Vous êtes sur la page 1sur 11

http://www.pes-serbia.

com/threads/21487-DOWNLOAD-TOTAL-SOCCER-Pes-09-By-Vildan

Automobil je sastavni deo naeg ivota i predstavlja vaan deo nae imovine. Svaka teta, bila ona manja ili vea, predstavlja neplaniran finansijski teret za vlasnika vozila. ta napraviti u sluaju kada u trenutku nepanje izazovemo saobraajnu nesreu, a trokovi popravka dosegnu vrtoglave iznose? ta ako se dogodi kraa i naa imovina nepovratno nestane? Tada je obino kasno za razmiljanja o tome ta se moglo uiniti da gubitak bude to manji. Takve situacije ne dogaaju se samo drugima. Dobro je kada smo toga svesni. 1.1. Osnovne karakteristike i znaaj Industrija motornih vozila, posebno automobilska industrija, jedna je od vodeih grana na polju naunog, tehnolokog, tehnikog i organizacionog istraivanja. Ove industrijske grane imaju veliki uticaj na razvoj svetske, pa i nacionalne industrije. Automobilska industrija utie na ekonomski razvoj pojedinih zemalja, u njoj se zapoljavaju milioni ljudi, a svetom se kree stotine miliona motornih, odnosno putnikih vozila. Sve je to povezano sa osiguranjem motornih vozila. Osiguranje motornih vozila ima poseban znaaj u razvoju osiguranja. Polje razvoja osiguranja limitirano je razvojem motorne, odnosno automobilske industrije.

Zajednike osobine osiguranja svih motornih vozila su: pokriva gubitak vozila, iskljuuje transportne rizike, primenjuje se sastav bonusa i malusa, materijalne tete se brzo reavaju poar telesne povrede treih osoba

Osiguranje automobilskog kaska

Osiguranje automobilskog kaska obuhvaa pokrie veine teta na motornom vozilu prouzroenih za vrijeme vo nje, u mirovanju ili na parkiralitu.

Osiguranjem automobilskog kaska mogu se osigurati sve vrste motornih, prikljunih radnih i tranih vozila i njihove sastavne dijelove. Mogue je osigurati i dodatnu opremu vozila, prtljagu, zbirke uzoraka trgovake robe i druge stvari u vozilu. PUNO KASKO OSIGURANJE pokriva materijalnu tetu koja nastane na vozilu zbog: prometne nezgode, pada ili udara predmeta u vozilo, poara, iznenadnog vanjskog toplinskog ili kemijskog djelovanja, prirodnih nesrea (grom, tua, oluja, poplava, bujica, visoka voda, snjena lavina), eksplozije (osim nuklearne), pada letjelice, demonstracija i manifestacija, zlonamjernih ili obijesnih radnji treih osoba, oteenja tapeciranih dijelova vozila kod pruanja prve pomoi osobama, namjernog oteenja osiguranih stvari zbog spreavanja nastanka jo vee tete. Puno kasko osiguranje ne znai samo zatitu od navedenih opasnosti. Ostvariti ga moete i u sluajevima kada se likvidacija odtetnog zahtjeva produuje (npr. kada se kao oteenik ne moete dogovoriti o okolnostima prometne nezgode, ako je prouzroitelj prometne nezgode osiguran kod druge osiguravajue kue, ako prometnu nezgodu prouzroi neosigurano vozilo ili ako je prouzroitelj strani dravljanin).

DJELOMINO KASKO OSIGURANJE Ugovara se uz niu premiju osiguranja nego puno kasko osiguranje i pokriva dio rizika iz punog kasko osiguranja.

Zato djelomino kasko osiguranje kod Triglav osiguranja? priznajemo bonuse steene kod drugih osiguravatelja pokrivamo sve tete nastale u zemljama zelene karte ukljuivo u Bosni i Hercegovini u svim entitetima te Crnoj Gori, bez nadoplate! svaka prijavljena teta u tijeku jedne godine isplauje se u 100% iznosu (ukoliko nije drugaije ugovoreno) Odaberite jednu od kombinacija djelominog kasko osiguranja: B pokriva tetu u sluju poara, groma, tue, oluje, snjene lavine, eksplozije, pada letjelice te manifestacija i demonstracija D lom i napuknue standardno ugraenih stakala na motornim vozilima te tetu na vozilu koja nastane neposrednim dodirom divljai ili domaih ivotinja E osiguravaju se samo standardno ugraena stakla na osobnim vozilima osim stakala svjetleih tijela i ogledala F trokovi vue oteenog vozila do mjesta boravka i trokovi prijevoza vozaa i putnika H trokovi oteenja osobnog automobila prilikom parkiranja nastale od nepoznatog poinitelja, ili krovnih snjenih lavina ili ledenih tvorevina koje padaju s krova zgrada

I trokovi najma osobnog vozila, ako je Vae vozilo nestalo, oteeno ili uniteno iz bilo kojeg od rizika obuhvaenog punim kasko osiguranjem (uvjet puno kasko osiguranje) J trokovi loma, oteenja ili krae standardno ugraenih svijetleih tijela i ogledala na motornom vozilu K pokriva tetu nastalu zbog posljedica obine provalne krae i razbojstva ili protupravnog otuenja vozila te trokove promjene brave u sluaju krae ili gubitka automobilskih kljueva (uvjet puno kasko osiguranje) R pokriva trokove pomoi na cesti, spaavanje, vuu ili prijevoz oteenog ili pokvarenog osobnog vozila (poklanjamo uz puno kasko osiguranje

AUTOMOBILSKI PAKETI PAKET AUTOMOBILSKIH OSIGURANJA moe sadravati sva automobilska osiguranja.

VELIKI AUTOMOBILSKI PAKET 10% Osnova za ostvarivanje popusta su sklopljena sljedea osiguranja: osiguranje od automobilske odgovornosti i osiguranje vozaa za tete nastale uslijed tjelesnih ozljeda osiguranje punog automobilskog kaska osiguranje pravne zatite ili od posljedica nezgode ili jedan od samostalnih oblika djelominog automobilskog kaska MALI AUTOMOBILSKI PAKET 7% Osnova za ostvarivanje popusta su sklopljene dvije samostalne vrste automobilskog osiguranja od kojih mora biti sklopljeno bar jedno od sljedea dva osiguranja: osiguranje od automobilske odgovornosti osiguranje punog automobilskog kaska Za automobilska osiguranja objedinjena u paket priznat emo Vam paketni popust (osim za osiguranje od automobilske odgovornosti) i ponuditi povoljne uvjete plaanja a kod obnove paketnog osiguranja ostvaruj ete i dodatne popuste za vjernost. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Automobilsko kasko osiguranje motornih vozila

Automobilsko kasko osiguranje prua Vam dodatnu zatitu za sluaj materijalne tete nastale na Vaem vozilu. Automobilski kasko prua Vam mogunost osiguranja motornih vozila koje pokriva materijalne tete nastale na Vaem vozilu u prometnoj nezgodi i onda kada ste Vi osobno skrivili nezgodu ili kada je vozilo uniteno ili oteeno bez Vaega znanja. U svojoj ponudi kasko osiguranja za Vas smo pripremili sljedee programe autokasko osiguranja: PUNO KASKO osiguranje pokriva rizike: sudara, udara ili prevrnua vozila, krau, udar predmeta, oluju, poar, eksploziju, poplavu, zlonamjerne postupke treih osoba, tete nastale pri manifestacijama i demonstracijama.

DJELOMINO KASKO osiguranje pokriva dio rizika i ugovara se uz niu premiju. Kombinacija D - lom i oteenja standardno ugraenih stakala na motornom vozilu, osim stakala na svjetlima i zrcalima, kao i tete na vozilu koje su nastale sudarom s divljai ili domaim ivotinjama. Kombinacija H - oteenja osobnog automobila i kombiniranog vozila koje na njemu prouzroi nepoznato vozilo ili pad snijega ili ledenih siga s krova dok je vozilo bilo zaustavljeno ili parkirano. Bonus po polici auto kaska se ne gubi u sluaju tete kod djelominog kasko osiguranja. Osiguranje automobilskog kaska Opasnosti koje su pokrivene su: sluajna oteenja vozila zlonamerna oteenja vozila kraa Iskljuenja iz osiguranja motornih vozila se uglavnom odnose na korienje motornih vozila a to su: vonja pod uticajem alkohola, korienje vozila za trke, nezakonita upotreba vozila, sniavanje tenosti u hladnjaku, tete na motoru zbog gubitka ulja i sl. 2. PODELA I VRSTE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA Osiguranje se deli na osiguranje imovine i osiguranje lica. U sastavu osiguranja imovine nalazi se i osiguranje motornih vozila, odnosno putnikih automobila. Osiguranje motornih vozila delimo na dvije grupe i to: kasko osiguranje i osiguranje od odgovornosti (obavezno osiguranje) 2.1. Poreklo rei kasko Kao i veina strunih izraza u osiguravajuoj struci, re kasko dolazi iz pomorskog osiguranja. Nekada, dok je brodski prevoz bio glavni i jedini nain prevoza velikih koliina roba, te kada je za te vrste prevoza postojao najvei rizik, pojedinci su poeli osiguravati ne samo brodove, ve i teret koji su ti brodovi prevozili. U kratkom vremenu su se poeli pojavljivati pojedinci ili skupine pojedinaca koji su nudili osiguranje brodova i tereta, prvenstveno u Engleskoj. Ti su ljudi prethodnica onoga to danas nazivamo osiguravajuim drutvom. Re kasko je panskog porekla, a prevodi se kao: laa bez tovara, trup broda. Postoji vie vrsta kasko osiguranja i to: pomorski kasko reni kasko

avionski kasko kasko osiguranje motornih vozila 2.2. Kasko osiguranje Kasko osiguranje je vrsta neivotnog osiguranja. Kada se govori o kasko osiguranju motornih vozila, misli se na dobrovoljno osiguranje1 koje se regulie ugovorom o osiguranju izmeu osiguravaa-ugovaratelja osiguranja i osiguranika. ________________________ 1. lan 6. Zakona o osiguranju Republike Srbije.

To znai da zavisi od volje stranaka da li e stupiti u odnos u konkretnom sluaju, kasko osiguran ja motornih vozila. Danas ova vrsta osiguranja automobilskog kaska oznaava pojam prevoznog sredstva; prvenstveno auta, no osiguravaju se i sve vrste motornih prikljunih, tranih i radnih vozila i radnih strojeva. Ugovorom o kasko osiguranju motornih vozila ugovaratelj osiguranja se obavezuje nadoknaditi materijalnu tetu na osiguranom vozilu, te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu, ako ona nastane zbog ostvarenja osiguranih rizika. Kasko osiguranje prua mogunost osiguranja motornih vozila koje pokriva materijalne tete nastale na korisnikovom vozilu u saobraajnoj nezgodi i onda kada je korisnik lino kriv za nezgodu ili kada je vozilo uniteno ili oteeno bez korisnikovog znanja. Pod kasko osiguranjem motornog vozila podrazumevamo osiguranje svih vrsta vozila u iji sastav dolazi jo osiguranje alata, pribora, rezervnih delova i naknadno ugraene opreme. Kasko osiguranje moe se ugovoriti na period od jedne godine, na period krai od godinu dana (kratkorono) ili na period dui od jedne godine (dugorono - viegodinje). Kasko osiguranje je jedino celovito osiguranje za motorna vozila. Kao svoju osnovnu funkciju ima nadoknadu tete vlasniku vozila nastradalog u udesu ili na neki drugi nain, kao i u sluaju totalnog unienja ili nestanka vozila. Dok obavezno osiguranje (osiguranje od autoodgovornosti) koje je propisano zakonom titi tree lice i slui da bi se nadoknadila teta naneta drugom vozilu. Meutim, teta na osiguranom vozilu nee biti nadoknaena na temelju osiguranja od AO2 ako je krivicom vozaa tog vozila nanesena teta traim osobama. teta na osnovu AO nee biti nadoknaena ni u sledeim sluajevima: oteenje vozila zbog nepanje vozaa, a bez ostalih uesnika u nezgodi ako je vozilo otetio neidentifikovano lice ako je vozilo ukradeno ako je teta nastala zbog oluje, udara groma, tue, obijesti treih osoba i sl. _____________________ 2. AO skareenica za autoodgovornost 2.2.1. Vrste kasko osiguranja

ta e biti obuhvaeno ponuenim vidovima osiguravajue zatite zavisi iskljuivo od toga kakvo osiguravajue pokrie korisnik eli. Kod kasko osiguranja motornih vozila obino postoje dva osnovna tipa osiguranja: potpuno osiguranje kasko poverenja dopunsko kasko osiguranje (posebni oblik potpunog kasko osiguranja koji se zasniva na posebnom partnerskom odnosu delimino osiguranje Viegodinje iskustvo korisnika kasko osiguranja pokazalo je da kasko osiguranje motornih vozila predstavlja jednu od najisplativijih vrsta osiguranja. 2.2.2. Potpuno (osnovno) kasko osiguranje Potpuno kasko osiguranje motornih vozila ukljuuje naknadu tete prouzrokovanu unitenjem, oteenjem i nestankom osiguranog vozila odnosno drugih osiguranih stvari u i na vozilu (kao i alata, pribora i rezervnih dijelova) nakon ostvarenja osiguranih rizika. Ukoliko se ugovori i obrauna odgovarajua premija osiguranjem se pokriva i rizik krae, provalne krae, poplave, bujice, visoke vode i dr. Potpunim kasko osiguranjem obuhvaeni su sledei rizici: saobraajne nezgode, pod saobraajnom nezgodom podrazumeva se sudar, udar, prevrtanje, iskliznue, survavanje i ostala oteenja ili unitenja vozila prouzrokovana iznenadnim dogaajima, pod dejstvom mehanike sile, nezavisno od volje ugovaraa osiguranja/osiguranika ili vozaa; prirodnih nesrea (poar, oluja, grad, udar groma, snena lavina, i sl.. a. poarom se smatra vatra nastala iznenada i neoekivano na vozilu od vatre nastale izvan vozila ili pak su samom vozilu. Osigurava nije u obavezi da nadoknadi tetu na elektrinoj instalaciji koja je nastala pregorevanjem instalacije, osim ako se razvio poar; b.olujom se smatra vetar brzine 17,2 metra u sekundi, odnosno 62 kilometra na as (8 stepeni jaine po Boforu), ili vie; kraa, razbojnika kraa prevara, utaja i sl. za vozila koja se iznajmljuju trokovi nastali prilikom spaavanja vozila, trokovi vue havarisanog vozila i dr. pada ili udara predmeta u vozilo, (drvee, jarboli i drugi predmeti) koji nije sastavni deo osigurane stvari ili osiguranog skupa u koji spada osigurana stvar, osim ukoliko uzrok pada ili udara tog predmeta nije zemljotres; eksplozije (osim nuklearne), eksplozijom se smatra iznenadno ispoljavanje sile zasnovano na tenji pare ili gasova za irenjem;

pada letelice, oteenja tapeciranih delova vozila kod pruanja prve pomoi licima povreenim u saobraajnim nezgodama ili na drugi nain, iznenadnog vanjskog toplotnog ili hemijskog delovanja spolja, zlonamernih ili obesnih radnji treih osoba, namernog oteenja osiguranih stvari zbog spreavanja nastanka jo vee tete odrona zemljita ili obruavanja zemljita i stena, osim ukoliko uzrok odrona zemljita ili obruavanja zemljita i stena nije zemljotres; poplava, bujica i visokih voda a.Pod poplavom se podrazumeva stihijsko, neoekivano plavljenje terena, ulica i puteva od stalnih voda (reka, jezera, mora i dr.), usled izlivanja iz korita, provale nasipa ili brana ili zbog izlivanja vode usled izvanredno visoke plime, neobine jaine talasa na moru i jezeru i nadolaenja vode iz vetakih jezera. Poplavom se smatra i neoekivano plavljenje terena, ulica i puteva usled naglog obrazovanja velike koliine vodene mase nastale provalom oblaka. Ovim osiguranjem obuhvaene su tete na osiguranom vozilu za vreme poplave i neposredno po povlaenju vode; b.Pod bujicom se podrazumeva stihijsko i neoekivano plavljenje terena vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim terenima usled jakih atmosferskih padavina i slivanja ulicama i putevima; c. Pod rizikom visokih voda podrazumeva se: a) izuzetna pojava neuobiajnog porasta vodostaja u neoekivano vreme i b) pojava podzemne vode kao posledica visokih voda Obaveza osiguravaa za tete od visokih voda i podzemnih voda kao i njihovih posledica, poinje sa porastom visoke vode iznad unapred utvrenih najviih mesenih kota vodostaja ili protoka izmerenih prema pokazivau vodostaja koji je najblii mestu nastale tete. Osiguranjem su obuhvaene tete: a) za vreme poplave i neposredno po povlaenju vode; b) od izlivanja iz kanalizacione i vodovodne mree, samo ako je do izlivanja dolo usled poplave ili bujice, c) na vozilu koje se nalo u ivom i suvom koritu reke ili potoka, tj. na prostoru izmeu nasipa i reka, a radi se o vozilu koje se zbog svoje namene moglo nai na ovom prostoru. Osigurava nije u obavezi da nadoknadi tetu koja je nastala usled kretanja vozila kroz poplavljen teren, ulicu ili put, reno korito ili potoke, kao ni u sluaju kada je vozau moralo biti poznato da se kree u susret stihijskom delovanju voda, osim kada se radi o spaavanju ljudi i imovine. Uz potpuno kasko osiguranje moe se zakljuiti i osiguranje radnih ureaja od loma i drugih opasnosti. Potpuno kasko osiguranje ne znai samo zatitu od navedenih opasnosti. Ostvariti se moe i u sluajevima kada se likvidacija odtetnog zaheva produuje (npr. kada se kao oteenik ne moete dogovoriti o okolnostima saobraajne nezgode, ako je uzrok saobraajne nezgode osiguran kod druge osiguravajue kue, ako saobraajnu nezgodu prouzrokuje neosigurano vozilo ili ako je uzrok strani dravljanin). U okviru potpunog kasko osiguranja, mogu se zakljuiti dve vrste tog osiguranja, koje pokrivaju iste rizike:

potpuno kasko osiguranje potpuno kasko osiguranje - kasko poverenja Potpuno kasko osiguranje se moe ugovoriti bez franize, ali i sa franizom u iznosima od: 1%, 2%, 3%, 4%, 5% od cene novog vozila optereene carinom i porezima. Uz potpuno kasko osiguranje, moe se zakljuiti i osiguranje od rizika loma celine odnosno loma radnoga ureaja za odreene vrste vozila, te osiguranje prtljaga i drugih stvari u vozilu za odreene vrste vozila. 2.2.3. Potpuni kasko - kasko poverenja Potpuno kasko osiguranje i kasko povjerenja, dvije su varijante potpunog kaska koje pokrivaju iste rizike. Ipak, postoje odreene razlike izmeu ove dve varijante potpunog kasko osiguranja: kasko poverenja se moe zakljuiti samo za vlastite automobile i teretna vozila kod kasko poverenja, franiza se obavezno ugovara, a moe se ugovoriti u iznosima od 15%, 20%, 25%, 30% od iznosa svake tete po kojoj postoji obaveza naknade s obzirom na obavezno ugovaranje franize premija osiguranja je povoljnija na kasko poverenja se ne primenjuju odredbe uslova o bonusu i malusu

2.2.4. Delimino kasko osiguranje Ugovara se uz niu premiju osiguranja nego puno kasko osiguranje i pokriva deo rizika iz potpunog kasko osiguranja. Dakle, delimino kasko osiguranje ne pokriva sve materijalne tete na vozilu i osiguranim stvarima (koje pokriva puni kasko), ve pokriva samo odreene osigurane rizike. Za delimino kasko osiguranje korisnici se opredeljuju kada procene da njihovim potrebama odgovara u e pokrie kasko osiguranja ili ele napraviti kombinaciju osiguranih rizika. Deliminim kasko osiguranjem vozilo se moe osigurati na dva naina: - bilo gde da se vozilo nalazi - samo za vreme mirovanja vozila

Deliminim kasko osiguranjem mogu se obuhvatiti sledei rizici: pokriva tetu u sluju poara, groma, tue, oluje, snene lavine, eksplozije, pada letelice te manifestacija i demonstracija lom i napuknue standardno ugraenih stakala na motornim vozilima te tetu na vozilu koja nastane neposrednim dodirom divljai ili domaih ivotinja osiguravaju se samo standardno ugraena stakla na linim vozilima osim stakala svetleih tela i ogledala trokovi vue oteenog vozila do mesta boravka i trokovi prevoza vozaa i putnika trokovi oteenja vlastitog automobila prilikom parkiranja nastale od nepoznatog

poinioca, ili krovnih snenih lavina ili ledenih tvorevina koje padaju s krova zgrada trokovi iznajmljivanja vlastitog vozila, ako je Vae vozilo nestalo, oteeno ili uniteno iz bilo kojeg od rizika obuhvaenog potpunim kasko osiguranjem (uslov puno kasko osiguranje) trokovi loma, oteenja ili krae standardno ugraenih svetleih tela i ogledala na motornom vozilu pokriva tetu nastalu zbog posledica obine provalne krae i razbojnitva ili protivpravnog otuenja vozila te trokove promene brave u sluaju krae ili gubitka automobilskih kljueva (uslov puno kasko osiguranje) pokriva trokove pomoi na cesti, spaavanje, vuu ili prevoz oteenog ili pokvarenog vastitog vozila do mesta prebivalita, odnosno sedita osiguranika, ako vozilo nije u voznom stanju zbog saobraajne nezgode ili kvara, kao i trokovi prevoza vozaa i putnika prevoznim sredstvom u javnom saobraaju do mesta prebivalita odnosno sedita. osiguranje vozila za vreme mirovanja u garai osiguranje reklamnih i drugih dodatnih natpisa u i na vozilu; osiguranje vozila od rizika potapanja; osiguranje vozila za vreme uestvovanja na sportskim takmienjima; Uz delimino kasko osiguranje nije mogue zakljuiti osiguranje naknadno ugraene opreme, prtljaga, te drugih stvari u vozilu i na vozilu, koje se ne smatraju sastavnim delom vozila. Delimino kasko osiguranje zakljuuje se bez sudelovanja osiguranika u teti - franize, a ne vrede ni odredbe o obaveznoj dodatnoj franizi kod ostvarenja rizika krae te odredbe o bonusu i malusu. Znaajno je napomenuti da je uobiajeno da su sva vozila za koja se moe zakljuiti kasko osiguranje, izuzevi posebne oblike osiguranja, razvrstana u sledee grupe premija: putniki automobili, teretna vozila, autobusi, vuna vozila, specijalna motorna vozila, prikljuna vozila, motorna vozila inostrane registracije, vozila na popravci, radna vozila, inska vozila Pri tome se, naravno, propisuju posebni modaliteti kasko - osiguranja za pojedine, prethodno pomenute, vrste motornih vozila. Kod ovog osiguranja maksimalna obaveza osiguravaa po tetnom dogaaju je suma osiguranja koja ne moe biti vea od stvarne vrijednosti vozila na dan likvidacije tete, u koliko se radi o totalnoj teti, odnosno od

ugovorene sume, koja se moe korigovati u skladu sa ugovorom o osiguranju. Kod delimine tete vozila naknada za popravak na vozilu u celosti se isplauje za oteene i zamenjene delove vozila, ali visina naknade za popravak ne moe biti via od vrednosti vozila. U sluaju nastanka delimine tete vozila, vozilo i dalje ostaje osigurano. U sluaju totalne tete na osiguranikovom vozilu, osiguranje prestaje nakon isplate naknade tete. Totalna teta na vozilu sluaj je kada popravak vozila nije ekonomski isplativ. Institut bonusa i malusa nalazi svoju punu primenu kod osiguranja auto kaska. Ukoliko je vozilo bilo bez prekida osigurano najmanje godinu dana i ako osiguranik u tom vremenu nije primio naknadu iz osiguranja, odobrava mu se popust u premiji na to vozilo u sledeoj godini. Ovakav vid bonusa se odobrava za one osiguranike koji imaju osigurano do pet vozila. Za one koji imaju est i vie kasko osiguranih vozila, bonus se odobrava u zavisnosti od postignutog tehnikog rezultata u proteklih tri godine. Uobiajeno je da se u okviru potpunog kasko osiguranja obuhvata i rizik krae automobila. Rizik krae putnikog vozila se ugovara samo uz potpuni kasko, i to u vidu dopunskog rizika, tj. plaa se poseban doplatak uz odgovarajuu premiju za puni kasko. Uslov da se zakljui potpuni kasko, sa rizikom krae je i postojanje alarmnog ureaja kao uslova za zakljuenje ugovora. Glavni uzrok koji vlasnike motornih vozila odbija od ovakve vrste osiguranja jeste shvatanje da je kasko osiguranje privilegija dobrostojeih i onih koji imaju nove i skupe automobile. Vano je naglasiti da kasko osiguranje automobila reava milion svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem, u koliko nismo pripremljeni na njih. ta uraditi u sluaju saobraajne nesree? Saobraajna nesrea pokrivena je po kasko osiguranju i u sluaju delimine ili potpune odgovornosti osiguranika za saobraajnu nesreu. U sluaju nastanka osiguranog sluaja kao to je saobraajna nesrea, uslovi kasko osiguranja osiguraniku propisuju da je obavezan prijaviti sluaj nadlenoj policijskoj stanici i osigurava u najkraem moguem roku. U sluaju saobraajne nesree ili bilo kakve dvojbe oko visine materijalne tete (mala, velika), savetuje se da korisnik osiguranja obavesti nadlenu policijsku stanicu iji su slubenici duni izai na mesto nesree o kojoj su obaveteni te osigurati kontrolu alkoholisanosti vozaa. U suprotnom, ukoliko se ne obavesti nadlen a policijska stanica i ne obavi alkotestiranje vozaa, prema uslovima kasko osiguranja koji sadre tzv. presumpciju alkoholisanosti dolazi do gubitka prava iz osiguranja. Postupak prijave tete je sledei: U sluaju nastanka osiguranog sluaja po kasko polisi, korisnik osiguranja tetu prijavljuje u predstavnitvu osiguravajueg drutva koje je izdalo polisu osiguranja ili u seditu drutva Procenu tete na vozilu obavljaju profesionalni procenitelji u najkraem mogu em roku. 2.3. Teritorijalna pokrivenost kasko osiguranja Kasko osiguranje vai na podruju Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, na podruju zemalja lanica zelene karte3, ako se drugaije ne ugovori. 2.4. Trite kasko osiguranja motornih vozila u RS Analize su pokazale da u strukturi ukupne premije na srpskom tritu i dalje preovladava neivotno osiguranje sa 86,5%. Primeuje se da rast belee obavezne vrste osiguranja, poput osi guranja od autoodgovornosti, dok su

neobavezna osiguranja (osiguranje imovine i kasko) u silaznom trendu. Takoe se moe uoiti da su poslovi neivotnog osiguranja imali pad u visini od jednog postotka. Autoasistencija Autoasistencija podrazumeva pomo i pokrie trokova 24 sata na dan u sluaju kada je osigurano vozilo u nevoznom stanju ili ukradeno. Autoasistencijom obuhvata se sledee: popravak manjeg kvara, vuu vozila, prevoz i/ili prenoite za vozaa i putnike, dostavu goriva, reavanje problema sa kljuevima i sl.

________________ 3. Zelena karta ili green card je dokument kojim ne-dravljanin SAD-a dobija ista prava kao dravljanin SAD-a, sa mogunosti naturalizacije. Efektivno se radi o dravljanstvu SAD-a.

3. PREDMET OSIGURANJA Predmet osiguranja su sve vrste motornih vozila i njihovi sastavni delovi. Meutim, ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, predmet osiguranja moe biti: 1. voza i putnici od posledica nesretnog sluaja 2. dodatna oprema koja se na smatra sastavnim delom vozila kao: radio i TV prijemnik, muziki stubovi, video-rekorderi, radar, mobilni telefon, radio stanica 3. lini prtljag, specijalni alati za obavljanje delatnosti, promotivni i drugi natpisi, Predmet osiguranja po ovim uslovima moe biti: 1. roba primljena radi prevoza 2. gotov novac, satovi i dragocenosti drugih vrsta 3. izgubljena dobit kao posledica osiguranog sluaja