Vous êtes sur la page 1sur 3

PRESENT 1. AVOIR = jai 2. ETRE = vous tes 3. ALLER = tu vas,il va, ils vont zamenice 4. FAIRE = je fais, n.

faisons, vous faites 5. VENIR = je viens,il vient n.venons, ils viennenti ( ta,ova, ona) 6. TENIR = je tiens-kao venir 7. VOIR = je vois, n. voyons, ils voient 8. DEVOIR = je dois, n.devons, ils doivent 9. SAVOIR = je sais, n.savons, savez, savent 10. POUVOIR = je peux, n.pouvons, ils peuvent 11. VOULOIR= je veux, n.voulons, ils veulent 12. RECEVOIR = je reois, n.recevons, ils reoivent 13. PLEUVOIR = il pleut-ima samo 3.l.j. 14. FALLOIR = il faudra-samo 3.l.j. 15. MOURIR = je meurs, n. mourons, ils meurent 16. COURIR = je cours, n.courons, -pravilno 17. ENVOYER = jenvoie, n.envoyons, ils envoient njegovi;njegove 18. METTRE= je mets, il met, n. mettons ; njihov,a 19. PRENDRE=je prends,il prend, n.prenons, ils prennent njihovi,e Isto i: comprendre, reprendre;apprendre 20. ATTENDRE= jattends, il attend, n.attendons POSSESSIVES/PRISVOJNE ZAMENICE 21. FINIR=je finis, n. finissons, ils finissent 22. CROIRE= je crois, n.croyons, ils croient -njegov IMPARFAIT-IMPERFEKAT siens- njegovi OSNOVA ( od 1.l.MN. prez.) + NASTAVCI: les seines- njegove Ais,ais,ait,ions,iez,aient ETRE AVOIR Jtais Javais leur- njihov Adjectifs demonstratifs/ pokazni pridevi CE, CET ( m.) CETTE ( f.) CES ( pl. m.f.) Pronoms demonstratives/ Pokazne CELUI- (taj,ovaj,onaj ) CELLE CEUX (ti,ovi,oni) CELLES ( te,ove,one) Slozeni oblik pokaz.zamenica CELUI-l (taj,ovaj,onaj tamo, ovde ) CELLE-l ( ta,ova, ona tamo, ovde) CEUX-l (ti,ovi,oni tamo, ovde) CELLES-l ( te,ove,one tamo, ovde) Adjectifs possessives/Prisvojni pridevi mon, ton, son moj, tvoj, njegov ma, ta, sa - moja,tvoja,njegova mes, tes, ses moji,e; tvoji;e notre, votre, leur nas,a; vas,a nos, vos, leurs- nasi,e; vasi,e; PRONOMS le mien-moj le tien- tvoj; le sien La mienne- moja; la tienne tvoja; la siennenjegova les miens- moji; les tiens- tvoji; les les miennes- moje; les tiennes- tvoje;

le ntre-nas; le vtre-vas; le

La ntre-nasa; la vtre-vasa la leur- njihova FUTUR SIMPLE Les ntres-nasi,e; les vtres-vasi,e; les leurs- njihovi,e Kod gl. 1.grupe, gradi se od 1.l. jd. Prez. i nast.: rai, ras, -ra; -rons,-rez,-ront> PAZNJA !!! PRIDEVI UVEK STOJE UZ IMENICU, A primer: gl. Acheter(kupiti) >jachte+rai= future ZAMENICE U FRANCUSKOM NE STOJE UZ IMENICU jachterai ONE JE ZAMENJUJU DA SE ONA NE BI PONAVLJALA se promener> je me promne+rai= je me promnerai PRIMER: Ja nosim tu suknju, a moja sestra onu tamo= 1. AVOIR = jaurai (I will have) Je porte cette jupe mais ma soeur porte celle-l. 2. ETRE = je serai (I will be) I cette I celle-l se odnose na suknju, ali cette je pokazni 3. ALLER = jirai (I will go) pridev, a celle je zamenica I uz nju ne sme stajati imenica 4. FAIRE = je ferai (I will do) suknja, vec je zamenica menja u recenici 5.VENIR = je viendrai (I will come) ponavljanja: je nos. tu suknju a moja ses. 6.TENIR = je tiendrai (I will hold)

7.VOIR = je verrai (I will see) PRAVI OBJEKAT 8.DEVOIR = je devrai (I will have to) LES- njih, ih (m.f.) 9.SAVOIR = je saurai (I will know) VOUS-vas 10.POUVOIR = je pourrai (I will be able to) 11.VOULOIR= je voudrai ( I will want) Indirektni, nepravi 12.RECEVOIR = je recevrai (I will receive) 13.PLEUVOIR = il pleuvra (it will rain) njoj, joj 14.FALLOIR = il faudra (it will be necessary to) vam; LEUR-njima,im 15.MOURIR = je mourrai (I will die) 16.COURIR = je courrai (I will run) 17.ENVOYER = jenverrai (I will send) 18.METTRE=je mettrai ( Ill put) 19.PRENDRE= je prendrai (Lll take) ( reprendre,apprendre,comprendre) (to take again, learn, understand) 22.ATTENDRE= jattendrai ( Ill wait) 23.FINIR=je finirai ( Ill finish) 24. CROIRE= je croirai (Ill believe)

COD( Complement DObjet Direct) / LE njega,ga; LA- nju, je; L njega, nju; ME mene,me; TE- tebe,te; NOUS- nas; COI ( Complment dObjet Indirect)/ objekat ME- meni, mi; TE-tebi, ti; LUI-njemu, mu, NOUS - nama, nam; VOUS- vama ,

PASS COMPOS 1. AVOIR = jai eu (I had) 2. TRE = jai t (I was) 3. ALLER = je suis all,e (I went) 4. SORTIR=je suis sorti,e 5. VENIR = je suis venu,e (I came) 6. FAIRE = jai fait (I did) 7. TENIR = jai tenu (I held) 8. VOIR = jai vu (I will see) 9. LIRE= jai lu 10. DEVOIR = jai d /f./due/ (I had to) 11. SAVOIR = jai su (I knew) 12. POUVOIR = jai pu (I was able to) 13. VOULOIR = jai voulu (I wanted) 14. RECEVOIR = jai reu (I will receive) 15. PLEUVOIR = il a pl (it rained) 16. FALLOIR = il a fallu (it was necessary to) 17. MOURIR = je suis mort,e (I died) 18. COURIR = jai courru* menja se sa avoir iako je kretanje (I run) 19. ENVOYER = jai enoyi (I sent) 20. METTRE= jai mis ( I puted) 21. PRENDRE=jai pris ( I took ) 22. ATTENDRE= jai attend ( I waited) 23. FINIR= jai fini ( I finished) 24. CROIRE= jai cru ( I believed) 25. VIVRE= Jai vcu ( I lived) GL. KOJI SE MENJAJU SA TRE U P.C. ALLER>all,e ; ARRIVER> arriv ,e PARTIR>parti,e( otici, krenuti) VENIR >venu,e; REVENIR ( doci, ponovo doci) ENTRER(uci), SORTIR> sorti,e (izaci) DESCENDRE( sici)-descendu,e MONTER (popeti se) RESTER( ostati),

DEVENIR(postati)> devenu,e MOURIR> je suis mort,e NAITRE >je suis n,e

CONDITIONNEL PRESENT kondicional prezenta = POTENCIJAL itao bih, gledao bih Gradi se od osnove za futurI nastavaka za imperfekat: npr. Je lir+ais+= je lirais- itao bih

Centres d'intérêt liés