Vous êtes sur la page 1sur 280

½£ narayN BÊópad¢vr¢ctm-

¡ ½£mÓ narayN£ym- ¡
S t dS k aÏ mk m-
Au di o ( mp 3) , tr ans li t er ati on s ( En g lis h, T ami zh) an d gis t ( En g lis h) a vai l ab l e at:
ht tp :/ /s anskri t. g d e.t o/s it es/c omp l en ar a yan ee yam
ht tp :/ / www.g e oci ti es.c om/c omp l et en ar a yan e eyam
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 2

1 B g v Ó m ¢h m a 7

2 B g v Ï ã p m - 10

3 B ³ Þ v ã p m - 13

4 A Ý z a |g y « g m - 16

5 ¢ v r a z - p ¤â x « Ï p ¢ t : 19

6 ¢v r az - Þ v ã p m - 22

7 ¢ h r Î y g B « IÏ p ¢ t : 25

8 p #l y : 28

9 j g Ï s ¦¢ Ý z : 32

10 s ¦¢ Ý z B Ed : 35

11 s n k a d £ n a | v W k [ Î Z p # v E S : 38

12 v r a h a v t a r : 41

13 ¢ h r Î y a X v D : 44

14 k ¢ p l a v t a r : 47

15 k ¢ p l « p d E S : 50

16 n r n a r a y N « v t a r : 53

17 D #¤v c ¢ r t m - 56

18 p ¦ T ¤ c ¢ r t m - 59

19 d X « Ï p ¢ t : 62

20 ; x B y «g £á r c ¢r t m - 65

21 B g v d ^ p a s n a p # k a r a : 67

2 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 3

22 A j a ¢ m l m « X : 70

23 d X − ¢ c æ O k E t ¤ à ¢ r t m - 73

24 p # ý a d c ¢ r æ O m - 76

25 n r ¢ s Ø h a v t a r : 79

26 g j E Ó d # m « X : 82

27 X £ r a ¢ Ö D m Ó T n E k \ m a R v t a r à 84

28 l ß m £ Þ v y | v r : 87

29 m « ¢ h ¢ n A v t ar : 89

30 v am n av t ar : 92

31 b ¢ l d p « I Å C E d : 95

32 m Ï Þ y a v t a r : 98

33 A Ø b r £ x c ¢ r t m - 100

34 ½ £ r a m a v t a r : ( 1) 103

35 ½ £ r a m a v t a r : ( 2) 106

36 p r S ¤ r a m a v t a r : 109

37 ½ £ k ] Ý N a v t a r p #Þ t a v : 112

38 ½ £ k ] Ý N a v t a r : 115

39 ½ £ k ] Ý N j Ó m « Ï s v : 118

40 p ¥t n a m « X : 121

41 p ¥ t n a d E h d a h : 123

42 S k z a s ¤ r ¢ n g # h : 125

43 t ¦ N a v t R v D : 127

3 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 4

44 n a m k r N m - 130

45 b a l l £l a 132

46 ¢ v á ã p p # d S R t v N R n m - 135

47 u l ¥ K l b Ó D n m - 137

48 n l k \ b r m ¢ N g # £ v y « : S a p m « X : 139

49 b ¦ Ó d a v n g m n m - 141

50 v Ï s a s ¤r b k a s ¤r y « : v D : 143

51 A G a s ¤ r − v D 146

52 b # ’ g v R S m n m - 149

53 D E n ¤ k a s ¤ r − v D : 152

54 y m ¤ n a » d E k a ¢ l y : 154

55 k a ¢ l y − m d R n m - 157

56 k a ¢ l y A n ¤g #h : 159

57 p # l Ø b a s ¤ r − v D : 161

58 d a v a ¢ Â n − m « X 163

59 v EN ¤g a n m - 166

60 g «p £v Þ æ Oap h r N m - 168

61 ¢ v p # − p Ï n £ − A n ¤ g # h : 170

62 g « v ¼ R n − b ¢ l : 173

63 g « v ¼ R n − u ¼ a r N m - 176

64 g « ¢ v Ó d a ¢ B x E k : 178

65 g « p £ n a | B g v Ï s m £ p g m n m - 180

4 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 5

66 g « p £ j n a ý a d n m - 183

67 B g v t : ¢ t r « D a n m - 185

68 g « ¢ p k a n a | p r m a ý a d : 187

69 r a s @ £ f a 189

70 s ¤d S R n S ap m «X : 192

71 k E¢ S v D : Û y « m a s ¤r v D : c 194

72 A @ \ r A ag m n m - 196

73 B g v t : m D ¤ r a p ¤ r y aæ Oa 199

74 B g v t : m T ¤ r a p ¤ r £ p # v E S : 201

75 k | s − v D 204

76 u ¼ v − d oÏ y m - 207

77 j r a s Ó ¼ 210

78 b l r a m ¢v v ah m - 213

79 â ¢ À m N £ ¢ v v a h m - 215

80 Þ y m Ó t k u p aÁ y an m - 217

81 n r k a s ¤ r v D : 220

82 b a N y ¤¼ m - 223

83 p ¬ Î f ® k v D : 226

84 s m Ó t p · k y a æ O a 229

85 j r a s Ó D ¢ S S ¤p a l c v D : 232

86 B a r t y ¤¼ m - 235

87 k [ c E l v ¦ä O a Ó t : 238

5 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 6

88 ½ £ s Ó t a n g « p a l : 241

89 v ¦ k a s ¤ r − v D : 244

90 ¢v Ý N ¤ m h ä v Þ T ap n m - 247

91 B ¢ ³ m h Ï v m - 250

92 k m R ¢ m ½ B ¢³ : 253

93 c t ¤ ¢ v R S ¢ t : g ¤ r v : 256

94 t ä v å Oan u Ï p ¢ä O: 259

95 Ò y a n y «g : 262

96 B g v t - ¢ v B ¥ t y : 265

97 m a k R Î f E y k T a 268

98 ¢ n Ý k l b #’ u p as n m - 271

99 v E d Þ v ã p m - 274

10 0 k ES a ¢ d p a d v N Rn m - 277

6 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 7

¡ ‘ ½ £ k ]Ý N a y p r b #’ N E n m : ¡

1 ¡ B g v Ó m ¢h m a ¡

saÓd# a nÓdavb«DaÏmkmn¤ p ¢mt| kaldE S av¢D×ya|


¢nm¤ R À t| ¢nÏym¤ À t| ¢ng mStsh * E N ¢nB aR Þ ymanm- .
A Þ pÝ z | è Ý z maæ O E p¤ n â â p¤ â x aT aR Ï mk| b# ’ tÏv|
tä O avì a¢t saX adQ g ¤ â pvnp¤ r E h Ót B a y| j nanam- ¡ 1

e v| d^ l R × yvÞ t¤ Ó y¢p s¤ l B tya h Þ tlÖ DE ydÓyt-


tÓva vac a ¢Dya va B j ¢t bt j n: X ¤ d # t W v Þ P [ z E y m- .
e tE tav¹ y| t¤ ¢Þ T r tr mnsa ¢vá p£ f aph ÏyW
¢nÜ SE x aÏmanmE n | g ¤ â pvnp¤ r aD£ SmE v a½ yam: ¡ 2

sä v| yä O t- pr a×yamp¢r klnt« ¢nmR l | tE n tavt-


B ¥ t W B ¥ R t E ¢ Ód# y W Þ tE vp¤ ¢ r ¢t bh ¤ S : ½ ¥ y tE Û yasvaÀ ym- .
tt- Þ vÅ C Ïvaï dÅ C a¢dt pr s¤ K ¢c é B R ¢ nB aR s ã p|
t¢Þ mn- DÓya r mÓtE ½ ¤ ¢ tm¢tmD¤ r E s¤ g # h E ¢vg # h E tE ¡ 3

¢nÝ kØ pE ¢nÏyp¥ N E R ¢nr v¢Dpr manÓdp£ y¥ x ã pE


¢nl£ I n anE k m¤ ³ av¢ls¤ B g tmE ¢nmR l b# ’ ¢sÓD¬ .

7 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 8

kÚ l«l«Ú last¤ Ú y| K l¤ ¢vmltr | sä vmah ¤ Þ tdaÏma


kÞ ma° «¢nÝ klÞ Ïv| skl i ¢t vc Þ ÏvÏklaÞ vE v B ¥ m n- ¡ 4

¢nÛ yaR p ar «{ ¢p ¢nÝ kar N mj B j sE y¢Ï@ yam£ X N aÁ ya|


tE n W v «dE ¢ t l£ na p# k ] ¢ tr s¢tkÚ pa{ ¢p kÚ pa¢dkalE .
tÞ ya: s| S ¤ ¼ m| S | km¢p tm¢tr «Dayk| sÏvã p|
s Ïv| D¦ Ï va dDa¢s Þ vm¢h m¢vB vak[ Î Z vW k [ Î Z ã pm- ¡ 5

tä O E p# Ï yg # D ar aDr l¢lt klayavl£ kE ¢ lkar |


lavÎ ysW k sar | s¤ k ] ¢ tj nè Sa| p¥ N R p¤ Î yavtar m- .
lß m£ ¢nÜ S| k l£ la ¢nlynmm¦ t Þ yÓd sÓd«h mÓt:
¢s· t- s¢· Ótkana| vp¤ r n¤ k lyE maâ tag ar naT ¡ 6

kÝ z a tE s¦ ¢ Ý z c E Ý z a bh ¤ t r B vK E d avh a j £ vB aj a−
¢mÏyE v | p¥ v R m al«¢c tm¢j t mya nW v mï a¢B j anE .
n«c E Ç j £ va: kT | va mD¤ r tr ¢md| Ïv¹ p¤ ¢ Ü c d# s ad# R |
nE æ O W : ½ «æ O W Ü c p£ Ïva pr mr ss¤ D aØ B «¢Dp¥ r E r mE r n- ¡ 7

nm# a N a| s¢° Dä O E sttm¢p p¤ r Þ tW r n×y¢T R t an−


Ô yT aR n - kamanj s# | ¢vtr ¢t pr manÓdsaÓd# a | g ¢t| c .
i ÏT | ¢nÜ SE x l×y« ¢nr v¢DkP l: pa¢r j at« h r E Ïv|
X ¤ d # | t| S@ vaz £ d# ^ m m¢B lx ¢t Û yT R m ¢T R v # j «{ ym- ¡ 8

8 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 9

kaâ Î yaÏkammÓy| dd¢t K l¤ pr E Þ vaÏmdÞ Ïv| ¢vSE x a−


dW á yaR d £ StE { ÓyE j g ¢t pr j nE Þ vaÏmn«{ p£ á r Þ Ïvm- .
ÏvW Ù y¤ Å c W r ar m¢Ót p# ¢ tpdmD¤ r E c E t na: Þ P £ tB a ya−
Þ Ïv| c aÏmar am e vE Ï yt¤ l g ¤ N g N aDar S¬ r E nmÞ tE ¡ 9

e E á yR | S| k r ad£ á r ¢v¢nymn| ¢vÜ vtE j «h r aN a|


tE j Þ s| h a¢r v£ yR | ¢vmlm¢p yS« ¢nÞ p¦ h W à «pg £ tm- .
A | g as| g a sda ½ £ r ¢K l¢vd¢s n À va¢p tE E s| g vataR
t¹ atag ar va¢sn- m¤ r h r B g vÅ C Ö dm¤ Á ya½ y«{ ¢s ¡ 10

9 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 10

2 ¡ B g v Ï ã p m - ¡

s¥ y R Þ p¢DR ¢ kr £ z m¥ Ò vR ¢ tlk p# « ì a¢sP alaÓtr |


kaâ Î yak[ l nE æ O mad# R h ¢st«Ú las| s¤ n asap¤ z m- .
g Î f «ï Ómkr aB k[ Î f ly¤ g | kÎ Z «Ç vlÏk¬ Þ t¤ B |
Ïvd# o p | vnmaÚ yh ar pz l ½ £ vÏsd£ p# | B j E ¡ 1

kE y ¥ r a| g d k| k N «ä O m mh ar Ïna| g ¤ l £ ya| ¢ kt−


½ £ më ah ¤ c t¤ Ý k s| g t g da S| K a¢r p| k E â h am- .
ka¢· t- ka· n ka¢· la¢É C t lsÏp£ taØ br al¢Ø bn£ m-
A alØ bE ¢vmlaØ b¤ j ï ¤ ¢ tpda| m¥ ¢ tR | tva¢tR ¢ Å C dm- ¡ 2

yä æ O W l «À ymh £ ys«{ ¢p m¢h t| sØ m«h n| m«h nat-


kaÓt| ka¢Ót¢nDant«{ ¢p mD¤ r | maD¤ y R D ¤ y aR d ¢p .
s¬ Ódy«I ä O r t«{ ¢p s¤ Ó dr tr | Ïvd# o p maà yR t «{ −
Ô yaà yR | B ¤ v nE n kÞ y k[ t ¤ k | p¤ Ý N a¢t ¢vÝ N « ¢vB « ¡ 3

tä O aè H - mD¤ r aÏmk| tv vp¤ : sØ p# a Ô y sØ pÓmy£


sa dE v £ pr m«Ïs¤ k a ¢c r tr | naÞ tE Þ vB À tE Ý v¢p .
tE n aÞ ya bt kÝ z mÅ y¤ t ¢vB « Ïvd# o p man«å O k−
p# E m Þ T W y R m yadc apl blat- c apÚ y vat«I d B ¥ t - ¡ 4

10 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 11

lß m£ Þ tavk− r amN £ yk− ¶ tW v E y | pr E Ý v¢Þ T r E −


Ïy¢Þ m° Óyd¢p p# m aN mD¤ n a vß ya¢m lß m£ ptE .
yE Ïv¼ Y ang ¤ N an¤ k £ tR n r sasÀ ta ¢h B À ta j na−
Þ tE Ý vE x a vs¢t ¢Þ T r W v d¢ytp# Þ tavdä O adr a ¡ 5

e v| B ¥ t mn«å O ta nvs¤ D a ¢nÝ yÓd sÓd«h n|


Ïvd# o p | pr ¢c d# s aynmy| c E t «h r | S¦ Î vtam- .
sï : pE # r ytE m¢t| mdytE r «ma· yÏy| g k|
Û ya¢s· Ïy¢p S£ tbaÝ p ¢vsr W r anÓdm¥ C «I ì vW : ¡ 6

e v| B ¥ t tya ¢h B À Ïy¢B ¢h t« y«g Þ s y«g ¹ yat-


kmR å O anmyat- B ¦ S «ä O mtr « y«g £ á r W g £ I y tE .
s¬ ÓdyW I k r saÏmkE Ïv¢y K l¤ p# E m p# k x aR ¢ Ïmka
B ¢À t¢nR ½ mmE v ¢vá p¤ â x W l R × ya r mavÚ lB ¡ 7

¢nÝ kam| ¢nytÞ vDmR c r N | yt- kmR y «g a¢B D|


td- d ¥ r E Ï yP l| yd¬ p¢nx då O an«pl×y| p¤ n : .
tä vÛ yÀ ttya s¤ d ¤ g R m tr | ¢c ä O Þ y tÞ ma¢¹ B «
ÏvÏp# E m aÏmkB ¢À tr E v stt| Þ vad£ ys£ ½ E y s£ ¡ 8

A Ïyayaskr a¢N kmR p z laÓyac yR ¢nyR Ó mla:

11 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 12

b«DE B ¢À tpT E { T va{ Ô y¤ ¢ c ttamaya¢Ót ¢k| tavta .


¢À lÝ z - v a tkR p T E pr | tv vp¤ b # R ’ aÁ ymÓyE p¤ n −
¢à ä O ad# R Ï vm¦ t E ¢v¢c ÓÏy bh ¤ ¢ B ¢Þ s¼ Y ¢Ót j ÓmaÓtr W : ¡ 9

Ïvì ¢À tÞ t¤ kT ar sam¦ t J r £ ¢nmR Ç j nE n Þ vy|


¢s¼ Y Ót£ ¢vmlp# b «Dpdv£ mÀ lE S tÞ tÓvt£ .
sï ¢Þ s¢¼ kr £ j yÏy¢y ¢vB « sW v aÞ t¤ mE ÏvÏpd−
p# E m p# ¬ ¢F r sad# R t a d# ^ t tr | vatalyaD£ á r ¡ 10

12 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 13

3 ¡ B ³ Þ v ã p m - ¡

pZ Ót« nama¢n p# m dB r ¢sÓD¬ ¢np¢tta:


Þ mr Ót« ã p| tE vr d kT yÓt« g ¤ N kT a: .
c r Ót« yE B À taÞ Ïv¢y K l¤ r mÓtE pr mm¥ −
nh | DÓyan- mÓyE sm¢Dg tsvaR ¢ B l¢x tan- ¡ 1

g d¢À lÝ z | kÝ z | tv c r N sE v ar sB r E { −
Ô ynasÀ t| ¢c ä O | B v¢t bt ¢vÝ N « k[ â dyam- .
B vÏpadaØ B «j Þ mr N r ¢sk« nam¢nvh a−
nh | g ay| g ay| k[ h c n ¢vvÏÞ ya¢m ¢vj nE ¡ 2

k] p a tE j ata c E ¢ Ïk¢mv n ¢h l×y| tn¤ B ¦ t a|


md£ yÀ lE S ¬ G p# S mndSa nam ¢kyt£ .
n kE kE l«kE { ¢Þ m° ¢nSm¢y S«ka¢B r ¢h ta:
B vì ³ a m¤ ³ a: s¤ K g ¢tms³ a ¢vdDtE ¡ 3

m¤ ¢ np# ¬ F a ã F a j g ¢t K l¤ g ¥ F aÏmg ty«


B vÏpadaØ B «j Þ mr N ¢vâ j « nar dm¤ K a: .
c r Ót£ S Þ vW r | sttp¢r ¢nB aR t pr ¢c −
ÏsdanÓda¹ W t p# s r p¢r m na: ¢kmpr m- ¡ 4

13 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 14

B vì ¢³ : Þ P £ ta B vt¤ mm sW v p# S myE −
dSE x À lE S ¬ G | n K l¤ ¶ ¢d sÓdE h k¢N ka .
n c E d Q Û yasÞ y«¢³ Þ tv c vc n| nW g mvc «
B vE ¢ ÓmÐ ya r Ð yap¤ â x vc np# a ym¢K lm- ¡ 5

B vì ¢³ Þ tavt- p# m ¤ K mD¤ r a ÏvdQ g ¤ N r sat-


¢kmÔ yaã F a c E d ¢K lp¢r tapp# S mn£ .
p¤ n à aÓtE Þ vaÓtE ¢vmlp¢r b«D«dy¢ml−
Ómh anÓda¹ W t | ¢dS¢t ¢kmt: p# a Ð yR m pr m- ¡ 6

¢vD¥ y À lE S aÓmE k[ â c r N y¤ Â m| D¦ t r s|
B vÏX E æ O p# a Ô t¬ kr m¢p c tE p¥ j n¢vD¬ .
B vÓm¥ Ï yaR l «kE nynmT tE padt¤ l s£ −
p¢r G # a N E G # a N | ½ vN m¢p tE c aâ c ¢r tE ¡ 7

p# B ¥ t a¢DÛ ya¢Dp# s B c ¢ltE mamk¶ ¢d


Ïvd£ y| td# o p | pr ms¤ K ¢c d# o p m¤ ¢ dyat- .
u d· d# « ma· « g ¢ltbh ¤ h x aR ½ ¤ ¢ nvh «
yT a ¢vÞ myaR s | d^ â pSmp£ f ap¢r B van- ¡ 8

mâ dQ g E h aD£ S Ïv¢y K l¤ pr a· «{ ¢p s¤ ¢ K n«

14 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 15

B vÏÞ nE h £ s«{ h | s¤ b h ¤ p¢r tÔ yE c ¢k¢mdm- .


A k£ ¢tR Þ tE ma B ¥ ¹ r d g dB ar | p# S myn-
B vdQ B ³ «ä O | s | J ¢z ¢t k[ â ma| k| s dmn ¡ 9

¢km¤ À tW B ¥ R y «¢B Þ tv ¢h kâ N a yavd¤ ¢ dya−


dh | tavê E v p# ¢ h t¢v¢vDatR p # l ¢pt: .
p¤ r : À o Ô tE padE vr d tv nE Ý ya¢m ¢dvsa−
ÓyT aS¢À t Û yÀ t| n¢tn¤ ¢ t¢nx E v a ¢vr c yn- ¡ 10

15 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 16

4 ¡ A Ý z a |g y « g m - ¡

kÚ yta| mm k[ â Ý v tavt£ | kÚ ytE B vd^ p asn| yya .


Þ pÝ z mÝ z ¢vDy«g c yR y a p¤ Ý z ya{ { S¤ tv t¤ ¢ Ý z maÔ n¤ y am- ¡ 1

b# ’ c yR è F ta¢d¢B yR m W r aÔ lva¢d ¢nymW à pa¢vta: .


k[ m R h E è F mm£ s¤ K asn| p| k j aï m¢p va B vÏpr a: ¡ 2

tar mÓtr n¤ ¢ c ÓÏy sÓtt| p# a N vay¤ m ¢B yØ y ¢nmR l a: .


i ¢Ód# y a¢N ¢vx yadT ap¶ Ïya{ { Þ mh E B vd^ p asn«Óm¤ K a: ¡ 3

A Þ P [ z E vp¤ ¢ x tE p# y Ïnt« Dar yE m ¢Dx N a| m¤ h ¤ m ¤ R h ¤ : .


tE n B ¢³ r smÓtr ad# R t am¤ ¹ h E m B vd| ¢ G # ¢ c Ótka: ¡ 4

¢vÞ P [ z avyvB E d s¤ Ó dr | Ïv¹ p¤ : s¤ ¢ c r S£ lnavSat- .


A ½ m| mn¢s ¢c Ótyamh E Ò yany«g ¢nr taÞ Ïvda½ ya: ¡ 5

Ò yayta| skl m¥ ¢ tR m £ è S£ | u ¢Ómx ÓmD¤ r ta ¶ taÏmnam- .


saÓd# m «d r s ã pmaÓtr | b# ’ ã pm¢y tE { vB astE ¡ 6

tÏsmaÞ vdnã ¢pN £ | ¢Þ T ¢t| ÏvÏsma¢Dm¢y ¢vá nayk .

16 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 17

A a¢½ ta: p¤ n r t: p¢r Å y¤ t avar B E m ¢h c Dar N a¢dkm- ¡ 7

i ÏT m×ysn ¢nB R r «Ú lst- ÏvÏpr aÏms¤ K k¢Ú pt«Ïsva: .


m¤ ³ B ³ k[ l m¬ ¢lta| g ta: s· r E m S¤ k nar da¢dvt- ¡ 8

ÏvÏsma¢D¢vj yE t¤ y: p¤ n mR H - X ¤ m«X r ¢sk: @ mE N va .


y«g vÜ ym¢nl| x f a½ yW â ° yÏyj s¤ x ¤ Ø nya SnW : ¡ 9

¢l| g dE h m¢p sÓÏyj ° T « l£ ytE Ïv¢y pr E ¢nr ag # h : .


U Ò vR l «kk[ t ¤ k £ t¤ m¥ D R t : saDR m E v kr N W ¢ nR r £ ytE ¡ 10

A ¢Â nvasr vlX R p X g W â ä O r ayN j ¤ x a c dW v tW : .


p# a ¢pt« r ¢vpd| B vÏpr « m«dvan- D# ¤ v pdaÓtm£ ytE ¡ 11

A a¢Þ T t«{ T mh r alyE yda SE x vÀ æ O dh n«Ý mN aï R t E .


i I y tE B vd^ p a½ yÞ tda vE d s: pdmt: p¤ r W v va ¡ 12

tæ O va tv pdE { T va vsn- p# a k] t p# l y e ¢t m¤ ³ tam- .


Þ vE Å C ya K l¤ p¤ r a ¢vm¤ Å ytE s| ¢ v¢B ï j g dÎ f m«j sa ¡ 13

tÞ y c ¢X ¢tpy« mh «{ ¢nlï «mh Ïp# k ] ¢ t sÔ tkav¦ t £ : .


tä O daÏmktya ¢vSn- s¤ K £ ya¢t tE pdmnav¦ t | ¢vB « ¡ 14

17 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 18

A ¢c R r a¢dg ¢tm£ è S£ | v# j n- ¢vÅ y¤ ¢ t| n B j tE j g ÏptE .


s¢Å c daÏmk B vdQ g ¤ N «dyan¤ Å c r Ótm¢nlE S pa¢h mam- ¡ 15

18 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 19

5 ¡ ¢ v r a z - p ¤â x « Ï p ¢ t : ¡

Û y³ aÛ y³ ¢md| n ¢k¢· dB vÏp# a À p# a k] t p# X yE


mayayam- g ¤ N saØ yâ ¼ ¢vk] t ¬ ÏvÙ yag taya| lym- .
n« m¦ Ï y¤ à tda{ m¦ t | c smB ¥ ° aþ « n r aæ O E : ¢Þ T ¢t−
Þ tæ O W k Þ Ïvm¢SÝ yT a: ¢kl pr anÓdp# k aSaÏmna ¡ 1

kal: kmR g ¤ N aà j £ v¢nvh a ¢vá | c kayR | ¢vB «


¢c Ú l£ lar ¢tmE y ¤ ¢ x Ïv¢y tda ¢nl£ I n tamayy¤ : .
tE x a| nW v vdÓÏysä vm¢y B «: SÀ ÏyaÏmna ¢tÝ Z ta|
n« c E t - ¢k| g g np# s ¥ n sè Sa| B ¥ y « B vE Ï s| B v: ¡ 2

e v| c ¢¹ pr aDR k al¢vg tav£ X a| ¢ss¦ X a¢Ïmka|


¢bB # a N E Ïv¢y c ¤ X ¤ B E ¢æ O B ¤ v n£ B avay maya Þ vym- .
mayat: K l¤ kalS¢³ r ¢K laè ¾ | Þ vB av«{ ¢p c
p# a d^ B ¥ R y g ¤ N a¢ÓvkaÞ y ¢vdD¤ Þ tÞ yaÞ sh ay¢@ yam- ¡ 3

mayas¢° ¢h t«{ p# ¢ v¾ vp¤ x a saX £ ¢t g £ t« B van-


B E d W Þ ta| p# ¢ t¢b| b t« ¢v¢v¢Svan- j £ v«{ ¢p nW v apr : .
kala¢dp# ¢ tb«¢Dta{ T B vta s| c «¢dta c Þ vy|
maya sa K l¤ b¤ ¢ ¼ tä vms¦ j ï «{ s¬ mh an¤ Å ytE ¡ 4

19 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 20

tæ O as¬ ¢æ O g ¤ N aÏmk«{ ¢p c mh an- sä vp# D an: Þ vy|


j £ vE { ¢Þ mn- K l¤ ¢n¢vR k Ú pmh ¢mÏy¤ ë «D¢nÝ padk: .
c @ E ¢ Þ mn- s¢vkÚ pb«Dkmh Ótä v| mh an- K Ú vs¬
sØ p¤ ¾ | ¢æ O g ¤ N W Þ tm«{ ¢tbh ¤ l | ¢vÝ N « B vÏp# E r N at- ¡ 5

s«{ h | c ¢æ O g ¤ N @ mat- ¢æ O ¢vDtamasaï vW k a¢r k«


B ¥ y Þ tW j stamsa¢v¢t B v° aï E n sä vaÏmna .
dE v a¢n¢Ód# y ma¢nn«{ k] t ¢dSavatakR p aÜ y¢á n«
vþ £ Ód# a Å y¤ t ¢mæ O kan- ¢vD¤ ¢ v¢D½ £ â d# S ar £ r kan- ¡ 6

B ¥ m n- mans b¤ ¼ Y h | k ] ¢ t ¢ml¢Å c ä O aÁ y v¦ ä y¢Óvt|


tÅ c aÓt: kr N | ¢vB « tv blat- sä va| S e vas¦ j t- .
j atÞ tW j st« dSE ¢ Ód# y g N Þ tä O amsa| S aÏp¤ n −
Þ tÓmaæ O | nB s« mâ Ïp¤ r ptE SÖ d«{ j ¢n Ïvë lat- ¡ 7

SÖ da¹ Y «m tt: ss¢j R T ¢vB « Þ pSR | tt« maâ t|


tÞ mad# o p mt« mh «{ T c r s| t«y| c g ÓD| mh £ m- .
e v| maDv p¥ v R p ¥ v R k lnadaï aï DmaR ¢ Óvt|
B ¥ t g # a m¢mm| ÏvmE v B g vn- p# a kaSyÞ tamsat- ¡ 8

e tE B ¥ t g N aÞ tT E ¢ Ód# y g N a dE v aà j ata: p¦ T kq

20 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 21

n« SE k [ B ¤ R v naÎ f ¢n¢mR ¢ t¢vD¬ dE v W r m£ ¢B Þ tda .


Ïv| nana¢vD s¥ ¢ ³ ¢B n¤ R t g ¤ N Þ tä vaÓym¥ Ó ya¢vS| −
à E ¿ a S¢³ m¤ d £ yR ta¢n G z yn- h W r Î ymÎ f | Û yDa: ¡ 9

A Î f | tÏK l¤ p¥ v R s ¦ Ý z s¢llE { ¢t¿ t- sh s# | sma:


¢n¢B R Ó d° k] T aà t¤ d R S j g d# o p | ¢vr af aº ym- .
sah s# W : kr padm¥ D R ¢ nvh W ¢ nR Ü SE x j £ vaÏmk«
¢nB aR t «{ ¢s mâ Ïp¤ r a¢Dp s ma| æ O ayÞ v svaR m yat- ¡ 10

21 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 22

6 ¡ ¢v r az - Þ v ã p m - ¡

e v| c t¤ d R S j g Ómyta| g tÞ y
patalm£ S tv padtl| vd¢Ót .
pad«Ò vR d E S m¢p dE v r satl| tE
g ¤ Ú P ¹ y| K l¤ mh atlmdQ B ¤ t aÏmn- ¡ 1

j | G E tlatlmT « s¤ t l| c j an¥
¢k· «â B ag y¤ g l| ¢vtlatlE ¹ E .
X «N £ tl| j G nmØ br m| g na¢B −
vR X à S@ ¢nlyÞ tv c @ paN E ¡ 2

g # £ va mh Þ tv m¤ K | c j nÞ tpÞ t¤
P al| ¢Sr Þ tv smÞ tmyÞ y sÏym- .
e v| j g Ómytn« j g da¢½ tW r −
Ô yÓyW ¢ nR b ¼ vp¤ x E B g v° mÞ tE ¡ 3

Ïvd- b # ’ r ÓD# p dm£ á r ¢vá kÓd


C Óda| ¢ s kE S v G naÞ tv kE S paSa: .
u Ú la¢s¢c ¢Ú ly¤ g l| d# ^ ¢ h N Þ y g E h |
pß ma¢N r a¢æ O ¢dvs¬ s¢vta c nE æ O E ¡ 4

22 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 23

¢nÜ SE x ¢vá r c na c kz aX m«X :


kN ¬ I ¢dS«{ ¢á y¤ g l| tv na¢skE ¹ E .
l«B æ O pE c B g v° Dr «ä O r «Ý Z ¬
tar ag N aà r dna: Smnà d| Ý z ® a ¡ 5

maya ¢vlash ¢st| á ¢st| sm£ r «


¢j º a j l| vc nm£ S Sk[ Ó tp| ¢ ³ : .
¢s¼ ady: Þ vr g N a m¤ K r ÓD# m ¢Â n−
dE R v a B ¤ j a: Þ tny¤ g | tv DmR d E v : ¡ 6

p¦ Ý Z | ÏvDmR i h dE v mn: s¤ D a| S ¤ −
r Û y³ mE v ¶ dyaØ b¤ j mØ b¤ j aX .
k[ ¢ X : sm¤ d # ¢ nvh a vsn| t¤ sÓÒ yE
SE P : p# j ap¢tr s¬ v¦ x N ¬ c ¢mæ O : ¡ 7

½ «N £ Þ T l| m¦ g g N a: pdy«nR K aÞ tE
h Þ Ïy¤ Ý z ® s W Ó Dvm¤ K a g mn| t¤ kal: .
¢vp# a ¢dvN R B vn| vdnaÖ j bah ¤ −
c aã â y¤ Â mc r N | kâ N a| b ¤ D E tE ¡ 8

s| s ar c @ m¢y c @ Dr ¢@ yaÞ tE

23 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 24

v£ yR | mh as¤ r g N «{ ¢Þ T k[ l a¢n SW l a: .
naf Y Þ s¢r Ïsm¤ d yÞ tr và r «m
j £ ya¢dd| vp¤ r ¢nvR c n£ ym£ S ¡ 9

i I è Â j g Ómyvp¤ Þ tv kmR B aj a|
kmaR v sansmyE Þ mr N £ ymah ¤ : .
tÞ yaÓtr aÏmvp¤ x E ¢vmlaÏmnE tE
vatalya¢Dp nm«{ Þ t¤ ¢nâ ¢ÓD r «g an- ¡ 10

24 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 25

7 ¡ ¢ h r Î y g B « IÏ p ¢ t : ¡

e v| dE v c t¤ d R S aÏmk j g d# o p E N j at: p¤ n :
tÞ y«Ò vR | K l¤ sÏyl«k¢nlyE j at«{ ¢s Data Þ vym- .
y| S| s ¢Ót ¢h r Î yg B R m ¢K l æ O W l «À y j £ vaÏmk|
y«{ B ¥ t - Þ P £ tr j « ¢vkar ¢vks° ana ¢ss¦ X ar s: ¡ 1

s«{ y| ¢vá ¢vsg R dä O ¶ dy: sØ pÜ yman: Þ vy|


b«D| K Ú vnvaÔ y ¢vá ¢vx y| ¢c Ótak[ l Þ t¢Þ T van- .
tavä v| j g ta| ptE tp tpE Ï yE v | ¢h vW h ays£ |
vaN £ mE n m¢S½ v: ½ ¤ ¢ ts¤ K a| k[ v R | Þ tp: p# E r N am- ¡ 2

k«{ s¬ mamvdt- p¤ m a¢n¢t j lap¥ N E R j g ÓmÎ f lE


¢dX ¥ ¹ £ ß y ¢kmÔ yn£ ¢X tvta vaÀ yaT R m ¤ Ï pÜ yta .
¢dÛ y| vx R s h s# m aä O tpsa tE n Ïvmar a¢Dt−
Þ tÞ mW d¢SR t van¢s Þ v¢nly| vW k [ Î Z mE k a{ dQ B ¤ t m- ¡ 3

maya yæ O kda¢p n« ¢vk[ â tE B atE j g ì Y « b¢h :


S«k@ «D¢vm«h saÒ vsm¤ K a B avaÞ t¤ do r | g ta: .
saÓd# a nÓdJ r £ c yæ O pr mÇ y«¢t: p# k aSaÏmkE
tä O E Dam ¢vB a¢vt| ¢vj ytE vW k [ Î Z ã p| ¢vB « ¡ 4

25 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 26

y¢Þ m° am c t¤ B ¤ R j a h ¢r m¢N Ü yamavdat¢Ïvx «


nanaB ¥ x N r Ïnd£ ¢pt¢dS« r aj ¢¹ manalya: .
B ¢³ p# a Ô ttT a¢vD«° tpda d£ Û y¢Ót ¢dÛ ya j na−
Þ tä O E Dam ¢nr Þ tsvR S ml| vW k [ Î Z ã p| j yE t - ¡ 5

nana¢dÛ yvD¥ j nW r ¢B v¦ t a ¢vï ¤ Ú ltat¤ Ú yya


¢vá «Ómadn¶ ï g aæ O ltya ¢vï «¢ttaSaÓtr a .
ÏvÏpadaØ b¤ j s¬ r B W k k[ t ¤ k aÚ lß m£ : Þ vy| lß ytE
y¢Þ mn- ¢vÞ myn£ y¢dÛ y¢vB va tä O E pd| dE ¢ h mE ¡ 6

tæ O W v | p# ¢ td¢SR t E ¢nj pdE r ÏnasnaÒ ya¢st|


B aÞ vÏk«¢z ls¢Ïkr £ z kz kaï akÚ p d£ p# a k] ¢ t .
½ £ vÏsa| ¢ ktmaä O k¬ Þ t¤ B m¢N Å C ayaâ N | kar N |
¢vá E x a| tv ã pmW X t ¢v¢DÞ tä O E ¢vB « B at¤ mE ¡ 7

kalaØ B «d klayk«ml â c £ c @ E N c @ | ¢dSam-


A av¦ Î vanm¤ d ar mÓdh ¢st Þ yÓd p# s ° annm- .
r aj ÏkØ b¤ g da¢r p| k j Dr ½ £ md- B ¤ j amÎ f l|
s# Ý z ¤ Þ t¤ ¢ Ý z kr | vp¤ Þ tv ¢vB « md# « g m¤ ¹ asyE t - ¡ 8

è Ý z - v a sØ B ¦ t sØ B # m : kmlB ¥ Þ ÏvÏpadpaT «â h E

26 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 27

h x aR v E S vS| v d« ¢np¢tt: p# £ Ïya k] t aT £ I B vn- .


j anaÞ yE v mn£ ¢x t| mm ¢vB « å O an| tdapady
¹ W t a¹ W t B vÏÞ vã ppr ¢mÏyac Ý z t| Ïva| B j E ¡ 9

A atam# E c r N E ¢vnm# m T t| h Þ tE n h Þ tE Þ p¦ S n-
b«DÞ tE B ¢vta n sg R ¢ v¢D¢B bR Ó D«{ ¢p sw aytE .
i ÏyaB aÝ y ¢g r | p# t «Ý y ¢ntr a| t¢Å c ä O g ¥ F : Þ vy|
s¦ Ý z ¬ t| sm¤ d W r y: s B g v° ¤ Ú lasy«Ú laG tam- ¡ 10

27 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 28

8 ¡ p #l y : ¡

e v| tavÏp# a k] t p# X yaÓtE
b# a ’ E kÚ pE / a¢dmE lÖ Dj Óma .
b# ’ a B ¥ y Þ Ïvä O e vaÔ y vE d an-
s¦ ¢ Ý z | c @ E p¥ v R k Ú p«pmanam- ¡ 1

s«{ y| c t¤ y ¤ R g sh s# ¢ mtaÓyh a¢n


tav¢Ómtaà r j n£ bR h ¤ S « ¢nnay .
¢nd# a Ïys¬ Ïv¢y ¢nl£ y sm| Þ vs¦ Ý z W −
nW I ¢ m¢ä O kp# l ymah ¤ r t«{ Þ y r a¢æ O m- ¡ 2

A Þ maè Sa| p¤ n r h m¤ R K k] Ï y t¤ Ú ya|


s¦ ¢ Ý z | kr «Ïyn¤ ¢ dn| s B vÏp# s adat- .
p# a  b# a ’ kÚ p j n¤ x a| c pr ay¤ x a| t¤
s¤ Ô t p# b «Dn sma{ ¢Þ t tda{ ¢p s¦ ¢ Ý z : ¡ 3

p· aSdÖ dmD¤ n a Þ vvy«{ DR ã p|


e k| pr aDR m ¢tv¦ Ï y ¢h vtR t E { s¬ .
tæ O aÓÏyr a¢æ O j ¢ntan- kT ya¢m B ¥ m n-
pà a¢ê navtr N E c B v¢¹ lasan- ¡ 4

28 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 29

¢dnavsanE { T sr «j y«¢n:
s¤ x ¤ ¢ Ô t kamÞ Ïv¢y s¢° ¢lÚ yE .
j g ¢Ót c ÏvÇ j Z r | sm£ y¤ −
Þ tdE d mE k aN R v mas ¢vá m- ¡ 5

tvW v vE x E P ¢N r a¢j SE x E
j lW k SE x E B ¤ v nE Þ m SE x E
A anÓd saÓd# a n¤ B v Þ vã p:
Þ vy«g ¢nd# a p¢r m¤ ¢ d# t aÏma ¡ 6

kalaÁ y S¢³ | p# l yavsanE


p# b «DyE Ï ya¢dSta ¢klad¬ .
Ïvya p# s ¤ Ô t| p¢r s¤ Ô tS¢³ −
v# j E n tæ O a¢K l j £ vDam" a ¡ 7

c t¤ y ¤ R g aN a| c sh s# m E v |
Ïv¢y p# s ¤ Ô tE p¤ n r ¢¹ t£ yE .
kalaÁ y S¢³ : p# T m p# b ¤ ¼ a
p# a b«Dyä va| ¢kl ¢vá naT ¡ 8

¢vb¤ Ò y c Ïv| j lg B R S a¢yn-

29 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 30

¢vl«À y l«kan¢K lan- p# l £ nan- .


tE Ý vE v s¥ ß maÏmtya ¢nj aÓt:
¢Þ T tE x ¤ ¢vá E x ¤ ddaT è ¢Ý z m- ¡ 9

ttÞ Ïvd£ yad¢y na¢B r ÓD# a −


d¤ d ¢· t| ¢k| c n ¢dÛ ypî m- .
¢nl£ n ¢nÜ SE x pdaT R mala
s| X E p ã p| m¤ k [ l aymanm- ¡ 10

tdE t d| B «â h k[ f - m l| tE
klE b r aä O «ypT E p# ã F m- .
b¢h ¢nR r £ t| p¢r t: Þ P ¤ r ¢ì :
Þ vDam¢B Ò vaR Ó tml| Óyk] Ó tt- ¡ 11

s| P [ Ú l pæ O E ¢ntr a| ¢v¢c æ O E
t¢Þ mn- B v¹ £ yR D ¦ t E sr «j E .
s pî j Óma ¢v¢Dr a¢vr as£ t-
Þ vy| p# b ¤ ¼ a¢K l vE d r a¢S: ¡ 12

A ¢Þ mn- pr aÏmn- nn¤ paî kÚ pE


Ïv¢mÏT m¤ Ï T a¢pt pî y«¢n: .
A nÓtB ¥ m a mm r «g r a¢S|

30 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 31

¢nâ ¢ÓD vatalyvas ¢vÝ N « ¡ 13

31 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 32

9 ¡ j g Ï s ¦¢ Ý z : ¡

¢Þ T tÞ s kml«ì vÞ tv ¢h na¢B p| k E â h E
k[ t : ¢Þ v¢ddmØ b¤ D av¤ ¢ dt¢mÏynal«kyn- .
td£ X N k[ t ¥ h lat- p# ¢ t¢dS| ¢vv¦ ä O ann−
à t¤ v R d ntamg adQ ¢vksdÝ z è Ý z Y Ø b¤ j am- ¡ 1

mh aN R v ¢vG ¥ ¢ N R t | kmlmE v tÏkE v l|


¢vl«À y td^ p a½ y| tv tn¤ | t¤ nal«kyn- .
k e x kml«dr E mh ¢t ¢nÞ sh ay« / h |
k[ t : ¢Þ v¢ddmØ b¤ j | smj n£ ¢t ¢c Ótamg at- ¡ 2

A m¤ Ý y ¢h sr «â h : ¢km¢p kar N | sØ B vE d Q
i ¢t Þ m k] t ¢nà y: s K l¤ nalr ÓD# a Ò vna .
Þ vy«g bl¢vï ya smvã F van- p# ¬ F D£ −
Þ Ïvd£ ym¢tm«h n| n t¤ klE b r | è Ý z van- ¡ 3

tt: sklna¢lka ¢vvr mag R g « mag R y n-


p# y Þ y StvÏsr | ¢km¢p nW v sÓè Ý z van- .
¢nv¦ Ï y kml«dr E s¤ K ¢nx Î N e kag # D £ :
sma¢D blmadDE B vdn¤ g # h W k ag # h £ ¡ 4

32 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 33

StE n p¢r vÏsr W : è F sma¢D bÓD«Ú lst- −


p# b «D¢vSd£ k] t : s K l¤ p¢î n£ sØ B v: .
A è ¾ c r mdQ B ¤ t | tv ¢h ã pmÓtè R S a
Û yc ¾ p¢r t¤ ¾ D£ : B ¤ j g B «g B ag a½ ym- ¡ 5

¢kr £ z mk[ z «Ú lsÏkz kh ar kE y ¥ r y¤ g -


m¢N Þ P [ ¢ r tmE K l| s¤ p ¢r v£ t p£ taØ br m- .
klay k[ s ¤ m p# B | g ltl«Ú lsÏk¬ Þ t¤ B |
vp¤ Þ td¢y B avyE kmlj ÓmnE d¢SR t m- ¡ 6

½ ¤ ¢ tp# k r d¢SR t p# c ¤ r vW B v ½ £ ptE


h r E j y j y p# B « pdm¤ p W ¢ x ¢d¾ Y a è S«: .
k[ â Ý v ¢DymaS¤ mE B ¤ v n¢n¢mR t ¬ kmR Z a|
i ¢t d# ^ ¢ h N v¢N R t Þ vg ¤ N b| ¢ h ma pa¢h mam- ¡ 7

lB Þ v B ¤ v næ O y£ r c ndX tamX ta|


g ¦ h aN mdn¤ g # h | k[ â tpà B ¥ y « ¢vDE .
B vÏv¢K l saDn£ m¢y c B ¢³ r Ïy¤ Ï kz E −
Ïy¤ d £ yR ¢g r madDa m¤ ¢ dtc E t s| vE D sm- ¡ 8

St| k] t tpaÞ tt: s K l¤ ¢dÛ y s| v Ïsr an-

33 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 34

A vaÔ y c tp«bl| m¢tbl| c p¥ v aR ¢ Dkm- .


u d£ ß y ¢kl k¢Ø pt| py¢s p| k j | vay¤ n a
B vdQ b l¢vj ¦ ¢ Ø B t: pvnpaT s£ p£ tvan- ¡ 9

tvW v k] p ya p¤ n Þ sr ¢sj E n tE n W v s:
p# k Ú Ô y B ¤ v næ O y£ | p# v v¦ t E p# j a¢n¢mR t ¬ .
tT a ¢vD k] p aB r « g ¤ â mâ Ïp¤ r aD£ á r
ÏvmaS¤ p¢r pa¢h ma| g ¤ â dy«¢X tW r £ ¢X tW : ¡ 10

34 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 35

10 ¡ s ¦¢ Ý z B Ed : ¡

vW k [ Î Z v¢DR t bl«{ T B vÏp# s ada−


dØ B «j y«¢nr s¦ j t- ¢kl j £ vdE h an- .
Þ T aÞ n¥ ¢ n B ¥ â h mya¢n tT a ¢tr à a|
j at£ mR n ¤ Ý y ¢nvh an¢p dE v B E d an- ¡ 1

¢mÐ yag # h a¢Þ mm¢t r ag ¢vk«p B £ ¢t−


r å O an v¦ ¢ ä O ¢m¢t p· ¢vDa| s s¦ ¾ - v a .
u ê am tams pdaT R ¢vDand¥ n −
Þ tE n E Ïvd£ y c r N Þ mr N | ¢vS¤ ¼ Y W ¡ 2

tavt- ssj R mnsa snk| snÓd|


B ¥ y : snatn m¤ ¢ n| c snÏk[ m ar m- .
tE s¦ ¢ Ý z kmR ¢ N t¤ tE n ¢ny¤ Ç ymana−
Þ ÏvÏpad B ¢³ r ¢ska j g ¦ h ¤ n R vaN £ m- ¡ 3

tavt- p# k «pm¤ ¢ dt| p# ¢ tâ ÓDt«{ Þ y


B # ¥ m Ò yt«{ j ¢n m¦ f « B vdE k dE S : .
nama¢n mE k[ â pda¢n c h a ¢v¢r · E −
Ïyad¬ â r «d ¢kl tE n s â d# n ama ¡ 4

35 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 36

e kadSaº ytya c ¢v¢B ° ã p|


â d# | ¢vDay d¢yta v¢ntaà dÏva .
tavÓÏydä O c pda¢n B vÏp# N ¤ ° :
p# a h p# j a¢vr c nay c sadr | tm- ¡ 5

â d# a ¢B s¦ ¾ B ydak] ¢ t â d# s | G
sØ p¥ y R m aN B ¤ v næ O y B £ tc E t a: .
ma ma p# j a: s¦ j tpà r m| g layE −
Ïyac Ý z t| kmlB ¥ B R v d£ ¢r taÏma ¡ 6

tÞ yaT sg R r ¢skÞ y mr £ ¢c r ¢æ O −
Þ tæ O a| ¢ g r a: @ t¤ m ¤ ¢ n: p¤ l h : p¤ l Þ Ïy: .
A | g adj ayt B ¦ g ¤ à v¢s¿ dX ¬
½ £ nar dà B g vn- B vd| ¢ G # d as: ¡ 7

DmaR ¢ dkan¢B s¦ j ° T kdR m | c


vaN £ | ¢vDay ¢v¢Dr | g j s| k [ l «{ B ¥ t - .
Ïvë «¢DtW Þ snkdX m¤ K W Þ tn¥ j W −
â ë «¢Dtà ¢vr r am tm« ¢vm¤ · n- ¡ 8

vE d an- p¤ r aN ¢nvh an¢p svR ¢ vï a:

36 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 37

k[ v R ¢ ° j ann g N aÅ c t¤ r ann«{ s¬ .
p¤ æ O E x ¤ tE x ¤ ¢v¢nDay s sg R v ¦ ¢ ¼ m-
A p# a Ô n¤ v | Þ tv pdaØ b¤ j ma¢½ t«{ B ¥ t - ¡ 9

j an° ¤ p aymT dE h mj « ¢vB Ç y


Þ æ O £ p¤ | s B avmB j Ómn¤ t ¹ D¥ × yam- .
ta×ya| c man¤ x k[ l a¢n ¢vvDR y | Þ Ïv|
g «¢vÓd maâ tp¤ r a¢Dp â ¢ÓD r «g an- ¡ 10

37 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 38

11 ¡ s n k a d £ n a | v Wk [Î Z p #v E S : ¡

@ mE N sg E R p¢r vDR m anE


kda¢p ¢dÛ ya: snkadyÞ tE .
B v¢¹ l«kay ¢vk[ Î Z l«k|
p# p E ¢ dr E maâ tm¢Ódr E S ¡ 1

mn«å O nW ½ E y skannaï W −
r nE k vap£ m¢N m¢Ódr W à .
A n«pm| t| B vt« ¢nkE t |
m¤ n £ á r a: p# a p¤ r t£ tkß ya: ¡ 2

B v¢ê è X ¥ Ó B vn| ¢v¢vX ¥ n -


¹ a: Þ T ¬ j yÞ tan- ¢vj y«{ Ô yâ ÓDam- .
tE x a| c ¢c ä O E pdmap k«p:
svR | B vÏp# E r N yW v B ¥ m n- ¡ 3

vW k [ Î Z l«kan¤ ¢ c tp# c E Ý z ¬
kÝ z ¬ y¤ v a| dW Ï yg ¢t| B j E t m- .
i ¢t p# S Ô t¬ B vda¢½ t¬ t¬
h ¢r Þ m¦ ¢ tn«I { ¢Þ Ïv¢t nE m t¤ Þ tan- ¡ 4

38 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 39

tdE t daå O ay B vanvaÔ t:


sh W v lß Ø ya b¢h r Ø b¤ j aX .
K g E á r a| s a¢pR t c aâ bah ¤ −
r anÓdy| Þ tan¢B r amm¥ Ï yaR ¡ 5

p# s aï g £ ¢B R : Þ t¤ v t« m¤ n £ Ód# a −
nnÓynaT avT pax R d ¬ t¬ .
s| r Ø B y«g E n B vW ¢ Þ æ O ¢B maR −
m¤ p E t ¢mÏyaä O k] p | Óyg ad£ : ¡ 6

Ïvd£ yB ¦ Ï yavT kÜ ypaä O ¬


s¤ r a¢r v£ r av¤ ¢ dt¬ ¢dt¬ ¹ ¬ .
sÓÒ yasm¤ Ï padnkÝ z c E Ý z ¬
ym¬ c l«kÞ y yma¢vvaÓy¬ ¡ 7

¢h r Î yp¥ v R : k¢Sp¤ : ¢klW k :


pr « ¢h r Î yaX i ¢t p# t £ t: .
u B ¬ B v° aT mSE x l«k|
â x a Óyâ ÓDa| ¢nj vasnaÓD¬ ¡ 8

ty«¢h R r Î yaX mh as¤ r E Ó d# «

39 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 40

r N ay Dav° nvaÔ tvW r £ .


B v¢Ïp# y a| ß ma| s¢llE ¢nmÇ y
c c ar g vaR ¢ ¹ ndn- g davan- ¡ 9

tt« j lE S at- sè S| B vÓt|


¢nSØ y bB # a m g vE x y| Þ Ïvam- .
B ³ W k è Ü y: s k] p a¢nDE Ïv|
¢nâ ¢ÓD r «g an- mâ dalyE S ¡ 10

40 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 41

12 ¡ v r ah av t ar : ¡

Þ vayØ B ¤ v « mn¤ r T « j nsg R S £ l«


è Ý z - v a mh £ msmyE s¢llE ¢nm nam- .
* Ý z ar map Sr N | B vd| ¢ G # s E v a−
t¤ Ý z aSy| m¤ ¢ nj nW : sh sÏyl«kE ¡ 1

kÝ z | p# j a: s¦ j ¢t mÙ yvn£ ¢nm na
Þ T an| sr «j B v kÚ py tt- p# j anam- .
i ÏyE v mE x k¢T t« mn¤ n a Þ vyØ B ¥ −
r Ø B «â h aX tv pady¤ g | Û y¢c Ót£ t- ¡ 2

h a h a ¢vB « j lmh | Óy¢pb| p¤ r Þ ta−


dï a¢p mÇ j ¢t mh £ ¢kmh | kr «¢m .
i ÏT | Ïvd| ¢ G # y ¤ g l| Sr N | yt«{ Þ y
nasap¤ z at- smB v: ¢SS¤ k «lã p£ ¡ 3

A | g ¤ Ý Z maæ O vp¤ â Ïp¢tt: p¤ r Þ tat-


B ¥ y «{ T k[ ¢ Ø B sè S: smj ¦ Ø B T aÞ Ïvm- .
A B # E tT a¢vDm¤ d £ ß y B vÓtm¤ Å c W −
¢vR Þ mE r ta| ¢v¢Dr g at- sh s¥ n ¤ ¢ B : Þ vW : ¡ 4

41 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 42

k«{ sav¢c ÓÏym¢h ma ¢k¢z â ¢ÏT t« mE


nasap¤ z at- ¢km¤ B vE d ¢j tÞ y maya .
i ÏT | ¢v¢c Óty¢t Dat¢r SW l maæ O :
sï « B vn- ¢kl j g ¢j R T G «r G «r m- ¡ 5

t| tE ¢nnadm¤ p kÎ yR j nÞ tp: Þ T a:
sÏy¢Þ T taà m¤ n y« n¤ n ¤ v ¤ B R v Ótm- .
tÏÞ t«æ O h x ¤ R l mna: p¢r N ï B ¥y−
Þ t«yaSy| ¢vp¤ l m¥ ¢ tR r vatr Þ Ïvm- ¡ 6

U Ò vR p # s a¢r p¢r D¥ m # ¢ vD¥ t r «ma


p# « ¢ÏX Ô tval¢Dr vaH - m ¤ K G «r G «N : .
t¥ N R p # d £ N R j ld: p¢r G ¥ N R d ß N a
Þ t«t_ n - m¤ n £ n- ¢S¢Sr y° vtE ¢ r T Ïvm- ¡ 7

A Ótj R l | tdn¤ s | k [ l n@ c @ |
B # a Ø y¢ä O ¢m| ¢ g lk[ l | kl¤ x «¢mR m alm- .
A a¢vÜ y B £ x N r vE N r satlÞ T a−
nakØ pyn- vs¤ m t£ mg vE x yÞ Ïvm- ¡ 8

è Ý z - v a{ T dW Ï yh tkE n r satlaÓtE

42 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 43

s| v E ¢ Sta| J ¢z ¢t k\ z ¢k¢z ¢vR B « Ïvm- .


A apat¤ k an¢vg N Ù y s¤ r a¢r K E z an-
d| Ý z ® a | k [ r E N vs¤ D amdDa: sl£ lm- ¡ 9

A ×y¤ ¼ r ° T Dr a| dSnag # l  n−
m¤ Þ ta| k [ r a| ¢ kt i va¢Dkp£ vr aÏma .
u ¼ ¥ t G «r s¢llaÇ j lDE â d· n-
@ £ f avr ah vp¤ r £ á r pa¢h r «g at- ¡ 10

43 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 44

13 ¡ ¢h r Î y aX v D : ¡

¢h r Î yaX | tav¹ r d B vdÓvE x N pr |


c r Ót| sa| v tE R py¢s ¢nj j | G ap¢r ¢mtE .
B vì ³ « g Ïva kpz pz ¤ D £ naR r dm¤ ¢ n:
SnW ã c E nÓdn- dn¤ j m¢p ¢nÓd| Þ tv blm- ¡ 1

s mayav£ ¢vÝ N ¤ h R r ¢t B vd£ ya| vs¤ m t£ |


p# B « kÝ z | kÝ z | ¢k¢md¢m¢t tE n a¢B g ¢dt: .
ndn- À vas¬ À vasa¢v¢t s m¤ ¢ nna d¢SR t pT «
B vÓt| s| p # a p¼ r ¢N Dr m¤ ï Ótm¤ d kat- ¡ 2

A h « A ar Î y«{ y| m¦ g i ¢t h sÓt| bh ¤ t r W −
d¤ R â ³ W ¢ vR Ò yÓt| ¢d¢ts¤ t mvå O ay B g vn- .
mh £ | è Ý z - v a d| Ý z ® a ¢Sr ¢s c ¢kta| Þ vE n mh sa
py«DavaDay p# s B m¤ d y¤ | À T a m¦ D ¢vD¬ ¡ 3

g dapaN ¬ dW Ï yE Ïvm¢p ¢h g ¦ h £ t«° tg d«


¢ny¤ ¼ E n @ £ f n- G z G z r v«dQ G ¤ Ý z ¢vyta .
r N al«k¬ Ïs¤ À ya¢Óml¢t s¤ r s| G E d# ^ t mm¤ |
¢nâ ÓÒ ya: sÓÒ yat: p# T m¢m¢t Daæ O a j g ¢dx E ¡ 4

44 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 45

g d«ÓmdE R t¢Þ m| Þ tv K l¤ g daya| ¢d¢tB ¤ v «


g daG atad- B ¥ m ¬ J ¢z ¢t p¢ttayam- A h h B «: .
m¦ d ¤ Þ mE r aÞ yÞ Ïv| dn¤ j k[ l ¢nm¥ R l nc N |
mh ac @ | Þ m¦ Ï va kr B ¤ ¢ v dDan« â â ¢c x E ¡ 5

tt: S¥ l | kalp# ¢ tmâ ¢x dW Ï yE ¢vs¦ j ¢t


Ïv¢y ¢C ÓdÏyE n t- kr k¢ltc @ p# h r N at- .
smaâ Ý z « m¤ Ý z Y a s K l¤ ¢vt¤ d | Þ Ïva| smtn«t-
g lÓmayE mayaÞ Ïv¢y ¢kl j g Óm«h nkr £ : ¡ 6

B vÅ c @ Ç y«¢tÝ kN lv¢npatE n ¢vD¤ t E


tt« mayac @ E ¢vttG n r «x aÓD mnsm- .
g ¢r Ý Z a¢B m¤ R ¢ Ý z p# ¶ ¢t¢B : A ¢B G " Ó tms¤ r |
Þ vpada| g ¤ Ý Z E n ½ vN pdm¥ l E ¢nr vD£ : ¡ 7

mh akay s«{ y| tv c r N patp# m ¢T t«


g ld# ³ « vÀ æ O adptè ¢x ¢B : Ü la¢G th ¢t: .
tda Ïvam¤ ê amp# m dB r ¢vï «¢t¶ dya:
m¤ n £ Ód# a : saÓd# a ¢B : Þ t¤ ¢ t¢B r n¤ v ° Ò vr tn¤ m - ¡ 8

Ïv¢c C Ód« r «mÞ v¢pk[ S g N à X ¤ ¢ x G ¦t|

45 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 46

c t¤ h «I t ar «{ H - G # ¬ * ¤ g ¢p vdnE c «dr i f a .
g # h a ¢j º aya| tE pr p¤ â x kN E R c c msa:
¢vB « s«m« v£ yR | vr d g ldE S E { Ô y¤ p sd: ¡ 9

m¤ n £ Ód# W ¢ r Ïya¢dÞ tvnm¤ K r W m «I ¢ dtmna:


mh £ yÞ ya m¥ Ï yaR ¢vmltr k£ ÏyaR c ¢vlsn- .
Þ v¢DÝ Î y| sØ p# a Ô t: s¤ K r s¢vh ar £ mD¤ ¢ r p«
¢nâ ÓÒ ya r «g | mE sklm¢p vatalyptE ¡ 10

46 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 47

14 ¡ k ¢p l av t ar : ¡

smn¤ Þ m¦ t tavka| ¢ G # y ¤ Â m:
s mn¤ : p| k j sØ B va| g j Óma .
¢nj mÓtr mÓtr ayh £ n|
c ¢r t| tE kT yn- s¤ K | ¢nnay ¡ 1

smyE K l¤ tæ O kdR m aÁ y«
d# ^ ¢ h N Å C ayB vÞ td£ yvac a .
D¦ t sg R r s« ¢nsg R r Ø y|
B g v| Þ Ïvamy¤ t | sma: ¢sx E v E ¡ 2

g â f «p¢r kalmE G km# |


¢vlsÏkE ¢ lsr «j pa¢N pî m- .
h ¢st«Ú l¢stann| ¢vB « Ïv|
vp¤ r a¢vÝ k[ â x E Þ m kdR m ay ¡ 3

Þ t¤ v tE p¤ l kav¦ t ay tÞ mW
mn¤ p ¤ æ O £ | d¢yta| nva¢p p¤ æ O £ : .
k¢pl| c s¤ t | Þ vmE v pà at-
Þ vg ¢t| c aÔ yn¤ g ¦ / ¢ng R t «{ B ¥ : ¡ 4

47 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 48

s mn¤ : Stã pya m¢h Ý ya


g ¤ N vÏya s¤ t ya c dE v h ¥ Ï ya .
B vd£ ¢r tnar d«p¢d¾ :
smg at- kdR m mag ¢tp# t £ X m- ¡ 5

mn¤ n «p¶ ta| c dE v h ¥ ¢ t|


tâ N £ r ÏnmvaÔ y kdR m «{ s¬ .
B vdc R n ¢nv¦ R t «{ ¢p tÞ ya|
è F S¤ ½ ¥ x N ya dD¬ p# s adm- ¡ 6

s p¤ n Þ Ïvd^ p asnp# B ava−


ê ¢ytakamk] t E k] t E ¢vmanE .
v¢ntak[ l s| k [ l « nvaÏma
Û yh r ê E v pT E x ¤ dE v h ¥ Ï ya ¡ 7

Stvx R m T Û yt£ Ïy s«{ y|


nv kÓya: smvaÔ y DÓyã pa: .
vnyansm¤ ï t«{ ¢p kaÓta−
¢h tk] ä vÇ j nn«Ïs¤ k « ÓyvaÏs£ t- ¡ 8

¢nj B t¦ R ¢ g r a B v¢° x E v a−

48 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 49

¢nr tayamT dE v dE v h ¥ Ï yam- .


k¢plÞ Ïvmj ayT a j nana|
p# T ¢yÝ yn- pr maÏmtä v¢vï am- ¡ 9

vnmE y ¤ ¢ x kdR m E p# s ° E
mtsvR Þ vm¤ p a¢dSn- j nÓyW .
k¢plaÏmk vay¤ m ¢Ódr E S
Ïv¢r t| Ïv| p¢r pa¢h ma| g d¬ G at- ¡ 10

49 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 50

15 ¡ k ¢ p l « p d ES : ¡

m¢t¢r h g ¤ N sÀ ta bÓDk] ä O E Ý vsÀ ta


Ïvm¦ t k] d ^ p â ÓDE B ¢³ y«g Þ t¤ s¢³ m- .
mh dn¤ g ml×ya B ¢³ r E v aæ O saÒ ya
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 1

p# k ] ¢ tmh dh | k ar aà maæ O aà B ¥ t a−
Óy¢p ¶ d¢p dSaX £ p¥ â x : p· ¢v| S : .
i ¢t ¢v¢dt¢vB ag « m¤ Å ytE { s¬ p# k ] Ï ya
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 2

p# k ] ¢ tg tg ¤ N ¬ G W n aR Ç ytE p¥ â x «{ y|
y¢d t¤ sj ¢t tÞ ya| tdQ g ¤ N aÞ t| B j E r n- .
mdn¤ B j ntä val«c nW : sa{ Ô ypE y at-
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 3

¢vmlm¢tâ paä O W r asnaï W m R d | g |


g â f sm¢Dã F | ¢dÛ yB ¥ x ay¤ D a| k m- .
â ¢c t¤ ¢ lttmal| S£ lyE t an¤ v E l |
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 4

50 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 51

mm g ¤ N g N l£ lakN R n W : k£ tR n aï W −
mR ¢ y s¤ r s¢r d«G p# Á y¢c ä O an¤ v ¦ ¢ ä O : .
B v¢t pr mB ¢³ : sa ¢h m¦ Ï y«¢vR j E æ O £
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 5

A h h bh ¤ l ¢h | s as¢· taT W I : k[ z ¤ Ø b|
p# ¢ t¢dnmn¤ p ¤ Ý N n- Þ æ O £ ¢j t« ballal£ .
¢vS¢t ¢h g ¦ h s³ « yatna| mÙ yB ³ :
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 6

y¤ v ¢tj Z r ¢K ° « j atb«D«{ Ô ykaÎ f E


p# s vg ¢ltb«D: p£ f y«Ú l| Ã y baÚ ym- .
p¤ n r ¢p bt m¤ / ÏyE v taâ Î ykalE
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 7

¢pt¦ s ¤ r g N yaj £ Da¢mR k « y« g ¦ h Þ T :


s c ¢npt¢t kalE d¢X N aÒ v«pg am£ .
m¢y ¢n¢h tmkam| kmR t¥ d kq p T aT R |
k¢pltn¤ ¢ r ¢t Ïv| dE v h ¥ Ï yW Óyg ad£ : ¡ 8

i ¢t s¤ ¢ v¢dtvE ï a| dE v h E dE v h ¥ ¢ t|

51 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 52

k] t n¤ ¢ tmn¤ g ¦ / Ïv| g t« y«¢g s| G W : .


¢vmlm¢tr T a{ s¬ B ¢³ y«g E n m¤ ³ a
Ïvm¢p j n¢h taT R | vtR s E p# a g ¤ d £ Å yam- ¡ 9

pr m ¢km¤ bh ¥ À Ïya ÏvÏpdaØ B «j B ¢³ |


sklB y¢vnE æ O £ | svR k am«pnE æ O £ m- .
vd¢s K l¤ è F | Ïv| t¢¹ D¥ y amyan- mE
g ¤ â pvnp¤ r E S ÏvÙ y¤ p aDÏÞ v B ¢³ m- ¡ 10

52 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 53

16 ¡ n r n ar ay N «v t ar : ¡

dX « ¢v¢r · tny«{ T mn«Þ tn¥ j a|


lÖ Ò va p# s ¥ ¢ t¢mh x «f S c ap kÓya: .
DmE R æ O y«dS dd¬ ¢pt¦ x ¤ Þ vDa| c
Þ vah a| h ¢vB ¤ R ¢ j st£ | ¢g ¢r SE Ïvd| S E ¡ 1

m¥ ¢ tR ¢ h R DmR g ¦ ¢ h N £ s¤ x ¤ v E B vÓt|
nar ayN | nr sK | m¢h tan¤ B avm- .
yÇ j Óm¢n p# m ¤ ¢ dta: k] t t¥ y R G «x a:
p¤ Ý p«Ïkr an- p# v v¦ x ¤ n ¤ R n ¤ v ¤ : s¤ r ¬ G a: ¡ 2

dW Ï y| sh * kvc | kvc W : pr £ t|
sah * vÏsr tpÞ smr a¢B lÛ yW : .
pyaR y ¢n¢mR t tpÞ smr ¬ B vÓt¬
¢SÝ z W k k| k z mm¤ | Óyh ta| sl£ lm- ¡ 3

A Óvac r ° ¤ p ¢dS° ¢p m«X DmR |


Ïv| B # a t¦ m an- bd¢r ka½ mmÒ yvaÏs£ : .
S@ «{ T tE Smtp«bl¢nÞ sh aÏma
¢dÛ ya| g nap¢r v¦ t | p# ¢ j G ay mar m- ¡ 4

53 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 54

kam«vsÓtmlya¢nlbÓD¤ S al£
kaÓtakz aX ¢v¢SK W ¢ vR k s¢¹ lasW : .
¢vÒ yÓm¤ h ¤ m ¤ R h ¤ r kØ pm¤ d £ ß y c Ïva|
B £ tÞ Ïvya{ T j g dE m¦ d ^ h asB aj a ¡ 5

B £ Ïyalm| g j vsÓt s¤ r a| g na v«
mÓmans| ¢Ïvh j ¤ x Ò v¢m¢t b# ¤ v aN : .
Ïv| ¢vÞ myE n p¢r t: Þ t¤ v tamT W x a|
p# a dSR y : Þ vp¢r c ar kkatr aX £ : ¡ 6

sØ m«h nay ¢m¢lta mdnadyÞ tE


Ïvê a¢skap¢r mlW : ¢kl m«h map¤ : .
dä O a| Ïvya c j g ¦ h ¤ Þ æ O pyW v svR −
Þ vvaR ¢ sg vR S mn£ | p¤ n â vR S £ | tam- ¡ 7

è Ý z - v «vR S £ | tv kT a| c ¢nSØ y S@ :
pyaR k [ l «{ j ¢n B vÓm¢h mavmSaR t - .
e v| p# S aÓtr mN £ ytr avtar a−
ä vä O «{ ¢Dk« vr d k] Ý N tn¤ Þ ÏvmE v ¡ 8

dX Þ t¤ Dat¤ r ¢tlalnya r j «{ ÓD«

54 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 55

naÏyaè tÞ Ïv¢y c kÝ z mSa¢Ótr as£ t- .


yE n Û yâ ÓD s B vä O n¤ m E v SvR |
yå O E c vW r ¢pS¤ n E Þ vs¤ t a| Û yman£ t- ¡ 9

@ [ ¼ E S m¢dR t mK : s t¤ k] ä O S£ x «I
dE v p# s a¢dth r adT lÖ Dj £ v: .
ÏvÏp¥ ¢ r t@ t¤ v r : p¤ n r ap Sa¢Ót|
s Ïv| p# S a¢Ótkr pa¢h mâ t- p ¤ r E S ¡ 10

55 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 56

17 ¡ D # ¤v c ¢ r t m - ¡

u ä O anpad n¦ p tE m R n ¤ n ÓdnÞ y
j aya bB ¥ v s¤ â ¢c ¢nR t r amB £ Ý z a .
A Óya s¤ n £ ¢t¢r ¢t B t¤ R r naè ta sa
ÏvamE v ¢nÏymg ¢t: Sr N | g ta{ B ¥ t - ¡ 1

A | k E ¢pt¤ : s¤ â ¢c p¤ æ O km¤ ä O m| t|
è ¾ - v a D# ¤ v : ¢kl s¤ n £ ¢ts¤ t «{ ¢Dr «ß yn- .
A a¢c ¢X pE ¢kl ¢SS¤ : s¤ t r a| s¤ â Å ya
d^ Þ sÓÏyj a K l¤ B v¢¹ m¤ K W r s¥ y a ¡ 2

ÏvÓm«¢h tE ¢pt¢r pÜ y¢t dar vÜ yE


do r | d^ â ¢³ ¢nh t: s g t« ¢nj aØ bam- .
sa{ ¢p Þ vkmR g ¢tsÓtr N ay p¤ | s a|
ÏvÏpadmE v Sr N | ¢SSvE SS| s ¡ 3

A akÎ yR s«{ ¢p B vdc R n ¢n¢à taÏma


man£ ¢nr E Ï y ng r at- ¢kl p· vx R : .
sÓè ¾ nar d¢nvE ¢ dtmÓæ O mag R −
Þ Ïvamar r aD tpsa mD¤ k annaÓtE ¡ 4

56 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 57

tatE ¢vx Î N ¶ dyE ng r £ | g tE n


½ £ nar dE n p¢r sa¢ÓÏvt¢c ä O v¦ ä O ¬ .
balÞ Ïvd¢pR t mna: @ mv¢DR t E n
¢nÓyE kZ «r tpsa ¢kl p· masan- ¡ 5

tavä O p«bl¢nâ Å C - v ¢stE ¢dg ÓtE


dE v a¢T R t Þ Ïvm¤ d yÏkâ N ad# R c E t a: .
Ïvd# o p ¢c d# s ¢nl£ nmtE : p¤ r Þ ta−
da¢vbR B ¥ ¢ vT ¢vB « g â f a¢Dã F : ¡ 6

Ïvê SR n p# m dB ar tr | ¢ g t| t|
è  ×ya| ¢nm n¢mv ã pr saynE tE .
t¤ ¾ ¥ x maN mvg Ø y kp«ldE S E
s| Þ p¦ ¾ van¢s dr E N tT a{ dr E N ¡ 7

tav¢¹ b«D¢vml| p# N ¤ v ÓtmE n −


maB ax T aÞ Ïvmvg Ø y td£ yB avm- .
r aÇ y| ¢c r | smn¤ B ¥ y B j Þ v B ¥ y :
sv«I ä O r | D# ¤ v pd| ¢v¢nv¦ ¢ ä O h £ nm- ¡ 8

i Ïy¥ ¢ c ¢x Ïv¢y g tE n¦ p nÓdn«{ sa−

57 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 58

van¢Ódta¢K lj n« ng r £ m¤ p E t : .
r E m E ¢c r | B vdn¤ g # h p¥ N R k am−
Þ tatE g tE c vnmaè tr aÇ yB ar : ¡ 9

yX E N dE v ¢nh tE p¤ n â ä O mE { ¢Þ mn-
yX W : s y¤ ¼ ¢nr t« ¢vr t« mn¥ À Ïya .
SaÓÏya p# s ° ¶ dya¼ ndad^ p E t a−
ä vì ¢³ mE v s¤ è F amv¦ N «Ómh aÏma ¡ 10

A ÓtE B vÏp¤ â x n£ t¢vmanyat«


maæ O a sm| D# ¤ v pdE m¤ ¢ dt«{ ymaÞ tE .
e v| Þ vB ¦ Ï yj npalnl«lD£ Þ Ïv|
vatalya¢Dp ¢nâ ¢ÓD mmamy¬ G an- ¡ 11

58 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 59

18 ¡ p ¦ T ¤c ¢ r t m - ¡

j atÞ y D# ¤ v k[ l e v t¤ | g k£ tE R −
r | g Þ y Û yj ¢n s¤ t : s vE n nama .
tê «x Û y¢T tm¢t: s r aj vyR −
Þ ÏvÏpadE ¢n¢h tmna vn| g t«{ B ¥ t - ¡ 1

pap«{ ¢p ¢X ¢ttlpalnay vE n :
p¬ r aï W I â p¢n¢h t: kZ «r v£ yR : .
svE R × y« ¢nj blmE v sØ p# S | s n-
B ¥ c @ E tv yj naÓyy| Óyr ¬ Ïs£ t- ¡ 2

sØ p# a Ô tE ¢h tkT nay taps¬ G E


mä O «{ Óy« B ¤ v np¢tnR kà nE ¢ t .
Ïv¢° Ódavc npr « m¤ n £ á r W Þ tW :
Sapa n¬ SlB dSamna¢y vE n : ¡ 3

t° aSat- K lj nB £ â kW m ¤ R n £ Ód# W : −
Þ tÓmaæ O a ¢c r p¢r r ¢X tE td| g E .
Ïy³ aG E p¢r m¢T tadT «â dÎ f a−
ê «dR Î f E p¢r m¢T tE Ïvma¢vr as£ : ¡ 4

59 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 60

¢vÁ yat: p¦ T ¤ ¢ r ¢t taps«p¢d¾ W :


s¥ t aï W : p¢r N ¤ t B a¢vB ¥ ¢ r v£ yR : .
vE n aÏyaR kb¢ltsØ pd| D¢r æ O £ −
ma@ aÓta| ¢nj Dn¤ x a smamkax £ I : ¡ 5

B ¥ y Þ ta| ¢nj k[ l m¤ Á yvÏsy¤ ³ W −


dE R v aï W : sm¤ ¢ c tc aâ B aj nE x ¤ .
A ° ad£ Óy¢B l¢x ta¢n ya¢n ta¢n
Þ vÅ C Ód| s¤ r ¢B tn¥ m do d ^ h Þ Ïvm- ¡ 6

A aÏman| yj ¢t mK W Þ Ïv¢y ¢æ O Dam−


° ar Ö DE Sttmva¢j mE D yag E .
Þ pDaR l ¤ : StmK e Ïy n£ c vE x «
¶ Ïva{ á | tv tnyat- pr a¢j t«{ B ¥ t - ¡ 7

dE v E Ó d# | m¤ h ¤ ¢ r ¢t va¢j n| h r Ót|
vþ ¬ t| m¤ ¢ nvr mÎ f lE j ¤ h ¥ x ¬ .
â ÓDanE kmlB vE @ t«: smaÔ t¬
saX aä v| mD¤ ¢ r p¤ m W X T a: Þ vy| Þ vm- ¡ 8

tê ä O | vr m¤ p l×y B ¢³ mE k a|

60 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 61

g | g aÓtE ¢v¢h tpd: kda¢p dE v .


sæ O Þ T | m¤ ¢ n¢nvh | ¢h ta¢n S| s −
° W ¢ X ¿ a: snkm¤ K an- m¤ n £ n- p¤ r Þ tat- ¡ 9

¢vå O an| snkm¤ K «¢dt| dDan:


Þ vaÏman| Þ vymg m« vnaÓtsE v £ .
tä O aè kq p ¦ T ¤ v p¤ r £ S sÏvr | mE
r «g ¬ G | p# S my vatg E h va¢sn- ¡ 10

61 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 62

19 ¡ d X «Ï p ¢t : ¡

p¦ T «Þ t¤ nÔ ta p¦ T ¤ D mR k mR Z :
p# a c £ nb¢h R y ¤ R v t¬ Std# ^ t ¬ .
p# c E t s« nam s¤ c E t s: s¤ t a−
nj £ j nä vÏkâ N a| k [ r a¢nv ¡ 1

¢pt¤ : ¢ss¦ X a¢nr tÞ y SasnadQ −


B vä O pÞ ya¢nr ta dSa¢p tE .
py«¢n¢D| p¢à mmE Ï y tä O z E
sr «vr | sÓdè S¤ m R n «h r m- ¡ 2

tda B vä O £ T R ¢ md| smag t«


B v« B vÏsE v kdSR n aè t: .
p# k aSmasaï p¤ r : p# c E t sa−
m¤ p a¢dSt- B ³ tmÞ tv Þ tvm- ¡ 3

Þ tv| j pÓtÞ tmm£ j laÓtr E


B vÓtmasE ¢ vx tay¤ t | sma: .
B vÏs¤ K aÞ vadr sadm£ ¢Ý vyan-
bB ¥ v kal« D# ¤ v v° S£ G # t a ¡ 4

62 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 63

tp«¢B r E x am¢tmaæ O v¢DR ¢ B :


s yå O ¢h | s a¢nr t«{ ¢p pa¢vt: .
¢pta{ ¢p tE x a| g ¦ h yatnar d−
p# d ¢SR t aÏma B vdaÏmta| yy¬ ¡ 5

k] p ablE n W v p¤ r : p# c E t sa|
p# k aSmag a: ptg E Ó d# v ah n: .
¢vr a¢j c @ a¢dvr ay¤ D a| S ¤ ¢ B −
B ¤ R j a¢B r ¾ a¢B â d¢· tï ¤ ¢ t: ¡ 6

p# c E t sa| tavdyac tam¢p


ÏvmE v kaâ Î yB r a¹ r anda: .
B v¢¹ ¢c Óta{ ¢p ¢Svay dE ¢ h na|
B vÏvs¬ â d# n ¤ ¢ tà kamda ¡ 7

A vaÔ y kaÓta| tnya| mh £ â h a|


tya r mÒ v| dSlX vÏsr £ m- .
s¤ t «{ Þ t¤ dX « nn¤ tÏX N aÅ c ma|
p# y aÞ yT E ¢ t Óyg d« m¤ d W v tan- ¡ 8

ttà tE B ¥ t lr «¢DnÞ tã n-

63 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 64

@ [ D a dh Ót« d# ^ ¢ h N E n va¢r ta: .


d# ^ m W à dä O a| tnyamvaÔ y ta|
Ïvd^ ³ kal| s¤ ¢ K n«{ ¢B r E ¢ mr E ¡ 9

A vaÔ y dX | c s¤ t | k] t aÒ vr a:
p# c E t s« nar dlÖ Dya ¢Dya .
A vap¤ r anÓdpd| tT a¢vD−
Þ Ïvm£ S vatalynaT pa¢h mam- ¡ 10

64 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 65

20 ¡ ; x B y «g £á r c ¢r t m - ¡

¢p# y v# t Þ y ¢p# y p¤ æ O B ¥ t a− da n£ D# r aj a− d^ ¢ dt« ¢h na¢B : .


Ïva| è ¾ va− ¢n¾ d¢m¢¾ − mÒ yE tvW v t¤ ¾ Y W k] t yå O kmaR ¡ 1

A ¢B ¾ ¤ t Þ tæ O m¤ n £ á r W Þ Ïv| r aå O : Þ vt¤ Ú y| s¤ t mÐ yR m an: .


Þ vy| j ¢nÝ yE { h ¢m¢t b# ¤ v aN − ¢Þ tr «dDa b¢h ¢x R ¢vá m¥ t E R ¡ 2

na¢B ¢p# y ayamT mE â dE Û ya| Ïvm| S t«{ B ¥ ~ R x B a¢B Dan: .


A l«ksamaÓy− g ¤ N − p# B av− p# B a¢vtaSE x j np# m «d: ¡ 3

Ïv¢y ¢æ O l«k£ B ¦ ¢ t r aÇ yB ar | ¢nDay na¢B : sh mE â dE Û ya .


tp«vn| p# a Ô y B v¢° x E v £ g t: ¢klanÓdpd| pd| tE ¡ 4

i Ód# Þ Ïvd^ Ï kx R − k] t admx aR − ¹ vx R na¢Þ m° j naB vx E R .


yda tda Ïv| ¢nj y«g SÀ Ïya Þ vvx R m E n dQ Û ydDaÞ s¤ v x R m - ¡ 5

¢j tE Ó d# dä O a| kmn£ | j yÓt£ − mT «¹ h ° aÏmr taSy«{ ¢p .


A j £ j nÞ tæ O St| tn¥ j a− nE x a| ¢X t£ S« B r t«{ g # j Óma ¡ 6

nvaB vn- y«¢g vr a nvaÓyE Ïvpalyn- B ar tvx R K Î f an- .

65 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 66

sW k a ÏvS£ ¢tÞ tv SE x p¤ æ O − Þ tp«blatQ B ¥ s ¤ r B ¥ y m£ y¤ : ¡ 7

u À Ïva s¤ t E × y«{ T m¤ n £ Ód# m Ò yE ¢vr ¢³ B À Ïy¢Óvtm¤ ¢ ³ mag R m - .


Þ vy| g t: par mh | Þ yv¦ ¢ ä O − mDa j f «Ómä O ¢pSac c yaR m - ¡ 8

pr aÏmB ¥ t «{ ¢p pr «pdE S | k[ v R n - B van- svR ¢ nr Þ yman: .


¢vkar h £ n« ¢vc c ar k] Ï Þ na| mh £ mh £ naÏmr sa¢B l£ n: ¡ 9

Sy¤ v # t | g «m¦ g kakc yaR | ¢c r | c r ° aÔ y pr | Þ vã pm- .


dva¶ ta| g : k[ z kac lE Ïv| tapan- mmapak[ â vatnaT ¡ 10

66 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 67

21 ¡ B g v d ^ p a s n a p #k a r a : ¡

mÒ y«ì vE B ¤ v i lav¦ t − na¢Ø n vx E R


g ¬ r £ p# D an− v¢ntaj nmaæ O − B a¢j .
SvE R N mÓæ O n¤ ¢ t¢B Þ sm¤ p aÞ yman|
s| k x R N aÏmk− mD£ á r s| ½ yE Ïvam- ¡ 1

B d# a á namk i lav¦ t p¥ v R v x E R
B d# ½ v«¢B ~ R ¢ x ¢B : p¢r N ¥ y manm- .
kÚ paÓtg ¥ F ¢ng m«¼ r N p# v £ N |
Ò yaya¢m dE v h yS£ x R t n¤ | B vÓtm- ¡ 2

Ò yaya¢m d¢X N g tE h ¢r vx R v x E R
p# ý adm¤ Á yp¤ â x W : p¢r x E Û ymaN m- .
u ä O ¤|g SaÓt Dvlak] ¢ t− mE k S¤ ¼ −
å O anp# d | nr h ¢r | B g vn- B vÓtm- ¡ 3

vx E R p# t £ ¢c l¢ltaÏm¢n kE t ¤ m alE
l£ la¢vSE x − l¢lt− ¢Þ mt− S«B na| g m- .
lß Ø ya− p# j ap¢ts¤ t W à ¢nx E Û ymaN |
tÞ ya: ¢p# y ay D¦ t kamtn¤ | B j E Ïvam- ¡ 4

67 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 68

r Ø yE { Ô y¤ d £ ¢c K l¤ r Ø ykna¢Ø n vx E R
t¹ x R n aT mn¤ v yR spyR m aN m- .
B ³ W k vÏsl mmÏsr ¶ Ïs¤ B aÓt|
mÏÞ yak] ¢ t| B ¤ v nnaT B j E B vÓtm- ¡ 5

vx R | ¢h r Î my smaº ym¬ ä O r ah −
mas£ nm¢d# D¦ ¢ t kmR Z kamZ a| g m- .
s| s E v tE ¢pt¦ g N p# v r «{ yR m a y|
t| Ïva| B j a¢m B g vn- pr ¢c ÓmyaÏmn- ¡ 6

¢k| c «ä O r E x ¤ k[ â x ¤ ¢p# y ya Dr Î ya
s| s E ¢ vt«m¢h tmÓæ O n¤ ¢ t p# B E d W : .
d| ¾ ® a g # G ¦ ¾ G np¦ ¿ g ¢r ¿ vÝ maR
Ïv| pa¢h ¢vå O n¤ t yå O vr ah m¥ t E R ¡ 7

yaØ ya| ¢dS| B j ¢t ¢k| p ¤ â x aÁ yvx E R


s| s E ¢ vt« h n¤ m ta è F B ¢³ B aj a .
s£ ta¢B r ampr madQ B ¤ t ã pSal£
r amaÏmk: p¢r lsn- p¢r pa¢h ¢vÝ N « ¡ 8

½ £ nar dE n sh B ar tK Î f m¤ Á yW −

68 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 69

Þ Ïv| sa| Á yy«g n¤ ¢ t¢B : sm¤ p aÞ yman: .


A akÚ pkal¢mh saD¤ j na¢B r X £
nar ayN « nr sK : p¢r pa¢h B ¥ m n- ¡ 9

Ô laX E { kR ã pm¢y SaÚ ml i Ód^ ã p|


¹ £ pE B j ¢Ót k[ S nam¢n v¢þ ã pm- .
@ ¬ · E { Ø b¤ ã pmT vay¤ m y| c SakE
Ïva| b# ’ ã pm¢y p¤ Ý kr na¢Ø n l«ka: ¡ 10

svW I − D# ¤ v a¢d¢B â f ¤ p # k r W g # R h W à
p¤ Å C a¢d kE Ý vvyvE Ý v¢B kÚ Ô ymanW : .
Ïv| ¢S| S ¤ m ar vp¤ x a mh tam¤ p aÞ y:
sÓÒ yas¤ â ¢ÓD nr k| mm ¢sÓD¤ S a¢yn- ¡ 11

patalm¥ l B ¤ ¢ v SE x tn¤ | B vÓt|


l«lW k k[ Î f l ¢vr a¢j sh * S£ x R m - .
n£ laØ br | D¦ t h l| B ¤ j g a| g na¢B −
j ¤R¾ | B j E h r g dan- g ¤ â g E h naT ¡ 12

69 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 70

22 ¡ A j a¢m l m «X : ¡

A j a¢ml« nam mh £ s¤ r : p¤ r a
c r n- ¢vB « DmR p T an- g ¦ h a½ m£ .
g ¤ r «¢g R r a kannmE Ï y è ¾ van-
s¤ D ¦ ¾ S£ la| k[ l z a| mdak[ l am- ¡ 1

Þ vt: p# S aÓt«{ ¢p tda¶ taSy:


Þ vDmR m ¤ Ï s¦ Ç y tya smar mn- .
A DmR k ar £ dSm£ B vn- p¤ n −
dR D ¬ B v° amy¤ t E s¤ t E r ¢tm- ¡ 2

s m¦ Ï y¤ k alE ymr aj ¢k| k r an-


B y| k r a| Þ æ O £ n¢B lX yn- ¢B ya .
p¤ r a mnaÀ ÏvÏÞ m¦ ¢ t vasnablat-
j ¤ h av nar ayN namk| s¤ t m- ¡ 3

d^ r aSyÞ ya¢p tdaÏv¢ng R t −


Ïvd£ ynamaX r maæ O vW B vat- .
p¤ r «{ ¢B pE t ¤ B R v d£ ypax R d a:
c t¤ B ¤ R j a: p£ tpz a mn«h r a: ¡ 4

70 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 71

A m¤ | c s| p aÜ y ¢vkx R t « B z an-
¢vm¤ · tE − Ïyaâ â D¤ − bR l adm£ .
¢nva¢r taÞ tE c B vÇ j nW Þ tda
td£ y pap| ¢n¢K l| ÓyvE d yn- ¡ 5

B vÓt¤ papa¢n kT | t¤ ¢nÝ k] t E


k] t E { ¢p B « dÎ f nm¢Þ t p¢Î f ta: .
n ¢nÝ k] ¢ t: ¢k| ¢v¢dta B vaè Sa−
¢m¢t p# B « ÏvÏp¤ â x a bB a¢x r E ¡ 6

½ ¤ ¢ tÞ m¦ ¢ t×ya| ¢ v¢h ta v# t ady:


p¤ n ¢Ót pap| n l¤ n ¢Ót vasnam- .
A nÓtsE v a t¤ ¢nk] Ó t¢t ¹ y£ −
¢m¢t p# B « ÏvÏp¤ â x a bB a¢x r E ¡ 7

A nE n B « j Ómsh * k«¢z ¢B :
k] t E x ¤ papE Ý v¢p ¢nÝ k] ¢ t: k] t a .
ydg # h £ ° am B yak[ l « h r E −
¢r ¢t p# B « ÏvÏp¤ â x a bB a¢x r E ¡ 8

n¦ N amb¤ ¼ Y a{ ¢p m¤ k [ Ó d k£ tR n |

71 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 72

dh ÏyG ¬ G an- m¢h maÞ y taè S: .


yT a¢Â nr E D a| ¢ s yT ¬ x D| g da−
¢n¢t p# B « ÏvÏp¤ â x a bB a¢x r E ¡ 9

i t£ ¢r tW y aR Ø yB z W r pas¦ t E
B vì z ana| c g N E ¢tr «¢h tE .
B vÏÞ m¦ ¢ t| k· n kalmac r n-
B vÏpd| p# a ¢p B vì z W r s¬ ¡ 10

Þ v¢k| k r avE d n S| ¢ kt« ym−


Þ Ïvd| ¢ G # B ³ E x ¤ n g Ø yta¢m¢t .
Þ vk£ y B ¦ Ï yan¢S¢SX d^ Å c kW :
s dE v vatalynaT pa¢h mam- ¡ 11

72 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 73

23 ¡ d X − ¢ c æ O k Et ¤ à ¢ r t m - ¡

p# a c E t sÞ t¤ B g v° pr « ¢h dX −
Þ ÏvÏsE v n| Û y¢Dt sg R ¢ vv¦ ¢ ¼ kam: .
A a¢vbR B ¥ ¢ vT tda lsd¾ bah ¤ −
Þ tÞ mW vr | d¢dT ta| c vD¥ m ¢sÀ n£ m- ¡ 1

tÞ yaÏmj aÞ Ïvy¤ t m£ S p¤ n Þ sh * |
½ £ nar dÞ y vc sa tv mag R m ap¤ : .
nW k æ O vasm¦ x yE s m¤ m «c Sap|
B ³ «ä O mÞ Ïv¦ ¢ x r n¤ g # h mE v mE n E ¡ 2

x ¾ Y a tt« d^ ¢ h t¦ ¢ B : s¦ j t: k[ l ¬ G an-
d¬ ¢h æ O s¥ n ¤ r T tÞ y s ¢vá ã p: .
ÏvÏÞ t«æ O v¢mR t mj apy¢dÓd# m aj ¬
dE v Ïvd£ ym¢h ma K l¤ svR j W æ O : ¡ 3

p# a À S¥ r sE n ¢vx yE ¢kl ¢c æ O kE t ¤ :
p¤ æ O ag # h £ n¦ p ¢tr | ¢ g r s: p# B avat- .
lÖ Ò vW k p¤ æ O mT tæ O h tE spÏn£ −
s| G W r m¤ / dvSÞ tv mayyas¬ ¡ 4

73 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 74

t| nar dÞ t¤ smm| ¢ g r sa dyal¤ :


sØ p# a Ô ytavd^ p dÜ yR s¤ t Þ y j £ vm- .
kÞ ya¢Þ m p¤ æ O i ¢t tÞ y ¢g r a ¢vm«h |
ÏyÀ ÏvaÏvdc R n ¢vD¬ n¦ p ¢t| Óyy¤ | ³ ¡ 5

Þ t«æ O | c mÓæ O m¢p nar dt«{ T lÖ Ò va


t«x ay SE x vp¤ x « nn¤ tE tpÞ yn- .
¢vï aDr a¢Dp¢tta| s ¢h sÔ tr aæ O E
lÖ Ò va{ Ô yk[ Î Z m¢t: A ÓvB j ì vÓtm- ¡ 6

tÞ mW m¦ N alDvlE n sh * S£ Ý N aR
ã pE N b¼ n¤ ¢ t¢s¼ g N av¦ t E n .
p# a d^ B R v ° ¢c r t« n¤ ¢ t¢B : p# s ° «
dÏva{ { Ïmtä vmn¤ g ¦ / ¢tr «dDaT ¡ 7

Ïvì ³ m¬ ¢lr T s«{ ¢p c lX lX |


vx aR ¢ N h x ¤ R l mna B ¤ v nE x ¤ kamm- .
s| g apyn- g ¤ N g N | tv s¤ Ó dr £ ¢B :
s| g a¢tr E k r ¢h t« l¢lt| c c ar ¡ 8

A ÏyÓt s| g ¢vlyay B vÏp# N ¤ ° «

74 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 75

n¥ n | s ã Ô y¢g ¢r maÔ y mh Ïsmaj E .


¢nÜ S| k m| k k] t vÚ lB m| g j a¢r |
t| S| k r | p¢r h s° ¤ m ya{ ¢B SE p E ¡ 9

¢nÞ sØ B # m Þ Ïvymya¢c tSapm«X «


v¦ æ O as¤ r Ïvm¤ p g Ø y s¤ r E Ó d# y «D£ .
B À Ïya{ { Ïmtä vkT nW Þ smr E ¢v¢c æ O |
Sæ O «r ¢p B # m mpaÞ y g t: pd| tE ¡ 10

ÏvÏsE v nE n ¢d¢t¢r Ód# vD«ï ta{ ¢p


taÓp# Ï y¤ t E Ó d# s¤ ¶ d« mâ t«{ ¢B lE B E .
d^ ¾ aSyE { ¢p S¤ B dW v B v¢° x E v a
tä O aè SÞ Ïvmv ma| pvnalyE S ¡ 11

75 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 76

24 ¡ p #ý a d c ¢ r æ O m - ¡

¢h r Î yaX E p«¢æ O p# v r vp¤ x a dE v B vta


h tE S«k @ «D Â l¢pt D¦ ¢ tr E t Þ y sh j : .
¢h r Î y p# a r Ø B : k¢Sp¤ r mr ar a¢t sd¢s
p# ¢ tå O amatE n E tv ¢kl vDaT R | mD¤ ¢ r p« ¡ 1

¢vDatar | G «r | s K l¤ tp¢sÏva n¢c r t:


p¤ r : saX aÏk[ v R n - s¤ r nr m¦ g aï W r ¢nDnm- .
vr | lÖ Ò va è Ô t« j g ¢dh B v° ayk¢md|
p¢r X ¤ Ó d¢° Ód# a dh r t ¢dv| Ïvamg N yn- ¡ 2

¢nh Ót¤ | Ï va| B ¥ y Þ tv pdmvaÔ tÞ y c ¢r p«:


b¢h è R ¾ E r ÓtdR ¢ Dt ¶ dyE s¥ ß mvp¤ x a .
nd° ¤ Å c W Þ tæ O aÔ y¢K l B ¤ v naÓtE c m¦ g yn-
¢B ya yat| mÏva s K l¤ ¢j tkaS£ ¢nvv¦ t E ¡ 3

tt«{ Þ y p# ý ad: smj ¢n s¤ t « g B R v st¬


m¤ n E v £ I N apaN E : A ¢Dg t B vdQ B ¢³ m¢h ma .
s vW j aÏya dW Ï y: ¢SS¤ r ¢p smE Ï y Ïv¢y r ¢t|
g tÞ Ïvì ³ ana| vr d pr m«dah r N tam- ¡ 4

76 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 77

s¤ r ar £ N a| h aÞ y| tv c r N daÞ y| ¢nj s¤ t E
s è ¾ - v a d^ ¾ aÏma g ¤ â ¢B r ¢S¢SX ¢Å c r mm¤ m - .
g ¤ â p# « ³ | c asa¢vd¢mdmB d# a y è F ¢m¢t
A pak[ v R n - svR | tv c r N B À ÏyW W v vv¦ D E ¡ 5

A D£ tE x ¤ ½ E ¿ | ¢k¢m¢t p¢r p¦ ¿ E { T tnyE


B vì ¢³ | vyaR m ¢B g d¢t pyaR k [ l D¦ ¢ t: .
g ¤ â ×y«r «¢x Ïva sh j m¢tr Þ yE Ï y¢B ¢vdn-
vD«payan¢Þ mn- Û ytn¤ t B vÏpad Sr N E ¡ 6

s S¥ l W r a¢v¼ : s¤ v h ¤ m¢T t« ¢d g j g N W :


mh aspW I dR ¾ «Ô ynSn g r ah ar ¢vD¤ t : .
¢g r £ Ód# a v¢X Ô t«{ Ô yh h pr maÏm° ¢y ¢vB «
Ïv¢y ÓyÞ taÏmÏvat- ¢km¢p n ¢np£ f amB j t ¡ 7

tt: S| k a¢v¾ : s p¤ n r ¢t d^ ¾ «{ Þ y j nk:


g ¤ ã À Ïya té E h E ¢kl vâ N paSW Þ tmâ N t- .
g ¤ r «à asa¢° Ò yE s p¤ n r n¤ g an- dW Ï ytnyan-
B vì ³ E Þ tä v| pr mm¢p ¢vå O anm¢Sx t- ¡ 8

¢pta S¦ Î vn- bal p# k r m¢K l| ÏvÏÞ t¤ ¢ tpr |

77 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 78

â x a{ ÓD: p# a h W n | k[ l h tk kÞ tE bl¢m¢t .
bl| mE vW k [ Î Z Þ tv c j g ta| c a¢p s bl|
s e v æ O W l «À y| skl¢m¢t D£ r «{ ymg d£ t- ¡ 9

A r E À vas¬ À vas¬ sklj g daÏma h ¢r ¢r ¢t


p# ¢ B ÓtE Þ m Þ t| B | c ¢lt kr val« ¢d¢t s¤ t : .
A t: pà a¢¹ Ý N « n ¢h v¢dt¤ m £ S«{ ¢Þ m sh sa
k] p aÏmn- ¢vá aÏmn- pvnp¤ r va¢sn- m¦ f y mam- ¡ 10

78 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 79

25 ¡ n r ¢s Ø h av t ar : ¡

Þ t| B E G Ê ó y t« ¢h r Î yk¢Sp«: kN ¬ I smac ¥ N R y n-
A aG ¥ N R Ç j g dÎ f k[ Î f k[ h r « G «r Þ tvaB ¥ d # v : .
½ ¤ Ï va y| ¢kl dW Ï yr aj ¶ dyE p¥ v R | kda{ Ô y½ ¤ t |
k| p : kà n sØ ppat c ¢lt«{ Ô y| B «j B ¥ ¢ vR ¾ r at- ¡ 1

dW Ï yE ¢dX ¤ ¢vs¦ ¾ c X ¤ ¢ x mh as| r | ¢ B ¢N Þ t| B t:


s| B ¥ t | n m¦ g aÏmk| n mn¤ j akar | vp¤ Þ tE ¢vB « .
¢k| ¢k| B £ x N mE t ddQ B ¤ t ¢m¢t Û y¤ d Q B # a Ót¢c ä O E { s¤ r E
¢vÞ p¥ j R ¼ vl«g # r «m ¢vks¹ Ý maR smaj ¦ Ø B T a: ¡ 2

tÔ tÞ vN R svN R G ¥ N R d ¢tã X aX | sz akE s r


p# « ÏkØ pp# ¢ nk[ ¢ Ø btaØ br mh « j £ yaä O vE d | vp¤ : .
Û yaä O Û yaÔ t mh adr £ sK m¤ K | K f - g «g # v Ú g Ómh a−
¢j º a¢ng R m è Ü yman s¤ m h ad| ¾ ® a y¤ g «f - f amr m- ¡ 3

u ÏspR ¹ ¢lB | g B £ x N h n¤ | » Þ vÞ T v£ yÞ tr
g # £ v| p £ vr d«Ü St«é t nK @ \ r a| S ¤ d o r «Ú bN m- .
Û y«m«Ú l| ¢ G G naG n«pmG n p# Ò van ¢nDaR ¢ vt−
Þ p¼ aR l ¤ p # k r | nma¢m B vtÞ t| nar ¢s| h | vp¤ : ¡ 4

79 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 80

n¥ n | ¢vÝ N ¤ r y| ¢nh ÓØ ym¤ ¢ m¢t B # a Ø yé daB £ x N |


dW Ï yE Ó d# | sm¤ p ad# v ÓtmD¦ T a d«×yaR | p¦ T ¤ × yamm¤ m - .
v£ r « ¢ng R ¢ lt«{ T K f - g P lkE g ¦ ÿ n- ¢v¢c æ O ½ man-
Û yav¦ Î vn- p¤ n r appat B ¤ v ng # a s«ï t| Ïvamh « ¡ 5

B # a Ø y| t | ¢d¢tj aDm| p¤ n r ¢p p# « dQ g ¦ / d«×yaR | j vat-


¹ ar E { T «â y¤ g E ¢npaÏy nK r an- Û y¤ Ï K ay vX «B ¤ ¢ v .
¢n¢B R Ó d° ¢Dg B R ¢nB R r g ld# ³ a| b ¤ b¼ «Ïsv|
pay| paym¤ d W r y« bh ¤ j g Ïs| h a¢r ¢s| h ar van- ¡ 6

ÏyÀ Ïva t| h tmaS¤ r ³ lh r £ ¢s³ «° m¹ Ý mR ¢ N


p# Ï y¤ Ï pÏy smÞ t dW Ï ypz l£ | c aK aï manE Ïv¢y .
B # a Ø ydQ B ¥ ¢ m ¢vk| ¢ ptaØ b¤ ¢ Dk[ l | Û yal«lSW l «Ïkr |
p# « ÏspR Ï K c r | c r ac r mh « d^ : Þ T amvÞ T a| dD¬ ¡ 7

tavÓma| s vpakr alvp¤ x | G «r aÓæ O malaDr |


Ïva| mÒ yE sB ¢m¼ k«pm¤ ¢ x t| d^ v aR r g ¤ v aR r vm- .
A ×yE t ¤ | n SSak k«{ ¢p B ¤ v nE do r E ¢Þ T ta B £ r v:
svE R SvR ¢ v¢r · vasv m¤ K a: p# Ï yE k mÞ t«x t ¡ 8

B ¥ y «{ Ô yX t r «x Da¢m" B v¢t b# ’ aå O ya balkE

80 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 81

p# ý adE pdy«nR m ÏypB yE kaâ Î y B ar ak[ l : .


SaÓtÞ Ïv| kr mÞ y m¥ ¢ D" R smDa: Þ t«æ O W r T «é ayt:
tÞ yakam¢Dy«{ ¢p tE ¢ nT vr | l«kay c an¤ g # h m- ¡ 9

e v| na¢z t r ¬ d# c E ¢ ¾ t ¢vB « ½ £ tapn£ ya¢B D


½ ¤ Ï yÓtÞ P [ z g £ t svR m ¢h m° ÏyÓt S¤ ¼ ak] t E .
tä O aè H - ¢n¢K l«ä O r | p¤ n r h « kÞ Ïva| pr «l| G yE t -
p# ý ad ¢p# y h E mâ Ïp¤ r ptE svaR m yaÏpa¢h mam- ¡ 10

81 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 82

26 ¡ g j EÓ d #m « X : ¡

i Ód# ï ¤ Ø n: paÎ f Y K Î f a¢Dr aj : Ïvì ³ aÏma c Ódnad# ¬ kda¢c t- .


ÏvÏsE v aya| m nD£ r al¤ l «kE nW v ag Þ Ïy| p# a Ô tma¢tÐ ykamm- ¡ 1

k[ Ø B «ì ¥ ¢ t: s| B ¦ t @ «DB ar :
Þ tÖ DaÏma Ïv| h ¢Þ t B ¥ y | B j E ¢ t .
SÔ Ïva{ T W n | p# Ï yg aÏs«{ ¢p lE B E
h Þ t£ Ód# Ï v| ÏvÏÞ m¦ ¢ t Û y¢³ DÓym- ¡ 2

d^  Da| B «DE : mÒ yB a¢j ¢æ O k\ z E @ £ f n- SW l E y¥ T p«{ y| vSa¢B : .


svaR n - j Ót¥ n Ïyv¢tR ¾ SÀ Ïya Ïvì ³ ana| k[ æ O n«Ïkx R l aB : ¡ 3

Þ vE n Þ T E Ø na ¢dÛ ydE S Ïv SÀ Ïya s«{ y| K E d anp# j ann- kda¢c t- .


SW l p# a ÓtE G mR t aÓt: sr Þ ya| y¥ T W Þ saDR | ÏvÏp# N ¤ ° «{ ¢B r E m E ¡ 4

h ¥ h ¥ Þ tavê E v lÞ ya¢p Sapat- g # a h £ B ¥ t Þ tÇ j lE vtR m an: .


j g # a h W n | h ¢Þ tn| paddE S E SaÓÏyT R | ¢h ½ a¢Ótd«{ ¢s Þ vkanam- ¡ 5

ÏvÏsE v aya vW B vaê ¤ ¢ nR r «D| y¤ ¼ Y Ót| t| vÏsr aN a| sh * m- .


p# a Ô tE kalE ÏvÏpdW k ag # Y ¢s¼ Y W n@ a@ aÓt| h ¢Þ t vyR | yDaÞ Ïvm- ¡ 6

82 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 83

A a¢tR Û y³ p# a ³ n å O anB ¢³ : S¤ Î f «¢ÏX Ô tW : p¤ Î f r £ kW Þ smc R n - .


p¥ v aR × yÞ t¢° ¢vR S E x aÏm¢n¿ | Þ t«æ O ½ E ¿ | s«{ Óvg ad£ Ïpr aÏmn- ¡ 7

½ ¦ Ï va Þ t«æ O | ¢ng ¤ R N Þ T | smÞ t| b# ’ E S aï W n aR h ¢mÏyp# y atE .


svaR Ï ma Ïv| B ¥ ¢ r kaâ Î y vE g at- taß yaR ã F : p# E ¢ X t«B ¥ : p¤ r Þ tat- ¡ 8

h Þ t£ Ód# | t| h Þ tpî E n D¦ Ï va c @ E N Ïv| n@ vyR | Û ydar £ : .


g ÓDvE R { ¢Þ mn- m¤ ³ SapE s h Þ t£ ÏvÏsaã Ô y| p# a Ô y dE d £ Ô ytE Þ m ¡ 9

e tdQ v¦ ä O | Ïva| c ma| c p# g E y « g ayE Ï s«{ y| B ¥ y sE ½ E y sE Þ yat- .


i Ïy¤ À ÏvW n | tE n saDR | g tÞ Ïv| ¢DÝ Î y| ¢vÝ N « pa¢h vatalyE S ¡ 10

83 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 84

27 ¡ X £ r a ¢ Ö D m Ó T n E k \m a Rv t a r à ¡

d^ v aR s aÞ s¤ r v¢ntaÔ t ¢dÛ ymaÚ y|


S@ ay Þ vym¤ p day tæ O B ¥ y : .
nag E Ó d# p# ¢ tm¦ ¢ dtE SSap S@ |
ka X a¢ÓtÞ Ïv¢dtr dE v ta| S j anam- ¡ 1

SapE n p# ¢ T tj r E { T ¢nj R r E Ó d# E
dE v E Ý vÔ ys¤ r ¢j tE x ¤ ¢nÝ p# B E x ¤ .
SvaR ï a: kmlj mE Ï y svR d E v a
¢nvaR N p# B v sm| B vÓtmap¤ : ¡ 2

b# ’ aï W : Þ t¤ t m¢h ma ¢c r | tdan£ |
p# a d^ Ý x n- vr d p¤ r : pr E N DaØ na .
h E dE v a ¢d¢tj k[ l W ¢ vR D ay s¢ÓD|
p£ y¥ x | p¢r mT tE ¢ t pyR S aÞ Ïvm- ¡ 3

sÓDan| k] t v¢t danvW : s¤ r ¬ G E


mÓT an| ny¢t mdE n mÓdr a¢d# m - .
B # Ý z E { ¢Þ mn- bdr ¢mv«¹ h n- K g E Ó d# E
sï Þ Ïv| ¢v¢n¢h tvan- py: py«D¬ ¡ 4

84 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 85

A aDay d# ^ t mT vas¤ ¢ k| vr æ O a|
paT «D¬ ¢v¢n¢h t svR b£ j j alE .
p# a r Ö DE mT n¢vD¬ s¤ r as¤ r W Þ tW −
Û yaR j aä v| B ¤ j g m¤ K E { kr «Þ s¤ r ar £ n- ¡ 5

X ¤ Ö Dad# ¬ X ¤ ¢ B tj l«dr E tdan£ |


d^  DaÖ D¬ g ¤ â tr B ar t« ¢nm nE .
dE v E x ¤ Û y¢T ttmE x ¤ t¢Ïp# y W x £
p# a N W x £ : kmZ tn¤ | kZ «r p¦ ¿ am- ¡ 6

vj # a ¢t¢Þ T r tr kpR r E N ¢vÝ N «


¢vÞ tar aÏp¢r g t lX y«j nE n .
A Ø B «DE : k[ h r g tE n vÝ mR N a Ïv|
¢nmR Â n| ¢X ¢tDr naT m¤ ¢ ° nE T ¡ 7

u Óm nE J ¢z ¢t tda Dr aDr E Ó d# E


¢nmE R T ¤ è R F ¢mh sØ mdE n svE R .
A a¢vÜ y ¢¹ tyg N E { ¢p spR r aj E
vW v Ü y| p¢r Smy° v£ v¦ D Þ tan- ¡ 8

u ê am B # m N j v«° mdQ ¢ g r £ Ód# −

85 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 86

ÓyÞ tW k ¢Þ T r tr h Þ tp| k j | Ïvam- .


A B # a ÓtE ¢v¢D¢g ¢r Sady: p# m «da−
d^ d Q B # a Óta n¤ n ¤ v ¤ â paä O p¤ Ý pvx aR : ¡ 9

dW Ï y¬ G E B ¤ j g m¤ K a¢nlE n tÔ tE
tE n W v ¢æ O dSk[ l E { ¢p ¢k¢· datE R .
kaâ Î yaä O v ¢kl dE v va¢r vah a:
p# a vx R ° mr g N a° dW Ï ys| G an- ¡ 10

u dQ B # a Ø ydQ bh ¤ ¢t¢m n@ c @ valE


tæ O aÖ D¬ ¢c r m¢T tE { ¢p ¢n¢vR k ar E .
e kÞ Ïv| kr y¤ g k] ¾ spR r aj :
s| r aj n- pvnp¤ r E S pa¢h r «g at- ¡ 11

86 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 87

28 ¡ l ß m £ Þ v y |v r : ¡

g r l| tr lanl| p¤ r Þ ta− Ç j lDE â ¢¹ j g al kalk\ z m- .


A mr Þ t¤ ¢ tvad m«d ¢nà n« ¢g ¢r SÞ t¢° pp¬ B v¢Ïp# y aT R m - ¡ 1

¢vmT Ïs¤ s¤ r as¤ r E x ¤ j ata s¤ r ¢B Þ tam¦ ¢ x x ¤ ÓyDa¢Þ æ O Damn- .


h yr ÏnmB ¥ d T E B r Ïn| ï ¤ t â − à aÔ sr s: s¤ r E x ¤ ta¢n ¡ 2

j g d£ S B vÏpr a tdan£ | kmn£ ya kmla bB ¥ v dE v £ .


A mlamvl«À y ya| ¢vl«l: skl«{ ¢p Þ p¦ h yaØ bB ¥ v l«k: ¡ 3

Ïv¢y dä O ¶ dE tdW v dE Û yW ¢æ O dSE Ó d# « m¢N p£ ¢Z ka| Û ytar £ t- .


skl«p¶ ta¢B x E c n£ yW − ~ R x yÞ ta| ½ ¤ ¢ tg £ ¢B R r ×y¢x · n- ¡ 4

A ¢B x E k j lan¤ p a¢t m¤ Â D ÏvdpaH - g W − r vB ¥ ¢ x ta| g vÚ l£ m- .


m¢N k[ Î f l p£ t c E l h ar p# m ¤ K W Þ tammr ady«{ ÓvB ¥ x n- ¡ 5

vr N * j maä O B ¦ | g nada| dDt£ sa k[ c k[ Ø B mÓdyana .


pd¢S¢w tmw ¤ n ¥ p ¤ r a Ïva| k¢ltv# £ l ¢vlasmassad ¡ 6

¢g ¢r Sd# ^ ¢ h N a¢d svR d E v an- g ¤ N B aj «{ Ô y¢vm¤ ³ d«x lE S an- .

87 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 88

A vm¦ Ü y sdW v svR r Ø yE ¢n¢h ta ÏvÙ ynya{ ¢p ¢dÛ ymala ¡ 7

u r sa tr sa mma¢nT W n a| B ¤ v nana| j nn£ mnÓy B avam- .


Ïvd^ r « ¢vlsä O d£ X N ½ £ p¢r v¦ Ý z Y a p¢r p¤ ¾ mas ¢vá m- ¡ 8

A ¢t m«h n ¢vB # m a tdan£ | mdyÓt£ K l¤ vaâ N £ ¢nr ag at- .


tms: pdv£ mdaÞ ÏvmE n a− m¢tsØ mannya mh as¤ r E × y: ¡ 9

tâ N aØ b¤ d s¤ Ó dr Þ tda Ïv| nn¤ DÓvÓt¢r â ¢ÏT t«{ Ø b¤ r aSE : .


A m¦ t | klSE vh n- kr a×yam¢K la¢t| R h r maâ talyE S ¡ 10

88 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 89

29 ¡ m «¢h ¢n A v t ar : ¡

u dQ g Å C tÞ tv kr adm¦ t | h r Ïs¤
dW Ï yE x ¤ tanSr N ann¤ n £ y dE v an- .
sï ¢Þ tr «d¢DT dE v B vÏp# B avat-
u ï ÏÞ vy¥ Ð y klh a ¢d¢tj a bB ¥ v ¤ : ¡ 1

Ü yama| â c a{ ¢p vysa{ ¢p tn¤ | tdan£ |


p# a Ô t«{ ¢s t¤ | g k[ c mÎ f l B | g ¤ r a| Ïvm- .
p£ y¥ x k[ Ø B klh | p¢r m¤ Å y svE R
t¦ Ý N ak[ l a: p# ¢ tyy¤ Þ Ïvd^ r «j k[ Ø B E ¡ 2

ka Ïv| m¦ g a¢X ¢vB j Þ v s¤ D a¢mma¢m−


Ïyaã F r ag ¢vvSan¢B yac t«{ m¥ n - .
¢vá Þ ytE m¢y kT | k[ l z a{ ¢Þ m dW Ï ya:
i Ïyalp° ¢p s¤ ¢ vá ¢stantan£ : ¡ 3

m«dat- s¤ D aklS− mE x ¤ ddÏs¤ sa Ïv|


d^ Ü c E ¢ ¾ t| mm sh Ò v¢m¢t b# ¤ v aN a .
p| ¢ ³ p# B E d ¢v¢nvE ¢ St dE v dW Ï ya
l£ la¢vlas g ¢t¢B Þ smdaÞ s¤ D a| tam- ¡ 4

89 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 90

A Þ ma¢Þ vy| p# N ¢yn£ Ïys¤ r E x ¤ tE x ¤


j «x | ¢Þ T tE Ý vT smaÔ y s¤ D a| s¤ r E x ¤ .
Ïv| B ³ l«kvSg « ¢nj ã pmE Ï y
Þ vB aR n ¤ m DR p ¢r p£ t s¤ D | Û ylav£ : ¡ 5

Ïvä O : s¤ D ah r N y«Â yP l| pr E x ¤
dÏva g tE Ïv¢y s¤ r W : K l¤ tE Û yg ¦ ÿ n- .
G «r E { T m¥ Å C R ¢ t r N E b¢ldW Ï ymaya−
Û yam«¢h tE s¤ r g N E Ïv¢mh a¢vr as£ : ¡ 6

Ïv| kalnE ¢ mmT ma¢lm¤ K a| j G ÓT


S@ « j G an b¢lj Ø B vlan- spakan- .
S¤ Ý kad# R d^ Ý kr vDE nm¤ c ¬ c l¥ n E
P E n E n nar d¢g r a Óyâ N « r N | Ïvm- ¡ 7

y«x a vp¤ d R n ¤ j m«h nma¢h t| tE


½ ¤ Ï va ¢vl«kn k[ t ¥ h lvan- mh E S : .
B ¥ t W Þ sm| ¢g ¢r j ya c g t: pd| tE
Þ t¤ Ï va{ b# v £ d¢B mt| ÏvmT « ¢tr «Da: ¡ 8

A ar ams£ m¢n c kÓd^ k G atl£ la−

90 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 91

l«layman nyna| kmn£ | mn«å O am- .


ÏvamE x v£ ß y ¢vg l¹ sna| mn«B ¥ −
vE g adn| g ¢r p¤ r | g sma¢l¢l| g ¡ 9

B ¥ y «{ ¢p ¢vd# ^ t vt£ m¤ p DaÛ y dE v «


v£ yR p# m «X ¢vksÏpr maT R b «D: .
ÏvÓma¢ntÞ tv mh Ïvm¤ v ac dE Û yW
tä O aè SÞ Ïvmv vat¢nkE t naT ¡ 10

91 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 92

30 ¡ v am n av t ar : ¡

S@ E N s| y ¢t h t«{ ¢p b¢lmR h aÏma


S¤ @ E N j £ ¢vttn¤ : @ t¤ v ¢DR t «Ý ma .
¢v@ a¢Ótman- B y¢nl£ n s¤ r a| ¢æ O l«k£ |
c @ E vSE s tv c @ m¤ K adB £ t: ¡ 1

p¤ æ O a¢tR dSR n vSad¢d¢t¢vR x Î N a


t| kaÜ yp| ¢nj p¢t| Sr N | p# p ° a .
ÏvÏp¥ j n| td^ ¢ dt| ¢h py«v# t aÁ y|
sa ¹ adSah mc r ä v¢y B ¢³ p¥ N aR ¡ 2

tÞ yavD¬ Ïv¢y ¢nl£ nmtE r m¤ Ý ya:


Ü yamà t¤ B ¤ R j vp¤ : Þ vyma¢vr as£ : .
nm# a | c ta¢mh B vä O ny« B vE y |
g «Ô y| md£ X N ¢m¢t p# l p° yas£ : ¡ 3

Ïv| kaÜ ypE tp¢s s¢° dDä O dan£ |


p# a Ô t«{ ¢s g B R m ¢dtE : p# N ¤ t « ¢vDaæ O a .
p# a s¥ t c p# k z vW Ý N v¢dÛ y ã p|
sa ¹ adS£ ½ vN p¤ Î y¢dnE B vÓtm- ¡ 4

92 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 93

p¤ Î ya½ m| tm¢B vx R ¢ t p¤ Ý pvx W I −


h R x aR k [ l E s¤ r k[ l E k] t t¥ y R G «x E .
bÒ va{ w ¢l| j y j yE ¢ t n¤ t : ¢pt¦ × ya|
Ïv| tÏX N E pz ¤ t m| vz ¤ ã pmaDa: ¡ 5

tavÏp# j ap¢tm¤ K W â pn£ y m¬ w £ −


dÎ f a¢j naX vlya¢d¢B r Å yR m an: .
dE d £ Ô ymanvp¤ r £ S k] t a¢Â nkayR −
Þ Ïv| p# a ¢Þ T T a b¢lg ¦ h | p# k ] t aá mE D m- ¡ 6

g aæ O E N B a¢vm¢h m«¢c tg ¬ r v| p# a g - −
Û yav¦ Î vtE v Dr N £ | c ly° yas£ : .
C æ O | pr «Ý m¢tr N aT R ¢ mvadDan«
dÎ f | c danvj nE ¢ Ý vv s¢° Dat¤ m - ¡ 7

ta| nmR d «ä O r tz E h ymE D Sala−


masE d ^ ¢ x Ïv¢y â c a tv â ¼ nE æ O W : .
B aÞ van- ¢kmE x dh n« n¤ snÏk[ m ar «
y«g £ n¤ k«{ y¢m¢t S¤ @ m¤ K W : SS| k E ¡ 8

A an£ tmaS¤ B ¦ g ¤ ¢ B mR h sa¢B B ¥ t W −

93 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 94

Þ Ïva| r Ø yã pms¤ r : p¤ l kav¦ t a| g : .


B À Ïya smE Ï y s¤ k ] t £ p¢r ¢N Ç y pad¬
tä O «ymÓvD¦ t m¥ D R ¢ n t£ T R t £ T R m - ¡ 9

p# ý adv| S j tya @ t¤ ¢ B ¢¹ R j E x ¤
¢vá ast« n¤ t¢dd| ¢d¢tj «{ ¢p lE B E .
yä O E pdaØ b¤ ¢g ¢r SÞ y ¢Sr «{ ¢B laÚ y|
s Ïv| ¢vB « g ¤ â p¤ r aly palyE T a: ¡ 10

94 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 95

31 ¡ b ¢ l d p « IÅ C Ed : ¡

p# £ Ïya dW Ï yÞ tv tn¤ m h : p# E X N at- svR T a{ ¢p


Ïvamar aÒ y° ¢j t r c y° w ¢l| sw g ad .
mä O : ¢k| tE sm¢B l¢x t| ¢vp# s ¥ n « vd Ïv|
Û y³ | B ³ | B vnmvn£ | va{ ¢p svR | p# d aÞ yE ¡ 1

tamX £ N a| b¢l¢g r m¤ p akÎ yR kaâ Î yp¥ N «I −


{ Ô yÞ y«ÏsE k | Sm¢yt¤ m na dW Ï yv| S | p# S | s n- .
B ¥ ¢ m| padæ O yp¢r ¢mta| p# a T R y ama¢sT Ïv|
svR | dE h £ ¢t t¤ ¢ng ¢dtE kÞ y h aÞ y| n va Þ yat- ¡ 2

¢vá E S | ma| ¢æ O pd¢mh ¢k| yac sE ba¢lSÞ Ïv|


svaR | B ¥ ¢ m| v¦ N ¤ ¢kmm¤ n E Ï yalpä va| s è Ô yn- .
yÞ maê paR t - ¢æ O pdp¢r p¥ Ï yR X m: X E p vadan-
bÓD| c asavg mdtdh «I { ¢p g aF «pSaÓÏyW ¡ 3

padæ O Ù ya y¢d n m¤ ¢ dt« ¢v¾ pW n aR ¢ p t¤ Ý yE −


¢dÏy¤ ³ E { ¢Þ mn- vr d B vtE dat¤ k amE { T t«ym- .
dW Ï yac ayR Þ tv K l¤ pr £ X a¢T R n : p# E r N aä O |
ma ma dE y | h ¢r r y¢m¢t Û y³ mE v abB ax E ¡ 4

95 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 96

yac ÏyE v | y¢d s B g van- p¥ N R k am«{ ¢Þ m s«{ h |


daÞ yaØ yE v ¢Þ T r ¢m¢t vdn- kaÛ ySÔ t«{ ¢p dW Ï y: .
¢vÓÒ yavÚ ya ¢nj d¢ytya dä O paï ay t¤ × y|
¢c æ O | ¢c æ O | sklm¢p s: p# a pR y ä O «yp¥ v R m - ¡ 5

¢nÞ sÓdE h | ¢d¢tk[ l pt¬ ÏvÙ ySE x apR N | tt-


Û yatÓvanE m¤ m ¤ c ¤ ~ R x y: samr a: p¤ Ý pvx R m - .
¢dÛ y| ã p| tv c t¢dd| pÜ yta| ¢vá B aj a−
m¤ Å c W â Å c W r v¦ D dvD£ k] Ï y ¢vá aÎ f B aÎ f m- ¡ 6

ÏvÏpadag # | ¢nj pdg t| p¤ Î f r £ k«ì v«{ s¬


k[ Î f £ t«yW r ¢sc dp¤ n aï Ç j l| ¢vá l«kan- .
h x «I Ï kx aR t - s¤ b h ¤ nn¦ t E K E c r W â ÏsvE { ¢Þ mn-
B E r £ | ¢ nà nn- B ¤ v nmc r Ç j aØ bvan- B ¢³ Sal£ ¡ 7

tavê W Ï yaÞ Ïvn¤ m ¢tm¦ t E B t¤ R r ar Ö Dy¤ ¼ a:


dE v «pE t W B R v dn¤ c r W Þ s| g ta B | g mapn- .
kalaÏma{ y| vs¢t p¤ r t« y¹ Sat- p# a ¢Â j ta: Þ m:
¢k| v« y¤ ¼ W ¢ r ¢t b¢l¢g r a tE { T patalmap¤ : ¡ 8

paSW b R ¼ | ptg p¢tna dW Ï ym¤ Å c W r vad£ −

96 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 97

Þ taä O £ I y £ k| ¢dS mm pd| ¢k| n ¢vá E á r «{ ¢s .


pad| m¥ ¢ Ò nR p# N y B g v¢° ÏykØ p| vdÓt|
p# ý adÞ t| Þ vym¤ p g t« many° Þ tv£ ä vam- ¡ 9

dp«I ¢ Å C ä yW ¢v¢h tm¢K l| dW Ï y ¢s¼ «{ ¢s p¤ Î yW −


l«I k Þ tE { Þ t¤ ¢æ O ¢dv¢vj y£ vasvÏv| c pà at- .
mÏsay¤ Ç y| B j c p¤ n ¢r ÏyÓvg ¦ ÿ ab¢l| t|
¢vp# W Þ sÓta¢ntmK vr : pa¢h vatalyE S ¡ 10

97 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 98

32 ¡ m Ï Þ y av t ar : ¡

p¤ r a h yg # £ v mh as¤ r E N x ¿ aÓtr aÓt«ï dkaÎ f kÚ pE .


¢nd# « Óm¤ K b# ’ m¤ K adQ D ¦ t E x ¤ vE d E Ý v¢DÏs: ¢kl mÏÞ yã pm- ¡ 1

sÏyv# t Þ y d# ¢ mla¢DB t¤ R n R d £ j lE tpR y tÞ tdan£ m- .


kr aw l¬ sÉ Ç v¢ltak] ¢ tÞ Ïvmè Ü yT a: kà n balm£ n: ¡ 2

¢X Ô t| j lE Ïva| c ¢kt| ¢vl«À y ¢nÓyE { Ø b¤ paæ O E N m¤ ¢ n: Þ vg E h m- .


Þ vÚ pW r h «¢B : klS£ | c k\ p | vap£ | sr à an¢Sx E ¢vB « Ïvm- ¡ 3

y«g p# B avaì vdaå O yW v n£ tÞ ttÞ Ïv| m¤ ¢ nna py«¢Dm- .


p¦ ¾ «{ m¤ n a kÚ p¢dè X ¤ m E n | sÔ tah maÞ vE ¢ t vd° yas£ : ¡ 4

p# a Ô tE Ïvd^ ³ E { h ¢n va¢r Dar a p¢r Ô l¤ t E B ¥ ¢ mtlE m¤ n £ Ód# : .


sÔ t¢x R ¢ B : saDR m par va¢r − Î y¤ d Q G ¥ N R m an: Sr N | yy¬ Ïvam- ¡ 5

Dr aÓÏvdadE S kr £ mvaÔ ta| n¬ ã ¢pN £ maâ â h ¤ Þ tda tE .


tÏkØ pkØ p# E x ¤ c tE x ¤ B ¥ y − Þ ÏvmØ b¤ D E r a¢vr B ¥ m R h £ yan- ¡ 6

J x ak] ¢ t| y«j nlX d£ G aR | dDanm¤ Å c W Þ tr tE j s| Ïvam- .

98 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 99

¢nr £ ß y t¤ ¾ a m¤ n yÞ Ïvd^ À Ïya Ïvä O ¤ | g S¦ ¦ | g E tr ¢N | bbÓD¤ : ¡ 7

A ak] ¾ n¬ k« m¤ ¢ nmÎ f lay p# d SR y n- ¢vá j g ¢¹ B ag an- .


s| Þ t¥ y man« n¦ v r E N tE n å O an| pr | c «p¢dS° c ar £ : ¡ 8

kÚ pavD¬ sÔ tm¤ n £ n- p¤ r «vt- p# Þ T aÔ y sÏyv# t B ¥ ¢ mp| tm- .


vW v Þ vtaÁ y| mn¤ m adDan: @ «Da¼ yg # £ vm¢B d# ^ t «{ B ¥ : ¡ 9

Þ vt¤ | g S¦ | g X t vX s| t| ¢npaÏy dW Ï y| ¢ng man- g ¦ h £ Ïva .


¢v¢r · yE p# £ t¶ dE ddan: p# B w nag ar ptE p# p aya: ¡ 10

99 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 100

33 ¡ A Ø b r £x c ¢r t m - ¡

vW v Þ vtaÁ y mn¤ p ¤ æ O nB ag j at−


naB ag namk nr E Ó d# s¤ t «{ Ø br £ x : .
sÔ taN R v av¦ t mh £ d¢yt«{ ¢p r E m E
ÏvÏs| ¢ g x ¤ Ïv¢y c m nmnaÞ sdW v ¡ 1

ÏvÏp# £ tyE sklmE v ¢vtÓvt«{ Þ y


B À ÏyW v dE v n¢c r adB ¦ t a: p# s adm- .
yE n aÞ y yac nm¦ t E { Ô y¢B r X N aT R |
c @ | B van- p# ¢ vttar sh * Dar m- ¡ 2

s ¹ adS£ v# t mT « B vdc R n aT R |
vx R | dD¬ mD¤ v nE ym¤ n «pkÎ Z E .
pÏÓya sm| s¤ m nsa mh t£ | ¢vtÓvn-
p¥ j a| ¢¹ j E x ¤ ¢vs¦ j n- pS¤ x ¢¾ k«¢z m- ¡ 3

tæ O aT par N ¢dnE B vdc R n aÓtE


d^ v aR s sa{ Þ y m¤ ¢ nna B vn| p# p E d E .
B «³ [ | v¦ t à s n¦ p E N pr a¢tR S£ l«
mÓd| j g am ym¤ n a| ¢nyma¢ÓvDaÞ yn- ¡ 4

100 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 101

r aå O a{ T par N m¤ h ¥ t R sma¢Ô t K E d a−
¹ ar W v par N mka¢r B vÏpr E N .
p# a Ô t« m¤ ¢ nÞ tdT ¢dÛ y è Sa ¢vj ann-
¢X Ô yn- @ [ D «dQ D ¦ t j z « ¢vttan k] Ï yam- ¡ 5

k] Ï ya| c tam¢sDr a| B ¤ v n| dh Ót£ −


mg # E { ¢B v£ ß y n¦ p ¢tnR pdaÅ c kØ pE .
Ïvì ³ baDm¢B v£ ß y s¤ d SR n | tE
k] Ï yanl| SlB yn- m¤ ¢ nmÓvDav£ t- ¡ 6

Dav° SE x B ¤ v nE x ¤ ¢B ya s pÜ yn-
¢vá æ O c @ m¢p tE g tvan- ¢v¢r · m- .
k: kalc @ m¢tl| G yt£ ÏypaÞ t:
SvR | yy¬ s c B vÓtmvÓdtW v ¡ 7

B ¥ y « B v¢° lymE Ï y m¤ ¢ n| nmÓt|


p# « c E B vanh m¦ x E nn¤ B ³ das: .
å O an| tpà ¢vnya¢ÓvtmE v maÓy|
ya/ Ø br £ x pdmE v B j E ¢ t B ¥ m n- ¡ 8

tavÏsmE Ï y m¤ ¢ nna s g ¦ h £ tpad«

101 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 102

r aj a{ ps¦ Ï y B vdÞ æ O msavn¬ x £ t- .


c @ E g tE m¤ ¢ nr dad¢K la¢Sx «{ Þ mW
Ïvì ¢³ mag ¢s k] t E { ¢p k] p a| c S| s n- ¡ 9

r aj a p# t £ ß y m¤ ¢ nmE k sma− mnaá an-


sØ B «Ç y saD¤ tm¦ ¢ x | ¢vs¦ j n- p# s ° m- .
B ¤ À Ïva Þ vy| Ïv¢y tt«{ ¢p è F | r t«{ B ¥ −
Ïsay¤ Ç ymap c s ma| pvnE S paya: ¡ 10

102 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 103

34 ¡ ½ £ r a m a v t a r : ( 1) ¡

g £ vaR N W r Ð yR m an« dSm¤ K ¢nDn| k«slE Ý v¦ Ü yS¦ | g E


p¤ æ O £ ya¢m¢¾ ¢mÝ z - v a dd^ ¢ x dSr T ß maB ¦ t E paysag # Y m- .
tdQ B ¤ À Ïya tÏp¤ r ÓD# £ Ý v¢p ¢ts¦ x ¤ sm| j atg B aR s ¤ j at«
r amÞ Ïv| lß mN E n Þ vymT B r tE n a¢p Sæ O ¤ Ã n naØ na ¡ 1

k«dÎ f £ k¬ ¢SkÞ y @ t¤ v r m¢vt¤ | lß mN E n an¤ y at«


yat«{ B ¥ Þ tatvac a m¤ ¢ nk¢T t mn¤ ¹ Ó¹ SaÓtaÒ v K E d : .
n_ N a| æ O aN ay baN W m ¤ R ¢ n vc nblat- taz ka| paz ¢yÏva
lÖ Ò va{ Þ madÞ æ O j al| m¤ ¢ nvnmg m« dE v ¢s¼ a½ maÁ ym- ¡ 2

mar £ c | d# a v¢yÏva mK ¢Sr ¢s Sr W r Óyr X a| ¢ s ¢nà nn-


kÚ ya| k[ v R ° h Ú ya| p¢T pdr j sa p# a Ô y vW d E h g E h m- .
¢B Ódanà aÓd# c ¥ f | Dn¤ r v¢ns¤ t a¢m¢Ódr amE v lÖ Ò va
r aÇ y| p# a ¢t¿ T aÞ Ïv| ¢æ O ¢B r ¢p c sm| B # a t¦ v £ r W Þ sdar W : ¡ 3

A aâ ÓDanE â x aÓDE B ¦ g ¤ k [ l ¢tlkE s| @ mÙ y Þ vtE j «


yatE yat«{ Þ yy«Ò ya| s¤ K ¢mh ¢nvsn- kaÓtya kaÓtm¥ t E R .
Sæ O ¤ Ã nE n W k da{ T « g tv¢t B r tE mat¤ l Þ ya¢D vas|
tatar Ö D«{ ¢B x E k Þ tv ¢kl ¢vh t: kE k yaD£ S p¤ æ ya ¡ 4

103 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 104

tat«À Ïya yat¤ k am« vnmn¤ j vD¥ s | y ¤ t à apDar :


p¬ r anaâ Ò y mag E R g ¤ h ¢nlyg tÞ Ïv| j z ac £ r Dar £ .
nava sÓt£ yR g | g am¢D pd¢v p¤ n Þ tm- B r ¹ aj mar a−
° Ïva t¹ aÀ yh E t «r ¢ts¤ K mvs¢à æ O k\ z E ¢g r £ Ód# E ¡ 5

½ ¤ Ï vap¤ æ O a¢tR ¢ K ° | K l¤ B r tm¤ K at- Þ vg R yat| Þ vtat|


tÔ t« dÏva{ Ø b¤ tÞ mW ¢nd¢DT B r tE pad^ k a| mE ¢ dn£ | c .
A ¢æ O | nÏva{ T g Ïva vnm¢t ¢vp¤ l | dÎ f k| c Î f kay|
h Ïva dW Ï y| ¢vr aD| s¤ g ¢tmklyà aâ B «: Sar B | g £ m- ¡ 6

nÏva{ g Þ Ïy| smÞ taSr ¢nkr spæ O ak] ¢ t| tapsE × y:


p# Ï y½ ¬ x £ : ¢p# y W x £ tdn¤ c m¤ ¢ nna vW Ý N vE ¢dÛ yc apE .
b# ’ aÞ æ O E c a¢p dä O E p¢T ¢pt¦ s ¤ ¶ d| v£ ß y B ¥ y « j z ay¤ |
m«dadQ g «datz aÓtE p¢r r m¢s p¤ r a p· vz Y a| vD¥ z Y a ¡ 7

p# a Ô taya: S¥ p R N Á ya mdnc lD¦ t E r T R n W ¢ nR Þ sh aÏma


ta| s¬ ¢mæ O ¬ ¢vs¦ Ç y p# b ltmâ x a tE n ¢nl¥ R n nasam- .
è Ý z - v W n a| â ¾ ¢c ä O | K r m¢B p¢tt| do x N | c ¢æ O m¥ D R |
Û ya¢h | s £ r aSr anÔ yy¤ t sm¢Dka| Þ tÏX N adX t«Ý ma ¡ 8

s«dyaR p# « ³ vataR ¢ vvS dSm¤ K a¢d¾ mar £ c maya−

104 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 105

sar | g | sar saß ya Þ p¦ ¢ h tmn¤ g t: p# a vD£ baR N G atm- .


tÓmaya@ Ód ¢nyaR ¢ pt B vdn¤ j a| r avN Þ tamh ax £ I −
ä O E n aä O «I { ¢p ÏvmÓt: ¢km¢p m¤ d mDaÞ t¹ D«pay laB at- ¡ 9

B ¥ y Þ tÓv£ | ¢v¢c Óv° ¶ t dSm¤ K Þ Ïv¹ D¥ | m¹ DE n E −


Ïy¤ À Ïva yatE j z ay¬ ¢dvmT s¤ ¶ d: p# a tn«: p# E t kayR m - .
g ¦ ÿ an| t| kbÓD| j G ¢nT Sbr £ | p# E ß y pØ patz E Ïv|
sØ p# a Ô t« vats¥ n ¤ | B ¦ S m¤ ¢ dtmna: pa¢h vatalyE S ¡ 10

105 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 106

35 ¡ ½ £ r a m a v t a r : ( 2) ¡

n£ tÞ s¤ g # £ vmW æ O £ | tdn¤ h n¤ m ta d^ Ó d^ B E : kaym¤ Å c W :


¢X Ô Ïva| g ¤ ¿ E n B ¥ y « l¤ l ¤ ¢ vT y¤ g pÏp¢æ O N asÔ t salan- .
h Ïva s¤ g # £ v G at«ï t− mt¤ l bl| va¢ln| Û yaj v¦ ä ya
vx aR v E l amnW x £ ¢vR r h tr ¢ltÞ Ïv| mt| g a½ maÓtE ¡ 1

s¤ g # £ vE N an¤ j «À Ïya sB ym¢B yta Û y¥ ¢ h ta| va¢h n£ | ta−


m¦ X aN a| v£ ß y ¢dX ¤ d# ^ t mT d¢ytamag R N ayavnm# a m- .
sÓdE S · a| g ¤ l £ y| pvns¤ t kr E p# a ¢dS« m«dSal£
mag E R mag E R mmag E R k¢p¢B r ¢p tda Ïv¢Ïp# y a sp# y asW : ¡ 2

Ïv¹ ataR kN R n «ï dQ g â d^ â j vsØ pa¢t sØ pa¢tvaÀ y−


p# « ä O £ N aR N «I ¢ Dr ÓtnR g ¢r j nkj a| v£ ß y dÏva| g ¤ l £ ym- .
p# X ¤ ï «ï anmX X pN c N r N : s«F bÓD« dSaÞ y|
è Ý z - v a Ô l¤ Ý z - v a c l| k a| J ¢z ¢t s h n¤ m aÓm¬ ¢lr Ïn| dd¬ tE ¡ 3

Ïv| s¤ g # £ va| g da¢d p# b l k¢pc m¥ c @ ¢v@ aÓtB ¥ m £ −


c @ «{ ¢B @ Ø y par E j l¢D ¢n¢Sc r E Ó d# a n¤ j a ½ £ ymaN : .
tÏp# « ³ a| Sæ O ¤ v ataR | r h ¢s ¢nSmyn- p# a T R n apaÐ yR r «x −
p# a Þ ta nE y aÞ æ O tE j Þ æ O sd^ d ¢D¢g r a lÖ Dvan- mÒ ymag R m - ¡ 4

106 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 107

k£ SW r aSaÓtr «pa¶ t ¢g ¢r ¢nkr W Þ sE t ¤ m aDaÔ y yat«


yat¥ Ó yamï R d| Ý z ® a nK ¢SK ¢r ¢Sla salSÞ æ O W : Þ vsW Ó yW : .
Û yak[ v R n - san¤ j Þ Ïv| smr B ¤ ¢ v pr | ¢v@ m| S@ j E æ O a
vE g a° ag aÞ æ O b¼ : ptg p¢tg â Ómaâ tW m «I ¢ c t«{ B ¥ : ¡ 5

s¬ ¢m¢æ O Þ Ïvæ O S¢³ p# ¶ ¢tg lds¤ v aR t j an£ t SW l −


G # a N at- p# a N an¤ p E t « Û yk] N ¤ t k[ s ¦ ¢ tÜ la¢G n| mE G nadm- .
mayaX «B E x ¤ vW B £ x N vc n¶ tÞ tØ B n: k[ Ø B kN R |
sØ p# a Ô t| k¢Ø pt«v£ I t lm¢K lc m¥ B ¢X N | Û y¢X N «Þ Ïvm- ¡ 6

g ¦ ÿ n- j Ø B a¢r sØ p# E ¢ x tr T kvc ¬ r avN E n a¢B y¤ Ò yn- .


b# ’ aÞ æ O E N aÞ y ¢B Ódn- g lt¢tmblam¢Â nS¤ ¼ a| p# g ¦ ÿ n- .
dE v ½ E N £ vr «Ç j £ ¢vt smr m¦ t W r X tW § R X s| G W −
lR Ä - k aB æ O aR c sak| ¢nj ng r mg a: s¢p# y : p¤ Ý pkE N ¡ 7

p# £ t« ¢dÛ ya¢B x E k W r y¤ t sm¢Dkan- vÏsr an- pyR r | s £ −


mW I ¢ T Ú ya| papvac a ¢Sv ¢Sv ¢kl ta| g ¢B R N £ m×yh as£ : .
Sæ O ¤ Ò nE n adR ¢ yÏva lvN ¢n¢Sc r | p# a dR y : S¥ d # p aS|
tav¹ aÚ m£ ¢kg E h E k] t vs¢tâ pas¥ t s£ ta s¤ t ¬ tE ¡ 8

vaÚ m£ kE Þ ÏvÏs¤ t «dQ g a¢pt mD¤ r k] t E r aå O yayå O vaz E

107 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 108

s£ ta| ÏvÙ yaÔ t¤ k amE ¢X ¢tm¢vSds¬ Ïv| c kala¢T R t «{ B ¥ : .


h E t «: s¬ ¢m¢æ O G at£ Þ vymT sr y¥ m  n¢nÜ SE x B ¦ Ï yW :
sak| nak| p# y at« ¢nj pdmg m« dE v vW k [ Î Z maï m- ¡ 9

s«{ y| mÏyaR v tar Þ tv K l¤ ¢nyt| mÏyR ¢ SX aT R m E v |


¢vÜ lE x a¢tR ¢ nR r ag Þ Ïyj nm¢p B vE t - kamDmaR ¢ t sÀ Ïya .
n« c E t - Þ vaÏman¤ B ¥ t E : À vn¤ tv mns« ¢v¢@ ya c @ paN E
s Ïv| sÏvW k m¥ t E R pvnp¤ r ptE Û yaD¤ n ¤ Û ya¢Dtapan- ¡ 10

108 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 109

36 ¡ p r S ¤r a m a v t a r : ¡

A æ O E : p¤ æ O tya p¤ r a Ïvmns¥ y aya| ¢h dä O a¢B D«


j at: ¢SÝ y¢nbÓDt¢Ód# t mna: Þ vÞ T à r n- kaÓtya .
è ¾ « B ³ tmE n h E h ymh £ palE n tÞ mW vr an-
A ¾ W á yR m¤ K an- p# d ay d¢dT Þ vE n W v c aÓtE vDm- ¡ 1

sÏy| kt¤ R m T aj ¤ R n Þ y c vr | tÅ C ¢³ maæ O ant|


b# ’ ¹ E ¢ x tda¢K l| n¦ p k[ l | h Ót¤ | c B ¥ m E B R r m- .
sw at« j md¢Â nt« B ¦ g ¤ k [ l E Ïv| r E N ¤ k aya| h r E
r am« nam tdaÏmj E Ý vvr j : ¢pæ O «r DaÞ sØ mdm- ¡ 2

lÖ DaØ nayg N à t¤ d R S vya: g ÓDvR r aj E mna−


g as³ a| ¢kl matr | p# ¢ t ¢pt¤ : @ «Dak[ l Þ yaå O ya .
tataå O a¢tg s«dr W : sm¢mma| ¢C Ïva{ T SaÓtat- ¢pt¤ −
Þ tE x a| j £ vny«g ma¢pT vr | mata c tE { da¹ r an- ¡ 3

¢pæ O a mat¦ m ¤ d E Þ tva¶ t¢vy¼ E n «¢nR j ada½ mat-


p# Þ T ayaT B ¦ g «¢g R r a ¢h m¢g r avar aÒ y g ¬ r £ p¢tm- .
lÖ Ò va tÏpr S¤ | td^ ³ dn¤ j Å C E d £ mh aÞ æ O a¢dk|
p# a Ô t« ¢mæ O mT ak] t v# N m¤ ¢ n| p# a Ô yag m: Þ va½ mm- ¡ 4

109 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 110

A aK E z «pg t«{ j ¤ R n : s¤ r g v£ sØ p# a Ô tsØ pé N W :


Ïv¢Ïpæ O a p¢r p¥ ¢ j t: p¤ r g t« d^ m R ¢ Óæ O vac a p¤ n : .
g a| @ E t ¤ | s¢c v| Óyy¤ | ³ k[ ¢ Dya tE n a¢p â ÓDÓm¤ ¢ n−
p# a N X E p sr «x g «h t c m¥ c @ E N vÏs« ¶ t: ¡ 5

S¤ @ «Ç j £ ¢vt tatvaÀ y c ¢lt @ «D«{ T sÁ ya sm|


¢vB # d Q Ò yat mh «dr «p¢n¢h t| c ap| k[ Z ar | Sr an- .
A aã F Þ sh vah yÓt¦ k r T | ma¢h Ý mt£ ma¢vSn-
va¢Â B vR Ï smdaS¤ ¢ x ¢X ¢tpt¬ sØ p# a Þ t¤ T a: s| g r m- ¡ 6

p¤ æ O aN amy¤ t E n sÔ tdS¢B à aX ¬ ¢h N £ ¢B mR h a−
sE n an£ ¢B r nE k ¢mæ O ¢nvh W Û yaR j ¦ ¢ Ø B tay«Dn: .
sï Þ ÏvÏk k[ Z ar baN ¢vdl¢° Ü SE x sW Ó y«Ïkr «
B £ ¢tp# d # ^ t n¾ ¢S¾ tnyÞ ÏvamaptdQ h E h y: ¡ 7

l£ lava¢r t nmR d aj lvlÚ l| k E S g vaR p h −


½ £ më ah ¤ sh * m¤ ³ bh ¤ S Þ æ O aÞ æ O | ¢nâ ÓD° m¤ m - .
c @ E ÏvÙ yT vW Ý N vE { ¢p ¢vP lE b¤ d Q Ò va h ¢r | Ïva| m¤ d a
Ò yayÓt| ¢C tsvR d «x mvD£ : s«{ g at- pr | tE pdm- ¡ 8

B ¥ y «{ m¢x R t h E h yaÏmj g N W Þ tatE h tE r E N ¤ k a−

110 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 111

maà nana| ¶ dy| ¢nr £ ß y bh ¤ S « G «r a| p# ¢ tå O a| vh n- .


Ò yanan£ tr T ay¤ D Þ Ïvmk] T a ¢vp# d # ^ h : X ¢æ O yan-
¢dÀ c @ E x ¤ k[ Z ar yn- ¢v¢SK yn- ¢n: X ¢æ O ya| mE ¢ dn£ m- ¡ 9

tat«Ç j £ vnk] ° ¦ p alkk[ l | ¢æ O Þ sÔ tk] Ï v« j yn-


sÓtÔ yaR T smÓtp· k mh ar ³ » d¬ G E ¢pt_ n - .
yå O E ß mam¢p kaÜ ypa¢dx ¤ ¢dSn- saÚ vE n y¤ Ò yn- p¤ n :
k] Ý N «{ m¤ | ¢nh ¢nÝ yt£ ¢t S¢mt« y¤ ë aÏk[ m ar W B R v an- ¡ 10

ÓyÞ yaÞ æ O a¢N mh E Ó d# B ¥ B ¦ ¢ t tpÞ tÓvn- p¤ n mR ¢ Ç j ta|


g «kN aR v ¢D sag r E N Dr N £ | è Ý z - v a¢T R t Þ tapsW : .
Ò yatE Ý vasD¦ t anlaÞ æ O c ¢kt| ¢sÓD¤ | * ¤ v X E p N a−
d^ Ï say«I ¼ ¦ t kE r l« B ¦ g ¤ p tE vatE S s| r X mam- ¡ 11

111 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 112

37 ¡ ½ £ k ]Ý N a v t a r p #Þ t a v : ¡

saÓd# a nÓdtn« h r E nn¤ p¤ r a dW v as¤ r E s| g r E


ÏvÏk] ä O a A ¢p kmR S E x vSt« yE tE n yata g ¢tm- .
tE x a| B ¥ t lj Ómna| ¢d¢tB ¤ v a| B ar E N do r a¢dR t a
B ¥ ¢ m: p# a p ¢v¢r · ma¢½ tpd| dE v W : p¤ r W v ag tW : ¡ 1

h a h a d^ j R n B ¥ ¢ r B ar m¢T ta| paT « ¢nD¬ pat¤ k a|


e ta| paly h Ót mE ¢vvSta| sØ p¦ Å C dE v a¢nman- .
i Ïya¢d p# c ¤ r p# l ap ¢vvSamal«À y Data mh £ |
dE v ana| vdna¢n v£ ß y p¢r t« dÒ y¬ B vÓt| h r E ¡ 2

U c E c aØ b¤ j B ¥ r m¥ n ¢y s¤ r a: sÏy| D¢r æ ya vc «
nÓvÞ ya B vta| c r X N ¢vD¬ dX « ¢h lß m£ p¢t: .
svE R SvR p ¤ r Þ sr a vy¢mt« g Ïva py« va¢r ¢D|
nÏva t| Þ t¤ m h E j va¢d¢t yy¤ Þ sak| tvakE t nm- ¡ 3

tE m¤ Â Da¢nlSa¢l d^ Â Dj lDE Þ t£ r | g ta: s| g ta:


yavä vÏpd¢c ÓtnW k mnsÞ tavÏs paT «j B ¥ : .
Ïv¹ ac | ¶ dyE ¢nSØ y sklan- A anÓdy° ¥ ¢ c van-
A aÁ yat: pr maÏmna Þ vymh | vaÀ y| tdakÎ yR t am- ¡ 4

112 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 113

j anE d£ ndSamh | ¢d¢vx da| B ¥ m E à B £ mW n ¦ R p W −


Þ tÏX E p ayB va¢m yadvk[ l E s«{ h | smg # a Ïmna .
dE v a v¦ ¢ Ý N k[ l E B vÓt¤ klya dE v a| g naà avn¬
mÏsE v aT R ¢ m¢t Ïvd£ y vc n| paT «j B ¥ ã ¢c van- ¡ 5

½ ¤ Ï va kN R r sayn| tv vc Þ svE R x ¤ ¢nvaR ¢ pt−


Þ vaÓtE Ý v£ S g tE x ¤ tavkk] p a p£ y¥ x t¦ Ô taÏms¤ .
¢vÁ yatE mD¤ r ap¤ r E ¢ kl B vÏsa¢° Ò y p¤ Î y«ä O r E
DÓya| dE v knÓdnam¤ d vh d# a j a s S¥ r aÏmj : ¡ 6

u ¹ ah av¢st¬ td£ y sh j : k| s «{ T sØ manyn-


e t¬ s¥ t tya g t: p¢T r T E Û y«m«ÏT ya ÏvdQ ¢ g r a .
A Þ yaÞ Ïvam¢td^ ¾ m¾ ms¤ t « h ÓtE ¢ t h ÓtE ¢ r t:
sÓæ O asaÏs t¤ h Ót¤ m ¢Ótkg ta| tÓv£ | k] p aN £ mDat- ¡ 7

g ¦ ÿ an¢à k[ r E x ¤ ta| K lm¢t: S¬ r E ¢ à r | saÓÏvnW −


n«I m¤ · n- p¤ n r aÏmj apR N ¢g r a p# £ t«{ T yat« g ¦ h an- .
A aï | ÏvÏsh j | tT a¢pR t m¢p Þ nE h E n nah ° s¬
d^ ¾ anam¢p dE v p¤ ¾ kâ N a è ¾ a ¢h D£ r E k da ¡ 8

tavä vÓmnsW v nar dm¤ ¢ n: p# « c E s B «j E á r |

113 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 114

y¥ y | nÓvs¤ r a: s¤ r aà ydv« j ana¢s ¢k| n p# B « .


mayav£ s h ¢r B R v ¹ Dk] t E B av£ s¤ r p# a T R n a−
¢dÏyakÎ yR ydo n do D ¤ n ds¬ S¬ r E à s¥ n ¥ n h n- ¡ 9

p# a Ô tE sÔ tmg B R t am¢h pt¬ ÏvÏp# E r N aÓmayya


n£ tE maDv r «¢h N £ | Ïvm¢p B «: s¢Å c Ïs¤ K W k aÏmk: .
dE v À ya j Z r | ¢vE v E ¢ ST ¢vB « s| Þ t¥ y man: s¤ r W :
s Ïv| k] Ý N ¢vD¥ y r «g pz l£ | B ¢³ | pr a| dE ¢ h mE ¡ 10

114 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 115

38 ¡ ½ £ k ]Ý N a v t a r : ¡

A anÓd ã p B g v° ¢y tE { vtar E
p# a Ô tE p# d £ Ô t B vd| g ¢nr £ ymaN W : .
ka¢Ótv# j W ¢ r v G naG nmÎ f lW ï aR −
mav¦ Î vt£ ¢vâ â c E ¢kl vx R v E l a ¡ 1

A aSas¤ S£ tltr as¤ py«d t«yW −


r aSa¢sta¢Ô t ¢vvSE x ¤ c sÇ j nE x ¤ .
nW S akr «dy¢vD¬ ¢n¢S mÒ ymaya|
À lE S aph ¢Þ æ O j g ta| Ïv¢mh a¢vr as£ : ¡ 2

baÚ yÞ p¦ S a{ ¢p vp¤ x a dD¤ x a ¢vB ¥ t £ −


â ï ¢Ïkr £ z kz ka| g d h ar B asa .
S| K a¢r va¢r j g da p¢r B a¢stE n
mE G a¢stE n p¢r lE ¢ sT s¥ ¢ tg E h E ¡ 3

vX : Þ T l£ s¤ K ¢nl£ n ¢vla¢s lß m£ −
mÓdaX l¢X t kz aX ¢vm«X B EdW: .
tÓm¢Ódr Þ y K l k| s k] t amlß m£ −
m¤ Ó maj R y ¢° v ¢vr E ¢ j T vas¤ d E v ¡ 4

115 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 116

S¬ ¢r Þ t¤ D£ r m¤ ¢ nmÎ f l c E t s«{ ¢p
do r ¢Þ T t| vp¤ â d£ ß y ¢nj E X N a×yam- .
A anÓdbaÝ p p¤ l k«dQ g mg dQ g dad# R −
Þ t¤ ¾ av è ¢¾ mkr Ódr s| B vÓtm- ¡ 5

dE v p# s £ d pr p¥ â x tap vÚ l£ −
¢nl¥ R n daæ O smnE æ O kla¢vla¢sn- .
K E d anpak[ â k] p ag ¤ â ¢B : kz aX W −
¢r Ïya¢d tE n m¤ ¢ dtE n ¢c r | n¤ t «{ B ¥ : ¡ 6

maæ O a c nE æ O s¢llaÞ t¦ t g aæ O vÚ ya
Þ t«æ O W r ¢B ¾ ¤ t g ¤ N : kâ N alyÞ Ïvm- .
p# a c £ nj Ómy¤ g l| p# ¢ tb«Ò y ta×ya|
mat¤ ¢ g R r a d¢DT man¤ x balvE x m- ¡ 7

ÏvÏp# E ¢ r tÞ tdn¤ nÓd tn¥ j ya tE


Û yÏyasmar c ¢yt¤ | s ¢h S¥ r s¥ n ¤ : .
Ïva| h Þ ty«r D¦ t ¢c ä O ¢vDayR m ayW I −
r Ø B «â h Þ T klh | s ¢kS«r r Ø ym- ¡ 8

j ata tda pS¤ p sî ¢n y«g ¢nd# a

116 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 117

¢nd# a ¢vm¤ ¢ d# t mT ak] t p¬ r l«km- .


ÏvÏp# E r N a¢Ïk¢mv ¢c æ O mc E t nW y R d Q −
¹ ar W : Þ vy| Û yG ¢z s| G ¢z tW Þ s¤ g aF m- ¡ 9

SE x E N B ¥ ¢ r P N va¢r t va¢r N a{ T
Þ vW r | p# d ¢SR t pT « m¢N d£ ¢ptE n .
Ïva| Dar yn- s K l¤ DÓytm: p# t Þ T E
s«{ y| Ïvm£ S mm naSy r «g vE g an- ¡ 10

117 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 118

39 ¡ ½ £ k ]Ý N j Ó m « Ï s v : ¡

B vÓtmym¤ ¹ h n- yd^ k [ l «¹ h « ¢nÞ sr n-


ddSR g g n«Å c lÇ j lB r a| k¢lÓdaÏmj am- .
A h « s¢lls· yÞ s p¤ n r W Ó d# j al«¢dt«
j l¬ G i v tÏX N at- p# p dmE y tamayy¬ ¡ 1

p# s ¤ Ô tpS¤ p a¢lka| ¢nB ¦ t maâ dë a¢lka−


mpav¦ t kva¢z ka| pS¤ p va¢z kama¢vSn- .
B vÓtmympR y n- p# s vtÚ pkE tÏpda−
¹ h n- kpz kÓyka| Þ vp¤ r mag t« vE g t: ¡ 2

ttÞ Ïvdn¤ j ar vX ¢pt ¢nd# v E g d# v dQ −


B z «Ïkr ¢nvE ¢ dt p# s v vatR y W va¢tR m an- .
¢vm¤ ³ ¢c k[ r «Ïkr Þ Ïv¢r t maptn- B «j r a−
f t¤ ¾ i v è ¾ van- B ¢g ¢nkakr E kÓykam- ¡ 3

D# ¤ v | kpz Sa¢ln« mD¤ h r Þ y maya B vE −


dsa¢v¢t ¢kS«¢r ka| B ¢g ¢nkakr a¢l| ¢ g tam- .
¢¹ p« n¢l¢nkaÓtr a¢dv m¦ N a¢lkama¢X p−
° y| Ïvdn¤ j amj am¤ p lpÊ ó k E ¢p¾ van- ¡ 4

118 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 119

tt« B vd^ p ask« J ¢z ¢t m¦ Ï y¤ p aSa¢dv


p# m ¤ Å y tr sW v sa sm¢Dã F ã paÓtr a .
A DÞ tlmj  m¤ x £ ¢vksd¾ bah ¤ Þ P [ r −
Ómh ay¤ D mh « g ta ¢kl ¢vh aysa ¢dï ¤ t E ¡ 5

n¦ S | s tr k| s tE ¢km¤ mya ¢v¢n¢Ý p¾ ya


bB ¥ v B vdÓtk: À vc n ¢c ÓÏyta| tE ¢h tm- .
i ¢t Ïvdn¤ j a ¢vB « K lm¤ d £ yR t| j  m¤ x £
mâ dQ g N pN a¢yta B ¤ ¢ v c m¢Ódr aÎ yE y ¤ x £ ¡ 6

p# g E p ¤ n r g aÏmj avc nm£ ¢r ta B ¥ B ¤ j a


p# l Ø b bk p¥ t na p# m ¤ K danva ma¢nn: .
B v¢° DnkaØ yya j g ¢t bB # m ¤ ¢ nR B ya:
k[ m ar k ¢vmar ka: ¢k¢mv d^ Ý kr | ¢nÝ k] p W : ¡ 7

tt: pS¤ p m¢Ódr E Ïv¢y m¤ k [ Ó d nÓd¢p# y a−


p# s ¥ ¢ t SynE SyE â d¢t ¢k¢· d· ÏpdE .
¢vb¤ Ò y v¢ntaj nW Þ tnysØ B vE G «¢x tE
m¤ d a ¢km¤ vdaØ yh « sklmak[ l | g «k[ l m- ¡ 8

A h « K l¤ yS«dya nvklay c E t «h r |

119 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 120

B vÓtmlm¢ÓtkE p# T mma¢pbÓÏya è Sa .
p¤ n : Þ tnB r | ¢nj | sp¢d payyÓÏya m¤ d a
mn«h r tn¤ Þ p¦ S a j g ¢t p¤ Î yvÓt« ¢j ta: ¡ 9

B vÏk[ S l kaØ yya s K l¤ nÓdg «pÞ tda


p# m «dB r s| k [ l « ¢¹ j k[ l ay ¢k° addat- .
tT W v pS¤ p alka: ¢km¤ n m| g l| tE ¢ nr E
j g t- ¢æ O tym| g l Ïv¢mh pa¢h mamamyat- ¡ 10

120 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 121

40 ¡ p ¥t n a m « X : ¡

tdn¤ nÓd mmÓdS¤ B aÞ pd| n¦ p p¤ r £ | kr dan k] t E g tm- .


smvl«À y j g ad B v¢Ïpta ¢v¢dtk| s sh ay j n«ï m: . 1

A ¢y sK E tv balk j Óm ma| s¤ K ytE { ï ¢nj aÏmj Ómvt- .


i ¢t B v¢Ïpt¦ t a| v# j naykE sm¢Dr «Ô y SS| s tmadr at- ¡ 2

i h c sÓÏy¢n¢mä O Sta¢n tE kz ks£ ¢Ø n tt« lG ¤ g Ø ytam- .


i ¢t c t¹ c sa v# j nayk« B vdpay¢B ya d# ^ t mayy¬ ¡ 3

A vsr E K l¤ tæ O c kac n v# j pdE mD¤ r ak] ¢ tr | g na .


tr lx z - p d la¢lt k[ Ó tla kpz p«tk tE ¢nkz | g ta ¡ 4

sp¢d sa ¶ tbalk c E t na ¢n¢Sc r aÓvyj a ¢kl p¥ t na .


v# j vD¥ ¢ Ý vh kE y ¢m¢t X N | ¢vm¦ S t£ x ¤ B vÓtm¤ p addE ¡ 5

l¢lt B av¢vlas¶ taÏm¢B − y¤ R v ¢t¢B : p# ¢ tr «dQ D ¤ m pa¢r ta .


Þ tnms¬ B vnaÓt¢nx E d ^ x £ p# d d^ x £ B vtE kpz aÏmnE ¡ 6

sm¢Dâ / td| k mS| ¢ ktÞ ÏvmT balkl«pn r «¢x t: .

121 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 122

mh ¢dvam# P l| k[ c mÎ f l| p# ¢ tc ¤ c ¥ ¢ x T d^ ¢ vR x do ¢ x tm- ¡ 7

A s¤ ¢ B r E v sm| Dy¢t Ïv¢y Þ tnms¬ Þ t¢nt«pm ¢nÞ vna .


¢nr ptdQ B yda¢y ¢nj | vp¤ : p# ¢ tg ta p# ¢ vsayR B ¤ j av¤ B ¬ ¡ 8

B ydG «x N B £ x N ¢vg # h ½ vN dSR n m«¢h t vÚ lvE .


v# j pdE td^ r : Þ T nK E l n| nn¤ B vÓtmg ¦ ÿ t g «¢pka: ¡ 9

B ¤ v n m| g l nam¢B r E v tE y¤ v ¢t¢B bR h ¤ D a k] t r X N : .
Ïvm¢y vat¢nkE t nnaT mamg dyn- k[ â tavk sE v km- ¡ 10

122 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 123

41 ¡ p ¥t n a d Eh d a h : ¡

v# j E á r : S¬ ¢r vc « ¢nSØ y smav# j ° Ò v¢n B £ tc E t a: .


¢n¢Ý p¾ ¢nÜ SE x tâ | ¢nr £ ß y k¢· ÏpdaT R | Sr N | g tÞ Ïvam- ¡ 1

¢nSØ y g «p£ vc nad^ d Ót| svE R { ¢p g «pa B y¢vÞ myaÓDa: .


ÏvÏpa¢tt| G «r ¢pSac dE h | dE h ¤ ¢ vR d o r E { T k[ Z ar k] ä O m- ¡ 2

ÏvÏp£ t p¥ t Þ tn tÅ C r £ r at- sm¤ Å c l° ¤ Å c tr « ¢h D¥ m : .


S| k amDadag r v: ¢kmE x : ¢k| c aÓdn« g ¬ Ú g ¤ l v«{ T vE ¢ t ¡ 3

md| g s| g Þ y P l| n do r E X N E n tavdQ B vtam¢p Þ yat- .


i Ïy¤ Ú lpÓvÚ lvtÚ lj E × y− Þ Ïv| p¥ t namatn¤ T aÞ s¤ g ¢ÓDm- ¡ 4

¢c æ O | ¢pSaÅ ya n h t: k[ m ar − ¢à æ O | p¤ r W v ak¢T S¬ ¢r N E d m- .
i ¢t p# S | s n- ¢kl g «pl«k« B vÓm¤ K al«kr sE Óyma| X £ t- ¡ 5

¢dnE ¢dnE { T p# ¢ tv¦ ¼ lß m£ − r X £ N ma| g Ú y St« v# j «ym- .


B v¢° vasad¢y vas¤ d E v p# m «dsaÓd# : p¢r t« ¢vr E j E ¡ 6

g ¦ h E x ¤ tE k«mlã ph as− ¢mT : kT a s| k [ ¢ lta: kmÓy: .

123 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 124

v¦ ä O E x ¤ k] Ï yE x ¤ B v¢° r £ X a smag ta: p# Ï yh mÏynÓdn- ¡ 7

A h « k[ m ar « m¢y dä O è ¢¾ : ¢Þ mt| k] t | ma| p# ¢ t vÏskE n .


e / E¢h ma¢mä y¤ p sayR paN £ Ïvy£ S ¢k| ¢k| n k] t | vD¥ ¢ B : ¡ 8

B v¹ p¤ Þ pSR n k¬ t¤ k E n kr aÏkr | g «pvD¥ j nE n .


n£ tÞ Ïvmatam# sr «j mala Û yal¢Ø bl«lØ bt¤ l amlas£ : ¡ 9

¢npayyÓt£ Þ tnm| k g | Ïva| ¢vl«kyÓt£ vdn| h sÓt£ .


dSa| yS«da ktma| n B E j E s taè S: pa¢h h r E g daÓmam- ¡ 10

124 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 125

42 ¡ S k z a s ¤r ¢ n g #h : ¡

kda{ ¢p j ÓmX R ¢ dnE tv p# B « ¢nm¢Óæ O tå O a¢t vD¥ mh £ s¤ r a .


mh ansÞ Ïva| s¢vDE ¢nDay sa mh ansad¬ vv¦ t E v# j E á r £ ¡ 1

tt« B vÏæ O aN ¢ny¤ ³ balk p# B £ ¢t s| @ Ódn s| k [ l ar vW : .


¢v¢m½ m½ a¢v B vÏsm£ pt: p¢r Þ P [ z ê aâ c z Å c z ar v: ¡ 2

ttÞ tdakN R n sØ B # m ½ m p# k ¢Ø p vX «j B r a v# j a| g na: .


B vÓtmÓtdR è S¤ Þ smÓtt« ¢v¢nÝ ptê aâ N daâ mÒ yg m- ¡ 3

¢SS«r h « ¢k| ¢kmB ¥ ¢ d¢t d# ^ t | p# D aÛ y nÓd: pS¤ p aà B ¥ s ¤ r a: .


B vÓtmal«À y yS«dya D¦ t | smaá s° ½ ¤ j lad# R l«c na: ¡ 4

kÞ k« n¤ k¬ tÞ k[ t e x ¢vÞ my« ¢vS| k z | yÅ C kz | ¢vpa¢z tm- .


n kar N | ¢k¢· ¢dh E ¢ t tE ¢Þ T ta: Þ vna¢skadä O r aÞ vd£ X ka: ¡ 5

k[ m ar kÞ yaÞ y py«Dr a¢T R n : p# r «dnE l«lpdaØ b¤ j ah tm- .


mya mya è ¾ mn« ¢vpyR g a¢dt£ S tE palk balka j g ¤ : ¡ 6

¢B ya tda ¢k| ¢ c dj anta¢md| k[ m ar kaN a| A ¢td^ G R z | vc : .

125 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 126

B vÏp# B ava¢vd^ r W ¢ r t£ ¢r t| mna¢g vaS| À yt è ¾ p¥ t nW : ¡ 7

p# v altam# | ¢k¢md| pd| X t| sr «j r Ø y¬ n¤ kr ¬ ¢vr «¢j t¬ .


i ¢t p# s pR Ï kâ N atr | ¢ g ta Þ Ïvd| g mapÞ p¦ S ¤ r | g naj na: ¡ 8

A yE s¤ t | dE ¢ h j g ÏptE : k] p a− tr | g pataÏp¢r patmï mE .


i ¢t Þ m s| g ¦ / ¢pta Ïvd| g k| m¤ h ¤ m ¤ R h ¤ : ¢Ü lÝ y¢t j atkÎ z k: ¡ 9

A n«¢nl£ n: ¢kl h Ót¤ m ag t: s¤ r a¢r r E v | B vta ¢v¢h | ¢ st: .


r j «{ ¢p n« è ¾ mm¤ Ý y tÏkT | s S¤ ¼ sä vE Ïv¢y l£ nvan- D# ¤ v m- ¡ 10

p# p ¥ ¢ j tW Þ tæ O tt« ¢¹ j a¢t¢B : ¢vSE x t« l¢Ø B t m| g la¢Sx : .


v# j | ¢nj W : baÚ yr sW : ¢vm«h yn- mâ Ïp¤ r aD£ S â j a| j h £ ¢h mE ¡ 11

126 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 127

43 ¡ t ¦N a v t Rv D : ¡

ÏvamE k da g ¤ â mâ Ïp¤ r naT v«F ¤ |


g aF a¢Dã F g ¢r maN mpar yÓt£ .
mata ¢nDay SynE ¢k¢md| btE ¢ t
Ò yayÓÏyc E ¾ t g ¦ h E x ¤ ¢n¢v¾ S| k a ¡ 1

tav¢¹ do r m¤ p k¢N R t G «r G «x
Û yaj ¦ ¢ Ø B pa| s ¤ p z l£ p¢r p¥ ¢ r taS: .
vaÏyavp¤ : s ¢kl dW Ï yvr ¢Þ æ O N av−
taR Á yaE j h ar j nmansh a¢r N | Ïvam- ¡ 2

u ê ampa| s ¤ ¢t¢mr ah t è ¢¾ patE


d# ¾ ¤ | ¢kmÔ yk[ S lE pS¤ p al l«kE .
h a balkÞ y ¢k¢m¢t Ïvd^ p aÓtmaÔ ta
mata B vÓtm¢vl«À y B ¦ S | â r «d ¡ 3

tavÏs danvvr «{ ¢p c d£ nm¥ ¢ tR −


B aR v Ïk− B ar p¢r Dar N l¥ n vE g : .
s| k «c map tdn¤ X tpa| s ¤ G «x E
G «x E Û ytayt B vÇ j nn£ ¢nnad: ¡ 4

127 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 128

r «d«pkN R n vSad^ p g Ø y g E h |
@ ÓdÏs¤ nÓdm¤ K g «p k[ l E x ¤ d£ n: .
Ïva| danvÞ Ïv¢K lm¤ ¢ ³ kr | m¤ m ¤ X ¤ −
Þ ÏvÙ yp# m ¤ · ¢t ppat ¢vyÏp# d E S at- ¡ 5

r «dak[ l aÞ tdn¤ g «pg N a b¢h ¿


pax aN p¦ ¿ B ¤ ¢ v dE h m¢tÞ T ¢v¿ m- .
p# W X Ót h Ót ¢nptÓt mm¤ Ý y vX −
Þ yX £ N mE v c B vÓtml| h sÓtm- ¡ 6

g # a vp# p at p¢r ¢p¾ g ¢r ¿ dE h −


B # ¾ as¤ d^ ¾ dn¤ j «p¢r D¦ ¾ h asm- .
A aà nanmØ b¤ j kr E N B vÓtmE Ï y
g «pa dD¤ ¢ g R ¢ r vr a¢dv n£ lr Ïnm- ¡ 7

e kW k maS¤ p¢r g ¦ / ¢nkamnÓd−


° Óda¢d g «p p¢r r Ö D ¢vc ¤ ¢ Ø bta| g m- .
A adat¤ k am p¢r S| ¢ kt g «pnar £ −
h Þ taØ b¤ j p# p ¢tt| p# N ¤ m « B vÓtm- ¡ 8

B ¥ y «{ ¢p ¢k| n¤ k] N ¤ m : p# N ta¢tR h ar £

128 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 129

g «¢vÓd e v p¢r palytat- s¤ t | n: .


i Ïya¢d matr ¢pt¦ p# m ¤ K W Þ tdan£ |
s| p # a ¢T R t Þ Ïvdvnay ¢vB « ÏvmE v ¡ 9

vataÏmk| dn¤ j mE v m¢y p# D ¥ Ó vn-


vat«ì vaÓmm g dan- ¢km¤ n« D¤ n «¢x .
¢k| va kr «¢m p¤ n r Ô y¢nlalyE S
¢nÜ SE x r «g Smn| m¤ h ¤ r T R y E Ïvam- ¡ 10

129 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 130

44 ¡ n am k r N m - ¡

g ¥ F | vs¤ d E v ¢g r a kt¤ R | tE ¢n¢Ý @ yÞ y s| Þ kar an- .


¶ é th «r a tä v« g g R m ¤ ¢ nÞ ÏvdQ g ¦ h | ¢vB « g tvan- ¡ 1

nÓd«{ T n¢ÓdtaÏma b¦ ¢ Ód¾ | many° m¤ | y¢mnam- .


mÓd¢Þ mtad# R m ¥ c E ÏvÏs| Þ kar an- ¢vDat¤ m ¤ Ï s¤ k D£ : ¡ 2

yd^ v | S ac ayR Ï vat- s ¤ ¢ nB ¦ t ¢mdmayR kayR ¢ m¢t kT yn- .


g g «I ¢ng R t p¤ l kà @ E tv sag # j Þ y nama¢n ¡ 3

kT mÞ y nam k[ v E R sh * nam" « / nÓtnam" « va .


i ¢t n¥ n | g g R m ¤ ¢ nà @ E tv nam nam r h ¢s ¢vB « ¡ 4

k] ¢ x Dat¤ N kar a×ya| sä O anÓdaÏmta| ¢kla¢B lpt- .


j g dG k¢x R Ï v| va kT yè ¢x : k] Ý N nam tE Û ytn«t- ¡ 5

A Óyaà namB E d an- Û yak[ v R ° g # j E c r amad£ n- .


A ¢tman¤ x an¤ B av| Óyg dä vamp# k aSyn- ¢pæ O E ¡ 6

¢Þ n/ ¢t yÞ tv p¤ æ O E m¤ / ¢t s n ma¢ykW : p¤ n : S«kW : .

130 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 131

d# ^ / ¢t y: s t¤ nÜ yE ¢ dÏyvdä O E mh ä vm¦ ¢ x vyR : ¡ 7

j E Ý y¢t bh ¤ t r dW Ï yan- nE Ý y¢t ¢nj bÓD¤ l «k| A mlpdm- .


½ «Ý y¢t s¤ ¢ vmlk£ t£ I r Þ yE ¢ t B v¢¹ B ¥ ¢ t| § ¢x ã c E ¡ 8

A m¤ n W v svR d ^ g R | t¢r taÞ T k] t aÞ T mæ O ¢t¿ Ò vm- .


h ¢r r E v E Ï yn¢B lp¢° Ïya¢d ÏvamvN R y t- s m¤ ¢ n: ¡ 9

g g ER{ T ¢ng R t E { ¢Þ m° ¢Ódt nÓda¢d nÓï manÞ Ïvm- .


mé tm¤ é tkâ N « ¢ng R m y ½ £ mâ Ïp¤ r aD£ S ¡ 10

131 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 132

45 ¡ b al l £l a ¡

A ¢y sbl m¤ r ar E pa¢N j an¤ p# c ar W :


¢km¢p B vnB ag an- B ¥ x yÓt¬ B vÓt¬ .
c ¢lt c r N kw ¬ mw ¤ m w £ r ¢Sw a
½ vN k[ t ¤ k B aj ¬ c E r t¤ à aâ vE g at- ¡ 1

m¦ d ^ m¦ d ^ ¢vh sÓt¬ u ¢Ómx ê ÓtvÓt¬


vdn p¢tt kE S ¬ è Ü y padaÖ j dE S ¬ .
B ¤j g ¢lt kr aÓt Û yalg t- k| k N a| k ¬
m¢tmh r tm¤ Å c W : pÜ yta| ¢vá n_ N am- ¡ 2

A n¤ s r ¢t j n¬ G E k¬ t¤ k Û yak[ l aX E
¢km¢p k] t ¢nnad| Û yah sÓt¬ d# v Ót¬ .
v¢lt vdnpî | p¦ ¿ t« dä O è ¾ £
¢k¢mv n ¢vdDaT E k¬ t¤ k | vas¤ d E v ¡ 3

d# ^ t g ¢tx ¤ ptÓt¬ u ¢ÏT t¬ ¢lÔ tp| k ¬


¢d¢v m¤ ¢ n¢B r p| k W : s¢Þ mt| vÓï man¬ .
d# ^ t mT j nn£ ×ya| san¤ k Ø p| g ¦ h £ t¬
m¤ h ¤ r ¢p p¢r r Ö D¬ d# a  y¤ v a| c ¤ ¢ Ø bt¬ c ¡ 4

132 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 133

Þ n¤ t k[ c B r m| k E Dar yÓt£ B vÓt|


tr lm¢t yS«da Þ tÓyda DÓyDÓya .
kpz pS¤ p mÒ yE m¤ Â Dh asa| k [ r | tE
dSnm¤ k [ l ¶ ï | v£ ß y vÀ æ O | j h x R ¡ 5

tdn¤ c r N c ar £ dar kW : sakmar at-


¢nlyt¢tx ¤ K E l n- balc apÚ ySal£ .
B vn S¤ k ¢bf alan- vÏska| à an¤ D avn-
kT m¢p k] t h asW : g «pkW : va¢r t«{ B ¥ : ¡ 6

h lDr s¢h tÞ Ïv| yæ O yæ O «pyat«


¢vvS p¢tt nE æ O a: tæ O tæ O W v g «Ô y: .
¢vg ¢lt g ¦ h k] Ï ya ¢vÞ m¦ t apÏy B ¦ Ï ya:
m¤ r h r m¤ h ¤ r ÏyÓtak[ l a ¢nÏymasn- ¡ 7

p# ¢ tnv nvn£ t| g «¢pkadä O ¢mÅ C n-


klpdm¤ p g ayn- k«ml| À va¢p n¦ Ï yn- .
sdyy¤ v ¢t l«kW r ¢pR t | s¢pR r Ü nn-
À vc n nv¢vpÀ v| d^ Â DmÔ ya¢pbÞ Ïvm- ¡ 8

mm K l¤ b¢lg E h E yac n| j atmaÞ tam-

133 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 134

i h p¤ n r blanamg # t « nW v k[ v E R .
i ¢t ¢v¢h tm¢t: ¢k| dE v sÓÏyÇ y yaÅ M a|
d¢DG ¦ t mh r Þ Ïv| c aâ N a c «r N E n ¡ 9

tv d¢DG ¦ t m«x E G «x y«x aj nanam-


A B j t ¶ ¢d r «x « navkaS| n S«k: .
¶ dym¢p m¤ ¢ x Ïva h x R ¢ sÓD¬ ÓyDaÞ Ïv|
s mm Smy r «g an- vatg E h a¢DnaT ¡ 10

SaK ag E # { T ¢vD¤ | ¢vl«À y P l¢mÏy| b a| c tat| m¤ h ¤ :


s| p # a Ð yaR T tda td£ yvc sa p# « ¢ÏX Ô tbah ¬ Ïv¢y .
¢c æ O | dE v SS£ s tE kr mg a¢Ïk| b# ¥ m h E s| p t−
Ç Ç y«¢tmR Î f lp¥ ¢ r ta¢K lvp¤ : p# a g a ¢vr af - ã ptam- ¡ 11

¢k| ¢k| btE d ¢m¢t s| B # m B aj mE n |


b# ’ aN R v E X N mm¤ | p¢r mÇ Ç y tatm- .
maya| p¤ n Þ tnym«h my£ | ¢vtÓv−
° anÓd¢c Ómy j g Ómy pa¢h r «g at- ¡ 12

134 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 135

46 ¡ ¢ v á ã p p #d S Rt v N Rn m - ¡

A ¢y dE v p¤ r a ¢kl Ïv¢y Þ vym¤ ä O anSyE Þ tnÓDyE .


p¢r j ¦ Ø B N t« Û ypav¦ t E vdnE ¢vá mc ¾ vÚ lv£ ¡ 1

p¤ n r Ô yT balkW : sm| Ïv¢y l£ la¢nr tE j g ÏptE .


P ls· y v· n @ [ D a tv m¦ ì «j n m¥ c ¤ r B R k a: ¡ 2

A ¢y tE p# l yavD¬ ¢vB « ¢X ¢t t«ya¢d smÞ t B ¢X N : .


m¦ d ^ p aSnt« â j a B vE ¢ d¢t B £ ta j nn£ c ¤ k «p sa ¡ 3

A ¢y d^ ¢ vR n yaÏmk Ïvya ¢km¤ m¦ Ï sa bt vÏs B ¢X ta .


i ¢t mat¦ ¢ g r | ¢c r | ¢vB « ¢vtT a| Ïv| p# ¢ tj ¢å O x E h sn- ¡ 4

A ¢ytE sklW ¢ vR ¢ n¢à tE ¢vm¢tà E ¹ dn| ¢vdayR t am- .


i ¢t mat¦ ¢ vB ¢ÏsR t « m¤ K | ¢vksÏpî ¢nB | Û ydar y: ¡ 5

A ¢p m¦ Ú lvdSR n «Ïs¤ k a| j nn£ | ta| bh ¤ tpR y ¢° v .


p¦ ¢ T v£ | ¢n¢K la| n kE v l| B ¤ v naÓyÔ y¢K laÓyd£ è S: ¡ 6

k[ h ¢c ¹ nmØ b¤ ¢ D: À v¢c ÏÀ v¢c dB # | k[ h ¢c d# s atlm- .

135 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 136

mn¤ j a dn¤ j a: À v¢c Ïs¤ r a dè SE ¢k| n tda ÏvdannE ¡ 7

klSaØ b¤ ¢ D Sa¢yn| p¤ n : pr vW k [ Î Z pda¢Dva¢snm- .


Þ vp¤ r à ¢nj aB R k aÏmk| k¢tDa Ïva| n ddSR sa m¤ K E ¡ 8

¢vksdQ B ¤ v nE m¤ K «dr E nn¤ B ¥ y «{ ¢p tT a ¢vDann: .


A nya Þ P [ z m£ ¢X t« B vannvÞ T a| j g ta| btatn«t- ¡ 9

D¦ t tä v¢Dy| tda X N | j nn£ | ta| p# N yE n m«h yn- .


Þ tnmØ b ¢dSE Ï y¤ p asj n- B g v° dQ B ¤ t bal pa¢h mam- ¡ 10

136 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 137

47 ¡ u l ¥K l b Ó D n m - ¡

e kda d¢D¢vmaT ka¢r N £ | matr | sm¤ p sE ¢ dvan- B van- .


Þ tÓy l«l¤ p tya ¢nvar y° | k mE Ï y p¢pvan- py«Dr ¬ ¡ 1

A DR p £ t k[ c k[ f - m lE Ïv¢y ¢Þ n Dh as mD¤ r anna| b ¤ j E .


d^ Â Dm£ S dh nE p¢r * ¤ t | Dt¤ R m aS¤ j nn£ j g am tE ¡ 2

sa¢mp£ t r sB | g s| g t @ «DB ar p¢r B ¥ t c E t sa .


mÓT dÎ f m¤ p g ¦ / pa¢z t| h Ót dE v d¢D B aj n| Ïvya ¡ 3

u Å c ldQ Ò v¢ntm¤ Å c kW Þ tda s¢° SØ y j nn£ smad# ^ t a .


Ïvï S« ¢vsr vê dSR s a sï e v d¢D ¢vÞ t¦ t | ¢X t¬ ¡ 4

vE d mag R p¢r ma¢g R t | â x a Ïvamv£ ß y p¢r mag R y ÓÏys¬ .


sÓddSR s¤ k ] ¢ tÓy¤ l ¥ K lE d£ yman nvn£ tm«tvE ¡ 5

Ïva| p# g ¦ / bt B £ ¢t B avna B as¤ r ann sr «j maS¤ sa.


r «x ã ¢x t m¤ K £ sK £ p¤ r « bÓDnay r Snam¤ p addE ¡ 6

bÓD¤ ¢ mÅ C ¢t ymE v sÇ j nÞ t| B vÓtm¢y bÓD¤ ¢ mÅ C t£ .

137 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 138

sa ¢ny¤ Ç y r Snag ¤ N an- bh ¥ n - ¹ Y | g ¤ l «nm¢K l| ¢klW X t ¡ 7

¢v¢Þ mt«¢ÏÞ mt sK £ j nE ¢ X ta| ¢Þ v° s° vp¤ x | ¢nr £ ß y tam- .


¢nÏy m¤ ³ vp¤ r Ô yh « h r E bÓDmE v k] p ya{ ÓvmÓyT a: ¡ 8

Þ T £ yta| ¢c r m¤ l ¥ K lE K lE Ï yag ta B vnmE v sa yda .


p# a g ¤ l ¥ K l¢blaÓtr E tda s¢pR r ¢pR t − md° va¢Þ T T a: ¡ 9

yï paS s¤ g m« ¢vB « B van- s| y t: ¢km¤ spaSya{ nya .


e vma¢d ¢d¢vj W − r ¢B ¾ ¤ t « vatnaT p¢r pa¢h mam- g dat- ¡ 10

138 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 139

48 ¡ n l k \ b r m ¢ N g # £ v y « : S a p m « X :¡

m¤ d a s¤ r ¬ G W Þ Ïvm¤ d ar sØ mdW : u d£ yR dam«dr i Ïy¢B ¾ ¤ t : .


m¦ d o d r : Þ vW r m¤ l ¥ K lE lg ° do r t«¹ ¬ kk[ B av¤ d W X T a: . 1

k[ b E r s¥ n ¤ n R l k\ b r a¢B D: pr « m¢N g # £ v i ¢t p# T a| g t: .
mh E S sE v a¢Dg t ¢½ y«Ómd¬ ¢c r | ¢kl Ïv¢¹ m¤ K avK E l tam- ¡ 2

s¤ r apg aya| ¢kl t¬ md«Ïkz ¬ s¤ r apg aydQ bh ¤ y ¬ vta v¦ t ¬ .


¢vvass¬ kE ¢ lpr ¬ s nar d« B vÏpdW k p# v N « ¢nr W X t ¡ 3

¢B ya ¢p# y al«km¤ p aä O vass| p¤ r « ¢nr £ ß ya¢p mdaÓD c E t s¬ .


i m¬ B vì ³ Y ¤ p Sa¢Ót ¢s¼ yE m¤ ¢ nj R g ¬ Sa¢Ótm¦ t E k[ t : s¤ K m- ¡ 4

y¤ v amvaÔ t¬ kk[ B aÏmta| ¢c r | h ¢r | ¢nr £ ß yaT pd| Þ vmaÔ n¤ t m- .


i t£ ¢r t¬ t¬ B vd£ X N Þ p¦ h a| g t¬ v# j aÓtE kk[ B ¬ bB ¥ v t¤ : ¡ 5

A tÓd# ¢mÓd# d # ^ y ¤ g | tT a ¢vD| smE y ¤ x a mÓT r g a¢mna Ïvya .


¢tr a¢yt«l¥ K l r «D ¢nD¤ R t ¬ ¢c r ay j £ N ¬ I p¢r pa¢tt¬ tã ¡ 6

A B a¢j Sa¢K ¢¹ ty| yda Ïvya tdW v té B R t la¢° r E y ¤ x a .

139 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 140

mh a¢Ïvx a yX y¤ g E n tÏX N adB a¢j g «¢vÓd B van¢p Þ tvW : ¡ 7

i h aÓy B ³ «{ ¢p smE Ý y¢t @ madQ B vÓtmE t ¬ K l¤ â d# s E v k¬ .


m¤ ¢ n p# s adadQ B vd| ¢ G # mag t¬ g t¬ v¦ N an¬ K l¤ B ¢³ m¤ ä O mam- ¡ 8

ttÞ tã ê ar N daâ N ar v p# k | ¢ p sØ pa¢t¢n g «pmÎ f lE .


¢vl¢Ç j t ÏvÇ j nn£ m¤ K E ¢ X N aÛ ym«¢X nÓdE n B van- ¢vm«X d: ¡ 9

mh £ â h «mR Ò yg t« btaB R k « h r E : p# B avadp¢r X t«{ D¤ n a .


i ¢t b# ¤ v aN W g R ¢ mt« g ¦ h | B van- mâ Ïp¤ r aD£ á r pa¢h mam- g dat- ¡ 10

140 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 141

49 ¡ b ¦Ó d a v n g m n m - ¡

B vÏp# B ava¢vd^ r a ¢h g «pa: tâ p# p ata¢dkmæ O g «¿ E .


A h E t ¤ m ¤ Ï patg N | ¢vS| À y p# y at¤ m Óyæ O mn« ¢vtE n ¤ : ¡ 1

tæ O «pnÓda¢B D g «pvy«I j g ¬ B vÏp# E r N yW v n¥ n m- .


i t: p# t £ Å ya| ¢v¢pn| mn«å O | b¦ Ó davn| nam ¢vr aj t£ ¢t ¡ 2

b¦ h ¹ n| tÏK l¤ nÓdm¤ Á ya ¢vDay g ¬ ¿ £ nmT X N En .


Ïvd¢Óvt ÏvÇ j nn£ ¢n¢v¾ g ¢r ¿ yanan¤ g ta ¢vc E l ¤ : ¡ 3

A n« mn«å O Ò v¢n DE n ¤ p al£ K ¤ r p# N adaÓtr t« vD¥ ¢ B : .


B v¢¹ n«dal¢ptaX r a¢N p# p £ y naå O ayt mag R dW Ã yR m - ¡ 4

¢nr £ ß y b¦ Ó davnm£ S nÓdÏp# s ¥ n k[ Ó d p# m ¤ K d# ^ m ¬ G m- .


A m«dT a: Sa¹ l saÓd# lß Ø ya h ¢r ÓmN £ k[ ¢ Ê ó m p¤ ¾ S«B m- ¡ 5

nvak ¢nÛ y¥ R F ¢nvas B E d E Ý vSE x g «pE x ¤ s¤ K a¢stE x ¤ .


vn¢½ y| g «p¢kS«r pal£ ¢v¢m¢½ t: pyR g l«kT aÞ Ïvm- ¡ 6

A r almag aR g t ¢nmR l apa| mr alk\ j ak] t nmR l apam- .

141 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 142

¢nr Ótr Þ mE r sr «j vÀ æ O a| k¢lÓdkÓya| sml«kyÞ Ïvm- ¡ 7

my¥ r kE k a St l«B n£ y| my¥ K mala Sbl| mN £ nam- .


¢v¢r · l«kÞ p¦ S m¤ Å c S¦ Ä ñ W ¢ g R ¢ r | c g «vDR n mW X T aÞ Ïvm- ¡ 8

sm| tt« g «pk[ m ar kW Þ Ïvm- smÓtt« yæ O vnaÓtmag a: .


ttÞ ttÞ ta| k[ ¢ z lampÜ y: k¢lÓdj a| r ag vt£ ¢mvW k am- ¡ 9

tT a ¢vDE { ¢Þ mn- ¢v¢pnE pSÛ yE sm¤ Ï s¤ k « vÏsg N p# c ar E .


c r n- sr am«{ T k[ m ar kW Þ Ïv| sm£ r g E h a¢Dp pa¢h r «g at- ¡ 10

142 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 143

50 ¡ v Ï s a s ¤r b k a s ¤r y « : v D : ¡

tr l mD¤ k ] d Q b¦ Ó dE b¦ Ó davnE { T mn«h r E


pS¤ p ¢SS¤ ¢ B : sak| vÏsan¤ p aln l«l¤ p : .
h lDr sK « dE v ½ £ mn- ¢vc E ¢ r T Dar yn-
g vl m¤ r l£ vE æ O | nE æ O a¢B r am tn¤ ï ¤ ¢ t: ¡ 1

¢v¢h t j g t£ r X | lß m£ kr a| b ¤ j la¢lt|
dd¢t c r N ¹ Ó¹ | b¦ Ó davnE Ïv¢y pavnE .
¢k¢mv n bB ¬ s| p Ïs| p ¥ ¢ r t| tâ vÚ lr £
s¢ll Dr N £ g «æ O X E æ O a¢dk| kmlaptE ¡ 2

¢vlsd^ l pE kaÓtar aÓtE sm£ r N S£ tlE


¢vp¤ l ym¤ n at£ r E g «vDR n ac l m¥ D R s ¤ .
l¢ltm¤ r l£ nad: s| c ar yn- K l¤ vaÏsk|
À vc n ¢dvsE dW Ï y| vÏsak] ¢ t| Ïvm¤ d W X T a: ¡ 3

r B s ¢vlsÏp¤ Å C | ¢ vÅ C ayt«{ Þ y ¢vl«kyn-


¢km¢p v¢ltÞ kÓD| r ÓD# p # t £ X m¤ d £ ¢X tm- .
tmT c r N E ¢vB # ¢ ¹ B # a myn- m¤ h ¤ â Å c kW :
k[ h c n mh av¦ X E ¢c X E ¢ pT X tj £ ¢vtm- ¡ 4

143 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 144

¢npt¢t mh adW Ï yE j aÏya d^ r aÏm¢n tÏX N |


¢nptnj vX ¤ Î N X «N £ â h X t kannE .
¢d¢v p¢r ¢mldQ b¦ Ó da b¦ Ó dar ka: k[ s ¤ m «Ïkr W :
¢Sr ¢s B vt« h x aR ¹ x R ¢ Ót nam tda h r E ¡ 5

s¤ r ¢B ltma m¥ D R Ó y¥ Ò vR | k[ t : k[ s ¤ m avl£
¢npt¢t tvE Ï y¤ ³ « balW : sh E l m¤ d W r y: .
J ¢z ¢t dn¤ j X E p E N «Ò vR | g tÞ tâ mÎ f lat-
k[ s ¤ m ¢nkr : s«{ y| n¥ n | smE ¢ t SnW ¢ r ¢t ¡ 6

À vc n ¢dvsE B ¥ y « B ¥ y Þ tr E pâ x atpE
tpntnyapaT : pat¤ | g ta B vdady: .
c ¢ltg â t| p# E X amas¤ b R k | K l¤ ¢vÞ m¦ t |
¢X ¢tDr g â Å C E d E kW l as SW l ¢mvapr m- ¡ 7

¢pb¢t s¢ll| g «pv# a tE B vÓtm¢B d# ^ t :


s ¢kl ¢n¢g l° ¢Â n p# Á y| p¤ n d# ^ R t m¤ ¹ mn- .
dl¢yt¤ m g aÏæ O «z Y a: k«z Y a tda{ { S¤ B van- ¢vB «
K lj n ¢B da c ¤ É c ¤ Ü c É c ¥ p# g ¦ / ddar tm- ¡ 8

sp¢d sh j a| sÓd# ¾ ¤ | va m¦ t a| K l¤ p¥ t na−

144 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 145

mn¤ j mG mÔ yg # E g Ïva p# t £ ¢X t¤ m E v va .
Smn ¢nly| yatE t¢Þ mn- bkE s¤ m n« g N E
¢kr ¢t s¤ m n«b¦ Ó d| b¦ Ó davnadQ g ¦ h mW y T a: ¡ 9

l¢lt m¤ r l£ nad| do r a¢° SØ y vD¥ j nW :


Ïv¢r tm¤ p g Ø yar adaã F m«d m¤ d £ ¢X t: .
j ¢nt j nn£ nÓdanÓd: sm£ r N m¢Ódr
p# ¢ T tvstE S¬ r E do r £ k[ â Ý v mmamyan- ¡ 10

145 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 146

51 ¡ A G a s ¤r − v D ¡

kdac n v# j ¢SS¤ ¢ B : sm| B van-


vnaSnE ¢v¢h tm¢t: p# g E t r am- .
smav¦ t « bh ¤ t r vÏsmÎ f lW :
stE m nW ¢ nR r g m d£ Sj E m nW : ¡ 1

¢v¢nyR t Þ tv c r N aØ b¤ j ¹ yat-
u d¢· t| ¢æ O B ¤ v n pavn| r j : .
mh x R y : p¤ l kDr W : klE v r W :
u do ¢ h r E D¦ t B vd£ X N «Ïsva: ¡ 2

p# c ar yÏy¢vr l Sa¹ lE tlE


pS¥ n - ¢vB « B v¢t sm| k[ m ar kW : .
A G as¤ r « Óyâ N dG ay vtR n £ |
B yank: sp¢d Syankak] ¢ t: ¡ 3

mh ac l p# ¢ tmtn«g ¤ R h a¢nB
p# s a¢r t p# ¢ T t m¤ K Þ y kannE .
m¤ K «dr | ¢vh r N k¬ t¤ k aé ta:
k[ m ar ka: ¢km¢p ¢vdo r g E Ïv¢y ¡ 4

146 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 147

p# m adt: p# ¢ vS¢t p° g «dr |


À vT ä O n¬ pS¤ p k[ l E svaÏskE .
¢vd¢° d| Ïvm¢p ¢vvE ¢ ST p# B «
s¤ ¶ Ç j n| ¢vSr N maS¤ r ¢X t¤ m - ¡ 5

g l«dr E ¢vp¤ ¢ lt vÝ mR N a Ïvya


mh «r g E l¤ Z ¢t ¢nâ ¼ maâ tE .
d# ^ t | B van- ¢vd¢lt kÎ Z mÎ f l«
¢vm«c yn- pS¤ p pS¥ ¢ Óv¢nyR y ¬ ¡ 6

X N | ¢d¢v Ïvd^ p g maT R m a¢Þ T t|


mh as¤ r p# B v mh « mh « mh t- .
¢v¢ng R t E Ïv¢y t¤ ¢nl£ nmw sa
nB : Þ T lE nn¦ t ¤ r T « j g ¤ : s¤ r a: ¡ 7

s ¢vÞ myW : kml B va¢d¢B : s¤ r W :


A n¤ d # ^ t Þ tdn¤ g t: k[ m ar kW : .
¢dnE p¤ n Þ tâ N dSam¤ p E y ¤ x £
Þ vkW B R v antn¤ t B «j n«Ïsvm- ¡ 8

¢vx a¢N kam¢p m¤ r l£ | ¢ntØ bkE

147 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 148

¢nvE S yn- kblDr : kr aØ b¤ j E .


p# h asyn- klvc nW : k[ m ar kan-
b¤ B «¢j t ¢æ O dSg N W m ¤ R d a n¤ t : ¡ 9

s¤ K aSn| ¢Ïvh tv g «pmÎ f lE


mK aSnat- ¢p# y ¢mv dE v mÎ f lE .
i ¢t Þ t¤ t ¢Þ æ O dSvr W j R g ÏptE
mâ Ïp¤ r £ ¢nly g daÏp# p a¢h mam- ¡ 10

148 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 149

52 ¡ b #’ g v R S m n m - ¡

A Óyavtar ¢nkr E Ý v¢nr £ ¢X t| tE


B ¥ m a¢tr E k m¢B v£ ß y tda{ G m«X E .
b# ’ apr £ ¢X t¤ m na: s pr «X B av|
¢nÓyE { T vÏskg N an- p# ¢ vtÏy mayam- ¡ 1

vÏsanv£ ß y ¢vvSE pS¤ p «Ïkr E t an-


A anE t ¤ k am i v Dat¦ m tan¤ v t£ I .
Ïv| sa¢mB ¤ ³ kbl« g tva| Þ tdan£ |
B ¤ ³ a| ¢ Þ tr «¢Dt sr «j B v: k[ m ar an- ¡ 2

vÏsa¢yt Þ tdn¤ g «pg N a¢ytÞ Ïv|


¢SÀ ya¢d B aÎ f m¤ r l£ g vla¢dã p: .
p# a  v¢¹ ¶ Ïy ¢v¢pnE x ¤ ¢c r ay say|
Ïv| mayya{ T bh ¤ D a v# j mayyaT ¡ 3

ÏvamE v ¢SÀ y g vla¢dmy| dDan«


B ¥ y Þ ÏvmE v pS¤ v Ïsk balã p: .
g «ã ¢pN £ ¢B r ¢p g «pvD¥ m y£ ¢B :
A asa¢dt«{ ¢s j nn£ ¢B r ¢tp# h x aR t - ¡ 4

149 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 150

j £ v| ¢h k¢· d¢B man vSaÏÞ vk£ y|


mÏva tn¥ j i ¢t r ag B r | vh ÓÏy: .
A aÏmanmE v t¤ B vÓtmvaÔ y s¥ n ¤ |
p# £ ¢t| yy¤ n R ¢ kyt£ | v¢ntaà g av: ¡ 5

e v| p# ¢ tX N ¢vj ¦ | ¢ B t h x R B ar
¢n: SE x g «pg N la¢lt B ¥ ¢ r m¥ ¢ tR m - .
Ïvamg # j «{ ¢p b¤ b ¤ D E ¢kl vÏsr aÓtE
b# ’ aÏmn«r ¢p mh an- y¤ v y«¢vR S E x : ¡ 6

vx aR v D¬ nv p¤ r atn vÏs palan-


è Ý z - v a ¢vvE k ms¦ N E d# ^ ¢ h N E ¢vm¥ F E .
p# a d£ è S: p# ¢ tnvan- mk[ z a| g da¢d
B ¥ x a| à t¤ B ¤ R j y¤ j : sj la| b ¤ d aB an- ¡ 7

p# Ï yE k mE v kmla p¢r la¢lta| g an-


B «g £ Ód# B «g Synan- nyna¢B r aman- .
l£ la ¢nm£ ¢ltè S: snka¢d y«¢g
Û yasE ¢ vtan- kmlB ¥ B R v t« ddSR ¡ 8

nar ayN ak] ¢ t| A s| Á ytma| ¢nr £ ß y

150 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 151

svR æ O sE v km¢p Þ vmvE ß y Data .


maya ¢nm n ¶ dy« ¢vm¤ m «h yavt-
e k« bB ¥ ¢ vT tda kblaDR p a¢N : ¡ 9

nÜ yÓmdE tdn¤ ¢vá p¢t| m ¤ h ¤ Þ Ïva|


nÏva c n¥ t v¢t Dat¢r Dam yatE .
p«tW : sm| p# m ¤ ¢ dtW : p# ¢ vS¢° kE t |
vatalya¢Dp ¢vB « p¢r pa¢h r «g at- ¡ 10

151 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 152

53 ¡ D En ¤k a s ¤r − v D : ¡

A t£ Ïy baÚ y| j g ta| ptE Ïvm¤ p E Ï y p¬ g Î f vy« mn«å O m- .


u pE ß y vÏsavnm¤ Ï svE n p# a vtR T a g «g N palnayam- ¡ 1

u p@ mÞ yan¤ g ¤ N W v sE y | mâ Ïp¤ r aD£ S tv p# v ¦ ¢ ä O : .


g «æ O ap¢r æ O aN k] t E { vt£ N R : tdE v dE v a{ { r B T aÞ tda yt- ¡ 2

kda{ ¢p r amE N sm| vnaÓtE vn¢½ y| v£ ß y c r n- s¤ K E n .


½ £ damnam" : Þ vsK Þ y vac a m«dadg a DE n ¤ k kann| Ïvm- ¡ 3

u ä O altal£ ¢nvh E Ïvd^ À Ïya blE n D¥ t E { T blE n d«×yaR m - .


m¦ d ^ : K r à a×yptÏp¤ r Þ tat- P l«Ïkr « DE n ¤ k danv«{ ¢p ¡ 4

sm¤ ï t« DW n ¤ k palnE { h | kT | vD| DW n ¤ k mï k[ v E R .


i t£ v mÏva D# ¤ v mg # j E n s¤ r ¬ G y«¼ ar mj £ G nÞ Ïvm- ¡ 5

td£ y B ¦ Ï yan¢p j Ø b¤ k ÏvE n «pag ta− ng # j s| y ¤ t Þ Ïvm- .


j Ø b¥ P lan£ v tda ¢nr aÞ T Þ talE x ¤ K E l n- B g v¢° r aÞ T : ¡ 6

¢v¢nG " ¢ t ÏvÙ yT j Ø b¤ k ¬ G | snamkÏvadQ v â N Þ tdan£ m- .

152 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 153

B yak[ l « j Ø b¤ k namDE y | ½ ¤ ¢ t p# ¢ s¼ | Û y¢DtE ¢ t mÓyE ¡ 7

tvavtar Þ y P l| m¤ r ar E s| j atmï E ¢ t s¤ r W n ¤ R t Þ Ïvm- .


sÏy| P l| j at¢mh E ¢ t h as£ balW : sm| talP laÓyB ¤ | À T a: ¡ 8

mD¤ d # v * ¤ ¢ Ót b¦ h ¢Ót ta¢n P la¢n mE d «B r B ¦ ¢ Ót B ¤ À Ïva .


t¦ Ô tW à è Ô tW B R v n| P l¬ G | vh ¢ì r ag a: K l¤ balkW Þ Ïvm- ¡ 9

h t« h t« DE n ¤ k i Ïy¤ p E Ï y P laÓyd¢ì mR D ¤ r a¢N l«kW : .


j yE ¢ t j £ vE ¢ t n¤ t « ¢vB « Ïv| mâ Ïp¤ r aD£ á r pa¢h r «g at- ¡ 10

153 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 154

54 ¡ y m ¤n a » d E k a ¢ l y : ¡

ÏvÏsE v «Ïk: s¬ B ¢r naR m p¥ v R |


ka¢lÓï Ót¹ aR d SaÖ d| tpÞ yn- .
m£ nv# a tE Þ nE h van- B «g l«lE
taß yR | saX adW X tag # E kda¢c t- ¡ 1

Ïv¹ ah | t| sX ¤ D | t¦ X s¥ n ¤ |
m£ n| k¢· Ç j X t| lX yn- s: .
tÔ t¢à ä O E SÔ tvanæ O c E ä v|
j Ót¥ n - B «³ a j £ ¢vt| c a¢p m«³ a ¡ 2

t¢Þ mn- kalE ka¢ly: ß vE l dpaR t -


spaR r atE : k¢Ú pt| B ag mÜ nn- .
tE n @ «Dat- ÏvÏpdaØ B «j B aj a
pX ¢X Ô t: tê ¤ r ap| py«{ g at- ¡ 3

G «r E t¢Þ mn- s¥ r j an£ r vasE


t£ r E v¦ X a ¢vX ta: ß vE l vE g at- .
p¢X v# a ta: pE t ¤ r B # E ptÓt:
kaâ Î yad# R | ÏvÓmnÞ tE n j atm- ¡ 4

154 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 155

kalE t¢Þ m° E k da s£ r pa¢N |


m¤ À ÏvayatE yam¤ n | kannaÓtm- .
ÏvÙ y¤ ê am g # £ Ý m B £ Ý m«Ý mtÔ ta
g « g «pala Û ya¢pbn- ß vE l t«ym- ¡ 5

nÜ yÇ j £ van- ¢vÅ y¤ t an- ß matlE tan-


¢vá an- pÜ y° Å y¤ t Ïv| dyad# R : .
p# a Ô y«paÓt| j £ vyama¢sT d# a kq
p£ y¥ x aØ B « v¢x R ¢ B : ½ £ kz aX W : ¡ 6

¢k| ¢k| j at« h x R v x aR ¢ tr E k :


svaR | g E ¢ Ý vÏy¤ ¢ ÏT ta g «ps| G a: .
è ¾ - v ag # E Ïva| ÏvÏk] t | t¢¹ dÓt:
Ïvama¢l| g n- è ¾ nana p# B ava: ¡ 7

g avà W v | lÖ Dj £ va: X N E n
Þ P £ tanÓdaÞ Ïva| c è ¾ - v a p¤ r Þ tat- .
d# a g avv# ¤ : svR t « h x R b aÝ p|
Û yam¤ · ÓÏy« mÓdm¤ ï ¢° nada: ¡ 8

r «ma· «{ y| svR t « n: Sr £ r E

155 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 156

B ¥ y Þ yÓt: ka¢c danÓdm¥ Å C aR .


A aà y«I { y| ß vE l vE g « m¤ k [ Ó dE −
Ïy¤ ³ « g «pW : n¢Ódt« v¢Ódt«{ B ¥ : ¡ 9

e v| B ³ aÓm¤ ³ j £ van¢p Ïv|


m¤ Â Dapa| g W : A Þ tr «g a| Þ tn«¢x .
taè Â B ¥ t Þ P £ t kaâ Î y B ¥ m a
r «g aÏpaya vay¤ g E h a¢DnaT ¡ 10

156 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 157

55 ¡ k a ¢ l y − m d Rn m - ¡

A T va¢r ¢N G «r tr | P ¢N n| p# ¢ tvar ¢yt¤ | k] t D£ B R g vn- .


d# ^ t ma¢r T t£ r g n£ ptâ | ¢vx maâ tS«¢x t pN R c ym- ¡ 1

A ¢Dâ / pdaØ b¤ â h E N c t| nvpÚ lv t¤ Ú y mn«å O â c a .


» dva¢r ¢N do r tr | Óypt: p¢r G ¥ ¢ N R t G «r tr | g g N E ¡ 2

B ¤ v næ O y B ar B ¦ t « B vt« g ¤ â B ar ¢vk¢Ø p ¢vj ¦ ¢ Ø B j la .


p¢r mÇ j y¢t Þ m Dn¤ Ü Stk| t¢z n£ J ¢z ¢t Þ P [ z G «x vt£ ¡ 3

A T ¢dX ¤ ¢ v¢dX ¤ p¢r X ¤ ¢ B t B # ¢ mt«dr va¢r ¢nnadB r W : .


u dkad^ d g ad^ r g a¢Dp¢t− Þ Ïvd¤ p aÓtmSaÓtâ x a{ ÓDmna: ¡ 4

P N S¦ | g sh * ¢v¢nÞ s¦ m r Ç vld¢Â nkN «g # ¢ vx aØ b¤ D r m- .


p¤ r t: P ¢N n| sml«kyT a bh ¤ S ¦ | ¢ g N m| j n SW l ¢mv ¡ 5

Ç vld¢X p¢r X r d^ g # ¢ vx : á sn«Ý mB r : s mh aB ¤ j g : .


p¢r dÜ y B vÓtmnÓtbl| smvE ¾ ydÞ P [ z c E ¾ mh « ¡ 6

A ¢vl«À y B vÓtmT ak[ ¢ ltE tz g a¢m¢n balkDE n ¤ g N E .

157 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 158

v# j g E h tlE { Ô y¢n¢mä O St| sm¤ d £ ß y g ta ym¤ n a| pS¤ p a: ¡ 7

A ¢K lE x ¤ ¢vB « B vd£ ydSa| A vl«À y ¢j h as¤ x ¤ j £ vB r m- .


P ¢N bÓDnmaS¤ ¢vm¤ Å y j vat- u dg Ø yt h asj ¤ x a B vta ¡ 8

A ¢Dâ / tt: P ¢N r aj P N an- nn¦ t E B vta m¦ d ^ p adâ c a .


kl¢S¢w t n¥ p ¤ r m| j ¤ ¢ mlt- kr k| k N s| k [ l s| À v¢N tm- ¡ 9

j ¶ x ¤ : pS¤ p aÞ t¤ t ¤ x ¤ m ¤ R n y« vv¦ x ¤ : k[ s ¤ m a¢n s¤ r E Ó d# g N a: .


Ïv¢y n¦ Ï y¢t maâ tg E h ptE p¢r pa¢h s ma| ÏvmdaÓt g dat- ¡ 10

158 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 159

56 ¡ k a¢l y A n ¤g #h : ¡

â ¢c r k¢Ø pt k[ Î f lmÎ f l: s¤ ¢ c r m£ S nn¢tR T p° g E .


A mr ta¢f t d^ Ó d^ ¢ B s¤ Ó dr m- ¢vy¢t g ay¢t dW v ty¬ vtE ¡ 1

nm¢t yï dm¤ Ý y ¢Sr « h r E p¢r ¢vh ay td^ ° tm¤ ° tm- .


p¢r mT n- pdp| k â h a ¢c r | Û yh r T a: kr tal mn«h r m- ¡ 2

ÏvdvB Â n ¢vB ¤ Â n P N ag N E g ¢ltS«¢N t S«¢N tpaT ¢s .


P ¢N ptavvs£ d¢t s° ta: tdblaÞ tv maDv pady«: ¡ 3

A ¢y p¤ r W v ¢c r ay p¢r ½ ¤ t Ïvdn¤ B av ¢vl£ n ¶ d« ¢h ta: .


m¤ ¢ n¢B r Ô ynvaÔ ypT W : Þ tvW : n¤ n ¤ v ¤ r £ S B vÓt− my¢Óæ O tm- ¡ 4

P ¢N vD¥ j n B ¢³ ¢vl«kn p# ¢ vkst- kâ N ak[ l c E t sa .


P ¢N p¢t− B R v ta{ Å y¤ t j £ ¢vt: Ïv¢y sm¢pR t m¥ ¢ tR r vanmt- ¡ 5

r mN k| v# j va¢r ¢D mÒ yg | P ¢N ¢r p¤ n R kr «¢t ¢vr «¢Dtam- .


i ¢t B v¹ c naÓy¢t manyn- P ¢N p¢t− ¢nR r g a d^ r g W : smm- ¡ 6

P ¢N vD¥ j n dä O m¢N v# j Ç v¢lth ar d^ k \ l ¢vB ¥ ¢ x t: .

159 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 160

tz g tW : p# m da½ ¤ ¢ v¢m¢½ tW : smg T a: Þ vj nW − ¢dR v savD¬ ¡ 7

¢n¢Sp¤ n Þ tmsa v# j m¢Ódr | v# ¢ j t¤ m X m e v j n«Ïkr E .


Þ v¢p¢t tæ O B vÅ c r N a½ yE dvk] S an¤ r â ÓD smÓtt: ¡ 8

p# b ¤ ¢ DtanT paly palyE Ï y¤ d ydatR r van- pS¤ p alkan- .


A ¢vt¤ m aS¤ ppaT mh anl| ¢k¢mh ¢c æ O my| K l¤ tE m¤ K m- ¡ 9

¢S¢K ¢n vN R t e v ¢h p£ tta p¢r lsÏyD¤ n a ¢@ yyaÔ ys¬ .


i ¢t n¤ t : pS¤ p W − m¤ R ¢ dtW − ¢vR B « h r h r E d^ ¢ r tW : sh mE g dan- ¡ 10

160 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 161

57 ¡ p #l Ø b a s ¤r − v D : ¡

r amsK À va¢p ¢dnE kamd B g vn- g t« B van- ¢v¢pnm- .


s¥ n ¤ ¢ B r ¢p g «pana| DE n ¤ ¢ B r ¢B s| v ¦ t « ls¹ E x : ¡ 1

sÓdSR y n- blay Þ vW r | b¦ Ó davn¢½ y| ¢vmlam- .


kaÎ f £ r W : sh balW − B aR Î f £ r kmag m« vz | @ £ f n- ¡ 2

tavä O avk ¢nDnÞ p¦ h yal¤ : g «pm¥ ¢ tR r dyal¤ : .


dW Ï y: p# l Ø bnama p# l Ø bbah ¤ | B vÓtmapE d E ¡ 3

j an° Ô y¢vj an¢° v tE n sm| ¢nb¼ s¬ h adR : .


vz ¢nkz E pz ¤ p S¤ p Û yab¼ | ¹ | ¹ y¤ ¼ mar Ö Da: ¡ 4

g «pan- ¢vB Ç y tÓvn- s| G | blB d# k | B vÏkm¢p .


ÏvdQ blB £ t| dW Ï y| Ïvë lg t mÓvmÓyT a B g vn- ¡ 5

k¢Ú pt ¢vj E t ¦ v h nE smr E pr y¥ T g | Þ vd¢yttr m- .


½ £ damanmDÏT a: pr a¢j t« B ³ dasta| p# T yn- ¡ 6

e v| bh ¤ x ¤ ¢vB ¥ m n- balE x ¤ vh Ïs¤ va/ manE x ¤ .

161 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 162

r am¢v¢j t: p# l Ø b« j h ar t| do r t« B vì £ Ïya ¡ 7

Ïvê ¥ r | g myÓt| t| è ¾ - v a h ¢l¢n ¢v¢h t g ¢r mB r E .


dW Ï y: Þ vã pmag aï d# o p at- s ¢h bl«{ ¢p c ¢kt«{ B ¥ t - ¡ 8

u Å c tya dW Ï ytn«Þ ÏvÓm¤ K | A al«À y do r t« r am: .


¢vg tB y« è F m¤ ¾ Y a B ¦ S d^ ¾ | sp¢d ¢p¾ vanE n m- ¡ 9

h Ïva danvv£ r | p# a Ô t| blma¢l¢l| ¢ g T pE # Ø N a .


tav¢Ómlt«y¤ R v y«: ¢Sr ¢s k] t a p¤ Ý pv¦ ¢ ¾ r mr g N W : ¡ 10

A alØ b« B ¤ v nana| p# a lØ b| ¢nDnmE v | A ar c yn- .


kal| ¢vh ay sï « l«lØ bâ c E h r E h r E : À lE S an- ¡ 11

162 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 163

58 ¡ d av a¢Â n −m «X ¡

Ïv¢y ¢vh r N l«lE bal j alW : p# l Ø b


p# m T ns¢vlØ bE DE n v: Þ vW r c ar a: .
t¦ N k[ t ¤ k ¢n¢v¾ a do r do r | c r ÓÏy:
¢km¢p ¢v¢pnmW x £ kaÁ ym£ x a| bB ¥ v ¤ : ¡ 1

A n¢Dg t ¢ndaG @ ¬ yR b¦ Ó davnaÓtat-


b¢h ¢r dm¤ p yata: kann| DE n vÞ ta: .
tv ¢vr h ¢vx Î N a U Ý mlg # £ Ý mtap
p# s r ¢vsr d| B Þ yak[ l a Þ t| B map¤ : ¡ 2

tdn¤ sh sh ayW d o R r m¢ÓvÝ y S¬ r E


g ¢lt sr ¢N m¤ w ar Î y sw at K E d m- .
pS¤ k [ l m¢B v£ ß y ¢X p# m anE t ¤ mar at-
Ïv¢y g tv¢t h £ h £ svR t «{ ¢Â nj R j ¦ Ø B E ¡ 3

sklh ¢r ¢t d£ Ô tE G «r B a| k ar B £ mE
¢S¢K ¢n ¢vh tmag aR A DR d  Da i vataR : .
A h h B ¤ v nbÓD« pa¢h pah £ ¢t svE R
Sr N m¤ p g taÞ Ïva| taph taR r mE k m- ¡ 4

163 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 164

A lmlm¢tB £ Ïya svR t « m£ lyÒ v|


è S¢m¢t tv vac a m£ ¢ltaX E x ¤ tE x ¤ .
À vn¤ dvdh n«{ s¬ k[ æ O m¤ w az v£ sa
sp¢d vv¦ ¢ tr E tE h Ót B aÎ f £ r dE S E ¡ 5

j y j y tv maya kE y m£ SE ¢ t tE x a|
n¤ ¢ t¢B â ¢dt h as« b¼ nana ¢vlas: .
p¤ n r ¢p ¢v¢pnaÓtE p# a c r : paz la¢d
p# s v ¢nkr maæ O g # a / G maR n ¤ B avE ¡ 6

Ïv¢y ¢vm¤ K ¢mv«Å c W : tap B ar | vh Ót|


tv B j nvdÓt: p| k m¤ Å C «x yÓtm- .
tv B ¤ j vd^ d · dQ B ¥ ¢ r tE j : p# v ah |
tpsmymnW x £ yaR m ¤ n E x ¤ Þ T lE x ¤ ¡ 7

tdn¤ j ld j alW : Ïv¹ p¤ Þ t¤ Ú y B a¢B :


¢vksdml ¢vï ¤ t - p£ tvas« ¢vlasW : .
sklB ¤ v n B aj a| h x R d a| vx R v E l a|
¢X ¢tDr k[ h r E x ¤ Þ vW r vas£ Û ynW x £ : ¡ 8

k[ h r tl ¢n¢v¾ | Ïva| g ¢r ¿ | ¢g r £ Ód# :

164 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 165

¢S¢K k[ l nv kE k a kak[ ¢ B : Þ t«æ O kar £ .


Þ P [ z k[ z j kdØ bÞ t«m p¤ Ý paw ¢l| c
p# ¢ vdDdn¤ B E j E dE v g «vDR n «{ s¬ ¡ 9

A T Sr dm¤ p E t a| ta| B vì ³ c Et«


¢vml s¢ll p¥ r a| manyn- kannE x ¤ .
t¦ N mml vnaÓtE c aâ s· ar yn- g a:
pvnp¤ r ptE Ïv| dE ¢ h mE dE h s¬ Á ym- ¡ 10

165 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 166

59 ¡ v EN ¤g a n m - ¡

Ïv¹ p¤ n R v klay k«ml| p# E m d«h n− mSE x m«h nm- .


b# ’ tä v pr ¢c Óm¤ d aÏmk| v£ ß y s| m ¤ m ¤ h ¤ r Óvh | ¢Þ æ O y: ¡ 1

mÓmT «Óm¢T t mansa: @ maä v¢¹ l«knr ta Þ ttÞ tt: .


g «¢pkaÞ tv n sE ¢ h r E h r E kann«pg ¢t− mÔ yh m¤ R K E ¡ 2

¢ng R t E B v¢t dä O è ¾ y: Ïvé tE n mnsa m¦ g E X N a: .


vE N ¤ n ad− m¤ p kÎ yR do r t: Ïv¢¹ las kT ya{ ¢B r E ¢ mr E ¡ 3

kannaÓt− ¢mtvan- B van¢p ¢Þ n DpadptlE mn«r mE .


Û yÏyyak¢lt padma¢Þ T t: p# Ï yp¥ r yt vE N ¤ n a¢lkam- ¡ 4

mar baN D¤ t K E c r £ k[ l | ¢n¢vR k ar pS¤ p ¢X mÎ f lm- .


d# a vN | c è x dam¢p p# B « tavk| Û yj ¢n vE N ¤ k \ ¢ j tm- ¡ 5

vE N ¤ r ÓD# tr la| g ¤ l £ dl| tals| c ¢lt padpÚ lvm- .


t¢ÏÞ T t| tv pr «X mÔ yh « s| ¢ v¢c ÓÏy m¤ m ¤ h ¤ v # R j a| g na: ¡ 6

¢n¢vR S | k B vd| g d¢SR n £ : K E c r £ : K g m¦ g an- pS¥ n ¢p .

166 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 167

ÏvÏpdp# N ¢y kann| c ta: DÓyDÓy¢m¢t nÓvmanyn- ¡ 7

A a¢pbE y mDr am¦ t | kda vE N ¤ B ¤ ³ r sSE x mE k da .


do r t« bt k] t | d^ r aSyE − Ïyak[ l a m¤ h ¤ ¢ r ma: smam¤ h n- ¡ 8

p# Ï yh | c p¤ n ¢r ÏT m| g na: ¢c ä O y«¢n j ¢nta dn¤ g # h at- .


b¼ r ag ¢vvSa: Ïv¢y p# B « ¢nÏymap¤ ¢ r h k] Ï ym¥ F tam- ¡ 9

r ag Þ tavÇ j aytE ¢h Þ vB avan-


m«X «pay« yÏnt: Þ ya° vaÞ yat- .
tasaÓÏvE k | tdQ ¹ y| lÖ Dmas£ −
ì a y| B a y| pa¢h vatalyE S ¡ 10

167 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 168

60 ¡ g «p £v Þ æ Oap h r N m - ¡

mdnat¤ r c E t s«{ Óvh | B vd| ¢ G # ¹ ydaÞ y kaØ yya .


ym¤ n atz s£ ¢Ø n sW k t£ | tr laß y« ¢g ¢r j a| sma¢c R c n- ¡ 1

tv nam kT ar ta: sm| s¤ è S: p# a tâ pag ta nd£ m- .


u ph ar StW r p¥ j yn- d¢yt« nÓds¤ t « B vE ¢ d¢t ¡ 2

i ¢t masm¤ p a¢h t v# t a: tr laX £ − r ¢B v£ ß y ta B van- .


kâ N a m¦ d ^ l « nd£ tz | smyas£ ä O dn¤ g # h E Å C ya ¡ 3

¢nymav¢st¬ ¢nj aØ br | tz s£ mÓyvm¤ Å y taÞ tda .


ym¤ n aj l K E l nak[ l a: p¤ r tÞ Ïvamvl«À y l¢Ç j ta: ¡ 4

æ O pya n¢mtannaÞ vT « v¢ntaÞ vØ br j alm¢ÓtkE .


¢n¢h t| p¢r g ¦ / B ¥ â h « ¢vz p| Ïv| tr sa{ ¢Dã F van- ¡ 5

i h tavd^ p E Ï y n£ yta| vsn| v: s¤ è S« yT ayT m- .


i ¢t nmR m¦ d ^ ¢ Þ mtE Ïv¢y b# ¤ v ¢t Û yam¤ m ¤ h E vD¥ j nW : ¡ 6

A ¢y j £ v ¢c r | ¢kS«r nÞ tv das£ − r vS£ kr «¢x ¢km- .

168 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 169

p# ¢ dSaØ br − mØ b¤ j E X N E Ï y¤ ¢ dtÞ Ïv| ¢Þ mtmE v dä O van- ¡ 7

A ¢Dâ / tz | k] t aw l£ : p¢r S¤ ¼ a: Þ vg t£ : ¢nr £ ß y ta: .


vsnaÓy¢K laÓyn¤ g # h | p¤ n r E v | ¢g r mÔ yda m¤ d a ¡ 8

¢v¢dt| nn¤ v« mn£ ¢x t| v¢dtar ¢Þ Ïvh y«Â ym¤ ä O r m- .


ym¤ n a p¤ ¢ lnE sc ¢Ód# k a: X N da i ÏyblaÞ Ïvm¥ ¢ c van- ¡ 9

u pkÎ yR B vÓm¤ K Å y¤ t | mD¤ ¢ nÝ y¢Ód vc « m¦ g £ è S: .


p# N yad¢y v£ ß y v£ ß y tE vdnaÖ j | SnkW g ¦ h | g ta: ¡ 10

i ¢t nÓvn¤ g ¦ / vÚ lv£ : ¢v¢pnaÓtE x ¤ p¤ r E v s| c r n- .


kâ N a¢S¢Sr « h r E h r Ïvr ya mE sklamyav¢lm- ¡ 11

169 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 170

61 ¡ ¢ v p # − p Ï n £ − A n ¤g #h : ¡

ttà b¦ Ó davnt«{ ¢tdo r t«


vn| g tÞ Ïv| K l¤ g «pg «k[ l W : .
¶ dÓtr E B ³ tr ¢¹ j a| g na
kdØ bkan¤ g # h N ag # h | vh n- ¡ 1

tt« ¢nr £ ß yaSr N E vnaÓtr E


¢kS«r l«k| X ¤ ¢ Dt| t¦ x ak[ l m- .
A do r t« yå O pr an- ¢¹ j an- p# ¢ t
Û ysj R y « d£ ¢d¢vyac nay tan- ¡ 2

g tE Ý vT « tE Ý v¢B Day tE { ¢B Da|


k[ m ar kE Ý v«dn ya¢c x ¤ p# B « .
½ ¤ ¢ t¢Þ T r a A Ô y¢B ¢nÓy¤ : A ½ ¤ ¢ t|
n ¢k¢· do c ¤ à mh £ s¤ r «ä O ma: ¡ 3

A nadr at- ¢K ° ¢Dy« ¢h balka:


smayy¤ − y¤ R ³ ¢md| ¢h yÇ vs¤ .
¢c r adB ³ a: K l¤ tE mh £ s¤ r a:
kT | ¢h B ³ | Ïv¢y tW : smÔ yR t E ¡ 4

170 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 171

¢nvE d yÒ v| g ¦ ¢ h N £ j nay ma|


¢dSE y ¤ r ° | kâ N ak[ l a i ma: .
i ¢t ¢Þ mtad# R | B vtE ¢ r ta g taÞ tE −
dar ka dar j n| yya¢c r E ¡ 5

g ¦ h £ tna¢Ø n Ïv¢y s| B # m ak[ l a:


c t¤ ¢ vR D | B «Ç yr s| p# g ¦ / ta: .
¢c r | D¦ t ÏvÏp# ¢ vl«knag # h a:
Þ vkW ¢ nR â ¼ a{ ¢p t¥ N R m ayy¤ : ¡ 6

¢vl«l¢pÉ Å C | ¢c k[ r E kp«ly«:
sm¤ Ú lsÏk[ Î f l mad# R m £ ¢X tE .
¢nDay bah ¤ | s¤ ¶ d| ss£ m¢n
¢Þ T t| B vÓt| sml«kyÓt ta: ¡ 7

tda c ka¢c t- Ïvd^ p ag m«ï ta


g ¦ h £ t h Þ ta d¢ytE n yÇ vna .
tdW v s| ¢ c ÓÏy B vÓtm| j sa
¢vvE S kW v Ú y mh « k] ¢ tÓys¬ ¡ 8

A aday B «Ç yaÓyn¤ g ¦ / ta: p¤ n :

171 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 172

Ïvd| g s| g Þ p¦ h y«Ç J t£ g ¦ R h m- .
¢vl«À y yå O ay ¢vsj R y n- i ma−
à kT R B t_ R n ¢p taÞ vg h R N an- ¡ 9

¢nã Ô y d«x | ¢nj m| g na j nE


¢vl«À y B ¢³ | c p¤ n ¢vR c a¢r ¢B : .
p# b ¤ ¼ tä vW Þ Ïvm¢B ¾ ¤ t « ¢¹ j W :
mâ Ïp¤ r aD£ S ¢nâ ¢ÓD mE g dan- ¡ 10

172 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 173

62 ¡ g « v ¼ Rn − b ¢ l : ¡

kda¢c é «palan- ¢v¢h t mK sØ B ar ¢vB van-


¢nr £ ß y Ïv| S¬ r E mG vmd m¤ Ò ¹ | ¢ st¤ m na: .
¢vj an° Ô yE t an- ¢vny m¦ d ^ nÓda¢d pS¤ p an-
A p¦ Å C : k« va{ y| j nk B vtam¤ ï m i ¢t ¡ 1

bB ax E nÓdÞ Ïva| s¤ t nn¤ ¢vDE y « mG vt«


mK « vx E R vx E R s¤ K y¢t s vx E R N p¦ ¢ T v£ m- .
n¦ N a| vx aR y ä O | ¢n¢K lm¤ p j £ Û y| m¢h tlE
¢vSE x adÞ mak| t¦ N s¢llj £ va ¢h pSv: ¡ 2

i ¢t ½ ¤ Ï va vac | ¢pt¤ r ¢y B vanah sr s|


¢Dg E t ° « sÏy| mG vj ¢nta v¦ ¢ ¾ ¢r ¢t yt- .
A è ¾ | j £ vana| s¦ j ¢t K l¤ v¦ ¢ ¾ | sm¤ ¢ c ta|
mh ar Î yE v¦ X a: ¢k¢mv b¢l¢mÓd# a y ddtE ¡ 3

i d| tavÏsÏy| y¢dh pSv« n: k[ l Dn|


tdaj £ Û yayas¬ b¢lr c lB æ O E R sm¤ ¢ c t: .
s¤ r E × y«{ Ô y¤ Ï k] ¾ a nn¤ Dr ¢N dE v a: ¢X ¢ttlE
ttÞ tE { Ô yar aÒ ya i ¢t j g ¢dT Ïv| ¢nj j nan- ¡ 4

173 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 174

B v¹ ac m- ½ ¤ Ï va bh ¤ m ¢ty¤ t aÞ tE { ¢p pS¤ p a:
¢¹ j E Ó d# a nc R Ó t« b¢lmdd^ â Å c W : ¢X ¢tB ¦ t E .
Û yD¤ : p# a d¢X Î y| s¤ B ¦ S mnm° adr y¤ t a−
Þ ÏvmadÜ SW l aÏma b¢lm¢K lmaB £ r p¤ r t: ¡ 5

A v«c à W v | tan- ¢k¢mh ¢vtT | mE ¢ng ¢dt|


¢g r £ Ód# « nÓvE x Þ vb¢lm¤ p B ¤ | ³ E Þ vvp¤ x a .
A y| g «æ O « g «æ O ¢¹ ¢x c k[ ¢ ptE r ¢X t¤ m l|
smÞ ta¢nÏy¤ ³ a j ¶ x ¤ r ¢K la g «k[ l j ¤ x : ¡ 6

p¢r p# £ ta yata: K l¤ B vd^ p E t a v# j j ¤ x «


v# j | yavä O av¢° j mK ¢vB | g | ¢nSmyn- .
B vÓt| j an° Ô y¢Dk r j sa{ { @ aÓt¶ dy«
n sE h E dE v E Ó d# Þ Ïvd^ p r ¢c taÏm«° ¢tr ¢p ¡ 7

mn¤ Ý yÏv| yat« mD¤ ¢ B d¢p dE v E Ý v¢vny|


¢vDä O E c E ° ¾ ¢Þ æ O dSsdsa| k«{ ¢p m¢h ma .
ttà Ò v| ¢ sÝ yE pS¤ p h tkÞ y ¢½ y¢m¢t
p# v ¦ ä O Þ Ïva| j E t ¤ | s ¢kl mG va d^ m R d ¢n¢D: ¡ 8

Ïvdavas| h Ót¤ | p# l yj ldanØ br B ¤ ¢ v

174 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 175

p# ¢ h Î vn- ¢bB # a N : k[ ¢ lSmymB # E B g mn: .


p# t Þ T E { ÓyW r ÓtdR h n mâ daï W ¢ vR h ¢st«
B vÓmaya nW v ¢æ O B ¤ v nptE m«h y¢tkm- ¡ 9

s¤ r E Ó d# : @ [ ¼ à E t - ¢¹ j kâ N ya SW l k] p ya{ −
Ô ynat| k «{ Þ mak| ¢nyt i ¢t ¢vá aÞ y pS¤ p an- .
A h « ¢k° ayat« ¢g ¢r ¢B ¢d¢t s| ¢ c ÓÏy ¢nvsn-
mâ é E h aD£ S p# N ¤ d m¤ r vW ¢ r n- mm g dan- ¡ 10

175 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 176

63 ¡ g « v ¼ Rn − u ¼ a r N m - ¡

dè ¢Sr E ¢kl tÏX N mX t


Þ t¢nt j ¦ ¢ Ø B t k¢Ø pt ¢dÀ tz a: .
s¤ x mya B vd| g t¤ l a| g ta
v# j pd«p¢r va¢r Dr aÞ Ïvya ¡ 1

¢vp¤ l kr k¢m½ W Þ t«y Dar a ¢npatW :


¢d¢S ¢d¢S pS¤ p ana| mÎ f lE dÎ f Y manE .
k[ ¢ pt h ¢r k] t a° : pa¢h pah £ ¢t tE x a|
vc nm¢j t S¦ Î vn- ma ¢bB £ tE Ï yB aN £ : ¡ 2

k[ l i h K l¤ g «æ O « dW v t| g «æ O Sæ O «:
¢vh ¢t¢mh s â ÓÒ yat- k« n¤ v: s| S y«{ ¢Þ mn- .
i ¢t sh ¢st vad£ dE v g «vDR n a¢d# |
Ïv¢r tm¤ d m¤ m ¥ l « m¥ l t« bald«×yaR m - ¡ 3

tdn¤ ¢g ¢r vr Þ y p# « dQ D ¦ t Þ yaÞ y tavt-


¢sk¢tlm¦ d ^ d E S E do r t« va¢r tapE .
p¢r kr p¢r ¢m½ an- DE n ¤ g «panDÞ tat-
u p¢ndDdDÏT a h Þ tpî E n SW l m- ¡ 4

176 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 177

B v¢t ¢vD¦ t SW l E ba¢lka¢B vR y Þ yW :


A ¢p ¢v¢h t ¢vlas| kE ¢ l lapa¢d l«lE .
s¢vD ¢m¢lt DE n ¥ r E k h Þ tE n kÎ f ¥ −
y¢t s¢t pS¤ p alaÞ t«x mW x Ót svE R ¡ 5

A ¢t mh an- ¢g ¢r r E x t¤ vamkE kr sr «â ¢h t| Dr tE ¢ c r m- .
¢k¢mdmdQ B ¤ t m¢d# b l| ¢Óv¢t Ïvdvl«¢k¢B r ak¢T g «pkW : ¡ 6

A h h Da¾ Y R m m¤ Ý y vz «¢g R ¢ r | Û y¢T t bah ¤ r savvr «pyE t - .


i ¢t h ¢r Þ Ïv¢y b¼ ¢vg h R N « ¢dvssÔ tkm¤ g # m vx R y t- ¡ 7

A c l¢t Ïv¢y dE v pdaÏpd| g ¢lt svR j lE c G n«Ïkr E .


A p¶ tE mâ ta mâ ta| p¢tÞ Ïvd¢B S| ¢ ktD£ : sm¤ p ad# v t- ¡ 8

Smm¤ p E y ¤ ¢ x vx R B r E tda pS¤ p DE n ¤ k [ l E c ¢v¢ng R t E .


B ¤ ¢ v ¢vB « sm¤ p a¢h t B ¥ D r : p# m ¤ ¢ dtW : pS¤ p W : p¢r r E ¢ B x E ¡ 9

Dr ¢N mE v p¤ r a D¦ t van¢s ¢X ¢tDr «¼ r N E tv k: ½ m: .
i ¢t n¤ t ¢Þ æ O dSW : kmlaptE g ¤ â p¤ r aly paly ma| g dat- ¡ 10

177 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 178

64 ¡ g « ¢ v Ó d a ¢ B x Ek : ¡

A al«À y SW l «¼ r N a¢d ã p| p# B avm¤ Å c W Þ tv g «pl«ka: .


¢vá E á r | Ïvam¢B mÏy ¢vá E nÓd| B vÇ j atkmÓvp¦ Å C n- ¡ 1

g g «I ¢ dt« ¢ng R ¢ dt« ¢nj ay vg aR y tatE n tv p# B av: .


p¥ v aR ¢ DkÞ ÏvÙ yn¤ r ag e x amW ¢ D¾ tav¹ h ¤ m an B ar : ¡ 2

tt«{ vman«¢dt tä vb«D: s¤ r a¢Dr aj : sh ¢dÛ yg Û ya .


u pE Ï y t¤ ¾ av s n¾ g vR : Þ p¦ ¾ - v a pdaÖ j | m¢N m¬ ¢lna tE ¡ 3

Þ nE h Þ n¤ t W Þ Ïva| s¤ r ¢B : py«¢B : g «¢vÓd nama| ¢ ktm×y¢x · t- .


e E r avt«pa¶ t ¢dÛ y g | g a paT «¢B ¢r Ód# « { ¢p c j ath x R : ¡ 4

j g t- æ O yE S E Ïv¢y g «k[ l E S E tT a{ ¢B ¢x ³ E s¢t g «pvaz : .


nakE { ¢p vW k [ Î Z pdE { Ô yl×ya| ¢½ y| p# p E d E B vt: p# B avat- ¡ 5

kda¢c dÓtyR m ¤ n | p# B atE Þ nayn- ¢pta vaâ N p¥ â x E N .


n£ tÞ tmanE t ¤ mg a: p¤ r £ | Ï v| ta| vaâ N £ | kar N mÏyR ã p: ¡ 6

ssØ B # m | tE n j la¢DpE n p# p ¥ ¢ j tÞ Ïv| p# ¢ tg ¦ / tatm- .

178 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 179

u pag tÞ tÏX N maÏmg E h | ¢pta{ vdä O Å c ¢r t| ¢nj E × y: ¡ 7

h ¢r | ¢v¢n¢à Ïy B vÓtmE t an- B vÏpdal«kn b¼ t¦ Ý N an- .


¢nr £ ß y ¢vÝ N « pr m| pd| tdQ d^ r apmÓyW Þ Ïvmd£ è SÞ tan- ¡ 8

Þ P [ r Ïpr anÓd r sp# v ah p# p ¥ N R kW v Ú y mh apy«D¬ .


¢c r | ¢nm na: K l¤ g «ps| G a: ÏvyW v B ¥ m n- p¤ n â dQ D ¦ t aÞ tE ¡ 9

kr bdr vdE v | dE v k[ æ O avtar E


¢nj pdmnvaÔ y| d¢SR t | B ¢³ B aj am- .
t¢dh pS¤ p ã p£ Ïv| ¢h saX at- pr aÏma
pvn p¤ r ¢nva¢sn- pa¢h mamamyE × y: ¡ 10

179 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 180

65 ¡ g «p £n a| B g v Ï s m £p g m n m - ¡

g «p£ j nay k¢T t| ¢nymavsanE


mar «Ïsv| ÏvmT saD¢yt¤ | p# v ¦ ä O : .
saÓd# E N c aÓd# m h sa ¢S¢Sr £ k] t aSE
p# a p¥ r y« m¤ r ¢lka| ym¤ n avnaÓtE ¡ 1

s| m ¥ Å C R n a¢B â ¢dt Þ vr mÎ f la¢B :


s| m ¥ Å C R y Ótm¢K l| B ¤ v naÓtr alm- .
Ïv¹ E N ¤ n adm¤ p kÎ yR ¢vB « tâ Î y:
tä O aè S| km¢p ¢c ä O ¢vm«h map¤ : ¡ 2

ta g E h k] Ï y ¢nr taÞ tny p# s ³ a:


kaÓt«psE v n pr aà sr «â h aß y: .
svR | ¢vs¦ Ç y m¤ r l£ r v m«¢h taÞ tE
kaÓtar dE S m¢y kaÓttn« smE t a: ¡ 3

ka¢à ¢° j a| g p¢r B ¥ x N madDana


vE N ¤ p # N adm¤ p kÎ yR k] t aDR B ¥ x a: .
Ïvamag ta nn¤ tT W v ¢vB ¥ ¢ x ta×y:
ta e v s| â â ¢c r E tv l«c nay ¡ 4

180 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 181

h ar | ¢ntØ bB ¤ ¢ v kac n Dar yÓt£


ka· £ · kÎ Z B ¤ ¢ v dE v smag ta Ïvam- .
h a¢r ÏvmaÏm j G nÞ y m¤ k [ Ó d t¤ × y|
Û y³ | bB ax i v m¤ Â Dm¤ K £ ¢vSE x at- ¡ 5

ka¢c Ïk[ c E p¤ n r s¢Ç j t k· ¤ l £ ka


Û yam«h t: pr vD¥ ¢ B r lß ymaN a .
Ïvamayy¬ ¢nâ pm p# N ya¢tB ar
r aÇ ya¢B x E k ¢vDyE klS£ Dr E v ¡ 6

ka¢à dQ g ¦ h at- ¢kl ¢nr E t ¤ m par yÓÏy:


ÏvamE v dE v ¶ dyE s¤ è F | ¢vB aÛ y .
dE h | ¢vD¥ y pr ¢c Ïs¤ K ã pmE k |
Ïvama¢vSn- pr ¢mma nn¤ DÓyDÓya: ¡ 7

j ar aÏmna n pr maÏmtya Þ mr ÓÏy«


nay«I g ta: pr mh | s g ¢t| X N E n .
t| Ïva| p# k aS pr maÏmtn¤ | kT ¢· t-
¢c ä O E vh ° m¦ t − m½ m− mÜ n¤ v £ y ¡ 8

A ×yag ta¢B r ¢B t« v# j s¤ Ó dr £ ¢B :

181 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 182

m¤ Â D¢Þ mtad# R vdn: kâ N avl«k£ .


¢nÞ s£ m ka¢Ót j l¢DÞ ÏvmvE ß ymaN «
¢vá W k ¶ ï h r mE pr mE S r «g an- ¡ 9

182 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 183

66 ¡ g «p £j n aý ad n m - ¡

u pyatana| s¤ è Sa| k[ s ¤ m ay¤ D baN pat ¢vvSanam- .


A ¢B va¢É Å C t| ¢vDat¤ | k] t m¢tr ¢pta j g aT vam¢mv ¡ 1

g g ng t| m¤ ¢ n¢nvh | ½ av¢yt¤ | j ¢g T k[ l vD¥ DmR m - .


DØ yR | K l¤ tE vc n| kmR t ¤ n« ¢nmR l Þ y ¢vá aÞ ym- ¡ 2

A akÎ yR tE p# t £ pa| vaN £ mE N £ è S: pr | d £ na: .


ma ma kâ N a¢sÓD« p¢r Ïyj E Ï y¢t¢c r | ¢vlE p ¤ Þ ta: ¡ 3

tasa| â ¢dtW l R ¢ ptW : kâ N ak[ l mans« m¤ r ar E Ïvm- .


ta¢B : sm| p# v ¦ ä O « ym¤ n ap¤ ¢ lnE x ¤ kamm¢B r Ót¤ m - ¡ 4

c Ód# k r Þ yÓd lsÏs¤ Ó dr ym¤ n a tz aÓt v£ T £ x ¤ .


g «p£ j n«ä O r £ yW r apa¢dt s| Þ tr « Óyx £ dÞ Ïvm- ¡ 5

s¤ m D¤ r nmaR l pnW : kr s| g # h N W à c ¤ Ø bn«Ú lasW : .


g aF a¢l| g n s| g W Þ Ïvm| g nal«k mak[ l £ c k] x E ¡ 6

vas«h r N ¢dnE y¹ as« h r N | p# ¢ t½ ¤ t | tasam- .

183 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 184

td¢p ¢vB « r s¢vvSÞ vaÓtana| kaÓts¤ B # ¤ v amdda: ¡ 7

kÓd¢lt G mR l E S | k[ Ó d m¦ d ^ Þ mE r vÀ æ O paT «j m- .
nÓds¤ t Ïva| ¢æ O j g t- s¤ Ó dr m¤ p g ¥ / n¢Ódta bala: ¡ 8

¢vr h E Ý v| g ar my: S¦ | g ar myà s| g mE ¢h Ïvm- .


¢ntr am| g ar myÞ tæ O p¤ n : s| g mE { ¢p ¢c æ O ¢mdm- ¡ 9

r aDa t¤ | g py«Dr saD¤ pr £ r Ø B l«l¤ p aÏmanm- .


A ar aDyE B vÓt| pvn p¤ r aD£ S Smy sklg dan- ¡ 10

184 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 185

67 ¡ B g v t : ¢t r «D an m - ¡

Þ P [ r Ïpr anÓd r saÏmkE n Ïvya smasa¢dt B «g l£ la: .


A s£ mmanÓdB r | p# p ° a mh aÓt map¤ m R d mØ b¤ j aß y: ¡ 1

¢nl£ ytE { s¬ m¢y mÙ ymay| r map¢t¢vR á mn«{ ¢B r am: .


i ¢tÞ m svaR : k¢lta¢B mana: ¢nr £ ß y g «¢vÓd ¢tr «¢h t«{ B ¥ : ¡ 2

r aDa¢B Da| tavdj atg vaR m - A ¢t¢p# y a| g «pvD¥ | m¤ r ar E .


B van¤ p aday g t« ¢vdo r | tya sh Þ vW r ¢vh ar kar £ ¡ 3

¢tr «¢h tE { T Ïv¢y j attapa: sm| s mE t a: kmlaytaß y: .


vnE vnE Ïva| p¢r mag R y ÓÏy« ¢vx admap¤ : B g v° par m- ¡ 4

h ac ¥ t h a c Ø pk k¢N R k ar h a m¢Ú lkE mal¢t balvÚ Ú y: .


¢k| v£ ¢X t« n« ¶ dyW k c «r i Ïya¢d taÞ ÏvÏp# v N a ¢vlE p ¤ : ¡ 5

¢nr £ ¢X t«{ y| s¢K p| k j aX : p¤ r « mmE Ï yak[ l malpÓt£ .


Ïva| B avna c X ¤ ¢ x v£ ß y ka¢c ä O ap| sK £ na| ¢¹ g ¤ N £ c kar ¡ 6

Ïvda¢ÏmkaÞ ta ym¤ n atz aÓtE tvan¤ c @ [ : ¢kl c E ¢ ¾ ta¢n .

185 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 186

¢v¢c Ïy B ¥ y «{ ¢p tT W v manaä vya ¢vm¤ ³ a| dè S¤ à r aDam- ¡ 7

tt: sm| ta ¢v¢pnE smÓtaä O m«vtar av¢D mag R y ÓÏy: .


p¤ n ¢vR ¢ m½ a ym¤ n a tz aÓtE B ¦ S | ¢vlE p ¤ à j g ¤ g ¤ R N a| Þ tE ¡ 8

tT a Û yT a s| k [ l mansana| v# j a| g nana| kâ N W k ¢sÓD« .


j g t- æ O y£ m«h n m«h naÏma Ïv| p# a d^ r as£ r ¢y mÓdh as£ ¡ 9

s¢Ód D sÓdSR n maÏmkaÓt| Ïva| v£ ß y tÓÛ y: sh sa tdan£ m- .


¢k| ¢k| n c @ [ : p# m da¢tB ar at- s Ïv| g daÏpaly maâ tE S ¡ 10

186 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 187

68 ¡ g «¢p k an a| p r m aý ad : ¡

tv¢vl«knaé «¢pkaj na: p# m ds| k [ l a: p| k j E X N .


A m¦ t Dar ya s| Ô l¤ t a i v ¢Þ t¢mtta| dD¤ Þ ÏvÏp¤ r «g ta: ¡ 1

tdn¤ kac n ÏvÏkr aØ b¤ j | sp¢d g ¦ ÿ t£ ¢n¢vR S | ¢ ktm- .


G npy«Dr E s| ¢ vDay sa p¤ l ks| v ¦ t a tÞ T ¤ x £ ¢c r m- ¡ 2

tv ¢vB «{ pr a k«ml| B ¤ j | ¢nj g laÓtr E pyR v E ¾ yt- .


g lsm¤ d Q g t| p# a N maâ t| p# ¢ t ¢nâ ÓDt£ va{ ¢t h x ¤ R l a ¡ 3

A pg tæ O pa ka{ ¢p ka¢mn£ tv m¤ K aØ b¤ j aÏp¥ g c ¢vR t m- .


p# ¢ tg ¦ h Ù y t¹ À æ O p| k j E ¢ndDt£ g ta p¥ N R k amtam- ¡ 4

¢vkâ N « vnE s| ¢ vh ay mam- A pg t«{ ¢s ka Ïva¢mh Þ p¦ S E t - .


i ¢t sr «x ya tavdE k ya sj ll«c n| v£ ¢X t« B van- ¡ 5

i ¢t m¤ d a{ { k[ l W v R Ú lv£ j nW : smm¤ p ag t« yam¤ n E tz E .


m¦ d ^ k [ c aØ br W : k¢Ú ptasnE G ¤ s ¦ N B as¤ r E pyR S «B T a: ¡ 6

k¢t¢vDa k] p a kE { ¢p svR t « D¦ t dy«dya: kE ¢ c da¢½ tE .

187 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 188

k¢t¢c d£ è Sa maè SE Ý vp£ Ïy¢B ¢h t« B van- vÚ lv£ j nW : ¡ 7

A ¢y k[ m a¢r ka nW v S| À yta| k¢Z nta m¢y p# E m katr E .


m¢y t¤ c E t s« v«{ n¤ v ¦ ä O yE k] t ¢md| myE Ï y¥ ¢ c van- B van- ¡ 8

A ¢y ¢nSØ yta| j £ vvÚ lB a: ¢p# y tm« j n« nE è S« mm .


t¢dh r Ø yta| r Ø y ya¢mn£ Ý vn¤ p r «D ¢mÏyalp« ¢vB « ¡ 9

i ¢t ¢g r a{ ¢Dk| m«dmE d ^ r W v # R j vD¥ j nW : sakmar mn- .


k¢lt k¬ t¤ k « r as K E l nE g ¤ â p¤ r £ ptE pa¢h ma| g dat- ¡ 10

188 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 189

69 ¡ r as @ £f a ¡

kE S paSD¦ t ¢p¢É Å C ka¢vt¢t s| c lÓmkr k[ Î f lm-


h ar j al vnma¢lka l¢ltm| g r ag G n s¬ r B m- .
p£ tc E l D¦ t ka¢· ka¢· tm¤ d · d| S ¤ m ¢N n¥ p ¤ r m-
r askE ¢ l p¢r B ¥ ¢ x t| tv ¢h ã pm£ S klyamh E ¡ 1

tavdE v k] t mÎ f nE k¢lt k· ¤ l £ k k[ c mÎ f lE
g Î f l«lm¢N k[ Î f lE y¤ v ¢t mÎ f lE { T p¢r mÎ f lE .
A | t r a skl s¤ Ó dr £ y¤ g l¢m¢Ódr ar mN s· r n-
m| j ¤ l a| t dn¤ r askE ¢ lm¢y kw naB sm¤ p adDa: ¡ 2

vas¤ d E v tv B asman¢mh r askE ¢ l r ss¬ r B |


do r t«{ ¢p K l¤ nar dag ¢dtmaklÙ y k[ t ¤ k ak[ l a .
vE x B ¥ x N ¢vlas pE S l ¢vla¢sn£ Stsmav¦ t a
nakt« y¤ g pdag ta ¢vy¢t vE g t«{ T s¤ r mÎ f l£ ¡ 3

vE N ¤ n adk] t tandankl g anr ag g ¢ty«j na


l«B n£ y m¦ d ^ pad pat k] t tal mE l n mn«h r m- .
pa¢N s| À v¢N t k| k N | c m¤ h ¤ r | s l¢Ø bt kr aØ b¤ j m-
½ «¢N ¢bØ bc ldØ br | B j t r askE ¢ l r s f Ø br m- ¡ 4

189 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 190

½ ¼ ya ¢vr ¢c tan¤ g an k] t tar tar mD¤ r Þ vr E


ntR n E { T l¢lta| g h ar l¤ ¢ lta| g h ar m¢N B ¥x N E .
s| m dE n k] t p¤ Ý pvx R m lm¤ ¢ Ómx ¢ê ¢vx da| k[ l m-
¢c ÓmyE Ïv¢y ¢nl£ yman¢mv s| m ¤ m «h svD¥ k [ l m- ¡ 5

¢Þ v° s° tn¤ v Ú lr £ tdn¤ ka{ ¢p nam pS¤ p a| g na


kaÓtm| s mvlØ btE Þ m tv ta¢ÓtB ar m¤ k [ l E X N a .
ka¢c dac ¢lt k[ Ó tla nvpz £ r sar nvs¬ r B |
v· nE n tv s· ¤ c ¤ Ø b B ¤ j m¢· t«â p¤ l ka| k [ r m- ¡ 6

ka{ ¢p g Î f B ¤ ¢ v s¢° Day ¢nj g Î f mak[ ¢ lt k[ Î f l|


p¤ Î y p¥ r ¢n¢Dr Óvvap tv p¥ g c ¢vR t r sam¦ t m- .
i ¢Ódr a ¢v¶ ¢t m¢Ódr | B ¤ v ns¤ Ó dr | ¢ h nz naÓtr E
ÏvamvaÔ y dD¤ r | g na: ¢km¤ n s| m d«Ómd dSaÓtr m- ¡ 7

g anm£ S ¢vr t| @ mE N ¢kl vaï mE l nm¤ p ar t|


b# ’ s| m dr sak[ l a: sd¢s kE v l| nn¦ t ¤ r | g na: .
na¢vd° ¢p c n£ ¢vka| ¢km¢p k[ Ó tl£ m¢p c k· ¤ l £ |
Ç y«¢tx am¢p kdØ bk| ¢d¢v ¢vl¢Ø bt| ¢kmpr | b# ¤ v E ¡ 8

m«ds£ ¢Ø n B ¤ v n| ¢vlaÔ y ¢v¶ ¢t| smaÔ y c tt« ¢vB «

190 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 191

kE ¢ ls| m ¦ ¢ dt ¢nmR l a| g nvG mR l E S s¤ B g aÏmnam- .


mÓmT ash n c E t sa| pS¤ p y«¢x ta| s¤ k ] t c «¢dt:
tavdak¢lt m¥ ¢ tR r ad¢DT mar v£ r pr m«Ïsvan- ¡ 9

kE ¢ lB E d p¢r l«¢lta¢B − r ¢tla¢lta¢B − r bla¢l¢B :


Þ vW r m£ Snn¤ s¥ r j apy¢s c aâ nam ¢v¶ ¢t| Û yDa: .
kannE { ¢p c ¢vsa¢r S£ tl ¢kS«r maâ t mn«h r E
s¥ n s¬ r B myE ¢vlE ¢ sT ¢vla¢sn£ St ¢vm«h nm- ¡ 10

ka¢mn£ ¢r ¢t ¢h ya¢mn£ x ¤ K l¤ kamn£ yk ¢nDE B van-


p¥ N R s | m d r saN R v | km¢p y«¢g g Ø ymn¤ B avyn- .
b# ’ S| k r m¤ K anp£ h pS¤ p a| g nas¤ bh ¤ m anyn-
B ³ l«k g mn£ yã p kmn£ y k] Ý N p¢r pa¢h mam- ¡ 11

191 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 192

70 ¡ s ¤d S R n S ap m «X : ¡

i ¢t Ïv¢y r sak[ l | r ¢mtvÚ lB E vÚ lva:


kda{ ¢p p¤ r m¢Ø bkak¢mt¤ − r ¢Ø bkakannE .
smE Ï y B vtasm| ¢n¢S ¢nx E Û y ¢dÛ y«Ïsv|
s¤ K | s¤ x ¤ p ¤ r g # s £ dQ v# j pm¤ g # nag Þ tda ¡ 1

sm¤ Ó m¤ K mT «Ú m¤ k W r ¢B h tE { ¢p t¢Þ mn- blat-


A m¤ · ¢t B vÏpdE Óyp¢t pa¢h pah £ ¢t tW : .
tda K l¤ pda B van- sm¤ p g Ø y pÞ pSR t|
bB ¬ s c ¢nj a| tn¤ | sm¤ p saï vW ï aDr £ m- ¡ 2

s¤ d SR n Dr p# B « nn¤ s¤ d SR n aÁ y«{ Þ Ø yh |
m¤ n £ n- À v¢c dpah s| t i h ma| Û yD¤ v aR h sm- .
B vÏpd smpR N at- A mlta| g t«{ Þ m£ Ïys¬
Þ t¤ v ¢° j pd| yy¬ v# j pd| c g «pa m¤ d a ¡ 3

kda{ ¢p K l¤ s£ ¢r N a ¢vh r ¢t Ïv¢y Þ æ O £ j nW :


j h ar Dndan¤ g : s ¢kl S| K c ¥ f «{ bla: .
A ¢td# ^ t mn¤ d # ^ t Þ ÏvmT m¤ ³ nar £ j n|
â r «¢j T ¢Sr «m¢N | h lB ¦ t E c tÞ yadda: ¡ 4

192 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 193

¢dnE x ¤ c s¤ ¶ Ç j nW : sh vnE x ¤ l£ lapr |


mn«B vmn«h r | r ¢stvE N ¤ n adam¦ t m- .
B vÓtmmr £ è Samm¦ t par N ada¢yn|
¢v¢c ÓÏy ¢km¤ nalpn- ¢vr h ta¢pta g «¢pka: ¡ 5

B «j r aj B ¦ t kÞ ÏvT k¢à Ïk¾ d^ ¾ pT è ¢¾ r ¢r ¾ : .


¢n¿ ¤ r ak] ¢ tr p¿ ¤ ¢nnad¢Þ t¿ tE Þ m B vtE v¦ x ã p£ ¡ 6

SaÀ vr «{ T j g t£ D¦ ¢ t h ar £ m¥ ¢ tR m E x b¦ h t£ | p# d Dan: .
p| ¢ ³ maS¤ p¢r D¥ Î yR pS¥ n a| C Ódsa| ¢n¢Dmvap B vÓtm- ¡ 7

t¤ | g S¦ | g m¤ K maá ¢B yÓt| s| g ¦ h Ù y r B sad¢B y| tm- .


B d# ã pm¢p dW Ï ymB d# | mdR y ° mdy: s¤ r l«km- ¡ 8

¢c æ O mï B g vn- v¦ x G atat- s¤ ¢ Þ T r a{ j ¢n v¦ x ¢Þ T ¢tâ Û yaR m - .


vDR t E c v¦ x c E t ¢s B ¥ y aÓm«d i Ïy¢B n¤ t «{ ¢s s¤ r W Þ Ïvm- ¡ 9

A ¬ X ka¢N p¢r Davt do r | v£ ß ytamy ¢mh «X ¢vB E d £ .


i ÏT maä O h ¢stW : sh g «pW : g E h g Þ Ïvmv vatp¤ r E S ¡ 10

193 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 194

71 ¡ k E¢ S v D : Û y « m a s ¤r v D : c ¡

yÏnE x ¤ svE R Ý v¢p navkE S £ kE S £ s B «j E ¢ St¤ ¢ r ¾ bÓD¤ : .


Ïv| ¢sÓD¤ j avaÔ y i t£ v mÏva s| p # a Ô tvan- ¢sÓD¤ j va¢j ã p: ¡ 1

g ÓDvR t amE x g t«{ ¢p ã X W n aR d W : sm¤ ¹ E ¢ j t svR l «k: .


B v¢¹ l«kav¢D g «pvaz £ | p# m ï R pap: p¤ n r aptä vam- ¡ 2

taß yaR ¢ pR t a| G # E Þ tv taß yR e x ¢c X E p vX «B ¤ ¢ v nam padm- .


B ¦ g «: pdaG at kT a| ¢nSØ y Þ vE n a¢p SÀ y| t¢dt£ v m«h at- ¡ 3

p# v · y° Þ y K ¤ r a· l| d# a kq A m¤ | c ¢c X E ¢ pT do r do r m- .
s| m ¥ ¢ Å C R t «{ ¢p / ¢tm¥ ¢ Å C R t E n @ «D«Ý mN a K a¢dt¤ m ad# ^ t Þ Ïvam- ¡ 4

Ïv| vah dÎ f E k] t D£ à bah a dÎ f | ÓyDaÞ tÞ y m¤ K E t dan£ m- .


tdQ v ¦ ¢ ¼ â ¼ á sn« g tas¤ : sÔ t£ B v° Ô yymW À ymag at- ¡ 5

A al| B maæ O E N pS«: s¤ r aN a| p# s adkE n¥ Ï n i vaá mE D E .


k] t E Ïvya h x R v Sat- s¤ r E Ó d# a Þ Ïva| t¤ ¾ ¤ v ¤ : kE S v namDE y m- ¡ 6

k| s ay tE S¬ ¢r s¤ t Ïv m¤ À Ïva t| t¹ D«Ïk| p# ¢ tâ Ò y vac a .

194 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 195

p# a Ô tE n kE ¢ SX pN avsanE ½ £ nar dE n Ïvm¢B ¾ ¤ t «{ B ¥ : ¡ 7

kda{ ¢p g «pW : sh kannaÓtE ¢nlayn @ £ f n l«l¤ p | Ïvam- .


myaÏmj : p# a p d^ r Ótmay« Û y«ma¢B D« Û y«mc r «pr «D£ ¡ 8

s c «r pala¢yt vÚ lvE x ¤ c «r a¢yt« g «p¢SS¥ n - pS¥ | à .


g ¤ h as¤ k] Ï va ¢pdDE ¢Sla¢B : Ïvya c b¤ d Q Ò va p¢r m¢dR t «{ B ¥ t - ¡ 9

e v| ¢vDW à adQ B ¤ t kE ¢ lB E d W : A anÓdm¥ Å C aR m t¤ l a| v# j Þ y .


pdE pdE n¥ t ny° s£ ma| pr aÏmã ¢pn- pvnE S paya: ¡ 10

195 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 196

72 ¡ A @ \r A ag m n m - ¡

k| s «{ T nar d¢g r a v# j va¢sn| Ïva−


makÎ yR d£ N R ¶ dyÞ s ¢h g a¢ÓdnE y m- .
A ah ¥ y kam¤ R k mK Å C lt« B vÓt−
manE t ¤ − mE n m¢h n«− d¢h naT Sa¢yn- ¡ 1

A @ \r e x B vd| ¢ G # pr ¢à r ay
Ïvê SR n aX mmna: ¢X ¢tpalB £ Ïya .
tÞ yaå O yW v p¤ n r £ ¢X t¤ m ¤ ï tÞ Ïva−
manÓdB ar m¢tB ¥ ¢ r tr | bB ar ¡ 2

s«y| r T E n s¤ k ] t £ B vt« ¢nvas|


g Å C Ómn«r T g N a| Þ Ïv¢y DayR m aN an- .
A aÞ vadyÓm¤ h ¤ r pay B yE n dW v |
s| p # a T R y n- p¢T n ¢k¢· d¢p Û yj anat- ¡ 3

d# ß ya¢m vE d Stg £ tg ¢t| p¤ m a| s |


Þ p# ß ya¢m ¢k| ¢ Þ vd¢p nam p¢r Ý vj E y m- .
¢k| vß ytE s K l¤ ma| À vn¤ v£ ¢X t: Þ yat-
i ÏT | ¢nnay s B vÓmymE v mag R m - ¡ 4

196 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 197

B ¥ y : @ mad¢B ¢vSn- B vd| ¢ G # p ¥ t |


b¦ Ó davn| h r ¢v¢r · s¤ r a¢B vÓï m- .
A anÓdm n i v l n i v p# m «h E
¢k| ¢k| dSaÓtr mvap n p| k j aX ¡ 5

pÜ y° vÓdt B v¢¹ ¶ ¢tÞ T la¢n


pa| s ¤ Ý vvE ¾ t B vÅ c r N a| ¢ ktE x ¤ .
¢k| b# ¥ m h E bh ¤ j na ¢h tda{ ¢p j ata
e v| t¤ B ¢³ tr la ¢vr la: pr aÏmn- ¡ 6

say| s g «pB vna¢n B vÅ c ¢r æ O


g £ tam¦ t p# s ¦ t kN R r sayna¢n .
pÜ yn- p# m «ds¢r tE v ¢kl«/ man«
g Å C n- B vì vn s¢° ¢DmÓvyas£ t- ¡ 7

tavê dSR pS¤ d «h ¢vl«kl«l|


B ³ «ä O mag ¢t¢mv p# ¢ tpalyÓtm- .
B ¥ m n- B vÓtmymg # j vÓtmÓt:
b# ’ an¤ B ¥ ¢ tr s ¢sÓD¤ ¢ mv«¹ mÓtm- ¡ 8

sayÓtnaÔ lv ¢vSE x ¢v¢v³ g aæ O ¬

197 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 198

¹ ¬ p£ tn£ l â ¢c r aØ br l«B n£ y¬ .
na¢tp# p · D¦ t B ¥ x N c aâ vE x ¬
mÓd¢Þ mtad# R v dn¬ s y¤ v a| ddSR ¡ 9

do r ad# T aÏsmvâ / nmÓtmE n m-


u ÏT aÔ y B ³ k[ l m¬ ¢l mT «pg ¥ h n- .
h x aR ¢ ÓmtaX r ¢g r a k[ S lan¤ y «g £
pa¢N | p# g ¦ / sbl«{ T g ¦ h | ¢nnE T ¡ 10

nÓdE n sakm¢mtadr mc R ¢ yÏva


t| yadv| td^ ¢ dta| ¢nSmÙ y vataR m - .
g «pE x ¤ B ¥ p ¢t ¢ndE S kT a| ¢nvE ï
nanakT a¢B ¢r h tE n ¢nSamnW x £ : ¡ 11

c Ód# a g ¦ h E ¢km¤ t c Ód# B g a g ¦ h E n¤


r aDa g ¦ h E n¤ B vnE ¢km¤ mW æ O ¢vÓdE .
D¥ t «I ¢vlØ bt i ¢t p# m da¢B â Å c W :
A aS| ¢ kt« ¢n¢S mâ Ïp¤ r naT paya: ¡ 12

198 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 199

73 ¡ B g v t : m D ¤r a p ¤r y aæ Oa ¡

¢nSmÙ y tvaT yanvataR | B ¦ S mataR : pS¤ p al ba¢lkaÞ ta: .


¢k¢md| ¢k¢md| kT | ¢Óvt£ ma: smvE t a: p¢r dE ¢ vtaÓyk[ v R n - ¡ 1

kâ N a ¢n¢Dr E x nÓds¥ n ¤ : kT mÞ man- ¢vs¦ j E d nÓynaT a: .


bt n: ¢km¤ dW v mE v mas£ t- i ¢ttaÞ Ïvé t mansa ¢vlE p ¤ : ¡ 2

c r m p# h r E p# ¢ t¿ man: sh ¢pæ O a ¢nj ¢mæ O mÎ f lW à .


p¢r tapB r | ¢nt¢Ø bn£ na| Sm¢yÝ yn- Û ym¤ c : sK aymE k m- ¡ 3

A ¢c r ad^ p ya¢m s¢° ¢D| v« B ¢vta saD¤ myW v s| g m½ £ : .


A m¦ t aØ b¤ ¢ nD¬ ¢nmÇ j ¢yÝ yE d# ^ t ¢mÏyaá ¢sta vD¥ r kax £ I : ¡ 4

s¢vx adB r | syaÅ M m¤ Å c W : A ¢tdo r | v¢nta¢B r £ ß ymaN : .


m¦ d ^ t¢ê ¢S paty° pa| g an- sbl«{ @ \ r r T E n ¢ng R t «{ B ¥ : ¡ 5

A nsa bh ¤ l E n vÚ lvana| mnsa c an¤ g t«{ T vÚ lB anam- .


vnmatR m ¦ g | ¢vx Î N v¦ X | smt£ t« ym¤ n atz £ myas£ : ¡ 6

¢nymay ¢nmÇ Ç y va¢r ¢N Ïvam- A ¢B v£ ß yaT r T E { ¢p g a¢ÓdnE y : .

199 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 200

¢vvS«{ j ¢n ¢k| ¢ Óvd| ¢vB «Þ tE nn¤ ¢ c æ O | Ïvvl«kn| smÓtat- ¡ 7

p¤ n r E x ¢nmÇ Ç y p¤ Î ySal£ p¤ â x | Ïva| pr m| B ¤ j | g B «g E .


A ¢r kØ b¤ g da| b ¤ j W : Þ P [ r Ót| s¤ r ¢s¼ ¬ G pr £ tmal¤ l «kE ¡ 8

s tda pr maÏm s¬ Á y ¢sÓD¬ ¢v¢nm n: p# N ¤ v n- p# k ar B E d W : .


A ¢vl«À y p¤ n à h x R ¢ sÓD«: A n¤ v ¦ ä ya p¤ l kav¦ t « yy¬ Ïvam- ¡ 9

¢km¤ S£ t¢lma mh an- j lE yt- p¤ l k«{ sa¢v¢t c «¢dtE n tE n .


A ¢th x R ¢nâ ä O r E N saDR | r T vas£ pvnE S pa¢h ma| Ïvm- ¡ 10

200 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 201

74 ¡ B g v t : m T ¤r a p ¤r £ p #v ES : ¡

s| p # a Ô t« mT ¤ r a| ¢dnaDR ¢ vg mE tæ O aÓtr ¢Þ mn- vsn-


A ar amE ¢v¢h taSn: s¢K j nW y aR t : p¤ r £ m£ ¢X t¤ m - .
p# a p« r aj pT | ¢c r ½ ¤ ¢ tD¦ t Û yal«k k¬ t¥ h l−
Þ æ O £ p¤ | s «ï dg Î y p¤ Î y ¢ng lW r ak] Ý ymaN « n¤ ¢km- ¡ 1

ÏvÏpadï ¤ ¢ tvt- sr ag s¤ B g a: ÏvÓm¥ ¢ tR v ï «¢x t:


s| p # a Ô ta ¢vlsÏpy«Dr â c ¬ l«la B vdQ è ¢¾ vt- .
h a¢r Î yÞ Ïvd^ r : Þ T l£ vd¢y tE mÓd¢Þ mt p# ¬ ¢F v−
° W m R Ú Ú y«l¢sta: kc ¬ G â ¢c vtQ r aj Ïklapa¢½ ta: ¡ 2

tasamakly° pa| g vlnW m «I d | p# h x aR d Q B ¤ t


Û yal«lE x ¤ j nE x ¤ t æ O r j k| k| ¢ c Ïpz £ | p# a T R y n- .
kÞ tE daÞ y¢t r aj k£ yvsn| yah £ ¢t tE n «¢dt:
sï Þ tÞ y kr E N S£ x R m ¶ T a: s«{ Ô yap p¤ Î ya| g ¢tm- ¡ 3

B ¥ y «vaykmE k maytm¢t| t«x E N vE x «¢c t|


daá a| s | Þ vpd| ¢nnE T s¤ k ] t | k« vE d j £ vaÏmnam- .
mala¢B : Þ tbkW : Þ tvW r ¢p p¤ n maR l ak] t a ma¢nt«
B ¢³ | tE n v¦ t a| ¢ddE ¢ ST pr a| lß m£ | c lß m£ ptE ¡ 4

201 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 202

k[ Ö j amÖ j ¢vl«c na| p¢T p¤ n è R ¾ - v a| g r ag E tya


dä O E saD¤ ¢kla| g r ag mddaÞ tÞ ya mh aÓt| ¶ ¢d .
¢c ä O Þ T am¦ j ¤ t amT p# T ¢yt¤ | g aæ O E { ¢p tÞ ya: Þ P [ z |
g ¦ ÿ n- mw ¤ kr E N tam¤ d ny Þ tavÇ j g Ïs¤ Ó dr £ m- ¡ 5

tav¢° ¢à t vW B vaÞ tv ¢vB « naÏyÓt papa j na:


y¢Ïk¢· ê dtE Þ m SÀ Ïyn¤ g ¤ N | taØ b¥ l maÚ ya¢dkm- .
g ¦ ÿ an: k[ s ¤ m a¢d ¢k· n tda mag E R ¢nb¼ aw ¢l:
na¢t¿ | bth a yt«{ ï ¢vp¤ l ama¢tR | v# j a¢m p# B « ¡ 6

e Ý yam£ ¢t ¢vm¤ ³ ya{ ¢p B g v° alE p daæ ya tya


do r aÏkatr ya ¢nr £ ¢X tg ¢tÞ Ïv| p# a ¢vS« g «p¤ r m- .
A aG «x an¤ ¢ mt Ïvdag m mh a h x «I Ú llê E v k£
vX «j p# g lÏpy«r s¢mx aä vÏk£ ¢tR r Ótg R t a ¡ 7

A a¢v¾ « ng r £ | mh «Ïsvvt£ | k«dÎ f Sala| v# j n-


maD¤ y E R N n¤ tE j sa n¤ p¤ â x W d o R r E N dä O aÓtr : .
* ¢Â B B ¥ R ¢ x tm¢c R t | vr Dn¤ m aR m E ¢ t vadaÏp¤ r :
p# a g ¦ ÿ a: smr «py: ¢kl sma@ aX £ r B a| X £ r ¢p ¡ 8

á : k| s X pN «ÏsvÞ y p¤ r t: p# a r Ø B t¥ y «I p m:

202 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 203

c apÒ v| s mh aÒ v¢nÞ tv ¢vB « dE v anr «ma· yt- .


k| s Þ ya¢p c vE p T ¤ Þ td^ ¢ dt: k«dÎ f K Î f ¹ y£
c Î f a×yah t r ¢X p¥ â x r vW â Ïk\ ¢ lt«{ B ¥ t - Ïvya ¡ 9

¢S¾ W d ^ R ¾ j nW à è ¾ m¢h ma p# £ Ïya c B £ Ïya tt:


s| p Ü yn- p¤ r s| p d| p# ¢ vc r n- say| g t« va¢z kam- .
½ £ daØ na sh r a¢Dka¢vr h j | K E d | vdn- p# Þ vpn-
A anÓd° vtar kayR G z nat- vatE S s| r X mam- ¡ 10

203 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 204

75 ¡ k |s − v D ¡

p# a t: sÓæ O Þ t B «j ¢X ¢tp¢t vc sa p# Þ t¤ t E mÚ lt¥ y E R


s| G E r aå O a c m· an¢B yy¤ ¢ x g tE nÓdg «pE { ¢p h Ø yR m - .
k| s E s¬ Da¢Dã F E Ïvm¢p sh bl: san¤ g à aâ vE x «
r | g ¹ ar | g t«{ B ¥ : k[ ¢ pt k[ v lyap£ f nag avl£ F m- ¡ 1

pa¢p¿ apE ¢ h mag aR d Q d# ^ t ¢m¢t vc sa ¢n¾ ¤ r @ [ ¼ b¤ ¼ E :


A | b ¿ Þ y p# N «dad¢Dk j vj ¤ x a h ¢Þ tna g ¦ / maN : .
kE l £ m¤ ³ «{ T g «p£ k[ c klS ¢c r Þ p¢DR n | k[ Ø B mÞ y
Û yah Ïyal£ yT aÞ Ïv| c r N B ¤ ¢ v p¤ n ¢nR g R t « vÚ g ¤ h as£ ¡ 2

h Þ t p# a Ô y«{ Ô yg Ø y« J ¢z ¢t m¤ ¢ nj nÞ yE v Davn- g j E Ó d# |
@ £ f ° apaÏy B ¥ m ¬ p¤ n r ¢B pttÞ tÞ y dÓtm- sj £ vm- .
m¥ l ad^ Ó m¥ Ú y tÓm¥ l g m¢h t mh a m¬ ¢³ kaÓyaÏm¢mæ O E
p# a daÞ Ïv| h ar mE ¢ B lR ¢ lt ¢vr ¢c t| r a¢DkayW ¢dSE ¢ t ¡ 3

g ¦ ÿ an| dÓtm| s E y¤ t mT h ¢lna r | g m| g a¢vSÓt|


Ïva| m| g Ú ya| g B | g £ r B s ¶ t mn«l«c na v£ ß y l«ka: .
h | h « DÓy« ¢h nÓd« n¢h n¢h pS¤ p ala| g na n« yS«da
n« n« DÓyE X N a: Þ m¢Þ æ O j g ¢t vymE v E ¢ t svE R SS| s ¤ : ¡ 4

204 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 205

p¥ N R | b# ’ W v saX a¢° r v¢D pr manÓd saÓd# p # k aS|


g «pE x ¤ Ïv| Û ylas£ nR K l¤ bh ¤ j nW Þ tavdavE ¢ dt«{ B ¥ : .
è ¾ - v aT Ïva| tdE d | p# T mm¤ p g tE p¤ Î ykalE j n¬ G a:
p¥ N aR n Óda ¢vpapa: sr sm¢B j g ¤ Þ ÏvÏk] t a¢n Þ m¦ t a¢n ¡ 5

c aN ¥ r « mÚ lv£ r Þ tdn¤ n¦ p ¢g r a m¤ ¢ ¾ k« m¤ ¢ ¾ Sal£


Ïva| r am| c a¢B pE d E J z J ¢z ¢t ¢mT « m¤ ¢ ¾ pata¢tã X m- .
u Ïpatapatnakx R N ¢v¢vDr N aÓyasta| tæ O ¢c æ O |
m¦ Ï y«: p# a g E v mÚ lp# B ¤ r g mdy| B ¥ ¢ r S« bÓDm«X an- ¡ 6

h a ¢DÀ k¾ | k[ m ar ¬ s¤ l ¢ltvp¤ x ¬ mÚ lv£ r ¬ kZ «r ¬


n d# ß yam« v# j amÞ Ïv¢r t¢m¢t j nE B ax maN E tdan£ m- .
c aN ¥ r | t| kr «dQ B # a mN ¢vg lds¤ | p«T yama¢sT «Û yaR |
¢p¾ «{ B ¥ Ó m¤ ¢ ¾ k«{ ¢p d# ^ t mT h ¢lna n¾ ¢S¾ W d R D avE ¡ 7

k| s s| v ayR t¥ y R | K lm¢tr ¢vdn- kayR m ayaR n - ¢pt| _ Þ tan-


A ah Ót¤ | Û yaÔ tm¥ t E R Þ tv c sm¢Sx dQ do r m¤ Ï sar N ay .
â ¾ « d^ ¾ «¢³ ¢B Þ Ïv| g â f i v ¢g ¢r | m· m· ° ¤ d · t-
K f - g Û yavÚ g d^ : s| g # h m¢p c h Z at- p# a g # h £ r ¬ g # s E ¢ nm- ¡ 8

sï «¢n¢Ý p¾ s¢ÓD| B ¤ ¢ v nr p¢tmapaÏy tÞ y«p¢r ¾ at-

205 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 206

ÏvÙ yapaÏyE tdW v Ïvd^ p ¢r p¢tta na¢kna| p¤ Ý pv¦ ¢ ¾ : .


¢k| ¢k| b# ¥ m Þ tdan£ | sttm¢p ¢B ya Ïvé taÏma s B E j E
say¤ Ç y| Ïv¹ D«ÏT a pr m pr ¢my| vasna kalnE m E : ¡ 9

tdQ B # a t_ n ¾ ¢p¾ - v a d# ^ t mT ¢ptr ¬ s° m° ¤ g # s E n |


k] Ï va r aj anm¤ Å c W y R d ^ k [ l m¢K l| m«dyn- kamdanW : .
B ³ anam¤ ä O m| c «¼ vmmr g ¤ r «r aÔ tn£ ¢t| sK ay|
lÖ Ò va t¤ ¾ « ng yaR m - pvnp¤ r ptE â ¢ÓDmE svR r «g an- ¡ 10

206 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 207

76 ¡ u ¼ v − d oÏ y m - ¡

g Ïva saÓd£ p¢nmT c t¤ Ý x ¢¾ maæ O W r h «¢B :


svR å O Þ Ïv| sh m¤ s ¢lna svR ¢ vï ag ¦ h £ Ïva .
p¤ æ O | n¾ | ym¢nlynada¶ t| d¢X N aT R |
dä va tÞ mW ¢nj p¤ r mg a nadyn- pa· j Óym- ¡ 1

Þ m¦ Ï va Þ m¦ Ï va pS¤ p s¤ è S: p# E m B ar : p# N ¤ ° a:
kaâ Î yE n Ïvm¢p ¢vvS: p# a ¢h N «â ¼ v| tm- .
¢k| c am¤ Ý mW pr ms¤ ¶ dE B ³ vyaR y tasa|
B À Ïy¤ d # E k | sklB ¤ v nE d^ l R B | dSR ¢ yÝ yn- ¡ 2

ÏvÓmah aÏØ y p# ¢ T m¢pS¤ n | g «k[ l | p# a Ô y say|


Ïv¹ ataR ¢ B bR h ¤ s r myamas nÓd| yS«dam- .
p# a tè R ¾ - v a m¢N myr T | S| ¢ kta: p| k j aß y:
½ ¤ Ï va p# a Ô t| B vdn¤ c r | Ïy³ kayaR : sm£ y¤ : ¡ 3

è ¾ - v a c W n | Ïvd^ p m ls¹ E x B ¥ x a¢B r am|


Þ m¦ Ï va Þ m¦ Ï va tv ¢vl¢staÓy¤ Å c kW Þ ta¢n ta¢n .
â ¼ alapa: kT m¢p p¤ n g R é da| vac m¥ c ¤ :
s¬ j Óyad£ n- ¢nj pr ¢B damÔ yl| ¢vÞ mr ÓÏy: ¡ 4

207 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 208

½ £ mn- ¢k| Ïv| ¢pt¦ j nk] t E p# E ¢ x t« ¢ndR y E n


À vas¬ kaÓt« ng r s¤ è Sa| h a h r E naT paya: .
A aÜ lE x aN amm¦ t vp¤ x « h Ót tE c ¤ Ø bnanam-
u Ómadana| k[ h kvc sa| ¢vÞ mr E Ï kaÓt ka va ¡ 5

r as@ £ f a l¤ ¢ lt l¢lt| ¢vÜ lT ÏkE S paS|


mÓd«¢ì ° ½ mj lkN | l«B n£ y| Ïvd| g m- .
kaâ Î yaÖ DE sk] d ¢p sma¢l| ¢ g t¤ | dSR y E ¢ t
p# E m «ÓmadadQ B ¤ v nmdn Ïv¢Ïp# y aÞ Ïva| ¢vlE p ¤ : ¡ 6

e v| p# a yW ¢vR v Svc nW r ak[ l a g «¢pkaÞ ta:


ÏvÏsÓdE S W : p# k ] ¢ tmnyt- s«{ T ¢vå O an g B W I : .
B ¥ y Þ ta¢B m¤ R ¢ dt m¢t¢B Þ ÏvÓmy£ ¢B vR D ¥ ¢ B :
tä O ¹ ataR sr smnyt- ka¢n¢c ¹ asr a¢N ¡ 7

ÏvÏp# « é anW : s¢h tm¢nS| svR t « g E h k] Ï y|


Ïv¹ atW I v p# s r ¢t¢mT : sW v c «ÏÞ vaplapa: .
c E ¾ a: p# a yÞ Ïvdn¤ k ] t yÞ ÏvÓmy| svR m E v |
è ¾ - v a tæ O Û ym¤ h d¢Dk| ¢vÞ myad^ ¼ v«{ ym- ¡ 8

r aDaya mE ¢p# y tm¢md| m¢Ïp# y W v | b# v £ ¢t

208 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 209

Ïv| ¢k| m¬ n| kly¢s sK E ma¢nn£ m¢Ïp# y E v .


i Ïyaï E v p# v d¢t s¢K Ïv¢Ïp# y « ¢nj R n E mam-
i ÏT | vadW r r mydy| Ïv¢Ïp# y am¤ Ï plaX £ m- ¡ 9

e Ý ya¢m d# a g n¤ p g mn| kE v l| kayR B ar adQ


¢vÜ lE x E ¢ p Þ mr N è F ta s| B vaÓma{ Þ t¤ K E d : .
b# ’ anÓdE ¢ml¢t n¢c r at- s| g m« va ¢vy«g :
t¤ Ú y« v: Þ ya¢d¢t tv ¢g r a s«{ kr «¢° Û yR T aÞ ta: ¡ 10

e v| B ¢³ : sklB ¤ v nE nE ¢ X ta n ½ ¤ t a va
¢k| SaÞ æ O ¬ G W : ¢k¢mh tpsa g «¢pka×y« nm«{ Þ t¤ .
i ÏyanÓdak[ l m¤ p g t| g «k[ l ad^ ¼ v| t|
è ¾ - v a ¶ ¾ « g ¤ â p¤ r ptE pa¢h mamamy¬ G at- ¡ 11

209 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 210

77 ¡ j r as Ó ¼ ¡

sW r ÓD# Y aÞ tdn¤ ¢c r | Þ mr at¤ r aya


yat«{ B ¥ : s¤ l ¢ltm¤ ¼ vE n saDR m - .
A avas| td^ p g m«Ïsv| sdW v
Ò yayÓÏya: p# ¢ t¢dnvas s¢Ç j kaya: ¡ 1

u pg tE Ïv¢y p¥ N R mn«r T a|
p# m d s| B # m kØ p# py«Dr am- .
¢v¢vD mannmadDt£ | m¤ d a
r h ¢s ta| r mya| c k] x E s¤ K m- ¡ 2

p¦ ¾ a vr | p¤ n r savv¦ N «¹ r ak£
B ¥ y Þ Ïvya s¤ r tmE v ¢nSaÓtr E x ¤ .
say¤ Ç ym¢Þ Ïv¢t vdE t Q b¤ D e v kam|
sam£ Ô ymÞ Ïv¢nS¢mÏy¢p nab# v £ t- ¢km- ¡ 3

tt« B van- dE v ¢nSas¤ kas¤ ¢ c t-


m¦ g £ è S| ta| ¢nB ¦ t | ¢vn«dyn- .
A dad^ p Ü l«k i ¢t ½ ¤ t | s¤ t |
s nar daÏsaä vt tÓæ O ¢vë B ¬ ¡ 4

210 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 211

A @ \r m¢Ódr ¢mt«{ T bl«¼ va×yam-


A ×y¢c R t « bh ¤ n¤ t « m¤ ¢ dtE n tE n .
e n| ¢vs¦ Ç y ¢v¢pnag t paÎ f vE y −
v¦ ä O | ¢vvE ¢ dT tT a D¦ t r a¾ ® c E ¾ am- ¡ 5

¢vG ataÇ j amat¤ : pr ms¤ ¶ d« B «j n¦ p tE :


j r asÓDE â ÓDÏynv¢Dâ x a{ ÓDE { T mT ¤ r am- .
r T aï W ï «I l Ö DW : k¢tpy blÞ Ïv| bly¤ t :
æ O y«¢v| S ÏyX ¬ ¢h ¢N td^ p n£ t| sm¶ T a: ¡ 6

b¼ | bladT blE n bl«ä O r | Ïv|


B ¥ y « bl«ï mr sE n m¤ m «¢c T W n m- .
¢nÜ SE x ¢d j y sma¶ t ¢vá sW Ó yat-
k«{ ÓyÞ tt« ¢h blp¬ â x va| Þ tdan£ m- ¡ 7

B  n: s l n ¶ dy«{ ¢p n¦ p W : p# N ¤ ° «
y¤ ¼ | Ïvya Û y¢Dt x «f S k] Ï v e vm- .
A X ¬ ¢h N £ : ¢Sv ¢SvaÞ y j G ÓT ¢vÝ N «
s| B ¥ y sW k nv¢t ¢æ O St| tdan£ m- ¡ 8

A ¾ adSE { Þ y smr E sm¤ p E y ¤ ¢ x Ïv|

211 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 212

è ¾ - v a p¤ r «{ T yvn| yvn ¢æ O k«z Y a .


Ïv¾ ® a ¢vDaÔ y p¤ r maS¤ py«¢D mÒ yE
tæ O a{ T y«g blt: Þ vj nannW x £ : ¡ 9

pì Y a| Ïv| pî mal£ c ¢kt i v p¤ r a¢° g R t « Davman«


Ø lE Å C E S E n an¤ y at« vDs¤ k ] t ¢vh £ nE n SW l E ÓylW x £ : .
s¤ Ô tE n a| G # Y ah tE n d# ^ t mT m¤ c ¤ k [ Ó dE n B Þ m£ k] t E { ¢Þ mn-
B ¥ p ayaÞ mW g ¤ h aÓtE s¤ l ¢lt vp¤ x a t¢Þ T x E B ¢³ B aj E ¡ 10

e E ß vak«{ h | ¢vr ³ «{ Þ Ø y¢K l n¦ p s¤ K E ÏvÏp# s adW k ka| X £


h a dE v E ¢ t Þ t¤ v Ót| vr ¢vt¢tx ¤ t| ¢n: Þ p¦ h | v£ ß y ¶ Ý yn- .
m¤ ³ E Þ t¤ Ú ya| c B ¢³ | D¤ t sklmla| m«X mÔ yaS¤ dä va
kayR | ¢h | s a ¢vS¤ ¼ Y W tp i ¢t c tda p# a ÏT l«kp# t £ ÏyW ¡ 11

tdn¤ mT ¤ r a| g Ïva h Ïva c m¥ | yvna¶ ta|


mg Dp¢tna mag E R sW Ó yW : p¤ r E v ¢nva¢r t: .
c r m¢vj y| dpaR y aÞ mW p# d ay pla¢yt«
j l¢D ng r £ | yat« vatalyE á r pa¢h mam- ¡ 12

212 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 213

78 ¡ b l r am ¢v v ah m - ¡

¢æ O dS vDR ¢ k v¢DR t k¬ Sl| ¢æ O dS dä O smÞ t ¢vB ¥ ¢ tmt- .


j l¢DmÒ yg t| ÏvmB ¥ x y« nvp¤ r | vp¤ r ¢· t r «¢c x a ¡ 1

dd^ ¢ x r E v t B ¥ B ¦ ¢ t r E v t£ | h lB ¦ t E tnya| ¢v¢DSasnat- .


m¢h tm¤ Ï sv G «x mp¥ p ¤ x : sm¤ ¢ dtW m¤ R ¢ dtW : sh yadvW : ¡ 2

A T ¢vdB R s ¤ t a| K l¤ â ¢À mN £ | p# N ¢yn£ | Ïv¢ydE v sh «dr : .


Þ vym¢dÏst c E ¢ d mh £ B ¤ j E Þ vtmsa tmsaD¤ m ¤ p a½ yn- ¡ 3

¢c r D¦ t p# N ya Ïv¢y ba¢lka sp¢d ka| ¢ X t B | g smak[ l a .


tv ¢nvE d ¢yt¤ | ¢¹ j ma¢dSt- Þ vkdn| kdn| g ¢v¢n¢mR t m- ¡ 4

¢¹ j s¤ t «{ ¢p c t¥ N R m¤ p ayy¬ tv p¤ r | ¢h d^ r aS d^ r asdm- .
m¤ d mvap c sadr p¥ ¢ j t: s B vta B vtap ¶ ta Þ vym- ¡ 5

s c B vÓtmv«c t k[ ¢ Î f nE n¦ p s¤ t a K l¤ r aj ¢t â ¢À mN £ .
Ïv¢y sm¤ Ï s¤ k ya ¢nj D£ r ta r ¢h tya ¢h tya p# ¢ h t«Þ Ø yh m- ¡ 6

tv ¶ ta{ ¢Þ m p¤ r W v g ¤ N W r h | h r ¢t ma| ¢kl c E ¢ d n¦ p «{ D¤ n a .

213 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 214

A ¢y k] p aly paly ma¢m¢t p# j g dE j g dE k ptE tya ¡ 7

A Sr N a| y¢d ma| Ïvm¤ p E X sE sp¢d j £ ¢vtmE v j h aØ yh m- .


i ¢t ¢g r a s¤ t n«r tn«dQ B ¦ S | s¤ ¶ dy| ¶ dy| tv katr m- ¡ 8

A kT yÞ ÏvmT W n myE sK E td¢Dka mm mÓmT vE d na .


n¦ p smX m¤ p E Ï y h r aØ yh | td¢y ta| d¢ytam¢stE X N am- ¡ 9

p# m ¤ ¢ dtE n c tE n sm| tda r T g t« lG ¤ k[ ¢ Î f n mE ¢ yvan- .


g ¤ â mâ Ïp¤ r nayk mE B van- ¢vtn¤ t a| tn¤ t a| ¢n¢K lapdam- ¡ 10

214 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 215

79 ¡ â ¢À m N £ ¢v v ah m - ¡

blsmE t blan¤ g t« B van- p¤ r mg ah t B £ Ý mk ma¢nt: .


¢¹ j s¤ t | Ïvd^ p ag m va¢dn| D¦ t r sa tr sa p# N nam sa ¡ 1

B ¤ v n kaÓtmvE ß y B v¹ p¤ : n¦ p s¤ t Þ y ¢nSØ y c c E ¢ ¾ tm- .


¢vp¤ l K E d j ¤ x a| p¤ r va¢sna| sâ ¢dtW â ¢dtW r g m¢° Sa ¡ 2

tdn¤ v¢Ódt¤ ¢ mÓd^ m ¤ K £ ¢Sva| ¢v¢h t m| g l B ¥ x N B as¤ r a .


¢nr g mì v d¢pR t j £ ¢vta Þ vp¤ r t: p¤ r t: s¤ B z av¦ t a ¡ 3

k[ l vD¥ ¢ B â pE Ï y k[ m a¢r ka ¢g ¢r s¤ t a| p¢r p¥ Ç y c sadr m- .


m¤ h ¤ r yac t tÏpd p| k j E ¢np¢tta p¢tta| tv kE v lm- ¡ 4

smvl«k k[ t ¥ h l s| k [ l E n¦ p k[ l E ¢nB ¦ t | Ïv¢y c ¢Þ T tE .


n¦ p s¤ t a ¢nr g adQ ¢g ¢r j alyat- s¤ â ¢c r | â ¢c r ¢w t ¢dH - m ¤ K a ¡ 5

B ¤ v n m«h n ã pâ c a tda ¢vv¢S ta¢K l r aj kdØ bya .


Ïvm¢p dE v kz aX ¢vm«X N W : p# m dya mdya| c k] x E mnakq ¡ 6

À vn¤ g ¢mÝ y¢s c Ód# m ¤ K £ ¢t ta| sr smE Ï y kr E N h r n- X N at- .

215 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 216

sm¢Dr «Ô y r T | Ïvmpa¶ T a B ¤ ¢ v tt« ¢vtt« ¢nnd« ¢¹ x am- ¡ 7

À vn¤ g t: pS¤ p al i ¢t @ [ D a k] t r N a yd^ ¢ B à ¢j ta n¦ p a: .


n t¤ B van¤ d c aÚ yt tW r h « ¢pS¤ n kW : S¤ n kW ¢ r v kE s r £ ¡ 8

tdn¤ â ¢À mN mag t mah vE vDm¤ p E ß y ¢nbÒ y ¢vã pyn- .


¶ tmd| p¢r m¤ Å y bl«¢³ ¢B : p¤ r mya r mya sh kaÓtya ¡ 9

nv smag m l¢Ç j t mansa| p# N y k¬ t¤ k j ¦ | ¢ B t mÓmT am- .


A r my: K l¤ naT yT a s¤ K | r h ¢s ta| h ¢sta| S ¤ l sÓm¤ K £ m- ¡ 10

¢v¢vD nmR ¢ B r E v mh ¢nR S | p# m d maklyn- p¤ n r E k da .


§ j ¤ m tE : ¢kl v@ ¢g r a B van- vr tn«r tn«d¢tl«ltam- ¡ 11

td¢DkW r T laln k¬ SlW : p# N ¢yn£ m¢Dk| s¤ K y¢° mam- .


A ¢y m¤ k [ Ó d B vÅ c ¢r ta¢n n: p# g dta| g dta¢Ótmpak[ â ¡ 12

216 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 217

80 ¡ Þ y m Ó t k u p aÁ y an m - ¡

sæ O a¢j tÞ ÏvmT l¤ Ö DvdkR l Ö D|


¢dÛ y| Þ ymÓtkm¢N | B g v° yac £ : .
tÏkar N | bh ¤ ¢ vD| mm B a¢t n¥ n |
tÞ yaÏmj a| Ïv¢y r ta| C lt« ¢vv«F ¤ m - ¡ 1

A dä O | t| t¤ × y| m¢N vr | A nE n aÚ pmnsa
p# s E n Þ tdQ B # a ta g lB ¤ ¢ v vh n- p# a pm¦ g yam- .
A h ° E n | ¢s| h « m¢N mh ¢s ma| s B # m vSat-
kp£ Ód# Þ t| h Ïva m¢N m¢p c balay d¢dvan- ¡ 2

SS| s ¤ : sæ O a¢j ¢é r mn¤ j naÞ Ïva| m¢N h r |


j nana| p£ y¥ x | B v¢t g ¤ ¢ N na| d«x k¢N ka .
tt: svI å O «{ ¢p Þ vj ns¢h t« mag R N pr :
p# s E n | t| è ¾ - v a h ¢r m¢p g t«{ B ¥ : k¢pg ¤ h am- ¡ 3

B vÓt| A ¢vtkR y n- A ¢tvya: Þ vy| j a| b van-


m¤ k [ Ó d Sr N | ¢h ma| k i h r «dQ D ¤ ¢ mÏyalpn- .
¢vB « r G ¤ p tE h r E j y j yE Ï yl| m¤ ¢ ¾ ¢B :
¢c r | Þ tv smc R n | Û y¢Dt B ³ c ¥ f am¢N : ¡ 4

217 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 218

b¤ ¼ va{ T tE n dä O a| nvr mN £ | vr m¢N | c p¢r g ¦ ÿ n- .


A n¤ g ¦ ÿ ° m¤ m ag a: sp¢d c sæ O a¢j tE m¢N | p# a da: ¡ 5

tdn¤ s K l¤ v# £ lal«l« ¢vl«l ¢vl«c na|


d^ ¢ h tr mh « D£ man- B ama| ¢g r W v pr a¢pR t am- .
A ¢dt m¢N na t¤ × y| l×y| smE Ï y B van¢p
p# m ¤ ¢ dt mnaÞ tÞ yW v adaÓm¢N | g h naSy: ¡ 6

v# £ lak[ l am- r my¢t Ïv¢y sÏyB ama|


k¬ ÓtE y dah kT ya{ T k[ ã n- p# y atE .
h £ g a¢ÓdnE y k] t vmR ¢g r a¢npaÏy
sæ O a¢j t| StDn¤ : m¢N maj h ar ¡ 7

S«kat- k[ ã n¤ p g ta| A vl«À y kaÓta|


h Ïva d# ^ t | StDn¤ | smh x R y Þ tam- .
r ÏnE SS| k i v mW ¢ T l g E h mE Ï y
r am« g da| sm¢S¢SX t DatR r a¾ ® m - ¡ 8

A @ \r e x B g vn- B v¢dÅ C yW v
sæ O a¢j t: k[ c ¢r tÞ y y¤ y «j ¢h | s am- .
A @ \ r t« m¢N mna¶ tvan- p¤ n Þ Ïv|

218 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 219

tÞ yW v B ¥ ¢ tm¤ p Dat¤ ¢ m¢t b# ¤ v ¢Ót ¡ 9

B ³ Þ Ïv¢y ¢Þ T r tr : s ¢h g a¢ÓdnE y :
tÞ yW v kapT m¢t: kT m£ S j ata .
¢vå O anvan- p# S mvanh ¢mÏy¤ d £ N R |
g vR | D# ¤ v | Sm¢yt¤ | B vta k] t W v ¡ 10

yat| B yE n k] t vmR y ¤ t | p¤ n Þ t|
A ah ¥ y t¢¹ ¢n¢h t| c m¢N | p# k aÜ y .
tæ O W v s¤ v # t Dr E ¢v¢nDay t¤ Ý yn-
B amak[ c aÓtSyn: pvnE S paya: ¡ 11

219 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 220

81 ¡ n r k a s ¤r v D : ¡

¢Þ n Da| m¤  Da| s ttm¢p ta| lalyn- sÏyB ama|


yat« B ¥ y : sh K l¤ tya yaå O sE n £ ¢vvah m- .
paT R p# £ ÏyW p¤ n r ¢p mnag a¢Þ T t« h ¢Þ t p¤ y aR |
S@ p# Þ T | p¤ r m¢p ¢vB « s| ¢ vDayag t«{ B ¥ : ¡ 1

B d# a | B d# a | B vdvr j a| k¬ r vE N aÐ yR m ana|
Ïv¹ ac a tam¶ t k[ h namÞ kr £ S@ s¥ n ¤ : .
tæ O @ [ ¼ | blmn¤ n yn- p# Ï yg aÞ tE n saDR |
S@ p# Þ T | ¢p# y sK m¤ d E sÏyB ama sh ay: ¡ 2

tæ O @ £ f ° ¢p c ym¤ n ak\ l è ¾ a| g ¦ h £ Ïva


ta| ka¢lÓd£ | ng r mg m: K aÎ f vp# £ ¢N ta¢Â n: .
B # a t¦ æ O Þ ta| p# N y¢vvSa| dE v pW t ¦ Ý vsE y £ |
r aå O a| mÒ yE sp¢d j ¶ x E ¢mæ O ¢vÓdamvÓt£ m- ¡ 3

sÏya| g Ïva p¤ n â dvh « n n¢j ° Ódna| ta|


b¼ - v a sÔ ta¢p c v¦ x vr an- sÔ tm¥ ¢ tR ¢ nR m E x at- .
B d# a | nam p# d d^ r T tE dE v sÓtdR n aï a:
tÏs«dyaR | vr d B vt: sa{ ¢p pW t ¦ Ý vsE y £ ¡ 4

220 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 221

paT aR ï W r Ô yk] t lvn| t«ymaæ O a¢B lß y|


lX | ¢C Ïva SP r mv¦ T a lß mN a| md# k Óya| .
A ¾ avE v m- tv smB vn- vÚ lB aÞ tæ O mÒ yE
S¤ ½ «T Ïv| s¤ r p¢t ¢g r a B ¬ md^ à E ¢ ¾ ta¢n ¡ 5

Þ m¦ t ayat| p¢X p# v r m¢Dã F Þ Ïvmg m«


vh ° | k E B amam¤ p vn¢mvar a¢t B vnm- .
¢v¢B Ódn- d^ g aR ¢ N æ O ¤ ¢ z t p¦ t na S«¢N tr sW :
p¤ r | tavt- p# a Â Ç y«¢tx mk[ â T aÜ S«¢N t p¤ r m- ¡ 6

m¤ r Þ Ïva| p· aÞ y« j l¢DvnmÒ yad^ d ptt-


s c @ E c @ EN p# d ¢lt¢Sr a m| X ¤ B vta .
c t¤ d R Ó tW d R Ó tavl p¢t¢B ¢r ÓDan smr |
r T a| g E n ¢C Ïva nr kmkr «Þ t£ N R n r km- ¡ 7

Þ t¤ t « B ¥ Ø ya r aÇ y| sp¢d B g dä O E { Þ y tnyE
g j | c W k | dä va p# ¢ j G ¢yT nag a¢° j p¤ r m- .
K lE n ab¼ ana| Þ vg tmnsa| x «f S p¤ n :
sh * a¢N Þ æ O £ N am¢p c Dnr a¢S| c ¢vp¤ l m- ¡ 8

B ¬ mapa¶ t k[ Î f l| td¢dtE d aR t ¤ | p# y at« ¢dv|

221 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 222

S@ aï W mR ¢ h t: sm| d ¢ytya ï ¤ Þ æ O £ x ¤ dä O ¢» ya .
¶ ä va kÚ ptâ | â x a{ ¢B p¢tt| ¢j ÏvE Ó d# m ×yag m:
tä O ¤ ½ £ mdd«x i I è S i ¢t Û yaÁ yat¤ m E v ak] T a: ¡ 9

kÚ pd# ^ | sÏyB ama B vn B ¤ ¢ v s¦ j n- ¹ Y ¾ sah * y«x a:


Þ v£ k] Ï y p# Ï yg ar | ¢v¢h t bh ¤ v p¤ : lalyn- kE ¢ l B E d W : .
A aà yaR ° ar dal«¢kt ¢v¢vDg ¢tÞ tæ O tæ O a¢p g E h E
B ¥ y : svaR s ¤ k[ v R n - dS dS tnyan- pa¢h vatalyE S ¡ 10

222 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 223

82 ¡ b aN y ¤¼ m - ¡

p# ï ¤ Ø n« r ¬ ¢À mN E y : s K l¤ tv kla S| b r E N a¶ tÞ t|
h Ïva r Ïya sh aÔ t« ¢nj p¤ r mh r d# ^ ¢ À m kÓya| c DÓyam- .
tÏp¤ æ O «{ T a¢nâ ¼ « g ¤ N ¢n¢Dr vh d# « c na| â ¢À m p¬ æ O £ |
tæ O «¹ ah E g tÞ Ïv| Óyv¢D m¤ s ¢lna â À Ø y¢p ï ¥ t vW r at- ¡ 1

baN Þ y sa b¢ls¤ t Þ y sh * bah «:


mah E á r Þ y m¢h ta d^ ¢ h ta ¢kl«x a .
ÏvÏp¬ æ O mE n m¢nâ ¼ mè ¾ p¥ v R |
Þ vp" E { n¤ B ¥ y B g vn- ¢vr h at¤ r a{ B ¥ t - ¡ 2

y«¢g Óyt£ v k[ S la K l¤ ¢c æ O lE K a
tÞ ya: sK £ ¢v¢lK t£ tâ N anSE x an- .
tæ O a¢nâ ¼ m¤ x ya ¢v¢dt| ¢nSayam-
A anE ¾ y«g blt« B vt« ¢nkE t at- ¡ 3

kÓyap¤ r E d¢ytya s¤ K mar mÓt|


c W n | kT · n bbÓD¤ ¢ x SvR b ÓD¬ .
½ £ nar d«³ − td^ d Ót− d^ r Ótr «x W :
Ïv| tÞ y S«¢N tp¤ r | yd^ ¢ B ÓyR â ÓDa: ¡ 4

223 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 224

p¤ r £ pal: SW l ¢p# y d^ ¢ h t¦ n aT «{ Þ y B g van-


sm| B ¥ t v# a tW y R d ^ b lmS| k | ¢nâ â DE .
mh a p# a N « baN « J ¢z ¢t y¤ y ¤ D anE n y¤ y ¤ D E
g ¤ h : p# ï ¤ Ø nE n Ïvm¢p p¤ r h Óæ O a j G ¢z x E ¡ 5

¢nâ ¼ aSE x aÞ æ O E m¤ m ¤ h ¤ ¢ x tvaÞ æ O E N ¢g ¢r SE


d# ^ t a B ¥ t a B £ ta: p# m T k[ l v£ r a: p# m ¢T ta: .
pr aÞ kÓdt- Þ kÓd: k[ s ¤ m Sr baN W à s¢c v:
s k[ Ø B aÎ f « B aÎ f | nv¢mv blE n aS¤ ¢b¢B dE ¡ 6

c apana| p· SÏya p# s B m¤ p g tE ¢C ° c apE { T baN E


Û yT E R y atE smE t « Ç vr p¢tr SnW r Ç v¢r ÏvÇ Ç vr E N .
å O an£ Þ t¤ Ï va{ T dä va tv c ¢r tj ¤ x a| ¢vÇ vr | sÇ vr «{ g at-
p# a y«{ Ótå O aR n vÓt«{ ¢p c bh ¤ t msa r ¬ d# c E ¾ a ¢h r ¬ d# a : ¡ 7

baN | nanay¤ D «g # | p¤ n r ¢B p¢tt| dpR d «x a¢¹ tÓvn-


¢nl¥ R n aSE x d«x | sp¢d b¤ b ¤ D ¤ x a S| k r E N «pg £ t: .
t¹ ac a ¢S¾ bah ¤ ¢¹ tym¤ B yt« ¢nB R y | t¢Ïp# y | t|
m¤ À Ïva tê ä O man« ¢nj p¤ r mg m: sa¢nâ ¼ : sh «x : ¡ 8

m¤ h ¤ Þ tavÅ C @ | vâ N mj y« nÓdh r N E

224 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 225

ym| balan£ t¬ dvdh n panE { ¢nl sK m- .


¢v¢D| vÏsÞ tE y E ¢g ¢r S¢mh baN Þ y smr E
¢vB « ¢vÜ v«Ïkx £ I tdymvtar « j y¢t tE ¡ 9

¢¹ j â x a k] k las vp¤ D R r |
n¦ g n¦ p | ¢æ O ¢dvaly mapyn- .
¢nj j nE ¢¹ j B ¢³ mn¤ ä O mam-
u p¢dSn- pvnE á r pa¢h mam- ¡ 10

225 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 226

83 ¡ p ¬ Î f ®k v D : ¡

r amE { T g «k[ l g tE p# m dap# s ³ E


h ¥ t an¤ p E t ym¤ n admnE mdaÓDE .
Þ vW r | smar m¢t sE v k vad m¥ F «
do t | Óyy¤ | ³ tv p¬ Î f ® k vas¤ d E v : ¡ 1

nar ayN «{ h mvt£ N R i h a¢Þ m B ¥ m ¬


DÏsE ¢kl Ïvm¢p mamklX N a¢n .
u Ïs¦ Ç y ta¢n Sr N | v# j ma¢m¢t Ïva|
do t « j g ad sklW h R ¢ st: sB ayam- ¡ 2

do t E { T yatv¢t yadv sW ¢ nkW Þ Ïv|


yat« dd¢SR T vp¤ : ¢kl p¬ Î f ® k £ ym- .
tapE n vX ¢s k] t a| k mnÚ pm¥ Ú y−
½ £ k¬ Þ t¤ B | mkr k[ Î f l p£ t c E l m- ¡ 3

kalays| ¢nj s¤ d SR n mÞ yt«{ Þ y


kalanl«Ïkr ¢kr E N s¤ d SR n E n .
S£ x R | c k¢tR T mm¢dR T c aÞ y sW Ó y|
t¢Ómæ O ka¢Sp ¢Sr «{ ¢p c kT R kaÜ yam- ¡ 4

226 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 227

j af Y E n balk¢g r a{ ¢p ¢klah mE v
½ £ vas¤ d E v i ¢t ã F m¢t¢à r | s: .
say¤ Ç ymE v B vdW À y ¢Dya g t«{ B ¥ t -
k« nam kÞ y s¤ k ] t | kT ¢mÏyvE y at- ¡ 5

kaS£ á r Þ y tny«{ T s¤ d ¢X N aÁ y:
SvR | p# p ¥ Ç y B vtE ¢v¢h ta¢B c ar : .
k] Ï yanl| km¢p baN r N a¢tB £ tW :
B ¥ t W : kT · n v¦ t W : smm×ym¤ · t- ¡ 6

talp# m aN c r N am¢K l| dh Ót£ |


k] Ï ya| ¢vl«À y c ¢ktW : k¢T t«{ ¢p p¬ r W : .
ï ¥ t «ÏsvE ¢km¢p n« c ¢lt« ¢vB « Ïv|
paá R Þ T maS¤ ¢vss¢j R T kalc @ m- ¡ 7

A ×yaptÏy¢mt Da¢Ø n B vÓmh aÞ æ O E


h a h E ¢ t ¢vd# ^ t vt£ K l¤ G «r k] Ï ya .
r «x aÏs¤ d ¢X N md¢X N c E ¢ ¾ t| t|
p¤ Ô l«x c @ m¢p ka¢Sp¤ r £ mDaX £ t- ¡ 8

s K l¤ ¢v¢vd« r X «G atE k] t «pk] ¢ t: p¤ r a

227 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 228

tv t¤ klya m¦ Ï y¤ | p# a Ô t¤ | tda K lta| g t: .


nr ks¢c v« dE S À lE S | s¦ j ° g r a¢ÓtkE
J ¢z ¢t h ¢lna y¤ Ò y° ¼ a ppat tlah t: ¡ 9

sa| b | k¬ r Û y p¤ æ O £ h r N ¢ny¢mt| saÓÏvnaT £ I k[ ã N a|


yatÞ t¹ aÀ y r «x «dQ D ¦ t k¢r ng r « m«c yamas r am: .
tE G aÏya: paÎ f vE y W ¢ r ¢t yd^ p¦ t na| nam¤ c Þ Ïv| tdan£ |
t| Ïva| d^ b «I D l£ l| pvnp¤ r ptE tapSaÓÏyW ¢nx E v E ¡ 10

228 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 229

84 ¡ s m Ó t p · k y aæ Oa ¡

À v¢c dT tpn«pr ag kalE


p¤ ¢ r ¢ndDt- k] t vmR kams¥ n ¥ .
yd^ k [ l m¢h lav¦ t : s¤ t £ T R |
sm¤ p g t«{ ¢s smÓt p· kaÁ ym- ¡ 1

bh ¤ t r j nta¢h tay tæ O
Ïvm¢p p¤ n n- ¢v¢nmÇ Ç y t£ T R t «y| .
¢¹ j g N p¢r m¤ ³ ¢vä O r a¢S:
sm¢mlT a: k[ â paÎ f va¢d ¢mæ O W : ¡ 2

tv K l¤ d¢ytaj nW : smE t a
d# ^ p ds¤ t a Ïv¢y g aF B ¢³ B ar a .
td^ ¢ dtB vda¶ ¢t p# k ar W :
A ¢t m¤ m ¤ d E smmÓy B a¢mn£ ¢B : ¡ 3

tdn¤ c B g v¢° r £ ß y g «pan-


A ¢t k[ t ¤ k at¤ p g Ø y man¢yÏva .
¢c r tr ¢vr h at¤ r a| g r E K a:
pS¤ p vD¥ : sr s| ÏvmÓvyas£ : ¡ 4

229 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 230

sp¢d c B vd£ X N «ÏsvE n


p# m ¤ ¢ x tman¶ da| ¢nt¢Ø bn£ nam- .
A ¢tr s p¢r m¤ ³ k· ¤ l £ kE
p¢r c y ¶ ï tr E k[ c E ÓylW x £ : ¡ 5

¢r p¤ j nklh W : p¤ n : p¤ n mE R
sm¤ p g tW ¢ r yt£ ¢vlØ bna{ B ¥ t - .
i ¢t k] t p¢r r Ø B N E Ïv¢y d# a kq
A ¢t ¢vvSa K l¤ r a¢Dka ¢n¢lÚ yE ¡ 6

A pg t ¢vr h Û yT aÞ tda ta
r h ¢s ¢vDay ddaT tä vb«Dm- .
pr ms¤ K ¢c daÏmk«{ h maÏmE −
Ïy¤ d yt¤ v: Þ P [ z mE v c E t s£ ¢t ¡ 7

s¤ K r s p¢r ¢m¢½ t« ¢vy«g :


¢km¢p p¤ r a{ B vd^ ¼ v«pdE S W : .
smB vdm¤ t : pr Ót¤ tasa|
pr ms¤ K W À y my£ B v¢¹ ¢c Óta ¡ 8

m¤ ¢ nvr ¢nvh W Þ tvaT ¢pæ O a

230 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 231

d^ ¢ r t Smay S¤ B a¢n p¦ Å C Y manW : .


Ïv¢y s¢t ¢k¢md| S¤ B aÓtr W :
i Ïy¤ â h ¢stW r ¢p ya¢j tÞ tda{ s¬ ¡ 9

s¤ m h ¢t yj nE ¢vtaymanE
p# m ¤ ¢ dt ¢mæ O j nE sh W v g «pa: .
yd^ j n m¢h ta¢Þ æ O mas maæ O |
B vdn¤ x | g r s| p¤ r E v B E j ¤ : ¡ 10

Û ypg m smyE smE Ï y r aDa|


è F m¤ p g ¥ / ¢nr £ ß y v£ tK E d am- .
p# m ¤ ¢ dt ¶ dy: p¤ r | p# y at:
pvnp¤ r E á r pa¢h ma| g dE × y: ¡ 11

231 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 232

85 ¡ j r as Ó D ¢ S S ¤p a l c v D : ¡

tt« mg D B ¥ B ¦ t a ¢c r ¢nr «D s| À lE ¢ St|


Sta¾ ky¤ t a y¤ t ¢¹ tym£ S B ¥ m £ B ¦ t am- .
A naT Sr N ay tE km¢p p¥ â x | p# a ¢h N «t-
A yac t s mag D X pN mE v ¢k| B ¥ y sa ¡ 1

¢yyas¤ r ¢B mag D| tdn¤ nar d«d£ ¢r tat-


y¤ ¢ D¢¿ r mK «ï mat- u B ykayR pyaR k [ l : .
¢vâ ¼ j ¢yn«{ Ò vr at- u B y ¢s¢¼ ¢r Ïy¤ ¼ vE
SS| s ¤ ¢ x ¢nj W : sm| p¤ r ¢myE T y¬ ¢D¢¿ r £ m- ¡ 2

A SE x d¢ytay¤ t E Ïv¢y smag tE DmR j «


¢v¢j Ïy sh j W m R h £ | B vdpa| g s| v ¢DR t W : .
¢½ y| ¢nâ pma| vh ° h h B ³ dasa¢yt|
B vÓtm¢y mag DE p# ¢ h tvan- sB £ maj ¤ R n m- ¡ 3

¢g ¢r v# j p¤ r | g taÞ tdn¤ dE v y¥ y | æ O y«
yyac smr «Ïsv| ¢ ¹ j ¢mx E N t| mag Dm- .
A p¥ N R s¤ k ] t | Ïvm¤ | pvnj E n s| g # a myn-
¢nr £ ß y sh ¢j Ý N ¤ n a Ïvm¢p r aÇ yy¤ Ò va ¢Þ T t: ¡ 4

232 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 233

A SaÓt smr «¼ t| ¢vz p paz nas| å O ya


¢npaÏy j r s: s¤ t | pvnj E n ¢nÝ pa¢z tm- .
¢vm¤ Å y n¦ p t£ Óm¤ d a smn¤ g ¦ / B ¢³ | pr a|
¢ddE ¢ ST g tÞ p¦ h an¢p c DmR g ¤ Ô ÏyW B ¤ v : ¡ 5

p# c @ [ ¢ x y¤ ¢ D¢¿ r E tdn¤ r aj s¥ y aÒ vr |
p# s ° B ¦ t k£ B vt- skl r aj kÛ yak[ l m- .
ÏvmÔ y¢y j g ÏptE ¢¹ j pdavnE j a¢dk|
c kT R ¢km¤ kÐ ytE n¦ p vr Þ y B a y«° ¢t: ¡ 6

tt: svn kmR ¢ N p# v r mg # p ¥ j a¢v¢D|


¢vc ayR sh dE v vag n¤ g t: s DmaR Ï mj : .
Û yDä O B vtE m¤ d a sd¢s ¢vá B ¥ t aÏmnE
tda ss¤ r man¤ x | B ¤ v nmE v t¦ ¢ Ô t| dD¬ ¡ 7

tt: sp¢d c E ¢ dp« m¤ ¢ nn¦ p E x ¤ ¢t¿ ÏÞ vh «


sB aj y¢t k« j f : pS¤ p d^ d ^ R ã z | vz ¤ m - .
i ¢t Ïv¢y c d^ v R c « ¢vt¢t m¤ ¹ m° asnat-
u daptd^ d ay¤ D : smpt° m¤ | paÎ f va: ¡ 8

¢nvayR ¢nj pX g an¢B m¤ K Þ y ¢v¹ E ¢ x N :

233 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 234

ÏvmE v j ¶ x E ¢Sr « dn¤ j da¢r N a Þ va¢r N a .


j n¤ ¢ Þ æ O ty lÖ Dya stt¢c Ótya S¤ ¼ D£ :
Ïvya s pr mE k tamD¦ t y«¢g na| d^ l R B am- ¡ 9

tt: s¤ m ¢h tE Ïvya @ t¤ v r E ¢nã F E j n«


yy¬ j y¢t DmR j « j y¢t k] Ý N i Ïyalpn- .
K l: s t¤ s¤ y «Dn« D¤ t mna: spÏn¢½ ya
mya¢pR t sB am¤ K E Þ T lj lB # m adB # m £ t- ¡ 10

tda h ¢stm¤ ¢ ÏT t| d# ^ p dnÓdna B £ my«:


A pa| g klya ¢vB « ¢km¢p tavd^ Ç j ¦ Ø B yn- .
Dr aB r ¢nr ak] t ¬ sp¢d nam b£ j | vpn-
j nadR n mâ Ïp¤ r £ ¢nly pa¢h mamamyat- ¡ 11

234 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 235

86 ¡ B ar t y ¤¼ m - ¡

saÚ v« B W Ý m£ ¢vvah E yd^ b l¢v¢j t: c Ód# c ¥ f a¢¹ man|


¢vÓdn- s¬ B | smay£ Ïv¢y vs¢t k[ ã | Þ ÏvÏp¤ r £ m×yB a| X £ t- .
p# ï ¤ Ø nÞ t| ¢nâ ÓD¢° ¢K lyd^ B z W Ó yR g # h £ d^ g # v£ yR |
tÞ yamaÏy| ï ¤ m Ót| Û yj ¢n c smr : sÔ t¢v| S Ïyh aÓtm- ¡ 1

tavä v| r amSal£ Ïv¢r tm¤ p g t: K ¢Î f t p# a ysW Ó y|


s¬ B E S | t| Óyâ ÓDa: s c ¢kl g dya SaÄ ñ R m B # | S yä O E .
mayatat| Û y¢h | s £ d¢p tv p¤ r tÞ tä vya¢p X N aDR |
naå O ay£ Ïyah ¤ r E k E t¢ddmvmt| Û yas e v Óyx E D £ t- ¡ 2

¢X Ô Ïva s¬ B | g da c ¥ ¢ N R t m¤ d k¢nD¬ m| X ¤ saÚ vE { ¢p c @ E N «−


Ïk] ä O E dÓtvÀ æ O : p# s B m¢B pt° ×ym¤ | c é da| tE .
k¬ m«dÀ ya h t«{ sav¢p s¤ k ] t ¢n¢Dà W ï vt- p# a pdW À y|
svE R x amE x p¥ v R | Ïv¢y D¦ t mnsa| m«X N aT «I { vtar : ¡ 3

ÏvÙ yayatE { T j atE ¢kl k[ â sd¢s ï ¥ t kE s| y taya:


@ ÓdÓÏya yaå O sE Ó ya: skâ N mk] T aà E l malamnÓtam- .
A ° aÓt p# a Ô t SvaR | S j m¤ ¢ n c ¢kt d# ¬ pd£ ¢c ¢Ótt«{ T
p# a Ô t: Saka° mÜ nn- m¤ ¢ ng N mk] T aÞ t¦ ¢ Ô tmÓt| vnaÓtE ¡ 4

235 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 236

y¤ ¼ «ï «g E { T mÓæ O E ¢ml¢t s¢t v¦ t : P Ú g ¤ n E n ÏvmE k :


k¬ r Û yE dä O sW Ó y: k¢r p¤ r mg m« d¬ Ïyk] t - paÎ f vaT R m - .
B £ Ý md# « N a¢d maÓyE tv K l¤ vc nE ¢DÀ k] t E k¬ r vE N
Û yav¦ Î vn- ¢vá ã p| m¤ ¢ n sd¢s p¤ r £ | X «B ¢yÏvag t«{ B ¥ : ¡ 5

¢j Ý N «Þ Ïv| k] Ý N s¥ t : K l¤ smr m¤ K E bÓD¤ G atE dyal¤ |


¢K ° | t| v£ ß y v£ r | ¢k¢mdm¢y sK E ¢nÏy e k«ymaÏma .
k« vÒ y: k«{ æ O h Óta t¢dh vD¢B y| p# « Ç È y mÙ y¢pR t aÏma
DØ yR | y¤ ¼ | c r E ¢ t p# k ] ¢ tmnyT a dSR y n- ¢vá ã pm- ¡ 6

B ³ «ä O | s E T B £ Ý mE tv Dr ¢N B r X E p k] Ï yW k s³ E
¢nÏy| ¢nÏy| ¢v¢B ÓdÏyy¤ t sm¢Dk| p# a Ô tsadE c paT E R .
¢nÜ SÞ æ O Ïvp# ¢ tå O a| ¢vj h d¢r vr | Dar yn- @ «DSal£ −
vaDavn- p# a w ¢l| t| nt¢Sr smT « v£ ß y m«dadpag a: ¡ 7

y¤ ¼ E d# « N Þ y h ¢Þ t ¢Þ T r r N B g dä O E ¢ r t| vW Ý N vaÞ æ O |
vX Þ yaDä O c @ Þ T ¢g t r ¢v mh a: p# a dR y t- ¢sÓD¤ r aj m- .
nag aÞ æ O E kN R m ¤ ³ E ¢X ¢tmvnmyn- kE v l| k] ä O m¬ ¢l|
tæ O E tæ O a¢p paT R | ¢k¢mv n¢h B van- paÎ f vanamkax £ I t - ¡ 8

y¤ ¼ ad¬ t£ T R g am£ s K l¤ h lDr « nW ¢ mS X E æ O m¦ Å C n-

236 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 237

A p# Ï y¤ Ï T a¢y s¥ t X y k] d T s¤ t | tÏpdE kÚ p¢yÏva .


yå O Ã n| vÚ kl| pvR ¢ N p¢r dlyn- Þ natt£ T «I r N aÓtE
s| p # a Ô t« B £ md^ y «I D n r N mSm| v£ ß y yat: p¤ r £ | tE ¡ 9

s| s ¤ Ô t d# ¬ pdE y X pN h t ¢Dy| d# ¬ ¢N mE Ï y Ïvd^ À Ïya


tÓm¤ ³ | b# a ’ mÞ æ O | sm¶ t ¢vj y« m¬ ¢lr Ïn| c j » E .
u ¢Å C ÏyW paÎ f vana| p¤ n r ¢p c ¢vSÏy¤ ä O r a g B R m Þ æ O E
r X ° | g ¤ ¿ maæ O : ¢kl j Z r mg aà @ pa¢N ¢vR B « Ïvm- ¡ 10

Dm¬ I G | DmR s ¥ n «r ¢B dD d¢K l| C Ódm¦ Ï y¤ : s B £ Ý m:


Ïva| pÜ yn- B ¢³ B ¥ Ø nW v ¢h sp¢d yy¬ ¢nÝ kl b# ’ B ¥ y m- .
s| y aÇ yaT aá mE D W ¢ Þ æ O ¢B r ¢tm¢h tW D R m R j | p¥ N R k am|
s| p # a Ô t« ¹ ar ka| Ïv| pvnp¤ r ptE pa¢h ma| svR r «g at- ¡ 11

237 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 238

87 ¡ k [c El v ¦ä O a Ó t : ¡

k[ c E l nama B vt: st£ Ð yR t a|


g t: s saÓd£ p¢n m¢Ódr E ¢¹ j : .
ÏvdE k r ag E N Dna¢d ¢n: Þ p¦ h «
¢dna¢n ¢nÓyE p# S m£ g ¦ h a½ m£ ¡ 1

sman S£ la¢p td£ y vÚ lB a


tT W v n« ¢c ä O j y| smE y ¤ x £ .
kda¢c do c E bt v¦ ¢ ä O lÖ DyE
r map¢t: ¢k| n sK a ¢nx E Û ytE ¡ 2

i t£ ¢r t«{ y| ¢p# y ya X ¤ D a{ { tR y a
j ¤ g ¤ Ô sman«{ ¢p DnE mdavh E .
tda Ïvdal«kn k¬ t¤ k aï y¬
vh n- pz aÓtE p¦ T ¤ k an¤ p aynm- ¡ 3

g t«{ ymaà yR m y£ | B vÏp¤ r £ |


g ¦ h E x ¤ SW Ö yaB vn| smE ¢ yvan- .
p# ¢ vÜ y vW k [ Î Z ¢mvap ¢nv¦ R ¢ t|
tva¢t sØ B avnya t¤ ¢k| p¤ n : ¡ 4

238 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 239

p# p ¥ ¢ j t| t| ¢p# y ya c v£ ¢j t|
kr E g ¦ h £ Ïva{ kT y: p¤ r ak] t m- .
y¢dÓDnaT R | g ¤ â dar c «¢dtW :
A pt¤ R vx R | tdm¢x R kannE ¡ 5

æ O paj ¤ x «{ Þ maÏp¦ T ¤ k | bladT


p# g ¦ / m¤ ¾ ¬ sk] d a¢StE Ïvya .
k] t | k] t | n¢ÓvytE ¢ t s| B # m adQ
r ma ¢kl«pE Ï y kr | â r «D tE ¡ 6

B ³ E x ¤ B ³ E n s ma¢ntÞ Ïvya
p¤ r £ | vs° E k ¢nSa| mh as¤ K m- .
btapr E ï ¤ d # R ¢ vN | ¢vna yy¬
¢v¢c æ O ã pÞ tv K Ú vn¤ g # h : ¡ 7

y¢d/ ya¢c Ý y mdaÞ ydÅ y¤ t «


vda¢m B ayaR | ¢k¢m¢t v# j ° s¬ .
Ïvd^ ¢ ³ l£ la¢Þ mt m nD£ : p¤ n :
@ madpÜ yÓm¢N d£ p# m alym- ¡ 8

¢k| mag R ¢vB # | S i ¢t B # m n- X N |

239 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 240

g ¦ h | p# ¢ v¾ : s ddSR vÚ lB am- .
sK £ pr £ ta| m¢N h E m B ¥ ¢ x ta|
b¤ b «D c ÏvÏkâ N a| mh adQ B ¤ t am- ¡ 9

s r ÏnSalas¤ vs° ¢p Þ vy|


sm¤ ° mì ¢³ B r «{ m¦ t | yy¬ .
ÏvmE v map¥ ¢ r t B ³ va| ¢ C t«
mâ Ïp¤ r aD£ S h r Þ v mE g dan- ¡ 10

240 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 241

88 ¡ ½ £ s Ó t an g «p al : ¡

p# a g E v ac ayR p¤ æ O a¶ ¢t ¢nSmnya Þ v£ y x z - s ¥ n ¤ v £ X a|
ka| X ÓÏya mat¤ â À Ïya s¤ t lB ¤ ¢ v b¢l| p# a Ô y tE n a¢c R t Þ Ïvm- .
Dat¤ : Sapa¢¼ r Î ya¢Óvtk¢Sp¤ B van- S¬ ¢r j an- k| s B Â nan-
A an£ yW n an- p# d Ü yR Þ vpdmnyT a: p¥ v R p ¤ æ O an- mr £ c E : ¡ 1

½ ¤ t dE v i ¢t ½ ¤ t | ¢¹ j E Ó d# |
bh ¤ l aá | n¦ p ¢t| c B ¢³ p¥ N R m - .
y¤ g pä vmn¤ g # h £ t¤ kam«
¢m¢T la| p# a ¢pT tapsW : smE t : ¡ 2

g Å C n- ¢¹ m¥ ¢ tR â B y«y¤ R g p¢° kE t m-
e kE n B ¥ ¢ r ¢vB vW ¢vR ¢ h t«pc ar : .
A ÓyE n t¢ê n B ¦ t W à P l¬ dnaï W :
t¤ Ú y| p# s E ¢ dT ddaT c m¤ ¢ ³ ma×yam- ¡ 3

B ¥ y «{ T ¹ ar vÏya| ¢¹ j tny m¦ ¢ t| tÏp# l apan¢p Ïv|


k« va dW v | ¢nâ ÓÒ ya¢d¢t ¢kl kT yn- ¢vá v«F a{ Ô ys«{ F a: .
¢j Ý N «g R v R | ¢vnE t ¤ | Ïv¢y mn¤ j ¢Dya k[ ¢ Î Z ta| c aÞ y b¤ ¢ ¼ |
tä vaã F a| ¢vDat¤ | pr mtm pd pE # X N E n E ¢ t mÓyE ¡ 4

241 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 242

n¾ a A ¾ aÞ y p¤ æ O a: p¤ n r ¢p tv t¥ p E X ya k¾ vad:
Þ p¾ « j at« j nanamT tdvsr E ¹ ar kamap paT R : .
mW æ ya tæ O «¢x t«{ s¬ nvms¤ t m¦ t ¬ ¢vp# v yR p # r «d|
½ ¤ Ï va c @ E p# ¢ tå O a| A n¤ p ¶ ts¤ t : s¢° vE ß yE k] S an¤ m - ¡ 5

man£ s Ïvamp¦ ¾ - v a ¢¹ j ¢nlyg t« baN j alW mR h aÞ æ O W :


â ÓDan: s¥ ¢ tg E h | p¤ n r ¢p sh sa è ¾ n¾ E k[ m ar E .
yaØ yamW Ó d# £ | tT a{ Óya: s¤ r vr ng r £ ¢vR ï ya{ { saï sï «
m«G «ï «g : p¢tÝ yn- h ¤ t B ¤ ¢ j B vta s¢Þ mt| va¢r t«{ B ¥ t - ¡ 6

saDR | tE n p# t £ c £ | ¢dSm¢t j ¢vna Þ yÓdnE n a¢B yat«


l«kal«k| Û yt£ t¢Þ t¢mr B r mT « c @ DaØ na ¢nâ ÓDn- .
c @ a| S ¤ ¢ À l¾ è ¢¾ | ¢Þ T tmT ¢vj y| pÜ y pÜ yE ¢ t var a|
par E Ïv| p# a ddSR : ¢km¢p ¢h tmsa| do r do r | pd| tE ¡ 7

tæ O as£ n| B ¤ j | g a¢Dp SyntlE ¢dÛ yB ¥ x ay¤ D aï W :


A av£ t| p£ tc E l | p# ¢ tnvj ld Ü yaml| ½ £ md| g m- .
m¥ t £ I n am£ ¢Star | pr ¢mh ¢ts¦ N a mE k mT R | ½ ¤ t £ na|
ÏvamE v Ïv| pr aÏmn- ¢p# y sK s¢h t« nE ¢ mT X E m ã pm- ¡ 8

y¤ v a| mamE v ¹ av¢Dk ¢vv¦ t aÓt¢h R t tya

242 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 243

¢v¢B ° ¬ sÓd# ¾ ¤ | Þ vymh mh ax R | ¢¹ j s¤ t an- .


nyE t | d# a g E t a¢n¢t K l¤ ¢vt£ N aR n - p¤ n r m¥ n -
¢¹ j ayadayada: p# N ¤ t m¢h ma paÎ f ¤ j n¤ x a ¡ 9

e v| nana¢vh ar W j R g d¢B r myn- v¦ ¢ Ý N v| S | p# p ¤ Ý N n-


i I j an« yå O B E d W : A t¤ l ¢v¶ ¢t¢B : p# £ N y° E N nE æ O a: .
B ¥ B ar X E p d| B at- pdkmlj ¤ x a| m«X N ayavt£ N R :
p¥ N R | b# ’ W v saX aï d^ x ¤ mn¤ j taã ¢x tÞ Ïv| Û ylas£ : ¡ 10

p# a yE N ¹ ar vÏyamv¦ t d¢y tda nar dÞ Ïvd# s ad# R :


tÞ maÚ lE B E kda¢c ÏK l¤ s¤ k ] t ¢n¢D Þ Ïv¢Ïpta tä vb«Dm- .
B ³ anamg # y ay£ s c K l¤ m¢tman- u ¼ vÞ Ïvä O e v
p# a Ô t« ¢vå O ansar | s ¢klj n¢h tayaD¤ n a{ { Þ tE bdyaR m - ¡ 11

s«{ y| k] Ý N avtar « j y¢t tv ¢vB « yæ O s¬ h adR B £ ¢t


Þ nE h ¹ E x an¤ r ag p# B ¦ ¢ t¢B r t¤ l W r ½ mW y «I g B E d W : .
A a¢tR | t£ ÏvaR smÞ tamm¦ t pdmg ¤ : svR t : svR l «ka:
s Ïv| ¢vá a¢tR S aÓÏyW pvnp¤ r ptE B ¢³ p¥ Ï yW I c B ¥ y a: ¡ 12

243 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 244

89 ¡ v ¦k a s ¤r − v D : ¡

r maj anE j anE y¢dh tv B ³ E x ¤ ¢vB v«


n sï : s| p ï Þ t¢dh mdk] ä vadS¢mnam- .
p# S a¢Ót| k] Ï vW v p# ¢ dS¢s tt: kamm¢K l|
p# S aÓtE x ¤ ¢X p# | n K l¤ B vd£ yE Å y¤ ¢ t kT a ¡ 1

sï : p# s adâ ¢x tan- ¢v¢DS| k r ad£ n-


kE ¢ c ¢¹ B « ¢nj g ¤ N an¤ g ¤ N | B j Ót: .
B # ¾ a B v¢Ót bt k¾ md£ G R è ¾ Y a
Þ p¾ | v¦ k as¤ r u dah r N | ¢kla¢Þ mn- ¡ 2

Sk[ ¢ nj : s t¤ nar dmE k da


Ïv¢r t t«x mp¦ Å C dD£ á r m- .
s c ¢ddE S ¢g r £ Sm¤ p a¢st¤ |
n t¤ B vÓtmbÓD¤ m saD¤ x ¤ ¡ 3

tpÞ tÔ Ïva G «r | s K l¤ k[ ¢ pt: sÔ tm¢dnE


¢Sr ¢Ü C Ïva sï : p¤ r h r m¤ p Þ T aÔ y p¤ r t: .
A ¢tX ¤ d # | r ¬ d# | ¢Sr ¢s kr danE n ¢nDn|
j g ° aT a¹ v# E B v¢t ¢vm¤ K ana| À v S¤ B D£ : 4

244 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 245

m«³ ar | bÓDm¤ ³ « h ¢r N p¢t¢r v p# a d# v t- s«{ T â d# |


dW Ï yaì £ Ïya Þ mdE v « ¢d¢S ¢d¢S vltE p¦ ¿ t« dä O è ¢¾ : .
t¥ Ý N £ kE svR l «kE tv pdm¢Dr «ß yÓtm¤ ¹ £ ß y SvR |
do r adE v ag # t Þ Ïv| pz ¤ v z ¤ vp¤ x a t¢Þ T x E danvay ¡ 5

B d# | tE Sak[ n E y B # m ¢s ¢kmD¤ n a Ïv| ¢pSac Þ y vac a


sÓdE h à E Ó md^ ³ ¬ tv ¢km¤ n kr «Ý y| g ¤ l £ m| g m¬ l¬ .
i ÏT | Ïv¹ aÀ y m¥ F : ¢Sr ¢s k] t kr : s«{ pt¢Å C ° pat|
B # | S « / E v | pr «pa¢st¤ r ¢p c g ¢t: S¥ ¢ ln«{ ¢p ÏvmE v ¡ 6

B ¦ g ¤ | ¢kl sr Þ vt£ ¢nkz va¢snÞ tapsa:


¢æ O m¥ ¢ tR x ¤ sma¢dS° ¢Dksä vta| vE ¢ dt¤ m - .
A y| p¤ n r nadr ad^ ¢ dtâ ¼ r «x E ¢vD¬
h r E { ¢p c ¢j ¢h | ¢ sx ¬ ¢g ¢r j ya D¦ t E Ïvamg at- ¡ 7

s¤ Ô t| r ma| k B ¤ ¢ v p| k j l«c n| Ïva|


¢vp# E ¢v¢nG " ¢ t pdE n m¤ d «¢ÏT tÞ Ïvm- .
svR | X mÞ v m¤ ¢ nvyR B vE Ï sda mE
ÏvÏpad¢c þ ¢mh B ¥ x N ¢mÏyvad£ : ¡ 8

¢n¢à Ïy tE c s¤ è F | Ïv¢y b¼ B ava:

245 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 246

sar Þ vta m¤ ¢ nvr a d¢Dr E ¢vm«X m- .


ÏvamE v mÅ y¤ t p¤ n Ü Å y¤ ¢ t d«x h £ n|
sÏv«Å c yW k tn¤ m E v vy| B j am: ¡ 9

j g Ïs¦ ¾ Y ad¬ Ïva| ¢ng m¢nvh W v R ¢ Ód¢B ¢r v


Þ t¤ t | ¢vÝ N « s¢Å c Ïpr mr s ¢n¹ W I t vp¤ x m- .
pr aÏman| B ¥ m n- pS¤ p v¢nta B a y ¢nvh |
pr £ tap½ aÓÏyW pvnp¤ r va¢sn- p¢r B j E ¡ 10

246 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 247

90 ¡ ¢v Ý N ¤ m h ä v Þ T ap n m - ¡

v¦ k B ¦ g ¤ m¤ ¢ n m«¢h Óy| b r £ x a¢d v¦ ä O E x ¤


A ¢y tv ¢h mh ä v| svR S vaR ¢ d j W æ O m- .
¢Þ T t¢mh pr maÏmn- ¢nÝ klavaR g ¢B ° |
¢km¢p tdvB at| t¢¼ ã p| tvW v ¡ 1

m¥ ¢ tR æ O yE á r sda¢Sv p· k| yt-
p# a h ¤ : pr aÏmvp¤ r E v sda¢Sv«{ ¢Þ mn- .
tæ O E á r Þ t¤ s ¢vk[ Î Z pdÞ ÏvmE v
¢æ O Ïv| p¤ n B R j ¢s sÏypdE ¢æ O B ag E ¡ 2

tæ O a¢p sa¢ä vktn¤ | tv ¢vÝ N ¤ m ah ¤ :


Data t¤ sä v ¢vr l« r j sW v p¥ N R : .
sä v«Ïkz Ïvm¢p c a¢Þ t tm« ¢vkar −
c E ¾ a¢dk| c tv S| k r na¢Ø nm¥ t ¬ I ¡ 3

t| c ¢æ O m¥ Ï yR ¢ tg t| pr p¥ â x | Ïva|
SvaR Ï mna{ ¢p K l¤ svR myÏv h E t «: .
S| s ÓÏy¤ p asn ¢vD¬ td¢p Þ vtÞ t¤
Ïvd# o p ¢mÏy¢t è F | bh ¤ n: p# m aN m- ¡ 4

247 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 248

½ £ S| k r «{ ¢p B g van- sklE x ¤ tavt-


ÏvamE v many¢t y« n ¢h pX pat£ .
Ïv¢° ¿ mE v s ¢h namsh * ka¢d
Û yaÁ yì vÏÞ t¤ ¢ t pr à g ¢t| g t«ÓtE ¡ 5

m¥ ¢ tR æ O ya¢tg m¤ v ac c mÓæ O SaÞ æ O −


Þ yad¬ klays¤ x ¤ m | sklE á r | Ï vam- .
Ò yan| c ¢nÝ klms¬ p# N vE K l¥ À Ïva
ÏvamE v tæ O skl| ¢nj g ad naÓym- ¡ 6

smÞ tsar E c p¤ r aN s| g # h E
¢vs| S y| ÏvÓm¢h mW v vÎ yR t E .
¢æ O m¥ ¢ tR y ¤ k q sÏypd¢æ O B ag t:
pr | pd| tE k¢T t| n S¥ ¢ ln: ¡ 7

ydQ b# a ’ kÚ p i h B ag vt ¢¹ t£ y
Þ kÓD«¢dt| vp¤ r nav¦ t m£ S Daæ O E .
tÞ yW v nam h ¢r SvR m¤ K | j g ad
½ £ maDv: ¢Svpr «{ ¢p p¤ r aN sar E ¡ 8

yE Þ vp# k ] Ï yn¤ g ¤ N a ¢g ¢r S| B j ÓtE

248 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 249

tE x a| P l| ¢h è F yW v td£ y B À Ïya .
Û yas« ¢h tE n k] t van¢Dka¢r h E t «:
Þ kaÓda¢dkE x ¤ tv h a¢nvc «{ T R v adW : ¡ 9

B ¥ t aT R k£ ¢tR r n¤ v ad ¢vâ ¼ vad¬


æ O E D a{ T R v ad g ty: K l¤ r «c naT aR : .
Þ kaÓda¢dkE x ¤ bh v«{ æ O ¢vâ ¼ vada:
Ïvä O amsÏv p¢r B ¥ Ï y¤ p ¢SX N aï a: ¡ 10

y¢Ïk¢· dÔ y¢vd^ x a{ ¢p ¢vB « my«³ |


tÓmÓæ O SaÞ æ O vc naï ¢B è ¾ mE v .
Û yas«¢³ sar my B ag vt«pg £ t
À lE S an- ¢vD¥ y k[ â B ¢³ B r | pr aÏmn- ¡ 11

249 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 250

91 ¡ B ¢³ m h Ï v m - ¡

½ £ k] Ý N ÏvÏpd«pasnmB ytm| b¼ ¢mÐ yaT R è ¾ E :


mtR Þ yatR Þ y mÓyE Û ypsr ¢t B y| yE n svaR Ï mnW v .
yä O avä vÏp# N £ ta¢nh B j n¢vD£ na¢Þ T t« m«h mag E R
Dav° Ô yav¦ t aX : Þ K l¢t n k[ h ¢c ê E v dE v a¢K laÏmn- ¡ 1

B ¥ m n- kayE n vac a m¤ h ¤ r ¢p mnsa Ïvë lp# E ¢ r taÏma


yï Ïk[ v E R smÞ t| t¢dh pr tr E ÏvÙ ysavpR y a¢m .
j aÏyap£ h á pakÞ Ïv¢y ¢n¢h t mn: kmR v a¢g ¢Ód# y aT R
p# a N « ¢vá | p¤ n £ tE n t¤ ¢vm¤ K mnaÞ ÏvÏpda¢¹ p# v yR : ¡ 2

B £ ¢tnaR m ¢¹ t£ yaì v¢t nn¤ mn: k¢Ú pt| c ¢¹ t£ y|


tE n W À ya×yas S£ l« ¶ dy¢mh yT aS¢³ b¤ ¼ Y a ¢nâ ÓÒ yam- .
maya ¢v¼ E t ¤ t¢Þ mn- p¤ n r ¢p n tT a B a¢t maya¢DnaT |
tä va| B ³ Y a mh Ïya sttmn¤ B j ° £ S B £ ¢t| ¢vj / am- ¡ 3

B ³ E â Ïp¢ä O v_ ¼ £ tv c r N j ¤ x a| s| g mE n W v p¤ | s am-
A asaï E p¤ Î y B aj a| ¢½ y i v j g ¢t ½ £ mta| s| g mE n .
tÏs| g « dE v B ¥ y an- mm K l¤ stt| tÓm¤ K ad^ ¢ Ómx ¢ì :
ÏvÓmah aÏØ y p# k ar W B R v ¢t c s¤ è F a B ¢³ â dQ D ¥ t papa ¡ 4

250 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 251

½ E y « mag E R x ¤ B ³ av¢Dk bh ¤ m ¢tj R Ó mkmaR ¢ N B ¥y«


g ayn- X E m a¢N namaÓy¢p td^ B yt: p# d # ^ t | p# d # ^ t aÏma .
u ï ¼ as: kda¢c Ïk[ h ¢c d¢p â dn- À va¢p g j R n - p# g ayn-
u Ómad£ v p# n ¦ Ï y° ¢y k[ â kâ N a| l«kba/ à r E y m- ¡ 5

B ¥ t aÓyE t a¢n B ¥ t aÏmkm¢p skl| p¢X mÏÞ yan- m¦ g ad£ n-


mÏyaR n - ¢mæ O a¢N Sæ O ¥ n ¢p y¢mtm¢t: ÏvÓmyaÓyanma¢n .
ÏvÏsE v aya| ¢h ¢s¼ Y E Ó mm tv k] p ya B ¢³ daF Y R | ¢vr ag :
Ïvä O ä vÞ yavb«D«{ ¢p c B ¤ v nptE yÏnB E d | ¢vnW v ¡ 6

n« m¤ / n- X ¤ ä O ¦ f aï W B R v sr ¢N B vW Þ Ïv¢° l£ naSyÏvat-
¢c ÓtasatÏySal£ ¢n¢mx lvm¢p ÏvÏpdadp# k | p : .
i ¾ a¢n¾ E x ¤ t ¤ ¢ ¾ Û ysn ¢vr ¢h t« ma¢ykÏvavb«Dat-
Ç y«ÏÞ na¢B Þ Ïv° K E Ó d«r ¢Dk ¢S¢S¢r tE n aÏmna s| c r E y m- ¡ 7

B ¥ t E Ý vE x ¤ ÏvdW À y Þ m¦ ¢ t sm¢Dg t¬ na¢Dkar «{ D¤ n a c E t -


ÏvÏp# E m ÏvÏkmW æ O £ j f m¢tx ¤ k] p a ¢¹ z - s ¤ B ¥ y ad^ p E X a .
A c aR y a| va smc aR k[ t ¤ k m¤ â tr ½ ¼ ya vDR t a| mE
ÏvÏs| s E v £ tT a{ ¢p d# ^ t m¤ p lB tE B ³ l«k«ä O mÏvm- ¡ 8

A av¦ Ï y ÏvÏÞ vã p| ¢X ¢t j l mâ daï aÏmna ¢v¢X pÓt£

251 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 252

j £ van- B ¥ ¢ y¿ kmaR v ¢l ¢vvS g t£ n- d^ : K j alE ¢X pÓt£ .


ÏvÓmaya ma{ ¢B B ¥ Ó mam¢y B ¤ v nptE kÚ ptE tÏp# S aÓÏyW
ÏvÏpadE B ¢³ r E v E Ï yvdd¢y ¢vB « ¢s¼ y«g £ p# b ¤ ¼ : ¡ 9

d^ : K aÓyal«À y j Ót¤ Ý vlm¤ ¢ dt ¢vvE k «{ h mac ayR v yaR t -


lÖ Ò va Ïvd# o p tä v| g ¤ N c ¢r t kT aï ¤ ì vì ¢³ B ¥ma .
mayamE n a| t¢r Ïva pr ms¤ K myE ÏvÏpdE m«¢dtah E
tÞ yay| p¥ v R r | g : pvnp¤ r ptE naSyaSE x r «g an- ¡ 10

252 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 253

92 ¡ k m R ¢m ½ B ¢³ : ¡

vE d W : svaR ¢ N kmaR Î yP l pr tya v¢N R t an£ ¢t b¤ d Q Ò va


ta¢n ÏvÙ y¢pR t aÓyE v ¢h smn¤ c r Óya¢n nW Ý kØ yR m £ S .
ma B ¥ ¹ E d W ¢ nR ¢ x ¼ E k[ h ¢c d¢p mn: kmR v ac a| p# v ¦ ¢ ä O :
d^ v R j R | c E d vaÔ t| td¢p K l¤ B vÏypR y E ¢c Ïp# k aSE ¡ 1

yÞ ÏvÓy: kmR y «g Þ tv B j nmyÞ tæ O c aB £ ¾ m¥ ¢ tR m -


¶ ï a| sÏvW k ã pa| è x ¢d ¶ ¢d m¦ ¢ d À va¢p va B av¢yÏva .
p¤ Ý pW g R Ó DW ¢ nR v E ï W r ¢p c ¢vr ¢c tW : S¢³ t« B ¢³ p¥ t W :
¢nÏym- vyaR m - spyaR m - ¢vdDd¢y ¢vB « ÏvÏp# s adm- B j E y m- ¡ 2

Þ æ O £ S¥ d # a Þ ÏvÏkT a¢d ½ vN ¢vr ¢h ta A asta| tE dyah aR :


ÏvÏpadas° yatan- ¢¹ j k[ l j n¤ x «h Ót S«c aØ ySaÓtan- .
v¦ ä yT R m - tE yj Ót« bh ¤ k ¢T tm¢p ÏvamnakN R y Ót«
è Ô ta ¢vï a¢B j aÏyW : ¢km¤ n ¢vdDtE taè Sm- ma k] T a mam- ¡ 3

pap«{ y| k] Ý N r amE Ï y¢B lp¢t ¢nj | g ¥ ¢ h t¤ | d^ à ¢r æ O |


¢nlR Ç j Þ yaÞ y vac a bh ¤ t r kT n£ ya¢n mE ¢v¢Ã nta¢n .
B # a ta mE vÓÒ yS£ l« B j ¢t ¢kl sda ¢vÝ N ¤ ¢ mÏT | b¤ D a| Þ tE
¢nÓdÓÏy¤ Å c W h R s ¢Ót Ïv¢y¢n¢h tmt£ | Þ taè S| mak] T a mam- ¡ 4

253 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 254

á E t Å C ay| k] t E Ïva| m¤ ¢ nvr vp¤ x | p# £ N yÓtE tp«¢B :


æ O E t aya| * ¤ À * ¤ v aï | ¢ kt mâ N tn¤ | yå O ã p| yj ÓtE .
sE v ÓtE tÓæ O mag W I ¢vR l sd¢r g d| ¹ apr E Ü yamla| g m-
n£ l| s| k £ tR n aï W ¢ r h k¢lsmyE man¤ x aÞ Ïvam- B j ÓtE ¡ 5

s«{ y| kalE y kal« j y¢t m¤ r ¢r p« yæ O s| k £ tR n aï W :


¢nyR Ï nW r E v mag W I r ¢K ld n ¢c r at- ÏvÏp# s ad| B j ÓtE .
j ataÞ æ O E t a k] t ad¬ A ¢p ¢h ¢kl kl¬ sØ B v| kamyÓtE
dW v aä O æ O W v j atan- ¢vx y ¢vx r sW m aR ¢vB « v· yaÞ man- ¡ 6

B ³ aÞ tavÏkl¬ Þ y¤ d # R ¢ ml B ¤ ¢ v tt« B ¥ ¢ r SÞ tæ O c «Å c W :
kavE r £ m- tam# p N £ I m n¤ ¢kl k] t mala| c p¤ Î yam- p# t £ c £ m- .
h a mamÔ yE t dÓtB R v m¢p c ¢vB « ¢k¢· d· d# s | Ïv¢y
A aSapaSW ¢nR b Ò y B # m y n B g vn- p¥ r y Ïv¢° x E v am- ¡ 7

è ¾ - v a DmR d # ^ h | t| k¢lmpkâ N | p# a H - m h £ ¢X t- pr £ ¢X t-
h Ót¤ | Û yak] ¾ K f - g «{ ¢p n ¢v¢nh tvan- sar vE d £ g ¤ N a| S at- .
ÏvÏsE v aï aS¤ ¢s¼ Y E d s¢dh n tT a ÏvÏpr E c W x B £â :
yä O ¤ p # a g E v r «g a¢d¢B r ph r tE tæ O h a ¢SX yW n m- ¡ 8

g | g a g £ ta c g ayæ y¢p c t¤ l ¢ska g «¢pka c Ódn| tt-

254 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 255

salg # a ma¢B p¥ j a pr p¤ â x tT W k adS£ namvN aR : .


e taÓy¾ aÔ yyÏnaÓy¢y k¢lsmyE ÏvÏp# s ad p# v ¦ ¼ Y a
¢X p# | m¤ ¢ ³ p# d an£ Ïy¢B dD¤ : § x yÞ tE x ¤ mam- sÇ j yE T a: ¡ 9

dE v x £ I N a| ¢pt_ N am¢p c p¤ n § R N £ ¢k| k r « va s B ¥ m n-


y«{ s¬ svaR Ï mna Ïva| Sr N m¤ p g t: svR k ] Ï ya¢n ¢h Ïva .
tÞ y«Ïp° | ¢vkmaR Ô y¢K lmpn¤ d Þ yE v ¢c ä O ¢Þ T tÞ Ïvm-
tÓmE pap«ÏT tapan- pvnp¤ r ptE â ¢ÓD B ¢³ | p# N £ ya: ¡ 10

255 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 256

93 ¡ c t ¤¢ v RS ¢ t : g ¤r v : ¡

bÓD¤ Þ nE h | ¢vj / a| tv ¢h kâ N ya ÏvÙ y¤ p avE ¢ StaÏma


svR | ÏyÀ Ïva c r E y | sklm¢p j g ¹ £ ß y maya¢vlasm- .
nanaÏvadQ B # a ¢Ótj Óyat- s¢t K l¤ g ¤ N d«x avb«DE ¢v¢DvaR
Û yasE D « va kT | t¬ Ïv¢y ¢n¢h tmtE v £ I t vW x Ø yb¤ ¼ E : ¡ 1

X ¤ Ï t¦ Ý N al«pmaæ O E sttk] t ¢Dy« j Ótv: sÓÏynÓta−


Þ tE × y« ¢vå O anvä vat- p¤ â x i h vr Þ tÇ j ¢nd^ R l R B W v .
tæ O aÔ yaÏma{ { Ïmn: Þ yaÏs¤ ¶ d¢p c ¢r p¤ y R Þ Ïv¢y ÓyÞ tc E t a−
Þ tap«¢Å C ä O E â pay| Þ mr ¢t s ¢h s¤ ¶ t- Þ vaÏmvW r £ tt«{ Óy: ¡ 2

ÏvÏkaâ Î yE p# v ¦ ä O E k i v n ¢h g ¤ â l«I k v¦ ä O E { ¢p B ¥ m n-
svaR @ aÓta{ ¢p B ¥ ¢ mnR ¢ h c l¢t ttÞ sÏX ma| ¢SX yE y m- .
g ¦ ÿ £ yam£ S tä O ¢¹ x yp¢r c yE { Ô yp# s ¢³ | sm£ r at-
Û yaÔ tÏv| c aÏmn« mE g g ng ¤ â vSaì at¤ ¢nlE R p ta c ¡ 3

Þ vÅ C : Þ ya| pavn«{ h | mD¤ r u dkv¹ ¢þ vÓma Þ m g ¦ ÿ a|


svaR ° £ n«{ ¢p d«x | tâ x ¤ t¢mv ma| svR B ¥ t E Ý vvE y am- .
p¤ ¢ ¾ nR ¢ ¾ : klana| S¢Sn i v tn«naR Ï mn«{ Þ t£ ¢t ¢vï a|
t«ya¢dÛ yÞ tmataR Î f vd¢p c tn¤ Ý vE k ta| ÏvÏp# s adat- ¡ 4

256 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 257

Þ nE h a¹ Y aDaÞ t p¤ æ O Û ysnm¦ t kp«ta¢yt« ma Þ m B ¥ v |


p# a Ô t| p# a Ü nn- sh E y X ¤ D m¢p Sy¤ v t- ¢sÓD¤ v ÏÞ yamg aD: .
mapÔ t| y«¢x dad¬ ¢S¢K ¢n SlB vt- B ¦ | g vÏsar B ag £
B ¥ y as| ¢kÓt¤ t¹ ¼ nc ynvSaÓma{ h m£ S p# N E S m- ¡ 5

ma bÒ yas| tâ Î ya g j i v vSya naj R y E y | Dn¬ G |


h taR { ÓyÞ t| ¢h maÒ v£ h r i v m¦ g vÓma m¤ h | g # a Ø yg £ tW : .
naÏyasÇ j E y B «Ç yE J x i v b¢f SE ¢p| g lav¢° r aS:
s¤ Ô ya| B tR Û y y«g at- k[ r r i v ¢vB « sa¢mx «{ ÓyW nR h ÓyW ¡ 6

vtE R y Ïy³ man: s¤ K m¢t ¢SS¤ v ¢° Þ sh ayà r E y |


kÓyaya e kSE x « vly i v ¢vB « v¢j R t aÓy«ÓyG «x : .
Ïv¢Å c ä O « navb¤ Ò yW pr ¢mx ¤ k ] ¢ dv ß maB ¦ d ayan G «x |
g E h E Ý vÓy p# N £ tE Ý v¢h ¢r v ¢nvsaÓy¤ Ó d^ r « mR ¢ Ódr E x ¤ ¡ 7

ÏvÙ yE v ÏvÏk] t | t| X py¢s j g ¢dÏy¥ N R naB aÏp# t £ ya|


Ïv¢Å c Óta ÏvÏÞ vã p| k[ â t i ¢t è F | ¢SX yE pE S kar at- .
¢vf - B Þ maÏma c dE h « B v¢t g ¤ â vr « y« ¢vvE k | ¢vr ¢³ |
Dä O E s| ¢ c ÓÏyman« mm t¤ bh ¤ â j a p£ ¢f t«{ y| ¢vSE x at- ¡ 8

h £ h £ mE dE h m«h | Ïyj pvnp¤ r aD£ S yÏpE # m h E t «:

257 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 258

g E h E ¢vä O E klæ O a¢dx ¤ c ¢vv¢StaÞ ÏvÏpd| ¢vÞ mr ¢Ót .


s«{ y| vþ E : S¤ n « va pr ¢mh pr t: sa| p # t | c a¢X kN R
Ïv¢Â j º aï a ¢vkx R Ó ÏyvSmt i t: k«{ ¢p n ÏvÏpdaÖ j E ¡ 9

d^ v aR r « dE h m«h « y¢d p¤ n r D¤ n a t¢h R ¢nÜ SE x r «g an-


¶ Ïva B ¢³ | d# ¢ F ¿ a| k[ â tv pdp| k E â h E p| k j aX .
n¥ n | nanaB vaÓtE sm¢Dg t¢mm| m¤ ¢ ³ d| ¢vp# d E h |
X ¤ d # E h a h Ót ma ma ¢X p ¢vx yr sE pa¢h ma| maâ tE S ¡ 10

258 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 259

94 ¡ t ä v å Oan u Ï p ¢ä O: ¡

S¤ ¼ a ¢nÝ kamDmW I : p# v r g ¤ â ¢g r a tÏÞ vã p| pr | tE


S¤ ¼ | dE h E ¢ Ód# y a¢d Û ypg tm¢K l Û yaÔ tmavE d yÓtE .
nanaÏv Þ T ¬ Ú y kaÜ yaR ¢ d t¤ g ¤ N j vp¤ : s| g t«{ Ò ya¢st| tE
vþ E daR â p# B E d E ¢ Ý vvmh dN ¤ t a d£ Ô tta SaÓtta¢d ¡ 1

A ac ayaR Á yaDr Þ T ar ¢N smn¤ ¢ ml¢Å C Ý y ã p«ä O r ar −


Î yavE D «ì a¢stE n Þ P [ z tr p¢r b«Da¢Â nna d/ manE .
kmaR l £ vasna tÏk] t tn¤ B ¤ v n B # a ¢Ót kaÓtar p¥ r E
da/ aB avE n ¢vï a¢S¢K ¢n c ¢vr tE ÏvÓmy£ K Ú vvÞ T a ¡ 2

e v| Ïvt- p# a ¢Ô tt«{ Óy« n ¢h K l¤ ¢n¢K lÀ lE S h anE â pay«


nW k aÓtaÏy¢ÓtkaÞ tE k] ¢ x vdg d x az - g ¤ Î yx z - k mR y «g a: .
d^ v W I k Ú yW r kÚ ya A ¢p ¢ng mpT a Þ tÏP laÓyÔ yvaÔ ta
mä O aÞ Ïva| ¢vÞ mr Ót: p# s j ¢t ptnE yaÓÏynÓtan- ¢vx adan- ¡ 3

ÏvÚ l«kadÓyl«k: À vn¤ B yr ¢h t« yÏpr aDR ¹ yaÓtE


Ïvì £ t: sÏyl«kE { ¢p n s¤ K vs¢t: pî B ¥ : pî naB .
e v| B avE ÏvDmaR ¢ j R t bh ¤ t msa| ka kT a nar kaN a|
tÓmE Ïv| ¢C ¢ÓD bÓD| vr d k] p N bÓD« k] p ap¥ r ¢sÓD« ¡ 4

259 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 260

yaT aÐ yaR t - ÏvÓmyÞ yW v ¢h mm n ¢vB « vÞ t¤ t « bÓDm«X ¬


maya ¢vï a tn¤ × ya| tv t¤ ¢vr ¢c t¬ Þ vÔ n b«D«pm¬ t¬ .
b¼ E j £ v¢¹ m¤ ¢ ³ | g tv¢t c ¢B da tavt£ tavdE k «
B ¤ | ³ E dE h d# ^ m Þ T « ¢vx yP lr san- napr « ¢nÛ yR T aÏma ¡ 5

j £ vÓm¤ ³ ÏvmE v | ¢vD¢m¢t vc sa ¢k| P l| do r do r E


t° amaS¤ ¼ b¤ ¼ E n R c lG ¤ mns: S«Dn| B ¢³ t«{ Óyt- .
tÓmE ¢vÝ N « k] x £ ¿ aÞ Ïv¢y k] t sklp# a pR N | B ¢³ B ar |
yE n Þ yam- m| X ¤ ¢k¢· dQ g ¤ â vc n ¢mlt- ÏvÏp# b «DÞ ÏvdaÏma ¡ 6

SÖ d b# ’ Î yp£ h p# y ¢ttmnsÞ Ïva| n j an¢Ót kE ¢ c t-


k¾ | vÓÒ y ½ maÞ tE ¢c r tr ¢mh g a| ¢bB # t E ¢nÝ p# s ¥ ¢ tm- .
yÞ ya| ¢vá a¢B r ama: sklmlh r a ¢dÛ yl£ lavtar a:
s¢Å c ÏsaÓd# | c ã p| tv n ¢ng ¢dt| ta| n vac | ¢B # y asm- ¡ 7

y« yavan- yaè S« va Ïv¢m¢t ¢km¢p nW v avg Å C a¢m B ¥ m n-


e v| c anÓy B avÞ Ïvdn¤ B j nmE v a¢d# y E c W ï vW ¢ r n- .
Ïv¢Ú l| g ana| Ïvd| ¢ G # ¢p# y j nsdsa| dSR n Þ pSR n a¢d:
B ¥ y aÓmE ÏvÏp# p ¥ j a n¢t n¤ ¢ t g ¤ N kmaR n ¤ k£ ÏyaR d r «{ ¢p ¡ 8

yï Ú l×yE t tä O ä O v sm¤ p ¶ t| dE v das«{ ¢Þ m tE { h |

260 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 261

Ïvé E h «Ómaj R n aï | B vt¤ mm m¤ h ¤ : kmR ¢nmaR y mE v .


s¥ y aR ¢ Â n b# a ’ N aÏma¢dx ¤ l¢st c t¤ b aR h ¤ m ar aDyE Ïvam-
ÏvÏp# E m ad# R Ï vã p« mm sttm¢B Ý y| d ta| B ¢³ y«g : ¡ 9

e E À y| tE dan h «m v# # t ¢nym tpÞ sa| Á yy«g W d ^ R r ap|


ÏvÏs| g E n W v g «Ô y: ¢kl s¤ k ] ¢ ttma: p# a p¤ r anÓdsaÓd# m - .
B ³ E Ý vÓyE x ¤ B ¥ y Þ Þ v¢p bh ¤ m n¤ x E B ¢³ mE v Ïvmasa|
tÓmE Ïvì ¢³ mE v d# F y h r g dan- k] Ý N vatalyE S ¡ 10

261 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 262

95 ¡ Ò y an y «g : ¡

A ad¬ h W r Î yg B £ I | tn¤ m ¢vkl j £ va¢Ïmkama¢Þ T tÞ Ïv|


j £ vÏv| p# a Ô y mayag ¤ N g N K ¢c t« vtR s E ¢vá y«nE .
tæ O «dQ v ¦ ¼ E n sä vE n t¤ g ¤ N y¤ g l| B ¢³ B av| g tE n
¢C ä va sä v| c ¢h Ïva p¤ n r n¤ p ¢h t« v¢tR t ah E ÏvmE v ¡ 1

sä v«ÓmE x at- kda¢c t- K l¤ ¢vx yr sE d«x b«DE ¢ p B ¥ m n-


B ¥ y «{ Ô yE x ¤ p# v ¦ ¢ ä O : stm¢s r j ¢s p# « ¼ tE d^ ¢ nR v ar a .
¢c ä O | tavt- g ¤ N aà g # ¢ T t¢mh ¢mT Þ ta¢n svaR ¢ N r «dQ D ¤ |
t¤ y E R ÏvÙ yE k B ¢³ : Sr N ¢m¢t B van- h | s ã p£ Óyg ad£ t- ¡ 2

s¢Ót ½ E y a| ¢ s B ¥ y a| Þ y¢p â ¢c ¢B dya k¢mR N a| ¢n¢mR t a¢n


X ¤ d # a nÓdaà saÓta bh ¤ ¢ vDg ty: k] Ý N tE × y« B vE y ¤ : .
Ïv| c ac Á yaT sÁ yE nn¤ m¢h ttma| ½ E y sa| B ¢³ mE k a|
Ïvì ³ Y anÓd t¤ Ú y: K l¤ ¢vx y j ¤ x a| s| m d: kE n va Þ yat- ¡ 3

Ïvì ³ Y a t¤ ¾ b¤ ë E : s¤ K ¢mh c r t« ¢vÅ y¤ t aSÞ y c aSa:


svaR : Þ y¤ : s¬ Á ymÙ y: s¢llk[ h r g Þ yE v t«yW k mÙ y: .
s«{ y| K ¢Ú vÓd# l «k| kmlj B vn| y«g ¢s¼ £ à ¶ ï a:
naka| X ÏyE t daÞ ta| Þ vymn¤ p ¢ttE m«X s¬ Á yE { Ô yn£ h : ¡ 4

262 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 263

Ïvì ³ « baÒ yman«{ ¢p c ¢vx yr sW ¢ r ¢Ód# y aSa¢Óth E t «:


B ³ Y W v a@ Ø ymaN W : p¤ n r ¢p K l¤ tW d ^ R b R l W n aR ¢ B j Ù y: .
sÔ ta¢c R d£ I ¢ pta¢c R dR h ¢t ¢kl yT a B ¥ ¢ r daâ p# p · |
Ïvì ³ Y «G E tT W v p# d h ¢t d^ ¢ r t| d^ m R d : À vE ¢ Ód# y aN am- ¡ 5

¢c ä O ad# £ I B av m¤ Å c W vR p ¤ ¢ x c p¤ l k| h x R b aÝ p| c ¢h Ïva
¢c ä O | S¤ Ò yE Ï kT | va ¢km¤ bh ¤ t psa ¢vï ya v£ tB ³ E : .
Ïvé aT a Þ vad ¢s¼ aw n stt mr £ m¦ Ç yman«{ ymaÏma
c X ¤ v R ä O ä vs¥ ß m| B j ¢t n t¤ tT a{ ×yÞ tya tkR k «z Y a ¡ 6

Ò yan| tE S£ lyE y | smtn¤ s¤ K b¼ asn« na¢skag #


ÓyÞ taX : p¥ r kaï W ¢j R t pvnpT ¢à ä O pî | Ïvva· m- .
U Ò vaR g # | B av¢yÏva r ¢v¢vD¤ ¢ S¢K n: s| ¢ v¢c ÓÏy«p¢r ¾ at-
tæ O Þ T | B avyE Ïva| sj lj lDr Ü yaml| k«mla| g m- ¡ 7

A an£ lÜ lß N kE S | Ç v¢ltmkr sÏk[ Î f l| mÓdh as


Þ yÓdad# | k¬ Þ t¤ B ½ £ p¢r g t vnmal«â h ar a¢B r amm- .
½ £ vÏsa| k | s¤ b ah ¤ | m¦ d ^ l sd^ d r | ka| c nÅ C ayc E l |
c aâ ¢Þ n D«â mØ B «â h l¢lt pd| B avyE { h | B vÓtm- ¡ 8

svaR | g E Ý v| g r | g Ïk[ t ¤ k ¢m¢tm¤ h ¤ D aR r y° £ S ¢c ä O |

263 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 264

tæ O aÔ yE k æ O y¤ w E vdnsr ¢sj E s¤ Ó dr E mÓdh asE .


tæ O al£ n| t¤ c E t : pr ms¤ K ¢c d¹ W t ã pE ¢vtÓvn-
A Óy° « ¢c ÓtyE y | m¤ h ¤ ¢ r ¢t sm¤ p aã F y«g « B vE y m- ¡ 9

i ÏT | Ïv¼ Y any«g E s¢t p¤ n r ¢N maï ¾ s| ¢ s¼ yÞ ta:


do r ½ ¤ Ï yady«{ ¢p / h mh ¢mkya s| p tE y ¤ m ¤ R r ar E .
ÏvÏs| p # a Ô t¬ ¢vl| b avh m¢K l¢md| na¢d# y E kamyE { h |
ÏvamE v anÓdp¥ N R | pvnp¤ r ptE pa¢h ma| svR t apat- ¡ 10

264 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 265

96 ¡ B g v t - ¢ v B ¥t y : ¡

Ïv| ¢h b# ’ W v saX at- pr m¤ â m¢h m° X r aN amkar :


tar « mÓæ O E x ¤ r aå O a| mn¤ r ¢s m¤ ¢ nx ¤ Ïv| B ¦ g ¤ n aR r d«{ ¢p .
p# ý ad« danvana| pS¤ x ¤ c s¤ r ¢B : p¢X N a| vW n tE y «
nag anamÞ ynÓt: s¤ r s¢r d¢p c * «tsa| ¢vá m¥ t E R ¡ 1

b# ’ Î yana| b¢lÞ Ïv| @ t¤ x ¤ c j pyå O «{ ¢s v£ r E x ¤ paT «I


B ³ anam¤ ¼ vÞ Ïv| blm¢s b¢lna| Dam tE j ¢Þ vna| Ïvm- .
naÞ ÏyÓtÞ Ïv¢¹ B ¥ t E ¢vR k sd¢tSy| vÞ t¤ svR | ÏvmE v
Ïv| j £ vÞ Ïv| p# D an| y¢dh B vè tE t° ¢k¢· t- p# p · E ¡ 2

DmR | vN aR ½ maN a| ½ ¤ ¢ tpT ¢v¢h t| ÏvÏpr ÏvE n B À Ïya


k[ v R Ó t«{ Ót¢vR r ag E ¢vks¢t SnkW : sÓÏyj Ót« lB ÓtE .
sä O aÞ P \ ¢ tR ¢p# y ÏvaÏmkm¢K l pdaT E R x ¤ ¢B ° E Ý v¢B ° |
¢nm¥ R l | ¢vá m¥ l | pr mmh ¢m¢t Ïv¢¹ b«D| ¢vS¤ ¼ m- ¡ 3

å O an| kmaR ¢ p B ¢³ ¢Þ æ O ty¢mh B vÏp# a pk| tæ O tavt-


¢n¢vR Î N anamSE x E ¢vx y i h B vE d Q å O any«g E { ¢Dkar : .
s³ ana| kmR y «g Þ Ïv¢y ¢h ¢v¢n¢h t« yE t¤ naÏyÓts³ a:
naÔ yÏyÓt| ¢vr ³ aÞ Ïv¢y c D¦ t r sa B ¢³ y«g « / m£ x am- ¡ 4

265 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 266

å O an| Ïvì ³ ta| va lG ¤ s¤ k ] t vSaÓmÏyR l «kE lB ÓtE


tÞ mat- tæ O W v j Óm Þ p¦ h y¢t B g v° akg « nar k« va .
A a¢v¾ | ma| t¤ dW v adQ B vj l¢n¢D p«ta¢ytE mÏyR dE h E
Ïv| k] Ï va kN R D ar | g ¤ â mn¤ g ¤ N vata¢ytÞ tar yE T a: ¡ 5

A Û y³ | mag R y Ót: ½ ¤ ¢ t¢B r ¢p nyW : kE v lå O an l¤ Ö Da:


¢À lÜ yÓtE { t£ v ¢s¢¼ | bh ¤ t r j n¤ x amÓt e vaÔ n¤ v ¢Ót .
do r Þ T : kmR y «g «{ ¢p c pr mP lE nÓvy| B ¢³ y«g −
Þ Ïvam¥ l adE v ¶ ï Þ Ïv¢r tm¢y B vÏp# a pk« vDR t a| mE ¡ 6

å O anayW v a¢tyÏn| m¤ ¢ nr pvdtE b# ’ tä v| t ¤ S¦ Î vn-


g aF | ÏvÏpadB ¢³ | Sr N my¢t yÞ tÞ y m¤ ¢ ³ : kr ag # E .
Ïv¼ Y anE { p£ h t¤ Ú ya p¤ n r s¤ k r ta ¢c ä O c a· Ú y h E t «:
A ×yasadaS¤ SÀ y| td¢p vS¢yt¤ | ÏvÏk] p a c aâ ta×yam- ¡ 7

¢n¢vR Î N : kmR m ag E R K l¤ ¢vx mtmE ÏvÏkT ad¬ c g aF |


j at½ ¼ «{ ¢p kaman¢y B ¤ v nptE nW v SÀ n«¢m h at¤ m - .
tdQ B ¥ y « ¢nà yE n Ïv¢y ¢n¢h tmna d«x b¤ ¼ Y a B j | Þ tan-
p¤ Ý N £ ya| B ¢³ mE v Ïv¢y ¶ dyg tE m| X ¤ n| ß y¢Ót s| g a: ¡ 8

k¢à t- À lE S a¢j R t aT R X y ¢vmlm¢t n¤ R ï man« j n¬ G W :

266 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 267

p# a g E v | p# a h ¢vp# « n K l¤ mm j n: kalkmR g # h ava .


c E t « mE d^ : K h E t ¤ Þ t¢dh g ¤ N g N | B avyt- svR k ar £ −
Ïy¤ À Ïva SaÓt« g tÞ Ïva| mm c k[ â ¢vB « taè S£ | ¢c ä O Sa¢Ótm- ¡ 9

e E l : p# a g ¤ v R S £ | p# Ï y¢t¢vvSmna: sE v man¢à r | ta|


g aF | ¢n¢vR ï B ¥ y « y¤ v ¢ts¤ K ¢md| X ¤ d # m E v E ¢ t g ayn- .
Ïvì ¢³ | p# a Ô y p¥ N R : s¤ K tr mc r t- t¹ d^ d Q D ¥ y s| g |
B ³ «ä O | s | ¢@ ya ma| pvnp¤ r ptE h Ót mE â ¢ÓD r «g an- ¡ 10

267 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 268

97 ¡ m a k RÎ f Ey k T a ¡

æ O W g ¤ Î ya¢ì ° ã p| B v¢t ¢h B ¤ v nE h £ n mÒ y«ä O m| ydQ


å O an| ½ ¼ a c ktaR vs¢tr ¢p c s¤ K | kmR c ah ar B E d a: .
ÏvÏX E æ O Ïv¢° x E v a¢d t¤ y¢dh p¤ n Þ ÏvÏpr | tä O ¤ s vR |
p# a h ¤ n W I g ¤ R Î y¢n¿ | tdn¤ B j nt« m| X ¤ ¢ s¼ « B vE y m- ¡ 1

ÏvÙ yE v ÓyÞ t¢c ä O : s¤ K m¢y ¢vc r n- svR c E ¾ aÞ ÏvdT R |


Ïtì ³ W : sE Û ymanan¢p c ¢r tc r ana½ yn- p¤ Î ydE S an- .
dÞ y¬ ¢vp# E m¦ g a¢dÝ v¢p c smm¢t m¤ R Å ymanavman
Þ pDaR s ¥ y a¢d d«x : sttm¢K lB ¥ t E x ¤ s| p ¥ j yE Ïvam- ¡ 2

Ïvì av« yavdE x ¤ Þ P [ r ¢t n ¢vSd| tavdE v | / ¤ p a¢Þ t|


k[ v R ° W k aÏØ yb«DE J ¢z ¢t ¢vks¢t ÏvÓmy«{ h | c r E y m- .
Ïv¼ mR Þ yaÞ y tavt- ¢km¢p n B g vn- p# Þ t¤ t Þ y p# N aS:
tÞ maÏsvaR Ï mnW v p# ¢ dS mm ¢vB « B ¢³ mag R | mn«å O m- ¡ 3

t| c W n | B ¢³ y«g | d# F ¢yt¤ m ¢y mE saÒ ymar «Â ymay¤ :


¢d¾ Y a tæ O a¢p sE Û y| tv c r N mh « B E x j ayE v d^ Â Dm- .
makR Î f E y « ¢h p¥ v R | g N k¢ng ¢dt ¹ adSaÖ day¤ â Å c W :
sE ¢ vÏva vÏsr | Ïva| tv B z ¢nvh W d# a R v yamas m¦ Ï y¤ m - ¡ 4

268 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 269

makR Î f E y ¢à r ay¤ : s K l¤ p¤ n r ¢p ÏvÏpr : p¤ Ý pB d# a


t£ r E ¢nÓyE tpÞ y° t¤ l s¤ K r ¢t: x Ê - t¤ mÓvÓtr a¢N .
dE v E Ó d# : sÔ tmÞ t| s¤ r y¤ v ¢t mâ ÓmÓmT W : m«h ¢yÝ yn-
y«g «Ý mÔ l¤ Ý ymaN W n R t¤ p¤ n r Skä vÇ j n| ¢nj R y E t - k: ¡ 5

p# £ Ïya nar ayN aÁ y Þ ÏvmT nr sK : p# a Ô tvanÞ y paá R |


t¤ ¾ Y a t«¾ ¥ y man: s t¤ ¢v¢vDvr W l «I ¢ B t« nan¤ m E n E .
d# ¾ ¤ | maya| Ïvd£ ya| ¢kl p¤ n r v¦ N «dQ B ¢³ t¦ Ô taÓtr aÏma
maya d^ : K an¢B å O Þ td¢pm¦ g ytE n¥ n maà yR h E t «: ¡ 6

yatE ÏvÙ yaS¤ vatak[ l j ldg lt- t«yp¥ N aR ¢ tG ¥ N R t -


sÔ taN «I r a¢Sm nE j g ¢t s t¤ j lE s| B # m n- vx R k «z £ : .
d£ n: p# W ¢ X ¾ do r E vz dlSyn| k¢· daà yR bal|
ÏvamE v Ü yamla| g | vdnsr ¢sj ÓyÞ t pada| g ¤ l £ km- ¡ 7

è Ý z - v a Ïva| ¶ ¾ r «ma Ïv¢r tm¢B g t: Þ p# ¾ ¤ k am« m¤ n £ Ód# :


á asE n aÓt¢nR ¢ v¾ : p¤ n ¢r h skl| è ¾ van- ¢v¾ p¬ G m- .
B ¥ y «{ ¢p á asvatW bR ¢ h r n¤ p ¢tt« v£ ¢X tÞ ÏvÏkz aX W :
m«dadaÜ lE ¾ ¤ k amÞ Ïv¢y ¢p¢h ttn¬ Þ va½ mE p# a  vdas£ t- ¡ 8

g ¬ yaR saDR | tdg # E p¤ r ¢B dT g tÞ Ïv¢Ïp# y p# E X N aT £ I

269 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 270

¢s¼ anE v aÞ y dä va Þ vymymj r am¦ Ï y¤ t ad£ n- g t«{ B ¥ t - .


e v| ÏvÏsE v yW v Þ mr ¢r p¤ r ¢p s p# £ ytE yE n tÞ mat-
m¥ ¢ tR æ O Ù yaÏmkÞ Ïv| nn¤ skl ¢nyÓtE ¢ t s¤ Û y³ mas£ t- ¡ 9

æ y| S E { ¢Þ mn- sÏyl«kE ¢v¢Dh ¢r p¤ r ¢B Óm¢Ódr aÎ y¥ Ò vR m¥ Ò vR |


tE × y«{ Ô y¥ Ò vR | t¤ maya ¢vk] ¢ t ¢vr ¢h t« B a¢t vW k [ Î Z l«k: .
tæ O Ïv| kar N a| B Þ y¢p pS¤ p k[ l E S¤ ¼ sä vW k ã p£
s¢Å c dQ b # ’ a¹ yaÏma pvnp¤ r ptE pa¢h ma| svR r «g at- ¡ 10

270 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 271

98 ¡ ¢n Ý k l b #’ u p as n m - ¡

y¢Þ m° E t ¢¹ B at| yt i dmB vï E n c E d | y e t−


ï «{ Þ mad^ ä O £ N R ã p: K l¤ skl¢md| B a¢st| yÞ y B asa .
y« vac a| do r do r E p¤ n r ¢p mnsa| yÞ y dE v a m¤ n £ Ód# a :
n« ¢vï ¤ Þ tä vã p| ¢km¤ p¤ n r pr E k] Ý N tÞ mW nmÞ tE ¡ 1

j ÓmaT « kmR nam Þ P [ z ¢mh g ¤ N d«x a¢dk| va n y¢Þ mn-


l«kanam¥ t yE y: Þ vymn¤ B j tE ta¢n mayan¤ s ar £ .
¢bB # Å C ³ £ r ã p«¢p c bh ¤ t r ã p«{ vB aÏydQ B ¤ t aÏma
tÞ mW kW v Ú yDaØ nE pr r sp¢r p¥ N aR y ¢vÝ N « nmÞ tE ¡ 2

n« ¢tyR · | n mÏyR | n c s¤ r ms¤ r | n ¢Þ æ O y| n« p¤ m a| s |


n d# Û y| kmR j a¢t| g ¤ N m¢p sds¹ a{ ¢p tE ã pmah ¤ : .
¢S¾ | yÏÞ ya¢° x E D E s¢t ¢ng mStW l R X N a v¦ ¢ ä O tÞ tt-
k] Å C ® E N avE ï man| pr ms¤ K my| B a¢t tÞ mW nmÞ tE ¡ 3

mayaya| ¢b¢Ø btÞ Ïv| s¦ j ¢s mh dh | k ar tÓmaæ O B E d W :


B ¥ t g # a mE ¢ Ód# y aï W r ¢p sklj g ÏÞ vÔ ns| k Ú p kÚ pm- .
B ¥ y : s| ¶ Ïy svR | kmZ i v pdaÓyaÏmna kalS³ Y a
g | B £ r E j aymanE tm¢s ¢v¢t¢mr « B a¢s tÞ mW nmÞ tE ¡ 4

271 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 272

SÖ d b# ’ E ¢ t kmE R Ï yN ¤ ¢ r ¢t B g vn- kal i Ïyalp¢Ót


ÏvamE k | ¢vá h E t ¤ | sklmytya svR T a kÚ Ô ymanm- .
vE d aÓtW yR ä O ¤ g £ t| p¤ â x pr ¢c daÏma¢B D| tä O ¤ t ä v|
p# E X amaæ O E N m¥ l p# k ] ¢ t ¢vk] ¢ tk] t - k] Ý N tÞ mW nmÞ tE ¡ 5

sä vE n asä O ya va n c K l¤ sdsä vE n ¢nvaR Å yã pa


Dä O E ya{ sav¢vï a g ¤ N P ¢N m¢tv¢¹ á è Ü yavB asm- .
¢vï aÏv| sW v yata ½ ¤ ¢ tvc nlvW yR Ï k] p aÞ yÓdlaB E
s| s ar ar Î y sï Þ æ O ¤ z n pr S¤ t amE ¢ t tÞ mW nmÞ tE ¡ 6

B ¥ x as¤ Þ vN R v ¹ a j g ¢t G z Sr ava¢dkE m¦ ¢ ä O kavt-


tä vE s| ¢ · ÓÏymanE Þ P [ r ¢t tdD¤ n a{ Ô y¢¹ t£ y| vp¤ Þ tE .
Þ vp" d # ¾ ¤ : p# b «DE ¢t¢mr ly¢vD¬ j £ N R r Ç j «à y¹ tQ
¢vï alaB E tT W v Þ P [ z m¢p ¢vksE t - k] Ý N tÞ mW nmÞ tE ¡ 7

yì £ Ïy«dE ¢ t s¥ y «I dh ¢t c dh n« va¢t vay¤ Þ tT a{ ÓyE


yì £ ta: pî j aï a: p¤ n â ¢c t bl£ nah r ÓtE { n¤ k alm- .
yE n W v ar «¢pta: p# a H - ¢ nj pdm¢p tE Å ya¢vtar à pà at-
tÞ mW ¢vá | ¢nyÓæ O E vym¢p B vtE k] Ý N k[ m R p# N amm- ¡ 8

æ O W l «À y| B avyÓt| ¢æ O g ¤ N my¢md| æ yX r Þ yW k vaÅ y|

272 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 273

æ O £ SanamW À yã p| ¢æ O ¢B r ¢p ¢ng mW g £ I y manÞ vã p| .


¢t* «{ vÞ T a ¢vdÓt| ¢æ O y¤ g j ¢nj ¤ x | ¢æ O @ ma@ aÓt¢vá |
æ O W k aÚ yE B E d h £ n| ¢æ O ¢B r h m¢nS| y«g B E d W B R j E Ïvam- ¡ 9

sÏy| S¤ ¼ | ¢vb¤ ¼ | j y¢t tv vp¤ ¢nR Ï ym¤ ³ | ¢nr £ h |


¢n¹ R Ó ¹ | ¢n¢vR k ar | ¢n¢K lg ¤ N g N Û yw naDar B ¥ t m- .
¢nm¥ R l | ¢nmR l | t¢° r v¢D m¢h m«Ú la¢s ¢nl£ I n mÓt−
¢nR Þ s| g ana| m¤ n £ na| ¢nâ pm pr manÓd saÓd# p# k aSm- ¡ 10

d^ v aR r | ¹ adSar | ¢æ O Stp¢r ¢mlÏx ¢¾ pvaR ¢ B v£ t|


sØ B # a Ø yt- @ \ r vE g | X N mn¤ j g da¢Å C ï sÓDavmanm- .
c @ | tE kalã p| Û yT yt¤ n t¤ ma| ÏvÏpdW k avl| b |
¢vÝ N « kaâ Î y ¢sÓD« pvnp¤ r ptE pa¢h svaR m y¬ G at- ¡ 11

273 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 274

99 ¡ v Ed Þ v ã p m - ¡

¢vÝ N «v£ I y aR ¢ N k« va kT yt¤ Dr N E : kà r E N ¥ ¢ Ómm£ tE


yÞ yW v a¢ÓG # æ O yE N ¢æ O j g d¢B ¢mt| m«dtE p¥ N R s | p t- .
y«{ s¬ ¢vá a¢n Dä O E ¢p# y ¢mh pr m| Dam tÞ ya¢B yaya|
tì ³ a yæ O maï ÓÏym¦ t r smr ÓdÞ y yæ O p# v ah : ¡ 1

A aï ayaSE x kæ O E R p# ¢ t¢n¢mx nv£ nay B æ O E R ¢vB ¥ t E :


B ³ aÏma ¢vÝ N vE y: p# ¢ dS¢t h ¢vr ad£ ¢n yå O ac R n ad¬ .
k] Ý N aï | j Óm y« va mh ¢dh mh t« vN R y E Ï s«{ ymE v
p# £ t: p¥ N «I y S«¢B Þ Ïv¢r tm¢B sr E t - p# a Ô ymÓtE pd| tE ¡ 2

h E Þ t«tar : kv£ Ód# a Þ t¢mh K l¤ yT a c E t yÒ vE tT W v


Û y³ | vE d Þ y sar | p# N ¤ v t j nn«paä O l£ lakT a¢B : .
j anÓtà aÞ y namaÓy¢K ls¤ K kr aN £ ¢t s| k £ tR y Ò v|
h E ¢vÝ N « k£ tR n aï W Þ tv K l¤ mh tÞ tä vb«D| B j E y m- ¡ 3

¢vÝ N «: kmaR ¢ N s| p Ü yt mn¢s sda yW : s: DmaR n bD" a dQ


yan£ Ód# Þ yW x B ¦ Ï y: ¢p# y sK i v c Û yatn«t- X E m kar £ .
i I X ÓtE y«g ¢s¼ a: pr pdm¢nS| yÞ y s| y kq p# k aS|
¢vp# E Ó d# a j ag ã ka: k] t bh ¤ n ¤ t y« yÅ c ¢nB aR s yÓtE ¡ 4

274 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 275

n« j at«j ayman«{ ¢p c sm¢Dg tÞ ÏvÓm¢h Ø n«{ vsan|


dE v ½ E y a| ¢ s ¢v¹ an- p# ¢ tm¤ h ¤ r ¢p tE nam S| s a¢m ¢vÝ N « .
t| Ïva| s| Þ t¬ ¢m nana¢vDn¤ ¢ t vc nW r Þ y l«kæ O yÞ ya−
Ô y¥ Ò vR | ¢vB # a j manE ¢vr ¢c tvs¢t| tæ O vW k [ Î Z l«kE ¡ 5

A ap: s¦ ¾ Y a¢d j Óya: p# T mm¢y ¢vB « g B R d E S E dD¤ Þ Ïva|


yæ O ÏvÙ yE v j £ va j lSyn h r E s| g ta e E À ymapn- .
tÞ yaj Þ y p# B « tE ¢v¢n¢h tmB vt- pî mE k | ¢h naB ¬
¢dkq pæ O | yt- ¢ klah ¤ : knkDr ¢N B ¦ Ï k¢N R k | l«kã pm- ¡ 6

h E l«ka ¢vÝ N ¤ r E t dQ B ¤ v nmj nyä O ° j an£ T y¥ y |


y¤ Ý mak| / Ótr Þ T | ¢km¢p tdpr | ¢vï tE ¢vÝ N ¤ ã pm- .
n£ h ar p# Á y maya p¢r v¦ t mns« m«¢h ta namã pW :
p# a N p# £ ÏyW k t¦ Ô taà r T mK pr a h Ót nE Å C a m¤ k [ Ó dE ¡ 7

m¥ D " a R m ß N a| pdana| vh ¢s K l¤ sh * a¢N s| p ¥ y R ¢vá |


tt- p# « Ï@ Ø ya¢p ¢t¿ n- p¢r ¢mt¢vvr E B a¢s ¢c ä O aÓtr E { ¢p.
B ¥ t | B Û y| c svR | pr p¤ â x B van- ¢k· dE h E ¢ Ód# y a¢dx ¤
A a¢v¾ « / ¤ d Q g tÏvadm¦ t m¤ K r s| c an¤ B ¤ | X E ÏvmE v ¡ 8

yä O ¤ æ O W l «À yã p| dDd¢p c tt« ¢ng R t : A nÓtS¤ ¼ −

275 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 276

å O anaÏma vtR s E Ïv| tv K l¤ m¢h ma s«{ ¢p tavan- ¢kmÓyt- .


Þ t«kÞ tE B ag e va¢K l B ¤ v ntya è Ü ytE æ y| S kÚ p|
B ¥ ¢ y¿ | saÓd# m «daÏmkm¤ p ¢r tt« B a¢t tÞ mW nmÞ tE ¡ 9

A Û y³ | tE Þ vã p| d^ r ¢Dg mtm| tä O ¤ S¤ ¼ W k sä v|
Û y³ | c aÔ yE t dE v Þ P [ z mm¦ t r saØ B «¢D kÚ l«lt¤ Ú ym- .
sv«I Ï k] ¾ amB £ ¾ a| t¢dh g ¤ N r sE n W v ¢c ä O | h r Ót£ |
m¥ ¢ tR | tE s| ½ yE { h | pvnp¤ r ptE pa¢h ma| k] Ý N r «g at- ¡ 10

276 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 277

10 0 ¡ k ES a ¢ d p a d v N Rn m - ¡

A g # E pÜ ya¢m tE j « ¢n¢bf tr klayavl£ l«B n£ y|


p£ y¥ x aÔ la¢vt«{ h | tdn¤ td^ d r E ¢dÛ ykW S «r vE x m- .
taâ Î yar Ø B r Ø y| pr ms¤ K r saÞ vad r «ma¢· ta| g W :
A av£ t| nar daï W ¢vR l sd^ p ¢nx t- s¤ Ó dr £ mÎ f lW à ¡ 1

n£ laB | k[ ¢ · tag # | G nmmltr | sØ yt| c aâ B | Â ya


r Ïn«ä O Ø sa¢B r am| vl¢ytm¤ d yÅ c Ód# k W : ¢pÉ Å C j alW : .
mÓdar * H - ¢nv£ t| tv p¦ T ¤ k br £ B ar mal«kyE { h |
¢Þ n D á E t «Ò vR p ¤ Î f ® a m¢p c s¤ l ¢lta| P al balE Ó d^ v £ T £ m- ¡ 2

¶ ï | p¥ N aR n ¤ k Ø paN R v m¦ d ^ l h r £ c · l B # ¥ ¢ vlasW :
A an£ l ¢Þ n Dpß mav¢l p¢r l¢st| nE æ O y¤  m| ¢vB « tE .
saÓd# Å C ay| ¢vSalaâ N kmldlakar mam¤ Â Dtar |
kaâ Î yal«kl£ la ¢S¢S¢r t B ¤ v n| ¢X Ô yta| mÙ ynaT E ¡ 3

u ä O ¤ | g «Ú la¢snas| h ¢r m¢N m¤ k [ r p# « Ú lsdQ g Î f pal£


Û yal«lÏkN R p aSa¢· t mkr mN £ k[ Î f l¹ Ó¹ d£ p# m - .
u Óm£ lê Ótp| ¢ ³ Þ P [ r dâ N tr Å C ay ¢bØ baDr aÓt:
p# £ ¢tp# Þ y¢Ód mÓd¢Þ mt mD¤ r tr | vÀ æ O m¤ ì asta| mE ¡ 4

277 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 278

bah ¤ ¹ Ó¹ E n r Ïn«Ç Ç vl vlyB ¦ t a S«N pa¢N p# v alE


n«paä O a| vE N ¤ n al£ | p# s ¦ t nK my¥ K a| g ¤ l £ s| g Sar am- .
k] Ï va vÀ æ O ar ¢vÓdE s¤ m D¤ r ¢vksd# a g m¤ ì aÛ ymanW :
SÖ d b# ’ am¦ t W Þ Ïv| ¢S¢S¢r t B ¤ v nW : ¢s· mE kN R v £ T £ m- ¡ 5

u ÏspR Ï k¬ Þ t¤ B ½ £ t¢t¢B r â ¢N t| k«ml| kÎ Z dE S |


vX : ½ £ vÏsr Ø y| tr ltr sm¤ ê £ p# h ar p# t anm- .
nanavN R p # s ¥ n av¢l ¢ksl¢yn£ | vÓymala| ¢vl«l−
Ú l«lØ ba| lØ bmanam¤ r ¢s tv tT a B avyE r Ïnmalam- ¡ 6

A | g E p· a| g r ag W r ¢tSy ¢vkst- s¬ r B ak] ¾ l«k|


l£ nanE k ¢æ O l«k£ ¢vt¢tm¢p k] S a| ¢bB # t | mÒ yvÚ l£ m- .
S@ aÜ mÓyÞ t tÔ t«Ç vl knk¢nB | p£ t c E l | dDan|
Ò yayam« d£ Ô tr ¢Ü m Þ P [ z m¢N r Sna ¢k| ¢ kN £ m¢Î f t| Ïvam- ¡ 7

U ã c aã tv«ã G nms¦ N â c ¬ ¢c ä O c «r ¬ r maya:


¢vá X «B | ¢vS| À y D# ¤ v m¢nSm¤ B ¬ p£ t c E l av¦ t a| g ¬ .
A anm# a N a| p¤ r Þ taÓÓysn D¦ t smÞ taT R pal£ sm¤ é −
Å C ay| j an¤ ¹ y| c @ mp¦ T ¤ l mn«å O E c j | G E ¢nx E v E ¡ 8

mw £ r | mw ¤ n adW ¢ r v pdB j n| ½ E y i ÏyalpÓt|

278 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
¡ ½£mÓnarayN£ym- ¡ 279

padag # | B # a ¢Ót mÇ j t- p# N t j n mn« mÓdr «¼ ar k\ m R m - .


u ä O ¤ | g atam# r aj ° K r ¢h mkr Ç y«ÏÞ nya c a¢½ tana|
sÓtap Ò vaÓt h Óæ O £ | t¢tmn¤ k lyE m| g lam| g ¤ l £ nam- ¡ 9

y«g £ Ód# a N a| Ïvd| g E Ý v¢Dks¤ m D¤ r | m¤ ¢ ³ B aj a| ¢nvas«


B ³ ana| kamvx R ï ¤ t â ¢ksly| naT tE padm¥ l m- .
¢nÏy| ¢c ä O ¢Þ T t| mE pvnp¤ r ptE k] Ý N kaâ Î y¢sÓD«
¶ Ïva ¢nÜ SE x tapan- p# ¢ dSt¤ pr manÓd sÓd«h lß m£ m- ¡ 10

A å O aÏva tE mh ä v| y¢dh ¢ng ¢dt| ¢vá naT X mE T a:


Þ t«æ O | c W t Ïsh * «ä O r m¢Dktr | ÏvÏp# s aday B ¥ y at- .
¹ E D a nar ayN £ y| ½ ¤ ¢ tx ¤ c j n¤ x a Þ t¤ Ï yta vN R n E n
Þ P £ t| l£ lavtar W ¢ r d¢mh k[ â tamay¤ r ar «Â y s¬ Á ym- ¡ 11

‘ nm« B g vtE vas¤ d E v ay.


‘ nm« nar ayN ay.
‘ nm« nm: .

279 This version of Narayaneeyam prepared by Lalitha and Sanatkumar for private circulation only.
Filename: NarayaneeyamEmFont.doc
Directory: F:\MakeShlokPDF
Template: D:\program files\microsoft office\Templates\Normal.dot
Title: Narayaneeyam
Subject: Text of Narayana Bhattathiri's Narayaneeyam in Sanskrit
Author: Sanatkumar & Lalitha
Keywords: Narayaneeyam, Bhagavatham, Sanskrit, Krishna, Avataram, Bhattathiri,
Guruvayur, Guruvayoor, Guruvayurappan, completenarayaneeyam
Comments: http://sanskrit.gde.to/sites/completenarayaneeyam
http://www.geocities.com/completenarayaneeyam
Creation Date: 24/07/06 10:51 AM
Change Number: 2
Last Saved On: 24/07/06 10:51 AM
Last Saved By: Lalitha and Sanatkumar
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 24/07/06 11:28 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 279
Number of Words: 22,690 (approx.)
Number of Characters: 129,334 (approx.)