Vous êtes sur la page 1sur 4

Nj§VjçÕ 1

Nj§VjçÕ úR£V UßUXof£Vô[oL°u UôR CRr

Nj§Vm - 1 _]Y¬ 2009 Ï.2/- çÕ - 1

ûT©ÞPu TR® Ht\ JTôUô YôdÏjRjRm


B©WLôm ¢eLu TVuTÓj§V ûT©û[ ûYjúR JTôUô TR®úVt×
AùU¬dLô®u Øu]ôs A§To B©WLôm
¢eLu TVuTÓj§V ûT©û[ ûYjúR JTôUô
2009Eu ©sû[Ls
TR® Ht¡\ôo. ''£u]Yu B«WØm'' GpúXôôÚm LojRWôp
Gu\RûXl©p JTôUô®u TPjÕPu ùY°Vô]
Nj§V ØW£tÏ TX BRWÜ AûXLÞm, £X G§o úTô§dLl Th¥ÚlTôoLs;
AûXLÞm A¥jÕ KnkRÕ. GYûWÙm Eu ©sû[LÞûPV
úUuûU TÓjRÜm TXlTÓjRÜm, LPÜÞûPV
LWj§]ôúX BÏm Guß N¬VôL ׬kÕ NUôRô]m ùT¬Rôn
ùLôiPÕ Nj§V ØWÑ, RôÅÕ Ru YôrdûL«u
AàTYj§¢ÚkÕ ""£±VYû] ×ݧ«¢ÚkÕm, CÚdÏm. ¿§«]ôp
G°VYû] ÏlûT«¢ÚkÕm EVoj§.
AYoLû[ Wô_ôdLú[ôÓm ©W×dLú[ôÓm v§WlTh¥ÚlTôn; TVm
Tk§«ÚdL TiÔ¡\ôo LPÜs'' GuTûR ªpXô§ÚlTôn; §¡ÛdÏ
A±kÕ ûYj§Úd¡\ôu. AûR TXÚûPV
Yôr®úX, LPÜs ¨ì©jÕªÚd¡\ôo. çWUôYôn, AÕ
AùU¬dLô ÑRk§Wm AûPkÕ 90 Euû] AÔÏY§pûX.
BiÓLÞdÏ ©u×Rôu, AùU¬dL LÚlTo
LÞdÏ KhÓ¬ûUúV A°dLlThPÕ GuTÕ -HNôVô 54:13,14
AùU¬dL YWXôß. Auß Uôoh¥u íjRo ¡e
LiP L]Ü, ARtLôL AúSLo ApÛm TLÛm ù_TeLû[ SPj§]o. Cû\ Lû[Ùm, RôrYôL GiQlThP HtTÓjR ØVt£dLÜm §Úl×
EûZjÕ AkR L]ûY S]Yôd¡]ôoLs. £jRm ùNVp TPúYiÓm Guß YoLû[Ùm, EVojÕ¡\ôo Yôo. Ck§Vô Tô¡vRôu
LPÜ°Pj§p ¿§, ¨VôVm, ®ÓRûX, ù_©dL úYi¥V Cû\ GuTÕ GqY[Ü EiûU. SpÛ\Ü ûYdLÜm §Úl×Yôo.
NúLôRWjÕYm GpXôm AàT®dLXôm ûUkRoLs áP ReLs AúSL ®UoN]eLÞdÏ Cuß JTôUô, (BgNúSVo
Gu\Nj§Vj§tÏ ùN® NônjR]o A¥ûU ®ÚlTjûR (£jRjûR) ¨û\ Uj§«Ûm LPÜ°u £jRj§]ôp £ûXûV ApX) B©WLôm
LÚlToLs. Nj§Vj§]ôp ®ÓRûX B]ôoLs. úYt\ úYiÓm Guß Lô¬Vm Yônd¡\Õ. ¢eLu TVuTÓj§V ûT©û[
EX¡u YpXWÑ Guß Aû]YWôÛm LPÜÞdÏ LhPû[ ùLôÓjR]o. ûYjúR TR® Ht¡\ôo. AYo
LÚRlTÓm, AùU¬dLô®p SpXWÑ AûUdL Wô_ôdL°u CÚRVm,
GpXôm YpX Cû\Yu, L P Ü ° u L W e L ° u ùRnY Oô]júRôÓm, TVj
×\lThPôo LÚlTo JTôUô. GYÚdÏ GûR GlúTôÕ AÚ[ úRôÓm, NúLôRW EQoúYôÓm,
¿oLôpLû[l úTôX CÚd¡\Õ.
CYo, BgNúSVo £ûX ûYj§Úl úYiÓm Guß A±k§Úd¡\ôo LPÜs ®ÚlTm úTôp AûR SpXôh£ ùNnV úYiÓm
TRôLÜm, AkR £ûXVôpRôu R]dÏ ùYt± GuTûR CjRûXYoLs §Úl© ®Ó¡\ôo. A§TWôL GuTÕRôu Sm CRVléoYUô]
¡ûPlTRôLÜm £X FPLeLs YRk§ TWlT, A±VôUp úTô]ôoLs. LPÜs ùTôßlúTt\ØRp Sô°úXúV ù_TUôL CÚdL úYiÓm.
Sm©V TX ×LrªdL ¡±vRY RûXYoLs, ùTXÅ]oLû[Ùm, Ïû\ Uj§V ¡Zd¡p AûU§ûV -ÑRk§WYô§
JTôUô ùYt± ùT\áPôÕ Guß JhÓùUôjR Üs[YoLû[Ùm, JÕdLlThPYo

Ck§V AW£VXûUl× ¡±vRYm


LXôfNôWjûR A¯d¡\Rô?
ØLl×ûW
Ck§V UdL[ô¡V Sôm,
(Preamble)
Ï¥UdL°u .
LXôfNôWm
GlT¥ CÚdÏúUô, AlT¥úV
ALj§Vo

Ck§VôûY JÚ úTWWNôiûU YônkR, NUSXûU AkSôh¥u LX ô fNôWØm


ùS±NôokR, NUV NôoTt\, UdL[ôh£d Ï¥VWNôL CÚdÏm. LXôfNôWm GkR
AûUdLÜm, ARu Ï¥UdLs Aû]YÚdÏm, A[®tÏ EVokÕ CÚd
NØRôV, ùTôÚ[ôRôW Utßm AW£Vp ¿§Ùm, ¡\úRô AkR A[®tÏ Rôu
£kRû]«p, £kRû] ùY°lTôh¥p Sm©dûL«p, UdL°u RWjûR EVojR
Tt\ôoYj§p Utßm Y¯Tôh¥p ÑRk§WØm, Ø¥Ùm. ¡±vRYj§u
ÖûZYôp Ck§V LXôf UdL°u ùTÚûUdϬVRôL TûR ReLs NUjÕY
RϨûX«p Utßm Yônl©p NUjÕYØm,
NôWm Tô§dLl Th¥Úd¡\Õ Es U]§tÏs Ke¡ LXôfNôW TiTôPôL ùY°
EߧVôLd ¡ûPdLf ùNnVÜm, Guß, T¥jRYoLs ¨t¡\Õ. BiLs Nôl©hP SôhPYoLs LÚÕ¡u\]o.
R²ùVôÚY¬u Uôi×dÏm, Sôh¥u JtßûUdÏm Uj§«Ûm áP ÏÝlTjûR ©uRôu Åh¥p ùTiLs ¡±vRYm Ck§V Ui¦p
JÚûUlTôhÓdÏm EߧV°dÏm EPu ©\l×QoûY HtTÓjÕm URYô§LÞdÏ, Nôl©P úYiÓm Guàm Lôíu± ÑUôo 20
AYoLs Aû]Y¬ûPúV Y[odLÜm, £k§dLj çiÓm £X NêL NhPjûR U¬VôûR èt\ôiÓLs EÚiúPô¥
®ÝªV Øû\ûUÙPu Eߧ éiÓ, Õ°Ls. dϬV ùTÚûUVô] Ti ®hP].
1949, SYmTo, CÚTjÕ B\ôm Sô[ô¡V JqùYôÚ Sôh¥Ûm TôPôL Sôm LÚÕ¡ú\ôm. Ck§VoLs, Cuß
Cuß SmØûPV AW£VXûUl× úTWûY«p, AkRkR Ui¦túL B]ôp GpúXôÚm JúW YûW GkR EûPLû[
De¡R]ôp, CkR AW£VXûUlûT Htß, NhPUôL E¬jRô] R²jÕY úSWj§p, JúW EQÜ A¦¡\ôoLú[ô AYtû\
CVt±, SUdÏ SôúU YZe¡d ùLôs¡ú\ôm. LXôfNôW Y¥YeLs, AkR úUûN«p AUokÕ Ei (ùRôPof£ 2m TdLm)
Nj§VjûRd ùLôiÓ NØRôVj§p Uôt\jûR HtTÓjR ØVt£dÏm ClTj§¬ûLdLôL ù_©ÙeLs
2 Nj§VjçÕ

Sh©úX CÚdÏm Sm©dûL G]úY, GkR UÚjÕYÚm


ØuYW®pûX. Ck¨ûX«p,
AùXdNôiP¬u C[YVÕ Si
®R ùSÚPÛm CpXôUp Ï¥jÕd
ùLôi¥ÚkRôo. AûR Yô£jR
©¢l× UWQ §¡ÛdÏs êr¡, Ru
TÚm, ùRô¯¢p UÚjÕYWô] AWNû]l TôodL, AWN]ô¡V ULô
©¢l× GuTYoRôu AùXd AùXdNôiPo Ï¥jÕ Ø¥jR
NôiPÚdÏ UÚkÕ RVô¬lTRtLôL úLôlûTûV ×u]ûLÙPu
Jl×d ùLôiPôo. LôWQm, Ru ©¢l×®Pm ùLôÓjRôo.
Sh©u ÁÕ AùXdNôiPÚdÏ AùXdNôiPo Ru SiTu
CÚkR Sm©dûLÙm, ùRô¯p úUp ©¢l×®Pm ûYj§ÚkR
R]dÏ CÚkR Sm©dûLÙkRôu. Sm©dûLÙm, ®ÑYôNØm AYÚdÏ
CRt¡ûP«p ""ReLÞdÏ ùLôiÓ BúWôd¡VjûR ùLôÓjRÕ. ARtÏ
YÚm UÚk§p ®`m LXk§Úd¡\Õ ©u× Rôu 40,000 úTôo
ReLs E«ÚdÏ BTjÕ'' Guß JÚ ÅWoLÞPu 2.5 XhNm TôWºL
ùUôhûPd L¥Rm YkRÕ. ÅWoLû[ úRôtL¥jÕ EXL
AûR T¥jÕ Ru SôVLu Th¥V¢p CPm ©¥jRôo.
RûXV ûQ d L ¥ « p ûY jÕ d SmªûPúV ClT¥lThP Sm©dûL
ùLôiPôo. SiTu ©¢l× Ru EÚYôL úYiÓm. NL U²RoLû[
ûL«p UÚkÕ úLôlûTÙPu NkúRL LiL°p TôolTRôp
AùXdNôiP¬Pm YkÕ úLôlûT NkúRô`m úTôn NgNXm HtTÓm.
ûVd ùLôÓjRôo. AùXdNôiPo YôrdûLûV ùYpX SpX
JÚ LWj§p UÚkÕ úLôlûTûV SiToLs úYiÓm. SpX
Yôe¡ TÚ¡dùLôiúP, Uß SiToLs ¡ûPdL, Sôm
SûPØû\ Yôr®úX ùR¬kÕm úVô]jRôú]ôÓ ãÕ YôÕ LWjRôp R]dÏ Yk§ÚkR AkR SpXYoL[ôL CÚdL úYiÓm.
Sm©dûL GuTÕ ªLlùT¬V TeÏ CpXôUp TZÏYÕ Cußm L¥RjûR SiTo ©¢l©Pm GûR ®ûRd¡ú\ôúUô
Y¡d¡\Õ. AÕ ®VôTôWUôL ×pX¬lûTj RÚ¡\Õ. ùLôÓjRôo. ©¢l×, AûR Yô£dL, AûRjRôú] AßlúTôm.
CÚkRôÛm N¬, AW£Vp Utßm ClT¥úV, ULô AùXd ULô AùXdNôiPo UÚkûR GkR
BuÁLUôL CÚkRôÛm N¬, - ú`dLo
NôiPo Yôr®Ûm ¨LrkR JÚ
Sm©dûL GuTÕm EiûUVôL ¨LrÜ : UdLùRô²VôûY
CÚjRp GuTÕm Cu± ûUVUôL ùLôiÓ EXûLúV Ru
AûUVôRÕ. U²Ru úUp ÏûP«u ¸r ùLôiÓ YW
Ut\U²RàdÏ Sm©dûL«pûX. úYiÓm Gu\ L]®p CÚkR
ùTtú\ôÚdÏ ©sû[Ls úUp ULô AùXdNôiPo. AlúTôÕ
Sm©dûL CpûX. RûXYu úUp YpXWNôL CÚkR TôWºL Uu]u
ùRôiPoLÞdÏ Sm©dûL CpûX. êu\ôm R¬Ù GuTYu,
ClT¥ YôrdûLúV AùXdNôiPûW ùLôpTYoLÞdÏ
TVj§Ûm NkúRLj§Ûm K¥d 1000 ùTôtLôÑLû[ ùYÏU§VôL
ùLôi¥Úd¡\Õ. úYRôLUj§p, ùLôÓlTRôL YôdÏ ùLôÓj§ÚkRÕ
RôÅÕ úVô]jRôu ShûT Aû]YÚm A±kR Juß.
Aû]YÚm ùUf£d ùLôsYo. Ak¨ûX«p AùXdNôiPo
NkúRLm TÓmT¥ RÚQeLs UWQjÕdúLÕYô] úSôVôp
YônjRôÛm, Sh©¢ÚkR Sm©dûL Tô§dLl Th¥ÚkRôo. AYûW
RôÅûR YôrYûPVf ùNnRÕ. ÏQlTÓjR, AY¬u Wôw´Vj§p
RôÅÕ E«úWô¥ÚdÏm YûW Ru GkR UÚjÕYÚm ØuYW®pûX.
ULu úVô]jRôu Wô_ôYôL LôWQm, UÚjÕYm TX²u±
YWØ¥VôÕ Guß SuÏ A±kR AùXdNôiPo E«o ©¬kRôÛm
1893m BiÓ AùU¬dLô®p NúLôRWoL[ôL Ae¸L¬jRÕ UhÓ
NÜp, RôÅûR ¾ojÕd LhP êu\ôm R¬Ù®Pm 1000
SûPùTt\NoYUR NûTdáhPj§p UpXôÕ, AYoLÞdÏ êjR
ØVt£d¡\ôu. CÕ ùR¬kÕm ùTôtLôÑLû[ ùTtßd ùLôiÓ
ÑYôª ®úYLô]kRo Bt±V NúLôRW]ôLÜm Uô±]ôo. CúVÑ
úVô]jRôu RôÅûR RlT AùXdNôiPûWd ùLôuß ®hPRôL
EûW«p ""AùU¬dL SôhÓ NúLôRW ®u WôwVj§p GpúXôÚm NúLôRW
®ÓYÕm, RôÅÕdÏ NÜ¢u Rk§Wm ùNn§ TWÜm.
NúLôR¬Lú[! Gu\YôNm'' Auß NúLôR¬Lú[ Gu¡\TuûT ùY°l
©WTXUûPV LôWQúU NúLôR TÓjRúY, LojRÚûPV Tk§ûV

¡±vRYm WjÕY ùYt±PmRôu. ùTôÚ[ôRôW HtTÓj§, GpúXôûWÙm JúW


)
..

j§u EfNdLhPj§p YkR AùU¬ Tôj§Wj§p Tô]m TiQ


..
£

dLoLs ReLs NL U²RoLû[ ûYjRôo. CkR JÚ Lô¬VjûR


of

LXôfNôWjûR A¯d¡\Rô? ùTôÚ[ôRôW A¥lTûP«p GûP UhÓm Rôu AYo Rôu UßT¥ YÚm
ôP

YûWdÏm Uà ÏXjûR
R

úTôhP]o.

Rôu Ck§V ¡±vRYoLÞm G]úY Rôu, ""ºUôuLú[, ©uTt\LhPû[«h¥Úd¡\ôo. NûT


A¦¡\ôoLs. Ck§VoLs GkR GÕ LXôfNôWjûR A¯lTÕ? ºUôh¥Lú['' Guß AûZjÕ U§jÕ ©\kRúR NúLôRWjÕYjûR TWlTj
ùUô¯ûV úTÑ¡\ôoLú[ô AkR ùYkRûR §uß ®§ YkRôp YkR]o. Guû\dÏ JÚ U²Ru Rôu.
ùUô¯ûVúV ¡±vRYoLÞm úTÑ NôúYôm Guß YôrkRYàdÏ ReLû[ NúLôRWWôL NúLôR¬VôL AúSLWô] (_ô§, UR,
¡\ôoLs. ¡±vRYm CvWúY¢p U§úVôÓ (Oô]m- Lp® A±Ü) AûZj Rôú]ô, Auú\ AY]ôp C], ùUô¯ Utßm
U§úVôÓ YôrkRôp ®§ûV LXôfNôWjRôp úYßThP) Sôm
úRôu±VRôp Ck§V ¡±vRYoLs DodLl ThP]o. AÕ Cuû\dÏm JúW AlTØm JúW NÃWØUôn
G©úWV ùUô¯«p Rôu Y¯TP ùYpXXôm Guß AYàdÏ Su] ùYt± ùTÚm YôNLUôÏm. LôWQm CÚd¡ú\ôm GuTûR
úYiÓm Guú\ô, CúVÑ AWôªd m©dûL ùLôÓlTÕ LXôfNôWjûR NúLôRW ùYt±Pm U²RÚdÏs ¨ì©dLúY LojRÚûPV Tk§ûV
ùUô¯«p úT£VRôp EXL A¯lTRô? ApX. Sm©dûL A§Lm CÚd¡\Õ. CúVÑ®u CqÜX¡tÏ A±ØLlTÓj§]ôo.
¡±vRYoLs AWôªd ùUô¯«p CpXôRYàdÏ Sm©dûLûVÙm, LôXj§p áP BiPôu A¥ûU AYo UßT¥ YÚm YûWdÏm Sôm
Rôu úTN úYiÓm Guß LhPôVl U]m EûPkR YàdÏ UÚkÕ Øû\Rôu ùNVpTôh¥p CÚkRÕ. JqùYôÚYÚm NL U²RûW
TÓjRlTP®pûX. ùLôÓlTÕm, RtùLôûX RÚYô«p UdLs NúLôRW Au©tLôL He¡]o. NúLôRWWôL Tô®dL úYiÓm
RÏkR úSWj§p LôlTôtßYÕm ¡ûPjRúRô ¨oYôL Utßm GuTÕ CdLhPû[«u Es
GkR Ck§V ¡±vRYÚm TiTôhÓ ºW¯Yô? Ck§VWô¡V CWôÔY APdÏØû\. ClT¥lThP úSôdLm. JúW NÃWj§p Eßl×LÞd
APm ©¥jRÕm CpûX. Uô\ôL Sôm, Hu _ô§ URm C]m ùTVo ãZ¢pRôu Cû\ûUkRo CúVÑ ¡ûPúV úYtßûU CpûXúV.
CúVÑ úT£V AWôªd ùUô¯ Cuß ùNôp¢ Rs° ¨tL úYiÓm. L¢úXVô Gu\ÏlTj§p £X AlT¥úV NûTL°Ûm úYtßûU
T¥lT¥VôL U¥kÕ ùLôi¥Úd¡\Õ. GpúXôÚm U²RoLs Gu¡\JúW Á]YoLû[Ùm, ¾®WYô§, Utßm «pXôUp, NúLôRW TôNjûR
EX¡p ùUôjRúU 500dÏm úTôoûY«u ¸r LPÜ°u UdLs NØRôVj§p JÓdLlThPYoLû[Ùm ¨ì©jRôp, NúLôRWjÕYj§tLôL
EhThPYoLs Rôu Guß L¦l× Gu\ AûPVô[júRôÓ, JÚYÚd RUÕ º`oL[ôL Htßd ùLôiÓ HeÏm, CkR NØRôVØm NûTdÏs
áß¡\Õ. B]ôp, AkR CúVÑ ùLôÚYo ER®VôL CÚkÕ SiToLs Gu\ThPjûRÙm YkÕ CúVÑ®u RûXûU
Cuß AYWYo ùUô¯L°Ûm GpúXôûWÙm YôZ ûYlúTôúU! ùLôÓd¡\ôo. TX SuûUVô] jÕYjûR HtÏm. úRYàûPV
Es[eL°Ûm, CpXeL°Ûm
(CdLhÓûWûV Tt± ReLs Lô¬VeLû[ Ltßd ùLôÓjR Wôw´Vm 骫p UXÚm.
YôrkÕ ùLôi¥Úd¡\ôo GuTÕ LÚjÕLû[ T¡okÕ ùLôs[ Cû\ûUkRo CúVÑ, AYoLû[ - Nj§V l¬Vu
UßdLØ¥VôR EiûU. 9941402590 AÔLÜm)

Our Heart Expresses its Sincere Thanks to Ms. Sophia (New Delhi) for her Generous Contribution for this ministry
Nj§VjçÕ 3

NûTVôL
. £±RWu JÚ úYiÓúLôs
LôWQUôL LPÛdÏ Áu ©¥dLf
ùNpX AàU§dLlTPôRRôp,
Au\ôP YÚUô]m Cu± ªLÜm
ApXp TÓ¡u\ôoLs. LojRÚdÏ
£jRUô]ôp, CYoLÞdÏ SôeLs
¨§ úNL¬jÕ AàlTXôm Guß
HYlThPT¥Vôp, GeLs §Úf
NûT«u úTôRLo, Ïj¾u Uú]ôLo,
CmUôR Cߧ«p Ck§Vô®tÏ
YÚYRôp AY¬Pm AqÜR®j
¿eLs SuÏ A±k§Úd¡\T¥, ùRôûLûV ùLôÓjÕ®P EjúR£jÕ
CXeûL«p GuߪpXôR A[Ü sú[ôm.
úTôo ¾®WUôL SûPùTtßd
ùLôi¥Úd¡\Õ. Rªr Sôh¥Ûm, CjÕPu, SôeLs úNL¬dÏm
Ck§Vô®ÛªÚkÕ úTôûW ClTQm ¨fNVUôL Tô§dLlThP
¨ßjÕmT¥ TX úLô¬dûLLs UdL°PmRôu JlTûPdLlTÓm
ØuûYdLlThÓm úTôo ¨tL Guß ¡±vÕÜdÏs Eߧ
®pûX. AR]ôp ùTÚU[®Xô] V°d¡ú\ôm. EeLs TQj§tLô]
AlTô® UdLs ùLôpXlTÓYÕPu, WºÕLs (Ck§V Utßm CXeûL)
B«WdLQdLô]YoL°u CVp× EeLÞdÏj RWlTÓm.
YôrdûL Tô§dLlThÓs[Õ. úTôo Ye¡ LQdÏ ®TWm:
SûPùTßm ©WúRNeL°¢ÚkÕ When the Lord God saw the another son or spare him.
Ye¡ LQdÏ Gi: 489069602 extent of human wickedness, and that the
UdLs ùY°úV± LôÓL°p Ye¡ : Ck§Vu Ye¡ Obedience : Whether he listens
trend and direction of men's lives were
K¥j§¬¡\ôoLs. úTôo SûPùT\ôR ùTVo: Gp.£±RWu L¢vPv, only towards evil. He was sorry that he
God's voice or not by doing what God
TϧL°Ûm áP ùTôÚ[ôRôW says.
L.¡ÚxQu had made them. It broke his heart. The
ùSÚdL¥Ls EhTP TpúYß ¡û[: áPpSLo, UÕûW crime rate was rising rapidly across the Above all God wanted to know
ùSÚdL¥LÞdÏ UdLs B[ô Gp.£±RWu L¢vPv land, and as seen by God, the world was Whether God is first in Abrahams life
¡u\]o. AûXúT£ : 9443271204 rotten to the core by corruption, or not. When Abraham believed in God
ungodliness and wickedness. Thus, God and obeyed his voice and went to
AqYôß Tô§dLlThP ùTôÚ[ô[o sacrifice Isaac, God said "Lay down the
wanted to destroy the earth. Eventhen he
UdL°p, ϱlTôL GeLs §ÚfNûT L.¡ÚxQu knife : for I know that God is first in
was looking for a righteous in this
AûUk§Úd¡u\Uu]ôo SLWjÕ AûXúT£ : 9944551950 unrighteous world and found Noah to be your life - you have not withheld even
¡±vRYoLs, úTô¬]ôp HtThP the one. Through his sons, He your beloved son from me. Therefore I
®ûXYô£ EVo®]ôÛm, Lovely Matrimonial Service repopulated the world to subdue it. And will bless you." He did not stop there.
ÑêLUô] úTôdÏYWj§uûU (For Christians Only) he had picked Abraham out to have a He said "I will bless you with incredible
VôÛm Tô§dLl Th¥Úd¡\ôoLs. Mrs.Sheela Thangaraj Godly decendance and a Godly house blessings and multiply your descendants
ϱlTôL, Á]YoLs úTô¬u 270, R.K.Mutt Road, hold - men who are just and good - so that into countless thousands and millions,
R.A.Puram, Mandhaiveli, God can do all for him, he has promised. like the stars above you in the sky, and
Chennai - 28. Cell : 9444209260 like the sands along the seashore. They
God blessed Abraham with Isaac in his
old age and asked him to offer him to will conquer their enemies, and your
CkR YôojûRûVl
sacrifice to the Lord to test Abraham's offsprings will be a blessing to all the
T¥dÏm AúSL¬Pj§p
faith and obedience. nations of the earth - all because you
CÚd¡\ ùTXÅ]m CÕ.
have obeyed me."
SPkRûRd ϱjÕ Faith : Whether Abraham was able to
believe the Lord that God can give him - Extracted from The Bible
TVm! SPdLl úTôYûRd
ϱjÕ TVm! CpXôRûRd
ϱjÕ TVm! CÚlTÕ
úTôn®ÓúUô Gu¡\TVm,
GûR GÓjRôÛm TVm.
ù_©ÙeLs
""Nj§V çÕ'' Tj§¬ûL«u êXUôL NØRôVj§p
GlúTôÕ TôojRôÛm TVm. Us Nj§Vj§]ôp UßUXof£ EiPôdL AqYlúTôÕ
y with
TVm JÚ U²Rû] Pra LPÜs RÚm I¥VôdLû[ T§Ü ùNnVÜm, Nj§V
ù T X Å ] l T Ó j § çÕYoLú[ôÓ ªu]gNp ùRôPo× ùLôs[Üm
AYSm©dûL EiPôd¡, JÚ Lap Top (U¥ L¦²) úRûYlTÓ¡\Õ.
úRôp®dÏ úSWôL GeLú[ôÓ úNokÕ ù_©ÙeLs.
U²Rû] SPjÕ¡u\Õ.
Transform India Mission
ClT¥lThP ¨ûX AúSL U²RoLû[ BiÓ ùLôi¥ÚlTûRl TôodL Ø¥Ùm. 22, Kirubai Nagar, Thiruvottiyur, Chennai - 600 019.
TVªu± YôZ Y¯ EiPô Gu\ôp ¨fNVm EiÓ. Cell : 9841712115
Prayer can Transform Nations
""¿ TVlTPôúR! Sôu EuàPú] CÚd¡ú\u; §ûLVôúR, Sôu ©WôojRû] ùTÚm Uôt\jûR HtTÓjÕm.
Eu úRYu; Sôu Euû] TXlTÓj§ E]dÏf NLôVm TiÔúYu;
Gu ¿§«u YXÕ LWj§]ôp Euû]j RôeÏúYu'' (HWôVô 41:10).
CkR YôojûRûVd ùLôÓlTÕ Vôo? Yô]jûRÙm éªûVÙm RUÕ
YôojûRVôp EiPôd¡] LojRWô¡V úRYu.
Nôh£Ùs[ YôrdûL
AÓjRYo TQjûRúVô ©\ÚûPV ùTôÚû[
AYo VôÚdÏ TVj§²uß ®ÓRûX RÚ¡\ôo Gu\ôp, Aû\á® ùTôÚû[úVô GÓjÕd ùLôiÓ
AûZdÏm, CkR YôojûRLû[ LY²lTYoLÞdÏ, CkR YôojûRLû[ Htßd Cf£Vô§ÚlTôVôL Guàm AkR
RuàûPVÕ Guß Nj§Vm LhPû[ûV AlT¥úV ©uTtß¡\ôo
ùLôiÓ LojRWô¡V úRY²Pj§p YÚ¡\UdLÞdÏ, AYûW Ai¥d ùLôsÞm
UdLÞdÏ.
ùNnÙm CkSôh¥p, NúWx úTôÛm. úUÛm AYûW
Gu\ JÚYo RuàûPV SôeLs Nk§jR úTôÕ,
Gu Au× NúLôRWú]! NúLôR¬úV! ¿ TVlTPôUp YôZúYiÓUô]ôp Yi¥«p ¡PkR ì.10,000
E]dÏ JÚ ÕûQ úRûY. AkRj ÕûQ Sm©dûL RÚ¡u\EiûUÙs[,
""TjRô«Wm ûYjÕ TjÕ
T Q j û R A R t Ï SôhLs YôZXôm'' ARtÏ
¨fNVUô] ÕûQVôL CÚdL úYiÓm. AlT¥ U²R¬p ¡ûPlTÕ L¥]m. E¬VY¬Pm JlTûPjRÕ.
B]ôp SmûU GpXôm EiPôd¡] úRYu Sôu EuàPu CÚdL úUp UßT¥Ùm AY¬Pm
®Úmסú\u. Euû] TXlTÓj§ E]dÏ NLôVm TiQ BYXôL Esú[u
AYWÕ SiToLs, Utßm Rôu YWÔm, ARtÏ
Guß SmûUl TôojÕd áß¡\ôo. Bm, GqY[Ü BßRp RÚm YôojûRLs. ùR¬kRYoLs YhPôWj§p GlúTôÕúU LPÜû[úV
GqY[Ü ûR¬Vm RÚm YôojûRLs. GqY[Ü Sm©dûL RÚm YôojûRLs. AYÚûPV U§lûTÙm Sm© YôrkÕ ®PXôm.
EXLjûRÙm, U²RoLû[Ùm Sm© HUôkR SôhLs úTôÕm. Euû] UôiûTÙm EVoj§ úRûYLû[ AYúW
úUuûUVôL SPjRYpX CúVÑ ¡±vÕûY Ai¥ Yô. AYÚûPV Ùs[Õ. CYo §ÚùYô éoj§ ùNnYôo Gu\ôo.
Ñ®úN`jûR ®ÑYô£. úUuûU AûPYôn. t±ë¬p Es[ (TELC) JÚ úYRjûR ©u TtßYRtÏ CÕÜm
- TôpWôw TôWmT¬V NûT«u Eßl©]o JÚ ERôWQm. Nj§VjçÕ NôoTôL
úLôûY GuTÕ Ï±l©PjRdLÕ. YôrjÕ¡ú\ôm.
Nj§VjûRd ùLôiÓ NØRôVj§p Uôt\jûR HtTÓjR ¿eLÞm Øu YWXôm
4 Nj§VjçÕ

""NUVf Nôo©uûU'' GuTÕ GkR JÚ


NUVjûRÙm NôWôÕ CÚjRp BÏm. ""Ck§Vô JÚ
NUVf NôoTt\AWÑ'' Guß Ck§V
AW£VXûUl©u ØLl×ûW áß¡\Õ. CRu ùTôÚs
VôùR²p, Ck§V AWÑ GkR JÚ NUVjûRÙm
Nô§lúTôm
- B£¬Vo ØZdLm
©uTtßY§pûX GuTRôÏm. CR]ôp UdLs ReLs VôWôL CÚd¡\ôn GuTúR A§Ød¡Vm.
ØmûT«p SPkR ùLôåWm,
TôWmT¬VlT¥úVô ApXÕ ReL[Õ U]§tÏ ©¥jR EeL°p Aú]Lo, Lp®jÕû\«Ûm
Ï_Wôj§p ùLôûX ùY±, J¬Nô®p
NUVjûRúVô ©uTtßYRtÏ, AW£VXûUl× NoY UÚjÕY Õû\«Ûm ùRôûXjùRôPo×
YuØû\, CXeûL«p ùRôPÚm úTôo,
ÑRk§Wm A°jÕs[Õ. Ck§Vô JÚ NUVf NôoTt\ Õû\«Ûm CÚkÕ Sôh¥tÏ úNûY
EsSôh¥p ®ûXYô£ EVoÜ,
SôPôL CÚlTRôp, NUVj ùRôPoTôL GÝm NiûPLs, ùNnTYoLs. AeúL Nj§VjûR ¨ûX
ùTôÚ[ôRôW ùSÚdL¥, úYûXYônl×
éNpLs ØRXô]Yt±p SÓ¨ûX Y¡jÕ ùNVpTÓm. ¨ßjÕeLs. ®j§ VôNjûR
úTôn, ClúTô úYûX CZl× Guß
NhPj§u Øu GpúXôÚm NUm. AÕúTôp HtTÓjÕeLs. AW£V¢Ûm, BuÁ
SmûU Ñt± SpXúR SPdLôR úTôÕ,
NUVeLÞm NUm. Aû]jÕ NUVeLû[Ùm SpXûR GlT¥ ¨û]dL Ø¥Ùm GuTÕ Lj§Ûm, ¿§jÕû\«Ûm Nj§VjûR
UReLû[Ùm TôÕLôlTúR NhPj§u JÚ NWôN¬ Ck§V²u U]¨ûX. ¨ûX¨ßjÕeLs. SmØûPV ©WRô]
úSôdLUôÏm. BLúY JÚYo Cu] NUVj§]o CRtùLpXôm êX LôWQúU, U²Ru T¦úV Nj§VjûR ¨ûX ¨ßjÕYúR
GuTRôp AYÚdÏ R² U§lûT AW£VXûUl× ùRnY NLôVm CpXôUp YôZ BÏm.
A°lTÕ CpûX. CRû]d LôWQm Lôh¥, Ck§Vô ¾oUô²jRúR BÏm GuTÕ BuÁL
NUVj§tÏ G§Wô] AWÑ Guß á± YôRôPd áPôÕ. Nj§VjûR (CúVÑûY) A±kR
Yô§L°u LÚjÕ. AûRÙm Rôi¥ Nj§VYôuLú[, ùTônûVÙm ARoU
Ck§V AW£u úSôdLúU, UdLs ReLs NUVeLû[l Nj§VjûR ùR¬kRYÚm, T¯ûV Ut\Yo
©uTtßY§p RûX«Pd áPôÕ GuTÕRôu. jûRÙm ApÛm TLÛm AV\ôÕ
úUp çd¡ úTôÓYÕ A±VôûU«u ®ûRdÏm ùRôûXdLôP£dÏ Øu
CeM]m Ï¥UdLÞdÏ Es[ NUV E¬ûULû[ AlThP EiûU. ãWôY°dÏ Uj§«Ûm
LôlTRtLôLúY 25 ØRp 28 YûW Es[ `WjÕLs, ùRôûXkÕ úTôLô¾oLs. Nj§VYôuLs
AûU§ GuTÕ úTôX, ClT¥lThP NØRôVjûR ®hÓ JÕeL JÕeL Nj§Vm
Ck§V AW£VXûUl©p úNodLlThÓs[]. BL, ãr¨ûX«Ûm NUôRô]Uô] G§oLôXm
Ck§V SôÓ Ruû] GkR JÚ NUVjÕPu CûQjÕd RsÞT¥ BYÕm EiûUúV. ¿§ ¨VôV
Sm úRNj§tÏ ¨fNVm EiÓ. vRXj§p RÓUôßYÕm EiûUúV,
ùLôsYúRô ApXÕ ©ûQjÕd ùLôsYúRô
¡ûPVôÕ. Ck§Vô JÚ NUVf NôoTt\AWÑ GuTÕ ARtLôLúY, SmûU EÚYôd¡ ¿§ûV A±kRYoLú[! U²Rû]
úUtLiP átßL°¢ÚkÕ ùR°YôÏm. ØuϱjÕ, ùR¬kùRÓjÕ, ©¬jùRÓjÕ, Jußáh¥ Cû\Y²u Bh£ûV
©sû[Vôd¡ ùT¬V ùTôßlûTÙm ùLôiÓ YW ùNVpTÓúYôm. Cû\Y²u
ùLôÓj§Úd¡\ôo. CkR EXLm ºoùLhÓl LhPû[ûV CRVj§p ÑUkÕ, U²Ru
úTô]RtÏ LôWQm ùTônûV YôZ úYiÓm GuTûR Tû\
Nj§VjçÕYoLs Sm©VRôpRôu. BL CkR EXLjûR NôtßúYôm. CpûXúVp TVeLW
úRûY ù_«dL ªL Aj§VôY£V úRûY Yô§LÞdÏ TVkÕ §]kúRôßm ùNjÕ
Nj§V ØWÑ Gu\ ùTV¬p Nj§VúU-EiûU-YônûU. Nj§VjûR ©ûZdL úYiÓm. EiûU ùR¬kR
ùY°YkR ClTj§¬ûL ""Nj§Vj ¨ûXSôhÓYRu êXm NUjÕYm Sôh¥úX AúSLÚdÏ ûR¬Vm CpûX, ûR¬Vm
çÕ'' G] Ck§V ùNn§jRôs Õû\ ©\dÏm, NúLôRWjÕYm ÑRk§WUôn Es[ AúSLÚdÏ EiûU ùR¬V
Uôt±Ùs[Õ. SPUôÓm. ×®«VplT¥ EXLm ®pûX. G]úY, CkR Nj§VªpXôR
ClTj§¬ûL Nj§VjûRd JußRôu. CkR JúW EXLj§p JúW ûR¬VNô¢Ls úLôûZVô] Nj§V
(ûT©s) ùLôiÓ NØRôVj§p C]m Rôu - U²R C]m - NúLôRW YôuLû[ BÞ¡\ôoLs. Nj§VYôuLs
(Sôh¥p) UôùTÚm Uôt\jûR HtTÓjR úYiÓm Gu\EVokR C]m. Ut\YûW NúLôRWWôn Au× ®¯jÕdùLôiPôp Sôh¥p NUjÕYØm,
úSôdLjúRôÓ ªÏkR £WUeLÞdÏ Uj§«p YkÕ ùNnÙmT¥Rôu Cû\Yu Es[jûR NúLôRWjÕYØm UXÚm. ¿§ _]jûR
ùLôi¥Úd¡\Õ. JÚ Tj§¬ûL ì.2/- Guß 50 ApXÕ 100 ùTtß TûPjRôu. CûR EX¡tÏ EQojRúY EVojÕm.
ReLs NûT«PúUô, SiToL°PúUô Utßm ù_T SiToL°PúUô Euû] ùR¬kÕ ùLôiPôo. NúLôRWjÕYjÕPu
T¡okÕ ùLôÓdÏm ""Nj§V çÕYo''L[ôL ReLû[ Au×Pu Nj§Vj§]ôp N¬j§Wm TûPdLúY,
AûZd¡ú\ôm. NôRôWQUô] Eu²p Nj§VUô¡V
- B£¬Vo ÏÝ ¡±vÕ ùNVpTÓ¡\ôo. ¿ GeúL
ùRôPo× : 98417 12115 CÚd¡\ôn GuTÕ Ød¡VUpX, Uô\ôL Bo.®.YôpPo

Be Part of Transformation
If You want tobe a part of this succesful and amibitious D I X Y P E T E R N S M
mission, where there are huge opportunities to grow and develop
to serve our nation. Join us and you can be part of this
transformation of India by investing your God-given talents, X L P T A I M Q O M A A
abilities, time, treasure and truth.
Transform India Mission
22, Kirubai Nagar, Thiruvottiyur, Chennai -19, J F P H H S L M A S M T
Cell : 98417 12115

Eu²p ×Wh£úV £jRúU' GuTÕ U A O D J A I I M D O T


Yô¢T NôRû]l ×Wh£
Ck§Vô®u D O M O Y S D A H T H H
_ô§, UR, YhPôW EQoÜLû[j
UßUXof£ Rôi¥
U²R úSVjÕPu ùNVpThPôp A O H E V T T D R P T I
HtTÓYÕ NØRôVl ×Wh£
ØÝ Es[júRôÓm, ùTXjúRôÓm,
BjÕUôúYôÓm YWRhNûQ YôeLôUp Y²ûRdÏ S N Z H S T I G A J Y A
Eu LPÜû[ YQeÏmúTôÕ YôrÜ
Eu²p EÚYôYÕ BuÁLl ×Wh£ ùLôÓlTRôp ERVUôYÕ NUjÕYl
×Wh£
B A R T H O L O M E W S
"Euû]l úTôp ©\û] úS£'
GuTûR CXgNm ùLôÓdLôUÛm YôeLôUÛm
YôrYôdÏmúTôÕ D O W E R D N A Q S U D
''CÚlTÕ úTôÕm'' GuTRôp
E§lTÕ NúLôRWl ×Wh£ E§lTÕ ùTôÚ[ôRôWl ×Wh£
W Z W L U A P A P S Z S
LPÜÞdÏ TVkÕ ¾ûUûV "Sôu ApX, ¡±vÕúY' Guß
®hÓ®XÏmúTôÕ U]RôW YôrYRôp YÚYÕ £kRû]l Find out the names of the new testament characters, names have been put in across,
Eu²p ERVUôYÕ Oô]l×Wh£ ×Wh£ backwards, left, right, up and down. The answers suppose to reach us on or before 28th
february 2009. We shall go for lot if more than one answers are correct.
Eu ùTtú\ôûW LPÜÞdÏs Eu²p HtTÓm CmUôt\eL[ôp LhPj§tÏs AûPTh¥ÚdÏm GÝjÕL°p, קV HtTôh¥p Es[ LRôTôj§WeL°u
U§dÏmúTôÕ EÚYôYúR ùTVoLs Uû\k§Úd¡\Õ. ùTVoLs úU¢ÚkÕ ¸ZôLúYô, ÏßdÏ ùSÓdLôLúYô,
Eu²p HtTÓYÕ U¬VôûR ×Wh£ Ck§Vô®u UßUXof£ ! ©u×\UôLúYô, úSWôLúYô CÚdÏm. T§pLs GeLû[ YkRûPVúYi¥V úR§:
- _ôi¥u WôToh ©lWY¬ 28. JÚYÚdÏ úUp N¬Vô] T§p Aàl©«ÚkRôp, ÏÛdLp êXm ùTVo
Yô¢T SôhL°p "Gu £jRUpX Em
Customs, Chennai úRokùRÓdLlTÓm.
Nj§VjûRd ùLôiÓ NØRôVj§p Uôt\jûR HtTÓjR ØVt£dÏm ClTj§¬ûLûV Ut\\YÚdÏm A±ØLlTÓjÕeLs