EVOLUCIJA FILMA

Film je prestanak razmi{ljanja. Postoje ostrva u mozgu koja zaboravljaju stvarnost. Za{to idete u bioskop? Valjda ne zato da bi proverili kako stoji katarzis iz starogr~kih tragedija. Ho}ete da se predate ne~emu {to nije san, nije java, nije umetnost, nije cirkus, nije ni{ta od onoga {to bi `eleli da bude. Zato ne prestaje da postoji, zato se ~ak snima bez pretenzije da si|e u va{u du{u putem Limijerovog snopa. Jedno filozofsko pitanje: da li je telefilm manje film od onog bioskopskog? Bitno je da se u toku projekcije ne mi~ete previ{e, ne slu{ate `enu, ma~ku, nesta{nu decu, hrkanje uspavanog ljubavnika ili mu`a. [ta se tu mo`e? Elektronika je stigla iz laboratorija a da je niko nije zvao. Danas digitalnu monta`u prolaze filmovi koje }ete sutra gledati u bioskopu. Postoje majstori koji se samo ovim bave, recimo unutar kompanije "Perfect Film". Kako se to radi? Obavite digitalizaciju svega {to ste ve} snimili na dobru staru traku. Koriste}i nekoliko ra~unara u mre`i, slo`ite kadrove i scene kako vas li~na estetika filma goni i pri~a nala`e. Posle se makazama lak{e se~e, lepkom lep{e lepi, bezbolnije efekti nanose, muzika sa ose}ajno{}u uskla|uje. Ovako je slo`eno 3740 planova filma "Hodnici vremena" ili, za dobre poznavaoce francuskog humora, "Posetioci II". Podse}am da je pre ~etiri godine originalna pri~a o posetiocima iz srednjega veka potukla sve rekorde gledanosti. Nastavak je samo u prvoj projekciji videlo 150.000 Pari`ana. Re`iser Jan-Mari Poare i komi~ar Kristian Klavie su se pozabavili vezom srednjovekovnog i savremenog na najunosniji na~in. Mo`da bi i na{ Kraljevi} Marko mogao ~udima da se ~udi u filmskom dvadeset prvom veku. Pretpostavimo da se izgubi usred Kragujevca dramati~ne dve hiljade jedanaeste. Zatim ga jedan od ljubaznih uputi u tajne, izvede na svetlu stazu znanja obja{njenjem: "Ovo ti je, vidi{, vi{e od filma, a manje od video igre. To mi sada zovemo devedefilm, ura|en specijalno za filmski kompakt disk. Nau~io sam te ranije kako je sve po~elo." Film, telefilm, devedefilm, holofilm... Film kao film, ali osavremenjen novim postignu}ima; ne{to kao razlika izme|u starogr~ke i elizabetanske pozori{ne umetnosti. Smem li jo{ da vas podsetim na Brehta i Beketa u emisiji o filmu? Za "Limijerov snop" iz Pariza, Milan @or` \or|evi}