Vous êtes sur la page 1sur 138
DAI HQC DA NANG TRUONG DAI HOC BACH KHOA KHOA CONG NGHE THONG TIN PGS.TS. PHAN HUY KHANH DA NANG 9-2004 Muc lye HUONG 1 Me DAU 7 1 GiorTHIGU HE cHUYEN GIA 7 LL Hé chuyén gia la gi ? 7 12. Dige trimg vit teu did ciia hé chuyén gia. 9 13. Sue phat trién ctiacéng nghé hé chuyén gia 9 Le, Géc tinh vic ing dung cia hg chuyén $i sn vo 10 I, KIEN TRUC TONG QUAT.CUA CACHE CHUYEN GIAsnmsnnnnnsnnnne 2 WL. hing, thanh phan eo bin cia mot hé chuy’én gia. 2 M2. MOt sO mo hinh kién irc hé chuyén gia... woes ld a M@hinhJ. L. Ermine “4 Mé hinh C, Emest 4 ©. M@hinh E. V. Popov. a 15 3. Bigu dién tri tite trong cdc he chuy én gia. 15 113.1. Bigu dign ti thie béi cdc twat sin xudt 15 113.2, BO sinh eta hg chuyén gia 17 113.3. «Soan thio ket hyp» cfc nat 18 1134. Cac phyong phap bigu dién ti thie Khe 19 a 3 19 b. —_Biéu didn tri thite nh mang ngit nghia 20 ©. _Biéu din tri thite nhér ngn ngit nhan tao. 2 Wd, KS thuat suy tudn trong cic hé chuyén gia 2 M4, Phuong php suy dign tign oo... 2 142. Phuong phép suy dign Ii... an pcs 114.3. Cac hé théng sin xudt (production systems), 23 a ‘Cac hé thing sin xudt Post... enpeanemecemansg 2S b. Cac thudt ton Markov 4 ©. __Thuft todn mang lui (rete algorithm) 2s IIL, Twiér Ké ug cauyen 25 MLL Thugitodn ting quae 25 m2. Cie bude phi tridn h chuyén gla ...ssscsscsscorncnrne 26 Quin If dir fin (Project Management) ..ocusnnnsnarnnsnsnnannrninn 26 b Tiép nhain tri thite....... 7 cinsheenttininltes © Vand phin phdi (The Delivery Problem)... 28 4. Bio tri va phat tien... cone 28 m3, Sai x6t trong qué tink phat erién he chuyén gia. 2» BAI TaP CHUONG 1 DIEU DIEN TRI THGC NIL LOGIC Vi Te BEC MG. 1 NGONNGEY Te BIC MET. : LL Céc Khai niém. L14.— Cliphip eda ngén ngt vi tr be mot. 11.2. Cac ludt suy din (inference rule) 113. Nett nghia cia ng6n nti Are moe a Din gidi (Interpretation)... . Mole 12. 121. 12.2. 123. 124, 13. 13d. 132. 133. I. PHEP Hop Guat. Ul. Td WLL3, LL. 112, 12.1 122. 123, U3. a b. TL CAC He THING BAC B6 Bot HoP GUL MLL. Thi tue tdng quat Bde Bé bai hop gia M2. Chién hege hop giéi 11L2.1. Da thi din hung, dé thi tim kiém va d0 thi bie bo. 112.2, Chién luge hop gia bai bac bd theo chi TOMB o...mmnn 11.2.3. Chién luge hgp gidi bai bic bé voi «tgp hop tre giup»..... 112.4. Chin luge hgp gidi bai bic bé ding «khot..... a M25. — Chign luge hop gifi bai bac bé 1a «tuyén tinh 11126. Chin hage bic ba bai hop gi a ty tinh theo dn vio» 1.2.7. Chign luge hop gifi «LUSH» m3. Vi dy minh hoa : bai todn tim gud noi that BAI TaP CHUONG Gis tri mot cing thie theo dign git Cic tinh chit... Tinh hp thie /Khng hop thie, tinh nhét quan khong nie aus Tinh khong quyét dinh duge va tinh nia uve inh due... Cong thie tuong duong... Hau qua logic... Quan he gi inh Bau gud Fog Nhom cac ludt suy dign «ding dim» (sound).. hom cde ludt suy din «day di... Vi so cha fing i iy tly in? Bin doi edic ménh dé Dang chnan trade ciia mét céng tite chinh Loui bo cde phép n6i Vi Gp cde phép ndi = v6i ce nguyén tr Lgn quan hain bigt cde bién .. az os Dich chuyén cfc dau lung tit. ‘Chuyén qua “dang mgnh d8” cia €6 Logi béi cae dau Iugng ti tin tai... Logi bé tat ca cde dau lugng tir... Chuyén qua «dang chudn hdiv.... Logi ba tt ea ede du phép tosn logic. Phin bigt cac bién ciia cic ménh dé. Quan hé gitta C7C va cic dang ménh dé cia ching. Phep hgp giai doi véi cdc ménh dé cy th ing thie chinh... hep the. 186 hgp nh (unifies) Thudt tosin hop mht on Hop giai cae ménh dé bit ky. ‘Mot cach trinh bay khéc cia phép hgp gia Cac tinh chat tong quét ciia phép hop gidi. ‘Mot luat ding din Tinh hin todn cia phép hp gi ‘VGi phép bic bo. MAY SUY DEEN 71 I, _ NGUYEN LY Host BENG Cia CAC MAY SUY DIBN.. LL. Giai doan dink gié EVALUATION .