‫‪184 ‬‬

‫‪  ‬ש פ ר י כ ו ו ע ר ם ע ר ‪ ‬וו א ם ‪  ‬ע ס ‪  ‬איז ‪  ‬כ ד אי ‪ ‬זיי ‪  ‬צו ‪ ‬ני צן‬

‫‪  ‬י י ד י ש ע ‪  ‬ש‪ 8‬ר « •‬

‫‪  ‬ש פ ר י כ ו ו ע ר ט ע ר ‪  ‬ו ו א ס ‪  ‬ע ס ‪  ‬א י ז ‪  ‬כ ד א י ‪  ‬ז י י ‪  ‬צ ו ‪  ‬נ י צ ן*‬
‫‪.251 ‬‬
‫‪.252 ‬‬
‫‪.253 ‬‬
‫‪.254 ‬‬
‫‪.255 ‬‬
‫‪.256 ‬‬
‫‪.257 ‬‬
‫‪.258 ‬‬
‫‪.259 ‬‬
‫‪.260 ‬‬
‫‪.261 ‬‬
‫‪.262 ‬‬
‫‪.263 ‬‬
‫‪.264 ‬‬

‫‪  ‬ד ע ד ‪  ‬ל ע ב ן ‪  ‬א י ז ‪  ‬ד י ‪  ‬ג ר ע ס ט ע ‪  ‬מ צ י א ה ‪   — ‬מ ע ‪  ‬ק ר י ג ט ‪  ‬ע ם ‪  ‬א ו מ ז י ס ט‪.‬‬
‫‪  ‬ש י ט ע ר ‪  ‬א י ז ‪  ‬ד י י ן ‪  ‬ב ת י ‪   — ‬א ו ן ‪  ‬ל ע ב ן ‪  ‬א י ז ‪  ‬כ ד א י‪.‬‬
‫‪  ‬ט ׳ א י ז ‪  ‬ח י ‪  ‬ג ע ל ע ב ט‪   ,‬א ב ע ר ‪  ‬מ ע ‪  ‬ש ט א ר ב ט ‪  ‬פ א ר ‪  ‬א ‪  ‬ג ר א ש ן‪.‬‬
‫‪  ‬ז א ל ן ‪  ‬ז י י ן ‪  ‬פ ר ע מ ד ע ‪  ‬ת כ ר י כ י ם‪   ,‬א ב י ‪  ‬א ן ‪  ‬א י י ג ע נ ע ‪  ‬ש ט י ק ל ‪  ‬ב ר ו י ט‪.‬‬
‫‪  ‬ד ע ד ‪  ‬ג נ‪   5‬ה א ט ‪  ‬א ‪  ‬ג ר י נ ג ע ‪  ‬מ ל א כ ה ‪  ‬א ו ן ‪  ‬ש ל ע כ ט ע ‪  ‬ח ל ו מ ו ת‪.‬‬
‫‪  ‬מ י י ם י א ד ע ר ‪  ‬ל ב נ ה‪   ,‬ו ו א ס ‪  ‬ט ו ס ט ו ‪  ‬א י ן ‪  ‬י ע ל א ק?‬
‫‪  ‬ע ד ‪ 5 ‬א ר ט ‪  ‬א י ן ‪  ‬ס א ל א ק ‪  ‬ק ו ק ן ‪  ‬א ו י ף ‪  ‬ד י ‪  ‬ל ב נ ה‪  .‬־‬
‫‪  ‬ד ע ר ‪  ‬ג ר ע ס ט ע ר ‪  ‬ל א צ ק ע ו ו ע ר ‪  ‬נ ג י ד ‪  ‬ה א ט ‪  ‬נ י ט ‪  ‬מ י ט ‪  ‬ו ו א ס ‪  ‬ש ב ת ‪  ‬צ ו ‪  ‬מ א כ ן‪• .‬‬
‫‪  ‬א ‪  ‬ג א ר ז ד ע ר ‪ & ‬ע ר ד ־ ג נ ב ‪  ‬ה א ט ‪  ‬א ו י ך ‪  ‬מ ו ר א ‪  ‬פ א ר ‪  ‬ג א ט‪«.‬‬
‫‪  ‬א י ן ‪  ‬ט ע ל ז ‪  ‬א י ז ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬א ו י ך ‪  ‬מ ח ל ל ‪  ‬ש ב ת‪  .‬־‬
‫‪  ‬ו ו ע ן ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ד י ‪  ‬ל ו ק נ י ק ע ר ‪  ‬י י ד ן‪   ,‬ו ו א ל ט ן ‪  ‬ד י ‪  ‬ש ק א צ י ם ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬ש ט י י נ ע ר ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ג ע ־‬
‫‪  ‬ו ו א ר פ ן‪• .‬‬
‫‪  ‬ה י נ ק ע ד י ק ע ‪  ‬ב ח ו ר י ם ‪  ‬ו ו י ל ז ‪  ‬א ו י ר ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬מ א ל י א ט ע ר ‪  ‬מ י י ד ל ע ך‪  .‬י‬
‫‪  ‬מ א ל י א ט ע ר ‪  ‬מ י י ד ן ‪  ‬ל א כ ן ‪  ‬א י י ד ע ר ‪  ‬מ ע ‪  ‬ק י צ ל ט ‪  ‬ז י י‪.‬‬
‫‪  ‬ד ע ד ‪  ‬ט א ט ע ‪  ‬א ‪  ‬פ א נ פ א ט ע ר ‪   — ‬ד י ‪  ‬ט א כ ט ע ר ‪  ‬א ‪  ‬מ א ל י א ט ע ר‪  .‬י י‬
‫‪1‬‬

‫‪   * ‬ז ע ן ‪  ‬ג ו מ ׳ ‪ 5  6 ‬ו ן ‪   1941 ‬א ו ן ‪  ‬ד י ‪  ‬נ ו מ ע ר ן ‪   3  ,2  ,1 ‬א ו ן ‪ §  5 ‬ו ן ‪   .1942 ‬ד ע ר ‪  ‬ג ר א מ א ט י ש ע ר ‪  ‬מ י ן‬
‫‪ ‬ווי ‪  ‬או י ר ‪  ‬א נ ד ע ר ע ‪ ‬ג ר א מ א ט י ש ע ‪  ‬פ א ר מ ע ן ‪ ‬וו ע רן ‪  ‬א נ ג ע ג ע ב ן ‪  ‬א זו י ‪ ‬ווי ‪ ‬זיי ‪ ‬זיינ ען ‪  ‬מ ה ע ר ס ‪ ‬ג עוו א רן‬
‫‪  ‬ב י י ם ‪  ‬פ א ר צ י י כ ע נ ע ן ‪  ‬ד י ‪  ‬ש פ ר י כ ו ו ע ר ט ע ר ‪  ‬א י ן ‪  ‬ד ע ר ‪  ‬ל י ט ע‪.‬‬
‫ש ט ע ט ל ע‬
‫ט‪   :‬א ‪  ‬ב ח‬
‫‪ ‬זיין ‪ ‬ג ר‬
‫‪  ‬מיי טי א‬
‫‪ ‬ווו נ ד ע ר‬

‫‪   * ‬מ י י ס י א ד ‪  ‬א ו ן ‪  ‬י ע ל א ק ‪  ‬ז י י ב ע ן ‪  ‬צ ו ו י י ‪  ‬ק ל י י נ ע ‪ ‬‬
‫‪  ‬ד א ם ‪  ‬ש פ ר י כ ו ו א ר ט‪  ‬א י ז ‪  ‬פ א ר ב ו נ ד ן ‪  ‬מ י ט‪  ‬א ן ‪  ‬א נ ע ק ד א‬
‫‪  ‬א י ן ‪  ‬מ י י ס י א ד ‪  ‬א י ז ‪  ‬ג ע ק ו מ ע ן ‪  ‬א י ן ‪  ‬י ע ל א ק‪   ,‬א ו ן ‪  ‬צ ו‬
‫‪  ‬ט ר א פ ן ‪  ‬ד י ‪  ‬א ל ט ע ‪  ‬ב א ק א נ ט ע ‪  ‬ל‪ 5‬ג ה ‪ — ‬פ ו ן ‪  ‬ז י י ן‬
‫‪  ‬ל‪ 3‬נ ד‪ ....‬׳ ׳ ‪  ‬ד א ס ‪  ‬ו ו ע ר ט ‪  ‬ג ע ז א ג ט ‪  ‬ו ו ע ן ‪  ‬ע מ ע צ ע ר‬
‫‪  ‬ל ע ב ע‪   ,‬א ו מ ע ט ו ם ‪  ‬א נ ג ע נ ו מ ע נ ע ‪  ‬א מ ת ן‪.‬‬
‫‪   •  ‬ם א ל א ק ‪  ‬ה א ט ‪  ‬א ז ע ר ע ם ‪ ) ‬א י ן ‪  ‬ז א מ ע ט ע ר ‪  ‬י י ד י ש‪   :‬ע ז ע ר ע ם( ‪  ‬א ר ו ם ‪  ‬א ו ן ‪  ‬א ר ו ם‪   .‬ש פ י ג ל ט ‪  ‬ד ך ‪  ‬ד‬
‫‪  ‬ל ב נ ה ‪  ‬ג ל י י כ צ י י ט י ק ‪  ‬א פ ‪  ‬א י ן ‪  ‬ע ט ל ע כ ע ‪  ‬א ז ע ר ע ם‪   ,‬א ו ן ‪  ‬ע ם ‪  ‬א י ז ‪  ‬ט א ק ע ‪  ‬ז י י ע ר ‪  ‬ש י י ן ‪  ‬א י ן ‪  ‬ס א ל א ק ‪  ‬א י‬
‫‪  ‬א ‪  ‬ל ב נ ה ד י ק ע ר ‪  ‬נ א כ ט‪   .‬ו ו ע ן ‪  ‬ע מ ע צ ע ר ‪  ‬פ א ר ט ‪  ‬ע ר ג ע ץ ‪  ‬ו ו ו ‪  ‬א ן ‪  ‬ש ו ס ‪  ‬ו ו י כ ט י ק ן ‪  ‬צ י ל ‪  ‬ז א ג ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬א ו י‬
‫‪  ‬א י ם ‪  ‬ד א ס ‪  ‬מ ע ר ט ל‪.‬‬
‫‪   * ‬ל א צ ק ע ו ו ע ‪  ‬א י ז ‪  ‬א ‪  ‬ק ל י י ן ‪  ‬א ו ן ‪  ‬א ר ע ם ‪  ‬ש ט ע ט ל‪   ,‬נ י ט ‪  ‬ו ו י י ט ‪  ‬פ ר ן ‪  ‬מ א ז ש י י ק‪.‬‬
‫‪   * ‬ג א ר ז ד ‪  ‬ה א ט ‪  ‬ג ע ה א ט ‪  ‬א ‪  ‬ש ם ‪  ‬ו ו י ‪  ‬א ‪  ‬ש ט ע ט ל ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬פ ע ר ד ה ע נ ד ל ע ר‪   ,‬פ ו ן ‪  ‬פ ע ר ד י ג נ‪ 3‬י ם ‪  ‬א ו ן ‪  ‬פ ו‬
‫‪  ‬ק א נ ט ר א ב א נ ד י ס ט ן‪   .‬ע ס ‪  ‬א י ז ‪  ‬א י ן ‪  ‬ז א מ ע ט‪   ,‬א ו י ף ‪  ‬ד ע ר ‪  ‬ג ר ע ג ע ץ ‪  ‬מ י ס ‪  ‬פ ר י י ם ן‪   .‬ז ע ‪  ‬ח‪   .‬ש ו י ס‪   ,‬״ מ י י‬
‫‪ ) XIX, 3 ‬מ י י י י ו נ י ‪.(1942 ‬‬
‫‪  ‬ש ט ע ט ל ‪  ‬ג א ר ז ד ״‪   ,‬י י ו ו א ־ ב ל ע ט ע ר‬
‫‪  ‬״ ‪  ‬ט ע ל ז ‪  ‬מ י ס ‪  ‬ד ע ר ‪  ‬ב א ר י מ ט ע ר ‪  ‬ט ע ל ז ע ר ‪  ‬י ש י‪ 5‬ה ‪  ‬ה א ט ‪  ‬ג ע ה א ס ‪  ‬א ‪  ‬ש ם ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬א ‪  ‬פ ר ו מ ע ר ‪  ‬ש ט א ט‪.‬‬
‫‪  ‬״ ‪  ‬א י ן ‪  ‬א ל ע ‪  ‬ז א מ ע ט ע ר ‪  ‬ש ט ע ט ל ע ך ‪  ‬ה א ב ן ‪  ‬ד י ‪  ‬י י נ ג ל ע ך ‪  ‬ג ע ה א ט ‪  ‬א ‪  ‬מ א ד נ ע ם ‪  ‬ת י ר ו ץ‪   ,‬ו ו ע ן ‪  ‬ש ק א צ י‬
‫‪  ‬פ ל ע ג ן ‪  ‬ז י י ‪  ‬ב א פ א ל ן ‪  ‬א ו ן ‪  ‬ו ו ע ל ן ‪  ‬ש ל א ג ן‪   ,‬ל מ א י ‪  ‬י י ד ן ‪  ‬ה א ב ן ‪  ‬ג ע ק ר י י צ י ק ט ‪  ‬י ע ז ו ס ן ‪   — ‬ז י י ‪  ‬פ ל ע ג ן ‪  ‬ז א ג‬
‫‪  ‬״ נ י ע ‪  ‬מ י א ס ‪   — ‬ל ד ק ר ‪  ‬ז ש י ד א י ׳ ׳ ‪ ) ‬נ י ט ‪  ‬מ י ר‪ 1  ,‬א ר ‪  ‬ד י ‪  ‬י י ד ן ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬ל ו ק נ י ק ( ‪   .‬א ו י ף ‪  ‬א ט ‪  ‬ד ע ם ‪  ‬ת י ר ו‬
‫‪  ‬פ א ר ר ו פ ט ‪  ‬ז י ך ‪  ‬ד א ס ‪  ‬ו ו ע ר ט ל‪.‬‬
‫‪ ‬י‪  ‬מ‬
‫‪   — ‬״ ה א‬
‫‪ ‬זיינ ען ‪ ‬ג‬
‫‪  ‬״‪  ‬פ‬
‫‪  ‬מ י ט ‪  ‬ב א‬

‫א ל י א ט ‪  — ‬‬
‫ט ‪  ‬י א ר ן ״‪  .‬‬
‫ע בוי ט‪  ‬די ‪ ‬‬
‫די ‪  ‬אוי ם צו ג‬
‫ק ציינ ע ר ‪  ‬או‬

‫א‪  ‬ש ט ע ט ל‪  ‬א‬
‫היי ט ט ‪  ‬ע ט ‪ ‬‬
‫ש פ ר י מ ז ע ר ט‬
‫ע ב ן ‪  ‬א ‪  ‬ט א כ‬
‫ן ‪ ‬ני ט ‪  ‬פ אנ פ‬

‫ך‪ ‬‬
‫ו ר‬
‫וי‬
‫ד‪.‬‬
‫ט‬

‫א י ן ‪  ‬ז א מ ע ט‪   ,‬ג א ע נ ט ‪  ‬א י י ג ס‬
‫‪  ‬א ‪  ‬ח כ ם ‪ • ‬ו ו א ט ‪  ‬ה א ט ‪  ‬כ ל ‪  ‬י מ‬
‫ס ‪  ‬פ א רווונ ד ע רונ ג ‪  ‬ה א ט ‪  ‬ע‬
‫‪  ‬ה א ט ‪  ‬ע ר ‪  ‬א ו י מ ג ע ר ו פ ן‪:‬‬
‫‪ ‬זי ך ‪  ‬אי ב ע ר ‪  ‬פ שו ט ע ‪  ‬או ן‬

‫‪  ‬צ ו ם ‪  ‬צ ו ז י י ט ן‪.‬‬
‫יו ‪  ‬א פ ג ע ל ע ב ט‬
‫ר ‪  ‬ד א ר ט ן ‪ ‬ג ע ־‬
‫‪  ‬״ מיי פי א ד ע ר‬
‫‪  ‬פ א ר ש ט ענ ד ־‬
‫י‬
‫ן‬
‫ף‬

‫ן‬
‫ן‬

‫ם‬
‫ן‬
‫ץ‬

‫י ן ‪  ‬ל י ט ע‪   ,‬א י ן ‪  ‬א ו ט י א נ ע ר ‪  ‬ק ר י י ז‪   .‬א ב ע ר ‪  ‬מ‪   8‬ל י‪ 8‬ט ‪  ‬א י ז ‪  ‬א ו י ף ‪  ‬פ ו י ל י ש‬
‫אז ‪  ‬א ‪  ‬מ א לי א ט ע ר ‪  ‬מיי ד ל ‪  ‬איז‪  ‬א ‪  ‬מיי ד ל ‪  ‬אין ‪  ‬די ‪ ‬י א רן ‪  ‬או ן ‪  ‬אוי ף ‪  ‬ד ע ם‬
‫ע ר ‪.264  ,263  ,262 ‬‬
‫ט ע ר ‪  ‬ב א ^ ר ף ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬ה א ב ן ‪  ‬א ‪  ‬מ ע נ ה י ל ש ו ן‪   ,‬ד א ר ף ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬ק ע נ ע ן ‪  ‬ר י י ד ן‬
‫ע ן‪.‬‬

‫‪  ‬ש פ ר י כוו ע ר ט ע ר ‪ ‬וו א ס ‪  ‬ע ם ‪  ‬אי ז ‪  ‬כ ד אי ‪ ‬זיי ‪  ‬צו ‪ ‬ני צן‬

‫‪  ‬ב א נ ד ‪11 ‬‬

‫‪.265 ‬‬

‫‪185 ‬‬

‫‪  ‬ו ו ע ן ‪  ‬מ ע ‪  ‬ל ע ב ט ‪ & ‬ו ן ‪  ‬ד ע ד ‪  ‬פ ו ש ק ע ‪  ‬א י ז ‪  ‬ל י י ד י ק ‪  ‬ד י ‪  ‬ק י ש ק ע‪.‬‬

‫‪.266 ‬‬

‫‪ & ‬ו ן ‪  ‬א ‪  ‬ק ל ל ה ‪  ‬ש ט א ר ב ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬נ י ט‪.‬‬

‫‪.267 ‬‬

‫‪  ‬א ‪  ‬ו ו י י ס ע ‪  ‬ט ו י ב ‪  ‬ש ט ע ל ט ‪  ‬ז י ך ‪  ‬נ י ט ‪  ‬א ו י ף ‪  ‬א ‪  ‬ש מ ו צ י ק ן ‪  ‬ח ז י ר‪.‬‬

‫‪.268 ‬‬

‫‪.275 ‬‬
‫‪.276 ‬‬

‫‪  ‬א י י נ ע ר ‪  ‬ק ר י ג ט ‪  ‬פ א ר ‪  ‬א ‪  ‬ק נ י פ ‪  ‬א ‪  ‬ג ל ע ט ‪  ‬א ו ן ‪  ‬א ‪  ‬צ ו ו י י ט ע ר ‪ 6  — ‬א ר ‪  ‬א ‪  ‬ג ל ע ט‬
‫‪  ‬א ‪  ‬פ א ט ש‪.‬‬
‫‪  ‬א ז ‪  ‬מ ע ‪  ‬ו ו י ל ‪   — ‬ק ע ן ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ז י צ ן ‪  ‬ש ט י ל‪.‬‬
‫‪  ‬צ ו ‪  ‬ק ה ל ‪  ‬ד ע ר ל י י ג ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬נ י ט‪.‬‬
‫‪  ‬ק ה ל ‪  ‬ו ו ע ר ט ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ב ד ל ו ת‪.‬‬
‫‪  ‬ק ה ל ‪  ‬ג י ט ‪  ‬ד ע ם ‪  ‬א ר ע מ א ן ‪  ‬ת כ ר י כ י ם ‪  ‬א ו ן ‪  ‬ע ר ד ‪  ‬א ‪  ‬ש פ א ן‪,‬‬
‫‪  ‬ו ו ע ד ‪  ‬ע ם ‪  ‬ש ט ע ל ט ‪  ‬א ו י ט ‪  ‬א ‪  ‬ה א נ ט ‪   — ‬ד א ר ף ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬ג ע ב ן‪.‬‬
‫‪  ‬ה א ס ט ‪  ‬ז י ך ‪  ‬א ו נ ט ע ר ג ע נ ו מ ע ן ‪  ‬א ‪  ‬מ א ן ‪  ‬צ ו ‪  ‬ז י י ן‪   ,‬ב ר ע נ ג ‪  ‬ז ש ע ‪  ‬ב ר ו י ט ‪  ‬א י ן ‪  ‬ש ט ו ב‬
‫‪  ‬א ר י­ י ן‪.‬‬
‫‪  ‬ו ו ע ן ‪  ‬ד י ‪  ‬ז ו ן ‪  ‬ג י י ט ‪  ‬א ו י ף ‪  ‬א י ז ‪  ‬נ י ט ‪  ‬צ ו ‪  ‬ש פ ע ט‪.‬‬
‫‪  ‬ג א ט ‪  ‬ה ע ל פ ט ‪  ‬ד ע ם ‪  ‬א ר ע מ א ן‪   :‬ע ר ‪  ‬פ א ר ה י ט ‪  ‬א י ם ‪ & ‬ו ן ‪  ‬ט י י ע ר ע ‪  ‬ע‪ 5‬ר ו ת‪».‬‬

‫‪.277 ‬‬

‫‪  ‬ד ע ם ‪  ‬א ר ע מ א נ ס ‪  ‬י צ ר ־ ה ר ע ‪  ‬א י ז ‪  ‬א ‪  ‬ס ק א ר י נ ק ע ‪  ‬ב ר ו י ט‪.‬‬

‫‪.278 ‬‬
‫‪.279 ‬‬

‫‪  ‬א ל ץ ‪  ‬ד ר י י ט ‪  ‬ז י ר ‪  ‬א ד ו ם ‪  ‬ב ר ו י ט ‪  ‬א ו ן ‪  ‬ט ו י ט‪.‬‬
‫‪  ‬א ז ‪  ‬ע ס ‪  ‬ק ו מ ט ‪  ‬צ א נ ו ו י י ט א ג ‪  ‬פ א ר ג ע ס ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬ק א פ ו ו י י ט א ג‪.‬‬

‫‪.280 ‬‬
‫‪.281 ‬‬
‫‪.282 ‬‬
‫‪.283 ‬‬
‫‪.284 ‬‬
‫‪.285 ‬‬
‫‪.286 ‬‬
‫‪.287 ‬‬
‫‪.288 ‬‬
‫‪.289 ‬‬
‫‪.290 ‬‬

‫‪  ‬מ י ט ‪  ‬ג ע ד ו ל ד ‪  ‬ש ע פ ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬א ו י ס ‪  ‬א ‪  ‬ק ו ר א ל‪.‬‬
‫‪  ‬פ א ל ט ‪  ‬א י י ן ‪  ‬א ק ס ‪   — ‬פ א ל ן ‪  ‬א ל ע ‪  ‬ר ע ד ע ר‪.‬‬
‫‪  ‬ד י ‪  ‬ב ע ל ־ ה ב י ת ט ע ‪  ‬מ א כ ט ‪  ‬ב ל י נ צ ע ס ‪  ‬א ו ן ‪  ‬ש י ק ט ‪  ‬ד י ‪  ‬ק א ץ ‪  ‬נ א ך ‪  ‬ס מ ע ט ע נ ע‪.‬‬
‫‪  ‬מ ע ג ס ט ‪  ‬ז י י ן ‪  ‬א ‪  ‬ק ר ו ב ‪  ‬מ י ט ‪  ‬מ י י ן ‪  ‬ט ע ל ע ר‪   ,‬א ב ע ר ‪  ‬נ י ט ‪  ‬מ י ט ‪  ‬מ י י ן ‪  ‬ק ע ש ע נ ע‪»,‬‬
‫‪  ‬ד ע ד ‪  ‬ו ו א ס ‪  ‬ז ו כ ט ‪  ‬ל י י כ ט ע ‪  ‬א ר ב ע ט ‪  ‬ג י י ט ‪  ‬ז י י ע ר ‪  ‬מ י ד ‪  ‬צ ו ‪  ‬ב ע ט‪.‬‬
‫‪  ‬א ז ‪  ‬ד ו ‪  ‬ק ר י ג ס ט ‪  ‬ז י ך ‪   — ‬ק ר י ג ‪  ‬ז י ר ‪  ‬א ז ו י‪   ,‬ד ו ‪  ‬ז א ל ס ט ‪  ‬ק ע נ ע ן ‪  ‬ז י ך ‪  ‬א י ב ע ד ב ע ט ן‪.‬‬
‫‪  ‬ב א ה א ל ט ‪  ‬ד ע ם ‪  ‬ו ו י י ס ן ‪  ‬ג י ל ד ן ‪  ‬א ו י פ ן ‪  ‬ש ו ו א ר צ ן ‪  ‬ט א ג‪.‬‬
‫‪  ‬א ‪  ‬ג ע ל ע כ ט ע ר ‪  ‬ה ע ר ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬ו ו י י ט ע ר ‪  ‬ו ו י ‪  ‬א ‪  ‬ג ע ו ו י י ן‪.‬‬
‫‪  ‬א י ן ‪  ‬ד י ‪  ‬י ו נ ג ע ‪  ‬י א ר ן ‪  ‬א ‪  ‬ק א ש ק ע ל ע ‪   — ‬א ו י ף ‪  ‬ר ע ד ‪  ‬ע ל ט ע ר ‪  ‬א ‪  ‬פ ע ר ד‪   .‬״‬
‫‪  ‬א ‪  ‬ו ו א י א ז ש א ר ‪  ‬ט א ד ‪  ‬נ י ט ‪  ‬נ ע מ ע ן ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬ש י י נ ע ‪  ‬ו ו י י ב‪ .‬״‬
‫‪  ‬א ‪  ‬ש י י נ ע ‪  ‬ט א כ ט ע ר ‪  ‬א י ז ‪  ‬א ‪  ‬ה א ל ב ע ‪  ‬פ ר נ ס ה‪  .‬׳»‬

‫‪.269 ‬‬
‫‪.270 ‬‬
‫‪.271 ‬‬
‫‪.272 ‬‬
‫‪.273 ‬‬
‫‪.274 ‬‬

‫‪  ‬״ ‪  ‬ג ע ה ע ר ‪  ‬צ ו ‪  ‬ד י ‪  ‬א י ר א נ י ש ע ‪  ‬ש פ ר י כ ו ו ע ר ט ע ר‪   ,‬ו ו י ‪  ‬צ ו ם ‪  ‬פ ר ו מ ע ן ‪  ‬א נ ה י י ב ‪  ‬ק ו מ ט ‪  ‬צ ו ‪  ‬א ‪  ‬ב י י ם י ק ע ר‬
‫‪  ‬צ ו ו י י ט ע ר ‪  ‬ט י י ל‪.‬‬
‫‪1 0 ‬‬

‫ד א ס ‪  ‬ז א ג ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬צ ו ‪  ‬א ‪  ‬פ ר י י נ ד ‪  ‬ו ו א ס ‪  ‬פ א ר ל א נ ג ט ‪  ‬צ ו ‪ 5 ‬י ל‪   ,‬צ ו ‪  ‬א ‪  ‬ק ר ו ‪   5‬ו ו א ם ‪  ‬א י ז ‪  ‬צ ו ‪  ‬ש ט א ר ק‬

‫‪  ‬צ ו ד ר י נ ג ל ע ך‪   :‬ע ס ן ‪  ‬ק ע ן ‪  ‬א י ך ‪  ‬ד י ר ‪  ‬ג ע ב ן‪   ,‬א ב ע ר ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬ג ע ל ט‪   ,‬נ י ט ‪  ‬א ו י ס ה א ל ט ן ‪  ‬ד י ך‪.‬‬
‫‪u ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ק א ש ק ע ל ע ‪— ‬‬

‫ל א ש י ק ל‪.‬‬

‫‪  ‬״ ‪  ‬ו ו י י ל ‪  ‬ע ר ‪  ‬א י ז ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬מ א ל ‪  ‬נ י ט א ‪  ‬א י ן ‪ • ‬ד ע ר ‪  ‬ה י י ם‪ 5  .‬ו ן ‪  ‬ד י ‪  ‬נ ט ע ‪  ‬ו ו ו י ל י ו נ ג ע ר י ש ע ‪  ‬ו ו ע ר ט ל ע ך‪.‬‬
‫‪ 5 ‬א ר א ן ‪  ‬א ו י ך ‪  ‬א ז א ‪  ‬ו ו א ר י א נ ט‪   :‬״ ‪  ‬א ‪  ‬נ א ר ‪  ‬ה א ט ‪  ‬א ‪  ‬ש י י נ ע ‪  ‬ו ו י י ב ‪   — ‬ד ע ר ‪  ‬נ א ר ‪  ‬א י ז ‪  ‬ד א ‪  ‬א ‪  ‬ו ו א י א ז ש א ר ״‪.‬‬
‫‪1 3 ‬‬

‫‪ ‬‬

‫צו‪  ‬די ‪  ‬ע ל ט ע ר ע ‪  ‬ש פ ר י כוו ע ר ט ע ר ‪  ‬״ א ‪  ‬שיינ ע ‪  ‬מיי ד ל‪  ‬איז‪  ‬א ‪  ‬ה א ל ב ע ר‪ ‬נ ד ן ״ ‪  ‬או ן ‪  ‬״ א ‪  ‬שיינ ע‪ ‬וויי ב‬
‫‪  ‬א י ז ‪  ‬א ‪  ‬ה א ל ב ע ‪  ‬פ ר נ ס ה ״ ‪  ‬א י ז ‪ ) ‬ד ו כ ט ‪  ‬ז י ך ‪  ‬א י ן ‪  ‬ד י ‪  ‬צ י י ט ן ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬ד ע ר ‪  ‬ד י י ט ש ע ר ‪  ‬א ק ו פ א צ י ע ‪  ‬ב ע ת ‪  ‬ד ע ד‬
‫‪  ‬ע ר ש ט ע ר ‪  ‬ו ו ע ל ט ־ מ ל ח מ ה( ‪  ‬צ ו ג ע ק ו מ ע ן ‪  ‬א ו י ך ‪  ‬ד א ס ‪  ‬ש פ ר י כ ו ו א ר ט‪.‬‬

‫‪186 ‬‬
‫‪.291 ‬‬

‫‪ ‬יי די ש ע‪  ‬ש פ ר א ך‬

‫‪  ‬י‪   .‬א פ א ט א ש ו‬

‫‪ ‬ו ו ע ן‪  ‬ד ע ד ‪  ‬ט א ט ע‪  ‬א י ז ‪  ‬ג ע ו ו ע ן‪  ‬א ‪  ‬מ ע ר ג ע נ י ק‪  ‬ה א ט‪  ‬ד י ‪  ‬ט א כ ט ע ר ‪  ‬א ו י ס ג ע ר י ס ע נ ע‬
‫‪  ‬י א י ץ‪ .‬״‬

‫‪.292 ‬‬

‫‪ ‬וו ען ‪  ‬ד י ‪  ‬מ א מ ע ‪  ‬ה א ט ‪  ‬ה א ל ט ‪  ‬ג ע ה א ט ‪ ‬יווני ט ‪  ‬ט א ד ‪  ‬ד י ‪  ‬ט א כ ט ע ר ‪ ‬נ י ט ‪  ‬א רו י ס‬
‫‪  ‬פ ו ן ‪  ‬ש ט ו ב‪.‬‬

‫‪.293 ‬‬

‫‪  ‬ד י ‪  ‬צ נ ו ע ה ‪  ‬ש ע מ ט ‪  ‬ז י ך ‪  ‬מ ע ר ‪  ‬א ו ן ‪  ‬ה א ט ‪  ‬ה נ א ה ‪  ‬מ ע ר‪.‬‬

‫‪.294 ‬‬

‫‪  ‬ה א ב ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬מ ו ר א‪   ,‬ו ו ע ן ‪  ‬ד ו ‪  ‬ה א ס ט ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬א נ ד ע ר ‪  ‬ב ר י ר ה‪.‬‬

‫‪.295 ‬‬

‫‪  ‬ו ו י ל ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬פ א ר ‪  ‬א ל ע מ ע ן ‪  ‬י ו צ א ‪  ‬ז י י ן ‪   — ‬ק ר י כ ט ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬ע ר ש ט ‪  ‬ר ע כ ט ‪  ‬א י ן‬
‫‪  ‬ב ל א ט ע ‪  ‬א ר נ י ן‪.‬‬

‫‪.296 ‬‬

‫‪  ‬ב ע ס ע ר ‪  ‬צ ו ‪  ‬ל ע ר נ ע ן ‪  ‬א ‪  ‬ב ל א ט ‪  ‬ג מ ר א ‪  ‬א י י ד ע ר ‪  ‬צ ו ‪  ‬ז י י ן ‪  ‬פ א ר ‪  ‬פ א נ י ע ן ‪  ‬ד י ‪  ‬כ פ ר ה‪   .‬״‬

‫‪.297 ‬‬

‫‪ ‬וויי ל‪  ‬ד ע ר ‪  ‬עו ז ר ־ ד ל י ם ‪  ‬ה א ט‬

‫‪  ‬פ א ר ‪  ‬ו ו א ט ‪  ‬א י ז ‪  ‬א ז ו י ‪  ‬ב י ט ע ר ‪  ‬ד י ‪  ‬א ר ע מ ע ל י י ט?‬
‫‪  ‬צ י י ט‪16 ,‬‬

‫‪.298 ‬‬

‫‪  ‬א ז ו י ‪  ‬ה י י נ ט‪   ,‬א ז ו י ‪  ‬נ ע כ ט ן ‪   — ‬ע ס ‪  ‬א י ז ‪  ‬ש ו ו ע ד ‪  ‬ד ע ט ‪  ‬ג ע ר ע כ ט ן‪.‬‬

‫‪.299 ‬‬

‫‪  ‬א ר ע ם ‪  ‬א י ז ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬ש א נ ד‪   ,‬א ב ע ר ‪  ‬א י ן ‪  ‬ה א ר צ ן ‪  ‬א ‪  ‬ב ר א נ ד‪.‬‬

‫‪.300 ‬‬

‫‪  ‬א ר ע ט ‪  ‬א י ז ‪  ‬ג ע ג ל י כ ן ‪  ‬צ ו ‪  ‬ט ו י ט ‪   — ‬מ ע ‪  ‬ק ע ן ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ל ע ב ן ‪  ‬א ן ‪  ‬ב ר ו י ט‪.‬‬

‫‪  ‬״ ‪  ‬מ ע ר ג ע נ י ק ‪ — ‬פ ו ן ‪  ‬ל י ט ו ו י ש ן ‪  ‬ו ו א ר ט ‪  ‬מ ע ר ג ע ‪ ) ‬מ י י ד ל(‪  ,‬א י ז ‪  ‬א ‪  ‬מ י י ד ל ג י ק‪   ,‬א י י נ ע ר ‪  ‬ו ו א ס ‪  ‬י א ג ט‬
‫‪  ‬ז י ך ‪  ‬נ א ך ‪  ‬מ י י ד ל ע ך‪.‬‬
‫‪  ‬״ ‪  ‬פ א ר א ן ‪  ‬א ו י ך ‪  ‬ד ע ר ‪  ‬נ י י ע ר ע ר ‪  ‬ו ו א ר י א נ ט‪   :‬״ ‪  . . .‬א י י ד ע ר ‪  ‬צ ו ‪  ‬ז י י ן ‪ 5 ‬א ר ‪  ‬י א נ א ס ן ‪  ‬ד י ‪  ‬כ פ ר ה ״‪.‬‬
‫‪  ‬י א נ א ם ‪   — ‬א ‪  ‬ט י פ י ש ע ר ‪  ‬נ א מ ע ן ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬א ‪  ‬ל י ט ו ו י ש ן ‪  ‬פ ו י ע ר‪.‬‬
‫‪  »« ‬ע ת ר ־ ד ל י ם ‪ — ‬ד ע ר ‪  ‬ה ע ל פ ע ר ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬א ר ע מ ע ל י י ט‪   ,‬ג א ט‪.‬‬

‫‪  ‬פ ו ן‪  ‬ו ו א נ ע ן ‪  ‬ש ט א מ ט‪  ‬ד א ס ‪  ‬ו ו א ר ט ‪  ‬מ ש ו מ ד?‬
‫‪  ‬פ ו ן ‪  ‬י ‪   .‬א‪  ‬פ‪  ‬א‪  ‬ט‪  ‬א‪  ‬ש‪  ‬ו‬
‫‪  ‬א י ן ‪  ‬ד ע ר ‪  ‬י י ד י ש ע ר ‪  ‬ש פ ר א ן ‪   ,‬ב א נ ד ‪   ,11 ‬נ ו מ י‪   5 ‬ש ר י י ב ן ‪  ‬ד י ‪  ‬א י נ י צ י א ל ן ‪  ‬ר‪   .‬ש‪:.‬‬
‫‪  ‬״ א פ א ט א ש ו ‪  ‬ב ר ע נ ג ט ‪  ‬ד י ‪  ‬מ י י נ ו נ ג ‪  ‬ו ו ע ג ן ‪  ‬א פ ש ט א ם ‪  ‬פ ו ן‪  ‬ד ע ם ‪  ‬ו ו א ר ט‪ ] ‬ש מ ד‪   ,‬מ ש ו מ ד[‪   ,‬פ ו נ ק ט ‪  ‬ו ז י‬
‫‪  ‬ן ס‪  ‬ו ו א ל ט‪  ‬ד א‪  ‬ג א ר ‪  ‬ק י י ן‪  ‬ש ו ם‪  ‬פ פ ק‪  ,‬נ י ט ‪  ‬ג ע ק ע נ ט ‪  ‬ז י י ן ‪  . . . ‬א ז א ‪  ‬ג ר ו י ם ע ר ‪  ‬א ו י ט א ר י ט ע ט ‪ ­ ‬ו ו י ‪  ‬ב ן ־ י ה ו ד ד ״‬
‫‪  ‬ו ו א ט ‪  ‬ו ו י י פ ‪  ‬י א‪  ‬פ ו ן‪  ‬ד ע ר ‪  ‬ס‪ 5‬ר א‪   ,‬ז א ג ט ‪  ‬ז י י ע ר ‪  ‬ק ל א ר ‪  ‬א ר ו י פ ‪  ‬ז י י ן ‪  ‬מ י י נ ו נ ג‪   :‬״ א ב ל‪  ‬א י ן‪  ‬ם פ ק ‪  ‬ב ד ב ר ‪  ‬כ י‬
‫‪  ‬א י ן‪  ‬ז ה ‪  ‬ה מ ק ו ר ‪  ‬ה א מ ת י‪  ‬ש ל‪  ‬ה ש ם ‪  ‬מ ש ו מ ד‪ ...‬״ ‪  ‬א ו ן‪  ‬ד י ‪  ‬ט ב ר א ‪  ‬ק ו מ ט ‪  ‬פ ו ן ‪  ‬י ע נ ע ‪  ‬צ נ י ט ן‪   ,‬ו ו ע ן ‪  ‬מ ע ן‬
‫‪  ‬ה א ט‪  ‬ט א ק ע ‪  ‬ג ע ק ע נ ט ‪  ‬ה א ב ן ‪  ‬ז י י ע ר ‪  ‬ש י י נ ע ‪  ‬א נ י נ פ א ל ן‪   ,‬א ב ע ר ‪  ‬מ ע ן ‪  ‬א י ז ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ג ע ו ו ע ן ‪  ‬א פ ג ע ה י ט ‪  ‬ב י י ם‬
‫‪  ‬א ו י פ ש ס ע ל ן ‪  ‬ע ט י מ א ל א ג י ש ע ‪  ‬ט ע א ר י ע ס ״‪.‬‬
‫‪  ‬ב ן ־ י ה ו ד ה‪  ‬א י ז ‪  ‬נ‪  ‬י‪  ‬ט ‪  ‬ק י י ן ‪  ‬ם י ל א ל א ג‪   .‬ע ר‪  ‬א י ז ‪  ‬א ‪  ‬ל ע ק ס י ק א ג ר א ף‪  ,‬ו ו י ‪  ‬א ו נ ד ז ע ר ‪  ‬א ל כ ס נ ד ר ‪  ‬ה א ר ־‬
‫‪  ‬ק א ו ו י‪.‬‬
‫‪  ‬ל א מ י ר‪  ‬ז ע ן‪   ,‬ר ו א ם‪  ‬ד ע ר ‪  ‬פ י ל א ל א ג ‪  ‬נ‪   .‬ה‪   .‬ט ו ר ט ש י נ ר ‪  ‬ז א ג ט ‪  ‬ו ז ע ג ן ‪  ‬״ ש מ ד ״‪:‬‬
‫‪  ‬״‪ ...‬ב ט ו י י ם ‪  ‬כ א ל ה ‪  ‬ש נ ו ל ד ו ‪  ‬מ ת ו ך ‪  ‬ט ע ו ת ‪  ‬ס פ ר ו ת י ת ‪  ‬ק ד ו מ ה ‪  ‬כ ז ו ‪  ‬ר ב י ם ‪  ‬ה ם‪  ‬מ א ד ‪  ‬ב ל ש ו נ נ ו‪.‬‬
‫‪  ‬ג ם‪  ‬ע ל ‪  ‬י ס ו ד ‪  ‬מ י מ ר ו ת ‪  ‬ה ת ל מ ו ד ‪  ‬נ ב נ ו ‪  ‬כ מ ה ‪  ‬ו כ מ ה ‪  ‬מ ל י ם ‪ ,, ‬מ ש ו ב ש ו ת ״ ‪   .  .  . ‬מ ש ת מ ש י ם ‪  ‬א נ ו‬
‫‪  ‬מ כ ב ר ‪  ‬ב מ ל ת‪  ‬ש מ ד‪   ,‬מ ש מ ד ‪  ‬מ ג ז ר ת‪  ‬ע מ ד ‪  ‬ה א ר מ י ת ‪  ‬ש פ י ר ו ש ה‪  ‬ט ב ל ‪   (taufen  —  tauchen) ‬ו א ש ר‬
‫‪  ‬ב מ ק ו מ ה ‪  ‬נ מ צ א ‪  ‬ב ש פ ת ‪  ‬ה ת ל מ ו ד ‪  ‬ה ב ב ל י ‪  ‬ג ם‪  ‬א מ ד ‪  ‬ב א ל ף‪   :‬א מ ו ד א ה ־ ט ב ל ן‪   ,‬ט ו ב ל‪  ‬ב י ם‪  ,‬ו ע ל ‪  ‬פ י ‪  ‬צ ו ר ת‬
‫‪  ‬ה מ ל ה ‪  ‬ה נ כ ו נ ה‪  ‬ה ו א ‪  ‬מ ש ו מ ד ‪  ‬ב מ ק ו ם ‪  ‬מ ש א מ ד ‪ .‬״‬
‫‪ ) ‬״ ב ט ו י י ם ‪  ‬ש נ ו ל ד ו ‪  ‬מ ת ו ך ‪  ‬ט ע ו ת ״ ‪ — ‬ד ב י ר‪  ,‬ס פ ר‪  ‬ש נ י‪   ,‬ת ר פ ״ ג‪  ,‬ע מ ׳ ‪(63 ‬‬
‫‪  ‬א ו ן‪  ‬א ז ‪  ‬א י י נ ע ר ‪  ‬ק ו מ ט ‪ ,, ‬א פ ו ו ע נ ד ן ‪  ‬א ו ן ‪  ‬פ ס ק ע נ ע ן ״ ‪  ‬ד א ר ף ‪  ‬ע ר ‪  ‬ז י ך ‪  ‬נ י ט ‪  ‬ב א ה א ל ט ן ‪  ‬ה י נ ט ע ר‬
‫‪  ‬א י נ י צ י א ל ן‪.‬‬