente 8946 - Obaveze za tuđe licence 8949 - Ostala pasiva u vanbilansnoj evidenciji 895 - Obaveze za vrijednosne papire van prometa 8950 - Obaveze za bonove za ishranu radnika 8951 - Obaveze za ulaznice za sportske, kulturne i druge priredbe 8952 - Obaveze za srećke (lozove) 8953 - Obaveze za obveznice zajmova 8959 - Obaveze za ostale vrijednosne papire van prometa 896 - Obaveze primljene avale i garancije 8960 - Obaveze za primljene avale 8961 - Obaveze za primljene garancije 897 - Obaveze za date avale, garancije i druga jamstva 8970 - Obaveze za date avale na tuđim mjenicama 8971 - Obaveze za date garancije za obaveze drugih lica 8972 - Obaveze za druga jamstva 898 - Ostala vanbilansna pasiva 8980 - Obaveze za uknjižene hipoteke na imovinu 8981 - Evidencija o odobrenim kratkoročnim kreditima 8982 - Evidencija o odobrenim dugoročnim kreditima 8989 - Ostala vanbilansna pasiva

96

© R E V ICO N

Klasa 9 - OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
90 - Konta odnosa sa finansijskim računovodstvom
900 - Preuzimanje zaliha 9000 - Konto za preuzimanje zaliha 901 - Preuzimanje nabavke materijala i robe 9010 - Konto za preuzimanje nabavke materijala i robe 902 - Preuzimanje troškova 9020 - Konto za preuzimanje troškova 903 - Preuzimanje prihoda 9030 - Konto za preuzimanje prihoda

91 - Materijal i roba
910 - Materijal 9100 - Sirovine i materijal u skladištu (analitički po skladištima) 9101 - Gorivo i mazivo u skladištu 9102 - Rezervni dijelovi u skladištu 9103 - Bespovratna ambalaža u skladištu 9104 - Zalihe sitnog alata i inventara 9105 - Auto gume čiji otpis se vrši u periodu do godinu dana 9106 - HTZ oprema čiji otpis se vrši u periodu do godinu dana 9107 - Ispravka vrijednosti sitnog alata i inventara, autoguma i HTZ opreme 9109 - Odstupanje cijena materijala (analitički po skladištima) 911 - Roba 9110 - Roba u skladištu (analitički po skladištima) 91100 - Prodajna vrijednost robe u skladištu 91109 - Razlika u cijeni robe u skladištu 9111 - Roba u prodavnici (analitički po prodavnicama) 91110 - Prodajna vrijednost robe u prodavnici 91115 - Ukalkulisani PDV robe u prodavnici 91119 - Razlika u cijeni robe u prodavnici 9112 - Roba u tranzitu i reeksportu 91120 - Prodajna vrijednost robe u tranzitu i reeksportu 91129 - Razlika u cijeni robe u tranzitu i reeksportu

© R E V ICO N

97

9113 - Roba u komisionu i konsignaciji 91130 - Prodajna vrijednost robe u komisionu i konsignaciji 91139 - Razlika u cijeni robe u u komisionu i konsignaciji 9114 - Roba u carinskom skladištu 9115 - Roba na doradi i obradi 9116 - Roba na putu 912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača 9120 - Prodajna vrijednost proizvoda u prodavnici (analitički po prodavnicama) 9122 - Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici 9125 - Razlika u cijeni proizvoda u prodavnici 9126 - Prodajna vrijednost robe u prodavnici (analitički po prodavnicama) 9128 - Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici 9129 - Razlika u cijeni robe u prodavnici

92 - Konta mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih djelatnosti
920 - Troškovi materijala za izradu 921 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala 922 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta 923 - Troškovi ostalog goriva i energije 924 - Troškovi zarada i naknada zarada 925 - Troškovi proizvodnih usluga 926 - Troškovi amortizacije i rezevisanja 927 - Nematerijalni troškovi 928 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova 929 - Prenos troškova Alternativa: Troškovi obuhvaćeni kontima 924 do 927 mogu se obuhvatiti na jednom kontu - Opći troškovi, pa bi u tom slučaju konta grupe 92 bila sljedeća: 920 - Troškovi materijala za izradu 921 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala 922 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta 923 - Troškovi ostalog goriva i energije 924 - Opći troškovi 928 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova 929 - Prenos troškova

98

© R E V ICO N

93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova
930 - Troškovi materijala za izradu 931 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala 932 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta 933 - Troškovi ostalog goriva i energije 934 - Troškovi zarada i naknada zarada 935 - Troškovi proizvodnih usluga 936 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 937 - Nematerijalni troškovi 938 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova 939 - Prenos troškova Alternativa: Troškovi obuhvaćeni kontima 934 do 937 mogu se obuhvatiti na jednom kontu - Opći troškovi, pa bi u tom slučaju konta grupe 93 bila sljedeća: 930 - Troškovi materijala za izradu 931 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala 932 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta 933 - Troškovi ostalog goriva i energije 934 - Opći troškovi 938 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova 939 - Prenos troškova

94 - Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti
940 - Troškovi materijala za izradu 941 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala 942 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta 943 - Troškovi ostalog goriva i energije 944 - Troškovi zarada i naknada zarada 945 - Troškovi proizvodnih usluga 946 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 947 - Nematerijalni troškovi 948 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova 949 - Prenos troškova

© R E V ICO N

99

Alternativa: Troškovi obuhvaćeni kontima 944 do 947 mogu se obuhvatiti na jednom kontu - Opći troškovi, pa bi u tom slučaju konta grupe 94 bila sljedeća: 940 - Troškovi materijala za izradu 941 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala 942 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta 943 - Troškovi ostalog goriva i energije 944 - Opći troškovi 948 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova 949 - Prenos troškova NAPOMENA: Konta grupe 92, 93 i 94 vode se po mjestima troškova.

95 - Nosioci troškova
950 - Nedovršeni učinci 9500 - Nedovršena proizvodnja (analitički po pogonima) 951 - Prenos proizvoda iz proizvodnje u skladište 9510 - Prenos troškova iz proizvodnje u skladište (analitički po pogonima) 952 - Prenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladište 9520 - Prenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladište (analitički po pogonima) 953 - Prenos troškova realizovanih usluga 9530 - Prenos troškova realizovanih usluga (analitički po uslugama) 957 - Troškovi utrošenih poluproizvoda 9570 - Troškovi utrošenih poluproizvoda (analitički pogon koji je utrošio poluproizvod) 958 - Poluproizvodi u skladištu 9580 - Poluproizvodi u skladištu (analitički po skladištima) 959 - Odstupanja u troškovima nosilaca troškova 9590 - Odstupanje troškova nosilaca troškova (analitički po pogonima)

100

© R E V ICO N

96 - Gotovi proizvodi
960 do 968 - Gotovi proizvodi - po mjestima zaliha 969 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda 9690 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda

97 - Slobodna grupa 98 - Rashodi i prihodi
980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga 9800 - Troškovi prodatih proizvoda 9801 - Troškovi prodatih poluproizvoda 9802 - Troškovi prodatih usluga 9803 - Troškovi upotrebljenih proizvoda i usluga 98030 - Troškovi upotrebljenih proizvoda 98031 - Troškovi upotrebljenih usluga 9804 - Odstupanje u troškovima prodatih proizvoda i usluga 981 - Nabavna vrijednost prodate robe 9810 - Nabavna vrijednost prodate robe iz skladišta 9811 - Nabavna vrijednost prodate robe iz prodavnice 982 - Troškovi perioda 9820 - Troškovi perioda 983 - Otpis, manjkovi i viškovi zaliha učinaka 9830 - Otpisi zaliha poluproizvoda i proizvoda 9831 - Manjkovi zaliha poluproizvoda i proizvoda 9832 - Viškovi zaliha poluproizvoda i proizvoda 985 - Slobodni konto

© R E V ICO N

101

986 - Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga 9860 - Prihodi od prodaje učinaka (grupa konta 61) 9861 - Prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka (konto 621) 987 - Prihodi po osnovu prodaje robe 9870 - Prihodi od prodaje robe (grupa konta 60) 9871 - Prihodi od aktiviranja i potrošnje robe (konto 620) 988 - Slobodni konto 989 - Drugi prihodi 9890 - Ostali poslovni prihodi (grupa konta 65)

99 - Konta dobitka, gubitka i zaključka
990 - Poslovni dobitak i gubitak 9900 - Poslovni dobitak 9901 - Poslovni gubitak 991 - Dobitak i gubitak po osnovu prodaje materijala 9910 - Dobitak od prodaje materijala 9911 - Gubitak od prodaje materijala 992 - Manjkovi materijala i robe 9920 - Manjkovi materijala 9921 - Manjkovi robe 993 - Otpis materijala i robe 9930 - Otpisi materijala 9931 - Otpisi robe 994 - Viškovi materijala i robe 9940 - Viškovi materijala 9941 - Viškovi robe 999 - Zaključak obračuna troškova i učinaka 9990 - Zaključak obračuna troškova i učinaka

102

© R E V ICO N

UPOREDNI PREGLED PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA prilikom otvaranja početnih stanja 01. 01. 2011. godine
NOVI KONTO
31 310 312 319 01 012 011 010 014 011 015 017 013 014 Ostala nematerijalna sredstva - u okviru konta dotičnog nematerijalnog sredstva Ispravke vrijednosti se prenose na posebna analitička konta u okviru konta dotičnog nematerijalnog sredstva Član 4. Pravilnika Avansi za nematerijalna sredstva Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima Izdvajaju se na poseban konto Nematerijalna sredstva u pripremi Ostala nematerijalna sredstva Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava Kapitalizirana ulaganja u razvoj Goodwill Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava Nematerijalna sredstva Ostali upisani neuplaćeni kapital Član 3. Pravilnika Upisani neuplaćeni udjeli Upisane neuplaćene dionice Upisani neuplaćeni kapital Član 26. Pravilnika Prema oblicima upisanog a neuplaćenog kapitala (dugovno stanje)

RANIJI KONTO

NAPOMENA

00

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

000

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

01

Stalna nematerijalna sredstva

010

Goodwill

011

Patenti, licence i zaštitni znakovi

012

Kapitalizirani troškovi razvoja

© R E V ICO N
02 020 021 022 023 024 025 Nekretnine, postrojenja i oprema Zemljište Građevinski objekti Postrojenja i oprema (mašine) Alati, pogonski i kancelarijski namještaj Transportna sredstva Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

013

Računarski programi - software (koji nisu dio hardware-a)

014

Koncesije i ostala prava

015

Stalna nematerijalna sredstva u pripremi

017

Avansi za stalna nematerijalna sredstva

018

Ostala stalna nematerijalna sredstva

019

Ispravka vrijednosti stalnih nematerijalnih sredstava

02

Nekretnine, postrojenja i oprema

020

Zemljišta

021

Građevinski objekti

022

Postrojenja i oprema (mašine)

023

Alati, pogonski i kancelarijski namještaj

024

Transportna sredstva

025

Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

105

106
026 027 Ispravke vrijednosti se prenose na posebna analitička konta u okviru konta dotičnog sredstva iz ove grupe Član 6. Pravilnika Šume i višegodišnji zasadi se razdvajaju na dva zasebna nova konta Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu - u okviru konta dotičnog sredstva iz ove grupe Stambene zgrade i stanovi 04 042 040 041 045 047 Biološka sredstva Osnovno stado Šume Višegodišnji zasadi Biološka sredstva u pripremi Avansi za biološka sredstva - u okviru konta dotičnog biološkog sredstva Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva Ostala stalna materijalna sredstva u upotrebi Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi Avansi za ostala stalna materijalna sredstva - u okviru konta dotičnog sredstva iz ove grupe Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Učešća u kapitalu drugih pravnih lica Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Učešća u kapitalu drugih pravnih lica Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima Učešća u kapitalu drugih pravnih lica Ispravke vrijednosti se prenose na posebna analitička konta u okviru konta dotičnog biološkog sredstva Član 7. Pravilnika Specifična stalna materijalna sredstva trajne ili dugoročne vrijednosti Ispravke vrijednosti se prenose na posebna analitička konta u okviru konta dotičnog sredstva iz ove grupe 05 050 055 057 06 060 061 060 061 062 061 Član 8. Pravilnika, MRS 27, 28, 31 i 39 Dionice i udjeli u kapitalu pridruženih pr. lica koja ulaze u grupu za konsolidaciju Učešća u kapitalu ostalih pridruženih pravnih lica Učeš. u kapitalu zavisnih i dr. povezanih pr. lica koja ulaze u grupu za konsolidaciju Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica Iz grupe za konsolidaciju Izvan grupe za konsolidaciju Pravnim licima koja ne ulaze u grupu za konsolidaciju Klasifikovana prema MRS 39 063 064 068 065 066 068 069 07 070 071 Dugoročni krediti dati u zemlji Dugoročni krediti dati u inostranstvo Ostali dugoročni finansijski plasmani Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća Ostali dugoročni finansijski plasmani Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana Druga dugoročna potraživanja Potraživanja od povezanih pravnih lica Potraživanja po osnovu prodaje na kredit Veza: nova konta 332 i 333 Član 9. Pravilnika Potraž. od pr. lica koja ulaze u grupu za konsolidaciju Izvan grupe za konsolidaciju

026

Stambene zgrade i stanovi

027 029

Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

03 030 031

Biološka imovina Osnovno stado Šume i višegodišnji zasadi

035 037 039

Biološka imovina u pripremi Avansi za biološku imovinu Ispravka vrijednosti biološke imovine

04 040 045 047 049

Ostala stalna materijalna sredstva Ostala stalna materijalna sredstva u upotrebi Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi Avansi za ostala stalna materijalna sredstva Ispravka vrijednosti ostalih stalnih materijalnih sredstava

© R E V ICO N

05 050

Dugoročna financijska ulaganja i zajmovi Udjeli u pridruženim pravnim licima (koji se obračunavaju po metodi udjela)

051

Udjeli u zavisnim društvima i drugim povezanim licima

052 053

054

Zajmovi povezanim pravnim licima Udjeli u nepovezanim pravnim licima (sudjelujući interesi) Dati zajmovi

055 056

Dati depoziti, zadržane i plaćene garancije Ulaganja u dužničke vrijednosne papire

058 059

Ostala dugoročna ulaganja Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine

06 060 061

Dugoročna potraživanja Potraživanja od povezanih društava Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

062 068 069 07 030 031 032 033 035 037 - u okviru konta dotične investicijske nekretnine Avansi za investicijske nekretnine Ispravke vrijednosti se prenose na posebna analitička konta u okviru konta dotične investicijske nekretnine Član 15. Pravilnika Ulaganja u nekretnine u pripremi Ulaganja u unajmljene građevine Ulaganja u vlastite građevine Ulaganja u unajmljeno zemljište Ulaganja u vlastito zemljište

Potraživanja po ugovorima o finansijskom najmu (lizingu) Ostala dugoročna potraživanja Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja Ulaganja u nekretnine

072 078 079 03

Potraživanja po ugovorima o finansijskom najmu (lizingu) Ostala dugoročna potraživanja Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja Veza: novi konto 332 Investicijske nekretnine Član 5. Pravilnika

070

Ulaganja u vlastito zemljište

071

Ulaganja u unajmljeno zemljište

072

Ulaganja u vlastite građevine

073

Ulaganja u unajmljene građevine

075

Ulaganja u nekretnine u pripremi

U skladu sa MRS 40, na kontima grupe 03 iskazuju se zemljišta ili zgrade, ili dio zgrade, ili i jedno i drugo, koje vlasnik ili korisnik fin. lizinga drži u cilju zarade od iznajmljivanja i/ili porasta vrijednosti tih nekretnina

077

Avansi za ulaganja u nekretnine

079

Ispravka vrijednosti ulaganja u nekretnine

08 140 141 142 143 144 145 146 146 147 149 Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji - ako postoje, takvi avansi se evidentiraju u okviru odgovarajućeg konta grupe 14 Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja Odložena porezna sredstva Unaprijed plaćeni troškovi (za period duži od 12 mjeseci) Ostala dugoročna razgraničenja Biološka sredstva namijenjena prodaji Investicijske nekretnine namijenjene prodaji Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji Građevinski objekti namijenjeni prodaji Zemljište namijenjeno prodaji Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji

Sredstva klasifikovana kao sredstva namijenjena za prodaju

14

Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

080

Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji

081

Stalna materijalna sredstva namijenjena prodaji

U skladu sa MSFI 5, na kontima grupe 14, prema nazivima pojedinih konta, iskazuju se nematerijalna sredstva, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka sredstva i ostala stalna sredstva koja su na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištenih sredstava, kao i sredstva poslovanja koje se obustavlja

© R E V ICO N
09 090 091 098

082

Finansijska dugotrajna imovina namijenjena prodaji

083

Grupe za otuđenje

087

Avansi za sredstva klasifikovana kao sredstva namijenjena za prodaju

089

Ispravka vrijednosti sredstava klasifikovanih kao namijenjena za prodaju

09

Dugoročna razgraničenja

Član 10. Pravilnika U periodu dužem od 1 godine Za period duži od 1 godine Na period duži od 1 godine

090

Odložena porezna sredstva

091

Unaprijed plaćeni troškovi (za period duži od 12 mjeseci)

098

Ostala dugoročna razgraničenja

107

108
10 100 101 102 103 104 10 - na kontu 147 - Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji - prodaja tih zaliha Po novom Kontnom okviru, dati avansi za zalihe se iskazuju na odgovarajućim kontima nove grupe 15 150 151 159 108 109 Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, dijelova i sitnog inventara Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje Proizvodnja kod kooperanata Obustavljena proizvodnja Poluproizvodi u doradi i obradi Nedovršene usluge Odstupanje od cijena Ispravka vrijednosti proizvodnje u toku Gotovi proizvodi Proizvodi u skladištu Proizvodi u maloprodajnim objektima Ukalkulisana razlika u cijeni Ukalkulisani PDV Proizvodi u komisionu i konsignaciji Proizvodi izvan upotrebe Proizvodi u obradi i doradi Odstupanje od cijena 129 Ispravka vrijednosti proizvoda Odstupanje od cijena Ispravka vrijednosti datih avansa Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima - naknadno korištenje, ili - odgovarajući konto grupe 01, po vrsti, ili Zavisno od namjere: Alat i sitan inventar Autogume i ambalaža Rezervni dijelovi Sirovine i materijal Obračun troška nabavke Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar Po čl.11. st.9. i 10. Pravilnika, sirovine, materijal, rezervni dijelovi, autogume, ambalaža, alat i inventar se mogu voditi na kontima grupe 10 (u okv. finansijskog računovodstva) ili u okviru slobodne klase 9 11 110 111 112 113 114 115 118 119 12 120 121 122 123 124 125 126 128 U skladu sa članom 12. st. 11. i 12. Pravilnika, podaci o proizvodnji učinaka se mogu voditi na kontima grupe 11 (u okviru finansijskog računovodstva) ili da se podaci o proizvodnji učinaka obezbjeđuju na kontima klase 9 - Obračun troškova i učinaka, od čega zavisi i način evidentiranja proizvodnje učinaka na kontima grupe 11 U skladu sa članom 13. st. 12. i 13. Pravilnika, podaci o stanju i kretanju gotovih učinaka se mogu voditi na kontima grupe 12 (u okviru finansijskog računovodstva) ili na kontima klase 9 - Obračun troškova i učinaka, od čega zavisi i način evidentiranja gotovih učinaka na kontima grupe 12

10

Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar

100

Obračun troška nabavke

101

Sirovine i materijal

102

Rezervni dijelovi

103

Sitan inventar, autogume i ambalaža

104

Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar izvan upotrebe

105

Avansi za nabavku sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara

108

Odstupanje od cijena

109

Ispravka vrijednosti zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara

11

Proizvodnja u toku

110

Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi

111

Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje

© R E V ICO N

112

Proizvodnja kod kooperanata

113

Obustavljena proizvodnja

114

Poluproizvodi u doradi i obradi

115

Nedovršene usluge

118

Odstupanje od cijena

119

Ispravka vrijednosti proizvodnje u toku

12

Proizvodi

120

Proizvodi u skladištu

121

Proizvodi u prodavnicama

122

Ukalkulisana razlika u cijeni proizvoda u prodavnici

123

Ukalkulisani PDV proizvoda u prodavnici

124

Proizvodi u komisionu i konsignaciji

125

Proizvodi izvan upotrebe

126

Proizvodi u obradi i doradi

128

Odstupanje od cijena

129

Ispravka vrijednosti proizvoda

13 Član 14. Pravilnika Novi konto 130 131 132 133 134 135 136 150 151 159 137 138 139 Ispravka vrijednosti robe Ukalkulisani PDV Ukalkulisana razlika u cijeni Ispravka vrijednosti datih avansa Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima Roba u obradi i doradi Dati avansi za zalihe se iskazuju na odgovarajućim kontima nove grupe 15 Roba na putu Roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji Roba u maloprodajnim objektima Roba u tranzitu je roba koja se isporučuje kupcu bez skladištenja Novi konto (roba isporučena kupcu, do potvrde prijema od strane kupca) Roba u prodaji na veliko Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje Obračun troška nabavke robe

Trgovačka roba

13

Roba

130

Obračun troška nabavke robe

Nekretnine koje su nabavljene za dalju prodaju, koje se stoga treturaju kao roba (MRS 2 tačka 8)

131

Roba u skladištu

132

Roba u prodavnici

133

Roba u komisionu i konsignaciji

134

Roba u doradi, obradi i manipulaciji

136

Avansi za robu

137

Ukalkulisana razlika u cijeni

138

Ukalkulisani porez na dodanu vrijednost

139

Ispravka vrijednosti zaliha trgovačke robe

20 200 203 205 201 204 206 207 207 208 202 209 21 210 211 Blagajne - strana valuta Gotovinski ekvivalenti Gotovinski ekvivalenti Ostala novčana sredstva Izdvojena novčana sredstva Oročena novčana sredstva Potraživanja od prodaje Kupci - povezana pravna lica Kupci u zemlji Akreditivi - strana valuta Blagajne - domaća valuta Transakcijski računi - strana valuta Akreditivi - domaća valuta Transakcijski računi - domaća valuta

Novac i novčani ekvivalenti

20

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Član 17. Pravilnika

© R E V ICO N

200

Novčani računi u bankama i štedionicama (transakcijski računi)

201

Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti

202

Blagajne

203

Devizni računi

204

Otvoreni akreditivi u stranim valutama

205

Devizne blagajne

206

Plemeniti metali

207

Novčani ekvivalenti

208

Ostala novčana sredstva

Sva novčana sredstva izdvojena na posebnim računima (za isplatu čekova, za investicije i dr. namjene)

Novi konto Novi konto Član 18. Pravilnika

Novčana sredstva čije je korištenje vremenski ograničeno

21

Potraživanja od prodaje

210

Potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica

211

Kupci u zemlji

109

110
212 22 (nova grupa konta) 219 22 Potraživanja iz specifičnih poslova (nova grupa konta) Član 19. Pravilnika Potraživanja od izvoznika Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun Potraživanja po osnovu konsignacione i komisione prodaje Potraživanja iz zajedničkih poslova Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Ispravka vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova Druga kratkoročna potraživanja Potraživanja iz zajedničkih poslova Potraživanja od državnih organa i institucija Potraživanja za više plaćeni porez na dobit Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose Potraživanja od zaposlenika Ostala kratkoročna potraživanja Potraživanja za kamatu i dividendu od povezanih pravnih lica Potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima Ispravka vrijednosti datih avansa Ostala kratkoročna potraživanja Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja Osim za avanse za usluge i dr. koje su uključene u trošak nabavke stalnih sredstava Zavisno od toga da li se radi o pravnim licima koji ulaze u grupu za konsolidaciju Prema nazivima i sadržaju novih konta 234 i 235 Član 20. Pravilnika 220 221 222 223 228 229 23 223 233 234 235 232 238 230 231 150 151 159 238 239 Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca Potraživanja iz specifičnih poslova Kupci u inostranstvu Na kontima nove grupe 22, prema nazivima konta ove grupe, posebno se iskazuju potraživanja iz navedenih i drugih specifičnih poslova, prenosom sa ranijih konta grupa 21 i 22

212

Kupci u inostranstvu za prodata dobra i usluge

213

Kupci u inostranstvu za izvoz u svoje ime za tuđi račun

214

Potraživanja za prodatu robu u komisionu i konsignaciji

219

Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca

Prenos sa ranijih konta grupa 21 i 22

22

Druga potraživanja

220

Potraživanja od povezanih društava i iz zajedničkih poslova

221

Potraživanja od državnih i drugih institucija

© R E V ICO N

222

Potraživanja za više plaćene poreze i akontacije poreza

223

Potraživanja za više plaćene doprinose, članarine i dr.

224

Potraživanja od zaposlenih

225

Potraživanja od članova društva

226

Potraživanja za dividende i udjele u dobiti

227

Potraživanja za avanse za naručene usluge (osim za usluge koje su uključene u trošak nabavke stalnih sredstava i zaliha)

228

Ostala kratkoročna potraživanja

229

Ispravka vrijednosti potraživanja

23 Član 21. Pravilnika Nova konta 245, 246 ili 248 240 238 245 246 248 244 241 242 248 248 243 248 249 28 280 288 283 281 282 289 27 270 271 273 272 Odložena porezna sredstva Nerealizovani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire Potraživanja za nefakturisani prihod Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza Ostala kratkoročna razgraničenja Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez PDV u primljenim fakturama PDV plaćen pri uvozu dobara PDV obračunat na usluge stranih lica PDV sadržan u datim avansima Član 22. Pravilnika Unaprijed plaćeni rashodi Aktivna vremenska razgraničenja Ispravka vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana Član 23. Pravilnika Ostali kratkoročni finansijski plasmani Kratkoročni dio dugoročnih kredita Ostali kratkoročni finansijski plasmani Ostali kratkoročni finansijski plasmani Kratkoročni krediti dati u inostranstvu Kratkoročni krediti dati u zemlji Kratkoročni dio dugoročnih vrijednosnih papira Osim kredita datih pravnim licima koja ulaze u grupu za konsolidaciju Ostali kratkoročni finansijski plasmani Druga finansijska sredstva označena po fer vrijednosti Finansijska sredstva namijenjena trgovanju Ostala kratkoročna potraživanja Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima

Kratkoročni finansijski plasmani

24

Kratkoročni finansijski plasmani

230

Udjeli (dionice) u povezanim pravnim licima

231

Zajmovi povezanim pravnim licima i ostalim članovima društva

232

Ulaganja u vrijednosne papire - kratkoročne

233

Dati zajmovi u zemlji

234

Dati zajmovi u inostranstvu

235

Dati depoziti - kratkoročni

236

Potraživanja od izdavaoca kreditnih kartica

237

Potraživanja za otplate dugoročnih zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini

238

Ostali kratkoročni finansijski plasmani

239

Ispravka vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

© R E V ICO N

24

Aktivna vremenska razgraničenja

240

Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)

241

Odloženo pokriće poreza na dobit

242

Nerealizovani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire

243

Obračunata potraživanja - prihodi koji nisu mogli biti fakturisani

248

Ostala kratkoročna razgraničenja

26

Potraživanja za PDV - ulazni porez

260

Potraživanja za ulazni porez u primljenim računima obveznika PDV-a

261

Potraživanja za PDV plaćen pri uvozu dobara

262

Potraživanja za plaćeni PDV za usluge inostranih lica koje se oporezuju u BiH

263

Potraživanja za ulazni porez u plaćenim avansima obveznicima PDV-a

111

112
275 274 279 276 278 Druga potraživanja iz osnova PDV-a Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka Potraživanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV Paušalni iznosi PDV-a isplaćenog poljoprivrednicima Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi 30 Član 25. Pravilnika Uključivo i dionice, udjele i druge oblike kapitala (trajnih izvora) koji su u državnom vlasništvu 300 302 303 304 305 309 31 310 312 319 30 - sastavni dio osnovnog kapitala Ostali upisani neuplaćeni kapital Manjinski interes se iskazuje samo u Izvještaju o promjen. u kapitalu (MRS 27) Upisani neuplaćeni udjeli Upisane neuplaćene dionice Ostali osnovni kapital Upisani neuplaćeni kapital Državni kapital Ulozi Nekorporatizirani kapital Ostali oblici trajnih izvora Član 26. Pravilnika Dugovna stanja (stavke koje umanjuju bilansno stanje ukupnog kapitala) Zadružni udjeli Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću Dionički kapital Osnovni kapital 32 320 33 330 332 333 339 331 Rezerve Emisiona premija Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava Nerealizovani dobici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju Nerealizovani gubici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju Ostale revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici Razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u valutu prezentacije Veza: konto 065 - Finansijska sredstva raspol. za prodaju i 069 - Ispravka vrijednosti dugoročnih fin. plasmana Član 27. stav 2. Pravilnika Član 28. Pravilnika

264

Potraživanja za PDV plaćen za nenaplaćeni izvoz

265

Potraživanja za ulazni porez po posebnoj šemi

266

Potraživanja za ulazni porez po isplaćenoj paušalnoj naknadi poljoprivrednicima

267

Potraživanja za razliku većeg ulaznog poreza od obaveze u obračunskom periodu

268

Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka

269

Naknadno vraćen PDV strancima u okviru ličnog putničkog prometa

40

Upisani osnovni kapital

400

Upisani uplaćeni osnovni kapital

© R E V ICO N

401

Upisani neuplaćeni osnovni kapital

402

Manjinski interes

41

Dionička premija

410 42

Dionička (emisiona) premija Revalorizacione i prenesene rezerve

420

Revalorizacione rezerve materijalnih sredstava

421

Revalorizacione rezerve nematerijalnih sredstava

422

Revalorizacione rezerve dugoročnih finansijskih plasmana

423

Prenesene rezerve - kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti

43 Član 27. Pravilnika 321 322 Statutarne i druge rezerve Zakonske rezerve

Ostale rezerve

32

Rezerve

430

Zakonske rezerve

431

Statutarne rezerve

439 34 Član 29. Pravilnika 340 342 (kod ustanova i sl. pravnih lica koja primjenjuju kontni plan za privredna društva, a nisu profitni subjekti) 35 29 350 352 (kod ustanova i sl. pravnih lica koja primjenjuju kontni plan za privredna društva, a nisu profitni subjekti) 290 Gubitak iznad visine kapitala (duguje) Nepokriveni višak rashoda ranijih godina Gubitak ranijih godina Gubitak iznad visine kapitala Gubitak do visine kapitala Član 30. Pravilnika Član 24. Pravilnika Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina Neraspoređena dobit ranijih godina Neraspoređena dobit

Ostale rezerve

44

Akumulirana (zadržana) dobit

440

Akumulirana (zadržana) dobit

45

Akumulirani (preneseni) gubitak

450

Akumulirani (preneseni) gubitak

Gubitak (odn. nepokriveni višak rashoda) ranijih godina, do visine kapitala (odnosno do visine trajnih izvora) Gubitak (nepokriveni višak rashoda) ranijih godina, iznad visine kapitala (trajnih izvora) Član 29. Pravilnika Član 30. Pravilnika Član 24. Pravilnika

© R E V ICO N
34 35 29 341 343 351 353 290 36 360 41 411 Gubitak izvještajne godine Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine Gubitak iznad visine kapitala (duguje) Otkupljene vlastite dionice i udjeli Otkupljene vlastite dionice i udjeli (duguje) Dugoročne obaveze Dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima Gubitak iznad visine kapitala Neraspoređena dobit izvještajne godine Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine Gubitak do visine kapitala Neraspoređena dobit

46

Dobit ili gubitak tekuće godine

460

Dobit tekuće finansijske godine

461

Gubitak tekuće finansijske godine

Gubitak (odn. višak rashoda) izvještajne godine, do visine kapitala (odn. trajnih izvora) Gubitak (višak rashoda) izvještajne godine, iznad visine kapitala (trajnih izvora) Član 31. Pravilnika

47

Vlastite dionice koje drži pravno lice

470

Vlastite dionice koje drži pravno lice

50

Dugoročne finansijske obaveze

Član 33. Pravilnika Sva pravna lica koja ulaze u grupu za konsolidaciju

500

Obaveze prema povezanim pravnim licima za zajmove i kredite

113

114
419 410 413 Dugoročni krediti uzeti u zemlji Obaveze prema domaćim pravnim i fizičkim licima izvan grupe za konsolidaciju Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital U skladu sa propisima Ostale dugoročne obaveze 414 Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu Obaveze prema stranim pravnim i fizičkim licima izvan grupe za konsolidaciju 412 415 416 410 417 419 40 408 409 407 400 405 406 403 404 401 402 409 14 Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi Rezervisanja za troškove u garantnom roku Rezervisanja po započetim sudskim sporovima Rezervisanja po štetnim ugovorima Rezervisanja za troškove restrukturiranja Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite Ostala dugoročna rezervisanja i razgraničenja Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaju Član 15. Pravilnika, MSFI 5 Ostala dugoročna razgraničenja Odložene porezne obaveze Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze Ostale dugoročne obaveze Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital Dugoročne obaveze po finans. lizingu u inostranstvu U skladu sa propisima U skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS/MSFI Osim iznosa prenesenih na druga konta grupe 41 Član 32. Pravilnika Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u zemlji Obaveze po emitovanim dugoročnim vrijednosnim papirima

501

Obaveze po zajmovima i druge obaveze prema članovima društva

502

Obaveze po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija u zemlji

503

Obaveze po finansijskim zajmovima u zemlji

504

Obaveze prema dobavljačima po robnim zajmovima u zemlji

505

Obaveze za finansijske kredite iz inostranstva

506

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu za robne zajmove

507

Obaveze po dužničkim vrijednosnim papirima

508

Obaveze po osnovu finansijskih najmova - lizinga

509

Ostale dugoročne finansijske obaveze

51

Dugoročna razgraničenja i rezervisanja

© R E V ICO N

510

Odložene porezne obaveze

511

Obračunati a neplaćeni rashodi

512

Unaprijed naplaćeni i odloženi prihodi

513

Obračunata rezervisanja za rizike u garantnim rokovima

514

Obračunata rezervisanja za troškove po započetim sudskim sporovima protiv preduzeća

515

Obračunata rezervisanja po štetnim ugovorima

516

Obračunata rezervisanja za restrukturiranje preduzeća

517

Obračunata rezervisanja za otpremnine, penzije i slične troškove

518

Obračunata rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

519

Ostala dugoročna razgraničenja i rezervisanja

52

Dugoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

520 Iskazuju se u okviru stanja na odgovarajućim kontima grupe 14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaju

Obaveze prema povezanim pravnim licima klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

521

Obaveze po dugoročnim zajmovima i kreditima u zemlji klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

522

Obaveze po dugoročnim zajmovima i kreditima u inostranstvu klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

529

Ostale dugoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje 42 420 429 422 Kratkoročni krediti uzeti u zemlji Ostale kratkoročne finansijske obaveze Izvan grupe za konsolidaciju Obaveze prema povezanim pravnim licima Kratkoročne finansijske obaveze Član 34. Pravilnika Unutar grupe za konsolidaciju

53

Kratkoročne finansijske obaveze

530

Obaveze prema povezanim pravnim licima za zajmove i kredite

531

Obaveze po zajmovima i druge obaveze prema članovima društva

532

Obaveze po kreditima od banaka i drugih finansijskih institucija u zemlji 430 423 421 424 425 427 429 43 44 45 46 48 431 Kratkoročni dio dugoročnih kredita Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Ostale kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Obaveze iz specifičnih poslova Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih Druge obaveze Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Dobavljači - povezana pravna lica Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima Primljeni avansi, depoziti i kaucije

533

Obaveze po osnovu zajmova Obaveze za primljene avanse evidentiraju se u grupi 43 Izvan grupe za konsolidaciju

534

Obaveze za primljene avanse

© R E V ICO N

535

Obaveze za finansijske kredite iz inostranstva

537

Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima

538

Tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza (obaveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini)

539

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

54

Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze

Član 35. Pravilnika Član 36. Pravilnika Član 37. Pravilnika Član 38. Pravilnika Član 40. Pravilnika Unutar grupe za konsolidaciju

540

Obaveze prema dobavljačima povezanim pravnim licima

115

116
432 440 441 433 449 442 450 453 456 481 461 462 451 452 454 455 457 458 464 465 467 468 480 482 483 484 489 Obaveze za porez i posebne dažbine na ostala primanja zaposlenih Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima odbora, komisija i sl. Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl. Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim licima Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima Obaveze za akcize Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. koje terete troškove Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine Porez na dohodak, posebne dažbine i doprinosi u vezi naknada članovima raznih odbora, komisija i sl., prema nazivima konta 464 i 465 Porez na dohodak, posebne dažbine i doprinosi u vezi naknada ostalim fiz. licima Obaveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade plaća koje se refundiraju Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća Obaveze za učešće u dobiti Obaveze za porez na dohodak, posebne dažbine (naknada za zaštitu od nesreća, vodna naknada) i doprinose (iz i na osnovicu) u vezi plaća, naknada plaća i ostalih primanja, naknada troškova i materijalna prava zaposlenih, prema nazivima konta grupe 45 Obaveze za dividende Obaveze za porez na dobit Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju Obaveze za neto plaće i naknade plaća Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje Ostale obaveze iz specifičnih poslova Dobavljači u inostranstvu Izvan grupe za konsolidaciju Obaveze po osnovu izvoza za tuđi račun Obaveze prema uvozniku Dobavljači u zemlji Izvan grupe za konsolidaciju

541

Dobavljači u zemlji

542

Dobavljači u inostranstvu za kupljena dobra i usluge

543

Dobavljači u inostranstvu za uvoz u svoje ime za tuđi račun

544

Obaveze iz komisionih i konsignacionih poslova

545

Obaveze prema zaposlenima

546

Tekuće obaveze poreza na dobit

547

Obaveze prema učesnicima iz dobiti

548

Obaveze za ostale poreze, doprinose i dr. davanja

© R E V ICO N

549 439 443 449 460 463 466 469 49 Član 41. Pravilnika 490 495 492 494 499 491 493 499 47 470 473 472 471 475 478 479 474 478 Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj šemi Druge obaveze iz osnova PDV-a Obaveze za razliku između obaveza za PDV i ulaznog poreza PDV obračunat na usluge stranih lica Druge obaveze iz osnova PDV-a Obaveze za PDV PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a (krajnja potrošnja) PDV po osnovu vlastite potrošnje u neposlovne svrhe PDV po primljenim avansima Ostala kratkoročna razgraničenja Član 39. Pravilnika Odloženi prihodi za primljene donacije i sl. Obračunati prihodi narednog perioda Ostala kratkoročna razgraničenja Razgraničeni prihodi po osnovu plasmana Razgraničeni zavisni troškovi nabavke Odložene porezne obaveze Unaprijed obračunati rashodi perioda Pasivna vremenska razgraničenja Druge obaveze Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja Ostale obaveze iz specifičnih poslova Obaveze iz zajedničkih poslova Ostale obaveze iz poslovanja

Ostale kratkoročne obaveze

430

Primljeni avansi, depoziti i kaucije

55

Pasivna vremenska razgraničenja

550

Obračunati troškovi

551

Odloženo plaćanje poreza na dobit

552

Zavisni troškovi nabavke trgovačke robe

553

Nerealizovani dobici od držanja ulaganja u vrijednosne papire

554

Prihodi budućeg perioda

555

Odloženo priznavanje prihoda

559

Ostala kratkoročna razgraničenja

© R E V ICO N

56

Obaveze za PDV

560

Obaveze za PDV po izlaznim računima registrovanim obveznicima PDV-a

561

Obaveza za PDV na isporuke licima koja nisu registrovani obveznici (krajnja potrošnja)

562

Obaveze za PDV po osnovu upotrebe dobara i usluga za vlastitu potrošnju i potrošnju u neposlovne svrhe

563

Obaveze za PDV u primljenim avansima

564

Obaveze za PDV za nenaplaćeni izvoz

565

Obaveze za PDV po posebnoj šemi

566

Obaveze za ispravljeni PDV

567

Obaveze za uplatu razlike PDV-a za obračunski period

568

Oba veze za PDV za usluge inostranih lica koje se oporezuju u BiH

569

Ostale obaveze za PDV

117

118
14 Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja na- Član 15. Pravilnika, MSFI 5 mijenjena prodaju Iskazuju se u okviru stanja na odgovarajućim kontima grupe 14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaju 29 290 9 Obračun troškova i učinaka (primjena je dobrovoljna, a razrada slobodna) 8 Vanbilansna evidencija (primjena je dobrovoljna, a razrada slobodna) Gubitak iznad visine kapitala Gubitak iznad visine kapitala Vidjeti napomene navedene za preknjižavanje sa ranijih konta grupa 45 i 46 Član 2. stav 4. i čl. 66. do 76. Pravilnika o Kontnom okviru Član 2. stav 4. Pravilnika o Kontnom okviru

57

Kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

570

Obaveze prema povezanim pravnim licima klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

571

Obaveze po kratkoročnim zajmovima i kreditima u zemlji klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

572

Obaveze po kratkoročnim zajmovima i kreditima u inostranstvu klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje

579

72

Ostale kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje Gubitak iznad visine kapitala

720 8

Gubitak iznad visine kapitala

Interni obračuni

(slobodna razrada)

9

Vanbilansna evidencija

(slobodna razrada)

© R E V ICO N

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.