Vous êtes sur la page 1sur 8

Ph lc I

LNG MU LY PHC V KIM NGHIM


(Ban hnh km theo Thng t s 14/2011/TT-BYT
ngy 01 thng 4 nm 2011 ca B trng B Y t)
TT

Sn phm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sa v sn phm sa
ung
Thuc l
Ch
Gia v
Du m ng vt
Kem v thc phm
Rau qu v sn phm rau qu
Cc sn phm cacao v scla
Ko
Bnh
Ng cc, u
Tht v sn phm tht
Thy sn v sn phm thy sn
Trng v sn phm trng
ng
Mt ong v sn phm mt ong
Thc n cho tr s sinh v tr nh
C ph v sn phm c ph
Ht c du v sn phm ht c du
Thc phm chc nng

Lng mu
ti thiu
100 g (ml)
500 ml (g)
03 (bao)
100 g
100 g
100 g (ml)
150 g
150 g
150 g
100 g
100 g
100 g
150 g
150 g
150 g
100 g
100 g (ml)
150 g (ml)
150 g (ml)
100 g
100 g

Lng mu
ti a
1,5 kg (lt)
6 lt (kg)
05 (bao)
1 kg
1 kg
1,5 kg (lt)
2,5 kg
2,5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg (lt)
1,5 kg (lt)
1,5 kg (lt)
1,5 kg
1,5 kg

Ghi ch:
1. Lng mu ti thiu l lng mu kim nghim mt ch tiu ca sn

phm. Ty thuc vo mc ch ca qu trnh thanh tra, kim tra lng mu


ly c th c tng hay gim v loi sn phm khng c trong mc trn c
th c ly theo quyt nh ca trng on thanh tra, kim tra ph hp
vi yu cu thanh tra, kim tra.
2. Trong trng hp khng lu mu, mi thay i cn ghi r trong Bin

bn ly mu v Bin bn bn giao mu.

Ph lc II
PHNG PHP LY MU
(Ban hnh km theo Thng t s 14/2011/TT-BYT
ngy 01 thng 4 nm 2011 ca B trng B Y t)
TT

i tng sn phm

S tiu chun/ quy chun/ s


hiu ti liu hng dn

Hng dn lp chng trnh ly mu

TCVN 6663-1: 2002

Hng dn ly mu sng v sui

TCVN 6663-6: 2008

Hng dn ly mu nc ung v nc
dng ch bin thc phm v ung

TCVN 5995: 1995

Hng dn ly mu nc ngm

TCVN 6000: 1995

Hng dn ly mu h ao t nhin v
nhn to

TCVN 5994: 1995

Hng dn ly mu nc ma

TCVN 5997: 1995

Bia - Qui tc nghim thu v phng php


ly mu

TCVN 5591: 1991

Sn phm thc phm v gia v. Trnh t ly


mu phn tch vi sinh vt

TCVN 4886: 1989

Gia v. Ly mu

TCVN 4889: 1989


ISO 948: 1988

10

Sa v cc sn phm sa. Hng dn ly


mu

TCVN 6400: 2010


ISO 707: 2008

11

Sa v sn phm sa. Ly mu. Kim tra


theo du hiu loi tr

TCVN 6266: 2007

12

Sa v sn phm sa. Ly mu. Kim tra


theo du hiu nh lng

TCVN 6267: 1997


ISO 8197: 1988

13

Tht v sn phm tht. Ly mu v chun


b mu th. Phn 1: Ly mu

TCVN 4833-1: 2002

14

Thu sn. Ly mu v chun b mu

TCVN 5276: 1990

15

Ch. Ly mu

TCVN 5609: 2007


ISO 1839: 1980

16

Xin ly mu c ph nhn

TCVN 4809: 1989

17

C ph nhn. Ly mu

TCVN 5702: 1993

18

C ph nhn ng bao. Ly mu

TCVN 6539: 1999


ISO 4072: 1998

19

C ph ho tan Phng php ly mu i

TCVN 6605: 2007

TT

i tng sn phm
vi bao gi c lt

S tiu chun/ quy chun/ s


hiu ti liu hng dn

ISO 6670: 2002

20

Ht cacao

TCVN 7521: 2005


ISO 2292: 1973

21

hp

TCVN 4409: 1987

22

Ko

TCVN 4067: 1985

23

ng. Ly mu

TCVN 4837: 2009

24

Ng cc, u v sn phm nghin Ly


mu t khi hng tnh

TCVN 5451: 2008


ISO 13690: 1999

25

Rau qu ti. Ly mu

TCVN 5102: 1990


ISO 874:1980

26

Du m ng vt v thc vt. Ly mu

TCVN 2625: 2007


ISO 5555: 2001

27

Phng php khuyn co ly mu xc


nh d lng thuc bo v thc vt ph
hp vi cc gii hn d lng ti a
(MRL)

TCVN 5139: 2008

Ghi ch: Cn c vo tnh hnh thc t, trng on thanh tra, kim tra c
th quyt nh s dng cc phng php ly mu tng ng khc.

Ph lc III
TEM NIM PHONG MU
(Ban hnh km theo Thng t s 14/2011/TT-BYT
ngy 01 thng 4 nm 2011 ca B trng B Y t)
Cn b ly mu
(K, ghi r h tn)

TEM
NIM PHONG
MU

i din c s
c ly mu
(K, ghi r h tn,
ng du (nu c))

Tn sn phm
Trng on kim tra
(K, ghi r h tn)

.........................................
.
.

..., ngy././20

M s mu
., ngy././20
.........................................
Ghi ch: M s mu do c quan kim nghim nh m kim sot trong
qu trnh kim nghim.

Ph lc IV
BIN BN LY MU
(Ban hnh km theo Thng t s 14/2011/TT-BYT ngy 01 thng 4 nm 2011 ca B trng B Y t)
TN C QUAN RA QUYT NH
KIM TRA, THANH TRA

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

on kim tra s: ......... ............................


theo Quyt nh s: ...................................

1.
2.
3.
4.
5.

STT

..., ngy ... thng ... nm...

BIN BN LY MU
S ..... /BB-.....
Tn c s c ly mu: .........................................................................................................................................
a im ly mu: ...................................................................................................................................................
Ngi ly mu: (H tn, chc v, n v) ...............................................................................................................
Phng php ly mu: ............................................................................................................................................
i din c s c ly mu: (H tn, chc v, n v) .........................................................................................
Mu gm 03 phn (01 phn kim nghim; 01 phn lu ti c quan kim tra; 01 phn lu ti c s c kim
tra)
Tn mu, k hiu, s l,
ngy sn xut, hn s dng

Tn c s v a ch Nh sn
xut/Nhp khu ghi trn nhn

S lng l hng
khai bo

Lng
mu

Quy cch nim


phong mu

Tnh trng
mu

Bin bn c lp thnh 03 bn c gi tr nh nhau, c cc bn thng qua, on kim tra gi 02 bn, C s c


kim tra gi 01 bn.
i din c s c ly mu
(K, ghi r h tn, chc v, ng du)

Ngi ly mu
(K, ghi r h tn)

Trng on kim tra


(K, ghi r h tn)

Ph lc V
BIN BN BN GIAO MU
(Ban hnh km theo Thng t s 14/2011/TT-BYT ngy 01 thng 4 nm 2011 ca B trng B Y t)
TN C QUAN RA QUYT NH
KIM TRA, THANH TRA

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

on kim tra s: ......... ............................


theo Quyt nh s: ...................................

..., ngy ... thng ... nm...


BIN BN BN GIAO MU
S ..... /BB-.....

Hm nay, vo hi .... gi .... ngy .... / .... /20... ti ............................... i din on thanh tra (bn giao mu) v i
din c quan kim nghim (Bn nhn mu) tin hnh bn giao mu v cc yu cu kim nghim, c th nh sau:
on kim tra (Bn giao mu): .........................................................................................................................................
i din l: ................................................................................................................................................................................
C quan kim nghim (Bn nhn mu): ....................................................................................................................................
i din l: .................................................................................................................................................................................
TT

Tn mu, k hiu, s l, ngy sn


xut, hn s dng, m s mu

Tn c s v a ch Nh sn
xut/Nhp khu ghi trn nhn

Tnh trng Lng Ch tiu yu cu


mu
mu
kim nghim

Cn c
nh gi

Ghi ch: ........................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................
Ti liu km theo: .........................................................................................................................................................................
i din on kim tra
(K, ghi r h tn)

i din c quan kim nghim


(K, ghi r h tn)