Vous êtes sur la page 1sur 2

Menternak Binatang Dualam

Keputusan
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-26 yang bersidang pada 7-8 Mar 1990 telah membincangkan Menternak Binatang Dualam. Muzakarah telah memutuskan bahawa i. Perusahaan menternak ketam nipah untuk tujuan eksport adalah harus kerana ia bukan binatang dualam. ii.Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf ulama'; a. Menurut jumhur ulama', perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah haram kerana ia adalah binatang dualam. b. Menurut Mazhab Maliki, perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah harus

English Version
The Breeding of Amphibious Animal Decision: The 26th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 7th-8th March 1990 has discussed the Breeding of Amphibious Animal. The Conference decided that: i. The breeding of the Mud Crab (Scylla Serrata) for export purposes is permitted as it is not an amphibious animal. ii. The breeding of frogs for export purposes is disputed among scholars: a. According to the majority of scholars, breeding of frogs for export purposes is unlawful (haram) as it is an amphibious animal. b. According to the Maliki School of Jurisprudence, the breeding of frogs for export purposes is permitted.

Arabic Translation

7-8 0991 )62( : . 1. . .2. ( .

.(
Keterangan/Hujah: Mengikut istilah sains, haiwan dualam ini ada dua kategori iaitu reptilia dan amfibia yang mempunyai sistem pernafasan paru-paru.Edaran hidupnya sebahagian di dalam air dan sebahagian lagi di darat seperti katak, penyu, labi-labi, buaya dan seumpamanya. Ketam nipah pula bukanlah daripada jenis reptilia dan amfibia, tetapi ia adalah dari jenis rustasia iaitu sama golongan dengan udang dan kerang. Keseluruhan edaran hidupnya adalah di dalam air dan mempunyai sistem pernafasan melalui insang dan bukan paru-paru. Ia bernafas menggunakan oksigen dalam air sebagai pelarut. Oleh itu dari segi hukum ketam nipah ialah binatang yang boleh dimakan. Kehidupan ketam nipah di darat hanya dalam tempoh masa yang singkat sahaja iaitu lebih kurang dua tiga hari, kerana dalam insangnya mempunyai satu ruang pintu yang boleh ditutup dan mengandungi sedikit air. Ia menggunakan air tersebut untuk pernafasan dan sekiranya air itu kering ia akan mati. Katak adalah sejenis binatang dualam yang hidup di air dan juga di darat. Menurut Mazhab Syafie, tiaptiap binatang yang hidup dualam adalah haram dimakan.