Vous êtes sur la page 1sur 8

IIII BARNE INFORMAZIOA IIII ELKARRIZKETA

Matrikulazioa zabalik: Maribel San Sebastian


Egape Proiektua eta irakaslearen hitzaldia:
ikastolaren eskaintza haurren elikadura

29
2009
OTSAILA
aballarri
Egape Ikastolako hiruhilabetekaria
2 IIII BARNE INFORMAZIOA Egape Ikastolako aldizkaria

Egape Proiektua • 2 urtetik 16 urte bitartera. Ezaugarriak:


• Integrala.
Proyecto Egape • Euskal kulturan oinarrituta.
• Eleanitza.
• Gaurkotua.
• Baloreetan eta elkarlanean oinarrituta.
• Desde los 2 a los 16 años.

• Desde los 2 a los 16 años. Características:


• Integral.
• Fundamentado en la cultura vasca.
• Plurilingüe.
• Actualizado.
• Basado en valores y en el trabajo colectivo.

Gure eskaintza Haur Hezkuntza


• Urtxintxa proiektua.
• Eleanitza (euskara eta ingelesa).
Nuestra oferta educativa • Irteerak (didaktikoak eta elkarbizitzakoak).
• Musika, ingelesa eta psikomotrizitatea espezialisten esku.
• Tutoretzak.
• Ordenagailuaren erabilera.

Educación Infantil
• Proyecto Urtxintxa.
• Plurilingüe (euskara e inglés).
• Salidas didácticas y de convivencia.
• Música, inglés y psicomotricidad impartidos por especialistas.
• Tutorías.
• Utilización del ordenador.

Ikasgai aurreratuak ikasleentzat


• Euskal dantzak.
• Xakea.
• Judo.
• Gitarra.
• Txalaparta.
• Psikomotrizitatea.
• Eskola kirola.
• Ingelesa.
• Informatika.
• Antzerkia.
• Irratia.
• Bertsolaritza.
• Musika.
• Tutoretza. Gatazken konponketa.

Asignaturas avanzadas para alumnos/as


• Bailes vascos.
• Ajedrez.
• Judo.
www.egape.org • Guitarra.
• Txalaparta.
• Psicomotricidad.
• Deporte escolar.
• Inglés.
• Informática.
• Teatro.
• Taller de radio.
Gure webgunean,
guztiari buruzko • Bertsolaritza.
informazio gehiago. • Música.
• Tutorías. Resolución de conflictos.
29 · 2009ko otsaila PEDAGOGIA IIII 3

Ebaluazioa diagnostikoa
Azken urteotan hezkuntza sistema hainbat berrikuntza jasotzen ari
da, bai gure artean eta baita gure inguruko lurraldeetan ere. Berri-
kuntza hauen azken helburua da hezkuntzaren kalitatea hobetzea.
Azken bolada honetan komunikabide ezberdinetan islada dutenen
artean, bi aipa daitezke: irakaskuntza konpetentzia edo gaitasunen
bidez, eta konpetentzia horien ebaluazioa.

Horrela gauzak, ebaluazio diagnostikoa, LH eta DBH amaitu au-


rreko oinarrizko konpetentzien ebaluazio bat da. Helburua, konpe-
tentzia horiekiko ikasleen egoera diagnostikatzea da, ondoren zer
hobetu behar den jakiteko. Horrela, Lehen Hezkuntzako 4. eta Biga-
rren Hezkuntzako 2. mailako ikasle guztiek urtero azterketa berezi
bat egin beharko dute. Azterketa hau gure autonomi-erkidegoko ikas-
tetxe guztietan aplikatuko da, hauen antolatzailea eta arduraduna
ISEI-IVEI erakundea izanik. Aurten, martxoa edo apirila aldean, hiru
konpetentzia baloratuko dira: hizkuntzak (euskara eta gaztelera),
matematika eta zientzei buruzkoak. Beraz, aipatutako ikasmailetan
dauden ikasleek hiru azterketa burutuko dituzte.
Ikastetxe bakoitzak bere ikasleen emaitzak jasoko ditu eta familia
bakoitzak ere bere seme-alabaren txostena izango du. Ez du ondorio
akademikorik izango, baina garrantzitsua izango da zer hobetu behar
den ikusteko.
Ebaluazio diagnostikoak ez ditu ikastetxean egiten diren beste
ebaluazio motak ordezkatzen. Lehen Hezkuntzako Etapa eta DBH-
koa amaitu baino bi urte lehenago egiten da, garaiz jakiteko zer zu-
zendu behar den.
Bukatzeko, kontuan hartu behar da azterketa berri eta ezberdin ba-
ten aurrean gaudela denok. Orain, lehenengo gauza beldurra astin-
tzea komeni da eta bigarrena, azterketa horietan azaltzen denak gu-
re hezkuntza-sistema hobetzeko balioko digula pentsatzea. Zer esa-
nik ez, hobekuntza horiek etengabe baina poliki bertan sartzen joan
beharko dugula denok.

Prueba de evaluación diagnóstica


En los últimos tiempos el mundo educativo esta incorporando cam- Este curso, hacia marzo o abril, el alumnado de los niveles citados
bios notables de distina índole, tanto en nuestro territorio como a realizará dicha prueba, desglosada en tres exámenes: uno, para eva-
nivel internacional. Su objetivo fundamental está dirigido a la mejo- luar las competencias lingüísticas en euskera y lengua castellana;
ra del sistema de enseñanza-aprendizaje. Entre las últimas noveda- otro, para evaluar la competencia matemática; y un tercer examen
des, que han tenido amplio reflejo en los medios de comunicación, para evaluar la competencia científica. Cada centro escolar tendrá
están el enseñar por competencias y la evaluación de las mismas. conocimiento de los resultados obtenidos por su alumnado; al mismo
tiempo, cada familia recibirá el informe correspondiente a su hijo/a.
Conforme a lo anterior, la evaluación diagnóstica es la evaluación de Esta prueba no tendrá efectos académicos, pero sí será importante
las competencias básicas antes de finalizar las etapas de Primaria y para ver qué se debe mejorar en cada caso.
de Secundaria. Su objetivo es diagnosticar la situación del alumnado Cabe mencionar que esta evaluación diagnóstica no sustituye a
respecto a su grado de consecución, para introducir las mejoras per- ninguna otra evaluación que se lleva a cabo en el Centro.
tinentes. Por tanto, cada curso se evaluará a todo el alumnado de 4º Toda la comunidad educativa debe considerar que nos encontra-
de Primaria y 2º de Secundaria de nuestra comunidad autónoma, por mos ante una prueba, que es nueva y diferente. Conviene, por tanto,
medio de una prueba específica que será organizada, aplicada y co- relativizarla y superar el miedo inicial a lo desconocido, pensando que
rregida por el Instituto Vasco de Evaluación, ISEI-IVEI. los resultados de esta evaluación nos servirán a todos para mejorar.
4 IIII GURASO ELKARTEAK Egape Ikastolako aldizkaria

Aballarri guraso elkartetik 

Guraso elkarteak haurtzaindegi zerbitzua eskaintzen jarraituko du:


goizero, eta guraso eskolako hitzaldiak dauden arratsaldeetan.
Gabonetako saskia Pilar Uharteri tokatu zaio. Zorionak!
Euskararen Astearen azken egunean, txokolate goxoa banatu ge-
nuen ikasleen artean.
Aurten ez da sortu guraso talderik euskarazko klaseak hartzeko.
Beraz, izena eman zutenak, Urnieta ondoko herrietako euskaltegie-
tara bideratu dira.

La asociación inició el curso ofreciendo el servicio de guardería de


mañana durante todo el curso y de 14:30 a 16:30 durante el mes de
septiembre. También contareis con este servicio en todas las charlas
que se realicen para la escuela de padres.
Pilar Uharte de Hernani ha sido la agraciada con la cesta del sorteo
de Navidad. Zorionak!
El dia 5 se celebró el Dia del Euskera y ofrecimos una buena cho-
colatada a todos los niñas y niñas.
Este año han podido darse clases de euskera en el local de la aso-
ciación ya que no se ha formado un grupo lo bastante homogéneo.
Las personas interesadas se han derivado a los euskaltegis cerca-
nos a Urnieta.

Azkorte guraso elkartetik 

Eraberrituta, aurrera! Ilusión y savia nueva


2008/09ko ikasturte honek Azkorte Guraso Elkartearen sendotzea Con el inicio del nuevo curso, la asociación de padres y madres de
ekarri du. Ikasturtez ikasturte Elkartetik laguntza eske ibili ondoren, ESO ha experimentado un notable impulso por lo que a número de
oraingo honetan mezu hoiek erantzun positiboa jaso dute. Joan den participantes se refiere. La primera reunión que tuvo lugar el pasado
urrian egin genuen kurtso honetako lehen bilera eta bertara agertu gi- mes de octubre puso de manifiesto la ilusión y las ganas que nos ani-
nenen sentzazioak benetan onak izan ziren, ikusita bildutakoen ko- man a quienes en ella estuvimos.
purua eta gauzak egiteko gogoa. En diferentes y abundantes ocasiones hemos subrayado desde
Behin baino gehiagotan azpimarratu da elkarte honetatik, eta baita nuestra Asociación la importancia que tiene la participación de las fa-
ikastetxeko zuzendaritzatik, zein garrantzitsua den gurasoen partai- milias en la vida del Centro. Este es el mensaje que también quere-
detza maila ezberdinetan. Horregatik une honetan gure poztasuna mos transmitir una vez más. Con un poco de colaboración por parte
azaldu nahi dugu. Zer esanik ez ilusioz beteta gatozela eta eginkizu- de todos se pueden hacer, juntos, muchas cosas en favor de nues-
netan parte hartzeko asmo handiarekin. Sartu berriak garenok, El- tros hijos. Debemos tener siempre presente que éste es el objetivo
kartean esperientzia gehiago dutenenganik ikasiko dugu eta gure ze- fundamental de nuestro quehacer como padres y madres.
reginak ahal dugun ondoen betetzen saiatuko gara. A través de estas líneas queremos manifestaros nuevamente que
Lerro hauen bitartez behin eta berriro adierazi nahi dugu Azkorte estamos abiertos a todos quienes con vuestra presencia o con vues-
Guraso Elkartea guztiz irekita dagoela bertan parte hartu nahi du- tras ideas queráis colaborar con nosotros. Como sabéis nos reuni-
zuen guztientzat. Gauza bera ideiak eta proposamen ezberdinak he- mos los primeros miércoles de cada mes (si ese día fuera fiesta, el
larazi dizkiguzuen guztiontzat. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu mismo día de la siguiente semana), en la sala de visitas del edificio de
ezazue ikastxera edo aurkez zaitezkete bertan gure bilera-egunetan, secundaria, a las 18:00. La asociación Azkorte desea a todos los lec-
hau da, hilabete bakoitzaren lehen asteazkenetan (egun hori jaia ba- tores un buen curso, reiterando su disposicion a colaborar con todos
litz, hurrengo astekoan). Gure bileren ordua: 18:00ak. quienes deseen trabajar en beneficio de nuestra comunidad escolar.

laguntzaileak
29 · 2009ko otsaila ELKARRIZKETA IIII 5

Haurren elikadura: MARIBEL SAN SEBASTIAN

jaten ikasten
–Irakasle eta psikologoa–
Lehen Hezkuntzan urte askotan la-
nean egon naiz. Gaur egun, Irakas-
le eta Gurasoen Hezkuntza Forma-
kuntzan lan egiten dut.

Elikaduraren gaia gaur egun edozein aldizkari eta telebista progra- Haurrek elikatu eta garbi egoteaz gain MAITASU ETA HITZ GO-
metan agertzen da eta badirudi denek honi buruz zerbait jakin behar XOAK behar. Ezin dira nahastu elikadura eta gorutzaren zainketa
dugula... Dena den, ezin dugu ahaztu gai honetan psikologia pixka MAITATSUNAREKIN. Haurrak behar duena MAITASUNA ETA ZIUR-
bat erabiltzea egokia litzatekeela.Elikadura ez da soilik dieta osa- TASUNA da, hau da, MIMOAK + HITZAK.
suntsu eta orekatuak egitea. Denek ikus dezakegu egunero, elikadu-
ra, adituek erakusten digutenaz gain beste gauza bat dela, ez soilik
bitamina eta karbohidrato kopuru egokiak diren hala ez Garrantzi-
tsua da ea zergatik goserik izan gabe nola jaten jarrai daitekeen, edo
eta kontrakoa, gosea eta janaria izanda EZIN daitekeen jan.
Aipatu behar da gauza hauek soilik gizakioi gertatzen zizkigula, ho-
ri dela eta, haurren heziketan kontuan hartu beharreko gauzak direla.
Gai honetan haurrak aurrerapenak norbere erritmoan egiten uztea
garrantzitsua dela deritzot. Jaten ikasteak denbora + pazientzia es- Egape Ikastolako jangela.
katzen du, hezkuntzarekin zerikusia duen edozein gaik bezala. Behean, gurasoak hitzaldian.
Elikadurari buruzko printzipio garrantzitsuena honako hau da:
Sekula ez zaio haur bati jaten BEHARTU behar.
Onartzen zaila den printzipioa baina haurrarekiko ERRESPETU
eta MAITASUN agerpen bat da. Haur batek janaria ukatzen duene-
an jan dezan insistitu ordez, gogogabezi horren arrazoia zein den
ikusi beharko genuke.
Osasuntsu dagoen haur batek ez du inolako arriskurik gogogabezi
denboralditxo batzuk izaten baditu. Gogogabezi horren ezaugarria
gose falta da. Haurra deboraldi batean gaixorik egon eta gero, gose
falta izaten du. Garrantzitsua da amak ONARTZEA bere seme-ala-
bak pasatuko den gogogabezi denboraldi bat pasatzen ari dela.
Sendatzerakoan dena bere onera ituliko da. Haurrak solik patata
frejitu edo goxokiak jaten dituenean, haur horrek janariaren bidez,
duen arazo psikiko bat bideratzen ari dela pentsatu beharko da.
Hezitzerakoan ez dago errezetarik, hainbat printzipio kontutan izan
behar da. Funtsa, "bizitzeko jatea" da eta ez alderantziz "jateko bizi-
tzea". Beraz, hobe da esatea: "Gogorik gabe ez da jan behar".

Alimentación infantil: aprendiendo a comer


MARIBEL SAN SEBASTIÁN –Maestra y Psicóloga– la comida, en lugar de insistir en que coma hay que averiguar la cau-
He trabajado muchos años como Maestra de Educación Primaria y sa de la inapetencia. Cuando un niño/a cae enfermo es normal que
ahora me dedico a la Formación de Profesores y Padres sobre temas pase un periodo de inapetencia.
de Educación. Es importante que la madre sea capaz de TOLERAR que su hijo/a
esta pasando por un periodo de inapetencia transitoria. Pero cuando
La alimentación es un tema candente en nuestra sociedad. No es só- el niño/a se niega a comer otra cosa que no sean patatas fritas o go-
lo cuestión de dietas "sanas y equilibradas". Este tema también plan- losinas, convendría pensar que pueda que tenga algún problema
tea cuestiones como por qué sin tener hambre, se puede seguir co- psíquico y que lo está compensando a través de la comida.
miendo y también lo contrario, que teniendo hambre y comida se Aunque para educar no existen recetas, tenemos que tener en
puede NO comer. cuenta que se trata de "comer para vivir y no de vivir para comer" así
Cuando hablamos de la alimentación infantil tenemos que tener en que "sin ganasno hay que comer".
cuenta que aprender a comer va unido a tiempo+paciencia, como to- Los niños/as, además de cuidados corporales como el alimento o
do lo que tiene que ver con la educación. la higiene necesitan PALABRAS Y AMOR para desarrollarse. Es de-
El principio más importante sobre la alimentación es que: jamás cir, lo que el niño/a necesita es AFECTO y SEGURIDAD que se tra-
hay que OBLIGAR a comer a un niño/a. Cuando un niño/a rechaza duce en MIMOS + PALABRAS.
6 IIII ALBISTEAK Egape Ikastolako aldizkaria

Ikasleak xake eta kantu tailerretan.

Ikasgai aurreratuak
Jada sendotuta dauden dantza, txalaparta, judo eta kitarrari beste bi
ikasgai erantsi dizkiogu aurten: xakea eta kantu tailerra. Astean bitan
aritzen dira xakean 25 ikasle, eta 10 dira, berriz, kantu tailerrean arit-
zen direnak asteartero Ainhoa Ansarekin.

Actividades complementarias
Como consecuencia de la gran aceptación de las actividades que se
llevan desarrollando hasta la fecha, la ikastola ha optado por ampliar
la oferta con el ajedrez y un taller de canto. Son 25 alumnos los que
se han agarrado al tablero y 10 los que trabajan el canto.
Euskararen Eguna.

Euskararen Eguna
Bidea ez da leuna
Guztiontzat da hori ezaguna
Egin ezazu ahal duzuna
Ez da izango alferra eta alferra zure jarduna
Egunero izan dadila EUSKARAREN EGUNA

Neguko azoka
Festa giro ederra izan genuen neguko azokan. Goiz hasi ziren trikiti-
lari txalapartari eta bertsolariak jaia alaitzen. Ondoren, DBHkoek
prestatutako txistorra eta gaztain erreak eta lehen hezkuntzakoen Neguko Azoka.
postre apartak dastatu genituen. Honez gain talde guztiek gabon
kantak eskaini zizkiguten.
El pasado 19 de diciembre celebramos la Feria de Invierno. Además
de la música y la gastronomía, la ikastola aprovechó para homena-
jear a la asociación Egape dantza taldea.

Mahai-teniseko taldea
Ikasle batzuen eskaerari aurre eginez Ikastolako mahaia-teniseko
taldea osatu dugu aurten. Infantil-mutilen taldea da, eta orain arte
parte hartu duten lehiaketa bakarrean lortutako emaitzak txukunak
baino hobeagoak izan dira. Aupa!
Este curso, atendiendo la demanda de algunos alumnos, hemos for-
mado un equipo de ping-pong infantil. Todos son chicos y, por aho-
ra, han conseguido buenos resultados en la competición que han Mahai-teniseko taldea.
participado. ¡Ánimo!.
29 · 2009ko otsaila IKASLEEN TXOKOA IIII 7

Jose Gaston, marrazkigintza tailerrean


Azaroaren 18an, Jose Gaston marrazkilari ospetsua izan genuen gu-
re artean. Aurretik marrazkigintza tailerreko ikasleek bere lanekin
osatutako erakusketa bat antolatu genuen eskolako liburutegian, es-
kolako haur guztiek bere lanaren berri izan zezaten. Erakusketa ho-
rretan hiru atal zeuden ikusgai: Lehenik ideia bat sortzerakoan ma-
rrazkilariak egiten dituen hainbat bozeto; bestetik Ipurbeltz aldizka-
rian agerturiko portada batzuk eta Naiara pertsonaiaren hainbat isto-
rio; eta azkenik helduei zuzenduriko hainbat komiki.
Gastonek marrazketa eta komikigintzan nola hasi zen kontatu zi-
gun eta, prestatu genituen galderei erantzun zien gusto handiz. Egun
horretan liburutegira eraman genuen arbelean, gure galderei eran-
tzuten zien bitartean, instant batean karikatura polit batzuk egin zi-
tuen eta denak aho zabalik geratu ginen.
Joan aurretik autografoak sinatu eta bakoitzari marrazkitxo bat
egin zigun. Oso arratsalde interesgarria izan zen eta ederki pasa ge-
nuen. Eskerrik asko Gaston!!

El 18 de noviembre estuvo el ilustrador Jose Gaston con los del ta- bocetos y nos mostró varios comics realizados por él. Nos obsequió
ller de dibujo. Nos habló de su trabajo en Ipurbeltz, nos hizo unos a todos con un dibujo. ¡Gracias Gastón!

5. maila

Mapen tailerra 2008/09 Urte honetako ikasleek, Inguruneko klaseetan Euskal Herriko pro-
bintzi, mendi eta ibaiak ikasten dutenez, Euskal Herriari dagokion zir-
kuito elektriko bat egiten dute. Horregatik, ikusi duten gaia praktikan
jarri dezaketelako, asko disfrutatzen dute mapa hau egiterakoan.

6. maila
Maila honetako neska-mutilek, berriz, Europa lantzen dute urtean ze-
har Inguruneko arloan. Horregatik, Europako lurraldeak, haien koka-
penak, mugak, siluetak, izenak eta ikurrinak lantzeko lan aproposa
da tailer honetako mapa. Kortxoz egina dago eta behatzeko motrizi-
dade fina, txukuntasuna, Atlasekin kontsultatzeko gaitasuna nahiz In-
terneten zenbait datu bilatzeko ohiturak lantzen ditugu.

Siguiendo el trabajo comenza-

Bertsolaritza do en Primaria, los alumnos de


1º de ESO participan, con la ayu-
da de la bertsolari Amaia Agirre
DBH 1. mailako ikasleak, LH-n egindakoa jarraituz, "Ni ere bertsola- durante una hora semanal, en el
ri" proiektuan parte hartuko dute ahozkotasuna lantzeko helburuare- proyecto "Yo también bertsola-
kin. Gai hori jorratzeko astero saio bat eskainiko zaio arloari eta ha- ri". Al final de curso se organi-
mabostean behin Amaia Agirre bertsolariaren laguntza jasoko dugu. zará un festival en Sarobe, para
Ikasturte bukaeran, kurtsoan zehar ikasitakoa erakusteko bertso jaial- que nos demuestren lo aprendi-
di bat antolatuko da Saroben LH-koekin batera. do durante el curso.

Los alumnos de 1º y 2º de ESO

Irrati tailerra asisten 2 horas a la semana al


taller de radio. Básicamente re-
lacionado con Euskara, tienen
Tailer hau DBH-n 1. eta 2. mailetan lantzen dugu aukerakoa bezala, astean bi orduz aritzen dira dagokien la posibilidad de crear y emitir
ikasleak. Hizkuntza arloarekin erabat loturik dago eta berau erreforzatzeko baliagarri izango da. Tailer ho- textos elaborados por ellos
netan mota eta asmo desberdinak dituzten testuak ekoizteko gai izan behar du ikasleak. Era berean, gai mismos, reforzando de esta ma-
izan behar du azalpenak ahoz nahiz idatziz era koherentean adierazteko, irakurketa era adierazgarri eta nera su nivel escrito y oral así
atseginean egiteko eta talde lanean jarduteko. Honekin batera, irratiak berarekin duen alde teknikoaren como el aspecto técnico corres-
lanketan trebatzea izango da helburua. pondiente a su emisión.
Lizardi, 5 I 943 00 92 75
Azkorte, z/g I 943 00 91 41

aballarri
Txoritagain, z/g I 943 00 95 58
egape@egape.org
20130 Urnieta (Gipuzkoa)
www.egape.org

Aldizkari hau denda,


saltegi eta merkataritza
jardundegi hauen laguntzari
esker argitaratzen da:

Besabi

Estankoa (Arantxa)

Etxaniz ferreteria

Etxeko Janak

Fagoaga harategia

Labetxo okindegia

L. Belaunzaran harategia

Matxo ardo-salmenta

Ongi Etorri taberna

Trazos ileapaindegia

Urmar brikolajea

Urnieta Elektrizitatea

Urnietako Udalak
diruz lagundutako aldizkaria