Vous êtes sur la page 1sur 4

MÖØNG VUI LEÂN

EXSULTET
ÑCV. Thaùnh Giuse
«« «« «««ˆ Jœ» Jœ» œ
J
» Jœ»» Jœ»» Jœ»» œ
J
» ««j œ
» »
œ
» ««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« œ»»
& «ˆ
j «
ˆ »
» » » »
» »
l============================ » » »
» ˆ
« »
» » ˆ«
j » =l
Möøng vui leân hôõi muoân lôùp cô binh thieân thaàn treân trôøi. Cuøng vui leân,

Jœ»
l & »»
Jœ»»
»
««j
ˆ« Jœ»»
» œ»»» »»»œ ««ˆ«
==============================
Jœ»»
» Jœ»» Jœ»»
» » ˆ« ««ˆj
««j
« ««j
ˆ« ««
ˆ«
j
«ˆ«« ««ˆ« ««ˆ«
=l
hôõi nhöõng thöøa taùc vieân naøy. Tieáng loa cöùu ñoä haõy vang reàn khoâng gian.

««« «««ˆ ««j


ˆ Jœ»»» ««j
ˆ «« « «
« «««ˆ «« «« « « «« ««ˆ« ˆ««« œ»» Jœ»»» Jœ»»»
« « ˆ«
j
l==============================
& ˆ« «
ˆ«
j ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« l jˆ« » =l
Möøng reo chieán coâng oai huøng : Vua khaûi hoøan. Vaø vui leân, toaøn traùi
œJ»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ
J
» ««j
ˆ œ»»» »»»œ ««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« Jœ»» Jœ»»» Jœ»»»
»
l==============================
& »
» « ˆ
j
« » =l
ñaát vui leân döôùi aùnh huy hoaøng chieáu soi, vaø döôùi aùnh saùng Chuùa
««j
ˆ« œ»»» œ»»» ««ˆ« Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «« «ˆ«« ««ˆ« ««ˆ« «« «««ˆ ««j Jœ»»» ««j
& Jœ»»»
l============================== » ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«=l
muoân ñôøi choùi ngôøi, taát caû vuõ truï ñeàu haân hoan ñöôïc ôn thoaùt ly
«« « «« ««ˆ« «« «« « « «« ««ˆ« ««ˆ« œ»» Jœ»» Jœ» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» Jœ»»»
l& j «
ˆ« ˆ«
ˆ« j ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« l j
============================== ˆ« » » »» =l
xa mieàn toái u saàu. Cuøng vui leân, oâi Meï Hoäi Thaùnh vui leân, uy nghieâm

Jœ» ««j œ»»» œ»»» ««ˆ« Jœ»»» Jœ»» ««j «« « « « «


& »» Jœ»»» ˆ«
l============================== »
Jœ»»» ˆ« ˆ«
j ˆ« «j
««j «ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ« «««ˆ« ««ˆ=l
trong muoân ngaøn aùnh quang, khaép nôi trong cung ñieän naøy hoøa vang leân ngaøn
««j
ˆ
« Jœ»»» ««j
ˆ «« « «« «««ˆ «« «« « « «« ««ˆ« ««ˆ« œ»» Jœ»»» J»»»œ Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» =l
« ˆ
j «
« j
ˆ« «
ˆ
==============================
l& «
ˆ ˆ« ˆ«« «ˆ« l jˆ
« »
muoân tieáng ca reo möøng cuûa nhaân traàn. ( Hôïp nhau ñaây toâi xin anh chò em
Jœ» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««j œ»»» »»»œ ««ˆ« Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««j
& »»
l============================== ˆ« ˆ« =l
raát thaân yeâu, ñang haân hoan tham gia nguoàn saùng naøy, heát taâm keâu xin cuøng

œ»»» œ»»» ««j


ˆ ««ˆ« «« ««j ««j «« « «« ˆ««« «« «« « « «« ««ˆ« ˆ««« Jœ»» œ»»»
« ˆ
j
« ˆ
«
l==============================
& ˆ
« ˆ
j «
« j
ˆ« «
ˆ «
ˆ ˆ« ˆ« «ˆ« l j
« ˆ« » =l
Chuùa uy linh, tha thieát khaán xin loøng Chuùa nhaân töø. Ngöôøi duû thöông toâi,

Jœ» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««j


ˆ« Jœ»»» Jœ»»» ««ˆ« Jœ» Jœ»»» Jœ»»»
& »» Jœ»»»
l==============================
Jœ»»»
l »» =l
toâi duø khoâng coù coâng chi thöông cho toâi nhaäp haøng tö teá Ngöôøi, khaán xin ban

Jœ» Jœ»»» ««j œ»»» »»»œ ««ˆ« «« ««ˆ ««j ««j «« « «« ««j
ˆ« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« ««ˆ« =l
& »» ˆ«
l============================== ˆ« j
j « ˆ« ˆ« ˆ« «j
j ˆ« ˆ«
j
cho toâi ñaày aùnh quang, ñeå toâi haân hoan ca ngôïi caây neán huy hoaøng ).
««ˆ« ˆ««« «« «« ««j «« ««ˆ« ˆ««« ««j ««ˆ« «« Jœ» œ»»» œ»»»
& ˆ
j
« «
«
ˆ«
j ˆ
j
« ˆ
« ˆ
«
l============================== «
«
ll j
ˆ« ˆ
« ( ) ˆ« l l »» =l
( X. Chuùa ôû cuøng anh chò em. T. Vaø ôû cuøng ( Thaày ) Cha. ) X. Haõy naâng

J
œ
» ««j «« «« « « «« «« Jœ»» œ»» œ»»» Jœ»»» Jœ»» «« Jœ» Jœ»»
»
& » ˆ
« ˆ
« ll ˆ
j
« «
ˆ
j
« «
ˆ
j
« ˆ
j
« «
« ˆ
«
l==============================
ˆ«
j ll » » » jˆ« »» » =l
taâm hoàn leân. T. Chuùng toâi ñang höôøng veà Chuùa. X. Haõy taï ôn Chuùa laø Thieân Chuùa

œJ»» ««ˆ« «
« «
«
««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««
ˆ
j
« Jœ»»
»
Jœ»»
»
««
ˆ«
j Jœ»»
»
Jœ»»
»
Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»»
» » » » =l
l==============================
& » ˆ« j
ll j ˆ« ll
chuùng ta. T. Thaät laø chính ñaùng. Thaät chính ñaùng vieäc daâng leân taâm tö ca tuïng

œJ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» œ


J ««ˆ« «« «« «««ˆ œ» «« Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» ««ˆ« =
««ˆ«
l& »
»
==============================
» ˆ« «
ˆ »
» ˆ«
j l
Thieân Chuùa Cha Ñaáng thieâng lieâng toaøn naêng, cuøng Ñöùc Gieâ - su Ki - toâ Con Moät
««ˆ« «««ˆ ««j
ˆ
« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««
ˆ
j Jœ»»» Jœ»»» œ
J
»
««ˆ« «« «« «««ˆ Jœ»
ˆ« ˆ« œ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
l==============================
& l « »
» »» =l
Ngöôøi Chuùa chuùng toâi. Ngaøi theá chuùng toâi ùtraû nôï A - ñam, vôùi Chuùa Cha
««ˆ« «« «« ««ˆ« «« Jœ» œ
J œ
J Jœ»»» œ
J ««ˆ« «« «« ««ˆ« Jœ» ««ˆ« «««ˆ ««j ««
«
ˆ ˆ
« ˆ
j
« » »
» »
»
l==============================
& l » » » »
»
» ˆ
« «
ˆ »
» ˆ
« ˆ« =l
muoân thuôû, vaø ñoå maùu quyù giaù ñeå taåy saïch aùn toå toâng xöa.

œ»»» »»œ ««j


ˆ
« ««j ««ˆ« «««ˆ ««j
ˆ œ
»
««
ˆ
j œ»»» œ»» «« «« ««ˆ« Jœ»
ˆ
j «
ˆ œ
» œ
J
» œ
J
» ««
ˆ«
j Jœ»»»=l
l& » ˆ
«
============================== « »
» « » « »
» » »
» » »
»
Chính ñaây laø Leã Vöôït Qua, maø Chieân thaät chòu saùt teá nôi cöûa nhaø daân

œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««j «« Jœ «« «««ˆ «« »


œ œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« œ» «« Jœ» Jœ»»» Jœ»»» œ»»»
& » ˆ
« ˆ
j
« »
»
l==============================
» «
ˆ ˆ
« »
œ »
l »» »» » » » »
» ˆ« »»
j =l
Chuùa ñaõ ñöôïc ghi daáu maùu chieân. Naøy ( i ) laø ñeâm maø cha oâng chuùng toâi,

J
œ
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» œ
J ««ˆ« «« «« ««ˆ« œ» œ
J «« Jœ» Jœ»»» ««ˆ« «« «
» »
» ˆ« «
ˆ » »
» ˆ
j
« » ˆ« «j
ˆ«=l
l==============================
& » » » » »
laø con caùi Is - ra - el thoaùt ly Ai Caäp xöa, Chuùa ñaõ cho tieán qua Bieån
««ˆ« ««ˆ« Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« Jœ»»» «««ˆ «« «« ««« ˆ««« «« œ» «« Jœ»»» œ»»» œ»» ««j ««ˆ« ˆ««« œ»
l& »
============================== l ˆ« ˆ«
« ˆ « ˆ
j
« »
» ˆ
j
« » ˆ
« »» =l
Ñoû vaãn khoâ chaân. Chính ñaây laø ñeâm, nhôø aùnh saùng coät löûa thieâng

J
œ
»
» œ
J
»
» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ««j
ˆ
« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« œ»»» œ»» ««j
ˆ
« œ
»
»
««
ˆ«
j Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
» »
l==============================
& » l » » =l
xua tan boùng ñen toäi loãi nhaân gian. Ñaây laø Ñeâm maø hoâm nay ai tin

J
œ
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»» œ
J
» ««ˆ« «« «« «««ˆ œ» , «« Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» œ»»»
» » » »
»
l==============================
&» ˆ« ˆ« »» ˆ«
j =l
caäy nôi Chuùa Ki - toâ khaép treân traàn gian ñöôïc cöùu thoaùt heát caùc veát nhô vaø
œJ»»» œ»» »»œ ««ˆ« ««ˆ« œ» , ««j
ˆ
« œ
J
» œ
J
» œ
J
» «« «
ˆ
j
« « ««j ««ˆ« ˆ««« Jœ»» ««ˆ« «««ˆ ««ˆ«
l& » » »
==============================
» »
» »
» »
» ˆ
j
« ˆ
« » =l
toái taêm toäi khieân, ñöôïc ôn thieâng, ñöa veà hôïp ñoaøn cuøng caùc thaùnh nhaân.
œ
» œ»
» œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« œ» «« œ» œ» «« «« ˆ««« œ»
ˆ
j
« » » ˆ
j
« «
ˆ œ
J
»
» œ
J
» œ
J
» «« «
ˆ
j
« « ««j «« Jœ «« ««ˆ« ««
ˆ« »»» «ˆ =
j ˆ« l
l & »» »» » » » »
==============================
» » » »
» » »
» » » ˆ
j
« ˆ
«
Naøy ( i ) laø Ñeâm, xieàng xích bò beû tung, Ñöùc Ki - toâ ra khoûi nguïc vinh thaéng tieán leân.

««j
ˆ Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ œ»» œ
J
» œ
J
» œ
J
» ««ˆ« «« «« ˆ««« Jœ» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ˆ«««« ˆ««« ˆ«« ˆ««« ˆ««««
« » » » »
l==============================
& » »» »» »» ˆ« ˆ« »» l =l
Nguoàn phuùc cöùu theá neáu khoâng traøo ban, chuùng ta sinh ra naøo coù ích chi ? OÂi
«« «« ««ˆ« œ» «« œ
J œ»»» »»œ ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j Jœ»» Jœ»» œ»» œ»»» Jœ»»»
ˆ
j
« «
ˆ » ˆ
j
« »
» »
l==============================
& » » » l ˆ« » » » =l
huyeàn nhieäm thay, loøng Thieân Chuùa yeâu traàn theá chuùng toâi. Tình thöông yeâu cuûa Chuùa

œJ»»» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ œ»» Jœ»» Jœ»» ««ˆ« «««ˆ œ»» œ
J
» ««ˆ« «« «« ««ˆ« Jœ» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« Jœ»» œ» œ»» Jœ»»
l==============================
& » » » » »
» ˆ« ˆ« »» l » »» » » =l
khoâng ai hieåu thaáu, ñeå cöùu ñaày tôù, Chuùa ñaõ noäp chính Con yeâu. OÂi caàn thieát

œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« Jœ»» œ


» «« œ» œ» «« «« «««ˆ œ» œ
J
» ««ˆ« «« «« ˆ««« Jœ» ««ˆ« ««ˆ« ««j ««
l& » »
==============================
» » ˆ
j
« »
» »» ˆ
j
« «
ˆ »
» »
» ˆ
« «
ˆ »
» ˆ
« ˆ«=l
thay toäi A - ñam, toäi ñaõ ñöôïc taåy xoùa chính nhôø söï cheát Chuùa Ki - toâ.

œ»»» œ»» ««j


ˆ
« ««j
ˆ œ
» ««j
ˆ œ
J
» Jœ»»» œ
J
» œ
J
» ««ˆ« «« «« ««ˆ« Jœ» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« Jœ»» œ
J
» ««j
ˆ ««ˆ« ««ˆ«
& » « »
» « »
»
l============================== » »
» » ˆ« «
ˆ »
» l » »
» « =l
OÂi toäi hoàng phuùc, vì cho chuùng ta Ñaáng Cöùu Chuoäc raát cao sang. OÂi ñeâm thaät haïnh

œ «« Jœ œ
J ««ˆ« ««ˆ« Jœ»» Jœ» Jœ» ««ˆ« «« «« ˆ««« Jœ» ««ˆ« ˆ««« ««j «« œ»»» œ»» ««ˆ« œ»»
»
» ˆ
j
« »
» »
» »
» » »
l==============================
& » » » » «
ˆ «
ˆ »
» ˆ
« ˆ
« l » » =l
phuùc, chæ ngöôi bieát giôø Chuùa Ki - toâ töø coõi cheát ñaõ vinh thaéng. Ñaây laø Ñeâm

««j Jœ»» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« œ»» ««j Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» Jœ»» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« œ»» œ
J ««j Jœ»»
ˆ
« » »
==============================
l& » ˆ
« » » » » » ˆ« Jœ»»»
»
» » Jœ»»»=l
maø Saùch Thaùnh ñaõ ghi : laø ñeâm röïc rôõ saùng nhö bình minh, ñeâm maø aùnh saùng soi

J
œ
»
» Jœ»»» Jœ»»» ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ
« œ»»» Jœ»» œ»»» œ»»
»
«« «« ««ˆ« Jœ œ Jœ» œ» œ»
ˆ« ˆ«
j »»» »»» »» »» »» =l
l==============================
&» » l »
cho ta bieát bao caûm meán söôùng vui. Vì theá söï thaùnh thieän cuûa ñeâm nay xua ñuoåi

œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« ˆ««« œ»» œ»»» œ»» ««ˆ« «««ˆ J»»œ œ
»
»
««j
ˆ
« Jœ»»» Jœ»» ««j
ˆ
«
««ˆ« ««ˆ« œ»
» œ
J
»
»
««ˆ« «« «« ««ˆ«
l& » » »
============================== » » » » » » ˆ« ˆ« =l
heát toäi khieân, taåy saïch veát nhô ngöôøi coù toäi ñöôïc saïch trong, keû öu phieàn

J
œ
» ««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ
««
ˆ Jœ»»» œ»»» œ»» ««j
ˆ ««j ««ˆ« ««ˆ« œ» ««j
ˆ Jœ»»» œ
J
»
««
ˆ
j
«« «« «««ˆ œ»
ˆ« ˆ«
j
» « «
l==============================
&» l » « ˆ
« »
» « »
» « »» =l
söôùng vui haân hoan. Phaù tan haän thuø oaùn gheùt, vaø sôùm ñem hoøa thuaän ñoàng taâm

J
œ
» ««ˆ« «« «« ««ˆ« Jœ» ««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ œ»»» »»œ œ»» ««ˆ« «««ˆ ««j
ˆ œ
J
» œ
» ««j
ˆ« Jœ»»» J»»»œ Jœ»»»
» «
ˆ «
ˆ »
»
l==============================
&» « l » » « »
» »
» =l
khuaát phuïc quyeàn bính theá gian. Kính laïy Cha chí thaùnh, nguyeän xin trong nguoàn
œJ»» Jœ»» œ
J
» œ
» «« Jœ» œ
J
» œ
J
» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« œ»» ««j Jœ» Jœ» Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»»=
l& » » » »
» » ˆ
j
« »
» »
» »
»
============================== » » ˆ« »» »» » » » » l
ôn thaùnh ñeâm nay nhaän cho höông thôm leã chieàu hoâm, laø leã nghi daâng caây neán laøm

Jœ» Jœ» Jœ»» œ»»» œ»» ««ˆ« «ˆ«« œ»» Jœ»» Jœ»» ««ˆ« ˆ««« Jœ»» Jœ»» Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« «ˆ«« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« «ˆ«« ««ˆ«
& »» »» » »
l============================== » » » » » » » =l
bôûi saùp ong tinh tuyeàn ñaây, do tay thöøa taùc vieân Giaùo Hoäi cuøng kính daâng leân.
««j - Jœ»» ««ˆ« «« «« «««ˆ œ ««ˆ« ««
ˆ
« Jœ»» Jœ»» Jœ»» Jœ»» » Jœ»» «
ˆ «
ˆ »
» œ
J
»
» œ
J
»
» Jœ»» œ
J
»
» œ
J
»
» œ
J
»
» ˆ«=l
& » » » »
l============================== » » » » » » » »
Giôø ñaây toâi hieåu bieát yù nghóa cuûa ngoïn neán lung linh saùng leân ñeå Chuùa ñöôïc
««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j - ««ˆ« «« «« ««ˆ« œ
««ˆ« ˆ««« ««j
ˆ
« ˆ
« œ
J
»
» œ
J
»
» œ
J
»
» œ
»
» »
œ
» œ
J
»
»
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ˆ« ˆ« »»» =l
l&
============================== l » » » » »
ngôïi chuùc toân vinh. Duø phaân Chia ñi ôû khaép nôi cuõng khoâng hao moøn chi,
«« Jœ Jœ» ««ˆ« «« «« ««ˆ« Jœ» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« œ»» œ» ««ˆ« ˆ««« œ» ««j
J
œ
»
» œ
J
»
»
» ˆ
j
« »
»
» »
» œ
J
»
» ˆ« ˆ«
l==============================
&» » »» l » »» »» ˆ« Jœ»»»=l
luoân nuoâi baèng tinh chaát saùp ong meï ñaõ gaây neân. OÂi ñeâm hoàng aân, naøy ñeâm

Jœ» œ» » «« «« ««ˆ« Jœ» Jœ»»» Jœ»»» ««ˆ« ˆ««« «ˆ«« «««ˆ Jœ»»» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« l ««j Jœ»»» Jœ»»»
& »» »» œ»» ˆ« ˆ« œ»»» Jœ»»» j
l============================== »» ˆ« = l
noái keát trôøi ñaát, keát hôïp thieân Chuùa vôùi muoân ngöôøi theá chuùng toâi. Nguyeän xin cho

œJ»»» Jœ»» œ
J
» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» œ»»» »»œ ««j
ˆ
« ««ˆ« «««ˆ œ» œ
J
» ««ˆ« «« «« «««ˆ Jœ» ««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ« =l
» »
l==============================
& » » »
» »
» ˆ« ˆ« »»
caây neán naøy daâng Chuùa ñaây luoân luoân ñöôïc toûa saùng, phaù tan moïi boùng toái ñeâm
«« «« œ»»» œ»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» ««j Jœ»»» œ
J
»
««ˆ« «« «« ««ˆ« œ» Jœ» «« Jœ»»» Jœ»»»
l& ˆ
« l ˆ
j
« »
============================== ˆ
« »
» ˆ« «
ˆ »
» » » ˆ«
j =l
nay. Nguyeän cho ngoïn neán lung linh hoøa vôùi muoân muoân vì sao, luoân ñöôïc Chuùa ñoaùi

J
œ
» œ
J
» œ
J
» ««ˆ« «« «« ««ˆ« Jœ» ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« »»œ »»œ œ» ««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« Jœ» œ
» œ
J
»
«« Jœ»
» » » «
ˆ «
ˆ »
l==============================
&» » » » »
l » » » «
ˆ »
» » » j
» » ˆ« »» =l
thöông xem nhö höông traàm ngaùt thôm bay. Öôùc mong ngoâi sao mai, seõ gaëp gôõ

œ» œ» «« « « «« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««j Jœ» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»»» œ»» ««j «« «« œ» »œ
& »» »» ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ« Jœ»»»
l============================== l ˆ« »» » ˆ« ˆ« ˆ« »»»œ »» »» œ»»» =l
aùnh löûa naøy chieáu saùng luoân. Naøy ñaây ngoâi sao khoâng bao giôø laën ñi chính
««ˆ« «« ««ˆ« ««ˆ« œ»
ˆ« » œ
J
»
» œ
J
»
» œ
»
» œ
J
»
» œ
J
»
»
««j
ˆ
« œ
J
»
» Jœ»»» ««ˆ« ˆ««« ««j
ˆ
«
««j
ˆ
« œ
J
»
»
««ˆ« ««ˆ« ««j
ˆ
« ««ˆ«
l==============================
& » » » » » » » » =l
laø Con Chuùa, Ñöùc Ki - toâ, Ngoâi Sao töø nôi toái taêm vöôït leân chieáu saùng nhaân gian
«« «« Jœ» Jœ»»» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« œ»» œ
J
» ««ˆ« «« «« «« œ
J ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j ««ˆ« ««ˆ«
l& ˆ
j
« ˆ
j
« »
»
============================== » »
» ˆ« ˆ
j
« ˆ
j
« »
»
» ll ˆ
« =”
Ngöôøi laø Ñaáng thoáng trò haèng soáng ñeán muoân ñôøi muoân kieáp vinh quang. A - men.