Vous êtes sur la page 1sur 1

Arhitekta Danilo Vladisavljevi projektovao je za ministars-tvo vojske niz kasarni po veim mestima u Srbiji u mirnoj i jednostavnoj arhitekturi sa diskretnim

primesama romanske arhitekture. Najpoznatija su njegova zdanja u Valjevu, gde je 1906 podignuta artiljeriska kasarana i u Palanci gde je 1910 izgraena velika konjika kasarana koja je imala nekih 18 posebnih objekata. Ipak vrhunac aritektonske umenosti Vla-disavljevi je ostvario projektujui 1911 inenjeriska kasarna u Niu. Ono to izdvaja ovo veliko zdanje od slinih je "spe-cifinom kompozicijom" reena po "ugledu na neoromanske vojne graevine u Nemakoj". U projektovanu ovog sloenog objekta od dva sprata na krilima i tri u srednjem blo-ku,Vladisdavljevi je pokazao "odlino poznavnaje stilskih oblika, elemenata i profilacije, pa i samo prostorno kompono-vanje, koje podsea na srednjevekovne zamkove, sa kulama i zupastim zavretkom atika".samo zbog ove poruke registrovao sam se na ovaj forum zbog jedne greke koja se ovde prikrala naime inenjerijska kasarna u niu je po sauvanim dokumentacijom u arhivu grada nia graena od 1901 do 1903 godine a kako je zapisano negde pred poetak balkanskih ratova je oko kasarne podignuta ograda (eto moemo se uhvatiti za 1911 godinu)ali nikako nije graena 1911 negde u kompu imam sliku iz 193 i neke sa ogradom ako je naem postaviu je