Vous êtes sur la page 1sur 226

Stt

so_may

ten_kh

dc_dau

dt_d dc_cuoi cdau

dt_dc cuoi

348 05776TSL 130 4948TK03 335 4357TK03 433 4359TK03 426 4361TK03 254 5814TK03 90 2096TK03 375 2026TK03 271 1664TK03 150 3675TK03 214 3673TK03 465 3672TK03 529 3674TK03 20 1830TK03 52 09856TSL 68 1827TK03 100 1825TK03 105 1832TK03 128 09858TSL 200 1828TK03 206 09852TSL 268 09857TSL 307 09853TSL 337 1829TK03 346 09848TSL 363 1831TK03 378 09854TSL 438 1826TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TOA KV1 NHA 151 NGUYEN DUC CANH LO 2-1 P.TUONG DT1 MAI (BSC_103M_HNI) Q.H BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT DT2 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD THANH KV1 TRI H.TT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 HOST TRAU QUY H.GL TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY TD HANG DV VIEN HANH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY TD VNP DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TOO/VTN KV1 - CTY 97 NHUYEN DICH VU CHI VIETHANH DT1 (VNP-210) SO 14 B8 TT VIEN Y HOC HANG KHONG TUONG DT1 DT1 (VNP-247) UBND XA XUAN NON H.DA DT1 (VNP-70) UBND XA DAI MACH H.DA DT1 10 THACH BAN H.GL DT1 116 HANG BONG DT1 14 NGO 141 NGUYEN KHANG YEN HOA DT1 15 LO C VP CHINH PHU LIEU GIAI DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 (VNP-58) CTY AN SANG TAI UBND XA VONG LA H.DA DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG QUYNH LOI Q.HBT DT1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG QUYNH LOI Q.HBT DT1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG QUYNH LOI Q.HBT DT1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG QUYNH LOI Q.HBT DT1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT2 DT2 DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1

490 09855TSL 91 4202TK03 10 09829TSL 13 1820TK03 18 1781TK03 26 1771TK03 41 1773TK03 42 1774TK03 57 1775TK03 58 1785TK03 129 1777TK03 134 09827TSL 147 1824TK03 160 1779TK03 181 1818TK03 250 09832TSL 256 1770TK03 277 09831TSL 314 1823TK03 364 09830TSL 379 1772TK03 387 1819TK03 390 1648TK03 406 1769TK03 420 1778TK03 425 1782TK03 447 1783TK03 456 1780TK03 493 1821TK03 521 1822TK03 526 09828TSL 536 09826TSL

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KVI DUC GIANG Q.LB TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DOI KV1 CAN - CTY 61 DICH NGO VU 285 VIE DOI CAN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN

DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 6 NGO 461/2 MINH KHAI Q.HBT DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA

DT2 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2

542 1776TK03 555 1784TK03 556 1786TK03 59 10376TSL 63 10374TSL 193 10372TSL 300 10375TSL 440 10373TSL 34 1751TK03 170 1749TK03 180 1754TK03 183 1753TK03 219 1752TK03 288 1746TK03 294 1756TK03 397 1745TK03 428 1747TK03 439 1748TK03 486 1755TK03 499 1750TK03 104 10025TSL 253 10024TSL 324 10026TSL 370 10023TSL 289 3966TK03 155 3666TK03 14 1958TK03 138 1957TK03 35 09764TSL 195 09768TSL 223 09745TSL 455 09765TSL

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN

DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 BSC PHU LO H.SS DT1 BD NOI BAI XA PHU MINH H.SS DT1 BTS 7 NGO 124/63 VINH TUY DT1 BTS 7 NGO 124/63 VINH TUY TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BTS KVI DANG DUNG SO 4 DANG DUNG PHUONG QUAN DT1 THANH BSC GIAP Q.B BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM TRUNG TAM DV VIEN THONG KV1 TD - VINH CONG TUY TY DV VIEN THON TRUNG TAM DV VIEN THONG KV1 TD - VINH CONG TUY TY DV VIEN THON

TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA DT2 Q.DD TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA DT2 Q.DD TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA DT2 Q.DD TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA DT2 Q.DD

333 1107TK03 413 1700TK03 322 2006TK03 482 2005TK03 31 09821TSL 40 3025TK03 45 09697TSL 131 0225TK03 367 09825TSL 405 09698TSL 410 09824TSL 225 6050TK03 237 6050TK03 238 6050TK03 239 6050TK03 240 6050TK03 241 6050TK03 242 6050TK03 243 6050TK03 244 6050TK03 245 6050TK03 246 6050TK03 247 6050TK03 248 6050TK03 538 3081TK03 15 2004TK03 467 2003TK03 6 2012TK03 23 2010TK03 99 2016TK03 121 2022TK03 124 09922TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DDF KHU TDAN VUC 1TD (GPC1) HOST DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 -GIANG CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 THUONG DINH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD HANG KV1 - CTY GA DICH VU VIE TT DICH VU VIEN THONG KV1 PHONG TRUYEN DAN BDHN/C2

DT1 DDF TDAN TD HOST DUC GIANG DT1 DHNN XA TRAU QUY H.GIA LAM DT1 DONG ANH XA DONG ANH HUYEN DONG ANH DT1 DONG ANH XA DONG ANH HUYEN DONG ANH DT1 HOST DUC GIANG DT1 HOST DUC GIANG DT1 HOST DUC GIANG DT1 HOST DUC GIANG DT1 HOST DUC GIANG

DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT2 DT2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SA 34 KV1 NGO 45, PHO PHAN AINH PHUNG, PHAONG DT1 QUAN HOST THA DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VDC KV1 LANG QT THANG LONG Q.CG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VDC KV1 LANG QT THANG LONG Q.CG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SA 34 KV1 NGO 45, PHO PHAN AINH PHUNG, PHAONG DT1 QUAN HOST THA DUC GIANG

THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA TU P.DUC GIANG DT1 Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10/30/640 - CTY NGUYEN DICH VU VAN VIE CU H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V DT1 HOST TRAU QUY THI TRAN TRAU QUY DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

139 2019TK03 140 2014TK03 143 09859TSL 189 09866TSL 201 2015TK03 210 09865TSL 226 2017TK03 227 2018TK03 235 2023TK03 267 09921TSL 274 09860TSL 275 09919TSL 278 09867TSL 310 09868TSL 326 09864TSL 329 2020TK03 339 2021TK03 344 2009TK03 365 2013TK03 409 09863TSL 448 09862TSL 472 2011TK03 476 09861TSL 514 09918TSL 541 09920TSL 395 3084TK03 80 10020TSL 177 10004TSL 474 3609TK03 492 3608TK03 66 2045TK03 71 09943TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DONG - CTYANH DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO TRUNG TAM VIEN THONG KV1 TD TRAU QUY TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO TRUNG TAM VIEN THONG KV1 TD TRAU QUY TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIA LAM DT1 KHU HO DUONG YEN XA XUAN NON H.DA

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DICH VONGDT2 DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DICH VONGDT2 DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DICH VONGDT1 DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DICH VONGDT1 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 DT2

72 09935TSL 125 09938TSL 172 09939TSL 175 2038TK03 205 09940TSL 257 2039TK03 270 2047TK03 299 09936TSL 334 2042TK03 356 09960TSL 361 09934TSL 371 09941TSL 386 2048TK03 396 09937TSL 417 09961TSL 418 2037TK03 423 2043TK03 462 2046TK03 498 09942TSL 512 2044TK03 516 2041TK03 549 2040TK03 92 6153TK03 211 6081TK03 408 6182TK03 53 10104TSL 55 10084TSL 75 10077TSL 83 10078TSL 85 10082TSL 95 10090TSL 107 10072TSL

TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 88 BACH DANG Q.HK TRUNG TAN DICH VU VIEN THONG SO KV1 88 TRAN NHAT DUAT Q.HK TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 MY DINH DT1 MY DINH

DT2 DT2 DT2 DT1 DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 DT2 DT2 DT2 DT1 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TRAM KV1 VT THACH DA XA THACH DA HUYEN ME LINH DT1 MY DINH

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2

127 10091TSL 141 10102TSL 142 10089TSL 169 10083TSL 187 10093TSL 188 10101TSL 190 10094TSL 209 10097TSL 262 10079TSL 280 10107TSL 293 10099TSL 303 10096TSL 318 10095TSL 325 10085TSL 336 10076TSL 347 10103TSL 359 10100TSL 366 10069TSL 376 10106TSL 391 10073TSL 399 10092TSL 441 10109TSL 442 10074TSL 491 10111TSL 496 10098TSL 500 10110TSL 504 10071TSL 510 10088TSL 511 10080TSL 518 10105TSL 520 10081TSL 522 10108TSL

TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2

534 10075TSL 202 0788CQ01 203 0787CQ01 252 0789CQ01 260 0786CQ01 266 3099TK03 435 3083TK03 32 0262TK03 1 3462TK03 2 3460TK03 4 3459TK03 5 3461TK03 11 09985TSL 12 09987TSL 36 3463TK03 49 3468TK03 54 09979TSL 67 3473TK03 73 09965TSL 74 3467TK03 81 09991TSL 93 3475TK03 102 09966TSL 114 09990TSL 115 09958TSL 117 3466TK03 144 09957TSL 168 09955TSL 179 3476TK03 231 09959TSL 236 10029TSL 249 3472TK03

TT DICH VU VIEN THONG KV1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT2 DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 NHA O TAM THON DUOC XA TIEN DUOC H.SS DT1 NHA O TOAN XA BAC HONG H.DA DT1 PHONG TRUYEN DAN DUC GIANG DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT2 DT2 DT1 DT2 DT2 DT1 DT2 DT2 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT
TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DONG - CTYANH DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DONG - CTYANH DICH VU VIE TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH

251 09989TSL 261 3962TK03 269 09962TSL 281 09986TSL 354 09956TSL 369 3469TK03 389 3471TK03 394 09964TSL 421 3464TK03 422 3465TK03 445 3470TK03 458 3474TK03 460 3477TK03 477 09967TSL 509 09988TSL 62 5446TK03 70 5445TK03 148 5450TK03 154 5448TK03 411 5447TK03 452 5444TK03 21 5991TK03 56 5990TK03 315 5989TK03 517 5988TK03 113 4269TK03 407 5622TK03 27 2076TK03 77 2083TK03 88 2086TK03 96 2078TK03 309 2079TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 44KVI NGB 15 AN D%$NG V%$NG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG VNP_82 KV1 TH#N NINH C7M X) T!N D!N H.SS TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL DT1 T PHQ LG X) PHQ LG H.SS DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG

DT2 DT1 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

388 2081TK03 443 2082TK03 444 2080TK03 530 2077TK03 537 2075TK03 9 10005TSL 16 3059TK03 25 3066TK03 152 3061TK03 208 3063TK03 216 3065TK03 323 3069TK03 343 3070TK03 383 3064TK03 384 3067TK03 403 3068TK03 416 3062TK03 434 10134TSL 546 3060TK03 39 09933TSL 345 2036TK03 166 3972TK03 234 10055TSL 312 3973TK03 38 3281TK03 48 3305TK03 60 3328TK03 87 3294TK03 94 3437TK03 184 3291TK03 186 3310TK03 213 3309TK03

TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 TT DICH VU VT KV1 TT DICH VU VT KV1 TD DUC GIANG H.GL TD DUC GIANG H.GL TD DUC GIANG H.GL

DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT2 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT2 DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONGDT1 DICH VONG DT1 T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA DT1 T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA DT1 T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TT DICH VU VT KVI-CTY DV VIEN TD THONG TRAN KHAT CHAN Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1- CTY KHAI DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD

232 3290TK03 264 3333TK03 272 3433TK03 298 3292TK03 319 3241TK03 328 3280TK03 358 3295TK03 468 3293TK03 507 3436TK03 524 3302TK03 533 3269TK03 545 3439TK03 362 3315TK03 374 3971TK03 7 09897TSL 22 3395TK03 33 09896TSL 123 09915TSL 157 09911TSL 178 09882TSL 197 3404TK03 204 09901TSL 212 3400TK03 220 3409TK03 224 3402TK03 230 09912TSL 255 3397TK03 258 3396TK03 259 3401TK03 265 3367TK03 283 09871TSL 290 3381TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD VAN KV1 HO CTY Q.HBT DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1DONG CTY DV Q.HM VIEN THON TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 BO - CTY HO PHUONG DICH VU VIE TRANG TIEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1- CTY KHAI DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 BO - CTY HO PHUONG DICH VU VIE TRANG TIEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1- CTY KHAI DICH Q.HBT VU VIEN TT DICH VU VT KV1 TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRAN VAN DIEN

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG (BTS KV1 PHUNG HUNG) SO 83 LY NAM DE P.CUA DONG DT1 Q.HK TANG 3 BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TTRI TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL DT1

292 09837TSL 305 09838TSL 316 09883TSL 320 3406TK03 350 09916TSL 380 3403TK03 398 09839TSL 414 09898TSL 432 3408TK03 446 3399TK03 454 09917TSL 478 3405TK03 479 3407TK03 481 3398TK03 506 3369TK03 525 3392TK03 382 5985TK03 46 09972TSL 50 09984TSL 79 09970TSL 101 2944TK03 106 09976TSL 135 2942TK03 165 2939TK03 173 2935TK03 191 2943TK03 196 2941TK03 199 2946TK03 215 09971TSL 217 2938TK03 263 2931TK03 284 09973TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 152 DUONG 2 PHU LO Q.HD TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL DT1 TD DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA

DT2 DT2 DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

308 09982TSL 313 2945TK03 331 2930TK03 341 09974TSL 349 09969TSL 381 2933TK03 415 09977TSL 497 2940TK03 501 09983TSL 503 09980TSL 513 09975TSL 515 09968TSL 527 2934TK03 535 2932TK03 543 2937TK03 553 09981TSL 192 5632TK03 430 4415TK03 29 4926TK03 487 4933TK03 8 1764TK03 19 09797TSL 43 1762TK03 78 1758TK03 89 09798TSL 97 1765TK03 108 1767TK03 109 1768TK03 153 09792TSL 207 09791TSL 276 1759TK03 282 09822TSL

TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TRAM KV1 VT YEN LANG DAI BAI H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 53 NGUYEN VAN CU(VNP-18) Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG CTY KV1 TRONG TIN 93 SAI DONG Q.LB TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.DA DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.TL DT1 TD TRAU QUY THI TRAN TRAU QUY H.GL DT1 TD TRAU QUY THI TRAN TRAU QUY H.GL DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2 DT1 DT2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG NHA KV1 HANG DOANH HANG DUONG 5 GA PHU THUY DT1 DUONG TD TRAU XA H QUY H.GL

296 1763TK03 306 09795TSL 311 09823TSL 392 09794TSL 393 09793TSL 450 1760TK03 471 1757TK03 494 1761TK03 502 09796TSL 540 09777TSL 547 09799TSL 548 1766TK03 162 2971TK03 327 0233CUC1 332 0235CUC1 495 0234CUC1 176 0137TK03 3 5631TK03 400 2097TK03 103 10119TSL 145 10116TSL 164 10114TSL 233 10122TSL 302 10117TSL 355 10118TSL 377 10121TSL 483 10120TSL 554 5767TK03 159 5757TK03 373 5758TK03 419 10112TSL 449 10113TSL

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH PHU VU LO VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC TD DINH 1 CTY TIEN DICH HOANG VU VIEN Q.HK T TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC TD DINH 1 CTY TIEN DICH HOANG VU VIEN Q.HK T TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC TD DINH 1 CTY TIEN DICH HOANG VU VIEN Q.HK T TT DICH VU VIEN THONG KV 1 CTY TONG DICH DAI VU DONG VIENANH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH THI TRAN DONG ANH H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DV DUC VIEN GIANG THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB

DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THON NINH LIET XA HONG KY H.SS DT1 TOA NHA HN TOWER 49 HAI BA TRUNG Q.HBT DT1 TOA NHA HN TOWER 49 HAI BA TRUNG Q.HBT DT1 TOA NHA HN TOWER 49 HAI BA TRUNG Q.HBT DT1 TONG DAI DUC GIANG DT1 TRAU QUY GIA LAM DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG

DT1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

DT1 TRAM VT QUANG MINH THON GIA THUONG XA QUANG DT2MINH H

82 09810TSL 86 09813TSL 120 09808TSL 133 09811TSL 221 09807TSL 273 09805TSL 279 09806TSL 285 09809TSL 304 09812TSL 185 3080TK03 551 3079TK03 368 4934TK03 28 4729TK03 44 4775TK03 47 4732TK03 51 4771TK03 61 4730TK03 64 4626TK03 65 4735TK03 69 4740TK03 76 4624TK03 84 4786TK03 116 4736TK03 118 4778TK03 132 4725TK03 136 4902TK03 137 4797TK03 146 4781TK03 149 4723TK03 151 4622TK03 158 4785TK03 161 4895TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG NHA KV1 SO 10 NGO 146 VAANG THUA VU - TX TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE-DUAN CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE-DUAN CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 7 TRAN CAO VAN Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 VAN HOA XA ME LINH H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 VAN HOA XA ME LINH H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 70-72 KV1 BA TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 13 HAI KV1BA TRUNG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 3G CT-IN KV1 NGO 158 HONG MAI Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD

DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VNP 811 DUONG GIAI PHONG DT1 VNP 811 DUONG GIAI PHONG DT1 VNP 811 DUONG GIAI PHONG Q.HM DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

163 10059TSL 171 4625TK03 174 4777TK03 182 4734TK03 194 4794TK03 198 4776TK03 218 4814TK03 229 10060TSL 287 4893TK03 291 4724TK03 297 4792TK03 317 4813TK03 321 4799TK03 330 4904TK03 338 4623TK03 340 4894TK03 342 4774TK03 352 4816TK03 353 10058TSL 372 4733TK03 401 4726TK03 402 4728TK03 404 4739TK03 412 4741TK03 424 4742TK03 429 4737TK03 451 4793TK03 457 4731TK03 461 4780TK03 463 4738TK03 464 4896TK03 466 4757TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG THON KV1 DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 39AKV1 NGO QUYEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG THON KV1 DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 39AKV1 NGO QUYEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 13 HAI KV1BA TRUNG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 70-72 KV1 BA TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TOA KV1 NHA CAPITAL 72 TRAN HUNG DAO Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 VAN HOA XA ME LINH H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG THON KV1 DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG N8 TT(TONG KV1 DAI) NGUYEN CONG TRU Q.HBT

DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

475 4815TK03 480 4758TK03 485 4783TK03 488 4782TK03 489 4784TK03 508 4485TK03 519 4798TK03 523 4772TK03 528 4756TK03 531 4903TK03 550 4621TK03 552 4773TK03 30 5599TK03 228 5600TK03 453 5601TK03 539 5602TK03 167 3579TK03 301 3577TK03 436 3580TK03 459 3578TK03 98 5973TK03 122 4393TK03 126 4394TK03 156 5975TK03 295 5972TK03 357 4391TK03 427 5974TK03 473 4392TK03 484 10123TSL 119 10018TSL 351 10015TSL 360 10017TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 39AKV1 NGO QUYEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG N8 TT(TONG KV1 DAI) NGUYEN CONG TRU Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BO KV1 BCVT - CTY 18 NGUYEN DICH VUDU VIE Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 13 HAI KV1BA TRUNG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG N8 TT(TONG KV1 DAI) NGUYEN CONG TRU Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 70-72 KV1 BA TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 3G CT-IN KV1 NGO 158 HONG MAI Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TANDEM KV1 ATH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TANDEM KV1 165 CEU GIJY TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TANDEM KV1 ATH

DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 VNP XA MY DINH DT1 VNP XA MY DINH DT1 VNP XA MY DINH DT1 VNP XA MY DINH DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VTN C2 97 NCT DT1 VTN C2 97 NCT DT1 VTN C2 97 NCT

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1

ngay_bg

to c_ ghi_chu do 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

ten_cty

loai_m dv ma_bts ay ql

27/07/11 22/03/10 15/09/09 30/09/09 30/09/09 05/01/11 09/12/08 06/10/08 18/07/08 14/04/10 14/04/10 14/04/10 14/04/10 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TSL1 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L Gip Bt 3 N N N N N N N N N N N N N L c Giang 1 N N N L c Giang 1 N L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 N L c Giang 1 N L c Giang 1 N

29/08/08 09/12/10 29/08/08 29/08/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 29/08/08 29/08/08 31/07/08 29/08/08 29/08/08 31/07/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 31/07/08 29/08/08 17/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 31/07/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08 29/08/08

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L c Giang 1 N L c Giang 1 N N N N N N N N L c Giang 1 N N N L c Giang 1 N L c Giang 1 N L c Giang 1 N N N N N N N N N N L c Giang 1 L c Giang 1

31/07/08 31/07/08 31/07/08 / / / / / / / / / / 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/04/10 15/04/10 15/04/10 15/04/10 11/05/10 14/04/10 15/10/08 15/10/08 22/08/06 22/08/06 22/08/06 22/08/06

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N c Giang 1 N c Giang 1 N c Giang 1 N c Giang 1 N c Giang 1 N N N N N N N N N N N N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N N N L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1

18/04/08 26/08/08 25/11/08 25/11/08 01/01/11 24/02/09 01/01/11 20/01/03 01/01/11 01/01/11 01/01/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 23/05/11 27/12/09 06/11/08 06/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 TRUY THU 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N L c Giang 1 N L c Giang 1 N L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Tru Qu 1

25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 25/11/08 30/07/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 27/10/08 27/10/08

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N c Giang 1 N c Giang 1 N N c Giang 1 N N N N c Giang 1 N Tru Qu 1 N c Giang 1 N c Giang 1 N Tru Qu 1 N Tru Qu 1 N N N N N Tru Qu 1 N c Giang 1 N N c Giang 1 N Tru Qu 1 N c Giang 1 N L Sc Sn 1 L Tru Qu 1 N N N L Tru Qu 1

27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 27/10/08 01/01/11 01/01/11 01/01/11 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 N L Tru Qu 1 N N L Tru Qu 1 N L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 N L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 N N N L Tru Qu 1 N N N N N HNI_0268_VMS N HNI_0417_VNP L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1

12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10 12/11/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1 L B H 1

12/11/10 / / / / / / / / 28/08/09 24/07/09 04/09/03 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10

2 PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 CQ01 CQ01 CQ01 CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L B H 1 N N N N N N N

L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N L ng Anh 1 N L ng Anh 1 N L ng Anh 1 N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N L ng Anh 1 L ng Anh 1 N L ng Anh 1 L ng Anh 1 N

15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/09/10 15/09/10 15/09/10 15/09/10 15/09/10 15/09/10 17/08/10 17/08/10 17/08/10 17/08/10 13/09/10 19/04/10 07/11/08 07/11/08 07/11/08 07/11/08 07/11/08

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L ng Anh 1 N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N L ng Anh 1 N N N N N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L L L L L L L L L L L N N N N N N

07/11/08 07/11/08 07/11/08 07/11/08 07/11/08 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 22/01/10 27/10/08 27/10/08 12/07/10 12/07/10 12/07/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N L c Giang 1 N N N N N N N N N N N L c Giang 1 N L Tru Qu 1 N N L c Giang 1 N N N N N N N N N

16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 04/04/11 12/07/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N N N N N N N N Thanh Tr 1 N L c Giang 1 N L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 N L c Giang 1 N N N L c Giang 1 N N N N L c Giang 1 N

16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 28/06/10 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 N L c Giang 1 N L c Giang 1 L c Giang 1 N N L c Giang 1 N N N N N N N ng Anh 1 N Sc Sn 1 N Sc Sn 1 N N Sc Sn 1 N N N N N N N Sc Sn 1 N N N Sc Sn 1

02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 02/12/09 24/11/10 01/10/09 28/12/09 28/12/09 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N Sc Sn 1 N N N Sc Sn 1 N Sc Sn 1 N N ng Anh 1 N N ng Anh 1 N Sc Sn 1 N Sc Sn 1 N ng Anh 1 N N N N Sc Sn 1 N N N N N L ng Anh 1 N N L ng Anh 1 N N N L ng Anh 1 L ng Anh 1 N L ng Anh 1

15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 02/02/10 01/11/04 01/11/04 01/11/04 09/08/02 24/11/10 10/12/08 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10 22/12/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 0 PHAT SINH 0 PHAT SINH 0 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N

CUC1 N CUC1 N CUC1 N TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 N L ng Anh 1 L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 L Sc Sn 1 L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 L Sc Sn 1 L ng Anh 1 L L L L c Giang 1 L c Giang 1 N

01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 01/01/11 19/01/09 19/01/09 28/12/09 05/01/10 12/01/10 05/01/10 12/01/10 05/01/10 12/07/10 05/01/10 05/01/10 12/07/10 12/01/10 05/01/10 12/01/10 28/12/09 29/01/10 20/01/10 12/01/10 28/12/09 12/07/10 12/01/10 28/01/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L c Giang 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

12/07/10 12/07/10 12/01/10 05/01/10 12/01/10 12/01/10 20/01/10 12/07/10 28/01/10 28/12/09 12/01/10 20/01/10 20/01/10 29/01/10 12/07/10 28/01/10 12/01/10 20/01/10 12/07/10 05/01/10 28/12/09 05/01/10 05/01/10 05/01/10 05/01/10 05/01/10 12/01/10 05/01/10 12/01/10 05/01/10 28/01/10 12/01/10

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L ng Anh 1 N N N N N N L ng Anh 1 N N N N N N N N N N L ng Anh 1 N N N N N N N N N N N N N

20/01/10 12/01/10 12/01/10 12/01/10 12/01/10 01/10/09 20/01/10 12/01/10 12/01/10 29/01/10 12/07/10 12/01/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/12/09 25/12/09 25/12/09 25/12/09 28/05/10 01/10/09 01/10/09 28/05/10 28/05/10 01/10/09 28/05/10 01/10/09 22/12/10 01/01/11 01/01/11 01/01/11

2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH 2 PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L c Giang 1 N B H 1 N B H 1 N B H 1

Stt

so_may

ten_kh

dc_dau

dt_d dc_cuoi cdau

dt_dc ngay_bg cuoi

to c_ do 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 3462TK03 2 3460TK03 3 5631TK03 4 3459TK03 5 3461TK03 6 2012TK03 7 09897TSL 8 1764TK03 9 10005TSL 10 09829TSL 11 09985TSL 12 09987TSL 13 1820TK03 14 1958TK03 15 2004TK03 16 3059TK03 18 1781TK03 19 09797TSL 20 1830TK03 21 5991TK03 22 3395TK03 23 2010TK03 25 3066TK03 26 1771TK03 27 2076TK03 28 4729TK03 29 4926TK03 30 5599TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH THI TRAN DONG ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DV VIEN THONG KV1 TD - VINH CONG TUY TY DV VIEN THON TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 VAN HOA XA ME LINH H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 53 NGUYEN VAN CU(VNP-18) Q.LB TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2

15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10

DT1 TRAM VT QUANG MINH THON GIA THUONG DT2 24/11/10 XA QUANG 2 MINH H

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 DT2 15/07/08 29/08/08 15/03/10 15/03/10 29/08/08 15/10/08 06/11/08 31/07/08 15/07/08 29/08/08 17/08/10

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT2 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 BTS 7 NGO 124/63 VINH TUY DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT1 DT1 DT1 DT2

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 DT1 DT1 DT1 31/07/08 07/11/08 05/01/10 25/03/10

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

DT1 TD TRAU QUY THI TRAN TRAU QUY DT1 H.GL 28/12/09

31 09821TSL 32 0262TK03 33 09896TSL 34 1751TK03 35 09764TSL 36 3463TK03 38 3281TK03 39 09933TSL 40 3025TK03 41 1773TK03 42 1774TK03 43 1762TK03 44 4775TK03 45 09697TSL 46 09972TSL 47 4732TK03 48 3305TK03 49 3468TK03 50 09984TSL 51 4771TK03 52 09856TSL 53 10104TSL 54 09979TSL 55 10084TSL 56 5990TK03 57 1775TK03 58 1785TK03 59 10376TSL 60 3328TK03 61 4730TK03 62 5446TK03 63 10374TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 THUONG DINH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD HANG KV1 - CTY GA DICH VU VIE TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TT DICH VU VT KVI-CTY DV VIEN TD THONG TRAN KHAT CHAN Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 VAN HOA XA ME LINH H.ML TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG

DT1 HOST DUC GIANG

DT2

01/01/11 04/09/03 15/07/08 15/03/10 27/10/08 24/02/09 31/07/08 31/07/08 15/07/08 12/01/10 01/01/11 05/01/10 15/03/10 12/01/10 29/08/08 15/03/10 17/08/10 31/07/08 31/07/08 / / 05/01/10 15/09/10 / /

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 PHONG TRUYEN DAN DUC GIANG DT1 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG DT2 HA DT1 HOST DUC GIANG DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10

TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG DT2 22/08/06 LANG HA Q.DD 2 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SA 34 KV1 NGO 45, PHO PHAN AINH PHUNG, PHAONG DT1 QUAN HOST THA DUC GIANG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT2

64 4626TK03 65 4735TK03 66 2045TK03 67 3473TK03 68 1827TK03 69 4740TK03 70 5445TK03 71 09943TSL 72 09935TSL 73 09965TSL 74 3467TK03 75 10077TSL 76 4624TK03 77 2083TK03 78 1758TK03 79 09970TSL 80 10020TSL 81 09991TSL 82 09810TSL 83 10078TSL 84 4786TK03 85 10082TSL 86 09813TSL 87 3294TK03 88 2086TK03 89 09798TSL 90 2096TK03 91 4202TK03 92 6153TK03 93 3475TK03 94 3437TK03 95 10090TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY TD HANG DV VIEN HANH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KVI DUC GIANG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 88 BACH DANG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1- CTY KHAI DICH Q.HBT VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG

DT1 DT1 DT1

12/07/10 05/01/10 27/10/08 15/03/10 29/08/08 05/01/10 15/09/10 27/10/08 27/10/08 15/03/10 15/03/10 12/07/10 07/11/08 15/07/08

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 DT2 DT2 DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT2

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT1 DT1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 116 HANG BONG DT1 6 NGO 461/2 MINH KHAI Q.HBT DT1 MY DINH DT2 DT1 DT2 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 15/03/10 01/01/11 12/01/10 01/01/11 07/11/08 15/07/08 09/12/08 09/12/10 01/01/11 15/03/10

DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DT2 DICH 31/12/09 VONG 2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

96 2078TK03 97 1765TK03 98 5973TK03 99 2016TK03 100 1825TK03 101 2944TK03 102 09966TSL 103 10119TSL 104 10025TSL 105 1832TK03 106 09976TSL 107 10072TSL 108 1767TK03 109 1768TK03 113 4269TK03 114 09990TSL 115 09958TSL 116 4736TK03 117 3466TK03 118 4778TK03 119 10018TSL 120 09808TSL 121 2022TK03 122 4393TK03 123 09915TSL 124 09922TSL 125 09938TSL 126 4394TK03 127 10091TSL 128 09858TSL 129 1777TK03 130 4948TK03

TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 44KVI NGB 15 AN D%$NG V%$NG Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TANDEM KV1 ATH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD THANH KV1 TRI H.TT

DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 VNP XA MY DINH H.TL

DT1 DT1 DT1

07/11/08 15/07/08 28/05/10 29/08/08 15/03/10 22/12/10 29/08/08

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT2 H.DA15/04/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT1 15/07/08 15/07/08 13/09/10 15/03/10 15/03/10 05/01/10 15/03/10 12/01/10 01/01/11 01/01/11 01/10/09

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VTN C2 97 NCT DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 27/10/08 01/10/09 29/08/08 31/07/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1

DT1 (VNP-210) SO 14 B8 TT VIEN Y HOC DT1 HANG 22/03/10 KHONG TUONG 2

131 0225TK03 132 4725TK03 133 09811TSL 134 09827TSL 135 2942TK03 136 4902TK03 137 4797TK03 138 1957TK03 139 2019TK03 140 2014TK03 141 10102TSL 142 10089TSL 143 09859TSL 144 09957TSL 145 10116TSL 146 4781TK03 147 1824TK03 148 5450TK03 149 4723TK03 150 3675TK03 151 4622TK03 152 3061TK03 153 09792TSL 154 5448TK03 155 3666TK03 156 5975TK03 157 09911TSL 158 4785TK03 159 5757TK03 160 1779TK03 161 4895TK03 162 2971TK03

TT DICH VU VIEN THONG KV1

PHONG TRUYEN DAN BDHN/C2

DT1 HOST DUC GIANG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 BTS 7 NGO 124/63 VINH TUY

DT1 DT1 DT2 DT2 DT1 DT1 DT1

20/01/03 28/12/09 01/01/11 29/08/08 29/01/10 20/01/10 15/10/08

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 70-72 KV1 BA TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 13 HAI KV1BA TRUNG Q.HK TRUNG TAM DV VIEN THONG KV1 TD - VINH CONG TUY TY DV VIEN THON TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 15/03/10 22/12/10 12/01/10 29/08/08 15/09/10 28/12/09 12/07/10 15/07/08 15/09/10 28/05/10 12/01/10 31/07/08 28/01/10 02/02/10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.TH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 3G CT-IN KV1 NGO 158 HONG MAI Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH PHU VU LO VIEN THONG

DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG DT1 QUYNH 14/04/10 LOI Q.HBT 2 DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT2 DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT1 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BTS KVI DANG DUNG SO 4 DANG DUNG PHUONG QUAN DT1 THANH BSC GIAP Q.B BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM DT1 14/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT2 22/12/10

DT1 THON NINH LIET XA HONG KY H.SSDT1

163 10059TSL 164 10114TSL 165 2939TK03 166 3972TK03 167 3579TK03 168 09955TSL 169 10083TSL 170 1749TK03 171 4625TK03 172 09939TSL 173 2935TK03 174 4777TK03 175 2038TK03 176 0137TK03 177 10004TSL 178 09882TSL 179 3476TK03 180 1754TK03 181 1818TK03 182 4734TK03 183 1753TK03 184 3291TK03 185 3080TK03 186 3310TK03 187 10093TSL 188 10101TSL 189 09866TSL 190 10094TSL 191 2943TK03 192 5632TK03 193 10372TSL 194 4794TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VT KV1 TD DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV 1 CTY TONG DICH DAI VU DONG VIENANH THONG TRUNG TAM VIEN THONG KV1 TD TRAU QUY TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE-DUAN CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT2

12/07/10 22/12/10 12/07/10 25/12/09 15/03/10 15/07/08 12/07/10 27/10/08 12/01/10 27/10/08 09/08/02

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TLDT1 DT1 VNP XA MY DINH DT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 TONG DAI DUC GIANG DT1 DT2 DT1 DT1 DT1

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09

DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DT2 DICH 31/12/09 VONG 2 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 15/03/10 15/07/08 29/08/08 05/01/10 15/07/08 19/01/09

DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 VNP 811 DUONG GIAI PHONG DT1

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.TL 24/11/10 DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 / / 12/01/10 2 2 2 2 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TRAM KV1 VT YEN LANG DAI BAI H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG THON KV1 DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS

195 09768TSL 196 2941TK03 197 3404TK03 198 4776TK03 199 2946TK03 200 1828TK03 201 2015TK03 202 0788CQ01 203 0787CQ01 204 09901TSL 205 09940TSL 206 09852TSL 207 09791TSL 208 3063TK03 209 10097TSL 210 09865TSL 211 6081TK03 212 3400TK03 213 3309TK03 214 3673TK03 215 09971TSL 216 3065TK03 217 2938TK03 218 4814TK03 219 1752TK03 220 3409TK03 221 09807TSL 223 09745TSL 224 3402TK03 225 6050TK03 226 2017TK03 227 2018TK03

TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG DT2 22/08/06 LANG HA Q.DD 2 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 105KV1 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT
TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 12/01/10 29/08/08 / / / / DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT1 DT2 DT2 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08

2 2 2 2 2 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAN DICH VU VIEN THONG SO KV1 88 TRAN NHAT DUAT Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 39AKV1 NGO QUYEN Q.HK TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 27/10/08 29/08/08 15/07/08 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2

2 2 2 2

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 MY DINH DT1 01/01/11 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 20/01/10 15/07/08 01/01/11 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 VINAPHONE MY DINH DT2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG DT1 QUYNH 14/04/10 LOI Q.HBT 2 DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10

TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG DT2 22/08/06 LANG HA Q.DD 2 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB

228 5600TK03 229 10060TSL 230 09912TSL 231 09959TSL 232 3290TK03 233 10122TSL 234 10055TSL 235 2023TK03 236 10029TSL 237 6050TK03 238 6050TK03 239 6050TK03 240 6050TK03 241 6050TK03 242 6050TK03 243 6050TK03 244 6050TK03 245 6050TK03 246 6050TK03 247 6050TK03 248 6050TK03 249 3472TK03 250 09832TSL 251 09989TSL 252 0789CQ01 253 10024TSL 254 5814TK03 255 3397TK03 256 1770TK03 257 2039TK03 258 3396TK03 259 3401TK03

TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO H.SS TT DICH VU VT KV1 TD DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH

DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT1 DT2

25/03/10 12/07/10 15/03/10 22/12/10 12/07/10 15/03/10

2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TLDT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08

THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB THON DINH THON XA MY DINH H.TL SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG HA NOI P.THANH DT1 HOST L DUC GIANG SO 147 NGO GIA DT1 TU P.DUC 23/05/11 GIANG 2Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH
TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX DT1 10 THACH BAN H.GL DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2

15/03/10 29/08/08 15/03/10 / /

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT2 H.DA15/04/10 TT DICH VU VIEN THONG KV1 HOST TRAU QUY H.GL 05/01/11 31/07/08 27/10/08 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10

260 0786CQ01 261 3962TK03 262 10079TSL 263 2931TK03 264 3333TK03 265 3367TK03 266 3099TK03 267 09921TSL 268 09857TSL 269 09962TSL 270 2047TK03 271 1664TK03 272 3433TK03 273 09805TSL 274 09860TSL 275 09919TSL 276 1759TK03 277 09831TSL 278 09867TSL 279 09806TSL 280 10107TSL 281 09986TSL 282 09822TSL 283 09871TSL 284 09973TSL 285 09809TSL 287 4893TK03 288 1746TK03 289 3966TK03 290 3381TK03 291 4724TK03 292 09837TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

DT1 NGO 409 TRUONG CHINH Q.TX

DT1

/ / 15/03/10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD VAN KV1 HO CTY Q.HBT DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DONG - CTYANH DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TOO/VTN KV1 - CTY 97 NHUYEN DICH VU CHI VIETHANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1DONG CTY DV Q.HM VIEN THON TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG NHA KV1 SO 10 NGO 146 VAANG THUA VU - TX TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 BSC PHU LO H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 NHA O TAM THON DUOC XA TIEN DUOC DT1 H.SS 28/08/09 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 15 LO C VP CHINH PHU LIEU GIAI DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 DT1 DT2 29/08/08 15/03/10 27/10/08 18/07/08 01/01/11

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 DT2 DT2 15/07/08 29/08/08 01/01/11 15/03/10 15/07/08

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 THI TRAN DONG ANH DT2

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 BD NOI BAI XA PHU MINH H.SS DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 DT1 DT1 01/01/11 28/01/10 15/07/08 11/05/10 28/12/09

DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10

293 10099TSL 294 1756TK03 295 5972TK03 296 1763TK03 297 4792TK03 298 3292TK03 299 09936TSL 300 10375TSL 301 3577TK03 302 10117TSL 303 10096TSL 304 09812TSL 305 09838TSL 306 09795TSL 307 09853TSL 308 09982TSL 309 2079TK03 310 09868TSL 311 09823TSL 312 3973TK03 313 2945TK03 314 1823TK03 315 5989TK03 316 09883TSL 317 4813TK03 318 10095TSL 319 3241TK03 320 3406TK03 321 4799TK03 322 2006TK03 323 3069TK03 324 10026TSL

TT DICH VU VIEN THONG KV1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1 VNP XA MY DINH DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 15/07/08 28/05/10 15/07/08 12/01/10 27/10/08 / / 25/12/09 22/12/10 01/01/11 15/07/08 29/08/08 07/11/08 15/07/08 12/07/10 29/08/08 17/08/10 20/01/10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG THON KV1 DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 AUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VT KV1 TD DUC GIANG H.GL TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 39AKV1 NGO QUYEN Q.HK TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 BO - CTY HO PHUONG DICH VU VIE TRANG TIEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 13 HAI KV1BA TRUNG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10

DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 VINAPHONE MY DINH DT1 THI TRAN DONG ANH DT2 DT2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2 DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT2

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TLDT1 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 20/01/10 DT1 DONG ANH XA DONG ANH HUYEN DONG DT1 ANH 25/11/08

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT2 H.DA15/04/10

325 10085TSL 326 09864TSL 327 0233CUC1 328 3280TK03 329 2020TK03 330 4904TK03 331 2930TK03 332 0235CUC1 333 1107TK03 334 2042TK03 335 4357TK03 336 10076TSL 337 1829TK03 338 4623TK03 339 2021TK03 340 4894TK03 341 09974TSL 342 4774TK03 343 3070TK03 344 2009TK03 345 2036TK03 346 09848TSL 347 10103TSL 348 05776TSL 349 09969TSL 350 09916TSL 351 10015TSL 352 4816TK03 353 10058TSL 354 09956TSL 355 10118TSL 356 09960TSL

TT DICH VU VIEN THONG KV1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TOA NHA HN TOWER 49 HAI BA TRUNG DT1 Q.HBT 01/11/04 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 29/01/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TOA NHA HN TOWER 49 HAI BA TRUNG DT1 Q.HBT 01/11/04 DT1 DDF TDAN TD HOST DUC GIANG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 DT1 18/04/08 27/10/08 15/09/09 29/08/08 12/07/10 28/01/10 12/01/10 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC TD DINH 1 CTY TIEN DICH HOANG VU VIEN Q.HK T TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 70-72 KV1 BA TRIEU Q.HK TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC TD DINH 1 CTY TIEN DICH HOANG VU VIEN Q.HK T TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DDF KHU TDAN VUC 1TD (GPC1) HOST DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 (VNP-247) UBND XA XUAN NON H.DA DT1 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG DT1 HA DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2 27/10/08 29/08/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 VTN C2 97 NCT DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT2 01/01/11 20/01/10 12/07/10 15/03/10 22/12/10 27/10/08

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TOA KV1 NHA 151 NGUYEN DUC CANH LO 2-1 P.TUONG DT1 MAI (BSC_103M_HNI) Q.H BD TT6 THI TRAN VAN DT2 DIEN 27/07/11 H.TT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TANDEM KV1 165 CEU GIJY TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TOA KV1 NHA CAPITAL 72 TRAN HUNG DAO Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD TRAU KV1 QUY Q.LB TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT2

357 4391TK03 358 3295TK03 359 10100TSL 360 10017TSL 361 09934TSL 362 3315TK03 363 1831TK03 364 09830TSL 365 2013TK03 366 10069TSL 367 09825TSL 368 4934TK03 369 3469TK03 370 10023TSL 371 09941TSL 372 4733TK03 373 5758TK03 374 3971TK03 375 2026TK03 376 10106TSL 377 10121TSL 378 09854TSL 379 1772TK03 380 3403TK03 381 2933TK03 382 5985TK03 383 3064TK03 384 3067TK03 386 2048TK03 387 1819TK03 388 2081TK03 389 3471TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TANDEM KV1 ATH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VDC KV1 LANG QT THANG LONG Q.CG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 7 TRAN CAO VAN Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TT DICH VU VT KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY TD VNP DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO H.SS TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 152 DUONG 2 PHU LO Q.HD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH

DT1 VNP XA MY DINH H.TL

DT1

01/10/09

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 VTN C2 97 NCT DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 DT2 01/01/11 27/10/08 29/08/08 29/08/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG (BTS KV1 PHUNG HUNG) SO 83 LY NAM DE P.CUA DONG DT1 Q.HK TANG 3 BD TT6 THI TRAN VAN DIENDT1 H.TTRI 04/04/11 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 97 NCT P.LANG HA DT2

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 HOST DUC GIANG DT2 01/01/11 28/12/09 15/03/10 27/10/08 05/01/10

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 VNP 811 DUONG GIAI PHONG Q.HMDT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT2 H.DA15/04/10

DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT2 22/12/10 DT1 14 NGO 141 NGUYEN KHANG YEN HOA DT1 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 06/10/08 22/12/10 29/08/08 31/07/08

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 MY DINH XADT1 MY DINH 12/07/10 H.TL 2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TD DONG ANH H.DA DT1 28/06/10

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 DT1 DT1 27/10/08 29/08/08 07/11/08 15/03/10 2 2 2 2

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1

390 1648TK03 391 10073TSL 392 09794TSL 393 09793TSL 394 09964TSL 395 3084TK03 396 09937TSL 397 1745TK03 398 09839TSL 399 10092TSL 400 2097TK03 401 4726TK03 402 4728TK03 403 3068TK03 404 4739TK03 405 09698TSL 406 1769TK03 407 5622TK03 408 6182TK03 409 09863TSL 410 09824TSL 411 5447TK03 412 4741TK03 413 1700TK03 414 09898TSL 415 09977TSL 416 3062TK03 417 09961TSL 418 2037TK03 419 10112TSL 420 1778TK03 421 3464TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DOI KV1 CAN - CTY 61 DICH NGO VU 285 VIE DOI CAN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DONG - CTYANH DICH VU VIE TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DV DUC VIEN GIANG THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 198KV1 DUONG VAN TRI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 VAN HOA XA ME LINH H.ML TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG VNP_82 KV1 TH#N NINH C7M X) T!N D!N H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VDC KV1 LANG QT THANG LONG Q.CG TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 -GIANG CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH

DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH

DT1 DT2 DT2

17/07/08 15/07/08 15/07/08 15/03/10 27/10/08 15/07/08

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT2

DT1 KHU HO DUONG YEN XA XUAN NON DT1 H.DA 30/07/09 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 TRAU QUY GIA LAM DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 T PHQ LG X) PHQ LG H.SS DT1 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 DT1 DT2 DT1 DT1 10/12/08 28/12/09 05/01/10 05/01/10 01/01/11 31/07/08 19/04/10 01/01/11 01/01/11 15/09/10 05/01/10 26/08/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SA 34 KV1 NGO 45, PHO PHAN AINH PHUNG, PHAONG DT1 QUAN HOST THA DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TRAM KV1 VT THACH DA XA THACH DA HUYEN ME LINH DT1 MY DINH DT1 HOST DUC GIANG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DHNN XA TRAU QUY H.GIA LAM

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT2

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 97 NCT P.LANG HA DT2 DT1 DT1 27/10/08 27/10/08 31/07/08 15/03/10

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT2 22/12/10 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1

422 3465TK03 423 2043TK03 424 4742TK03 425 1782TK03 426 4361TK03 427 5974TK03 428 1747TK03 429 4737TK03 430 4415TK03 432 3408TK03 433 4359TK03 434 10134TSL 435 3083TK03 436 3580TK03 438 1826TK03 439 1748TK03 440 10373TSL 441 10109TSL 442 10074TSL 443 2082TK03 444 2080TK03 445 3470TK03 446 3399TK03 447 1783TK03 448 09862TSL 449 10113TSL 450 1760TK03 451 4793TK03 452 5444TK03 453 5601TK03 454 09917TSL 455 09765TSL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TAM KV1 DONG H.DA TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 30 BA KV1 TRIEU Q.HK TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DONG - CTYANH DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1 GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

15/03/10 27/10/08 05/01/10 31/07/08 30/09/09 28/05/10 15/07/08 05/01/10 01/10/09

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 (VNP-70) UBND XA DAI MACH H.DA DT1 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG NHA KV1 HANG DOANH HANG DUONG 5 GA PHU THUY DT1 DUONG TD TRAU XA H QUY H.GL

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10

DT1 (VNP-58) CTY AN SANG TAI UBND XA DT1 VONG 30/09/09 LA H.DA 2 DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT2 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG DT1 NHA O TOAN XA BAC HONG H.DA DT1 VNP XA MY DINH DT1 DT1 24/07/09 25/12/09 29/08/08 15/07/08 / / 2 2 2 2 2

DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT1 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 97 NGUYEN CHI THANH DT1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 DT1 07/11/08 07/11/08 15/03/10 31/07/08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG THON KV1 DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG NH' KV1 E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG DT2 22/12/10 DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 DT1 DT1 15/07/08 12/01/10 15/09/10 25/03/10

DT1 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL DT2

DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT2 H.TL 16/04/10

TTAM DICH VU VIEN THONG KHU DDF VUC HOST I CTY DUC DICH GIANG VU VIEN PHUONG DUC GIANG Q.LB DT1 DDF SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG DT2 22/08/06 LANG HA Q.DD 2

456 1780TK03 457 4731TK03 458 3474TK03 459 3578TK03 460 3477TK03 461 4780TK03 462 2046TK03 463 4738TK03 464 4896TK03 465 3672TK03 466 4757TK03 467 2003TK03 468 3293TK03 471 1757TK03 472 2011TK03 473 4392TK03 474 3609TK03 475 4815TK03 476 09861TSL 477 09967TSL 478 3405TK03 479 3407TK03 480 4758TK03 481 3398TK03 482 2005TK03 483 10120TSL 484 10123TSL 485 4783TK03 486 1755TK03 487 4933TK03 488 4782TK03 489 4784TK03

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG PHU KV1 NHI H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 192KV1 QUAN THANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.TH TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VAN KV1 YEN H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 4 DANG DUNG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG N8 TT(TONG KV1 DAI) NGUYEN CONG TRU Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MAI KV1HUONG CTY DICH Q.HBT VU VIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1 PHU (VNP-241) H.SS TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD PHU KV1 LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 39AKV1 NGO QUYEN Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG N8 TT(TONG KV1 DAI) NGUYEN CONG TRU Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 DUC GIANG H.GL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG DUC KV1-CONG GIANG TY DICH VU V TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DUC KV1 GIANG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG CTY KV1 TRONG TIN 93 SAI DONG Q.LB TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.TH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH

DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP XA MY DINH DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

31/07/08 05/01/10 15/03/10 25/12/09 15/03/10 12/01/10 27/10/08 05/01/10 28/01/10 12/01/10 06/11/08 15/07/08 01/10/09 20/01/10 15/03/10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT1

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG DT1 QUYNH 14/04/10 LOI Q.HBT 2

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08

DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DT1 DICH 31/12/09 VONG 2 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 12/01/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 DONG ANH XA DONG ANH HUYEN DONG DT1 ANH 25/11/08 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 VNP XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 22/12/10 22/12/10 12/01/10 15/07/08 12/01/10 12/01/10

DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 DT1

DT1 TD TRAU QUY THI TRAN TRAU QUY DT1 H.GL 28/12/09

490 09855TSL 491 10111TSL 492 3608TK03 493 1821TK03 494 1761TK03 495 0234CUC1 496 10098TSL 497 2940TK03 498 09942TSL 499 1750TK03 500 10110TSL 501 09983TSL 502 09796TSL 503 09980TSL 504 10071TSL 506 3369TK03 507 3436TK03 508 4485TK03 509 09988TSL 510 10088TSL 511 10080TSL 512 2044TK03 513 09975TSL 514 09918TSL 515 09968TSL 516 2041TK03 517 5988TK03 518 10105TSL 519 4798TK03 520 10081TSL 521 1822TK03 522 10108TSL

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYDUC DICH GIANG VU VTQ.LONG BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM VIEN THONG KV1 TD TRAU QUY TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC TD DINH 1 CTY TIEN DICH HOANG VU VIEN Q.HK T TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 HOST - CTYTRAU DICH QUY VU VT Q.LONG BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1- CTY KHAI DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BO KV1 BCVT - CTY 18 NGUYEN DICH VUDU VIE Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DONG ANH THI TRAN DONG ANH TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

DT1 57 HUYNH THUC KHANG P.LANG HA DT2

29/08/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DT1 DICH 31/12/09 VONG 2 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 DT1 29/08/08 15/07/08 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 TOA NHA HN TOWER 49 HAI BA TRUNG DT1 Q.HBT 01/11/04 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT2 27/10/08 15/07/08 DT1 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA DT1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 THI TRAN DONG ANH DT2 15/07/08 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 01/10/09 15/03/10 DT1 RNC TANG 4 VNP XA MY DINH H.TL DT2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 27/10/08 2 2 2 2 2 2 2 2 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 27/10/08 17/08/10 20/01/10 29/08/08 DT1 RNC-VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 DT1

TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BAO KV1 NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 13 HAI KV1BA TRUNG Q.HK TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2 TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

523 4772TK03 524 3302TK03 525 3392TK03 526 09828TSL 527 2934TK03 528 4756TK03 529 3674TK03 530 2077TK03 531 4903TK03 533 3269TK03 534 10075TSL 535 2932TK03 536 09826TSL 537 2075TK03 538 3081TK03 539 5602TK03 540 09777TSL 541 09920TSL 542 1776TK03 543 2937TK03 545 3439TK03 546 3060TK03 547 09799TSL 548 1766TK03 549 2040TK03 550 4621TK03 551 3079TK03 552 4773TK03 553 09981TSL 554 5767TK03 555 1784TK03 556 1786TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY TD DV QUAN VIEN THANH THONG Q.BD TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG GIAP KV1 BAT Q.HM TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG N8 TT(TONG KV1 DAI) NGUYEN CONG TRU Q.HBT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 70-72 KV1 BA TRIEU Q.HK TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG HOST KV1 BO - CTY HO PHUONG DICH VU VIE TRANG TIEN Q.HK TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH THUONG VU VIEN DINH THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG SO KV1 10/30/640 - CTY NGUYEN DICH VU VAN VIE CU H.GL TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG 49KV1 HAI B' TR%NG Q.HK TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TU DUC KV1-CONG GIANGTY DICH VU V TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD MINH KV1- CTY KHAI DICH Q.HBT VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG BD KV1 DUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 97 - CTY NCTDICH P.LANG VU HA VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY HOST DICH TRAU VUQUY VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 3G CT-IN KV1 NGO 158 HONG MAI Q.HBT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE-DUAN CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG 149B KV1 LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN VNP THONG PHU LO TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG TD DONG KV1 ANH H.DA TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 DUC - CTY GIANG DICHQ.LONG VU VT BIEN

DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

DT1

12/01/10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINHDT1 H.TL 16/04/10 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 DT1 DT1 29/08/08 12/01/10 07/11/08 29/01/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG VNP KV1 MY DINH DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL DT1 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI PHUONG DT1 QUYNH 14/04/10 LOI Q.HBT 2

DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 T15 TOA NHA VDC DICH VONG DT1 VNP X) M| WNH H.TL DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 97 NCT P.LANG HA DT2 DT1 DT1 DT2 DT1 29/08/08 07/11/08 27/12/09 25/03/10 15/07/08 31/07/08

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUONG TRANG DT1TIEN NGO Q.H 28 SIMCO DUONG PHAM HUNG DT2 XA MY 12/11/10 DINH H.TL 2

DT1 HOST TRAU QUY THI TRAN TRAU QUY DT1

DT1 HOST TRAU QUY XA TRAU QUY GIADT1 LAM 25/11/08 DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 TANG 3 BD TRUNG TAM 6 THI TRANDT1 VAN DIEN 16/04/10 DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 THI TRAN DONG ANH DT1 LO 2A LANG QTTL DICH VONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT1 VNP 811 DUONG GIAI PHONG DT1 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DT2 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 15/07/08 15/07/08 27/10/08 12/07/10 19/01/09 12/01/10 22/12/10 31/07/08 31/07/08

DT1 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG DT1 SAC22/01/10 PHUONG DICH 2 VONG

DT1 TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DT1 H.DA02/12/09 DT1 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG DT2 DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 97 NCT P.LANG HA DT1 DT1

ghi_chu

ten_cty

loai_m dv ma_bts ay ql

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 N L c Giang 1 N L c Giang 1 L c Giang 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N N N N L ng Anh 1 N L N N N N N N N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L c Giang 1 N L c Giang 1 N L c Giang 1 N N L Tru Qu 1 N N N N N L c Giang 1 N ng Anh 1 N N N N Sc Sn 1 N L c Giang 1 L B H 1 L ng Anh 1 L B H 1 L N N N c Giang 1 N N L N c Giang 1

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N L L Tru Qu 1 L Tru Qu 1 L ng Anh 1 N L B H 1 N N N N Sc Sn 1 L Sc Sn 1 L ng Anh 1 L c Giang 1 L B H 1 N L B H 1 L c Giang 1 N N L ng Anh 1 N N N N N L B H 1

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N Sc Sn 1 L B H 1 N N L L ng Anh 1 L ng Anh 1 N N N N B H 1 L c Giang 1 N N L c Giang 1 N Tru Qu 1 L Tru Qu 1 N L B H 1 L c Giang 1 N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N L c Giang 1 L c Giang 1 N N N N N N L B H 1 L B H 1 N c Giang 1 L ng Anh 1 L Tru Qu 1 N N L N N N N L ng Anh 1 L N N L c Giang 1 N L N N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L ng Anh 1 L Tru Qu 1 N N N L ng Anh 1 L B H 1 N N L Tru Qu 1 N N N N L Tru Qu 1 L c Giang 1 N N N N N N N N L B H 1 L B H 1 N c Giang 1 L B H 1 N N N c Giang 1 N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CQ01 CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L c Giang 1 N N N N N N N N L c Giang 1 L Tru Qu 1 L c Giang 1 L ng Anh 1 N L B H 1 N c Giang 1 N HNI_0268_VMS N N N N Sc Sn 1 N N N N N L c Giang 1 L c Giang 1 N N N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU TRUY THU PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N L ng Anh 1 L c Giang 1 L ng Anh 1 N L Sc Sn 1 L c Giang 1 N L ng Anh 1 N N N N N N N N N N N N N L c Giang 1 L ng Anh 1 N L ng Anh 1 N N N N N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N L B H 1 N N N N N c Giang 1 L c Giang 1 L ng Anh 1 N N N L c Giang 1 N Tru Qu 1 N c Giang 1 N L c Giang 1 N c Giang 1 L c Giang 1 L B H 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 L c Giang 1 N Sc Sn 1 L c Giang 1 N N N N N L c Giang 1

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L B H 1 N N N N N L Tru Qu 1 N c Giang 1 N L Tru Qu 1 L B H 1 L c Giang 1 L c Giang 1 L ng Anh 1 L c Giang 1 N Sc Sn 1 N N Tru Qu 1 L ng Anh 1 N N N L L c Giang 1 N L B H 1 N N N N N L ng Anh 1

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TSL1 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L B H 1 N Tru Qu 1 N N N N N N N L B H 1 N N N N N Sc Sn 1 N N N N L c Giang 1 L B H 1 L Gip Bt 3 N Sc Sn 1 L c Giang 1 N B H 1 N L ng Anh 1 L ng Anh 1 L Tru Qu 1 L Tru Qu 1

CUC1 N

CUC1 N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N L B H 1 N B H 1 L Tru Qu 1 N Thanh Tr 1 N L c Giang 1 N L B H 1 L c Giang 1 N N L ng Anh 1 L Tru Qu 1 N L N N L B H 1 L Sc Sn 1 L c Giang 1 N N N N N N N N N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N L B H 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 L ng Anh 1 N L Tru Qu 1 N L c Giang 1 L B H 1 N N N N N L c Giang 1 N N N HNI_0417_VNP N Tru Qu 1 L c Giang 1 L N N L c Giang 1 N ng Anh 1 N L Tru Qu 1 N L c Giang 1 N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N N N N N N L c Giang 1 N N N N N c Giang 1 L B H 1 L B H 1 N N N N N N c Giang 1 L c Giang 1 N N L N L c Giang 1 L c Giang 1

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N c Giang 1 L ng Anh 1 N N N N N L ng Anh 1 L c Giang 1 N N N N N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L c Giang 1 L B H 1 N N N L B H 1 N L Tru Qu 1 N L B H 1 N ng Anh 1 L ng Anh 1 N Sc Sn 1 L B H 1 N N N L ng Anh 1 L B H 1 L B H 1 N N Sc Sn 1 N Tru Qu 1 N ng Anh 1 N L L B H 1 N L B H 1 N L B H 1

CUC1 N

PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH PHAT SINH

VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1 VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N L c Giang 1 N N N N N N L B H 1 N L c Giang 1 N N N L ng Anh 1 N c Giang 1 N N N N L ng Anh 1 N N N N N N Sc Sn 1 L N N

Stt

so_may 1 0137TK03 2 0225TK03 3 0233CUC1 4 0234CUC1 5 0235CUC1 6 0262TK03 7 05776TSL 8 0786CQ01 9 0787CQ01 10 0788CQ01 11 0789CQ01 12 09697TSL 13 09698TSL 14 09745TSL 15 09764TSL 16 09765TSL 18 09768TSL 19 09777TSL 20 09791TSL 21 09792TSL 22 09793TSL 23 09794TSL 25 09795TSL 26 09796TSL 27 09797TSL 28 09798TSL 29 09799TSL 30 09805TSL 31 09806TSL 32 09807TSL 33 09808TSL 34 09809TSL 35 09810TSL 36 09811TSL 38 09812TSL 39 09813TSL 40 09821TSL 41 09822TSL 42 09823TSL 43 09824TSL 44 09825TSL 45 09826TSL 46 09827TSL 47 09828TSL 48 09829TSL 49 09830TSL

ten_kh TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DV VIEN THONG KV1 - CONG TY DV VIEN THON TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KHU VUC I CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

dc_dau BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST DUC GIANG H.GL 97 NCT P.LANG HA BD DUC GIANG DUC GIANG Q.LONG BIEN BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DUC GIANG Q.LONG BIEN TD VINH TUY BD DUC GIANG DUC GIANG Q.LONG BIEN 97 NCT P.LANG HA HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN BAO NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK HOST DUC GIANG H.GL BD DUC GIANG DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST THUONG DINH BD VAN HOA XA ME LINH H.ML SO 53 NGUYEN VAN CU(VNP-18) Q.LB 49 HAI B' TR%NG Q.HK HOST THUONG DINH HOST PHU LO HOST DUC GIANG H.GL HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD MAI HUONG Q.HBT HOST TRAU QUY TD HANG GA DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN 97 NCT P.LANG HA

TD DONG ANH THI TRAN DONG ANH H.D

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

DDF HOST DUC GIANG PHUONG DUC G

105 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM VNP PHU LO PHU NHI H.DA TD QUAN THANH Q.BD BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH

SA 34 NGO 45, PHO PHAN AINH PHUNG,

50 09831TSL 51 09832TSL 52 09837TSL 53 09838TSL 54 09839TSL 55 09848TSL 56 09852TSL 57 09853TSL 58 09854TSL 59 09855TSL 60 09856TSL 61 09857TSL 62 09858TSL 63 09859TSL 64 09860TSL 65 09861TSL 66 09862TSL 67 09863TSL 68 09864TSL 69 09865TSL 70 09866TSL 71 09867TSL 72 09868TSL 73 09871TSL 74 09882TSL 75 09883TSL 76 09896TSL 77 09897TSL 78 09898TSL 79 09901TSL 80 09911TSL 81 09912TSL 82 09915TSL 83 09916TSL 84 09917TSL 85 09918TSL 86 09919TSL 87 09920TSL 88 09921TSL 89 09922TSL 90 09933TSL 91 09934TSL 92 09935TSL 93 09936TSL 94 09937TSL 95 09938TSL 96 09939TSL

TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KVI-CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KVI TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG

VNP PHU LO 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BAO NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG TD TRAN KHAT CHAN Q.HBT BD VAN HOA XA ME LINH H.ML DUC GIANG TD DONG ANH H.DA VAN YEN H.DA HOST TRAU QUY BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN TAM DONG H.DA HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD DONG ANH H.DA HOST THUONG DINH 97 NCT P.LANG HA VNP PHU LO TD PHU LO BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST AUC GIANG SO 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH HOST AUC GIANG TD MAI HUONG Q.HBT HOST THUONG DINH 97 NCT P.LANG HA TD HANG HANH BD DUC GIANG Q.LB SO 88 BACH DANG Q.HK BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD MINH KHAI Q.HBT HOST THUONG DINH

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.

NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

97 09940TSL 98 09941TSL 99 09942TSL 100 09943TSL 101 09955TSL 102 09956TSL 103 09957TSL 104 09958TSL 105 09959TSL 106 09960TSL 107 09961TSL 108 09962TSL 109 09964TSL 113 09965TSL 114 09966TSL 115 09967TSL 116 09968TSL 117 09969TSL 118 09970TSL 119 09971TSL 120 09972TSL 121 09973TSL 122 09974TSL 123 09975TSL 124 09976TSL 125 09977TSL 126 09979TSL 127 09980TSL 128 09981TSL 129 09982TSL 130 09983TSL 131 09984TSL 132 09985TSL 133 09986TSL 134 09987TSL 135 09988TSL 136 09989TSL 137 09990TSL 138 09991TSL 139 10004TSL 140 10005TSL 141 10015TSL 142 10017TSL 143 10018TSL 144 10020TSL 145 10023TSL 146 10024TSL

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KVI TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DV VIEN THONG KV1 - CONG TY DV VIEN THON

97 NCT P.LANG HA 30 BA TRIEU Q.HK HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN VNP PHU LO BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD DONG ANH H.DA HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN VNP PHU LO 97 NCT P.LANG HA 97 NCT P.LANG HA 44 NGB 15 AN D%$NG V%$NG Q.TH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH VAN YEN H.DA BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TANDEM ATH HOST AUC GIANG TD MINH PHU (VNP-241) H.SS HOST DUC GIANG H.GL HOST TRAU QUY TD MINH PHU (VNP-241) H.SS HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN TD THANH TRI H.TT PHONG TRUYEN DAN BDHN/C2 198 DUONG VAN TRI H.DA HOST AUC GIANG DUC GIANG Q.LONG BIEN VNP PHU LO 70-72 BA TRIEU Q.HK 13 HAI BA TRUNG Q.HK TD VINH TUY

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

105 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD TRAU QUY Q.LB

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

SO 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.

147 10025TSL 148 10026TSL 149 10029TSL 150 10055TSL 151 10058TSL 152 10059TSL 153 10060TSL 154 10069TSL 155 10071TSL 156 10072TSL 157 10073TSL 158 10074TSL 159 10075TSL 160 10076TSL 161 10077TSL 162 10078TSL 163 10079TSL 164 10080TSL 165 10081TSL 166 10082TSL 167 10083TSL 168 10084TSL 169 10085TSL 170 10088TSL 171 10089TSL 172 10090TSL 173 10091TSL 174 10092TSL 175 10093TSL 176 10094TSL 177 10095TSL 178 10096TSL 179 10097TSL 180 10098TSL 181 10099TSL 182 10100TSL 183 10101TSL 184 10102TSL 185 10103TSL 186 10104TSL 187 10105TSL 188 10106TSL 189 10107TSL 190 10108TSL 191 10109TSL 192 10110TSL 193 10111TSL

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KVI TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV 1 CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

DUC GIANG Q.LONG BIEN 198 DUONG VAN TRI H.DA 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI Q.HBT BD DUC GIANG 97 NCT P.LANG HA

NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q. 30 BA TRIEU Q.HK HOST DUC GIANG H.GL SO 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH TD DUC GIANG Q.LB DUC GIANG Q.LONG BIEN SO 4 DANG DUNG Q.BD HOST PHU LO TD DONG ANH H.DA TD TRAU QUY Q.LB VNP PHU LO TD DUC GIANG H.GL 192 QUAN THANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN TD DONG ANH H.DA HOST TRAU QUY VNP PHU LO HOST TRAU QUY TONG DAI DONG ANH TD TRAU QUY HOST DUC GIANG H.GL BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN PHU NHI H.DA HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN TD MAI HUONG Q.HBT 149B LE DUAN TD QUAN THANH Q.BD

BTS DANG DUNG SO 4 DANG DUNG PHU

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

105 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG VNP PHU LO TRAM VT YEN LANG DAI BAI H.ML DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

194 10112TSL 195 10113TSL 196 10114TSL 197 10116TSL 198 10117TSL 199 10118TSL 200 10119TSL 201 10120TSL 202 10121TSL 203 10122TSL 204 10123TSL 205 10134TSL 206 10372TSL 207 10373TSL 208 10374TSL 209 10375TSL 210 10376TSL 211 1107TK03 212 1648TK03 213 1664TK03 214 1700TK03 215 1745TK03 216 1746TK03 217 1747TK03 218 1748TK03 219 1749TK03 220 1750TK03 221 1751TK03 223 1752TK03 224 1753TK03 225 1754TK03 226 1755TK03 227 1756TK03 228 1757TK03 229 1758TK03 230 1759TK03 231 1760TK03 232 1761TK03 233 1762TK03 234 1763TK03 235 1764TK03 236 1765TK03 237 1766TK03 238 1767TK03 239 1768TK03 240 1769TK03 241 1770TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KHU VUC I CTY DICH VU VIEN TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1
TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

THON DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS VNP PHU LO HOST DUC GIANG H.GL VNP PHU LO HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT
BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

DDF HOST DUC GIANG PHUONG DUC G

105 NGACH 95 NGO 97 HOANG MAI Q.HM

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAN DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KHU VUC I CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 THON DINH THON XA MY DINH H.TL

HOST DUC GIANG H.GL HOST TRAU QUY HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN 97 NCT P.LANG HA BD DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO SO 88 TRAN NHAT DUAT Q.HK HOST DUC GIANG H.GL TD QUAN THANH Q.BD VNP PHU LO BD DUC GIANG VNP PHU LO 39A NGO QUYEN Q.HK HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN HOST DUC GIANG H.GL HOST AUC GIANG HOST DUC GIANG H.GL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

DDF HOST DUC GIANG PHUONG DUC G

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL 49 HAI B' TR%NG Q.HK TD DONG ANH H.DA HOST DUC GIANG H.GL BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD MAI HUONG Q.HBT TD PHU LO H.SS TD DUC GIANG H.GL BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

242 1771TK03 243 1772TK03 244 1773TK03 245 1774TK03 246 1775TK03 247 1776TK03 248 1777TK03 249 1778TK03 250 1779TK03 251 1780TK03 252 1781TK03 253 1782TK03 254 1783TK03 255 1784TK03 256 1785TK03 257 1786TK03 258 1818TK03 259 1819TK03 260 1820TK03 261 1821TK03 262 1822TK03 263 1823TK03 264 1824TK03 265 1825TK03 266 1826TK03 267 1827TK03 268 1828TK03 269 1829TK03 270 1830TK03 271 1831TK03 272 1832TK03 273 1957TK03 274 1958TK03 275 2003TK03 276 2004TK03 277 2005TK03 278 2006TK03 279 2009TK03 280 2010TK03 281 2011TK03 282 2012TK03 283 2013TK03 284 2014TK03 285 2015TK03 287 2016TK03 288 2017TK03 289 2018TK03

THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL THON DINH THON XA MY DINH H.TL TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1
TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH DUC GIANG Q.LONG BIEN BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH
BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

SO 15 NGACH 1 NGO 880 KHU TT CANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1
TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M HOST TRAU QUY H.GL HOST DUC GIANG H.GL DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST TRAU QUY HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL
BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DV VIEN THON TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH VNP PHU LO TD VAN HO Q.HBT GIAP BAT Q.HM HOST DONG ANH HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST TRAU QUY TOO/VTN 97 NHUYEN CHI THANH TD MAI DONG Q.HM

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

NHA SO 10 NGO 146 VAANG THUA VU - T

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 97 NCT P.LANG HA DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST AUC GIANG BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH 97 NCT P.LANG HA HOST DUC GIANG H.GL VNP PHU LO HOST AUC GIANG SO 4 DANG DUNG Q.BD HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN BSC PHU LO H.SS

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

290 2019TK03 291 2020TK03 292 2021TK03 293 2022TK03 294 2023TK03 295 2026TK03 296 2036TK03 297 2037TK03 298 2038TK03 299 2039TK03 300 2040TK03 301 2041TK03 302 2042TK03 303 2043TK03 304 2044TK03 305 2045TK03 306 2046TK03 307 2047TK03 308 2048TK03 309 2075TK03 310 2076TK03 311 2077TK03 312 2078TK03 313 2079TK03 314 2080TK03 315 2081TK03 316 2082TK03 317 2083TK03 318 2086TK03 319 2096TK03 320 2097TK03 321 2930TK03 322 2931TK03 323 2932TK03 324 2933TK03 325 2934TK03 326 2935TK03 327 2937TK03 328 2938TK03 329 2939TK03 330 2940TK03 331 2941TK03 332 2942TK03 333 2943TK03 334 2944TK03 335 2945TK03 336 2946TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC 1 CTY DICH VU VIEN T TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC 1 CTY DICH VU VIEN T TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KHU VUC 1 (GPC1) TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1

GIAP BAT Q.HM 198 DUONG VAN TRI H.DA HOST DUC GIANG H.GL HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN 30 BA TRIEU Q.HK 97 NCT P.LANG HA THON DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS TD MAI HUONG Q.HBT HOST TRAU QUY DUC GIANG 192 QUAN THANH TD TRAU QUY Q.LB HOST AUC GIANG HOST DUC GIANG H.GL 97 NCT P.LANG HA HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN VNP PHU LO HOST THUONG DINH 97 NCT P.LANG HA TD DUC GIANG H.GL VNP PHU LO DUC GIANG Q.LONG BIEN BAO NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK HOST DUC GIANG H.GL 39A NGO QUYEN Q.HK

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO HOST DUC GIANG H.GL 13 HAI BA TRUNG Q.HK BD DUC GIANG

HOST BO HO PHUONG TRANG TIEN Q.H

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V DUC GIANG

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO TD DINH TIEN HOANG Q.HK TD MAI HUONG Q.HBT 70-72 BA TRIEU Q.HK VNP PHU LO TD DINH TIEN HOANG Q.HK TU DDF TDAN TD HOST DONG ANH HOST TRAU QUY TD DONG ANH H.DA

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

337 2971TK03 338 3025TK03 339 3059TK03 340 3060TK03 341 3061TK03 342 3062TK03 343 3063TK03 344 3064TK03 345 3065TK03 346 3066TK03 347 3067TK03 348 3068TK03 349 3069TK03 350 3070TK03 351 3079TK03 352 3080TK03 353 3081TK03 354 3083TK03 355 3084TK03 356 3099TK03 357 3241TK03 358 3269TK03 359 3280TK03 360 3281TK03 361 3290TK03 362 3291TK03 363 3292TK03 364 3293TK03 365 3294TK03 366 3295TK03 367 3302TK03 368 3305TK03 369 3309TK03 370 3310TK03 371 3315TK03 372 3328TK03 373 3333TK03 374 3367TK03 375 3369TK03 376 3381TK03 377 3392TK03 378 3395TK03 379 3396TK03 380 3397TK03 381 3398TK03 382 3399TK03 383 3400TK03

TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN TD DONG ANH H.DA SO 4 DANG DUNG Q.BD VNP PHU LO 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD BD DUC GIANG HOST TRAU QUY HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO VNP PHU LO HOST DUC GIANG H.GL TANDEM 165 CEU GIJY TOA NHA CAPITAL 72 TRAN HUNG DAO TD DONG ANH H.DA BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD TRAU QUY Q.LB HOST TRAU QUY TD MINH PHU (VNP-241) H.SS TD MAI HUONG Q.HBT TANDEM ATH HOST TRAU QUY HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN

TOA NHA 151 NGUYEN DUC CANH LO 2-

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

(BTS PHUNG HUNG) SO 83 LY NAM DE P

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG SO 7 TRAN CAO VAN Q.HBT BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST TRAU QUY PHU NHI H.DA TD DUC GIANG Q.LB TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM TD VNP TD PHU LO H.SS HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST DUC GIANG H.GL VNP PHU LO SO 152 DUONG 2 PHU LO Q.HD BD DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

384 3401TK03 386 3402TK03 387 3403TK03 388 3404TK03 389 3405TK03 390 3406TK03 391 3407TK03 392 3408TK03 393 3409TK03 394 3433TK03 395 3436TK03 396 3437TK03 397 3439TK03 398 3459TK03 399 3460TK03 400 3461TK03 401 3462TK03 402 3463TK03 403 3464TK03 404 3465TK03 405 3466TK03 406 3467TK03 407 3468TK03 408 3469TK03 409 3470TK03 410 3471TK03 411 3472TK03 412 3473TK03 413 3474TK03 414 3475TK03 415 3476TK03 416 3477TK03 417 3577TK03 418 3578TK03 419 3579TK03 420 3580TK03 421 3608TK03 422 3609TK03 423 3666TK03 424 3672TK03 425 3673TK03 426 3674TK03 427 3675TK03 428 3962TK03 429 3966TK03 430 3971TK03 432 3972TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

BD DUC GIANG HOST TRAU QUY DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST THUONG DINH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH TD DOI CAN 61 NGO 285 DOI CAN 97 NCT P.LANG HA 97 NCT P.LANG HA BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST DONG ANH HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG 198 DUONG VAN TRI H.DA BD VAN HOA XA ME LINH H.ML BD DUC GIANG TAM DONG H.DA DUC GIANG Q.LONG BIEN

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

SA 34 NGO 45, PHO PHAN AINH PHUNG,

VNP_82 TH#N NINH C7M X) T!N D!N H.SS

TRAM VT THACH DA XA THACH DA HUYE VDC LANG QT THANG LONG Q.CG TAM DONG H.DA TD DUC GIANG HOST DUC GIANG H.GL VNP PHU LO BD DUC GIANG HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY TD DUC GIANG Q.LB DUC GIANG Q.LONG BIEN BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST TRAU QUY TAM DONG H.DA DUC GIANG Q.LONG BIEN TD DONG ANH H.DA 30 BA TRIEU Q.HK HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN VAN YEN H.DA NHA HANG DOANH HANG DUONG 5 GA HOST DUC GIANG H.GL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.

433 3973TK03 434 4202TK03 435 4269TK03 436 4357TK03 438 4359TK03 439 4361TK03 440 4391TK03 441 4392TK03 442 4393TK03 443 4394TK03 444 4415TK03 445 4485TK03 446 4621TK03 447 4622TK03 448 4623TK03 449 4624TK03 450 4625TK03 451 4626TK03 452 4723TK03 453 4724TK03 454 4725TK03 455 4726TK03 456 4728TK03 457 4729TK03 458 4730TK03 459 4731TK03 460 4732TK03 461 4733TK03 462 4734TK03 463 4735TK03 464 4736TK03 465 4737TK03 466 4738TK03 467 4739TK03 468 4740TK03 471 4741TK03 472 4742TK03 473 4756TK03 474 4757TK03 475 4758TK03 476 4771TK03 477 4772TK03 478 4773TK03 479 4774TK03 480 4775TK03 481 4776TK03 482 4777TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KHU VUC I CTY DICH VU VIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1

TD DONG ANH H.DA BD DUC GIANG HOST DONG ANH 192 QUAN THANH HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST DUC GIANG H.GL DUC GIANG Q.LONG BIEN TD DUC GIANG Q.LB 97 NCT P.LANG HA THON DUOC HA XA TIEN DUOC H.SS 49 HAI B' TR%NG Q.HK HOST DUC GIANG H.GL DUC GIANG Q.LONG BIEN PHU NHI H.DA BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH 192 QUAN THANH BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST TRAU QUY VAN YEN H.DA SO 4 DANG DUNG Q.BD

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.

DDF HOST DUC GIANG PHUONG DUC G

SO 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

N8 TT(TONG DAI) NGUYEN CONG TRU Q TD MAI HUONG Q.HBT 97 NCT P.LANG HA TD MINH PHU (VNP-241) H.SS TD PHU LO 39A NGO QUYEN Q.HK BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

N8 TT(TONG DAI) NGUYEN CONG TRU Q

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V DUC GIANG

483 4778TK03 484 4780TK03 485 4781TK03 486 4782TK03 487 4783TK03 488 4784TK03 489 4785TK03 490 4786TK03 491 4792TK03 492 4793TK03 493 4794TK03 494 4797TK03 495 4798TK03 496 4799TK03 497 4813TK03 498 4814TK03 499 4815TK03 500 4816TK03 501 4893TK03 502 4894TK03 503 4895TK03 504 4896TK03 506 4902TK03 507 4903TK03 508 4904TK03 509 4926TK03 510 4933TK03 511 4934TK03 512 4948TK03 513 5444TK03 514 5445TK03 515 5446TK03 516 5447TK03 517 5448TK03 518 5450TK03 519 5599TK03 520 5600TK03 521 5601TK03 522 5602TK03 523 5622TK03 524 5631TK03 525 5632TK03 526 5757TK03 527 5758TK03 528 5767TK03 529 5814TK03 530 5972TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KHU VUC 1 CTY DICH VU VIEN T TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VT KV1- CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG

TD DONG ANH H.DA TD DUC GIANG Q.LB SO 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN CTY TRONG TIN 93 SAI DONG Q.LB SO 49 NGACH 210/21 NGHI TAM Q.TH HOST DUC GIANG Q.LONG BIEN TD TRAU QUY DUC GIANG Q.LONG BIEN 97 NCT P.LANG HA TD DINH TIEN HOANG Q.HK VNP PHU LO HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY Q.LONG BIEN VNP PHU LO 97 NCT P.LANG HA VNP PHU LO GIAP BAT Q.HM TD MINH KHAI Q.HBT BO BCVT 18 NGUYEN DU Q.HBT BD DONG ANH THI TRAN DONG ANH

SO 10 NGO 374 AU CO(O DU-VNP109) Q.

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO HOST TRAU QUY VNP PHU LO VNP PHU LO HOST TRAU QUY BAO NHAN DAN 71 HANG TRONG Q.HK 13 HAI BA TRUNG Q.HK DUC GIANG Q.LONG BIEN 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD TD QUAN THANH Q.BD GIAP BAT Q.HM DUC GIANG Q.LONG BIEN VNP PHU LO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

N8 TT(TONG DAI) NGUYEN CONG TRU Q HOST THUONG DINH

VNP MY DINH DUONG PHAM HUNG XA M

531 5973TK03 533 5974TK03 534 5975TK03 535 5985TK03 536 5988TK03 537 5989TK03 538 5990TK03 539 5991TK03 540 6050TK03 541 6050TK03 542 6050TK03 543 6050TK03 545 6050TK03 546 6050TK03 547 6050TK03 548 6050TK03 549 6050TK03 550 6050TK03 551 6050TK03 552 6050TK03 553 6050TK03 554 6081TK03 555 6153TK03 556 6182TK03

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TT DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG T!M D^CH VT VITN TH#NG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1- CTY DICH VU VIEN TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TT DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VIE TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TT DICH VU VT KV1 - CTY DV VIEN THONG TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT TTAM DICH VU VIEN THONG KV1 - CTY DICH VU VT

70-72 BA TRIEU Q.HK

HOST BO HO PHUONG TRANG TIEN Q.H VNP PHU LO DUC GIANG Q.LONG BIEN HOST THUONG DINH SO 10/30/640 NGUYEN VAN CU H.GL 49 HAI B' TR%NG Q.HK 97 NCT P.LANG HA DUC GIANG Q.LONG BIEN VNP PHU LO TD MINH KHAI Q.HBT BD DUC GIANG 97 NCT P.LANG HA 97 NCT P.LANG HA HOST TRAU QUY 3G CT-IN NGO 158 HONG MAI Q.HBT 149B LE DUAN 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD VNP PHU LO TD DONG ANH H.DA DUC GIANG Q.LONG BIEN DUC GIANG Q.LONG BIEN

TD TANDEM 75 DINH TIEN HOANG PHUO

TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1-CONG TY DICH VU V TU DUC GIANG

dt_dcdau DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

dc_cuoi

dt_dccuoi

ngay_bg

toc_do

ghi_chu

ten_cty

loai_may TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

dvql

RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL THI TRAN DONG DT1 ANH 97 NCT P.LANG DT2 HA 15/07/08 29/08/08 2 2

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TRAM VT QUANG DT2 MINH THON 24/11/10 GIA THUONG 2 XA QUANG PHAT SINH MINH VNP1 H

N L N L L L L N N N N N L N L N N N N N N N N L N L N L N N L N N N N N L N N N N

T15 TOA NHA DT2 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 97 NCT P.LANG DT1 HA 29/08/08 2 2 2 2 2 BTS 7 NGO 124/63 DT1 VINH 15/10/08 TUY HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 06/11/08 QUY 97 NCT P.LANG DT1 HA THI TRAN DONG DT2 ANH 31/07/08 15/07/08

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1

57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 RNC-VNP MY DT2 DINH XA MY 17/08/10 DINH H.TL 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 2 2 2 2

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL VNP X) M| WNH DT1 H.TL HOST DUC GIANG DT2 25/03/10 01/01/11

TD TRAU QUY DT1 THI TRAN28/12/09 TRAU QUY 2 H.GL

PHONG TRUYEN DT1 DAN DUC 04/09/03 GIANG 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 T3 57A HUYNH DT2 THUC KHANG 27/10/08 LANG HA 2 HOST DUC GIANG DT1 97 NCT P.LANG DT1 HA 97 NCT P.LANG DT1 HA THI TRAN DONG DT1 ANH HOST DUC GIANG DT2 24/02/09 31/07/08 31/07/08 15/07/08 01/01/11 2 2 2 2 2 2 2

DDF SO 97 NGUYEN DT2 CHI 22/08/06 THANH PHUONG 2 LANGPHAT HA Q.DD SINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1

VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL

TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC-VNP MY DT2 DINH XA MY 17/08/10 DINH H.TL 2 97 NCT P.LANG DT1 HA 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 31/07/08 2 2 2 2 2 2 2 2

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N L L L L L N N N N N L N N N N N N N L L L L N L N N N N L L L L N L L N N L N N N N N L N

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

97 NGUYEN DT1 CHI THANH / / VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL 97 NGUYEN DT1 CHI THANH / / VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/07/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 RNC VNP1 M| DT2 WNH X) M| 15/09/10 WNH H.TL 2

RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG 2 2 2 RNC VNP1 M| DT2 WNH X) M| 15/09/10 WNH H.TL 2

RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/07/10 H.TL T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG THI TRAN DONG DT1 ANH 15/07/08 2 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VINAPHONEDT2 MY DINH 01/01/11 2 2 2 2 2 2 2 2

LANG QUOC DT2 TE THANG 31/12/09 LONG PHUONG 2 DICH VONG PHAT SINH VNP1

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL VINAPHONEDT2 MY DINH 01/01/11 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG THI TRAN DONG DT2 ANH 116 HANG BONG DT1 MY DINH DT1 15/07/08 09/12/08 01/01/11

6 NGO 461/2DT1 MINH KHAI 09/12/10 Q.HBT

RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG 2 PHAT SINH VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

THI TRAN DONG DT1 ANH

15/07/08

2 2

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N L L L N N L N N L L L N N N N L N N L N L N L L N N N N L L N N N N N N L L N L L N

VNP XA MY DINH DT1 H.TL 28/05/10

HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM 57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 BD DONG ANH DT2 THI TRAN 15/04/10 DONG ANH 2 H.DA 57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA THI TRAN DONG DT1 ANH THI TRAN DONG DT1 ANH 15/07/08 15/07/08 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

T NAM TH NG DT2 LONG X) CF 13/09/10 NHUU H.TL 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL VTN C2 97 NCT DT1 VINAPHONEDT2 MY DINH 01/01/11 01/01/11 2 2 2 2 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2

HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM VNP XA MY DINH DT1 H.TL 01/10/09 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP XA MY DINH DT1 H.TL 01/10/09 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 97 NCT P.LANG DT1 HA HOST DUC GIANG DT1 VINAPHONEDT2 MY DINH 97 NCT P.LANG DT2 HA 31/07/08 20/01/03 01/01/11 29/08/08 2 2 2 2 2 2 2 2

(VNP-210) SO DT1 14 B8 TT VIEN 22/03/10 Y HOC HANG 2 KHONG PHAT TUONG SINH VNP1 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/12/09 H.TL

TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 29/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL BTS 7 NGO 124/63 DT1 VINH 15/10/08 TUY

HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

97 NCT P.LANG DT1 HA

29/08/08

2 2 2 2

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N L N N N N L L N N L N L N N N L L N N N L L N N L N N N N L L N N N N N N N N L L N L N N N

RNC VNP1 M| DT2 WNH X) M| 15/09/10 WNH H.TL 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/12/09 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/07/10 H.TL THI TRAN DONG DT2 ANH 15/07/08

3G CT-IN NGO DT1 158 HONG 14/04/10 MAI PHUONG 2 QUYNH LOI PHAT Q.HBT SINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 RNC VNP1 M| DT2 WNH X) M| 15/09/10 WNH H.TL 2 BSC GIAP BAT DT1 PHUONG14/04/10 GIAP BAT Q.HM 2 VNP XA MY DINH DT1 H.TL 28/05/10 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 2 2 2 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VDC LANG QUOC DT2 TE THANG 22/12/10 LONG Q.CG 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/01/10 H.TL VNP MY DINH DT2 XA MY DINH 12/07/10 H.TL

THON NINH DT1 LIET XA HONG 02/02/10 KY H.SS 2 VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA T4 VNP1 MYDT1 DINH XA MY 12/07/10 DINH H.TL 2 VNP XA MY DINH DT1 25/12/09 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/07/10 H.TL LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG TONG DAI DUC DT1GIANG 09/08/02 2 2 2 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA

LANG QUOC DT2 TE THANG 31/12/09 LONG PHUONG 2 DICH VONG PHAT SINH VNP1 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 97 NCT P.LANG DT1 HA 29/08/08 2 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL

97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 VNP 811 DUONG DT1 GIAI PHONG 19/01/09 2

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TD DONG ANH DT1 THI TRAN 24/11/10 DONG ANH 2H.TL 97 NGUYEN DT1 CHI THANH / / 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CQ01 CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N L N N N N N N N N L L L L N L N N N N N N N N N N N L L N N N N N L L L N L L N L N N N N N

DDF SO 97 NGUYEN DT2 CHI 22/08/06 THANH PHUONG 2 LANGPHAT HA Q.DD SINH VNP1 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA 57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM NGO 409 TRUONG DT1 CHINH / Q.TX /
NGO 409 TRUONG DT1 CHINH Q.TX / /

TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG THI TRAN DONG DT2 ANH 15/07/08 2 2 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM MY DINH DT1 01/01/11 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 3G CT-IN NGO DT1 158 HONG 14/04/10 MAI PHUONG 2 QUYNH LOI PHAT Q.HBT SINH VNP1 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VINAPHONEDT2 MY DINH 01/01/11 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1

DDF SO 97 NGUYEN DT2 CHI 22/08/06 THANH PHUONG 2 LANGPHAT HA Q.DD SINH VNP1 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM VNP X) M| WNH DT1 H.TL 25/03/10 2 2 VNP MY DINH DT2 XA MY DINH 12/07/10 H.TL HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG PHAT Q.LB SINH VNP1

TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 T4 VNP1 MYDT2 DINH XA MY 12/07/10 DINH H.TL 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1

HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 HOST DUC GIANG DT1 SO 147 23/05/11 NGO GIA TU 2 P.DUC GIANG TRUYQ.LB THU VNP1 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 97 NCT P.LANG DT2 HA 29/08/08 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2
NGO 409 TRUONG DT1 CHINH Q.TX / /

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CQ01 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N N N L L N L N N N N N N N N L N N N N N L L N N N L N N N L N L L L L L N L N N N

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

BD DONG ANH DT2 THI TRAN 15/04/10 DONG ANH 2 H.DA 10 THACH BAN DT1H.GL 97 NCT P.LANG DT1 HA 05/01/11 31/07/08 2 2 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG

TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL
NGO 409 TRUONG DT1 CHINH Q.TX / /

RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL NHA O TAM DT1 THON DUOC 28/08/09 XA TIEN DUOC 2 H.SS HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG 15 LO C VP CHINH DT1 PHU LIEU 18/07/08 GIAI VINAPHONEDT2 MY DINH 01/01/11 2 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM THI TRAN DONG DT1 ANH 97 NCT P.LANG DT2 HA VINAPHONEDT2 MY DINH 15/07/08 29/08/08 01/01/11 2 2 2

HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 THI TRAN DONG DT2 ANH 15/07/08 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VINAPHONEDT2 MY DINH 01/01/11 2 2 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/01/10 H.TL BD NOI BAI XA DT1 PHU MINH 11/05/10 H.SS

97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/12/09 H.TL 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 VNP XA MY DINH DT1 H.TL 28/05/10 THI TRAN DONG DT1 ANH 15/07/08 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG 97 NGUYEN DT1 CHI THANH / / VNP XA MY DINH DT1 25/12/09 2 2 2 2 2 2

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CUC1 TK03 TK03 TK03 TK03 CUC1 TK03 TK03 TK03 TK03

N N L L N N N N N L N N L L L L L L N N N L N N N L L N L N N N N N L L N N N N N N N N N N L

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1

VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 VINAPHONEDT2 MY DINH THI TRAN DONG DT2 ANH 01/01/11 15/07/08 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG THI TRAN DONG DT2 ANH 15/07/08 2 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM T4 VNP1 MYDT1 DINH XA MY 12/07/10 DINH H.TL 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA 97 NCT P.LANG DT1 HA 29/08/08 2 RNC-VNP MY DT2 DINH XA MY 17/08/10 DINH H.TL 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

DONG ANH XA DT1 DONG ANH 25/11/08 HUYEN DONG 2 ANH PHAT SINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 BD DONG ANH DT2 THI TRAN 15/04/10 DONG ANH 2 H.DA HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TOA NHA HN DT1 TOWER 4901/11/04 HAI BA TRUNG 0 Q.HBT PHAT SINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 29/01/10 H.TL 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA DDF TDAN TD DT1 HOST DUC 18/04/08 GIANG LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TOA NHA HN DT1 TOWER 4901/11/04 HAI BA TRUNG 0 Q.HBT PHAT SINH VNP1

(VNP-247) UBND DT1 XA XUAN 15/09/09 NON H.DA 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/07/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 2 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TSL1 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N N N N L L L N L N N L L L L N N L N L N N L N L L N N L L N L N N L L L N N N N N

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM T3 57A HUYNH DT1 THUC KHANG 27/10/08 LANG HA 2 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 (BSC_103M_HNI) DT2 BD TT6 27/07/11 THI TRAN VAN 2 DIEN H.TT PHAT SINH VNP1 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VTN C2 97 NCT DT1 01/01/11 2 2 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL VNP MY DINH DT2 XA MY DINH 12/07/10 H.TL PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP XA MY DINH DT1 H.TL 01/10/09 2 2

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 VTN C2 97 NCT DT1 01/01/11 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG

TANG 3 BD TT6 DT1THI TRAN 04/04/11 VAN DIEN 2 H.TTRI 57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 97 NCT P.LANG DT2 HA 29/08/08 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM HOST DUC GIANG DT2 01/01/11 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 VNP 811 DUONG DT1 GIAI PHONG 28/12/09 Q.HM 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 BD DONG ANH DT2 THI TRAN 15/04/10 DONG ANH 2 H.DA LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL 2 2

VDC LANG QUOC DT2 TE THANG 22/12/10 LONG Q.CG 2 14 NGO 141 DT1 NGUYEN KHANG 06/10/08 YEN HOA 2 VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TD DONG ANH DT1 H.DA 28/06/10 2

TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 12/07/10 MY DINH XA2 MY DINH H.TL PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG 97 NCT P.LANG DT1 HA 29/08/08 T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG 97 NCT P.LANG DT1 HA THI TRAN DONG DT2 ANH THI TRAN DONG DT2 ANH 17/07/08 15/07/08 15/07/08 2 2 2 2 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N N N N N L L L L N L N L L N N N N N L N N N N L L N N L N N L N L N N N N N N N N N N N N

RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 KHU HO DUONG DT1 YEN XA 30/07/09 XUAN NON2H.DA LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL TRAU QUY GIA DT1LAM 10/12/08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/12/09 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL HOST DUC GIANG DT2 97 NCT P.LANG DT1 HA MY DINH DT1 01/01/11 31/07/08 01/01/11 01/01/11

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1

T PHQ LG X)DT1 PHQ LG H.SS 19/04/10

HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM HOST DUC GIANG DT2 RNC VNP1 M| DT2 WNH X) M| 15/09/10 WNH H.TL 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL DHNN XA TRAU DT1 QUY H.GIA 26/08/08 LAM

TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 2 2

T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1

VDC LANG QUOC DT2 TE THANG 22/12/10 LONG Q.CG 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 2 2 2 2 2

(VNP-70) UBND DT1XA DAI MACH 30/09/09 H.DA 2 VNP XA MY DINH DT1 H.TL 28/05/10 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL TD TRAU QUY DT1 H.GL 01/10/09 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2

TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

(VNP-58) CTY DT1 AN SANG 30/09/09 TAI UBND XA 2 VONG LA H.DA PHAT SINH VNP1 T15 TOA NHA DT2 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 NHA O TOAN DT1 XA BAC HONG 24/07/09 H.DA VNP XA MY DINH DT1 25/12/09 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N L N N N N N L L N N N N N N L N N L N L L N N N N N N N N N N N N N N N N N N N L N N N N N

57 HUYNH THUC DT1 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH / / 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM VDC LANG QUOC DT2 TE THANG 22/12/10 LONG Q.CG 2 THI TRAN DONG DT1 ANH 15/07/08 2 2 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL VNP X) M| WNH DT1 H.TL 25/03/10

RNC VNP1 M| DT2 WNH X) M| 15/09/10 WNH H.TL 2 TANG 4 TOADT2 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DDF SO 97 NGUYEN DT2 CHI 22/08/06 THANH PHUONG 2 LANGPHAT HA Q.DD SINH VNP1 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL VNP XA MY DINH DT1 25/12/09

RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 RNC TANG 4 DT1 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 05/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 28/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 06/11/08 QUY THI TRAN DONG DT1 ANH 15/07/08

3G CT-IN NGO DT1 158 HONG 14/04/10 MAI PHUONG 2 QUYNH LOI PHAT Q.HBT SINH VNP1

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM VNP XA MY DINH DT1 H.TL 01/10/09 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL

LANG QUOC DT1 TE THANG 31/12/09 LONG PHUONG 2 DICH VONG PHAT SINH VNP1 HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL

DONG ANH XA DT1 DONG ANH 25/11/08 HUYEN DONG 2 ANH PHAT SINH VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 VNP XA MY DINH DT2 H.TL 22/12/10 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 2

PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 CUC1 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

L L N N N N N L L N N N N L N L N L N L N L N N N L L L N N N N N L L N L N L N N N L N N N N

97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 TD TRAU QUY DT1 THI TRAN28/12/09 TRAU QUY 2 H.GL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL 2 2

57 HUYNH THUC DT2 KHANG 29/08/08 P.LANG HA 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 LANG QUOC DT1 TE THANG 31/12/09 LONG PHUONG 2 DICH VONG PHAT SINH VNP1 97 NCT P.LANG DT1 HA THI TRAN DONG DT1 ANH 29/08/08 15/07/08 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

TOA NHA HN DT1 TOWER 4901/11/04 HAI BA TRUNG 0 Q.HBT PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA LO 2A LANGDT2 QTTL DICH 27/10/08 VONG 2 97 NGUYEN DT1 CHI THANH 15/07/08 P.LANG HA 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA THI TRAN DONG DT2 ANH 15/07/08 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 01/10/09 H.TL 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 RNC TANG 4 DT2 VNP XA MY 15/03/10 DINH H.TL 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG 2 RNC-VNP MY DT2 DINH XA MY 17/08/10 DINH H.TL 2 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 20/01/10 H.TL 97 NCT P.LANG DT1 HA 29/08/08 2 2 2

NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 TANG 4 TOADT1 NHA VNP1 16/04/10 XA MY DINH2 H.TL 97 NCT P.LANG DT2 HA 29/08/08 2 2 2 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG

3G CT-IN NGO DT1 158 HONG 14/04/10 MAI PHUONG 2 QUYNH LOI PHAT Q.HBT SINH VNP1

DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1 DT1

VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 29/01/10 H.TL

PHAT SINH VNP1

TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03 TK03

N N L N L N N N L N N N N N L N N N N N N L N N

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 NGO 28 SIMCO DT2DUONG PHAM 12/11/10 HUNG 2 XA MY DINH PHAT H.TLSINH VNP1 TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA 97 NCT P.LANG DT2 HA 29/08/08 2 2 2 2 2 T15 TOA NHA DT1 VDC DICH07/11/08 VONG VNP X) M| WNH DT1 H.TL THI TRAN DONG DT2 ANH 97 NCT P.LANG DT1 HA 25/03/10 15/07/08 31/07/08 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

HOST TRAUDT1 QUY THI TRAN 27/12/09 TRAU QUY 2

HOST TRAUDT1 QUY XA TRAU 25/11/08 QUY GIA2 LAM TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA

TANG 3 BD TRUNG DT1 TAM16/04/10 6 THI TRAN 2 VAN DIEN PHAT SINH VNP1 T15 TOA NHA DT1 VDC1 NGUYEN 22/01/10 PHONG 2 SAC PHUONG PHAT DICH SINH VONG VNP1 THI TRAN DONG DT2 ANH THI TRAN DONG DT1 ANH 15/07/08 15/07/08 2 2 2 2 2 2 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1 PHAT SINH VNP1

LO 2A LANGDT1 QTTL DICH 27/10/08 VONG VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/07/10 H.TL VNP 811 DUONG DT1 GIAI PHONG 19/01/09 VNP MY DINH DT1 XA MY DINH 12/01/10 H.TL

TD DONG ANH DT1 THI TRAN 02/12/09 DONG ANH 2H.DA VDC LANG QT DT2 THANG LONG 22/12/10 Q.CG 2 97 NCT P.LANG DT1 HA 97 NCT P.LANG DT1 HA 31/07/08 31/07/08 2 2

ma_bts

c Giang 1 c Giang 1 c Giang 1 ng Anh 1 ng Anh 1

ng Anh 1

c Giang 1 c Giang 1 c Giang 1

Tru Qu 1

c Giang 1 ng Anh 1

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0354TK03 0354TK03 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Sc Sn 1 c Giang 1 B H 1 ng Anh 1 B H 1

c Giang 1

c Giang 1

Tru Qu 1 Tru Qu 1 ng Anh 1 B H 1

Sc Sn 1 Sc Sn 1 ng Anh 1 c Giang 1 B H 1 B H 1 c Giang 1

ng Anh 1

B H 1

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0302TK03 0052TK03 0052TK03 0052TK03 0052TK03 0052TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 #N/A 0302TK03 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0404TK03 0404TK03 #N/A #N/A #N/A

ng Anh 1 ng Anh 1 ng Anh 1 Sc Sn 1 B H 1

ng Anh 1 ng Anh 1

B H 1 c Giang 1

c Giang 1 Tru Qu 1 Tru Qu 1 B H 1 c Giang 1

c Giang 1 c Giang 1

B H 1 B H 1 c Giang 1 ng Anh 1 Tru Qu 1

#N/A #N/A #N/A #N/A 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0302TK03 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0766TK03 0278TK03

ng Anh 1

c Giang 1

ng Anh 1 Tru Qu 1

ng Anh 1 B H 1

Tru Qu 1

Tru Qu 1 c Giang 1

B H 1 B H 1 c Giang 1 B H 1

c Giang 1

0278TK03 0278TK03 0278TK03 0278TK03 #N/A 0302TK03 0302TK03 #N/A 0302TK03 0134TK03 0134TK03 0354TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 #N/A 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 #N/A #N/A #N/A #N/A 0766TK03 0766TK03 0404TK03 0404TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 0766TK03 #N/A 0302TK03 #N/A 0089TK03

c Giang 1

c Giang 1 Tru Qu 1 c Giang 1 ng Anh 1 B H 1 c Giang 1 HNI_0268_VMS

Sc Sn 1

c Giang 1 c Giang 1

ng Anh 1 c Giang 1 ng Anh 1 Sc Sn 1 c Giang 1 ng Anh 1

0302TK03 #N/A 0302TK03 0302TK03 0404TK03 0354TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 #N/A 0379TK03 0302TK03 0302TK03 #N/A #N/A #N/A 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0089TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0404TK03 0404TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0089TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0089TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0089TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0134TK03 0134TK03 0134TK03 0354TK03

c Giang 1 ng Anh 1 ng Anh 1

B H 1

c Giang 1 c Giang 1 ng Anh 1

c Giang 1 Tru Qu 1 c Giang 1 c Giang 1 c Giang 1 c Giang 1 B H 1 ng Anh 1 ng Anh 1 c Giang 1 Sc Sn 1 c Giang 1

0302TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 0302TK03 #N/A #N/A 0404TK03 0393TK03 0393TK03 #N/A #N/A 0404TK03 0404TK03 #N/A 0404TK03 0404TK03 0404TK03 #N/A #N/A #N/A 0307TK03 0307TK03 0307TK03 0307TK03 1111TK03 0307TK03 0307TK03 #N/A #N/A 0293TK03 0293TK03 0293TK03 0293TK03 0293TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 1664TK03 1664TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03

c Giang 1 B H 1

Tru Qu 1 c Giang 1 Tru Qu 1 B H 1 c Giang 1 c Giang 1 ng Anh 1 c Giang 1 Sc Sn 1 Tru Qu 1 ng Anh 1

c Giang 1 B H 1

ng Anh 1 B H 1 Tru Qu 1

B H 1

0354TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 0354TK03 2034TK03 2035TK03 2035TK03 2035TK03 2025TK03 2034TK03 2035TK03 2035TK03 2035TK03 2025TK03 1864TK03 1864TK03 1864TK03 1873TK03 1952TK03 1952TK03 1952TK03 1952TK03 1952TK03 1952TK03 1952TK03 1864TK03 1864TK03 2034TK03 2035TK03 2618TK03 2618TK03 2618TK03 2618TK03 2697TK03 2034TK03 2035TK03 2035TK03 2035TK03 2493TK03 2035TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 2633TK03 2633TK03

Sc Sn 1

c Giang 1 B H 1 Gip Bt 3 Sc Sn 1 c Giang 1 B H 1 ng Anh 1 ng Anh 1 Tru Qu 1 Tru Qu 1

B H 1 B H 1 Tru Qu 1 Thanh Tr 1 c Giang 1 B H 1 c Giang 1

ng Anh 1 Tru Qu 1

B H 1 Sc Sn 1 c Giang 1

2633TK03 2633TK03 2025TK03 2034TK03 2618TK03 2618TK03 2618TK03 3016TK03 2103TK03 3016TK03 2493TK03 1938TK03 1938TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 3050TK03 2025TK03 1938TK03 2034TK03 3132TK03 3132TK03 3177TK03 3177TK03 3177TK03 3177TK03 3177TK03 2493TK03 1938TK03 1938TK03 2493TK03 1938TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 2493TK03 1938TK03 1938TK03 1640TK03 1683TK03 1683TK03 2103TK03 1683TK03 #N/A

B H 1 ng Anh 1 ng Anh 1 ng Anh 1 Tru Qu 1 c Giang 1 B H 1

c Giang 1

HNI_0417_VNP Tru Qu 1 c Giang 1

c Giang 1 ng Anh 1 Tru Qu 1 c Giang 1

0052TK03 #N/A 2103TK03 0052TK03 1938TK03 1938TK03 3408TK03 0307TK03 0307TK03 2493TK03 1952TK03 1952TK03 0307TK03 0307TK03 0307TK03 0307TK03 0307TK03 1112TK03 0307TK03 0307TK03 0307TK03 3409TK03 3409TK03 3458TK03 1864TK03 1864TK03 0307TK03 2493TK03 0293TK03 1864TK03 1864TK03 1864TK03 1864TK03 1864TK03 0293TK03 0293TK03 0293TK03 0293TK03 0293TK03 0307TK03 0307TK03 1112TK03 3639TK03 3448TK03 3016TK03 1864TK03 0293TK03

c Giang 1

c Giang 1 B H 1 B H 1

c Giang 1 c Giang 1

c Giang 1 c Giang 1

c Giang 1 ng Anh 1

3409TK03 3409TK03 3409TK03 3130TK03 3128TK03 3156TK03 4321TK03 3409TK03 3409TK03 3130TK03 3409TK03 3409TK03 4160TK03 4160TK03 4047TK03 3660TK03 3660TK03 3991TK03 3558TK03 3991TK03 3558TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3709TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03

ng Anh 1 c Giang 1

c Giang 1 B H 1

B H 1 Tru Qu 1 B H 1 ng Anh 1 ng Anh 1 Sc Sn 1 B H 1

ng Anh 1 B H 1 B H 1 Sc Sn 1 Tru Qu 1 ng Anh 1

B H 1 B H 1 B H 1

c Giang 1

3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3409TK03 3663TK03 3409TK03 3409TK03 5042TK03 3479TK03 3663TK03 3663TK03 3479TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 3121TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03

B H 1 c Giang 1

ng Anh 1 c Giang 1

ng Anh 1

Sc Sn 1

5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 5042TK03 #N/A

STT SO_MAY

DC_DAU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3608TK03 2037TK03 2038TK03 2039TK03 2040TK03 2041TK03 2042TK03 2043TK03 2044TK03 2045TK03 2046TK03 2047TK03 2048TK03 5763TK03 5764TK03 5765TK03 5766TK03 5767TK03 5768TK03 3609TK03 2723TK03 2724TK03 2725TK03 2726TK03 2727TK03 5782TK03 5783TK03 2728TK03 2729TK03 3059TK03 3060TK03 3061TK03 3062TK03 3063TK03 3064TK03 3065TK03 3066TK03 3067TK03 3068TK03 3069TK03 3070TK03

TD TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY HOST TRAU QUY TD TRAU QUY Q.LB TD TRAU QUY Q.LB TD TRAU QUY Q.LB TD TRAU QUY Q.LB TD DONG ANH H.DA TD DONG ANH H.DA TD PHU LO VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) VNP TD PHU LO(REPARENTING BSC127) BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG BD DUC GIANG

13 14 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678

5757TK03 5758TK03 4291TK03 4092TK03 5542TK03 5543TK03 5544TK03 5545TK03 5546TK03 5547TK03 5548TK03 5549TK03 5069TK03 2965TK03 2966TK03 2967TK03 3040TK03 3041TK03 3042TK03 3992TK03 3993TK03 3997TK03 3998TK03 4013TK03 4014TK03 4015TK03 4040TK03 4041TK03 4278TK03 4279TK03 4597TK03 4711TK03 4712TK03 4828TK03 4829TK03 5553TK03 5554TK03 5555TK03 5556TK03 5724TK03 5725TK03 5728TK03 5729TK03 4292TK03 2968TK03 4101TK03 4639TK03

TD DUC GIANG Q.LB TD DUC GIANG Q.LB TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL TRU NAM CAU THANG LONG H.TL TRU NAM CAU THANG LONG H.TL TRU NAM CAU THANG LONG H.TL TRU NAM CAU THANG LONG H.TL CT1A DON NGUYEN 2 KHU DT MY DINH 2 H.TL CT1A DON NGUYEN 2 KHU DT MY DINH 2 H.TL CT1A DON NGUYEN 2 KHU DT MY DINH 2 H.TL CT1A DON NGUYEN 2 KHU DT MY DINH 2 H.TL HOST NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL TD NGOC TRUC TD NGOC TRUC TD NGOC TRUC N-THANG-LONG-TTBD_TL_HNI(HNI_0168_VNP) CAU-DIEN-TO13_TL_HNI(HNI_0170_VNP) VNP-IBS_HNI(HNI_0296_VNP) 145 CAU DIEN H.TL 145 CAU DIEN H.TL NGA BA BIEN SAT DAI MO H.TL NGA BA BIEN SAT DAI MO H.TL THON PHU DIEN XA PHU DIEN H.TL THON PHU DIEN XA PHU DIEN H.TL THON PHU DIEN XA PHU DIEN H.TL NHA D TT HUAN LUYEN QUOC GIA NHON H.TL NHA D TT HUAN LUYEN QUOC GIA NHON H.TL CIPUTRA H.TL CIPUTRA H.TL TU KHU DO THI MY DINH 2 XOM 4 ME TRI HA H.TL LO 10 C1 KHU DTM CAU DIEN H.TL LO 10 C1 KHU DTM CAU DIEN H.TL BTS MY DINH(TD NGOC TRUC ) H.TL BTS MY DINH(TD NGOC TRUC ) H.TL VNP-01 TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH H.TL CT1A KHU DO THI MY DINH XA MY DINH H.TL CT1A KHU DO THI MY DINH XA MY DINH H.TL 141 PHAM VAN DONG XA CO NHUE H.TL TRAM THU PHAT SONG ME TRI H.TL TRAM THU PHAT SONG ME TRI H.TL XOM 4 PHU DO XA ME TRI H.TL XOM 4 PHU DO XA ME TRI H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL CTY QL DS HA THAI PHAM VAN DONG XA XUAN DINH H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL TOA NHA CT1 SONG DA ME TRI H.TL

679

4640TK03 TOA NHA CT1 SONG DA ME TRI H.TL

680
4641TK03 TOA NHA CT1 SONG DA ME TRI H.TL

681
4642TK03 TOA NHA CT1 SONG DA ME TRI H.TL

682
4655TK03 TOA NHA THE MENOR DUONG PHAM HUNG H.TL

683
4656TK03 TOA NHA THE MENOR DUONG PHAM HUNG H.TL

684
4657TK03 TOA NHA THE MENOR DUONG PHAM HUNG H.TL

685
4658TK03 TOA NHA THE MENOR DUONG PHAM HUNG H.TL

686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706

4663TK03 4664TK03 4665TK03 4666TK03 5732TK03 5733TK03 5734TK03 5735TK03 4578TK03 4579TK03 4580TK03 4581TK03 3696TK03 3724TK03 3758TK03 3759TK03 3760TK03 3761TK03 3762TK03 3763TK03

TOA NHA VIMECO (DOI DIEN TT HOI NGHI QG) H.TL TOA NHA VIMECO (DOI DIEN TT HOI NGHI QG) H.TL TOA NHA VIMECO (DOI DIEN TT HOI NGHI QG) H.TL TOA NHA VIMECO (DOI DIEN TT HOI NGHI QG) H.TL TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH H.TL SO 91 PHUNG KHOANG H.TL SO 91 PHUNG KHOANG H.TL SO 91 PHUNG KHOANG H.TL SO 91 PHUNG KHOANG H.TL 12 TT BUU DIEN THON HOANG 6 CO NHUE H.TL NHA C1 DOAN CHEO TC HAU CAN TU LIEM SO 3 N2 TO 32 CAU DIEN H.TL SO 3 N2 TO 32 CAU DIEN H.TL SO 3 N2 TO 32 CAU DIEN H.TL SO 3 N2 TO 32 CAU DIEN H.TL THON PHU DIEN H.TL THON PHU DIEN H.TL

707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761

3764TK03 3765TK03 3829TK03 3830TK03 3831TK03 3832TK03 3841TK03 3842TK03 3843TK03 3844TK03 3859TK03 3860TK03 3861TK03 3862TK03 3871TK03 4128TK03 2029TK03 2030TK03 2690TK03 2031TK03 2027TK03 4130TK03 4135TK03 4166TK03 2089TK03 2090TK03 2091TK03 2092TK03 2093TK03 4164TK03 4169TK03 5062TK03 2049TK03 2050TK03 2051TK03 2052TK03 2053TK03 2054TK03 2055TK03 2056TK03 2057TK03 2058TK03 2059TK03 2060TK03 2061TK03 2062TK03 2063TK03 2064TK03 2065TK03 2066TK03 2067TK03 2068TK03 2069TK03 2070TK03 2071TK03

THON PHU DIEN H.TL THON PHU DIEN H.TL 145 CAU DIEN H.TL 145 CAU DIEN H.TL 145 CAU DIEN H.TL 145 CAU DIEN H.TL DH MO DIA CHAT XA DONG NGAC H.TL DH MO DIA CHAT XA DONG NGAC H.TL DH MO DIA CHAT XA DONG NGAC H.TL DH MO DIA CHAT XA DONG NGAC H.TL TONG DAI NGOC TRUC XA MY DINH H.TL TONG DAI NGOC TRUC XA MY DINH H.TL TONG DAI NGOC TRUC XA MY DINH H.TL TONG DAI NGOC TRUC XA MY DINH H.TL 1B DONG VINH DONG MY H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL HOST NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG

762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816

2072TK03 5769TK03 5770TK03 5771TK03 5772TK03 5773TK03 5774TK03 5775TK03 0640TK03 0677TK03 0673TK03 0674TK03 0765TK03 0766TK03 1618TK03 5061TK03 2108TK03 2109TK03 2110TK03 2111TK03 2112TK03 2113TK03 2114TK03 2115TK03 2116TK03 2117TK03 2118TK03 2119TK03 2120TK03 2121TK03 2122TK03 2123TK03 2124TK03 2125TK03 2126TK03 2127TK03 2128TK03 2129TK03 2130TK03 2131TK03 2132TK03 2133TK03 2134TK03 2135TK03 2136TK03 2137TK03 2138TK03 2139TK03 2140TK03 2141TK03 3136TK03 3137TK03 4491TK03 1038TK03 0994TK03

HOST NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG H.TL TD NAM THANG LONG H.TL TD NAM THANG LONG H.TL TD NAM THANG LONG H.TL TD NAM THANG LONG H.TL TD NAM THANG LONG H.TL TD NAM THANG LONG H.TL TONG DAI NGOC TRUC XA DAI MO H.TL PHONG TONG DAI NGOC TRUC XA DAI MO H.TL PHONG TONG DAI MY DINH XA MY DINH H.TL PHONG TONG DAI MY DINH XA MY DINH H.TL DDF TBTD TONG DAI NGOC TRUC DAI MO H.TL DDF TBTD TONG DAI NGOC TRUC DAI MO H.TL TONG DAI NGOC TRUC MY DINH TU LIEM HOST NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG TD NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG XA XUAN DINH H.TL HOST NAM THANG LONG XA XUAN DINH H.TL HOST NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TONG DAI NGOC TRUC DDF TRUYEN DAN TD NGOC TRUC XA MY DINH H.TL

817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885

1065TK03 0995TK03 0996TK03 1029TK03 0265TK03 0266TK03 0433TK03 0447TK03 0448TK03 0088TK03 0089TK03 4115TK03 0736TK03 0805TK03 0302TK03 2032TK03 2073TK03 2074TK03 2713TK03 2714TK03 2715TK03 2716TK03 2717TK03 2718TK03 2719TK03 2720TK03 0403TK03 0404TK03 2106TK03 2107TK03 5057TK03 3110TK03 3111TK03 4604TK03 4605TK03 4606TK03 4607TK03 4868TK03 4869TK03 4870TK03 4871TK03 4872TK03 4873TK03 4874TK03 4875TK03 4598TK03 4599TK03 4600TK03 4601TK03 4674TK03 4675TK03 4676TK03 4677TK03 5736TK03 5737TK03

DDF TRUYEN DAN TD NGOC TRUC XA MY DINH H.TL DDF TRUYEN DAN TD NGOC TRUC XA MY DINH H.TL DDF TRUYEN DAN TD NGOC TRUC XA MY DINH H.TL DDF TRUYEN DAN TD THEMANOR XA MY DINH H.TL TD NGO TRUC ME TRI TD NGO TRUC ME TRI BUU CUC MY DINH H.TL TRAM BTS MY DINH H.TL TRAM BTS MY DINH H.TL CSND NAM THANG LONG CSND CAU DIEN T NAM TH NG LONG H.TL PHONG MAY TONG DAI MY DINH H.TL PHONG MAY TD NGOC TRUC MY DINH H.TL TONG DAI NHON HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BD NGOC TRUC MY DINH TU LIEM BUU DIEN TU LIEM BUU DIEN TU LIEM TU TD TAN XUAN TU TD TAN XUAN T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL 91 PHUNG KHOANG XA TRUNG VAN H.TL 91 PHUNG KHOANG XA TRUNG VAN H.TL HOST THANH TRI H.TT HOST THANH TRI H.TT HOST THANH TRI H.TT HOST THANH TRI H.TT BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T BD TT6 THANH TRI HUYEN T.T TD THANH TRI H.TT TD THANH TRI H.TT TD THANH TRI H.TT TD THANH TRI H.TT SO 2 NGO CAU BUOU H.TT SO 2 NGO CAU BUOU H.TT SO 2 NGO CAU BUOU H.TT SO 2 NGO CAU BUOU H.TT 177 DUONG CHIEN THANG XA TAN TRIEU H.TT 177 DUONG CHIEN THANG XA TAN TRIEU H.TT

886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

5738TK03 5739TK03 5784TK03 5785TK03 5786TK03 3632TK03 3633TK03 3634TK03 3635TK03 3711TK03 3821TK03 3822TK03 3823TK03 3824TK03 3833TK03 3834TK03 3835TK03 3836TK03 3849TK03 3850TK03 3851TK03 3852TK03 3878TK03 4261TK03 2102TK03 3986TK03 3987TK03 4718TK03 3661TK03 4030TK03 4031TK03 5552TK03 0469TK03 0658TK03 0134TK03 1875TK03 1876TK03 1877TK03 1878TK03 1879TK03 1880TK03 1881TK03 1882TK03 1883TK03 1884TK03 1885TK03 1886TK03 1867TK03 1868TK03 1869TK03 1870TK03 1899TK03 1900TK03 1901TK03 1902TK03

177 DUONG CHIEN THANG XA TAN TRIEU H.TT 177 DUONG CHIEN THANG XA TAN TRIEU H.TT BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT BD TT6 THI TRAN VAN DIEN H.TT LIEN NINH XA LIEN PHU LIEN NINH XA LIEN PHU LIEN NINH XA LIEN PHU LIEN NINH XA LIEN PHU XOM 5 TO 31 THINH LIET H.TT CUM 5 TO 11 TAN THANH THANH TRI CUM 5 TO 11 TAN THANH THANH TRI CUM 5 TO 11 TAN THANH THANH TRI CUM 5 TO 11 TAN THANH THANH TRI TO 19 YEN SO H.TT TO 19 YEN SO H.TT TO 19 YEN SO H.TT TO 19 YEN SO H.TT XOM LE TRIEU KHUC TAN TRIEU H.TT XOM LE TRIEU KHUC TAN TRIEU H.TT XOM LE TRIEU KHUC TAN TRIEU H.TT XOM LE TRIEU KHUC TAN TRIEU H.TT 27 DAY A1 TT BTL THONG TIN TU HIEP H.TT XCM TH%NNG X) THANH LIVT H.TT TU TD TRAN PHU TD THANH TRI HI TRAN VAN DIEN H.TT TD THANH TRI HI TRAN VAN DIEN H.TT SO 17 NGO 268 THUY LINH H.TT C8 KHU DTM DAI KIM XOM 5 TO 31 THINH LIET H.TT XOM 5 TO 31 THINH LIET H.TT (VNP-44) UBND NGOC HOI H.TT PHONG TRUYEN DAN HOST THANH TRI PHONG TONG DAI HOST THANH TRI H.TT TONG DAI KIM GIANG HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI HOST THANH TRI DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG

941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 970 972 973 986 992 997 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026

1903TK03 1904TK03 1905TK03 1906TK03 1907TK03 1908TK03 1909TK03 1910TK03 1911TK03 1912TK03 1913TK03 1914TK03 1915TK03 1916TK03 1917TK03 1918TK03 1919TK03 1920TK03 1921TK03 1922TK03 0354TK03 2035TK03 2946TK03 2947TK03 2948TK03 2033TK03 2034TK03 5050TK03 5045TK03 5044TK03 2025TK03 4075TK03 2697TK03 3988TK03 3989TK03 4690TK03 5730TK03 5731TK03 2619TK03 2618TK03 3713TK03 4651TK03 4652TK03 4653TK03 4654TK03 4678TK03 4679TK03 4680TK03 4681TK03 4682TK03 4683TK03 4684TK03 4685TK03

DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG DDF NAM THANG LONG HOST THANH TRI BSC 106M HN1 VE MSCI1 TU HOST THANH TRI TD THANH TRI TD THANH TRI TD THANH TRI BTS CAU BUOU BTS CAU BUOU B%U IVN TT6 TH^ TR=N V N ISN H.TT B%U IVN TT6 TH^ TR=N V N ISN H.TT BUU DIEN TT6 THI TRAN THANH TRI H.TT BD THANH TRI B HUYVN THANH TRW TT V N ISN H.TT HOST THANH TRI TD THANH TRI HUYEN THANH TRI TD THANH TRI HUYEN THANH TRI SO 2 NGO 2 CAU BUOU H.TT 177 DUONG CHIEN THANG XA TAN TRIEU H.TT 177 DUONG CHIEN THANG XA TAN TRIEU H.TT DEAWOO APARTMENT KHACH SAN DEAWOO SO 79 NGO 194 DOI CAN Q.BD TOA NHA 15-17 NGOC KHANH PHUONG NGOC KHANH Q.BD TOA NHA 15-17 NGOC KHANH PHUONG NGOC KHANH Q.BD TOA NHA 15-17 NGOC KHANH PHUONG NGOC KHANH Q.BD TOA NHA 15-17 NGOC KHANH PHUONG NGOC KHANH Q.BD 254D THUY KHUE Q.BD 254D THUY KHUE Q.BD 254D THUY KHUE Q.BD 254D THUY KHUE Q.BD 20 THUY KHUE Q.BD 20 THUY KHUE Q.BD 20 THUY KHUE Q.BD 20 THUY KHUE Q.BD
KS SOFITEL PLAZA SO 1 DUONG THANH NIEN KS SOFITEL PLAZA SO 1 DUONG THANH NIEN

KS SOFITEL PLAZA SO 1 DUONG THANH NIEN

1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1107 1108 1109 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122

4512TK03 4513TK03 4514TK03 4515TK03 3690TK03 3691TK03 3692TK03 3701TK03

3702TK03 3703TK03 3705TK03 3714TK03 3718TK03 3771TK03 3773TK03 3774TK03 3775TK03 3776TK03 3781TK03 3782TK03 3783TK03 3784TK03 3845TK03 3846TK03 3847TK03 3848TK03 3856TK03 3869TK03 3870TK03 3884TK03 3886TK03 3891TK03 3892TK03 3897TK03 3898TK03 2104TK03 2100TK03 2101TK03 1663TK03 1664TK03 2627TK03 2616TK03 2617TK03 2630TK03 2693TK03 3057TK03 3049TK03 3056TK03

D8 GIANG VO PHUONG GIANG VO Q.BD D8 GIANG VO PHUONG GIANG VO Q.BD D8 GIANG VO PHUONG GIANG VO Q.BD D8 GIANG VO PHUONG GIANG VO Q.BD 61 NGO 285 DOI CAN Q.BD SO 4 NGACH 222F NGO 260 DOI CAN Q.BD 37 DIEN BIEN PHU Q.BD 568 DUONG BUOI Q.BD 568 DUONG BUOI Q.BD 568 DUONG BUOI Q.BD 568 DUONG BUOI Q.BD 110 DOC NGU Q.BD SO 15 LO C KHU TAI DINH CU VAN PHONG CHINH PHU SO 23 NGACH 75-36P VINH PHUC Q.BD SO 203 DOI CAN Q.BD SO 14 NGO 104 DAO TAN Q.BD 44 GIANG VAN MINH Q.BD 259 KIM MA Q.BD 259 KIM MA Q.BD 259 KIM MA Q.BD 259 KIM MA Q.BD SO 6 NGOC KHANH Q.BD SO 6 NGOC KHANH Q.BD SO 6 NGOC KHANH Q.BD SO 6 NGOC KHANH Q.BD 57 NGUYEN CONG HOAN Q.BD 57 NGUYEN CONG HOAN Q.BD 57 NGUYEN CONG HOAN Q.BD 57 NGUYEN CONG HOAN Q.BD SO 2 HOANG VAN THU Q.BD SO 11/189 GIANG VO Q.BD SO 11/189 GIANG VO Q.BD 185 GIANG VO Q.BD 645 KIM MA Q.BD SO 5-376/29/4 DUONG BUOI Q.BD SO 5-376/29/4 DUONG BUOI Q.BD 11 NGO 28 ONG ICH KHIEM Q.BD 11 NGO 28 ONG ICH KHIEM Q.BD TU TD HOANG HOA THAM TD DOI CAN TD DOI CAN TOO/VTN 97 NHUYEN CHI THANH TOO/VTN 97 NHUYEN CHI THANH SO 5 NGACH 14/16 NGO 254 DUONG BUOI KHACH SAN DEAWOO KHACH SAN DEAWOO 12 NGACH 45 NGO 88 NGOC HA SO 36 NGO 336 DOI CAN Q.BD 57 NGUYEN CONG HOAN PHUONG NGOC KHANH Q.BD DOI-CAN-2_HNI(HNI_0387_VNP) 185 GIANG VO PHUONG GIANG VO Q.BD

1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1177 1183 1184 1185 1186 1187 1188

3058TK03 3117TK03 3118TK03 3143TK03 3177TK03 3458TK03 4831TK03 5457TK03 5629TK03 5630TK03 5651TK03 5755TK03 5790TK03 5579TK03 1643TK03 1644TK03 1645TK03 1646TK03 1648TK03 1945TK03 1946TK03 0228TK03 0305TK03 0315TK03 0316TK03 0278TK03 1864TK03 3994TK03 3995TK03 4005TK03 4006TK03 4009TK03 4010TK03 4032TK03 4033TK03 4042TK03 4043TK03 4044TK03 4045TK03 4314TK03 4271TK03 4272TK03 4036TK03 4037TK03 4588TK03

GIANG-VAN-MINH_HNI(HNI_0395_VNP) HOST THUY KHUE HOST THUY KHUE SO 10 NGO 463/7/22 DOI CAN Q.BD 44 NGO 58 DAO TAN Q.BD 37 HUNG VUONG PHUONG QUAN THANH Q.BD 60 NGOC HA Q.BD SO 1C NGACH 158 NGOC HA Q.BD 389 DOI CAN Q.BD 389 DOI CAN Q.BD NGO 133 DOC NGU Q.BD 12 NGUYEN VAN NGOC Q.BD 12 NGUYEN VAN NGOC Q.BD 1B B/C S$N Q.B TD HOANG HOA THAM 21 NGO 107 VINH PHUC TD DOI CAN 110 DOC NGU VINH PHUC DOI CAN TD DOI CAN 110 DOC NGU VINH PHUC DOI CAN TD GIANG VAN MINH 18C NGACH 55/48 HOANG HOA THAM TD DOI CAN 61 NGO 285 DOI CAN BTS 1 NGACH 8/35 LINH LANG BTS 1 NGACH 8/35 LINH LANG TONG DAI NGOC KHANH TONG DAI HUNG VUONG TONG DAI DOI CAN TONG DAI VAN PHUC TONG DAI HUNG VUONG BTS 57 NGUYEN CONG HOAN 259 KIM MA Q.BD 259 KIM MA Q.BD SO 12 NGO DAO TAN PHUONG CONG VI Q.BD SO 12 NGO DAO TAN PHUONG CONG VI Q.BD 37 DIEN BIEN PHU PHUONG DIEN BIEN Q.BD 37 DIEN BIEN PHU PHUONG DIEN BIEN Q.BD SO 9 NGO 84 NGOC KHANH PHUONG NGOC KHANH Q.BD SO 9 NGO 84 NGOC KHANH PHUONG NGOC KHANH Q.BD 60 NGOC HA Q.BD 60 NGOC HA Q.BD 60 NGOC HA Q.BD 60 NGOC HA Q.BD CHUNG CU HOA BINH NGO 376 DUONG BUOI Q.BD 44 NGB 95 KIM M) Q.B SH 4 NG*CH 294/30 KIM M) Q.B 366 DOI CAN Q.BD 366 DOI CAN Q.BD SO 30 NGACH 35 NGO 97 VAN CAO PHUONG LIEU GIAI Q.B
TD PHUC TAN

2633TK03 3643TK03 3644TK03 3652TK03 5486TK03 5487TK03 5488TK03

16 CAO BA QUAT Q.BD TOA NHA DAI PHAT DUONG NGUYEN PHONG SAC KEO DAI Q. TOA NHA DAI PHAT DUONG NGUYEN PHONG SAC KEO DAI Q. SO 7 DAY C TT BO TLTT NGO 117 TRAN CUNG Q.CG T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG

1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243

5489TK03 5490TK03 5491TK03 5494TK03 1844TK03 1939TK03 1940TK03 1947TK03 1950TK03 1951TK03 1952TK03 5475TK03 5584TK03 5753TK03 3131TK03 3132TK03 4290TK03 4313TK03 4320TK03 4321TK03 4836TK03 5143TK03 5079TK03 5080TK03 5081TK03 5082TK03 5083TK03 5084TK03 5085TK03 5086TK03 5087TK03 5088TK03 5089TK03 5090TK03 5091TK03 5092TK03 5093TK03 5094TK03 5095TK03 5096TK03 5097TK03 5098TK03 5099TK03 5100TK03 5101TK03 5102TK03 5103TK03 5104TK03 5105TK03 5106TK03 5107TK03 5108TK03 5109TK03 5110TK03 5111TK03

T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG T_VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG BTS 54 NGO 58 TRAN BINH 39 TO 30 XOM GIUA MAI DICH 39 TO 30 XOM GIUA MAI DICH BTS 11 NGO 181 TRUNG KINH BTS 54 NGO 58 TRAN BINH BTS 134/A22 TRUNG KINH BTS 134/A22 TRUNG KINH 24 NGO 42 YEN HOA Q.CG 85 NGUYEN HOANG TON Q.CG KHU DAN DAN TO 49A YEN HOA Q.CG TOA NHA VDC TOA NHA VDC VIVN DI TRUYRN %JNG PH+M V N ENG Q.CG TO' NH' CMC NGUYTN PHONG S/C Q.CG KS H' NII PLAZA 117 TR6N DUY H%NG Q.CG VP H' NII PLAZA 117 TR6N DUY H%NG Q.CG SI"U TH^ BIG C 222 TR6N DUY H%NG Q.CG PH_NG KT T6NG 1 NH' 216 TR6N DUY H%NG Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG

1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298

5112TK03 5113TK03 5114TK03 5115TK03 5116TK03 5117TK03 5118TK03 5119TK03 5120TK03 5121TK03 5122TK03 5123TK03 5124TK03 5125TK03 5126TK03 5127TK03 5128TK03 5129TK03 5130TK03 5131TK03 5132TK03 5133TK03 5134TK03 5135TK03 5136TK03 5137TK03 5138TK03 5139TK03 5140TK03 5141TK03 1841TK03 3640TK03 3641TK03 3642TK03 2721TK03 2722TK03 4492TK03 3046TK03 3050TK03 3960TK03 3999TK03 4000TK03 4034TK03 4035TK03 4318TK03 4593TK03 4594TK03 4694TK03 4707TK03 4708TK03 4842TK03 4843TK03 5625TK03 5626TK03

TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG TANDEM C6U GI=Y Q.CG BTS TAI C1T1 DOAN CHEO TCHC 144 DUONG XUAN THUY 144 DUONG XUAN THUY 44 TRAN QUOC HOAN TRUONG DHQG XUAN THUY Q.CG TRUONG DHQG XUAN THUY Q.CG TRUONG DHQG XUAN THUY Q.CG N-KHANG-353-41_CG_HNI(HNI_0212_VNP) NGUYEN_HOANG_TON_HNI(HNI_0324_VNP) 85 NGUYEN HOANG TON Q.CG CTY SONG DA 9 DUONG PHAM HUNG H.TL CTY SONG DA 9 DUONG PHAM HUNG H.TL TTAM KHTN-CNQG 18 HOANG QUOC VIET PHUONG NGHIA DO TTAM KHTN-CNQG 18 HOANG QUOC VIET PHUONG NGHIA DO TOA NHA VIEN DAU KHI YEN HOA Q.CG 11 LO 2C TRUNG YEN PHUONG TRUNG HOA Q.CG 11 LO 2C TRUNG YEN PHUONG TRUNG HOA Q.CG 42 NGUYEN HOANG TON Q.CG 42 NGUYEN HOANG TON Q.CG 176 TRAN DUY HUNG Q.CG 176 TRAN DUY HUNG Q.CG SO 29 LO 29 KHU DT MOI NGHIA DO Q.CG SO 29 LO 29 KHU DT MOI NGHIA DO Q.CG TANG 2 216 TRAN DUY HUNG Q.CG TANG 2 216 TRAN DUY HUNG Q.CG

1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354

3047TK03 4647TK03 4648TK03 4649TK03 4650TK03 4494TK03 4495TK03 4496TK03 4497TK03 4498TK03 4499TK03 4500TK03 4501TK03 4546TK03 4547TK03 4548TK03 4549TK03 4558TK03 4559TK03 4560TK03 4561TK03 3695TK03 3722TK03 3723TK03 3726TK03 3727TK03 3728TK03 3729TK03 3734TK03 3735TK03 3736TK03 3737TK03 3770TK03 3789TK03 3790TK03 3791TK03 3792TK03 3793TK03 3794TK03 3795TK03 3796TK03 3797TK03 3798TK03 3799TK03 3800TK03 3801TK03 3802TK03 3803TK03 3804TK03 3805TK03 3806TK03 3807TK03 3808TK03 3809TK03 3810TK03

TRUNG-KINH-81-11_CG_HNI(HNI_0216_VNP) DUONG NGUYEN HOANG TON Q.CG DUONG NGUYEN HOANG TON Q.CG DUONG NGUYEN HOANG TON Q.CG DUONG NGUYEN HOANG TON Q.CG 176 TRAN DUY HUNG PHUONG TRUNG HOA Q.CG 176 TRAN DUY HUNG PHUONG TRUNG HOA Q.CG 176 TRAN DUY HUNG PHUONG TRUNG HOA Q.CG 176 TRAN DUY HUNG PHUONG TRUNG HOA Q.CG SO 11 LO 2C TRUNG YEN PHUONG TRUNG HOA Q.CG SO 11 LO 2C TRUNG YEN PHUONG TRUNG HOA Q.CG SO 11 LO 2C TRUNG YEN PHUONG TRUNG HOA Q.CG SO 11 LO 2C TRUNG YEN PHUONG TRUNG HOA Q.CG SO 8 LO 10A KHU DO THI TRUNG YEN (VNP-199) Q.CG SO 8 LO 10A KHU DO THI TRUNG YEN (VNP-199) Q.CG SO 8 LO 10A KHU DO THI TRUNG YEN (VNP-199) Q.CG SO 8 LO 10A KHU DO THI TRUNG YEN (VNP-199) Q.CG SO 4 NGO 144 MAI DICH (VNP-215) Q.CG SO 4 NGO 144 MAI DICH (VNP-215) Q.CG SO 4 NGO 144 MAI DICH (VNP-215) Q.CG SO 4 NGO 144 MAI DICH (VNP-215) Q.CG 204 HOANG QUOC VIET Q.CG CTY SONG DA 9 DUONG PHAM HUNG Q.CG P7 DAY H15 DHH SU PHAM XUAN THUY Q.CG 101 A1 DICH VONG Q.CG 101 A1 DICH VONG Q.CG 101 A1 DICH VONG Q.CG 101 A1 DICH VONG Q.CG SO 7 NGO 29 DICH VONG Q.CG SO 7 NGO 29 DICH VONG Q.CG SO 7 NGO 29 DICH VONG Q.CG SO 7 NGO 29 DICH VONG Q.CG DH QUOC GIA 144 XUAN THUY Q.CG SO 30 TO 39 MAI DICH Q.CG SO 30 TO 39 MAI DICH Q.CG SO 30 TO 39 MAI DICH Q.CG SO 30 TO 39 MAI DICH Q.CG 134 TRUNG KINH Q.CG 134 TRUNG KINH Q.CG 134 TRUNG KINH Q.CG 134 TRUNG KINH Q.CG SO 40 NGO 105 YEN HOA Q.CG SO 40 NGO 105 YEN HOA Q.CG SO 40 NGO 105 YEN HOA Q.CG SO 40 NGO 105 YEN HOA Q.CG SO 11 NGO 81 TRUNG KINH Q.CG SO 11 NGO 81 TRUNG KINH Q.CG SO 11 NGO 81 TRUNG KINH Q.CG SO 11 NGO 81 TRUNG KINH Q.CG SO 41 NGO 353 NGUYEN KHANG Q.CG SO 41 NGO 353 NGUYEN KHANG Q.CG SO 41 NGO 353 NGUYEN KHANG Q.CG SO 41 NGO 353 NGUYEN KHANG Q.CG SO 17 NGO 141 NGUYEN KHANG Q.CG SO 17 NGO 141 NGUYEN KHANG Q.CG

1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409

3811TK03 3812TK03 3813TK03 3814TK03 3815TK03 3816TK03 3817TK03 3818TK03 3819TK03 3820TK03 3837TK03 3838TK03 3839TK03 3840TK03 3853TK03 3854TK03 3855TK03 3863TK03 3864TK03 3865TK03 3866TK03 3873TK03 3874TK03 3880TK03 3895TK03 3896TK03 3125TK03 3126TK03 3127TK03 3128TK03 5484TK03 5485TK03 5759TK03 5760TK03 5761TK03 5762TK03 2026TK03 4173TK03 2024TK03 2691TK03 2689TK03 2686TK03 2688TK03 3144TK03 3148TK03 3156TK03 5458TK03 5666TK03 1847TK03 1849TK03 1850TK03 1851TK03 1852TK03 1020TK03

SO 17 NGO 141 NGUYEN KHANG Q.CG SO 17 NGO 141 NGUYEN KHANG Q.CG SO 54 NGO 58 TRAN BINH Q.CG SO 54 NGO 58 TRAN BINH Q.CG SO 54 NGO 58 TRAN BINH Q.CG SO 54 NGO 58 TRAN BINH Q.CG 19 TO 59 CUC CSHS NGO 275 TRUNG KINH Q.CG 19 TO 59 CUC CSHS NGO 275 TRUNG KINH Q.CG 19 TO 59 CUC CSHS NGO 275 TRUNG KINH Q.CG 19 TO 59 CUC CSHS NGO 275 TRUNG KINH Q.CG TT HUAN LUYEN QUOC GIA NHON Q.CG TT HUAN LUYEN QUOC GIA NHON Q.CG TT HUAN LUYEN QUOC GIA NHON Q.CG TT HUAN LUYEN QUOC GIA NHON Q.CG CTY CAU 11 DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY CAU 11 DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY CAU 11 DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY CAU 11 DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY QL DUWNG SAT HA THAI DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY QL DUWNG SAT HA THAI DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY QL DUWNG SAT HA THAI DUONG PHAM VAN DONG Q.CG CTY QL DUWNG SAT HA THAI DUONG PHAM VAN DONG Q.CG DH QUOC GIA 209 TO HIEU Q.CG 153 TRAN DANG NINH Q.CG 153 TRAN DANG NINH Q.CG 153 TRAN DANG NINH Q.CG TOA NHA VDC TOA NHA VDC TOA NHA VDC TOA NHA VDC T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG T-VNP NH' VDC L'NG QUHC TU TH NG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG TD VNP VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. TD VNP HOST NAM THANG LONG HOST NAM THANG LONG SO 6 TO 49 QUAN HOA PHUONG QUAN HOA Q.CG 14/17 DONG QUAN PHUONG NGHIA DO SO 26 TT BUU DIEN NGO 395 LAC LONG QUAN PHUONG NGH SO 9 PHUNG CHI KIEN PHUONG NGHIA DO Q.CG 35 NGO 79 CAU GIAY Q.CG 32 NGO 73 LE VAN LUONG Q.CG 54 NGO 61/14/ PHUNG CHI KIEN Q.CG BTS 19 NGO 275 TO 59 TRUNG KINH BTS 209 TO HIEU BTS 209 TO HIEU BTS 7 NGO 29 DICH VONG BTS 7 NGO 29 DICH VONG TU TD TANDEM CAU GIAY PHUONG QUAN HOA Q.CG

1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1 2 3 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489

0021TK03 0022TK03 0737TK03 0051TK03 0052TK03 4056TK03 4024TK03 4025TK03 2105TK03 3129TK03 3130TK03 5740TK03 5741TK03 5742TK03 5743TK03 3972TK03 3973TK03 5787TK03 3401TK03 3402TK03 3403TK03 3404TK03 3405TK03 3406TK03 3407TK03 3408TK03 3409TK03 4669TK03 4670TK03 4671TK03 4672TK03 4673TK03 4511 TK03 4686TK03 4687TK03 4688TK03 4689TK03 4771TK03 4772TK03 4773TK03 4774TK03 3532TK03 3558TK03 4519TK03 4520TK03 4521TK03 4522TK03 4550TK03 4551TK03 4552TK03 4553TK03 4554TK03 4555TK03 4556TK03 4557TK03

HOST TU LIEM HOST TU LIEM TONG DAI NGHIA TAN PHUONG NGHIA TAN Q.CG TONG DAI TU LIEM TONG DAI TU LIEM CTY SONG DA 9 DUONG PHAM HUNG Q.CG 101 A1 DICH VONG Q.CG 101 A1 DICH VONG Q.CG TU TD BAI AN TOA NHA VDC TOA NHA VDC HNI DUONG LE VAN LUONG Q.CG HNI DUONG LE VAN LUONG Q.CG HNI DUONG LE VAN LUONG Q.CG HNI DUONG LE VAN LUONG Q.CG TD DUC GIANG H.GL TD DUC GIANG H.GL TD DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL SO 1 NGO 15/36 PHUONG MAI Q.DD SO 1 NGO 15/36 PHUONG MAI Q.DD 107A DE LA THANH Q.DD 107A DE LA THANH Q.DD 107A DE LA THANH Q.DD 107A DE LA THANH Q.DD 270 TAY SON Q.DD 270 TAY SON Q.DD 270 TAY SON Q.DD 270 TAY SON Q.DD 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD 149B LE DUAN (O TRI-VNP334) Q.DD SO 10 NGACH 33 NGO 102 TRUONG CHINH CONG NHA MAY BIA XA QUANG MINH HUYEN ME LINH SO 52 TO 6 NGO 110 KIM HOA (VNP-176) Q.DD SO 52 TO 6 NGO 110 KIM HOA (VNP-176) Q.DD SO 52 TO 6 NGO 110 KIM HOA (VNP-176) Q.DD SO 52 TO 6 NGO 110 KIM HOA (VNP-176) Q.DD SO 4 THANH MIEN (VNP-295) Q.DD SO 4 THANH MIEN (VNP-295) Q.DD SO 4 THANH MIEN (VNP-295) Q.DD SO 4 THANH MIEN (VNP-295) Q.DD 25 HEM 22 NGACH 49 NGO 64 NGUYEN LUONG BANG Q.DD 25 HEM 22 NGACH 49 NGO 64 NGUYEN LUONG BANG Q.DD 25 HEM 22 NGACH 49 NGO 64 NGUYEN LUONG BANG Q.DD 25 HEM 22 NGACH 49 NGO 64 NGUYEN LUONG BANG Q.DD

1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544

4574TK03 4575TK03 4576TK03 4577TK03 4582TK03 4583TK03 4584TK03 4585TK03 4715TK03 4716TK03 3868TK03 3693TK03 3697TK03 3698TK03 3700TK03 3715TK03 3716TK03 3720TK03 3730TK03 3731TK03 3732TK03 3733TK03 3738TK03 3739TK03 3740TK03 3741TK03 3742TK03 3743TK03 3744TK03 3745TK03 3746TK03 3747TK03 3748TK03 3749TK03 3750TK03 3751TK03 3752TK03 3753TK03 3754TK03 3755TK03 3756TK03 3757TK03 3766TK03 3767TK03 3768TK03 3769TK03 3772TK03 3777TK03 3778TK03 3779TK03 3780TK03 3785TK03 3786TK03 3787TK03 3788TK03

SO 26 NGO 81 DANG VAN NGU (VNP-81) Q.DD SO 26 NGO 81 DANG VAN NGU (VNP-81) Q.DD SO 26 NGO 81 DANG VAN NGU (VNP-81) Q.DD SO 26 NGO 81 DANG VAN NGU (VNP-81) Q.DD SO 61/88 TRAN QUY CAP (VNP-186) Q.DD SO 61/88 TRAN QUY CAP (VNP-186) Q.DD SO 61/88 TRAN QUY CAP (VNP-186) Q.DD SO 61/88 TRAN QUY CAP (VNP-186) Q.DD 7/24 NGO 221 TON DUC THANG Q.DD 7/24 NGO 221 TON DUC THANG Q.DD SO 46 TO 23 PHUONG LIEN Q.DD 34A KIM HOA Q.DD SO 10 NGO 104 NGUYEN PHUC LAI Q.DD SO 11 NGO 1 KHAM THIEN Q.DD 116 SON TAY Q.DD SO 41-89 PHO DONG TAC Q.DD SO 20 TAY SON Q.DD SO 130 THINH HAO Q.DD SO 20 NGACH 67 PHUONG MAI Q.DD SO 20 NGACH 67 PHUONG MAI Q.DD SO 20 NGACH 67 PHUONG MAI Q.DD SO 20 NGACH 67 PHUONG MAI Q.DD 33 VAN CHUONG Q.DD 33 VAN CHUONG Q.DD 33 VAN CHUONG Q.DD 33 VAN CHUONG Q.DD 173 TO 51 NGO CHO KHAM THIEN Q.DD 173 TO 51 NGO CHO KHAM THIEN Q.DD 173 TO 51 NGO CHO KHAM THIEN Q.DD 173 TO 51 NGO CHO KHAM THIEN Q.DD SO 2 NGO 48 THAI HA Q.DD SO 2 NGO 48 THAI HA Q.DD SO 2 NGO 48 THAI HA Q.DD SO 2 NGO 48 THAI HA Q.DD 32 NGACH 318/47 DUONG LA THANH Q.DD 32 NGACH 318/47 DUONG LA THANH Q.DD 32 NGACH 318/47 DUONG LA THANH Q.DD 32 NGACH 318/47 DUONG LA THANH Q.DD SO 127 DANG TIEN DONG Q.DD SO 127 DANG TIEN DONG Q.DD SO 127 DANG TIEN DONG Q.DD SO 127 DANG TIEN DONG Q.DD 198B TAY SON Q.DD 198B TAY SON Q.DD 198B TAY SON Q.DD 198B TAY SON Q.DD 30A DOAN THI DIEM Q.DD SO 1 NGACH 1 NGO 814 DUONG LANG Q.DD SO 1 NGACH 1 NGO 814 DUONG LANG Q.DD SO 1 NGACH 1 NGO 814 DUONG LANG Q.DD SO 1 NGACH 1 NGO 814 DUONG LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD

1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599

3857TK03 3867TK03 3881TK03 3887TK03 3888TK03 3899TK03 4562TK03 4563TK03 4564TK03 4565TK03 5063TK03 1686TK03 4210TK03 3122TK03 3123TK03 4088TK03 4116TK03 4884TK03 4082TK03 4311TK03 1949TK03 3454TK03 0379TK03 2075TK03 2076TK03 2077TK03 2078TK03 2079TK03 2080TK03 2081TK03 2082TK03 2083TK03 2084TK03 2085TK03 2086TK03 5780TK03 5781TK03 4152TK03 4118TK03 4211TK03 4068TK03 4595TK03 4596TK03 2087TK03 2088TK03 2626TK03 2628TK03 2694TK03 3055TK03 3108TK03 3109TK03 3114TK03 3124TK03 3146TK03 3155TK03

35 QUAN THO 2 Q.DD A19 X1 NGO 17 HOANG NGOC PHACH Q,DD 48 TRAN QUANG DIEU Q.DD 26 NGO 81 DANG VAN NGU Q.DD 26 NGO 81 DANG VAN NGU Q.DD SO 15 NGO 167 TAY SON Q.DD 286 LE DUAN (VNP-21) Q.DD 286 LE DUAN (VNP-21) Q.DD 286 LE DUAN (VNP-21) Q.DD 286 LE DUAN (VNP-21) Q.DD 57A HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. 97 NCT P.LANG HA VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. 286 LE DUAN 286 LE DUAN VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. BSC 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. BTS 57 HUYNH THUC KHANH BSC 57 HUYNH THUC KHANG PHUUONG LANG HA Q.DD T00/C2 HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. VNP 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 107A DE LA THANH Q.DD 107A DE LA THANH Q.DD HOST THUONG DINH HOST THUONG DINH 1194 NGO 61/2 DUONG LANG THUONG SO 80 NGO QUAN THO 1 Q.DDA SO 40 NGO 150 KIM HOA Q.DD FAFILM_HNI(HNI_0342_VNP) 64/49/22/25 NGUYEN LUONG BANG Q.DD 64/49/22/25 NGUYEN LUONG BANG Q.DD SO 4 THANH MIEN 61/88 NGI TRAN QUY CAP Q.DD 9D-B2 TON THAT TUNG Q.DD 21 HANG BOT Q.DD

1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655

3175TK03 3176TK03 4840TK03 5454TK03 5469TK03 5726TK03 5727TK03 2624TK03 3147TK03 4835TK03 4837TK03 4089TK03 1647TK03 0393TK03 1848TK03 1853TK03 1854TK03 1857TK03 1858TK03 1860TK03 1861TK03 1862TK03 1863TK03 1865TK03 1866TK03 1682TK03 0095TK03 0139TK03 1108TK03 1109TK03 1110TK03 1112TK03 4162TK03 4072TK03 0171TK03 0320TK03 0328TK03 0304TK03 0307TK03 4160TK03 5072TK03 5073TK03 3903TK03 3904TK03 3905TK03 3906TK03 3978TK03 3979TK03 3980TK03 3981TK03 4003TK03 4004TK03 4011TK03 4012TK03 4020TK03

11 NGACH 39/7 HAO NAM P.OCD Q.DD SO 1 NGACH 426/48/52 DUONG LANG Q.DD 22 NGO 22 TON THAT TUNG Q.DD 44 NGO 302 DUONG LANG Q.DD 99 A8 TT VINH HO Q.DD 253 DANG TIEN DONG Q.DD 253 DANG TIEN DONG Q.DD SO 4 NGO THAI THINH PHUONG THINH QUANG Q.DDA 33B NGO 85 NGUYEN LUONG BANG PHUONG NAM DONG Q.DD S!N V H'NG 8Y Q. 53 PHAN PHO TI"N Q. VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD TD GIANG VAN MINH 79 NGO 194 DOI CAN Q.BA DINH PHONG MAY CDIT SO 9 DAO DUY ANH Q.DDA BTS 12 PHAO DAI LANG BTS 14 NGO 9 HUYNH THUC KHANG BTS 14 NGO 9 HUYNH THUC KHANG BTS 130 NGO THINH HAO BTS 130 NGO THINH HAO BTS 52 NCT LANG HA BTS 52 NCT LANG HA BTS 1 NGACH 814/1 DUONG LANG BTS 1 NGACH 814/1 DUONG LANG BTS 10/152 NGO XA DAN 2 BTS 10/152 NGO XA DAN 2 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA TONG DAI HOANG CAU TONG DAI LANG HA TU DDF TDAN TD NGOC TRUC TU DDF TDAN TD NGOC TRUC TU DDF TDAN TD NGOC TRUC TU DDF TRUYEN DAN HOST THUONG DINH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. TONG DAI DANG TIEN DONG TD HOANG CAU SIEMENS TONG DAI HOANG CAU SIEMENS TONG DAI HOANG CAU A TONG DAI HOANG CAU VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 12 PHAO DAI LANG Q.DD 30 DOAN THI DIEM Q.DD 30 DOAN THI DIEM Q.DD 30 DOAN THI DIEM Q.DD 30 DOAN THI DIEM Q.DD SO 10 NGO 104 NGUYEN PHUC LAI Q.DD SO 10 NGO 104 NGUYEN PHUC LAI Q.DD 32 NGACH 318/47 DUONG LA THANH PHUONG O CHO DUA Q. 32 NGACH 318/47 DUONG LA THANH PHUONG O CHO DUA Q. 20 TAY SON Q.DD

1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1684 1685 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702

4021TK03 4054TK03 4055TK03 4253TK03 4695TK03 4713TK03 4714TK03 3976TK03 3977TK03 4222TK03 4246TK03 4247TK03 4266TK03 4270TK03 1111TK03 4052TK03 4053TK03 2623TK03 3982TK03 3983TK03 4046TK03 4047TK03 4692TK03 4074TK03 4220TK03 5064TK03 3659TK03 3660TK03 5065TK03 4633TK03 4709TK03 4710TK03 5071TK03 4184TK03 4132TK03 1855TK03 4137TK03

20 TAY SON Q.DD 27 QUOC TU GIAM P.VAN MIEU Q.DD 27 QUOC TU GIAM P.VAN MIEU Q.DD 68 VINH HO PHUONG NGA TU SO Q.DD 40 DE LA THANH Q.DD 184 DE LA THANH Q.DD 184 DE LA THANH Q.DD 33 NGO VAN CHUONG Q.DD 33 NGO VAN CHUONG Q.DD NGO 530 DUONG LANG Q.DD 41 TF 32 KH%$NG TH%NNG Q. B15 KIM LI"N Q. 306 KH!M THI"N Q. 10 NGB 33 C*T LINH Q. TU DDF T.DAN TD HOST THUONG DINH 104 THAI THINH Q.DD 104 THAI THINH Q.DD 12 NGUYEN KHUYEN PHUONG VAN MIEU Q.DDA SO 11 NGO 1 KHAM THIEN Q.DD SO 11 NGO 1 KHAM THIEN Q.DD KS KIM LIEN DAO DUY ANH Q.DD KS KIM LIEN DAO DUY ANH Q.DD SO 1 NGO 15/38 PHUONG MAI Q.DD VNP 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD KS PHUONG NAM CHUA BOC Q.DD KS PHUONG NAM CHUA BOC Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD BTS THUONG DINH VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q.

1875 2099TK03 TU TD HO BA MAU 1876 1941TK03 BTS 108 BUI XUONG TRACH

1974 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

4824TK03 4609TK03 2629TK03 3006TK03 3007TK03 3008TK03 3009TK03 3010TK03

A1+A2 299 PHO VONG Q.HBT

TD HA DONG Q.HD 24/27 CHIEN THANG VAN QUAN HA DONG TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2032 2033 2171 2278 2279 2368 2369 2370 2371

3011TK03 3012TK03 3013TK03 3014TK03 3015TK03 3016TK03 4612TK03 4608TK03 2464TK03 5623TK03 5624TK03 5074TK03 4610TK03 5078TK03 5075TK03 5076TK03 4613TK03 2495TK03 2496TK03 2494TK03 2482TK03 2486TK03 2487TK03 2481TK03 2480TK03 2498TK03 2492TK03 2490TK03 2488TK03 2450TK03 2462TK03 2501TK03 2493TK03 4611TK03 3651TK03 5574TK03 3159TK03 5718TK03 1937TK03 1938TK03 3721TK03 3984TK03 3985TK03 3624TK03 3625TK03 3626TK03 3627TK03

TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY TD SON TAY TD HA DONG Q.HD TD HA DONG Q.HD TD SON TAY TT VIEN THONG UNG HOA Q.HD TT VIEN THONG UNG HOA Q.HD QUAN HA DONG TD HA DONG Q.HD Q.HA DONG Q.HA DONG Q.HA DONG TD HA DONG Q.HD TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD HA DONG TD SON TAY TD HA DONG TD HA DONG Q.HD SO 4B KHU TT XE TAI HA DONG Q.HD KM10 NGUYEN TRAI Q.HD B2 TT 10 KHU DT VAN QUAN HA DONG KS MUONG THANH KHU DT XALA Q.HD BTS 39 TO 30 XOM HA HOI BTS 39 TO 30 XOM HA HOI NGO 23B LY NAM DE Q.HK 83 LY NAM DE Q.HK 83 LY NAM DE Q.HK XOM 5 XA TAN KHAI VINH HUNG XOM 5 XA TAN KHAI VINH HUNG XOM 5 XA TAN KHAI VINH HUNG XOM 5 XA TAN KHAI VINH HUNG

2374 2375 2376 2377 2378

4566TK03 4567TK03 4568TK03 4569TK03 3707TK03

C8 KHU DO THI DAI KIM (VNP-260)Q.HM C8 KHU DO THI DAI KIM (VNP-260)Q.HM C8 KHU DO THI DAI KIM (VNP-260)Q.HM C8 KHU DO THI DAI KIM (VNP-260)Q.HM SO 15 TO 25 KIM LU Q.HM

2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2389 2411 2412 2415 2416 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2444 2445 2446 2652 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678

3717TK03 3825TK03 3826TK03 3827TK03 3828TK03 3876TK03 3877TK03 3448TK03 4022TK03 4023TK03 4586TK03 4587TK03 4691TK03 1680TK03 1681TK03 1685TK03 1684TK03 1683TK03 3974TK03 3975TK03 4219TK03 2103TK03 3990TK03 3991TK03 5077TK03 3558TK03 5444TK03 5445TK03 5446TK03 5447TK03 5448TK03 5449TK03 5450TK03 5451TK03 4269TK03

CT6 CHUNG CU 9 TANG DINH CONG Q.HM 15/198/4/9 VINH HUNG Q,HM 15/198/4/9 VINH HUNG Q,HM 15/198/4/9 VINH HUNG Q,HM 15/198/4/9 VINH HUNG Q,HM LINH DAM Q.HM C26 LO 19 KHU DTM DINH CONG Q.HM A1 LO 3 DINH CONG,VU NGOC HOAN PHUONG DINH CONG Q. SO 2 TT VIET LAO KM9 DUONG GIAI PHONG Q.HM SO 2 TT VIET LAO KM9 DUONG GIAI PHONG Q.HM XOM 45 THON TRAI TO 13 DINH CONG (TRAM DC2) Q.HM XOM 45 THON TRAI TO 13 DINH CONG (TRAM DC2) Q.HM 76 CAU TIEN Q.HM 811A DUONG GIAI PHONG PHUONG GIAP BAT Q.HM 811A GIAI PHONG PHUONG GIAP BAT Q.HM 811A DUONG GIAI PHONG PHUONG GIAP BAT Q.HM 811A DUONG GIAI PHONG PHUONG GIAP BAT Q.HM 811A DUONG GIAI PHONG PHUONG GIAP BAT Q.HM CT6 CHUNG CU 9 TANG DINH CONG PHUONG DINH CONG Q.H CT6 CHUNG CU 9 TANG DINH CONG PHUONG DINH CONG Q.H B ^NH C#NG Q.HM TU TD YEN SO CT4 LINH DAM Q.HM CT4 LINH DAM Q.HM Q.SON TAY NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH NH' E5 KDT CIPURTRA PHS TH%NNG Q.TH 44 NGB 15 AN D%$NG V%$NG Q.TH

2679 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708

5031TK03 5032TK03 5033TK03 5034TK03 5035TK03 5036TK03 5037TK03 5038TK03 5039TK03 5040TK03 5041TK03 5042TK03 4001TK03 4002TK03 4048TK03 4049TK03 4050TK03

HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB HOST DUC GIANG Q.LB 665 LAC LONG QUAN Q.CG 665 LAC LONG QUAN Q.CG 568 DUONG BUOI Q.TH 568 DUONG BUOI Q.TH 568 DUONG BUOI Q.TH

2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801

4051TK03 4282TK03 3005TK03 4643TK03 4644TK03 4645TK03 4646TK03 3610TK03 3611TK03 3612TK03 3613TK03 3614TK03 3615TK03 3616TK03 3628TK03 3629TK03 3630TK03 3631TK03 3636TK03 3637TK03 3638TK03 3639TK03 4516TK03 4517TK03 4518TK03 3883TK03 4527TK03 4528TK03 4529TK03 4570TK03 4571TK03 4572TK03 4573TK03 3712TK03 3719TK03 3872TK03 3875TK03 3882TK03

3889TK03 3890TK03 2698TK03 3662TK03 3663TK03 5465TK03 0347TK03 1640TK03 4280TK03 4281TK03 5550TK03 5551TK03 4026TK03 4027TK03

568 DUONG BUOI Q.TH LO D KHU D1 PHU THUONG Q.TH TD SON TAY 671 HOANG HOA THAM Q.TH 671 HOANG HOA THAM Q.TH 671 HOANG HOA THAM Q.TH 671 HOANG HOA THAM Q.TH TRU NAM CAU THANG LONG TRU NAM CAU THANG LONG TRU NAM CAU THANG LONG SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI TD CIPUTRA KHU DT NAM THANG LONG TD CIPUTRA KHU DT NAM THANG LONG TD CIPUTRA KHU DT NAM THANG LONG TD CIPUTRA KHU DT NAM THANG LONG 665 LAC LONG QUAN 665 LAC LONG QUAN 665 LAC LONG QUAN 665 LAC LONG QUAN SO 3 NGO 425 AN DUONG (VNP-151)_ Q.TH SO 3 NGO 425 AN DUONG (VNP-151)_ Q.TH SO 3 NGO 425 AN DUONG (VNP-151)_ Q.TH 96 NGACH 23 TO 7 CUM 1 XUAN LA H.TL SO 23 CUM 1 TO 7 XUAN LA(VNP-108) H.TL SO 23 CUM 1 TO 7 XUAN LA(VNP-108) H.TL SO 23 CUM 1 TO 7 XUAN LA(VNP-108) H.TL SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI (VNP-297) Q.TH SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI (VNP-297) Q.TH SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI (VNP-297) Q.TH SO 5 HEM 376/29/4 DUONG BUOI (VNP-297) Q.TH SO 4D HOANG HOA THAM Q.TH SO 21 NGO 173 HOANG HOA THAM Q.TH 18 NGACH 55/48 HOANG HOA THAM Q.TH 466 THUY KHUE Q.TH SO 5 NGO 75 THUY KHUE Q.TH SO 5 NGO 75 THUY KHUE Q.TH SO 5 NGO 75 THUY KHUE Q.TH SO 5 NGO 75 THUY KHUE Q.TH 12 NGO 121 AN DUONG VUONG Q.TH 12 NGO 121 AN DUONG VUONG Q.TH NHA 11 NGO 378 THUY KHUE SO 17 NGACH 3 NGO 191 LAC LONG QUAN Q.TH SO 17 NGACH 3 NGO 191 LAC LONG QUAN Q.TH SO 4 NGHACH 51 NGO 53 HOANG HOA THAM Q.TH TONG DAI THUY KHE TD BAI AN 466 THUY KHUE 52 LAC LONG QUAN Q.TH U151 THU~ KHU" Q.B ( VNP-263) NGACH 3 NGO 191 LAC LONG QUAN Q.TH ( VNP-263) NGACH 3 NGO 191 LAC LONG QUAN Q.TH SO 21 NGO 173 HOANG HOA THAM Q.TH SO 21 NGO 173 HOANG HOA THAM Q.TH

2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868

4830TK03 3157TK03 3120TK03 3121TK03 5652TK03 3968TK03 4018TK03 4019TK03 4635TK03 4636TK03 4637TK03 4638TK03 3620TK03 3621TK03 3622TK03 3623TK03 4502TK03 4503TK03 4504TK03 4505TK03 4506TK03 4507TK03 4508TK03 4509TK03 4523TK03 4524TK03 4525TK03 4526TK03 4530TK03 4531TK03 4532TK03 4533TK03 4534TK03 4535TK03 4536TK03 4537TK03 4538TK03 4539TK03 4540TK03 4541TK03 4542TK03 4543TK03 4544TK03 4545TK03 4717TK03 3688TK03 3689TK03 3694TK03 3704TK03 3706TK03 3708TK03 3710TK03 3858TK03 3879TK03 3893TK03

SO 4D HOANG HOA THAM Q.TH 58 TO 4 MO LAO HA DONG Q.HD HOST NHAN CHINH HOST NHAN CHINH 265 KHUAT DUY TIEN Q.TX DH PCCC 243 KHUAT DUY TIEN Q.TX 68 QUAN NHAN NHAN CHINH Q.TX 68 QUAN NHAN NHAN CHINH Q.TX SO 41 NGO 80 HOANG DAO THANH PHUONG KIM GIANG Q.TX SO 41 NGO 80 HOANG DAO THANH PHUONG KIM GIANG Q.TX SO 41 NGO 80 HOANG DAO THANH PHUONG KIM GIANG Q.TX SO 41 NGO 80 HOANG DAO THANH PHUONG KIM GIANG Q.TX 297 TAY SON 297 TAY SON 297 TAY SON 297 TAY SON 192 KHUONG TRUNG PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX 192 KHUONG TRUNG PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX 192 KHUONG TRUNG PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX 192 KHUONG TRUNG PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX SO 18 NGO 342 KHUONG DINH Q.TX SO 18 NGO 342 KHUONG DINH Q.TX SO 18 NGO 342 KHUONG DINH Q.TX SO 18 NGO 342 KHUONG DINH Q.TX SO 18 NGACH 1 NGO 80 NHAN HOA (VNP-336) Q.TX SO 18 NGACH 1 NGO 80 NHAN HOA (VNP-336) Q.TX SO 18 NGACH 1 NGO 80 NHAN HOA (VNP-336) Q.TX SO 18 NGACH 1 NGO 80 NHAN HOA (VNP-336) Q.TX SO 19 NGUYEN TRAI (VNP-137) Q.TX SO 19 NGUYEN TRAI (VNP-137) Q.TX SO 19 NGUYEN TRAI (VNP-137) Q.TX SO 19 NGUYEN TRAI (VNP-137) Q.TX 342 NGUYEN HUY TUONG (VNP-319) Q.TX 342 NGUYEN HUY TUONG (VNP-319) Q.TX 342 NGUYEN HUY TUONG (VNP-319) Q.TX 342 NGUYEN HUY TUONG (VNP-319) Q.TX SO 1 NGO 72 NGUYEN TRAI (VNP92) Q.TX SO 1 NGO 72 NGUYEN TRAI (VNP92) Q.TX SO 1 NGO 72 NGUYEN TRAI (VNP92) Q.TX SO 1 NGO 72 NGUYEN TRAI (VNP92) Q.TX 172 QUAN NHAN Q.TX 172 QUAN NHAN Q.TX 172 QUAN NHAN Q.TX 172 QUAN NHAN Q.TX 30 NGACH 35/69 KHUONG HA Q.TX 94B NGUYEN HUY TUONG Q.TX 115 KHUAT DUY TIEN Q.TX 108 BUI XUONG TRACH Q.TX SO 73B CU LOC Q.TX SO 23-11 NGACH 1 NGUYEN QUY DUC Q.TX CTY XD SONG DA NHA G10 THANH XUAN NAM Q.TX 46 NGACH 56 NGO 192 LE TRONG TAN Q.TX 51 VU TRONG PHUNG Q.TX TT BV NOI TIET CUM SOI NHAN CHINH Q.TX 18 NGACH 1 NGO 80 NHAN HOA Q.TX

2869 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924

3894TK03 3149TK03 2696TK03 4139TK03 5776TK03 5777TK03 5778TK03 5779TK03 2142TK03 2143TK03 3115TK03 2621TK03 2695TK03 3052TK03 3053TK03 3054TK03 3116TK03 3152TK03 3168TK03 3478TK03 3479TK03 5462TK03 5464TK03 5575TK03 5670TK03 2622TK03 3650TK03 1859TK03 1942TK03 1887TK03 1888TK03 1889TK03 1890TK03 1891TK03 1892TK03 1893TK03 1894TK03 1895TK03 1896TK03 1897TK03 1898TK03 1087TK03 0292TK03 0293TK03 4007TK03 4008TK03 4216TK03 4255TK03 4262TK03 4589TK03 4590TK03 4591TK03 4592TK03 4693TK03 4705TK03

18 NGACH 1 NGO 80 NHAN HOA Q.TX TONG DAI THUONG DINH Q.TX HOST THUONG DINH BD THUONG DINH Q.TX TD THUONG DINH Q.TX TD THUONG DINH Q.TX TD THUONG DINH Q.TX TD THUONG DINH Q.TX DDF TD THUONG DINH DDF TD THUONG DINH 65/85 HA DINH SO 8 NGO 30/24 PHAN DINH GIOT PHUONG PHUONG LIET Q NGO 443 NGUYEN TRAI PHUONG HA DINH Q.TX LE-TRONG-TAN-192_TX_HNI(HNI_0339_VNP) THUONG-DINH-127-1_TX-HNI(HNI_0340_VNP) BUI-XUONG-TRACH-108_TX_HNI(HNI_0341_VNP) 172 QUAN NHAN Q.TX 149 KHUONG TRUNG Q.TX SO 5 NGO 142 NGUYEN NGOC NAI PHUONG KHUONG MAI Q.T BTS SO 115 KHUAT DUY TIEN PHUONG THANH XUAN BAC Q. BTS SO 115 KHUAT DUY TIEN PHUONG THANH XUAN BAC Q. 106 NGO 164 VUONG THUA VU Q.TX SO 7 NGO 59 NGUYEN NGOC NAI Q.TX SO 41 NGO 80 HOANG DAO THANH PHUONG KIM GIANG Q.TX NGO 330 NGUYEN TRAI Q.TX NHA 7A NGACH 54 NGO 164 VUONG THUA VU PHUONG KHUON SH 5 D)Y C2 KHU NH' C*N BI CS A23 XCM C_ KH%$NG W BTS 1 NGO 127 NGUYEN TRAI BTS 46/56/182 LE TRONG TAN TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH TRUYEN DAN THUONG DINH DDFTD BDHN TD HOST THUONG DINH Q.THANH XUAN TONG DAI THUONG DINH TONG DAI THUONG DINH 94B NGUYEN HUY TUONG PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TX 94B NGUYEN HUY TUONG PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TX 30 NGO 93 HOANG VAN THAI PHUONG KHUONG MAI Q.TX 99 NGUYEN NGOC NAI PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX 142 VUONG THUA VU PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX SO S18 NGO 342 KHUONG DINH Q.TX SO S18 NGO 342 KHUONG DINH Q.TX 192 KHUONG TRUNG PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX 192 KHUONG TRUNG PHUONG KHUONG TRUNG Q.TX 19 NGUYEN TRAI Q.TX 41 NGO 81 HOANG DAO THANH Q.TX

2925 2926 2927 2928 2929 2930 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3

4706TK03 4217TK03 4284TK03 4287TK03 4289TK03 3709TK03 5060TK03 4306TK03 3138TK03 3647TK03 3119TK03 4028TK03 4029TK03 1856TK03 1842TK03 1843TK03 1871TK03 1872TK03 1873TK03 3395TK03 3396TK03 3397TK03 3398TK03 3399TK03 3400TK03 3401TK03 3402TK03 3403TK03 3404TK03 3405TK03 3406TK03 3407TK03 3408TK03 3409TK03

41 NGO 81 HOANG DAO THANH Q.TX 295 TR%JNG CHINH Q.TX NH' B L'NG SV HACICO Q.TX CCBM-JR NGB 235 NGUYTN TR)I Q.TX H10 THANH XU!N SH 2/475 NGUYTN TR)I Q.TX SO 1 NGO 127 TO 11B THUONG DINH Q.TX HOST THUONG DINH Q.TX 51 VU TRONG PHUNG Q.TX HOST THUONG DINH Q.TX SO 105 NGO 1 BUI XUONG TRACH PHUONG KHUONG DINH Q. HOST THANH XUAN NAM CTY XAY DUNG SONG DA DUONG NGUYEN TRAI Q.TX CTY XAY DUNG SONG DA DUONG NGUYEN TRAI Q.TX BTS TO 11 TT CUC QL XE MAY

HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL HOST DUC GIANG H.GL
TRAU QUY DONG ANH DUC GIANG

5039TK03 5040TK03 5041TK03 5042TK03

DUC GIANG DUC GIANG DUC GIANG DUC GIANG

DC_CUOI

a ch u- cui theo m v tinh, a ch cng

VT_DAU

LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG LO 2A LANG QTTL DICH VONG

KTL 42 I-1-3 VDC #111 <=> CQ (HW) #3-18

I-1-3 VDC #01 to 12 <=> CQ 2-4-2 #89,90,95, 103 to 115

VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG
VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG LANG QUOC TE THANG LONG PHUONG DICH VONG PHONG MAY VNP LO 2A LANG QUOC TE THANG LONG PHONG MAY VNP LO 2A LANG QUOC TE THANG LONG PHONG MAY VNP LO 2A LANG QUOC TE THANG LONG PHONG MAY VNP LO 2A LANG QUOC TE THANG LONG PHONG MAY VNP LO 2A LANG QUOC TE THANG LONG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG VDC LANG QT THANG LONG Q.CG

Trau Quy II-4.1 #03 <=> VDC7070 #1-208.06 Trau Quy II-4.1 #06 <=> VDC7070 #1-208.12 Trau Quy II-4.1 #08 <=> VDC7070 #1-208.13 Trau Quy II-4.1 #34 <=> VDC7070 #1-208.14
.Anh D2 #018, I-2 DAN #04 <=> I-1-3 VDC #141, 142

I-1-3 VDC #112 <=> PLO (HW) #2-27 I-1-3 VDC #091 <=> I-2 PLO #054 I-1-3 VDC #092 <=> I-2 PLO #055 I-1-3 VDC #093 <=> I-2 PLO #056 I-1-3 VDC #094 <=> I-2 PLO #058 I-1-3 VDC #095 <=> I-2 PLO #059
PLO D # 113, 114 <=> I-1-3 VDC #143, 144

I-1-3 VDC #96 <=> PLO I-2 #60 I-1-3 VDC #97 <=> PLO I-2 #61

T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG I-1-3 VDC #113 -124 <=> c Giang7070 t 1-202.41 n 1-202.52 T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG T15 TOA NHA VDC1 NGUYEN PHONG SAC PHUONG DICH VONG

VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG VDC LANG QUOC TE THANG LONG Q.CG

DGG 7070 #1-211.63, 1-211.62 <=> I-1-3 VDC #145, 146

II-2-5.3 MDH #019 <=> X-1-2 NTL NTL #206 KHOI KS LE DUC THO XA MY DINH H.TL II-2-5.3 MDH #017 <=> X-1-2 NTL #195 KHU M| WNH 2 X) M| WNH H.TL MYH RNC-VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #13.3.20 <=> II-2-6.2 TXN #54 TRL RNC-VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #13.3.13 <=> II-2-6.2 TXN #38 TRL RNC-VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #13.3.14 <=> II-2-6.2 TXN #39 TRL RNC-VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #13.3.15 <=> II-2-6.2 TXN #40 TRL RNC-VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 MDH #27 <=> X-1-2 VNF #15.4.37 MYH RNC-VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 MDH #28 <=> X-1-2 VNF #15.4.38 MYH RNC-VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 MDH #29 <=> X-1-2 VNF #15.4.39 MYH RNC-VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 MDH #30 <=> X-1-2 VNF #15.4.40 MYH II-2-6.2 LMC #65 <=> X-1-2 LMC NTL #43 SH 19 NGB 2 KHU TT CTY C6U 1 TH NG LONG X) CF NHUU I-2-5 ngc trc #90 <=> X-1-2 MTI NTL #154 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-2-5 ngc trc #91 <=> X-1-2 MTI NTL #155 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-2-5 ngc trc #92 <=> X-1-2 MTI NTL #156 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL kd E1 modem quang u thng vo BSC NTL II-2-5.2 CDN #42 <=> II-2-6.1&2 CDN NTL #249 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-1-2 NTL #046 <=> II-2-5.3 MDM M tr #12 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-1 NTL #234 <=> II-2-5.2 CDN #062 CDN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #086 <=> II-2-5.2 CDN #063 CDN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-1 TDH #44 <=> II-2-5.3 DMO #11 DMO TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-1 TDH #45 <=> II-2-5.3 DMO #21 DMO TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #103 <=> II-2-5.2 CDN #64 CDN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #104 <=> II-2-5.2 CDN #65 CDN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #110 <=> II-2-5.2 CDN #66 CDN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #095 <=> II-2-5.2 NHN #031 NHO TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #096 <=> II-2-5.2 NHN #032 NHO II-2-6.1 CPT #029 <=> X-1-2 CPT NTL #223 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-2-6.1 CPT #030 <=> X-1-2 CPT NTL #224 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-2-5 MTI TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL

001 ----- X-

TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TOA NHA CROW DUONG LE DUC THO H.TL TONG DAI NAM THANG LONG XA XUAN DINH H.TL TT NHIVT MI VIVT NGA %JNG PH+M V N ENG H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

II-2-6.1&2 NTL #251 <=> II-2-5.2 CDN #081 CDN II-2-6.1&2 NTL #252 <=> II-2-5.2 CDN #082 CDN I-2-5 ngc trc #101 <=> X-1-2 MTINTL #176 I-2-5 ngc trc #102 <=> X-1-2 MTINTL #177 VNP I-1-1 NTL #175 <=> II-2-5.3 MDH #25 MYH I-1-1 NTL #181 <=> II-2-5.3 MDH #26 MYH k sd E1 I-2-7.1 TDH #124 <=> I-2-7.1 TXB2 #32 TX2 I-2-7.1 TDH #125 <=> I-2-7.1 TXB2 #33 TX2 MTI X-1-2 NTL #165 <=> I-2-5 ngc trc #94 MTI X-1-2 NTL #166 <=> I-2-5 ngc trc #95 MYH II-2-5.3 MDH #021 <=> X-1-2 NTL #207 II-2-6.2 TXN #63 <=> II-2-6.1&2 TXN NTL #248 II-2-6.1 NPS #015 <=>X-1-2 NPS NTL #143 TMN I-2-5 TMN

020 ----- X1-2 VNF slot 13.3.59

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

I-2-5 TMN 021 ----- X1-2 VNF slot 13.3.60 I-2-5 TMN 022 ----- X1-2 VNF slot 13.3.61 I-2-5 TMN 023 ----- X1-2 VNF slot 13.3.62 I-2-5 TMN 016 ----- X1-2 VNF slot 14.4.14 I-2-5 TMN 017 ----- X1-2 VNF slot 14.4.46 I-2-5 TMN 018 ----- X1-2 VNF slot 14.4.47 I-2-5 TMN 019 ----- X1-2 VNF slot 14.4.63

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL

TMN

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL

II-2-5.3 NTY #017 <=> X-1-2 VNF #15.1.47 NTY II-2-5.3 NTY #018 <=> X-1-2 VNF #15.1.48 NTY II-2-5.3 NTY #019 <=> X-1-2 VNF #15.1.49 NTY II-2-5.3 NTY #020 <=> X-1-2 VNF #15.1.50 NTY I-2-5 M tr #04 <=> X-1-2 VNF #13.3.37 MDM I-2-5 M tr #05 <=> X-1-2 VNF #13.3.38 MDM I-2-5 M tr #06 <=> X-1-2 VNF #13.3.39 MDM I-2-5 M tr #07 <=> X-1-2 VNF #13.3.40 MDM I-2-7.1 TXB2 #047 <=> TX2X-1-2 VNF #15.4.45 I-2-7.1 TXB2 #048 <=> TX2X-1-2 VNF #15.4.46 I-2-7.1 TXB2 #049 <=> TX2X-1-2 VNF #15.4.47 I-2-7.1 TXB2 #050 <=> TX2X-1-2 VNF #15.4.48 X-1-2 NTL #102 <=> X-1-2 VNF #14.1.27 NTL II-2-6.2 XDN #026 <=> X-1-2 VNF #14.3.29 XDH II-2-5.2 CDN #75 <=> X-1-2 VNF #14.2.44 CDN II-2-5.2 CDN #76 <=> X-1-2 VNF #14.2.45 CDN II-2-5.2 CDN #77 <=> X-1-2 VNF #14.2.46 CDN II-2-5.2 CDN #78 <=> X-1-2 VNF #14.2.47 CDN II-2-5.2 CDN #71 <=> X-1-2 VNF #14.2.40 CDN II-2-5.2 CDN #72 <=> X-1-2 VNF #14.2.41 CDN

VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 CDN #73 <=> X-1-2 VNF #14.2.42 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 CDN #74 <=> X-1-2 VNF #14.2.43 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 CDN #79 <=> X-1-2 VNF #14.2.36 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 CDN #68 <=> X-1-2 VNF #14.2.37 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 CDN #69 <=> X-1-2 VNF #14.2.38 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 CDN #70 <=> X-1-2 VNF #14.2.39 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 LMC #056 <=> X-1-2 VNF #14.2.55 LMC VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 LMC #057 <=> X-1-2 VNF #14.2.56 LMC VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 LMC #058 <=> X-1-2 VNF #14.2.57 LMC VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 LMC #059 <=> X-1-2 VNF #14.2.58 LMC VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 ngc trc #119 MTI<=> X-1-2 VNF #14.3.50 VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 ngc trc #120 MTI<=> X-1-2 VNF #14.3.51 VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 ngc trc #121 MTI<=> X-1-2 VNF #14.3.52 VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 ngc trc #122 MTI<=> X-1-2 VNF #14.3.53 VNP1 XA MY DINH H.TL XCM 3 TH#N TH%NNG X) MT TRW H.TL I-2-5 M tr #13 <=> X-1-2 NTL #194 MDM 134 A22 TRUNG KINH YEN HOA 134 A22 TRUNG KINH YEN HOA I-2-7.1 NCH #070 <=> X-1-2 NCH NTL #135 19 N8 KHU DT TRUNG HOA PHUONG TRUNG HOA 54 NGO 58 TRAN BINH MAI DICH BTS 40/105 YEN HOA II-2-5.3 NTY #012 <=> I-1-1 NTY NTL #179 E17 TF 38 PH%JNG TRUNG HO' Q.CG I-2-7.1 NCH #087 <=> X-1-2 NCH NTL #193 L# 19 TT BI YTU TR6N DUY H%NG Q.CG II-2-5.2 VPS #095 <=> II-2-5.1&2 VPS NTL #241 L# B1D CTM TTCN NHA C6U GI=Y Q.CG LO 2A LANG QTTL DICH VONG CAU GIAY NTL LO 2A LANG QTTL DICH VONG CAU GIAY NTL LO 2A LANG QTTL DICH VONG CAU GIAY NTL LO 2A LANG QTTL DICH VONG CAU GIAY NTL LO 2A LANG QTTL DICH VONG CAU GIAY NTL II-3-5.2 VPS #84 <=> I-1-1 VPS NTL #180 NH' TT 3D KHU T D^CH VDNG PH%JNG D^CH VDNG Q.HK I-1-1 NTL #174 <=> II-2-5.3 NTL NTY #015 SI"U TH^ BIGC 222 TR6N DUY H%NG Q.CG II-2-5.2 YHA #62 <=> X-1-2 NTL #196 SO 10 NGO 381/55/4 NGUYEN KHANG Q.CG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL

T15 TOA NHA VDC DICH VONG NTL I-1-3 VDC #157 TO 163 <=> X-1-2 NTL #216 NTL TO 222 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG NTL VDC LANG QT THANG LONG Q.CG NTL VDC LANG QT THANG LONG Q.CG NTL VDC LANG QT THANG LONG Q.CG NTL VDC LANG QT THANG LONG Q.CG NTL VDC LANG QT THANG LONG Q.CG NTL VDC LANG QT THANG LONG Q.CG PHONG MAY T00\C2 SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LAN MDM MTI PHONG TD CUA BDHN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG MTI PHONG TRUYEN DAN BDHN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG L MTI PHONG TRUYEN DAN BDHN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG L MTI SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD MTI SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD MDM 1082 %JNG L*NG PH%JNG L*NG TH%NNG Q. II-2-4.2 TLE #55 <=> I-1-1 NTL #43 NTL 57 HUYNH THUC KHANG X-1-2 NTL #37 to 70 <=> I-1-3 VNF #20 NTLto 53 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57 HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG NTL 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD NTL 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD NTL I-1-3 VNF #085 <=> X-1-2 NTL #158 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD NTL 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD MDM MTI DDF TD BDHN TAI P.MAY TOO/VTN/HNI 97 NGUYEN CHI TH

MTI DDF/TD PHONG MAY TOO/C2/HNI 97 NGUYEN CHI THANH Q. MTI DDFTD BDHN P.MAY TOO/C2/HNI 97 NGUYEN CHI THANH DDFTD BDHN P.MAY TOO/C2/HNI 97 NGUYEN CHI THANH TMN DDFTD BDHN TAI P.MAY TOO/VTN/HNI 97 NGUYEN CHI THA TMN PHONG MAY T00 C2/VTN MDM PHONG MAY T00 C2/VTN MDM PHONG MAY T00/C2 PHUONG LANG HA Q.DDA PHONG MAY TOO/C2 PHUONG LANG HA Q.DDA PHONG MAY TOO/C2 PHUONG LANG HA Q.DDA PHONG TRUYEN DAN VTN C2 CDN PHONG TRUYEN DAN VTN C2 CDN II-2-4.2 TLE #054 <=> I-1-1 TLE NTL #185 SH 11 NG*CH 6 NGB 1194 %JNG L*NG Q. MTI SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.D Q.DD MTI SO 97 NGUYEN CHI THNAH PHUONG LANG HA Q.BD T00/C2/HN1 NHO T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA NTL T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA NTL T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA NTL ngc trc LANG #82-89 <=> MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG I-2-5 PHUONG HAI-1-3 VNF #211-218 MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA MTI TANG 3 TOA NHA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA TOO/C2 PHUONG LANG THUONG Q.DDA CGY TOO/C2 PHUONG LANG THUONG Q.DDA CGY 425/22/7 AN DUONG PHU THUONG TAY HO 425/22/7 AN DUONG PHU THUONG TAY HO L# 3 KHU 1 TT CTC C(NH S*T KT PH%JNG XU!N LA Q.TH TD THANH XUAN BAC 2 Q.TX I-2-7.2 TXB2 #031 <=> TX2X-1-1 TDH #143 TD THANH XUAN BAC 2 Q.TX I-2-7.2 TXB2 #039 <=> TX2X-1-1 TDH #144 X-1-1 TTI #7, 39, 44, 164 <=> X-1-2 VNF #7,8,9,10 RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL Microshelf TTI #148 to 155 <=> X-1-2 VNF #19 to 26 TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL TTI RNC MY DINH XA MY DINH H.TL X-1-1 TTI #232 to 235 <=> X-1-2 VNFTTI #15 to 18 TANG 1 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TTI TANG 1 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TTI TANG 1 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TTI TANG 1 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL I-2-7.3 TXN #66 to 69 <=> X-1-2 VNF #15.4.41 to 15.4.42, 15.4.61 VNP XA MY DINH H.TL TXN VNP XA MY DINH H.TL TXN

VNP XA MY DINH H.TL TXN VNP XA MY DINH H.TL TXN X-1-1 VNF #25 TO 27 <=> Microshelf TTI #206 TTI to 208 VNP XA MY DINH XA MY DINH H.TL TTI VNP XA MY DINH XA MY DINH H.TL TTI VNP XA MY DINH XA MY DINH H.TL VNP XAX MY DINH II-2-8.1 NHI #47 to 50 <=> X-1-1 VNFNHI #01 to 04 VNP XAX MY DINH NHI VNP XAX MY DINH NHI VNP XAX MY DINH NHI VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-8.1 HLT #46 <=> X-1-2 VNF #14.1.18 HLT VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-8.1 TPU #79 <=> X-1-2 VNF #14.3.32 TPU VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-8.1 TPU #80 <=> X-1-2 VNF #14.3.33 TPU VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-8.1 TPU #81 <=> X-1-2 VNF #14.3.34 TPU VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-8.1 TPU #84 <=> X-1-2 VNF #14.3.35 TPU II-2-8.1 YSO #1 to 4 <=> X-1-2 VNF #14.3.40 YSOto 14.3.43 VNP1 XA MY DINH H.TL YSO VNP1 XA MY DINH H.TL YSO VNP1 XA MY DINH H.TL YSO VNP1 XA MY DINH H.TL I-2-7.3 TXN #060 <=> X-1-2 VNF slot 15.1.40 CBU VNP1 XA MY DINH H.TL I-2-7.3 TXN #059 <=> X-1-2 VNF slot 15.1.39 CBU VNP1 XA MY DINH H.TL I-2-7.3 TXN #058 <=> X-1-2 VNF slot 15.1.38 CBU VNP1 XA MY DINH H.TL I-2-7.3 TXN #057 <=> X-1-2 VNF slot 15.1.37 CBU VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL I-2-7.3 CBU #53 <=> X-1-1 CBU TTI #052 B THANH TRW TH^ TR=N V N ISN H.TT BTS 16 NGO 773 NGUYEN KHOAI THANH LUONG II-2-8.1 TTI #175 <=> II-2-8.1 TPU #82 TPU QUOC LO 1A XA NGOC HOI H.TT II-2-8.2 TTI #13 <=> II-2-8.2 NHI #20 NHI QUOC LO 1A XA NGOC HOI H.TT II-2-8.2 TTI #34 <=> II-2-8.2 NHI #21 NHI TD THANH TRI H.TTT II-2-8.1 TTI #184 <=> II-2-8.1 TPU #55 <=> Thy Lnh TYL TD THANH TRI THI TRAN VAN DIEN X-1-1 TTI #60 <=> I-2-7.2 DTU DTU #047 TD THANH TRI THI TRAN VAN DIEN H.TT II-2-8.1 TTI #065 <=> II-2-8.1 HLT #044 HLT TD THANH TRI THI TRAN VAN DIEN H.TT II-2-8.1 TTI #066 <=> II-2-8.1 HLT #045 HLT TD THANH TRI THI TRAN VAN DIEN H.TT II-2-8.2 TTI #119 <=> II-2-8.1 NHI #042 NHI PHONG TRUYEN DAN 97 NGUYEN CHI THANH Q.DDA TTI MTI PHONG MAY T00/C2 SO 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LAN C2 DKM C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI C2 VTN 97 NCT LANG HA TTI DDF 97 NCT LANG HA TTI DDF 97 NCT LANG HA TTI DDF 97 NCT LANG HA TTI DDF 97 NCT LANG HA TTI DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL

DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL DDF 97 NCT LANG HA NTL PHONG TRUYEN DAN BDHN C2 NGUYEN CHI THANH TTI T3 57A HUYNH THUC KHANG VNP T3 57A HUYNH THUC KHANG X-1-1 TTI #182 to 184 <=> I-1-3 VNF #207 TTI to 209 T3 57A HUYNH THUC KHANG TTI T3 57A HUYNH THUC KHANG TTI T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA T3 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA Microshelf TTI #196 <=> CMO TTI #13-39 98 MINH KHAI PH%JNG MINH KHAI Q.HBT MICROSHELF TTI #184 <=> TTI Mai hc (HW)#13-31 SH 2 TH*I PHI"N PH%JNG PHH HUU Q.HBT Microshelf TTI #189 <=> Ng TTI Th Nhm SO 10 HOA MA PHUONG NGO THI NHAM Q.HBT BTS OCT1 DN1 LINH DAM HOANG LIET Microshelf TTI #143TTI <=> X-1-1 TTI #105 II-2-8.1 HLT #42 <=> X-1-1 HLT TTI #053 KM8+500 %JNG GI(I PHCNG Q.HM SO 3 NGO 171 NAM DU PHUONG LINH NAM Q.HM II-2-8.1 TPU #044 <=> TTIII-2-8.1 TTI #125 TTI DKM #37 SO 15 NGO 282 KIM GIANG Q.TX X-1-1 TTI #87 <=> I-2-7.3 TTI DKM #38 SO 15 NGO 282 KIM GIANG Q.TX X-1-1 TTI #98 <=> I-2-7.3 TD THUONG DINH PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXI-2-7.3 TDH #168 <=> I-2-7.3 CBU #002 CBU TD THUONG DINH PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXI-2-7.3 TDH #171<=> I-2-7.3 TXN #64 TXN TD THUONG DINH PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXI-2-7.3 TDH #172<=> I-2-7.3 TXN #65 TXN SO 5 NGO SINCO DUONG PHAM HUNG XA MY DINH H.TL II-2-4.1NKH <->X-1-2VNF NKH slot 15.1.24 SO 5 NGO SINCO PHAM HUNG XA MY DINH II-2-4.1 NKH #048 <=> X-1-2 VNF slot 15.1.23 NKH TRUNG TAM DICH VU VIEN THONG KV1 CTY DICH VU VIEN II-2-1 GVM #085 <=> X-1 2 VNF slot 14.2.26 DCA VPC to 13.3.48 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL II-2-1 VPC #053 to 56 <=> X-1-2 VNF #13.3.45 VPC VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VPC VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VPC VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL II-2-4.1 TKE #026 to 29 <=> X-1-2 VNF #14.4.31 TKE to 14.4.34 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TKE VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TKE VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TKE VNP MY DINH XA MY DINH H.TL II-2-4.1 TKE #44to 47 <=> X-1-2 VNF #13.3.33 TKE to 13.3.36 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TKE VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TKE VNP MY DINH XA MY DINH H.TL TKE SO 5 NGO SINCO PHAM HUNG YEN PHU HW 54 SO 5 NGO SINCO PHAM HUNG YEN PHU HW 55

SO 5 NGO SINCO PHAM HUNG

YEN PHU HW YEN PHU VT YEN PHU VT YEN PHU VT

56 54 55 56

VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL

VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL 21 NGO 107 VINH PHUC 260 DOI CAN LIEU GIAI 260 DOI CAN LIEU GIAI 15 LO C VP CHINH PHU LIEU GIAI 15 LO C VP CHINH PHU LIEU GIAI 57A HUYNH THUC KHANG 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.BD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD

II-2-1 VPC #41 to 44 <=> X-1-2 VNF #14.4.59 VPC to 14.4.62 VPC VPC VPC II-2-4.1 DCN #044 <=> X-1-2 VNF #14.1.12 DCB II-2-4.1 DCN #043 <=> X-1-2 VNF #14.1.11 DCB II-1-1 OIK #025 <=>OIK X-1-2 VNF #14.1.29 II-2-4.1 HHT #029 <=> X-1-2 VNF #15.1.17 HHT II-2-4.1 HHT #043 <=> X-1-2 VNF #15.1.10 HHT II-2-4.1 HHT #044 <=> X-1-2 VNF #15.1.11 HHT II-2-4.1 HHT #045 <=> X-1-2 VNF #15.1.12 HHT II-2-4.1 HHT #028 <=> X-1-2 VNF #14.1.15 HHT II-2-4.2 DCN #045 <=> X-1-2 VNF #14.1.13 DCB VNF bo hy do ch nh k cho lp DCA II-2-1 GVM #029 <=> X-1-2 VNF #14.2.24 II-2-4.2 TLE #27 <=> X-1-2 VNF #14.2.22 TLE II-2-1 GVM #028 <=> X-1-2 VNF #14.2.23 DCA II-2-1 VPC #49 to 52 <=> X-1-2 VNF #14.2.32 VPC to 14.2.35 VPC VPC VPC II-2-4.1 NKH #42 <=> X-1-2 VNF #14.2.18 NKH II-2-4.1 NKH #74 <=> X-1-2 VNF #14.2.19 NKH II-2-4.1 NKH #76<=> X-1-2 VNF #14.2.20 NKH II-2-4.1 NKH #79<=> X-1-2 VNF #14.2.21 NKH NKH to 14.2.17 II-2-4.1 NKH #85 to 88 <=> X-1-2 VNF #14.2.14 NKH NKH NKH

HNM II-2-8.2 HNM #31 <=> X-1-2 VNF #14.1.33 VNF bo hy

OIK OIK I-1-1 VTN #220 <=> II-2-4.2 HHT #021 VTN II-2-4.2 DCN #036 <=> I-1-3 VNF #056 DCB II-2-4.2 DCN #015 <=> I-1-3 VNF #057 DCB II-2-4.2 DCN #035 <=> I-1-1VTN #156 DCB II-2-4.2 DCN #021 <=> I-1-1VTN #28 DCB II-2-1 TLE #052 <=> I-1-3 VNF #196 TLE II-2-4 NKH 46,47 ---> NKH I-1-3 VNF205, 206 NKH II-2-1 OIK <=> I-1-3 VNF OIK #192 II-2-4.2DCN#48<->I-3-1VNF#210 DCB II-2-4.1 NKH #51 <=> NKH I-1-3 VNF#243 II-2-1 GVM #94 <=>DCA I-1-3 VNF #237 II-2-8.2 HNM #34 <=> HNM I-1-3 VNF #242

II-2-1 GVM #95 <=>DCA I-1-3 VNF #244 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD TKE 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD TKE II-2-4.2 DCN#40 <=> DCB I-1-3 VNF #259 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-4.2 TLE #037 <=> TLE I-1-3 VNF #258 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-1-1 OIK #006 <=> OIK I-1-3 VNF #265 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-1 OIK #060 <=> OIK I-1-3 VNF #284 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-1 GVM #096 <=> DCA I-1-3 VNF #330 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-4.2 DCN #054 <=> I-1-3 VNF #327 DCB 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-4.2 DCN #055 <=> I-1-3 VNF #328 DCB II-2-4.2 HHT #62 <=> HHT I-1-3 VNF #346 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-4.2 TLE #056, 057 <=> I-1-3 VNF #349, TLE 351 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD 57A HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. OIK 97 NCT P. LANG HA I-1-1 VTN #159<=>HHT II-2-4.2 HHT #016 97 NCT P.LANG HA I-1-1 VTN #194<=>HHT II-2-4.2 HHT #019 97 NCT P.LANG HA I-1-1 VTN #191<=>HHT II-2-4.2 HHT #020 97 NCT P.LANG HA I-1-1 VTN #157<=> II-2-1 GVM #048 97 NCT P.LANG HA I-1-1 VTN #027<=>DCB II-2-4.2 DCN #016 BTS 97 NGUYEN CHI THANH I-1-1 VTN #213<=> TLE II-2-4.2 TLE #02 BTS 97 NGUYEN CHI THANH I-1-1 VTN #218<=> TLE II-2-4.2 TLE #20 PHONG MAY T00/C2 NKH PHONG MAY T00/C2/HN1 PHONG MAY T00/C2/HN1 HCA PHONG MAY T00/GPC/C2 VPC T00/C2/HN1 TS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #193 <=> II-2-4.2 NKH #065 VTN
VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #086 <=> II-2-1 VPC #046 VPC VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #090 <=> II-2-1 VPC #047 VPC VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #122 <=>TLE II-2-4.2 TLE #23 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #123 <=>TLE II-2-4.2 TLE #24 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #91<=> II-1-1 OIK OIK #07 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #92<=> II-1-1 OIK OIK #08 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #125 <=> II-2-4.2 NKH #084 NKH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #126 <=> II-2-4.2 NKH #080 NKH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #095 <=>OIK II-1-1 OIK #09 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #203 <=>OIK II-2-1 OIK #53 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD HHT I-1-3 VNF #345 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-4.2 HHT #61 <=> II-2-1 GVO #29 <=>GVO I-1-3 VNF #283 VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. II-2-1 VPC #025 <=>VPC I-1-3 VNF #299 VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD I-1-1 VTN #008 <=> II-2-4.2 DCN #049 DCB VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD I-1-1 VTN #009 <=> II-2-4.2 DCN #050 DCB VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD I-1-1 VTN #056 <=> II-2-4.2 DCN #037 DCB PHUC TAN 39 BTS VNP325 1 NGO 305 TO 23 PHUC TAN PHUC TAN 39 II-2-1 NTH #036 <=> I-1-3 VNF #204 57A HUYNH THC KHANG TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-2-5.2 VPS #026 <=> I-1-1 NTL #184 VPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-2-5.2 VPS #082 <=> I-1-1 NTL #185 VPS BSC NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-3 VDC #129, 130 <=> X-1-2 NTL #188 VDC to 189 BSC-110 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL VDC BSC-110 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL I-1-3 H.TT VDC #125 to 128 <=> X-1-2 NTL #184 VDC to 187 BSC-116 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU

VDC BSC-116 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TT VDC BSC-116 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TT VDC BSC-116 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TT I-1-3 VDC #134 <=> TTI X-1-1 TTI #61 BSC-129 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE VPS BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE I-1-1 NTL #170 <=> II-2-5.2 MDH #019 MDH BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE I-1-1 NTL #038 <=> II-2-5.2 MDH #020 MDH BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE I-1-1 NTL #210, 205 <=> II-2-5.2 VPS #12 ,40 VPS BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE I-1-1 NTL #208<=> TYN II-2-5.3 TYN #011 BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE I-1-1 NTL #209<=> TYN II-2-5.3 TYN #039 II-2-5.3 YHA #63 <=> YHA X-1-2 NTL #205 HOST NAM THANG LONG H.TL HOST NAM THANG LONG H.TL II-2-6.1&2 NTL #247 <=> II-2-6.1 LLQ #57 LLQ I-1-1 NTL #062 <=> YHA II-2-5.3 YHA #064 HOST NAM THANG LONG H.TL HOST NAM THANG LONG XA XUAN DINH H.TL HOST NAM THANG LONG XA XUAN DINH H.TL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL cha TH II-2-5.2 VPS #094 <=> VPS II-2-5.1&2 NTL #235 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL I-2-7.1 NCH #83 <=> NCH X-1-2 NTL #181 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL I-2-7.1 NCH #085 <=> NCH X-1-2 NTL #183 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL II-2-5.3 NTY #16 <=> NTY X-1-2 NTL #180 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL I-1-1 NTL #173 <=> NTY II-2-5.3 NTY #014 T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL X-1-2 CGY #80 to 88; 130 to 145; 221 to 258 <=> X-1-2 VNF 15.3.1 to 15.3.63 CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL

CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL CGY T TSSH1B/HN1-VNP1 X) M| WNH H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE II-2-6.2 XDH #024 <=> I-1-1 NTL #256 XDH TD NAM THANG LONG XA CO NHUE X-1-2 NTL #106 <=> II-2-6.1 NPS #021 NPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE X-1-2 NTL #107 <=> II-2-6.1 NPS #022 NPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE X-1-2 NTL #118 <=> II-2-6.2 NPS #48 (CV814/GNV KTNV) NPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #168 <=> II-2-6.1 NPS #031 NPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #169 <=> II-2-6.1 NPS #034 NPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #71<=> II-2-6.1 NPS #44 NPS II-2-5.3 YHA #56 <=> YHA I-1-1 NTL #230 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-2-6.2 DXD #14 <=> KXD II-2-6.1&2 NTL #252 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #079 <=> II-2-6.1 LLQ #55 LLQ TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #087 <=> II-2-6.1 VPS #042 VPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #088 <=> II-2-6.1 VPS #060 VPS TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-3 VNF #232 <=> II-2-6.1 NDO #68 NTN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-3 VNF #233 <=> II-2-6.1 NDO #71 NTN II-2-5.3 YHA #037 <=> YHA I-1-1 NTL #172 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #171 <=> II-2-5.3 TYN #059 TYN TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-1 NTL #147 <=>TYN II-2-5.3 TYN #060 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-2-6.1&2 NTL #250 <=> II-2-6.1 DXD #015 KXD TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL II-2-6.1&2 NTL #250 <=> II-2-6.1 DXD #015 KXD TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-1 NTL #144 <=>NTY II-2-5.3 NTY #021 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-1 NTL #163 <=>NTY II-2-5.3 NTY #013 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL cha TH TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #208, 209 <=> II-2-5.3 NTY NTY #10, 11 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL NTY TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL

II-2-5.3 TYN #030 <=> TYN I-1-1 NTL #171 TD NAM THANG LONG XA XUAN DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TLII-2-6.2 DXD #16 to 19 <=>X-1-2 VNF #14.4.1 , 14.4.5 to 14.4.7 KXD VNP MY DINH XA MY DINH H.TL KXD VNP MY DINH XA MY DINH H.TL KXD VNP MY DINH XA MY DINH H.TL KXD VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL SD FE VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #043 <=> X-1-2 VNF #15.4.21 TYN VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #061 <=> X-1-2 VNF #15.4.22 TYN VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #062 <=> X-1-2 VNF #15.4.23 TYN VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #063 <=> X-1-2 VNF #15.4.24 TYN VNP XA MY DINH H.TL II-2-5.3 MDI #29 to 32 <=> X-1-2 VNF #15.4.25 MYH to 15.4.28 VNP XA MY DINH H.TL MYH VNP XA MY DINH H.TL MYH VNP XA MY DINH H.TL MYH VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 NTL #113 <=> X-1-2 VNF #14.1.28 NTL VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 VPS #089 <=> X-1-2 VNF #14.3.5 VPS VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 NPS #46 <=> X-1-2 VNF #14.3.28 NPS VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #60 <=> X-1-2 VNF #14.1.1 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #62 <=> X-1-2 VNF #14.1.2 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #63 <=> X-1-2 VNF #14.1.3 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #65 <=> X-1-2 VNF #14.1.4 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #67 <=> X-1-2 VNF #14.1.19 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #68 <=> X-1-2 VNF #14.1.20 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #69 <=> X-1-2 VNF #14.1.21 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 CGY #70 <=> X-1-2 VNF #14.1.22 CGY VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 NPS #45 <=> X-1-2 VNF #14.3.27 NPS VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 mai dch #22 to 25 <=> X-1-2 VNF #14.1.8, 14.2.48 to 14.2.50 MDH VNP1 XA MY DINH H.TL MDH VNP1 XA MY DINH H.TL MDH VNP1 XA MY DINH H.TL MDH VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #48 to 51 <=> X-1-2 VNF #14.4.35 TYN to 14.4.38 VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 YHA #52 to 55 <=> X-1-2 VNF #14.3.14to YHA 14.3.17 VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #52 to 55<=> X-1-2 VNF #14.2.59 TYN to 14.2.62 VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 YHA #44 to 47 <=> X-1-2 VNF #14.3.6 YHA to 14.3.9 VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 TYN #44 to 47 <=> X-1-2 VNF #14.2.51to TYN 14.2.54 VNP1 XA MY DINH H.TL TYN

VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL TYN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.2 VPS #085 to 88 <=> X-1-2 VNF #14.3.1 VPS to 14.3.4 VNP1 XA MY DINH H.TL VPS VNP1 XA MY DINH H.TL VPS VNP1 XA MY DINH H.TL VPS VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 YHA #48 to 51 <=> X-1-2 VNF #14.3.10 YHA to 14.3.13 VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL YHA VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-5.3 NHO #34 to 37 <=> X-1-2 VNF #14.3.18 NHO to 14.3.21 VNP1 XA MY DINH H.TL NHO VNP1 XA MY DINH H.TL NHO VNP1 XA MY DINH H.TL NHO VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 TXN #33 <=> X-1-2 VNF #14.4.48 TXN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 TXN #17 <=> X-1-2 VNF #14.4.49 TXN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 TXN #28 <=> X-1-2 VNF #14.4.50 TXN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 TXN #43 <=> X-1-2 VNF #14.4.51 TXN TXN to 14.4.52 VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 TXN #56 to 59 <=> X-1-2 VNF #14.4.49 TXN VNP1 XA MY DINH H.TL TXN VNP1 XA MY DINH H.TL TXN VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 NDO #065 <=> NTNX-1-2 VNF #14.3.30 VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 NPS #044 <=> X-1-2 VNF #15.1.36 NPS VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL HOST THANH TRI XA TU HIEP H.TT X-1-1 TTI #130 <=> I-1-3 VDC #78 VDC HOST THANH TRI XA TU HIEP H.TT X-1-1 TTI #131 <=> I-1-3 VDC #79 VDC HOST THANH TRI XA TU HIEP H.TT X-1-1 TTI #132 <=> I-1-3 VDC #80 VDC HOST THANH TRI XA TU HIEP H.TT X-1-1 TTI #133 <=> I-1-3 VDC #81 VDC TTI 08 T THANH TRW TH^ TR=N V N ISN H.TT I-1-3 VDC #133, 131 <=> X-1-1 TTI #09, TTI T THANH TRW TH^ TR=N V N ISN H.TT I-1-3 VDC #147 to 150 <=> X-1-1 TTI #25 VDC to 27, 51 TD THANH TRI H.TT VDC TD THANH TRI H.TT VDC TD THANH TRI H.TT VDC TD THANH TRI H.TT 14 NGO 141 NGUYEN KHANG YEN HOA X-1-2 NTL #076 <=> II-2-5.3 TYN #41 NTL X-1-1 CGY #17 <=> I-1-3 TDH VNF #301 335 C6U GI=Y Q.CG BTS TAI LO 8/10A DT TRUNG YEN TRUNG HOA II-2-5.3 TYN #40 <=> I-1-1 NTL #38 TYN II-2-5.2 mai dch 27-->II-2-6.1&2 NTL 239 SO 23 NGO 3 DONG XA PHUONG MAI DICH Q.CG MDH II-2-5.2 VPS 92--> II-2-6.1&2 NTL 238 TO 51 NGO 175 XUAN THUY Q.CG NTL X-1-1 CGY #100 <=> CGY I-1-3 VNF #221 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA II-2-6.1 NDO #079 <-> NTN I-1-3 VNF #225 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA I-1-3 VNF #277 <=> LLQ II-2-6.1 BAN #066 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-6.1NDO #60 <=> NTN I-1-3 VNF #261 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 CGY #127 <=> CGY i-1-3 VNF #256 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.1 NCH #88 <=> NCH I-1-3 VNF #334 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-6.1 NDO #081 <=> NTN I-1-3 VNF #360 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD BTS 97 NCT LANG HA II-2-5.3 YHA #34 <=> X-1-2 NTL 072 YHA BTS 97 NCT LANG HA II-2-6.1 NDO #026 <=> NTNI-1-1 VTN #161 BTS 97 NCT LANG HA II-2-6.1 NDO #063 <=> NTNI-1-1 VTN #232 BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 CGY #183 <=> I-1-1 VTN #199 CGY BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 CGY #184 <=> I-1-1 VTN #200 CGY DEN PHONG MAY VTN/HNI 97 NCT LANG HA Q.DD CGY

PHONG GHEP LUONG TOO2/C2 12 NG CGY PHONG GHEP LUONG TOO2/C2 12 NG CGY T00/VTN/HNI 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.D NTN TONG DAI TOLL VTN CGY TONG DAI TOLL VTN CGY VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VPS VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 VTN #390 <=> X-1-1 CGY #447 VTN VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 VTN #391 <=> X-1-1 CGY #448 VTN 466 THUY KHUE HOST THUONG DINH Q.TX HOST THUONG DINH Q.TX NHA TIN HOC SO TT &TT HOANG DAO I-2-7.1 THUY NCH Q.CG #64 to 67 <=> X-1-2 VNF #13.3.8 NCH to 13.3.11 NHA TIN HOC SO TT &TT HOANG DAO THUY Q.CG NCH NHA TIN HOC SO TT &TT HOANG DAO THUY Q.CG NCH NHA TIN HOC SO TT &TT HOANG DAO THUY Q.CG NCH
T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL T4 VNP1 MY DINH XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #003 <=> DGG (HW) #2-63(3-39) X-1-2 VNF #004 <=> DGG (HW) #2-62(3-38)

DGG 7070 #1-211.61<=> MYH 7070 1-304.1TP61 HTK VTN X-1-2 VNF #14.1.58 <=> I-2-3 TTU #52 TTU

VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH VNP XA MY DINH VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL

VNF (Cty1) 304.1 - TP9 to TP12 <=> I-2-3 PMI #1 to 4 PMI PMI PMI PMI X-1-2 VNF #13.3.30 <=> I-2-3 TTU #016 VNP X-1-2 VNF #13.3.31 <=> I-2-3 TTU #017 VNP X-1-2 VNF #13.3.32 <=> I-2-3 TTU #018 VNP X-1-2 VNF #13.3.29 <=> I-2-3 TTU #08 VNP X-1-3 VNF #13.3.21 to 13.3.24 <=> I-2-2 DTD #82 to 85 DTD DTD DTD

VNF (Cty1) 304.1 - TP17 to 20 <=> I-2-3 HBM #1 to 4 HBM HBM HBM HBM X-1-2 VNF #15.4.29 to 15.4.32 <=> II-2-1 NTH NTH #44 to 47 NTH NTH NTH X-1-2 VNF #13.3.4 to 13.3.7 <=> I-2-2 OCD #64 to 67 OCD OCD OCD OCD

VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H,TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL

X-1-2 VNF #15.4.49 To 15.4.52 <=> I-2-3 TTU TTU #12 to 15 TTU TTU TTU X-1-2 VNF #15.4.57 To 15.4.60 <=> II-2-8.1 KTN #85 to 88 VCG VCG VCG VCG

X-1-2 VNF #14.4.2 HBM <=> I-2-3 HBM #46 X-1-2 VNF #14.1.17 <=> I-2-3 HBM #45 HBM X-1-2 VNF #14.1.33 <=> II-2-8,1 HCB #21 HCB X-1-2 VNF #14.1.59 <=> II-2-8.1 KTN #76 VCG X-1-2 VNF #14.1.31OIK <=> II-1-1 OIK #34 X-1-2 VNF #14.2.9 <=> PMI I-2-3 PMI #57 X-1-2 VNF #14.1.57 <=> I-2-2 NDG #33 TSN X-1-2 VNF #14.2.31 <=> II-2-1 TPG #37 TPG X-1-2 VNF #14.2.5 to 8 <=> I-2-3 PMIPMI #53 to 56 PMI PMI PMI X-1-2 VNF #14.1.60 to 63 <=> II-2-8.1 KTN #64 to 67 VCG VCG VCG VCG X-1-2 VNF #14.2.1 to 4 <=> II-2-8.1 KTN #68 to71 VCG VCG VCG VCG X-1-2 VNF #14.1.41 to 44 <=> I-2-2 DTD #64 to 67 DTD DTD DTD DTD X-1-2 VNF #14.1.53 to 56 <=> II-2-8.2 HNM #21, 26 to 28 HNM HNM HNM HNM X-1-2 VNF #14.1.49 to 52 <=> I-2-2 DTD #72 to 75 DTD DTD DTD DTD X-1-2 VNF #14.3.57 to 14.3.60 <=> I-2-2 DTD #78 to 81 DTD DTD DTD X-1-2 VNF #14.2.30 <=> II-2-1 TPG #34 TPG HY THEO cv 936GNV/KTNV

X-1-2 VNF #14.2.10 to 14..2.13 <=> II-2-4,1 LTH #43 to 46 LGG LGG LGG LGG

VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.2.63 <=> II-2-8.2 KTN #75 VCG VNP1 XA MY DINH H.TL I-2-2 DTD #087 <=> X-1-2 VNF slot 14.4.8 VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.4.53 to 15.4.56 <=>II-2-8.1VCG KTN #81 to 84 VNP XA MY DINH H.TL VCG VNP XA MY DINH H.TL VCG VNP XA MY DINH H.TL VCG DCA 63 TF 57 L'NG +I Y"N Q.B II-2-1 GVM #91 <=> I-1-3 VNF #322 BTS 116 SON TAY P.KIM MA I-1-1 VTN #225 <=> II-1-1 OIK #01 VTN F-520 G6B TH'NH C#NG P.TH'NH C#NG Q.B II-1-2 HTK #21 <=>VNP I-1-3 VNF #326 HOST GIAP BAT II-2-8.1 KTN #28 <=> Microshelf TTI #244 VCG HOST GIAP BAT II-2-8.1 KTN #43 <=> Microshelf TTI #245 VCG NGO 12 DAO TAN PHUONG CONG VI Q.BD II-2-4.2 TLE #40 <=> I-1-3 VNF #291 TLE SH 1 NGB 24 'O T=N Q.B II-2-4.2 TLE #041 <=> I-1-3 VNF #292 TLE SO 1 BAC SON Q.BD I-1-3 VNF #068 <=> II-2-1 OIK #019 HTK TRUONG TT 10/10 C4 GIANG VO PHUONG GIANG VO Q.BD II-2-1 GVO #027 <=> I-1-3 VNF #278 GVO VIVN KHXHVN SH 1 LIUU GIAI Q.B II-2-4.2 DCN #052 <=> I-1-3 VNF #036 DCB BTS LO 8/10A TRUNG YENBTS LO 8/10A TRUNG YEN CUC BDTU TO 9 PHUONG QUAN HOA Q.CG X-1-1 CGY #242 <=> I-1-3 VNF #263 CGY HOST NAM THANG LONG P.DICH VONG T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH T15 TOA NHA VDC DICH VONG TDH VDC LANG QT THANG LONG Q.CG I-1-3 VDC #151, 152 <=> I-1-3 VNF #353, HTK 354 VDC LANG QT THANG LONG Q.CG HTK II-2-8.1 HNM #036 <=> HNM I-1-3 VNF #335 187 GIANG VO Q.DD 20/7 HE GI*M PH%JNG QUHC TV GI*M Q. II-2-1 TPG #044 <=> I-1-3 VNF #337 TPG 22 TF 1 PH%JNG L*NG H+ Q. II-1-2 HTK #20 <=>HTK I-1-3 VNF #321 403 B5 THANH CONG PHUONG THANH CONG Q.DD II-2-4.1 HCA #95 <=> I-1-3 VNF #315 HTK 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANGI-1-3 HA Q.DD VNF #230, 231 <=> I-2-3 TTUVNP #10, 11 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA TDH 57A HUYNH THUC KHANG LANG HA TDH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA II-2-1TLE #51 <=> I-1-3 TLE VNF #195 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA II-2-8.2KTN #077<=> I-1-3VNF#197 VCG 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-3 HBM #005 <=> I-1-3 VNF #236 HBM 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 KDH #47 <=> I-1-3 VNF #245 KDH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-1 VTN #226 <=> I-2-2 DTD #42 DTD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #82 <=> I-2-2 DTD DTD #59 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #79 <=> II-2-1 NTH NTH #40 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #65 <=> VCG ii-2-8.2 KTN #47 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-3.2 RKL#003 <=> I-1-3 VNF #262 KLN 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-1 TPG #032 <=> I-1-3 VNF #100 TPG

57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-8.2 HNM #035 HNM <=> I-1-3 VNF #260 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 CMC #058 <=> I-1-3 VNF #255 CMC 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-3 KLR #050 <=> I-1-3 VNF #285 KLN 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 CMC #050 <=> I-1-3 VNF #336 CMC 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.1 TTH #001 <=> I-1-3 VNF #347 TIH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #272, 273 <=> I-2-2 DTD #27, 28 DTD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD DTD 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DDA I-2-7.4CMC#032<->I-1-3VNF#198 CMC 57A HUYNH THUC KHANG PHUWNG LANG HA Q.DD I-2-2 NDG #025 <=> I-1-3 VNF #081 TSN 57A HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. II-1-1 OIK #013 <=>OIK I-1-3 VNF #070 57A HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. X-1-2 HDG #370 <=> X-1-2 TDH #101 HDG 9 NGACH 10/1 BICH CAU PHUONG QUOC TU GIAM Q.DD II-2-1 TPG #045 <=> I-1-3 VNF #338 TPG 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA I-1-1 VTN #158 ----- II-2-1 GVM #049 97 NGUYEN CHI THANH Q.DDA BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #227 <=> II-2-4.1 LTH #34 LGG BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #202, 204 <=> II-1-1 HTK #18, 19 HTK BTS 97 NCT LANG HA HTK BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #6, 24 <=> II-2-1 TPG #28, 29 TPG BTS 97 NCT LANG HA BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #196, 197 <=> II-1-2 HTK #16, 17 HTK BTS 97 NCT LANG HA HTK BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 NTL #14, 65 <=> II-2-4.1 LTH #32, 33 LGG BTS 97 NCT LANG HA LGG BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #228, 217 <=> I-2-3 TTU #48, 49 TTU BTS 97 NCT LANG HA TTU BTS NGO CHO KHAM THIEN X-1-1 VTN #230 <=> II-2-8.2 KTN #45 VTN C2 HCA C2 LHA MTI DDF TDAN VTHN P.MAY TOO/C2/HN1 97 NGUYEN CHI THANH MTI DDF TDAN VTHN P.MAY TOO/C2/HN1 97 NGUYEN CHI THANH MTI DDF TDAN VTHN P.MAY TOO/C2/HN1 97 NGUYEN CHI THANH DDF TRUYEN DAN P.MAY TOO/VTN/HN1 97 NGUYEN CHI THA TDH M5 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #348 <=> II-2-1 HTK #070 HTK P507 C3 TT TRUNG TY PH%JNG TRUNG TY Q. I-2-3 TTU #056 <=> I-1-3 VNF #318 TTU PHONG MAY C2 DTD PHONG MAY T00/C2 PHONG MAY T00/C2 HCA PHONG MAY T00/C2/HN1 HCA PHONG MAY T00/GPC/C2 HCA SH 2 L*NG H+ PH%JNG L*NG H+ Q. II-2-4.1 HCUA #061 <=> I-1-3 VNF #071 HCA SO 4 NGO 17 DANG TRAN CON Q.DD II-2-1 TPG #043 <=> I-1-3 VNF #075 TPG SO 41 NGO 46/58 HAO NAM PHUONG O CHO DUA Q.DDI-2-2 OCD #058 <=> I-1-3 VNF #340 OCD TANG 2 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD II-2-4.1 LTH #47 to LGG 50 <=> I-1-3 VNF 270, 274, 275, 276 TANG 2 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD LGG TANG 2 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD LGG TANG 2 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD LGG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #97, 98 <=> II-2-1 TPG #25, 31 TPG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD TPG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD Chua TH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD Chua TH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG I-1-3 VNF HA Q.DD #106, 107 <=> I-2-2 HCB #04, 05 HCB VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD HCB VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONGI-1-3 LANG VNF HA#110, Q.DD111 <=> II-2-8.2 HNM #23, 24 HNM VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD HNM VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG I-1-3 VNF HA Q.DD #104, 105 <=> I-2-2 NDGTSN #30, 31

VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD TSN VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #128 <=> II-2-1 TPG #35 TPG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #129 <=> II-2-1 TPG #36 TPG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #184 <=> II-2-1 TPG #41 TPG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #185 <=> II-2-1 TPG #42 TPG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG I-1-3 VNF HA Q.DD #250, 251 <=> I-2-2 OCD #69, OCD 68 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD OCD VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHWONGI-1-3 LANG VNF HA #102, Q.DD 103 <=> II-2-8.2 KTN #54, 57 VCG VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHWONG LANG HA Q.DD VCG VNP 57 HUYNH THUC KHANG Q.DD II-2-4 LHA A334 <=> I-1-3 VNF #320 LHA VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. I-2-3 KLR #047 <=> I-1-3 VNF #303 KLN VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. I-2-3 PMI #061 <=> PMI I-1-3 VNF #312 VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. II-2-8.1 KTN #094 <=> I-1-3 VNF #313 VCG VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. II-2-1 GVO #023 <=> I-1-3 VNF #324 GVO VTHN P.MAY TOO/C2/HN1 97 NGUYEN CHI THANH TDH VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG X-1-1 HA VTN Q.DD #26, 27 <=> I-2-2 DTD VTN #76, 77 VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD VTN TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT II-2-1 NTH #035 <=> I-1-3 VNF #200 NTH TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HMII-2-8.2 KTN #52, 53 <=> GBT #204.55, 204.56 VCG TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM VCG TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM I-2-3 PMI #48, 49 <=> GBT #405.37, 405.38 PMI TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM PMI TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM GBT #80 <=> I-2-3 PMI #47 XOM 6 DINH CONG Q.HM XOM 6 DINH CONG Q.HM I-2-7.2 BXT #040 <=> I-1-3 VNF #297 123 NGO 173 HOANG HOA THAM Q.TH II-2-1 GVM #92 <=> I-1-3 VNF #323 HTK C22 LO 19 KHU DTM DINH CONG Q.HM C22 LO 19 KHU DTM DINH CONG Q.HM NGO 125 THUY KHUE Q.TH II-2-1 TKE #031 <=> I-1-3 VNF #344 TKE SO 19 NGO 69 XUAN LA PHUONG XUAN LA Q.TH II-2-6.1 LLQ #061 <=> I-1-3 VNF #339 LLQ TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM thu hi theo CV 07/GNV-ktnv ngy 4/1/2011 TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM 288 KHUONG DINH Q.TX I-2-7.3 KGH #043 <=> I-1-3 VNF #329 KGH 45 KH%$NG WNH PH%JNG KH%$NG WNH Q.TX I-2-7.3 KGH #052 <=> I-2-3 VNF #013 KGH 68 NGUYEN TUAN PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXX-1-1TDH #175 <=> I-1-3 VNF #281 TDH BTS 23/11A NGUYEN QUY DUC THANH XUAN SH 4 NGB 166 NGUYTN TR)I Q.TX X-1-1 TDH #108 <=> I-1-3 VNF #308 TDH TKC 7070 VNP333 1-205.63 BA TRIEU VNP25 27 6 NGO 110 KIM HOA PHUONG LIET Microshelf TTI #147 <=> I-2-3 HBM #42 HBM BTS 97 NGUYEN CHI THANH Q HOA 49 DAI LA Q HOA 12-3 KO DUNG MINH KHAI 45 MAI DONG 54 QHOA MAI DONG 79 QHOA MAI DONG 80 QHOA MAI DONG 73 QHOA VNP GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM DAI LA 13-54 BD TAN HOI XA TAN HOI HUYEN DAN PHUONG I-2-7.3 TXN #056 <=> I-2-7.3 TDH #061 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH

TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH KHU CN HA BINH XA HA HOI HUYEN THUONG TIN DUONG TO HIEU PHUONG VAN MO Q.HD NHA MAY GACH PHU THINH SON TAY TD HA DONG PHUONG QUANG TRUNG Q.HD TD HA DONG PHUONG QUANG TRUNG Q.HD THON LABEN Q.HD TT VIEN THONG HOAI DUC THI TRAN TRAM TROI Q.HD UBND XA HOA BANG DAN PHUONG Q.HD XA SAI SON HOAI DUC Q.HD XA TAN PHU NGAI CAU Q.HA DONG BD SON LOC PHUONG XUAN KHANH THI XA SON TAY DAP PHUNG XA DONG THAP THON DONG KHO XA DONG TRUC HUYEN THACH THAT THON DONG LAO XA DONG LA TRAM VT TRUNG TAM QUOC OAI TRAM VT TRUNG TAM TROI HUYEN HOAI DUC TRAM VT TT XUAN MAI HUYEN CHUONG MY TRAM VT XA AN KHANH HUYEN HOAI DUC TRAM VT XA BINH YEN HUYEN THACH THAT TRAM VT XA SON DONG HUYEN SON TAY TRAM VT XA TAN HOI HUYEN DAN PHUONG TRAM VT XA THO AN TRAM VT XA TRUONG YEN HUYEN CHUONG MY TRAM VT XA VAN DIEM HUYEN PHU XUYEN UBND XA DONG TIEN HUYEN UNG HOA UBND XA TIEN PHONG HUYEN BA VI XA CO DONG HUYEN SON TAY CTY DT TB VTVN XA HA HOI H.THUONG TIN X-1-1 TDHnew #111 <=> X-1-2 HDG #008 BSC THUONG DINH Q.TX TD THUONG DINH PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXX-1-1 TDH #109 <=> X-1-2 HDG #373 X-1-1 TDHnew #065 <=> X-1-2 HDG #346 TD THUONG DINH PHUONG THUONG DINH Q.TX X-1-1 TDHnew #109 <=> X-1-2 HDG #006 TD THUONG DINH Q.TX NAM THANG LONG XA CO NHUE NAM THANG LONG XA CO NHUE II-2-1 NTH #034 <=> X-1-2 VNF Slot 14.2.28 VNP1 XA MY DINH H.TL TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM GBT #405.32 <=> II-2-1 NTH NTH #41 TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM GBT #405.31 <=> II-2-1 NTH NTH #42 VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #14.3.44 <=> II-2-8.2 VTY #29 VTY VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #14.3.45 <=> II-2-8.2 VTY #30 VTY VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #14.3.46 <=> II-2-8.2 VTY #31 VTY VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #14.3.47 <=> II-2-8.2 VTY #32 VTY TAN MAI 59 GBT 7070 VNP41 1-205.50 GBT 7070 VNP41 1-205.50 VNP XA MY DINH H.TL VNF (CTY1)#403.1.13 <=> I-2-7.2 BLD #049 DTU VNP XA MY DINH H.TL VNF (CTY1)#403.1.14 <=> I-2-7.2 BLD #050 DTU VNP XA MY DINH H.TL VNF (CTY1)#403.1.15 <=> I-2-7.2 BLD #051 DTU VNP XA MY DINH H.TL VNF (CTY1)#403.1.16 <=> I-2-7.2 BLD #052 DTU VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.34 <=> I-2-3 DKM #11 DKM

VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.37 <=> I-2-7.2 DCG #47 DCG VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.3.36 to 14.3.39 <=> II-2-8.2 VTY #25 to 28 VTY VNP1 XA MY DINH H.TL VTY VNP1 XA MY DINH H.TL VTY VNP1 XA MY DINH H.TL VTY VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.3.31 <=> I-2-7.2 BLD#48 DTU VNP1 XA MY DINH H.TL Thng VNF bo hy I-2-7.2 DCG #055 <=> I-1-3 VNF #267 BSC TTI THI TRAN VAN DIEN TD THANH TRI H.TT TD THANH TRI H.TT TD THANH TRI H.TT X-1-1 TTI #196 <=> I-2-7.2 DCG #53 DCG TD THANH TRI H.TT X-1-1 TTI #197 <=> I-2-7.2 DCG #54 DCG TD THANH TRI THI TRAN VAN DIEN H.TT II-2-8.1 TTI #133 <=> II-2-8.1 HLT #47 HLT 34A KIM HOA P.PHUONG LIEN Microshelf TTI #144TTI <=> I-2-3 HBM #43 34A KIM HOA P.PHUONG LIEN Microshelf TTI #145TTI <=> I-2-3 HBM #44 BTS 20 NGACH 67 PHUONG MAI Microshelf TTI #146PMI <=> I-2-3 PMI #52 BTS 89 NGO 41 DONG TAC P.KIM LIEN I-1-3 VNF #58 <=> I-2-3 PMI PMI #50 BTS NGO 41 DONG TAC P.KIM LIEN I-1-3 VNF #59 <=> I-2-3 PMI PMI #51 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #02 <=> DCG I-2-7.2 DCG #03 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #03 <=> DCG I-2-7.2 DCG #04 I-2-7.2 DCG #057 <=> I-1-3 VNF #309 VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. BTS TO 19 YEN SO II-2-8.1 TTI #048 <=> II-2-8.1 YSO #38 YSO TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM X-1-1 TTI #100 <=> I-2-7.2 BLD #63 DTU TD GIAP BAT PHUONG GIAP BAT Q.HM X-1-1 TTI #116 <=> I-2-7.2 BLD #62 DTU THON DA CUONG XA KIM SON Q.SON TAY QUANG MINH 15 X-1-2 VNF #48 to 55 <=> II-2-6.1 CPT CPT #21 to 28 RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL CPT RNC VNP1 M| WNH X) M| WNH H.TL X-1-2 NTL T NAM TH NG LONG X) CF NHUU H.TL

182 ----- II2-6.1 LLQ 056

T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL T4 VNP XA MY DINH H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL

I-1-1 NTL #236 <=>LLQ II-2-6.1 LLQ #17 I-1-1 NTL #237 <=>LLQ II-2-6.1 LLQ #21 I-1-3 VNF #234 <=> II-2-4.2 HHT #24 (quay u t NTL v HTK the HHT I-1-1 NTL #231 <=>HHT II-2-4.2 HHT #25 tho hy

TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL I-1-1 NTL #235 <=>HHT II-2-4.2 HHT #42 II-2-6.1 LLQ #059 <=> X-1-2 LLQ NTL #212 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TOA NHA VNP MY DINH XA MY DINH VNP MY DINH XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.4.24 <=> II-2-4.2 HHT #49 HHT VNP MY DINH XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.4.26 <=> II-2-4.2 HHT #50 HHT VNP MY DINH XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.4.27 <=> II-2-4.2 HHT #51 HHT VNP MY DINH XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.4.28 <=> II-2-4.2 HHT #52 HHT VNP XA MY DINH TRL VNP XA MY DINH TRL VNP XA MY DINH TRL VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #15.4.33 <=> II-2-4.2 HHT #26 HHT VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #15.4.34 <=> II-2-4.2 HHT #46 HHT VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #15.4.35 <=> II-2-4.2 HHT #47 HHT VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #15.4.36 <=> II-2-4.2 HHT #48 HHT VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #13.3.55 to 13.3.58 <=> II-2-6.1CPT CPT #15 to 17 VNP XA MY DINH CPT VNP XA MY DINH CPT VNP XA MY DINH CPT X-1-2 VNF #15.1.1 to 15.1.4 <=> II-2-6.2 LLQ #43 to 46 VNP XA MY DINH LLQ VNP XA MY DINH LLQ VNP XA MY DINH LLQ VNP XA MY DINH VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.61 <=> II-2-6.2 TXN #60 CDN VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.22 <=> II-2-6.2 TXN #61 CDN VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.52 <=> II-2-6.2 TXN #62 CDN VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.2 LLQ #47,49, 50, 51 <=> X-1-2 VNF # 13.3.12; 13.3.1; 13.3.2, 13.3.3 LLQ VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.32OIK <=> II-1-1 OIK #40 DCA VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.2.27 <=> II-2-1 GVM #86 VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.2.25 <=> II-2-1 GVM #47 DCA VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.3.26 <=> II-2-6.1 BAN #59 BUO VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.60 <=> II-2-1 TKE #34 TKE VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.21 <=> II-2-1 TKE #03 TKE VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.42 <=> II-2-1 TKE #21 TKE VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.63 <=> II-2-1 TKE #35 TKE VNP1 XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL II-2-6.1 BAN #038 <=> I-1-3 BUO VNF #224 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #219 <=> II-2-6.1 BAN #62 BUO 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #220 <=> II-2-6.1 BAN #63 BUO II-2-1 GVM #97 <=> I-1-3DCA VNF #331 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD PHONG MAY T00/GPC/C2 TKE TOO/VTN 97 NGUYEN CHI THANH P.LANG HA II-2-6.1 BAN #057 <=> I-1-3 BUO VNF #355 VNP 57 HUYNH THUC KHANG Q.DD II-2-1 TKE #049 <=> I-1-3 TKE VNF #304 VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. VNP 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD VNP 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD DCA VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 VTN #384 <=> II-2-1 GVM #23 DCA VTN 97 NGUYEN CHI THANH PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 VTN #385 <=> II-2-1 GVM #24

II-2-1 OIK #057 <=> c Giang OIK #1-202.28 TD DUC GIANG PHUONG DUC GIANG Q.LB X-1-2 HDG #344 <=> X-1-1 TDHnew #063 TD THUONG DINH PHUONG THUONG DINH Q.TX HDG HOST NAM THANG LONG XA XUAN DINH HUYEN T.L NCH HOST NAM THANG LONG XA XUAN DINH HUYEN T.L NCH I-2-7.1 TXB2 #058 <=> X-1-2 TX2 NTL #225 TD NAM THANG LONG H.TL I-2-7.1 TXB2 #055 <=> I-1-3 VNF #279 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #93 <=>NCH I-2-7.1 NCH #54 TD NAM THANG LONG XA CO NHUE H.TL X-1-2 NTL #94 <=>NCH I-2-7.1 NCH #55 DKM #41 to 44 VNP MY DINH XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #13.3.49 to 13.3.52 <=> I-2-7.3DKM DKM VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DKM VNP MY DINH XA MY DINH H.TL DKM VNP MY DINH XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #13.3.41TIH <=> I-2-7.4 TTH #34 VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #13.3.42TIH <=> I-2-7.4 TTH #35 VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #13.3.53TIH <=> I-2-7.4 TTH #36 VNP XA MY DINH X-1-2 VNF #13.3.54TIH <=> I-2-7.4 TTH #37 VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.51 to 15.1.55 <=> I-2-7.4KDH KDH #40 to 43 VNP XA MY DINH H.TL KDH VNP XA MY DINH H.TL KDH VNP XA MY DINH H.TL KDH VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.1.56 to 15.1.59 <=> I-2-7.4 KGH #45 to48 KGH VNP XA MY DINH H.TL KGH VNP XA MY DINH H.TL KGH VNP XA MY DINH H.TL KGH VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.4.17 to 15.4.20 <=> X-1-1 TDHnew TDH #53 to 56 VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.4.9 to 15.4.12 <=> X-1-1 TDHnew TDH #45 to 48 VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.4.13 to 15.4.16 <=> X-1-1 TDHnew TDH #49 to 52 VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #15.4.5 to 15.4.8 <=> X-1-1 TDHnew TDH #41 to 44 VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL TDH VNP XA MY DINH H.TL VNP1 XA MY DINH H.TL VNF bo hy 10/3/2010 VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.35 <=> I-2-7.2 TXB2 #42 TX2 VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.26 <=> I-2-7.2 BXT #20 VNP VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.23 <=> X-1-1 TDH #78 TDH VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.36 <=> I-2-7.1 TXB2 #43 TX2 VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.38 <=> I-2-7.1 TXN #52 TXN VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.39 <=> I-2-7.4 BMI #035 BMI VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.3.48 <=> X-1-1 TDHnew#30 TDH VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.7 NCH <=> I-2-7.1 NCH #41 VNP1 XA MY DINH H.TL

VNP1 XA MY DINH H.TL XOM AN XA TAN TRIEU H.TT I-2-7.3 TXN #063 <=> I-2-7.3 TDH #169 TXN XOM LE THON TRIEU KHUC XA TAN TRIEU I-2-7.3 TXN #61 <=> I-2-7.3 TDH #166 TXN XOM LE TRIEU KHUC XA TAN TRIEU H.TT I-2-7.3TXN #72 <=> I-2-7.3 TDH #173 TXN VDC LANG QT THANG LONG Q.CG I-1-3 VDC #153 to 156 <=> X-1-1 TDH #40 to 43 TDH VDC LANG QT THANG LONG Q.CG TDH VDC LANG QT THANG LONG Q.CG TDH VDC LANG QT THANG LONG Q.CG TDH 57A HUYNH THUC KHANG TDH 57A HUYNH THUC KHANG TDH 57A HUYNH THUC KHANG 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.3 TXN #062 <=> I-1-3 VNF #235 TLR 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 BMI #30 <=> I-1-3 VNF #238 BMI 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 TDHnew #62TDH <=> I-1-3 VNF #239 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.2 BXT #30 <=> I-1-3 VNF #240 BXT 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 TDH #153 <=> I-1-3 VNF #87 TDH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 KDH#48 <=> I-1-3 VNF #182 KDH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 BMI #039 <=> I-1-3 VNF #254 BMI 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG I-2-7.1 HA TXB2 Q.DD #053, 054 <=> I-1-3 VNFTX2 #182, 264 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD TX2 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 KDH #49 <=> I-1-3 VNF #333 KDH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 BMI #43 <=> I-1-3 VNF #332 BMI DKM 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.3 DKM #045 <=> I-1-3 VNF #343 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD X-1-1 TDH #105 <=> I-1-3 VNF #302 TDH 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DDA I-2-7.4KDH#39<->I-1-3VNF#199 KDH 57A HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. I-2-7.2 BXT #26 <=> I-1-3 VNF #268 BXT BTS 97 NCT LANG HA I-1-1 VTN #219 <=> II-1-1 TDH #34 TDH BTS 97 NGUYEN CHI THANH X-1-2 VTN #62 <=>BMI I-2-7.1 BMI #035 DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDF 97 NCT LANG HA TDH DDFTD BDHN PMAY TOO/C2/HN1 97 NCT P.LANG HA Q.DD TDH PHONG MAY T00/C2/HN1 TDH PHONG MAY T00/C2/HN1 TDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #112 <=> X-1-1 TDH #91 TDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #113 <=> X-1-1 TDH #145 TDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #286 <=>BMI I-2-7.4 BMI #040 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.4 KDH #36 <=> I-1-3 VNF #69 KDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #287 <=>BMI I-2-7.4 BMI #041 VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #228 <=> I-2-7.4 KGH #49 KGH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #229 <=> I-2-7.4 KGH #50 KGH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #226 <=> I-2-7.3 KDH #44 KDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #227 <=> I-2-7.3 KDH #45 KDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #241 <=> I-2-7.3 KDH #46 KDH VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #001 <=> I-2-7.3.DKM #35 DKM

VNP 57 HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-1-3 VNF #008 <=> I-2-7.3.DKM #66 DKM VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. I-2-7.4 BMI #042 <=> I-1-3 VNF #311 BMI VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. X-1-1 TDH #106 <=> I-1-3 VNF #306 TDH VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. x-1-1 TDH #104 <=> I-1-3 VNF #298 TDH VNP 57 HUZNH THSC KH*NG PH%JNG L*NG H+ Q. I-2-7.3 TXN #071 <=> I-1-3 VNF #305 TXN VNP1 XA MY DINH H.TL X-1-2 VNF #14.1.5 TDH <=> X-1-1 TDH #177 A74 TT3 KHU DT VAN QUAN Q.HD X-1-2 HDG #370 <=> X-1-2 TDH #101 HDG CT2 VAN KHUE HA DONG TDH HA DONG Q.HD TDH BSC 57A HUYNH THUC KHANG PHUONG LANG HA Q.DD I-2-7.2 BXT #27 <=> I-1-3 VNF #269 BXT HOST THUONG DINH TXN TD THUONG DINH PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXI-2-7.3 TDH #36 <=> I-2-7.3 TXN #40 TXN TD THUONG DINH PHUONG THANH XUAN TRUNG Q.TXI-2-7.3 TDH #37 <=> I-2-7.3 TXN #51 TXN BTS NAM THANG LONG XA CO NHUE I-1-1 NTL #193 <=> II-2-5.2 CDN #45 CDN BTS 41 NGO 363 NGUYEN KHANG CAU GIAY BTS 127 DANG TIEN DONG

TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL TANG 4 TOA NHA VNP1 XA MY DINH H.TL MY DINH MY DINH MY DINH MY DINH MY DINH MY DINH MY DINH

DGG (HW) #3-23 n 3-37 <=> X-1-2 VNF #13.5.1 n 13.5.15 DGG

DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG DGG

TQY HW #03-16 <=> my dinh x-1-2 vnp 15.1.31

DAH HW #52-31 <=> my dinh x-1-2 vnp 15.1.32 DGG#1-202.06 <=> my dinh x-1-2 vnp 15.1.28DGG#1-202.07 <=> m DGG 10G HW 3-40 DGG 10G HW 3-41 DGG 10G HW 3-43 DGG 10G HW 3-44

VT_CUOI

V QL

DV_QL n v BG

NGAY_DMOI

Ngy bn giao
DONG ANH D

216 T2 BG cho VNF (30/12/2009) T2 BG cho VNF 30/12/2009

70 #1-208.06 70 #1-208.12 70 #1-208.13 70 #1-208.14

2/12/2010 2/12/2010 2/12/2010 2/12/2010 2/12/2010 2/12/2010


12/2009 18/11/2009 18/11/2009 18/11/2009 18/11/2009 18/11/2009

2/12/2010 2/12/2010
18/11/2009 18/11/2009

T1 BG cho VNF

22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010 22/1/2010

2/12/2010 2/12/2010
VNP NTL VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL TDH TDH NTL NTL NTL NTL NTL VNP DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Ko SD E1 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 12/7/2010 10/18/2010 4/5/2010 4/5/2010 4/5/2010 4/5/2010 4/22/2010 4/22/2010 4/22/2010 4/22/2010 9/30/2010 t TDN-IP 1/18/2010 1/18/2010 1/18/2010 TTHTVT 5/21/2010 2/3/2010 TTHTVT 4/22/2010 TTHTVT QH 6/8/2009 TTHTVT QH 6/8/2009 TTHTVT (quay u t BSCQH NTL6/18/2009 v BSC TDH) TTHTVT (quay u t BSCQH NTL6/18/2009 v BSC TDH) 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 TTHTVT QH 11/10/2009 TTHTVT QH 11/10/2009 TTHTVT 12/23/2010 TTHTVT 12/23/2010 12/23/2009

C TTHTVT QH 3/19/2010 C TTHTVT QH 3/19/2010 C TTHTVT 8/11/2010 C TTHTVT 8/11/2010 C 4/22/2010 C 4/22/2010 C 4/22/2010 C 4/22/2010 C Quay u t NTL v TDH theo yc ca VNF 5/4/2010 C 5/4/2010 C 5/5/2010 C 5/5/2010 C TTHTVT 11/22/2010 C TTHTVT 1/13/2010 C TTHTVT 10/5/2010 C TTHTVT 3G 3/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

3G 3/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

3G 3/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

3G 3/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

2/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

2/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

2/4/2010

VNP

DT2

TTHTVT

2/4/2010

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

TTHTVT TTHTVT TTHTVT TTHTVT

3G 3G 3G 3G

2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 5/19/2010 5/19/2010 5/19/2010 5/19/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 8/25/2009 9/7/2009 9/3/2009 9/3/2009 9/3/2009 9/3/2009 9/3/2009 9/3/2009

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP NTL

NTL

NTL NTL NTL VDC VDC VDC VDC VDC NTL NTY YHA VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C N N C N N C C C N N N N N C C C N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

9/3/2009 9/3/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 11/6/2009 11/6/2009 11/6/2009 11/6/2009 10/17/2009 10/17/2009 10/17/2009 10/17/2009 11/11/2009 10/18/2010 9/22/2008 9/22/2008 3/31/2010 10/29/2008 9/23/2008 10/8/2010 9/24/2010 8/31/2010 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 10/11/2010 9/11/2010 11/5/2010 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008

VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN NTL HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VTN VTN

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

11/7/2008 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 11/4/2005 4/14/2006 4/18/2006 4/18/2006 11/6/2006 11/6/2006 5/23/2008 10/6/2010 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 11/26/2008 1/22/2009 1/22/2009 6/11/2010 7/4/2007 5/8/2007

VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN NTL VTN VTN VTN HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VTN VTN

TDH TDH VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C N N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

quay u t 57HTK v TDH

10/3/2007 7/5/2007 7/5/2007 6/5/2007 8/18/2003 8/18/2003 10/25/2004 12/8/2004 12/8/2004 8/8/2001 8/8/2001 9/13/2010 7/25/2006 1/24/2007 11/6/2003 10/27/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/15/2004 11/15/2004 12/12/2008 12/12/2008 10/18/2010 4/7/2009 4/7/2009 8/6/2010 8/6/2010 8/6/2010 8/6/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/12/2010 8/6/2010 8/6/2010 8/6/2010 8/6/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 6/7/2010 6/7/2010

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP TTI DGG NHI NHI TTI TTI TTI TTI TTI VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C L L L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

6/7/2010 6/7/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 9/26/2009 9/26/2009 9/26/2009 9/26/2009 8/27/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 11/19/2009 11/19/2009 11/19/2009 11/19/2009 11/2/2009 10/6/2010 12/1/2008 6/8/2009 6/8/2009 3/22/2010 12/15/2009 8/18/2009 8/18/2009 4/5/2010 1/22/2005 1/20/2006 7/26/2002 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 7/15/2008 9/3/2008 9/3/2008 9/3/2008 9/3/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008

VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VDC HTK HTK HTK HTK HTK VNP TTI TTI TPU DKM DKM TDH TDH TDH VNP VNP VTN VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP
MY DINH 7070 MY DINH 7070

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 303.6.43 303.6.44

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C L N N C C N N L L L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 3/12/2004 10/27/2008 12/2/2009 11/18/2009 11/18/2009 10/27/2008 10/27/2008 10/11/2010 9/13/2010 10/25/2010 9/29/2008 10/6/2010 12/6/2009 6/8/2009 6/8/2009 1/28/2010 6/7/2010 6/7/2010 11/5/2009 11/5/2009 9/1/2009 2/8/2010 2/8/2010 2/8/2010 2/8/2010 1/28/2010 1/28/2010 1/28/2010 1/28/2010 2/5/2010 2/5/2010 2/5/2010 2/5/2010

MY DINH 7070 MY DINH 7070 MY DINH 7070 MY DINH 7070

303.6.45 303.6.43 303.6.44 303.6.45 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 C C C C C C C C B xung theo CV 839 GNV-KTNV 12/22/2009 12/22/2009 12/22/2009 12/22/2009 8/25/2009 8/25/2009 8/25/2009 8/28/2009

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP HHT HTK HTK VTN VTN HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N N C C C C C C C C

8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 9/1/2009 9/8/2009 9/24/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 11/16/2009 11/16/2009 11/16/2009 11/16/2009 9/24/2009 11/11/2009 11/11/2009 11/5/2009 11/12/2009 9/30/2009 9/30/2009 10/21/2009 10/21/2009 12/22/2008 11/26/2008 11/26/2008 7/18/2008 7/18/2008 11/5/2009 11/3/2009 11/3/2009 11/5/2009 12/6/2009 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010

HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN NKH HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK

HTK HTK HTK VTN VTN VTN


THANH TRI MICRO

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 67 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C N N N N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

2/3/2010 5/21/2009 5/21/2009 4/22/2010 4/22/2010 4/9/2010 8/11/2010 11/5/2010 10/27/2010 10/27/2010 11/25/2010 11/29/2010 11/29/2010 9/24/2010 7/17/2008 7/17/2008 7/17/2008 7/18/2008 7/17/2008 10/3/2008 10/3/2008 1/10/2003 11/13/2003 11/24/2003 11/24/2003 11/17/2003 8/18/2008 6/10/2009 6/10/2009 8/18/2009 8/18/2009 7/28/2009 7/28/2009 8/18/2009 8/18/2009 10/5/2009 10/5/2010 10/5/2010 10/5/2010 11/24/2010 9/13/2010 9/13/2010 11/26/2009 11/26/2009 12/16/2009

NTL NTL NTL NTL NTL

C C C C C C C

11/5/2009 6/7/2010 6/7/2010 11/22/2010 9/22/2010 9/22/2010 9/22/2010

NTL NTL NTL VDC NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

9/22/2010 9/22/2010 9/22/2010 9/22/2010 9/3/2008 9/26/2008 9/26/2008 10/2/2008 10/20/2008 9/22/2008 9/22/2008 11/5/2010 10/18/2010 12/16/2010 1/13/2009 1/13/2009 9/15/2010 8/31/2010 9/26/2010 9/26/2010 9/15/2010 9/1/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL NTL

NTL NTL

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 9/6/2010 8/8/2008 12/10/2009 12/10/2009 1/8/2010 5/29/2010 5/29/2010

C 2/3/2010 C 5/21/2010 C 8/12/2010 C 6/18/2009 C 6/18/2009 Cquay u t BSC NTL v HTK 23/12/2009 11/5/2009 C 11/5/2009 C 8/24/2010 C 12/23/2009 C 12/23/2009 C 2/10/2010 C C C C C C 3/3/2010 3/3/2010 10/1/2010 10/1/2010 10/9/2010 10/9/2010

NTL VNP VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

2/3/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/30/2009 12/30/2009 12/30/2009 12/30/2009 12/30/2009 12/30/2009 12/30/2009 12/30/2009 8/25/2009 9/7/2009 9/7/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

TTI TTI TTI TTI VDC VDC TTI TTI TTI TTI TYN HTK NTL NTL NTL HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VTN VTN VTN VTN VTN VTN

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N C C C C C C C C C C C C C C C C C

9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 11/5/2009 11/5/2009 11/5/2009 11/5/2009 11/24/2009 11/24/2009 11/24/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/22/2009 9/22/2009 11/3/2009 10/5/2009 10/5/2009 1/13/2009 1/13/2009 1/13/2009 1/13/2009 9/22/2010 9/22/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 10/6/2008 9/15/2010 10/6/2008 12/15/2009 12/9/2009 1/22/2010 3/4/2010 5/21/2010 5/21/2010 4/22/2010 11/5/2010 12/21/2010 9/3/2008 9/8/2008 9/8/2008 8/19/2008 8/19/2008 5/29/2007

VTN VTN VTN VTN VTN HTK CGY CGY TDH TDH VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C DT2 BG

4/22/2000 4/22/2000 8/4/2006 8/11/2000 8/11/2000 9/7/2009 8/18/2009 8/18/2009 12/22/2008 1/13/2009 1/13/2009 6/8/2010 6/8/2010 6/8/2010 6/8/2010

070 1-304.1TP61 NTL MTI VNP

2/12/2012
DT2 DT2 DT2 Hy Hy Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy Hy Hy Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C N N N N N N C C C C C C C C C C C C 7/13/2009 12/3/2003 8/26/2009 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/6/2010 2/6/2010 2/6/2010 2/6/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/4/2010 2/4/2010 2/4/2010 2/4/2010 1/12/2010 1/12/2010 1/12/2010 1/12/2010 12/11/2009 12/11/2009 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009

VNP VNP VNP VNP TTU TTU TTU TTU VNP VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 3/4/2010 3/4/2010 9/30/2009 8/25/2009 8/25/2009 8/25/2009 8/24/2009 8/28/2009 8/28/2009 9/8/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 11/3/2009 11/3/2009 11/3/2009 11/3/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009 9/23/2009

VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP HKT OIK HTK GBT GBT VNP VNP OIK HTK DCB HTK NTL VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC HTK HTK HTK HCA TTU TTU HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK

DT2 DT2 DT2 Hy Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N N N N N N N N N N N N C C C C C C C C N N C C C C C C C C C C

Quay u t BSCGBT v TTI

9/22/2009 9/18/2009 11/4/2009 9/30/2009 9/30/2009 9/30/2009 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009 12/31/2009 10/6/2010 8/19/2008 10/6/2010 4/6/2009 4/6/2009 8/26/2010 9/13/2010 8/25/2010 7/27/2010 9/1/2010 10/6/2008 5/10/2010 4/13/2004 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 11/7/2008 12/9/2010 12/9/2010 11/22/2010 10/5/2010 10/6/2010 11/22/2010 12/23/2009 12/23/2009 11/7/2008 11/7/2008 11/5/2009 11/5/2009 1/25/2010 2/3/2010 2/26/2009 2/26/2009 4/16/2009 2/14/2009 4/22/2010 6/21/2010

HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VNP VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VCG VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN HTK VTN VTN VTN VTN VTN VNP HTK HTK VTN VTN VTN VTN HTK HTK

HTK HTK HTK HTK HTK

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

4/20/2010 5/29/2010 8/23/2010 11/22/2010 11/24/2011 5/4/2010 5/4/2010 11/5/2009 4/5/2010 9/1/2010 9/1/2010 11/22/2010 7/17/2008 5/5/2004 9/3/2008 9/8/2008 9/8/2008 9/11/2008 9/11/2008 8/19/2008 8/19/2008 8/20/2008 8/20/2008 9/3/2008 9/3/2008 7/29/2008 11/7/2001 8/27/2002 4/17/2008 4/17/2008 4/17/2008 4/17/2008 11/24/2010 9/27/2010 5/27/2003 1/15/2004 1/15/2004 11/13/2003 11/27/2003 9/6/2010 11/10/2010 11/22/2010 5/20/2010 5/20/2010 5/20/2010 5/20/2010 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 8/18/2009 8/18/2009 7/22/2009 7/22/2009 7/30/2009

HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VTN DTD DTD GBT GBT GBT GBT GBT GBT HTK HTK DCA VTN VTN VNP HTK

HTK HTK VNP HTK


THANH TRI MICRO THANH TRI MICRO

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 37 73 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

7/30/2009 10/10/2009 10/10/2009 8/23/2010 2/10/2010 3/30/2010 3/30/2010 6/8/2009 6/8/2009 12/16/2010 10/5/2010 10/5/2010 9/27/2010 10/5/2010 4/17/2008 9/1/2009 9/1/2009 11/5/2009 6/10/2009 6/10/2009 10/1/2009 10/1/2009 2/6/2010 8/27/2010 11/10/2010 12/15/2009 12/15/2009 11/22/2010 12/2/2010 3/3/2010 3/3/2010 11/10/2010 10/18/2010 8/6/2010 9/18/2008 9/24/2010

TTI VTN 270 51 DUC GIANG SMA4 403.27 DUC GIANG I-2 73 THANH TRI X-1-1 42 THANH TRI X-1-1 113 DUC GIANG 7070 1-202.41 MY DINH 7070 303.7.28
THANH TRI MICRO THANH TRI MICRO

C C

11/27/2008 9/29/2008

DT3 DT3 +DT2 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3

N B C B B B B B

1/20/2010 8/2/2010 11/5/2009 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010

TDH TDH TDH NTL NTL GBT GBT VNP VNP VNP VNP
MY DINH 7070 THANH TRI MICRO THANH TRI MICRO

DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT3 DT2+DT3 DT2+DT3 DT2+DT3 DT2+DT3 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 303.5.19 52 52 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

B B B B B B B B L B B B B B B B B L L L L L L L L L L L L L L L L B X C Y X C C C C C C C C C

2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 2/10/2010 8/2/2010 8/2/2010 8/6/2009 10/6/2010 10/6/2010 8/5/2010 8/2/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/2/2010 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/6/2009 8/2/2010 12/15/2010 11/24/2010 7/5/2010 11/19/2010 9/26/2008 9/26/2008 9/8/2009 6/8/2009 6/8/2009 9/1/2009 9/1/2009 9/1/2009 9/1/2009

VNP VNP VNP VNP VNP

C C C C C

1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 8/24/2009

VNP VNP VNP VNP VNP VNP

TTI TTI TTI TTI TTI HBM HBM TTI HTK HTK HTK HTK HTK TTI GBT GBT
MY DINH 7070

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT3 303.5.24 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C 8/24/2009 C 9/25/2009 C 9/25/2009 C 9/25/2009 C 9/25/2009 C 9/21/2009 C 11/2/2009 C 4/19/2010 C 8/18/2009 C 8/18/2009 C 12/16/2009 C 12/16/2009 C 2/6/2010 Quay C u t BSC GBT v TTI ngy 31/7/2010 8/4/2008 C 7/29/2008 C Quay u t BSC GBT v TTI ngy 7/29/2008 31/7/2010 Quay C u t BSC GBT v 57 HTK ngy 31/7/2010 7/30/2008 C 7/30/2008 C 6/8/2009 C 6/8/2009 C 9/24/2010 C 11/21/2008 C Quay u t GBT v TTI ngy 13/8/2010 6/8/2009 C 6/8/2009 B 8/5/2010 L L L L L L L L L 9/15/2010 9/15/2010 9/15/2010 9/15/2010 9/15/2010 9/15/2010 9/15/2010 9/15/2010 9/13/2010

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP NTL

NTL NTL NTL NTL

Hy tho hyL t 5031TK03 to 5042TK03 theo TH 09.10.12.13.100 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 Hy L 8/23/2010 DT2 C 6/18/2009 DT2 C 6/18/2009 DT2 C 8/24/2009 DT2 C 8/24/2009 Hy C 8/24/2009

NTL NTL VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

HTK HTK HTK HTK VTN HTK HTK

VTN VTN

DT2 DT2 DT3 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy Hy DT2 DT2

C C B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

8/24/2009 12/16/2010 2/10/2010 3/15/2010 3/15/2010 3/15/2010 3/15/2010 1/5/2010 1/5/2010 1/5/2010 9/29/2009 9/29/2009 9/29/2009 9/29/2009 10/6/2009 10/6/2009 10/6/2009 10/6/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 9/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 12/25/2009 11/4/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 1/4/2010 8/27/2009 9/8/2009 9/24/2009 9/21/2009 11/4/2009

C C C C C C L N C C C C C C

9/30/2009 9/30/2009 3/26/2010 12/21/2009 12/21/2009 11/5/2010 2/3/2004 7/21/2008 12/16/2010 9/24/2010 4/19/2010 4/19/2010 8/18/2009 8/18/2009

DGG TDH NTL NTL NTL NTL NTL NTL VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP VNP

DT2 DT2+DT3 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy

C Y C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

8/11/2010 7/5/2010 6/22/2009 6/22/2009 12/21/2010 6/7/2010 7/22/2009 7/22/2009 3/4/2010 3/4/2010 3/4/2010 3/4/2010 10/7/2009 10/7/2009 10/7/2009 10/7/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/24/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 12/29/2009 3/30/2010 8/24/2009 8/24/2009 8/24/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 8/28/2009 9/17/2009 11/2/2009 10/21/2009

TDH TDH TDH VDC VDC VDC VDC VTN VTN VTN HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN VTN HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK HTK

Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 Hy DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C C C C C C N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

10/21/2009 4/26/2010 1/25/2010 11/22/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 12/9/2010 11/26/2008 11/26/2008 4/16/2009 11/27/2009 1/22/2010 2/3/2010 2/3/2010 2/3/2010 4/20/2009 4/5/2010 4/20/2010 4/5/2010 4/5/2010 11/5/2010 11/5/2010 11/19/2010 11/22/2010 12/5/2009 10/18/2010 9/18/2008 9/24/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 7/14/2008 12/27/2007 10/21/2003 10/21/2003 7/28/2009 7/28/2009 8/23/2010 8/24/2010 8/24/2010 12/21/2009 12/21/2009 12/22/2009 12/22/2009 1/27/2010 3/4/2010

HTK HTK HTK HTK HTK VNP TDH GBT NTL TDH TDH TDH NTL

DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2+DT3 DT2+DT3 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2 DT2

C C C C C C X X C C C C C C C C C C C

3/4/2010 9/24/2010 10/11/2010 9/14/2010 9/15/2010 8/28/2009 12/15/2010 12/16/2010 4/3/2009 5/4/2010 6/22/2009 7/30/2009 7/30/2009 8/22/2008 8/8/2008 8/29/2008 9/3/2008 9/3/2008 9/3/2008 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010 16/4/2010

-2 vnp 15.1.31

1-2 vnp 15.1.32 2 vnp 15.1.28DGG#1-202.07 <=> my dinh x-1-2 vnp 15.1.29DGG#1-202.08 <=> my dinh x-1-2 vnp 15.1.30 MYH CTY2 13.5TP36 MYH CTY2 13.5TP37 MYH CTY2 13.5TP38 MYH CTY2 13.5TP39

Phieu TH 1512/GNV-DTHN1 Ngy: 29/12/2009

09101129103 09101129104 1512/GNV-DTHN1

Ngy: 29/12/2009

09091120400 09101129108 09091120401

09100119627

09101129103

09101129110

09100319127

925/gnv cua cty2 925/gnv cua cty2 925/gnv cua cty2


09100818103 (929GNV) 09100818103 (929GNV) 09100818103 (929GNV) 09100818103 (929GNV)