Vous êtes sur la page 1sur 2

AÙO ÑOÛ - MAËT TRÔØI GHEN

« « « « « 4 ‰ « « « « « « œ» .
«
«
«
«
«
4
«
«
«
«
«
«
œ»
.
œ»
» œ » »
«
«
«
»
»
ˆ «
œ»
4
ˆ
«
ˆ
«
«
ˆ «
»
»
»
ˆ« « « «
=======================
&
»
»
»
ˆ«
»
»
Nhöõng töôûng giôø tröa em ñaõ nguû « « « « . « « «
Nhöõng
töôûng
giôø
tröa
em
ñaõ
nguû
«
«
«
«
.
«
«
« «
«
«
«
œ»
« « «
« «
«
˙»
ˆ
«
ˆ
«
«
.
j ˆ«
ˆ «
«
«
ˆ«
« «
«
ˆ «
» »
========================
&
ˆ «
ˆ «
»
» » »
Traû
ñaát
naøy
Anh
qua
laïi
laøm
thô
.
«
œ»
.
œ »
œ»
»
«
«
«
œ »
J œ»
»
œ »
œ »
œ »
œ »
«
«
»
»
»
»
» »
»
»
» »
»
»
»
»
ˆ «
ˆ
«
œ»
========================
&
» » »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» »
Nhöng
«
Em
ñoù
nhö
maây
hoàng
«
«
«
bay
laïc
«
«
« «
« «
«
«
«
œ»
.
«
ˆ «
«
« « «
« «
«
«
«
«
»
ˆ «
«ˆ .
j ˆ«
« ˆ
ˆ
«
ˆ«
«
« «
«
˙«
========================
&
» »
« ˆ
Gieát theânh
thang
xa
khuaát
cuoái
hoàn
Anh
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
œ »
»œ
œ»
œ »
«
«
«
«
«
»
»
œ »
»
»
œ »
ˆ
«
œ»
ˆ«
ˆ
«
ˆ «
ˆ«
.
œ»
»
»
»
»
»
»
ˆ « «
========================
&
»
»
»
»
»
»
»
»
»»
»
»
»
»
»
»
Moät maët
trôøi
maø
theá
gian
coøn
khoâng
kham
noåi
£
«
«
«
«
«
«
«
«
œ»
« «
«
«
«
«
˙»
ˆ
« «
ˆ
« « « «
ˆ « « « «
.
ˆ «
« «
«
«
«
ˆ«
ˆ«
« «
«
«
« ˆ
========================
&
« ˆ
ˆ
«
ˆ «
» » »
» » »
Sao
moâi
Em
hoàng
aùo
doû
khoå
ngöôøi
theâm
. . œ » œ» J œ» . « œ» œ » » « »
.
.
œ
»
œ»
J œ»
.
«
œ»
œ »
»
«
»
»
œ»
«
» œ
œ »
œ »
» œ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
j ˆ«
»
»
»
»
»
========================
&
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» » œ
Chaân luoáng
cuoáng
nhö
say
laøm
sao
Anh
ñi
« « « « « « « « « « « « « « «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ «
« ˆ
˙»
ˆ« «
«
ˆ « « «
«
«
.
«
«
«
«
«
»
ˆ « « «
ˆ« «
ˆ«
«
«
«
ˆ «
========================
&
»
»
ˆ«
« ˆ
ˆ«
noåi
Maát
maët
trôøi
aùo
ñoû
maët
trôøi
«
w
˙»
»
Œ
« «
»
j ˆ«
========================
&
»
ghen
Naøy
˙» . œ » œ » » » » » » œ œ » »
˙»
.
œ
»
œ » » »
» » » œ
œ » » »
» » œ »
œ » » »
» » » œ »
»
œ »
»
œ»
œ »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
========================
&
»
»
»
»
Em
ôi
Anh
chia khoâng gian
deå
nhôù
Chia
thôøi
œ»
.
J
œ»
» » » » œ
œ »
œ » »
»
»
œ »
»˙ .
œ»
œ »
» »
»
»
»
»
»
========================
&
» »
» » »
»
»
» »
» »
» »
»
gian
mong
traùnh
moái
tình
ñau
Nhöng
Anh
» œ
» œ
œ »
«
«
«
œ» .
J œ»
«
»
»
»
»
œ
« «
«
.
«
«
========================
&
» »
» »
» »
»
»
ˆ«
ˆ «
»
» »
»
»
˙«
»
»
queân
saép
xeáp
thaùng
ngaøy
daøi
Neân
choán
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
«
ˆ «
« « «
˙«
.
« « «
« « «
ˆ«
ˆ «
========================
&
« « «
« «
ˆ« .
ˆ«
j
naøy
gaëp
gôõ
giöõa
ban
tröa
Ngaång maët
.
œ» .
J
œ»
œ»
˙»
œ » » »
œ»
œ »
»
»
œ »
œ »
»
» » »
» » »
» »
»
» » »
»
»
»
»
»
========================
&
» »
» » »
leân
Anh
xin
moät vaàng
maây
tôùi
Anh
xin
œ» . œ» J » œ . » » » œ » » œ »
œ»
.
œ»
J
»
œ
.
»
»
»
œ
»
» œ
» œ
˙»
»
œ» »
œ »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
========================
&
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
maây
vaây
kín
maët
trôøi
kia
Cho
Em
» œ
« «
«
«
«
œ» .
J
œ»
»
» œ
» œ
œ »
»
»
»
»
«
«
«
»
˙«
.
«
ˆ «
========================
&
» »
»
» »
»
»
»
» »
» »
«ˆ
toâi
tan
loaõng
nhö
maây
trôøi
Laøm
tinh
«
«
« «
« «
«
«
«
œ» .
« « «
«
« «
« «
« «
« «
ˆ«
j
« «
«
«
«
«
«
«
« « «
«
«
========================
&
» »
»
« ˆ
ˆ
«
ˆ
« «
« ˆ
« ˆ
«
« ˆ
˙«
ˆ«
ˆ «
« ˆ
ˆ«
tuù
khoâng
laøm
ngöôøi
aùo
ñoû
Cho
vuõ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« ˆ
w
========================
&
« «
« «
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ« .
j ˆ«
« ˆ
””
truï
moät
maët
trôøi
maø
thoâi