Vous êtes sur la page 1sur 2

115 Sprawdziany Sprawdziany Sprawdziany Sprawdziany Sprawdziany

I
Przyporzqdkuj pojqcom wIucwe okrelenu. Wpisz lifery (AI) w odpowiednie krafki. 3 p.
fworzywa szfuczne monomer recykling
polimery fermoplasfy wIokna synfefyczne
polimeryzacja duroplasfy wIokna szfuczne
A. Zwiqzki zbudowane z powfarzajqcych si elemenfow merow.
B. Pojedyncza czqsfeczka biorqca udziaI w reakcji polimeryzacji.
C. Jworzywa, kfore nie mogq byc ponownie formowane po ogrzaniu.
D. MaferiaIy, kforych gIownymi skIadnikami sq polimery.
K. !zyskuje si je z surowcow pochodzqcych z przemysIu chemicznego.
F. Mona je wielokrofnie formowac przez ogrzewanie.
G. Ponowne wykorzysfanie odpadow.
H. !zyskiwane z surowcow nafuralnych poprzez ich obrobk chemicznq.
I. Reakcja ofrzymywania polimerow ze zwiqzkow maIoczqsfeczkowych.
2
zupeInj rwnune reukcj polmeryzucj PVC. Nupsz nuzwq systemutycznq monomeru. 2 p.
2G]LHLRSDNRZDQLD
LPLLQD]ZLVNRXF]QLD
GDWD NODVD
Grupa a
Nuzwu systemutycznu monomeru:
++

& &

+&O n
A
3
Zuznucz mery we Irugmentuch Iuncuchw polmerw. 2 p.
4
zupeInj tubelq. Skorzysfaj z poniszych wyraen. 2 p.
JDODOLWD]RWDQ9FHOXOR]\NZDV\QXNOHLQRZH
SROLHW\OHQSROLFKORUHNZLQ\OXFHOXOR]D
&+
2
&)
2
&)
2
&)
2
&)
2
&)
2
&)
2
&+
2
&+
2
&+ &+ &+
3ROLPHU\QDWXUDOQH 3ROLPHU\PRG\NRZDQH 3ROLPHU\V\QWHW\F]QH
p, V
116 Sprawdziany
5
Nupsz po 2 przykIudy zustosowun tworzyw sztucznych przedstuwonych zu pomocq symbol. 2 p.


6
zupeInj schemut podzuIu wIken. Skorzysfaj z poniszych wyraen. 3 p.
]SROLPHUZSRFKRG]HQLDUROLQQHJREDZHQDZHQD]FHOXOR]\ZNQDV]NODQH
MHGZDEZLVNR]RZ\Q\ORQ
7
zupeInj tubelq przedstuwujqcq sposb odrnunu wIken. 3 p.
:NQD
QDWXUDOQH V\QWHW\F]QH V]WXF]QH
SRFKRG]HQLD
]ZLHU]FHJR
]VXURZFZ
QLHRUJDQLF]Q\FK
5RG]DMZNQD -HGZDEQDWXUDOQ\ -HGZDEV]WXF]Q\
6SRVELGHQW\NDFML
2EVHUZDFMH
:QLRVHN
ZNQR]DZLHUD ZNQRQLH]DZLHUD
PP PS
5 6
8
Masa makroczqsfeczki poliefylenu wynosi 560000 u. Oblcz, le czqsteczek etylenu wzqIo udzuI 2 p.
w reukcj polmeryzucj
(P
C
= 12 u, P
H
= 1 u)
.
Obliczenia:
Odpowed: W reakcji polimeryzacji wziIo udziaI czqsfeczek efylenu.