Aktuelni esej

KLONIRANJE LJUDI! ZA[TO NE?
Rat se ponovno vodi izme|u provokatora i ~uvara morala. Dovoljno je bilo da jedan ameri~ki nau~nik oglasi svoju nameru kloniranja ljudskih bi}a, pa da se nekima na starom kontinentu podigne kosa na glavi, ruke po~nu da drhte od straha pred novim trijumfom progresa. Eh da, biotehnologija }e obele`iti dvadeset prvi vek kao {to je nuklearna fizika obele`ila dvadeseti. Osamnaest veli~anstvenih iz Evrope je ve} potpisalo ne{to kao ugovor o pozivu na zabranu kloniranja narednih pet godina. Poziv je upu}en i gospodinu Klintonu. ^uli smo i videli zapanjenost predsednika Sjedinjenih ameri~kih dr`ava pred genetskim manipulacijama poslednje vrste. Poslednje, jer ~ovek uvek dolazi na kraju, to jest kada je na `ivotinjama ve} sve provereno. Gspodin Klinton je iznena|en, ali nije i uvre|en, te se ne}e odmah pridru`iti svojim evropskim kolegama. Odavno smo znali da nau~na radoznalost ne mo`e da se zadovolji ovcama i svinjama, mi{evima i kravama. Dakle, homo sapiens sapiens bi da se replicira na svoju sliku i priliku. Kloniranjem novostvorena jedinka potpuno genetski kopira svoj uzor. Identi~nost sa originalom je ve}a nego ona izmedju jednojajnih blizanaca. Vrlo opasno, vele ~uvari morala, priroda je zamislila da mu{karac i `ena "proizvedu" ne{to novo, kombinovano, neizvesno. Biotehnologija vre|a prirodu! Vre|a je i u slu~aju kukuruza, mi{eva i ovaca, ali s obzirom da su u pitanju prosta `iva bi}a... Najzad, {alimo se mi, ako svi li~imo jedni na druge, kako }emo se prepoznavati na ulici? Kloniran ili ne, ~ovek ostaje smrtan. Kopija umrlog Petra Petrovi}a, Marko Markovi} na primer, umre}e jednoga dana kao i genetski uzor iz koga je nastao. Mo`e bilo koji bolesni general da stvara divizije kloniranih vojnika, ali }e svi oni imati istu manjkavost - smrtnost. Mo`e kakav ludi nau~nik da se pozabavi monstrumima iz najbesmislenijih filmova, ali }e i njih mu~iti ista nevolja - smrtnost. Pred smr}u su za sada svi jednaki. Tek bi se sa otkri}em besmrtnosti filozofski i eti~ki parametri civilizacije potpuno promenili, ali to je druga i duga pri~a. Ima kloniranje izvesnih pogodnosti. Nau~nici vele: mogu}nost da porod dobiju oni za koje je to sada nemogu}e. Mi bismo dodali: izvesnost da svako od nas mo`e sutra da bude sa "pljunutom" Klaudijom [ifer ili istim takvim D`onom Depom. Nau~na fantastika, velite vi. Za{to ne? Za Radio-televiziju Kragujevac, Milan @or` \or|evi}