Vous êtes sur la page 1sur 5

PUSAT PROGRAM LUAR

BML3043: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TUGASAN
Kriteria Tugasan: i) KERJA KURSUS 45% 15%

ii) FORUM Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan

- 9 minggu (mula 25/02/13 29/04/13) - 05/05/13

TUGASAN 1 (KERJA KURSUS) 45%


Tugasan kerja kursus ini mengandungi tiga soalan, iaitu:

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik dan fonologi bahasa Melayu? Jawapan anda harus mencakupi beberapa definisi mengenai fonetik dan fonologi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Harimurti Kridalaksana, Abdul Hamid Mahmood, Abdullah Hassan, Nor Hashimah Jalaluddin, Indirawati, K. L. Pike, David Crystal dan Gleason. Anda juga harus membincangkan jenis-jenis fonetik seperti (i) fonetik artikulasi, (ii) fonetik akustik dan (iii) fonetik auditori.

Anda perlu sertakan contoh-contoh yang sesuai untuk mengukuhkan jawapan anda. Jawapan anda juga harus menyentuh matlamat akhir ilmu fonetik dan fonologi, khususnya bahasa Melayu.

(ii)

Huraikan bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu. Anda perlu membincangkan maksud bunyi vokal. Dengan memberikan (i) vokal depan, (ii) vokal belakang dan (iii) vokal tengah, anda perlu sertakan contohcontoh bunyi tersebut dalam bahasa Melayu. Sila lukis gambar rajah bagaimana proses bunyi-bunyi vokal tersebut dihasilkan. Anda juga perlu menghuraikan bunyi-bunyi konsonan bahasa Melayu. Lukiskan gambar rajah bagaimana proses bunyi konsonan tersebut dihasilkan. Sertakan contoh-contoh bunyi dalam perkataan bahasa Melayu.

(iii)

Bincangkan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Bagi soalan ini, Jawapan anda perlu menjelaskan hal tentang ejaan bersama Malaysia-Indonesia yang telah dipersetujui bersama pada tahun 1972. Bincangkan juga huruf fonem yang digunakan dalam ejaan bersama tersebut. Anda juga perlu membincangkan hal tentang Keselarasan Vokal dan sertakan contoh-contohnya sekali. Anda perlu memasukkan aspek cara-cara mengeja perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris, bahasa Jawa dan lain-lain, dan sertakan contohnya sekali.

PERHATIAN: Bagi membantu anda menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini, anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku-buku berikut:

1. Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2007) oleh Abdul Hamid Mahmood dan Nur Farah Lo Abdullah. - Jawapan bagi soalan (a) dan (b). 2. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi (2007) oleh Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood. - Jawapan bagi soalan (c). 3. Bahan rujukan lain yang berkaitan bagi memantapkan pengetahuan anda dalam ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Anda boleh hubungi 019 - 3870 383 (Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood)

Format Penulisan (kerja kursus) 1. Kulit hadapan : - tajuk, nama, no. matrik, nama kumpulan (wajib), semester, dan program 2. Format : a) Bil. halaman b) Jenis tulisan c) Saiz tulisan : mengikut keperluan (antara 20-30 halaman) : Arial : 11pt

d) Langkau 1.15, santak kiri dan kanan (justify) 3. Kerja kursus (penulisan) anda perlu mengandungi: a) Kandungan b) Pengenalan c) Perbincangan: aspek yang dibincangkan dengan contoh yang sesuai, gambar rajah secara grafik/ peta minda (mengikut kreativiti, keperluan dan kesesuaian) d) Kesimpulan e) Bibliografi (sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan) 4. Penulisan petikan mengikut sistem APA @ Gaya Dewan dan harus konsisten Bentuk serahan tugasan (kerja kursus) i) Hantar dalam bentuk soft copy melalui sistem elektronik (MyGuru3) di tapak yang disediakan seperti yang telah ditetapkan oleh PPL.

ii)

Hantar salinan bercetak (hard copy) ke alamat tutor E-learning/ pensyarah Elearning masing-masing.

Pemarkahan (kerja kursus) a) Isi b) Bahasa : : 30 markah

20 markah 10 markah : : : : : : 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 100 markah 45%

c) Persembahan : d) Format e) Grafik & kreativiti f) Bibliografi g) Teknik petikan Jumlah Pemberatan

Rubrik Penilaian (kerja kursus)

Peringkat Cemerlang

Kriteria Penulisan Format : sangat kemas, tersusun dan tepat Isi : cukup dan sangat relevan Grafik : sangat sesuai, kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat sekali Format : kemas, tersusun dan tepat Isi : cukup dan relevan Grafik : sesuai, kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat Format : betul dan tepat Isi : cukup Grafik : sesuai dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul

Markah (100) 80 100

70 79

Baik

60 69

Memuaskan

Kurang memuaskan

Format : kurang kemas, kurang tersusun dan kurang tepat Isi : kurang cukup dan kurang relevan Grafik : kurang sesuai Penulisan bibliografi dan petikan kurang betul

40 59

Tidak memuaskan

Format :tidak kemas, tidak tersusun dan tidak tepat Isi : tidak cukup dan tidak relevan Grafik : tidak sesuai Penulisan bibliografi dan petikan banyak kesalahan

0 39

PERINGATAN!! Kerja kursus ini perlu bersifat ilmiah dari segi persembahan isi, rujukan, kupasan isi atau hujah, pemaparan idea, dan format penulisan. Anda tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat artikel/ tulisan daripada sumber yang anda rujuk untuk menyokong penulisan anda tanpa menyatakan sumbernya. Plagiarisme

adalah dilarang sama sekali, dan jika didapati, anda perlu membuat tugasan semula.