Vous êtes sur la page 1sur 1

WOK;« …UO(« ≤∞∞πصر± 5MŁô«

±±
UU« …—U“ ‰ö UNULOË r( XO WIDM XM« Í“«d« WOFL w WOdA«Ë œuLB« ÊUdN* bU ÂU qH
UN«uD w wC*« —dI  ULOLK WOFA« ÊUK«
WOU_«  Ub)« UNBOKI V å«ËdËô«å b{ WOUô« WU— ÊuFd ”bI« ”—«b »ö
”U œuL fOzd« v≈ rœË bOQ
W?Łö?Ł s? W?½u?J? W?O?{ËU?H?ð W?M?'Ë pcE ¨¡UŁö¦« Âu¹ ¡UM¦²ÝUÐ Ÿu³Ýô« ¡U?? ݃— —d?? J ≠ ≠ U?? ?×? ?¹—√
»uMłË jÝu«Ë ‰ULA« s ¡U݃— W?O?Žd?H?«Ë W?O?A?O?zd?« V?ðU?J*« ‚öž« w= 5¾łö«  ULO< WO³FA« ÊU−K«
q?? ?zU?? ?B? ? H? ? K? ?  o?? ?A? ? M? ? Ë ¨W?? H? ?C? ?« —U?F?ý« v?²?ŠË W?O?ŽU?L?²łô« ʃuAK  U??O? U?F?H?« w?= U? b?J w?C?*« W?H?C?«
‰ËR??A? »U??x? ²? ½«Ë ¨W??O? M?O?D?A?K?H?« ¡UM¦²Ý« - t½« åq³LÝ uЫ bE«Ë Æådš« w?²?«  U?B?O?K?I?²?« b?{ W?O?łU?−²Šô«
o?? ÞU?? ½Ë  U??L? O? <« q??š«b?? w?? ö??Ž« s?? U??N? ðU??L? O? x? Ë r?( X?O?Ð W?I?D?M? 5¾łö« qOGAðË Àuž WUEË UNðdJ«
Æå ULO<« qJ wLÝ— ¡U?A? ¡U?F?Зô« Âu?¹ W?¹U?G? »«d{ô« »U?I?Ž« w?= å«Ëd?½Ëô«å 5?O?M?O?DAKH« ÆÊUłdN*«  UOUF= ÕU$ù q UE s?K?Ž√ ≠ ≠ W?K?²?;« ”b?I «
¡U?? ݃— Ê« v?? « q?? ³? ?L? ?Ý u??Ы —U??ý√Ë …—U??¹“ V??³? A? Ð p??–Ë ≤∞∞πصر≥ Íc?O?H?M?²« V²J*« dI w= bIŽ ŸUL²ł« ¡U?M? √ fK− fOz—  ULKJ« r²²š«Ë ÂU²š qHŠ ‰öš ”bI« ”—«b »öÞ
Ê« vKŽ ŸUL²łô« ‰öš «Ëœbý ÊU−K« ÊU?−?K?«Ë W?U?Eu?« WÐ ÂuIð U Ë UÐU³« wLÝd« oÞUM« ‰UJË Æf « tK« «dÐ —œU??I? « b??³? Ž -U??Š Í“«d??« W??O? F? L? ł l?? ?Ыd?? ?« ÿU?? ?J? ? Ž ‚u?? ?Ý ÊU?? ?łd?? ?N? ?
w??= r??N? ÐU??x?²?½« - s?¹c?« ’U?x?ýô« Æ…—U¹e« …cN  «dOC% s UN³ðUJ Ë u?Ы œU?L?Ž W?H?C« w= WO³FA« ÊU−K ÊËR??A?  ¡«—“u??« f??O? z— —U??A? ²?A? œu?? L? ?B? ?« ÊU?? łd?? N? ? s?? ¹d?? A? ?F? «Ë
ôË  U??L? O? x? L? K? Êu? e?K? ŸU?L?²?łô« W?? ?=U?? ?E ÊU?? ?−? ? K? ? « ¡U?? ݃—å ·U?? {√Ë w?= «Ëb?I?Ž ÊU?−?K?« ¡U݃— Ê« åq³LÝ  U?A?ÝR?L?K? d?J?A?« tOłu²Ð ”bI« W??O? F? L? ł t??L? E? M? ð Íc?« W?O?Žd?A?«Ë
 «u??D? š W?¹« s?Ž l?ł«d?ð Ë« ÷ËU?H?ð w??{«—ö?? U??ÐU??³? « …—U??¹e??Ð Êu??³?Šd?¹ t?ö?š «Ë—d?J UŽUL²ł« tK« «— WM¹b ‚uÝ WKFý rOKA²Ð ÂUJË  UEdA«Ë l ÊËUF²UÐ lL²:«Ë W=UI¦K Í“«d«
w²« s¹ËUMF« Ác¼ ‰öš s ô« WK³I W?=U?E ¡U?G?« - t?O?K?ŽË ¨W?O?M?O?D?AKH« WOłU−²Šô«  «uD)« sŽ …œuŽ ô t½« W?I?A?M?* s?¹d?A?F?«Ë f? U?)« ÿU?JŽ W?O?Ðd²K WOMODAKH« WOMÞu« WM−K«
ÆWHC« w= 5¾łö« q¦9 W?I?D?M? w?= W?O?łU?−?²?Šô«  U?OUFH«  ULO<« W=UE w= ÊU−K« UNðdJ« w²« …d??z«œ w??= »U??³? A? « W?O?L?M?ð ŸËd?A? …œôË s?Ž «u?M?K?Ž√ Âu?K?F?«Ë W?=U?I?¦«Ë
Íc?O?H?M?²?« V?²?J?*« Âu?I?O?Ýå ·U?{√Ë ¡U??A? v??²? Š U?N?ðU?L?O?x? Ë r?( X?O?Ð  U?B?O?K?I?²?« å«Ëd?½Ëô«å X?G?√ «–« ô« w??²? «Ë Âu??L? Ý U??N? »U?³?A?« W?O?L?M?ð ”b??I? « ”—«b?? w??= W??O? Ðö?Þ W?Ed?Š
¡ULÝUÐ WOLÝ— V²E ‰UÝ—UÐ 5¾łö  U??O? U?F?H?« œu?F?²? ¨q?³?I?*« ¡U?F?Зô« W?O?ÝU?Ýô«  U? b?)« w?= U?N?ðdJ« w²« W?E«d?A?U?Ð Í“«d?« W?O?F?L?ł q?L?F?²?Ý ¡Uł …bU)« ”bI« WEdŠ rÝ« qL%
- s??¹c??« W??O?³?F?A?« ÊU?−?K?« ¡U?݃— «c?¼ b?F?Ð r?( X?O?Ð w?= W?O?łU?−?²Šô« åq³LÝ uЫ ·U{√Ë Æå5¾łö W bI*« W?O?½b*« WE—UA*« Z U½dÐ sL{ rNF ÂU?J b?O¹QðË rŽœ WUÝ— ‰öš s p–
¨W??L? z«œ q??L? Ž ÊU??' w??= r??N? ÐU??x? ²? ½« ‚U??H? ðô« - U??L? EË ¨w??¼ U?L?E a?¹—U?²?« VðUJ ‚öž« «Ë—dJ ÊU−K« ¡U݃— Ê« Æ…dýU³ —œUI« b³Ž -UŠ ÁUŽd¹ Íc« f??O? zd??« v??≈ U??N? N? O? łu??²? Ð »ö??D?«
s? 5?¾łö« l ‰UBð« vKŽ «u½uJO ÆåWO³FA« ÊU−K« q³J s UNOKŽ ÀuG« WUEu WFÐU²«  ULO<« ¡«—b W?Žu?M?²?  «d?I?= v?K?Ž qH(« qL²ý«Ë ”bMN*« ”bI« k=U× v≈ UNLOKAðË
q??³?J s? ¡«u?Ý s?¹ËU?M?F?« Ác?¼ ‰ö?š s?Ž i?x?9 t?½«å q?³LÝ uЫ `{Ë√Ë Âu¹ «bŽ U Ÿu³Ýô« ÂU¹« ‰«uÞ WOËb« WÝ—b* WO³Fý WJÐœ sŽ …—U³Ž X½UE WÐUO½ WLKE vI√ Íc« wMOA(« ÊU½bŽ
q??³? J s?? Ë« W??O? Ëb??« Àu??G?« W?U?EË W?D?K?A« l oAM »Ux²½« ŸUL²łô« v« W=U{ôUÐ ¨Ÿu³Ý« qE s ¡UŁö¦« À«d?ð …d?I?=Ë W?¹œ«b?Žù« ”b?I?«  UMÐ ÆfOzd« sŽ
ÆqzUBH« q³J s Ë« WOMÞu« WDKA« å«Ëd½Ëô«å WUEË l oAM Ë WOMÞu« W??K? O? Þ o?ÞU?M?*« ¡«—b? V?ðU?J? ‚ö?ž« g??²?J?Ý«Ë W?F?K?B?« W?Ý—b?* w?³?F?ý »ö?Þ s? W?F?Ju*« WUÝd« w= ¡UłË
dHE w= W¹u½U¦« …UO(« WÝ—b* wzUMž ”bI« ”—«b »öÞ s×½ UM½√ ”bI«

åUJUå WOUUO« WUu« s ΫbË qI d“_« WFU


dHE WÝ—b* v œ ÕdA ÷dŽË VIŽ ÿU?J?Ž ‚u?Ý  U?O?U?F?= w= 5E—UA*«
”—U?H? d?F?ý ¡U?I?≈Ë W?O?L?Ýd?« VIŽ wÐöD« ”bI« »U³ý ÊU*dÐ ¡UCŽ√Ë
s?? g?? ¹d?? œu?? L? ?×? ÿU??J? Ž ‚u??Ý V?? U??Þ ≥∞∞∞ u?? ×? ?½ U??½œb??Ž m??K? ³? ¹Ë
w?M?H?« r?JU?D?« V?¹—b?ð v≈ WF U'UÐ v??≈ W?=U?{ùU?Ð l?¹—U?A?*« …—U?A?²?A? ≠ÊU?ŠËœ s??Š ≠ ≠ …e?ž W?³?U?D?« X? b?JË W?=d?F*« —«œ WÝ—b rJ UMLŽœË U½bO¹Qð rJ œb$ W³UÞË
5MH«  «—UN …œU¹“ ·bNÐ UNÐ q UF« UJ¹Uł V²J d¹b rOKÝ ”U¹≈ –U²Ý_« WF Uł fOz— Íœ«Ë œ«uł œÆ√ q³I²Ý« WOMž√ ÊuAOK « WÝ—b s W×O²= U½«œ ÆwU²)« qH(« s V½Uł W??K? ¦? L? *« W??O? M? O?D?A?K?H?« W?O?Žd?A?K?Ë
5K UF« Ë√ ¨W½UOB« ‰U− w= ¡«uÝ Æ…eGÐ q?O?³?Þ q?O?K?šÆœ s? q?EË …eGÐ d¼“_« ‰Ë_« eEd*UÐ  “U= W¹eOK$ô« WGKUÐ U??* W?O?F?L?'« Ác?N?Ð …—«“u?« ÂU?L?²?¼«Ë …bŠË fOz— wC¹Ëd« bLŠ« w U;« b?? ?¹b?? A? ?« t?? ÐU?? −? ?Ž≈ Èb?? Ð√Ë Í“«d?? « Îö?¦?2 W?O?M?O?DAKH« d¹dײ« WLEM0
Æ…eNł_«  «d³²x u??½u??M? «ÆÂË ¨…œU??L? ŠÆœ s?? q??E ÂU?JË …œU?L?Š Ê“U? ÆœË ¨W?Ž«—e« WOKE bOLŽ ÆWOz«b²Ðô« WKŠdLK Íœd= ¡UMž ‰U?H?Þ_« W? bš w= œuNł s tÐ ÂuIð Á—ËbÐ ÂUJË WÝUzd« Ê«u¹œ w= ”bI« W??O? =U??I? ¦? « ”b??I? « »ö??Þ  U?Ž«b?ÐS?Ð w?= U?M?³Fý dO¼UL' Ϋb?OŠËË ÎU?OŽdý
qE ‰c³Ð nOC« w½UÐUO« b=u« bŽËË —«d??{_« v??K? Ž d??z«e??« b?=u?« Ÿö?ÞS?Ð ¨Âu?K?F?« W?O?KJÐ f¹—b²« W¾O¼ uCŽ W??M? ' X?? U??J ÊU??łd??N? *« ÂU??²? š w?=Ë Èb??Ð√Ë »ö??D? U??Ð V??Š—Ë l?zö?D?«Ë t?O?łu?ð Èd?ł r?Ł …d?ŁR? WLKE ¡UISÐ ÆWOMH«Ë WOÐœ_«Ë ÂuO« sKF½ s×½Ë Ábł«uð sEU √ W=UE
s Îôb?Ð WK¹bÐ …eNł√ dO=u² sJ1 U W??F? U??'U??Ð X??I? ( w??²? « W?L?O?A?'« W?O?M?H?« …d?z«b« d¹b u½uM« œULŽÆÂË U??¹«b??N? «Ë e?z«u?'« l?¹“u?²?Ð .d?J?²?«  «d?¼e«Ë ‰U³ý_« WAÝR œ«bF²Ý« W??L? E? M? *« u??J? A? O? A? ¹ô« v??≈ W??U?Ý— n?√ W?ŽU?J w?= `?²?²?=« ÊU?łdN*« ÊUEË W??Ed??Š W?O?Ðö?D?« U?M?²?Ed?Š …œôË s?Ž
¨…d?O?š_« »d?(« w?=  d? œ w²« pKð W?O?K?E w?½U?³? t? X{dFð U WhUšË W?U?Eu?« s? ÎU?O?L?Ý— Ϋb?=Ë W?F? U?'U?Ð b?³?Ž -U?Š s .dJ²« WM' X½uJðË r?? N? ?²? ?Ed?? ŠË »ö?? D? ?« ¡ôR?? ¼ r?? Žb?? W?=U?I¦«Ë WOÐd²«Ë ÂuKFK WO öÝù« .d?J?« Ê«d?I?« s?  U?¹P?Ð W?K?OË WKO W?O?Ðœ√ W?O?=U?I?Ł W?Ed?Š …bU)« ”bI«
 U?łUO²ŠôUÐ WF U'« b¹Ëeð pcEË qEUALK u½uM«Æ ‚dDð ULE ¨WŽ«—e« åU?J?¹U?łåw?Ëb?« ÊËU?F?²?K? W?O½UÐUO« ¡«—“u?? « f?? O? ?z— —U?? A? ?²? A? —œU??I? « ÆWOŽ«bÐù« W=UI¦« WLhUŽ ”bI« WOUH²Š« v«Ë a?O?A?« v?B?J_« b?−A*« ∆dI UNKð— v??K?Ž ÿU?H?(« v?≈ ·b?N?ð W?O?ŽU?L?²?ł«
¨—U?? O? ?ž l?? D? ?J ¨V?? ¹—b?? ð s?? W??O? M? H? « W?OMH« …dz«b« tł«uð w²«  UIOF*«Ë X??I? ( w??²? « —«d?{_« v?K?Ž Ÿö?Þö? qOEË b¹“ uÐ√ vÝu Ë ”bI« ÊËRA wŽ«— p¹Ëb« bUš wÐd*« dJý Á—ËbÐ Æ≤∞∞π ÂUF WOÐdF« Âö?? A? « ·e??Ž r??Ł d??hU??½ t??K? « U??D? Ž s?? ”b??I? *« X?O?Ð W?O? ö?Ý≈Ë W?ÐËd?Ž
l?? ¹—U?? A? ?*« s?? L? ?{  U?? J? ?K? ?N? ?²? ?A? Ë …e?N?ł_« qOGAðË W½UOB« ‰U− w= »d??(« ÊU??Ð≈ U??N? I? =«d?? Ë W??F? U?'U?Ð b??L? ×? Ë W??{U??¹d?«Ë »U?³?A?« …—«“Ë VIŽ dHE ”—«b w= rOKF²«Ë WOÐd²« W{U¹d«Ë »U³A« …—«“Ë qOEË vI√Ë u?Ð√ ÍR? V?U?D?« Á«œ√ Íc«Ë wMÞu« ‚ËUA²ð  UOUFH« s WŽuL− ‰öš
ÆåUJ¹Ułå WO½UÐUO« WUEuK WOK³I²A*« …œ—u?*« …e?N?ł_« b¹bײ« tłË vKŽË t ÷dF²¹ U Ë ¨…dOš_« WOKOz«dÝù« ÂuLÝ UN Ë ‰«uł WEdý s vHDB W?O?F?L?ł W?E—U?A?*« ”—«b?*« W?L?KE w= W?M?−?K? ÂU?F?« o?AM*« b¹“ uÐ√ vÝu W?IÐUA w= ‰Ë_« eEd*UÐ ezUH« WM¹“ W?=U?I?¦?« W?L?hUŽ ”bI« WOUH²Š« l
W??O?K?E  «d?³?²?< …—U?¹e?Ð b?=u?« ÂU?JË U?N?B?I?M?¹ U? Ë ¨WO½UÐUO« W×M*« sL{ r?{Ë Æd?L?²?A? ‚ö?ž≈ s? …e?ž ŸUDJ d??hU??½Ë »U??³? A? « W??O? L? M?ð …d?z«œ s? W??O? Ž«d??«  U??A? ÝR?*« W?=U?EË Í“«d?« oAM Ë WOHOB«  ULOxLK WOMÞu« Ê«u?? K? ?Ý —u??E– W??Ý—b?? s?? ·e??F? « ÆWOÐdF«
pK² q¹b³E UNÐ 5F²Að w²« WŽ«—e« ¨W??J? K? N? ²? A? œ«u?? Ë ¨—U?O?ž l?D?J s? sŽ Îö¦2 wAOÝ wJ¹uE s ÎöE b=u« WOFLł s p¹Ëb« qOLłË w−Mðu²« rOJײ« ÊU−K ÁdJý ÂbJË ÊUłdNLK W??L? K? E  «d??¼e?«Ë ‰U?³?ý_« W?A?ÝR? ÆW¹œ«bŽù« ”b?M?N?*« ”b?I« k=U× vMŁ√ Á—ËbÐ
Æ…dOš_« »d(« w=  d œ w²« W?O?M?H?« …dz«b« ÃUO²Š« Èb ÎU?×{u U?? L? ?O? ?łU??EU??½ u??Eu??¹ ¨U??J? ¹U??ł V??²? J? ÆÍ“«d« ÂU??Ž ‰ö??š X??K? L?Ž w?²?«Ë ·«d?ýù«Ë Í“«d?« W?O?F?L?ł —Ëœ v?≈ U?NO= ‚dDð v??≈ W??U??Ý— t??O? łu?²?Ð »ö?D?« ÂU?JË W?O?F?L?ł œuNł vKŽ wMOA(« ÊU½bŽ

WOöù« WFU'U WOLM«  UœUB« dOU ÕU« W—uNL'« dOH qI »d« u«Æœ kH  «u s WOU« WFb« l“u
qOK)« WEU w Êue« X“
rOd« dU wB« qLF« ÊU'
X?H?Ë ¨V?¹—b²« w=  U uKF*« WOŽË√
r?²?N?¹ Z? U½d³« Ê√ v≈ Íœ«Ë —u²Eb«
r??N? D? Ð—Ë ¨W??³?K?D?« Èb? W?O?K?O?K?×?²?«
o?K?F?²?¹ U? W?hU?šË l?L?²?:« WłU×Ð
WF U'« XKBŠ ≠
W¾ON« s œUL²Ž« vKŽ …eGÐ WO öÝù«
≠ …ež
WOM u« WDK« Èb WOu« ¨qOK)« WŽ«—“ W¹d¹b XŽ“Ë ≠U(Ë ≠ qOK)«
X¹“ kHŠ  «u³Ž s WO½U¦« WF=b« ¨f «
—ULö wdG« nd« WOFL'
w??= W??¹e??O? K? $ù« W??G? K? « «b?x?²?ÝU?Ð ¨W?¹œU?B?²?Jô«Ë W?¹u?L?M?²?«  ôU?:U?Ð WOŽuM«Ë …œu'«Ë œUL²Žö WOMÞu« œuL× Æœ W¹—«œù«Ë WOU*« WÐUJd« Ê«u¹œ fOz— q³I²Ý« ≠ ≠ tK « «— Ϋ—«d?L?²?Ý« ¨q?O?K?)« W?E?=U?× w= Êu²¹e« ‰ö?š s? Ë w?×?B?« q?L?F?« ÊU?' W?AÝR  dýUÐ ≠ ≠ r?( X?OÐ
l=—Ë WOÐdF« WGK« V½U−Ð f¹—b²« Z?? U?? ½d??Ð Ê√ Íœ«Ë —u??²? Eb??« l??ÐU??ðË ÕU?²?²?=ô w?U?F?« r?O?K?F?²?«  U?AÝR* b?L?Š« W?O?M?Þu?« W?D?K?A?« Èb? W?O?A?½u?²?« W?¹—u?N?L?'« d?O?H?Ý f « »d« uÐ√ X??¹“ …œu?ł 5?A?% ŸËd?A?  U?O?U?F?H? WOFLł dI qO¼QðË rO dð r( XOÐ WE=U× w= WOFL²:« WOLM²« UN− U½dÐ
»uÝU(« «bx²Ý« w= VUD« …¡UHE v?M?F?¹ WOLM²«  U¹œUB²J« dO²AłU W?O?K?JÐ WOLM²«  U¹œUB²J« dO²AłU W?O?JU?H?ðô «c?O?H?M?ðË W?OzUM¦«  UJöF« e¹eFð ·bNÐ Ê«u¹b« dI w= wÝU³(« s ‰uL*«Ë WHC« w= wMODAKH« Êu²¹e« WIKF²*« V½«u'« W=UE rO d²«  UOKLŽ qLA²Ý YOŠ ¨—ULŽö wÐdG« n¹d«
·«b??¼Q??Ð o?K?F?²?¹ U?L?O?=Ë ÆX?½d?²?½ù«Ë …d?hU?F?*«  U¼U&ôUÐ VUD« jÐdÐ √b³¹ Ê√ —dI*« s Ë ¨WF U'UÐ …—U−²« Æ«b²A qJAÐ s¹bK³« 5Ð  UJöF« bOÞuðË s¹“UN'« 5Ð WFJu*« ÊËUF²« o?? A? M? —U??ý√Ë ÆW?? O? U??D? ¹ô« W?? u??J? (« r?N?ðU?O?U?F?= W?¹œQ?ð s? d?I?*« w?= 5?K? UF« sJ1 YO×РΫe?¼U?ł `?³?B?O? dI*UÐ
 U??¹œU??B? ²? J« d??O? ²? A? łU?? Z?? U??½d??Ð v?? K? ?Ž t?? H? ?¹d??F? ðË ¨h??B? x? ²? « w??= w?= 5?³?A?²?M?*« ‰U³I²Ý« w= Z U½d³«  U?³?ÝU?;« …d?z«b? ‰Ë_« f?O?zd?« …—U?¹“ b?Žu VOðdð ‰uŠ Y¹b(« ÈdłË l¹“uð Ê√ v≈ W½ËUDF« s1√ Æ ŸËdA*« ÆtłË qLE√ vKŽ wK;« lL²:« œ«d=√ ÁU& rNðU³ł«ËË
Ê√ Íœ«Ë —u?? ²? ?Eb?? « d?? E– ¨W?? O? ?L? M? ²? « …d?ýU³*« U¼—UŁ¬Ë WOËb«  «b−²A*« ÆÂ≤∞±∞≠≤∞∞π wF U'« ÂUF« W?O?U*« WÐUJdK UOKF« …eNłú WOÐdF« WŽuL−LK W UF« WMO _«Ë WOA½u²« kH×Ð WhU)«  «u³F« s WO½U¦« WF=b« ö³I²A
Î rO d²« ‰ULŽ√ qBð ÊQÐ tK √ sŽ Z U½d³« oAM  UC¹uŽ bz«— d³ŽË
 «¡U?H?J?« œ«b?Ž≈ v?≈ ·b?N?¹ Z? U½d³« w??= W??O? L? M? ²? « v??K? Ž …d??ýU?³?*« d?O?žË b?O?L?Ž≠ Íœ«Ë Íb?ý— —u?²EbK ÎU?I=ËË W³Iðd*«Ë 5DAK=Ø W¹—«œù«Ë WOU*« WÐUJd« Ê«u¹b w=UJ« …ezU= W³ÝU;«Ë dhUF*« qLAð WE=U;« w= Êu²¹e« X¹“ W?¹œQ?ð v?K?Ž …—œU?J Êu?J?²? r?( X?O?Ð WIDM w= W¹bŽUI«  UAÝR*« W=UE v≈
W?? B? ?B? ?x? ²? *«Ë W??K? ¼R??*« —œ«u??J? «Ë Y?×?³?« œU?L?²?Ž« V?½U?ł v?≈ ¨5?D?AK= ≠W?O? ö?Ýù« W?F U'UÐ …—U−²« WOKE Æq³I*« Ê«d¹eŠ dNý ‰öš i?F³ W=U{ùUÐ ¨ŸËdA*« s …bOH²A*« W?O?L?¼√ s?  U?AÝR*« Ác¼ tKJAð U* W=U{≈ ¨lL²:« U¹UCJ W bšË UN²UÝ—

WOK;« fU:« s bË


lL²:«  UłUO²Š« WO³Kð vKŽ …—œUI« ÊU??E—√ s?? w??ÝU??Ý√ s??Ed??E w??L? K? F?« s WŽuL− vKŽ eJðd¹ Z U½d³« ÊS= WFAÐ ¨ŸËdA*« s s¹bOH²A*« 5Ž—«e*« w= ULOÝ ôË WMODAKH« WOCI« W bš w= wŽuD²« qLF« ÂuNH aOÝdð w=
W?¹œU?B?²Jô«  ôU:« w= wMODAKH« d??¹—U??I?²?« d?³?Ž W?O?L?O?K?F?²?« W?O?K?L?F?« V?O?U?Ý_« «b?x?²?Ý« ∫U?N?L?¼√ q «uF« r?Ýu?*« w?= …b?O?H²A*« dhUFLK d² ≥∞∞ q?J?A?« Y?O?Š s? t?²?O?L?¼« b?I?H?¹ t?O?= w?Žu?D?²?« q?L?F?«  U?Ð w½U “ ·dþ qþ
W??=d??F?*U?Ð r?¼b?¹Ëe?ð ‰ö?š s? p?–Ë Íd¦¹ U0  UJUALK WKLJ*« Àu׳«Ë W?? O? ?K? ?L? ?Ž w?? = …—u??D? ²? *«Ë W??¦? ¹b??(« s?? - t??½√ W?½ËU?D?F?« ·U?{√Ë Æo??ÐU?A?« ÆÊuLC*«Ë
ÆW³ÝUM*« WOIO³D²«Ë W¹dEM« Àb?Š√ «bx²Ý«Ë ¨WOLOKF²« WOKLF« …—b?I?« W?O?L?M?ð vKŽ …—œUI« f¹—b²«
”Uu WEU W d —Ëe WO½u d= bzUB l¹“uð ŸËdA*« «c¼ ‰öš iFÐ b¹Ëeð l s «e²ð Z U½d³« UNÐ ÂuI¹ w²« rO d²«  UOKLŽ Ê√ v« —Uý√Ë

WD«d W—«œ« WO »U« ÂuOU qH% ÂdJu åWOdò


o??ÞU??M? *« w??= Êu??²? ¹e??« W??ÐU??Ðc? W?O?½u?Ë  «¡UIË  U³¹—b²« s WŽuL− ¡UDŽ≈ v≈ W=U{≈ w³²J*« ÀUŁôUÐ  UAÝR*«
W?E?=U?×? WÞdý d¹b VzU½ «eŽ bUš bz«d« vI²« ≠ ≠ ”U?ÐuÞ W?? Ž«—“ d??¹b?? ‰U??J ¨Á—Ëb??Ð Æ…b?? O? ?H? ²? A? *« W?¹—«œô« r?N?ð—U?N? l?=d? W?¹b?ŽU?I?«  U?A?ÝR?*« w= 5K UFK bIFð w²« qLF«
UOLOö« ÷d* w*UF« «c?¼ Ê≈ ¨Œd?ý u?Ð√ ÊUL¦Ž qOK)« WE=U× ÆwFL²:« qLF« w= WOMN*«Ë

r( XO WFU wd


W¹d¹b w= WOULA« —«už_« q¦9 w²«Ë  «bK³« fU− s «b=Ë f √ ”UÐuÞ

w—b« ZUd« `H WOöù« WFU'«


X?? K? H? ²? Š« ≠ ≠ Âd?? J? u??Þ s?? i??F? ÐË U??C? O? ³?« 5?ŽË ôœd?ÐË ôœd?E Èd?J X?K?L?ýË ¨W?E?=U?;« W?Þd?ý  «u??M? Ý Àö??Ł …b??* d??L? ²? A?O?Ý ŸËd?A?*«
WE=U× w= rOKF²«Ë WOÐd²« W¹d¹b ÆWE=U;« WÞdý ◊U³{ s œbŽ ‰U³I²Ýô« w= ÊUEË ¡UNłu«Ë  UOBxA« ÆÊu²¹e« X¹“ …œuł l=— ·bNÐ
X?O?Ð W?F? Uł w−¹dš WDЫd W UF« W¾ON« XFL²ł« ≠ ≠r( XOÐ
tK« «— w ‰UH«
…—U¹e« Ác¼ vKŽ r¼dJýË nOC« b=uUÐ bUš bz«d« VŠ— ¡UIK« W¹«bÐ w=Ë

wUF« rOKF«  UR w 5KUFK


÷d?* w?*U?F?« Âu?O?UÐ f « ÂdJuÞ
»U?BM« s bEU²« bFÐË ¨wMA*« WOHD WOKš«b« …—«“Ë WK¦2 —uC×Ð ¨r( ¨5MÞ«uLK  «bŽUA*«Ë  U b)« .bIð w= fU:« qLŽË œuNł UML¦ WLOI«
wMODKH« À«d« ÂuO
w??= …—Ëœ Z??¹d??x? ²? ÐË U??O? L? O? Ýö??¦?«
ULNOKŽ WJœUB*«Ë ULN²AJUM Ë wU*«Ë Í—«œô« s¹d¹dI²« …Ëöð - ¨w½u½UI« 5??L?K?F?*« s? œb?F? w?Ëô« ·U?F?Ýô« o?O?I?%Ë l?L?²?:«Ë s?Þ«u?*« W? b?š w?¼ U?N?²?U?Ý—Ë W?Þd?A« ·b¼ Ê≈ «dOA
¨ UÐUx²½ô« WOKLFÐ ¡b³«Ë W¹—«œô« W¾ON« WUI²Ý« .bIðË ¨W UF« W¾ON« s Æ ULKF*«Ë  U?J?K?²2Ë ÷«dŽ√ W¹UL( U¼bNł È—UBJ ‰c³ð WÞdA« Ê«Ë Æs _« dO=uðË W?O?ÐU?³A« WOLM²« …dz«œ XKH²Š« ≠U?(Ë ≠ tK « «— WF U'UÐ W¹—«œù« …œu'« …bŠË Xײ²=« ≠ÊUŠËœ sŠ ≠ ≠ …ež
X?O?Ð W?F? U?ł w−¹dš WDЫd W¹—«œô« W¾ONK ¡UCŽ« WFAð »Ux²½« - YOŠ —u??E– W??Ý—b?? w??= ‰U??H? ²? Šô« r?O?J«Ë Ê≈ b?=u?K? b?E√Ë ÆW?L?O?K?Ý W?O?L?K?Ž 5?½«u?JË W?L?E?½« s?L{ qLF½ UM½≈Ë 5MÞ«u*« ¨”b?I?« ”U?²?¹—U?E Z? U?½d?Ð Øw?ŽuD²« qLFK ¨wUF« rOKF²«  UAÝR w= 5K UFUÐ ’U)« w³¹—b²« Z U½d³« WO öÝù«
Ʊπ∑∏ ÂUŽ XAÝUð w²« WDЫdK …dAŽ WA U)« …—Ëb« Ác¼ d³²FðË r( Æ UAÝR*« Ác¼ l ÊËUF²K ÂU𠜫bF²Ý« vKŽ WÞdA« Ê«u?M?Ž X?% w?M?O?D?A?K?H?« À«d?²?« ÂuOÐ ¨f « W?F? U?'« w?=  U?O?K?L?F?« W?Ýb?M?¼ …œU?Ž≈Ë r?O?O?I?ð W?D?A?½√ s?L?{ w?ðQ?¹ Íc?«Ë
l?? ÊËU??F? ²? U??Ð W??¹u??½U??¦? « W??J? ¹u??ý
∫wU²UE W¹—«œô« VhUM*« WO= XŽ“Ë UŽUL²ł« W³x²M*« W¹—«œô« W¾ON«  bIŽË W?Þd?A?« œu?N?ł UML¦ ‰U³I²Ýô« sAŠ vKŽ bUš bz«d« nOC« b=u« dJýË «b?O?EQ?ð ‰U?H?²?Šô« «c?¼ w?ðQ?¹Ë ÆåU?M²¹u¼ UMŁ«dðå œU?%ô« s? q?¹u?L?²?Ð W?F? U?'« w?= W¹—«œù« …œu'« …bŠË ÁcHMðË ¨WO öÝù«
U?O?L?O?Ýö?¦?« v?{d? ¡U?Jbh« WOFLł
U?M?O? « ∫ «b?O?³?Ž r?Ý«— ¨f?O?zd?K? U?³?zU½ ∫ÊuÐe« dŁuE ¨UAOz— ≠ wŽU=d« c=U½ ÆÊu½UI« oO³DðË s _« kHŠ w= w?M?O?D?A?K?H?« À«d?²?« v?K?Ž ÿU?H?(« W?OL¼√ vKŽ Æ…œu'« d¹uDð ‚ËbMh d³Ž wËb« pM³«Ë wÐË—Ë_«
3ô« WLEM Ë WO³D« WŁUžô« WOFLłË ÊËU?F?²UÐ qJE rUFKË W œUI« ‰UOłú tKI½Ë

‰UH ô« ÷U—  UOd* …—Ëœ rEM åWOd«ò


X?O?ł—u?ł ∫¡U?C?Žô« ÊU?−?K?« w?ËRA Ë ¨dAK UMO « ∫oO²Ž vM ¨‚ËbBMK ÆånAO½uO« å WuHDK …bײ*« s ÎU?E—U?A? ©≤∑® W?E—U?A?0 W?O?³?¹—bð WŽUÝ ©∂∞® l?J«u?Ð Z? U?½d?³?« b?IF¹Ë
vMFð  UAÝR Ë  UNł …bŽË W=UI¦« …—«“Ë l
Æ…—U³ł nÝu¹Ë ¨oKD ‰UC½Ë ¨YOG¹dÐ dÝU¹Ë ¨…u−Ž vÝu Ë ¨wA³Š Âd??J?u?Þ k?=U?×? ‰U?H?²?Šô« d?C?ŠË ∫w?¼ ¨W?O³¹—bð  «—Ëœ lЗ√ vKŽ qL²A¹Ë ¨…ež ŸUDJ w=  UOKJ«Ë  UF U'«
‰ËR?A?  —u?E w? «— b?E√Ë ÆÊu?M?H?«Ë W=UI¦UÐ
W?D?Ыd?«  U bš s bOH²A*« ŸUDI« r( XOÐ WF U' 5−¹d)« œbŽ mK³¹Ë W?O?Ðd?²« d¹b Ë  UJ¹Ëœ ‰öÞ bOLF« WÝbM¼ …œUŽ≈Ë oOŁuðË ¨wUF« rOKF²«  UAÝR w= W¹—«œù« …œu'« rO¼UH
U?M?½√ ”U?²?¹d?E Z U½dÐ w= »U³A« WOLMð …dz«œ
ÀU×Ы eEd UNË ¨ÊUJÝ« wŽËdA  cH½Ë ¨W−¹dšË Z¹dš ±±\∏∞∞w«uŠ ÊËUF²UÐ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XLE½ ≠ ≠ tK « «— W=UI¦«Ë dOOG²« …—«œ≈Ë ¨rEM*« dOJH²«Ë Ÿ«bÐù«  «—UN Ë ¨W¹—«œù«  UOKLF«
…—«“Ë q?¦?2Ë Z?³?I?« b?L× rOKF²«Ë À«d?? ²? ?« Âu?? O? ?Ð ‰U?? H? ?²? ?Šô« ‰ö?? š s?? ·b?? N? ½
ŸUDI« qLAð WŽuM² Èdš« WDA½«Ë  «d9R*«Ë  UÝ«—b« s b¹bF« Èdł« t?K?« «— W?O?Ðd?ð W?¹d?¹b? w?= f? « ”b?I?« W?F? U?ł w?= qHD« bNF l w?M?O?D?A?K?H?« »U?³?A?K? t?Ołuð v≈ wMODAKH« ÆWOLOEM²«
d??L? F? w??U??F? « r??O? K?F?²?«Ë W?O?Ðd?²?«
ÆqLŽ ’d= oKšË WOKOGAð l¹—UA vKŽ Êô« qLFðË ¨w¦×³«Ë w=UI¦« Æœ W??O? ³? D? « W??ŁU?žù« d?¹b? Ë Íu?O?²?ý W??O?Ðd?²?«å Ê«u?M?F?Ð ‰U?H?Þ_« ÷U?¹—  U?O?Ðd?* W?O?³?¹—b?ð …—Ëœ …d?O?³?«Ë w?M?O?D?A?K?H?« À«d?²?«Ë w?=U?I?¦?« ÀË—u?*« u?×?½ W?F? U?'U?Ð W¹—«œù« …œu'« …bŠË d¹b bŽUA ¨eOK¼œ bUš ”bMNLK UI=ËË Î
≤∞ W?E—UA0 ÍuÐdð —uEM s å‰UHÞ_« 5Ð  öJA*« qŠË WLOKA« r?O?K?F?²?«  U?A?ÝR? w?= 5?K? U?FK tłu w³¹—b²« Z U½d³« ÊS= ≠WO öÝù«
WOd WO—b*« WB« r
W??O? F? L?ł f?O?z—Ë w?ýu?³?F?« b?L?×? œUF²Ð« s ÂuO« ÁbNA½ U qþ w= tOKŽ ÿUH(«Ë
—U??A? Ð U??O?L?O?Ýö?¦?« v?{d? ¡U?Jb?h√ ·bN« Ê√ dOJÐ WAzUŽ ’U)« rOKF²« …dz«œ d¹b XMOÐË Æ‰UHÞ√ WOÐd …U?O?(U?Ð ‰UGA½ô« V³AÐ w=UI¦« ÀË—u*« sŽ c?O?H?M?ð v?≈ ·bN¹ Z U½d³« Ê√ eOK¼œ ”bMN*« `{Ë√Ë ¨…ež ŸUDJ w= wUF«
—U??M?E n?O?A?O?½u?O?« W?K?¦?2Ë w? d?J?« WOÐd²« U¹UCIÐ  UOÐd*« WOŽuð u¼ ÂU¹√ WFЗ√ —«b vKŽ …—Ëb« bIŽ s q??O? zU??x? O? X?O?½U?ł  œU?ý√ U?¼—Ëb?Ð ÆW?O? u?O?« W?=U?I?ŁË r?O¼UH e¹eFð v≈ ÎU?O?F?Ý W?O?U?²?²?*« W?O³¹—b²«  «—Ëb« s WŽuL−

5M v≈ WK— rEM qOK)« ‰öš s ¨ÍuÐdð —uEM s ‰UHÞ_« ÷U¹— w=  öJA*« qŠË WLOKA« U?N?½√ U?hu?B?š …—œU³*UÐ tK« «— W¹bKÐ WAOz— q?O?Kײ …d³)«Ë …—UN*« rNÐUAE≈Ë ¨ UAÝR*« pKð w= 5K UF« Èb …œu'«
…d??O? L? Ý W??Ý—b??*« …d??¹b?? Ë w?{U?I?«
ÕË— Ÿ—“Ë ‰U?H?Þ_« Èb? f?H?M?U?Ð W?I?¦?« e?¹e?F?ð —ËU?× vKŽ eOEd²« W?=U?I?¦?« W?L?hU?Ž ”b?I?UÐ ‰UH²Šô« l s «e²ð ¡ö²¹ U0 UN²ÝbM¼ …œUŽ≈ ÓrŁ s Ë ¨rNðUAÝR w= W¹—«œù«  UOKLF« oOŁuðË
s? b?A?ŠË WÝ—b*«  ULKF Ë f½u¹
W?O?L?M?²?« w?= »U?³?A« —Ëœ vKŽ …bER WOÐdF« Ÿ«b?Ðù«  «—U?N? e?¹e?F?ð v?≈ W=U{≈ ¨ÎU?O?*U?Ž U?N?Ð ‰u?L?F?*« …œu?'« d?O?¹U?F l
ÊËUF²UÐ cHM¹ Íc«Ë WOÝ—b*« W¹cG²« ŸËdA sL{ ≠ ≠ qOK)«  b??E«  U?L?K?E …b?Ž X?O?I?«Ë Æw?U?¼_« ÆnMF« sŽ ΫbOFÐ rN¹b WKŽUH« WE—UA*«
…U??O? (« s?? Ϋ¡e??ł t??K? F? łË À«d??²? « W??¹U??L? ŠË
W?O?Ðd?²?« W?¹d?¹b? w?= W?O?Ý—b*« W×B« rAJ rE½ w*UF« ¡«cG« Z U½dÐ l W?¹UJuK WO×B« WOŽu²« WOL¼« vKŽ ‰UHÞ_« ÷U¹—  U=dA vKŽ œUL²ŽôUÐË WOÐd²« …—«“Ë Ê√ dOJÐ XMOÐË ÆrEM*« dOJH²«Ë
U?¹«Ëe« s b¹bF« vKŽ ÂuO« qL²ý«Ë ÆWO uO«
ÊU?−?K?« wIAM Ë ¡«—b UNO= „—Uý 5Mł WM¹b v≈ WKŠ— qOK)UÐ rOKF²«Ë W¹UŽd« dO=uð v« W=U{« ÷«d ô« s  UOÐd*« vKŽ …—Ëb« dŁ« rOOIð vKŽ qLFUÐ …—Ëb« ¡UN½≈ bFÐË ÂuI²Ý …—Ëœ W?O? ö?Ýù« W?F? U'UÐ W¹—«œù« …œu'« …bŠË Xײ²=« ¨WO½UŁ WOŠU½ s
v?≈ W?=U?{≈ W¹Ëb¹ ·dŠË WO³Fý  ôuEQ s
c?M? U?N?O?= o³D¹ Íc«Ë WE—UA*« ”—«b*« w= W½–ü«Ë W¹—UðdJA«Ë WO×B« v?? ? {d?? ? U?? ?hu?? ?B? ? š v?? ?{d?? ?L? ? K? ?  w?= s?E—U?ý w?ð«uK«  UOÐd*« ·uHB WO½«bO  «—U¹“ cOHMð ‰öš s - U?L?E ¨W?1b?J —u?hË W?O?Ł«d?ð  UOM²I ÷dŽ
ÆqLF« …—«“Ë l ÊËUF²UÐ W öA«Ë W¹UJu« w= WO³¹—bð
√Ø W?O?ÝU?Ý_« U?O? u?Jd?ð ¨5?M?³?K WOÝUÝ_« WOLO¼«dÐù«∫ w¼ ”—«b*«Ë 5 UŽ ÆUOLOÝö²« ÆZzU²M« qC=QÐ ÃËd)« qł« s …—Ëb« Æw³Fý hJ—Ë WJÐœ ÷ËdŽ .bIð 5K UF« X=bN²Ý« oz«b(« oOAMð  UOÝUÝ√ ‰uŠ WO³¹—bð …—Ëœ XL²²š« ULE

¡«bNA« ¡UMô tK« «— w Õd Âu


W?O?ÝU?Ý_« s?¹—u?M?« Ë–Ë ¨ U?M?³?K? W?O?ÝU?Ý_« b?K?¹u?š X?M?Ð W−¹bšË 5M³K ÆWŽ«—e« rAJ w=

bIF åwMODKH« ed*«ò


«c¼ ÂuI¹Ë 5M³K WOÝUÝ_« —uM«¨ UM³K ©»® ¨WOÝUÝ_« qŠUE XOÐ ¨ UM³K
‰öš s WÝ—b*« W×BK W UF« …—«œô« ÁcOHMð vKŽ ·dA¹ Íc«Ë ŸËdA*«
d?zU?D?=Ë ‚“«d?ÐË p?F?EË V?O?K?Š  «u?³Ž l¹“uð vKŽ WOÝ—b*« W¹cG²« …dz«œ
ÎUOÐU−¹« ΫdŁ« t ÊUE U vË_« WB(« w= UO u¹ VUÞ qE vKŽ Ÿ“uð d²ŽeUÐ
ë—œ« -Ë eOEd²«Ë WOF=«b« …œU¹“Ë wÝ«—b« rNKOB%Ë W³KD« W×h vKŽ X?? ? L? ? ?E? ? ?½ ≠ ≠ t?? ? ?K? ? ? « «—
qOK)« w ¡UMK qL ‘—Ë
b??N?= ”—«b? w?¼Ë q?H?D?K? W?I?¹b?h W?Ý—b?*« ŸËd?A? w?= W?E—U?A?*« ”—«b?*« W?F?ÐU?²?«  «d?¼e«Ë ‰U³ý_« WAÝR b¹bF« ¨ UŽ«eM« qŠË WOÞ«dI1bK wMODAKH« eEd*« cH½ ≠U(Ë ≠ qOK)«
W×B« rAJ fOz— œU=√Ë  UM³K WOÝUÝô« —bÝË ¨5M³K WOÝUÝô« WLÝ«uI« …d?O?³?«Ë t?K?« «— r?OKJ≈Ë `²= WEd( ¨”«—U?šË ¨U?O? u?Jd?ð …b?K?Ð w?= ¡U?A?M?K WOHOI¦²« WOŽu²«  «¡UIK« s
U1dJð  ¡Uł WONO=d²«Ë WOLKF« WKŠd« Ác¼ ÊQÐ l¹—–« uЫ bL× Æ√ WOÝ—b*« ¡«b?N?A?« ¡U?MÐ_ Õd Ë Õd= Âu¹ f « Æ«—Ëœ ¨n¹—uh
bNł qE 5ML¦ W¹d¹b*«Ë ”—«b*« Èu²A vKŽ ŸËdA*« w= 5K UF« œuN' X?? U??J Y??O? Š t??K? « «— W??E? =U?×? w?=  «b?ŽU?A?*« V?²?J? s? ‰u?L?*« ¨¡U?A?M?« 5J9Ë rŽœ ŸËdA  UOUF=  bIŽË
—UFý X% WOx¹—Uð  UIÐUA Ë WONO=dð  «dI= WKŠd« qKxðË tŠU$ù ‰cÐ ¡«bNA«  özUŽ ¡UBŠSÐ ÊU²AÝR*« ÆqOK)« WE=U× w= WOzUA½  UFL&Ë eE«d w= ¨WO−¹ËdM« WO³FA«
W?M?¹b? ‰uŠ n²K¹ Íc«Ë XO*« d׳K Í–U;« o¹dD« ‰öš s „bKÐ ·dŽ« Âu?¹ ¡U?O?Š« q?ł« s? U?N?F oOAM²«Ë n?M?F?« l?O?{«u? X?A?JU?½  «¡UIK« Ê√ v≈ ¨dÐUł —u½ eEd*« …býd  —Uý√Ë
Y?O?Š Ê«–U?³?« œ«Ë o?¹d?Þ v?≈ U?M?łd?Ž r?Ł ÊU?A?O?Ð u?×½ ôULý wN²M¹Ë U×¹—√ W??M? ¹b?? w??= ¡«b??N? A? « ¡U??M?ÐQ?Ð ’U?š ‰«u?Š_«® Ã«Ë“Ë ‚ö?ÞË W?I?H?½ s? w?½u?½U?I« V½U'«Ë ¨¡UAM« vKŽ ”—UL*«
v« ôuhË o¹dD« w³½Uł vKŽ …b²L*« WKOL'« ¡«dC)« wЫËd«Ë ‰uNA« U?O?½u?²?O?Ð w= b½ô s= ”ULx w¼ö*« …b?Š n?O?H?x?²? ¡U?A?MK m¹dHðË ¡Ušd²Ý« s¹—U9 v≈ W=U{ùUÐ ¨©WOBxA«
Æ5Mł WM¹b U?N? W?łu?*« n?M?F?« s? ¡UAM« UN ÷dF²ð w²« WOAHM« …U½UF*«Ë ◊uGC«
d?¦?E_ U?N?Ыu?Ы w¼ö*« WM¹b Xײ=Ë

qOK)U WOULF« sUC« WR* ŸUL«


ÆWHK²<« tUJýQÐ
UNöš «u UJ rNðözUŽË qHÞ ≤∞∞ s
¨ « s? W?¾?H?« f?H?M WOU²²*«  «¡UIK« —«dL²Ý« s ·bN« Ê√ dÐUł  d³²Ž«Ë
 U?ÞU?A?M?«Ë  U?O?U?F?H?« s b¹bFUÐ
s?¹d?A?O? Ë ¡UAM« 5Ð WI¦« —uAł ¡UM³Ë ¨¡UAMK s ¬ wAH½ uł dO=uð u¼
q?O?K?)« W?E?=U?× w= WOULF« s UC²« WLEM  bIŽ ≠ ≠ q?OK)« q?³?J s? ‰U?H?ÞôU?Ð WhU)« »UFô«Ë
WOzUBšû UNNłuð ‰öš s Ë …√d*« UNM w½UFð w²«  öJA*« qŠ w= eEd*«
b?E«Ë ÆW?M?¹b?*U?Ð å«b?=å V²J w= w*UF« ‰ULF« bOŽ W³ÝUM* UN UŽUL²ł« f « ‰U?H?Þô« W?¹U?Žd?Ð h?²?x? q?LŽ o¹d=
Æ…√d*« …œUFÝ oOIײË WOAHM«
WOÐUIM« WAÝR*«Ë ‰ULF« vKŽ UNhdŠ vKŽ WLEM*« dÝ 5 √ XOðU×A« bL× t??K?« «— r?O?K?J« q?³?J s? r?N?²?F?ÐU?²? Ë
qÐ ‘—u« ¡UN²½UÐ wN²Mð ô  «¡UIK« Ác¼ Ê√ dÐUł  bE√ Èdš√ WNł s
W?N?¹e?½Ë W?O?Þ«d?I?1œ  U?ÐU?x?²?½« ¡«d?ł« v« UOŽ«œ rNJuIŠ sŽ ŸU=b« qł« s Æ «d¼e«Ë ‰U³ýô« WAÝR Ë ‰ö?š s? 5?FH²MLK  U b)« .bIð w= ŸËdA*« …d²= ‰«uÞ dL²A²Ý
nJu WOULŽ rEU× ¡UA½« …—Ëd{Ë  «œU%ô«Ë  UÐUIM« nK²x w= W¹—ËœË W?¹cOHM²« …d¹b*« q¹bMJ ÊU1« X UJË W?O?½«b?O?*« W?F?ÐU?²?*« ‰ö?š s? Ë√ ¨e?Ed?L?K? w?½U:« j)« vKŽ ‰UBðô«
WNł«u* WOULF« WEd(« œuNł bOŠuð v« UŽœ ULE ¨‰ULF« ‚uI(  UEUN²½ô« f½—uË  «d¼e«Ë ‰U³ýô« WAÝR* q?Š w?= q?šb?²?K? W?łU?×?Ð wð«uK«Ë  UFH²MLK WOzUBšú  «—U¹e«Ë
WLEM*«  d³²Ž«Ë ÆWK UF« WI³D«Ë WOÐUIM«  UAÝR*« tł«uð w²«  UÐuFB« …d?O?³?«Ë t?K?« «— r?O?K?J« q¦2 q×A œU−¹ùË ¨WO U×LK w½u½UI« qšb²« Ë√ wAHM« qšb²« ¡«uÝ sNKEUA
t?²?½U?J? «d?²?Š«Ë w?M?O?D?A?K?H?« q? U?F?« .d?J?ð Âu?¹ ‰U?L?F?« Âu¹ UN ÊUOÐ w= v?? K? ?Ž e?? z«u?? '«Ë U?? ¹«b??N? « l??¹“u??²? Ð v?K?Ž f?J?F?M?¹ Íc?«Ë ¡UAM« b{ tłu*« nMF« s ‰UšË s ¬ lL²−
ÆœUND{ô«Ë rKE«Ë ‰ö²Šô«Ë  U¹bײ« WNł«u w= t³½Uł v« ·uJu«Ë ƉUH²Šô« s V½Uł ƉUHÞô« ÆtK UJÐ lL²− W=UIŁ