Vous êtes sur la page 1sur 6

Modi ificarile im mplementa ate servic ciului dumneavoast tra de inte ernet bank king Clic ck 24 Ban nking

g BCR R:
1. posi ibilitatea de activare a a serv viciului de au utentificare simplificata din n aplicatie. Ulterior U activa arii veti primi o parola stati ica definita de e Banca si trimisa pri in SMS cu care va puteti autentifica a in aplicatie. a Pentru aceia dintre dumneavoastra d a care preferati sa pastrati autentificarea a d doar cu cod un nic generat de e token veti putea in continua are sa-l folosit ti neschim mbat. Autentificarea cu par rola se poate a activa direct di in aplicatie - din meniul din stanga s Contul l meu de CLIC CK 24Banking g (Favorite).

In secti iunea Setari autentificare a a apasati Active eaza acum. Da aca nu aveti un u numar de te elefon stabilit - introduceti nu umarul si autorizati cu cod token. In urmatoarele e momente ve eti primi un SM MS prin care se e confirma acti ivarea alaturi d de token si a parolei p statice. . In acelasi SM MS veti primi parola de 8 cifre pe care c o puteti fo olosi timp de 90 9 de zile.

Din mo otive de siguranta aceasta pa arola nu poate e fi definita per rsonal si poate e fi doar nume erica. Termen nul de valabilit tate a unei par role este de maxim m 90 de zile; dupa expira are este neces sara reinnoirea, iar noua parola va fi generata automat t si aleat tor de catre sis stemul BCR. La cere ere, o noua pa arola poate fi o oricand genera ata catre dumn neavoastra prin accesarea butonului b Rese eteaza parola a din meniul Se etari autentificare.

Logare ea cu parola nu n va inlocui logarea cu co od token. Est te o metoda complementa c ra si veti pute ea folosi in or rice moment oricare dintre e cele do oua. Va ruga am sa consult tati sectiunea 'Securitate' din site (www.24banking.ro ) in care gasiti o serie de sfat turi pentru a va a asigura ca s stiti cum sa va protejati parola si tok ken-ul.

2. reali izarea anumit tor tipuri de operatiuni o fara a a introduce e coduri generate de token n. mentul in care veti v realiza ori ice operatiuni ce implica: In mom - doar conturile c dumn neavoastra - desch hidere de noi produse p - plati catre c furnizorii de utilitati cu care c BCR are semnate conv ventii si pentru u care puteti utiliza sabloane ele furnizor special, veti obs serva ca nu va a mai aparea c campul in care e introduceti co odul token. In schimb butonul 'Continua' sau s 'Autorizeaz za' a fost mod dificat in "Finaliz zeaza operati iune".

Autoriz zarea se va fac ce prin simpla apasare a but tonului "Finali izeaza operat tiune" fara nec cesitatea gene erarii si introdu ucerii codului token unic.

Prin ap pasarea acestu ui buton opera atiunea se va executa e si veti primi mesajul l de confirmare e ca si pana acum. a In mom mentul in care o operatiune v va necesita au utorizarea cu to oken (plati cat tre alte persoa ane) veti fi informat inaintea completarii ec cranului de plata ca a la final acea operatiune va a necesita auto orizare cu cod d unic generat de dispozitivu ul token. Astfel l, veti fi informat inca de la in nitierea operatiunii ca trebuie e sa aveti token-ul la dipoziti ie pentru a put tea autoriza pl lata.

Pentru ca noua meto oda de autoriza are a operatiunilor este simp pla si sigura, este e aplicabila tuturor clientil lor Click 24 Ba anking BCR. C Contam pe increde erea dumneav voastra si spera am sa va conv vingeti de beneficii prin utiliz zarea aplicatie ei. Lista co ompleta a ope eratiunilor ce n nu vor mai nec cesita autorizar re cu coduri ge enerate de tok ken o puteti ga asi in finalul ac cestui material l. Va multumim, Echipa BCR

Click 24 Ban nking BCR O Operatiuni car re vor fi autorizate a pri in cod unic generat t de dispozitivul d to oken

Operat tiuni care vor fi finalizate prin p apasarea a butonului Fin nalizare opera atiune

- Transfer intre conturile e proprii (lei/valuta) - Plati fact turi catre furniz zori care au co onventie inche eiata cu BCR (cu except tia card credit, , BCR Pensii si s Erste Asset Management) ) - Schimb v valutar - Deschide ere, alimentare e, lichidare depozit la termen si cont de economii; - Creare M Mandat Direct Debit si Stand ding Order intre e conturi proprii - Deschide ere cont curen nt - Atasare c card de debit - Actualiza are date personale - Dezactiv vare cont curen nt - Anulare S Standing Orde er si Direct De ebit si plati pro ogramate in viitor - Rascump parare Certific cate de Depozit cu Discount BCR -Stergere sablon person nal

- Plat ti intrabancare e lei si valuta a catre terti, in nclusiv plati catre c card cred dit, BCR Pens sii si EAM - Plat ti interbancare e lei si valuta a - Creare/modificare e sablo oane personale e - Creare Standing Order O catre terti - Mod dificare plati catre c terti progr ramate in viito or