Vous êtes sur la page 1sur 143

Candidate List For Exam - Center Wise

Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No
1

Candidate Name
PURNENDU PRATAP
DANGE

Computer No.
P-12448167

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250001

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Exam Time

Neha Nishikant Pathak

P-09030368

32250002

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Manoj Madhukar Rasne

P-05019205

32250003

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

5
6
7

Siddhant Arjun Bharne

P-11033760

32250004

8
9

Abhijeet C.k. Bastwadkar

P-97012447

32250005

10
11

Alan Kumar Roy

P-11033561

32250006

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

12

Arzan Godrej Sorabji

P-06022749

32250007

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

13

Hannan Hanif Shaikh

P-11033341

32250008

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

14
15
16

Jagatpal Singh Matharu

P-11034493

32250009

17

CHAITANYA JITENDRA
GHATMALE

P-12448586

32250010

18
19

Yazad Danesh Irani

P-08025958

32250011

20

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

22

Devashish Sunil Takle

P-11034026

32250012

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

23

SHAMITH SHETTY
BANTVAL

P-12448144

32250013

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

21

24
25
26

Azhaan Pervez Cooper

P-11033228

32250014

27

Karan Yeshwant Adwani

P-08026210

32250015

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

28
29
30

PALASH MADANRAO
RAHATE
SUSHANT SADASHIV
KURADE

P-11447772

32250016

P-12448178

32250017

31
32

Neelam Rajkumar Chawla

P-08025593

32250018

33

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

34

Avante Sangma

P-96011547

32250019

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

35

SEETAL GANGADHAR
KAMPURNE

P-12448157

32250020

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

36
37
38
39

Girish Mahendra
Phulsunge
KEDAR PRAMOD
PATHAK
Shreshth Ajay Malhotra

P-94008358

32250021

P-12448082

32250022

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250023

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-11033271

40

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

41

AAKASH VISHWAKARMA

P-12448231

32250024

42

Antarish Anoop Roy

P-10031866

32250025

43

Sanket Singh Parihar

P-08028000

32250026

44

Al Ameen Mohammed

P-11034298

32250027

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

45

Sarth Shrikant Tidke

P-09030633

32250028

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

46

Pratik Anand Shetty

P-10031702

32250029

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

47
48

Aniket Suresh Borade

P-07023611

32250030

49

Nishant Bharat Upadhyay

P-10031564

32250031

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

50

Tanveer Narinder Kapoor

P-09031302

32250032

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

51
52

Minal Gyaneshwar Seth

P-07025128

32250033

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

53

Chandrakant Kamalesh
Tripathi

P-09030012

32250034

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

54

Varun Rudresh Oza

P-11033273

32250035

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

55

Niyati Sampat Rathod

P-09030009

32250036

56

Onkar Pravin Achrekar

P-10032788

32250037

57

Amith Radhuveer Rao

P-02016093

32250038

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

58

Dhanshree Vijay Sonwane

P-08028706

32250039

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

59

Romit Sanjay Arte

P-05019032

32250040

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

60

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Air Craft

Exam Date

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

67

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

68

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

61

Santosh Dasharath Ruke

P-99014762

32250041

62

. Susmita

P-06023497

32250042

63

Mayank Kumar Kashyap

P-10032679

32250043

64

JOHN ANTONY

P-12448011

32250044

65
66

69

DIPEN JAGDISH SONI

Kamlesh Laxman Takalikar

P-12448594

P-08026678

32250045

32250046

70

Paper
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Exam Time

71

Abdul Bari Abdul Shakoor


Sayed

P-10032311

32250047

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

72

Bhola Shankar Verma

P-11033521

32250048

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

73

Ravi Raj Bisen

P-07023773

32250049

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250050

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

74

RAKESH VIJAY SATPUTE

P-11447773

75
76
77
78

SHREYASKUMAR
BALVANTBHAI PATEL
VAIBHAVKUMAR
DHARMENDRABHAI
Natasha Jamshed
Pithawala

P-12448349

32250051

P-12448240

32250052

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250053

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-08028660

79
80

Abhijit Kailas Kshirsagar

P-09030220

32250055

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

P-12448350

32250056

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250057

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250058

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250059

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-05019320

32250054

81
82
83
84

Amol Arun Kharode


DIVYA GYANPRAKASH
SRIVASTAVA
ABHISHEK VIJAY
SATPUTE

P-12447927

85
86

Satish Ravindra Talape

P-09030239

87
88

Sumit Sanjay Tambe

P-08027202

89
90

Pratik Govinda Harshe

P-08025942

32250060

91
92

Amarjit Sanjit Badre

P-09029487

32250061

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

93

Niranjan Sharad Sabnis

P-08026253

32250062

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

94
95

Zubin Dinyar Daruwala

P-09029129

32250063

96
97

Avani Shetty

P-08027608

32250064

Paper
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

98

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

99

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250065

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250066

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

100

Sudhir Kumar Rana

P-06023551

101
102

Vivek Dinesh Gupta

P-07023920

103
104

MELISSA DSOUZA

P-12448754

32250067

105
106

SOUMIL ATUL TAWDE

P-12448503

32250068

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

107

Jignesh A Kumar Solanki

P-99014602

32250069

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

108
109
110

APURVA BHIMRAO
SONTAKKE
Vaibhav Purushottam
Thute

P-11447779

32250070

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-10032936

32250071

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

111
112

Shirin Naz Razvi

P-10032695

32250072

113
114

Amar Singh Kwatra

P-06021882

32250073

115

Pankaj Pramod Sultania

P-08027265

32250074

ATPCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

116

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

117

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

118

Rakesh Panditrao Bedse

P-94007172

32250075

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250076

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250077

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250078

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

119
120
121

Chaitali Sudhakar Yeole


Parina Paresh Thakkar

P-09031316
P-07024974

122
123
124

Koshy Peediakkal
Varghese

P-99014795

125
126

Gautam Braham Sharma

P-05019140

32250079

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250080

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

128

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

129

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250081

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250082

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250083

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250084

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

127

130

Candidate Name
Percy Rumy Merchant

Swati Ramana Shevde

Computer No.
P-05020713

P-03016825

131
132

Deepti Vivek Shinde

P-04018097

133
134

Ameya Dilip Gokhale

P-10031911

135
136

Luvkumar V Mathur

P-05018789

137

Exam Time

138

Dhanesh Sudhakar
Mahant

P-10033058

32250085

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

139

NAMAN NARESH ARORA

P-12447828

32250086

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

140

Nameet Subbaraya Shetty

P-08026395

32250087

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

141
142

Venu Krishna S Iyer

P-09030305

32250088

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

143

Rajeshwar Ganesh Kore

P-11034406

32250089

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

144
145

NITIN SHRIPAT
REVAGADE

P-11447775

32250090

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

146

Stanly Eappan

P-02016058

32250091

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

147

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

148

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

149

Girish Vijay Biyani

P-07024664

32250092

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

150

Vishal Shivaji Patil

P-05020289

32250093

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

151
152

Tejwant Singh Rait

P-97012156

32250094

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

153

Makarand r. Lokhande

P-94006420

32250095

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

154
155
156

JEHAN XERXES
PANTHAKY

P-12448690

32250096

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

157

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

158

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

159

Viplov Prasad

P-04017515

32250097

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

160

Beniz Geoffrey Dias

P-10031457

32250098

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

161

PRASAD RAJESHWAR
RAO MASADE

P-12448260

32250099

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

162

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

163

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

164

Tulesh Bhimrao Raut

P-11034166

32250100

165

Aditya Arvind Pampanwar

P-11033533

32250101

166

Pawan Prakash Koli

P-10032709

32250102

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

167

Pallavi Prakash Wadkar

P-09029626

32250103

CPLG (1) Air Navigation

168

Bhakti Ramesh Thacker

P-10032439

32250104

169

JULIAN LAURIE

P-12448001

32250105

170

Rawal Walia

P-09029659

32250106

171
172

Shashikant Tanaji Ubale

P-11034357

32250107

173
174

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

175

Raj Darshak Thakkar

P-10032707

32250108

176

Samar Sanjeev Vadhavkar

P-10031907

32250109

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

177

BURZIN PERCY
DARUWALLA

P-12448329

32250110

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

178

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

179

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

181

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

182

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

180

183

Pankaj Suresh Darade

Dhaval S Boricha

P-09030567

P-10031729

32250111

32250112

184
185

Krishnakant Umakant
Ragte

P-11033572

32250113

186
187

Prateek Pramod Lute

P-10032580

32250114

188

Satyendra Bansilal Devda

P-92000552

32250115

189
190

Anup Sudhakar Shete

P-09030851

32250116

191

Jagatjit Singh Bedi

P-98013356

32250117

192

Amogh Surendra
Sadwelkar

P-10032225

32250118

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (1) Air Navigation
ATPCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250119

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

194

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

195

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

193

196

Candidate Name
Kapil Grover

SHRIYANSH DHYANESH
RATHOD

Computer No.
P-96012000

P-12448619

32250120

197
198

Darshan Divakaran

P-10032367

32250121

199

Sumi Yashodhar
Contractor

P-07024125

32250122

200

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

201

SHALOMI RAJESH
UKRANDE

P-12447873

32250123

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

202

Sharad Harish Goswami

P-96011670

32250124

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

203

Kunal Bhatnagar

P-07025126

32250125

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

204

SWARAJ MILIND
GAIKWAD

P-12448658

32250126

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

205

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

206

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

208

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

209

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

210

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

211

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

212

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

207

213

AAKASH PRAKASH POTE

Arjun Bhalla

Neha Vivekanand Das

P-12448003

P-06021985

P-10032969

32250127

32250128

32250129

214
215

Siddarth Manoj
Shrivastava

P-10032966

32250130

216
217

SIDDHARTH
SHUBHANAN GANGAL

P-12447895

32250131

218

Vineet Vasant Sapkal

P-03016685

32250132

ATPLG (1) Air Navigation

219
220
221

Rohit Shubhanan Gangal

P-96011524

32250133

222

Nayan Vikas Bakane

P-10031546

32250134

223
224
225

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Amit Dhirendra Shah

P-08027717

32250135

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No
226

Candidate Name
Javed Imtiyaz Shaikh

Computer No.
P-11034373

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250136

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

227
228

Shantnoo Dulsing Rathod

P-11033490

32250137

229

Exam Time

230

Sagar Subhash Birari

P-05020278

32250138

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

231

KARAN GARG

P-12447842

32250139

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

232

Sarang Pramod Parkhe

P-10031877

32250140

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

233
234

DIVYESH LAXMAN
WAGHELA

P-12448190

32250141

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

235

P Diwakar

P-02016336

32250142

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

236
237

Shreyas Sharad Kadam

P-10031605

32250143

238
239

Sachin Kumar Verma

P-10031879

32250144

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

240

Samuel Prakash Atole

P-07024148

32250145

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

241

Khalida Sadruddin
Peerzada

32250146

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-03016826

242
243

Amit Nagech Amin

P-10031645

32250147

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

244

Pratik Eshwar Khairmode

P-09030470

32250148

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

245

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

246

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

247

FAZAL ABBAS
KANCHWALLA

P-12447796

32250149

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

248

Sachin Suresh Patil

P-10031608

32250150

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

249

M Ejanthung

P-10031887

32250151

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

250

Namrata Henry Keen

P-04017677

32250152

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

251

Romic Gunvantrai Mevada

P-10032740

32250153

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

252

Siddhant Chandrashekhar
Chaugule

P-11033594

32250154

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

253
254

Kartik Narayan Bamble

P-04017918

32250155

255

Harshad Ankush Chavan

P-06023083

32250156

P-12448454

32250157

P-11033643

32250158

256
257
258

KAUSTUBH RAJENDRA
BHOBOO
Rakeshkumar Ramswarup
Dixit

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No
259

Candidate Name
Parag Hemantkumar Brid

Computer No.
P-06022123

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250159

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

260
261
262

Mitesh Sureshbhai
Parmani

P-10032848

32250160

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Exam Time

263

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

264

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

265

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

266

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250162

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

267

Ashlesh Bapurao Shinde

Karan Prakash Gurnani

P-96011298

P-11033587

32250161

268

Sachin Runja Lokhande

P-07023865

32250163

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

269

Vipul Rajmal Mogra

P-08025872

32250164

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

270
271
272

Ramiz Raj Rashid Shaikh

P-05018767

32250165

273

Kiran Kundalik Sonawane

P-09030474

32250166

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

274

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

275

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

276

Ashish Lataru Ramteke

P-11033761

32250167

277
278

JAY VIJAYKUMAR
SARANG

P-12448152

32250168

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

279

SAVAN NITIN MEHTA

P-12448337

32250169

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

280

Sachin Suyodhan Mohade

P-06021304

32250170

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

281

ANKIT DATTATREY
PAGDHARE

P-12448555

32250171

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

282
283
284

SHANTISHILRATNA
GHANSHYAM NITHAAL

P-11447688

32250172

285
286

Siddharth Prakash Patil

P-08027340

32250173

287

Ashish Gurudas
Khobragade

P-09029916

32250174

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

288

Mayur Milind Rangari

P-09029442

32250175

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

289
290

Jatin Yogesh Vora

P-09030387

32250176

291

Swaraj Rajiv Nagwekar

P-10033087

32250177

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No
292

Candidate Name
Purva Prashant Shalgar

Computer No.
P-08027034

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250178

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

293
294

Pankaj Kumar Dalsania

P-09030674

32250179

295

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

296

Naeem Ahmed Khilji

P-09029990

32250180

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

297

HIREN GUNVANT PATEL

P-11447786

32250181

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

298

Tejas Ajit Durve

P-08026415

32250182

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

299

Atique Ahmed Khan

P-97012816

32250183

300

Aarti Durga Dethan

P-10032620

32250184

ATPLG (1) Air Navigation

301
302
303

Ganesh Dadasaheb Bade

P-10033022

32250185

304
305

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Vipulkumar Narottambhai
Bhoya

P-11034224

32250186

306

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

307

Vishwadeep Jaiwant Barge

P-11033568

32250187

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

308

Kalpikkumar Ganpatbhai
Patel

P-10032410

32250188

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

309
310

Umang Mahesh Dave

P-11033696

32250189

311

Leonard Christopher

P-06022758

32250190

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

312

314

Dhanraj Arun Shinde

P-07025166

32250191

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

315

Juhi Vinod Tikle

P-09029764

32250192

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

316

Abhinav Sinha

P-10032363

32250193

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

313

317
318
319

TEJASA SHASHIKANT
AVASARE

P-12447996

32250194

320

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

321

Namrata Dayaram Madav

P-11034445

32250195

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

322

ISHWAR MANGILAL
VYAS

P-12448000

32250196

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

323

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

324

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-11447695

32250197

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

329

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

330

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

325

Candidate Name
DHARMIL MAHESH
JOSHI

326
327
328

PANKAJ BHIMRAJ
DEVDA

P-11447707

32250198

Exam Time

331

Kshitij Milind Gujar

P-09030497

32250199

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

332

Ajay Janardhan Surwade

P-11033767

32250200

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

333

Santosh Kumar Revuri

P-06021096

32250201

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250202

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

335

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

336

Kirtiman Mishra

P-10031791

32250203

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

337

Kashif Zafar Ali

P-09031094

32250204

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

338

Vaibhav Sudhir Chavan

P-08028803

32250205

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

339

Kunal Jayantilal Nayak

P-09031060

32250206

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

340

Aartee Mukeshkumar
Vanavi

P-09029605

32250207

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

341

Namita Shripal Chaurasia

P-09030719

32250208

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

342

Antara Shastri

P-04017621

32250209

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

343

DIVYANGKUMAR
ASHOKBHAI SOLANKI

P-12448593

32250210

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

334

Pranav Sureshrao Patil

P-11033875

344
345

GANESH WAMAN
ZANJURNE

P-11447766

32250211

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

346

Eashanee Sameer Athalye

P-11034207

32250212

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250213

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250214

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

347
348

Nitin ranjit Tiwari

P-93005746

349
350

Saurabh Prakash
Pawaskar

P-07023587

351

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

352

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

353

Jimmy Freddy Spencer

P-10032699

32250215

354

Jesang Percy Munshi

P-10032901

32250216

355

RHEA RUSI BALIWALA

P-12448770

32250217

356

Alneez Rehman Virani

P-09029447

32250218

357

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

11

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

358

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

359

Nakusa Uttam Jadhav

P-09029877

32250219

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

360

AZHARODDIN
MOINUDDIN KAZI

P-12448622

32250220

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

362

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

363

Siddharth Shashank Dahat

P-05019715

32250221

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

364

Anmol Kumar Roy

P-09031375

32250222

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

365

Mohammed A Mohamed Z
Murghay

P-10031739

32250223

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

366

Manoj Sakhahari Shelke

P-09029868

32250224

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250226

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250227

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250228

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250229

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250230

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250232

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250233

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

361

367
368

Kalpit Saravagi

P-09030027

32250225

369
370

Abhishek Sharma

P-09031361

371
372

SAGAR ASHOK
DHEKANE

P-12447832

373
374

Prasad Ratnakar Shetty

375

TANUSHRI SUDHIR
PANDHARKAME

P-10032787
P-12448057

376
377

Siddharth Jagdish Singh


Raikwar

P-10032431

378
379

PRIYANKA SULE

P-12447872

32250231

380
381

Vivek Haresh Baherwani

P-10031988

382
383

Piyush Govardhan Kacha

P-10031749

384

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

385

Pravin Bhausaheb Chavan

P-98013715

32250234

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

386

Vishalkumar Babubhai
Patel

P-10031708

32250235

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

387

Rohit Shirish Devare

P-11034396

32250236

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

388
389

Guru Nam Singh

P-11033613

32250237

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

390

George Varghese

P-08028429

32250238

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

12

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

391

Shrikant Suresh Bhujbal

P-09030044

32250239

392

Anand Mukesh Mtstry

P-09029806

32250240

393

Nagendra Ashok Kawade

P-08025981

32250241

394

KRISH ANIKET KALE

P-12447843

32250242

395
396
397
398
399

Alisha Dharmendra Mistry


Sanjay Yeshwant
Deshmukh
ABHIJEET RAJESH
JATKAR
Anushka Gangadher Tilak

ANIKET SUNIL JOSHI

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11033136

32250243

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-10031420

32250244

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11447686

32250245

P-08027375

32250246

400
401

Paper
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

P-12448615

32250247

402

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

403

Prashant Mukund Hirve

P-09031149

32250248

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

404

Rajeev Kaushik

P-94006870

32250249

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

406

Yashraj Mahesh Bane

P-09030486

32250250

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

407

PRIYO PATRA

P-12447871

32250251

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250252

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

405

408

Ila Charuhas Jadhav

P-10031898

409
410
411

Purav Vimal Motiwalla

P-10032941

32250253

412

KAJAL RAJENDRA
TIWARI

P-12448542

32250254

413

REEMA RAJU WERSON

P-12448589

32250255

414

ABHIJEET RAJARAM
CHIKURDEKAR

P-12448255

32250256

415

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

416

Vaibhav Suresh Khandare

P-09031016

32250257

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

417

Ankur Shreeram More

P-10031472

32250258

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

418
419

Thomas Joseph

P-04017171

32250259

420

Saurabh Jayesh Tanna

P-09031343

32250260

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

421

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

422

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

423

Amal Viswambharan
Chembottiyil

P-10033078

32250261

13

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

426

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

427

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250265

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250266

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250267

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250268

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250269

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

424
425

428

MOHAMMED
AHMEDBHAI SUNASARA

NIDHI JAGDISH AHUJA

P-12447823

P-12448781

32250262

32250263

429
430

Ruchir Bhargav Mandavia

P-11034364

32250264

431
432

Selma Maria Colaco

P-10032327

433
434

PRITESH DEVIDAS
INGLE

P-12448135

435
436

Suyog Rajendra Gadad

P-08028717

437
438

PRIYANKA TUSHAR
PARALIKAR

P-11447701

439
440

Arjun G Krishnan

P-10032055

Exam Time

441

Priyang Devang Tanna

P-08027326

32250270

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

442

Yezdazard Vistasp
Damania

P-06021695

32250271

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

443

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

444

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

445

Dolly Ashok Patil

P-10032310

32250272

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

446

Ashutosh Rajendra Aher

P-04017361

32250273

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

447

Aadithya G Krishnan

P-10032576

32250274

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

448

Shaheen Ekhlaque Khan

P-09031069

32250275

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

449

SONU POTTENGAL

P-12448224

32250276

CPLG (2) Aviation


Meteorology

450

Pallavi Dilip Gheware

P-08028351

32250277

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

451

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

452

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

454

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

455

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

453

456

Angad Subhash Ware

Ravi Prakash Phatak

P-11033883

P-07024971

32250278

32250279

14

Tue, 12 Feb 2013 11:40:10 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250280

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

458

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

459

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

457

Candidate Name
Raaj Vardhan Ajay
Chaukulkar

Computer No.
P-06022599

Exam Time

460

Vicky Amish Tauro

P-10031926

32250281

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

461

Muzammil Chouhan

P-11034404

32250282

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

462

KARAN VIJAY PEREIRA

P-12448328

32250283

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250284

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

463
464

Aditya Sudhir Manjrekar

P-10031715

465
466

SAGAR PRAKASH
YEOLE

P-12447938

32250285

467

Supriya Surya Tripathi

P-05018920

32250286

ATPLG (1) Air Navigation

32250287

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

468
469

Suraj Dhanpal Sakhare

P-09029572

470

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

471

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

472

SATYAM THAPLIYAL

P-12447852

32250288

473

Vrushali Dilip Patil

P-09029988

32250289

474

Abhishek Shilanath Jadhav

P-06022280

32250290

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

475

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

476

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250291

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250292

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

477
478

Digvijayant Wasudeo
Tumdam
Roshan Umaji Patil

P-05020473
P-09030099

479
480

Ravish Rajdeep Malik

P-07025029

32250293

481

Dhiren Anil Parekh

P-08026870

32250294

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

482

Neelam Ashok Mane

P-09030136

32250295

CPLG (1) Air Navigation

483

Amol Shankar Pawar

P-09030267

32250296

484

Aaditya Rajendra Patil

P-11033877

32250297

485

Aniket Abasaheb Chavan

P-05019659

32250298

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

486

Japneet Kaur Waraich

P-09030679

32250299

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

487
488

Kamlesh Nandlal Talreja

P-08027079

32250300

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

489

Siddharth Arvind
Kshirsagar

P-07024343

32250301

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

15

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250302

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

491

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

492

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

490

Candidate Name
Farhad Minoo Ghadiali

Computer No.
P-05019498

Exam Time

493

MAHENDRA GURJAR

P-12448684

32250303

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

494

Abhishek Beda

P-11033442

32250304

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

495

Vinay Vitthal Yedage

P-10032050

32250305

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

496

Anosh Minoo Ghadiali

P-06021231

32250306

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

497

499

Clyde L A Dias

P-11033143

32250307

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

500

Guninder Singh Sidhu

P-07024028

32250308

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

501

Mayur Gorakhrao Mahajan

P-08025960

32250309

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

502

Navneet Singh

P-11033829

32250310

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

505

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

506

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

498

503
504

Mahesh Dullabh Pawara

P-11033163

32250311

507

Mahendra Duru Manwani

P-10031913

32250312

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

508

Garun Kumar Srivastav

P-10031720

32250313

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

509

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

510

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

511

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Nandagopal M .

P-11033852

32250314

512
513

MANOJ N. SOLANKI

P-12448230

32250315

514

Chandrashekar
Periaswami Naidu

P-06023038

32250316

515

Siddharth Kanaksinh Rana

P-10032758

32250317

516

SWAPNIL DILIP
SONAWANE

P-12448517

32250318

517

Arvind Arvind

P-10031630

32250319

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

518

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

519

Aniket Bhushan Mulherkar

P-06023390

32250320

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

520

Parul Anil Pande

P-11033577

32250321

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

521
522

Sachin Vinayak Lade

P-94008354

32250322

16

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

523

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

524

Nilesh Gopal Rao Gaikwad

P-11033498

32250323

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

525

Ashish Tejrao Virshid

P-05019861

32250324

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

526
527

SHRADDHA AVINASH
WAGHMARE

P-12447799

32250325

528
529

Rahul Liladhar Mandpe

P-10032928

32250326

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

530

Pramod Mahadev Pawar

P-08027201

32250327

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

531

Vipul Patil

P-10032250

32250328

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

533

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

534

Dhwanit Ravi Shah

P-10031718

32250329

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

535

Priyanka Prakash
Jaitapkar

P-10032159

32250330

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250331

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

537

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

538

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250332

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-08027146

32250333

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-09028959

32250334

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250335

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

543

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

544

Sukrut Subhash Mulay

P-11033695

32250336

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

545

Sagar Ajay Shegoankar

P-09029924

32250337

532

536

539
540
541
542

Apurva Balkrishna Kulkarni

Ashish Manoj Mehra


Narendra Shivram
Wangade
Rushikesh Pradeeprao
Patil
YASH R. AJGAONKAR

P-08028203

P-11033606

P-12448214

546

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

547

VIVEK RAJAELANGO
NADAR

P-12448035

32250338

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

548

Rajesh Suresh Waghulde

P-06022026

32250339

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

549

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

550

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

551

Chandrashekar Ganesh

P-11034511

32250340

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

552

Omkar Deepak Tare

P-10033095

32250341

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

553

KUNAL CHOUDHARY

P-12448563

32250342

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

554

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

555

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No
556

Candidate Name
RAJIV RAMESH
KANTHARIA

Computer No.
P-12448673

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

32250343

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

557
558

BADAL

P-12448603

32250344

559
560

Subodh Kishor Gawande

P-10032964

32250345

561

Exam Time

562

Ebnezer Prakash Gaikwad

P-06022663

32250346

563

SAURABH MAROTRAO
TAYADE

P-12447870

32250347

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

564

Sumit Tawar

P-09030801

32250348

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

565

GAUTAM SUNIL BAJAJ

P-12448305

32250349

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

566
567

Sabil Rahman K H

P-10033068

32250350

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

568

Tarandeep Singh Sahail


Singh Sira

P-11033821

32250351

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

573

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

574

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

576

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

577

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

569
570

KAMALA LUMBARAM
CHOUDHARY

P-12448336

32250352

571
572

575

AAKSHAT SHARMA

Abhishek Sanjay Mayekar

P-12448578

P-08025720

32250353

32250354

579

Rikhit Dinesh Nilekani

P-09031109

32250355

580

Santosh Shankarankutty
Warrier

P-10031666

32250356

581

Varun Ratnakar Sansare

P-06023438

32250357

582

Mahesh Bhaskarrao Dhas

P-01015426

32250358

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

583

Krinal Dewangan

P-10032003

32250359

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

584

Winston Wallace Pereira

P-06021794

32250360

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

585

Mayuri Baban Waghole

P-11033287

32250361

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

578

586
587

Saleel Kishore Bhanushali

P-10032692

32250362

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

588

HARSHIT YUVRAJ PATIL

P-12448284

32250363

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

18

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

589

CPLG (2) Aviation


Meteorology

Exam Time

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

590

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

591

Ravindra Narayan
Chagare

P-09030758

32250364

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

592

Vinod Gajananji Vaidya

P-10033034

32250365

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

593

Pratik Patrick Fernandes

P-10032830

32250366

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250367

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250368

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250369

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

594
595
596

AKSHAY ATMARAM
JADHAV
Kilrone Abel Fernandes

P-11447728
P-08028194

597
598
599

SANKET BHANU BHAI


PRAJAPATI

P-12448618

600
601

Alex Raju George

P-09030217

32250370

602

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

603

Omkar Ramesh Rahate

P-08028479

32250371

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

604

Anup Anil Kamble

P-11033638

32250372

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

605

Urvashi Dayaram Bhoyar

P-10032735

32250373

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

606
607

Rahul Sakharam Naik

P-08028440

32250374

608

Anmol Raju Pamnani

P-11033567

32250375

609

Rutuja Tukaram Panchal

P-09030397

32250376

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

610

Pravin Nandlal Pawar

P-11033627

32250377

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

611

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

612

32250378

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Devendra Bharat Sasne

P-05018865

613
614

Sandesh Dattatraya
Sadawarti

P-08025672

32250379

615

Kiran Chaudhari

P-10031430

32250380

616

Tejas Susheel Wadke

P-10032345

32250381

617

Prasad Prabhakar Satam

P-09030063

32250382

618

Derek Leslie Davar

P-06023057

32250383

619

Owais Umar Dalwai

P-08027998

32250384

620

Mahendra Ramkrishna
Ninawe

P-10032173

32250385

621

Dakshata Dinkar Adhav

P-08025651

32250386

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

19

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

622

Sumair Shabbir Mukadam

P-08027154

32250387

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

623

KAUSTUBH SANJAY
JADHAV

P-12448239

32250388

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

624
625

Sumeet Shrikant Bondre

P-96011459

32250389

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

626

SUNNY BADRINATH
TAPASE

P-12448238

32250390

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

627
628
629

Nabhraj Bhaskar
Pachorkar

P-11033758

32250391

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

630

Vineet Kshirsagar

P-10031620

32250392

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250393

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250394

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

631
632

Mukul Verma

633

AJINKYA AJIT
KANKARIYA

P-09030876
P-12448646

634
635

MANSI DHIRAJLAL
BHANDERI

P-12448721

32250395

636

Sanjay Suresh Chotia

P-08028224

32250396

637

SHIVANAND NARAYAN
KUDALE

P-12448203

32250397

638
639

Sagar Aman Bhatia

32250398

P-05018776

32250399

P-93003954

32250400

642

Manoj Govind Vaidya

P-95010437

32250401

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

643

MOHAMMED
SHAHERYAAR

P-12448015

32250402

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

640
641

Prasanna Charandas
Nikhade
Praveen Charandas
Nikhade

P-11034182

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

644
645

Jailaxmi Uday Dabholkar

P-05018840

32250403

646

Raj Naresh Pardeshi

P-08027512

32250404

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

647

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

648

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

650

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

651

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

649

652

SHEETAL
DHANSUKHBHAI

Salim Najamal Shaikh

P-12448164

P-96011526

32250405

32250406

653
654

Ravi Kumar Jayesh Bhai


Bharati

P-09031017

32250407

20

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

655
656
657
658
659
660

Anirudh Sanjay
Deshpande
Amarpali Arun Singh
Parihar
PANKAJ SURESH
PANDEY
Shivani Kalyan Borade
Raj Sahebrao Thopate

662
663

Air Craft

Exam Date

Exam Time

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-08027710

32250408

P-10032809

32250409

P-12448098

32250410

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

P-10032854

32250411

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250412

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-10032949

661
NIKHITHA SHARINA
NORONHA
Ashishraj Ashok
Waghmare

Paper

P-12448335

32250413

CPLG (2) Aviation


Meteorology

P-10033081

32250414

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

664

SWAPNIL SUNIL RANE

P-11447697

32250415

CPLG (2) Aviation


Meteorology

665

Sherwin Rohinton
Anklesaria

P-09029318

32250416

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32250417

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

667

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

668

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

666

Amarinder Sandhu

P-08027958

669

Rohit Pathak

P-08027403

32250418

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

670

Yogesh Sudhakarrao
Donade

P-09030282

32250419

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32250420

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

671
672

Sagar Sureshbhai Thakkar

P-07024727

ATPLG (1) Air Navigation

673

675

Suheil Shabbir Tapia

P-11033240

32250421

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

676

Bhushan Rangnath Garud

P-94007091

32250422

ATPLG (1) Air Navigation

677

Vijay Gandham

P-06021614

32250423

674

678
679

Vishal Narendrabhai
Bhupatani

P-04017608

32250424

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

680
681
682

Rajnish Kant Kureel

P-98013415

32250425

683

Natasha Suzanne Koshy


Jacob

P-10032651

32250426

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

684
685
686

Shreerang Ajit Deshmukh

P-07024799

32250427

687

ARJUN KHANNA

P-12448504

32250428

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

21

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Aurangabad

Venue:

NIELIT, Aurangabad
CEDTI Complex, Dr. BAM University Campus, Aurangabad 431004. Phone - 0240 2400120 2400121

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

688
689

Sharook Minoo Patel

P-07024323

32250429

690

Anish Kumar

P-04017556

32250430

692
693

Parthik Deepak Fadia

P-05018772

32250431

694

Sandeep Bhargava

P-05019251

32250432

695
696

Vishwajeet Rajendra
Dhavalikar

P-11033795

32250433

697

Vikrant Basling Pol

P-03016788

32250434

699
Srinivas Anil Kumar
Thadagonda
RANJEET NANDAN
MANDREKAR

P-08028399

32250435

P-12448748

32250436

702
703

Exam Date

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

698

701

Air Craft

ATPLG (1) Air Navigation

691

700

Paper

Bhrigu Gaurav Bhardwaj

P-08027221

32250437

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

22

Exam Time

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

HEMENDRA GAUTAM

P-12447803

19250001

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Arjun Khurana

P-08027466

19250002

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

3
4

Nitin Kumar .

P-11034516

19250003

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Mohit Misri

P-08025816

19250004

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

6
7

Navneet Kumar Gulia

P-09029319

19250005

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Raman Agarwal

P-11034613

19250006

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Mayank Kumar

P-10032984

19250007

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250013

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250014

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10
11

ANISH KUMAR

P-12448117

19250008

12
13

Anunaya Agarwal

P-10032983

19250009

14
15

Ankush Garg

P-07023935

19250010

16

Rishabh Sachdeva

P-11033346

19250011

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

19250012

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (1) Air Navigation

17
18
19

Meenakshi .

P-11034466

20
21

Kunal Dubey

P-08028391

22
23

Avi Kumar

P-08027392

24

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

25

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

26

Animesh Singh

P-09031176

19250015

27
28

Manjodh Singh Kahlon

P-11033601

19250016

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

29

Kamal Rawat

P-07024918

19250017

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

30

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

31

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

32

Ravi Kumar Verma

P-11033443

19250018

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

33

Navul Chhabra

P-08027889

19250019

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No
34

Candidate Name
Saurabh Singh

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-07025070

19250020

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250021

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

35
36

Karan Khanna

P-07024019

ATPLG (1) Air Navigation

37
38
39

Guruprasad Gangavaram
Karanam

P-05018139

19250022

40
41

SETTIKUMARASAMY C

P-12448313

19250023

42

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

44

Nikunj Tripathi

P-09029221

19250024

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

45

Kunal Sethi

P-01015594

19250025

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

43

46
47

RISHI AHUJA

P-12448477

19250026

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

48

AJAY KUMAR GUPTA

P-12448181

19250027

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

49

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

50

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

51

Sunil Kumar Yadav

P-10032614

19250028

52

Savraj Deep Singh

P-11034394

19250029

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

53

Sirat Kanwar

P-11034306

19250030

54

Ranbir Singh

P-08025732

19250031

55
56
57

RAJDEEPAK UMAT
Rohin Bassi

P-12447922
P-06023048

19250032
19250033

58
59

Prateek Jain

P-11034254

19250034

60

Nitesh Sanjeev Chopra

P-10031737

19250035

61

Ashish Kumar

P-08028027

19250036

62

Rohan Rastogi

P-09029452

19250037

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (1) Air Navigation
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

63
64
65

Akshay Rana

P-10032828

19250038

66

Vikas Bhalla

P-92000274

19250039

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPCG (1) Air Navigation
Comp

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

67

Govind Singh Rathee

P-07023727

19250040

68

Mayank Kumar Goyal

P-08027527

19250041

69

NISHATH NAZINI
JAHANGEER

P-11447685

19250042

70

Chitvan Bedi

P-08025507

19250043

71

Kartik Shankar

P-05020778

19250044

Paper
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (1) Air Navigation
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

72

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

73

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

74

Pisaac Pamei

P-09031299

19250045

75

Sahil Madaan

P-08025779

19250046

76

Jonathan Rahul D`souza

P-05018464

19250047

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

77

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

78

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250055

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250056

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

79
80
81

Supreet Kaur Gill


Bansari Shaileshkumar
Shah
Atulkumar Bharatkumar
Mistry

P-09031346

19250048

P-08027250

19250049

P-11034123

19250050

82
83

Gaurav Yadav

P-10031741

19250051

84
85

Yash Nagar

P-11034374

19250052

86
87

Parikshit Hans

P-09030796

19250053

88
89

Arjun - Vaidya

P-07024437

19250054

90
91

Pushpander Singh Beniwal

P-93004465

92
93

Varun Sharma

P-02016074

ATPLG (1) Air Navigation

94
95
96

Rahul Singhal

P-08026521

19250057

97

Ankur Aggrawal

P-07025372

19250058

98
99

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Harmaan Vir Singh

P-09030477

19250059

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

100

Samarth Trigunaik

P-10032913

19250060

101

Nimit Tara

P-95009709

19250061

Paper
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

102

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

103

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250062

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

104

Prabhu Prasad Behera

P-10032712

105

Tejbir Singh

P-06022371

19250063

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

106

Surya Shakti Sinha

P-07024551

19250064

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

107

DILKASHRAJ SINGH

P-12448315

19250065

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

108

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

109

Prakriti Yadav

P-05019776

19250066

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

110

Nishant Thakur

P-10033049

19250067

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

111

Amit Sheoran

P-10033120

19250068

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

112

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

113

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250071

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250072

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

120

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

121

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250073

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250074

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

114

DEEPINDER PAL SINGH


WALIA

P-12448793

19250069

115
116

Gaurav Kumar Singh

P-09029921

19250070

117
118
119

122
123

Abhishek Kumar Singh


Gaurav Chaturvedi

Manish Kumar Katariya


Sajag Singh Sengar

P-09031373
P-04017618

P-05020383
P-09029043

124
125

Guruchetan Virdi

P-08027937

19250075

126
127

Jayesh Tulsidas Mewada

P-09031054

19250076

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

128

Utsav Mehta

P-08025568

19250077

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

129

Vikram Singh Toor

P-05018752

19250078

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

130
131

Gaurav Singh Toor

P-09030306

19250079

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

132

Rahul Bhasin

P-06022394

19250080

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250081

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

141

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

142

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

143

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

144

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

133
134
135

Rohit Mishra

P-05018178

136
137

VIGNESH S

P-12448606

19250082

138
139

Vineet Yadav

P-11034655

19250083

140

Shifali Sharma

CHAHAT DALAL

P-11033764

P-12448141

19250084

19250085

145
146

Vishwas Goswami

P-07024001

19250086

147

Adhirath Dixit

P-05019977

19250087

ATPLG (1) Air Navigation

148
149
150

PARTH SATISHKUMAR
SOLANKI

P-12447853

19250088

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

151
152

Jenish Karsanbhai
Kapadia

P-10032599

19250089

153

Himanshu Katoch

P-06023554

19250090

154
155

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Swati Sistla

P-07024892

19250091

156

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

157

Pratik Bais

P-10032690

19250092

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

158

Manpreet Singh Gill

P-05019789

19250093

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

159

Harpreet Singh Paul

P-09029236

19250094

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

160
161
162

Nikita Amod Shah

P-08025696

19250095

163

Vikram Thakur

P-06022000

19250096

164
165

Archana Ramakrishnan

P-09031270

19250097

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-07024690

19250098

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

166

Devesh Sanjeev Dass

167

Jignesh Rameshbhai
Ganatra

P-05019938

19250099

168

Mansi Bhatnagar

P-96011596

19250100

ATPLG (1) Air Navigation

Exam Time

170

Febnin Nittah Raja

P-09029170

19250101

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

171

Praveen Suryabhan
Meshram

P-10032240

19250102

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

172

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

173

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

169

174

Manish Girdhar

P-02015947

19250103

175

Pankaj Kumar

P-05020533

19250104

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

176

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

177

Nitin Kumar Verma

P-07024809

19250105

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

178

Badal Chetan

P-10032886

19250106

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

179

Vandana Rathore

P-05019221

19250107

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

180
181

Tarun Dua

P-11033859

19250108

182

Dhanurdhar Bhalla

P-07024566

19250109

183

Nishant Gautam

P-06022536

19250110

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

184

Gourav Tokas

P-08025564

19250111

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250112

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250113

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

185

Amit Nagar

P-08025986

186
187
188

Vikram Singh Mitharwal

P-08027901

189

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

190

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

191

Jaspal Singh Panesar

P-03016367

19250114

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

192

Tushar Gaur

P-10032116

19250115

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

193

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

194

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250116

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

195

Ankita Agnihotri

P-05020868

197

Siddhant Tomar

P-07024475

19250117

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

198

Anurag Dighe

P-05018400

19250118

ATPLG (1) Air Navigation

196

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

201

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

202

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

199
200

Anurag Sharma

P-05018197

19250119

203
204

Rahul Shukla

P-95009666

19250120

ATPLG (1) Air Navigation

205
206

Ankush Daman Sharma

P-08027216

19250121

207
208

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Vikram Verma

P-08025513

19250122

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

209

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

210

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

211

Saransh Arora

P-11034376

19250123

212
213

KULDEEP SINGH

P-12448131

19250124

214
215

Pushpendra Singh

P-08027507

19250125

216

Jasmeet Singh

P-05018509

19250126

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

217

RAHUL KHAN

P-12448368

19250127

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

218

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

219

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

220

Mohd. Hussain

P-97012963

19250128

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

221

Gurdish Singh

P-07025008

19250129

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

223

Mridul Kalra

P-10032871

19250130

224

MOHIT CHOUDHARI

P-12448109

19250131

225

Deepak Kalshan

P-07025331

19250132

226

Vijayander Sanjay Kumar


Lall

P-09029741

19250133

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

227

Janhavi Kailash Singh

P-10031966

19250134

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

228

Salman Khan

P-09029676

19250135

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

222

229
230

Rajive Lochan Nim

P-95009005

19250136

231

Kartik Midha

P-11034302

19250137

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

232
233
234

Amardeep Singh Duggal

P-09028932

19250138

235

Pranay Kaim

P-05020568

19250139

236
237

Payal Jangid

P-11034512

19250140

238

Exam Time

239

Krithika Mugi Dhanraj

P-08025712

19250141

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

240

AJAYBIR SINGH

P-12447907

19250142

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

242

Anant Kaushik

P-09030454

19250143

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

243

SHAMNAD M.A

P-12447840

19250144

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

244

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

245

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

241

246

Anshul Sharma

P-97013050

19250145

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

247

Siddharth Sudhakar

P-10031688

19250146

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

248

GEJJE AMAR
YASHWANTH

P-11447676

19250147

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

249
250

Sanjeev Verma

P-11033642

19250148

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

251

Ravina Thakur

P-08025699

19250149

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

252
253

Mayank .

P-11033389

19250150

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

254

Aneeket -- --

P-08028795

19250151

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

255

Yogesh Negi

P-10031959

19250152

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

256

Akshay Kumar Poonia

P-09030055

19250153

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

257
258

Richa Pathak

P-09029633

19250154

259
260

Donnwin Noel Newnes

P-06021345

19250155

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

261

Nimish Kumar Singh

P-07024676

19250156

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

262
263

Ravi Prakash -

P-11034297

19250157

264

Gaurav Kinnu

P-06020977

19250158

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Paper

Air Craft

Exam Date

265

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

266

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Pulkit -- Saini

Computer No.

P-08028770

Roll Number

19250159

267

Exam Time

268

Abhimanyu Suryavanshi

P-05019426

19250160

269

Akshey Choudhary

P-07025288

19250161

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

270

Swati Sahni

P-08026099

19250162

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

271

Rajesh Sharma

P-04017499

19250163

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

272

Abhishek Pandey

P-02016152

19250164

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

273

Mithun Mohan

P-11033190

19250165

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

274
275

Alan Dsouza

P-08025922

19250166

276

Ajay Vir Singh Gill

P-06021502

19250167

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

277

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

278

19250168

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250169

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Pranav Kaushik

P-09029383

279
280
281

SUMAN KUMAR

P-12448161

282
283

Devagya .

P-11033307

19250170

284

19250171

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

19250172

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

285
286

Pankaj Nara

P-09029715

ATPLG (1) Air Navigation

287
288
289

Gaurav Shekhar Kapur

P-98013789

ATPLG (1) Air Navigation

290

292

Varun Kumar

P-08025749

19250173

293

ANIRUDH BHARDWAJ

P-12448066

19250174

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

294

Rakesh Devraj

P-09029608

19250175

CPLG (1) Air Navigation

295

Vikas Rana

P-05019540

19250176

291

296
297

Kartik Ashok Bakshi

P-10032172

19250177

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (1) Air Navigation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

299

Shikha Khanna

P-07024658

19250178

300

Rao Vinay Rayudu

P-09029588

19250179

301

Praphul Raj

P-08026616

19250180

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

302

Ravikumar Ramesh
Indurkar

P-08026273

19250181

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

303

SIRAJ SINGH SOHAL

P-12448204

19250182

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

304

Vinay Kishor Warkar

P-07024684

19250183

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

298

305

Ashish Chauhan

P-96011375

19250184

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

306

BHUMIKA GARG

P-11447694

19250185

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

308

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

309

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

307

Febin Ignatious

P-11033423

19250186

310
311

Sudhanshu Saini

P-09030975

19250187

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

312

Naved Ali

P-10032841

19250188

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

313
314

Anurag Raj

P-11034418

19250189

315

Abhinav Kumar Sharma

P-08026803

19250190

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

316

ADITYA GROVER

P-12448666

19250191

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

317

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

318

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250192

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

320

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

321

Mukesh R Lodha

P-10032416

19250193

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

322

Vinay Pratap Singh

P-10032843

19250194

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

319

Ravikant Chaudhary

P-11034559

323
324

Shashi Singla

P-10032595

19250195

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

325

Tej Pratap Kumar

P-10032263

19250196

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

326

Anil Kumar Dubey

P-93004171

19250197

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

329

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

330

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

327
328

Shailendra Kumar Verma

P-10032446

19250198

10

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-04017291

19250199

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

338

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

339

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

341

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

342

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

344

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

345

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

346

19250204

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250205

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

331

Candidate Name
Ankit Thakur

332
333
334
335

Rahul Pareek

P-11034543

19250200

336
337

340

343

Devendra Kumar Rana

Madhav Raj Singh

Himanshu Rana

Nikhel Rakesh Bakhshi

P-10033046

P-11033266

P-10032986

P-05019768

19250201

19250202

19250203

347
348
349

Ambrish Sharma

P-92001963

ATPLG (1) Air Navigation

350
351
352

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Jujhar Singh Sukhija

P-05020052

19250206

353

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

354

Sourabh Sarathe

P-09031098

19250207

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

355

Santosh Kumar Ojha

P-10032624

19250208

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

356
357

Gurmehr Singh Dua

P-09029756

19250209

358

Perteek Singh

P-07024157

19250210

359
360

Ayush Sarin

P-11033723

19250211

361

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

362

Aditya Bothra

P-11033596

19250212

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

363

Nihal Oscar Cardoz

P-05019550

19250213

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

11

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Paper

Air Craft

Exam Date

364

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

365

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

366

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

367

Jaiveer Singh Grewal

P-08026761

19250215

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

368

Arjun Pradeep Jaiswal

P-09031158

19250216

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250217

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250218

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250221

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250222

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

369

Candidate Name

ANKIT MATHUR

Kunal Thakur

Computer No.

P-12448614

P-10032648

Roll Number

19250214

370
371
372

ENAKSHI AGASTYA

P-11447724

373
374

Siddhartha Kumar

P-08025596

19250219

375
376

Vanita Kashyap

P-10032612

19250220

377
378

Mohd Adnan .

P-10031514

379
380

Samith Kumar .

P-10032411

CPLG (3) Air Regulation

381
382

Deepak Yadav

P-09030822

19250223

383

Vikram Virendra Singh

P-11034561

19250224

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

384

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

385

19250225

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Gurminderpal Singh Batth

P-09030159

386
387
388

Kaushal Surendra Parikh

P-06021738

19250226

389

Aman Sharma

P-10033073

19250227

390

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

391

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

392

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

393

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

394

Yogesh Goel

Hitesh Singh Anand

P-09029308

P-08026540

19250228

19250229

395
396

Prafful Sharma

P-11033944

19250230

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

12

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

397
398

Amit Anil Agarwal

P-07025170

19250231

399

Ankur Balana

P-05019993

19250232

400

Abhishek Raj Soni

P-08028099

19250233

Air Craft

Exam Date

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

401
402

Abhishek Sharma

P-09031238

19250234

403

Akash Aggarwal

P-10032806

19250235

404
405

Paper

Shwetangi Tripathi

P-11034467

19250236

406

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

407

Manoj John

P-09030140

19250237

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

408

Nikhil Awasthi

P-11034146

19250238

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

409

Sandeep Singh

P-06022723

19250239

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250240

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

410
411

Kshitiz Hazela

P-09028953

412

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

413

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

414

Shobhit Prakash

P-06023240

19250241

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

415

Gursimran Sandhu

P-08027103

19250242

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250243

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

417

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

418

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

416

Harjeet Nijhawan

P-97012918

419

Vicky Narang

P-05019176

19250244

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

420

Anshu Sharma

P-06022007

19250245

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

421

Kavish Divakar

P-08028159

19250246

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

422
423

Jagjiven Singh

P-07024174

19250247

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250248

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250249

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

424
425
426

ROHAN KUCHHAL
PIYUSH GIANCHANDANI

P-12448105
P-12448780

427
428

Khoresan Farrokh Irani

P-08028891

19250250

429

Anand Padmanabhan

P-93003855

19250251

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

13

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Roll Number

P-08025434

19250252

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

444

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

445

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

430

Priyam Kaushik

Computer No.

431
432

Upendra Kumar Kushwaha

P-10032081

19250253

433
434
435

Shaloo Gupta
Kunwar Singh Bodra

P-09031104
P-03016736

19250254
19250255

436
437

MALUK SINGH

P-12448713

19250256

438
439

Abhinav Manhas

P-10032948

19250257

440

Dhananjay Singh

P-11033853

19250258

441

ABHISHEK AHEER

P-12448506

19250259

442
443

Nitin Kumar Singh

P-10032979

19250260

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (4) Air Regulation
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

446

Akshat Jain

P-11033805

19250261

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

447

ARJUN RATAN
BHATNAGAR

P-12448375

19250262

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

450

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

451

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250264

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

448
449

452

NITISH AGGARWAL

Ranjan Kumar Gupta

P-12448787

P-10032836

19250263

453

Anubhav -- Dhingra

P-09029749

19250265

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

454

GOUTHAM M

P-12447999

19250266

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

455
456
457

Deepika Prjkumar
Motiramant

P-11034649

19250267

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

458

ASNA FAROOQUI

P-12448750

19250268

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

459

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

460

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

461
462

Mohit Agrawal

P-06022124

19250269

14

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

463

Jitendra Kumar Singh

P-09028926

19250270

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

464

Harikesh Kushwaha

P-10032126

19250271

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

465
466

Sukhad Mohan Ahuja

P-09031209

19250272

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

467

Davis Louis

P-11033157

19250273

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

468
469

Prashant Prasad

P-10032938

19250274

470
471

HIMMAT SINGH AULAKH

P-12448406

19250275

472
473

Rahul Chauhan

P-10031704

19250276

474

477

Kanishka Sharma

P-09031341

19250278

478

Sanjay Achalkar

P-92000016

19250279

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

19250280

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

475

Poonam Devrakhyani

P-03016610

19250277

476

ATPLG (1) Air Navigation

479
480
481

Parth Khattar

P-09029582

482
483

Deepinder Kaur

P-05018719

19250281

484
485

Awantika Singh

P-09029940

19250282

486

Swaraj Pal Singh Sandhu

P-11033769

19250283

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

487

Pravin Charndas Tumram

P-05018496

19250284

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

488

Rajith Rajan

P-11034509

19250285

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

489

Puneet Kaur

P-05020310

19250286

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

494

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

495

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

490
491

Aravind A Das

P-10032844

19250287

492
493

Himanshu Meena

P-09029420

19250288

15

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

19250289

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

497

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

498

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

496

Candidate Name
Avik Agarwal

Computer No.
P-08026046

Exam Time

499

Monicaa Khanna

P-06021757

19250290

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

500

Keshav Sinha

P-08027254

19250291

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

501

Manish Singh

P-11034260

19250292

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

502

Naman Grover

P-10032296

19250293

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

503
504

Abhimanyu Ratankumar
Sharda

P-08028395

19250294

508

Phiroze Shiraz Contractor

P-09030132

19250297

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

509

Himanshu Dhirubhai
Makwana

P-08027742

19250298

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

512

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

513

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

514

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

505

Chirag Narula

P-05020445

19250295

506

Raghav Singh Samyal

P-06022660

19250296

507

510
511

Angad Singh Sra

P-06022350

19250299

515

Surender Malik

P-06023255

19250300

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

516

RENISON RASHMIKANT
CHAUHAN

P-12448379

19250301

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

517

ROHIT SINGH

P-12448334

19250302

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

518

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

519

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

520

Vivek Punia

P-10031480

19250303

521
522

Vishal Sharma

P-11034214

19250304

523
524

Atul Kumar

P-11034474

19250305

525
526

ABHAY KATIYAR

P-12447989

19250306

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

527

Sanjeev Yadav

P-11033700

19250307

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

528

Nikhil Suri

P-06021671

19250308

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Paper

Air Craft

Exam Date

529

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

530

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

531

Candidate Name

AMANDEEP SINGH
RANDHAWA

Computer No.

P-12448575

Roll Number

19250309

532
533

Rajat Jaiswal

P-08025707

19250310

534
535

Dinesh Chandar

P-03016699

19250311

536
P-10032951

19250312

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250313

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250314

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

541

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

542

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250315

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250316

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

537

Jasjit Singh Dhillon

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

538
539
540

543
544

Sumit Chhillar
Manjeet Narwal

Neha Kapoor
Vikas Dagar

P-08026479
P-09030728

P-11034289
P-09030348

545
546

Siddharth Rameshwar
Paralia

P-07023950

19250317

547

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

548

Mohd Maaz Yakub Mistry

P-08028897

19250318

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

549

Satinder Pal Singh

P-09030554

19250319

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

550

Diveshwar Singh

P-05019982

19250320

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

552

Ikshet Inderbir Singh

P-99014257

19250321

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPCG (1) Air Navigation
Comp

553

Kunal Grover

P-09031091

19250322

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

554

Ashish Gupta

P-03016802

19250323

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

555

Vaibhav Rammohan

P-09031039

19250324

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

551

556

Christline Jacob Faroz

P-10031873

19250325

557

Karuna Nidhan - Gupta

P-07024398

19250326

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

558

Subhash . Sinha

P-11034332

19250327

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

559

VINEET SINGH

P-12448472

19250328

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

560
561

Gautam Singh

P-11034507

19250329

17

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No
562

Candidate Name
KAPIL KUMAR MEV

Computer No.
P-12447841

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

19250330

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

563
564

Pritesh Vijayrao Shinde

P-10031642

19250331

565

Exam Time

566

Amit Devendra Kumar

P-08026594

19250332

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

567

Siddharth -- Chaudhary

P-08028534

19250333

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

568
569

Mukesh Kumar Srivastava

P-08028167

19250334

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

570

Ram Parbatbhai Odedra

P-11033139

19250335

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250336

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

572

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

573

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

571

574
575

Santosh Kumar

SHREEYA
KAMLESHBHAI
Vijay Shivshankar
Hiremath

P-06021981

P-12448720
P-05019359

19250337
19250338

576
577

Vidushi Bharti

P-11034554

19250339

578

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

579

Akshay Anil Thampi

P-10032958

19250340

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

580

Krishna Kant Nayak

P-06022202

19250341

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250342

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250343

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

584

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

585

19250344

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250345

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

581
582

Ravindra Singh

583

KISHANKUMAR
GANPATBHAI PATEL

Saurabh Kumar

P-10032083
P-12448717

P-09029779

586
587
588

Pranav Varma

P-11034188

589
590

ROHANBIR SINGH

P-12448381

19250346

591
592

LOKESH SINGH SAINI

P-12448688

19250347

593
594

PRABHAKARAN
VEERESWARAN

P-12448689

19250348

18

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

595

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

596

ANKIT SIDDHARTH
ALAGH

P-11447702

19250349

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

597

Kushagra Singh

P-11034542

19250350

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

598

Anshul Sharma

P-11034664

19250351

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

599

SAURABH SINHA

P-12448481

19250352

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

600

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

601

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

602

MANAS VIJ

P-12448019

19250353

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

603

RAHUL LOVE

P-12447892

19250354

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

604
605

Kanika Maini

P-08027016

19250355

606

Pawan Kumar

P-02015930

19250356

607

Sahil Bhandari

P-08027151

19250357

ATPLG (1) Air Navigation

608
609
610

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Gaurav Thakur

P-08026423

19250358

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

611
612
613

Wungthingthing
Shangshak woshi Arthur

P-98013732

19250359

614

Gareema Kumar

P-08028368

19250360

615

Dhruv Dev Singh

P-05019990

19250361

616

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

617

Pawanjot Kaur

P-08027219

19250362

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

618

PRASHANT KUMAR
SINHA

P-12448211

19250363

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

619
620

Bhushan Bhatia

P-93005407

19250364

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

621

ABHINAV GUPTA

P-12448120

19250365

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250366

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

623

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

624

19250367

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250368

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

622

Amit Ranjan

Prunveer Singh Sethi

P-11034024

P-05018810

625
626
627

Oliver Felix Dias

P-10031886

19

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250371

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

628
629

NARENDRA DILIPKUMAR
DILLOUD

P-12448339

19250369

630
631

DEEPALI SHARMA

P-11447736

19250370

632
633

Gagandeep Singh
Chowdhary

P-06023468

Exam Time

635

Manish Malhotra

P-05018860

19250372

636

Krish Gaurav - -

P-08026164

19250373

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

637

Amit Kumar Verma

P-05019703

19250374

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

638

Sahil Arora

P-09030365

19250375

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

639

Svetlana Neha Pereira

P-07025086

19250376

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

640

Pooja Kanayalal Golani

P-05019718

19250377

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

634

641
642

Vinayak Arvind Kumar


Drave

P-08026607

19250378

643

Kritika Tiwari

P-10031747

19250379

CPLCG (2) Air Regulation

644
645

Pavandeep Singh
Harvinder Bhasin

P-08025988

19250380

646

Sagar Bholawasi

P-10031707

19250381

647
648

Anshul Pradhan

P-11034645

19250382

649

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

650

Nikhil Arora

P-07024221

19250383

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

651

Surya Prasad Bhavani


Prasad Gupta

P-05019756

19250384

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

654

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

655

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

652
653

FAHAD ANSARI
MAQBOOL

P-11447776

19250385

656

Rahul Kishan

P-08026874

19250386

657

Shishir B Bansal

P-08026830

19250387

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

658

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

659

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

660

Niruti Yeshwant Kajrolkar

P-97012748

19250388

20

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No
661

Candidate Name
Prashant Verma

Computer No.
P-09030174

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

19250389

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

662
663

Avinash Redhu

P-07025363

19250390

664

Exam Time

665

Akash Joshi

P-08025668

19250391

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

666

Shailesh Tiwari

P-11034560

19250392

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

667

Jimmy Manhar Sharda

P-05019311

19250393

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

668

Gunjeeta Upadhyay

P-05020839

19250394

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

669

Gagan Deep Singh

P-11034395

19250395

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

673

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

674

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

689

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

690

Prateek Vyas

P-10032361

19250405

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

691

Syed Khalid Ali

P-11034498

19250406

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

692

JAY KUMAR DEHARIYA

P-12447837

19250407

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

693

Neha Aggarwal

P-07024340

19250408

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

670

Ashwani Kumar Dhaka

P-08026973

19250396

671
672

675

Anukriti Dixit

Alisha Makhija

P-10032820

P-09031130

19250397

19250398

676
677

Aman Avanindra Bam

P-08026314

19250399

678
679
680

Vikash - -

P-08025655

19250400

681

ATUL YADAV

P-12448075

19250401

Carl Euarist Mascarenhas


Jr

P-07024796

19250402

684
685

NARESH MAHIDA

P-12447819

19250403

686
687

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

682
683

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Rakesh Ram

P-06021593

19250404

688

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

21

Tue, 12 Feb 2013 11:40:11 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No
694

Candidate Name
Aditi Arora

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-07025230

19250409

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250410

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

695
696

Nipun Juneja

P-09029323

Exam Time

697

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

698

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

699

Devendra Singh

P-09030748

19250411

700

Sandeep Kumar Yadav

P-05019242

19250412

ATPLG (1) Air Navigation

19250413

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

701
702

Vikas Yadav

P-03017066

ATPLG (1) Air Navigation

703

705

Priyanka Choudhary

P-05019011

19250414

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

706

Manoj Kumar

P-09030584

19250415

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250416

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

708

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

709

Bishwajit Subhash Jha

P-06023472

19250417

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

710

Arjan -- Singh

P-08027713

19250418

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

711

Aditya Jha

P-05018663

19250419

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

712

Mohtasham Baig Mirza

P-92001950

19250420

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

704

707

Virender Singh

P-08027317

713

Arjun Singh Sambyal

P-08028766

19250421

714

Pritish Kumar Mishra

P-08026188

19250422

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

715

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

716

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

717

Radheshyam Jaiswal

P-09029552

19250423

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

718

Aakansha Pagey

P-10031918

19250424

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

719

Anish Kamle

P-10032226

19250425

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

720

Rohit Singh

P-09028995

19250426

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

721
722

Jayant Kumar

P-08027374

19250427

723

Neelofar Khan

P-08025389

19250428

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

724

Harbarnder Singh Grewal

P-08026565

19250429

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

725

Deepak Singh

P-09031232

19250430

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

726

22

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No
727

Candidate Name
Dhanish Abrol

Computer No.
P-07025318

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

19250431

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

728
729

Sajan Sood

P-10033066

19250432

730
731

Virender Saini

P-05020438

19250433

732

Paramjeet Singh

P-01015574

19250434

733

Angad Singh Sidhu

P-08028908

19250435

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

734
735
736

Aditya Ranjit Mukherjee

P-05019857

19250436

737

Tarini Ahlawat

P-09031305

19250437

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

738

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

739

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

740

Harshit Singh

P-09031207

19250438

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

741

Prabhjot Singh Phulka

P-09029671

19250439

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

742

MACKEN VAZ

P-12448422

19250440

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

743

Deepti -- Bhatia

P-08028517

19250441

ATPLG (4) Air Regulation

744
745

Krishna Nand Yadav

P-09031392

19250442

746

Harsh Koushal Gupta

P-08027733

19250443

747

Arshiya Bhutani

P-08028303

19250444

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

748
749
750

UDAY BHANU SHARMA

P-12448596

19250445

751

Vinay Kumar Singh

P-98013306

19250446

752

Hira Nand Giri

P-05019373

19250447

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

753

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

754

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250448

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250449

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250450

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

755
756

Sushil Kumar Dogra


Roshan Horo

P-09029766
P-03017077

757
758
759

ARJUN L RAJ

P-12448402

23

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

760
761
762
763

Shikha Harne
Vandana Haresh
Karamchandani
KISHOR BABARAO
MORE

Geetika Dhall

Air Craft

Exam Date

Exam Time

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-04017981

19250451

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-05019241

19250452

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11447681

19250453

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

764
765

Paper

P-05020271

19250454

766
767

Hanish Singh Chhabra

P-09029628

19250455

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

768

KAVITA BABARAO MORE

P-12448520

19250456

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

769

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

770

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

771

Hariom .

P-05020584

19250457

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

772

Gaurav Mohan

P-05020612

19250458

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250462

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250463

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

782

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

783

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

785

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

786

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

773
774

Nayeem Ahmad Bhat

P-11034096

19250459

775

NIHAL RAJENDRA
GUDUR

P-12448459

19250460

776

Atul Solanki

P-08028738

19250461

777
778
779

Karanjeet Singh Bindra


Ravi Shanker

P-08027455
P-08027156

780
781

784

787

Rohit Singh Phogaat

Rehman Uddin

Prafull Kumar .

P-11033608

P-10032670

P-11033626

19250464

19250465

19250466

788

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

789

Mohammad Ameen

P-08028398

19250467

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

790

Shikha Yadav

P-11033386

19250468

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250469

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

791
792

Saloni Adarsh

P-08026845

24

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

799

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

800

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

802

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

803

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

793
794

Sanjay Gandhi

P-06022750

19250470

795
796

Arti Kumari

P-10032785

19250471

797
798

801

Manreet Kaur

Prashik Chandrashekhar
Meshram

P-09030503

P-09031280

19250472

19250473

Exam Time

804

Janeshver Prasad

P-05019734

19250474

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

805

Rajiv Kumar

P-10032683

19250475

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

806

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

807

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

808

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

821

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

822

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

824

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

825

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Deepak Malik

P-06021888

19250476

809
810

Nakul Pravin Chachoria

P-09030066

19250477

811

Deep Chandra Tyagi

P-09030815

19250478

812
813

EUREKA APTA

P-12448018

19250479

814
815

ASHISH YADAV

P-12447795

19250480

816
817
818

Dhruv Kumar Gupta


Saumok Ghosh

P-10032124
P-07023769

19250481
19250482

819
820

823

Arun Kumar

Jay Hasmukh Dholakia

P-06022077

P-08027172

19250483

19250484

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

25

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No
826

Candidate Name
Gaurav Dilip Chandurkar

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-10032857

19250485

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250486

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250487

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

827
828
829

Munesh Laxman Kshatriya


Auyon Basu

P-11033463
P-06023348

830

Exam Time

834

Utsav Bhatnagar

P-08027529

19250489

835

Saad Sharfuddin Shaikh

P-10031673

19250490

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

836

Yadwinder Singh

P-10032824

19250491

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

831
832

Harsh Kumar

P-07024098

19250488

833

837

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

838

Trideep -- Mahapatra

P-08027726

19250492

839

Prabhat Singh Chauhan

P-09029463

19250493

840

Sachin Kumar Chillar

P-05018743

19250494

ATPLG (1) Air Navigation


ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

841
842

Sandeep Singh Tanwar

P-09029577

19250495

843

Prince Inwati

P-09029039

19250496

844
845

Ankur Singh

P-08027611

19250497

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

846

Rajat Sharma

P-11034117

19250498

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

847

Amandeep Singh

P-07024838

19250499

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250500

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250501

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250502

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250503

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

848
849

Angad Chaturvedi

P-06023522

850
851
852

Abhishek Aseem

P-08026416

853
854
855

Tapesh Daveshar
Sandeep Arya

P-11034185
P-03016403

856
857

Manisha Singh

P-11033651

19250504

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

858

Abhas Gupta

P-07025209

19250505

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

26

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

859

Sanket Girishbhai Dalwadi

P-00015082

19250506

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

860

RAJAT RANA

P-12448256

19250507

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

861

Shruti Tekade

P-11033191

19250508

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

862

Anant Kant Dan

P-09029357

19250509

863

Ameet Kumar

P-09030406

19250510

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

864

PRATAP SINGH

P-12448529

19250511

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

865

Virender Sejwal

P-05020000

19250512

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

868

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

869

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

866
867

Abdul Jaleel O K

P-10032183

19250513

870

Gurpreet Singh Cheema

P-11034300

19250514

871

Simrat Singh Dhillon

P-05019679

19250515

ATPLG (1) Air Navigation

19250516

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

872
873

Anurag Srivastava

P-06022842

874

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

875

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

876

Charanjit Singh Mander

P-08028551

19250517

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

877

Miti Godawat

P-09031220

19250518

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

878

ANIRUDH SINGH

P-12448507

19250519

879

Shashank Aggarwal

P-10032444

19250520

880
881

JAY ANILBHAI UNJIYA

P-12448766

19250521

882

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

883

Anmol Manishkumar
Rajvanshi

P-08027015

19250522

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

884

Gurinder Pal Singh

P-97012237

19250523

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

885

Siddharth Praveen Arora

P-06021858

19250524

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

886

NIKUNJ BHARATBHAI
GANDHROKIA

P-12447891

19250525

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

887
888

Prayush Prakash Urade

P-10032388

19250526

889

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

890

Akash -- Sharma

P-08027814

19250527

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

891

Anurag Gupta

P-07024922

19250528

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

27

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

892
893

RACHIT BASETIA

P-12448257

19250529

894

Ashok Kumar Solanki

P-11033739

19250530

CPLG (3) Air Regulation

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

895

Ruturaj Babulal Yadav

P-09030069

19250531

896

Avinash Sharma

P-09029569

19250532

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

897

Alok Kumar Tiwari

P-11034387

19250533

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

898

Jay Vinodbhai Joshi

P-07023595

19250534

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

899

Chandni Deepak Varia

P-11033656

19250535

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

900

Manisha Yadav

P-11033726

19250536

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

901
902

Mohit Singh

P-08027509

19250537

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

903

Kritika Saksena

P-11033855

19250538

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

904

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

905

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

906

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

907

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250540

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250541

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

908
909

Kartik Jain

Rahul Kashyap
Prateek Raghav

P-11033339

P-07024787
P-08027126

19250539

910
911

Pratik Prakash Randive

P-09030333

19250542

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

912

Diljyot Kaur Sidhu

P-11034468

19250543

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

915

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

916

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

913
914

SAURABH VERMA

P-12448389

19250544

917

Aridaman Singh Sandhu

P-08028259

19250545

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

918

Purvakkvmar Pravinkumar
Patel

P-09031221

19250546

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

919
920

Madhur Garg

P-08027248

19250547

921
922

Stephen Korah Thomas

P-11033953

19250548

923
924

Vijay Kumar Jangeed

P-08026769

19250549

28

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

925

CPLG (2) Aviation


Meteorology

Exam Time

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

926

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

927

Devinder Devinder

P-11033611

19250550

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

928

Ashwini Vikram Kalludi

P-10033040

19250551

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

929
930

Hemanshu Nenshi Nishr

P-11034562

19250552

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

931

Alester Kevin Fernandes

P-10032429

19250553

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

932

Sujit Ghosh

P-05019773

19250554

933

Rahul Shrivastava

P-09029491

19250555

934

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

935

Mukul Gupta

P-07025030

19250556

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

936

Gaurav Tiwari

P-05020265

19250557

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250558

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

939

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

940

19250559

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

937
938

GAJENDRA SHAH

PRANAY MEHTA

P-12447800

P-12448791

941
942

Abhishek Raj

P-07024854

19250560

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

943

Ajay Kumar

P-93005969

19250561

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

944
945

Parinaya Sharma

P-09030399

19250562

946

MIHIR MANILAL DAMOR

P-12448433

19250563

947

Sagar Gupta

P-09029299

19250564

948
949

. Dhirender

P-11033620

19250565

950

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

951

Dhwanit Rajiv Vyas

P-02015975

19250566

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

952

Bala Kumaran Chandran

P-10031604

19250567

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

953

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

954

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

955

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

956

Harjeev Singh Chawla

P-10031680

19250569

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

957

Nirali Dhireshkumar Shah

P-07024585

19250570

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Mukul Mitra Barua

P-93005148

19250568

29

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

958

Akshit Amarjeet Toor

P-08027899

19250571

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

959

Mandhir Monga

P-11034333

19250572

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

960

Jaggdeep Singh

P-11034640

19250573

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

964

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

965

Alok Mishra

P-93003036

19250575

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

966

Karan Bansal

P-10032586

19250576

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

967

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

968

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

970

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

971

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

973

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

974

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

961
962

HITESH CHHOKAR

P-12448587

19250574

963

969

972

ABHISHEK OMDA

Sukhwinder Singh

P-12448059

P-09031068

19250577

19250578

975

Nikhil Vasant Saolapurkar

P-08026215

19250579

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

976

Prateek Lakhmichand Soni

P-11034351

19250580

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

977
978

Sarabjit Mahey

P-08028916

19250581

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

979

Gurtej Singh

P-05018846

19250582

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

980

Abhishek Gupta

P-10032072

19250583

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

982

Yashin Sharma

P-04017954

19250584

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

983

Dev Raj Singh Karansar

P-11034193

19250585

CPLG (1) Air Navigation

984

Yasir Wahid

P-09030907

19250586

985

Manav Sachdeva

P-11034149

19250587

981

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

986

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

987

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

988

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

989

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

990

Shailendra Sharma

SHANKEY

P-06022200

P-12448102

19250588

19250589

30

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

991

Garima Sinha

P-10032641

19250590

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

992

Km Rekha .

P-11033743

19250591

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

993

Jasdeep Singh Sodhi

P-92000057

19250592

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

994

Gaganpreet Singh Gaba

P-06021795

19250593

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

995
996

Sarabjaspreet Singh
Minhas

P-06023004

19250594

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

997

Nidhi L Singh

P-10031820

19250595

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

998

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

999

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250599

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250600

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1000 ROHAN PREET SINGH

P-12448664

19250596

1001
1002 Rahul Singh

P-04017727

19250597

1003
1004 Ishan Sharma

P-07025101

19250598

1005
1006 Abhishek -- Patial

P-08027748

1007
1008 Manveer Singh

P-08026400

1009
1010 Amit Kumar Chaudhary

P-09030883

19250601

1011

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

P-08027434

19250602

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12448685

19250603

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1014

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1015

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250605

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1012 Rishi Sehgal


1013

GURKIRAT SINGH
SOHAL

BHARGAV PRAFUL
1016
CHUDAWALA

P-12448338

19250604

1017
1018 Pareshbhai Natubhai Patel

P-11033499

1019
1020 Rishab Mishra

P-07025375

19250606

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

1021 Tilak Jyotikumar Joshi

P-10032751

19250607

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1022 Nilesh Dhakad

P-09031123

19250608

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1023

31

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

1024
1025 Jigar Dilipbhai Meghani

P-10032909

19250609

1026
1027 Lokesh Yadav

P-09030224

19250610

1028
1029 AJAY PAHUJA

P-12448369

19250611

1030
1031 Rohit Yadav

P-10032164

19250612

1032
1033
1034 Renlee Thottathil Raju

P-07025211

19250613

1035
1036 Abhishek Jain

P-06023349

19250614

1037 Rahul Tyagi

P-08025469

19250615

1038 Vivek Attri

P-07024101

19250616

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1039

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1040

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250617

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250618

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1041 Deepak Kataria

P-07024062

1042
1043 Mohit Sharma

P-06021085

1044

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1045

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1046 AMAN SHARMA


1047 Adhiraj Singh Rathore

P-12448007
P-07023868

19250619
19250620

1048
1049 Ketan Kantilal Parmar

P-06022921

19250621

1050
1051 . Sheetal

P-06023504

19250622

1052
1053 CHETAN DAGAR

P-11447770

19250623

1054
1055 Manish Verma
1056

P-08026406

19250624

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

32

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1058 Sidharth Kashyap

P-11033983

19250625

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1059 Rakesh Kumar

P-10032825

19250626

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1060

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1061

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250627

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250628

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1057

1062 MUKESH JAJODIA

P-12448363

1063
VISHAKHA VIKAS
1064
RAMTEKE

P-12448367

1065
Satyendra Narayan
1066
Gautam

P-05020643

19250629

1067
1068 Tanuj Arora

P-08028424

19250630

1069 Gurvinder Singh

P-05019124

19250631

1070 Rakhinder Kataria

P-05018258

19250632

1071 Neeraj Sharma

P-07025140

19250633

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1072 Rajiv Arvind Patil

P-09029810

19250634

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1073 Karthik Gandhi

P-08026760

19250635

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250636

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250637

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250638

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1074
1075 Jai Laxman Burde

P-01015522

1076
1077 Vivek Bhardwaj
1078 Rahul Mehra

P-10032128
P-05020573

1079
1080 R Abhishek

P-05019027

19250639

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

1081 Jayant Panrui

P-10032125

19250640

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1082

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1083

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1084 Kunal Dilip Patil

P-05019559

19250641

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

1085 Nirbhay Kumar Mishra

P-05019726

19250642

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1086
1087
1088
1089 Sourjya Ganguly

P-10032639

19250643

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

33

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1090 DHANRAJ SINGH

P-12448064

19250644

CPLG (2) Aviation


Meteorology

1091 Abhishek Bhatnagar

P-11033981

19250645

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1092
1093 Pankaj Kumar .

P-11033757

19250646

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1094 Tushar Singh

P-06021698

19250647

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1095

19250648

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

19250649

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1096
1097 Harbir Singh Gulati

P-04018016

ATPLG (1) Air Navigation

1098
1099
1100 Sanjay Anand

P-05018606

1101

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1102

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1103 Harsh Vardhan

P-10032864

19250650

1104
1105 Deepanshu Kumar

P-10031508

19250651

1106
1107 Vijit Varma

P-07025316

19250652

1108 Prashant Singh

P-07024607

19250653

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1111

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1112

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1109
1110 CLIVE RICHARD ARKLIE

P-12448360

19250654

1113 Kartike Sharma

P-11033753

19250655

1114 R.K Tripathi

P-96011831

19250656

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-10032902

19250657

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Shantanu Sanjay
Sangidwar

P-05019811

19250658

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1117 Rajneesh Gandhi

P-10031884

19250659

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250660

ATPCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1115 Abhinav Jaiswal


1116

1118
1119 Pranav Sureshbhai Shah

P-11034155

1121 Sneha Chauhan

P-09029301

19250661

ATPCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1122 Anoop Prakash Pandey

P-11033710

19250662

CPLG (3) Air Regulation

1120

34

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250668

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250669

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1131

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1132

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Niraj Nain Jagdish


1123
Sahadevan

P-05020394

19250663

1124 MAYANK SUNDA

P-12448198

19250664

1125 Bhumika Shailesh Kansara

P-07023909

19250665

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1126 Nitin Trehan

P-96011752

19250666

1127 Digant Mukesh Joshi

P-10031842

19250667

1128
1129 Tarundeep Singh
1130 Shailender Hooda

1133 Gaurav Singh Panwar

P-08027339
P-07023751

P-08027510

19250670

1134

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1135 Akshay Chhabra

P-08025768

19250671

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1136 SAHIL AHLUWALIA

P-12448051

19250672

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250673

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1137
1138 Nikhil Mehta

P-09028933

1140 Revati Yogesh Joshi

P-10033024

19250674

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1141 Dhanesh Bhati

P-10031875

19250675

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1142 Prabhkaran Singh Thind

P-07025053

19250676

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-10032888

19250677

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1139

1143

Kathan Girishchandra
Patel

1144
1145 Kainaz Fardoon Vakil

P-03016663

19250678

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1146 Geet Taneja

P-10031619

19250679

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1147 Zia Mohammed Qazi

P-09030276

19250680

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1148 Inderkanwal Singh Sangha

P-01015639

19250681

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1149

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1150

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1151 Nishant -- Prashar

P-09030043

19250682

1152
1153 Chitresh Charles

P-09030846

19250683

1154
1155 Saurabh Shiv

P-06021074

19250684

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (4) Air Regulation

35

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Paper

Air Craft

Exam Date

1156

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1157

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1158

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1159 Azhruddin Azher

Computer No.

P-10032807

Roll Number

19250685

1160

Exam Time

1161 Azazul Haque

P-08026501

19250686

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1162 Monika Singh

P-08026387

19250687

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1163 Swati Vats

P-08028892

19250688

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1164
P-12447805

19250689

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12448342

19250690

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1167

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1168

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1179

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1180

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250699

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250700

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1165 RAKESH CHAUHAN


1166

RAVINDRA SINGH
CHAUHAN

AZAAN ABDUL SATTAR


1169
SHAIKH

P-12448031

19250691

1170
1171 MAZIN JAFAR MALEK

P-12447839

19250692

1172
KARANVIR AMRUT
1173
THAKOR

P-12448702

19250693

1174
1175 FAIZAN AWAIS ANSARI

P-12447985

19250694

1176 Nikil Kumar Rana

P-10031838

19250695

1177
1178

AJITESH KUMAR
TRIPATHI

RONAKKUMAR
1181
ASHOKBHAI GANDHI
HARSHAD SHAMRAO
1182
GAWDE

P-12447833

19250696

P-12448377

19250697

P-12448210

19250698

1183
1184 Anand Swaroop
1185 Arijit Chowdhury

P-11034624
P-10033086

1186

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1187 Ishan Sharma

P-09031007

19250701

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1188 NEERAJ

P-12448112

19250702

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

36

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1196

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1197

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1189
1190 Navneeta .

P-11034186

19250703

1191 Ankit Bhatt

P-10031759

19250704

1192 Jitendra Kumar

P-10031474

19250705

1193 DHAGASH SUMARA

P-12448400

19250706

1194
1195 AMAN AIRON

PARTH
1198
HASMUKHKUMAR GOR

P-12448398

P-12448333

19250707

19250708

1199
1200 Deepali .

P-11033187

19250709

1201
PARTH SURESH BHAI
1202
GANESH

P-12448790

19250710

1203
1204 AMAN KUMAR

P-12448672

19250711

1205

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1206 Rahul Dinesh Khetan

P-09030299

19250712

CPLG (2) Aviation


Meteorology

1207 Saudagar Singh

P-09030823

19250713

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Shashiraj Pratap Singh


1208
Chauhan

P-05019422

19250714

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

1209 Ashwarya Kant Ojha

P-10032606

19250715

CPLG (1) Air Navigation

1210
1211 Sumeet Kumar Bhola

P-96011122

19250716

1212
1213 Shiba Harne

P-09029914

19250717

Ramandeep Singh
1214
Matharoo

P-10032178

19250718

1215

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1216 Akanksha Brijendra Kumar

P-10032212

19250719

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1217 Jigyasa Garg

P-09030675

19250720

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1218 Inupreet Singh Pahwa

P-09031203

19250721

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-09029992

19250722

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-04017602

19250723

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1219
1220 Rohit Khurana
1221

Sarvesh Kamalkishore
Abroal

37

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1222 Hardeep Dahiya

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-10031549

19250724

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1223
1224 Anant Sharma

P-08027166

19250725

1225
1226 Sagar Jalindar Adsule

P-09031377

19250726

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250727

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1227
1228 PRATUL KHARIWAL

P-12448511

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

1230 Vikram Kakkar

P-06022824

19250728

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1231 Jayant Arun Vete

P-07024538

19250729

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1232 Angadeep Singh Chopra

P-09028929

19250730

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1233

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1234

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1236

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1237

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1229

1235 DIWANSHU BATHLA

1238 SACHIN THAKUR

P-12448582

P-12448595

19250731

19250732

1239
1240 Rajat Vohra

P-10033096

19250733

1241 Manoj Kumar Dalal

P-07025243

19250734

1242 Gaurav Arora

P-05019506

19250735

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1243

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1244

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1245 Peeyush Sharma

P-11034627

19250736

1246 Rajesh Narain

P-04017875

19250737

1247 Sanchit Nagar

P-08028401

19250738

1248 Nimit Ailawadi

P-08026438

19250739

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1249

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1250

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1251 Harsh -- --

P-07024354

19250740

1252
1253 Farhan Hussain Khan

P-05019065

19250741

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1254 Bhoopendra Singh

P-11033734

19250742

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

38

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Paper

Air Craft

Exam Date

1255

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1256

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1257 Aayush Chaudhary

Computer No.

P-08027881

Roll Number

19250743

1258
1259
1260 Esha Kapila

P-08026515

19250744

1261 Gopesh Kashyap

P-08027917

19250745

1262
1263 Sagar Gupta

P-10033082

19250746

1264

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1265 Kritika Arora

P-06022425

19250747

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1266 Varun Rawat

P-11034384

19250748

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250753

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250754

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1267
P-08026360

19250749

P-09029273

19250750

1270 Rhythm Rajiv Vyas

P-05020184

19250751

1271 SONU

P-12448734

19250752

1268 Mukesh Kumar Singh


1269

Mahersalal Ash Bhas Rajiv


Singh

1272
1273 Shrikant Vinod Surve

P-09029226

1274
1275 Saif Sami

P-08026723

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1276

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1277

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1278 Vijay Chand Katoch

P-06021481

19250755

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1279 Shrikant Verma

P-11034083

19250756

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1280

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1281

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1282 Rameez Mushtaq .

P-10032676

19250757

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1283 Rudraksh Talwar

P-11034574

19250758

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1284 Debasish Mazumdar

P-08026738

19250759

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11034268

19250760

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1285

Sandeep Kumar
Chaudhary

1286
1287 Varun Mishra

P-08025679

19250761

39

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

1288

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1289 Nikita Brijwal

P-10031512

19250762

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1290 Vishwas Nandal

P-10031607

19250763

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250764

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1296

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1297

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1291 Dinesh Singh

P-11034267

1292
1293 Saurav Kumar Singh

P-11033823

19250765

1294
1295 Arun Singh Chauhan

P-08028901

19250766

1298 Sunil Reddy Allam

P-09029342

19250767

1299 Varun Satyendra Rawal

P-06022287

19250768

1300 Gursimran Singh Sandhu

P-08026721

19250769

CPLG (3) Air Regulation

1301
1302 Rahul Ashok Sangani

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

P-08026899

19250770

1303

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1304 Sameer Sadana

P-92001636

19250771

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1305 Bikramjit Pradip Ganguly

P-11033837

19250772

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1306 Deepak Vaish

P-11033752

19250773

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1307 Digvijay Singh

P-11034587

19250774

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1308 Atif Azim Ansari

P-10031921

19250775

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1309 Sidharth Toor

P-09030805

19250776

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1310 Kunal Lalwani

P-11034667

19250777

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1311 Amar Jeet Singh

P-11034010

19250778

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1312
1313 Sameer Goel

P-11033213

19250779

1314

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1315 Brijesh Singh Chauhan

P-07023998

19250780

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1316 Ashish Soni

P-99014226

19250781

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1317 Jayant Jaiswal

P-08028048

19250782

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1318 Keet Randhawa

P-08027571

19250783

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1319 Mansi Kaul

P-08027000

19250784

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1320

40

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

1321 Vineet Soni

P-06022374

19250785

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1322 Raymond Rohit Tigga

P-08026199

19250786

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1323 Ranjan Deep Khurana

P-92001368

19250787

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1324 Utkarsh Arya

P-09030535

19250788

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1325 Tejas Ajit Anita Chonkar

P-07025114

19250789

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1326 Kailash Devendra Dwivedi

P-11033592

19250790

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250797

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250798

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1327
1328 Parth Malhotra

P-10032557

19250791

1329 Laqshya Kohli

P-09030653

19250792

1330
1331 Rashmi Sharan

P-06021690

19250793

1332 SAURABH VASISHT

P-12447802

19250794

1333 Nikhil Kukreti

P-08027205

19250795

1334 Harish Yadav

P-11033830

19250796

1335
1336 Navneet Singh Anand

P-99014356

1337
1338 Abhishrut Aseem

P-11034575

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

CPLCG (2) Air Regulation

1339
1340 Yugal Ratre

P-99014327

19250799

1341 Balkaran Singh Dhaliwal

P-10033039

19250800

1342 Neha Chaudhary

P-08027329

19250801

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1343

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1344

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1351

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1352

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1345 Avinash Kumar

P-93004780

19250802

1346
1347 Amar Verma

P-08026889

19250803

1348 Harsh Bharti

P-08026428

19250804

1349
HERSCHEL LALIT
1350
MAKHIJA

1353 Sudhanshu Mishra

P-12448789

P-07024152

19250805

19250806

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

41

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

1354
1355 Srivatsa Seshadri

P-07025024

19250807

1356 Jaideep Rehal

P-07025071

19250808

1357
1358 Shubhra Yadav

P-06022882

19250809

1359 Jivesh Goyal

P-10032371

19250810

1360 Shami Daveshar

P-08025731

19250811

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

1361
1362
1363 Reman Tirkey

P-03017071

19250812

1364

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1365 Amit Himanshu Minz

P-03017084

19250813

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1366 Rikshit Rohilla

P-11034646

19250814

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1367 Lalit Baisoya

P-11034269

19250815

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1368 Parasmeet Singh

P-11034272

19250816

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1369 Kartik Oraon

P-03017073

19250817

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1370 Veeresh Sharma

P-08027094

19250818

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1371 Abhishek Choudhary

P-11034435

19250819

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1372
1373 Shalu Yadav

P-09031387

19250820

1374
1375 AMIT KUMAR

P-12448579

19250821

1376 Vijay Bahadur

P-94008494

19250822

1377
RUTWIK RAVINDRA
NARSALE

P-12448722

19250823

1379 MALVIKA RUDINGWA

P-12448136

19250824

1380 Amit Sharma

P-09031052

19250825

1378

1381
1382 Neepun Salaria

P-05019828

19250826

1383

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1385 Prashant Upadhyay

P-11033697

19250827

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Aftab Mohan Singh


Dhingra

P-04017724

19250828

ATPLG (1) Air Navigation

1384

1386

42

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1387 Greesh Gautam

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-05018938

19250829

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250832

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250833

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1388
1389 Sandeep

P-10032778

19250830

1390 Anil Sangwan

P-02016202

19250831

1391
1392 Karl Percy Dubash

P-05018853

1393
1394
1395 Joginder Singh Shokeen

P-99014522

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (1) Air Navigation

1396
1397 Kuldeep Singh Juneja

P-06021662

19250834

1398 Vidur Bangia

P-07025196

19250835

1399 Shiv Kumar Kapur

P-07024947

19250836

1400 Mohd Arshi

P-10032640

19250837

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1401

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1402

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250838

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1403 Prateek Chauhan

P-10032524

1404 Gurvinder Singh .

P-10031632

19250839

1405 Krishan Kumar Sharma

P-07024299

19250840

1407 JAYANT BANSAL

P-12448643

19250841

1408 Kanwardeep Singh

P-09030669

19250842

1409 Zoravar Singh Natt

P-10031857

19250843

1410 Sudhir Kumar

P-00015098

19250844

1411 LALIT KUMAR

P-12448232

19250845

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1412 Rina . Bhalla

P-04017369

19250846

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1415

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1416

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1418

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1419

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1406

1413
1414 ZUHER ABBAS

1417 Preeti Selvarajan

P-12448469

P-08025739

19250847

19250848

43

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

1420 Baljeet Singh

P-08026391

19250849

1421 Nitin Tyagi

P-10032404

19250850

Paper

Air Craft

Exam Date

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

1422
1423 Deepan Sondhi

P-10032394

19250851

1424 Manoj Kumar

P-09029687

19250852

1425
1426 P Shishir Kumar

P-11034014

19250853

1427
1428

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Exam Time

1432 Manav Gill

P-06021160

19250856

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1433 TANAYA VIJAYVARGIA

P-12448532

19250857

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1434

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1435

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1429 Deepanshu Baranwal

P-10032615

19250854

1430 Akanksha Nehra

P-08027966

19250855

1431

1436 Udit Narula

P-09029894

19250858

1437 Rohanneet Singh Raina

P-10033125

19250859

1438 Milan Priyakant Patel

P-10032369

19250860

1439 Lakshya Shastry

P-08027436

19250861

1440 Ashwani Kumar

P-05020387

19250862

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1441

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1442

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1443 Avinash Kumar Singh

P-09031239

19250863

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1444 Nikhil Dutta

P-09029952

19250864

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250865

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1445
1446 Satya Parkash

P-09030880

1447 Gurvinder -- Singh

P-06022157

19250866

1448 Gaurav Sharma

P-08025516

19250867

ATPLG (1) Air Navigation

19250868

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1449
1450 Gaurav Kabra

P-09030544

1451
1452

RAGHUNATH
MESTHRIKADU

P-12448670

19250869

44

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250870

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1453
1454 Rohit Sehrawat

P-07024079

1455

Exam Time

1457 Ravi Khatri

P-11034355

19250871

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1458 Pranav Chhabria

P-06021723

19250872

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1459 Sakshi Gupta

P-05020751

19250873

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1456

1460
1461 Yangchan Dolkar

P-05019530

19250874

1462

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1463 Shraddha Prafull Patil

P-08027147

19250875

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1464 Nishant Dhar

P-05019239

19250876

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1466 Pallavi Singh

P-07025226

19250877

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1467 Sovit Yadav

P-10032274

19250878

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1465

1468 Satyam Somyadarshi

P-08027139

19250879

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

1469 SHOBHIT NATH SHARMA

P-12448133

19250880

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1470 Shonith Raghu Poojari

P-10031641

19250881

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1471

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1472

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250882

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1473 Feroze Kapoor

P-10031510

1475 Gaurav Madhav Sharma

P-09030509

19250883

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1476 Nasir Zahir Ahmed

P-05019074

19250884

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1474

1477
1478 TANMAY AGRAWAL

P-12448100

19250885

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1479 Nitin Anil Welde

P-02016251

19250886

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250888

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250889

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1480
1481 Neeraj Yadav

P-05018883

19250887

1482
1483 Raj Vashisht

P-08027111

1484
1485 Vaibhav Pratap Singh

P-03016660

45

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250890

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1486
1487 Randeep Singh

P-08028083

1488

Exam Time

1490 Amik Singh Soodan

P-10032647

19250891

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1491 Swapnil Navanath Rajguru

P-11033719

19250892

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1489

1492
1493 Samarth Trehan

P-10033102

19250893

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1494 VIKAS PAREEK

P-12447944

19250894

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1495 Gagandeep Singh Bal

P-08028451

19250895

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1496 Kunal Jadhav

P-06021438

19250896

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1497 ABHISHEK YADAV

P-12448569

19250897

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250900

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250901

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1498
1499 Ritesh Malhotra

P-05019966

19250898

1500 Prince Gulati

P-08026482

19250899

1501
1502 Amit Gautam
1503 DHRUV ANAND

P-10032417
P-12448285

1504
1505 Deepak Dahiya

P-08027872

19250902

1506
1507 Anand Mohan Singh
1508

MICHAEL DIMITRIOS
GAVAKIS

P-95010552

19250903

P-12448764

19250904

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

1509
1510 Achin Vig

P-08028846

19250905

1511
1512 Nilesh Nilay
1513 Anish Goel
1514

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Parvateshwar Singh
Dhillon

1515 Debi Prasad Chinhara

P-08026554

19250906

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (1) Air Navigation

P-09029769

19250907

P-07024946

19250908

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

P-11034514

19250909

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1516
1517 Chirag Ashok Nagpal

P-05018766

19250910

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1518 Shourabh Debnath

P-08026794

19250911

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

46

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Paper

Air Craft

Exam Date

1519

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1520

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250912

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250913

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1521 Sidharth Satish Sethi

Computer No.

P-09030799

Roll Number

1522
1523 SHIVAM GARG

P-12448348

1524
1525 GAURAV GUPTA

P-12447887

19250914

1526
1527 Kunal Duggal

P-10032704

19250915

1528 Karan Sindhu

P-08027115

19250916

1529
1530 Rishika Singh
Swapnil Pravinkumar
Macwan
Azhar Khan Iqbal Khan
1532
Khokhar
1531

P-05019298

19250917

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11034339

19250918

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11034345

19250919

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250920

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1533
1534 Vidhi Dinesh Patel

P-06021771

1535
1536 PREM KUMAR

P-12448711

19250921

1537 Sunita Sharma

P-92002536

19250922

ATPLG (1) Air Navigation

1538
1539
1540 Jasvinder Kumar

P-10032691

19250923

Prashant Mohan
Srivastava

P-08025532

19250924

P-12448292

19250925

1541

1542 ANUJ GOEL

1544 Adnan Saleem


AMRIT SHAHBAZ SINGH
JOHAL
Rethesh Chandrahas
1546
Mendon
1545

1547 Arshad Ashraf Lulania


1548 Harjinder Singh

P-05018972

19250926

P-12448353

19250927

P-09030948

19250928

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

P-11034338

19250929

CPLG (1) Air Navigation

P-08026125

19250930

1549
1550 Arjun Dhawan

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

1543

1551

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

P-11033733

19250931

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

47

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

1552 Parimal Pranav Dave

P-11034069

19250932

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1553 Jayant Singh

P-96011612

19250933

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250934

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1558

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1559

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250937

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250938

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1554
1555 SAURAV KUMAR

P-12448447

1556
1557 Saurabh Kumar

1560 VISHAL SOOD

P-10033117

P-12448794

19250935

19250936

1561
1562 Balraj Sardana
1563 AAYUSH JAIN

P-08028056
P-12448475

1564
1565 Sunil Narwal

P-07024887

19250939

1566 Arvind Kumar

P-06022502

19250940

1567 Ankit Kharbanda

P-08027003

19250941

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1568

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1569

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1570

Shubham Vijay Kumar


Saini

P-11034336

19250942

1571 Tapas Maity

P-08028453

19250943

1572 Maulik Jayantibhai Patel

P-05020183

19250944

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1573 Manish Khatkar

P-09029631

19250945

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1574 Shiraz Baig

P-09029111

19250946

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1575 Narinder Salaria

P-09029028

19250947

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1576 Parthik Devendra Barad

P-08027820

19250948

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250949

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250950

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1577 Aseem Kapur

P-08027405

1578
1579
1580 Sidhant Bhalla

P-09031378

ATPLG (1) Air Navigation

1581
1582
1583 Suneet Kashyap

P-08028709

19250951

1584 Manish Jha

P-06022508

19250952

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

48

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1585 Yatan Sharma

Computer No.
P-10032646

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

19250953

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1586
1587
1588 Zeeri Linda

P-08028447

19250954

1589 Tushar Janardan

P-09029161

19250955

1590

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1591 Shailesh Trivedi

P-08027091

19250956

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1592 Chandan Sinha

P-08028394

19250957

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1593 Abhinav Tiwari

P-09028981

19250958

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1600

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1601

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1594
1595
1596
1597 AKSHAY RATHI

P-12448785

19250959

1598
1599

Preet Mohinder Singh


Aulakh

P-05020119

19250960

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1602 CHITRA DILIPBHAI PADIA

P-12448330

19250961

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1603 Sarun Sunil Thomas

P-11033329

19250962

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1604
1605 YUDHVIR RATHEE

P-12448271

19250963

1606
1607 Shivani Amarbhai Barot

P-10032752

19250964

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

EBENEZER PRAVEEN
1608
PIAREJEE

P-12447896

19250965

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250970

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19250971

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1609
1610 MOHIT GOHRI
1611

Prathamesh Vivek
Mahajan

P-12448290

19250966

P-11033534

19250967

1612 Uma Choudhary

P-10031871

19250968

1613 Digvijay Bhatt

P-09030841

19250969

1614
1615 MANISH GOPAL

P-12447976

1616
1617 Deepinder Kaur Randhawa

P-08027116

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

49

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

1618 Riyaz Rauf Shaikh

P-09030859

19250972

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1619 Jaskirat Singh

P-11034398

19250973

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250975

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19250976

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1620
1621 Ramanbir Singh Mahal

P-11034328

19250974

1622
1623 NIKHIL KUMAR

P-12447860

1624
1625 Saurabh Kumar Sharma

P-10032633

1626

Exam Time

1627 Aditya Vikram Singh

P-05018479

19250977

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1628 Anubhav Jagdish Prasad

P-09030764

19250978

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Dhiman Saileshbhat
1629
Trivedi

P-10031565

19250979

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1630 Anand Suresh Baheti

P-05018993

19250980

1631

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1632 Tapesh Kumar

P-11033766

19250981

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1633 Naval Kishore Taneja

P-07024605

19250982

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1634 Himotosh -- Chakraborty

P-08028599

19250983

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1635 Abhinav Singh Budhwar

P-05020576

19250984

1636
1637 Sayali Hemant Gosewade

P-11033259

19250985

1638

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1639 Saurabh Gahlot

P-09030713

19250986

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1640 Arpit Cairae

P-09029663

19250987

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1641 VISHAL SINGH

P-12448096

19250988

CPLG (2) Aviation


Meteorology

1642 Kumar Lauv Gupta

P-11034594

19250989

CPLG (1) Air Navigation

1644 Johnson Kantilal Solanki

P-05018607

19250990

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

JAYANT MADHUKAR
1645
BARGE

P-12447904

19250991

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1646 V. Prasoon .

P-10032638

19250992

1643

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1649

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1650

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1647
1648 UDAY KUMAR CHUKKA

P-12448783

19250993

50

Tue, 12 Feb 2013 11:40:12 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

1651 Ashrit Talwar

P-05019680

19250994

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1652 Suneet Prasant Agarwal

P-97012760

19250995

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1653

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1654

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1656 Subha Batra

P-09029289

19250996

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

1657 ALINA JAVED ALI

P-12448373

19250997

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1655

1658
1659 Dilbagh Singh

P-09031092

19250998

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1660 Vipul Prakash Rajput

P-06022540

19250999

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1667

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1668

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1661
1662 Kshitij Mohan Marol

P-08028887

19251000

1663 Abhishek Bahl

P-02016327

19251001

1664 Vivek Kumar

P-05020239

19251002

1665
1666 SARANJIT SINGH

1669 Manoj Kumar Sharma

P-12448397

P-04017614

19251003

19251004

1670
1671 Anjali Patil

P-10032293

19251005

1672
1673 HARSH OBEROI

P-12448432

19251006

1674
1675 Puneet .

P-10033052

19251007

1676
1677 Ruchi Tiwari

P-11033393

19251008

1678
1679 Naman Jain

P-10032736

19251009

1680

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1681 Krutika Singhal

P-10031995

19251010

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1682 Siddharth Shankar Saklani

P-10031440

19251011

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1683

51

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1686

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1687

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1684
1685 Tejeshwar Singh Chauhan

P-06021660

19251012

Exam Time

1688 Laksh Chadha

P-11034041

19251013

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1689 Suyash Saurabh

P-04017288

19251014

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1690 Aman Choudhary

P-11034471

19251015

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1691 Manish Dudeja

P-08026530

19251016

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251017

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1696

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1697

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1692
1693 ACHAL MADAAN

P-12448651

1694
1695 Vikas Vij

P-93004435

19251018

1698 AKASH MANDAL

P-12448581

19251019

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1699 JAIDEEP SINGH SOBTI

P-12448425

19251020

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1700 Sejal Panwar

P-07024178

19251021

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251022

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1701 ISSAC JOSEPH

P-12448774

1702
1703 Vineet Kumar

P-05018750

19251023

1704 Harpreet -- Kaur

P-08027787

19251024

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1705 Gurdeep Singh Tiwana

P-05018665

19251025

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

1706 Shruti Singh

P-11034290

19251026

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1707 Neelyansha Jain

P-10032426

19251027

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1708
1709 Jaiveer Phogaat

P-05020065

19251028

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1710 Amrita Singh

P-11034515

19251029

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251030

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1711 RINCHEN TUNDUP

P-12448115

1712
1713 Harshen Desai

P-08027206

19251031

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1714 Rajat Sharma

P-11033997

19251032

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1715
1716 ANUP SINGH

P-12448508

19251033

52

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

1717

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1718 Ashish Goel

P-05020386

19251034

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

1719 KUNDAN SINGH

P-11447666

19251035

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1720
1721

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1722 Rohan Mago

P-09030223

19251036

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

1723 Lalit Sehgal

P-11033417

19251037

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1724 VARUN ANAND

P-12448483

19251038

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1725 Vikas Bazaz

P-09030746

19251039

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251041

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251042

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1734

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1735

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251044

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19251045

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1726
1727 YASHAS PAMIDI

P-12448692

19251040

1728
1729 Akash Deep

P-04017439

1730
1731 Sahil Pasricha

P-09029805

1732
1733 Sarthak Gahlaut

1736 Siddhant Kapoor

P-11034349

P-10032334

19251043

1737
1738
1739 Chirag Gupta

P-08026576

ATPLG (1) Air Navigation

1740
1741
1742 Ridhima Monga

P-08027232

19251046

1743 ISHMEET KAUR VIG

P-12448527

19251047

1744
1745 Puneet Solanki

P-07025066

19251048

1746

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1747 Anukul Soni

P-11034580

19251049

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1748 SEEMA JINDAL

P-12448751

19251050

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1749 Niraj Sharma

P-10032686

19251051

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

53

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

1750 Dama Harish Parikh

P-11033503

19251052

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1751 Ajay Kumar .

P-11033993

19251053

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1752 Rohit Prem Bajpai

P-11034363

19251054

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1755

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1756

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1753
1754 Abhimanyu Ray

P-11033425

19251055

KHUSHBU AMBALAL
1757
PARMAR

P-12448113

19251056

1758 Akshat Saxena

P-09030197

19251057

1759
1760 SHIKHA NAIDU
1761 Binti Anil Kumar Sharma

P-12448515
P-06020945

19251058
19251059

1762

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1763 MAYANK WADHAWAN

P-12448514

19251060

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1764 Yash Sidhu

P-08027169

19251061

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1765 SUJITH PILLAI

P-11447729

19251062

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1766 JITIN PRASAD

P-12448479

19251063

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1767

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1768

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1769 AMAN DHALL

P-12448489

19251064

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1770 SHIVRAJ SINGH

P-12448487

19251065

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1772 Deepak Joseph

P-07024726

19251066

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1773 Vishal -- Chouhan

P-08028793

19251067

CPLG (1) Air Navigation

1774 Ankit Rajeev Trivedi

P-05019143

19251068

1771

1775

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

1776 Dilroop Sandhu

P-09031141

19251069

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1777 Arshdeep Kaur

P-08028182

19251070

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1778
1779 Nikhil Mehta

P-06022613

19251071

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1780 Shwetaank Talwar

P-09030903

19251072

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1781

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1782

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

54

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1783 Sherdeep Singh Matta

Computer No.
P-06022826

Roll Number
19251073

1784
1785 Ajeet Verma

P-11033670

19251074

1786
1787 Mohit -

P-11034265

19251075

1788
1789

VIPUL KUMAR
BRIJMOHAN TARETIA

P-12448478

19251076

Paper

Air Craft

Exam Date

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1790 Devesh Singh

P-06023532

19251077

1791 Kabir Singh Sekhon

P-11034116

19251078

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1792 Nipun Khullar

P-11034415

19251079

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1793 PAUL JOEL VICTOR

P-12448691

19251080

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1794
1795 Deepanshu Bhardwaj

P-11033938

19251081

1796 Neha Dagar

P-09029247

19251082

1797 Chetanya Pradeep Sharma

P-10032637

19251083

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

1798 Kamlesh Kumar Meena

P-10032525

19251084

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1799 Leher Katoch

P-08028917

19251085

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251086

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1800 Aarshdeep Singh

P-07024725

1801
1802 Ganesh Rajaram Ghasti

P-08028621

19251087

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1803 Alton Nongthombam

P-05020357

19251088

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1814

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1815

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1804 Arjun Seth

P-07025159

19251089

1805
MEHAKJOT KAUR
1806
DHINDSA

P-12448088

19251090

CPLCG (2) Air Regulation

1807
1808 Shashank Singh

P-10032802

19251091

1809 Mukesh Kumar

P-97012052

19251092

1810
1811

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

KAUSHAL NAVNEET
PATEL

P-12448534

19251093

1812
1813 Himanshu Prakash Murty

P-08026818

19251094

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

55

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1816 Rajender Singh .

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-11033397

19251095

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1817
1818 Ashok Pande
1819 Ankit Bhatnagar

P-11034447
P-04017705

19251096
19251097

1820
1821 Geetika Chand

P-93005607

19251098

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1822

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1823

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19251099

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251100

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1824 Vishal Anant Rao Bangre


1825 Yash Anand

P-11034151
P-07025130

1826
1827 Saumya Sharma

P-09030087

19251101

1828
1829 Vimaldeep Singh .

P-11034320

19251102

1830 SHREYA SURESH

P-12448612

19251103

1831 Achint Khurana

P-07024709

19251105

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1832

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1833

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1834 Gurmanbir Singh Sandhu

P-09030316

19251106

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1835 Jasbir Singh .

P-09031248

19251107

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1836 Siddharth Sharma

P-11033211

19251108

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1837 Inabo Yeptho

P-10032071

19251109

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1838
1839 Ankit Mehta

P-10032001

19251110

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1840 Attinderpal Singh .

P-11033185

19251111

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1841

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1842

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1843 Vinod Kumar Gahlot

P-10031490

19251112

1844
Rohan Mukesh
1845
Maheshwari

P-08026464

19251113

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1846 Amarpreet Singh

P-09029293

19251114

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Pankaj Prabhudayal
1847
Chaudhary

P-10031848

19251115

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1848 Pallav Sobti

P-10032680

19251116

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

56

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

1849 Ishan Khajuria

P-06021042

19251117

1850 Punav Prasad Godbole

P-08025393

19251118

1851 Vidyanand Yadav

P-01015362

19251119

1852 Neeraj Singh Yadav

P-05018639

19251120

1853 Harshada Sanjay Rasam

P-08026361

19251121

1854 Jaswant Kaur

P-99014506

19251122

1855

Paper

Air Craft

Exam Date

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (2) Air Regulation
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Exam Time

1856 Kiran Dhingra

P-99014341

19251123

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1857 Ishan Sharma

P-08026509

19251124

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1858 Naveen Kapil

P-92000258

19251125

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1859 Shalabh Pratap Singh

P-11034035

19251126

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1860
1861 Kunaz Kersi Kapadia

P-95009408

19251127

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1862 Vaibhav Gopal Gore

P-11034112

19251128

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1863

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1864

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1865
1866 Romil Jain

P-08026229

19251129

1867 Vijay Bharati Sethi

P-05019928

19251130

1868
1869 Manish Luthra

P-11034647

19251131

1870 Pradeep Gocher

P-09030137

19251132

1871 Ashish Sharma

P-03016575

19251133

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

1872
1873
1874 Sumit Malik

P-08027870

19251134

1875 Shruti Verma

P-11033203

19251135

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

1876
1877 Gunpreet Singh Khurana

P-08028292

19251136

1878 Rahul Gupta

P-07024902

19251137

1879 Anurag Khari

P-10032015

19251138

1880 Divijraj Thakran

P-09030761

19251139

1881 Anmol Singh Mann

P-08028528

19251140

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

57

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1882 Kuldeep Singh Bhardwaj

Computer No.

Roll Number

P-96010726

19251141

1883 Sweta Sinha

P-08028473

19251142

1884 Dhruv Arya

P-05018851

19251143

1885 Satyam Singh Patel

P-07024723

19251144

1886
1887 Gurneet Singh Sethi

P-02015848

19251145

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (1) Air Navigation

1893 Binay Kumar Nishchal

P-96011614

19251149

1894 Adhiraj Rajan Lokegaonkar

P-10032698

19251150

1895 Mohit Pradeep Kumar

P-05018167

19251151

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

19251152

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1888
1889 Dau Dayal Sharma

P-09030237

19251146

1890 Ronny Singh

P-09029678

19251147

1891 Sanchit Mittal

P-09028960

19251148

1892

ATPLG (1) Air Navigation

1896
1897
1898 Mayank Yadav

P-05020577

ATPLG (1) Air Navigation

1899
1900
1901 Raj Kumar

P-08026538

19251153

1902 Himanshu Shekhar

P-05020332

19251154

ATPLG (1) Air Navigation

1903
1904
Amarpal Singh Baldev
1905
Singh Rhandhawa

P-05019750

19251155

1906 Niraj Rameshbhai Patel

P-02016168

19251156

1907
1908 Mohit Issar

P-00015279

19251157

1909
1910 Rashmi Merum

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

P-04017714

19251158

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1911

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1912

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1913 Pooja Sharad Vyas


1914

P-08028185

19251159

58

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Air Craft

Exam Date

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251162

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251163

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251164

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19251165

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1915 Amandeep Singh

P-08028779

19251160

1916 Shivani - Kulkarni

P-06023428

19251161

1917
1918 Gogoi Ashim

P-93003825

1919
1920 Tarun Kumar

P-93004541

1921
1922 Ashok Dhudidas Makwana

P-93006037

1923
1924
1925 Gautam Sood

P-96010697

1926

Paper
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

1927 Rohit Gupta

P-10032981

19251166

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1928 Zainul Aabedin Khatani

P-08026568

19251167

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251168

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1929
1930 Saurav Khajuria

P-06022461

1931
1932 Takdeer Kaur Gill

P-09031196

19251169

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1933 Amandeep Singh Kalsi

P-10031738

19251170

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1936

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1937

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1934
1935 Rajeev Dahiya

1938 Kakishe Sema

P-02016178

P-09031170

19251171

19251172

1939
1940 Sandeep Bordoloi

P-07024193

19251173

1941
P-08028759

19251174

P-10032131

19251175

1944 Piyush Ashit Karira

P-09031287

19251176

1945 Priyanika Beniwal

P-08028014

19251177

1942 Aastha -- Nanda


1943

Bhavik Gajendrabhai
Parsana

1946
1947 Gaurav Pokhriyal

P-11033146

19251178

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

59

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

19251179

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1949

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1950

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1948 Alok Kumar

Dharaben Suresh Kumar


1951
Shroff

Computer No.
P-00015054

P-05019376

19251180

1952
Anupam Chaitanya
1953
Srivastava

P-11033214

19251181

1954 Amit Makhija

P-05019791

19251182

1955
1956 Roopali Singh

P-93003934

19251183

1957
1958 Prasad Sumant Nerurkar

P-08027033

19251184

1959

19251185

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

19251186

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1960
1961 Sanat suhas Lotlikar

P-95009889

ATPLG (1) Air Navigation

1962
1963
1964 Tushar Yadav

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

P-06022506

ATPLG (1) Air Navigation

1965
1966
Saurav Barun Kumar
1967
Chakrabarty

P-09029926

19251187

1968 Bharat . .

P-09030854

19251188

1969 Krunal Narendra Gori

P-11033291

19251189

1970 Abhishek Gupta

P-06021613

19251190

1971 Bhushan Vishnu Roundal

P-09030700

19251191

1972

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Exam Time

1973 Shakti Singh

P-05020256

19251192

1974 Chinmay - Aum Goyal

P-08028895

19251193

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251194

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Madhankumar
1975
Jeghanathrasu

P-10033033

1976
1977 Mritunjay Kumar Singh

P-08027989

19251195

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1978 Jetinder Singh

P-97012749

19251196

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1979

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

1980

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

60

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

1981 Adhish Sunil Agnihotri

Computer No.
P-08027987

Roll Number

Air Craft

Exam Date

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251200

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251201

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251197

1982
1983 Prashant Kalra

P-03016570

19251198

1984
1985 FARID SINGH

P-12447899

19251199

1986
1987 Dharamrajsinh H Gohil
1988 Meghna Kumar

P-09029634
P-09029484

1989
1990 Puneet Kumar

P-94007699

19251202

1991 Sidhant Ajay Dogra

P-08025471

19251203

1992 Dhruv Pande

P-02015895

19251204

1993 Gatik Nanda

P-06023569

19251205

1994
1995 Jimmy George

P-95008861

19251206

1996

Paper
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1997 Ravinder Jit singh Bawa

P-92000297

19251207

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

1998 Varun -- Bhatt

P-08026072

19251208

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

2000 Utpal Das

P-10032073

19251209

2001 Durgesh Arun Kulkarni

P-10032944

19251210

2002 Gaurav Sharma

P-09031330

19251211

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

1999

ATPLG (1) Air Navigation

2003

2005 Bhavanjit Singh Beasley

P-04017908

19251212

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

2006 Sumit Dhankhar

P-08026021

19251213

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

2007

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2008

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2004

2009
2010 AAKANKSHA PATHAK

P-12448202

19251214

2011 Manesh Subramanian

P-06021788

19251215

2012 Akshay Kumar Chauhan

P-08027665

19251216

2013

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

61

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

2014
2015 Harpreet Singh Narli

P-07024984

19251217

2016 Rajeev Mishra

P-04018014

19251218

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2017

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2018

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

2022

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2023

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251225

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19251226

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2019 Vidhi Singh

P-03016657

19251219

2020
2021 Zakir Zaidi

P-09029909

19251220

2024
2025 Raj Mathur

P-94007705

19251221

2026
2027 Sarit Kant Tewari

P-07023704

19251222

2028
2029 Augustine Raju Bernadict

P-03016641

19251223

2030
2031 Amitabh Singh

P-94007230

19251224

2032
2033 Vikram vijay Deep

P-93005608

2034
2035 SHREYASKUMAR

P-12448258

2036
2037 Rajeev Ranjan

P-95010122

19251227

2038
2039 Vikas Bhasin

P-09031371

19251228

2040 Sanjay Gupta

P-97012482

19251229

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

2041
2042
2043 Nidhi - Suri

P-07024421

19251230

2044 Aman Chahal

P-06022500

19251231

2045 Sanjay Birua

P-03016732

19251232

2046

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

62

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2055

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2056

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19251241

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2047
2048 Taruna Khandu Rathod

P-10031682

19251233

2049
2050 Mayur Sood

P-08028338

19251234

2051
2052 Punkit Satija

P-08026101

19251235

2053
2054 Utkarsh Thakur

2057

Dharmendra Kumar
Kanwasiya

2058 Tapan Bhuinya


Nikita Chandrakant
Kapadia
Chirag Harishchandra
2060
Patel
2059

P-09030792

P-11034386

19251236

19251237

P-01015511

19251238

P-05019399

19251239

P-11033882

19251240

2061
2062 Ashish Kumar

P-06021654

2063
2064
2065 Bhuvan Mathur

P-04017327

19251242

2066 Varuna Naval Srivastava

P-05019029

19251243

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

ATPLG (1) Air Navigation

2067
2068
2069 Prateek Arora

P-07024363

19251244

2070 Amritpal Kaur

P-05020647

19251245

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

2071
2072 Jason Charan Preet Singh

P-10032587

19251261

2073 Gazal Dhillon

P-08027965

19251264

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

2074
2075
2076 Rajkumar Hingorani

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

P-97012406

19251269

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

2077

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

2078

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

2079 Shivani Manhas

P-09029534

19251318

63

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

New Delhi

Venue:

C DAC Noida
Centre for Development of Advance Computing, B-30, Institutional
Area, Sector-62, Noida - 201307. Phone - 0120 3063311, 3063312,
3063313

Sr. No

Candidate Name

2080 Aditya Patkar

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-10032997

19251319

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19251320

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

2081
2082 Nishant Rana

P-10031816

64

Exam Time

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

PRABHAKARAN

P-12447946

08250001

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Rachit Bagai

P-07024962

08250002

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

3
4

Akhil Arora

P-05019119

08250003

Prakash Dhruvkumar
Hotchandani

P-04017496

08250004

6
7

ALISHA CHOWDHURY

P-12448168

08250005

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ASHISH

P-11447687

08250006

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

11

M Altamash Zeya

P-10033085

08250007

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

12

Jitendra Kumar

P-11034480

08250008

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

13

Amar Arora

P-96011595

08250009

14
15

Anil Pratap Singh

P-05018298

08250010

16

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17

Manish Kumar

P-06021890

08250011

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

18

Bhaveshkumar Amrutlal
Ardeshana

P-07024828

08250012

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19

Sujith Sunil

P-08025938

08250013

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

20

Dev Prakash Kashyap

P-11034553

08250014

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250016

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

21
22

Deepak Kumar Swain

P-00014819

08250015

23
24

B Sabharigiri Shenoy

P-05018628

25
26

Aakash Tiwary

P-09030108

08250017

27

Pankaj Kumar Murmu

P-03017069

08250018

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

28

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

29

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

30

Sachin Ahuja

P-05020475

08250019

31
32

Upendra Nath Nayak

P-96010978

08250020

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

33

LUKESH RAJ BHATIA

P-12448559

08250021

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

34

CPLG (2) Aviation


Meteorology

Exam Time

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

35

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

36

Arabinda Roy

P-09030893

08250022

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

37

Kawaldeep Singh
Chandhok

P-06021642

08250023

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

38
39

Bidyut Ranjan Pattanaik

P-11034343

08250024

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

40

Amit Srivastava

P-09029590

08250025

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

41

Sukhdev Singh

P-09028967

08250026

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

42
43

Birendra Yadav

P-04018088

08250027

44

Prateek Sharma

P-07024682

08250028

45

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

46

Varun N Srivastava

P-08028772

08250029

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

47

Richa Singh

P-07025113

08250030

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

48

Ashish Kumar Singh

P-10031957

08250031

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

49
50

Naina Kapoor

P-10032161

08250032

54

Shoba Kizkhakara Mani

P-09031410

08250035

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPCG (1) Air Navigation
Comp

55

AKASH KAR

P-12448775

08250036

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

56

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

57

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250037

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

51

Olym Roy

P-08025567

08250033

52

Shiraz Deep Singh

P-08027334

08250034

53

58

ABHAY AGGARWAL

P-12448173

60

Rohan Dev

P-10033089

08250038

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

61

Jagdeep Karmali

P-10033062

08250039

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

62

Vidya Bhushan

P-10032140

08250040

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

59

63
64

Felix Stephen Bhengra

P-10032604

08250041

65

SATOVISA BANERJEE

P-12448273

08250042

66

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (3) Air Regulation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-12447868

08250043

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250044

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

71

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

72

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250047

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250048

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

67
68

Candidate Name
EDWIN SAJU JOSEPH
Karan Nain

P-06022383

69
70

73

ESHAAN KHULLAR

Abhishek Bhardwaj

P-12448550

P-96011306

08250045

08250046

74
75
76

Mahesh Parshotam
Gagwani
Sonot Kumar Digal

P-07024874
P-11034551

77

Exam Time

78

H Lalmuanpuia

P-11034206

08250049

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

79

Aditya Singh Chauhan

P-05019933

08250050

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250051

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250052

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

83

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

84

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

80
81
82

Ausaf Khalil
Ketan Dudeja

John Mohan Lewis

P-09029023
P-08027046

P-05018163

08250053

85
86

Bijayananda Patra

P-11033600

08250054

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

87

Ishaan Kapoor

P-08028074

08250055

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

88

JEET SATRU ANAND

P-12447937

08250056

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

89

Anirban Mukherjee

P-08027438

08250057

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

90

Roshan Chandra Birua

P-03016753

08250058

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

91

Shamim Sk

P-11034670

08250059

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

92

Saloni Gupta

P-07024929

08250060

93
94

Souvik Mondal

P-08026489

08250061

95

RUPJYOTI DEKA

P-12448467

08250062

96
97

Rikki Gupta

P-04017516

08250063

98
99

Pushkar Mishra

P-09031159

08250064

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-11033692

08250065

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250066

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250067

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

109

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

110

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

100

Candidate Name
Soumyadeep Maiti

101
102

Om Prakash Das

103

NAVEEN KUMAR
CHAURASIA

P-09031405
P-12448288

104
105

Venkata K C Pinnamsetty

P-08028038

08250068

106

Saumil Sopan Thorat

P-06022149

08250069

107
108

NITYENDRA SINGH
PANWAR

P-12448184

08250070

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

111

Abhishek Kumar Bhagat

P-11033433

08250071

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

112

Raj Kumar .

P-10033060

08250072

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

113

Atul Anand

P-11033939

08250073

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

114

Shreekant Soren

P-09031225

08250074

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

115

Krishna Ram

P-04017513

08250075

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

116
117

Rik Dasgupta

P-11033153

08250076

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

118

Harilal Bhagat

P-03016813

08250077

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250078

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

119

BANEESH DHIMAN

P-12448401

120
121

Sanjay -- Biswas

P-08027738

08250079

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

122

Vikram Singh Baldev Singh


Kalsi

P-05020648

08250080

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

123
124

Keegan Clyde Menezes

P-06022237

08250081

125
126
127
128

Prabhat Kumar Rambhai


Patel

P-09031082

08250082

129

ABHAY KUMAR

P-12448519

08250083

130

Rajib Chowdhury

P-96011546

08250084

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

131

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

132

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-09028962

08250085

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

135

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

136

Dheeraj Sinha

P-95010401

08250086

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

137

Mousumi Poddar

P-08025773

08250087

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

138

Madhusmitha Murmu

P-10032265

08250088

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

139

Abhishek Diwan

P-08027369

08250089

133

Candidate Name
Shashank Deviprasad
Shrivastava

134

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

142

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

143

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

140
141

BHANU PRATAP VERMA

P-12447917

08250090

144

George Silvester Rajan

P-11034064

08250091

145

Mrigank Verma

P-06022655

08250092

146

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

147

Sunny Saurav Singh

P-10032742

08250093

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

148

SATISH KUMAR YADAV

P-12448456

08250094

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

150

Sunny Peter Mirpagar

P-06022248

08250095

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

151

Mithilesh Kumar

P-07024509

08250096

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

149

152
153

Jai Noel Bharitya

P-07025287

08250097

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250098

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250099

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

154
155

LINCEMON SUNNY

P-11447663

156
157

BHAJAN KUMAR

P-12448403

158
159

Anish Kumar

P-10033107

08250100

160
161

Ruknuddin Farrukh

P-10031671

08250101

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

162

Pranav Dogra

P-05019391

08250102

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

163

RASHMI RANI

P-12448772

08250103

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

164

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

165

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

166

AMIT KUMAR DEVAL

P-12448156

08250104

167

Anchit Navin

P-09029796

08250105

168

Acchay Pratap Singh

P-09029197

08250106

169
170

Dharam Dev Singh

P-08025687

08250107

171

Manish Kumar

P-05019259

08250108

172

Kushal Arora

P-08026954

08250109

173
174

Aurosish Panipatra

P-10032780

08250110

175
176

Rajnish Sinha

P-93005427

08250111

Paper
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

08250114

08250115

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

184

ATPLG (1) Air Navigation

TAPENDER SINGH

P-12448448

185

Afternoon 15:00 Hrs

Afternoon 15:00 Hrs

P-06023122

183

21/02/2013

23/02/2013

Pratik Satyawan Govalkar

182

--

--

181

179

Afternoon 15:00 Hrs

Afternoon 15:00 Hrs

08250113

08250112

20/02/2013

22/02/2013

P-11033207

P-03016442

--

--

Tushar Shah

Sanjay Kumar

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

180

178

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

177

Air Craft

186

RAVNIK SINGH KOHLI

P-12447990

08250116

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

187

Taralim Basistha

P-09030885

08250117

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

188

Leopold Arambam

P-08027577

08250118

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250119

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

189
190

Ritesh Jain

P-08026843

192

Sonali Sinha

P-10032827

08250120

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

193

Santosh Kumar Singh

P-05018441

08250121

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

194

Kushal Clement Sengupta

P-11034588

08250122

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

197

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

198

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

191

195
196

Satyajit Ray

P-95010073

08250123

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

199

Abhik Navin

P-09030251

08250124

200

Chandni Chander Lal

P-10032092

08250125

201

Paper

Air Craft

Exam Date

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

202

Vikram Singh

P-09030388

08250126

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

203

Suvasis Biswas

P-09029184

08250127

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250128

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

205

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

206

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250129

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250130

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

204

207
208

Aishwarya --

Pravin Hasha Vage


Sudhir Bhagat

P-08025996

P-11033927
P-03016812

209
210

Pravish Singh

P-99014357

08250131

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

211

HIMADRI MISHRA

P-12448446

08250132

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

212

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

213

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

216

Shantanu Kumar

P-09029042

08250134

217

RAVI SHANKAR SINGH

P-12448097

08250135

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

218

Gautam Sinha

P-11034015

08250136

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

219

Kaustuv Tapash Chatterjee

P-07024029

08250137

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250140

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

214

Balwinder Singh

P-99014199

08250133

215

220
221
222

Arnab Das

P-09029480

08250138

223

NAZISH KALEEM

P-12448423

08250139

224
225

Dibya Ekka

P-11033412

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

226

SAMEER DHAR DIWAN

P-12448716

08250141

CPLG (2) Aviation


Meteorology

227

Rajiv Singh

P-93002829

08250142

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250143

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

229

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

230

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

228

231

Sukanta Sarkar

SUPREET NANDY

P-00015063

P-12448739

08250144

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No
232
233

Candidate Name
Asecho Phinyo
Pratik Prajapati

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-10031885

08250145

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250146

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250147

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250148

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250149

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-08026343

234
235

Sanboklang Lyngton
Thangkhiew

P-10032459

236
237

VINOD RAO NIKKAM

P-12448132

238
239

Kuntak Dutta

P-11034118

Exam Time

240

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

241

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

UMESH KUMAR THAKUR

P-12448124

08250150

242
243

Pravin Pandhari Tayde

P-10032671

08250151

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

244

JUNED HAZRA

P-12448491

08250152

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

245

Faroukh P Mogrelia

P-93005432

08250153

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

246

Pravinraje Anandrao
Pathane

P-94006593

08250154

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250156

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

247
248

RAHUL KUMAR

P-12448378

08250155

249
250

Akaljot Singh Grewal

P-06023502

252

MOHD. SHAHZAD

P-12447954

08250157

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

253

Abhisek Nayak

P-08025885

08250158

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

254

Ushnish Acharyya

P-08025491

08250159

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

251

255

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250160

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-94007821

08250161

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448074

08250162

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

260

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

261

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

263

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

264

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

256
257

Kuldeepsinh Ajitsinh
Zankar

P-04017595

258

Sunil Kumar Gupta

259

VIKASH LAKRA

262

Harshit Horo

P-03017076

08250163

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

08250164

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

266

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

267

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

265

Candidate Name
Rajiv Kumar

Computer No.
P-94008110

Exam Time

268

Vinit Kumar Jurel

P-95009935

08250165

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

269

Sundeep Chopra

P-07024503

08250166

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

270
271

Manoj Kumar Jajodia

P-06021876

08250167

272
273
274

Ritesh Sood

P-08026024

08250168

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

275

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

276

08250169

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Apurv Arya

P-99014410

277
278
279

Dipankar Malo

P-09030008

08250170

280

Abhinay Shaw

P-09029230

08250171

ATPLG (1) Air Navigation

281

289

Swagat Kumar Mohanty

P-08027637

08250176

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

290

Vijaya Durga Prasad


Kasturi

P-06022021

08250177

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

282
283

Harshitha Gavulla

P-07025057

08250172

284
285

Debraj Dasgupta

P-03016977

08250173

286

Kush Kaul

P-08025481

08250174

287

Safdar Imam

P-93003931

08250175

288

291
292

Ashish Tandon

P-05018862

08250178

293

Manyuman Mitra

P-94007263

08250179

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

08250180

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

08250181

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

294
295

Pragati Nath Sarkar

P-97012841

296
297

Gaurav -- Upadhyay

P-07023651

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Kolkata

Venue:

National Institute of Fashion Technology


NIFT Campus, Ministry of Textile, Govt of India, Block-LA, Plot-3B,
Near 16 No. Tank, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700098.

Sr. No
298

Candidate Name
Yuvraj Singh Tewatia

Computer No.
P-07024950

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

08250182

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

299

301

Shamit Biswas

P-06021885

08250183

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

302

Apurva Suresh Kumar


Maske

P-06023427

08250184

ATPLG (1) Air Navigation

300

303

Xytiz Saraf

P-10033006

08250186

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

08250187

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

08250185

304
305

Ishan Jaspal

P-08025761

ATPLG (1) Air Navigation

306
307
308

Sakshi Sharma

P-07023731

ATPLG (1) Air Navigation

309
310
311

Navneet Moorthy

P-08026263

08250188

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

312

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

313

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

ASHWIN MOHANRAJ

P-12448251

10250001

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Mathews Mammen

P-04018028

10250002

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Ali Mohammad

P-98013976

10250003

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

4
5

Viveka Vardhan Bantu


Ramuloo

P-97012262

10250004

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Sheik Khalid Shajahan

P-10031750

10250005

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Aneesh Suresh Hareet

P-05020241

10250006

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250008

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

8
9

MOHAMMED ADNAN
HUSSAIN

P-12448471

10250007

10
11

Sunil Kumar Jogaraju

P-07024530

12
13

Rekha Agarwal

P-93005405

10250009

14

JIBIN JOSEPH

P-12448357

10250010

15
16

Nikhelesh Sharma
Vangipurapu

P-09029090

10250011

17
18

Ronald Levis Vuppala

P-11034191

10250012

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19

Ruthvik Reddy Katanguri

P-11034353

10250013

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

26

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

27

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

20
21

AMIT ARVIND

P-11447760

10250014

22

Vijay . Kumar

P-08026208

10250015

23

Sashanka Sai Kakarala

P-93004393

10250017

24
25

ZOHAIRE SHAHRIYAR
MISTRY

P-12448362

10250018

28

Kedar Babu Parashar

P-08028726

10250019

29

Avinash Mula

P-09028963

10250020

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

30

Ajay Kumar Tarlapally

P-05020624

10250021

31

Shashi Bushan Reddy


Donthiri

P-05020610

10250022

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

32

Praveen Kumar Sarkar

P-09031215

10250023

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

33

Prachi Tanji Khanvilkar

P-11033324

10250024

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-11033283

10250025

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250029

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250030

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

50

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

51

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

52

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

34

Candidate Name
Rahul Murlidhar Suke

35
36
37

Majid Syed

P-09029312

10250026

38

Proddatur Har Shak Reddy

P-05018453

10250027

39
40

Vijesh Pidakkal

P-09031010

10250028

41
42
43

Pradnya Madhukar Kasbe


Adarsh Kumar

P-06021088
P-05019695

44
45
46

Amit Dabral

P-05018693

10250031

47

PRANEETH SUNDRU

P-12447825

10250032

48
49

Amandeep Singh

P-11034181

10250033

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

53

Maqbool Kharkrang

P-08028862

10250034

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

54

David Debbarma

P-08028305

10250035

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

55

Praveen Kumar Kocherla

P-06021532

10250036

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250037

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

56
57

Anvesh Gorrepati

P-07024884

58

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

59

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250038

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

60

Tushar Sanduja

P-09030149

61

Shravan Anantharaman

P-11033666

10250039

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

62

Venkateswara Rao Malaoi

P-11034377

10250040

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

63

Vignesh Kumar Babu S

P-10032821

10250041

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

64

Rohil Tewari

P-09031382

10250042

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

65
66

DATTA SIVA NAGENDRA


BABU GUDE

P-12448122

10250043

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

67

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

68

Sriram Kumar Kotha

P-08026593

10250044

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

69

JOHNSON NIKHIL PAUL

P-11447705

10250045

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

70
71

Atul Chanppa Here

P-10032776

10250046

72
73

Vamshi Manas Navuduri

P-07024904

10250047

74

Exam Time

75

AJAY CHENIGUNTA

P-12448545

10250048

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

76

Hemanth Boda

P-10031648

10250049

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

77

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

78

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

79

JAGAPATHI BABU
JAMPALA

P-12448677

10250050

80
81

Bharath Gunta

P-09030721

10250051

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

82

Varun Kumar Mandagadda

P-08027700

10250052

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250053

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

83
84

Joshva Vasanth Sikhamani

P-11033559

85

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

86

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Shailendra Bhardwaj

P-04017990

10250054

87

10250056

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

91

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

92

Rahul Thummalur

P-09030708

10250057

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

93

Anirudh Jagannath C

P-10032696

10250058

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

94

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

95

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

96

10250059

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250060

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

88

Ravi Kiran Reddy Bathula

P-08027897

10250055

89
90

FARHAN AHMED KHAN

Raja Sekhar Boppana

P-12447830

P-05019189

97
98
99

Harpal Singh Gill

P-07025352

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No
100

Candidate Name
Vijay Singh Shokeen

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-10031809

10250061

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

101
102

Exam Time

104

Anirudh Vadapally

P-09030402

10250062

105

Rahul Paruchuri

P-09029482

10250063

106

Preetham Vijay Kumar


Jonnalagadda

P-09031249

10250064

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

107

Magesh Kumar R

P-09031295

10250065

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

108

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

109

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

103

110

Arjun Mehta

P-11033832

10250066

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

111

Praneet Kumar Nanduri

P-09029757

10250067

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

112

Sreekanth Reddy Padala

P-08026252

10250068

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250069

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250070

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

116

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

117

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

113
114
115

118
119
120

Sandesh Kumar Baheti


Anil Gowd Chagapuram

VYAPURI
PARANTHAMAN
FREDERICK NEIL D
SOUZA
SHREYAS DILIP SHINDE

P-11033968
P-09031080

P-11447771

10250071

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448482

10250072

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448106

10250073

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

121
122

Midhun Mohan

P-11033248

10250074

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

123

PAVAN KUMAR SURLA

P-12447826

10250075

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

124
125

Vipin M

P-11034456

10250076

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

126

HARDIK BHARATKUMAR
SADHU

P-12447804

10250077

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

127
128

LAKSHMANA TEJA
KUMAR ANNAM

P-12447817

10250078

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

129

VIMAL SASIDHARAN

P-12448193

10250079

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

130

Mohammed Khalid Ali R

P-11034661

10250080

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250081

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

131
132

Akhtar Swaleha

P-09029565

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No
133
134
135

Candidate Name
LITTO GEORGE
AISHWARYA AJIT
CHAVAN
MONA ASHOK
DHAPODKAR

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-11447753

10250082

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448034

10250083

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12448709

10250084

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

136
137

Harish Sangwan

P-04017895

10250085

138

P-11034393

10250086

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

P-11034637

10250087

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448464

10250088

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-10032095

10250089

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250090

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250091

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

139
140
141
142
143

Nikhith Goli
Vikram Simha Reddy
Muthukuru
YASHWANTH
BHARADWAJ B
Revanth Raju Nadimpalli

144
145

Abhilash Dasari

P-05019705

146
147

FARNAZ KHANOOM

Exam Time

P-12448681

148
149

NAGA VARMA NAKKA

P-12448679

10250092

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

150

Lalit Chaudhary

P-07025329

10250093

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

151

Thanveer Neduvancheri

P-07024628

10250094

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

152
153

Rohith Goud Palusa

P-09029807

10250095

154
155

Kedar Parsad Meena

P-10032319

10250096

156

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

159

Praveen Kumar Rajendran

P-05019691

10250098

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

160

Sanket Abarao Komatwar

P-10032931

10250099

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

157

Sonam Deepak Ingle

P-06022303

10250097

158

161
162

Vijay Maddirala

P-04017487

10250100

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

163

Golakaram Prabhakara
Rao

P-93005309

10250101

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

164

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

165

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-06022325

10250102

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

172

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

173

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

175

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

176

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

180

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

181

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

182

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

166

Aarti Murlidhar Pushpala

167

PAMULAPATI VENKATA
RAJESH VARDHAN

P-12447877

10250103

CPLG (2) Aviation


Meteorology

168

Bobby Azemera

P-09029203

10250104

CPLG (1) Air Navigation

169

Patti Susheel Kumar

P-04017113

10250105

170
171

174

177

MANIKANTA TELUGU

Naveen Kumar Choudhry

Norbu Sangay Sherpa

P-12448494

P-05018711

P-08028363

10250106

10250107

10250108

178
179

Sagar Jayprakash
Dhapare

P-06023548

10250109

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

183

Vishal Jaiswal

P-11033179

10250110

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

184

ABHINAND BS

P-12448678

10250111

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

185

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

186

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

187

HARSHIT MATHUR

P-11447781

10250112

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

188

Sandeep Singh Chabra

P-07023790

10250113

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250114

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

190

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

191

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

189

HEMANJALI BYRAM

Harjot Singh

P-12448705

P-08027425

10250115

192
193
194

Shailendra Anil Nikale

P-05020452

10250116

195
196

Omer Abdul Rahman


Quraishi

P-11033931

10250117

197

Nitin Siddharth Dongary

P-06021422

10250118

198

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:13 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

199

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

200

Chetan Reddy Nukala

P-05020616

10250119

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

201

Fazeel Wahab P.v.

P-10032994

10250120

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250121

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

202
203

Ryan Martin Pinto

P-05020240

204

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

205

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

207

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

208

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

206

VIKRAMADITYA D
PADHYE

P-12448597

10250122

209

RAJASEKARAN NARESH

P-12447822

10250123

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

210

Partha Saradhi S. V. B.
Bobburi

P-11033916

10250124

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

211

Krishna Teja Koneru

P-09029991

10250125

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

212

RAJIV LOCHAN PANDA

P-12448413

10250126

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

215

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

216

KEVIN ANIL BHATT

P-12448463

10250128

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

217

HEMANGINI MALHOTRA

P-12448344

10250129

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

218

DUSHANTHAKUMAR
HANS RAJ

P-12448765

10250130

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

219

AJITH KUMAR KAVALI

P-12448533

10250131

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250132

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250133

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

213
214

Dhanashre Bhosale

P-11033658

10250127

220
221
222

GURUCHARAN
PRABHAKAR
Lakshmi Sankanna N.
Prasad

P-12447982
P-09031027

223

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

224

PRAJWAL
RAMACHANDRA

P-12448286

10250134

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

225

Raghu Raj Nandayal

P-08026123

10250135

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

227

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

228

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250136

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250137

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

226

229
230
231

Upender Karnakoti
Bhupender.s. Chauhan

P-11033632
P-93004254

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

10250138

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

232
233

Venkata Girish Kumar


Yelchuri

P-11033184

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

234

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

235

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Anil Kumar Todi

P-93003545

10250139

236
237

Jayant Chudaman
Nitnaware

P-10032434

10250140

238
239

Vikram Sinhji Rana

P-10032175

10250141

240

Abshalom Raj Undakoti

P-09029808

10250142

241

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

242

Clinton Anthony Britto

P-10031568

10250143

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

243

Isaac Prasad Raj Tatineni

P-08026532

10250144

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

244

Ajay Ishwar Aggarwal

P-95009446

10250145

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250146

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

245
246

Pradeep Goud Dommatt

247

Rachakonda Chandra
Sekhar

P-93005945

10250147

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

248

Shreyas .

P-05020323

10250148

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

249

Sai Jeevan Reddy Alavala

P-09029229

10250149

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

250

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

251

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

253

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

254

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

252

Girjsh Kumar Naramchetti

P-08028320

P-11033750

10250150

255

Siddharth Shantilal Jain

P-11034444

10250151

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

256

Phani Jeethander Ganapa

P-08027828

10250152

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

257

AVINASH KUMAR SINGH

P-11447756

10250153

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

258
259

Mir Qasim Ali Aoun

P-10033019

10250154

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

260

DINESH CHOWDARY
NEKKANTI

P-12448176

10250155

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

261
262

HARINADH KUMAR
VEEKRUTHI

P-11447761

10250156

263
264

Norden Tshering Sherpa

P-11034644

10250157

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

269

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

270

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

265
266

Anil Singh

P-05019195

10250158

267
268

DEBABRATA MOHANTA

P-12447881

10250159

Exam Time

271

Sandeep Yeruva

P-10032537

10250160

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

272

Vijay Saksena Madas

P-10033030

10250161

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

273

ALOK KUMAR THAKUR

P-12448792

10250162

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

275

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

276

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

274

277

Ajay M Naidu

P-09031250

10250163

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

278

B Karthikeya K

P-07025305

10250164

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

279

DHRUVIL VIJAY PATEL

P-12448497

10250165

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

280
281

Ajay Verma Dantuluri

P-01015546

10250166

282
283

Amol Yashwant Mahadik

P-07025233

10250167

284

Ujwal Namdeo Shisav

P-08026756

10250168

285
286

Anand Krishna Bharali

P-07025073

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

10250169

ATPLG (1) Air Navigation

288

YENUMULA VIJAYA
KUMAR

P-12447924

10250170

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

289

Anand Vijendra Shah

P-08027553

10250171

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250172

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

287

290

KUNAL CHAWDA

P-12448030

291
292

Byreddy Prema Arunima


Reddy

P-06021522

10250173

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

293

Ankur Chaudhari

P-07023969

10250174

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

294
295

Aasmeen Khan

P-09030714

10250175

296

Adhik Ajay Pathare

P-09031365

10250176

297

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

298

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

299

JOHN PAUL JOSE

P-12448134

10250177

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

300

PRABEESH A P

P-11447710

10250178

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

301

Ruzwelt Rujay Bardeskar

P-11034610

10250179

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

302

AZHARODDIN
MAINUDDIN SHAIKH

P-11447658

10250180

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

303
304
305

Prashant Vijaykumar
Rajpal

P-06023097

10250181

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

306

Jithin Ajith

P-11033189

10250182

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

307

POOJA DHIMAN

P-12448719

10250183

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

308

Sri Prakash Surapaneni

P-08028200

10250184

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

309

Vishal Shadangi

P-03016985

10250185

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

312

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

313

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250188

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

310
311

314

ANGAD SINGH

Sirisha Alimete

P-12448235

P-06022261

10250186

10250187

315
316

SASHREEK
KOTAMARTHI

P-12448371

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

317

Manabendra Deka

P-08028244

10250189

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

318

Sai Kiran A R

P-11034173

10250190

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

319
320

Nitin Prem

P-11034044

10250191

321
322

Santhosh S S

P-11033251

10250192

323

HARISH KUNTA

P-12448676

10250193

324

Karan Umesh Mane

P-05019448

10250194

ATPLG (1) Air Navigation

325
326
327

Harkirpal Singh Chadha

P-06021156

10250195

328

Lattika Arvind

P-10032598

10250196

329
330

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Srinivasa Rao Mannedi

P-08027447

10250197

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

10

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No
331

Candidate Name
KHUSHBU
BHARATKUMAR

Computer No.
P-12448194

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

10250198

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

332
333

Pratheek Paul --

P-08028610

10250199

334

Kartik Kishen Waghray

P-05019075

10250200

335

Parth Kalpesh Barot

P-09029554

10250201

336

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

Exam Time

337

Pranech Chakradhar
Choure

P-09031002

10250202

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

338

Arul Selvam K.s.

P-08028247

10250203

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

339

GOWTHAM M

P-12448149

10250204

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

340
341

Prabhakaran Kasimayan

P-09031324

10250205

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

342

Kaustubh Gautam

P-10032674

10250206

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250207

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250212

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250213

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

343
344

Anurag Vishwambhar
Singh

P-06021317

345
346

KALEKAR VIMAL
HEMANTBHAI

P-12448498

10250208

347
348

Kevin Caesar Souza

P-06021509

10250209

349

Vinod Satenpalli

P-99014215

10250210

ATPLG (1) Air Navigation

10250211

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

350
351

BHARDWAJ KUMAR

P-12448680

352
353
354

Chitti Babu Vaddi


Veda Raj Rebba

P-04018123
P-10032192

355
356

KARL BURZIN
BHARUCHA

P-11447723

10250214

357
358

Rishabh Raj Sonkar

P-08028336

10250215

359

Robert Sam Thanka Moni

P-09031218

10250216

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250217

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

360

Mabin Mathew Kuruppan

P-10032257

361
362
363

AKSHAY DILIPKUMAR
PARMAR

P-12448183

10250218

11

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-12448687

10250219

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

365

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

366

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

367

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

368

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

369

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

364

370

Candidate Name
T RAGA SANDEEP

Pavan Kumar Alaparthi

H N B V S Ajay Yerrapothu

P-10032654

P-09030211

10250220

10250221

371
372
373

Lakshmi Swetha
Dontwireddy

P-11034590

10250222

374

Exam Time

375

Vikas Madle

P-06022757

10250223

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

376

Sidhartha Sai Tarala

P-08028444

10250224

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

377
378

Sundaram Ganeshram

P-95009381

10250225

379

Ankur Agrawal

P-08027322

10250226

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

380

Sumit Shukla

P-11033788

10250227

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

381
382

SINGA HARI KEERTAN


REDDY

P-12448319

10250228

383
384

Nukala Amar Sudhakar

P-06023340

10250229

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

385
386
387

Sneha Mahender Surana

P-08025815

10250230

388

Ravi Teja Durgavajhala

P-09029974

10250231

389

Sai Krishna Kumar P D

P-05018830

10250232

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

390

Srinivas -- Budharapu

P-08028542

10250233

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

391
392

Rajneesh Kumar

P-03016440

10250234

393
394
395
396

ABHISHEK UDAYRAJ
MANKAR

P-12448361

10250235

ATPLG (4) Air Regulation

12

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No
397

Candidate Name
Shabbir Hussain Vadla
Shaik

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-10031905

Exam Time

10250236

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

398

Ashish Kumar Pramanick

P-09029875

10250237

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

399

Jithu Babu

P-11033226

10250238

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

400

Sesha Bhusan Panda

P-08027858

10250239

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

401

Sreenath A M

P-09031313

10250240

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

402

Paresh Rajiv Pawar

P-11033144

10250241

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

405

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

406

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

408

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

409

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

410

Sreenath Periswamy

P-11033580

10250244

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

411

ARJUN S.A

P-11447678

10250245

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

403
404

407

Albin Philip Thomas

Britto Baby

P-11033578

P-11033661

10250242

10250243

412
413

Prakash Sharma

P-11034319

10250246

414
415

Saimadhav M

P-11034304

10250247

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

416

Amol Vilas Pawar

P-07023740

10250248

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250249

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250250

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

417
418

DASARAM ANISHA
ABHISHAKINI

P-12448496

419
420

Ruminder Singh Ghumman

P-05019033

ATPLG (1) Air Navigation

421

423

Anuraag Mehta Arun

P-09030073

10250251

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

424

Harish -- Darisi

P-07023577

10250252

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

425

Bharath Kumar Narsingam

P-09029904

10250253

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

422

427

Astad Noshir Kamdin

P-11034158

10250254

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

428

Siraj Papamiya Attar

P-11034500

10250255

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

429

Rohith Reddy Gangula

P-11033803

10250256

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

426

13

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-12448321

10250257

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

433

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

434

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250259

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250260

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

430

Candidate Name
OZAIR KADIR

431
432

435

Pawan Kumar

Abhinav Reddy Katanguri

P-08025642

P-11034309

10250258

436
437

Anchith Basker

P-05019199

Exam Time

438

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

439

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

440

Pooja Hari Krishnan

P-11033322

10250261

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

441

Bhavik Jayeshkumar Shah

P-07024540

10250262

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250263

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250264

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10250265

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250266

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

450

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

451

Nishant Ravi Salgame

P-11033724

10250267

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

452

Mahendrasinh
Wajirgaonkar

P-08028755

10250268

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

453

Ahammed Rishin .

P-10031691

10250269

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

454

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

455

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

442
443

Simar Preet Singh

P-05020794

ATPLG (1) Air Navigation

444
445
446

ANISH KUJUR

P-12448660

447
448

Anil Kumar Gadhiraju

449

MOHMADAQUIB
MAHEBUB SHERASIYA

P-99014437
P-12448438

456

Shilpa Devendrappa
Giraddi

P-09029108

10250270

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

457

Vidushi Jain

P-10032390

10250271

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

458

VIMAL RAVI TR

P-12448327

10250272

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

459
460

Raunak Cyril

P-11033727

10250273

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

461

Kiran Kumar Rathod

P-09029098

10250274

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

462

14

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No
463
464
465
466

Candidate Name
ABHINANDAN MANOJ
KOTHURKAR
V KRISHNA CHAITANYA
NAMBURI
PRASHANT
PURANSINGH BENIWAL
YASWANTHI
CHUKKAPALLI

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

P-12448485

10250275

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12448493

10250276

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11447731

10250277

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12447821

10250278

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

467

Deepak Sellvaraj

P-05019690

10250279

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

468

Sri Karthik Ilapakurty

P-09029755

10250280

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

469
470

James Jabakumar Gabriel

P-10032251

10250281

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

471

Kshitij Khanna

P-10032029

10250282

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

472
473

Marshal Anthony

P-09030620

10250283

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

474

Janak Jayantbhai Parekh

P-10032663

10250284

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

475

Suresh Sadasiva Rao


Jagadale

P-08027485

10250285

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

476
477

Nishant Arvind Sharma

P-09030720

10250286

478

Fawaz Abdul Khader

P-08025777

10250287

479

Jamsheed Jimmy Irani

P-06022709

10250288

480

Santosh C. Khadtale

P-96010874

10250289

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

10250290

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (1) Air Navigation

481
482
483

Sidharth Reddy Tetala

P-07025357

484

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

485

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250291

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250292

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

486

Sraavan Sarma Neti

P-05020706

487
488

Akhil Popli

P-04017342

489
490

Anish Jayant Palekar

P-07023952

10250293

ATPLG (1) Air Navigation

494

Viraaj Sanjay Shah

P-06021901

10250295

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

495

Vikas Babu Kondeti

P-10031655

10250296

CPLG (1) Air Navigation

491
492

Vivek Jain

P-09030667

10250294

493

15

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Hyderabad

Venue:

Vidya Jyothi Institute of Technology, VJIT Campus


Aziz Nagar Gate, Chilukur Balaji Temple Road, C B Post,
Hyderabad - 500075. Phone - 08413 235300

Sr. No

Paper

Air Craft

Exam Date

496

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

497

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

498

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

499

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10250298

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

500

Candidate Name

Vikram Raghv Kotamarthi

Nicholai Desouza

Computer No.

P-95009179

P-03016431

Roll Number

10250297

Exam Time

502

Vidushi Duggal

P-06023165

10250299

503

Harsha Vardhan Sunkara

P-08026098

10250300

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

504

Prasad Macchindra
Bhange

P-05020684

10250301

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

501

505

Rajkiran Thummepalli

P-07023606

10250302

506

Stefan J J Desouza

P-09029101

10250303

ATPLG (1) Air Navigation

10250304

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

507
508

Mandar vijay Vaidya

P-93003544

509
510

Ram Charan Teja P

P-08028484

10250305

511
512

Pratik Prem Singh

P-11033318

10250306

513

Abhishek Subrahmanyam
Maddirala

P-08028725

10250307

514

Yashwantha Reddy Yarasi

P-10031550

10250308

515

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

16

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No
1

Candidate Name
RISHUBH JAISWAL

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-12448243

16250001

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Exam Time

NIVESH JAIN

P-12448278

16250002

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

KABOM BOKO

P-12448445

16250003

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

5
6

RISHI RAJ NEGI

P-12448436

16250004

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

PRAVEEN CHOUDHARY

P-12448279

16250005

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ROHIT YADAV

P-12448299

16250006

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

RAJA

P-12448298

16250007

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

10

MEGHNA ARORA

P-12448277

16250008

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

11

AAYUSH SOOD

P-12448301

16250009

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

12

ABHIMANYU YADAV

P-12448039

16250010

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

13

KALINGA RAJAN

P-12448041

16250011

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

14

AAYUSH KUMAR

P-12448054

16250012

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

15

RAHUL ANAND T

P-12447979

16250013

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12447864

16250014

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12447914

16250015

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

16
17

CHRIS HAEBEL T
THARAKAN
SAGARIKA SHRIDHAR
KAMBLE

18

GARGI YADAV

P-12447971

16250016

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

19

Harshal Sunil Karvir

P-10032227

16250017

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

20

22

Brijesh Kumar

P-11034606

16250018

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

23

Shiv Kumar

P-04017474

16250019

CPLG (1) Air Navigation

21

P-12447957

16250020

P-12447956

16250021

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

P-12447848

16250022

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448510

16250023

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-10032523

16250024

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

29

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

30

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

24
25
26
27
28

UJJAWAL KUMAR
ROOTU RAJESH
GOSWAMI
KESHAV FATAHCHAND
NAGAR
SRAVAN RAO BEKKAM V
S
Arvind Kumar Gupta

31

S. Thong Chin Thang


Ngaihte

P-04017182

16250025

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

32

AMAL PRABHAT KUJUR

P-12448449

16250026

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

33

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

34

NIKUNJKUMAR
NATWARLAL PATEL

Candidate Name

P-12448442

16250027

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

35

TWINKLE NAGDIVE

P-12448410

16250028

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

36

UPENDRA KUMAR

P-12448431

16250029

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

37

SHUBHAM VERMA

P-12448444

16250030

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

42

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

43

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

45

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

46

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

38
39

JITESH BAIRWA

P-12448441

16250031

40
41

44

VAIBHAV DILIP KAMBLE

ANKIT KUMAR
SHRIVASTAVA

P-12448430

P-12448435

16250032

16250033

Exam Time

47

Upendra Sonkar

P-10031840

16250034

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

48

Aakash Sinha

P-07023885

16250035

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

49

Rajaneesh Kumar

P-09031112

16250036

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

50

Shubhanshu Kumar

P-11034607

16250037

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

51

Anita Banshilal Pasi

P-05018187

16250038

52

Sitanshu Srivastava

P-08028172

16250039

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

53

Neelam Gopal
Khanchandani

16250040

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

58

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

59

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

62

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

63

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-08027673

54
55

Vashu Gupta

P-10032349

16250041

56
57

RISHI MEHROTRA

RAUNAQ MEHROTRA

P-12448385

P-12448384

16250042

16250043

60
61

RISHABH NITIN SINGH

P-12448694

16250044

64

Rajesh Kumar Singh

P-08027458

16250045

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

65

Rohit Kumar

P-11034077

16250046

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

66

Deepak Kumar

P-04017371

16250047

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

67

Tushit Rastogi

P-11034522

16250048

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

68

Anshul Ashok Paunikar

P-11034599

16250049

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

69

Sateesh Kumar

P-04017532

16250050

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

70

Harsh Srivastava

P-11034634

16250051

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

71

HARIOM KUMAR

P-12447886

16250052

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

72
73

DIVYE RAO

P-12447913

16250053

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

74

DIVYA THAKUR

P-12447960

16250054

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

75

PRIYANKA SINGH

P-12447846

16250055

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

76

Amit Kumar Yadav

P-10031951

16250056

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

77

Arpit Varmani

P-10031694

16250057

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

78

ANIRUDDHA VIKRAM
SINGH

P-12448372

16250058

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

79

Avinash Singh

P-99014246

16250059

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16250060

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

80
81
82

Shallu Narula

P-98013258

83

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

84

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

16250064

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

16250065

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

85

Anupam Verma

P-10031858

16250061

86
87

Jalaj Gautam

P-10032200

16250062

88
89

AMARSINHA RAMRAJE
LAKHE

P-12448440

16250063

90
91
92

MOHAMED KHWAJA
MOHAIDEEN
Aviral Kumar Khare

P-12448509
P-10031792

93
94

Akshay Vinay Mighlani

P-11033540

16250066

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

95

MOHD ASAD KHAN

P-12447963

16250067

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

96
97

Obaidullah Jalalzai

P-11034098

16250068

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

98

Hamidullah Wardak

P-11034106

16250069

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

99

Bhagirath Singh

P-08028687

16250070

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No
100

Candidate Name
NARENDRA BAHADUR
SONKAR

Computer No.
P-11447722

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

16250071

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

101

Exam Time

102

SHAHED
SHAMSUDDEEN SHEIK

P-12448040

16250072

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

103

Deep Anand

P-03016697

16250073

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

104

Navneet Kaur

P-10031476

16250074

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

105

ASHOK KUMAR SUTHAR

P-12448038

16250075

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

106

Sravan Kumar Pindiga

P-11034611

16250076

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

107

SRISHTI JIWANTIKA
SINGH

P-12448080

16250077

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

108

CHILAKA PRASAD

P-12448637

16250078

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

109
110

VENU MADHAV
CHANDARS

P-12448089

16250079

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

111

GIRISH SUNIL KAMBLE

P-12447959

16250080

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

112

Ajit Kumar

P-11034284

16250081

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

113

Kamleshwar Singh

P-94006093

16250082

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

120

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

121

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

114
115

ASHWANI YADAV

P-12448297

16250083

116
117

ROHIT PHORE

P-12448293

16250084

118
119

NANCY MRIDULA THADI

P-12448300

16250085

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

P-11034669

16250086

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448269

16250087

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-12448359

16250088

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

125

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

126

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

127

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

122
123
124

Natalya Thakur
ANJALIQ RAJENDER
SINGH PAL
BALAMURALI
PACHAIYAPPAN

Gaurav Kumar

P-10031690

16250089

128
129

Ankita Kumari

P-10032851

16250090

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

130

NEHA RAJIV SARAN

P-12448756

16250091

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

131
132

KRITI GOEL

P-12448307

16250092

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No

Candidate Name

Paper

Air Craft

Exam Date

133

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

134

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16250096

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16250097

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

PARAMJEET

Computer No.

P-12448786

Roll Number

16250093

135
136

ANKAN MITTAL

P-12448768

16250094

137
138

MAJID ABDUL RAHMAN

P-12448784

16250095

139
140

RIZVIN NASSER

P-12448731

141
142

PRASANNATA SHARMA

P-12448706

Exam Time

143

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

144

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

145

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

146

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16250101

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16250102

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

SAHIR MINOCHA

YASHDEEP SRIVASTAVA

P-12448332

P-12448762

16250098

16250099

147
148

MUNEEB AHMAD
CHISHTI

P-12448725

16250100

149
150

RAHUL RAWAT

P-12448728

151
152

ROHAN RAI

P-12448729

153

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

154

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

UMANG DATTA

P-12448726

16250103

155
156

Sayandeep Kar

P-11033969

16250104

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

157

Balvinder Kumar

P-11033982

16250105

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

158

Abhijat Manohar

P-11034172

16250106

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

159

Piyush Singhal

P-05018679

16250107

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

160

Vineet Singh

P-09030459

16250108

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

161

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

162

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

163

Krishan Singh

P-09029397

16250109

164
165

ARATHI GUNASEKARAN

P-12448275

16250110

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No

Paper

Air Craft

Exam Date

166

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

167

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

168

Candidate Name

RAHUL SINGH

Computer No.

P-12448048

Roll Number

16250111

169

Exam Time

170

Ahmad Jahish Nazari

P-11034100

16250112

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

171

Qalandar Omari

P-11034103

16250113

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

172

SURZEEL KHAN

P-12448061

16250114

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

173

Arjun S Kumar

P-11034597

16250115

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

174

KIRAN BASIL JOS

P-12448165

16250116

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

175

Lal Chand

P-08028491

16250117

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

176

Hemant -

P-11034620

16250118

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

177

C Satish

P-11034628

16250119

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

178
179

Pratik Kumar Chaturvedi

P-09028925

16250120

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

180

Chetan Anand

P-09029372

16250121

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

181

SHWETA CHAUDHARY

P-12448276

16250122

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

182
183

MANSI BATRA

P-12447900

16250123

184
185

SUNNY AHLAWAT

P-12448070

16250124

186
187

KUSHAL PARASHER

P-12448434

16250125

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

188

NANDU VISWANATH

P-12447865

16250126

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

189
190

Pranshul Gupta

P-11033145

16250127

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

191

Ajeet Kumar Verma

P-11033699

16250128

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

192

Guru Nandan Singh

P-05019877

16250129

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

193

195

Sumit Swami

P-09031062

16250130

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

196

Anupam Biswas

P-11034547

16250131

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

197

Amit Kumar Singh

P-11034651

16250132

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

198

Midhin H. S

P-11033999

16250133

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

194

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Lucknow

Venue:

NIELIT Lucknow Centre


A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010. Phone - 0522 2720590, 3067900

Sr. No
199

Candidate Name
DIPON BHOWMICK

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-12448009

16250134

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

200
201

SARATH RAJAN

P-12448008

16250135

202

Exam Time

203

Rajesh Kolasanakota

P-11033986

16250136

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

204

Ankur Goyal

P-11033992

16250137

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

205

SAMARTH NITEEN
JADHAV

P-12448733

16250138

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16250139

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

206
207

AKSHAY RAMCHANDRA
DHANVIJ

P-12448732

208
209

Atul Kumar Verma

P-09030492

16250140

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

210

Rishabh Garg

P-11034153

16250141

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

211

Ajas Rahiman P T

P-11034631

16250142

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

212

ARJUN RAMAN SAREEN

P-12447972

16250143

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

213

Rahmat Ali

P-11033709

16250144

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

214

Ashvinder Rajander Singh


Pal

P-10032562

16250145

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

215

Abhisheikh Rajiv Chablani

P-11033537

16250146

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

216

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

217

Rajendra Singh Jamdar

P-06021835

16250147

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

218

Rahul Shukla

P-06022056

16250148

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

220

Sandeep Shukla

P-05019175

16250149

221

Tejal Milind Mane

P-10031999

16250150

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

222

Vishwas Mukund Patel

P-11034557

16250151

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

223

Manu Gupta

P-93004244

16250152

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

219

224
225

Jugal Kishore Shukla

P-08026779

16250153

226

Varun Vikas Atitkar

P-05019890

16250154

227

Nimesh Srivastava

P-11033922

16250155

228

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

ATTLY MENEN KJ

P-12448347

17250001

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

M Sathyan

P-08026827

17250002

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Prakash Kandasamy

P-08028409

17250003

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Atul Francis D Souza

P-05020447

17250004

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250005

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

5
6

Vivek Haridas Pillai

P-11034663

7
8

Vigneswaran
Nagasubramanian

P-11033929

17250006

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

MANJEET SINGH

P-11447656

17250007

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

10
11

Ritesh Singh Varma

P-06021423

17250008

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

12

L. Shivtha Singh Verma

P-11033432

17250009

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

13

Kartik Chandrakant Dave

P-08025722

17250010

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250011

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

15

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

16

Sanjeev Wadhawan

P-07025091

17250012

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17

Sudharsan A T

P-09030175

17250013

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

18

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

19

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

20

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

21

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

22

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

14

Melvyn Benny Thomas

Nikhil Samuel Chauhan

P-11033345

P-07024729

17250014

23

Tripath Pal Singh Dhillon

P-09029524

17250015

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

24

MOHAMMED KAMIL
YACOOB

P-12447878

17250016

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

25

Sneha Shekhawat

P-07024930

17250017

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

26

Jose Mathews

P-11033659

17250018

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

27

MIDHUN.B.R

P-12447932

17250019

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

28

Sankrit Vishwanathan Iyer

P-08028347

17250020

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

29

Syed Samiullah Khadri

P-08025834

17250021

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250022

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250023

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

30
31

Safiuddin Ziauddin Siddiqui

P-09030678

32
33

Kartik Kumar

P-06022038

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250024

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

34
35
36

Ritesh Vijay Mathankar

P-96011129

37

Exam Time

38

Anil Joseph

P-11034540

17250025

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

39

Vysakh Ps

P-11034538

17250026

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-11447767

17250027

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-02016172

17250028

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250029

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

40
41

AROCKIA EDWIN JOSEF


ALEXANDER
Jayprakash Bhikhubhai
Panchal

42
43

Parthiban Selvaraj
Govindasamy

P-11034449

44
45

Rohit Malhotra

P-08025538

17250030

46
47

Joe Kundukulam

P-09030487

17250031

48

Lakshmi Krishnakumar

P-06023106

17250032

ATPLG (1) Air Navigation

49
50
51

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

K P Mohammed Basheer
Nallakoya

P-92000038

17250033

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

52

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

53

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250034

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250035

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

54

Abeed Syed

P-06023375

55
56

Kiran Banglore
Somashekhar

P-09029246

57
58

. Manoj Raja

P-08026834

17250036

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

59

Judith Jeslin Bharathi

P-06021444

17250037

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

61

SHASHTYA
RAJASEKARAN

P-12447847

17250038

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

62

Karthik Durairaj

P-09030310

17250039

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

63

Venkataramanan
Manivannan

P-11033241

17250040

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

60

65

Rahul Kalita

P-05018745

17250041

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

66

Prasant Sivaramakrishan
Ram

P-11033665

17250042

CPLG (1) Air Navigation

64

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
67

Candidate Name
Prahlad Ramesh

Computer No.
P-00015037

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

17250043

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

68
69

Praj Vishnu A

P-11034546

17250044

70
71

Jaykumar Arjunbhai
Sondarva

P-08027784

17250045

74

Aravindan Selvasundaram

P-11033456

17250047

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

75

SARAVANAN
JAYACHANDRAN

P-12448572

17250048

PPLG (1) Composite

72

Brijesh Bankoti

P-05020470

17250046

73

76

Thiyagu K

P-05019419

17250049

77
78

Ravi Mittal

P-07023750

17250050

79

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

Exam Time

80

BADUSHA VILANGALIL

P-11447660

17250051

81

Sekhar Sudheerbabu

P-11034614

17250052

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250053

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

82

Sasi Kumar Adde Palli

P-10032244

83
84

R.RAHUL RAJ

P-12447903

17250054

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

85

Sukhjinder Singh

P-11034502

17250055

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

86

Surendranath Ashwin Sakti


Ram

P-06023536

17250056

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

87

Sreesankar L P

P-09030041

17250057

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

88

Vishnu S.kumar Kumar

P-09029134

17250058

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

89

Harikrishnan
Somasundaram

P-10032194

17250059

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

90
91

Tanuj Kanwalraj Dang

P-10032512

17250060

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

92

Priyavignesh Govindharj

P-11033838

17250061

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

93

Sunil Pappy Mathew

P-00015233

17250062

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

94
95
96

Aishwarya Murli

P-08026550

17250063

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

97

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

98

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

99

Randall Lobo

P-01015455

17250064

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

101

Anshul -- Sheoran

P-07024003

17250065

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

102

Ankur Hasija

P-08028827

17250066

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

103

Bajaj Sundar

P-10032507

17250067

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

100

104
105

Mukhil Ram T S

P-11034042

17250068

106
107

Rakesh Reddy Rupi


Reddy

P-04017509

17250069

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

108

Delzeen Khushrow Fraser

P-08028552

17250070

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

109

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

110

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

111

Parthasarathy Kulasekaran

P-11033181

17250071

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

112

Aravind Jayaram

P-06022115

17250072

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

113

GUHN ISHWAR
PUNJWANI

P-12448325

17250073

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

114

Ayesha Begum Nawab

P-07024228

17250074

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250075

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250076

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

115
116

Vanlal Hriatpuia .

117

Stephen Madhan Raj


Manoharan

P-09030284
P-10031614

118
119

Eldhose Raju

P-10033090

17250077

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

120

Akhilesh Rameshbhai
Patel

P-01015334

17250078

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

121

123

Prabu Sundar

P-10032910

17250079

124

Aravinth Nithiyanantham

P-08025524

17250080

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

125

Sneha Sharma

P-09029881

17250081

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

126

Yatheesh P

P-10032819

17250082

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

122

127

17250083

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

17250084

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

128
129

Rahul Vaidyanathan

P-07024651

ATPLG (1) Air Navigation

130
131
132

Paul Madalai Xavier

P-09029641

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

133

Vivek T

P-09030532

17250085

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

134

Venkat J

P-09031192

17250086

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

135
136

YOGESH ARNI
GUNASHANKER

P-12447888

17250087

137

Rahul Natesan

P-09031281

17250088

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (3) Air Regulation

138
139

Rakesh Kumar P S K

P-09030274

17250089

140

Libin Chenna Keshava

P-08028230

17250090

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

141

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

142

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

143

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

144

17250092

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

145

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

146

Ashta Ashok Naik

P-06022854

17250093

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

147

Manjunath Shenoy Ranjal

P-08028053

17250094

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250095

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250096

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

148

Sunil Kumar Selvam

Surem Murugesan

Manooj Pallipattu George

P-10032521

P-09031193

P-10032329

17250091

149
150
151

Phani Shankar N
Anumalsetty

P-10032702

152

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

153

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

155

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

156

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250099

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250100

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

154

157

Safreena Safar

MOHAN RAJ.S

P-06021168

P-12448155

17250097

17250098

158
159

Jamsheed Burjor Sethna

P-09029183

160
161

Tom Breez Oliverjoy

P-04017370

162

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

163

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

164
165

Warren James Louis

P-05020449

17250101

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
166

Candidate Name
Vivek Karl Louis

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-05020450

Exam Time

17250102

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

168

Shawn Jacob Dsouza

P-07025353

17250103

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

169

Akhil Vijay V

P-10031500

17250104

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

170

VIGNESH G

P-12447875

17250105

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

171

Anand Srinivasan

P-07025157

17250106

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

172

Illyas Mohammed
Manamkandath

P-10032025

17250107

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

173

Chinnapan Sakthivel

P-05018157

17250108

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250111

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250112

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

167

ATPLG (1) Air Navigation

174
175
176

T. Saravana Kumar

P-03016806

17250109

177

Chirayu Dinkarbhai Patel

P-06021534

17250110

178
179

Medha Ghosh

P-09030472

180
181

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Akshay Krishnamurthy
Chandavar

P-06021037

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (1) Air Navigation

182

184

Karthik Meenakshi
Chidambara

P-08025419

17250113

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

185

Mahendra Kuvarji Chheda

P-96011461

17250114

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

186

Anand Murali

P-05020608

17250115

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

187

PRASANNA V

P-12448026

17250116

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

188

Gopalakrishnan B

P-11034287

17250117

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

183

189
190

David Xavier

P-11033364

17250118

191
192

Naval Kashyap

P-11033815

17250119

193

Ashokraja Rajamani

P-08028682

17250120

194

Bhaskar Guntalapuri

P-08028051

17250121

195

Simranjit Kaur

P-06022324

17250122

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

17250123

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

ATPLG (1) Air Navigation

196
197
198

Arvind Saxena

P-08026113

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
199

Candidate Name
Krishna Asvini Kumar

Computer No.

Roll Number

P-09030634

17250124

200

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

201

SIVAKUMAR
KANAGARAJAN

P-12448699

17250125

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

202

Rohit Dcruz

P-07024805

17250126

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

203
204

AMAR NATH.C

P-12448146

17250127

205

NADHEER MOHAMMED
NH

P-12448352

17250128

206

VIVEK NAIR

P-11447654

17250129

207

ADITHYA SRIVATSAVA

P-12448598

17250130

208

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

209

PAUL PRAVEEN.J

P-12447797

17250131

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

210

Bharkavi Sambandam

P-11033367

17250132

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

211

AKHIL BOSE

P-12448484

17250133

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

212
213

KARTHIK R NAIR

P-12448480

17250134

214

Geeta Dattatray Kurne

P-96011006

17250135

215

Prabu Yuvaraj

P-05019284

17250136

216

Krupa Rani Putluru


Janardhana

P-11033962

17250137

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLG (3) Air Regulation

217

220

Vijai Nataraajan Chennai


Bhaskaran

P-08027740

17250139

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

221

NARESH SRINIVASAN

P-12448560

17250140

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

218

Abhay .

P-03016692

17250138

219

222
223
224

NACHIKETH NAGARAJA

P-12448017

17250141

225

Karthik Krishnaswamy

P-08025615

17250142

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

226
227

M. Pradeep Marshal

P-10032077

17250143

228

K Adarsh K George

P-11034028

17250144

CPLG (2) Aviation


Meteorology
CPLG (2) Aviation
Meteorology

229

VIGNESH JAYAGOPAL

P-12448388

17250145

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

230

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

231

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

232

Manobalan Seenivasahan

P-08027950

17250146

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250147

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

234

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

235

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

233

236

Rahul Atul Thakkar

Ashwin Anantha Vijayan

P-08025674

P-05019450

17250148

237

Exam Time

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

238

Arun G V

P-11033445

17250149

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

239

Subramani .

P-10031584

17250150

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

240

Thomas Rajan Sundar Raj

P-09029502

17250151

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

241

Saghaya Santosh Raj S

P-11033221

17250152

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

242

Mohamed Jalal Husain H

P-11034578

17250153

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

243

Nikhil Sharma

P-10032039

17250154

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

244
245

Yatin Bagai

P-06022552

17250155

246

Nischinth Siddharth Karthik

P-06022317

17250156

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

247

Ajit Kumar Sahoo

P-11033704

17250157

CPLG (1) Air Navigation

248

Sinnanaatchiappan
Rajaratnam

P-11034050

17250158

249

Abhishek Ravi Sharma

P-09029280

17250159

250

Pranav Aggarwal

P-08027531

17250160

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

251

Arjun Chandra Sekar

P-08026813

17250161

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250162

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

254

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

255

17250163

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

256

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

257

Pooja Shrivas

P-05018966

17250164

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

258

Joshua Vimal Azariah


Rajan

P-10031483

17250165

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

259

R. Yadeendar

P-11033715

17250166

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

260

Joyce J Kappen

P-10032376

17250167

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

252
253

BASHA SHAHUL
HAMEED

NAVEEN CHINNAPPA

P-12447883

P-12448656

261
262
263
264

Jaffer N Sheriff

P-06022379

17250168

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

266

Santhosh Prakasam

P-08028298

17250169

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

267

Jevin Selwyn Henry

P-10031736

17250170

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250173

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

265

268
269

Ashok Coimbatore
Karunanithi

P-10032540

17250171

270
271

NARESH

P-12447981

17250172

272
273

Kedar Shashank Wagh

P-04017092

275

Charan Chikmagalur
Rajshekar

P-11034368

17250174

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

276

Balaji Manoharan

P-10032451

17250175

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

277

Rajesh Jaganathan

P-11033623

17250176

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

274

278
279

ABEENASH K.

P-12448233

17250177

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

280

Manoj Kumar M

P-10032895

17250178

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

281

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

282

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250179

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250180

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

285

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

286

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

287

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

288

Vijeybalaji Devdas Naidu

P-08027547

17250182

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

289

Jasvir Singh

P-07024963

17250183

283
284

Rajesh Rajan Sheela


Darvesh T

CHAITRA V B

P-11034565
P-11033500

P-12447986

17250181

290
291
292
293

Abhijit Barkataky
Vijaysubramaniyanm
Thiyaagavel
ABEL ABRAHAM
MATHEW

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

P-11034619

17250184

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-09029403

17250185

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12448024

17250186

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

294

Kumar Raja Kumaravel

P-08028126

17250187

295

Mukul Arun Sharma

P-05019795

17250188

296

Farhan Sajjad

P-10031979

17250189

297

ATPLG (1) Air Navigation


ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
298

Candidate Name
Kandambakkam Ramani
Arun

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-95008824

17250190

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250191

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

299
300

SATISHKUMAR

P-12448354

301
302

Balaji Durairaj

P-11033819

17250192

303
304
305

Sachin Prashant Shet

P-11033352

17250193

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
CPLCG (2) Air Regulation

306

Exam Time

307

Belal Ahmad

P-10032746

17250194

308

JAFFER SHERIFF K

P-12448652

17250195

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

309

APURBA MISHRA

P-12448640

17250196

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

310

THANIGAIVEL
THIRUGNANASAMBAND

P-12448645

17250197

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

311

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

312

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

313

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Muthu Kumaran P

P-11034378

17250198

314
315

Sriram Rajaraman

P-09029431

17250199

316

Prasanth N. R .

P-05018181

17250200

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

317

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

318

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

329

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

330

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

319
320
321

Kumar M
RAJKUMAR
SELVAKUMAR
Ashok Palaniappan
Ravichandran

P-08028703

17250201

P-12448237

17250202

P-11033458

17250203

322
323

Santhosh Kumar Ashok


Kumar

P-11034593

17250204

324

ARJUN KN

P-12448665

17250205

325

Gautam Dhanapal

P-11034359

17250206

326

Solarajan Periyasamy

P-11033172

17250207

327
328

Likhith Chakravarthy C V

P-10032260

17250208

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

10

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
331

Candidate Name
Nowshad Askar

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

P-08028882

Exam Time

17250209

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

332

Megha Joy Thomas

P-10032973

17250210

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

333

Simble Varghese Thomas

P-10033119

17250211

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250212

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

334

Gerald Newton Rex

P-06022328

335
336

Antony Sebastian

P-08026849

17250213

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

337

PRANAV P.L

P-11447672

17250214

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250215

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250216

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

343

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

344

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

338
339
340

Nikita R Teli
DHARMINDER SINGH

P-10032711
P-12448755

341
342

345

Preetham Winston D
Souza

B Sanjeevi .

P-11033460

P-11034052

17250217

17250218

350

Akash Sarangadharan

P-09029821

17250221

351

Akash Goyal

P-08025742

17250222

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

352

JOBIN SYDNEY JOY

P-12447945

17250223

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

353

Vivek Dhani

P-05018881

17250224

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

346

Adharan Thomas Paul

P-10032748

17250219

347
348

Surinder Singh

P-99014333

17250220

349

354
355

Akash Prabhu N

P-10032817

17250225

356

Gaurav Rao

P-07024229

17250226

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

17250227

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

ATPLG (1) Air Navigation

357
358
359

Nishant Rashmikant Amin

P-09030266

360
361

Narayan Babu

P-10032249

17250228

362
363

Reshma Rajwar

P-06021118

17250229

11

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

364
365

Sajikumar Kunnel
Sasikumari

P-08026122

17250230

366
367

Gireesh Kumar

P-92001479

17250231

368

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

369

JOSHNA SEKAR

P-12447851

17250232

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

370

Anand Kayattiyanickal
Mani

P-10032977

17250233

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

371

V Jason Vincent

P-10032441

17250234

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

372

SHARMISTHA
MUKHERJEE

P-12447889

17250235

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

373

LOKESH KM

P-12448261

17250236

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

374

Agesh Kannan Samy

P-11034331

17250237

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

375

VINOTHKRISHNAN V

P-12448207

17250238

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

376

Reena Varughese

P-10032211

17250239

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

377

Geethu Vijay

P-10032191

17250240

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

378

Ashwin Kashyap
Raghuraman

P-11033238

17250241

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

379

Muthurajan Balu

P-10033051

17250242

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

380

SRUDHISH BHARATH
M.A

P-12448252

17250243

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

381
382
383

SWASHTI RANJAN
PRADHAN

P-12448633

17250244

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

384

Rushabh Jitendra Soni

P-08026157

17250245

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

385

Suryakant Yadav

P-08026908

17250246

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

386
387

Shailendra Singh

P-11034609

17250247

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

388

Lakshmi Narain Balaji

P-09029689

17250248

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

391

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

392

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

393

17250250

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250251

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

389
390

Balaji Vijayakumar

Sundeep Gunasekaran

P-09029139

P-07024118

17250249

394
395
396

Varma K Jaswanth

P-11033325

12

Tue, 12 Feb 2013 11:40:14 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

397

Exam Time

399

Pearl Verma

P-08027692

17250252

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

400

Santosh Kumar Ebenezer

P-06022860

17250253

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

401

Jacophin Dayas Singh

P-11033380

17250254

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

409

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

410

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

413

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

414

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

415

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

416

17250260

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

398

402
403

Shyam Kumar Lakshmi


Narayan Wesley

P-09030134

17250255

404
405
406

Aravind Madhusoodanan
Jayasree

P-09029239

17250256

407
408

411

Vasudevan Ramaswamy

SARATH MANUEL

P-07025004

P-12448773

17250257

17250258

412

ALTHEA PAUL

Ponkiruthika S .

P-12448516

P-10032007

17250259

417

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

419

Antony Pradeep

P-09030280

17250261

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

420

MUHAMMAD NOUFAL A

P-12448291

17250262

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

421

RICHIE ISSAC

P-12448023

17250263

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250266

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250267

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

418

422

Binil Kuriakose

P-09030575

17250264

423

Iyswarya .

P-06021416

17250265

424
425

Aashraya Lath

P-07023845

426
427

Prashanth Vijay Padia

P-08025989

428
429

Vinoth Kumar Rathnam

P-11033289

17250268

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

13

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

430
431

HARJINDER SINGH

P-12448247

17250269

432

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

433

Arun R ,n

P-11034045

17250270

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

434

Nishant Pundhir

P-08026190

17250271

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

435

437

Kujan Subramanian

P-08028428

17250272

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

438

Mohammed Shameer V A

P-11033471

17250273

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

439

P Mathan Babu . .

P-09030298

17250274

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

440

Nidhin K Vattavayalil

P-08026805

17250275

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

441

SUJITH T K

P-12448777

17250276

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

442

Vinay Jayanti Gajra

P-07025001

17250277

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

443

Jayanth Polisetty

P-11033351

17250278

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

436

444

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

445

Yogesh Satish Shingte

P-06023501

17250279

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

446

Raghul Seshu

P-09030327

17250280

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

447

KAUKAB

P-12448767

17250281

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

448

Kedambadi Satish
Thimayya

P-06022197

17250282

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

449

Donald Richard Gonsalves

P-96011869

17250283

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

450

DARPA NIRAL SHAH

P-11447671

17250284

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

451

Lavanya C.m.

P-11033438

17250285

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

452

Hassan Khan

P-06022985

17250286

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

453

George Cyriac

P-10032649

17250287

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

456

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

457

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

454
455

458

Vinayak Jothi

RAJA IYER

P-11034053

P-12448139

17250288

17250289

459

Prachi Malhotra

P-06021682

17250290

460

Simran Kaur Namdhari

P-06023176

17250291

461

Mahesh Somasekharan

P-09029825

17250292

462

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

14

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250293

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

465

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

466

Vengadesh Ramaswamy

P-09030731

17250294

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

467

Sanjith Christopher
Kurisinkal

P-11033496

17250295

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

463
464

Ashwin Prakash S.

P-11034321

Exam Time

468

R B Praveen Kumar

P-09030498

17250296

469

Lokesh Babu Velur


Ranganathan

P-09031097

17250297

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

470

V. Vignesh

P-11034530

17250298

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

471

Thilipan -

P-11033476

17250299

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

472
473

Prasanna Erpini

P-08027213

17250300

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

474

Arjun Shankar

P-07024612

17250301

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

475

KARAN JOSEPH
SEBASTIAN

P-12447858

17250302

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

480

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

481

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

476
477

SAFEER KC

P-12448177

17250303

478
479

482

Sujith Subhash Babu

Manoj Kumar Gupta

P-09028982

P-05020655

17250304

17250305

483
484

Keerthana Santhanam

P-10032277

17250306

485

Ramanakumar Jeyaraman

P-08027639

17250307

486

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

487

Vijay Samuel Jeyakumar

P-10033101

17250308

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

488

Kamalesh I

P-10031433

17250309

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

489

Vinodh Padmanabhan

P-10032045

17250310

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

490
491

Yogaraj Dharmaraj

P-10031697

17250311

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

492

Parthiban Madurai
Ponnambalam

P-09029795

17250312

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

493
494

Ramya Rengaraj

P-04017506

17250313

495

Jikku Joseph Oadattil

P-06023154

17250314

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

15

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

496

Kaneez Fatima

P-10031637

17250315

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

497

Siva Suriyan S P

P-09031401

17250316

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

498

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

499

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250317

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250318

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

500
501

Gunasekaran S.
Vignesh M

P-10031915
P-11034616

502
503
504

Athiq Ur - Rehaman
Mohammed Haneef
Ankit Singh Paramjot
Singh Chahel

P-09031015

17250319

P-07024394

17250320

505
506

CHRISTY DANNY

P-12447920

17250321

507

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

508

Manoj Kumar Joshi

P-05018262

17250322

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

509

Ankieta Sekhon

P-08028723

17250323

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

510

Narayanarao Ramesh

P-04017953

17250324

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

511

KRISHNA SAI M

P-12447929

17250325

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

512

Shivam Saxena

P-09029045

17250326

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

513
514

Saanya Chetan Mehta

P-08027002

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

17250327

ATPLG (1) Air Navigation

516

Ritchie Damian

P-11034135

17250328

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

517

Pradeepan -- Chinnaiyan

P-08027778

17250329

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

518

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

519

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250330

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250331

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

515

520

Mathivanan Ganesan

521

ANDREW RANJITH
PANDIAN

P-08026797
P-12448036

522
523

Nisanth Selvarajan

P-10032596

17250332

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

524

Chindan Kesavalu

P-09030038

17250333

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

525

Bijoy Saima

P-02016033

17250334

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

526

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

527

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

528

Nikhil Muralidhar

P-10032653

17250335

16

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

529

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

530

Mohamed Abbas Motala

P-08028377

17250336

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

531

K Saravanan

P-09029180

17250337

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250339

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

532
533

Mouleaswaran Arulmani

P-11033483

17250338

534
535

Tony Peter M. J.

P-11033989

536

Parikshit Sethi

P-05020031

17250340

537

Shabbir S Rangwala

P-00014909

17250341

ATPLG (1) Air Navigation

17250342

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

538
539

NAVEEN KUMAR S R

P-12448742

CPLG (3) Air Regulation

540
541

Rajiv Venktesh Premkumar

P-09031019

17250343

542

Karan Prakash Shah

P-05019796

17250344

ATPLG (1) Air Navigation

543
544
545

Harpreet Singh Basra

P-98014059

17250345

546

Jerry Jose Vettamvelly

P-08027096

17250346

547
548

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Soundhra Krishnan .

P-10031572

17250347

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

549

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

550

17250348

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250349

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

Arul Viknesh R

P-10032335

551
552
553

SHAKUL HAMEED
AHAMED RASIK

P-12448591

CPLCG (2) Air Regulation

554
555

Shankar Dhayal Sharma

P-11033597

17250350

556

Ramanna Gulappa Mantur

P-92000037

17250351

CPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

557

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

558

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250352

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250353

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

559

Gauthem Jayaraj Makkuni

560

HEMAANAND
NANDAKUMAR

561

P-11034011
P-12448309

17

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
562

Candidate Name
Abishek Rai Kudoor

Computer No.
P-11034381

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

17250354

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250356

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

563
564

Kanish Kumar Soonddara


Rajan

P-08028088

17250355

565
566

R Manoj .

P-09029109

Exam Time

567

Shashank Bala

P-08027488

17250357

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

568

N Sriram .

P-10032816

17250358

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

569

Dehil D L

P-11033246

17250359

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

570

Suresh Kumar E

P-06021503

17250360

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

571
572

Ranjith Rajaram

P-07023705

17250361

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

573

Srikanth R

P-04018120

17250362

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

574

Yuvaraj Udayagiri

P-07024826

17250363

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

575

17250364

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

578

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

579

Sheldon Jude Ferns

P-07025143

17250365

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

580

Arjun Karunakar

P-05018658

17250366

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

581

Pradeep Sundriyal

P-06023383

17250367

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

582

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

583

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

576
577

Sukesh Roger Brian


Menezes

P-10032842

584
585

SIBIN PHILIPOSE

P-12448505

17250368

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

586

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

587

17250369

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

Manu Mathew

P-06023015

588

590

Revant Kumar Vaddi

P-09030958

17250370

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

591

Manonmani V

P-09030550

17250371

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

592

Dishali Sandip Patel

P-07024733

17250372

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

593

Siddarth Arun

P-09031175

17250373

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

594

Jeffrin Pradeep

P-11034618

17250374

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

589

18

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No
595

Candidate Name
Kalai Thamizh

Computer No.
P-11034437

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

17250375

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

596
597

Praveen V G

P-10033001

17250376

598

Exam Time

599

E. Ashwin Kumar

P-10031917

17250377

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

600

Manogar G

P-09031402

17250378

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

PPLG (1) Composite

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

601
602

R J Kamalakanthan .

P-09030286

17250379

603

VISHNU PRASAD M.K

P-12447942

17250380

604

Prakash Satish Jhavar

P-06023136

17250381

605

Deepak Kurian Jose

P-07024171

17250382

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

606

LORD SELVENTHIRAN
GOVINDAN

P-12448453

17250383

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

607
608

Sudarshan K R

P-10032834

17250384

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

609

Jayendhiran K

P-08025803

17250385

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

610
611

Ajay -- James

P-08028541

17250386

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

612

Purneswar Sankar

P-10031945

17250387

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

613

Abdul Vasih Punakkath

P-11033462

17250388

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

615

Rohan Sekar

P-11034165

17250389

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

616

GEORGE KURIAN

P-12448620

17250390

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

619

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

620

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

621

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

622

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

614

617
618

623

BERLEN PATHALIL
THOMAS

Karthick Balaraman

Sujith Kothandan

P-12448634

P-10032167

P-10032076

17250391

17250392

17250393

624
625

Divyan Ahimaz Arunodh

P-10031425

17250394

626
627

THEOPHILUS
FERNANDO D J S

P-11447737

17250395

19

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250398

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250399

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

634

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

635

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

628
629

Sundheep Ungarala

P-10032422

17250396

630

SHIHAK B

P-12448600

17250397

631
632
633

636

Alam Arbaz Khan


Jaiveer Singh Jhala

Zameer S A

P-10031730
P-06022014

P-09030184

17250400

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
CPLG (2) Aviation
Meteorology

Exam Time

637

Milton John Mathew

P-10032789

17250401

638

Maneesh Nandkumar
Wadhwa

P-08028016

17250402

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

639

SUDARSHAN MURTHY K

P-12448212

17250403

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

640

Jayaprakash N

P-11034030

17250404

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

644

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

645

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250406

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250407

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

648

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

649

Jaikanth R

P-05018192

17250408

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

650

Sayyid Mohammed
Nasarudheen Thangal P. A

P-11034301

17250409

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

651

Poorna S. P.

P-11033373

17250410

CPLG (3) Air Regulation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

652

Logesh Waran Babu

P-08026825

17250411

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

653

DANIEL SAMUEL

P-12448104

17250412

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

654

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

655

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250413

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250414

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

641
642

Pankaj Subhash Salve

P-05019834

17250405

643

646
647

656
657

Nagaraj R
Murali Vasu

Vinoth Krishnamoorthy
Gokul S Venugopal

P-11033828
P-11033383

P-09031199
P-97012629

658
659

Nevil Dara
Vaghchhipawalla

P-96011479

17250415

660

Deepak Kumar Krishnan

P-98013940

17250416

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts

20

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

661

RASICK AHAMED

P-11447665

17250417

CPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

662

Apoorva V Bhakta

P-09030191

17250418

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

663

Balakumaaran Selvaraj

P-10031781

17250419

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

664
665

Parthiban S

P-99014746

17250420

666
667

Pradeep Balasubramanian

P-08026628

17250421

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

668

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

669

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

671

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

672

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

670

VASANTH KUMAR

P-12448488

17250422

673

JOSHUA KENNETH
ASHLEY

P-12448624

17250423

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

674

Manesh Joseph John

P-05019384

17250424

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250425

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

675
676

Manoj T P.

P-03016796

677

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

678

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

679

Vivek C Karun

P-02016127

17250426

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

680

Meshack Dsilva Issac

P-11034025

17250427

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

681

VISHNU G.R

P-12448513

17250428

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

682

Poornima G.k

P-09029553

17250429

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

683

Mohammedali I

P-08025796

17250430

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

684

AJITH KUMAR
CHANDRAN

17250431

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250432

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250433

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

P-12448744

685
686

Prasad Radhakrishnan

P-02016067

687
688

Faiz Ahmer Salim Janjua

P-08025830

ATPLG (1) Air Navigation

689

691

Salman Siddiqui
Mohammed

P-10032413

17250434

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

692

Krupa Yatin Pasta

P-06021802

17250435

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

693

Santosh Ravindra Rane

P-95009442

17250436

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

690

21

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

Air Craft

Exam Date

Exam Time

694

Avinash P G

P-02016188

17250437

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

695

KIRUBA R S

P-11447709

17250438

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

698

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

699

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

696
697

VIGNESH DURAISAMY

P-12448443

17250439

700

DHIVAGAR R

P-12447953

17250440

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

701

S. KATHIRESAN

P-12448625

17250441

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

702

CPLG (2) Aviation


Meteorology

--

20/02/2013

Morning 10:00 Hrs

703

CPLG (3) Air Regulation

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLG (1) Air Navigation

--

19/02/2013

Morning 10:00 Hrs

CPLG (3) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

713

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

714

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (4) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

704

Logeswaran G

P-10032955

17250442

705
706

Niba Johnson Fernandez

P-11034108

17250443

707
708

Jayanth Venkatachalam

P-08026885

17250444

709

Nirmal Kumar Nambithurai

P-03016646

17250445

710

Adithiya Arumugam
Apparsamy

P-10032872

17250446

711
712

715

Ishan Suresh Modi

Viswanathan Santhanam

P-08026230

P-04017597

17250447

17250448

716

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

717

Benjamin Timothy

P-99014189

17250449

718

Prithvi Chandrsekar

P-09029316

17250450

719

Rantul Gunvantrai Mistry

P-06023324

17250451

720

Udhaykumar
Chandrashekhar Shetty

P-08026704

17250452

ATPLG (1) Air Navigation


ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

721
722

Agney Pravin Shastri

P-95008700

17250453

723

Mohamad Mazhar K A

P-11033231

17250454

724
725
726

Ashwini Kumar Mandokhot

P-04017384

17250455

CPLCG (1) Air Navigation


Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

22

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

727

Paper

Air Craft

Exam Date

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

728

Satendra Pal

P-10031724

17250456

CPLG (1) Air Navigation

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

729

Sudheer Muppala

P-01015372

17250457

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

742

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

743

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

730
731
732

Rupesh M V

P-08026698

17250458

733

Dinesh Pratti

P-92002178

17250459

ATPLG (1) Air Navigation

734

17250460

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

17250461

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

735
736

Sree kumar Sridharan Nair

P-93003942

ATPLG (1) Air Navigation

737
738
739

Syed inayath Matheen


Rubbani

P-97012595

740
741

744

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Prabhakar Rudrappa

Balaji Selvam

P-92000305

P-05020629

17250462

17250463

745
746

MANOJ KUMAR

P-12448265

17250464

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

747

T M Sivashankari

P-09030782

17250465

CPLCG (1) Air Navigation


Comp

--

22/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

748

Sharmil Kumar

P-10031805

17250466

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

749

Jeevan Suresh

P-11034416

17250467

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

17250468

ATPLG (2) Aviation


Meteorology

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

17250469

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
CPLCG (1) Air Navigation
Comp

--

19/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

CPLCG (2) Air Regulation

--

20/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

750

Gopinath Vasantharaj

P-92000208

751
752
753

Balaji Palaniappan

P-10031447

754
755
756

MADHUNISHA
HARIHARAN
Ravi Machheri Kariyappa

P-11447755
P-10031449

17250470
17250471

757
758
759

Rajesh Keshai Ram

P-00014840

17250472

ATPLG (2) Aviation


Meteorology
ATPLG (3) Radio Aids and
Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (1) Air Navigation

23

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800

Candidate List For Exam - Center Wise


Session:

January 2013 Online

Session Type:

Online Session

Center

Chennai

Venue:

Dr. MGR University


R and D Lab, Computer Science and IT Department, Periyar EVR
Road - NH4 Highway, Maduravoyal, Chennai-600095. Phone - 044
23782176, 23782186, 23782085

Sr. No

Candidate Name

Computer No.

Roll Number

Paper

17250473

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

760
761

Smit Upendra Machchhar

P-09029614

ATPLG (1) Air Navigation

762
763
764

Sukrita Bhaskar

P-05018680

17250474

765

Vivek Ramesh Jois

P-08025723

17250475

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts
ATPLG (2) Aviation
Meteorology
ATPLG (2) Aviation
Meteorology

Air Craft

Exam Date

Exam Time

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

--

21/02/2013

Afternoon 15:00 Hrs

--

21/02/2013

Morning 10:00 Hrs

766

ATPLG (1) Air Navigation

--

22/02/2013

Morning 10:00 Hrs

767

ATPLG (3) Radio Aids and


Insts

--

23/02/2013

Morning 10:00 Hrs

24

Tue, 12 Feb 2013 11:40:15 -0800