Vous êtes sur la page 1sur 4

Danh s¸ch líp A niªn kho¸ 2005-2008

Trêng thpt nguyÔn khuyÕn - nam ®Þnh


STT Hä vµ tªn Ngµy §Þa chØ Nick chat S§T
th¸ng
n¨m
sinh
1 §ç §øc Anh 15/11/ DÞch LÔ - Nam V©n thanphong_x9 385936
90 1
2 Lª §øc Anh 8 T©n lËp - Nam ducanh_nd_90 385761
/12/90 Phong 6
3 Ng« ThÞ V©n 12/10/ Liªn Minh -Vô B¶n l0v3_actually_0407 382162
Anh 90 2
4 NguyÔn ThÞ 10/09/ 56 M¸y T¬ nangtiennho90 386800
Hång Anh 90 7
5 NguyÔn TuÊn 09/03/ Sè 1Hµ Huy TËp datinhkiemkhach.votinhki 384683
Anh 90 em@yahoo.com 4
6 NguyÔn ThÞ 27/10/ 78NguyÔn BÝnh 383641
Ngäc ¸nh 90 1
7 D¬ng ThÞ 25/11/ 33AT2Cæ LÔ - Trùc bangchau_bexinh 388127
B¨ng Ch©u 90 Ninh 7
8 §µo Xu©n 29/12/ 433NguyÔn BÝnh handoituoitre_nd90 384178
ChÝnh 90 5
9 NguyÔn Kiªn 28/12/ 20/36NguyÔn Tr·i 364375
Cêng 90 8
10 TrÇn TiÕn 23/12/ 129Hµng TiÖn 383685
Dòng 90 4
11 Vò ViÖt Dòng 11/02/ V©n C¸t - Nam V©n nguoiyeuanh_cuariengan 385912
90 hthoi 1
12 Vò TiÕn §Þnh 03/07/ 50A«20 p.H¹ Long 363846
90 3
13 Bïi Th¸I §øc 26/03/ 2/63§êng V¨n Cao vo_toi_la_miss_world 384295
90 9
14 §µo ViÖt §øc 25/07/ 138§Æng Xu©n 385839
90 B¶ng 8
15 Hoµng Minh 28/05/ 21Phan §×nh Phïng a_frozen_heart_forever 383849
§øc 90 0
16 Ph¹m C«ng §øc 31/03/ 2/124TrÇn Huy LiÖu congduc_provip 386510
90 5
17 Vò Minh §øc 18/12/ T2G«i -Vô B¶n 382124
90 1
18 Ph¹m ThÞ Thu 23/10/ 9/21/136 Phan §×nh 386838
HµA 90 Phïng 0
19 Ph¹m Thu HµB 07/01/ Léc An bonghongcogai_vnbh 367305
90 0
20 TrÇn Ngäc H¶i 18/01/ 12/71TrÇn Th¸i T«ng guns_and_roses181 364377
90 7
21 Lª ThÞ Minh 02/04/ 58NguyÔn §øc thienthanaotrang242001 364045
H¹nh 90 ThuËn 8
22 Ph¹m ThÞ 26/06/
H¹nh 90
23 Ph¹m ThÞ 24/05/ Liªn B¶o - Vô B¶n p_phamthanhhoa@yahoo. 382042
Thanh Hoa 90 com 5
24 TrÇn Huy 19/12/ 9/2TrÇn Huy LiÖu chocolate_numberone 366065
Hoµng 90 4
25 Phan ThÞ Thu 06/11/ 84 Phï LongA heok0ndjndjn 364286
H¬ng 90 0
26 §Æng ViÖt 20/03/ 194Trêng Chinh 384925
Kh«i 90 7
27 Lª Ph¬ng Liªn 02/11/ 24 Minh Khai nhocdaugau_a6 384324
90 0
28 TrÇn ThÞ 17/05/ 469TrÇn Hng §¹o tinhkhucvangnl 321139
Hoµng Liªn 90 7
29 §ç Thuú Linh 26/08/ 31B/98NguyÔn Tr·i thuylinh2682003 363516
90 4
30 NguyÔn V¨n 04/04/ 30/603TrÇn Nh©n trai_thoithuong_90 364981
Linh 90 T«ng 2
31 TrÇn Duy Linh 30/01/ 28/38 PCK khu 367699
90 §TMHV 7
32 TrÞnh Ngäc 29/01/ 5/83 Phï NghÜa 364028
Ph¬ng Linh 90 2
33 Lª ThÞ Kim 10/07/ MÜ T©n – MÜ Léc dannidrax_2001 381727
Loan 90 4
34 Ph¹m ThÞ 16/01/ 75/208 §êng Th¸i 364691
H»ng NgaA 90 B×nh 7
35 Ph¹m ThÞ 25/01/ 55NguyÔn Thi 364652
H»ng NgaB 90 2
36 Bïi thÞ BÝch 26/01/ 7D«17 p.H¹ Long sano_adam 364315
Ngäc 90 3
37 TriÖu ThÞ 29/10/ 64 Hµn Thuyªn 363871
Thanh Nhµn 90 9
38 §ç ThÞ Hång 03/10/ 176§Æng Xu©n cuabacang_nd 385863
Nhung 90 B¶ng 5
39 NguyÔn ThÞ 25/10/ TrÇn Hng §¹o tuyetnhietdoi_bobo 383775
Hång Nhung 90 6
40 TrÇn Minh Ph- 27/06/ Gia Hoµ - Gia Léc 386470
¬ng 90 5
41 NuyÔn ViÖt 10/11/ 42 Ng« QuyÒn 384544
Qu©n 90 3
42 Vò Trêng Sinh 20/02/ Liªn Minh - Vô B¶n uh_emxinh_emkieu_anhk 382197
90 o_yeu 4
43 NguyÔn Hång 14/08/ 52M¹c §Ünh Chi hongson_hero@yahoo.co 364076
S¬n 90 m 8
44 Ng« ThÞ Minh 08/04/ 23D1/ 99 §êng Kªnh 384340
T©m 90 9
45 §ç Duy Thµnh 17/08/ 137§ « 17 p.H¹ Long demonking_137 364027
90 8
46 Hoµng §øc 29/09/ 233 Hoµng V¨n Thô ninja_can_loan 383510
Thµnh 90 7
47 TrÇn NhËt 11/09/ 98TrÇn NhËt DuËt 363889
Thµnh 90 8
48 Vò Minh Thµnh 26/02/ Thµnh Lîi - Vô B¶n 382011
90 5
49 T¹ Ph¬ng Thuý 13/07/ 18/133Trêng Chinh b3_ng0_y3u_minh_anh_th 384288
90 oi 3
50 TrÇn Thu Thuû 06/02/ 6/186§êng Th¸i 364013
90 B×nh 1
51 KiÒu ThÞ 11/09/ Hång Phóc - MÜ 347401
Trang 90 T©n 9
52 TrÇn ThÞ Thu 10/09/ 46 NguyÔn Tr·i nh0c_tc 363974
Trang 90 1
53 NguyÔn §øc 16/09/ 8ELiªn C¬-HïngV- ductrong_90 363669
Träng 90 ¬ng 0
54 NguyÔn TuÊn 17/04/
Trung 90
55 TrÇn §øc Tïng 12/12/ 143Hoµng V¨n Thô 384311
90 4
56 NguyÔn ThÞ 09/06/ Sè 61 §êng 19/5 363812
H¶i YÕn 90 2

C« NguyÔn ThÞ Thu Thuû : 0902200807


0350.3640670
ThÇy Ph¹m Thanh Ngäc : 0982450422
0350.3830128