Vous êtes sur la page 1sur 3

CENTRA DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ

Samorzdne organizacje spoeczne, dziaajce na poziomie soectwa lub osiedla/dzielnicy, zrzeszone w zwizkach stowarzysze, opracowujce, na podstawie wiatowych i polskich dowiadcze rozwizania zwikszajce niezaleno energetyczn spoecznoci. Wdraaj rozwizania mikrogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, oszczdnego jej zuycia, inteligentnych sieci przesyowych. Selekcjonuj i dostosowuj do lokalnych warunkw, technologie i urzdzenia. Analizuj i monitoruj skuteczno ju eksploatowanych instalacji.

WSTP ZNACZENIE I ZALETY CENTRW DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ


W skali makro, demokracja energetyczna oznacza odcienie sieci dystrybucyjnej, poprzez rozproszon produkcj energii cieplnej i elektrycznej. W szczeglnoci energia elektryczna, produkowana przede wszystkim na wasne potrzeby, z nadwykami wymienianymi na ma odlego, poprzez inteligentn sie transmisyjn, pozwala odciy sieci krajowe i regionalne, obniajc straty przesyu i zwikszajc odporno na awarie. W skali mikro (spoecznoci lokalnej i pojedynczego gospodarstwa) demokracja energetyczna oznacza zmniejszenie kosztw zakupu energii z zewntrz, wzmocnienie wizi lokalnych i pobudzenie miejscowej gospodarki przez zwikszenie zapotrzebowania na lokalne usugi techniczne. Gwnym hamulcem wdraania lokalnej produkcji energii s koszty inwestycyjne rozwiza. Wszystkie programy wspierania demokracji energetycznej nakierowane s na korzystanie z drogich komercyjnych usug i produktw, wcznie z produktami finansowymi. Przykadem jest tu przymusowe powizanie dopat do kolektorw sonecznych z usugami konkretnego banku komercyjnego. Wie si to rwnie z oferowaniem uniwersalnych rozwiza technologicznych, ktrych adaptacja do konkretnych warunkw jest kosztowna. Typowy zestaw ofert to energia soneczna (elektryczna i cieplna) oraz wiatraki. Tymczasem spoecznoci lokalne maj czsto wielkie zasoby niewykorzystanych nonikw energii biomasa, biogaz, rzeki lub nawet niewykorzystane instalacje (np. w nieczynnych zakadach przemysowych). Inicjowanie dziaa po stronie spoecznoci lokalnych wymaga utworzenia podmiotw, zdolnych do opracowania i realizacji lokalnych planw demokracji energetycznej i negocjowania z zewntrznymi firmami oraz instytucjami na partnerskich warunkach. Ich rol bdzie te opracowanie i propagowanie praktycznych rozwiza energetycznych, nakierowanych na korzyci spoeczne, a nie jedynie komercyjne.

CEL PROJEKTU MODELOWA SIE CENTRW DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ


Celem projektu jest, w oparciu o istniejce rozwizania wiatowe i polskie, stworzy dokumentacj i wzorcow minisie centrw demokracji energetycznej w zainteresowanych spoecznociach. Centra, dziaajce jako stowarzyszenia, bd opracowywa i wdraa lokalnie uwarunkowane plany demokracji energetycznej, stanowic silnych partnerw dla instytucji pastwowych i dostawcw technologii. Ich gwnym zadaniem bdzie uspoecznienie caoci procesu.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU.


1. Wzorcowe statuty (z komentarzami) stowarzyszenia 2. Dobr i charakterystyka projektw i technologii w konkretnych spoecznociach. Metodologia tworzenia lokalnych planw demokracji energetycznej. 3. Wzorcowe modele finansowe 4. Program szkole (wraz z materiaami) dla czonkw stowarzysze 5. Realizacja pilotaowa

Petros At Freelab

22.09.2012

s. 1/3

CENTRA DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ


6. Udokumentowana ewaluacja caego procesu. 7. Przeprowadzona i udokumentowana konferencja podsumowujca projekt.

PRZYGOTOWANIE STRUKTURY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ


Ten etap obejmuje przygotowanie aktw prawnych i procedur dla formalnego dziaania wszystkich elementw projektu.

OPRACOWANIE STRUKTURY STOWARZYSZENIA CENTRUM DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ


Na tym etapie zostanie opracowany wzorcowy statut takiego stowarzyszenia, wraz z obszernym komentarzem prawnym i praktycznym. Wane w nim bdzie waciwe zdefiniowanie celw statutowych, w powizaniu z komplementarnymi dziaaniami gospodarczymi.

OPRACOWANIE STRUKTURY ZWIZKU STOWARZYSZE, REALIZUJCEGO FUNKCJE BADAWCZOROZWOJOWE, WSPIERAJCE, OBSUGOWE I LUSTRACYJNE.
Na tym etapie zostanie opracowany projekt statutu zwizku, oraz zakres jego dziaalnoci na rzecz organizacji czonkowskich. Zwizek stowarzysze (potrzeba minimum trzech stowarzysze do jego zaoenia) bdzie stanowi samorzdne zaplecze dla funkcjonowania stowarzysze. Jako jednostka wspierajca, zapewni organizacjom czonkowskim tanie i dedykowane usugi we wszystkich niezbdnych dziedzinach. Jako jednostka lustracyjna, zapewni niezaleny audyt, zwaszcza finansowy. Jednoczenie bdzie w stanie podj zadania zbyt due dla pojedynczego stowarzyszenia, w szczeglnoci negocjacje ze stron rzdow, organizacj finansowania, a take obsug formaln wszelkich rozlicze i raportw.

OPRACOWANIE WZORCOWEGO POROZUMIENIA PARTNERSTWA Z UDZIAEM STOWARZYSZENIA, WADZ LOKALNYCH, PODMIOTW KOMERCYJNYCH.
Wsppraca z otoczeniem organizacyjnym i prawnym, a w szczeglnoci z wadzami lokalnymi, odbywa si bdzie na zasadzie porozumienia partnerskiego. Jest to forma stosunkowo mao stosowana w Polsce. Na podstawie dotychczasowych dowiadcze innych podmiotw (np. fundacji Barka z Poznania) zostanie opracowany typowy tekst porozumienia partnerskiego, oraz przewodnik jego organizacji.

PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA REALIZACYJNEGO


Na tym etapie zostan przygotowane informacje i materiay dotyczce realizacji projektu.

ZEBRANIE I ZAADAPTOWANIE TECHNOLOGII

NA POTRZEBY REALIZACJI PILOTAOWEJ.

W fazie przygotowawczej zostan zidentyfikowane 3-4 mae spoecznoci (osiedle / gromada) zainteresowane zwikszeniem samowystarczalnoci energetycznej w modelu demokracji energetycznej. Zgodnie z ich uwarunkowaniami lokalnymi, zostan opracowane koncepcje technologii mikrogeneracji energii (gwnie ze rde odnawialnych), z zachowaniem zasad ekonomii spoecznej (wykorzystanie lokalnych zasobw, recyklowanych i odpadowych materiaw, lokalnie dostpnego personelu)

OPRACOWANIE ZESTAWU SZKOLE DLA UCZESTNIKW PROCESU.


Funkcjonowanie w modelu partycypacyjno-konsensualnym bdzie wyzwaniem dla wszystkich zaangaowanych. Dlatego zostanie opracowana oferta szkole (realizowanych przez zwizek stowarzysze) dla czonkw stowarzysze, oraz przedstawicieli innych grup, biorcych udzia w procesie. Szkolenia nakierowane bd na sposoby prezentowania stanowisk, prowadzenia dyskusji i

Petros At Freelab

22.09.2012

s. 2/3

CENTRA DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ


podejmowanie decyzji metodami konsensualnymi.

OPRACOWANIE MODELU FINANSOWEGO DLA STOWARZYSZE I ZWIZKU.


Zostanie opracowany zestaw modelowych dokumentw, opisujcych gospodark finansow stowarzysze i ich zwizku. Wraz z obszernymi komentarzami, bdzie to stanowi podstawowy przewodnik dla czonkw stowarzysze.

REALIZACJA PILOTAOWA
Pilotaowa realizacja utworzenia i uruchomienia 3-4 stowarzysze, wraz ze zwizkiem stowarzysze, bdzie 'reality check' caego projektu.

UTWORZENIE PIERWSZYCH

STOWARZYSZE, ZWIZKU STOWARZYSZE, ORAZ ZAWIZANIE EWENTUALNEGO PARTNERSTWA.

Ze wzgldw formalnych, potrzeba minimum trzech stowarzysze do zaoenia zwizku. Po ich zawizaniu i powaniu zwizku, bdzie mona rozway celowo zawizania partnnerstwa (partnerstw) z wadzami lokalnymi i ewentualnie podmiotami komercyjnymi.

URUCHOMIENIE I PRZEPROWADZENIE PIERWSZYCH REALIZACJI.


Opracowanie i uchwalenie planw wdroenia demokracji energetycznej w spoecznociach. Dobr i adaptacja technologii, wraz z opracowaniem modeli ekonomicznych (finansowanie, nakady pocztkowe, koszty eksploatacyjne, przychody). Uruchomienie instalacji prototypowych. Weryfikacja zaoe.

PODSUMOWANIE PROJEKTU.
Projekt bdzie trwa od 3 do 5 lat. Wyniki czciowe bd znane i publikowane ju wczeniej, ale dopiero podsumowanie kocowe pozwoli szeroko rozpropagowa caociow, zweryfikowan koncepcj.

PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU I JEGO WYNIKW.


Wszyscy uczestnicy procesu czonkowie stowarzysze, oraz przedstawiciele instytucji zewntrznych przedstawi swoje oceny przebiegu projektu, jego sabych i silnych stron, a take propozycje ulepsze.

OPUBLIKOWANIE WYNIKW PROJEKTU W POSTACI DOKUMENTACJI WZORCOWEJ WRAZ Z UWAGAMI EWALUACYJNYMI.


Pierwotnie opracowane dokumenty, wraz z uwagami ewaluacyjnymi, oraz propozycjami zmian, zostan opublikowane w sieci i druku, na zasadach Creative Commons.

ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI, PODSUMOWUJCEJ PROJEKT. URUCHOMIENIE KOLEJNEJ RUNDY TWORZENIA STOWARZYSZE.


Finaem projektu bdzie zorganizowanie konferencji, przedstawiajcej efekty projektu, stanowicej jednoczenie okazj do spotkania wszystkich, zainteresowanych tworzeniem kolejnych centw demokracji energetycznej.

Petros At Freelab

22.09.2012

s. 3/3