Vous êtes sur la page 1sur 3

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR UPTD DIKPORA KEC. MANGARABOMBANG SDN.

60 BONTOPARANG
Alamat :BontoparangDesaBontoparang

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH


Nomor:

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 SEMESTER I (GANJIL) Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri No. 60 Bontoparang perlu menetapkan pembagian tugas guru dalam tahun pelajaran 2012/2013. : 1. Undang-undangNomor 20 tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 04/MENPAN/1993 : Keputusan rapat Dewan Guru dan Penjaga SDN No. 60 Bontoparang Tanggal 14 Juli 2012 : : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling pada tahun pelajaran 2012/2013 sebagai mana tercantum pada lampiran surat keputusan ini : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Padatanggal : Bontoparang : 1 Oktober 2012 MEMUTUSKAN

Mengingat

Mengingat Pula

Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga Keempat Kelima

Kepala Sekolah

Hj. Darmawati, S.Pd NIP. 19700205 199106 2 001

Tembusan :
1. 2. 3. 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan di Makassar. Kepala Cabang Dikjar Kecamatan Mangarabombang. Khusus SD Kepala Kecamatan Arsip

http://sekolah-online.blogspot.com

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR UPTD DIKPORA KEC. MANGARABOMBANG SDN. 60 BONTOPARANG


Alamat : Bontoparang Desa Bontoparang

SURAT KETERANGAN MENGAJAR Nomor: Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SDN No. 60 Bontoparang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar, menerangkan bahwa : Nama Nip Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja : Poasa, A.Ma : 19540705 198101 2 004 : Pembina/IV a : Guru Agama : SDN No. 60 Bontoparang

Adalah benar yang bersangkutan aktif mengajar pada SDN No. 60 Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar dengan rincian beban tugas sebagai berikut : No 1 2 Uraian Tugas mengajar sebagai guru Tuga tambahan Jumlah Jabatan/Guru Mata Pelajaran Guru Agama Mengajar baca tulis Al_Quran Jumlah Jam 18 Jam 6 Jam 24 Jam

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bontoparang, 1 Oktober 2012 Kepala Sekolah

Hj. Darmawati, S.Pd NIP. 19700205 199106 2 001

http://sekolah-online.blogspot.com

Lampiran I Nomor Tanggal

Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 60 Bontoparang : : 1 Oktober 2012

DALAM PROSES MENGAJAR PEMBAGIAN TUGAS GURU SEMESTER I (GANJIL) TAHUN AJARAN 2012/2013
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama/Nip Hj. Darmawati, S.Pd 19700205 199106 2 001 Muh Ali, S.Pd 19680424 198903 1 001 Muh Ridwan, S.Pd 19671231 199043 1 084 Hadara, A.Ma 19720218 199302 2 004 Poasa, A.Ma 19540705 198101 2 004 Nawir, S.Pd 19681115 200604 1 011 Roslianti, S.Pd Patta Bone, A.Ma Jamaluddin. G, S.Pd Murniati, S.Pd Murti Sari Dewi S.Pd Rannuwati S.Pd Husniati S.Pdi Kasmia S.Pdi Tojeng Gol/Ruang III/c IV/a III/c III/c IV/a III/a Jabatan Kepala Sekolah Guru. Pembina Guru. Dewasa Guru. Dewasa Guru. Pembina Guru Madya Mata Pelajaran/Tugas Tambahan Matematika/ Kepala Sekolah Guru Kelas/ Bendahara Bos Guru Kelas/ Bendahara Gratis Guru Kelas Guru Agama Islam Guru kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Mapel Guru Mapel Guru Mapel Guru Mapel Tugas Mengajar/ Kelas IV s/d VI VI V I/a I s/d VI I s/d VI III II IV IV IV s/d VI I s/d III I s/d VI Penjaga Sekolah Jumlah Jam 6 Jam 32 Jam 32 Jam 24 Jam 18 Jam 18 Jam 32 Jam 24 Jam 28 Jam 24 Jam 18 Jam 18 Jam 18 Jam Ket PNS PNS PNS PNS PNS PNS GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT GTT PTT

Bontoparang, 1 Oktober 2012 Mengetahui Pengawas Mapendais Kec. Mangarabombang

Kepala Sekolah

Nadimah, S.Ag.M.Pdi NIP. 19750727 200501 2 006

Hj. Darmawati, S.Pd NIP. 19700205 199106 2 001

http://sekolah-online.blogspot.com