PROMOCIJA NOVOG ELEMENTA

Ljudi i ~udovi{ta iz dvadeset tre}eg veka su si{li sa filmskog platna, do{li da ispred Virgin Megastora na [anzelizeu potro{e dvadeset pet miliona franaka. Sve zarad jo{ ve}e popularnosti. Francuski filmski kriti~ari su saznali da ovi ho}e na video traku. Malo im je bilo {to su ih mnogi videli u bioskopima {irom sveta, sada jo{ `ele da se zavuku u mnogobrojne i vi{eobli~ne ku}ne ormare. Da nije bilo odva`nog i upornog Lika Besona, ne bi oni o nama ni{ta znali. Kada se re`iser razma{ti preko mere, obi~nom smrtniku ostaje da isklju~i mozak pre ulaska u bioskop, pre kupovine video zapisa takozvanog – elementa. Do ju~e smo imali samo ~etiri, sada posedujemo novi: "Peti element". Najgore je {to i on o nama zna mnogo, {to nas ~ak danima uporno proganja. Gomon, producent filma je pravo na video umno`avanje istog prodao za sto miliona franaka. Ovo kupcu nije bilo malo, nego je u~ino sve mogu}e da bi potro{io dvadeset pet na reklamu. Ono {to se doga|alo ispred Virgin Megastora, i malo dalje, tek je vr{ak nov~anog brega. Ako vam ka`em da ste na svakom desetom kilometru mogli da vidite pano sa enormnim plakatom, bi}e vam za~as jasno koliko je nau~no fantasti~na dara prevr{ila trgova~ku meru. Posetioci iz dvadeset tre}eg veka su izazvali pravo narodno veselje na najlep{oj aveniji na svetu. Bilo je tu i}a i pi}a, pevanja i pucanja, slatkih devoj~ica, uniformisanih lepotica, mi{i}avi} mladi}a. Ako ste film videli, znate o kojim individuama je re~. Ako niste, sazna}ete sa neke originalne ili piratske kasete. Izvestan broj, ne mnogo veliki, tako zvanih elitnih intelektualaca se preko no}i preobrazio. Koliko ju~e i prekju~e smo od njih sve najgore slu{ali o nau~noj fantastici. Fantastika da, ali nau~na nikako! Govora{e da to nije prava literatura. Najprevo|eniji francuski pisac je ve} decenijama @il Vern, {to elita sa mazohisti~kim zadovoljstvom previ|a. Lik Beson je sledio put svog ma{tovitog prethodnika, ni{ta manje. Preobra`eni sada ka`u: jeste to to, ali nije to. Prevod: film jeste nau~no fantasti~ni, ali odli~no estetizovan. Skremblovana televizija }e morati da ga ~eka do 1999, a ova na{a obi~na do 2000. Izdava~ kasete }e do tada raditi punom parom mole}i trgova~kog sveca da proda preko {est i po miliona jedinica, e da bi mu se isplatio ulog i posao. Za "Limijerov snop" iz Pariza, Milan @or` \or|evi}