Vous êtes sur la page 1sur 1

O Haring Dios/Ang aking namamalas/ Ang kariktan/Nang san nilikha mo/ Araw, bituin/Mga bundok at dagat/ Patunay sa/kapangyarihan

Mo Koro: Kayat umaawit ang puso ko Nagpupuri, o Dios Sayo Dinadakila Kat sinasamba O Haring Dios, Dakila Ka Kapag akoy/ namamasyal sa parang/ Paghuni ng iboy naririnig/ At pagtanaw/ mula sa kabundukan/ Patunay nang/ kadakilaan Mo Hindi natin/ mauunawaang tunay Dakila Niyang/ pag-ibig sa atin Doon sa krus,/ si Kristoy nabayubay Upang katu/busay ating kamtin Balang araw,/ magbabalik si Kristo At sa langit/ ikay isasama Walang hanggang/ mag aawitan tayo Ihahayag/ ang kadakilaan Nya.