Vous êtes sur la page 1sur 5

No llores por m Argentina

De la Opera Rock "Evita"


ANDREW LLOYD WEBBER
Adaptacin: Jos Luis Blasco


J . .
# cF

===========================
l&

l
l

j
l (B.C.) Uh
l
l
l
uh
uh
uh
uh l
F
l #
l
l
l
l

===========================
l& c w
l j
l
l


j

. j
l
l (B.C.) Uh
l uh
l uh
l
uh l
l
l
l
l
l
F
#
l
l
l
l
c
l
===========================
&
w
w
w

. j
l

l
l
l
l
uh l
l (B.C.)Uh
l
l
l
F
l # c
l
l
l
l
L===========================
l&
l
l
l
l
__w
__w
_w
_w
Tranquilo

Sopranos 1

Sopranos 2

Mezzosop.

Contralos

U F

J J

===============================
l&
l
ll
l
l

j
l
l
u
Se - r
di - l l f - cil
de com - pren - l der
que_a pe - l
l #
l U F
ll
l
l

.
J

===============================
l&
l
l
l
l

l
j
j


l
l
l der
u
Se - r
di - l l f - cil
de com-- pren
que_a pe - l
l
l U F
ll
l
l
#

l j
l
l
j
l l j
j

j
l
j
j
.
===============================
&

_
_

l
ll
l
l
l
u
Se - r de f - cil
de com - pren - der
que_a pe l
ll
l
l
l

l U F l l l
l
l #
j

L===============================
l & _j
l _
ll
l
l
_j
_ .
(B.C.)Uh

Se - r

di -

f - cil

de com - pren -

der

que_a pe -

# J J J J

J J
J j

===============================
l&
l
l
l
l
l
sar de mi vi - da de_a - l yer
soy del l pue- blo_y ja - ms lo po - l dr ol - vi - dar.____ l
l #
l
l
P l l

j
l j
j
===============================
l & l
l
l j
j
j

l
sar de mi vi - da de_a - l yer
soy del l pue- blo_y ja - ms lo po - l dr ol - vi - dar.____ l
l
l
l
l
P
l
#

l
l j
l
j
j
j
j
l
j
j
j
l j

===============================
&

l
l
l
l
l
sar de mi vi - da de_a - yer
soy del
pue- blo_y ja - ms lo po - dr ol - vi - dar.____
l
l
l
l
l
l # l P l l
l

L===============================
l&
l
l
j
j
l j
j
l j
j

9

sar

de mi vi - da de_a - yer

(Edicin. J. Blasco)

soy del

pue- blo_y ja - ms lo po - dr

ol - vi - dar.____

NO LLORES POR M ARGENTINA / Hoja: 2/5

#
F J J

#J J . J
J J
l

===============================
l&


l
l l
l
l mis lu - jos son so - la - l men- te_un dis- fraz, un l
De - bis cre - l er - me,
l #
l
l
F l J l j
j
. j

===============================
l&
l j
l

j
l
j

l
l
l mis - lu - jos son so - la - l men- te_un dis- fraz, un l
De - bis cre - l er - me,
l
l
l
l
Fl

l
l j
j

j
. j
l
l
l j
===============================
&

l
l
l
l
l
De - bis cre er - me,
mis lu - jos son so - la - men- te_un dis - fraz, un
l
l
l
l
l
F

#
l
l l
l
ll

j
L===============================
l&
l j
j
. j
l

j

j
l #_ j
13

De - bis cre -

er - me,

mis - lu - jos son

so - la -

men- te_un dis - fraz,

un

f
# J

j
l .
l # l w
===============================
l&
ll
l
l ms,
l re - glas del ce - re - mo - l nial.
ll
jue - go bur - gus na - da
las

l
l
ll
l # l
f

l l w
===============================
ll
l&
j
j
l .
l
l ms,
l re - glas del ce - re - mo - l nial.
ll
jue - go bur - gus na - da
las
l
l
ll
l
l
f

ll
l
j
l l
j
l .
===============================
&

#
_

l
l
l
ll
l
jue - go bur - gus na - da
las
l ms,
l re - glas del ce - re - mo - l nial.
ll
l
f
,

l
l
ll
l # l

ll
L===============================
l & #_ _ _ _ _j
l __ __ __ __ __ __ l w
_j
l .
17

jue - go

bur - gus

na - da

ms,

las

re - glas del

ce - re - mo -

nial.

P
#

J J
J J
J J
J J J J J

===============================
l & {

l
l
l l
l

Te - n - a - que_a- cep - l tar, pues - de - b - cam - l biar


y de - l jar de vi - vir en lo l
jos
ni
po
de
res
am
bi
cio
n,
mil
men - l ti - ras di - je - ron de l
Ni
lul
p
l
l
#

l

l
l
l
l

===============================
&
{

l
Uh
l
l
l
l
uh
uh
uh
l

l
l
l
l
p
#
l

l
l
l
l

===============================
&
{

l
l
l
_
l

l
l
l
l
Uh
uh
uh
uh
l # p
l
l
l
l

L===============================
l & { _
l _
l _ .
l

l _ .
__
_
.
_ .
21

Uh

(Edicin. J. Blasco)

uh

uh

uh

uh_____

NO LLORES POR M ARGENTINA / Hoja: 3/5

P
,
#
J J K K

l l
j

===============================
l
l
l
l&
gris,
siem- pre l tras la ven - ta - na sin lu - l gar ba - jo_el sol
Ah
l
l
l
l
m.
Mi lu - gar ya no_es m - o, por vo - so - tros lu - ch.
l #
l l
l
l
P
, l

===============================
l &
l w
l
k
k
l l
j
l j

j
l
l
l
l
siem- pre l tras la ven - ta - na sin lu - l gar ba - jo_el sol
Ah
l
l
l
l
l
F
, Mi lu - gar ya no_es m - o, por vo- so - tros lu - ch.
,l
#
l

l
l
l j
l
l

===============================
&
w
l
l
l
l
l
l
Ah
li - bre,
bus - qu ser
l
l
l
l quie - ro l
l
Yo s - lo
, l
l #
l
l
l
l
f

lw
l w
l
l &
L===============================
_j
_ l
_ l
25

Ah

bus - qu ser
Yo s - lo

li - bre,
quie - ro


,
#F

J
# . J
j

.
l


===============================
l&
l
l
l
pe - ro ja - ms de - ja - l r de so - ar
y l s - lo po - dr con - se - l guir
la l
l
es - tar muy cer - ca, po - der in - ten - tar
a - brir mi ven - ta - na_y sa - ber
que
l #F
l
l
, l l

===============================
l & j
j
l . j
l . j
l .
l
l
l
l
l
l
pe - ro ja - ms de - je - r de so - ar
y
s - lo po - dr con - se - guir
la
l
es - tar muy cer - ca, po - l der in - ten - tar
a - l brir mi ven - ta - na_y sa - l ber
que l
,
F
P

l #
l
l
. l . l
j

j
===============================
&
w

l
l
l .
l
l
j
Ah
y
s
lo
po
dr
con
se
guir
la
l
l
l
l
l
a - brir mi ven - ta - na_y sa - ber
que
P
,
F
l
l
l
l #
l

_ j

l& _
l
l _
l
L===============================
j

.
w
_
_ . #_ _ _ _ _ . _j
30

Ah

y
s - lo po - dr con - se - guir
a - brir mi ven - ta - na_y sa - ber

la
que


# #
J . J J
. J

l&
l
ll
l
===============================
fe que que- ris com - par - l tir.
No l l llo - res por m Ar - gen - l ti - na,
mi l
l
nun - ca me vais a_ol - vi - dar.
l
l
l #
f l l
l

J
.

j
J
J l
l & l .
===============================
l l l
l
fe que que- ris com- par - l tir.
No l l llo - res por m Ar - gen - l ti - na,
mi l
ll
l
l
nun - ca me vais a_ol - vi - l dar.
l
f

ll
l
l
J l
l j
l l l j
. j
j
j
l
l & #_ _ _ _ _ l .
===============================
fe que que- ris com - par - l tir.
No l l llo - res por m Ar - gen - l ti - na,
por - que mi l
l
nun- ca me vais a_ol - vi - dar.

f ll
l
l
l
l #

ll & _ _ _ _ _ _ ll .
L===============================
j
_j
ll ll _ _ ll _j
ll
j
. j
_j
_ _ _ _ _ _
34

fe que que - ris com - par - tir.


nun - ca me vais a_ol - vi - dar.

(Edicin. J. Blasco)

No

llo - res por m Ar- gen -

ti - na,

por - que mi

NO LLORES POR M ARGENTINA / Hoja: 4/5

P
F
#
J J
J
j

J
.

j
.
j

j
l

l
l
l
===============================
l&
l
al - ma es - t con - l ti - go,
mi vi - da_en - l te - ra
te la de - l di - co
ms no te_a - l
l #
l P
l
l
l
F

. j

===============================
l & l j
l
l

j
j
. j
j
j
j
j
.
l
j
l
al - ma es - t con - l ti - go,
mi vi - da_en - l te - ra
te la de - l di - co
ms no te_a - l
l
l
l
l
F
l P
#

l
l j
l
l j
j
. j
j
.
j
j
l j
j
===============================
&

l
l
l
l
l
al - ma es - t con - ti - go,
mi vi - da_en - te - ra
te la de - di - co
ms no te_a l
l
l
l
l
F
l # l P
l l
l

L===============================
l & l j
.
j
. j
j
j
l _j
_j
_j
_j
l j
_ .
_j
l
_j
_j
38

al - ma es - t con -

ti - go,

mi vi- da_en - te - ra

te la de -

di - co

ms no te_a -

f
P
#
. j

. J J J J J j

j
l

j
===============================
l&
{
l

j
j
l j
l
Qu po - dr de - cir
l pa - ra con - ven- ce - ros de l
le - jes,
te ne -ce - l si - to.
l #
l
P
l
l
f

===============================
l&
l j

j
j
j
j

j
j
j
j
j
l
j
j
j
{ j
j
j
l j
l
Qu po - dr de - cir
l pa - ra con - ven - ce - ros de l
le - jes,
te ne -ce - l si - to.
l
l

l
l
P
f
#
. l l
j
l
{ j
. _ _ _ l _j

j
===============================
&
j
j
j

j
j
j
j
l

j
_

j
j
j
j
l
l
l j
le - jes,
te ne -ce - l si - to.
Qu po - dr de - cir
l
P
l pa - ra con - ven - ce - ros de l
f
l #
l
l l
_ _ _ _ l _j

L===============================
l & _j
l _j
_j
_j
_j
_ .
_j
_j
_j
_j
_ _j
_ . j
j
j
_j
_ _j
{ _j
l
42

le - jes,

te ne -ce - si - to.

Qu po - dr de - cir

pa - ra con- ven - ce - ros de

P
F

#
U

.
.
.

J J J K J
J J J K j
J l l
j
J l

===============================
l & j. k

l l
l
mi ver - dad.
Si_a - l n po- dis du - dar, mi - l rad co - mo mis o
- jos llo - l ran de_a - mor.
B.C. l l
P
l #
l
l
F l
U
l l

j
===============================
l & j. k
j
j
. k
. j
l j
j
j
. k
j
l
l l

j
j
l j
l
mi ver - dad.
Si_a - l n po - dis du - dar, mi - l rad co - mo mis o
- jos llo - l ran de_a - mor.
B.C. l l
l
l
l
F l
U P ll
#

l
l . . l . l j
j
j. k

l l
===============================
&

l
l
l
l
ll
mi ver - dad.
Si_a - n po- dis du - dar, mi - rad co- mo mis o
- jos llo- ran de_a - mor.
B.C.
l
l
l
l
ll
F
U
P
l l l ll
l #

l & _j. _k
L===============================
l l
_j
_j
_j
. _k
_ . _j
l _j
_j
_j
. _k
_ _ _j
_j
l
_
l _j
46

mi ver - dad.

(Edicin. J. Blasco)

Si_a - n po - dis du - dar, mi - rad co- mo mis o

- jos llo - ran de_a - mor.

B.C.

NO LLORES POR M ARGENTINA / Hoja: 5/5


Como Final:
1 Vez B.C. (mp)
2 Vez Texto( f)

#
J . J J

J
.

J J J

l
l
===============================
l & {
l

l
l
B.C.
l
l
l
l
llo- res por m Ar - gen - ti - na,
mi
al - ma es - t con - ti - go,
mi vi - da_en
l #
l J . J J l l P J l

l l j
j
===============================
l & { l
.
l
j
l
B.C.
l
l
l
l
por m Ar -gen - l ti - na,
mi l al - ma es - t con - l ti - go,
mi vi - da_en - l
l
llo- res
P

. j
l . l
l # l j
l

j
jj
j
j

j
l
===============================
l & { B.C.
l
l
l
l
llo- res por m Ar - gen - l ti - na,
por - que mi l al - ma es - t con - l ti - go,
mi vi - da_en - l

l #
l
l
l
l

l & { _ _ l _j
L===============================
.
_j
l l j
_j
j
_j
. j
_j
_j
l
B.C.
50

F
#
. f I f J

. j
j
j
l j
j
.
j
j
l

{
j
j
l l j
===============================
l&
j
j
B.C.
l
l
l le - jes, te ne - ce - l l

te - ra
te la de - di - co
ms no te_a No
l #
l
ll
l
F
f
f
j

===============================
l&
l j

{
j
. j
j
j
j
j
j
.
j
l j
j

j
l l j
j
l
l
l
l
l

B.C.
te - ra
te la de - di - co
ms no te_a le - jes,
te ne - ce No
l
l
ll
l
F
f
f
#

l l j
l
l j
l . j
j
j

===============================
&

_
_
_
_

j
_

j
_

j
j
j
l l
l
l
l

B.C.
l
te - ra
te la de - l di - co
ms no te_a - l le - jes,
te ne - ce - l l
No
F
f
f
#
l
l
ll

l

j
j

l&
l
l
l
L===============================
j

. j
j
j
l _j
{

_j
_j
_j
_j
_ .
_j
_j

__ .
_j
_j
_j
_
B.C.
llo- res por m Ar - gen - ti - na,

por -que mi

al - ma es - t con -

ti - go,

mi vi- da_en -

54

F
,
U
# II

j
j


l w
l ww
============================
l & l l j
l w
=
j
si
to.
l
ll
l
l
l

No llo- res por


m Ar - gen- ti
- na.
l # l l
l , F
l
l U

============================
l & l l j
l
l
l
j

j

j

j
j
=
w
l
l l si - to.
l
l m Ar - gen - ti - l na.

No llo- res por


l
ll
l ,F
l
l

#
U
l
ll
l

j
l j
j

l _j
============================
&

j
_

j
_

l
ll
l
l
l w

si
to.
No
llo
res
por
m
Ar
gen
ti
na.
l
ll
l
l
l

l # l l
l , F l
l U

L============================
l & l l _j
l __
=
_ l _j
_j
_ _ l _j
_ _j
_
_
_ _j
w
te - ra

te la de -

di - co

ms no te_a -

le - jes,

te ne - ce -

58

si - to.

(Edicin. J. Blasco)

No

llo- res por

m Ar - gen - ti

na.

No